Øvre Tyholmen Arendal: kultur- og mosjonsløype

Page 1

Øvre

Tyholmen

Arendal

KULTUR- OG MOSJONSLØYPE


Øvre

Tyholmen

Arendal

Tyholmen er den eldste og best bevarte bydelen i Arendal sentrum og består av Øvre og Nedre Tyholmen. Tyholmen bestod opprinnelig av flere holmer mellom Kittelsbukt og Pollen. Området har bevart sitt særpreg og framstår i dag som et sjarmerende og spennende område med en rekke arkitektonisk bevaringsverdige og fredede hus. Nedre Tyholmen har en rekke bygninger som ble oppført av rike handelsfamilier da byen hadde sin storhetstid. Øvre Tyholmen var opprinnelig bebodd av håndverkere, sjøfolk og dagarbeidere. Med sin arbeidsinnsats bidro disse i høy grad til å gjøre byen til en velstående og viktig sjøfartsby. De fleste husene på Øvre Tyholmen er i dag privat­boliger. Vennligst ta hensyn til dette når du ferdes i området.

Beinveier

I de eldre bydelene i Arendal finnes det et nett av snarveier. Disse stiene, trappene, smugene og de smale gang-veiene hadde som formål å sikre adkomst til sjøen og båtplassene for beboerne i området. I en tid da ferdselen hovedsakelig foregikk til vanns, var dette svært viktig, og i mange uthavner kan vi fortsatt se slike passasjer. Passasjene er fortsatt ­viktige i dag, men nå mer som snarveier og turstier. En del av passasjene har i årenes løp blitt gjengrodd eller glemt. Kultur- og mosjonsløypa for Øvre Tyholmen løfter fram de fleste av de gamle beinveiene ved hjelp av skilting og kart. Prosjektet har blitt mulig med støtte fra Folkehelsemidler i 2009 og er en oppfølging av Grønnstrukturplanen fra 2004, som igjen bygde på et prosjekt fra 1977 med å kartlegge disse snarveiene.


Pollen

TAXI

Arendal sentrum

ken

ebak

Kirk

1

2

Hotell Frie

ken

bak

ltar

gen

ra Gib

3

rgan

n

kke

stba

Arre

Kittelsbukt

12

n

ke

Ø ho vre lm Ty sv ei

ak

eb

11

irk

K

4

13

10

Hotell

5

Ty re vei Øv lms ho

9

7

6

n

gate

hus

Råd

8

Gjestehavn

Eksisterende sti/vei/trapp “Folkestien”

Ferjeleie


1

Trefoldighetskirken

2

Anton Chr. Houens plass – Minnelunden

3

Arresthuset

4

Sløyden

5

Klems hus

Trefoldighetskirken Kirken ble tegnet av arkitekt Christian Furst og bygget i 1888. Byggeleder var arkitekt Egon Schmuser og byggmester Carl Wagle. Kirken er oppført i rød tegl-stein i nygotisk stil. Tårnet er over 80 m høyt og er det nest høyeste kirketårnet i Norge. En av lysekronene i kirken er fra ca. 1695. Alterbildet ”Himmelfarten” er malt av August Eiebakke. Under kirken har det vært kirkebasar. Den gamle basaren ble revet i 2005, men nyoppført i 2008. Anton Chr. Houens plass – Minnelunden Plassen ved siden av Trefoldighets­ kirken er oppkalt etter Anton Christian Houen. Han ble født i Arendal i 1823, dro tidlig til utlandet og ble svært velstående. I Arendal har han blant annet donert penger til et hjem som skulle være for gamle og syke – Margarete­stiftelsen. Han donerte også midler til orgel i Trefoldighets­ kirken. På plassen finnes en minnestøtte over falne fra andre verdenskrig. Skulpturen er laget av Trygve Dammen. Minne­ bautaene inneholder navn på falne fra gamle Arendal kommune (før 1992). Bautaene ble reist i 2015. Arresthuset Huset nederst i den bratte bakken fra Trefoldighetskirken og opp mot Arendal videre­gående skole ble bygget i ca. 1724–25 og ble brukt som arresthus for varetektsfanger fram til begynnelsen av 1800-tallet. Tyvkammeret var beregnet på virkelige forbrytere, mens Borger Arrestværelset var det minst sikrede rommet. En del av utstyret i huset var lenker, låser, hånd- og fotjern.

6

Arendal gamle rådhus

7

Fürst hus

8

Det Aalholmske hus

9

Arendal gamle rådhus Dette ærverdige huset ble oppført i 1812–15 av skipsreder og handelsmann Morten Michael Kallevig. Det var privatbolig for Kallevigfamilen, og kontorer og lagerplass for handels­bedriften. Bygningen er et av landets største trepaleer, bygget i empirestil. Eiendommen ble overtatt av kommunen i 1844, og den var byens rådhus fram til 2005. Huset ble fredet i 1924. Fürst hus Huset er Arendals eldste hus i sen-­empirestil, og det ble bygget i 1809 av Chr. Furst for ­sønnen, skipsreder Johan E. Furst. Søylene ved hovedinngangen forestiller egyptiske papyrussøyler – en av empirens symboler som ble moderne etter Napoleons felttog i Egypt.

Det Aalholmske hus Dette staselige huset i senempire­ stil ble opprinnelig oppført i barokkstil i 1739 av toller og handelsmann Niels M. Aalholm. Huset omtales gjerne som “Huset med mannen på tåga”, hvilket er et lokalt dialektord for taket. Årsaken er den utskårne figuren som er plassert på arken på husets fasade mot sjøen. Figuren antas å forestille krigsguden Mars. Badet De første badehusene ble ­bygget på 1850-tallet, og denne røde mursteins­bygningen, som ble bygget i 1890-årene, er Arendals gamle bad. Badet inneholdt dampbad, karbad og dusjer. Bygningen ble kalt Folkebadet og var i offentlig bruk til 1968.

Badet Sløyden På toppen av Arrestbakken ligger “Sløyden”. Huset ble oppført i 1840 og het opprinnelig ”Doctor Alexander Møllers Minde”. Møller var distriktslege i mange år og var byens representant på Eidsvoll i 1814. Arendal museum og bibliotek holdt til i huset fra 1832 til 1881. Deretter ble huset brukt som sløyd- og håndarbeids­ lokaler for Middelskolen. Huset er en av landets eldste bygnigner som har vært brukt til museum. Klems hus Det tre etasjer høye ­murhuset på Rådhusbryggen er fra 1880-årene. Her bodde Einar Klem. Huset ble også benyttet som byens politikammer fra 1941 til 1961. På veggene i hallen har kunstner Leonard Rickhard d.e. malt fresker som forstiller de fire årstider.

10

Ole Olsens hus Dette huset var opprinnelig et lite gavlshus fra 1600-tallet. Det er utvidet med flere påbygninger og ­rehabilitert i 1970-årene. Språk­ forsker Knud Knudsen bodde her i 1831 mens han gikk på skole.

Ole Olsens hus

11

Arken (Ritz)

Arken (Ritz) Dette flotte hvite huset, som også er kjent som Ritz pensjonat, ble oppført i 1794. Huset skal ha fungert både som sjømannskole og veveri, men ble senere bygget om til leiligheter og deretter til ­pensjonat i 1960, og fikk da navnet Ritz. Pensjonatdriften opphørte i 1991.


12

Arendal videregående skole

Arendal videregående skole Den gamle gymnasbygningen ble oppført i 1881 på det høyeste punktet på Tyholmen. Bygningen ble tegnet av Wilhelm von Hanno og bygget av byggmester Carl Wagle. Forbilde for bygningen har vært en sentralt plassert middelalderborg ragende høyt over bebyggelsen rundt. ”Rektors tre” (13) – en hengealm som ble plantet i 1920-årene.

13

Rektors’ tre

Her kan du slippe å bruke bilen – bruk beina og opplev et unikt bymiljø

Tyholmen er opprinnelig en av syv holmer som byen Arendal er bygd på. I løpet av årene har nesten alt sjøarealet mellom holmene blitt fylt igjen. Trefoldighetskirken (1888) ruver både på Tyholmen og i bybildet. Foto: AAKS.

Skolebygningen, som ligger som et slott på toppen av Øvre Tyholmen, har skiftet navn mange ganger, men er nok best kjent som Arendal Gymnas – i dag Arendal videregående skole. Foto: AAKS.


Følg kultur- og mosjonsløypa på Tyholmen og opplev Arendals gamle bydel

Tyholmen Arendal ble tildelt Europa Nostra-prisen for sin bevaring av Tyholmen i 1992, og store deler av Øvre- og Nedre Tyholmen er i dag arkitektonisk bevaringsområde.

SSR • 0128 • Foto: Dannevig, Øivind Berg, Kristin fløystad og Ann-Kristin Robstad Jørgensen.

Ved å følge kultur- og mosjonsløypa for Øvre Tyholmen kan du oppleve Arendals gamle bydel og dens særpregede nettverk av veier, smug og beinveier mellom historisk trehus­ bebyggelse. ­


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.