Naerata! talvenumber 2018/19

Page 66

psühholoogia

Saame endaga SÕBRAKS! Madal enesehinnang ehk arvamus endast kui rumalast, saamatust, inetust või mõttetust inimesest paneb oma vajadustest mööda vaatama ning end elus tagasi hoidma. Kuidas oleks võimalik sellest taagast vabaneda?

E

nesehinnang mõjutab seda, milliseid eesmärke endale seame ja milliseid täidame, kas kandideerime soovitud ametikohale ning milliste lähisuhetega rahuldume. Madal enesehinnang võib panna loobuma võimalustest kinnihaaramisest, sest inimene ei usu, et nendega toime tuleb või neid väärib. Otse vastupidi võib madal enesehinnang panna inimest äärmuslikult palju pingutama, kuid olenemata saavutusest usub ta ikka, et see polnud piisav.

ADEKVAATNE MINAPILT Enesehinnang on arvamus enda kohta ning seetõttu ei pruugi see olla reaalsete võimete või toimetulekuga seotud. Mis saaks siis, kui oma võimetes kõhklemise

66

NAERATA TALV 2018

asemel seaksime kahtluse alla iseenda arvamuse oma võimetest? Olenevalt elusituatsioonist kõigub enesehinnang kõigil inimestel. Iga inimese võimete, oskuste ja kogemuste tase varieerub eri valdkondades. Adekvaatne minapilt tähendab teadlikkust oma tugevustest ja nõrkustest. Soovi korral kasutab adekvaatse minapildiga inimene teadlikult oma tugevusi ja arendab oma nõrgemaid külgi. Ta hindab end üldiselt väärtuslikuks inimeseks ning seetõttu ei kõiguta negatiivsed kogemused tema minapilti äärmustesse. Ta on nõus võtma vastu konstruktiivset kriitikat ja vajadusel tunnistama oma vigu. Samuti on ta valmis tunnustama ennast ja teisi ning seisma oma vajaduste eest.

TEKST: kliiniline psühholoog MIRJAM OOL (AMBROMED KLIINIK) FOTOD: FOTOLIA


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.