Page 1

STIFTELSEN ARCADA FO-nummer 0200099-5

BALANSBOK 1.1–31.12.2012


ARCADA BALANSBOK 2012

HÖGSKOLAN ARCADA I ETT NÖTSKAL • • • • • • •

Praktiskt inriktad utbildning och fortbildning inom sju branscher Samhällsrelevant forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet 2 700 studenter från 50 olika länder 190 medarbetare Innovativa och verklighetstrogna inlärningsmiljöer Unika möjligheter till internationellt utbyte och praktik utomlands Modernt och unikt campus i Arabiastranden, Helsingfors


ARCADA BALANSBOK 2012

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Verkställande direktörens översikt.................................................................... 4 1. Stiftelsens verksamhetsberättelse 2012............................................ 6 1.1. Stiftelsen Arcadas ändamål och uppdrag.............................................. 6 1.2. Tillbakablick på högskoleverksamheten år 2012.................................... 6 1.2.1. Positiv utvecklingstrend....................................................................... 6 1.2.2. Främjande av utbildning, forskning och utveckling................................ 6 1.2.3. Arcadas campus expanderade ............................................................. 6 1.2.4. Styrning och utvärdering av verksamheten vid Högskolan..................... 6 1.2.5. Högskolans etiska riktlinjer...................................................................7 1.2.6. Högskolesektorn i utveckling................................................................7 1.3. Moderstiftelse och koncern...................................................................7 1.3.1. Koncernstruktur...................................................................................7 1.3.2. Moderstiftelse......................................................................................7 1.3.3. Fastighets Ab Arcada Nova....................................................................7 1.4. Finansiell ställning................................................................................7 1.4.1. Intäkter................................................................................................7 1.4.2. Lönsamhet ..........................................................................................7 1.4.3. Kassaflöde och balansärkning.............................................................. 8 1.5. Förmögenhetsförvaltning.................................................................... 8 1.6. Fondernas verksamhet......................................................................... 8 1.7. Forskning, utveckling och innovation ................................................... 8 1.8. Riskhantering ..................................................................................... 8 1.9. Personal.............................................................................................. 9 1.10. Förvaltning ......................................................................................... 9 1.10.1. Arcadas förvaltningsmodell ................................................................. 9 1.10.2. Stiftelsens förvaltning ........................................................................ 9 1.10.3. Högskolans förvaltning.......................................................................10 1.11. Väsentliga händelser efter räkenskapsperiodens utgång..................... 11 1.12. Perspektiv på framtiden...................................................................... 11 2. Resultaträkning ................................................................................12 3. Balansräkning...................................................................................13 4. Finansieringsanalys...........................................................................14 5. Bokslutets noter................................................................................15 Bokslutets och verksamhetsberättelsens underskrifter................................. 29 Förteckning över använda bokföringsböcker.................................................. 29 Revisionsberättelse........................................................................................ 30 Förvalningsrådets utlåtande........................................................................... 30

3


4

ARCADA BALANSBOK 2012

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ÖVERSIKT

LYSANDE RESULTAT I EN OSÄKER TID Året som gick var framgångsrikt för Högskolan Arcada. Examinationen förbättrades igen – resultatet 404 examina är nytt rekord för tredje året i rad. Antalet examina på Bachelornivå, 393, utgör över 80 % av de nominella nybörjarplatserna, och hör till de absolut bästa resultaten nationellt sett. Det här är ett utmärkt resultat för en flerbranschhögskola i metropolområdet och vi har all orsak att vara stolta över vår högskola. Då vi har utöver goda examinationssiffror även uppvisat goda framgångar inom forskningen i flera år är vi väl förberedda på att möta de förändringar som de kommande åren för med sig.

Den demografiska utvecklingen är ogynnsam. • I Finland minskar årsklasserna upp till 15 % under de kommande tio åren. Finansieringen minskar. • När länderna måste spara berör det också högskolorna Den globala konkurrensen om studenterna växer. • Det betyder att de finländska högskolorna inte längre har monopol på finländska studenter. Förväntningarna på högskolorna ökar. • Också professionshögskolorna bör därmed bidra till att lösa mänsklighetens stora frågor.

Också för Stiftelsen Arcadas del var år 2012 ett tillväxtår. Stiftelsen äger av de nya studentbostäderna på Arcadas campus i Arabiastranden i sin helhet Bostadsaktiebolaget Majlunden, som består av 80 studentbostäder. De nya studentbostäderna var inflyttningsklara i slutet av år 2012. Majlunden har lett till att skuldsättningsgraden i stiftelsekoncernen har stigit från 77,8 till 93,0. Efterfrågan på studentbostäder med rimlig hyra i huvudstadsregionen är så omfattande att Majlunden ska ses som en säker investering. Resten av de 179 nya studentbostäderna uppfördes av samma konsortium som äger merparten av de tidigare bostäderna på campus. I konsortiet ingår förutom Stiftelsen Arcada, med ett innehav på 28,5%, även Nylands Nation vid Helsingfors universitet, Svenska Studenters Bostadsstiftelse, Tekniska Läroverkets Kamratförbund och Driftsingenjörsförbundet i Finland. Samtliga studentbostäder är uthyrda. Ännu ett 80-tal studentbostäder planeras till campusområdet. När de är färdiga på hösten 2014 uppgår det totala antalet bostäder på campus till ca 500. Arcadas campus är unikt i Finland.

NY YRKESHÖGSKOLELAG Förslaget till ny lag för den första fasen av reformen av yrkeshögskoleväsendet i Finland behandlas i riksdagen i skrivandets stund. Lagförslaget innehåller tre väsentliga element. För det första kommer koncessionerna för yrkeshögskoleverksamheten att delas ut på nytt.

Moderstiftelsens resultat år 2012 var 593 000 euro utan de bundna fonderna. När de bundna fonderna medtas var resultatet efter investerings- och finansieringsverksamheten och skatter 503 000 euro, och efter att fondernas resultat har överförts till det egna kapitalet -707 000 euro. På grund av att de interna transaktionerna inom Stiftelsen Arcada har eliminerats i bokslutet (d.v.s.transaktionerna mellan de av Stiftelsen förvaltade fonderna och Högskolan Arcada), blir resultatet av den ordinarie verksamheten negativt -1 395 000 euro. Det egna kapitalet har under fjolåret vuxit med 700 000 euro till 38,4 miljoner euro. Moderstiftelsens balansomslutning var 57,5 miljoner euro. För Stiftelsekoncernens del var balansomslutningen 91,7 miljoner euro och det egna kapitalet 39,0 miljoner euro. Koncernens soliditet var 46,6 % och avkastningen på det egna kapitalet 4,8 %. Stiftelsens starka balansräkning ger Högskolan Arcada det utrymme för nya initiativ och risktagning som de kommande förändringarna med nödvändighet kommer att föra med sig.

OMFATTANDE FÖRÄNDRINGSTRYCK Högskoleväsendet i Finland står alltså inför ett omfattande förändringstryck under de närmaste åren. De externa drivkrafterna kan sammanfattas i följande fyra punkter:


5

ARCADA BALANSBOK 2012

Avsikten är att antalet högskolor ska minskas så att samtliga har förutsättningar att vara ekonomiskt och verksamhetsmässigt hållbara och internationellt konkurrenskraftiga. Min uppfattning är att antalet högskolor borde bli betydligt färre än 20. Den andra förändringen är att yrkeshögskolornas möjligheter att själva utforma hur undervisningen bedrivs och organiseras utökas. Det betyder t.ex. att högskolorna kan frångå utbildningsprogrammen i dess nuvarande form. Slutligen ska grunderna för den offentliga finansieringen bli fullständigt resultatbaserad, där de centrala indikatorerna gäller resultaten inom undervisningsverksamheten och forskningen. POSITIV UTVECKLINGSTREND Arcada är som sagt väl förberedd på att möta dessa förändringar. Utvecklingen inom såväl undervisnings- som forskningsverksamheten innebär att utfallet av den nya finansieringsmodellen förväntas vara positivt. Därtill ger Stiftelsen en för vår typ av högskolor unik styrka och stabilitet. Trots det är framtiden oviss. Det har från politiskt håll tydligt indikerats att en enhetlig allfinlandssvensk högskola eftersträvas. Stiftelsen Arcada har erbjudit Stiftelsen som instrument för en ny svensk högskola i Finland. Stiftelsen har i över ett års tid förhandlat med ägarna till Yrkeshögskolan Novia om att hitta en gemensam modell för en högskola som är internationellt konkurrenskraftig och regionalt relevant. För Stiftelsen Arcada har det varit, och är fortfarande, ett orubbat villkor att högskolans intresse ställs främst och att de goda resultat Arcada uppvisat inte kan urvattnas. Utsikterna att nå en överenskommelse är i skrivandets stund ovissa.

LYSANDE RESULTAT, STÖD OCH FRAMSYN Trots de något osäkra framtidsperspektiven är det i varje fall klart att den högskoleverksamhet i Helsingfors som Arcada i dag bedriver kommer att fortsätta. Det är Högskolans hittillsvarande framgångar den bästa garantin för. Jag vill tacka studenter, lärare och övrig personal för de lysande resultaten likaväl som Stiftelsens styrelse för uppbackning och framsyn.

Helsingfors den 15 mars 2013

Henrik Wolff Vd, rektor

Antal förstahandssökande till de svenskspråkiga utbildningsprogrammen år 2012 1400 Teknik

1200

Idrott social- och hälsovård

1000 800

Företagsekonomi och turism

600 400

Film och television

200 0

Nybörjarplatser 2011

2012

Till de svenskspråkiga utbildningsprogrammen ansökte rekordmånga, 1303 personer. I medeltal hade Arcada 3,45 förstahandssökande per nybörjarplats.

Antal förstahandssökande till de engelskspråkiga utbildningsprogrammen år 2012 800 700 600 Nursing

500 400

International Business

300

Plastics Technology

200

Nybörjarplatser

100 0 2011

2012

Till de engelskspråkiga utbildningsprogrammen ansökte i första hand 618 personer, av vilka 337 var behöriga. I medeltal hade Arcada 8,47 förstahandssökande per nybörjarplats till de internationella programmen.

Antal utexaminerade Idrott, social- och hälsovård Teknik Media Företagsekonomi och turism Totalt

2011 2012 158 192 47 57 33 33 122 122   360  404

År 2012 var det hela 404 Arcadastudenter som fick sina avgångsbetyg i handen, flera än någonsin förr i Arcadas historia.


6

ARCADA BALANSBOK 2012

1. STIFTELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 1.1. Stiftelsen Arcadas ändamål och uppdrag Stiftelsen Arcadas ändamål är att främja högskoleutbildning på svenska inom de valda profilområdena. Stiftelsen verkar genom att upprätthålla Högskolan Arcada. Stiftelsen ska förvalta sin egendom och övervaka Högskolan på ett sådant sätt att Högskolans fortsatta verksamhet kan tryggas. Ägaransvaret och ansvarsfördelningen mellan Stiftelsen och Högskolan Arcada regleras i lag och i de uppdrag Stiftelsen ger Högskolan bl.a. genom den instruktion för Högskolan som Stiftelsen fastställt.

1.2. Tillbakablick på högskoleverksamheten år 2012

bl.a. upp som en av utvecklingsstigarna i rapporten ICT 2015, som ger perspektiv för informationsteknologins betydelse i och för Finland. Ett annat projekt som fått understöd och som har stor potential utvecklar med tillsatsämnen dopade polymerer för att förstöra t.ex. sjukhusbakterier. Fonden beviljade även understöd för Arcada-alumners doktorandstudier. Under fjolåret delade A.F. Lindstedts och Svenska Handelsinstitutets fond för handelsutbildning ut sammanlagt 888 k€ (934) i stöd för utbildning i företagsekonomi, handel och service och därtill relaterad forskning. Av understödet gick totalt 400 k€ till yrkesinstitutet Prakticum och 488 k€ fördelades på 18 projekt initierade av Arcada. Fonden beviljade stöd till bl.a. utveckling av mobila tillämpningar, planering av Arcadas framtida företagsekonomiska kluster och för vidareutveckling av företagsidéer och innovationer inom ramen för Arcadas företagsoas.

1.2.1. Positiv utvecklingstrend Högskolan Arcada visar en positiv utvecklingstrend. Ett rekordstort antal studenter blev utexaminerade från Arcada under år 2012. Sammanlagt fick 404 (2011: 360) studenter examensbetyg. Bachelorexamen avlades av 393 (355) studenter, vilket är över 80 % av antalet nybörjarplatser. Den ökade genomströmningen är resultatet av ett målmedvetet och långsiktigt pedagogiskt arbete. Även efterfrågan på Arcadas utbildning har under de senaste åren visat en stabil ökning. Våren 2012 låg söktrycket på 3,45 (3,11) när det gäller yrkeshögskoleutbildning på bachelornivå, vilket placerade Arcada på en elfte plats bland yrkeshögskolorna i Finland. För den engelska utbildningens del låg Arcada i fjol på andra plats efter yrkeshögskolan i Tammerfors med ett söktryck på 8,25 (9,76). Söktrycket till Arcadas nya engelska masterprogrammet International Business Management – with a Nordic focus, som introducerades hösten 2012, låg på 3,35. Högskolan Arcada har en aktiv forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (FUI). Under år 2012 utgavs 113 (119) publikationer. Antalet publikationer i förhållande till den akademiska personalen ligger i Arcada på en jämförelsevis hög nivå i relation till högskolesektorn i snitt. Arcada har under år 2012 fokuserat på fyra strategiska utvecklingsprojekt; Aktivt lärande och effektiva studieprocesser, FUI-verksamhet med erkänd effekt, IKT och helhetsarkitektur till stöd för ledning och kommunikation samt Strategisk kompetensförsörjning. Samtliga projekt har haft vind i seglen och engagerat en stor del av Högskolans medarbetare. Projekten är tvååriga och fortsätter under år 2013.

1.2.2. Främjande av utbildning, forskning och utveckling Stiftelsen Arcada främjar högskolans utbildnings- och FUIverksamhet genom bidrag från de av Stiftelsen förvaltade fonderna. Fonden för teknisk undervisning och forskning delade ut 422 k€ (457) för att stöda sex långsiktiga forskningsprojekt. Med understöden anställdes bl.a. kvalificerade forskare för Arcadas forskningsprojekt. Ett av projekten handlar om Big Data dvs. bearbetning av mycket stora datamängder. Big Data lyfts

1.2.3. Arcadas campus expanderade I december 2012 var 179 nya studentbostäder (Majparken och Majlunden) på Arcadas campus i Arabiastranden i Helsingfors inflyttningsklara. Stiftelsen Arcada byggde studentbostäderna i samarbete med Fastighets Ab Arcada Nova, Nylands Nation vid Helsingfors universitet, Svenska Studenters Bostadsstiftelse, Tekniska Läroverkets Kamratförbund och Driftsingenjörsförbundet i Finland. Behovet av studentbostäder i huvudstadsregionen är stort. I samband med de nya studentbostäderna byggdes även 20 handikappbostäder för samkommunen Kårkulla samt kontorsutrymmen för Kårkullas omsorgsbyrå. Ägarna ställer höga miljökrav och strävar efter att skapa ett sk. ”Grönt campus”. Det handlar utöver byggnadsteknik om att bygga ett välfungerande campus med korta avstånd mellan hemmet, studieplatsen och basservicen. Planeringen av ytterligare 80 nya studentbostäder på campus inleddes hösten 2012. Utöver studentbostäder (sammanlagt 406) och Högskolan Arcadas verksamhetsutrymmen bestod Arcadas campus av yrkesinstitutet Prakticums verksamhetsutrymmen och Corhuset, Arcada Studerandekår - ASKs eget kårhus.

1.2.4. Styrning och utvärdering av verksamheten vid Högskolan Arcada utvecklar kontinuerligt verksamheten för att upprätthålla och öka Högskolans nationella och internationella konkurrenskraft. Detta görs genom utvecklade rutiner för att bedöma utbildningens relevans, studieplanernas innehåll och struktur samt studieresultaten i termer av studiemotivation, studietakt, examinationsgrad och kvalifikationer vid utexamination.


7

ARCADA BALANSBOK 2012

1.2.5. Högskolans etiska riktlinjer

bolag). Dessa bolag bildar tillsammans med moderstiftelsen Stiftelsen Arcadas koncern (ägande över 50 %).

Arcada har ett etiskt råd, vars uppgift är att stärka medvetandet om forskningsetiska frågor vid Högskolan, utfärda forskningsetiska rekommendationer och utföra etikprövning av forskningsansatser vid Högskolan. Etiska rådet har under år 2012 haft följande sammansättning: Överlärare Peter Mildén (ordförande) Lektor Johnny Biström Kyrkoherde Stefan Djupsjöbacka (extern medlem) Överlärare Jyrki Kettunen Lektor Göta Kukkonen Överlärare Mats Nylund Överlärare Åsa Rosengren

Utanför koncernen har Stiftelsen Arcada strategiska aktieinnehav (ägande under 50 %) i Fastighets Ab Cor-huset (Arcada studerandekårs kårhusfastighet) och i studentbostadsbolagen Fastighets Ab Majstranden och Fastighets Ab Majparken. Fastighets Ab Cor-huset ägs av Stiftelsen Arcada via de bundna fonderna till 10 %. Koncernens innehav i Fastighets Ab Majstranden uppgick senaste år till drygt 17 % i och med att Fastighets Ab Arcada Nova innehade 28,57 % av aktierna i bolaget. Fastighets Ab Majstranden äger 100 % av Fastighets Ab Majparken.

1.3.3. Fastighets Ab Arcada Nova

Forskningskoordinator Johan Lund har fungerat som etiska rådets sekreterare.

1.2.6. Högskolesektorn i utveckling Yrkeshögskolorna i Finland genomgår under de kommande åren de största förändringarna sedan tillkomsten i mitten av 1990-talet. Under år 2012 förbereddes förslaget till ny lagstiftning om yrkeshögskolornas förvaltnings- och finansieringssystem. Den nya lagen förväntas träda ikraft vid ingången av år 2014. Syftet med lagen är att försnabba högskolesektorns strukturella utveckling och förbättra dess kvalitet och samhällsförankring. Den nya finansieringsmodellen blir resultatbaserad. Under fjolåret beslöt undervisnings- och kulturministeriet (UKM) att minska utbildningsvolymerna vid yrkeshögskolorna fr.o.m. år 2013 med 7 %, drygt 2 000 nybörjarplatser per år. Yrkeshögskolorna ålades även ekonomiska inbesparingar. Grundfinansieringen sänks till en nivå på ca 15 % under den nuvarande fram till år 2015.

Fastighets Ab Arcada Nova ägdes under året till 60 % av Stiftelsen Arcada och till 40 % av Samfundet Folkhälsan i Svenska Finland r.f. Bolaget verkar för att värdet på bolagets fastighetsmassa skall ökas på lång sikt samt för att campus i Arabiastranden skall utvecklas till ett attraktivt område för sådan verksamhet som stöder utbildning på svenska i huvudstadsregionen. Fastighetsförvaltningen omfattar i första hand drift och underhåll av Arcada- och Prakticumhusen. Bolagets tjänsteproduktion utgörs av VD- och disponenttjänster samt fastighetsskötsel för de bolag som verkar inom campus i Arabiastranden. Denna service ges åt studentbostadsbolagen Fastighets Ab Majstranden, Bostads Ab Majstrandsgården i Helsingfors, Fastighets Ab Cor-huset, Bostads Ab Majlunden i Helsingfors och Fastighets Ab Majparken. Därtill verkar bolaget för att utveckla campus. För tillfället planeras ytterligare drygt 80 studentbostäder för Fastighets Ab Majstranden. Fastighets Ab Arcada Novas styrelse har under år 2012 bestått av verkställande direktör Henrik Wolff (ordförande), verkställande direktör Stefan Mutanen, ekonomidirektör Harry Swanljung och ekonomidirektör Christer Holmström. Bolagets verkställande direktör Stefan Wiklund har deltagit vid styrelsens möten och fungerat som styrelsens sekreterare. Under år 2012 sammanträdde styrelsen tre gånger.

1.3. Moderstiftelse och koncern 1.3.1. Koncernstruktur

Ägarna till Fastighets Ab Arcada Nova slutförde i slutet av året en diffusionsprocess för att dela bolaget i två nya bolag, ett för Arcadahuset och ett för Prakticumhuset.

Stiftelsen Arcada Fastighets Ab Arcada Nova 60 %

Arcada Fastigheter Ab 100 %

Foxplan 100 %

Fastighets Ab Majstranden 28,57 %

Kb Arcada Invest I 100 %*

Fastighets Ab Cor-huset 10 %

Fastighets Ab Majparken 100 %

Bostads Ab Majlunden 100 %

1.4. Finansiell ställning 1.4.1. Intäkter Koncernens intäkter uppgick vid utgången av år 2012 till 20 968 k€ (20 279 k€). Intäktsökningen på 689 k€ från år 2011 beror på en ökning av statsunderstöd och extern finansiering.

* Arcada Fastigheter Ab är ansvarig bolagsman i Kb Arcada Invest I och Stiftelsen Arcada är tyst bolagsman i Kb Arcada Invest I.

1.4.2. Lönsamhet

1.3.2. Moderstiftelse

Verksamhetsårets resultat för stiftelsen utan de bundna fonderna var 593 k€ (-398 k€).

Stiftelsen Arcada utgör moderstiftelse till Fastighets Ab Arcada Nova (60 % ägarandel), till Arcada Fastigheter Ab (100 % ägarandel), till Kb Arcada Invest I (100 % ägarandel), till Bostads Ab Majlunden i Helsingfors (100 % ägarandel, 88 studentbostäder) och till Foxplan Oy (100 % ägarandel, vilande

Moderstiftelsens resultat efter investerings- och finansieringsverksamhet och skatter var 503 k€ (-1 713 k€) och efter överföring till fonderna -707 k€ (-1 635 k€). Koncernens resultat efter investerings- och finansieringsverksamhet och skatter var 705 k€ (-1 488 k€) och efter


8 överföring till fonderna -506 k€ (-1 409 k€). Resultatet har påverkats positivt av kostnadsbesparingar jämfört med föregående år samt ökade intäkter. Fastighets Ab Arcada Novas resultat för räkenskapsperioden var 490 k€ efter att 940 k€ (940 k€) har bokförts som ränta på kapitallånen till ägarna. Nettot av de finansiella posterna uppgick för moderstiftelsen till 1 900 k€ (113 k€) och för koncernen till 599 k€ (-1 161 k€).

ARCADA BALANSBOK 2012

forskning, vars värde uppgick till 10 002 k€ (9 505 k€) samt av A.F. Lindstedts och Svenska Handelsinstitutets fond för handelsutbildning, vars värde uppgick till 12 630 k€ (12 004 k€). Utdelningen sker under bokslutsårets påföljande kalenderår. Utdelningsutskotten fattar beslut på styrelsens vägnar med iakttagande av ändamålen och reglerna för de enskilda fonderna om användningen av de medel som står till förfogande för utdelning.

Likviditeten har varit god under hela året. Koncernens kassaflöde före finansieringskostnader, men efter förändring i rörelsekapitalet var 2 150 k€ (5 402 k€), moderstiftelsens motsvarande siffror var -993 k€ (-786 k€).

Fonden för teknisk undervisning och forskning, A.F. Lindstedts och Svenska Handelsinstitutets fond för handelsutbildning samt Studentstipendiefonderna har stött högskolan, dess studenter och alumner med en utdelning som sammanlagt uppgick till 1 137 k€. Av dessa, samt av tidigare understöd, har under året intäktsförts 1 300 k€ och kvar i balansen finns 1 015 k€.

Dotterbolaget Fastighets Ab Arcada Nova betalade ut 424 k€ (424 k€) i räntor på kapitallån till minoritetsägaren.

1.7. Forskning, utveckling och innovation

1.4.3. Kassaflöde och balansräkning

Dotterbolagen Arcada Fastigheter Ab, Bostads Ab Majlunden i Helsingfors och Kb Arcada Invest har inte haft anställda under året 2012. Nettokassaflödet från hela koncernens verksamhet var 996 k€ jämfört med 530 k€ år 2011. Under året gjordes investeringar i utbildningsutrustning till högskolan för 512 k€ (547 k€). Byggnadsinvesteringarna ökade med 8 129 k€ i studentbostäderna. Bostäderna togs i bruk i slutet av året. Koncernens räntebärande skulder uppgick vid slutet av året till 32 227 k€ (26 824 k€). Koncernens skuldsättningsgrad var 93,0 (77,8). (Skuldsättningsgrad = (räntebärande skulder + kapitallån - likvida medel - lånefordringar) / (eget kapital kapitallån + minoritetsintresse)). Koncernens soliditet var 46,6 % (48,3 %). (Soliditet = (eget kapital - kapitallån + minoritetstillgångar) / (balansräkningens slutsumma - erhållna förskott)). Koncernens avkastning på eget kapital var 4,8 % (-10,7 %). (Avkastning på eget kapital = Nettoresultat i procent av justerat eget kapital).

1.5. Förmögenhetsförvaltning Stiftelsen Arcada följer en långsiktig placeringsstrategi. Placeringsportföljen består av fastigheter och aktier. Fastighetsstocken består av högskolans verksamhetsutrymmen och studentbostäder på Arcadas campus. Detaljerad information om placeringsverksamheten finns i bokslutets noter 5.3.3– 5.3.6.

1.6. Fondernas verksamhet Marknadsvärdet på Stiftelsen Arcadas samförvaltade fonder var i slutet av år 2012 sammanlagt 28 454 k€ (27 042 k€ år 2011). Stiftelsens fonder bestod av Studentstipendiefonderna (Bergsrådet Gustaf Zittings understödsfond I, Bergsrådet Gustaf Zittings understödsfond II, Dimitterade elevers stipendiefond, Direktor Max Sergelius stipendiefond, Centralgjuteriets stipendiefond, Familjen Alex Ärts stipendiefond och Svenska handelsläroverkets stipendiefond) till ett värde av 5 822 k€ (5 533 k€), Fonden för teknisk undervisning och

Under år 2012 uppgick kostnaderna för forsknings-, utvecklingsoch innovationsverksamheten (FUI) till 2 233 k€ (2 310 k€). Den externt finansierade FUI-verksamheten, som uppgick till 1 640 k€ (1 905 k€) har finansierats med medel beviljade av Fonden för teknisk undervisning och forskning, A.F. Lindstedts och Svenska Handelsinstitutets fond för handelsutbildning och studentstipendiefonderna 1 226 k€ (1 136 k€), Europeiska unionen 133 k€ (179 k€) och Tekes 33 k€. FUI-verksamheten, som har finansierats med statsmedel uppgår till 40 k€ (276 k€). Personalkostnadernas andel av FUI-verksamhetens helhetskostnader var 1 671 k€ (1 761 k€), vilket motsvarar en kalkylerad arbetsinsats på 31,6 år (33,3 år).

1.8. Riskhantering Stiftelsen Arcadas styrelse och den verkställande ledningen har det övergripande ansvaret för riskhanteringen. En betydande risk i Högskolans verksamhet är långsiktigheten i den offentliga finansieringen. Den offentliga finansieringen sjunker under de kommande åren till en nivå, som i genomsnitt ligger 15 % under dagens. Från år 2014 blir finansieringsgrunderna i det närmaste helt resultatberoende och samtidigt mer volatila. För Högskolans del förväntas effekten av den nya finansieringsmodellen vara positiv. En annan risk hänför sig till förnyelsen av Högskolans koncession. I samband med att lagstiftningen för yrkeshögskolorna reformeras från år 2014, kommer högskolornas koncessioner att delas ut på nytt. Stiftelsen strävar efter att tillsammans med ägarna till Yrkeshögskolan Novia skapa en enhetlig finlanssvensk högskola med internationell konkurrenskraft och regional relevans som värnar om nationens tvåspråkighet. Högskolan bör ha en tillräckligt hög kvalitativ nivå så att dess existens på långsikt inte ifrågasätts. Om en kommande svenskspråkig högskolestruktur inte motsvarar den struktur som en högklassig yrkeshögskoleutbildning kräver utgör det ett riskmoment.


9

ARCADA BALANSBOK 2012

1.9. Personal Arcada gjorde hösten 2012 i samarbete med Corporate Spirit Oy en personalutredning som mångsidigt mätte arbetsklimatet på högskolan. Utredningen visade att arbetstillfredsställelsen ligger betydligt över normnivån för finska expertorganisationer. Stiftelsen Arcadas koncern har under år 2012 haft sammanlagt 194 (198) anställda. Av dessa har fyra personer varit anställda av Fastighets Ab Arcada Nova och resten av Högskolan och/eller Stiftelsen.

1.10. Förvaltning 1.10.1. Arcadas förvaltningsmodell Stiftelsen

Mandat till år 2014 har riksdagsledamot Thomas Blomqvist, ingenjör Gösta Engman, verkställande direktör Jannica Fagerholm, verksamhetsledare Marianne Falck, partisekreterare Johan Johansson, teknologidirektör Petra Lundström, rektor Jorma Mattinen, direktör Kristina Wikberg (ordförande), rektor Thomas Wilhelmsson och ekonomie magister Kaj Åkerberg. Mandat till år 2015 har överläkare Caj Haglund, bergsrådet Ole Johansson (vice ordförande), prorektor Matti Raevaara, verkställande direktör Siv Schalin och verkställande direktör Dag Wallgren. Arcadas VD/rektor Henrik Wolff har föredragit de ärenden som behandlats i förvalningsrådet och förvaltningsdirektör Susanne Homén har fungerat som förvaltningsrådets sekreterare.

Förvaltningsråd

Förvaltningsrådet har sammanträtt två gånger under år 2012.

Styrelse/VD Högskolan

Mandat till år 2013 har minoritetsombudsman Eva Biaudet, direktör Mikael Forss, styrelseordförande Erik Hartwall, rektor Eva Liljeblom, talman Britt Lundberg, koncernchef Pekka Lundmark, överborgmästare Jussi Pajunen och riksdagsledamot Astrid Thors.

Rektor

Högskolestyrelsen Ledningsgruppen

1.10.2. Stiftelsens förvaltning Stiftelsens förvaltning handhas av förvaltningsrådet, styrelsen och verkställande direktören.

Förvaltningsrådet Stiftelsen Arcadas förvaltningsråd tillsätter Stiftelsens styrelse, fastställer styrelsens arvode och övervakar styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av Stiftelsen. Förvaltningsrådet utgör en viktig kontaktlänk till samhället och Arcadas intressegrupper genom dess breda sammansättning av representanter för såväl den privata som den offentliga sektorn samt för politiska beslutsfattare. Genom valet av styrelseledamöter ansvarar förvaltningsrådet för att Stiftelsens styrelse har den kompetens och erfarenhet som krävs för att fastslå de strategiska riktlinjerna för Arcada och handha de i stiftelselagen och yrkeshögskolelagen angivna uppgifterna. Förvaltningsrådet erhåller enligt Stiftelsens stadgar inget arvode. Förvaltningsrådet, som väljs för en mandatperiod om tre år, har minst tjugo och högst trettio medlemmar. Förvaltningsrådet kompletterar sig själv, på förslag av förvaltningsrådets beredningsutskott. Beredningsutskottet bestod år 2012 av förvaltningsrådets ordförande, viceordförande, styrelsens ordförande samt förvaltningsrådets ledamöter Gösta Engman, Jannica Fagerholm och Dag Wallgren. Verkställande direktören deltar i utskottets möten och fungerar som dess sekreterare. Ledarredaktör Jan-Erik Andelin och professor Mats Brommels var medlemmar i Arcadas förvaltningsråd fram till årsmötet 20.4.2012. På årsmötet återvaldes överläkare Caj Haglund, bergsrådet Ole Johansson, prorektor Matti Raevaara, verkställande direktör Siv Schalin och verkställande direktör Dag Wallgren för en ny treårs period. Minister Carl Haglund anhöll om och befriades från sitt uppdrag som medlem av Stiftelsen Arcadas förvaltningsråd 8.10.2012.

Stiftelsens styrelse Stiftelsen Arcadas styrelse har det övergripande ansvaret för Stiftelsens och Högskolans verksamhet och ingår de avtal med undervisnings- och kulturministeriet som utgör grunden för statsfinansieringen av högskoleverksamheten. Som Högskolans upprätthållare beslutar Stiftelsen bl.a. i frågor som gäller Högskolans strategiska linjeval, den årliga verksamhetsplanen och budgeten samt Högskolans organisationsstruktur. Styrelsen utser Arcadas högskolestyrelse samt anställer såväl rektor som övriga medlemmar i Högskolans ledningsgrupp. Enligt Stiftelsens stadgar skall styrelsen bestå av minst fem och högst elva medlemmar. Förutom Stiftelsens verkställande direktör, som även fungerar som Högskolans rektor, är samtliga styrelsemedlemmar externa. Av den operativa ledningen deltar förutom rektor även prorektor, förvaltningsdirektören och ekonomidirektören regelbundet i styrelsemötena. Styrelsen har under år 2012 haft följande sammansättning: Direktör Arne Wessberg (ordförande) FM Carola Teir-Lehtinen (viceordförande) DE Henrik Gayer DI Niklas Geust EM Nella Ginman-Tjeder EM Jussi Laitinen FL Henrik Wolff (Stiftelsens VD)


10

ARCADA BALANSBOK 2012

Högskolestyrelsens har under år 2012 haft följande sammansättning:

Stiftelsen Arcadas styrelse 2012. Främre raden från vänster: Henrik Gayer, Carola Teir-Lehtinen (viceordförande), Arne Wessberg (ordförande), Nella Ginman-Tjeder. Bakre raden från vänster: Jussi Laitinen, Susanne Homén (sekreterare), Henrik Wolff och Niklas Geust.

Rektor Henrik Wolff, ordförande (ersättare prorektor Iselin Krogerus-Therman t.o.m. 31.8.2012, därefter prorektor Camilla Wikström-Grotell) Studerande Christoffer Andersson (suppleant studerande Tomas Kindstedt) Controller assistent Janina Hannelius (suppleant internationell koordinator Christa Holm) Studerande Elin Blomqvist (suppleant studerande Azra Arnatovic) Lektor Anne Kokko (suppleant lektor Kim Rancken) Överlärare Göran Pulkkis (suppleant överlärare Bettina Stenbock-Hult) Prorektor, prefekt Camilla Wikström-Grotell (suppleant prefekt Mikael Paronen) Högskolestyrelsens externa medlemmar har under år 2012 varit:

Verkställande direktören föredrar ärendena vid Stiftelsens möten och Arcadas förvaltningsdirektör Susanne Homén fungerar som styrelsens sekreterare. Stiftelsens styrelse har haft 15 protokollförda möten under år 2012.

Professor Johan Eriksson PeM Peggy Hansson FM Thomas Thesleff

De fonder som förvaltas av Stiftelsen Arcada övervakas och sköts av Stiftelsens finansråd, som är ett av Stiftelsens styrelse utsett styrelseutskott. Finansrådet sammanträder kontinuerligt och har även regelbundna möten med förmögenhetsförvaltarna. Finansrådet bestod år 2012 av styrelsens ordförande Arne Wessberg, styrelseledamot Niklas Geust och styrelseledamot, VD Henrik Wolff. Arcadas ekonomidirektör Harry Swanljung har fungerat som finansrådets sekreterare.

Verkställande direktören Stiftelsens styrelse utnämner Stiftelsens verkställande direktör och beslutar om villkoren för anställningsförhållandet som fastställs i ett skriftligt VD-avtal. Verkställande direktören leder Stiftelsens operativa verksamhet i enlighet med styrelsens anvisningar samt ansvarar för det dagliga ledarskapet. Verkställande direktör är FL Henrik Wolff.

Högskolestyrelsen 2012: Främre raden från vänster: Janina Hannelius, Anne Kokko, Eleonora Poppius (sekreterare), Peggy Hansson. Bakre raden från vänster: Camilla Wikströ-Grotell, Henrik Wolff, Göran Pulkkis, Elin Blomqvist. På bilden saknas Christoffer Andersson, Johan Eriksson och Thomas Thesleff.

1.10.3. Högskolans förvaltning Högskolans förvaltning grundar sig på yrkeshögskolelagen, statsrådets förordning om yrkeshögskolor, avtalen med undervisnings- och kulturministeriet samt Arcadas instruktion. Högskolan leds av rektor och högskolestyrelsen.

Högskolestyrelsen Högskolestyrelsen har till uppgift att utveckla utbildningen och forskningen samt den övriga verksamheten vid Högskolan. Högskolestyrelsen beslutar i frågor som berör utbildningens innehåll, genomförande och organisation. Till högskolestyrelsens centrala uppgifter hör därmed bland annat att fastställa stadgar för Högskolans interna förvaltning och behandla besvär. Arcadas rektor fungerar som ordförande för högskolestyrelsen. Därtill är Högskolans övriga ledning, lärare i huvudsyssla, övrig personal i huvudsyssla, heltidsstuderanden samt näringslivet och det övriga arbetslivet företrädda i styrelsen. Styrelsemedlemmarnas mandatperiod är två år.

Planerare Eleonora Poppius fungerade som högskolestyrelsens sekreterare fram till 31.8.2012, varefter studierådgivare Andrea Nevalainen tog vid. Högskolestyrelsen har sammanträtt nio gånger under år 2012.

Rektor Arcadas rektor leder Högskolans verksamhet samt behandlar och avgör ärenden som gäller Högskolans interna förvaltning. Rektor utnämns av stiftelsens styrelse. Arcadas rektor är FL Henrik Wolff.


11

ARCADA BALANSBOK 2012

Ledningsgruppen Arcadas ledningsgrupp stöder VD/rektor i ledningen och planeringen av Stiftelsens och Högskolans verksamhet och utvecklandet av kvaliteten på Arcada. Ledningsgruppen följer kontinuerligt med att verksamheten når de uppställda målen och vidtar vid behov korrigeringsåtgärder. I ledningsgruppen ingår, förutom Arcadas rektor, prorektor, prefekterna, språkavdelningschefen, fortbildningschefen, förvaltningsdirektören, ekonomidirektören samt Fastighets Ab Arcada Novas verkställande direktör. Arcadas kommunikationschef och utvecklingschef deltar som experter i ledningsgruppens möten. Arcadas mångåriga prorektor, omsorgsdirektör Iselin KrogerusTherman avgick med pension 31.8.2012. Krogerus-Thermans fokus under sin tid på Arcada var främst de pedagogiska frågorna, kompetensförsörjningen, arbetarskyddet och frågor i anslutning till jämställdhet och likabehandling. På förslag av Stiftelsen Arcadas styrelse förlänades Krogerus-Therman av republikens president Riddartecknet av 1 klass av Finlands Lejons orden 30.11.2012 för sina betydande insatser under sin yrkeskarriär. Krogerus-Therman efterträddes av prefekt Camilla WikströmGrotell. Högskolans ledningsgrupp har under år 2012 haft följande sammansättning: VD/Rektor Henrik Wolff (ordförande) Förvaltningsdirektör Susanne Homén Prefekt Katarina Hägg (Avdelningen för ekonomi, informationsteknik och media) Prorektor, omsorgsdirektör Iselin Krogerus-Therman (t.o.m. 31.8.2012) Prefekt Mikael Paronen (Avdelningen för energi- och materialteknik) Språkavdelningschef Kerstin Stolt (fr.o.m. 1.8.2012) Ekonomidirektör Harry Swanljung Verkställande direktör Stefan Wiklund (Fastighetsaktiebolaget Arcada Nova) Fortbildningschef Lars Wessman Prorektor (fr.o.m. 1.8.2012, prefekt Camilla Wikström-Grotell (Avdelningen för hälsa och välfärd) Därtill har kommunikationschef Gunilla Sjöberg och utvecklingschef Jan-Erik Krusberg deltagit i ledningsgruppens sammanträden. Rektorsassistent Susanne Sahlgren har fungerat som ledningsgruppens sekreterare.

1.11. Väsentliga händelser efter räkenskaps periodens utgång Delningen av Fastighetsaktiebolaget Arcada Nova genomfördes 1.1.2013. Två nya bolag bildades Fastighetsaktiebolaget Prakticum, som äger Prakticumhuset, och ett nytt FAB Arcada Nova, som innehar Arcadahuset, vardera med samma ägarförhållande 60/40 som i det tidigare FAB Arcada Nova. Processen slutfördes i februari år 2013 i och med att Stiftelsen Arcada och Samfundet Folkhälsan löste in varandras aktier så att Stiftelsen Arcada nu är ensam ägare till FAB Arcada Nova och Folkhälsan till FAB Prakticum. Förhandlingarna med ägarna till Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi (Yrkeshögskolan Novia) om att bilda en ny sammanhållen högskola, har fortsatt under vintern. När detta skrivs har dessa förhandlingar inte lett till resultat och tiden börjar vara ute för en eventuell överenskommelse.

1.12. Perspektiv på framtiden Högskolan Arcada står i dag starkare än någonsin. Ekonomin är stabil, trots omfattande nedskärningar i finansieringen, och resultaten inom såväl utbildningen som forskningen är på nationell toppnivå. Trots det är framtidsperspektiven osäkrare än på många år. Lagstiftningen för högskolorna håller på att förnyas. När detta skrivs behandlas regeringens proposition till ändring av yrkeshögskolelagen i riksdagen. Den nya lagen kommer att innebära att koncessionerna för yrkeshögskoleverksamhet skall delas ut på nytt från och med år 2014. En målsättning är att minska antalet högskolor från det nuvarande 25 till under 20. Det är osäkert om statsrådet kommer att bevilja mer än en permanent koncession på svenska. Ägarna till Arcada och Novia har i över ett års tid försökt förhandla fram en modell för en sammanhållen svensk högskola, som skulle ha en ekonomiskt och verksamhetsmässigt hållbar struktur och höra till de tre mest framgångsrika högskolorna i landet. Det är osäkert om förhandlingarna kommer att leda till resultat. Arcada har goda förutsättningar att möta de kommande omfattande nedskärningarna i den offentliga finansieringen utan större konsekvenser för verksamheten. Då efterfrågan på högskolans utbildning dessutom är stor, Arcada placerade sig år 2012 på tolfte plats när det gäller totalantalet sökande till yrkeshögskolorna i Finland, står Arcada på en stabil bas. Arcada är beredd att axla ett större ansvar för svensk högskoleverksamhet i Finland.

Högskolan Arcadas ledningsgrupp 2012. Främre raden från vänster: Lars Wessman, Susanne Homén, Camilla Wikström-Grotell, Susanne Sahlgren, Kerstin Stolt. Andra raden från vänster: Jan-Erik Krusberg, Henrik Wolff, Harry Swanljung, Mikael Paronen. På bilden saknas Katarina Hägg, Gunilla Sjöberg och Stefan Wiklund.


12

ARCADA BALANSBOK 2012

2. Resultaträkning

Ordinarie verksamhet Intäkter

Moderstiftelse

Koncern

Not

1.1-31.12.2012

1.1-31.12.2011

1.1-31.12.2012

1.1-31.12.2011

Statsunderstöd

5.2.1

Övriga intäkter

5.2.2

2 255 819,07

2 347 435,66

3 766 802,81

4 002 950,93

19 457 457,07

18 623 770,66

20 968 440,81

20 279 285,93

17 201 638,00

16 276 335,00

17 201 638,00

16 276 335,00

Kostnader Personalkostnader

5.2.3

-13 210 835,59

-12 987 498,77

-13 572 105,22

-13 444 553,23

Undervisningskostnader

-2 016 500,38

-1 864 181,62

-2 016 500,38

-1 864 181,62

Fastighetskostnader

-3 622 531,67

-3 755 184,07

-1 701 553,27

-1 840 401,23

Marknadsföringskostnader

-378 870,31

-420 626,87

-378 870,31

-420 626,87

Förvaltningskostnader

-637 070,81

-521 393,76

-641 179,33

-580 735,81

Övriga kostnader

5.2.4

-419 500,00

-422 840,00

-419 500,00

-422 840,00

Avskrivningar

5.3.1

-567 546,33

-454 524,03

-1 935 729,45

-1 821 130,95

-20 852 855,09

-20 426 249,12

-20 665 437,96

-20 394 469,71

Resultat, ordinarie verksamhet

-1 395 398,02

-1 802 478,46

303 002,85

-115 183,78

Investerings- och finansieringsverksamhet Intäkter

5.2.5

Finansiella intäkter

Kostnader

3 669 765,01

3 940 401,28

3 159 344,79

3 436 367,51

3 669 765,01

3 940 401,28

3 159 344,79

3 436 367,51

5.2.5

Räntor

-366 205,89

-360 335,23

-1 156 691,64

-1 131 538,50

Övriga finansiella kostnader

-1 403 516,02

-3 466 304,01

-1 403 516,02

-3 465 655,41

-1 769 721,91

-3 826 639,24

-2 560 207,66

-4 597 193,91

Inkomstskatt

-1 304,04

-24 781,65

-1 304,04

Latent skatteskuld

0,00

0,00

0,00

-19 968,97

Minoritetsandel -196 167,54

-167 142,91

Resultat efter investerings- och finansierings503 341,04 -1 713 498,07 verksamhet och skatter

Överföring till fonderna Verksamhetsårets resultat

704 668,40

-24 781,65

-1 487 903,71

5.2.6

-1 210 607,86

78 598,91

-1 210 607,86

78 598,91

-707 266,82

-1 634 899,16

-505 939,46

-1 409 304,80


13

ARCADA BALANSBOK 2012

3. Balansräkning

Moderstiftelse Not

31.12.2012

Koncern 31.12.2011

31.12.2012

31.12.2011

AKTIVA Bestående aktiva

Immateriella tillgångar

5.3.1

21 429,92

34 287,37

54 759,23

34 287,37

Materiella tillgångar

5.3.1

1 424 173,65

1 467 315,69

53 207 978,74

48 567 897,02

Aktier och andelar

5.3.2

16 446 442,18

16 270 684,72

10 484 460,72

10 308 703,26

Bundna fonders tillgångar

5.3.3

24 320 122,57

24 246 606,46

24 320 122,57

24 246 606,46

42 212 168,32

42 018 894,24

88 067 321,26

83 157 494,11

Rörliga aktiva

Långfristiga fordringar

5.3.4

12 929 000,00

12 929 000,00

29 000,00

Kortfristiga fordringar

5.3.5

590 665,70

1 342 151,64

517 423,13

818 222,48

Kassa- och banktillgodohavanden

1 772 668,04

968 373,34

3 101 553,04

2 105 448,58

15 292 333,74

15 239 524,98

3 647 976,17

2 952 671,06

29 000,00

AKTIVA totalt

57 504 502,06

57 258 419,22

91 715 297,43

86 110 165,17

PASSIVA Eget kapital Bundna fonder

5.3.6

24 320 122,57

24 246 606,46

24 320 122,57

24 246 606,46

Stiftelsekapital

5 333 073,82

5 333 073,82

5 333 073,82

5 333 073,82

Vinst/förlust från tidigare år

9 461 626,81

9 796 588,14

9 857 256,51

9 962 626,26

Årets resultat Stiftelsekapital totalt

5.3.7

-707 266,82

-1 634 899,16

-505 939,46

-1 409 304,80

14 087 433,81

13 494 762,80

14 684 390,87

13 886 395,28

Eget kapital totalt

38 407 556,38

37 741 369,26

39 004 513,44

38 133 001,74

Minoritetsintresse

3 723 310,45

3 527 142,91

Främmande kapital

Långfristigt främmande kapital

5.3.8

16 049 178,15

16 049 178,15

42 826 918,15

37 424 318,15

Kortfristigt främmande kapital

5.3.9

3 047 767,53

3 467 871,81

6 160 555,39

7 025 702,37

19 096 945,68

19 517 049,96

48 987 473,54

44 450 020,52

PASSIVA totalt

57 504 502,06

57 258 419,22

91 715 297,43

86 110 165,17


14

ARCADA BALANSBOK 2012

4. Finansieringsanalys

Moderstiftelse

Koncern

2012

2011

2012

2011

Rörelseresultat

-1 395 398,02

-1 802 478,46

303 002,85

-115 183,78

Korrigeringar till rörelsevinsten

567 546,33

454 524,03

1 935 729,45

1 821 130,95

Förändring av rörelsekapital

-164 870,36

562 021,80

-88 542,67

2 696 103,51

Betalda räntor och övriga finansiella kostnader

-1 775 055,25

-3 821 488,53

-2 989 484,18

-4 803 967,79

Erhållna dividender

411 804,17

38 532,25

-1 304,04

38 532,25

Erhållna räntor

3 852 897,83

4 109 935,43

411 804,17

3 411 103,77

Betalda skatter

-1 304,04

-24 781,65

2 826 477,61

-24 781,65

1 495 620,66

-483 735,13

2 397 683,19

3 022 937,26

-2 391 788,34

Rörelseverksamhetens kassaflöde

Rörelseverksamhetens kassaflöde

Investeringarnas kassaflöde

Investering i materiella och immateriella tillgångar

-442 052,39

-587 921,11

-6 554 905,16

Investeringar i övriga placeringar

-175 757,46

-833 561,73

-175 757,46

573 942,27

Förändring av förvaltade fonders tillgångar

-73 516,11

1 315 188,91

-73 516,11

1 315 188,91

-691 325,96

-106 293,93

-6 804 178,73

-502 657,16

Investeringarnas kassaflöde

Finansieringens kassaflöde

Amortering av långfristiga lån

0,00

0,00

5 402 600,00

-1 990 580,74

Finansieringens kassaflöde

0,00

0,00

5 402 600,00

-1 990 580,74

Förändring av likvida medel

804 294,70

-590 029,06

996 104,46

529 699,36

Likvida medel 1.1

968 373,34

1 558 402,40

2 105 448,58

1 575 749,22

3 101 553,04

2 105 448,58

Likvida medel 31.12

1 772 668,04

968 373,34

Förändring av rörelsekapital:

Ökning/minskning av Kortfristiga rörelsefordringar

156 548,95

293 875,51

221 862,36

434 289,07

Kortfristiga skulder

-321 419,31

268 146,29

-310 405,03

2 261 814,44

-164 870,36

562 021,80

-88 542,67

2 696 103,51


ARCADA BALANSBOK 2012

15

5. Bokslutets noter 5.1. Värderingsprinciper

5.1.1. Värdering av anläggningstillgång Anläggningstillgångarna har upptagits i balansräkningen enligt direkta anskaffningskostnader med avdrag för erhållna investeringsunderstöd och planenliga avskrivningar. De planenliga avskrivningarna har beräknats lineärt och de är baserade på anläggningstillgångarnas ekonomiska livstid.

Avskrivningstiderna är: Immateriella rättigheter ADB-programmens användningsrättigheter 3 år Patent- och licensrättigheter 5 år Övriga utgifter med lång verkningstid 10 år

Materiella rättigheter Byggnader och konstruktioner 20–45 år I byggnader och konstruktioner ingående maskiner och inventarier 15 år Maskiner o. inventarier 10 år IT-utrustning 3 år Övriga materiella tillgångar 3−15 år

5.1.2. Värdering av förvaltade fonder De värdepapper som ingår i de förvaltade fonderna har värderats till det lägre av anskaffningsvärdet eller marknadsvärdet.

5.1.3. Periodisering av pensionskostnader Pensionsskyddet sköts av ett utomstående pensionsbolag. Pensionskostnader bokförs som kostnad under det år de uppstår.

5.1.4. Understöd och stipendier Projektunderstöden har intäktsförts till den del kostnader uppstått.

5.1.5. Koncernbokslut Koncernbokslutet har uppgjorts enligt förvärvsmetoden. Koncernens interna transaktioner har eliminerats. Minoritetsandelarna har särskilts från koncernens eget kapital. Koncernbokslutet inkluderar det helägda Arcada Fastigheter Ab, Kb Arcada Invest I, Bostadsaktiebolag Majlunden i Helsingfors, Foxplan Oy (vilande bolag, har namnet Arcada registrerat i handelsregistret) samt det delägda (60 %) bolaget Fastighets Ab Arcada Nova. Fastighets Ab Arcada Nova äger 28,57 % av aktierna Fastighets Ab Majstranden. Koncernens andel i detta bolag utgör således 17,14 % varför detta bolag inte intagits som intressebolag i koncernbokslutet. Gamla Fastighets Ab Arcada Nova har 31.12.2012 likviderats och två nya bolag har grundats, Fastighets Ab Arcada Nova (FO 2493277-7) och Fastighets Ab Prakticum (FO 2493278-5). Bokföringsnämnden har 13.3.2012 gett ett utlåtande om behandling av de bundna fonderna i Stiftelsen Arcadas bokslut och koncernbokslut. Bokföringsnämndens utlåtande innebär att den interna utdelningen mellan fonderna och stiftelsen skall elimineras redan i moderstiftelsens bokslut och inte enbart i koncernbokslutet, som gjorts tidigare år. En annan förändring är att intäkterna och kostnaderna i de bundna fonderna skall upptas i den post i resultaträkningen dit de enligt sin natur tillhör och inte under en skild rubrik för de bundna fonderna. Under tidigare år har fondernas intäkter och kostnader presenterats skilt i Stiftelsen Arcadas resultaträkning. Detta innebär att man inte längre kan från resultaträkningen utläsa fondernas intäkter och kostnader. I noterna till resultaträkningen specificeras däremot dessa i detalj. I resultaträkningen elimineras den interna utdelningen som sedan återförs i balansräkningen så att fondernas kapital har lika stort eget kapital som tillgångar. Summorna är också lika stora i moderstiftelse och koncern. På basen av utlåtandet elimineras inte i koncernbokslutet den 2 000 k€ lån som de bundna fonderna gett till Fab Arcada Nova. I övrigt ingår det i utlåtandet smärre preciseringar av den nuvarande bokslutsinformationen och gäller närmast notuppgifter. De jämförande siffrorna för 2011 har således omgrupperats i enlighet med bokföringsnämndens utlåtande. En skild resultaträkning utan de bundna fonderna har uppgjorts.


16

ARCADA BALANSBOK 2012

Resultaträkning utan de bundna fonderna

1.1-31.12.2012

1.1-31.12.2011

Statsunderstöd

17 201 638,00

16 276 335,00

Övriga intäkter

3 219 876,60

3 232 311,02

20 421 514,60

19 508 646,02

Personalkostnader

-13 210 835,59

-12 987 498,77

Undervisningskostnader

-2 016 500,38

-1 864 181,62

Fastighetskostnader

-3 622 531,67

-3 755 184,07

Marknadsföringskostnader

-378 870,31

-420 626,87

Ordinarie verksamhet Intäkter

Kostnader

Förvaltningskostnader

-537 723,25

-521 393,76

Avskrivningar

-567 546,33

-454 524,03

-20 334 007,53

-20 003 409,12

Resultat, ordinarie verksamhet 87 507,07

-494 763,10

Investerings- och finansieringsverksamhet Intäkter Finansiella intäkter

908 926,80

1 306 225,83

908 926,80

1 306 225,83

Kostnader Räntor

-366 205,89

Övriga finansiella kostnader

-36 252,93

-824 655,01

-402 458,82

-1 184 990,24

Inkomstskatt

Verksamhetsårets resultat

-360 335,23

-1 304,04

-24 781,65

592 671,01

-398 309,16

5.2. Resultaträkningens noter 5.2.1. Statsunderstöd

2012

2011

Statsunderstöd

16 943 341,00

15 886 095,00

Extra statsunderstöd

258 297,00

390 240,00

17 201 638,00

16 276 335,00

Antal studenter för vilka erhålls statsunderstöd

2041

2056

Moderstiftelse och koncern


17

ARCADA BALANSBOK 2012

5.2.2. Övriga intäkter

Moderstiftelse

2012

Koncern 2011

2012

2011

Donationer och understöd

489 817,51

551 430,34

489 817,51

551 430,34

Understöd egna förvaltade fonder

1 299 937,83

1 236 590,00

1 299 937,83

1 236 590,00

EU-projekt

353 369,13

444 429,84

353 369,13

444 429,84

Fortbildning

440 031,45

564 096,31

440 031,45

564 096,31

Hyror

185 458,69

192 081,89

185 458,69

192 081,89

Erhållna understöd till fonderna

335 880,30

351 714,64

335 880,30

351 714,64

Övrigt

451 261,99

243 682,64

430 266,71

222 687,36

Drifts- och kapitalvederlag

1 445 433,49

1 502 551,55

VD- och disponenttjänster

86 545,53

173 959,00

Intern eliminering av understöd från fonderna till högskolans projektverksamhet

-1 299 937,83

-1 236 590,00

-1 299 937,83

-1 236 590,00

Totalt

2 255 819,07

2 347 435,66

3 766 802,81

4 002 950,93

5.2.3. Personalkostnader och genomsnittligt antal anställda

Moderstiftelse

Koncern

2012

2011

2012

2011

Löner

10 454 726,60

10 146 461,45

10 727 597,48

10 490 045,54

Pensionskostnader

1 716 449,51

1 719 889,99

1 766 712,58

1 763 249,57

Övr. lagstadgade kostnader

554 462,00

539 388,12

564 346,33

568 901,20

12 725 638,11

12 405 739,56

13 058 656,39

12 822 196,31

Övriga personalkostnader

485 197,48

581 759,21

513 448,83

622 356,92

13 210 835,59

12 987 498,77

13 572 105,22

13 444 553,23

Ledningens löner och arvoden

1 010 260,34

984 266,25

35 000,00

35 000,00

Totalt

Styrelsens mötesarvoden

35 000,00

35 000,00

Antalet anställda i genomsnitt

Moderstiftelse

2012

Totalt

190

Koncern 2011

2012

2011

194

194

198

Siffrorna för 2011 är korrigerade till totala årsverken. Revisionsarvoden

Moderstiftelse

Koncern

2012

2011

2012

2011

Revisionsarvoden

36 731,05

25 485,37

45 904,60

30 291,42

Övriga tjänster

26 041,63

19 420,57

26 041,63

19 420,57

Totalt

62 772,68

44 905,94

71 946,23

49 711,99

5.2.4. Övriga kostnader

Moderstiftelse

Koncern

2012

2011

2012

2011

Utdelade understöd totalt

1 556 591,75

1 659 430,00

1 556 591,75

1 659 430,00

Eliminering av intern utdelning

-1 137 091,75

-1 236 590,00

-1 137 091,75

-1 236 590,00

Totalt

419 500,00

422 840,00

419 500,00

422 840,00

Bundna fonder


18

ARCADA BALANSBOK 2012

5.2.5. Investerings- och finansieringsverksamhet

Moderstiftelse

2012

Koncern 2011

2012

2011

Dividender

0,00

38 532,25

0,00

38 532,25

Ränteintäkter, koncernlån

526 050,00

519 997,22

0,00

0,00

Ränteintäkter, kortfristiga placeringar

3 998,98

96 935,08

19 404,52

112 611,41

Försäljningsvinster

0,00

634 183,90

0,00

634 183,90

Ränteintäkter, annat

0,00

16 577,38

224,24

16 864,50

Återställning nedvärdering placeringar

378 877,82

0,00

378 877,82

0,00

Fondernas försäljningsvinster

1 667 649,91

1 764 643,88

1 667 649,91

1 764 643,88

Fondernas erhållna räntor och dividender

729 358,36

869 531,57

729 358,36

869 531,57

Fondernas återställning nedvärdering

363 829,94

0,00

363 829,94

0,00

3 669 765,01

3 940 401,28

3 159 344,79

3 436 367,51

Räntor

-366 205,89

-360 983,83

-1 156 691,64

-1 131 538,50

Övriga finansiella kostnader

-36 252,93

-69 617,56

-36 252,93

-69 617,56

Nedvärdering, placeringar

0,00

-754 388,85

0,00

-754 388,85

Fondernas försäljningsförluster

-1 301 697,58

-2 065 217,58

-1 301 697,58

-2 065 217,58

Fondernas värdeförändring

-36 120,94

-229 335,28

-36 120,94

-229 335,28

Finansiella intäkter

Fondernas övriga finansiella kostnader Finansiella kostnader

-29 444,57

-347 096,14

-29 444,57

-347 096,14

-1 769 721,91

-3 826 639,24

-2 560 207,66

-4 597 193,91

5.2.6 Sammandrag för de bundna fondernas resultaträkningsposter

2012

2011

Övriga kostnader Utdelade understöd totalt Eliminering av intern utdelning

-1 556 591,75 1 137 091,75

Erhållna understöd till fonderna

-419 500,00

-1 659 430,00 1 236 590,00

-422 840,00

335 880,30

351 714,64

Fondernas försäljningsvinster

1 667 649,91

1 764 643,88

Fondernas erhållna räntor och dividender

729 358,36

869 531,57

Fondernas värdeökning

363 829,94

2 760 838,21

0,00

Fondernas försäljningsförluster

-1 301 697,58

-2 065 217,58

Fondernas värdeförändring

-36 120,94

-229 335,28

Fondernas övriga finansiella kostnader

2 634 175,45

-128 792,13

-1 466 610,65

-347 096,14

-2 641 649,00

Fondernas resultat

1 210 607,86

-78 598,91

Överföring till fonderna

-1 210 607,86

78 598,91


19

ARCADA BALANSBOK 2012

5.3. Balansräkningens noter 5.3.1. Immateriella och materiella tillgångar

Moderstiftelse Ackumulerat anskaffningsvärde 1.1.12 Ökning

Ackumulerat anskaffningsvärde 31.12.11

Ackumulerade avskrivningar 1.1.12 Årets avskrivningar

Ackumulerade avskrivningar 31.12.12

Immateriella rättigheter

Tomt

Byggnad

Materiella tillgångar Inventarier

Konstverk

Summa

311 412

0

0

5 822 983

44 195

5 867 178

511 547

511 547

0

311 412

0

0

6 334 530

44 195

6 378 725

-277 124

0

0

-4 399 863

0

-4 399 863

-12 858

0

0

-554 689

0

-554 689

-289 982

0

0

-4 954 552

0

-4 954 552

Bokföringsvärde 2011

34 288

0

0

1 423 121

44 195

1 467 316

Bokföringsvärde 2012

21 430

0

0

1 379 978

44 195

1 424 173

Koncern

Immateriella rättigheter

Materiella tillgångar

Tomt

Byggnader

Inventarier

Konstverk

Summa

311 412

7 216 976

44 602 298

8 831 025

44 195

60 694 494

Pågående arbete 1.1.12

0

0

2 077 637

0

0

2 077 637

Pågående arbete minskning

0

0

-2 077 637

0

0

-2 077 637

33 329

0

8 129 044

511 547

0

8 640 591

Ackumulerat anskaffningsvärde 31.12.12

344 741

7 216 976

52 731 342

9 342 572

44 195

69 335 085

Ackumulerade avskrivningar 1.1.12

-277 124

0

-7 814 369

-6 389 865

0

-14 204 234

-12 858

0

-1 085 301

-837 571

0

-1 922 872

-289 982

0

-8 899 670

-7 227 436

0

-16 127 106

Ackumulerat anskaffningsvärde 1.1.12

Ökning

Årets avskrivningar

Ackumulerade avskrivningar 31.12.12

Bokföringsvärde 2011

34 288

7 216 976

38 865 566

2 441 160

44 195

48 567 897

Bokföringsvärde 2012

54 759

7 216 976

43 831 672

2 115 136

44 195

53 207 979


20

ARCADA BALANSBOK 2012

5.3.2 Aktier och andelar

Moderstiftelse Koncern

Dotterbolagsaktier

Bokföringsvärde

Arcada Fastigheter Ab, 100 %

20 000,00

Fastighets Ab Arcada Nova, 60 %

3 024 000,00

Fastighets Ab Prakticum, 60 %

2 016 000,00

Foxplan Oy, 100 %

1 981,46

Kb Arcada Invest I, 100 %

1 400 000,00

6 461 981,46

Övriga aktier och andelar

Bokföringsvärde

Bokföringsvärde

Art and Design City, 1200 st.

20 184,00

20 184,00

Culminatum Oy, 30 st.

8 863,76

8 863,76

Finlandssvenska kompetenscentrat

1 600,00

1 600,00

Otaverkko 75 st a 200 mk

2 522,82

2 522,82

Aktia Abp A 2986 st

0,00

0,00

Kalasataman Palvelu Oy, 510 st

510,00

510,00

Private Banking Focus Ränta

1 200 000,00

1 200 000,00

Mandatum

8 750 780,15

8 750 780,15

Fastighets Ab Majstranden

0,00

500 000,00

9 984 460,72

10 484 460,72

16 446 442,18

10 484 460,72

Summa aktier och andelar

5.3.3 Förvaltade fonders tillgångar Värdepapper och långfristiga fordringar

1. Aktier

Antal

Ansk.värde

Bokföringsvärde

Marknadsvärde

Astrazeneca SE

5 300

172 917,53

172 917,53

189 223,96

Atea Asa

10 000

75 769,11

75 769,11

81 651,54

Elekta AB B Fria

30 000

204 436,27

204 436,27

354 462,83

Elisa

7 000

88 588,72

88 588,72

117 110,00

Fortum

22 800

339 107,50

322 620,00

322 620,00

Hennes & Mauritz AB B

7 175

169 153,23

169 153,23

187 693,72

Kemira

35 000

370 935,26

370 935,26

413 350,00

Kesko ABP B

21 000

338 522,73

338 522,73

520 170,00

Kone B

10 800

105 238,41

105 238,41

602 640,00

Metso

17 000

477 005,91

477 005,91

544 680,00

Neste Oil

17 000

358 057,40

166 090,00

166 090,00

Nokia

49 000

2 757,22

2 757,22

143 374,00

Nokia Renkaat

5 000

150 451,51

150 451,51

150 500,00

Nordea FDR

7 500

55 808,59

54 300,00

54 300,00

Novo-Nordisk AS B

3 000

124 067,37

124 067,37

368 516,28

Sampo A

29 000

366 398,15

366 398,15

705 860,00

Statoilhydro ASA

9 500

121 941,45

121 941,45

179 701,43

fortsätter på nästa sida


21

ARCADA BALANSBOK 2012

Antal

Ansk.värde

Bokföringsvärde

Marknadsvärde

TeliaSonera AB

91 000

388 829,24

388 829,24

467 740,00

Tikkurila ABP

15 875

252 012,09

233 680,00

233 680,00

Tomra Systems ASA

11 750

67 993,95

67 993,95

80 350,22

UPM-Kymmene

48 000

140 559,43

140 559,43

422 640,00

Wärtsilä

16 500

95 759,85

95 759,85

539 880,00

Yara International

3 000

107 712,88

107 712,88

111 780,96

YIT ABP

13 050

226 395,20

192 879,00

192 879,00

4 800 419,00

4 538 607,22

7 150 893,94

2. Placeringsfonder

Antal

Ansk.värde

Bokföringsvärde

Marknadsvärde

Allianz Global Investors Allianz RCM US

37 172,69

300 000,00

277 384,13

277 384,13

Blackrock GF US Small & Mid Cap Opps

6 048,96

392 633,18

392 633,18

553 283,30

Fidelity America Fund Euro

95 298,07

350 405,00

350 405,00

406 255,65

Fidelty Pacific Fund

24 361,50

205 078,38

205 078,38

390 153,08

Fidelty FF South East Asia

50 092,94

630 825,00

630 825,00

877 628,38

JPMorgan JPM US Select Equity (Cap)

5 903,71

300 450,00

300 450,00

496 266,11

Nordea Corporate Bond I Avkastning

421 136,52

363 029,59

363 029,59

396 912,75

Nordea Europa Indexfond I Avkastning

7 470,34

100 000,00

100 000,00

115 822,83

Nordea Euro Företagslån Plus avkastning

10 799,13

135 215,54

135 215,54

148 865,88

Nordea Företagslån Plus avkastning

27 947,39

400 218,35

400 218,35

452 133,10

Nordea Kort Ränta I Avkastning

6 586,45

65 438,05

65 438,05

65 582,83

Nordea Nordamerika Avkastning

84 591,85

429 554,86

429 554,86

524 143,78

Nordea Ryssland Avkastning

24 224,08

220 000,00

220 000,00

275 432,38

Nordea Småbolagsfond Norden avkastning

34 008,98

81 461,71

81 461,71

158 682,84

Nordea Tillväxtregion Ränta Avkastning

12 695,08

180 000,00

180 000,00

199 464,02

Nordea Östeuropa Avkastning

21 850,87

470 221,22

470 221,22

488 683,25

Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond

1 941,79

179 476,99

179 476,99

180 839,36

Nordea 1 European Cross Credit Fund B1-E

2 461,17

250 000,00

250 000,00

264 206,88

Nordea 1 European Small and Mid Cap Eq

790,47

283 524,03

283 524,03

296 511,51

Nordea 1 European Value Fond

9 040,52

337 129,70

337 129,70

364 152,06

Nordea 1 North American All Cap Fund BP-

4 805,40

409 769,42

404 566,94

404 566,94

Nordea 1 Tillväxtregion Stjärnor BI

2 212,96

160 000,00

160 000,00

168 494,49

Nordea 1 US Corporate Bond HBI

14 737,61

129 518,82

129 518,82

140 891,50

Wellington Management Emerging Local

9 085,55

100 000,00

100 000,00

105 392,41

Fondita 2000 + A

49 953,54

1 000 000,00

1 000 000,00

999 825,16

Fondita Nordic Small Cap A

20 767,66

1 000 000,00

1 000 000,00

1 014 180,15

Fondita European Small Cap A

6 306,55

1 000 000,00

1 000 000,00

996 539,59

FIM Kapitalförvaltning 30

217 624,79

2 964 049,68

2 964 049,68

2 961 873,43

12 437 999,52

12 410 181,17

13 724 167,79

3. Masskuldebrev

Antal

Ansk.värde

Bokföringsvärde

Marknadsvärde

Ahlström 10.11.15

150 000

150 000,00

153 942,40

154 650,00

AP Moller-Maersk 28.8.19

100 000

100 000,00

99 594,84

104 920,00

Carlsberg Breweries A/S 13.10.17

300 000

300 000,00

293 676,19

327 120,00

Dong Energy A/S 16.12.16

300 000

300 000,00

313 464,92

332 997,00

Elisa 4.10.19

100 000

100 000,00

99 202,45

101 360,00

fortsätter på nästa sida


22

ARCADA BALANSBOK 2012

Eesti Energia 2.10.18

150 000

150 000,00

150 061,45

162 630,00

Eesti Energia 18.11.20

150 000

150 000,00

156 546,60

162 495,00

Kesko 11.9.18

200 000

200 000,00

199 259,53

202 280,00

Konecranes 27.6.14

200 000

200 000,00

200 223,15

200 700,00

Merrill Lynch FTD 20.06.2013

500 000

500 000,00

255 000,00

255 000,00

Neste Oil Oyj 14.09.2016

350 000

350 000,00

364 850,71

389 410,00

Neste Oil Oyj 28.3.17

100 000

100 000,00

103 754,13

105 080,00

Nokia Corporation 4.2.2014

250 000

250 000,00

252 028,04

256 750,00

Nokia 26.20.17

100 000

100 000,00

100 289,63

135 590,00

Nordea Bank perpetual bond

200 000

200 000,00

115 000,00

115 000,00

Outokumpu 7.6.16

100 000

100 000,00

98 790,00

98 790,00

Sampo Oyj 22.2.2016

300 000

300 000,00

301 943,94

324 180,00

Sampo 27.2.17

100 000

100 000,00

99 764,61

109 870,00

Sanoma 20.3.17

200 000

200 000,00

200 045,07

209 520,00

Stockmann 19.3.18

200 000

200 000,00

199 199,66

200 660,00

Stora Enso 19.3.18

200 000

200 000,00

199 485,83

207 140,00

Stora Enso 7.3.19

100 000

100 000,00

99 551,42

104 830,00

Uponor Oyj

100 000

100 000,00

97 000,00

97 000,00

Vattenfall AB

400 000

400 000,00

406 686,00

423 680,00

Vestas Wind Systems A/S

100 000

100 000,00

75 630,00

75 630,00

YIT Oyj

100 000

100 000,00

99 994,56

105 890,00

4 734 985,13

4 963 172,00

200 800,00

200 800,00

5 050 000,00

4. Fastighetsplaceringar

Fab Ab COR-huset

200 800,00

5. Långfristiga fordringar

Fastighets Ab Arcada Nova

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

Värdepapper och långfristiga fordringar totalt

24 489 218,52

23 884 573,52

28 039 033,73

Förvaltade fonders tillgångar totalt

Bokföringsvärde

Marknadsvärde

Värdepapper och långfristiga fordringar

23 884 573,52

28 039 033,73

Likvida medel

435 549,06

435 549,06

Moderstiftelse

24 320 122,58

28 474 582,79

Koncernen

24 320 122,58

28 474 582,79


23

ARCADA BALANSBOK 2012

5.3.4. Långfristiga fordringar De långfristiga fordringarna avser beviljat kapitallån till dotterbolaget Fastighets Ab Arcada Nova 12 900 000,00 euro och till Arcada studerandekårs aktiebolag 29 000,00 euro. Kapitallånet till Arcada studerandekårs aktiebolag är räntefritt.

5.3.5 Kortfristiga fordringar

Moderstiftelse

Koncern

2012

2011

2012

2011

Kundfordringar

129 666,92

330 455,44

129 666,92

310 804,06

Övriga fordringar

2 056,26

59 308,27

11 803,36

77 039,20

Koncernfordringar

82 989,67

522 497,22

0,00

0,00

Aktiva resultatregleringar (väsentligaste posterna) Fordran projekt

286 685,07

340 389,24

286 685,07

340 389,24

Övriga aktiva resultatregleringar

89 267,78

89 501,47

89 267,78

89 989,98

590 665,70

1 342 151,64

517 423,13

818 222,48

Fordringar


24

ARCADA BALANSBOK 2012

5.3.6 Eget kapital, bundna fonder Stipendiefondernas kapitalbehållning

31.12.2012

Förändring

31.12.2011

Bergsrådet Gustaf Zittings premiefond

100 766,10

0,00

100 766,10

Bergsrådet Gustaf Zittings resestip.fond

703 849,91

0,00

703 849,91

Dimitterade elevers stipendiefond

694 975,27

0,00

694 975,27

Direktör Max Sergelius stipendiefond

836 999,47

0,00

836 999,47

Centralgjuteriets stipendiefond

211 984,47

0,00

211 984,47

Familjen Alex Ärts stipendiefond

2 672 853,31

0,00

2 672 853,31

Svenska handelsläroverkets stipendiefond

13 777,94

0,00

13 777,94

Dispositionsfond

51 106,97

1 097,52

50 009,45

Vinst från tidigare år

705 482,65

9 877,65

695 605,00

Försäljningsvinster

341 201,17

-19 844,97

361 046,14

Dividender och räntor

149 226,72

-28 679,44

177 906,16

Försäljningsförluster

-266 327,32

156 216,19

-422 543,52

Förvaltningskostnader

-20 326,51

12 792,71

-33 119,22

Övriga finanisella kostnader

-6 019,45

31 877,20

-37 896,65

Utdelade understöd

-255 628,70

10 351,30

-265 980,00

Outbetalda understöd

1 800,00

1 800,00

0,00

Värdeförändring

67 049,26

113 971,26

-46 922,00

Överföring av årets resultat

-10 975,17

-278 484,26

267 509,09

Stipendiefondernas kapital totalt

5 991 796,09

10 975,17

5 980 820,92

Fonden för teknisk undervisning och forskning

31.12.2012

Förändring

31.12.2011

Stiftelsefonden

1 463 816,86

0,00

1 463 816,86

I. Souranders minnesfond

154 376,33

0,00

154 376,33

S. och Y Arvolas minnesfond

247 932,74

0,00

247 932,74

HYIF 1897 -fond

36 850,45

0,00

36 850,45

Dispositionsfond

8 535 790,86

3 017,97

8 532 772,89

Vinst från tidigare år

-370 453,52

27 161,75

-397 615,27

Försäljningsvinster

586 178,94

-34 093,38

620 272,32

Dividender och räntor

256 369,46

-49 270,88

305 640,35

Försäljningsförluster

-457 546,70

268 377,28

-725 923,98

Förvaltningskostnader

-34 920,67

21 977,70

-56 898,36

Övriga finanisella kostnader

-10 341,33

54 764,60

-65 105,93

Mottagna understöd

0,00

-150,45

150,45

Utdelade understöd

-424 749,70

32 200,30

-456 950,00

Värdeförändring

115 189,71

195 801,06

-80 611,35

Överföring av årets resultat

-30 179,72

-489 606,22

459 426,50

10 068 313,72

30 179,73

10 038 134,00

A.F. Lindstedts och Svenska Handelsinstitutets fond för handelsutbildning

31.12.2012

Förändring

31.12.2011

Grundkapital

810 548,55

0,00

810 548,55

Dispositionsfond

7 962 574,31

2 150,49

7 960 423,82

Vinst från tidigare år

-533 785,07

19 354,43

-553 139,50

Fondens kapital totalt

fortsätter på nästa sida


25

ARCADA BALANSBOK 2012

31.12.2012

Förändring

31.12.2011

Försäljningsvinster

740 269,80

-43 055,62

783 325,42

Dividender och räntor

323 762,18

-62 222,89

385 985,06

Försäljningsförluster

-577 823,56

338 926,53

-916 750,08

Förvaltningskostnader

-44 100,38

27 755,05

-71 855,43

Övriga finanisella kostnader

-13 059,79

69 160,76

-82 220,55

Mottagna understöd

325 000,00

-25 000,00

350 000,00

Utdelade understöd

-878 013,35

58 486,65

-936 500,00

Värdeförändring

145 470,03

247 271,96

-101 801,93

Överföring av årets resultat

-21 504,92

-611 322,43

589 817,51

8 239 337,79

21 504,92

8 217 832,87

Fonden för Hälsa och Välfärd

31.12.2012

Förändring

31.12.2011

Dispositionsfond

1 588,74

0,00

1 588,74

Mottagna understöd

0,00

-413,74

413,74

Överföring av årets resultat

0,00

413,74

-413,74

Fondens kapital totalt

Fondens kapital totalt

1 588,74

0,00

1 588,74

Fonden för Företagande

31.12.2012

Förändring

31.12.2011

Dispositionsfond

19 086,23

10 856,30

8 229,93

Räntor 0,00 -1,48 1,48 Bankkostnader -24,00 -23,00 -1,00 Mottagna understöd

10 880,30

9 729,85

1 150,45

Överföring av årets resultat

-10 856,30

-9 705,37

-1 150,93

Fondens kapital totalt

19 086,23

10 856,30

8 229,93

SAMMANDRAG

Fondernas kapital

24 320 122,57

73 516,11

24 246 606,46

Försäljningsvinster

1 667 649,91

-96 993,97

1 764 643,88

Dividender och räntor

729 358,36

-140 173,21

869 531,57

försäljningsförluster

-1 301 697,58

763 520,00

-2 065 217,58

Förvaltningskostnader

-99 347,56

62 525,45

-161 873,01

Övriga finanisella kostnader

-29 444,57

155 778,56

-185 223,13

Mottagna understöd

335 880,30

-15 834,34

351 714,64

Utdelade understöd

-1 558 391,75

101 038,25

-1 659 430,00

Outbetalda understöd

1 800,00

1 800,00

0,00

Värdeförändring

327 709,00

557 044,28

-229 335,28

Årets resultat

73 516,11

1 388 705,02

-1 315 188,91

Överföring av årets resultat

-73 516,11

-1 388 705,54

1 315 188,43

Fondernas resultat enligt resultaträkning

1 210 607,86

1 289 206,77

-78 598,91

Återföring av intern utdelning till högskolan

-1 134 091,75

102 498,25

-1 236 590,00

73 516,11

1 388 705,02

-1 315 188,91

Fondernas korrigerade resultat


26

ARCADA BALANSBOK 2012

5.3.7. Övrigt eget kapital

Moderstiftelse

Koncern

2012

2011

2012

2011

Bundna fondernas eget kapital

24 246 606,46

25 561 795,37

24 246 606,46

27 788 593,91

Eliminering av internt utdelade understöd från förvaltade fonder till högskolan

-1 137 091,75

-1 236 590,00

-1 137 091,75

-1 236 590,00

Årets resultat

1 210 607,86

-78 598,91

1 210 607,86

-78 598,91

Korrigering av motsvarande elimineringar tidigare år Bundna fonder totalt

24 320 122,57

24 246 606,46

24 320 122,57

-2 226 798,54 24 246 606,46

Stiftelsekapital

5 333 073,82

5 333 073,82

5 333 073,82

5 333 073,82

Vinst/förlust från tidigare år

8 161 688,98

8 559 998,14

8 553 321,46

7 591 908,81

Korrigering av motsvarande elimineringar tidigare år

1 134 127,45

Eliminering av internt utdelade understöd från förvaltade fonder till högskola

1 299 937,83

1 236 590,00

Intern eliminering koncern Årets resultat

1 299 937,83

1 236 590,00

3 997,22

-707 266,82

-1 634 899,16

-505 939,46

-1 409 304,80

Stiftelsekapital totalt

14 087 433,81

13 494 762,80

14 684 390,87

13 886 395,28

Eget kapital totalt

38 407 556,38

37 741 369,26

39 004 513,44

38 133 001,74

Skillnaden mellan elimineringen av internt utdelade understöd i det egna kapitalet och i resultatet från tidigare år beror på att 1 137 091,75 (1.236 590,00) är den summa de bundna fonderna beviljat den egna högskolan medan 1 299 937,83 (1 236 590,00) är den summa som Stiftelsen Arcada intäktsfört under året. Understöden intäktsförs till den del kostnader uppstått och de oanvända medlen har bokats som kortfristig skuld.


27

ARCADA BALANSBOK 2012

5.3.8. Långfristigt främmande kapital

Moderstiftelse

Koncern

2012

2011

2012

2011

Lån av kommuner och stiftelser

16 049 178,15

16 049 178,15

22 549 178,15

22 549 178,15

Lån av övriga finansinstitut

0,00

0,00

0,00

4 275 140,00

Kapitallån

0,00

0,00

10 600 000,00

10 600 000,00

16 049 178,15

16 049 178,15

33 149 178,15

37 424 318,15

Sammanlagt

Lån som förfaller senare än efter fem år

Lån av kommuner och stiftelser

16 049 178,15

16 049 178,15

20 549 178,15

20 549 178,15

0,00

0,00

10 600 000,00

10 600 000,00

16 049 178,15

16 049 178,15

31 149 178,15

31 149 178,15

Kapitallån Sammanlagt

5.3.9. Kortfristigt främmande kapital

Moderstiftelse

Koncern

2012

2011

2012

2011

Leverantörskulder

316 990,96

247 889,38

1 192 097,93

323 331,35

Skuld pensionspremier

0,00

102 744,23

0,00

102 744,23

Skuld till Fastighets Ab Arcada Nova

59 170,08

299 289,31

0,00

0,00

Övriga kortfristiga skulder

375 782,99

365 272,27

2 627 836,57

2 243 721,74

Kortfristig del av långfristiga skulder

0,00

250 000,00

Ränta på kapitallån till Folkhälsan

0,00

424 000,00

621 883,82

595 849,30

Passiva resultatregleringar (väsentligaste posterna)

Upplupna semesterlöner

599 816,74

561 042,07

Periodiserad ränteskuld

26 666,66

32 000,00

49 316,45

54 993,36

Periodiserade extra statsunderstöd

311 703,00

320 000,00

311 703,00

320 000,00

Periodiserade projektunderstöd

1 350 574,30

1 512 806,40

1 350 574,30

2 684 076,40

Övriga passiva resultatregleringar

7 062,80

26 828,15

7 143,32

26 985,99

3 047 767,53

3 467 871,81

6 160 555,39

7 025 702,37

Kortfristigt främmande kapital


28

ARCADA BALANSBOK 2012

5.4. Övriga noter 5.4.1. Givna säkerheter och ansvarsförbindelser Skulder mot vilka aktier ställts som säkerhet

Moderstiftelse

2012

2011

Lån av Helsingfors stad

16 000 000,00

16 000 000,00

Bokföringsvärde av pantsatta aktier

4 200 000,00

4 200 000,00

De pantsatta aktierna avser aktier nr. 1 - 525 i Fab Arcada Nova, vilka utgör 50 % av det totala antalet aktier, och 83 % av Stiftelsen Arcadas aktieinnehav.

Skulder mot vilka inteckningar i fastigheter ställts som säkerhet

Koncern

2012

2011

Lån av finansieringsinstitut

16 177 740,00

9 250 000,00

Givna inteckningar

24 800 000,00

15 500 000,00

Fria inteckningar

4 000 000,00

4 000 000,00

Övriga ansvarsförbindelser Helsingfors stad har rätt att av bolaget uppbära ett tilläggspris på 9,50 euro/m² i (65 379 euro) om Prakticumhusets tomt (91-23-100-24, 91-23100-28) säljs till tredje part inom tio år från köpebrevets undertecknande (undertecknats 27.01.2006). Detta tilläggspris motsvarar levnadskostnadsindexets (oktober 1951=100) poängtal 100 och justeras vid uppbäringstidpunkten enligt senaste publicerade indexpoängtal.

5.4.2. Leasingansvar

Moderstiftelse

Koncern

2012

2011

2012

2011

Förfaller under räkenskapsåret

119 761,39

49 612,14

119 761,39

52 822,44

Förfaller senare

184 420,70

17 064,31

184 420,70

17 064,31

304 182,09

66 676,45

304 182,09

69 886,75


29

ARCADA BALANSBOK 2012

Bokslutets och verksamhetsberättelsens underskrifter Helsingfors, den 21 mars 2013 Styrelsen för Stiftelsen Arcada

Arne Wessberg Carola Teir-Lehtinen Henrik Wolff ordförande viceordförande verkställande direktör

Henrik Gayer Niklas Geust Nella Ginman-Tjeder

Jussi Laitinen

Revisionsanteckning Över utförd revision har idag avgetts berättelse.

Helsingfors, den 26 mars 2013

Mikael Paul Robert Kajander CGR CGR

Förteckning över använda bokföringsböcker

Bokföringsböcker

Arkiveringssätt

Dag- och huvudbok Adb-listor Reskontraspecifikationer Adb-listor

Verifikatslag Försäljningsfakturor Förvaltade fonderna Inköpsfakturor Kassaverifikat Löneverifikat Memorialverifikat

Elektroniskt Papper Papper eller elektroniskt Papper Papper Papper


30

ARCADA BALANSBOK 2012

Revisionsberättelse Till Stiftelsen Arcadas förvaltningsråd Vi har reviderat Stiftelsen Arcadas bokföring, bokslut, verksamhetsberättelse och förvaltning för räkenskapsperioden 1.1.–31.12.2012. Bokslutet omfattar koncernens samt moderstiftelsens balansräkning, resultaträkning, finansieringsanalys och noter till bokslutet. Styrelsens och verkställande direktörens ansvar Styrelsen och verkställande direktören ansvarar för upprättandet av bokslutet och verksamhetsberättelsen och för att de ger riktiga och tillräckliga uppgifter i enlighet med i Finland gällande bestämmelser om upprättande av bokslut och verksamhetsberättelse. Styrelsen svarar för att tillsynen över bokföringen och medelsförvaltningen är ordnad på behörigt sätt och verkställande direktören för att bokföringen är lagenlig och medelsförvaltningen ordnad på ett betryggande sätt. Revisorns skyldigheter Vår skyldighet är att uttala oss om bokslutet, koncernbokslutet och verksamhetsberättelsen samt om uppgifter som förutsätts i lagen om stiftelser på grundval av vår revision. Revisionslagen förutsätter att vi iakttar yrkesetiska principer. Vi har utfört revisionen i enlighet med god revisionssed i Finland. God revisionssed förutsätter att vi planerar och genomför revisionen för att få en rimlig säkerhet om huruvida bokslutet och verksamhetsberättelsen innehåller väsentliga felaktigheter och om huruvida medlemmarna moderstiftelsens styrelse eller verkställande direktören har gjort sig skyldiga till en handling eller försummelse som kan medföra skadeståndsskyldighet gentemot stiftelsen, eller brutit mot lagen om stiftelser eller stiftelsens stadgar. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information som ingår i bokslutet och verksamhetsberättelsen. Valet av granskningsåtgärder baserar sig på revisorns omdöme och innefattar en bedömning av risken för en väsentlig felaktighet på grund av oegentligheter eller fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn den interna kontrollen som har en betydande inverkan för upprättandet av ett bokslut och verksamhetsberättelse som ger riktiga och tillräckliga uppgifter. Revisorn bedömer den interna kontrollen för att kunna planera relevanta granskningsåtgärder, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i stiftelsens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i stiftelseledningens bokföringsmässiga uppskattningar, liksom en bedömning av den övergripande presentationen av bokslutet och verksamhetsberättelsen. Enligt vår mening har vi inhämtat tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis som grund för vårt uttalande

Uttalande om bokslutet och verksamhetsberättelsen Enligt vår mening ger bokslutet och verksamhetsberättelsen riktiga och tillräckliga uppgifter om koncernens och moderstiftelsens ekonomiska ställning samt om resultatet av dess verksamhet i enlighet med i Finland gällande bestämmelser om upprättande av bokslut och verksamhetsberättelse. Uppgifterna i verksamhetsberättelsen och bokslutet är konfliktfria. Andra uttalanden som grundar sig på lagen Stiftelsens medel har placerats på behörigt sätt. De arvoden som betalts till medlemmarna i stiftelsens organ är skäliga. Stiftelsens bokslut och verksamhetsberättelse ger riktiga och tillräckliga uppgifter om stiftelsens verksamhet. Övriga uttalanden Vi förordar fastställande av bokslutet och beviljandet av ansvarsfrihet för styrelseledamöterna samt för verkställande direktören för den av oss granskade räkenskapsperioden. Helsingfors, den 26 mars 2013

Mikael Paul Robert Kajander CGR CGR

Förvaltningsrådets utlåtande Stiftelsen Arcadas förvaltningsråd har idag, 12.4.2013, på sitt möte tagit del av Stiftelsen Arcadas bokslut bestående av verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning jämte bilagor samt av revisionsberättelse och verkställande direktörens översikt för år 2012. Förvaltningsrådet anser sig ha fått tillräcklig information av styrelsen och ledningen och har inga anmärkningar angående Arcadas resultat och verksamhet. Förvaltningsrådet godkänner och fastställer för sin del Stiftelsen Arcadas bokslut för år 2012. Helsingfors, den 12 april 2013 Å förvaltningsrådets vägnar

Ole Johansson viceordförande


KONTAKTUPPGIFTER Arcada Jan-Magnus Janssons plats 1 00550 Helsingfors Tfn 0207 699 699 Fax 0207 699 611 www.arcada.fi

FO-nummer 0200099-5

Stiftelsen Arcada - Balansbok 2012  

Stiftelsen Arcada - Balansbok 2012

Advertisement