__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

METSÄALAN METSÄALAN AMMATTILEHTI

AMMATTILEHTI

36 vsk. 1986-2021

KONEURAKOINTI KULJETUS TEOLLISUUS 30 v. JUHLALEHTI 1986 - 2016

Kesä 2021

Metsäkoneala vahvassa vedossa

Käsivarren mitan edellä John Deeren edistyksellinen ja älykäs puomin kärkiohjaus IBC toimii kuin ajatus. Kuljettaja ohjaa kouraa ja puomi mukautuu kouran liikkeeseen automaattisesti. JohnDeere.fi

Paljon asiaa puutavaranajosta

IBC

Ammattilehti.fi koeajaa kalustoa


METSÄALAN AMMATTILEHTI

YKSI HYVÄ SYY LISÄÄ VALITA ACTIVE CARE HUOLTOSOPIMUS

10.000 TUNNIN TAKUU Lisää käyttövarmoja tunteja ja huolettomia hakkuita saat kun annat tuloksentekovälineesi ammattilaisten huollettavaksi. Räätälöidyllä PONSSE Active Care -huoltosopimuksella ulkoistat metsäkoneesi huollot Ponsselle. Kun päätät valita Active Care -huoltosopimuksen, koneellasi on automaattisesti 10.000 tunnin Frame & Crane Care -runkotakuu. Takuu kattaa runkorakenteet kuten etu- ja takarungon, keskinivelen, nosturin jalustan sekä pää-, nosto- ja siirtopuomien rungot. Minimoi riskit ja tee Active Care -huoltosopimus kaikkiin koneisiisi. Samalla pidät koneet tuottavassa kunnossa koko elinkaaren ajan.

Huoltosopimuksen tulee olla voimassa koko Frame & Crane Care -runkotakuun ajan. Frame & Crane Care -runkotakuu on mahdollista valita PONSSE metsäkoneelle, joka on valmistunut vuonna 2021 tai sen jälkeen. Runkotakuun osat ovat kunnostettuja PONSSE osia ja ensisijaisesti runkovaurioiden korjaus kuuluu takuun piiriin, johon sovelletaan normaaleja takuuehtoja ja töiden osalta vakiotyöaikoja. Matka-aika ja matkakulut eivät sisälly takuuseen.


METSÄALAN METSÄALAN AMMATTILEHTI AMMATTILEHTI

Puukaupassa hyvä vauhti Puukauppa

käy tasaisena T

Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset ostivat puuta yksityismetsistä 25 prosenttia edellisvuoden vastaavaa aikaa enemammi-lokakuussa 2020 ry:n män. Metsäteollisuus Globaalit muutokset tujäsenyritysten puun kevat metsäteollisuuden ostomäärä yksityismetsistä tuotoli 13 prosenttia pienempi kuin edelliseteiden vahvaa kysyntää. Suonä vuonna samalla ajanjaksolla. men menestyminen kansainViime viikot puukauppa on kuitenvälisillä markkinoilla edellyttää, kin käynyt edellisvuotta vilkkaammin. Sähköiset työkalut helpottavat että sekä EU:ssa että kotimaasmetsäalan arkea. sa tehdään metsäteollisuuden Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset kilpailukykyä ja metsien aktiivisostivat tammi-lokakuussa puuta yksityista käyttöä edistäviä päätöksiä. metsistä 22,6 miljoonaa kuutiota, mikä

on 13 % vähemmän kuin viime vuonna ja 19 % vähemmän kuin viiden edellisen ry:n jäsenyritykset vuoden etsäteollisuus keskiarvo vastaavana aikana. ostivat tammi-toukokuussa puuKuitupuun ostomäärä oli 12,2 miljoonaa yksityismetsistä 14,2 kuutiota,taeli 18 % vähemmän ja miljootukkien naa kuutiota,6,5 mikä on 25 prosenttia ostomäärä miljoonaa kuutiota,enemeli 21 män kuin edellisen % vähemmän kuinvuoden viitenävastaavana edellisenä aikana. kuukausi oli kaikkien aikovuonnaViime keskimäärin. jen toiseksi vilkkain toukokuu puukaupoissa. Kantohintakehitys vakaata Tammi-toukokuussa tukkien ostomääTukkien ja kuusikuitupuun kantohinnat rä oli 6,9 miljoonaa kuutiota, eli 48 proolivat lokakuussa 1-2 prosenttia korkeamsenttia enemmän kuin samaan viime vuoden mat kuin vuosi sitten aikaan. vastaavana aikana. Kuitupuun Mäntykuidun kantohinta oliostomäärä prosentin oli 6,7 miljoonaa kuutiota, mikätasolla on 8 alempi ja koivukuidun samalla prosenttia kuin edellisenä kuin vuodenenemmän 2019 lokakuussa. Mäntytuvuonna. kista maksettiin keskimäärin 55 euroa

M

kuutiolta, mutta hinta vaihteli alueittain

Raakapuukustannusten ja hakkuutavoittain 34 ja 59 euron välillä. nousu jatkui Kuusitukin keskihinta oli 59 euroa kuu-

Havutukkien tiolta, ja hinta kantohinnat vaihteli 36olivat ja 62toukoeuron kuussa 17-19 prosenttia korkeammalla välillä. Koivutukin keskihinta oli 43 euroa tasolla kuinjaedellisen vuoden kuutiolta, vaihteli 20 ja 47 toukokuuseuron välilsa. oli 5 prosenttia lä. Koivutukin Kuitupuidenkantohinta keskikantohinta oli 16-19 korkeampi kuin vuosi sitten. Kuitupuiden euroa kuutiolta, ja hinta vaihteli 10 ja 24 kantohinnoissa euron välillä. oli nousua 8-9 prosenttia. Kustannusten raju nousu vaikeuttaa suoKantohintojen vaihteluun on useita malaisen metsäteollisuuden kilpailuasesyitä. Hintatasoon vaikuttavat muun maa kansainvälisillä muassa hakkuutapa, markkinoilla.‍ korjattavan puuston Toukokuussa mäntytukista kokonaismäärä, puun laatu,maksettiin runkojen keskimäärin kuutiolta, mutta koko, metsä-64jaeuroa kaukokuljetusmatka, hinta vaihteli alueittain ja hakkuutavoitmaasto sekä korjuuajankohta ja -olosuhtain ja 68 vuoksi euron välillä. Kuusitukin teet.38 Tämän puun hinta saattaa keskihinta oli 68 euroa kuutiolta, ja hinta vaihdella merkittävästi jopa vierekkäisilvaihteli 38 ja 70 euron välillä. Koivutukin lä metsäkohteilla.

keskihinta oli 46 euroa kuutiolta, ja vaihteli 31 ja 52 euron välillä. Kuitupuiden keskikantohinta oli 18-21 euroa kuutiolta, ja hinta vaihteli 10 ja 24 euron välillä. Kantohintojen vaihteluun on useita syitä. Hintatasoon vaikuttavat muun muassa korjattavan puuston kokonaismäärä, puun laatu, runkojen koko, hakkuutapa, metsä- ja kaukokuljetusmatka, maasto sekä korjuuajankohta ja -olosuhteet. Tämän vuoksi puun hinta saattaa vaihdella merkittävästi jopa vierekkäisillä metsäkohteilla.

EU:ssa valmisteilla merkittäviä metsien Sähköiset työkalut käyttöä koskevia aloitteita Globaalit trendit tukevat metsäteollitehostavat metsäalan arkea

suuden tuotteiden markkinoita. Suomella Sähköisessä asioinnissa on otettu meton erinomaiset mahdollisuudet vastata säalalla merkittäviä kehitysloikkia viime tähän kysyntään. kuitenvuosina. AsiointiSiihen ei olevaaditaan enää aikaan tai kin kilpailukykyinen ja ennakoitava toipaikkaan sidottua. Tämä helpottaa metmintaympäristö, vaikuttavat sekä säasioiden hoitoajohon ja parantaa toiminnan EU:ssa että kansallisesti tehdyt päätökset.‍ tehokkuutta. EU:ssa tehdään sähköisistä kuluvan vuoden aikana Alan yhteisistä järjestelmisuseita metsien koskevia Suomen päätöktä ovat hyvinäkäyttöä esimerkkeinä siä. Merkittävimmät näistä ovat maanmetsäkeskuksen Metsään.fi-palvelun käyttösektoria koskeva LULUCF-asetus metsävaratiedot sekä kaikille avoin puu(Land Use, LandKuutio.fi, Use Change andpuun Fokauppapaikka jonka restry), joka sisältää metsien hiilinielujen myyjä- ja ostajatahot ovat rakentaneet laskennan, yhdessä. sekä uusiutuvan energian direktiivi RED. Lisäksi EU:n Kuutio.fi on tarkoitettu sekä komissio metsäamjulkaisee päivitetyn metsästrategian ja mattilaisten että metsänomistajien käytjatkaa biodiversiteettistrategian toimeentöön. Kuution käyttö parantaa korjuupalpanoa. velun läpinäkyvyyttä ja tasapuolista kil- Lainsäädäntövalmisteluissa on korospailua puumarkkinoilla. Palvelun intetettava aktiivisen ja oikea-aikaisen metgroiminen ammattilaisten omiin järjestelsien merkitystä sekä puupohjaismiinhoidon tuo parhaiten sähköisten järjestelmiten tuotteiden luomia ratkaisuja irrottauen käytön hyödyt esille. duttaessa fossiilitaloudesta, muistuttaa - Metsäteollisuus on ollut vahvasti Metsäteollisuus ry:n metsäjohtaja Karo-ja mukana edistämässä Kuution käyttöä liina Niemi. odottaa sitoutuneisuutta myös muilta - Elinvoimaiset hyvin kasvavat mettoimijoilta. Mitä ja kattavammin palvelua sät tuottavatsitä raaka-ainetta ympäristöystäkäytetään, tehokkaammin sen hyödyt vällisten tuotteiden valmissaadaan puupohjaisten käyttöön, sanoo Metsäteollisuus tukseen sekä turvaavat vahvan hiilivarasry:n metsäjohtaja Karoliina Niemi. ton pitkällä aikajänteellä. Samalla varmistetaan metsienLue hoidonuudet ja käytön ekologinen ja sosiaalinen kestävyys, toteaa alan uutiset Niemi.

OSOITE: Vironkatu, 00170 Helsinki PÄÄTOIMITTAJA: Janne Jokela

janne.jokela@ammattilehti.fi puh 050 412 9030

TOIMITUSPÄÄLLIKKÖ: Tero Lahtinen

tero.lahtinen@ammattilehti.fi puh. 050 464 7972

TOIMITTAJA: Taneli Jokela

taneli.jokela@ammattilehti.fi puh. 050 320 8174

LEHDEN PAINOSMÄÄRÄ: 20.000 kpl.

ammattilehti.fi sosiaalisessa mediassa:

joka päivä ammattilehti.fi

33


4

KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Raakapuuta käytettiin 78 miljoonaa kuutiometriä - metsähakkeen merkitys kasvoi Suomessa käytettiin raakapuuta vuonna 2020 yhteensä 78,3 miljoonaa kiintokuutiometriä, joka oli neljä prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

R

aakapuusta 86 prosenttia meni metsäteollisuus- tuotteitten valmistami- seen, ja loppu energiaksi lämpöja voimalaitoksissa sekä pientaloissa. Lisäksi metsäteollisuuden sivutuote- ja jätepuuta kului yhteensä 23,8 miljoonaa kuutiometriä. Määrä väheni edellisvuodesta 10 prosenttia. - Metsäteollisuustuotannon supistuminen vähensi odotetusti raakapuun käyttöä. Tämä vaikutti raaka-aineena ja energiana käytettyihin metsäteollisuuden sivutuote- ja jätepuun määriin, toteaa yliaktuaari Tuomas Niinistö Luonnonvarakeskuksesta (Luke). Kaikesta raakapuusta meni metsäteollisuuden tuotantoon 86 prosenttia eli 67,0 miljoonaa kuutiometriä. Energian tuotantoon päätyneen raakapuun määrä lisääntyi viisi prosenttia edellisvuotisesta, kaikkiaan 11,3 miljoonaan kuutiometriin. Lisäksi metsäteollisuus jalosti sivutuotepuuta pääosin sellun tuotannossa kaikkiaan 8,8 miljoonaa kiintokuutiometriä. - Sivutuotteina raakapuuta käytetään toiseen kertaan. Määrät ovat jo aiemmin sisältyneet raakapuun käyttölukuihin, Niinistö muistuttaa.

Tuontipuun osuus kasvussa

Metsäteollisuuden käyttämästä raakapuusta oli kotimaista 57,3 miljoonaa kuutiometriä ja tuontipuuta 9,7 miljoonaa kuutiometriä. Kotimaisen raakapuun käyttö supistui seitsemän prosenttia vuotta aiemmasta, kun taas tuontiraakapuun määrä pysyi lähes ennallaan. Sahateollisuuden osuus raakapuun käytöstä kasvoi prosenttiyksikön, vaikka määrä laski 24,7 miljoonaan kuutiometriin. Määrällisesti eni-ten raakapuun käyttö väheni massateollisuudessa ja suhteellisesti eniten vaneriteollisuudessa. Selluteollisuus jalosti kuitenkin raakapuusta kuitenkin edelleen lähes puolet, kaikkiaan 32,5 miljoonaa kuutiometriä. Tuontihaketta metsäteollisuuden käyttämästä raakapuusta oli 2,6 miljoonaa kiintokuutiometriä. Tämän perusteella hakkeen kokonaistuonnista - 4,4 miljoonaa kiintokuutiometriä - voidaan laskennallisesti todeta päätyneen

Raakapuun käytön jakautuminen Suomessa vuonna 2020.

energiaksi 1,8 miljoonaa kiintokuutiometriä. - Tuontihakkeen energiakäyttö on kasvanut tasaisesti viimeisten viiden vuoden ajan. Vuonna 2020 tuontihaketta poltettiin 13 prosenttia edellisvuotta enemmän ja sen osuus energiaksi käytetystä metsähakkeesta nousi 24 prosenttiin, Niinistö toteaa.

Puupolttoaineista yhä suurempi osuus metsähaketta

Ennätyslauha talvi 2020 vähensi energiantuotannon tarvetta ja laski myös kiinteiden puupolttoaineiden kulutusta. Tilastokeskuksen ennakkotilaston mukaan uusiutuvia energialähteitä käytettiin vuonna 2020 ensimmäistä kertaa tilastohistorian aikana enemmän kuin fossiilisia polttoaineita. Kiinteiden puupolttoaineiden sekä metsäteollisuuden jäteliemien osuus energian kokonaiskulutuksesta - 355 terawattituntia - oli 28 prosenttia. Lämpö- ja voimalaitoksissa kiinteitä puupolttoaineita energiaksi paloi yhteensä 19,4 mil-

joonaa kiintokuutiometriä, joka oli kuusi prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Tämä vastasi energiasisällöltään 37,6 terawattituntia. Metsähaketta poltettiin yhtä paljon kuin vuotta aiemmin, 7,6 miljoonaa kiintokuutiometriä, mutta sen osuus kiinteiden puupolttoaineiden kokonaiskäytöstä kasvoi 39 prosenttiin. Metsäteollisuuden sivutuote- ja jätepuuta käytettiin kymmenen prosenttia vähemmän kuin vuonna 2019, kaikkiaan 10,6 miljoonaa kuutiometriä. Kierrätyspuuta energiakäyttöön meni vuonna 2020 yhteensä 1,0 miljoonaa kuutiometriä. Puupellettejä ja brikettejä lämpö- ja voimalaitoksissa kului 259 000 tonnia. Pellettien kotimainen tuotanto supistui 11 prosenttia 322 000 tonniin.

Tietoa tilastosta

Tilasto kattaa vuositiedot puun kokonaiskäytöstä Suomessa. Tiedot on koostettu Luken julkaisemista Metsäteollisuuden puunkäytön, Puun energiakäytön ja Pientalojen polttopuun käytön tilastoista.

Hakkeen kokonaistuonti Suomeen vuonna 2020.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI

5

Mittaustilasto julkaistu

Hakkuukonemittauksen osuus kasvanut hankintahakkuissa Hakkuukonemittaus on käytetyin puutavaran työ-, urakointija luovutusmittausmenetelmä maassamme. Sen osuus pystykauppojen mitatusta puumäärästä vuonna 2020 oli 85,0 %.

H

ankintakaupoissa hakkuukonemittauksen osuus (35,6 %) on kasvanut lievästi viimeisen kolmen vuoden aikana kuormainvaakamittauksen vakiintuessa noin 40 % tasolle. Kuitupuun tehdasmittauksessa käytetyin mittausmenetelmä oli paino-otantamittaus (95,6 %). Tukkien tehdasmittauksessa taas käytetään automaattisia tukkimittareita ja laatuluokittelussa tukkiröntgeneitä.

Tilastolla laaja kattavuus

Puutavaran mittausmenetelmien osuudet 2020 -tilasto perustuu kyselyyn vastanneiden Metsätehon osakasyritysten ilmoittamiin kotimaisen puun mittausmääriin, ja se kattaa noin 81 % kotimaisista markkinahakkuista vuonna 2020.

Tilastoinnissa käytetty mittausmäärä on yhteensä 45,5 miljoonaa kuutiota (pystykaupat 40,3 ja hankintakaupat 5,2 miljoonaa kuutiota).

Hakkuukonemittauksen osuus 85 % pystykaupoissa

Pystykaupoissa yleisimmät menetelmät ovat hakkuukonemittaus (85,0 %) ja tehdasmittaus (14,9 %). Hankintakaupoissa taas kuormainvaakamittaus (39,5 %) ja hakkuukonemittaus (35,6 %), tehdasmittauksen (18,8 %) ja tienvarsimittauksen (6,1 %) osuuden ollessa pienempiä. Tehdasmittauksen osuus luovutusmittauksessa oli 15,3 %, ja se jakaantui lähes tasan tukin (46,5 %) ja kuidun (53,5%) kesken. Tukin tehdasmittaus on pääsääntöisesti perustunut automaattisten tukkimittareiden ja -röntgenlaiteiden käyttöön. Kuitupuun tehdasmittauksessa painootanta on saavuttanut viime vuosina valtamenetelmän aseman yli 95 % osuudella.

Metsätehon tiedote 10/2021

Hei me rekrytään! Opettajaa metsäkoneopetukseen vakinaiseen virkaan 1.9.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan Työnkuvaasi kuuluvat metsäkoneopetus- ja ohjaustehtävät sekä koulutuksen suunnittelu, toteutus ja kehittäminen verkossa ja muissa oppimisympäristöissä. Tule rakentamaan kanssamme aina vaan parempaa ammatillista koulutusta! Katso tarkemmat kuvaukset, kelpoisuusvaatimukset sekä hakuohjeet osoitteessa www.kuntarekry.fi

Savonlinnassa, Saimaan saaristokaupungissa sijaitseva Ammattiopisto Samiedu tarjoaa laatupalkittua ammatillista koulutusta. Samiedun tärkeimpänä tehtävänä on kasvattaa tulevaisuuden osaajia sekä mahdollistaa kaikille oman osaamisen elinikäinen kehittäminen. Samiedussa opiskelee vuosittain yli 1600 eri ikäistä tutkinto-opiskelijaa ja kokonaisopiskelijamäärä kipuaa 4500 henkilöön. Lisäksi teemme laajaa hanke- ja kehittämistoimintaa yritysten ja koko seutukunnan hyväksi. Haluatko liittyä huippujoukkoon? www.samiedu.fi

TUHAT SYYTÄ METSÄSTÄ. SYY 646: PÄÄSET TAPAAMAAN ALAN TÄRKEIMPIÄ TOIMIJOITA

24.–25.9. 2021 KALAJOELLA

TULE MUKAAN!

www.proforest.pro


METSÄALAN AMMATTILEHTI 6 KONEURAKOINTI ja ennallistamishakkuuaikutuksista Metsäteollisuustuotteiden

kysyntä kasvaa paperia lukuun ottamatta - rakennemuutos kiihtyy Paino- ja kirjoituspaperia lukuun ottamatta metsäteollisuustuotteiden tuotanto- ja vientimäärät lisääntyvät, useiden tuotteiden vientihinnat nousevat reippaasti ja teollisuuspuun hyvä kysyntä nostaa kantohintoja tänä vuonna, selviää Luonnonvarakeskuksen (Luke) metsäsektorin suhdannetiedotteesta.

elvytyspaketit tukevat sahatavaran kysynnän kasvua muun muassa infran rakentamiseen liittyvien hankkeiden kautta. Sahatavaran tarjonta ei ole pystynyt vastaamaan kysynnän kasvuun, ja havusahatavaran hintataso on kuluvan vuoden aikana noussut maailmanlaajuisesti. Yhdysvalloissa ennätyksellisen korkea hintataso on jossain määrin jo vähentänyt rakentamista. Euroopassa sahatavaran hinta on nousussa, ja nousun odotetaan jatkuvan kesän aikana. Pohjois-Afrikassa hintakehitys on ollut vaisumpaa, ja Suomen sahatavaran vienti esimerkiksi Egyptiin on laskenut. Sen sijaan vienti Lähi-itään on kasvanut. yönteisen kehityksen Havuvanerin kysyntä Eurootaustalla ovat koronaropassa on vahvistunut kuluvan kotusohjelmien edistyvuoden aikana, ja hintataso on minen, pandemiarajoitusten asnoussut. Myös koivuvanerin teittainen purkaminen ja maailmarkkinatilanne on kohentunut, mantalouden kasvu. kun kysyntä on elpynyt teollisissa käyttökohteissa. Vanerin tuoSahatavaran tanto- ja vientimäärien odotetaan ohjoismaisten säästöpuu- ja ennallistamiskokeiden sijainnit. hinta nousussa kasvavan tänä vuonna runsaat 10 Sahatavaramarkkinoilla ol- prosenttia viime vuotta suuremeivätkä edes ta- miksi. - Tämä on suurempi määrä i- lisää laan menossa kohtiylläpidä suhdannekuolleen puun mää- kuin yksityismetsien avohakk- lousmetsien huippua. Suomen sahatavaran tuotannon arvioidaan tänä vuon- kuualoille vuosittain jätettyjen Ruotsissa metsäpinta-alasta a- rää. Kartonki nousee vientina kasvavan 12 miljoonaan kuukäsittelemättä peräti 11 elävien säästöpuiden tilavuus, ta jätetään tärkeimmäksi tiometriin. uudistushakkuiden Sahatavaran keski- arvoltaan 0,3 miljoonaa kuutiota, metk- prosenttia määräisen vientihinnan Suomessa ennakoivastaava metsäteollisuustuotteeksi säekologian lehtori Petri Ketota yhteydessä. Kartongin tuotanto kasvaa daan on nousevan parikymmentä ollut vuosittain yleensä Tokoi Tampereen ammattikori- luku tänä vuonna Suomessa 12 proprosenttia viime vuotta korkekeakoulusta toteaa. si alle kolme prosenttia. vuoteen verrattuna. Luken raaka-ainetilastojen senttia Näinviime tapahtuu siitäkin huolir- ammalle. lisää erityisesti OulusKoronapandemian vaikutuk- Tuotantoa jopa puoli miljoonaa matta, että PEFC-standardin u- mukaan sa käynnistynyt StorayksiselitEnson set rakentamiseen jäivät pelättyä kuutiometriä lämpö- ja voima- energiapuukriteerissä valmispienemmiksi, ja tee se itse -ra- pintapakkauskartonkia laitosten käyttämästä metsähakteisesti velvoitetaan olemaan kraftlainerikone. kentamisen suosio on kasvattaon haketettu järeästä tava vahingoittamatta järeitä lahopui- keesta Kartongin tuotanto nousee nut sahatavaran kysyntää useilla josta suuri osa on ta. Lisäksi sulan maan aikaisissa vä runkopuusta, kertaa markkina-alueilla. Valtioiden Suomessa kuollutta puuta. hakkuissa ensimmäistä tuhoutuu enemmän

M

n us

ia in än en) ta en okä e-

ieisoo u. oin a. in ät

lahopuuta kuin talvihakkuissa. Jos lauhat talvet yleistyvät, kuten näyttää käyvän ainakin eteläisessä Suomessa, niin hakkuut lisäävät entisestään lahopuiden tuhoutumista, mikä köyhdyttää monimuotoisuutta, tutkijat epäilevät. Tulosten perusteella tutkijat paperintuotantoa merkittävämsuosittavat, että säästöpuuston mäksi viennin ja tuotannon arminimimäärä olisi 5-10 prosentvoilla mitattuna. Kartongin kestia puuston kokonaistilavuudeskimääräinen vientihinta jää ta ja elävien säästöpuiden minikuitenkin hieman viime vuotta miläpimitta sillä palautettaisiin takaialemmaksi, taivekartonkia sin 20 senttimetriin. halvemman kraftlainerin suhteellinen osuus kasvaa viennissä. Kulotuksen käyttöä Paperiteollisuuden näkymiin tulisi lisätä vaikuttaa tänä vuonna koronapandemian myötä voimistunut Vaikka kulotusten lisäämistä paperin kysynnän väheneminen on suositeltu pitkään monimuosekä tuotantoa merkittävästikulopietoisuuden ylläpitämiseksi, nentävät jo toteutetut tai ilmoituspinta-alat ovat pienentyneet. tetut kapasiteetin Tutkijoiden mukaansulkemiset kulotus tuOulussa, ja Kemissä. lisi ottaaJämsässä uudelleen käyttöön Paperin ja vientijajäävät valtion tuotanto talousmetsissä, jättää liki viidenneksen pienemmäksi kulotusten yhteydessä runsaasti kuin viime vuonna, mutta vientisäästöpuita. Yksityismetsätalouhinnan ennakoidaantulisi pysyvän den tukijärjestelmä uudislähes ennallaan. taa rohkaisemaan metsänomisSellun kysyntää käyttöön kasvattaa kartajia kulotuksen mettongin ja pehmopaperin maailsien uudistamisen yhteydessä. manlaajuinen kysynnän - Käynnissä olevissaparanesertifiminen. Sellun vienti Suomesta ointijärjestelmien päivityksissä kasvaa viime vuoden pudotukvoitaisiin vaikuttaa kulotusten sen jälkeen viisi prosenttia, mutlisäämiseen, tutkijayliopettaja ta määrä jää vielä vuotta 2019 Henrik Lindberg Hämeenlinalhaisemmaksi. Sellun keskinan ammattikorkeakoulusta tomääräisen vientihinnan ennakoiteaa. nousevan tänä vuonna 18 daan Suomenviime ympäristökeskuksen prosenttia vuotta korke(SYKE) vanhempi tutkija Pekka ammaksi. Sellun viennin kasvusPunttila on huolestunut metsäta huolimatta massantuotanto paloista riippuvaistenvähenee luontokokonaisuudessaan tyyppien japainolajienjataantumisesta, Suomessa kirjoituspaja hän tuotannon toivoo, että metsäpaloaluperin vähentyessä eista voitaisiin nykyistä useamvoimakkaasti. min perustaa suojelualueita. - Myös ennallistamispolttojen Puumarkkinoilla huippuja luonnon- ja metsänhoidollissuhdanne tukkipuun ten kulotusten lisääminen olisi hakkuut kasvaa vahvasti tärkeää, kuten tuoreissa luontoVuonna ja2021 teollisuuspuun tyyppien lajien uhanalaisuuhakkuut kasvavat kuusi den arvioinneissa on prosentesitetty, tia 62 miljoonaan Punttila toteaa. kuutiometriin.

Metsäsektorin keskeiset ennustemuuttujat 2019-2021e. Lähteet: Metsäteollisuus ry ja Tulli, ennusteet Luke.

Uudet verkkosivut avattu www.prokop.fi Tutustu tuotteisiin www.prokop.fi

Puutuoteteollisuuden hyvä kysyntätilanne heijastuu suoraan tukkipuun hakkuisiin, jotka kasvavat tänä vuonna 15 prosenttia 28,4 miljoonaan kuutiometriin. Sellun ja kartongin kasvava kysyntä ei kuitenkaan vielä korvaa alenevaa paperin kysyntää, joten kuitupuun hakkuut jäävät viime vuoden tasolle. Puun tuonti kasvaa vielä hieman viime vuodesta ennen tulevan vuodenvaihteen jyrkennyksiä Venäjän tullipolitiikassa. Sahatavaran vientihintojen vahvistuminen ja tuotannon kasvu nostavat havutukkien kantohintoja 11-14 prosenttia kuluvana vuonna. Kun myös sellun kysyntä kasvaa ja raakapuun

kysyntä painottuu puunkorjuukustannuksiltaan edullisimpiin uudistushakkuisiin, kuitupuiden kantohintojen ennustetaan nousevan 7-10 prosenttia. Metsähakkeen käyttö kasvaa viime vuodesta 4-5 prosenttia ja sen keskimääräisen voimalaitoshinnan ennakoidaan nousevan muutaman prosentin vuonna 2021. Metsäsektorin vuoden 2022 näkymiä arvioidaan lokakuussa ilmestyvässä Metsäsektorin suhdannekatsauksessa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Enemmän kuin kuormaimen pään ohjaus

Komatsu Smart Crane Smart Crane on Komatsu Forestin uusi teknologia metsäkoneen kuormaimen ohjaamiseen. Nosto-, taitto- ja teleskooppitoimintojen samanaikaisella ohjauksella aikaansaatavat liikkeet on koneen MaxiXT-ohjausjärjestelmässä ohjelmoitu toimimaan automaattisesti, jolloin kuljettajan ohjaustyö kuormain ulos – sisään ja myös ylös – alas -liikkeissä hoituu yhdellä vivulla. Tällaista ratkaisua kutsutaan ”kuormaimen pään ohjaamiseksi”. Kuljettajan käskemää liikettä ohjaa koneen tietojärjestelmään rakennettu algoritmi, joka tekee mahdolliseksi suorittaa nämä eniten aikaa ja energiaa vaativat liikkeet ennakkoon säädetyllä optiminopeudella ja lyhimmällä mahdollisella kouran tai taakan kulkemalla matkalla. Säästyy aikaa, yhdessä työsyklissä vähän mutta ajan mittaan paljon, energiankulutus kuormaintyön osalta pienenee ja mikä parasta,

www.komatsuforest.fi

tuottavuustekijöistä tärkeimmän eli kuljettajan työ helpottuu, vaikka hän koko ajan prosessia ohjaakin. Smart Crane toi kuljettajalle myös uuden tavan ajatella ja toteuttaa kuormaamisen ja kuorman purkamisen eri vaiheisiin sovitetut omat säädöt.

Tarkka ohjaus, lisänä tehokas vaimennus Kun Smart Crane on vienyt kouran tarkasti ja nopeasti noudettavan taakan luo, tulee näkyviin Komatsun SmartFlow’n, digitaalisesti ohjatun kuormainhydrauliikan, ainutlaatuinen etu: vaimennus ja etäisyyden mukaan säätyvä käännön nopeus, jotka poistavat aikaa vievän ja rakenteita kuluttavan kuormaimen kärjen levottomuuden, jopa tahattoman ohjausliikkeen aiheuttaman heilahduksen. Tarkka ohjaus, lisänä tehokas vaimennus, se on Smart Crane.


8

KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Jatkoselvitys nosti esiin muutostarpeita metsätuholaissa Luonnonvarakeskus (Luke) esittää metsätuholakiin tiukennuksia muun muassa kuusen kirjanpainajatuhojen ehkäisemiseksi ja lievennyksiä männyn ytimennävertäjätuhojen torjuntaan. Suositukset käyvät ilmi raportista, joka on jatkoa Luken aiemmin toteuttamalle metsätuholain arvioinnille.

U

usi selvitys keskittyy erityisesti vuonna 2020 tehdyssä metsälain (1093/1996) ja metsätuholain (1087/2013) arvioinnissa havaittuihin tietopuutteisiin kuorellisen kuusi- ja mäntypuutavaran välivarastointiin liittyvästä metsätuhoriskistä sekä juurikäävän torjunnan liiketaloudellista kannattavuudesta turvemailla.

Kirjanpainajan tuhoriski kasvaa

Kirjanpainajatuhojen torjunta pohjautuu ennaltaehkäisyyn. Metsätuholain mukaan 1.9.-31.5. välillä hakattu kuorellinen puutavara on kuljetettava pois metsästä ja tien varsilta tiettyyn päivään mennessä, jotta sen kaarnan alla kasvavat kuoriaiset eivät ehdi levitä metsiin. Suomi on jaettu velvoitteen suhteen etelä-pohjoissuunnassa A, B ja C-alueisiin. Säädöksellä pyritään estämään kuusen kirjanpainajatuhoja (Ips typographus) ja männyn ytimennävertäjätuhoja (Tomicus sp.). - Etenkin B-alueella on useina vuosina havaittu kirjanpainajien jo lähteneen puupinoista ympärysmetsiin ennen kuin pinot on ehditty korjata pois. Tähän ongelmaan halusimme päästä laajemmin käsiksi, hankkeen vastuututkija Tiina Ylioja Lukesta toteaa. Ilmiön laajuuden selvittämiseksi tutkijat yhdistivät Luken, Suomen metsäkeskuksen ja Ilmatieteen laitoksen aineistoja. Sääolosuhteita tarkasteltiin 20 vuoden ajalta. - Ongelmallisimmat alueet olivat B-alueen eteläisimmät osat, joilla kuljetuksen nykyiset määräajat olivat suurimman osan tarkastellusta ajanjaksosta jopa viisi päivää myöhässä. Näillä alueilla on havaittu myös paljon kirjanpainajatuhoja. Kirjanpainajakannat ovat lisäksi Luken feromonipyydysseurannan perusteella korkeat kyseisillä alueilla, sanoo Luken tutkimuspäällikkö Markus Melin.

Kirjanpainajatuhojen torjunta pohjautuu ennaltaehkäisyyn. Metsätuholain mukaan 1.9.-31.5. välillä hakattu kuorellinen puutavara on kuljetettava pois metsästä ja tien varsilta tiettyyn päivään mennessä, jotta sen kaarnan alla kasvavat kuoriaiset eivät ehdi levitä metsiin.

Tutkijat ehdottavat, että osa B -alueesta siirretään A-alueeseen, jotta kirjanpainajan kasvavaa tuhoriskiä voidaan ennakoida ja pienentää. Tehtyjen analyysien perusteella koko B-alueen siirto A-alueeseen aiheuttaisi puunkorjuun logistiikkaan noin 0,41,4 prosentin kustannuslisän vuodessa. Ehdotetun muutoksen kustannusvaikutukset jäisivät siis tätä pienemmiksi. Logistiikan lisäkustannukset aiheutuvat suurelta osin lisävarastoinnista ja siihen liittyvistä kuljetuksista.

Ytimennävertäjän tuhoriski luultua pienempi

Ytimennävertäjän osalta tilanne on toinen: maastomittausten perusteella mäntypinojen varastointi aiheuttaa tuhoja vain pinon lähellä. Tutkijat suosittelevat, että pienten pinojen osalta lakia lievennetään. Tilavuudeltaan alle 50 m3:n pinot voitaisiin vapauttaa kuljetuksen määräajoista, nykyisin rajana on 20 m3. - Tällainen muutos tulisi lisäämään merkittävästi hyönteisten määrää pinojen ympärysmetsissä, mutta tuhoriski ei kuitenkaan kasvaisi. Lisäksi muutos helpottaa puunkorjuun logistiikan suunnittelua. Mielenkiintoinen yhtälö, Melin pohtii. Yliojan ja Melinin mukaan aiemmat tutkimukset mäntypinojen varastointiin liittyvästä tuhoriskistä ovat vuosikymmenten takaa, ajalta ennen koneellista puunkorjuuta. Nyt tehdyllä selvityksellä saatiin kaivattua

ajantasaista lisätietoa. Selvityksen mukaan männynjuurikäävän torjunta kantokäsittelyllä voi olla metsänomistajalle liiketaloudellisesti kannattavaa niillä Etelä-Suomen turvekankailla, joilla juurikääpää ei esiinny. Tulos on osittain ristiriidassa sen kanssa, että ylipäätään juurikääpää tulisi torjua ennaltaehkäisevästi kaikilla alueilla missä sitä ei esiinny - vaikka tämä liiketaloudellisesti tarkasteluna ei kannattavaa olisikaan. Jos terve männikkö sairastuu, tautia ei enää saada torjuntatoimenpiteillä poistettua metsiköstä, vaan se jatkaa leviämistään puusta toiseen ja seuraavaan puusukupolveen.

Lainsäädännön on hyvä reagoida muuttuvaan tuhotilanteeseen

Suomi on säästynyt vakavilta kirjanpainajatuhoilta verrattuna esimerkiksi Keski-Eurooppaan tai Etelä-Ruotsiin. Tässä on auttanut toimiva lainsäädäntö. On kuitenkin selvää, että toimintaympäristön ja ilmaston muuttuessa metsätuholain toimivuutta on tarkasteltava aika ajoin. Muuttuva ilmasto koettelee metsiä monella tapaa muun muassa lisääntyvien hyönteis- ja sienituhoriskien kautta. Tutkimus auttaa ennakoimaan riskejä ja nostamaan esiin uhkakuvia mutta toimiva ja ajantasainen lainsäädäntö luo edellytykset sille että tilanteeseen voidaan reagoida.

C-alue Mänty 15.7. Kuusi 15.8. B-alue Mänty 1.7. Kuusi 24.7. A-alue Mänty 1.7. Kuusi 15.7.

Metsätuholain tällä hetkellä voimassa olevat maantieteelliset alueet A, B ja C sekä näillä säädetyt kuorellisen kuusi- ja mäntypuutavaran poiskuljetusten ajoituksen takarajat. Kuva: Suomen metsäkeskus


voidaan tunnistaa monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden kosteiden elinympäristöjä ja ra-

Kartat eivät huomioi maalajin tilaa, esimerkiksi lumen sulannan tai erityisen pitkäkestoisten vaikutusta kosteusolosuhteisiin METSÄALAN AMMATTILEHTI Aineisto on saatavilla lähes sateiden jälkeen, kuvastaa 0,5 tai tarkasti säätilan vaihteluita,

kosteusolosuhteille

metsäkoneen näytöltä tai suunnittelijan tabletista.

KONEURAKOINTI

9

Yksityisille metsänomistajille voidaan tänä vuonna myöntää Kemera-tukia yhteensä 67,8 miljoonaa euroa Valtioneuvoston rahaasiainvaliokunta vahvisti 22.4.2021 arviomäärärahan tämän vuoden Kemera-tukien maksamiseen. Määräraha yksityismetsissä tehtävien metsänhoito- ja perusparannustöiden tukemiseen on 58,8 miljoonaa euroa. Siirtomäärärahat huomioiden tukia voidaan myöntää yhteensä 67,8 miljoonaa euroa.

M

äärärahassa ja myöntämisvaltuudessa otettiin huomioon myös valtion tämän vuoden ensimmäisessä lisätalousarviossa tullut lisärahoitus nuoren metsän hoitoon ja pienpuun korjuuseen. Lisärahoituksella pyritään parantamaan metsien oikea-aikaista hoitoa ja lisäämään pienpuun keruuta. Painopiste tukien maksatuksessa on taimikkojen varhaishoidossa ja nuoren metsän hoidos-

sa, tukisummasta noin ¾ suuntautuu niihin. Muita tuettavia töitä ovat metsien terveyslannoitus, suometsien hoito sekä metsäteiden rakentaminen ja perusparantaminen. Hallituksen viime vuonna tekemien linjausten perusteella lannoitustukea suunnataan muun muassa tuhkalannoituksen lisäämiseen metsien hiilinielun kasvattamiseksi. - Rahoitusta erityisesti nuoren metsän hoitoon ja pienpuun korjuuseen sekä terveyslannoitukseen on nyt käytettävissä merkittävästi aikaisempia vuosia enemmän, toteaa metsäneuvos Niina Riissanen maa- ja metsätalousministeriöstä. Nuoren metsän hoitoa tuetaan tänä vuonna noin 125 240 hehtaarilla, taimikon varhaishoitoa n. 43 750 hehtaarilla, terveyslannoitusta n. 21 450 hehtaarilla ja suometsien hoitoa n. 16 000 hehtaarilla. Uusia metsäteitä tulee olemaan tuen piirissä n. 95 kilometriä ja metsäteiden perusparannuksia noin 765 kilometriä.

Ympäristönäkökohdat huomioon tukea myönnettäessä

Suometsän hoitoa tukevissa

Nuoren metsän hoitoa tuetaan tänä vuonna noin 125 240 hehtaarilla, taimikon varhaishoitoa n. 43 750 hehtaarilla, terveyslannoitusta n. 21 450 hehtaarilla ja suometsien hoitoa n. 16 000 hehtaarilla. Uusia metsäteitä tulee olemaan tuen piirissä n. 95 kilometriä ja metsäteiden perusparannuksia noin 765 kilometriä.

hankkeissa otetaan tukia myönnettäessä huomioon niiden vaikutukset ympäristöön ja luonnon monimuotoisuuteen. Jos kohde sijaitsee soidensuojelualueiden tai Natura 2000 -alueiden läheisyydessä, hanke tulee suunnitella yhteistyössä alueellisten ympäristöviranomaisten kanssa. Myös uusia tiehankkeita hy-

väksyttäessä kiinnitetään huomiota ympäristönäkökohtiin. Jo olemassa olevia kulku-uria on käytettävä tien suunnittelussa hyväksi erityisesti silloin, kun kyse on erämaisista ja yhtenäisistä metsäalueista. Tien perusparannushankkeita hyväksyttäessä etusijalla ovat hankkeet, joihin sisältyy sillan tai siltojen

korjausta. Metsätalouden määräaikaisen Kemera-rahoituslain mukaisia tukipäätöksiä voidaan tehdä 31. 12.2023 asti ja niistä aiheutuvia menoja maksaa 31.12.2026 asti. Työryhmän esitys metsätalouden uudeksi kannustejärjestelmäksi (METKA) valmistui tammikuun 2021 lopulla.


10

KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Stora Enson Oulun pakkauskartonkitehdas vihittiin käyttöön

Stora Enson Oulun tehtaan investointiin kuuluivat PK7 -paperikonelinjan muutos maailmanluokan ensikuitupohjaista kraftlineria valmistavaksi linjaksi sekä sellutehtaan ja kuivauskoneen uudistaminen ruskean sellun valmistukseen. Lisäksi Stora Enso investoi 40 miljoonaa euroa tehtaan ympäristövaikutusten pienentämiseen.

METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 23


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI

11

Stora Enso järjesti 20.5. virtuaalisen vihkiäisseremonian, jolla juhlistettiin Oulun tehtaan onnistunutta muutosta paperin tuotannosta korkealaatuisen aaltopahvin pintakartongin eli kraftlinerin tuotantoon. Pääministeri Sanna Marin vihki tehtaan. Oulu on Stora Enson toinen onnistunut tehtaan muunnos. Ensimmäinen tehtiin Varkaudessa ja se vihittiin käyttöön vuonna 2016.

M

uutoshanke, jonka arvo on 350 miljoonaa euroa on edennyt suunnitelmien mukaisesti aina vuoden 2019 toukokuussa tehdystä investointipäätöksestä kaupallisten toimitusten aloittamiseen vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä. Tuotannon ylösajo edistyy suunniteltua nopeammin, ja asiakkaiden palaute on ollut positiivista. Kartonkikoneen arvioidaan saavuttavan suunnitellun vuotuisen 450 000 tonnin tuotantokapasiteettinsa vuoden 2021 kesäkuun loppuun mennessä.

Kartonkikoneen arvioidaan saavuttavan suunnitellun vuotuisen 450 000 tonnin tuotantokapasiteettinsa 2021 kesäkuun loppuun mennessä.

- Stora Ensolla on pitkä ja menestyksekäs historia, jonka aikana se on onnistunut muuntautumaan, innovoimaan ja hyödyntämään tulevaisuuden mahdollisuuksia. Tämänpäiväinen seremonia juhlistaa onnistuneesti loppuun saatettua projektia. Jo yli 40 % kokonaismyynnistämme tulee pakkausmateriaaleista. Kasvavan kraftliner-kapasiteettimme myötä voimme vahvistaa Stora Enson kansainvälistä tuotevalikoimaa ja kasvumahdollisuuksia entisestään, sanoo Stora Enson toimitusjohtaja Annica

Bresky. AvantForteTM by Stora Enso -nimen saaneessa tuotteessa on kolme kuitukerrosta, mikä tekee siitä Stora Enson tuotevalikoiman vahvimman kraftlinerin. Sitä voidaan käyttää tuoreen, rasvaisen tai kostean ruoan pakkaamiseen sekä verkkokauppojen korkealaatuisiin pakkausmateriaaleihin. Oulun uusi tuote soveltuu erinomaisesti sellaisiin vaativiin loppukäyttökohteisiin, joihin tarvitaan vahva, turvallinen ja tuotemerkin kauniisti esille tuova materiaali. Markki-

nakysyntä tuotteelle on vahvaa, sillä aaltopahvin maailmanlaajuisen kysynnän arvioidaan kasvavan 2 prosenttia vuodessa. - On erittäin palkitsevaa pystyä kasvattamaan premium-tuotteiden kapasiteettia kasvaville aaltopahvimarkkinoille. Pandemia on muuttanut kuluttajien käyttäytymistä selkeästi esimerkiksi verkkokaupan ja terveellisten ruokailutottumusten osalta. Uusiutuvat pakkausmateriaalit ovat erittäin tärkeitä näillä aloilla. Oulussa valmistettavan vahvan ja korkealaatuisen kraftline-

rin, AvantForten, ansiosta voimme tarjota asiakkaillemme uuden, huippuluokan tuotevalikoiman, sanoo Packaging Materials -divisioonan johtaja Hannu Kasurinen. Investointiin kuuluivat PK7 -paperikonelinjan muutos maailmanluokan ensikuitupohjaista kraftlineria valmistavaksi linjaksi sekä sellutehtaan ja kuivauskoneen uudistaminen ruskean sellun valmistukseen. Lisäksi Stora Enso investoi 40 miljoonaa euroa tehtaan ympäristövaikutusten pienentämiseen.

Tavataan Proforestissa 24.-25.9.

Koneet, laitteet ja ajoneuvot. Mitä yrityksesi tarvitsee?

www.jarvileasing.fi

p. 0207 290 200 asiakaspalvelu@jarvileasing.fi


12

METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI

HOMMAT HOITUVAT HELPOMMIN

Uusi Prosilva S5 on S3:n isoveli, kun tarvitset enemmän!

Prosilva Oyj

Myynti

Teollisuustie 3 34600 RUOVESI puh: 03-4724 300 prosilva@prosilva.fi

Tehtaalta

keijo.ojala@prosilva.fi puh: 040-4848 893

Pohjois-Suomi

TK Products Oy Timo Kopalainen tkproductsoy@gmail.com puh: 040-7795 957

S3 toi uuden luokan metsäkoneisiin – pieni, kevyt ja ketterä kone, joka tarjoaa runsaasti tehoa ja täyden ulottuman nosturilla vakaan työskentelyympäristön. Kun tarvitset vähän enemmän kaikkea, S5 on ratkaisu tarpeisiisi.

Metsä Group ja metsänomistajat istuttaneet 270 miljoonaa puuta vuosikymmenessä Metsä Group ja metsänomistajat ovat istuttaneet 270 miljoonaa puuntainta suomalaisiin metsiin vuosina 2010-2020. Tänä kesänä määrä kasvaa yli 35 miljoonalla taimella. Metsä Group toimittaa metsänomistajille kotimaisia, luontaisesti Suomessa esiintyviä puulajeja.

S

uomessa kaadetun metsän tilalle perustetaan aina uusi metsä. Sen voi tehdä luontaisesti uudistaen, kylvämällä siemeniä tai istuttamalla taimia. Istuttaminen on nopein ja varmin tapa saada aikaan uusi metsä. Metsään jätetään aina myös edellisen puusukupolven puita turvaamaan luonnon monimuotoisuutta. - Toimitamme metsän uudistamiseen metsänomistajille puulajeja, jotka esiintyvät Suomen luonnossa luontaisesti: mäntyä,

Metsä Group pyrkii nopeaan uudistamiseen heti hakkuun jälkeen.

kuusta ja rauduskoivua. Näin turvaamme metsäluonnon säilymisen sellaisena, johon myös muut kotimaiset lajit ovat sopeutuneet, Metsä Groupin metsänhoitopäällikkö Teppo Oijala kertoo. Vuosina 2010-2020 Metsä Group on toimittanut metsänomistajille yhteensä 270 miljoonaa puuntainta ja 9 000 kiloa männyn siemeniä.

Yli miljardi männyn siementä

- 9 000 kilossa on yli miljardi siementä, joista on syntynyt satoja miljoonia taimia. Taimikonhoitojen jälkeen niistä jää kasvamaan metsiimme noin 60 mil-

joonaa mäntyä, Oijala laskee. Tänä vuonna metsänomistajat hankkivat kauttamme yli 35 miljoonaa tainta ja tuhat kiloa männyn siemeniä. Metsänomistajat istuttavat itse noin puolet Metsä Groupin kautta hankkimistaan taimista. Metsä Groupin sopimusyrittäjät istuttavat loput.

Jalostus parantanut kasvua ja laatua

- Toimitamme metsänomistajille aina laadukkainta mahdollista taimimateriaalia. Jalostettua alkuperää olevat puut kasvavat 10-30 % paremmin kuin luontaisesti syntyneet puut. Jalostuksella on myös saatu parannettua erityisesti männyn laatua: oksat

ovat hennompia ja suorempia. Tällaisista puista saadaan korkealaatuisempaa sahatavaraa. Myös jalostetun siemenen perimä on peräisin luonnonmetsistämme, Oijala sanoo. Kuusi ja mänty ovat suosituimmat puulajit uudistamisessa. Niistä saadaan eniten tukkia, ja ne ovat siksi taloudellisesti arvokkaimmat metsänomistajalle. Mänty ja kuusi ovat myös Suomen olosuhteissa luontaiset metsän sukkession loppuvaiheen puulajit: mänty karuilla ja kuusi rehevillä paikoilla. Rehevillä paikoilla myös rauduskoivun istutus on hyvä vaihtoehto. Jalostetun rauduskoivun kasvu on todella nopea, ja se soveltuu varsinkin juurikäävän vaivaamille alueille.

Suositaan sekametsiä

- Metsä Groupilta voi tilata uudistamisen myös männyn ja kuusen sekaviljelynä. Silloin kuusen taimien lomaan kylvetään tai istutetaan mäntyjä. Tällainen menetelmä sopii erityisesti hirvituhoalueille ja viljavuudeltaan vaihteleville kohteille, Oijala sanoo. Taimia istutetaan puulajista ja

metsäomistajan tavoitteista riippuen 1 600 - 2 200 kappaletta hehtaarille. Lisäksi uuteen metsään syntyy luontaisesti yleensä kymmeniä tuhansia koivun ja muiden puulajien taimia hehtaarille. Monimuotoisen ja tuhoja kestävän sekametsän muodostuminen voidaan varmistaa aktiivisella metsänhoidolla ja myöhemmin kasvua ja puulajikirjoa ylläpitävillä hakkuilla. Taimikonhoidoissa ja harvennushakkuissa metsään jätetään sopivassa suhteessa havu- ja lehtipuita.

Tavoitteena ripeä uudistaminen

Metsä Group pyrkii nopeaan uudistamiseen heti hakkuun jälkeen. Tavoite on, että hakkuualueet saadaan uudistettua niin, ettei yhtään kasvukautta jää väliin. Tästä on monia hyötyjä. - Näin puuntaimet pääsevät hyvään kasvuun ennen kuin alueelle syntyy kasvua haittaavaa heinää ja pusikkoa. Mitä nopeammin paikalla on uusi, elinvoimainen taimikko, sitä nopeammin ja paremmin uusi puusto myös sitoo hiiltä ilmakehästä, sanoo Oijala.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI

13

FOREST EUROPE-maissa metsäala on vuonna 2020 yhteensä 227,4 miljoonaa hehtaaria. Metsäala on suurentunut vuodesta 1990 metsittämisen ja luonnollisen metsittymisen seurauksena. Noin 35 prosenttia FOREST EUROPE-maiden maa-alasta on metsää. EU 28-maissa metsäala on laajentunut vuoden 1990 jälkeen 147,9 miljoonasta hehtaarista 161,4 miljoonaan hehtaariin vuonna 2020. Suomessa kansainvälisen metsämääritelmän mukaiset metsät kattavat yhteensä 22,8 miljoonaa hehtaaria (73,7 prosenttia maa-alasta), mikä on 13,8 prosenttia EU 28:n metsäalasta. Suomen metsäala on kasvanut yli 500 000 hehtaaria viimeisen 30 vuoden aikana.

Euroopan metsät 2020 -raportti julkaistu - metsien pinta-ala ja puuston määrä ovat kasvaneet edelleen Euroopan ja Suomen metsäala ja puuston määrä ovat kasvaneet viimeisten 30 vuoden aikana. Sekä Suomessa että Euroopassa puuston vuosittainen kasvu ylittää hakkuumäärät.

S

uomessa hakataan 80 % vuotuisesta nettokasvusta ja FOREST EUROPE -maissa (46 Euroopan maata) 73 %. Euroopassa metsänhoidon ja puu- ja paperituotteiden valmistuksen osuus BKT:stä oli 0,7 prosenttia ja Suomessa 4,2 prosenttia vuonna 2015. Euroopassa eri tarkoituksiin suojeltujen metsien osuus on noin 24 % metsäalasta. Tiukasti suojeltujen metsien pinta-ala on yhteensä 3,7 miljoonaa hehtaaria, josta noin puolet (1,9 miljoonaa hehtaaria) sijaitsee Suomessa. Suomessa noin 13 % metsäalasta eli 2,8 miljoonaa hehtaaria on suojeltu luonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi, minkä lisäksi on noin miljoona hehtaaria muita suojeltuja metsiä. - Uudet tiedot Euroopan metsien ja metsätalouden tilasta ja kehityksestä julkistettiin Euroopan metsäministerien kokouk-

sessa huhtikuussa 2021. Tilastotiedot on tarkoitettu erityisesti poliittisen päätöksenteon tueksi. Euroopan metsät 2020 -raportti pohjautuu Euroopassa yleisesti käytössä oleviin kestävän metsätalouden kriteereihin, kertoo Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkija Markus Lier.

REST EUROPE -prosessille 1990-luvulta lähtien. Suomen osalta suurin osa tiedoista pohjautuu valtakunnan metsien inventointiin (VMI) ja Luken metsätilastoihin. Pitkäaikaiset seurannat ja tilastot mahdollistavat metsien tilan ja metsien käytön seurannan pitkältä ajalta.

Metsien tunnuslukuja

Mitä tarkoittaa FOREST EUROPE -prosessi?

Suomen metsät verrattuna EU 28-maiden (Euroopan unionin maat) ja FOREST EUROPE -maiden (46 Euroopan maata) metsiin, keskeisiä tunnuslukuja: - Metsäala (2020): Suomessa 22,8 miljoonaa hehtaaria, FOREST EUROPE -maissa 227,4 miljoonaa hehtaaria (35 % maaalasta), EU-28 -maissa 161,4 miljoonaa hehtaaria - Puuston määrä (2020): Suomessa 2 449 miljoonaa kuutiometriä, FOREST EUROPE -maissa 34 983 miljoonaa kuutiometriä, EU-28 -maissa 26 470 miljoonaa kuutiometriä - Vuotuinen nettokasvu ja hakkuut (2015): Suomessa 80 % vuotuisesta nettokasvusta, FOREST EUROPE -maissa hakkuut olivat 73 %, EU-28 -maissa 75 % - Luonnon monimuotoisuuden ja erityisten luontokohteiden suojelemiseksi perustettujen suojeltujen metsien ala (2015): Suomessa 3,7 miljoonaa hehtaaria, FOREST EUROPE -maissa

FOREST EUROPE-maissa puuston vuotuinen nettokasvu on suurentunut vuodesta 1990 noin 25 prosenttia. Samalla myös hakkuut ovat lisääntyneet, mutta kasvua hitaammin. Näin ollen puuston määrä ja niiden hiilivarasto ovat suurentuneet. Vuosien 2010-2015 välisenä aikana puuston hakkuut olivat noin 73 prosenttia nettokasvusta.

49 miljoonaa hehtaaria, EU-28 -maissa 40 miljoonaa hehtaaria - Koskemattomat metsät (2020): Suomessa 203 000 hehtaaria, FOREST EUROPE -maissa 4,7 miljoonaa hehtaaria, EU-28 -maissa 3,6 miljoonaa hehtaaria, - Yksityismetsät (2015): Suomessa 15,4 miljoonaa hehtaaria, FOREST EUROPE -maissa 89,9 miljoonaa hehtaaria, EU-28 -maissa 87,8 miljoonaa hehtaa-

ria,

Metsien tila 202 -raportti

Metsien tila 2020 -raportin (State of Europe’s Forests 2020 -report) koostamisesta on vastannut FOREST EUROPE -prosessin Bratislavan toimisto. Työhön osallistui asiantuntijoita 40 eri maasta. Luke on raportoinut metsiä koskevat tilastotiedot säännöllisesti UNECE/FAO:lle ja FO-

FOREST EUROPE on yleiseurooppalainen metsäministereiden yhteistyöfoorumi, joka kokoontuu 4-5 vuoden välein. Kunkin maan osallistuminen prosessiin on vapaaehtoista. FOREST EUROPE kehittää 47 allekirjoittajalle (46 Euroopan maalle ja Euroopan unionille) yhteisiä strategioita metsien suojelemiseksi ja kestäväksi hoidoksi. Vapaaehtoisen prosessin yhteydessä on muun muassa kehitetty kestävän metsätalouden periaatteet, joissa huomioidaan kestävän kehityksen eri ulottuvuudet. Periaatteiden käytäntöön panossa ja seurannassa yleiseurooppalaisilla kestävän metsätalouden kriteereillä ja indikaattoreilla on ollut tärkeä merkitys. FOREST EUROPE -prosessissa on myös laadittu yleisperiaatteet kansallisten metsäohjelmien laadinnalle, toimeenpanolle ja arvioinnille.


14

METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI

DI Lari Melander ehdottaa väitöskirjassaan menetelmää metsävaratiedon ja metsäkoneen väylätiedon yhdistämiseksi.

Koneoppiminen auttaa metsäkonetta tuntemaan ympäristönsä - helpottaa myös metsävaratiedon keräämistä Suomen laajat metsään liittyvät tietoaineistot ja älykkäiden metsäkoneiden tuottama data mahdollistavat uudenlaisen datavirtojen yhdistelyn. Näiden data-aineistojen analysointi koneoppimisen menetelmillä mahdollistaa metsäoperaatioiden ja niiden ympäristövaikutusten tarkemman tuntemisen.

D

I Lari Melanderin väitöstutkimuksen mukaan tulevaisuudessa metsäkone osaa ottaa huomioon metsäympäristön vaikutuksen omaan toimintaansa sekä toimia tavalla, joka minimoi syntyneitä metsävaurioita. Suomessa kerätään paljon metsiin liittyvää tietoa ja etenkin julkisin varoin kerätty metsävaratieto on avointa sekä kaikkien hyödynnettävissä. Metsävaratietoa käytetään hyväksi esimerkiksi metsänhoitoa suunniteltaessa. Suomessa käytetään myös erittäin korkean automaatioasteen metsäkoneita, erityisesti puunkorjuussa. Melander tutki väitöskirjassaan miten näiden kahden voimavaran yhdistäminen voisi tuottaa lisäarvoa metsätaloudelle. - Metsävaratietoa käytetään jo nykyisinkin paljon metsänhoitotoimenpiteitä suunniteltaessa, mutta ei niinkään operatiivisessa

toiminnassa eli silloin kun metsäkone liikkuu metsässä. Olisi kuitenkin erittäin hyödyllistä ymmärtää, miten metsäympäristö vaikuttaa esimerkiksi metsäkoneen ja sen kuljettajan tehokkuuteen, Melander kertoo. Melander ehdottaakin väitöskirjassaan menetelmää metsävaratiedon ja metsäkoneen väylätiedon yhdistämiseksi. Menetelmällä tuotetusta tiedosta voidaan koneoppimisen menetelmillä etsiä yhteyksiä metsäkoneen suorituskyvyn, metsäkoneen kuljettajan toiminnan ja metsäympäristön välillä. - Suomen metsät on järkevää jakaa metsävaratietojen pohjalta ryhmiin, jotka kuvastavat metsien puuston ja maaperän ominaisuuksia. Näiden ryhmien avulla voidaan vertailla erilaisissa ympäristöissä toimivien metsäkoneiden ja niiden kuljettajien tehokkuutta toisiinsa, Melander

sanoo. Melander tutki myös menetelmiä, joilla metsäkoneet voivat havainnoida ympäristöään suoraan. Metsiä havainnoidaan paljon esimerkiksi metsäkatselmuksilla tai ylilennoilla, mutta myös metsäkoneet tulisi nähdä varteenotettavana metsävaratiedon lähteenä, liikkuvina antureina. Melander keskittyi erityisesti metsäkoneen aiheuttaman urasyvyyden ja metsämaan kivisyyden mittaamiseen työn ohella. - Metsäkoneet ovat pitkiä aikoja metsässä, koska kallis kone halutaan pitää jatkuvasti tuotannossa. Työn ohella automaattisesti suoritettavat ympäristön mittaukset ovat halpa ja tehokas tapa tuottaa uutta ja päivittää olemassa olevaa tietoa metsäympäristöistämme. Sekä kattavampi tiedonkeruu että olemassa olevan tiedon uudenlainen yhdisteleminen auttavat suunnittelemaan metsäoperaatiot niin, että oikeita asioita tehdään oikeaan aikaan, ja esimerkiksi suurimmat metsävauriot voidaan välttää, Lari Melander kiteyttää. Väitöskirjassa julkaistuilla menetelmillä päästään lähemmäs niin kutsuttua täsmämetsätaloutta. Täsmämetsätaloudella viitataan metsäsuunnitteluun, joka hyödyntää uusia teknolo-

- Entistä tarkemmalla metsäsuunnittelulla voidaan tehostaa esimerkiksi puunkorjuuta, mutta myös auttaa ilmastonmuutoksen torjunnassa sekä metsien monimuotoisuuden edistämisessä, sanoo DI Lari Melander.

gioita ja metsästä kerättyä erittäin tarkkaa tietoa. - Entistä tarkemmalla metsäsuunnittelulla voidaan tehostaa esimerkiksi puunkorjuuta, mutta myös auttaa ilmastonmuutoksen torjunnassa sekä metsien monimuotoisuuden edistämisessä. Fiskarsista kotoisin oleva Lari Melander työskentelee johtavana konenäkösuunnittelijana Cargotec Oyj:ssä Tampereen Ruskossa. Hän on keväällä julkaisemassa myös Suomen ensimmäisen tekoälyyn pohjautuvan olutkonseptin.

Väitöskirja aiheesta

Diplomi-insinööri Lari Me-

landerin automaatiotekniikan alaan kuuluva väitöskirja Towards Precision Forestry: Methods for Environmental Perception and Data Fusion in Forest Operations tarkastettiin julkisesti Tampereen yliopiston tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunnassa 5.3.2021. Vastaväittäjinä toimivat professori Ola Lindroos (Swedish University of Agricultural Sciences) ja tutkimusprofessori Annika Kangas (Luonnonvarakeskus). Kustoksena toimi professori Risto Ritala tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunnasta. Metsätehon tiedote 4/2021


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI

15

Stora Enso testaa puumäärän mittaamista konenäön avulla Stora Enso kokeilee puumäärän mittaamista konenäkötekniikan avulla yhtiön Heinolan tehtaan puuterminaalissa. Normaalisti puumäärä mitataan punnituksilla, mutta konenäön avulla tavoitellaan entistä tarkempaa tietoa paitsi puukuutioista, myös puutavaran pituus- ja halkaisijamitoista.

K

ameroilla kerätty entistä tarkempi data raaka-aineen riittävyydestä auttaisi tehdasta optimoimaan puunkuorintaa ja vähentämään puuhäviötä kuorintaprosessissa. - Tarkoituksemme on testata konenäön ja automatiikan avulla, miten voimme hyödyntää puuta entistä tarkemmin ja saada tehtaan tuotantoprosessin suunnitteluun monipuolisempaa dataa käytettävissä olevasta raakaaineesta. Puumäärän arvioimiseen ja puulajin tunnistamiseen tarkoitettua kameratekniikkaa ei ole saatavilla valmiina, minkä

Heinolan tehtaalla valmistetaan flutingia eli aallotuskartonkia aaltopahviteollisuuden käyttöön. Raaka-aineena on lähialueelta saatava lehtipuu.

vuoksi kehitämme ja kokeilemme sitä ensiksi Heinolassa, sanoo operaatiojohtaja Lauri Kuusisto Stora Ensosta. Heinolan tehtaalla valmistetaan flutingia eli aallotuskartonkia aaltopahviteollisuuden käyttöön. Kyseessä on pahvilaatikon keskimmäinen, aallotettava kerros. Tehtaalle kuljetetaan joka

päivä noin 50 rekallista lähiseudun lehtipuuta, pääosin harvennuksilta kertyvää puuta. Puutoimitukset tulevat runsaan sadan kilometrin säteeltä tehtaan ympäriltä pääasiassa alueen yksityismetsänomistajilta. - Puumäärää mitataan normaalisti punnituksilla, kun puutavara-auto saapuu vaa’an kautta

METSÄ TARVITSEE EDELLÄKÄVIJÖITÄ — LIITY JOUKKOON!

Muuta käsitys metsäkoneesta | www.logset.fi LOGSET Oy Hännisentie 2 666530 Koivulahti

Erno Mäntynen 040 849 3115 erno.mantynen@logset.fi

tehtaan terminaaliin. Kun kuitupuupölkky päätyy prosessissa eteenpäin, sen laatua ja mittoja tarkennetaan manuaalisesti ja samalla tunnistetaan, mikä puulaji on kyseessä. Konenäkö täydentäisi ja sujuvoittaisi tämänhetkistä toimintamallia sekä optimoisi kartongintuotantoa entisestään, tehtaanjohtaja Kat-

ja Metsäranta sanoo. Stora Enson tavoitteena on hyödyntää puuraaka-aine mahdollisimman tarkkaan. Heinolan tehtaan käyttämä raaka-aine on enimmäkseen koivua, mutta joukossa on myös muuta lehtipuuta. Lisäksi tehtaalla hyödynnetään haketta, jota syntyy sahojen sivutuotteena.


16

KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Kaikkien Komatsu-yritysten ilme muuttuu yhtenäiseksi ympäri maailmaa. Komatsu metsäkoneiden väri säilyy edelleen punaisena.

100-vuotta täyttäneen Komatsun tuoteilme uudistui mikä näkyy myös Komatsu Forestin Pirkkalan metsäkonekeskuksen lookissa.

Komatsu Forest rakentaa juhlavuotena uuden tehtaan, esittelee uuden ilmeen ja tuo markkinoille uutta teknologiaa Komatsu viettää parhaillaan 100-vuotisjuhlavuottaan. Tähän liittyen järjestetään useita tapahtumia ja samalla kaikkien Komatsu-yritysten ilme muuttuu yhtenäiseksi ympäri maailmaa. Myös Komatsu Forest siirtyy uuteen sinivalkoiseen lookiin. Koneiden väritys ei muutu, ne pysyvät tutun punaisina. Sopivasti juhlavuoteen osuu myös 60 vuoden virstanpylväs metsäkonevalmistuksen aloittamisesta.

U

umajaan on valmistumassa maailman modernein metsäkonetehdas, jossa tuotanto aloitetaan elokuussa. Koronapandemia siirtää uuden tehtaan asiakasvierailut seuraavan vuoden kevääseen. Metsäkoneiden markkinoilla koronan vaikutus on ollut vä-

Komatsu Forest Oy:n markkinointijohtaja Timo Korhonen (vas.), toimitusjohtaja Jari Nurminen ja teknisen asiakaspalvelun päällikkö Seppo Kontteli kertoivat uutuustuotteista lehdistölle 12.5.2021 Pirkkalassa.

häistä, volyymit ovat hyvällä tasolla ja koko ajan kehitetään uutta. Virallinen Komatsun syntymäpäivä on 13.5.1921. Nyt sata vuotta myöhemmin juhla-

päivän aattona olikin hyvä hetki esitellä Komatsu Forestilla Pirkkalassa metsäkonealan lehdistölle mitä tuoterintamalla juuri nyt tapahtuu.

Smart Crane - enemmän kuin pelkkä kärkiohjaus

Smart Crane -kuormaimen ohjaus perustuu Komatsun kehittämään digitaaliseen hydrauli-

venttiilien ohjaukseen eli pari vuotta sitten lanseerattuun Smart Flow -tekniikkaan sekä kuljettajan uuteen luonnollisempaan tapaan hahmottaa ja toteuttaa kuormaimen hallinta. SmartFlow -ohjaus toi kuormaimen käyttäytymiseen vakauden ja tarkkuuden, Smart Crane muuttaa perinteisen tavan ohjata kuormainta. Se ohjaa automaattisesti vaakatasossa liikuttaessa kuormaimen pään pysymään asetetulla tasolla samoin pystysuorassa liikkeessä pitämään kuormaimen pään etäisyyden koko ajan samana. Kuljettajalle tämä tarkoittaa yksinkertaisempaa ja luonnollisempaa tapaa kuormaintyöskentelyyn. Aikaisemmin paljon tarkkuutta ja keskittymistä vaatineen työn kuormaimen ohjauksessa hoitaa nyt Smart Crane. Uuden järjestelmän tavoitteena on kohottaa kuormatraktorityön tuottavuutta ja vähentää toistuvien tarkkuutta vaativien työvaiheiden kuljettajalle aiheuttamaa kuormitusta. Kuormaimen käytön yksinkertaistumisen myötä Smart Crane nopeuttaa vähäisemmällä kokemuksella olevien kuljettajien tuottavamman kuormaintyöskentelyn omaksumista, luonnollisesti se


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Komatsu Forest on vastannut asiakkaiden toiveisiin ja tuonut markkinoille uuden 9-tonnisen Komatsu 825TX kuormatraktorin. Malliston pienimmän koneen omapaino on 14 600 kilosta alkaen ylöspäin riippuen varustuksesta. Tämän kuvassa olevan 825TX:n omapaino Suomen varustuksella metsäänlähtökunnossa on 15 500 kiloa.

asiakkaille toukokuun puolivälissä ja suuremmille asiakasryhmille koronatilanteen helpottuessa; toimitukset alkavat Suomessa loppuvuodesta.

Komatsu 825TX - koska pieniä koneita tarvitaan

- Smart Crane -kuormaimen ohjaus on täydellinen onnistuminen kehittäjiltä, totesi Komatsu Forestin metodikouluttaja Kimmo Perälä.

parantaa myös kokeneiden kuljettajien työsuoritusta. Ensimmäinen Smart Crane -järjestelmällä varusteltu kone saatiin Suomeen toukokuun alkupuolella ja metsäkonealan lehdistöllä oli mahdollisuus kokeilla sitä lehdistöpäivänä. Komatsu Forestin konetyön ekspertit olivat jo testanneet uutta järjestelmää. He ovat vakuuttuneita Smart Cranen tarjoamista ylivoimaisista ominaisuuksista: - Niin luonnollinen, että Smart Cranen käytön omaksuin hetkessä, koska juuri tuollaisena ihminen kuormaimen hallinnan mieltää. Täydellinen onnistuminen kehittäjiltä, totesi Komatsu Forest Oy:n metodikouluttaja Kimmo Perälä ensimmäisen testisessionsa jälkeen. Smart Crane -konetta ryhdytään esittelemään yksilöllisesti

Komatsun edellinen, Suomessa ja Baltiassa suosittu metsätraktorimalli 830.3 poistui valmistuksesta noin seitsemän vuotta sitten, mikä aiheutti markkinoilla laajan protestiaallon näissä maissa. Suunta markkinoilla tuolloin oli kohti isompia kuormatraktoreita, perusteluna tehokkuus ja parempi tuottavuus. Kuitenkin kasvavat harvennusten pinta-alat ja pehmeiden maiden lisääntyvät kohteet ovat painaneet vaakaa toiseen suuntaan. Metsäteollisuus, metsänomistajat ja koneyrittäjät olivat yhtä mieltä: pikkukoneiden tarve kasvaa. Komatsu kuunteli asiakkaita ja teki päätöksen uuden Komatsu 830 -kokoluokan koneen kehittämisestä. Syntyi uusi Komatsun TX-harvennuseksperttikokoluokka, kaksi konetta, joista pienempi, Komatsu 825TX, on kooltaan lähimpänä Komatsu 830.3 -konetta 9 tonnin kuormakapasiteetillaan. Intensiivinen kehitystyö ja uudet teknologiat ovat tehneet mahdolliseksi rakentaa suurin piirtein samankokoinen mutta selvästi tuottavampi ja kuljettajalleen mukavampi kuormatraktori. Koneen kaikki tehoa kuvaavat mittarit ovat sel-

Samuli Ollila Komatsu Forestin teknisestä tuesta esitteli Smart Crane -järjestelmän edistyksellistä teknologiaa.

KONEURAKOINTI

17

Komatsun kuormatraktoreiden toista ääripäätä edusti lehdistöpäivässä 20-tonninen Komatsu 895, mikä oli matkalla asiakkaalle Viroon.

keästi nousseet: moottorin, voimansiirron ja kuormaimen tehot ovat nousseet 20-40 % edeltäjäänsä verrattuna, silti painoa on koneeseen tullut vain parisen tonnia lisää. Viimeisin kehityksen tulos on Komatsun TX-koneisiin harvennuskohteille kehitetty runkoratkaisu, jolla on minimoitu takavaunun raidepoikkeama ajourien kaarteissa. Pienen pintapaineen saavuttamiseksi Komatsu 825 TX:n takatelille voidaan asentaa leveät ja symmetriset kantavat telat.

Suomi ja Baltia yhdessä on Ruotsin kokoinen metsäkonemarkkina

Komatsu Forest Oy:n pihamaalla lehdistöpäivänä seissyt tuoteohjelman suurin kuormatraktori, Komatsu 895, oli matkalla Viroon. Se muistutti Baltian kehittyneistä metsäkoneiden markkinoista, joista Komatsu Forestilla on nykyään vahva osuus. Baltia on markkina-alue, jossa tarvitaan kaikenkokoisia koneita; puusto on järeää, paikoin lehtipuuvaltaista, ajomatkat ovat reilusti pidempiä kuin mihin Suomessa on totuttu ja nykyään harventamisen suosio on kasvussa. Komatsun laaja tuotevalikoima täyttää erinomaisesti koko tarpeiden kentän. Komatsu oli viime vuonna markkinajohtaja Baltiassa. Tuotevalikoimaa tär-

Valmet ja Komatsu metsäkoneiden parissa vuosikymmenten legendaarisen uran tehnyt Antero Siuro on edelleen paikalla silloin kun tapahtuu...

Timo Korhonen ja Jari Nurminen muistelivat Komatsu metsäkoneiden 60 vuotista historiaa vuosimallia 1963 olevan Valmet 363 D:n vierellä.

keämpi syy ykköspaikalle kipuamiseen on ollut perusteellinen jälleenmyyntiketjun uudistaminen, joka on tapahtunut kuluneiden 4-5 vuoden aikana. Suomen ja Baltian kokonaiskonemarkki-

na vaihtelee 600-700 välillä, joka vastaa suuruudeltaan Ruotsin vuotuista kokonaismarkkinaa, joka on useana vuonna ollut maailman suurin metsäkoneiden (cut-to-length) markkina.

SmartFlow -ohjaus toi kuormaimen käyttäytymiseen vakauden ja tarkkuuden, Smart Crane muuttaa perinteisen tavan ohjata kuormainta. Se ohjaa automaattisesti vaakatasossa liikuttaessa kuormaimen pään pysymään asetetulla tasolla samoin pysty- suorassa liikkeessä pitämään kuormaimen pään etäisyyden koko ajan samana. Kuljettajalle tämä tarkoittaa yksinkertaisempaa ja luonnollisempaa tapaa kuormaintyöskentelyyn.


18

KONEURAKOINTI

AMMATTILEHTI AMMATTILEHTI AMMATTILEHTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Komatsu Smart Crane - digitaalisesti parempi

77 KONEURAKOINTI 71 KONEURAKOINTI KONEURAKOINTI 71 KONEURAKOINTI 7 KONEURAKOINTI KONEURAKOINTI 71 Smart Crane ohjaa automaattisesti nosto-, taitto- ja jatketoimintojen osalta kouran siirtymistä kohteeseen ja sen palaamista takaisin taakkoineen. Kuljettajan ohjauksessa on tuolloin kuormaimen kääntö ja kouran korkeus.

a a a an an

Smart Crane, Komatsun kehittämä kuormaimen ohjausteknologia, perustuu digitaaliseen hydrauliikan ohjaustekniikkaan, kuormaimen pään sijainnin tunnistamiseen ja liikkeiden automaattiseen hallintaan.

ä ä ä

ian aiion on en on en ten utltolen len a, en a, sa, ssen en oen ononsnsn, sn, en, eekksa ksa sa aa aa pa aa pa en pa en en en ös en ös iös aiiyyy-iä iä -ja iä ja sä ja sä tsä katktlä klä ö, jä lä ö, jä oö, a, jä oa, oa. a, a. a.

D Tuottajankuja 1 A 1, 60100 Seinäjoki Konemyynti Henrik Fridlund +35840-1539477 henrik@suomentyokone.fi Keijo Rajaniemi +358400-262654 keijo@suomentyokone.fi Konemyynti ja varaosat Timo Yli-Hakola +358400-877600 timo@suomentyokone.fi

Jälkimarkkinointi ja kansainvälinen kauppa Tatu Rintamäki +35840-8367410 tatu@suomentyokone.fi Huolto ja tuki Veijo Järvi +358400-291276 veijo@suomentyokone.fi Janne Hautala +35840-1373476 janne@suomentyokone.fi

igitaalinen hydrauliventtiilien ohjaus, jo useita vuosia käytössä ollut SmartFlow, on uuden ohjausteknologian perusta. SmartFlow’ta käyttäneet kuljettajat ovat antaneet siitä yksiselitteisen myönteistä palautetta, kuormaintyöskentelyä ajatellen tärkeimpinä ominaisuuksina mainitaan poikkeuksetta: digitaalinen ohjaus, vaimennustoiminnon antama vakaus ja liikkeiden täsmällisyys. Anturitekniikan osalta uudessa Smart Crane -järjestelmässä on hyödynnetty osaamista Comfort Ride -ohjaamovaimennuksessa käytössä olevasta kosketuksettomasta sylinterin sisäisestä anturitekniikasta. Laajat kuljettajakohtaiset säätömahdollisuudet tulivat mahdollisiksi Komatsun uuden MaxiXT-ohjausjärjestelmän mukana. Uuden järjestelmän tavoitteena on kohottaa kuormatraktorityön tuottavuutta ja vähentää toistuvien tarkkuuta vaativien työvaiheiden kuljettajalle aiheuttamaa kuormitusta. Kuormaimen käytön yksinkertaistumisen myötä Smart Crane nopeuttaa vähäisemmällä kokemuksella ole-

vien kuljettajien tuottavamman kuormaintyöskentelyn omaksumista, luonnollisesti se parantaa myös kokeneiden kuljettajien työsuoritusta.

Osa ohjauksesta muuttuu automaattiseksi

Smart Crane ohjaa automaattisesti nosto-, taitto- ja jatketoimintojen osalta kouran siirtymistä kohteeseen ja sen palaamista takaisin taakkoineen. Kuljettajan ohjauksessa on tuolloin kuormaimen kääntö ja kouran korkeus. Työ muuttuu sujuvammaksi, kun neljännes perinteisestä ohjaustyöstä jää pois kuljettajan harteilta. Jokaista kuormaamiseen ja kuorman purkamiseen sisältyvää vaihetta voidaan kuormaimen pään tarkkaan sijaintiin perustuen ohjata yksilöllisesti, esimerkiksi: käännön nopeus saadaan säätymään riippuen kouran etäisyydestä, samoin kuormaimen käyttäytyminen muuttuu, kun taakka tulee kuormatilan kohdalle.

Kohta se on täällä

Ensimmäinen Smart Crane -esittelykone saapui Pirkkalaan toukokuun puolivälissä. Lisää tietoa uutuustuotteista julkaistaan säännöllisesti sivuillamme. Esittelyjä eri puolilla Suomea järjestetään, jos koronatilanne antaa siihen mahdollisuuden. Smart Crane -koneiden toimitukset alkavat loppuvuodesta.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI

19

TYÖKONEET VARUSTAA METSÄTYÖ. Photo by: NOKIAN, Alexey Polyansky, Siberian Timber Industry Journal

Meiltä löydät kattavan tuotevalikoiman.

Hämeenlinna, 03 644 0400 • Jyväskylä, 014 338 8700 • Rovaniemi, 016 321 0100 • metsatyo.fi

Komatsu Forestin Timo Korhonen syksyllä eläkkeelle Komatsu Forest Oy:n markkinointijohtaja Timo Korhonen ilmoitti helmikuun alkupäivinä jäävänsä eläkkeelle myöhemmin tänä syksynä. Tieto ei tullut yllätyksenä, täyttihän Timo virkeästä ulkonäöstään huolimatta nyt kesäkuussa 63 vuotta.

K

omatsu Forest Oy:n konemyyntiä vetävä markkinointijohtaja on avainhenkilö, joka kantaa vastuun liikevaihdon positiivisesta kehityksestä, tuotteiden menestyksestä samoin kuin yhteydenpidosta asiakkaisiin ja moniin yhteistyötahoihin. Timo Korhonen on palvellut nykyistä työnantajaansa 22 vuotta, kaikkiaan työvuosia on takana neljän vuosikymmenen verran. Kokemusta eri tehtävistä metsäkoneiden parista on ehtinyt kertyä myyjästä toimitusjohtajaan ja kaikkea siltä väliltä. Hän on oman aikansa tyypillinen metsäkonekaupan huippuammattilainen: vankka metsällinen koulutus, paljon ko-

Komatsu Forestin markkinointijohtaja Timo Korhonen jää ansaitulle eläkkeelle ensi syksynä.

kemusta puunkorjuusta ja koneyrittämisestä koko työuran ajalta. Seuraajaa etsitään jo….

Timo Korhonen:

- Minusta on oikein kertoa hyvissä ajoin tällaisista aikomuksista pitkäaikaiselle ja erit-

täin hyvälle työnantajalle, jonka leivissä olen saanut olla yli puolet työelämästäni. Tällä tavalla seuraajani etsimiseen jää riittävästi aikaa. En halua määritellä seuraajani ammatillista profiilia, ajat muuttuvat ja kunkin tehtävän vaatimukset niiden mukana. Teknologia kehittyy tällä hetkel-

lä nopeissa sykleissä. Siksi on tärkeää, että myyntiä ja markkinointia ovat tukemassa yrityksen huippupätevät eri teknologioihin perehtyneet asiantuntijat. Komatsun tälle toimialalle määrittelemät arvot: metsä, asiakkaan toimialan ymmärtäminen ja intohimo teknologian kehittämi-

seen ovat minulle olleet hyvä ohjenuora. Paljon on kuitenkin sellaista, mikä ei muutu ja mistä olisi hyvä seuraajalleen kertoa, tämän hiljaisen tiedon siirtämiseen olen varannut pari viimeistä kuukautta työrupeamani lopusta.


20

KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Hakkuukoneen sijaintitiedon avulla pystytään tuottamaan laskennallisesti mm. hakattujen kuvioiden aluerajaukset, ajouraverkostot ja ajouratunnuksia.

Hakkuukonetiedon hyödyntäminen kuviorajauksessa ja ajouratunnusten laskennassa Hakkuukoneen sijaintitiedon avulla pystytään tuottamaan laskennallisesti mm. hakattujen kuvioiden aluerajaukset, ajouraverkostot ja ajouratunnuksia. MMM Mikko Hakalan maisterintutkielmassa määritettiin operatiivisten hakkuukonekuvioiden rajausten osuvuutta koko Suomen mittakaavassa. Kuvioinnin tarkkuus on riittävä metsävaratietojen ajantasaistukseen. Työn perusteella myös laskennalliset, koko kuvion kattavat ajouratunnukset ovat käyttökelpoisia puunkorjuun laadun arvioinnissa.

M

etsätehon kuviointialgoritmilla hakkuukoneen runkokohtaisista sijaintitiedoista tuotetut hakkuukonekuviot tarjoavat kattavaa ja ajantasaista tietoa Suomen metsäkeskuksen metsävaratietojen ylläpitoon. MMM Mikko Hakalan maisterintutkielmassa validoitiin automaattisten hakkuukonekuvioiden tarkkuutta ortoilmakuviin nähden aineistolla, johon kuului 320 korjuulohkoa eri puolilta Suomea. Hakkuukonekuvioiden pinta-alat olivat keskimäärin 2,4 % suurempia kuin ilmakuvilta digitoidut referenssikuviot, kun kuvioiden koko oli yli 0,75 ha. Merkittävää hakkuutapakohtaista vaihtelua ei havaittu. Työn toisena aiheena tutkittiin automaattisesti tuotetuilta ajouraverkostoilta laskettujen ajoura-

tunnusten käyttömahdollisuuksia puunkorjuun laadunhallinnassa. Ajoura-aineisto sisälsi kaikkiaan noin 3000 korjuulohkoa, joille tuotettiin laskennallisesti ajouraverkostot, niiden pituudet ja edelleen keskimääräiset uravälit koko kuvion alueelta. Tuloksien pohjalta Hakala arvioi, että laskennallisia ajouratunnuksia voidaan pitää luotettavina yli 0,75 ha kuvioilla, jolloin harvennushakkuilla kuvioiden keskimääräinen ajouraväli oli 21,0 m. Tämä osoittaa, että keskimääräinen ajouraväli noudattaa hyvän metsänhoidon suosituksia. Lisäksi työssä jäljiteltiin Suomen metsäkeskuksen korjuujäljen tarkastuksen maastokoealamittausta laskennallisesti. Maastomittauksessa sijoitetaan kymmenen koealaa kuvion pisim-

Ajoura-aineisto sisälsi kaikkiaan noin 3000 korjuulohkoa, joille tuotettiin laskennallisesti ajouraverkostot, niiden pituudet ja edelleen keskimääräiset uravälit koko kuvion alueelta.

mälle lävistäjälle. Koko aineiston ajouraverkostoille laskettiin myös tällä tavoin ajouravälit, ja ne olivat keskimäärin noin 4 % suurempia kuin koko kuvion ajouraverkostolta lasketut uravälit. Työn yhteenvetona Hakala toteaa hakkuukonekuvioiden

tarkkuuden riittävän hyväksi metsävaratietojen ylläpitoon. Työ osoittaa, että automaattisesti lasketut ajouratunnukset soveltuvat käytettäväksi puunkorjuun laadunhallinnassa. Koko kuvion näytteistys ajouratunnusten laskennassa lisää tuloksen edustavuutta ja sitä kautta paran-

taa luotettavuutta. Kaiken kaikkiaan automatisoitu ajouratunnusten laskenta mahdollistaa kattavan ja objektiivisen laadun seurannan operatiivisessa puunkorjuussa sekä kuvio- että alueellisella tasolla.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

FR48

FR28

HR46X

Nurmes Kuopio Kristiinankaupunki Ähtäri

Jyväskylä


METSÄALAN AMMATTILEHTI


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI

23

Uusi Pro Silva S5 harvesteri

Uudessa kuusipyöräisessä Pro Silva S5 -harvesterissa on kaikki pikkuveljensä S3-mallin erinomaiset ominaisuudet sekä tymäkästi tehoa. Lisäksi mallistoon kuuluu S4 ja S6 harvesterit.

Prosilva Oyj toi uuden luokan metsäkoneisiin reilu vuosi sitten maaliskuussa 2020. Kyseessä oli pieni, kevyt ja ketterä kone, joka tarjoaa runsaasti tehoa, sekä täyden ulottuman nosturilla vakaan työskentely-ympäristön. Prosilva S3 onkin saavuttanut hyvän suosion asiakkaiden keskuudessa. Useissa keskusteluissa nousi esiin kysymys: ”Saisiko siihen hieman isomman harvesteripään?”

K

ompromissiin ei Prosilvalla lähdetty, vaan kehi tettiin S3:lle isoveli, Pro Silva S5. Suunnittelun lähtökohtana oli sama lähestymistapa ja konsepti; kevyt, kapea ja suorituskykyinen kone yksinkertaisella ja helppohuoltoisella ra-

kenteella. S5 tarjoaa kaikki S3:n edut, mutta astetta järeämmässä paketissa.

Ketteryyttä, tehokkuutta ja mukavuutta

Uudessa Pro Silva S5 -harvesterissa on kaikki pikkuveljensä

S3-mallin erinomaiset ominaisuudet sekä tymäkästi tehoa. Sen nosturijalusta on vahvistettua HD-mallia, mikä mahdollistaa suurempien nostureiden ja hakkuupäiden käytön turvallisesti ja miellyttävästi. Kuusipyöräisenä tämä harvesteri on vakaa ja käyttömukava. Mallin pyörästön ansiota (34” takana ja 26,5” edessä) on myös harvesterin voittava ominaisuus, eli sen erinomainen kantavuus pehmeällä alustalla. S5 toimii mahdollisimman vähän jälkiä metsään jättäen myös kapeutensa ja alhaisen painopisteensä ansiosta. S5-harvesterin ohjaamossa on ilo työskennellä, sillä ohjaamon ergonomia, tilavuus ja näkyvyys ovat huippuluokkaa. Työskente-

lymukavuutta lisäävät entisestään ohjaamo automaattinen kääntö sekä lisävarusteinen automaattinen vakautus. Prosilva Oyj:n tehtaalla on tehty kovasti kehitystyötä niin

tuotteiden kuin tuotannon osalta. Uuden S5 mallin tuotanto käynnistyy heti kesäloman jälkeen elokuussa S3, S4 ja S6 harvesterien rinnalla.

TEKNISET TIEDOT PRO SILVA S5 -HARVESTERI Mitat: Pituus Leveys Korkeus Maavara Paino Moottori: Cummins B6.7 EU Stage V Teho Vääntömomentti

7440 mm 2840 mm 3500 mm 650 mm 18500 kg

187 kW 1150 Nm@1500 rpm

Ajovoimansiirto: Täysin hydrostaattinen Vetovoima 160 kN Runko-ohjauksen kääntökulma +/- 47° Hydrauliikka: Sähköohjattu, kuormantunteva Yksipiirinen Tuotto: 448 l/min@1600 rpm Renkaat: Edessä Takana Nosturivaihtoehdot: Kesla 16-sarja Logmer 14-sarja Uusi Pro Silva S5 -harvesteri ensiesiteltiin 18.6.2021 asiakkaille, lehdistölle ja yhteistyökumppaneille loistavissa sääolosuhteissa Ruoveden tehtaalla.

710/45-26.5 710/70-34 9m - 11m 10m tai 11m

Hakkuupäävaihtoehdot: AFM, Kesla, Keto, Logmax, Waratah


24

KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Bromarv Skogstjänst otti kesäkuun alussa käyttöön uuden Pro Silva S3 harvesterin. Kyseessä on jo yrityksen kolmas Pro Silva peräjälkeen - ensimmäinen hankittiin vuonna 2008.

Tehokone rannikon harvennuksille Ab Bromarv Skogstjänst otti kesäkuun alussa käyttöön uuden Pro Silva S3 harvesterin. Kyseessä on jo yrityksen kolmas Pro Silva harvesteri peräkkäin.

L

ars Lindström aloitti metsäkoneyrittäjänä vuonna 2008 mutta sitä ennen oli kertynyt jo paljon kokemusta koneilla operoinnista. - Meillä on Bromarvissa maatila missä aikanaan oli karjaakin mutta nykyään isä Ralf viljelee peltoja ja hoitaa metsää. Yläasteen jälkeen menin Tammisaareen metsäopistoon metsuri linjalle ja sitten Mustasaaren ammattiopistoon metsäkoneenkuljettaja kouluun. Sieltä valmistuttuani vuonna 1998 aloitin Seleniuksen Puulla harvesterikuskina mutta puolen vuoden päästä piti lähteä armeijaan, mistä päästyäni siirryin Ten Timberille ensin ajokonekuskiksi ja sitten jatkoin harvesterilla. Parin vuoden päästä työt loppui ja menin

- Pro SIlvan uusi ohjaamo on valoisa ja viihtyisä työpaikka. Nyt ohjaamo myös pyörii joten näkyvyys on kouralle aina hyvä ja kun peruuttaa ei tarvitse enää leikkiä pöllöä, naurahtaa koneyrittäjä Lars Lindström.

hetkeksi SSAB Lappohjan tehtaalle mutta veri veti metsään joten muutin Porvooseen kun pääsin ajokonekuskiksi Rainer Bäckmanille puoleksitoista vuodeksi. Sitten muutin takaisin kotiin ja tein isän kanssa hetken

timpurin hommia kunnes 2008 perustin Ab Bromarv Skogstjänstin. Osakkaaksi tuli Johan Rostedt joka on tänäkin päivänä mukana ja ajamassa yrityksemme kuormatraktoria, muistelee Lars Lindström uransa vaihei-

ta.

Pro Silva harvestereita vuodesta 2008

Yrityksen ensimmäiseksi koneeksi hankittiin käytetty Pro Silva 810 harvesteri varustettuna

Waratah 460 kouralla, millä aloitettiin harvennushakkuut Södra Skogsreviretille, jonka kanssa hyvä yhteistyö jatkuu edelleen. - Vuonna 2011 harvesteri päivittyi uuteen Pro Silva 810 koneeseen ja kouraksi tuli Log Max 4000. Ja kun kokemukset oli merkistä oikein hyviä niin vuonna 2016 tilalle vaihdettiin uusi Pro Silva 910 harvesteri Log Max 4000B kouralla. Vuonna 2017 Pro Silva teki koneeseemme telavarustelun ja teimme sillä kesäisin pehmeiden maiden korjuuta hyvällä menestyksellä. Ajoimme koneella yli 7500 tuntia ja nyt se meni vaihdossa tähän uuteen Pro Silvan Keijo Ojalan myymään S3 harvesteriin, missä on Waratah H212 koura. Ensimmäinen ajokone, käytetty John Deere 810D, tuli meille vuonna 2012, sitten se päivittyi 2016 uuteen J810E malliin ja nyt huhtikuussa ajoon otettiin uusi 910G joista kaikista kaupat on tehty John Deeren Antti Haralan kanssa, kertoo Lindström.

Kehittynyttä tekniikkaa

Uusi Pro Silva S3 on vakuut-


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI

25

tanut Lindströmin heti ensimmäisistä tunneista lähtien. - Kone on kehittynyt todella paljon jos vertaa edellisiin malleihin. Suurin rakenteellinen muutos on se että tämä on 6-pyöräinen kun aiemmat Pro Silvat oli 4-pyöräisiä. Lisäpyöräpari tekee koneesta vakaamman ajaa ja kantavuutta on paremmin pehmeillä maille, joissa käytämme edessä Kopan kantavia teloja. Myös ohjaamo on täysin uudistunut ja se pyörii, joten näkyvyys on kouralle aina hyvä ja kun peruuttaa ei tarvitse enää leikkiä pöllöä, naurahtaa Lindström. Myös koura ja nosturi soveltuu erinomaisesti Bromarv Skogstjänstin tarpeisiin, sillä ykkösja kakkosharvennuksia on leimikoista suurin osa. - Joskus teemme loppuharvennustakin mutta päätehakkuuta todella vähän. Edellisellä koneella oltiin aukolla ehkä kaksikymmentä kertaa mutta hehtaareita syntyi reilusti alle kaksikymmentä. Uusi Waratah 212H koura syö puuta tehokkaasti ollen juuri sopivan kokoinen harvennushommiin ja Keslan nosturissa löytyy ulottuvuutta reilut 10 metriä, sanoo Lindström.

Tehokasta hydrauliikkaa

Pro Silva S3 harvesterissa on uudistettu, taloudellinen ja yksinkertainen yksipiirinen hydraulijärjestelmä koneen ominaisuuksista tinkimättä. Uusi sähköisesti ohjattu erittäin suurikokoinen hydraulipumppu mahdollistaa taloudellisen ja tehokkaan toiminnan sekä älykkäät työskentelytilat eri tarpeisiin. Iso 280 cc pumppu tarjoaa liki 500 l/min tuoton, joten hakkuutyön tuottavuus on samalla tasolla kuin isoimmissa koneissa. 6-sylinterinen EU Stage V-päästötason Cummins B6.7 moottori tarjoaa 1150 Nm väännön ja tehoreservin myös vaativiin korjuuolosuhteisiin. Käyttötilanteeseen mukautuva hydrauliikan ohjaus ecoohjelmineen tekee työskentelystä polttoainetaloudellista myös pienirunkoisissa kohteissa. - Hydostaattisella voimansiirrolla varustettu harvesteri tarjoaa ison koneen ominaisuudet kompaktissa kooossa. S3 on raken-

Bromarv Skogstjänstin uudessa Pro Silva S3 harvesterissa on Waratah 212H koura on varustettu SuperCut 100S-sahayksikölllä, jossa on parannettu automaattinen kiristys ja huoltamisen helppous. Nosturina yli 10 metriin ulottuva 13-sarjan Kesla.

teeltaan yksinkertainen ja toimintavarma kone, jonka ylläpitokustannukset ovat alhaiset kuten oli aiemmissakin Pro Silvan koneissa. Tässä uudessa mallissa huoltokohteet on aiempaa helposti saavutettavissa, kommentoi Lindström.

Kesällä pehmeille maille

Vuodessa Bromarv Skogstjänst korjaa puuta noin 25 000 kuutiota. - Operoimme noin sadan kilometrin alueella Bromarvista ja koneet kulkee leimikolta toiselle Sisu ritiläautolla. Työtilanne on hyvä sillä harvennettavaa rannikkoalueiden metsissä riittää. Juhannuksen jälkeen on tarkoituksena siirtyä pariksi kolmeksi kuukaudeksi pehmeiden maiden korjuuseen jos sää sen sallii, kertoilee Lars Lindström.

Uudessa Pro Silva S3 harvesterissa huoltokohteet on helposti saavutettavissa. Moottorina 6-sylinterinen EU Stage V-päästötason Cummins B6.7.

Pro Silvan suunnittelija Jukka-Pekka Syvälahti (vas.) ja tuotekehityksen Kalle Perttula (oik.) järjestivät Lars Lindströmille uuden Pro Silva S3 harvesterin käyttöönottokoulutuksen, missä käytiin perusteellisesti läpi koneen uusia teknisiä ominaisuuksia.

Promarv Skogstjänst keskittyy täysin harvennushakkuisiin alueellaan - kuormatraktorina on huhtikuussa ajoon otettu John Deere 910G.


36 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Laajempi näkymä harvesterin ohjaamosta Logset laajensi näkymää harvesterin ohjaamosta. Ohjaamo kääntyy nyt keskiasennosta 55 astetta molemmille puolille. Optimaalinen työskentelyalue mahtuu 45 asteen säteelle. Muutoksen ansiosta kuljettajalla on aina esteetön näkymä käsiteltävälle puulle ja sivuikkunoista on parempi näkymä takarenkaille.

T

yönjohtaja Jussi Nurmela Koneurakointi S. Kuittiselta oli yksi ensimmäisistä asiakkaista, joka sai koeajaa uutta enemmän kääntyvää ohjaamoa Logset 8H GTE harvesterissa. Tällä hetkellä yrityksellä on yksi Logset 5F GT kuormatraktori ja yksi Logset 5F kuormatraktori, mutta ei Logset-harvesteria. Yritykselle toimitetaan pian kaksi uutta Logset 5F GT kuormatraktoria. - Maaliskuussa 2021 minä ja useampi meidän kuljettajistamme koeajoi harvesteria 2,5 viikon ajan ja meille jäi positiivinen fiilis koko koneesta. Ohjaamossa kuljettaja istuu keskiössä ja näkyvyys kaikkiin suuntiin on

KONEURAKOINTI

27

erittäin hyvä. Logset filosofian mukaan kuljettajan ei tarvitse päästää irti kahvoista työpäivän aikana. Kaikki on todellakin toteutettu niin. Myös oma erillinen PC oli yksinkertainen omaksua, hän sanoo. - Kun kuljettajat olivat päässeet vauhtiin heidän ulos saamisensa Logset-ohjaamosta ei ollut helppoa, Nurmela toteaa.

Tekninen toteutus

Tekemällä muutoksia ohjaamon pohjan alle ohjaamon kääntökulmaa saatiin kasvatettua 10 astetta molempiin suuntiin. - Ohjaamo kääntyy kahden sylinterin avulla, aivan kuten ennenkin. Suurin ero on se, että nyt sylinterit on kiinnitetty samalla tapilla eikä kahdella erillisellä tapilla kuten ennen, kertoo Logsetin konesuunnittelija Joakim Drycksbäck. Muutos on hänen käsialaansa. Sylintereiden ansiosta ohjaamon kääntö on sulava, välyksetön ja hiljainen. Ohjaamon alla olevan laakerin sisällä on magneettianturi, joka kertoo ohjaamon kääntökulman: - Magneettianturi on sama, jota käytämme harvesteripäiden karsimaterissä. Se helpottaa tarvittavien varaosien hankkimista. Ohjaamon takana on uusi sahalaippojen säilytyskaukalo. Se on lukittavissa ja sinne mahtuu yli 100 cm pitkät sahalaipat.

Ohjaamon takana olevaan uuteen sahalaippojen säilytyskaukaloon mahtuu yli 100 cm sahalaipat.

Logset harvesterin ohjaamon uusi kääntökulma ja sivuikkunoiden matala lasilinja mahdollistavat hyvän näkyvyyden myös takarenkaille.

Kuljettaja voi valita, että harvesterin ohjaamo kääntyy enemmän kuin nosturi, jolloin kuljettaja näkee koko työstettävän tukin ja nosturin.


28

KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Kesäkuun puolivälissä metsässä riitti hyttysiä ja mäkäräisiä. Ne eivät haitanneet työnäytöksen tunnelmaa, kun kokoontuminen oli jälleen sallittua ja aurinko paistoi.

Pitkästä aikaa yhdessä nuotion äärellä Logset ja Sedu, Ähtärin metsäalan koulu, järjestivät yhteisen kolmen koneen työnäytöksen Tuomarniemellä, Ähtärissä 17. kesäkuuta. Tapahtuma oli Logsetin ensimmäinen työnäytös Suomessa sitten koronapandemian leviämisen alkuvuodesta 2020.

Kokoontumisrajoitusten kevennyttyä oli ilo nähdä useampia ihmisiä kerralla nuotion äärellä ja viettää rento hetki yhdessä koneita katsellen, kertoo Logsetin kotimaan myynnistä vastaava Erno Mäntynen. Työnäytöksessä oli esillä Sedu Ähtärin hybridiharvesteri, joka on ollut koululla käytössä reilun vuoden. Lisäksi siellä nähtiin toinenkin Logset 8H GTE Hybrid kone, joka oli varustettu TH 65 harvesteripäällä, sekä pitkätelinen Logset 8F GT kuormatraktori. Pitkätelisellä kuormatraktorilla on 39 cm pidempi takateli kuin vakiomallin koneella, ja koneen runkoa on vahvistettu hieman.

Metsäkoneet kiinnostivat lomallakin

Suomen ensimmäisen hybridiharvesterin ostanut JM-Forestin toinen perustaja Juha Neste tuli työnäytökseen kesken kesäloman. Hybridiharvesterin lisäksi JM-Forestilla on vuosimallin 2019 Logset 6F GT kuormatraktori. - Halusin tulla käymään, vaikka minulla juuri alkoikin loma.

Ähtärin työnäytöksessä esiintyivät Logset 8H GTE Hybrid harvesteri ja pitkällä telillä varustettu Logset 8F GT kuormatraktori.

Voi näitä koneita lomallakin katsella, hän hymyilee ja jatkaa Nuo pitkät telit ovat varmasti pehmeässä maastossa hyvät. Pinta-ala on isompi ja kone kulkee tasaisemmin, hän pohtii. Etelä-Pohjanmaan alueella hakkuita tekevä Tuomo Laukkonen tuli työnäytökseen katsomaan Logsetin hybridiharvesteria. Hän pääsi heti kyytiin fiilistelemään, kun Logsetin testikuljettaja Kari Kangas teki puita: - Olen itse koeajanut Logset -harvesteria joskus kauan sitten. Olisi kyllä nytkin kiva päästä ajamaan itse, mutta siihen pitäisi olla enemmän aikaa. Oli kuitenkin mielenkiintoista päästä mukaan ohjaamoon ja kuulla

Tuomo Laukkonen ajaa harvesteria isänsä yrityksessä nimeltä Energia Pojat.

Juha Nesteen (oik.) yrityksellä on kaksi Logset-konetta, mutta silti hän tuli hymyillen työnäytökseen kesken juuri alkaneen loman. Logsetin Kari Kangas ja Jari-Pekka Ylikoski jututtivat Juhaa.

yksityiskohtia koneesta. Tuomon isä Esa Laukkonen on perustanut yrityksen Energia

Pojat ja yrityksellä on yksi koneketju. Sekä isä, että poika ajavat yrityksen harvesteria. Vuosimal-

lin 2019 Logset 5F GT kuormatraktorille on oma kuljettaja.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI

29

Investointeja harvesteripäätuotantoon Keväällä 2021 Logset on investoinut harvesteripäiden tuotantolinjaan kokonaisvaltaisesti. Koivulahden tehtaalle on rakennettu uusia harvesteripäiden kokoonpanopisteitä, mikä nostaa tuotantokapasiteettia 50 prosentilla.

H

arvesteripäille on rakennettu uusi testauspiste aivan kokoonpanon viereen, ja kaivinkoneisiin asennettavien harvesteripäiden pakkauspiste tulee olemaan testauspisteen toisella puolella. Näin kokoonpano, testaus ja pakkaus ovat tehokkaassa linjastossa. Harvesteripäiden testauksen turvallisuutta on parannettu rakentamalla testaussolu, jota ympäröi suojalasi. Testisolun ovet on varustettu antureilla. Jos joku menee vahingossa ovesta, silloin kun harvesteripää on käynnissä, menevät sähköt poikki ja harvesteripää pysähtyy. Solun sisällä oleva testausteline kannattelee kaikkia Logset-harvesteripää malleja. Harvesteripäät koeajetaan yksi kerrallaan testausohjelman mukaisesti. Yhden pään testaus ja mahdollinen pakkaus kestää noin päivän. - Seinän takana on harvesteripäiden testauksen hydrauliikkakoneikko. Näin ollen voimme kuormittaa ja testata harvesteripäätä aivan kuten se olisi kiinni metsäkoneessa. Muun muassa läpimitta-

antureiden ja karsimaterien kalibrointi tehdään hyödyntämällä mittaputkia, kertoo pian kolme vuotta Logsetilla lopputarkastajana työskennellyt Dan Österåker. Lopputarkastuksen aikana harvesteripäähän ohjelmoidaan tehdasasetukset. Harvesteripäät toimitetaan asiakkaalle tehdasasetuksilla. Lopputarkastajat säätävät eri paineet ja tarkistavat, että kaikki toiminnot toimivat kuten pitääkin. Esimerkiksi karsimaterien ja syöttörullien paineet säädetään suojalasin takana olevan tietokoneen avulla. Pöydällä on kaksi eri mittausjärjestelmää: TOC-MD 2 harvesteripäille, jotka asennetaan harvestereihin ja Logset MDX 2 niille päille, jotka asennetaan kaivinkoneisiin.

Yhteistyö tuotannon kanssa sujuu sulavammin

Harvesteripäiden katsastus tehtiin ennen eri rakennuksessa. Uusi testauspiste kokoonpanon vieressä edesauttaa hyvää ja tehokasta yhteistyötä. - Nyt voimme antaa palautetta heti, jos jokin ei toimi kuten pitää. Harvesteripäiden asentajat voivat myös tulla helpommin katsomaan, kun testaamme harvesteripäitä, Österåker hymyilee. Kevään aikana hän on kouluttanut Christian Hyödyn lopputarkastajaksi. Hyöty on työskennellyt Logsetilla pian kolme kuukautta. Molemmilla miehillä on metsäkonekuljettajan tausta: - Tämä on moderni ja turvallinen testauspiste. Täällä asennamme tehdasasetukset, mutta hienosäädöt tekee konekuljettaja metsässä riippuen siitä, mitä puita hän ajaa.

PALVELEVA LAVETTITALO Meiltä saat kaluston, varustelun, huollot ja korjaukset • Siimet lavetit • Kaikkien lavettien ja perävaunujen korjaus-, muutos- ja maalaustyöt • Hakkureiden ja murskien korjaukset • Autojen varustelut: • Nosturit • Hakkurit • Nousupöydät • Käytetyt lavetit • CE –merkityt teräsrakenteet ja maalaukset • Palfinger huolto

inen UUSI 2-aksel tti ve la metsäkone !! ta os st heti vara Myynti ARI MÄKITALO 044 321 6131 / ari.makitalo@siimet.fi

Yrittäjänkatu 28 / 50130 Mikkeli / siimet.fi www.facebook.com/siimetoy

Hybridiharvesterit saapuivat Venäjälle Kaksi Logset 12H GTE hybridiharvesteria ja kaksi Logsetin malliston isointa kuormatraktoria on toimitettu Venäjälle työskentelemään UstIlimskin (Irkutsk Oblast) alueelle. Jättiläiset, Logset 12H GTE Hybrid ja Logset 12F GT on suunniteltu tehokkaaseen ja taloudelliseen puunkaatoon.

M

aailman uusinta teknologiaa edustava hybridijärjestelmä tarjoaa Logset 12H GTE hybridiharvesterille kaksi etua: tehostetun tuottavuuden ja hyvin alhaiset käyttökustannukset. Hybridijärjestelmä, toisin kuin polttomoottorit, ei vaadi tehokkaasti toimiakseen moottorilta täyttä tehoa. Tämä näkyy polttoainesäästöinä, pidempänä moottorin elinikänä ja alhaisempina huoltokustannuksina. 12F GT on Logsetin tuotevalikoiman suurin kuormatraktori. Itseasiassa se on markkinoiden

Logset toimitti Venäjälle Ust-Ilimskin alueelle kaksi Logset 12H GTE hybridiharvesteria ja kaksi Logset 12F GT kuormatraktoria.

suurin kuormatraktori, joka pystyy kuljettamaan massiivisia puumääriä. Siinä on 300 hevosvoiman moottori 250 kilonewtonin vetovoimalla, jonka teholle ei ole vertaa. Tässä konemallissa on paljon uutta teknologiaa ja monia käteviä ominaisuuksia. Patentoitu hidastusavustin (DeX) järjestelmä takaa parhaan tehok-

kuuden vaikeimmissakin maastoissa. - Kiinnostuksemme suomalaisiin metsäkoneisiin heräsi niiden luotettavuuden, tehokkuuden ja helpon huollettavuuden takia. Logset on myös erikoistunut vallankumoukselliseen hybriditeknologiaan, joka auttaa helpottamaan polttomoottorin kuormi-

tusta ja vähentämään polttoaineenkulutusta jopa 20 prosentilla, kertoo Aleksey Trusov, Power of Siberian pääinsinööri, LPK Siperia lehdelle. Tänä päivänä Venäjän markkinat ovat lupaavat Logsetille. - Olen erittäin tyytyväinen, että maailman edistyneintä teknologiaa käytetään Siperian tai-

galla vielä nykyistäkin ympäristöystävällisempään ja tehokkaampaan puunkorjuuseen. Innovation Inc. joka on yksi Irkutskin ja Krasnoyarskin alueen johtavista metsäalan yrityksistä, on meille hyvin mieluinen yhteistyökumppani, toteaa Juha Kirvesniemi, Logsetin Venäjän maajohtaja.


30

METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI

SISU MARKKINOIDEN JÄREIN YLEISTELA Nyt saatavissa John Deeren, Ponssen, Komatsun ja Logsetin varaosamyynnistä, sekä Mototarvikkeet.fi verkkokaupasta.

Luotettu valinta.

www.ofa.fi

Ponsselta uudet kuormaimet tehokkaaseen kuormankäsittelyyn Ponsse tuo markkinoille uuden kuormainten tuoteperheen suosituimpiin kuormatraktorimalleihin. Nyt esiteltävät K101 ja K111 -kuormaimet täydentävät kokonaisuutta, johon jo aiemmin lanseerattu K121 -kuormain kuuluu. Uudet kuormaimet on kehitetty yhteistyössä asiakkaiden kanssa tehokkaaseen kuormankäsittelyyn vaativissakin olosuhteissa.

U

usissa kuormaimissa on Ponssen suunnittelema ja kehittämä rakenne, jossa kuormaimen luotettavuuteen ja tuottavuuteen on panostettu erityisen paljon. Voimakkaat ja tarkkaan työhön pystyvät PONSSE K101 ja K111 -kuormaimet ovat saatavilla PONSSE Buffalo, Buffalo King ja Bison Active Frame kuormatraktoreihin. - Kuormatraktoreissa kuormainta käytetään työajasta paljon ja tässä kokoluokassa kuor-

maintyöskentelyyn. K101 ja K111 -kuormainten yksinkertainen mutta vahva rakenne takaa tarkan, käyttäjäystävällisen ja tehokkaan työskentelyn kaikkein suosituimmassa kuormatraktorien kokoluokassa.

Ponssen uudet K101 ja K111 -kuormaimet:

- Uusi rakenne tässä kokoluokassa - perustuu PONSSE K121 kuormaimeen, joka on markkinoiden suurimpia - Entistä voimakkaampi ja käyttäjäystävällisempi - Huoltoystävällinen ja vahva rakenne - Uusi työvalaistus - PONSSE Active Crane -kuormaimenhallintajärjestelmä saatavilla

Tekniset tiedot:

Voimakkaat ja tarkkaan työhön pystyvät uudet PONSSE K101 ja K111 -kuormaimet ovat saatavilla PONSSE Buffalo, Buffalo King ja Bison Active Frame kuormatraktoreihin.

mat ovat suuria. Tästä syystä kuormaimen tehokkuus vaikuttaa merkittävästi kuormatraktorin tuottavuuteen. Uusien PONSSE K101- ja K111 -kuormaimien uudenlainen geometria ja suuri teho mahdollistavat hyvän hallittavuuden ja tarkan työskentelyn. Käyttäjäystävällinen kuormain on erityisen tärkeä työn

sujuvuuden ja metsäkoneenkuljettajan työssä jaksamisen kannalta. Uusissa kuormaimissa on väkivahva hydrauliikka ja jo aiemmin toimivaksi todettu rakenne, jonka avulla kauimpanakin olevat rungot saadaan kuormatraktorin kyytiin turvallisesti ja tarkasti. Uudessa kuormaimessa on myös uudistettu työvalaistus,

kertoo Juha Haverinen, kuormatraktoreiden tuotepäällikkö Ponsselta. Uusiin kuormaimiin on saatavilla PONSSE Active Crane -kuormaimenhallintajärjestelmä, jolla kuljettaja ohjaa yksittäisten toimintojen asemesta kahmarin liikettä. Tämän ansiosta kuljettaja voi tehokkaasti keskittyä kuor-

- Nostomomentti: 140 kNm / 160 kNm (K101/K111) - Kääntövoima: 40 kNm - Ulottuma: 8 m/10 m (S/Mmallit) - Tilttijalustan kallistuskulma: -12…+24°


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI

31

Venäjän metsäteollisuus vahvassa nosteessa Venäjällä on metsäteollisuudessa hyvä veto päällä, mikä näkyy tietenkin myös metsäkonekaupassa. Kuluvasta vuodesta onkin odotettavissa jopa historian paras CTL-koneiden myynnissä.

saatiomme ovat kaikilla alueilla erittäin kiireisiä mika kertoo siitä että puunkorjuukapasiteetti on maksimaalisesti käytössä, analysoi Laurila.

Vihreä kulta on hyvä business

V

enäjä on jo pitkään panostanut metsävarannoiden oman jalostusasteen nostoon. Suuressa maassa korjataan puuta tällä hetkellä noin 235 miljoonaa kuutiota vuodessa josta markkinapuun osuus on jotain 65 % luokkaa ja valtavat puuvarannot mahdollistaisivat korjuumäärien merkittävän noston tulevaisuudessa. - Metsäalan kehitys on ollut Venäjällä positiivista jo pitkään eli puusta jalostetaan sahatavaraa ja muita puuteollisuuden tuotteita vientiin sekä omiin tarpeisiin. Saha- ja vaneriteollisuudessa onkin kunnon buumi päällä ja myös puurakentaminen lisääntyy koko ajan, joten mekaaniseen teollisuuteen investoidaan merkittävästi. Myös selluja paperiteollisuuden tuotteiden näkymät ovat hyvät ja kapasiteettia nostetaan - esimerkiksi Ilim Pulp investoi parhaallaan Irkutskin alueen tuotantolaitoksiinsa, mikä nostaa alueen puunkorjuumäärää useammalla miljoonalla kuutiolla, kertoo OOO Ponssen toimitusjohtaja Jaakko Laurila.

Pyöreän puun vientikielto vauhdittaa investointeja

Vauhdittaakseen oman jalostusasteen nostoa ja alan investointeja Venäjä on päättänyt uusista rajoituksista jalostamattoman raakapuun viennille ulkomaille vuonna 2022. Kielto koskisi voimaan tullessaan käsittelemätöntä havupuuta ja arvokasta lehtipuuta. Tämän hetken tiedon mukaan koivu ja hake eivät kuulu vientikiellon piiriin. - Uskoisin että vientikiellossa tullaan näkemään jotain poikkeamia ja ainakin siirtymäaikoja, mutta se kuvastaa hyvin Venäjän tahtotilaa oman metsäteollisuuden ja sen jalostusasteen vahvistamisessa. Ja vaikka monien sivutuotteiden hyödyntäminen laahaa vielä muun kehityksen perässä niin hakkeen ja pellettien tuotanto ja käyttö lämmityksessä lisääntyy koko ajan,

Parhaimmissa puunkorjuuolosuhteissa yhdellä Ponssen koneparilla korjataan puuta tienvarteen noin 200 000 kuoretonta kuutiometriä vuodessa. Suurimmat konekohtaiset tuotokset syntyvät Keski-Siperiassa. Puunkorjuun tuottavuus on noussut tasaisesti tehokkaampien teknologisten ratkaisujen ja erityisesti korkeatasoisen huollon ja koulutuksen ansiosta. Suuri merkitys on luonnollisesti paikallisilla Venäläisillä konekuskeilla.

toteaa Laurila.

Uusia metsäkoneita myydään ennätystahtia

Uusien metsäkoneiden myynti tippui vuoden 2020 alkupuolella reippaasti lähinnä korona pandemian vaikutuksesta ja puutuotteiden markkinatilanteen rauhoitettua. Kuitenkin syksyä kohti mentäessä kauppa lähti melkein yhtä rajusti ylöspäin. - Ennen poikkeuksellista vuotta 2020 Venäjälle myytiin uusia CTL-metsäkoneita todella paljon useamman vuoden ajan, joten luulen että jonkinlainen markkinan hiljentyminen olisi nähty ilman koronaakin. Tilanne kääntyi kuitenkin nopeasti paremmaksi ja tämän vuoden alku on tehty kauppaa jopa ennätyksellistä tahtia ja kokonaismarkkina saattaa nousta jopa yli 800 uuteen CTL-koneeseen, mikä olisi kaikkien aikojen ennätysmäärä. Toki lahes kaikilla valmistajilla on toimitusajat venyneet sillä koneiden kysyntä on hyvällä tasolla globaalisti ja korona aiheuttaa edelleen haasteita valmistusketjuihin. Varsinkaan täällä Venäjällä ostavat asiakkaat eivät ole tottuneet pitkiin toimitusaikoihin mikä saattaa vaikeuttaa päätöksentekoa. Myös vaihtokonekauppa rullaa hyvin ja hyvistä vaihtokoneista onkin jopa pulaa. Venäjällä vaihtokoneita tulee paljon vähemmän kuin esimerkiksi Suomessa sillä täällä noin 70 % kaupoista on suoria. Huolto- ja varaosaorgani-

Kovasta kysynnästä ja vallitsevasta puutuotteiden markkinahintasosta johtuen puun myyminen ja jalostaminen on Venäjällä tällä hetkellä erittäin hyvää liiketoimintaa. - Täällä on voittomarginaalit olleet alan toimijoilla yleensä aina kohdillaan ja juuri nyt katteet ovat todella kovat, joten investointikykyä ja -halua löytyy, puuta pyritään korjaamaan niin paljon ja tehokkaasti kuin mahdollista, sanoo Laurila. Ponsse on Venäjän metsäkonemarkkinoilla vahvassa asemassa ja tulevaisuuteen tehdään jatkuvia investointeja. Yhteensä OOO Ponssen palveluksessa on Venäjällä 125 henkilöä ja dealereillä on toiminnan ympärillä noin 400 henkilöä eri puolilla Venäjää. - Ponssen koneita on aktiivikäytössä Venäjällä noin kaksituhatta joten varaosa- ja huoltopalvelut pitää olla iskussa. Avaamme tulevana syksynä Tomskiin uuden täyden palvelun Siperian asiakaspalvelukeskuksen. Lisäksi uusi toimipiste avataan Tveriin mikä sijaitsee muutama sata kilometriä Moskovasta luoteeseen ja Segezhassa, Karjalassa on juuri otettu kayttoon uusi huoltohalli. Ponssen omien investointien ohella on parhaillaan valmistumassa viisi merkittävää dealerien asikaspalveluprojektia tärkeillä Venäjän metsänhakkuualueilla, kertoo Jaakko Laurila.

- Venäjällä metsäkoneiden kokonaismarkkina saattaa nousta tänä vuonna jopa yli 800 uuteen CTL-koneeseen, mikä olisi kaikkien aikojen ennätysmäärä, sanoo OOO Ponssen toimitusjohtaja Jaakko Laurila.

Ponsse avaa tulevana syksynä Tomskiin uuden täyden palvelun Siperian asiakaspalvelukeskuksen, mikä kuvassa valmistumisvaiheessa. Lisäksi uusi toimipiste avataan Tveriin mikä sijaitsee muutama sata kilometriä Moskovasta luoteeseen ja Segezhassa, Karjalassa on juuri otettu kayttoon uusi huoltohalli.


32

KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Uuden PONSSE Scorpion harvsterin ohjaamon työtila, josta myös Red Dot -palkinto voitettiin, on muokattu käytännöllisemmäksi ja hiljainen maisemakonttori on kehitetty nimeno- maan kuljettajien viihtyvyyttä ja jaksamista ajatellen.

Uuden PONSSE Scorpionin Future Cabin -ohjaamolle arvostettu Red Dot -tuotesuunnittelupalkinto Helmikuussa lanseeratun PONSSE Scorpionin uusi Future Cabin -ohjaamo on voittanut tuotesuunnittelun palkinnon kansainvälisesti arvostetussa Red Dot -muotoilukilpailussa. Voitto tuli tuotesuunnittelu-kategoriassa korkeimmalla Best of the Best -palkinnolla ohjaamon innovatiivisesta muotoilusta.

P

alkinto on kilpailun korkein saavutettavissa oleva palkinto, joka myönnetään palkintoluokkien parhaimmille tuotteille. Ponsse toi helmikuussa mark-

kinoille kokonaisvaltaisesti modernisoidun Scorpion-harvesterimalliston, joka vastaa kaikkiin nykyajan metsänhoidon vaatimuksiin. Scorpionin tunnusomaisia piirteitä ovat sen näky-

vyys ja ohjattavuus. Yksi näkyvimmistä muutoksista on uusi yksiosainen etuikkuna, joka yltää ohjaamon katolle saakka tarjoten entistäkin paremman näkyvyyden ja turvallisen työskentelyn kaikenlaisissa olosuhteissa. Lisäksi ainutlaatuinen nosturiratkaisu tarjoaa erinomaisen näkyvyyden joka suuntaan. Uusi Scorpion vie puunkorjuun tuottavuuden ja ergonomian entistäkin paremmalle tasolle, ja asettaa uuden standardin kuljettajan työympäristölle. - Uuden Scorpionin ohjaamon kehityksen lähtökohtana oli jäl-

leen kerran metsäkoneen kuljettaja sekä heiltä saatu palaute. Tämä keskustelu on meille äärimmäisen tärkeää ja teemme sitä jatkuvasti osana jokapäiväistä työtä. Ohjaamon työtila, josta myös tämä hieno palkinto voitettiin, on muokattu käytännöllisemmäksi ja hiljainen maisemakonttori on kehitetty nimenomaan kuljettajien viihtyvyyttä ja jaksamista ajatellen. Kuljettajan jaksaminen on avainasemassa koneen tuottavassa työskentelyssä. On todella hienoa, että ohjaamo sai näin arvostetun palkinnon myös innovatiivisesta muotoi-

lusta. Kiitos tästä palkinnosta kuuluu sekä asiakkaillemme, yhteistyökumppaneillemme että kaikille ponsselaisille, kertoo Ponssen teknologia- ja tuotekehitysjohtaja Juha Inberg. Red Dot -muotoilukilpailu on yksi maailman arvostetuimmista muotoilukilpailuista, jonka historia ulottuu yli 60 vuoden taakse. Ponsse vastaanotti arvostetun tuotesuunnittelupalkinnon nyt jo toisen kerran, kun edellisen sukupolven Ponsse Scorpion -harvesteri palkittiin vuonna 2015 samassa kategoriassa.

Uusi PONSSE Frame & Crane Care 10 000 tunnin runkotakuu Kun päätät valita PONSSE Active Care -huoltosopimuksen, metsäkoneellasi on automaattisesti 10.000 tunnin Frame & Crane Care -runkotakuu.

P

ONSSE Frame & Crane Care kattaa kaikki koneen runko-osat 10 000

tuntiin asti. PONSSE Frame and Crane Care on voimassa koneille, jotka ovat valmistuneet 2021

ja siitä eteenpäin. Koneella täytyy myös olla huoltosopimus ennen virallisen takuuajan päättymistä ja se tulee olla voimassa koko Frame & Crane Care -runkotakuun ajan.

Kattava takuu

PONSSE Frame & Crane

Care -takuu kattaa seuraavat runkorakenteet: ​etu- ja takarunko, keskinivel ja nivelrungot, nosturin jalusta, pää-, nosto- ja siirtopuomi ilman jatkeita sekä pilari.


työssä kasvattaakseen leik-

METSÄALAN AMMATTILEHTI kuupuimureiden ja metsä-

Ponsselta uusi harvesteripää eukalyptuspuun käsittelyyn

onetuotannossa on lomien jälkeen hyvä tahti päällä ja uusia koneita valmistuu akkaille sekä laajentuville vientimarkkinoille. Kuvassa työn alla FR68 ajokone.

ukamiin kun iristäytuhun anaimi-

iime mälntaa ituo-

ilanmme auhn ismaaTärs se inen ebissena nosanoo

Uusi PONSSE H7 HD EUCA -harvesteripää.

Ponsse tuo markkinoille uuden taisessa koneessa. Uuden harvesteripään geometria ja tekniset ratkaisut on tehty kuorivan PONSSE H7 HD Euca varmistamaan maksimaalinen tehokkuus -harvesteripään jo aiemmin lan- niin kuorinnan, syötön kuin sahauksenkin seeratun H8 HD Euca -harves- aikana. Harvesteripään tuotekehityksessä on keskitytty myös mekaaniseen kestäteripään rinnalle. Uusi tehokas vyyteen ja helppoontoimitetaan huollettavuuteen. Uutta, kuvassa valmistuvaa järeää HR86 harvesteria nyt Tehokkaat ja kuorintaterät asiakkaille ja mielenkiinto on syöttörullat ollut suurta. harvesteripää vahvistaakonetta enti- kohtaan takaavat laadukkaan kuorintatuloksen sestään Ponssen strategiaa heti ensimmäisen syötön aikana. Vahva olla johtava valmistaja maail- runko ja jämäkkä riipukekaari antavat harvesteripäälle kuorintatyössä tarvittamassa myös harvesteripäissä. van kestävyyden. Automaattiset ominai-

suudet ohjaavat sahan liikettä puun halkaisijan ja sahalaipan sijainnin mukaan Uusi harvesteripää on kehitetty sekä takaavat nopean katkonnan. yhteistyössä asiakkaidemme kansKaikki PONSSE-harvesteripäät on rasa, heiltä saadun palautteen perus- kennettu vastaamaan kaikkein rankimpiteella. Halusimme tuoda keski- ja suuri- en olosuhteiden vaatimuksia. Niille on kokoisen eukalyptuspuun korjuuseen tunnusomaista yksinkertainen ja vahva entistä tehokkaamman, tuottavamman ja rakenne, jonka ansiosta harvesteripäitä rankimmatkin olosuhteet kestävän har- voi käyttää eri korjuuolosuhteissa harvesvesteripään ja siinä olemme H7 HD Euca tereista tela-alustaisiin ratkaisuihin. Kaik-harvesteripään myötä onnistuneet. Uu- ki PONSSE-harvesteripäät valmistetaan tuus käy PONSSE Cobra,kuormatraktorimalliston Scorpion King ja suunnitellaan Ponssen tehtaalla ViereSampo-Rosenlewin pienin ja suurin: 10-tonnin jaFR28 Ergo harvestereille soveltuu varustettu hy- mällä.14-tonnin Suunnittelu on kokonaisvaltaista ja pyörivällämutta ohjaamolla FR68. vin myös 16-22 tonnin tela-alustaisiin ja se koskee niin mekaanisia osia kuin peruskoneisiin, kertoo Ponssen harveste- elektronista ohjausjärjestelmää, ohjainripäiden tuotepäällikkö Janne Loponen. laitteita ja ohjelmistoja. Valmistus on PONSSE H7 HD Euca -harvesteripään pitkälle automatisoitua, mikä takaa korrunko on vankkaa Heavy Duty -rakennet- kean laadun ja mittatarkkuuden. Kestävät ta eli se kestää rankimmissakin olosuh- letkutukset ja karsimaterät ovat tärkeä osa teissa niin metsäkoneessa kuin tela-alus- malliston luotettavuutta.

koneiden liiketoimintaa eri puolilla maailmaa.

hindran maanviljelyskoneiden KONEURAKOINTI globaalista kokoluokasta sekä jakelukanavasta ja toisaalta pystymme kasvattamaan Mahindran leikkuupuimuriliiketoimintaa globaalilla osaamisellamme, sanoo Sampo-Rosenlewin toimitusjohtaja.

Mahindran toimintatavan mukaan Sampo-Rosenlew Oy jatkaa edelleen erillisenä itsenäisenä yrityksenä hyödyntäen yhteisiä synergioita mahdollisuuksien Sampo Rosenlew Oy mukaan. Sampo Rosenlew Oy sijaitsee Mahindra on kappalemääräl- Porissa. Suomen liikevaihto on lisesti maailman suurin trakto- noin 50 miljoonaa euroa. Yritykreiden valmistaja. Leikkuupui- sen päätuotteet ovat leikkuupuimurit ovat toiseksi suurin tuote- murit ja metsäkoneet. Sampo gategoria maailmanlaajuisessa Rosenlew myy tuotteitaan yli 50 maataloussektorissa. Mahindran maahan ja viennin osuus myyntraktorituotannon kokoluokka nistä on noin 90%. Tärkeimmät yhdistettynä Sampo-Rosenlewin markkina-alueet ovat Eurooppa, globaaliin asiantuntemukseen IVY-maat, Amerikka ja Pohjoisleikkuupuimureissa antavat Afrikka. molemmille yrityksille mahdollisuuden tarjota laajempi tuote- Mahindra & Mahindra Ltd Mahindra-konsernin liikevalikoima eri maiden viljelijöiden tarpeisiin. Sampo-Rosenlew vaihto on 19,4 miljardia dollaria. tuo Mahindralle maailmanluo- Mahidralla on johtava asema kan osaamisen ja teknologian hyötyajoneuvoissa, tietotekniiTERÄKETJUT sadonkorjuuseen Mahindran kassa, rahoituspalveluissa ja lomaosakeliiketoiminnassa Intiasydinmarkkinoilla Intiassa, AaSTIHL sekä TRILINK teräketjut rullatavarana sekä mitoissaMahindran suoraan varastosta. sa. Yhtiö on myös maailman siassavalmiissa ja Afrikassa. tuki ja jakelukanava mahdollis- suurin traktorien valmistaja. tavat Sampo-Rosenlewille kas- Mahindran pääkonttori sijaitsee vun uusilla ja nykyisillä markki- Intiassa ja yritys työllistää yli na-alueillaan Euroopassa, IVY 256 000 henkilöä yli 100 maas-maissa, Pohjois- ja Etelä-Ame- sa.

PONSSE Itäinen Express PONSSE Express on asiakasystävällinen rahtipalvelu metsäkoneiden varaosatoimituksiin. Vakioreittiä ajava Ponssen rahtiauto toimittaa tilatut varaosat sovittuihin pisteisiin tai reitin läheisyydessä sijaitseviin osoitteisiin asiakkaan tarpeen mukaan.

N

Luonnonhoitoa ilman välikäsiä

PONSSE Itäinen Espress ajoreitti.

yt palvelu tavoittaa asiakkaita yhä laajemmalla alueella Kainuussa ja Rahtireitti ajetaan kaikkina arkipäivinä. Pohjois-Karjalassa. Varaosien toi- Kuorma lähtee Iisalmesta klo 22:00 ja mituspaikkona toimivat Ponssen omat lähetykset ovat perillä viimeistään seuhuoltopalvelukeskukset ja asiakkaan raavan aamupäivän aikana, useassa paianut vientimarkkinoitaan viime aikoina vauhdilla - kuvassa Espanjaan toimitettu toimipisteissä sijaitsevat toimituskontit. kassa jo aamuyöllä.

33


34

KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Veljekset Lehtomäki Oy on käyttänyt kantavia KOPA-teloja jo vuodesta 2016 hyvällä menestyksellä. Tällä hetkellä yritykseltä löytyy lähes 30 paria KOPA-teloja 900 mm ja 1000 mm leveinä.

Monikäyttöiset kantavat telat vakuuttaneet kestävyydellään Jopa ympärivuotiseen käyttöön

Veljekset Lehtomäki Oy on käyttänyt kantavia KOPA-teloja metsäkoneissaan hyvällä menestyksellä jo puolen vuosikymmenen ajan. Yhteistyö on ollut tiivistä telojen valmistaja Koneosapalvelun kanssa myös tuotekehityksessä.

M

ultialainen Veljekset Lehtomäki Oy urakoi puuta noin kahdella- kymmenellä metsäkoneella Keski-Suomen alueella toimien UPM:n avainyrittäjänä ja Metsä Groupin alueyrittäjänä. - Meille tuli KOPA-teloja ensimmäisten joukossa vuonna 2016. Jo lyhyen testailun jälkeen huomattiin että ne soveltuvat pehmeiden maiden korjuun lisäksi myös laajaan yleiskäyttöön - toki järkeä käyttäen, sanoo yrittäjä Pertti Lehtomäki. Tänä päivänä Veljekset Lehtomäeltä löytyy lähes 30 paria

Veljekset Lehtomäellä on hyviä kokemuksia KOPA-teloista myös järeissä Ponsse Elephant King kuormatraktoreissa kolmen vuoden ajalta; telaleveys on sekä edessä että takana 1000 mm.

KOPA-teloja. - Niinpä pystymme tarpeen vaatiessa varustamaan suurimman osa koneistamme kantavilla KOPA-teloilla. Noin puolet teloista on 900 mm leveitä ja puolet 1000 millisiä. Yleensä

käytämme etutelille kapeampia ja takana leveämpiä, jolloin painava koneen kuormatila kantaa pehmeillä paremmin kun pintapaineet pienenee. Kokeilimme aikanaan yhdessä ajokoneessa takana myös 1200 mm leveitä

KOPA-teloja, joita varten Ponsse muutti kuormatilan rakennetta että ne saatiin mahtumaan alle ilman että kuljetusleveys kasvoi liikaa. Erikoisratkaisu toimi ihan hyvin ja olihan koneessa kantavuutta, toteaa Lehtomäki.

Kesäaikaan KOPA-telat ovat laajasti käytössä koneiden alla, mutta niillä on ajettu läpi vuodenkin. - Pari talvea oli niin leutoja ja vähälumisia, että KOPA-telat olivat vallan mainiot niissä olosuhteissa. Mutta viime kevättalvena, kun lunta oli paljon, niin vaihdoimme niiden tilalle kapulateloja, sillä lumi pakkautuu renkaan ja telan väliin laittaen telirakenteet vähän turhan koville. Ja kun ajokuorma lumen takia kasvaa, niin se näkyy polttoaineenkulutuksessakin. Mutta sitten kun lumimäärä väheni asensimme KOPAt takaisin alle kohti kelirikkoa mentäessä. Myös jos ollaan oikein kivikkoisessa kohteessa vähän pidemmän aikaa, niin silloin on hyvä vaihtaa kapulatelat. Talvella KOPA-teloila ajettassa pitää ajourat miettiä niin, että ei jouduta sellaisiin tilanteisiin, että kone lähtee luistamaan sivuttain, sillä sileä telarakenne ei luonnollisesti tarjoa kapulatelan sivuttaispitoa rinteissä. Talvea varten yleensä hitsailemmekin KOPA-teloi-


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI

35

Luotettavaa AdBlue®-laatua vaativiin olosuhteisiin Yaran Air1® on kansainväliset ISO-laatukriteerit täyttävä AdBlue®-lisäaine, joka täyttää kaikkien moottorinvalmistajien takuu- ja laatuvaatimukset. Ensiluokkaisen Air1 AdBluen avulla varmistat SCR-teknologian varman toiminnan ja dieselajoneuvon matalat lähipäästöt. Suomessa Yara valmistaa AdBlueta Valkeakoskella.

Lisätietoja www.yara.fi, AdBlue.suomi yara.com tai Asiakaspalvelu puh. 09 4245 1803 Lataa ilmainen Air1-karttasovellus iPhone- tai Android-mobiililaitteellesi. Air1® on Yara International ASA:n rekisteröimä tavaramerkki. AdBlue® on Verband der Automobilindustrien e.V (VDA) rekisteröimä tavaramerkki.

hin lisää liukuestepaloja, kertoo Lehtomäki.

Pehmeillä mailla ylivertaiset - maastoon jää vähemmän jälkiä

Keski-Suomen alueella osuu aika usein leimikolle suota ja pehmeitä kohtia. - KOPA-telat ovat kantavuutensa ansiosta suokorjuussa aivan ylivertaiset ja silti ne soveltuvat hyvin yleiskäyttöön, joten teloja ei tarvitse koko ajan vaihdella. Tasainen sileä telalapun rakenne vähentää maastoon jääviä jälkiä ja koneen voi huoletta ajaa alas ritiläauton kyydistä metsätiellä tai sompailla kääntöpaikalla ilman että tien pinnat menee rikki, kertoo Lehtomäki.

Jatkuvaa kehitystä

Koneosapalvelu on tehnyt jatkuvaa kehitystyötä KOPA-teloissa ja rakenne onkin muuttunut vuosien saatossa saatujen kokemusten ja asiakaspalautteen perusteella. - Ensimmäiset telat olivat melko lailla kaivuritelat millä nimellä niitä alettiin kutsuakin. Mutta tänä päivänä KOPA-telat ovat jalostuneet aivan omaksi tuotteekseen täysin metsäkonekäyttöön tarkoitetuiksi. Alkusarjan teloissa oli lapuissa kaivukoneiden telavedossa tarvittavat reiät, joita ei tietenkään metsäkoneissa tarvittu. Ne poistuivat melko pian, mikä paransi telala-

pun kestävyyttä, ja kun HD-mallit tuli markkinoille niin myös teräsmateriaali vahvistui. Alkujaan suorat telalappujen päät Koneosapalvelu muotoili pyöristetyiksi, jolloin maastoon ei jää jälkiä eikä telat tarraudu maastossa kiinni kantoihin ym. sanoo Lehtomäki. Telalappujen lisäksi Koneosapalvelu on hionut muutenkin rakennetta entistä toimivammaksi. - Uusissa malleissa sivulenkit ovat aiempaa reilusti vahvemmat ja sitä kautta kestävämmät, mihin meidänkin antama palaute on varmasti vaikuttanut. Samoin telojen sisätartunnat ovat nyt suuremmat jolloin rengas ei pääse tiukassakaan paikassa pyörähtämään telan sisällä tyhjää ja ne tukevat aiempaa paremmin kenkäosaa. Myös telaohjureiden kulmia on muutettu matkan aikana ja ne ohjaavat telan oikein renkaan päälle. Kehitysprojekti on ollut hienosäädöissä vähän sellaista kellosepän työtä mikä näkyy tämän hetken telojen optimaalisessa rakenteessa. Ajomukavuus saa entistä enemmän kiitosta kuljettajiltamme, kommentoi Lehtomäki.

Pitkäikäinen tela

KOPA-telojen kestävyyteen ollaan Multialla oikein tyytyväisiä. - Meiltä löytyy teloja, joilla on ajettu erilaisissa olosuhteissa jopa 8000 tuntia ja ne ovat edelleen iskussa. Aika usein telat

KOPA-telat ovat osoittautuneet toimiviksi 10-pyöräisessä Ponsse Wisent kuormatraktorissa. KOPA -telat ovat 1000 mm leveät ja takatelillä telamatto metriä pidempi kuin normaalisti, joten kantavuus on omaa luokkaansa.

lähtevät meiltä käytetyn koneen mukana ja jatkavat sitten jossain elämäänsä, Lehtomäki toteaa.

Toimii jättiläisenkin alla

Veljekset Lehtomäellä on hyviä kokemuksia KOPA-teloista myös järeissä Ponsse Elephant King kuormatraktoreissa kolmen vuoden ajalta. - Elephant painaa täydessä telavarustuksessa lähes 30 tonnia - jättiläinen on muutenkin mitoiltaan suuri ja voimiltaan väkevä. Pyöräkooltaan R26.5 750x700 koneessa on sekä edessä että takana 1000 mm leveät

KOPA-telat eikä keston kanssa ole ollut mitään haasteita. Sileälappuiset telat kompensoivat hyvin koneen suurta massaa, jolloin kantavuus on pehmeilläkin hyvä, maastoon jää vähemmän jälkiä ja koneen pystyy purkamaan hy- vällä omallatunnolla tieltä, sanoo Lehtomäki.

10-pyöräinen suokone

Toinen mielenkiintoinen Veljekset Lehtomäen kone, jossa KOPA-telat ovat osoittautuneet toimiviksi, on 10-pyöräinen Ponsse Wisent kuormatraktori. - Kun mennään oikein peh-

meille, niin lisäakselin ja kantavat telat asentaa koneeseen parissa tunnissa, jonka jälkeen käytössä on todella kantava erikoiskone, jonka omapaino pysyy silti yllättävän alhaisena. KOPA -telat ovat 1000 mm leveät ja takatelillä telamatto metriä pidempi kuin normaalisti, joten suon yli mennään että heilahtaa, sanoo Lehtomäki.


36

KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Metsäkonepalvelu Yli Anttila Oy:n harvesterikuljettaja Teemu Varjus tunnetaan suosituista YouTube videoistaan - kannattaa käydä katsomassa!

Metsäkonepalvelu Yli-Anttila Oy metsäkonekalusto koostuu seitsemästä John Deeren harvesterista ja neljästä saman merkin ajokoneesta.

Puut tehtaalle yhden pysähdyksen taktiikalla Metsäkonepalvelu YliAnttila Oy on vuonna 1995 perustettu, Satakunnassa toimiva puunhankintaan liittyviä palveluja laajalla sektorilla tuottava toimija.

N

oormarkun Lassilasta lähtöisin olevalla yrityksellä on edelleen tukikohta kotikylällä mutta päätoimipaikka sijaitsee Porin Ulasoorissa, missä huolletaan oman kaluston lisäksi myös muiden yritysten kone- ja kuljetuskalustoa sekä palvellaan tarvikemyymälällä. Tomi Yli-Anttila aloitti metsurin työt jo nuorena kulkien savotoille mopolla moottorisahan kanssa. - Eno oli metsuri ja kun metsän keskellä asuttiin niin siitä se kipinä näihin hommin syntyi, vaikka meillä ei kotona ollut metsä- tai maatalousalan toimintaa. Vuonna 1992 menin Kullaan metsäkouluun mistä valmistuin vuonna 1995 käytyäni välissä armeijan. Saman vuoden syksyl-

- John Deeren metsäkoneet ovat luotettavia ja tuottavia, mikä on edellytys kannattavalle urakoinnille. Maailman suurin valmistaja tuo tasaiseen tahtiin markkinoille edistyksellisiä teknisiä ratkaisuja, mitkä tehostavat tekemistä ja helpottavat kuljettajan arkea, sanoo yrittäjä Tomi Yli-Anttila.

lä hankin traktorin millä aloin tehdä moottorisahan kanssa ”kokonaisurakointia” Noormarkun sahalle, muistelee Tomi Yli-Anttila yrittäjäuransa alkuvaiheita.

Kasvua konehankinnoilla ja yrityskaupoilla

Ensimmäisen varinaisen met-

säkoneen - käytetyn Lokomo 909 Turbo kuormatraktorin Yli-Anttila hankki vuonna 1997. - Se oli suuri harppaus ja ajokoneen tehokkuus oli aivan toista luokkaa kuin traktorin. Vuotta myöhemmin ostin käytetyn Pika 4500 harvesterin minkä tekniikan kanssa painiessa oppi paljon koneiden sielunelämästä.

Usko tekemiseen oli kuitenkin vahvaa joten päätin hankkia Logmanin toiseksi harvesteriksi ja yhteistyö Metsäliiton kanssa alkoi mikä jatkuu edelleen Metsä Groupin kanssa; teimme lisäksi siihen aikaan puuta jonkin aikaa myös Luvian sahalle. Sitten Logman vaihtui käytettyyn Timberjack 1270 harvesteriin ja

vuoden 2000 lokakuussa ostin ensimmäisen koneen Timberjack 1110:n Haralan Antilta. Siitä lähtien Antin kanssa yhteistyö on pelannut hyvässä hengessä ja vihreistä koneista onkin kätelty kymmeniä kauppoja, kertoo Yli-Anttola. Metsäkonepalvelu Yli-Anttilan vahva kasvu sai 2000-luvun alkupuolella lisää vauhtia yritysostojen kautta. - Melko lyhyessä ajassa teimme kolme yrityskauppaa tämän alueen toimijoiden Lehtosen, Varjuksen ja Pohjankiven kanssa heidän korjuutoiminnoistaan sekä kalustostaan. Yrityksen täyttäessä 10-vuotta 2005 korjuumäärä oli noin 150 000 kuutiota mikä tehtiin neljällä koneketjulla. Siitä alkoi sitten meidän talossa uusien koneiden aika kun vaihtoikään tulleet vehkeet vaihdettiin yksi kerralla uusiin vihreisiin koneisiin, toteaa Yli-Anttila.

Laajaa palvelua metsäurakoinnissa ja kuljetuksissa

Vuonna 2007 Metsäkonepalvelu Yli-Anttila laajensi toimintaansa puutavara-autoihin ja li-


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Metsäkonepalvelu Yli-Anttila Oy:n päätoimipaikka sijaitsee Porin Ulasoorissa osoitteessa Raja-Hiltantie 5 missä huolletaan oman kaluston lisäksi myös muiden kone- ja kuljetuskalustoa sekä palvellaan tarvikemyymälällä.

säksi tehtiin pitkään maanmuokkausta ja metsuritöitä. - Tänä päivänä kalusto koostuu seitsemästä John Deeren harvesterista, neljästä saman merkin ajokoneesta ja puutavara-autoja on ajossa kuusi. Koneet kulkee savotoilta toiselle kahdella ritiliäautolla joilla kuljetetaan myös muiden yrittäjien koneita ja paketti- & lava-autoja on käytössä yli kaksikymmentä. Metsurityöt jäivät pois vuonna 2020 toiminnastamme uudesta urakointimallista johtuen. Ostamme korjuu- ja maanmuokkauspalveluita lähialueen yrityksiltä, joiden kanssa tehdään erittäin hyvää yhteistyötä. Yhteensä puuta korjattiin vuonna 2020 yli 480 000 kuutiota ja kuljetettiin autoilla yli 250 000 kuutiota asiakkaillemme Metsä Groupille, UPM:lle ja Westasille. Korjuusta merkittävä osa päätehakkuuta mutta toki harvennuksiakin tehdään paljon ja kesäisin ajetaan hakkuutähteitä laajalta alueelta. Tekeminen on pysynyt hyvällä tasolla haasteellisista ajoista huolimatta ja usko alan tulevaisuuteen on järkkymätön joten kasvua haetaan edelleen, kommentoi Yli-Anttila.

Motivoitunut henkilökunta kaiken perusta

Omaa henkilökuntaa on Metsäkonepalvelu Yli-Anttilan palveluksessa tällä hetkellä 32. - Kuljettajamme ovat rautaisia ammattilaisia mikä on kaiken toiminnan perusta. Joukkuehenki on hyvä ja työurat pitkiä: ensimmäinen kuljettajani Kalervo Viitala on ollut palveluksessa jo 22 vuotta ja parikymmentä miestä on tehnyt jo yli 10 vuoden uran talossa. Korjaamolla työskentelee kolme osaavaa asentajaa, mikä mahdollistaa huoltojen tarjoamisen myös ulkopuolisille sekä tarvikemyymälän pyörittämisen. Uutena palveluna aloitamme rengastyöt ja renkaiden myynnin tulevan syksyn aikana, ilmoittaa Yli-Anttila.

Kokonaisuus ratkaisee konevalinnoissa

Vahva luotto John Deeren metsäkoneisiin on syntynyt pitkän yhteistyön ja hyvien tuotteiden ansiosta.

- John Deeren koneet ovat luotettavia ja tuottavia, mikä on edellytys kannattavalle urakoinnille. Maailman suurin valmistaja tuo tasaiseen tahtiin markkinoille edistyksellisiä teknisiä ratkaisuja, mitkä tehostavat tekemistä ja helpottavat kuljettajan arkea. Ja kun koneet valmistetaan Joensuussa niin meitä suomalaisia asiakkaita kuunnellaan tuotekehityksessä herkällä korvalla. Isossa roolissa yhteistyössä on Metsäkonehuolto Kähkösellä, joka toimii alueen virallisena John Deere huoltona. Heidän osaaminen ja motivaatio on ihailtavalla tasolla joten koneet pysyvät iskussa ja jos ongelmia tulee niin Kähkönen hoitaa asiat kuntoon, kehuu Yli-Anttila. Kaikissa Yli-Anttilan John Deere koneissa on ollut huoltosopimukset jo pitkään. - John Deere huoltosopimus on ihan ehdoton asia millä koneiden kulut voi ennakoida tarkkaan. Sen ansiosta yrittäjän ei tarvitse itse liikaa järkeillä huoltoasioita ja voi keskittyä tuottavan työn kehittämiseen. Toki tällaisella kone- ja automäärällä on aina jotain pientä laitettavaa joten oma halli ja osaavat asentajat ovat tärkeä lenkki kokonaisuudessa, toteaa Yli-Anttila.

Uuteen konekalustoon investoidaan tasaisesti

Metsäkoneiden vaihtoväli on Yli-Anttilalla yleensä noin viisi vuotta, jolloin mittarissa on noin 10 000 tuntia. - Vaikka tänä päivänä koneet ovat todella hyviä niin jos niitä ei vaihda sopivassa syklissä niin tuottavuus alkaa kärsiä ja huoltokulut kasvaa. Nyt mennään koronan ym. metsäteollisuuden heilahtelujen takia ehkä hieman pidemmällä vaihtovälillä mutta tänäkin vuonna meille tulee useampi uusi John Deere kone. Harvesterit ovat 1170 ja 1270 malleja ja ajokoneissa 1210 on meille sopivin kokoluokka. IBC -kärkiohjausta on otettu nyt myös motoihin ajokoneen lisäksi ja siitä kuljettajat tykkää. Monipuolisen TimberOffice järjestelmän kautta tehdään tarkkaa koneiden toimintojen ja

KONEURAKOINTI

37

Myymälästä löytyy urakoinnissa ja kuljetustoiminnassa tarvittavia varusteita. Uutena palveluna aloitetaan syksyllä renkaiden myynti ja asennus.

kustannusten seurantaa. Yleensä kerran kuukaudessa katsotaan jokaisen koneen data läpi ja jos tuotos suhteessa polttoaineenkulutukseen alkaa vähänkin laskemaan niin on aikaa tehdä tarvittavat säädöt John Deeren toimesta, kertoo Tomi Yli-Anttila.

Vapaa-aikana savusukellusta ja puutavaran ajoa

Vaikka ison urakointi- ja kuljetusyrityksen pyörittäminen vie aikaa niin Tomi Yli-Anttila ehtii panostaa vapaa-ajallaan pelastustoimintaan ja ajaa lisäksi puutavara-autoa. - Itsellä on ollut aina vahva tarve pyrkiä auttamaan ihmisiä ja siihen palokuntaharrastus on sopii mainiosti. Palokunnissa toimii hienoja ihmisiä ja siellä näkee miten toimitaan yhdessä joukkueena tavoitteen eteen. Minulle erityisesti savusukellus on kiehtova pelastuslaji ja siinä joutuu kokeilemaan rajojaan monessa mielessä. Ja palokuntaharrastuksessa pysyy myös fyysisesti kunnossa; treenaamista ja testejä on tasaisesti sillä palomiehestä ei saa tulla kesken tehtävän pelastettavaa. Puutavaraautoa ajan melko paljon niin että lähden tien päälle viiden aikaan ja siitä kun aamu koittaa niin on ajellessa aikaa soitella kuljettajien kuulumisia ja jutella muustakin kuin työasioista, mihin ei toimistopäivän hässäkässä ole aikaa, sanoo Yli-Anttila.

- Itsellä on ollut aina vahva tarve pyrkiä auttamaan ihmisiä ja siihen palokuntaharrastus on sopii mainiosti. Palokunnissa toimii hienoja ihmisiä ja siellä näkee miten toimitaan yhdessä joukkueena tavoitteen eteen, sanoo Tomi Yli-Anttila.

Puuta urakoidaan Metsä Groupille, UPM:lle ja Westasille. Korjuusta merkittävä osa päätehakkuuta mutta toki harvennuksiakin tehdään paljon ja kesäisin ajetaan hakkuutähteitä laajalta alueelta.

Puutavarayhdistelmiä on Metsäkonepalvelu Yli-Anttilalla ajossa kuusi.


38

KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

VILPPULA

KUOPIO

LAPPEENRANTA

020 755 1240 Teollisuustie 5

020 755 1243 Saaristokatu 5

020 755 1245 Toikansuontie 7

Avoinna arkisin klo 7.30-16.30 • www.koneosapalvelu.fi • info@koneosapalvelu.fi Puheluhinnat 0207-alkuisiin numeroihin kiinteästä verkosta ja matkapuhelimesta 8,35 snt/puh + 16,69 snt/min.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI

39

Metsäkonehuolto Kähkönen Oy:n toimitilat sijaitsevat Nakkilassa osoitteessa Varjuksentie 217. Viihtyisästä myymälästä löytyy laajasti urakoinnissa tarvittavia tuotteita ja tarvikkeita.

Vihreiden metsäkoneiden huoltoa Nakkilassa Metsäkonehuolto Kähkönen Oy on tehnyt metsäkoneiden huoltoja vuodesta 1993 lähtien, jolloin aloitettiin Lokomo koneiden huolto. Sitten vihreiden metsäkoneiden nimi muuttui ensin Timberjackiksi ja lopulta John Deereksi mutta Nakkilassa on huollettu aina Joensuussa valmistettuja maailmanluokan metsäkoneita.

K

ähkösen tontilla on harrastettu kauppatoimintaa yli 70 vuotta ja metsäkonehuollon vieressä palvelee edelleen K-kyläkauppa Kähkönen. Yrittäjäveljekset Janne ja VeliMatti Kähkönen jatkavat toimintaa jo kolmannessa polvessa: - John Deere metsäkoneiden huolto on toimintamme perusta ja lisäksi toimimme John Deere -traktoreiden sopimushuoltajana sekä myymme John Deeren laitteita kuten ruohonleikkureita. Asiakkaita palvellaan suurella varaosavarastolla ja myymälästä löytyy varusteet sekä tarvikkeet urakointiin, joita voi tilata kätevästi myös verkkokaupastamme.

Laaja tuore konekanta

John Deere metsäkoneita huol-

pysyy hyvällä tasolla koneiden tekniikan kehittyessä, sillä John Deere Forestryn koulutus on jatkuvaa ja laadukasta. Nyt korona aikaan koulutukset on hoidettu netin kautta mikä sekin on toiminut mallikkaasti, sanoo VeliMatti Kähkönen.

Luotettavaa tekniikkaa

Metsäkoneet pitää iskussa osaava ja kokenut porukka. Huhtikuussa Ammattilehti teki Hyviä uutisia! lähetyksen Kähköseltä ja uutisankkuri Helena Riihitupa pääsi esittelemään yrityksen toimintaa laajalle katsojakunnalle.

letaan laajalla alueella noin sadan kilometrin säteellä Nakkilasta. - Vihreä konekanta on vahva alueellamme: huoltosopimuksen alaisia koneita on noin seitsemänkymmentä sekä lisäksi tietenkin uudempaa ja vanhempaa kalustoa ilman kiinteää sopimusta joten kokonaismäärä on pitkälle toistasataa. Suurin osa John Deere Forestryn Antti Haralan myymistä uusista koneista otetaan nykyään huoltosopimuksella, mikä helpottaa urakoitsijan arkea kun ylläpitokulut pysty-

- Henkilökuntamme osaaminen pysyy hyvällä tasolla koneiden tekniikan kehittyessä, sillä John Deere Forestryn koulutus on jatkuvaa ja laadukasta, sanoo Veli-Matti Kähkönen.

tään tarkasti ennakoimaan. Konekanta on koko ajan tuoreempaa aktiivisilla metsäkoneurakoitsijoilla ja koneiden vaihtoväli yleensä kolme vuotta tai sitä nopeampikin, toteaa Janne Kähkönen.

Huoltosopimus suosittu - antaa pitkät takuut

John Deere tarjoaa hyvät takuuehdot uusille metsäkoneille ja huoltosopimuksen avulla takuita saadaan jatkettuakin mitä hyödynnetään laajasti. - Täystakuu on 1 vuosi / 2000 tuntia mutta jatkosopimus on tarjolla huoltosopimuskoneille aina 6000 tuntiin saakka. Lisäksi moottorille, voimansiirrolle ja hydrauliikalle on saatavilla jatkotakuu aina 9000 tuntiin saakka huoltosopimuksen yhteydessä. Ja huoltosopimuksen alaisille uusille koneille saa 3 vuoden / 10 000 tunnin runkotakuun, opastaa Kähkönen. Uusien John Deere metsäkoneiden perushuoltoväli on 750 tuntia jolloin tehdään moottoriöljyn vaihto ja muita pieniä toimenpiteitä. Suurempi huolto on

edessä 1500 tunnin kohdalle ja vielä laajempi 3000 tunnissa. - Perus öljyhuollon asiakkaat tekevät aika usein itse tai me käymme metsässä hoitamassa homman. Mutta 1500 ja 3000 tunnin huollot tehdään aina hallillamme, missä on oikeat välineet ja olosuhteet vaativampaan tekemiseen. Huollossa työskentelee viisi raudanlujaa metsäkonehuollon osaajaa, joilta onnistuu vaikeatkin remontit kuten vaikka moottoreiden ja voimansiirron isommat korjaukset. Henkilökuntamme osaaminen

John Deere metsäkoneiden tekniikka on kehittynyt huimin loikkauksin viime vuosina, mikä on asettanut huollolle uusia haasteita mutta tuonut paljon enemmän hyötyä. - Koneet ovat tänä päivänä todella luotettavia; erityisesti sähkö- ja hydrauliikkajärjestelmät ovat kehittyneet aivan uudelle tasolle joten ongelmia syntyy harvoin. Vaikka tekniikkaa on tullut valtavasti lisää niin huoltaminen on itse asiassa helpottunut ja yksinkertaistunut. Koneiden käyttöliittymän kautta pääsee käsiksi niiden sielunelämään ja vianhaku sekä säätäminen on nopeaa. Pystymme myös ottamaan koneisiin etäyhteyden metsään ja tutkimaan mahdollisia ongelmia menemättä paikanpäälle. Samoin öljyanalyysien avulla nähdään jos moottorissa, voimansiirrossa tai hydrauliikka järjestelmässä on ongelmia sekä pystytään ennakoimaan asiat niin että kalliita komponenttivaurioita ei pääse syntymään, sanoo Janne Kähkönen.

- John Deere metsäkoneiden huolto- ja varaosapalvelut ovat toimintamme vankka perusta, sanoo Janne Kähkönen esitellessään myymälän tuotevalikoimaa.


40

KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

MaailMan johtava Metsäkoneiden ja Maanrakennuskoneiden Markkinapaikka.

Myy koneesi Mascuksessa, niin muutkin tekevät

www.mascus.fi

John Deere Forestry tukee nuoria lupaavia urheilijoita Metsäkonevalmistaja John Deere Forestry Oy tukee nuoria lupaavia urheilijoita heidän matkallaan menestykseen. Yhteistyö painija Arvi Savolaisen kanssa jatkuu, uusia yhteistyökumppaneita ovat keihäänheittäjä Tino Mäkelä ja seitsenottelija Saga Vanninen.

A

rvi Savolainen on 22-vuotias jo kansainvälisesti menestynyt urheilija, jonka seuraavana tavoitteena on menestyminen painin olympialaisissa. Savolainen painii kreikkalais-roomalaisen painin 97-kiloisten sarjassa. Arvi Savolainen on paininut 20-vuotiaiden EM- ja MM-kultaa, U23-sarjassa EM- ja MM -kultaa sekä PM-kultaa nuorten ja aikuisten sarjassa. Savolainen on ensimmäinen suomalainen painija, joka on voittanut alle 23-vuotiaiden maailmanmestaruuden, vuonna 2019. Vuonna 2020 Savolainen voitti Suomen

Painija Arvi Savolainen.

Mestaruuden 130-kiloisten sarjassa, ja sijoittui Rooman EM -kilpailuissa 130 kg painoluokassa viidenneksi. Maaliskuussa 2021 Savolainen paini Suomelle maapaikan Tokion olympialaisiin 97-kiloisten sarjassa. Joensuulainen 21-vuotias keihäänheittäjä Tino Mäkelä edustaa Suomea keihäänheitossa tavoitteenaan menestyä nuorten SM- ja EM-kilpailuissa vuonna 2021 sekä jatkossa aikuisten tasolla. Vuonna 2017 ja 2018 Mäkelä heitti SM-hopeaa alle 19-vuotiaiden sarjassa. Vuonna 2019 Mäkelä heitti SM-pronssia ja vuonna 2020 SM-kultaa alle 22-vuotiaiden sarjassa. Elokuussa 2020 Mäkelä heitti ennätyksensä 80,11 metriä. Saavutukset kertovat pitkäjänteisestä ja pää-

määrätietoisesta työstä. Toukokuussa 18-vuotta täyttävä tamperelainen seitsenottelija Saga Vanninen rikkoo ennätyksiä omassa lajissaan. Vanninen saavutti lajissa SM-hopeaa vuonna 2020. Vuoden 2020 ennätyspisteet 5861 ovat myös 19- ja 17-vuotiaiden Suomen ennätys. Vuonna 2019 Vanninen saavutti kultaa nuorten Olympiafestivaalissa Bakussa.Seitsenottelu on vaativa urheilulaji, joka nuorten lahjakkaiden urheilijoiden ansiosta on nousemassa jälleen yhdeksi suomalaiseksi kärkilajiksi. Kaudella 2021 Vanninen tavoittelee mitalisijoja nuorten EM- ja MM-kilpailuista. - On hienoa olla tukemassa suomalaisia nuoria urheilijoita matkalla menestykseen. Jatkam-

Keihäänheittäjä Timo Mäkelä.

Seitsenottelija Saga Vanninen.

me yhteistyötä myös jääkiekossa Ilveksen ja Tapparan sekä koripallossa Joensuun Katajan kanssa, kertoo John Deere Forestry Oy:n markkinointipäällikkö Sami Kulmala. John Deere Forestry on valmistanut metsäkoneita Joensuussa

vuodesta 1972 lähtien. Yli 90 % tuotannosta menee vientiin. Merkkinä suomalaisesta valmistuksesta John Deere Forestrylle on myönnetty Avainlippu-tunnus. Yhtiöllä on Suomessa noin 700 työntekijää. Metsäkoneiden tuotekehitys on Tampereella.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Rovaniemen uusi asiakaspalvelukeskus tulee olemaan kooltaan yli 1.400 m2. Rakennukseen tulee neljän koneen korjaamohalli sekä erillinen etälukituksella toimiva pesuhalli, jonne asiakas voi tuoda koneen oman aikataulunsa mukaan. Lisäksi tiloihin tulee varaosa- ja tarvikemyymälä, varaosavarasto sekä neuvottelu- ja koulutustilat ja henkilöstön sosiaalitilat.

John Deere Forestrylle uusi asiakaspalvelukeskus Rovaniemelle John Deere Forestry Oy rakennuttaa uuden asiakaspalvelukeskuksen Rovaniemelle. Rakennus valmistuu vuoden 2022 alkupuolella. Uusi asiakaspalvelukeskus tulee sijaitsemaan Energiakadulla, vain muutaman kilometrin päässä nykyisestä toimipisteestä Kemin suuntaan.

U

usi asiakaspalvelukeskus kuuluu sarjaan investointeja, joilla John Deere Forestry Oy vahvistaa asiakastukea päämarkkinoillaan. Nykyisen Rovaniemen toimipisteen kaikki toiminnot tulevat siirtymään uuteen rakennukseen. Rovaniemen uusi asiakaspalvelukeskus tulee olemaan kooltaan yli 1.400 m2. Rakennukseen tulee neljän koneen korjaamohalli sekä erillinen etälukituksella toimiva pesuhalli, jonne asiakas voi tuoda koneen oman

aikataulunsa mukaan. Lisäksi tiloihin tulee varaosa- ja tarvikemyymälä, varaosavarasto sekä neuvottelu- ja koulutustilat ja henkilöstön sosiaalitilat. 10.000 neliömetrin tontilla on hyvin tilaa kylmävarastolle, uusille ja käytetyille sekä huoltoon tuleville koneille. - Olemme johdonmukaisesti investoineet asiakastuen parantamiseen Suomessa. Viime vuonna valmistui uusi asiakaspalvelukeskus Laukaaseen ja nyt investoimme Rovaniemelle. Näemme Pohjois-Suomen erittäin merkittävänä alueena puunkorjuussa, kertoo Suomen aluejohtaja Mika Hannonen. - Uusi asiakaspalvelukeskus tulee lisäämään huoltokapasiteettia ja vahvistamaan varaosasaatavuutta isomman paikallisen varaston myötä, toteaa jälkimarkkinointipäällikkö Mikko Borgström. Uuden rakennuksen suunnittelussa on otettu huomioon asiakkaiden toiveet ja Pohjois-Suomen erityisvaatimukset: - Työturvallisuus, ergonomia ja viihtyvyyteen panostaminen ovat olleet tärkeitä tekijöitä investointia suunniteltaessa”, Borgström jatkaa.

Jukka-Pekka Seljänperä piiripäälliköksi Pohjois-Suomen myyntipiirin Jukka-Pekka Seljänperä on nimitetty John Deere Forestry Oy:n Pohjois-Suomen myyntipiirin piiripäälliköksi. Hän aloittaa tehtävässään 9.8.2021.

K

oulutukseltaan Seljänperä on metsätalousinsinööri AMK. Hän tuntee hyvin metsäkonealan työskenneltyään vuosina 2014-2019 John Deere Forestry Oy:n piiripäällikkönä Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun konemyynnissä. Pohjois-Suomen piiripäällikön tehtävään hän siirtyy Avescolta, jossa hän on toiminut avainasiakaspäällikkönä vastaten CAT-maansiirtokoneiden myynnistä Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin alueella.

Jukka-Pekka Seljänperä aloittaa John Deere Forestry Oy:n Pohjois-Suomen myyntipiirin piiripäällikkönä 9.8.2021.

KONEURAKOINTI

41

Turvallisuutta ja tuottavuutta Kiesitech kuormankiristimillä ja syöttörullilla

Lue lisää kiesitech.fi

Kiesitech Oy | www.kiesitech.fi | +358 40 548 8231


42

KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Teloissa oltava vaihtoehtoja erilaisiin korjuuolosuhteisiin FinnHarvest on täyden palvelun puunkorjuuyritys joka tuottaa huomattavaa lisäarvoa metsäyhtiöille sekä metsänomistajille. Savon alueen lisäksi urakoidaan Keski-Euroopassa; yhteensä 36 Ponsse metsäkoneella 65 ammattilaisen voimin sekä osayrittäjien kalustolla. Koneiden tehokkuuden maksimoimisessa oikein valitut telat ovat merkittävässä roolissa.

M

etsäkoneilla operoidaan hyvin erilaisissa maasto- ja sääolosuhteissa. Välillä ollaan pehmeillä suomailla tai kelirikossa, sitten kivikossa, noustaan jyrkkiä rinteitä ja talvella mennään syvässä lumessa. - Korjuuolosuhteet vaihtelevat hyvin paljon joten tela-asioissa ei ole yhtä totuutta. Koska konekantamme on laaja ja telat ovat alla suurimmassa osassa koneita ympäri vuoden, niin johtavien valmistajien erilaisia malleja on käytössä paljon. Pyrimme optimoimaan telat koneen ja käyttöolosuhteiden mukaan niin pitkälle kuin mahdollista, mutta koska metsässä vaihtelevissa maastoissa säiden armoilla työskenneltäessä on paljon muuttujia niin telavalinta on aina jollain tavalla kompromissi, kertoo FinnHarvest Oy:n Otto Piironen.

Käytössä laaja valikoima erilaisia telamalleja

FinnHarvestin telakanta koostuu Koneosapalvelun, Olofsforsin, Clarkin ja uusimpana Pewagin teloista. - Jokainen valmistaja tekee hyvää tuotekehitystä ja uusia malleja tulee markkinoille tasaiseen tahtiin. Niistä sitten pyrimme löytämään parhaiten sen hetkiseen tarpeeseen istuvat telat. Yhteistyö eri telamerkkien kanssa on hyvää ja heiltä saa osaavaa teknistä tietoa mikä hel- pottaa valintoja. Ja paljon teloista jutellaan ja vaihdetaan kokemuksia muiden metsäkoneyrittäjien kanssa, kommentoi Piironen.

FinnHarvest Oy urakoi 36:lla Ponsse metsäkoneella, joissa lähes kaikissa käytetään teloja ympäri vuoden. Johtavien telavalmistajien tuotteista pyritään löytämään optimaaliset vaihtoehdot erilaisiin korjuuolosuhteisiin. Viime vuoden lopulla käyttöön otettiin ensimmäiset Pewag Flow Perfect -sekatelat, mitkä ovat osoittautuneet kulutuskestäviksi ja muutenkin toimiviksi yleisteloiksi.

Hyvät ensikokemukset Pewag teloista

Viime vuoden loppupuolella FinnHarvest hankki ensimmäiset


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI

43

Pitkätelinen Ponsse Buffalo asettaa omat vaatimuksensa teloille. FinnHarvestin 50-v. historian kunniaksi pari vuotta sitten käyttöön otettu kone varusteltiin RST-Steelin valoraudalla ja Lazer valoilla sekä rosterikoristeilla.

Pewag Flow Perfect -sekatelassa joka toinen telakenkä on kantava ja joka toinen ottava.

itävaltalaisvalmistaja Pewagin telat. - Pari vuotta vanhaan pitkäteliseen Ponsse Buffalo ajokoneeseen asennettiin eteen ja taakse Pewag Flow Perfect sekatelat, joissa joka toinen telakenkä on kantava ja joka toinen ottava, kertoo Piironen. Toukokuun lopulla Pewag teloilla oli ehditty ajaa lähes 1500 tuntia. - Telat tuli alle loppusyksyn märässä ”hiekkapaperikelissä” mikä syö teräsrakenteita eniten.

ohjurit nouse renkaan päälle tai renkaat pääse pyörähtämään rinteessä tyhjää telan sisällä, sanoo Piironen.

Sitten saatiin kunnon talvi ja paljon lunta kunnes koitti upottava kelirikon aika. Ja kun maasto kuivui teloilla on ajettu kovilla pohjilla ja kivikoissa, joten reilun puolen vuoden ensitestiin mahtui laajasti eri olosuhteiden kirjo, toteaa Piironen. FinnHarvestin ensikokemukset Pewag teloista ovat hyvin positiiviset. - Flow Perfect on mainio yleistela mikä pelaa laajasti erilaisissa korjuu- ja sääolosuhteissa. Sivulenkkien, liittimien ja hok-

kien kuluminen on ollut hämmästyttävän vähäistä johtuen käytetyistä teräsmateriaaleista ja hiilletyskarkaisusta sekä 26 mm vahvoista taotuista lenkeistä. Niinpä ketjuja on tarvinnut kiristää vain kolme kertaa joista viimeisin operaatio tehtiin aika äskettäin eli kiritysväli on ollut haastavissa olosuhteissa ajettaessa jossain 600-700 tunnin välillä. Se on erittäin harvoin ottaen huomioon että kyseessä on pitkätelinen Buffalo missä telat pitää olla aina kireällä ettei sivu-

Ammattimies kehuu...

Pewagin teloilla varustetulla Buffalolla ajaa FinnHarvestin kuljettaja Sami Koivisto, jolla on 19 vuoden kokemus ajokonehommista: - Joo kyllä nämä ovat mielestäni parhaat yleistelat mitä olen käyttänyt. Telat toimivat hyvin eri olosuhteissa ja niillä on mu-

kava ajaa myös kovalla maalla tai vaikka jäisellä metsätiellä, sillä ne eivät ravista konetta vaikka telat on etutelilläkin. Se johtuu siitä että telahokit on sijoiteltu tasapainoisesti neljään eri linjaan, jolloin saavutetaan samalla huima vetopito. Pewagit myös istuu nätisti renkaan päälle ja ohjurit on oikeissa paikoissa, joten ne eivät lähde syömään renkaan pintoja.


44

KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Käy tutustumassa uusiin kotisivuihin www.vlh.fi

SUOMEN VIESTILAITEHUOLTO OY Hämeentie 1, Äänekoski puh. 0400 123 021 Pispalan valtatie 25, Tampere, Jori Lieska 0400 643 464 * info@flh.fi * facebook.com/viestilaitehuolto

Länsi-Suomen alueen John Deere -metsäkoneiden, -maatalouskoneiden ja -pienkoneiden sopimushuolto.

p. 010 271 6620 metsäkonehuoltokahkonen.fi

NAKKILA Varjuksentie 217


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI

45

Harvesterivarusteet Iggesundilta Iggesund metsäkonevarusteet edustavat teknisen kehityksen kärkeä ja ruotsalaista korkeaa laatuajattelua. Nyt Iggesundilla on tarjolla täydellinen kattaus harvesterikäyttöön eli laipat, teräketjut ja teroituskoneet.

I

ggesund on yksi maailman johtavista metsäkonevarusteiden toimittajista ja harvesterilaipoissa suurin eurooppalainen valmistaja. - Suomalaisten vaativien urakoitsijoiden keskuudessa merkillä on erittäin hyvä maine ja vuosikymmenten työllä saavutettu vahva markkinaosuus. Nyt kun Iggesund tarjoaa täydellisen paketin harvesterivarusteissa niin asema vain vahvistuu tulevaisuudessa, sanoo Metsätyö Oy:n Markku Sivelä. Iggesund Forest Ab on osa Olofsfors -konsernia jonka tytäryhtiö Metsätyö Oy vastaa myynnistä Suomessa kolmesta toimipisteestään käsin. - Olofsforsin legendaariset metsäkonetelat ja liukuesteketjut sekä kulutusterät yhdistettynä Iggesundin tuotteisiin muodostavat valikoimamme vahvan rungon, ilmoittaa Sivelä.

Iggesund Blue Line -harvesterilaipat

Iggesund Blue Line -harvesterilaippasarja on tulos yli 30 vuoden kokemuksesta harvesterilaippojen kehittämisestä, testaa-

Iggesund Blue Line -harvesterilaippasarjasta löytyy R7 (ylh.) ja R8 -mallit (kesk.) useilla eri tyvileveyksillä ja laippapituuksilla sekä markkinoiden laajin valikoima kansokäsittelylaippoja (alla).

misesta ja valmistamisesta ammattiurakoitsijoiden tarpeisiin. - Iggesund harvesterilaipat 404”-teräketjujaolle ovat pääsääntöisesti 2 mm ketju-uralla. Laipan tyvet ja kiinnitystavat jakautuvat kahdelle kiinnityshahlolle; 10 mm ja 15 mm. Blue Line R7 -laipan kiinnityshahlon leveys on 10 mm, tyvileveyksiä ja laippapituuksia on useita. Blue Line R8 -laipan tyviloven leveys on 15 mm. Laippatyyppi on yleistyvä ja tunnetaan markkinoilla Jet-Fit -tyvisenä tai Iggesundin Open End -nimellä. Avoimet reiät aivan laipan peräosassa mahdollistavat nopean laipan ja teräketjun vaihdon,

useissa harvesteripäissä ilman työkaluja. Myös R8 -mallista on tarjolla useita laippa pituuksia ja peräleveyksiä. Iggesundilta löytyy myös markkinoiden laajin valikoima kantokäsittelylaippoja, opastaa Sivelä.

Iggesund HarvX -teräketjut

HarvX X2 -teräketjut on kehitetty ja optimoitu yhteistyössä Iggesund Forest Ab:lle. - Raaka-aineena tuotteelle on korkealaatuinen, saksalainen, erikoisseostettu teräs, joka karkaistaan ja käsitellään soveltuvaksi erityisesti nopeaan harvesterisahaukseen ja pitkään terävänä säilymiseen. HarvX-teräketju on saatavissa valmismittoina tai ns. rullatavarana, kertoo Sivelä.

Iggesund -teroituskoneet

Viimeisin uutuus Iggesundilla on brändätyt teräketjujen teroituskoneet maailmanlaajuiseen levitykseen. - Valikoimissa tutut ja turvalliset Markussonin valmistamat Grindomatic, Triplematic ja Sensomatic joiden nimet ovat päivittyneet BlueMaticiksi, TriMaticiksi ja PremoMaticksi. Metsätyö on toimittanut kyseisiä teroituskoneita asiakkailleen jo parin vuosikymmenen ajan yhteensä yli tuhat kappaletta, mikä kertoo niiden tehokkuudesta ja luotettavuudesta. Iggesundin teroituskoneissa on hinta-laatu suhde varmasti kohdillaanja Metsätyöltä löytyy laitteisiin myös varaosat hyllystä, lupaa Markku Sivelä. Iggesund HarvX X2 404”-jakoinen teräketju 2,0 mm:n laipan ketju-uralla. Teräketju on saatavissa valmismittoina ns. rullatavarana.

Iggesund tarjoaa teräketjuhuoltoon BlueMatic, TriMatic ja PremoMatic teroituskoneet.


46

KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Keski-Suomen Metsäkymppi Oy on käyttänyt jo parin vuoden ajan PONSSE Express toimituspalvelua kulutustavaroiden hankinnassa: - Konsepti toimii hienosti ja helpottaa arkeamme oleellisesi, kehuu Matti Kumpula (vas.). Ponssen aluevaraosapäällikkö Janne Lavonen kuuntelee positiivista palautetta tyytyväisenä...

Metsäkonetarvikkeet perille toimitettuna PONSSE Express on säännöllinen toimituspalvelu, jonka avulla metsäkoneyrityksellä on hyllyssä oikeaa kulutustavaraa aina riittävästi ilman, että pääomia sitoutuu varastoon turhaan. Maksat edullisen, ennakolta sovitun hinnan vain tavarasta jonka käytät, et muusta. Käytetyt pakkaukset toimitetaan kierrätykseen.

Ponsse on luotettava yhteistyökumppani, joka tarjoaa kestävät osat ja laadukkaat tarvikkeet sekä erinomaisen toimivan teräketju- ja laippahuollon. Tuotteet ja palvelu on hinnoiteltu varmasti kilpailukykyisesti ja lisäksi kasvatat Ponsse-bonusta jokaisella toimituskerralla. PONSSE Express toimituspalvelu operoi jo kahdeksasta Ponsse palvelukeskuk-

PONSSE Express toimituspalvelu operoi jo kahdeksasta Ponsse palvelukeskuksesta käsin eli Hyvinkäältä, Kouvolasta, Mikkelistä, Tampereelta, Jyväskylästä, Kuopiosta, Seinäjoelta ja Rovaniemeltä.

sesta käsin eli Hyvinkäältä, Kouvolasta, Mikkelistä, Tampereelta, Jyväskylästä, Kuopiosta, Seinäjoelta ja Rovaniemeltä, luettelee Ponsse Oyj:n aluevaraosapäällikkö Janne Lavonen.

Toimivaa asiakaspalvelua Hyppäsimme PONSSE Ex-

pressin kyytiin toukokuun lopulla Keski-Suomen palvelukeskuksesta Leppävedeltä, missä varaosamyyjä Sulevi Kirmanen oli pakannut pakettiautoon mm. väriaineita, värisuuttimia, terälaippoja, teräöljyä ja perävaunuun ison määrän asiakkaille teroitettuja teräketjuja.

- Tästä lähdetään kohti Viitasaarta missä toimitamme tarvikkeet Keski-Suomen Metsäkympin hallille ja siitä suunnataan Kinnulaan Holm & Uusitalon toimipaikkaan, huikkaa Kirmanen hypätessään kuljettajan paikalle. Jyväskylän alueella toimitus-

palvelua on tehty jo reilun parin vuoden ajan hyvällä menestyksellä. - Asiakkaat ovat todella tyytyväisiä sillä he saavat tarvitsemansa tuotteet perille toimitettuna kustannustehokkaasti, ilman että tarvitsee murehtia varastomääristä eikä ajella tarvikkeiden


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI

47

Tarvikkeet kannetaan suoraan asiakkaan hyllyyn ja varastosaldot pidetään sovittuina.

PONSSE Express toimituspalvelun avulla metsäkoneurakoitsijat saavat mm. väriaineet, värisuuttimet, terälaipat, teräöljyt ym. suoraan hallille toimitettuna. Ponssen Keski-Suomen asiakaspalvelukeskuksen varaosamyyjä Sulevi Kirmanen kävi toukokuun lopulla toimittamassa tarvikkeet Keski-Suomen Metsäkympille Viitasaarelle.

perässä. Sekin aika on parempi käyttää tuottavaan työhön tai viettää vapaa-aikaa. Ja kun kerralla tuodaan isompi määrä tuotteita pienenee hiilijalanjälkikin; toimitamme tarvikkeiden lisäksi myös varaosia asiakkaille samoilla ajeluilla, Kirmanen toteaa. Toimituspalvelussa tärkeässä roolissa on myös sosiaalisuus: - Tapaamme yrittäjiä ja kuljettajia joiden kanssa vaihdetaan kuulumiset sekä kuunnellaan palautetta ja toiveita palvelun kehittämiseksi entistä tehokkaammaksi. Yhdessä miettiessä onkin syntynyt paljon hyviä ideoita mitkä ovat sitten jalostu-

neet käytäntöön.

Helpottaa metsäkoneyritysten arkea

Kun päästään turvallisesti perille Viitasaarelle PONSSE Express auto kurvaa Keski-Suomen Metsäkympin hallin pihaan, missä vastassa on Matti Kumpula. Yritys operoi reilulla kahdellakymmenellä Ponsse metsäkoneella laajalla alueella keskisessä Suomessa. - Olemme hyödyntäneet toimituspalvelua jo parin vuoden ajan ja se on helpottanut tekemistämme merkittävästi kun tarvikkeet kannetaan suoraan

hyllyymme kahden viikon välein, mistä kuljettajat sitten poimivat tarvitsemansa tuotteet. Ponssen henkilöstö pitää varastosaldon oikeana ja tuotteita voi tilata kätevästi lisää vaikka WhatsAppilla. Ja nytkin samalla vaivalla lähetyksen mukana tuli uusi tulostin koneeseen eli myös varaosia saa näin kätevästi. Todella tärkeä osa konseptia on ketjujen teroituspalvelu: pakkaamme laatikoihin tylsät ketjut ja Express auto tuo tilalle teroitetut, kommentoi Kumpula tyytyväisenä palveluun. Teräketjuhuolto rullaa kätevästi; asiakas pakkaa tylsät ketjut laatikoihin ja PONSSE Express tuo tilalle teroitetut.


48

KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

KUORMANSIDONTA

TEHOKKAASTI, NOPEASTI JA TURVALLISESTI

• Räätälöidyt konelavat integroiduilla kiristimillä • Jälkiasenteiset kiristinpaketit

Katso lisää: www.finconel.fi

• Kuormankiristimet • Kiesitech -ohjausjärjestelmät

Katso lisää: www.www.kiesitech.fi

KAIKKI TUOTTEET MYÖS ASENNETTUNA!

Ota yhteyttä & kysy lisää: Antero 040 548 8231 / Saku 0400 820 262

Risusavotan tehopakkaus Metsä-Multia Oy:n Ponsse Buffalo urakoi energiapuuta Vahva C46 E4 kouralla varustettuna.

Oikeanlaisella kouralla hakkuutähteen kuormaus ja kasaus käy ripeästi.

Hakkuutähteiden keräily on varma kesän merkki. Terveiset kesäkuiselta työmaalta Saarijärveltä, jossa Metsä-Multia Oy:n Ponsse Buffalo varustettuna kotimaisella Vahva C46 E4 kouralla urakoi energiapuuta.

H

akkuutähteiden keräily on varma kesän merkki. Saimme terveiset kesä-

kuiselta työmaalta Saarijärveltä, jossa Metsä-Multia Oy:n Ponsse Buffalo varustettuna kotimaisel-

la Vahva C46 E4 kouralla urakoi energiapuuta. Iso Vahva C46 E4 -malli suunniteltiin alun perin kantojen käsittelyyn, mutta peruskoneiden ja nostureiden kokojen kasvaessa iso kahmari kahden metrin avaumalla tuo vauhtia myös energiapuun käsittelyyn. Kuormaus ja kasaus käy ripeästi, ja hakkuutähteet siirtyivät kuivumaan tältäkin työmaalta tehok-

kaaseen tahtiin. Metsä-Multia Oy:ltä kerrotaan, että hakkuutähteitä kerätään tällä hetkellä kolmen koneen voimin eri työmailla, joten energiapuun käsittely on mukava lisä yhtiön kaluston työllistäjänä kesäkaudella.

Vahvaa faktaa kourasta * Vahva C46 E4 * Paino 450 kg * Pinta-ala 0,46 m²

* Maksimikuorma 6000 kg * Maksimiavauma 2000 mm

Laaja mallisto

Vahva E-valikoimasta löytyy yhteensä seitsemän eri mallia: kokoluokat 15-46 ja piikkejä neljästä yhdeksään. Vahva -kahmarit valmistaa ja myy Koneosapalvelu Oy.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI

49

Sisu -yleistelat otettu hyvin vastaan - pito hyvä ja kuluminen vähäistä OFA on tunnettu ketjutuotteistaan, joita on valmistettu jo vuodesta 1903 asti. Joulukuussa 2020 tuotevalikoima laajeni myös metsäkoneteloihin, kun uusien yleistelojen toimitukset alkavat. OFA Sisu -telat on saatavilla Nokian FKF2 -renkaille kokoihin 710/ 40-24.5, 710/45-26.5, 750/55-26.5 ja 780/5028.5.

S

isu -telat tarjoavat hyvän pidon kaikissa olosuhteissa, myös lumella ja jäällä. Järeän telakengän ansiosta telat ovat vahvemmat kuin markkinoiden vastaavat tuotteet ja ne soveltuvat myös raskaimmille kuormatraktoreille. Telat on valmistettu karkaistusta erikoisteräksestä ja niissä on 28 mm sivulenkit. - Ensimmäisessä vaiheessa markkinoille tuodut Sisu -yleistelat on otettu markkinoilla oikein hyvin vastaan. Toimitukset alkoivat vuodenvaihteessa ensin John Deere Forestryn jakelukanavien kautta; samalla tuotannon kapasiteettia ajettiin askelittain ylöspäin. Huhtikuussa tarjontaa laajennettiin kaikille johtaville metsäkonevalmistajille ja lisäksi Sisu-teloja myy AFM-Forest / Mototarvikkeet.fi, kertoo Nordic Traction Oy:n kotimaan myynnistä vastaava Jarmo Mäkelä. Alkuvaiheessa Sisu-telojen markkina-aluetta ovat Suomi, Ruotsi ja Venäjä - ajan myötä myyntiä laajennetaan myös Euroopan maihin. - Yleistelat soveltuvat ympä-

- Uudet Sisu -telat on otettu hyvin vastaan markkinoilla ja niiden myynti on lähtenyt mukavasti matkaan. Yleistelat soveltuvat ympärivuotiseen käyttöön ja ne toimivat hyvin kaikissa olosuhteissa, sanoo Nordic Traction Oy:n kotimaan myynnistä vastaava Jarmo Mäkelä.

rivuotiseen käyttöön ja ne toimivat hyvin kaikissa olosuhteissa. Järeän rakenteensa ansiosta niitä voidaan käyttää myös kaikkein isoimmissa metsäkonemalleissa, toteaa Mäkelä.

Täydentää valikoimaa

Nordic Traction Groupin valikoimaan kuuluu myös Clark-telat. - Uudet Sisu -telat täydentävät laajaa Clark -telavalikoimaa hyvin, kommentoi Mäkelä.

Hyvät ensikokemukset

keillut Sisu -teloja Ponsse Buffalo -kuormatraktorin etutelillä ja ensimmäisten kuukausien aikana ne ovat osoittautuneet mainiosti toimiviksi yleisteloiksi. - Talven aikana teloilla ajettiin syvässä lumessa ja kevään aikana pehmeämmissäkin maastoissa. Pitoa löytyy todella hyvin ja kuluminen on ollut yllättän vähäistä. Takatelillä koneessa on ollut lisäkantavuutta tuomassa Clark TXCL -combitelat ja kokonaisuus on varsin toimiva, kehuvat Metsäkonepalvelun kuljettajat.

Sisu -telat on valmistettu karkaistusta erikoisteräksestä ja niissä on 28 mm sivulenkit.

Metsäkonepalvelu Oy on ko-

Metsäkonepalvelu Oy on kokeillut uusia Sisu -teloja hyvällä menestyksellä Ponsse Buffalo -kuormatraktorin etutelillä. Takatelillä koneessa on ollut lisäkantavuutta tuomassa Clark TXCL -combitelat ja kokonaisuus on varsin toimiva.

Järeän telakengän ansiosta Sisu -telat ovat vahvemmat kuin markkinoiden vastaavat tuotteet ja ne soveltuvat myös raskaimmille kuormatraktoreille.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Kaakon konemessut on täysin uusittu konealan tapahtuma Tulossa syyskuussa 2021

Tapahtumakeskus Aeronautica Arena ja Pyhtään lentokenttä

Ilmottaudu näytteilleasettajaksi! www.konemessut.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI

51

TYÖKONEET VARUSTAA METSÄTYÖ. Meiltä löydät kattavan tuotevalikoiman.

Hämeenlinna, 03 644 0400 • Jyväskylä, 014 338 8700 • Rovaniemi, 016 321 0100 • metsatyo.fi

Metsäkoneenkuljettajien työkyky ja työhyvinvointi hyvällä tasolla nuoremmilla mutta heikkenevät iän karttuessa Työhyvinvointia ja tuottavuutta metsäkoneenkuljettajille -tutkimuksen perusteella metsäkoneenkuljettajien työkykyindeksi on erinomainen alle 25-vuotiaiden kuljettajien keskuudessa mutta ikääntymisen myötä työkykyindeksi laskee ja hajonta kasvaa.

K

okemus työn itsenäisyy destä oli tutkimuksen mukaan yksi keskeisimpiä työhyvinvoinnin tekijöitä. Toisaalta esimerkiksi kognitiivisesti vaativat työt kuormittavat ja korostavat työn organisoinnin ja hyvinvoinnista huolehtimisen tärkeyttä. Itä-Suomen yliopiston toteuttamassa ja Metsämiesten säätiön rahoittamassa hankkeessa ”Työhyvinvointia ja tuottavuutta metsäkoneenkuljettajille” selvitettiin yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen ja Metsätehon kanssa metsäkoneenkuljettajien työky-

kyä, työhyvinvointia sekä hyviä kuljettajalähtöisiä käytänteitä hyvän työvireyden ylläpitämiseksi. Tutkimuksessa mitattiin työkykyä Työterveyslaitoksen kehittämällä työkykyindeksillä, joka ottaa huomioon työkyvyn eri osa-alueet ja pisteyttää vastaukset indeksiksi. Tutkimus toteutettiin metsäkoneenkuljettajille suunnatulla sähköisenä kyselytutkimuksena, joka sisälsi kysymyksiä kuljettajien työympäristöstä, työn organisoinnista ja työhyvinvoinnista töissä sekä vapaa-ajalla, ja lisäksi työkykyindeksiin liittyviä kysymyksiä. Metsäkoneenkuljettajien työkykyindeksi oli korkeimmillaan alle 26-vuotiaiden ikäryhmässä (keskiarvo 44,2) joka myös poikkesi tilastollisesti merkitsevästi kaikista muista ikäryhmistä. 26-55-vuotiaiden eri ikäryhmien työkykyindeksit vaihtelivat ollen 41,1-42,1. Sen sijaan vähintään 56-vuotiaiden keskimääräinen työkykyindeksi (37,9) pysyi vain niukasti hyvän rajoissa (vähintään 37). Verrattuna elinaikaiseen parhaaseen alle 26-vuotiaiden keskiarvo oli 8,6 (asteikko 0-10) laskien vähintään 56-vuotiaiden ikäryhmän keskiarvoon

Metsäkoneenkuljettajien työkykyindeksi oli korkeimmillaan alle 26-vuotiaiden ikäryhmässä (kuva: esedu.fi)

7,4. Suomessa ei ole luotettavaa ajantasaista tietoa metsäkoneenkuljettajien ikäjakaumasta, mutta eri tiedonlähteiden perusteella ja suuntaa-antavan arvion mukaan vähintään 56-vuotiaita on noin neljännes kuljettajista. Työkyky ja -hyvinvointi voivat pysyä korkealla tasolla läpi työuran, jos työntekijä pääsee kehittymään ja käyttämään kertynyttä tietotaitoa. Metsäkonetyössä ongelmaksi muodostuu se, että uralla eteneminen ja työnkuvan vaihtuminen ovat hyvin rajattuja. Iän lisäksi työkyvyn riskitekijöitä ovat ylipaino, terveyshaasteet (sekä fyysinen terveys että mielenterveys) ja työttömyys. Työkykyä alentavat riskitekijät koskettavat myös

nuoria ikäluokkia. Kokemus työn itsenäisyydestä ja oman työn hallinnasta on yksi keskeisimpiä työhyvinvoinnin tekijöitä. Yleisimmin vastattu työn hyvä puoli metsäkoneenkuljettajilla oli työn itsenäisyys, mutta myös metsä työympäristönä koettiin työhyvinvointia lisääväksi tekijäksi. Lähes kaikki (94,8 %) vastaajat kokivat, että metsäkoneiden ergonomia on parantunut ja fyysinen rasitus pienentynyt. Kuitenkin istumatyö ja kognitiivisesti vaativat työt kuormittavat kuljettajaa ja korostavat työn organisoinnin, tauotuksen ja omasta työhyvinvoinnista huolehtimisen tärkeyttä. Työn sujuvuutta hidastaviksi

tekijöiksi koettiin konekorjuuseen heikosti soveltuvat leimikot (66,6 %), työmäärän rajut vaihtelut (40,6 %), oma vireystilan heikkous tai vähäinen uni (39,3 %), pitkät työmatkat (37,8 %) sekä oma fyysinen kunto tai kivut (30,6 %). Metsäkoneenkuljettajan itsenäinen työnkuva korostaa työn kokonaisuuden hallintaa ja itsensä johtamista. Henkilökohtaisilla elämäntavoilla ja valinnoilla, kuten ravinnolla, liikunnalla ja levolla, on suuri merkitys työ työkykyyn, työhyvinvointiin ja tuottavuuteen. Vaikka kullakin henkilöllä on oma vastuu ja oikeus omiin valintoihin, tulee työn suunnittelua, tekemistä ja terveellisiä elämäntapoja tukea niin, että työhyvinvointi tulee huomioiduksi. Työnantajien näkökulma metsäkonetyön johtamiseen jäi kuitenkin tämän tutkimuksen rajauksen ulkopuolelle. Tutkimuksen aineisto kerättiin syksyllä 2019 ja siihen vastasi 461 metsäkoneenkuljettajaa eri puolilta Suomea. Tutkimuksessa ei tarkasteltu metsien käyttöä koskevan julkisen keskustelun vaikutusta kuljettajien työhyvinvointiin.


52

KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Hannu siirtyi kalastuksen pariin Pitkän linjan metsäkonealan vaikuttaja Hannu Hietikko jäi ansaitulle eläkkeelle vappuna 2021 Sampo-Rosenlewin metsäkonedivisioonan johtajan paikalta. Vuosikymmenten ainutlaatuiseen uraan mahtuu merkittävä osa koko CTL -metsäkoneiden kehitys historiasta.

U

lvilassa Kullaalla vuonna 1958 syntyneen Hannu Hietikon ensimmäinen kosketus metsäkoneisiin tuli kesätöissä Kähkösen kyläpajalla Nakkilassa, mikä tunnetaan nykyisin Metsäkonehuolto Kähkösenä. - Kähkösen pajalla korjattiin ihan kaikkea työkoneista ompelukoneisiin. Siellä pääsin tekemään lähempää tuttavuutta metsäkoneisiin joissa oli sitä jotain. Vielä silloin ne eivät vielä vieneet mennessään sillä lähdin keskikoulun jälkeen ammattikouluun autoasentajalinjalle ja sitten armeijan jälkeen Tampereelle teknilliseen opistoon mistä valmistuin autoinsinööriksi vuoden 1984 keväällä. Lehteä lukiessa näin ilmoituksen missä Bosch-maahantuoja Oy Alftan Ab haki huoltoinsinööriä ja huoltotoimintojen markkinoijaa. Tein elämäni viimeiseksi jääneen työhakemuksen ja tulin valituksi joten edessä oli muutto Helsinkiin sillä työt alkoi heti vapun jälkeen. Löysin autotallien yläkerrassa sijainneen vaatimattoman yksiön Kulosaaren tenniskentän ja Wihurin linnan vierestä. Toisella puolella kenttää asui kenraali Talvelan leski ja mietin että olen varmasti saaren köyhin asukas. Mutta vaikka kortteeri ei ollut hohdokas niin silloinen tyttöystäväni Tuija ja nykyinen vaimoni muutti luokseni; sitten parin vuoden päästä saimme hänen työnsä kautta paremman asunnon Haagasta, muistelee Hietikko.

Metsäkoneiden maailmaan

Hannu Hietikko teki ainutlaatuisen yli 35 vuoden uran metsäkoneiden parissa ja vapun aikaan 2021 hän päätti siirtyä nauttimaan vapaa-ajasta mikä kuluu pääasiassa mökillä kalastelun merkeissä. Ammattilehti onnittelee Hannua vuosikymmenten yhteistyöstä ja toivottaa kireitä siimoja!

Metsäkoneet alkoivat hiipiä Hietikon elämään kun Alftanilla työskennellessä Markku Kähkönen soitteli ja kyseli että olisiko VDO-maahantuonnistakin vastanneessa yrityksessä mitään ratkaisua 2-ote häntämotossa puun läpimitan mittaukseen soveltuvaa tekniikkaa. - Mietin asiaa ja tutkin VDO:n mittalaite tuotteita. Silmiin osui peräsinkulma-anturi ja ajattelin että ehkä siitä saisi jotain kehiteltyä. Ostin anturin ja ajelin


METSÄALAN AMMATTILEHTI Nakkilaan jossa jo saman viikonlopun aikana kehitettiin toimiva läpimittaus vaijerilla ja anturilla, kertoo Hietikko. Huhu Hietikon mittalaiteasennuksesta levisi metsäkonepiireihin ja Lokomo Forestilta oltiinkin jonkun ajan kuluttua yhteydessä kun elettiin vuotta 1986: - Työtarjousta hetken pohdittuani päätin irtisanoutua teknisen kaupan herrasmieshommista ja suunnata metsään. Muutimme Tampereellle ja kesäkuussa aloitin huoltoinsinöörinä vastaten kotimaan kenttähuollosta ja toimien myöhemmin Lokomo Forestin maailmanlaajuisista huolloista vastaavana huoltopäällikkönä.

Vahvan tekemisen aikaa

80-luvun loppupuoli oli alalla erittäin mielenkiintoista aikaa sillä silloin muodostettiin CTL -metsäkonebusineksen suuret linjat. Myös Hietikon perhe-elämässä tapahtui isoja asioita kun lapset Tiia ja Riku syntyivät. - Rauma-Repolan omistukseen siirtyi Lokomo Forestin lisäksi sellaiset valmistajat kuin Kockums, ÖSA, Brunet ja Makeri. Myös kanadalaisen Timberjackin kanssa aloitettiin ensin yhteistyö, jolloin käytettiin nimeä FMG Timberjack (Forest Machine Group) ja lopulta Timberjackin ostettiin. Vuonna 1994 siirryin myyntipuolelle Timberjackin Suomen myyntiyhtiön markkinointipäälliköksi ja parin vuoden kuluttua minut nimitettiin Timberjackin Suomen toimitusjohtajaksi. 90-luvun puolivälistä eteenpäin elettiin metsäkonevalmistuksessa vahvan kasvun ja kansainvälistymisen aikaa - silloin oli päällä todellinen tekemisen meininki. Sitten Rauma ja Valmet yhdistyivät Metsoksi, jolloin metsäkoneliiketoiminta laitettiin myyntiin. Useat johtavat globaalit konevalmistajat olivat tietenkin kiinnostuneita toimialasta missä kasvunäkymät olivat vahvat mutta John Deere veti pisimmän korren ja osti Timberjackin vuosituhannen vaihteessa, Hietikko kertoilee.

Unohtumaton Venäjän keikka

Uudella vuosituhannella Venäjä nosti päätään metsäkonemarkkinoilla ja maassa vallitsi muutenkin positiivisen innokas, järjestäytynyt ajanjakso ja kehitys oli hyvin länsimaista. - Kun ainutlaatuinen mahdollisuus aukesi lähdin vuonna 2005 Venäjälle John Deere metsäkoneiden maajohtajaksi vastaamaan konemyynnin kehittämisestä suurella markkina-alueella. Reilu kolme vuotta kului Venäjällä ja siellä saatiin paljon aikaan hyvällä porukalla. Kun aloitin tehtävässä henkilökuntaa oli 30 ja liikevaihtoa 30 miljoonaa euroa - kun lähdin väkeä oli 90 ja liikevaihtoa 130 miljoonaa euroa.

Suomeen ja maarakennukoneiden pariin

Kun sopimus Venäjän projek-

tista päättyi Hietikko siirtyi takaisin Suomeen John Deere Forestryn myyntiyhtiöön. - Vaikka olin poissa kotimaan toiminnasta vain kolme vuotta niin ison yhtiön organisaatio ja moni muu asia oli muuttunut paljon. En oikein löytänyt uutta säveltä ja totesin Junnu Vainion sanoin että: ”Ei ole Kööpenhamina kuin ennen” ja aloin miettiä uusia tuulia elämään. Kuin sattuman kautta headhunterit ottivat samoihin aikoihin yhteyttä ja kertoivat että Volvo Construction Equipment hakee Suomeen toimitusjohtajaa ja innostuin ajatuksesta todella paljon. Sanoin haastattelijallekin että minua hyvin paljon parempaa ette tehtävään löydä ja niin sain pestin. Pääsin kahdeksan vuoden aikana katsomaan maarakennusalaa aitiopaikalta mikä oli kaikin puolin mielenkiintoista. Yhtymäkohtia metsäalaan oli paljon: urakoitsijat ovat molemmilla sektoreilla huippuporukkaa joilla on hyvin samanlainen ajatusmalli mutta suurin ero on siinä että metsäalalla heillä on asiakkaina vain muutama iso metsäyhtiö kun taas maarakennuspuolella asiakkaita on aivan valtavasti hyvin erilaisilla toimialoilla, pohtii Hietikko.

KONEURAKOINTI

53

Hannu Hietikko päätti uransa Sampo-Rosenlewin metsäkonedivisioonan vetäjän paikalta: - Valmistusmäärät saatiin hyvään kasvuun ja mallisto on iskussa - siitä on hyvä seuraavien tekijöiden jatkaa.

Takaisin metsään

Vaikka Hietikko viihtyi erittäin hyvin Volvo CE:llä ja hyvän organisaation kanssa saatiin paljon aikaan niin paluu metsään alkoi houkutella. - Asuin viikot Helsingissä Timo Kyttälältä vuokraamassani yksiössä ja ajoin Tampereen väliä kotiin. Jossain vaiheessa ajattelin että eiköhän tämä osa työelämää ole jo nähty ja irtisanouduin tehtävästäni keväällä 2016. Huhut asiasta tietenkin levisivät joten pari päivää ennen vappua ja työsuhteeni virallista päättymistä ja sain puhelun SampoRosenlewin Jali Prihtiltä, joka kertoi että nyt tarvitaan kokenut metsäkonemies toteuttamaan kasvustrategiaa; vinkin rekrytointiin hän oli saanut alan legendalta teollisuusneuvos Mikko Rysältä. Asiaa ei tarvinnut kauaa miettiä ja niin aloitin elokuussa Sampo-Rosenlewin metsäkonedivisioonan vetäjänä. Ensimmäistä työpaikkaani lukuun ottamatta kaikki urani vaihdokset ovat perustuneet ns. ajopuuteoriaan eli asiat ovat onnekkaasti johtaneet toiseen ilman mitään suurta strategiaa, nauraa Hietikko.

Aika siirtyä vapaalle...

Sampo-Rosenlewin aiempaa vahvempi panostus metsäkonepuoleen alkoi kantaa hedelmää. - Tuotantomäärä saatiin nopeasti tuplattua ja koneita kehitettiin. Sampo halusi myös isommat koneet valikoimaansa mihin antoi hyvän ponnahduslaudan Logmanin tuoteoikeuksien ostaminen. Metsäkonedivisioonalle löydettiin oikeat askelmerkit mistä kertoo sekin että tämän

Yhteistyö asiakkaiden kanssa on metsäkonealalla tiivistä - kuvassa Hietikko vaihtaa ajatuksia Pohjois-Karjalaisten urakoitsijoiden kanssa Timberjackin tehtaalla 90-luvulla.

Metsäkonealan tapahtumat tulivat tutuiksi meillä ja maailmalla - kuvassa poimitaan messuarvonnan voittajia 90-luvulla.

vuoden 2021 tuotanto ja ylikin oli jo hyvissä ajoin kokonaan myyty. Kun savottaa oli osaltani takana neljä vuotta mietin että seuraavalle tasolle asioiden nostaminen vaatii jo nuoremman tekijän. Niin päätin jäädä eläkkeelle alle 63-vuotiaana nuorena miehenä kun terveyskin on vielä ihan hyvä. Liike-elämää aion vielä seurata hallitustehtävien kautta ja miksei jotain pieniä projekteja voisi vielä vähän harrastellakin. Mutta pääasiassa keskityn kalasteluun mökillä ja vauhtia elämään tuo kolme lastenlasta, sanoo Hietikko.

Parhaat ideat metsäkoneiden kehitykseen on tullut aina niiden käyttäjiltä - kuvassa on taidettu jälleen onnistua kun kaikkia naurattaa...


METSÄALAN AMMATTILEHTI

VERMEER HG6800TX MURSKAIN. HG6800TX on Vermeerin murskainperheen uusi lippulaiva. Uudet innovaatiot, kuten madalletut syöttöpöydän reunat, takaavat materiaalin vapaan virtauksen rummulle. Uusi Duplex III rumpu toimii koneen sydämenä. Saatavilla myös hakkurirummulla varustettuna. Koneen voimanlähteenä on CAT C27 950 hv moottori.

KYTKINTIE 41, 00770 HELSINKI SEVERAL.FI

Vermeer and the Vermeer logo are trademarks of Vermeer Manufacturing Company in the U.S. and/or other countries. © 2020 SEVERAL OY. All Rights Reserved.


BIOENERGIA

METSÄALAN AMMATTILEHTI

55

Metsähake piti pintansa lämmöntuotannossa ennätyslämpimänä vuonna Kiinteiden puupolttoaineiden käyttö pieneni viime vuonna viisi prosenttia. Teollisuuden sivutuotteiden käyttö pieneni suhdanteen mukana, mutta metsähakkeen käyttö pysyi edellisen vuoden tasolla. Hakkeen osuus kaukolämmön tuotannossa on ollut kasvussa.

L

uonnonvarakeskus kertoi tänään, että kiinteiden puupolttoaineiden käyttö pieneni viime vuonna viisi prosenttia 19,5 miljoonaan kuutiometriin (37,3 TWh), joka suurimmaksi osaksi koski teollisuuden sivutuotteita. Luonnonvarakeskuksen tiedotteen mukaan tämän arvioitiin johtuvan hakkuumäärien vähentymisestä noin 11 prosentilla. Metsähakkeen kokonaiskäyttö oli käytännössä vuoden 2019 tasolla. Tammisyyskuussa 2020 myös energian kokonaiskulutus on ollut Tilasto-

keskuksen mukaan noin 11 prosenttia vuotta 2019 alempana. Lämmön erillistuotannossa metsähakkeen käyttö kasvoi ennätyslämpimästä vuodesta huolimatta. Energiateollisuuden tilastojen mukaan puupolttoaineiden käyttö kaukolämmön tuotannossa kasvoi 1 TWh ja markkinaosuus kasvoi 43 %:iin viidellä prosenttiyksiköllä, josta hakkeen osuus oli kolme prosenttiyksikköä. Turpeen markkinaosuus pieneni yhdellä prosenttiyksiköllä. Fossiiliset tuontipolttoaineet vähenivät eniten. Kaukolämmön tuotanto väheni viime vuonna 6 prosenttia. Metsähakkeen käytön rakenteessa tapahtui selvä muutos, kun sekä pienpuuhakkeen että järeän runkopuun hakkeen käyttö kasvoi hakkuutähteiden ja kantopuun määrän vähentyessä. Kantojen käyttötaso (0,3 miljoonaa m3) oli 75 % alhaisempi kuin vuonna 2013, jolloin niiden käyttö oli suurimmillaan (1,2 miljoonaa m3). Järeän, pystykuivan tai lahovikaisen runkopuun osuus kasvoi 0,6 miljoonaan kuutiometriin. Järeän runkopuun käytön kasvu indikoi tuontienergiapuun kasvua molemmissa hakelajeis-

Mesera Cranes Finland Oy

Metsähakkeen käytön rakenteessa tapahtui selvä muutos, kun sekä pienpuuhakkeen että järeän runkopuun hakkeen käyttö kasvoi hakkuutähteiden ja kantopuun määrän vähentyessä.

sa. Suurimmillaan järeän runkopuun käyttö on ollut 2009, jolloin käytettiin 1,1 miljoonaa kuutiometriä järeää puuta. Metsähakkeen tuonnin osuus

puh. 0400 219 129

on noussut viime vuosina siten, että 2019 tuonnin osuus oli jo 21 prosenttia. Viime vuoden tuontimäärä ei ole vielä tiedossa. Metsähakkeen hinta oli vuoden 2020

sales@mesera.fi

viimeisellä neljänneksellä 6 % korkeampi kuin vuoden 2019 viimeisellä neljänneksellä.

www.mesera.fi


56

BIOENERGIA

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Hybrid Evo -muutossarja tekee perinteisestä murskaimesta hybridin

Murskauksen uusi aikakausi

Hybrid Evo -nimellä lanseerattu muutossarja tekee vanhasta fossiilisia polttoaineita käyttävästä puunmurskaimesta nykyaikaisen hybridin, jonka hiilijalanjälki sekä huoltokustannukset ovat merkittävästi edeltäjäänsä vähäisemmät. Koneen kalliit huollettavat osat on vaihdettu lähes huoltovapaisiin komponentteihin ja hydrauliikka on korvattu sähkömoottorein.

Suomen Mobiilimurskaus Oy:n yrittäjän Timo Tahvanaisen moderni innovaatio mahdollistaa energiapuun murskaamisen siirtämisen uudelle, vähäpäästöisemmälle aikakaudelle. Jatkuvasta fossiilisten päästöjen vähentämistavoitteista huolimatta on tähän päivään saakka puunmurskauksessa jouduttu turvautumaan perinteisiin uusiutumattomiin energiamuotoihin.

K

aikessa hiljaisuudessa Kiihtelysvaarassa kehitetty, Hybrid Evo -nimellä lanseerattu muutossarja tekee vanhasta fossiilisia polttoaineita käyttävästä Doppstadt -puunmurskaimesta nykyaikaisen hybridin. - Koneen kalliit huollettavat osat on vaihdettu lähes huoltovapaisiin komponentteihin ja hydrauliikka on korvattu sähkömoottorein. Tämän myötä ennen raskaalla polttomoottorilla toimiva kone on muuttunut hybridiksi, jonka huomattavasti entistä pienemmän moottorin teho muutetaan sähkömoottoreita

sia. - Aiemmin murskaimessa oli kolme kuljetinta mutta Hybrid Evo -rakenteessa kulkee vain yksi kuljetin etupäästä taakse ja lisäksi muutettiin esimerkiksi takarummun. Tehdyillä muutoksilla syntyvä lopputuote on erittäin laadukasta, mistä on saatu oikein positiivista palautetta voimalaitosten edustajilta, kommentoi Tahvanainen.

Sopii eri murskaimiin

Raskaalla polttomoottorilla toimiva kone on muuttuu muutossarjan asentamisen myötä hybridiksi, jonka entistä pienemmän moottorin teho muutetaan sähkömoottoreita pyörittäväksi sähköenergiaksi. Muutossarja vähentää siis huoltokustannuksia, mutta lisää myös työturvallisuutta huomattavasti öljynkäytön tarpeen vähenemisestä johtuvan alhaisemman tulipaloriskin myötä.

pyörittäväksi sähköenergiaksi. Muutossarja vähentää puunmurskauksesta syntyvien fossiilisten päästöjen määrää merkittävästi, kertoo Timo Tahvanainen, jolla on yli 20 vuoden kokemus kuljetusalan yrittäjänä toimimisesta sekä puunmurskauksesta. Suomen Mobiilimurskaus Oy on perustettu vuonna 2004 ja yritys on tehnyt vuosien ajan merkittävää pioneerityötä bioenergian käytön lisäämiseksi Itä-Suomen alueella.

Päätoiminnot sähköisiä

Järjestelmäpatentin saanut

Hybrid Evo on kehitetty ja valmistettu sekä huolellisesti testattu Suomessa. Testikäytössä laite on todettu toimivaksi ja odotukset täyttäväksi. - Käyntiääneltään hiljainen hybridimurskain tuottaa suurella volyymilla erittäin laadukasta puumurskaa polttoainetaloudellisesti. Koneen toiminnot ovat sähkökäyttöisiä eikä hydrauliikalla toimi enää kuin tukijalat, purkukuljettimen ajaminen asentoonsa ja rummun vastakamman painanta. Näin ollen tarvittavan hydrauliöljyn määrä on vähentynyt minimaalisen pieneksi, joten sitä ei myöskään pääse

ympäristöön työskenneltäessä. Sähköiset toiminnot ovat myös helppoja säätää ja käyttää, joten kone saadaan aina optimaaliseksi samalla kun työskentely on helpomaa ja turvallisempaakin. Ja jos ollaan terminaalissa missä murska voidaan kytkeä sähköverkkoon niin dieselmoottoria ei tarvitse pyörittää ollenkaan jolloin kone toimii täysin sähköisesti, ilmoittaa Tahvanainen.

Rakenteita optimoitiin

Voimanlähteen modernisoinnin lisäksi käytettyyn Doppstadt -murskaimeen tehtiin paljon muitakin rakenteellisia muutok-

Hybrid Evo -muutossarja voidaan toteuttaa lähes kaikkiin eri merkkisiin järeisiin puumurskaimiin. - Käytetyn murskan voi päivittää tehokkaaksi ja ympäristöystävälliseksi hybridimurskaksi, mikä on myös perinteistä rakennetta paljon huoltovapaaampi. Käymme myös keskusteluja johtavien murskavalmistajien kanssa mahdollisuudesta patentoidun järjestelmän hyödyntämisessä uusissa murskaimissa tulevaisuudessa, kertoo Tahvanainen.

Tutustu työmaalla

Innovatiiviseen Hybrid Evo -murskaimeen pääsee tutustumaan työmailla kesän ja syksyn aikana. - Järjestämme demonäytöksiä ja toki konetta voi käydä katsomassa omilla työmaillamme. Jos kiinnostuit soittele numeroon 0400 579 829, sanoo Timo Tahvanainen.


METSÄALAN AMMATTILEHTI METSÄALAN AMMATTILEHTI METSÄALAN AMMATTILEHTI


58

BIOENERGIA

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Energiapuu kuivuu ja muuttaa muotoaan matkalla poltettavaksi. Tämän vuoksi on tärkeää sopia, missä vaiheessa luovutusmittaus ja työmittaukset tehdään ja mitä mittayksikköä käytetään.

Energiapuun mittauksessa mittauslain vaatimukset tahtovat unohtua Kuluvan talven aikana virallisille mittaajille on tullut useita energiapuun mittausta koskeneita yhteydenottoja. Keskeiset ongelmat liittyvät mittauksesta sopimiseen, itse mittaamiseen ja mittalaitteiden omavalvontaan.

E

nergiapuun käytön lisääntyessä ja hinnan noustessa taloudelliset intressit kasvavat, jolloin lainmukaisen mittauksen merkitys korostuu. - Energiapuun mittaus on kuulunut puutavaran mittauslain piiriin jo vuodesta 2014, mutta monelle alan toimijalle lain vaatimukset eivät ole tuttuja, kertoo virallinen mittaaja Ahti Weijo Luonnonvarakeskuksesta (Luke).

Energiapuu kuivuu ja muuttaa muotoaan

- Tyypillinen energiapuuta koskeva kysely on viime talvena koskenut mittausta. Mittauksesta ei ole useinkaan sovittu riittävän tarkasti ja eri työvaiheissa tehtyjä mittauksia ja niiden tuloksia käytetään sen mukaan mikä mittausosapuolen mielestä parhaalta tuntuu, kertoo virallinen mittaaja Tapio Wall Lukesta. Energiapuu kuivuu ja muuttaa muotoaan matkalla poltettavaksi. Tämän vuoksi on tärkeää sopia, missä vaiheessa luovutusmittaus ja työmittaukset tehdään ja mitä mittayksikköä käytetään. Mittayksiköstä sopiminen korostuu erityisesti energiapuun mittauksessa, jossa usein mittayksikkö vaihtuu hankintaketjun eri vaiheissa. Tyypillisessä hankintaketjussa mitattu paino muunnetaan tilavuudeksi (kiinto- tai irtotilavuus) ja edelleen käyttöpaikalla energiamääräksi. - Toinen esille tullut seikka on mittauksen tarkkuus. Asetukses-

sa on tarkasti määritelty esimerkiksi hakkeen mittaus ajoneuvossa, mutta todellisuudessa kuormatilassa olevaa hakkeen määrää ei mitata, vaan määrä arvioidaan silmämääräisesti kuormatilan oletetun vesitilavuuden perusteella, Wall kertoo. Myös kuormainvaakapunnitukseen liittyvässä vaakojen omavalvonnassa ja kalibroinnissa on puutteita.

Puutavaran mittauslaki turvaa myyjän, ostajan ja urakoitsijan oikeudet

Puutavaran mittauslain noudattaminen korostuu myös siksi, että energiapuun taloudellinen merkitys on kasvussa. Turpeen käytön vähenemisen ennustetaan lisäävän energiapuun käyttöä. Lisäksi päästöoikeuden hintojen nousu on lisännyt energiapuusta maksettavaa hintaa. Puutavaran mittauslailla taataan oikeudenmukainen mittaus puukaupan osapuolille ja energiapuun urakointimaksuihin.

Laissa on myös määritelty, miten mittauserimielisyydet ratkaistaan. - Jos mittauksesta ei ole sovittu etukäteen kirjallisesti, mittausta ei tehdä oikein tai mittauksen omavalvontaa ei suoriteta, silloin ollaan helposti tilanteessa, jossa toinen mittauksen osapuoli ei ole tyytyväinen mittaustulokseen. Toimiminen lain mukaan estää tehokkaasti mittauserimielisyyksien syntymistä ja toimii tarvittaessa mittauksen osapuolten oikeusturvana, Weijo kertoo.

Milloin energiapuun käyttäjältä edellytetään tehdasmittausilmoitus?

Energiapuun käyttäjän on tehtävä tehdasmittausilmoitus, kun energiapuuta mitataan terminaalissa tai käyttöpaikalla ja, kun mittaus on mittauslain piirissä eli mitataan tilavuutta, painoa (mukaan lukien kuivapaino) tai kappalemäärää. Energiasisällön tai lämpöarvon mittaus eivät

kuulu mittauslain piiriin. Tehdasmittausilmoitusta ei edellytetä myöskään, jos tehdään yksinomaan painon mittausta siltavaa’alla ja mittaustulosta ei hyödynnetä esimerkiksi muuntamalla painoa tilavuudeksi muuntoluvuilla. Lisäksi energiapuun mittauksen on oltava säännöllistä, laajamittaista ja pysyväisluonteista. Laajamittaisena pidetään mittausta, jossa vuotuinen mitattu puumäärä on vähintään 10 000 kuutiometriä kiintotilavuutta tai 25 000 kuutiometriä irtotilavuutta. Tehdasmittausilmoitus tehdään myös, jos ilmoitettu mittausmääräraja alittuu poikkeuksellisesti eikä mittausmäärän lasku ole pysyvää. Puutavaran mittauslain valvontaa tekevät Lukessa työskentelevät viralliset mittaajat. Työhön kuuluu myös neuvonta ja lain tulkintaa koskeviin kyselyihin vastaaminen.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

BIOENERGIA

59

Uusiutuva energia nousi fossiilisten ja turpeen ohi energian kokonaiskulutuksessa vuonna 2020 Energian kokonaiskulutus oli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 1,28 miljoonaa terajoulea (TJ) vuonna 2020, mikä vastasi 6 prosentin laskua edellisvuoteen verrattuna. Polttamalla tuotetun energian määrä vähentyi selvästi. Vesi-, tuuli- ja aurinkovoiman uusiutuva tuotanto sen sijaan lisääntyi. Polttoaineiden energiakäytön hiilidioksidipäästöt vähenivät 10 prosenttia. Sähkön kokonaiskulutus laski alimmilleen 20 vuoteen.

E

nergian kokonaiskulutus oli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 1,28 miljoonaa terajoulea (TJ) vuonna 2020, mikä vastasi 6 prosentin laskua edellisvuoteen verrattuna. Polttamalla tuotetun energian määrä vähentyi selvästi. Vesi-, tuuli- ja aurinkovoiman uusiutuva tuotanto sen sijaan lisääntyi. Polttoaineiden energiakäytön hiilidioksidipäästöt vähenivät 10 prosenttia. Sähkön kokonaiskulutus laski alimmilleen 20 vuoteen. Uusiutuvien energialähteiden käyttö pieneni prosentin vuonna 2020, mutta niiden osuus energian kokonaiskulutuksesta kasvoi 40 prosenttiin. Ensimmäistä

kertaa energiatilastoinnin aloittamisesta uusiutuvien energian kulutus oli suurempaa kuin fossiilisten polttoaineiden ja turpeen kulutus yhteensä. Puupolttoaineiden kulutus laski 6 prosenttia. Lasku tapahtui melko tasaisesti kaikissa puupolttoaineluokissa ja siihen vaikuttivat lämmin sää sekä metsäteollisuuden tuotannon supistuminen. Mustalipeän kulutus väheni eniten, 7 prosenttia. Puupolttoaineilla katettiin 28 prosenttia energian kokonaiskulutuksesta ja ne olivat Suomen käytetyin energianlähde. Muista uusiutuvista energialähteistä vesivoiman tuotanto kasvoi 28 prosenttia ja tuulivoi-

man tuotanto 30 prosenttia. Biokaasun kulutus väheni 3 prosenttia. Ennakolliset biokaasutiedot julkaistaan ensimmäistä kertaa laitostyypeittäin tämän tilastojulkistuksen yhteydessä. Tiedot perustuvat kerättyyn aineistoon, joka täydentyy vielä ensimmäisen ennakollisen julkaisun jälkeen. Kattavuudesta löytyy lisätietoa tilaston laatuselosteessa. Fossiilisten polttoaineiden ja turpeen käyttö laski 10 prosenttia vuoteen 2019 verrattuna. Niiden osuus energian kokonaiskulutuksesta laski 37 prosenttiin. Suurinta pudotus oli turpeella, jonka kulutus laski neljänneksellä. Merkittävästi väheni myös hiilen kulutus, 22 prosenttia. Hiilen kulutuksen vähenemiseen vaikuttaa jo etupainotteisesti kivihiilen energiakäyttöä koskeva kielto, joka astuu voimaan vuonna 2029. Koronan vaikutuksesta yleensä melko vakaana pysyvä liikennepolttoaineiden kulutus pieneni, mikä näkyi fossiilisen öljyn kulutuksen 6 prosentin laskuna. Vuonna 2020 sähköä tuotettiin Suomessa yhtä paljon kuin vuotta aiemmin, eli 66 TWh. Sähkön kokonaiskulutus laski kuitenkin 6 prosentilla ollen 81 TWh. Pie-

Uusiutuvien energialähteiden käyttö pieneni prosentin vuonna 2020, mutta niiden osuus energian kokonaiskulutuksesta kasvoi 40 prosenttiin.

nempi sähkön kokonaiskulutus tilastoitiin viimeksi vuonna 2000. Sähkön kulutuksen laskuun vaikutti lämpimien säiden lisäksi teollisuuden matalampi sähkön kulutus. Kokonaiskulutuksen lasku näkyi sähkön nettotuonnissa, joka pieneni neljänneksellä. Sähkön tuotanto vesi, tuuli- ja aurinkovoimalla lisääntyi. Vesivoiman tuotantoon vaikutti hyvä vesitilanne, tuulivoimaan kapasiteetin lisäys ja hyvät tuuliolosuhteet. Aurinkovoiman osuus on vielä pieni, mutta sen määrä on kasvanut nopeimmin monen

vuoden ajan. Sähkön ja lämmön yhteistuotannolla sekä lauhdetuotannolla tuotetun sähkön määrä väheni. Energian loppukäyttö laski kokonaisuutena 6 prosenttia. Suurinta lasku oli teollisuudessa, 7 prosenttia. Teollisuuden osuus koko loppukäytöstä oli 45 prosenttia. Rakennusten lämmitysenergian ja liikenteen energiankulutus laskivat molemmat 6 prosenttia. Rakennusten lämmitysenergian osuus oli 26 prosenttia ja liikenteen energiankulutuksen osuus 17 prosenttia energian loppukäytöstä. Viime vuonna Suomeen tuotiin erilaisia energiatuotteita 6,7 miljardin euron arvosta, joka oli 36 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Eniten energiatuotteita tuotiin Venäjältä, jonka osuus tuonnin arvosta oli 54 prosenttia. Energiatuotteita vietiin Suomesta 3,9 miljardin euron arvosta. Viennin arvo väheni 32 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Energiatuotteita vietiin eniten OECD-maihin, joiden osuus viennin arvosta oli 74 prosenttia. Lähde: Tilastokeskus, Energian hankinta ja kulutus


60

BIOENERGIA

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Vuodesta 1981 turvealalla toiminut Reijo Pentinmäki Oy hakee uutta tukijalkaa toimintaansa metsähakkeen urakoinnista. Toukokuussa käyttöön otettiin uusi Bruks 1006 PT -autohakkuri.

Metsähakkeen urakointi turvetoimintojen korvaajaksi Turvealan urakoitsijat ovat lähteneet hakemaan uusia tukijalkoja toimintaan poliittisista päätöksistä johtuvien alan heikkojen tulevaisuuden näkymien takia. Energiapuun ympärillä tapahtuva liiketoiminta on yksi hyvä vaihtoehto rakennemuutokseen.

R

eijo Pentinmäki Oy on pitkän linjan turvealan toimija Kauhajoen Nummikoskelta. - Aloitin turvealan urakoinnin vuonna 1981 traktorilla ja siitä toiminta lähti laajentumaan. Teimme vuosikymmeniä hyvää yhteistyötä Vapon kanssa mutta pariin kesään ei ole enää sieltä ollut töitä tarjolla. Meillä on kuitenkin omia turvealueita joissa

Pohjanmaan miehet Jari Pentimäki (vas.), Jani Pentinmäki, Jesse Niemistö ja Reijo Pentinmäki uskovat kotimaisen puhtaan metsäenergian käytön lisääntymiseen entisestään tulevaisuudessa.

olemme edelleen nostaneet turvetta voimalaitosten käyttöön ja vielä ainakin ensi kesälle näyttäisi kysyntää olevan. Mutta kokonaisuudessaan turveala on

ajettu tilanteeseen mikä ei mahdollista enää jatkossa kovin laajaa liiketoimintaa. Se on ikävä asia sillä turpeen energiakäyttö olisi edelleen Suomelle kaikin

puolin järkevää, pohtii Reijo Pentinmäki.

Hakealan tunnustelua

Kun turvealalle alkoi kasaan-

tua tummia pilviä päätti Reijo Pentimäki Oy kolmisen vuotta sitten lähteä kokeilemaan metsähakkeen hakeurakointia. - Aloitimme yhteistyön KuMeKo Forestin kanssa ja hankimme käytetyn autohakkurin millä päästiin vähän tunnustelemaan haketusalan toimintaa ostamme myös itse jonkin verran energiapuuta ja haketamme yksityisille toimijoille. Meiltä löytyy hakkeen kuljetukseen soveltuvaa turvekalustoa eli kaksi puoliperävaunuyhdistelmää ja yksi täysperävaunuyhdistelmä. Huomasimme kuitenkin melko äkkiä että traktorikokoluokan Kesla -hakkuri oli kapasiteetiltaan aivan liian pieni jos haketuksesta meinaa elinkeinoa lähteä rakentamaan, kertoo Jari Pentinmäki joka on yhdessä veljensä Janin kanssa aktiivisesti mukana yrityksen tekemisessä.

Merkittävä investointi

Näkymät haketusalalla olivat kuitenkin positiiviset ja KuMe-


METSÄALAN AMMATTILEHTI Ko Forestilla tarvetta lisäkapasiteetille, joten Reijo Pentimäki Oy päätti investoida uuteen suuren volyymin autohakkuriin. - Ruotsalaisesta Bruks -autohakkurista oli kuultu hyvää kentällä joten päädyimme kauppoihin maahantuoja Sawcenter Oy:n kanssa uudesta Bruks 1006 PT -hakkurista, mikä asennettiin yhdessä Kesla 2112T -ohjaamonosturin kanssa uuden Volvo FH16 750 kuorma-auton päälle Bruksin tehtaalla. Eli saimme käyttöön täysin valmiin CE-merkityn kokonaisuuden yhdestä paikasta, sanoo Pentinmäki. Vaikka korona-tilanne esti tehtaalla käynnin projektin aikana, niin autohakkurista tuli juuri sellainen mitä haluttiin. - Bruks kuunteli tarkasti toiveitamme ja myös toteutti ne esimerkiksi päällerakenteiden sekä varustelun osalta; halusimme autoon mm. lisälauhduttimia, öljyn pintavahdin ja muita käyttöä helpottavia ratkaisuja. Maahantuoja Sawcenter piti meidät jatkuvasti ajantasalla projektin etenemisestä ja autohakkuri valmistui sovitussa aikataulussa mistä annamme täydet pisteet näinä haasteellisina aikoina. Myös toukokuun alussa tapahtunut käyttöönottokoulutus oli esimerkillinen suoritus ja sen aikana käytiin uuden autohakkurin toiminnot läpi perusteellisesti, kehuu Pentinmäki.

Onnistunut kokonaisuus

Bruksin tehtaan kokemus autohakkureiden rakentamisessa näkyy Pentimäen mukaan kokonaisuudessa: - Itse hakkuri edustaa kehityksen kärkeä ja auton päällerakenteissa on mietitty kuljettajan käyttömukavuutta sekä turvallisuutta, mistä esimerkkinä rummun viereen nouseva hydraulinen työtaso kaiteineen. Kokonaisuudessan ruotsalaisen työn jälki on tasokasta ja kaikin puolin viimeisteltyä, toteaa Pentinmäki.

Laatuhaketta suurella volyymilla - polttoainetaloudellisesti

Jo ensimmäiset parisataa tuntia haketusta on näyttänyt että investointipäätös osui oikeaan. - Lähdimme hakemaan kapasiteetin nostoa uudelle tasolle ja siihen Bruks vastaa vahvasti myös polttoaineenkulutuksen ollessa järkevällä tasolla suhteessa tuotettuihin hakekuutioihin. Olemme päässeet jo hakettamaan oikeastaan koko skaalaa materiaaleja eli rankaa, pikkutukkia, kokopuuta ja hakkuutähdettä, joista kaikista Bruks tekee laatuhaketta sellaisella volyymilla että nopealiikkeisen Keslan puikoissa saa pitää kiirettä ettei rumpu huuda tyhjää. Vaikka hakkurissa on isot 80 mm seulat niin haketta voi käyttää maatilojen stokeripolttimissakin eikä tikkua jää sekaan, Pentinmäki toteaa ja jatkaa:

BIOENERGIA

61

Bruks 1006 PT -hakkuri on näyttänyt suuren volyyminsa kaikilla eri haketettavilla puumateriaaleilla. Suuri syöttöpöytä ja aggressiiviset syöttorullat mahdollistavat järeän hakkurirummun ruokkimisen riittävällä puumäärällä. Silti tehokkaalla Kesla 2112T -nosturilla saa pitää kiirettä syöttäessä...

- Bruksin hakkurissa koko prosessi on mietitty mahdollisimman tehokkaaksi niin että puumateriaali menee vauhdilla syöttöpöydältä rummulle, muuttuu siellä hakkeeksi ja siirtyy suoraan heittimen siivelle ja sitten torveen, joten puu ei pyöri turhaa aikaa koneen sisällä vaan tulee äkkiä pihalle. Ja Bruksin säädettävä hydraulinen heitin on aivan mahtava; se pitää heittimen kierrokset aina haluttuna riippumatta auton moottorin kierroksista. Tehoa on mahdottomasti joten hakekaari saadaan lentämään tarkasti minne halutaan niin että ympäristö pysyy siistinä. Ja heittimen nopeuden saa täsmättyä haketettavan materiaalin mukaan jolloin se ei huuda turhan kovilla kierroksilla silloin kun siihen ei ole tarvetta, mikä säästää polttoainettakin. Tehokkaan heittimen ansiosta auton konttiin saa tehtyä tiiviin hakekuorman, jolloin päästään kunnon kuljetuspainoihin kevyelläkin materiaalilla. Heittimen lisäksi Bruksin kaikkia toimintoja saa kätevästi säädettyä keskusnäytöltä juuri halutuiksi.

Lämmöt pysyy kurissa helteelläkin

Kesäkuussa uudella Bruks -autohakkurilla työskenneltiin todella kuumissa olosuhteissa mutta silti lämpöjen kanssa ei ollut mitään ongelmia. - Bruks 1006 PT ottaa käyttövoimansa Volvo kuorma-auton 750 hevosvoimaisesta moottorista samoin kuin nosturikin. Bruksin tekemä paketti on va-

Bruksin säädettävä hydraulinen heitin pitää sen kierrokset aina haluttuna riippumatta auton moottorin kierroksista. Tehoa on todella paljon joten hakekaari saadaan lentämään tarkasti minne halutaan niin että ympäristö pysyy siistinä. Ja heittimen nopeuden saa täsmättyä haketettavan materiaalin mukaan jolloin se ei huuda turhan kovilla kierroksilla silloin kun siihen ei ole tarvetta, mikä säästää polttoainettakin.

rustettu riittävän suurilla öljynlauhdittimilla ja halusimme lisäksi autoon jäähdytin nesteen lisälauhduttimen. Niinpä kun haketimme kokopuuta autoihin pitkän päivän noin +30 asteen helteessä niin lämmöt pysyivät aisoissa, sanoo Pentinmäki.

Laaja toiminta-alue

Reijo Pentinmäki Oy operoi uudella Bruks -autohakkurilla laajasti Porin, Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan alueilla. - Nyt kesäaika on luonnollisesti hiljaisempaa haketuksissa kun lämmön kulutus on alhaista ja laitoksissa tehdään huoltoja, mutta elokuusta lähtien pitäisi olla täysi vauhti päällä, uskoo Jari Pentinmäki.

Autohakkuri rakennettiin täysin valmiiksi CE-merkityksi kokonaisuudeksi Bruksin tehtaalla Ruotsissa. Työnjälki ja yksityiskohtainen viimeistely on huippuluokkaa.


62

BIOENERGIA

METSÄALAN AMMATTILEHTI

VUOKRAUS JA MYYNTI

MURSKAIMET SEULAT MAGNEETIT TUULISEULAT EROTTIMET H S T E K N II K K A

.CO M

HARRI SORVOJA | P. 0400 642 147 | HARRI.SORVOJA@HSTEKNIIKKA.COM

®

Ylijoki Kuljetus Oy laajensi omistuspohjaansa ja päivitti nimensä Ylijoki Metsäenergia Oy:ksi Bioenergia-alan perheyhtiö Ylijoki Kuljetus Oy tavoittelee seuraavaa kasvuloikkaa ja kehittymistä puupohjaisen polttoaineen kokonaistoimitusten markkinajohtajaksi.

B

ioenergia-alan perheyhtiö Ylijoki Kuljetus Oy tavoittelee seuraavaa kasvuloikkaa ja kehittymistä puupohjaisen polttoaineen kokonaistoimitusten markkinajohtajaksi. Liiketoimintasuunnitelman toteuttamiseksi kolmannen sukupolven yrittäjät ovat valinneet kumppaniksi Helmet Capitalin, jonka kokoama sijoittajaryhmä tulee yhtiön merkittäväksi omistajaksi. - Helmetin mukaantulon myötä pystymme entistä paremmin toimittamaan laadukasta puupolttoainetta asiakkaidemme puolesta, samalla edistäen sivuvirtojen hyödyntämistä ja yhteiskunnan pyrkimyksiä kiertotalouden kasvattamiseksi, toteavat

Ylijoki Metsäenergia Oy (ent. Ylijoki Kuljetus Oy) on Suomen johtavia metsäenergian jalostus- ja kuljetusyhtiöitä. Yhtiö toimittaa puupohjaisia raakaaineita ja kierrätyspolttoaineita pääosin energialaitoksille ja prosessiteollisuudelle. Kuvassa yrityksen kalustoa operoimassa terminaalissa.

yhteistuumin yrittäjäveljekset Jarmo ja Marko Ylijoki. Energiajakeiden oikea-aikainen toimitus on keskeistä sähkön ja lämmön tuotantolaitosten sekä prosessiteollisuuden tehokkaan ja häiriöttömän toiminnan kannalta. Etenkin sähkön ja lämmön tuotannossa useat toimijat ovat siirtymässä fossiilisista polttoaineista, kuten turpeesta, puupohjaisiin raaka-aineisiin ja kierrä-

tyspolttoaineisiin. Yhtiön urakoitsijatoimintamalli sekä asiakas- ja yhteistyösuhteet säilyvät ennallaan. Järjestelyn yhteydessä yhtiön toiminimi muuttuu Ylijoki Metsäenergia Oy:ksi, joka selkeämmin kuvaa yhtiön harjoittamaa liiketoimintaa. - Vahvat asiakassuhteet, suunnitteluosaaminen sekä monipuolinen kalusto mahdollistavat vah-

van markkina-aseman. Omistusjärjestelyn myötä yhtiöllä on entistä paremmat edellytykset kasvaa sekä orgaanisesti että yritysjärjestelyin, sanoo Sampo Ahonen, Helmet Capitalin partner.

Ylijoki Metsäenergia Oy

Ylijoki Metsäenergia Oy (ent. Ylijoki Kuljetus Oy) on n. 12 MEUR liikevaihdollaan Suomen

johtavia metsäenergian jalostusja kuljetusyhtiöitä. Yhtiö toimittaa puupohjaisia raaka-aineita ja kierrätyspolttoaineita pääosin energialaitoksille ja prosessiteollisuudelle. Kuljetusliiketoimintaa on Ylijoen perheessä harjoitettu vuodesta 1952, osakeyhtiönä vuodesta 1997. Liiketoimintaa johtaa tänään yrittäjäperheen kolmas sukupolvi. Yhtiön toimitilat sijaitsevat Ylöjärvellä.


METSÄENERGIA

127 BIOENERGIA 63

METSÄALAN AMMATTILEHTI

PowerForest Oy Varikkotie 89, 40800 Vaajakoski Atso Viitanen puh. 040 867 6547

WWW.POWERFOREST.FI

- HAKETUSTEHOA! Todellinen risusyöppö!

Metsäteollisuuden ilmastotiekartta koottiin työ- ja elinkeinoministeriön aloitteesta osana hallituksen vuodelle 2035 asettamaa vähähiilisyystavoitetta.

Metsäteollisuudella kokoaan merkittävämpi rooli ilmastonmuutoksen hidastamisessa

Metsähakkeen käyttö lämpö- ja voimalaitoksissa säilyi lähes ennallaan n. 7,5 miljoonassa kuutiometrissä. Kotimaisen hankinnan osuus tästä oli kuitenkin enää vain 5,8 miljoonaa kuutiota.

I

säteollisuuden tehtaiden suorat päästöt ja lmastotiekartan mukaan Energiapuumarkkinoiden on yli kolmasosatoiminnan Suomen kaikista hiilimetsäteollisuuden tehtaat dioksidipäästöistä. voidaan muuttaa lähivuosija puunlähestoimitusvarmuuden Metsäteollisuuden tuotteiden ilmastokymmeninä fossiilittomiksi ja puupohjaisista tuotteista voi- hyödyt syntyvät, kun puuraaka-aineesta edellytykset turvattava daan saada enenevässä määrin il- valmistetut tuotteet korvaavat ehtyvistä mastohyötyjä ilman, että metsäva-

Tuoreen AfrynSamalla ja Luonnonvararat supistuvat. metsäteollisuuden tuotannon arvonlisää keskuksen tekemien selvitysvoidaan kasvattaa, mikä säteilee ten mukaan turpeen ja kivihiimyös taloushyötyjä koko yhteiskuntaan. len korvaaminen toteutuu huomattavalta osin puulla. Turpeen Keskiviikkona julkistetun metsäteollikorvaamiselle on mukaan olemassa suuden ilmastotiekartan toimialan roolia ilmastonmuutoksen hidastauseita toisiaan täydentäviä misessa voidaan yhä kasvattaa. Metsäteratkaisuja, mutta puu on ainaollisuus voi jatkaa tuotantonsa hiilidioksidipäästöjen vähentämistä edelleen tärsekä kin tällä vuosikymmenellä lisätä tuotteidensa ilmastohyötyjä ja arkein.

vonlisää ilman, että metsävarannot supistuvat, selviää neljästä tiekarttaa varten laaditusta tulevaisuusskenaariosta. elvityksessä voi muutosskenaariot - Metsäteollisuus kantaa jopa kokoperustuvat vuoden 2019 tietoihin. aan suuremman korren Suomen kunnianVuonna 2020 toimintaympäristö himoiseen tavoitteeseen olla hiilineutraaon selvästi2035. muuttunut suuntaan, jossa li vuonna Se vaatii investointeja kotimaisen metsähakkeen ja kysyntänäkytehtaisiin, metsätalouteen osaamiseen mä alentunut. menestyä kansainväsekäon mahdollisuutta Metsäteollisuudessa on päätetty lopetlisessä kilpailussa, Metsäteollisuus ry:n taa kaksi paljon puuta ja turvettakin käyttoimitusjohtaja Timo Jaatinen sanoo. tävää tehdaskokonaisuutta sekä rakentaa Konsulttiyhtiö Afryn skenaarion muyksi sellutehdas, joka tuotantolaitostuottaa enemkaan iso Suomessa toimivien män sähköä, lämpöä ja kuorta kuin mitä ten hiilidioksidipäästöt voidaan painaa se käyttää. Viime vuonna2035 energiaturpeen lähes nollaan vuoteen mennessä. käyttö vuoteen 2019 investoimalla verrattuna 25 Muutosaleni voidaan toteuttaa prosenttia 11,8 TWh :iin, josta osa voidaan energiatehokkuuteen, sähköistymiseen ja kirjata lämpimän talven ansioksi. Myös uusiutuvaan energiaan. Viime vuosina kivihiilen käyttö väheni 22 on prosenttia. tehtaiden hiilidioksidipäästöt pystytty Kaukolämmön puupolttoailaskemaan nointuotannossa 3 miljoonaan tonniin. neiden ja maakaasun käyttö kasvoivat Huomattavasti merkittävämmäksi merkittävästi samalla, kun erityisesti kivimetsäteollisuuden rooli ilmastonmuutokhiilen - mutta myös energiaturpeen - käytsen hidastamisessa nousee, kun huomioitö pieneni. Puupolttoaineiden kokonaisdaan toimialan tuotteiden vaikutukset. käyttö vuonnaSuomessa 2020 kuitenkin laski metnoin Nykyisellään valmistetut 6säteollisuuden % ja osuus energiankulutuksesta tuotteet tuottavat säilyi noin ennallaan. (Lähde: Tilastokeskus 2021). 16:ta miljoonaa hiilidioksiditonnia vasMetsähakkeen käyttö lämpö- ja voimataavan globaalin ilmastohyödyn vuositlaitoksissa lähes ennallaan n. 7,5 tain, arvioi säilyi Teknologian tutkimuskeskus miljoonassa kuutiometrissä. Kotimaisen VTT. Määrä ylittää viisinkertaisesti methankinnan osuus tästä oli kuitenkin enää

S

luonnonvaroista valmistettuja tuotteita, vain 5,8valmistus miljoonaa aiheuttaa kuutiota. enemmän joiden Skenaariot eivät myöskään huomioi fossiilisia päästöjä. pelletin käytön (2020: 427 000 tuotannon t eli n. 1,7 Samalla metsäteollisuuden TWh) kasvunon mahdollisuuksia eikä mikä muijalostusarvoa mahdollista nostaa, den jäteluonteisten polttotoisibiopohjaisten kasvavia taloushyötyjä kaikille suoaineiden käyttöä. Vuonnaja2019 malaisillekasvavaa esimerkiksi verotuloina uuSuomessa tuotettiinJokaisesta uusiutuvaakäytetystä energiaa sina työpaikkoina. yli 4 TWh kierrätyspolttoaineilla ja purpuukuutiosta tuotettua arvonlisää voidaan kupuulla. nostaa 28 prosenttia vuoteen 2035 menKotimaisen hakkeen tarjontaankumulavoidaan nessä, jolloin metsäteollisuuden vaikuttaa nykyisellä Kemera-lainsäädäntiivinen kokonaisarvonlisä nousisi vuosinöllä ja sen kehittämisellä. na 2020-2035 arviolta 260Hallituksen miljardiin puoliväliriihessä (29.4.) linjattiin, että euroon. Arvio pohjaa Elinkeinoelämän kotimaisen kestävän energiapuun tutkimuslaitoksen Etlan laskelmaansaatametvuutta edistetäänkokonaisarvonlisästä muun muassa hankintasäteollisuuden ja ketjuja ja logistiikkaa vahvistamalla ja sen kasvusta. ettäIlmastouuden metsätalouden kannustejärjesja taloushyötyjä voidaan tatelmän jatketaan siten, että voitella valmistelua niin, että Suomen metsävarat - ja selvitetään pienpuun keruutuen säilymihiilivarastot - kasvavat samalla kun metnen sienosana käyttöjärjestelmää kasvaa. Senvaikutusarvioiden varmistaa nykypohjalta. Kotimaisen hakkeen käytön litasoinen metsänhoito, mutta puuvarantoa säämiseksi tarvitaan ripeitä toimia häiritvoidaan edelleen kasvattaa lisäämällä semättä muuta puukauppaa. AFRY:n oikea-aikaisia hoitotoimia ja monipuolismallinnustuloksienkaan perusteella rajaltamalla metsänkäsittelyä. Puuvaranto listen ainespuumäärien päätyminen olisi mahdollista nostaa nykyisestäener2,5 giantuotantoon ei vaikuta 3,0 merkittävästi miljardista kuutiometristä miljardiin metsäteollisuuden puun saatavuuteen kuutioon vuoteen 2045 mennessä, selviää eikä teollisuuspuun hintoihin. Luonnonvarakeskuksen Metsäteollisuus Sujuva puupolttoainehuolto ry:lle tekemästä laskelmasta. ei vaadi vastaavia huoltovarmuusvarastoja kuin Metsäteollisuuden ilmastotiekartta turvetuotanto, koska korjuuta voidaan koottiin työ- ja elinkeinoministeriön aloittehdä vuoden kuten ainesteesta lähes osanaympäri hallituksen vuodelle 2035 puun korjuussakin. Käyttö on kuitenkin asettamaa vähähiilisyystavoitetta. Metsäkausiluonteista ja vaatii toimiakseen kauteollisuus ry toivoo tiekartan ohjaavan pallisesti toimivan terminaaliverkoston, hallituksen päätöksentekoa syksyllä, kun joka voi huolehtia kaupunkien energiahallitusohjelma päivitetään. huollosta eri tilanteissa. - Odotamme toiminta- Terminaaliverja investointikoston kasvattaminen yhteiskunympäristöä kehittäviä vaatii päätöksiä, jotka nalta lisää huomiota maankäytön suunmahdollistavat tiekartan toteuttamisen. nittelussa PolttoainehuolSuomella ja onluvituksessa. kaikki mahdollisuudet noustoa ajatelleen on vahvaksi tärkeää ottaa huomioon ta taloudellisesti ilmastotekojen myös tuontipuun kasvanut merkitys huolkärkimaaksi, Jaatinen sanoo. to- ja toimitusvarmuuden kannalta.

MUS-MAX WT 11 XL

• Syöttöaukko 138 x 75 cm • Teriä 6 tai 12 kpl / 20 mm tai 10 mm • Puhallin hydraulinen

• Torven jatke 1,6 m • Ylärulla vaihdettavilla terillä • Eri auto- ja kuormainvaihtoehtoja

Laatuhaketta!

MUS-MAX WT 11

• Syöttöaukko 118 x 75 cm • Vaihdettavat ylärullanterät • Teriä 10 kpl / 20 mm tai 10 mm • Seulan pinta-ala 1,9 m2 • Puhallin WT12 mallia

www.mus-max.at

MUS-MAX WT 10 XL

• Syöttöaukko 98 x 75 cm • Seulan pinta-ala 1,7 m2 • Teriä rummussa 5/10/12 kpl • Syöttömatto 2,7 m Cranab kuormaajat ja varaosatoimitukset meiltä!


64

BIOENERGIA

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Metsähake riittäisi korvaamaan turpeen Pohjois-Karjalassa Turpeen energiakäyttö on hallitusohjelman mukaan tarkoitus vähintään puolittaa vuoteen 2030 mennessä, mutta viimeaikainen käytön väheneminen on ollut odotettua nopeampaa. Luonnonvarakeskuksen (Luke) laskelma osoittaa, että Pohjois-Karjalan metsistä on mahdollista hankkia riittävästi metsähaketta turpeen energiakäytön korvaamiseen. Laskelma ei kuitenkaan ota kantaa metsähakkeen saatavuuteen tai hintaan, ja kysynnän kasvaminen voi johtaa metsähakkeen tuonnin lisääntymiseen.

T

urpeen energiakäyttö on hallitusohjelman mukaan tarkoitus vähintään puolittaa vuoteen 2030 mennessä, mutta viimeaikainen käytön väheneminen on ollut odotettua nopeampaa. Luonnonvarakeskuksen (Luke) laskelma osoittaa, että Pohjois-Karjalan metsistä on mahdollista hankkia riittävästi metsähaketta turpeen energiakäytön korvaamiseen. Laskelma ei kuitenkaan ota kantaa metsähakkeen saatavuuteen tai hintaan, ja kysynnän kasvaminen voi johtaa metsähakkeen tuonnin lisääntymiseen. Laskelmaa varten haastateltujen itäsuomalaisten energiaturpeen käyttäjien mukaan turve korvautunee pääosin metsähakkeella, paitsi yhdellä toimijalla

pääosin metsäteollisuuden sivutuotteilla, eli kuorella ja sahanpurulla. Sivutuotteiden saatavuuden arvioitiin myös heikentyneen niiden kilpailevien käyttötarkoitusten, kuten pellettien ja nestemäisten biopolttoaineiden valmistuksen takia. Lämpöpumppuihin ja muihin lämmöntuotantomuotoihin saatetaan investoida vuoteen 2030 mennessä - lyhyellä tähtäimellä kuitenkin puu korvaa turpeen. Metsähakkeen käytön lisäys vaatii myös investointeja laitosteknologiaan. Esimerkiksi turpeen sisältämä rikki on korvattava syöttämällä sitä kattilaan. Tällä hetkellä merkittävä osa metsähakkeesta tuodaan Venäjältä. Kahdella vastaajalla Venäjältä tuodun metsähakkeen osuus

FARMIKKO OY Energiakourat

keräys (lisävaruste)

karsinta nopea ja tehokas katkaisu kuormaus

Lisätiedot ja koekäyttö: www.farmikko.fi 0445771156

Laskelman mukaan metsähakkeen hankintamahdollisuudet ovat kysyntää suuremmat kaikissa Itä-Suomen maakunnissa, vaikka kaikki turve korvattaisiin kotimaisella metsähakkeella.

oli 20-30 prosenttia. Jatkossa venäläisen hakkeen määrä riippuu hakkeen saatavuudesta, toimitusvarmuudesta ja hinnasta sekä kestävyyskriteerien täyttymisestä. Toimitusvarmuuteen ja tullimaksujen korotuksiin liittyvä epävarmuus puoltaa metsähakkeen toimitusketjun perustamista kotimaisen raaka-aineen varaan.

Itä-Suomessa riittää kotimaista haketta

Laskelman mukaan metsähakkeen hankintamahdollisuudet ovat kysyntää suuremmat kaikissa Itä-Suomen maakunnissa, vaikka kaikki turve korvattaisiin kotimaisella metsähakkeella. Tosin suurimpien metsähakkeen ja turpeen käyttöpaikkojen lähellä kysyntä voisi ylittää hankintamahdollisuuden. - Turpeen korvaaminen kotimaisella metsähakkeella ei jää Itä-Suomessa kiinni metsävaroista. Kotimaisen hakkeen käyttö edellyttää kuitenkin, että hankintalogistiikka toimii luotettavasti ja hinta käyttöpaikalla on kilpailukykyinen, Luken erikoistutkija Perttu Anttila kertoo.

Kysynnän kasvaessa kuljetusmatkat tulevat pitenemään, mikä kasvattaa hankintakustannuksia. Tämä taas voi heijastua kaukolämmön hintaan.

Turpeen käyttäjiä haastateltiin korvaussuunnitelmista

Metsähakkeen riittävyyttä turpeen korvaajana tarkasteltiin paikkatietoanalyysillä metsähakkeen teknisestä hankintamahdollisuudesta eli potentiaalista ja kysynnästä sekä niiden välisestä erotuksesta eli metsähaketaseesta. Metsähakkeen oletettiin koostuvan kotimaisesta harvennusten energiapuusta sekä uudistushakkuiden hakkuutähteistä eli latvusmassasta. Ylimaakunnallisten hankinta-alueiden huomioimiseksi tarkastelu kohdistettiin viiteen Itä-Suomen maakuntaan: Pohjois-Karjala, Kainuu, Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Etelä-Karjala. Metsähakkeen kysyntää vuonna 2030 arvioitiin kahden skenaarion avulla. Niistä ensimmäisessä tulevan kysynnän määrä oli metsähakkeen käyttö vuonna 2019 + 50 prosenttia turpeen käytöstä vuonna 2019. Toisessa

ske-naariossa kysyntä oli metsähakkeen käyttö vuonna 2019 + 100 prosenttia turpeen käytöstä vuonna 2019. Vuonna 2019 metsähakkeen tilastoitu käyttö Pohjois-Karjalan lämpö- ja voimalaitoksissa oli 330 000 kuutiometriä. Turpeen käyttö puolestaan oli 487 terawattituntia, joka vastaa noin 240 000 kuutiometriä metsähaketta. Lisäksi suurimmilta energiaturpeen käyttäjiltä kysyttiin vielä erikseen turpeen korvaussuunnitelmista sekä arviot tulevasta metsähakkeen käytöstä. Näitä tietoja käytettiin laskelmassa molemmissa skenaarioissa. Haastattelussa mukana olleet suuret lämmön- ja sähkön tuottajat arvioivat turpeen käytön joko loppuvan tai vähenevän marginaaliseksi vuoteen 2030 mennessä, mikä edellyttää myös investointeja nykyisiin voimalaitoksiin. Laskelma oli osa Pohjois-Karjalan maakuntaliiton rahoittamaa Bioscope-hanketta.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

ESCHLBÖCK BIBER -hakkurit

Laadukkaat • Polttoainetaloudelliset • Ammattilaisille

kkurit Markkinoiden halutuimmat Biber Power Truck autohakkurit Biber ha-tehdasvalmisteiset myös a saatavin malleina traktori -

ESCHLBÖCK BIBER -hakkurit

Laadukkaat • Polttoainetaloudelliset • Ammattilaisille

Markkinoiden halutuimmat Biber Power Truck -tehdasvalmisteiset autohakkurit

- kuorma-auto hakkureista lukuisia vaihtoehtoja MAN ja Volvo -alustoille Suurtehohakkurit Biber 84 ja Biber 92 saatavilla myös omalla moottorilla (Volvo Penta tai Scania). Vaihtoehtoina asennus auton tai trailerin päälle - myös metsäkoneisiin.

Biber 85 on kehitetty hakkuutähteen ja risun haketukseen 147 cm leveällä syöttöpöydällä, joka on myös roottorin leikkuuleveys. pertti.salo@salo-machinery.com Tel. +358 40 820 3014

Biber hakkureissa useita terä- ja rootorivaihtoehtoja eri hakelaatujen tuottamiseen.

anssi.salo@salo-machinery.com Tel. +43 664 432 7361


METSÄALAN AMMATTILEHTI


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Liikenteen verouudistus tuomassa yli 500 miljoonan euron lisäkustannukset tavaraliikenteelle Valtiovarainministeriön työryhmän raportissa hahmotellaan dieselpolttoaineeseen massiivista veronkorotusta. Dieselöljyn verotasoa korotettaisiin asteittain 37 senttiä litralta ja polttoaineverot sidottaisiin indeksiin. Yhteisvaikutuksena toimet nostaisivat maanteiden tavaraliikenteen kustannuksia noin 510 miljoonalla eurolla vuodessa. Elinkeinoelämän ja logistiikan näkökulmasta esitys on kestämätön.

S

uomi on viennistä riippuvainen maa, jolla on eniten maantiekuljetuskilometrejä Euroopassa väkilukuun suhteutettuna. Kuljetuskustannuksemme kuuluvat tällä hetkellä Euroopan korkeimpiin. Tavaraliikenteestä noin kaksi kolmasosaa kulkee raskaimmissa ajoneuvoyhdistelmissä, joihin ei tällä hetkellä ole tarjolla vaihtoehtoisia käyttövoimia. Raskas liikenne kulkee vielä pitkään dieselillä. Nykyisessä veromallissa dieselin vero on 25,95 senttiä bensiiniä edullisempi litraa kohden. Siitä huolimatta, että Suomessa on jo nyt yksi EU:n korkeimmista dieselin polttoaineveroista, kutsutaan tätä eroa työryhmän raportissa dieselin verotueksi, ja sitä esitetään poistettavaksi. - Kyseessä ei ole verotuki vaan elinehto tavaraliikenteelle. Suomen kilpailukyvyn turvaamiseksi on ehdotetut veronkorotukset kompensoitava ottamalla käyttöön ammattidiesel, vaatii SKAL:n toimitusjohtaja Iiro Lehtonen.

Metsäalan logistiikkakustannukset nousisivat jopa 120 miljoonaa euroa

Jos dieselin vero korotettaisiin bensiinin tasolle raportin esittämällä tavalla, Suomi verottaisi dieseliä yli 20 senttiä enemmän litraa kohden kuin yksikään toinen EU:n jäsenvaltio. Raportissa esitetään lisäksi polttoaineveron korottamista 11 sentillä litralta. Muutokset toisivat maanteiden tavaraliikenteelle kokonaisvaikutuksena 510 miljoonan euron vuotuisen lisälaskun. Metsäteollisuus ry:n mukaan tämä nostaisi metsäalan logistiikkakustannuksia vuositasolla jopa 120 miljoonalla eurolla. Kustannusnousua ei voisi viedä tuotehintoihin, sillä metsäteollisuus kilpailee globaaleilla markkinoilla. Seurauksena vientikilpailukyky heikkenisi entisestään. - Dieselin hinnan korottaminen yhteensä 37 sentillä on raju ehdotus tilanteessa, jossa vientiteollisuuden kustannuksia on muutoinkin jo nostettu, toteaa Metsäteollisuus ry:n johtaja Jyrki Peisa.

Pelissä Suomen kansainvälinen kilpailukyky

Kaupan, teollisuuden ja logistiikan näkökulmasta liikenteen verotuksen kehittäminen on riistäytymässä käsistä, sillä suunnittelu tapahtuu useissa eri työryhmissä ja selvityksissä. Ilman kokonaistarkastelua tehdyt esitykset uhkaavat teollisuuden kilpailukykyä ja investointeja Suomessa: - Liikenteen vero- ja maksu-uudistus, fossiilittoman liikenteen tiekartta ja muut meneillään olevat toimet on saatava toimimaan yhteen niin, että kansalaiset ja yritykset uskaltavat investoida ja ettei Suomen logistinen kilpailukyky notkahda täysin. Liikenteen vero- ja maksu-uudistuksella on merkittävä rooli Suomen kilpailukyvyn kannalta erityisesti nyt, kun EU-komissio julkaisee kesäkuussa ison lainsäädäntöpaketin liikenteen päästöjen vähentämiseksi. Liiketoiminta on globaalia, kansallisilla verotoimenpiteillä on rajallinen vaikutus, ja niitä harkittaessa tulee ottaa huomioon Suomen kansainvälinen kilpailukyky liiketoiminnan sijaintivaltiona. Kansallisissa ratkaisuissa on huomioitava, että samaan aikaan EU-tasolta heinäkuussa tulevilla lainsäädäntöehdotuksilla, kuten merenkulun päästökaupalla saattaa olla suuri vaikutus Suomen logistisiin kustannuksiin, korostaa Keskuskauppakamarin johtava liikenneja elinkeinopolitiinen asiantuntija Päivi Wood.

Suuret kustannusvaikutukset

Raportissa esitetyt keskeiset kustannusvaikutukset logistiikalle: - Vero-ohjaus ajoneuvoveron perusverosta polttoaineveroon: Hyötyliikenteelle 170 miljoonan euron vuotuinen lisälasku vuodessa ilman kompensaatiota. - Dieselin polttoaineveron nostaminen bensiinin tasolle: Hyötyliikenteelle 340 miljoonan euron lisälasku vuodessa ilman kompensaatiota. - Polttoaineveron indeksitarkastuksista 120 miljoonaa euroa: Tavaraliikenteen kustannuksiin 30 miljoonan euron lisälasku vuodessa. Esitetyssä muodossa polttoaineveron korotukset ovat vakava uhka Suomen kilpailukyvylle. Järjestöt vaativat että liikenteen verouudistuksen jatkovalmistelussa tunnustetaan veronkorotusten vaikutukset logistiikkakustannuksiin ja vaikutukset kompensoidaan yrityksille.

KULJETUS

67


68

KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Rajaliikenteen ennakkovarauspalvelulle suunnitellaan jatkoa Liikenne- ja viestintäministeriö on lähettänyt liikenteen palveluista annettua lakia koskevan muutosehdotuksen lausunnoille. Muutoksen tarkoituksena on mahdollistaa rajaliikenteen ennakkovarauspalvelun jatkaminen Vaalimaalla ja laajentaminen muille Suomen ja Venäjän välisille maantieraja-asemille.

neella rajaliikenteen ennakkovaraus- ja jonotusjärjestelmällä testattiin, miten ennakkovarauksella voidaan tasoittaa raskaan liikenteen liikennemääriä, vähentää jonotusta, sujuvoittaa liikennettä ja lisätä liikenneturvallisuutta. Ennakkovarauspalvelussa raskaan liikenteen kuljettajat varaavat etukäteen aikaikkunan rajatarkastukseen. Kokeiluhankkeella saavutettiin asetetut tavoitteet tavaraliikenteen sujuvoittamisesta. Lakimuutoksella ja ehdotuksella rajaliikenteen ennakkovarauspalvelun jatkamisesta toteutetaan hallitusohjelman kirjausta tavaraliikenteen pullonkaulojen poistamisesta.

S

Mitä seuraavaksi?

amalla selkeytettäisiin henkilötietojen käsittelyä ja eri toimijoiden vastuita rajanylitysliikenteen hallinnassa ja ohjaamisessa. Jatkossa järjestelmää voitaisiin myös kehittää mahdollistamalla automaattinen rekisterikilpien tunnistus. Ennakkovarauspalvelulla varmistetaan tavaraliikenteen ja sen tullitoimenpiteiden ja rajatarkastusten sujuvuus itärajan rajanylityspaikoilla. Vaalimaalla oli 2000-luvulla useiden kymmenien kilometrien rekkajonoja, joiden poistamiseksi rajaliikennettä oli tarve sujuvoittaa. Kokeiluhankkeena vuonna 2014 alka-

Lausuntoaika lakiluonnoksesta päättyy 3.5.2021. Lausuntokierroksen jälkeen lain valmistelu jatkuu virkatyönä. Tarkoitus on, että muutokset tulisivat voimaan 1.7.2021.

Liikenne 12 -suunnitelman toimeenpano lähtee vauhtiin Ensimmäinen valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma - Liikenne 12 - on valmistunut ja se on laadittu vuosille 2021-2032. Iso valmistelutyö on saatu päätökseen, ja seuraavaksi on aika keskittyä suunnitelman toimeenpanoon.

L

iikenne- ja viestintävirasto Traficomin rooli on vastata liikennejärjestelmää koskevan tiedon tuottamisesta, liikennejärjestelmätasoisen vaikutusten arvioinnin kehittämisestä sekä valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteiden toteutumisen seurannasta. Näkymä liikennejärjestelmän nykytilaan ja toimintaympäristön muutosten analysoiminen antavat Traficomille hyvät lähtökohdat katsoa liikennejärjestelmän tulevaisuuteen ja varmistaa osaltaan liikkumisen ja kuljettamisen toimivuus, turvallisuus ja kestävyys Suomessa. - Olemme olleet aktiivisesti mukana Liikenne 12 -suunnitel-

man valmistelutyössä ja nyt siirrymme innolla toimeenpanoon - meille onkin osoitettu useita toimenpiteitä suunnitelman toimenpideohjelmassa. Liikennejärjestelmän tietopohjan syventäminen vaati monipuolista tietoa, osaamista ja näkemystä, ja sitä rakennamme aktiivisessa yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Muuttuvissa tilanteissa kattava taustatieto on olennaista tulevaisuuden suunnitelmien rakentamiselle, painottaa pääjohtaja Kirsi Karlamaa.

Alan toimijoiden aktiivinen palaute tärkeää

Liikenne 12 -suunnitelman toimenpideohjelmassa Traficomin tehtäväksi on annettu liikennejärjestelmäanalyysin eli liikennejärjestelmän strategisen tason kokonaiskuvan muodostaminen. Liikennejärjestelmäanalyysi tarjoaa nykyistä kattavampaa tietoa liikennejärjestelmää koskevaa päätöksentekoa varten. Tavoitteena on kehittää liikennejärjestelmäanalyysistä ja sen osana olevasta valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteiden seurannasta valtakunnallisen ja alueellisen tason liikennejärjestelmäsuunnittelun keskeinen työkalu.

tion väyläverkkoaineiston. Liikennejärjestelmäanalyysin ensimmäiseen versioon pyritään saamaan mukaan liikenneverkon strategisen tilannekuvan lisäksi ensimmäiset tilannekuvat liikennepalveluista ja saavutettavuudesta. Samalla julkaistaan ensimmäinen valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteiden toteutumisen seurantaraportti.

Ensimmäinen valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma (Liikenne 12) on valmistunut, ja se on laadittu vuosille 2021-2032.

- Traficom kehittää liikennejärjestelmäanalyysiä yhteistyössä alan toimijoiden kanssa, ja pyysimme maaliskuun lopussa päättyneellä lausuntokierroksella lausuntoja liikennejärjestelmäanalyysin ja valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteiden seurannan kehittämisestä. Niitä tulikin mukavasti, ja nyt meillä on lisää eväitä analyysin ensimmäisen version julkaisuun syksyllä, verkostojohtaja Asta Tuominen kertoo. Ensimmäinen versio liikennejärjestelmäanalyysistä on tavoitteena julkaista syyskuussa 2021. Valmistelussa käytetään kuulemisessa saatujen kehittämistoiveiden lisäksi yhteistyöryhmistä

ja verkostoista saatavaa palautetta.

Liikenneverkon strateginen tilannekuva

Yksi keskeinen osa liikennejärjestelmäanalyysia on liikenneverkon strateginen tilannekuva, joka kuvaa valtakunnallisesti merkittävimmän liikenneverkon ja sen tärkeimmät solmupisteet nykytilanteessa ja vuonna 2032. Viimeisin päivitys tilannekuvasta on joulukuulta, ja jatkossa se päivittyy puolivuosittain. Seuraava päivitys on tulossa toukokuussa. Tilannekuva on tekninen asiantuntijaselvitys, jonka koostamisesta Traficom vastaa ja johon Väylävirasto tuottaa val-

Vaikutusten arviointia kehitetään yhteistyössä

Traficom on aloittamassa myös liikennejärjestelmätasoisen vaikutusten arvioinnin yhteiseen kehittämiseen tähtäävää työtä. Työn tavoitteena on tunnistaa alueiden tarpeita vaikutusten arvioinnin kehittämiseksi ja tietoon pohjautuvan päätöksenteon vahvistamiseksi sekä edistää yhteistyötä ja vuorovaikutusta eri toimijoiden ja suunnittelutasojen välillä arvioinnin kehittämiseksi niin alueellisesti kuin valtakunnallisestikin. Traficom järjestää yhteistyössä alueiden kanssa työpajasarjan vuoden 2021 aikana, ja työpajatyöskentelyn pohjalta laaditaan opas liikennejärjestelmätasoisen vaikutusten arvioinnin tueksi. Oppaan on tarkoitus valmistua keväällä 2022.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS

69

Vuonna 2020 kokonaispainoluokaltaan yli 68 tonnia painavat kuorma-autot kuljettivat 70 miljoonaa tonnia tavaraa, mikä oli 27 prosenttia koko kuljetetusta tavaramäärästä. Osuus on kasvanut tasaisesti vuoden 2013 lopulla voimaan tulleen ajoneuvoyhdistelmien massoja ja mittoja koskeneen käyttöasetuksen myötä.

Kuorma-autoilla kuljetettiin tavaroita vuonna 2020 hieman edellisvuotta vähemmän Vuonna 2020 kuormaautoilla kuljetettiin tavaroita koti- ja ulkomaan liikenteessä tonneina mitattuna 3 prosenttia vähemmän kuin edeltävänä vuonna. Kuljetussuorite puolestaan kasvoi 3 prosenttia. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimasta Tieliikenteen tavarankuljetukset -tilastosta.

Kuorma-autojen tavarankuljetukset kotimaan liikenteessä vuosittain.

Yli 68 tn yhdistelmillä kuljetettiin yli neljännes

K

uorma-autoilla kuljetettiin tavaroita vuonna 2020 kotimaan liikenteessä yhteensä 259 miljoonaa tonnia, mikä oli 3 prosenttia vähemmän kuin edeltävänä vuonna. Kuljetusmatkoja ajettiin yhteensä 1,8 miljardia kilometriä, mikä oli 4 prosenttia vähemmän kuin edeltävänä vuonna. Kuljetussuoritetta kertyi lähes 28 miljardia tonnikilometriä, mikä oli 4 prosenttia enemmän kuin edeltävänä vuonna. Tonnikilometri kuvaa kuljetustyön määrää ja se lasketaan matkoittain tonneina ilmoitetun tavaran painon ja kilometreinä ilmoitetun kuljetusmatkan tulona. Ammattimaisen eli luvanvaraisen liikenteen osuus oli kaikista kuljetettujen tavaroiden tonneista 86 prosenttia ja kuljetussuoritteesta 96 prosenttia. Luvanvaraisen liikenteen osuus kasvoi hieman molempien suoritteiden kohdalla vuoteen 2019

Kuorma-autojen ilman perävaunua suhteellinen osuus tavarankuljetuksesta on laskenut huomattavasti 2010-luvulla. Vuonna 2018 kuljetetun tavaramäärän osuus kuitenkin kasvoi kaksi prosenttiyksikköä. 2019 osuus laski kahdella prosenttiyksiköllä takaisin vuoden 2017 tasoon ja vuonna 2020 osuus laski edelleen kahdella prosenttiyksiköllä. Puoliperävaunuyhdistelmien käyttö suhteessa muihin ajoneuvotyyppeihin on pysynyt vuodesta 2011 lähtien suunnilleen samana.

Kokonaispainoluokkien osuudet kuljetussuoritteesta 2011-2020.

verrattuna.

Kuljetussuorite kasvanut

Kuorma-autotyypeittäin tarkasteltuna vuonna 2020 kuormaautoilla ilman perävaunua kuljetettiin 11 prosenttia vähemmän ja puoliperävaunuyhdistelmillä 6 prosenttia vähemmän tavaraa kuin edeltävänä vuonna. Kuljetussuorite laski kuorma-autoilla ilman perävaunua 21 prosenttia ja puoliperävaunuyhdistelmillä 2 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Täysperävaunuyhdistelmillä kuljetettu tavaramäärä

puolestaan kasvoi 2 prosenttia ja kuljetussuorite 9 prosenttia vuoteen 2019 verrattuna. Täysperävaunuyhdistelmien käyttö tavarankuljetuksessa kasvoi vuosina 2014-2016. Kasvu vaihtui loivaksi laskusuunnaksi vuosien 2017-2019 ajaksi, kunnes vuonna 2020 kasvoi jälleen. Vuonna 2020 59 prosenttia tavarasta ja 78 prosenttia tonnikilometreistä kuljetettiin täysperävaunuyhdistelmillä, kun taas vuonna 2019 vastaavat osuudet olivat tonneissa 57 ja tonnikilometreissä 74 prosenttia.

Vuonna 2020 kokonaispainoluokaltaan yli 68 tonnia painavat kuorma-autot kuljettivat 70 miljoonaa tonnia tavaraa, mikä oli 27 prosenttia koko kuljetetusta tavaramäärästä. Osuus on kasvanut tasaisesti vuoden 2013 lopulla voimaan tulleen ajoneuvoyhdistelmien massoja ja mittoja koskeneen käyttöasetuksen myötä. Kun kuorma-autot ryhmitellään suurimman sallitun kokonaispainon mukaan enintään 54, yli 54-60, yli 60-68 ja yli 68 tonnia painaviin kuorma-autoihin, oli ryhmien osuudet kuljetetusta tavaramäärästä 42, 11, 20 ja 27 prosenttia ja kuljetussuoritteesta 24, 14, 27 ja 36 prosenttia vuonna 2020. Kokonaispainoluokkien osuudet kuljetetussuoritteesta vuosina 2011-2020 on esitetty oheisessa kuviossa. Tavaralajeittain tarkasteltuna soraa ja muita maa-aineksia kuljetettiin teillä eniten vuonna 2020, yhteensä lähes 90 miljoo-

naa tonnia, mikä oli reilun kolmanneksen kaikista tonneista. Erityyppisten tavaroiden sekakuljetuksista kertyi eniten tonnikilometrejä eli 3,5 miljardia, joka oli 13 prosenttia kaikista tonnikilometreistä. Keskimääräinen kuljetusmatka vuonna 2020 oli 80 kilometriä, mikä oli yhden kilometrin enemmän kuin edeltävänä vuonna. Maa-aineskuljetusten keskimääräinen kuljetusmatka oli 25 kilometriä ja tukki- ja kuitupuukuljetusten 119 kilometriä. Tyhjien matkojen keskimääräinen kuljetusmatka oli 48 kilometriä, mikä oli hieman enemmän kuin edeltävinä vuosina.

Ulkomaan liikenne

Kuorma-autoilla kuljetettiin tavaroita vuonna 2020 ulkomaan liikenteessä yhteensä 2,9 miljoonaa tonnia, mikä oli yli kolmanneksen vähemmän kuin edeltävänä vuonna. Ulkomaan liikenteen kuljetussuorite oli yhteensä 1,8 miljardia tonnikilometriä, mikä oli 14 prosenttia vähemmän kuin edeltävänä vuonna. On huomattava, että tieliikenteen tavarankuljetukset tilastossa seurataan aina tutkimukseen valitun vetoauton suorittamia kuljetuksia tutkimusjaksolla. Otokseen valitulla vetoautolla voi olla tutkimusjakson aikana useampia eri perävaunuja. Jos perävaunuja vedetään esimerkiksi satamaan, mistä ne jatkavat merikuljetuksena ilman vetoautoa, päättyy kuljetuksen seuranta tilastossa tähän. Lähde: Tieliikenteen tavarankuljetukset 2020, Tilastokeskus


70

METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS

SKAL Kuljetusbarometri 2/2021:

Kasvavat kustannukset himmentävät kasvunäkymiä - palvelun laatu ja ihmiset ovat kuljetusyritysten merkittävimpiä voimavaroja Kuljetusyritysten näkymät ovat pitkästä aikaa myönteiset, mutta kustannusten nousu aiheuttaa haasteita. Polttoaineveroa on korotettu tasaisesti 2010-luvulla, mikä tuntuu yrittäjien kukkarossa. Vuoden 2020 elokuun suuri polttoaineveronkorotus tuli yritysten kannalta erityisen huonoon aikaan. Osa kuljetusyrityksistä kokee myös olevansa heikossa neuvotteluasemassa asiakkaisiin nähden. Kuljetusyritykset rakentavat tulevaisuuttaan korkealaatuisten palveluiden ja henkilöstön varaan. Läheisten tuki on tärkeä voimavara yrityskoosta riippumatta.

K

uljetusyritysten näkymät ovat pitkästä aikaa myönteiset, mutta kustannusten nousu aiheuttaa haasteita. Polttoaineveroa on korotettu tasaisesti 2010-luvulla, mikä tuntuu yrittäjien kukkarossa. Vuoden 2020 elokuun suuri polttoaineveronkorotus tuli yritysten kannalta erityisen huonoon aikaan. Osa kuljetusyrityksistä kokee myös olevansa heikossa neuvotteluasemassa asiakkaisiin nähden. Kuljetusyritykset rakentavat tulevaisuuttaan korkealaatuisten palveluiden ja henkilöstön varaan. Läheisten tuki on tärkeä voimavara yrityskoosta riippumatta.

Positiiviset odotukset

Joka kolmas kuljetusyrittäjä ennustaa kesäkaudelta kuljetusmäärien ja liikevaihdon kasvua. Positiivisia odotuksia on alueellisesti eniten Länsi-Suomessa ja kuljetuslajeittain säiliöliikenteessä, ympäristökuljetuksissa ja vaihtolavakuljetuksissa. Säiliökuljetusten kysynnässä näkyy liikenteen määrän kääntyminen kasvuun ja lisääntynyt teollisuuskemikaalien tarve. Teollisuusinvestoinnit ovat voimakkaassa

Kuljetusyrittäjien antamat ennusteet koskien tulevaa kesäkautta (touko-elokuu) SKAL Kuljetusbarometrissa 2 vuodesta 2010 alkaen.

kasvussa*. Koronatilanne tuo oman lisänsä kuljetuksiin, kun polttoainetta tarvitaan kotimaan matkailuun, öljyä lämmitykseen ja puutavaraa rakentamiseen ja remontointiin. Myös kotimaisen kaupan noususuhdanne heijastuu kuljetusten kysyntään. Ajosuoritteet kasvavat kun yleinen toimeliaisuus lisääntyy.

Kalustoinvestoinnit kasvussa

Joka neljäs kuljetusyritys on uusinut kuorma-autokalustoaan alkuvuonna, ja lähes joka viides suunnittelee autokauppoja kesällä. Myös perävaunuja uusitaan. Hankinnoissa on kyse lähinnä kaluston uusimisesta, ei määrällisestä kasvusta. Etenkin raskaimmissa kuljetuksissa kalustohankinnat ovat seurausta kuljetusmäärien kasvusta. Autojen ja perävaunujen käyttöikä lyhenee kovassa käytössä. Lähes kaikki kalustohankintoja suunnittelevista ovat hankkimassa dieselkalustoa. Nestemäistä kaasua (LNG) hyödyntävää kalustoa on hankkimassa kuusi prosenttia vastanneista, ja sähkökäyttöistä kalustoa prosentti vastanneista.

Kyselyyn osallistuneiden yritysten kalustoinvestointiennusteet kesällä 2021.

Suomalaiset kuljetusyritykset rakentavat tulevaisuuttaan kolmen keskeisen tekijän varaan: korkealaatuisen palvelun, osaavan henkilöstön ja läheisten ihmisten antaman tuen. Kolmas vahvuus on pehmeä arvo kovaksi mielletyllä toimialalla.

Kustannukset kurittavat kuljetusyrityksiä

Joka viides kuljetusyrittäjä suunnittelee lisäävänsä autojen määrää. Se kertoo yleisestä yrityskoon kasvusta alalla.

Kuljetusyrittämisen suurimmat haasteet on ajankohtaiskysymys, joka toistetaan kyselyssä säännöllisin väliajoin, edellisen kerran vuonna 2017. ”Kustannukset karkaavat käsistä” on säilyttänyt paikkansa suurimpana haasteena vuodesta 2012 alkaen. Polttoainekustannukset muodostavat työkustannusten jälkeen suurimman osuuden

kuljetusyritysten menoista, noin 23 prosenttia. Fossiilisen dieselin polttoainevero on noussut viimeisen kymmenen vuoden aikana 63 prosenttia, yli 23 senttiä diesellitraa kohden. Se on huikea nousu pakollisissa menoissa. Jokainen sentti lisää veroa polttoainelitraan tarkoittaa noin 13 miljoonan euron vuotuista lisäkustannusta maanteiden tavaraliikenteelle. Ne eurot pitää yrittäjien kattaa. Tilanteen

vaikeutta kuvaa, että ensimmäistä kertaa kärjen tuntumaan nousi haaste ”asiakkaiden sanelupolitiikka kuljetussopimuksissa”. Kevään 2021 virkistynyt kysyntä vaikuttaa siihen, että osaavan työvoiman saatavuus on noussut kolmanneksi haasteeksi. Kesäksi tarvitaan osaavia tuuraajia, joita on rekrytoitu kyselyntekohetkellä. Joustamattomat ajo- ja lepoajat on siirtynyt haasteiden häntäpäähän. Myös


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS

71

POHJOISMAIDEN KULJEUSALAN POHJOISMAIDEN SUURIN SUURIN KULJETUSALAN MESSUMESSU- JA JA NÄYTTELYTAPAHTUMA NÄYTTELYTAPAHTUMA

13-14.8.2021 POWERPARK HÄRMÄ kuljetuskaluston muuttuvat mitat ja massat koetaan vähäisempänä haasteena kuin ennen.

Viidennes haluaa kasvaa - joka kymmenes on lopettamassa

Joka viides kuljetusyrittäjä suunnittelee lisäävänsä autojen määrää. Se kertoo yleisestä yrityskoon kasvusta alalla. Kasvu voi lisätä mahdollisuuksia pärjätä esimerkiksi digitalisaatio- ja päästövähennystavoitteiden luomassa paineessa. Exitiä suunnittelevissa kuljetusyrittäjissä on todennäköisesti eläköityviä, mutta myös kasvaneiden kustannusten ja päästövähennysvaatimusten uuvuttamia toimijoita.

Kuljetusyritysten vahvuuksina palvelu ja ihmiset

Jos on haasteita, on kuljetusyrityksissä vahvuuksiakin. Suomalaiset kuljetusyritykset rakentavat tulevaisuuttaan kolmen keskeisen tekijän varaan: korkealaatuisen palvelun, osaavan henkilöstön ja läheisten ihmisten antaman tuen. Kolmas vahvuus on pehmeä arvo kovaksi mielletyllä toimialalla. Se kertoo siitä, kuinka suuri merkitys yrittäjän lähipiirillä on pk- ja mikroyritysten menestymiselle. Yleensä vahvuudet olivat hyvin samanlaisia kaikenkokoisissa yrityksissä. Korkealaatuinen

palvelu on tärkein vahvuus kaikissa yrityksissä. Läheisten tuki jopa hieman korostuu henkilöstöltään kaikkein suurimpien yritysten vastauksissa. Isoilla yrityksillä on myös paremmat mahdollisuudet ottaa haltuun digitalisaatiota ja päästövähennyskeinoja.

SKAL:n Kuljetusbarometri 2/2021

SKAL ry:n vuoden 2021 toiseen kuljetusbarometriin vastasi yhteensä 573 kuljetusyrittäjää. Vastaajat edustavat kaikkia SKAL ry:n erikoisjärjestöjä ja toimialoja. SKAL:n kuljetusbarometri toteutetaan kolme kertaa vuodessa, neljän kuukauden välein. Sähköinen kysely lähetetään noin 4 200 SKAL-jäsenyrittäjälle. Barometrikyselyllä selvitetään kuljetusyritysten taloudellista tilannetta ja lähitulevaisuuden näkymiä. Kysely toteutettiin 19.5.-27.5.2021. Ajankohtaisosiossa kysyttiin kuljetusyritysten suurimmista haasteista ja merkittävimmistä vahvuuksista.

”Kustannukset karkaavat käsistä” on säilyttänyt paikkansa suurimpana haasteena vuodesta 2012 alkaen.

*Teollisuusinvestoinnit: EK:n investointitiedustelu 8.6.2021

Raskaan liikenteen määrän kehitys (juokseva 12 kk) Suomen tiestöllä. Käyrä on piirretty toukokuusta 2014 huhtikuuhun 2021. Lähde: Väylä.


72

METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS

Yritykset hyödyntävät monia erilaisia HCT-yhdistelmiä

DIESEL BOOSTER BLCS Diesel Booster on petrokemiallinen seos, joka on kehitetty tuottamaan optimaalisen palotapahtuman moottorissa. Tuote soveltuu käytettäväksi kaiken tyyppisten dieselpolttoaineiden kanssa sekä uudessa ja vanhassa moottoriteknologiassa. Tehokkaamman palotapahtuman ansiosta moottorin hyötysuhde nousee ja näin ollen polttoainekustannukset ja päästöt pienenevät. Tuote on saatavilla 0,5 litran pulloissa 12 kappaleen pakkauksissa. Saatavilla myös 5 litran kanistereissa. 0,5 litran pullo riittää 500 litraa dieselpolttoainetta.

BLCS Diesel Boosterin kokonaistaloudelliset hyödyt Diesel Booster nostaa setaanilukua noin 3 yksikköä, mikä parantaa polttoainetaloudellisuutta ja ajoneuvon kylmäkäynnistysominaisuuksia. Tuote puhdistaa, voitelee, suojaa ja tämän vuoksi vähentää kalliita huolto- ja korjauskustannuksia. Muita Diesel Boosterin käytön etuja: • •

Puhdistaa ja voitelee EGR-venttiilin Puhdistaa ruiskutusjärjestelmän ja palotilan

• •

Parantaa dieselin laatua ja säilyvyyttä Parantaa voitelua

Pidentää syöttöpumppujen ja suuttimien sekä partikkeli/hiukkassuodattimien (DPF) elinikää

Vähentää haitallisia pakokaasupäästöjä ja optimoi moottorin tehoa Vähentää karstan muodostumista ja poistaa jo muodostunutta karstaa Vähentää vaahtoamista

Optimoi moottorin toimintaa ja parantaa tehoa

• •

Estää polttonesteen hapettumisen ja neutraloi haitalliset happamat yhdisteet tankissa Estää bakteerikasvuston synnyn

Erottaa veden polttonesteestä

www.blcs.fi

Haastatteluissa tunnistettiin monia keinoja hyödyntää yhdistelmiä sekä korkeintaan että yli 76-tonnisena. Keinoja ovat mm. perävaunujen ja vetoautojen erilaiset yhdistelyt ja vaihdot yhdistelmien välillä tai 84-tonnisten yhdistelmien ajaminen 76-tonnisena heikon kantavuuden osuuksilla tai ajanjaksoina.

Yli 76-tonnisten puutavara- ja hakeyhdistelmien HCT-kokeiluita on ollut käynnissä vuodesta 2014 lähtien. Mukana olevien yritysten mukaan on hyvin erilaisia keinoja hyödyntää eri kokoluokkien yhdistelmiä, ja tehokkuuteen vaikuttavat mm. kuljetusyrityksen ja toiminta-alueen tarpeet. Tärkeänä yritykset näkevät esimerkiksi siltojen kantavuuden huomioimisen ja meno-paluukuljetusten toimintamallit.

M

etsäteho selvitti haastattelututkimuksella HCT-kokeiluissa mukana olevien kuljetusyritysten, metsäyhtiöiden sekä kuorma-auto-, perävaunu- ja vetolaitevalmistajien näkemyksiä soveltuvimmista HCT-yhdistelmistä ja niiden hyödyntämisestä. Jo kokeiluissa olevien yhdistelmätyyppien lisäksi haastatteluissa nousi esille jonkin verran muitakin ratkaisuita (esimerkiksi kokeiluyhdistelmistä eroavia kokonaispainoja tai -pituuksia sekä linkkiperävaunuihin ja pikakiinnitteisiin akseleihin perustuvia ratkaisuita). Haastatteluissa esitettiin eriäviä näkemyksiä eri kokoluokkien HCTyhdistelmien hyödynnettävyydestä tiestön, kustannustehokkuuden ja liikenne-

turvallisuuden kannalta. Toisaalta monessa haastattelussa pidettiin tärkeänä, että erilaisia HCT-yhdistelmiä on tarjolla kunkin kuljetusyrityksen ja sen toimintaalueen tarpeisiin. Haastatteluissa tunnistettiin monia keinoja hyödyntää yhdistelmiä sekä korkeintaan että yli 76-tonnisena. Keinoja ovat mm. perävaunujen ja vetoautojen erilaiset yhdistelyt ja vaihdot yhdistelmien välillä tai 84-tonnisten yhdistelmien ajaminen 76-tonnisena heikon kantavuuden osuuksilla tai ajanjaksoina. Massojen mahdollisen pysyväluonteisen nostamisen yhteydessä tärkeänä nähtiin siltojen kantavuudet, meno-paluukuljetuksia lisäävät toimintamallit, nopeat metsä- ja HCT-yhdistelmien väliset kuormasiirrot (valmiiksi lastatut perävaunut ja jalkalavat) sekä tietyillä alueilla HCT -terminaaliverkon kehittäminen (uudet alueet tai nykyisten terminaalialueiden kehittäminen). Selvityksen tulosten pohjalta tunnistettiin jatkotutkimustarpeita, joita ovat mm. karkeat kustannusarviot haastatteluissa mainituille yhdistelmätyypeille, jotka eivät ole HCT-kokeiluissa mukana, joustavia yhdistelmäratkaisuita koskevat jatkotarkastelut (kustannusrakenteet, soveltuvuus eri puupituuksille, kuljetusten suunnittelu), meno-paluukuljetusten toimintamallit ja erilaisten yhdistelmien ominaisuudet tie- ja siltarasitusten näkökulmasta. Osa näistä jatkotarkasteluista sisällytetään Metsätehon seuraavaan tutkimusyhteenvetoon massojen noston vaikutuksista.

Metsätehon tiedote 8/2021


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Örum –

KULJETUS

73

A

pitää liikenteen turvallisena.

A. HELLA DLB 540 kaukovalo LED LightBar, Ref. 37,5, 12/24V, 540 mm Tuotenumero: 1FJ360002502

Konsernin palvelut kattavat kaiken korjaamoyrittäjille, päällirakentajille ja jälleenmyyjille:

B. HELLA LBE 320 kaukovalo Light Bar 6LED (306 mm) 12/24V, 48W, Ref. 30, parkilla Tuotenumero: 1FE358154001

• Varaosat henkilöautoihin ja raskaaseen kalustoon • Ensiasennustuotteet valmistavaan teollisuuteen • Diagnostiikkalaitteet ja niiden tuki • Korjaamolaitteet ja niiden huolto valtakunnallisesti sekä koulutukset • Paikallisvarastot yhdeksällä paikkakunnalla • Laatu, luotettavuus ja helppous

D

C. HELLA LED Modul70 Gen IV työvalo, lähialuevalaisu, 2450 lm, 2 000 mm johto Tuotenumero: 1G0996476001

B C

D. HELLA LED S 3000 Työvalo, 3000 lm, 10-48V, 30W, DT-liitin+avojohto Tuotenumero: 1GA357109002

Tule asiakkaaksemme. Ota yhteyttä alueesi avainasiakaspäällikköön. Petri Haapalainen Avainasiakaspäällikkö Itä-Suomi petri.haapalainen@ orum.fi 050 320 9914

Antti Larte

Avainasiakasäällikkö PK-seutu ja Länsi-Suomi antti.larte@orum.fi 050 567 0605

Kim Jokinen

Avainasiakaspäällikkö Keski-Suomi kim.jokinen@orum.fi 040 519 0571

Vesa Räinä

Tapani Arokoski

Avainasiakaspäällikkö Pohjois-Suomi

Myyntipäällikkö

tapani.arokoski@orum.fi 010 569 4414

vesa.raina@orum.fi 050 384 6840

Örum Hyötyajoneuvot, puh. 010 569 41, raskas@orum.fi • orum.fi • new.orumnet.fi

Uusiutuva diesel puutavara-autojen käyttövoimaksi Metsähallitus aloittaa uusiutuvan dieselin käytön puutavarakuljetuksissaan. Uudella polttoaineella voidaan vähentää rekkaliikenteen kasvihuonekaasupäästöjä merkittävästi.

E

nsimmäinen uusiutuvalla dieselillä liikkuva puutavara-auto lähti liikkeelle Pohjanmaa-Kainuun alueella huhtikuussa. - Päästöjen vähentäminen kuuluu hiilinielujen kasvattamisen ohella Metsähallituksen ilmastoohjelmaan, jolla haetaan ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillintään ja siihen sopeutumiseen. Tämä on yksi askel koko kuljetusketjun päästöjen leikkaamiseen, Metsähallituksen asiakkuusjohtaja Heikki Kääriäinen kertoo. Talouskäytössä olevien monikäyttömetsien hoidossa Metsähallituksen suurimmat päästölähteet liittyvät puunkorjuuseen ja kuljetuksiin. Korjuussa on otettu käyttöön sähköavusteinen hybridiharvesteri, junakuljetusten osuutta on lisätty ja nyt investoidaan maantiekuljetusten vähäpäästöisyyteen. Kumppanina

Metsähallitus suunnittelee uusiutuvan dieselin ohella siirtymistä kaasukäyttöisiin autoihin.

Metsähallituksella on puutavarakuljetuksia hoitava QTeam Systems Oy. - Haluamme olla Metsähallituksen kanssa edelläkävijä vähäpäästöisissä puutavarakuljetuksissa. Odotamme että uusiutuvan dieselin käyttö kasvaa ja tankkauspisteitä tulee lisää, QTeam Systemsin toimitusjohtaja Pasi Korhonen sanoo.

Ympäristöinvestointi tulevaisuuteen

Uusiutuva diesel on kalliimpaa kuin fossiilinen diesel, mutta kysynnän kasvaessa hintaeron odotetaan tasoittuvan. - Luonnollisesti tästä ympäristöinvestoinnista tulee aluksi lisäkustannuksia. Meillä on kuljetuksissa mukana 170 autoa, joten etenemme asteittain sitä mukaa,

kun saamme käytöstä kokemusta. Odotamme, että uusiutuva diesel pystyy kilpailemaan jatkossa myös hinnalla, Metsähallituksen Heikki Kääriäinen toivoo. Metsähallitus suunnittelee uusiutuvan dieselin ohella siirtymistä kaasukäyttöisiin autoihin. Kaasu ei sovellu raskaimpiin eli enimmäispainoltaan 76 tonnin

puutavara-autoihin, mutta Metsähallitus on käynnistänyt kaasulla liikkuvia, painoltaan pienempiä kuljetuksia koskevan kilpailutuksen. - Tutkimme ja kokeilemme uusiutuvia vaihtoehtoja. Suurin jarru niiden käyttöönotolle on hitaasti kasvava tankkausverkosto, Kääriäinen huomauttaa.


74

METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS

Mäntytukin kuormausta HCT-auton perävaunuun terminaalissa Kari Malmstedt Oy:n HCT-autolla. Valokuvat: Rasmus Rokka, Oy Sisu Auto Ab.

92-tonninen HCT-auto tekee ilmastotekoja ja pelastaa maailmaa joka kuormalla Stora Enson ja Itä-Suomen yliopiston tutkimuksessa 92-tonnisen HCT-puutavara-autoyhdistelmän polttoainetalous oli parempi kuin 76-tonnisen auton. Nykyinen HCT-autojen poikkeuslupakäytäntö kuitenkin hidastaa merkittävästi HCT-autojen yleistymistä metsäteollisuuden kuljetuksissa.

M

arinin hallituksen tavoitteena on, että Suomi on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Tämä edellyttää nopeutettuja päästö-

vähennyksiä kaikilla sektoreilla sekä hiilinielujen vahvistamista. Liikenne- ja viestintäministeriön Fossiilittoman liikenteen tiekartan tavoitteena on puolittaa lii-

kenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä.

Vain 10 HCT-autoa puuraaka-ainekuljetuksissa

Viime vuonna julkaistussa työ- ja elinkeinoministeriön Yhteenveto toimialojen vähähiilitiekartoista -raportissa todettiin, että hallituksen tavoite hiilineutraalista Suomesta vuonna 2035 on teollisuuden ja muiden toimialojen osalta saavutettavissa olemassa olevilla tai näköpiirissä olevilla teknologioilla. Tiekarttojen toteutuminen edellyt-

tää kuitenkin, että investointiympäristö on suotuisa ja useat reunaehdot toteutuvat. Yhdeksi keinoksi Yhteenveto-raportissa nostettiin isompien - pidempien tai raskaampien autoyhdistelmien eli niin sanottujen HCT (High Capacity Transport) -autojen lisääminen. Massan suhteen HCT-autoilla tarkoitetaan kokonaispainoltaan yli 76-tonnisia autoyhdistelmiä. Sallittua pidempiä tai raskaampia HCT-kuljetuksia on Suomessa kokeiltu vuodesta 2013 lähtien Traficomin poikke-

92-tonninen, 12-akselinen HCT-auto lähdössä terminaalista kohden Stora Enson Honkalahden sahaa.

usluvilla. Käyttökokemukset HCT-kuljetuksista ovat olleet erittäin hyviä. Traficomin internet-sivujen mukaan liikenteessä on nykyisin raskaampia, yli 76 -tonnin massalla liikennöiviä autoyhdistelmiä yhteensä 21 kappaletta. Metsätehon Pirjo Venäläisen ylläpitämien tilastojen mukaan Traficomin myöntämä poikkeuslupa on voimassa yhteensä viidellä HCT-puutavara-autoyhdistelmällä ja viidellä HCT-hakeautoyhdistelmällä metsäteollisuuden kuljetuksissa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI Malmstedtin HCT suurennuslasin alla

Yksi nykyisin operoivista HCT-puutavara-autoyhdistelmistä on Kari Malmstedt Oy:n omistama 92-tonninen puutavara-auto, jossa on neliakselinen Sisu Polar -vetoauto ja viisiakselinen perävaunu sekä kolmiakselinen puoliperävaunu. Malmstedtin 92-tonnisen HCT-autoyhdistelmän omapaino jää alle 28 tonnin, joten autoyhdistelmällä kuljetettavat hyötykuormat ovat kooltaan yli 64 tonnia. Stora Enson ja Itä-Suomen yliopiston tutkimuksessa selvitettiin 92-tonnisen HCT-auton polttoaineen kulutusta kuormattuna-ajossa ja sitä verrattiin pitkiä kuljetusmatkoja ajaneeseen normaaliin 76-tonniseen puutavara-autoyhdistelmään, jossa vetoautona oli samanlainen 625-hevosvoimainen Sisu Polar kuin HCT-autossa. Polttoaineen kulutusseurantaa tehtiin lähes yhden ja puolen vuoden ajan vuosina 2019 ja 2020. Tutkimuksessa olleiden puutavara-autoyhdistelmien polttoaineen kulutusta ja polttoainetaloutta tarkasteltiin kolmella eri mittarilla: 1) litraa per ajettu 100 kilometri (L/100 km) 2) litraa per kuljetettu tonni (L/t) 3) millilitraa per tonnikilometri, eli kuljetetut tonnit kerrottuna ajetuilla kilometreillä (mL/tkm).

KULJETUS

75

Kuormakoko isompi

Tutkimusdataa 92-tonnisesta HCT-autosta kertyi yhteensä lähes tuhat tukki- ja kuitupuukuormaa. Kuormakoko 92-tonnisella HCT-autolla oli keskimäärin 65,0 tonnia. Vastaavasti tutkimuksessa olleella normaalilla 76-tonnisella puutavara-autolla keskikuormakoko oli 51,0 tonnia. Täten kuormakoko HCT-autolla oli keskimäärin 29 prosenttia isompi kuin 76-tonnisella autolla.

Polttoainetalous eri mittareilla tarkasteltuna

1) Kun tarkasteltiin L/100 km -polttoaineen kulutusta, havaittiin, että HCT-puutavara-autolla polttoaineen kulutus oli 70-72 L/100 km, kun kuormattuna-ajomatka oli 100-300 kilometriä. 76-tonnisella puutavara-autolla keskikulutus oli puolestaan 6164 L/100 km. Täten L/100 km -polttoaineen kulutus oli runsaat kymmenen prosenttia korkeampi HCT-autolla kuin 76-tonnisella autolla. 2) Katsottaessa polttoaineen kulutusta, joka oli suhteutettu kuljettuihin raakapuutonneihin (L/t), havaittiin että polttoaineen kulutukset olivat hyvin lähellä toisiaan tutkimuksen 92 ja 76 -tonnisilla puutavara-autoyhdistelmillä. Sadan kilometrin kuormattuna-ajomatkalla polttoaineen kulutus oli 1,1-1,3 L/t ja 300 kilometrin ajomatkalla polttoaineen kulutus oli 3,1-3,3 L/t.

PITKÄ KULJETUS - Pituutta tutkitulla HCT-autoyhdistelmällä oli 32 metriä. Yhdistelmän perävaunu oli A Weckman Oy:n valmistama.

3) Kun suurennuslasin alle oletettiin polttoaineen kulutus, joka jyvitettiin kuljetettua puutonnia ja kuormattuna-ajettua kilometriä kohden (mL/tkm), nähtiin, että vaakakuppi kääntyi polttoainetalouden suhteen selvästi 92-tonnisen HCT-puutavara-autoyhdistelmän eduksi: 92 -tonnisella HCT-autolla polttoaineen kulutus oli 10-12 mL/ tkm, kun se 76-tonnisella autolla oli 12-13 mL/tkm, kun kuormattuna-ajomatka oli 100-300 kilometriä. Näin ollen HCT-auton polttoainetalous oli hieman yli kymmenen prosenttia parempi kuin 76-tonnisen auton. Parhaimpana raskaan liikenteen polttoainetaloutta kuvaava-

na mittarina pidetään yleisesti polttoaineen kulutusta, jossa kulutus suhteutetaan kuljettuihin tonneihin ja ajettuihin kilometreihin eli tonnikilometreihin. Tällä mittarilla tarkastellen tutkimuksen 92-tonninen HCT -puutavara-auto oli taloudellisempi ja tehokkaampi kuin normaali 76-tonninen puutavara-auto.

Nykyinen HCT -lupakäytäntö ei toimi

Tehty tutkimus osoitti, että HCT-puutavara-autot ovat yksi, toimiva keino vähentää hiilidioksidi- ja muita päästöjä Suomessa. Nykyisin HCT-autot vaativat Traficomin poikkeusluvan. Tämä lupakäytäntö on valitetta-

vasti hidastanut ja vaikeuttanut merkittävästi HCT-autojen yleistymistä metsäteollisuuden raakapuu- ja hakekuljetuksissa. Pyrittäessä aidosti vähentämään kasvihuonepäästöjä ja saavuttamaan vähähiilitiekarttojen haasteelliset tavoitteet tarvitaan uutta tulokulmaa HCT-autojen hyödyntämiseen Suomessa. Tutkittu Kari Malmstedt Oy:n 92 -tonninen ympäristöystävällinen HCT-auto tekee ilmastotekoja ja pelastaa maailmaa kuorma kuormalta joka päivä.

Kalle Kärhä Antti Karjalainen Hanna Haavikko


76

KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Hyviä uutisia! -uutislähetys

/ammattilehti.fi

tarjoaa kuljetus-, metsä- ja maarakennusalan

@ammattilehti.fi

mielenkiintoisimmat uutiset viikon ajalta aina perjantaisin.

/ammattilehti.fi

Katso lähetys Ammattilehden Facebook, Youtube ja Instagram kanavilla lähetyksellä jo kymmeniä tuhansia katsojia viikottain!

MAINOSTAJA! Haluatko yrityksesi uutisjuonnon tai mainosvideon mukaan Hyviin uutisiin? Soita 050 4129 030 ja suunnitellaan teille sopiva mediapaketti!

MUKANA MATKASSA,

OSANA ARKEA

Olemme mukana kuljetusyrittäjän arjessa. Järjestelminä ja palveluina, jotka pitävät kuljetuskaluston liikkeessä ja tuottavana turvallisesti, tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Jokaisessa suoritteessa, kaikilla reiteillä ja erilaisissa olosuhteissa. Kun on aika investoida, tarjoamme pitkän kokemuksen tuomalla asiantuntemuksella tarkoin harkittuja ratkaisuja. Osaava ja asiakaslähtöinen suomalainen organisaatio neuvoo ja palvelee kaikissa tilanteissa. Tarjoamme teknistä konsultaatiota, räätälöityjä ratkaisuja sekä kattavat jälkimarkkinapalvelut. Lisäksi tarjoamme alan parhaan takuun kaikkiin avaintuotteisiimme. Se kertoo paitsi luottamuksesta tuotteisiin, myös sitoutumisestamme pitkäjänteiseen toimintaan.

BPW Kraatz Oy Ruukinmestarintie 9, 02330 Espoo | p. 020 7936 700 | myynti@kraatz.fi | www.kraatz.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS

77

Stora Enson Uimaharjun tehdasalueella sahan ja sellutehtaan välillä liikennöivän automaattisen ajoneuvon suurin nopeus on 20 kilometriä tunnissa. Kuorma-auto kuljettaa päivittäin noin 15 hakekuormaa sahalta sellun tuotantoon 1,4 kilometrin matkan.

Automaattinen kuorma-auto hyödyntää kuutta aistia - testiajo jatkuu Stora Enson tehdasalueella Stora Enso aloitti automaattisesti ajavan kuormaauton testikäytön havupuuhakkeen kuljetukseen Uimaharjun tehtaalla Joensuussa vuosi sitten. Ilman kuljettajaa liikkuvan ajoneuvon avulla selvitetään, paljonko automatisoiduilla kuljetuksilla voidaan vähentää päästöjä ja parantaa turvallisuutta. Auton kuusi aistia mahdollistavat sen turvallisen liikkumisen tehdasalueella. Testi jatkuu syksyyn 2021 saakka.

A

utomaattisesti ajavan kuorma-auton testikäytöllä Stora Enso on vuoden aikana kerännyt lisätietoa siitä, millaisia ympäristö- ja turvallisuushyötyjä sekä kustannussäästöjä uudenlaisella ajoneuvolla voidaan saavuttaa tehdaskuljetuksissa. - Automaattisen kuorma-auton käyttö on lisännyt huomattavasti turvallisuutta tehdasalueella erityisesti hakekasojen ja varastojen läheisyydessä. Lisäksi automatiikan avulla on vähennetty päästöjä. Testaaminen on sujunut hyvin, ja auto tekee oikeita asioita oikeissa paikoissa. Testin piti kestää vuoden verran, mutta päätimme jatkaa testausta, jotta saamme kattavammin kokemusta auton toimivuudesta eri vuodenaikoina, sanoo operaatiojohtaja Lauri Kuusisto Stora Enson Suomen puunhankinnasta. Jatkokäytössä esimerkiksi etävalvomoon siirtyvän kuljettajan työergonomia parantuu. Automaattisen kuorma-auton odotetaan pienentävän päästöjä auto-

matiikan optimoidessa moottorinkäyntiä ja reittivalintaa. Vähentyvä polttoainekulutus tuo myös taloudellisia säästöjä.

Kuuden aistin auto havainnoi ympäristöä

Stora Enson Uimaharjun tehdasalueella sahan ja sellutehtaan välillä liikennöivän automaattisen ajoneuvon suurin nopeus on 20 kilometriä tunnissa. Kuormaauto kuljettaa päivittäin noin 15 hakekuormaa sahalta sellun tuotantoon 1,4 kilometrin matkan. Sahauksen sivutuotteena syntyvää haketta hyödynnetään raakaaineena sellun valmistuksessa. Auton testauksessa turvallisuus on ykkösasia. Koekäytön alkuvaiheessa autossa on ollut kuljettaja valvomassa testin sujumista. Myöhemmin tänä vuonna auton kulkua on tarkoitus valvoa etäyhteydellä kulkuneuvon ulkopuolelta. Auton turvatekniikassa otetaan huomioon monenlaisia asioita ja sitä voidaankin nimittää kuuden aistin autoksi. Aiste-

ja ovat: * Laserskanneri eli lidar: Mittaa auton ympärillä olevaa vapaata tilaa ja muodostaa kolmiulotteista tietoa esteistä auton järjestelmälle. Lumisade tai sankka sumu voivat vaikuttaa lidarin havaintokykyyn. * Tutka: Mittaa auton ympärillä olevaa vapaata tilaa kaksiulotteisesti. Tutka ei havaitse yksityiskohtia toisin kuin laser, mutta sääolosuhteet eivät puolestaan vaikuta tutkan toimintaan. * Lämpökamera: Havaitsee lämmönlähteet ympärillään, esimerkiksi ihmisen tai auton. * Äänentunnistin: Tunnistaa sille opetettuja ääniä, esimerkiksi paloauton sireenin tai ihmisen avunhuudon. Auto voidaan asettaa pysähtymään tai hidastamaan vauhtiaan, kun se kuulee tietyn äänen. * Radiotaajuuslähetin: Tehdasalueella kulkevilla on mukanaan pieni kortti, jonka autossa oleva RFID-lukija tunnistaa. Auto voidaan asettaa pysähtymään, kun tällainen RFID-tägi havaitaan auton ajoreitillä tai sen lähettyvillä. * Kamera: Liikkuvasta kuvasta on suurin hyöty etäohjausvaiheessa, jolloin etäohjaamossa työskentelevä kuljettaja voi tehdä päätöksiä näkemänsä livekuvan sekä muun autolta saatavan anturitiedon perusteella. Ei kuitenkaan varsinainen turvallisuuslaite.

Mistä kyse?

Automaattisesti ajavan auton

testaus on Stora Enson ja hakekuljetuksia operoivan Mantsinen Groupin yhteishanke. Ajoneuvon älykkään ohjausjärjestelmän ja varustelun toimittaa Hiab (osa Cargotecia), joka on kehittänyt järjestelmää yhdessä VTT:n kanssa. Turvallisuustyössä on mukana myös InnoTrafik ja VTT. Nokian Renkaat on mukana hankkeessa testaamassa Nokian Tyres IntuituTM -älyrenkaita.

Stora Enson saha ja sellutehdas

Stora Enson Uimaharjun saha valmistaa mäntysahatavaraa. Samalla tehdasalueella sijaitseva Stora Enson Enocellin sellutehdas tuottaa liuko- ja havupuusellua muun muassa tekstiiliteollisuuteen sekä paperiteollisuuteen. Tehdasalueella työskentelee yhteensä noin 300 henkilöä.


78

KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Sisu 90 vuotta kotimaista ajoneuvoteollisuutta

SISU-tuotannon kokonaismäärä on yli 50 tuhatta ajoneuvoa. Yhtiön kerryttämä suora työllistävä vaikutus tähän mennessä on runsaat 64 tuhatta kotimaista henkilötyövuotta.

Oy Suomen Autoteollisuus Ab:n aloittaessa SISU -tuotteiden valmistuksen 1.4.1931 käynnistyi kotimaisen ajoneuvoteollisuuden ja Sisu Auton kiehtova, jo yhdeksän vuosikymmentä jatkunut menestystarina. Tänä aikana ovat erilaiset Suomessa valmistetut SISU-merkkiset ajoneuvot tehneet tuotemerkin tunnetuksi ympäri maailmaa ja rakentaneet Sisu Autosta yhden tunnetuimmista suomalaisista brändeistä.

S

yntymästään saakka Sisu Auto on toiminut kotimaisen ajoneuvoteolli- suuden kehittäjänä ja alan veturina. SISU-tuotannon kokonaismäärä, yli 50 tuhatta ajoneuvoa, käsittää hyvin laajan kirjon erilaisia ajoneuvoja: kuorma-autoja, linja-autoja, raitiovaunuja, kiskokalustoa, sotilas-, pelastusja erikoisajoneuvoja sekä lukemattoman määrän näiden erilaisia komponentteja moottoreista akselistoihin.

Merkittävä työllistäjä

Yhtiön kerryttämä suora työllistävä vaikutus tähän mennessä on runsaat 64 tuhatta kotimaista henkilötyövuotta. Tämän lisäksi se on työllistänyt moninkertaisen määrän yhteistyökumppaneiden henkilöstöä SISU-tuotteiden valmistuksessa ja jälki-

markkinoinnissa. Tänään yhtiön oma henkilöstömäärä on noin sata henkilöä ja sen lisäksi työllistetään välillisesti SISU-komponenttien valmistuksessa sekä varaosa- ja huoltopalveluissa noin 380 suomalaista.

Vahvaa erikoisosaamista

Nykyisten SISU-huipputuotteiden lisäksi useat maailmalla menestyneet kotimaiset ajoneuvot, niihin liittyvät teknologiat ja kuljetusratkaisut ovat juuriltaan Sisu Auton käsialaa. Ajoneuvoalan korkeatasoisen koulutuksen tuottamista osaajista lukuisat ovat kouliintuneet kansainväliseen toimintaan uransa jossakin vaiheessa Sisu Auton palveluksessa. Tänään yhtiö vie suomalaista ajoneuvoalan osaamista maailmalle valtaosin suunnittelupalvelujen muodossa.

Uudistunut SISU Polar mallisto on vakuuttanut suomalaiset asiakkaat haastavimmissa ajotehtävissä.

- Sisu Auton kilpailukyvyn nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä on taannut muuntautumiskyky ja erikoistuminen. Osaamisemme tehokas hyödyntäminen ja keskittyminen kaikkein vaativimpiin ajotehtäviin sekä erikoisajoneuvoihin ovat edellytyksiä nykyisen Sisu Auton olemassaololle. Historiallisesti

laaja eurooppalainen kuorma-autoteollisuus on keskittynyt muutamaan suurvalmistajaan ja joukkoon erikoisajoneuvovalmistajia, mukaan lukien Sisu Auto, joista jokainen on löytänyt paikkansa kaikkein vaativimpien asiakkaiden tarpeiden täyttäjänä, toteaa yrittäjä, yhtiön hallituksen puheenjohtaja Timo Korhonen.

Edistyksellinen SISU Polar -mallisto

Keskeinen oivallus yhdistää erikoisajoneuvovalmistus ja massatuotetut komponentit on ollut Sisu Auton merkittävin strateginen valinta. Jo vuosikymmenen ajan Sisu Auto on toiminut yhteistyössä maailman suurimman hyötyajoneuvovalmistajan


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS

79

KESTÄVYYTTÄ KOVIIN JYKIOLOSUHTEISIIN ULTRA LOW

Uuden sukupolven optimoitu rakenne

Jyki on edelläkävijä, joka vie kuljetuksen uudelle tasolle. Perävaunujen tuotekehitys ja valmistus 50 • Käytettävissä maksimaalinen kuormatila vuoden kokemuksella takaa parhaan mahdollisen • Parannettu rakenne loiskuorman vähentämiseksi käytettävyyden ja tuottavuuden. Asiakkaan kanssa yhteistyössä kehitetyissä Jyki-perävaunuissa näkyy Lisätietoja: ja tuntuu vahva ja korkea laatu, joka ei hätkähdä Jyki Oy, Länkipohja vaativiakaan olosuhteita.

Markkinointi E. Kivelä Oy, Kauhava Ideachip Machine Oy, Mäntyharju

WWW.JYKI.FI

www.jyki.fi

w.jyki.fi Daimler Truck AG:n kanssa.

Tämä on mahdollistanut alan viimeisimmän teknologian hyödyntämisen uusissa SISU-tuotteissa ja kyvyn tuottaa joustavasti yksilöllisiä piensarjatuotteita kilpailukykyisin hinnoin. - SISU Polar -kuorma-autotuotteet ovat vaativiin käyttötehtäviin suunniteltuja, korkealaatuisia, markkinoiden suorituskykyisimpiä kuljetusvälineitä, joiden alhaisten elinkaarikustannusten ansiosta ne tuottavat käyttäjilleen kilpailevia tuotteita parempaa taloudellista tulosta. Vuosi sitten toteutetun mallistouudistuksen tuloksena on kuljettajalle tuotettu ajotehtäväkohtainen informaatio ja ajoneuvon hallinta viety täysin uudelle tasolle. Jatkuvan teknologiakehitystyön tuloksena syntyneistä uusista innovaatioista merkittävin on markkinoiden ainoa raskaisiin kuorma-autoihin suunniteltu diesel-sähköhybridi-ratkaisu, joka edelleen parantaa SISU Polareiden tuottavuutta kilpaileviin tuotteisiin verrattuna, toteaa yhtiön toimitusjohtaja Petri Kananen.

Ratkaisut vaativaan sotilaskäyttöön

Yleisen turvallisuustilanteen heikkeneminen on viimeksi kuluneiden vuosien aikana luonut nopeasti kasvavaa kysyntää suojatuille sotilas- ja pelastusajoneuvoille. Tähän tarpeeseen Sisu

Auto on kehittänyt täysin uuden, vahvasti suojatun, modulaarisen SISU GTP 4x4-tuoteperheen, jossa yhdistyy siviiliajoneuvojen tapaan Sisu Auton erikoisosaaminen, omaa kehitystyötä oleva suojausteknologia ja kilpailukykyinen massatuotettu ajoneuvoteknologia. - SISU GTP:n ensisijainen käyttötarkoitus on sotilaallinen miehistönkuljetus- ja partiointikäyttö, mutta täysin samaa alustaratkaisua voidaan hyödyntää myös järjestelmäajoneuvona ja hyvin erilaisissa pelastustehtävissä vaikeissa olosuhteissa, mm. tiettömässä maastossa. Käynnissä olevalla toimitusprojektilla Puolustusvoimille on nyt luotu SISU GTP -tuotteelle sarjatuotantovalmius. Tämä tarkoittaa kykyä tuottaa nopeasti näitä ajoneuvoja hyvinkin suuria määriä, kertoo yhtiön sotilasajoneuvoliiketoiminnan johtaja Jyri Ahonen.

Suunnittelupalvelu yksi vahva tukijalka

Yhtiöön kertynyttä osaamista hyödynnetään tänä päivänä merkittävissä määrin myös suunnittelupalvelujen tuottamisessa kehittyvien markkinoiden ajoneuvoteollisuudelle. Sisu Auto on toimittanut onnistuneesti jo useita suuria tuotekehitysprojekteja asiakkailleen ja luonut näihin vahvat asiakassuhteet. Yhtiön palveluliiketoiminta sitoo eri

- Sisu Auton kilpailukyvyn nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä on taannut muuntautumiskyky ja erikoistuminen. Osaamisemme tehokas hyödyntäminen ja keskittyminen kaikkein vaativimpiin ajotehtäviin sekä erikoisajoneuvoihin ovat edellytyksiä nykyisen Sisu Auton olemassaololle, sanoo yrittäjä Timo Korhonen.

liiketoimintojen synergiat tiiviisti yhteen ja tuottaa yhtiölle mahdollisuudet investoida edelleen omaan osaamiseensa ja tuotteisiin. - Sisu Auto jatkaa kohti satavuotishistoriikkiaan näiden kolmen liiketoiminnan avulla. Seu-

raavan vuosikymmenen aikana sotilasajoneuvotuotanto kasvaa aiempaa merkittävämmäksi osaksi yhtiömme ydintoimintaa. Suunnittelupalveluvientiä kehitetään edelleen ja tavoitteena on kasvattaa näin brändimme osaksi kasvavien suurvalmistajien

keskeisiä teknologiakehittäjiä. Kuorma-autoasiakkaillemme haluamme kehittyä halutuimmaksi premium-toimittajaksi, joka kykenee palvelemaan asiakkaita lähimpänä, yrittäjältä-yrittäjälle periaatteella, päättää yrittäjä Timo Korhonen.


80

KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

XF:n lisäksi DAF esittelee XG:n ja XG+:n, jotka täydentävät uusia massa- ja mittasäädöksiä tehokkaasti hyödyntävän huippuluokan markkinasegmentin. 160 mm:n etupidennyksen lisäksi molemmissa lippulaivamalleissa on vähintään 330 mm:llä pidennetty ohjaamon takaosa, jonka ansiosta työ-, oleilu- ja nukkumistila on omaa luokkaansa

DAF esitteli uuden sukupolven XF, XG ja XG+ mallit

Kuorma-autojen tulevaisuus on täällä Vielä tämän vuoden puolella Suomen teillekin saapuvat uuden sukupolven DAF XF, XG ja XG+ autot ovat entistä tilavampia ja virtaviivaisempia sekä kevyempiä ja turvallisempia. Nykyinen XF kaukoliikennemallisto jää tuotantoon uuden mallisarjan rinnalle.

U

udessa DAF XF:ssä on alusta alkaen uudelleen suunniteltu ohjaamo, jossa on alan parhaan aerodynamiikan, energiatehokkuuden ja uusien EU-mittasäädösten mahdollistava ja merkittävästi matalammat CO2-päästöt mahdollistava 160 mm etupidennys. Uuden XF:n ohjaamon lattia on 75 mm nykyistä matalammalla ja seisontakorkeus on nyt jopa yli kaksi metriä. Lisäksi tuulilasi on erittäin suuri ja hartialinja erittäin matala. Näin näkyvyys ja turvallisuus ovat ensiluokkaiset. Ensimmäiset suuntaviivat uudelle mallistolle piirrettiin jo seitsemän vuotta sitten.

Uuden sukupolven XG ja XG+

XF:n lisäksi DAF esittelee XG:n ja XG+:n, jotka täydentä-

manuaalivaihteistolle. Jatkossa tarjolla on ainoastaan automatisoituja vaihteistovaihtoehtoja.

Kamerat korvaa peilit

Täysin uudistetussa kojelaudassa on 12-tuuman keskinäyttö, joka sisältää kaikki autoon liittyvät tiedot ja valinnainen 10 tuuman keskinäyttö sisältää navigaattori- ja tietoviihdejärjestelmän. DAF Digital Vision System on uusi valinnainen ominaisuus joka korvaa pää- ja laajakulmapeilit.

vät uusia massa- ja mittasäädöksiä tehokkaasti hyödyntävän huippuluokan markkinasegmentin. 160 mm:n etupidennyksen lisäksi molemmissa lippulaivamalleissa on vähintään 330 mm:llä pidennetty ohjaamon takaosa, jonka ansiosta työ-, oleskelu- ja makuutilat ovat täysin omaa luokkaansa. XG:n ja XG+:n ohjaamon lattiakorkeus on 125 mm korkeampi kuin uuden sukupolven XF:n. DAF XG:n ohjaamon seisomakorkeus on vähintään 1 980

- 2 105 mm. Lippulaiva DAF XG+:ssa on Euroopan markkinoiden tilavin ohjaamo. Korkean katon ansiosta seisomakorkeus on jopa 2 220 mm. XG+ on sisätilaa nyt jopa 12,5 kuutiometriä.

Hyvästit manuaalivaihteistolle

Tehokkain PACCAR MX-13 -moottori tuottaa edelleen 390 kW:n / 530 hv:n tehon. Päivitysten ansiosta moottori tarjoaa nyt 2 550 Nm:n väännön kaikilla

pienemmillä vaihteilla ja 2 700 Nm:n väännön suurimmalla vaihteella. Uuden sukupolven HE400-turboahdin parantaa ilmanhallintaa ja suorituskykyä matalilla kierrosnopeuksilla. Enimmäisvääntö saavutetaan jo 900 r/min:n kierrosnopeudella, myös 530 hv:n PACCAR MX-13 -moottorilla. Lisäksi moottorijarru tuottaa nyt jopa 20 % enemmän vääntöä pienemmillä kierrosluvuilla. Vaihteistopuolella DAF jättää uudessa mallisarjassa hyvästit

DAF Digital Vision System on uusi valinnainen ominaisuus, joka korvaa pää- ja laajakulmapeilit. Lisäominaisuuksia ovat automaattinen panorointi (perävaunun perän seuranta kaarteissa) ja näytön kerrokset, joissa näkyy lisätietoja ajoneuvon pituudesta, mistä on hyötyä esimerkiksi käännöksissä ja ohituksissa. Lämmitetyt kamerat tarjoavat selkeän kuvan myös äärimmäisissä sääolosuhteissa. Kova juttu on se että kamerat taittuvat tarvittaessa sähköisesti ohjaamon kylkiin, mikä on alalla täysin uutta. Turvallisuutta parantavia DAF uutuuksiin lukeutuvat myös DAF Corner View -kamera, joka on apukuljettajan A-pilarissa sekä apukuljettajan oven lisäikkuna, mikä tarjoaa kuljettajalle suoran näköyhteyden auton oikealle sivulle.

Aktiivista turvallisuuden hallintaa DAF triossa on kattava aktiivisten turvalaitteiden valikoima. Näitä ovat mm. jarruavustin, kaistavahtijärjestelmä ja hätäjarrutusvilkut. Kehittynyt hätäjarrutusjärjestelmän eliAEBS-3:n uusin versio tarjoaa jopa täysin itsenäisen hätäjarrutuksen, joka auttaa estämään törmäyksen pysähtyneisiin ja liikkuviin ajoneuvoihin jopa 80 km/h:n no-


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS

81

peudessa. City Turn Assist -järjestelmä havaitsee apukuljettajan puolella olevat muut tienkäyttäjät tai esteet. Muita valinnaisia järjestelmiä ovat mm. DAF Electronic Park Brake, joka kytkee jarrut automaattisesti, kun moottori sammutetaan. Low Speed Trailer Brake käyttää perävaunun jarruja erikseen, mikä parantaa vaunun kytkennän ja irrotuksen turvallisuutta. Park Brake Assist kytkee kaikki jarrut ja seisontajarrun, millä varmistetaan, että kuorma-auto ei pääse liikkumaan nosturilla lastattaessa tai purettaessa tai kippilavaa käytettäessä. Kaikkia ajamiseen liittyviä toimintoja, digitaalinäytön valikkoja, TraXon-automaattivaihteistoa sekä äänentoisto- ja puhelintoimintoja käytetään ohjauspyörästä ja ohjauspylvään viiksistä. Toissijaisia ajotoimintoja käytetään helppokäyttöisillä fyysisillä kytkimillä, jotka on sijoitettu loogisesti kojelautaan.

Kodikkuutta

Uuden sukupolven DAF-autot jatkavat valmistajan perinnettä kuorma-autoalan parhaiden vuoteiden toimittajana. Autojen kaikkien versioiden vuodepituus on 2 220 mm, ja XG:n ja XG+:n vuoteiden leveys on koko pituudeltaan 800 mm. Saatavana on myös mekaanisesti tai jopa täysin sähköisesti säädettävä DAF Relax-sänky joka tukee ihanteellisesti päätä, selkää ja jalkoja. Ohjaamon takaseinän täysin uuden ohjauspaneelin kautta säätyvät kätevästi useimmat toiminnot: valaistus, ilmastointi ja äänentoisto sekä ikkunat ja kattoluukku. Paneelista voidaan käyttää jopa valvontatilaa (joka aktivoi DAF Direct Vision System -järjestelmän molemmat osat, DAF Digital Mirror Systemin ja DAF Corner Eyen) sekä hätäpainiketta, joka käynnistää hätävilkut ja kuorma-auton äänitorven. Vuoteen alla on runsaasti säilytystilaa, esimerkiksi yksi tai kaksi vetolaatikkoa tai yksi tai kaksi jääkaappia joihin 1,5 litran juomapullo mahtuu pystyasentoon. Auton molemmilla puolil-

Uudessa XG+:ssa on enemmän sisätilaa kuin muissa markkinoiden kuorma-autoissa. Kattoa on korotettu entisestään, minkä ansiosta seisomakorkeus on jopa 2 220 mm.

la on ulkoiset säilytyslokerot, joihin pääsee käsiksi suurten luukkujen kautta.

Loppuvuodesta asiakkaiden ajossa

Ohjaamon pidennys 160 mm:llä runkoaisojen etupuolelle edellytti valmistajalta täysin uuden runkorakenteen suunnittelua. Uudelleensuunnitellut ja jäykistetyt poikittaispalkit sekä uusi alumiininen alleajosuoja takaavat erinomaisen vääntöjäykkyyden ja keveyden (-38 kg) mikä lisää ajettavuutta. Ajomukavuus paranee myös ohjaamon uuden jousituksen ja iskunvaimentimien sekä integroitujen törmäystukien ansiosta. Myös taka-akseliston jousitus on suunniteltu uudelleen siten, että geometria ja vetopöydän paikka ovat uusia. Sen ansiosta XG:n ja XG+:n akseliväli on entistä pidempi (4 000 mm), mikä parantaa ajomukavuutta ja kaarreajoominaisuuksia.

Uuden sukupolven autojen sisämelu, värähtely ja tärinä pysyvät kurissa, mikä parantaa ajomukavuutta merkittävästi. Myös näillä osa-alueilla XF, XG ja XG+ asettavat alalle uuden merkkipaalun. Se että DAF voi jatkossa tarjota asiakkailleen sekä nykyistä että täysin uusia DAF kaukoliikennemalleja on Belgiaan avatun uuden kokoonpanotehtaan ansiota. Kasvaneen tuotantokapasiteetin ansiosta DAF voi toimittaa uuden sukupolven XF, XG ja XG+ -malleja vielä kuluvan vuoden puolella. - Täysin uuden sukupolven DAF XF:n, XG:n ja XG+:n 4x2ja 6x2-vetoautojen ja jäykkärunkoisten autojen valmistus aloitetaan vuoden 2021 viimeisellä vuosineljänneksellä. DAF ottaa nyt merkittävän askeleen tulevaisuuteen, sanoo maajohtaja Sampsa Rouhiainen DAF maahantuoja Nordic Truckcenter Oy:stä.

Täysin uuden sukupolven DAF XF:n, XG:n ja XG+:n 4x2- ja 6x2-vetoautojen ja jäykkärunkoisten autojen valmistus aloitetaan vuoden 2021 viimeisellä vuosineljänneksellä.

Apukuljettajan oveen on saatavana lisävarusteena reunakiveyksen näyttävä ikkuna, joka yhdessä uuden taitettavan apukuljettajan istuimen kanssa helpottaa esimerkiksi jalankulkijoiden, pyöräilijöiden ja lasten havaitsemista.

DAF Digital Vision System on uusi valinnainen ominaisuus, joka korvaa pää- ja laajakulmapeilit. Lämmitetyt kamerat kääntyvät tarvittaessa auton kylkiin, mikä on alalla täysin uutta.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

uutisankkuri

Helena Riihitupa Ammattilehden

Hyviä uutisia! -uutislähetys

tarjoaa kuljetus-, metsä- ja maarakennusalan mielenkiintoisimmat uutiset viikon ajalta aina perjantaisin. /ammattilehti.fi

@ammattilehti.fi

/ammattilehti.fi

Katso lähetys Ammattilehden Facebook, Youtube ja Instagram kanavilla - lähetyksellä jo kymmeniä tuhansia katsojia viikottain! MAINOSTAJA! Haluatko yrityksesi uutisjuonnon tai mainosvideon mukaan Hyviin uutisiin? Soita 050 4129 030 ja suunnitellaan teille sopiva mediapaketti!


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS

83

Sähkö- ja vetykäyttöisten ajoneuvojen osuus Daimler Truckin myynnistä on määrä nostaa 60 prosenttiin jo vuoteen 2030 mennessä.

Daimler Truck itsenäiseksi yhtiöksi:

Tavoitteena sähköisen kuljetusliikealan markkinajohtajuus Daimler Truck on asettanut kunnianhimoiset tavoitteet toiminnalleen itsenäisenä yhtiönä vuoden 2021 lopusta lähtien. Yhtiö aikoo parantaa taloudellista suorituskykyään ja olla jatkossakin koko kuljetusalan edelläkävijä siirtymisessä kohti hiilineutraalia raskasta liikennettä.

T

avoitteet ja strategia esiteltiin ensimmäisenä investoijille ja analyyti- koille, ja paikalla oli koko uusi Daimler Truckin hallitus: toimitusjohtaja Martin Daum, Karin Rådström (Mercedes-Benz Trucksin toimitusjohtaja ja Euroopan ja Latinalaisen Amerikan aluejohtaja), John O´Leary (Pohjois-Amerikan Daimler Trucksin toimitusjohtaja), Hartmut Schick (Daimler Trucks Asian toimitusjohtaja) sekä Andreas Gorbach (Truck-teknologiajohtaja). Yhtiö lähtee uuteen aikakauteen erinomaisista lähtökohdista: se on hyötyajoneuvovalmistuksen globaali markkinajohtaja, jonka liikevaihto on noin 40 miljardia euroa ja joka myy puoli miljoonaa kuorma- ja linja-autoa normaalivuoden aikana. Yhtiön tunnetut brändit Freightliner, Mercedes-Benz, FUSO ja Bharat Benz tarjoavat alan laajimmat

kuorma- ja linja-autojen mallistot. Yhtiö on teknologinen edelläkävijä kuljetusalan turvallisuudessa, tehokkuudessa ja sähköisissä voimavaihtoehdoissa. Jatkossa Daimler Truck aikoo kehittää erityisesti taloudellista suorituskykyään. Vertailukohtana muille markkinoille on Pohjois-Amerikka, jossa yhtiöllä on raskaassa kuljetuskalustossa n. 40 prosentin markkinaosuus ja erinomainen kannattavuus. Samanlaisiin tuloksiin pyritään jatkossa myös Euroopan, Brasilian ja Aasian markkina-alueilla.

Yhteistyösopimuksia sähköisen liikenteen kehityksen nopeuttamiseksi

Daimler Truck nopeuttaa sähköisen liikenteen siirtymää solmimalla uusia yhteistyösopimuksia strategisten kumppaneidensa kanssa. Yksi niistä on akkuvalmistaja CATL, joka toimittaa litiumioniakut uuteen Mercedes-Benz eActros LongHaul -kuorma-autoon. Pitkän matkan kuljetuksiin erikoistuneen mallin sarjatuotanto alkaa vuonna 2024. Uuden sukupolven akuissa yhdistyvät suuri energiasisältö, erittäin pitkä käyttöaika sekä pikalatausmahdollisuus. Lisäksi yhtiöt aikovat yhdessä kehittää entistä suorituskykyisemmän seuraavan sukupolven akkuperheen, jotka ovat modulaarisia ja skaalattavissa hyvin erilaisiin käyttötarpeisiin. Akkuyhteistyö on oleellinen osa yhtiön strategiaa, jonka mukaan se aikoo valmistaa vuoteen 2039 mennessä ainoastaan CO2

-neutraaleja (tank-to-wheel) uusia ajoneuvoja Euroopan, Japanin ja Pohjois-Amerikan markkinoille. Täyssähköautoja on saatavana samoilla markkinaalueilla jo vuodesta 2022 lähtien. Vuoteen 2027 mennessä yhtiö laajentaa tarjontaansa vetypolttokennotoimisilla automalleilla, joiden etuina ovat vedyn korkea energiasisältö, nopeat tankkausaja ja vedyn jakeluinfrastruktuurin odotettavissa oleva nopea kehitys. Sähkö- ja vetykäyttöisten ajoneuvojen osuus Daimler Truckin myynnistä on määrä nostaa 60 prosenttiin jo vuoteen 2030 mennessä. Daimler Truck vauhdittaa vety-yhteiskunnan syntyä omalta osaltaan yhteistyösopimuksella Shellin kanssa. Yhtiö rakentavat yhdessä 1200 kilometriä pitkän ”vetykäytävän” Rotterdamin, Hampurin ja Kölnin väliseen rahtiliikenteeseen. Käytävän on määrä olla käytössä tankkauspaikkoineen vuoteen 2025 mennessä. Sähköisen rahtiliikenteen ennakkoedellytys on kattava latausverkosto, ja sen toteuttamista Euroopassa Daimler Truck vauhdittaa yhteistyösopimuksella Siemensin ja Engien kanssa. Pohjois-Amerikassa yhteistyökumppanina on Power Electronics, ja tavoitteena on kattava 350 Kw:n suurteholaturien verkosto. Sähköisen liikenteen siirtymän nopeuttaminen tarkoittaa samalla sitä, että Daimler Truck vähentää asteittain perinteisten polttomoottorien osuutta tutki-

muksessa, tuotekehityksessä ja valmistuksessa vuoteen 2025 mennessä. Tämän mahdollistaa akku- ja polttokennoteknologian nopea kehitys. Esimerkiksi Mercedes-Benz eActros LongHaulin toimintamatka on noin 500 kilometriä. Uuden sukupolven akkuteknologia mahdollistaa kuorma-autolle jopa 800 kilometrin toimintamatkan ilman välilatauksia. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi yhtiö kiihdyttää jatkossa omaa eDrive-tutkimustaan ja tuotekehitystään.

Uusien palvelutoimintojen osuus liikevaihdosta kovassa kasvussa

Taloudellisesti Daimler Truck pyrkii erinomaiseen kannatta-

vuuteen kaikilla toiminta-alueillaan ja yleisesti ottaen kaksinumeroiseen liikevoittoprosenttiin vuoteen 2025 mennessä. Huomiota kohdistetaan erityisesti jälkimarkkinoinnin ja palveluliiketoiminnan kasvattamiseen: varaosa- ja huoltopalveluihin, mutta myös rahoituspalveluihin kuten asiakaskohtaisesti räätälöityihin leasing-ratkaisuihin, rahoitukseen ja vakuutuspalveluihin. Uutta kasvupotentiaalia tarjoavat digitalisoituvat, autonomiset ja sähköiset liikkumisratkaisut. Palvelutoimintojen osuus yhtiön liikevaihdosta aiotaan kasvattaa nykyisestä 30:stä noin 50 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä.

Sähköisen rahtiliikenteen ennakkoedellytys on kattava latausverkosto, ja sen toteuttamista Euroopassa Daimler Truck vauhdittaa yhteistyösopimuksella Siemensin ja Engien kanssa. Pohjois-Amerikassa yhteistyökumppanina on Power Electronics, ja tavoitteena on kattava 350 Kw:n suurteholaturien verkosto.


84

KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

IVECO T-WAY on suunniteltu tarjoamaan luokkansa paras suorituskyky kaikissa maastoajotehtävissä. T-WAY tarjoaa jatkossa loistavat ominaisuudet myös puutavaranajoon.

Iveco Trakker on nyt T-WAY IVECO täydentää raskaiden ajoneuvojen IVECO WAY -mallistoa uudella maastokuorma-autolla, joka on suunniteltu haastaviin tehtäviin äärimmäisissä olosuhteissa. Kuorma-auto on kehitetty legendaarisen TRAKKERin pohjalta.

U

udessa IVECO T-WAY -kuorma-autossa on uusi HI-TRONIX-automaattivaihteisto. jossa on erityisesti maastossa liikkumiseen kehitettyjä toimintoja. Uudet takalevyjarrut, järeä takajousitusjärjestelmä kaksoisakseleilla, kevennetty omapaino ja monet muut ominaisuudet kuten HI-TRACTION -järjestelmä, monipuolinen liitettävyys, digitaaliset palvelut ja erittäin mukava ohjaamo lisäävät tehokkuutta ja kannattavuutta entisestään.

-maastoajoneuvo esiteltiin jälleenmyyjäverkostolleen ja toimialan kansainvälisen lehdistön edustajille digitaalisessa tapahtumassa. IVECO T-WAY perustuu brändin huippuluokan maastoajoneuvojen pitkään kestävyyden ja luotettavuuden perintöön ja sisältää uusimpia teknisiä ratkaisuja, jotka ylittävät kaikki tuottavuuteen, hyötykuormakapasiteettiin, turvallisuuteen ja kuljettajan mukavuuteen liittyvät odotukset. IVECO hyödynsi virtuaalista lanseerausta innovatiivisella tavalla kertomalla mukaansatem-

paavan tarinan, joka on tehty videosisällön ja live-vuorovaikutuksen yhdistelmällä. Se vei vieraat löytöretkelle IVECOn maastoajoneuvojen maailmaan ja paljasti uusimman tulokkaan legendaaristen kuorma-autojen pitkällä tiellä. Luca Sra, IVECOn kuormaautojen liiketoimintayksikön operatiivinen johtaja, sanoi näin: - Tänään käännämme uuden lehden IVECOn maastoajoneuvojen poikkeuksellisessa historiassa lanseeraamalla IVECO T-WAY:n, joka on TRAKKERin seuraaja ja raskaan sarjan vahvin

edustaja. Tämä erittäin voimakas ajoneuvo on suorituskyvyn, järeyden ja kestävyyden edelläkävijä, joka vahvistaa entisestään IVECOn asemaa raskaiden maastoajoneuvojen sektorilla. IVECO T-WAY uudistaa osaltaan raskaiden ajoneuvojen IVECO WAY -mallistoamme, joka on nyt yksi markkinoiden tuoreimmista, monipuolisimmista ja innovatiivisimmista valikoimista. Thomas Hilse, IVECOn brändijohtaja, totesi puolestaan: - Olemme ravistelleet alaa IVECO S-WAY -maantieautolla. Tänään teemme sen uudestaan

Digitaalinen lanseeraus

IVECO T-WAY lanseerattiin huhtikuun lopulla erityisesti IVECO Live Channelille suunnitellussa digitaalisessa live-tapahtumassa ainutlaatuisen kokemuksen tarjoamiseksi osallistujille. Uusi raskas IVECO T-WAY

Uuden IVECO T-WAY -mallin koko kuljettaja-alue on luotu tarjoamaan käytännöllinen ja helppokäyttöinen ympäristö. Miellyttävä ja ergonominen kuljettajan istuin sekä uuden konseptin mukainen monitoimiohjauspyörä varmistavat työskentelyn mukavuuden.

maastoajoneuvojen sektorilla. Muutamme kuorma-autoilun tulevaisuutta myös tässä segmentissä - IVECO T-WAY tuo tulevaisuuden tähän päivään. IVECO T-WAY -mallin suunnittelun tavoitteena oli asettaa uudet tasot kestävyydelle, luotettavuudelle, tehokkuudelle, käsiteltävyydelle, korin sovituksen joustavuudelle, autoon liitetyille palveluille ja tietenkin muotoilulle - onhan kyseessä italialainen automerkki. Nimi kertoo kaiken: T niin kuin tukeva!”

Suunniteltu tukevaksi ja luotettavaksi

IVECO T-WAY on suunniteltu tarjoamaan luokkansa paras suorituskyky kaikissa maastoajotehtävissä. Se erottuu edukseen maasto-ominaisuuksillaan, kestävyydellään ja vääntöjäykkyydellään. Kuorma-autossa on edeltäjistä tuttu järeä ja erittäin kestävä teräsalusta 10 mm:n paksuisella rungolla. Rungon vääntölujuus segmentin yläosassa on 177 kgm. Etuakselin enimmäiskapasiteetti on 9 tonnia. Parhaan lujuuden ja suorituskyvyn takaamiseksi taka-akselissa on napa-alennus vakiovarusteena. Kaksoisakseleiden uusi järeä takajousitusjärjestelmä optimoi ajoneuvon painon ja parantaa maastosuorituskykyä. Myös maavara on entistä suurempi ja lähtökulma parempi.


METSÄALAN AMMATTILEHTI IVECO T-WAY tuottaa kaiken vetoon ja voiman ulosottoon tarvittavan tehon IVECOn luotettavalla ja tehokkaalla Cursor 13 -moottorilla (13 litraa), joka tuottaa jopa 510 hevosvoimaa ylittäen Trakkerin suorituskyvyn 10 hevosvoimalla. Kevyempiin kokoonpanoihin on saatavana myös Cursor 9 -moottori. Moottorin kumppaniksi on saatavana todistetusti laadukas 12- ja 16-vaihteinen HI-TRONIX-automaattivaihteisto, jossa on nyt myös uusia erityisesti maastoajoon tarkoitettuja toimintoja. Niihin kuuluvat mäkilähtöavustin liikkeelle lähtemiseen jyrkillä rinteillä, keinumistila vedon palautukseen liukkaissa olosuhteissa ja ryömintätila erittäin alhaiselle nopeudelle joutokäynnillä. IVECO HICRUISE -järjestelmä parantaa vaihteiston tehokkuutta maantieosuuksilla. Se sisältää ennakoivan vaihteensiirron, ennakoivan vakionopeussäätimen ja ekorullaustoiminnon, joka hyödyntää ajoneuvon inertiaa alamäessä. Näiden uusien algoritmien avulla HI-TRONIX tuottaa täydellisen vaihteensiirron kaikissa tilanteissa.

Monipuoliset yhteysmahdollisuudet ja entistä suurempi hyötykuorma

IVECO T-WAY on suunniteltu tehokkaaksi ja tuottavaksi. Ominaisuuksia ovat muun muassa kevennetty omapaino, uudet telematiikkatoiminnot ja digitaaliset palvelut. Se tarjoaa uuden polttoainetta säästävän ratkaisun tehtäviin, joissa vaaditaan ajoittain jokapyörävetoa: hydrostaattinen HI-TRACTION-vetojärjestelmä jäykkiin ja nivellettyihin 6 x 4 -malleihin. Järjestelmä toimii jopa 25 km/h -nopeudella ja aktivoituu automaattisesti tuottamaan tarvittaessa lisää hydraulista vetoa etupyörille. Se tarjoaa merkittäviä etuja polttoaineenkulutuksen ja hyötykuorman osalta verrattuna perinteiseen AWD-ratkaisuun. Hyötykuormaa parantaa entisestään alhainen omapaino, joka on 325 kg kevyempi Trakkeriin verrattuna. Se on toteutettu taka-akselien kaksoistuen uudella rakenteella, joka on nyt yhtenäinen valettu osa. Nämä ominaisuudet tuottavat merkittäviä etuja tehtävissä, joissa vaaditaan myös maantieajoa esimerkiksi kuljetettaessa rakennusmateriaaleja. IVECO T-WAY sisältää luokkansa parhaan liitettävyyden, joka on Connectivity Boxin ansiosta WAY-malliston tunnusmerkki. Yhteysjärjestelmä mahdollistaa telediagnostiikan ja ennakoivan huollon, ja sen avulla kalustopäälliköt voivat seurata etänä jokaisen ajoneuvon suorituskykyä koko ajan ja varmistaa siten paras mahdollinen tehokkuus. Jatkuvasti laajenevan IVECO ON -yhteyspalveluiden valikoiman tarkoitus on maksimoida asiakkaiden tuottavuus ja

KULJETUS

85

ajoneuvojen kestävyys sekä minimoida suunnittelemattomat seisonta-ajat.

Moneen muuntuva maastokuorma-auto

IVECO T-WAY on todennäköisesti päällerakentajien suosikki sen poikkeuksellisen joustavuuden ansiosta. Sekä jäykillä että nivelletyillä versioilla on markkinoiden laajin voimansiirtovalikoima: Telivetoiset 6x4 ja 8x4 mallit sekä jokapyörävetoiset6x6 ja 8x8 mallit. Jokapyörävetoisten mallien valikoimaa on laajennettu uusilla 4, 4,2 ja 4,5 metrin akseliväleillä varustetuilla autoilla, jotka voivat kuljettaa erikoiskuormia ilman alustaan tehtäviä muutoksia. Uusi HI-MUX -sähkö- ja elektroniikka-arkkitehtuuri on täysin yhteensopiva uusimman sukupolven ohjausjärjestelmien kanssa. Uusi voimanulosottovalikoima sisältää uuden tehokkaan sandwich-tyyppisen voimanulosoton, joka tuottaa jopa 2 300 Nm:n vääntömomentin. Erinomainen muunnettavuus, valikoiman monipuolisuus ja versioiden suuri määrä tekevät IVECO T-WAY -mallista täydellisen kuorma-auton kaikenlaisiin ammatillisiin tehtäviin, vaikka ne vaatisivat laajamittaista korin muuntamista.

Kuljettajan mukavuuteen ja turvallisuuteen suunniteltu ohjaamo

IVECO T-WAY -kuorma-auton ohjaamossa on nähtävissä IVECO WAY -malliston kuljettajaystävällinen ja esteettinen muotoilu sekä tyylikkäät ja aerodynaamiset linjat. Versioita on kaksi: lyhyt AD-ohjaamo ja pitkä AT-ohjaamo, joissa on vakiomallinen tai korkea katto. Käytännölliset ohjaamot helpottavat kuljettajan päivittäistä työtä ominaisuuksilla, jotka pa-

Uusi IVECO T-WAY on räyhäkkään näköinen kuorma-auto, millä pääsee liikkumaan huolettomasti vaikeissakin maastoissa; maavara on entistä suurempi ja lähtökulma parempi. Toki T-WAY on mukava myös maantiellä.

rantavat näkyvyyttä, suojaavat lialta sekä helpottavat huolto- ja korjaustoimia. Koko kuljettajaalue on luotu tarjoamaan käytännöllinen ja helppokäyttöinen ympäristö. Miellyttävä ja ergonominen kuljettajan istuin sekä uuden konseptin mukainen monitoimiohjauspyörä varmistavat kuljettajan mukavuuden. Kuljettajan turvallisuus on ensiarvoisen tärkeää ankarissa olosuhteissa, joita IVECO TWAY tavallisesti kohtaa. Auto on suunniteltu tarjoamaan erinomaiset suojaus- ja turvaominaisuudet, jotka ylittävät tyyppihyväksyntävaatimukset selkeästi. Uusi jarrujärjestelmä, jossa on etujarrulevyt PWD-malleissa, takalevyjarrut ja EBS-järjestelmä, parantaa merkittävästi kuljettajan turvallisuutta. Lisäksi kaikissa malleissa on uusi ADAS (Advanced Driving Assistance Systems), joka sisältää elektronisen ajonvakautuksen ja kaistanvaihdon varoituksen.

IVECO X-WAY - crossover kuorma-auto

Raskas IVECO X-WAY -kuorma-auto sopii erinomaisesti käyttötarkoituksiin, joissa auto työskentelee 90 prosenttia ajasta tiellä ja pystyy kulkemaan viimeisen kilometrin työmaalle maastossa. Kuorma-auto on suunniteltu joustavaan käyttöön, ja siihen on saatavana laaja valikoima alusta-, ohjaamo- ja akseliversioita. Se on rakennettu olemaan kestävä ja luotettava monenlaisissa käyttötarkoituksissa, ja siinä on kaikki maantieajoneuvon turvallisuus-, mukavuus- ja tehokkuusominaisuudet. Ajoneuvo soveltuu täydellisesti markkinoille joilla on tiukat kokonaispainorajoitukset ja joilla hyötykuorma lisää tuottavuutta - erityisesti SuperLight-versio tuottaa luokkansa parhaan hyötykuorman. IVECO X-WAY ja IVECO T-WAY ovat nykyään markkinoiden monipuolisimpia ja uu-

simpia ajoneuvoja maastoajotarkoituksiin.

IVECO WAY -mallisto: täydellinen valikoima

Nyt lanseerattu T-WAY täydentää laajan IVECO WAY -valikoiman, jossa on nyt ensiluokkaisia ajoneuvoja kaikkiin tehtäviin: - IVECO S-WAY: luokkansa suorituskykyisin ja tehokkain raskas kuorma-auto tieliikenteeseen - IVECO S-WAY Natural Power: ensimmäinen maakaasukäyttöinen raskas kuorma-auto pitkiin kuljetuksiin - IVECO X-WAY: IVECOn pitkän matkan ajoneuvojen huippuosaamisen ja maastoajoneuvojen kestävyyden täydellinen yhdistelmä - IVECO T-WAY: raskaiden ajoneuvojen markkinoiden tukevin kuorma-auto, joka vie suorituskyvyn, luotettavuuden ja monipuolisuuden uudelle tasolle.

Kuljettajan turvallisuus on ensiarvoisen tärkeää ankarissa olosuhteissa, joita IVECO T-WAY tavallisesti kohtaa. Auto on suunniteltu tarjoamaan erinomaiset suojaus- ja turvaominaisuudet, jotka ylittävät tyyppihyväksyntävaatimukset selkeästi.


86

KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Uusi IVECO S-WAY on todella tulevaisuuteen suuntautunut ajoneuvo. Se on kestävä ja tehokas, ja se on suunniteltu syvällisen yrittäjähenkisen ajattelutavan pohjalta. Se asettaa asiakkaan keskiöön ja mullistaa tavan, jolla hän kommunikoi ajoneuvonsa kanssa.

Iveco tuo uusia ominaisuuksia ja lisää moottorivaihtoehtoja S-Way -malliin IVECO S-WAY nostaa yrityksen tuottavuuden panoksia uudella moottorivalikoimalla ja ominaisuuksilla, jotka tuottavat jopa 3 %:n polttoainesäästöt, mikä vähentää entisestään kaluston kokonaiskustannuksia.

U

usi moottorivalikoima täyttää Euro VI/E -päästöstandardit ja se on tyyppihyväksytty 100-prosenttisesti toisen sukupolven biodieselille, kuten HVO:lle. Cursor 13 ‑valikoimaa on laajennettu kahdella uudella teholuokalla: 490 hv ja 530 hv. Cursor 11- ja Cursor 13 ‑moottoreiden tehokkuutta on parannettu korkeammalla puristussuhteella ja uudella palamisenhallintastrategialla. 13-litraiset moottorit on yhdistetty uusiin, tehokkaisiin, yksiportaisiin taka-akseleihin, ja suurempi taka-akselin välityssuhdeluku 2,31:1 on saatavana vakioprofiilirenkailla. Tämä mahdollistaa huomattavan moottorin nopeuden pienenemisen, mikä lisää tehokkuutta pitkän matkan reiteillä ajeltaessa. Nämä

rauhan onnettomuuden tai muun ajoneuvoon liittyvän ongelman yhteydessä. Kuljettaja voi aktivoida IVECO Top Caren IVECO Driver Palin kautta. Hälytys välitetään lähimpään IVECO -korjaamoon ja ongelma voidaan tunnistaa nopeasti. Palvelu tarjoaa innovatiivisen kuljettajan huoltopaketin, jos ajoneuvoa ei ole saatu takaisin tien päälle kuuden tunnin kuluessa. Se sisältää ilmaisen kuljetuksen, majoituksen ja tarvittaessa lääketieteellistä apua.

IVECO S-WAY muuttaa tapaa, jolla kuljettajat ovat vuorovaikutuksessa ajoneuvonsa kanssa, ja aloittaa uuden ennakoivan ja ennustavan tuen aikakauden.

ominaisuudet tekevät Cursor 13 490 hv:n kärkimallista todellisen kokonaiskustannusten mestarin ja täydellisen ajoneuvon pitkien matkojen kuljetuksiin. Lisäominaisuudet edistävät IVECO S-WAYn polttoainetehokkuutta. Niihin kuuluvat automaattisen ilmastointijärjestelmän uusi eco-tila, joka poistaa tarpeettoman energian absorption, ja uudet A-pilarin aerodynaamiset kuoret, jotka tehostavat entisestään ilmavirran kulkua ohjaamon ympärillä.

Liitettävyyspalvelut laajenee

IVECO S-WAY muuttaa ta-

paa, jolla kuljettajat ovat vuorovaikutuksessa ajoneuvonsa kanssa, ja aloittaa uuden ennakoivan ja ennustavan tuen aikakauden. Se tekee elämästä ajoneuvossa helpompaa ja tuottavampaa ainutlaatuisen IVECO Driver Pal -ääniavustajan, uusien kehittyneiden toimintojen ja liitettävyyspalveluiden avulla. IVECO Driver Pal muuttaa kaiken. Kuljettaja voi sen ansiosta olla vuorovaikutuksessa ajoneuvon, sen ohjausjärjestelmien, IVECO-valvomohuoneen ja kaikkien kalustonhallintatoimintojen kanssa äänikomentojen avulla täysin integroidun Alexa -laitteen kautta. Kuljettaja voi

ainutlaatuisella MYIVECO -ominaisuudella paitsi aktivoida ohjaamon ohjaimia ja käyttää infotainmentia, myös käyttää navigointijärjestelmää reittinsä suunnittelemiseen ja tarkistaa ajoneuvon kunnon ja nähdä arviointituloksen ajotyylistään. IVECO Driver Pal luo myös yhteyden kuljettajayhteisöön, mikä mahdollistaa viestien vaihdon muiden kuljettajien kanssa reitillä tai lähellä määränpäätä. He voivat jakaa keskenään hyödyllisiä matkatietoja ja tukea toisiaan. IVECO ottaa käyttöön uraauurtavan uuden palvelun, joka tarjoaa kuljettajalle ja kaluston omistajalle täydellisen mielen-

Kestävän kehityksen mestari

IVECO S-WAYn paineistetun maakaasun (CNG) ja nesteytetyn maakaasun (LNG) versioissa on nyt uusia älykkäitä apulaitteita, kuten kytkinkompressori ja muuttuvan virtauksen ohjauspumppu, jotka lisäävät polttoainetehokkuutta entisestään. Moottorin parannukset ja uudet ominaisuudet, jotka ovat samat kuin dieselversioissa, vähentävät yhdessä uusien älykkäiden apulaitteiden kanssa hiilidioksidipäästöjä entisestään. Tämä tekee IVECO S-WAY ‑maakaasuautosta kiistattoman kestävän johtajan pitkän matkan liikenteessä.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KYLLÄ AUTOKAUPASSA PITÄÄ AUTOJA OLLA! Heti toimitukseen kattava valikoima uusia Iveco Dailyja. - Tehokkaat ja taloudelliset moottorit 140 - 210 hv -Vetokyky 3500 kg - ZF 8 -vaihteinen automaattivaihteisto -Umpiautoja ja alustoja - Myös kaasukäyttöisiä

Lisäksi uusia keskiraskaita ja raskaita Iveco -kuorma-autoja. Ota yhteys lähimpään Iveco myyjääsi.

WWW.IVECO.FI


METSÄALAN AMMATTILEHTI

TERVETULOA OSASTOLLEMME U116 - U117 JUHA MUTANEN

TUOMAS HYYTIÄ

VILLE KAIHU

JANNE VUORINEN

Uusimaa

Pohjanmaa

Pirkanmaa Kanta-Häme Satakunta

Keski-Suomi Päijät-Häme Savo Karjala

VarsinaisSuomi

PohjoisSuomi PohjoisPohjanmaa Kainuu

050 468 1113

050 411 2225

050 468 1044

0400 546 356

040 747 0030

050 307 1720

SISU MYYNTI

www.sisuauto.com


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS

89

Kuljeta vain kannattavat kilometrit Oululainen Diffo Solutions Oy on kehittänyt kuljetusyrityksille Diffo Profit -ohjelmiston, mikä kertoo selkein numeroin kuljetusten kustannusrakenteen ja kannattavuuden. Parhaillaan Diffo Profit -ohjelmiston sisältöä jalostetaan metsä- ja maarakennuskoneurakoinnin tarpeisiin.

E

rityisesti kuljetusyrityksille tarkoitettu Diffo Profit -ohjelmisto rakentuu kolmesta eri moduulista: investointilaskuri, keikkalaskuri ja tehtävien kannattavuus seuranta. Kiho Oy:n kanssa käynnistetyn yhteistyön myötä auton tai reitin kannattavuuden seurata luonnistuu jopa reaaliajassa. Diffo Solutions Oy:n yrittäjä Timo Pernu sanoo ohjelmiston syntyneen käytännön tarpeesta ja tavoitteesta nostaa pienyrittäjien toiminnan kannattavuutta: - Valitettavan useassa kuljetusyrityksessä ei ole selkeää kuvaa mistä eri kustannukset muodostuvat tai jakautuvat. Profitin avulla lasket kustannuksesi ajetulle tunnille ja kilometrille. Kombinaatiokustannuksen avulla voit laskea kuinka kannattavia olemassa olevat reittisi ovat. Pernun mukaan Diffo Profitia käyttämällä on helppo tunnistaa mitkä osa-alueet toiminnassa nielevät eniten rahaa ajoneuvon kustannuksista: - Näet selkeästi mikä on palkkojen, vakuutusten ja huoltojen osuus kokonaiskustannuksestasi yksikköä tai keikkaa ja vuotta kohden.

Apua kaluston investointipäätöksiin

Investoinlaskurin avulla yrittäjä voi simuloida etukäteen uuden ajoneuvon kustannusrakennetta ja kannattavinta hankintatapaa. - Ohjelman avuin yrittäjä voi esimerkiksi vertailla uutta autoa tai yksikköä jo olemassa olevaan kalustoon. Kustannusrakenteen vertailun lisäksi ohjelmaa voidaan käyttää myös eri rahoitusvaihtoehtojen vertailuun. Ohjelman antaman laskelman avulla on helppo analysoida millä tavoin investointi mahdollisesti vaikuttaisi nykyisten reittien kannattavuuteen, Pernu Summaa.

Asiakkaat tyytyväisiä

Jotta Diffo Profitin tarjoamien etujen esittely ei jää vain kauppiaan puheeksi haastattelimme toimitusjohtaja Timo Pernua asiakasyritys Hämeen Rahtipalvelu Oy:n toimipaikassa Hämeenlinnan kupeessa Janakkalassa. Vuodesta 1997 toimineella perheyrityksellä on lähes 50 vuoden kokemus kuljetusalalta, sen eri suoritealoilta. - Toiminta-ajatuksemme on toteuttaa asiakkaillemme rahti-

kuljetukset turvallisesti ja kustannustehokkaasti, ympäristö sekä asiakkaamme arvot huomioiden. Jopa keikkakohtaisen kulurakenteen ja kannattavuuden osoittavan Diffo Profitin ohjelmiston myötä olemme saaneet hyviä tuloksia niin kustannusten seurannan kuin kannattavuuden kohentumisen saralla, toteaa yrittäjä Pasi Koskinen ja jatkaa: lisäksi ohjelma on hyvä apu ja työkalu neuvottelutilanteessa, sillä se kertoo heti miten pienimmätkin muutokset tulevat vaikuttamaan kilometrituottoon ja vuosikustannuksiin. Samalla se näyttää millä tavoin auton käyttöasteen muutokset vaikuttavat kustannustasoon. Hämeen Rahtipalvelu Oy:n ajojärjestelijä Turo Kurtin mukaan ohjelman käyttö on vaivatonta ja sen saloihin pääsee helposti sisälle. - Ohjelman avuin näemme heti ajotehtävästä syntyvät kustannukset ja sitä kautta mitä siitä jää taloon, jos yleensä jää. Ja jos ei jää, niin keikkaa ei kannata ottaa. Yrittäjä Pasi Koskinen sanoo Diffo Profit -ohjelmiston tukevan oivallisesti kustannustehokkaalla Iveco-kalustolla operoivan Hämeen Rahtipalvelu Oy:n kasvustrategiaa: - Ivecot ovat osoittautuneet meidän käytössämme kustannustehokkaiksi, eli hinta-laatusuhde on kohdallaan. Diffon avulla näemme esimerkiksi miten auton hankintahinta vaikuttaa kaluston kokonaiskustannuksiin.

Diffo Profit -ohjelmiston yleisnäkymä näyttää kootusti kaluston käyttöasteen, kulut ja tuoton. Tieto ajoreittien kannattavuudesta on tarjolla reaaliaikaisesti.

Kestävään ja kustannustehokkaaseen Iveco kuljetuskalustoon erikoistunut Hämeen Rahtipalvelu Oy:n terminaali sijaitsee Janakkalassa entisissä TVH:n tiloissa.

Kenelle?

Minkälaiselle tai kokoiselle kuljetusyritykselle Diffo Profit sitten sopii parhaiten? - Keskimääräinen asiakkaamme on kooltaan 10-40 auton kuljetusliike tai koneliike. Mitä enemmän yrityksellä on asiakkaita tai asiakkuuksia sitä paremmin pystymme mittaamaan työtehtävien kannattavuuksia ja autojen kannattavuutta, sanoo Diffo Solutionsin Timo Pernu. Ohjelmistoa kehitetään jatkuvasti ja asiakaskunnassa on tätä nykyä myös puutavara-autoilijoita ja koneurakoitsijoita. - Puupuolella haasteena ovat eri toimijoiden omien järjestelmien yhteensovittaminen. Työtä tehdään tällä saralla jatkuvasti ja kehitys on menossa parempaan suuntaan. Toivon lämpimästi kaikkien puutavarapuolen kulje-

Hämeen Rahtipalvelu Oy:n yrittäjä Pasi Koskinen (vas.) ja ajojärjestelijä Turo Kurtti ovat varsin tyytyväisiä Timo Pernun (oik.) johtaman Diffo Solutions Oy:n Diffo Profit -ohjelmistoon.

tusliikkeiden ja koneyrittäjien ottavan meihin yhteyttä asian tiimoilta.

Kustannustasot haltuun

Kuljetusyrittäjä Pasi Koskisen

viesti alalle haluaville ja uusille yrittäjille on selkeä: - Uusien yrittäjien pitäisi ilman muuta ensin ottaa tällainen järjestelmä käyttöön. Sieltä näkisi heti kustannustason, jotta voi

laskea mitä keikasta pitää saada, niin että se jättää jotain myös auton omistajalle.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KUORMANKÄSITTELYLAITTEITA MONEEN LÄHTÖÖN. Nosturit 2,8 - 210 tm

Nosturit 0,5 - 5 tm

Koukkulaitteet

Lisätukijalat

3 - 30 t

Hydrauliikkakomponentteja moneen lähtöön! Olemme mukana kesän messuilla. Tule tutustumaan! Hydrauliikkakomponentit - 12-130 cm3 kiinteätuottoiset pumput - 40-150 cm3 säätötilavuuspumput - 130-150 cm3 säätötilavuuspumput puutavaranostureihin - 130 cm3 säätötilavuuspumput läpiakselilla - hydrauliikkamoottorit - vapaakiertoventtiilit ja huuhteluventtiilit

Vaihteistoon asennettavat ulosotot - Voimanulosottoyksiköitä ja hydrauliikkalaitteita jo yli 50 vuoden kokemuksella - Lähes kaikkien maailman johtavien ajoneuvovalmistajien valitsema

POWERPARK 13 -14.8.2021 Osasto U137

Öljysäiliöt - Öljysäiliösarjat alumiinisena tai teräksisenä - Tilavuudet 85 - 200 litraa


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS

91

Volvo Trucksin sähköajoneuvovalikoimassa on tarjolla Euroopassa seuraavat mallit: Volvo FH Electric alue- ja kaukokuljetuksiin, Volvo FM Electric monipuolinen kuorma-auto raskaisiin paikallisiin kuljetuksiin ja alueelliseen jakeluun, Volvo FMX Electric entistä puhtaampiin ja hiljaisempiin rakennuskuljetuksiin, Volvo FE Electric paikalliseen jakeluun ja kaupunkijakeluun sekä jätekuljetuksiin, Volvo FL Electric paikalliseen jakeluun ja kaupunkijakeluun.

Volvo Trucks valmiina sähköistämään suuren osan tavarakuljetuksista Volvo Trucks lähtee vastikään lanseerattujen Volvo FH-, FM- ja FMX Electric -sähkökuorma-autojen voimin edistämään raskaan liikenteen sähköistämistä. Saaman alustatekniikkaan perustuvaa mallistoa voidaan käyttää laajasti eri kuljetussuoritealoilla, mikä edesauttaa monien kuljetusyritysten helpomman siirtymisen sähköisten kuljetusten pariin.

K

olmen uuden sähkökuorma-auton FH:n, FM:n ja FMX:n - myynnin alkaessa Volvo Trucks pystyy tarjota asiakkailleen nyt kuusi täyssähköistä kuorma-automallia. Sähkökuorma-autot perustuvat samoihin alustaratkaisuihin dieseltai kaasukuorma-autojen kanssa. Tuotanto aloitetaan vetoautoilla vuoden 2022 jälkipuoliskolla. Tasakuorma-automalliston tuotanto käynnistyy vuoden 2023 alussa. Uusien alueellisiin kuljetuksiin, ja rakennus- ja maansiirtoon tarkoitettujen raskaiden sähkökuorma-autojen yhdistelmämassa (GCW) on enimmillään 44 tonnia. Näitä on saatavilla kahdella eri alustakorkeudella ja akselivälit ovat 3800-6700 mm. Akselistoratkaisuna on saatavilla 2-, 3- tai 4-akseliset mallit.

Vääntöä kuin junan veturissa

Volvon raskaiden kuorma-autojen sähköisen voimalinjan keskiössä on kolme I-Shift-vaihdelaatikon yhteyteen sovitettua

sähkömoottoria. Voimalinjan suoritusarvot ovat kunnioitettavat sähkömoottorien yhteisteho on 490 kW (666 hv), mistä irrotetaan vaihteiston avuin vääntömomenttia jopa 28 000 Nm. Voimanoton, eli PTO:n osalta on saatavana kolme vaihtoehtoa asiakkaan tarpeisiin: yksi sähköinen (40 kW), yksi sähkömekaaninen (70 kW) ja yksi vaihteistoon asennettu (150 kW).

Seuraavan sukupolven akkuteknologiaa

Suuren energiatiheyden ajoakuissa käytetään uusimman sukupolven litiumionikennotekniikkaa, joka on kehitetty yhteistyössä korealaisen Samsungin kanssa. Kuudella akustolla varustetun sähkökuorma-auton nimelliskapasitetti on 540 kWh ja paras toimintamatka jopa 300 km.

Pikalataus

Volvo Trucks kuorma-autoihin on saatavilla kahta lataustapaa: jopa 43 kW:n vaihtovirtalataus (AC), joka sopii yön yli

Voimalinjassa on kolme sähkömoottoria ja I-Shift vaihteisto, jotka on niputettu kompaktiksi ja kevyeksi paketiksi.

latauksiin tai erittäin nopea tasavirtalataus (DC), jopa 250 kW teholla. Pikalataus on erittäin hyödyllinen ajettaessa kuormaautolla kahta vuoroa tai jos tarvitaan lisää toimintasädettä kesken työpäivän. Tällöin ajoneuvon voi ladata esimerkiksi lounastauon aikana tai kuormauksen yhteydessä pikalatausmahdollisuudella varustetuissa terminaaleissa. 250 kW:n tasavirtalaturilla voidaan ladata akkua jopa 80 prosenttiin nopeimmillaan jopa alle puolessa toista tunnissa.

vatonta kaikissa Volvo-kuormaautoissa. Voimansiirrot voivat poiketa toisistaan mutta muut asiat kuljetuskalustossa ovat hyvin samanlaisia. Näin siirtyminen sähkökuorma-autoihin sujuu saumattomasti toimialasta riippumatta.

Vahvalla mallistolla

Volvo Trucks tuo muutaman

vuoden sisällä tarjolle täyden ja useimpiin kuljetustehtäviin sopivan raskaiden kuorma-autojen täyssähkömalliston. Polttomoottorivaihtoehtojen tavoin malliston lippulaivana on Volvo FH Electric, mikä on tarkoitettu alueellisiin ja kaupunkien välisiin kuljetustehtäviin. Volvo FM Electric on monipuolinen vaihtoehto kaukoliikenne- ja jakelutehtäviin. Jämäkkä Volvo FMX Electric sopii puolestaan puhtaampiin ja hiljaisempiin rakennustyömaakuljetuksiin. Hieman kevyempiin kuljetustehtäviin tarkoitetut Volvo FE Electric ja Volvo FL Electric ovat vastaus paikallisiin ja kaupungissa tapahtuviin jakelutehtäviin. Euroopan markkinoille suunnatun malliston rinnalla Volvo tuo tarjolle Pohjois-Amerikan markkinoille tarkoitetun Volvo VNR Electric kuorma-auton.

Huolto pelaa

Sähkökuorma-autojen lisäksi Volvo Trucks tarjoaa myös täyden ekosysteemin palvelu-, huolto- ja rahoitusratkaisuihin, jotka on suunniteltu nimenomaan kuljetusliikkeille tukemaan helpompaa ja nopeampaa siirtymistä sähköistettyyn liikennöintiin. Esimerkiksi Dynafleetin kaltaisten järjestelmien tai muiden palveluiden käyttö on yhtä vai-

Yhdysvaltain markkinoille suunnattua Volvo VNR Electric -mallia tarjotaan sekä veto- että alustamallina.


92

KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

I-Shift lanseerattiin vuonna 2001. Jo tuolloin Volvo Trucks vakuuttui kytkinpohjaisen voimansiirtojärjestelmän olevan tehokkain perusta automatisoidulle vaihteenvaihdolle.

Volvo Trucksin I-Shift -vaihteisto on edelleen läpimurto täyttäessään 20 vuotta Volvo Trucksin älykäs automatisoitu vaihteisto IShift on edelleen merkittävä innovaatio jonka vaikutus polttoaineenkulutukseen, ajoneuvon suorituskykyyn, turvallisuuteen ja kuljettajan mukavuuteen on kiistaton. Vuoden 2020 loppuun mennessä I-Shiftillä varustettuja Volvon kuorma-autoja oli myyty yli miljoona kappaletta ympäri maailmaa. Edelleen I-Shiftin täyttäessä 20 vuotta tämän läpimurtoisen voimansiirtotekniikan kehittämistä jatketaan tulevaisuuden tarpeita vastaaviksi.

I

-Shift lanseerattiin vuonna 2001. Jo tuolloin Volvo Trucks vakuuttui kytkinpohjaisen voimansiirtojärjestelmän olevan tehokkain perusta

automatisoidulle vaihteenvaihdolle. Siitä lähtien I-Shift-tekniikalla varustettua kuorma-autoa on myyty maailmanlaajuisesti yli miljoona kappaletta. Nyky-

ään kaikissa Volvo FH-, FH16-, FM- ja FMX-kuorma-autoissa I-Shift on vakiona. I-Shift pienentää polttoaineenkulutusta - ja siten vähentää ympäristövaikutuksia - ja parantaa turvallisuutta sekä ajettavuutta vähentämällä melua, tärinää ja kuljettajan fyysistä rasitusta. Volvo Trucksin I-Shift on synkronoitu muun kuorma-auton kanssa. Vaihteisto käyttää sekä moottorista että ajoneuvosta saatavaa tietoa toimiakseen yhdessä parhaalla mahdollisella tavalla erilaisissa käyttötarkoituksissa ja erilaisilla kuorma-autoyhdistelmillä. I-Shiftin ydin on sen kyky optimoida ajoa saumattomassa yhteistyössä koko voimansiirron kanssa.

I-Shiftin ydin on sen kyky optimoida ajoa saumattomassa yhteistyössä koko voimansiirron kanssa.

- I-Shift oli ja on edelleen merkittävä innovaatio kuormaautotekniikassa. Jatkuva kiinnostus I-Shiftin hyötyihin kertoo selvästi, että polttoainetehokkuuteen ja kuljettajan mukavuuteen halutaan panostaa voimakkaasti, toteaa Volvo Trucksin raskaiden kuorma-autojen vaihteistopäällikkö Pär Bergstrand. I-Shiftin lanseeraamisen jälkeen Volvo Trucks on jatkanut matkaansa edistyksen asialla lukuisilla uusilla toiminnoilla, joilla sekä kuljettajat että kuljetusliikkeet ovat voineet tehostaa toimintaansa. Esimerkkejä niistä ovat: I-Shift Dual Clutch -kaksois kytkin Vuonna 2014 markkinoille tulleen kaksoiskytkimellä varustetun I-Shift -vaihteiston innoittajana toimivat kilpa-autoissa käytetyt vaihteistot, jotka tarjoavat saumattoman voimansiirron vaihdon aikana. Ryömintävaihteilla varustettu I-Shift Vuonna 2016 I-Shift kehittyi ryömintävaihteilla, jotka mahdollistavat liikkeellelähdön hankalistakin paikoista parantaen liikkeellelähtökykyä ja vähentäen kytkimen rasitusta jopa 75 prosenttia. Välityssuhteen ansiosta kuorma-auto voi ryömiä jopa 0,5 km/h nopeuksilla ja hallita silti vääntömomenttia täydellisesti. I-See käyttää pilvipalveluiden karttatietoa optimoidakseen ajoa I-See on erillinen I-Shiftiin lisättävä pilvipalveluiden karttatietoa pohjanaan käyttävä järjestelmä, joka analysoi reitin topografiaa ja käyttää tietoa pitääk-

seen kuorma-auton polttoainetehokkaimmalla vaihteella. I-See -ominaisuudella varustettu IShift aikaansaa merkittäviä polttoainesäästöjä oikea-aikaisilla vaihdoilla. I-See -ominaisuus tuli täydentämään I-Shiftiä vuonna 2017. I-Shift ja suunnanmuutostoiminto Tuorein I-Shift -lisäominaisuus tuli markkinoille Volvo Trucksin uuden raskaan sarjan lanseeraamisen yhteydessä vuonna 2020. Suunnanmuutos-toiminnolla varustettu I-Shift mahdollistaa kuorma-auton suunnanvaihdokset ilman että kuljettajan tarvitsee käyttää jarrupoljinta. Tämä ominaisuus on erityisen hyödyllinen rakennus-, metsä- ja kaivostoiminnassa, joissa tehdään paljon toistuvia liikkeitä pienillä nopeuksilla.

Jatkuvaa kehitystyötä

Volvo Trucks katsoo aina eteenpäin ja innovatiivinen kehitystyö ei pysähdy milloinkaan. - I-Shift -ohjelmaa parannetaan edelleen dieselmoottoreissa ja sillä on tärkeä rooli myös sähkömoottorien kehitystyössä. Edistyneenä automaatioteknologiana I-Shift tarjoaa ainutlaatuisia ratkaisuja myös Volvon Trucksin tulevaisuuden täysin autonomisiin kuljetusratkaisuihin, Pär Bergstrand toteaa. - Volvon I-Shift vaihteisto oli yksi Volvon suurimmista kehitysaskeleista tullessaan markkinoille 20 vuotta sitten. I-Shift vaihteisto tarjosi parhaan kuljettajakokemuksen jo silloin ja niin se tekee myös tänä päivänä, toteaa Volvo Trucksin myyntijohtaja Reino Manninen.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Uusi Volvo FH palkittiin tuotesuunnittelusta

Volvo Trucksin uusi Volvo FM -malli on voittanut arvostetun Red Dot Award 2021 -palkinnon hyötyajoneuvojen tuotesuunnittelusarjassa.

Volvo Trucksin uusi Volvo FM -malli on voittanut Red Dot Award 2021 -palkinnon hyötyajoneuvojen tuotesuunnittelusarjassa. Uuden Volvo FM kuorma-auton suunnittelun lähtökohtana on ollut täyttää tinkimätön tarkoitus: olla optimaalinen työkalu monenlaisissa kuljetustehtävissä kuljettajan työskentelymukavuuden ollen aina keskiössä.

V

olvo Trucksin uusi Volvo FM -malli on voittanut Red Dot Award 2021 -palkinnon hyötyajoneuvojen tuotesuunnittelusarjassa. Uuden Volvo FM -kuorma-auton suunnittelun lähtökohtana on ollut täyttää tinkimätön tarkoitus: olla optimaalinen työkalu monenlaisissa kuljetustehtävissä kuljettajan työskentelymukavuuden ollen aina keskiössä. Red Dot Award -kunniamaininta on vakiintunut kansainvälisesti yhdeksi halutuimmista tunnustuksista hyvästä ja laadukkaasta muotoilusta. Tämän päivän Red Dot -tuomaristossa on noin 50 kansainvälistä asiantuntijaa.

Kuljettaja keskiössä

Uuden malliston Volvo FM kuorma-auton kehittämisvaiheessa suunnittelun pohjana käytettiin tutkimus- ja asiakashaastattelupohjaista tietoa, joka vahvisti miten valtavan suuri merkitys kuljettajan työpanoksella on kuljetusyritysten kannattavuudelle ja julkisuuskuvalle. Siksi suunnittelutiimi pyrki suunnittelemaan alan parhaan liikkuvan toimiston - kuljettajan parasta ajatellen. Tuloksena syntyi monipuolinen kuorma-auto, joka on

ketterä, tilava ja ennen kaikkea turvallinen ja mukava kuljettajalle. - Red Dot -palkinto on suuri kunnianosoitus Volvo Trucks -suunnittelutiimin luovasta työstä. Palkitsemisen perusteissa korostetaan kokonaisvaltaisesti ja tasapainoisesti suunniteltua Volvo FM -kuorma-autoa: suunnittelemalla ulko-, sisä- ja käyttökokemusta tarkoituksellisesti parannamme kuljettajamme jokapäiväistä elämää ja pidämme yhteiskuntamme toiminnassa, kertoo Carin Larsson, Volvo Trucksin pääsuunnittelija UX -suunnittelutiimistä. Uusi Volvo FM tarjoaa lukuisia merkittäviä innovaatioita, jotka yhdessä aikaansaavat korkean mukavuuden, turvallisuuden ja tuottavuuden. Esimerkkejä ovat tilava uusi ohjaamo ja madalletun ovilinjan avulla aikaansaatu parempi näkyvyys, uudet taustapeilit ja matkustajan puolen sivukamera, joka parantaa näkyvyyttä ja turvallisuutta entisestään antamalla laajan näkyvyyden myös kuorma-auton sivulle. Volvo FM voidaan myös räätälöidä mahdollistamaan merkittävät polttoaine- ja CO2-säästöt. Volvo FM:n käyttäjäystävällinen kuljettajan käyttöliittymä on suunniteltu helpottamaan kuljettajan työtä. Ohjaamossa on uusittu kojelauta ja 12 tuuman korkean resoluution näyttö. Käyttöliittymä on valmis tulevia päivityksiä varten ja siihen on helppo liittää yhdistettäviä palveluita. Ulkopuolelta katsottuna Volvo FM:n ohjaamolla on uusi aerodynaaminen muotoilu puhtailla ja erottuvilla linjoilla. V-muotoiset ajovalot ovat tuttua ja tyylikästä Volvon suunnittelua ja etusäleikön muotoilu antaa kuorma-autolle rohkean ilmeen. Uusi Volvo FM lanseerattiin vuonna 2020 yhdessä Volvo FH:n, Volvo FH16:n ja Volvo FMX:n kanssa. Kaikki neljä uutta raskasta kuorma-autoa ovat olleet sarjatuotannossa maaliskuusta 2021 lähtien.

KULJETUS

93


94

METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS

Vuoden 2021 Renault Trucks -malleissa on uusi, entistä itsevarmempi ulkopuolen muotoilu. Uutta ilmettä korostavat pienennetyt ajovalot, joiden ansiosta korin alaosan maalattu alue on suurempi. Uusi hunajakennosäleikkö täydentää vuoden 2021 Renault Trucks -mallien modernin ja tyylikkään muotoilun.

Renault Trucksin vuoden 2021 uudet T-, T High-, C- ja K-sarjat:

Entistä enemmän mukavuutta, Renault Trucks päivittää T-, T High-, C- ja K-sarjat vuonna 2021, mikä tuo merkittäviä parannuksia ajo- ja matkustusmukavuuteen sekä turvallisuuteen ja tuottavuuteen.

N

yt esiteltävät uudistukset ovat tärkeimmät muutokset sitten malliston esittelyn vuonna 2013. Vuoden 2021 Renault Trucks -malleissa on uusi, entistä itsevarmempi ulkopuolen muotoilu. Uutta ilmettä korostavat pienennetyt ajovalot, joiden ansiosta korin alaosan maalattu alue on suurempi. Uusi hunajakennosäleikkö täydentää vuoden 2021 Renault Trucks -mallien modernin ja tyylikkään muotoilun.

Parempi ajo- ja matkustusmukavuus

Ajoneuvoihin on asennettu uusi kolmiakselinen säädettävä

ohjauspylväs. Sen ansiosta kuljettajat löytävät helposti optimaalisen ajoasennon, joka on räätälöity heidän kehonsa, toimeksiannon vaatimusten tai henkilökohtaisten mieltymysten mukaan. Uudistuksen myötä ohjauspyörän säätövarat ovat markkinoiden parhaimmistoa. Ohjauspylvään asentoa ja kaltevuutta säädetään yhdellä polkimella. Kuljettaja voi pitää molemmat kädet ohjauspyörällä säädön aikana, ja ohjauspylväs lukittuu välittömästi paikalleen tarkasti ja turvallisesti. Lisäksi ajoneuvon käynnistys tapahtuu nyt käynnistyspainikkeella. Raskaan tavarankuljetusauton kuljettaja viettää keskimäärin yhdeksän tuntia päivässä ohjauspyörän takana, joten istuinten on pysyttävä mukavina ajoneuvon koko käyttöiän ajan ja sovittava jokaiselle kuljettajalle. Siksi Renault Trucks on suunnitellut istuinvalikoimansa uudelleen ja tarjoaa nyt modulaarisia istuimia, jotka voidaan räätälöidä juuri halutunlaisiksi. Saatavana on myös uusia kankaita, jotka on suunniteltu kestämään aktiivista

käyttöä. Lisävarusteena on saatavana myös osanahkaverhoilu.

Enemmän säilytystilaa

Renault Trucksin vuoden 2021 T-, T High-, C- ja K -sarjoissa on uusia säilytysratkaisuja. Kojetaulussa on tabletti- ja älypuhelinteline, jonka avulla kuljettaja voi vaivattomasti käyttää useita laitteita samanaikaisesti ja ladata niiden akkuja kahden USB-C-liitännän kautta. Ohjaamossa on myös uusi A4 -kokoisten asiakirjojen säilytyslokero. Matkustajan puolella on kaksi säilytystilaa, joiden kokonaistilavuus on 7 litraa (sisältäen 2 litran jäähdytetyn tilan).

Uudistettu yöpymistila - kotisi tien päällä

Kuorma-auto ei ole vain kuljettajan työväline, vaan myös koti tien päällä - paikka, jossa levätään ja nukutaan. Siksi vuoteen on oltava laadukas. Kuljettajan hyvinvoinnin ja kaluston käyttöiän parantamiseksi Renault Trucks on lisännyt Serenity-vuoteen patjan paksuutta 13 prosent-

tia ja kaksinkertaistanut jousien lukumäärän, mikä tarjoaa optimaalisen tuen kehonpainon tasaisemman jakautumisen ansiosta. Vuoteeseen voi valita myös vaahtomuovisen petauspatjan. Patja on erillään rungosta, mikä mahdollistaa muotoonommeltujen lakanoiden käytön. Vuoteen lähelle on myös lisätty kaksi USB-C-liitäntää, jotka helpottavat elektronisten laitteiden lataamista ja pitävät ne samalla kuljettajan saatavilla lepoaikoina.

Lisää turvallisuutta kuljettajille, kuormille ja muille tienkäyttäjille

Kuljettajien ja tienkäyttäjien turvallisuus on niin ikään ollut keskeinen tekijä Renault Trucksin T-, T High-, C- ja K-sarjojen kehittämisessä. Renault Trucksin uusissa T-, T High- ja C-malleissa on LED -valot vakiovarusteena. Luonnonvaloa muistuttava LED-valo auttaa kuljettajia havaitsemaan kontrastit ja värit. Tämä parantaa merkittävästi yönäkyvyyttä ja

siten turvallisuutta. Toinen LED -teknologian etu on valojen luotettavuus ja pitkäikäisyys. LED -valonlähde kestää jopa 30 kertaa kauemmin kuin perinteinen polttimo. Ovien sisäpuolelle on sijoitettu myös muita LED-valoja, jotka valaisevat kynnyksen ja lisäävät kuljettajan turvallisuutta yöllä. Kuljettajien, kuormien ja muiden tienkäyttäjien optimaalisen turvallisuuden takaamiseksi on saatavana myös useita lisävarusteita, kuten mekaaninen ovien turvalukitus, kamerat ja läsnäolo anturit sekä jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden näkyvyyttä parantavat ovet. Seisontajarrun hätäkytkentätoiminto lukitsee pyörät ja estää kuorma-autoa liikkumasta odottamattomasti, kun kuljettaja poistuu ohjaamosta.

Pienempi polttoaineenkulutus

Ohjaamon aerodynamiikkaa on parannettu etusäleikön uuden muotoilun ja entistä pidempien pyöräkotelojen avulla. Lisäksi ajoneuvoissa on uutta teknologiaa polttoaineenkulutuksen vä-


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS

95

, luotettavuutta ja tehokkuutta hentämiseksi entisestään. Mukana on muun muassa uusi versio ennakoivasta Optivision-vakio nopeudensäätimestä sekä optimoitu vakionopeudensäädin, jossa on valittavana kaksi ajotilaa. Oletuksena käytössä on ”Eco on” -tila, joka optimoi polttoaineenkulutuksen säätämällä kiihdytystä, vaihteenvaihtoa, vakionopeudensäädintä ja hidastusta. ”Eco off” -tilan avulla kuljettajat voivat muuttaa ajotilaa. Ilmaisin antaa kuljettajalle reaaliaikaista tietoa hänen ajotyylistään. Uusi ”Pulse and Glide” -toiminto vähentää polttoaineenkulutusta pitämällä ajoneuvon nopeuden lähellä vakionopeudensäätimen asetusarvoa (+/- 2 km/h). Renault Trucksin T- ja T High -malleissa on vakiovarusteena A-luokan renkaat, jotka ovat markkinoiden tehokkaimmat polttoainetaloudellisuuden kannalta.

Excellence Predict optimoi ajoneuvojen huollon

Renault Trucksin kehittämä uusi teknologia mahdollistaa

ajoneuvon ohjelmiston säännölliset päivitykset - asiakkaan toivomana ajankohtana - ilman ajoneuvon tuomista korjaamolle. Tämä uusi teknologia on osa Excellence Predict -huoltosopimustarjousta, jonka avulla Renault Trucks voi reagoida ongelmiin jo ennen vian esiintymistä ja antaa asiakkailleen mielenrauhaa takaamalla ajoneuvojen jatkuvan toimintavarmuuden. Excellence Predict sisältää seuraavat ominaisuudet: - Etäyhteydellä varustettu huoltosuunnitelma, joka on täysin räätälöity ajoneuvon käytön mukaan. - Tärkeimpien kulutusosien (kuten akku, kytkinlevyt ja jarrupalat) valvonta. - Innovatiivinen, toimintahäiriöitä reaaliaikaisesti ehkäisevä teknologia 80 prosentille komponenteista, jotka voivat aiheuttaa ajon katkeamisen. - Renault Trucksin ja sen verkoston välinen yhteistyö mahdollistaa ajoneuvojen kunnossapidon ennakoivan hallinnan. Ryhmiteltyjen toimenpiteiden ajoitus optimoi käyttöajan.

Korjaamokäyntien vähentäminen etäpäivityspalveluilla

Lisäksi Renault Trucks -verkoston asiantuntijat pystyvät suorittamaan ajoneuvojen esidiagnoosin, toimintopäivitykset ja parametrisäädöt. Tämä vähen-

tää korjaamokäyntien määrää ja optimoi tarvittavat käynnit.

Pidennetyt öljynvaihtovälit - jopa 150 000 km

13 litran Euro VI -moottoreilla varustettujen ajoneuvojen öljynvaihtovälit voidaan käytön ja

kilometrimäärän mukaan pidentää jopa 150 000 kilometriin tai 18 kuukauteen, mikä vähentää huoltosopimusten kustannuksia (työ ja osat), optimoi huoltoaikataulun, vähentää korjaamokäyntejä ja parantaa polttoainetaloutta.

Renault Trucks kuorma-autoissa on jatkossa uudistunut ohjaamo, mikä tarjoaa aiempaakin parempaa ajomukavuutta ja viihtyisyyttä kuljettajan arkeen.


96

KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

- Järvileasing on erikoistunut erityisesti yrittäjien tekemien auto- ja konekauppojen väliseen leasing-rahoitukseen; toki yhteistyötä tehdään myös alan myyjäliikkeiden kanssa, sanoo Järvileasing Oy:n kone- ja laiterahoitusten johtaja Vesa Eskonheimo.

Kuljetus- ja konealan yrityksille räätälöidyt leasing-palvelut Mitä leasing tarkoittaa?

Järvileasing on kasvanut nopeasti varteenotettavaksi toimijaksi Suomen leasingmarkkinoilla. Tämän ovat mahdollistaneet ketterät toimintatavat sekä asiakkaiden aito ymmärtäminen.

K

otimainen ja yksityisessä omistuksessa oleva, Autotalo Järvi -konser- niin kuuluva Järvileasing on palvellut yrityksiä kaikkialla Suomessa vuodesta 2016 lähtien. Asiakaspalveluverkosto kattaa lähes koko maan ja sitä vahvistetaan niin että jokaiselle asiakkalle voidaan taata yksilöllinen ja joustava palvelu. - Päätoimipaikkamme muutti keväällä uusiin tiloihin Porvoossa ja meillä on toimisto myös Oulussa. Lisäksi leasing-asiantuntijoitamme löytyy noin kymmeneltä paikkakunnalta ympäri maata jotka liikkuvat aktiivisesti kentällä asiakkaiden parissa. Paikalliset yhteyshenkilömme tuntevat oman seutunsa pienet ja

suuret yritykset sekä niiden toimintaympäristön, mikä takaa parhaan mahdollisen palvelun kaluston leasing-ratkaisuissa. Vahvistamme henkilöstömme määrää jälleen entisestään, mikä takaa palvelun tason kun toimintamme kasvaa koko ajan vahvasti, sanoo Järvileasing Oy:n koneja laiterahoitusten johtaja Vesa Eskonheimo.

Leasingin käyttö kasvaa

Leasingmarkkinat muuttuvat ja kasvavat juuri nyt voimakkaasti. - Meillä on tarjota laaja valikoima erilaisia räätälöityjä leasing-ratkaisuja, joilla asiakkaat voivat tehdä investoinnit järkevästi. Autojen lisäksi leasing-

Järvileasing on aktiivisesti mukana alan messuilla ja tapahtumissa; kuvassa ollaan FinnMetko 2020 näyttelyssä.

Järvileasingin päätoimipaikka muutti keväällä Porvoossa uusiin tiloihin osoitteeseen Piispankatu 36.

kohteina ovat yhä useammin erilaiset tuotantokoneet ja -välineet. Periaatteena on, että niin kauan kuin hankittavalla kohteella on vakuusarvoa, se on mahdollista lähes aina hankkia leasingsopimuksella meidän kauttamme, ilmoittaa Eskonheimo.

Vahvaa toimintaa kuljetus- ja konealoilla

Järvileasing tarjoaa leasingratkaisut sähköpyöristä henkilöja pakettiautoihin, kuorma- autoista metsä- ja kaivinkoneisiin tai vaikka konepajan työstökoneista autokorjaamon erilaisiin laitteisiin. - Viimeiset pari vuotta olemme keskittyneet aktiivisesti kuljetus- ja konealoille palveluidemme tarjoamiseen. Vuonna 2020 näiden sektoreiden liiketoimintamme kasvoikin 70 % ja tänäkin vuonna mennään jälleen uusiin lukemiin. Menestyksen resepti on ahkera työ kentällä

asiakaskunnan parissa alueellisten osaajien toimesta, kiteyttää Eskonheimo.

Erikoistunut yrittäjien keskinäisiin kauppoihin

Järvileasing on erikoistunut erityisesti yrittäjien tekemien auto- ja konekauppojen väliseen leasing-rahoitukseen; toki yhteistyötä tehdään myös alan myyjäliikkeiden kanssa. - Tarjoamme apua ja ratkaisut yritysten väliseen kaupankäyntiin. Yhä useampi kuljetus- tai koneyritys myy suoraan kalustoaan erityisesti netin kautta, mikä mahdollistaa helpon markkinointikanavan. Leasingin käyttö kasvaa muutenkin koko ajan kun omistamiselle etsitään uusia vaihtoehtoja. Ja myös korona-aika on lisännyt leasing -palveluiden tarvetta, kun kassassa olevaa rahaa halutaan pitää puskurina epävarmoina aikoina ennemmin kuin sitoa sitä kalustoon, Eskonheimo kertoo.

Yksinkertaisesti sanottuna leasing on rahoittamista, jota voi pitää myös pitkäaikaisena vuokraamisena. - Leasingin puolesta puhuu jo sen vaikutus yrityksen tunnuslukuihin. Ennen kaikkea siinä kuitenkin usein houkuttaa sen helppous, vaivattomuus ja ennakoitavuus. Leasingissä ulkoistat esimerkiksi autoasioihin liittyvät tarpeesi meille. Näin voit minimoida ajan, jonka sinä ja henkilökuntasi käytätte kaluston hallintaan. Järvileasing kartoittaa kaikki yrityksen leasingpalveluun liittyvät tarpeet ja etsimme parhaan mahdollisen vaihtoehdon. Sillä aikaa yritys voi keskittyä oman liiketoiminnan kannalta tärkeämpiin asioihin, kiteyttää Eskonheimo.

Vahvaa kasvua

Autotalo Järvi -konsernin kokonaisliikevaihto oli vuonna 2020 noin 70 miljoonaa euroa, josta Järvileasingin osuus oli noin 53 miljoonaa euroa. - Panostamme edelleen vahvaan kasvuun ja vuonna 2021 odotamme Järvileasingin liikevaihdon saavuttavan 65 miljoonaan euron rajan. Tavoitteidemme saavuttamiseksi panostamme henkilökunnan hyvinvointiin ja tulemme uusimaan mm. toiminnanohjaus- ja CRM-järjestelmämme, kyetäksemme entistä parempaan tehokkuuteen ja ennen kaikkea palvelemaan asiakkaita paremmin, toteaa Eskonheimo.


massa esiteltiin Suomen ensimmäinen telivetoinen Iveco X-Way rekanvetäjä.

ajoneuvopiirturit, joiden huol- la myös Top Truck -ketju, CasSamy Olinilla riitti aihetta hymyyn sillä Top Truck -ketju kasvaa odoteloista ja tarkastuksista Vistemal- trol -öljyt ja System Edström METSÄALAN AMMATTILEHTI tusti: - Jäseniä on jo 40 ja syksyn aikana on luvassa lisää hyviä uutisia. KULJETUS -ajoneuvokalusteet. le on kertynyt vuosikymmenten

97

Varmista, että perävaunusi kytkentä pitää kaikissa tilanteissa. Valitse suomalaiset TAV-vetolaitteet vaativiin olosuhteisiin.

DAFin palvelut ja myynti paranevat muuton myötä DAF-kuorma-autojen jälleenmyynti, varaosatoimitukset ja huolto paranevat, kun Nordic Truckcenter Oy avaa syksyllä uuden päätoimipisteen Tammiston kauppatielle Vantaalle. Investoinnin myötä palvelukyky nousee Suomessa korkeammaksi kuin koskaan aiemmin.

D

AF-kuorma-autoja maa hantuova Nordic Truckcenter Oy muuttaa syksyllä lähelle Helsinki-Vantaan lentokenttää. Luvassa on aiempaa suurempi ja monipuolisempi automyynti-, huolto- ja varaosakeskus, joka merkitsee monia parannuksia ammattiautoilijoille. - Esimerkiksi korjaamotila yli kaksinkertaistuu. Investointi parantaa oleellisesti palvelukykyämme ja olen iloinen voidessamme näin satsata tulevaisuuteen. Tämä on samalla osoitus siitä, että uskomme vahvasti edustamaamme merkkiin ja markkinaosuutemme kasvuun, Nordic

Truckcenterin maajohtaja Sampsa Rouhiainen sanoo. Kun korjaamotilat yli kaksinkertaistuvat nykyisistä, kuormaautot saadaan nopeammin huoltoon. Myös palveluita on tulossa lisää, kuten asiakkaiden toivomat jarrudynamometrit. Neljä työntekijää tarkistaa ja huoltaa digipiirtureita. DAF-kuorma-autojen myynnin osalta kyseessä on iso muutos. Palvelukyky nousee Suomessa paremmaksi kuin koskaan.

Hyötyä koko Suomelle

Investoinnin myötä Nordic Truckcenter Oy aikoo kasvattaa markkinaosuuttaan. - Suomessa on kasvupotentiaalia. Uskomme kasvuun koko Pohjoismaissa ja olemme valmiit panostamaan kasvuun Suomessa, Nordic Truckcenter Groupin CEO Pieter Frings toteaa. Nordic Truckcenter Oy:n uusista tiloista on hyötyä DAF-autoilijoille ympäri maata, sillä Vantaan perusvarasto palvelee DAFin sopimuskorjaamoita. Muuton myötä päätoimipisteen aukioloajat pitenevät sekä korjaamolla että varaosapuolella. Varaosatilauksia voidaan ottaa vastaan pidempään. Uuteen päätoimipisteeseen on tulossa myös kokous- ja koulu-

DAF kuorma-autojen positiivinen myynnin kehitys saa uutta vauhtia kun maahantuoja Nordic Truckcenter Oy avaa syksyllä 2021 uuden päätoimipisteen Tammiston kauppatielle Vantaalle. Investoinnin myötä palvelukyky nousee korkeammaksi kuin koskaan aiemmin. Toukokuussa uudet korjaamotilat rakentuivat jo vauhdilla.

tustilat. Kuorma-autojen tekniikan jatkuvasti kehittyessä ja sähköistyessä on tärkeää pitää osaamista yllä. Muuton myötä Nordic Truckcenter Oy palkkaa lisää raskaan kaluston asentajia. Korjaamopäällikkö Jari ”JP” Penttilä kannustaa nuoria hakemaan alalle töihin - sukupuoleen katsomatta. - Meillä on mukava porukka. Kuljetusalalla riittää töitä, koska tavaran pitää liikkua. Suomessa välimatkat ovat pitkiä, eikä junalla jatkossakaan pääse joka paikkaan, Penttilä sanoo. DAFin vieressä olevassa ra-

kennuksessa toimii rengashuolto, joten Tammiston kauppatie 33:een on tulossa kompakti raskaan liikenteen palvelukeskus pesuhalleineen.

Varaosia löytyy enemmän hyllyssä

Uudet tilat kasvattavat myös DAFin varaosapuolen hyllytilaa. - Kapasiteettimme tulee olemaan noin 35 prosenttia suurempi nykyiseen verrattuna, Nordic Truckcenterin varaosapäällikkö Kari Junttila kiteyttää. Vaikka muuttoon oli vielä puolisen vuotta aikaa, varaosapäällikkö oli jo suunnitellut, miten

monen tuhannen tuotteen siirto onnistuu ilman, että yksikään kuorma-autoilija joutuu odottamaan merkittävästi pidempään varaosia: - Muutto tehdään ryhmäkohtaisesti. Saman päivän aikana siirrettävät varaosat ovat kerättävissä ja lähetettävissä autoilijoille, vaikka olisivatkin ”muuttamassa” uuteen paikkaan. Junttila on kehittänyt muutenkin varastointia viime vuosina. Jopa 94-96 prosenttia myydyistä varaosista on löytynyt suoraan hyllystä.


98

KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Ammattilehti koeajoi voimalinjauutuudet Scanian V8 kiertueen yhteydessä KymiRingin moottoriradan alueella ja ympäristössä - kuvassa R660 puutavarayhdistelmä.

Scania uudisti V8 voimalinjat

Ylivertainen ajokokemus Scanian viime vuoden puolella esittelemät uudistuneet voimalinjat ovat nyt tuotannossa ja asiakasautoja valmistuu hyvää tahtia. Uudistuneet V8 voimalinjat esiteltiin suomalaisille asianmukaisesti kotimaisien mitta- ja massasäädösten mukaisesti rakennettujen esittelyautojen voimin.

A

mmattilehti otti tuntumaa uutuuksista tuoreeltaan Scanian koeajokiertueen alla, jossa ajettavana oli koko uusi V8 mallisto. Scanian uudistuneista voimalinjoista ja etenkin V8 moottoreista puhuttaessa huomio keskittyy helposti täysin uuteen 770 hevosvoimaa tuottavaan 15,6 -litran moottoriin. Eikä aiheetta, sillä mahti-vinkkeli vie neliakselista, Alucarin päällerakenteella ja viisiakselisen Jyki Ultra Low puutavaraperävaunun täydentämää maksimissaan 76-tonnista yhdistelmää lähes nauret-

Scania Suomi Oy:n myyntijohtaja Frej Svartsjön mukaan Scania on pärjännyt haastavassa tilanteessa varsin hyvin: - Kuluva vuosi näyttää Scanian kantilta tarkasteltuna lupaavalta niin myynnin kuin tuotannonkin suhteen. Kaikki tehtaamme ovat auki ja autoja valmistuu hyvää tahtia vaikka haasteitakin tuotannossa toki on näinä poikkeuksellisina aikoina, mikä yhdessä suuren kysynnän kanssa näkyy pidempinä toimitusaikoina.

tavan ilmeettömästi ja määrätietoisesti eteen päin. Edellä mainitut adjektiivit korostuvat myös silloin kun siirrytään moottoriperheessä pykälää tai kahta alempiin teholuokkiin, joihin on tarjolla täysin uusi ja erinomainen OptiCruise-vaihteisto. Scanian voimalinjauudistuksessa kaikkien V8 vaihtoehtojen tehoja nostettiin. Tarjolla on nyt päivitetyt 530, 590, 660 heppaiset ja täysin uutena 770:n, mikä korvaa valmistajan mallistossa aikaisemman 730:n ja nousee

markkinoiden tehokkaimmaksi sarjavalmisteiseksi kuorma-auton voimanlähteeksi. Paras vääntömomenttialue alkaa nyt 530 hv ja 590 hv vaihtoehdoissa jo 925 r/min kohdalta. 660:ssä 950 r/min ja 770:ssä 1000 r/min kohdalta. Tämä on saavutettu muun muassa polttoaineensyötön optimoinnilla, puristuspaineita nostamalla ja siirtymällä muuttuvageometrisistä ahtimista takaisin kiinteäsiipisiin turboahtimiin. Myös pakokaasujen takaisinkierrätys

eli EGR on historiaa Scanian dieselmoottoreissa. Polttoainetaloutta on kohennettu kasvattamalla älykkäiden eli vain tarvittaessa kytkeytyvien moottorin apulaitteiden määrää.

Kehittynyttä vaihtamista

Moottoripäivityksiä merkittävämmäksi uudistukseksi voi luonnehtia täysin uutta automatisoitua Opticruise GR33CM-vaihteistoa. Entistäkin joutuisammin pykäliä vaihtavassa 12-vaihteisessa vaihteistossa on nyt entis-

tä pidemmät vaihdevälit ja uutuutena ylivaihde 0,78 välityssuhteella. Synkronoimattomassa vaihteistossa rattaiden nopeuksia tasoitetaan kaikkiaan kolmen akselijarrun voimin. Käytännössä jarruilla hoidetaan välikaasut ja kaksoispoljennat. Planeettapyörästön ansiosta vaihteistossa ei ole enää erillistä peruutusvaihdetta, vaan peruutus tapahtuu vaihderattaiden pyörimissuuntaa vaihtamalla. Teoriassa se mahdollistaa kaikkien vaihteiden käytön taakse päin ajettaessa. Harva kuitenkaan tarvitsee 12 pakkivaihdetta ja siksi Scania on rajoittanut peruutusvaihteiden määrää enimmillään kahdeksaan kappaleeseen. Valmistajan mukaan useammasta peruutusvaihteesta on etua esimerkiksi maanrakennusurakoinnissa, missä ajetaan usein pitkiä matkoja peruuttamalla. Optimoidun ja peräti 60 kg entistä kevyemmän sekä pituudeltaan 15 cm lyhyemmän GR33 CM-vaihteiston myötä Scania voi tarjota asiakkailleen entistäkin laajemman kokonaisvälitysvaihtoehtojen kirjon ja paremman polttoainetalouden. Scanian mukaan uusi voimalinja voi tuoda parhaimmillaan jopa kuuden prosentin polttoainesäästön. Mika Jukkara Scania Suo-


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS

99

V8-malliston lisäksi myös Scania P280 PHEV lataushybridin ominaisuuksista otettiin mittaa KymiRingin moottoriradalla.

Puutavarayhdistelmien ohella kiertuekalustoon lukeutui myös muuta mielenkiintoista kalustoa: Scania R770:n matkassa kulki Jykin perävaunu ja parkanolaisen vaihtolavat eri variaatioineen.

melta korostaa, että valmistajan lupaamiin säästöihin on oikeasti mahdollisuus yltää, kun voimalinja kootaan oikein: - Tulos on mahdollinen tai ainakin sen lähelle päästään myyjän ja asiakkaan yhteistyöllä. Se tarkoittaa ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän speksaamista millintarkasti työtehtävää varten. Parempaa polttoainetaloutta ajatellen vaihteiston sisäistä kitkaa on vähennetty ja öljynkierto tapahtuu nyt kilpa-autoista sekä moottoripyöristä tutulla ja erittäin tehokkaalla kuivasumpputekniikalla. Sen ansiosta vaihteiston öljynvaihtoväliä on kasvatettu huomattavasti. Uuden Opticruisen myötä manuaalivaihteistot jäävät pois Scanian Euroopaassa mallistosta. Manuaalivaihteiston kuolinisku ei suinkaan aiheutunut vähäisestä kysynnästä, vaan uusimmasta ja tiukemmasta Euro 6e -päästömääräyksestä. Monien onneksi kytkinpoljin on yhä tarjolla OptiCuisen yhteyteen. Vanha OptiCruise, joskin vahvistettuna on yhä varmistamassa

reilla varustetut autot, joissa uusi Opticruise vaihteisto. Paperilla OptiCruise GR33CM vaihtamistapahtuma on merkitty sujuvan vain joitakin sekunnin kymmenyksiä aikaisempaa nopeammin, mutta tien päällä ero entiseen on sitäkin selkeämmin aistittavissa. Kuljetusalan ammattilaiset saattavat luonnehtia uutta vaihteistoa jopa tylsäksi, sillä vaihtotapahtumaa ei välttämättä edes huomaa ajossa. Ylivaihteen ansiosta moottorin kierrokset asettuvat maantiellä, olosuhteiden ja polttoainetalouden niin salliessa tuonne 900 r/ min tuntumaan. Vaihtamislogiikka on sujuvaa, entistä pidempien vaihdevälien ansiosta turhat vaihtamiset on saatu entistäkin paremmin kuriin. Tarkemmin niitä ei tällä kertaa ollut lainkaan vaikka vähän tarkoituksella härnättiinkin. Optimointia on tehty myös hidastinosastolle. Tästä ei enää helpolla pistetä voimalinjaa paremmaksi. Haastavia olosuhteita kohdatessa, osaava kuski kääntää kiertokytkimestä salaman nopeasti

matkanteon teholtaan 770 hevosvoimaisen moottorin yhteydessä. Manuaalia ei tähän teholuokkaan ole ollut aikaisemminkaan tarjolla.

Voimalinja vakuutti

Scanian monipuolisen kiertuekaluston kokeilu käynnistyi Ammattilehden osalta 76-tonnin kantavuuskuormaan lastatulla puutavarayhdistelmällä ja sen perään alle vaihtui liki samaan tonnimäärään kuormattu ja LCT:n eli Laurinaho Custom Trailersin lavoilla varustettu vaihtolavayhdistelmä. Molemmat 770 hevosvoimaisilla voimanlähteillä. Kiertueen jälkeen Scania Rentin vuorka-autoiksi kaavailtujen yhdistelmien akseliratkaisut ja kokonaisvälitykset poikkesivat toisistaaan jonkin verran, mutta menoon sillä ei ollut sanottavaa vaikutusta, mikä kertoo moottorin sopivuudesta vaativimpiin työtehtäviin. Tällä kiertueella kaikki autot ovat päätähtiä ja ehkäpä vakuuttavimman esiintymisen tarjosivat tällä kertaa Scanian 530 ja 660 hevosvoimaisilla mootto-

Koukkulaitteella varustetulla Scania G410 CNG/CBG kaasuautolla pysyttiin koeajolenkillä hyvin isompien voimanlähteiden vauhdissa.

päälle kytkeytyvän ristilukon päälle ja jos alla on painonsiirrolla varustettu auto, säätää vielä massoja oikeisiin kohtiin. Koeajossa tätä koeteltiin KymiRingin kovaa vauhtia valmistuvan moottoriradan alueella, missä riittää korkeuseroja. Jyrkässä nousussa uuden vaihteiston nopeus tuli maantietä vahvemmin esiin. Mäen laelle noustiin tasaisen varmoin ottein 660 heppaisen puutavarayhdistelmän voimin.

Ylivertainen ajotuntuma

Scanian uusi OptiCruise-vaihteisto ja uudistuneet V8 voimalinjat tarjoavat auton tyypistä ja ajotehtävästä riippumatta huippuluokan ajokokemuksen. Polttoaineenkulutuksia ei tässä koeajossa mitattu tai edes mittarista katsottu. Nyt haettiin sitä ylivertaista ajotuntumaa, josta Scania -kuljettajat niin paljon puhuvat. Ja löytyihän se, eikä tarvinnut edes kauas pihasta ajaa...

Koeajettu metsäteiden valtias Scania R770 XT oli Alucarin varustelema ja perässä kulki Jykin ilmajousitteinen Ultra Low perävaunu.


100

METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS

MEILTÄ UUDET JONSERED JA LOGLIFT NOSTURIT Suuri kuormatila Valmistettu säänkestävästä ja ultralujasta teräksestä. Markkinoiden kevein tonniluokassaan. – 8 tn & 10 tn – 100%:sesti kotimainen tuote

OTAMME VANHAT PANKOT VAIHDOSSA!

Jussi Svensk | 0400 275 197 Huoltopalvelut, varaosat ja tarkastukset kaikkiin nostolaitteisiin.

Varastossa paljon vaihtonostureita! Kysy lisää: Matti Svensk | 0400 241 405

Leväsentie 29, 70780 Kuopio | +358 44 3613 400 www.kuormavaline.fi | kuormavaline@kuormavaline.fi

Metsä Fibre teki logistiikkasopimuksia Kemin biotuotetehtaalle Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre on tehnyt logistiikkasopimukset Kemiin rakenteilla olevalle biotuotetehtaalle Kemin Satama Oy:n ja Kuljetusliike Kalevi Huhtala Oy:n kanssa.

la Oy:stä.

Rakennusprojekti etenee suunnitellusti

Toimiva vientilogistiikka on yksi keskeinen tekijä biotuotetehtaan tuotannossa. Nyt tehdyt sopimukset tarjoavat tehokkaat logistiset ratkaisut sellun kuljetukselle tehtaalta satamaan ja operoinnille Kemin satamassa. Kemin biotuotetehdas valmistaa vuosittain 1,5 miljoonaa tonnia havu- ja lehtipuusellua, josta suurin osa toimitetaan vientiin, kertoo hankinta- ja logistiikkajohtaja Jarmo Toikka Metsä Groupista. Kemin biotuotetehtaan vienti keskitetään kokonaisuudessaan Kemin Ajoksen satamaan. Satamaan rakennetaan myös tehtaan 37 000 m2 tuotevarasto. Logistisissa ratkaisuissa on valituilta kumppaneilta edellytetty tehokkaita ja vähäpäästöisiä ratkaisuja. - Kemin Satama Oy:n kannal-

Metsä Groupin Kemin biotuotetehdasprojekti etenee suunnitellusti. Kyseessä on Suomen metsäteollisuushistorian suurin investointi kotimaahan, 1,6 miljardia euroa.

ta pitkäaikainen sopimus Metsä Groupin kanssa mahdollistaa Lapin ainoan yleissataman jatkuvan parantamisen myös tulevaisuudessa ja näiltä osin luo uskoa sekä toivoa koko maakunnan vienti- ja tuontiteollisuudelle. Olemme erittäin tyytyväisiä Metsä Groupin kanssa nyt tehtyyn yhteistyöhön sekä käytyihin sopimusneuvotteluihin ja uskomme yhteistyön voimaan myös tulevaisuudessa, toteaa Kemin Satama Oy:n toimitus-

johtaja Markku Rautio. Kemin Satama Oy on perustettu vuonna 1869 ja toimii tuonti- ja vientisatamana tuottaen logistiikan palveluita yhdessä asiantuntevien operaattoreiden, huolintaliikkeiden ja muiden palveluyritysten kautta. Kemin biotuotetehtaalla valmistettavan sellun turvallisesta kuljetuksesta biotuotetehtaalta maanteitse Ajoksen satamaan vastaa porilainen Kuljetusliike Kalevi Huhtala Oy.

- Metsä Group on ollut strategisesti merkittävä yhteistyökumppani koko yhtiömme olemassaolon ajan ja solmittu sopimus vahvistaa kumppanuuttamme entisestään. Olemme enemmän kuin innoissamme tästä mahdollisuudesta olla osaltamme mukana kehittämässä ympäristöystävällistä, modernia ja kilpailukykyistä logistiikkaa osana tätä merkittävää hanketta, toteaa toimitusjohtaja Kati Huhtala Kuljetusliike Kalevi Huhta-

Metsä Groupin Kemin biotuotetehdasprojekti etenee suunnitellusti. Tehtaan rakennusvaiheen työllisyysvaikutukset ovat noin 10 000 henkilötyövuotta, josta yli puolet tehdään Kemissä. Rakennusvaiheen aikana työntekijöitä on kaikkiaan yhteensä noin 15 000 eri henkilöä. Investointi uuteen tehtaaseen turvaa Kemin nykyisen tehtaan 250 työpaikkaa tuleviksi vuosikymmeniksi. Suorassa arvoketjussaan Suomessa uusi biotuotetehdas työllistää yhteensä noin 2 500 henkilöä eli 1 500 henkilöä enemmän kuin nykyinen Kemin sellutehdas. Biotuotetehdasprojektin kotimaisuusasteen arvioidaan nousevan korkeaksi, noin 70 prosenttiin. Metsä Groupin Kemin biotuotetehdas on Suomen metsäteollisuushistorian suurin investointi kotimaahan, 1,6 miljardia euroa. Täysin ilman fossiilisia polttoaineita toimiva biotuotetehdas käynnistetään vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä. Tehdas valmistaa sellun lisäksi myös muita biotuotteita, kuten mäntyöljyä, tärpättiä ja biosähköä.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS

101

Laadukas AdBlue valmistetaan Valkeakoskella - toimitukset pelaa luotettavasti AdBlue-liuosta käytetään SCR -tekniikalla varustetuissa dieselajoneuvoissa. Yara on yksi maailman johtavista AdBlue -liuoksen valmistajista. Suomessa Yara valmistaa Ad Blueta Valkeakosken tuotantolaitoksella. Yaran Air1 -tuotemerkillä markkinoitava Ad Blue -liuos toimitetaan Air1 -jälleenmyyjäverkon kautta kaikkialla Suomeen.

Yara Suomi on valmistanut Air1 AdBlue -urealiuosta Valkeakosken Tervasaaressa vuodesta 2014 lähtien. Valmistuskapasiteetti riittää vastamaan koko Suomen AdBlue -tarpeisiin ja lisäksi tuotetta toimitetaan jonkin verran myös vientimarkkinoille.

AdBluen käyttömäärät jatkavat kasvuaan globaalisti ja myös Suomessa, kun ajoneuvo- ja työ- konekalustossa siirrytään yhä ympäristöyställisempään dieselteknologiaan, sanoo Yara Suomi Oy:n tuotepäällikkö Sami Ruisma.

Kotimaista valmistusta

Yara Suomi on valmistanut Air1 AdBlue -urealiuosta Tervasaaressa vuodesta 2014 lähtien. Entiset, tilavuudeltaan satojen kuutiometrien vetoiset sellunkeittosäiliöt soveltuvat erittäin hyvin suuren mittakaavan urealiuostuotantoon. - Urealiuoksen valmistusprosessissa nestemäinen urea liuotetaan erittäin puhtaaseen veteen; suhteessa noin yksi kolmasosa ureaa ja kaksi kolmasosaa puhdistettua vettä. Prosessissa veden ja urean liuosta kierrätetään ja suodatetaan tarkkaan hallitussa prosessilämpötilassa niin kauan että liuoksen koostumus ja puhtaus täyttävät AdBlue -aineelle asetetut tarkat laatuvaatimukset, kertoo Yara Suomi Oy:n tuotepäällikkö Sami Ruisma. Valmistuserää, joka on 147 tonnia, kutsutaan patchiksi. Tervasaaren laitoksessa valmistuu aina kaksi patchia kerrallaan. Prosessin päätteeksi valmiista erästä otettu näyte analysoidaan Yaran Uudenkaupungin laboratoriossa, mikä on yksi suurimpia kemianalalla Suomessa. Erä vapautetaan markkinoille ainoastaan laboratoriosta saadun hyväksynnän perusteella. Tällä varmistetaan että urealiuos on jatkuvasti korkealaatuista. - Yaran yhdessä Moveren kanssa operoima Valkeakosken tuotantolaitos on Suomen suurin AdBlue -tuotantolaitos. Tuotettu määrä täyttää hyvin Suomen markkinoiden tämän hetkisen kysynnän. Air1 -liuosta toimite-

Valmistuprosessin päätteeksi valmiista erästä otettu näyte analysoidaan Yaran Uudenkaupungin laboratoriossa. Erä vapautetaan markkinoille ainoastaan laboratoriosta saadun hyväksynnän perusteella.

taan myös vientiin, lähinnä Ruotsiin, mutta myös muihin maihin. Suuren tuotantokapasiteettimme ansiosta meillä on kaikki eväät vastata suuriinkin markkinoilla syntyviin kysyntäpiikkeihin, sanoo Ruisma.

Pakkauskoot ja jakelu kaikkiin tarpeisiin

Air1 AdBluen jakelu tapahtuu joko suoratoimituksina säiliöautoilla tai erillispakkauksissa. Air1 on myös saatavilla Suomessa mm. ABC, St1 ja Shell -asemien mittareista. - Pienin pakkauskokomme on tällä hetkellä henkilöautoille tarkoitettu 3,5L täyttöpussi jota löytyy nyt myös mm. ABC-liikenneasemien valikoimista ja suurin 1000-litran IBC-kontti; lisäksi tuotetta on saatavilla säiliöautotoimituksina. Haluamme pitää Air1 -tuotteen kotimaisuusasteen korkeana, siksi myös myyntipakkaukset tulevat suomalaiselta valmistajalta, toteaa Ruisma.

Säiliöautotoimitukset ammattilaisten toimesta

Tervasaaren tehtaalta tapahtu-

vat säiliöautotoimitukset hoidetaan turvallisesti ja ammattitaidulla kotimaisten kuljetusliikkeiden toimesta. Joka päivä maanteillämme liikkuu useampi Air1 AdBlue -lastissa oleva yhdistelmä. Yksi Yaran yhteistyökumppani kuljetuksissa on kuopiolainen Kuljetusliike Kääntä Oy. - Aloitimme hyvän yhteistyön Yaran kanssa vuonna 2013 ja

Air1 AdBlue -urealiuosta on saatavilla useissa erikokoisissa pakkauksissa, säiliöautotoimituksina sekä ABC, St1 ja Shell -asemien mittareista.

vuodesta 2017 olemme ajaneet myös AdBlue -liuosta. Tällä hetkellä meillä on ajossa kaksi Euro 6 -moottorista yhdistelmää; toinen kuljettaa AdBlueta Valkeakosken tehtaasta ja toinen ammoniumnitraattia Siilinjärven kemiantehtaasta, kertoo yrittäjä Lasse Kääntä.

AdBlue -jakelussa Kuljetusliike Käännän reitit suuntautuvat pääosin Itä-Suomeen mutta tarpeen vaatiessa liikutaan laajasti muuallakin maan alueella. - AdBluen tarve on markkinoilla kasvanut ja kysyntä on tälläkin hetkellä hyvällä tasolla. Vuodessa yhdistelmällämme ajetaan noin 200 000 kilometriä, toteaa Kääntä.

Tervasaaren tehtaalta tapahtuvat AdBlue säiliöautotoimitukset hoidetaan kotimaisten kuljetusliikkeiden toimesta. Kuvassa Kuljetusliike Kääntä Oy:n tyylikäs yhdistelmä.


102

KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Jyväskylä Truck Center tarjoaa raskaan kaluston monipuoliset huolto- ja korjaamopalvelut moderneissa tiloissa osoitteessa Kuormaajantie 8.

Raskaan kaluston monipuolista palvelua Jyväskylässä Kuormaajantiellä

Asiakkaita palvelee JTC:n huollon tiskillä alan ammattilaiset positiivisella asenteella.

JTC:n Iiro Sundqvist vastaa jatkossa Keski-Suomen alueen Iveco-hyötyajoneuvojen myynnistä.

Jyväskylä Truck Center JTC muutti huhtikuussa uusiin tiloihin osoitteeseen Kuormaajantie 8, mikä on entuudestaan varsin tuttu paikka raskaan kaluston toimijoille. Asiakkaille tarjotaan laadukkaat raskaan kaluston huollot ja korjaukset - lisäksi palvellaan kevyempääkin kalustoa. Jatkossa JTC toimii myös Iveco myyjänä ja merkkihuoltona Keski-Suomen alueella.

J

yväskylän Kuormaajan tiellä huolletaan jatkossa kin kattavasti raskaskaluston ajoneuvoja.

- Modernit toimitilamme takaavat tarvittavat puitteet laadukkaaseen huoltoon. Meille voit tuoda huoltoon tai suuremp-

JTC on todellinen monimerkkikorjaamo joten hallissa huolletaan laajasti erilaista kalustoa sorarekoista linja-autoihin ja kevyeen kalustoon.

paan remonttiin ajoneuvon kuin ajoneuvon, merkistä tai mallista riippumatta, kertovat Jyväskylä Truck Centerin yrittäjät Iiro Sundqvist, Petri Hänninen ja Matias Kauppinen, joilla on vankka korjaamo- ja varaosapuolen tausta.

Monipuolista palvelua

Kuorma-autojen lisäksi JTC huoltaa laajasti muutakin kalustoa kuten nostureita, päällerakenteita, perävaunuja ja työkoneita. - Korjaamomme ammattilaisilla on vahva osaaminen esimer-

kiksi puutavaranostureiden huolloista, kunnostuksista ja asennuksista. Teemme myös vuosihuollot, asennamme päällirakenteita erilaisiin ajoneuvoihin ja lisäksi meiltä löytyy A-jarru-, digipiirturi- ja rajoitinluvat. Hallitsemme myös erilaiset hydrauliikka- ja sähkökorjaustyöt, sanoo Petri Hänninen.

Asentajille töitä tarjolla

JTC palvelee asiakkaita tällä hetkellä kahdeksan henkilön voimin. - Töitä on hyvin ja toiminta kasvaa vauhdilla, joten tarvetta olisi ammattitaitoisille asentajille hyvässä tiimissämme. Jos kiinnostuit niin ota ihmeessä yhteyttä, ilmoittaa Matias Kauppinen.

Myös perävaunujen ja päällerakenteiden remontit tehdään ammattitaidolla - vankkaa osaamista on lisäksi esimerkiksi puutavaranostureissa.

Ivecoon panostetaan

Toukokuussa Jyväskylä Truck Center aloitti Iveco hyötyajoneuvojen myynnin Keski-Suomen alueella ja kesästä lähtien tullaan toimimaan Ivecon valtuutettuna huoltopisteenä. - Ivecolla on nykymallistolla paljon potentiaalia alueen asiakkaiden keskuudessa, kun tarjontaa löytyy Daily pakettiautoista EuroCargo jakeluautoihin sekä raskaisiin S-Way, X-Way ja TWay autoihin, joista löytyy myös moniakseliset vaihtoehdot vaikkapa puun- ja soranajoon sekä markkinoiden parhaat kaasukäyttöiset autot. Iveco on hyvässä nosteessa Suomen markkinoilla ja haluamme osaltamme olla mukana rakentamassa merkille entistä vahvempaa markkina-asemaa, sanoo Iveco-myynnistä vastaava Iiro Sundqvist. Jo ensimmäiset viikot ovat näyttäneet että Ivecolla on kysyntää Keski-Suomessa. - Ivecolla on täällä pitkä historia ja nyt kun myyntiin jälleen panostetaan paikallisesti niin asiakkaat ovat olleet hyvin kiinnostuneita asiasta. Tarjouksia on saanut tehdä hyvää tahtia ja jatkossa saamme kevyen kaluston lisäksi myös raskaita esittelyautoja asiakkaiden koeajoon, jolloin he näkevät miten kovalla tasolla Iveco tänä päivänä on kaikilla eri osa-alueilla, sanoo Sundqvist.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

UUTTA

ASIAKASLEHDESTÄ

ASIAKASLEHTI 2019/20

Uusi logistiikkakeskus Pirkkalan Linnakallioon 2/2020

RealMachinery Oy:n asiakaslehti

2020

MARKKINOINTIIN!

Ota yhteyttä niin suunnitellaan Teidän tarpeisiin oikeanlainen paketti. Otamme vielä tällä vuodelle muutaman uuden projektin olemassaolevien rinnalle, joten toimi nopeasti.

103 1

TEHOA

Ammattilehti.fi tarjoaa asiakaslehtien tuottamisen avaimet käteen -pakettina sisältäen artikkelit, kuvaukset, ulkoasun suunnittelun ja toteutuksen sekä painatuksen ja postituksen.

KULJETUS

asiakaslehti

www.specma.fi Lahden Traktorivaruste Oy:

Vilakone Oy ja Specma Oy:

OEM-teollisuuden paikallinen alihankkija

Yhteistyötä yli 20 vuoden ajan

s.14

www.specma.fI

s.18

ASIAKASLEHTI 2019/20

1

hyötyajoa Ajankohtaista / Uutuuksia

hyötyautot - konerahoitus

2020

Örumin asiakaslehti

Keskity ydinosaamiseen - Finnharvest Oy

7-SARJA:

Jarrujärjestelmät takaavat työturvallisuuden

UUDEN SUKUPOLVEN DOOSAN KAIVINKONEET

HELLA Shapeline suunnittele omat valosi

ARPE-Trailer valmistaa lavetit räätälöitynä

HELLA Jumbo -lisävalojen kehitys ja historia

www.orum.fi

10

30

VUOTTA

VUOTTA

20

VUOTTA

30 1

KH-KONEET GROUP

VUOTTA

ASIAKASLEHTI 2020/21

Taneli Jokela 050 3208 174 taneli.jokela@ammattilehti.fi Ps. Meiltä myös videotuotantopalvelut! Yrityslehdet vuosikymmenten kokemuksella!

VASTUULLISTA ”SECTO TAIPUU SIIHEN MIHIN NORMAALI PANKKI EI TAIVU”

”SECTO HUOMIOI ASIAKKAIDEN TARPEET”

”SECTO ON JOUSTAVA RAHOITUSKUMPPANI”

- Maatori

- Inotsa Oy & Har-Go Oy

- Eerola-Yhtiöt Oy

www.secto.fi

KONEKAUPPAA

Crent - Konevuokraus on

VASTUULLISTA KONEKAUPPAA

RISKITÖN VAIHTOEHTO

Kobelcon 7-sarjalaiset

SAAPUIVAT SUOMEEN

Oke Jantunen Ky

WACKER NEUSON EZ80 KH-KONEET.FI

1


104

KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Ennakoivaa ajokoulutusta metsäkonealan ammattilaisille

- Itselläni ei ollut aiempaa kokemusta ritiläautolla ajosta mutta tämä koulutus antoi hyvää pohjaa tulevia siirtoja ajatellen, kertoi Veljekset Hokkasen kuljettaja Tuomas Väisänen. Asfalttiradalla päästiin kokeilemaan erilaisia haastavia tilanteita kuten hätätilanteessa jarrutusta ja väistämistä 5-akselisella ritiläautolla.

Joutsassa järjestettiin juhannuksen alla mielenkiintoinen ennakoivan ja taloudellisen ajamisen koulutus metsäkonealalla toimivan Veljekset Hokkanen Oy:n henkilökunnalle.

J

outsan Seudun Ratakeskus tarjosi toimivat puitteet kaksipäiväiselle koulutustapahtumalle. Kyseessä oli ammattipätevyys koulutus mistä osallistujat saivat direktiivipäivän. - Osallistujia oli lähes nelisenkymmentä joten porukka oli jaettu kahdelle päivälle. Molempina päivinä käytiin ensin läpi ennakoivan ajon perusteita, jonka jälkeen päästiin kokeilemaan asfalttiradalla erilaisia haastavia tilanteita kuten hätätilanteessa jarrutusta ja väistämistä 5-akselisella ritiläautolla. Kuljettajat mm. huomasivat miten pitkä jarrutusmatka on kuivallakin kelillä reagoinnista auton pysähtymiseen. Päivän toisessa osiossa siirryttiin maasto-olosuhteisiin missä Volvon asiantuntijat

kertoivat modernin 5-akselisen ritiläauton tekniikasta ja erilaisista avustimista, joilla haastavista ajotilanteista selviää paremmin. Sitten Volvo ritiläautolla tehtiin erilaisia ajotehtäviä; kyydissä oli Ponsse Scorpion harvesteri jolloin pitkärunkoisen ja -akselivälisen auton kokonaismassa oli jotain 43 tonnia, kertoo koulutustapahtumasta vastannut LogiSteering Oy:n Olli Tiainen. LogiSteering tarjoaa kuljetusalan koulutuspalveluja asiakaskohtaisesti räätälöitynä. - Toimimme pääasiassa Keski-Suomen alueella mutta toki tarjoamme koulutusta ympäri maata. Metsäalalla toimivat kuljetusyritykset ja koneurakoitsijat ovat tärkeää asiakaskuntaamme, toteaa Tiainen.

Koulutus tuli tarpeesen

Veljekset Hokkasen metsäkonealan ammattilaiset lähtivät avoimin ja ennakoivin mielin kulutustapahtumaan. Mukana oli suurin osa noin 40 henkilöä työllistävän yrityksen kuljettajista. - Koulutustapahtuma otettiin innolla vastaan ja se antoi jopa enemmän kuin odotettiin. Meidän porukka on metsäkoneenkäytön spesialisteja eikä kuorma-autolla ajon ammattilaisia,

- Koulutuspäivät vietiin läpi helteisissä olosuhteissa mutta osallistujilla riitti virtaa ja intoa oppia ennakoivaa ajamista, sanio koulutustapahtumasta vastannut LogiSteering Oy:n Olli Tiainen.

vaikka lähes jokainen ritiläautoillamme saakin koneita aina silloin tällöin siirrellä. Siinä olikin pääsyy tälle koulutukselle missä päästiin ammattilaisten opissa kokeilemaan ääritilanteita turvallisessa ympäristössä, mistä on paljon hyötyä silloin kun tilanne tulee eteen tienpäällä tai maastossa. Ja kun Volvo ritiläauton kaikki uudet tekniset hienoudet opittiin niin ajaminen on helpompaa ja turvallisempaa niin kuljettajillemme kuin muille tiellä liikkujille. Ja uskon että koulutuksen jälkeen ritiläautomme liikkuvat myös entistäkin polttoainetaloudellisemmin, kertoo Hannu Hokkanen.

Volvo FH ritiläautolla tehtiin erilaisia ajotehtäviä; kyydissä oli Ponsse Scorpion harvesteri jolloin pitkärunkoisen ja -akselivälisen auton kokonaismassa oli jotain 43 tonnia. Ritilärakenne on Pihtiputaan Ajokoneen käsialaa.

Turvallisuus ykkösasia

Kangasniemellä kotipaikkaansa pitävä Veljekset Hokkanen tekee puunkorjuuta laajalla metsäkonekalustolla Metsä Groupille ja UPM Metsälle. - Turvallisuusasiat ovat yksi tärkein asia asiakkaillemme, joten ajokoulutuspäivät tukivat osaltaan tätä ajattelumallia. Ritiliäauton lisäksi ennakoivan ajon koulutusta saatiin myös pick-up ja pakettiautoilla ajoon, joilla kuljettajamme liikkuvat työmaille päivittäin, toteaa Esa Hokkanen.

Ritiläauto on erikoisauto Veljekset Hokkasen käytössä

on useita Volvo ritiläautoja, joten valmistajan puolesta saatiin niiden tekniikasta opastusta ja maasto-ajon koulutusta Matti Putkirannalta, joka tekee Volvolle kuljettajakoulutuksia yrityksensä MAP-Yhtiöt Oy:n kautta. - Joutsan koulutustapahtuma oli oikein onnistunut ja Veljekset Hokkasen kuljettajat olivat innolla oppimassa. Maastoon oli tehty erilaisia rasteja kuten mäkipaikkaa ja kääntötehtävää. Yleisesti ajatuksena oli tarjota perustaitoja auton hallintaan haastavissa tilanteissa ja Volvon edistyksellisten teknisten ominaisuuksien hyödyntämiseen niistä selviämiseen. Viisiakselinen ritiläauto on pitkärunkoinen ja akseliväliltään huima, joten voidaan ihan hyvin puhua erikoisajoneuvosta, toteaa Putkiranta.

Tekniikasta apua

Volvo FH:n ilmajousitettu alusta kääntyvillä ja nousevilla akseleilla antaa paljon mahdollisuuksia auton ominaisuuksien muuttamiseen tilanteen mukaan. - Esimerkiksi akselin painatuksella saadaan akselimassoja siirrettyä haluttuun kohtaan, mikä mahdollistaa todella vaikeista maastoista selviämisen sekä pitkän auton kääntämisen

Volvon teknisestä koulutusosuudesta ja maastoajotehtävistä vastasi MAP-Yhtiöt Oy:n Matti Putkiranta (oik.) vankalla ammattitaidolla.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS

105

- Tällainen ajokoulutuspäivä, missä käydään läpi myös auton tekniikkaa on todella tärkeä lenkki yhteistyössä asiakkaidemme kanssa, sanoi Volvo Truck Center Jyväskylän kuorma-automyyjä Jouko Laakkonen.

Volvo FH:n ilmajousitettu alusta kääntyvillä ja nousevilla akseleilla antaa paljon mahdollisuuksia auton ominaisuuksien muuttamiseen tilanteen mukaan.

- Uudessa Volvon ritiläautossa on paljon edistyksellistä tekniikkaa mikä auttaa ajamisessa ja vaikeista paikoista selviämisessä. Koulutuksessa oppi paljon uusia niksejä, totesi Veljekset Hokkasen kuljettaja Ville Kuutti.

Veljekset Hokkanen eli Hannu (vas.) ja Esa olivat oikein tyytyväisiä ajokoulutuspäivien antiin: - Meidän porukka on metsäkoneenkäytön spesialisteja eikä kuorma-autolla ajon ammattilaisia, vaikka lähes jokainen ritiläautoillamme saakin koneita aina silloin tällöin siirrellä. Ajokoulutus antoikin meille paljon hyvää oppia.

yllättävän pienessä tilassa. Alusta myös nousee ylös silloin kun tarvitaan maavaraa ja laskee alas

Iisalmi

kun siirrytään maantielle. Volvon kaukosäätimestä löytyy valtavasti erilaisia säätöjä ja infoa,

Joensuu

joita käytiin koulutuksessa läpi innolla Veljekset Hokkasen kuljettajien kanssa.

Kotka

Kouvola

Ritiliäauton lisäksi ennakoivan ajon koulutusta saatiin myös pick-up ja pakettiautoilla ajoon, joilla koneenkuljettajat liikkuvat työmaille päivittäin.

Mikkeli Iisalmi

Joensuu

Kotka

Kouvola

Iisalmi Mikkeli

Joensuu

Kotka

Kouvola

Mikkeli

Monipuoliset palvelumme: • • • • • • •

Kuorma-autohuolto Linja-autohuolto Perävaunuhuolto Katsastus Maansiirtokonehuolto Metsäkonehuolto Pesupalvelut

• • • • • • •

Varaosamyynti Rengaspalvelut Akseliston suuntaus Kylmäkonehuolto Tuulilasin vaihto Hydrauliikka Vauriokorjaus

Raskaankaluston renkaat kaikille teille. Tuoreimmat rengasuutuudet ja sesonkitarjoukset kattavasta valikoimastamme. Raskaankaluston varaosat ja tarvikkeet löytyvät helposti verkkokaupastamme: www.raskaspari.fi/verkkokauppa Laajat aukioloajat: ma-pe 6-22, la 6-14 Iisalmi Tiirankatu 2 Huolto p. 010 289 6942 Varaosat p. 010 289 6941 Rengasm. p. 010 289 6910

Joensuu Lukkotie 9 Huolto p. 010 289 6902 Varaosat p. 010 289 6901 Rengasm. p. 010 289 6916

Kotka Kisällinkatu 10 Huolto p. 010 289 6952 Varaosat p. 010 289 6951 Rengasm. p. 010 289 6955

Kouvola Alakyläntie 25 Huolto p. 010 289 6962 Varaosat p. 010 289 6961 Rengasm. p. 010 289 6963

Mikkeli Kinnarinkatu 3A Huolto p. 010 289 6922 Varaosat p. 010 289 6921 Rengasm. p. 010 289 6927


106

KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Kempeleen Autoklinikka Oy:n ostanut Oulun Jarruhuolto Oy kuuluu Pekant -yhtiöihin ja on Pekant Oy:n kokonaan omistama tytäryhtiö.

Pekant-yhtiöt laajensi toimintaansa Kempeleeseen Oululainen raskaan ajoneuvokaluston huolto-, korjaus-, katsastus- sekä varaosapalveluja tuottava Oulun Jarruhuolto Oy on ostanut Kempeleen Autoklinikka Oy:n liiketoiminnan 31.3. 2021 päivätyllä kauppakirjalla.

O

sapuolet ovat sopineet, että kauppahintaa ei julkaista. Liiketoimintakaupan tarkoituksena on tukea jo olemassa olevia ja kattavia huolto- ja korjauspalveluja sekä laajentaa toiminta-aluetta. Kaupan myötä Oulun Jarruhuollon toiminta jatkuu edelleen myös nykyisissä toimitiloissa Kuutamotie 5:ssä. Oulun Jarruhuolto Oy kuuluu Pekant -yhtiöihin ja on Pekant Oy:n kokonaan omistama tytäryhtiö. Pekantilla on toimintaa Oulun lisäksi Liedossa. Kaupan myötä Pekant-yhtiöissä työskentelee yhteensä hieman vajaa 60 raskaan ajoneuvokaluston ammattilaista.

Koronasta huolimatta katseet eteenpäin

Liiketoimintakaupan myötä asiakkaille pystytään tarjoamaan entistä kokonaisvaltaisempi palvelu Pohjois-Pohjanmaan talousalueella. Asiakkaille tämä merkitsee käytännössä huoltojen ja korjauksien osalta nopeampaa saatavuutta sekä palveluvalikoiman laajentumista entisestään. Pekantin tavoitteena on olla alueensa markkinajohtaja ja asiakkaidensa ensisijainen valinta raskaiden ajoneuvojen korjaamo- ja varaosatarpeissa. Oulun Jarruhuolto Oy:n toimitusjohtaja Leo Juutinen on tyytyväinen toteutuneeseen kauppaan: - Pekantin perustamisesta vuodesta 2006 lähtien yhtiömme missiona on ollut pitää asiakkaidemme pyörät pyörimässä ja kaluston liikenteessä, tienaamassa omistajalleen. Tämä yrityskauppa tukee strategiaamme monipuolisesta palveluvalikoimasta ja asiakkaan kaluston kerralla kuntoon saattamisesta. Asiakkaille on tarjota entistä monipuolisempi palveluvalikoima ja nopeampi vasteaika. Ha-

luamme myös edelleen jatkaa yhteiskunnallisestikin merkittävää yhteistyötä Puolustusvoimien kanssa sekä pitää työpaikat pohjoisessa.

Palveluvalikoima monipuolistuu entisestään

Oulun Jarruhuolto on profiloitunut vahvaksi säiliöpuolen jälkimarkkinoiden osaajaksi Pohjois-Pohjanmaalla. Koeponnistuksia eli säiliötarkastuksia tehdään niin kuljetus- kuin konttikalustoonkin. Kempeleen Auto- klinikalta siirtyvä monipuolinen osaaminen huolloissa, korjauksissa, katsastuspalvelussa sekä maalaus- ja muutostöissä auttaa Pekant-yhtiöitä palvelemaan asiakkaita entistä laajemmalla skaalalla. - Palveluvalikoima laajenee entisestään ja auttaa meitä kohti tavoitettamme olla alueemme johtava ja monipuolisin toimija, myyntijohtaja Jari Kolehmainen kommentoi. Kempeleen Autoklinikka Oy keskittyy jatkossa ajoneuvojen ja perävaunujen maahantuontiin ja myyntiin. Yrittäjä Tero Meriruokon mukaan hänen omat voimavaransa kehittää yksin korjaamotoimintaa tulivat vastaan: - Korjaamo- ja varaosatoiminnat vaativat jatkuvaa toiminnan kehittämistä, kun asiakkaiden kalusto päivittyy ja monipuolistuu. Yksinäni en tähän olisi enää pystynyt ja olen iloinen että Pekantin leveämmät hartiat jatkavat laadukasta korjaamoja varaosatoimintaa. Yhteistyössä lähdemme kehittämään kokonaispalvelua asiakkaille, kun itse keskityn kaluston myyntiin ja Pekantin yhtiöt hoitaa huollot, korjaukset, katsastuspalvelun ja varaosamyynnin.

Osa Raskassarja-ketjua

Pekant Oy kuuluu valtakunnalliseen Raskassarja-ketjuun. Raskassarja on Suomen suurin vapaan raskaan kaluston varaosakaupan myymäläketju, joka koostuu itsenäisistä yrityksistä 17 eri paikkakunnalla. Raskassarja tarjoaa kattavasti raskaan kaluston varaosia kaikkiin automerkkeihin. Raskassarja-ketjuun kuuluvat monimerkkikorjaamot huolehtivat niin määräaikaishuolloista kuin suuremmista korjaus-, rakennus- ja varustelutöistäkin.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS

107

Kotimainen dieselpolttoaineen lisäaine tuo paljon hyötyä raskaaseen kalustoon Kotimaiset BLCS Fuel Optimizer -tuoteperheen dieselin ja bensinin lisäaineet tuovat säästöä liikkuvaan kalustoon polttoainetaloudellisuudessa, huolto- sekä korjauskustannuksissa.

vastaanoton ja erityiskiitosta on tullut sen kotimaisuudesta. Me haluamme erottua massasta ja keskitymme pääasiassa raskastoimialoihin: kuljetus, maanrakennus, metsäkoneet, linja-autot sekä kasvavana toimialana myös maatalous. Tuotteitamme et tule löytämään marketeista - jälleenmyynti verkostomme on rakenteilla alan johtavien toimijoiden kanssa, sanoo Harju.

B

Helppo tilata - nopeat toimitukset

LCS Diesel Booster on petrokemiallinen seos, joka on kehitetty anta- maan optimaalinen palotapahtuma moottorissa. Tuote soveltuu käytettäväksi kaiken tyyppisten diesel polttoaineiden kanssa sekä uudessa ja vanhassa moottoriteknologiassa. Tehokkaamman palotapahtuman ansiosta moottorin hyötysuhde nousee ja näin ollen kustannukset ja päästöt pienenevät. - Diesel Boosterin käyttö nostaa setaanilukua noin 3 yksikköä, mikä parantaa polttoainetaloudellisuutta ja ajoneuvon kylmäkäynnistysominaisuuksia. Tuote puhdistaa, voitelee, suojaa ja tämän vuoksi vähentää kalliita huolto- ja korjauskustannuksia, kertoo Hardatec Oy:n Petteri Harju. Diesel Booster puhdistaa ja voitelee EGR-venttiilin, puhdistaa ruiskutusjärjestelmän ja palotilan, parantaa dieselin laatua ja säilyvyyttä, parantaa voitelua, pidentää syöttöpumppujen ja suuttimien sekä partikkeli/hiukkassuodattimien (DPF) elinikää, vähentää haitallisia pakokaasupäästöjä ja optimoi moottorin tehoa, vähentää karstan muodostumista ja poistaa jo muodostunutta karstaa, vähentää vaahtoamista, optimoi moottorin toimintaa ja parantaa tehoa, estää polttonesteen hapettumisen ja neutraloi haitalliset happamat yhdisteet tankissa, estää bakteerikas-

BLCS Diesel Boosteria on saatavilla 0,5 litran pulloissa 12 kappaleen pakkauksissa ja lisäksi myös 5 litran kanistereissa - puolen litran pullo riittää 500 litraan dieselpottoainetta. Lisäksi on tarjolla Bensiini Booster.

vuston synnyn ja erottaa veden polttonesteestä. - Puolen litran pullo Diesel Boosteria riittää 500 litraan dieselpolttoainetta. Tuote on saatavilla 0,5 litran pulloissa 12 kappaleen pakkauksissa ja lisäksi myös 5 litran kanistereissa. Annamme kotimaassa valmistetulle tuotteelle 100 % tyytyväisyystakuun eli olemme niin varmoja tuotteistamme, että lupaamme rahasi takaisin avaamattomista pakkauksista, mikäli et ole tyytyväinen lisäaineen tuomiin tuloksiin, ilmoittaa Harju.

Kotimaiset tuotteet kehitetty johtavien raakaainevalmistajien kanssa

Hardatec Oy aloitti polttoaineen lisäaineiden maahantuonnin vuonna 2016 mikä johti lopulta oman BLCS Fuel Optimizer -tuoteperheen valmistukseen ja toimitusten aloittamiseen 2020 lopulla:

- BLCS Diesel Booster on kotimainen polttoaineen lisäaine, mikä tuo selkeitä etuja raskaaseen kalustoon, sanoo Hardatec Oy:n Petteri Harju.

- Aikaisemmassa yrityksessäni ajauduin usein keskusteluihin asiakasyritysteni, pääasiassa ammattiautoilijoiden, sekä muiden raskaankaluston yrittäjien kanssa nykypolttoaineiden aiheuttamiin ongelmiin sekä nykypolttoaineiden heikentyneeseen laatuun. Sitten tarjoutui mahdollisuus aloittaa maahantuonti ja myynti näitä ongelmia poistavien tuotteiden parissa. Näin syntyi Hardatec Oy ja tuotteet palvelivat asiakkaita menestyksekkäästi. Kaikki ne positiiviset asiakaspalautteet kentältä, sekä käyttäjäkokemukset yrittäjiltä kannustivat kehittämään jotain vielä parempaa eli omat tuotteet. Yhteistyökumppaneiksi löytyi maailman parhaat ja johtavat raaka-ainevalmistajat, joiden kanssa kehitettiin tuotteet, jotka ottavat huomioon vanhan sekä uuden moottoriteknologian vaatimat tarpeet, ympäristöystävällisyyden sekä kustannustehokkuuden. - Raaka-ainetoimittajiemme vuosikymmeniä jatkunut kehitystyö lisäaineiden parissa mm. öljyjalostamoiden ja moottorin valmistajien kanssa takaa, että tuotteemme täyttävät korkeimmatkin vaatimukset. Kehitystyö on jatkuvaa mistä asiakkaat saavat hyötyä nyt ja tulevaisuudessa. Kolmannen osapuolen testaamat tuotteemme seuraavat jatkuvasti muuttuvia standardeja ja vaatimuksia, joten niiden käyttö on varmasti turvallista. Tuotteet valmistetaan Suomessa suomalaisella työvoimalla ja varastomme sijaitsee Kurikassa EteläPohjanmaalla, mistä palvelemme kotimaisten asiakkaidemme lisäksi myös naapurimaita, Harju kertoo.

BLCS Diesel Boosterin lisäksi tarjolla on myös Bensiini Booster: - Tuotteisiin voi tutustua ja niitä voi tilata osoitteessa www. blcs.fi jatkossa myös verkkokaupan kautta. Ja toki tuotteita voi tilata puhelimitse numerosta 040 7159 319 mistä saa myös lisätietoja, opastaa Petteri Harju.

Testattua ja tutkittua kotimaista laatua

Lisäainetuotteiden kirjo markkinoilla on valtava ja epäilijöitä myös löytyy. Kaikki eivät pääse todentamaan aineen todellisia hyötyjä erilaisten ajosuoritteiden ja vaihtelevien työtehtävien vuoksi. - Tämän vuoksi BLCS -lisäaineet on testattu ja tutkittu asiakkaiden puolesta kolmansilla ja puolueettomilla osapuolilla. Tuotteemme on saanut loistavan

Kotimaassa valmistetulle tuotteelle annetaan 100 % tyytyväisyystakuu.

Hyviä tuloksia testiajossa

BLCS Diesel Booster lisäaineteknologian avulla saavutettiin polttoainetaloudellinen hyöty, kun sitä käytettiin raskaassa ajoneuvossa. Tulokset osoittavat, että saavutetut hyödyt 15 000 km:n testiajolla ovat -3,1% co2 -päästöistä ja polttoaineenkulutuksesta lisäaineellisen polttoaineen avulla. Testissä käytettiin Scania R420 Euro V -kuorma-autoa; CO2 ja polttoaineenkulutus mitattiin ennen testiä ja 15 000 km:n ajon jälkeen testiradalla BLCS Diesel Booster -lisäaineteknologiaa sisältävällä polttoaineella. Samalla testattiin myös polttoaineen lisäaineen vaikutus injektorin virtaukseen ja ruiskutuskuvaukseen, joka tehtiin ennen 15 000 kilometrin testiajoa ja sen jälkeen. Injektorin suorituskyvyn tarkastelu osoitti polttoaineen ruiskutuksen optimoinnin sekä paremman toistettavuuden ja injektorin sulkemisajan lyhenemisen. Tämä liittyy selvästi injektorien sisäiseen puhdistukseen (injektorin suuttimen reiät) ja ulkoiseen (parempi neulaohjaus), mikä johtaa polttoaineen palamisen optimointiin.


108

METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS

Kasettiauton perässä kulkee välillä Siimetin täysperävaunu millä siirretään koneita. Siimet saa tulevan kunnostuksen yhteydessä alle Alcoat.

Ralf Ajalin Oy:n kasettiyhdistelmien alla on pyörinyt Alcoa Dura-Bright EVO -vanteet vuodesta 2014 lähtien. Keveiden vanteiden kestävyys on vakuuttanut monien muiden etujen ohella.

Alumiinivanteilla säästöä kuluihin Alcoa Wheels -takoalumiinivanteiden lujuus ja keveys on vertaansa vailla. Niinpä ne ovat vakuuttaneet myös kaikkein haastavimmissa, raskaissa ajotehtävissä. Ralf Ajalin Oy on käyttänyt Alcoa Dura-Bright EVO -vanteita 76 tonnisissa kasettiyhdistelmissään vuodesta 2014 ja saavutetut edut ovat niin merkittäviä että teräsvanteisiin ei enää palata.

K

arjaalla kotipaikkaansa pitävä Ralf Ajalin Oy on vuonna 1977 perustettu infraurakoinnin ja väylärakentamisen asiantuntija sekä kuljetusten osaaja. Tänä päivänä jo kolmannen sukupolven omistuksessa oleva Perheyhtiö Ajalin muodostaa konsernin, johon kuuluu emoyhtiön lisäksi koneurakointipuolesta vastaava Ralf Ajalin Oy sekä Pihamaa -brändi. - Toimintamme on kasvanut ja kehittynyt vuosien saatossa voimakkaasti innovatiivisen ajattelumme ja laadukkaiden toteutuksiemme myötä. Olemme yritys, joka toteuttaa erityishankkeet ja isotkin projektit joustavasti op-

isämme Kurt seuloi pitkään maa-aineksia yrityksessä.

Alumiinivanteet alla kohta vuosikymmenen

- Kuorma-autot ovat yrityksen tärkeä käyntikortti joten ne pidetään siistissä kunnossa. Todella tyylikkäät Alcoa Dura-Bright EVO -vanteet pysyvät hyvin puhtaina, sanoo Ralf Ajalin Oy:n kuljetuksista vastaava Kim Ström.

timaalisen kokomme ansiosta, kertoo toimitusjohtaja Tommi Knaapinen. Perheyhtiö Ajalinin kautta toimitaan myös maa-ainesten jalostajana. - Myymme ja toimitamme kalliomursketta, soraa, multaa ja kasvualustoja omilta maa-alueiltamme eri rakennuskohteisiin. Valtaosa maa-alueista sijaitseva Läntisellä-Uudellamaalla, hyvien kulkuyhteyksien varressa,

sanoo Knaapinen.

Laajalla kalustolla

Ralf Ajalin Oy:n kuljetuskaluston runko koostuu kahdesta kasettiyhdistelmästä, nosturiautosta, vaihtolava-autosta ja kahdesta vetoautosta, joiden perässä kulkee koneekuljetuslavetti tai muita perävaunuja. Työkoneita on käytössä laajasti pyöräkuormaajista ja kaivukoneista dumppereihin ja seuloihin - yhteensä

erilaista kalustoa on noin seitsemänkymmentä yksikköä. - Kuorma-autot ovat Volvoja ja sitten löytyy yksi Sisu SL vuodelta 1990 sillä pitäähän Karjaalla aina yksi Sisu olla, sanoo kuljetuksista vastaava Kim Ström, joka tuli Ralf Ajalinille kesätöihin vuonna 1979: - 41 vuotta on sitä ”kesätyötä” jatkunut ja velipoika Henrikin on ollut talossa kuljettajana jo 35 vuoden ajan. Myös edesmennyt

Ensimmäiset Alcoa DuraBright EVO -alumiinivanteet tuli Ralf Ajalin Oy:lle vuonna 2014. - Silloin ajoon otettiin kaksi uutta Jyki/Elg kasettiperävaunua ja kun Alcoat vakuuttivat kestävyydellään sekä helpolla puhdistettavuudellaan, niin autoihinkin hankittiin sellaiset. Nämä uudet Volvo FH 750:t tuli vuonna 2019 ja niissä oli Alcoat alla heti uudesta lähtien, muistelee Ström alumiinivanteiden vallankumouksen vaiheita. Ralf Ajalinin autoissa Alcoa vanteet joutuvat jatkuvaan kestotestiin. - Yhdistelmillä ajetaan 76 tonnin kuormilla kiviainesalueilla, maantiellä ja rakennustyömailla sekä tonteille johtavilla pikkuteillä, joten osumiakin tulee. Alcoan vanteet ovat yllättäneet ylivertaisella kestävyydellään ja tuntuukin että ne eivät edes kulu käytössä. Toki muutama vanne on jouduttu ajan saatossa vaihtamaan kun on ajettu isoon kiveen, mitä ei kestä varmasti mikään materiaali. Mutta meillä on edelleen kasettivaunuissa suurin osa alkuperäisiä 2014 tulleita vanteita, ilmoittaa Ström.

Kuorma-autot on yrityksen käyntikortti

Ralf Ajalinin tyylikkään pu-


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS

109

Ralf Ajalin Oy:n yhdistelmissä on TMPS-Finlandin rengaspaineen valvontalaitteet, josta nähdään jokaisen renkaan tarkka ilmanpaine sekä lämpötila. Toimiva järjestelmä säästää merkittävästi rengaskuluissa yhdessä aluminiinivanteiden tuomien etujen kanssa.

naiset yhdistelmät ovat tuttu näky eteläisen Suomen teillä. Volvoissa on myös kaikki uusimmat turvallisuusvarusteet mikä lisää kaikkien tielläliikkujien turvallisuutta. - Kuorma-autot ovat yrityksen tärkeä käyntikortti joten ne pidetään siistissä kunnossa. Todella tyylikkäät Alcoa Dura-Bright EVO -vanteet pysyvät hyvin puhtaina eivätkä kerää likaa sisäpuolelle jolloin mukana ei kulje turhaa painoa eikä kiviä mene levyjarrujen väliin. Ja alumiinivanteiden puhdistaminen on helppoa; pesemme ne normaalisti liuotinaineella auton pesun yhteydessä ja aina välillä tehdään perusteellinen pesu jolloin käytämme Alcoan omaa pesuainetta, jonka jälkeen vanteet kiiltävät kuin uutena, toteaa Ström.

Rengashuollot hoidetaan itse

Ralf Ajalin tekee itse kalustonsa rengashuollot niin autoihin kuin työkoneisiinkin. - Karjaan hallilla on hyvät tilat huoltohommiin ja käytössä on kaikki raskaan kaluston rengastyökalut. Kesäaikaan siirrämme rengaskoneet kiviainesalueelle, missä meillä on konteissa kaikki huolto- ja korjausvehkeet sekä

rengastyökalut. Varastosta löytyy laajasti uusia renkaita ja myös Alcoan vanteita, eli pystymme hoitamaan renkaat iskuun vaikka keskellä yötä jos vahinko sattuu. Hyvien tuotteiden lisäksi Alcoan maahantuoja Milcoa Oy:n Erkki Huttela tarjoaa aina teknistä osaamistaan jos on vanteista jotain kysyttävää, kehuu Ström.

- Kesäaikaan siirrämme rengaskoneet kiviainesalueelle, missä meillä on konteissa kaikki huolto- ja korjausvehkeet sekä rengastyökalut. Varastosta löytyy laajasti uusia renkaita ja myös alumiinivanteita, eli pystymme hoitamaan renkaat iskuun vaikka keskellä yötä jos vahinko sattuu, kertoo Kim Ström esitellessään Alcoa-lavaa.

Rengaspaineet pitää olla aina kohdillaan

Alcoat alle myös Siimet -perävaunuun

Alcoan vanteilla on ollut positiivinen vaikutus myös rengaskuluihin ja polttoaineensäästöön. - Alumiinivanteilla renkaiden lämmöt pysyy alhaisina mikä vaikuttaa suoraan niiden kilometritulokseen ja kestävyyteen. Kevyet aluminiivanteet tuovat myös polttoaineensäästöä ja joka kilo on kotiinpäin hyötykuormassa. Yhdistelmissämme on TMPS-Finlandin rengaspaineen valvontalaitteet, josta näemme jokaisen renkaan tarkan ilmanpaineen sekä lämpötilan. Kun renkaissa on aina oikeat paineet niin kalusto rullaa minimi kitkalla ja rengaskulut pienenee oleellisesti. Järjestelmällä huomaa esimerkiksi heti jos jostain renkaasta on mennyt kivi läpi jolloin sen ehtii vielä pelastaa, sanoo Ström.

Kuluvan kesän aikana Ralf Ajalinin koneenkuljetuksissa käytettävä vuosimallin 2013 Siimet -täysperävaunu on lähdössä tehtaalle Mikkeliin peruskunnostukseen. - Ensimmäinen Siimet tuli taloon vuonna 1990 ja tämä nykyinen on palvellut hienosti kohta vuosikymmenen ajan. Se menisi vielä pitkään ilman remonttiakin mutta päätimme kunnostaa sen nyt uuden veroiseksi, jonka jälkeen sillä on edessään vielä paljon kilometrejä. Samalla kun vaunu maalataan ja valot ym. päivitetään niin alle vaihdetaan Alcoa Dura-Bright EVO -vanteet nykyisten nopeasti ruostuvien terävanteiden tilalle, joiden maalamiseen olemme kyllästyneet. Ja sitten on kalusto entistä yhtenäisemmän näköistä, tuumii Kim Ström.

Alumiinivanteet yleistyvät myös puutavarayhdistelmissä

Alcoa -alumiinivanteet löytyvät yhä useammasta puutavarayhdistelmästä - kuvassa Puuhaukat Oy:n todella näyttävä kokonaisuus.

Alcoa Wheels -takoalumiinivanteita käytetään laajasti myös metsäteollisuuden kuljetuksissa.

Alumiinivanteilla renkaiden lämmöt pysyy alhaisina mikä vaikuttaa suoraan niiden kilometritulokseen ja kestävyyteen. Kevyet aluminiivanteet tuovat myös polttoaineensäästöä ja joka kilo on kotiinpäin hyötykuormassa.

Hakeyhdistelmissä alumiinivanteet ovat erittäin suo sittuja ja niiden käyttö lisääntyy koko ajan myös puutavarayhdistelmissä; niin autoissa kuin varsinkin perävaunuissa, kertoo Alcoa -maahantuoja Milcoa Oy:n Erkki Huttela. Puutavaranajossa liikutaan haastavissa maastoissa suurilla massoilla, joten alumiinivanteilla haetaan kestävyyttä hyötykuormaa lisää tuovan keveyden ohella. - Alcoa Dura-Flange -vanteissa on harjattu pinta ja patentoitu reunakäsittely, joka muodostaa

suojan vanteen olka-alueelle estäen sen kulumista. Reunalla on kahden vuoden takuu ilman kilometrirajoitusta, joten siitä on tullut suosituin mallimme puutavaranajoon. Toki monet haluavat yhdistelmään maksimaalista näyttävyyttä jolloin valinta on Dura-Bright EVO, mikä toimii myös metsäolosuhteissa, sanoo Huttela.

Entistä kevyempää...

Alcoa -vanteiden materiaalia kehitetään jatkuvasti mikä näkyy uusina entistä kevyempinä tuotteina - kestosta tinkimättä. - Hyvänä esimerkkinä juuri myyntiin tullut Alcoa Ultra -vannemalli 22,5”x11,75” koossa, mikä on aiempaa lähes pari kiloa kevyempi. Uutuus soveltuu auton etuakselille ja teliin sekä ykköspyöräisiin perävaunuihin, opastaa Huttela.


METSÄALAN AMMATTILEHTI METSÄALAN AMMATTILEHTI METSÄALAN AMMATTILEHTI

A Weckman Oy

Matti Heiman puh. 044 5565 948

KULJETUS 95


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS

111

Keslan uuden 22-sarjan Z-nostureiden suunnittelussa kantavia teemoja ovat olleet lujuus, nopeus, vakaus, ulottuvuus ja huoltoystävällisyys.

Kesla lanseeraa uudet 22-sarjan Z-nosturit Kesla lanseeraa Z-nostureistaan uuden sukupolven 22-sarjan nosturit. Uusia Z-nostureita saa 12, 14 ja 17-tonnimetrin kokoluokissa.

S

uunnittelussa kantavia teemoja ovat olleet lujuus, nopeus, vakaus, ulottuvuus ja huoltoystävällisyys.

Uusi käyttöventtiili sähköohjattuihin nostureihin

Uusien nosturien suunnittelussa on haluttu lisätä nopeutta ja käytettävyyttä. Yhtenä ratkaisuna tähän Kesla on valinnut aiemman sähköventtiilin tilalle läpäisykyvyltään isomman venttiilin. Siirto- ja jatkeen sylinterille meneviä linjoja on suurennettu, mikä näkyy nosturin suurempina liikenopeuksina ja ohjattavuuden parantumisena. - Olemme suunnitelleet markkinoiden tehokkaimman ja kestävimmän Z-nosturin, toteaa Keslan liiketoimintajohtaja Ari Pirhonen. Venttiiliä ohjataan Keslan omalla, sähköisellä proC-ohja-

Z-nosturi on yhä useamman puutavara-autoilijan valinta, sillä se mahdollistaa suuremman kuormatilan ja myös käytettävyydessä on paljon etuja.

usjärjestelmällä, jota on saatavana useilla eri ohjainvaihtoehdoilla aina minivivuista nelivipuiseen ja kaksipolkimiseen. Myös mekaaniseen ohjaukseen löytyy uudistetut venttiilit.

Jopa 30 cm lisää ulottumaa

Uusien Z-nostureiden siirtopuomi on uusittu lähes täysin. Muutostarpeet aiheutuivat osin

käytännön syistä: isommat linjat vaativat isomman tilan. Uusittuun rakenteeseen kuuluvat mm. jatkeen sylinterimuutos, koteloiden kokomuutokset ja isommat tapitukset. Muutokset eivät ole juurikaan tuoneet lisäpainoa, vaikka samassa yhteydessä hyötyulottuvuutta on saatu parhaillaan 30 cm lisää aiempaan verrattuna. Puomiston materiaalina Kesla

käyttää aiempaan tapaan laadukkaita erikoislujia teräksiä. Nosturin puomit on käsitelty nanokeraamisella KESLA proTECT -pintakäsittelyllä.

Huollettavuutta silmällä pitäen

Keslalla nosturimalliston suunnittelussa on ollut jo kauan prioriteettinä hyvä huollettavuus. Uusissa nostureissa se näkyy

esimerkiksi painesuodattimien sijoittelussa. KESLA 22-sarjan Z-nostureissa on edeltävän 21-sarjan tavoin sisäpuoliset letkut, sekä nosto että siirtopuomissa. Suojaus jatkuu aina kahmariin saakka. - Asiakkaamme ovat arvostaneet paitsi hyvin suojattua letkutusta, mutta myös letkujen helppoa vaihtoa, kertoo Pirhonen. Uudet nosturit ovat irtopalkkikoneita, joihin on saatavana erittäin tukeva 4,5 metriä leveä tukijalkavaihtoehto. Vaihtoehto on saanut hyvän vastaanoton markkinoilla. Suurin osa yli 12-tonnimetrin nostureista varustetaan tällä leveällä tukijalkaratkaisulla. Tukijalkasylinterien iskunpituuksia on useita, kuten myös tukijalan kääntökulmia. Mukavuudesta ei tarvitse tinkiä työskennellessäkään, sillä KESLA 22Z-sarjan puutavaranosturit on varusteltavissa perustasoisella Vision Standard -hytillä tai upeasti varustellulla Vision -hytillä tai tilavalla Vision XL -hytillä. Nosturiin on saatavana avohallintalaite myös sähköisellä ohjauksella. Käyttöpaikalle nouseminen ja sieltä laskeutuminen on helppoa ja ennen kaikkea turvallista uusien porrasratkaisujen ansiosta.


112

METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS

KESLA Quick mahdollistaa jopa neljän eri ohjaustavan käytön yhdessä nosturissa

KESLA Quick mahdollistaa jopa neljän ohjaustavan hyödyntämisen samassa nosturissa - mix & match!

Kesla Oyj tuo markkinoille autonostureiden ohjaustavan pikavaihdon, KESLA Quickin. Se mahdollistaa jopa neljän eri ohjaustavan käytön yhdessä nosturissa.

K

esla Oyj tuo markkinoille autonostureiden ohjaustavan pikavaihdon, KESLA Quickin. Se mahdollistaa jopa neljän eri ohjaustavan käytön yhdessä nosturissa. Ohjaustavan pikavaihto on saatavana Keslan omaan KESLA proC -autonostureiden ohjausjärjestelmään joka onkin suosituin ohjausjärjestelmä yrityk-

sen nostureissa.

Neljä ohjaustapaa - rajaton määrä säätöjä

KESLA Quickin avulla samassa KESLA proC-ohjausjärjestelmällä varustetussa nosturissa voidaan nyt hyödyntää sujuvasti kahdesta neljään eri ohjaustapaa. Kysymykseen tulevat mini- ja maxijoystickien lisäksi myös maxijoystick + polkimet -yhdistelmä tai 4-vipua + polkimet -yhdistelmä. Mikäli tarvetta ei ole kaikille neljälle ohjaustavalle, voi asiakas valita vain tarpeelliset ohjaustavat - vaikkapa vain minivivut ja maxivivut. Eri ohjaustapojen käyttäjiä voi olla useampia. Käyttäjäprofiileita, jotka sisältävät ohjaustavan ja yksilölliset säädöt, voi yhdellä nosturilla olla viisi.

Vaihto muutamassa minuutissa

Ohjaustavan vaihto kestää pari minuuttia. Käytännössä tämä tarkoittaa joystickien irrottamista ja kiinnittämistä pikaliittimien avulla sekä tietenkin oikean kuskiprofiilin valintaa. Aikaa vaihtoon ei mene paria minuuttia enempää eikä se vaadi työkaluja. Mikäli jossakin asiakkaan valitsemassa ohjaustavassa on polkimet, pysyvät ne paikallaan koko ajan, joskin tarvittaessa deaktivoituna.

Kuljettajien mukavuus avainasemassa

Kesla on viime vuosina panostanut runsaasti kuskien mukavuuteen. Yksi tärkeistä osaalueista ovat ohjausjärjestelmät. Uusi ohjaustyypin pikavaihto,

KESLA Quick, mahdollistaa nosturin joustavan käytön eri ohjaustyyppeihin tottuneiden kuskien kesken. Osaavasta työvoimasta kilpailevalla alalla etua on, kun nosturi ei ole yhteen ohjaustapaan sidottu. - Kuskit jakautuvat yleensä selkeästi tietyn ohjaustavan kannattajiksi, toteaa liiketoimintajohtaja Ari Pirhonen Kesla Oyj:n Auto- ja teollisuusnosturit -liiketoiminnasta. - Uuden järjestelmän avulla uusille kuskeil-

le voidaan tarjota aina juuri sopiva ohjaustapa. KESLA Quick -järjestelmästä uskotaan olevan hyötyä myös nostureiden vuokraustoiminnassa.

Saatavana myös jälkiasenteisena

KESLA Quick -vaihtojärjestelmä on mahdollista asentaa nosturiin myös jälkikäteen, mikäli nosturissa on KESLA proC -ohjausjärjestelmä.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

92 KULJETUS

KULJETUS

113

Uuden sukupolven I-Save-toiminnolla varustetun Volvo FH:n avulla Volvo Trucksin tuotekehittäjät ovat vähentäneet polttoaineenkulutusta entisestään.

I-Save-toiminnolla varustettu Volvo FH on entistäkin tehokkaampi Meille Keslalla kuljettaja on kuningas!

Polttoainesäästöjä jopa 10 prosenttia

I

Meille Keslalla kuljettaja on kuningas. Siksi olemme panostaneet

tämiseen, sanoo Jessica Sand- autoon, jonka tavanomaisessa 13 mikä vähentää polttoaineenku- rustettu Volvo FH ei ole merkit-Save-toiminnolla valtavasti nosturin hyttiinström, ja ohjaukseen. Teknisten ratkaisujen tävä edistysaskel vain polttoaiVolvo Trucksin Senior litran moottorissa ei ole I-Save lutusta Eco-tilassa. varustettu Volvo FH ansiosta pystymme tarjoamaan kuljettajalle kuin kuljettajalle Vice President, Product Mana-toimintoa. Tämä luku on vahvi- Tämä tulos tarkoittaa sitä, netalouden kannalta. Sen optijulkaistaan nyt gement. tettu riippumattomilla testeillä ja että valitsemalla uuden I Save moitu vääntömomentti laajalla entistä taloudellisempana markkinoiden parhaat työskentelyolosuhteet. www.kesla.com I-Save-toiminnolla varustettu asiakaskokemuksen kautta. -toiminnolla varustetun Volvo kierroslukualueella mahdollistaa versiona, joka voi vähentää - Pienen polttoaineenkulutuk- FH:n kuljetusyritykset voivat sujuvan ajon ja tuottaa tarvittapolttoainekustannuksia jo- uusi Volvo FH on osa Volvo Oy puh. 0400 529 600 ja puh. 015 682van 010 |tehon suuren ja tasaisen Ota yhteysprosentilla. jälleenmyyjiimme jauutta kysyeurooppalaista lisää! Trucksin sen, alhaisen melutason jaKongan hyvän Konepaja vähentää polttoaineenkulutuspa kymmenellä Konekorjaamo Riikonen Oy puh. 0400 371 204 | SNM Oy / Maantec Oy puh. 0400 810 649 | keskimääräisen nopeuden yllätuotevalikoimaa, joka esiteltiin ajettavuuden yhdistelmä on saataan jopa kymmenellä prosentilTämä merkitsee merkittäTTT Erätaito Oy puh. 050 5944 053 vää kolmen prosenttiyksi- tänä keväänä. I-Save sisältää nut erittäin myönteisen vastaan- la verrattuna tavalliseen, 13-lit- pitoon jopa haastavassa mäkikön parannusta edelliseen monia polttoainetta säästäviä oton. Monet kuljetusyritykset raisella moottorilla varustettuun maastossa. - Teemme polttoainetehokratkaisuja, joista tärkein on Vol- näkevät I-Save-toiminnolla va- Volvo FH:hon (Euro 6 step D*). sukupolveen verrattuna. vo D13TC -moottori. Volvon 13 rustetun Volvo FH:n tapana Käytännössä voidaan saavuttaa kaasta ajamisesta entistä hel- Polttoaineenkulutuksen vä- litran turbocompound-moottori, pienentää hiilijalanjälkeään, sa- vieläkin suuremmat säästöt, pompaa ja mukavampaa jopa prosenttia teillä. pitkän Lisäksi aikavälinuuden kesä6,5 prosenttia joka on 5,7 osa prosenttia viime mäkisillä julkaistiin vuoden 2019 Sandström.viime vuoden al- koska suurin I-Save-toiminhentäminen ja senkuorma-autoja myötä CO2 joka ensirekisteröitiin Yli 16 tonnin ke- noo kuun keskiarvoa korkeammaksi. kupuolikasta enemmän. vuottavarustetun vähemmän.uuden Volvo Volvo FH:n huippulaatuinen alussa, on yhtiön tähän mennesUuden sukupolven I-Save-toinolla -päästöjen vähentäminen on säkuussa 240, joka on 62,2 prosenttia enem- män Pakettiautoja on ensirekisteröity Kevyitävarustetun alle 6 tonnin kuormaUusia pakettiautoja rekisteröityöympäristö auttaa Volvo FH:n FH:n ostavista asiakkaista kor- kuljettajan ratkaisevan tärkeää kaikille sä polttoainetehokkain moottori. minnolla kuin viime vuoden kuluvana vuonna yhteensä autoja Volvo on vuoden ensimmäisen tiin sillä kesäkuussa 1 299,kuormajoka on kuljettajia suoriutumaan ihan-7 Kun ensimmäisen sukupolven avulla Trucksin tuoteke- vaa vanhemman kuljetusyrityksille, etenkinkesäkuussa. niil299, joka koko on 16,5 prosenttia puolikkaan aikana rekisteröity 49,1 prosenttia enemmän kuin teellisesti työvuoronsa ovat vähentäneet poltto- auton, jonka polttoaineenkulutus le, jotka suorittavat kaukokulje- I-Save-toiminnolla varustettu hittäjät enemmän vastaavaan ai481, joka on 13,2 prosenttia on viime vuodenJessica kesäkuussa, jol- ajan, toteaakuin Sandström. entisestään. suurempi, Sandström tuksia. Uuden Volvo FH:n ja Volvo FH lanseerattiin vuonna aineenkulutusta li 16 tonnin avulla kuorma-auviime Volvo vuodenTrucks kesäkuussa. viime vuoden alkupuolikasta loin koronan vaikutus oli paket- kaan viime vuonna. osoitti, että Käyttäjätietoanalyysiin perustu- selittää. I-Save-toiminnon pys- 2019, ensirekisteröitiin Alkuvuoden onpolttorekis- vien enemmän. Keskikokoisia avul6-16 tiautomarkkinassa suurimmilratkaisu voiaikana alentaa ohjelmistopäivitysten tymme toja tarjoamaan kuljetusyri- tämä ja 240, joka on aineen teröity (dieselin yhteensä 1ja 304 yli 16 la tonnin kuorma-autoja on tänä Polttoainetehokkuus laan. Kesäkuun 2021 rekisteAdBluen) on hienosäädetty ja optimoitu tyksillekesäkuussa entistä paremmat mah62,2 prosenttia enemmän kuin kustannuksia tonnin kuorma-autoa, joka on polttoaineenkulutuksen vuonna ensirekisteröity 115, erinomainen röintien määrä ajettavuus kipusi jo 4,3 jopa seitsemällä ja ajetdollisuudet käyttökustannusten Uusi I-Save-toiminnolla vaja ympäristövaikutusten vähen- prosentilla verrattuna kuorma- tavuuden välistä tasapainoa,

Hyötyajoneuvojen kysyntä jatkui kesäkuussa vahvana

Y

RIIKO® päällirakenteet

Kilafors Karlavagnen perävaunut ja varaosat Jälleenmyynti ja toimitukset koko Suomen alueelle

Esko Leinonen Soita ja Myyntipäällikkö

kysy lisää! 0504775918 esko.leinonen@riiko.fi

JARI RIIKONEN

KEIJO RIIKONEN

Toimialajohtaja

Toimitusjohtaja

0400371204 0400576541 jari.riikonen@riiko.fi

keijo.riikonen@riiko.fi

www.riiko.fi

@kkriiko

@Riikonen Official


114

KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Vankkaa osaamista nostureiden asennuksissa ja huolloissa Hiab Suomi asentaa ja huoltaa Loglift ja Jonsered puutavara- ja kierrätysnosturit Raision palvelukeskuksessa, missä lisäksi samat toiminnot tarjotaan myös Hiab/ Effer kappaletavaranostureille ja Multilift koukkulaitteille sekä tietenkin varaosat kaikkiin tuotteisiin. Puutavara-autoilijoiden keskuudessa Raision toiminnoilla on erittäin hyvä maine joten asennuksissa ja huolloissa käydään pidemmänkin matkan päästä.

U

udet Loglift ja Jonsered nosturit saapuvat tehtaalta Raisioon yleensä jo hyvin pitkälle varusteltuna. - Joskus nosturiin ei tarvitse tehdä juuri ollenkaan lisävarustelua mutta yleensä räätälöidään kokonaisuus tarkasti asiakkaan toiveiden mukaan, mihin meillä on vankkaa osaamista ja tuotannossa oikein hyvät mahdollisuudet. Teemme esimerkiksi hydrauliikan muutoksia sekä asennamme vaakoja, ilmastointilaitteita, keskusvoiteluita, lisävaloja, erilaisia kouria jne. kertoo Hiab Suomen huollon työnjohtaja Kari Silander, jolla on vankka kokemus puutavaranostureiden asennus- ja huoltotoiminnoista.

Hiabin Raision toimipaikassa asennetaan ja varustellaan uudet puutavaranosturit ainutlaatuisella ammattitaidolla. Nykynostureiden asennuksissa sähkötyöt näyttelevät merkittävää osaa. Kuvassa viimeistellään Loglift 140Z puutavaranosturin asennusta luovutusvalmiiksi asiakkaalle.

Sähkötöiden osuus asennuksessa kasvanut

Itse nosturin asennuksessa sähkötyöt näyttelevät nykyään merkittävää osaa. - Vielä 2000-luvun alkupuolella puutavaranostureissa oli vähän sähkötoimintoja mutta viimeisen kymmenen vuoden aikana ne ovat lisääntyneet valtavan paljon turvallisuuteen ja käyttömukavuuteen liittyen. Sähköjen kanssa meneekin iso osa

eli jopa kolmasosa koko asennusajasta, vaikka yleensä autojen sähköt on jo hyvin pitkälle valmiina kun ne saapuvat meille päällerakentajalta ja tarvittavat lisäsähköt on asennettu yleensä kuorma-automaahantuojilla, sanoo Silander.

Laadukas asennus tehdään ripeästi

Hiabin Raision huollossa työskentelee yhteensä parikymmentä ammattilaista, joista kuusi henkilöä huoltotoiminnoissa sekä puutavaranostureiden asennuksessa. Kappaletavaranostureiden ja koukkulaitteiden asennuksessa toimii 13 osaavaa henkilöä.

- Kun uusi ohjaamolla varustettu puutavaranosturi on perusvarusteltu valmiiksi, niin itse asennustyö auton päälle kestää normaalisti 16-24 tuntia. Eli kun aamulla aloitellaan niin valmista tulee seuraavan päivän lounaustuntiin mennessä; avokoneet saadaan tehtyä yleensä saman työpäivän aikana. Ja Z-mallin nosturit ovat hieman työläämpiä kuin perinteisellä puomistolla varustetut, sanoo Silander. Kun nosturi on asennettu niin sille tehdään aina perusteellinen käyttöönottotarkastus. - Teemme Raisiossa myös kaikkien nostureiden vuositarkastukset - meillä on usealla asentajalla tarkastuspaperit, lisää Silander.

Tietoa jaetaan

Raision ainutlaatuista puutavaranosturiosaamista jaetaan auliisti eri puolille maata. - Hiabin huoltopisteet ovat yhteydessä kun on joku haasteellinen asia ja me pyrimme parhaamme mukaan auttamaan. Yleensä yhdessä miettimällä ratkaisu löytyy ja asiassa päästään eteenpäin, Myös puutavaraautoilijat soittelevat aika usein kun vaikka nosturi on remontissa ja pitäisi täsmätä säätö- ja painarvoja. Puunajon ammattilaisilla on vielä tänäkin päivänä tosi kova tekninen osaaminen joten hydrauliikka- ja sähköpuolikin on hallussa. Se helpottaa keskustelua kun molemmissa päässä tunnetaan perusasiat, toteaa Silander.

Myynti ja huoltopalvelut kulkee käsi kädessä

- Toimivat asennus- ja huoltopalvelut ovat perusta myös uusien nostureiden myynnille, toteavat Hiab Suomen huollon työnjohtaja Kari Silander ja nosturimyyjä Janna Wolin.

Puutavara-autoilijat laajalta alueelta maata luottavat Raision ammattitaitoisen nosturihuollon palveluihin.

Toimivat asennus- ja huoltopalvelut ovat perusta myös uusien nostureiden myynnille. - Vaikka tuotteet edustavat kehityksen kärkeä ja ovat toiminnaltaan entistä luotettavampia, niin kaupanteossa huoltopalveluiden pelaaminen on erittäin ratkaisevassa roolissa. Raisio palvelee laajasti myyntialueeni puutavara-autoilijoita ja kun palvelu pelaa niin myyjän elämäkin on paljon helpompaa, kehuu Hiab Suomen nosturimyyjä Janna Wolin.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS

UU

TU

115

US

!

UUDEN SUKUPOLVEN LANGATON ONE TIMBER -PUUTAVARANOSTURIVAAKA

u u u u u

Käyttäjäystävällistä ja kentällä testattua teknologiaa Helppo asentaa ja ottaa käyttöön Tarkka ja kestävä Etätuki ja ohjelmistopäivitykset automaattisesti One Cloud -pilvipalvelu tiedonhallintaan Puh. 03 3143 5000 I weighing@tamtron.fi I www.tamtron.fi

Puutavaranosturikauppa hyvällä tasolla Hiab Suomi on uusinut organisaatiotaan ja samalla puutavaranostureiden myyntiä palvellakseen asiakkaitaan entistäkin paremmin.

V

uodenvaihteessa Hiab otti käyttöön uuden divisioonamallin, missä eri tuotealueet ja palvelut on jaettu omiin divisiooniin. Suomen myynti- ja palveluorganisaatio kuuluukin nyt samaan divisioonaan yhdessä Multilift vaihtolavalaitteiden ja Loglift/Jonsered puutavara- ja kierrätysnosturien kanssa. Muutos mahdollistaa entistä tiiviimmän yhteistyön myynnin ja palveluiden sekä tuotehallinnan ja tuotannon välille. - Hiab Suomen puutavaranosturimyynnistä vastaavat Janna Wolin ja Hannu Iivanainen alueillaan sekä jälleenmyyjät eri puolilla maata. Osana tätä kehitystä solmimme myyntiyhteistyön puutavara-autojen päällerakentaja Alucar Oy:n kanssa 1.4. 2021 alkaen. Solmitun sopimuksen myötä vahvistunut myyntivoimamme mahdollistaa asiak-

- Hiabin tehtaalta valmistuu Loglift ja Jonsered nostureita suurella volyymilla globaaleille markkinoille. Myynti vetää mukavasti myös Suomessa, sanoo myynti- ja huoltopalveluiden johtaja Mika Liinanotko.

kaidemme palvelemisen entistä kattavammin kaikilla alueilla, kertoo Hiab Suomen myynti- ja huoltopalveluiden johtaja Mika Liinanotko.

Yhä laajempia kokonaistoimituksia

Alucar tarjoaa Loglift ja Jonsered puutavaranosturit ensisijaisesti kokonaistoimituksina

varusteltujen autojen mukana. - Asiakkaat haluavat hankkia kaluston yhä keskitetymmin ja valmiina yhdestä paikasta. Myös Raision vahva asennustoimintamme tukee tätä kehitystä samoin kuin hyvä yhteistyö jälleenmyyjä ja huoltopalvelukumppaneiden kanssa eri puolilla maata, jotka tekevät myös asennuksia. Jatkossa panostam-

me aiempaa vahvemmin myös palvelu- ja sopimusmyynnin kehittämiseen mikä helpottaa asiakkaidemme arkea kun he voivat keskittyä enemmän ydinliiketoimintaansa, Liinanotko toteaa.

Myynti vetää - toimitusajat edelleen hallinnassa

Uusien puutavaranostureiden kauppa on käynyt viime aikoina

hyvää tahtia niin Suomessa kuin muillakin markkina-alueilla. - Hiabin tehtaalta valmistuu Loglift ja Jonsered nostureita suurella volyymilla globaaleille markkinoille. Vaikka kysyntä on vahvaa ja komponenttien saanti asettaa haasteita kaikilla toimialoilla, niin olemme pysyneet toimitusajoissa melko hyvällä tasolla. Tällä hetkellä uusien puutavaranostureiden tehdastoimitusaika on noin 5-6 kuukautta eli aika samassa syklissä uusien kuorma-autojen toimitusten kanssa. Toki pyrimme pitämään jonkun nosturin koko ajan varastossa nopeita toimituksia varten, sanoo Liinanotko. - Myös vaihtonosturimyynti on käynyt hyvin joten niistä on aina välillä jopa pulaa. Asiakkaat ovat hankkineet hyviä käytettyjä nostureita nopeaan tarpeeseen. Uusien nostureiden kauppaa on tehty myös teollisuuspuolelle mm. saha- ja kierrätyslaitoksiin. Nyt kun pandemiatilanne alkaa paranemaan seuraavaksi on suunnittelun alla asiakkaiden keskuudessa tehtävät markkinointitapahtumat, kertoo nosturimyyjä Janna Wolin, jonka tehtäviin kuuluu myös markkinoinnin suunnittelu ja koordinointi.


116

METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS

UUSI AINUTLAATUINEN ETU KOLMEN VUODEN TAKUU Ainoana valmistajana tarjoamme nyt kolmen vuoden täystakuun. Tuotteisiimme syntynyt luottamus on saatu aikaan ensiluokkaisilla materiaaleilla ja korkea-laatuisella työllä. Sen vuoksi tarjoamamme kolmen vuoden täystakuu kattaa rakenteiden lisäksi myös kuluvat osat esimerkiksi: Maalipinta, tiivisteet, hydrauliletkut. KYSY LISÄÄ MYYJÄLTÄSI Hannu Iivanainen p. 0400 377 837 Janna Wolin p. 040 706 7022

hiab.fi

VARASTON TYHJENNYS!

Varastossa olevat uudet ZASLAW -puukärrit 49.900,- + alv BPW -ilmajouset, 275/70R22.5 Michelinit, siirtosylinteri, alukouru ja sidontaketjut

Auto-Kilta Trucks Oy AUTO-KILTA TRUCKS Ja teet parempaa tulosta

Terminaalinkatu 27, 53420 Lappeenranta Sami Saari p. 040 778 3983 sami.saari@auto-kilta.fi Pasi Sairanen p. 040 580 0091 pasi.sairanen@auto-kilta.fi

@zaslawsuomi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS

117

Karelia Golf tarjosi loistavat puitteet jo 19. järjestetylle Pölligolfille. Kenttä oli iskussa ja samoin pöllialan pelaajat...

Pölligolf keräsi ennätysosallistujamäärän - ensi vuonna luvassa juhlavuosi Kun golfkilpailu järjestetään jo 19. vuotta peräkkäin, voidaan puhua jo perinteisestä tapahtumasta: Jouni Porokan ja Heikki Kanasen järjestämä 19. Pölligolf pelattiin kesäkuussa Karelia Golfissa Kontiolahdella.

tapaan Asko Piirasen kortista 81 lyönnillä.

Tulossa 20-juhlavuosi

E

nnätysmäärä osallistujia, 69 kisaajaa, olivat saapuneet Joensuun kupeeseen Kontiolahdelle viettämään rennon letkeää golfpäivää ja taistelemaan himoitusta kiertopalkinnosta. Pöllipuolen yrittäjistä sekä yhteistyökumppaneista vaimoineen koostuvassa kilpailussa miteltiin pääkilpailuna pistebogey -sarjat, joiden lisäksi kunniaa sai myös scratch -sarjan voitosta sekä muutamista erikoiskilpailuista. Ammattilehti.fi toimi perinteiseen tapaan kisan virallisena mediayhteistyökumppanina. - Säät suosivat jälleen meitä ja paikalle saapui koko kisan historian suurin osallistujamäärä. Tapahtumasta on tullut perinne,

Pölligolf keräsi tänä vuonna ennätysmäärän osallistujia. Iso joukko saapui myös 19. reiälle eli Porokka Investin järjestämille jälkipeleille Salpakadulle.

joka laitetaan hyvissä ajoin osallistujien kalenteriin. Kutsukilpailussa kisat ovat toki keskiössä, mutta vähintään yhtä suuri merkitys on sosiaalisella kanssakäymisellä. Pölligolfissa alan ihmiset tapaavat toisiaan ja päivän kruunasi jälleen 19. reikä Porokka Investin tiloissa Salpakadulla, jossa käytiin tiukat jälkipelit palkintojen jaon, ruuan, juomien, saunomisen ja karaoken parissa, sanoo tapahtuman yksi vetäjistä Porokka Invest

Oy:n Jouni Porokka.

Kiertopalkinto Arvi Monosen kaappiin

(34 p.) ja Jaan Reimasto-Heiskasta (32 p.). Paras lyöntipelitulos (scratch) löytyi jo tuttuun

Seuraava Pölligolf järjestetään 18.6.2022 ja kyseessä on iso juhlavuosi, sillä kisa järjestetään jo 20. kertaa. Tuskin oli ehditty mailoja pakata kisasta autoon, kun suunnittelut ja ideoinnit juhlakisaa varten alkoivat. Ja luvassa on todellakin iso tapahtuma - osallistujamäärä pyritään nostamaan yli sataan ja muutamat nopeimmat yhteistyökumppanit varasivat jo omat nimikkoväylät kisaan. - Hieno nähdä, että kun heitin ideaa isosta juhlakisasta palkintojenjaossa niin kaikki oli heti innolla mukana - niin pelaajat kuin yhteistyökumppanit. Ensi vuonna pelattavasta Pölligolf 20 v. -kisasta tulee ikimuistoinen tapahtuma, lupaa Porokka.

Kilpailun voitosta käytiin tiukka kilpailu, sillä koko kärkikolmikko mahtui kahden pisteen sisään. Voittoon pelasi Arvi Mononen 40 pisteellä jättäen taakseen Olli Pirskasen (39 p.) ja Arto Swahnen (38 p.). Naisten pistebogie-sarjan ykkönen oli puolestaan Asta Haaranen (34 p.) ennen Tarja Salorantaa Kun puukuskit kohtaa niin juttu lentää. Golf-isäntä Heikki Kananen (oik.) jututtamassa Pitkäsen Erkkiä (vas.), Immosen Jaria ja Kettusen Teuvoa.

Naisten sarjassa paras oli Asta Haaranen. Heikki Kanasella (vas.) ja Jouni Porokalla oli hymy herkässä palkintoja jakaessaan.

Arvi Mononen pokkasi kisan ykköspokaalin.

Team Korhosen pelimiehet saapui Pölligolfiin Nurmeksesta.

Metsäkonepuolen kovat tekijät lähdössä samassa ryhmässä liikkeelle; vas. Vesa Kärkkäinen, Asko Piirainen, Timo Korhonen ja Pertti Lehtomäki.


118

KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Alumiinisen puutavara-auton ”esi-isä” on tässä: pankot olivat Alukarikka uutuuspankot - kevyet ja houkuttelevat, sekä pitkäikäiset. Kuvassa puutavara-autoilija Matti Uitto vasemmalla ja Heikki Jokela oikealla. Aikaa on vierähtänyt tuosta Alukarikkojen syntymästä nyt 45 vuotta, mutta molemmat laihialais-herrat ovat edelleen aktiivitoimijoina pelissä mukana.

Elämäntyönä puutavarapankko Insinööri Heikki Jokela on suunnitellut 45 vuodessa yli 35 eri puutavarapankkomallia. Turvallisuus ja aerodynamiikka alkavat olemaan pankoissa kohdillaan, joten seuraavaksi Jokela (75) aikoo lähteä suunnittelemaan uuden tekniikan TimberRoad -puutavarayhdistelmiä sekä niihin uuden tekniikan puutavaraperävaunuja.

P

uutavarapankkojen aerodynamiikkaan Heikki Jokela sai ensimmäisen kosketuksen jo 70-luvulla. Jokela oli suunnitellut ensimmäiset alumiiniset Alukarikka -pankot ja sai herättävän viestin Lapista. - Lappiin meni ensimmäiset kanttiset alumiinipankot, joita he siellä testasivat siten, että pistivät autot huilaamaan Magneettimäkeä pitkin alas kohti Ivaloa. Auto, jossa oli uudet alumiinipankot pysähtyi ennemmin kuin auto, jossa oli vanhat rautapankot. Silloin minulle tuli ajatus että rakennetta pitää hioa. Heikki istahti uudelleen suunnittelupöydän ääreen ja teki alumiinipankkojen tolppiin pyöristykset. Tästä lähti sykäys pankkojen aerodynamiikan kehittämiseen ja myöhemmin mukaan kuvioihin astui muun muassa aerodynamiikkainsinööri Jarmo Uotila. - Jamppa oli sen verran viisas mies, että hänet vietiin - ei siis

pyydetty, vaan vietiin - Pentagonin kellariin Amerikkaan, jossa hän oli mukana ryhmässä, jonka tehtävänä oli suunnitella B52 -pommikoneen atomipommeihin jarruvarjo. Testeissä pommi seurasi imussa koneen alla ja uusi jarruvarjo veti pommin koneen alta pois. Kone miehistöineen sai lisää matkaa ennen atomipommin räjähdystä. Amerikasta palattuaan Jamppa suunnitteli muun muassa Suomen armeijalle valoammuksien laskuvarjon sekä hävittäjäkoneille lentokenttien päihin hätäpysäytysverkot. Näissä verkoissa Jamppa käytti Alukarikka Aerodynamic 050 -pankon tyviprofiilia 12 metrisenä, minkä kehittämisestä sain tunnustuksen maailmanlaajuiselta alumiiniyhdistykseltä, Jokela kertoo. Jamppa suunnitteli yhdessä Heikin kanssa 80-luvulla aeropankkoja sekä muun muassa aeroetuseinän Weckmanin varustepakettiin.

- Weckmanin Hannu oli älykkäästi innolla mukana, ja hänelle ei tarvinnut kuin ilmaan piirtää, niin Hannu tuli kohta oikeanlaisen pellinpalan kanssa, Jokela muistelee. Ensimmäiset aerodynamiikkatestit tehtiin Vaasan lentoasemalla Jarmo Uotilan toimesta vuonna 1984. Vertailupankot oli asennettu pakettiauton katolle jousiantureiden varaan. Tietokone mittasi pankkojen ilmanvastuseroa eri nopeuksilla. Tuolloin todettiin saavutettujen aerodynaamisten tulosten todella suuri merkitys. - Helsingin teknillinen korkeakoulu testasi tolpat ja teki meille noin 40-sivuisen lausunnon, jossa todettiin aerodynamiikan tärkeä merkitys.

Lika paljastaa virheet

Omien testien ja Uotilalta saatujen oppien perusteella Heikki lähti yhä vahvemmin kehittämään puutavarapankkojen ja koko yhdistelmän aerodynamiikkaa. Kehitystyössä vuosien varrella ovat olleet mukana mm. diplomi-insinööri Olavi H. Koskinen sekä metsäteollisuuden aktiivisena puutavara- autokehittelijänä toiminut Tehdaspuun Hannu Huotari. Hannu oli operaattorina muun muassa vuoden 1978 Alumiini-Sisun kehitys- ja esittelytyössä. - Ilmanvastus on hajuton mau-

ton ja näkymätön, mutta aerodynamiikkavirheet näkyvät rakenteissa kurana, lumena, rapana ja jäänä. Lika siis paljastaa virheet, Jokela sanoo.

Yli 35 eri pankkomallia

Heikki on lähes taukoamatta kehittänyt pankkoja nyt jo 45 vuoden ajan ja tuloksena on yli 35 eri pankkomallia - pultattavatolppaisista alumiinipankoista laukaistaviin nippupudotuspankkoihin ja nykyisiin nopeasti suosiota kasvattaneisiin jatkeettomiin kiinteätolppaisiin ultralujasta teräksestä valmistettuihin pankkoihin. Itse asiassa Suomen koko pankkovalmistuksen historiassa lähes kaikki mallit ja tuotannot ovat jollain tavoin kytköksissä Jokelan visioihin. - Nykyään ajattelen asioita kokonaisvaltaisemmin kuin alussa. Nyt on tärkeää ajatella kuljetusyrittäjän lompsaa ja pyrkiä suunnittelussa siihen, että kuljetusyrittäjällä jää viivan alle enemmän rahaa. Toinen erittäin merkittävä asia on käyttö- ja liikenneturvallisuus. Heikin uusimmissa, markkinoiden suurimman kuormatilan tarjoavissa Terminator XXL -pankoissa on ajateltu nämä asiat pitkälle: - Niissä on liukuesteurat, aerodynamiikka on riittävällä tasolla, mitoitus aerodynamiikan kannalta on järkevä ja pituus/leveys-suhde alkaa olemaan optimaalinen.

Karhuketjut historiaan

Jalasjäveläisen Kannonlahden Erkin Scania oli kuudes Alukarikan Vaasassa valmistama puutavara-auto; sitten tuotanto siityi Maksamaalle. Autoon saatiin jo nykymuotoinen alumiiniprofiilinen etuseinä ja apurunkopalkisto.

KAL (nykyinen SKAL) palkitsi Heikki Jokelan 1991 tunnustuspalkinnolla puutavara-autojen ja -kuljetuksien menestykkäästä kehityksestä.

Turvallisuustekijät ovat aina olleet mukana Heikin puutavarayhdistelmän kehitystyössä. Vuonna 1977 hän kehitti karhuketjuttomat laukaistavat alumiinitolppaiset Alukarikat. Keksintö poisti kuskien turhan ja vaarallisen kiipeilyn yhdistelmän rakenteiden päällä. - Karhuketjullisten pankkojen käyttäjien piti tehtaalla kiivetä auton päälle ja laskea alas 28

jatketta sekä sitoa yhteen neljätoista karhuketjua, tämä joka kuormalla. Uuden tekniikan pankoissa nämä hankalat työvaiheet jäivät kokonaan pois ja pankot muuttuivat kolisemattomiksi. Ensi vuoden 2022 alussa voimaan tuleva uusi kuormansidontamääräys asettaa uusia haasteita sekä pankoille että kuormansidontalaitteille. - Terminatorit tehtiin täysin puhtaalta pöydältä yli 35 pankon suunnittelutuen ymmärryksellä. Tämä tehtiin ottaen samanaikaisesti huomioon kuormakokojen kasvu sekä sen vaikutus uusiin sidontamääräyksiin. Terminatoreissa on sataprosenttiset liukuestepinnat, joita on tehostettu pankkorunkojen rautahammastuksilla. Turvallisuutta lisää käyttökohtaisesti oikein joustavat triplavaimentimet sekä perävaunun etupankoissa olevat runkopalkkien molemminpuoliset tuplakiinnikkeet. Terminatoreilla on mahdollista sitoa niput turvallisesti määräysten mukaisesti kaikilla puutavaralajikkeilla ja kaikissa keliolosuhteissa ilman perävaunun etuseinätarvetta, sanoo Jokela. Kehitys- ja suunnittelutyö ei ole ollut aina helppoa, mutta mukavaa ja haastavaa se on aina ollut: - Kehitystyö on haastavaa ja mukavaa. Huotarin Hannu sanoi aikanaan, että paras tuote ei ole koskaan rahallisesti tuottavin, vaan toiseksi paras tuote on sitä. Tuotekehittely vaatii paljon aikaa ja rahaa, kun taas jäljitelmien tekijät pääsevät paljon halvemmalla.

Pilottiryhmissä mukana

Heikki ehti ennen yrittäjyyttään olla töissä viisi vuotta Suomen Hiabilla nosturikauppiaana, Atlaksen kaivinkonemyyjänä sekä Exten puutavarapankkomyyjänä. - Pankkomarkkinat olivat lähes suvereenisti laukaistavilla


METSÄALAN AMMATTILEHTI pankoilla. Lopetettuani Hiabilla päätin aloittaa kiinteiden ja turvallisten alumiinipankkojen valmistuksen Nokian Alumiinitehtaan materiaaleista. Pankosta tuli kevyt ja nätti. Valmistus alkoi vuonna 1976 Vaasassa lentokentän lähellä ja kauppa lähti matkaan vauhdilla. Toiminnan kasvaesssa muutettiin Maksamaalle missä alettiin valmistamaan myös alumiiniset päällerakenteet. Sen tuotannon osalta loppu onkin historiaa, Jokela toteaa. Heikki oli myös mukana Nokian Alumiinitehtaalla kehittämässä lujempien alumiinien käyttöä sekä pintakäsittelyä: - Aluksi pankoissa käytettiin raaka-alumiinia ilman pintakäsittelyä. Teimme Sisun esittelykiertueen autoon alumiinivarusteet pankkoineen talvella 1978. Autolla ajettiin lenkki Hämeenlinnaan ja takaisin. Tampereen ympäristöön oli kylvetty teille natronlipeää, joka muutti raakaalumiinisen pinnan aivan hirvittävän näköiseksi. Esittelykierros oli sovittu ja auto piti saada kuntoon, ja me teimme sen. Keräsin 20-30 tuttua miestä puhdistusoperaatioon, joka tehtiin muurahaishapolla ja PataPata-teräsvillalla. Puhdistustyö kesti lähes kaksi vuorokautta ja autosta tuli uudella tavalla siisti. Tämä operaatio aiheutti miettimistä ja keskustelua Nokian tuotesuunnittelun kanssa, ja tuolloin päätimme aloittaa alumiininpankkojen elektrolyyttisen pinnoituksen mahdollisimman pikaisesti. Alumiinin eloksointi on hyvä pinnoite, johon natronlipeät ja tiesuolat eivät pure. Lisäksi alumiinipankko sai tekniikan ja muodon, joka sillä on käytössä lähes identtisenä vielä tänäkin päivänä. Rautaruukin (nykyinen SSAB) kanssa Heikki on tehnyt yhteistyötä jo alumiinipankkovalmistuksen ajoista. Varusteissa käytettiin enenevissä määrin mahdollisimman hyvälaatuista terästä. Nämä teräsmateriaalit siirtyivät pankkorunkoihin, laukaistavien pankkojen tolppiin sekä myöhemmin laukaistavien ja kiinteätolppaisten pankkomallien kaikkiin rakenteisiin: - Olen ollut onnekas, että olen päässyt mukaan kehittämään kaikkia puutavara-autovarustemateriaaleja sekä niiden pinnoitusmenetelmiä alumiinista ruostumattomiin teräksiin sekä ultralujiin erikoisteräksiin. Ultralujien terästen sinkityksissä tuli yllättäviä ongelmia.

Teräkset räjähtelivät altaissa kuin rypälepommit - jotain oli tehtävä ja nopeasti. Raahen teräsmiehet ottivat asian vastuulliseen käsittelyyn ja perustivat sinkitysryhmän yhdessä Kokkolan sinkkitehtaan kanssa. - Sinkkiyhdistyksen kehitysjohtajana oli vanha koulukaverini Tapani Harju ja Raahen tehtaalla sinkitystä vei eteenpäin Mikko Arponen assistentteineen - myös Rautaruukin Hannu Indrénin rooli ultralujien teräspankkojen kehityksessä oli merkittävä, kertoo Jokela, joka on ollut mukana teräksien kuumasinkitysryhmässä vuodesta 1986 saakka. Seuraavan vuosikymmenen aikana Rautaruukin vastuulla oleva kehitysryhmä onnistui tekemään ns. vetyinhibiitin, jolla poistettiin kuumasinkityksen aiheuttamat rikkoontumiset sinkattavista rakenteista. - Otimme jauhemaalauksen (pulverimaalauksen) teräksiemme pinnoitusmenetelmäksi Vaasan Mansikkasaaren tuotannon aikana vuonna 1986-1992. Jauhemaalaus kuorma-autojen teräsvarusteiden pintakäsittelynä yleistyi. Pinnoitus oli muovimaisen hyvännäköinen, mutta näkymättömästi sienimäisen harvarakenteinen. Ongelmia tuli kasvamassa määrin kaikille jauhemaalia maantiekäyttöön ottaneille yrityksille, muistelee Jokela. Ensimmäinen palaute ongelmista tuli Kemiöstä merisuolaisessa ilmastossa ajelevalta Leif Funckilta: - Leif soitti jo muutaman viikon ajon jälkeen, että nyt näille pankoille sattuu jotain aivan outoa. Suola meni maalipinnasta ja maali irtoili suurina laikkuina. Samoja ongelmia esiintyi kuorma-autojen runko-osien pinnoituksissa. Ratkaisu löytyi Norjasta Jotunin tehtaalta, jossa oli kehitetty sinkkipohjamaali, ja sen käyttö poisti maalipintojen irtoamisen laikkuina. Olemme olleet jauhemaalauksen käyttäjinä ja kehittäjinä noin kolmekymmentä vuotta. Nyt uusimpana uutuutena Terminator -pankkojen jauhemaalauksessa käytämme sinkkipohjustusten päälle lakkaseosteisia pulverointia, joka on pinnaltaan tiiviimpi, kiiltävä ja auringonvaloa merkittävästi kestävä liituuntumatta.

TimberRoad-projekti

Jokela täytti heinäkuun alussa 75 vuotta ja nyt hän suunnittelee TimberRoad -projektia, jossa

KULJETUS

119

Pankkohistorian merkkipaaluja

2000-luvun alkuvuosina testattiin ja vertailtiin kaikki parhaat materiaalit ja niiden pintakäsittelyt alumiinista rosteriin ja ultralujiin teräksiin. Pankoissa päädyttiin ultralujiin SSAB:n erikoisteräksiin kahdella pinnoitusmenetelmällä: kuumasinkitys ja jauhemaalaus sinkkipohjustuksella.

2000-luku toi myös uuden tekniikan erikoisteräksiset TimberMaxx -apurunkopaketit, joiden rakenteissa oli paljon mullistavia ideoita.

Terminator XXL -pankkomallisto on 45 vuoden jatkuvan kehitystyön tulos.

suunnitellaan uuden tekniikan puutavaraperävaunu. Ensimmäisen aerodynaamisen kotelorunkoisen testiperävaunun Jokela suunnitteli ja valmisti jo vuonna 1991 - vaunu taitaa olla edelleen jossain ajossa... - Nyt esiteltävä tekniikka on täysin uutta ja tarkoituksena on säästää painoa, tuoda lisää kuormatilaa ja parantaa sekä aerodynamiikkaa että turvallisuutta. Pankkojen ilmanvastus on lähes samaa luokkaa kuin auton hytin ilmanvastus. Pankkojen aerodynamiikkaa Jokela on hionut jo vuosikymmeniä, mutta hänen laskelmiensa mukaan puolet ilmanvastuksesta tulee pankkojen alapuolelta.

- Siellä on rengasta, aksilaa, rungon välipalkkeja ja kaikenlaista häkkyrää. Rakenteet eivät ole enää tätä päivää ja niistä olisi jo aika päästä eroon. Jokainen raudanpala, joka on nyt haittana ilmanvastuksella, voidaan kääntää hyödyksi. Puutavara-auto on kaikista maantiekuljetuslaitteista huonoin aerodynaamisesti, vaikka se näyttää niin väljältä ja siistiltä. Jokaisessa kehitysprojektissa on aina ollut mukana myös kuljetusyrittäjiä. - Tarpeet tulevat kuljetusyrittäjiltä ja niihin keksitään parannuksia sekä kehitystä. Se yhteistyö on erittäin tärkeää, Jokela painottaa.

Aerodynaamisesti huippuunsa päällerakennettu Sisu herätti suurta huomiota vuonna 1991. Sen perään Alukarikka valmisti Vaasan Mansikkasaaren tuotantolaitoksessa aerodynaamisen, kotelorunkoisen perävaunun. Yhdistelmän polttoainekulutus pieneni merkittävästi ja liikenneturvallisuus parani.

1970-luku Ensimmäiset Heikki Jokelan suunnittelemat Alukarikka-alumiinipankot toimitettiin kesällä 1976 laihialaiselle Matti Uitolle. Seuraavat menivät Kuljetus Korpelalle Soiniin ja kolmas sarja syyskuussa Rinta-Könnölle Kauhajoelle. Ensimmäiset laukaistavat alumiinitolppaiset Alukarikat toimitettiin ”AlumiiniSisuun” Erkki Huttuselle Iisalmeen vuonna 1977. Näistä pankoista kehittyi karhuketjuton versio, joka poisti kokonaan vaarallisen kuorman päälle kiipeilyn. Samalla tolpat kevenivät 40 kilosta 30 kiloon. Alukarikoista tuli nopeasti suosituin pankko Suomen markkinoilla. 1980-luku Teräksisten laukaistavien pankkojen aikakausi alkoi kahdella perusmallilla - pyöräytettävämallisella teräsputkijatkeellisella Karikka ”PTK”-tyypillä ja alumiinijatkeellisella Karikka X1-mallilla. Vuonna 1986 markkinoille tuli aeropankot irtotolppamallia jatkeella ja kaksi laukaistavatolppamallia jatkeella automaattisella laukaistavan ketjun vedolla sekä automaattisella tolppavälysten poistolla. Vuosikymmenen lopussa teräspankot ja teräksiset apurunkopaketit tulivat vahvasti mukaan tuotantoon. Alukarikalla markkinajohtajuus Suomessa vuosina 1988-1993. 1990-luku Ennen lamarysäystä Jokela kehitti superkevyen ja aerodynaamisen Magnum-reikäpankon, jonka kehitystyö tyssäsi vuonna 1993 alkaneeseen lamaan ja sen korvasi Kurikan Velsalla Jokelan suunnittelema SisuForest -pankkotyyppi sekä kiinteätolppaiset Teräs 050 ja 070 ”tikkupankot”. VikingForest -pankkoja valmistettiin Partekin Kolarin konepajalla ja myöhemmin WeckNurilla Nummelassa. Näissä pankoissa oli ensimmäisenä tolppien liukuesteet yhdessä VR:n junapankkomallien kanssa. 2000-luku Yhteistyö Ruukin ja Outokummun kanssa toi markkinoille kuumasinkityt pankot irtotolppaisina ja myöhemmin sinkittyinä Terminatoreina. Rosteritolppia Jokela oli kehittämässä ja koetestaamassa noin viiden vuoden ajan. 2010-luku Ruukin teräksien kehitystyö toi Terminatoreihin ultralujan ja säänkestävän Strenx 960W teräksen mikä mahdollisti markkinoiden suurimman kuormatilan. Vuonna 2017 Terminator XXL aero 6 ja 8 -pankkomallit tulivat markkinoille.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Suomen ja Euroopan suurin itsenäisistä korjaamoyrittäjistä koostuva raskaan kaluston korjaamoketju.

h ck 24 Top Tru alvelu - ja tiep hinaus 477 275 (09) 37

1/202

36900

1890

1

(15,24)

Bluetooth FM-lähetin/ autolaturi/handsfree

(297,58)

RASK

LUS AAN KA

TON KO

OK RJAAM

ETJU

880-FM

Peruutuskamera langaton

1390

7” LCD-monitoiminäyttö, digitaalinen laiteparikoodi, tallennustoiminto SD-kortille, 12-24 V.

t jouklasiseille! usitar ti

Ka

raskaa

265

USB-laturi 12/24 V, 3,4 A 880-USBTURBO

1790

at 00 on amm n kalust Peruutuskamera langallinen

(14,44)

(213,71)

USB-laturi

5” LCD-monitoiminäyttö, 12-24 V

12/24 V, 4,4 A

880-SV119

880-USBTURBO3

@TopTru

Full HD, 12/24 V, 2,4”, infrapunahämärätoiminto

Full HD, 12/24 V, 1,5" HD-näyttö, infrapunahämärätoiminto, Wi-Fi, GPS, liikkeentunnistin

(63,71)

880-DVR3

velua amopal lla do attitai la.

00

219

arkku Pori-Söörm Raahe Rovaniemi Savonlinna Sodankylä Tampere ki Tolosenmä Tornio Turku Vantaa Vantaa Vantaa Varkaus

Kone Oy Ranttiän Oy A. Kotila Metal Oy North opalvelut KM Huolt Auto Oy Oy Tunturi Autokeskus Oy jarrut Lielahden Yhdistelmä Oy Karjalan Autohuolto Kemin Oy Autotyö Turun Oy Hyvönen te Oy Kari T. Kuljetuslai Suomen a to Oy Vanta a-autohuol Vistema Kuorm Varkauden

8823ACL

00

219

12 V, USB/AUX-in/BT -soitin

(176,61)

JOUS! Y TAR JA – KYS

00

79

880-FLEXPLUS

(63,71)

8

2

aurinkovisiiriin Top Truc

1990

toa verko ssa: top truck.fi

Bluetooth HF-korvakuuloke

Pori-Söör markku Raahe

Rovaniem i Savonlinn a Sodankylä Tampere Tolosenmä ki Tornio Turku Vantaa Vantaa Vantaa Varkaus

k Suo 880-JB palvelut men kotisivu arjonna ilta löyd sta, ät tuor eim inä. ajankohtais ista uuti mat tiedot toim itusmyynt vain toim sista sekä ipisteist Hinnat sisältävät arvonlisäveron. Suluissa veroton hinta (alv 0 %). eista korjaam 922-GT12 ä Osa tuott oketjun ja paikallisesta älöittäin. toiminna ella myym aa vaihd sta. a saatt 880-ANY6

Ranttiän Kone Oy A. Kotil a Oy North Metal KM Huol topalvelut Tunturi Oy Auto Oy Lielahden Autokesku Karjalan Yhdistelm s Oy Kemin Autohuolt äjarrut Oy o Oy Turun Autotyö Oy Kari T. Hyvönen Oy Suomen Kuljetusla Vistema ite Oy Vantaa Varkaude n Kuor ma-autoh uolto Oy

Oheisesta linkistä pääset tutustumaan lehteen

evalikoim ä. Tuot

10-p 22,5",

K

t voimassa Tarjoukse

/lämpöKylmä laukkuV 24 L, 12

6

maton Ruostu seli ehäkap pulttik ulttinen 797-2 25TIR

14

8823AGN

90

(16,05)

Puhelinpidike

2,1 A 929-USB5

Alajärvi (208 ,87) Alavus Autosähk ö Forssa Hyötyajon Arvo Männikkö Oy euvohuolt 9ppila toimintoa Forss 12/24 V, max. 3,1 A Hum o JT-A an Lava Kokk sunmaa ja Huol Iloma 966-20001 Oy929-USB4 ola Humppila ntsi to Oy Kristiinan n Meta Konehuolt Joensuu lli Arskan kaupunki o Kone Oy Kuhmo KRS Auto KTP Oy Juva Konekorja Center Kuopio amo Riiko Kuhmon Kannus Juvan Raskasko nen Oy Auto Kuusamo Kuopion ne Karvia Kannukse Oy Rekkahuo Oy Lahti n Kulje KKP-Tuota lto Kaustinen tustekniik Kumet nto Oy Oy Lappeenra ka Oy Huoltopal Kemi Pohjanmaa nta velu Viita Lohja MMK-Pow n Rask nen Oy Kemijärv Kemin asvaruste er i Autohuolt Oulu Oy Truck Serv Oy Keuruu o Oy Tunturi ice Lohja Auto Oy Pieksämäk Wihelän Lielahden i Konepaja Oy Pietarsaar Autokesku Länsiväyl Oy i än s Oy Auto Pihtipuda Truckshop ja Kone (30,56) s korjaamo Häggblom Pori Pihtiputa Ky Ab Oy (16,05) an Porin Auto Ajokonekorjaam Bluetooth handsfree (40, 24) työ Oy o Oy

1990 4990 37

.fi

ptruck

–201 (84,68) vm. 1993

Autosoitin

LLE

ITA MA

ÖS MU

ANA MY SAATAV

rkiksi: Esime as lasi FH, kirk Volvo 3

10500

(7,98)

USB-monitoimilaturi

Kattava a kaikille hyötyajoneuv merkeill ojen ko rja e. ylasi FH, säv Volvo –2013 ja laad Vahvalla am amopalvelua vm. 1993 matti 90 90ukkailla va Toimipi (12,02) raosilla. taidolla 00 steet (7,18) ja ä tie LED-varoituskiekko USB-laturi,lisä upotettava 59 880-DVR4

880-SONY3

(176,61)

i

Autokamera

Autokamera

Alkaen

ckSuom

to

ruck.fi 00 79pt 990

2990

(24,11)

in a-autoih it kuorm Tuulilas

UUTUUS

(11,21)

880-SV127

1 asti tai

30.6.202

n kuin

niin kaua

erää riittä

Kausitarjoukset on julkaistu! Tutustu tarjouslehteen kotisivullamme tai Facebookissa ja käy toimipisteissämme nopeasti, sillä tarjouksia on vain rajoitettu erä.

www.toptruck.fi TopTruckSuomi

Kattavaa hyötyajoneuvojen korjaamopalvelua kaikille merkeille. Vahvalla ammattitaidolla ja laadukkailla varaosilla.

Top Truck päivystys: (09) 37 477 275

VARAOSAT

PAINEILMAJARRUOSAT

JARRUPALAT JA -NAUHAT

PAINEILMAJARRUOSAT

JARRUSATULAT

PAKOPUTKISTOT

KYTKINPAKETIT

MOOTTORIN OSAT

ISKUNVAIMENTIMET

ILMAJOUSET

OHJAUKSEN OSAT

SUODATTIMET

Koivunen Oy Oulu Oritkarintie 6, 90400 Oulu Puh. 010 6501 510 Sähköposti: oulu@koivunen.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS

121

Hyötyajoneuvoteollisuuden keskeiset trendit ovat saaneet uuden Iveco Dailyn ottamaan viimeisimmän harppauksen kehityksessään. Sen perustana ovat monipuolisuuden, vakauden, kestävyyden ja suorituskyvyn ydinarvot, jotka ovat tehneet siitä segmenttinsä suosikkiajoneuvon jo 40 vuoden ajan. Siinä on innovatiivisia ja asiakaslähtöisiä ratkaisuja, jotka tekevät siitä erittäin mukautuvan, interaktiivisen, yhteistyökykyisen ja liitettävän ajoneuvon - sukupolvensa innovatiivisimman kevyen hyötyajoneuvon ja asiakkaan älykkään kumppanin.

Iveco Daily uudistuu vieläkin paremmaksi IVECO esitteli Uuden Dailyn jälleenmyyjäverkostolleen ja kansainväliselle lehdistölle suorassa digitaalisessa tapahtumassa.

M

alliuudistus toi Dailyyn kaivattuja ja edistyksellisiä uudistuksia, mitä tekevät palkitusta ajoneuvosta aiempaakin paremman.

Älykäs mukautuva AIR-PRO -ilmajousitus

Uusi Daily esittelee vallankumouksellisen AIR-PRO-ilmajousituksen, joka mukautuu jatkuvasti käyttötarpeisiin ja tarjoaa ainutlaatuisen sujuvaa ja turvallista ajoa kuljettajalle ja kuormalle. Ainutlaatuinen AIRPRO Continuous Damping Control (CDC) ‑yksikkö reagoi lähes välittömästi tiessä oleviin vaurioihin. Se laskee 10 millisekunnin välein kunkin iskunvaimentimen ihanteellisen paineen, jotta järjestelmä reagoi mahdollisimman dynaamisesti ajo-olosuhteisiin. 25 % pienempi tärinä tekee ajokokemuksesta äärimmäisen mukavan. Älykäs AIR-PRO-järjestelmä mukautuu myös kuljettajan toiveisiin ja antaa hänen hallita jousitusta. Kuljettaja voi valita mukavuuden Soft-asetuksella, optimoida käsittelyä ja kallistuk-

sen hallintaa täydellä kuormalla valitsemalla Load-asetuksen tai antaa järjestelmän itse hallita jousitusta mukautuvien parametrien mukaan Auto-asetuksella. AIR-PRO-jousitus mukautuu ajoneuvon kuormaan, mikä vähentää kallistuskulmaa mutkissa 30 %, parantaa kuljettajan turvallisuutta ja suojaa kuormaa. AIR-PRO-jousitus tekee lastauksesta ja purkamisesta helppoa ja tehokasta säätämällä ajoneuvon alustan korkeutta alle 10 sekunnissa. Muistitoiminnon avulla käyttäjä voi syöttää muistiin kohdistuksen usein käyttämiinsä lastauspaikkoihin, minkä ansiosta ajoneuvo on aina valmiina lastausta ja purkua varten.

polttoainetaloudelliseen ja turvalliseen ajoon. IVECO Driver Pal vie Dailyn liitettävyyden uudelle tasolle. Sen avulla on helppo käyttää IVECO ON ‑liitettävyyspalveluita, jotka on kehitetty tukemaan asiakkaiden liiketoimintaa ennakoivasti ja tehokkaasti. Toinen erikoisominaisuus on MYCOMMUNITY, jonka avulla kuljettaja voi kommunikoida kuljettajayhteisön kanssa. Kuljettajat voivat neuvoa toisiaan ja pyytää tietoa liikenneruuhkista ja muista häiriöistä ja välttää näin turhia pysähdyksiä ja viivästyksiä. Automaattinen käännöstoiminto auttaa ylittämään kielimuurin.

IVECO Driver Pal kuljettajan äänikumppani

Uusi manuaalivaihteisto

Uudessa Dailyssa on IVECO Driver Pal, uraauurtava kuljettajan ääni- ja digitaalikumppani. Se on täysin integroitu Alexa -teknologiaan, joten kuljettaja voi tuoda digitaalisen elämänsä autoon, olla puheen avulla vuorovaikutuksessa ajoneuvonsa ja ajoyhteisön kanssa ja käyttää IVECO:n liitettävyyspalveluita. Alexan perusominaisuuksien lisäksi IVECO Driver Pal tarjoaa Amazon Web Servicesin kanssa kehitetyn ainutlaatuisen MYIVECO-ominaisuuden, jonka avulla kuljettaja voi tarkistaa ajoneuvon kunnon, määrittää ja hallita navigointijärjestelmää, pyytää tarvittaessa apua ja pyytää ajotyyliä koskevia vinkkejä

Uudessa Dailyssa on uusi 6 -portainen manuaalivaihteisto, joka tarjoaa erinomaisen ajokokemuksen luokkansa nopeimmalla ja tarkimmalla vaihteenvaihdolla. Tämä tekee siitä kaupungeissa ajavien kuljettajien suosikin, koska pitkät ratin takana vietetyt päivät ovat sen ansiosta mukavampia. Uusi vaihteisto auttaa myös alentamaan kokonaiskustannuksia (TCO). 2,3-litrainen moottori on yhdistetty samaan kytkimeen kuin 3,0-litrainen moottori, mikä parantaa vakautta vaikeimmissa tehtävissä ja lisää kestävyyttä jopa 18 prosenttia. Uusi vaihteisto ei vaadi öljynvaihtoa, sillä väliä on pidennetty 350 000 kilometriin, mikä osal-

taan vähentää huolto- ja korjauskustannuksia jopa 4 %.

Uudet istuimet

Uudessa Dailyssa on täysin uudet istuimet, joiden istuimen ja ja selkänojan keskityynyt ja niskatuki ovat memory foamia - alan ensimmäisenä kevyissä hyötyajoneuvoissa. Memory foam muovautuu kehon mukaan ja jakaa painon tasaisesti vähentäen painehuippuja jopa 30 %. Tämä tekee istuimista huippumukavat ja suojaa selkäkivuilta. Sivuosat ovat 15 mm paksumpaa memory foamia, mikä parantaa sivusuuntaisen liikkeen hallintaa, turvallisuutta ja ajokokemusta. Pidempien ihmisten on mukavampi istua 20 mm pidemmällä ja 15 mm paksummalla etutyynyllä, joka tarjoaa paremman tuen pitkille jaloille. Istuimen puoleinen kotelo ja säätövivut on suunniteltu uudelleen, jotta ajoneuvoon nouseminen ja siitä poistuminen olisi helpompaa. Tämä on ihanteellinen ratkaisu ovelta ovelle ‑kuljetuksiin ja pakettien toimitustehtäviin, jotka vaativat jatkuvaa autosta nousua.

Suorituskykyä ja kestävyyttä

Uusi Daily on edelleen uskollinen maineelleen monipuolisena ajoneuvona laajan moottorivalikoimansa ansiosta. Se on ainoa ajoneuvo, johon on tarjolla kaksi moottoria, jotka on optimoitu tuottamaan parasta suo-

rituskykyä jokaisessa tehtävässä. 2,3-litrainen F1A, jonka teho on 116–156 hv (saatavana kevyiden ja raskaiden tehtävien tyyppihyväksynnällä) ja 3,0-litrainen F1C jonka teho on 160-207 hv. 2,3 -litraisen F1A-moottorin polttoainetaloudellisuus on erinomainen: se säästää polttoainetta jopa 6 % WLTP-syklissä edelliseen malliin verrattuna. Vääntö on parantunut jopa 15 % uuden manuaalivaihteiston ansiosta, mikä parantaa Uuden Dailyn suorituskykyä vaativissa käyttötilanteissa ja sen korirakenteiden monipuolisuutta voiman ulosottovaatimusten suhteen. Uusi Daily on edelleen uskollinen kutsumukselleen vastuullisena ajoneuvona 3,0-litran CNG-moottorillaan, joka tarjoaa tehokasta ja reagoivaa suorituskykyä 136 hevosvoimallaan ja 350 Nm:n vääntömomentillaan. Uusi Daily noudattaa Euro 6D Final- ja Euro VI-E ‑standardeja ja saavuttaa vaatimustenmukaisuuskertoimen 1 (CF=1) jopa määräyksiä paremmin. Se tarkoittaa, että ajoneuvo alittaa päästörajat aidoissa olosuhteissa ja koko elinkaarensa ajan. Se käyttää kaksinkertaista pakokaasujen jälkikäsittelyn SCR -järjestelmää, joka on täysin uudistettu hoitamaan samat tehtävät kuin aiemmissa malleissa. Sillä ei ole vaikutusta ajoneuvon koriominaisuuksiin, vaan se säilyttää Dailyn legendaarisen monipuolisuuden.


122

KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Täyssähköinen joustavasti asiakkaan käyttötarpeisiin mukautuva Renault Trucks Master Z.E. pakettiautomallisto on täydellinen vastaus kaupunki- ja taajama-alueiden kuljetustarpeisiin, joihin voi tulevaisuudessa tulla liikennöintirajoituksia niin melun kuin päästöjen suhteen.

Suomen ensimmäinen Renault Trucks Master Z.E. sähköpakettiauto lähti liikenteeseen Verkkokaupan ja kotiinkuljetuspalveluiden voimakas yleistyminen lisäävät jakeluliikennettä erityisesti kaupungeissa. Tulevaisuudessa yhä useammin huonekalut, kodinkoneet ja paketit liikkuvat täysin päästöttömästi sähköllä. Volvo Truck Center Vantaalla luovutettiin Suomen ens i mm ä i nen Renault Trucks Master Z.E. -täyssähköpakettiauto Hakonen Solutions Oy:lle.

H

akonen ottaa auton käyttöön pilottihankkeessa pääkaupunkiseudulla, missä sähköisen jakeluliikenteen ympäristöedut pääsevät näyttämään heti kyntensä. Renault Trucks Master Z.E. vahvistaa Hakonen Solutions Oy:n asemaa ympäristöä säästävien Last Mile -kuljetuspalveluiden johtavana tarjoajana Suomessa. - Hakonen Solutions Oy on noin 100 ajoneuvollaan Suomen johtaviin kuuluva jakelupalveluyritys Suomessa. Päästöttömästi ja lähes äänettömästi kulkeva

likkö Jarno Liikanen ja jatkaa: - Meillä on takana pitkä ja hedelmällinen yhteistyö Renault Trucksin kanssa ja aikaisempiin kokemuksiin peilaten meillä on korkeat odotukset nyt käynnistyvälle pilottihankkeelle.

Tärkeä merkkipaalu

Volvo Truck Center Vantaan Renault Trucks myyjä Mika Saari (vas,) ja Renault Trucksin myyntijohtaja Pasi Gerpe (oik.) luovuttivat Suomen ensimmäisen Renault Trucks Master Z.E. -täyssähköpakettiauton Hakonen Solutions Oy:lle.

kyvykäs Renault Trucks Master Z.E. -pakettiauto tukee erittäin hyvin hiilijalanjäljen ja ympäristövaikutusten vähentämiseen sitoutuneen perheyhtiön vastuullisuustavoitteita. Kehitämme kotiintoimitusten voimakkaasti yleistyessä kaupunkijakeluamme mahdollisimman sujuvaksi ja ympäristöystävälliseksi, Hakosen toimitusjohtaja Matti Pohjola kertoo. Vuodesta 1918 alkaen kuljetus palvelualalla toiminut ja myöhemmin jakelu-, asennus-, huol-

to- ylläpito-, käyttöönotto- ja kierrätyspalveluista aina muuttoja toimitilapalveluiden kokonaispalvelutarjoajaksi laajentunut Hakonen Solutions Oy pyrkii noudattamaan toiminnassaan kestävän kehityksen periaatteita ja ilmastokriisin torjuntaa edistäviä ratkaisuja mahdollisimman kattavasti. Auton luovutti Hakonen Solutions Oy:n kuljetuspäällikkö Jarno Liikaselle Volvo Truck Center Vantaan Renault Trucks myyjä Mika Saari.

- Erillisellä kuormakorilla ja alas taittuvalla ajosillalla varustettu täyssähköpakettiauto Renault Trucks Master Z.E. yltää jopa yli 120 kilometrin toimintamatkaan. Se tarjoaa vastauksen päästöttömien kuljetusratkaisujen asiakaslähtöiseen tarpeeseen, kertoo Mika Saari. - Valitsimme Renault Truck Master Z.E:n ominaisuuksiensa ansiosta yhdessä asiakkaamme kanssa toteutettavan pilottihankkeen keulakuvaksi, sanoo Hakonen Solutions Oy:n kuljetuspääl-

Renault Trucks on tutkinut ja kehittänyt täyssähköisiä hyötyautoja aina 2000-luvun taitteesta lähtien. Ensimmäiset täyssähköiset Renault Trucks kuormaautot esiteltiin markkinoille vuonna 2008. Nyt myös Suomen markkinoilla tarjottava toisen sukupolven Renault Trucks Z.E. -mallisto on kehitetty yhdessä kuljetusyritysten kanssa tavoitteena turvallisten ja kustannustehokkaiden kuljetusten tarjoaminen nyt ja tulevaisuudessa. - Tämä on ensimmäinen täyssähköinen auto, jonka Renault Trucks toimitti Suomeen. Auton luovutus on hieno merkkipaalu jatkuvasti kasvavassa ajoneuvojen sähköistymisessä. Asiakkaiden kiinnostus sähköisiä hyötyajoneuvoja kohtaan on noussut merkittävästi viimeisen vuoden aikana. Renault Trucks vastaa kysyntään tarjoamalla ajoneuvot pakettiautoista 3-akselisiin kuorma-autoihin asti ja täysin sähköllä toimivina, maahantuontiyhtiö Volvo Finland Ab:lla Renault Trucksin myyntijohtajana toimiva Pasi Gerpe kertoo.


66 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI METSÄALAN AMMATTILEHTI

RASKAS KULJETUS VAATII LAADUKKAAT VARAOSAT

osasto: U337 TERVETULOA!

Onnin Auton laajasta valikoimasta löydät raskaan liikenteen varaosat joka tilanteeseen. Laadun ja saatavuuden takaavat neljäkymmenvuotisen historian aikana valikoituneet luotettavat valmistajat. Asiantunteva ja ystävällinen asiakaspalvelumme auttaa löytämään sopivat varaosat lähes kaikkiin raskaan liikenteen ajoneuvoihin. Soita ja tee tilaus – toimitamme varaosat nopeasti Suomen joka kolkkaan! • Euroricambi: voimansiirron osat • Sabo: iskunvaimentimet & ilmajouset • Gates: hihnat & kiristimet • Frasle: jarrupalat

Soita ja tilaa 010 281 7001 Maahantuomme mm. seuraavia tuotemerkkejä:

www.onninauto.fi


124

KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

PSA yhtymän Citroen e-Jumpy ja Peugeot e-Expert sähköpakettiautojen toimintamatkat ovat pisimmillään yli 300 km, mikä nostaa sähköauton varteenotettavaksi vaihtoehdoksi myös koneurakointi ja huoltoautokäytössä.

Ranskalainen menestyskonsepti Peugeot ja Citroen ovat nousseet lyhyessä ajassa yhteiseen tekniikkaan ja korirakenteeseen perustuvilla täyssähköpakettiautoillaan ajoneuvoluokan markkinajohtajiksi Suomessa. Menestyksen taustalla on kattava mallivaihtoehtojen kirjo ja pisimmillään jopa 330 km toimintamatka sekä siedettävät latausajat ja järkevä hinnoittelu.

K

evään kynnyksellä Citroen ja Peugeot laajensivat useimpiin käyttötarkoituksiin venyvää täyssähköpakettiautojen mallistojaan entisestään, tuomalla tarjolle jopa kuudelle matkustajalle asialliset tilat tarjoavat Crew Cab mallit Citroen e-Jumpy ja Peugeot eExpert -malleista. Merkittävää Crew Cab -malleissa on se että lisäistuimien hintalisä jää perusmalliin verrattuna autoveroineen vain noin 3500 euroon. Polttomottorilla varustetussa autossa hintalisä olisi helposti viisinumeroinen. Syy löytyy hiilidiok-

Sekä rahdin- että matkustajien kuljetukseen soveltuvassa ja ajoneuvoluokassaan erinomaiseen toimintamatkaan yltävässä Crew Cab -mallissa on istumapaikat kuudelle.

sidipäästöön perustuvasta autoveron laskentakaavasta. Nollapäästöisissä henkilö- ja pakettiautoissa autoveron osuus on varsin matala, niinpä autoveron osuus jää molempien valmistajien mallivaihtoehdoissa 1100 1500 euron välimaastoon. Olipa autossa sitten lisäistuinrivi tai ei. Hintahaitari asettuu molempien valmistajien kohdalla reilun 43 000 ja reippaan 53 000 euron

hintahaarukkaan. Hinnat alkaen malleissa on vähemmän kuormatilaa ja kapasiteetiltaan 50 kWh ajoakut. Vajaan vuoden myyntikokemuksella Suomessa ovat nousseet suosituimmiksi pisimmällä eli XL koripituudella ja kapasiteetiltaan 75 kWh:n akuilla varustetut vaihtoehdot. Voimanlähde on mallista riippumatta 100 kW/136 hv sähkömoottori, mikä tarjoaa perintei-

siin polttomoottoreihin verrattuna varsin tasaisen ja rivakan etenemiskyvyn.

Myytinmurtaja

Sähköautoiluun liittyy paljon vahvoja uskomuksia ja olettamuksia. Vastikään arvostetun International Van of the Year 2021 -tittelin saanut sähköpakettiauto Peugeot e-Expert kumoaa ominaisuuksillaan monet sähkö-

autoiluun liitetyt pinttyneet myytit esimerkiksi toimintasäteestä ja sähköauton soveltuvuudesta talvioloihin. Suurin osa sähköautoista ladataan joko kotilatauspisteessä tai työpaikalla. Auton mukana tulee tarvittavat latauskaapelit sekä hitaaseen että nopeaan lataukseen. Suuri osa asiakkaista hankkii kohtuullisesti hinnoitellun ja lautausta nopeuttavan Wall Box -latausaseman. Julkiseen latausverkostoon kuuluu tällä hetkellä Suomessa jo yli 4000 latausasemaa ja niiden määrä kasvaa koko ajan. e-Expertin akun voi ladata tyhjästä 80 prosentin varaustasoon nopeimmillaan jopa puolessa tunnissa. Suomen maahantuontiohjelmaan kuuluvat e-Expertit on varustettu 11 kW:n ajoneuvolaturilla, joka mahdollistaa nopean latauksen sekä julkisen pikalatauksen jopa 100 kW teholla. Ajoakut on sijoitettu auton pohjaan, tavaratilan lattian alle, joten tavaratila on yhtä tilava kuin polttomoottoriautossa, suurimmillaan 6,6 m3. Akkupaketin koosta riippuen e-Expertissä on kantavuutta reilusta 900 aina liki 1200 kg asti. Suurin perävaunumassa on 1200 kg, mikä riittää useimmille. Kenties eniten sähköauton käyttöön liittyvä keskustelunaihe liittyy toimintamatkaan ja tietenkin talvikäyttöön. Peugeot


METSÄALAN AMMATTILEHTI e-Expertissä on esilämmitystoiminto sekä matkustamolla että ajoakuilla. Esilämmityksellä on merkittävästi lisäävä vaikutus auton toimintamatkaan talvikeleillä. Kesähelteillä auton matkustamon voi puolestaan esijäähdyttää haluttuun lämpötilaan. Esilämmityksen ja -jäähdytyksen käyttö onnistuu vaivattomasti MyPeugeot-sovelluksen avulla. Peugeot e-Expertin talvikäyttökokemuksiin on perehtynyt muun muassa kangasalalainen sähköautobloggaaja Marko Saarenketo, joka lähti ennakkoluulottomasti ratkomaan talviajoon liittyviä myyttejä ajamalla Tampereelta Nuorgamiin helmikuussa 2021, juuri kovimpien pakkasten aikaan. Saarenkedon tarkoituksena oli kerätä ja jakaa kokemuksia sähköautoilusta arktisissa olosuhteissa. Utsjoelle saavuttaessa auton mittariin oli kertynyt Tampereelta lähdön jälkeen 1196 kilometriä. Aikaa matkantekoon oli kulunut kaikkiaan 31,5 tuntia, josta lataamiseen 14 tuntia ja 12 minuuttia. Pisin eli seitsemän tunnin mittainen lataustauko ajoittui Saariselälle. Menomatkan keskikulutukseksi auto laski 31 kWh/100 km, joka on Saarenkedon mukaan varsin kohtuullinen auton koon, korkean ilmanvastuksen ja rahdin huomioonottaen. Latauksille kertyi hintaa 65,98 euroa eli 5,52 euroa/100 km. - Totta kai tällainen reissu vaatii ennakkosuunnittelua ja sellaista asennetta, että lataustaukoja maltetaan pitää säännöllisesti, Saarenketo summaa reissun oppeja. Esimerkiksi Sodankylästä ylöspäin ei käytössä ole enää yhtään pikalaturia, ja jo sitä edeltävä etappi Ivalosta Sodankyläänkin täytyi suunnitella huolella. Utsjoella autoon saatiin virtaa rakennustyömaalta. - Täytyy sanoa, että sähköpakettiauto olisikin mitä erinomaisin työkalu rakennustyömailla töitä tekeville, jotka voisivat ottaa työpäivän aikana lataukseen sähköä työmaakeskuksesta. Tuolloin parinsadan kilometrin työmatka suuntaansa ei olisi mikään ongelma. Ennen koko maan kattavan

KULJETUS

125

julkisen latausverkoston valmistumista sähkökäyttöinen pakettiauto tarjoaa suurimmat etunsa taajama-alueiden kuljetuksissa. Tilastokeskuksen mukaan pakettiautoilla ajetaan Suomessa keskimäärin noin 60 kilometriä arkipäivässä, joten Sekä Citroen e-Jumpyn että Peugeot e-Expertin 230 - 330 km (ajoakun kapasiteetista riippuen) toimintamatka on useimmille riittävä. Suomessa sähköautot tekevät vasta tuloaan tavara-autopuolelle ja tähän asti kerätyt kokemukset vaikuttavat lupaavilta.

Edullinen ja ekologinen

Ekologisia kuljetuksien pioneeri A2B Oy:n kuljetuskalusto on rakentunut yrityksen perustamisesta, vuodesta 2010 lähtien vaihtoehtoisilla käyttövoimilla kulkevaan ajoneuvokantaan. Viime syksynä A2B toi pääosin biokaasuautojen varaan rakentuvaan ajoneuvokantaan ensimmäisen Peugeot e-Expert täyssäköpakettiauton. Yrityksen perustaja ja toimitusjohtaja Tero Kakko kertoo kuljettajien antaneen innokkaasti palautetta e-Expertistä: - Se on juuri passeli meidän käyttöömme ja erittäin hyvä ajettava. Lisäksi se on laadukkaan oloinen ja myös ulkoisesti varsin näyttävä kokonaisuus. Kakko uskoo, että sähköautojen osuus tulee kasvamaan yrityksessä: - Sähköautot ovat ehdottomasti iso osa tulevaisuuttamme ja tulemme varmasti tilaamaan niitä lisää nyt kun toimintamatkat ovat kasvaneet jo yli 300 kilometriin. Niiden ehdottomiin valttikortteihin kuuluu lisäksi muun muassa hiljaisuus, joka on erittäin arvostettava ominaisuus, kun liikumme kaupunkien keskustoissa iltamyöhään tai aamuvarhaisella. A2B:llä on omat latausasemat Helsingin Metsälän terminaalilla, jotka takaavat sen, että tien päälle lähdetään aina täydellä akulla ja lämpimällä autolla. - Omasta latauspisteestä ladattuna ja nykyisillä sähkön hinnoilla ajaminen on ollut todella edullista, Kakko kiittelee.

Käytännöllisyydellä ja erinomaisella ajettavuudella ihastuttanut Peugeot e-Expert on jo lyhyessä ajassa noussut A2B Oy:n kuljettajien suosikiksi.

Kangasalalainen sähköautobloggaaja Marko Saarenketo keräsi käyttökokemuksia Peugeot e-Expert sähköautosta Suomen Lapissa jopa 30 asteen pakkasilla.


126

KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Renault Express Blue dCi 95 3.3 m3

Torpparista siniveriseksi Uusi Renault Express tarjoaa kenties markkinoiden parhaan vastineen sijoitetulle rahalle. Voimalinja perustuu valmistajan menestysreseptiin ja runsaan lisävarustevalikoiman ansiosta mukavuuden saa nostettua pienellä rahalla kelvollisesta ensiluokkaiseksi. Asiallisen maavaran ansiosta Expressillä pärjää myös pääteiden ulkopuolisissa kuljetuksissa.

R

enaultin tavara-autoperheeseen täysin uutena mallina tuotu ja valmistajan hinnastossa Kangoon alapuolelle sijoittuva Renault Express on käytännössä päivitetty painos Dacian huippusuositusta ja kompaktista Dokker pakettiautosta. Ainoastaan yhtenä koripituutena myytävää Expressiä tarjotaan Kangoon rinnalla edullisempana vaihtoehtona. Markkina-asetelmasta tulee vähintäänkin mielenkiintoinen, sillä Express asemoituu niin kuormatilan kuin varusteiden osalta samoille kuutiometreille pian markkinoille tuotavan lyhytkorisen Kangoon kanssa. Aikaisemman Dokkerin huikean menestyksen salaisuutena oli tietysti yrittäjäystävällinen hinnoittelu. Takavuosina Dacian tavaraauton sai huokeimmillaan noin 15 000 eurolla. Renault yhtymän hierarkiassa torpparista siniveriseksi nousun myötä myös hintapyyntejä on hilattu ylös päin. Tosin niin on tehty myös tekniikalle ja varusteille.

Hyvin tavaratilaa

Renault Express tarjoaa kovalla väliseinällä 3,3 kuution

tilan kanssa alle viiden litran keskikulutusĺukemat lienevät saavutettavissa.

Rahalle vastinetta?

Dacia Dokkerin muodonmuutos Renault Expressiksi sujui keulaa ja perää uudistamalla. Lopputulemaa voi luonnehtia onnistuneeksi.

tavaratilan, yli 600 kilon kantavuuden ja kokoluokkansa leveimpiin lukeutuvan (716 mm) liukuoven lastausaukon. Myöhemmin tarjolle tuotavan verkkoväliseinän ja alas taittuvan vänkärin penkin kanssa kuormatilaa on tarjolla jopa 3,7 kuutiometriä. Samalla kuormatilan suurin pituus kasvaa reilusta 1,9 metristä noin 2,5 metriin. Kuormatilaa on siis varsin mukavasti 4,4 metriselle autolle. Ja mikä yllättävintä tiloja ei ole ryöstetty matkustamoa pienentämällä. Expressin ohjauspyörän taakse sopii kelvollisesti piempikin kuljettaja. Vetokykyä Express tarjoaa perävaunutyypistä riippuen 685 - 1 200 kg. Hintaa alkuperäiselle vetokoukulle jää kohtuulliset noin 560 euroa.

Vähäpäästöinen diesel

Suomessa Renault Expressin voimanlähteenä on uusimman sukupolven 1,5 litran Blue dCi -turbodieselmoottori, joko 75 tai 95 hevosvoimaisena vaihtoehtona. Pakokaasut pelkistetään viimeisimmän Euro 6 -päästötason mukaisiksi urealiuoksen avuin. Vaihteistona on aina kuusiportainen manuaali. Teholtaan 75 hevosvoimaisen mallin hintapyynnit alkavat noin 19 500 eurosta ja 1000 euron lisähinnalla

saa 20 hevosvoimaa lisää.

Käytännöllinen

Kustannussäästöjen asemesta laatua ja mukavuutta painottavassa ohjaamossa on uudet vahvistetut istuimet, enemmän säilytystiloja ja ergonomiakin on entistä parempi. Kojelauta on täysin uusi, samoin monitoimiohjauspyörä. Kojelaudassa ja ovipaneeleissa on nyt runsaasti erikokoisia lokeroita pikkutavaroille. Hansikaslokeroon ja kojelaudan päällä olevaan säilytystilaan on valittu lisähinnasta tarjottavat kannet. Myös apumiehen aurinkolippaan sovitettu laajakulmapeili on lisävarusteiden puolelta. Hintaa edellä mainituille kertyy yhteensä reilut 300 euroa, mikä tuntuu lievästi korkealta ajoavustinpakettiin verrattuna. Maahantuojalta lainatussa esittelyautossa on liki kaikki tarjolla olevat tehdaslisävarusteet, joita tarjotaan joko yksittäin tai varsin houkuttelevasti hinnoiteltuina varustepaketteina. Näistä maininnan arvoisia ovat esimerkiksi noin 500 euron lisähinnalla tarjottava ajoavustinpaketti, joka sisältää 8-tuuman Easy Link -kosketusnäytön lisäksi kehittyneet matkapuhelintoiminnot, peruutuskameran, katvealueen

Kuormaus sujuu vaivatta auton kokoon nähden kookkaista lastausaukoista. Enimmillään 180° avautuvat takaovet mahdollistavat lastauksen vaikkapa trukilla. Rahtiosastolla on pituutta 191, korkeutta takaovien kohdalta 110 cm, suurin korkeus on noin 125 cm ja kantavuutta liki 600 kg. Liukuoven luukusta sopii teholava kyytiin.

Mikäli moottori- ja vaihteistovaihtoehtojen niukkuus ei asetu esteeksi tarjoaa Express edullisimmillaankin jo kaiken tarvittavan. Ajettavuuden, ominaisuuksien ja mukavuuden osalta Express yltää jo hintaluokkaa ylempien tasolle. Muutaman senttimetrin etu maavarassa tekee paljon, jos tienpinnan olosuhteet alkavat huonontua. Ainoa miinus Renault Expressin kilvessä on se ettei sitä saa läppämallin takaluukulla, mikä toimii vaikkapa metsurin sadekatoksena sahahuoltotehtävissä.

valvonnan, pysäköintitutkat eteen ja taakse sekä langattoman latauksen matkapuhelimelle. Ratti säätyy neljään suuntaa, eikä istuimen säätövaroissakaan ole moitteen sijaa. Ajoasennon löytää siten vaivatta. Suuret lasipinnat ja tässä kokoluokassa poikkeuksellisen kookkaat sivupeilit tarjoavat näkyvyyttä. Tosin tämän ajoneuvotyypin helmasynti: heikko sivunäkemä on vahvasti läsnä Expressissä. Tuotantomalleissa puutetta korvaa ajoavustinpakettiin sisältyvä katvealueen valvonta, mikä puuttui nyt koejattavasta esisarjan autosta.

Kehittynyt

Renault Expressin positiivisten asioiden listalle on nostettava kehittyneen ohjaamomukavuuden rinnalla myös ajettavuus. Liekö renkaista kiinni, mutta Express vaikuttaa ajossa selkeästi Dokkeria tukevammalle ja suuntavakaammalle autolle. Ohjaustuntuma on jämäkkä, joskin kuorma päällä ajettuna jopa turhankin jämäkkä. Noin 500 kg nyytin kanssa nurkissa pyöriteltäessä ohjaustehostimelta alkaa nopeasti kaipaamaan enemmänkin apuja. Jousitus pelaa kelvollisesti maantiellä ja jopa erinomaisesti kun keula käännetään sorateille. Sukujuurista on apuja tässä asiassa. Vaihteensiirto kysyy kuljettajalta määrätietoisia otteita, ainakin vasta pari tuhatta kilometriä ajetussa autossa. Vaihdevälit ovat nykytyyliin pitkähköt. Kuutosella 95 heppaiselta moottorilta kaipaisi jo hieman enemmän puhtia. Toisaalta polttoaineenkulutus pysyy nyt maltillisena. Valmistaja lupaa EU-yhdistetyn ajotavan kulutukseksi 5,1 l / 100 km. Koeajossa päästiin raskaalla kaasujalalla liki samaan eli 5,2 l / 100 km. Kojelaudan nappulasta valittavan ECO-ajo-

Uudelleen muotoillut istuimet ovat havaittavasti entisiä tukevammat. Istuimien väliin saa puhelimen langattoman latauksen. Seisontajarru on perinteinen käsikäyttöinen.

8” kosketusnäytöllä varustettu multimedia-järjestelmä tukee peruutuskameraa ja sisältää aina älypuhelinten peilaustuen Apple CarPlay sekä Android Auto -sovelluksille.

ESP-järjestelmään on integroitu perävaunun vakautusjärjestelmä, mikäli auto on varustettu tehdasvarusteisella vetokoukulla. Suurin vetokyky on 1200 kg.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

UUSI Ë-JUMPY 100 % SÄHKÖINEN PUHTAASTI MONIPUOLINEN Ajoakuille 8 vuoden tai 160 tkm takuu Pikalataus 80 % vain 30 minuutissa Toimintamatka 330 km sähköllä 5 vuoden takuu ilman km-rajaa Kantavuus jopa 1 250 kg Vetomassa 1 000 kg 3 koripituutta

CITROËN Ë-JUMPY ALKAEN

44.177 € tai 475 €/kk

AUTOMAATTI | SAATAVILLA CREW CAB 1+5-PAIKKAISELLA MIEHISTÖOHJAAMOLLA MYÖS DIESEL – AUTOMAATTINA TAI NELIVETOISENA Hinnat sis. tk. 600 €. CO2 0 g/km, kulutus 0 l/100 km. Kuvan auto erikoisvarustein. Toimintamatka, CO2-päästöt ja polttoaineenkulutus määritelty WLTP-päästömittaustavan mukaisesti. Lue lisää citroen.fi. RAHOITUSESIMERKKI: Citroën ë-Jumpy 50 kWh 136 XS, hinta 44 177 € (sis. tk.), käsiraha 5 000 €, sopimusaika 60 kk, kk-erä 474,87 €, luoton määrä yht. 39 177 €, viimeinen suurempi erä 13 200 €. Kk-erä sis. koron 1 %, perustamismaksun 190 €, käsittelykulun 9 €/kk. Luottokustannukset yhteensä 2 049,17 €, luoton ja luottokustannusten yhteismäärä 41 226,17 €, todellinen luottohinta 46 226,17 € ja todellinen vuosikorko 1,56 %. Rahoitus edellyttää hyväksytyn luottopäätöksen ja kaskovakuutuksen. Palvelun tuottaa DNB Auto Finance Oy, Urho Kekkosen katu 7B, 00100 Helsinki. Rahoitustarjous on voimassa 31.8.2021 asti.


128

KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Peto on irti!

RAM 1500 TRX on kaikin puolin perus-RAMia kookkaampi, tehokkaampi ja massiivisempi. Lokasuojien levitysten ansiosta leveyttä on reilut 10 cm vakiomallia enemmän. Varta vasten tätä automallia varten kehitettyjen 35-tuumaisten Goodyear Wrangler Territory All-Terrain 325/65R/18 -renkaiden ja korkeamman jousituksen ansiosta auto näyttää korkealta myös ollen sitä.

Amerikkalaisten autovalmistajien vuosikymmeniä jatkunut hevosvoimakina sai alkuvuodesta 2021 uuden käänteen, kun lava-autovalmistaja RAM toi markkinoille yli 700 hevosvoimaisen RAM 1500 TRX Pick-Upin. Kuten päähaastaja Ford on myös RAM nimennyt erikoismallinsa dinosaurusten mukaan, eikä kyseessä ole mikä tahansa kasvissyöjä, vaan Raptoreita metsästävä hirmulisko.

N

ouseminen yli 700 hevosvoimaisella polttomoottorilla varustetun RAM 1500 TRX (lausutaan muuten T-Rex) lava-auton urheilullisesti alcantaralla ja nahalla verhoillun monitoimiohjauspyörän taak-

se tarjoaa samaa jännitystä kuin pikkupoikana astuessani ensimmäistä kertaa Linnanmäellä puuvuoristoradan vaunuun: hauskaa on luvassa, mutta kuinka paljon ja missä kohtaa saa kirkua. Palaamme tähän tuonnempana.

Korkealuokkaisilla materiaaleilla kauttaaltaan verhoillussa ohjaamossa kelpaa matkustaa. Lähes kaikkia auton lukuisia toimintoja ohjataan 12-tuumaisen näytön kautta.

Ajotilan ja vetotavan vaihto sujuu tarvittaessa kojelaudan nappuloista. Valittu tila esitetään mittaristossa tyylikkäästi.

Yhdysvalloissa autokaupan vetävinä moottoreina toimivat kolmen suuren General Motorsin, Fordin ja Fiat Chrysler (FCA) -yhtymän lava-autot. Edellä mainittujen valmistajien Full Size -luokan lava-automyynti ylti vuonna 2020 2,2 miljoonaan autoon, mikä kattaa liki 15 prosenttia Yhdysvaltojen vuotuisesta reilun 14 miljoonan uuden

auton markkinasta. Ford on pysynyt lava-autojen markkinajohtajana viimeiset 44 vuotta, reilulla marginaalilla ja ilman huolta paikan menettämisestä. RAM:in tapauksessa matkaa ravintoketjun huipulle on vielä liki neljännesmiljoonan ajoneuvon verran. RAM paljasti jo viisi vuotta takaperin tuovansa markkinoille

kaikkien aikojen tehokkaimman lava-auton. Ja voi pojat millainen siitä sitten tulikaan...

Ahdin määrää tahdin

Tyrannosauruksen kovin juttu löytyy moottoritilan puolelta, minne on sovitettu kookkaan Ram-Air -imuilmakotelon alle remmiahdettu ja iskutilavuudeltaan 376 kuutiotuumainen eli


METSÄALAN AMMATTILEHTI 6166 cm3 V8 HEMI -bensiinimoottori. Moottori on lainattu liki sellaisenaan saman konsernin Dodge Demon Hellcat -mallista. Lohko on valurautaa ja nokka-akseli on sovitettu 90-asteen kulmassa toisiinsa nähden olevien sylinterilohkojen väliin. Puolipallonmuotoisilla palotiloilla varustetut sylinterikannet ovat alumiinia. Venttileitä on kaksi per sylinteri ja avaava venttiilikoneisto toimii perinteiseen tapaan työntötankojen ja rullakeinuvipujen avuin. Hihnakäyttöisen SuperCharger -ahtimen ansiosta moottorista saadaan tavallisella pumppubensiinillä huipputehoa kunnioitettavat 702 hv(532 kW) / 6100 r/min. ja vääntömomenttia 882 Nm / 4800 r/min. Remmiahtimen ansiosta ahdin vastaa kaasupolkimen komentoihin viiveettömästi ja kunnioitusta herättävän vinkunan saattelemana. Mainittakoon että suoritusarvot ilmoitetaan amerikkalaisen SAE J2723 standardin mukaan. Kaksitoimikatalysaattorien puhdistamat pakokaasut johdetaan halkaisijaltaan kolmetuumaisten tuplapakoputkien kautta auton taakse, jossa kanssatielläliikkujille tarjoillaan moottorin kierrosten mukaan muuttuva ja vertaansa vailla oleva äänimaailma. Toisin kuin monissa nykyautoissa pakoäänet ovat auton matkustamon puolella varsin vaimeat. Nykyautoissa valitettavan yleiset äänentoistojärjestelmän avuin tuotettavat keinotekoiset moottoriäänet eivät ole tämän auton juttu. Toisaalta koeajossa ei tullut edes mieleen avata auton huippuluokan äänentoistoon yltävää medialaitteistoa, sillä remmiahtimen vaimean vinkunan täydentämä bensiini-V8-moottorin käyntiääni lähentelee täydellisyyttä. Kaiken huipuksi kuljettaja voi vaikuttaa edellä mainittuun äänimaailmaan ajotilaa vaihtamalla. On liki uskomatonta että parilla napin painalluksella liki 3-tonnia painava ja sivistyneesti käyttäytyvä lava-auto muuttuu raivopäiseksi katukilpuriksi. Harmi vain että TRX:t on korkean omamassan johdosta rekisteröitävä Euroopassa kevyt kuorma-autoiksi, mikä tarkoittaa nopeudenrajoitinta ja 80 km/h kattonopeutta. Edellä mainittu muuten saavutetaan paikaltaan lähdettäessä nopeimmillaan noin neljässä sekunnissa. Ja jos palataan takaisin alussa mainittuun vuoristorataan, niin kiihtyvyys tuntuu vatsan pohjassa liki pitäen samalta, kuin kyyti kyseisessä laitteessa parhaimmillaan. Niille harvoille ja valituille, joilla on mahdollisuus tai löytyy kanttia hankkia RAM 1500 TRX on pakko nostaa hattua!

Alusta moottoria myöden

Valmistajan TRX:lle ilmoittamat polttoaineenkulutuslukemat saattavat aiheuttaa Eurooppalaisissa lataushybridihurmoksen

vallassa elävissä autoilijoissa aikaan ahdistusta ja paheksuntaa. Kevyessä maantieajossa polttoainetta kuluu 16,8 l/100 km ja taajama-ajossa 23,5 l/100 km. Yhdistetyn ajotavan kulutukseksi ilmoitetaan 19,6 l/100 km. Remmiahtimen ja kuutiotuumien lisäksi polttoaineenkulutukseen ovat vaikuttamassa renkaat ja kaksivyöhykkeinen ilmastointilaite, mikä on jenkkityyliin vähintäänkin riittävän tehokas Suomen ilmastoon. Renkaista puheenollen auton huippunopeus on rajoitettu kaikilla markkina-alueilla, tosin 190 km/h kohdalle. Syypää tähän on puute suurempia nopeuksia kestävistä renkaista 35-tuuman rengasvalikoimassa. Myös alusta on viritetty kovaa ajoa varten iskunvaimennuksesta vastaa elektronisesti eri ajotilanteiden mukaan säätyvät Bilstein Black Hawk e2 -vaimentimet. Myös pyöräntuenta on tehty kovaa käyttöä ajatellen. Etupyörien tukivarret on valmistettu taotusta alumiinista ja taka-akselin tuenta on toteutettu kierrejousin. Maavaraa on liki 12 tuumaa eli noin 30 cm. Korkeammasta maavarasta otetaan kaikki hyöty irti. Sen ansiosta taka-akselin joustovara on 13 tuumaa eli noin 33 cm. Perus Ramissa lukema on yli kymmenen senttimetriä pienempi. Kuljettaja voi ajotilavalikosta vaikuttaa paitsi moottorin myös jousituksen ja nelivetojärjestelmän toimintaan ja käytökseen. Enemmän maastossa ajavia kiinnostavat etu- ja takajättösekä ylityskulmat ovat ensiasennusrenkailla 30,2, 23,5 ja 21,9 astetta. Kovia lukemia yli kuusi metriä pitkälle ja liki 3,7 metrin akselivälin omaavalle jätille.

Ajotilat joka tilanteeseen

RAM TRX sisältää yhteensä viisi esiohjelmoitua dynaamista jousitusta ja vetotapaa muuttavaa ajotilaa maantielle: Auto, Sport, Tow, Snow ja Custom ajotilat ohjaavat erikseen nelivetojärjestelmää, polttoaineensyöttöä, vaihteistoa, jousitusta ja sähköistä ohjaustehostinta. Kaikissa eri ajotiloissa hyöynnetään aktiivista luistonestoa ja ajovakaudenhallintajärjestelmää. Näistä Custom-asetus tarjoaa kuljettajalle laajat mahdollisuudet henkilökohtaisen asetuksen luomiseen. Lisäksi TRX:ssä on kolme maastoajo eli Off-Road-tilaa -Mud/Snow, Rock ja Baja -joista kuljettaja voi valita parhaiten sopii ympäröivään maastoon sopivan asetuksen. Maantieasetusten tapaan myös maastoajotilat vaikuttavat vetotapaan, jousitukseen ja polttoaineen syöttöön. Lyhyessä kokeilussa eri ajotilojen väliset erot ovat tavallista selkeämmin havaittavissa. Ja etenkin Sport ja Baja -ajotilat ovat ihokarvoja pystyttäviä.

Mahdollisuuksien rajoissa

RAM lava-autojen virallisen

KULJETUS

129

6,2 litran V8 HEMI SuperCharger remmiahtimineen on otettu Dodge Demon Hellcat mallista. Käyntiääni on kunnioitusta herättävä.

maahantuoja Carvistan yrittäjä Janne Noukkala sanoo Suomeen tilatun kolmisenkymmentä RAM TRX:ää: - Se onkin sitten toinen kysymys kuinka monta näitä lopulta saadaan maahan. Alun toistakymmentä myytiin heti kun saimme hinnat ja lopuille on kova kysyntä, kuten myös muille RAM lava-autoille. Amerikkalaiset ovat kovia kauppamiehiä ja niinhän siinä kävi että kovan kysynnän johdosta auton hintaa nostettiin tehtaalla reilusti. Käytännössä se tarkoittaa sitä että lopullinen hinta autolle saadaan tilausta tehtäessä. Tällä hetkellä RAM 1500 TRX 4x4:n hintapyynti on 138 600 euroa. Sisältäen liki kaikki saatavilla olevat tehdaslisävarusteet. Toki lavakatteet ja sen tapaiset on hankittava erikseen ja nehän saa kätevästi Carvistalta. Se josta hintapyynti tuntuu kovalta, voi verrata pyyntiä vastaavan teholuokan autoihin miltä tahansa valmistajalta. Hintavertailun pohjalta RAM 1500 TRX vaikuttaisi oleva markkinoiden edullisin superauto.

Moottoritilasta, suojamuovien alta paljastuu lähimmälle kilpailijalle eli Fordille osoitettu viesti: Raptor-lisko on Tyrannosauruksen hampaissa.

Maavaraa on riittävästi vaikeisiinkin maastoihin ja alustassa kaikki iskuille alttiit komponentit on suojattu asianmukaisesti.

Varta vasten TRX -mallia varten räätälöity ja aktiivisesti säätyvä Bilstein Black Hawk e2 iskunvaimennus on kuin suoraan aavikkokilpurista.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

HUIPPULAATUA EDULLISESTI. Saksalaiset Humbaur-täysperävaunut

Humbaur 5-akselinen

2021

hp. 71.500 €

Humbaur 5-akselinenhydrauliset ajosillat, UUSI yksi akselihp. 69.500€ 12,2 m suorakantinen, nousee 12,2 suora kansi,vaunu! levikkeet, hydrauliset rampit, Uusim rekisteröimätön viimeinen akseli nousee

Humbaur 4-akselinen

2019

hp. 45.000 €

Humbaur 4-akselinen UUSI hp. 55.000€ 9,8 m kansi, jousikeventeiset ajosillat, levikkeet 12,2 suora kansi, levikkeet, hydrauliset rampit jne. Kuinm uusi!

Meillä varastossa Meillä varastossa suuri määrä konesuuri määrä ja kuljetuskalustoa.

Goldhofer4-akselinen 3-akselinen 2001 hp. € Humbaur UUSI hp.18.000 46.500€ hydrauliset tuplarampit, levikkeet 9.8 m kansi, joko hydrauliset tai jousirampit, levikkeet Asiallinen täysperävanulavetti jossa hyvät massat!

208

KIVIROCK 2/2020

maanrakennusTule käymään tai ja kuljetustutustu valikoimaan kotisivuillamme... kalustoa!

KATSO www.ojalamachine.com

www.kivirock.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS

131

Bentley Flying Spur V8

Vaikuttava kaikilla tasoilla

Bentley Flying Spurin akseliväliä on pidennetty edellisen sukupolven mallista 130 mm ja linjat ovat entistä muodokkaammat. Toki aikaisemmatkin mallit saavat yhä päät kääntymään.

Eteen vai taakse?

Suomessa parin puutavarayhdistelmän verran maksavassa Bentley Flying Spurssa ylellisyys on viety niin korkealle, että on jo vaikea päättää, viihtyykö autossa mielummin kuljettajan vai kyytiläisen ominaisuudessa.

V

iime vuoden puolella täydellisesti uudistunutta Bentley Flying Spuria tarjotaan sekä W12 että V8 moottorilla. Nyt koeajettavassa autossa on näistä jälkimmäinen eli iskutilavuudeltaan 4-litrainen vinkkeli. Kaksoisahtimella varustettua 542 hv / 770 Nm TSI moottoria hyödynnetään myös muissa VW yhtymän autoissa, kuten esimerkiksi Lamborghini Urus ja Audi RS 6 Avant -malleissa.

Tyylikästä voimaa

Kulmakoneen voimin reilut 2,3-tonnin painoinen ja 5,3 metrin pituinen engelsmanni kiihtyy paikaltaan satasen nopeuteen reilussa neljässä sekunnissa. Huippunopeudeksi ilmoitetaan 318 km/h; se on reilusti yli 100 metriä sekunnissa. Tilavuudeltaan 6-litrainen ja 12 sylinterinen W12-mylly tuottaa ahtimen avustamana 84 hv ja 130 Nm enemmän suorituskykyä. Vaikka 12 -pyttyinen nostaa auton omapainoa 100 kilolla, kiihtyy auto nollasta sataan kolmosella alkavalla sekuntilukemalla.

Bentley on aloittanut uudella lippulaivamallillaan luksustason liikkumisen aikakauden, jonka yksiköllinen tyyli viehättää yhtä lailla sekä kuljettajaa että matkustajia. Arkailemattoman näyttävä Flying Spur yhdistää ylellisen matkustamon ja innovatiivisen teknologian.

Se että polttoaineenkulutus mitataan mielummin ämpäreissä kuin millilitroissa ei liene merkittävä ostopäätökseen vaikuttava tekijä Bentleyn asiakaskunnassa, vaikkakin valmistaja tähän puoleen vahvasti panostaa. V8-moottorin kahdeksasta sylinteristä neljää voidaan lepuuttaa kevyessä kuormituksessa, eli kun vääntömomenttitarve on alle 250 Nm ja moottorin kierrosnopeus alle 3000 r/min. Sylinterien putoamista työsyklistä ei ajossa tule havaittua, mutta niiden astumista mukaan leikkiin ei voi olla huomaamatta. Ohjaamoon jopa kantautuu silloin ääniä, tosin auton takapäästä vaimean jytinän merkeissä. Ja kenties mahdollisen takamatkustajan kristallilasissa saattaa hieman pinta heilahtaa. Muutoin Bentley etenee maantiellä kaasupolkimen asennosta riippumatta

Sisustus esittelee Bentleyn parasta osaamista: moderni matkustamo on täynnä vertaansa vailla olevaa ylellisyyttä. Lyhyestä koeajosta jäikin kaivelemaan, että olisiko takapenkki sittenkin ollut parempi paikka. Vaikka kuljettajalle avautuukin huippuluokan materiaaleilla viimeistelty ja äärimmäisen tyylikäs ”konttori” ovat hallintalaitteet lopulta likipitäen samat, kuin kaikissa muissa autoissa. Toisin ovat asiat takaistuimen matkustajilla, joilla on käytössään oma langaton kosketusnäyttö, mikä mahdollistaa pääsyn moniin sovelluksiin, kuten esimerkiksi kaihtimien hallintaan, takaistuimen hierontatoimintoon sekä takaosan ilmastointiin ja sitä voidaan käyttää myös tunnelmavalaistuksen esivalintojen taltiointiin. Jalkatilan riittävyyttä tai rengasmelun tasoa ei tällä kertaa tarvitse analysoida. Sellaiset seikat on mietitty valmiiksi valmistajan puolelta.

Luksus-auto

Takapenkkien selkänojan voi säätää 14 asentoon ja niissä on viisi hierontatoimintoa. Reunimmaiset takaistuimet ovat ilmastoituja ja lämmitettyjä ja niskatuet säätyvät sähköisesti.

aristokraattisella tyyneydellä. Hienostunut kyyti on seurausta edistyksellisestä ilmajousituksesta ja kehittyneestä pyöräntuennasta. Nykyaikaisen moottoritekno-

logian lisäksi uudessa Flying Spur V8:ssa käytetään uusimpia kuljettajaa avustavia järjestelmiä ja infotainment-järjestelmää. Vähempää tuskin voi tämän hintaluokan autolta edes odottaa.

Bentley Flying Spur V8 -malliston verolliset hinnat ovat kuusinumeroisia ja alkavat Suomessa nelosella. Nyt koeajetun auton hinta on varusteineen 500 000 tuhannen euron paremmalla puolella. W12 moottorilla ja vilkkaalla mielikuvituksella hinnan saa nousemaan liki seitsemän numeroiseksi. Valtio kerää tästä summasta melkoisen osan. Niille harvoille, joilla riittää maksukykyä Bentley tarjoaa varmasti odotetun vastineen rahalle, istuipa sitten, millä istuimella tahansa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

HYDRO-MATERIAL JA KRAFTMEK

OVAT YHDISTÄNEET VOIMANSA Nyt samalta toimijalta hydrauliikan, voimansiirron sekä laakeroinnin huippumerkit asiantuntemuksella.

Walvoil on mobilehydrauliikan ja siihen liittyvien ohjausjärjestelmien suurimpia valmistajia.

www.kraftmek.com

CENTA on johtava voimansiirron asiantuntija. Kattavasta kytkinvalikoimasta löytyy ratkaisuja mm. metsäkoneisiin, hakkureihin ja nostimiin.

Wandfluhin korkealaatuisten hydrauliventtiilien ominaisuuksia ovat sovellukseen räätälöity erittäin tarkka toiminta, pitkä käyttöikä ja luotettavuus.

Kraftmek on hydrauliikan, voimansiirron ja laakeroinnin asiantuntija. Laakerit ja voimansiirto kätevästi myös nettikaupastamme kraftmek247.com.


Hydrauliikka&Automaatio

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Kotimainen kone- ja laitevalmistus on erittäin hyvässä vauhdissa, mikä osaltaan siivittää teknisen kaupan myynnin huippulukemiin.

Teknisen Kaupan myynti 1Q 2021:

Myynti nousi edellisen vuoden tasolle - odotukset huipussaan Teknisen kaupan jäsenyritysten myynti oli vuoden ensimmäisellä neljänneksellä lähes eurolleen edellisen vuoden lukemissa. Tasaiselta vaikuttava tilanne kätkee kuitenkin sisälleen nousujohteisen kehityksen odotuksia heikommasta tammikuusta pirteämpään alkukevääseen.

S

uurimmalla osalla teknisen kaupan toimialoista myynti koheni vuodentakaisesta. Raaka-aine- kauppa pääsi edellisen vuoden heikon tilanteen jälkeen kasvu-uralle myynnin noustua reilut pari prosenttia vertailuajankohdasta. Myös teollisuuden tuotteiden ja palveluiden myynti ylitti edellisen vuoden lukemat niukasti. Kuluttajatuotteissa hyvä kysyntä jatkui ja toimialan myynti parani lähes viisi prosenttia. Rakentamisen tuotteissa ja palveluissa sen sijaan nähtiin nyt lähes kolmen prosentin lasku. - Teknisen kaupan ensimmäisen neljänneksen luvut eivät aivan vastanneet kovia odotuksia. Tähän vaikuttivat osaltaan

tuotteiden saatavuusongelmat, viime vuoden maaliskuun varastojen täydennysostot ja yhden myyntipäivän puuttuminen edelliseen vuoteen verrattuna. Kokonaisuutena ala päätyi edellisen vuoden tasolle, sanoo Teknisen Kaupan Liiton toimitusjohtaja Markku Uitto. Viime vuonna rakentaminen piti niin teknistä kauppaa kuin Suomeakin pystyssä. Alkuvuonna rakentamiseen tuotteita ja palveluita toimittavien yritysten myynti kääntyi kolmen prosentin laskuun. On kuitenkin muistettava, että taso on hyvä ja yli vuoden 2019 lukujen. Suurta huolta rakentamisen osalta ei tässä vaiheessa ole. Raaka-ainekaupan parin prosentin kehitys selittyy täysin teräskaupan vahvalla menolla. Teollisuuden investointitavaroiden hyvä kehitys kertoo, että teollisuuden patoutunut kysyntä alkaa purkautua. Kuluttajakaupassa etenkin autotarvikkeiden kysyntä on elpynyt viime vuodesta. - Jäsenyritysten odotukset tulevasta myynnin kehityksestä ovat lähes mittaushistorian parhaat. Toinen vuosineljännes oli viime vuonna tekniselle kaupalle vaikea ja tänä vuonna myynnin kehitys tullee olemaan vahvaa. Kehitystä valitettavasti hidastaa yhä pahenevat raaka-aineiden, koneiden ja komponenttien saatavuusongelmat ja toimitusviiveet, Uitto toteaa.

133


134

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Hydrauliikka&Automaatio

Hydrauliikka&Automaatio

METSÄALAN AMMATTILEHTI

143

Pikaliittimet hydrauliikan vaativiin kohteisiin

525-sarjan perusliittimet

Flat-face -liittimet

TLX-kierreliittimet

Liitinlevyt

Kokoluokat 1/4” - 1”

Tippavapaat mobilehydrauliikan liittimet kokoluokissa 1/8” - 1”

Lujatekoinen liitin vaativiin kohteisiin - kokoluokat 1/2” - 2”

Saatavilla jopa kuudelle liittimelle

Myynti:

Maahantuoja:

Jälleenmyyjät kautta maan

Pneumacon Oy www.pneumacon.fi


Hydrauliikka&Automaatio

METSÄALAN AMMATTILEHTI

135

Uutta Parker Hannifinin kehittämää puomin CTC-kärkiohjausta ja CADO-aktiivivaimennusta on testattu perusteellisesti yhdessä metsänosturi- ja perävaunuvalmistaja Palmsen kanssa; kuvassa vasemmalta lukien Ville Karlsson (Parker), Erkki Koivunen (Parker), Taavi Lust (Palmse Mehaanikakoda), Anti Puusepp (Palmse Mehaanikakoda) ja Joni Eihola (Parker).

Puutavaranosturin hallinta uudelle tasolle Parker Hannifin nostaa puutavarakuormaimen käytettävyyden ja tehokkuuden uudelle tasolle yhdistämällä puomin CTC-kärkiohjauksen ja CADO-aktiivivaimennuksen. Järjestelmän avulla kuormaimen käytöstä tulee oleellisesti helpompaa, joten kokemattomankin kuljettajan tuottavuus saadaan hyvälle tasolle paljon nopeammin kuin perinteisellä kuormaimen ohjauksella. Myös kokenut kuljettaja hyötyy järjestelmästä jolla voi keskittyä kouran ohjaamiseen yksittäisten liikkeiden miettimisen sijasta, jolloin kuormaustyössä ei väsy kuten ennen.

P

arker on kehittänyt kuormaimen kärkiohjausta jo pitkään. Siinä jatketta ym. liikkeitä ajetaan automaattisesti ilman että kuljettajan tarvitsee itse niitä ohjata. - Ajatuksena oli esitellä CTC -kärkiohjaus FinnMetkossa viime syksynä, mutta pandemiatilanteesta johtuen päätimme siirtää lanseerausta ja kehittää järjestelmää askeleen pidemmälle, kertoo Parker Hannifin Oy:n myyntijohtaja Ari Puranen. Nyt tarjolla on kokonaisuus missä älykkään kärkiohjauksen lisäksi puomin liikkeet on vaimennettu mikä tuo käyttäjälle selkeitä etuja. - Järjestelmässä venttiileitä ajetaan aktiivisesti, oikeat liikkeet saadaan luotua antureiden tuottamasta datasta ja ohjelmistolla vaimennetaan puomin alkuja loppuliikkeitä, kiteyttää Pura-

nen.

Taustalla pitkä kehityshistoria

Puutavaranosturin puomin liikkeiden aktiivivaimennusta Parker kokeili ensimmäisen kerran protokäytössä Ruotsissa jo vuonna 2006. - Silloin aktiivivaimennuksen ohjelmointi toteutettiin IQAN -järjestelmällä mikä oli haastavaa ja sen aikaisista ohjausyksiköistä meni siihen liikaa laskentatehoa. Parker toi reilu vuosi sitten markkinoille uudet erittäin tehokkaat IQAN-ohjausyksiköt ja nyt CADO-aktiivivaimennuksen ohjelmointi oli mahdollista tehdä SimuLink -ohjelmistolla, jolla liikkeiden parametrit ja toiminnallisuuden saa simuloitua optimaalisiksi. Täysin valmis aktiivivaimennuksen ohjelma liitetään sitten IQAN-järjestel-

Uudessa nosturin hallintajärjestelmässä hyödynnetään Parkerin vakiokomponentteja kuten IQAN MC43 ohjainyksikköjä.

män aliohjelmaksi, jolloin se vie murto-osan laskentatehoa, opastaa Parker Hannifin Oy:n myynnin kehitysinsinööri Ville Karlsson.

Koko koneen toiminnot tasapainottuvat

CADO-aktiivivaimennus rauhoittaa kuormaimen liikkeitä poistaen ns. ongenvapaefektin sekä vakauttaa kouran liikkeitä niin tehokkaasti että riipukkeessa ei tarvittaisi välttämättä edes jarrua. - Kun nosturin ja kouran äkkiliikkeet sekä iskut saadaan pois niin se vakauttaa koko konetta, mikä parantaa kuljettajan työskentelyolosuhteita ja myös operoinnin turvallisuutta, kun kone ei heilu eikä kuormaimella tai puilla tule tule osumia rakentei-

siin. Se kaikki taas vaikuttaa koneen mekaanisen kestävyyden parantumiseen ja pienentää käyttökuluja, muistuttaa Puranen.

Soveltuu laajasti erilaisiin sovelluksiin

Ensimmäinen CTC-kärkiohjaus varustettuna CADO-aktiivivaimennuksella tehtiin yhteistyöprojektina metsänosturi- ja perävaunuvalmistaja Palmselle. - Ammattikäyttöön tarkoitetussa metsäperävaunuun asennettavassa kuormaimessa saavutetaan järjestelmällä merkittäviä etuja. Testi- ja demokäytöt ovat onnistuneet jopa yli odotusten ja Palms onkin tuomassa konseptin markkinoille jo lähiaikoina, sanoo Puranen. Parkerilla on meneillään uuden kärkiohjauksen ja aktiivivai-

mennuksen ympärillä useampikin mielenkiintoinen asiakasprojekti. - Kyseessä on vapaasti tarjolla oleva tuotekonsepti, mutta toki se vaatii Parkerin ja asiakkaan suunnittelupuolen projektiyhteistyötä. Kokonaisuuteen vaikuttaa mm. kuormaimen geometria sekä siinä käytettävät sylinterit, joiden perusteella venttiili tulee valita optimaaliseksi sekä tietenkin ohjelmoinnin teko räätälintyönä. Parkerin vahvuus on siinä, että kaikki järjestelmässä tarvittavat vakiokomponentit ja ohjelmistopuoli on omaa valmistusta, jolloin asiakas saa kaiken samasta paikasta teknisen osaamisen ja tuotevastuiden kanssa. Ja vaikka järjestelmä on kehitetty alun perin puutavaranostureihin niin sitä voisi hyvin soveltaa muihinkin nostureihin tai vaikkapa henkilönostimiin ja kappaletavaranostimiin, visioi Puranen.

Kehitystyö jatkuu…

Parkerin innovatiivinen tuotekehitystyö konevalmistajien kanssa on jatkuvaa, joten CTC -kärkiohjaukselle ja CADO-aktiivivaimennukselle on Purasen mukaan tulossa jatkoa: - Paljastetaan sen verran että tämä kokonaisuus oli yksi merkittävä steppi eteenpäin siinä mitä seuraavaksi on luvassa.


136

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Hydrauliikka&Automaatio

Oy Hydro-Material Ab:n toimitusjohtaja Anders Nyberg (edessä vas.) ja hallituksen puheenjohtaja Tom Nyberg (takana vas.) kaupanvahvistus tilaisuudessa Kraftmek Oy:n hallituksen puheenjohtaja Markku Suomisen (takana oik.) ja toimitusjohtaja Ilpo Pinolan kanssa.

Kraftmek ja Hydro-Material yhdistivät voimansa Johtava voimansiirron, laakeroinnin ja hydrauliikan toimittaja Kraftmek Oy on ostanut hydrauliikkaan erikoistuneen asiantuntijayritys Oy Hydro-Material Ab:n koko osakekannan 1.4. 2021 voimaan astuvalla sopimuksella.

V

uodesta 1975 toiminut Hydro-Material on eri koistunut palvelemaan

suomalaisia teollisuusyrityksiä ja sen valikoimaan kuuluu maailman johtavien valmistajien hydrauliikka- ja pneumatiikkatuotteita sekä omaa valmistusta olevat Hydromat-öljynjäähdyttimet. Vuonna 2020 yrityksen liikevaihto oli noin 5 miljoonaa euroa. - Hydro-Materialin ja Kraftmekin yhdistyminen on meiltä merkittävä panostus hydrauliikkaosaamiseen. Yhdessä voimme tarjota asiakkaillemme merkittävästi laajemman ja kilpailukykyisemmän tuotevalikoiman. Olemme yhdessä enemmän kuin osiemme summa sekä asiakkaillemme että työntekijöillemme,

kommentoi Kraftmekin toimitusjohtaja Ilpo Pinola. - Hydro-Material Oy täydentää erinomaisesti Addtech Components -yksikön tuote- ja palvelutarjontaa Suomessa. HydroMaterialin ja Kraftmekin yhdistymisestä syntyy vahva toimija, joka tuottaa merkittävästi lisäarvoa nykyisille ja myös uusille asiakkaillemme, toteaa Kraftmek Oy:n hallituksen puheenjohtaja Markku Suominen. Kaikki Hydro-Materialin työntekijät siirtyvät Kraftmekin palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Hydro-Materialin nykyinen toimitusjohtaja Anders Nyberg jatkaa Kraftmek Oy:n Hydro-

Hydro-Materialin laajaan tuoteohjelmaan kuuluu mm. Hydrocontrol- ja Galtech -suuntaventtiilit sekä edistykselliset ohjausjärjestelmät.

Material -tuotteiden tuoteryhmäpäällikkönä. - Kraftmek ja Addtech-konserni on meille ideaalinen uusi omistaja. Tiimimme jatkaa hyvää asiakaspalvelua kuten ennenkin ja saa lisäksi koko Kraftmekin myyntihenkilöstön avun

sekä kokonaisuuteen sopivan tuotevalikoiman. Mahdollisuudet kasvuun ovat nyt entistä paremmat ja tästä hyötyvät viime kädessä asiakkaamme, toteaa Hydro-Materialin toimitusjohtaja Anders Nyberg.

Hydro-Materialin omaa valmistusta olevia Hydromat -jäähdyttimiä on tarjolla laaja valikoima erilaisiin käyttökohteisiin.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

HAWE Finland, helppoa hydrauliikkaa!

LSP

Nopea reaktio aika Stabiili mm. nostur ikäytös sä Laaja dynamii kan säätö

Käytössä hyväksi haukuttu HAWE HYDRAULIK uutuus!

Mullistava LSP-säädin HAWE V60N-säätötilavuuspumppuihin aaja ! L N V60 ikoima illä: val t eri säätimna n i d ä io ä de

s

k aisuu N130 va isenä n i m 0 V6 puo hkö huip onsäätö, myös sä öisenä , k h Te säätö myös säh n e e n Pai nsäätö, Tuoto V60N-pumppu on saanut uuden kuormantuntevan LSP-säätimen. LSP-säädin korvaa markkinoilta poistuvan mustan kantikkaan LSN-säätimen sekä LSNR(T) – säätimen. Uudessa LSP-säätimessä on kaksiosainen dynamiikansäätöruuvi, jolla on saatu optimaalinen säätöalue. Käy suoraan edeltävien LSN ja LSNR(T) ja säätimien tilalle.

Kysy jälleenmyyjältäsi lisää!

HAWE Finland Oy Koskelontie 15 | 02920 Espoo | Finland | Puhelin +358 (0)10 82126 00 | sales@hawe.fi | www.hawe.fi


138

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Hydrauliikka&Automaatio

Mielenkiintoinen hydrauliikkaluettelo päällirakentajille ja konevalmistajille HAWE Finland on julkaissut mielenkiintoisen 52-sivuisen oppaan päällirakentajille ja muille liikkuvan kaluston hydrauliikkaa asentaville. Luettelosta löytyy HAWE Hydraulikin omien laatutuotteiden ohella tarkoin valittujen yhteistyökumppaneiden tuotteita ja ratkaisuja. Lisäksi opas tarjoaa laajasti asennusohjeita ja muuta hyödyllistä tietoa komponenteista sekä järjestelmistä.

Pääosin kaikki luettelon tuotteet löytyvät meiltä heti varastosta Suomesta ja suunnittelemme yhdessä toimivat järjestelmät asiakkaidemme kanssa. Me ja jälleenmyyjämme palvelemme joustavasti lähellä sinua, sanoo HAWE Finland Oy:n toimitusjohtaja Jari Tanhuanpää. Ajatus painetusta hydrauliikan oppaasta lähti asiakkailta. - HAWE toimittaa kasvavassa määrin hydrauliikkaa liikkuvan kaluston valmistajille ja heiltä tuli toive luettelosta, mistä näkee kerralla tuotevalikoimamme laajuuden, komponenttien tekniset speksit ja tuotenumerot, joiden perusteella oikeiden tuotteiden tilaaminen on helppoa. Lisäksi keräsimme oppaaseen paljon hyödyllistä ja selkokielistä tietoa mikä auttaa toimivien järjestelmien toteutuksessa ja vianhaussa, toteaa Tanhuanpää. HAWE Finland - helppoa hydrauliikkaa päällirakentajille -oppaan voi tilata itselleen veloituksetta lähettämällä yhteystiedot osoitteeseen: sales@hawe.fi tai soittamalla numeroon 010 821 2600. Oppaasta löytyy painetun lisäksi myös verkossa luettava versio.

HAWE tuotteet vakuuttaneet asiakkaat

HAWE Finlandin valikoiman runko rakentuu HAWE Hydraulikin laadukkaiden tuotteiden ympärille. Saksalainen perheyhtiö toimii kaikilla mantereilla ja ammattitaitoinen jälleenmyyntiverkosto kattaa koko maailman, joten tuotteita ja teknistä tukea löytyy joka paikasta mihin liikkuvan kaluston valmistajat tuotteitaan toimittavat. HAWE Hydraulik valmistaa kaikki pääkomponentit omilla tehtaillaan lähinnä Saksassa Münchenin alueella. HAWE Hydraulik tunnetaan edistyksellistä hydrauliikan komponenteista, jotka ovat kompaktin kokoisia ja suunniteltu koville paineille. - Jos mietitään kuorma-autojen päällerakentajia ja työkonevalmistajia niin HAWE V60N säätötilavuuksiset aksiaalimäntäpumput alkavat olla jo käsite laajalla säädinvalikoimallaan, samoin kuin HAWE PSL suuntaventtiilit sekä edistykselliset ohjausjärjestelmät, joiden asiakaskohtaiset räätälöinnit tehdään Espoossa ammattilaistemme toimesta, sanoo Tanhuanpää.

HAWE Finland - helppoa hydrauliikkaa päällirakentajille -oppaan voi tilata itselleen veloituksetta lähettämällä yhteystiedot osoitteeseen: sales@hawe.fi tai soittamalla numeroon 010 821 2600. Oppaasta löytyy painetun lisäksi myös verkossa luettava versio.

Erittäin laaja valikoima liikkuvaan kalustoon

HAWE -tuotteiden ympärille HAWE Finland on rakentanut laajan kokonaisuuden mahdollistamaan kokonaisuuksien toimittamisen. - Kiinteätuottoiset Sunfabin pumput ja moottorit ovat olleet

Oppaasta löytyy komponenttien tekniset speksit ja tuotenumerot, joiden perusteella oikeiden tuotteiden tilaaminen on helppoa. Säätyvätilavuuksiset HAWE V60N aksiaalimäntäpumput useilla eri säädinvaihtoehdoilla ovat erittäin suosittuja mm. puutavara-autokäytössä.

jo pitkään valikoimassamme samoin kuin Bondioli Pavesin apuventtiilit ja jäähdyttimet. Viime vuonna otimme ohjelmaan Bezaresin joka on tunnettu voimanulosoton (PTO) komponenttien valmistaja lisäksi laajasta ohjelmasta löytyy mm. hammaspyöräpumput sekä paljon muuta kuorma-autokäyttöön. Ja tämän vuoden puolella valikoima on laajentunut Stauff suodattimilla, säiliövarusteilla ja mittauslaitteilla sekä Scanreco radio-ohjauslaitteilla joilla on vahva asema liikkuvan kaluston sovelluksissa, ilmoittaa Tanhuanpää.

HAWE tarjoaa laajasti erilaiset venttiilit liikkuvaan kalustoon.

Luettelosta löytyy HAWE Hydraulikin omien laatutuotteiden ohella tarkoin valittujen yhteistyökumppaneiden tuotteita ja ratkaisuja, kuten esimerkiksi säiliöt ja Bezaresin voimanulosoton (PTO) komponentit.


Hydrauliikka&Automaatio

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Hydrotek Oy:n toimitilat sijaitsevat Turussa Orikedon teollisuusalueella.

HYDROTEK - uusi HYDAC Partner Hydrotek Oy liittyi uutena yrityksenä osaksi HYDAC Partner jälleenmyynti- ja HYDAC Service Partner huoltokumppaniverkostoja 3.5.2021 alkaen.

H

ydrotek on vuonna 2019 perustettu kasvava hydrauliikan huoltoon, kunnossapitoon, sekä projektitoimintaan keskittyvä yritys. Yrityksen perustajat omaavat pitkän kokemuksen alalta, sekä kattavan HYDAC-tuotetuntemuksen. Yrityksen nykyaikaiset toimitilat Turussa Orikedon teollisuusalueella mah-

dollistavat hydraulikomponenttien monipuoliset huollot. Pumppujen ja moottoreiden lisäksi Hydrotek huoltaa ja korjaa esimerkiksi koneikkoja, paineakkuja ja sylintereitä. Kenttähuoltoja ja asennusprojekteja varten yrityksellä on käytössä kolme täysin varusteltua huoltoautoa sekä kalustoa esim. putkituksia ja järjestelmien huuhtelua varten. Järjestelmäsuunnittelua ja -rakentamista varten yrityksessä on käytössä nykyaikaiset suunnitteluohjelmistot ja työkalut. Hydrotekin asiakaskuntaa ovat pääasiassa metsä-, marine- ja raskasteollisuus sekä liikkuvan kaluston toimijat. Työntekijöitä on tällä hetkellä 12 ja hyvät kasvunäkymät mahdollistavat toiminnan laajentamisen tulevaisuudessa.

OLEMME MUUTTANEET UUSIIN TOIMITILOIHIN NURMIJÄRVELLÄ!

139


140

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Hydrauliikka&Automaatio

Jyväskylässä valmistetaan maailmanluokan hydrauliikkaa Black Bruin -hydraulimoottoreita ja rotaattoreita käytetään liikkuvien työkoneiden, teollisuuden ja puunkorjuukaluston voimansiirtoratkaisuissa ympäri maailman. Hidaskäyntiset ja korkeavääntömomenttiset radiaalimäntämoottorit ovat tulosta laajasta kehitystyöstä ja yli 60 vuoden kokemuksesta; aikanaan valmistus alkoi Sisu -nimellä.

B

lack Bruin Oy on yksityisomistuksessa oleva hydrauliikkavalmistaja, jonka tuotanto ja tuotekehitys sijaitsee Jyväskylässä Jyskän teollisuusalueella, missä on vuosikymmenten kokemus moottoreiden ja rotaattoreiden valmistuksesta. Henkilökuntaa on palveluksessa lähes 90 ja liikevaihtoa syntyi viime vuonna yli 15 miljoonaa euroa. Kesällä 2021 tilauskanta on erittäin vahva ja selvästi edellisvuosia edellä. Markkinatilanne näyttää muutenkin hyvälle, joten liikevaihdon odotetaan kasvavan tänä vuonna merkittävästi. Kevään aikana yritys on vahvistanut

- Hydrauliikkakomponenttien kysyntä on erittäin korkealla tasolla markkinoilla, joten Black Bruin -tuotteita toimitetaan tällä hetkellä lähes ennätyksellistä tahtia asiakkaille eri puolille maailmaa. Komponenttien saanti aiheuttaa oman haasteensa tuotannolle mutta tähän saakka suurempia ongelmia ei ole ollut ja toimitusaikammekin ovat kohtuulliset, kertovat tuotetukipäällikkö Tero Pelkonen (vas.) ja markkinoinnin suunnittelija Pasi Kokkinen.

myynti- ja tuotetukiorganisaatiota niin Pohjois-Amerikassa, Keski- ja Länsi-Euroopassa kuin kotimaassakin. Tällä hetkellä etsitään lisää työvoimaa moottorikokoonpanoon. - Yli 70 % tuotannosta menee vientimarkkinoille mutta kotimaan myynnin osuus on vahvistunut viime vuosina; toki suuri osa myös kotimaisille asiakkail-

le toimitetuista moottoreista ja rotaattoreista päätyy lopulta eri puolilla maailmaa. Olemme joustava yritys joka kykenee reagoimaan nopeasti ja palvelemaan projekteissa niin suuria kansainvälisiä valmistajia kuin pienempiäkin toimijoita, kertoo tuotetukipäällikkö Tero Pelkonen. Suomessa asiakkaita ovat

esimerkiksi metsäkonevalmistajat, joille toimitetaan syöttörullamoottoreita, rotaattoreita ja ajovoimansiirron napamoottoreita. - Myös metsäperävaunuihin hydraulisen vedon mahdollistavat Black Bruin -moottorit ovat erittäin suosittuja. Napamoottoreiden ja täydellisen vedonohjausjärjestelmän lisäksi valmistaja voi valita vedollisen akseliston, jolloin kokonaisratkaisua tarjotaan OEM-yhteistyössä akselivalmistaja BPW:n kanssa. Hydrauliveto tekee perävaunulla varustetulla traktorilla operoinnista tehokasta kaikkein haastavimmissakin olosuhteissa. Tarjolla on kahta erilaista ohjausjärjestelmää, joihin molempiin on saatavana viimeisin lisäominaisuus, alamäkiavustin (HDC). Toiminnon ollessa aktiivinen toimivat moottorit hydrostaattisina jarruina. Tämä keventää varsinaisten käyttöjarrujen kuormitusta ja kulumista sekä lisää turvallisuutta mäkisissä maastoissa, sanoo Pelkonen.

Moninopeusmoottorit harvesterikouriin

Jyväskylän Jyskän tehtaalle radiaalimäntämoottoreiden valmistus siirtyi vuonna 1996. Yli 70 % tuotannosta menee suoraan vientiin ja välillisesti kotimaisten asiakkaiden kautta vielä paljon enemmän.

Harvesterikourakäyttöön Black Bruin tarjoaa moninopeustekniikkaa (SSTC) mikä on valmistajan mukaan markkinoiden tehokkain ratkaisu tuottavuuden kannalta tarkasteltuna. - Moninopeusmoottori tarjoaa voimaa ja nopeutta sopivassa suhteessa puun koon mukaan. Eli jos vaikka kaadetaan iso puu niin tyviosaa käsiteltäessä moottorit tarjoavat maksimaalisen

voiman ja kun siirrytään latvaosan käsittelyyn, niin nopeutta tulee lisää, kertoo Pelkonen.

Rotaattorit erilaisilla jarruvaihtoehdoilla

Rotaattoreita Black Brunilta löytyy niin harvestereihin kuin vaativaan kuormainkäyttöön. - Harvestereihin tarkoitettu Black Bruin RH3016 -rotaattori on osoittanut kestävyytensä ja luotettavuutensa kenttäolosuhteissa. Riipukevalikoima on monipuolistunut ja rotaattorin voi nyt varustaa jopa tuplajarruilla ala- ja yläpäähän. Säädettävillä ja kulutusta kestävillä lamellijarruilla jokainen urakoitsija saa käyttöönsä sopivan ja tasaisena pysyvän heilahdusvaimennuksen - toki tarjolla on edelleen myös jarruttomat riipukemallit. Kuormainpuolella suosituin rotaattorimalli on BBR 15F ja valikoimaa on tarkoitus laajentaa tulevaisuudessa. Mäntätekniikkaan perustuvien Black Bruin -rotaattoreiden kestävyys on omassa luokassaan ja niiden ominaisuudet pysyvät ajan saatossa uuden veroisina. Niinpä niihin luottavat johtavat metsäkonevalmistajat, toteaa Pelkonen.

Järeät S-sarjan moottorit

Black Bruin -mäntämoottoriteknologiaa käytettään liikkuvan kaluston lisäksi myös teollisuudessa. - Historia järeissä teollisuuskäytöissä on pitkä - esimerkiksi paperikoneissa Sisu -moottorit olivat aikanaan käsite ja niitä


Hydrauliikka&Automaatio

METSÄALAN AMMATTILEHTI

141

Johtaville metsäkonevalmistajille toimitetaan Black Bruin -rotaattoreita (oik.) ja harvesterikouran syöttömoottoreita (vas. ylh.) sekä myös napamoottoreita hydrauliseen ajovoimansiirtoon.

valmistetaan edelleen jälkimarkkinoille. Uusimpia S-sarjan teollisuusmoottoreita hyödynnetään esimerkiksi rakennus- ja kaivospuolella murskaimissa ja porakäytöissä, kierrätyspuolella repijöissä sekä marine-sovelluksissa esimerkiksi vinsseissä. Ne tarjoavat jopa 500 kW tehon ja yli 100 000 Nm väännön. S-sarjan

radiaalimäntämoottorit ovat pyöriväakselisia liikkuvan kaluston pyöriväkoteloisiin moottoreihin verratuna, sanoo Pelkonen.

Jatkuvaa tuotekehitystä

Black Bruin -tuotteiden menestyksen salaisuus on ollut alusta alkaen innovatiivinen ajattelu ja jatkuva tuotteiden

kehitystyö läheisessä yhteistyössä asiakkaiden kanssa. - Tällä hetkellä kehitystyötä tehdään kaikilla kolmella liiketoiminta-alueella. Uutisia on varmasti luvassa vielä tämänkin vuoden puolella, lupaa markkinointisuunnittelija Pasi Kokkinen.

Black Bruin -napamoottoreita hyödynnetään myös erikoiskuljetuskalustossa tuomaan etenemiskykyä.

Black Bruin S-sarjan tmoottorit soveltuvat erilaisiin järeisiin käyttökohteisiin kuten vaikkapa teollisuuteen, murskaimiin ja marine-sovelluksiin.

Myös metsäperävaunuihin hydraulisen vedon mahdollistavat Black Bruin -moottorit ja täydelliset vedonohjausjärjestelmät ovat erittäin suosittuja. Koneenrakentajille tarjotaan myös vedollisia akselistoja ja kokonaisratkaisua OEM-yhteistyössä akselivalmistaja BPW:n kanssa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Puh. 010 341 4000

Uuden keskusnumeron kautta yhteys kaikkiin pisteisiin:

puh. 010 341 4000


Hydrauliikka&Automaatio

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Parkerin tehokkaalle laippajärjestelmälle uusi sertifiointi Parker Hannifin, maailman johtava hydrauliikka-, pneumatiikka- ja automaatiotekniikan tuotteiden valmistaja, ilmoittaa että sen koneille ja laitteistoille (työpaine 420 baariin asti) tarkoitettu mekaaninen laippajärjestelmä - HPF, Parker High Performance Flange System - on saanut DNV GL -hyväksynnän meriteollisuuden käyttötarkoituksiin.

D

GUV-hyväksyntä sertifioi Parkerin HPF-järjestelmän käytettäväksi ruiskuvalulaitteiden hydraulijärjestelmissä sekä hydraulisissa ja mekaanisissa puristimissa. Tämä tuotemallisto vastaa kasvaviin rakennusalan vaatimuksiin etenkin laivaston, puristinvalmistuksen, ruiskuvalun ja liikkuvan työlaitteiston aloilla. Samalla HPF-järjestelmä vähentää merkittävästi kokoonpanoai-

Parkerin HPF-laippajärjestelmä.

kaa ja -kustannuksia, sillä se poistaa virheille alttiiden ja aikaa vievien hitsausprosessien tarpeen. Parkerin HPF-järjestelmä kestää myös erittäin hyvin korkeaa painetta ja tärinää. Parkerin tehokas laippajärjestelmä (HPF) on muotoon sopiva liitinjärjestelmä. Se täydentää laadukasta putkiliitintekniikan valikoimaamme - EO2 FORM ja F37 ulkohalkaisijoille 25 mm:stä eteenpäin. Teollisissa käyttötarkoituksissa se on ihanteellinen vaihtoehto hitsatuille putkiliitännöille, joiden kuormitus on kaikista suurin. HPF-järjestelmä koostuu vahvistetusta laipasta lukkorenkaan muotoilulla, HPF-päästä (O-rengassyvennyksellä tai litteänä versiona) ja tiivisteistä sekä liitäntäaukon

että putken päässä kaasutiiviin liitännän varmistamiseksi. Järjestelmä soveltuu teräsputkiin, joiden ulkohalkaisija on korkeintaan 150 mm. Järjestelmän teräskomponenteissa on ympäristöystävällinen ja erittäin hyvin korroosiota kestävä, kuusiarvoista kromia sisältämätön pinta. Laippojen koot ovat välillä ¾-5 tuumaa, ja ne ovat saatavina ISO 6162-1-, ISO 6162-2tai ISO 6164 -standardien mukaisina. Putken kaulus on tulppaanin muotoinen, eikä siinä ole teräviä reunoja. Tällä tekniikalla saavutetaan pintojen tasainen kuormitus koko laipan alueelta, minkä ansiosta murtolujuus on erittäin korkea. Muovausprosessissa käytetään erityisesti näille tuotteille kehitettyä Parflare-laitteistoa, jolla voidaan tehdä hydraulinen aksiaalipuristus. Integroidun putkipysäyttimen sekä erinomaisen ergonomian ja käytettävyyden ansiosta näillä koneilla voidaan käsitellä suurikokoisiakin putkia helposti ja ennen kaikkea nopeasti. Nopean toiminnan lisäksi HPF-tekniikka säästää putken testauksessa ja puhdistuksessa, jotka ovat aikaa vieviä prosesseja verrattuna tavalliseen hitsaukseen.

143

Bosch Rexroth ja HydSupply ovat allekirjoittaneet Certified Excellence -kumppanuussopimuksen Bosch Rexroth Oy ja HydSupply Oy ovat allekirjoittaneet Certified Excellence Distribution Partner -kumppanuussopimuksen. HydSupply on pitkäaikainen yhteistyökumppani teollisuushydrauliikan saralla ja yhteistyö on ollut laajaalaista.

B

osch Rexrothin Aftermarketin myyntipäällikkö Ann-Mari Heino kiittää HydSupplyä hyvästä yhteistyöstä ja näkee Certified Excellence-kumppanuuden vahvistavan entisestään kummankin yrityksen asemaa Suomen markkinoilla. HydSupplyn myyntipäällikkö Eerik Pitkänen toteaa, että ”yhteistyö yritysten välillä on jatkunut jo pitkään, mutta nyt tiivistämme yhteistyötä entises-

HydSupply on Bosch Rexrothin pitkäaikainen yhteistyökumppani teollisuushydrauliikan saralla.

tään. Suomessa varastoimme nykyään jo neljässä eri paikassa Rexothin osia.”

ONE Rextroth Sales

Certified Excellence on kansainvälinen ohjelma Bosch Rexrothin kumppanuuden hallinnassa. Tavoitteena on, että sertifioidut partnerit tarjoavat parhaita ja luotettavia palveluja asiakkaille ja että heidät nähdään yhtenä kokonaisuutena maailmanlaajuisesti - ONE Rexroth Sales. Ohjelma takaa ensiluokkaisen laadun Bosch Rexrothin tuotteille ja palveluille.


144

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Hydrauliikka&Automaatio

- Meiltä löytyy suoraan varastosta Suomen laajin pikaliitinvalikoima kaikkiin tarpeisiin ja 25 vuoden vankka tekninen osaaminen, ilmoittavat Suomen Pikaliitin Oy:n toimitusjohtaja Jussi Ukkola (oik.), myyntipäällikkö Toni Leino, yrittäjä Jari Leino ja tilausvastaava Erik Silverblad.

Pikaliittimiä 25-vuoden kokemuksella Suomen Pikaliitin Oy on keskittynyt teollisuuspikaliittimien maahantuontiin jo 25-vuoden ajan tarjoten asiakkailleen Suomen laajimman valikoiman johtavien eurooppalaisten ja amerikkalaisten valmistajien pikaliitinratkaisuja sekä osaavan palvelun.

S

uomen Pikaliittimen asiakkaita palvelee kattava jälleenmyyjäverkosto Suomessa ja Virossa sekä oma tekninen myyntitiimi Helsingissä. - Ei ole niin pientä pikaliitinongelmaa, etteikö sen takia kannattaisi soittaa meille ja kapasiteettia löytyy myös OEM-valmistajien suurtuotantojen palveluun. Olemme auttaneet asiakkaitamme jo 25 vuotta pikaliitinratkaisujen valinnassa ja lupaamme tehdä niin jatkossakin, sanoo yrittäjä Jari Leino, joka perusti yrityksen yhdessä sen aikaisten kumppaneidensa Raine Vuorivirran ja Ilpo Tammisen kanssa vuonna 1996. - Minulle ja Rainelle oli kertynyt liitinpuolen osaamista ja kun mahdollisuus tuli lähdimme maahantuontiyritykseksi alan johtaville tuotteille kuten Han-

Eaton Hansen HKP -pikaliittimet ovat saavuttaneet erittäin vankan suosion puutavara-autokäytössä. Toki Eatonin erittäin laajasta valikoimasta löytyy ratkaisut moniin muihinkin sovelluksiin.

sen, Gromelle, Gautier ja CPC, jotka kuuluvat tänäkin päivänä valikoimaamme, vaikka nimissä on tapahtunut nimimuutoksia valmistajien yrityskauppojen johdosta. Ajatuksena oli keskittyä täysin pikaliittimiin ja fokus on pysynyt niissä koko neljännesvuosisadan ajan. Toiminta alkoi 1996 Helsingissä varsin vaatimattomissa tiloissa Pitäjämäellä mutta kauppa lähti mukavasti matkaan. - Elettiin syvän laman jälkeis-

tä vaihetta jolloin suomalaiset yritykset lähti voimalla vientimarkkinoille ja kotimaan kauppakin elpyi. Parin vuoden päästä muutettiinkin Metsälään Läkkisepäntielle isompiin tiloihin, jolloin saimme käyttöön kunnon varaston. Vuonna 2010 muutettiin Pakilaan ja ympyrä tavallaan sulkeutui kun 2018 tultiin näihin nykyisiin tiloihin Läkkisepäntielle lähelle vanhaa paikkaamme, missä tosin nykyään on uusi toimistotalo, kertoilee Leino.

Pikaliittimet kaikkiin käyttötarpeisiin

Suomen Pikaliittimen laadukkaan tuotevalikoiman rungon muodostaa Eaton hydrauliikka-, neste- ja jäähdytyspikaliittimet, Duff-Norton pyörivät liittimet sekä CPC muoviset pikaliittimet. Eaton Hansen pneumatiikkapikaliittimien valikoimasta löytyvät paineilmaliittimet, yleis-, turva- ja erikoispikaliittimet sekä tarvikkeet. Myös monia CPC:n muovi- ja messinkipikaliittimiä

sekä Eaton-hydrauliikkapikaliittimiä voidaan käyttää ilmalle. - Tarjoamme Suomen suurimman teollisuuspikaliittimien varastovalikoiman sekä laajan valikoiman pikaliitinratkaisuja myös erikoissovelluksiin. Meidät tunnetaan nopeista toimituksista ja erittäin osaavasta asiakaspalvelusta, joka auttaa mielellään myös pikaliitinratkaisujen suunnittelussa. Päämiehemme ovat pystyneet pitämään tuotantonsa iskussa näinä haastavina aikoina joten tehdastoimitusajat eivät ole karanneet liian pitkiksi, sanoo toimitusjohtaja Jussi Ukkola. Viime aikoina toiminnan yhdeksi vahvaksi tukijalaksi on kasvanut bio- ja medicalpuolen pikaliitinratkaisut: - Suomessa on paljon näiden erikoistoimialojen laitevalmistusta joissa tuotteemme ovat osoittautuneet toimiviksi teknisiltä ratkaisuiltaan ja korkealta laadultaan. Asiakkaiden tarpeisiin tuotevalikoimaan on otettu myös päälinjoja täydentäviä edustuksia. - Esimerkiksi paineilmaliittimissä hyvän lisän tuo Steinco liittimet ja Holmbury hydrauliikkaliittimet erityisesti ruostumattomasta teräksestä valmistettuna ja erikoiskierteisinä. Lisäksi valikoimaamme kuuluu Perske ja Grundfors sähkömoottorit joita toimitetaan myös vietiin Venäjän markkinoille, toteaa Ukkola.


Hydrauliikka&Automaatio

kasvamistaan ja yhä useampi jälleenmyyjä otti sarjaa varastoon. Tällä hetkellä HKP on monen puutavara-auton ensisijainen pikaliitinvalinta, sanoo myyntipäällikkö Toni Leino. Gromelle 1500 ISO-A pikaliitin maatalouskäyttöön.

Duff-Norton 700 pyörivä liitin.

saakka. Tarjolla on useita eri materiaalivaihtoehtoja kuten niklattu ja haponkestävä teräs. Pyöriviä liittimiä saatavilla suorana ja kulmamallisena. Monikanavaisia pyöriviä liittimiä löytyy jopa kahdeksalla virtausaukolla, opastaa Toni Leino. CPC NS tippavapaa muovipikaliitin.

Eaton pikaliittimet

Eaton on monialainen teollisuusyritys, jonka yksi suurimmista osa-alueista on hydrauliikkajärjestelmät. Yrityksen myynti on vuosittain noin 22 miljardia dollaria ja siellä työskentelee yli 95 000 työntekijää. Eaton tuotteita myydään yli 175 maahan. Eatonin valikoimasta löytyy pikaliittimiä useisiin erilaisiin käyttökohteisiin niin hydrauliikkaan, paineilmaan kuin jäähdytyskäyttöönkin. Vuonna 2010 Eaton osti Tuthill-konsernin, johon kuuluivat myös Hansen pikaliittimet. Hansen pikaliittimien tarina alkaa jo vuodesta 1915 jolloin Fred Hansen alkoi kehittämään pikaliittimiä teollisuuden tarpeisiin. - Tunnetuimmat Eaton pikaliitintuotemerkit ovat Hansen ja Gromelle ja Suomen Pikaliitin Oy on edustanut niitä koko yrityksen olemassaolon ajan. Yksi tunnetuimmista Hansen pikaliitinsarjoista on HKP-sarja. Kyseinen sarja esiteltiin puutavaraautojen kuljettajille ensimmäistä kertaa Metko-metsäkonemessuilla yrityksen perustamisvuonna 1996. Näiden messujen jälkeen HKP-sarjan suosio kasvoi

145

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Duff-Norton pyörivät liittimet

Duff-Norton Europe (ent. Raccords Gautier tai S.E.R.G.) on erikoistunut pyörivien liittimien valmistukseen. Yritys on perustettu vuonna 1927 Ranskassa ja se keskittyi aluksi Ranskan rengasteollisuuden ratkaisuihin. Amerikkalainen Columbus McKinnon Corporation osti Raccords Gautierin vuonna 1998 jolloin yrityksen nimeksi vaihtui Duff-Norton Europe. Kahden yrityksen yhdistyminen mahdollisti entistä laajemman valikoiman. Nykyään ratkaisuja löytyy mm. kemian-, elintarvike-, paperi- ja painoteollisuudelle. - Duff-Nortonin valikoimasta löytyy pyörivät liitinratkaisut nivelkäytöstä aina 5000 rpm kierroksille asti ja matalapaineesta korkeapainekäyttöön, jopa 700 barin asti. Kierrevaihtoehtoja löytyy 1/8” - 3” koossa ja siitä ylöspäin laippamallit 10”

CPC muovipikaliittimet

CPC (Colder Products Company) on yksi maailman johtavista muovipikaliittimien ja yhteiden valmistajista. Yritys on perustettu vuonna 1978 Minnesotassa Yhdysvalloissa. CPC:llä on omia toimipisteitä Yhdysvalloissa, Saksassa ja Kiinassa. Tämän lisäksi heillä on myyntitoimistoja kymmenessä eri maassa ja yli 200 maahantuojaa ympäri maailman. Työntekijöitä yrityksellä on yli 600. CPC on valmistanut tähän mennessä yli 10 500 erilaista asiakaskohtaista kustomoitua ja standardia tuotetta. CPC on osa Dover konsernia. - CPC:n pikaliittimet soveltuvat erinomaisesti medical, biotekniikka- ja sairaalakäyttöön. Lääkinnällisissä laitteissa, muun muassa dialyysilaitteissa, käytetään paljon pikaliittimiä. Vali-

Hansen pikaliittimien mainontaa 70-luvulla NHL-hengessä.

koimasta löytyvät pikaliitinratkaisut letkuasennuksiin, bioreaktoreihin ja muihin biotekniikan prosesseihin. On kyse sitten ilman tai nesteen siirtämisestä, CPC:n pikaliittimet tarjoavat puhtaan, nopean ja ennen kaikkea turvallisen liitoksen. Vali-

koimastamme löytyy läpivirtaus ja sulkuventtiilillä varustettuja pikaliittimiä. Myös luer-liittimet kuuluvat valikoimaamme ja CPC:ltä on mahdollista saada kustomoituja pikaliittimiä juuri teidän tarpeisiinne, ilmoittaa Toni Leino.

KESTÄVIMMÄT METSÄKONELETKUT Ko ot 1/ 4” -

45

Ka 1 ikk 1/ 4” ik oo Ka t3 ikk 50 ik oo ba t4 20 ba r

5b 17 0-

r

ar

TTÄ KESTÄVYY N Ä M M E EN NTEJA! U T Ö T T Y Ä K ENEMMÄN

TURKU • HELSINKI • JYVÄSKYLÄ • MIKKELI • OULU PORI • RAAHE • ROVANIEMI • VAASA • YLIVIESKA 0207 306 630 • hydroscand@hydroscand.fi

www.hydroscand.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

2021 021 Metsäalan Ammattihakemisto Metsäalan Ammattihakemisto äalan Ammattihakemisto 202 ihakemisto

NTI KONEURAKOINTI KONEURAKOINTI

Metsäkonerenkaat

ttihakemisto

all.fi

www.scanvall.fi

Metsäkonerenkaat

www.atula.fi www.pewag.fi

www.alliancerenkaat.fi

www.alli www.pentinpaja

www.alliancerenkaat.fi www.scanvall.fi www.lintexon.com

www.pentinpaja.fi www.lintexon.com www.pewag.fi www.kiesitech.fi

www.scanvall.fi www.lintexon.com www.pewag.fi

www.pewag.fi www.kiesitech.fi

www www.prokop.fi

Energiakourat

www.prokop.fi www.pentinpaja.fi www.szepaniak.fi

www.alliancerenkaat.fi www.kiesitech.fi

Metsäkonehuollo Puunkorjuu

www.uittokalusto.fi www.szepaniak.fi

Puunkorjuu

www.lintexon.com

KULJETUS

www.pewag.fi

www.szepaniak.fi www.kiesitech.fi

www.bussipro.fi

www. www.veljeksethokka

Metsä

www.bussipro.fi www.veljeksethokkanen.fi www.prokop.fi

KULJETUS www.bussipro.fi

Metsäk Energiakourat

Energiakourat

Metsäkonerenkaat

Metsäkonehuollot

www.atula.fi www.lintexon.com

www.alliancerenkaat.fi

Metsäkonerenkaat

www.bussipro.fi www.uittokalusto.fi

Puunkorjuu

www.szepaniak.fi

www.veljeksethokkanen.fi

www.bussipro.fi

AJONEUVOTEOLLISUUDEN JÄRJESTELMÄT JA RASKAAN KALUSTON VARAOSAT

AJONEUVOTEOLLISUUDEN JÄRJESTELMÄT JA RASKAAN KALUSTON VARAOSAT

AJONEUVOTEOLLISUUDEN JÄRJESTELMÄT JA RASKAAN KALUSTON VARAOSAT

www.kraatz.fi

www.kraatz.fi

www.kraatz.fi Säiliöt

MÄT T

www.konneservice.fi

www.konneservice.fi

N JÄRJESTELMÄT HYDRAULIIKKA HYDRAULIIKKA KA N VARAOSAT

www.konneservice.fi

www.kovi.fi Raskaan kaluston jouset

Säiliöt

Raskaan kaluston jouset

Säiliöt

Ja taas toimii!!!

www.dunlophiflex.fi

Ja taas toimii!!!

Ja taas toimii!!!

Pneumatiikka Ja taas toimii!!!

www.hydrolineservices.fi

www.hydrolineservices.fi

www.hydrolineservices.fi www.metalwork.fi

Pneumatiikka

ww

Kantavuusmittaukset

Kantavuusmittaukset

www.roadmasters.fi

www.kovi.fi

www.dunlophiflex.fi

www.kovi.fi

Raskaan kalustonSj

www.roadmasters.fi

www.kovi.fi

tz.fi

Säiliöt

Pneumatiikka

www.metalwork.fi

Pne

www

Metsäalantoimialoittain ykköslinkit toimialoittain - klikkaa itsesi oikeaanMETS osoitt Metsäalantoimialoittain ykköslinkit - klikkaa itsesi oikeaan osoitteeseen! n ykköslinkit - klikkaa itsesi oikeaan osoitteeseen! www.hydrolineservices.fi


2021 2019 2020 Alkusyksyn Metsäalan Ammattihakemisto 2021 jättikokoinen Metsäalan

ttihakemisto

fi

METSÄALAN AMMATTILEHTI AMMATTILEHTI METSÄALANAMMATTILEHTI AMMATTILEHTI METSÄALAN METSÄALAN

Metsäkonerenkaat

KONEURAKOINTI

www.lintexon.com

www.pewag.fi

Energiakourat

Metsäalan Ammattilehti painetaan 30.8.2021 28.8.2020

www.alliancerenkaat.fi

www.pentinpaja.fi

www.prokop.fi

www.kiesitech.fi

Energiakourat

www.szepaniak.fi

Metsäkonehuollot

www.ylikevarindiesel.com www.uittokalusto.fi

KULJETUS

www.nordictruckcenter.com/fi

www.pewag.fi

www.bussipro.fi

Soita 050 050 412 412 9030 9030 Soita janne.jokela@ammattilehti.fi janne.jokela@ammattilehti.fi www.ammattilehti.fi www.ammattilehti.fi

www.veljeksethokkanen.fi www.tavo.fi

www.veljeksethokkanen.fi www.lintexon.com

Ota yhteyttä yhteyttä ja ja Ota suunnitellaan yrityksellesi yrityksellesi suunnitellaan tehokas mainospaketti. mainospaketti. tehokas

www.opsystem.fi www.opsystem.fi www.bussipro.fi www.atula.fi www.uittokalusto.fi

Puunkorjuu

Puunkorjuu

www.scanvall.fi

Metsäkonehuollot

Energiakourat

www.dieselmotornordic.com www.veljeksethokkanen.fi www.prokop.fi

w

Puunkorjuu

www.pentinpaja.fi

www.powerforest.fi www.prokop.fi www.pentinpaja.fi

www.uittokalusto.fi

Metsäkon

www.turbolaskenta.fi

RJESTELMÄT ARAOSAT www.tmt.fi www.tmt.fi

fi

www.nurmihydro.fi www.nurmihydro.fi Päällirakenteet Säiliöt

www.flh.fi www.kovi.fi

www.vistema.fi Kuljettajakoulutukset Raskaan kaluston jouset

Seuraa meitä facebookissa...

Raskaan kaluston jouset

AJONEUVOTEOLLISUUDEN JÄRJESTELMÄT JA RASKAAN KALUSTON VARAOSAT

Kantavuusmittaukset

www.roadmasters.fi

www.kraatz.fi

www.konepistemaa.com www.konneservice.fi

Kantavuusmittaukset HYDRAULIIKKA

www.teca.fi

www.sakky.fi

www.roadmasters.fi Raskaan kaluston jouset

Kantavuusmittaukset

Pneumatiikka

Ja taas toimii!!! www.roadmasters.fi www.kraftmek.com www.kraftmek.com www.hydrolineservices.fi

www.voitelukeskus.com

www.metalwork.fi

tain - klikkaa itsesi oikeaan osoitteeseen! www.hydx.se/fin www.hydx.se/fin

www.dunlophiflex.fi

Ja taas toimii!!!

METSÄALA INTERNETISS www.hydrolineservices.fi

Metsäalan ykköslinkit toimialoittain - klikkaa itsesi oikeaan oso www.hydman.fi www.hydman.fi www.voitelukeskus.com

METSÄALA INTERNETISSÄ


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Uudesta verkkokaupastamme ruostumattomat lisävarusteet kaikkiin kuorma-autoihin.

hiomexstore.fi

Kotimaisten Hio-Mex tuotteiden lisäksi valikoimastamme löytyvät Metecin RST-tuotteet myös pakettiautoihin, Pick Upeihin ja maastureihin. Kaikki tuotteemme löytyvät uudesta XS-verkkokaupastamme

www.hiomexstore.fi

TERVETULOA OSASTOLLEMME U399!

Profile for Ammattilehti.fi

Metsäalan Ammattilehti - Kesä 2021  

Koneurakointi - kuljetus - teollisuus www.ammattilehti.fi

Metsäalan Ammattilehti - Kesä 2021  

Koneurakointi - kuljetus - teollisuus www.ammattilehti.fi

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded