Fra Nesheia og Batteriet til Fløyheia: kultur- og mosjonsløype

Page 1

Fra Nesheia og

Batteriet

til Fløyheia

KULTUR- OG MOSJONSLØYPE


Fra Nesheia og

Batteriet

til Fløyheia

Området Torvet-Hylle­veien-Neset er en bydel med mye gammel bebyggelse og spennende gater og beinveier. Arendal ble herjet av tre store bybranner på 1800-tallet; i 1840, 1863 og 1868. Den store bybrannen i 1868 ødela mye av den gamle trehusbebyggelsen – 94 hus brant ned. Noen enkelte hus ble bevart i dette området. Etter denne brannen forandret bybildet seg. Byen fikk gjennomregulerte gater og kvartaler. Arkitekter og håndverkere, mange av tysk og dansk bakgrunn, tok seg av gjenoppbyggingen i sentrale strøk. Kanaler og den indre Poll ble fylt igjen. Her finner vi i dag Torvet. Mange av byens borgere flyttet ut av sentrum, til Hylleveien og Kastellveien. Det ble nå innført murtvang nede i sentrum. Gjenreisningen av byen gikk svært fort, noe som gjenspeiler velstanden i Arendal på denne tida. Handelsborgere, skippere, sjøfolk håndverkere og arbeidsfolk – alle bidro til Arendals vekst og velstand som en viktig sjøfartsby.

Beinveier

I de eldre bydelene i Arendal finnes det et nett av snarveier. Disse stiene, trappene, smugene og de smale gangveiene sikret adkomst til sentrum og sjøen. I en tid da ferdselen hovedsakelig foregikk til vanns, var dette svært viktig, og i mange uthavner kan vi fortsatt se slike passasjer. Passasjene er fortsatt viktige i dag, men nå mer som snarveier og turstier. En del av passasjene har i årenes løp blitt gjengrodd eller glemt. Kultur- og mosjonsløypa fra Batteriet til Fløyheia benytter mange gamle beinveier. I de fleste områdene i løypa er det privatboliger langs gater/ veier. Vennligst ta hensyn til dette når du ferdes i området. Ordforklaringer: • Poll – pollr på gml.norsk – betyr en vik med smalt innløp • Klev- kleiv – betyr bratt skråning • Kastell – betyr en mindre, frittstående festning eller borg

Adkomst fra Hylleveien til Fløyheia


ei k s ta ds v

lød ekjæ

rhe ia 56.3

61.9

en

29.6

48.8

44.5

øy

udalen Barb

Fl

65.0

7.5

ve ie n

NSB-stasjon 31.2

le Mø l

67.4

d Rø

8.0

lls

kke

mo

ba

23.1

ba

n

kk

47.2

gn Ra

60.6

39.5

va k Bla ve

1

57.7

i

59.4

63.0

61.6

63.8 63.5

Fløyveien

b a kk e n

7

67.4

70.2

61.8

42.2

29.0

Ba rb u

30.5 33.3

en

58.5

ak k

e Vestre gat

Iue llsk le

v

eia lleh Mø

lleb Mø

te ga tre Øs

eia lleh Mø

71.7

33.6

2

36.3

41.2

Fløyv eien

34.5

F2

36.6 37.6

u rb

74.4

en

37.5

10

72.5

73.5

kk

Ba

Fløyheia

75.5 74.9

ba

Mølleheia

gate Vestre

69.4

le

Gje rlø ws vei

10 F4

69.6

Mø l

26.7

Iuel lsklev

Blødekjær

ds sta

Flø yve ien

t rde kejo Mun

Jen s

u rb Ba

ld

r jæ ek ød Bl

St i n e t

10

Fylkeshuset

57.1 60.6

66.2

64.9

47.4

en

F4

54.4

58.5

45.3

Handelsskole

20.6

57.4 58.5

ia

he

ier

Fe

n Hy lle ve ie

8

32.1

a

Feierheia

ke

re

Be nd iks kle v

n

44.9

t Torve

Torvet

Østre

rk n

llv

en

eie

Ha

29.8

32.8

s Ne

n

ten

24.0

23.7

ia

he

ate

n

ga

g tre

e vn

s Ve Mal

ygge mbr

ne

ste

dgat Stran

23.2

ba

Ka

1880

23.5

46.8

te Sky

12

gate

n pe ap

Skytebanen 44.1

ia

et Torv

14

Fe i e r h e

ten Fje llg a

e

0

gate Torv

n gate Torv

24.4

23.0

Ka s te

31.0

ll v e ie

n

ga

te n

41.4

La gg

2 35.3

30.7

Ne s

37.6

he ia

a te s g

39.3

Pollen

10.1

K

te l l v e i en Ne s

re Ty ho

l ms

s Ne

ba

e kk

39.1

35.3

12.2

as

n lle Po

d Ne

2.1

30.6

20.1

1.5

rvei en

Nesheia

3

en

s on

5

bry

mas

ng

Th o

21.6

nen

er

n te ga ke

42.2

16.9

n te ga ke

teba Sky

te n

ia he es N34.4

6

Pe d

Kir

Ves te

35.1

36.5

Kir

n veie sbu øm Str

26.6

26.2

dga

ms

27.8 24.5

31.0

15.3

lbo

ho l

To l

Fr i

et

n 14.5

v ei 21.8

ie

tv

eriv Batt

27.9

l ms v

15.2

Ty h o

1.8

Ne d r e

l ta rb

n v e ie n

ak Arrestb

ken

16.7

1.3

16.8

8.6

n

ke

ke

Ar

ak

14.6

0.9 21.2

14.2

La ngb ry g gen

24.2

ke

lm ho Ty

12.0

ei sv

Ki r ba

Te a

kk

e vr Ø

e

n

pl a te r

sse

n

21.2

l ms

v ei

1.3

Ty

ho

rp ate Te

23.2

20.7

1.7

la

en ss

te r p l

22.1

Te a

22.6

17.6

e

ei

Øv r

tv

ei

m

uk

as s en

17.4

18.9

14.3

13.1

12.6

Tyholmen

Eksisterende sti/vei/trapp

t

sb

a Gi b r

el

17.1

1.7

n ate husg Råd

re Øv ho Ty

5.1

sv lm ei 1.3

1.4

Alternativ løype

rib

ak

ke

n

24.3

2

7.6

tt Ki

Ba t te 23.3

19.3

n

7.4

eien

27.6

e gg bry

9.7

ng La

n ange Frierg

ei

n

en

2.1

en

Kys tveien

1.5

kk Kirkeba

le K el s buk i tt

e riv tte Ba

ien rve ste Ve

Ga

n

e tr

ek

en

en

47.3

40.7

6.5

a kke n

n

n veie ane teb Sky

39.7

egat

F4 2

9.6

47.0

ba

ei

Østr

9.6

-tr 80 18

te

ev

g a te

te rega Vest

aten Nyg

11

Sk y

52.4

8

i Hylleve

Hylle veien

M øll eb ak k

ei

e Øs tr

9

n ten Nyga

Kaste llveien

53.4 15.5

50.5

50.5

eh

13

te n

51.7

ll Mø

e ga

40.4

54.4

Ko

Gre nse n

59.1

len nnssko Sjøma k Mu n

g a te

Fei erh eia

Munkejordet 57.4 59.5

Fløyheia

57.5

Kl e v

0 F41

36.9

4

19.3

Batteriet

2.6


1

Iuells hus Trehus fra 1790. Huset ble kjøpt i 1817 av Helle Iuell Wold. Kjøpmannsrettigheter fra 1817. Huset har vært i familien Iuells eie i mange generasjoner og har vært brukt til privatbolig og handelsvirksomhet.

5

Iuells hus

2

Clemet Gjeruldsens hus på Batteriveien

3

Nesbakken 2

4

Clemet Gjeruldsens hus Trehus like ovenfor Batteriet. Clemet Gjeruldsen var skuteeier/reder, og hadde først et annet hus som stod her. Det brant i 1868. Han bygde deretter dette huset, som stod ferdig i1869/70. I en tid ble huset eid av kullhandler Nicolai Jacobsen. Det skal ha vært en navigasjonsskole her, men det er noe usikkert om den holdt til i det første eller nåværende huset. I dag er det også gjestegiveri i bygningen.

Nesbakken 2 Trehus oppført i 1823 i løpet av en sommer. Sannsynligvis er det flyttet fra et annet sted. Huset har bevart mange bygningsdeler som utvilsomt hører hjemme i siste del av 1700-tallet. Tilbygget blir nevnt i en branntakst­ protokoll i 1837, så dette ble nok ­oppført etter våningshuset. Dette ­området på Neset var mye bebodd av håndverkere og arbeidsfolk. Første eier var skomaker John Kolseth. Det har også seinere bodd flere skomakere her. Batteriet Arendals innbyggere var tidlig ute med å opprette forsvar av byen. Tomta som Batteriet står på i dag ble kjøpt i år 1700. Her ble anlagt to batterier med blokkhus, kalt øvre og nedre batteri. I dag finnes kun øvre batteri.

Batteriet

Arendal, Pollen 1947. Thommesengården i bakgrunnen.

6

Thommesengården/ Pollen

7

Thommesengården Etter bybrannen i 1868 ble det bygget flere staselige bygårder i sentrum. Den fineste fra denne perioden er Thommesengården i Kirkegaten ved Pollen, som stod ferdig i 1872. Bygningen ble oppført som bolig og forretningsgård for firmaet Thommesen & Søn. Bygården ble restaurert i samråd med Riksantikvaren, og stod ferdig i 1983. Tildelt Aust-Agder fylkes bygningsvernpris i 1990.

Iuellsklev Bakke opp fra Arendal jernbanestasjon mot Torvet. Iuellsklev går over i Bendiksklev ved broa. Iuellsklev var også tidligere en del av hovedveien mellom Arendal og Barbu, og ble kalt Barbuklev. Oppkalt etter Helle Wold Iuell.

8

Utsikt fra Kastellveien

9

5

Bendiksklev Bakken går fra Torvet til den krysser Hylleveien/Kastellveien. Oppkalt etter Bendix skomaker, som holdt til her på 1600-tallet. Tidligere hovedforbindelse mellom Arendal og Barbu. Broa var opprinnelig en støpejernsbro fra et av distriktets jernverk, men det er lite igjen av den opprinnelige broa i dag.

Bendiksklev

10 Pollen Pollen Pollen er et av de mest kjente og kjære stedene i byen – både for lokalbefolkningen og sommergjester. Ta deg gjerne en pause her i Pollen og se på utsikten mot Galtesund.

Møllers bauta/ Møllers asyl barnehage

Møllers asyl barnehage Barnehagen i Iuellsklev var en av landets eldste barnehager. Den ble stiftet som ”Børneasyl” i 1884, gjennom et legat fra dr. Alexander Christian Møller. Etter de opprinnelige statuttene skulle asylet være et daghjem fortrinnsvis for ube­ midlede foreldres barn. Den ble etter hvert drevet som en vanlig barnehage. Barnehagen var i drift fram til august 2021. Møllers bauta Til minne om dr. Alexander Christian Møller, Eidsvoldsmann som representerte Arendal i 1814. Bautaen ble reist av byens borgere 17. mai 1914, og blir bekranset hver 17. mai.


11

Østregate 10 Interessant hus fra 1866 ved ­krysset Østre­gate og Hylleveien. Avisen Vestlandske tidene holdt til i dette huset i en periode. Legg merke til ­bygningsdetaljer.

13

Østregate 10

12

Uglands hus, Torvet

Uglands hus Det eneste huset nede i sentrum som ble spart for alle bybrannene var det gule huset ved Torvet. Det blir kalt ­Uglands hus. Huset er oppført i 1751 og ble ombygd på 1870-tallet. Huset var opprinnelig omgitt av en stor have, og man regner det som årsaken til at huset ikke brant. Haven er nå bebygget. Bondeheimen holdt til i huset i mange år. Særlig spennende er det også at russeren Leo Trotskij overnattet her mens han oppholdt seg i eksil i Norge i perioden 1935-36.

Arendal sett fra Fløyheia ca. 1960

Torvet Det som i dag er Torvet i Arendal var fram til 1863 ”den indre Poll”. Den indre poll og kanalene som førte til den ble gjenfylt med masse fra husene som ble ødelagt av brannen i 1863, og steinmasse fra anleggsvirksomheten på Hylleveien og Kastellveien. På Torvet var det handel, liv og røre. Handelen omfattet også salg av levende dyr og kjøttboder, og dette varte til langt inn på 1900-tallet.

Beinvei ved Feierheia

Beinvei ved Batteriveien

Sti til Fløyheia

Kunst ved Pollen

Beinvei mot Fløyheia

Beinvei fra Nesbakken

Toppen av Bendiksklev

Gågata

Broa ved Bendiksklev

Torvet

Pittoreske bakgårder i Arendal


Følg kultur- og mosjonsløypa fra Torvet til Fløyheia, Nesheia og

Batteriet

SSR • 0127 • Historiske foto: Birger Dannevig

Ved å følge kultur- og mosjonsløypa kan du oppleve Arendals sentrumsnære bydeler med deres særpregede nettverk av gater, bakgårder og beinveier med historisk trehusbebyggelse.