Page 1


© Je=voe Yeeie&Jes vrindabhargawe@yahoo.com

ØekeâeMekeâ : Guneme efÛebleeceCeer ueeškeâj DecesÙe ØekeâeMeve 207, efyePevesme efieu[, uee@ keâe@uespe jes[, hegCes -411004, Heâesve : 020-25457571 ameyaprakashan@gmail.com. www.ameyaprakashan.com

cegKehe=‰ keâefheue ieghlee De#ejpegUCeer SÛe. Sce. šeF&hemesšme& cegõCemLeU efmcelee efØebšme& ØeLeceeJe=òeer ieg{erhee[Jee, 27 ceeÛe& 2009 efkebâcele 250/- ®heÙes ISBN978-81-907294-6-8


Gpes[ Jeešskeâ[s IesTve peeCeeNÙee osJet Je efleÛÙee DeeF&me


Gpes[Ÿee$ee

pevce DeeefCe ce=lÙet Ùeeleerue DeJekeâeMe cnCepes peieCeb. les efvekeâeshe, efvejYeü DemeeJeb,jeneJeb ner ØelÙeskeâeÛeer mJeeYeeefJekeâ FÛÚe. peieCÙeeuee JÙeeOeerÛeer, JÙebieeÛeer JeeUJeer ueeieueer keâer, DeesPÙeeÛes DeeÙeg<Ùe IesTve ceeCemeeuee ÛeeueeJeb ueeieleb. pÙeebÛÙeele Tpee& efšketâve Demeles les ÙeMeesieeLee efueefnleele. keâenerpeCeebvee Ùeehewkeâer Skeâner iees° ceevÙe vemeles. peieCes cetUeleÛe ceewefuekeâ, cetuÙeJeeve. lÙeeuee yeeOee Peeueer lejer lÙee yeeOesÛes mleesce keâMeeuee? Dee›eâesMe keâ¤ve JesovesÛes DemebKÙe iegCeekeâej heeveeheeveeJej hesjle jeneCes DeeefCe ogmeNÙeeuee JÙeekegâU keâ¤ve yeefOej yeveJeCeb lÙeebvee vekeâes Jeešleb. Skeâ Demee meueie MeesOe IÙeeJee, pees mJele: yejesyej FlejebÛee DemeeJee. lÙee MeesOeØeef›eâÙesle ØeMveebvee Gòejs efceUeJeer. ØeMve Heâkeäle JÙebieele veJns, veelÙeeleuÙee keâšglesÛes Ghes#esveb JÙekeäleeruee yeefn<ke=âle keâjCÙeeÛes, SkeâšsheCee yeneue keâjCeeNÙee DeeheuÙeeÛe kegâšgbefyeÙeebÛes, efveÙeleerveb keâ¤ve šekeâuesuÙee DeJeÙeJeeÛÙee he[Pe[erÛes DemebKÙe ØeMve. nUJÙee, YeÙemeeJešeÛÙee Gòejemee"er ve Leebyelee yeouelÙee peieeÛÙee hešueeJej Gòejs meehe[CÙeeÛee ØeÙelve keâener peCe keâjleele. ceeCemeb DeMeer keâe Jeeieleele, lÙeeÛeb efvejeMe meceLe&ve ve keâjlee ceeCemeeÛeb peieCeb Deeflemegboj DevegYeJe Demelees. ns Dee«eneves meebieCeejer DeeF& DeeefCe efveMeerÛeer cegueieer ceuee Yesšueer. cegbyeF&ÛÙee Gheveiejele oesIeeRvee og:Keeves ceiejefce"er ceejueer nesleer. heg®<e vemeuesuÙee Iejele oesve cegueer, Skeâ cneleejer DeeF& DeeefCe Ùee cegueeRÛeer DeeF& DeMee Ûeejner efŒeÙeeÛe jenele neslÙee. heeCeeroej [esàÙeeÛÙee osKeCÙee cegueerÛeer °er [e@keäšjebÛÙee ÛegkeâercegUs iesueer. JeÙe nesle meele. lJeÛee, oele, kesâme, JeCe& meieàÙeeJej heefjCeece (4)


Peeuee, heCe efleÛes iueesyeue mJehve heeefnueb. FLeuÙeeÛe ceeleermee"er lesJneÛe lÙeebÛÙeeyeöue efueneÙeÛeb Demeb "jJetve šekeâueb. lÙee oesIeeRÛee Dee«en neslee veeJe, ieeJe efuent vekeâe. ØeLece JeeÛet Åee. DeeceÛÙeemeejKes DeveskeâpeCe Demeleeruener. hee@efPešerJn efmev[^esce DemeCeejs ceeCemeb yeesueCeejs. leesÛe Deecne meJeeËÛee ØeejbYe efyebot Demesue. Skeâ$e ÙesTve Skeâ ÛeUJeU neleer IÙeeÙeuee DeeJe[sue Deecneuee. Demmeue ceeCetme cnCetveÛe peieeÙeÛeb Deens cnCeCeejer osJet ceveele "meueer. DeesUKe ve osleeÛe lÙeebveer meebeif eleuesuÙee DevegYeJeebÛÙee DeeOeejs efueefnle iesues. ns pemesÛÙee lemes Ie[uesues veener. osJetuee mebMeesOeveele jme Deens. pes efleuee keâjeJesmes Jeešles, lÙeeÛeer hetleea FLes Peeueer Demeb oeKeJeuesues Deens. melÙe IešvesJej DeeOeeefjle DemeCeejer ner Deens Gpes[Ùee$ee keâeobyejer keâLee DevegYeJeekeâLeve keâMeele leer yemet Mekesâue keâuhevee veener. ner mebIe<e&, mebkeâesÛe efve efpeöerÛeer ØesjCeeoeÙeer keâLee Deens ns vekeäkeâer. ‘DecesÙe ØekeâeMeve’Ûes ueeškeâj Ùeebveer Ùee keâueeke=âleeruee JeeÛekeâeheÙeËle heesnÛeJeues Ùeeyeöue lÙeebÛeer DelÙeble DeeYeejer Deens. Je=voe Yeeie&Jes

(5)


meceesj Demeuesueer `yee@[er' ceePÙee veJeNÙeeÛeer. pees keâener leemeebhetJeea ceePÙeeMeer yeesuele neslee. pÙeeÛes heesš Lees[s ogKele nesles cnCetve DeesJee osT keâe, ne ØeMve ceer efJeÛeejuee neslee. je$eerÛeer JesU nesleer. yeeje Jeepetve iesues nesles. ceer Peesheuesues. yejerÛe Lekeâues nesles. GÅee IejeÛes efMeeéHeäšie. meieUb meeceeve Ye¤ve "sJeuesueb. pÙee keâvmš^keäMeve kebâheveerveb ns Iej leeyÙeele Iesleueb, lÙeebveer keâeceeuee ØeejbYener kesâuÙeeveb Deepetyeepetuee ceeleer, yeebOekeâeceeÛeb meeefnlÙe, meieUerkeâ[b OetU, OegjUe. Deelee GÅee ogmeNÙee Iejele peeÙeÛeb cnCetve Ùee Iejele MesJešÛeer je$e Deecner keâe{Ceej neslees. Deecner cnCepes meemetyeeF&, ceer, ns, veCebo efve oerj. peeTyeeFËÛes heesšYejCe PeeuÙeeves lÙee ceensjer. ceePeer cees"er cegueieer jsCet one Je<eeËÛeer; menpe megóŸeebceOÙes ceeceekeâ[s iesuesueer. Oeekeâšer mee[sleerve Je<eeËÛeer osJekeâer, iee{ Peesheuesueer. veJeje Dekeâmceele iesueeÛe. lees iesuee ns efojeuee lel#eCeer peeCeJeueb DemeeJeb; heCe Oeerj osle [e@keäšjebkeâ[b OeeJeeOeeJe keâjerle lees iesuee. JneÙe vee@š DeeÙe? / 1


lÙee mebOÙeekeâeUer meeceeve Yejleevee veJeje GefMeje Iejer Deeuee. kesâefcemšÛÙee ogkeâeveele meOÙee keâece keâjerle neslee. yeerScedmeerle lees Heâecee&efmemš DemeleeveeÛeer yeefnCeervesÛe keâ¤ve efouesueer DeesUKe. yenerCe [e@keäšj, leer lÙeebÛeer yee@me. efleuee YesšeÙeuee peeleevee ne °erme he[s. KejbÛe keâmee keâeÙe neslees ØesceeÛee KesU. kegâ"tve Deeleueer ngjngj ueeieles, ceveYej hemejles. mJele:uee yebefomle keâ¤ve kegâCeer ogmejbÛe jepÙe keâjeÙeuee ueeieleb. DeeheuÙeeuee keâener keâjeJebÛe ueeiele veener. ØeJeenele Deehemetkeâ Jeentve peeÙeuee nesleb. Ùee ce=le Mejerjemeceesj Deelee keâMeekeâMeeÛee Deekeâeble keâ¤? peeefleyee¢e ueive cnCetve cees"Ÿee YeeJeeveb veeJe šekeâueb. oesvner yeepetbveer lemee efJejesOeÛe. Deecner osJeebie keâes°er, les Me¢eeCCeJe kegâUer ceje"e. heCe eEncele kesâueerÛe. ueive Peeueb. DeeefCe hebOeje Je<eeËle veJeje iesueener. Deepe ueJekeâj Iejer Deeuee. he@eEkeâieuee Lees[er ceole kesâueer. ceie osJetuee IesTve Ûekeäkeâj ceejeÙeuee yeensj he[uee. jsCetmee"er ceeceekeâ[b Heâesve ueeJeuee lej jsCet KesUele ceive. HeâesveJej DeeueerÛe veener. Iejer Deeuee, cnCeeuee, ‘jsCet yeesueueerÛe veener.’ GieeÛe ceveeuee ueeJetve Iesleueb. ceie keâesheNÙeeheÙeËle peeCÙeemee"er – efce$eebMeer yeesueCÙeemee"er yeensj he[uee. lees ÙesF&heÙeËle ceer Leketâve he[uesueer. veblej Deeuee DeeefCe cnCeeuee, ‘heesš ogKelebÙe.’ ceie Guešer Peeueer. Leb[ otOe efoueb... ‘DeesJee iejce keâ¤ve osT keâe? ‘keâeÙe neslebÙe... De@efmeef[šer Deens keâe?’... vesnceerÛes Øeëe>. les MesJešÛesÛe ØeMve Demeleerue Demeb JeešCÙeeÛeb keâejCener veJnleb... Skeâoce efmeefjDeme Peeuee. Úeleerle ogKeeÙeuee ueeieueb. ceePee nmeje, KesUkeâj mJeYeeJeeÛee veJeje ceuee FLebÛe mees[tve iesuee. z

efMeeéHeäšie PeeuebÛe veener. Iej efjkeâeceb. DebieCe Keesotve "sJeuesueb. lesje efoJeme lÙee Iejele meieàÙeebmen jenle nesles. yeeLe¤ceceOÙes iesues keâer {mee{mee j[le nesles. 2 / JneÙe vee@š DeeÙe?


veJeje iesueeÛe, cnCepes keâeÙeceÛee ! lÙeeÛes keâhe[s, lÙeeÛeb meeceeve pes veerš Skeâe JesieàÙee ye@iesle Yejueb nesleb, lÙeeÛeb keâeÙe? oesve cegueer DeeefCe ceer, Deecner Deelee Skeâoce efyeÛeeNÙee Peeuees. ceePeer MeeUsleueer veeskeâjer nesleer... lejerner...! Ûeguele peeJesves og:Keheeueš cnCetve efleÛÙee Iejer vesues. ceer iesues. keâener mecepele veJnleb. heeb{NÙee mee[Ÿee DeeefCe DebieeJej vemeuesuee oeefievee. Demeb jene, ns kegâCeer meebefieleueb veJnleb. heCe ceerÛe meieUb keâe{tve šekeâueb. Ùee Iejele ceer keâe@uespeÛeb efMe#eCe hetCe& kesâueb. Sced. S. kesâueb, Feflenemeele. yeer. S[d. kesâueb, Heâmš&keäueeme efceUJeuee. lÙee Je<eea Deecner efleIeb hejer#esuee yemeuees neslees. oerj meskebâ[ FÙej Sued. Sued. yeer.uee, veCebo DekeâjeJeeruee efve ceer yeer. S[.uee... Deecne efleIeebceOÙes DeYÙeemeeuee ceuee JesU efceUeÙeÛeeÛe veener. iebcele cnCepes ceuee Heâmš& keäueeme, efojeuee meskebâ[ keäueeme efve veCebo veeheeme, Demee lees efvekeâeue ueeieuee. meemejs ØeÛeb[ Ket<e Peeues. keâewlegkeâeves efjPeuš heeefnuee. DeeuÙee-iesuÙeeuee oeKeJeuee. veJeje Sced. S. keâj cnCetve ceeies ueeieuee. Sced. S. Peeueb keâer Sced. efHeâue. keâjÛe... cnCeeÙeÛee. ceuee Kejb lej ns keâener efMekeâeÙeÛeb veJnleb. meeÙekeâe@uee@peerle Fbšjsmš neslee. Fkeâe@vee@efcekeäme Iesleueb keâer yeBkesâle keäueeke&â. ceie yeBkeâebÛÙee hejer#ee efve hewmes Kethe... Demee DeveskeâebÛee efJeÛeej; heCe yeer. S.veblej ceer efMeef#ekesâÛeeÛe hesMee mJeerkeâejeÙeÛee "jJeuesueb... ns ceer veener, efveÙeleerÛe "jJele Demeles. Ûeguele peeJeskeâ[s keâMeeryeMeer jeefnues, hegvne pegvÙee Iejele. veJeje vemeuesuÙee Iejele. ns Iej pÙee meesmeeÙešerle, leer Skeâ ØeÛeb[ cees"er Jemeenle. ieeJeeÛÙee yeensj Demeuesueer Jemeenle, neÙe-JesJe¤ve peelee-Ùeslee efomeeÙeÛeer. Ùee JemeenleerÛee meieàÙeele cees"e oes<e cnCepes heeJemeeàÙeele heeCeer Jee{ueb keâer leUcepeuÙeeÛÙee Iejele heeCeer efMejeÙeÛeb. JneÙe vee@š DeeÙe? / 3


Deveskeâ efyeu[me&Ûee [esUe Ùee Jemleerkeâ[s neslee. DeeceÛeb Iej yew"b. 900 mJesDej HegâšebÛeb. DeeÙeleeke=âleer. Ûeej keâesheNÙeeble Ûeej ¤ceÛeer Iejs. ceOÙes hešebieCe. eflevner yeepetbveer yeeie. ÙesCeejs-peeCeejs ueeskeâ heefjÛeÙeeÛes Peeues... jespe efJeÛeejhetme, Mespeejheepeej Úeve. jceeÙeuee Peeueb. Iejelener ner keâesCeleer cegueieer DeeCeueer DeMeer nsšeUCeer yebo Peeueer. ng<eej, mecebpeme, efMekeâCeejer metve cnšuÙeeJej keâewlegkeâ Jeešt ueeieueb. iesuÙeeÛe Je<eea hegjeÛee Demee le[eKee yemeuee keâer efkeâlÙeskeâ Iejele mee[sheeÛe HegâšebJej heeCeer Deele efMejueb. Iej mees[tve peeÙeÛeb hekeäkeâ Peeueb, ÙeeÛee ceeveefmekeâ $eeme meemeNÙeebvee Peeuee. ogcepeueer Iej yeebOeeJeb, ns Iej hee[eJeb Demeb "jueb; heCe Deecneuee keâpe& keâmeb efceUCeej? veJeNÙeeuee 1400-1500 heieej... heCe Ùee heeCÙeeves Øeëe> Jee{Jetve "sJeues. efyeu[juee Iej ÅeeÙeÛeb ns hekeäkeâ keâjeJeb ueeieueb. leMeeleÛe meemeNÙeebvee neš&De@š@keâ Deeuee efve les iesues... Deecner Skeâe keâvmš^keäMeveuee Iej osTve heÙee&Ùeer peeiesle Deeuesuees... z

‘efnÛÙeekeâ[tve keâener keâeceb nesleÛe veenerle. vegmeleer yemeles. Deelee og:Ke keâeÙe ceer meesmele veener? ceePeener veJeje Jeejuee; heCe yemetve jeefnues keâe ceer... Glmeeneves keâjlesÙe vee keâece... efnÛeb cnCepes ue#eÛe veener keâMeele...’ meemetyeeFËvee Demeb yeesueleevee Sskeâueb keâer meejb efJemkeâštve peeÙeÛeb. lÙeebÛÙee DeeÙeg<ÙeeÛeer leguevee lÙee ceePÙeeMeer keâjleele... lÙeebÛee mebmeej Decegkeâ FlekeäÙee Je<eeËÛee, ceePee Decegkeâ Flekeâe? oesIeer efJeOeJee, ns meecÙe DeOeesjsefKele keâ¤ve ceer ‘mecemecee mebÙeesie keâer peenuee’ Demes cnCet keâe? ceePÙeeleuee Deevebo mebheuee, Glmeen mebheuee. MeeUe meg¤ Peeueer. ceer MeeUsle peeÙeuee efveIeeÙeÛeer, heCe MeeUsle peeÙeÛeerÛe veener. DeeF&keâ[s peeTve LeebyeeÙeÛeer. efoJemeYej j[tve he[tve jeneÙeÛeer. efoJemeYej he[tve j[eÙeÛes. DeeF&ves lej lesjeJÙeeueeÛe keâhe[s Yej efve ceePÙeekeâ[b Ùes Demeb meebefieleuesueb... heCe 4 / JneÙe vee@š DeeÙe?


ceer vekeâej efouee. keâener Peeueb lejer veJeNÙeeÛeer ceeCemeb ceePeer ceeCemeb nesleer... lÙeebvee mees[tve peeCeb MekeäÙeÛe veJnleb. cegueeRÛeb JeÙe vekeâUleb. jsCetuee Lees[b mecepeeÙeÛeb, keâOeer leer YeebyeeJetve peeÙeÛeer. `DeeF&, keâe veener jenle let hetJeeameejKeer? vekeâes vesmet Ùee heeb{NÙee mee[Ÿee. keâmeblejer Jeešleb leguee heeneÙeuee...' jsCet yejesyej yeesuele nesleer. kegâ"sner peeCeb ceer mees[ueb nesleb. lÙeecegUs ceer ceePÙee cegueeRvee IesTve keâeÙece Iejele DemeeÙeÛes. meCeemeceejbYeebvee cegueeRvee IesTve kegâCeer peeÙeÛeb veener. lÙeebvee veJes keâhe[s DeeCeCeb, lÙeebveer cepee keâjCeb, ns meieUs Øekeâej yebo Peeuesues. cegueer meejKÙee ceePÙee Deemeheeme. kesâefJeueJeeCÙee, ogozJeer, yeeheeefJevee. je$e Peeueer keâer, ceePee efoJemeYejeleuee meieUe Oeerj megšeÙeÛee. DeeskeämeeyeeskeäMeer j[eÙeÛes. leerve-mee[sleerve Jeepeues keâer JeešeÙeÛeb, veJeje Deieoer peJeU GYee Deens. ojo¤ve Ieece HegâšeÙeÛee. Heâkeäle Yeerleer, Deveeefcekeâ. lÙeeÛÙee vemeCÙeeÛeer Yeerleer, lÙeeÛÙee DemeCÙeele yeouetve peeÙeÛeer. lÙeeÛee peJeU JeeJej Deens ÙeeÛeer Yeerleer keâe JeešeJeer? [ieceieeÙeÛeb veener... ieesàÙee IesTve PeesheCÙeeÛee ØeÙelve keâjeÙeÛes. meemetyeeFËvee ceePÙee DeMee je$eeRyeöue ceenerle DemeCÙeeÛeb keâejCe veJnleb. lÙeebÛee veJeje iesuee, lÙeebÛee cegueiee iesuee lejer lÙee vee@ce&ue nesTve peiele neslÙee. lÙeebvee meejb hetJeeameejKeb nJeb nesleb... DeeefCe lejerner hetJeeameejKeb ceePÙee cegueer yeensj peeT Mekeâle veJnlÙee. DeeKKeb DeeÙeg<Ùe Ùee Iejele ceer keâmeb keâe{Ceej? Deelee peeT yeeUeuee IesTve Deeuesueer. efleÛÙeemeceesj Ùee mee[Ÿeeble, Keeueceevesveb peieCeb... meieUbÛe efJeheefjle... ceuee og:Ke nJebÛe nesleb. og:KeeleÛe peieeÙeÛeb nesleb; heCe cegueeRÛeb keâeÙe... ceePeer Úesšer osJet lej Flekeâer DeJeKeU, nmeCeejer... meglekeâer Ûesnje heeefnuee keâer lÙeeJej nele efHeâjJetve nme vee, cnCeeÙeÛeer... kegâ"uÙeelejer meesmeeÙešerleuÙee keâeÙe&›eâceeuee lÙeebvee vÙeeJeb cnCetve "jJeueb; heCe keâe kegâCeeme "eTkeâ Ùee IejeleuÙee kegâCeer Dee«eneves pee cnCetve hee"JeuebÛe veener; hegvne leMeerÛe legškeäÙee ceveeveb yemetve jeefnues. Ùee Iejele efojeuee ceefnvÙeeÛes ceefnvÙeeuee hewmes osle nesles ceer. DeeceÛÙee efleIeeRÛee keâesCelee JesieUe KeÛe& nesle veJnlee... DeeefCe lejerner JneÙe vee@š DeeÙe? / 5


Deelee megškeâe nJeer Demeb JeešeÙeuee ueeieueb... ceePÙee cegueeRvee lÙeebÛeb YeefJeleJÙe Ie[JeCÙeemee"er Demeb efvejeMe JeeleeJejCe vekeâesÛe... z

Iejeletve meeceeve Iesleueb, DeeF&keâ[b Deeues. DeeF&-Jeef[ueebveer keâ®Ce vepejsveb heeefnueb. meJee&Lee&veb ceer Skeâšer Peeues nesles ns lÙee #eCeeuee ceuee mecepeues veener... ceuee Deveskeâ iees°er mecepeeÙeÛÙee veenerle. Deecner Ûeej YeeJeb[b; heCe DeeceÛÙeeleueb ØeÛeb[ Øesce, hejmhejebÛÙeemee"er peerJe legšCeb, Jeeósue les keâjCÙeeFlehele JeešCeejer Dees{ ns kegâ"b ieeÙeye Peeueb nesleb osJe peeCes... DeeF&-Jeef[ueebyeeyele lejer Demeb keâener Deememetve keâe peeCeJele veener, les keâUueb veener. efMe#ekeâ DemeuÙeecegUsÛe Jeef[ueebÛÙee ieeJeÛeer Kethe ceeCemeb Menjele DeeceÛÙeekeâ[b ÙeeÙeÛeer... ®F&Ùee cegbyeF&ÛÙee veeceJeble ceneefJeÅeeueÙeeletve Jeef[ueebveer heoJeer mebheeove kesâueer. DelÙeble ng<eej DemeuÙeeveb DeeefCe ieefCeleeÛeer efJeMes<e iees[er DemeuÙeeves Deveskeâ pes veeceJeble Peeues Deensle lÙeebÛÙee ieefCeleeÛÙee šŸetMevme les IÙeeÙeÛes. efoJemeYej les efMekeâJeCÙee Iesle efHeâjeÙeÛes, lÙeebveer yeNÙeehewkeâer hewmee efceUJeuee keâer veener, ceenerle veener; heCe meesUe Je<eeËveer ueneve DemeCeeNÙee lÙeebÛÙee YeeJeeuee cnCepes ceePÙee keâekeâeuee peeiee veJnleer jeneÙeuee, lej leer menpeÛe lÙeebveer Iesleueer Je osTve šekeâueer. cegbyeF&le lÙee keâeUer lÙeebveer IesleuesuÙee DeMee peeieebÛes ceesue heg{s keâesšeRleÛe yeoueues. IejeceOÙes Ûeguele Ûeguele YeeT, yeefnCeer, DeelÙee DeMeer yejerÛe ceeCemeb DemeeÙeÛeer. oeojÛÙee MeeUsle efve heg{s efiejieeJeele efMekeâle Demeleevee Kethe cepee kesâueer ceer... efMekeâJeeÙeuee Yeejer DeeJe[eÙeÛeb ceuee. Yeelegkeâueer KesUleeveener ‘Iej Iej’ KesUCÙeehes#ee heešer neÛe HeâUe keâ¤ve Skeâer – ogjkeâer efMekeâJeeÙeÛeb. cegueb ieesUe keâjeÙeÛeer DeeefCe yeesuele jeneÙeÛeb. cewef$eCeer Kethe neslÙee. Skeâe cewef$eCeerÛeer Deeppeer, efpepeer cnCeeÙeÛees lÙeebvee, lÙee jeceeÛÙee osJeUele peeÙeÛÙee. lÙeebÛÙeeyejesyej osJeUele peeÙeuee ØeÛeb[ Deevebo JneÙeÛee. leuueerve nesTve šeU, efÛeheàÙee IesTve efpepeer [esuet ueeieuÙee keâer SKeeoer osJeerÛe ÙesTve yemeueerÙes Demeb JeešeÙeÛeb. [eskeäÙeeJej heoj DeeefCe SkeâceskeâebÛÙee heeÙee he[CÙeeleerue DeleerJe ßeæe. lesJneheemetve jeceeÛÙee cetleeaÛeb Deekeâ<e&Ce Jeešt ueeieueb. jecej#ee cnšueer keâer lÙee JeÙeele ØeÛeb[ DeelceefJeÕeeme Jee{eruee ueeieleesÙe Demeb JeešeÙeÛeb. ns meieUb ceePeb ceer ceePÙeeleÛe "sJele Demes. Iejele cees"e YeeT DeYÙeeme IÙeeÙeÛee. lees yejeÛe leeheš neslee. Yeerleer JeešeÙeÛeer. yeeyee Deeheuee DeYÙeeme Iesle veenerle cnCetve JeeF&š JeešeÙeÛeb. 6 / JneÙe vee@š DeeÙe?


‘‘legcneuee hewmes osT Mekeâle veener, lÙeecegUsÛe šŸetMevme Iesle veenerle vee legcner DeeceÛeer?’' Demeb cnšuÙeeÛebner Dee"Jeleb. lÙeeJej lÙeebÛeer Øeefleef›eâÙee cee$e Dee"Jele veener. keâenerÛe iees°eRJej mcejCecegõe "meles, keâener leMeeÛe JenerÛÙee ceeieÛÙee heeveebmeejKÙee keâesNÙee keâjkeâjerle jenleele. keâoeefÛele Iejele heeTue ve "jCÙeeÛeb keâejCener nsÛe DemeeJeb. ceOeuÙee YeeJeeuee nesleb Øesce ceePÙeeyeöue. yenerCeosKeerue keâeneryeener efJeÛeejle jeneÙeÛeer; heCe SketâCe veeleb cnCeeue lej les IejeyeensjÛe Â{ nesle nesleb. SKeeÅee cewef$eCeerÛes Jekeâerue DemeCeejs Je[erue, meeNÙee cegueebvee IesTve MeefveJeej– jefJeJeejer ÛeewheešerJej peeCeejs. les Iejele Demeues keâer cegueb Kethe Deeveboele. lÙeebÛÙeeleerue veeleb efJeue#eCe ueesYemeJeeCeb. ns veeleb DeeheuÙee Iejele keâe veener, ne Øeëe> he[eÙeÛee. Deecner YeeJeb[b GhepeleÛe ng<eej neslees. yeefnCeerÛes mkeâe@uejefMeheJej efMe#eCe. leer cesef[keâueuee peeCeej, ns efleÛes eflevesÛe "jJeuesues. ogmeje YeeT kesâefcekeâue FbefpeefveDej, Skeâ Fueseqkeäš^keâue FbefpeefveDej. Flekesâ megefMeef#ele, GÛÛeefMeef#ele Iej DeeceÛes. Kejb lej ceePeer DeeF& oeheesueerÛeer. keâeskeâCeele jeefnuesueer. Megæ Meekeâenejer, ØeÛeb[ meesJeUbDeesJeUb DemeCeejer, heCe lÙee Yee<esÛee DeeceÛÙeeJej keâesCeleener mebmkeâej Peeuee veener. ceuee keâOeer keâeskeâCeer Yee<ee Deeueer veener, HeâejMeer keâUueerner veener. Fkeâ[s Iejele yeeyeebÛes GoejceleJeeoer OeesjCe ÛeeuetÛe nesles. Ûeguelekeâekeâebvee keâejKeevee GYee keâjeÙeuee hewmee nJee neslee. oeoj mšsMevepeJeU DemebÛe kegâCeeuee lejer ogkeâeveemee"er peeiee nJeer nesleer. Ùee meJeeËJej lÙeebÛee peerJe neslee. YeeÛeerÛÙee veeJeeJej lÙee keâeUer efiejieeJeele DemeeÛe Skeâ yuee@keâ IesTve šekeâuee. Jeef[ueebvee DeeF& yeesueeÙeÛeer; heCe leer HeâeÙeveue heeme, JÙeJenejeleueb keâeÙe keâUlebÙe? DeeefCe cegKÙe cnCepes ceeCemeb cenòJeeÛeer, Demeb Je[erue cnCele, lesJne Úeve Jeešs. ue#eele "sJeueb les ceeCemeebÛeb leòJe%eeve. ceeCemeb peheeÙeuee heeefnpesle; heCe ceeCemeb JesieUer DeeefCe veeleueie JesieUs ns mecepeuebÛe veener. veeleueieebceOÙes ceeCetmeheCe meehe[Ceb Lees[b keâ"erCe Demeleb DeeefCe FlejebceOeueb veeleb FlekeäÙee Ûeškeâve DeeheuÙeele keâmeb efMejleb, nsner mecepeueb veener. Jeef[ueebveer KethepeCeebvee peheueb; heCe ns ceePÙee JeešŸeeuee Deeueb veener. yeer. S.uee hejer#esÛes hewmes Yejlee ÙesCeb MekeäÙe veJnleb. lesJne nesCeeNÙee veJeNÙeeveb efJeÅeeheer"emeceesj DemeuesuÙee yeBkesâle Keeleb GIe[tve ns legPÙee efMe#eCeemee"erÛes hewmes cnCetve efoueemee efouee neslee. JneÙe vee@š DeeÙe? / 7


heCe Deelee lÙeeÛe DeeF&-Jeef[ueebkeâ[s oesve cegueeRmen Deeues. cegueer DeeheuÙee KesUeÙeuee ueeieuÙee. lÙeebvee Deepeer-Deepeesyee efceUeues. Jeešueb Deelee FLes keâeÙece jenlee ÙesF&ue. Iejele Heâkeäle DeeF& DeeefCe Je[erue. YeeJeebveer Deeheeheues mebmeej kesâuesues. yeefnCeerÛes [e@keäšjMeerÛe ueive Peeuesues. YeeT DeeF&-Jeef[ueebkeâ[s efJeMes<e efHeâjkeâle veJnles. keâesCeeÛeerÛe keâesCeeyeöue le›eâej veJnleer. ceer DeeuÙeeJej Deecne efleIeeRÛes keâener hewmes ÅeeÙeuee meg®Jeele kesâueer DeeefCe heefnuÙeeboeÛe Oekeäkeâe yemeuee. oesIeebvee les ®Ûeues veener. hewmes osCes veJns, lej meieUeÛÙee meieUe heieej ceer osle veener ÙeeÛee Jeef[ueebvee jeie Deeuee. les ceie hetCe& efnMesye keâ¤ve Decegkeâ Skeâ Deekeâ[e meebieeÙeÛes. MeeUsle peeCÙeeÙesCÙeemee"er yeme, cegueeRÛÙee kesâpeer Je ØeeÙecejer mketâue, FbeqiueMe ceeref[DeceÛÙee MeeUe, lÙeebvee MeefveJeej-jefJeJeej kegâ"s vÙeeJes, lÙeebÛÙeemee"er keâener IÙeeJes lÙeeÛee efnMesyener Jeef[ueebvee ÅeeJee ueeiesue Demes keâOeer JeešuesÛe veJnles. JÙeJenejerheCe ceueener DeeJe[ueb Demeleb; heCe pes efoje-meemetyeeyele, pees hewmee lÙeebvee osTvener hegvne lÙeebÛÙeeÛe Iejele jenCÙeeÛes eEceOeb DeesPeb ceer yeeUiele nesles, lesÛe FLebosKeerue? he§eeòeehe keâer le[pees[? keâeÙe keâjeJeb megÛele veJnleb. lÙeelener DeeF& Lees[b Dee[tvehee[tve yeesuet ueeieueer. DeOe&Ješ mebmeej Peeuesueer Deeheueer meJeeËle ueneveieer cegueieer DeeheuÙeekeâ[s DeeueerÙes, ÙeeÛes Yeeve ve "sJelee leer yeesueeÙeuee ueeieueer, leMeer efKeVelee hemejle Ûeeueueer. keâener Je<eeËhetJeea pesJne Iejemee"er hewmes Yejues nesles lÙeeÛee leeyee neleele ÙeeÙeuee Depetve Je<e& lejer nesles. DeeheuÙeeuee meejs efPe[keâejleensle DemebÛe keâenermeb Jeešt ueeieueb. ceie efJejbiegUe DeLee&le oesve cegueeRÛee. jsCet Deieoer veJeNÙeeJej. DeefleMeÙe osKeCeer, mejU veekeâ efve heeleUmes ceg[heCeejs Dees", KeUeroej nmeCeb. efleÛes yeeyee iesuÙeeJej efyeÛeejer Goeme, iehhe iehhe jeneÙeÛeer, nUt yeesueeÙeÛeer, Meeble yemetve jeneÙeÛeer. efleuee keâekeâe–keâeketâ DeeJe[eÙeÛes. DeepeerpeJeUner leer efvecetš 8 / JneÙe vee@š DeeÙe?


DemeeÙeÛeer. ns Deeheueb nkeäkeâeÛeb veener, ÙeeÛeb Yeeve efleuee Heâej Ûeškeâve Deeueb nesleb. jsCetÛee ueneve yeefnCeerJej osJekeâerJej efJeue#eCe peerJe. osJet cnCeeÙeÛees Deecner. osJetÛes [esUs ne efleÛee De@mesš... DeefleMeÙe yeesuekesâ, cees"eues [esUs, keâeUsYeesj. heeheCÙee ØeÛeb[ cees"Ÿee, Deieoer hegvne JeUtve Deele DeeuesuÙee. mJeÛÚ DeekeâeMeermej heeMJe&YetceerJej keâeàÙee jbieeÛeer yegyyegUb. keâesCeer Deeueb keâer osJetuee GÛeueCeej, efleÛÙee ieesyeNÙee ieeueebÛes heehes IesCeej DeeefCe [esàÙeebÛeb keâewlegkeâ keâjCeej. osJet keâeÙece DeYÙeemeeÛeb veeškeâ keâjeÙeÛeer. DelÙeble efce<keâerue, Kees[keâj. efleuee nmeeÙeuee ueeieeÙeÛeb. Kethe nmeeÙeÛeer. Skeâner Heâesšes efleÛee ve nmeCeeje veener. DebieeJej SKeeob yeefveÙeve Ieeuetve DeYÙeeme keâjlesÙe Demeb YeemeJeeÙeÛeer. keâceerlekeâceer keâhe[s Ieeuetve DebieCeele YeškeâeÙeÛeer. ÙesCeeje-peeCeeje efleuee GÛeueeÙeÛee, kegâCeer efleuee megueesÛevee cnCeeÙeÛee, kegâCeer ueesÛevee. heuekeâ Pehekeâ cnCele efleÛÙee heeheCÙeebÛeb keâewlegkeâ JneÙeÛeb. Ùee oesIeeRvee SkeâeÛe MeeUsle Ieeleuesueb. efnuee pÙegefveDej kesâ.peer.le šekeâuesueb. jsCet osJetMeer KesUeÙeÛeer. oesIeeRvee jbieeÛeb Yeejer Jes[. nsosKeerue yengoe ceePÙeecegUb Deeueb DemeeJeb. ceuee [^e@FËie DeefleMeÙe DeeJe[eÙeÛeb. Kejb lej Deee|šmš JneJeb Demeb JeešeÙeÛeb. keâe@uespeceOetve pes. pes.uee YejCeeNÙee SeqkeäPeefyeMeveuee peeÙeÛes. yeNÙeeÛeoe penebieerjuee peeÙeÛes. vekeâes les efJe<eÙe DeeefCe Skeâ JesieUbÛe DeeÙeg<Ùe JeešŸeeuee Deeueb, cnCetve Deieoer j[t keâesmeUeÙeÛeb. Deelee oesvner cegueeRvee Heâkeäle lÙeebÛÙee DeeJe[erveb peiet ÅeeÙeÛeb, Demeb "jJeeÙeÛeb. ns meieUb ceePeb "jJeCeb hegvne lÙee efveÙeleerves GodOJemle keâ¤ve šekeâueb. ¢ee meJee&uee meg®Jeele Peeueer lees efoJeme neslee 9 Dee@keäšesyej 1993. z

9 Dee@keäšesyejuee osJetuee Dekeâmceele meoea-Keeskeâuee Peeuee. DebieosKeerue keâmekeâmeeÙeuee ueeieueb. GvneUerÛee heefjCeece Demeb DeeF& cnCeeueer; heCe Iejeleueer Deew<eOeb IesTve leehe Jee{JeeÙeÛee keâMeeuee cnCele Skeâe yeeuejesielep%eebkeâ[s IesTve iesues osJetuee. lÙee jmlÙeeves lÙee oJeeKeevÙeele ceer peele veJnles, lej ceer ceePÙee ieeW[me, megboj, heeCeeroej [esàÙeebÛÙee cegueerÛÙee DeeÙeg<ÙeeÛeer Meeskeâebeflekeâe efueneÙeuee Ûeeueues nesles, mJele:ÛÙee neleeves. [e@keäšjebveer osJetuee leheemeues DeeefCe efmejhe meshš^ve efoueb. heeÛe efoJeme ns Deew<eOe IÙeeÙeuee meebefieleues. cees"Ÿee YeeqkeäleYeeJeeves ceePÙee osJetmee"er ceer les efmejhe efleuee JneÙe vee@š DeeÙe? / 9


JesUsJej ÅeeÙeuee ueeieues. hegvne les IesTvener efleÛÙeele keâener Heâjkeâ he[ueeÛe veener. efleÛee Iemee ueeue Peeuee, MejerjeJej ueeuemej [eie efomet ueeieues. Deew<eOeebÛee ne meeF[ FHesâkeäš lej veJns? cnCetve hegvne osJetuee IesTve lÙeeÛe [e@keäšjebkeâ[s iesues. ‘‘ns meejb JneÙejue FvHesâkeäMeve. keâeUpeer ke⤠vekeâe...’’ Demeb les cnCeeues. osJetuee keâener ieceleeroej Øeëe> efJeÛeejues. leer Deeheueer nmele nesleer. leerÛe Deew<eOeb lÙeebveer Ûeeuet "sJeeÙeuee meebefieleueer. [e@keäšj yejs keâjCeejs. les osJeÛe. Iejele kegâCeer heg®<e veener. osJetuee Deeuesuee ne leehe lees yeje lej nesCeejÛe. lesJne Deew<eOeele nÙeieÙe vekeâes. osJet efyevele›eâej Deew<eOeb IÙeeÙeÛeer. efleueener ueJekeâj yejb nesTve KesUeÙeÛeb nesleb. ‘DeeF&, Deew<eOeebÛeer JesU Peeueer’ cnCele leer Dee"JeCe keâ¤ve ÅeeÙeÛeer. jsCet efleÛÙeeyejesyej KesUeÙeÛeer. ceePÙee ceveele keâesCelÙeeÛe kegâMebkeâe veJnlÙee. leehe Demelees Debieele cegueerÛÙee, Dee"Je[e Peeuee, veener keâceer nesle cnCetve ogmeNÙee [e@keäšjuee oeKeJeeJes, kegâCee ogmeNÙeeÛes cele IÙeeJes, ns megÛeuesÛe veener. DeeF&-Jeef[ueebveerner ne Deepeej Heâejmee ieebYeerÙee&ves Iesleuee veener. lÙeebÛÙee °erves mebmeej ceePee neslee, Øeëe> ceePes nesles DeeefCe ceer [e@keäšjJej hetCe&le: YejbJemee "sJetve cegueerJej GheÛeej keâjerle nesles. osJet ceOÙesÛe cnCeeÙeÛeer, ‘DeeF&, yeIe keâMeer pee[ efomelesÙe. FLeb keâmee Ûeóe DeeueeÙe’ heCe leeheele Lees[b Peeshetve jenCeb, Skeâe yeepetuee PeesheeÙeÛeer efleÛeer meJeÙe. megpeuee Demesue Ûesnje DeeefCe Demee ne Ûeóe lees SKeeoeÛe he[uee DemeeJee; heCe Deew<eOeb Ûeeuet Deensle vee, cnCetve ‘DeejMeele veener heent osJet yesše, leeheele veener heenele. Úeve he[ yejb. [esUs efceštve Ies.’ ceer efleuee meebiele nesles. lesJne Iejele ef"ÙÙee osTve yemeuesuÙee efveÙeleerveb Yesmetj nmetve osJekeâerkeâ[b heeefnueb DemeCeej. ceuee les keâUuebÛe veener. Kejb Ie[eÙeuee ØeejbYe Peeuee lees heg{ÛÙee Dee"Je[Ÿeele. Dee@keäšesyejÛÙee MesJešÛÙee Dee"Je[Ÿeele. z

osJetÛee ÛeesJeerme Dee@keäšesyejuee heeÛeJee Jee{efoJeme. oesve efoJemeebheemetve efleuee leehe neslee. efnÛee Jee{efoJeme meepeje keâjeÙeÛee Demeb "jJetve šekeâueb. pÙegefveDej kesâpeerÛeer hejer#ee cnCetve keâener ØeMve efleuee efJeÛeejle nesles. IejÛÙee Iejer jbieerle leeueerce meg¤ nesleer. osJet vesnceerØeceeCeb nmeleKesUle cepesle nesleer. Debieeleuee leehe keâceer Peeuesuee. Lees[e JesU iesuee, mJeÙebheekeâ keâ¤ve PeeuÙeeJej hejle osJetuee meceesj yemeJeueb. Øeëe> 10 / JneÙe vee@š DeeÙe?


efJeÛeejCeb meg¤ kesâueb. heeefnueb lej [eJee [esUe ueeuesueeue Peeuee neslee osJetÛee. ``osJet, Deieb keâener iesueb keâe [esàÙeele?'' ``veener, Lees[e ogKeleesÙe.'' ``ÛeesUueeme keâe Kethe...'' ``veeÙe cecee...'' uee[ele Deeueer keâer cecee cnCeeÙeÛeer osJet. efleuee peJeU Iesleueb DeeefCe ÛeheeheuesÛe. leeheeves leer HeâCeHeâCeueer nesleer. keâheeUeJej heeCÙeeÛÙee heóŸee "sJeuÙee. ogmeNÙee efoJeMeer oesvner [esUs ueeue Peeues. lesJne peWšeceeÙeefmeve Deew<eOe Ieeleueb. Dee@keäšesyej efnš. Gvnele KesUles cegueieer. [esUs meJeeËvee DeeJe[Ceejs. efnÛÙee [esàÙeebveeÛe vepej ueeieueer DemeeJeer. Deew<eOe Ieeleueb keâer nesF&ue yejer. Jee{efoJeme meepeje keâjeÙeÛeeÛe, leesheÙeËle ueeueer keâceer nesF&ue. 24 Dee@keäšesyejuee omeje neslee. ßeerKeb[ keâjeÙeÛeb DeeefCe osJetmee"er kesâkeâosKeerue. jsCet efleÛÙee keâener cewef$eCeeRvee yeesueeJeCeej nesleer. je$eer osJet ceePÙeepeJeUÛe Peesheueer. DeOetveceOetve efleÛÙee DebieeJej nele "sJeuee lej vegmelee OeieOeielee pJej. keâmeÛee Jee{efoJeme efve keâmeÛee omeje ! efleuee IesTve hegvne lÙeeÛe yeeuejesielep%eebkeâ[b iesues. efojeuee Heâesve kesâuee. keâesCeerlejer meesyeleeruee nJeb nesleb. je$eer efojeyejesyej Øeefmeæ DeMee lÙee [e@. jeceoeme ÙeebÛÙeekeâ[s iesues. Menjeleerue veeceJeble yeeuejesielep%e. lÙeebveer hegvne meshš^ve efoueb. osJetÛes [esUs ueeue, [esàÙeebletve ÙesCeeje heeb{je œeeJe, mebhetCe& MejerjeJej YeÙebkeâj j@Me. efleÛee JejÛee Dees" hetCe&heCes megpeuesuee. Skeâe efJeefÛe$e mebkeâšeÛeer Ûeentue ueeieueer. ``[e@keäšj, keâeÙe PeeuebÙe, ner keâMeeÛeer efjDe@keäMeve lej veener?'' ceer osJetuee peJeU Iesle cnšues. ``Demeb keâje, jkeäleeÛeer leheemeCeer keâ¤ve DeeCetve Åee, lesJne veerš mecepesue.'' ``leesheÙeËle keâesCeleb Deew<eOe?'' ``meshš^ve Ûeeuet "sJee.'' yejespe Jesuekeâce kebâheveerÛeb ns meshš^ve ceePÙee Deieoer DeesUKeerÛeb Peeueb nesleb. veT leejKesheemetve jespe ceer efleuee osle nesles. Skeâerkeâ[s yue[ efjheesš&Ûeer Jeeš heenle nesles. efjheesš& Deeuee. JneÙe vee@š DeeÙe? / 11


Vivax Malaria. ceuesefjÙee Peeuee SJe{bÛe mecepeueb. [e@keäšjebveer leeye[leesye

De@[efceš keâjeÙeuee meebefieleueb. leesheÙeËle hegvne lesÛe Deew<eOe DeeefCe 26 leejKesme [e@keäšjebveer osJetÛee veJeeÛe Deepeej peenerj kesâuee. STEVENS JOHNSON SYNDROME

ceuee lej mecepesveeÛe. ne keâesCelee Deepeej, ÙeecegUs keâeÙe nesCeej...? [e@keäšj cnCeeues, ‘‘vekeâe keâeUpeer keâ¤. š^eršceWš yeouet. Jeešsue yejb.’’ osJet efyeÚevÙeeJej he[uesueer DemeeÙeÛeer. Wysolone, Chymoral forte Ùee ieesàÙee efleuee yeoueuesuÙee GheÛeejevegmeej ceer osle nesles. efleÛÙee [esàÙeeble Cifran Eye Drops šekeâle nesles. Atropine ns ogmejs Eye Drops osKeerue šekeâle nesles. osJetÛÙee meJeeËieeJej he[uesues ueeue [eie Deelee keâeàÙee [eieeble heefjJee|lele Peeues. yeesšebheemetve ob[eheÙeËle meieUerkeâ[s Úesšs Úesšs Heâes[, keâeUmej šhheesjs, peCet Yeepeuesueb Jeebie... veblej lÙee meJeeËÛee Skeâ ceesúe HegâieeÛe Peeuee. yeesšebheemetve ob[eheÙeËleÛee. De@[efceš kesâuÙeeheemetve heesjerveb meueeÙeveb Iesleuesueer, Ûeej mee[sÛeej ef[«eerheÙeËleÛÙee leeheeMeer meecevee kesâuesuee; heCe ceePeer osJet Skeâoener j[ueer veener. ``cecee, jespe veJeveJee Hegâiee leÙeej neslees yeIe...'' leer Heâes[euee Hegâiee cnCeeÙeÛeer. jespe efleÛeb yue[ keâe{ueb peele nesleb. Deelee efleÛÙee [esàÙeebkeâ[s heenJele veJnleb. ne@efmhešueceOeuÙee [e@. jeceoemeebveer lJeÛeejesielep%e, ves$elep%e meeNÙeebvee yeesueeJeueb. [esàÙeebletve melele œeJele Demeuesueb efJeefÛe$e heeCeer. ceer hegmeeÙeÛes. ves$elep%e DemeCeejs [e@. hebef[le efveÙeefcele ÙesT Mekeâle veJnles, les yejsÛe IeeF&le DemeeÙeÛes. [esUs yeIetve veme&uee metÛevee ÅeeÙeÛes. ceer DeeefCe oerj Deecner [e@keäšjebmeceesj GYes DemeeÙeÛees. `efJeßeece'ÛÙee heesefPeMeveceOÙes. les pes meebieleerue les DeeCeeÙeÛes. oerj Iejer peeÙeÛee, ceer je$eYej ceePÙee osJetheeMeer. osJetÛÙee ÛesnNÙeeJej, efJeMes<ele: leeW[, Dees", keâeve meieUerkeâ[s Heâes[Ûe Heâes[ Deeues nesles. ne ceePÙee osJekeâerÛee ÛesnjeÛe veJnlee. efleuee Keelee Ùesle veJnles. veUerletve DeVe efoues peele nesles. heCe leer ntb keâer Ûetb keâjle veJnleer. lJeÛeejesielep%eebÛeer š^eršceWšosKeerue meg¤ Peeueer. efyeÛeejerÛÙee Debieeuee Kethe Keepe megšeÙeÛeer. keâhe[s menve JneÙeÛes veenerle. Iejer peeTve meeNÙee megleer mee[Ÿee ceer 12 / JneÙe vee@š DeeÙe?


JesieàÙee kesâuÙee. lÙee ceT mee[ŸeebÛeer Úesšer Heâ[keâer leÙeej kesâueer. DeueieoheCes efleÛeb Debie hegmeeÙeÛes. ``ns Hegâies keâe Peeues ceuee?'' ``Deelee Hegâšues keâer yejb Jeešsue nb... yejer nesCeej Deens ceePeer osJet.'' ngbokeâe DeeJejle ceer efleÛeb mhebeEpeie keâjeÙeÛes. og:Ke keâesCeer Jeeštve IesT Mekeâle vemeleb, ns hegvne Skeâoe hekeäkeâ efYeveueb. heg®<e, Deeheuee heg®<e peJeU vemeuee lej SkeâšsheCe Ùesleb, ns Kejb. lees Demelee lej osJetueener DeeOeej, JewÅekeâerÙe GheÛeej, cegKÙe cnCepes ns pes Deew<eOeebÛeb ÛeeueuebÙe les meieUb ÙeesiÙe efoMesveb ns veJeNÙeeuee mecepeueb Demeleb. lÙeeuee DeeÙeg<Ùeeletve otj keâ¤ve vescekebâ keâeÙe meeOeueb DemeeJeb? heCe Deelee veJeje vemeCÙeeÛeb og:Ke keâjeÙeuee JesUÛe veJnlee. cegueieer meceesj nesleer DeeefCe meceesj veJnleerner. efnuee JeeÛeJeeÙeÛebÙe, efnÛÙee leeheeletve DeeefCe lJeÛesÛÙee jesieeletve, Demeb keâenermeb ceveele ÙeeÙeÛeb. jsCet efojekeâ[b jeneÙeuee iesueer nesleer. ceuee efleÛeer keâeUpeer veJnleer. ne@eqmhešueceOeuÙee lÙee Keesueerle mebhetCe& Mejerj peCet YeepeuebÙe DeMee DeJemLesle Skeâ keâesJeUe peerJe [esàÙeebÛÙee DeveeqvJele Ùeelevee Yeesiele peiele neslee. Deelee efleÛÙee DebieeJejÛes Heâes[ megketâ ueeieues nesles. Lees[Ÿee yeNÙee nesCÙeeÛÙee KegCee efomet ueeieuÙee. lees MeefveJeej neslee. ves$elep%e hebef[le Deeues DeeefCe osJetÛes [esUs heentve lÙeebveer les yeB[speves yeebOetve šekeâues. cebieUJeejer les ÙesCeej nesles, heCe les DeeuesÛe veenerle. [e@keäšjebveer yeebOeuesuÙee [esàÙeebcegUs osJet hetCe&le: hejeJeuebyeer Peeueer nesleer. leer DeeJeepeeÛee JesOe IÙeeÙeÛeer. DeeF&, keâekeâe keâesCe Deeueb efleuee mecepeeÙeÛeb. Deelee [esUs GIe[ues keâer veJeerve keâesCeleslejer [^e@hme šeketâve efleuee Iejer vÙeeÙeÛeb, Demee efJeÛeej keâ¤ve "sJeuee neslee. [e@. hebef[le yegOeJeejer je$eer Deeues. lÙeebvee OekeäkeâeÛe yemeuee. [esàÙeebÛeer heóer GIe[ueer keâe veener cnCetve les vemexmevee Deesj[le nesles. keâeUpeele keâUÛe G"ueer. heóer jespe GIe[eÙeÛeer ns ceenerle Demeleb, lej ceerosKeerue GIe[ueer Demeleer. ns kegâ"ueb De%eeve? Ieeye¤ve Deecner heent ueeieuees. [e@keäšjebveer heóer Keesueueer. lesJne osJetÛes [esUs efÛekeâšuesuÙee DeJemLesle nesles. Dekeâmceele [e@keäšjebÛeer OeeJeeOeeJe Peeueer. JesieJesieUs lep%e, DevegYeJeer [e@keäšj ÙesT ueeieues. efojeves Skeâe cees"Ÿee ne@eqmhešueceOeuÙee DeeceÛÙee veeleueie [e@keäšjebvee DeeCeues. JneÙe vee@š DeeÙe? / 13


lÙeebveer Je lÙeebÛÙeeyejesyejÛÙee oesIee [e@keäšjebveer kesâme iebYeerj yeveueerÙe, FLetve nueJeCeb Deelee DeMekeäÙe Demeb meebefieleueb. ØelÙeskeâ ves$elep%e JesieJesieUs DeeÙe[^eh@ me, Dee@FvšceWš meebiele neslee, lÙeele Tabalin, Moiso, Lactrilube, Betnesol, Atropine DeMeer meieUer veeJes nesleer. Deecner hewmee KeÛe& keâjle neslees. MesJešer yejesyej ceefnvÙeeves Deecner meeÙeveuee peeCÙeeÛee efveCe&Ùe Iesleuee. meeÙeveuee [e@keäšj yenerCe nesleer. oJeeKeevÙeele leer Skeâoe ÙesTve iesueer nesleer; heCe Deepeej yeUeJeuee lesJne ceePÙee Deee|Lekeâ heefjefmLeleerÛee Deboepe IesTve efleveb meeÙeveuee ÙeeÙeuee megÛeJeueb. FLes yeefnCeerÛÙee meKKÙee veCeosÛee cegueiee [e@keäšj neslee. Deelee yejbÛe DeesPeb keâceer nesCeej, Demee efJeÕeeme Jeešt ueeieuee. z

‘`keâeÙe PeeuebÙe osJetuee, leguee veerš keâUueb keâer veener?'’ leeF&, ceePeer yenerCe ceuee efJeÛeejle nesleer. ceer iehhe nesles, efleÛÙeekeâ[b heenle yemeues. ``meuHeâeÛeer efjDe@keäMeve Deeueer. mebhetCe& MejerjeÛeer lJeÛee peUeueer. [esàÙeeuee heCe iebYeerj ogKeehele PeeueerÙes. ner meejer [^ieÛeer efjDe@keäMeve. efleÛes [esUs JeeÛeleerue DeMeer MekeäÙelee keâceerÛe.’’ yenerCe Skesâkeâ Meyo ceespetve leesuetveceehetve yeesuele nesleer. ‘‘FLes ne@efmhešueceOÙes meejs veeceJeble [e@keäšj jespe Ùesleensle, efleuee heenleensle, [esUs, lJeÛee, veekeâ, keâeve, Iemee lep%e, yeeuejesielep%e meeNÙeebÛeer Heâewpe pecee Peeueer Deens. ØeÙelve Ûeeuet Deensle vee. heCe meieàÙeeuee Heâej GMeerj Peeuee. kesâme cegUeleÛe [@cespe Peeueer nesleer.'' ``cnCepes?'' ``let pÙee ne@efmhešueceOÙes Yejleer kesâuebme, efleLes efleuee [^ipeÛeer Deeuesueer efjDe@keäMeve keâUueerÛe veener kegâCeeuee?'' ``ceuee lejer keâmeb keâUCeej?'' ``veener ieb, Ûetkeâ legPeer veenerÛe. MesJešer keâeÙe Demeleb DeeheuÙee neleele?'' ceer DeeleuÙee Deele j[le nesles. yeensj Deßet efomet ÅeeÙeÛesÛe veener Demee veJeje 14 / JneÙe vee@š DeeÙe?


iesuÙeeheemetveÛee ceePee vekeâUle Peeuesuee heCe. lÙee JesUsme ceePÙee osJetmee"er keâesCeer ueiesÛe keâe OeeJeueb veener? ceuee Deew<eOeeleueb keâeÙe keâUCeej, meebefieleueer leer šŸetye, cnCeeue les FbpeskeäMeve, ieesàÙee DeeCeeÙeÛes. Kejb lej leer veme&Ûe ÅeeÙeÛeer. ceer cnCeeÙeÛes, ‘SJe{erMeer cegueieer. De@všeryeeÙeesefškeäme menve keâjsue keâe nes Mejerj efleÛeb?’ eEkeâJee ‘ns Ûeós kegâ"ues? Ùee Heâes[eÛeb keâeÙe?’ lej ‘vekeâe keâeUpeer keâ¤. ns JneÙejue FvHesâkeäMeve Deens. nesF&ue yejb...’ keâesCelÙeeÛe [e@keäšjebvee JesU vemeeÙeÛee. lÙeebÛeer jeTb[, lÙeebÛeer eqJnefpeš, meeNÙeebÛes ÛeesKe hewmes. Heâkeäle oesve-Ûeej JeekeäÙeebÛes hewmes. le›eâej keâMeeÛeerÛe veener; heCe osJetuee efomeCeejÛe veener ns ceer nesT osCeej veener. ceePÙee osJetÛes [esUs, efleÛÙee heeheCÙee meejs meejs ceer hetJe&Jeled keâjerve. efkeâleerner, keâmeener hewmee ueeieuee lejer. meeÙeventve hegvne osJetuee Iejer IesTve Deeuees. cnCepes [e@. hebe[f le DeeefCe jeceoemeebheeMeer. hebÛeJeerme npeejebÛeb efyeue ØeLece Ûegkeâleb kesâueb. veJeNÙeeÛes De[erÛe ueeKe ceePÙeekeâ[b nesles. DeMeer JÙeJemLee hejcesÕej keâjerle Demelees. og:Ke oslees, hejer#ee Ieslees, ns keâMeemee"er keâjlees? lÙeeuee Skeâe megboj, megmJe¤he cegueeruee efJeõthe DeeefCe kegâ¤he keâe keâjeÙeÛes Demesue? efleÛeb ceeieÛÙee pevceerÛeb heehe? cnCepes lejer keâeÙe? ceer efleÛeer DeeF&. efnuee yeeheeÛeb Øesce efceUt veÙes DeeefCe kegâCeeÛÙee lejer Ûegkeâerves YeÙeeCe Jesovee efleves Yeesiele jeneJÙee. ceer Heâkeäle lÙee heeneJÙee. ns meJe& keâe? keâMeemee"er? z

[e@. hebef[le Dekeâmceele ieeJeeuee iesues. peeleevee [e@. yeeJeermkeâjebkeâ[s Ûeepe& efouesuee. yeeJeermkeâjebveer osJetuee leheemeues. leheemeleevee les Menejues nesles. Kejbner nesleb cnCee. osJetÛÙee [esàÙeebÛÙee peeiesÛeerÛe veJns; lej ÛesnNÙeeJejÛeer meieUerÛe lJeÛee lÙeebÛÙee neleele Deeuesueer. pÙeeuee [esUs cnCelee ÙesF&ue leer yegyegUb efÛekeâšuesueer. keâMeeÛee keâMeeuee heòeeÛe veJnlee. les cnCeeues, ‘oeojuee heesleg&ieerpe ÛeÛe&uee [e@. meeveWkeâ[s pee.’ lÙeebveer veerš leheemeues veener. lÙeebvee yemeuesuee Oekeäkeâe ceuee peeCeJele neslee; heCe Deecner oesIeer Meeble neslees. osJet lej Deelee kegâ"ues [e@keäšj ÙesCeej Demeb efJeÛeejeÙeÛeer. efleuee kegâCeer nele ueeJeuee lej nmeeÙeÛeer. ceer efleÛee nele Ieó Oe¤ve "sJeeÙeÛes. Deecner ueiesÛe oeojuee iesuees. [e@. meeveWÛeer JneÙe vee@š DeeÙe? / 15


Dehee@FbšceWš Iesleueer. [e@keäšj leheemele lesJne osJet Jesovesves efJeue#eCe keâUJeUs. efleÛÙee meieàÙee ceesúeuÙee heeheCÙee Skeâele Skeâ pegUuÙee neslÙee. lÙee Lees[Ÿee otj keâjCÙeeÛee ØeÙelve Peeuee keâer leer eEkeâÛeeUs. [e@. meeveWveer ceuee meceesj yemeJeues. ``efnuee efjDe@keäMeve Deeueer. yejesyej? ceie efleuee [^ipe efoues iesues. yejesyej? cnCepes ØeLece leehe Deeuee cnCetve Deew<eOe. veblej MejerjYej peUCes, Skesâkeâ DeJeÙeJe Kejeye cnCetve hegvne Deew<eOe. lÙeecegUb leer Lees[er yejer Peeueer. cnCepes efleuee MejerjYej Heâes[ Deeues nesles les Hegâštve keâesj[s Peeues. DeMee pÙee pÙee peKecee, lÙee lÙee yeNÙee nesle iesuÙee. DeeheCe Ùeeuee nereEueie cnCelees, yejesyej? Ùee yejb nesCÙeele efnÛÙee [esàÙeebleuÙee yegyegUeJejÛeb meghejHeâeFve uesDej efveIetve iesueb. [esàÙeebJej he[oe Ùesle iesuee, cnCepes yegyegUeJej... lÙeeÛÙeeJej Ùee heeheCÙee efÛekeâšuÙee. Deelee DeeheCe lÙeeJejÛes pes ceebmeue leblet eEkeâJee LeÇs[ Deensle les otj keâjCÙeeÛee ØeÙelve keâ¤Ùee. yejesyej?’’ ceer vegmeleerÛe ceeve nueJeueer. Demes ceebmeue leblet otj keâjCes mees[e, lÙeeuee nele ueeJeCÙeeÛee DeJekeâeMe, osJet cees"cees"Ÿeeves eEkeâkeâeUer Heâes[eÙeÛeer. ceePes kesâme, nele pes efleÛÙee neleele ÙesF&ue les Ieó hekeâ[tve "sJeeÙeÛeer. mebhetCe& MejerjeÛeb cegškegâUb keâ¤ve leer yemeeÙeÛeer. leer j[eÙeÛeer veener, keâejCe efleÛÙee [esàÙeeble DeßetÛe veJnles. ``yeesuee, keâeÙe cnCeleesÙe ceer, keâUlebÙe vee?'' [e@. meeves cnCeeues. ``nes...'' ``DeeCeKeer Skeâ. efnuee ne@eqmhešueeÙePesMeveÛeer iejpe veener. Heâkeäle adhesions De@ef{pevme yeÇskeâ keâjCÙeeÛeer DeeJeMÙekeâlee cee$e DeensÛe.'' [e@. meeveWvee YesšuÙeecegUs Skeâ HeâeÙeoe Peeuee. osJetuee ne@efmhešueceOÙes "sJeeÙeuee vekeâes Ùee keâuhevesveb yejb Jeešueb. z

Ùee meieàÙee keâeUele peJeUheemeÛÙee Deveskeâebvee osJetÛes DeepeejheCe mecepeues nesles. DeLee&le ØelÙeskeâeheÙeËle les JesieJesieàÙee heæleerves heesÛeues. osJet YeepeueerÛe peJeUheeme. [esUs iesues efleÛes. efyeÛeejer, keâeÙeceÛeb JÙebie. JeeÛeueer ns veMeerye; heCe Deelee JeeÛetve lejer keâeÙe keâjCeej... keâmeb keâe{Ceej DeeÙeg<Ùe? DeveskeâebÛeer meeblJeveb ceePÙeeheÙeËle heesnesÛeeÙeÛeer. MeeUsleuÙee DeveskeâpeCeer ÙeeÙeÛÙee. osJetuee heentve nUnUeÙeÛÙee. lÙee meJeeËÛÙee 16 / JneÙe vee@š DeeÙe?


[esàÙeebleueb heeCeer meÛÛeb nesleb. ``keâeÙe ke⤠Deecner? keâeÙe ceole nJeer. meebie, mebkeâesÛe ke⤠vekeâes.'' lÙeebÛes Meyo Kejs DemeeÙeÛes. ceeCegmekeâer Demeles. DeeheuÙee ØelÙeskeâele Demeles. De[ÛeCeerÛÙee JesUsme ceeCetme peemle Glkeâš neslees. MeeUsleues mej jpee cebpetj keâjeÙeÛes, MeeUsÛÙee ceuee meesÙeerÛÙee JeešCeeNÙee efMeHeäšdme osCÙeeÛeer ceeCegmekeâer oeKeJeeÙeÛes. ceer lÙee JesUsmener lÙeebvee vecemkeâej keâjerle Jeeketâve GYeer DemeeÙeÛes. osJet heuebieeJej DemeeÙeÛeer. efleÛÙee MejerjeJej DemebKÙe JeÇCe. nmeeÙeÛeer. LeBkeäÙet keâekeâe, LeBkeäÙet ceeJeMeer... DeeuÙeeiesuÙeeuee ceeve ueJetve leer cnCeeÙeÛeer. veJeNÙeeÛes Deieoer peJeUÛes efce$e efJevetYeeJeespeer DeeefCe veKeeles Skesâ efoJeMeer Iejer Deeues. ns efleIes IejepeJeUÛÙee šhejerheeMeer leemevedleeme yeesuele DemeeÙeÛes. Yejhetj nmeleKesUle lÙeebÛÙee iehhee ÛeeueeÙeÛÙee. jepekeâejCe ne lÙeebÛee DeeJe[lee efJe<eÙe. veJeNÙeeuee efveJe[Cegkeâele, lÙeeÛes efJeMues<eCe keâjCÙeele ØeÛeb[ jme, lej efJevetYeeTpeer DeeefCe veKeeles Ùeebvee Deveskeâ ØekeâejÛÙee mebMeesOeveele ®Ûeer. oesIeebvee JesieJesieàÙee #es$eebleueer yejerÛe ceeefnleer nesleer. veJeje neslee leesJej ‘Jeefnveer, Ûene šekeâe’ Demeb cnCeCeejs ns oesIes lees iesuÙeeJej Skeâ-oesveoe Deeues, heCe Deieoer DeelceerÙelesves keâeneryeener Jemlet IesTve. menpe Deesuee veejU, keâOeer yeNÙeeÛe YeepÙee, keâOeer Ûeebieuee ient, Úeve legkeâ[e yeemeceleer, keâOeer keâeUerYeesj yeepejer, Demeb keâenerner DeeCeeÙeÛes. IejeÛee lesJe{eÛe ceePee KeÛe& keâceer JneJee ne nslet. osJetuee Demeb PeeuebÙe keâUuÙeeJej cee$e oesIeebveer efleÛeer kesâme veerš efuentve Iesleueer. efleuee osle Demeuesueer Deew<eOes, efleÛÙeeJej Ûeeueuesues GheÛeej ÙeeÛeer Deeheueer mJele:Ûeer HeâeF&ue lÙeebveer kesâueer. FbšjvesšJej yemetve Ùee jesieeÛeer ceeefnleer efceUJeueer. lÙeeÛÙee MekeäÙeeMekeäÙelee leheemeuÙee. cegbyeF&leuÙee [e@keäšjebÛeer veeJes efceUJeueer. lÙeebveer JeeMeeruee Skeâe ne@eqmhešueceOÙes ceer peeJeb Demee Dee«en Oejuee. osJetuee ueiesÛe Iesleues DeeefCe Deecner meejs JeeMeeruee iesuees. efleLeuÙee ves$elep%eebveer efleÛes adhesions yeÇskeâ keâjCÙeeÛee ØeÙelve kesâuee, cee$e osJet De#ejMe: keâesmeUueer. YeÙebkeâj Jesovesves leer le[Heâ[le nesleer. MesJešer [e@keäšjebÛÙeeÛe [esàÙeeble heeCeer Deeues. ‘ner kesâme kegâCee efmeefveDejkeâ[sÛe meesheJeCes F°’ Demes les cnCeeues. hejleleevee osJetuee Deieoer peJeU IesTve yemeues nesles. leer LejLejle nesleer. ‘Kethe KeghelebÙe cecee... Kethe... Kethe...’ cnCepes leer keâmevegmeb yeesuele nesleer, efleuee peJeU JneÙe vee@š DeeÙe? / 17


Oejueb heesšeMeer... cegueerÛeer MeeUe yebo, efnÛeb peieCeb keâmeb PeeuebÙe. z

Ùee efoJemeebceOÙes DeeF&-Je[erue Demetvener veJnles DeeefCe vemetvener nesles. lÙeebÛeer veele lÙeebÛÙeemeceesj Kebiele nesleer. jespe Skesâkeâe DeJeÙeJeeJej [^ipeÛee DeeIeele nesle neslee. ceer jespe mekeâeUer efleuee IesTve Iejeyeensj he[eÙeÛes, keâOeer meeÙeveuee, keâOeer JeeMeeruee, keâOeer lÙeeÛe peJeUÛÙee yeeuejesielep%eebkeâ[s. cegueieer hetCe&le: ceePÙeeJej DeJeuebyetve. efleÛee nele, efleÛes Mejerj meejs DeJeÙeJe peCet ÛegbyekeâerÙe Deekeâ<e&CeemeejKes ceePÙeekeâ[s KesÛeues peeÙeÛes. Depetve efleuee mejeJe veJnlee. efleuee efomele DemeeÙeÛes; heCe les efkeâleer mhe°, keâmeb, ns ceer keâOeer efJeÛeejuebÛe veener. ceer efleuee IesTve ÛeeueeÙeÛes, peCet leer ceePeer oer[ Je<eeËÛeer osJetÛe nesleer. heCe cnCetve DeeF& keâenerÛe yeesueeÙeÛeer veener. leer ne@eqmhešueceOÙes SkeâoeÛe keâOeerlejer hesMebšuee YesšCÙeeÛÙee JesUsme ÙesTve iesueer. yejesyej yeeyee nesles. keâener efceefvešb yemeueer. keâesCe [e@keäšj, keâesCeleer Deew<eOeb SJe{sÛe pegpeyeer Øeëe>. lÙeeveblej lÙeebvee jesieeÛeer, JÙeeOeerÛeer keâener ceeefnleerner vekeâes nesleer. ne@eqmhešueÛeb JeeleeJejCe yeeyeebvee menve nesle veJnleb. lÙeebveer lej ceuee vee Ûeej Meyo megveeJeues, vee GheÛeejeÛÙee nÙeieÙeeryeöue yeesueues. Heâkeäle `keâeÙe Úeve Deensle vee [esUs' Demeb efJeÛee¤ve Jecee&Jej IeeJeÛe Ieeleuee. ceerheCe nmetve ‘nes DeeF&,’ cnCele lÙeebvee yeensj keâe{ues. cees"Ÿee YeeJeemee"er ceer ce=le. peeefleyee¢e efJeJeen kesâuee cnCetve. Deepe nmet ÙeslebÙe. veJeje jeefnueeÛe veener. Deecner efleIeer. ueeskeâebÛÙee Yee<esle DeveeLe, Jeiewjs. KejesKej lemeb keâener Demeleb keâe? lees neslee Me¢eeCCeJe kegâUer cnCepes ceje"ŸeebÛes Demes keâesCeles mebmkeâej ceer jkeäleele efYeveJeues? ceer Meekeâenejer, keâceer efleKeš-ceer" KeeCeejer, keâOeer keâesCeles meeefce<e heoeLe& Keeuues veenerle. heoj [eskeäÙeeJe¤ve Iesle heg®<eebmeceesj yeesueeÙeÛes veener Demee pees efjJeepe, lees Je<e&Yej heeUuee veener. Ùee meemejÛÙeebveerÛe ceuee efMekeâJeues, Øeeslmeenve efoues. lÙeebveer ceePÙeemee"er Deveskeâ Jeeše KeguÙee kesâuÙee. YeeJeeuee ns mecepeuebÛe veener? Deelee osJetÛes ns Demes, les lÙeeuee keâUt veÙes? lees efleÛee ceecee. heCe efleuee ceenerle Deens, Deeheuee SkeâÛe ceecee. JeeF&š lejer keâe meebiee? Me$eglJeeÛeer ceveele hesjCeer keâjeÙeÛeer keâMeeuee? osJetuee 18 / JneÙe vee@š DeeÙe?


meieàÙeebyeöue meJe&Ûe Ûeebieues ceeefnleer Deens. Deeheues Deepeer-Deepeesyee lÙeebvee JesU efceUeuee keâer Ùesleele ns leer peeCetve Deens. les Deeues keâer leer lÙeebÛÙeeMeer YejYe¤ve yeesueles. DeeF&Ûee nele neleele Iesle, yeeyeebvee škeäkeâue Deens, les Jee{ueb, efomeleb nb... Demeb cnCeles. lÙeebÛeb ceePÙeeMeer, lÙeebÛÙee meKKÙee cegueerMeer Demeuesueb JeeieCeb ceer efleuee keâOeer meebefieleuebÛe veener. les meebietve efleÛÙee megboj #eCeebvee Úso keâe - keâMeemee"er ÅeeJee? ogmeje ceecee Deeuesuee ne@eqmhešueceOÙes. yeIetve iesuee. ÛeewkeâMeer kesâueer. peJeU jenle vemeueb keâer les yejb Demeleb. ÙesTve peeCeb, Lees[e JesU LeebyeCeb, DeLee&le lees Deeuee ÙeeÛeb DeleerJe meceeOeeve Jeešueb. FlekeäÙee ueebye oesve iee[Ÿee yeouele ÙesCeb, ÙesTve yejeÛe JesU LeebyeCeb, lÙee LeebyeCÙeele heg{Ûes keâener efoJeme ve ÙesCÙeeÛeer metÛevee Demeueer lejer lÙeeÛes lesJneÛes #eCe ceuee Kethe ceesueeÛes Jeešues. osJetuee keâesCeerner Deeueb keâer ØeÛeb[ Deevebo JneÙeÛee. leer ceeCetmeJes[er. leer keâMeer efomelesÙe, efleuee ceenerle veJnleb. efleÛÙeekeâ[s heenCeeNÙeebÛÙee vepeje keâCeJesÛÙee, keâerJe DeeefCe menevegYetleerÛÙee. Ùee vepejebMeer efleÛee keâOeerÛe heefjÛeÙe veJnlee. Deecner oesIeerÛe yeesueeÙeÛees lees mebJeeo ceveeuee kegâjle[tve šekeâeÙeÛee. ``cecee, meeÙeveuee ÛeeueueesÙe?'' ``nes jepee, cees"Ÿee ne@eqmhešueceOÙes.'' ``cecee, ceePee øeâe@keâ Úeve efomeleesÙe vee...'' ``nes, eEhekeâ keâuejÛee Deens.'' ``nsDej yeB[heCe eEhekeâÛe vee?'' ``ceie, legPee DeeJe[lee, eEhekeâ De@v[ JneFš.'' ``iee@ieueceOÙes keâMeer efomeles ceer?'' ``Skeâoce mceeš&.'' ``cecee, let iee@ieue keâe veener ueeJele?'' ``ceuee vebyejÛee Ûe<cee Deens vee.'' ``heg{s ceueeheCe ueeiesue. ceie Úeve efomeeÙeuee ueeiesue vee.'' ``nes osJet, ceeJeMeerkeâ[b DeeheCe keâener efoJeme jenCeej Deenesle nb. efleLes Meeble jeneÙeÛeb. $eeme ÅeeÙeÛee veener.'' ``efkeâleer efoJeme jenCeej?'' ``Skeâ-oesve Dee"Je[s.'' JneÙe vee@š DeeÙe? / 19


``jsCetoer keâeÙe keâjsue leesheÙeËle?'' ``keâekeâekeâ[s jenerue. efleÛee DeYÙeeme Deens vee...'' ``cecee, ceuee keâenerÛe veener DeYÙeeme..'' ``Deieesoj let Úeve JneÙeÛeb.'' ``nes cecee. Úeve JneÙeÛebÙe ceuee.'' ``ceePeer osJet Kethe cees"er nesCeej...'' ``cecee, legPeer MeeUe yeg[les vee ceePÙeecegUs?'' ``meebefieleuebÙe MeeUsle, mejebvee...'' ``efkeâleer Ûeebieues Deensle legceÛes mej, ceePÙeemee"er leguee megóer osleele.'' ``osJet, ceeCemeb Ûeebieueer Demeleele. DeeheCe Ûeebieueb Demeuees keâer leer Úeve Jeeieleele.'' ``ceeJeMeer Úeve Deens, heCe...'' ceuee efleÛee heCe keâUeÙeÛee. ne heCe keâesCeeyeeyele nsner mecepeeÙeÛes. meeÙeveuee yeefnCeerkeâ[sÛe jenCes meesÙeermkeâj nesles. ne@eqmhešueceOÙes peeTve jespe meeNÙee šsmšdme keâjCes Deelee DeeJeMÙekeâ nesles. z

meeÙeveuee peeCÙeehetJeea Depetve Skeâe cees"Ÿee ®iCeeueÙeele osJetuee De@[efceš keâjCÙeemee"er Deecner iesuees; hejbleg efleÛeer kebâef[Meve heentve [e@. osmeeF& veeJeeÛÙee Skeâe Heâej cees"Ÿee mepe&veÛeer Dehee@FbšceWš lÙee ne@eqmhešuevesÛe Deecneuee efceUJetve efoueer. Deecner ueieesueie š@keämeerves iesuees. ceePÙeeyejesyej keâOeer oerj lej keâOeer efJevetYeeTpeer DemeeÙeÛes. lÙeeÛe efoJeMeer mebOÙeekeâeUer [e@. osmeeFËveer osJetuee heeefnues. ``Dejs, keâeUpeer ke⤠vekeâe. ns Heâkeäle oesve efceefvešebÛes keâece Deens. pemš št yeÇskeâ Adhesions...'' lÙeebveer neleeKeeueÛÙee vemexmevee, Skeâ-oesve [e@keäšjebvee leÙeejer keâjCÙeeme meebefieleues. Deecneuee ogmeNÙee efoJeMeer yeesueeJeues nesles. [e@. osmeeFËveer Kethe efoueemee efouee Demeuee lejer ns ceebmeue leblet keâe{Ces efkeâleer $eemeoeÙekeâ ns ceuee keâUtve Ûegkeâues nesles; heCe osJetuee De@vesmLesefMeÙee osCeej nesles. keâoeefÛele meJe& keâener megueYe nesF&ue. je$eer osJetMeer yeesuele nesles. efleÛÙeeMeer jespe yeesueeÙeÛes. 20 / JneÙe vee@š DeeÙe?


efleÛeb efyeÛeejerÛeb meneosKeerue JeÙe veJnleb. heCe efleuee jecej#ee cnCele lÙeeleuÙee MeyoebceOÙes veJns, lej DeLee&ceOÙes efkeâleer Mekeäleer Deens les mecepeeJeÙeeÛes. efleveb efyeÛeejerveb keâOeerner, ‘FlekeäÙee JesUsuee cnšueer lej ceie [esUs yejs keâe nesle veenerle,’ ne Øeëe> efJeÛeejuee veener. leer efJeÕeeme "sJeeÙeÛeer. DeeF&Jej, jecej#esÛÙee hegmlekeâeJej. ceer cnšuesuÙee keâesCelÙeener ceb$eeJej. ceveeÛes Mueeskeâ cnCeeÙeÛes. meoe meJe&oe Øeerefle jeceer OejeJeer og:KeeÛeer mJeÙeW meebef[ peerJeer keâjeJeer osnsog:Ke les metKe ceeveerle peeJes efJeJeskesâ meoe memJe¤heer YejeJeW ~ – Demeb cnCes. efleÛÙeener ¢ee Ûeej DeesUer hee" PeeuÙee neslÙee. Deelee [esàÙeebvee Peeuesuee yeeT $eeme osCeej veener, Demeb leer cnCeeÙeÛeer. ogmeNÙee efoJeMeer osJetuee [e@. osmeeFËkeâ[b De@[efceš kesâueb. efleÛes meJe& kesâmehesheme& lÙeebveer heeefnues DeeefCe efleuee heeMe&ue De@vesmLesefMeÙee efouee. Deecner yeensj neslees. Kethe ØeeLe&vee ÛeeueuesuÙee. oerj efyeÛeejs veeskeâjer/jpee meieUer mees[tve šeketâve Ùesle nesles, hegleCeermee"er. DeeleceOÙes keâeÙe Peeueb kegâCeeme "eTkeâ; heCe Deieoer ueiesÛeÛe osJetuee hejle yeensj DeeCeCÙeele Deeueb. De@vesmLesefMeÙee efouee neslee. heCe ØelÙe#e adhesions keâe{Ceb [e@keäšjebvee peceues veener. lÙeebveer šeUues keâer keâeÙe, mecepesvee. ``DeeheCe leerve efoJemeebveer keâe{tÙee, Deepe vekeâes.'' [e@keäšj cees"s nesles. lÙeebÛes keâener uee@efpekeâue keâejCe DemeCeejÛe. Deecneuee Øeëe> Deveskeâ nesles. hegvne ueeskeâueves peeÙeÛes, oesve efoJemeebveer hejle oesve-oesve iee[Ÿee yeouetve ÙeeÙeÛes; heCe keâoeefÛele DeeleceOÙes [e@keäšjebvee kesâme veerš keâUueer DemeCeej. lÙeebÛes Deeheehemeele yeesueCes Peeues DemeCeej. hegvne leerve efoJemeebveer Deecner lÙeeÛe [e@keäšjebkeâ[s iesuees. osJetuee leesÛe Oeerj, lesÛe Meyo. hegvne De@vesmLesefMeÙee efouee iesuee DeeefCe hejle keâenerÛe veener. hue@eqmškeâ mepe&ve JneÙe vee@š DeeÙe? / 21


[e@keäšj meesjeyepeeRyejesyej yeesuetve IÙee, Demeb meebietve lÙeebveer vebyej efouee. keâheeUeJejÛeer keâele[er keâe{tve šeketâ DeeefCe [esàÙeele leer yemeJet. (Skin gratting) hejbleg ceie yegyegUeÛes keâeÙe, ns keâener lÙeebvee mecepele veJnles. Deecner hejle mebYeüefcele Peeuees. Demes Øeëe> ceuee keâOeerÛe he[ues veJnles. DeepeÛeer Yeepeer keâeÙe, otOe mebheuebÙe vee, ogheejÛeb KeeÙeÛeb keâeÙe keâjeÙeÛeb, heeCeer Deeueb keâer yeeouÙee-yeeouÙeebveer les GhemeeÙeÛeb. ÙeeJÙeefleefjkeäle cegueeRÛÙee HeâerÛes, MeeUsleuÙee SKeeÅee hee"eÛÙee leÙeejerÛeb, Lees[b FvmheskeäMeveÛeb SJe{s Øeëe> he[ues. heg{b veJeNÙeeÛÙee hewMeebÛeb, DeeheuÙee IejeÛeb, jsCetÛÙee šŸetMeveÛeb... Øeëe>ebÛeb mJe¤he ns Demeb yeouele iesueb. heCe keâheeUeJejÛeer lJeÛee keâe{eÙeÛeer keâe? yegyegUebÛes keâeÙe? ns Øeëe> ceuee keâe he[eJesle, Deelee ceer keâeÙe Gòej osT, keâesCeeuee efJeÛee¤, SJe{s cees"s hue@eqmškeâ mepe&ve. ns pes keâener cnCeleensle, les keâ¤ve šeketâ keâe? heCe ceie efJevetYeeTpeer DeeefCe veKeeleWvee Heâesve ueeJeeÙeÛes "jJeues. YeeTpeeRveer je$eerÛÙee je$eer efveIee Demes meebefieleues. efJeÕeeme keâesCeeJej, ne Øeëe> veJnlee. Deecner hewMeeÛeer De[ÛeCe meebefieleueer DeeefCe osJetuee lesLetve lemesÛe yeensj keâe{ues. ne@eqmhešueÛee efnjJee ieeTve keâe{tve šekeâuee, hejle efleÛee øeâe@keâ efleÛÙee DebieeJej Ieeleuee DeeefCe efveIeeuees. Deelee meeÙeve ne@eqmhešue. z

meeÙeveuee yenerCe nesleer. Kejb lej yeefnCeerÛÙee Iejer yejerÛe š^@pes[er Ie[uesueer. jsCet nesCÙeehetJeeaÛeer iees°. leeF&Ûee cegueiee mene Je<eeËÛee Demeleevee ke@âvmejves iesuee. Iejeoejeuee YeÙebkeâj Oekeäkeâe. efleÛee ogmeje cegueiee lÙee JesUsme De[erÛe Je<eeËÛee. ne heefnueeÛe. Jeef[ueebÛee DeefleMeÙe uee[keâe. les megVe Peeues. yeesuesveemes Peeues. heg{s Øe@eqkeäšme keâjleerue keâer veener DeMeer DeJemLee. yeefnCeerveb Deeheueb og:Keb yeepetuee mee¤ve veJeNÙeekeâ[b ue#e efoueb; heCe les keâener kesâuÙee lÙeeletve yeensj he[t FeqÛÚle veJnles. 22 / JneÙe vee@š DeeÙe?


heg{s les Øe@eqkeäšmeuee peeT ueeieues; heCe lÙeebÛÙeele Kethe yeoue Ie[ues nesles. lemee efleÛÙeekeâ[s peeTve jenCÙeeÛee Øemebie Deeuee veJnlee. pes keâener yeesueCes JneÙeÛes les Heâkeäle HeâesveJej. ueB[ueeF&ve efve ceesyeeF&ue. ceeCemeebÛee Heâkeäle SskeâerJe - yeesefueJe mebheke&â. ØelÙe#e ceeCetme vemeuee lejer Ûeeuesue. Deecner meieUsÛe yeoueuees neslees. Deelee ceeiesner Ûeej efoJeme efleÛÙeekeâ[s nesles; heCe lesJne peemle keâ¤ve ne@emq hešueceOÙes DemeeÙeÛes. Deelee leeF&ÛÙee Iejer cegkeäkeâece. keâener keâeU ÚesšŸee-cees"Ÿee šsmšmee"er oJeeKeevÙeele, Demes ®šerve meg¤ Peeues. osJetÛeer DeMeer DeJemLee Peeuesueer Demeueer lejer Deecne oesIeeRÛee osJeeJej efJeÕeeme neslee. cnCepes efpeLes kegâ"s cetleea efomesue lesLes vekeâUle ceer nele pees[le nesles. leer kegâ"ueerlejer Mekeäleer Demeles, Deens, peer DeeheuÙeeuee mebkeâškeâeUele yeU osles. Deelee mebkeâšbÛe vekeâes ns cnCeCeejs DeeheCe keâesCe? DeeheuÙeeuee lÙeeves ceewuÙeJeeve Demee ceeCemeeÛee pevce efouee Deens. lÙee pevceele keâener Yeesie, keâener GheYeesie ÙeebÛeer Jepeeyesjerpe DemeCeej. osJetuee lÙeeves MeejerefjkeâÂ<šŸee Jesovee efouÙee DeeefCe ceuee ceeveefmekeâ YeeJeefvekeâÂ<šŸee. DeeceÛeer hejer#ee lees heenleesÙe. osJet lej jespeÛÙee jespe JesieJesieàÙee hejer#ee oslesÙe DeeefCe lÙee ØelÙeskeâ hejer#esle heeme neslesÙe. Deew<eOeb, FbpeskeäMeve, GheÛeej Ùee keâMeeÛeener kebâšeUe ve keâjlee leer Deeveboeves G"les. Deepe kegâ"s peeÙeÛes, Deepe keâeÙe keâjCeej? efJeÛeejles. Jesovee PeeuÙee keâer Dee›eâmeuÙee Mejerjeves he[les, heCe ceveeuee Skeâoener heesjerves Dee›eâmetve šekeâuesues veener. leeF&ÛÙee veJeNÙeeves – [e@. Mejoves Skesâ efoJeMeer mekeâeUer G"uÙee G"uÙee osJneNÙeeuee ueeLe ceejueer. lees efoJeme lÙeebÛÙee cegueemee"er meJeeËle ›esâPe DemeCeeje efoJeme neslee. lÙeeuee ef›eâkesâš DeeJe[eÙeÛes, Yeejle-heeefkeâmleeve ce@Ûe, ÛegjMeerÛeer ce@Ûe Ûeeuet Demeleevee Dekeâmceele Mejovee lÙeeÛeer Dee"JeCe Deeueer DeeefCe lÙeebveer Deele ÙesTve mebleeheeves osJneNÙeeuee ueeLe ceejueer. ceer osJetÛes DeeJejle nesles. lÙeebvee keâmeb meeJejeJeb mecepesvee. yenerCe heškeâve Deele Deeueer. efJeKegjuesues osJe efleves GÛeueues. ‘Meeble Jne yejb.’ cnCetve lÙeebvee mecepeeJet ueeieueer. ‘‘keâMeeuee GÛeueles lÙeebvee, keâMeeuee? Ùee meeW[Ÿeeves kesâueb keâeÙe, keâeÙe kesâueb?’’ lÙeebveer ieCeheleeruee Guešb neleele Oejuesueb. ``"sJe lÙeeuee Guešb heeCÙeele. {sjheesšŸee meeW[Ÿee. keâMeemee"er Hegâueb Jeenles. DeeheuÙee efheuuetuee vesueb. Deelee Gjueb keâeÙe?’’ JneÙe vee@š DeeÙe? / 23


``legcner Ûeuee Deele. šeketâve osT lÙeebvee.'' yenerCe lÙeebvee Deele IesTve iesueer. keâener osJe lemesÛe. lÙeebÛÙeeJej Jeeefnuesueer Hegâueb, kegbâketâ meejb GOeUueb iesuesueb... lÙee meieàÙeeuee vecemkeâej keâjerle lÙeebÛÙee yengOee peeiee yeouele lÙeebvee ceer "sJetve efoueb, veerš. ‘‘[e@keäšjebvee ceeHeâ keâj, lÙeebÛÙee Meyoebvee #ecee keâj. cegueiee peeCÙeeÛeb og:Ke Deveskeâ Je<ex iesueer lejer keâceer nesle vemeleb, osJee... leesosKeerue Skeâ [e@keäšj Deens. ueeskeâebÛÙee Jesovee keâceer keâjCÙeeÛes lees keâece keâjlees. lÙeeuee efkeâceeve SJe{Ÿee keâejCeemee"er lejer ceeHeâ keâj...'' ceer Demeb keâeneryeener yeesueues. osJet efJeÛeejle nesleer, ‘‘keâeÙe kesâueb keâekeâebveer?’’ ``keâener veener ieb, Lees[s ®meuesle les osJeeJej.'' efleuee iebcele Jeešueer. ‘‘osJe keâeÙe ®meCÙeemee"er Demelees, cecee?’’ cnCele leer Úeve nmeueer. z

meeÙeveÛÙee ne@eqmhešueceOÙes [e@. ceeOeJeeveer DeeefCe yeefnCeerÛÙee veCeosÛee cegueiee Deee|Ûemeves Deecneuee Kethe ceole kesâueer. [e@. ceeOeJeeveer ns ves$elep%e, efMeJeeÙe lÙee efJeYeeieeÛes ØecegKe. osJetuee uesvme IeeueCÙeemee"er efleÛÙee JesieJesieàÙee ØekeâejÛÙee ÛeeÛeCÙee kesâuÙee iesuÙee. Ùee ÛeeÛeCÙee keâjleevee ner Skeâ Ùegefvekeâ kesâme cnCetve yejsÛe [e@keäšj npej DemeeÙeÛes. yeeuejesielep%e [e@. ke=â<Ceveveer efleuee De@vesmLesefMeÙee efouee peeT veÙes, Demeb efveJee&Ceerveb meebefieleueb. osJetÛeer HegâHeäHegâmes DeLeJee ceWot Ùeebvee lÙeecegUs DeheeÙe nesT Mekeâlees, ns lÙeebÛes cnCeCes. Flej [e@keäšjebveer Ùee cnCeCÙeeJej iebYeerj efJeÛeej kesâuee lesJne ceuee [e@. osmeeFËveer efleuee efJeveekeâejCeÛe efouesuee De@vesmLesefMeÙee Dee"Jeuee. efnÛeer efmeeqmšce KejesKej Deens keâMeer? ns ÛeeueuesÙe les ØeÙeesie, Peeuesle les ØeÙeesie keâer GheÛeej? osJetuee Deelee efoJemeeletve jespe oesve JesUsme Skeâe Soft Stick ves, pee@vmeveÛeer peMeer keâeve meeHeâ keâjCÙeeÛeer keâe[er (Johnson Buds) Demeles leMee šeskeâeMeer keâehemeemeejKee ceT Yeeie DemeCeeNÙee keâe[erves [esàÙeeleerue De@ef{pevme yeÇskeâ keâjCÙeeÛee GheÛeej meg¤ Peeuee. osJet iegjemeejKeer Deesj[eÙeÛeer. [e@keäšjosKeerue šsvmeceOÙes DemeeÙeÛes. DeeheCe pes keâjleesÙe les yejesyej veener Demeb lej lÙeebvee Jeešle vemeeJeb? 24 / JneÙe vee@š DeeÙe?


Dee"Je[ŸeeYejeves hegvne Skeâe veeJeepeuesuÙee ne@eqmhešueceOÙes [e@. keâewMeue Ùeebvee oeKeJeues. ØelÙeskeâ JesUsme meieUer kesâme HeâeF&ue lÙeebvee ÅeeÙeÛeer. DeeòeeheÙeËle IesleuesuÙee ieesàÙee FbpeskeäMevme ØelÙeskeâ iees° leejKesJeej veerš ueeJetve "sJeuesueer. Deieoer keâesCeleer Deew<eOeb keâesCelÙee kebâheveerÛeer. kegâ"uÙee kesâefcemškeâ[tve Kejsoer kesâuesueer. ØelÙeskeâ [e@keäšj lÙee HeâeF&ueÛes keâewlegkeâ keâjeÙeÛee. ns meejb ceer, oerj, efJevetYeeTpeer DeeefCe veKeeles YeeTpeeRveer efceUtve kesâuesueb DemeeÙeÛeb. [e@. keâewMeuevee kesâmeÛee DeYÙeeme keâjeÙeÛee neslee. lÙeebveer hegvne Dee"Je[eYejeveb yeesueeJeueb. osJetÛeer leheemeCeer meg¤ Peeueer. efleÛÙee [esàÙeeble hetCe&le: [^eÙevesme neslee. keâesj[s "Ce"Ceerle [esUs. les heentve [e@keäšj keâewMe} Ùeebveer lacrilube veeJe megÛeJeues. les meceesjÛÙee ve@Meveue kesâefcemšceOetve Iesleues. leer šŸetye [esàÙeele Ieeleueer keâer DeesuemejheCee jenerue ns lÙeebveer meebefieleues. heg{s keâeÙecemee"er ¢ee šŸetyme Deecner IesCeej Deenesle, ns ceenerlener veJnles. z

jespe mekeâeU-mebOÙeekeâeU ns GheÛeej ÛeeueCeej nesles; heCe yeefnCeerkeâ[s efkeâleer efoJeme jenCeej? hegvne DeeheuÙee Iejer peeJeb DeeefCe jespe FLeb ÙeeJeb Demeb "jJeueb. heefjeqmLeleer DeMeer nesleer keâer, yeefnCeerveb keâMeeueeÛe vekeâej efouee veener. efleuee Kethe JeeF&š Jeešle nesleb... heCe ceer mecepetve Iesleueb. Iejer DeeF&ueeheCe $eeme nesle neslee. yeeyeener ef[mšye& nesles. lÙeebvee ceePeb Demeb jespe Iejeletve osJetuee IesTve yeensj he[Ceb, efoJemeYej JeCeJeCe keâjCeb, Ùee meieàÙeeyeöue ceveeheemetve JeeF&š JeešeÙeÛeb; heCe lesJe{bÛe, lesJe{Ÿeehegjleb. lÙeecegUs IejKeÛee&le keâheele eEkeâJee efnMesye keâceer Peeuee veJnlee. DeLee&le ceer DeeceÛes efleIeeRÛes hewmes JesieUs keâe{tve osle neslesÛe. ceuee Deelee DeeF&-yeeyeebÛee jeiener Ùesle veJnlee. osJetÛÙee heeheCÙeebÛÙee Deeletve ceebmeeÛes Oeeies leÙeej Peeues nesles. Jeele peMeer JeUles lemee lÙeeÛee Deekeâej. meeÙeveuee ne@eqmhešueceOÙes oesve vebyejÛÙee Jee@[&ceOÙes Deecner heesÛeeÙeÛees DeeefCe osJetÛes ns ceebmeue Oeeies veepetkeâ heæleerves keâe{CÙeeÛes keâece meg¤ JneÙeÛes. jespe Ùee YeÙebkeâj ÙeeleveebceOetve efleÛeer megškeâe veJnleer. yenerCe efyeÛeejer ne@emq hešueceOÙes ÙeeÙeÛeer. leer Deele DemeeÙeÛeer. ceerosKeerue osJetheeMeer DemeeÙeÛes. efleÛee nele ceePÙee neleele DemeeÙeÛee DeeefCe efleÛee Deekeâeble meg¤ JneÙeÛee. [esUs-heeheCÙee efÛekeâšt veÙesle JneÙe vee@š DeeÙe? / 25


cnCetve ns GheeÙe. Deelee nereEueie JneÙeuee meg®Jeele Peeueer Demeb ceuee Jeešueb. Ùee meJe& Øeef›eâÙee Ie[le Demeleevee efleLes DemeCeeNÙee efMekeâeT [e@keäšme& DeewlmegkeäÙeeves heeneÙeÛÙee. Sced. Smed. PeeuesuÙee [e@. Mewuepee osMecegKeebveer ceuee Lees[b yeepetuee vesueb. ``legcner DeeF& keâe Ùee cegueerÛÙee?'' ``nes.'' ``Kethe yeÇsJn Deens legceÛeer cegueieer. jespe ner š^eršceWš keâ¤ve Iesles. Iejeletve efveIeleevee Kethe $eeme osle Demesue?'' ``Deefpeyeele veener. JesUsJej G"les. leÙeej nesles. efleuee JesUe keâUleele, ueeskeâueÛeb cenòJe mecepeleb. leer mJele:Ûeb Deešeshetve Ùee Ùeelevee menve keâjeÙeuee efmeæ nesle Demeles.'' [e@. osMecegKe [esUs efJemHeâe¤ve heenle neslÙee. ``ner heefnueerÛe kesâme, ceer heeefnuesueer... ceer Skeâ megÛeJeueb lej Sskeâeue?'' ``keâeÙe?'' ``Decesefjkesântve [e@. jepeve veeJeeÛes Skeâ [e@keäšj Deeues Deensle. Jesmš Jne|peefveÙeentve. lÙeebvee ner kesâme oeKeJetÙee DeeheCe. lÙeebÛÙeekeâ[tve keâener hee@efPeefšJn efmeiveume efceUleerue, DeMeer Kee$eer Jeešles ceuee.'' ``heCe hewmee...?'' ``Ús nes, lÙeeÛeer keâeUpeer ke⤠vekeâe. ceer les meieUb pegUJetve DeeCeles. legcner Heâkeäle cegueeruee DeeCee DeeefCe efleÛeer HeâeF&ue.'' [e@. jepeve Kethe cees"s mepe&ve Deensle Demeb yenerCe cnCeeueer. lÙeebÛeer Dehee@FbšceWš efceUeueer lej pe¤j pee, Demee meuuee efouee. efojeuee Heâesve keâ¤ve Deecner eflemeNÙee efoJeMeer lÙeebvee YesšeÙeuee iesuees. lÙeebveer ef[šsue mš[er kesâuee neslee. osJetÛÙee veekeâele peeCeejer Deßegveefuekeâe yebo keâjCÙeeÛes lÙeebveer megÛeJeues. Frtear Preservative Drops JeehejCÙeeme ØeLece lÙeebveer meebefieleues... ke=âef$ece Deßet efleÛÙee [esàÙeeble mees[Ceb, ne Skeâ veeJeervÙehetCe& ØeÙeesie Jeešuee. Skeâerkeâ[s DeeÙegJexefokeâ Deew<eOeebÛee Jeehej ceer meg¤ kesâuesuee. nJesle yeoue Peeuee keâer osJetuee $eeme nesle Demes. efleÛÙeeleerue ØeeflekeâejMekeäleer keâceer JneÙeÛeer. leehe, meoea, Keeskeâuee Peeuee keâer efnuee Deew<eOes keâesCeleer ÅeeJeer keâUsvee. ØelÙeskeâ 26 / JneÙe vee@š DeeÙe?


Deepeej efleÛÙee Mejerjele keâener keâeU cegkeäkeâece keâjeÙeuee Glmegkeâ DemeeÙeÛee DeeefCe keâesCeleerner JesoveeMeecekeâ ieesUer efJeefÛe$e DeMee Øeefleef›eâÙesmee"er Leebyeuesueer DemeeÙeÛeer. De@ueesheLeer yebo keâjlee Ùesle veJnleer; heCe efkeâceeve efleÛeer ØeeflekeâejMekeäleer Jee{eJeer DeeefCe ÚesšŸeecees"Ÿee Deepeejeletve efleÛeer megškeâe JneJeer cnCetve JewÅeebÛes Deew<eOe IÙeeÙeÛes "jJeues. lÙeebÛeer Dehee@FbšceWš efceUCeb cegef<keâueerÛeb. Kethe meejs hesMebšdme efoJeme je$e lÙeebÛÙee ogcepeueer oJeeKeevÙeele yemeuesues DemeeÙeÛes. Ûeebieueer Ûeebieueer ceeCemeb efpevÙeeÛÙee heeÙeNÙeebJej Jeeš heenle LeebyeeÙeÛeer. SJe{e JesU ceePÙeekeâ[s veJnleeÛe. lemee lees efojekeâ[sner veJnlee. DeMee JesUsme ceoleeruee OeeJetve Deeues les efJevetYeeTpeer DeeefCe veKeelesYeeTpeer. oesIeebveer osJetÛeer HeâeF&ue Iesleueer, JewÅeebvee Yesšues, Dehee@FbšceWš IesTve ceieÛe ceuee DeeefCe osJetuee lÙeebÛÙeekeâ[s IesTve iesues. vee[erhejer#ee Peeueer DeeefCe keâener heLÙes, Deew<eOes lÙeebveerÛe efoueer, Jej meebefieleues, ner Deew<eOes ceerÛe osle peeF&ve. lÙeeÛes hewmes ceuee vekeâes. legceÛeer cegueieer yejer nesCeej Deens. Ùeeheg{s efleuee meoea-leeheeÛee $eeme nesCeej veener. Peeuee lejer Skeâ-oesve efoJemeeble leer hetJe&Jeled nesF&ue. Deecner meJeeËveerÛe lÙeebvee Deieoer ke=âle%elesÛee vecemkeâej kesâuee. keâesCe kegâ"ues ns JewÅe! pÙeebÛÙee neleiegCeemee"er ceeCemeb kegâ"tve kegâ"tve Ùesleele, lÙeebveer DeeheuÙeeuee JesU ÅeeJee. lÙeebÛee Keeme ceesyeeF&ue vebyej ÅeeJee DeeefCe keâesCelÙeener #eCeer Deew<eOeebmee"er Ùee... DeeÙegJexo meeF&[ FHesâkeäš keâjCeej veener ner MeeÕeleer yeeUiee, Demeb cnCetve efoueemee efouee. JewÅeebÛÙee keâe{Ÿeeveb osJetuee Kethe yejb Jeešueb. Flekebâ keâ[t Deew<eOe leer ve Ûegkeâlee IesF&, lesJne Deeletve Ye¤ve ÙesF&. `pes heesšele peeles, les DeeheuÙee Mejerjeuee Skeâoce Ghekeâejkeâ Deens,' Demeb ceerÛe efleuee meebefieleuesueb. leer cnCeeÙeÛeer, ‘Deelee ne keâe{e DeeleceOÙes peeF&ue DeeefCe meieUb mJeÛÚ keâ¤ve šekesâue.’ meJe& ÛeebieuÙee iees°er leer ue#eele "sJeeÙeÛeer. osJetÛeer mcejCeMekeäleer Skeâoce leuueKe Peeueer keâer keâeÙe, Kethe Deevebo oeštve Deeuee. heefnuÙeeboeÛe efkeâlÙeskeâ ceefnvÙeebveblej... z

``Jeefnveer, [e@. efveefMekeâeble veeJeeÛes nmlemheMe& efmeæer peeCeCeejs Skeâ lep%e Deensle. lÙeebÛÙeekeâ[s peeTÙee keâe osJekeâeruee IesTve?'' lees ceefnvee HesâyeÇgJeejerÛee. Dee@keäšesyejheemetve ceer efkeâlÙeskeâ [e@keäšjebkeâ[s iesues nesles. JneÙe vee@š DeeÙe? / 27


Deveskeâ ne@eqmhešumeÛÙee ¤cme, Jnjeb[s, lesLeerue Jee@[&yee@Ùe, vemexme, [e@keäšme&... heeb{NÙee, efnjJÙee, efveàÙee keâhe[Ÿeeleerue Skeâ efJeefMe° Deew<eOeer JeeleeJejCe. heentve efMemeejer veJnleer Ùesle. Flekesâ JesieJesieUs veeJe vemeuesues jesie, hesMebšdmevee IesTve ÙesCeejs veeleueie. hewmee Demetve vemetve peerJe JeeÛeJeCÙeemee"er Ûeeueuesueer Oe[he[. Mejerjeuee DeJeÙeJe Demees-vemees, pes keâener Gjsue les Mejerj JeeÛeJee Demee šenes Heâes[Ceejs efkeâlÙeskeâ peCe. MesJešer ØelÙeskeâeuee Deeheuee pees hesMebš, lees nJee DemeeÙeÛee. lÙeeÛÙee MejerjeÛeb DeeqfmlelJe cnCepes lÙeebÛÙeemee"er Skeâ Deveceesue "sJee. meskebâ[ DeesefheefveÙeve cnCetve osJeeÛee OeeJee keâjerle yemeuesues DemeeÙeÛes. ``peeÙeÛeb keâe Jeefnveer? legcner keâener yeesuele veener Deenele.'' ``DemeeÛe efJeÛeej keâjerle nesles. nleyeuelesÛee. ceePÙee veJns, DeveskeâebÛÙee. peeT Åee, peeT DeeheCe. legcner DeesUKelee vee.'' ``DeesUKele veener. Ssketâve Deens. Kethe Ûeebieuee Deens ceeCetme, cegKÙe cnCepes efmeæer.'' hegvne osJetuee meebefieleues. efleÛeer efyeÛeejerÛeer Yeerleer SkeâÛe nesleer, hegvne Adhesions yeÇskeâ keâjCeej keâe? efleÛÙee ceveeuee leer keâeÙe meebieeÙeÛeer osJe peeCes. heCe ceie leer KetheÛe DeeleuÙee Deele metÛevee osle DemeeÙeÛeer. JewÅekeâekeâebkeâ[s iesuees vee. lemebÛe peeÙeÛeb, cnšuÙeeJej leer Ket<e Peeueer. [e@. efveefMekeâeble Ùeebveer Deeheues nele efleÛÙee [esàÙeebJej "sJeues. meeOeejCe one les hebOeje efceefvešs. keâener Vibrations meg¤ Peeueer Demeleerue. keâeÙe efomeleb, keâmeb efomelebÙe? lÙeebveer efJeÛeejeÙeuee meg®Jeele kesâueer. osJetÛÙee GòejeletveÛe Deecneuee keâUtve Ûegkeâueb, osJetuee Deelee efomele veener. efleÛeer yegyegUb heeb{NÙee he[ÅeeJej keâeÙeceÛeer efÛekeâšueer iesueer nesleer. nereEueie Peeueb Kejb, heCe Skeâ he[oe efleÛeer yegyegUb JÙeehetve šekeâle neslee. z

š^sveceOetve efveIeeues, lesJne [yÙeele Skeâ DeebOeUer cegueieer `ieefjyeeWkeâer megvees... Jees legcnejer megvesiee... legce Skeâ hewmee oesies Jees ome ueeKe osiee...' ns neceexefveÙeceJejleer ieeCeb cnCele efHeâjle nesleer. ØelÙeskeâ jebiesle efMe¤ve yeeÙekeâebvee nele ueeJele nesleer. meieàÙeepeCeer efleÛes nele Pešketâve šekeâle neslÙee, heCe leerosKeerue keâes[iesheCeeves meJeeËvee hegvne hegvne nele ueeJeerle Yeerkeâ ceeiele nesleer. ns ÂMÙe yeIeJesvee. Kejb lej ueeskeâueceOeerue ns Deieoer vesnceerÛebÛe ØekeâjCe. SKeeob 28 / JneÙe vee@š DeeÙe?


kegâšgbyeÛÙee kegâšgbye Deeheueb JÙebie oeKeJeleb, DeeJeepe vemeleevee ieeCeb cnCeleb. lÙee ieeCÙeeJejner keâesCeeÛee Dee#eshe vemeeÙeÛee. Dee#eshe DemeeÙeÛee lees lÙeebveer kesâuesuÙee mheMee&Ûee. lÙeebÛeer, ueeskeâebÛes nele-heeÙe meehe[Jetve lÙeeJej neleeletve, mheMee&letve kesâuesueer ÙeeÛevee keâesCeeueeÛe menve nesle vemeeÙeÛeer. ceuee Deeòee ns keâmebmeb Peeueb. ceePÙee osJetuee Demeb keâesCeer keâjlee keâecee veÙes, efleÛeb DeeqmlelJe Flejebvee vekeâesmeb Jeešlee keâecee veÙes. cegUele efleÛÙeeyeöue keâCeJe DeeefCe efle[erkeâ Ùee oesvner YeeJevee DemeeÙeueeÛe vekeâesle. lÙeemee"er keâeÙe keâjlee ÙesF&ue? osJetÛee nele neleele Oejuee. Ieó. ceePÙee ceveeleues efJeÛeej efleÛÙeeheÙeËle heesnÛees, DeMeer hejcesÕejeÛeer ØeeLe&vee kesâueer. z

MeeUe Ûeeuet nesleer. jespeÛÙeemeejKeer. JesUe meebYeeUle meeÙeveuee peeTve ÙeeÙeÛes. oesve oesve Dehee@FbšceWš DemeuÙee keâer jpee IÙeeÙeÛes. mšeHeâ¤ceceOÙes ceePeer melele yeejerkeâmeejerkeâ ÛeewkeâMeer keâjCeeNÙeebceOÙes efkeâCeerkeâj yeeF& neslÙee. mecebpeme DeeefCe Meeble. lÙee ceePÙee De[ÛeCeer efJeÛeejle. Heâkeäle De[ÛeCeer. cnCepes osJetuee keâesCeleer Deew<eOes Deensle, leer menpe efceUleele keâer veener? meeÙeveÛee ceefnvÙeeÛee heeme ceer keâe{tve "sJet keâe? jebiesle GYes jentve JesU ueeiet veÙes cnCetve lÙee efJeÛeejle. cegKÙe cnCepes lÙee ceePÙee ceveele keâesCeleener vekeâejelcekeâ efJeÛeej ÙesT osle vemele. ‘Dejsjs, keâeÙe Peeueb ieb...’ ns Demeb JeekeäÙe lÙeebveer keâOeerner keâe{ueb veener. lÙee ceuee ceb$e peheeÙeuee meebiele. heg{s Flekebâ Ûeebieueb Ie[Ceej Deens. Heâkeäle Deeòee Ùee mebkeâškeâeUeletve let yeensj he[eÙeÛebme, Demeb JeejbJeej MeebleheCes meebiele. lÙee YesšuÙee keâer ceveeuee meceeOeeve Jeešs. Skeâoe lÙee cnCeeuÙee, ‘‘Iejer ÙesMeerue... Deepe Ùes eEkeâJee GÅee... heCe ÙesÛe. osJet lesJe{e JesU jenerue vee Deepeerkeâ[s.’’ osJetuee vegkeâlebÛe Skeâe nereEueie meWšjceOÙes vesTve DeeCeueb nesleb. Deelee Skeâ-oesve efoJeme kegâ"uesÛe oJeeKeeves veJnles. ceer Deeheues mebkeâesÛeeves cnšues, ``DeOee& leemeÛe ÙesT Mekesâve yeeF& ceer. MeeUsJÙeefleefjkeäle Fkeâ[seflekeâ[s Skeâšer keâOeer iesues veener.'' ``Ûeeuesue, Ûeeuesue. veener nes LeebyeJeCeej leguee.'' MesJešer iesues lÙeebÛÙeekeâ[s. MeeUsletveÛe yejesyej iesuees Deecner. keâesCeekeâ[sner heefnuÙeeboe peeleevee keâener IesTve peeÙeÛeb, Demeb veJeje vesnceer cnCeeÙeÛee; heCe Deelee keâeÙe efve keâmeb vÙeeÙeÛeb, lÙeebÛÙee cegueer, cegueb ueive Peeuesueer, MesJešer leMeerÛe efjkeâecÙee neleeveb iesues. JneÙe vee@š DeeÙe? / 29


lÙeebÛÙee Iejer DeieesojÛe keâenerpeCe yemeuesues. Ûeej-heeÛe heg®<e, oesve-Ûeej yeeÙekeâe. Iejele Úeve efveefMeiebOeeÛee megJeeme megšuesuee. lÙee meieàÙeebveeÛe efkeâCeerkeâjyeeFËveer ceePÙeeyeöue meebefieleueb DemeeJeb. `Ùee leeF& Ùee' cnCele meJe& G"ues. ceuee ueepeuÙeemeejKeb Peeueb. ``ne DeeceÛee «eghe Deens. melmebieeÛee cnCe, DeOÙeelceeÛee cnCe. let pes keâjles Deensme les meJe&ßes‰ Deens. Deecner ÛeÛee& keâjlees, yeesuelees, hejmhejebvee mecepeeJeleesÛe; heCe let ns meieUb heÛeJeuebme.'' ``Ús nes. Demeb keâener veener.'' ``legPee veJeje iesuee. let keâesmeUueerme. meeJejeÙeÛÙee Deele cegueeruee hejcesÕejeves Jesovee efouÙee. lÙee JesovesÛee meecevee let keâjlesme.'' ``ceer kegâ"s keâjles, ceePeer cegueieer jespe DeMee efoJÙeeuee meeceesjer peeles.'' ``heCe let efleuee meeceesjb peeCÙeeÛeb yeU efouebÙe. ns yeU let efoueb Deensme. lÙeecegUsÛe legPÙeeyeöue Deeoj Jeešlees Deecneuee.'' lÙee «egheceOeues keâeUkeâj veeJeeÛes ie=nmLe ceveeheemetve yeesuele nesles. ``let ueneve Demeueerme, lejer leguee ceer leeF& cnCesve, Ûeeuesue vee? Ùeeheg{s leguee ueeieCeejer ceole Deecner keâjCeej Deenesle. ner ceole Deee|LekeâÛe Demesue Demes veener. Deecner meieUsÛe Heâkeäle pÙes‰ veeieefjkeâ veener Deenesle. DeeceÛÙeeleues keâener DeeÙe. S. Sme., DeeÙe. heer. Sme. DeefOekeâejer Deensle. Ùee oesIeeRÛeer cegueb Decesejf kesâle Deensle, efmeefuekeâe@ve Jn@ueerle veeJe keâceeJetve Deensle. osMeele DeeefCe hejosMeele Gòeceesòece heoeJej DemeCeejs Kethe le®Ce DeeceÛÙeepeJeU Deensle. meebieeÙeÛeer iees° Deecner legPÙeeceeies Deenesle. ``leguee veJeje veener DeeefCe let Skeâšer Deensme cnCetve veJns, lej let DeOÙeelceeÛÙeeÛe JeešsJej peeCeejer Deensme. let efvejhes#eheCes keâece keâjles Deensme DeeefCe legPee keâesCeeJej, keâMeeJejner jeie veener. Øeefleef›eâÙee cnCetve let peiele veenerme... Ùeemee"er.'' ceuee keâener megÛesveeÛe. ner meieUer osJeceeCemeb Skeâe ef"keâeCeer keâMeer peceueer? ne MegYeMekegâve cnCeeJee keâe? Deelee osJet veerš nesCeejÛe vee...? efkeâCeerkeâjyeeFËÛÙee Ie¤ve YejuÙee ceveeves efveIeeues. z

meeÙeveuee peeleevee osJetÛÙee [esàÙeebvee peblegmebmeie& nesT veÙes cnCetve Sterilized Gauze [esàÙeebJej "sJeeÙeÛes. lÙeeJej keâeUe iee@ieue IeeueeÙeÛes. keâOeer keâ[sJej IesTve 30 / JneÙe vee@š DeeÙe?


yemeceOÙes, efleLetve mšsMeve. ceie hejle š^sve. meeÙeveuee Gle¤ve ne@eqmhešueheÙeËle ÛeeueCes, Deelee eflevesner efvecetš meeNÙeeÛeer meJeÙe keâ¤ve Iesleueer nesleer. peKecee yeNÙee PeeuÙee DeeefCe efleÛÙee [esàÙeeble Skeâ he[oener efvecee&Ce Peeuee. lÙee efoJeMeer meeÙeveuee [e@keäšj ceeOeJeeveeRveer efleÛes [esUs leheemeeÙeuee meg®Jeele kesâueer DeeefCe osJetves meebefieleues, ``[e@keäšj ceuee keâenerÛe efomele veener. Kethe meeje DebOeej Deens.'' ceer Jes[ŸeemeejKeer heenle jeefnues. [e@keäšjebveener Yeerleer nesleerÛe. Skeâ efJeue#eCe keâelej #eCe neslee lees. ceePÙee [esàÙeebmeceesj efleÛes ceesúeues [esUs, nmeCes, JeÇelÙeheCee meieUb ÙesTve iesueb. efleveb heeefnuesueb Lees[bmeb peie, Lees[e efvemeie& DeeefCe efleÛÙee peJeUÛeer ceeCemeb Deelee ner ieg[ghe Peeueer DemeCeej... [e@keäšj cnCeeues, ``keâenerÛe efomele veener?'' ``veener. DebOeej Deens, keâeUb keâeUb...'' [e@keäšjebveer hegvne ceuee lÙeebÛÙee kesâefyeveceOÙes DeeCeueb. Skeâ iueeme heeCeer efoueb. ``legcner MekeäÙe eflelekeäÙee ueJekeâj nwojeyeeouee peeT Mekeâeue?'' ``nwojeyeeo?'' ``Yeejleeleueb keâe@e|veÙeeJejÛeb Skeâ Gòece ®iCeeueÙe Deens efleLeb. peeT Mekeâeue, cnCeCÙeehes#ee peeÛe. ceer efleLeuÙee [e@keäšjebMeer yeesuetve "sJelees.'' ceer kesâefyeveyeensj he[ues. yeensjÛÙee yeekeâeJej [esàÙeebJej iee@ieue ueeJeuesueer ceePeer osJet yemeueer nesleer. keâeueheÙeËle efleuee Lees[b Heâej efomele nesleb. Deelee efleÛeer °erÛe veJnleer. ceuee kesâefJeueJeeCeb Jeešueb. #eCeYej meeNÙeebÛee jeie, mebleehe, vewjeMÙe oeštve Deeueb. Ùee Ûeej ceefnvÙeeble efkeâleer [e@keäšme&, kesâJe{s GheÛeej, efkeâleer ne@eqmhešueceOÙes peeTve kesâJe{Ÿee KegÛÙeeËceOÙes efleuee yemeJeueb. ØeKej ueeF&šdme efve [esàÙeebÛeer leheemeCeer, efleÛÙee MejerjeJejÛes [eie, JeÇCe, peKecee, [esàÙeebÛeer yegyegUb, heeheCÙee efÛekeâšt veÙesle cnCetve kesâuesues ØeÙeesie. ne ceePee heesšÛee peerJe, keâeÙe veMeerye IesTve Deeuee Deens...? DeebOeUsheCeeÛee Meehe efnueeÛe keâe, Deelee FLetve heg{s ve heeefnuesues nwojeyeeo. efleLes hegvne lep%e [e@keäšme&. les keâeÙe yeesueCeej, lÙeeleueb keâener keâUCeej veener, lesÛe Dee@hMevme osCeej, DeeheCe keâesCeeÛeer lejer ceole IesTve Skeâe Dee@hMeveJej šerkeâceeke&â keâjCeej... keâoeefÛele leesÛe Dee@hMeve osJetÛÙee °erves Ieelekeâ Demesue. MesJešer keâesCeeueener DeeheuÙee Ùee cegueerÛÙee [esàÙeebyeöue SJe{er menevegYetleer JeešCÙeeÛes keâejCe keâeÙe? JneÙe vee@š DeeÙe? / 31


lÙeebÛÙee °erves Skeâ hesMebš, Skeâ veJeer kesâme. ceer osJetheeMeer iesues, efleuee keâ[sJej GÛeueues. ``cecee, ceer Ûeeuesue. neb... heCe ceuee Deelee iee[Ÿee efomeCeej veenerle...'' DeeJeb{e efieUuee, Ûeeuet ueeieues. ``cecee, let yeesuele veenerme, j[lesÙe?'' efleves efleÛÙee yeesšebveer ceePÙee ÛesnNÙeeuee mheMe& kesâuee. efleÛeer yeesšb Deesueer Peeueer. ``cecee, ceer $eeme osCeej veener, MeneCÙeemeejKeer Jeeiesve... let ceuee keâe"er DeeCetve os.'' jmlÙeeJe¤ve ceer j[le Ûeeueues nesles. keâMeeÛeerÛe heJee& veJnleer. ueeskeâebÛeer... lÙeebÛÙee heenCÙeeÛeer... ieoeaÛeer...! z

Iejer DeeuÙeeJej DeeF&-yeeyeebvee peyejomle Oekeäkeâe yemeuee. ``ns ieb keâeÙe Peeueb...?'' cnCetve DeeF& j[ueerner. ceuee lej megÛeleÛe veJnleb. MeeUe vekeâes, efleLeuÙee keâesCelÙeeÛe efMeef#ekeâe vekeâes, keâesCeeÛes Heâesve, ÛeewkeâMeer vekeâes. ceer DeeefCe ceePeer cegueieer... ceuee Skeâoce OekeäkeâeÛe yemeuee. jsCetMeer iesuÙee keâener efoJemeeble DeeheCe yeesueueesÛe veener. efleuee DeeheCe efojeJej meesheJetve efoueb. efyeÛeejer. efleuee cees"b nesleevee heenCeb DeeheuÙee veefMeyeer veener. ceer ceie efleuee yeesueeJetve Iesleueb. leer Deeueer, Lees[er GbÛe, ke=âMe, heCe Deieoer ve#e$eemeejKeer megboj. efleuee peJeU IesTve j[ues. heesšYej. leer j[eÙeuee ueeieueer. DeeheuÙee yeefnCeeruee keâOeer efomeCeejÛe veener, ÙeeÛee efleuee OekeäkeâeÛe yemeuee. ``DeeF&, let pee nwojeyeeouee, cees"Ÿee [e@keäšjebkeâ[s. osJetuee Jeešsue yejb...'' leer j[lee j[lee cnCele nesleer. osJet DeeleuÙee Keesueerle efpeiemee@ÛÙee KesUeleuÙee ØelÙeskeâ "eskeâàÙeeuee neleeUle nesleer... DeeceÛeb efleÛÙeekeâ[s ue#e iesueb veener... iesueb Demeleb lej DeeceÛeb j[Ceb Leebyeueb Demeleb. keâejCe efleves yejesyyej jÛevee kesâueer nesleer. ceer SkeâoceÛe ceePÙee keâesçeele iesues. ne vekeäkeâerÛe veJn&me yeÇskeâ[eTve DemeeJee. DeepeJej YesšuesuÙee, ceole kesâuesuÙee, ke⤠FeqÛÚCeeNÙee ceeCemeebvee ceuee leeW[ oeKeJeeJesmes Jeešsvee. ns og:Ke, ne Meeskeâ ÙeeÛee mebmeie& meJe&otj heme¤Ûe veÙes. Kejb lej oesve efoJemeebhetJeea ceer Skeâe DeOÙeelceeÛeer 32 / JneÙe vee@š DeeÙe?


DeemLee DemeCeeNÙee «egheuee Yesšuesues. lÙee #eCeeuee ceePÙee osJetefJe<eÙeer meeNÙee Mekeäleer hee"erMeer Deensle, Demee Â{ mecepe Peeuee neslee ceePee. DeeefCe Deepe... Deepe leer ceeCemebÛe vekeâesle, Flehele ceveeÛee ØeJeeme Peeuee. keâe JneJeb Demeb? MeeUe mees[lee Ùesle veJnleer. efleLeb peeJebÛe ueeiele nesleb, efleLetve efceUCeeje hewmee neÛe keâeÙe lees DeeOeej. ceve ueeJetve efMekeâJele nesles. meceesj meejer [esUme cegueb. ceuee Deeletve DebOee¤ve ÙeeÙeÛeb. ceer leeme mebheuÙee#eCeer yeensj he[eÙeÛes. Dee@Heâ leeme vekeâesÛe, lÙeeSsJepeer keâesCelÙeener Jeiee&Jej peeJeb, heCe efleLeb yemeueb keâer, `yeeF&, osJekeâerÛeb keâeÙe Peeueb heg{b?' Demee efkeâleerner Ûeebieuee Øeëe> Demeuee lejer ceuee lees KetheÛe ›etâj JeešeÙeÛee. DeeheCeÛe efleÛeb DeeÙeg<Ùe Kegueb keâ¤ve "sJeuebÙe, Deelee DeeKÙeeefÙekesâmeejKee Skesâkeâ Øemebie meebiele jeneÙeÛee... ceer ceie `"erkeâ Deens.' FlekebâÛe meebiet ueeieues. efkeâCeerkeâjyeeFËÛÙee ns ue#eele Deeueb. lÙeebveer ceePÙee JeeieCÙeeÛee jeie Oejuee veener. keâener cewe$f eCeer ceePÙeeÛe JeeieCÙeecegUs ogjeJeuÙee. SJe{er ceole keâjeÙeuee peelees, lej yeesuele veener, cnCele lÙeebveer mebyebOe keâceer kesâues. ceuee lej keâeÙe mebyebOe keâceerÛe nJes nesles. heCe efkeâCeerkeâjyeeF&, lÙeebÛes efcemšj DeeefCe ßeer. keâeUkeâj ceePÙee Iejer Deeues. nwojeyeeouee osJetuee vÙeeÙeuee meebefieleues cnšuÙeeJej, ‘ueJekeâjele ueJekeâj pee. Deieoer GÅeehejJeeÛe. keâesCe keâesCe peeCeej Deens, efleefkeâšb efkeâleer keâe{tve DeeCet?’ Demes efJeÛee¤ve ‘Deecner keâesCeer ÙesT keâe? efJeveemebkeâesÛe meebiee...’ Demes melele cnCele jeefnues. lÙeebÛee Dee«en Jee{uee lesJne oerj cnCeeuee, ‘ueiesÛe efveIet Jeefnveer DeeheCe...’ yeefnCeeruee efve YeeJeeuee Heâesve kesâuee. ‘ne@eqmhešue Øeefmeæ efve cees"b Deens. [e@keäšjebÛeb veeJe osMeele-hejosMeele Iesleueb peeleb. mebOeer mees[t vekeâes...’ yenerCe cnCeeueer. YeeT ueiesÛe ÙeeÙeuee leÙeej Peeuee. ÛeewIespeCe peeCeej Demes "jues. ceer, osJet, YeeT efve oerj. Øeëe> efleefkeâšebÛee. ÙesCÙee-peeCÙeeÛÙee ØeJeemeeÛee. keâeUkeâj keâekeâebveer lees Øeëe> mees[Jeuee. lÙeebveer Ûeej efleefkeâšs IejheesÛe DeeCetve efoueer. Skeâ hewmeener ve Ieslee. lÙeebÛes DeeYeej ceeveeÙeÛes nesles. ceePeb JeeieCeb Ûegkeâueb Demebner meebieeÙeÛeb nesleb; heCe osJetÛÙee °er peeCÙeeÛee ceer meeNÙeebMeer mebyebOe ueeJele nesles. z

nwojeyeeoÛes ne@eqfmhešue Kethe SsefkeâJeeleues. efleLeues [e@. veeÙe[t lej peieØeefmeæÛe. JneÙe vee@š DeeÙe? / 33


GÅee efveIeeÙeÛeb cnCetve leÙeejeruee ueeieues. ogheejer pesJeeÙeuee yemeuees lesJne osJet cnCeeueer, ‘ceuee keâener KeeleeÛe Ùesle veener.’ efleuee kegâ"ueeÛe Ieeme efieUlee Ùesle veJnlee... efleÛÙee leeW[ele ueeUÛe leÙeej nesle veJnleer. [esàÙeebleuee keâesj[sheCee Deelee MejerjYej hemejle Ûeeueuee neslee. heeCÙeeÛee Skeâ Ieesš efve ÛeheeleerÛee yeejerkeâ legkeâ[e Demes keâjle efleuee pesJeCe efoues. cees"Ÿee keâ°eveb leer Keele-efieUle nesleer. Fcepe&vmeer cnCetve JewÅekeâekeâebvee Heâesve kesâuee. lÙeebveer leeye[leesye Deew<eOeb hee"Jeueer. ner Deew<eOeb ueiesÛe ÅeeÙeuee meg®Jeele kesâueer. heCe ØeJeemeele efleÛeb keâeÙe nesCeej ner eEÛelee meleeJele nesleer. ne ØeJeeme ÛeesJeerme leemeebÛee. osJetuee iesuÙee heeÛe-mene ceefnvÙeeble MeeUe vemeueer lejer kesâJe{Ÿee lejer iees°er ceer meebeif eleuÙee neslÙee. efleÛÙeemee"er iees°eRÛÙee ke@âmesšmd e DeeCeuÙee neslÙee, keâefJeleebÛÙee ke@âmesšdme DeeCeuÙee. keâener Fb«epeer, keâener ceje"er. š^sveÛee meeÙeveÛee ØeJeeme efleÛÙeeMeer yeesueCÙeele peeÙeÛee, efleuee Kethe keâener JeeÛetve oeKeJeeÙeÛes. cepesMeerj, ieceleeroej eEkeâJee keâener Úesšs-cees"s KesU, MeyoebÛeer keâjecele, mheseEueieÛÙee ieceleerpeceleer. lÙeecegUs efleuee ØeJeeme DeeJe[eÙeÛee. ne lej meJeeËle cees"e ØeJeeme neslee. Ùee ØeJeemeele leer ceueeÛe Kethe veJeerve iees°er efMekeâJele, meebiele nesleer. ceePÙeeÛe MeeUsleuÙee oesve efJeÅeeLÙeeËÛee, vebot DeeefCe meewjYe ÙeebÛee Fb«epeerÛee Keeme mejeJe ceer keâ¤ve Iesle nesles. ner oesIeb Iejer ÙeeÙeÛeer DeeefCe Deieesoj eEkeâJee veblej osJetMeer KesUeÙeÛeer. efleuee peeskeäme meebieeÙeÛeer. keâener iees°er meebieeÙeÛeer, lÙeebveer efMekeâJeuesuÙee Deveskeâ MeyoebÛÙee ieceleer, hePeume efleves Deecneuee Ieeleueer. leer FlekeäÙee Deeveboele nesleer keâer DeeceÛes meglekeâer Ûesnjs DeecneueeÛe heenJeues veenerle. efojebveer ne@šsueceOÙes Skeâ ¤ce yegkeâ kesâueer nesleer. meeceeve "sJeueb. øesâMe Peeuees efve ueiesÛe ne@eqfmhešueceOÙes heesÛeuees. ns Menj ceesúb nesleb. Tve Kethe nesleb. JeeleeJejCeele G<Celee nesleer. yebpeeje efnumeÛÙee Yeeieele efj#ee peeÙeuee ueeieueer lesJne leer GÛÛeYeütbÛeer Jemleer DemeeJeer DeMee KegCee efomet ueeieuÙee. jmlee Ûe{CeerÛee neslee. ns ne@emq hešue Skeâoce Keeme meseuf eyeÇšs erpemee"er Deens keâer keâeÙe ceenerle veJnleb. efj#eeJeeuee nwojeyeeoyeöue yeesuele neslee, heCe lÙeeuee efyeceejerÛeb cenòJe keâUueb DemeeJeb. lÙeeÛee leesÛe iehhe Peeuee. Skeâe ØeMemle heeb{NÙeeMegYeü Fceejleermeceesj efj#ee Leebyeueer. ceuee Jeešueb lemee Yehekeâe veJnlee. Fceejle leerve cepeueer. Deepetyeepetuee uee@ve34 / JneÙe vee@š DeeÙe?


yeeie. meieUerkeâ[s mJeÛÚlee. leer cee$e vepejsle YejCeejer. DeeòeeheÙeËle pÙee pÙee ne@emfq hešueceOÙes iesues nesles efleLes Skeâ ØekeâejÛee oyeeJe – leCeeJe ÙeeÙeÛee. lees efÛejheefjefÛele Deew<eOeebÛee Jeeme Deeuee keâer megVe JneÙeÛes. FLes cee$e Skeâe Úeve `ne@šsue keâce jsmš neTmeceOÙes' Deeuees Demeb HeâereEueie Deeueb. ØeLece efjmeshMeve meWšjuee iesuees. osJetÛes veeJe veeWoJeues. [e@. ceeOeJeeveeRÛee meboYe& efouee. HeâeF&ue yeveJeueer. lesLetve JeseEšie¤ceceOÙes heesÛeuees. Ùee ØeMemle JeseEšie¤ceceOÙes kesâJe{s lejer hesMebšdme yemeuesues. S. meer.Ûeer meesÙe, šer. Jner.Ûeer JÙeJemLee. efMeJeeÙe hÙeeÙeuee Gòece heeCeer. DeecnerheCe lesLesÛe yemeuees. veTueeÛe ne@eqmhešueuee Deeuees. Dehee@FbšceWš DekeâjeÛeer... yeekeâer meeshemkeâej keâ¤ve mee[sveT Peeuesues. leesÛe Skeâe pÙegefveDej [e@keäšjves osJetÛes veeJe hegkeâejues. JeseEšie¤ceuee pees[tve ÚesšŸee ÚesšŸee mJeleb$e KeesuÙee neslÙee. lesLes lÙee [e@keäšjves osJetuee leheemeues. efleÛeer kesâme-efnmš^er leÙeej kesâueer. Deecner hegvne JeseEšie ¤ceceOÙes Deeuees. Oe[Oe[ Jee{uesueer nesleer. yejesyyej Dekeâje Jeepelee [e@. veeÙe[tbÛÙee kesâefyeveceOÙes Deecner neslees. [e@. veeÙe[tbkeâ[s ceer heenle nesles. ceOÙece yeebOÙeeÛee, mee@Heäš mheeskeâve [e@keäšj. lÙeebveer efleÛÙee ÛeeÛeCÙee IesleuÙee. meeNÙee heenCÙeeÛÙee meboYee&leuÙee. osJetuee ØekeâeMe mecepele neslee. ØeKej, ie[o DeMee jbieebvee leer Øeeflemeeo osle nesleer. lejer efleuee efomele veJnleb. [e@. veeÙe[tbveer mhe°heCes meebefieleues, DepetveheÙeËle Ùee jesieeJej keâesCeleener Fueepe veener. pÙeeuee leer ØekeâeMe cnCelesÙe, efomeCeb cnCelesÙe ns Light Perception osKeerue keâeueeblejeves ve° nesCeej Deens. lÙee mšerJnvme peesvmecegUs Deelee efleuee keâOeerner keâener efomeCeej veJnles. [e@. veeÙe[t jesKe"eskeâ yeesuele nesles. lÙeebÛes keâener Ûegkeâues veJnles. ceePeer Gjueermegjueer DeeMee ve° Peeueer. ‘keâenerÛe veener nesT Mekeâle keâe? keâener veener nesCeej keâe?’ Demeb efHeâ¤ve efHeâ¤ve Deecner efJeÛeejle neslees; heCe lÙee Meyoeuee keâener DeLe&Ûe veJnlee. Deecner yeensj Deeuees. ne@eqfmhešueyeöueÛeb kegâletnue mebhetve iesueb nesleb. osJetuee heeCeer efoueb. hegvne efj#eeves ne@šsueele. Deecneuee je$eer hejle efveIeeÙeÛeb nesleb. YeeT, oerj mecepetle Ieeuele nesles; heCe meejs nleeMe DeeefCe efvejeMe nesles. osJet lÙee [yeueyes[ÛÙee ¤ceceOÙes Skeâe yes[ÛÙee keâ[sJej neleeves mheMe& keâjerle yemeuesueer. Deelee efleÛeb Dee@hejsMeve keâOeerÛe nesCeej veJnleb. efleuee cegUele efomeCeejÛe veJnleb. JneÙe vee@š DeeÙe? / 35


DeeòeeheÙeËle efomet Mekesâue ner DeeMee Deelee ve° Peeueer. meJe& heÙee&ÙeebJej [e@keäšj Hegâueer ceejle nesles. mebhe}b. YeeT mecepetle Ieeuele neslee. ceer Deeheueer Sskeâle nesles. lees lejer keâeÙe keâjCeej neslee? Deecner hejmhejebÛeer vepej ÛegkeâJele je$eerÛÙee iee[erÛeer Jeeš heenle neslees. je$e nesleer cnCetve megškesâÛee efve:Õeeme šekeâuee. osJet ØeMve efJeÛeejCeej veJnleer. leer Peeshetve iesueer. ceer Heâkeäle [esUs efceštve he[tve jeefnues. nuueer heeCeer ÙesF&veemes Peeues. z

efkeâCeerkeâj efve keâeUkeâjkeâekeâe mšsMeveJej IÙeeÙeuee Deeues nesles. lÙeebvee Kethe kegâletnue nesleb DeeefCe heg{s keâeÙe keâjeÙeÛes ÙeeÛeer ueeFve Dee@Heâ De@keäMeve "jJeeÙeÛeer nesleer. DeeceÛes Glejuesues Ûesnjs heentve les mleyOe Peeues, heCe lÙeebveer efojeuee, YeeJeeuee meejb veerš efJeÛeejueb, lÙeeÛe efoJeMeer lÙeebvee heg{Ûeb "jJeeÙeÛeb nesleb. Fkeâ[s ceeOeJeeveeRvee ceer KeesšbÛe meebefieleueb, ‘legceÛes GheÛeej Ûeeuet "sJee cnCetve...’ ceePÙeeleuÙee DeeF&uee ØeÙelve LeebyeJeeÙeÛee veJnlee. kegâ"uee lejer MeesOe eEkeâJee kegâ"ues lejer veJes Deew<eOe efleÛÙeele keâenerlejer jesMeveer DeeCesue DeMeer Yeüecekeâ Yeeye[er DeeMee GjeMeer yeeUietve nesles ceer. ceer Flekeâer Jes[er keâer [e@. ceeOeJeeveeRvee veeÙe[tbÛÙee ne@efmhešueceOetve ef[šsue efjheesš& efceUCeej, ns ue#eeleÛe Deeueb veener ceePÙee. keâeUkeâjkeâekeâebveer osJetÛeer HeâeF&ue DeeefCe nwojeyeeoÛÙee [e@. veeÙe[tbÛee efjheesš& meJe& Skeâef$ele kesâuee DeeefCe cegbyeF&ÛÙeeÛe heCe vegkeâlÙeeÛe Decesefjkesântve DeeuesuÙee [e@. peevnJeer kesâUkeâjebvee leer HeâeF&ue osCÙeeÛeb "jJeueb. ceePeer MeeUe meg¤ Peeueer. nwojeyeeoÛee Je=òeeble meebieCÙeemeejKee veJnlee. ceer iehhe nesles. meeÙeveuee peeleÛe nesles. [e@. peevnJeer kesâUkeâjebveer efojeÛÙee vebyejuee Heâesve keâ¤ve Deecneuee yeesueeJetve Iesleues. lÙeebveer efleÛeer HeâeF&ue yeepetuee "sJeueer DeeefCe Deieoer efleÛÙee leehe ÙesCÙeeheemetve meJe& yeejerkeâmeejerkeâ iees°er meebiee cnCetve efuentve IÙeeÙeuee meg®Jeele kesâueer. ØeLeceÛe Skeâ [e@keäšj, kesâme mš[erhes#ee kegâCee Skeâe efpeJeble cegueerÛes og:Ke mecepetve IesleesÙe, Demes Jeešt ueeieues. ceer lÙeebÛÙee šsyeueJej DemeCeeNÙee heoJÙeebkeâ[s heenle nesles. ne@Je&[&, ce@me@ÛÙegmesšdme, yeesmšve ner veeJes efleLes nesleer. lÙeebÛÙeekeâ[tve keâUues keâer Øees. mee@ueceve ns Ùee jesieeefJe<eÙeer mebMeesOeve keâjerle Deensle. lÙeebÛÙeeheÙeËle osJetÛes leheMeerueJeej DeepeejheCe lÙeebvee hee"JeeÙeÛes 36 / JneÙe vee@š DeeÙe?


nesles. ceer jespe lÙeebÛÙeekeâ[s peeT ueeieues. lÙeebveer osJetÛeer HeâeF&ue leÙeej kesâueer. Decesefjkesâle hee"Jeueer. hebOeje efoJemeeble [e@. mee@ueceveveer he$e hee"Jetve keâUJeues keâer les mJele: 15 mehšWyejuee Yeejleele ÙesCeej Deensle. lesosKeerue nwojeyeeouee. ceePeer DeeMee heuueefJele Peeueer. keâeUkeâjkeâekeâe melele [e@. mee@ueceveÛÙee mebhekeâe&le nesles. ceePÙeekeâ[s keâe@chÙegšj veJnlee. meeÙeyej ke@âHesâ-Fbšjvesš ÙeebÛÙeeMeer ceePes veeles DeÅeehe pegUues veJnles. ceer cee$e osJetmee"er keâeUkeâjkeâekeâebvee $eeme osle Deens Demeb JeešeÙeÛeb; heCe Deelee DeMee DeewheÛeeefjkeâlesÛee efJeÛeejner ve keâjlee les pes cnCeleerue les keâeieo ceer lÙeebvee hegjJele nesles. [e@. mee@ueceveveer osJetÛÙee [esàÙeebÛes Heâesšes hee"JeeJes, Demes meebefieleues. Ùeeuee cee$e keâeUkeâjkeâekeâebveer efJejesOe kesâuee. les cnCeeues, ``leeF&, DeeheCe osJetueeÛe IesTve peeT. ØelÙe#e heenCes JesieUs Demeles.'' ceuee hegvne keâenermee mebkeâesÛe Jeešuee. ‘SJe{s cees"s [e@keäšj. lÙeebveer pemeb meebefieleueb lesJe{bÛe keâjeJeb. GieeÛe Deheceeve kesâuee lej, efleLes peeTve Yesš šeUueer lej...’ ``leeF& peieele Depetve Skeâ eEme[^esce Deens. lÙeeÛeb veeJe hee@efPeefšJn eEme[^esce. DeeheCe lees MeesOeeÙeÛee. meehe[lees lees DeeheuÙeeuee. lees veener, Demee efJeÛeej kesâuee lej cee$e lees nšketâvener veener meehe[Ceej. [e@keäšj keâesCe Demelees, Skeâ ne[eceebmeeÛee osn. lÙeeÛÙeepeJeU Mekeäleer DeeefCe efmeæer Demeleele Demeb veener. Demeleb keâewMeuÙe. Ùee keâewMeuÙeeyejesyej Lees[er ceeCegmekeâer lÙeeÛÙee "eÙeer meehe[ueer vee keâer lees osJeeÛee otle neslees. Deelee ne ceeCetme Lees[e pejer Ke[tme Demelee lej keâMeeuee DeeheuÙeeuee Gòej efoueb Demeleb? Case study mee"er JesU keâe keâe{uee Demelee? lÙeeÛÙee meuuÙeeÛeer eEkeâcele keâener [e@ueme&ceOÙes Demet Mekeâles vee? DeeheCe peeT osJekeâeruee IesTve. legceÛÙee ceveeleueer vekeâejelcekeâlee mees[e.'' ceer neskeâej efouee. keâeUkeâjkeâekeâebveer lÙeebÛÙeeÛe «egheceOeuÙee SkeâeÛÙee ceoleerves Gòece [^eHeäš yeveJeuee. osJetuee IesTve ÙesT keâe efJeÛeejues. ner Yesš IesCes Kethe cenòJeeÛes Deens Demes hešJetve efoues. [e@. mee@ueceve Ùeebveerner lÙeebÛee leheMeerueJeej keâeÙe&›eâce keâUJeuee. Decegkeâ Skeâe leejKesuee efleuee IesTve Ùee, Demes meebefieleues. mehšWyejÛÙee eflemeNÙee Dee"Je[Ÿeele hegvne nwojeyeeouee efveIeeues. yejesyej oerj neslee. ne ØeJeeme Ûeebieueb MegYe Ie[JeCeeje "jes, Demeb ceveeuee meebiele nesles. osJet leMeerÛe Deeveboer nesleer. cees"Ÿee ØeJeemeeuee Ûeeueuees Deenesle. cees"Ÿee [e@keäšjebvee YesšCeej JneÙe vee@š DeeÙe? / 37


Deenesle, SJe{bÛe efleuee mecepele nesleb. heg{ÛÙee ceefnvÙeele leer mene Je<eeËÛeer nesCeej nesleer. z

keâener Iešvee DeeheuÙeeÛe DeeÙeg<Ùeele Ie[leele, lÙee Heâkeäle JeeF&šÛe keâe ÙeeÛeer Gòejs ceer ØelÙeskeâ ØeJeemeele mJele:uee efJeÛeejeÙeÛes. osJet keâOeer ueJekeâj Peesheueer keâer meeÙeveuee Ùeslee-peelee DemesÛe ØeMve ceveele ÙeeÙeÛes. Ùee ØeMveebvee mebieleer vemeeÙeÛeer. ceveeuee efjkeâeceb mees[ueb keâer les Heâkeäle `vemeefle'ÛÙee Menjele ØeJesMe keâjleb. Demeb JneÙeuee vekeâes. leMeer Peeueer veener vee, nesleer vee megÂ{, iees[. efleÛeb keâe JneJeb Demeb? Demes ØeMve ceuee heesKe¤ve šekeâeÙeÛes. ceer DeMeebleÛe DemeeÙeÛes. oeKeJeeÙeÛeb veener. DeeheCe Keesšs Deenesle Demebner peeCeJeeÙeÛeb. keâesCeeheeMeer lejer SkeâoeÛes heesšYe¤ve yeesuet, j[t. heCe hegvne SkeâšsheCeeÛÙee keâesMeele Ieó efMejeÙeÛes. lees keâesçe Heâkeäle osJet efJemkeâšeÙeÛeer. efleuee leer hejJeeveieer nesleer. jsCetkeâ[b ceePeb ogue&#e PeeuebÙe, ns mecepetve Ùesle iesueb. efleÛee Ùee JesUÛee efjPeuš Heâkeäle 65 škeäkeäÙeebÛee. efleuee DeYÙeeme ve keâjlee 80 škeäkesâ efceUeÙeÛes. leer Keeueer Ùesle Ûeeueueer. Skeâ efMeef#ekeâe Demetvener DeeheCe ue#e osle veener Demeb DehejeefOelJe oešueb; heCe veeF&ueepe neslee. veener lej osJetkeâ[s ogue&#e nesF&ue. ner JesU osJetmee"er DeKesjÛeer mebOeer lej veJns? ceer efojekeâ[s heeefnueb. yejesyyej ceePÙeeÛe JeÙeeÛee. Iejele Deeues lesJne lÙeeuee Jeefnveer cnCeCÙeele Lees[e mebkeâesÛe Jeešle neslee. heCe veblej Heâkeäle Jeefnveer ns mebyeesOeve. DeeceÛeb veeleb Kethe ceeskeâUb Peeueb. YeeJeemeejKebÛe. ceePeer keâeceb heškeâve keâjeÙeÛee. ceveeveb Deieoer Ûeebieuee. iesuÙee ÛeejheeÛe ceefnvÙeebleÛe veJns lej lÙeeÛeeÛe meKKee YeeT JeejuÙeeJej Kethe keâeUpeer IÙeeÙeÛee. ceePÙee cegueeRÛee lej lees uee[keâe neslee. lÙeeÛÙee keâeceeÛes efveÙeespeve lees keâmes keâjlees ne ØeMvener ve efJeÛeejlee ceer Deeheueer, Deepe ne lej GÅee lees, DeMee [e@keäšjebÛÙee JesUe lÙeeuee meebieeÙeÛes DeeefCe leesoKs eerue JesUhs etJeeaÛe lesLes npej DemeeÙeÛee. ns kegâ"ueb veeleb? ``Jeefnveer, efJeÛeej ke⤠vekeâes. Ùee JesUsme keâenerlejer Ûeebieueb efve<heVe nesF&ueÛe.'' ``nes nesCeejÛe...'' š^sve OeeJele nesleer. Deecner hejmhejebvee Oeerj osle neslees. z

38 / JneÙe vee@š DeeÙe?

Why Not I?  

Author: Dr.Vrinda Bhargave Language: Marathi About The Book:Just when everything seemed to be going well, a middle class woman was struck...

Why Not I?  

Author: Dr.Vrinda Bhargave Language: Marathi About The Book:Just when everything seemed to be going well, a middle class woman was struck...

Advertisement