Naerata! talvenumber 2013/2014

Page 48

uisutajate silmad säravad ja haigused ununevad Nii palju elurõõmu, särt­ su ja säravaid silmi kui täiskasvanud harras­ tajate uisu­treeningul just sageli ei näe.

Fotod: Raigo Pajula

48

Naerata :) talv 2013


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.