Metsäalan Ammattilehti 2/2017

Page 1

METSÄALAN METSÄALAN AMMATTILEHTI

AMMATTILEHTI

32 vsk. 1986-2017

KONEURAKOINTI KULJETUS TEOLLISUUS 30 v. JUHLALEHTI 1986 - 2016

N:o 2/2017

Kortiton tankkaus. Nopein tapa tankata.

Kuljetusalan uusimmat ratkaisut

Metsäkonealan hyvät kuulumiset

Ammattilehti koeajaa kalustoa

Kortiton älytankkaus vai Teboil D-kortti? Päätä itse. Teboil D-kortin lisäksi voit nyt tankata kortittomasti kaikilla D-automaateilla. Siirry uuteen aikaan Teboilin kanssa ja ota käyttöön etätunnistukseen perustuva nopea ja turvallinen kortiton tankkaus. Tutustu tarkemmin: www.teboil.fi/kortiton. Kysy lisää tai pyydä tarjousta asiakaspalvelu@teboil.fi.

Lue alan uutiset joka päivä ammattilehti.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Liikennepalvelulaki mahdollistaa hyvät ja joustavat liikenteen palvelut

L

iikennepalvelulaki kokoaa yhteen liikennemarkkinoi- den lainsäädännön ja luo edellytykset liikenteen digitalisaatiolle ja uusille liiketoimintamalleille. Liikennepalvelulain keskeisenä tavoitteena on asiakaslähtöiset liikennepalvelut. Hallitus esitti liikennepalvelulain vahvistamista 24. toukokuuta.

Liikennepalvelulaki tulee pääosin voimaan 1.7.2018. Tietojen ja tietojärjestelmien yhteen toimivuutta koskevat säännökset tulevat voimaan jo 1.1.2018. ITS -direktiiviin liittyvät älykkäiden liikennejärjestelmien käyttöönottoon liittyvät säännökset tulevat voimaan 1.10.2017. Liikennepalvelulailla muutetaan nykytilaa, jossa liikenteen markkinat ovat vahvasti säännellyt ja julkisin toimin ohjatut. Liikennepalvelulaki edistää kilpailun tasapuolisuutta henkilöliikennemarkkinoilla sekä henkilö- ja tavaraliikenteen palveluntarjoajien kilpailukykyä. Uudella lailla luodaan puitteet julkisesti tuettujen henkilökuljetusten järjestämiseksi entistä tehokkaammin mm. digitalisaatiota, kuljetusten yhdistämistä ja erilaisia kalustotyyppejä hyödyntämällä. Hallitusohjelmassa on asetettu tavoitteeksi julkisesti tuettujen kuljetusten kymmenen prosentin säästö vuodesta 2017. Liikennepalvelulailla toteutetaan hallituksen kärkihankkeita digitaalisen kasvuympäristön rakentamiseksi sekä säädösten sujuvoittamiseksi. Uusi laki tukee kuljetusten tehostamista ja sitä kautta ympäristö- ja ilmastotavoitteiden saavuttamista.

Saumattomat ja multimodaaliset matkaketjut mahdollisiksi

Liikennepalvelulaki edistää merkittävästi uuden teknologian, digitalisaation ja uusien liiketoimintamallien käyttöön-

ottoa. Liikennepalvelulaki mahdollistaa saumattomat, multimodaaliset matkaketjut. Tulevaisuuden liikenteen kannalta olennaista on, että tiedot ja tietojärjestelmät ovat yhteen toimivia ja rajapinnat avoimia. Keskeistä on, että liikennepalvelulailla avataan liikkumispalveluja koskevat olennaiset tiedot. Liikennepalvelulaissa säädetään myös lippu- ja maksujärjestelmien yhteen toimivuudesta. Liikennepalvelulaki tehdään kolmessa vaiheessa. Luonnos liikennepalvelulain toiseksi vaiheeksi on lausuntokierroksella 1. kesäkuuta saakka. Toisessa vaiheessa parannetaan edelleen edellytyksiä liikenteen palveluiden digitalisoimiseksi ja tiedon hyödyntämiseksi. Toinen vaihe tuo mukaan myös liikenneasioiden rekisterin. Palvelevan liikennejärjestelmän kehittämistä jatketaan ottamalla mukaan kaikki liikennemuodot. Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner on tyytyväinen, että liikennepalvelulain ensimmäinen vaihe on saatu päätökseen: - Liikennepalvelulaki on mitä suurimmissa määrin valmistautumista tulevaisuuteen. Tarvitsemme joustavaa lainsäädäntöä, jotta liikennejärjestelmän kaikki osat saadaan toimimaan yhteen. Uskon että tämän lain myötä meillä on aito mahdollisuus tehdä liikenteestä asiakkaille kokonaisvaltainen palvelu. Suomi on tässä työssä edelläkävijä ja tämä tuo meille kilpailuetua. Pidän erittäin tärkeänä myös sitä, että liikennepalvelulaki auttaa meitä vastaamaan ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin. Päästövähennystavoitteet liikenteelle ovat merkittävät ja niiden toteuttamiseksi tarvitsemme monia eri keinoja. Liikennepalvelulaki on yksi niistä, sanoo Berner.

Lue uudet uutiset joka päivä ammattilehti.fi

32 vsk. 1986-2017 TOIMITUSPÄÄLLIKKÖ: Tero Lahtinen, puh. (050) 464 7972 tero.lahtinen@ammattilehti.fi

21.000 kpl.

18.991 kpl.

3


METSÄALAN AMMATTILEHTI

4 KULJETUS

Homma hallussa. ...tekee tuntikirjanpidon ...kirjaa laskutettavat asiat ...laskee ylityöt ja päivärahat ...raportoi työtehon ...kertoo seuraavan työn ...näyttää työkaverien sijainnit

Paikannus

...tallentaa reitit ...laskee käyttöasteen

Työajanseuranta ...lämmittää auton valmiiksi ...muistuttaa huollot ...kirjaa tankkaukset ...ja paljon muuta. www.kiho.fi

PALVELEVA LAVETTITALO SIIMET LAVETIT SIIMET POKKAREKAT

DOLL LAVETIT KAIKKIEN LAVETTIEN JA PERÄVAUNUJEN KORJAUS-, MUUTOSJA MAALAUSTYÖT

AUTOJEN VARUSTELUT - NOSTURIT - HAKKURIT - NOUSUPÖYDÄT KOME PERÄVAUNUJEN HUOLTO JA KORJAUS KÄYTETYT LAVETIT CE –MERKITYT TERÄSRAKENTEET JA MAALAUKSET

Yr i t t ä j ä n k a t u 2 8 50130 MIKKELI w w w. s i i m e t . f i

EU-liikkuvuuspaketti on pettymys - kabotaasisäännöt ja tiemaksumalli eivät sovi Suomelle

K

omission eilen ehdottamaan EU:n liikkuvuuspakettiin sisältyvät kabo- taasirajoitusten väljentäminen ja etäisyysperusteinen tiemaksumalli ovat Suomelle haitallisia. SKAL odotti esitykseltä kabotaasiliikenteen valvontakeinojen tehostamista, joustoja ajo- ja lepoaikoihin sekä jäsenvaltioille mahdollisuutta valita sopivin kansallinen tiemaksumalli.

Tässä on maailman kätevin työväline, se

Lisätietoja puh. 045 131 8462

SKAL:

Puh: (015) 321 610 Fax: (015) 225 300 Myynti: Ari Mäkitalo 044 321 6131

Liikkuvuuspaketin (mobility package) esityksistä Suomelle haitallisimmat ovat kabotaasikuljetusten enimmäismäärän poistaminen, etäisyysperusteisen tiemaksumallin pakottaminen jäsenvaltioille ja tavaraliikenteen ajo- ja lepoaikojen jättäminen ennalleen. Nyt EU:lta olisi tarvittu pelisilmää ja jäsenvaltioiden välisten maantieteellisten erojen huomioimista. Kabotaasimuutoksia* perustellaan CO2 -päästöjen ja tyhjänä ajon vähentämisellä. Argumentit eivät päde Suomeen. Suomen logistinen kilpailukyky ja energiatehokkuus perustuvat muuta Eurooppaa pidemmän ja painavamman kuljetuskaluston käyttöön sekä tehokkaaseen kuljetusjärjestelmään. Meillä yhdistelmän enimmäismassa on ollut vuodesta 2013 alkaen 76 tonnia ja pituus 25,25 metriä, kun muualla EU:ssa yleisesti hyväksytty enimmäispaino on 40 tonnia ja yhdistelmäpituus 18,75 metriä. Olemme saavuttaneet suuremmalla kalustolla jopa yli 10 prosentin aleneman kalustokohtaisiin päästöihin niissä yhdistelmissä, joissa suurempaa kokoa on hyödynnetty täysmääräisesti. Suomalainen yhdistelmä kuljettaa 100 % enemmän kuormaa tonneissa mitattuna ja 50 % enemmän tilavuudella mitattuna kuin ulkomaiset yhdistelmät, joilla kabotaasikuljetuksia suoritetaan. Kuljetusjärjestelmämme minimoi vajaakuormilla ajamista, kun taas kabotaasiliikenteessä ulkomainen kuljetusyritys haalii yksittäisiä Suomen sisäisiä tavaraeriä kansainvälisen

kuorman purun jälkeen. Komission esittämä malli lisäisi tyhjänä ajamista ja päästöjä sekä vaikeuttaisi Suomen ympäristötavoitteiden saavuttamista. SKAL olisi odottanut komissiolta rohkeampia linjauksia kuljettajien ajo- ja lepoaikasääntelyyn, joka ei huomioi riittävästi Suomen olosuhteita. SKAL on esittänyt ajo- ja lepoaikoihin joustoja yhdessä Autoliikenteen Työnantajaliiton ja Linja-autoliiton kanssa siten, että kuljettaja voisi jakaa taukonsa nykyistä vapaammin sekä pidentää viikkolepoa edeltävää ajoaikaansa päästäkseen viikonlopuksi kotiin. Komission rohkeus ei tähän riittänyt, vaikka muutoksilla olisi lisätty kuljettajien työhyvinvointia. Komission esittämä kilometripohjainen tiemaksumalli ei sovi pitkien etäisyyksien Suomelle. Nyt käynnistyvässä EU:n lainsäädäntöprosessissa lakiehdotusta on muutettava siten, että se antaa jäsenvaltioille mahdollisuuden valita myös aikaan perustuvan tiemaksun (vinjetti). Kabotaassisäännökset nyt: Suomeen toisesta EU- tai ETA-maasta tulevalla ajoneuvolla on kansainvälisen kuljetuksen jälkeen oikeus tehdä kolme maan sisäistä kabotaasikuljetusta seitsemän vuorokauden aikana. *Komission ehdotuksessa: Suomeen toisesta EU- tai ETA-maasta tulevalla ajoneuvolla olisi kansainvälisen kuljetuksen päätyttyä oikeus tehdä maan sisäisiä kuljetuksia viiden vuorokauden ajan ilman kuljetusten määrän rajoitusta. Tiemaksusäännökset nyt: Jäsenvaltio voi halutessaan ottaa käyttöön joko aika- tai etäisyysperusteisia raskaan liikenteen tiemaksuja. Komission ehdotuksessa: Jäsenvaltio voisi ottaa käyttöön vain etäisyysperusteisia raskaan liikenteen tiemaksuja, aikaperusteiset kiellettäisiin vuoteen 2023 mennessä.

Kaasu- tai sähkökäyttöisten bussien ja kuorma-autojen enimmäismassaa korotetaan

K

aasua tai sähköä käyttävien raskaiden ajoneuvojen suurimpia sallittuja massoja korotetaan asianomaisen vaihtoehtoisen käyttövoiman tai sen teknologian tarvitseman painon verran.

Kaksiakselisten kuorma-autojen kokonaismassa saa olla enintään 19 tonnia. Vastaava yhden tonnin korotus samoin ehdoin koskee kaikkia kolmiakselisia autoja, myös kolmiakselisia linja-autoja. Samalla kaksiakselisten linja-autojen suurin sallittu kokonaismassa korotetaan 18 tonnista 19,5 tonniin. Korotus ei edellytä vaihtoehtoisen käyttövoiman käyttöä. Asetus on osa ajoneuvojen suurimmista massoista ja mitoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (mitta- ja massadirektiivi) täytäntöönpanoa. Sillä pannaan täytäntöön direktiivin

edellyttämät vaihtoehtoisia käyttövoimia käyttävien ajoneuvojen suuremmat sallitut kokonaismassat, raskaan kaluston ajoneuvojen ilmanvastuksen parantamiseksi sallitut ylitykset suurimmista sallituista mitoista sekä 45 jalan konttien kuljetukseen liittyvät säännökset. Lisäksi tarkennetaan perävaunujen kytkentään liittyviä säännöksiä. Valtioneuvosto antoi muutosasetuksen ajoneuvojen käyttöä tiellä koskevaan asetukseen 4. toukokuuta. Muutoksen tarkoituksena on vähentää kuorma- ja linja-autojen päästöjä. Asetus tulee voimaan 7. toukokuuta 2017. Ehdotus toteuttaa hallituksen ilmastostrategiaa edistämällä maantiekuljetusten energiatehokkuutta ja vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöä.


METSÄALAN AMMATTILEHTI


METSÄALAN AMMATTILEHTI

6 KULJETUS

Kevät suosinut puunkorjuuta ja -kuljetusta

P

itkään jatkuneet yöpakkaset ovat pitäneet kelirikkotiet hyvässä kunnossa. Talven hakkuissa kelirikko- ja talviteiden varsille tehdyt puut saadaan pois metsistä ennen kelirikkokauden alkua. Myös talven lumiolosuhteet ovat olleet suotuisia talvikohteilla työskentelylle. Kelirikko ei ole haitannut puunkuljetusta tänä keväänä. Pitkään jatkuneet yöpakkaset ovat luoneet harvinaisen hyvät olosuhteet puunkuljetukselle, kun kelirikko- ja talviteiden rungot ovat pysyneet jäässä. Usein keväisin puiden ajo joudutaan keskeyttämään auringon sulattaessa tiet pehmeiksi. Osa talviteille korjatuista puista siirretään välivarastoihin ympärivuotisessa käytössä olevien teiden varsille kelirikkokauden toimituksia varten. - Talvi on ollut puutavaran kuljetusten kannalta hyvä. Kovia, kuljetuksia haittaavia pakkasia oli vain muutamana päivänä ja nyt kylmä kevät on mahdollistanut kuljetukset suoraan talviteiltä aina näihin päiviin saakka, Metsähallituksen Lapin alueen kuljetuspäällikkö Arto Sarajärvi kuvailee olosuhteita. Hyvät olosuhteet tuovat myös säästöjä ylimääräisen siirtelyn vähetessä.

Pitkään jatkuneet yöpakkaset ovat luoneet harvinaisen hyvät olosuhteet puunkuljetukselle; kelirikko- ja talviteiden rungot ovat pysyneet jäässä.

Korjuulle helppo talvi

Vähäluminen talvi ja pitkä kevät on ollut suotuisa myös puunkorjuulle. Paksu lumi hidastaa korjuuta ja hankaloittaa puiden sahaamista tyveltä asti. Tänä talvena lunta on ollut kohtuullisesti ja puunkorjuu talvikohteilla on sujunut hyvin. Korjuu- ja kuljetustavoitteet ovat jopa ylittyneet hyvien olo-

suhteiden ansiosta. - Talvi on ollut korjuun osalta aivan loistava! Kohteille päästiin aikaisin alkutalvesta ja työtä on voitu jatkaa pitkälle kevääseen, kertoo hankintapäällikkö Juha Pyhäjärvi innostuneesti. Hän lisää, että myös aiemmin kelirikon takia keskeytettyjä kohteita on päästy tekemään loppuun.

Puunkorjuu vähälumisilla talvikohteilla on sujunut hyvin.

METSÄALAN 30.

Postitu s 18 vu .4ik os 31 erkp tal!

30 vsk. 1986-2015

KONEURAKOINTI • KULJETUS • TEOLLISUUS

N:o 1/15

148 sivua!

Maarakennus- ja kaivosalan ammattilehti 1/2016

by ammattilehti.fi HYDRAULIIKAN, PNEUMATIIKAN ja VOITELUN AMMATTILEHTI

284

sivua!

AMMATTILEHTI AMMATTILEHTI

by ammattilehti.fi

AIDOT AMMATTILEHDET30 vuodelnla. kse u m e k o k by) ammattilehti.fi Maarakennusja kaivosalan järkälemäinen lukupaketti

1/2016

Hybriditekniikka

Puunkuormaajamestari 2015 juhlakiertue alkaa

tuli metsään

Laajasti hyvää metsäkoneasiaa

TEEMA: Sahateollisuus

Hydrauliikka

Esittelyssä laajasti alan uutuuksia Pneumatiikka

Paljon mielenkiintoista teknistä luettavaa Lue alan uutiset joka päivä ammattilehti.fi

Kuljetus- ja konealan uutiset joka päivä:

ammattilehti.fi

Mielenkiintoinen ja kattava teema

Runsaasti kivenkovaa kuljetusasiaa

Alan uutiset joka päivä: www.kivirock.fi

www.kivirock.fi

KIVIROCK 1/2016

Maarakennus- ja kaivosalan uutiset joka päivä:

kivirock.fi

1

Alan uutiset joka päivä - www.fluidfinland.fi

Hydrauliikka- ja pneumatiikka-alan uutiset joka päivä:

fluidfinland.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

SAKU SIMPANEN

KULJETUSYRITTÄJÄ, KULJETUS S. SIMPANEN

”Ryömintävaihteinen Volvo on hyvä paketti puukuljetuksiin” Kuljetus S. Simpanen hoitaa puunkuljetuksia Savon sydänmailla. Volvo I-Shift -ryömintävaihteiston avulla Saku Simpanen kuljettajineen pärjää mäkisissä maastoissa ja huonoissa olosuhteissa. Simpanen omistaa raakapuun kuljetuksiin erikoistuneen Kuljetus S. Simpanen Oy:n yhdessä vaimonsa Jaana-Riitan kanssa. Saku on toimitusjohtaja ja ajaa kuormia, ja Jaana-Riitta huolehtii taloushallinnosta ja kuljetussuunnittelusta. Simpasen uusin Volvo FH16 on varustettu I-Shiftin ryömintävaihteilla, jotka parantavat liikkeellelähtökykyä vaikeissa olosuhteissa. Muutenkin kaikki on laitettu viimeisen päälle.

Minulla on lähes täydellinen puuauto

Jos luoja loi paremman, niin hän piti sen itsellään – Minulla on lähes täydellinen puuauto. Jos luoja loi paremman, niin hän piti sen itsellään, Simpanen sanoo. Simpanen pitää ryömintävaihteen suurimpana hyötynä sitä, että kuorma-auto jaksaa aina lähteä liikkeelle isoillakin massoilla. – Ryömintäperuutusvaihde on vähintään yhtä hyvä kuin eteen menevät vaihteet. Sen avulla pystyy peruuttamaan ja kääntämään todella tarkasti hallitusti. Ryömintävaihde on vain yksi esimerkki siitä, että Simpanen haluaa olla jatkuvasti teknisen kehityksen kärjessä. Kun vuonna 2013 yhdistelmien suurin sallittu kokonaismassa nousi Suomessa 76 tonniin, Simpasen Volvo oli ensimmäisten jou-

I-Shift ryömintävaihteisto

kossa muutoskatsastettu uusien massojen mukainen kuorma-auto. – Haluan koko ajan mennä eteenpäin ja kehittää uutta. Lähes 50 vuoden yhteistyö Volvon kanssa on auttanut meitä menestymään, Simpanen painottaa. I-Shift -vaihteisto on ohjelmoitu siten, että ryömintävaihteet menevät automaattisesti päälle, kun lähdetään liikkeelle kuorma päällä. – Ryömintävaihteinen Volvo on hyvä paketti puukuljetuksiin. Siinä on kaikki tarvittavat elementit: tehoa, ajomukavuutta ja turvallisuutta, Simpanen luettelee. Katso video ja lue lisää I-Shift ryömintävaihteistosta www.volvotrucks.fi/visiitti

Volvo Trucks. Driving Progress


8 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Kuljetukset kasvussa

- SKAL Kuljetusbarometri osoittaa myötäiseen

E

nsimmäistä kertaa kuuteen vuoteen SKAL Kuljetus- barometri osoittaa kuljetusyrittäjien tavaramäärien ja liikevaihdon selvää kasvua. Tulos vahvistaa käsitystä noususuhdanteen alkamisesta ja Suomen kuljetusmarkkinoiden normalisoitumisesta. Noususuhdannetta tulee vauhdittaa hyvällä tienpidolla ja rakentamisella sekä varmistamalla kuljettajien ammattikoulutus myös tulevaisuudessa.

Joka kolmas kuljetusyritys on kasvattanut kuljetusmääriään kevään aikana. Viidenneksellä kuljetettava tavara on vähentynyt. Vuosi sitten sekä kasvua että laskua oli noin neljänneksellä vastanneista. Kuljetusmäärät säilyivät vakaalla tasolla puolella yrityksistä. Useampi kuin viidennes vastanneista odottaa alkavalta kesältä kuljetusmäärän kasvua. Toimeliaisuuden lisääntyminen näkyi myös kilometreissä mitattuna (ajosuorite, kasvua 29 % vs. 24 % v. 2/2016) sekä henkilöstön ja kaluston kehityksessä. Kuljetusmäärien kehitys jakaantui varsin tasaisesti ympäri Suomea ja kuljetuslajien kesken. Kasvaneet tavaramäärät heijastuivat myönteisesti liikevaihtoon, joka oli noussut useammalla kuin kolmanneksella vastan-

neista (38 % vs. 33 % 2/2016). Myynnin laskusta raportoi joka neljäs vastanneista (26 % vs. 33 % 2/2016). Noin 35 % odottaa liikevaihdon kasvua ja 19 % laskua kesän aikana. Kappaletavarakuljetukset ovat lisääntyneet erityisen paljon kevään aikana. Kannattavuuden kehitys on ollut useamman vuoden varovaista, ja niin tässäkin Kuljetusbarometrissa. Runsas kuudennes (17 % vs. 29 % 2/2017) yrityksistä on parantanut kannattavuuttaan keväällä, kun sitä vastoin heikennystä oli runsaalla viidenneksellä (27 % vs. 29 % 2/2016). Luvut ovat kuitenkin vertailukautta 2016 positiivisemmat, ja kannattavuuden kasvua ennusti joka neljäs.

Epäkohtina korkeat kustannukset, epäreilu kilpailu sekä joustamattomat ajo- ja lepoajat

SKAL uudisti vuosien 2012 ja 2014 barometrikysymyksen yritystoiminnan suurimmista haasteista. Vastaajat valitsivat viisi suurinta haastetta ja asettivat ne tärkeysjärjestykseen. Kolmen kärki oli yhteneväinen viiden vuoden takaisen kyselyn kanssa. Eniten kärkisijoja keräsivät korkeat kustannukset (79 %), epäreilu kilpailu kuljetusmarkkinoilla (71 %) sekä joustamattomat ajo- ja lepoajat (70 %). Myös sanelupolitiikka kul-

Kuljetusalalla on hyvä vauhti päällä. Puutavarankuljetuksissa teollisuuden investoinnit lupaavat paljon lisää ajettavaa tulevaisuudessa.

jetussopimuksissa (54 %) ja tiestön huono kunto (53 %) säilyivät listan kärjessä. Ajo- ja lepoaikasääntöjen jäykkyys harmittaa kuljetusyrittäjiä vuodesta toiseen. Kuljetustehtävät ovat moninaisia ja pakollisten taukojen ajoittaminen täsmällisesti koetaan haastavaksi. SKAL on yhdessä Autoliikenteen Työnantajaliiton ja Linjaautoliiton kanssa esittänyt, että 45 minuutin tauko voitaisiin tarvittaessa jaksottaa kolmeen viidentoista minuutin taukoon, ja lisäksi kuljettaja voisi ajaa yhden pidemmän rupeaman viikossa ehtiäkseen viikonlopuksi kotiin. Joustojen lisääminen tehostaisi töiden suunnittelua ja parantaisi kannattavuutta sekä kuljettajien työhyvinvointia.

Työhyvinvointi kiinnostaa

Kuljetusbarometrissä kysyt-

tiin yleisesti työhyvinvoinnista yhteistyössä eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen kanssa. Kuljetusyrittäjien asenteet ovat vastausten perusteella myönteisiä. Yli 80 % kertoi kannustavansa työntekijöitään huolehtimaan työkyvystään ja yhtä moni koki, että panostus henkilöstön työkyvyn ylläpitoon parantaa yrityksen kannattavuutta. Kolme neljästä ilmoitti pyrkivänsä puuttumaan varhain, mikäli havaitsevat työhyvinvointia alentavia tekijöitä. Varsinaista tyky-toimintaa harjoittaa kyselyn perusteella runsas kolmannes kuljetusyrityksistä.

Noususuhdanteelle lisävauhtia

Kuljetusbarometrissa näkyvä kevään ja kesän vilkastunut tavaraliikenne elää alkavaa noususuhdannetta, joka normalisoi markkinoita pitkän hiljaiselon

jälkeen. Markkinoilla on myös oireita kuljettajapulasta, joka on torjuttava turvaamalla kuljettajakoulutus. - Panostamalla tiestöön ja rakentamiseen Suomi ylläpitää toimeliaisuutta, joka puolestaan ruokkii työllisyyttä ja kasvua. Kuljetuskalustolle on nyt kysyntää ja kuljetusyrityksissä on työtä tarjolla. Ammattitaitoisen työvoiman saanti on varmistettava, muistuttaa SKAL:n toimitusjohtaja Iiro Lehtonen.

Vastaajina 546 jäsenyritystä

SKAL:n Kuljetusbarometriin 2/2017 vastasi yhteensä 546 jäsenyritystä. Vastaajat edustavat kaikkia SKAL ry:n erikoisjärjestöjä ja toimialoja. SKAL:n Kuljetusbarometri toteutetaan kolme kertaa vuodessa, neljän kuukauden välein. Sähköinen kysely lähetetään noin 4300 jäsenyrittäjälle. Barometrikyselyllä selvitetään kuljetusyritysten taloudellista tilannetta ja lähitulevaisuuden näkymiä. Kysely toteutettiin 17.-31.5.2017. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on maanteiden tavaraliikenteen ja logistisia palveluja tarjoavien yritysten edunvalvontajärjestö. SKAL:n jäsenkuntaan kuuluu noin 5 300 kuljetus- ja logistiikka-alan yritystä.

Julkilausuma: Kuljetusalan kasvun edellytykset turvattava

M

aanteiden tavaraliikenne on selkeässä noususuhdantees- sa. Kuljetusala odottaa päättäjiltä toimia, joilla turvataan logistiikan kasvu ja kilpailukyky. Tieverkkomme on korjattava vastaamaan nykyistä paremmin kasvavia tavaravirtoja. Kuljettajakoulutuksella on varmistettava työvoiman riittävyys.

Kuljetusmäärät Suomessa kasvavat ja kuljetusyritykset tarvitsevat työvoimaa. Näkymät tulevaan ovat kuljetusyrityksissä valoisimpia sitten vuoden 2011. Kasvun esteeksi ei saa muodostua rapistuva tieverkosto, muistutti Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry liittokokouksessaan Lappeenrannassa kesäkuun alussa. Myös kuljettajakoulutuksen aloituspaikat on turvattava. Vastoin julkisuudessa esitettyjä arvioita logistiikan digitalisaatio ei poista raskaan liikenteen kuljettajan ammattia eikä

kuorma-autoja. Kun kuljetuksen hallinta sähköistyy, muuntuvat kuljettajan tehtävät entistä monipuolisemmiksi ja vaativammiksi. Kuljettajalla on oltava hallussaan laaja osaaminen liikenteen, ajoneuvon ja kuorman hallintaan sekä viestintään liittyvistä järjestelmistä. Laaja-alainen kuljettajakoulutuksemme antaa hyvät valmiudet kohdata nykyaikaisen liikkumisen haasteet. Koulutus tuo työmarkkinoille vuosittain n. 5 000 ammattikuljettajaa, joista 3 000 on Puolustusvoimien kouluttamia. Noususuhdanteessa nykyinen koulutus ei välttämättä riitä. Esimerkiksi yrittäjäperheissä kasvaville alalle tulijoille sopii malli, jossa he voivat osoittaa itse hankitun osaamisen kokeella. Kuljettajakoulutuspaikkojen määrää ei saa alentaa nykyisestä. Raskaan liikenteen kuljettajan ammatti on vaativa, vastuullinen ja tärkeä myös tulevaisuudessa. Tiestön korjausvelan maksamista on jatkettava rivakasti. Tiestön kunnolla on suuri mer-

kitys koko maan kilpailukyvylle. Toimiva ja hyväkuntoinen tieverkko pienentää liikenteen päästöjä ja parantaa liikenneturvallisuutta. Panostus tieverkkoon on investointi tulevaisuuteen ja maamme hyvinvointiin. Maanteiden tavaraliikenteen yritykset pitävät Suomen pyörät pyörimässä myös tulevaisuudessa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Turbohidastinkytkin. Maksimaalinen liikkeellelähtövoima. Nestekytkimen pehmeys. Kuivakytkimen tehokkuus ja taloudellisuus. Hidastimen jarrutusvoima. Kaikki samassa paketissa. Lue lisää mercedes-benz.fi/kuorma-autot.


10 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Uusia MAN TGX puutavara-autoja on varusteltu viime aikoina esittelyautoiksi ja niitä asiakkaat pääsevät koeajamaan myös jatkossa oikeassa ympäristössä. Uusin 4-akselinen esittelyauto MAN TGX 35.640 (yläkuva) valmistui toukokuussa Kuljetusnäyttelyn alla ja auto oli esillä myös Elmia Wood näyttelyssä Jönköpingissä.

MAN vahvistaa läsnäoloaan metsässä

M

AN kuorma-autot tarjoaa laajan edistyksellisen malliston ja hyvät tekniset ratkaisut metsäteollisuuden vaativiin kuljetustarpeisiin. Nyt tätä erinomaista tuotevalikoimaa aletaan tuomaan aiempaa aktiivisemmin esille metsäalan kuljetusten ammattilaisille.

MAN kuorma-autoilla on pitkä historia Suomen metsissä ja teollisuuden kuljetuksissa. - Jatkossa teemme pitkäjänteistä työtä nostaaksemme merkin nykyistä vahvempaan rooliin metsäalan kuljetuksissa. Tuotteista se ei tule varmasti jäämään kiinni ja tarjoamme asiakkaillemme myös luotettavat jälkimarkkinointipalvelut, mitkä takaavat sen että pyörät pysyvät pyörimässä, sanoo MAN Center Espoon autotalonjohtaja Juha Pulliainen.

Koeaja puutavara-auto

Uusia MAN TGX puutavaraautoja on varusteltu viime aikoina esittelyautoiksi ja niitä asiakkaat pääsevät koeajamaan myös jatkossa oikeassa ympäristössä. - Uusin 4-akselinen esittely-

- Jatkossa teemme pitkäjänteistä työtä nostaaksemme merkin nykyistä vahvempaan rooliin metsäalan kuljetuksissa, sanoo MAN Center Espoon autotalonjohtaja Juha Pulliainen.

auto MAN TGX 35.640 valmistui toukokuussa Kuljetusnäyttelyn alla ja sitä pääset kokeilemaan ottamalla yhteyttä alueesi MAN-myyjään, ilmoittaa Pulliainen.

Uusi 640 hv moottori tuo voimaa puunajoon

Vuonna 2014 lanseerattu ja

erittäin luotettavaksi todettu 15,2 litrainen D38 Euro 6 -moottori on jalostunut entisestään, ja Euro 6c -kehitysversion myötä teholukemat ovatkin 640 hevosvoimaa ja vääntöä 3000 Nm. - MANille tyypilliseen tapaan alhaalta väkevästi vääntävä moottori tarjoaa vähintään riittävästi voimaa puunajoon 76 ton-

nin kokonasmassoilla. MAN on onnistunut kehitystyössään erinomaisesti, joten uusi suorituskykyinen ja luotettava moottori on myös erittäin polttoainetaloudellinen, vakuuttaa Pulliainen. Uuden 640 hevosvoimaisen moottorin lisäksi D38 -moottorista löytyy 540 ja 580 hevosvoimaiset versiot, joissa vääntöä on

2700 Nm ja 2900 Nm. - Aiemmin tarjolla oli tehokkaimpana moottorina 560 hevosvoimainen mikä sekin sai hyvää palautetta puunajossa vahvasti vetävänä voimalähteenä. Nyt kyseinen moottori on päivitetty ja tehot ovat nousseet 20 hv ja vääntöäkin on tullut mukavasti lisää, toteaa Pulliainen. Uuteen TGX D38:aan on yhdistetty kaikissa mallivaihtoehdoissa uusi MAN TipMatic vaihteisto. - Se takaa kolmella uudella vaihteistotoiminnollaan entistä enemmän turvallisuutta, käsiteltävyyttä, suorituskykyä ja taloudellisuutta, Pulliainen lupaa. MAN tunnetaan erittäin vahvasta voimalinjastaan. - Tehdas myöntääkin koko ajoneuvon yhden vuoden täystakuun lisäksi 2 vuoden takuun voimalinjalle ilman kilometrirajaa, lisää Pulliainen.

MAN laajasti metsässä

MAN kuorma-autoja käytetään Suomessa puunajon lisäksi mm. hakkeenajossa ja hakkuriautojen alustoina. - Uusia modulimittaisia MAN hakeyhdistelmiä on otettu hiljat-


METSÄALAN AMMATTILEHTI METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 11 TUS 103 KULJETUS KULJE

Uusi AdBlue -liuotuspiste Valkeakoskelle UPM Tervasaaren tehdasalueelle

Yara laajentaa Air1 AdBlue -tuotantoaan Suomessa

S

uomen AdBlue -markkinoiden on ennustettu kasvavan. Pystyäkseen pitämään vahvan markkina-asemansa Yara tarvitsee Air1 Ad Blue -tuotannolleen lisäkapasiteettia. Yara on päättänyt rakentaa toisen AdBlue -liuotuspisteen Harjavallan Vuonna 2014 lanseerattu ja erittäin luotettavaksi todettu 15,2 litrainen rinnalle. kumppaniD38 Euro 6Yaran -moottori on jalostunut entisestään ja Euro 6c -kehitysverna toimii sion myötäMovere. teholukemat ovatkin 640 hevosvoimaa ja vääntöä 3000 Nm.

tainkin ajoon ja eurooppalaiset Uusi liuotuspiste rakennetaan hakkurivalmistajat Valkeakoskelle UPM luottavat TervasaaMANiin autohakkurin alustana; ren tehdasalueella olevaan entinäitä on käytössäLiuoSuoseen paketteja sellun keittämöön. messakin. Ja viime aikoina tuspiste palvelee Itä-Suomen ja metsäkoneyrittäjät ovat osoittaSuur-Helsingin aluetta ja tuo neet mielenkiintoa MANiinUusi uuYaralle logistiikkasäästöjä. sia mietpistekoneenkuljetusautoja sijaitsee 120 km päässä Viinikkalan kulutuskeskittytiessään. MAN TGS on siihen mästä, missä sijaitsee niin Neskäyttöön oikein hyvä alusta mm. te, St1 kuin suhteen, Teboil -yhtiöiden akselivälien joten oiasemat. kein rakennettuna kyytiin mahAdBlue Business MatuuYaran suurimmatkin metsäkonenager Juha Sarlund kertoo, että mallit, kertoo Pulliainen merkin laitteistoa rakennetaan metsäisistä kuulumisista.parhaillaan ja tuotanto käynnistyy loppuvuodesta 2013.kehittyy MAN myynti Air1AdBlue on Yaran valmisKesko-konserni on toiminut tama, korkealaatuinen urea-liu-

MAN kuorma- ja linja-autojen maahantuojana vuodesta 1979 ja tänä päivänä VV-Auto Group Oy maahantuo MAN -kuorma- ja linja-autot. - Autokauppa on Keskon yksi Suomessa valmistettavaapäivitYaran ydinliiketoiminta-alue Air1 -lisäainetta onsekä saatavilla kätäistavarakaupan rakentatevissä 10 ja 30 litran kannuissa, misen ja talotekniikan rinnalla. 200 litran tynnyreissä sekä 1000 MAN liiketoilitran kuorma-autojen konttisäiliöissä. Lisäksi Suomessa on jo 200 niin hyvinautovaminta on kehittynyt rusteltuakuin huoltoasemaa, myynnin palveluidenjotka osalmyyvät Air1 AdBlueta jakelumittatarista. ja vuonna 2017 asemamme tulee vahvistumaan edelleen, os. Sensuunta avulla on vähennetään rasjoten oikea, sanoo kaiden dieselajoneuvojen typpiVV-Auto Group Oy:n MANoksidipäästöjä (NOx). Liuos osaston johtaja Olli Ronkainen. ruiskutetaan ajoneuvon pakokaasuvirtaan, missä siitä muo-

ympäristölle. Yhdessä rikkidioksidin kanssa ne ovat happosateiden pääaiheuttajia ja edesauttavat otsonin muodostumista. NOx-päästöt lisäävät astman, allergioiden ja keuhkosairauksien riskiä. Lisäksi nämä päästöt aiheuttavat rehevöitymistä. Liikenteen lisäksi teollisuus aiheuttaa NOx-päästöjä.

Movere lyhyesti:

peria. Tervasaaren paperikoneisiin on viime vuosina investoitu merkittävästi. UPM:n palveluksessa Tervasaaressa työskentelee yhteensä noin 350 henkilöä. Lisäksi tehdasalueella toimii Billerud-Korsnäs Oy:n omistama paperikone sekä useita muita yrityksiä.

Yara Air1 lyhyesti:

Yara on maailman suurin Ad Movere on kuljetuksiin ja ta- Blue -lisäaineen valmistaja, jovaravirtojen ohjaukseen MAN Center Espoon kuorma-automyyjä Mikko Leskinen esittelikeskitpuutavara-auton ominaisuuksia metsäoloka toimitti vuonna 2012 yli 600 suhteissa. MANin ohjaamo on myöstynyt viihtyisä työpaikka. logistiikkayritys, joka 000 tonnia Air1 -nimellä marktuottaa myös laivaus- ja varas- kinoitavaa Ad Blue -lisäainetta. tointi- sekä logistiikkaprosessi- Yara on markkinajohtaja Ad en suunnittelupalveluja. Päätoi- Blue -markkinoilla Euroopassa, mialoja ovat maatalous, raken- Pohjois-Amerikassa ja Brasilinusaineteollisuus, kauppa sekä assa. Euroopassa AdBlue metsä- ja kemianteollisuus. markkina on pisimmälle kehittydostuu ammoniakkia. Ammoninyt ja kokonaismarkkina oli viiakki reagoi pakokaasun sisältä- UPM Tervasaari lyhyesti: me vuonna noin 1 500 000 tonUPM Tervasaari on nykyai- nia josta Yaran markkinaosuus mien typenoksidien kanssa, jolloin syntyy vaaratonta typpeä ja kainen ja tehokas tehdaskoko- oli yli 35 %. Pohjoismaissa Yavettä. AdBlue-lisäaine on kirkas naisuus Valkeakoskella. UPM ran markkinaosuus AdBlue -lija tuoreena hajuton, erittäin Tervasaaren kahdella paperiko- säaineessa on yli 70 %. Vahva puhdas urean vesiliuos (32,5%) nelinjalla valmistetaan irrokepa- asema tuo myös vastuun Ad joka valmistetaan ISO 22241 - pereita tarralaminaatin valmis- Bluen saatavuudesta. tukseen ja muihin teknisiinMANiin lop- uusia koneenkuljetusautoja mietstandardin mukaisesti. Viime aikoina metsäkoneyrittäjät ovat osoittaneet mielenkiintoa NOx-päästöt ovat haitallisia pukäyttöihin. Vuosituotantokytiessään. sekä ihmisten terveydelle että ky on 290.000 tonnia irrokepa-

A Weckman Oy Paininpuuntie 23, 18100 Heinola Puh. (03) 874 220 myynti@aweckman.fi www.aweckman.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 13

SKAL Kuljetusyritys 2017 on Kari Malmstedt Oy

Valintalautakunta haki erityisesti suomalaista työtä ja työllisyyttä edistänyttä toimijaa. Malmstedt teki vaikutuksen yrityksenä, joka työskentelee ja työllistää tavoitteellisesti ja rehdisti, omaa osaamistaan ja verkostojaan monipuolisesti käyttäen. Vuonna 1986 perustettu Kari Malmstedt Oy on laajentunut pikkuhiljaa ja noussut omalla uutteruudellaan merkittäväksi työnantajaksi pienellä paikkakunnalla. Raakapuuta ja maa-aineksia yhteensä 22 yhdistelmällä kuljettavan Malmstedtin markkinat ovat laajentuneet hallitusti ja vastuullisesti, kun luopuvat yrittäjät ovat myyneet sille toimintonsa sopimuksineen. SKAL Kuljetusyritys -valintalautakunta katsoi, että Malmstedt on toimintatavallaan kunnioittanut myös väistyvien toimijoiden työtä. Raakapuun kuljetus on erityisosaamista vaativa suoriteala. Kari Malmstedt Oy:n runsaasta 40 kuljettajasta suuri osa on yrityksen itsensä oppisopimuksella kouluttamia. Tällä on suuri arvo, sillä ammattitaitoisista puunkuljettajista on pulaa. Malmstedtin

PRO

osaamispääoma ja perheyrityksen vahvuus näkyvät koulutuksen ohella myös huolto-, korjaus- ja asennustehtävissä. Toimitusjohtaja Kari Malmstedt hallitsee ajoneuvojen käyttämän CAN-väylätekniikan ja sähkövarusteiden asennukset. Hänen puolisonsa Pirkko Malmstedt vastaa talous- ja henkilöstöhallinnosta. Osakkaina toimivat veljet Risto, Esko ja Seppo Malmstedt ovat kukin tuoneet yritykseen erikoisosaamista, kuten kirvesmiehen ja mekaanikon taitoja. Yritys rakentaa itse puutavarayhdistelmien päällirakenteet. Kari Malmstedt Oy tehostaa toimintaansa optimoimalla reittejä ja yhdistelemällä suurempien ja pienempien asiakkaiden kuljetuksia. Monitaitoisuuden ansiosta se pystyy tarjoamaan myös esimerkiksi tie- ja piharakentamisen palvelut. Yhteistyö lähiyritysten kanssa mahdollistaa alueurakointisopimusten hoitamisen ja resurssien, kuten työkoneiden, jakamisen. Kari Malmstedt Oy:llä on ollut vuodesta 1995 käytössään oma laatujärjestelmä, johon se liitti ympäristölaatujärjestelmän vuonna 2005. Yritys seuraa kustannuksia ja tuloja ajoneuvokohtaisesti. Asiakkaana on metsäteollisuusyrityksiä ja infraurakoitsijoita sekä pienyrityksiä. Pitkäaikaisin on Stora Enso Oyj, jolle kuljetti jo perheyrityksen

MAGA ZINE.se sidor!

156

SKOG

Kari Malmstedt Oy:n väki tuulettaa voittoaan. Kuvassa Malmstedtin veljekset sekä Karin vaimo Pirkko.

edellistä polvea edustava Kalevi Malmstedt. - Sinnikkyys ja monitaitoisuus joka pitää sisällään myös työnantajataidot, kuuluu arvoihin, joita meidän kannattaa nostaa esiin 100-vuotiaassa Suomessa. Emme tarkoituksella etsineet metsäalan osaajaa, mutta Malmstedtin palkitsemisella tulee huomioitua myös biotalouden merkitystä kilpailukyvyllemme, arvioi valintalautakunnan puheenjohtaja Harri Pursiainen.

SKAL Kuljetusyrityksen valintalautakunta 2017

- Kansliapäällikkö Harri Pursiainen, Liikenne- ja viestintä-

2017

TRANSPORT

BIOENERGI

Transporterna blir tyngre

Skogen – en oändlig energikälla

Skandinaviska

CTL-maskiner gör världssuccé

Läs de senaste nyheterna från skogsvärlden: www.promagazine.se

ministeriö (puheenjohtaja) - Myyntipäällikkö Mikko Laiterä, Neste Oyj Asiantuntijamyynti Jari Kemppinen, A-Vakuutus Oy - Poliisiylitarkastaja Samppa Holopainen, Poliisihallitus (Seppo Kolehmaisen sijaisena) - Puheenjohtaja Teppo Mikkola, SKAL - Toimitusjohtaja Anna-Liisa Tarvainen, Liikenneturva - Toimittaja Marcus Ziemann, Yle - Viestintäpäällikkö Heini Polamo, SKAL (sihteeri)

- Omistajat Kari Malmstedt, Pirkko Malmstedt, Risto Malmstedt, Esko Malmstedt ja Seppo Malmstedt - Kotipaikka Enonkoski - Toiminta-alue JyväskyläNurmes-Hamina -kolmio - Liikevaihto 6,3 miljoonaa euroa (2016) - Kuljettajia: 47 vakituista - Kalusto: 18 puutavarayhdistelmää ja 4 sorayhdistelmää - Asiakkaat: Mm. Stora Enso, Harvestia, Binderholz, MHY Etelä-Savo ry ja Destia.

Kari Malmstedt Oy - Perustettu 1986

Ruotsinkielinen metsäalan ammattilehti

by ammattilehti.fi

V

uoden 2017 SKAL Kuljetusyritys on Suomen suurin raakapuun kuljettaja, enonkoskelainen Kari Malmstedt Oy.

ProMagazine.se on ilmestynyt!

Ensimmäinen, 156 sivuinen ProMagazine.se oli ensijakelussa Elmia Wood 2017 -tapahtumassa Jönköpingissä kesäkuun alussa. Ja jatkoa on luvassa.

uksetta t i lo e v i t h le Tilaa malli gazine.se a m o r .p w a ww osoitteest


14 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

- Leasing tuo ennakoitavuutta yrityksen raha-asioihin ja kulurakenteen arviointiin. Leasing-vuokrakohteita ei kirjata yrityksen käyttöomaisuudeksi, sillä ne näkyvät vuokrakuluina tuloslaskelmassa ja ovat verotuksessa vähennyskelpoisia menoja, kertoo Ikano Bankin myyntipäällikkö Paul Cederberg vierellään yrittäjä Antti Huhtanen (vas.).

Raskaan kaluston hinausauto Ikano Bankin leasingratkaisulla

V

ihtiläinen Hinauspalvelu Huhtanen laajensi toimintaansa raskaan kaluston hinaukseen Ikano Bankin leasingratkaisun tuella.

Läntisellä Uudellamaalla vuodesta 2011 alkaen toiminut Hinauspalvelu Huhtanen tekee uuden aluevaltauksen tuliterällä raskaan kaluston hinausautolla. Mercedes Benz Antos -kuormaauton alustalle rakennettu erikoisvalmisteinen raskas hinausauto täydentää yrityksen ajoneu-

vokalustoa, johon kuuluu ennestään kolme kevyttä hinausautoa ja kaksi tiepalveluautoa. Ikano Bankin joustavan leasingrahoituksen ansiosta Hinauspalvelu Huhtanen välttyi suurelta kertainvestoinnilta. - Ajatus raskaan kaluston hinausauton hankkimisesta on ollut takaraivossa hinaustoiminnan aloittamisesta lähtien. Läntisellä Uudellamaalla on kysyntää raskaan kaluston hinauspalveluille, mutta suuren kertainvestoinnin tekeminen on arveluttanut. Sen välttääkseni valitsin nyt ensim-

Uusi raskaan kaluston hinausauto mahdollistaa Hinauspalvelu Huhtaselle liiketoiminnan laajentamisen ja monipuolisemman palvelun tarjoamisen asiakkaille.

mäistä kertaa leasingrahoituksen, kertoo yrittäjä Antti Huhtanen.

Leasing mahdollistaa kasvun

Uusi raskaan kaluston hinausauto mahdollistaa Hinauspalvelu Huhtaselle liiketoiminnan laajentamisen ja monipuolisemman palvelun tarjoamisen asiakkaille. - Totta kai omakotitalon hintaisen hinausauton hankkiminen jännitti. Auto joutuu koville raskaan kaluston hinauksissa ja hinaustarpeiden ennakointi on lähes mahdotonta. Toisaalta kaikkein vaativimpia töitä on sen verran harvoin, että hyvin huolletun raskaan kaluston hinausauton elinkaari on jopa 15-20 vuotta. Ikano Bankin leasingin joustavuus laski kynnystä investoinnin tekemiseen, Huhtanen toteaa. Ikano Bank tekee niin Suomessa kuin Ruotsissakin laajaa yhteistyötä Nordic Financen kanssa. Nordic Finance auttaa investointeja harkitsevia yrityksiä ja rahoituksen tarjoajia kohtaamaan toisensa. - Tarjoamme rahoitusratkaisut Avaimet käteen -periaatteella.

Totesimme yhdessä Antti Huhtasen kanssa, että Ikano Bankin leasingrahoitus vastaa parhaiten hänen yrityksensä tarpeisiin. Ikano Bank puolestaan sai Nordic Financen kautta kaiken rahoituspäätökseen tarvittavan tiedon yhdessä paketissa. - Kumppanuuteen ja luottamukseen perustuvan tehokkaan toimintamallin ansiosta kaikki rahoitusratkaisun osapuolet pystyivät keskittymään omaan ydinosaamiseensa, korostaa Nordic Financen Tom Uhlenius.

Uusi askel myös Ikano Bankille

Hinauspalvelu Huhtasen valitsema leasingratkaisu on merkinnyt uutta aluevaltausta myös Ikano Bankille. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun yhtiö rahoittaa ajoneuvokaluston hankintaa Suomessa. Ikano Bank on laajentanut kuljetusalan rahoitusratkaisujen osaamistaan tuodakseen uudistumisen ja kasvun mahdollistavat kilpailukykyiset leasingratkaisunsa suomalaisten kuljetusyrittäjien saataville. - Kuljetusyrittäjät joutuvat pohtimaan jatkuvasti, millaisia investointeja kaluston ylläpitäminen ja päivittäminen vaativat.

Erikoisvalmisteisen raskaan kaluston hankkiminen on aina suuri kertainvestointi, toisaalta myös ajoneuvon elinkaari on pitkä. Leasing tukee parhaiten kasvua ja uudistumista, sillä se mahdollistaa hankinnan kulujen jakautumisen tasaisemmin ajoneuvon suunnitellun elinkaaren ajalle, sanoo Ikano Bankissa hiljattain myyntipäällikön tehtävässä aloittanut, pitkään mm. Veholla työskennellyt Paul Cederberg. Yrittäjä Antti Huhtanen on ollut tyytyväinen yhdessä Nordic Financen ja Ikano Bankin kanssa rakennettuun rahoitusratkaisuun. - Hinaustoiminnan erityispiirteenä on ympärivuorokautinen päivystys vuoden jokaisena päivänä, joten investointipäätökset on tehtävä maalaisjärjellä. Hinausauton on maksettava itsensä takaisin ja viivan alle on jäätävä jotain. Ikano Bankin leasingin ehdot olivat yksinkertaisesti joustavammat kuin kilpailijoilla, Huhtanen toteaa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 15

Tarina alkoi Smoolannista I

kano Bank AB kuuluu Ikano -konserniin, jonka juuret ovat Etelä-Ruotsissa, Smoolannin Älmhultissa. Niissä maisemissa Ingvar Kamprad perusti IKEAkonsernin 1940-luvulla.

1950-luvulla Ingvar Kamprad alkoi perustaa IKEA-huonekalubisneksen rinnalle itse omistamiaan yrityksiä. Tarkoituksena oli usein sopeutua markkinoille ja joskus keksiä muita keinoja toimituskiellon kiertämiseksi. Näiden yhtiöiden ansiosta perustaja saattoi kartuttaa varallisuutta, joka oli erillään IKEA-liiketoiminnasta. Näistä ”rönsyistä” syntyi Ikano, josta tuli vuonna 1988 itsenäinen konserni, Kampradin kolmen pojan oma maailma. Ikano-konserni on edelleen Kampradin perheen omistuksessa.

Ikano tänään

Ikano on kuluttaja- ja yritysasiakkaita palveleva yritysryhmä, jolla on toimintaa rahoitus-, kiinteistö-, vakuutus- ja vähittäiskauppa-alalla. Tuotteita ja palveluita tarjotaan omien Ikano -brändien alla kuten Ikano Bank, ja vähittäiskaupan yhteistyökumppaneiden brändeillä, joista

IKEA on yksi suurimmista. Ikanossa työskentelee noin 3750 työntekijää Euroopassa ja Aasiassa. Ikano-konsernin pääkonttori on Luxemburgissa ja konsernin toimitusjohtaja on tanskalainen Lars Thorsén. Konserni on Ingvar Kampradin poikien - Jonas, Mathias ja Peter Kampradin - omistuksessa.

Kuljetusalan osaamista

Ikano-konsernilla on pankkija rahoitusliiketoimintaa Suomen lisäksi Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Iso-Britanniassa, Saksassa, Itävallassa, Puolassa ja Venäjällä. Rahoitustoimialalla työskentelee yhteensä noin 1000 Ikanolaista. Suomessa Ikano on toiminut vuodesta 2004 alkaen. Rahoitustoimialan puitteissa Ikano tarjoaa pankki- ja rahoituspalveluja sekä yksityisille että yrityksille. Kuluttajille tarjottavia palveluita ovat esimerkiksi luottokortit, lainat, kantaasiakaskortit ja säästötilit. Ikanon eteenpäin katsovan kasvustrategian mukaisesti yritys hakee Suomessa entistä vahvempaa kasvua yrityspuolen rahoituspalveluista. - Yrityksille tarjoamme myyntirahoitukseen ja asiakastuntemukseen liittyviä palveluja, sekä

leasing- ja factoring-ratkaisuja. Toimimme useissa eri maissa, minkä ansiosta voimme tarjota sekä paikallisia että valtioiden rajat ylittäviä ratkaisuja. Esimerkiksi Tanskassa Ikano Bank on profiloitunut vahvaksi kuljetusja logistiikka -alojen rahoituspalvelutarjoajaksi, kertoo myyntipäällikkö Paul Cederberg Ikano Bankin Suomen sivuliikkeestä. Tanskassa hyötyautot hankitaan pääsääntöisesti leasingrahoituksella ja vain murto-osa kalustosta hankitaan omarahoituksella. Suomessa markkinat ovat monella tapaa toisenlaiset ja omistamiseen liittyvä kulttuuri elää yhä vahvana, joskin leasingvaihtoehtojen kysyntä on ollut viime vuosina vakaassa kasvussa. - Haluamme vastata lisääntyneeseen kysyntään tarjoamalla myös suomalaisille kuljetus- ja logistiikka-alalla toimiville yrityksille liiketoimintaa ja kilpailukykyä edistäviä sekä kannattavuutta parantavia palveluratkaisuja joustavasti ja kustannustehokkaaseen hintaan, Cederberg jatkaa.

Kansainvälinen monialayhtymä

Kiinteistö-toimialalla Ikano

- Visiomme on luoda mahdollisuuksia parempaan elämään. Kaikkea Ikanon liiketoimintaa ohjaa kolme perusarvoa: maalaisjärki, yhdessä tekeminen ja rohkeus toimia toisin. Nämä arvot tukevat lupaustamme reiluista ehdoista, Suomen sivuliikkeen myyntipäällikkö Paul Cederberg summaa Ikano Bankin arvoja.

kehittää, rakentaa ja omistaa asuinkiinteistöjä Ruotsissa. Aasiassa Ikano Pte. omistaa IKEA -tavarataloja ja vastaa niiden toiminnasta Singaporessa, Thaimaassa ja Malesiassa Inter IKEA Groupin myöntämällä toimiluvalla. Tämän lisäksi Ikano omistaa kauppakeskuksia Thaimaassa ja Malesiassa. Pankki- ja kiinteistötoimintojen ohella Ikano tarjoaa erilaisia vakuutuspalveluita valikoiduille asiak-

kaille. Ruotsissa Ikano Försäkring tarjoaa yrityksille, organisaatioille ja yksityishenkilöille riskivakuutustuotteita, kuten työkyvyttömyys-, sairaus-, henki- ja tapaturmavakuutuksia. Suomessa Ikano on keskittynyt toistaiseksi rahoituspalveluiden tarjontaan.


16 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Kuljetus 2017 -näyttely oli menestys

V

uorottain Helsingissä ja Jyväskylässä järjestettävä kulje- tusnäyttely kokosi jälleen kerran yhteen koko suomalaisen kuljetusalan kerman. Lämminhenkinen ja hienosti järjestetty näyttelytapahtuma toimi useiden eri toimialojen päättäjien, yrittäjien sekä kuljettajien ja kalustomyyjien kohtauspaikkana.

Tämän vuotinen kuljetusalan suurtapahtuma: Kuljetus 2017 -näyttely poikkesi tunnelmaltaan selkeästi parin vuoden takaisesta Helsingin näyttelystä. Tuolloin tapahtumaa leimasi huoli koko toimialan huomisesta. Toukokuussa 2017 kansantalouden vuoristorata näyttäisi pitkän ja loivan laskun jälkeen keräävän vauhtia kohti uutta nousua. Jyväskylän kuljetusnäyttelyn ja näyttelyvieraiden yllä leijui koko aukioloajan päällä vahva, mutta selkeästi läpinäkyvä positiivisuuden verho. Näytteilleasettajien mukaan tänä vuonna osastot kierrettiin hymyssä suin ja pää pystyssä. Tekemämme pikagallupin mukaan yhä useampi oli tällä kertaa vaihtanut näyttelyyn saapuessaan kuluneet työhaalarit niihin harvemmin tarvittaviin eli ostohousuihin.

MAN tekee vahvaa paluuta metsäteollisuuden kuljetuksiin.

Jyväskylän Kuljetus 2017 -näyttely oli kaikin puolin onnistunut ja positiivinen tapahtuma. Veho Hyötyajoneuvojen osastolla esiteltiin uusimmat Mercedes-Benz mallit; kuvassa Kuljetus A. Järvimäki Oy:n näyttävä Actros.

Auto-Kilta Trucks Oy tuo maahan puolalaisia Zaslaw -perävaunuja. Jyväskylässä merkkiä esittelivät Michal Stanek Zaslawilta ja Pasi Sairanen.

Scanian näyttelyosastolla oli enemmän nähtävää ja koettavaa kuin koskaan aikaisemmin. Tarjolla oli laajasti vaihtoehtoja sekä uudesta että vuoden 2018 aikana tuotannosta poistuvasta 5-sarjasta. Uusien R- ja S -sarjan autojen ohella merkittävimpiä uutuuksia olivat vaihtoehtoisilla polttoaineilla käyvät autot.

Perävaunuvalmistajien ja päällerakentajien luottotoimittaja Örum Oy esitteli uusimmat komponentit ja varusteet kuljetuskalustoon.

KOME Oy oli näyttelyssä yhteensä kuuden Kome- ja kahden Siimet -perävaunun kanssa. Avajaispäivä päätettiin positiivisissa tunnelmissa.

Pohjaset Oy:n HCT yhdistelmällä liikennöidään Kemijärvi-Kemi välillä. Lipen päällerakenteella varustetun yhdistelmän kokonaispaino on jopa 90 tonnia ja pituus peräti 28 metriä.

- Mm. älykäs I-See -vakionopeudensäädin, kaksoiskytkinvaihteisto ja ryömintävaihteet ovat osoituksia Volvon teknisestä edelläkävijyydestä. Kuorma-auton taloudellisen käytön merkitys kasvaa koko ajan. Koulutuksen ja seurannan avulla voimme auttaa kuljetusliikkeitä saavuttamaan pysyviä säästöjä, kertoi Volvo Finlandin Ab:n myyntijohtaja Arto Taipola.

Volvo FMX 10x4 540hv on 5-akselinen tehdasvalmis ratkaisu, heti valmiina ajoon. Autossa on mm. Suomen oloihin sopiva ilmajousitus, eturautajousitus ja I-Shift -ryömintävaihteisto, jonka avulla liikkeellelähtö pysähdyksistä on helppoa, myös mäkisessä maastossa tai huonoissa tieolosuhteissa.

Onnistunut kokonaisuus

Kolmen messupäivän aikana Paviljongissa vieraili lähes 16 000 kuljetusalan ammattilaista. Jyväskylän Messuilta Ilari Tervakangas luonnehti kolmen päivän puristusta onnistuneeksi. - Messuilla viivyttiin useita tunteja ja monet viihtyivät täällä koko päivän. Se ei ollut ihme, sillä nähtävää ja koettavaa riitti enemmän kuin koskaan. Näytteilleasettajia oli lähes 200 ja näyttelytilaa oli yli 31 000 neliömetriä, Tervakangas sanoo.

Volvo Trucks esitteli ulko-osastollaan mm. Älykäs kuljetus -testijaksolla mukana olevat Volvo FH kuorma-autot. Volvon Älykäs kuljetus -testijaksoon osallistuu lähes 20 suomalaista kuljetusliikettä, joista jokainen saa käyttöönsä viikoksi omaan kuljetustehtäväänsä Volvo FH Polttoaine ja Suorituskyky -kuorma-auton. Autot on varusteltu lukuisilla tehokkailla polttoainetta säästävillä ominaisuuksilla kuten kaksoiskytkinvaihteistolla, I-See - vakionopeudensäätimellä, ilmanohjainpaketeilla ja Euro 6 step C 500hv -moottorilla.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KAHA Oy:n tarjoamien pakastinlaukkujen ja kaappien ensiluokkainen jäähdytysteho perustuu kompressoritekniikkaan. Ammattilaatu varmistaa kylmäketjun säilymisen.

Renault Trucks osastolla päähuomion keräsivät Suomessa uusina mallivaihtoehtoina tarjottavat C- ja K-sarjat, joiden voimin ylletään suosittuun 26 tn painoluokkaan.

Sisu juhlistaa 100 vuotiasta erikoisvarustellun Suomea Polarin merkeissä. Suomalainen kuorma-autovalmistaja vastasi myös näyttelyn suurimmasta uutuudesta eli sähkö-diesel-hybridistä; lue lisää sivuilta 20-21.

Britannialainen perävaunuvalmistaja SDC Trailers rantautuu Suomen markkinoille. SDC:n edustuksesta Suomessa vastaa Iisalmelainen ReKo Service Oy. Toimitusjohtaja Marko Leskisen (oik.) mukaan näyttelyssä sovittiin kaupat useista yksilöistä. - Loppuvuodesta tuomme markkinoille myös puutavaravaunun, sanoi Jukka Hyvönen.

KULJETUS 17

Car Officen Reijo Roponen kertoi uusimmista Faymonville laveteista.

Ivecon Raimo Haavikko ja loistava messujuontaja Helena Riihitupa suunnittelivat tulevia tapahtumia. Puuauton alustaksi soveltuva TGX 35.640 8x4-4 on MAN -malliston lippulaivamalli, jonka D38-moottorin tehokkain versio tarjoaa 640 hevosvoimaa ja 3000 Nm vääntöä. Brigade -kamerateknologiaa tuo maahan Suomen Elektrolind.

Fiat Professionalin osastolla oli nähtävillä mm. uutuusmallit Talento pakettiauto ja Full Back lava-auto. Autoja esittelemässä nähtiin mm. FCA Finland Oy:n Jorma Hautala ja Juhana Kajander.

MAN ja VW ovat toukokuun alusta lukien muodostaneet yhden kokonaisuuden, jonka johtajana toimii Juha-Pekka Sihvonen (oik.). MAN-osaston johtajana jatkaa Olli Ronkainen. KIHO -järjestelmillä kuljetusyrittäjän arki tehostuu ja helpottuu.

Scanian Jyväskylän toimipisteessä oli näyttelyn aikaan esillä laajasti kalustoa kuten kuvan näyttävä metsäkoneenkuljetus yhdistelmä.

Toyotan uudesta Hilux lava-autosta on jo tarjolla Arctic Trucksin jatkojalostama malli. Näyttävä, eikö vain?

Hiabin HiVision järjestelmällä nosturia ohjataan kuorma-autosta 3D laseilla - asiakastoimitukset ovat jo alkaneet.

Raskaan kaluston varaosien maahantuoja Onnin Auto esitteli uusimmat tuotteet näyttävässä rekassaan.

Pullakorilla varustetun Opel Movanon kantavuus ja kuormatila on luokkansa kärkeä. - Valmiiksi tehtaalla päällerakennetut autot ovat osoittautuneet menestykseksi, Opelin tavara-autopuolen myyntipäällikkö Tero Pelkonen kertoo.

Jouset ja jousiratkaisut raskaan ja kevyen kaluston hyötyajoneuvoihin Vallilan Takomon laajasta valikoimasta taatusti kestävät jouset 70 vuoden kokemuksella nopeasti perille toimitettuna tai luotettavasti alle asennettuna.

NYT MYÖS VERKOSTA! Vallilan Takomon verkkokauppa palvelee 24/7 osoitteessa:

www.vallilantakomo.fi


18 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

JCB maahantuoja Mateko Oy:n uusi Iveco Eurocargo on varusteltu täysipainoiseksi huoltoautoksi. Kori ja varustelu on toteutettu yhteistyössä NEK Oy:n ja Jarmika Oy:n kanssa. Kuvassa Juhani Havia Ivecolta, Tero Saari NEK Oy:stä ja Jarno Grönholm sekä Lotta Järvelä Jarmika Oy:stä.

Mascus Oy:n myyntipäällikkö Saki Arolla on homma hallussa.

Vehon Antti Puolakkainen ja Fuson Alexander Kuhnt esittelivät sähkökäyttöistä Fuso E-Canter -kuorma-autoa. Kokoluokkansa parhaan kantavuuden tarjoavat Fuso kuorma-autot ovat Suomessa suosittuja mm. koukkulaiteautona. Kuhnt lupailee malliuutuuksia vuodelle 2019.

Arto Moilanen (vas.) ja Hannu Heinonen tietävät kaiken puutavaranosturikaupasta.

Iveco Finlandin Pasi Gerpe ja Pohjoismaiden jälleenmyynnistä vastaava tanskalainen Lars Beck palkitsivat Niemi-Korpi Oy:n 30 vuotisen yhteistyön johdosta. Palkinnon ottivat vastaan Tuomas ja Miika Niemi-Korpi.

Marko Muhonen (toinen oik.) esitteli näyttelyvieraille hyviä, erinomaisia sekä parhaita Nokian Raskaat Renkaat -renkaita.

Matec-Trailerin osastolla oli esillä Pohjaset Oy:n näyttävä 60-v. juhlayhdistelmä. Ja samalla osastolla KESLA -nostureita esitteli Saleston Oy.

Continental -rengasuutuuksista kertoili Sami Munck.

Lisää kuvia Kuljetus 2017 näyttelystä: ammattilehti.fi

Kesla esitteli uutta mielenkiintoista ZT17 kierrätysnosturia Marko Härkösen johdolla. Kauko-ohjaus toimii kätevästi ja helpottaa työskentelyä.

BPW Kraatz Oy:n näyttävällä osastolla pääsi tutustumaan mm. akselimaailman uutuuksiin.

LEIJONA RASKAASEEN PUUAJOON. KOE uusi MAN D38 640 hv moottori puunajossa, varaa koeajo. www.mancenter.fiww w.man.eu

Ford lanseerasi näyttelyssä kuorma-autoksi rekisteröitävät Ranger lava-automallit sekä esitteli automaattivaihteistolla varustetut Transit pakettiautot. - Kuorma-autona Rangerin hinta on entistäkin houkuttelevampi. Lisäksi malli sopii nyt paremmin yritysten kalustoon, sanoo myyntipäällikkö Petteri Paajanen.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 19

LAATUMERKKIEN TOIMITTAJA

+358 407 312 101 +358 400 403 555

mikko.halme@ajardos.fi pekka.halme@ajardos.fi

Peräsimentie 13, 03100 Nummela

SKS Toijala Works Oy valmistaa kurottajat tukkikentille. Uusin malli KURO on monin tavoin edistyksellinen laite.

Puutavara-autoissa pyritään maksimoimaan kuormatila mikä mahdollistaa kannattavat kuljetukset. Terminator XXL pankoilla se onnistuu.

Konekorjaamo Riikosen Jari Riikonen esitteli RIIKO -puutavara-varusteluja, joiden kysyntä on hyvässä kasvussa myös vientimarkkinoilla.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

20 KULJETUS

Diesel-sähkö-hybridillä saavutetaan jopa yli 5000 Nm vääntömomentti ja 1140 hv maksimiteho

Sisu Auto tähtää tulevaisuuteen - uusi kotimainen teknologiainnovaatio raskaisiin kuorma-autoihin ja erikoisajoneuvoihin

S

uomen Autoteollisuus Oy, Sisu, on vuodesta 1931 läh- tien toiminut kotimaisen kuljetusvälineteollisuuden edistäjänä ja viennin veturina, tuottaen työtä ja hyvinvointia suurelle joukolle suomalaisia.

Sisun toiminnan käynnistyessä oli tähtäimessä nimenomaan teollinen sarjatuotanto ja kuljetusvälineiden saannin varmistaminen yhteiskuntamme rakentamisen tarpeisiin. Kotimaisesta tuotteesta haluttiin vahva, vaikeisiin olosuhteisiimme soveltuva työkalu ja lähtökohtana pidettiin heti alkuvaiheista lähtien korkean kotimaisuusasteen saavuttamista. Tähän tavoitteeseen pyrittiin ennen kaikkea valuutan säästämiseksi muihin välttämättömyyksiin ja korkean kotimaisuusasteen saavuttamisen välillisenä tuloksena oli merkittävä, koko nykyistä laajaa kuljetusvälineteollisuuttamme tukevan alihankkija- ja komponenttiteollisuuden syntyminen maahamme. Tämä teollisuudenala kasvaa ja voi tänään hyvin, erityisesti laivateollisuutemme uuden nousun ansiosta.

Sisu Polar mallisto täyttää vaativien asiakkaiden tarpeet

Maamme poikkeukselliset olosuhteet ja niiden asettamat erityisvaatimukset ovat jatkuvasti ohjanneet yhtiön toimintaa kulkemaan teollisuudenalamme teknologiakärjessä innovaatioita kehittäen. Yhtiön omistajuuden paluu juurilleen, yksityiseksi, yrittäjävetoiseksi yritykseksi vuonna 2010, käynnisti yhtiön laajamittaisen kehitysohjelman tuottamaan Sisulle uusia, toisiaan tukevia liiketoimintoja sekä uuden Sisu Polar -kuorma-automalliston. - Sisu Auton tuotteisto painottuu kaikkein raskaimpiin ja vaativimpiin käyttötehtäviin.

Sisu Auto esitteli toukokuussa Kuljetus 2017 -näyttelyssä Jyväskylässä uuden diesel-sähkö-hybridin, mikä on maailmanlaajuisesti merkittävä innovaatio kuorma-autoteollisuudessa. Toimitusjohtaja Timo Korhonen on tehnyt joukkoineen jälleen kerran todellisen tuotekehitysihmeen.

Yhteistä Sisu Polar-mallistolle on asiakaslähtöisyys, kustannustehokkaat tuotantoratkaisut sekä korkea tuotelaatu, joka varmistaa asiakkaalle tuotteen jatkuvan käytettävyyden. Sisujen luotettavuus perustuu jokaiseen käyttötehtävään tarkkaan suunnitellun runko- ja alustaratkaisun sekä tehtaalla valmiiksi tuotetun, asiakaskohtaisesti räätälöidyn käyttötehtävävarustelun yhdistelmään. Samalla jokainen tehdasvalmis Sisu tulee yksityiskohtiaan myöten dokumentoitua huolto- ja varaosatoiminnan sujuvuuden varmistamiseksi, kertoo toimitusjohtaja Timo Korhonen. Sisun perinteiset alustarakenne- ja käyttötehtävävahvuudet saksalaisen Daimler AG:n komponenttilaatuun ja -teknologiaan yhdistävä Sisu Polar -mallisto kattaa nyt monipuolisesti raskaimpien käyttötehtävien tarpeet. - Tuotteemme ovat käytössä osoittautuneet sekä laadultaan että suorituskyvyltään markki-

noiden ehdottomaksi huipuksi. Niiden positiiviset käyttökokemukset sekä kotimarkkinoiden elpymisen tuottama myynnin hyvä kehitys ovat nopeasti kasvattaneet tilauskantaamme sekä tuotantomääriämme ja saman kehityksen odotamme jatkuvan edelleen. Sisu Polar -tuotantomäärätavoite kuluvalle vuodelle on runsas 150 kuorma-autoa ja ensi vuoden tavoitteemme on yli 200 auton toimitukset pääasiassa kotimaisille asiakkaille. Tämä merkitsee runsaan 20 % markkinaosuutta kotimaamme 4- ja 5-akselisten autojen myynnissä, ilmoittaa Korhonen ja jatkaa: - Jokapyörävetoisten mallien ja erikoisraskaisiin käyttötehtäviin kehitetyn, kolmen raskaan vetävän akseliston muodostavaan teliin pohjautuvan Sisu Polar Superin tuella sekä aktiivisella markkinoinnilla pyrimme vahvistamaan vientitoimintaamme. Näiden tuotteiden pääasialliset kohteet ovat investointihankkeet, joissa asiakkaat etsivät nykyisiä kuljetusratkaisuja mer-

Voimalinjan ydin on Power DRUM -kestomagneettimoottori, joka on kytketty samalle akselille dieselmoottorin kanssa.

Sisu Auto kehittää uutta ajoneuvoteknologiaa

Ohjausjärjestelmä hoitaa kommunikoinnin sekä säädöt dieselja sähkömoottorin välillä.

kittävästi tehokkaampia ja taloudellisempia ratkaisuja esim. dumppereiden sijaan.

Sisu Auton uudet liiketoiminnat etenevät

Sisu Polar -hybridin pääasiallinen tavoite on ajoneuvon polttoaineenkulutuksen ja päästöjen pienentäminen mutta samalla ajoneuvon käytettävyys ääriolosuhteissa paranee ratkaisevasti.

ajoneuvojen osalta olleet käytössä jo parin vuoden ajan. Projektiin liittyvät ajoneuvotoimitukset jatkuvat myös tänä vuonna. Odotamme näiden referenssiautojen tuottavan meille lisäkauppaa saman tyyppisille ajoneuvoille myös tulevina vuosina, sanoo Korhonen. Viimeisin Sisu Auton tuoteinnovaatio, kolmen vetävän akseliston telirakenteeseen pohjautuva, suuren hyötykuorman kantava Sisu Polar Super on nyt valmis ja ensimmäinen ajoneuvo Itävaltalaisella kaivostoimintaa harjoittavalla asiakkaalla koekäytössä ennen siirtymistä osaksi asiakkaan tuotantoprosessia.

Vuosikymmenen alkupuolella käynnistynyt suunnittelu- ja projektipalvelutoiminta kiinalaisille ajoneuvovalmistajille on asettunut jatkuvaksi osaksi Sisu Auton liiketoimintaa. Ensimmäiset, jo valmistuneet projektit on luovutettu asiakkaille ja nyt tehdään töitä toiminnan laajentamiseksi edelleen. - Romanian öljykentille toimitettavat, Sisu 10x10-erikoisajoneuvopohjaiset liikkuvat huoltojärjestelmät ovat ensimmäisten

Sisu Polar -malliston tulevien vuosien kehitystarpeet tulevat pitkälle täytetyiksi markkinoiden vaatimin tuotekehitystoimin. - Työmme painopiste on nyt siirtynyt teknologiakehitykseen, joka tehokkaalla ja nopealla innovaatiotoiminnalla tuottaa jatkuvasti asiakkaiden liiketoimintaa parhaiten tukevia, uusiin teknologioihin pohjautuvia ajoneuvopohjaisia tuoteratkaisuja. Kotimaiseen yhteistyöverkostoon nojaava tutkimus- ja kehitystoimintamme painottuu monipuolisten voimalinjaratkaisujen tuottamiseen tulevia ajoneuvokehitystarpeita varten, toteaa Korhonen. Viime vuosina liikenteen ja kuljetustoiminnan aiheuttama ympäristökuormitus ja sitä koskeva suojelulainsäädäntö päästörajoituksineen on edennyt isoin askelin, mutta erityisesti


METSÄALAN AMMATTILEHTI raskaimpien ajoneuvojen osalta on vielä paljon tehtävää. Henkilöautojen hybridija täyssähköiset voimalinjaratkaisut ovat yleistyneet nopeasti ja vallitseva vahva poliittinen yhteisymmärrys edellyttää myös raskaiden ajoneuvojen seuraavan tätä kehitystä nopeutuvaan tahtiin. - Sisun asiakaskunta, erityisesti investointihankkeiden osalta (kaivokset, metsäteollisuus) odottaa meiltä uusia innovaatioita ajoneuvojen päästöjen vähentämiseksi sekä tuottavuuden kehittämiseksi. Sisun perinteet teknologisena edelläkävijänä velvoittavat meitä toimimaan suunnannäyttäjänä tulevaisuuden ajoneuvoille ja tähän kotimainen teknologiaosaaminen antaa hyvät mahdollisuudet, sanoo Korhonen.

Sisu Polar diesel-sähkö-hybridi

- Osana teknologiakehitystoimintaamme olemme kehittäneet kotimaiseen huippuosaamiseen pohjautuvia uusia voimalinjaratkaisuja, joista nyt esittelemme pisimmälle ehtineiden kehitystöiden tuloksia diesel-sähköisen hybridivoimalinjan muodossa. Tekninen ratkaisumme pohjautuu Sisu Polareista tuttuihin Mercedes-Benz OM471 ja OM 473 -dieselmoottoreihin rinnan kytkettyihin sähköisiin voimalinjakomponentteihin. Tähän teknologiaan perustuen olemme ensivaiheessa kehittäneet tuoteratkaisuja Sisu Polar -pohjaisiin ajoneuvoihin, tulevaisuuden sovellusten pääpainon ollessa kuitenkin raskaammissa ajoneuvoratkaisuissa, kuten kaivosajoneuvoissa, kertoo Korhonen. Yhteistyökumppaneina Sisun hybridiprojektin toteutuksessa on omien alojensa teknologisia edelläkävijöitä, suomalaisia PK -sektorin huippuosaajayrityksiä. Kypsän teknologian tuotantokomponenteista koostuvan Sisun hybridijärjestelmän tuotantovalmius tullaan saavuttamaan hyvin nopeasti käynnissä olevan ohjausjärjestelmäkehityksen ja testausten jälkeen. Testauksista merkittävän osan tuottaa Oulun Yliopiston konetekniikan opiskelijaryhmä teollisuuskumppaneiden ohjauksessa. - Sähköisen voimalinjan komponenttien toimittajana on lappeenrantalainen Visedo Oy. Voimalinjan ydin on Power DRUM -kestomagneettimoottori, joka on kytketty samalle akselille dieselmoottorin kanssa. Toiminnan perusperiaatteena on auttaa dieselmoottoria silloin, kun kuorma on korkea, ja ladata energiavarasto silloin, kun dieselin kuorma on kevyt. Käytännössä siis autetaan dieselmoottoria ylämäessä ja ladataan energiavarasto jälleen alamäessä. Dieselmoottorilta on edelleen mekaaninen yhteys vetäviin pyöriin, joten kyseessä on niin kutsuttu rinnakkaishybridijärjestelmä. Kuormaauton tehontarve ei ole tyypillisesti vakio, vaan suurta tehoa tai vääntömomenttia tarvitaan vain hetkittäin. Rinnakkaishybridijärjestelmä sopii erinomaisesti juuri kuorma-autokäyttöön, sillä siten saadaan kuorma-auton hetkittäinen maksimiteho ja ‑vääntömomentti suureksi pitäen samalla komponenttien koko ja kustannus maltillisena, opastaa Korhonen. Sisun hybridikuorma-autossa energiavarastona on Visedon PowerCAP-superkondensaattori, joka kykenee varastoimaan akkuja huomattavasti pienemmän energiamäärän, mutta kondensaattorin lataus‑ ja purkuteho ovat akkuun verrattuna hyvin suuret.

- Energiavarasto on mitoitettu kuorma-autoista mitattujen kuormitussyklien perusteella siten, että järjestelmä kykenee avustamaan dieselmoottoria vaadittavalla tavalla parantaen auton suorituskykyä sekä tasoittaen dieselmoottorin kuormitusta. Näin voimalinjajärjestelmän hyötysuhde paranee merkittävästi pienentäen polttoaineen kulutusta ja päästöjä, lupaa Korhonen. Energiavaraston ja sähkömoottorin yhdistävät Visedon PowerMASTER -invertteri ja PowerBOOST -hakkuri. Hakkurilla energiavaraston jännite nostetaan sähkömoottoria varten korkeammalle, jolloin moottorin virta ja virtalämpöhäviöt ovat pienemmät. Invertteri ohjaa sähkömoottoria mahdollistaen tarkasti hallitun vääntömomentin tuoton. Invertteriyksikköön on lisäksi ohjelmoitu sovellus, joka luo hybridijärjestelmään älyn. Sovellus päättää yhdessä auton muiden järjestelmien kanssa avustuksen tai latauksen suuruuden ja on näin suurelta osin vastuussa siitä, miten hybridijärjestelmä käyttäytyy. Käyttötehtäväkohtaisten sovellusten ohjelmoiminen toteutetaan CODESYS -ohjelmointiympäristössä kunkin sovelluskohteen vaatimusten mukaiseksi. SISU Auton hybridivoimalinjan ohjausjärjestelmän toimittaa seinäjokilainen, CAN -väylällä hajautettujen koneenohjausjärjestelmien kokonaisvaltaiseen hallintaan erikoistunut Exertus Oy. Visedon kanssa useissa projekteissa yhteistyössä toimineen Exertuksen tehtävänä Sisun hybridihankkeessa on voimansiirron komponenttien älykäs yhdistäminen sekä koko järjestelmän tilaa seuraavan käyttöliittymän toteutus ja kehitys Sisun asiakaspalautteen ohjaamana. Sähkömoottorin sijainti dieselmoottorin ja vaihdelaatikon välissä tekee asennuksesta yksinkertaisen ja nopean eikä auton olemassa oleviin alusta- tai pyöräntuentaratkaisuihin tarvitse tehdä muutoksia. Tämä ratkaisu mahdollistaa myös auton ajamisen sähköavustuksen kanssa tai ilman, koska voimalinja on mekaanisesti yhtenäinen aina dieselmoottorilta vetäville pyörille. Sisu Polar hybridijärjestelmän ohjaus on yksinkertaista: käynnistetään auto, kytketään vaihde ja auto on ajovalmis. Ohjausjärjestelmä hoitaa kommunikoinnin sekä säädöt diesel- ja sähkömoottorin välillä ja auton ajaja voi keskittyä auton ajamiseen järjestelmän hoitaessa lisävoiman syöttämisen, energiavaraston latauksen sekä luonnollisesti informoi ajajaa järjestelmän toimintatilasta. Tarvittaessa automatiikka voidaan kuljettajan toimesta ohittaa käsiohjauksella. - Sisu Polar -hybridin pääasiallinen tavoite on ajoneuvon polttoaineenkulutuksen ja päästöjen pienentäminen, mutta samalla ajoneuvon käytettävyys ääriolosuhteissa paranee ratkaisevasti pienen ajonopeuden vääntömomentin kasvaessa järjestelmän ansiosta merkittävästi. Myös voimalinjan tuottama vääntömomentti ja teho kasvavat nykyisistä lukemista selvästi, sillä näin saavutetaan tarvittaessa yli 5000 Nm:n vääntömomentti ja noin 850 kW (1140 hv) maksimiteho, Korhonen ilmoittaa. Sähkömoottoriteknologia tulee siis nyt myös raskaiden ajoneuvojen voimalinjoihin ja Sisu on tämän projektin myötä ottanut suuren teknologisen harppauksen tälläkin saralla toimittaakseen asiakkailleen markkinoiden parhaita kotimaisia tuotteita.

Pasi 0400 562 906 Rami 050 466 9054

KULJETUS 21


METSÄALAN AMMATTILEHTI

16 KULJETUS

Huollot ja vuositarkastukset Kuormausnostimille alk

89€

Takalaitanostimille alk

78€

Me teemme päällirakennehuollot, -korjaukset ja -asennustyöt. Teemme myös kaikki asiaankuuluvat hydrauliikkatyöt vahvalla ammattitaidolla. Huollamme Hinnat alv 0% ja korjaamme kuorma-autojen sekä muun raskaan kaluston päällirakenteet vahvalla kokemuksella. Korjaamme ja huollamme niin lavat, umpikorit, säiliöt sekä nostimet, siirtolavavarusteet ja muut laitteet. Meillä myös vahva osaaminen erityisesti päällirakenteiden hydrauliikkatöistä. Teemme myös kuorma-auton nosturin asennukset sekä huollot.

RASKONE

YÖLINJA 24 H

Yötä huollossa. Aamuksi ajoon.

Räätälöity huippusuorituksiin

Raskone- www.raskone.fi/nostinhuolto

puh 010 2320 100

hinnat alv 0% hinnat voimassa toistaiseksi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 23

Älykkäät turvallisuusjärjestelmät minimoivat liikenneonnettomuuksien riskin

E

nemmän ajoneuvoja teillä, liikennevirtojen nopeutuminen ja häiritsevän informaation virta ovat merkittäviä haasteita niin hyötyajoneuvojen kuin henkilöautojenkin kuljettajille. Toisaalta kuljettajilla ei kuitenkaan ole koskaan aiemmin ollut yhtä hyviä edellytyksiä ajaa turvallisesti. Henkilö- ja kuormaautojen uudet aktiiviset turvallisuusjärjestelmät helpottavat tapaturmien ja onnettomuuksien välttämistä huomattavasti.

Koko EU:n alueella astui marraskuussa 2015 voimaan laki, jonka mukaan uudet kaksi- ja kolmiakseliset raskaat kuormaautot on varustettava automaattisella hätäjarrutustoiminnolla. Tavoitteena on vähentää onnettomuuksia, joissa kuorma-auto törmää edellä olevan ajoneuvon perään. Tämä kattaa noin viidenneksen kaikista liikenneonnettomuuksista, joissa on mukana kuorma-autoja. Tällä hetkellä laki edellyttää, että hätäjarrutusjärjestelmä vähentää kuorma-auton nopeutta 10 km/h. Ensi vuonna vaatimus on 20 km/h. - Vaatimusten tiukentuminen on hyvä asia, mutta mielestäni lainsäädäntö saisi olla vieläkin

tiukempi. Jos vauhtia on 80 km/h hätäjarrutusjärjestelmän kytkeytyessä päälle ja edellä oleva ajoneuvo on paikallaan, nopeutta olisi vähennettävä huomattavasti enemmän kuin 20 km/h kovan törmäyksen välttämiseksi, toteaa Volvo Trucksin liikenne- ja tuoteturvallisuusjohtaja Carl Johan Almqvist. Volvo Trucks on kehittänyt järjestelmän, joka täyttää kirkkaasti niin nykyisen kuin tulevankin lainsäädännön vaatimukset. Tämän vuonna 2012 julkistetun järjestelmän keskeinen tehtävä on varoittaa kuljettajaa törmäysvaarasta. - Tämä riittää usein siihen, että kuljettaja ehtii arvioida tilanteen pikaisesti ja välttää onnettomuuden, Almqvist kertoo. Hätäjarru kytketään päälle vain, jos se on välttämätöntä, ja se tapahtuu erittäin nopeasti. Jarrutusnopeus - tarkemmin ilmaistuna hidastuvuus - on noin 7 m/s2, joka on samaa luokkaa monien henkilöautojen kanssa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että 80 km/h:n nopeudella ajava kuorma-auto saadaan pysähdyksiin noin 40 metrin matkalla. Järjestelmä tarkkailee edellä olevia ajoneuvoja kamera- ja tutkateknologiaa hyödyntämällä ja toimii riippumatta siitä, onko keli aurinkoinen, sumuinen tai

Volvon ACC-vakionopeudensäädin on aktiivinen turvallisuusjärjestelmä, joka auttaa kuljettajaa pitämään turvavälin (aikavälin) edellä olevaan ajoneuvoon määrätyn suuruisena.

pimeä. Törmäysvaaran ilmetessä kuljettaja saa varoituksen valoja äänimerkein, joiden voimakkuus yltyy asteittain. Jos kuljettaja ei reagoi varoitukseen, kuorma-auto aloittaa jarruttamisen pehmeästi. Jos kuljettaja ei edelleenkään reagoi, hätäjarru kytkeytyy päälle, kunnes ajoneuvo pysähtyy kokonaan. Jos kuljettaja ei ole kääntänyt ohjauspyörää tai reagoinut muulla tavoin viiden sekunnin kuluttua tästä, käsijarru kytkeytyy automaattisesti päälle. Näin estetään kuorma-auton rullaaminen siltä varalta, että kuljettaja on tajuton tai sokkitilassa. Kun hätäjarru kytkeytyy päälle, vilkkuvat jarruvalot varoittavat takana ajavia. Kun nopeus

laskee viiteen kilometriin tunnissa, myös hätävaroitusvilkut kytketään päälle. Volvon järjestelmä toimii myös mutkaisilla teillä, ja se erottaa tienreunan suojakaiteet todellisista esteistä, kuten ajoneuvoista (myös moottoripyöristä). Jotta järjestelmää voidaan hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti, on huolehdittava siitä, että ABS-jarrut ja muut tarvittavat järjestelmät ovat aktivoituna sekä kuorma-autossa että perävaunussa. Koska hätäjarruja koskeva lainsäädäntö on vasta hiljattain astunut voimaan, myönteiset vaikutukset onnettomuustilastoissa näkyvät vasta tuonnempana. Volvo Trucks on kuitenkin vakuuttunut hätäjarru-

tusjärjestelmän ja muiden aktiivisten turvallisuusjärjestelmien hyödyistä. - Aktiiviset turvallisuusjärjestelmämme ovat osa kokonaisvaltaista ratkaisua, joka selvästi pienentää riskejä liikenteessä. On kuitenkin tärkeää muistaa, että teknologia ei yksin riitä. Turvallinen liikenneympäristö edellyttää aktiivista osallistumista kaikilta tienkäyttäjiltä. Kokenut, valpas kuljettaja, joka ohjaa ajoneuvoaan vastuullisesti, on edelleen paras keino välttää onnettomuuksia, Almqvist päättää.

Esimerkkejä Volvo Trucksin älykkäistä turvallisuusjärjestelmistä

• ACC-vakionopeudensäädin on aktiivinen turvallisuusjärjestelmä, joka auttaa kuljettajaa pitämään turvavälin (aikavälin) edellä olevaan ajoneuvoon määrätyn suuruisena. • Hätäjarrulla varustettu törmäysvaroitin varoittaa kuljettajaa törmäysvaarasta edessä olevaan ajoneuvoon ja kytkee tarvittaessa jarrut päälle. • Kuljettajan vireystilan valvonta opastaa kuljettajaa pitämään taukoa, jos järjestelmä havaitsee merkkejä väsymisestä tai vireystilan heikkenemisestä.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

24 KULJETUS

Volvo Ocean Race Limited Edition 2017-2018 -mallissa erittäin korkea varustelu- ja mukavuustaso yhdistyvät ainutlaatuiseen muotoiluun.

Uudet Volvo FH- ja FH16 -erikoismallit - Volvo Ocean Race Limited Edition 2017-2018

V

olvo FH- ja Volvo FH16 -kuormaautoista on nyt saatavana uudet ainutlaatuiset versiot, joiden ilme perustuu tulevana syksynä käynnistyvään Volvo Ocean Race -purjehduskilpailuun.

Volvo Ocean Race Limited Edition 2017-2018 -mallissa erittäin korkea varustelu- ja mukavuustaso yhdistyvät ainutlaatuiseen muotoiluun. Saataville tulee vain hyvin rajoitettu erä. Valikoimassa on myös useita erilaisia lisävarustepaketteja asiakkaille, jotka haluavat tehostaa turvallisuutta ja suorituskykyä entisestään. - Seikkailuhenki, kilpailunhalu ja edistyksellisyys… Volvo

Ocean Race Limited Edition 2017-2018 -mallin ja purjehduskilpailun perustana on samanlainen arvomaailma. Olemme kehittäneet kuorma-auton, jolla on täysin ainutlaatuinen ilme. Se on tarkoitettu kuljettajille jotka ovat ylpeitä ammatistaan ja kuormaautoistaan ja jotka haluavat vain kaikkein parasta, kertoo pintamateriaaliasiantuntija Helene Fredäng Volvo Trucksilta. Volvon suunnittelijat ovat ottaneet Volvo Ocean Race -kilpailureitin kuorma-auton suunnitteluratkaisujen lähtökohdaksi. Siitä kertovat esimerkiksi merikartat ja meriaiheiset kuviot. Lähtö- ja maalisatamat Alicante ja Haag ovat toimineet kuormaauton värisuunnittelun innoittajina niin sisustuksen kuin ulko-

pintojenkin osalta.

Vaikuttava ulkomuoto

Kuorma-auton ilmeikkäissä ulkopinnoissa yhteys Volvo Ocean Race -kisaan näkyy eritoten siinä, kuinka punainen siksakkikuvio ja mustat sekä krominväriset yksityiskohdat muodostavat näyttävän kontrastin. Volvo Ocean Race -nimi erottuu selkeästi Globetrotter-kyltissä ja ohjaamon kyljissä. Volvo malliston muita ohjaamovärejä täydentää nyt kaksi ainutlaatuista metallinkiiltävää väriä: Shimmering Gold -hiekanruskea ja Cool Breeze Metallic -jäänsininen.

Lämpöä huokuvat sisätilat

Yhtenäinen väritys ja muotoi-

lu toteutuvat myös kodikkaassa kuljettajan ympäristössä, jossa yhdistyvät premium-tason mukavuus, huippulaadukkaat materiaalit ja tarkkaan harkitut yksityiskohdat. Niin askelma, tartuntakahvat, ovien paneelit, matot, ohjauspyörä, säilytyslokerot kuin tekstiilitkin on suunniteltu meri- ja purjehdushenkisiksi. Esimerkiksi ilmastoitu kuljettajan istuin on verhoiltu hiekanruskealla luonnonnahalla. Koristevärinä on käytetty sinistä, ja istuimessa on myös hillitty punainen siksakkiommel. Istuimen selkänojassa on kartta, jossa näkyy tämän vuoden Volvo Ocean Race -kilpailun lähtö- ja maalisatamat. Samaa tyylikästä karttakuviota on käytetty laadukkaissa verhoissa, ja verhon naruissa on samainen siksakkiommel.

Kaksi erilaista lisävarustepakettia

Ilmastoidun ja luonnonnahalla päällystetyn kuljettajan istuimen selkänojassa on kartta, jossa näkyy tämän vuoden Volvo Ocean Race -kilpailun lähtö- ja maalisatamat.

Volvo Ocean Race Limited Edition 2017-2018 -malli on saatavana kahdella lisävarustepaketilla. Valitsemalla Suorituskykypaketin Volvo FH -asiakkaat saavat tehokkaamman 13-litraisen, 500 hv:n tai 540 hv:n moottorin, Volvo I-Shift DC -kaksoiskytkimen sekä hidastimen. Turvallisuuspaketti, joka on saatavana sekä Volvo FH- että Volvo FH16 -kuormaautoihin, sisältää esimerkiksi varashälyttimen, lukittavan lokeron, kaistanvaihtovahdin, kuljettajan vireystilan valvonnan ja tutkaohjatun ACC-vakionopeudensäätimen. - Volvo Ocean Race Limited

Edition 2017-2018 on kauttaaltaan premium-tason ajoneuvo eikä vähiten turvallisuuden puolesta. Kattavalla turvallisuuspaketillamme sekä turvallisuudesta että liikenneturvallisuudesta saadaan paras mahdollinen niin kuljettajille, kuormalle kuin muillekin tienkäyttäjille, kertoo Volvo Trucksin liikenneja tuoteturvallisuuspäällikkö Carl Johan Almqvist. Volvo Ocean Race Limited Edition 2017-2018 -mallia valmistetaan rajoitettu erä rajoitetun ajan. Myynti alkoi maaliskuun puolivälissä.

Faktat

Volvo Ocean Race Limited Edition 2017-2018 on saatavana seuraavina malleina: • Volvo FH - Globetrotter- tai Globetrotter XL -ohjaamo, useita moottoritehovaihtoehtoja • Volvo FH16 - Globetrottertai Globetrotter XL -ohjaamo, useita moottoritehovaihtoehtoja

Lisävarusteet

• Turvallisuuspaketti: Kuljettajan turvatyyny, kaistanvaihtovahti, kuljettajan vireystilan valvonta, automaattisella jarrutuksella varustettu ACC-vakionopeudensäädin, varashälytin, lukittava lokero, laminoidut sivuikkunat, kauko-ohjattava pääkatkaisin ja punaiset turvavyöt. • Suorituskykypaketti (vain Volvo FH): 500 hv:n tai 540 hv:n Volvo D13 -moottori, Volvo IShift DC -kaksoiskytkin ja hidastin.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Volvo Trucks julkistaa integroidun tieto- ja viihdekeskuksen

KULJETUS 25

WETTERIN WÄ K E WÄT ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄN HUOLTO KUORMA-AUTOILLE, LINJA-AUTOILLE JA MAANSIIRTOKONEILLE, KAIKKI MERKIT Työhön sisältyy: Tarvittava kylmäaine. Öljy ilmastointilaitteen kompressorille. Tiiviyden tarkistus ja kylmäaineen lisäys. (Mahdolliset muut ilmastointilaitteeseen liittyvät korjaukset ja varaosat veloitetaan erikseen).

100 €

Volvo ohjaamojen suodattimet

K

Yhdistämällä ohjaamon audio- ja viihdeyksikön navigointi- ja kuljetustenhallintajärjestelmiin Volvo Trucks on luonut helppokäyttöisen ja täysin integroidun keskuksen, jota käytetään kosketusnäytöstä, äänikomennoilla ja ohjauspyörän painikkeilla. - Uuden tieto- ja viihdekeskuksen ansiosta kuljettajat voivat räätälöidä aidosti oman. He voivat esimerkiksi kuunnella suosikkiradioasemaansa missä vain, ja sekä työpuhelimen että oman puhelimen samanaikainen handsfree-kytkeminen onnistuu. Ajokokemuksesta on näin saatu entistäkin parempi ja turvallisempi. Tämä tuo lisää kodin tuntua kuljettajille, jotka viettävät pitkiä aikoja tien päällä, kertoo Anders Edenholm, johtava Volvo Trucks -projektipäällikkö. Uuden keskuksen ansiosta myös työtehtävien käsittely sujuu helpommin ja tehokkaammin kuin koskaan. Kuljettaja voi hakea reittiohjeita kuorma-auton navigointijärjestelmästä monin eri tavoin, esimerkiksi antamalla osoitteen tai koordinaatit tai napauttamalla näytöllä olevaa karttaa. Myös Dynafleet-palvelut, kuten Työaika-palvelu, kuljettajan valmennus ja viestipalvelu, ovat käytettävissä keskuksesta. Kuljettajille tämä tarkoittaa, että tiedot ovat aina ajan tasalla: tilanne on aina hallinnassa ja perusteltuja päätöksiä voi tehdä reaaliaikaisesti. He voivat myös seurata ajosuorituksiaan ja polttoaineenkulutusta sekä selvittää, millä osa-alueilla heillä on parantamisen varaa. - Kun kehitimme uutta tieto- ja viihdekeskusta, teimme navigoinnista ja ajotehtävien suorittamisesta mahdollisimman helppoa. Koska Dynafleet ja navigointitoiminnot on integroitu keskukseen, kuljettajalle voidaan lähettää osoitetietoja. Näin he voivat lähteä seuraavaan

21758906

Allergiasuodatin

20409908

FH (4) Ohjaamon sisäpuoli, malli 1

82348995

FH (4) Ohjaamon sisäpuoli, malli 2

82351184

FH (4) Ohjaamon ulkopuoli

82354791

FL/FE

85134455

15 € 24 € 17 € 20 € 15 € 15 €

UUSI TUULILASI ASENNETTUNA

Yhdistämällä ohjaamon audio- ja viihdeyksikön navigointi- ja kuljetustenhallintajärjestelmiin Volvo Trucks on luonut helppokäyttöisen ja täysin integroidun keskuksen.

äyttökokemus kuljettajille on entistä parempi ja turvallisempi, navigointia on helpotettu, ja kuljetusten hallintaa on tehostettu. Nämä ovat Volvo Trucksin uuden viihde- ja tietokeskuksen tärkeimmät edut.

Normaalisuodatin

Tuulilasi on osa auton kestävää rakennetta ja se vaikuttaa siten ohjaamon kestävyyteen törmäystilanteessa. Varmista autosi turvallisuus vaihdattamalla tuulilasi Volvolla. Alkuperäinen tuulilasi, oikea liima ja oikeat työmenetelmät takaavat että autosi turvallisuus säilyy myös tuulilasinvaihdon jälkeen.

ajotehtävään jo muutamassa sekunnissa. Ja kun kuljettaja voi pitää kädet ohjauspyörässä ja katseen tiessä, hän ajaa turvallisemmin - ja tuottavuuskin paranee, kertoo Edenholm. Uuden tieto- ja viihdekeskuksen ominaisuuksia ovat esimerkiksi Spotify-, Deezer- ja TuneIn-suoratoistopalveluiden käyttövalmiudet sekä DAB ja DAB+ (Digital Audio Broadcasting). Ohjauspyörässä on myös Push-to-Talkpainike, jolla voi aktivoida äänikomennoilla tapahtuvan ohjauksen. Uusi integroitu tieto- ja viihdekeskus on saatavana uusiin Volvo FH-, Volvo FM- ja Volvo FMX -kuorma-automalleihin.

390€ 780€

FH/FM, FM7, FM10, FM12 Hinta ei sisällä tiivistettä FH(4) Liimalasi

Hinta alkaen

MATADOR RENKAAT KUORMA-AUTOIHIN! Eturenkaat: 315/60R22.5 315/70R22.5 315/80R22.5 385/55R22.5 315/80R22.5 385/65R22.5 Matador F HR4

Uuden integroidun tieto- ja viihdekeskuksen käytettävissä olevat ominaisuudet: - 7-tuumainen kosketusnäyttö - Ohjaus äänikomennoilla - Dynafleet (Volvo Trucksin kuljetusten tietojärjestelmä) - Toimeksiannon mukaan räätälöitävä TomTom-navigointi ja reaaliaikaisia liikennetietoja toimittava TomTom Traffic - Bluetooth, johon voi kytkeä kaksi puhelinta samanaikaisesti - Valmiudet käyttää musiikin suoratoistopalveluita, kuten Spotify, Deezer ja TuneIn - DAB/DAB+ (Digital Audio Broadcasting) - USB-portit. (Huomautus: Tarjonta voi vaihdella eri markkina-alueilla.)

Matador FM2

F HR4 F HR4 F HR4 F HR4 FM2 FH2

Vetorenkaat:

315/70R22.5 D HR4 315/80R22.5 D HR 4

299 € 275 € 299 € 300 € 299 € 285 € 292 € 292 €

Hinnat alv. 0 %. Hintaan sisältyy 1 kpl rengas kierrätysmaksuineen. Typpitäyttö sisältyy hintaan. Neljän renkaan ostajalle, suuntauksen tarkistus kaupan päälle kyseisille akseleille, mahdollinen säätö veloitetaan erikseen.

Matador FH2

Matador D HR4

A brand of Continental.

MATADOR RENKAAT MYÖS PERÄVAUNUIHIN! Tarjoukset voimassa 30.7.2017 saakka. Kaikki hinnat alv 0 %.

OULU KOKKOLA KAJAANI KEMI KEMPELE KUUSAMO ROVANIEMI puh. 020 778 810 • www.wetteripower.fi


26 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Red Bull Racing -tallille uusia Renault Trucks kuorma-autoja

Autotekniikan insinööri (AMK) Ville Mamia on nimitetty Renault Trucks tuotepäälliköksi 3.4.2017 alkaen.

Uusien kuorma-autojen hankinnan myötä Red Bull -tallilla on kaikkiaan kaksitoista Renault Trucks T -sarjalaista, joilla kuljetetaan kalustoa kisapaikalta toiselle.

R

enault Trucksin kanssa yhteistyötään jatkavalle Red Bull International Motorsports - tallille on luovutettu kolme uutta Renault Trucks T 520 -kuorma-autoa. Hankinnan myötä Red Bull -tallilla on kaikkiaan kaksitoista Renault Trucks T -sarjalaista, joilla kuljetetaan kalustoa kisapaikalta toiselle. Itävaltalaiselle Red Bull Racing Formula One -tallille on

luovutettu kolme Renault Trucks T 520 High -kuorma-autoa. Uusien hankintojen myötä Renault Trucks säilyttää valtaasemansa tallin kalustossa. Seitsemällä T-sarjalaisella on keskeinen rooli Red Bull Racing -tallin logistiikkatoiminnoissa: niillä kierretään eri puolilla Eurooppaa F1 Grand Prix -kisasta toiseen. Kuormana on kontteja, joihin Red Bull Formula One -tallin varikon lisätilana toimiva Tree House -varikkotila mahtuu kokonaisuudessaan.

Seitsemästä kontista neljä on liikkuvia lisävarikkotiloja. Perinteisten työkalujen lisäksi käytettävissä on myös 3D-tulostin, jolla tarvittavat osat voidaan tulostaa viiveittä. Kolmessa muussa kontissa kuljetetaan liikkuvia toimistotiloja, joissa mahtuu työskentelemään 35 henkilöä. Tallin viidellä muulla Renault Trucks T 520 High -kuorma-autolla kierretään Red Bull MotoGP Rookies Cup -sarjan kisoissa eri puolilla Eurooppaa.

Ville Mamia Renault Trucksin tuotepäälliköksi

A

utotekniikan insinööri (AMK) Ville Mamia on nimitetty Renault Trucks tuotepäälliköksi 3.4.2017 alkaen. Ville Mamialla on autoalan kokemusta mm. korjaamon työnjohtotehtävistä ja teknisenä asiantuntijana toimimisesta va-

kuutusalalla. Viimeisimpänä työnään hän on toiminut kalustopäällikkönä helsinkiläisessä kuljetusyrityksessä. Ville Mamia vastaa mm. myynnin tuesta ja Renault Trucks tuotekoulutuksista Suomessa. Hänen työpiste sijaitsee Volvo Finland Ab:n / Volvo Group Trucksin toimipisteessä Vantaan Osumakuja 4:ssä.

Renault Trucks jälkimarkkinakilpailu RTEC ensimmäistä kertaa Suomessa

R

enault Trucks jälkimarkkinakilpailu RTEC 2017 on par- haillaan käynnissä. Kilpailun tavoitteena on kehittää Renault Trucksin parissa työskentelevien jälkimarkkinataitoja. 5 242 osallistujaa yhteensä 49 maasta kilpailee Renault-osaamisesta.

Toukokuussa 2017 parhaiten menestyneet joukkueet kohtaavat käytännön tehtävien merkeissä kansainvälisessä finaalissa Ranskan Lyonissa. RTEC 2017 (Road to Excellence Championship), Renault Trucksin kansainvälisen huolto-

ja korjaamoverkoston jälkimarkkinakilpailu, on käynnissä toista kertaa. Yksi RTEC-kilpailujoukkue koostuu 2-4 henkilöstä jotka ovat mekaanikkoja, työnjohtajia ja/tai varaosahenkilöitä. - Suomi on mukana kilpailussa ensimmäistä kertaa. Kilpailuun osallistuu 30 joukkuetta eri Renault Trucks (Volvo Group Trucks) toimipisteistä Suomessa. Henkilöstömme kilpailee yhdessä norjalaisten ja tanskalaisten joukkueiden kanssa finaalipaikasta Lyonissa, Volvo Finland Ab:n koulutuspäällikkö Mikko Halinen kertoo. Suomalaiset joukkueet ovat osallistuneet kilpailuun aktiivisesti.

- Pelkästään ensimmäisellä kierroksella Suomesta osallistui enemmän joukkueita kuin Norjasta ja Tanskasta yhteensä. Tavoitteenamme on kilpailun avulla lisätä Renault Trucks osaamista ja tietotaitoa, sekä parantaa korjaamoilla tehtävää yhteistyötä Renaultin Trucks tuotteiden ja palveluiden osalta entisestään, Halinen jatkaa. Kilpailu on kolmiosainen: Siihen kuuluu kaksi verkkopohjaista ja aikataulutettua teoriaosiota. Teoriaosioiden jälkeen 24 parasta joukkuetta eri maista kutsutaan finaaliin. RTEC 2017 finaali järjestetään toukokuussa 2017 Lyonissa, Renault Trucksin pääkonttorissa.

RTEC 2017 (Road to Excellence Championship) on Renault Trucksin kansainvälisen huolto- ja korjaamoverkoston jälkimarkkinakilpailu.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Iisalmi

Joensuu

Kotka

Kouvola

Mikkeli

Kysy p hinta akettij peräv uuri sinun aunuu si!

Auto

Perävaunu

Yhdistelmä

Kuorma-autot

Perävaunut

100€ 120€ 200€ 170€ 130€


28 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Raskapari panostaa kuorma-autokauppan - Kimmo Hovikainen aloitti myyjänä Kouvolassa

R

askaspari Oy huoltaa Volvo ja Renault kuorma- autot sekä laajasti muuta raskasta kalustoa Mikkelissä, Kotkassa, Kouvolassa, Joensuussa ja Iisalmessa. Puolisen vuotta sitten yritys lähti mukaan myös kuorma-autokauppaan.

Kimmo Hovikainen (oik.) on aloittanut Raskapari Oy:n palveluksesa Volvo ja Renault kuorma-automyyjänä Kouvolassa. Raskaparin kuorma-automyynnistä vastaa Ahti Pakkanen toimipaikkanaan Kotka.

Pitkän kokemuksen raskaan kaluston huoltotoiminnoista omaava Raskaspari Oy aloitti loppuvuodesta 2016 Volvo ja Renault kuorma-autojen myynnin Kotkassa ja Kouvolassa. - Olemme pääseet kuorma-autokauppaan hyvin sisään - Volvolla on hyvä asema alueellamme ja asiakkailla on mukavasti töitä joten myös uuteen kalustoon investoidaan. Myynnistämme vastaa Ahti Pakkanen 20 vuoden Volvo -kokemuksellaan ja hän toimii Kotkan toimipisteestä käsin. Toukokuussa Kouvolan pisteen kuorma-automyyjänä aloitti Kimmo Hovikainen, joka aiemmin työskenteli kuorma-autojen rengasmyynnin parissa, kertoo Raskaspari Oy:n toimitusjohtaja Kalle Salonen. Uudella myyjällä Raskapari parantaa asiakkaiden palvelua Kouvolan talousalueella. - Volvolla ei ole ollut Kouvolassa myyjää vuoden 2009 jäl-

keen, jolloin Volvo Truck Centerin Janne Kangaskolkan toimipisteeksi vaihtui Lahti, missä hän toimii myyjänä edelleen. Toki Kouvolan alueen asiakkaita on palveltu koko ajan muualta käsin. Viime vuosina Kouvolan alue on kuitenkin kehittynyt positiiviseen suuntaan ja sen merkitys logistiikassa on tavaravirtojen muutosten ansiosta kasvanut, joten päätimme palkata alueelle oman myyjän asiakaspalvelun parantamiseksi entisestään, toteaa Salonen.

Raskapari palvelee 101 osaajan voimin

Myös Raskaparin korjaamotoimintoihin on otettu jälleen lisää alan ammattilaisia: - Kouvolassa on aloittanut kevään aikana kolme ja Kotkassa kaksi uutta asentajaa; lisäksi molempiin korjaamoihin on tullut yhdet työnjohtajat lisää. Tämän johdosta olemme pystyneet laajentamaan korjaamoiden aukioloaikoja eli nyt palvellaan ma-pe 06-22 ja la 06-14, ilmoittaa Salonen. Kesäkuun alussa vahvassa kasvussa olevan Raskasparin palveluksessa oli jo 101 työntekijää.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 29

www.mobileworld.fi

Uusi Sierra Wireless RV 50 -

YHTEYKSIEN LUOTETTAVUUTTA JA TOIMINTAVARMUUTTA Sierra Wireless RV 50 on suunniteltu todella vaativiin olosuhteisiin ja ajoneuvosovelluksiin. RV50 tarjoaa entistä nopeammat ja luotettavammat yhteydet sekä tarkemman paikannuksen LTE, GPS ja GLONASS tekniikkaa hyödyntäen ja uutuutena on 2 SIM-korttipaikkaa. Tarjoamme metsäteollisuudelle RV 50 -paketin, johon kuuluu RV50- reitittimen lisäksi ammattiajoneuvoihin suunniteltu monitoimiantenni sekä Sierran ilmainen ALMS-laitehallintapalvelu (max 15 laitetta/asiakas) Pyydä asennusliikkeeltä tarjousta RV 50- metsäpaketista

RV50 on jo kolmannen sukupolven Sierra Wireless reititin kotimaisen metsäteollisuuden käytössä.

Maahantuonti: Mobile World Communications Oy www.mobileworld.fi info@mobileworld.fi puh 0207 410 020

Onni Day -tapahtumassa oli näytillä komeaa kuljetuskalustoa & huimia varaosatarjouksia

R

askaan kaluston varaosien maahantuoja Onnin Auto järjesti toimipaikassaan Helsingissä Onni Day -tapahtuman 26.-27.5.

Esillä oli komeaa kuljetuskalustoa ja huimia varaosa/tarvike tarjouksia sekä tietenkin maistuvaa tarjoilua. Onnin Auton komea esittelyrekka on kiertänyt kevään pitkin Suomea jälleenmyyjien luona ja kesän aikana ollaan näyttävästi mukana rekkafestivaaleilla.

Onnin Auto Oy:n Timo Juvonen (oik.) ja Ajopojat Oy:n Markku Tuppurainen yrityksensä komean uuden Scanian vieressä.

Onnin Auton esittelyrekan löytää kesän rekkafestivaaleilta - kannattaa käydä tutustumassa tarjontaan.

Karhuline tunnetaan näyttävistä heavy metal -aiheisista kuorma-autoistaan. Uusi Scania Dark Ride on todella tyylikäs kokonaisuus.

Kuljetus Auvisen komea Mercedes-Benz Actros toivotti vieraat tervetulleiksi Onni Day -tapahtumaan.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

30 KULJETUS

Sininen on uusi oranssi. XF Super Space Cab on markkinoiden tilavin ohjaamo, jonka kokonaistilavuus on yli 12,6 m3. CF- ja XF-mallit saavat uuden nykyistä aerodynaamisemmin muotoillun aurinkolipan sekä uudelleen muotoillut lokasuojankaaret ja etusäleikön.

Uutta DAF -maailmasta: CF ja XF uudistuvat

Omistajan ilo - kuljettajan unelma

D

Uuden, vähemmän kitkahäviötä tuottavan rakenteen ja tarkan kytkinohjauksen ansiosta vaihtotapahtumat käyvät merkittävästi nykyistä vaihtoehtoa nopeammin ja pehmeämmin. Lisäksi vaihteistossa on EcoRoll -rullaustoiminto, joka yhdessä PPC-vakionopeudensäätimen kanssa tarjoaa hyvän polttoaineensäästöpotentiaalin sekä lähiettä kaukoliikennekäytössä.

AF julkisti Iso-Britanniassa, Birminghamin hyötyautonäyttelyn yhteydessä uudet, nykyistä tehokkaammat ja polttoainetaloudellisemmat CF- ja XF -kuorma-automallinsa. Loppuvuodesta katukuvaan saatettavasta mallistosta löytyy vihdoin vaihtoehto myös 76-tonnin yhdistelmäpainolle.

Hollantilaisen DAF:in kuorma-autot ovat saavuttaneet erittäin hyvän maineen etenkin kaukoliikenteessä toimivien kuljetusyrittäjien ja kuljettajien keskuudessa. Runsaat ohjaamotilat, asiallinen ajettavuus ja hyvä polttoainetalous sekä luotettavuus ovat DAF CF- ja XFkuorma-automalliston suosion kulmakiviä. Edellä mainituista syistä merkki on onnistunut vahvistamaan markkinaosuuttaan myös Suomessa. Nyt julkistettu ”Uusi mallisukupolvi” on paremminkin kattava mallipäivitys. Se tuo maltillisia uudistuksia CF- ja XF- kuorma-autojen ulkonäköön ja sisustaan, mutta voimalinjan puolelle on luvassa sitäkin enemmän uutta sekä päivitettyä tekniikkaa. Uuden mallisukupolven myynti käynnistyy toukokuussa Jyväskylän kuljetusnäyttelyn alkuun mennessä ja ensimmäiset uudet ”Tahvot” saapuvat loppuvuodes-

Polttoainesäästöä aavikkovälityksellä

DAF:in uudet CF- ja XF -mallit tulevat tuotantoon kesällä 2017. Aluksi markkinoille tuodaan 4x2-rekanvetäjä (FT) ja tasakuorma-auto (FA) sekä 6x2-rekanvetäjät (FTG ja FTP ) Pusher -akseleilla ja 6x2 tasakuorma-auto (FAR). Muita versioita seuraa syksyllä.

ta teillemme.

Lisää tehoa myllyyn

PACCAR MX-11- ja MX13 -moottorien suoritusarvoja rukattiin ylös päin. Uuden turboahtimen, teräsmäntien ja uusien injektorien sekä älykkäiden apulaitteiden avuin tehokkaimmasta 13 litran PACCAR MX-13 -moottorista irrotetaan jopa 390 kW (530 hv) / 2600 Nm suoritusarvot, entistä pienemmällä polttoaineenkulutuksella. Nyt myös DAF:in tehot riittävät 76tonnin yhdistelmäpainolle. Konetehojen ohella puututtiin

moottorijarrujen tehoihin. 11 litran PACCAR MX-11 -moottorissa moottorijarrun suurin jarrutusteho nostettiin 320 kW:sta 340 kW:iin. Suuremmissa, 13 -litraisissa MX-13 -koneissa jarrutustehot alkavat 360 kW:sta. Tärkeimmällä kierrosalueella (1200-1500 r/min) jarrutustehoa on saatu nostettua jopa 30 prosentilla. Syöttöpuolen ohella muutoksia on tulossa myös poistopuolelle. EGR-järjestelmän tehokkuutta parannetaan ja alustaan viedään nykyistä kompaktimpi ja noin 50 kiloa nykyistä kevy-

empi EAS -pakokaasujen jälkikäsittelylaitteisto. EAS-järjestelmän huoltoväli on 500 000 kilometriä. Tekniikka- ja alustakomponenttien optimointien avulla uudet DAF -mallit ovat, mallista riippuen noin 100-200 kiloa nykyistä kevyempiä.

Uudet vaihteistot

Keskeinen uudistus on automatisoitujen ZF AS-Tronic -vaihteistojen korvaaminen uusimman sukupolven ZF TraXon -vaihteistoilla 12- ja 16 -vaihteisiin CF- ja XF-sarjan autoihin.

Akselipuolelle esitellään uudet korkean hyötysuhteen takaakselit, joihin on tarjolla uudet 2,05:1 ja 2,47:1 perävälitykset. Näistä ensin mainitun kanssa moottorin kierrokset pysyttelevät 85 km/h matkanopeudella 1000-1044 r/min alueella, voimanlähteestä riippuen. Uuden sukupolven taka-akseleissa on täysin uusi kruununpyörä- ja hammaspyörärakenne sekä vähäkitkaiset pyöränlaakerit. Lisäksi on kiinnitetty huomiota öljytasoon ja öljyn laatuun. Tekniikan ohella DAF optimoi ohjaamon aerodynamiikkaa, parantaakseen moottorin jäähdytystä ja vähentääkseen ilmanvastusta sekä madaltaakseen äänitasoja. Nämä ja useat muut uudistukset vähentävät DAF CF- ja XF -kuorma-autojen polttoaineen kulutusta parhaimmillaan jopa 7


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 31

Hollantilaisen DAF:in kuorma-autot ovat saavuttaneet erittäin hyvän maineen etenkin kaukoliikenteessä toimivien kuljetusyrittäjien ja kuljettajien keskuudessa.

Mallipäivitys tuo uudet, lämminsävyiset ja tyylikkäät värit kojelautaan, istuimiin, verhoihin, patjoihin, sivu- ja takaseinämiin. XF-mallissa kojelaudan paneloinniksi voi valita mustat piano-lakatut pinnat. Uudet CF- ja XF -mallit saavat täysin uuden automaattisen ilmastointi/ taukoilmastointijärjestelmän, jota voidaan käyttää myös uuden, takaseinäohjaimen avulla.

- Nykyinen luotettava ja polttoainetehokas DAF Euro 6 -tuoteperheemme on kerännyt erinomaista palautetta Eurooppalaisten asiakkaidemme puolelta. Nyt tuomme markkinoille uuden sukupolven CF- ja XF -kuorma-autot, jotka tarjoavat parhaan mahdollisen käyttöasteen ja mukavuuden sekä asiakkaalle että kuljettajalle, DAF Trucksin presidentti Preston Feight kertoo.

prosentilla, tarjoten samalla nykyistä matalammat käyttökustannukset ja paremman kannattavuuden. Parempaa kannattavuutta ja kuljetustehokkuutta tukevat uudet kalustonhallintaohjelmistot sekä mahdollisuus pidentää huoltoväli 150 000 kilometristä aina 200 000 kilometriin.

Älykkäät palvelut

DAF Connect on innovatiivinen kalustonhallintajärjestelmä, joka tarjoaa käyttäjälle reaaliaikaista tietoa ajoneuvojensa ja kuljettajiensa suorituskyvystä. Tietoja ajoneuvon sijainnista, polttoaineen kulutuksesta, ajokilometristä, joutokäynnistä ja monesta muusta.

Uusi mittaristo on selkeämpi ja tarjoaa nykyistä laajemmin tietoa auton toiminnoista. Mittaristosta selviää myös ajopiirturin ajo- ja lepoajat. Uutta on myös vakionopeudensäätimen nappuloiden sijoittaminen yhteen nippuun ohjauspyörän oikealle poikkipienalle.

Etänä luettava Live Fleet View -ominaisuus tarjoaa kaikki tarvittavat tiedot kaluston sijainnista, reiteistä ja lepoajoista, joka antaa ajojärjestäjälle paremmat työkalut optimaaliseen reittisuunnitteluun.

Tarina jatkuu..

Ammattilehti palaa DAF uutuuksiin myöhemmin tänä vuonna erikseen järjestettävien koeajojen merkeissä.

DAFin voimalinjan puolelle on luvassa paljon uutta sekä päivitettyä tekniikkaa. Keskeinen uudistus on automatisoitujen ZF AS-Tronic -vaihteistojen korvaaminen uusimman sukupolven ZF TraXon -vaihteistoilla 12- ja 16 -vaihteisiin CF- ja XF-sarjan autoihin.

Uusi EAS-pakokaasujen jälkikäsittelylaitteisto on kooltaan 40 % nykyistä pienempi ja noin 50 kg kevyempi. Laitteisto saavuttaa käyttölämpötilansa nykyistä nopeammin.

PACCAR MX-11- ja MX13 -moottorien suoritusarvoja rukattiin päivityksessä ylös päin.


32 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Puutavaraperävaunujen luotettava hovihankkija

R

Weckmanin 5-akseliset puutavaraperävaunut ovat osoittaneet kestävyytensä ja luotettavuutensa uusilla 76 tonnin kokonaismassoilla. Kuvassa Vehon kiertueella Weckmanin vaunua vetää Mercedes-Benz Arocs missä Weckmanin valmistamat teräksiset puutavaravarusteet.

R

uotsissa on räätälöityjen superautojen valmistaja Koenigs- egg, ranskassa Bugatti ja italiassa Lamborghini. Suomessa ei tehdä loistoautoja mutta puutavarakuljetusten ammattilaisten parissa yksi vastaava legenda on puutavaraperävaunuvalmistaja Weckman, jota ei tunneta massavalmistuksesta vaan räätälöidystä tinkimättömästä laadusta vuosikymmenten aikana valikoituneelle asiakaskunnalle. Vuonna 1968 Aulis Weckmanin perustamaa, ensi vuonna jo 50 vuotista taivaltaan juhlivaa Weckmania ja superautovalmistajia yhdistää myös se asia tuotteita ei oikeastaan myydä vaan ne ostetaan. Perävaunujen laatu ja ominaisuudet ovat hoitaneet pääasiallisesti markkinoinnin kentällä asiakkaiden parissa. Weckman tunnetaan korkeasta laadustaan ja erittäin kestävistä rakenneratkaisuista - silti Weckman on ollut aina myös synonyy-

Weckman panostaa jatkossa aiempaa enemmän perävaunujen markkinointiin. Kuvassa A. Weckman Oy:n toimitusjohtaja Matti Heiman (vas.) esittelee uutta 5-akselista puutavaraperävaunua Power Truck Showssa Härmässä, missä ollaan mukana myös elokuussa 2017.

mi omapainoltaan kevyelle puutavaravaunulle. - Taito muokata terästä viisaasti ja käyttää parhaita mah-

dollisia materiaaleja on ollut aina Weckmanin tuotannon kulmakivi. Kun teräsvalmistajat alkoivat 1970-luvun lopulla ke-

hittelemään suurlujuusteräksiä, oli Weckman jo silloin mukana kehitystyössä tuoden niitä tuotteisiinsakin. Puutavaraperävau-

nu on ollut kautta historian oiva tuotekehityslaboratorio teräksille, sillä massat ja rasitukset ovat kovia samalla kun rakenteiden tulee olla mahdollisimman kevyitä. Suomessa on menty kokonaispainoissa Euroopan kärjessä ja tällä hetkellä ajetaan puutavarayhdistelmillä 76 tonnin massoilla. Siinä perävaunu joutuu todella lujille, mutta kiitos viisaan suunnittelun ja markkinoiden parhaiden suurlujuusterästen, Weckmanin 5-akseliset vaunut ovat osoittaneet kestävyytensä näillä isoilla massoilla ja voimme ylpeänä sanoa että vaunumme ovat myös markkinoiden keveimpiä. Se tarkoittaa kuljetusyrittäjille maksimaalista hyötykuormaa, mikä on elinehto kovassa kilpailussa ja kustannuspaineessa pärjäämiselle, kertoo A. Weckman Oy:n toimitusjohtaja Matti Heiman.

Perinteet siirtyvät tulevaisuuteen uuteen aikaan jalostuen

Aiemmin jo 21 vuoden ajan


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 33

Pitää tiellä.

Bridgestone Partner ‑palveluverkosto on kuljetusyrityksille tarjottavan Total Tyre Care ‑palvelun kulmakivi. Yhdistämällä kapasiteettinsa ja osaamisensa Bridgestone ja ammattitaitoiset Bridgestone Partner ‑jälleenmyyjät pystyvät tarjoamaan tarvittavat tuotteet ja palvelut kuljetusyritysten käyttökustannusten alentamiseksi.

Weckmanilla työskennellyt Matti Heiman siirtyi A Weckmanin omistajaksi alkuvuodesta 2016 ostettuaan perävaunutuotannon Auliksen pojalta Veli-Matti Weckmanilta, joka on edelleen kuitenkin toiminnassa mukana teknisenä neuvonantajana. VeliMatin veli Hannu Weckman puolestaan johtaa samalla tontilla toimivaa H. Weckman Oy:tä, joka tunnetaan yhtenä Suomen johtavista puutavara-autojen päällerakentajista; tuotannosta valmistuu vuosittain yli viidetkymmenet teräksiset päällerakenteet puutavara-autoihin ja varusteita menee jonkin verran myös ruotsalaisille autoilijoille. - Olin jo pitkään harkinnut yrittäjäksi lähtemistä ja kun asia tuli ajankohtaiseksi, niin en epäröinyt. Veli-Matti on toiminut oppi-isänäni tuon reilut parikymmentä vuotta, joten on hienoa päästä jatkamaan hänen työtään, kiittelee Heiman. Tämäkin on yhtymäkohta artikkelin alussa mainittuihin erikoistuotteiden valmistajiin - osaaminen siirtyy mestareilta oppipojille joista sitten kasvaa tulevaisuuden mestareita. Matti Heiman on johtanut ensimmäisen vuoden ajan Weckmania vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin ja kehittymään entistä vahvemmaksi valmistajaksi. - Olemme vuoden aikana melkein tuplanneet tuotantohenkilökunnan määrän ja on hienoa että olemme saaneet takaisin myös

entisiä weckmanilaisia osaajia, jotka ovat aikanaan lähteneet eri syistä muihin tehtäviin. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä että olisimme tuplanneet valmistusmäärän vaan nyt tuotanto on organisoitu uudelleen ja eri toiminta-alueilla on omat vastuuhenkilönsä. Tämä tuo asiakkaillemme entistäkin paremman toimitusvarmuuden ja mahdollistaa toki myös tuotantomäärien hallitun kasvattamisen jatkossa, kertoo maanpuolustusta ja vapaaehtoista pelastuspalvelua harrastava reservin luutnantti Heiman, joka siis osaa joukkojen johtamisen.

Laadulle olisi kysyntää myös vientimarkkinoilla

Weckmanilla kehitystä tehdään tällä hetkellä tuotannon lisäksi myös myyntitoiminnoissa ja vientimarkkinoita katsellaan avoimesti. - Weckmanilta on aiemmin lähinnä ostettu vaunuja mutta panostamme jatkossa myös niiden aktiivisempaan myymiseen. Suomi on ykkösmarkkinamme mutta olemme avoimia myös vientitoiminnoille. Aikanaan Weckmanin puutavaravaunuja on viety mm. Belgiaan ja Unkariin, käytettynä niitä on varmasti siirtynyt muuallekin. Hiljattain toimitimme uuden keskiakseliperävaunun pohjois Norjaan pitkien pylväiden ajoon, sanoo Heiman.

Weckamin perävaunutuotannossa Heinolassa on hyvä vauhti päällä ja vaunuja valmistuu asiakkaille tasaiseen tahtiin. Toimintoja on kehitetty viime aikoina tuotannon tehostamiseksi entisestään.

Kaikki ratkaisut tehokkaisiin puutavarakuljetuksiin

Weckman tarjoaa kaikki ratkaisut tehokkaisiin raakapuun kuljetuksiin. - Meiltä saa kiinteät ja jatkettavat perävaunut sekä myös siirtotelivaunut. Tällä hetkellä eniten valmistetaan kiinteitä vaunuja pienillä 265 tai 275 koon pyörillä, levyjarruilla ja ilmajousilla. Jatkettavissa vaunuissa Weckman on käsite ja siirtotelivaunu kehitettiin jo 1980-luvulla, mikä nyt kysynnän lisääntyessä jatkojalostettiin

2000-luvulle. Weckmanin siirtotelivaunu on kevytrakenteinen ja kestävä aina 76 tonnin yhdistelmäpainoille. Siirtotelirakenteen huoltoväli on todella pitkä, jo-

tain 500 000 kilometriä kovassa käytössä. Puutavaravaunujen lisäksi siirtoteliä käytetään valmistamissamme energiapuuvaunuissa, kertoo Heiman.

Weckman valmistaa myös teollisuudessa käytettäviä erikoiskuljetusvaunuja.


34 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Kuljetusliike Rannikko Oy:n rautakauppa-Scania sai päivityksessä entisen 10-tonnisen pilkin tilalle uuden Palfinger 12.501 SLD5 kappaletavaranostimen. Tehokas ja kevyt nosturi tarjoaa hyvän ulottuvuuden sekä nostokyvyn. Nosturin asennuksesta vastaa Salolainen täydenpalvelun raskaan kaluston huolto- ja asennuspalveluita tarjoava Isera Oy, jonka palveluihin lukeutuvat myös laaja-alaiset hydrauliikka-alan palvelut.

Länsi-Suomen vuoden kuljetusyritykseksi 2017 valittu Kuljetusliike Rannikko Oy:n toimitusjohtaja Heikki Rannikon mukaan pyörät pyörivät vain ja ainoastaan ammattitaitoisen henkilökunnan ansiosta.

Kuljetusliike Rannikko Oy:n toimitusjohtaja Heikki Rannikko:

Kaikki alkoi viinan juonnista ja kortin peluusta... L änsi-Suomen vuoden kuljetusyritykseksi 2017 valittu Kuljetusliike Rannikko Oy on historia juontaa vuoteen 1895. Yrityksen pitkälle taipaleelle mahtuu monenlaisia aikakausia ja lukemattomia tarinoita. Yritys lukeutuu

Suomen vanhimpiin yhä saman suvun omistuksessa oleviin kuljetusliikkeisiin. Yrityksen syntyhistoria on mielenkiintoinen ja miltä tahansa tasolta tarkasteltuna jopa vertaansa vailla.

Tapasimme SKAL ry:n jokakeväiseltä Eurooppaan suuntautuvalta opinto- ja tutustumismatkalta Suomeen juuri palanneen, neljännen polven autoilijan, Heikki Rannikon Salolaisen Isera Oy:n toimitiloissa yrityksen Scaniaan asennettavan Palfinger -nosturin asennuspuuhista. - Suvussa kulkevan tarinan mukaan isoisän isä hävisi Angelniemellä sijainneen kotitilansa juopotelleessaan korttipelissä. Sieltä hän päätyi tiettävästi Kuusjoen kautta Saloon, jossa sai ajurin pestin. Silloin elettiin vuotta 1895. Sittemmin juopottelut jäivät taka-alalle ja hankittiin toinen ja kolmaskin hevonen. Ensimmäinen kuorma-auto tuli taloon vuonna 1924 ja sillä tiellä ollaan edelleen. Ja vahvasti. Turuntien varressa on yhä pystyssa vanha kahden pilttuun talli muistuttamassa menneistä ajoista, Rannikko kertoo yrityksen mielenkiintoisesta syntyhistoriasta.

Kasvua ja uutta verta

Kuljetusliike Rannikko Oy:n kalustossa on kymmenkunta erikokoista ja erilaisiin ajotehtäviin sopivaa kuorma-autoa; nosturiasennuksessa olleesta kaksiakselisesta Scaniasta aina täysperävaunuyhdistelmään. Kuljetushistoriaan mahtuu monenlaista, kuten erilaisten nosturien kuljettamista ympäri suomea, silloin kun Salossa vielä sellaisia valmistettiin. - Joulukuun loppu oli silloin kiireistä aikaa kun yritysten tilikaudet päättyivät vuoden vaihteeseen. Toimitettiin parhaimmillaan viisikin nosturia yhdellä kertaa eri puolilla Suomea oleville asiakkaille, Rannikko muistelee.

Tänään yritys palvelee modernilla kuljetuskalustolla laajaa, useilla eri aloilla toimivaa asiakaskuntaa. Autoja on päivittäin töissä Turun ja Helsingin lisäksi ruuhkasuomen alueella sekä kattotuolien ajossa aina pohjoisinta Lappia myöden. Rannikon mukaan pyörät pyörivät vain ja ainoastaan ammattitaitoisen henkilökunnan ansiosta. - Koitan itse ottaa jo vähän rennommin. Hiljattain yksi kolmesta tyttärestäni on innostunut toden teolla yritysmaailman koukeroista ja on tälläkin hetkellä hakemassa oppia alalle. Ehkäpä näemme vielä viidennen sukupolven yrityksen ohjaimissa, Rannikko sanoo ylpeänä.

Pitkäjänteisyyttä

Heikki Rannikon ohella Kuljetusliike E.Haapala Oy:n nykyisiin omistajiin kuuluva Timo Vaara (vas.) on osaomistajana mukana myös Kuljetusliike Rannikko Oy:ssä. - Hullulla on hullun huvit, Vaara toteaa suu virneessä. Vaaran oikealla puolella aina yhtä hyvän tuulinen legendaarinen nosturikauppias Arto Moilanen Ideachip Machine Oy:stä.

Kuljetusliike Rannikko Oy sai nyt ansaitsemaansa tunnustusta pitkäjänteisestä ja kestävän kehityksen hengessä eteen päin viedystä toiminnastaan Länsi-Suomen Kuljetusyrittäjät ry:n kuuluvilta jäseniltä. Reilun sadan vuoden kuluessa Kuljetusliike Rannikko Oy:n tarjoamaa leipää ovat syöneet kymmenet elleivät jopa sadat työntekijät.

VTA Tekniikka Oy:n huoltopäällikkö Juha Marttila säätää uuden nosturin raja-arvot kellosepän tarkkuudella mutta hymyssä suin kohdilleen.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 27

Ratkaisut metsäalan kuljetustarpeisiin

osasto U110

PIRKKALA 040 578 8669 / Tuomas 040 569 2927 / Sami 040 582 4516 / Miika Teollisuustie 22, Pirkkala etunimi@niemikorpi.com

OULU Moreenikuja 2, 90630 Oulu 040 7344 310 / Jouni

KOKKOLA Isotanhu 2, 67600 Kokkola 0400 681 008

TURKU Verstaskatu 1, 20360 Turku 0400 263 860 / Pentti

Meiltä uudet ja käytetyt hyötyajoneuvot


36 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Kansainvälinen raskaan kaluston Top Truck -korjaamoketju rantautui Suomeen

A

Top Truck -korjaamoketjun virallinen julkistamistilaisuus järjestettiin Vantaan Hakkilassa, Suomen Kuljetuslaite Oy:n tiloissa.

utoalan teknisen Kehittyvä konsepti kaupan monialaitsenäisille hyötyyritys Koivunen Oy ajoneuvokorjaamoille toi Suomen markkinoille Top Truck on Groupauto Inkansainvälisen raskaan kaluston Top Truck -korjaa- ternationalin organisoima, Euroopan suurin raskaan kaluston moketjukonseptin. korjaamopalveluita tarjoava Konsepti on suunnattu riippu- ketju. Ketju mahdollistaa sidosmattomille hyötyajoneuvo-, ryhmille myös kansainvälisen kuorma-auto- ja perävaunukor- yhteistyön. Tällä hetkellä Top jaamoille. Suomessa Top Truck Truck -konsepti kattaa 14 maata, -ketjun toimintamalli perustuu joissa toimii yhteensä yli 1000 itsenäisen raskaan kaluston kor- raskaan kaluston huoltopistettä. jaamon sekä Koivunen Oy:n Suomessa ketjun ohjauksesta vastaava Koivunen Oy tarjoaa väliseen yhteistyöhön.

www.arilahtiky.fi

- Groupauto Internationalin riippumattomille hyötyajoneuvo-, kuorma-auto- ja perävaunukorjaamoille rakennetun Top Truck -ketjun toimintamalli sopii hyvin Suomalaiseen korjamokulttuuriin, sanoo osastopäällikkö Raimo Kilpinen Koivunen Oy:stä.

Top Truck -ketjun jäsenille laajan teknisen tuki- ja palveluverkoston. - Tavoitteena on tarjota asiakkaille maan laajuinen, reilun 30 korjaamoyrityksen varaan rakentuva korjaamoverkosto, jossa tehdään monimerkkihuoltoja ja -korjauksia laadukkaasti, käyttämällä alkuperäisiä tai niitä vastaavia osia, sanoo osastopäällikkö Raimo Kilpinen Koivunen Oy:stä. - Tällä hetkellä ketjuun on liittynyt jo 30 yritystä. Käynnis-

sä on neuvottelut Tampereella sekä Oulun seudulla toimivien yrittäjien kanssa verkoston laajentamisesta, ketjukoordinaattori Henry Andberg lisää. Koivunen Oy:n ylläpitämä, ketjun yrityksille tarjoama varaosaselain sisältää autokohtaiset varaosa- ja rakennetiedot Suomeen ja Ruotsiin ensirekisteröidyistä hyötyautoista, noin 1990-luvun puolivälistä eteen päin. - Joskin aivan vanhimmista autoista tiedot saattavat olla osin puutteellisia, Andberg tarkentaa. Ketjun toimintamallia tullaan kehittämään kansallisesti yhteistyössä Koivunen Oy:n ja konseptiin osallistuvien Top Truck -korjaamoiden kesken. Kaikilla

ketjun korjaamoilla on käytössään nykyaikaiset laitteet ja työkalut sekä riittävän korkea ammattitaito, joiden avulla korjaamo kykenee suorittamaan säännölliset huollot ja korjaukset kuorma-autoihin ja perävaunuihin. - Top Truck -ketju tuo asiakkailleen monipuolisen ja laadukkaan palvelu- ja tuotevalikoiman sekä kilpailukykyisen hinnoittelun. Kattava tuotevalikoima, keskitetyt hankinnat, yhteistyökumppanit, tekninen tuki, koulutukset ja markkinointitoimet tuovat korjaamolle lisää kilpailukykyä ja mahdollisuuden tehostaa toimintaansa edelleen, Andberg summaa yhteen Top Truck -ketjun hyötyjä.

Tällä hetkellä Top Truck -ketjuun on liittynyt Suomessa jo 30 yritystä ja lisää on tulossa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Yli 350 näyttelyautoa

Jenkkivetureita

Veteraaniautoja

Legends -näytösajoja

Kuljetusmessut – yli 200 osastoa

Ohjelmaa lapsille

Freestyle Motocross

Truck Pulling Show

Valoshow

SUURTAPAHTUMA KOKO PERHEELLE

11.–12.8.2017 POWERPARK, HÄRMÄ

KANSAINVÄLINEN KULJETUSALAN

AUTONÄYTTELY- JA KULJETUSMESSUTAPAHTUMA POWERTRUCKSHOW.FI /POWERTRUCKSHOW

Messut avoinna Perjantai 10.00–18.00 • Lauantai 10.00–18.00 1 pv 25 € • 7–12 v 10 € 2 pv 35 € • 7–12 v 15 € Alle 7 v 0 € Valoshow Lauantaina 18.00–23.00 • 15 €


28 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Olemme mukana Tawastia Truck Weekendissä 14.-15.7. Hämeenlinnassa sekä Power Truck Show’ssa Härmässä 11.–12.8.. Tervetuloa tutustumaan Onnin Auton kiertuerekkaan!

METSÄALAN YRITTÄJÄ! Autosi on liiketoimintasi perusta, joten luota autojesi huollossa vain laadukkaisiin varaosiin. Ammattitaitoinen henkilökuntamme neuvoo sinua valitsemaan oikeat varaosat oikeaan tilanteeseen. Soita meille ja tee tilaus – toimitamme tilaukset nopeasti ympäri Suomen.

www.onninauto.fi Maahantuomme mm. seuraavia tuotemerkkejä:


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 39

Ari Sihvonen, Sihvari Oy:

“Yölinja on enemmän kuin tervetullut palvelu!” J

ätehuoltopalveluita tuottavan Sihvari Oy:n toimitusjohtaja Ari Sihvonen on tehnyt Raskoneen kanssa yhteistyötä yli kymmenen vuoden ajan. Ari kertoo miettineensä vuosien varrella, miksei autoja voisi korjata yöllä, jotta ne olisivat päivisin tuottavassa työssä. Raskoneen uusi Yölinja vastasi tähän kysyntään. Ari Sihvonen perusti Sihvari Oy:n vuonna 2002. Alkutaipaleella Arin lisäksi yhden työntekijän työllistänyt Sihvari on 14 vuoden aikana kasvanut valtakunnalliseksi yritykseksi, jonka 90 työntekijää huolehtivat lähes 50 jäteauton voimin kokonaisvaltaisten ja asiakaslähtöisten jätehuoltopalveluiden tuottamisesta. - Olemme mukautuva ja asiakaslähtöinen yritys ja pystymme reagoimaan nopeasti asiakkaiden tarpeisiin. Meidän organisaatio on sen verran kevyt, että asiat eivät ole pitkissä kantimissa. Meidät saa aina kiinni, Ari Sihvonen kertoo. Raskone Oy on ollut Arille tuttu Sihvarin perustamisesta lähtien. Kalustomäärän kasvaessa myös tarpeet huolloille ja korjauksille ovat kasvaneet, jonka myötä yhteistyötä Raskoneen kanssa on laajennettu jatkuvasti. - Ensimmäinen asennus uuteen autoon tehtiin 2004. Ostin uuden jäteauton, ja Raskone teki yhteistyötä tämän autoliikkeen kanssa. He asensivat autoon Norban jätepakkaajan, Ari muistelee.

“Miksei ole sellaista palvelua, että autot korjattaisiin yöllä?”

Siinä kysymys, jota Ari oli pohtinut jo vuosia. Alkuvuodesta 2015 Ari oli käymässä Raskoneella Vantaalla, jolloin hänelle kerrottiin uudesta piakkoin lanseerattavasta Yölinja-palvelusta. - Olin kuulemaani erittäin tyytyväinen. Tiesin, että on paljon sellaisia huoltoja ja pieniä

Jätehuoltopalveluita tuottava Sihvari Oy on käyttänyt Raskoneen Yölinjan palveluita nyt noin vuoden ajan sekä Vantaalla että Kouvolassa. Uusi, joustava huolto- ja korjauspalvelu on helpottanut Sihvarin arkea.

korjauksia, joita voidaan tehdä yöaikaan. Ei tarvitse seisottaa kalustoa päivällä. Meidän kuskitkin kun nukkuu yöllä ja tekee töitä päivällä, Ari naurahtaa. Arin mukaan Yölinja oli enemmän kuin tervetullut palvelu. Autot ovat työkaluja, joiden pitää olla tuottavassa työssä mahdollisimman suuri osa ajasta. - Olen puhunut merkkikorjaamoille jo vuosia vuosia sitten, että miksei ole sellaista palvelua, että yöllä korjattaisiin, tai olisi edes iltavuoro. Jos 1-2 auton liikennöitsijällä auto seisoo päivän korjaamolla, ei tule rahaa firmaan.

”Ei ole huonoa sanottavaa tästä ollenkaan. Todella positiivisia kokemuksia.”

Sihvari on käyttänyt Raskoneen Yölinjan palveluita nyt noin vuoden ajan sekä Vantaalla että Kouvolassa. Ari kertoo olevansa tyytyväinen uuteen palveluun. Yölinjan mekaanikot ovat

- Raskoneella on osaavaa henkilökuntaa ja kaikki toimii. Siellä on ihmiset oikeasti muutakin kuin töissä. Siellä ollaan asiakasta varten, kiittelee Sihvari Oy:n toimitusjohtaja Ari Sihvonen.

saaneet sovitut huollot ja korjaukset tehtyä yön aikana. - Meillä on hyviä kokemuksia. Illalla on ilmoitettu, jos jotain ei pystytä tekemään, mutta kaikki sovitut asiat on tehty. Auto on ollut aamulla työkunnossa ja on päästy normaalissa rytmissä töihin. Uusi, joustava huolto- ja kor-

jauspalvelu on helpottanut Sihvarin arkea. Autot ovat jatkuvasti tuottavassa työssä ja huoltojen aiheuttamat työjärjestelymuutokset ovat vähentyneet. - Isoin hyöty on se, että auton ei tarvitse olla päivällä pois töistä. Myös työjärjestelymuutokset ovat vähentyneet, kun ei ole tarvinnut miettiä, miten töitä

tehdään, jos ei ole autoja. Meillä on pakko olla tietty määrä autoja ajossa aina. - Raskoneella on osaavaa henkilökuntaa ja kaikki toimii. Siellä on ihmiset oikeasti muutakin kuin töissä. Siellä ollaan asiakasta varten, Ari kiittelee lopuksi.

Raskoneen Yölinja palvelu laajentunut jo usealle paikkakunnalle

S

uomessa ensimmäinen läpi yön raskaan kaluston huoltopal- veluja tarjoava Raskone Yölinja avattiin maaliskuussa 2015 Vantaan Airportissa. Nyt suosittu palvelu on laajentunut myös Kouvolaan, Tamperelle, Jyväsky-

lään ja Seinäjoelle.

Läpi yön huoltopalveluja tarjoavan Yölinjan aloittamisen taustalla oli Raskoneen aikanaan toteuttama asiakaskysely. Asiakkaiden palautteessa yksi toive nousi ylitse muiden: huoltopalvelujen saatavuuteen toivottiin

joustavuutta. Raskone otti palautteen vakavasti ja päätti selvittää, miten voisi parhaimmin vastata kysyntään. Pelkän aukioloaikojen pidentämisen sijaan päätettiin mennä vielä askeleen pidemmälle. Koska useimmat asiakkaat liikennöivät päivisin ja iltaisin,

ajateltiin että miksi ei tarjottaisi huoltopalveluja silloin kun kalusto ei ole ajossa - eli öisin.” Tästä ajatuksesta syntyi Raskone Yölinja. Palvelu, jossa Raskone huoltaa asiakkaan ajoneuvon keskellä yötä. Asiakas voi tuoda ajoneuvon huoltoon päivän ajojen päätteeksi ja nou-

taa sen aamulla huollettuna suoraan takaisin ajoon. Näin ajoneuvojen käyttöaste säilyy mahdollisimman korkeana. Yölinjalla onnistuu myös vaativat korjaukset huoltojen lisäksi.


40 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

70 vuotiaassa rengasliikkeessä luja usko tulevaisuuteen

Point-S Jyväskylä palvelee nyt myös raskasta kalustoa A

utoalalla ei viime aikoina ole juurikaan nähty uusien toimi- tilojen avajaisia mutta onneksi poikkeuksiakin toki on. Point-S rengasketjuun kuuluva Jyväskylän toimipiste on avannut Seppälänkankaalle uudet tilat raskaalle kalustolle. Uusi läpiajettava asennushalli mahdollistaa nopeat rengasasennukset kaiken kokoisille raskaan kaluston yhdistelmille. RAKENNUSJA KAIVOSALA SÄALAN AMMATTILEHTI

75

Point-S rengasliike tuli Jyväs-

UUDET JAvuotta KÄYTETYT MAARAKENNUSKONEET kylään neljä sitten ostet-

tuaan Gummisepät Oy:n liiketoiminnan. Tuona aikana myynti on kasvanut, uutta henkilökuntaa palkattu ja muutenkin toimintaa on terävöitetty. 75 NUSJA KAIVOSALA AN AMMATTILEHTI - Kasvuvauhtimme Jyväskylässä on ollut positiivinen yllätys. Lähes viikoittain olemme saaneet raskaiden renkaiden Point-S palvelee raskasta kalustoa uusissa tiloissa Jyväskylän Seppälänkankaalla. Läpiajettava asennushalli mahdollistaa nopeat rengasasenmyyntiin ja huoltoon liittyviä nukset kaiken kokoisille raskaan kaluston yhdistelmille. tarjouspyyntöjä. Ilman kunnolsetkin rengaskoot varastossamnoo Ruokanen ja jatkaa: lisia huolto- ja korjaamopalve- helppo tehdä, kertoo toimitus- toteaa Ruokanen. - Yhtiön kasvun ja koko toi- me. Kuljetusalalla kilpailu on luja olemme olleet kuitenkin johtaja Ville Ruokanen. minnan kannalta on ollut tärkeää kovaa eikä kalustoa ole varaa Keski-Suomessa on vankka Renkaita jo ulkona noista tarjouskisoista. että liityimme Point-S ketjuun seisottaa. Renkaat pitää saada Niinpä ryhdyimme vakavasti raskaankaluston autokanta eli yli kolmannessa polvessa 2008. Maailman suurin rengas- auton alle nopeasti. Nopeat toimiettimään laajennusta ja kun 7 000 ajoneuvoa. Jyväskylässä toimivan Pointketju tarjoaa loistavat suorat mitukset ovat kaiken A ja O. - Kun tuohon määrään lisätään vuokraisäntämme suhtautui asiS rengasliikkeen takaa löytyy SEINÄJOKI: Markku Salomäki Akkutie 1, 60510 Hyllykallio kontaktit mm. Euroopan tukku- Tämän vuoksi rakensimme vuotyökoneet ja traktorit niin aan positiivisesti niin loppujen0400 415kaikki 333 makes@dlc.fi www.techbelar.com Lapin Kumi Oy. Samaan aikaan reiden varastoon. Osan renkais- si sitten Rovaniemelle Suomen lopuksi rakentamispäätös oli kyllä täällä palveltavia riittää, kun maaliskussa 2017 Jyväskyta hankimme suoraan konttitoi- nykyaikaisimman Bandag-pilässä vietettiin laajennettujen mituksina maailmalta ja osa tu- noittamon joka paransi toimitystilojen avajaisia niin Lapin Kumi lee rengasvalmistajien Suomen kykyämme merkittävästi, RuoOy täyttää 70 vuotta. Toimituskanen kertoo. tai Pohjoismaiden varastosta. johtaja Ville Ruokanen edustaa Suomen suurin yksityinen yhtiössä jo kolmatta polvea sillä rengasliike Lapin Kumi Oy toiLapin Kumin Oy perustaja Veik- Pohjoisen pojat mii seitsemällä paikkakunnalla ko Keskiruokanen on Villen uivat vastavirtaan ja työllistää vakituisesti 88 työnKun monet autoalalla toimivat isoisä. tekijää. Renkaanvaihto seson- Olemme renkaan valmista- huoltoyritykset ovat vähentäneet SEINÄJOKI: Markku Salomäki Akkutie 1, 60510 Hyllykallio keina yhtiön palveluksessa on yli jista riippumaton yhtiö. Pyrim- henkilökuntaa ja pienentäneet 0400 415 333 makes@dlc.fi www.techbelar.com 140 henkilöä. Yhtiön liikevaihto me löytämään asiakkaallemme entisestään varastoja pohjoisen oli vuonna 2016 noin 23.8 milaina kulloiseenkin tilanteeseen pojat ovat valinneet päinvastaijoonaa euroa. ja käyttötarkoitukseen parhaan sen strategian. ”Kumilaiset” mahdollisen ratkaisun. Ja jollain uskovat että mittavat investointapaa olemme siinä onnistuneet- nit yhdistyneenä henkilökunnan Koneenkuljetuslavetit kin kun yrityksellämme on ikää määrän kasvattamisen kanssa 70 vuotta. Huonolla palvelulla ja parantavat entisestään palveluja kaikki erikoishuonoilla tuotteilla ei pysytä kykyä. kuljetusperävaunut. - Pyrimme pitämään harvinaihengissä noin pitkää aikaa, sa-

UDET JA KÄYTETYT MAARAKENNUSKONEET

Soita Pekalle puh. 0400 376 222

Koneenkuljetuslavetit ja kaikki erikoiskuljetusperävaunut. Soita Pekalle puh. 0400 376 222

Sotien jälkeen, 1947 maaliskuussa, Veikko Keskiruokanen (toinen oik.) perusti oman rengasalan yrityksen, Lapin Kumikorjaamo Oy:n. Tänä päivänä Lapin Kumi Oy on Suomen suurin yksityinen rengasliike.

Toimitusjohtaja Ville Ruokanen edustaa yhtiössä jo kolmatta polvea.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 41

Continental ProViu®ASL360 – kamerajärjestelmä, joka näkee 360° ajoneuvon ympärille Continental ProViu ASL360 on hyötyajoneuvoihin ja työkoneisiin tarkoitettu kamerajärjestelmä, joka yhdistää neljän laajakuvakameran kuvan yhdeksi ajoneuvon yläpuolelta nähtäväksi 360° kuvaksi.

Maansiirtokone työskentelee rakennuspaikoilla, joilla on paljon ihmisiä ja kiinteitä esteitä. Koneella liikkuminen sekä työlaitteen käyttö on turvallisempaa, kun kuljettaja näkee ympärilleen yhdellä silmäyksellä. Kysy tarjousta lähimmältä Continental ProViu ASL360-asennusliikkeeltä. Maahantuoja:

Kaha Oy Ansatie 2, 01740 Vantaa

puh. 09 615 68 300 fax. 09 615 68 303

www.kaha.fi www.autoluettelo.fi

The Future in Motion

Bandag julkisti uuden brändilupauksen Built For Better™ K orkealaatuisten pinnoitettujen renkaiden tutki- mukseen, kehitykseen ja valmistukseen erikoistunut, 10 vuotta Bridgestone -konserniin kuulunut Bandag® täyttää 60 vuotta.

Bandagin uudistunut brändi julkistettiin eurooppalaisten Bandag -pinnoittajien kokouksessa huhtikuussa 2017. Built for Better™ yhtenäistää Bandag -brändin maailmanlaajuisesti ja asemoi pinnoitukset innovatiiviseksi, kestäväksi liiketoimintaratkaisuksi kaiken kokoisille kuljetusyrityksille. - Investoimme edelleen Bandag-liiketoimintaan vahvistaaksemme tarjontaamme - uuden sukupolven kumiseoksista ja Bridgestonen uusinta teknologiaa hyödyntävistä innovatiivisista pintamalleista kuljetusyrityksille räätälöityihin kattaviin kokonaisratkaisuihin. Kaikki perustuu laatuun, suorituskykyyn ja antamiimme takuisiin. Pinnoituksemme tarjoavat kuljetusyrityksille mahdollisuuden maksimoida renkaiden suorituskyky ja säästää kustannuksia.

Uskomme, että pinnoitukset ovat yksinkertaisesti fiksuin valinta, sanoo Riccardo Cichi, Chief Sales Officer, Bridgestone EMEA. Vuonna 1957 perustettu Bandag oli hyötyajoneuvonrenkaiden esivulkanointiin perustuvan pinnoitusprosessin edelläkävijä. Nykyisin se on edelleen globaali markkinajohtaja, jonka tarjoamat ratkaisut pitävät asiakkaat tien päällä mahdollisimman turvallisesti, tehokkaasti ja taloudellisesti. Bandag-pinnoitukset auttavat kuljetusyrityksiä maksimoimaan rengasohjelmansa ja parantamaan kustannustehokkuuttaan yhä kilpailluimmilla markkinoilla. - Jokaisella brändillä on lupaus ja meidän lupauksemme markkinoille on Built for Better (tehty paremmaksi). Se ei kuitenkaan tarkoita pelkästään pinnoituksiamme, vaan kattaa Bridgestone Partner Networkin koko ratkaisu- ja palvelutarjonnan, Cichi jatkaa. Kustannussäästöjen ja luotettavan suorituskyvyn lisäksi Bandag-pinnoitukset tarjoavat merkittäviä ympäristöhyötyjä. Uuden renkaan valmistamiseen

kuluu 83 litraa öljyä, mutta Bandag-pinnoituksen valmistamiseen ainoastaan 26 litraa, kun pinnoitetaan koon 315/80R22.5 rengas tavanomaisella vetävän akselin pintamallilla. Bandag on 60-vuotisen taipaleensa aikana pelastanut arviolta 300 miljoonaa rengasta joutumasta romukasaan ja säästänyt jopa 15 miljardia litraa öljyä. Maailman suurimmat kuljetusyritykset tuntevat pinnoittamisen hyödyt, ja monille Bandag on ensiluokkaisten pinnoitusten luottotoimittaja. Bandagilla on yli 650 franchise-pinnoittajaa, jotka toimivat kuudella mantereella. - Bandagilla on yli 100 itsenäisen franchise-pinnoittajan muodostama, koko Euroopan kattava vahva verkosto, eli jokaisen kuljetusyrityksen lähistöltä löytyy Bandag-ammattilainen. Olemme investoineet voimakkaasti tuotantoomme ja valmistusteknologiaamme sekä rengasrunkojen ja tuotannon hallintajärjestelmäämme (BASys) varmistaaksemme prosessien kokonaisvaltaisen valvonnan ja taatusti alhaisemmat kokonaiskustannukset, Cichi toteaa

lopuksi.

Bridgestone EMEA (Eurooppa, Lähi-itä, Afrikka)

Bridgestone EMEA, jonka päätoimipiste on Brysselissä, Belgiassa, on Tokiossa pääkonttoriaan pitävän Bridgestone Corporationin kokonaan omistama tytäryhtiö. Bridgestone Corporation on maailman suurin renkaiden ja muiden kumituotteiden valmistaja. Bridgestone EMEAlla on yli 18 200 työnte-

kijää yli 60 maassa. Yrityksellä on alueella 14 rengastehdasta, iso T&K-keskus sekä testikeskus. Bridgestone EMEAn premium-renkaita myydään Euroopassa, Lähi-idässä, Afrikassa ja muualla maailmassa. Bridgestone Finland Oy on Bridgestone EMEAn tytäryhtiö, joka vastaa Bridgestone-, Firestone-, Dayton- ja Seiberling -merkkisten renkaiden myynnistä ja markkinoinnista Suomessa. Yhtiö sijaitsee Vantaalla ja sillä on 31 työntekijää.

Bandag on 60-vuotisen taipaleensa aikana pelastanut arviolta 300 milj. rengasta joutumasta romukasaan ja säästänyt 15 miljardia litraa öljyä.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

42 KULJETUS

RengasCenteriltä uutuustuotteita kuorma-autorengasmarkkinoille

Suosittu Marshal rengasvalikoima uusiutuu.

RengasCenter on ottanut edustukseen ranskalaiset Pirelli kuorma-auton renkaat.

R

engasCenter on tuonut valikoimaansa mielenkiintoisia uusia rengastuotteita kuorma-autoalan ammattilaisille.

Polaris Kesäextra!

Osta väh. 40 € edestä Polaris-tuotteita (Laitteita, varaosia, lisävarusteita, huoltoa, asusteita, öljyjä ym.) Saat 12 € arvoisen KesäExtra -lahjan (sis. kotimaisen/kestävän Polaris-ämpärin ja mukavat osanahkakäsineet)

Arvo

12 € Tarjous voimassa 31.7. saakka tai niin kauan kuin tavaraa riittää.

KATSO MAHTAVAT KESÄTARJOUKSET: WWW.POLARIS.FI

POLARIS.FI

Ranskalainen Pirelli tunnetaan meillä erittäin korkealaatuisista henkilöauton renkaistaan, mutta tarjolla on myös kuorma-auton premiun-tason renkaat. - Merkkiä tarjottiin RengasCenterille jo muutama vuosi sitten edustukseen ja sitä alettiin testaamaan; eri käytöissä, eri kokoja ja pintamalleja testattiin Suomen laajuudella eri asiakkailla. Testausvaiheeseen haluttiin lähteä sillä Pirellillä on kuorma-autoihin kattava rengasvalikoima ja uuden malliston laadunkin tiedettiin olevan ihan ykkösluokkaa, mikä sitten varmistui lopullisesti testeissämme. Ja myös perävaunukalustoon Pirelliltä löytyy erittäin energiatehokkaat tuotteet, joista on saatu hyviä km-tuloksia kertoo Rengascenter Oy:n avainasiakaspäällikkö Mikko Kirves. Pirelli -renkaiden energiataloudellisuudesta kertoo EU-label -luokituksessa saavutettu keskiarvoltaan parhaiden premium-renkaiden polttoainetaloudellisuusluokka. - Tiedossa oli että aikanaan merkin vanhat pintamallit ja runkorakenne omasi haasteita niin käyttökestossa kuin rungon pinnoitettavuudessakin. Uuden Pirelli 01-sarjan runkotekniikka on maailman huippua hyvän vierinvastuksen, km-tuloksen, polttoainetaloudellisuuden ja pinnoitettavuuden saralla. Myös 01-sarjaan täysin uusistuneet pintamallit ovat erittäin toimivia ja valikoima on erittäin laaja, Kirves toteaa. Pirelliltä löytyy myös korkean kantavuuden kapeat trailerirenkaat ja eturenkaat. Lisäksi tarjolla on kattava talvipintamallisto, kesäpinnat ajoon kuin ajoon, renkaat työmaa- ja maansiirtoajoon, 4X4 maasto ka-tuotteet sekä erittäin kattava traileripintavalikoima. Lippulaivoina toimivat: - ST:01 Neverending -linjaston trailerituotteet AA -EU-label merkinnällä. - Triathlon tuoteperhe, jolla saadaan ajosta turvallista ympärivuotista ajoa kesällä, välikausina ja talviajossakin. - Kattava talvituoteperhe, jossa yleisimpien kokojen lisäksi edustettuna myös kilpailijoille harvinaisemmat 315/60R

Cordiant kuorma- ja linja-autorenkaat on nyt saatavissa RengasCenter -liikkeistä.

22,5 koko, normaalia korkeamman kantavuuden omaava 315/70R22,5 ja 17,5” talvirenkaat veto ja etuakseleille. - Modernit työmaa ja maansiirtoajon pistosuojatut pinnat, joilla saadaan pitoa, sekä km ja työtuntitulosta.

Marshalilta uutuuksia

Suosittu Marshal rengasvalikoima uusiutuu myös. Uudet ns. Multiway -luokan tuotteet KXS10 ja KXD10 ovat saatavissa tulevana syyssesonkina. Tuotteet ovat ns. ympärivuotisia renkaita ja niillä pärjätään hyvin pääväylillä syysasennettuna koko vuoden ympäri. Tuotteet aluksi saatavissa 315/80R22,5 koossa. KRS50/KRD50 on uusi kesärengasmallisto; KRS50 ohjaaville ja KRD50 vetoakseleille. Tuotteet tulevat kesän mittaan markkinoille kattavasti eri rengaskoossa. Vanhoja hyviä KRS03, KRS04 ja KRS15 ohjaavan akselin pintamalleja ja KRD02 vetorengaspintamallia myydään myös samaan aikaan tämän kesän ja hiljalleen tuotteet korvautuvat KRS50 ja KRD50 malleihin.

Vahvuutta edulliseen hintaluokkaa

RengasCenterin valikoima laajenee myös edukkaassa luokassa. Cordiant kuorma- ja linja-autorenkaat ovat nyt saatavissa RengasCenter -liikkeistä. Vahva, jopa pinnoitusta kestävä runko, hyvä toimintavarmuus ja laaja valikoima M+S merkinnällä varustettuja tuotteita, tekee Cordiantista erittäin hyvän valinnan edullista rengasta etsivälle autoilijalle. Lisäksi valikoimassa on ns. ympärivuotinen/ talvivetorengas DR1. Tuotteet saatavilla RengasCenter-liikkeistä kautta maan.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 43

Koivunen Oy 90 vuotta

Suomalaista varaosakauppaa jo vuodesta 1927

K

oivunen Oy on merkittävä autoalan ja teknisen kaupan monialayritys, jonka perinteet ulottuvat vuoteen 1927 asti. Se toimii henkilöautojen sekä raskaan ajoneuvokaluston varaosien, lisävarusteiden, laitteiden, renkaiden ja vanteiden sekä työkalujen, koneiden ja kiinnitystarvikkeiden maahantuojana. Koivunen toimii markkinoilla Suomessa, Virossa, Latviassa ja Liettuassa. Konsernin liikevaihto on noin 150 milj. euroa ja se työllistää yhteensä lähes 600 henkilöä, joista Suomessa n. 400.

Historia

Autosähkö Oy, Koivusen juuret, aloitti toimintansa vuonna 1927. Yhtiön toisena perustajana oli Oskar Koivunen, ja se toimi nimensä mukaisesti autosähköalan erikoiskorjaamona laajentaen toimintaansa myös varaosa-

Koivunen Oy on elänyt vahvasti mukana Suomen autoilun kehityksessä alkuajoista nykypäivään.

kauppaan. Suomen autokanta oli tuolloin hieman yli 20 000 ajoneuvoa. 1940-luvun puolivälissä yhtiö jakaantui ja sen autonosien tukkuosasto jatkoi uudella nimellä - Koivunen Oy. Yhtiö kasvoi ja kehittyi autokannan kasvun myötä ja toimi aina 1980 -luvun puoliväliin Helsingin keskustassa useissa toimipisteissä. Vuonna 1986 Koivunen muutti Helsingin Malmille, jossa sillä on nykyisin yli 40 000 m² varasto- ja toimistotilat sekä erillinen rengas- ja vannevarasto Kouvolassa.

Koivunen tänään ja huomenna

Koivusella on laajat kansainväliset yhteydet valmistajiin ympäri maailman ja se kuuluu kansainväliseen Groupauto International -organisaatioon jonka tavoitteena on edistää ja kehittää vapaata autovaraosien kauppaa ja korjaamotoimintaa. Tämä hyödyttää varaosakauppiaita, autokorjaamoita sekä kulut-

tajia parempana valmiutena toimittaa alkuperäisiä tai alkuperäistä vastaavia autojen varaosia ja varusteita Suomen markkinoille edullisesti ja nopeasti. Koivunen tuo tuotteita yli 30 maasta ja tavarantoimittajia on n. 400 joista suurin osa on eurooppalaisia. Ulkomaisten toimittajien lisäksi yrityksellä on laaja yli sadan kotimaisen tavarantoimittajan verkosto. Sillä on myös tytäryhtiöt kaikissa Baltian maissa. Kuluttajille Koivunen on parhaiten tunnettu Fixus-konseptistaan, jonka pohja luotiin jo 20 vuotta sitten julkaisemalla lähes jokaiseen kotiin jaettavaa markkinointijulkaisua, Fixus-lehteä. Nykyään Fixusketjuun kuuluu yhteensä noin 400 itsenäistä varaosaliikettä ja korjaamoa kautta maan. Koivunen panostaa vahvasti myös renkaiden ja vanteiden maahantuontiin omalla rengasosastollaan. Tunnetuin yrityksen edustamista rengasmerkeistä on viime vuosina

Premium-luokassa itsensä läpi lyönyt Hankook. Jatkuvasti kasvavaan työkalu-, kiinnitystarvike-, kone- sekä korjaamolaitekysyntään Koivunen vastaa tarjoamalla asiakkailleen laajan sekä laadukkaan tuotevalikoiman, jonka pääasiallisena jälleenmyyntikanavana toimii vuonna 2016 perustettu ja koko ajan kehittyvä, noin 150 itsenäisestä kauppiaasta koostuva ToolPack-ketju. Raskasta kalustoa Koivusella palvelee oma osasto, jonka tarjontaan kuuluvat varaosien ja laitteiden kauppa sekä asennus-, huolto- ja korjaustoiminta. Ketjuuntuminen on tulevaisuutta myös raskaan kaluston puolella, ja Koivunen on siinä eturintamassa vastaamalla juuri julkaistun Top Truck -ketjun ohjauksesta Suomessa. Top Truck on Groupauto Internationalin organisoima, Euroopan suurin raskaan kaluston korjaamopalveluita tarjoava ketju. Se kattaa 14 maata ja koostuu yli 1000 huol-

topisteestä. Top Truck -ketjuun kuuluvat korjaamot ovat riippumattomia ja vastaavat itsenäisesti omasta liiketoiminnastaan. Kaikilla osa-alueilla myös itsenäiset, ketjuihin kuulumattomat jälleenmyyjät ovat edelleen tärkeä yhteistyötaho. Koivusen toiminta on aina perustunut pyrkimykseen korkeaan laatuun, niin myytyjen tuotteiden kuin palvelujen ja toiminnankin suhteen. Ammattitaitoinen ja osaava henkilökunta on toiminnan perusta. Vankka taloudellinen asema mahdollistaa investoinnit sekä toiminnan kehittämisen myös tulevaisuudessa. Esimerkiksi nykyisiä ja uusia sähköisiä tilaus- ja kauppajärjestelmiä kehitetään jatkuvasti, kuten myös muita liiketoimintoja tukevia ohjelmistoja. Koivusen katse on tulevaisuudessa. Yritys odottaa mielenkiinnolla autokannan sähköistymistä. Se tuo mukanaan uudet haasteet ja vie Koivusen takaisin juurilleen, autosähkön pariin.


44 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Edistyksellistä tekniikkaa hyötyajoneuvoihin

H

enkilö- ja hyötyajoneuvojen varaosien ja lisävarusteiden maahantuonti- ja tukkuliike Kaha Oy on perinteikäs yhtiö, joka on toiminut alalla jo vuodesta 1934. Kaha tuo maahan myös työkaluja sekä ajoneuvoteollisuuden komponentteja.

Valikoima koostuu arvostettujen ja tunnettujen kansainvälisten valmistajien merkkituotteista, joiden markkinointi tapahtuu maanlaajuisen jälleenmyyntiverkoston kautta. Kaikilla Kahan tuotteilla on kattava valmistajan ja maahantuojan takuu. Kaha on osa pohjoismaiden toiseksi suurinta vapaan varaosakaupan konsernia K.G. Knutssonia, johon kuuluvat tytäryhtiöt Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Eestissä, Liettuassa ja Latviassa. Kaha panostaa asiakaslähtöisesti toimivaan kokonaisuuteen: laadukkaat merkkituotteet, tunnetut ja arvostetut päämiehet, kattava valikoima, henkilöstön ja asiakkaiden tuote- ja myyntikoulutus, tehokas logistiikka ja monipuolinen markkinointi. - Hyötyajoneuvopuolen toiminnoissa työskentelee Suomessa 10 henkilön ammattitaitoinen tiimi. Nämä tuotepäälliköt ja teknisen palvelun henkilöt tekevät erittäin tiivistä yhteistyötä päämiesten ja asiakkaiden kanssa, jolloin löydetään parhaat saatavilla olevat ratkaisut, sanoo Kaha Oy:n osastopäällikkö Ilkka Virkkunen.

ContiPressureCheck -rengaspaineiden valvontajärjestelmä

Rengaspaineiden valvontajär-

ContiPressureCheck -rengaspaineiden valvontajärjestelmässä mittausarvot välitetään langattomasti keskusyksikön näytölle ja/tai suoraan ajoneuvon omaan telematiikkajärjestelmään.

jestelmä ContiPressureCheck lisää turvallisuutta sekä vähentää polttoaineenkulutusta, renkaiden kulumista ja ajokaluston kokonaiskäyttökuluja. - Ja kuorma-autoissa vajaapaineinen rengas voi aiheuttaa paripyöräasennuksissa viereiselle renkaalle siinä määrin ylimääräistä painoa, että se johtaa renkaan räjähtämiseen. Conti Pres-

sure Check -rengaspaineiden valvontajärjestelmä tuo ajoon lisävarmuutta ja pidentää renkaiden käyttöikää, sanoo Virkkunen. ContiPressureCheck koostuu keskusyksiköstä sekä renkaiden sisäpuolelle kumisuojuksella liimattavista antureista, jotka tarkkailevat renkaiden ilmanpainetta ja lämpötilaa. Mittausarvot välitetään langattomasti keskusyksikön näytölle ja/tai suoraan ajoneuvon omaan telematiikkajärjestelmään. Järjestelmä toimii suuremmissakin yhdistelmissä, sillä se kykenee tarkkailemaan

Continental on kehittänyt ProViu ASL360 -kamerajärjestelmän helpottamaan suurten hyötyajoneuvojen ja työkoneiden käyttöä vaativissa ajotilanteissa. Onnettomuusriski laskee merkittävästi, kun ajoneuvon itsensä ja ympäristön esteiden muodostamille katvealueille voi nähdä.

ContiPressureCheck järjestelmässä renkaiden sisäpuolelle liimataan kumisuojuksella olevat anturit, jotka tarkkailevat renkaiden ilmanpainetta ja lämpötilaa.

samanaikaisesti jopa 24 rengasta. Ja perävaunua vaihdettaessa järjestelmä ottaa uuden vaunun renkaissa olevat anturit valvontaansa automaattisesti, ilman erityisiä säätötoimenpiteitä. - Järjestelmän avulla kuljettaja saa ohjaamoon tiedon, mikäli rengaspaine alkaa laskea jossakin renkaassa. Kuljettaja osaa siten ennakoida tilanteen ja tietää korjauttaa renkaan ajoissa, mikä säästää aikaa ja rahaa, toteaa Virkkunen. Järjestelmä soveltuu lähes kaikenlaisiin hyötyajoneuvoihin ja työkoneisiin niin ajoneuvovalmistajille kuin jälkimarkkinoillekin. Antureiden tyypillinen toimintaikä on 600 000 km tai kuusi vuotta, ja niitä voidaan tuona aikan siirtää vapaasti kuluneista renkaista uusiin.

Kamerajärjestelmä joka näkee 360° ajoneuvon ympärille

Continental on kehittänyt ProViu ASL360 -kamerajärjestelmän helpottamaan suurten hyötyajoneuvojen ja työkoneiden käyttöä vaativissa ajotilanteissa. Onnettomuusriski laskee merkittävästi, kun ajoneuvon itsensä ja ympäristön esteiden muodostamille katvealueille voi nähdä. ProViu ASL360 -kamerajärjestelmässä ajoneuvon ympäriltä muodostetaan kuva neljällä kameralla ja niiden muodostamat kuvat yhdistetään siten, että kuljettaja näkee ajoneuvonsa monitorilla lintuperspektiivistä. Kameroiden kuvaa muokataan järjestelmän keskusyksikössä


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 45

ASR69

ADR69

AGC53

ATR65

AGC28

HN230+

ATL35

295/80R22,5 315/70R22,5 315/80R22,5 275/70R22,5

295/80R22,5 315/70R22,5 315/80R22,5 275/70R22,5 265/70R19,5 235/75R17,5

315/80R22,5 13R22,5 12R22,5

265/70R19,5 285/70R19,5 385/65R22,5 385/55R22,5 425/65R22,5

265/70R19,5 275/70R22,5 385/55R22,5 385/65R22,5 425/65R22,5

275/70R22,5

215/75R17,5 235/75R17,5 245/70R17,5

Myös kuorma-auton vanteet. Renkaita edullisesti – KOTIIN TOIMITETTUNA!

HETI VARAST OSTA

MYYNTI JÄLLEENMYYJIEN KAUTTA: Leif Norrgård

044 317 1800 leif@gripenwheels.fi

Juha Yrjänä 040 510 0566 juha@gripenwheels.fi Björn Martin 040 356 4901 bjorn@gripenwheels.fi Puh. 06 317 1800 • Fax 06 317 1811 e-mail: gripen.wheels@netikka.fi • www.gripenwheels.com niin, että kameroiden väliset katvealueet sulautuvat yhdeksi ainoaksi kuvaksi. Kun kuljettaja voi tarkastella vain yhtä kuvaa, hänen huomiokykynsä säilyy parempana kuin jaettua ruutua katsoessa. ProViu ASL360 on suunniteltu ja valmistettu autoteollisuuden tunnetusti hyvin korkeiden standardien mukaan. Continentalin omissa ensiasennuksissaan käyttämän ohjelmistotyökalun ansiosta ProViu on erittäin monipuolinen ja mahdollista räätälöidä tarkasti kaikkiin ajoneuvokohteisiin. Järjestelmään voidaan myös ohjelmoida ns. herätteitä, jolloin esimerkiksi sivumerkkivalon tai peruutusvaihteen kytkemisestä jokin neljän kameran kuvista aktivoituu suurempana.

WEBASTO kuormatilan jäähdytys- ja ilmastointilaite

Kaha tuo maahan ja markkinoi hyötyajoneuvoihin suunniteltuja kuormatilojen Webasto-jäähdytysjärjestelmiä. Niiden avulla helposti pilaantuvat tuotteet voidaan toimittaa luotettavasti perille oikeassa lämpötilassa ja ilmankosteudessa myös silloin, kun välimatkat ovat pidemmät. Webaston akkukäyttöisiä sekä suorakäyttöisiä kuormatilojen jäähdytyslaitteita ja integroituja laitteita on saatavilla aina 38 m³ kuormatilan tilavuuteen asti.

Monipuolisten lisätarvikkeiden sekä moduulirakenteen ansiosta voidaan luoda yksilöllisiä ratkaisuja mitä erilaisimpiin käyttötarpeisiin. Asennussarjat ovat helposti asennettavia ja ratkaisultaan kompakteja. Myös lämmönvaihtolaitteiden aerodynamiikka ja muotoilu ovat laadukkaita.

Turvallista matkaa alkolukon kanssa

Maailmalla yli 1 000 000 autoilijaa menettää vuosittain ajokorttinsa rattijuopumuksen takia. Esimerkiksi Saksassa kirjataan vuosittain yli 70 000 tieliikenneonnettomuutta, joissa osallisena on alkoholin vaikutuksen alaisena oleva henkilö. EU-maissa ko. onnettomuuteen joutuneista uhreista yli 10 000 kuoli. USA:ssa vastaava luku oli yli 15 000. Suomessa alkoholionnettomuuksissa kuolee vuosittain n. 75 henkilöä. Rattijuopumuksesta jää kiinni n. 23 000 henkilöä. Jo yksikin vastuuttomasta alkoholinkäytöstä johtuva tieliikenneonnettomuus on liikaa. Dräger Interlock XT on helposti asennettava ja laadukas alkolukko, joka estää alkoholin vaikutuksenalaista kuljettajaa ajamasta ajoneuvoa. Jos kuljettajan uloshengitysilman alkoholipitoisuus ylittää lainsäädännön salliman rajan, alkolukko estää moottorin käynnistymisen. Alkolukko on valmistettu ajoneu-

vokäyttöön ja täyttää autoteollisuuden ja ammattiliikenteen vaatimukset. Lisäksi ajoneuvoon asennettu alkolukko vaikuttaa kuljettajien asenteisiin ja edistää siten terveempiä elämäntapoja. Dräger Interlock XT muodostuu kahdesta komponentista: käsiosasta, joka sisältää mittausjärjestelmän, ja tavallisesti kojelaudan alle asennettavasta ohjausyksiköstä, joka sisältää käynnistykseneston, reletoiminnot ja muistin. Kun sytytysvirta kytketään päälle, alkolukko aktivoituu ja alkaa lämmetä. Noin 10 sekunnin kuluttua alkolukko kehottaa kuljettajaa antamaan puhallusnäytteen. Kuljettaja vetää syvään henkeä ja puhaltaa omaan tahtiinsa - 1 litran uloshengitysilmaa suukappaleeseen, kunnes käsiosa napsahtaa ja piippausääni lakkaa. Jos uloshengitysnäyte hyväksytään, käynnistyksenesto vapautuu ja moottori voidaan käynnistää. Jos kuljettaja toimii virheellisesti puhaltaessaan, alkolukon näyttö opastaa, miten toimia.

Laaja valikoima laatua

Kahan raskaan kaluston tuotevalikoimaan kuuluvat edellä mainittujen ohella muun muassa Blazecut palonsammutusvarusteet, Brink-vetokoukut, Cabdinet- ja SEPAB -ruoanlämmityslaitteet, Calix -autolämpö- ja akkulaturit, Continental VDO

Webaston akkukäyttöisiä sekä suorakäyttöisiä kuormatilojen jäähdytyslaitteita ja integroituja laitteita on saatavilla aina 38 m³ kuormatilan tilavuuteen asti.

Dräger Interlock XT on helposti asennettava ja laadukas alkolukko, joka estää alkoholin vaikutuksenalaista kuljettajaa ajamasta ajoneuvoa.

-ajoneuvoelektroniikka sekä audio- ja multimedialaitteet, CTEK ja CMP-akkulaturit sekä invertterit, Dräger -alkotesterit, Indelb -kylmälaukut ja -jääkaapit, Kamasa-työkalut, RAM- ja Zirkona -asennustelineet, Webasto-lämmitys- ja ilmastointilaitteet,

Whisper Power -generaattorit sekä Wigam, Vulkan Lokring -ilmastointihuollon työkalut ja tarvikkeet.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Iveco Daily matkailuauto Iveco Daily matkailuauto • •• •• •• •

Voi ajaa B-kortilla Voi B-kortilla 100ajaa km/h 100 km/h Vuode kahdelle Vuode kahdelle Perävaunun vetopaino Perävaunun jopa 3.500 kgvetopaino jopa 3.500 kg

• • • •• •• •

Saatavissa myös Hi-Matic Saatavissa myös Hi-Matic automaattivaihteistolla automaattivaihteistolla Hinta alkaen 44.700 € Hinta sis. alv alkaen 24% * 44.700 € sis. alv 24%0*€ Autovero Autovero 0 €

* Hinta alkaen mallille Daily 35S13V 16m3, hinta sisältää toimituskulun 600 €. * Hinta mallille Daily 35S13V Kuvanalkaen auto lisävarustein. 16m3, hinta sisältää toimituskulun 600 €. Kuvan auto lisävarustein.

IVECO MYYNTIVERKOSTO IVECO MYYNTIVERKOSTO ESPOO, Iveco Finland Oy JYVÄSKYLÄ, Iveco Finland Oy Kiilaniityntie 10, 02920 Espoo ESPOO, Iveco Finland Oy 7701, Arto Mäkinen p. +358 45 320 Kiilaniityntie 10, 02920 Espoo arto.makinen@iveco.com Arto Timo Mäkinen Hytönenp.p+358 +35845 40320 7727701, 6376, arto.makinen@iveco.com timo.hytonen@iveco.com Timo p +358 772 6376, Juhani Hytönen Havia p. +358 4540 320 7702, timo.hytonen@iveco.com juhani.havia@iveco.com Juhani Havia p. +358 45 320 7702, juhani.havia@iveco.com IISALMI, Iveco huolto ja myynti Team IISALMI, Iveco huolto Kivirannantie 7, 74130 Iisalmi ja myynti Team Antti Krogerus Kivirannantie 7, 74130 p. +358 40 774 2830, Iisalmi Antti Krogerus antti.krogerus@driv.fi p. +358 40 774 2830, antti.krogerus@driv.fi

Palokärjentie 6, 40320 Jyväskylä JYVÄSKYLÄ, Iveco Finland Oy Kari Lahtela p. +358 400 158 580, Palokärjentie 6, 40320 Jyväskylä kari.lahtela@iveco.fi Kari Lahtela p. +358 400 158 580, kari.lahtela@iveco.fi KERAVA, Iveco Finland Oy Alikeravantie 83, 04250 Kerava KERAVA, Iveco Pasi Lämsä p. +358Finland 400 170Oy 840, Alikeravantie 83, 04250 Kerava pasi.lamsa@iveco.fi Pasi Lämsä p. +358 400 170 840, pasi.lamsa@iveco.fi KOKKOLA, Niemi-Korpi Oy Isotanhu 2, 67600 Kokkola KOKKOLA, Niemi-Korpi Oy Miika Niemi-Korpi Isotanhu 2, 67600 Kokkola p. +358 40 5824 516, Miika Niemi-Korpi miika@niemikorpioy.com p. +358 40 5824 516, miika@niemikorpioy.com

KOUVOLA, Iveco Finland Oy Savonsuontie 8, 45720 Kuusankoski KOUVOLA, Finland Timo AkkanenIveco p. +358 45 320 Oy 7747, Savonsuontie 8, 45720 Kuusankoski timo.akkanen@iveco.com Timo Akkanen p. +358 45 320 7747, timo.akkanen@iveco.com KUOPIO, Iveco huolto ja myynti Team KUOPIO, Iveco huolto Kellolahdentie 25, 70460 Kuopio ja myynti Team Martti Säkkinen p. +358 40 057 6343, Kellolahdentie 25, 70460 Kuopio martti.sakkinen@driv.fi Martti Säkkinen p. +358 40 057 6343, martti.sakkinen@driv.fi LAHTI, Iveco Finland Oy Höylääjänkatu 2, 15520 Lahti LAHTI, Ivecop.Finland Timo Akkanen +358 45Oy 320 7747, Höylääjänkatu 2, 15520 Lahti timo.akkanen@iveco.com Timo Akkanen p. +358 45 320 7747, timo.akkanen@iveco.com

OULU, Niemi-Korpi Oy Moreenikuja 2, 90630 Oulu OULU, Niemi-Korpi Oy Jouni Niemi-Korpi Moreenikuja 2, 90630 p. +358 40 7344 310, Oulu Jouni Niemi-Korpi jouni@niemikorpioy.com p. +358 40 7344 310, jouni@niemikorpioy.com TAMPERE, Iveco Finland Oy Perkkoonkatu 9, 33850 TAMPERE TAMPERE, Iveco Oy Pekka Eerola p. +358Finland 40 721 0926, Perkkoonkatu 9, 33850 TAMPERE pekka.eerola@iveco.fi Pekka Eerola +358 40204 721493, 0926, Olli Eerola p. p. +358 400 pekka.eerola@iveco.fi olli.eerola@iveco.fi Olli Eerola p. +358 400 204 493, olli.eerola@iveco.fi

TURKU, Niemi-Korpi Oy Verstaskatu 1, 20360 TURKU TURKU, Niemi-Korpi Pentti Maksula p. +358 400Oy 263 860 Verstaskatu 1, 20360 TURKU pentti@niemikorpi.com Pentti Maksula p. +358 400 263 860 pentti@niemikorpi.com


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 47

Nissan NV300 Van 1,6 dCi 145 L2H1

Odotettu uutuus tonniluokkaan

U

usi tonniluokkaan sijoittuva Nissan NV300 tarjoaa sisar- malliensa tapaan hyvän ajettavuuden ja polttoainetalouden sekä avarat ohjaamo- ja kuormatilat. Kattavien ohjaamovarusteiden ansiosta se on todellinen liikkuva toimisto. Renault Trafic-malliin pohjautuva ja valmistajan mallistossa NV200 ja NV400 -mallien puoliväliin asemoituvaa Nissan NV300 -mallia tarjotaan poikkeuksellisen kattavalla mallivaihtoehtojen kirjolla. Umpipakettiautomallia on tarjolla kahdella eri koripituusja korkeus -vaihtoehtona. Kuormatilaa on mallista riippuen 5,2 -8,6 m3. Umpipakettiauton lisäksi mallisto pitää sisällään jatko-ohjaamo- ja tila-auto- sekä ohjaamoalusta -versiot. Kantavuudet ovat malliversiosta riippuen noin 1070 - 1300 kilogramman välimaastossa. NV300:n voimalinjan perustana on uusi 1,6-litrainen Nissan Renault -allianssin valmistama ja Euro 6 -päästötasolle yltävä dCi-dieselmoottori, josta on tarjolla 95, 125 ja 145-hv tehoiset vaihtoehdot. Pienitehoisimmassa on perinteinen turboahdin ja tehokkaammissa kaksoisturboahtimet. Suomeen tuotavissa malleissa on vakiona ECO -nappi ja S&S-polttoainetehokkuustoiminnot. Kaikki moottorit on yhdistetty 6-vaihteiseen manuaalivaihteistoon. Valmistajan mukaan 125 hv:n versio olisi kaikista polttoainetaloudellisin. Sen yhdistetyn ajotavan kulutuslukemaksi ilmoitetaan 5,9 l / 100 km ja CO2 -päästöksi 155 g/km. Euro 6 -päivityksen myötä sujuva matkanteko kysyy dieselin ohella nyt myös urealiuoksen ajoittaista lisäystä.

Mukava pihistelijä

Nissan NV300 on, sisarmalliensa (Renault Trafic, Fiat Talento, Opel Vivaro) tapaan, äärim-

Uusi Nissan NV300 sopii useimpiin käyttötarkoituksiin ja sillä on, yhdessä sisarmalliensa kanssa, erinomaiset mahdollisuudet nousta todelliseksi kansansuosikiksi.

mäisen hyvä ajettava niin taajamassa kuin pitkilläkin taipaleilla. Asiallinen kuljettajan istuin ja hyvät ohjauspyörän säätövarat sekä erinomainen moottori, vaihteisto ja vaihteensiirto yhdistettynä hyvään jousitukseen ja laajaan kuljettajanäkemään nostavat NV300:n ansaitusti kuumimpaan kärkikamppailuun pakettiautojen tonniluokassa. Nyt koeajettavan, tehokkaimmalla moottorilla varustetun auton ajotietokone antoi yhdistetyn ajotavan polttoaineenkulutuslukemaksi, talvirenkain ja n. 600 km ajosuoritteella, erittäin hyvänä kulutuslukemana pidettävän 8,7 litraa sadalla kilometrillä. Polttoainekäyttöisen lisälämmittimen tarmokkaan käytön johdosta kokonaiskulutus kohosi loppumittauksessa noin 10 litraan sadalla kilometrillä. Koeajossa, muuten niin hyvää ajettavuutta varjosti ohjaustuntuman etäisyys ohjauksen keskivaiheilla, josta ainakin osa on pantava pehmeärunkoisten kitkarenkaiden piikkiin.

Toimiva kokonaisuus

Kattavilla lisävarusteilla täydennetty koeajokkimme täyttää ansiokkaasti valmistajan lupaukset liikkuvasta toimistosta. Kuljettajan lisäksi kahdelle matkustajalle suunniteltu ohjaamo tarjoaa riittävät tilat ja hyvän matkustusmukavuuden. Ammattikäyttäjän iloksi pikkuesineille ja papereille on varattu kelvolliset säilytystilat. Keskimmäisen istuimen selkänoja alas käännettynä kuljettajan viereen avautuu käytännöllinen, irrotettavalla kirjoitusalustalla varustettu työpöytä, joka käy myös kyynärnojasta. Käytettävyyttä ja erilaisten laitteiden virransaantia tukevat runsaslukuiset USB- ja tupakansytytinpistokkeet. Verkkovirtaa kaipaavat joutuvat kuitenkin turvautumaan erikseen hankittavaan ja asennettavan virtalähteeseen. Rahtiosaston puolella asiat ovat hyvällä tolalla. Leveät ja korkeat lastausluukut ja aukot ovat lähes suorakaiteen muotoisia. Seinät ovat lähes pystysuorat ja koko pituudeltaan ja korkeudeltaan vaneroidut. Matala lastauskorkeus, pitkäntavaran luukku ja kuormansidontalenkkien runsas määrä oikeuttavat ylimääräiseen plus-merkkiin kiitet-

tävään arvosanan päälle, autoa ja tavaratilaa kokonaisuutena arvioitaessa. Uuden NV300 verolliset hin-

nat lähtevät 30 993 eurosta. Nyt koeajetun L2H1 -korisen auton hintapyynti on varusteineen noin 35 500 euroa.

Suurikokoiset lastausaukot ja lähes pystysuorat sivuseinät helpottavat kuormausta ja purkua sekä auttavat huoltoautovarusteiden ja laatikostojen asennuksessa.

Väliseinän pitkäntavaran luukku on kova juttu. Se mahdollistaa jopa yli 4 metriä pitkien esineiden kuljettamisen, mutta silloin ei sovi kuin yksi apumies kyytiin. MOOTTORI Iskutilavuus cm³ 1598 Teho kW(hv)/k/min 107(145)/3500 Vääntömom. Nm/k/min 340 / 1750

Euro 6 -moottorin mukana polttoainetankin alle ilmestyi sininen täyttökorkki ureanesteelle.

Automaatti-ilmastointi sisältyy Comfort-varustelua täydentävään Plus Pack -lisävarusteluun. Lisähinnasta on tarjolla mahdollisuus avaimettomaan käynnistykseen ja 7-tuuman kosketusnäytöllä varustettu multimediakeskus, jossa on valmius navigoinnille.

Renaultilta lainattu mittaristo kertoo kaiken oleellisen tiedon. Urealiuoksen määrä ilmoitetaan selkeästi prosentteina.

Ajastimella varustettu lisälämmitin on vakiotavaraa. Webaston uusi ohjauslogiikka ansaitsee kiitettävän arvosanan. Nissan tarjoaa 5 vuoden / 160 000 km:n takuun, joka kattaa myös Nissan-lisävarusteet.

MITAT JA PAINOT Pituus mm 5399 Leveys mm 1956 Korkeus mm 1971 Akseliväli mm 3498 kokonaispaino kg 3040 Omamassa 1835 Kantavuus kg 1205 Perävaunumassa jarruin/jarruitta 2000 / 750 Polttoainesäiliö 80 Tavaratila l (VDA) 6000

”Liikkuva toimisto” -varustelu tekee autosta todella monikäyttöisen.

MUUTA Käyttöetu €/kk 545 Vapaa käyttöetu €/kk 695


METSÄALAN AMMATTILEHTI

48 KULJETUS

Vaihdevipu on muista MercedesBenz malleista poiketen perinteisellä paikallaan keskikonsolissa.

Mercedes-Benz Citan on kelvollinen työkalu moniin eri työtehtäviin. Se vie yhtälailla koneen käyttö- tai huoltohenkilöstön kuin tavaratkin työmaille. Onnistuneen muotoilunsa ansiosta se sopii hyvin myös arkikäyttöä vaativimpiin ajotehtäviin.

Vaihteistopäivityksen yhteydessä Citanin seisontajarrun kahva on vaihdettu lapionkahvamallisesta perinteiseen vipuun.

Mercedes-Benz Citan 112 AT BlueEFFICIENCY

Kätevä automaatti-Citan

K

eskipitkiin bensiinimoottorilla varustettuihin Mercedes- Benz Citan 112 paketti- ja tila-autoihin on tarjolla 6vaihteinen kaksoiskytkinautomaattivaihteisto.

Automaatti-Citanin Euro 6b -päästötasolle yltävä 1,2-litrainen moottori on varsinainen voimapesä. Polttoaineen suorasuihkutuksella ja turboahtimella varustetun moottorin parhaaksi tehoksi ilmoitetaan 84 kW(114 hv) / 4500 r/min ja vääntömomentiksi 190 Nm / 2000-4000 r/min kierrosalueella. Ohitustilanteissa moottori antaa 20 sekunnin ajan vielä ylimääräiset 15 Nm lisävääntöä 2-, 3- ja 4 -vaihteilla. Ajossa 6-vaihteinen 6G-DCT -kaksoiskytkin-automaatti yltää parhaimpien markkinoilla olevien automaattien tasolle. Vaihtotapahtumat sujuvat nopeasti ja lähes huomaamattomasti.

Hiljainen puurtaja

Koeajettava Citan tila-auto

Citan on pieni suuri auto.

tarjoaa asialliset oltavat kuljettajan lisäksi neljälle matkustajalle. Matkustamon jatkeena on avoin, noin metrin mittainen tavaratila, jota voi kasvattaa penkkien selkänojia kaatamalla jopa 2,8 metriin. Renault Kangoosta jatkojalostetun Citanin sisämelutaso on avaroista sisätiloistaan huolimatta matala. Polttoaineenkulutus nousi sekalaisessa ajossa BlueEFFICIENCY -pakettiin sisältyvistä Start/Stop- ja älykkäästä latausjärjestelmästä huolimatta suurimmillaan yli 8-litraan, joka on jonkin verran valmistajan lupauksia enemmän. Olkoonkin että kyydissä oli suurimman osan ajasta lähes 500 kg painoinen kuorma.

tää Mercedeksen kevyen pään hyötyautomallistoa ja nostaa Citanin varteen otettavaksi haastajaksi Volkswagen Caddy DSG -mallille. Bensiinimoottorilla ja automaattivaihteistolla varustetun Mercedes-Benz Citan -malliston verolliset hintapyynnit alkavat umpipakettiautona reilusta 30 000 eurosta, keppivaihteisena vajaasta 27 400 eurosta. Tila-autoa havittelevan tulee varautua n. 2500 euroa korkeampiin lähtöhintoihin. Valmistajalle ominaiseen tapaan myös Citan -malleihin on tarjolla runsaasti erilaisia lisävarustevaihtoehtoja. Tänä kesänä Citanista tulee myyntiin myös dieselautomaatti kun 6G-DCT-kaksoiskytkin-

Lähettihommissa Citan on kuin kotonaan ja paketit kulkee mukavasti.

vaihteisto on saatavana 111CDI -malliin keskipitkään A2- ja

pitkään A3-korimalliin tila- ja pakettiautoon.

Taipuu moneen

Hieman yli 4,3-metrin pituinen ja asiallisen maavaran omaava Citan on yllättävänkin oivallinen kulkupeli myös silloin, kun tarkoituksena on kuljettaa ihmisiä ja kuormaa tavallista vaikeakulkuisempien taipaleiden päähän. Ohjausvaste on hyvä ja koneen voimavarat riittävät tarvittaessa ripe- ään etenemiseen. Automaattivaihteiston ja luistonesto- ajonvakautusjärjestelmien sekä jousituksen toiminta oli kaikissa kohtaamissamme olosuhteissa johdonmukaista ja auton käyttäytyminen hyvin ennakoitavissa.

Haastajaksi

Automaattivaihtoehto täyden-

Automaatti-Citan on näppärä auto vaikkapa kevyille huoltokeikoille. Taakse on valittavissa joko pariovet tai läppämallin luukku. Pariovet mahdollistavat lavatavaran kuormauksen trukilla.


METSÄALAN AMMATTILEHTI


50 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Isuzu D-Max Space Cab 1,9 TDi 4WD LS

Ammattilaisten arvostamaa vetokykyä

Uusi Isuzu D-Max on entistä mallia virtaviivaisempi ja polttoainetaloudellisempi. Ajovalot ovat nyt projektorimallia, päiväajovalojen virkaa hoitavat umpion ulkoreunaan viedyt ledit.

I

suzun vankkarakenteiset ja hyvän kantavuuden sekä erinomai- sen vetokyvyn omavat DMax lava-autot tunnetaan ammattikäytössä kestävyydestään. Nyt Isuzu tuo markkinoille uusitun D-Maxin joka vahvistaa merkin asemaa entisestään ammattilaisten keskuudessa. Isuzu lukeutuu vanhimpiin japanilaisiin auto- ja moottorivalmistajiin. Merkki on vahvasti edustettuna useilla markkinaalueilla, laajalla hyötyautomallistollaan. Isuzun valmistamia lava-autoja myydään Amerikassa Chevrolet ja GMC -merkkisinä. Suomessa Isuzu tunnetaan nykyisin ammattilaisten keskuudessa väkivahvoista D-Max lava-autoistaan. Moottoritekniikan kehittymisen myötä Isuzu pystyy nyt ainoana valmistajana tarjoamaan käyttötarkoituksen mukaisesti optimoituja voimalinjoja lavaautoasiakkailleen. Käytännössä se tarkoittaa entisen 2,8 litran moottorin korvaamista lähes litraa pienemmällä moottorilla. Samalla myös vaihteistot ja akselistot uusittiin. Tekniikan ohella uudistettiin auton ulkonäköä ja varusteita lisättiin. Nyt toteutettujen uudistusten tuloksena Isuzu D-Max tarjoaa nyt saman suorituskyvyn entistä pienemmällä energiamäärällä. Lisäksi turvallisuus ja auton ajettavuus paranivat. Isuzun täysin uusi nelipyttyinen turbodiesel on kevyt ja iskutilavuudeltaan optimaalinen. Ainoana moottorivaihtoehtona tarjottava 1,9-litrainen moottori

Kaappariovet ovat Isuzu D-Max Space Cab -mallin erikoisuus. Ne ovat käytössä erittäin hyvät.

D-Maxin lava on entisellään, mutta luukku on uusi. Kantavuutta löytyy yli 1000 kiloa.

Sisällä uusittiin mittaristo ja kojelautaan tuotiin 7” näytöllä varustettu multimediakeskus. LS- ja LSX -malleissa on vakiona peruutuskamera.

Space Cab -ohjaamossa on hyvät tilat henkilöiden ja tavaroiden kuljetukseen.

Uusi Euro 6 -päästötasolle yltävä 1,9-litrainen turbodieselmoottorin on hiljainen.

ovat eri malleissa 4 -18 prosenttia entistä pienemmät. Suomeen tuodaan vain nelivetoisia D-Maxeja, joiden CO2-päästöt ovat valmistajan mukaan manuaalivaihteistolla 183 g/km ja automaattivaihteistolla 205 g/km.

uudistamalla konepeitto, etupuskuri, ajovalot ja etumaski. Ulkonäön ohella keulan muutokset vaikuttivat positiivisesti ilmanvastukseen. Korimalleja on kaksi kaksiovinen Space Cab ja neliovinen Double Cab, jota on tarjolla joko lisäpenkkirivillä tai ilman. Varustelutasoja on kolme: perusmalli LX, keskialueen puollustaja LS ja ylellinen LSX.

kehittää VGT-ahtimen avuin hulppean 120 kW (163 hv) / 3600 r/min huipputehon ja tarjoaa 360 Nm vääntömomenttia kierrosalueella 2 000 - 2 500 r/min. Moottori yltää Euro 6 päästötasolle ilman urealiuosta, pelkän pakokaasujen kierrätyksen ja partikkelisuodattimen voimin. Lisäksi Isuzu kehitti D-Maxiin uudet, moottorin luonteeseen erinomaisesti sopivat 6-vaihtei-

set vaihteistot. Manuaalivaihteiston kolme alinta vaihdetta on kolmoissynkronoituja ja myös peruutusvaihde on synkronoitu. Uusilla voimalinjoilla varustettu Isuzu D-Max on aikaisempaa taloudellisempi ja suorituskykyisempi. Vetokyky on yhä markkinoiden kovinta kastia eli 3500 kg ja kantavuus yli 1000 kg. Kulutus ja hiilidioksidipäästöt

Ulkoisesti ja sisäisesti uudistunut

D-Max sai mallipäivityksessä uuden keulailmeen. Se tehtiin


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 51

SINUN 4WD SPESIALISTI

Arctic Trucks Arkisin 7.00–17.00 | Hiekkamäentie 7 | 01150 SIPOONLAHTI puh. 0400 44 10 44 | info@arctictrucks.fi | www.arctictrucks.fi

LX:n ulkoiset yksityiskohdat ovat väriltään mustia, LS:n harmaita ja huippumalli LSX:n kromattuja. Ulkoisia muutoksia tasapainottaa sisustan lukuisat uudistukset. Kuljettajan paikalle istuessa ei voi olla huomaamatta uusien, entistä pehmeämpien sekä laadukkaampien verhoilumateriaalien tarjoamaa mukavuutta. Laadukasta tunnelmaa täydentää uusi, entistä selkeälukuisempi mittaristo sekä kaikkiin, paitsi LX-varustetasoon tarjottava 7tuumainen kosketusnäyttö, jonka avulla käytetään äänentoistoa, puhelinta ja montaa muuta toimintoa. Järjestelmässä on Bluetooth-toiminto ja siihen voi yhdistää USB:n avulla omia laitteita. Lisäksi ohjaamossa on kaksi USB-latauspistoketta. Hy- vä ja kaivattu lisä on peruutuskamera, joka kuuluu LS- ja LSX varustelussa vakiovarusteisiin.

Maastoapurit

Kaikissa uudistuneissa D-Maxeissa on uusina varusteina mäkilähtöavustin ja alamäkihidastin. Mäkilähtöavustimesta on iloa manuaalivaihteiston kanssa, varsinkin hankalissa paikoissa ja mäkisissä olosuhteissa. Alamäkihidastin puolestaan puhuttelee erityisesti automaattivaihteistoon päätyneitä D-Max asiakkaita. Hidastimen ansiosta kuljettaja voi keskittyä jarruttelun asemesta oleelliseen eli ohjaukseen.

Alamäkihidastin kytkettynä auton nopeutta voidaan säätää joko kaasua tai jarrua painamalla. Automaatilla toiminto pelaa 4-30 km/h- ja manuaalilla 7-30 km/h -nopeuksissa.

Mitä maksaa?

Edullisimmillaan täydellisesti uudistunut D-Max kustantaa muutamaa euroa vaille 30 000 euroa. Silloin on alla kaksiovinen LX varustelutason auto manuaalivaihteistolla ja ilman lisäherkkuja. Toinen ääripää tulee vastaan noin 54 000 euron kohdalla. Huippumalli on varustettu kahdella istuinrivillä, automaattivaihteistolla ja runsaslukuisin varustein. Suurin syy korkeaan hintaeroon tulee autoverosta. Valtio rokottaa lisäistuinrivistä noin 12 000 - 13 000 euron autoveron. Nyt koeajettavan automaattivaihteisen Isuzu D-Max Space Cab 1,9 TDi 4WD:n hintapyynti on LS varustein noin 38 000 euroa, joka tuntuu auton ominaisuudet ja varustelutaso huomioon ottaen vähintäänkin kohtuulliselta ja houkutelevalta.

- Kiertue onnistui kaikin puolin erittäin hyvin. Uusi Isuzu D-Max keräsi laajasti asiakkaiden huomion ja koeajoista saatiin erittäin positiivista palautetta, kertoo tuotepäällikkö Tomi Rintakallio Isuzu Finland Oy:stä.

Isuzu D-Max Roadshow 2017

I

suzu Finland juhlisti uuden mallin lanseerausta koko maan kattaneella ja kestoltaan lähes kahden kuukauden mittaisella Isuzu D-Max Roadshow 2017 -kiertuella.

Kiertueella uusi Isuzu D-Max esiteltiin ympäri maata, kuvat Lohjalta ja Vantaalta.

Isuzu lava-auton esittely- ja koeajokiertue käynnistyi 19.4. Lohjalta ja päättyi 12.6. Seinäjoelle. Kiertueella oli koeajettavana merkittävästi uudistunut Isuzu D-Max, useina eri vaihtoehtoina. Uutuus saikin osakseen suurta huomiota ja erityisesti ammattikäyttöön lava-autoa tarvitsevat antoivat D-Maxille erittäin hyvät arvosanat.


52 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Opel Movano 2.3 CDTi BiTurbo kippiauto

Erikoistoiminta vaatii erikoisia ajoneuvoja

Etuvedon ansiosta Movanon vetävillä pyörillä on vakaan etenemisen kannalta tärkeää painoa myös kuormatta ajettaessa. Talvisissa olosuhteissa keskikulutus pysytteli 10-litran tuntumassa. Kokonaisuutena Movanon ajoominaisuudet ja kippilavan käyttökokemukset jättivät kauttaaltaan positiivisen vaikutelman.

Rahanarvoisia etuja

Lava-Movanoa on tarjolla sekä etu- että takavetomalleina. Etuvetomallista on kaksi alustan pituutta, joista pitempi on saatavissa pidennetyllä ohjaamolla. Takavetoisesta on kaksi alustan pituutta. Lyhyempää mallia saa yksittäisillä tai kaksoistakapyörillä, ja pitemmässä mallissa on vakiona kaksoistakapyörät. Kokonaismassat ovat 3 500 - 4 500 kg.

O

pel on tuonut valikoimaansa valmiiksi päällerakennetuista autoista rakentuvan erikoismalliston.

rotettavat lavalaidat ovat noin 40 senttimetrin korkuisia. Helppokäyttöinen, kolmeen suuntaan kaatava kippilaite sopii moniin eri käyttötarkoituksiin.

Movanon ulkomuoto paljastaa sen perustuvan Nissan-Renault allianssin korirakenteisiin ja tekniikkaan. Mallisto alkaa etuvetoisesta, kokonaispainoltaan 2,8 tonnisesta ja kuormatilaltaan 7,8 kuutioisesta umpipakettiautosta. Malliston raskainta päätä edustaa takavetoinen ja paripyörällinen, kokonaispainoltaan 4,5 tonninen, kuorma-autoksi rekisteröitävä alustamalli. Näiden ääripäiden välimaastoon sopii, valmistajan toimesta valmiiksi päällerakennetut erikoismallivaihtoehdot mukaan luettuna, kymmeniä erilaisia mallivaihtoehtoja lukuisiin käyttötarpeisiin. Akselivälivaihtoehtoja on etuvetoisten puolella kolme ja takavetoisten puolella kaksi, L1H1 mallin vajaasta 3,2 metristä L4 H3 mallin 4,3 metriin.

Taipaleelle

Teräspohjaisen ja irrotettavilla alumiinilaidoilla varustetun kippilavan pituus on noin 3,3 ja leveys 2,1 metriä.

Movanon nokkapellin alle sovitetusta moottorista irrotetaan kaksoisahtimen avuin asialliset 145 hv teho- ja 340 Nm vääntömomenttilukemat. Moottorin jatkeeksi liitetyn 6-pykäläisen manuaalivaihteiston käyttö on jouhevaa. BiTurbo-moottorin laajalla kierrosalueella tarjoamat voimavarat pitävät vaihtamistarpeen minimissään. Kuljettajan istuin on mukava ja asiallinen. Vaihdevipu on nykytyylin mukaisesti nostettu ylös kojelautaan. Sen ansiosta kuljettajan paikalta on kelvollinen kulkuväylä apumiehen puolelle. Kahden aikuisen mukaan mitoitetun vänkärinpenkin alla on säilytystilaa ja kuljettajan viereisen selkänojan voi kaataa näppäräksi työpöydäksi.

Tarkempi silmäys Movano -hinnastoon paljastaa alustamallien verollisten hintapyyntien alkavan noin 34 000 eurosta. Kiinteälavallisten autojen hinnat alkavat 37 000 eurosta, kippilava-autojen noin 39 000 eurosta ja kolmeen suuntaan kippaavien hieman alta 40 000 eurosta. Alustamallin ja valmiiksi päällerakennetun auton hintaero on saatu puristettua tosi pieneksi. Nyt koeajettavaan Movanoon on valittu päällerakenteen lisäksi ohjaamovarustelua täydentävä konttoripaketti sekä alustaan vetokoukku ja ohjaamon pintaan näyttävä metalliväri. Lisävarusteiden kanssa verolliseksi kokonaishinnaksi muodostuu 40 625 euroa, joka jättää vertailussa kotimaiset päällerakentajat todella ahtaalle. Movanon huoltoväli on 40 000 km ja takuu 48 kk. Takuu sisältää myös tehdasasenteiset päällerakenteet, mitä voi pitää selkeänä ja rahanarvoisena etuna.

Tekniset tiedot: Moottori 2299 cm R4 biturbo Teho 107 kW (145 hv) Vääntö 340 Nm CO2 -päästö 190 g/km Mitat ja massat: Pituus mm 5819 Leveys mm 2100 Lava p x l mm 3280 x 2100 Kokonaispaino kg 3500 Omapaino kg 2453 Kantavuus kg 1047 Perävaunu kg 2500 / 750 Lavan maksimikantavuus 1850 kg (paino 650 kg)

Modernia tekniikkaa

Kaikkien eri mallivaihtoehtojen kulusta vastaa 2,3-litrainen rivinelikko josta on tarjolla viisi eri tehovaihtoehtoa. Pienitehoisimman moottorivaihtoehdon huipputehoksi ilmoitetaan 110ja tehokkaimman 170 -hevosvoimaa. Eri moottoritehot saavutetaan turboahtimen mallia sekä polttoaineen syöttöä ja välijäähdyttimien kokoja muuttelemalla. Movanossa on vakiona polttoainetta säästävä Start/Stop järjestelmä. Kaksoisahdetuissa BiTurbo-versioissa on lisäksi polttoaineen kulutusta pienentävä ECO-toiminto. Vakiovaihteisto on 6-portainen manuaali. Lisähintaan saa automatisoidun 6-portaisen Easytronic®-vaihteiston.

Monipuolinen kippilaite

Nyt koeajettava ollut etuvetoi-

Molempiin suuntiin toimiva sivukaato mahdollistaa kuorman purun korkeusrajoitteisissa työkohteissa, kuten esimerkiksi tunneleissa.

Kuljettajan paikalta tarkasteltuna Movanon kojelauta on selkeä. Eri katkaisintoimintojen omaksuminen sujuu ilman ohjekirjaa. Kippilaitteen kaatosuunta valitaan lavan kulmien vetotappien paikkoja vaihtelemalla.

Kippilaitetta käytellään kätevästi johdollisen kauko-ohjaimen avulla.

nen kippilava-Movano perustuu 3,5-tonniseen alustamalliin. Teräspohjaisen ja irrotettavilla alumiinilaidoilla varustetun kippilavan pituus on noin 3,3 ja leveys 2,1 metriä. Etuvedon ansiosta lavan runkorakenne on saatu matalaksi, mikä näkyy noin metriin asettu-

vana nostokorkeutena. Runkoaisojen välissä on hyvät tilat yksisylinteriselle keskikippilaitteelle sekä sähkömoottorin voimin toimivalle hydrauliikkajärjestelmälle. Kippilaitteen kaatosuunta määrätään lavan kulmiin vietyjen vetotappien paikkoja vaihtelemalla. Nopeasti ja helposti ir-

Ohjaamo tarjoaa asialliset oltavat kuljettajan lisäksi kahdelle matkustajalle ja hyvät säilytystilat tavaroille. Lisähintainen konttorivarustelu sisältää integroidun työpöydän sekä ulosvedettävän kirjoitusalustan.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 53 FIATPROFESSIONAL.FI

UUSI FIAT PROFESSIONAL MALLISTO. AMMATTILAISEN VALINTA.

HUIPPUVARUSTEET

VAIN 299€* TODELLISET AMMATTILAISET. 24/7. MITÄ TEETKIN, MISSÄ KULJETKAAN – FIAT PROFESSIONAL ON OIKEA VALINTA. TÄYDELLINEN MALLISTO, JOSTA LÖYDÄT TARPEISIISI TÄYDELLISESTI SOPIVAN MALLIN, KEVYESTÄ RASKAASEEN KAIKISSA KOKOLUOKISSA, 2,3 – 17 M3. *NYT SAAT UUTEEN DOBLOON, TALENTOON JA DUCATOON ISON VARUSTEPAKETIN PIENEEN HINTAAN: VETOKOUKKU JA TAVARATILAN VANEROINTI, VAIN 299€! ETUSI JOPA 2000 € ! Tarjous koskee uusia asiakastilauksia 30.6.2017 saakka. Ei koske Ducaton 115hv moottorilla varustettuja malleja.

A PRO LIKE YOU

ESPOO: ARITA ESPOO · NIITTYMAANTIE 8 · ARITAESPOO.FI · 0300 472 218 · ESPOO: METROAUTO · KOSKELONTIE 19 · METROAUTO.FI · 010 615 2560 · HUITTINEN: AUTOTALO PELTTARI · LOIMIJOENTIE 55 AUTOTALOPELTTARI.FI · 02 560 5300 · JYVÄSKYLÄ: JYVÄS-CARAVAN · SORASTAJANTIE 6 · JYVASCARAVAN.FI · 0400 214 400 · KEMINMAA: KEMINMAAN AUTOKESKUS · VALIONTIE 4 KEMINMAANAUTOKESKUS.FI · 040 3000 280 · KOKKOLA: MB-MOBILE · HEINOLANKAARI 1 · MB-MOBILE.FI · 020 7571 250 · LAHTI: MEGA-AUTO · ALHONKATU 5 · MEGA-AUTO.FI · 020 7510 400 · LOHJA: PP-AUTO · MAKSJOENTIE 8 · PPAUTO.FI · 075 3040 5200 · MIKKELI: AUTOARINA · ARINAKATU 14 · AUTOARINA.FI · 0440 321 774 · PORI: AUTOTALO PELTTARI · KORJUUNTIE 17-19 · AUTOTALOPELTTARI.FI 044 5601 278 · SALO: VAIHTOMAAILMA · SATAMAKATU 23 · VAIHTOMAAILMA.FI · 050 552 0522 · SAVONLINNA: TT-AUTO · AINONKATU 11 · TT-AUTO.FI · 015 515 250 · SEINÄJOKI: ESS AUTOTALO · LATVALANTIE 5 ESSAUTOTALO.FI · 010 764 9000 · TAMPERE: LEVORANNAN AUTOLIIKE · NUUTISARANKATU 35 · LEVORANTA.FI · 03 5127 75O · TURKU/RAISIO: VAUNULA · TAMMIMÄENKATU 2 · VAUNULA.COM · 0300 870 840

Automaatin paluu Movanoon O pel tuo lyhyen tauon jälkeen automatisoidun vaihteiston takaisin Movano -mallistoon. Tehokkaan moottorin ja ohjelmistopäivityksen ansiosta robottivaihteisto pelaa jo lähes oikean automaatin tavoin.

Hiljattain Euro 6 päästötasolle päivitetty Movano-mallisto sai kaivatun laajennuksen, kun Opel toi automatisoidun 6-vaihteisen ECT-vaihteiston takaisin etuvetoisten umpipakettiautomallien yhteyteen. Euro 5 -aikaan ECT-automaattia tarjottiin 125 hv ja 150 hv koneiden yhteydessä. Nyt ECT:n saa ainoastaan kaksoisahdetun 125 kW (170 hv) / 380 Nm suoritusarvoihin yltävän moottorin yhteyteen. Manuaalivaihteistoon pohjautuvassa ECT-automaatissa kytkimen käyttö ja vaihteensiirto on jätetty automatiikan hoidettaviksi. Robotisoidun vaihteiston etuina tavalliseen automaattivaihteistoon verrattuna ovat muun muassa keveys ja hinta sekä hyvä polttoainetalous.

tavara-autoa tarvittaessa varsin rivakasti. Liikkeellelähdöt tuntuvat nyt huomattavasti aikaisempaa mallisukupolvea sujuvammilta ja vaihteensiirto merkittävästi pehmeämmältä ja jouhevammalta, joskin vaihtotapahtumat ovat yhä selkeästi havattavissa. Kovin haaste on säilyttää maltti paikaltaan lähdettäessä. Raskas kaasupolkimen painallus johtaa vääjäämättä tarpeettoman rajuun lähtöön.

Taustapeilin tilalla on uudistettu multimedialaite. Ajotapa-opastuksen ohella kuljettajalle on tarjolla reaaliaikaiset liikennetiedot ym.

Edullinen pihistelijä

Euro 6 päivityksen ansiosta Movanon polttoaineenkulutuslukemat madaltuivat lähes kaikissa malleissa. Väitettä tukee vasta noin 400 km matkamittariinsa keränneen koeajoauton ajotietokoneen kulutuslukema: 7,9 l/ 100 km. Madaltuneet polttoaineenkulutuslukemat tarkoittavat matalampia CO2 -päästöjä, jotka taas vaikuttavat suoraan autoveron määrään. Teholtaan 170 heppaisten Movanoiden hinnat alkavat manuaalivaihteistolla noin 36 000 eurosta ja ECT -automaatilla 36 750 eurosta.

Opel Movanon saa nyt ECT-automaatilla.

Pykälää silmään

Robotti-Movanon ajettavuus ja mukavuus ovat hyvällä tasolla. Tehokas moottori vie järeää

Ainoa ulkopuolelle näkyvä ero manuaalin ja ECT-automaatin välille tulee vaihdevivusta.

Euro 6 -päästötaso saavutetaan urealla. Sen myötä Movano sai uuden täyttöaukon koriinsa.

Runsaat rahtitilat riittävät kuljetustehtäviin. Etuvetoisen mallin lastauskorkeus on vain 54 cm.


54 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Uuden, entistä tehokkaamman Chevrolet Silveradon muotoilu on ajattoman puhuttelevaa. Mallinimen perässä seisova HD eli Heavy Duty -varustelun mukaisesti auto on 2 tuumaa perusmallia korkeampi ja konepeitto on terästä. Lisäksi runko on perusmallia jämäkämpi, samoin jarrut.

Chevrolet Silverado 2500 HD 6.6 V8 4x4 LTZ Crew Cab

Lisää tehoa ja räyhäkäs ulkonäkö

C

tinmuunnin sekä vahvempi rakenne.

hevrolet uudisti Silverado lavaautoon tarjottavan 6,6-litraisen Duramax moottorin. Nyt V8 dieselista irrotetaan lähes 20 % entistä enemmän vääntömomenttia, eikä tehopuolikaan ole jäänyt huomioimatta. Ulkoisesti Silveradon uudistui hillitysti konepellin ilmanottoaukon osalta.

Yhdysvalloissa on käynnissä mittavin tehokkaiden muskeliautojen vallankumous sitten 1960-luvun lopun. Kolme suurta autovalmistajaa (GM, Ford ja Fiat-Chrysler) tuottavat hyvään tahtiin suuritehoisilla V8 -moottoreilla varustettuja tehomalleja eri automalleistaan. 2010 -luvulla autovalmistajat ovat laajentaneet tehomallitarjonnan myös lava-autojen puolelle, jossa huikeita hevosvoimalukuja voi edes jollain tavoin perustella tarpeellisiksi.

Kaikki uusiksi

GM on tarjonnut jo yli 15vuoden ajan 6,6 litraista (403 kuutiotuumaa) Duramax moottoria lava- ja pakettiautoihinsa. Vuosien saatossa moottoria on päivitetty useaan otteeseen. Tänä vuonna moottoria päivitettiin tavallista kattavammin, joten voitaneen puhua täysin uudesta moottorista. Uuden, L5P -koodilla tunnet-

Uinuva peto

Tehopäivitys toi nokkapeltiin näyttävän imuilmanoton. Keulan voi valita eri ilmeillä - koeajettuun asiakkaalle myytyyn autoon on valittu auton korin värinen keula. Saatavana on myös koko krominen vaihtoehto.

tavan 6,6 litran Duramax moottorin valurautaista sylinterilohkoa vahvistettiin ja kampiakselin halkaisijaa kasvatettiin. Lisäksi kiertokanget ja männät sekä kaikki liukulaakerit vaihdettiin kestävimpiin. Sylinterin halkaisija ja iskunpituus ovat yhä entisellään (103mm x 99 mm). Alumiinisien sylinterinkansien jäähdytystä parannettiin ja hehkutulpat vaihtuivat keraamisiin. Öljypohja on jatkossa kaksiosainen ja venttilikoneiston

kopat paremmin ääntä eristävät. Uuden polttoaineensyöttöjärjestelmän, nokka-akselin ja tehokkaamman VGT-ahtimen ansiosta lyhytiskuisesta 32-venttiilisestä työntötankokoneesta irrotetaan nyt 445 hv tehoa ja 910 jalka-paunaa eli noin 1230 Nm vääntömomenttia. Biodiesel-yhteensopivan moottorin ilmoitetaan olevan parhaimmillaan jopa 35 prosenttia entistä vähäpäästöisempi, kiitos uudelleen suunnitellun

EGR-pakokaasujen kierrätyksen ja päivitetyn, urealiuosta hyödyntävän pakokaasujen pelkistyslaitteiston. Suoritusarvojen puolesta uusi Duramax diesel olisi kelvollinen vaikkapa rekanvetäjän voimanlähteeksi. Tehon ja vääntömomentin lisäyksen myötä vaihteistovalmistaja Allison toi moottorin jatkeeksi päivitetyn 6-vaihteisen Allison 1000 automaattivaihteiston jossa on mm. uusi momen-

Chevrolet Silverado LTZ:n ohjauspyörän taakse istahtaminen on aina yhtä mieluisa kokemus. Kuljettajan nahkapäällysteinen, ilmastoitu ja kaikin mahdollisin sähköisin säädöin varustettu istuin on mukava, mutta myös tukeva. Ohjauspyörän säätövarat ja siihen liitetyt ominaisuudet, kuten esimerkiksi lämmitys jatkavat äärimmäiseen mukavuuteen painottuvaa yleisilmettä. Jotta auto sopisi kaiken kokoisille kuljettajille ovat myös kaasu- jarrupolkimien etäisyys säädettävissä, sähköllä totta kai. Reilun mittainen vaihdevipu on merkille perinteiseen tapaan ohjauspylväässä. ”Rattikarahka” on kieltämättä hyvä ja helppokäyttöinen ratkaisu. Jenkkityylin mukaisesti ajoa avustavien sekä mukavuusvarusteiden määrässä ei ole turhaan kursailtu. Kojelaudasta löytyy nappula lähes kaikkeen ajateltavissa olevaan toimintoon. Ja mihin nappulat loppuvat löytyy vastaus Uusi moottori on käyntiääniltään havaittavasti entistä hiljaisempi. Dieselille ominainen, erityisesti tyhjäkäynnillä havaittava raksutus on saatu vaimennettua lähes täydellisesti. Moottorin äänettömyyden huomaa myös ajossa, joskin napakka


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 55

Kojelaudassa ovat kaikki hallintalaitteet hyvin käsillä. Peruutuskameran lisäksi multimediakeskukseen voi liittää myös muita kameroita, kuten esimerkiksi langattoman perävaunukameran. Silveradossa on vakiona myös WiFi-verkko (palvelut rajoitetusti Suomessa).

Sisätilojen mukavuus ja viimeistely on erinomaisella tasolla. Tilaa on yllin kyllin tarjolla. Ohjaamon saa asiakkaan tarpeiden mukaan, joko 5- tai 6-paikkaisena, sohvapenkillä tai erillisin istuimin.

Silveradon nokalle sovitetusta uudeta 6,6 litran Duramaxista irrotetaan nyt 445 hv joka on 48 hv entistä enemmän. Vääntömomenttia kasvatettiin reilusta 1000 Nm:stä 1233 Nm:iin eli noin yhden perheauton verran.

kaasupolkimen painallus tuo etäistä V8 moottorin jytinää muuten niin leppoisaan ohjamoon. Tien päällä Silverado on omassa elementissään ja tarjoaa parasta antiaan. Ohjaustuntuma ja kääntyvyys ovat hyvällä tasolla. Tehokas ja vääntävä moottori tekee Silveradon helpoksi ajettavaksi. Voimavarojen riittävyys ei lukeudu Silverado-kuljettajan huoliin. Napakka kaasupolkimen painallus paljastaa myös istuinten selkänojien tarpeellisuuden, sillä 445 hevosvoimainen moottori suorastaan räjäyttää yli 3,5 tonnin painoisen jättiläisen liikkeelle ja kaikista eri nopeuksista. Tarkempi tutustuminen auton teknisiin tietoihin paljastaa auton kiihtyvän 0-100 km/h nopeuteen noin 7 sekunnissa. Koeajossa ilo jää kuitenkin sitäkin lyhyemmäksi, sillä Silverado on rekisteröity kuorma-autoksi ja nopeuden keräys on katkaistava jo 80 km/h kohdalla ja viimeistään 90 km/h kohdalla vauhti pysähtyy nopeudenrajoittimen toimesta. Tehoa ja vääntöä tarvitaankin

sillä kotimaassaan Silverado on luokiteltu todelliseksi työjuhdaksi. Tehdas ilmoittaa sen vetokyvyksi 18 100 lb. joka on kilogrammoiksi muutettuna noin 8 200 kg. Raskaita vetomassoja varten autossa on valmiina ohjaus ja liitännät perävaunujarruille, mutta vain sähköisinä. Suomessa vastaavalla massalla vaaditaan ilmajarrut.

yrityksen toimenkuvaan. - Tarkoituksena on kasvattaa Suomeen tuotavaa mallistoa lyhythyttisellä, mutta pitkällä la-

Mukavuusajattelu jatkuu myös takamatkustamon puolella. Polvi- ja päätilaa on riittävästi ja istuimet ovat riittävän korkealla. Kolminkertainen äänieristys säilyttää sisätilat hiljaisina.

valla varustetulla mallilla, kertoo Americar Oy:n toimitusjohtaja Veli Kärkkäinen. Pitkä lava sopii hyvin työkäyttöön, Kärk-

kainen lisää. Silveradon koeajon jälkeen on selvää että amerikkalaiset taitavat yhä autonvalmistuksen!

Voimaa saa Mäntsälästä

Chevrolet Silveradot sekä muut amerikan herkut ovat Mäntsälässä pääkonttoriaan pitävän Americar Oy:n osaamisalaa. Chevrolet Silverado -malliston hintapyynnit alkavat reilusta 95 000 eurosta. Koeajetun 6-paikkaisen parhaimmalla LTZ varustelulla ja kattavalla, työkäyttöä palvelevalla Z71 alustaja lisävarustepaketilla täydennetyn yksilön hinta nousee monien varuste-optioiden johdosta tätäkin korkeammaksi. Monipaikkainen ja sisätiloiltaan muunneltavissa oleva kuorma-auto sopii monissa tapauksissa perinteistä lava- tai pakettiautoa paremmin

Silveradon suuri lava on vuorattu kauttaaltaan kulutusta kestävällä pinnoitteella. Kantavuutta on noin 1300 kg edestä. Ja pakoputki kertoo että voimaa löytyy...


56 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI Volkswagen Crafter 2,0 TDI 35 103 kW L2H2

Vuoden odotetuin uutuus lunastaa lupaukset

Volkswagen Crafter uudistui täydellisesti - mallia voi luonnehtia onnistuneeksi ulkonäön kuin teknisten ominaisuuksien puolesta. Sukunäkö konsernin muihin malleihin on selkeä.

E

nsimmäiset uuden sukupolven Volks- wagen Crafter umpi- pakettiautot ovat saapuneet Suomeen. Uutuus lunastaa kirkkain arvosanoin sille ennalta asetetut odotukset hyvästä ajettavuudesta, polttoainetaloudesta ja kuormansietokyvystä. Volkswagen ilmoitti jo yli kolme vuotta takaperin lopettavansa Mercedeksen kanssa solmitun yhteistyön Crafter- ja Sprinter -mallien valmistuksesta vuoden 2016 aikana. Uusi Volkswagen Crafter -mallisto valmistetaan Puolassa. Samalta tuotantolinjalta valmistuvat aikanaan myös Suomessa myyntiin tulevat MAN TGE -mallit. Lanseerausvaiheessa Crafter tuodaan markkinoille etuvetomalliston saattelemana, kahdessa eri koripituudessa ja korkeu-

dessa. Kuormatilaa on mallista riippuen 9,9 - 16,1 kuutiometriä. Kokonaispainoluokkia on kaksi 3000 kg ja 3500 kg. Kaikkien vaihtoehtojen voimanlähteenä on hyötyautopuolen tarpeisiin kehitetty 2-litrainen TDI-moottori, joko 75, 103 tai 130 kW huipputeholla. Myöhemmin mallitarjontaa laajennetaan uusilla koripituuksilla. Samalla moottorivalikoimaan tuodaan 90 kW tehoinen vaihtoehto. Kesän kuluessa mallistoa täydennetään uudella koripituudella sekä 4-Motion mallistolla ja myöhemmin syksyllä takavetomalleilla. Vuoden loppuun mennessä voimalinjaan tuodaan uudeksi vaihtoehdoksi täysin uusi 8-vaihterinen turbiini-automaattivaihteisto. Lisäksi tarjolle tuodaan alusta- ja avolavamallit. Ammattilehti irrotti koeajettavakseen Volkswagenia maahantuovalta VV-Auto Oy:ltä uuni-

Crafterin ohjaamossa on asiat kunnossa. Kuljettajan istuimella vierähtää puutumatta pidemmätkin taipaleet. Hallintalaitteet ovat hyvin käsillä. Alaosastaan muotoiltu ratti tarjoaa hyvän tuntuman ja sisältää runsaasti toimintoja.

tuoreen, 140 hevosvoimaisella moottorilla ja 6-vaihteisella manuaalilaatikolla varustetun pitkäakselivälisen, keskikorkean Crafterin.

Vaivattomuutta

Crafterin moderni ja tyylikäs ulkonäkö on Volkswagen-konsernin mallistoa yhtenäistävää linjaa puhtaimmillaan.

Nyt koeajetun kokonaispainoltaan 3500 kg:n Crafterin omapaino on rekisteritietojen mukaan 2356 kg - se jättää kantavuudeksi 1144 kiloa. Valmis3 taja ilmoittaa kuormatilan tilavuudeksi 14,4 m .

Ovet aukeavat riittävästi ja askelman korkeus on oikein mitoitettu. Ohjaamoon nousu on siten helppoa ja vaivatonta. Konsernin mukainen muotoilukieli jatkuu myös ohjaamon puolella. Ohjauspyörässä on riittävät etäisyys ja korkeus säädöt, samoin kuljettajan Comfort istuimessa, joka kuuluu Suomessa vakiovarusteisiin. Matkustamon ja rahtitilan jakava peltinen väliseinä on viety pitkäjalkaisia kuljettajia ajatelleen riittävän etäälle selkeälukuisesta ja runsaasti erilaisia säilytystiloja sisältävästä kojelaudasta. Mittaristo on valmistajalle ominaiseen tapaan selkeälukuinen ja hallintalaitteiden toiminnot helposti omaksuttavia.

Sitkeä puurtaja

Nyt koeajettavan Crafterin nokalle nostetusta 103 kW tehoisesta moottorista irrotetaan 340 Nm vääntömomenttia. Moottori on luonteeltaan varsin sitkeä ja vaihteiden välityssuhteet ovat osuneet kerralla kohdalleen. Kone jaksaa vetää isoimmalla pykälällä jo 60 km/h nopeudesta alkaen. Polttoainetalotta arvioitaessa Crafter saa jälleen kiitettävän arvosanan. Reippaassa maantieajossa ajotietokone näytti 9,1 litran lukemaa. Matalampien kattonopeuksien tieosuuksilla kulutuslukemaksi ajotietokoneen näyttö tarjosi 8,6 litraa sadalla kilometrillä. Huoltoasemalla polttoainekuitin litramäärät täsmäsivät kutakuinkin ajotietokoneen lukeman kanssa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI Crafterin äänieristystä voi luonnehtia hyvin onnistuneeksi. Moottori- ja rengasäänet eivät nouse häiritsevinä esiin. Kuljettajanäkemän osalta uusi Crafter antaa hieman tasoitusta entiselle mallisukupolvelle. Eteen on hyvä näkemä, mutta oikean puoleinen A-pilari ja sivupeili jättävät lapsen mentävän katvealueen oikean etunurkan kohdalle. Oikean kyljen tapahtumien havainnointiin liittyviä puutteita voi paikata lisähinnasta tarjottavan, optisiin kameroihin perustuvan ”kylkisuojaus” -varustelun avuin. Järjestelmä varoittaa kuljettajaa liian lähellä auton kylkiä olevista kohteista, kuten vaikka jalankulkijoista. Erillisillä laajakulmapeileillä täydennetyt sivupeilit ovat asialliset, laajakulmapeilien asento on helposti säädettävissä. Crafterin ohjaustuntumaa voi luonnehtia erinomaiseksi samoin vaihteensiirtoa. Koeautossa oli perustason turvatekniikka, johon lukeutuu nykyisin myös sivutuuliavustin. Vakionopeudensäädin on perinteistä mallia, adaptiivinen on tarjolla lisähinnasta. Volkswagen tuo Crafter -mallistoon runsain joukoin kuljettajaa avustavia turvavarusteita. Yksi mielenkiintoisimmista varusteista on pysäköintiavustimen yhteyteen tarjottava perävaunuavustin. Järjestelmän avulla voi suorittaa esimerkiksi kulmaperuutuksen

Kuormatilassa on runsaasti sidontapisteitä. Sileät seinäpinnat helpottavat kuormausta jo ovat helppoja pitää siistinä.

KULJETUS 57

Uusi Volkswagen Crafter soveltuu mainiosti mm. huoltoajoneuvoksi tarjoten hyvän ajettavuuden ja käytännölliset tilat tavaroiden kuljetukseen työmaalle - polttoainetaloudellisesti.

automaattisesti, rattiin koskematta.

Kuormaa kyytiin

Valmistaja ilmoittaa kuormatilan tilavuudeksi 14,4 m3. Lastausaukot ovat suuria ja ovet sekä luukut asiallisia. Kuormatilan pituus on lattiatasosta mitattuna

Oikean kyljen liukuovi (lev. 1,27 m ja kork. 1,82 m) riittää trukkilastaukseen. Huomaa lähes pystysuora väliseinä.

4,3 metriä. Leveyttä on reilu 1,5 metriä, pyöräkoteloiden kohdalta 1,37 m. Mittojen puolesta rahtiosastolle sopii yhteensä kuusi Euromittaista kuormalavaa; neljä pitkittäin ja kaksi poikittain. Sisäkorkeus on matalimmillaan 1,95 m. Nostokorkeus on perästä mitattuna vain 56 cm. Crafterin kuormatila on saanut asiallisen vaneroinnin seiniin sekä lattiaan. Sopivin välein lattiaan asennetut kuormansidontalenkit helpottavat kuorman sidontaa. Väliseinä on lähes pystysuora ja siinä on sivuoviaukon kohdalla kyytin nousua helpottava kahva. Sileät ja lähes pystysuorat sivuseinät ovat omiaan erilaisten hyllyjen ja työtasojen asennukselle. Nyt koeajetun kokonaispainoltaan 3500 kiloisen Crafterin omapaino on rekisteritietojen mukaan 2356 kiloa. Se jättää kantavuudeksi 1144 kiloa, jota voi pitää tavanomaisena lukemana tämän kokoiselle pakettiautolle.

Uuden Crafterin voimanlähteenä on hyötyautopuolen tarpeisiin kehitetty 2-litrainen TDI-moottori joko 75, 103 tai 130 kW huipputeholla.

Kukkulan kuningas?

Volkswagen johtaa selkeällä marginaalilla Suomen pakettiautojen ensirekisteröintitilastoa. Uuden Crafterin myötä Volkswagenin markkina-aseman voi odottaa vahvistuvan entisestään. Lanseerausvaiheessa Crafterin verolliset hintapyynnit alkavat noin 35 600 eurosta. Nyt koeajettava pitkällä akselivälillä,

103 kW moottorilla ja maltillisilla lisävarusteilla täydennetyn auton verollinen kokonaishinta on pyöreästi 46 800 euroa, josta lisävarusteiden osuus on n. 3 200 euroa.


58 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

FORD TRANSIT 350 2.0 TDCi 170 hv A6 L3H2 Trend

Transit automaatilla, kiitos!

Ford Transit on ollut Suomessa suosituimpien pakettiautojen joukossa yli 40-vuotta ja uusin mallisto on historian paras. Viime vuonna uusittiin moottorit - nyt tarjolle tuodaan automaattivaihteisto ja uusia kuljettajaa avustavia järjestelmiä sekä täysin uusi viihdejärjestelmä.

F

ord jatkaa Transit mallistonsa päivittämistä. Viime vuonna uusittiin moottorit. Nyt tarjolle tuodaan automaattivaihteisto etuvetomalliin ja uusia kuljettajaa avustavia järjestelmiä sekä täysin uusi viihdejärjestelmä. Ford on päivittänyt tiuhaan tahtiin vuonna 2012 markkinoille tuotua jo seitsemännen sukupolven Transit mallistoaan. Pari vuotta takaperin Transit perhettä kasvatettiin AWD-mallilla ja viime vuonna 2,2 litrainen moottori sai väistyä uuden, Euro 6 -päästötasolle yltävän 2,0 litraisenFord EcoBlue -moottorin tieltä.

Uusi, 6-vaihteinen ja sähköisesti ohjattu, pehmeästi ja nopeasti vaihteita vaihtava SelectShift -automaatti on tarjolla Transit mallistossa 130 hv ja 170 hv ja Transit Custom mallistossa 105 hv, 130 hv ja 170 hv -tehoisten moottorien yhteyteen. Edistyksellisen anturitekniikan avuin vaihteisto havaitsee, jos ajoneuvo on jyrkässä ylämäessä tai kantaa raskasta kuormaa ja säätää vaihdot mahdollisimman tehokkaiksi. Automaattivaihteiston yhteydessä vakiovarusteisiin kuuluu Auto-Start-Stop -järjestelmä. Transitin polttoaineenkulutuksen kerrotaan olevan parhaimmillaan 10 % edeltävää 2,2 litraista moottoria matalampi.

Lisäksi huoltokustannukset ovat alemmat, sillä määräaikaishuoltoväli on nyt 50 000 km asemasta 60 000 km.

Turvaa tienpäällä

Vaihteiston lisäksi Transit- ja Transit Custom -malleihin on tarjolla joukko uusia kuljettajaa avustavia turvallisuusvarusteita. Näitä ovat esimerkiksi jalankulkijat huomaava Pre-Collision Assist -törmäyksenestoavustin sekä sivutuulen vakautus (Side Wind Stabilisation) - uusi järjestelmä, joka käyttää jarruja auton toisella puolella vähentämään yhtäkkisen sivutuulenpuuskan vaikutusta. Tehokkaimmassa eli 170 hv moottorissa riittää puhtia ison Transitin vaivattomaan viemiseen. Ja epäilemättä myös perävaunun, joskaan emme sitä vaihtoehtoa tällä kertaa kokeilleet. 6-portaisen vaihteiston toiminta on sujuvaa ja loogista sekä maantiellä että taajamassa. Transitin jousitus ja ajettavuus on kokonaisuutena arvioituna erinomaisella tasolla.

Rahalle vastinetta

SelectShift-vaihteistolla kuljettaja voi myös vaihtaa vaihteita manuaalisesti vaihdevivun painikkeista. Lisähinnasta tarjottavassa SYNC 3 -viihdejärjestelmässä on uudelleen suunniteltu kosketusnäyttö sekä suuremmat ja helppokäyttöisemmät näppäimet. SYNC 3 on täysin yhteensopiva Apple CarPlay- ja Android Auto™ -käyttöliittymien kanssa. Koeajossa puhelimeen asennettu Spotify-palvelu toimi moitteetta.

Ford Transitin menestyksen peruspilareita ovat kilpailukykyisen hinnoittelun ohella aktiivinen, koko maan kattava, jälleenmyynti ja huoltoverkosto. Maahantuojan Transit hinnaston syvempi tarkastelu paljastaa automaattivaihteistolla varustettujen mallien verollisten hintapyyntien alkavan reilusta 40 000

Koeajetun Ford Transitin rahtiosaston vanerointi on Assistorin käsialaa. Muovipintainen lattia on valmistajan jäljiltä.

eurosta. Nyt koeajetun L3H2 -korisen auton verollinen hintapyynti on perusvarusteilla noin 44 000 euroa ja kattavien lisävarusteiden kanssa aika tarkkaan 50 500 euroa. Koeajon perusteel-

la Transit on erinomainen ajettava ja sopii hyvin useimpiin ajoneuvotyypille ominaisiin työtehtäviin. Ja antaa hyvän vastineen hintapyynnille.


METSÄALAN AMMATTILEHTI Movano Van alkaen

34 113 € 42 282 € 41 980 € Movano umpikori 3,5 t

Movano umpikori 4,5 t

MOVANO-MALLISTOSSA VALITTAVANASI: • paketti- tai kuorma-auto • etu- tai takaveto • vetopaino 2 500–3 500 kg • tavaratilalle neljä pituutta ja kolme korkeutta: - tilavuus 8,0–20,0 m3 - pituus 2,58–4,58 m

Movano saatavna nyt myös 6-vaihteisena ECT-automaattina, teho 125 kW / 170 hv, vääntö 380 Nm

OPEL MOVANO

RATKAISU KAIKKIIN KULJETUKSIIN Opel Movano on ammattilaisen valinta. Kaikenlaisiin kuljetuksiin muuntuva Movano on älykkäästi muotoiltu, erittäin taloudellinen ja vähäpäästöinen. Movanon BiTurbo-moottorit tarjoavat jopa 170 hv:n tehon ja 380 Nm:n väännön joustavaan ajoon raskaillakin kuormilla. Opel tavara-autojen 4 vuoden tai 120 000 km tehdastakuu on vahva viesti Opel tavara-autojen korkeasta laadusta, jonka ansiosta voit huoletta keskittyä omaan liiketoimintaasi. Lue lisää Opel.fi.

Movano Van yhdistetty polttoaineen kulutus 6,9–8,4 l/100 km, CO2-päästöt 183–222 g/km. Movano Van kokonaishinta 34 112,70 € (autoveroton hinta 29 590 €, autovero CO2-päästöllä 194 g/km 3 922,70 €, toimituskulut 600 €). Movano umpikori yhdistetty polttoaineen kulutus 7,2–8,0 l/100 km, CO2-päästöt 192–212 g/km. Movano umpikori kokonaishinta 42 682,00 € (autoveroton hinta 37 840,00 €, autovero CO2päästöllä 192 g/km 4 842,00 €, toimituskulut 600 €). Kuvan autot erikoisvarustein. ESPOO LänsiAuto · FORSSA Delta Auto · HELSINKI LänsiAuto · HYVINKÄÄ LänsiAuto · HÄMEENLINNA LänsiAuto · IISALMI Autotalo Hartikainen · JOENSUU Timosen Auto · JYVÄSKYLÄ Veljekset Laakkonen JÄRVENPÄÄ Mäkelän Auto · KAJAANI Autotalo Hartikainen · KEMI Aine Kemi · KOKKOLA Käyttöauto · KOTKA Vauhti-Vaunu · KOUVOLA Veljekset Laakkonen · KUOPIO J. Rinta-Jouppi · LAHTI LänsiAuto LAPPEENRANTA Auto-Suni · Vauhti-Vaunu · LOHJA PP-auto · MAARIANHAMINA Mariehamns Bilhall · MIKKELI Vauhti-Vaunu · OULU Rinta-Joupin Autoliike · PORI AutoPalin · PORVOO Auto-Open · RAUMA AutoPalin · ROVANIEMI Rinta-Joupin Autoliike · SALO PP-auto · SASTAMALA Levorannan Autoliike · SAVONLINNA Vauhti-Vaunu · SEINÄJOKI J. Rinta-Jouppi · TAMPERE Autosalpa · Metroauto · TURKU LänsiAuto VAASA Autoliike Lähdemäki · VANTAA LänsiAuto · VARKAUS Veljekset Laakkonen · YLIVIESKA Rinta-Joupin Autoliike · opel.fi


60 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI Koeajetun auton varustusta oli täydennetty tehokkailla Lazer LED-lisäpitkillä sekä peräpäähän kattolinjaan viedyillä työvaloilla, joita pystyi hyödyntämään myös peruutettaessa.

Ostaisinko?

Iveco Daily Euro 6 -mallit tunnistaa uudesta etusäleiköstä. Automaattivaihteisessa maskissa on kolme kromipienaa, manuaalin maski on kokomusta.

Iveco Daily 35S14A8 V E6 (9 m3)

Aina vaan paranee I

veco uudisti kevyesti Daily -mallistoaan. Euro 6 -päivitetyn Dailyn erottaa parhaiten uudesta etumaskista.

Iveco Daily pakettiautomalliston juuret löytyvät jo lähes 40 vuoden takaa. Mallin hyvän myyntimenestyksen takana on laaja, asiakkaiden tarpeisiin mukautuva mallisto ja luotettava tekniikka. Dailyt ovat alusta alkaen rakentuneet klassisen tikapuurungon ja takavedon varaan. Sittemmin mallistoa on täydennetty nelivetomalleilla. Tuore, viime vuoden puolella esitelty

Euro 6 -päästötason Daily -mallisto perustuu vuonna 2014 esiteltyyn, täydellisesti uudistettuun, kolmannen sukupolven Dailyyn. Merkittävimmät uudistukset kohdistettiin akseliväliin, jousitukseen, ohjaamoon sekä keulan muotoiluun. Samalla moottorit ja voimansiirto uudistettiin ja valinnaisvarusteiden puolelle tuotiin tarjolle 8-vaihteinen momentinmuuntimella varustettu automaattivaihteisto.

Maltillisesti päivitetty

Dailyn Euro 6 -malleissa pakokaasupäästöjä puhdistetaan urealiuosta hyödyntävän jälkikä-

sittelylaitteiston voimin. Automaattivaihteistoa tarjotaan jatkossa myös 136-heppaisen myllyn yhteyteen. Sisustan puolella uusittiin väriteemoja ja istuimien verhoilumateriaaleja sekä esiteltiin pakettiautokäyttöön räätälöidyt liitettävyyspalvelut. Lisävarusteiden puolelle saatettiin nahkapäällysteinen ohjauspyörä ja kangasverhoillut niskatuet. Automaattivaihteiset mallit tunnistaa jatkossa sinimustasta sisustasta ja krominkiiltoisesta etumaskista. Rahtitilaan vietiin LED-valaistus.

Laaja mallisto

Umpipakettiautoa on tarjolla viitenä eri sisäpituutena (2,6 m - 5,1 m), kolmella eri akselivälillä (3,0 m - 4,1 m) ja sisäkorkeudella (1,54 m - 2,1 m). Tavaratilavaihtoehtoja on yhdeksän 7,3 kuutiosta aina 19,6 kuutioon asti. Kokonaispainot alkavat 3,3 ja päättyvät tasan 7-tonniin. Konepuolella on tarjolla 2,3 ja 3,0 litran rivinelikot teholuokissa 116 - 205 hevosvoimaa. Vakiovaihteistona on 6-vaihteinen manuaali; 8 -lovinen automaatti on tarjolla lisähinnasta.

hyvän tuntuman kautta linjan. Runkorakenteen ja takavedon ansiosta Dailyn kääntyvyys on luokkansa kärkeä. Jousitus ottaa tienpinnan epätasaisuudet jämäkästi vastaan kuormalla tai ilman. Moottori ja vaihteisto pelaavat hyvin yhteen. Kone vetää tehokkaasti läpi koko kierrosalueen. Ivecon automaattivaihteiston yhteydessä lanseeraaman PWR eli vaihteiston teho-ohjelman ansiosta etenemistahti säilyy ripeänä raskailla kuormilla sekä perävaunua vedettäessä. Kärryn massa voi olla jopa 3500 kg.

Uudet, joskin maltilliset päivitykset tarjoavat pienen piristyksen. Suomalaisittain tärkein uudistus on automaatin liittäminen meillä suositun 146 hv koneen yhteyteen. Kattava korikoko- ja varustevaihtoehtotarjonta sekä 8-vaihteinen automaattivaihteisto yhdistettynä hyvään ajettavuuteen, kilpailukykyiseen hinnoitteluun ja laaja-alaisiin Elements -huoltopalvelupaketteihin ovat oivallisia houkuttimia asiakashankinnassa. Iveco Daily malliston hinnat alkavat 35.646,10 eurosta (sis. Alv 24% ja autoveron 4.276,10 eur). Koeajetun Daily 35S14A8 V mallin hinta varusteineen on 43.068,87 euroa (sis. Alv 24 % ja autoveroa 4.960,87 eur). TEKNISET TIEDOT Moottori FPT 2,3 l E6 R4 Iskutilavuus 2287 cm3 Teho 100 kW(136 hv) Vääntö 350 Nm / 1500 r/min CO2 197 g/km Pituus 5560 mm Akseliväli 3520 mm Kok. paino 3500 kg

Konepuolella on tarjolla 2,3 ja 3,0 litran Euro 6 rivinelikot teholuokissa 116 - 205 hevosvoimaa.

Dailyn ohjaamoon astuessa eron entiseen huomaa nopeasti. Kojelauta ja istuimet ovat saaneet hillityn sini-mustan värityksen.

Ajossa miellyttävä

Nyt koeajettavan 9 m3 Dailyn akseliväli on 3,52 m ja kokonaispaino 3500 kg. Kantavuudeksi jää noin 1300 kg. Voimanlähteenä on 8-portaisen Hi-Matic automaattivaihteiston kanssa uutena vaihtoehtona tarjottava 136 hv / 350 Nm suoritusarvoihin yltävä 2,3 litran yhteispaineruiskutusdiesel. Jo koeajon ensimetrit paljastavat että Euro 6 -tekniikkaan siirtymisen myötä sisämelun taso on laskenut entisestään. Ajettavuutta leimaa helppous ja vaivattomuus. Ohjaus on tarkka ja keskittää asiallisesti, tarjoten

Dailyn rahtiosaston tilavuudeksi ilmoitetaan 9 m3. Sisäkorkeus on parhaimmillaan noin 154 cm, leveys 180 cm ja pituus 310 cm. Pyöräkotelon väli on noin 130 senttimetriä, joten rakennuslevyjen kuljettaminen ei tuota tuskaa. Lastauskorkeus on takana 68 cm ja sivuoven kohdalla 63 cm. Vaneriverhoilu ja on lattiaa lukuun ottamatta Verhoomo Sorsan käsialaa. LED-valot ovat hyvä ja kaivattu uudistus.


METSÄALAN AMMATTILEHTI


METSÄALAN AMMATTILEHTI

LUOKKANSA TEHOKKAIN Z-NOSTURI

LOGLIFT 140Z JA 150Z Uuden nosturisarjan suorituskyky, turvallisuus ja käyttömukavuus sekä 14-15 tonnimetrin nostokapasiteetti on tehty vastaamaan tarpeitasi. Nosturiin on saatavilla monipuoliset ohjausjärjestelmät joiden ansiosta nosturia on helppo ja kevyt ohjata. Uusissa Z-malleissa on SafetyPlusTM-järjestelmä sekä letkuja suojaava HPL-riipuke. Edistyksellinen ja ympäristöystävällinen nDuranceTM -maalausprosessi takaa markkinoiden parhaan korroosionkestävyyden. Oikealla nosturivalinnalla pystyt vaikuttamaan merkittävästi kokonaiskustannuksiin. LOGLIFT 140Z ja 150Z-malleille myönnetään kolmen vuoden runkotakuu sekä laajan huolto- ja varaosaverkostomme tuki. Kun etsit nosturia joka on kestävä ja luotettava ajaa ota meihin yhteyttä. Myynti: Richard Sillman, Uusimaa, Päijät-Häme, Ahvenanmaa, puh. 040 642 9333 Hannu Iivanainen, Itä-, Kaakkois-, ja Keski-Suomi, puh. 0400 377 837 Mika Kalliosaari, Pohjanmaa, Pohjois-Suomi, puh. 040 670 7885 Janna Wolin, Varsinais-Suomi, Satakunta, Pirkanmaa, puh. 040 706 7022

hiab.com


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 63

Canada North Resources Expo 2017

Oli mantere mikä tahansa, niin tukkiauton tulee olla näyttävä. Tässä päällerakennevalmistajien osastolta bongattu Western Star 406 8X6.

K

anadan länsirannikolla Brittiläisessä Kolumbiassa järjes- tettiin toukokuun lopulla metsäalan Canada North Resources Expo 2017 -messutapahtuma. Tapahtuma painottui vahvasti puunkorjuuketjun eri osa-alueisiin, mukaan lukien ajoneuvot, perävaunut ja metsäkoneet sekä niiden työlaitteet. Näytteilleasettajien mukaan tapahtuman koko on hieman pienentynyt huippuvuosista. Se näkyi etenkin puuteollisuusyritysten poissaolona. Tapahtumassa ilahdutti skandinaavisten tuotemerkkien vahva edustus. Laajalla näyttelyauleella olivat esillä mm. Hiab, Kalmar, Komatsu Forest, Exte, Wille ja Avant.

Puutavaranosturit puhuttivat

Autoon asennettavat puunosturin ja kahmarin yhdistelmät, joita paikalliset kutsuvat mm. self loader tai picker -nimillä, alkavat vuosien tauon jälkeen saavuttaa suosiota Brittiläisessä Kolumbiassa. Nopea katsaus paljastaa paikallisten suosimat Serco- ja Vanguard -jenkkinosturit selvästi eurooppalaisia vastineitaan järeärakentesimmiksi. Kanadalaisille ja USA:n puolelta mm. Alaskasta sekä Washingtonin osavaltioista paikalle saapuneille näyttelyvieraille avautui hyvät mahdollisuudet tutustua lähietäisyydeltä eurooppalaisiin laatunostureihin, joilla voi yltää samankaltaisiin nostotehoihin ja kestävyyteen, kuin uuden mantereen valmisteilla. Cargotecin Loglift-, Hiab- ja

Magnum perävaunu varustettuna Exte ES12 pankoilla.

Multilift -nostinmallistot olivat tapahtumassa vahvasti edustettuina Falcon Equipment Ltd:n näyttävällä osastolla. Logliftin pitkänpuun kuormaukseen sopivan 24 tonnimetrin Loglift 251S kuormaimen keveys ja hyvä suorituskyky sekä täsmällinen ohjaus herätti laajaa kiinnostusta messukansassa. Hiab tuotteista paikalla oli HIAB XS 377, HIAB X-CLX 148 ja MULTILIFT sekä kansaivälistä huomiota saavuttanut HiVision -nosturi, tosin tällä kertaa simulaattoriversiona. Hyötyautot ja perävaunuvalmistajat sekä muut kuljetusratkaisutarjoajat olivat varsin vahvasti edustettuina näyttelyssä. Kanadassa puutavara kuljetetaan pääosin täysimittaisena (treelength) Eurooppalaisittain mittavalmiiksi (cut-to-length) pätkityn puutavaran kuljetukset ovat vahvassa kasvussa ja niitä näkee tien päällä yhä enenevissä määrin. Puuteollisuus on Kanadassa merkittävässä roolissa. Maassa toteutettavat puunkorjuun toimintamallit poikkeavat maastosta ja puuvarannoista johtuen usein hyvinkin paljon. Eron huomaa korjuu- ja kuljetuskalustosta jota on tarjolla laidasta laitaan useina erilaisina vaihtoehtoina.

Amerikkalainen Serco 230 puutavaranostin on tyypillinen Kanadassa käytettävä nostin. Sen nostokapasiteetiksi ilmoitetaan kolmen metrin etäisyydellä 23 000 lbs eli noin 10 500 kg. Kuormattuna ajettaessa nosturi on katon yli käännettynä.

Weldco-Beales Manufacturingin uusi HCL-kahmari, jonka leukojen avautuma on yli 3 metriä.

Loglift 251S nostin on merkittävästi paikallisia nostimia kevyempi ja sirompi, yltäen kuitenkin samoihin nostotehoihin. Takana olevaan Ford -alustaan kiinnitetty Hiab XS 377 Duo on 33 tm. nostin. Eurooppalainen nostolaiteosaaminen herätti näyttelyssä suurta mielenkiintoa.

Uuden Komatsu 895 ajokoneen renkaina oli suomalaiset Nokian Forest King F2 -renkaat.

Kanadalainen perävaunuvalmistaja Peerless tarjoaa tehokkaat ratkaisut pitkän puun kuljetuksiin.

Tigercatin uusi kaatosaha treelenght -urakointiin.


64 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Puunkuormaajamestari 2017 kevään alkukilpailut kisattu - syksyllä jatketaan

P

uunkuormaajamestari 2017 kilpailu on lähtenyt vauhdilla matkaan ja kevään alkukilpailut keräsivät haastavista keleistä huolimatta 565 osallistujaa joten 1000 osallistujan tavoite täyttynee jälleen kerran. Tämä kertoo perinteisen jo 32. kerran peräkkäin järjestettävän kilpailun vankasta suosiosta alan ammattilaisten keskuudessa.

Tänä vuonna alkukilpailut järjestetään kahdessa osassa, keväällä 6.4.-11.5. ja syksyllä 28.8.-15.9. yhteensä 20 paikkakunnalla eri puolilla Suomea. Finaali kisataan Tuurissa lauantaina 30.9. missä selviää kuka on valtakunnan kovin nosturivirtuoosi vuosimallia 2017. Vielä ehdit mukaan syksyn alkukilpailuihin ja sitä kautta vaikka mestariksi saakka!

Puunkuormaajamestari 2017 -kilpailukiertueella haetaan maan kovinta nosturinkäyttäjää jo 32. kerran peräkkäin.

Kiertueella pääsee kokeilemaan HiVision järjestelmällä ohjattavaa Loglift nosturia ja Tuurin finaalissa käydään myös kutsukisa tällä uudella teknologialla.

Kevään alkukilpailut keräsivät haastavista keleistä huolimatta 565 osallistujaa eli tuhannen tahtia mennään jälleen kerran. Tampereen startissa Mörinöillä paistoi onneksi aurinkokin.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KEVÄT - alkukilpailuiden voittajat: Tampere 6.-7.4. Rytkönen Riku

Tampere

07:15

Pori 19.4. Rajainmäki Tomi

Kullaa

06:20

Rauma 20.4. Virtanen Mauri

Riihikoski

07:35

Läyliäinen

06:13

Kärkölä

07:03

Forssa 21.4. Nieminen Anssi Lahti 24.4. Koskela Kimmo Kotka 25.4. Aho Harri

KULJETUS 65

Rönkkönen Samuli aika 05:24

Kevät I

Kananen Arvo aika 05:33

Kevät II

Varkoi Petri aika 05:34

Kevät III

Anjalankoski 06:29

Lappeenranta 26.-27.4. Silvo Jyri Ruokolahti

06:40

Joensuu 3.-4.5. Kananen Arvo

Joensuu

05:33

Iisalmi 8.5. Pihlakari Akseli

Viitasaari

05:54

Kuopio 9.5. Varkoi Petri

Siilinjärvi

05:34

Savonlinna 10.5. Rönkkönen Samuli Enonkoski

05:24

Mikkeli 11.5. Heinonen Kari

05:55

Mikkeli

Valitse alansa ykkönen –

SKF keskusvoitelu

SYKSY - alkukilpailut jatkuvat seuraavasti: Kajaani 28.-29.8. Kuusamo 30.8. Rovaniemi 31.8.-1.9. Oulu 5.-6.9. Nivala 7.9. Pietarsaari 8.9. Seinäjoki 13.9. Jyväskylä 14.-15.9. Finaalissa Tuurissa lauantaina 30.9.

Lisätietoja 020 7400 800 www.skf.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

66 KULJETUS

Ensimmäiselle suomalaiselle asiakkaalle HiVision -järjestelmällä varustettu LOGLIFT -puutavaranosturi TM

C

malla se tukee aloittamaamme Farmi -toimintamallia, jolla parannamme opiskelijoidemme tehokkuutta ja tuottavuutta ammatissaan, kertoo Karl-Erik Hasa Savon ammatti- ja aikuisopistosta.

argoteciin kuuluva Hiab, Volvo Trucks sekä Suomen Kulje- tus ja Logistiikka SKAL ry käynnistivät 6. huhtikuuta vuoden 2017 Puunkuormaajamestarikiertueen Tampereella. Samassa yhteydessä julkistettiin myös, että Savon ammatti- ja aikuisopisto on ensimmäinen suomalainen asiakas, jolle toimitetaan kesäkuussa HiVisionTM -ohjausjärjestelmällä varustettu LOGLIFT -puutavaranosturi.

- Olemme erittäin tyytyväisiä, että HiVision-järjestelmällä varustettu puutavaranosturi kiinnostaa myös oppilaitoksia. Opiskelijat pääsevät jo uransa alkuvaiheessa tutustumaan uudenlaiseen tapaan käsitellä puuta. Kokonaisuuteen kuuluu myös HiVision -simulaattori, jonka avulla uuden teknologian oppimista voidaan entisestään tehostaa. Uskomme, että ainutlaatuinen HiVision -innovaatiomme lisää kiinnostusta puunkuljetusalaa kohtaan, toteaa Hiabin

HiVision mukana Puunkuormaajamestari 2017 kiertueella

Ylä-Savon ammattiopiston Jari Kaarakainen (vas.), Savon ammatti- ja aikuisopiston Timo Kesseli ja Hiabin myyntipäällikkö Jani Koskinen esittelivät HiVision -järjestelmää Puunkuormaajakiertueella Tampereella.

tuotemyyntipäällikkö Henri Kitula.

- Olemme erittäin tyytyväisiä, että HiVision -järjestelmällä varustettu puutavaranosturi kiinnostaa myös oppilaitoksia. Opiskelijat pääsevät jo uransa alkuvaiheessa tutustumaan uudenlaiseen tapaan käsitellä puuta, sanoo Hiabin tuotemyyntipäällikkö Henri Kitula.

Alalle tarvitaan uusia tekijöitä

Savon ammatti- ja aikuisopisto ja Ylä-Savon ammattiopisto ovat kehittämässä uusia oppimisympäristöjä metsäkone- ja puunkuljetusaloille. Yhteisessä hankkeessa on tavoitteena turvata maakunnan puunjalostusteollisuuden kasvavaa raakapuun tarvetta ja osaavan henkilöstön saantia maakunnan metsäkoneja kuljetusyrittäjille sekä luoda uutta yrittäjyyttä aloille. HiVision -järjestelmällä varustettu puutavaranosturi ja simulaattori päätettiin hankkia, jotta opiskelijoiden osaamista voidaan kehittää mahdollisimman monipuolisesti alusta alkaen. - Tehokas puuhuolto tarvitsee koko ajan uusia metsäkonetyön ja puutavarakuljetuksen ammattilaisia. Siksi myös alan koulutuksen on oltava ajan hermolla

ja pystyttävä vastaamaan yhä vaativampiin työelämän haasteisiin. HiVision -järjestelmällä varustettu puutavaranosturi lisää opiskelun mielekkyyttä, kun voimme antaa nykyaikaista opetusta opiskelijoillemme. Sa-

HiVision on näkyvästi esillä Puunkuormaajamestari 2017 -kiertueella. Perinteinen tapahtuma kokee myös muita uudistuksia ja näihin lukeutuu myös oppilaitosten mukaan tuleminen kiertueelle. - Tapahtuma kerää vuosittain yhteen todella merkittävän määrän puutavarakuljetusalan ammattilaisia. Toivomme, että tänä vuonna saamme mukaan myös entistä enemmän kuljetusalalle suuntaavia nuoria. Pidämme tätä erittäin toivottavana ja tärkeänä suuntauksena koko puutavarakuljetusalan kannalta, Henri Kitula toteaa. Alkukilpailupaikkakunnilla pääsee kokeilemaan kuormantekoa HiVision -järjestelmällä ja syyskuussa Tuurin finaalissa on luvassa perinteisen loppukilpailun lisäksi HiVision -kutsukilpailu.

Maailman ensimmäinen HiVision -järjestelmällä varustettu LOGLIFT -puutavaranosturi toimitettiin ruotsalaiselle Ackestens Åkeri AB:lle maaliskuussa 2017. Kevään aikana Hiabin HiVision-toimitukset jatkuvat Eurooppaan ja Japaniin; Suomeen HiVision saadaan kesäkuussa.

TULOKSENTEON TYÖKALUJA

T HIGH

T

K

Palveluverkosto 28 toimipisteessä kautta maan. Olemme myös Facebookissa! renault-trucks.fi

C

D

Instagram: renaulttruckssuomi

D

Master


METSÄALAN AMMATTILEHTI

TAMTRON TIMBER WIRELESS

-PUUTAVARANOSTURIVAAKA

LANGATONTA TARKKUUTTA ⊲

Erinomainen tarkkuus, noin 1 % normaalissa käytössä

Luotettavat mittaustulokset, joihin lämpötila ja kuormaustapa vaikuttavat langattoman ratkaisun ansiosta häviävän vähän

Häiriötöntä työskentelyä helposti vaihdettavien paristojen ja jopa kaksi kuukautta kestävän akun myötä

USB-tiedonsiirto metsäyhtiöiden tietojärjestelmiin XML-muodossa

KYSY LISÄÄ! Puh. 03 3143 5000 | weighing@tamtron.fi | www.tamtron.fi


68 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

oden u v 0 Yli 3 uksella! kokem


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Scanialta tehdasvalmis apurunko puutavaraja sora-autoihin

Scania Superstructuren kevyet ja kestävät teräsapurungot sopivat modulaarisen rakenteen ansiosta eri akseliväleillä ja eri vetotavoilla varustettuihin autoihin.

S

cania Suomi Oy:n erillinen päällirakenneyksikkö, Scania Superstructure on suunnitellut ja kehittänyt kokonaan oman apurunkorakenteen raskaisiin puutavara- ja sora-autoihin. Scania Superstructuren omaa suunnittelua ja valmistetta olevat kevyet ja kestävät teräsapurungot sopivat modulaarisen rakenteen ansiosta eri akseliväleillä ja eri vetotavoilla varustettuihin autoihin. Apurungot kootaan erillisessä kokoonpano-jigissä, jolloin vältetään mahdollisia vaurioita alustassa päällirakenteen rakentamisen aikana. Jigin ansiosta apurunko voidaan koota valmiiksi ennen alustan saapumista. Scanian mukaan modulaari-

sen rakenteen ansiosta myös mahdolliset kolarivauriokorjaukset ovat entistä nopeammin ja helpommin toteuttavissa.

Loppuun vietyä viimeistelyä

Kaikki apurungon osat pintakäsitellään ja maalataan ennen asennusta, joten laadultaan ja takuiltaan se on täyttä Scania -laatua. Apurungon kokoaminen ja asennus käy valmistajan mukaan helposti ja nopeasti. Sora-autoihin tarkoitettu apurunkopaketti on mahdollista tilata myös täysin asennusvalmiina, hydrauliikalla ja kipillä varustettuna. Kaikki apurunkoihin tarvittavat huoltoja varaosat ovat saatavilla Scania Suomen huolto- ja korjaamoverkoston kautta.

Kaikki apurungon osat pintakäsitellään ja maalataan ennen asennusta, joten laadultaan ja takuiltaan se on täyttä Scania -laatua.

KULJETUS 69


METSÄALAN AMMATTILEHTI

70 KULJETUS

www.porokka.fi

JP:LTÄ SALPAKADULTA JOENSUUSTA!

SCANIA R124 GB 6x2 HAKEYHDISTELMÄ YHTEISHINTAAN SCANIA R124 GB 6x2 Hakekontti LIPE 50m3 Hinta:

-03 12.500€

VOLVO FH16 700 -12 Exte alupankot, mahdollisuus myös myydä yhdessä nosturin ja pv:n kanssa Hinta: 39.500€

17.500€ Hiabin pitkäaikainen asiakas Ackestens Åkeri AB valitsi uuteen Scania-kuorma-autoonsa HiVision-järjestelmällä varustetun LOGLIFT-puutavaranosturin.

HAKEPERÄVAUNU Hinta:

VOLVO FH13 Alucar pankot, nosturi ei sisälly hintaan Hinta:

8.000€

-07 17.500€

Hiabin ensimmäinen HiVisionTM -järjestelmällä varustettu LOGLIFT -puutavaranosturi toimitettiin asiakkaalle

C VOLVO FH16 -06 Nosturi Kesla F2012 vm.-12 myydään erikseen Hinta: 15.200€

VOLVO FL12 Volvo tienhoitovarustuksella Hinta:

SISU E14M 8x2 Kasettiperävaunu, pv. kats. 2017 Hinta:

JYKI 5-aks. puutavaraperävaunu 8 kpl Alucar alumiinipankkoja Hinta:

-97 18.000€

SLP 4-aks. puutavaraperävaunu Alucar pankot 6 kpl, siisti ja kevyt kärry Hinta:

KESLA FORESTERI 2010 T Hyväkuntoinen avonosturi Hinta:

-08 14.500€

-09 16.500€

-98 9.800€

-03 26.800€

MST 5-aks. puutavaraperävaunu -01 8 kpl Terminator XXL pankkoja, kats. 2017 Hinta: 29.000€

KESLA FORESTERI 2012 T Täysin kunnostettu, jatke peruskorjattu Hinta:

argoteciin kuuluva Hiab on toimittanut maaliskuussa 2017 ensimmäisen kamerateknologiaan perustuvalla HiVisionTM-ohjausjärjestelmällä varustetun LOGLIFT-puutavaranosturin asiakkaalleen Ruotsissa.

HiVision siirtää nosturin ohjaustoiminnon kuorma-auton ohjaamoon. Järjestelmässä on puutavaranosturin pylvääseen kiinnitettynä neljä kameraa, jotka tarjoavat käyttäjälle realistisen 270 asteen näkymän. Näin nosturin käyttäjä voi nähdä koko työalueen ja käyttää nosturia virtuaalilasien avulla kuorma-auton ohjaamosta. Hiabin pitkäaikainen asiakas Ackestens Åkeri AB valitsi uuteen Scania-kuorma-autoonsa HiVision-järjestelmällä varustetun LOGLIFT-puutavaranosturin. - Olemme aina innolla kokeilleet uusia asioita liiketoiminnassamme. Olimme toimialamme ensimmäisiä yrityksiä, joka osti ohjaamolla varustetun puutavaranosturin 1990-luvulla. Kun näimme HiVisionin viime vuonna ja kokeilimme sitä, meille oli itsestään selvää, että tämä innovatiivinen ratkaisu on meitä varten.

Yrityksessä kanssani työskentelevät poikani halusivat myös hankkia uuden sukupolven puutavaranosturin, sanoo yhtiön perustanut ja sen omistava Johan Ackesten. Syitä siihen, miksi Ackestens Åkeri päätyi ostamaan HiVision-järjestelmällä varustetun LOGLIFT -puutavaranosturin, olivat turvallisuus, ergonomia ja parempi kustannustehokkuus. - Nosturin ohjaamoon kiipeäminen voi etenkin vaikeissa sääoloissa olla vaarallista. Enää siihen ei ole tarvetta. Lisäksi metsäteollisuuden asiakkaamme arvostavat sitä, että kun säästämme ohjaamon painossa, pystymme lastaamaan enemmän puutavaraa, Ackestens sanoo. - Olemme todella tyytyväisiä, että asiakkaat ovat olleet kiinnostuneita ja osoittaneet luottamusta HiVision-ohjausjärjestelmää kohtaan. Läheinen yhteistyömme jatkuu, sillä asiakkaan näkemys on avainasemassa jatkokehityksen kannalta, toteaa LOGLIFT/JONSERED -puutavaranostureiden myyntipäällikkö Martin Klyver. Kevään aikana Hiabin HiVision-toimitukset jatkuvat Eurooppaan ja Japaniin.

-12 36.500€

POROKKA INVEST OY OSTAA, MYY & VÄLITTÄÄ. PALJON LISÄÄ KÄYTETTYJÄ LAITTEITA - MYÖS NOSTUREIDEN PURKUOSAT. Kysy myös rahoitusta ja muita ehtoja. Yli 35 vuoden kokemuksella raskaan sarjan kauppaa koko puualan parhaaksi!

Salpakatu 12, 80100 Joensuu Jouni Porokka 0500 373 473 jouni@porokka.fi www.porokka.fi

Terminator XXL CE pankkoteräs on SSAB Weathering 960 Patina

P

atina estää teräksen hapettumisen ja siten pienentää ylläpitokustan- nuksia merkittävästi.

Jos suojakerros tai maalipinta vaurioituu, vauriokohtaan muodostuu uusi pati-

na suojaamaan terästä. Käyttäjälle tämä tarkoittaa suuria säästöjä tuotteiden elinkaaren aikana. Terminator XXL CE pankkomallisto on valmistettu tästä patinoituvasta ja pohjolan arvokkaimmasta teräslaadusta.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 71

Mullistava keksintö puutavarakouran ja harvesteripään hallintaan

F

LOWLINK -jarruriipuke tekee hakkuutyöstä, puiden lastaamisesta sekä muusta materiaalin käsittelystä huomattavasti nopeampaa ja tehokkaampaa. Riipuke vähentää myös varusterikkoja ja parantaa turvallisuutta erittäin kustannustehokkaasti. Tämän yksinkertaisen älykkään ratkaisun avulla kaikista kuljettajista kuoriutuu huipputason kuormaajia, ja kokeneistakin ammattilaisista tulee entistäkin tehokkaampia.

Innovatiivista FLOWLINK -jarruriipuketta voidaan käyttää esimerkiksi metsäkoneissa ja puutavara-autoissa nosturin puomin ja pyörittäjän väliin asennettuna kaksisuuntaisena hydraulisesti toimivana tehokkaasti jarruttavana riipukkeena. - FLOWLINK -innovaatiolla puun käsittely nopeutuu merkittävästi. Noin 10 minuutin aikasäästö puutavara-auton kuorman purkamisessa ja lastaamisessa tehostaa työtä vuoden aikana yli 15 henkilötyöpäivällä (10 minuutin säästö per yksi yhdistetty purku/lastaussuoritus, 3 yhdistettyä purku/lastauskokonaisuutta per päivä, 250 työpäivää) tai mahdollistaa satojen lisäkuormien teon vuositasolla. Jos harvesterin kuljettaja taas korjaa harvennushakkuilla yhdessä

työvuorossa 100-150 runkoa enemmän, runkoja kertyy vuodessa jopa 20-30.000 enemmän, laskee Vallius Forestry Ltd:n toimitusjohtaja Klaus Huhtala. FLOWLINK ei edellytä tietokoneohjattua ja kallista järjestelmää. FLOWLINK on yksinkertainen ja siksi varmatoiminen viisaan rakenteen ansiosta se myös kestää kulutusta erittäin hyvin. - FLOWLINK -jarrupalat eivät kulu vaihtokuntoon saman tien. Kitkapinnat on sijoitettu jarruriipukkeen rungon ulkokehälle, ei keskelle kuten perinteisissä malleissa. Pinnat ovat aina erillään toisistaan, kun hydraulipainetta ei tarvita. Näin palat eivät kulu turhaan. Väitämme, että isäntälinjan laitteissa jarrupalat kestävät oikein säädettynä kymmeniä vuosia ja että ammattikäytössä kestävyysero FLOWLINK-ratkaisun eduksi on merkittävä. Ja lisäetuna sekä jarrupalat että niiden leveys ovat helposti vaihdettavissa. FLOWLINK -ratkaisussa kuljettajalla on kolme eri vaihtoehtoa. Kouran liike voi olla täysin vapaa, osittain hidastettu tai täydellä voimalla jäykistetty. Kun kouran liike on hallinnassa, vähentyvät myös letkurikot ja osumat puutavarapankkoihin. - Pitää muistaa, että puomin päässä heiluva koura on aina turvallisuusriski omaisuudelle ja henkilöille. Metsätöissä, etenkin

FLOWLINK -innovaatiolla puun käsittely nopeutuu ja tehostuu merkittävästi.

harvennuksilla, puomin päässä liikkuva työlaite voi turhaan vahingoittaa pystyyn jääviä puita. FLOWLINK parantaa tehokkuu-

den lisäksi myös työmaan turvallisuutta, ilmoittaa Huhtala. Korkean laadun ansiosta FLOWLINK -tuotteilla on yh-

den vuoden takuu. Suomessa valmistetuissa FLOWLINK -riipukkeissa käytetään vain ammattikäyttöön sopivia osia ja niiden suunnittelussa onkin otettu huomioon tarpeet vaativimmilla markkinoilla.

S TO KOTA

Max. ulottuma 10,5 m Palfinger Epsilon Z-mallissa! Siisti paketti Z-mallista kiinnostuneille! HUOM! Max.ulottuma 10,5m Z-mallissa! Siisti paketti Z-mallistaHUOM! kiinnostuneille!

Uudet M sarjan nosturit nyt myynnissä. Hydraulinen esiohjaus 1 tai 2 piirisenä myös LS 2 tai 4 -vipuisena. Käytetyt perävaunut: » Jyki kiinteäpuuvaunu vm. -05vm. ja -99 -06 (4 (5 akselinen) akseliset) > Weckman jatkettava puuvaunu Tulossa lisää vaihtovaunuja kysyä! » Jyki> kiinteäpuuvaunu vm. -09 ja kannattaa -10 (4 akseliset) Soita myös muita vaihdokkejamme » Jykikysy jatkettava vm. -02 (4 akselinen) tai katso www.mascus.com » Närkö kiinteäpuuvaunu vm. -07, -04 ja -00 (4 akselinen) Kraker kävelevälattiainen puoliperävaunu norjantelillä vm. -11

Käytetyt nosturit: »> Jonsered sähkö Loglift 96 1080 ST hytillä vm.vm. -06,-07 -08 x 2 kpl ja -11 Loglift 96 165ST ZTvm. hytillä »> Loglift -07vm. -14 Jonsered 1080 T hytillä vm. -07, -08, -09 ja -11 »> Kesla 2010 LT avo vm. -09 > Kesla 2010 hytillä vm. -10/-11 » Jonsered 1080 avo vm. -08 ja -11 > Kesla 2112 ZT avo vm. -14 > Palfinger Epsilon Q150L hytilläwww.mascus.com. vm. -13 kysy myös vanhempia tai katso

Teppo Humalainen 0400 359 359, teppo@ideachip.com Arto Moilanen 0400 780949, arto@ideachip.com 1, 16320421 Pennala HUOM! Uusi osoite:Jokimäentie Vihantasalmentie A, 52700 Mäntyharju

TYÖVÄLINEITÄ 30 VUODEN KOKEMUKSELLA


72 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Kesla tuo markkinoille 17 tonnimetrin suorapuomisen nosturin

K

kuin pienemmät 21-sarjan kanssasisaret. Siitä on saatavana kaksi eri ulottumavaihtoehtoa, yksijatkeisena 8,1 ja 8,6 m ulottuvuudella ja 2-jatkeisena 9,7 ja 10,2 metrin ulottuvuudella. Kaksijatkeiset mallit on saatavana myös puomin ulkopuolisella letkutuksella, kertoo Härkönen. Nosturit on paitsi suunniteltu myös valmistettu Suomessa,

esla tuo markkinoille suorapuomisen 17 tonnimetrin nosturin. KESLA 2117 -nosturi kuuluu uudistettuun 21 -nosturisukupolveen, jonka ensimmäiset mallit esiteltiin markkinoilla muutama vuosi sitten.

Uusi nosturi sopii erityisesti puiden lastaukseen terminaaleissa, teollisuusasennuksiin ja hakkureiden ja murskainten syöttöön. Nostokyvyltään KESLA 2117 selkeästi suosituimpia 2110 ja 2112-malleja vahvempi. Se sopiikin erinomaisesti viime vuosina kasvaneeseen puiden lastaukseen terminaaleissa. - Puunkuljetusyrittäjät ovat viime vuosina miettineet täysin uusiksi logistiset ketjunsa. Puut kuljetetaan entistä useammin metsästä terminaaliin, josta ne puolestaan lastataan erillisiin kuljetusautoihin eteenpäin toimitettaviksi. Näin kuljetuskapasiteetti on saatu hyödynnettyä paremmin ja kustannukset on saatu pysymään kurissa. Tämä muuttaa kuitenkin autojen ja nostureiden roolia, sanoo vt. liiketoimintajohtaja Marko Härkönen Keslalta. Uudessa toimintamallissa ei ole vain nosturillisia puuautoja, vaan lisäksi löytyy pelkkiä puunkuljetusautoja ja lastausautoja. Perinteisissä puutavara-autoissa nosturi on ollut koon suhteen kompromissi, sillä nosturi ei ole saanut viedä tilaa tai painoa lastilta. Terminaalilastaus ei edellytä kompromissia kummankaan suhteen. Uusi KESLA 2117

Puut kuljetetaan entistä useammin metsästä terminaaliin, josta ne puolestaan lastataan erillisiin kuljetusautoihin eteenpäin toimitettaviksi. Uusi KESLA 2117 -nosturimalli vastaa lisääntyvän terminaalilastauksen tarpeisiin tarjoten ulottuvuuden lisäksi loistavaa nostokykyä ja ripeyttä.

-nosturimalli vastaakin nimenomaan terminaalilastauksen tarpeisiin tarjoten ulottuvuuden lisäksi loistavaa nostokykyä ja ripeyttä.

Myös teollisuusasennuksiin, metallinkierrätykseen ja bioenergian syöttöön

Uusi malli sopii erinomaises-

ti myös kiinteisiin teollisuusasennuksiin. Nosturi sopii myös metallinkierrätykseen ja bioenergian syöttöön. - Esimerkiksi isoissa hakkureissa voidaan syöttää kerralla isojakin määriä energiapuuta, jolloin nostovoimaa tarvitaan reilusti. Lisäksi erilliset tukijalat helpottavat hakkuriasennusta. Nostovoima lukuun ottamatta nosturi on varsin samanlainen

Keslan Joensuun tehtaalla. Puomin kestävyyden takaa Ruukin suurlujuusteräs, Strenx. Nosturin pinta käsitellään edistyksellisellä KESLA proTECT -pintäkäsittelymenetelmällä vastikään uusitulla pintakäsittelylinjalla. Monivaiheinen ja viimeistä huutoa oleva pintäkäsittelymenetelmä varmistaa paitsi hyvän maalipinnan myös erinomaisen korroosiosuojan.

- KESLA 2117 -nosturi on saatavana sekä avohallintalaitteella että hytillä varusteltuna. Nosturin tilauksia otetaan vastaan kesäkuun puolestä välistä alkaen ja ensimmäiset toimitukset tehtaalta ovat syyskuussa, Härkönen ilmoittaa.

Kesla lanseeraa uuden ZT17 recycling-kierrätysnosturin

K

esla on nyt laajentanut valmistamiensa isojen nostureiden käyttöä myös kierrätystehtäviin. Ensimmäinen täysin kierrätysvarusteltu nosturi on KESLA ZT17. Nosturi oli ensiesittelyssä Jyväskylän kuljetusmessuilla toukokuussa.

Uutena vakaudenhallintajärjestelmä KESLA-nostureista löytyy niin ulottuvuutta kuin nostovoimaa, mitkä molemmat ovat olennaisia kierrätyskäytössä. Kierrätettävä materiaali kun voi olla kaukana itse nosturiyksikön paikasta ja nostettavana on joko isoja tavaroita esim. autoja tai kontteja. Pitkällä ulottumalla raskaiden lastien nostaminen erityisesti kaupunkiolosuhteissa edellyttää nosturiyhdistelmältä melkoista vakautta. Kesla onkin kehittänyt nostureiden lisävarusteeksi KESLA proSTABILITY -vakaudenhallintajärjestelmän.

Järjestelmä varoittaa kuljettajaa useista eri nosturin vakauteen vaikuttavista seikoista, kuten ylikuormasta, auton kallistumisesta ja maakontaktin puutteesta. Lisäksi se estää kaatomomenttia suurentavat toiminnot ääritilanteissa. Järjestelmästä on nähtävissä lukuisia tietoja nosturin tilasta mukaan lukien anturihäiriöt, virheloki, tukijalkojen ja nosturin asento sekä nostokapasiteetti kyseisessä asennossa. Useissa Keski-Euroopan maissa viranomaiset vaativat, että kierrätyskäytössä olevat nosturit on varustettu hyväksytyllä vakaudenhallintajärjestelmällä.

Radio-ohjaus kätevä ratkaisu lyhyissä ja vaativissa lastauksissa

Kierrätystoiminnassakin nosturi voidaan varustaa esimerkiksi avohallintalaitteella tai hytillä, mutta kun lastausajat ovat lyhyi-

Kierrätystoiminnassakin nosturi voidaan varustaa esimerkiksi avohallintalaitteella tai hytillä, mutta kun lastausajat ovat lyhyitä, on radio-ohjaus kätevä ratkaisu.

tä, on radio-ohjaus kätevä ratkaisu. KESLA kierrätysnostureissa käytetään modifioitua Scanreco -radio-ohjausyksikköä. Kun ohjaus tapahtuu ulkona, näkyvyys nosturille on erinomainen ja ohjaajan on helppo seurata myös vakaudenhallintajärjestelmän viestejä.

Myynti alkanut jo Ranskassa

KESLA-kierrätysnostureiden myynti on alkanut vilkkaasti Ranskassa Techmatin tytäryhtiön Dalbyn kautta. - Ensimmäiset konetilaukset tulivat jo ennen varsinaista tuo-

tantovalmiutta. Toki näin alkuvaiheessa tuotetta tullaan hienosäätämään jonkin verran, mutta iloksemme ensimmäiset kommentit jälleenmyyjiltä ja asiakkailta ovat olleet varsin rohkaisevia, kertoo vt. liiketoimintajohtaja Marko Härkönen Keslalta. Kierrätysnostureilla uskotaan olevan kysyntää myös muissa maissa mukaan lukien Suomi. - Kotimaassa tulee ensimmäinen ns. kierrätysnosturi kappaletavarakäyttöön nyt alkukesästä. Tavoitteenamme on kerätä kaikessa rauhassa palautetta ja kehittää tuotetta edelleen myös kotimaan markkinoiden tarpeisiin, toteaa Härkönen.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 73

KESLA - metsäteknologian moniosaaja Kesla on metsäteknologian moniosaaja jo yli 55 vuoden kokemuksella. Nosturimme on suunniteltu suomalaisiin olosuhteisiin ja makuun. Valikoimastamme löytyy ratkaisu erilaisiin tarpeisiin. Tervetuloa tutustumaan! OLEMME MUKANA MITTIA-MESSUILLA LJUSDALISSA RUOTSISSA 18.-19.8.2017. TERVETULOA! Möten mellan människor med samma intresse!

MYYNTI: JOENSUU: Närhi Oy | narhi.com KAUTTUA: EHM Oy | ehm.fi MÄNTYHARJU: Kongan Konepaja Oy | kongan.fi SOINI: Saleston Oy | saleston.fi

www.kesla.com

LAATUMERKIT

KONETTA VAILLA? Osta tai vuokraa.

Jesse Holopainen

UUSI SUomalaInen, raSkaan kalUSTon myynTI- ja VUokraUSyrITyS Tarjoamme alan luotetuimpien valmistajien kuljetus- ja nosturituotteita vuosien kokemuksella: JYKI puutavara-, vaihtolava- ja soraperävaunut, MATEC-TRAILER hake- ja turveperävaunut sekä KESLA puutavara- ja kierrätysnosturit. Kysy tarjousta koneista ja kevään erikoisehdoista.

Lue lisää palveluistamme osoitteessa www.saleston.fi oTa yHTeyTTÄ

Jesse Holopainen jesse.holopainen@saleston.fi puh. 0440 373 473

Osoite: Teollisuustie 7, 63800 Soini Myyntialue: koko Suomi

Mikko Haavisto mikko.haavisto@matec-trailer.com puh. 0400 669 880

VaIHTokoneeT >> WWW.SaleSTon.FI

SeUraa konekaUPPaa FaCeBookISSa!


METSÄALAN AMMATTILEHTI


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 75

Työkonealat mopen osalle ammatillisessa koulutuksessa?

T

seen asemaan, jos työpaikalla tapahtuvan koulutuksen menetyksiä ei voida korvata millään lailla. Yhteiskunta kuitenkin tarvitsee konetyöalojen osaajia jatkossakin. Tämä karsii käytännössä myös nuorten ammatinvalintavaihtoehtoja. Voiko nuori valmistua ammattiin tai valitseeko nuori alan, joka ei pysty tarjoamaan työpaikalla tapahtuvaa koulutusta. Syrjitäänkö samalla koneista ja laitteista kiinnostuneita nuoria, jotka kaipaavat käytännön tekemistä? Ammatillinen koulutus kaipaa oppilaitosten ja työelämän hyvää yhteistyötä ja sitä tulee edelleen kehittää eri alojen erityispiirteet huomioon ottaen.

yöpaikoilla tapahtuvan opetuksen kustannuksia tulee jakaa koko yhteiskunnan tasolla, jos halutaan turvata pienyritysvaltaisten toimialojen työvoiman osaamis- ja uusiutumistarpeet, vaati Koneyrittäjien liittovaltuusto 28.4.2017 Helsingissä.

Ammatillisen koulutuksen uudistuksen tavoitteena on lisätä työpaikoilla tapahtuvaa koulutusta. Työpaikoilla tapahtuvan koulutuksen lisääminen jää kuitenkin pelkäksi haaveeksi pienyritys- ja pääomavaltaisilla konetyöaloilla, jos samalla poistetaan mahdollisuus vähäiseenkin koulutuskorvaukseen, kuten hallitus on esittänyt. Hallituksen esityksessä on työpaikalla tapahtuvassa koulutuksessa unohdettu eri alojen erityispiirteet ja ne kohtuuttomat tuotannonmenetykset, joita työpaikan tarjoaminen oppimisympäristöksi aiheuttaa pienyrityksissä pääomavaltaisilla aloilla. Maarakennus- ja metsäkoneenkuljettajan koulutus tunnustetaan erittäin kalliiksi, kun se tehdään oppilaitoksissa. Mutta

Pienyritysvaltaiset konetyöalat jäävät räikeän epätasa-arvoiseen asemaan, jos työpaikalla tapahtuvan koulutuksen menetyksiä ei voida korvata millään lailla.

heti kun siirrytään koulutussopimuksen mukaiseen työpaikalla oppimiseen, koulutuksen pitäisi tapahtua talkoilla. Kun oppilas on työssä oppimassa koneyrityksessä, yrittäjä

käyttää opetukseen omaa tai koneenkuljettajansa työpanosta sekä menettää koko ajalta koneen tuotoksen laskuna jopa suuremman summan. Koneyrittäjällä koko tuotanto kärsii ja

pahimmillaan koko ”tehdas” seisoo. Menetyksessä puhutaan jopa sadoista euroista päivässä yhdestä oppilaasta. Pienyritysvaltaiset konetyöalat jäävät räikeän epätasa-arvoi-

Lue metsäalan uudet uutiset joka päivä ammattilehti.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

76 KONEURAKOINTI

Kotimaisen raakapuun käyttö oli huippulukemissa 2016 M etsäteollisuus käytti vuonna 2016 raakapuuta kaikkiaan 67,4 miljoonaa kuutiometriä. Tämä oli neljä prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin ja seitsemän prosenttia enemmän kuin edeltäneellä viisivuotiskaudella keskimäärin.

Metsäteollisuuden sivutuotepuuta, lähinnä sahahaketta ja purua, käytettiin 9,3 miljoonaa kuutiometriä. - Kotimaisen raakapuun käyttö kasvoi edellisvuodesta viisi prosenttia 58,9 miljoonaan kuutiometriin. Määrä oli kaikkien aikojen toiseksi suurin sitten vuoden 2007, kertoo yliaktuaari Esa Ylitalo Luonnonvarakeskuksesta. Tuontiraakapuuta metsäteollisuus kulutti saman verran kuin vuotta aiemmin, yhteensä 8,5 miljoonaa kuutiometriä.

Selluteollisuus oli suurin puunkäyttäjä

Puun käyttö lisääntyi edellisvuodesta sekä puutuote- että massateollisuudessa. Toimialoista eniten raakapuuta käytti

selluteollisuus, 31,7 miljoonaa kuutiometriä (+5 % edellisvuodesta). Selluteollisuuden käyttämän kotimaisen raakapuun määrä, 24,5 miljoonaa kuutiometriä, oli suurin tähän mennessä tilastoitu. Sahateollisuus käytti raakapuuta 25,4 miljoonaa kuutiometriä (+6 %). Puutavaralajeista eniten käytettiin mäntykuitupuuta (16,3 milj. m³) ja kuusitukkeja (14,1 milj. m³). Viidennes raakapuusta eli 13,3 miljoonaa kuutiometriä jalostettiin Etelä-Karjalan maakunnan alueella. Seuraavaksi eniten raakapuuta käytettiin Kymenlaaksossa (7,6 milj. m³) ja Lapissa (5,6 milj. m³).

Lue uudet metsäalan uutiset joka päivä ammattilehti.fi

VAIN NIMI ON MUUTTUNUT…

GUNNEBO ON NYT Pyöräpito perustuu vaakalenkeissä olevaan kaatumattomaan 19 mm U-hokkiin.

Väsymätöntä vetokykyä ja rengassuojaa kaikissa olosuhteissa.

Superhokki 160TS Megahokki 160TS Hämeenlinna Kiltintie 13,13130 Hämeenlinna Puh 03 644 0400

TA S I S K U U OMINAIS ROT! E SYNTYY

Jyväskylä Kiilatie 5, 40351 Jyväskylä Puh 014 338 8700

Rovaniemi Alakorkalontie 42, 96300 Rovaniemi Puh 016 321 0100


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Metsä Group rakentaa koivuvaneritehtaan Viron Pärnuun

M

etsä Groupin Puutuoteteollisuudesta vastaava Metsä Wood on ostanut 10 hehtaarin teollisuustontin Pärnun kaupungista Virosta ja aloittaa uuden koivuvaneritehtaan rakennustyöt välittömästi.

Pärnuun rakennettava koivuvaneritehdas on osa Metsä Woodin vuosina 2017-2018 toteutettavaa 100 miljoonan euron in-

vestointiohjelmaa, joka julkaistiin kesäkuussa 2016. Uusi tehdas luo Pärnuun noin 200 työpaikkaa. Tehdas aloittaa tuotannon vuoden 2018 toisella puoliskolla. - Metsä Wood investoi koivuvanerin tuotantoon vastatakseen maailmanlaajuisesti kasvavaan kysyntään. Pärnun uudelta tehtaalta on erittäin hyvät logistiset yhteydet päämarkkinoillemme. Koivuviilut valmistetaan Suomessa ja jalostetaan vaneriksi

Pärnun tehtaalla. Tämä on merkittävä investointi kilpailukykymme parantamiseen. Koivuvanerin vuotuinen tuotantokapasiteetti Pärnun tehtaalla on noin 50 000 kuutiometriä, kertoo Metsä Woodin tuotanto- ja teknologiajohtaja Jari Tikkanen. Metsä Woodin ja Nordecon AS:n allekirjoittama tehtaan rakennussopimus kattaa 29 000 neliömetrin kokoisen tuotantohallin sekä sosiaali-, ulko- ja toimistotilojen rakentamisen.

UPM Brite -tuoteperheen paperituotanto laajenee Itävaltaan

U

PM Paper ENA:lla on vahva jalansija eri puolilla Euroop- paa. Parannetun sanomalehtipaperin paikallinen saatavuus ja toimitusvarmuus vahvistuvat entisestään, kun UPM Brite -tuoteperheen säännöllinen tuotanto aloitetaan myös UPM Steyrermühlin tehtaalla Itävallassa.

- Olemme jo vahvasti läsnä Saksassa, Ranskassa ja Suomessa, mutta uusimmat tuotekehityshankkeet vahvistavat asemaamme Keski-Euroopassa ja auttavat meitä palvelemaan entistä paremmin lähialueen asiakkaita, kertoo Matthias Reh joka

vastaa UPM Paper ENA:n sanomalehtipapereiden tuotehallinnasta. UPM:n Brite -tuotteita pidetään alalla usein esimerkkinä parhaasta laadusta, kun parannettuja sanomalehtipapereita vertaillaan keskenään. - Asiakkaidemme tekemät laajat koepainatukset ovat osoittaneet, että Keski-Euroopan tehtaidemme paperit vastaavat toisiaan. Olemme yltäneet tehtailla samoihin laatustandardeihin ja tarjoamme nyt myös Itävallan tehtaalta täyden valikoiman laadukkaita papereita coldset-painamiseen, toteaa Reh. UPM Brite -tuoteperhe muodostuu ainutlaatuisesta valikoimasta vaaleus-, bulkki- ja neliö-

massavaihtoehtoja. Laadukkaat paperit sopivat monenlaisiin painotöihin coldset web offset -painokoneilla. UPM Brite -tuoteperhe täyttää myös vaativimmat kestävän kehityksen vaatimukset. Paperin valmistuksessa käytetään sekä kierrätys- että tuorekuitua, ja sillä on Euroopan unionin Ympäristömerkki, joka tekee siitä houkuttelevan vaihtoehdon ympäristötietoisille asiakkaille. UPM valmistaa sanomalehtipaperia ja parannettua sanomalehtipaperia kuudella paperitehtaalla Itävallassa, Saksassa, Ranskassa, Suomessa ja Isossa-Britanniassa.

Alan suurin lukupaketti!

KONEURAKOINTI 77

METSÄ METSÄ

ALAN AM

AMMAT

31 vsk.

1986-2016

ALAN

MATTILEH

TI

30

TILEHT VU

OT TA

KONE 30UR v.AK OIH JU NT I LE LA KUH LJTI ET19 US86 TE-OLLI 2016 SUUS

LISÄVALOT TASKULAMP TYÖVALOT VILKU T JA MAJAK INVERTTERI UT OTSAL AT POLTT T JA LATUR AMPUT IMOT PERU IT ASENNUST UTUSKAMERAT ARVIKKEET

Metsäk one hyvä vau alalla hti jatk uu

Puunaj o ja tehost kehittyy uu

Tilaa Metsäalan

Lue ala n joka päi uutiset vä ammattile hti.fi

Ammattilehti Vain 49 eur / vuosi / 6 numeroa Soita (09) 698 0442

www.ammattilehti.fi

Stora Enso palkkaa tuhat kesätyöntekijää Suomessa

S

tora Enso palkkaa yksiköihinsä Suomessa noin tuhat kesätyöntekijää kesäksi 2017. Kesätyötekijät ovat olleet kokemukseensa erittäin tyytyväisiä ja 99 % suosittelisi ystävälleen Stora Ensoa työnantajana. Kesätyö on tärkeä väylä vakituisten työntekijöiden rekrytoinnissa.

Stora Enso tarjoaa vuosittain monipuolisia kesätyö- ja harjoittelupaikkoja eri yksiköissään Suomessa. Yhtiö on kesätöiden hakijoiden keskuudessa hyvin haluttu työpaikka. Vuonna 2017 kesätyöpaikkoihin saapui lähes 17 000 hakemusta, joka on yli 3000 hakemusta enemmän kuin vuonna 2016. Vuonna 2016 Stora Enso selvitti kesätyöntekijöidensä tyytyväisyyttä. Tulosten mukaan kesätyöntekijöille jäi hyvin positiivinen kuva kokemuksesta. Vastaajista 98 % koki kesäharjoittelun vastanneen melko tai erittäin hyvin odotuksia ja 99 % on jo suositellut tai suosittelisi ystä-

välleen Stora Ensoa kesätyöpaikkana. Stora Enson vuoden 2016 kesätyöntekijöistä 89 % aikoo hakea jatkossakin kesätöihin yhtiöön. - Olemme erittäin tyytyväisiä Stora Enson kesätyöpaikkojen hakijamäärän kasvuun Suomessa. On hienoa nähdä, miten positiivisia kokemukset kesätöistä yhtiössä ovat. Kesätyö on yksi tyypillisimmistä tavoista jatkaa vakituiseen työsuhteeseen. Kesätyöntekijät ovat meille erittäin tärkeitä niin kesätyössään kuin myös tulevaisuuden työntekijöinä, sanoo Tero Pesu, Stora Enson Suomen henkilöstöjohtaja. Tyypillisimmin Stora Enson

kesätyöntekijät opiskelevat esimerkiksi prosessiteollisuutta, laboratorioalaa, tekniikkaa, kemiaa tai tuotantotaloutta. Kesätöitä on tarjolla laajasti mm. tuotannon, tutkimuksen, myynnin, markkinoinnin, logistiikan ja taloushallinnon parissa. Vuoden 2017 kesätyöpaikat ovat olleet avoinna tammi-helmikuussa ja valinnoista ilmoitetaan pääasiassa huhtikuun loppuun mennessä. Stora Ensolla on Suomessa noin 6 600 työntekijää ja tuotantoa 12 paikkakunnalla. Maailmanlaajuisesti yhtiöllä on 25 000 työntekijää ja toimintaa 35 maassa.

I

N:o 5/2 016

Monipu olinen alan luk koneupaket ti

metsuri.fi

!


78 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Keski-Suomeen Äänekoskelle valmistuu Metsä Groupille ripeässä tahdissa maailman ensimmäinen uuden sukupolven biotuotetehdas.

Äänekoskelle nousevalla biotuotetehtaalla on merkittävät vaikutukset Suomen kansantaloudelle

Ä

projektin aikana yli tuhat yritystä. Kaiken kaikkiaan työturvallisuuskolutus on annettu kaikkiaan yli 11 000 henkilölle. Asennustöiden valmistumisen myötä työmaan henkilöstövahvuus laskee nopeasti. Testausten ja koekäytön rinnalla käynnissä ovat myös henkilöstön koulutukset. Jätevedenpuhdistamo ja uusi kuivauskone käynnistetään jo ennen muuta tehdasta.

änekoskelle rakenteilla oleva Metsä Groupin biotuote- tehdas on Suomen ja koko Euroopan metsäteollisuushistorian suurin ja merkittävin hanke. Sen työllistävä vaikutus on yli 2 500 työpaikkaa koko arvoketjussa Suomessa, näistä 1 500 on uusia.

Kesällä 2017 valmistuvan ja 1,2 miljardia euroa maksavan laitoshankkeen kokonaisvaikutukset alkavat näkyä vasta reilun vuoden päästä, kun laitos saadaan täyteen tuotantoon. Uuden tehtaan vaikutukset näkyvät jo nyt puukaupassa, jota tehdään ennätystahtiin. Keski-Suomeen, Äänekoskelle valmistuu ripeässä tahdissa maailman ensimmäinen uuden sukupolven biotuotetehdas. Se tuottaa korkealaatuisen sellun ohella monipuolisesti myös muita erilaisia biotuotteita, kuten mäntyöljyä, tärpättiä, biokaasua, tuotekaasua ja rikkihappoa. Tuotannon sivuvirroista saadaan myös täysin uusia jalosteita, joihin lukeutuvat tekstiilikuidut ja ligniinijalosteet. Tehdas on suunniteltu alusta lähtien niin, että se mahdollistaa laajan ja monipuolisen tuotevalikoiman, joiden valmistamisesta vastaa ainutlaatuinen yritysten muodostama biotalouden ekosysteemi.

Aikataulut pitävät

Metsä Groupin biotuotetehtaan rakennusurakka etenee

4000 tonnia päivässä

- Metsä Group investoi vuosien 2015-2017 välisenä aikana noin 2 miljardia euroa josta valtaosan Suomeen. Pian käyttöön vihittävän biotuotetehtaan osuus tästä summasta on 1,2 miljardia. Seuraavan 30 vuoden aikana tehdas tuo liikevaihtoa n. 30 miljardia euroa ja arvonlisää n. 12 miljardia. Työllisyysvaikutukset ovat tuona aikana yli 61 000 työvuotta, joten biotuotetehtaan vaikutukset Suomen kansantaloudelle ovat merkittäviä, sanoo Metsä Fibre Oy:n toimitusjohtaja Ilkka Hämälä.

hanketta vetävän projektijohtaja Timo Merikallion mukaan laadukkaasti ja suunnitellussa aikataulussa. Tehtaan testas- ja koekäyttövaihe alkoi helmikuussa 2017 ja koestusten rinnalla tehdään parhaillaan vielä viimeisiä viimeistely- ja asennustöitä. Toiminta käynnistyy kuluvan kesän aikana ja täysi tuotantovauhti saavutetaan vuoden 2018 kesään mennessä. - Olemme edenneet pitkän matkan vuonna 2014 annetusta

investointisuunnitelman julkistuksesta ja vuotta myöhemmin tehdystä investointipäätöksestä. Tällä hetkellähän töiden painopiste on jo testauksessa ja koekäytössä, vaikka asennuksiakin edelleen rinnalla tehdään. Kokonaisuutena projekti etenee tavoitekäyrän ja annetun budjetin mukaisesti. Valmistumisprosentti on jo lähempänä sataa, kuin yhdeksääkymmentä. Työmaavahvuus on ollut parhaimmillaan jopa 3000 henkilöä ja työmaalla on toiminut koko

Metsä Groupin biotuotetehtaalle tuotavista valtavista puumääristä tuotetaan yhteensä viittä eri sellulajia, yli 20 eri laatukriteerissä. Kaavaillulla teholla toimiessaan tehtaan tuotantovolyymi on arviolta 4000 tonnia vuorokaudessa eli 1 300 000 tonnia vuodessa. Volyymi on siis lähes kolminkertainen nykyiseen verrattuna. Sellu kuljetetaan asiakkaille pääosin rautateitse ja osa rekoilla. Näistä ensin mainitun kuljetusmuodon osuus olisi noin 800 000 t/a Vuosaaren satamaan ja 100 000 tonnia kotimaan asiakkaille. Se tarkoittaa kahta täyttä junalastillista päivässä. Loppu eli 300 000 t/a kuljetetaan kumipyöräkuljetuksina eri puolille Suomea. Autoissa mitattuna se tarkoittaa noin 40 yhdistelmää per päivä. Näin mittavien määrien käsittelystä ja eri kuljetusmuotojen tahdistamisesta muodostuu mittava logistinen haaste. Sen selättämiseksi Metsä Group Oy on kehittänyt yhteistyössä suomalaisen Pesmel Oy:n kanssa uu-

den logistisen konseptin. Uuden TransBale -jakelukeskuksen suunnittelussa on hyödynnetty parasta tarjolla olevaa 3D-mallinnusta. Tähän asti sellun varastointi on toteutettu konventionaalisen trukkivarastoinnin voimin. Uudessa tehtaassa varastointi tapahtuu paperirullavaraston tapaan automatisoidussa automatisoidussa sellun jakelukeskuksessa. Pesmel Oy:n kehittämä automatisoitu TransBale -järjestelmä on ensimmäinen laatuaan sellun tuotannossa. Peräti 35 metriä korkean TransBale -jakelukeskuksen lattiapintaala on vain noin 3000 neliömetriä. 14 kerroksisen korkeavaraston kapasiteetti on 25 200 tonnia, joka vastaa noin viikon tuotantoa. Vastaavaan kapasiteettiin yltävän konventionaalivaraston pinta-ala olisi lähes 10 000 m2. Tuotannosta sellu siirretään automaattisesti jakelukeskukseen. Hyllyihin tuotteet ohjataan kahden, työteholtaan 1000 t/h yltävän automaattihissin voimin. Varastopaikannus ja eteenpäin ohjaus tapahtuu RFID-tekniikan avuin, jolloin myös erien jäljitettävyys helpottuu. Varastoinnin ohella myös lastaus on pitkälle automatisoitua. Junalastaus tapahtuu niin ikään kahden automaattinosturin voimin. Nosturit lastaavat yhden 22 peräkkäisestä vaunusta koostuvan junan noin kolmessa tunnissa. Painossa mitattuna sellua siirtyy tällöin peräti 1408 tonnia. Rekkalastauksen automaatti-


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 79

Huhti-toukokuun taitteessa tehdashanke oli edennyt jo järjestelmien ja osastojen koekäyttövaiheeseen sekä viimeistelyihin. Toiminta käynnistyy kuluvan kesän aikana ja täysi tuotantovauhti saavutetaan vuoden 2018 kesään mennessä.

Soodakattila on biotuotetehtaan keskeisin maamerkki. Sen korkeus on 82 metriä, jota voi suuruusluokaltaan verrata Tampereen Torni-hotelliin. Itse kattilan korkeus on 60,5 metriä ja se on pohjapinta-alaltaan 323 neliömetriä. Lämpöpintaa kattilassa on 52 501 neliömetriä. Kattila tuottaa höyryä 363 kiloa sekunnissa. Se toimii 110 barin paineessa ja 515 asteen lämpötilassa. Vuorokaudessa se pystyy polttamaan 7 200 kuiva-ainetonnia mustalipeää.

Metsä Groupin puukaupoista vastaava johtaja Yrjö Perälä (vas.) ja rakennushanketta vetävä projektijohtaja Timo Merikallio ovat varsin tyytyväisiä biotuotetehdashankkeen etenemisestä sovitussa aikataulussa sekä budjetissa.

nen kuormanmuodostus kestää puolestaan noin viisi minuuttia. Se tapahtuu aikataulutettuna, lastaus- ja rekisterinumeron perusteella. Rekan kyytiin kuorma nostetaan trukilla. Pesmel Oy:n suurikapasiteettinen ja raskaiden massojen nopeaan ja tehokkaaseen siirtoon ja varastointiin kehitetty TransBale -automaattivarastointijärjestelmä on herättänyt maailmanlaajuista kiinnostusta useilla eri teollisuuden toimialoilla. - Automaattinen toiminta tuo joustavuutta tuotantoon ja logistiikkaan sekä merkittävät säästöt käyttö- ja ylläpitokuluihin. Esimerkiksi trukkien polttoainekulut jäävät TransBale -järjestelmässä alle kymmenesosaan, jos vertailukohdaksi otetaan konventionaalinen trukkivarasto, Pesmel Oy:n toimitusjohtaja Tony Leikas kertoo.

Sivuvirrat hyötykäyttöön

Metsa Groupin biotuotetehtaan laitevalinnoissa keskeisiä kriteereitä ovat energiatehok-

kuus, alhainen vedenkulutus ja matalat päästöt. Metsäteollisuus tuottaa noin 70 prosenttia Suomen uusiutuvasta energiasta, joko prosessien yhteydessä tai yhdistettynä puun hankintaan. Metsä Groupin osuus tästä on noin 14 prosenttia. Uusi biotuotetehdas kasvattaa Metsä Groupin osuutta vielä arviolta parilla prosentilla. Energiantuotosta on rakentumassa merkittävä osa Metsä Groupin liiketoimintaa. - Teollisuuden tuotannon sivuvirroista syntyvälle energiantuotannolla on sellainen erityispiirre, että sille ei makseta lainkaan syöttötariffeja tai muita tuotantotukia. Tällä tavoin tuotettu energia käytetään itse tai myydään eteenpäin - markkinaehtoisesti ja kannattavasti, sanoo Metsä Fibre Oy:n toimitusjohtaja Ilkka Hämälä. Biotuotetehtaan raaka-aineiden sivuvirrat hyödynnetään 100 prosenttisesti. EcoEnergy SF Oy rakentaa biotuotetehtaalle biokaasulaitoksen, joka hyödyntää ensimmäisenä maailmassa raa-

ka-aineenaan selluntuotannossa syntyviä lietteitä. Laitos tuottaa muun muassa liikennepolttoaineeksi soveltuvaa biokaasua noin 20 gigawattituntia vuodessa, mikä vastaa noin 1800 henkilöauton vuotuista polttoaineen kulutusta. - Metsä Groupin Äänekosken nykyisen sellutehtaan soodakattila tuottaa biosähköä 150 prosentin omavaraisuudella eli ylijäävä 50 prosentin osuus energiasta voidaan myydä. Uuteen biotuotehtaaseen asennetaan maailman tehokkain soodakattila, joka tuottaa sähköenergiaa 240 prosentin omavaraisuudella, Metsä Fibre Oy:n tutkimusjohtaja Niklas Von Weymarn kertoo ja jatkaa: - Biotuotetehdas tulee toimimaan kokonaan ilman fossiilisia polttoaineita. Kuorikkeesta saatava kaasumainen biopolttoaine, eli tuotekaasu, hyödynnetään biotuotetehtaassa meesauunin pääpolttoaineena (meesauunissa sellunkeiton peruskemikaali meesa eli kiinteässä olomuodossa oleva kalsiumkarbonaatti prosessoidaan poltetuksi kalkiksi). Sivuvirroista saatava energia voidaan muuttaa myös sähkövoimaksi, joka voidaan valjastaa tehtaan käyttöön tai vaikkapa kiskoliikenteelle. Äänekosken tehtaan yhteyteen nouseva rikkihappolaitos on ensimmäinen laatuaan maailmassa. Käänteentekevää on

sellun valmistuksessa talteenotettujen rikkikaasujen jalostaminen mäntyöljyn valmistusprosessissa tarvittavaksi rikkihapoksi. Menetelmän ansiosta tehtaalle ulkopuolelta hankittavien kemikalien osuus pienee merkittävästi. - Myös vesistön sulfaattikuormitus vähenee, vaikka tuotanto kolminkertaistuu, Timo Merikallio painottaa.

Metsä Group on markkinajohtaja yksityismetsien puukaupassa ja metsäpalvelussa

Vielä toiminnassa olevan tuo-

tantolaitoksen prosessissa koivukuitujen osuus on noin 2/3 ja havukuitujen 1/3 osaa. Uuden laitoksen käyttöönoton myötä osuudet vaihtavat paikkoja. Toisin sanoen tulevat puumäärien lisäykset kohdistuvat havukuitujen suuntaan. Metsä Groupin puukaupoista vastaavan johtajan Yrjö Perälän mukaan määrien kasvuun on jo varauduttu ennakko-ostoin. - Olemme jo lisänneet havukuitujen ostoja Suomessa ja varautuneet resurssilisäyksiin vuoden loppua kohti. Yhdestä pisteestä tarkasteltuna määräkasvu tuntuu hurjalta haasteelta, >>>

- Henkilökunnan mielipide on ollut keskeisessä asemassa toimintamallien kehitystyössä, sanoo biotuotetehtaan johtaja Camilla Wikström.


80 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Äänekosken tehtaan hyötyautoliikenne tulee kasvamaan moninkertaiseksi nykyisestään.

>>>

mutta Metsä Groupin vahvuutena on se että pystymme levittämään määrähaasteen koko maahan ihan Etelä-Suomesta aina Rovaniemelle asti. Käytännössä tulemme kasvamaan ostoja jokaisessa kunnassa, jossa meillä on ihmisiä töissä. Hajautetuilla ostoilla määrät muuttuvat helpommin hallittaviksi, Perälä sanoo. Metsä Groupiin kuuluvan Metsä Fibren sellutehtaat sijaitsevat Kemissä, Joutsenossa, Raumalla sekä Äänekoskella. Ostojen lisäys ja tuotannon kasvattaminen vaikuttavat luonnollisesti myös materiaalivirtojen määriin ja logistiikkaan. Nykyisen Äänekosken puut hankitaan verrattain pieneltä alueelta. Jatkossa hankinta-alue laajee pohjoisen suuntaan. Suunnitelmien mukaan valtaosa puumassasta kuljettaisiin Äänekoskelle pohjoisen suunnasta, aina Oulun eteläpuolelta lähtien. Kemin tehtaan puumassoja on puolestaan kaavailtu täydenettävän lähempää Kemiä. - Se mahdollistaa ostojen vahvan kasvattamisen Pohjois-Suomessa. Vastaavasti myös Joutsenon ja Rauman puut hankitaan jatkossa lähempää tehtaita, Perälä täydentää. Metsä Group hankkii vuosit-

tain noin 30 miljoonaa kuutiometriä puuta. Valtakunnallisena toimijana yritys voi hyödyntää koko Suomen puuvarantoa. Pääosa puusta hankitaan Suomesta ja ensisijaisesti Metsäliitto Osuuskunnan omistajajäseniltä. Kesän aikana käyttöönotettava Äänekosken biotuotetehdas kasvattaa vuotuista kysyntää vielä noin neljällä miljoonalla kuutiometrillä. Kuluva vuosi on lähtenyt puukaupan osalta jopa edellistä vuotta liukkaammin vauhtiin. Perälän mukaan markkinat näyttävät oikein positiivisilta ja 10 miljoonan motin raja ylittyi jo maaliskuussa. Esimerkiksi vuonna 2016 Metsä Group maksoi metsänomistajille puukauppatuloina 460 M€ ja yrittäjille 310 M€ urakointimaksuina.

Sähköiset palvelut kiinnostavat

Jopa 20 % Metsä Groupin puukaupasta tehtiin viime vuonna sähköisesti, yhtiön oman metsäverkko.fi -palvelun puukaupan välityksellä. Kaupan ja tarkoitusta palvelevien sähköisten palveluiden arvioidaan tänä vuonna vielä lisääntyvän ja kehittyvän. - Digitaalisten palveluiden suosio on ollut yllättävän suurta. Etenkin kun metsänomistajien

Äänekosken liikenneifrastruktuuri tulee muuttumaan radikaalisti Metsä Groupin biotuotetehtaan valmistumisen myötä.

keski-ikä on noin 62 vuotta. Iloksemme olemme saaneet huomata, ettei korkea ikä ole este uusien palveluiden käytölle tai kiinnostukselle. Sähköiset palvelut eivät kuitenkaan saa olla esteinä kaupan käynnille. Emmekä aio luopua perinteisestä, henkilökohtaisesti tarjottavasta kaupankäynnistä tulevaisuudessakaan sanoo Yrjö Perälä.

Puuta riittää - pulaa osaajista

Äänekosken sekä muiden käynnissä olevien sekä vielä suunnitteluasteella olevien biotaloushankkeiden ympärillä on herännyt keskustelua Suomen metsien puuvarannon riittävyydestä. Luken eli luonnonvarakeskuksen mukaan puuston vuotuinen kasvu Suomessa ylittää hakkuut ja luontaisen poistuman runsaalla 20 miljoonalla kuutiometrillä. Metsien ikärakenne kehittyy siten, että puuntuotannollisesti vuotuiset hakkuumahdollisuudet voivat lähivuosikymmeninä olla noin 80 miljoonan runkopuukuutiometrin luokkaa. Viime vuosina hakkuukertymät ovat olleet 60-65 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. - Mänty- ja havukuitu yhteen laskettuna meillä olisi varaa kasvattaa vuotuisia hakkuita noin

seitsemällä miljoonalla kuutiometrillä. Lisäksi tukki- ja energiapuun käyttöä voitaisiin helposti lisätä nykyisestään. Tosiasiassa yksi isoimmista haasteista on tarvittavien puukuutioiden liikkeelle saaminen eli saada jäsenemme ja metsänomistajat innostumaan puukaupasta ja metsien nykyistä paremmasta hyödyntämisestä. Toinen iso haaste liittyy puun kuljettamiseen. Koneita ja rautaa riittää, mutta taitavista metsäkoneidenja tukkiautojen kuljettajista on pulaa. Se on keskeinen ongelma, johon pitää puuttua, Perälä summaa.

Keski-Suomen rekkaralli

Täydellä teholla ja laajudella toimiessaan biotuotetehtaan selluntuotannon kapasiteetti on 1,3 miljoonaa tonnia vuodessa. Kapasiteetti laajenee aiemmasta 0,8 miljoonaa tonnia. Kuljetuksien ja laitoksen tuotantorytmin yhteensovittaminen on yksi keskeisimmistä tehtaan toimintaprosessiin vaikuttavista haasteista. Puuhuollon onnistuminen sekä valmiin sellun eteenpäin vieminen kysyy kaikilta toimitusketjussa mukana olevilta toimijoilta sitoutumista ja keskinäisen yhteistyön syventämistä.

Ennalta laadittujen suunnitelmien mukaan uusi biotuotetehdas käyttää havupuuta 4,5 milj. m³ ja koivua 2 milj. m³ vuodessa. Tehdas lisää kuitupuun käyttöä Suomessa noin 4 milj. m³, lisäyksestä valtaosa on havukuitupuuta. Kuitupuu hankitaan pääosin Suomesta. Kuljetuksien osalta on esitetty karkea laskelma, jossa noin 5 miljoonaa kuutiometriä puuta toimitettaisiin kumipyörillä ja loput, noin 1,5 miljoonaa kuutiometriä raidekuljetuksina. Suunnitelmien mukaan myös junakuljetusten painopiste kohdistuisi viikonloppuihin. Miljoonat kuutiometrit helposti ymmärrettäviksi määreiksi muutettuna tarkoittavat että kun tehdas, kesällä 2018 on täydessä vauhdissaan, kulkee tehtaan portista noin 240 kuormaltaan 50 tonnista tukkirekkaa joka päivä sekä lisäksi arkipäivisin neljä- ja viikonloppuisin kymmenkunta täyspitkää junaa. Eli liikennemäärät tulevat olemaan melkoisia. Äänekosken tehdasalueen tilat ovat rajalliset, eikä sinne mahdu isoja varastoja. Ongelman ratkaisuksi Metsä Group on kehittänyt uudenlaisen verkostokonseptin, jossa tehtaan syöttöliikenne hoidetaan yhteensä viidestätoista, noin sadan kilomet-

Äänekoskelle johdettava raideliikenne sähköistetään ja kaikki junaliikenne kulkee jatkossa Vuosaaren satamaan.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 81

Metsäteollisuus - nousevan auringon toimiala

Tehtaan häiriöttömän puuhuollon turvaamiseksi on rakennettu 15:sta eri puuterminaalista rakentuva verkosto. Terminaaleja tarvitaan ennen kaikkea kelirikkoaikaan. Suurin osa terminaaleista sijaitsee entisillä välivarastoilla. Verkostoa operoi kaksi kokenutta logistiikkayritystä Kuljetus Haavisto Oy ja Szepaniak Oy.

Biotuotetehtaan hyödyntämä kuitupuu korjataan kestävästi ja pääasiassa metsänhoidollisten harvennusten yhteydessä. Peräti 90 prosenttia puusta on sertifioitua. Metsä Groupin tavoitteena on jättää pari 2 -3 metrin korkuista pökkelöä per leikattu hehtaari lintujen pesäpuiksi ja myöhemmin lahopuun tuottajiksi. Noin 70 % metsänomistajista näkee asian myönteiseksi.

rin säteellä Äänekoskesta olevasta puuterminaalista. Kumipyöräkuljetuksina tuotavat puu- ja hakelastit ohjataan biotuotetehtaalle Kotakennääntien, Tehtaankadun ja uuden, kaarevan ja noin 80 metrin mittaisen, Piilolanniemen sillan kautta. Tehdasalueella autot ohjataan ensin rekkaparkkiin, josta autot jatko-ohjataan, joko suoraan kuorimoon tai puukenttää operoivan Mantsisen purettavaksi. Välivarastojen avuin voimme entistä paremmin hyödyntää talven puumääriä. Lisäksi terminaalien syöttöliikennettä hoitavat yrittäjät voivat keskittää toimintansa viikonloppuihin, jolloin toiset kuljetusyrittäjät viettävät työaikalainsäädännön mukaisia viikkolepovuorojaan. Jatkossa maakunnista tuotava puu toimitetaan pienemmissä erissä näihin välivarastoihin, joista sitten kaksi puukuljetusyrittäjää (Kuljetus Haavisto Oy: läntinen piiri ja Szepaniak Oy: itäinen piiri) toimittaa puuta aikataulutetusti tehtaalle, Perälä

kertoo. Äänekoskella ja sen ympärillä on käynnissä lukuisia tie- ja siltahankkeita, joilla pyritään nopeuttamaan ja helpottamaan uuden tehtaan syöttöliikennettä. Raskaan liikenteen kasvun rasitusvaikutukset kohdistuvat käyn-

- Äänekosken alueen eri yritysten muodostama teollinen ekosysteemi laajenee nyt entisestään. Esimerkiksi puukuidusta saadaan paperilaatuista sellua, josta voidaan valmistaa vaikkapa tekstiilikuitua, sanoo Metsä Fibre Oy:n tutkimusjohtaja Niklas Von Weymarn.

nissä olevista uudistus- ja parannushankkeista huolimatta Äänekosken taajamaan ja sen asukkaisiin. Perälän mukaan tieverkoston parannushankkeet valmistuvat vähän myöhässä: - Toisin sanoen tieverkko ei vielä ensi syksynä ole vielä siinä kunnossa, kuin niiden tulisi kuljetusten kannalta olla.

S

uomessa on yhteensä 48 toiminnassa olevaa sellu-, paperi- ja kartonkitehdasta. Valtaosa niistä tulee toimimaan nykyisillä paikoillaan vielä vuosikymmenien ajan. Aikaisemmin teollisuuden käyttöön korjattiin vuosittain keskimäärin 55 miljoonaa kuutiota puuta. Viime vuonna Pellervon tutkimuskeskus arvioi tarpeen kasvaneen jo 62 miljoonaan kuutioon. Suurin osa tästä puusta korjataan yksityisten metsänomistajien metsäpalstoilta, joita on Suomessa n. 300 000. Kymmenen suurimman suomalaisen arvonlisätuottajan joukossa on kolme metsäyhtiötä. Tällä listalla UPM on suurin, Metsä Group neljäs ja Stora Enso kuudes. Metsätalous tarjoaa, kaikki ketjut yhteen nivottuna leivän noin 160 000 suomalaiselle. Palkkatulot näille ihmisille haetaan pääosin viennistä. - Metsätalousala ei ole laskevan auringon ala vaan päin vastoin. Puusta valmistettavien tuotteiden kysyntä kasvaa jatkuvasti maailmalla ja alan tulevaisuuden näkymät ovat valoisat. Kansainvälinen toimiala kuitenkin kehittyy jatkuvasti. Suomalaiset toimijat ovat tässä kehityksessä pienoisessa etulyöntiasemassa, mutta haasteenamme on pysyä kilpailukykyisenä maailmanmarkkinoilla. Kilpailukyvyn säilyttäminen vaatii perinteisten

EcoEnergy SF Oy rakentaa biokaasulaitoksen Metsä Fibre Oy:n biotuotetehtaan yhteyteen. Laitos käsittelee biotuotetehtaan jätevesilietteet ja tuottaa niistä biokaasua sekä kiinteää polttoainetta ja lannoitteita.

tuoteryhmien jatkuvaa kehitystyötä ja olemme siinä onnistuneet, Metsä Fibre Oy:n toimitusjohtaja Ilkka Hämälä kiteyttää. Metsä Group konsernin omistaa Metsäliitto osuuskunta, johon kuuluu noin 104 000 suomalaista metsänomistajaa, eli noin joka kolmas kaikista metsänomistajista. Metsä Groupin perusajatuksena on jalostaa kotimaisesta puusta tuotteita kansainvälisille markkinoille vientituotteeksi. Konsernin toimialoja ovat puunhankinnan ja metsäpalveluiden ohella sellu- ja sahatavara, puutuotteet ja kartonki sekä paperituotteista pehmo- ja ruoanlaittopaperit. Konserni työllistää Suomessa noin 5000 henkilöä ja Suomen tehtaiden viennin arvo on noin 2,7 miljardia euroa, joka vastaa noin 5 prosenttia maamme viennin arvosta. Konsernilla on toimintaa myös Suomen rajojen ulkopuolella.

- Materiaalin hyödyntäminen ja kierrätys on lähes 100 %, sanoo EcoEnergy SF Oy:n toimitusjohtaja Tero Mäki.


82 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Puiden tilavuuden laskentaan tarvitaan uudet mallit

Y

Aineisto tulee olemaan todellinen ”Big Data”, ja pelkästään aineiston esikäsittely tietokoneella tulee viemään kuukausia. - Tavoitteenamme on silti saada uudet mallit estimoitua ennen hankkeen loppumista. Vähintäänkin laskemme vanhoihin malleihin uudet kertoimet uudesta aineistosta, sanoo Kangas. Tavoitteena on kuitenkin moderni mallisetti, jossa on mahdollista käyttää aiempaa vapaammin valittuja selittäjiä. - Tarvitsemme sellaisenkin mallin, jossa tilavuus ennustetaan pelkän puun pituuden avulla, koska metsien inventointi perustuu yhä enemmän kauko-

Koeala maalaserilla kuvattuna. Kuva: Timo P. Pitkänen

ksi hallituksen kärkihankkeista - Puu liikkeelle ja uusia tuotteita metsästä rahoittaa metsätietojärjestelmän ja sähköisten palveluiden kehittämistä. Puiden runkomuoto on viidenkymmenen vuoden aikana selvästi muuttunut. Tänä vuonna kärkihankkeen rahoituksella alkaa aineistonkeruu uusia tilavuusmalleja varten. Suomessa käytettävät Jouko Laasasenahon vuonna 1982 julkaisemat tilavuusmallit perustuvat vuosina 1968-1971 kerättyyn aineistoon. Runkomuodon muuttumisen voi selvästi havaita Valtakunnan Metsien Inventoinnin (VMI) mittausaineistoista. Laasasenaho julkaisi kolme eri mallisarjaa kaikille puulajeille: pelkästään läpimittaan perustuvan mallin, läpimittaan ja pituuteen perustuvan mallin sekä läpimittaan, pituuteen ja yläläpi-

mittaan perustuvan mallin. - Jos mallit ovat harhattomia Suomen puupopulaatiolle, kaikki nämä kolme mallisarjaa tuottavat valtakunnallisesti ja riittävän suurilla alueilla keskimäärin samat tulokset. VMI 6:n aineistossa (1971-1976), kaksi tarkinta mallia tuottivatkin hyvin samanlaiset tulokset lähes koko Suomessa, lukuun ottamatta Etelärannikkoa ja Lounais-Suomea, sanoo erikoistutkija Helena Henttonen Lukesta. VMI11:ssa mallit tuottavat samanlaisen tuloksen vain EteläLapissa, muualla mallien ennusteiden välinen ero on 2.2-7.2 prosenttia. Ero on systemaattisesti positiivinen, eli nykypuut kapenevat nopeammin kuin 50 vuotta sitten mitatut puut.

Kustannustehokas aineistonkeruu uudella teknologialla

Viisikymmentä vuotta sitten tilavuusmallien aineisto mitattiin

kartoitukseen. Esimerkiksi lentolaserkeilauksessa puuston pituus saadaan arvioitua hyvinkin tarkasti, mutta läpimittoja välttämättä ei, jatkaa Kangas. Tilavuusmalliaineiston lisäksi laserkeilausta hyväksi käyttäen kerätään myös aineistoa biomassamallien kehittämisen tarpeisiin

Lue uudet metsäalan uutiset joka päivä ammattilehti.fi

kiipeämällä puihin ja mittaamalla niiden läpimitat 16 eri korkeudelta. - Enää sellaiseen ei ole varaa, maastotyö on erittäin kallista. Mahtaisiko kiipeämällä kerääminen enää onnistuakaan työsuojelullisista syistä, arvioi professori Annika Kangas Lukesta. Uusien mallien aineisto mitataankin uudella teknologialla turvallisesti maan pinnalta, laserkeilaamalla puut eri puolilta. - Tietysti myös laserkeilaukseen liittyy haasteita, mutta maalaserkeilainten käyttöä on jo vuosia testattu eri maissa. Nyt teknologia alkaa olla kypsä valtavaa aineistonkeruuta ajatellen, Kangas sanoo.

Uudet tilavuusmallit tavoitteena parin vuoden päästä

Hankkeen tavoitteena on mitata vuosina 2017-2018 noin 500 koealaa eri puolilta Suomea.

Kahdella eri tilavuusmallilla laskettujen tilavuuksien suhteellinen ero VMI6:ssa ja VMI11:ssa. Malleista toisessa runkomuoto on huomioitu ja toisessa ei ole. Esimerkiksi VMI11:n Lounais-Suomen tulosten perusteella mäntyjen tilavuus arvioidaan jopa 8% suuremmaksi, jos rungon muoto oletetaan samaksi kuin 50 vuotta sitten, verrattuna tilanteeseen jossa runkomuoto on mitattu. VMI6:ssa ero oli vain 4.1%, joten runkojen keskimääräinen muoto on 50 vuodessa muuttunut.

NYT NIITÄ SAA!

Valmiita FPT IVECO -voimapaketteja, jotka täyttävät Stage IV/T4B -päästövaatimukset. Moottoreiden kokoluokat: N45E 89 kW 4.5 l N45E 103 kW 4.5 l N45E 125 kW 4.5 l

N67E 161 kW N67E 187 kW N67E 210 kW

6.7 l 6.7 l 6.7 l

Toimitus sisältää:

- Jäähdytin ja ilmansuodatin asennettuna - Johtosarjat valmiiksi asennettuna - Stage IV/T4B After-Treatment System komponentit asennettuna - Käynnistyspaneeli tarvittaessa - Ad-Blue tankin asennuksen kiertopiireineen - Testi ja Stage IV/T4B sertifikaatit

Huhtimontie 2, 04200 Kerava • Avoinna ma-pe 8.30-16.30 Puh. + 358 9 2746 530 • motor@tapimer.fi

Katso lisää:

www.tapimer.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 83

TEHOA JA TARKKUUTTA KETO-51 ECO LD3

› Erittäin ketterä ja tarkka harvennuskoura - uutuutena kiinteä sahausyksikkö ja takaterä.

WWW.KONE-KETONEN.FI Kehätie 25 I 64100 Kristiinankaupunki I p. +358 20 734 4640

Metsäluonnon hoito kaipaa liekkejä - työpajassa vaihdettiin kansainvälisiä kokemuksia

M

etsäpalot olivat ennen yleisiä LänsiEuroopassakin, ja monet eläin- ja kasvilajit sopeutuivat paloihin, tulivat jopa riippuvaisiksi palaneesta ympäristöstä.

Kun luontaisia metsäpaloja ei enää juuri ole, nämä lajit uhkaavat kadota luonnostamme. Metsäluonnon köyhtymistä voidaan kuitenkin estää jäljittelemällä metsäpaloja. Poltot suojelualueilla ja kulotus talousmetsissä ovat tällaisia luonnonhoitotoimia. Luonnonhoidon resursseja mm. METSO-ohjelmassa on kuitenkin vähennetty viime aikoina, eivätkä suunnitelmalliset poltot ja kulotukset ole saaneet tarvittavaa tulta alleen. Asiantuntijat kahdeksasta maasta kokoontuivat Lammille Hämeenlinnaan etsimään keinoja tulen hallitun käytön edistämiseksi monimuotoisuuden turvaamisessa. Tuli on olennainen osa luonnontilaisen metsän kehitystä.

Tuli on olennainen osa luonnontilaisen metsän kehitystä. Polttaminen luonnonsuojelualueilla on tärkeä metsän luonnonhoitotoimi.

Polttaminen luonnonsuojelualueilla on tärkeä metsän luonnonhoitotoimi, jonka tarkoituksena on palauttaa metsätalouskäytössä ollut alue luonnontilaisen kaltaiseksi. Esimerkiksi pohjantikka viihtyy erityisen hyvin ennallistetuissa metsissä, joissa se napsii ravinnokseen poltossa syntyneissä lahopuissa eläviä

kaarnakuoriaisia. Suomessa on noin 40 uhanalaista lajia, jotka tarvitsevat palaneita elinympäristöjä. Suojelualueilla toteutettavissa jopa kymmenien hehtaarien laajuisissa ennallistamispoltoissa syntyy valtava määrä lahopuuta ja tätä elintärkeää palanutta elinympäristöä. Tulen hallittu käyttö vaatii

erityisosaamista sekä erityisen tarkkaa suunnittelua ja toteutusta. Tämä osataan Suomessa, koska tulen käyttö on perinteisesti liittynyt metsänkasvatukseen. Monessa muussa maassa perinne on katkennut tai osaamista ei ole, vaikka tulen käyttöä tarvittaisiin. Työpajassa havaittiinkin tulen käytössä suuria eroja. Esimerkiksi Baltian maissa ja Puolassa lainsäädäntö ja yleinen pelko tulen hallitsemattomasta leviämisestä estävät kokonaan metsien hallitun polttamisen. Pohjoismaissa tulen käyttö sen sijaan on yhteiskunnallisesti hyväksyttyä pitkien perinteiden, turvallisten toimintatapojen ja tiedossa olevien hyötyjen takia. Toisaalta Suomessa on palaneiden metsien määrä laskenut viime vuosikymmeninä voimakkaasti etenkin metsätaloudellisten kulotusten käytyä hyvin vähiin. Ruotsiin verrattuna nykyiset palaneiden metsiemme pinta-alat ovat paljon pienempiä. Laajoja palaneita alueita syntyy enää lähinnä suojelualueiden

ennallistamispoltoissa. Turvallisesti ja tehokkaasti toteutetuista ennallistamispoltoistamme viestiminen on erittäin tärkeää, jotta tulen hallittua käyttöä voidaan edistää myös muissa maissa. Suomessa tarvitaan pikaisesti sekä suojelualueiden että talousmetsien hoitajien toimia tulen käytön perinteen turvaamiseksi. Lammin Evolla metsäopetusta on annettu jo 150 vuotta. Nykyisin Hämeen ammattikorkeakouluun kuuluvalla ”Metsäkampuksella” koulutetaan metsätalousinsinöörejä biotalouden, metsänhoidon ja matkailun asiantuntijoiksi. Moni heistä ryhtyy opintojen jälkeen yrittäjäksi. Työpaja oli osa EU-rahoitteista Paahde-LIFE-hanketta, jossa hoidetaan paahdetta vaativien lajien elinympäristöjä 69 Natura-alueella kautta Suomen. Hankkeen vetäjänä toimii Metsähallituksen Luontopalvelut, kumppaneina mm. Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK.


84 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Kaikki Xchange vaihto-osat vastaavat laadultaan ja takuultaan täysin uusia osia.

Laadukas reititin takaa nopeat ja luotettavat yhteydet

Kaikissa vaihto-osissa on vuoden takuu. Valikoimissamme on:  Sylinterikannet  Kompressorit  Turbot  Suuttimet  Säätimet  Startit  Laturit  Ruiskutuspumput  Rivipumput  Hiukkassuodattimet  Vesipumput

  

Kaikki kulutusosat korvattu uusilla DEUTZ alkuperäisosilla Kaikki komponentit on päivitetty uusimpaan versioon Laatu sekä takuu ovat samat kuin uusilla DEUTZ -moottoreilla

Moottorin sarjanumerolla varmistat juuri sinun moottoriisi sopivat osat!

Pienikokoinen ja vähävirtainen Sierra Wireless Air Link RV50 -reititin tarjoaa entistä nopeammat ja luotettavammat yhteydet sekä tarkemman paikannuksen.

M

etsäalan urakointi ja teollisuuden puuhuolto on rakennettu edistyksellisten tietojärjestelmien varaan. Näin ollen yhteyksin luotettavuus ja toimintavarmuus työmailla on tärkeämpää kuin koskaan. Suomalainen metsäteollisuus luottaa ammattitason Sierra Wireless -reitittimiin niin korjuu- ja kuljetuskalustossakin, joita on toimitettu asiakkaille jo vuodesta 2009. Kanadalainen, vuonna 1993 perustettu Sierra Wireless on ammatti- ja teollisuuskäyttöön suunnattujen M2M- ja ajoneuvoreitittimien teknologia- ja markkinajohtaja. Sierra Wireless valmistaa laadukkaita, innovatiivisia ja luotettavia sovelluksia ja modeemeja langattomaan viestintään. Sierra Wireless tarjoaa monipuolisesti tuotteita yrityskäyttöön sekä vaativaan M2M-käyttöön. Suomessa Mobile World on Sierra Wirelessin ainoa virallinen maahantuoja. - Uuden sukupolven pienikokoinen ja vähävirtainen Sierra Wireless Air Link RV50 -reititin tarjoaa entistä nopeammat ja luotettavammat yhteydet sekä tarkemman paikannuksen LTE, GPS ja GLONASS tekniikkaa hyödyntäen, kertoo Mobile Worldin toimitusjohtaja Matti Onnelainen. Ajoneuvokäyttöön suunnitellut Sierra Wireless -laitteet ja lukkiutuvat liittimet kestävät käyttöä ja automaattinen diagnostiikka reagoi automaattisesti häiriöihin yhteyksissä. Ulkoiset antennit takaavat parhaan kuuluvuuden ja tarkimman paikannuksen. - Käyttämämme Panorama Antennasin yhdistelmäantennit tarjoavat kolme antennia yksissä kuorissa (LTE MiMo + GPS/Glonass). Saatavilla on myös lasiantennit reiättömiin asennuksiin, kertoo Onnelainen. Sierra Wireless Air Link RV50 reitittimessä on kaksi SIM-korttipaikkaa, jotka mahdollistavat kahden operaattorin kuuluvuuksien hyödyntämisen automaattisella operaattorin valinnalla.

- Tarjolla on myös ALMS -laitehallintapalvelu laitteiden keskitettyyn hallintaan, mikä helpottaa ja tehostaa työskentelyä, ilmoittaa Onnelainen.

Tuotetiedot Sierra Wireless Air Link RV50

• LTE 4G+3G/2G yhteydet • GPS+GLONASS paikannus • Pieni koko ja helppo integrointi olemassa oleviin asennuspaikkoihin/koteloihin • IP64: Kestävä, ruggeroitu alumiinikotelo kestää käyttöä vaativissakin ympäristöissä ja lämpötiloissa • Ethernet, USB, Serial ja IO-liitännät • Dual SIM • Pieni virrankulutus • Luokkansa parhaat itsediagnostiikkaominaisuudet yhteyden ylläpitämiseksi • Laajasti konfiguroitavissa • Scripting framework -kehitysympäristö mahdollistaa asiakaskohtaiset räätälöinnit ohjelmistoon • Saatavilla keskitetty laitehallintapalvelu ALMS (konfigurointi, ylläpito ja valvonta) • 3-vuoden takuu

Mobiilin viestinnän kokonaisratkaisut

Mobile World Communications on vuonna 1996 perustettu suomalainen maahantuontiyritys, joka tarjoaa asiakkailleen laadukkaita ja innovatiivisia mobiilin- ja langattoman teknologian tuotteita ja kokonaisratkaisuja. - Tuotevalikoimaamme kuuluvat maailman johtavien laitevalmistajien langattomat M2M -tuotteet vaativaan yritysviestintään: M2M- ja ajoneuvomodeemit, reitittimet sekä näiden tukituotteet, kuten ajoneuvomodeemien seurantaohjelmistot ja antennit sekä yrityskäyttöön tarkoitetut 2G, 3G ja 4G/LTE- tuotteet operaattoriverkkoon, luettelee Onnelainen.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 83

HUIPPU-UUTUUS!

MÖNKIJÄMAAILMA MUUTTUU

SAA AJAA TIELLÄ 15V. / T-AJOKORTTI POLARIS RZR 570 EFI CABIN 4X4 EUT • • • •

Turvallinen ja mukava Ympärivuotinen käyttö Erittäin edulliset käyttökustannukset Automaattinen 100 % neliveto ja Turf 1x4 veto

POLARIS.FI

Pakettihinta vain

16 590 € (Sh. 20 740 €)

+tk


86 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Einarin palkinnot Puistometsäpalvelu Oy:n Jan-Erik Oldenburgille ja Kone Annala Ky:n Ahti Annalalle

Metsäalan osaajia palkittiin yhteensä 157 700 eurolla

Ponsse Oyj:n perustaja ja teollisuusneuvos Einari Vidgrénin elämäntyötä ylläpitävä Einari Vidgrén Säätiö jakoi tänä vuonna tunnustuksia yhteensä 157 700 eurolla. Vuonna 2005 perustetun säätiön tavoitteena on nostaa koneellisen puunkorjuun alalla tehtävän työn arvostusta.

V

ieremällä palkittiin toukokuun lopulla ansioituneita metsä- alan osaajia. Einari Vidgrénin elämäntyötä ylläpitävä Einari Vidgrén Säätiö jakoi tänä vuonna tunnustuksia yhteensä 157 700 eurolla. Säätiön päähuomionosoituksena myönnettävät Einarin Palkinnot myönnettiin pitkän linjan puunkorjuuammattilaisille Kone Annala Ky:n Ahti Annalalle ja Puistometsäpalvelu Oldenburg Oy:n Jan-Erik Oldenburgille. Ponsse Oyj:n perustaja ja teollisuusneuvos Einari Vidgrén perusti vuonna 2005 Einari Vidgrén Säätiön, jonka tavoitteena on nostaa koneellisen puunkorjuun alalla tehtävän työn arvostusta. Säätiö haluaa kehittää koneelliseen puunkorjuuseen liittyvän yrittäjyyden tunnettuutta ja lisätä koneellisen puunkorjuun kiinnostavuutta työllistäjänä erityisesti nuorten keskuudessa.

Einarin Palkinnot

Einarin Palkinto myönnetään pitkäaikaisesta yrittäjyydestä metsäkonealalla. Palkintoperusteissa korostetaan pitkäjänteisyyttä ja ammattitaitoista työtä erittäin vaativalla alalla. 20 000 euron Einarin Palkinnot vastaanottivat tänä vuonna Kone Annala Ky:n Ahti Annala ja Puistometsäpalvelu Oldenburg Oy:n JanErik Oldenburg. Einarin Palkinnon vastaanot-

Kone Annala Ky:n Ahti ja Ilmi Annala saapuivat Vieremällä noutamaan Einarin Palkinnon Sodankylään.

tanut Kone Annala Ky:n Ahti Annala perusti metsäkoneurakointiyrityksen vuonna 1980 yhdessä veljensä kanssa. 38 vuoden yrittäjyyden jälkeen sodankyläläisessä Kone Annalassa on suunnitteilla sukupolven vaihdos Annalan poikien siirtyessä ensi vuonna yrityksen johtoon. 14 henkilöä työllistävä yritys urakoi neljän koneketjun voimin. Työntekijöiden vaihtuvuus on ollut vähäistä koko yritystoiminnan ajan. Ahti Annalan toimintaperiaatteisiin on kuulunut pitkäjänteinen henkilöstöpolitiikka, jossa arvostetaan työntekijöiden ammattitaitoa, kannustetaan nuoria alalle tarjoamalla harjoittelupaikkoja ja pyritään kausivaihteluista huolimatta takaamaan työntekijöille jatkuva työllisyys. Työntekijöiden hyvät työolot on turvattu

toimivalla kalustolla. Yrittäjänä Annala on luottanut rehellisiin ja pitkäjänteisiin toimintatapoihin mahdollistaen yrityksen vakaan toiminnan. Einarin Palkinnon vastaanottanut Puistometsäpalvelu Oldenburg Oy:n Jan-Erik Oldenburg perusti yrityksensä vuonna 1994 aloittaen puunkorjuun moottorisahalla. Ensimmäisen harvesterinsa hän hankki käytettynä Ruotsin myrskysavotoille vuonna 2005. Pääkaupunkiseudulla toimivan Puistometsäpalvelun asiakkaita ovat yksityiset tonttien omistajat, rakennusliikkeet ja Altia Oyj, jonka metsiä yritys hoitaa kokonaisvaltaisesti. Yritys poikkeaa selkeästi perinteisistä metsäyhtiöille urakoivista koneyrittäjistä. Yrityksellä ei ole pitkiä urakointisopimuksia vaan työt on etsittävä maailmalta jo-

Toinen Einarin Palkinto meni Puistometsäpalvelu Oldenburg Oy:n Jan-Erik Oldenburgille pääkaupunkiseudulle; mukana vaimo Pauliina.

kainen erikseen ja oltava pienellä varoitusajalla valmis palvelemaan asiakasta kokonaisvaltaisesti tontin hakkuusta puiden kuljetukseen. Puistometsäpalvelu Oldenburg Oy edustaa uudenlaista ja erilaista puunkorjuuyrittäjyyttä korkeatasoisella osaamisella ja palvelulla.

Einarin Tunnustuspalkinnot

Säätiö palkitsi koneelliseen puunkorjuuseen liittyviä tutkimus- ja tuotekehitystahoja, alan koulutuksen kehittäjiä sekä alan tunnettuutta ja arvostusta nostaneita tahoja Einarin Tunnustuspalkinnoilla. Metsäalan koulutus on alan elinvoimaisuuden kannalta ensiarvoisen tärkeää työtä. Pitkäjänteinen kehitystyö ja laadukas opetus on perusteena seuraaville

3000 euron Einarin Tunnustuspalkinnoille: Yksikönjohtaja Jouko Karjalainen, OSAO/Taivalkosken yksikkö; Ohjaaja Juha Heikkinen OSAO/Muhoksen yksikkö; Lehtori Markku Kekkonen, SAKKY Toivalan yksikkö 3 000 euron Einarin Tunnustuspalkinto luovutettiin Maaseutuammattiin ry:lle, jonka tavoitteena on tarjota nuorille mahdollisuus tutustua metsä- ja maaseutualan töihin ja niiden tuomiin mahdollisuuksiin. 6 000 euron Einarin Tunnustuspalkinto luovutettiin Luonnonvarakeskukselle tavaralajimenetelmän puunkorjuun ja siihen liittyvän koulutuksen edistämisestä Kanadassa, erityisesti Ontarion provinssissa. 2 000 euron Einarin Tunnustuspalkinto luovutettiin Kunnon-


METSÄALAN AMMATTILEHTI työt 2-projektille (Jyväskylän kaupunki), joka työllistää pitkäaikaistyöttömiä, maahanmuuttajia ja syrjäytyneitä nuoria. Projektissa on yhdeksän oppisopimustyöntekijää, jotka valmistuvat metsureiksi tänä keväänä. 5 000 euron Einarin Tunnustuspalkinto myönnetään naisten ajokonekoulutukselle, Forwarder Cup, Saksaan, joka kehittää naisten metsäkoneenkuljettajakoulutusta Saksassa parantaen metsäalan tunnettuutta ja tehden alaa tutuksi naisille. 6 000 euron Einarin Tunnustuspalkinnot myönnettiin tavaralajimenetelmän edistämisestä seuraaville oppilaitoksille: Polo Educativo Technológico Paysandú, Uruguay Lesosibirsk Branch of Reshetnev Siberian State Aerospace University, Venäjä 3000 euron Einarin Tunnustuspalkinnot myönnettiin Yhdysvaltoihin metsätyönjohtaja Matthew Mattiodalle Oregoniin ansiokkaasta tavaralajimenetelmän edistämisestä sekä Finlandia Universitylle opiskelijastipendinä, joka mahdollistaa koulutusjakson tavaralajimenetelmän ja sen edistämisen osalta.

Einarin Kuljettajapalkinnot

Einari Vidgrénin Säätiö palkitsi ennätykselliset 39 ansioitunutta metsäkoneenkuljettajaa 1500 euron Einarin Kuljettajapalkinnolla. Palkitsemisperusteina olivat korkealaatuinen ja

asiakaslähtöinen työ, tinkimätön asenne työn laatuun sekä hyvä yhteistyö ja kommunikointi metsänomistajien ja muiden sidosryhmien kanssa. Einarin Kuljettajapalkinnon vastaanottivat: Tarmo Ahola, Parkkila, Koneurakoitsijat Kangas Oy; Ali Enojärvi, Kiiminki, H.A.Forest Oy; Johan Forsman, Forsby, Granvikin Metsätyö Oy; Mikko Hiltunen, Pieksämäki, Metsäurakointi Leikas Oy; Oskari Huttunen, Käärmelahti, Koneteko Pitkänen Oy; Esa Jokinen, Oittila, Kone-Yijälä Oy; Ari Kahilampi, Mieskonmäki, Metsäajo Laitinen Oy; Ari Kervinen, Syvärinpää, Koneurakointi Lukkarinen Oy; Jukka Koistinen, Vaasa, JP Metsäkoneurakointi Oy; Seppo Koivukangas, Ranua Metsätyö Vikström Oy; Hannu Kukkonen, Viitasaari, Metsäkoneurakointi Välipakka; Jarno Kupari, Tervola, Länsi-Pohjan MaMe Urakointi Oy; Jaakko Kuvaja, Vuokatti, Kumpulan tila Timo Tikkanen; Mauri Laitinen, Litmaniemi, Finnharvest Oy; Johannes Lohtander, Nurmes, Motoajo Oy; Janne Marjanen, Konnevesi, Metsäkoneurakointi T ja P Pynnönen Oy; Jukka Mustajärvi, Purmojärvi, P.R.Mäntylä Oy; Kari Myrskyranta, Noormarkku, Metsäkonepalvelu Yli-Anttila Oy; Olli Mäkipää, Parkano, Metsäurakointi Teräväinen Oy; Juho Niskanen, Jormua, Moto Team

Tauriainen Oy; Joni Nousiainen, Kerimäki, Metsäkoneurakointi J. Nousiainen Oy; Juho Pekurinen, Juva, Metsä-Rasi Oy; Markku Pernu, Himanka, M. Uusitalo Oy; Juha Puhakka, Enäjärvi, Forest Anttila; Pentti Pyykkönen, Sotkamo, Markkku A. Komulainen Oy; Pertti Riik, Rautalampi, Varis Forest Oy; Matti Rimpeläinen, Muhos, Metsä Aalto Oy; Ilkka Ruokola, Vesilahti, Metsäkoneurakointi Vastamaa Oy; Jouni Rytkönen, Iisalmi, Koneurakointi J. Siltala; Olavi Sarajärvi, Tammela, Metsäkonepalvelu Oy; Harri Siekkinen, Pihtipudas, Putaan Mottimestarit; Ville Suppola, Savonlinna, Metsä-Raikuu Oy; Teemu Tiala, Yli-Lesti, Metsä-Multia Oy; Teuvo Tikkanen, Anttola, VJK-Metsäkonepalvelu Oy; Esa Tossavainen, Haukivaara, Möhkön Metsäpalvelu Oy; Tuomo Tukiainen, Kitee, Toropainen Oy Metsäkoneurakointi; Ilkka Tuomainen, Heinävesi, FinnHarvest Oy; Tomi Uimonen, Kuohu Metsä-Jokeri Oy; Marko Valtonen, Punkaharju, Metsäkorjuu Pulkkinen Oy.

Einarin Opiskelijastipendit

Einari Vidgrénin Säätiö palkitsi myös 600 euron opiskelijastipendillä 27 metsäkonealan opiskelijaa. Stipendeistä ovat päättäneet kunkin koulun opettajakunta. Perusteina koulumenestyksen lisäksi on ollut se,

KONEURAKOINTI 87

Säätiö palkitsi koneelliseen puunkorjuuseen liittyviä tutkimus- ja tuotekehitystahoja, alan koulutuksen kehittäjiä sekä alan tunnettuutta ja arvostusta nostaneita tahoja Einarin Tunnustuspalkinnoilla. Kuvassa yksi palkittu; lehtori Markku Kekkonen SAKKY Toivalan yksiköstä.

että koulunsa päättävällä oppilaalla on työpaikka metsäkoneenkuljettajana tai -huoltajana. Einarin Opiskelijastipendin vastaanottavat: Oulun seudun ammattiopisto, Taivalkosken yksikkö: Jere Vattula. Oulun seudun ammattiopisto, Muhoksen yksikkö: Niko Arvola, Juho Pankinaho. Tampereen seudun ammattiopisto (Tredu), Kuru: Antti Mononen. Tampereen seudun ammattiopisto (Tredu), Ähtäri: Jussi Korpinen. EteläSavon ammattiopisto, Salosaari, Mikkeli: Joona Roitto, Lauri Markkanen. Etelä-Savon Ammattiopisto, Pieksämäen metsäopetus: Juho Kääriäinen. Yrkesakademin i Österbotten, Vasa: Jimmy Blomqvist, William

Snygg. Lapin ammattiopisto, Rovaniemi: Janne Kanto, Robert Kytölä. Jämsän ammattiopisto, Jämsä: Joona Härö, Konsta Niemi. Savon ammatti- ja aikuisopisto, Toivala: Janne Järvelin, Aapo Hytönen. TTS, Tuottavuus ja luonnonvarat Rajamäki: Jere Olin, Jaakko Hakio. PohjoisKarjalan ammattiopisto, Valtimo: Joonas Tapaninen, Antti Himanen. Saimaan ammattiopisto Sampo, Ruokolahti: Henri Harju, Juho Haimi. Kiipulan ammattiopisto / metsäopetus: Jere Lakanen. Pohjoisen KeskiSuomen ammattiopisto, Saarijärvi: Jari Kananen, Heidi Lähteinen. Länsirannikon Koulutus Oy WinNova, Kullaa: Pirjo Lepistö, Mikko Seppä.

Meiltä myös MECANILIN langaton kuormanivaaka metsätraktoreihin ja kuorma-autoihin!


54 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Laajin LED-työvalovalikoima

!

-uutuus

Huippu

Power Beam 1500 ja 1800

Power Beam 5000

Modul 70 GEN IV

!

-uutuus

Huippu

Modul 90 LED

Ultra Beam LED

Ultra Beam LED GEN II

LightBar LED Työvalo 350 mm

Q90 C Compact LED

!

-uutuus

Huippu

RokLume 280 LED

RokLume 380 LED

utuus!

-u Huippu

C140 LED-vilkku, parkki, lyhyet, pitkät

orum.fi

Luminator LED Lisäkaukovalo

Luminator Compact LED Lisäkaukovalo

!

-uutuus

Huippu

LightBar LED Lisäkaukovalo 350 ja 470 mm


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 89

Suomi on Ponssen suurin markkina-alue minkä vuoksi kotimaan palveluihin on investoitu vahvasti. Tällä hetkellä Ponsse tarjoaa Suomessa huoltopalveluita 24 paikkakunnalla. 14 oman palvelukeskuksen lisäksi Suomessa toimii 10 PONSSE -sopimushuoltajaa. Yhteensä noin 2300 rekisteröidyn PONSSE -koneen kantaa palvelee yli 150 asiakaspalvelijaa.

Vuoden 2016 parhaat Ponsse -asiakaspalvelijat valittu

K

asiakaspalvelija pääsee mukaan Ponssen asiakkaiden seminaarimatkalle. Kunniamaininnan saaneet pääsevät messumatkalle.

otimaan vuoden 2016 parhaat PONSSE -asiakas- palvelijat valittiin huhtikuun lopulla Ponssen huoltopalveluiden vuosittaisessa Kotimaan Startti -tilaisuudessa.

Vuoden PONSSE -palvelukeskukseksi valittiin Tampere ja vuoden asiakaspalvelijaksi huolto-osamyyjä Ville Kautonen Mikkelistä. - Tänä vuonna kilpailu oli tiukka viiden paikkakunnan välillä, lopulta voittaja ratkesi asiantuntijaraadin äänillä. Vuoden asiakaspalvelukeskuksen toiminta on kehittynyt pitkäjänteisen työn tuloksena erittäin positiivisesti. Sekä varaosatoiminnot että huoltopalvelut toimivat myyntihenkisesti ja asiakaslähtöisesti. Tampereen huoltopalvelukeskuksen henkilökunnasta voi aistia todella hyvän yhteistyöhengen, kommentoi voittajaksi valittua Tampereen palvelukeskusta Ponssen maajohtaja Jani Liukkonen. - Tämä on hieno tunnustus asiakkaillemme ja koko Tampereen huoltopalvelukeskuksen henkilökunnalle pitkäjänteisestä yhteistyöstä, joka on mahdollistanut toiminnan kasvun ja kehittämisen viime vuosina, huoltoesimies Tuomas Kirjavainen kommentoi voittoa. - Tampereen palvelukeskuksessa asiakkaita palvelee konemyynnin ja käyttökoulutuksen lisäksi varaosamyynti ja kokenut huolto käsittäen myös tietojärjestelmät. Tämä tunnustus antaa uskoa siihen, että asiakkaamme saavat jatkossakin parhaat mahdolliset palvelut meiltä ja toiminnan kasvulle löytyy edelly-

Huoltopalveluita 24 paikkakunnalla

Tällä hetkellä Ponsse tarjoaa Suomessa huoltopalveluita 24 paikkakunnalla. 14 oman palvelukeskuksen lisäksi Suomessa toimii 10 PONSSE -sopimushuoltajaa. Yhteensä noin 2300 rekisteröidyn PONSSE -koneen kantaa palvelee yli 150 asiakaspalvelijaa. Suomi on Ponssen suurin markkina-alue minkä vuoksi kotimaan palveluihin on investoitu vahvasti. Kotimaassa myydyin harvesteri viime vuonna oli PONSSE Scorpion ja myydyin kuormatraktori PONSSE Elk. Vuoden PONSSE -palvelukeskukseksi valitun Tampereen huoltopalvelukeskuksen henkilökunnasta voi aistia todella hyvän yhteistyöhengen, mikä näkyi myös palkintojenjakotilaisuudessa.

tyksiä markkina-alueellamme, jatkaa Kirjavainen.

Vuoden asiakaspalvelijaksi Ville Kautonen

Asiakkaiden valinta Ponssen vuoden 2016 asiakaspalvelijaksi on huolto-osamyyjä Ville Kautonen Mikkelistä. Kautonen on ollut 13 vuotta töissä Mikkelin huoltopalvelukeskuksessa, siitä 10 vuotta osamyynnin parissa. - Hyvältähän tällainen palkinto tuntuu, kun jo toista kertaa tulee valituksi vuoden asiakaspalvelijaksi (2011) suoraan asiakkailta tulevan palautteen perusteella, Ville kommentoi voittoaan. - Asiakkaan pitää palvelutilanteessa kokea, että hänet huomioidaan aidosti ja että ongelmien

ratkaisemiseksi nopeasti nähdään aikaa ja vaivaa. Paras nyrkkisääntö omasta mielestäni on se, että palvelen asiakkaitani samoin kuin haluaisin itseäni palveltavan tiskin toisella puolella asiakkaan asemassa. Avainasemassa hyvään asiakaspalveluun on myös koko Ponssen työyhteisön tuki sekä osien joustava saatavuus, joka toimii logistiikkakeskuksen kautta erinomaisesti, Ville jatkaa.

kealahti Seinäjoelta. Reijon kohdalla kriteereissä oli, että hän on osoittanut oivallista oppimiskykyä uutena varaosamyyjänä ja toimii esimerkillisesti positiivisella asenteella. Juhan valintakriteereissä oli mainittu, että hänen johdolla Seinäjoen huolto toimii tehokkaasti hyvässä yhteishengessä ja toiminta saa asiakkailta positiivista palautetta.

Kunniamaininnat hyvästä asiakaspalvelusta Reijo Hiltuselle ja Juha Valkealahdelle

Hyvät palkinnot

Hyvästä asiakaspalvelusta kunniamaininnan saivat varaosamyyjä Reijo Hiltunen Iisalmesta ja huoltoesimies Juha Val-

Parhaat asiakaspalvelijat on valittu Ponssella vuodesta 2004 lähtien. Perinteisesti palkintona ansiokkaasta toiminnasta palvelukeskuksen henkilökunta on saanut matkan valitsemaansa Ponsse-kohteeseen Pohjois-Euroopan myyntialueella ja vuoden

Asiakkaiden valinta Ponssen vuoden 2016 asiakaspalvelijaksi on huolto-osamyyjä Ville Kautonen Mikkelistä. Ammattitaidosta kertoo se että Kautonen voitti palkinnon jo toista kertaa (2011).


90 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Ponssen hakkuupäiden tuotepäällikkö Janne Loponen kertomassa miten tehdään viimeisen päälle säädöt hakkuupäähän.

Järeä ja väkevä Ponsse Bear on omimmillaan päätehakkuulla - myös Afrikan metsissä.

Etelä-Afrikassa korjataan puuta melkein 20 miljoonaa mottia vuodessa - Ponssen koneita on Afrikankin savotoilla

S

uomalaista metsäkoneteknologiaa käytetään laajasti ympäri maailmaa - niin myös Etelä-Afrikassa. Maassa hakataan puuta vajaa 20 milj. mottia vuosittain. Pää-

Ponsse Elephant King kuormatraktori on osoittanut tehokkuutensa päätehakkuilla. Päätehakkuu tehdään yleensä männylle reilun 20 vuoden iässä. Ensimmäinen harvennus 10v ja toinen 15v kohdalla.

lajeina ovat mänty ja eucalyptus. - Korjuussa pitkän puun menetelmä on vahvassa asemassa mutta CTL-korjuutakin jo tehdään ja menetelmä yleistyy hiljalleen. Ensimmäiset Ponssen koneet on toimitettu Etelä-Afrikkaan 2006 ja nyt käyttöön on mennyt uuden sukupolven Ponsse harvestereita ja ajokoneita. Lisäksi olemme myyneet maa-

han järeämpiä Ponsse harvesteripäitä asennetavaksi kaivukoneisiin, kertoo juuri Vapun alla Etelä-Afikasta palannut Ponssen Jarmo Vidgrén. Etelä-Afikassa Ponssea edustaa Green Projects. - Ponssen tuotteet ovat laadukkaita ja soveltuvat asiakkaidemme puunkorjuun vaatimuksiin, sanoo toimitusjohtaja Frank Uzzel.

Harvoissa tukkirekoissa on kuormaajaa - rekat lastataan usein kolmipyöräisillä peleillä. Kuvassa Platinum Carriers kuljetusliikkeen japanilaisvalmisteinen Hino 700. Hino on maailman kolmanneksi suurin kuorma-autovalmistaja ja kuuluu Toyota konserniin.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 91

Ponsse mukana OnTrack EU-tutkimusprojektissa

P

onsse on mukana tela-alustaisten hyötyajoneuvojen valmistajan Prinothin ja eurooppalaisten metsäntutkimusorganisaatioiden kanssa OnTrack-yhteistyöprojektissa.

Projekti on saanut merkittävän rahoituksen osana EU Horizon 2020 -ohjelmaa. Kaksivuotisen EU-projektintarkoituksena on tutkia vaihtoehtoista pyörä- ja telaratkaisua, joka pienentäisi kuormaa kantavien koneiden vaikutusta maaperään tuottavuutta vähentämättä. Kumitelaisen kuormakoneen prototyyppi on rakennettu Ponssella Vieremällä. Ratkaisu perustuu käytettyyn PONSSE Buffalo -kuormatraktoriin, jossa kumipyörätelit on korvattu Prinoth -tela-ajoneuvon kumiteloilla ja alustarakenteen komponenteilla. Tarkoituksena on tutkia kumitelojen soveltuvuutta metsäkäyttöön konseptikoneessa, eikä kumitela-alustaisen koneen tuotannosta ole toistaiseksi suunnitelmia. Konseptiproto on parhaillaan metsätalouden tutkimusinstituutti Skogforskin testattavana Ruotsissa. Testaukseen kuuluu mittauksia testiradalla ja puunajoa pehmeillä turvemailla. Projektin aikana konetta tullaan

Tarkoituksena on tutkia kumitelojen soveltuvuutta metsäkäyttöön konseptikoneessa, eikä kumitela-alustaisen koneen tuotannosta ole toistaiseksi suunnitelmia.

testaamaan myös Norjassa, Saksassa, Latviassa ja Suomessa. OnTrack -projektin koordi-

naattori on norjalainen tutkimuslaitos NIBIO, joka kontrolloi mm. projektin julkista tiedottamista. Muita yhteistyötahoja

projektissa ovat Konstholmen AB ja Skogforsk Ruotsissa, Metsäteho Oy Suomessa, LSFRI / SILAVA Latviassa, KWF Sak-

sassa, ja Owren AS Norjassa.

Kuvassa KOVAX-SOFT

Se on

KOVAX SOFT! mutta se voi olla myös

-telauutuudet ovat Kovax ja Kovax-Soft.

Kovax on ns. normaalimittaisella telakengällä oleva maastoystävällinen, kahdella vetoharjalla oleva perustela. Kovax-Softin kenkäprofiili on sama mutta telakengät ovat pidemmät, ylittävät sivulenkkilinjan ja ovat päistään pyöristetyt. Kovax-Softin telakenkäpituudet ovat 903 mm tai 955 mm rengaskoon mukaan. Hämeenlinna Kiltintie 13,13130 Hämeenlinna Puh 03 644 0400

Jyväskylä Kiilatie 5, 40351 Jyväskylä Puh 014 338 8700

Rovaniemi Alakorkalontie 42, 96300 Rovaniemi Puh 016 321 0100


56 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 93

Suomalainen metsäkonevalmistaja Logset Oy on tehnyt merkittävät jälleenmyyntisopimukset USA:ssa. Yritys myös juhlii 25-vuotis syntymäpäiväänsä uusimalla metsäkoneiden värin tyylikkääseen mustaan. Kuormatraktori ja harvesteri saavat molemmat mustat ohjaamot. Kuormatraktorin puskurin ja konepellin suojan ulkonäköä on myös päivitetty. Uusien mustien koneiden valmistus on jo aloitettu, ja ensimmäiset mustat metsäkoneet esiteltiin kesäkuun alussa Ruotsissa järjestettävillä Elmia Wood messuilla.

Logset on solminut merkittävät jälleenmyyntisopimukset USA:ssa

S

uomalainen metsäkonevalmistaja Logset Oy on sol- minut merkittävät jälleenmyyntisopimukset amerikkalaisten yhtiöiden Fabick CAT (John Fabick Tractor Company Inc.) ja Milton CAT (Southworth Milton Inc.) kanssa.

Jälleenmyyntisopimukset kattavat USA:ssa Fabick CAT:in kautta Illinoisin, Missourin ja Wisconsinin osavaltiot, sekä Michiganin pohjoisosat ja Milton CAT:in kautta Uuden Englannin alueen (kuusi osavaltiota), sekä New Yorkin pohjoisosat. Molemmat aloittavat jälleenmyyjinä välittömästi ja ensimmäiset laivaukset USA:han on sovittu kesäkuulle. USA:n suurten järvien ja koillisvaltioiden alueet ovat mantereen merkittävin pohjoismaista tavaralajimenetelmää (CTL) päämenetelmänä käyttävä alue. Alueella on CTL:n käytöstä jo pitkät perinteet. Sekä Fabick CAT, että Milton CAT ovat toimittaneet vuosien saatossa satoja CTL-menetelmän koneita alueilleen. - Logsetin koneet tuovat teknologiajohtajuuden näille kahdelle uudelle jälleenmyyjälle CTL-koneissa ja Logsetin koneet täydentävät erinomaisesti heidän CAT-koneidensa tarjon-

taa, sanoo Logsetin hallituksen puheenjohtaja Tapio Nikkanen. Logset tulee toimittamaan molemmille tuotevalikoimansa keskikokoisia ja suuria kuormatraktoreita, harvestereita ja harvesteripäitä. - Olimme tutkineet USA:n markkinoille menoa jo jonkin aikaa ja neuvottelut uusien jälleenmyyjien kanssa etenivät nopeasti. USA on maailman dynaamisin kansantalous ja on hienoa, että löysimme Fabickista ja Miltonista partnerit. Heillä on asiakaskunta valmiina, osaava ja motivoitunut henkilöstö ja erinomaiset resurssit menestyksekkääseen toimintaan heti alusta lähtien. USA:n suurten järvien ja koillisvaltioiden alueet ovat lisäksi jo valmiita tavaralajimenetelmän käytölle. Uskon, että nyt tehtyjen sopimusten myötä USA:sta kasvaa meille erittäin merkittävä markkina ja Koivulahden tehtaan tuotantoa nostetaan heti lomien jälkeen, kertoo Nikkanen. Fabick CAT:in Vice President of Sales John Quillico on tyytyväinen tulevaan yhteistyökuvioon: - Lähdemme innolla myymään Logsetin CTL tuotteita alueellamme. Logsetin kumipyörillä liikkuvat metsäkoneet ovat erinomainen lisä tuotevalikoimaamme, sillä nyt pystymme tarjoamaan kaikkia eri CTL

ratkaisuja asiakkaillemme. Tämä tuotevalikoiman laajennus yhdessä tuotteiden huoltolupauksen kanssa tekee Fabick CAT:in luotettavaksi yhteistyökumppaniksi erityisesti niiden asiakkaiden silmissä, jotka haluavat kasvattaa tuottavuuttaan metsässä, hän totesi. Milton CAT:in metsäkoneryhmän johtaja Peter Collins on samaa mieltä: - Tämän yhteistyösopimuksen myötä Milton CAT on nyt entistä luotettavampi kumppani asiakkaillemme, jotka haluavat

parantaa tehoa ja tuottavuutta metsässä. Koillisvaltioissa tavaralajimenetelmä on voimakkaasti valtaamassa alaa, koska maanomistajat haluavat entistä ympäristöystävällisempiä ratkaisuja metsiinsä. Logset on ratkaisumme tähän. Logset valmistaa tavaralajimenetelmän metsäkoneita. Kaikki tuotteet, harvesterit, kuormatraktorit, hakkuupäät ja simulaattorit valmistetaan yhtiön Koivulahden tehtaalla Suomessa. Logsetin koneita viedään 25 maahan ja viennin osuus liike-

vaihdosta on n. 85 %. Logsetilla on noin 70 työntekijää. Fabick CAT toimii Caterpillar koneiden jälleenmyyjänä pohjoisessa suurten järvien alueella. He juhlivat tänä vuonna 100-vuotis syntymäpäiväänsä. Yhtiöllä on 37 toimipaikkaa ja noin 1 200 työntekijää. Milton CAT toimii Caterpillar koneiden jälleenmyyjänä USA:n pohjois-itä alueella. Heillä on 13 toimipaikkaa ja 900 työntekijää.

Päivitä metsäkoneesi harvesteripää uudelle tuottavuustasolle

Fma Ove Ljungqvist Puhelin: 0500 169 037 Email: ove@seffris.fi


94 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Uusi Logset TH85 -harvesteripää sopii maailman isoimpaan harvesteriin, eli Logsetin 12H GTE Hybridi harvesteriin sekä 25-30 tonnia painaviin kaivinkoneisiin.

Uusi Logset TH85 -harvesteripää suurille päätehakkuille

S

uomalainen metsäkonevalmistaja Logset on lansee- rannut uuden tuotteen: harvesteripään TH85. Se on kuudes harvesteripää yhtiön TH-sarjassa.

Tuote on tarkoitettu suurille päätehakkuille ja se painaa 2 000 kg. Harvesteripää on kehitetty vastaamaan asiakkaiden tarpeita ja vaatimuksia. TH85 sopii maailman isoimpaan harvesteriin, eli

Logsetin 12H GTE Hybridi harvesteriin sekä 25-30 tonnia painaviin kaivinkoneisiin. Yksi kehitystyön tärkeimmistä kriteereistä on ollut se, että harvesteripään huolto on helppoa jokapäiväisen työn lomassa. - Jatkoimme samalla ajatuksella joka meillä on ollut muidenkin harvesteripäiden kohdalla - vähemmän on enemmän. TH85 harvesteripäässä on vähemmän komponentteja ja enemmän terästä. Tarkoituksena

on saada häiriöajat minimoitua ja tuottavuus maksimoitua, kertoo harvesteripään kehitystyöstä vastannut kehitysjohtaja Jonas Hedström. Logsetin TH85 harvesteripäätä kutsutaan myös neljän moottorin pääksi, sillä siinä on kolme teräksestä tehtyä syöttöpyörää ja synkronoitu syöttöpiiri. Näin varmistetaan, että harvesteripään ote puusta on optimaalinen joka tilanteessa. TH85 harvesteripäässä on pitkät karsintaveitset,

kuten muissakin TH-sarjan tuotteissa. Harvesteripään suurin avausmitta on 84 cm ja se karsii oksat puhtaasti jopa 4 cm asti. TH85 harvesteripään moottorisahayksikköön sopivat ketjutyypit 0,404 ja ¾. - Huhtikuun alussa lähetimme Logset 12H GTE Hybridi harvesterin, jossa oli TH85 harvesteripää, Australiaan. Tämä yhdistelmä on renkailla liikkuva harvesteri, jollaista ei ennen ole nähty markkinoilla. Logsetilla

on 25 vuoden kokemus harvestereiden ja harvesteripäiden kehittämisestä. TH-sarjamme on läpikäynyt kymmenen vuoden teknisen evoluution. Lähdimme itsevarmasti esittelemään uutta tuotettamme Australiaan, eli meille uudelle markkina-alueelle, myynnin johtaja Pascal Réty sanoo.

Logset TH65 Euca -harvesteripää keskikokoiselle eukalyptykselle

L

ogsetin vahva tuotekehitys harvesteripäissä jatkuu ja nyt markkinoille on tuotu uusi Logset TH65 Euca.

Uusi Logset TH65 -harvesteripää on kehitetty keskikokoisten eukalyptuspuiden kaatamiseen ja etenkin niiden kuorintaan.

Kuten nimestä jo saattaa arvata, tuote on kehitetty keskikokoisten eukalyptuspuiden kaatamiseen, ja etenkin puiden kuorintaan. Se on kolmas erityisesti eukalyptuspuille kehitetty harvesteripää yhtiön TH-sarjassa. Harvesteripää TH65 Euca on suurin piirtein saman kokoinen kuin Logsetin harvesteripää TH65. Se painaa 1 100 kg ja sopii Logsetin 8H GT harvesteriin, sekä 20-35 tonnia painaviin

kaivinkoneisiin. - Logsetin harvesteripäissä on alkujaan melkein kaikki tarvittavat ominaisuudet eukalyptuspuiden kaatamiseen ja kuorintaan. Siksi erityisesti eukalyptuspuille tarkoitettujen harvesteripäiden suunnittelutyön aloittaminen ei ollut suuri askel. TH65 Eucassa olevat syöttöpyörät ja karsintaterät on varustettu rinnakkaisella syötöllä, jonka ansiosta eukalyptuspuiden rungot osuvat helposti keskelle harvesteripäätä. Puun runko pysyy keskellä harvesteripäätä, vaikka se pyörii liikkuessaan harvesteripään läpi kuorinnan aikana, selittää kehitysjohtaja Jonas

Hedström. Kehitystyön aikana yksi tärkeimmistä työvaiheista oli optimoida eukalyptuspuun kuoriminen hyvälle tasolle jo ensimmäisellä syöttökerralla. Toinen tärkeä askel oli varmistaa, että harvesteripää pysyy puhtaana puunkuorista, ettei työtä tarvitse keskeyttää harvesteripään puhdistamisen vuoksi. - Keskikokoisen harvesteripään kysyntä on kasvanut eukalyptuspuita työstävien asiakkaiden joukossa. TH65 Euca harvesteripään ansiosta voimme nyt vastata tähän kysyntään, toteaa myynnin johtaja Pascal Réty.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Terävät karsintaterät kasvattavat harvesteripään tehokkuutta

KONEURAKOINTI 95

Työnäytökset jatkuu kesällä 2017 - katso lisätietoja www.suomentyokone.fi

Kari Kangas Logsetin teknisestä tuesta näyttää, miten hän hioo Logset TH45 harvesteripään karsintaterät.

K

un harvesteripään karsintaterät ovat terävät ne leikkaavat helposti puun oksat pois ja työstetyn puutavaran laatu säilyy hyvänä. Hakkuulaitteen on myös helpompi mitata puun tilavuus ja pituus, kun oksat on leikattu nätisti irti. Samalla harvesterin tehokkuus kasvaa ja polttoaineen kulutus pienenee. - Karsintaterät tulisi teroittaa säännöllisesti. Kun terät ovat terävät, puu liukuu nätisti harvesteripään läpi ja oksat leikkaantuvat poikki. Ne eivät repeä irti, selittää Kari Kangas Logsetin teknisestä tuesta. Karsintaterien teroitus herättää kuitenkin usein keskustelua, että miten ja milloin teroitus kannattaisi tehdä.

Toimi näin

Karsintaterien teroitustapoja on monia.

Myös eri puulajit tulisi ottaa huomioon. Kangas vinkkaa, mikä tapa hänen mielestään toimii parhaiten. Harvesteripään etuterä, karsintaterät ja takaterät tulee kaikki teroittaa. - Aluksi pitää analysoida ovatko terät todella tylsät vai silausta vaille valmiit. Karsintaterien tulisi olla yhtä terävät kuin keittiöveitsi. Terävyyden voi testata vaikka omalla kynnellä, Kangas tietää. Terät voi teroittaa hiomakoneella niin, että laikan pyörimissuunta on poispäin terästä. Hiomakoneella kannattaa kuitenkin edetä rauhallisesti, ettei terä lämpiä liikaa. Jos terän kärki lämpiää, sen kovuus kärsii. Tällöin kärjestä saattaa haljeta pala irti. - Kun olet valmis, mittaa terän kärki säädettävällä kulmamitalla. Sisäpuolen reunan tulee olla suora, kun taas ulkopuolen reuna saa olla noin 30-35 astetta, opastaa Kangas.

Uutta sekä kunnostettua rullaa, takuulla. EVO-syöttörullat ovat uusia ja niitä saa yleisimmille kouratyypeille. Ripatyyppiset rullat eivät tukkeudu, joten ne pysyvät puhtaina. Niiden piikit ovat tehty aihioon koneistamalla, joten käyttöikä on normaalia huomattavasti pidempi. Käyttöikää ja pitoa lisää myös helppo teroitettavuus, karkaisu sekä oikeat materiaalivalinnat. Rungot ovat suunniteltu kevyiksi jolla saadaan pienennettyä polttoaineen kulutusta. Myönnämme rullille takuun. Kunnostetut rullat ovat alkuperäisistä läpikäytyjä ja täysin kunnostettuja. Syottorullat.fi / Evemet Oy Voimankatu 4, 35820 MÄNTTÄ Ville Eklöf, 040 594 7057 ville.eklof@evemet.fi

www.syottorullat.fi Oikein hiotun terän sisäpuolen reunan tulee olla suora ja ulkopuolen reunan noin 30-35 astetta.


96 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Uudet John Deere G-sarjan ajokoneet - hallittua voimaa ja tarkkuutta

J

Mukautuva ajovoimansiirron hallinta on uusi ainutlaatuinen vakio-ominaisuus, joka on saatavana vain John Deeren G-sarjan keskikokoluokan kuorma- traktoreihin.

ohn Deere Forestry esitteli puolitoista vuotta sitten ensim- mäiset uuden sukupolven G-sajan metsäkoneet. Nyt mallisto laajenee uusilla keskikokoisilla G-sarjan kuormatraktoreilla. Uusien keskikokoisten G-sar-

jan kuormatraktoreiden moottori, uudet ohjausmoduulit, yksinkertaistetut CAN-väylät ja virtaviivainen sähköjärjestelmä luovat tasapainoisen ja vahvan kokonaisuuden.

Uusia teknisiä ratkaisuja

John Deeren G-sarjan keskikokoluokan kuormatraktorimal-

leissa 1110G, 1210G sekä 1510G on uusi, viimeisimmät Stage 4/ Final Tier 4 -päästömääräykset täyttävä 6.8-litrainen John Deere 6068 PowerTech Plus -moottori. Voimakas moottori tarjoaa lisää tehoa ja vääntöä, ja se on sovitettu entistä tarkemmin yhteen ajovoimansiirron kanssa. Näin koneen vetokykyä on saatu

merkittävästi paremmaksi. G-sarjan kuormatraktoreiden ohjausjärjestelmää ja käyttöliittymää on edelleen kehitetty ja parannettu käyttövarmuuden ylläpitämiseksi. TimberMatic F-16 -ohjausjärjestelmän ominaisuuksiin kuuluvat muokattava käyttöliittymä, vakionopeuden säädin ja kulmanäyttö. Uusi

ohjelmaversio mahdollistaa huoltohenkilöstön etäyhteyden koneeseen. Uudet MECA -ohjausmoduulit, yksinkertaiset CAN -väylät ja selkeämpi sähköjärjestelmä tehostavat koneiden toimintoja. Uudet tekniset ratkaisut on todettu käytännössä toimiviksi sillä John Deere testaa uusia

John Deeren uudet G-sarjan keskikokoluokan kuormatraktorimallit 1110G (vas.), 1210G ja 1510G esiteltiin kansainväliselle lehdistölle Joensuun tehtaalla maaliskuun lopulla.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 97

konemalleja vähintään 2000 tunnin ajan ennen sarjatuotannon aloitusta.

Vankkumaton veto ja helppokäyttöinen puomi

John Deeren menestyksellinen IBC (Intelligent Boom Control) -kärkiohjaus tehostaa kuorman käsittelyä ja lisää tuottavuutta jopa kuorman verran päivässä. Nyt käytössä olevassa kärkiohjauksen uudessa 2.0-versiossa kouran ohjauksen tarkkuutta on parannettu erityisesti pitkällä ulottumalla. Jo 80 % John Deere Forestryn pohjoismaisista asiakkaista valitsee kuormakoneeseensa kärkiohjauksen. Mukautuva ajovoimansiirron hallinta on uusi ainutlaatuinen vakio-ominaisuus, joka on saatavana vain John Deeren G-sarjan keskikokoluokan kuormatraktoreihin. Ohjelmistopohjainen hallintajärjestelmä parantaa G-sarjan kuormatraktorien ajettavuutta ja tuottavuutta. Kuljettaja valitsee olosuhteisiin sopivan ajokierrosluvun (Eco, Normal, Power) ja järjestelmä säätää moottorin kierrosluvun automaattisesti moottorin kuormituksen mukaan sekä pitää moottorin kierrosluvun tasaisena myös korkealla kuormituksella. Korkean kuormitustilanteen aikana uusi tehonsäätöratkaisu takaa dieselin tasaisen käynnin ja hyödyntää tehokkaasti käytettävissä olevan maksimivetotehon. Myös ajopolkimen ja runko-ohjauksen reagointia on parannettu älykkään sähköisen suodatuksen avulla.

John Deere 1210G -kuormatraktorin moottorissa on 7,6 % enemmän tehoa kuin edellisessä mallissa ja 7,8 % lisää vääntöä. Kuormatilavaihtoehtoja on useita eri leveyksillä erilaisia kohteita varten. Optiona on saatava hydraulisesti muunneltava VLS -kuormatila.

John Deere 1110G

John Deere 1110G on yleiskoneeksi sopiva kuormatraktori, jonka moottorissa on 6,6 % enemmän tehoa ja 4,1 % enemmän vääntöä kuin edellisessä mallissa. Uusi 1110G on saatavana myös lyhyellä akselivälillä. Akselivälin lyhennys tehdään siirtämällä taka-akselia 40 cm eteenpäin, jolloin kuormatilan koko säilyy entisellään. Koneen vakaus säilyy hyvänä ja ketteryys paranee, mikä on erityisesti harvennuksilla eduksi.

John Deere 1210G

John Deere 1210G -kuormatraktorin moottorissa on 7,6 % enemmän tehoa kuin edellisessä mallissa ja 7,8 % lisää vääntöä. Kuormatilavaihtoehtoja on useita eri leveyksillä erilaisia kohteita varten. Optiona saatava VLS -kuormatila koostuu kolmesta erikoispankosta, joissa on hydraulisesti levitettävät teleskooppikarikat. Sermi liikkuu sekä vaaka- että pystysuunnassa ja levenee samalla, kun karikoita levitetään ulospäin. VLS-kuormatilan pinta-ala on 4,0-4,8 m2.

John Deere 1510G

John Deere 1510G -kuormatraktorissa uusi moottori tuo ko-

John Deeren menestyksellinen IBC (Intelligent Boom Control) -kärkiohjaus tehostaa kuorman käsittelyä ja lisää tuottavuutta jopa kuorman verran päivässä. Uusi 1510G on aiempaa tehokkaampi ja myös edellistä mallia ketterämpi, sillä kääntökulma on kasvanut 44 asteeseen aiemmasta 42:sta.

neeseen 5,1 % enemmän tehoa ja jopa 8,7 % lisää vääntöä. Suurempi teho ja vetovoima kasvattavat vastaavasti koneen tuottavuutta. Uusi 1510G on myös edellistä mallia ketterämpi, sillä kääntökulma on kasvanut 44 asteeseen aiemmasta 42:sta.

Pitkällä telillä pehmeille maille

Uusista John Deere 1210G ja

1510G -kuormatraktoreista on saatavilla myös pitkätelinen versio. Pitkätelisen kuormakoneen takatelin napaväli on kasvanut 1890 mm:iin eli 390 mm pidemmäksi kuin vakiomallissa. Voimansiirto ja kääntösäde ovat samat kuin vakiomallin HD-portaalitelillä varustetussa koneessa. Teloilla varustettuna takarungon pintapaine on 14 % pienempi tavalliseen teliakseliin verrattuna.

Matalat pintapaineet koneen etu- ja takarungolla tekevät koneesta erinomaisen ratkaisun pehmeiden maiden puunkorjuuseen. Ajourat ovat matalammat ja painuma maastoon pienempi. Pitkä teli toimii hyvin myös normaaleilla maapohjilla ja tuo vakautta esteiden ylityksiin kivikkoisilla alueilla.

Ainutlaatuinen ohjaamo

John Deeren metsäkoneet tun-

netaan myös kuljettajan työoloja parantavasta, ainutlaatuisesta kääntyvästä ja vakaavasta ohjaamosta. Se tarjoaa merkittävää parannusta sekä koneen tuottavuuteen että kuljettajan viihtyvyyteen ja vähentää ajonaikaista tärinää jopa 30-50 %.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

98 KONEURAKOINTI

HARVESTERIT

Ensiharvennusten ykkönen!

RIUTTOLEHTO OY SUOMI–FINLAND

TAPIO 350 SYKEHARVESTERI

> KESTÄVÄ RAKENNE > SUURI KARSINTAVOIMA > TALOUDELLINEN > HELPPO KÄYTTÄÄ

Uutuus!

Logbear FH4000 on ketterä, taloudellinen ja kotimainen yhdistelmäkone ensiharvennuksiin. Viiden tonnin omapaino, kantava tela-alusta, matala pintapaine, monipuoliset lisälaitteet – siksi Logbear on ajourattoman korjuun yhdistelmäkone numero yksi! Käy sivuillamme:

Tehokkuutta ja varmuutta! TAPIO-harvestereiden etuja ovat mm. edullinen hankintahinta, helppokäyttöisyys, vähäinen huollon tarve, yksinkertainen ja kestävä rakenne, suuri karsintavoima, polttoainetaloudellisuus ja hyvä karsintajälki.

MYYNTI

Tutustu Tapio-harvestereihin: Muu Suomi: Otto Motor Oy Tapani Rintala, p. p. 0400 446 001

www.logbear.fi

www.riuttolehto.fi Itä-Suomi: Polvijärven Hake ja Turve Ky Kari Saharinen, p. 0400 375 020

VALMISTUS: LOGBEAR OY | Esa Ahopelto p. 0400 231 268 | WWW.LOGBEAR.FI MYYNTI: OTTO MOTOR OY | Tapani Rintala p. 0400 446 001 | WWW.OTTOMOTOR.FI

VILPPULA

KUOPIO

LAPPEENRANTA

020 755 1240 Teollisuustie 5

020 755 1243 Saaristokatu 5

020 755 1245 Toikansuontie 7

Avoinna arkisin klo 7.30-16.30 • www.koneosapalvelu.fi • info@koneosapalvelu.fi Puheluhinnat 0207-alkuisiin numeroihin lankapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 6,91 snt/min, matkapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min (sis. alv 24%).


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 99

Täysi vauhti päällä maailman suurimmassa metsäkonetehtaassa

John Deere Forestryn Joensuun metsäkonetehtaasta valmistuu tällä suurella volyymilla uusia koneita. Yhteensä metsäkoneita on valmistettu tehtaassa jo lähes 30 000 kappaletta.

J

ohn Deere Forestry valmistaa kaikki pyöräalustaiset tavaralajimenetelmän (CTL, cut-to-lenght) metsäkoneet Joensuussa. Vuonna 1972 käyttöön otettu Joensuun tehdas on maailman suurin tavaralajimenetelmän metsäkonetehdas, mistä valmistuu reilusti yli tuhat metsäkonetta vuodessa joista vientimarkkinoille menee lähes 90 prosenttia. John Deere on globaali markkinajohtaja CTL-metsäkoneissa ja yhteensä metsäkoneita on valmistettu 45 vuoden aikana Joensuussa lähes 30 000 kappaletta. Rauma-Repola perusti tehtaan Joensuuhun vuonna 1972 pää-

osin työvoimapoliittisista syistä, sillä Itä-Suomessa oli työvoimaa tarjoilla. Tehtaalla valmistettiin alkuvuosina kaivinkoneita, tiehöyliä, täryjyriä, murskauslaitteiden seuloja ja syöttimiä maailman markkinoille sekä tehtiin alihankintaa muille Rauma-Repolan tehtaille. Metsäkoneet olivat jo tuolloin vahvasti mukana tehtaan tuotannossa, ja niiden valmistus oli muutaman sadan koneen luokkaa vuodessa. 1970- ja 1980-luvuilla Joensuussa valmistetut legendaariset Lokomo 909, 919, 929 ja 933 -kuormatraktorit loivat pohjan nykyiselle tuotannolle. 1980-luvulla aloitettiin harvesterien tuotanto, joka myöhemmin oli väliaikaisesti Ruotsissa 10 vuot-

ta. Vuodesta 1995 lähtien tehdas on täysin keskittynyt metsäkoneiden valmistukseen. Deere & Company osti vuonna 2000 maailman suurimman metsäkonevalmistajan Timberjackin Metso-konsernilta. Vuonna 2003 kuormatraktorien valmistus siirtyi linjakokoonpanoon mitä seurasi merkittävä muutos myös maalausprosessiin; koneet maalataan nyt ennen kokoonpanoa. Vuonna 2003 harvesterien kokoonpano siirrettiin Ruotsista Joensuuhun, millä oli merkittävä vaikutus Joensuun tehtaan tuotantoon ja henkilöstömäärään sekä alihankkijaverkostoon Suomessa ja erityisesti Pohjois-Karjalassa. Tänä päivänä tehtaassa työskentelee noin 400 henkilöä

ja lisäksi alihankkijoiden palveluksessa on suuri määrä ihmisiä. Ja metsäkonealan hyvien näkymien ansiosta John Deere Forestry palkkaa kevään 2017 aikana Joensuun tehtaaseen noin 50 henkilöä lisää. Harvesteripäihin keskittyvä yhteisyritys Waratah-OM Oy aloitti toimintansa vuonna 2004. Yritykseen yhdistettiin John Deeren ja paikallisen yhteistyökumppanin harvesteripääosaaminen. Vuonna 2007 valmistuivat uudet tilat jälleenmyynnille, ja E-sarjan tuotteiden modulaarisuuden ja standardisoinnin lisääntyessä vuonna 2008 harvesterien ja kuormatraktorien erilliset kokoonpanolinjat yhdistettiin. Ensimmäiset uuden suku-

Vuonna 1972 käyttöön otettu Joensuun tehdas on maailman suurin tavaralajimenetelmän metsäkonetehdas.

polven G-sarjan John Deere metsäkoneet valmistuivat Joensuusta vuoden 2015 lopulla ja nyt G-mallisto laajenee keskikokoisiin harvestereihin. Tällä hetkellä G-sarjan koneita on tarjolla harvesterit 1270G ja 1470G sekä kuormatraktorit 1110G, 1210G, 1510G ja 1910G. Jatkuvaan tahtiin toteutetut investoinnit ovat nostaneet Joensuun tehtaan tuottavuutta ja tuotteiden laatua merkittävästi. Virtautettu tuotanto on hiottu huippuunsa ja yhteistyö alihankkijoiden sekä tavarantoimittajien kanssa sujuu saumattomasti. Tehtaan viereen on perustettu Supplier Park -toimittajapuisto, missä on useiden tärkeiden alihankkijoiden toimitilat. >>>


100 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Joensuun tehtaan tuotantolaitteisto edustaa kehityksen kärkeä. Tällä hetkellä koneistuksia tehdään kolmessa vuorossa seitsemänä päivänä viikossa ja hitsausta kolmessa vuorossa viitenä päivänä viikossa.

- Panostamme Joensuussa jatkuvasti tuotannon ja tuotantomenetelmien kehittämiseen, sanoo tehtaanjohtaja Janne Haapasalo.

Komponentit tulevat alihankkijoilta konekohtaisina kitteinä ja tehtaalla ei varastoida komponentteja oikeastaan olleenkaan vaan ne menevät virtautetusti tuotantoon. Kuvassa letkuasennelmia ja teräskomponentteja.

John Deere käyttää metsäkoneissa omia moottoreitaan. Nyt tuotannossa olevat Tier 4 F päästötason moottorit ovat ”Tier 5 Ready”.

Jatkuva laaduntarkkailu on John Deerellä erittäin korkealla tasolla. Kuvassa tehdään koneistettujen ja hitsattujen komponenttien rakenteiden mittausta.

Metsäkoneen kätkee sisäänsä todella paljon erilaista tekniikkaa. John Deeren uusissa G-sarjan koneissa on tehty paljon töitä mm. sähköjen kanssa joten luotettavuus on noussut entisestään. Harvesterit ja kuormatraktorit valmistuvat samalta kokoonpanolinjalta.

Ensimmäiset uudet G-sarjan koneet otulivat tuotantoon loppuvuodesta 2015. Kuvassa 1270G harvesteri varustettuna H415 kouralla.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 101

Markkinat vahvassa vedossa

- John Deeren uudet G-sarjan metsäkoneet ovat suuri menestys markkinoilla ympäri maailman, ilmoittaa Janne Märkälä, General Manager, Sales Operations Europe.

- Metsäkoneiden markkinat ovat maailmanlaajuisesti vahvassa vedossa ja John Deere on markkinajohtajan asemassa - niin kuin on ollut jo kymmeniä vuosia, sanoo Timo Ylänen, John Deere Forestry, Director Worldwide CTL Products & Forestry Europe.

M

etsäkoneiden maailmanmarkkinat ovat olleet hyvässä vedossa jo useamman vuoden ajan. Ja nyt näyttää siltä että vauhti valmistuksessa vain jopa kiihtyy. John Deere Forestryn Joen-

suun tehdas on maailman suurin lajissaan ja tehokkaasta tuotannosta valmistuu tällä hetkellä uusia metsäkoneita suurella volyymilla. - Metsäkoneita myydään hyvin oikeastaan kaikilla markkina-alueilla. Euroopassa on tasaisen hyvä tahti päällä, Pohjois-

Amerikka on vetänyt vahvasti jo pari vuotta ja Venäjä joka on ollut jo vuosien ajan hyvä markkina melkein koko ajan, kasvattaa myyntiä tällä hetkellä voimakkaasti, analysoi Timo Ylänen, John Deere Forestry, Director Worldwide CTL Products & Forestry Europe.

- Joensuun tehtaan panostukset tuotantoon näkyvät asiakastyytyväisyydessä ja sitä kautta myynnissä. Uusien John Deere metsäkoneiden laatu, luotettavuus ja tehokkuus ovat uudella tasolla, toteaa Tommi Ekman, John Deere Forestry, General Manager, Marketing & OF Europe.


102 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Vöyri 21.3.

John Deere Forestry järjesti onnistuneen työnäytöskiertueen maaliskuun lopulla Vöyrillä, Jepualla, Kauhavalla ja Alavudella sijainneilla nevapohjaisilla korjuukohteilla.

Nevakorjuuta tehokkaasti oikeilla laitteilla

J

ohn Deere Forestry järjesti maaliskuun lopulla työnäytös- kiertueen Pohjanmaan alueella.

Kiertueella esiteltiin John Deere 1070E -harvesteri H413 -hakkuupäällä ja John Deere 1210E IT4 -kuormatraktorin

pitkäteliversio. Paikalla oli lisäksi metsäkonelavetteja rakentava Alakaari Oy. Vöyrillä, Jepualla, Kauhavalla ja Alavudella sijainneet hakkuukohteet olivat tyypillisiä paikallisia nevoja, jolloin ajokoneen matala pintapaine tuli esille ja nähtiin miten iso ajokone kulkee helposti nevalla.

- Kiertue keräsi alueeltamme valtavan yleisön, kiitos vierailijoille siitä. On mukava nähdä, että metsäkonealan kiistattoman suunnannäyttäjän viimeisimmät teknologiset askelmerkit kiinnostavat alaa seuraavaa väkeä. Ketään paikallaolijaa ei varmasti jättänyt kylmäksi mm. Vöyrin näytöksen H413 hakkuupäällä

vaivattomasti tehdyn metsän koko tai palaute mitä 1210E pitkätelin kuljettajat sanoivat kuormatilan huomattavasta rauhallisuudesta ajettaessa vähän rauhattomammassa maastossa, kertoo John Deere Forestry Oy:n piiripäällikkö Kimmo Västi. John Deere osoitti kiertueellaan selkeästi, miten huoli puun

saatavuudesta metsästä tienvarteen ympäri vuoden on vain sanan helinää. - Huoli on lähinnä siinä, miten asiakkaat saadaan lopettamaan nykyään jo toisaikaisen kelirikosta murehtimisen. Tekniikka on jo valmiina, ilmoittaa Västi.

Jepua 23.3.

Petteri Mäenranta ja Kjell Wikbladd seurasivat tyytyväisinä näytöskoneiden työskentelyä.

John Deere 1210E IT4 -kuormatraktorin pitkäteliversio varustettuna teloilla mahdollistaa nevalla kulkemisen.

John Deere 1210E IT4 -kuormatraktorin kärkiohjausta pääsi kokeilemaan kevätauringon loisteessa.

John Deere Forestryn Jukka-Pekka Seljänperä (vas.) ja Tommy Holma keskustelivat pehmeiden maiden korjuukaluston vaatimuksista.

John Deere 1070E -harvesteri varustettuna H413 -hakkuupäällä teki puuta tehokkaasti haastavissa nevaolosuhteissa.

Kauhava 29.3.

Kiertue sai pohjanmaan konemiehet liikkeelle suurella joukolla - pehmeiden maiden korjuu ja siinä tarvittavat koneet kiinnostaa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 103

Suolahden kevätpäivässä vieraat viihtyivät

J

ohn Deere Forestryn uusittu Suolahden asiakaspalvelukeskus esittäytyi kevätpäivässä 21. huhtikuuta.

Metsäkoneista näytillä olivat John Deere 1270G/H414 harvesteri ja John Deere 1210E IT4

kuormatraktori pitkällä telillä sekä uutuus John Deere 1510G. Myymälässä oli päivän kunniaksi hyviä tarviketarjouksia. Vieraita saapui paikalle todella mukavasti - kevätpäivää vietettiin leppoisissa merkeissä grillimakkarasta sekä kahvi- ja lettutarjoilusta nauttien.

Kevätpäivässä oli esillä mielenkiintoisia koneita eli John Deere 1210E IT4 kuormatraktori pitkällä telillä, John Deere 1270G harvesteri H414 kouralla sekä juuri ensiesitelty John Deere 1510G kuormatraktori (oik.). Vieraita riitti koko päivän ja tunnelma oli hyvä Suolahdessa. Koneet ja uusittu myymälä kiinnostivat tarjoilun pelatessa.

Keski-Suomen asiakastuen aluepäällikkö Vertti Koivisto (vas.) ja metsäkonemyynnin piiripäällikkö Herkko Saukkomaa olivat päivään todella tyytyväisiä.

Granvikin Metsätyö Oy:n Johnny Granvik (vas.) ja John Deere Forestryn Janne Märkälä keskustelivat urakoinnin näkymistä.

Forest Kingsin porukka Pohjois-Pohjanmaalta poikkesi suurella joukolla Suolahdessa tutustumassa John Deeren koneuutuuksiin.


104 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Esan Pajalle uudet myymälätilat Seinäjoelle

S

einäjokelainen metsä- ja maatalouskoneiden täyden palvelun huolto- sekä varaosaliike Esan Paja Oy vietti kevätpäiviä sekä uuden myyntitilan avajaisia 12.5. 2017. Samoissa tiloissa Vaihdetiellä toimii myös John Deeren metsäja maatalouskoneiden EteläPohjanmaan myyntipiste. Kaunis kevätpäivä keräsi paikalle mukavasti väkeä. Esan Paja Oy toimii keskeisellä paikalla Pohjanmaalla. - Seinäjoki on sijainniltaan erittäin hyvä paikka, ympärillä on vahvasti niin metsäkone- kuin maatalousyrittäjiä ja paikallisena ketteränä sekä kehittyvänä huoltoliikkeenä haluamme tarjota alan parasta palvelua ja olla asiakkaillemme heidän liiketoimintaansa ymmärtävä kumppani, kertoo toimitusjohtaja Timo Hietarinta. Myös logistisesti sijainti on hyvä. - Täällä on monien kuljetusliikkeiden runkovarastot ja saamme lähes varaosan kuin varaosan seuraavaksi aamuksi toimitettavaksi asiakkaalle, toteaa Hietarinta.

Esan Pajan kevätpäivään ja uuden varaosaliikkeen avajaisiin saapui Pohjamaan konemiehet suurella joukolla.

Vuodesta 1998 osoitteessa Vaihdetie 5 toiminut Esan Paja juhli nyt uuden varaosaliikkeen avajaisia. - Teimme uudet tilat varaosamyynnille toimipisteemme sisääntulon päätyyn, josta liike on helpompi havaita. Tarjoamme kattavat palvelut niin huoltokuin varaosapuolella. Metsä- ja maatalouskoneosien lisäksi meiltä asiakas saa kaikki hydrauliikan palvelut, sillä olemme osa maailmanlaajuista ParkerStore ketjua ja valikoimasta löytyvät kaikki Parker-tuotteet letkuista ja liittimistä pumppuihin, sanoo Hietarinta. Esan Paja on täyden palvelun talo, sillä saman katon alta löytyy myös myyntipalvelut. - Olemme jo vuodesta 1989 saakka toimineet samoissa tiloissa John Deeren Etelä-Pohjanmaan myynnin kanssa. Asiakas saa samasta paikasta uudet ja käytetyt koneet, huollot sekä varaosat. Myynnissä on uudet ja käytetyt John Deere metsäkoneet ja traktorit sekä niiden varaosat, ParkerStore hydrauliikka sekä lisäksi teemme nosturitarkastukset ja uutena asiana tarjoamme myös ketjupalvelua asiakkaillemme. Vahvan kokonaisuuden täydentää osaava ja asi-

antunteva henkilökunta, kehuu Hietarinta. Tarvittaessa asiakas saa palvelua myös suoraan työmaalle. - Meillä on Parkerin Hose Doctor -huoltoauto, jolla pystymme tekemään huoltotöitä suoraan asiakkaan työmaalla. Esimerkiksi letkujen ja liittimen teko onnistuu paikanpäällä. Meidän tehtävämme on pitää asiakkaan pyörät ja telat pyörimässä, tervetuloa palveltavaksi, kutsuu Hietarinta.

Kimmo Västi myy John Deere metsäkoneet Etelä-Pohjanmaan alueella.

Moisio Forest Oy:n Petrus Moisio (oik.) esitteli Moipu -syöttörullia asiakkaille.

Kevätpäivässä pääsi kokeilemaan John Deeren IBC -kärkiohjausta, minkä jo suurin osa asiakkaista valitsee kuormatraktoriinsa.

Esan Paja Oy myös ParkerStore -lähimyyjä. Kuvassa Parker Hannifin Oy:n Retail Manager Kristiina Kajander, Retail Specialist Heikki Järvinen ja Esan Paja Oy:n toimitusjohtaja Timo Hietarinta.

Ruokailu- ja neuvottelutilana toimi tyylikäs Kenworth jenkkirekka.

Timo Hietarinta (vas.) keskusteleli asiakkaiden kanssa metsäkoneiden tekniikasta ja oikeista huoltotoimenpiteistä.

Esan Paja Oy sijaitsee Seinäjoella osoitteessa Vaihdetie 5.


METSÄALAN AMMATTILEHTI PATENT PENDIN G

HAGGIS-LENKIN EDUT • • • • • •

Kosketuspintojen samat halkaisijat Maksimaalinen kosketuspinta Vähentää pintapainetta Vähentää kulutusta Suojaa C-lenkkiä ennenaikaiselta kulumiselta Vähentää kiristysten ja säätämisten aiheuttamaa ylläpitoa ja seisokkeja • Normaalia suuremmat reunatuet estävät lenkin kiertymisen ~900 Kosketuspinta Pieni pintapaine C-lenkki

Haggis-lenkki

PERINTEINEN TELALENKKI • • • •

Kosketuspinnoissa eri halkaisijat Pienempi kosketuspinta Suurempi pintapaine kosketuspinnoilla ~170 Kosketuspinta Korkea C-lenkin ja kiinteän lenkin kulumisaste Suuri pintapaine alkukäytön aikana • Enemmän kiristyksiä ja säätöjä etenkin alkukäytössä C-lenkki

Pyöreätappinen vakiolenkki

HAGGIS-LENKKEJÄ ON SAATAVISSA PÄIVITYKSENÄ KAIKKIIN CLARK-TELOIHIN, JOISSA 28MM:N SIVULENKIT

www.clarktracks.com E: info@clarktracks.fi Puh: 0207 927 511

C-lenkki

Haggis-lenkki


106 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Kaikki Komatsut punnitaan valmistuslinjalta lähtiessä. Mitattu paino merkitään koneen tyyppikilpeen. Tämän Komatsu 931 XC:n omamassaksi ilmoitetaan 22 780 kg ilman teloja ja ketjuja. Paino muuttuu varusteiden mukaan joko ylös- tai alaspäin.

Ristiinan työnäytöksen päätähti oli uusi kahdeksanpyöräinen Komatsu 931XC -hakkuukone varustettuna Komatsu C123 -hakkuulaitteella.

Ristiinan Komatsu XC -päivä - upea sää, paljon vieraita ja ammattimainen näytös

K

omatsu Forest järjesti yhdessä Metsähallituksen ja Metsätalous Oy Järvi-Suomen metsätiimin kanssa uuden kahdeksanpyöräisen Komatsu 931 XC -hakkuukoneen ja Komatsu 855 -kuormatraktorin työnäytöksen Mikkelin Ristiinassa. Hienosti järjestetty, punaisten Komatsujen tähdittämä tapahtuma keräsi paikalle suuren yleisön. Römmintien varresta aamuyhdeksältä alkanut Komatsu-savot-

ta toimi käynnistävänä työnä alueella suoritettavalle uudistushakkuulle. Komatsu 931 XC hakkuukone- ja Komatsu C123 hakkuulaite -uutuuksiin tutustui päivän mittaan useampi sata metsäalan ammattilaista ja opiskelijaa. Näytöksen päätähteä eli Metsäkuvaja Oy:n hiljattain hankkimaa 931 XC harvesteria ohjasti nuori ja taitava ammattikuski Markus Kuvaja. XC:n minikahvojen takana istunut Kuvaja kaatoi ja pätki järeät rungot varmoin ottein lyhyiksi tukeiksi, joista suurin osa päätyi läheisel-

le Misawan sahalle jatkojalostukseen ja myöhemmin Japaniin lähetettäviksi. Siinä näki havainnollisesti, kuinka nopea on C123 hakkuulaitteen Constant Cut -katkonta. XC ja hakkuulaiteuutuus Komatsu C123 ovat yhdistelmä, joka on kuin tehty olosuhteisiin missä puita on 30 litran ja kolmen motin väliltä.

raiden paljouteen. - Olemme selvästi tehneet oikeita asioita, oikeaan tarpeeseen. Tämä on nyt se paikka, jossa konkretisoituvat antamamme lupaukset koneen työtehokkuudesta, Kauppila kertoo. Mäenlakea kohti jyrkkenevään rinteeseen järjestetty näytösalue edusti tyypillistä eteläsa-

volaista päätehakkuumetsää. Rinteessä työskentelevien koneiden tehokasta käyttöä saattoi tarkkailla aluetta reunustavalta tieosuudelta käsin. Komatsun ammattilaistiimi jakoi aurinkoisessa säässä näytöstä seuranneelle väelle tietoa uutuuskoneiden ominaisuuksista sekä muista tarjolla olevista palveluista.

Näytön paikka

Näytöksen isäntä Komatsu Forestin piiripäällikkö Janne Kauppila oli näytöksen edetessä silminnähden tyytyväinen paikalle saapuneiden näytösvie-

Komatsu 931 XC työnäytöskoneen 11-metrisen puomin jatkeeksi kytketyn Komatsu C123 -hakkuupään Constant Cut -katkonta vakuutti tehokkuudellaan ja nopeudellaan.

Suomen ensimmäisen, Metsäkuvaja Oy:n Komatsu 931XC hakkuukoneen minikahvojen takana istui Markus Kuvaja.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 107

Työnäytöksessä urakoinut Komatsu 931 XC kuuluu Matti Kuvajan luotsaaman Metsäkuvaja Oy:n kalustoon. Matin vierellä, kuvassa keskimmäisenä Antero Siuro Komatsu Forest Oy:stä ja oikealla Komatsu Forest Oy:n toimitusjohtaja Timo Korhonen, joka sai kuvaa otettaessa tiedon puhelimeensa uuden XC:n kaupan kiinnityksestä.

Komatsu päivitti hiljattain myös keskiraskaita ajokoneitaan järeämpään suuntaan. 931XC:tä avusti työnäytöksessä 14-tonninen, Comfort Ride -ohjaamolla varustettu Komatsu 855 -kuormatraktori, joka oli asiakkaitten koeajettavana koko päivän.

Työnäytöstapahtuman isäntänä toimi Komatsu Forest Oy:n piiripäällikkö Janne Kauppila. - Uuden 8-pyöräisen Komatsu 931XC:n saama laaja huomio koneurakoitsijoiden piirissä on meille todella positiivinen asia ja paljastaa, että tämän kokoluokan koneille on tarvetta ja myös kysyntää, Kauppila kertoo.

Värikkäisiin työasuihin sonnustautuneet metsäkonealan ammattilaiset saivat nauttia käyntiääniltään erittäin hiljaisten Komatsu hakkuu- ja ajokoneiden työskentelystä keväisen aurinkoisessa säässä.

Kasipyöräinen harvesteri kiinnostaa

Komatsu-uutuuden perässä Savitaipaleelta paikalle saapunut Koneurakointi Jurvaset Ay:n Eero Jurvanen vakuuttui näkemästään: - Kone vaikuttaa todella asialliselta ja vakaalta sekä ennen kaikkea tehokkaalta. Meillä on tällä hetkellä Metsä-Groupin ajossa Komatsu 901.3-, 911.5- ja 901.5 -harvesterit, joten merkki on tuttu. Kovasti tämän 8-pyöräisen perään olemme katselleet ja näytöksen perusteella XC nousee erittäin mielenkiintoiseksi vaihtoehdoksi. Ammattilehden paikalla olleiden keskuudessa tekemän kenttä gallupin tulokset paljastavat alan yrittäjien katsovan ja harkitsevan nykyistä järeämpienkin koneiden hankintaa. Suurien bio- ja metsälaitoshankkeiden valmistumista odotellessa yrittäjät myöntävät avoimesti varovaisuutensa uusien investointien suhteen.

Ilmeisen tyytyväinen näkemäänsä oli myös Juvalainen, kovan luokan Komatsu-miehenä tunnettu AV Forestin Ari Vasara: - Uusi telematiikka ja tietysti tuo 8-pyöräisyys sekä koneen työtehokkuus kiinnostavat.

Näytösvieraiden runsaasta määrästä johtuen soppatykin putki punoitti kiireisimpään aikaan toiseen jatkoon asti.

- Olemme erittäin tyytyväisiä Komatsun laatuun, sanoo kolmella Komatsu-harvesterilla työskentelevä Eero Jurvanen Koneurakointi Jurvaset Ay:stä.

Ristiinassa Metsähallituksen mailla järjestetyssä työnäytöksessä vieraili satamäärin uutuusmalleista kiinnostuneita ammattilaista.


108 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Nopeat kuljetuspalvelut parantavat metsäkonealan palvelua li viideltä tehty tilaus on aamuseitsemältä perillä Vaasa-Ilomantsi -linjan eteläpuolisissa huoltopisteissä. Pohjoinen Pohjanmaa saavutetaan paria tuntia myöhemmin, Lappiin tavara ehtii ennen puolta päivää. Baltiassa raja on klo 12.00. Komatsu Forest Oy:ssä luotetaan myös siihen, että yli-yön -palvelu kehittyy tulevaisuudessa: kollien maksimikoot poistuvat ja kotimaan huoltopisteiden välinen liikenne saadaan liitettyä samaan yhteyteen. Loppuasiakkaalle eli koneyrittäjälle jokainen säästetty seisontatunti on rahanarvoista. Päiväsaikaan ja verstastiloihin siirtynyt asennustyö on laadukkaampaa ja edullisempaa kuin maastoasennukset. Komatsu Forestille hyötyjä kertyy varastojen kevenemisestä. Se on näkynyt jo vajaan vuoden jälkeen tyhjentyneinä varastohyllyinä ja edullisempina varaosien hintoina.

Faktaa: Komatsu Forest

Vuoden 2016 keväällä Komatsu Forest Oy lähti hyödyntämään yli-yön -toimituksia huolto- ja korjaamopalveluissaan. Järjestelmä toimii jo nyt erinomaisesti. Tällä hetkellä kaikki viisitoista Komatsu-metsäkonekorjaamoa on nopean jakelun piirissä.

K

uluttajapuolella nettikauppa ja valmistavan teolli- suuden Just-In-Time -filosofia siirtävät tavaraa varastoista kumipyörille. Kokoonpanoa suorittavalle verstaalle oleellisin asia on perille saapumisen oikea ajoitus minuutin tarkkuudella, vaikka tilaus on saatettu tehdä jo kuukausia aiemmin. Raskaskonealan korjaamopalveluissa pelkkä tavaran tarkka perilletulon ajoitus ei riitä. Lisävaatimuksena Just-In-Time -rutiiniin verrattuna on minimoida tilauksen ja toimituksen välinen aika, lisäksi varaosan tulisi saa-

pua perille niin varhain aamulla, että verstaan normaalihintainen seitsemästä neljään -työaika olisi käytössä osaa asennettaessa.

Komatsu Forest hyödyntää nopeita kuljetuksia

Komatsu Forest Oy vastaa Komatsu -metsäkoneiden markkinoinnista ja huoltopalveluista Suomessa ja Baltiassa. Kotimaassa yhtiöllä on palveluverkosto, jossa on kolme omaa huoltopistettä verstaineen ja näiden lisäksi yksitoista sopimushuoltoyritystä, jotka ovat sijoittuneet eri puolille metsäistä Suomea. Baltiassa toimii kolme

www.arilahtiky.fi

Komatsu-koneisiin erikoistunutta huoltoyritystä. Vuoden 2016 keväällä Komatsu Forest Oy lähti hyödyntämään yli-yön -toimituksia huolto- ja korjaamopalveluissaan. Lähtökohta oli hyvä: Komatsu-metsäkoneiden varaosien keskusvarasto sijaitsee Tukholman lähellä Arlandan lentokentän liepeillä. Sieltä lähtee ja sinne saapuu jatkuva tavaravirta, johon oli hyvä liittyä. Täydet kuormat suuntaavat Arlandasta eri puo-

lille maailmaa ja Suomeen, jonne kollit lähtevät lentäen ja siirtyvät jo ennen puolta yötä kumipyörille. Jakelureittien loppupäässä kuormat mahtuvat ketteriin pakettiautoihin.

Kehittymisen potentiaalia

Yli-yön -järjestelmä toimii jo nyt erinomaisesti. Tällä hetkellä kaikki viisitoista Komatsu-metsäkonekorjaamoa on nopean jakelun piirissä. Iltapäivän puo-

Komatsu Forest on yksi maailman suurista metsäkoneiden valmistajista. Sen kokoonpanotehtaat sijaitsevat Ruotsin Uumajassa sekä USA:n Chattanoogassa. Komatsu Forest valmistaa hakkuu- ja ajokoneita, hakkuulaitteita sekä metsäkoneiden varusteita ja se työllistää 1400 henkilöä. Komatsu Forest on edustettuna kaikkialla maailmassa, missä harjoitetaan kehittynyttä metsätaloutta, sen markkinoinnista ja palveluista vastaavat omat myyntiyhtiöt sekä jälleenmyyjät. Yritys on osa japanilaista Komatsu Ltd:tä, joka hankki Valmet-metsäkoneet omistukseensa vuonna 2004. Komatsu -tuotemerkki otettiin käyttöön vuonna 2011.

Komatsu Forest Oy:llä on kolme omaa huoltokorjaamoa, kuvassa Pirkkalan huotokeskuksessa työskentelevät Jukka Vehmaanperä (vas) ja Tapani Väyrynen. Lisäksi asiakkaita palvelee yksitoista sopimushuoltoyritystä, jotka ovat sijoittuneet eri puolille metsäistä Suomea.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Ylivieskassa

puoli Yhdeksän Kehittyneet logistiikan palvelut tekevät mahdolliseksi varaosien ja tarvikkeiden nopeat yli yön -toimitukset. Komatsu-metsäkoneiden tapauksessa onni on keskusvaraston sijainti Arlandan isossa solmukohdassa, josta Komatsu Forestin lähetykset liittyvät satojen muiden yritysten tavaravirtaan matkalla Suomeen tai eri puolille maailmaa. Kotimaan kamaralla reittien haarauduttua kollit siirtyvät maantiekuljetuksiin, lähellä määränpäätä aamun varhaisina tunteina matkassa on enää yksittäisiä paketteja niitä odottaville huoltopisteille ja asiakkaille. Muutos aikaisempaan on valtava. Palvelu nopeutui, perilletulovarmuus parani ja varastoinnin määrä väheni koko palveluketjussa, mikä antoi mahdollisuuden alentaa varaosien ja tarvikkeiden hintoja.

www.komatsuforest.fi

Yöllä kuljetetaan, päivällä asennetaan Ylivieskan huolto- ja varaosapiste, Konehuolto Kivioja Oy, ei kuulu suurimpien hyötyjien joukkoon uudessa logistiikkajärjestelyssä, vaikka sielläkin hypättiin aimo askel nopeamman palvelun suuntaan. Työpäivän lopuksi tilatut tavarat saapuvat Ylivieskan palvelupisteeseen täsmällisesti seuraavan aamun puoli yhdeksään mennessä. ”Lähetykset tulevat täsmällisesti, paketit tuodaan tiskille saakka. Meille jää lähes koko päivä normaalia työaikaa asentaa saapuneet osat, etenkin jos kone on ehditty tuomaan korjaamohalliin. Toisinaan saapunut varaosa jatkaa metsään huoltoauton matkassa tai sitä on asiakas tullut noutamaan”, kertoo Hannu Kivioja.


110 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Rottne maahantuonti muutti uusiin tiloihin Seinäjoella

R

Rottne -maahantuoja Suomen Työkone Oy:n uusien toimitilojen avajaisia vietettiin 28.-29.4. Seinäjoella osoitteessa Laturitie 12.

ottne -metsäkoneiden maahantuoja Suomen Työkone Oy on muuttanut uusiin toimitiloihin Seinäjoella osoitteeseen Laturitie 12. Onnistuneita avajaisia vietet-

tiin vapun alla 28.-29.4. ja paikalle saapui pitkälti yli 200 vierasta. - Metsäkonealan ammattilaiset lähtivät suurella joukolla liikkeelle ja paikalle tultiin kaukaakin. Esillä oli laajasti Rottne -metsäkoneita ja muuta mielen-

kiintoista kuten SP Maskiner -harvesteripäät ja Be-Ge penkit, jotka kuuluvat myös maahantuontiohjelmaamme Lisäksi paikalla olleilta edustajilta sai ostaa Envion metsäkonevärit ja Suomen Teollisuustyökalujen tuotteet avajaishintaan. Myös

uudistunutta Rottnen työvaatemallistoa myytiin tarjoushinnoilla, kertovat Suomen Työkone Oy.n Timo Yli-Hakola ja Tatu Rintamäki. Uudet toimitilat ovat jälleen yksi osoitus siitä että Rottne metsäkoneet ovat Suomessa

jäädäkseen. Myynti on lähtenyt mukavasti matkaan ja Rottne -kanta metsissä lisääntyy tasaiseen tahtiin. - Panostamme koko ajan myös huoltopalveluiden kehittämiseen konekannan kasvaessa, lisää Yli-Hakola.

Rottne Industri Ab:n toimitusjohtaja Tobias Johansson (vas.) ja pohjoismaiden myyntijohtaja Jörgen Ivarsson ovat tyytyväisiä Rottnen myynnin kehitykseen Suomen haastavilla markkinoilla.

Suomen Työkone Oy:n Timo Yli-Hakola (oik.) ja Henrik Fridlund vastaavat Rottne -metsäkoneiden myynnistä Suomessa. Molempien vankka kokemus metsäkonekaupasta sekä erittäin hyvät tuotteet on mahdollistanut Rottnen myynnin hyvän kehityksen lyhyessä ajassa.

Uusimpia Rottne -metsäkoneta oli esillä suuri valikoima ja ne olivat jatkuvan huomion kohteena avajaisviikonloppuna.

Förarmiljö Ab:n Patrik Johansson esitteli Be-Ge työkonepenkkejä ja ohjausvipuja.

SP Maskinerin Kristofer Holmberg esitteli SP 561 LF -harvesteripäätä joka on valmistettu SP:n pienen syöttökitkan periaatteen mukaisesti minimaalisen kitkan ja maksimaalisen tuottavuuden varmistamiseksi.

Lauri Eskola (vas.) ja Risto Teräs kertoivat Envion metsäkonevärien ominaisuuksista.

Paikalla oli myös legendaarinen Rottne Blondin vuosimallia 1983. Kone toimii Arto Vuorijärven suurtehovinssin alustana tehden vinssausoperaatioita mm. kiinni uponneiden työkoneiden pelastuksissa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 111

Jämsänkosken Motovaruste aloitti Rottne-huoltona Keski-Suomen alueella

R

ottne -maahantuoja Suomen Työkone Oy on aloittanut yhteis- työn Jämsänkosken Motovaruste Ky:n kanssa. Yhteistyön myötä Jämsänkosken Motovaruste huoltaa Rottne -metsäkoneita Keski-Suomen alueella. - Rottne -metsäkoneiden myynti on lähtenyt mukavasti matkaan ja olemme toimittaneet asiakkaille uusia koneita sekä käytettyjä. Konekannan vahvistuessa kehitämme luonnollisesti myös jälkimarkkinointipalveluita niin että huollot ja varaosat löytyy läheltä asiakkaita, kertoo Suomen Työkone Oy:n Timo Yli-Hakola. Uuden yhteistyön kunniaksi Jämsässä järjestettiin onnistuneet Rottne-huollon avajaiset kiirastorstaina 13.4. - Metsäkonealan ammattilaisia saapui paikalle todella mukavasti; yhteensä lähes 100 henkilöä, kiittelee Yli-Hakola. Nähtävillä tapahtumassa oli uusi Rottne H14 harvesteri ja Rottne F15 kuormatraktori. Myös tarjoilu pelasi joten väki viihtyi. - Ja tarjouspyyntöjäkin tuli Rottne koneista mukavasti, lisää Yli-Hakola.

Uuden yhteistyön kunniaksi Jämsässä järjestettiin onnistuneet Rottne-huollon avajaiset kiirastorstaina 13.4.

Metsäkonealan ammattilaisia saapui paikalle todella mukavasti; yhteensä lähes 100 henkilöä. Rottne -metsäkoneet kiinnostavat suomalaisia urakoitsijoita paljon ja niitä onkin myyty hyvää tahtia.

Rottne H14 harvesteri on todellinen voimanpesä kaikenkokoisille päätehakkuille ja se soveltuu myös harvennuksille.

Rottne F15 on keskikokoinen kuormatraktori niin päätehakkuille kuin harvennuksille. Vahva nosturi ja hiljainen ohjaamo tekee työskentelystä miellyttävää.

Jämsänkosken Motovarusteella on vankka kokemus metsäkoneiden huoltotoiminnoista. Uusi huoltoyhteistyö parantaa Rottne -asiakkaiden palvelua merkittävästi Keski-Suomen alueella.

Jämsänkosken Motovarusteen toimipaikka sijaitsee osoitteessa Pietiläntie 11, 42100 Jämsä.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

112 KONEURAKOINTI

­

­

­

¡

­ ­ ­ ­­


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 113

Hannu Hietikko palasi metsään

M

etsäkonemaailman hyvin tuntema Hannu Hietikko palaa alalle Sampo-Rosenlewin metsäkonedivisioonan johtajaksi, aloittaen tehtävässään elokuussa 2017.

Hannu Hietikon ensimmäinen kosketus metsäkonevalmistukseen tuli 1980-luvun alkupuolella hänen ollessaan Boschin palveluksessa. Hietikko sai yhteydenoton urakoitsijoilta, jotka pyysivät kehittämään ratkaisun 2-ote harvesteriin tukin läpimitan mittaukseen. Niinpä viikonlopun aikana kehitettiin toimiva ratkaisu, mikä perustui veneen peräsinkulmamittariin. Vuonna 1986 Hietikko siirtyi metsäkonevalmistaja Lokomo Forestin palvelukseen huoltoinsinööriksi vastaten kotimaan kenttähuollosta ja toimien myöhemmin Lokomon maailmanlaajuisista huolloista vastaavana huoltopäällikkönä. - Se aika oli erittäin mielenkiintoista sillä silloin muodostettiin CTL-metsäkonebusineksen suuret linjat. Rauma-Repolan omistukseen siirtyi Lokomon lisäksi sellaiset valmistajat kuin Kockums, ÖSA, Brunet ja Makeri. Myös kanadalaisen Timberjackin kanssa aloitettiin ensin yhteistyö ja sitten Timberjackin ostettiin. Vuonna 1992 siirryin myyntipuolelle Timberjackin Suomen myyntiyhtiön markkinointipäälliköksi ja parin vuoden kuluttua minut nimitettiin Timberjackin Suomen toimitusjohtajaksi. 90-luvun puolivälistä eteenpäin elettiin metsäkoneval-

Hannu Hietikko aloittaa Sampo-Rosenlewin metsäkonedivisioonan johtajana elokuussa 2017. Sampo-Rosenlewin metsäkoneliiketoiminnassa Hietikko näkee suuret mahdollisuudet.

sen meininki. Sitten John Deere osti Timberjackin ja vuonna 2005 lähdin Venäjälle maajohta-

mistuksessa vahvan kasvun ja kansainvälistymisen aikaa - silloin oli päällä todellinen tekemi-

jaksi vastaamaan metsäkonemyynnin kehittämisestä suurella markkina-alueella. Lähes neljä vuotta kului Venäjällä ja siellä saatiin paljon aikaan. Vuonna 2009 siirryin metsäkonealalta maarakennuskonepuolelle Volvo Construction Equipmentin Suomen toimitusjohtajaksi, kertoilee Hannu Hietikko uransa vaiheista. Kahdeksan vuotta Volvon palveluksessa maarakennusko-

nepuolella oli monin tavoin opettavaista aikaa. - Tehtävä oli mielenkiintoinen sillä onhan Volvo teknologiassa ja koko yritystoiminnassa alan suunnannäyttäjä. Täytyy kuitenkin myöntää että monta kertaa kuitenkin tuli metsään ikävä sillä metsäkoneet on oma ainutlaatuinen maailmansa. Kun olin siirtynyt vapaalle Volvon palveluksesta Sampo-Rosenlewin toimitusjohtaja Jali Prihti otti

yhteyttä ja kysyi että kiinnostaisiko minua lähteä johtamaan heidän metsäkoneliiketoimintaansa. Metsä kutsui jälleen ja vastasin heti että kyllä, sanoo Hietikko. Hannu Hietikon nopean päätöksen taustalla olivat asiat joita hän oli miettinyt ollessaan hetken vapaalla ensimmäistä kertaa työurallaan. - Hetken paussi teki hyvää ja siinä ehti ajatella asioita. Uutta uraa haaveillessani ykkösvaihtoehdoksi nousi suomalainen konevalmistaja joka kuitenkin toimii kansainvälisesti - ja jos metsäkonealalla niin aina parempi. Myös se että omistajalla on kasvuun tähtäävä strategia oli minusta tärkeä asia, samoin kuin se että itselläni olisi todella jotain annettavaa yritykselle. Yksi toive oli sekin että työpaikka olisi melko lähellä kotiani vaikka toki maailmalle pitää välillä päästä. Nämä kaikki toiveet toteutuivat Sampo-Rosenlewissa, summaa Hietikko. Sampo-Rosenlewin metsäkoneliiketoiminnassa Hietikko näkee suuret mahdollisuudet. - Sampo-Rosenlew on keskittynyt järkevästi tietyn kokoisiin koneisiin eikä ole lähtenyt tekemään liikaa eri malleja. Toki tulevaisuudessa mallivalikoimaa voidaan laajentaa mutta erikoistuminen kannattaa säilyttää. Vientitoimintaa on jo useaan maahan ja sitä tekemistä voidaan kehittää edelleen - tähän oman mahdollisuutensa tuo SampoRosenlewin osaomistaja intialainen Mahindra. Itselläni on varmasti annettavaa myynnin kehittämiseen niin kotimarkkinoilla kuin viennissä sekä myös tuoteohjelman tulevaisuuteen, sanoo Hietikko.

Lue uudet uutiset joka päivä ammattilehti.fi

KARTIONIVELTAPIT metsä- ja maansiirtokoneiden niveliin

AM Bonus Oy OULAINEN Sampo-Rosenlew on valmistanut metsäkoneita vuodesta 1997 lähtien. Uusimmat konemallit Sampo Rosenlew HR46x -harvesteri ja Sampo Rosenlew FR28 -kuormatraktori on otettu erittäin hyvin vastaan markkinoilla.

www.ambonus.fi

Ari Mattila puh. 0400-474685


114 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

KOPA -kantavat telat ovat olleet myyntimenestys ja asiakkaat ovat niihin erittäin tyytyväisiä. Alunperin suokorjuuseen suunnitellut telat ovat yllättävän yleiskäyttöiset.

KOPA -kantavat telat työnäytöskiertueella puhuttiin vähemmän painuvista asioista

K

oneosapalvelu Oy järjesti huhtikuun loppupuolella Janakkalassa ja Lappeenrannassa KOPA -kantavat telat -työnäytökset, joissa pääsi lähietäisyydeltä tutustumaan KOPA-telojen ominaisuuksiin pehmessä maastossa. Toukokuussa näytökset jatkuivat Pieksämäellä ja Multialla. Konepalvelu Oy:n Suomessa

kehittämät ja valmistamat, pehmeille maille tarkoitetut KOPA -kantavat metsäkonetelat ovat keränneet kauttaaltaan positiivista palautetta niin metsäkoneyrittäjiltä kuin konekuskeiltakin. Hyvän menestyksen siivittämänä Koneosapalvelu Oy lähti mallisuojattujen telauutuuksiensa kanssa yhdessä John Deeren ja Vahva -kahmarien kanssa Janakkalasta käynnistyneelle ja usealla paikkakunnalla vierailleelle työnäytöskiertueelle, joka

ajoitettiin telojen käyttötarkoituksen kannalta oivalliseen ajankohtaan eli pahimpaan kelirikkoaikaan. Ammattilehti pistäytyi Janakkalan ja Lappeenrannan työnäytöksissä ja vakuuttui yhdessä näytösväen kanssa näkemästään.

Turvemaiden korjuuseen

Koneosapalvelu Oy:n kehittämät uudenlaiset metsäkonetelat soveltuvat pehmeille maille ja kelirikkoajan työskentelyyn.

Levät KOPA -kantavat telat vähentävät merkittävästi koneen uppoumaa ja säälivät maapohjaa sekä alle jäävää aluskasvillisuutta. Telakenkien väli on alle 2 cm eli huomattavasti pienempi kuin perinteisissä teloissa.

KOPA -kantavien telojen erityinen rakenne tuo ennenkokemattoman kantavuuden metsäkoneille. Uudenlaisten KOPA -telojen kehitys lähti ajatuksesta tarjota tuote pehmeiden maiden korjuuseen, sillä markkinoilla ei ollut tarjolla valmista telamallistoa turvemaiden korjuuseen. - Nyt kun teloilla on ajettu asiakkaiden toimesta jo suuriakin tuntimääriä, ovat ne osoittautuneet paljon odotettua yleiskäyttöisemmiksi. Telamallistostamme öytyy kantavat telat oikeastaan kaikkiin ajokoneisiin ja myös pyörätelat harvestereihin. Telojen leveyksiä löytyy 800 mm:stä aina 1200 mm:iin asti. Olemme testanneet telojamme hyvällä menestyksellä niin suurissa kuin pienissäkin koneissa. Teloillamme koneen kokonaisleveys voidaan kasvattaa lähes 3,2 metriin. KOPA -kantavien telojen menestyksen salaisuutena, jos niin voi sanoa, ovat leveät ja tasaiset, korkealla sivuohjurilla varustetut telakengät. Uutuusteloilla maapohja- ja kalustovauriot vähenevät merkittävästi. Koneilla voi myös ajaa kovempaa vauhtia ja silti meno on kuljettajalle tasaisempaa kuin perinteisillä teloilla, sanoo Koneosapalvelun myyntijohtaja Mika Aliranta.

Erittäin kantavat telat

Janakkalan työnäytöksessä lehtipuuleimikkoa kaadettiin KOPA -kantavilla pyöräteloilla varustetulla John Deere 1170E IT4 -harvesterilla ja John Deere 1210E IT4 -kuormatraktorilla, joka oli ns. pitkätelinen versio. Raskaiden koneiden etenemistä varsin pehmeässä, osin sulamisveden kyllästämässä maastossa seuratessa eivät kantavien telojen edut jääneet kenellekään paikalla olleelle epäselviksi. Leveillä teloilla varustettu kone kulkee silminnähden vakaasti ja vajoamatta pehmeäpohjaisessa maastossa, vaikka koneilla ajettiin samoja uria edes takaisin useampaan kertaan. Lisäksi pintajuurikon vauriot jäivät päällisin puolin tarkasteltuna varsin vähäisiksi. Myös ojien pientareet selvisivät koettelemuksesta odotettua vähäisemmin vaurioin.

Kannattavaa toimintaa

On sanomattakin selvää, että Koneosapalvelun telauutuus tulee saavuttamaan suosiota myös maamme rajojen ulkopuolella. Toistaiseksi yrityksen fokuksena on kuitenkin kotimaisten metsäkoneasiakkaiden kokonaisvaltainen palveleminen. - Kiinostus kantaviin teloihin on ollut alusta asti vilkasta. Ja se


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Janakkala 20.4.

Metsäkonepalvelu Oy:n operaatioesimies Teemu Tolppa kertoi hyvistä kokemuksista KOPA -kantavien telojen käytöstä.

KOPA -kantavien telojen työnäytös toi paikan päälle Tampereen seudun ammattiopistosta eli Tredusta logistiikka ja metsäalojen opettajat Tapio Talosen ja Jari Kuusiniemen: - Olemme kuulleet KOPA -kantavat telat -teloista pelkästään positiivisia kommentteja. Ja täällä niiden ominaisuuksia pääsee seuraamaan käytännössä. Tällaiset näkisi mieluusti myös opiston John Deere 1110E -ajokoneen alla tulevaisuudessa...

Suurasiakkaan silmin

Metsäkonepalvelu Oy on hankkinut lyhyessä ajassa kantavat KOPA-telat yhteensä kymmeneen koneeseen, joista kolme on motoja ja loput ajokoneita. Euroopan suurimpiin metsäkoneyrityksiin lukeutuvan Metsäkonepalvelu Oy:n operaatioesimies Teemu Tolppa on siten mies paikallaan kertomaan uutuustelojen käyttökokemuksista. - KOPA -kantavat telat tarjoavat merkittäviä etuja perinteisiin teloihin verrattuna kun toimitaan pehmeillä turve- ja kelirikkomailla. Olemme havainneet positiivisia muutoksia koneiden työtehossa ja etenemisvauhdissa, Tolppa kertoo. Jos pehmeällä turvemaalla voi perinteisillä teloilla ajaa, sanotaan vaikkapa kaksi edestakaista matkaa samaa ajouraa pitkin, niin kantavilla teloilla saman reitin voi ajaa helposti kolme tai jopa neljäkin kertaa. - Tulee kuitenkin muistaa että telat ovat vain työtä helpottavia työkaluja. Lopulta kaikki on kiinni kuljettajan osaamistasosta, joka on tunnetusti Suomessa korkealla tasolla, Tolppa sanoo leveästi hymyillen. KOPA -kantavilla teloilla varustettujen koneiden kanssa Metsäkonepalvelu on kokeillut myös sellaista vaihtoehtoa, jossa ajetaan täysin kuormatulla ajokoneella esireitti motolle. - Leveillä, sileäpohjaisilla teloilla esivalmisteltu ajoura helpottaa merkittävästi moton etenemistä pehmeillä mailla ja säästää maapohjaa sekä vähentää mahdollisia maapohjan ja ojanpientareiden korjaustöitä, toteaa Tolppa. Kulunut talvi on ollut erityisen haastava rannikkoseudulla sekä eteläisessä Suomessa. - Esimerkiksi parhaillaan työnäytöstä tekevässä motossa on ollut rengastelat päällä koko talven ajan. KOPA -kantavien telojen ansiosta olemme voineet talven kuluessa korjata arviolta noin 100 ha edestä leimikkoa, johon emme ole maaperän pehmeyden takia aikaisemmin päässeet. Ja osa näistä leimikoista on sovittu kaadettaviksi jo vuosia takaperin, sanoo Teemu Tolppa, jolla on pelkästään Suomessa noin 55:n metsäkoneen laivasto luotsattavanaan.

KONEURAKOINTI 115

Lappeenranta 26.4.

John Deere Forestry Oy:n aluejohtaja Mika Hannonen (vas.) sekä Aki ja Jarko Kylliäinen Lappeenrannan työnäytöksessä, jossa Koneurakointi Kylliäinen Oy hoiti ansiokkaasti näytöskoneiden ajon.

Outokummun Metalli Oy:n toimitusjohtaja Jarmo Paakkunainen (vas.) ja Koneosapalvelu Oy:n myyntipäällikkö Marko Aliranta seurasivat koneiden vaivatonta etenemistä pehmeällä maalla KOPA-teloilla.

Mika Kylliäisellä on erittäin positiiviset kokemukset KOPA -kantavista teloista: KOPA-telat kantavat pehmeillä erittäin hyvin ja tekevät koneen etenemisestä entistäkin vakaampaa - myös maastosta johtuvia iskuja tulee ohjaamoon vähemmän kuin perinteisillä teloillla.

Koneosapalvelu Oy:n toimitusjohtaja Ville Nevalainen oli syystä tyytyväinen; KOPA-telat ovat kuuma puheenaihe metsäkonealalla.

- John Deere 1210E IT4 pitkätelisen kuormatraktorin etenemisen pehmeässä maastossa takasivat takana 1000 mm ja edessä 900 mm kantavat telat, esitteli Koneosapalvelu Oy:n myyntijohtaja Mika Aliranta.

näkyy myös tuotannon puolella, jossa on parhaillaan kova vauhti päällä. Tällä hetkellä myymme jo loppukesän toimituksia. Parhaillaan lisäämme telojen tuo-

tantokapasiteettiä Vilppulassa, jotta voimme vastata entistä paremmin markkinoiden kysyntään, kertoo Aliranta.

Kantavat KOPA -telat pyöräteloina John Deere 1170E -harvesterissa ovat räyhäkkään näköiset.

KOPA-telojen saama huomio on myönteistä ja niiden ominaisuuksia lähdettiin katsomaan työnäytöksiin suurella joukolla ja kauempaakin.


116 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Metsä-Multia järjesti 40-v. hakkuunäytökset Multia 11.5.

M

Metsä-Multia Oy järjesti 40-v. juhlavuotensa kunniaksi onnistuneet hakkuunäytökset Pieksämäellä 10.5. ja Multialla 11.5. (kuva).

etsä-Multia Oy juhlii tänä vuonna 40 vuotista histori- aansa puunkorjuussa. Sen kunniaksi järjestettiin hakkuutyönäytökset 10.5. Pieksämäellä ja 11.5. Multialla. Onnistuneissa ja hyvin vieraita keränneissä näytöksissä esiteltiin yrityksen toiminnan lisäksi uusimpia PONSSE -metsäkoneita sekä KOPA -kantavia teloja.

Metsä-Multia Oy tarjoaa kokonaisvaltaista palvelua puunkorjuusta ja metsuritöistä alkaen, aina metsälannoituksiin sekä metsäkoneiden ja laitteiden maantiekuljetuksiin saakka. Yritys tunnetaan nykyaikaisesta kalustostaan ja osaavasta henkilökunnasta näiden ohjaimissa. Laadukas työnjälki sekä pitävät aikataulut ovat olleet Metsä-Multialle kunnia-asia jo vuosikymmenten ajan.

Metsä-Multia Oy:n yrittäjien, Aki ja Kai Laajan, isä Reijo Laaja aloitti metsäurakoinnin 1967 heti armeijavuotensa jälkeen. Metsä-Multia Oy syntyi 1977, kun Reijo Laaja yhdisti toimintansa toisen multialaisen, vuonna 1964 yrittäjän uransa aloittaneen Reijo Vuorisen kanssa. Ensimmäinen Ponsse-ajokone hankittiin yritykseen vuonna 1987. Tällöin sai myös alkunsa

jo kohta kolme vuosikymmentä jatkunut yhteistyö Ponssen kanssa. Vuonna 1988 Reijo Vuorinen siirtyi oloneuvokseksi ja MetsäMultia Oy kokonaan Reijo ja hänen vaimonsa Eija Laajan johdettavaksi. Vuonna 2002 yrityksessä tehtiin sukupolvenvaihdos, jolloin koko osakekanta siirtyi Reijon ja Eijan poikien Kai ja Aki Laajan omistukseen. Tänä päivänä yritys työllistää

yli kuusikymmentä alan ammattilaista. Metsä-Multia Oy:n päätoimialueena on keskinen Suomi. Asiakkaina ovat mm. MetsäGroup, Versowood Oy, Metsänhoitoyhdistys Keski-Suomi, Upm Metsä, Veljekset Hokkanen Oy ja Forest Vital Oy. Metsä-Multia Oy palkittiin vuonna 2016 Keski-Suomen maakunnallisella Yrittäjäpalkinnolla.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 117

Metsäala markkinoi ja viestii Hakkuupää M etsä tunnetaan stereotyyppisesti suoran toiminnan miesten ja naisten valtakuntana. Lienee puheissa jotain perääkin. Osaamista ja tehoa on totuttu mittaamaan motteina, kilowatteina ja viime kädessä euroina. Ja hyvä niin. Silti ei ole syytä väheksyä markkinointia ja viestintää, mahdollisesti myös useilla eri kielillä.

Skördaraggregat Harvester head Tête d’abattage Харвестерная головка Harvesteraggregat Cabezal procesador Cabeçote do harvester

Omaa yritystä ja osaamistaan on syytä tuoda reippaasti esiin - varsinkin kun lähdetään ulos omilta kotimarkkinoilta.

Haastattelussa Traductin Turkka Kulmala

Kääntäjä ja käännöstoimisto Traductin toimitusjohtaja Turkka Kulmala, kerrotko hiukan itsestäsi ja yrityksestäsi? - Traduct Oy on turkulainen käännöstoimisto, joka on jo 30 vuotta hoitanut asiantuntevasti pääasiassa yritysten viestintätarpeita. Panostamme palveluun ja tiiviiseen yhteistyöhön asiakkaiden kanssa. Metsäalalta voi tuoreina referensseinä mainita vaikka Koskisen Oy:n, Westaksen, Koneosapalvelun sekä Metsäalan Ammattilehden uuden ruotsin markkinoille tekemän ProMagazine.se julkaisun. Itse olen työskennellyt käännösalalla kohta parikymmentä vuotta. Omat työkielet ovat englanti, saksa ja ruotsi - ja tietysti suomi. Hyvä suomi ja luova kirjoittaminen ovat intohimojani. Miksi metsäalan yritysten kannattaa panostaa markkinointiin ja ehkä tähyillä Suomen rajojen ulkopuolellekin? - Kerro nyt ihmeessä muillekin, kuka olet, mitä teet, missä olet hyvä! Sinä tunnet itsesi, naapurit ja nykyiset asiakkaat tuntevat sinut, mutta tunnetaanko naapurimaakunnassa, saati naapurimaassa? Oletko varma, että yrityksesi ei tule missään vaiheessa tarvitsemaan tunnettuutta muuallakin kuin nykyisillä päämarkkinoilla? Miksi metsäalan yrityksen kannattaisi innostua brändistä ja brändäyksestä? - Brändeistä puhutaan paljon, ehkä vähän löysiäkin. Mutta pohjimmiltaan brändäys on hyvin järkeenkäypä asia: kaikki mitä teet ja puhut vaikuttaa siihen, minkälaisen kuvan annat ulos päin. Jokapäiväiset kohtaamiset, suhtautuminen asiakkaisiin ja yhteistyökumppaneihin tietysti myös se perinteinen markkinointi, mainokset, tapahtumat, kaikki on lopulta yhtä kokonaisuutta, josta kukin muodostaa oman mielikuvansa. Jos se on hyvä, urakkaa tulee. Jos se on arveluttava, työ saattaa mennä muualle. Brändi on se, miten ihmiset kokevat yrityksesi, mitä

Suomalaisten metsäalan yritysten lähtiessä vientimarkkinoille tarvitaan viestintään ja käännöksiin kumppani, joka ymmärtää alan erityispiirteet ja hallitsee teknisen terminologian.

nessään. Oletko yhtä tarkka omasta brändistäsi? Siinäkin kannattaa käyttää apuna osaavia ammattilaisia. Erottuminen kilpailijoista on tosiaan tänä päivänä tärkeää. - Aivan. Koko maa tuntee Vieremän Ponsse-piskin - mikähän muuten mahtaa olla alan seuraava suuri tarina? Ken elää, se näkee. Entä nämä käännöshommat, eikö se mene aika vaikeaksi, kun ruvetaan vierailla kielillä pelaamaan? - Ei asia periaatteessa miksikään muutu, kun kieli vaihtuu. Samalla lailla se voi olla reilua ja suoraa puhetta omasta tekemisestä ja omista vahvuuksista, omalla äänellä ja persoonalla. Tosin on vielä tärkeämpää, että viesti välittyy ympäristölle sopivalla tavalla ja tarina myy osaamistasi tehokkaasti myös uudessa ympäristössä. Tietotekniikka on varmaan kääntäjälle tärkeä väline? - Onhan se. Kunnollisen työkalut auttavat pitämään ammat- Traduct Oy on turkulainen käännöstoimisto, joka on jo 30 vuotta hoitanut asiantuntevasti pääasiassa yritysten viestintätarpeita. Panostamme palveluun ja tiiviiseen yhteistyöhön asiakkaiden kanssa. Meillä on vankka kokemus metsäalalta ja konepajateollisuudesta, joten kannattaa olla yhteydessä kun tarvitaan laadukkaita käännöksiä ja osaavaa viestintää, sanoo toimitusjohtaja Turkka Kulmala.

ajattelevat ja tuntevat siitä - ja tämä kokemus syntyy, halusit tai et. Siksi siihen kannattaa yrittää vaikuttaa. Puhutaan siis oikeastaan aika vakavista asioista. - Kyllä, ei viestintä ja markkinointi ole mitään höpöhommaa - jos sitä ei sellaiseksi tehdä.

Kannattaa muistaa, että kun tarjoajia on monta, työn vie se, joka parhaan hinnan ohella on uskottavin. Metsänomistaja ei halua palstalleen ketä tahansa tolskaamaan. Osaamaton kuljettaja voi tehdä ison vahingon ajamalla metsäpohjan urille tai kuorimalla jätettävät puut men-

titermit järjestyksessä. Toisaalta viestinnässä pätee siinäkin mielessä sama kuin metsässä, että koneet ovat tärkeitä, mutta vielä tärkeämpi on ihminen. Harvesterin on oltava hyvä, mutta lopulta tuloksen tekee kuitenkin kuski. Samalla tavalla viestintäja markkinointityössä homman hoitaa viime kädessä kotiin hyvä kirjoittaja ja kääntäjä. Siksi kannattaa luottaa ammattilaiseen. Mistä sitten hyvän kääntäjän tai käännöstoimiston tuntee? - Kannattaa kysellä vaikkapa juuri terminologian hallinnasta. Teknisissä käännöksissä tiedon on pysyttävä hallussa, sitä on kerrytettävä järjestelmällisesti ja käytettävä saadun palautteen mukaan. Jos tykkäät puhua moton sijaan harvesterista, kääntäjän on syytä kuunnella ja dokumentoida toiveesi niin että käännöstoimiston kesälomatuuraajakin osaa sitä noudattaa. Kiitos haastattelusta, Turkka!

Mitä kannattaa kysellä, jotta saat hyvän tekijän kertomaan yrityksesi tarinaa - myös toisella kielellä: Onko kokemusta teknisestä viestinnästä? Miten pidät hallinnassa ammattisanaston ja tekniset termit? Kuinka otat huomioon palautteen? Onko tottumusta julkaisuprosessien hoidosta, hoituvatko esim. oikoluvut?


METSÄALAN AMMATTILEHTI

PONSSE ACTIVEFRAME nyt saatavilla myös PONSSE Ergo 8w -harvesteriin!

PONSSE ACTIVEFRAME

TUOTTAVUUDEN UUSI MÄÄRITELMÄ PONSSE ACTIVEFRAME ON OHJAAMON VAIMENNUSJÄRJESTELMÄ, joka tasaa maaston epätasaisuudet pitäen ohjaamon koko ajan vaakatasossa. Tämä tehostaa kuormain- ja nosturityöskentelyä ja mahdollistaa suurempien ajonopeuksien käytön. RAKENNE ON YKSINKERTAINEN JA TOIMIVA vaimentaen kuljettajaan kohdistuvat sivuttaisheilahdukset tehokkaasti. Työskentely on mukavaa ja kehoon kohdistuvat rasitukset jäävät reilusti alhaisemmaksi. ACTIVEFRAME PITÄÄ OHJAAMOA JATKUVASTI VAAKATASOSSA seuraten maanpinnan muotoa aktiivisesti. Koneessa on kaksi toisiinsa nivelöityä eturunkoa, joista toiseen on kiinnitetty etuteli ja toiseen ohjaamo. Kaksoisrunkorakenteen ansiosta ActiveFrame-vaimennuksen nivelpiste on erittäin alhaalla teliakselin tasolla, mikä eliminoi kuljettajaan kohdistuvat heilahdukset tehokkaasti. PONSSE OYJ

Ponssentie 22 74200 Vieremä puh. 020 768 800

PONSSE ActiveFrame on saatavilla PONSSE Buffalo, Elephant ja ElephantKing -kuormatraktoreihin sekä PONSSE Ergo -harvesteriin.

Metsäkoneyrittäjän paras ystävä www.ponsse.com


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 119

Metsäkoneista enemmän irti moottorioptimoinnilla

F

innTuning on suomalainen, ajoneuvojen ja työkoneiden moottorioptimointiin erikoistunut yritys. - Toimimme koko Suomen alueella mobiilisti, joten tulemme sinne, missä meitä tarvitset. Meillä on jo yli 10 vuoden kokemus erilaisten ajoneuvojen ohjelmoinneista sekä lisäksi valtava halu auttaa asiakkaitamme heidän ongelmiensa kanssa. Ruotsin puolella olemme toimineet puolen vuosikymmenen ajan FinskaKillar -nimen alla ja yhteensä olemme optimoineet tuhansia kuorma-autoja, traktoreita, metsäkoneita ja mitä erilaisempia laitteita. Nykyään suurin osa ohjelmatuotteistamme on omaa käsialaamme emmekä ole riippuvaisia mistään ketjusta. Saat meiltä siis takuuvarmasti räätälöityä palvelua asiantuntemuksella. FinnTuning -optimoinnilla ajoneuvosi räätälöidään omien tarpeidesi ja toiveidesi mukaiseksi 100%:sti suomalaisena takuutyönä, kertoo FinnTuningin Vesa Sorvari. Optimointi tarkoittaa moottorinohjainlaitteen (ECU) uudelleenohjelmointia paremmin käyttötarpeeseen sopivaksi. - FinnTuning -moottorioptimointi perustuu mittaukseen - ei arvaukseen. Mittaamme aina tehot ennen ja jälkeen optimoinnin, joten saat mustaa valkoisella siitä mistä maksat. Muok-

Metsäkoneissa on saavutettu FinnTuning -moottorioptimoinnilla merkittävää hyötyä Suomessa ja Ruotsissa.

kaamme useita eri parametreja toisin kuin suurin osa tehobokseista, jotka useimmiten ainostaan kasvattavat polttoaineen syöttöpainetta ja/tai pidentävät syöttöaikaa. Meidän tekemällä optimoinnilla saavutetaan korkeampi teho ja vääntö sekä parempi polttoainetalous moottorin käyttöiän kuitenkaan merkittävästi lyhentymättä, sanoo Sorvari. FinnTuning asennustiimeillä on pitkä kokemus raskaan kaluston optimoinnista ja erityistarpeista. - Optimointilaitteemme ovat mobiilit, joten voimme optimoida kuorma-autosi tai työkoneesi lähes missä ja milloin tahansa, siten kun se sinulle parhaiten sopii. Näin laitteesi voivat olla tuottavassa työssä mahdollisimman paljon, ilman turhia seisottamisia. Optimoinnin suoritamme pääasiassa moottorin huoltoportin kautta, lukemalla alkuperäisen ohjelman, muokkaamalla sitä ja palauttamalla muokatun ohjelman alkuperäisen tilalle. Mitään ylimääräisiä bokseja ei siis tarvita, toteaa Sorvari.

Optimoinnin jälkeen kone on myös pehmeämpi ja mukavampi käyttää, Sorvari lupaa. FinnTuning optimoi lähes kaikki 2000-luvun elektronisesti ohjatuilla moottoreilla varustetut kuorma-autot ja työkoneet: - Optimoinnin avulla saat voimaa käyttöösi juuri niille kierrosalueille, joilla sitä tarvitset. Samalla myös polttoaineenkulutus usein laskee, kun moottoria ei tarvitse käyttää niillä viimeisillä voimilla, vaan varaa on jättää osa reserviinkin. Mäetkin voi ajella pintakaasulla. Laajentunut tehoalue lisää myös ajoneuvon käyttömukavuutta ja tuo jouhevuutta ajamiseen; manuaalivaihteisessa autossa kepittämisen tarve vähenee.

Hyviä kokemuksia metsäkoneiden optimoinnista

moottorioptimoinnilla merkittävää hyötyä. - Kun alavääntö lisääntyy niin moottorin työkierroksia voidaan laskea mikä tuo selvää säästöä polttoaineenkulutukseen. Ja useamman litran säästö per tunti tarkoittaa harvestereissa merkittävää polttoaineenkulutuksen säästöä per tuotettu puukuutio. Kuormatraktoreilla kuljetetaan metsässä todella painavia puukuormia joten lisävääntö ja teho tulee tarpeeseen, samalla kun polttoainetalous paranee. Ja teemme paljon optimointeja tietenkin puutavara-autoihin joilla kuljetetaan maanteidemme suurimpia massoja sekä metsäkoneenkuljetusautoihin, joilla isot koneet kulkevat työmaille vaikeissa maasto-olosuhteissa.

FinnTuning optimoi lähes kaikki 2000-luvun elektronisesti ohjatuilla moottoreilla varustetut työkoneet ja kuorma-autot.

Näissä raskaissa ajotehtävissä optimoinnilla saavutetut säästöt ja edut ovat merkittäviä, kertoo Sorvari.

Metsäkoneissa on saavutettu

Lisää tehoa ja vääntöä polttoainetaloudellisesti

FinnTuning optimoinnin avulla tehoa ja vääntöä voidaan lisätä sinne, missä sitä eniten tarvitaan. - Kun tehoa ja vääntöä on tarpeeksi jo alakierroksilla, konetta ei tarvi turhaan ”kierrättää”.

FinnTuning liikkuu kentällä asiakkaiden luona asianmukaisella kalustolla. Asennustiimeillä on pitkä kokemus raskaan kaluston moottoreiden optimoinnista.


120 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Viva Las Vegas!

Las Vegasin messukeskuksen kuuman auringon alle levittäytyi suuret ulkoalueet ja valtavat näyttelyhallit täynnä työkoneita.

A

merikan rakennuskonealan päätapahtuma, kolmen vuoden välein Las Vegasissa järjestettävä Con-Expo esitteli alan uusimmat uutuudet ja antoi samalla kuvan markkinoiden hyvästä vedosta.

Vermeer tunnetaan metsäenergia-alalla murskaimistaan ja hakkureistaan. Uusi Vermeer HG 6800 murskain on mielenkiintoinen vaihtoehto myös suomalaisten asiakkaiden tarpeisiin.

Vermeerin johtaja Jay Carver (toinen oik.) esitteli uutta Vermeer HG 6800 murskainta Patrik Wegeliukselle (vas.), Jouni Ronimukselle, Marko Ylijoelle, Jari Silmulle, Johan Dahlbackalle, Jani Ronimukselle, Chris Wegeliukselle ja Tero Tirkkoselle.

Las Vegasin messukeskuksessa 7.-11. maaliskuuta oli näytillä rautaa ennätyksellisen paljon yli 2500 näytteilleasettajan osastoilla ja kävijöitä tapahtuma keräsi lähes 150 000. Vahvasti Amerikan jättimäiseen markkinaan pureutuva tapahtuma on myös todella kansainväinen. Alan suomalaisyritykset olivat hyvällä otteella esillä kasinokaupungin helteessä ja paikalle saapui runsaasti myös koneurakoitsijoita Suomesta. Lisää kuvia ja tunnelmia tapahtumasta löydät osoitteesta www.ammattilehti.fi.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 121

Uusi tela-alustainen Peterson 3310 rumpuhakkuri on varustettu Cat 540 hv moottorilla, painoa koneella noin 17 500 kiloa.

Amerikkalainen, globaalisti toimiva Parker Hannifin juhlii 100-vuotista historiaansa. Näyttävältä messuosastolta löytyi myös Nascar luokan Chevrolet, mitä ajaa Kyle Larson. Las Vegas Motor Speedwaylla ajettiin samana viikonloppuna messujen kanssa Nascar sarjan osakilpailu.

Rotochopper esitteli uusimmat murskainmallinsa; kuvassa B66. Suomessa merkin maahantuonnista vastaa Sawcenter Oy.

Jenkkirekoista kromin kiilto ei katoa onneksi koskaan; kuvassa 6-akselinen Kenwoth 1880 sora-auto.

Saksalainen materiaalinkäsittelykonevalmistaja Sennebogen oli näyttävästi esillä ConExpossa. Suomessa Sennebogen koneiden maahantuonti siirtyi huhtikuun alussa 2017 OP Jastolle.

Tela-alustainen CBI 6800 murskain on tehopeli puutavaran jalostamiseen energiakäyttöön.

ConExposta löytyi katseltavaa myös metsäkonealan ammattilaisille.

Fecon valmistaa tela-alustaiset koneet metsämaiden tehokkaaseen raivaukseen.

Edge Innovationin osastolta löytyi hittasti pyörivät murskat ja erilaiset kuljettimet, Suomessa lisätietoa saa Sawcenteriltä.

Samaan aikaan ConExpon kanssa järjestettiin IFPE 2017 -näyttely (The International Fluid Power Exposition), mikä keskittyy hydrauliikkaan sekä voimansiirtoon ja -hallintaan. Ammattilehden yksi tuote on hydrauliikan FLUID Finland -lehti, joten päätoimittaja Janne Jokela vieraili 3 vuoden välein järjestettävässä tapahtumassa jo kolmatta kertaa.

Dynasetin Reijo Karppisen hydraulinen vesishow Vegasin tyyliin.


METSÄALAN AMMATTILEHTI


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 123

Tamtron tuo markkinoille kaupalliseen käyttöön hyväksytyn materiaalikonevaa’an

K

otimaisen vaakavalmistaja Tamtronin uusin tuotetulokas on juuri markkinoille saapuva tyyppihyväksytty Tamtron Power materiaalikonevaaka, joka soveltuu kaupalliseen käyttöön erilaisia nostotyökaluja käytettäessä.

Nopearytmiseen esimerkiksi satamissa, tukkien käsittelyssä, kierrätysasemilla sekä romupihoilla tapahtuvaan materiaalinkäsittelyyn suunnitellun Power materiaalikonevaa’an avulla materiaalin punnitseminen niin kuorman siirtämisen, purkamisen kuin lastauksenkin aikana käy vaivattomasti ja punnitustiedot voidaan siirtää vaa’asta reaaliaikaisesti esimerkiksi toiminnanohjausjärjestelmään, mikä mahdollistaa materiaalivirtojen tehokkaan hallinnan. Koska Power materiaalikonevaaka on tyyppihyväksytty, on laskutus varmennetun vaa’an punnitustuloksen perusteella mahdollista.

jana, summaa Keskinen.

Vaaka mahdollistaa materiaalivirtojen kokonaisseurannan

Tiedonhallinnan, ja sen kautta saatavien jäljitettävyys- ja raportointimahdollisuuksien tarve kasvaa jatkuvasti eri aloilla ja siksi Tamtron panostaa myös tiedonhallintapalvelujensa jatkuvaan kehittämiseen. Uudesta Power materiaalikonevaa’asta punnitustiedot on mahdollista

siirtää joko Tamtronin tarjoamaan WNexus-pilvipalveluun tai integraation välityksellä yrityksen omaan toiminnanohjaustai muuhun käytössä olevaan järjestelmään. Reaaliaikaisesti vaa’asta yritystoiminnan käyttöön liikkuva punnitustieto mahdollistaa materiaalivirtojen kokonaisseurannan. Kertyviä tietoja analysoimalla ja hyödyntämällä yritykset voivat optimoida toimintojaan ja niiden aikataulutuksia, jolloin kokonaisuus tehostuu ja tulee

läpinäkyvämmäksi. WNexus -pilvipalvelua käytettäessä tilaukset voidaan lähettää suoraan Power materiaalikonevaakaan ja laskuttaa tarvittaessa vaikkapa heti punnituksen tapahduttua suoraan punnitustuloksen perusteella, mikä nopeuttaa huomattavasti rahan kiertoa. - Kaupalliseen käyttöön hyväksytty materiaalikonevaaka täydentää tarjontaamme kaivatulla tavalla. Huomattavaa on myöskin, että kaikista esimerkiksi satamissa ja terminaaleissa,

kierrätyspisteissä sekä puunkäsittelylaitoksissa käytettävistä Tamtron-vaaoista, kuten materiaalikone-, puukurottaja- sekä perinteistä autovaaoista kertyvää punnitustietoa on mahdollista hallita samassa järjestelmässä, mikä tuo asiakkaidemme toimintaan aivan uudenlaista läpinäkyvyyttä. Täsmälliset vaakamme toimivat tiedon lähteinä ja ovat siten kaikkien punnitusratkaisujemme ydin, kertoo Keskinen.

Tamtron Power materiaalikonevaaka on saatavilla edistyksellisellä Power -vaakainstrumentilla varustettuna (vas.) tai ajoneuvotietokoneeseen integroitavana PC-versiona (oik.).

Muuttuvat tarpeet synnyttävät uusia ratkaisuja

Kaupalliseen käyttöön hyväksytty Tamtron Power materiaalikonevaaka korvaa Tamtronin tuotevalikoimassa edeltäjänsä, joka ei ollut tyyppihyväksytty. - Kuuntelemme tarkalla korvalla asiakkaidemme tarpeita ja toiveita, ja kehitämme tuotteitamme ja palvelujamme niiden mukaisesti. Kaupalliseen käyttöön soveltuvalle tyyppihyväksytylle ratkaisulle oli markkinoilla selkeä tarve, kertoo Tamtron-konsernin toimitusjohtaja Mikko Keskinen ja jatkaa: - Kaupalliseen käyttöön soveltuvan materiaalikonevaa’an lisäksi olemme viime aikoina kehittäneen esimerkiksi puutavaranosturivaakojamme asiakkaiden tarpeisiin perustuen. Syksyllä markkinoille tuodut Wireless-tuotteet voidaan asentaa sellaisiinkin puutavaranostureihin, joissa ei ole tilaa hydrauliikkaletkuille ja samalla pystyimme jopa parantamaan vaa’ an tarkkuutta. Osin punnitusalan kehitystarpeisiin vaikuttavat myös esimerkiksi lainsäädännön muutokset, kuten viime keväänä meriturvallisuuteen liittyvien SOLAS-säädösten kanssa kävi. Tamtron seurasi tiiviisti lakimuutoksen etenemistä ja vastasi muuttuneisiin vaatimuksiin kehittämällä nopeassa tahdissa uudet tyyppihyväksytyt konttikurottaja- ja konttilukkivaakaratkaisut. - Meidän on oltava jatkuvasti tietoisia muutoksista ja tarpeista kentällä, jotta pysymme kehityksen kärjessä johtavana vaakalaitteiden ja punnitustiedon tuotta-

Uusi Tamtron Power materiaalikonevaaka on hyväksytty kaupalliseen käyttöön.

Tamtron Power materiaalikonevaaka on tehty nopearytmiseen esimerkiksi satamissa, tukkien käsittelyssä, kierrätysasemilla sekä romupihoilla tapahtuvaan materiaalinkäsittelyyn. Vaakariipuke on kestävä ja se takaa tarkan punnitustuloksen.


124 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Rexener 18000 apukäynnistin booster

Tehokas starttiapu

R

exener 18000 apukäynnistin on reppuun heitettävä starttiapu, jota voi käyttää monen laitteen virtalähteenä.

Rexenerin uutuus pelastaa kun ajopelistä hyytyy akku. Matkaat sitten autolla, isolla pakettiautolla, veneellä, mönkijällä, moottorikelkalla, moottoripyörällä tai työskentelet traktorilla, niin kätevän kokoinen ja tehokas apukäynnistin tekee reissustasi huolettomamman. - Rexenerin 18 000 mAh:n litium-polymeeriakku ei nyykähdä ihan heti. Henkilöautolla voit startata parikymmentä kertaa, pienemmillä peleillä paljon pitempään - yhdellä latauksella. Etevä elektroniikka sekä hyvin suojatut ja reilusti mitoitetut virtajohdot varmistavat turvallisuuden tilanteissa, joissa apukäynnistintä tarvitaan, kertoo maahantuoja Rex Nordic Oy:n Markus Ström. Rexener toimii myös virtapankkina liki kaikille kannettaville hyöty- ja viihde-elektroniikan laitteille. Monipuoliset liitännät kattavat USB:n sekä 12V ja 19V virtalähdöt. Niitä voi hyödyntää Android- ja Apple -laitteissa sekä mukana tulevien sovittimien avulla 16 eri merkkisessä kannettavassa tietokoneessa.

Tehokas ajoneuvojen apukäynnistin ja virtapankki, 18 Ah:n litium -polymeeriakku

Pienikokoinen, moderni ja tehokas Rexener 18000 -apukäynnistinlaite jaksaa pyörittää käyntiin isotkin moottorit. Etevä elektroniikka suojaa vääriltä kytkennöiltä sekä käynnistettävän ajoneuvon sähköjärjestelmää mahdollisesti vahingoittavilta jännitevaihteluilta ja -pii-

Rexener 18000 apukäynnistin pelastaa kun 12-volttisesta ajopelistä hyytyy akku. Kompaktin kokoinen laite toimii myös virtapankkina liki kaikille kannettaville hyöty- ja viihde-elektroniikan laitteille.

keiltä. Rexenerin 18 000 mAh:n litium-polymeeriakku on pakattu jämerään kuoreen. Akkutyypin ja kuorirakenteen ansiosta Rexener ei ole herkkä vaurioitumaan. Runkorakenne suojaa laitteen lataus- ja virtalähtöliittimiä, apukäynnistintoiminnon 12V liitintä suojaa erillinen kumikansi. Rexenerin apukäynnistysvirta on jatkuvassa rasituksessa 300 A hetkellisesti jopa 600 A. 600 ampeerin käynnistysvirta riittää käytännössä kaikille 12 voltin starttimoottoreille, myös isoille V8-dieseleille. Apukäynnistyslaitteen 25-senttisten, 8,35 neliömillimetriä paksujen virtajohdinten kapasiteetti riittää 3,5-kilowattisen starttimoottorin pyörittämiseen. Apukäynnistyslaitteen korkealaatuisten, taipuisien sähköjohtimien silikonikuori kestää 200 asteen lämpötilan. Johdinten puristusliittimet ovat kauttaaltaan suojatut, mikä pienentää oikosulun riskiä. Puristusliittimen johdinliitoksessa käytetään sekä tinausta että puristusliitosta,

set liitännät antavat mahdollisuuden kytkeä Rexener useimpien markkinoilla olevien puhelimien, kannettavien tietokoneiden, tablettien sekä muiden päätelaitteiden virtalähteeksi. Rexenerin kaksi USB-lähtöä sekä toimituspakkaukseen kuuluvan USB-kaapelin USB-mikro, Apple Lightning ja Apple 30-pin-lähdöt varmistavat mahdollisuuden ladata käytännössä kaikkia moderneja matkapuhelimia sekä tabletteja. Pakkauksessa on myös erillinen 19 voltin ja 3,5 ampeerin virtalähtö kannettavien tietokoneiden lataukseen. Myyntipakkauksen mukana tulevat sovittimet seuraavien merkkien kannettavia tietokoneita varten: Acer, Asus, Benq, Compaq, Dell, Delta, Fujitsu, HP, IBM, Lenovo, Liteon, MSI, NEC, Samsung, Sony, Toshiba.

Rexener 12 voltin laitteiden virtalähteenä

Apukäynnistyslaitteen korkealaatuisten, taipuisien sähköjohtimien silikonikuori kestää 200 asteen lämpötilan. Johdinten puristusliittimet ovat kauttaaltaan suojatut, mikä pienentää oikosulun riskiä.

ja puristusliittimen leukoja yhdistää kuuden (6) neliömillin sähköjohto. Sähkö siirtyy tehokkaasti puristusliittimen molemmista leuoista käynnistettävän ajoneuvon akkuun.

tuntia - käyttökelpoinen varaustaso säilyy 6-12 kk, valmistajan suositus ladata laite kolmen (3) kuukauden välein

Rexener kapasiteetti:

Rexenerin virtapankki-ominaisuus hyödyntää laitteen 18 Ah:n akun varausta. Monipuoli-

- noin 20-30 starttia henkilöautolla - 4-6 tuntia kannettavan tietokoneen käyttöä - 5-12 puhelimen/tabletin latausta, riippuen puhelimen/tabletin akun kapasiteetista

Virtapankki

Rexener-virtapankkia voidaan käyttää liki kaikkien 12-volttisten, nimellisteholtaan enintään 120-wattisten ajoneuvojen apulaitteiden virtalähteenä. Tuotteen mukana toimitetaan standardi 12V virtapistoke (tupakansytytinliitäntä), johon voi liittää sähköiset apulaitteet. - Valmistaja on tuomassa markkinoille jossain vaiheessa myös kompaktin kokoisen ja tehokkaan virtalähteen 24 V järjestelmille, ilmoittaa Ström.

Rexener lataus ja varaustilan kesto:

- täyteen lataus tyhjästä täyteen varaukseen noin kuusi (6)

Investointi huolettomaan tulevaisuuteen

• CE-hyväksytyt ovet • palo-ovet • 50 ja 60 mm eristevahvuudet

WWW.FINDOOR.FI • 0400 384 939

Rexener 18000 laitteella käynnistyy myös traktorit. YouTubessa voi katsoa Suomessa kuvatun videon missä iso John Deere traktori käynnistyy apukäynnistimellä, vaikka akku on täysin tyhjä (YouTube hakusana: Rexener 18000).


ROTATOR. LUOTETTAVIA RATKAISUJA.

METSÄALAN AMMATTILEHTI

PARASTA PYÖRILLÄ.

3

TAKUU / 5000h

*

V.

*UUSI KONE JA SIIHEN TEHTY HUOLTOSOPIMUS SISÄLTÄÄ NYT NORMAALITAKUUN 3 VUOTTA / 5000H. KUN OSTAT UUDEN HITACHI PYÖRÄKUORMAAJAN TAI PYÖRÄALUSTAISEN KAIVUKONEEN HUOLTOSOPIMUKSEN KERA, NIIN TARJOAMME HUOLLOT 2000 TUNTIIN SAAKKA VELOITUKSETTA. LISÄTIETOJA MYYJÄLTÄSI! www.rotator.fi MYYNTI

Vantaa: Juha Myötämäki 0400 450 900 Vantaa, Kymenlaakso, Etelä-Karjala: Janne Väistö 046 922 8202 Tampere: Pekka Karti 050 364 0753 Tampere, Hämeenlinna ja Jyväskylä: Jussi Seppälä 040 722 1132 Tampere, Pori ja Keski-Suomi: Jari Järvensivu 0400 138 568

Kuopio, Joensuu, Savonlinna: Jani Ylönen 044 351 3603 Seinäjoki: Jouko Salomäki 050 309 2660 Rovaniemi ja Oulu: Raimo Arkimo 0400 718 688 Oulu, Kokkola, Kainuu: Aarne Halmetoja 045 201 2871

KAIVOSKONEET Sami Laitila 040 824 2495

JÄLLEENMYYNTI Turku: Lännen Konepalvelu Oy Jarkko Turvanen 0400 827 827 Honkajoki: Tracwest Oy/Konevuokraamo Rentti Juha Leivo 050 379 9992


126 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Mansessa Möristiin P

irkanmaalaisten kone- ja kuljetuskalustokauppiaiden yhteinen tapahtuma Mansen Mörinät järjestettiin jälleen huhtikuun alussa 7.-8.4.

Työkoneiden kauppa vetää hyvin ja koneita oli esillä todella paljon. Kuvassa komeaa Komatsu-rivistöä Suomen Rakennuskoneen pihalla.

Huutokauppakeisari Aki Palsanmäki hoiti Rotatorin huutokaupan rautaisella rutiinilla.

Mansen Mörinöiden todella laajasta tarjonnasta löytyi paljon mielenkiintoista myös metsäalan ammattilaisille. Kuvassa Hitachi ZW330 tukkipihdeillä puutavarakentälle.

Tampereen, Pirkkalan ja Lempäälän ympäristössä oleva tapahtuma keräsi jälleen arviolta reilusti yli 10 000 raskaskone- ja kuljetuskalustoammattilaista Pirkanmaalle tutustumaan satojen alan toimijoiden tuotteisiin heidän omissa toimipisteissään. Vaikka tapahtuma on vahvasti maarakennuspainotteinen löytyi Mansen Mörinöiltä paljon mielenkiintoista myös metsäalan ammattilaisille. Esillä oli laajasti metsäkäyttöön tarkoitettua kone- ja kuljetuskalustoa. Keli oli kohdillaan, tarjoilu pelasi ja väki viihtyi!

Volvo Truck Centerissä oli käynnissä Hiabin Puunkuormaajamestari 2017 kilpailu mikä toi suuren joukon puutavara-autoilijoita Mörinöille.

Ylijoki Kuljetus Oy:n Marko Ylijoki (vas.) esitteli Las Vegasin ConExpo -messukuvia Alaku Oy:n Mikko Alamettälälle OP Jaston osastolla.

Niemi-Korpi Oy:n pihalla metsäkonemiehiä kiinnosti uusi Iveco Trakker F-Kone metsäkoneritilällä, joita myydään nyt hyvää tahtia.

Eero Hiltunen kertoi uusimmista vaakamalleista - Tamtron on puutavaravaakojenkin ykkönen.

RealMachineryllä Lempäälässä oli tarjolla valtava määrä kalustoa sekä yhteistyökumppaneiden osastoja. Väkeä riitti tasaisena virtana ja tunnelmaa nostatti mm. Iso-D eli Danny vauhdikkaalla showllaan.

Ammattilehti oli mukana Mansen Mörinöillä viidellä osastolla, joista jaettiin tuhansia lehtiä. Kuvassa Janne Jokela (vas.), Taneli Jokela ja Tero Lahtinen Rotatorin lehtipisteessä.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Maarakennus- ja kaivosalan ammattilehti 2/2015 - kevät 2016

by) ammattilehti.fi

212

sivua!

Maarakennus- ja kaivosalan ammattilehti 1/2016

by ammattilehti.fi

252

sivua!

Maarakennusja kaivosalan järkälemäinen lukupaketti

by ammattilehti.fi

Seuraava Kivirock -lehti ilmestyy Maxpoon!

Maarakennusja kaivosalan järkälemäinen lukupaketti

Maarakennus- ja kaivosalan ammattilehti 1/2017

by ammattilehti.fi

Maarakennusja kaivosalan järkälemäinen lukupaketti Runsaasti kivenkovaa kuljetusasiaa

Paljon mielenkiintoista koneasiaa Paljon mielenkiintoista teknistä luettavaa

Runsaasti kivenkovaa kuljetusasiaa

Alan uutiset joka päivä: www.kivirock.fi

www.kivirock.fi

Paljon mielenkiintoista teknistä luettavaa

KIVIROCK 2/2015

1

Runsaasti kivenkovaa kuljetusasiaa

Alan uutiset joka päivä: www.kivirock.fi

www.kivirock.fi

ksetta u t i lo e v i t Tilaa leh .kivirock.fi w w w a t s e osoitte KIVIROCK 1/2016

1

sivua!

292 www.kivirock.fi

Alan uutiset joka päivä: www.kivirock.fi

Soita ja varaa oma näkyvyyspakettisi nyt: 050 4129 030 janne.jokela@ammattilehti.fi 050 3208 174 taneli.jokela@ammattilehti.fi

KIVIROCK 1/2017

1


METSÄALAN AMMATTILEHTI


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 129

X-Tapp - ratkaisu väljiin reikiin kohteessa kuin kohteessa E selkeät: korjauksen voi tehdä vaikka maastossa, korjaus on nopea suorittaa, korjaukseen ei tarvita erikoistyövälineitä eikä korjaus aiheuta missään vaiheessa kipinöitä (paloriskiä). Suurin etu X-Tapp-tapilla tehdyssä korjauksessa on kuitenkin välyksettömyys. Laajeneva kartioholkki liittää tapin ja korvakkeen toisiinsa täysin välyksettömästi. Tästä johtuen liitos ei jatkossa enää tästä kohtaa kulu. Helpon ja nopean asennettavuutensa ansiosta X-Tapp on myös erittäin kustannustehokas. Kun lasketaan kustannukset koneen mahdolliselle siirtämiselle, seisonta-ajalle ja työläämmälle korjaustavalle, on X-Tapp monessa tapauksessa huomattavasti muita vaihtoehtoja edullisempi - ja on vieläpä pitkäikäisempikin.

hdottomasti nopein, helpoin ja kustannustehokkain tapa korjata korvakkeistaan väljistynyt tappiliitos on käyttää X-Tapp:ia.

Erilaisia liitoksia on lukuisa määrä, kuin on myös erilaisia X-Tappeja. Tappi tehdään aina kohteen tarpeiden mukaan; ns. standarditappeja ei ole olemassa.

Perustappi

Jos kyseessä on tavallinen tappiliitos ilman erikoisuuksia tai rajoitteita, koostuu X-Tapp karkaistusta akselista, tapin molempiin päihin asennettavista kartioholkeista, prikoista ja pulteista (tai muttereista). Kartioholkit ovat halkaisijaltaan samankokoiset kuin perusakselikin. Kiristettäessä holkit laajenevat maksimissaan 2 mm lähtötilannetta suuremmiksi. Tappiin koneistetaan tarpeen mukaan rasvakanava, lähtökohtaisesti tappi on ilman rasvakanavaa. Tapin määrittämiseksi tarvitaan aina muutamat mitat: tapin alkuperäinen halkaisija, korvakkeiden ulkopintojen etäisyys toisistaan (tai sisäväli) sekä korvakkeiden paksuus (ainevahvuus). Valmistajan tietokannasta löytyy tuhansia tappeja mitoitettuna eri koneisiin, mutta em. mittojen varmistaminen on aina hyvä tehdä.

Erikoisholkit

Jos kohteen korvakkeet ovat kuluneet reilusti tai reiät ovat jo alun perin olleet akselia suuremmat (esim. holkit reissä), tulee

Käyttökohteita

Erilaisia tappiliitoksia on lukuisa määrä, kuin on myös erilaisia X-Tappeja. Tappi tehdään aina kohteen tarpeiden mukaan; ns. standarditappeja ei ole olemassa.

X-Tapp:in käyttökohteita ovat kaivukoneiden puomiston nivelet, metsäkoneiden puomien nivelet, kaikkien runko-ohjattujen koneiden runkonivelet sekä ohjaussylinterien tapit, trukkien ja traktoreiden ohjauslaitteet, pyöräkuormaajien aisastot jne.

tämä huomioida tappia määritettäessä. Tietyn kokoinen kartioholkki laajenee edellä mainitus-

ti 2 mm, mutta sen lähtöhalkaisija voidaan määrittää vapaasti. Esim. halkaisijaltaan 50 mm tappiin voidaan tehdä 60 mm halkaisijaiset kartioholkit, jolloin reikien koko saa olla 60-62 mm. Reikien pyöreys on halkaisijaa kriittisempi asia, soikeutta reiässä saisi olla maksimissaan 1,5 mm.

tettu kartiot. Tapin kartioiden päälle asennetaan irralliset kartioholkit, joissa on vastaavat sisäkartiot. Kartioholkki jää asennettaessa korvakkeen kohdalle. Kun sitä painetaan sisäänpäin kiristyspultilla, tapissa oleva kartio laajentaa sen tiukasti korvakkeen reikään.

Esteet tapin ulkopuolella

X-Tapp on erittäin nopea ja helppo asentaa. Se soveltuu kaikkiin kohteisiin - oli tappi pieni tai suuri, pitkä tai lyhyt. Korvakkeiden vaihtoon tai aarporaukseen nähden edut ovat

Monesti alkuperäinen tappi on suunniteltu siten, että asennus ja lukitus ovat mahdollisia vain toiselta puolelta. Toisella puolen tappia voi tällöin olla esteitä, kuten hydrauliletkuja, hydraulilohko, kardaaniakseli tai vaikkapa ohjaamo. Tämä tulee huomioida X-Tappia määritettäessä. Erilaisia kiristysmuttereita ja -pultteja on lukematon määrä ja näin ollen kiristys onnistuu ahtaissakin paikoissa. Kiristys voidaan suorittaa myös vain toiselta puolelta, jolloin toiseen puoleen ei tarvitse olla pääsyä lainkaan.

Miten X-Tapp toimii

X-Tapp on erittäin nopea ja helppo asentaa. Se soveltuu kaikkiin kohteisiin - oli tappi pieni tai suuri, pitkä tai lyhyt.

X-Tapp-järjestelmä koostuu tapista, jonka päihin on koneis-

Miksi X-Tapp?

Suosittuja X-Tapp-tapin käyttökohteita ovat kaivukoneiden puomiston nivelet, metsäkoneiden puomien nivelet, kaikkien runko-ohjattujen koneiden runkonivelet sekä ohjaussylinterien tapit, trukkien ja traktoreiden ohjauslaitteet, pyöräkuormaajien aisastot jne. Käyttökohteita on runsaasti myös esim. sahoilla ja muissa teollisuuslaitoksissa. Näissä ehdottomana etuna on korjauksen nopeus ja paloturvallisuus. X-Tappin markkinoinnin ja myynnin Suomessa hoitaa Metsätyö Oy, Hämeenlinna, Jyväskylä ja Rovaniemi, www.metsatyo.fi. X-Tapp-asiantuntija Lasse Lindsténin tavoittaa puhelimitse numerosta 040 5603761.

Lue uudet konealan uutiset joka päivä ammattilehti.fi

Edullista varasto / tallitilaa 24-300m2 Pyydä tarjous!

CE


METSÄALAN AMMATTILEHTI

130

RISUPAKETTI

Nordic Baltic Bioenergy 2017

Bioenergialla keskeinen rooli lämmöntuotannon uudistamisessa

B

ioenergia on keskeinen uusiutuva energianlähde Suomen lämmöntuotannossa. Kunnat tarvitsevat lämpöenergiaa ja lämpö on ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi yhä useammin tuotettava uusiutuvilla energialähteillä. Lämmöntuotantoa ja muita bioenergia-alan haasteita pohdittiin 29.-30.3.2017 Itämeren alueen tapahtumassa, jonka avasi elinkeinoministeri Mika Lintilä. Bioenergia-alan tulevaisuuden haasteita pohdittiin lähes 200 asiantuntijan voimin Helsingin Messukeskuksessa järjestetyssä Itämeren alueen kaksipäiväisessä Nordic Baltic Bioenergy 2017 -tapahtumassa.

Bioenergia-alan tulevaisuuden haasteita pohdittiin lähes 200 asiantuntijan voimin Helsingin Messukeskuksessa järjestetyssä Itämeren alueen kaksipäiväisessä Nordic Baltic Bioenergy 2017 -tapahtumassa, mikä keräsi erityisesti Pohjoismaiden ja Baltian bioenergia-alan asiantuntijoita yhteen.

mön uusiutuvasta energiasta bioenergian osuus oli 89 % vuonna 2015 ja teollisuuden tarvitsemasta prosessihöyrystä peräti 97 %. Sähköntuotannossa bioenergian rooli on merkittävästi pienempi, 34 %, johtuen laajemmasta määrästä kilpailevia uusiutuvia energialähteitä. Elinkeinoministeri Mika Lintilä painotti seminaaripuheessaan metsien merkitystä Suomen satavuotisen historian aikana ja

Lintilä toivoi joustavuutta uusiutuvien lisäämiseen lämmöntuotannossa

Bioenergia käytetään Suomessa pääosin lämmöntuotantoon, jossa sen rooli on uudelleen kasvanut merkittävästi vuoden 1990 jälkeen. Bioenergia dominoi lämmöntuotantoon käytettyä uusiutuvaa energiaa. Kaukoläm-

biotalouden tarjoamia mahdollisuuksia myös tulevaisuudessa. Lämmöntuotannosta ministeri Lintilä totesi: - Suomi on päästökaupan ja polttoaineverotuksen avulla edistynyt hyvin lämmitys- ja jäähdytyssektorin siirtymisessä pois fossiilisista energialähteistä. Jatkossa EU-jäsenmaille tulisi jättää riittävästi joustavuutta uusiutuvan energian lisäämisessä lämmitys- ja jäähdytyssektorilla.

hakkurit

Yksinkertainen on ylivertainen SUORA HAKKEENKULKU TERÄRUMMULTA HAKETORVEEN Pieni polttoaineen kulutus

Valmistettu Suomessa

Sopii runko- ja kokopuulle sekä oksamassalle

Varaosat heti hyllystä

Tasainen hakelaatu

Vahva rakenne

Soita Matille! P. 050 354 5242 Heinolan Sahakoneet Oy Puh 03 848 411 • info@heinolasm.fi • www.heinolasm.fi Katso HEINOLA hakkureiden videot: youtube.com/heinolasm

Fossiilinen tuontienergia kasvussa

Lämmitys- ja jäähdytyssektorin tulevaisuus ratkaistaan kunnissa. Kuntien energiaratkaisuilla on kauaskantoisia vaikutuksia Suomen talouteen sekä rooliin ilmastonmuutoksen torjunnassa. Vuonna 2016 suunta ei ollut hyvä, sillä fossiilisen tuontienergian käyttö Suomessa kasvoi 5 %, kaukolämmön tuotannossa

yli 11 %. - Kuntavaaleissa äänestäjillä on mahdollisuus vaikuttaa siihen, siirrytäänkö kunnissa enenevässä määrin kotimaisen energian käyttöön, totesi Bioenergia ry:n toimitusjohtaja Harri Laurikka. - Fiksu kuntapäättäjä pohtii myös energiapäätöksen aluetaloudellisia vaikutuksia - ei ainoastaan välitöntä hintaa, Laurikka jatkaa. Nordic Baltic Bioenergy 2017 -tapahtuma kerää erityisesti Pohjoismaiden ja Baltian bioenergia-alan asiantuntijoita yhteen. Tapahtuman järjestäjinä olivat tänä vuonna Bioenergia ry ja ruotsalainen Svebio. Tapahtuma on viime vuosina järjestetty eri Itämeren alueen maassa vuosittain. Tänä vuonna on kokoonnuttu Suomeen nopeasti kehittyvän bioenergiasektorin ja Suomen 100-vuotisjuhlavuoden johdosta.

Lue uudet metsäalan uutiset joka päivä ammattilehti.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

VERMEER HG4000

UUSI MOOTTORI Tier 4 Final 515 HP Uudet tuotekehitykset parantavat markkinajohtajaa entisestään!

Saatavilla hydraulisella ajolaitteistolla terminaaliajoon.

Duplex II murskarumpu

Uutuus: Nosturi optiona seulojen vaihtoon.

Hakkurirumpu

Vetoaisamalli

DIESEL TAI SÄHKÖ, MOBIILI TAI KIINTEÄ Kova tuotto ja matalat kustannukset. Lue lisää ja katso videot: www.several.fi TAKKATIE 10 E 00370 HELSINKI PUH: 09 - 348 9110

WWW.SEVERAL.FI


132

METSÄALAN AMMATTILEHTI

RISUPAKETTI

Baltiassa investoidaan metsäenergiakalustoon

Salo-Machinery esiintyi perinteisen vahvasti Maamess 2017 -näyttelyssä Tartossa. Osaston vetonaula oli uusi Eschlböck Biber Powertruck VICAN -autohakkuri ja myös juuri edustukseen otetut Novotny -metsäkoneet saivat osakseen suurta huomiota.

V

iron Tartossa järjestettiin Maamess 2017 -messut 20.-22.4. Esillä oli runsaasti myös metsäenergia-alan kalustoa mikä osaltaan kertoo Baltian hyvästä tekemisestä metsäenergian käytön lisäämisessä. Salo-Machinery on tehnyt pitkään töitä Baltian metsäenergia-alalla. Maamessuilla yrityksen osastolla esiteltiin uusi, hiljattain Viroon toimitettu Eschlböck Biber Powertruck VICAN -autohakkuri. Lisäksi osastolla sai tietoa toki muistakin Eschlböck Biber -hakkurimalleista ja esillä oli myös Westtech Wood-

cracker -kourat sekä uuteena edustuksena tsekkiläisvalmisteiset Novotny -metsäkoneet. - Baltiassa tehdään oikeita asioita metsäenergian käytön lisäämiseksi ja se näkyy tietenkin myös urakoitsijoiden investoinneissa. Olemme myyneet viime vuosina tasaiseen tahtiin hakkureita Viroon, Latviaan ja Liettuaan. Yhteensä laadukkaita itävaltalaisia Eschlböck hakkureita onkin käytössä Baltiassa jo useita kymmeniä, kertoo SaloMachineryn Pertti Salo. Huhtikuussa Viroon toimitettiin uusi Eschlböck Biber Powertruck VICAN -autohakkuri, mikä edustaa rakenteeltaan aivan uutta ajattelua.

- Asiakkaan palaute uudesta suurtehohakkurista on erittäin hyvää ja sen tuottamat hakemäärät ovat valtavia, toteaa Salo. Uutena tuotelinjana SaloMachinery on ottanut edustukseensa Baltiassa ja Suomessa tsekkiläiset Novotny -metsäkoneet. - Novotny valmistaa ammattimaiseen puunkorjuuseen tarkoitettuja 8-pyöräisiä kuormatraktoreita, joita on tarjolla kolmea eri kokoluokkaa. Koneet ovat erinomainen ratkaisu mm. pehmeiden maiden korjuuseen. Novotny metsäkoneet täydentävät jatkossa entisestään tarjontaamme metsäalan ammattilaisille, sanoo Salo.

Salo-Machineryn Herr Pertti Salo vietti 007-syntymäpäiväänsä auringon paisteessa. Ammattilehti onnittelee kovaa tekijää ja hyvää ystävää!

Salo-Machineryn Baltian myynnistä vastaava Tarmo Kärbo (vas.), Saksasta käsin operoiva ja mm. Brittein saarten myynnin hoitava Anssi Salo ja yhtiön perustaja Pertti Salo vaihtoivat kuulumisia energia-alan näkymistä Farmi Forestin Juha Pasasen ja Hannu Ojanperän (oik.) kanssa.

Itävaltalaisia Westtech Woodcracker -kouria myydään hyvin Baltiassa; kuvassa kaivukoneeseen asennettava C250 energiapuukoura.


METSÄALAN AMMATTILEHTI


134

METSÄALAN AMMATTILEHTI

RISUPAKETTI

Edistyksellisiä laitteita energiapuun käsittelyyn V

imelco Oy toimii laiteratkaisuja toimittavana yrityksenä sekä kierrätys- ja energiapuualalla että kiviainesalalla liittyen murskaukseen, kaikenlaiseen seulontaan, muuhun erotteluun ja siirreltäviin kuljettimiin.

Vimelco on jo pitkään maahantuonut, edustanut ja myynyt itävaltalaisen Komptechin valmistamia laitteita. - Komptechin valmistamat jätteen, biojätteen ja energiapuun käsittelykoneet ja -laitokset tunnetaan ympäri maailman korkeasta laadustaan, käyttäjäystävällisyydestään ja luotettavuudestaan vaativissakin käyttöolosuhteissa. Pääosaa koneista valmistetaan niin kiinteinä kuin täysin mobiileina malleina, kertoo Vimelco Oy:n tuotepäällikkö Lauri Rahikainen. Komptech on alansa uranuurtaja merkittävä tuotekehittäjä ja Euroopan johtavia valmistajia niin murskaus- kuin seulontalaitteissa, minkä lisäksi valikoimaan kuuluvat mm. ballistinen erotin, aumankääntäjät ja tuuliseulat. - Niinpä Komptech hyvin hallitsee monivaiheiset käsittelyprosessit ja on merkittävä toimija myös kokonaisten laitostoimitusten alalla, lisää Rahikainen. Komptechin tuotantoon kuuluvat rumpuseulat, tähti- ja pyöröseulat; murskaimet TERMINATOR, RASOR, CRAMBO ja AXTOR; CHIPPO -hakkurit; aumankääntäjät, lannoitteenlevittimet sekä erottelulaitteet ja tuuliseulat ja kokonaiset käsittelylaitokset. - Komptech tekee jatkuvaa tuotekehitystyötä mikä näkyy

Suomalaisten urakoitsijoiden suosima Komptech CRAMBO on kaksiakselinen murskain aivan kaikelle puulle. Kuvassa mekaanisella voimansiirrolla varustettu CRAMBO 6200 Direct -murskain tekee rakennusjätepuuta Komptech MULTISTAR -tähtiseulan kanssa.

entistä tehokkaampina kustannustehokkaampina ja luotettavampina laitteina. Ja Komptechin koneet ovat todella hiljaisia, mikä kertoo jotain myös niiden energian tehokkaasta käytöstä, toteaa Rahikainen. Uusien Komptech-koneiden lisäksi Vimelco pystyy hankkimaan Euroopasta myös hyväkuntoisia käytettyjä koneita. - Komptech-dealereilla on käytössä yhteinen järjestelmä, minne kerätään myynnissä olevat käytetyt koneet. Niiden kunto tarkastetaan ja arvioidaan rehellisesti. Ja tarjolla on myös täysin kunnostettuja Komptech

koneita joille annetaan puolen vuoden takuu, kertoo Rahikainen.

CRAMBO murskain - uusi Direct-malli menestys

Suomalaisten urakoitsijoiden suosima Komptech CRAMBO on kaksiakselinen murskain aivan kaikelle puulle, joka murskaa tehokkaasti ja varmasti käsittelee rakennusjätepuun, metsätähteen, runkopuun ym. sekä myös muita materiaaleja polttokelpoiseen muotoon. Kokonaisten kantojen murskauksessa se

- Vimelcon WBG-välpällä varustettu Komptech NEMUS -rumpuseula on oivallinen ratkaisu esim. isoja kiviä sisältävien jäännöspuukasojen seulontaan, esittelevät Vimelcon Lauri Rahikainen (vas.) ja Vesa Liimatta.

on omaa luokkaansa. Murskaintelat ovat pitkät, lähes kolmimetriset. Tämä estää syöttökaukalon tukkeutumisen ja murskaustapahtumaa on helppo seurata, joten käyttäjästä tulee nopeasti taitava työssään. Isosta murskainyksiköstä huolimatta kone on kompaktin kokoinen ja sopii hyvin maastoon vietäväksi. Seulakorien vaihto tapahtuu puoliautomaattisesti ilman työkaluja, murskaintelan hampaat kestävät kulutusta mutta ne on myös hyvin nopea vaihtaa. Lisävarusteita on monia, kuten tela-alusta, magneettierotin ja monitoiminen radiokaukoohjaus. Ainutlaatuinen lisävarustelu on hienoaineksen poistava tähtiseulajärjestelmä murskainyksikön alla. Metlan tutkimuksessa selvisi, että kantomurskeen tuhkapitoisuus putoaa noin kolmannekseen hienoaineen poistojärjestelmän ansiosta. - Epäpuhtauksien sieto on CRAMBO-puumurskaimen

valtteja, tämä pätee niin perinteiseen hydraulisen voimansiirron CRAMBOon, kuin vuonna 2013 lanseerattuun mekaanisen voimansiirron malliin CRAMBO Direct. Se on osoittautunut erittäin tehokkaaksi ja todella polttoainetaloudelliseksi laitteeksi joten nyt jo yli 80% Komptechin valmistamista CRAMBO -murskaimista on uutta Direct-mallia. CRAMBO Truck on puolestaan kuorma-autoalustainen puumurskain, kertoo Vesa Liimatta Vimelcon myynnistä.

AXTOR murskainmallisto laajeni

Komptech AXTOR on vaakasyöttöinen, nopeakierroksinen yleismurskain puulle ja viherainekselle, johon voidaan käyttökohteen mukaan nopeasti vaihtaa heiluvat vasarat, kiinteät vasarat tai hakkuriterät. Suuri syöttöpöytä ja neljä syöttörullaa takaavat tehokkaan puunmurs-

Komptech CHIPPO -hakkureita löytyy laaja valikoima tehokkaaseen energiapuun tuottamiseen risusta, rangasta ja pyöreästä puusta.


RISUPAKETTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

135

kauksen, sillä Caterpillarin C18ja C15-moottoreista ei teho lopu kesken. Huoltotoimia helpottaa merkittävästi, että moottori on sijoitettu alas syöttöpöydän allle. - AXTOR -murskaimia on tarjolla kolme kokoa eli 8012, 6010 ja 5010, mikä esiteltiin hiljattain. Kaikki mallit on saatavilla traileri- tai tela-alustaisena, kertoo Rahikainen. Edistyksellisten, tehokkaiden ja ennen kaikkea käyttövarmojen CHIPPO-hakkureiden myötä Komptech on vastannut markkinoiden vaatimuksiin entistäkin vahvempana toimijana perinteisissä metsäalan koneissa.

CHIPPO hakkurit - nyt uusilla terillä

CHIPPOissa on paljon ainutlaatuisia mutta luotettavasti toimivia ominaisuuksia, kuten kaksi rummun pyörimisnopeutta, viiteen syöttörullaan ja portaattomasti säädettävään syöttöpöydän kulmaan perustuva esipuristava syöttö, hihnakuljetinpoisto puhallinpoiston vaihtoehtona, hienoaineksen kulkeutuminen hakkuritelan ohi suoraan poistoruuveille, suojajärjestelmä epäpuhtauksien varalle ja metsäautoteille erinomaisesti sopiva kääntöpöytäversio. - Ennen kaikkea huolellisen kehitystyön tuloksena syntynyt haketusyksikkö ja sen isot, kestävät terät tekevät erittäin korkealaatuista haketta. Ja kun terä leikkaa kauniisti eikä revi, myös energiatehokkuus on markkinoiden parasta, lupaa Liimatta. CHIPPO -sarjan hakkureita on eri vaihtoehtoja: CHIPPO 510 on traktorikäyttöinen maatalouskäyttöön sopiva hakkuri, joka vaatii 300-500hv traktorin, mikä mahdollistaa todella suuren haketuskapasiteetin. CHIPPO 5010 Direct on alusta-autosta voimansa ottava, metsäautoteillä omimmillaan oleva voimanpesä, kuljetinpoistolla päästään yli 200 m³/h kapasiteetteihin. CHIPPO 5010 Direct on saatavilla useilla myös hytillisellä kuormaimella mutta suosituin on ollut malli, jossa kuormainta käytetään kuormaauton tilavasta ja mukavasta, muokatusta hytistä. - CHIPPO hakkureihin saa nyt myös AXTOR murskaimen tyyliset terät, mitkä kestävät hyvin epäpuhtauksia - äärimmäisen epäpuhtauden kohdalla terätuen pultti katkeaa ja pidike jää heilumaan heilurivasaran tyyliin.

Komptech CRAMBO on kaksiakselinen murskain aivan kaikelle puulle, joka murskaa tehokkaasti ja varmasti käsittelee rakennusjätepuun, metsätähteen, runkopuun ym. sekä myös muita materiaaleja polttokelpoiseen muotoon. Kokonaisten kantojen murskauksessa se on omaa luokkaansa.

Rakenteen ansiosta hakkuriyksikköön ei tule pidempää korjaustarvetta, vaikka puumateriaalin mukana sisään kulkeutuisi rajujakin epäpuhtauksia, sanoo Rahikainen.

MULTISTAR tähtiseulat uudistuneet

Komptechin valmistamat MULTISTAR tähtiseulat tarjoavat käyttäjälleen Euroopan suurimman kapasiteetin sekä korkealuokkaisimman lopputuotteen kompostin, mullan, puumurskeen ja esikäsiteltyjen jätteiden seulonnassa, energia- ja kustannustehokkaasti. Mobiiliseuloissa on hienotason lisäksi yleensä karkea seulataso, jolla saa kilpailuetua vain kaksi jaetta erotteleviin seuloihin. Ne pystyvät seulomaan esim. märkää kompostia 10 mm palokokoon kohtalaisella kapasiteetilla ilman tukkeutumista, kiitos patentoitujen Cleanstar -puhdistussakaroiden. - Seulontakarkeutta voidaan portaattomasti säätä kesken ajon tähtiakselien nopeutta säätämällä. Kumiset tähdet joustavat ja kestävät melkein ikuisesti, jos puhdistussakarat vaihdetaan, kun ne ovat kuluneet. Kaksitasoisilla seuloilla poistat metsähakkeesta niin ylipituudet kuin hienon maa-aineksen; välikokona syntyy korkealaatuinen polttojae. MULTISTAR seuloissa tähtitaso on toteutettu niin, ettei ylipitkiä tikkuja voi pudota tason läpi alitteeseen, sanoo Rahikainen. Lisävarustelulla myös kevyen

Komptech AXTOR on vaakasyöttöinen, nopeakierroksinen yleismurskain puulle ja viherainekselle.

muoviroskan ja magneettisten metallien erottelu on mahdollista, yksi kone voi siis erotella neljäkin jaetta. Pari vuotta sitten lippulaivamalli L3 uudistui, jonka myötä huolto- ja kunnostustoimet nopeutuivat. Samalla myös malli M3 korvautui vaihtolava-alustaisella S3-mallilla, joka on ketterä kone pienempiin urakoihin. - Viimeisimpänä markkinoille on tullut murskaimen kanssa suljetun piirin muodostava MULTISTAR ONE. Uusi ONE tähtiseula tekee puumurskeen tuotannosta hyvin kustannustehokasta. Kun CRAMBO tai TERMINATOR murskain murskaa; uusi ONE sitten määrittää oikean palakoon ja palauttaa ylipituudet murskaimeen. Uutuusseula voi ottaa käyttövoiman murskaimesta hydraulisesti ja sen pitkät kuljettimet kääntyvät jopa 380 astetta kertoo Liimatta.

STONEFEX tuuliseulalla kivet pois puumurskeesta

STONEFEX tuuliseula on Komptechin uutuus kivien poistoon puumurskeesta. STONEFEXissa kuljettimet kasaavat puhdistuneen puun oikealle ja kivet kuljetin vasemmalle. Puhaltimen apuna päädyssä on imuroottori, joka luo erottelulle ideaalisen virtauksen ja kerää lavalle leijailevaa kevyttä jaetta. Nimellisteholtaan 26kW kone on varustettu 30kVA dieselaggregaatilla. - Stonefexin käyttö ei rajoitu

Master Magnetsin ECS-sarjan pyörrevirtaerottimella onnistuu esimerkiksi alumiinin erottelu jätepuun joukosta.

vain puumurskeen putsaukseen, hyviä kokemuksia on saatu myös esimerksi jätejakeilla, kun palakoko ei ole erityisen karkea, lisää Liimatta.

Alumiinin poistokin jätepuusta onnistuu

Komptechin erittäin laajan tuotevalikoiman lisäksi Vimelco tarjoaa myös muiden valmistajien innovatiivisia tuotteita, kuten esimerkiksi Master Magnetsin ECS-sarjan pyörrevirtaerottimet - Erotin perustuu kuljetinhihnaan, jonka poistopään hihnarummun sisällä pyörii suurella nopeudella moninapainen magneettiroottori. Sitä käytetään ”ei-rautametallien” eli sähköä johtavien, ei-ferromagneettisten materiaalien erotteluun muusta materiaalista. Laitteella onnistuu siis esimerkiksi alumiinin erottelu jätepuun joukosta, kertoo Rahikainen.

STONEFEX tuuliseula (vas.) on Komptechin uutuus kivien poistoon puumurskeesta; kuvassa operoidaan MUSTANG -seulan kanssa.


136

METSÄALAN AMMATTILEHTI

RISUPAKETTI

Edge Slayer XL biomassojen kustannustehokkaaseen käsittelyyn

Vantaalla järjestetyssä työnäytöksessä Circulation Oy:n Sennebogen 821 -materiaalinkäsittelykone syötti purkujätettä maahantuoja Sawcenter Oy:n esittelykäytössä olevan Edge Slayer XL -murskaimen syövereihin.

A

mmattilehti vieraili toukokuun alkupuolella Vantaalla Sawcenter Oy:n järjestämässä työnäytöksessä. Circulation Oy:n kierrätysterminaalissa järjestetyssä tapahtumassa Edge Slayer XL -murska käsitteli tehokkaasti ja menestyksekkäästi rakennuspuujätettä. Keskimääräistä pidemmän poistokuljettimen yhteyteen saa lisävarusteena hihnamagneetin mikä kerää metallit pois lähes täydellisesti.

Sawcenter Oy:n laitemyyjä Kalle Tuominiemi (vas.) esittelemässä ovien yhteyteen vietyjä, huoltoa helpottavia polttoainesäiliöitä.

- Pohjois-Irlantilaisen Edge Innovaten periaatteena on valmistaa kaikki itse. Konevalikoima on laaja ja mallisto innovatiivinen, sanoo myyntipäällikkö Joakim Lund Sawcenter Oy:tä.

Päivä oli kokonaisuutena kaikin puolin erittäin hyvin onnistunut ja kokosi Vantaalaisen, rakennusalan ja metsänhoitoalan materiaalien kierrätykseen erikoistuneen Circulation Oy:n materiaalinkäsittelyterminaalissa järjestettyyn työnäytöstapahtumaan bioenergia- ja kierrätysalan yrittäjiä ja yritysten edustajia sekä eri asiantuntijoita hyvällä skaalalla. Työnäytöskoneena toiminut Edge Innovaten valmistama, hitaasti pyörivä, Slayer XL on nimensä mukaan erittäin suurikapasiteettinen murska. Edge Innovate -koneita maahantuovan ja markkinoivan Sawcenter Oy:n myyntipäällikkö Joakim Lundin mukaan Slayer XL sopii mainiosti esimurskaukseen ja monen eri kierrätysmateriaalin kuten rakennuspuun tai vaikkapa kantojen käsittelyyn. Slayeria on tarjolla useilla eri kammiovarustuksilla sekä erilaisilla roottoreilla, kammoilla ja vastapalkeilla. Yleensä sitä käytetään esimurskana ja sen jatkeeksi liitetty jälkimurska tuottaa polttovalmista puumateriaalia. - Slayeriin on mahdollista saada seulaverkot, jolloin se tekee

valmista puupolttoainetta yhdellä ajolla. Tai sitten, kuten näytöksessä, murskataan materiaali ja käytetään mobiilikuljetinta, jolloin saadaan isompia kasoja aikaiseksi ilman pyöräkuormaajan tukea, Lund sanoo.

Kova tuotto pienellä polttoaineenkulutuksella

Kompaktilla Edge Slayer XL -murskalla on painoa vain noin 23 tonnia, joten se on helposti siirreltävissä ja kuljetettavissa työmailta toisille. Järkevien komponenttivalintojen ansiosta murska on sekä tehokas ja nopea että polttoainetaloudellinen ja helppohoitoinen. Murska on mahdollisuus saada kiinteänä, telojen päällä tai koukkulavavarustuksella. Slayerin voimanlähteenä on parhaalta teholtaan 350 hevosvoimainen Caterpillar C9 -moottori, joka on erittäin vähäruokainen polttoainekulutukseltaan. Keskimäärin, materiaalista riippuen, sillä ylletään 20-30 l/h kulutukseen, mikä on todella hyvä saavutus tämän tyyppiselle koneelle. Dieselvaihtoehdon ohella tarjolla on sähkömoottorivaihtoehto kiinteästi asennettavaan murskaan. Slayer on tuplaroottorinen hidaskierrosmurska eli kone ei ole herkkä epäpuhtauksille. Rakennusjätteen mukana kulkeutuvt kivet tai raudat eivät vaurioita konetta siinä määrin kuin nopeakierrosmurskaa. Tehokkaat ja helppohoitoiset Edge -koneet valmistetaan Pohjois-Irlannissa. Suomessa Edge Innovatea edustaa Sawcenter Oy

Koneen avoin rakenne helpottaa huoltamista ja puhtaanapitoa.

Selkeä ohjausyksikkö on helppokäyttöinen. Siihen voidaan ohjelmoida materiaalikohtaisia murskaus-ohjelmia. Konetta ajetaan joko langallisella tai langattomalla kauko-ohjaimella.

Moottorina on vähäruokainen 350 hevosvoiman Caterpillar C9.


RISUPAKETTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

101


138

RISUPAKETTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Pöllipojat Ky:n käytössä on tehokas kokonaisuus metsähakkeen tuottamiseen asiakkaille. Kuvassa Valtran pyörittämä Bruks 605 ST -traktorihakkuri täyttää Mercedes-Benz Arocsin hakekonttia Savitaipaleella. Energiapuusta suurin osa ajetaan itse tienvarteen LogLander -kuormatraktorilla.

Metsähaketta tehokkaasti yhden miehen urakoimana P

öllipojat Ky:n Kalevi Nurkka Savitaipaleelta on pitkän linjan hakkuriyrittäjä, joka on viime aikoina investoinut uuteen kalustoon toiminnan tehostamiseksi ja päivittäisen työskentelynsä helpottamiseksi.

Kalevi Nurkka on tyytyväinen uuteen Bruks 605 ST -hakkuriinsa: - Se tehostaa tätä yhden miehen urakointia oleellisesti ja on luotettava peli. Kun laitteet pelaavat jää myös vapaa-aikaa viettää kuuden tyttäreni viidentoista lapsenlapsen kanssa.

Pöllipojat Ky toimittaa haketta hiljattain uudistettuun Savitaipaleen kunnan voimalaitokseen sekä monille muille asiakkaille kuten myös varuskuntien tarpeisiin, jotka keventävät kesäaikaan turpeen polttoa laittamalla sekaan metsähaketta. - Ensimmäisen traktoriasenteisen pienhakkurin hankin jo 1980-luvun alussa, kun otimme maatilallamme käyttöön hakelämmityksen. Omien tarpeiden lisäksi aloin tekemään haketta kunnan laitokseen ja myös muille joten siitä sitten hakkuritkin alkoivat kasvaa. Alkuvuodesta 2016 käyttöön tuli uusi Bruks 605 ST -traktorihakkuri, mistä tein kaupat maahantuojan Sawcenter Oy:n myyjän Kalle Tuominiemen kanssa. Kävimme myös tutustumismatkalla Bruksin tehtaalla Ruotsissa mikä oli oikein mieluisa kokemus, kertoilee hakeyrittäjä Kalevi Nurkka.


RISUPAKETTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

139

Bruks 605 ST on tehokas ja luotettava traktorihakkuri

Uusi, jarrullisen trailerin päälle asennettu Bruks 605 ST on osoittautunut tehokkaaksi ja luotettavaksi laitteeksi, millä syntyy risusta ja kokopuusta laadukasta haketta erilaisissa kattiloissa poltettavaksi. - Bruksin rakenteen yksinkertaisuus takaa varmatoimisuuden ja alhaiset käyttökustannukset. Hakkurissa on murtopultein varustettu vastaterähylly, joka suojaa hakkuria suurilta vahingoilta, jos rumpuun menee vaikkapa raudan paloja, mitä kasoissa aina joskus on piilossa. Olen käyttänyt rummussa neljää koko täysleveää terää mutta rumpu on mahdollista varustaa myös puolikkailla terillä. Bruksissa on hyvän kokoinen syöttöpöytä ja se on tarpeeksi ylhäällä joten kasan viereen on helppo ajaa. Ja erittäin aggressiiviset rullat nielevät tavaraa vauhdilla, kommentoi Nurkka. Kokonaisuuden täydentää tarkkaliikkeinen Cranab -nosturi missä kourana HSP Gripen. - Hitsasin kouran toiselle puolelle piikkien väliin teräslevyn jonka jälkeen koura sopii vieläkin paremmin risujen syöttämiseen, tuumii Nurkka.

Tulossa uusi väkevä voimanlähde

Hakkurissa traktorina vielä

Mobiili hakkurit 605

Bruksissa on suuri syöttöpöytä ja se on tarpeeksi ylhäällä joten kasan viereen helppo ajaa. Ja erittäin aggressiiviset rullat nielevät tavaraa vauhdilla.

toukokuun alussa toiminut Valtran T-sarjalainen vaihtuu lähiaikoina uuteen S-sarjalaiseen. - Kyllä tällä nykyiselläkin traktorilla hakkuria ihan hyvin käyttää. Uuden Valtran myötä tehot nousevat 400 hesvosvoimaan nykyisestä 250 hevosvoimaista, mikä tehostaa hakkurin käyttöä varmasti paljon ja väkivahvaa moottoria voi pyörittää nykyistä alemmilla kierroksilla, arvioi Nurkka.

Uusi hakeauto järkevästi vuokralla

Hakkeen kuljetukset Pöllipojat Ky hoitaa uudella 3-akselisella Mercedes-Benz Arocs 2653 -kuorma-autolla, mikä on varustettu Topliftin rakentamalla ketjupurkavalla ja kattoaukea-

-Rummun halkaisija 600

605 PT Trailer

Mobiili hakkurit 806

Bruksin torvi puhaltaa hakkeen tarkasti haluttuun kohteeseen liikaa pölyämättä.

Bruks 605 ST:llä syntyy laadukasta haketta risusta ja kokopuusta.

valla hakekorilla. - Minulla oli aiemmin oma kuorma-auto mutta kun se alkoi olla loppuun ajettu päädyin Veho Hyötyajoneuvojen tarjoamaan CharterWay -vuokra-auto ratkaisuun. Ja päätöstä ei ole tarvinnut katua; nyt käytössä on uusi erittäin laadukas hakeauto järkevällä kustannuksella, toteaa Nurkka.

Ajokoneella risut tienvarteen

Pöllipojat Ky tuottaa metsähaketta laajalti kokonaisurakointina, sillä käytössä on LogLander -kuormatraktori millä risut ajetaan pinoihin tienvarteen. - 800 mm leveät telat takaavat energiapuun korjuun myös pehmeiltä mailta, sanoo Nurkka.

Veho Hyötyajoneuvot tarjoavat vuokralle laajasti erilaisia kuorma-autoja - myös metsähakkeen kuljetukseen.

”MetaFlex Concept”

605 PT Trailer

605 PTC Trailer

-Rummun halkaisija 800mm Hakkurit omalla moottorilla

806 PT trailer

806 STC

”Forwarder mounted”

806 ST

”Truck mounted”

806 ST

”Hook lift frame mounted” - Turnable

806 PT

806 PTC

Mobiili hakkurit 1006 -Rummun halkaisija 1000 Hakkurit omalla moottorilla

1006 ST

”Ajokoneen päällä”

1006 ST

”Kuorma-auton päällä”

Bruks hakkureita löytyy laaja valikoima eri käyttötarpeisiin - maahantuonnista Sawcenter Oy.

1006 ST

”Trailerin päällä”

1006 PT

8x4 -4,3m

1006 PT

6x4 - 3,9m


METSÄALAN AMMATTILEHTI


RISUPAKETTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

141

Italialainen kiekkoseulavalmistuksen pioneeri Ecostar Srl valmistaa Tanan tuotemerkillä koukkulava- ja tela-alustaiset laitteet ja Tana myyntiverkosto myy ne.

Tana vahvistaa asemaansa liikkuvien jätteenkäsittelyratkaisujen toimittajana

Uusi TANA TE mobiili kiekkoseula

K

iinteiden jätteiden käsittelylaitteiden valmistajana tun- netun Tana Oy:n tuotevalikoima laajenee mobiileihin kiekkoseuloihin.

Yhtiö on sopinut yhteistyöstä italialaisen kiekkoseulavalmistuksen pioneerin Ecostar Srl:n kanssa. Ecostar valmistaa Tanan tuotemerkillä koukkulava- ja tela-alustaiset laitteet ja Tanan myyntiverkosto myy ne. Ecostar itse keskittyy edelleen laitostoimituksiin ja kiinteisiin linjastoihin. Kaikissa laitteissa hyödynnetään Ecostarin patentoimaa tukkeutumisenestojärjestelmää. - Kiekkoseula on osoittautunut hyvin soveltuvaksi erilaisten jätemateriaalien erotteluun ja se on siksi erinomainen lisä Tanan tuotevalikoimaan. Haluamme tarjota asiakkaillemme entistä laajemman valikoiman koeteltuja ratkaisuja kiinteän jättelyyn käsittelyprosesseihin, jotta he voivat kehittää liiketoimintaansa ja sen kannattavuutta - tehdä jätteestä kultaa, kertaa Tana Oy:n toimitusjohtaja ja omistaja Kari Kangas.

Kiekkoseulat vaikellekin materiaaleille

Uudet TANA TE -kiekkoseulat tekevät kahta tai kolmea jaetta. Ecostarin patentoitu tuk-

keutumisenestojärjestelmä mahdollistaa vaikeidenkin materiaalien, kuten muovien sujuvan seulonnan. Toisin kuin muissa, perinteisemmissä seuloissa TANA TE:ssä materiaali ei kietoudu akselien ympärille ja tuki sitä. Helposti liikuteltava ja kevyt laite voi tuottaa kahta tai kolmea palakokoa. Koska materiaalin kulku ei perustu painovoimaan tai tärinään, kapasiteetti on korkea ja erottelukyky on tehokasta. Kiekkoseulan käyttökustannukset ovat erittäin alhaiset, koska siinä on vain vähän kuluvia osia ja voimanlähteeksi riittää pienitehoinen 48 kW dieselmoottori. Näin ollen käsittelykulut tuotettua tonnia kohden ovat erittäin alhaiset, mikä tarkoittaa omistajalle parempaa tulosta viivan alle.

Alansa erikoisosaajat yhteistyössä

Kaatopaikkajyrillä tunnetuksi tullut Tana Oy on yksityisomistuksessa oleva suomalainen yhtiö, jolla on liki 50 vuoden kokemus liikkuvien ja liikuteltavien jätteenkäsittelylaitteiden valmistuksesta. Jyrien lisäksi tuotevalimoimaan kuuluvat hidaskäyntiset jätteenrepijät, rumpuseulat ja nyt uutena kiekkoseulat. Ecostar Srl on italialainen perheyritys, jolla on yli 20 vuo-

Helposti liikuteltava ja kevyt TANA TE kiekkoseula voi tuottaa kahta tai kolmea palakokoa.

den kokemus kiekkoseulojen valmistuksesta. Molemmat yhtiöt toimivat maailmanlaajuisesti.

TANA TE kiekkoseulalla materiaalin käsittelykulut tuotettua tonnia kohden ovat erittäin alhaiset.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Parkerin korkealaatuisten tuotteiden ja järjestelmien avulla on kuluneiden sadan vuoden aikana saatu aikaan lukuisia merkittäviä teknologian kehitysharppauksia niin teollisuuden kuin ilmailunkin alalla. Kilpailuhenkinen ja toisista välittämisen kulttuuri mahdollistaa menestyksemme myös jatkossa, kun nyt siirrymme seuraavalle 100-vuotiskaudelle. Lue lisää Parkerin historiasta www.parker.com/centennial


Hydrauliikka-Extra

METSÄALAN AMMATTILEHTI AMMATTILEHTI METSÄALAN

143

Teknisen Kaupan markkinakatsaus Q1 2017:

Teknisessä kaupassa vahva alkuvuosi, odotukset korkealla

T

eknisen Kaupan jäsenyritysten myynnin kasvu nopeutui lähes kahdeksaan prosenttiin vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä. Raaka-aineiden myynti lisääntyi alkuvuonna peräti 17 prosenttia. LVI- ja sähkötekniset tuotteet vetivät myyntitilaston osion rakennusalan tuotteet ja palvelut kahdeksan prosentin kasvuun. Tuotteiden ja palveluiden myynti teollisuudelle puolestaan lisääntyi reilut kuusi prosenttia edellisen vuoden tasosta. Kuluttajatuotteiden - esimerkiksi moottoripyörien ja puutarhakoneiden - myynti jäi lähes kolme prosenttia miinukselle, vaikka maaliskuun selvä piristyminen osittain paikkasikin talven jättämää aukkoa myynnissä. - Suomen tilanne näyttää paremmalta kuin pitkiin aikoihin. Tämä lupaa hyvää myös tekniselle kaupalle. Vaikka Teknisen Kaupan oma suhdannebarometri olikin ennustanut hyvää alkuvuotta, toteutuneet myyntiluvut ylittivät omat odotukseni selvästi, Teknisen Kaupan Liiton toimitusjohtaja Markku Uitto

sanoo. - Positiivinen vire on selvästi levinnyt rakentamisesta teollisuuteenkin. Raaka-ainekaupan vahvoihin lukuihin vaikuttaa osaltaan niin teräksen kuin öljynkin hintojen nousu, mutta myös volyymit kehittyvät hyvin, Uitto jatkaa. Tuore suhdannebarometri enteilee hyvän kasvun jatkuvan jäsenyrityksissä myös toisella neljänneksellä. Myynnin kasvua odotetaan yleisesti niin seuraavan kolmen kuin seuraavan 12 kuukaudenkin aikana. Huhtikuun kyselyssä kasvuun seuraavan vuosineljänneksen aikana uskoi 79 prosenttia ja seuraavan 12 kuukauden aikana 84 prosenttia yrityksistä. Laskua odottavien osuus oli vain prosentin luokkaa. Lisääntynyt aktiviteetti luo tarpeita myös henkilöstömäärän kasvattamiselle. Huhtikuussa 47 prosenttia yrityksistä arvioi määrän kasvavan seuraavan 12 kuukauden aikana. Myös odotukset toimitusaikojen pidentymisestä ovat voimistuneet kevään kuluessa. Huhtikuussa jo 46 prosenttia yrityksistä uskoi toimitusaikojen pitenevän seuraavien kuukausien aikana.

Vain original varaosia!

eShrkokopkauppa

h ve Rexrot

Uudistunut verkkokauppamme tarjoaa yli 1000 Rexrothin alkuperäistä hydrauliikkakomponenttia sekä paljon muita varaosia – mallista ja merkistä riippumatta. Tuotteidemme toimitusaika on 2-4 päivää + kuljetusaika. Sinun tarvitsee syöttää vain valmistajanumero tuotehakuun. Ja verkkokauppamme näyttää automaattisesti Rexrothin alkuperäisosan, joka sopii sinun tarpeisiisi. Tuotteemme ovat helposti ulottuvillasi missä ja milloin vain! Rekisteröidy eShoppiimme veloituksetta jo tänään ja hyödynnä laaja palveluvalikoimamme. www.boschrexroth.fi/eshop


144

METSÄALAN AMMATTILEHTI AMMATTILEHTI METSÄALAN

Hydrauliikka-Extra

Avantin kehittämä Optidrive™ -ajopiiri tehostaa kuormaajien toimintaa

Uusi järjestelmä vähentää merkittävästi tarvittavien hydrauliikkakomponenttien määrää; siinä tarvitaan mm. 20 % vähemmän hydrauliletkuja ja 60 % vähemmän hydrauliliittimiä.

M

aailman johtava pienkuormaajien valmistaja Avant Tecno Oy on kehit- tänyt uuden, innovatiivisen tavan parantaa ajopiirin suorituskykyä ja toimintaa. Tuotekehityksen tuloksena ajopiirin rakenne on muuttunut, vaikka pääperiaate on säilynyt ennallaan.

www.pmchydraulics.fi

Avant on ensimmäinen pienkuormaajavalmistaja, joka on suunnitellut ja ottanut käyttöön hydrostaattisen ajojärjestelmän, missä voima välitetään pyörille neljän erillisen ajomoottorin välityksellä. Vuosien saatossa se on osoittautunut erittäin tehokkaaksi. Tämä tapa mahdollistaa kuormaajan kompaktit mitat ja matalan painopisteen. Tästä syystä hyväksi havaittua tapaa on kehitetty edelleen. Avanteissa on mekaanisten akselien sijaan neljä erillistä hydraulimoottoria, jotka välittävät voiman pyörille - yksi moottori jokaiselle renkaalle. Järjestelmää, jossa käyttöteho ohjataan moottorista renkaisiin hydrauliöljyä käyttäen, kutsutaan usein ajopiiriksi. Avantin ajojärjestelmä koostuu neljästä hydraulimoottorista, hydraulipumpusta, venttiileistä sekä useista letkuista ja liittimistä. Kun hydrauliöljy liikkuu ajopiirin sisällä, letkut, liittimet, moottorit ja venttiilit vastustavat öljyn kulkua ja kitka kuumentaa öljyä. Mitä enemmän ajopiirissä on letkuja ja liittimiä, sitä nopeammin hydrauliöljy kuumenee. Ajopiirin tuottama ylimääräinen lämpö käyttää osan moottorin tehosta, nostaa polttoaineen kulutusta ja vähentää voimaa, jonka kuormaaja tarvitsee tehtävään työhön. Uudessa ajopiirissä letkujen ja liitinten määrä on huomattavasti pienempi ja ajopiirin toiminta on tehokkaampaa. Tästä syystä uudistetun ajopiirin nimi on Avant Optidrive™. Uusi Optidrive™ tulee ensimmäiseksi Avant 700-sarjan koneisiin, myöhemmin

myös 500- ja 600-sarjaan.

Uuden Optidrive™ -ajopiirin edut:

- 10 % parempi suorituskyky. Optidrive™ vähentää ajovoimansiirrossa syntyvää hukkaa jopa 1,5kW, joka on karkeasti 10 % ajopiirin käyttämästä voimasta. - 60 % vähemmän hydrauliliittimiä. Virtausominaisuuksiltaan huonojen 90 asteen kulmaliitinten ja t-liitinten määrä on nyt huomattavasti pienempi. - 20 % vähemmän hydrauliletkuja. Useat ajopiirin venttiilit on yhdistetty yhteen yksikköön. - Vähemmän lämpöä. Uusi järjestelmä jäähdyttää ajomoottoreita jopa viisi kertaa tehokkaammin. - Seisontajarru takapyörissä. Pysäköintijarru on sijoitettu kuormaajan takarenkaisiin, mikä takaa parhaan jarrupidon kaikissa työskentelyolosuhteissa. - Vähemmän moottorin värähtelyjä ja melua. Moottorin ja pumpun asennusalustat sekä värinänvaimenninkumit vähentävät moottorin värähtelyä. Eron huomaa erityisesti LX- ja DLX-hyttien äänitasosta. Värähtely on vähentynyt jopa 50 % Avant 745- ja 750-malleissa, ja 37 % Avant 755i- ja 760i-malleissa. - Parempi hydrauliletkujen liitinjärjestelmä Parker EO3 -liitinjärjestelmän liittimissä on täysin uniikki näyttö, joka osoittaa oikean kireyden liitintä kiristettäessä. Kompakti järjestelmä vähentää hydraulivuotojen riskiä. - Helpompi huollettavuus. Uusi liitinjärjestelmä, letkujen ja liitosten pienempi määrä sekä avarampi työskentelytila niin kuormaajan takaosassa kuin eturungon hydraulimoottorien alueella takaavat helpomman huollon. Ajopiirin venttiilien keskittäminen kuormaajan eturunkoon lisää luotettavuutta ja säästää tilaa.


Hydrauliikka-Extra

METSÄALAN AMMATTILEHTI AMMATTILEHTI METSÄALAN

145

Hydoring Oy 30 vuotta

Vahva kokonaisuus takaa laadun

V

uonna 1987 perustettu perheyritys Hydoring Oy juhlii tänä vuonna 30-vuotista taivaltaan.

Hydoring toimii Kyrössä Varsinais-Suomessa pitkät perinteet omaavalla Sampsan teollisuusalueella, jossa on ollut teollisuutta jo toista sataa vuotta - vuodesta 1890 alkaen. Yritys valmistaa korkealaatuisia hydraulisylintereitä ja -koneikkoja räätälöitynä asiakkaiden tarpeisiin niin kotimaahan kuin kaikkialle maailmaan useille eri teollisuuden aloille.

Kaikki Kyröstä

Yksi Hydoringin toiminnan peruskivistä on kokonaisvaltainen palvelu. - Kaikki toimintomme myynnistä, suunnitteluun ja tuotantoon ovat saman katon alla Kyrössä. Näin pystymme takaamaan asiakkaalle joustavaa ja laadukasta palvelua omien korkeiden standardiemme puitteissa. Kokonaisvaltaiseen palveluun kuuluvat oleellisesti myös asennus- ja huoltopalvelut - pystymme tarvittaessa toimittamaan tuotteet asennettuina minne päin maailmaa tahansa, kertoo toimitusjohtaja, talousneuvos Timo Raikko.

Osaava ja sitoutunut henkilökuntaa luo pohjan menestykselle

Kaikkia menestyviä yrityksiä yhdistää yksi asia - osaava ja sitoutunut henkilökunta. Tämä pätee myös Hydoringin osalta. - Palveluksessamme on 111 ammattitaitoista ja osaavaa työntekijää. Olemme ylpeitä siitä, että työntekijämme kokevat perheyritys Hydoringin omakseen. Työurat ovat pitkiä, pisimmät ovat olleet mukana yrityksen perustamisesta saakka ja tarjoamme työmahdollisuuden vuosittain usealle paikalliselle nuorelle tekijälle. Voidaankin todeta, että Hydoring on vahva osa kyröläistä arkea. Haluamme myös omalta osaltamme luoda työntekijöillemme mielenkiintoisen ja kehittyvän työympäristön. Panostamme jatkuvasti henkilökuntamme kouluttamiseen pysyäksemme alan kehityksen aallonharjalla ja luodaksem-

Hydoring Oy:n toimitusjohtaja, talousneuvos Timo Raikko.

me työntekijöillemme pitkän sekä eteenpäin menevän työuran. Kaikilla asentajillamme on myös Suomen Hydrauliikka- ja Pneumatiikkayhdistyksen auditoima Putkistopassi -koulutus, joka on tae hydrauliikkaputkiston ja -letkuston perusteellisesta tuntemisesta, sanoo Raikko.

Investointeja ja tuotekehitystä

Hydoring on kasvava yritys ja yksi Suomen johtavista hydrauliikkavalmistajista. - Käytössämme on sertifioidut laatujärjestelmät ja haluamme jatkossakin tarjota asiakkaillemme parhaat tuotteet nykyaikaisin menetelmin valmistettuna kehittäen toimintaamme pelkäämättä suuriakaan investointeja. Liikevaihtomme vuonna 2017 tulee olemaan 16 miljoonaa euroa ja vuodesta 2008 kuluvan vuoden 2017 loppuun olemme tehneet investointeja tehtaallamme yli 10 miljoonalla eurolla. Mittavien laiteinvestointien lisäksi yksi näkyvimmistä on loppuvuodesta valmistuva tuotannon lisärakennus, johon valmistuu huippunykyaikainen maalaamo sekä koneikkojen kokoonpanolinja. Uusien tilojen sekä nykyaikaisen ERP-järjestelmän avulla pystymme nopeuttamaan tuotteiden läpimenoaikoja ja kehittämään sarjatuotantoa palvellammeksi asiakkaitamme entistäkin tehokkaammin, toteaa Raikko. Investointien lisäksi myös tuotepuolella tehdään jatkuvasti kehitystyötä suunnitteluosaston ja tuotannon saumattomalla yhteistyöllä. - Tästä osoituksena on mm. täysin uudistunut pienkoneikkosarja ja myös isompiin koneikkoihin sekä sylinteripuolelle saadaan päivitetyt tuoteryhmät lähiaikoina. Kysy myös meiltä erikoismäntäpainevaraajia, jotka ovat uusina tuotteina valikoimassamme. Uusinta uutta on digitekniikan hyödyntäminen täysin uudelle tuotealueelle. Laitteiden kunnonvalvonta tulee mullistamaan meidän palvelumahdollisuuksia huollossa ja kunnossapidossa. Myös ns. pilvipalveluihin tukeutuva valvonta on jatkossa mahdollisuus tilata suoraan meiltä. Hydoringille mieluista on niin suunnittelupuolen kuin toteuttamisen haasteet. - Etsimme, suunnittelemme ja toteutamme asiakkaillemme heidän tarpeisiinsa parhaat sekä tuottavimmat ratkaisut. Oli tarpeesi siis kuinka vaativa tahansa, laita meille kysely ja haasta meidät ratkaisemaan se, kutsuu Raikko.

Tulevaisuus perheyhtiönä taattu

Hydoring perustettiin 30 vuot-

Hydoring on kasvava perheyritys ja yksi Suomen johtavista hydrauliikkavalmistajista. Palveluksessa on 111 ammattitaitoista ja osaavaa työntekijää.

Hydoring tunnetaan laadukkaista sylintereistään, joita valmistuu räätälöitynä asiakkaiden tarpeisiin niin kotimaahan kuin kaikkialle maailmaan useille eri teollisuuden aloille.

ta sitten tavoitteena perheyhtiö ja sitä se on tänä päivänäkin. - Itse yhtenä perustajana ylpeänä katson, kun vastuuta ovat ottamassa poikani myyntipäällikkönä toimiva Janne sekä tuotantopäällikkönä tehdaspuolesta vastaava Jussi. Tulevaisuus Kyrössä näyttää siis hyvältä: perheyhtiön taival jatkuu alan johtavana osaajana varmasti vielä myös seuraavina vuosikymmeninä vastuuta johtamisessa siirrettäessä pikkuhiljaa seuraavalle sukupolvelle, sanoo Raikko.

Tuotepuolella tehdään jatkuvasti kehitystyötä; kuvassa Hydoringin myyntitiimi esittelee uudistunutta pienkoneikkosarjaa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI AMMATTILEHTI METSÄALAN

146

Tuotantoa siirtyy takaisin Pohjoismaihin

T

eollista tuotantoa on siirtynyt paljon pois Suomesta ja muista Pohjoismaista, mutta paluuliikettäkin on ollut. Mikä vetää yrityksiä takaisin ja miten trendiä voitaisiin vahvistaa? Tutkijoiden mukaan tarvitaan sekä poliittista tahtoa että panostusta pohjoismaisiin innovaatiojärjestelmiin. Aiemmin muihin maihin siirretyn teollisen tuotannon palaaminen takaisin Pohjoismaihin on ilmiö, joka kiinnostaa niin tutkijoita kuin poliitikkoja ja yrityksiäkin. Tuotannon palauttamisen syistä ja seurauksista kaivataan lisätietoa, kun harkitaan voidaanko ja kannattaako tuotantoa siirtää takaisin jatkossa. Tampereen teknillisen yliopiston teollisuustalouden tutkijoiden tuoreessa Reshoring of Manufacturing -projektin loppuraportissa avataan tuotannon paluun tilannetta ja mahdollisuuksia Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa. Tuotantoa siirtyy edelleen huomattavasti enemmän pois kuin palaa. Tärkeimpiä syitä ulkomaille siirtymiseen ovat olleet työvoima- ja muut kustannukset. Pohjoismaihin takaisin palaava teollinen tuotanto on tyypillisesti monimutkaisempaa ja tieto- ja teknologiaintensiivistä. Kolmesta tutkimuksen kohteena olleesta maasta tuotantoa palaa eniten Ruotsiin. - Palataan, koska tarvitaan korkeaa osaamista, tietoa, teknologiaa sekä läheistä yhteistyötä tutkimuksen ja tuotekehityksen kanssa. Viime aikojen merkittäviä investointeja tuotantoon Suomessa ovat olleet Valmet Automotiven autotehdas Uudessakaupungissa, Metsä Groupin

UUTTA!

Established partner in hydraulics

Malibu TM – valvonnan, huollon ja analytiikan mahdollistava työkalu Reaaliaikaista tietoa laitteiston toiminnasta • Malibu TM on helppokäyttöinen ja visuaalinen käyttöliittymä hydraulijärjestelmien kunnonvalvontaan. • Monipuoliset online-mittaukset on helppo räätälöidä asiakkaiden tarpeiden mukaan. • Huoltojen parempi ennakointi ja mahdollisten vikojen nopea diagnosointi säästävät rahaa ja aikaa, sekä mahdollistavat välttämään odottamattomat huoltoseisokit. • Laaja dokumentointi on helposti saatavilla ja päivitettävissä.

Ota yhteyttä ja kysy lisää: Hydoring Oy | Porakalliontie 2 | 21800 KYRÖ | FINLAND Phone +358 207 656 900 | sales@hydoring.com | www.hydoring.com

Hydrauliikka-Extra biotuotetehdas Äänekoskella sekä Meyer Werftin Turun telakka ja sitä palveleva toimitusverkosto Suomessa. Myös pienemmistä yrityksistä löytyy rohkaisevia esimerkkejä tuotannon vahvistamisesta Suomessa, professori Jussi Heikkilä TTY:n tuotantotalouden ja tietojohtamisen laboratoriosta sanoo. Pohjoismaiden asemaa vahvana alueena lisäarvoa tuoville tuotantoyrityksille voidaan tutkijoiden mukaan tehostaa poliittisin päätöksin, korkeatasoisen tutkimuksen ja jatkuvalla kehittämisellä: - On pystyttävä takaamaan Pohjoismaiden kilpailukyky. Tämä tarkoittaa muun muassa tuote-, tuotanto- ja jakeluverkostoihin liittyviin innovaatioihin panostamista. Myös tuotannon sekä tutkimus- ja tuotekehitystyön sijoittamista lähelle toisiaan tulee tukea. Yllättävän monilta yrityksiltä myös puuttuu selkeä strategia tuotannon sijoittamiseen liittyen. Tehdään isojakin päätöksiä kevyen tiedon varassa. Alan tutkimukselle on siis tarvetta. Loppuraportissa tutkijat avaavat mm. sitä, millaista tietoa tuotannon siirtoja koskevassa päätöksenteossa käytetään, miten uusia tuotantoon liittyviä innovaatioita hyödynnetään sekä suurten tuotantoyritysten vuosina 2005-2015 tekemiä globaaleja investointeja. 2,5 vuotta kestäneen tutkimuksen tiedot kerättiin eri tietokannoista sekä tekemällä laaja kyselytutkimus ja tapaustutkimuksia. Reshoring of Manufacturing (ROaMING) -tutkimusprojektin toteuttivat vuosina 2015-2017 yhteistyössä Tampereen teknillinen yliopisto, Lundin yliopisto Ruotsissa ja Syddansk Universitet Tanskassa. Tutkimusta Suomessa ja Ruotsissa rahoittivat Tekes ja VINNOVA yhteisestä Renewal of Manufacturing -innovaatiotutkimusohjelmastaan.

Site Plant Process Equipment


Hydrauliikka-Extra

METSÄALAN AMMATTILEHTI AMMATTILEHTI METSÄALAN

147 by ammattilehti.fi

148 sivua!

HYDRAULIIKAN, PNEUMATIIKAN ja VOITELUN AMMATTILEHTI

1/2016

Hybriditekniikka

tuli metsään

Hydrauliikka

Esittelyssä laajasti alan uutuuksia Pneumatiikka

Mielenkiintoinen ja kattava pneumatiikkaosio

Alan uutiset joka päivä - www.fluidfinland.fi

Hydrolinen innovatiivinen LEO-konsepti oli ensiesittelyssä Hannoverin Messuilla Saksassa huhtikuun lopulla ja se sai osakseen suurta kansainvälistä huomiota.

Hydroline lanseeraa ennakoivan kunnonvalvonnan innovaation S uomalainen hydrauli sylintereiden markkinajohtaja Hydroline Oy lanseeraa LEOn, hydraulisylintereiden ennakoivan kunnonvalvonnan innovaation. LEO juontuu sanoista Lifecycle Efficiency Online, ja sen ainutlaatuinen IoT-teknologia pystyy ennakoimaan sylinterin elinkaaren tuotteesta sensorein mitattavalla tiedolla, jonka avulla huoltoihin voidaan varautua helposti eikä yllättäviä rikkoontumisia pääse tapahtumaan. Tämä tuo merkittäviä säästöjä koneiden käyttöön niiden elinkaarten aikana. - Tutkimuksiemme mukaan esimerkiksi yksittäisen kaivoskoneen odottamaton tuotantokatkos voi maksaa laitteesta

riippuen jopa 50 000 euroa tunnissa. LEOn avulla pystymme poistamaan sylintereihin liittyvät yllättävät keskeytykset lähestulkoon kokonaan ja suunnittelemaan huollot tarkasti, jolloin prosessin tuottavuus ja turvallisuus paranevat merkittävästi. Säästöpotentiaali on siis valtava, kertoo Hydrolinen teknologiajohtaja Manu Leinonen. LEO kerää tiedot koneen tai koneiden yhdestä tai useammasta sylinteristä, jonka jälkeen tieto voidaan ladata automaattisesti esimerkiksi pilvipalveluun. Tämän avulla sylintereistä kerättyyn tietoon päästään reaaliaikaisesti ja helposti käsiksi esimerkiksi mobiiliapplikaation tai Internet-portaalin kautta. LEO -teknologiaan kuuluu kunnonvalvontamoduuli, joka voidaan asentaa sylinteriin jo valmistus-

vaiheessa tai se voidaan liittää mihin tahansa jo käytössä olevaan hydraulisylinteriin. Vaihtoehtoisesti LEO-kunnonvalvontaohjelmisto voidaan integroida suoraan asiakkaan ohjausjärjestelmään. Älykkään data-analytiikan avulla koneiden loppukäyttäjät saavuttavat merkittäviä säästöjä muun muassa taloudellisesti ja ajallisesti. Hydrolinen 55. juhlavuoden kunniaksi yritys haluaa tarjota jotakin täysin uutta asiakkaille ja koko hydrauliikka-alalle. Markkinoilla ei ole tarjolla vastaavaa ennakoivan kunnonvalvonnan ratkaisua sylintereiden elinkaaren seurantaan. Innovatiivinen LEO-konsepti oli ensiesittelyssä Hannoverin Messuilla Saksassa huhtikuun lopulla ja se sai osakseen suurta kansainvälistä huomiota.

TILAA HYDRAULIIKKA- JA PNEUMATIIKKA-ALAN ERIKOISLEHTI VELOITUKSETTA! LUE MYÖS ALAN TUOREET UUTISET JOKA PÄIVÄ OSOITTEESSA: www.fluidfinland.fi


148

METSÄALAN AMMATTILEHTI AMMATTILEHTI METSÄALAN

Hydrauliikka-Extra

Autonominen Mase -hydraulikoneikko tarjoaa helposti siirrettävää hydraulivoimaa haastavissa olosuhteissa tehtäviin työtehtäviin

T

apimer Oy on ottanut valikoimaansa dieselkäyttöiset ja helposti siirrettävät hydraulikoneikot. Mobiilikoneikot avaavat hydraulivoiman käyttömahdollisuudet täysin uudenlaisissa käyttökohteissa.

Maa- ja metsätalous sekä maarakennus- ja kuljetusalat ovat teollisuuden ohella suurimpia hydraulivoiman avuin toimivien järjestelmien käyttäjiä. Useimmat siirrettävistä järjestelmistä ovat verraten pieniä ja riippuvaisia esimerkiksi kuorma-auton, metsäkoneen tai jonkin muun voimanlähteestä. Suomen johtava dieselmoottoreihin ja niiden oheislaitteiden maahantuontiin sekä markkinointiin erikoistunut Tapimer Oy tuo maahan Mase Generators voimakoneita. Mase Generators S.p.a on Italian suurimpia aggregaattivalmistajia jonka isoimmat aggregaatit yltävät aina 1600 kVA:n tehoon saakka. Tehdas on perustettu vuonna 1970 ja se sijaitsee Cesenassa lähellä Bolognaa. Tapimer Oy tuo maahan tehtaan laajasta mallistosta pienimpiä kokoluokkia sekä meri- että

Nyt esiteltävän malliston raskainta päätä edustaa 3,1 litran Deutz -moottorilla varustettu, kolmepiirinen (2x80 l/min ja 1x22 l/min / 1800 r/min) ja samalla suurimman tuoton (120 + 160 bar) tarjoava MP 3.0 S-D. Sen omamassa on 1030 kg. Dieselsäiliön tilavuus on 150 l ja hydrauliikkaöljysäiliön 320 l, joka jättää kokonaismassaksi noin 1 500 kg. Polttoaineenkultuksen ollessa luokkaa noin 7 l/h. Näiden ääripäiden väliin sopii 2x15 l/min ja 2x50 l/min virtauksen tuottavat vaihtoehdot. Yanmar -koneilla varustettujen koneikkojen kulutukseksi ilmoitetaan 3,6- ja 4,4 l/h 75 % käyttöteholla.

Mase Generators MP 3.0 S-D -hydraulikoneikko on sovitettu liikuteltavan aggregaatin koteloon.

Asiakaslähtöisiä kokonaisratkaisuja

paikallis- ja ajoneuvokäyttöön. Masen mallistoon lukeutuvat mobiilit hydraulikoneikot avaa-

vat uusia ovia hydrauliikkajärjestelmien kenttäkäytön mahdollisuuksiin. - Masen mallistossa on neljä erilaista dieselmoottorikäyttöistä mobiilikoneikkoa, sanoo Tapimer Oy:n toimitusjohtaja Markku Etsola.

Vipuvoimaa haastaviin käyttökohteisiin

Mobiilikoneikon etupaneeli sisältää käyttövipujen lisäksi 12Vdc / 30A virtapistokkeen (toimii vain koneen käydessä). Konetta voidaan käyttää joko paneelista käsin tai kauko-ohjaimella. Hydrauliletkujen pikaliittimet nopeuttavat käyttöönottoa.

Suuri osa siirrettävistä dieselkäyttöisistä koneikoista päätyy öljyvahinkojen torjuntaan käytettävien keräinjärjestelmien sekä pelastustoimen apuvälineiden voimanlähteiksi. Kevyet ja helppokäyttöiset koneikot sopivat hyvin myös erilaisten työkoneiden lisävoimaksi. Autonomisen voimapaketin käyttökohde voi olla esimerkiksi kenttäsirkkeli tai hakkuri, jolloin tavallisesti voimanlähteenä käytettävä traktori vapautuu toisiin tehtäviin. Etsolan mukaan tiedusteluja on tullut mm. ruoppausta harjoittavien yrittäjien suunnalta, joilla on ilmeinen tarve ruoppaustuotteen siirtämiselle rannan tuntumasta ylemmäksi maastoon.

Laatukomponentit

Nelisylinterinen, iskutilavuudeltan 3110 cm3 Deutz F4M2011dieselmoottori tuottaa 35,2 kW (47,9 hv) tehoa. Matalakulutuksinen, tasanopeusmoottori tarjoaa 2x80 l/min ja 1x22 l/min / 1800 r/min hydraulituoton.

Mase Generators mobiilikoneikot valmistetaan laadukkaista komponenteista ja niiden voimanlähteiksi kelpaavat vain hyvämaineisten valmistajien dieselmoottorit. Masen mallistossa kompaktein 1,6 litran Kohler-dieselillä varustettu MP 1,0 S-L sopii, noin metrin pituisena hyvin tavalli-

seen kaksiakseliseen peräkärryyn. Yhdellä virtauspiirillä varustetun koneikon virtaustuotto on 50 l/min kierrosnopeudella 3000 r/min. Työpaineen ollessa160 baria. Laitteen omamassa on 450 kg. Hydrauliöljysäiliön tilavuus on 140 litraa ja polttoainesäiliön 50 litraa. Käyttökunnossa koneikko painaa vain noin 650 kg. Polttoainetta valmistaja ilmoittaa kuluvan 75 % tehontuotolla noin 6 l/h.

Tässä esitellyt koneikot edustavat vain pientä osaa Tapimer Oy:n laajassa ja alati kehittyvässä mallivalikoimassa. - Tärkeintä on että voimme tarjota asiakkaillemme juuri heidän tarpeisiin sopivat ratkaisu, joko osa tai kokonaistoimituksina. Olemme jo reilun 20vuoden ajan seuranneet aitiopaikalta Suomen moottorimarkkinoita, useiden eri moottori- ja apulaitevalmistajien edustajina. Sen kokemuksen pohjalta pystymme tarjoamaan hyvinkin yksityiskohtaisia, kustannustehokkaita sekä kestäviä moottorija lisälaiteratkaisuja useimpiin ajateltavissa oleviin käyttötarkoituksiin, sanoo Tapimer Oy:n hallituksen puheenjohtaja Tapio Etsola.

Täyden palvelun dieseltalo

Tapimer Oy:n toimitilat Keravalla osoitteessa Huhtimontie 2.

V

uonna 1985 perustetun Tapimer Oy on keskittynyt diesel- moottoreiden maahantuontiin. Valikoimaan kuuluvat teollisuusmoottorien lisäksi myös meridieselmoottorit sekä niiden oheislaitteet. Keravalla sijaitsevissa ajanmukaisissa 1400 m2 toimitiloissa on kaikki tarvittavat palvelut ja toiminnot dieselmoottorimyynnin tukemiseen. Yrityksen tuotevalikoima rakentuu tunnettujen valmistajien laatutuotteiden varaan. Ohessa esiteltyjen mobiilien Mase dieselkoneikkojen ohella Tapimer myy FPT:n eli

tutummin Ivecon meri- ja teollisuusmottorit sekä aggregaattiratkaisut, Doosan moottorit, Nanni Kubota, Nanni Toyota meridieselmoottorit sekä Steyr meridiesel- ja teollisuusmoottorit. Tuotevalikoimassa ovat myös Mase Yanmar meridieselaggregaatit, Twin Disc, Technodrive ja Dong-I meri- ja teollisuuskytkimet sekä veneihmisten suosimat laadukkaat Craftsman -keulaohjauspotkurit. Edellä mainittujen lisäksi Tapimer ylläpitää huoltoja varustelutarvikkeista sekä erilaisista oheislaitteitteista koostuvaa varastoa, josta tilatut tuotteet saadaan nopeaan toimitukseen asiakkaille.


Hydrauliikka-Extra

METSÄALAN AMMATTILEHTI AMMATTILEHTI METSÄALAN

149

APEMin todella laajaan ja innovatiiviseen tuotevalikoimaan kuuluu paneelikytkimet, piirikorttikytkimet, joystickit, kytkentäpaneelit ja LED-merkkivalot.

Tuotteet ihmisen ja koneen saumattomaan toimintaan

A

utomaatio- ja ajoneuvokomponenttien maahan- tuontiin e rikoistunut Promaatio Oy tarjoaa asiakkailleen maailman johtavien valmistajien tuotteet sekä teknisen osaamisen.

Promaatio Oy:n edustuksiin kuuluu Wachendorff anturit ja ajoneuvonäytöt, STW anturit ja logiikat, Rota Engineering lineerianturit, Motec kamerasovellukset sekä uusimpana APEM käyttöliittymätuotteet.

APEM -käyttöliittymätuotteet

Perustamisestaan lähtien vuodesta 1952 ranskalainen APEM on ollut yksi ihmisen ja koneen saumattomaan toimintaan tarvittavien käyttöliittymätuotteiden johtavista valmistajista. APEM on omalla yksiköllään 11 maassa ja sen jakeluverkosto sisältää yli 130 paikallista edustajaa viidellä mantereella. Euroopassa, Pohjois-Afrikassa, Amerikassa ja Aasiassa sijaitsevien tuotantolaitosten avulla APEM:in

liikevaihdosta 67 % tulee vientimarkkinoilta. APEM kehittää ja valmistaa ammattikäyttöön tarkoitettuja kytkimiä ja tuotteita erilaisille toimialoille kuten koneenvalmistus, instrumentointi, lääketiede, viestintä, teollisuusautomaatio, puolustusvoimat ja liikenne. APEM-ryhmällä on jo yli 20 000 asiakasta maailmanlaajuisesti. - APEMin todella laajaan ja innovatiiviseen tuotevalikoimaan kuuluu paneelikytkimet, piirikottikytkimet, joystickit,

kytkentäpaneelit ja LED-merkkivalot. Jotain valmistusvolyymeistä kertoo se että vuodessa valmistetaan yli 50 miljoonaa kytkintä, yli miljoonaa paneelikytkintä ja melkein puoli miljoonaa joystickia, kertoo Promaatio Oy:n Heikki Harjula. Korkealaatuiset komponentit avaavat kone- ja laitevalmistajille uusia mahdollisuuksia tuotteidensa suunnitteluun. - APEM miettii koko ajan miten tehdä tuotteillaan asiakkaiden koneista ja laitteista entistäkin tehokkaampia, käyttä-

jäystävällisempiä, turvallisempia ja helpompia valmistaa. Hyvänä esimerkkinä todella laaja joystick ohjainten valikoima mistä löytyy mm. sormenpää vivut kytkimellä tai HAL-ulostulolla. Joystickien sormipyörät on tarjolla myös kitkajarrullla ja perinteisten X- ja Y-akselin liikkeiden lisäksi joystickeihin saa myös Z-akselin. Erilaisia kahva ja runkovariaatioita on tarjolla erittäin suuri valikoima niin isoissa kuin pienissäkin ohjaimissa, opastaa Harjula.


150

METSÄALAN AMMATTILEHTI AMMATTILEHTI METSÄALAN

Hydrauliikka-Extra

Hydrauliikka&Pneumatiikka tärkeä osa kokonaisuutta

Teknologia 17 -messut esittelee suomalaisen teollisuuden kasvumahdollisuuksia

M

essukeskuksessa 10.-12.10.2017 pidettävä Teknologia 17 -tapahtumakokonaisuus on Pohjoismaiden suurin teollisuustapahtuma. Siellä on esillä läpileikkaus teollisuuden uusimmista teknologioista, koneista, tuotteista ja palveluista. Teknologia 17 koostuu automaation, ammattielektroniikan, hydrauliikan ja pneumatiikan, koneenrakennus- ja konepajateollisuuden, robotiikan ja kunnossapidon messuista. Vuonna 2015 niissä vieraili yli 14000 kävijää. Automaatio-messuilla kohtaavat automaatioratkaisuista vastaavat päättäjät, asiantuntijat, suunnittelijat ja käyttäjät sekä automaatiotuotteita ja -järjestelmiä esittelevät yritykset. Tapahtumayhteistyössä on mukana Suomen Automaatioseura ry. Elkom on teollisuuselektroniikan, tietoliikenteen ja tietotekniikan komponenttien ja laitteiden sekä tuotantovälineiden ja sopimusvalmistuksen katselmus. Elkom-yhteistyössä ovat mukana Elektroniikan Komponentti- ja Mittalaitetoimittajat ELKOMIT ry ja Elektroniikkainsinöörien seura EIS. Hydrauliikka&Pneumatiikka -messut esittelee hydrauliikka-, pneumatiikka- ja vesihydrauliikkatuotteita ja -palveluja. Sen yhteistyökumppani on Suomen Hydrauliikka- ja Pneumatiikkayhdistys. MecaTec on puolestaan koneenrakennusteollisuuden ammattitapahtuma, joka järjestetään yhteistyössä Teknisen Kau-

Hydrauliikka&Pneumatiikka on merkittävä osa Teknologia´17 tapahtumaa. Kuvassa tutkitaan komponentteja Hydacin Teknologia´15 -osastolla.

pan ja Palveluiden yhdistys ry. Konepajateollisuuteen erikoistunut FinnTec-messut keskittyy alan koneisiin ja palveluihin. RoboSteam-tapahtuma taas esittelee modernia robotiikkaa ja sen mahdollisuuksia laajalla skaalalla. Kunnossapito-messut käsittelee yhteistyötä teollisuuden eri prosessien välillä. Teknologian ja teollisen internetin kehitys on tuonut kunnossapidon ja sen ennakoinnin yhdeksi merkittävimmistä tuotantovarmuuden

parantajista.

Teemana tiedon hyödyntäminen ja palveluiden tuotteistaminen kilpailueduksi

Digitalisaatio on suomalaisen teknologiateollisuuden keskeisin muutosvoima. Messuilla haetaan vastauksia tiedon hyödyntämisestä ja palvelujen tuotteistamisesta. Teollinen internet, ohjelmistot ja iso data painavat entistä enemmän tuotteistuksessa. Kun innovaatiosta tulee tuote ja

Teknologia´17 näyttelyn RoboSteam-tapahtuma esittelee modernia robotiikkaa ja sen mahdollisuuksia laajalla skaalalla.

tuotteesta rakennetaan huippupalvelu - muodostaa kokonaisuus merkittävän kilpailuedun.

Ohjelma suunnitellaan kiinnostamaan laajaa kävijäkuntaa

Ammattilehteen kuuluva FLUID Finland lehti on jälleen mukana näyttävästi Teknologia´17 tapahtumassa. Vuoden 2015 osastolla viihtyivät hydrauliikan, pneumatiikaan ja koneenrakennuksen päättäjät.

Näyttelyalueelle rakennetaan kaksi ohjelmalavaa: Plaza ja Innovaatio-alueen lava. Teknologia Forum puolestaan on seminaarikokonaisuus, joka tarjoaa tuoreet näkökulmat tulevaisuuden teknologioihin. Ohjelma rakennetaan tiiviissä yhteistyössä mm. Aalto yliopiston, Tekesin, VTT:n ja muiden asiantuntijatahojen kanssa. Innovaatio -alueella pääsevät esiin startup -yritykset, korkeakoulut, verkostoituminen, opiskelijat ja keksinnöt.

Teknologia´15 tapahtuman avaustilaisuudessa puhunut pääministeri Juha Sipilä tutkiskeli hydrauliikka ja pneumatiikkaalan kuulumisia FLUID Finland lehdestä.


Hydrauliikka-Extra

METSÄALAN AMMATTILEHTI AMMATTILEHTI METSÄALAN

151

Pikaliittimet vaativiin kohteisiin

Paineilmalle

Hydrauliikalle

Erikoisratkaisuihin

Nesteille Maahantuoja:

PNEUMACON OY ● Palo-ojantie 5 05810 HYVINKÄÄ ● Puh. 010 778 1400 info@pneumacon.fi ● www.pneumacon.fi

Brevini Finland muutti uusiin toimitiloihin Espoossa

Brevini Finland Oy:n uudet toimitilat sijaitsevat Espoossa Kehä III:n läheisyydessä Koskelon teollisuusalueella osoitteessa Koskelontie 1 A 1.

V

oimansiirtolaitteita ja hydrauliikkaa asiakkailleen toimit- tava Brevini Finland Oy on muuttanut tammikuussa 2017 uusiin toimitiloihin Espoossa. Kehä III:n läheisyydessä Koskelon teollisuusalueella, osoitteessa Koskelontie 1 A 1 sijaitsevat uudet toimitilat sopivat aiempia tiloja paremmin Brevini Finlandin käyttöön. - Toimintamme on ollut Suomessa tasaisen hyvässä kasvussa; Brevini on ollut jo todella pitkään vahvassa asemassa voimansiirrossa ja viime vuosina olemme onnistuneet pääsemään mukaan hyvin myös hydrauliikkamarkkinoille. Uusissa tiloissa on käytössä aiempaa enemmän varastotilaa ja olemme ottaneet käyttöön uuden korkeavarasto

automaatin, joten suomalaisia asiakkaita palvellaan aiempaakin laajemmalla heti hyllystä löytyvällä tuotevalikoimalla, kertoo Brevini Finland Oy:n toimitusjohtaja Timo Savolainen. Brevini Finland tarjoaa laadukkaiden tuotteiden lisäksi asiakkailleen osaavaa suunnittelua ja järjestelmäosaamista sekä kattavat huoltopalvelut. Espoon toimipaikassa on myös tuotantoa; siellä mm. kootaan venttiililohkoja ja käytössä on pätevät testilaitteistot. - Viihtyisät uudet toimitilat tarjoavat miellyttävän työskentely ympäristön meille breviniläisille sekä Espoossa vieraileville asiakkaille ja muille yhteistyökumppaneille. Viime vuoden aikana lisäsimme teknistä myyntihenkilöstöämme kahdella osaajalla, joten teemme kovasti töitä

vahvistaaksemme asemaamme entisestään Suomessa OEM-valmistajien keskuudessa niin voimansiirrossa kuin hydrauliikassakin, sanoo Brevini Finland Oy:n myyntijohtaja Jani Lindroos.

Viihtyisät uudet toimitilat tarjoavat miellyttävän työskentely ympäristön breviniläisille sekä vieraileville asiakkaille ja yhteistyökumppaneille.

Brevini kuuluu Danaan - yhdistyminen jatkossa asiakkaiden etu

Loppuvuodesta 2016 italialainen perheyhtiö Brevini Group myi 80 prodenttia Power Transmission ja Fluid Power -liiketoiminnoista amerikkalaiselle Dana Incorporated yhtiölle. Tämä näkyy jo nyt mm. Dana Brevini -logossa mitä käytetään markkinoinnissa. - Suomessa Brevinin ja Dana toiminnot säilyvät ennallaan ja toiminta asiakkaiden kanssa jatkuu kuten aiemminkin. Toki

Uusissa tiloissa on käytössä aiempaa enemmän varastotilaa ja käyttöön on otettu uusi korkeavarasto automaatti, joten asiakkaita palvellaan aiempaakin laajemmalla heti hyllystä löytyvällä tuotevalikoimalla.

yhdistyminen tuo varmasti tulevaisuudessa uusia ulottuvuuksia yhteistyöhön sekä paljon muuta

hyvää, kommentoi Timo Savolainen.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

HYDRAULIIKAN HUIPPUOSAAMISTA Letkuasennelmat Ristikudos- ja spiraaliletkut

Asennustarvikkeet BSP-, JIC- ja ORFS-liittimet Pumput ja mobileventtiilit

Komponentit Patruunaventtiilit Pumput ja mobileventtiilit Putkistoasenteiset venttiilit Putkistoasenteiset venttiilit Suodattimet ja tarvikkeet Tarvikkeet ja varusteet

Hytar Oy on jo vuosikymmenten ajan toiminut merkittävänä öljy- ja vesihydrauliikan komponenttien ja -järjestelmien valmistajana sekä maahantuojana. Hytar Oy, Jyväskylä Itä-Päijänteentie 57 40320 Jyväskylä Puh: 010 613 7000 www.hytar.fi info@hytar.fi

Hytar Oy, Joensuu Puh: 010 613 7280

Hytar Oy, Lahti Puh: 010 613 7290

Hytar Oy, Pohjanmaa Puh: 010 613 7237 Puh: 010 613 7235

Hytar Oy, Pori Puh: 010 613 7160

Hytar Oy, Oulu Puh: 010 613 7310

Hytar Oy, Tampere Puh: 010 613 7150

Hytar Oy, Tampere, Vesihydrauliikka Puh: 010 613 7150

Hytar Oy, Turku Puh: 010 613 7364

Hytar Oy, Vantaa Puh: 010 613 7270

Hytar OÜ, Tallinn, Estonia Puh: +372 60 35 866


Hydrauliikka-Extra

METSÄALAN AMMATTILEHTI AMMATTILEHTI METSÄALAN

153

Patruunaventtiilien uusi kelakonsepti

B

osch Rexrothilla on käynnissä kompaktien sähköi- sesti ohjattujen patruunaventtiilien mittava uudistusohjelma.

VEI ja VED -patruunoiden kelat ja kelaputket yhtenäistetään. Näin saadaan variaatioiden määrä huomattavasti pienemmäksi ja samalla venttiilien ominaisuuksia parannetaan merkittävästi. Merkittävimmät uudistukset: - Kelojen muoto muuttuu jatkossa pyöreäksi. Halkaisija 36 mm > helpompi asennettavuus ja kompaktimpi koko

- Toimintalämpötila-alueen laajentuminen > uusi max toimintalämpötila on jopa +90C - Maksimi vuotojen pienentyminen. 20 tippaa > 5 tippaa/min - Patruunan kesto on tuplattu, nyt vähintään 2 miljoonaa käyttösykliä - Testattu ja ylittää kirkkaasti suojausluokka IP69K vaatimukset - Toimii jopa 20 % alijännitteellä, joka parantaa toimintavarmuutta kylmissä olosuhteissa - Markkinoiden pienin painehäviö 08 kokoluokassa - Kaikki yleisimmät liitintyypit saatavana - Standardointi vähentää vari-

aatioiden määrää, mikä helpottaa huoltoa ja parantaa saatavuutta - Uudet tuotteet korvaavat täysin vanhat mallit. Uudet mallit ovat jo saatavissa. Kelakonsepti saatetaan loppuun vuoden 2017 aikana.

VEI ja VED -patruunoiden kelat ja kelaputket yhtenäistetään. Näin saadaan variaatioiden määrä huomattavasti pienemmäksi ja samalla venttiilien ominaisuuksia parannetaan merkittävästi.

Uusi, isompi jarruventtiili ajo- ja vinssikäyttöön

B

osch Rexroth on julkaissut uuden, isomman jarru- venttiilin ajo- ja vinssikäyttöön. BVD/BVE 32 on helposti asennettavissa A6V 200-280 cc moottoreihin. Venttiili tarjoaa tehokkaan jarrutuksen nopealla vasteajalla ja se vaimentaa värähtelyjä hyvin. Painearvot: 350 bar (pumppupaine) 450 bar (toimilaitepaine) Maksimipaine 500 bar

Uusi isompi jarruventtiili Bosch Rexroth BVD/BVE 32 ajo- ja vinssikäyttöön.

Lue hydrauliikka-alan uudet uutiset joka päivä fluidfinland.fi

Ykkösvaihtoehdot puun kuormaukseen – kokeile niin tiedät! HAWE Hydraulik säätötilavuuspumput ja Sunfab vakiotilavuuspumput.

Tiedustele paikallinen saatavuus: HAWE Finland Oy Kellonsoittajantie 2 | 02770 Espoo | Finland Puh +358 (0)10 821 26-00 | info.finland@hawe.fi | www.hawe.com


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Metsäalan Ammattihakemisto


2017

METSÄALAN AMMATTILEHTI METSÄALAN AMMATTILEHTI

elussa LisäjakTr uck Power sa! Shows

Kesän jättikokoinen Metsäalan Ammattilehti numero 3/2017 painetaan 28.7.2017

Ota yhteyttä ja suunnitellaan yrityksellesi tehokas mainospaketti. Soita 050 412 9030 janne.jokela@ammattilehti.fi www.ammattilehti.fi

A U T A A L I H AN K UNTIJALTA I ASIANT T S A V A T T E T O LU Sto

igipiirturit neridge – D

ISE ILMULAUT KOOTDILL

STIK PO

A

”MArkkoAka1up6as”ta

vain ve

r Vaihtopiirtseut k ja korjau

it

tallentimet Winycam -ajo

, Ohjelmistojatetälatausratkaisut stallennu

ät rvalaitejärjestelm Mobileye -tu

Dignita kometrit Alkolukot ja al

VERKKOK AUPPA.PIIRL A.FI » PIIRL A.FI PIIRL A@PIIRL A.FI » 017 283 1595


METSÄALAN AMMATTILEHTI

JohnDeere.fi/forestry

MUKAUTUVA AJOVOIMANSIIRRON HALLINTA Mukautuva ajovoimansiirron hallinta on ainulaatuinen vakio-ominaisuus G-sarjan keskikokoluokan kuormatraktoreissa. Järjestelmä parantaa koneen ajettavuutta ja tuottavuutta. Kuljettaja valitsee olosuhteisiin sopivan ajotilan (Eco, Normal, Power) ja järjestelmä säätää moottorin kierrokset automaattisesti kuormitustilanteen mukaan sekä pitää kierrosluvun tasaisena myös korkealla kuormituksella.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.