BookStar 2021 Festival catalogue

Page 1


Фестивалска прогр Влезот на сите настани е дозволен единствено со сертификат за вакцинација.

12 октомври

13 октомври

18:00–BookStar фестивалски центар

17:00–Кино Фросина

Отворање на Саем на европска литература и презентација на книжарницата на тркала „Зборче“ во склоп на EIBNW

Поткаст „Гол ручек“ со Душко Крстевски и Сјон (Исланд)

18:00–Кино Фросина Поткаст „Гол ручек“ со Душко Крстевски и Катарина Винклер (Австрија)

19:00–BookStar фестивалски центар Запознавање со странските гости

20:00–Кино Фросина Отворање на фестивалот BookStar 2021 Почесно обраќање на заменикамбасадорот на Европската Унија во Северна Македонија, Џулијан Васало Презентација на книгата „Модар накит“ Разговор со авторката Катарина Винклер (Австрија) Промотор: Калиа Димитрова Модератор: Ана Василева

21:00–Кино Фросина Презентација на книгата „Viola arsenica: белешки за поезијата“ Разговор со авторот Влада Урошевиќ (Македонија) Промотор: Владимир Мартиновски Модератор: Владимир Јанковски Извадоци читаат: Иван Шопов и Ана Голејшка-Џикова

22:00–Бифе МКЦ Забава со музика по избор на фестивалскиот тим

17:00–BookStar фестивалски центар Let’s talk about Lem – настан во чест нa 100-годишнината од раѓањето на Станислав Лем (Полска) Учесници: Милица Миркуловска, Ивица Дукоски, Зоран Милошевски, Владимир Симовски, Виктор Јазневич (Белорусија) Модератор: Александар Маџаровски

19:00–Кино Фросина Презентација на книгата „Под двете сонца“ Разговор со авторот Огнен Спахиќ (Црна Гора) Промотор: Оливера Ќорвезироска Модератор: Владимир Јанковски

20:00–Кино Фросина Презентација на книгата „Пченкарнозлатна коса, сиви очи“ Разговор со авторот Сјон (Исланд) Промотори: Владимир Мартиновски и Јулијана Величковска

21:00–Кино Фросина Презентација на книгата „Сведокот“ Разговор со авторот Балсор Хоџа (Косово) Промотор: Александар Маџаровски

22:00–BookStar фестивалски центар Забава со музика по избор на Сјон и Балсор Хоџа


рама 14 октомври

15 октомври

16:00–Europe House

14:00–BookStar фестивалски центар

Тркалезна маса Превод/комуникација/разбирање Учесници: Елена Конеска Светиева, Лидија Танушевска, Петар Андоновски, Марина Вујчиќ (Хрватска), Oгнен Спахиќ (Црна Гора), Михаела Гашпар (Хрватска), Соња Должан (Словенија) Модератор: Владимир Јанковски

Креативна работилница со Сјон (Исланд) „Раѓањето на една книга – како ја напишав Сината лисица“

17:00–Кино Фросина Поткаст „Гол ручек“ со Душко Крстевски и Миодраг Мајиќ (Србија)

19:00–Кино Фросина Презентација на книгата „Педесет цигари за Елена“ Разговор со авторката Марина Вујчиќ (Хрватска) Промотор: Фросина Пармаковска Модератор: Александра Јуруковска

20:00–Кино Фросина Презентација на книгата „Часовничарот“ Разговор со авторката Михаела Гашпар (Хрватска) Промотор: Наташа Аврамовска Модератор: Александра Јуруковска

17:00–Кино Фросина Поткаст „Гол ручек“ со Душко Крстевски и Балсор Хоџа (Косово)

17:00–BookStar фестивалски центар Книжевна дискусија „Книжевни жанрови: систем или креативен хаос“ Учесници: Сјон (Исланд), Софија Лундберј (Шведска), Иван Додовски, Билјана Црвенковска Модератор: Соња Стојменска-Елзесер

19:00–Кино Фросина Презентација на книгите „Дабот сè уште е тука“, „Црвениот адресар“ и „Прашалникот е половина срце“ Разговор со авторката Софија Лундберј (Шведска) Промотор: Јана Мишо Модератор: Софиа Насевска Трифуновска

20:00–Кино Фросина

„Ти реков – ми рече“, книжевно читање Учесници: Ана Голејшка-Џикова, Владимир Лукаш, Катерина Гогова, Славчо Ковилоски, Билјана Црвенковска, Митко Апостолов, Сања Михајловиќ Костадиновска, Балсор Хоџа (Косово) Модератор: Снежана Стојчевска

Завршна церемонија Доделување на наградата „Bookstar“ 2021 и презентација на книгите „Островот на пеликаните“ и „Деца на злото“ Разговор со авторот Миодраг Мајиќ (Србија) Промотори: Сашо Кокаланов и Сашо Орданоски Модератор: Софиа Насевска Трифуновска

22:00–Бифе МКЦ

21:30–Бифе МКЦ

21:00–Кино Фросина

Забава со музика по избор на Михаела Гашпар

Забава со музика по избор на Софија Лундберј

1-2


Festival program Entrance to all the events is allowed with а vaccination certificate only.

October 12

October 13

18:00–BookStar Festival Center

17:00–Frosina Cinema

Opening of the Book fair of European literature and EIBNW project presentation with “Bookstore on wheels”

“Naked Lunch” podcast with Dushko Krstevski and Sjón (Iceland)

18:00–Frosina Cinema

17:00–BookStar Festival Center

Meeting with the festival guests

Let’s talk about Lem – an event in honor of the 100th anniversary of Stanisłav Lem (Poland) Participants: Wiktor Jazniewicz (Belarus), Milica Mirkulovska, Ivica Dukoski, Zoran Miloshevski, Vladimir Simovski Moderator: Aleksandar Madjarovski

20:00–Frosina Cinema

19:00–Frosina Cinema

“Naked Lunch” podcast with Dushko Krstevski and Katharina Winkler (Austria)

19:00–BookStar Festival Center

Opening of BookStar 2021 Honorary speech of the Deputy Ambassador of the European Union in North Macedonia, Julian Vassallo Presentation of the book Blauschmuck (Blue jewelery) Conversation with the author Katharina Winkler (Austria) Promoter: Kalia Dimitrova Moderator: Ana Vasileva

21:00–Frosina Cinema Presentation of the book Viola arsenica: notes on poetry Conversation with the author Vlada Uroshevikj (Macedonia) Promoter: Vladimir Martinovski Moderator: Vladimir Jankovski Excerpts will be read by: Ivan Shopov and Ana Golejshka-Djikova

Presentation of the book Pod oba sunca (Under the two suns) Conversation with the author Ognjen Spahić (Montenegro) Promoter: Olivera Kjorveziroska Moderator: Vladimir Jankovski

20:00–Frosina Cinema Presentation of the book Korngult hár, grá augu (Red Milk) Conversation with the author Sjón (Iceland) Promoters: Vladimir Martinovski and Julijana Velichkovska

21:00–Frosina Cinema Presentation of the book Bardhëzi (Black and white) Conversation with the author Ballsor Hoxha (Kosovo) Promoter: Aleksandar Madjarovski

22:00–YCC Buffet

22:00–BookStar Festival Center

After-party with music selected by the festival team

After-party with music selected by Sjón and Ballsor Hoxha


October 14

October 15

16:00–Europe House

14:00–BookStar Festival Center

Round table Translation/communication/ understanding Participants: Elena Koneska Svetieva, Lidija Tanushevska, Petar Andonovski, Marina Vujčić (Croatia), Ognjen Spahić (Montenegro), Mihaela Gašpar (Croatia), Sonja Dolžan (Slovenia) Moderator: Vladimir Jankovski

Creative workshop with Sjón (Iceland) The Birth of a Book – How I wrote The Blue Fox

17:00–Frosina Cinema “Naked Lunch” podcast with Dushko Krstevski and Miodrag Majić (Serbia)

19:00–Frosina Cinema Presentation of the book Pedeset cigareta za Elenu (Fifty cigarettes for Elena) Conversation with the author Marina Vujčić (Croatia) Promoter: Frosina Parmakovska Moderator: Aleksandra Jurukovska

20:00–Frosina Cinema Presentation of the book Nemirnica (Disquiet) Conversation with the author Mihaela Gašpar (Croatia) Promoter: Natasha Avramovska Moderator: Aleksandra Jurukovska

21:00–Frosina Cinema You tell my story and I’ll tell yours – literary reading Participants: Ana Golejshka-Djikova, Vladimir Lukash, Katerina Gogova, Slavcho Koviloski, Biljana Crvenkovska, Mitko Apostolov, Sanja Mihajlovikj Kostadinovska, Ballsor Hoxha (Kosovo) Moderator: Snezhana Stojchevska

22:00–YCC Buffet After-party with music selected by Mihaela Gašpar

17:00–Frosina Cinema “Naked Lunch” podcast with Dushko Krstevski and Ballsor Hoxha

17:00–BookStar Festival Center Literary discussion Literary Genres: System or Creative Chaos Participants: Sjón (Iceland), Sofia Lundberg (Sweden), Ivan Dodovski, Biljana Crvenkovska Moderator: Sonja Stojmenska-Elzeser

19:00–Frosina Cinema Presentation of the books Och eken står där än (Where the oak still stands), Den röda adressboken (The red address book) and Ett frågetecken är ett halvt hjärta (A question mark is half a heart) Conversation with the author Sofia Lundberg (Sweden) Promoter: Jana Misho Moderator: Sofia Nasevska Trifunovska

20:00–Frosina Cinema Closing ceremony Bookstar 2021 award and presentation of the books Ostrovo pelikana (The island of pelicans) and Deca zla (Children of Evil) Conversation with the author Miodrag Majić (Serbia) Promoters: Sasho Kokalanov and Sasho Ordanoski Moderator: Sofia Nasevska Trifunovska

21:30–YCC Buffet After-party with music selected by Sofia Lundberg

3-4


BookStar 2021 GEN(R)ESIS настанување или не-станување? Дали COVID-19 е најопипливата апокалиптична форма на модерната цивилизација досега? Вител во кој ќе исчезнуваме, дел по дел? Или сме исправени пред поглавје на повторно раѓање на човештвото? Втор GENESIS? И како литературата ќе си го најде своето место во овие застрашувачки, холистички, драматични и пререални-за-да-бидат-вистинити моменти? Ќе треба да најде автохтон дискурс, или судбината ѝ е веќе испишана? Нови GENRES, maybe? Европската литература како никогаш досега посегнува по своите деконструирани и раскршени крилја. Затоа, ќе мора да креира, реплицира, колекционира, конгруира. Тука, меѓу дискрепанцата на спротивставените жанрови во настанување или не-станување, се подига нова именка – GENRESIS. Зборот беше почеток, може ли сега да биде – крај? // „BookStar“ e прв фестивал на европската литература во регионот, организиран од издавачката куќа „Антолог“, но со поддршка на повеќе културни оператори. Во рамките на оваа манифестација, која започна во 2015 година, а се одржува секоја есен, се вклучени гостувања на странски и на домашни автори, Саемот на европската литература, промоции, дискусии, музички настапи и други настани од полето на културата. „BookStar“ седма година по ред ги објаснува културолошките промени преку книжевноста. Фестивал од социјално ангажиран карактер чија цел е да разбранува интерес кај пошироката јавност, нудејќи содржини што помагаат полесно да се разберат проблемите со кои се соочува општеството денес. Дирекција на Фестивалот „BookStar“ Книжевен центар „Антолог“ Адреса: ул. „Ѓорги Пулевски“ бр. 29 лок. 1, 1000 Скопје, Македонија Телефон: 02 3201 007 Интернет-страница: antolog.mk Инстаграм: @bookstar_festival @antolog_mk Твитер: @bookstar2017 @Antolog_Books Фејсбук: АНТОЛОГ – Книжевен центар

Тим

Волонтери

Жарко Кујунџиски Кристина Дукоска Елена Јошеска Валентина Кујунџиска Миле Томов Весна Дамчевска, ПР и медиуми Стефан Танков, графички уредник Ивона Лаушевиќ, координатор за гости Александар Котевски, фотографија Јован Настевски Јон, видео Елена Конеска Светиева, Јулија Петровска, Ана Василева, толкувачи

Тијана Милиќ Нарциса Тунтева Христијан Богдановски Мерима Сарачевиќ Лазар Лукиќ Дијана Димковска


GEN(R)ESIS – creation or non-creation? Is COVID-19 the most tangible apocalyptic form of modern civilization to date? A vortex in which we will disappear, piece by piece? Or are we facing the chapter of the rebirth of mankind? Second GENESIS? And how will literature find its place in these frightening, holistic, dramatic and too-real-to-be-true moments? Will she have to find an autochthonous discourse, or is her destiny already written? New GENRES, maybe? European literature reaches, as never before, for its deconstructed and broken wings. Therefore, it will have to create, replicate, collect and congrue. Here, among the discrepancies of the opposing genres in creation or non-creation, a new noun has raised – GENRESIS. The word was the beginning, but now, can it be the end? // BookStar is the first festival of European literature in the region, organized by the publishing house “Antolog”. This event, which started in 2015 and is held every autumn, includes guest appearances by foreign and domestic authors, the European Literature Fair, promotions, discussions, music performances and other cultural events. The festival explains the cultural changes through literature for seven years in a row. It is a socially engaged event that aims to arouse the interest of the general public, offering content that helps to better understand of the problems that society faces today.

BookStar Festival Management

Staff

Volunteers

Publishing house “Antolog” Address: Gjorgji Pulevski 29/ 1 1000 Skopje, Macedonia Phone: +389 2 3201 007 Website: www.antolog.mk Instagram: @bookstar_festival @antolog_mk Twitter: @bookstar2017 @Antolog_Books Facebook: АНТОЛОГ – Книжевен центар

Zharko Kujundjiski Kristina Dukoska Elena Josheska Valentina Kujundjiska Mile Tomov Vesna Damchevska, PR and media Stefan Tankov, designer Ivona Laushevikj, guest service Aleksandar Kotevski, photographer Jovan Nastevski Jon, video Elena Koneska Svetieva, Julija Petrovska, Ana Vasileva, interpreters

Tijana Milikj Narcisa Tunteva Hristijan Bogdanovski Merima Sarachevikj Lazar Lukikj Dijana Dimkovska

5-6


КАТАРИНА ВИНКЛЕР АВСТРИЈА Родена во 1979 година во Виена, Австрија. Пораснала во мало село во Горна Австрија. Одела на часови по пијано на Универзитетот „Антон Брикнер“ во Линц. Студирала германистика, драма и филозофија. Одбранила докторат на Универзитетот во Виена. Студирала актерска игра во Виена. Учествувала во филмски и театарски продукции. Во 2016 година го објавила својот прв роман „Модар накит“, „Зуркамп“, Берлин. Романот е преведен на повеќе јазици, добива многубројни награди и признанија. Во 2020 година – „Зуркамп“ ја поставува театарската претстава „До видување, Едит Пјаф“ според нејзин текст. Катарина Винклер моментално живее во Берлин.

МОДАР НАКИТ

превод: Елена Конеска Светиева „Модриот накит“ е приватна сопственост. Не треба да биде виден. Не треба да се зборува за него. Се носи околу зглобовите, на ребрата, рацете, нозете. Модар накит е уште едно име за белезите на женските тела, нанесени од мажите околу нив. Овој роман ни ја раскажува приказната за Филиз и Јунус. Кога Филиз го запознава Јунус, тој е млад и убав, а Филиз е горда затоа што тој ја посакува. Против волјата на татко ѝ, тие се земаат кога таа има само тринаесет години. Јунус е нејзиниот универзум, нежен и моќен. Набргу по свадбата, сонот на Филиз за живот на Запад со нејзиниот сопруг, за бегство од малото село во Анадолија, за слобода и независност, се распаѓа. Јунус, кој е само неколку години постар од својата сопруга, го претвора нивниот брак во затвор полн со зависност и насилство. Нема бегање од спиралата на насилството и љубовта, кои за Филиз станале неразделни.

Моќната приказна на Катарина Винклер за бракот во кој доминира насилството го претставува гласот на упорната млада жена чија волја за преживување никогаш не исчезнала.


KATHARINA WINKLER AUSTRIA 1979 born in Vienna, Austria. She grew up in a small village in Upper Austria. She took piano lessons at Anton Bruckner University of Linz. She studied German studies, drama and philosophy. She received her PhD from the University of Vienna. She studied acting in Vienna. She has participated in film and theater productions. In 2016 she published her first novel “Blue jewelry”, “Suhrkamp”, Berlin. The novel has been translated into several languages, receiving numerous awards and recognitions. In 2020 - “Suhrkamp” sets the theatrical play “(Au)Revoir Édith Piaf” (Goodbye, Edith Piaf) according to her text. Katharina Winkler currently lives in Berlin.

BLAUSCHMUCK (BLUE JEWELERY) Translation: Elena Koneska Svetieva

“Blauschmuck” is private property. Not to be seen. Not to be talked about. It is worn like a bracelet around the wrists, on ribs, legs, arms. Blue jewellery is another name for the marks left on women’s bodies, inflicted by the men around them. This novel tells the story of Filiz and Yunus. When Filiz meets Yunus, he is young and beautiful, and Filiz is proud that he wants her. Against her father’s wishes, they marry when she is thirteen. Yunus is her entire universe, all encompassing, all powerful. Soon after the wedding, Filiz’s dream of living in the West with her husband, of escaping their small village in Anatolia for freedom and autonomy, comes crashing down around her. Yunus, only a few years older than his bride, turns their marriage into a prison of dependency and violence. There is no escaping the spiral of violence and love, which, to Filiz, have become inseparable. Katharina Winkler’s powerful story of a marriage dominated by violence gives voice to a tenacious young woman whose will to survive is never broken. 7-8


ВЛАДА УРОШЕВИЌ МАКЕДОНИЈА Влада Урошевиќ (1934, Скопје) е македонски поет, раскажувач, романописец, книжевен и ликовен критичар, есеист, антологичар и преведувач. Еден е од најпродуктивните и најквалитетни македонски писатели. Член е на МАНУ, на ДПМ и на Македонскиот ПЕН центар, дописен член на меѓународната „Академија Маларме“ во Париз и редовен член на Европската поетска академија со седиште во Луксембург. Бил професор на Катедрата за општа и компаративна книжевност, а работел и во редакцијата за култура и уметност на Телевизија Скопје. Покрај со пишување, Урошевиќ се занимава и со преведување. Трипати бил добитник на наградата „Браќа Миладиновци“, а ги добил и наградите „Рациново признание“, „Стале Попов“, „Халид Един Адивар“, „Младост“, „Григор Прличев“. Добитник е на орденот „Сергеј Есенин“ на московската организација на Сојузот на руски писатели, а од страна на француската влада е именуван за Витез од редот на уметноста и литературата.

VIOLA ARSENICA: БЕЛЕШКИ ЗА ПОЕЗИЈАТА Книга во која авторот ги искажува своите сфаќања за поезијата и поетската уметност, а се состои од извадоци од негови есеи, разговори, интервјуа, говори, автобиографски текстови, поговори. Во книгата се опфатени записи од целиот творечки живот на Урошевиќ. Првите текстови датираат од 1959 година, а некои од последните текстови се напишани непосредно пред излегувањето на книгата. Книгата на фрагментарен и концизен начин нуди преглед на согледувањата на тоа што за авторот претставува поезијата, нејзините преокупации, цели, суштински карактеристики, како и нејзината иднина во времето што сè повеќе ја маргинализира. Книгата содржи и кус ликовен есеј на авторот на тема „Наука и уметност“, а завршува со фотоесејот на фотографот Роберт Јанкулоски на тема „Авторот и моделот“.


VLADA UROSHEVIKJ MACEDONIA Vlada Uroshevikj (1934, Skopje) is a Macedonian poet, short story writer, novelist, literary and art critic, essayist, anthologist and translator. He is one of the most productive and quality Macedonian writers. He is a member of the Macedonian Academy of Sciences and Arts, the Macedonian Writers’ Association and the Macedonian PEN Center, a corresponding member of the International “Mallarme Academy” in Paris and a full member of the European Poetry Academy based in Luxembourg. He was a professor at the Department of General and Comparative Literature, and also worked in the editorial department of culture and art of Television Skopje. In addition to writing, Uroshevikj is also involved in translation. He was a three-time winner of the “Brakja Miladinovci” award, and he also received the “Racinovo priznanie”, “Stale Popov”, “Khalid Edin Adivar”, “Mladost” and “Grigor Prlichev” awards. He was awarded the “Sergei Yesenin” order by the Moscow organization of the Union of Russian Writers and was named Knight of the arts and literature by the French government.

Photo ® Robert Jankuloski

VIOLA ARSENICA: NOTES ON POETRY A book in which the author expresses his understandings of poetry and poetic art, and consists of excerpts from his essays, conversations, interviews, speeches, autobiographical texts. The book contains records from the entire creative life of Uroshevikj. The first texts date from 1959, and some of the last texts were written shortly before the book was published. The book in a fragmentary and concise way offers an overview of the perceptions of what poetry represents for the author, its preoccupations, goals, essential characteristics, as well as its future in the time that increasingly marginalizes it. The book also contains a short art essay by the author on the topic “Science and Art”, and ends with a photo essay by photographer Robert Jankuloski on the topic “ The author and the model”. 9-10


ОГНЕН СПАХИЌ ЦРНА ГОРА Огнен Спахиќ (1977) е црногорски писател. Студирал филозофија и градежништво. Дебитирал со збирката кратки раскази „Сето тоа“ во 2001 година. За романот „Хансеновите деца“ во 2005 година ја добил наградата „Меша Селимовиќ“, а за книгата „Полна глава радост“ Наградата на Европската Унија за литература во 2014 година. Во 2011 година ја добил и наградата „Ovid Festival Prize“ во Романија. Негов расказ бил вклучен во антологијата „Најдобрата европска проза 2011“ објавена од „Далки аркајв прес“ во САД. Во 2007 година бил на писателската резиденција International Writing Program на Универзитетот во Ајова. Во 2018 година според негов расказ режисерот Бранислав Милатовиќ го снимил краткиот филм „A Head Full of Joy“ со Марко Баковиќ и Славко Штимац. Книгите му се преведени на десетина јазици.

ПОД ДВЕТЕ СОНЦА

превод: Владимир Јанковски Бранимир Бато Лончар, поранешен капетан на ЈНА, живее на светилник на Јадранот заедно со својата сопруга Даница. Казнети се откако Бато се спротивставил на затворањето на воените затвореници од фронтот кај Дубровник во логорот Морињ кај Бока Которска. Разорени се и од личната трагедија што ја доживуваат кога Даница по неуспешната бременост останува неплодна. Едно лето Невена и Митар, пар во криза на средните години, ќе постават шатор пред светилникот. Заедничката вечера ќе промени сè во нивните животи. Огнен Спахиќ покажува исклучителна способност да создаде моќни, впечатливи ликови длабоко обоени со локалната историја. „Под двете сонца“ е роман за луѓето во оковите на сопствените одлуки од кои никако не можат да се ослободат, роман за луѓето чии состојби и чувства многу често се огледуваат во тишина, во молчењето и во неискажаното.


OGNJEN SPAHIĆ MONTENEGRO Ognjen Spahić (1977) is a Montenegrin writer. He studied philosophy and construction. He debuted with the collection of short stories “Sve to” in 2001. For the novel “Hansenova djeca” in 2005 he received the “Mesha Selimovic” award, and for the book “Puna glava radosti” the European Union Prize for Literature in 2014. In 2011 he received the “Ovid Festival Prize” in Romania. His story was included in the anthology “The Best European Prose 2011” published by “Dalki Archive Press” in the USA. In 2007 he was at the International Writing Program at the University of Iowa. In 2018, according to his story, the director Branislav Milatovik made the short film “A Head Full of Joy” (Puna glava radosti) with Marko Bakovik and Slavko Shtimac. His books have been translated into a dozen languages.

Photo © Ivan Cojbasic

POD OBA SUNCA (UNDER THE TWO SUNS) Translation: Vladimir Jankovski

Branimir Bato Lonchar, a former YPA captain, lives in a lighthouse on the Adriatic with his wife Danica. They were punished after Bato opposed the detention of prisoners of war from the Dubrovnik front at the Morinj camp near Boka Kotorska. They are also devastated by the personal tragedy they experience when Danica remains infertile after a failed pregnancy. One summer, Nevena and Mitar, a middle-aged couple in crisis, will set up a tent in front of the lighthouse. A joint dinner will change everything in their lives. Ognjen Spahić shows exceptional ability to create powerful, striking characters deeply colored by local history. “Pod oba sunca” is a novel about people in the shackles of their own decisions from which they can never get rid of, a novel about people whose states and feelings are often reflected in silence and are unspoken. 11-12


СЈОН ИСЛАНД Сјон е исландски романсиер и поет роден во Рејкјавик во 1962 година. Добитник е на Книжевната награда на Нордискиот совет за литература (инаку нордиски еквивалент на „Man Booker Prize“) за романот „Сината лисица“, а романот „Од устата на китот“ бил во најтесен избор за наградите „International IMPAC Dublin Literary Award“ и „Independent Foreign Fiction Prize“. За романот „Камен од месечината – детето што го немаше“ ја добил Исландската книжевна награда. Како поет, либретист и автор на стихови за музика, објавил девет поетски книги, четири оперски либрета и напишал стихови за различни музичари. Во 2001 година бил номиниран за „Оскар“ за песните на пејачката Бјорк од филмот „Танчарка во мракот“ на Ларс фон Трир. Неговите романи се објавени на 35 јазици. Претседател е на Исландскиот ПЕН центар. Живее во Рејкјавик со сопругата и двете деца. https://sjon.siberia.is/

ПЧЕНКАРНОЗЛАТНА КОСА, СИВИ ОЧИ

неонацист и глобалната опседнатост со оваа доктрина. Мајсторски напишано ремек-дело, кое долго ќе ве прогонува.

Романот, кој е своевидна биографија и мистерија, ја раскажува приказната за Гунар Кампен, основачот на исландската антисемитска националистичка партија што одржувала врски со широката мрежа сродни групи низ светот. Уште како младо момче Гунар се интересира за луѓето и за тековните прашања во земјата и во странство. Живее со својата грижлива мајка, двете сестри и брат му, кои го опсипуваат со љубов и со грижа, а и тој самиот е внимателен брат и син. Но, во пролетта 1958 година, ја основа антисемитската политичка партија на националистите и започнува да придонесува кон брзорастечката светска организација на неонацисти. Во текст што осцилира од поетски слики од детството до мрачни мисли, Сјон го испитува животниот тек на протагонистот. Истовремено, се поставува прашањето дали Гунар Кампен е толку едноставен како што изгледа на прв поглед. Провокативен роман за мистериозниот исландски

Други книги на македонски: „Од устата на китот“, „Сината лисица“, превод: Ѓурѓица Илиева

превод: Ѓурѓица Илиева


SJÓN ICELAND Sjón is an Icelandic novelist and poet born in Reykjavik in 1962. He has won the Literary Prize of the Nordic Literature Council (the Nordic equivalent of the Man Booker Prize) for his novel “The Blue Fox”, and his novel “From the Mouth of the Whale” was shortlisted for the International IMPAC Dublin Literary Award and Independent Foreign Fiction Prize. He won the Icelandic Literary Prize for his novel “Moonstone: The Boy Who Never Was”. As a poet, librettist and lyricist, he has published nine books of poetry, four operetta librettos and has written lyrics for various musicians. In 2001, he was nominated for an Oscar for Björk’s songs from Lars von Trier’s “Dancer in the Dark”. His novels have been published in 35 languages. He is the President of the Icelandic PEN Center. He lives in Reykjavik with his wife and two children. https://sjon.siberia.is/

KORNGULT HÁR, GRÁ AUGU (RED MILK) Translation: Gjurgjica Ilieva

The novel, which is a kind of biography and mystery, tells the story of Gunnar Kampen, the founder of the Icelandic anti-Semitic nationalist party that was connected with a wide network of related groups around the world. As a young boy, Gunnar was interested in people and current issues at home and abroad. He lives with his caring mother, his two sisters and his brother, who shower him with love and care, and he himself is a caring brother and son. But in the spring of 1958, he founded the anti-Semitic political party of nationalists and began contributing to the fast-growing world organization of neo-Nazis. In a text that oscillates from poetic images from childhood to dark thoughts, Sion examines the protagonist’s life course. At the same time, the question arises as to whether Gunnar Kampen is as simple as it seems at first glance. A provocative novel about the mysterious Icelandic neo-Nazi and the global obsession with this doctrine. A masterfully written masterpiece that will haunt you for a long time. Оther books in macedonian: From the Mouth of the Whale, The Blue Fox, translation: Gjurgjica Ilieva 13-14


БАЛСОР ХОЏА КОСОВО Балсор Хоџа е роден на 20 јули 1975 во Приштина, Косово. По професија е професор по англиска и американска книжевност. Повеќе од дваесет години работел во областа на хуманистичкиот и меѓународниот развој, со акцент на истражувачките и социолошките студии. Тој е познат публицист, есеист, автор на кратки раскази и поет во Албанија и во Косово. Неговата студија за делата на Исмаил Кадаре предизвика сензација во албанските книжевни кругови. Досега има објавено четири книги од кои две се збирки песни и две се збирки кратки раскази. Женет е и живее во Приштина.

СВЕДОКОТ

превод: Сотир Ристо Збирката кратки раскази „Сведокот“ е концептуална збирка поделена на два дела, предвоените искуства и повоената дезинтрегација. Тоа е длабок и авангарден бунт против војната, без оглед на страните, непријателствата и аргументите. Во првиот дел од расказите, акцентот на книгата е ставен на драмата и кризата на албанскиот народ. Приказните се напишани во динамика меѓу инфантилна и возрасна перспектива. Покрај тоа, тие ги следат луѓето во воениот механизам и сила, при што жртвите се претвораат во завојувани ликови, претпоставувајќи ги изразот и менталитетот на агресорот. Расказите во вториот дел од книгата на некој начин се бунт кон остатоците што ги остава војната во едно општество, иако живее во својата слобода. Расказите од овој втор дел се остатоци сами по себе, оставени од трагедијата што не може да се надмине. Иако е многу контроверзна и провокативна, книгата „Сведокот“

на албански јазик доби пофалби во Косово и во Албанија (познатиот критичар на Албанија, Агим Баќи, беше еден од критичарите што ги признаа достигнувањата на книгата!).


BALLSOR HOXHA KOSOVO Ballsor Hoxha was born on 20th July 1975 in Pristina, Kosovo. He is a Professor of English and American Literature. for over twenty years, he has worked in the field of humanitarian and international development, with a particular emphasis on surveying and sociological studies. He is a famous publicist, essayist, short story writer and poet in Albania and Kosovo. His study of the works of Ismail Kadare was literary sensation in the Albanian literary circles. So far he has published four books, оf which two are collections of poems, and two collections of short stories. He is married and lives in Pristina.

BARDHËZI (BLACK AND WHITE) Translation: Sotir Risto

The collection of short stories “Bardhëzi” s a conceptual collection divided into two parts, pre-war experiences and post-war disintegration. It is a deep and avant-garde rebellion against war, regardless of the sides, hostilities and arguments. In the first part of the stories, the book focuses on the drama and crisis of the Albanian people. The stories are written in a dynamic between infantile and adult perspective. In addition, they follow people in military mechanism and force, with victims turning into warring characters, assuming the expression and mentality of the aggressor. The stories in the second part of the book are in a way a rebellion against the remnants of war left in a society, even though it lives in its own freedom. The stories from this second part are remnants in themselves, left by the tragedy that can not be overcome. Although very controversial and provocative, the book, “Bardhëzi” in Albanian received praise in Kosovo and Albania (the famous critic of Albania, Agim Baqi was one of the critics who acknowledged the achievements of the book!). 15-16


МАРИНА ВУЈЧИЌ ХРВАТСКА Марина Вујчиќ е родена во 1966 година во Трогир. Дипломирала хрватски јазик и југословенска книжевност на Филозофскиот факултет во Загреб. Во 2010 година го објавила романот „Туѓ живот“. Романот „Тогаш Божо почна од почеток“ во 2015 година се нашол во потесниот избор за Европската награда за книжевност. За драмата „Умри женски“ ја добила националната награда на Министерството за култура на Република Хрватска, „Марин Држиќ“. Во 2015 година го објавила романот „Тоа можев да бидам јас“. Истата година, на натпреварот меѓу В. Б. З. и Тисак медиумите, романот „Сосед“ ја освоил наградата за најдобар необјавен роман. Објавила уште неколку книги, меѓу кои и „Педесет цигари за Елена“, за кој во 2021 година ја добива наградата „Буктиг“ за најчитана книга во истарските книжарници. Нејзините дела се поставувани на сцените на театрите на Хрватска и Албанија. Двократна добитничка е на театарската награда „Марин Држиќ“. Членка е на Хрватското друштво на писатели, а моментално е на позицијата драмски директор во Хрватскиот народен театар во Сплит.

ПЕДЕСЕТ ЦИГАРИ ЗА ЕЛЕНА превод: Владимир Јанковски

„Педесет цигари за Елена“ во својата основа ја има теоријата на хаосот, „ефектот на пеперугата“ на ниво на малиот човек и неговото секојдневје. Оливер Радман во спомен на роденденот на својата сестра близначка, која загинала пред дваесет и шест години, решава да испуши педесет цигари. Ја запалува првата цигара и на полноќ тргнува во прошетка низ градот, не насетувајќи дека ќе влијае врз животите на тројца луѓе: очајната мајка што не знаела дека нејзиниот сопруг е криминалец, младиот новинар што не може да спие ако некој се наоѓа покрај него на креветот и депресивната млада жена заробена во несреќен брак. „Марина е речиси филмски режисер и брилијантен монтажер на своите литерарни сништа. Нејзините ликови чекорат низ Загреб и ги среќаваме секојдневно. Им ги препознавам

лицата, бојата на косата и очите. Блескав, навистина блескав роман...“ - Раде Шербеџија


MARINA VUJČIĆ CROATIA Вorn in 1966 in Trogir, Marina graduated in Croatian language and Yugoslav literature at the Faculty of Philosophy in Zagreb. In 2010 she published the novel “Tuđi život” (Someone else’s life). The novel “A onda je Božo krenuo ispočetka” (And than Bozho started from the beginning) in 2015 was shortlisted in four Croatian titles nominated for the European Prize for Literature. In 2014, she received the national award of the Ministry of Culture of the Republic of Croatia “Marin Držić” for the play “Umri ženski”. In 2015, she published the novel “Mogla sam to biti ja” (It could have been me). In the same year, she won the award for the best unpublished novel of 2015 in the competition of V. B. Z. and Tisak media with the novel “Susjed” (Neighbor). For the novel “Pedeset cigareta za Elenu” (Fifty cigarettes for Elena) in 2021 she received the Booktig Award for the most read book in Istrian libraries. Her works have been staged in theaters in Croatia and Albania.

Photo © Valentin Bilić Prcić

She is a two-time winner of the Marin Držić Theater Award. She is a member of the Croatian Writers’ Association and currently is a director of drama in the Croatian National Theater in Split.

PEDESET CIGARETA ZA ELENU (FIFTY CIGARETTES FOR ELENA) Translation: Vladimir Jankovski

“Pedeset cigareta za Elenu” (Fifty cigarettes for Elena) is based on the theory of chaos, the “butterfly effect” on the level of the little man and his everyday life. In memory of the birthday of his twin sister, who died twenty-six years ago, Oliver Radman decides to smoke fifty cigarettes. He lights his first cigarette and walks through the city at midnight, not realizing that it will affect the lives of three people: a desperate mother who did not know her husband was a criminal, a young journalist who can’t sleep if someone is next to him in bed and a depressed young woman trapped in an unhappy marriage. “Marina is almost a film director and a brilliant editor of her own literary dreams. Her characters walk through Zagreb and we meet them every day. I recognize their faces, their hair color and eyes. A brilliant, really brilliant novel...” - Rade Šerbedzija 17-18


МИХАЕЛА ГАШПАР ХРВАТСКА Михаела Гашпар (1973) е хрватска писателка. Нејзино примарно занимање била скулптурата, но подоцна се предава целосно на литературата. Моментално работи како маркетинг-директор и раководител на одделот за дизајн во приватна компанија. Со книжевност се занимава од 2010 година. Има објавено неколку романи и една збирка кратки раскази. Во 2011 година со свој расказ влегла во најтесен круг за награда на натпреварот „Причигин“. Ракописот за романот „Митохондриска Ева“ е прогласен за најдобар прозен ракопис на 7. анонимен натпревар на „Матица Хрватска“ во 2012 година. Збирката раскази „Колаче, тутун, брич“ била во најтесен избор за наградата „Ксавер Шандор Ѓалски“, а романот „За чајниците и жените“ влегол во финале за наградата „Фран Галовиќ“.

ЧАСОВНИЧАРОТ

Превод: Кристина Велевска Секоја вечер, додека ги закопчува пижамите и се поздравува со сопствениот одраз во огледалото, главниот лик на овој роман, Јосип Мајдак, се подготвува за својата смрт. Секоја вечер се одвиваат и нашите генерални проби на умирањето, во кои, исто како него, легнуваме со надеж дека утрото сепак ќе станеме. Кога ќе ја положиме главата на перница – без разлика дали таа е со пердуви или анатомска, она што дише покрај нас, онаа нејасна присутност што останува кога ќе се изгасат и светлата и сенките, е нашата совест. Наутро тивко се подигнуваме и се искрадуваме од постелата за да не си ја разбудиме совеста. Но совеста на часовничарот Јосип бдее будна во ноќта и веќе никогаш нема да заспие. Ќе му ги довлечка в постела сите оние на кои тој одамна заборавил: покојници, живи и оние за кои не се знае. Тоа е еден круг од околности – замка во која паѓаме уште при раѓањето. Ако читателот му суди на Јосип Мајдак, можеби ќе си суди и себеси. Добра ноќ, совест!


MIHAELA GAŠPAR CROATIA Mihaela Gašpar (1973) is a Croatian writer. Her primary occupation was sculpture, but later she devoted herself entirely to literature. She currently works as a marketing director and head of the design department at a private company. She has been dealing with literature since 2010 and she has published several novels and a collection of short stories. In 2011, with her story, she entered the narrowest circle for the award of the Prichigin competition. The manuscript for the novel “Mitohondriska Eva” was named the best prose manuscript at the 7th anonymous competition of “Matica Croatia” in 2012. The collection of short stories “Slatkiš, duhan, britva” (Cookie, tobacco, razor) was shortlisted for the Xaver Shandor Galski award, and the novel “O čajnicima i ženama” (About teapots and women) entered the finals for the Fran Galovik award.

NEMIRNICA (DISQUIET) Translation: Kristina Velevska

Every night, as he buttons his pajamas up and greets himself with his own reflection in the mirror, the protagonist of this novel, Josip Majdak, prepares for his death. Our dying rehearsals happen every night, in which, just like Josip, we go to bed hoping to get up in the morning. When we lay our head on a pillow - whether it is feathered or anatomical, the thing that breathes beside us, that vague presence that remains when the lights and shadows switch off, is our conscience. In the morning we quietly get up and sneak out of bed so as not to awaken our conscience. But the conscience of the watchmaker Josip wakes up at night and stays awake all night long. She will drag to his bed all those he has long forgotten: the dead, the living and those unknown. It is a circle of circumstances - a trap into which we fall since birth. If the reader judges Josip Majdak, he may judge himself. Good night, conscience! 19-20


СОФИЈА ЛУНДБЕРЈ ШВЕДСКА Софија Лундберј (1974) е шведска писателка и новинарка. Нејзиниот прв роман „Црвениот адресар“ станал меѓународна сензација. Објавен е на 34 јазици. Книжевната критика е восхитена од нејзината моќ да ги обезоружи читателите и да ги однесе на патување низ времето и просторот, низ љубовта и загубата. Несомнено, таа е новата ѕвезда на скандинавската литература.

ДАБОТ СÈ УШТЕ Е ТУКА Превод: Сашо Христовски

По тешкиот развод, на Естер ѝ се чини дека нејзиниот живот ја загубил смислата. Во тие денови, секоја втора недела, оди кај стариот даб што расте крај водата. Еден ден под дабот ја среќава Рут, возрасна дама што има прекрасна особина секогаш да се насочи само врз тоа што е убаво во животот. Фасцинирана е од неверојатната животна приказна на Рут. Колку повеќе ќе стекнуваат меѓусебна доверба, сè поочигледно ќе биде дека Рут крие болни тајни.

ЦРВЕНИОТ АДРЕСАР Превод: Ирена Трајкова

Кога имала десет години, татко ѝ на Дорис ѝ подарил црвен адресар, во кој таа ги запишувала сите луѓе што ќе ѝ значат, а особено мажите што ги сакала. Денес, вртејќи ги страниците на овој уникатен дневник, Дорис гледа имиња на луѓе што одамна ги нема и добива желба за пишување.

ПРАШАЛНИКОТ Е ПОЛОВИНА СРЦЕ

Превод: Сашо Христовски и Снежана Ивановиќ Христовска Елин Боулс има совршен живот. Таа е една од најуспешните фотографки во Њујорк, мажена за прекрасниот Сем, со кого ја има седумнаесетгодишната ќерка Алис. Еден ден Елин добива писмо од Готланд, мал остров во близина на Шведска, каде што го има поминато своето сиромашно детство. Писмото е глас од минатото, кое Елин со сите сили се труди да го заборави. Приказна за надминување на срамот и вината, за вистината и прифаќањето на својата природа.


SOFIA LUNDBERG SWEDEN Sofia Lundberg (1974) is a Swedish writer and journalist. Her first novel, “Den röda adressboken” (The red address book) became an international sensation. It has been published in 34 languages. Literary criticism is amazed at its power to disarm readers and take them on a journey through time and space, through love and loss. Undoubtedly, she is the new star of Scandinavian literature.

Photo © Viktor Fremling

OCH EKEN STÅR DÄR ÄN (WHERE THE OAK STILL STANDS) Translation: Sasho Hristovski

After a difficult divorce, Esther’s life seems to have lost its meaning. In those days, every other week, she goes to the old oak that grows by the water. One day under the oak she meets Ruth, an old lady who has a wonderful ability to always focus only on what is beautiful in life. She is fascinated by Ruth’s amazing life story. The more they trust each other, the more obvious it will be that Ruth is hiding painful secrets.

DEN RÖDA ADRESSBOKEN (THE RED ADRESS BOOK) Translation: Irena Trajkova

When she was ten years old, Doris’s father gave her a red address book, in which she wrote down all the people who would mean something to her, especially the men she loved. Today, turning the pages of this unique diary, Doris sees the names of people who are long gone and gets a desire to write.

ETT FRÅGETECKEN ÄR ETT HALVT HJÄRTA (A QUESTION MARK IS HALF A HEART) Translation: Sasho Hristovski and Snezhana Ivanovikj Hristovska

Elin Bowles has a perfect life. She is one of the most successful photographers in New York, married to the beautiful Sam, with whom she has a seventeen-year-old daughter Alice. One day Elin receives a letter from Gotland, a small island near Sweden, where she spent her poor childhood. The letter is a voice from the past, which Elin is trying hard to forget. A story about overcoming shame and guilt, about truth and acceptance of its nature. 21-22


МИОДРАГ МАЈИЌ СРБИЈА Миодраг Мајиќ е роден во 1969 година во Белград. Судија е во Апелациониот суд. Докторирал кривично право, а специјализирал меѓународно кривично право. Има објавено, самостојно и како коавтор, десет монографии и повеќе од триесет статии од областа на кривичното и меѓународното кривично право, а учествувал и во изработувањето на законодавството што е од витално значење во овие области. Тој е еден од основачите на Судскиот истражувачки центар. Веќе десет години редовно објавува написи на блогот на судијата Мајиќ, каде што отворено зборува за корупцијата, непотизмот и политичкиот притисок во српското правосудство. „Деца на злото“ е неговиот прв роман (испечатен во повеќе од 30 изданија). Претходно има објавено збирка сатирични раскази под насловот „Во име на народот“. Во 2020 година го објавил вториот роман „Островот на пеликаните“, кој добива одлични критики. Живее со сопругата и трите деца во Белград.

ОСТРОВОТ НА ПЕЛИКАНИТЕ НАГРАДА BOOKSTAR 2021 Превод: Сашо Христовски

Уште една крими-драма што е сосем поинаква од која било книга од тој жанр. Дејството ги следи судбините на двајца млади Роми, кои по игра на случајноста завршуваат во судница и доживуваат пресуда што отвора низа настани што никој не би можел да ги замисли. Приказната за Ајша и Габриел, за Павле и Јована, е приказна за џелатите што стануваат жртви и жртвите што стануваат џелати на сопствената судбина. Тоа може да се претвори во сечија приказна, но уште веднаш се однесува на секого од нас. Токму затоа оваа книга ќе ја прочитате во еден здив, а силуетите на нејзините јунаци ќе се вкотват длабоко во вас. Други книги на македонски: „Деца на злото“, превод: Кристина Велевскa. Во средиштето на романот се наоѓа едно драматично убиство, а потрагата по сторителот ќе доведе до низа други настани, кои ќе откријат дека станува збор за злосторство од страст, одмазда, опомена и симболика. Дури и во систем длабоко изгребан од корупцијата има место за херои.


MIODRAG MAJIĆ SERBIA Miodrag Majiк is born 1969 in Belgrade. He is a judge of the Court of Appeal. He has a PhD degree in criminal law, specializing in international criminal justice. He has published, independently and as a co-author, ten monographs and more than thirty articles in the field of criminal and international criminal law, and has participated in the drafting of legislation that is vital in these areas. He is one of the founders of the Judicial Research Center. For ten years he has been regularly publishing articles on Judge Majic’s blog, where he speaks openly about corruption, nepotism and political pressure in the Serbian judiciary. “Deca zla” (Children of Evil) is his first novel (printed in more than 30 editions). He previously published a collection of satirical tales under the title “U ime naroda” (In the Name of the People).

Photo © Dalibor Tonkovic

He published the second novel “Ostrovo pelikana” (The Island of Pelicans, 2020) which has great reviews. He lives with his wife and three children in Belgrade.

OSTRVO PELIKANA (THE ISLAND OF PELICANS) BOOKSTAR AWARD 2021 Translation: Sasho Hristovski

Another crime drama that is completely different from any book in that genre. The action follows the destinies of two young Roma, who end up in a courtroom by chance and experience a verdict that opens a series of events that no one could have imagined. The story of Aisha and Gabriel, of Pavle and Jovana, is the story of the executioners who become victims and the victims who become executioners of their own destiny. It can turn into anyone’s story, but it immediately applies to each of us. That is why you will read this book in one breath, and the silhouettes of its heroes will be anchored deep inside you. Other books in Macedonian: DECA ZLA (CHILDREN OF EVIL) Translation: Kristina Velevska. At the heart of the novel is a dramatic murder, and the search for the perpetrator will lead to a series of other events, which will reveal that it is a crime of passion, revenge, warning and symbolism.Even in a system deeply scratched by the corruption, there is a place for heroes. 23-24


КНИЖЕВНИ ДИСКУСИИ И ТРИБИНИ Let’s talk about Lem Во чест од 100-годишнината од раѓањето на Станислав Лем, разговараме за овој голем футурист и автор, за неговото влијание врз научнофантастичната литература и култура, за тоа кои „изуми“ од книгите на Лем подоцна станале големи технолошки откритија што на многу начини го промениле светот. Лем како футурист, Лем како културолошки двигател, Лем како најпреведуваниот автор на научна фантастика, Лем како ризница на афоризми и мисли, собрани во делото „Светот на Станислав Лем“ од Виктор Јазневич. Ајде да зборуваме за Лем и за неговиот чудесен свет на оптони, лектони, триони и фантоматони. Модератор: Александар Маџаровски Учесници: Виктор Јазневич (Белорусија), Милица Миркуловска, Зоран Милошевски, Владимир Симовски, Ивица Дукоски Во соработка со: Амбасада на Полска

Книжевни жанрови: систем или креативен хаос Генеалогијата е област што тежнее по систем. Современите книжевни дела пак сѐ повеќе ги проблематизираат строгите класификации. Тврдењето на Станислав Лем дека „Барањето апсолутно чисти жанрови денес претставува анахронизам“ секојдневно се потврдува во светската продукција. „Книжевните гени“ се комбинираат во „хибридни чуда“ и се создаваат непредвидливи форми. Ќе зборуваме за романот како жанр што ги впива другите жанрови во себе, за лирската песна што исчекорува кон музика и перформанс, за притисокот на читателскиот вкус и книжевниот пазар врз жанровската профилација, за влијанието на новите медиуми врз книжевните форми (особено на компјутерите и компјутерските игри, мобилната телефонија и другите дигитални алатки), за жанровите во литературата за деца, за значењето на филмот и видеоартот и за многу други слични прашања. Ќе се обидеме да антиципираме во какви жанрови ќе творат книжевниците во следниот милениум. Ќе го откриеме интимниот однос на творците кон конкретни книжевни жанрови или кон нивни комбинации. Всушност, ќе разговараме за литературата денес и за нејзината иднина. Модератор: Соња Стојменска-Елзесер Учесници: Сјон (Исланд), Софија Лундберј (Шведска), Иван Додовски, Билјана Црвенковска Во соработка со: Друштвото на писатели на Македонија


LITERARY DISCUSSIONS Let’s talk about Lem In honor of the 100th anniversary of the birth of Stanisłav Lem, we talk about this great futurist and author, his influence on science fiction and culture, what “inventions” of Lem’s books later became major technological discoveries that changed the world in many ways. Lem as a futurist, Lem as a cultural driver, Lem as the most translated author of science fiction, Lem as a treasure of aphorisms and thoughts, collected in the book “The World of Stanisłav Lem” by Wiktor Jazniewicz. Let’s talk about Lem and his wonderful world of optons, lectons, trions and phantomatons. Moderator: Aleksandar Madjarovski Participants: Wiktor Jazniewicz (Belarus), Milica Mirkulovska, Zoran Miloshevski, Vladimir Simovski, Ivica Dukoski In cooperation with: Embassy of Poland

Literary Genres: System or Creative Chaos Genealogy is an area that strives for a system. In contrast, contemporary literary works increasingly problematize strict classifications. Stanisłav Lem’s declaration that “the aspiration for absolutely pure genres today is an anachronism” is being confirmed daily in world production. “Literary genes” combine into “hybrid miracles” to create unpredictable forms. We will talk about the novel as a genre that absorbs other genres, about the lyrical song that moves towards music and performance, about the pressure of the readers’ taste and the literary market on the genre profile, about the influence of the new media on literary forms (especially the computers and computer games, mobile telephony and other digital tools), about the genres in children’s literature, about the meaning of film and video art, and many other similar issues. We will try to anticipate the genres in which the writers will create in the next millennium. We will discover the intimate attitude of the creators towards specific literary genres or their combinations. In fact, we will discuss literature today and its future. Moderator: Sonja Stojmenska-Elzeser Participants: Sjón (Iceland), Sofia Lundberg (Sweden), Ivan Dodovski, Biljana Crvenkovska In cooperation with: Macedonian Writers’ Association

25-26


ТРКАЛЕЗНА МАСА Превод/комуникација/разбирање Во време кога глобализираниот свет во кој живееме драстично се поларизира, а тонот на сопствениот монолог се зголемува за да се потисне гласот на другиот, преведувањето на литературата е еден од оние суптилни начини прво да се слушне другата култура, а потоа и да се разбере. Додека насекаде околу нас се случуваат гласни монолози, а сè потивки дијалози, разговараме за преводот како за допир со другата култура, комуникација, платформа за (заедничко) разбирање. На тркалезната маса „Превод/комуникација/разбирање“ дијалогизираме со преведувачи и писатели од земјата и регионот со цел да ги слушнеме нивните гласови за тоа што може преводот да направи денес за нашата култура, кои се проблемите со кои се соочуваат преведувачите и авторите, како може да се зголеми квалитетот на преведените текстови/дела во јавниот простор. Модератор: Владимир Јанковски Учесници: Елена Конеска Светиева, Лидија Танушевска, Петар Андоновски, Марина Вујчиќ (Хрватска), Oгнен Спахиќ (Црна Гора), Михаела Гашпар (Хрватска), Соња Должан (Словенија) Во соработка со: Europe House

TИ РЕКОВ, МИ РЕЧЕ Книжевен настан што подеднакво ги слави и прозата и поезијата. Неколкумина автори и авторки преку свои дела ќе искомуницираат со автори од минатиот век. Перформативниот карактер на настанот им дава слобода на учесниците да фантазираат, импровизираат, слемираат, џезираат на дадена тема, инспирирана од мисли и стихови на книжевни класици, кои останале врежани во колективната меморија на македонската и светската книжевност. Модератор: Снежана Стојчевска Учесници: Ана Голејшка-Џикова, Билјана Црвенковска, Владимир Лукаш, Балсор Хоџа (Косово), Катерина Гогова, Митко Апостолов, Сања Михајловиќ Костадиновска, Славчо Ковилоски

КНИЖЕВЕН ПОТКАСТ ГОЛ РУЧЕК: IN LIVE За време на „BookStar 2021“ на сцената на култното кино „Фросина“ на жешкото столче ќе седнат четворица европски писатели, кои имаат што да кажат на многу книжевни и општествени теми. Ова е можност во живо да присуствувате на снимањето на новите епизоди од првиот книжевен поткаст кај нас, и тоа: Катарина Винклер (Австрија) – 12 октомври– 18:00 часот Сјон (Исланд) – 13 октомври– 17:00 часот Миодраг Мајиќ (Србија) – 14 октомври– 17:00 часот Балсор Хоџа (Косово) – 15 октомври– 17:00 часот


ROUND TABLE Translation/communication/understanding At a time when the globalized world we live in is drastically polarizing, and the tone of one’s own monologue is increasing to suppress the voice of another, translating literature is one of those subtle ways to first hear the other culture and then understand it. While loud monologues are happening all around us, and dialogues are becoming quieter, we talk about translation as a touch with another culture, communication, a platform for (mutual) understanding. At the round table “Translation / Communication / Understanding” we dialogue with translators and writers from the country and the region to hear their voices on what translation can do for our culture today, what problems translators and authors face, such as the quality of the translated texts / works in the public space and how it can be increased. Moderator: Vladimir Jankovski Participants: Elena Koneska Svetieva, Lidija Tanushevska, Petar Andonovski, Marina Vujčić (Croatia), Ognjen Spahić (Montenegro), Mihaela Gašpar (Croatia), Sonja Dolžan (Slovenia) In cooperation with: Europe House

YOU TELL MY STORY AND I’LL TELL YOURS A literary event that equally celebrates prose and poetry. Several authors will communicate with authors from the last century through their books. The performative character of the event gives the participants the freedom to fantasize, improvise, slam and/or jazz on a given topic, inspired by the thoughts and verses of the literary classics, which have remained engraved in the collective memory of Macedonian and world literature. Moderator: Snezhana Stojchevska Participants: Ana Golejshka-Djikova, Vladimir Lukash, Katerina Gogova, Slavcho Koviloski, Biljana Crvenkovska, Mitko Apostolov, Sanja Mihajlovikj Kostadinovska, Ballsor Hoxha (Kosovo)

LITERARY PODCAST NAKED LUNCH: IN LIVE During BookStar 2021 on the stage of the “Frosina” cinema, on the hot seat will sit four European writers, who have something to say on many literary and social topics. This is an opportunity to watch live the recording of the new episodes of the first literary podcast with us, as follows: Katharina Winkler (Austria) - October 12 - 18:00 Sjón (Iceland) - October 13 - 17:00 Miodrag Majić (Serbia) - October 14 - 17:00 Ballsor Hoxha (Kosovo) - October 15 - 17:00 27-28


РАБОТИЛНИЦА СО СЈОН „Раѓањето на една книга – Како ја напишав Сината лисица“ Еден од светски признатите уметници на зборот, Сјон, ќе зборува како ја напишал својата најпозната книга „Сината лисица“. Пред македонската публика на единствен начин ќе ги открие алатките што ги користи во сопствената книжевна работилница. Се препорачува посетителите претходно да ја прочитаат оваа книга за да може да ги уловат сите делчиња од разговорот.

#7 САЕМ НА ЕВРОПСКАТА ЛИТЕРАТУРА За време на фестивалот „BookStar“ (12-15 октомври), специјално за нашите читатели го организираме седмото издание на Саемот на европската литература. Меѓу другото, ќе можете да ги набавите книгите добитнички на престижната Награда за литература на Европската Унија, но и други наслови од најдобрата европска продукција. Исто така, ќе може да го се запознаете и со Зборче, вашата секогаш достапна мобилна книжарница, која ќе ви ги приближи најдобрите книги во најквалитетен превод на македонски јазик.

НАГРАДА BOOKSTAR Наградата се доделува од 2016 година. Првите две години беше наградувана најпродаваната книга помеѓу две фестивалски изданија, но потоа се доделува на најзначајната книга објавена во „Антолог“ во текот на претходната година. Досегашни добитници: 2021 – Миодраг Мајиќ (Србија), Островот на пеликаните 2020 – Николо Аманити (Италија), Ана 2019 – Евгениј Водолазкин (Русија), Авијатичарот 2018 – Славенка Дракулиќ (Хрватска), Невидлива жена и други раскази 2017 – Јуси Адлер-Олсен (Данска), Жената во кафезот 2016 – Есмахан Ајкол (Турција/Германија), Убиство во хотел Босфор

OFF-ПРОГРАМА: ЕМ ПИСАТЕЛ ЕМ ДИЏЕЈ Многу промоции, средби, дискусии, работилници. Затоа, на крајот на денот, ве покануваме на неформална дружба со гостите писатели. Дел од нив ќе може да ги запознаете во едно поинакво светло преку музиката што ја сакаат.


WORKSHOP WITH SJÓN The Birth of a Book – How I wrote “The Blue Fox” Sjón talks about how he wrote his most famous book The Blue Fox and shares tools from his literary toolbox with the audience. It is recommended that people have read the book so they get the most out of the event.

#7 EUROPEAN LITERATURE FAIR During the BookStar Festival (October 12-15), we are organizing the 7th edition of the European Literature Fair especially for our readers. Among other things, you will be able to purchase books that have won the prestigious European Union Prize for Literature, as well as other titles of the best European production. You will also be able to visit “Zborche” / “Wordy”, our mobile bookstore, which will bring you the best books translated into Macedonian language.

BOOKSTAR AWARD The award has been given since 2016. For the first two years, the best-selling book between the two festivals was awarded, but after that, the most important book published in “Antholog” during the previous year is awarded. Previous winners: 2021 – Miodrag Majić (Serbia), Ostrovo pelikana 2020 – Niccolò Ammaniti (Italy), Anna 2019 – Евгений Водолазкин (Russia), Авиатор 2018 – Slavenka Drakulić (Croatia), Nevidljiva žena i druge priče 2017 – Jussi Adler-Olsen (Denmark), Kvinden i buret 2016 – Esmahan Aykol (Turkey/Germany), Kitapçı Dükkanı

OFF-PROGRAM: BOTH WRITERS & DJ’s Many promotions, meetings, discussions, workshops. Therefore, at the end of the day, we invite you to an informal gathering with the guest writers and all art lovers. Some of the authors want you to meet them through their favorite songs. 29-30Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.