Page 1

≤∞∞µ ÂWW wMdA ©¥® …—U˛ …ËWMó|u

ÍWWW ÍUïU ÙWÖW ó|ËuË ∫w—˘— œ—Uâ— ∫ wJdWz “WÖ…—W v«uU ‘UJdWz …—…ËUz ÂW «bO…—W wUNO W 5œ wËuOU Ê«b ÂU$Wz WWÇËU ÂWz ï p†WW wJ} «œWUï ÂW Êö ÊUAO …ËWOO…—W W w«ñ}Ö—…Ë —œU œËËd Í…ËU ï ËËœd?«— w~U w—˘— œ—U?â— —ï?O˘dÄ wM?ËWJ}ÄËU?Ç bWÇ W?? œd?? wU?Mu w«œ—W?? ˛˘— …œ W wUJ?d?Wz ÍïJ«“ w«—U??bM|u? ÙW??ÖW wW??W? Æ«bU$Wz ÊËdW ¨…Ëu?? ?J«œ W? ±π≥± w†U?? ? w—˘— —ï?? ?? ?O? ? ˘dÄ Ë…ËËbM|u?? ÍW?W??W?? «œï?UJO?? ÍïJ«“ W U…—W?? Æ…Ëud?Ö—…Ë Í«—ï???œ ÍWKÄ «œ©qO® ÍïJ?«“ W ÊU?UÄ v ÊU??UÄ Ë Êï?? d Íï?J«“ W ÙU? ©≤∞® Í…ËU?? W ‘U??}z Æ…ËWïuÖ ÍW?«Ë UMOd?}Ñ ÍïJ«“ W ÙU? Æ…ËW}†…œ Í—Uœ—Ë«—W w…œWz ËWWW œ—ïHU 79


≤∞∞µ ÂWW wMdA ©¥® …—U˛ …ËWMó|u

Ë ‘ïËË— wJ}W ÆvM|œ—UW —Ëu?U ÍUJdWz ÍeOK~MOz wJ}Uœ «bMËUUz W wUïKœ Ë sdO? wJ}U“W X|d…b} Í—UOdÄ W ÆW…œd?|ËüW wWUe|—U Ê…ËU ó|ËuË Í…ËWz „…Ë ËU?Ç—W W?|œ Íï? d?~|u?Ö p|—ï??W W? ¨…ËW«œ…œ Âü…Ë ï?? —W?W Ë ÊU?? ÊU??W W? ËË«—UÄ Ë Ê«Ë…— ÍW??Ë W W?? ÊU?J e??}? N“ wJ?}W†Ë…œ Í“ï??O†U? ÙW??ÖW Íœï??? O? sdbW??WÄ Âe??OU??L? Ö«dÄ W?? Í…˙…ËU ËW?z —W?? W?? }?M|œ —W??? «—W wU??…œ—«ó ÆWOOWW …“U? wU?Jd?? ? ?Wz Í…ËW?M?˛ï Ë Êb?M|u?? ? ? ÍbW?? ? ?†W?? ? ? ÍW?? ? ?W~?U @?…œW w?—˘— Í—W~?—U?? Í…—U? W Í…ËWz ï? ¨ËuÇ ïJ«“ w?W?? W?? Í…ËWMO?†ïJ}? wW Í…Ë«—“W?? «œ ÂWz ÍW?WOó?} W«ËW —W v?W ‘W?L?}z Æ…ËW?}?à …—…“U? …ËW??«“W 5Uz Íb…uWÄ Æ«œ“U «bO†WÖW ÊUWMËWJ}ÄËUÇ

øWOOÇ WWW —WW ï wMO«Ëñ} ¿ ÍË«dJ—Uœ wJ?}??|u†W ¨Ë—e? ÍËËó?}? W WJ}??I W?W?W? …ËW?M ÍW~«Ë— W ≠ Ê…—UW?? WW??U w?W…ËWœd??d??O W??W??W?? ÆW??O?O? U…— v??«“ Ëñ??u??? A? W? WW WU?W? ËWz ÍËU «b?U?u?WKW? w??O W? ÂüW ÆÊU?…d?O~}?U W?OW?u?W W?˘œË—UW W†üW??Ö Í˛ïï?O Ë…ËWœd??d?O ï Èu? WbW?…—WÄ W? Ë«d?W—ï?? Íœï?? O? W? Èd??…œe— ÂW…œ“«Ëœ Í…œW?W ï??—Wz wU?…ËWM“˘œ Í…ËWËu? …—UËËœ ËïKOU?Ö w…œ—W?W …ËËœd? w«˙ï?? Ö Ë w?U?? W?? ? ??«“ Ë »…œWz Ë—u?? u?? ? W Ê“W?? w«˙ï?? ?Ö Ë sË—«œ Í—ï?? O ÙU?Ä W W “«ËU?O wW…u?}?W ÊUW?U…˛«Ë WW p}U?W?W ÊUL?u?}Ä W?L}z ¨…ËW?O?O«d?u1œ ÆÊWJ Êó|ñ«œ Ê«˙ïÖ W —W w 80


≤∞∞µ ÂWW wMdA ©¥® …—U˛ …ËWMó|u

øWWW Í…ËWM˛ïW œdJ…œ ÊïÇ ¿ Í…—U W dU“ rË ¨…Ë…bM|u +uöWz ËW?âO wW—W «b—U…“—W wWW W ≠ ÍWM?|u?? ËWz œd?? …ËïJ«“W? .b…uW?Ä W?? Ëu …ËWz …ËW?? L?M|u?? W?? Ëu?? WK?W?? ËËœ ÂWz «œW?W ÂW ÊbM|u ï «b?OU W? Ëu g}«— !—W? —˘“ W?WW? wbM|u?W ËuW?U ÆWWW ÍËËó} Í—ïáÄW ÂËu ¨ËbM|u ©ÊUAM~O ÍËœ Ë —WÖbU® ÈËW

ÆøWOO ©WOM«® w…ó|— Í—ïO ÍWJœ wJ|œïO ÂeOULÖ«dÄ UUz ¿ WJœ wJ}MO«Ëñ?} —W „…Ë p}M?O«Ëñ} —W W? v …ËWz w…ó|— W X?WW —W?Ö ≠ …ËWz w??WW? p}???? OU?L?Ö«d?Ä êO d?}? W r}†…œ «b??ü…Ë W …ËWz ÈdJ ÙuW?? Èd?…œ wU?NO? W W?OO? «œ«—Uz W ÙUbUz wJ|œï?O? êO W v …ËWz X?WW —W?Ö ÂüW ÆWO?O Ëu??W?W W~|— w?…ó|— XO?? }? à —W?? Ö ÂüW ∫v†W? r}†…œ «b?? ü…ËW …ËWz ÈdJ? n…Ë vÄ —W?Ö v†…œ Âe?OU?LÖ«dÄ ÆÈd?U bW?WÄ «b?e?OU?L?Ö«dÄ W eO?Ö—W W?Wz …ËWz Ê«œ…œ p}?? —W «b?? F? O? «Ë W? …“«ËU??O? wËu?W W ÊœdJ?O†uJ …ËW?z X}W «bËu?? “Wz W Í“«ËU?? O? Æ…Ë«b}Ä ÊUOWU …ËU…—WW ÊUWOULÖ«dÄ …Ëu ‘WWz „…Ë ÍWJœ w?U?W? ?O??O?W??W?? WË…— Ë Âe? ?OU? ?L??Ö«dÄ Ê«u??} Íb…uWÄ w«u?…œ UUz ¿ ø…ËWWJ ÊËË— ͲïïMOïMO Ë åÍ˙…ËUU…u†W „W —WWò Ë …ËW??WôW Âe??O?U??L? Ö«dÄ ÍW??W??W?? Ê«u??} W „W??O?b…uWÄ êO? W?? W??O? O«Ë «Ëñ ≠ W/«Ë˙…œ «Ë s? ÆvW «œ Ͳïï?MO?? ïM?O? Ë Í˙…ËU?? ?U??…u?†W Ê«u?? } W? ‘…ËWJœ wW?ôW W?? rM?O…œ«Ë g—W?? ÖbU? ¨—W?? ÖbU wU?? …Ë…—W?JO?? sd?? ~?d?? Ö W WJ?}? W? W?? ©«b—œ® wW??…— wWWJ?ÇuJ}?? ÊUï? Í—U?W „W W??W? v ÂW?z ÆWW?â? O Í—WM?|u? sd??~d??Ö 81


≤∞∞µ ÂWW wMdA ©¥® …—U˛ …ËWMó|u

wËËb?M“ wu?? ?WK?W?? s?d?? ?~d?? ?Ö «b—œ Ë ”U?? ?dU s? Í«ËñW Æ4?|bJ}?Ä W?? W?? ?W?? ? Æs—WÇËU ø©‚ö«®—UUz W}«Ë˙…œ ÊïÇ ÂeOULÖ«dÄ ¿ Ë w˘d?? W?? —W Ë ÊËu?? “Wz W?? ÊWU?? Ë…— Ë È— ËWz —U?? Uz W?? rÇ…œ ï? Í«Ë s ≠ Í—U??Uz …ËW??WôW ÆU??…œ ÊU?O? ? uÄ Ë…ËWU??…œ ÊUï?? ÊU?? w}ÄW???}?Ä ÊU?W??O? O~W—W?? wJ}?W??H? O? ï??U „W??Ob?…uWÄ …—ï?? —U??Uz W?? U??…œ …ËW? w†uJ W?? W?W Í©XU??® wJ}?W ÊUJ…œ Ë…ËW?O?OËËœ—WÖ Ë wËËó?}U? Í…u}Ç—«uÇ WU?…œ ËWW w?dá?Wz wWôW Æ«bAOU wËuÇ—WW Ë w«Ë…ñU—W ËW~†Wï w«˙ïÖ ÙWÖW ÊWUW ˙ïÖW ÊWôW Ë…ËUM}N}Ä Í˙…ËU ©bO眮 „…Ë wU?W W WW ©XU® …˛œ Í—UUz …ËWWJœ Ë—U?Ö˛˘— wËuÇ—WW ÙW?ÖW Ë vM}…b«œ ˘d …—U?Uz ÂWz Èd?…bœW …ËWJœ w Ë è~O Ë X—W ËW~?} wU?$…—W? —U??Uz ÆÈ˙ï?Ö…œ Ë Èd…œ œU??Ou ÊU?…ËWM“˘œ wU?M˘— d|˛W ÊUJ …ËW X?u?}Ä vU?—W Ë X|˙ï??Ö…œ ËWU?…Ëu?A?}Ä W??O~W—W? Ë w˘d?? WËu?“Wz Æ…ËWœdJ«— Ë…ËWËuÇ«b}Ä wWU W}…œ øWOOÇ ÂeOULÖ«dÄ Ë w«du1œ Ê«u} W Íb…uWÄ ¿ u}W œ«“Uz wU Íb…uWÄ Í—Ë…œW W …Ë«Ëœ …Ë…uOàW w«du1œ Í…—U W bOçœ ≠ W?? p}üW?…œ W??U Æv??W…œ …—…ËW «b?O? W?W? w—ï? W W?~†W?ï?? ÙW?ÖW Ë ÊUï?? …ËWz ‘W??Wz Æ…œ«“Uz w?U?O?üËËU ÍW«œ«“Uz Í«˙ï?? …ËW??? }…b??O? }? «œ«ËUz ÍW~†W??ï??W Íœu?? W Ë p?˛u ï?? U w«œ“W? Ë w˘d?? w?? Ëd?? W? p}?? ? ? êO W?? v?WW?? Ö…œ U…Ë—W Æ…ËW??|d~ wM?|u? ï??U ÆX} «œW«œ«“U?z W«˙ï? ÂW —W? v«u…œ U «bW??I?O? W wWW?M—ïïz lO??«Ë W?? ÍWbUz ËWz Ê«u??} W? WMO??W?? «— wJ?}?? d??Ö W?? vÇ…œ ï Í«Ë 82


≤∞∞µ ÂWW wMdA ©¥® …—U˛ …ËWMó|u

Ë Âe?OUL?Ö«dÄ Íd?O …ËW?WJœ wWôW „Wô W WW «œ˘d? Í“…ËUz —W?W ÍË«dJ—Uœ ËW??? OW?? wüW??…œ ÍËU W?? vWW~«— …ËWz ÈËW?…œ Âe?O?U?L? Ö«dÄ ÆW?W «œ w«d??u1œ ÍW«œ«“Uz Í«˙ï? wüW…œ Ëuâ?}|— ËWMO?W?«— wüW…œ W?U ¨…ËUW ÊUU? Ë 5U w?ü…Ë Ë—e w?ËuÇ«œ«ËœW? w?? ? ? A? ? ? Ö w?W…u?? ? ? }? ? ? W ‘W?? ? ? Wz ¨…œ«“U?z w?U?? ? ?OüËËU? ÆÆb ¨5U Ë ÊWIOW wËd —WW WUWOULÖ«dÄ øWOUJdWz UOW wWW wJ}Ë…— ÂeOULÖ«dÄ W W«Ë Ê«Ëñ UUz ¿ sUAM~MO ÍWUOW?WW …ËWM˛ï ËWz WËu/ ï ÆrO X†WÖW ÍË«ËWW «œWW ≠ Í«Ëœ W W?? ? s|d…œ«œ W?U?? O? ? O? ?W?? ?W?? W?œdJ—«b?? ?W ËWz s?d?? ~?d?? ÖW w?Ëu?? O? ? Ëu ÆWOO …ËUJdWzW Íb…uWÄ gOJ|—ï êOW Ë ÊË«—bU$Wz ÂeOULÖ«dÄ w«b†W—W Âe? ? OU? ? L? ? Ö«dÄ w?$U? ? Uz W? ? ÊU?? …œ …ËW XW? «b?? U?? W?? …œ Í…ËWb?M|u?? W ˘d? ? ¿ W?$U?Uz W W?J}?W W?Wz W??«— UUz ÆW?O??OWüW?ï? Í—…Ë—WÄœ«œ W p}?? w?UM}?Nœ…Ë øwUWOO…—W U?? ?}zU? …ËU?…—W?? w˙ï? W —W? wWüW?ï?? Í—…Ë—WÄœ«œ wUM}??Nœ…Ë +«e«Ë ≠ ï …ËWeOULÖ«dÄ Í—ËuÄWW?W ÊUWWz WL}z ËWUWOOW?W WË…— Í—WU—W w$UUz Æ…ËW…ËUW Ë Ê«b†W—W? Í—ï??O Ë sË—«œ Í—W~—U? d|˛W w?…—W? wW…u?}?W Âe?O?U?L?Ö«dÄ ¿ ÊUJ|u W?OJeO? WO—ïO Ë sU?A?OWz w…ó|— Í—ïO 5}?à Èd…œ UUz ÆW«œ Êb?W…—WÄ øWOO …ËWeOULÖ«dÄ —WW ÊUW$WÄ s|u p|—ï êOW w??Ëd?W Ê—UW?? ÍW?L? }z ÍW~}? sË—«œ Í—ï?O u??…Ë Èu ÍUe??O? ÂW??U «Ëñ ≠ Ë Èu ÍUe?O W? Í…ËW …ËW?LM|ñ? …ËWz +«u…œ Wï ÂWz —WW ¨v˙ï?Ö ˘d? wU ˢd? 83


≤∞∞µ ÂWW wMdA ©¥® …—U˛ …ËWMó|u

ÍW?? W???W?? —W?? W…ËU?W«œ ÊU—W~?—U?? p?|—ï?? ê?OW sU?? ? ?A? ?OWz wU?? W?? O—ï?? O ÆÂeOULÖ«dÄ ÊïÇ Ë vM?O…œ ÊïÇ «œËuU«œ Í…œW? ? W Âe? ?OU??L? ?Ö«d?Ä ÍW? ?W? ?W? ? ÍW~|— ËW?~}?? ¿ øXW…œ wAÖW WWW ÍËuU«œ wU W W? W«œ W…œd|ËüW Ë ÊW?LOK ËWz wï ÍË…d?Ö W W?AO?W W?WW? W«Ë Âô ≠ U?…œ W†üW?Ö ïËWz w|u wÖïK«œ Íœï??O Ë w?…œ Ë pWÇ W? X|œ «œËuU«œ wUï? Í—…Ë«bA?}Ä X|dU v«ËW ÆU?…œ ÍË«ËW ïU …ËW«œ…œ ËuA?}Ä ÍWWW? wÇ—WÄ—W W Ë XËd?? wMO???A? }Ä W?? W?O? O«œ—U W ÊU??…ËWz WJuÇ ¨ÈdJ? «œW?W??W?? ÍËuU«œ W ï?U ©wF?{Ë® wç??O…“ïÄ wJ}??«“ W?W??W? ÆsWJ ËuU«œ wu?WK?W? ÍW?UMU ï?U? ÊU?W?? v…œ W? X?|dJ ÍœW …Ë…ñ|— ËWz È—b«u?? W? ¨W??O?O w?WÄ wJ}?? «“ »…œWz u?…Ë …Ë…ËË— ÂW? WJœ wJ}Mñ—…œW? …ËW?|—bM|˙W~? ï wU?WËu?“W?z Ë ÊU?…—e Ëu??W? Ë X|œ W?? U?? …œ WW??L? ?OK W?«u«“ï ï??U? …—W??Ëu ËW?z w«Ë˙…ËUÇ WJ?uÇ ¨W«Ë ÆÈ˙ïÖ…œ ÊUWJWÇ W ŒWU dU“ w??A?ÖW ÊU?W?O?OÄË—ËWz W?u?WKW? Ë ”U?dU W? ÂW…œ ÊU?u?Ö «Ë ¿ øÊ…œ…œ ÊUWOOWüWï …œ—Uœ Í…ËWœdJO Ë ÊWUO ËWz ÂüW ¨W?W??…œ—W?? ÂWz wËu??WK?W?? sd??˙…ËU —«œd?? ”U??d?U W?? W«Ë Âô ≠ „…Ë ”U?dU Æ5 X…uWÄ …ËWO?OUW?OO?W?W …˙…ËUW ÊU?…œ ÊUO?WJA}Ä ÍW«e?} we??O«d?u1œW? Í«Ëñ WW ÊUËWz ÍW??W?O? O?U??O? W?ËuÇï ÊU?W? W? WJœ wW?? —˘“ ”U?dU vU? ÆsW UW w†W?ÖW ÊU?WO?O?W?W WW?W? —W?W v…œ ÂüW W?OO«d??O W? p?}?W? u??…Ë „W U?…œ W??? wÄË—ËWz Ë w?U?L†Wz wW??O?OüËËU u??…Ë U?…œ W??? 84


≤∞∞µ ÂWW wMdA ©¥® …—U˛ …ËWMó|u

…ËW?? …œW p}W?Ö pWÇ l?O?«Ë Ë Í—…Ë—WÄœ«œ Ë 5U Ë ÊW?I? O?W —W?W Ê«b??†ËW p} ”U?dU? ÙW?ÖW wW?W? wd?Ä —˘“ —W?W Âï? s Æ…ËW«b ÊU?OJ?} ï?U Ê«b ÆsW u…Ë ÊU/UWOOUO WËuÇï ËuW —W v«Ë Âô ÂüW …ËWMWU ÆøWW ÊUOJ}†˘— ı Ê«dOM˘— «œUJdWz W U}z ¿ …ËWOUOM†œW +«u…œ ÆW«d?u1œ weO Í—…ËUW wU—u? wWÇ UJdWz wUïJ«“ ‘W?? W dU“ ¨ÊË«d??J|— «œWUï?J«“ ÂWz wWÇ—WÄ d?|˛W Ê«d?O? M˘— ÍW—˘“ W?? r}??à ¨UJd??Wz W? ÊüU wbM|u?? wd?Ä—W Ë ÊW??…œ—U? «œï?J«“ Ê«—«“W W ”W?? —«“W œW?? ÂW —U?W wW…—U?˛ «bO?«—W ÆW«du1œ w?eO wÄWÇ w†U? Í—WM}NJ}Ä Ëu?W WWz wJ|ó|u? ÊUW—˘“ W?? ÊW?…œ ‘ï w?W?U??O? Íd??O~??AÄ ÊW??…œ—U? «œWU?U?Ö—…œ ÂW W?? Æsuâ Í—UÖe|—UÄ wÄWÇ ÍË«e? W „…Ë—W …Ëud?? Ö wJd??W?z wÄWÇ W ÊWM?…— «b? ?? ?u—W?Ä 5«Ëœ W ¿ ø…ËWWJ ÊËË— ï ÊUWWz w«u…œ UUz øv bWUÄ dU“ W X—U«Ë«œ wUJdWz …—ï? ËuU?Ä—W ÂUM?}? Ñ w~W? Ͳœ «bU??W??W?? W ÍW?Oñ?}?~—ï? W?O—ï??O ËWz ≠ „…Ë W Æ…ËWU? WUM} «œUJdWz w«d?OM˘— u} W Í—ï?O w«d?Wz Í—e wJ}ÄWÇ w?? W W?? «œ ÍW~?}? ? ‘W??W?z Êd?? Ö…œ WM…— Ë Ê…œ…œ !—W?? å«˙…Ë…—…œWò ÈËW?? …œ—…œ p|ó|u Â…œ—WW Êï …—ïW ¨Ëu Û«d wJ}W …ËWï W W UJdWz wWUM˛Ëœ W?? Êu~U…œ …ËW…—U? ÂW «dJUzW W?? ≠ Ê«d??O??M˘— U«Ë ≠…ËW??O?OM?O…œ ÊU?O?üËËU W WJœ w?U?W??O? OüËËU ï wU“ «œ Íï??W ‘W??Wz ÆÊWU ê?O wJ†W??W ÊUW??WüËË ÆËuW ø…ËUM} ÊU…Ëud~W WüËË ÍËUW dU“ ÊUÄË—ËWz ÍËU «bW…ó|ËuË ËW ï ¿ 85


≤∞∞µ ÂWW wMdA ©¥® …—U˛ …ËWMó|u

Í«Ëœ ÂüW ¨Ëu d w?«d?? O U??ËWz ÍUÄË—ËWz W UJ?d?Wz «bU??WKÇ W? s Í«ËñW ≠ W U??? A? } ÂüW? «d??O~†W «œUÄË—ËW?z W 5«u†W Æ…Ë…Ëu? W«ËW??â? }Ä W??Wz ÊU??W??? W?? UÄË—ËWz W Í«Ë ÍËu??W W??Wz Æ…Ë«œW X…œ W wW?«bW?WÄ W??W Êœd??—U? «œUJd??Wz ÆvdËuËW—W UJdWz W U}z …Ë…—UUz ÍËË˙W …ËËœd Í…—UW XMO«Ëñ?} …ËW?OM|u…œ Í—˘“W ·u?WKW ÂU ï?U —WËu ÂU? wW—W ¿ øWOOÇ wAÖW —Wu Íd?? ÖW?M…— sd?? ?? ?U «b?M ÍU?? Öb?œ W ¨…ËW?? L?M|u?? …œ Âï?K ‰˘—U w?U?? W?? W?—W ≠ WUJe ÂW W ÂdÖ…œ—…Ë ÍeOu ÂÆà wUWW—W Í…ËWbM|u W ó}Ç U…Ë—W ÆWOO…œWz «b??O? ?? «— W ¨…ËW?? LM|u?? …œ w«Ë…œ—WW ÊU?? ˘— U??OW? s ¨«d??A? ?W??? }?Ä wàï w?üW?? ¨W?OO U?I?Oï? Ë Í—U?…u}? wU…—W?u —WW -W?U wJ}ËuÇï œu?U „WWËWJ}? …˛˘dÄ U??A?} …bW?Ç—W W? …ËW?LM|u?…œ wU?W?W—W W?A?O?W ÍW??Ëu?WKW? ËWz ÂüW Æ…©Â˘b«d Ê—W˘—® ¨…ËËbUWÖW ÂU$WzW ÍWWOOWW

86

wt w wej lagal mamostay falsafa ba ragaz amreky  

ÍWWWWÃWW ÍUUUïÄUÄ ÙWÖWà ó|ËuuË ∫ww—˘— œ—Uââ— ∫ wJJdÄWz “WÖ…—WW ÍWWWWÃWW ÍUUUïÄUÄ ÙWÖWà ó|ËuuË ∫ww—˘— œ—Uââ— ∫ wJJdÄWz “WÖ…—WW 79 ≤∞∞µ ÂWÂWW...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you