Opakowanie Nr 7, 2014

Page 1

NR 7/2014

Opakowanie MIESIĘCZNIK TECHNICZNO-EKONOMICZNY

ISSN 0030-3348

UKAZUJE SIĘ OD 1955 ROKU

CENA 18 ZŁ (+ VAT 5%)


15

PRODUKCJA OPAKOWAŃ

Pojemniki ze stali są prawdziwymi gwiazdami recyklingu wśród wszystkich materiałów stosowanych do produkcji opa-

łem w Europie w 2013 r. sprzedano 60 mld puszek, podczas gdy w Niemczech 1,42 mld puszek (źródło: BCME).

kowań. Przykładowo w 2011 roku w Europie procesowi odzysku

Zakończone właśnie Mistrzostwa Świata w piłce nożnej także

poddano aż 74% wszystkich opakowań tego typu. To więcej niż

przyczyniły się do wzrostu popytu na napoje w puszkach. Tak

w przypadku szkła (70% odzysk) oraz aluminium (67%). Tekturo-

przewidywał przed tą imprezą niemiecki związek producentów

we opakowania na napoje oraz opakowania z tworzyw sztucz-

i przetwórców aluminium (GDA). Powód jest prosty: ze względów

nych mogą się pochwalić znacznie mniej imponującymi wynika-

bezpieczeństwa picie napojów ze szklanych pojemników w czasie

mi (odpowiednio 37% i 33% – źródło: APEAL).

publicznych zgromadzeń (np. transmisji meczów) jest zabronione.

W Niemczech w 2012 r. odzyskano do ponownego wykorzy-

Odejdźmy od tematu puszek napojowych i zajmijmy się

stania 93,1% wszystkich opakowań blaszanych – czyli 501 500

przez chwilę pojemnikami na aerozole. Jak wynika z danych or-

ton blachy. Nasi zachodni sąsiedzi siódmy rok z rzędu oddali

ganizacji Aerobal, w 2012 r. na całym świecie wyprodukowa-

z myślą o recyklingu ponad 90% takich pojemników. Do Niem-

nych zostało niespełna 7 mld takich pojemników (dokładnie

ców należy także rekord pod względem skali recyklingu opako-

6,93 mld) – czyli o 5% więcej w porównaniu z 2011 r. Statystycz-

wań aluminiowych: w 2012 roku odzyskano na potrzeby dalszej

nie rzecz biorąc, jedna puszka przypadła więc na jednego miesz-

produkcji 83 500 ton takich opakowań, co stanowi 89% wszyst-

kańca naszego globu.

kich opakowań z aluminium na tamtejszym rynku. Jest to nowy

Podane informacje udostępniły organizacje: Aerobal – mię-

rekord, o ponad 1% lepszy niż w 2011 r. (wtedy było to 87,8% –

dzynarodowa organizacja producentów aluminiowych pojemni-

źródło: GVM).

ków na aerozole, APEAL – stowarzyszenie europejskich produ-

Pozostańmy jeszcze przy Niemczech, gdzie rośnie popular-

centów stali opakowaniowej, BCME – europejska organizacja

ność puszek na napoje. W 2013 r. sprzedano tam o 50 mln puszek

producentów puszek na napoje, GDA – Gesamtverband der Alu-

więcej niż w roku poprzedzającym. 3,5% wzrost sprzedaży prze-

miniumindustrie, GVM – niemieckie Stowarzyszenie ds. Badań

kracza europejską średnią, gdzie przeciętnie wyniósł on 3%. Ogó-

Rynkowych.

I

Arexim Packaging na targach RosUpack W dniach 17-20 czerwca bieżącego

Usług dla przemysłu opakowań • Pako-

z bardzo dynamicznym rozwojem jest nie-

roku. firma Arexim Packaging odwiedziła

wania aluminium, żywności oraz Pakowa-

zmiernie atrakcyjny, dlatego też polscy pro-

największe w Rosji, krajach WNP i Euro-

nia dekoracyjnego.

ducenci opakowań coraz poważniej przy-

py Wschodniej targi branży opakowanio-

Na wielu stoiskach pokazowo urucha-

glądają się rynkom wschodnim.

wej RosUpack, które odbywały się w mo-

miano maszyny pakujące. Odwiedzający

skiewskim Crocus Expo.

mogli zapoznać się z nowościami z dziedzi-

kowań

Arexim Packaging to dystrybutor opakosmetycznych,

farmaceutycz-

Podczas 4 dni targów ponad 700 wio-

ny sprzętu branżowego, znaleźć interesują-

nych oraz przeznaczonych do chemii go-

dących firm z branży opakowaniowej z 38

ce opakowania, przeprowadzić spotkania

spodarczej, który od 1997 r. pomaga pol-

krajów z całego świata demonstrowało

z dostawcami i zawrzeć kontakty bizneso-

skim producentom docierać do klien-

ciekawe rozwiązania w dziedzinie opako-

we. Rynek opakowań w Rosji w związku

tów na terenie Rosji i państw WNP.

wań, a także maszyny pakujące, rozlewni-

Nataliya Rogalska, marketing manager

cze i etykieciarki. Wśród wystawców byli

we współpracy z firmą Arexim Packaging

I

przedstawiciele z: Polski, Niemiec, Włoch, Chin, Rosji, USA, Japonii, Francji, Belgii i wielu innych krajów. Na targach RosUpack można było zapoznać się z nowościami z zakresu: maszyn pakujących, wyposażenia do pakowania przemysłowego, surowców • Materiałów do pakowania i dekoracji •

EKONOMIA I TECHNOLOGIE

Nowość na rynku opakowań: innowacyjne, miękkie, silikonowe butelki. Ułatwiają wyciskanie produktu i wyróżniają się nowoczesną formą. Dostępne pojemności 90 ml, 60 ml, 40 ml

OPAKOWANIE 7/2014


PRODUKCJA OPAKOWAŃ

Tabela 1. Limit SRL dla metali i składników stopów SRL – limit uwalniania specyficznego wyrażony w mg/kg żywności ŹRÓDŁO: TABELA 1 W PRZEWODNIKU

SYMBOL

NAZWA POLSKA

NAZWA ANGIELSKA

SRL mg/kg ŻYWNOŚCI

AL

GLIN

ALUMINIUM

5

SB

ANTYMON

ANTIMONY

0,04

CR

CHROM

CHROMIUM

0,250

CO

KOBALT

COBALT

0,02

CU

MIEDŹ

COPPER

4

FE

ŻELAZO

IRON

40

MG

MAGNEZ

MAGNESIUM

MN

MANGAN

MANGANESE

1,8

MO

MOLIBDEN

MOLYBDENUM

0,12

NI

NIKIEL

NICKEL

0,14

AG

SREBRO

SILVER

0,08

SN

CYNA

TIN

100

TI

TYTAN

TITANIUM

V

WANAD

VANADIUM

0,01

ZN

CYNK

ZINC

5

cia zmian w składzie żywności, powodować pogorszenia jej cech organoleptycznych, a ich oznakowanie, reklamy i sposób prezentowania nie powinny wprowadzać konsumentów w błąd. Artykuły 5. i 6. podają sposób uchwalania przepisów szczegółowych dla grup materiałów i wyrobów wymienionych w załączniku I. Artykuł 6. dopuszcza możliwość stosowania przepisów krajowych w przypadku braku przepisów unijnych. Taka sytuacja ma miejsce np. w przypadku materiałów i wyrobów z papieru przeznaczonych do kontaktu z żywnością i obowiązuje wszystkich producentów, pośredników i importerów działających na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. W przypadku braku regulacji krajowych stosuje się inne wymagania, np. międzybranżowe, stowarzyszeniowe. W przypadku materiałów z metali i stopów jest to przewodnik wydany przez Europejską Dyrekcję ds. Jakości Leków i Opieki Zdrowotnej (EDQM).

Metale i stopy przeznaczone do kontaktu żywnością Człowiek wykorzystuje wyroby z metali i stopów od czasów prehistorycznych. Jako pierwsza po erze kamiennej nastała epoka brązu, czyli stopu miedzi i cyny, która trwała od lat 3500 p.n.e. na bliskim wschodzie do lat 700 p.n.e. Po tym czasie nastała epoka żelaza, która trwa do dzisiaj. W stosunku do innych materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością wyroby metalowe charakteryzują się następującymi właściwościami: są odporne mechanicznie i termicznie, dzięki czemu nie ulegają łatwo uszkodzeniu. Mogą być stosowane jako garnki, patelnie, ruszty, akcesoria do pieczenia, smażenia itp. Mają prostą budowę chemiczną, dzięki czemu nie zawierają szkodliwych związków organicznych takich jak ftalany, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne. Recykling wyrobów metalowych polega na ich przetopieniu i ponownym wykorzystaniu. Do poważnych wad, które praktycznie wyeliminowały opakowania metalowe z rynku, należą ich waga i konieczność stosowania wysokich temperatur w czasie procesu produkcji. Dodatkowo opakowań metalowych w przeciwieństwie do wyrobów z two-

EKONOMIA I TECHNOLOGIE


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.