Ek 200

Page 1


Β e a c h b a r - r e s ta u r a n t

Ενδιάμεσες ζώνες

206

Αρχιτεκτονική μελέτη apk architects Αλεξία Αναστασοπούλου Μαρία Κυριαζή

Ένα beach bar είναι συνυφασμένο με το καλοκαίρι, τη θάλασσα, τον ήλιο. Σκοπός της μελέτης είναι να δημιουργηθεί ένας χώρος που να αποπνέει αυτά τα στοιχεία. Ένας χώρος που να εντάσσεται ήπια στο φυσικό του περιβάλλον και να δημιουργεί μια δεύτερη τοπογραφία με ελεύθερες τεθλασμένες γραμμές, χωρίς αυστηρά όρια στην οριοθέτηση των χώρων, δημιουργώντας έτσι ενδιάμεσες ζώνες που αποτελούν μια φυσική μετάβαση μεταξύ της αμμουδιάς και του ίδιου του beach bar - restaurant.


Παράλληλα, βασική έμπνευση αποτέλεσε και το ίδιο το θέμα του project, λόγω της γειτνίασης με τη θάλασσα. Συγκεκριμένα, η δομή των θαλάσσιων οργανισμών, όπως αυτή των ψαριών, αποτέλεσε σημείο αναφοράς και μελέτης όσον αφορά την ποικιλομορφία και τα χαρακτηριστικά που μια παρόμοια δομή θα μπορούσε να προσφέρει. Το αποτέλεσμα αυτού είναι ένας δυναμικός χώρος που μεταλλάσσεται διαρκώς με τις σκιές του ήλιου, προσφέροντας ωστόσο την απαραίτητη σκίαση. Η όλη χρωματική γκάμα, ισορροπεί ανάμεσα στο λευκό και τις γήινες αποχρώσεις του ξύλου.

207

Αυτές οι ζώνες μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως πιο χαλαρωτικοί χώροι φαγητού και ποτού.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.