Ek 171

Page 1


A R C H I T E C T U R E


ΤΟ ΚΕΛΥΦΟΣ ΩΣ ΦΙΛΤΡΟ

Mελέτη ανασχεδιασμού κελύφους, εσωτερικών & περιβάλλοντος χώρου APK architects Yπεύθυνοι μελέτης Αλεξία Αναστασοπούλου Μαρία Κυριαζή Συνεργάτης προμελέτης Aλέξανδρος Αυλωνίτης Αρχική αρχιτεκτονική μελέτη Δήμητρα Γαλάνη Λιάπη Στατική μελέτη Nικόλαος Σπιρίδωνος Η/Μ μελέτη Νικόλαος Μελισσάρης Κατασκευή - Ανάδοχος έργου K/Ξ Μάντακας Αναστασόπουλος - Νιαούρης

MHΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ AMC

Αντικείμενο της μελέτης ήταν ο ανασχεδιασμός του εξωτερικού κελύφους της προσθήκης και του υφιστάμενου κτιρίου του κολλεγίου AMC στο Μαρούσι, καθώς και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και των εσωτερικών χώρων του με σκοπό τον εκσυγχρονισμό και την ενιαία σηματοδότησή του.

Κείμενο APK architects Αλεξία Αναστασοπούλου Φωτογράφηση Aνάργυρος Μουγιάκος


62

Το συγκρότημα βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα αραιοκατοικημένη περιοχή, στα όρια του αστικού ιστού. Βασική ιδέα της μελέτης είναι η δημιουργία μιας δεύτερης “επιδερμίδας” που να λειτουργεί ως ενοποιητικό στοιχείο των δύο κτιριακών όγκων, αλλά και ως φίλτρο μεταξύ του εσωτερικού και του εξωτερικού. Συγκεκριμένα, στην προσθήκη τοποθετήθηκε ένα σύστημα ξύλινων περσίδων με κλιμακωτά αυξομειούμενη απόσταση αναμεταξύ τους, δημιουργώντας ένα ενιαίο κέλυφος, το οποίο διακόπτεται γραμμικά στην περιοχή των ανοιγμάτων.


63


64

Αντιθέτως, στην περίπτωση του υφιστάμενου κτιρίου οι περσίδες τοποθετήθηκαν μπροστά από τα ανοίγματα και σε μεγαλύτερη απόσταση αναμεταξύ τους, με σκοπό να λειτουργούν ως σύστημα σκίασης και σαν πρώτο φίλτρο προστασίας από τον ήλιο. Ταυτόχρονα τα κενά επιτρέπουν την απρόσκοπτη θέα προς την περιμετρική φύτευση του γηπέδου. Η επιλογή των υλικών, όπως το ξύλο, έχει γίνει με γνώμονα την αρμονική ένταξη των κτιρίων στο φυσικό τους περιβάλλον. Στον περιβάλοντα χώρο τοποθετήθηκε βοτσαλωτό δαπέδο, το οποίο διακόπτεται από λωρίδες λευκού μαρμάρου, σηματοδοτώντας τις βασικές πορείες του συγκροτήματος.


65


66

Εσωτερικά η πορεία του κεντρικού διαδρόμου τονίζεται από την ξύλινη ψευδοροφή με τον εκατέρωθεν κρυφό φωτισμό και τα γραμμικά φώτα. Η χρωματική γκάμα του γκρίζου, του κίτρινου και του μωβ, σε όλους τους εσωτερικούς χώρους, δημιουργεί ένα έντονο σκηνικό με αντιθέσεις.


67


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.