Page 1

ZDRAVOTNICKÉ NOVINY ODBORNÉ FÓRUM ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE www.zdravky.cz

ročník 62 • číslo 5 • 4. března 2013 cena 26 Kč • pro předplatitele 20 Kč

ISSN 0044-1996

Válka argumentů kolem akce „Zachraňme české zdravotnictví“

Inzerce

„Nežádáme o nové peníze pro české zdravotnictví, chceme ale prosadit, aby byly do systému vráceny prostředky, které tam patří,“ řekla ve svém vystoupení na tiskové konferenci 21. února v Praze předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče (OSZSP) Bc. Dagmar Žitníková. Podle jejích slov je nyní zdravotnictví České republiky v historicky nejhlubší krizi a ministr zdravotnictví by měl z důvodu nezvládnutí řízení resortu odstoupit. Cílem konference pořádané Českomoravskou konfederací odborových svazů (ČMKOS) a OSZSP bylo předložení argumentů pro podporu akce České lékařské komory (ČLK), nazvané Zachraňme české zdravotnictví. Jak známo, tuto akci vyhlásila ČLK 7. února (viz ZN č. 3–4/2013). Ideově je směrována proti úhradové vyhlášce ministerstva zdravotnictví (MZ) pro rok 2013 (vyhl. č. 475/2012 Sb.). Protest má tři roviny: Za prvé vyhlášení „Dne zdraví lékařů“, v jehož rámci měli sympatizující lékaři 1. března podle vlastní volby buď absolvovat preventivní prohlídky či jiná vyšetření u svých kolegů, anebo v zájmu svého zdraví odpočívat na dovolené nebo při náhradním volnu. Druhou rovinou je petice „Chceme kvalitní zdravotnictví“, kterou zdravotníci předkládají k podpisu pacientům, třetí pak stížnost na úhradovou vyhlášku, kterou komora podá k Ústavnímu soudu ČR. Oznámení lékařské komory o protestní aktivitě neprodleně vyvolalo argumentační mediální přestřelku.

F. Polák: Pouze líbivá rétorika Bezprostředně po briefingu ČLK předalo MZ médiím reakci (viz ZN č. 3–4/2013). V jejím textu náměstek ministra pro zdravotní péči MUDr. Ferdinand Polák mj. říká: „Mrzí mě, že ČLK opět ve snaze o zviditelnění používá pouze líbivou a zavádějící rétoriku, aniž nabízí alespoň minimální náznak nějakého konkrétního řešení. Já jsem ochoten se kdykoliv sejít nad konkrétním a konstruktivním návrhem s čísly a propočty, ale zatahování pacientů do hry o výši platů je pod moji úroveň a jako lékař a člen ČLK to zcela zásadně odmítám.“

Z OBSAHU np ro lékařské

praxe

Brevíř vzácných onemocnění I: Zdaleka ne tak marginální problém, jak by se mohlo zdát str. 2 Pacient čeká na diagnózu i desetiletí – měli bychom to zvládnout dřív str. 2

Krizový štáb: Bezprecedentní pokles úhrad Jednoznačnou podporu lékařské komoře deklaroval Krizový štáb nemocnic, pacientů a odborů, který 11. února na webu Asociace českých a moravských nemocnic (AČMN) zveřejnil prohlášení nadepsané Ministerstvo dále prohlubuje krizi ve zdravotnictví. V textu mj. uvádí: „Štáb dostává z nemocnic další alarmující modelace dopadů úhradové vyhlášky pro rok 2013. Nové propočty ukazují, že úhrady budou vyhláškou sníženy proti roku 2011 u akutní lůžkové péče o nejméně 6 %, u následné péče o 5 % a u ambulantní péče o 10 %. Potvrzují to prvé návrhy záloh vypočtených VZP ČR podle vyhlášky i na méně než 90 % dosavadních úhrad. Při započtení kumulované inflace za roky 2011–2013 ve výši 7,5 % jde o pokles reálných úhrad, který v historii nemá obdoby: u akutní lůžkové péče o 13,5 %, u následné péče o 12,5 % a u ambulantní péče o 17,5 %.“

SPL ČR: K protestu se nepřipojíme Taktéž 11. února přijal výbor Sdružení praktických lékařů ČR (SPL) rozhodnutí kroky a výzvy vedení ČLK nepodpořit, k protestním akcím se nepřipojit. V dokumentu SPL se píše: „Tvrdá, ale spravedlivá! – to jsou slova, kterými přivítal MUDr. Kubek, již jako prezident ČLK, úhradovou vyhlášku vydanou ministrem

Souhlas s aktivitou ČLK deklarovala předsedkyně OSZSP D. Žitníková, podporu ČMKOS potvrdil J. Zavadil. Foto: ZN MUDr. Rathem v roce 2006, tvrdě restriktivní pro všechny poskytovatele. Zejména pak pro ambulantní, z nichž většina, bez možnosti vyvinění, byla postižena vysokými pokutami. Tato vyhláška vedla ke skutečné diskriminaci pacientů a znamenala pro ně omezení dostupnosti péče. To přimělo tehdy tisíce lékařů vyjádřit aktivně svůj protest a pod tíhou argumentů donutilo ministra Ratha tuto zhůvěřilost zrušit a nahradit ji vyhláškou novou, stále sice restriktivní, ale již propracovanější. O to překvapivější je obrat ČLK v čele s prezidentem Kubkem po volbách v r. 2008, kdy se z nich stali  tvrdošíjní odpůrci kroků, majících za cíl šetřit prostředky veřejného zdravotnictví. Odmítáním prakticky všech reformních snah o redukci mnohdy nadbytečné sítě a redistribuci prostředků s cílem účelnějšího nakládání s financemi  z veřejného zdravotního pojištění se dostala ČLK do pozice odborářské nátlakové skupiny požadující stále více peněz do systému, aniž by byla

ochotna cokoli slevit ze svých představ např. o personálním zajištění, či tabulkových platech.“ 

eHealth hospodárný, funkční – a povinný?

str. 3

Budoucnost směrnice EU o dostupnosti léků je nejistá

str. 3

n pro lůžková

zařízení

MZ ČR: Výdaje hrazené z pojištění rostou

VZP odmítla smlouvu s PTC a podala trestní oznámení 

Ve čtvrtek 15. února rozeslalo MZ materiál, v němž odmítá tvrzení ČLK a AČMN, že výdaje na zdravotnictví tři roky po sobě klesají: „ČLK opomněla dva podstatné momenty. Jednak ten, že srovnává čísla zahrnující veškeré výdaje na zdraví, tedy i ty, které jdou z kapes ­každého z nás, např. na zubní pastu, autolékárničku, doplňky stravy, vitamíny apod. To, že tyto nákupy domácností v posledních letech stagnovaly či mírně klesaly, vzhledem k ekonomické situaci snad nikoho nepřekvapí. Druhou zamlčenou skutečností je fakt, že tyto celkové výdaje sice v posledních 3 letech skutečně klesají zhruba o půl miliardy ročně, na druhou stranu ale jen mezi roky 2008–2009 skokově narostly o 27 miliard. dokončení na str. 6

str. 4

Poradna: Dodatková dovolená str. 4 n události, fakta,

názory

Úkol pro Obamovu administrativu: zabránit bankrotu Medicare

str. 5

Farmaceutický trh: Teva si hledí spolupráce s akademickou obcí 

str. 5

Inzerce

Věčný „strašák“ zdravotnictví – úhradová vyhláška str. 6

n NÁZOR

Beseda děkanů pražských LF str. 7 Zpravodajský deník

Dočká se dlouhodobá péče potřebných podmínek? Zatím není důvod k optimismu! zdravotních a sociálních služeb a jejich financováním, jaké vzbuzují negativní motivace se všemi důsledky. Máme spoustu příkladů naší dobré i špatné praxe a mnoho zkušeností ze zahraničí. Umíme už i hodnotit kvalitu zdravotních a sociálních služeb. Chybí však akce, od jasného politického rozhodnutí až po jeho aplikaci do legislativy a exekutivních rozhodnutí. Většinou je to změna procesů týkající se transparence a koordinace.

Dlouhodobá péče = prolínání zdravotního a sociálního systému Podívejme se, jaké jsou determinanty systému dlouhodobé péče a co nám dnes ještě k jeho realizaci chybí. Jaká jsou ta potřebná politická rozhodnutí, která se musejí promítnout do legislativy a do změny procesů? Dlouhodobá péče musí být postavena na prolínání systémů zdravotní a sociální péče, tedy na sdílení profesionálních zdravotních a sociálních služeb a aktivit vlastního přirozeného prostředí – rodiny a komunity. Je zřejmé, že

n servis Personální inzerce

u nás není prostor pro zásadní změnu financování. Dlouhodobá péče musí vycházet ze stávajících systémů, to jest věcných dávek veřejného zdravotního pojištění a finančních dávek příspěvku na péči doplněného cílenou další dávkovou a dotační politikou. Zdravotní služby musejí být hrazeny z veřejného zdravotního pojištění a musí být odstraněna diskriminace v dostupnosti a úhradě péče pro klienty rezidenčních zařízení sociálních služeb. Na druhé straně v těchto zařízeních není nadále možné poskytovat péči osobám bez přiznaného příspěvku na péči nebo s přiznaným 1. stupněm příspěvku na péči, protože tyto osoby jsou schopny sebeobsluhy a kvalitního života ve vlastním domácím prostředí. Pokud poskytovatel zdravotní péče ve svém zdravotnickém ústavním zařízení poskytuje sociální službu, protože u pacienta není ze zdravotního hlediska potřebná hospitalizace, úhrada této služby musí být provedena ze stejných finančních zdrojů, jako kdyby byl pacient klientem rezidenčního zařízení sociálních služeb. dokončení na str. 4

str. 7–8

PRVNÍ KVALITNÍ DOSTUPNÝ

zdravotnicke_noviny_51x51_01.indd 1

ZN 5_2013.indd 1

str. 7

Inzerce

České zdravotnictví samo trpí problémem fragmentace zdravotních služeb, resp. nekoordinovaností péče o pacienta. U seniorů a osob se zdravotním postižením se přidává problém nekoordinovanosti s péčí sociální a poskytováním sociálních služeb. S těmito nedostatky se vypořádává koncept dlouhodobé péče, který se vláda ČR v roce 2010 zavázala uvést v život. Cituji: „Společně s odborníky vláda vymezí dlouhodobou zdravotně-sociální péči a navrhne zavedení uceleného systému zdravotnických a sociálních služeb, včetně způsobu financování. Bude podporovat dlouhodobou péči v domácnostech pacientů, terénní a ambulantní služby přizpůsobené potřebám pacienta jako alternativu ústavní dlouhodobé péče. Podpoří rozvoj paliativní a hospicové péče.“ Po dvou a půl roce není důvod k optimismu. Máme spoustu dat, která nám říkají, jaká je aktuální a budoucí demografická situace, jaký je zdravotní stav ve skupinách občanů našeho zájmu, jaká je jim poskytována péče zdravotní a sociální, resp. jaké jsou jim poskytovány zdravotní a sociální služby, za jaké finanční prostředky. Víme také, jaká nelogická pravidla platí mezi systémy

Doc. MUDr. Leoš Heger, CSc.: Učiním další pokus o zvýšení odvodů za „státní pojištěnce“ str. 7

25.2.2013 14:26:39

28.02.13 16:28


2

pro lékařské praxe

ročník 62 číslo 5 4. března 2013

n BREVÍŘ VZÁCNÝCH ONEMOCNĚNÍ I

Zdaleka ne tak marginální problém, jak by se mohlo zdát Pokud je prevalence onemocnění nižší než 5 : 10 000, říkáme, že onemocnění je vzácné. Takových je více než šest tisíc. U některých z nich se množství pacientů v ČR počítá na stovky, u jiných je možné je sčítat na prstech. Budeme-li však všechny pacienty s některým ze vzácných onemocnění brát dohromady, dostaneme se podle odhadů evropské pacientské organizace EURORDIS na úroveň 6–8 % populace. Nejde tedy o marginální problém. Vzácná onemocnění jsou velmi různorodá. Jsou to často chronická, progresivní, degenerativní a život ohrožující onemocnění. Mnohá způsobují velkou bolest a postupnou ztrátu soběstačnosti pacientů. Na naprostou většinu z nich není lék, pro většinu ani přesná diagnostika. Tři čtvrtiny z nich postihují děti a 30 procent pacientů se vzácným onemocněním umírá před pátým rokem věku. Naprostá většina těchto onemocnění má genetický původ, ale mohou být způsobeny i infekcemi nebo vlivy prostředí. Problematice vzácných onemocnění se zacílením především do první linie se budeme po celý letošní rok věnovat – jak na stránkách ZN v nové rubrice, tak i ve formě kazuistik v pravidelné příloze Lékařské listy plus.

Pacient čeká na diagnózu i desetiletí – měli bychom to zvládnout dřív Vzácných onemocnění je mnoho a na absolutní většinu z nich není lék. Přesto je velmi důležité, aby se pacienti dostali ke správné diagnóze včas. Pokud léčba existuje, zabráníme tím progresivnímu zhoršování zdravotního stavu. Pokud léčba neexistuje, můžeme alespoň mírnit příznaky. Pokud ani to není možné, pacienti se alespoň dozvědí, co se s nimi děje, a jak mnozí z nich říkají, i to je pro ně úleva. Lékaři první linie dostanou k dispozici horkou linku S rostoucím množstvím nových informací a poznatků se ukazuje jako nezbytné upravit cesty, po nichž jsou pacienti s vzácnými onemocněními předáváni dále. Systémovým krokem v tomto směru je založení Národního koordinačního centra, které bylo zřízeno v loňském roce rozhodnutím ministerstva zdravotnictví v pražské FN Motol. Jeho úkolem je koordinovat vysoce specializovanou péči, ale také pomáhat v oblasti diagnostiky a odpovídat na otázky lékařů z praxe ohledně vzácných diagnóz. Připravuje se také zavedení specializované informační telefonní linky věnované dotazům lékařů na dané téma. Cestou pro další zkvalitňování péče je i zpětná vazba mezi lékařem v první linii a pra-

covištěm, které pacienta převzalo a chorobu diagnostikovalo. Pokud jde o zprostředkování odborných informací o vzácných onemocněních na mezinárodní úrovni, neocenitelným zdrojem je referenční portál OrphaNet. Nabízí přehled a klasifikaci všech dosud popsaných vzácných onemocnění, encyklopedii vzácných onemocnění, databázi klinických pracovišť, výzkumných projektů, registrů i klinických studií. OrphaNet zprostředkovává také informace o organizacích pacientů i dalších aspektech života nemocných. Péče o nemocné se vzácným onemocněním není jednoduchým úkolem. Poznatků v této oblasti máme stále více a lze předpokládat, že do budoucna se toto množství bude dále zvyšovat. Jde o to dokázat s nimi pracovat a přenést je do praxe tak, aby prospěch z nich mělo co nejvíce pacientů. Prvním krokem k tomuto cíli je na vzácná onemocnění ve chvíli pochyb nad stanovením diagnózy pomyslet a využít všech dostupných zdrojů informací. MUDr. Kateřina Kubáčková, zástupce ČR v Evropském výboru expertů pro vzácná onemocnění EUCERD, Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol

n Anketa Podle výzkumu evropské pacientské organizace ­EURORDIS z roku 2009 „nebyla u 40 % pacientů se vzácnými onemocněními správně stanovena diagnóza, což vedlo k závažným zdravotním důsledkům (nevhodné léčbě), a 25 % pacientů čekalo na stanovení správné diagnózy 5–30 let“. Obtížnost diagnostiky samozřejmě vychází z povahy vzácných nemocí – s každou jednotlivou z nich má praktické zkušenosti jen relativně malý okruh specialistů. Přesto bychom měli hledat cesty ke zlepšení. Rozvoj základního výzkumu v oblasti molekulární biologie přináší velké množství nových poznatků – jsou definovány další a další nové choroby i nové diagnostické příznaky. Dostáváme tak k dispozici znalosti, které umožňují lépe a dříve stanovit diagnózu. Tím se však také stále zvyšují nároky na vzdělávání a praxi lékařů. Mimo jiné i těch v první linii. Na nich leží odpovědnost pečlivě vyslechnout pacienta, nepřehlédnout v jeho sdělení důležitou informaci a rozpoznat symptomy. Nesou také odpovědnost za rozhodnutí odeslat pacienta, jehož symptomy při standardní léčbě neustupují, na odpovídající pracoviště.

Vzácná onemocnění v ordinacích praktiků 1. Setkali jste se ve své praxi s onemocněním označovaným jako vzácné? 2. Jak obtížné bylo dopátrat se v takovém případě, vzhledem k nízké frekvenci daných onemocnění, diagnózy a jak se vám osvědčila spolupráce s kolegy specialisty? 3. Jak setkání s diagnózou vzácného onemocnění event. ovlivnilo vaši praxi a rutinní postupy? n MUDr. Alena Šebková, předsedkyně Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP 1. Ano, setkala. Konkrétně se jednalo o glykogenózu. 2. Nebylo to až tak obtížné, širší informace jsem získala prostřednictvím internetu. Dítě bylo odesláno k vyšetření pro vysoké jaterní testy, nicméně mělo opožděný vývoj a velké bříško. Příslušní specialisté byli vstřícní. 3. Snad nejvýstižněji by se dalo říci, že to bylo připomenutí, že na vzácná onemocnění prostě musíme myslet. n MUDr. Dagmar Škrhová, místopředsedkyně Sdružení praktických lékařů ČR 1. S onemocněním označovaným jako vzácné jsem se ve své praxi setkala. Jednalo se o těžký progredující cerebelární syndrom, přes podrobné vyšetřování neznámé etiologie. 2. V klinickém nálezu převládaly nejistota při chůzi (kymácivé závratě a titubace všemi směry) a smazaná řeč (obraz byl modifikován současnou myastenií gravis). Diagnóza se vytvářela postupně na specializovaném pracovišti, s využitím diagnostických možností zdejších i zahraničních – pro některá speciální laboratorní vyšetření. Spolupráce s kolegy byla výborná, byla jsem pravidelně informována o výsledcích a dalším postupu. 3. Tato zkušenost byla zajímavá, ale mé další postupy příliš neovlivní, protože stanovování diagnóz těchto vzácných chorob není většinou v možnostech všeobecného praktického lékaře, a vždy je třeba spolupráce se specialisty. red

n Tři otázky pro... … prof. MUDr. Milana Macka ml., DrSc.,

přednostu Ústavu biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN Motol, Praha, zástupce ČR ve výboru Evropské komise EUCERD a národního koordinátora projektu OrphaNet n Jaké jsou nejdůležitější aspekty péče o pacienty se vzácným onemocněním? Zásadním faktorem je ustavení sítě specializovaných center, která těmto pacientům poskytují léčbu. Tato pracoviště většinou v nějaké podobě existují, ale je zapotřebí, aby byla propojena v rámci evropských referenčních sítí a aby odpovídala doporučením evropského výboru expertů EUCERD. Jde o to, aby centra byla definována jednoznačně a aby se nerozcházely požadavky, které na ně klade například ministerstvo a zdravotní pojišťovny. Během letošního roku bychom měli mít ustavena centra v dalších oblastech, např. v neurologii či endokrinologii. Dále je zapotřebí pokročit v zavádění registrů, kde budou shromažďovány záznamy o účincích léků. Je to oblast, která je pro poskytování léčby velice důležitá. Dnes však řešíme spíš otázky ochrany osobních údajů... V nejbližší budoucnosti bychom měli také vyřešit situaci pacientů s velmi vzácnými diagnózami, pro které není možnost efektivní léčby v rámci našeho zdravotního systému a kteří musejí péči vyhledávat v zahraničí. Nakonec je z pohledu celého systému důležité zpracovat pilotní studie nákladů na léčbu u zvolených vzácných onemocnění. To je důležité především pro zdravotní pojišťovny a SÚKL. n Co může udělat praktický lékař pro to, aby byl pacient včas a správně diagnostikován? Praktičtí lékaři, a hlavně pediatři, mají zásadní roli v postnatální klinické diagnostice vzácných onemocnění. Především musejí pomyslet na to, že v jejich ordinaci se může pacient s tímto onemocněním objevit a že se toto onemocnění může projevovat zdánlivě banálním příznakem, který může v každodenním shonu plné ordinace doslova „zapadnout“. Uvedu to na příkladu cystické fibrózy s incidencí 1 : 4000 novorozenců. Při cca 100 000 novorozencích to znamená asi 25 nových případů tohoto onemocnění ročně. Pokud tyto nové případy onemocnění vydělíme počtem praktických lékařů pro děti a dorost, vychází nám, že konkrétní pediatr uvidí nový případ tohoto onemocnění jednou za dekádu či delší dobu. V tomto ohledu je zřejmé, že je důležité např. nebagatelizovat přiznání matky, že „stolička dítěte zvláštně zapáchá a nočník jde obtížně vymýt“ (v důsledku pankreatické insuficience spojené se špatným trávením tuků z potravy). Podobně pokud rodiče uvedou, že „moč dítěte divně vypadá či voní“, mohlo by se jednat o metabolické onemocnění. Velmi cenným příznakem vzácných onemocnění u dětí je hypotonie, neprospívání – jde tedy o pečlivou diagnostiku a pozornost k detailu. V poslední době vidíme i oční vady u dětí počatých asistovanou reprodukcí, takže správná rodinná a osobní anamnéza může přinést mnoho dalších diagnostických „vodítek“. K diagnostice vzácných onemocnění není ani potřeba mít složité přístrojové vybavení. Prenatálně zachytí část vzácných onemocnění nebo vrozených vad prenatální biochemický a ultrazvukový screening, přičemž v případech, kde je riziko diagnostického prodlení, nám pomáhá celoplošný novorozenecký screening, na jehož dalším rozšíření intenzivně pracujeme. n Jak vidíte budoucnost péče o pacienty se vzácným onemocněním? Léčba se postupně personalizuje, individualizuje, ale to bude časem platit i u onemocnění častých. U vzácných onemocnění hraje velkou roli dlouhodobý vztah mezi lékařem a pacientem. Tím, jak jsou léky využívány spíše prospektivně, je potřeba sledovat a zaznamenávat jejich účinky, vědět, jak pacient reaguje. Pohybujeme se v oblasti, kde zásadní roli hrají inovace. Na většinu vzácných onemocnění nemáme lék, takže pokud bychom se spolehli na zavedené postupy, dokážeme nabídnout pacientům především paliativní péči, která s tím, jak onemocnění postupuje, je stále nákladnější. Pokud budeme bránit zavádění inovací v terapii, momentálně tím sice ušetříme výdaje za léčbu, ale z dlouhodobé perspektivy to znamená zvýšení výdajů v oblasti sociální, protože pacient postupně přestane chodit do práce a stane se závislým na systému sociálních dávek. Pokud se nám podaří pacienta úspěšně léčit, může se vrátit do práce a platit daně. A to necháváme stranou, co úspěch v léčbě znamená pro pacienty osobně. Musíme se snažit neustále nacházet nová řešení. Nedává smysl inovace v léčbě omezovat. Místo toho je třeba hledat nové cesty, jak dostat léky pro vzácná onemocnění, takzvané orphany, k pacientům. Jednou z možných cest je třeba risk sharing s výrobci. To, co prověříme při léčbě onemocnění vzácných, se může navíc v budoucnosti uplatnit při léčbě častých chronických onemocnění. red

n Věděli jste, že... … OrphaNet je referenční portál o vzácných onemocněních? Myšlenka zřídit otevřenou databázi informací o vzácných onemocněních pro všechny vznikla ve Francii ve druhé polovině devadesátých let minulého století. Původně čistě francouzský projekt se během let rozrůstal a dnes na něm participuje přes 40 zemí. Na české národní adrese www.orphanet.cz najdete mimo jiné: n seznam a klasifikaci vzácných onemocnění, n encyklopedii vzácných onemocnění, n adresář služeb – klinických pracovišť, laboratoří, výzkumných projektů, registrů, klinických studií a pacientských organizací, n seznam léčivých přípravků pro vzácná onemocnění, n doporučené postupy a zprávy.

www.zdravky.cz | ISSN 0044-1996 | ročník 62, číslo 5, 4. března 2013 | adresa redakce: Klicperova 604/8, 150 00 Praha 5, zdravky.redakce@ambitmedia.cz, tel. 222 352 576, fax 222 352 572 | šéfredaktor: Jan Kulhavý, jan.kulhavy@ambitmedia.cz | zástupci šéfredaktora: Mgr. Tomáš Polák, tomas.polak@ambitmedia.cz | Ing. Jana Tlapáková, vedoucí ­Kongresového listu, jana.tlapakova@ambitmedia.cz | redakce: Eva Srbová, eva.srbova@ambitmedia.cz | stálí ­spolupracovníci redakce: Mgr. Kristýna Čilíková | PhDr. Jaroslav Houštecký | PhDr. Helena Chvátalová | Bc. Jiří Škuba | grafická úprava: Jindřich Studnička | jazyková redakce: Mgr. Martin Tarant | Bohumila Píšová vydavatel: Ambit Media, a. s. | www.ambitmedia.cz | ředitel společnosti: RNDr. Martin Slavík | šéfredaktor zdravotnických titulů: Jan Kulhavý, jan.kulhavy@ambitmedia.cz | marketing: Julie Langerová, DiS., marketing manager, julie.langerova@ambitmedia.cz, tel. 725 826 434 | Eva Svobodová, produkční marketingu, eva.svobodová@ambitmedia.cz, tel. 725 778 002 | Karolína Pilařová, specialista předplatného a distribuce, karolina.pilarova@ambitmedia.cz, tel. 222 352 584 | obchod: Alexandra Manová, group sales manager, alexandra.manova@ambitmedia.cz, tel. 222 352 574, 724 811 983 | Mgr. Dana Stripaiová, key account manager, dana.stripaiova@ambitmedia.cz, tel. 725 778 001 | Markéta Š­ imoníčková, key account manager, marketa.simonickova@ambitmedia.cz, tel. 734 355 409 | Josef Müller, key account manager, josef.müller@ambitmedia.cz, tel.: 730 169 422 | personální inzerce: radkova.inzerce@ambitmedia.cz, tel. 725 778 015 | tisk: AHOMI, s. r. o., U Louže 579, 250 67 Klecany | předplatné ČR: POSTSERVIS, oddělení předplatného, Poděbradská 39, 190 00 Praha 9, fax 284 011 847, predplatne@ambitmedia.cz, infolinka 800 300 302, www.periodik.cz | předplatné SR: Mediaprint Kapa - Pressegrosso, a. s., oddelenie inej formy predaja, Vajnorská 137, 830 00 Bratislava 3, tel. +421 244 458 821, fax +421 244 458 819, predplatne@abompkapa.sk | cena pro p ­ ředplatitele 20 Kč / 1,25 € (samostatně 26 ), roční předplatné: 799 Kč / 52,50 € | registrace: MK ČR E 18649 Uzávěrka tohoto čísla 28. února 2013. Příští číslo vychází 18. března 2013 | Volně neprodejné, určeno odborné zdravotnické veřejnosti. Přetisk a jakékoliv šíření je povoleno pouze se souhlasem vydavatele. Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Redakce neodpovídá za jazykovou správnost i­nzerátů. | Vychází minimálním ­distribuovaným nákladem 25 000 výtisků. | Copyright © Ambit Media, a. s., 2013 | Ambit Media, a. s., využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno. | Zdravotnické noviny jsou vydávány na základě oprávnění poskytnutého vydavateli Odborovým svazem zdravotnictví a sociální péče České republiky a Ministerstvem zdravotnictví České republiky

ZN 5_2013.indd 2

28.02.13 16:28


3

pro lékařské praxe

ročník 62 číslo 5 4. března 2013

eHealth hospodárný, funkční – a povinný? Systém výměny elektronické zdravotní dokumentace pacienta za 220 mil. Kč, manažerský informační systém za 50 miliónů, vytvoření portálu elektronického zdravotnictví za 45 miliónů a registr radiační zátěže za 30 miliónů korun. To jsou prozatím jen hrubé odhady nákladů projektu hospodárného a funkčního elektronického zdravotnictví, který na konferenci eHealth Day 21. března v pražském IKEM představil ředitel odboru informatiky MZ ČR Ing. Fares Shima. Připomněl, že účelem vytvoření návrhu řešení systému hospodárného a funkčního elektronického zdravotnictví je zajistit vysokou kvalitu a efektivitu poskytovaných zdravotních služeb. Soutěž na dodavatele systému byla vyhlášena 15. září loňského roku a jejím cílem bylo podle Ing. F. Shimy „získat vstupy pro realizační koncept z národní i mezinárodní praxe“. Celkem bylo předloženo 11 návrhů, které posuzovala 11členná porota. Hodnocení doprovázely analýzy a diskuse dalších 20 specialistů rozdělených do čtyř pracovních skupin – pro informační technologie, datovou standardizaci, ekonomiku a statistiku a legislativu. „Vítězný návrh společnosti Microsoft, s. r. o., byl vybrán 7. listopadu. Získal 79 procent možných bodů, z toho je jasné, že komise měla k některým jeho částem výhrady. Mimo jiné k tomu, že nejsou detailně řešeny možnosti využití stávajících dat, dále není úplně zřejmé řešení úpravy práv a přístupů k dokumentaci pacienta a ani budování značky elektronického zdravotnictví není dostatečné,“ konstatoval Ing. F. Shima. To, že soutěž našla svého vítěze, podle Ing. F. Shimy neznamená, že myšlenky z ostatních přihlášených projektů „spadnou pod stůl“. Při tvorbě čtyř žádostí o poskytnutí evropských dotací prostřednictvím Výzvy č. 12 Integrovaného operačního programu oblasti intervence 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví byly využity ty nejlepší nápady každého z nich. Ony čtyři žádosti se týkají projektů výměny elektronické zdravotní dokumentace

pacienta, vytvoření registru radiační zátěže, vytvoření portálu elektronického zdravotnictví a vytvoření manažerského informačního systému. V době uzávěrky tohoto vydání ZN ještě nebylo známo, zda byla projektům podpora z evropských fondů přiznána. Ing. F. Shima ujistil účastníky konference eHealth Day, že se ministerstvo chce vyvarovat chyb zejména v komunikaci, které v minulosti podobné projekty provázely. „Ministr zdravotnictví proto letos 21. ledna zřídil Radu uživatelů hospodárného a funkčního elektronického zdravotnictví, aby bylo zaručeno, že koncepce bude opravdu v souladu s potřebami uživatelů, tzn. poskytovatelů zdravotních služeb. Rada je poradním orgánem ministra a jejími členy jsou konzultanti z řad praktických lékařů, lékařů v nemocnicích, zdravotnických asociací i odborných společností. Zadávací dokumentace výběrových řízení bude připravována během prvního pololetí letošního roku a bude konzultována na seminářích s odbornou veřejností,“ slíbil Ing. F. Shima.

Vyhne se eHealth osud sKarty? Ministerstvo zdravotnictví ústy náměstka pro zdravotní pojištění Ing. Petra Noska již před časem uvedlo, že zapojení do systému tzv. hospodárného a funkčního elektronického zdravotnictví bude pro poskytovatele zdravotní péče povinné a tato povinnost bude dána zákonem. „Zkušenosti i ze zahraničí ukazují, že mají-li

být systémy elektronické výměny informací funkční, musí být popsány povinnosti na všech úrovních. To znamená od vkladatelů až po uživatele, a pak je skutečně nezbytné systém ‚zpovinit‘. Nemůže to být pouze na bázi dobrovolné, už jenom z toho důvodu, že z báze dobrovolné nevyplývá odpovědnost ani pro uživatele, ani pro poskytovatele informací. Určitě očekáváme, že určité fáze souvisejících projektů mohou být motivovány například zdravotními pojišťovnami. Ale že bychom v současné době uvažovali o nějaké globální motivaci ze strany ministerstva, tak to bohužel není možné, protože k tomu nejsou ani finanční prostředky,“ vzkázal Ing. P. Nosek účastníkům eHealth Day na stránkách měsíčníku Sdělovací technika, pořadatele konference. Poslanec Evropského parlamentu a předseda Českého národního fóra pro eHealth MUDr. Milan Cabrnoch však během konference upozornil na některé údajné slabiny ministerské koncepce elektronické výměny zdravotních informací, která prý pouze nastiňuje cíl, jehož by mělo být dosaženo. „Informace nebudou kompletní, protože data od lékařů, kteří nevedou elektronickou zdravotní dokumentaci, nebudou vůbec dostupná. Informace nebudou ani strukturované, protože návrh počítá s tím, že zdravotnická zařízení si budou předávat pouze dokumenty ve formátu pdf. Takové informace nebude nikdy možné dále zpracovávat, třídit a vyhledávat v nich. Evropský systém přeshraničního předávání informací a jejich překladu epSOS přitom strukturovaná data přímo vyžadu-

S MUDr. M. Cabrnochem (vpravo) o eHealth diskutoval mj. i matematik Mgr. M. Nečaský, Ph.D. Foto: ZN je,“ upozornil MUDr. M. Cabrnoch a podle očekávání připomněl, že v jeho v současnosti odmítaném projektu IZIP informace strukturované jsou a systém s epSOS komunikuje. Ministerský návrh podle něj oproti IZIP nepokročil dál ani v řešení otázky práva přístupu k informacím. „Podle koncepce by jej měli mít autorizovaní uživatelé, tedy ošetřující lékaři – ale o  kterém lékaři v nemocnici lze říci, že právě on je ten ošetřující? Přístup k dokumentaci bude mít navíc pouze se souhlasem pacienta, aniž by bylo jasné, jak se bude tento souhlas ověřovat.“ Podle MUDr. M. Cabrnocha navíc nebudou data zůstávat u poskytovatele, protože požadavek kdykoli dostupné on-line komunikace s garantovanou kompati-

bilitou pro všechny používané formáty splní pouze několik velkých nemocnic. „Všichni ostatní poskytovatelé, kterých jsou desetitisíce, budou replikovat svou dokumentaci o svých pacientech do lokálních úložišť ve fakultních nemocnicích nebo u svých zřizovatelů na krajských úřadech. Jejich zřízení a provoz bude muset někdo zaplatit, s čímž odhadované náklady 220 mil. Kč nepočítají,“ konstatoval MUDr. M. Cabrnoch, který závěrem zapochyboval i o vymahatelnosti povinnosti systém používat, když se do legislativy zatím nepodařilo prosadit ani požadavek na povinné internetové připojení. Může se proto podle jeho názoru stát, že povinný eHealth by mohl skončit podobným nezdarem jako povinná sKarta. jak

Budoucnost směrnice EU o dostupnosti léků je nejistá „Cílem takzvané evropské transparenční směrnice je zvýšit dostupnost léků,“ prohlásil MUDr. Milan Cabrnoch, poslanec Evropského parlamentu na setkání v Cevro Institutu v Praze 27. února. Seminář k připravované Směrnici Evropského parlamentu a Rady o průhlednosti opatření upravujících ceny humánních léčivých přípravků a jejich začlenění do oblasti působnosti veřejných systémů zdravotního pojištění připravilo Centrum zdravotně-sociálních studií. MUDr. Milan Cabrnoch, který je v Evropském parlamentu zpravodajem Evropských konzervativců a reformistů pro tento návrh, upozornil, že jde o novelu směrnice z roku 1989 (89/105/EHS). Předpis doposud nebyl pozměněn a stále odráží podmínky na trhu léčivých přípravků, které existovaly před více než dvaceti lety. „Tyto podmínky se zásadně změnily, jak příchodem generických léků, které představují méně nákladné alternativy, tak vývojem stále modernějších a také dražších léčiv,“ uvedl M. Cabrnoch. Nový legislativní rámec má rovněž usnadnit obchod s léčivými přípravky mezi členskými státy v souladu se zásadou volného pohybu zboží. Praxe v jednotlivých členských státech se však výrazně liší a tak dochází k nerovnému přístupu k lékům v rámci EU.

Připravovaná novela by měla odrážet změny v systémech úhrad v jednotlivých členských státech a také zkrátit lhůty pro rozhodnutí o tvorbě cen, zejména generických léčiv. Členské státy EU totiž stávající lhůty často nedodržují a při překročení pak nejsou žádné sankce. To vede k odsouvání dostupnosti léků pro občany. Chystaná směrnice zkrátí lhůty pro rozhodnutí o ceně u originálních léků na 60 dnů a u generik na 15 dnů. Stejné lhůty pak platí i pro rozhodnutí o úhradě. Celkové lhůty pro rozhodnutí o ceně a o úhradě jsou 120 dnů všeobecně, a pokud jde o generické léčivé přípravky, 30 dnů. Celkem 180 dnů je to tehdy, pokud je součástí rozhodování hodnocení zdravotnických technologií. „Pokud by úřad do termínu nerozhodl, obchodoval by se lék za cenu

navrženou firmou,“ uvedl Milan Cabrnoch a dodal: „Pacienti mají dostat nové léky včas. Úřady musejí fungovat rychle a efektivně ve prospěch veřejnosti, nikoli pro pohodlí úředníků.“

Obavy z krátkých lhůt Poslanci Evropského parlamentu počátkem února hlasováním sice podpořili rychlejší dostupnost léčiv, avšak u generik prodloužili lhůtu pro rozhodnutí o cenách a úhradách na celkem 50 dní. Současně však dali komisi podklady a prostor pro předložení nového návrhu. Příslušné orgány členských států by také měly uvádět jména a prohlášení o zájmech svých odborníků a členů. Měly by také být povinny nejméně jednou za rok zveřejňovat seznam léčivých přípravků, na něž se vztahuje národní systém veřejného zdravotního pojištění, jakož i jejich ceny. Jak MUDr. Cabrnoch upozornil, v Radě EU existuje blokační většina 16 zemí, které nepodporují návrh Komise, Česká republika je mezi nimi. Už dříve o lhůtách ve směrnici jednal s ministrem zdravotnictví doc. MUDr. Leošem Hegerem, CSc., a ten vyjádřil obavy, že by se český regulátor mohl dostat pod příliš veliký tlak. Podobně se zpřísnění brání i jiné země. Zatím proto podle M. Cabrnocha není jisté, zda a v jaké podobě bude směrnice předložena Radě Evropské unie.

Zásadní změny české legislativy Podporu připravované transparenční směrnici ve svém vystoupení vyjádřil výkonný ředitel České asociace farmaceutických firem ­(ČAFF) Dr. Emil Zörner. Za nejdůležitější přitom považuje zkrácení lhůt stanovení cen a úhrad. „Urychlený vstup generik na český trh znamená úspory pro plátce a dostupnost léčby pro větší počet pacientů,“ zdůraznil Dr. Zörner. Podle něho pak urychlený vstup léků na trh výrazně zlepší pacientům dostupnost moderních terapií. Prof. MUDr. Jan Švihovec, DrSc., v diskusi prohlásil, že v návrhu směrnice postrádá zmínku o ekonomických dopadech. Ty přitom mohou být nezanedbatelné. Mluví se zde o státních institucích a o průmyslu, avšak jsou naprosto opomíjeny zdravotní pojišťovny. Zdůraznil, že přijetí nové evropské lékové směrnice si vyžádá zásadní změnu české legislativy. PharmDr. Stanislav Havlíček z České lékárnické komory zkrácení lhůt uvítal, současně se však vyslovil pro dodržování těch současných. Ředitelka Koalice pro zdraví Jana Petrenko upozornila, že neexistence „panevropské“ ceny léků vytváří prostor k jejich reexportům, což samozřejmě v důsledku ohrožuje domácí trh. hj

Inzerce

ZKRÁCENÁ INFORMACE O PŘÍPRAVKU A VYBRANÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE JANUVIA® 100 MG POTAHOVANÉ TABLETY SITAGLIPTINUM INDIKACE: U PACIENTŮ S DIABETEM MELLITUS 2. TYPU JE JANUVIA INDIKOVÁNA KE ZLEPŠENÍ KONTROLY GLYKÉMIE: V MONOTERAPII U PACIENTŮ, U KTERÝCH ÚPRAVA STRAVY A CVIČENÍ SAMOTNÉ NEPOSKYTUJÍ DOSTATEČNOU KONTROLU GLYKÉMIE A U KTERÝCH METFORMIN NENÍ VHODNÝ V DŮSLEDKU KONTRAINDIKACÍ NEBO NESNÁŠENLIVOSTI; V DVOJKOMBINAČNÍ PERORÁLNÍ TERAPII V KOMBINACI S METFORMINEM V PŘÍPADECH, KDY ÚPRAVA STRAVY A CVIČENÍ PŘI SOUČASNÉM UŽÍVÁNÍ METFORMINU SAMOTNÉHO NEZAJISTÍ DOSTATEČNOU ÚPRAVU GLYKÉMIE; V KOMBINACI SE SULFONYLUREOU V PŘÍPADECH, KDY ÚPRAVA STRAVY A CVIČENÍ PŘI SOUČASNÉM UŽÍVÁNÍ MAXIMÁLNÍ TOLEROVANÉ DÁVKY SULFONYLUREY SAMOTNÉ NEZAJISTÍ DOSTATEČNOU ÚPRAVU GLYKÉMIE A KDY JE METFORMIN NEVHODNÝ KVŮLI KONTRAINDIKACÍM NEBO NESNÁŠENLIVOSTI; V KOMBINACI S AGONISTOU RECEPTORU AKTIVOVANÉHO PEROXISOMOVÝM PROLIFERÁTOREM GAMA PPARγ TJ. THIAZOLIDINDIONEM, KDY POUŽITÍ AGONISTY PPARγ JE VHODNÉ A KDY ÚPRAVA STRAVY A CVIČENÍ PLUS AGONISTA PPARγ SAMOTNÉ NEPOSKYTUJÍ DOSTATEČNOU KONTROLU GLYKÉMIE; V TROJ KOMBINAČNÍ PERORÁLNÍ TERAPII V KOMBINACI SE SULFONYLUREOU A METFORMINEM V PŘÍPADECH, KDY ÚPRAVA STRAVY A CVIČENÍ PŘI DVOJKOMBINAČNÍ TERAPII TĚMITO LÉČIVÝMI LÁTKAMI NEZAJISTÍ DOSTATEČNOU ÚPRAVU GLYKÉMIE; A V KOMBINACI S AGONISTOU PPARγ A METFORMINEM, KDY POUŽITÍ AGONISTY PPARγ JE VHODNÉ A KDY ÚPRAVA STRAVY A CVIČENÍ PLUS DVOJKOMBINAČNÍ TERAPIE TĚMITO LÉČIVY NEPOSKYTUJE DOSTATEČNOU KONTROLU GLYKÉMIE. PŘÍPRAVEK JANUVIA JE ROVNĚŽ INDIKOVÁN JAKO DODATEČNÁ TERAPIE K LÉČBĚ INZULINEM S METFORMINEM NEBO BEZ NĚJ, POKUD ÚPRAVA STRAVY A CVIČENÍ PLUS STABILNÍ DÁVKA INZULINU NEPOSKYTUJÍ ODPOVÍDAJÍCÍ KONTROLU GLYKÉMIE. DÁVKOVÁNÍ: DÁVKA PŘÍPRAVKU JANUVIA 100 MG JEDNOU DENNĚ. JE NUTNO ZACHOVAT DÁVKOVÁNÍ METFORMINU NEBO AGONISTY PPARγ A SITAGLIPTIN PODÁVAT SOUBĚŽNĚ. V KOMBINACI SE SULFONYLUREOU NEBO INZULINEM JE MOŽNÉ ZVÁŽIT NIŽŠÍ DÁVKU SULFONYLUREY NEBO INZULINU, ABY SE SNÍŽILO RIZIKO HYPOGLYKÉMIE. U STARŠÍCH JEDINCŮ JE VYŽADOVÁNA OPATRNOST. U PACIENTŮ S MÍRNOU PORUCHOU FUNKCE LEDVIN CLEARANCE KREATININU CRCL ≥ 50 ML/MIN NENÍ NUTNO DÁVKU PŘÍPRAVKU JANUVIA UPRAVOVAT. U PACIENTŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKOU PORUCHOU FUNKCE LEDVIN CRCL ≥30 AŽ <50 ML/MIN JE DÁVKA PŘÍPRAVKU JANUVIA 50 MG JEDNOU DENNĚ. U PACIENTŮ S TĚŽKOU PORUCHOU FUNKCE LEDVIN CRCL <30 ML/MIN NEBO S TERMINÁLNÍM ONEMOCNĚNÍM LEDVIN ESRD VYŽADUJÍCÍM HEMODIALÝZU NEBO PERITONEÁLNÍ DIALÝZU JE DÁVKA PŘÍPRAVKU JANUVIA 25 MG JEDNOU DENNĚ. PŘÍPRAVEK JANUVIA LZE PODÁVAT BEZ OHLEDU NA NAČASOVÁNÍ DIALÝZY. KONTRAINDIKACE: PŘÍPRAVEK JANUVIA JE KONTRAINDIKOVÁN U PACIENTŮ S HYPERSENZITIVITOU NA KTEROUKOLI SLOŽKU TOHOTO PŘÍPRAVKU. INTER AKCE: ÚČINKY JINÝCH LÉKŮ NA SITAGLIPTIN: RIZIKO KLINICKY VÝZNAMNÝCH INTERAKCÍ PŘI PODÁVÁNÍ SITAGLIPTINU JE NÍZKÉ. METFORMIN: SOUČASNÉ OPAKOVANÉ PODÁVÁNÍ METFORMINU V DÁVCE 1 000 MG SPOLU SE SITAGLIPTINEM V DÁVCE 50 MG DVAKRÁT DENNĚ NEVEDLO U PACIENTŮ S DIABETEM 2. TYPU K VÝZNAMNÉ ZMĚNĚ FARMAKOKINETIKY SITAGLIPTINU. CYKLOSPORIN: SOUČASNÉ PERORÁLNÍ PODÁNÍ JEDINÉ 100MG DÁVKY SITAGLIPTINU A JEDINÉ 600MG PERORÁLNÍ DÁVKY CYKLOSPORINU ZVÝŠILO HODNOTU AUC SITAGLIPTINU, TYTO ZMĚNY VE FARMAKOKINETICE SITAGLIPTINU NEBYLY POVAŽOVÁNY ZA KLINICKY VÝZNAMNÉ. NEDOŠLO K VÝZNAMNÉ ZMĚNĚ RENÁLNÍ CLEARANCE SITAGLIP TINU. PROTO SE ANI U JINÝCH INHIBITORŮ PGLYKOPROTEINU NEPŘEDPOKLÁDAJÍ VÝZNAMNÉ INTERAKCE. UPOZORNĚNÍ: JANUVIA SE NEMÁ PODÁVAT PACIENTŮM S DIABETEM 1. TYPU NEBO POUŽÍVAT K LÉČBĚ DIABETICKÉ KETOACIDÓZY. PO UVEDENÍ PŘÍPRAVKU NA TRH BYLA JAKO NEŽÁDOUCÍ ÚČINEK SPONTÁNNĚ HLÁŠENA AKUTNÍ PANKREATITIDA. PACIENTY JE NUTNO POUČIT O CHARAKTERISTICKÉM SYMPTOMU AKUTNÍ PANKREATITIDY: PŘETRVÁVAJÍCÍ, TĚŽKÉ BOLESTI BŘICHA. PO VYSAZENÍ SITAGLIPTINU S PODPŮRNOU LÉČBOU NEBO BEZ NÍ BYL POZOROVÁN ÚSTUP PANKREATITIDY, NICMÉNĚ BYLY HLÁŠENY VELMI VZÁCNÉ PŘÍPADY NEKROTIZUJÍCÍ NEBO HEMORAGICKÉ PANKREATITIDY A/NEBO ÚMRTÍ. V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA PANKREATITIDU SE MUSÍ PŘÍPRAVEK JANUVIA A DALŠÍ POTENCIÁLNĚ PODEZŘELÉ LÉČIVÉ PŘÍPRAVKY VYSADIT. POKUD BYL SITAGLIPTIN PŘIDÁVÁN K SULFONYLUREE NEBO INZULINU, INCIDENCE HYPOGLYKÉMIE BYLA ZVÝŠENA NAD ÚROVEŇ INCIDENCE U PLACEBA. KE SNÍŽENÍ RIZIKA HYPOGLYKÉMIE LZE TUDÍŽ ZVÁŽIT PODÁVÁNÍ NIŽŠÍCH DÁVEK SULFONYLUREY NEBO INZULINU. PACIENTI MUSÍ BÝT UPOZORNĚNI NA RIZIKO HYPOGLYKÉMIE, POKUD SE PŘÍPRAVEK JANUVIA POUŽÍVÁ V KOMBINACI S DERIVÁTY SULFONYLMOČOVINY NEBO S INZULINEM. VYŠETŘENÍ FUNKCE LEDVIN SE DOPORUČUJE PŘED ZAHÁJENÍM A PRAVIDELNĚ V PRŮBĚHU LÉČBY PŘÍPRAVKEM JANUVIA. U PACIENTŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKOU A TĚŽKOU PORUCHOU FUNKCE LEDVIN A U PACIENTŮ S TERMINÁLNÍM ONEMOCNĚNÍM LEDVIN, KTEŘÍ VYŽADUJÍ HEMODIALÝZU NEBO PERITONEÁLNÍ DIALÝZU, SE DOPORUČUJE NIŽŠÍ DÁVKOVÁNÍ. PŘI ZVAŽOVÁNÍ POUŽITÍ SITAGLIPTINU V KOMBINACI S JINÝM ANTIDIABETIKEM JE NUTNO KONTROLOVAT PODMÍNKY POUŽITÍ TAKOVÉHO ANTIDIABETIKA U PACIENTŮ S PORUCHOU FUNKCE LEDVIN. PŘÍPRAVEK JANUVIA SE NEDOPORUČUJE PODÁVAT DĚTEM MLAD ŠÍM 18 LET VZHLEDEM K NEDOSTATKU ÚDAJŮ TÝKAJÍCÍCH SE JEHO BEZPEČNOSTI A ÚČINNOSTI. PŘÍPRAVEK JANUVIA NESMÍ UŽÍVAT TĚHOTNÉ A KOJÍCÍ ŽENY. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY: BYLY HLÁŠENY ZÁVAŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY, VČETNĚ PANKREATITIDY A HYPERSENZITIVNÍCH REAKCÍ. V KOMBINACI SE SULFONYLMOČOVINOU A INZULINEM BYLA HLÁŠENA HYPOGLYKÉMIE 4,7 AŽ 13,8 % U SULFONYLMOČOVINY, 9,6 % U INZULINU. FREKVENCE VÝSKYTU NEŽÁDOUCÍCH ÚČINKŮ ZJIŠTĚNÝCH V PLACEBEM KONTROLOVANÝCH KLINICKÝCH STUDIÍCH A PO UVEDENÍ PŘÍPRAVKU NA TRH: SITAGLIPTIN V MONOTERAPII: INFEKCE HORNÍCH DÝCHACÍCH CEST, NAZOFARYNGITIDA, HYPOGLYKÉMIE, BOLEST HLAVY, OSTEOARTEITIDA, BOLEST V KONČETINÁCH ČASTÉ, TOČENÍ HLAVY, ZÁCPA MÉNĚ ČASTÉ; SITAGLIPTIN S METFORMINEM: HYPOGLYKÉMIE, NAUZEA, FLATULENCE, ZVRACENÍ ČASTÉ, OSPALOST, PRŮJEM, ZÁCPA, BOLEST V HORNÍ ČÁSTI BŘICHA, POKLES GLUKÓZY V KRVI MÉNĚ ČASTÉ; SITAGLIPTIN SE SULFONYLUREOU: HYPOGLYKÉMIE ČASTÉ; SITAGLIPTIN SE SULFONYLUREOU A METFORMINEM: HYPOGLYKÉMIE VELMI ČASTÉ, ZÁCPA ČASTÉ; SITAGLIPTIN S AGONIS TOU PPARγ PIOGLITAZON: HYPOGLYKÉMIE, FLATULENCE, PERIFERNÍ EDÉM, POKLES GLUKÓZY V KRVI ČASTÉ; SITAGLIPTIN S AGONISTOU PPARγ PIOGLITAZON A METFORMINEM: HYPOGLYKÉMIE, PERIFERNÍ EDÉM ČASTÉ; SITAGLIPTIN S INZULINEM +/ METFORMIN: CHŘIPKA, HYPOGLYKÉMIE, BOLEST HLAVY ČASTÉ, SUCHO V ÚSTECH, ZÁCPA MÉNĚ ČASTÉ. ZKUŠENOSTI PO UVEDENÍ PŘÍPRAVKU NA TRH: BYLY HLÁŠENY NÁSLEDUJÍCÍ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY ČETNOST NENÍ ZNÁMA: REAKCE PŘECITLIVĚLOSTI VČETNĚ ANAFYLAXE, INTERSTICIÁLNÍ PLICNÍ NEMOC, ZVRACENÍ, PANKREATITIDA, ANGIOEDÉM, VYRÁŽKA, KOPŘIVKA, KOŽNÍ VASKULITIDA A EXFOLIATIVNÍ KOŽNÍ STAVY VČETNĚ STEVENSJOHN SONOVA SYNDROMU, ARTRALGIE, MYALGIE, BOLESTI V KONČETINÁCH A ZÁDECH, ZHORŠENÍ RENÁLNÍCH FUNKCÍ, VČETNĚ AKUTNÍHO SELHÁNÍ LEDVIN. DALŠÍ ÚDAJE O NEŽÁDOUCÍCH ÚČINCÍCH NALEZNETE V ÚPLNÉM SOUHRNU ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. LÉKOVÁ FORMA: POTAHOVANÁ TABLETA. UCHOVÁVÁNÍ: NEVYŽADUJE ŽÁDNÉ ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY UCHOVÁVÁNÍ. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI: MERCK SHARP & DOHME LTD., HERTFORD ROAD, HODDESDON, HERTFORDSHIRE N11 9BU, VELKÁ BRITÁNIE. REGISTRAČNÍ ČÍSLO: 100 MG  28 TBL. EU/1/07/383/014; 98 TBL. EU/1/07/383/017. DATUM POSLEDNÍ REVIZE TEXTU SPC: 17. 12. 2012.

DŘÍVE NEŽ PŘÍPRAVEK PŘEDEPÍŠETE, SEZNAMTE SE, PROSÍM, S ÚPLNÝM SOUHRNEM ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. TENTO PŘÍPRAVEK JE VÁZÁN NA LÉKAŘSKÝ PŘEDPIS A JE ČÁSTEČNĚ HRAZEN Z PROSTŘEDKŮ VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ. © Copyright Merck Sharp & Dohme s.r.o., 2013. Všechna práva vyhrazena. Merck Sharp & Dohme s.r.o., Evropská 2588/33a, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 010 111, www.msdi.cz

INZ JAN 5LET 297x110 [02-13].indd 1

ZN 5_2013.indd 3

01-14-DIAB-1067565-0000

25.2.13 13:39

28.02.13 16:29


4

pro lůžková zařízení

Dočká se dlouhodobá péče...

VZP odmítla smlouvu s PTC a podala trestní oznámení

dokončení ze str. 1

SÚKL našel u poskytovatelů řadu pochybení V loňském roce provedli inspektoři Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) u poskytovatelů zdravotní péče celkem 282 kontrol zacházení s léčivými přípravky. Kontroly se uskutečnily ve 24 lůžkových zařízeních a ve 258 samostatných ambulancích praktických lékařů, lékařů specialistů a v ostatních zdravotnických zařízeních. K nejzávažnějším zjištěním patřilo to, že: n léčivé přípravky nevyhovující ja­ kosti, s prošlou dobou použitelnosti, uchovávané nebo připravené za ji­ ných než předepsaných podmínek, zjevně poškozené nebo nespotřebo­ vané, nebyly jako nebezpečný odpad předávány osobě oprávněné k jejich likvidaci, n nepoužitelné léčivé přípravky byly předávány dodávající lékárně, která není organizační součástí zdravotnic­ kého zařízení (ZZ) a není osobou oprávněnou k likvidaci (u 10,3 % kon­ trolovaných ZZ), n přestože měla ZZ uzavřenou smlou­ vu na zneškodňování nebezpečného odpadu, nebyla v ní zahrnuta likvida­ ce nepoužitých léčiv (ve 14,2 % kont­ rolovaných ZZ), n závažným porušením zákona bylo,

ZN 5_2013.indd 4

že léčivé přípravky vrácené pacienty nebyly odstraněny jako nepoužitelná léčiva, ale byly nadále používány při poskytování zdravotní péče (ve 2,8 % kontrolovaných ZZ), n u 22,3 % kontrolovaných ZZ nebyly sledovány informace SÚKL o záva­ dách v jakosti, o nežádoucích účin­ cích léčiv a stahování léčiv z oběhu; v jednom kontrolovaném ZZ došlo v důsledku nesledování závad v ja­ kosti k porušení zákona tím, že posky­ tovatel zdravotních služeb použil při poskytování zdravotní péče léčivo se závadou v jakosti, n byly nalezeny lékařské předpisy (v 6,0 % kontrolovaných ZZ), které nebyly uloženy tak, aby se zabránilo jejich ztrátě nebo odcizení a možnosti jejich zneužití; nevyplněné lékařské předpisy byly navíc opatřeny razít­ kem poskytovatele. red

Tedy úhrada z jeho vlastních pro­ středků, případně příspěvku na péči a dalších. Nerespektování těchto pra­ videl vede k zásadním deformacím v obou systémech a k účelovému chování pacientů, klientů a jejich blízkých. Foto: archiv PTC

Medializovaný konflikt mezi Protonovým centrem v Praze (PTC – Proton Therapy Center Czech, s. r. o.) a Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR (VZP), týkající se miliardového kontrak­ tu, který centrum požaduje na základě smlouvy o smlouvě bu­ doucí, má od 25. února i krimi­ nální dimenzi. VZP se souhla­ sem své správní rady oznámila, že kontrakt neuzavře a že podala na centrum trestní oznámení. Předseda rady a náměstek ministra zdravotnictví Ing. Petr Nosek po jednání sdělil, že nutnou léčbu protonem VZP uhradí i bez smlouvy těm pacientům, u nichž ji jako jedinou možnou určí lékař z komplexního onkologického cen­ tra. Dělo se tak již v minulosti, kdy pojišťovna tyto pacienty odesílala do pro­ tonových center v zahraničí. VZP prý porovná ceny tuzemské a zahraniční a pokud bude v ČR léčba dražší, hodlá své pacienty nadále posílat na ozařování protony jinam. Oficiální smluvní vztah zatím nehodlá VZP s centrem navázat i proto, že je s ním v rozporu ohledně smlouvy o smlouvě budoucí, kterou bez projednání v orgánech pojišťovny podepsal v r. 2006 nucený správce. Již 18. února vydala VZP tiskovou zprávu, v níž mj. konstatuje, že léčba proto­ novým zářením není v ČR oficiálně uznanou, standardní léčebnou metodou v podobě konkrétního výkonu zdravotní péče s definovaným obsahem, pod­ mínkami a výší úhrady a dosud u ní nebyly doloženy relevantní výsledky kli­ nických studií o bezpečnosti, účinnosti a nákladové efektivitě. „Žádost o posouzení nároku na úhradu protonové terapie může být vypořádá­ na a posuzována tehdy, pokud bude na smluvně a místně příslušnou regionální pobočku VZP podána příslušným komplexním onkologickým centrem na zá­ kladě multidisciplinární indikační komise s podpisem vedoucího radiačního onkologa nebo jeho zástupce, který má úplnou specializovanou způsobilost v oboru radiační onkologie. Je třeba přiložit jasné zdůvodnění klinického pří­ nosu protonové léčby oproti fotonům u konkrétního pacienta. Tento postup vyplývá z jednání o protonové terapii, které proběhlo 22. ledna 2013 za účasti zástupců zdravotních pojišťoven, ministerstva zdravotnictví a předsedů České onkologické společnosti ČLS JEP a Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP,“ uvádí dále zpráva. „Trestní oznámení VZP na neznámého pachatele se nám jeví v daném kontex­ tu jako účelová kriminalizace a zastrašování,“ řekl ČTK mediální zástupce PTC Vladimír Šulc. Centrum prý podniká právní kroky k ochraně svých oprávně­ ných zájmů. PTC bylo vybudováno za 4,2 miliardy v Praze Na Bulovce, nemá zatím smlou­ vu s žádnou zdravotní pojišťovnou. Jako zatím jediná uhradila léčbu jednoho pojištěnce v něm Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR. U pacienta lé­ kaři potvrdili, že jiná léčba pro něj možná není. Protonovou léčbu schválil americký regulační úřad FDA v r. 1988, ve světě se užívá od r. 1992. Protonové záření má největší přínos v léčbě nádorů v blízkosti rizikových struktur, jako jsou nádory mozku, hlavy a krku, nádory očí, dětské nádory, karcinomy plic či slinivky břišní. Předností protonového svazku je, že největší část energie předá výhradně nádorové tkáni, šetří tak zdravé tkáně kolem. Pražské centrum je pátým v Evropě. vzp, čtk, red

ročník 62 číslo 5 4. března 2013

Restrukturalizace bez iluzí a mýtů

Jediným prostředkem k optimalizaci lůžkové kapacity zařízení poskytují­ cích ústavní zdravotní a rezidenční sociální služby je výše uvedené na­ rovnání poměrů a uplatnění principů platby za diagnózu v nemocniční pé­ či. Restrukturalizaci nemocničních lůžek musejí provést vlastníci/zřizo­ vatelé a managementy nemocnic na základě takto nastavených podmínek a nikoliv na podkladě politických roz­ hodnutí, respektive iluzí a mýtů. Jen tak lze postupně vyrovnávat historic­ ky vytvořené nerovnoměrné rozlože­ ní kapacit lůžkového fondu nemoc­ nic, odborných léčebných ústavů včetně léčeben psychiatrických, léče­ ben dlouhodobě nemocných a rezi­ denčních zařízení sociálních služeb. Jen tak dospějeme ke skutečnému přehledu o poptávce a nabídce. V sou­ časné době evidujeme pouze žádosti o umístění do rezidenčního zařízení, které však klient může podat na ně­ kolik míst současně. Stejně tak však evidujeme žádosti o dotace bez toho, abychom byli schopni je správně při­ dělovat. Přenesení odpovědnosti na kraje na tom nic nezmění, dokonce může situaci i zhoršit, protože kraje jsou zřizovateli zařízení sociálních služeb a mají přirozenou tendenci do­ tacemi řešit vlastní finanční problémy.

Hýřivý stát

Nová právní úprava sociálních služeb nepřinesla jejich rozvoj. Sociální služ­ by se staly závislými na provozních dotacích od státu. Nic na tom nezmě­ nila ani skutečnost, že se k osobám, které objektivně potřebují v menší či ve větší míře sociální péči, dostalo prostřednictvím příspěvku na péči dalších 20 miliard korun. Zatímco v případě klientů rezidenční péče je tento příspěvek příjmem poskytova­ tele, u ostatních klientů je alokace fi­ nančních prostředků předmětem svo­ bodné volby. To znamená, že poten­ ciál příspěvku na péči mimo rezi­ denční péči nesměřuje k poptávce po terénních a ambulantních sociálních službách a k podpoře jejich rozvoje. Stát poskytuje 20 miliard korun, ale o jejich využití ve prospěch příjemců má informace z cca 15 procent. V ci­ vilizovaném světě zřejmě nenajdeme případ, kdy by stát takto hýřil finan­ čními prostředky. Je zřejmé, že se pří­ spěvek na péči musí dočkat větší re­ gulace účelu využití, přičemž svobo­ da užití těchto prostředků musí plně či částečně odpovídat závazku rodiny na převzetí odpovědnosti za péči o příjemce příspěvku na péči odpoví­ dající potřebě příjemce a schopnos­ tem neformálně pečujících osob. Kombinace závislosti na dotacích a regulace cen je pro rozvoj terénních a ambulantních služeb kontraproduk­ tivní. Příspěvek na péči může tvořit koupěschopnou poptávku, pokud bu­ de užití příspěvku regulováno a pod kontrolou. Deregulace cen omezí zá­ vislost na dotacích a přispěje k rozvo­ ji a dostupnosti služeb. Vznikající konkurence umožní, aby ceny služeb

vznikly na trhu služeb, a to ve všech segmentech. V tom případě se nemu­ síme obávat nedostupnosti péče v dů­ sledku cen péče. Dostupnost terénních a ambulant­ ních sociálních služeb je nezbytným předpokladem i pro transformaci stá­ vajících rezidenčních zařízení a pro umístění osob bez příspěvku na péči nebo s příspěvkem v prvním stupni mimo rezidenční zařízení. Transfor­ mace probíhající v době, kdy dostup­ nost služeb není všeobecně zajištěna, vede k umělému vytváření služeb a forem jejich poskytování, které ne­ má naději na udržitelnost a ohrožuje budoucnost klienta. Prostředky na transformaci jsou proto jednoznačně

neefektivně využité. Systém se má stavět od základů a ne od střechy. Zo­ pakujme při té příležitosti, že zákla­ dem je péče ve vlastním prostředí podporovaná všeobecně dostupnými terénními a ambulantními službami.

Obce: právo, nikoli povinnost

Nedostatek všeobecné dostupnosti te­ rénních a ambulantních sociálních služeb je mimo jiné zapříčiněna i tím, že zákon o sociálních službách nesta­ novil obcím žádné povinnosti. Zákon o obcích pak uvádí pouze právo obce angažovat se v sociální oblasti. Povin­ nosti vůči občanům však nejsou žád­ né. Obce a města na základě vlastní vůle buď převzala či nepřevzala pro­ vozování stávajících poskytovatelů služeb. Obdobně je to s povinností zpracovat a realizovat střednědobé plány rozvoje sociálních služeb a s úrovní jejich zpracování, kdy zá­ kladem nejsou demografické úvahy a analýza potenciálu území a jeho okolí včetně analýzy forem bydlení a dopravní obslužnosti. Odpovědnost zde připadne zjevně pověřeným obec­ ním úřadům. To samé se týká koordinace poskyto­ vané zdravotní a sdílené sociální péče mezi registrovanými poskytovateli zdravotních a sociálních služeb a ne­ formálními pečovateli. Je to práce pro profesionály zdatné v ošetřovatelské profesi a sociální práci. Tuto roli ne­ může splnit ani veřejná zdravotní po­ jišťovna, ani stát prostřednictvím úřa­ dů práce (jinou instituci MPSV k dis­ pozici nemá). Na druhou stranu tuto odpovědnost nelze přiřadit každé ob­ ci s ohledem na jejich diferencovaný potenciál a kapacity (i když např. ve Švýcarské konfederaci přenesení od­ povědnosti na obce přineslo integraci

obcí do celků s vysokou efektivitou veřejné správy a služeb). Touto cestou lze naplnit smysl a obsah pojmu ko­ munitní péče.

Politici zřejmě rizika nevnímají

Je třeba vnímat i medicínské aspekty dlouhodobé péče. Rozdíl mezi kvalitou akutní, následné a dlouhodobé péče se prohlubuje. Přitom pozitivní efekty akutní péče se nedostatky v následné a dlouhodobé péči zcela zmaří. Stále je podceňována péče o seniory v do­ movech pro seniory a v domovech se zvláštním režimem. Chybějí konziliáři v oborech geriatrie a psychiatrie. Skladba klientů vyžaduje náročnější ošetřovatelskou a rehabilitační péči, než na jakou je počítáno s personálním obsazením. Navíc zdravotní pojišťovny hradí cca 20 % nákladů stávající ošet­ řovatelské péče, rehabilitační péči upí­ rají. Klienti s demencí oproti laickému náhledu vyžadují mnohem více zdra­ votní péče než osoby s jiným postiže­ ním. Zejména u nich právní rámec ne­ reflektuje povahu onemocnění. U uží­ vání léků v ústavní péči si pleteme ka­ tegorie právní odpovědnosti. Všichni potřebují více relevantních informací a vzdělávání. Abychom byli schopni zajistit dlouho­ dobou péči mimo rezidenční zařízení, je třeba vytvářet další podmínky pro život v komunitě. Zajistit malometráž­ ní a bezbariérové bydlení, oprostit od bariér místa obchodu a služeb, vyhod­ nocovat veřejnou dopravu a vytvářet její nové formy. Samotní poskytovatelé terénních a am­ bulantních sociálních služeb budou muset více dbát na koordinaci jimi po­ skytovaných služeb a spolupráci s dal­ šími poskytovateli ve prospěch klientů i přesto, že budou s dalšími poskytova­ teli v konkurenčním prostředí. Budou muset také reflektovat vývoj, využívat nových informačních a komunikač­ ních technologií pro komunikaci s klienty, jejich příbuznými, dobrovol­ níky i pro management vlastních činností. Zdá se, že si politická reprezentace vů­ bec neuvědomuje, co jsou největší ri­ zika české společnosti. V sociální ob­ lasti jsou to určitě nedostatky ve zdra­ votně sociální oblasti více než důcho­ dová reforma. Stávající důchodci a skupina obyvatel směřujících do dů­ chodového věku je schopna při fungo­ vání cílené sociální politiky vyžít na průběžně financovaném státním dů­ chodovém systému. Ten bude ještě ví­ cekrát parametricky upravován. Zá­ sadní změny se týkají až dalších gene­ rací. Oproti tomu s důsledky stárnutí se jednotlivci a rodiny už potýkají ak­ tuálně. Jednotlivci, rodiny ani společ­ nost nebudou za stávajících platných pravidel schopny zajistit zdravotní a sociální péči ani organizačně, ani fi­ nančně už v nejbližších letech. Tato situace může společnost kompletně rozložit. Probuďme se proto! Od MPSV očekáváme novelu zákona o sociálních službách, od MZ novelu zákona o zdravotních službách a ze­ jména úpravu předpisů veřejného zdravotního pojištění včetně seznamu výkonů a úhradové vyhlášky. Součas­ ně musí probíhat další metodická a vzdělávací práce směřující k posky­ tovatelům zdravotních a sociálních slu­ žeb a k dalším aktérům systému, aby se všichni seznámili se změněnými pravidly a aby se změny procesů ve prospěch dlouhodobé péče zdárně uvedly do praxe. RNDr. Jiří Schlanger

28.02.13 16:29


ročník 62 číslo 5 4. března 2013

n ZE ZAHRANIČÍ

Úkol pro Obamovu administrativu: zabránit bankrotu Medicare Od prvního března postihly ekonomiku USA rozpočtové škrty, jejichž součástí je i dvouprocentní snížení plateb Medicare poskytovatelům zdravotní péče. Vstoupí tak v platnost dohoda, kterou prezident Barack Obama uzavřel ještě v průběhu svého prvního funkčního období s Kongresem v roce 2011. Cílem společného ujednání je zastavit růst rozpočtového deficitu USA a uše­ třit v příštích letech řádově bilióny (!) dolarů automatickým omezením fi­ nancování federálních programů, včetně selektivního snížení výdajů na dosud nedotknutelnou rozpočtovou kapitolu určenou na obranu. Úhradám zdravotní péče v USA věno­ val prezident Obama i první minuty svého tradičního poselství o stavu Unie, které přednesl 13. února. Ačkoli připustil, že rostoucí náklady na léč­ bu jsou největší hnací silou dlouho­ dobého rozpočtového deficitu, pouhé mechanistické omezení výdajů pro­ gramu Medicare, jehož prostřednic­ tvím platí federální vláda zdravotní péči více než 40 miliónům americ­ kých seniorů a zdravotně postiže­ ných, by podle něj bylo ještě horším nápadem, než ořezání výdajů na obranu. „Tíže břemene nákladů na zdravotní péči by se neměla přesu­ nout na bedra střední třídy americ­ kých občanů,“ řekl doslova. Prezident Obama sice ve svém proje­ vu nenabídl konkrétní řešení, jak za­ stavit rostoucí platební neschopnost systému Medicare, naznačil však, že rezervy je možno hledat ve zvýšení daní nejbohatších Američanů a v dal­

Foto: Profimedia

Pouhé škrty nepomohou...

ších opatřeních, na nichž se musejí shodnout obě strany zastoupené v Kongresu – tedy jak demokraté, tak republikáni.

… i ve Státech je třeba změnit systém

Bílý dům již v první polovině února zamítl návrh na zvýšení věkové hra­ nice pro vznik nároku na čerpání podpory Medicare z 65 na 67 let. De­ ník The Washington Post v této sou­

vislosti předpokládá, že Obama brzy vyzve bohatší seniory k vyšší spolu­ účasti. „Nikdo z nás nedostane sto procent toho, co chceme,“ citoval v té­ to souvislosti samotného Obamu, kte­ rý se ve svém poselství vyslovil i k sa­ motnému způsobu financování zdra­ votní péče v USA. Jednoznačně při­ tom podpořil platbu podle výsledků, tedy tzv. pay for performance, oproti pouhému poplatku za služby – fee for service. „Náklady snížíme už tím, že změníme způsob, jakým federální vlá­ da prostřednictvím Medicare platí za zdravotní péči. Účty zdravotnických zařízení nemohou být napříště posta­ veny na množství vyžádaných labo­ ratorních vyšetření nebo na počtu dnů strávených v nemocnici, ale jen a pouze na kvalitě péče, kterou naši senioři za naše peníze obdrží.“ Ačkoli financování zdravotní péče by­ lo neuralgickým bodem, který rozdě­ loval demokraty a republikány v kam­ pani před Obamovým zvolením pre­ zidentem pro druhé funkční období, nyní se zdá, že se obě politické strany v nutnosti alespoň dílčích reforem shodují. Lze tak usuzovat mj. ze slov republikánského senátora a možného budoucího prezidentského kandidáta Marka Rubia, který s Barackem Oba­ mou nesouhlasí téměř v ničem, ze­ jména ne v otázce zvyšování daní bo­ hatších vrstev Američanů ve pro­ spěch sociálních programů. V reakci na poselství o stavu Unie nicméně prohlásil, že „ponechat systém Medi­ care v tom stavu, v jakém je dnes, by znamenalo odsoudit jej k neodvratné­ mu bankrotu“. jak

Kvalita Díky vysoké kvalitě našich přípravků

n FARMACEUTICKÝ TRH

Opavský závod farmaceutické společnosti Teva Czech Industries navštívili 22. února představitelé Vysoké školy chemicko-technologické v Praze (VŠCHT) v čele s rektorem prof. Ing. Karlem Melzochem, CSc. Setkání bylo oceněním dlouhodobé spolupráce, která vysokou školu a výrobní farmaceutický závod spojuje již od roku 1990. Teva Czech Industries se mj. dlouhodobě specializuje na výrobu uceleného portfolia námelových alkaloidů terapeuticky využívaných k léčbě např. migrény, poruch prokrvení, nemocí žil, vysokého krevního tlaku, urgentních stavů v porodnictví či chorob spojených se stárnutím. Počátky spolupráce VŠCHT s továrním výzkumem a vývojem byly založeny právě na určování struktur námelových alkaloidů pomocí RTG difrakce. Pomocí této metody byly objeveny a publikovány dosud neznámé přírodní námelové alkaloidy, Původní spolupráce byla spjata především se jménem prof. RNDr. Bohumila Kratochvíla, CSc., vedoucího Ústavu chemie pevných látek VŠCHT, v průběhu let však do ní byla zapojena celá řada studentů, posléze doktorandů a dnes už i přednášejících. Původní koncept spolupráce byl v průběhu let rozšířen i na další metody spolupráce v oblasti krystalových struktur velké skupiny alkaloidů a významně přispěl ke standardizaci procesů pro výrobu léčiv i jejich registraci v mnoha zemích světa. Praktická spolupráce VŠCHT s výrobním závodem naopak umožnila celé řadě studentů pracovat na velmi prakticky využitelných projektech. Teva Czech Industries škole pomáhá podporou studentských odborných soutěží, praxí a stáží, nákupem vybavení i při diskusích a formulaci nových studijních programů. „VŠCHT není jedinou vysokou školou, se kterou úzce spolupracujeme, ale co do vědeckého přínosu patří k těm nejvýznamnějším,“ uvedl Ing. Lubomír Roder, ředitel divize účinných farmaceutických látek Teva Czech Industries Opava, sám absolvent VŠCHT, a dodal: „Symbiózu prestižního vysokého školství a moderního průmyslového podniku pokládám takřka za nezbytnou za účelem udržení se v čele konkurenceschopnosti, a to pro obě strany. Přivítat osobně rektora školy s jeho nejbližším kolegiem na půdě naší firmy je pro nás obrovskou ctí, velkým oceněním naší vzájemné spolupráce i milým dárkem k letošnímu 130. výročí naší společnosti.“ Opavská společnost Teva Czech Industries s. r. o. (dříve IVAX, Galena) je významným farmaceutickým producentem finálních lékových forem i účinných látek exportovných do cca 70 zemí celého světa, včetně USA a západní Evropy. Společnost je od roku 2006 součástí nadnárodní skupiny Teva, celosvětově největšího producenta generických léčivých přípravků s vlastním portfoliem i inovativních a značkových farmaceutických přípravků a účinných farmaceutických látek. Globální portfolio Teva Pharmaceutical Industries Ltd. se sídlem v Izraeli zahrnuje více než 1000 molekul, v oblasti značkových léčiv se zaměřuje na onemocnění CNS, onkologii, léčbu bolesti, respiračních a ženských onemocnění i na biologické léčivé přípravky.

ZN 5_2013.indd 5

nám můžete věřit, tak jako Vaši pacienti

Roche mírně zvýšil zisk

důvěřují Vám.

Švýcarská firma Roche Holding loni vytvořila čistý zisk 9,77 mld. franků (CHF), což je proti r. 2011 nárůst o 2,4 %. Výsledek na jednu akcii činil 13,62 CHF, byl ale pod očekáváním trhu (13,67 CHF). Uvedl to server patria.cz. Lepší byl ale celoroční výsledek firmy v tržbách, kde jí pomohla především vysoká poptávka po onkologických lécích – Roche je největším světovým výrobcem léků na karcinom prsu, když loni prošel schválením nový přípravek Perjeta. Dobře si vedly i další onkologické léky Herceptin, Avastin a Rituxan. Jejich výrobcem je americký Genentech, patřící do skupiny Roche. Loňské výnosy firmy dosáhly 45,5 mld. CHF, a předčily tak konsensus agentury ­Blooomberg nastavený na 45,3 mld. CHF. Na letošní rok firma předpovídá růst tržeb zhruba stejným tempem jako v r. 2012 a také počítá s dalším zvýšením dividendy (loni 6,80 CHF).

Jsme stejně zodpovědní ke každému lékaři i lékárníkovi, jako jste Vy zodpovědní ke každému pacientovi.

Hartmann-Rico vyváží většinu produkce

See inside.

Výrobce a distributor zdravotnických prostředků a hygienických výrobků v ČR Hartmann-Rico, a. s., letos sice předpokládá pokles zisku, měl by ale pokračovat růst objemu výroby. Podle mluvčí firmy Ireny Malé proti ziskovosti a většímu růstu firmy hovoří podmínky v českém zdravotnictví, zejména v systému hrazení některých typů produktů. Nepříznivým podmínkám na českém trhu firma čelí především vývozem, do Evropy putují více než dvě třetiny produkce. Hartmann-Rico, a. s., vznikla v roce 1991 vstupem společnosti Paul Hartmann AG do tehdejšího podniku Rico Veverská Bítýška. V ČR má tři výrobní závody: ve Veverské Bítýšce, Havlíčkově Brodě a Chvalkovicích.

Mylan Pharmaceuticals s.r.o. Průběžná 1108/77 100 00 Praha 10 tel.: 274 770 201 e-mail: officecz@mylan.com

Watson změnil název na Actavis Americká farmaceutická firma Watson Pharmaceuticals, Inc, se oficiálně pře­ jmenovala na Actavis Inc. Oznámil to server actavis.com. Změnu názvu už Watson avizoval loni poté, co koupil švýcarského výrobce generických léků Actavis Group za 5,6 mld. USD. Jak napsal server finance.cz, spojením se Watson stal třetím největším výrobcem generických léků na světě. red, hj (z agenturních zdrojů)

mylancz.cz Inzerce

Teva si hledí spolupráce s akademickou obcí

ZDN_121x420.indd 1

6.2.13 16:29 20:15 28.02.13


6 n KOMENTÁŘ

Věčný „strašák“ zdravotnictví – úhradová vyhláška

události, fakta, názory

Válka argumentů kolem akce... dokončení ze str. 1 A podobný trend vykazovaly i v letech předcházejících roku 2008. Tvrzení o snižování výdajů na zdravotnictví je nekorektní i s přihlédnutím k faktu, že výdaje hrazené pojišťovnami rostou každoročně o několik miliard neustále, tedy i v posledních letech hospodářského útlumu.“

LOK-SČL: Nemocnice již nuceně redukují lůžka Rovněž 15. února se v Praze konal briefing Lékařského odborového klubu – Svazu českých lékařů (LOK-SČL). Lékařské odbory se postavily na stranu ČLK. Podle místopředsedy LOK-SČL MUDr. Miloše Volemana nemocnice již počítají ztráty od desítek do stovek miliónů a další ránu jim ministr Heger zasadil i růstem DPH. Snížené úhrady podle jeho slov např. v pražské Nemocnici Na Bulovce vynucují redukci lůžek několika oddělení – dětské chirurgie z původních 25 na 16, chirurgie ze 72 na 62, kožního z 23 na 20, neurologie ze Pokud se něco ve zdravotnictví neda­ ří, nebo se někomu něco nelíbí, začne se vždy vymlouvat na úhradovou vy­ hlášku ministerstva zdravotnictví. Často slyšíme, že právě tato vyhláška způsobí chaos, zbídačení zdravotnic­ kého personálu či dokonce odpírání péče nemocným, kteří prý budou té­ měř hromadně umírat na ulicích. S podobnou argumentací chtějí nyní demonstrovat svou nespokojenost ně­ které skupiny lékařů. Podle prezidenta České lékařské ko­ mory se úhradová vyhláška tento rok postará o snížení příjmů ambulant­ ních specialistů o 20 procent. Nic ta­ kového ale není pravda. Ve vyhlášce je pouze uvedeno regulační omezení, které zavádí sníženou hodnotu bodu od úrovně 98 % úhrad roku 2011 na jednoho pacienta. Pokud tedy k po­ skytovateli přijde o trochu více pa­ cientů, může naopak vydělat více než v roce 2011. Prezident komory MUDr. Kubek také ignoruje skutečnost, že vyhláška se použije až tehdy, pokud se poskytova­ tel péče nedohodne se zdravotní­ mi pojišťovnami. Díky nařízení vlády o místní a časové dostupnosti si pojiš­ ťovny nemohou tam, kde je ambulant­ ních specialistů skutečně nedostatek, dovolit se s nimi nedohodnout. Je zde však také otázka realističnosti poža­ dovaných úhrad. Jsou segmenty, na­ příklad praktičtí lékaři, kde se na výši i formě úhrad s pojišťovnami zástupci segmentu dohodli a ministerstvo pak tuto dohodu vtělilo do úhradové vy­ hlášky. Na rozdíl od ambulantních specialistů totiž přišli do dohodovací­ ho řízení s racionálními argumenty a reálnými finančními požadavky. Zdravotní pojišťovny tedy mohly na tuto dohodu přistoupit. Připomeňme ještě, že účelem vyhláš­ ky je zajistit, aby se ve zdravotnictví neutratilo více peněz, než kolik jich máme k dispozici. Je potřeba se dívat také na výdajovou stranu, což nespo­ kojení odboráři velmi často opomíjejí. Státní fakultní nemocnice přijaly řa­ du úsporných opatření, která i při ne­ příznivém vývoji příjmů umožnila zvýšení platu personálu, aniž by došlo k omezení dostupnosti péče. Odbory se proto musejí ptát také jiných zřizo­ vatelů, především krajů, proč neuči­ nily totéž. Úhradová vyhláška se stala „strašá­ kem“ i současně „fackovacím paná­ kem“ českého zdravotnictví. Pokud se však podíváme na konkrétní fakta a čísla, vidíme, že se jí přisoudila ne­ pravá role a nelze se na ni neustále vymlouvat. Mgr. Martin Plíšek, náměstek ministra zdravotnictví

ZN 5_2013.indd 6

ročník 62 číslo 5 4. března 2013

40 na 20, neurologická JIP je zrušena úplně, očního z 25 na 10, ORL z 35 na 25, urologie ze 46 na 24, urologická JIP a plicní JIP jsou zrušeny úplně, plastické chirurgie z 20 na 15. V pražské Fakultní nemocnici Královské Vinohrady ­(FNKV) byla podle M. Volemana zatím oznámena redukce 1 lůžkového oddělení na interně, 1 standardního oddělení gynekologie, 1 lůžkového oddělení na chirurgii (redukce ze 70 stand. lůžek na 47), na neurologii redukce na 20 lůžek (polovina celkového počtu), na klinice anestezie a resuscitace redukce o 5 lůžek (z 21). Dále pravděpodobně dojde k uzavření 6 operačních sálů. Ve FNKV prý nemusí jít o definitivní počty, na některých klinikách zatím nepadlo rozhodnutí. V nemocnici byl snížen rozpočet na léky a zdravotnický materiál plošně o 10 %.

SAS ČR: Vítáme aktivitu ČLK V pondělí 18. února zveřejnila své stanovisko Rada Sdružení ambulantních specialistů ČR (SAS): „Nesouhlasíme s tím, aby bodová hodnota výkonů byla

v rámci úhradové vyhlášky snižována pomocí jakýchkoli indexů; aby byl ze strany státu ignorován neustálý nárůst našich nákladů, resp. aby nám byly tyto náklady státem mnohdy bez objektivní potřeby neustále navyšovány; aby zásadní změny seznamu výkonů byly spouštěny bez jakýchkoli modelací předem; aby regulační parametry pro předpis léků, zdravotnických prostředků, ZÚMu, ZÚLPu a indukované péče byly přitvrzeny na takovou úroveň, při níž se již v roce 2006 prokázalo, že může vést k ohrožení kvality a dostupnosti péče. Proto vítáme, že se nejvyšší orgány ČLK věcí zabývají, a vzhledem k neúspěchu dosavadních jednání s MZ i to, že plánují proti úhradové vyhlášce protesty. Rada současně oznámila, že dosud nerezignovala na jednání s MZ a zdravotními pojišťovnami – další jednání je svoláno na 27. únor. Taktéž 18. února předal Zdravotnickým novinám svůj samostatný komentář k aktivitám ČLK legislativní náměstek ministra zdravotnictví Mgr. Martin Plíšek (otiskujeme ho na jiném místě této strany).

OSZSP: Chybné přerozdělování Jak již bylo uvedeno v úvodu, 21. února podpořily protestní aktivitu komory i  OSZSP a nejsilnější odborová centrála ČMKOS. Předložily analýzu současného ekonomického stavu zdravotnictví včetně odhadu potenciálu finančních úniků. Makroekonom ČMKOS Ing. Jaroslav Ungerman, CSc., soudí, že korupční potenciál – tedy celková částka o kterou mohou být všechny dodávky do zdravotnictví předraženy – se pohybuje v intervalu 30 až 40 mld. Kč. Podle něho je nesporné, že základní kanály, kudy utíkají peníze, resp. kde mohou být zdroje pro případnou korupci či předražování zakázek, jsou nejvýraznější v nemocnicích a ve specializovaných zařízeních – a přirozeně v léčivech. Odboráři vidí podstatný problém např. ve špatné redistribuci vybraného pojistného mezi pojišťovnami, v nízké platbě státu za „své“ pojištěnce atd. Předsedkyně OSZSP Bc. Dagmar Žitníková také zdůraznila aktuální katastrofální stav v segmentu lázeňství. top

n Opravník a Opravník Opravníku V úterý 19. února zveřejnilo MZ text s názvem „Výkladový slovník MZ ČR pro čtení Petice ČLK“. O den později odpověděla ČLK dokumentem „Opravník nepravd šířených MZ o petici za zachování kvalitního zdravotnictví“. Zveřejňujeme sloučené znění těchto dokumentů: Petice: My, níže podepsaní občané ČR, důrazně žádáme, aby byla zachována dostupná kvalitní zdravotní péče, která je nyní ohrožena neodpovědnými kroky vlády a ministerstva zdravotnictví. n Ministerstvo: MZ ČR plně respektuje právo lékařů vyjádřit svůj nesouhlas, nelze ale připustit, aby v této hře byli rukojmími právě pacienti. S rozpaky z těchto důvodů ministerstvo vnímá předloženou petici. Vztah lékaře a pacienta jistě není možné vnímat jako rovnocenný, pacient je na péči lékaře závislý. Nakolik je etické vyžadovat podpis na petiční arch v ordinaci, je otázkou. n Komora: Politici by neměli dělat z občanů nesvéprávné hlupáky. Občané si zdravotnictví platí, mají tedy právo vyjádřit se k jeho kvalitě.   Petice: Nesouhlasíme s dalším snižováním veřejných výdajů na zdravotnictví. n Ministerstvo: ČLK zapomněla dodat dva podstatné momenty. Jednak ten, že srovnává čísla zahrnující veškeré výdaje na zdraví, tedy i ty, které jdou z kapes každého z nás, např. na zubní pastu, autolékárničku, doplňky stravy, vitamíny apod. To, že tyto nákupy domácností v posledních letech stagnovaly či mírně klesaly, vzhledem k ekonomické situaci snad nikoho nepřekvapí. Druhou zamlčenou skutečností je fakt, že tyto celkové výdaje sice v posledních 3 letech skutečně klesají zhruba o půl miliardy ročně, na druhou stranu ale jen mezi roky 2008–2009 skokově narostly o 27 miliard. A podobný trend vykazovaly i v letech předcházejících roku 2008. Tvrzení o snižování výdajů na zdravotnictví je nekorektní i s přihlédnutím k faktu, že výdaje hrazené zdravotními pojišťovnami rostou každoročně o několik miliard neustále, tedy i v posledních letech hospodářského útlumu. n Komora: Výdaje na zdravotnictví klesají již tři roky po sobě. Pokles podílu HDP plynoucího do zdravotnictví je důkazem, krize dopadá na zdravotnictví s větší tvrdostí, než je nutné (v r. 2009 činily výdaje 291 mld. Kč, což představovalo 7,80 % HDP; v r. 2010 pak 289 mld., tedy 7,66 % HDP, a v r. 2011 již 288 mld., tedy 7,58 % HDP). Díky nečinnosti docenta Hegera, který nehájí zájmy svěřeného resortu a spíše než jako ministr zdravotnictví vystupuje jako loajální náměstek ministra financí Kalouska, se zdravotnictví ekonomicky propadá. Hospodaření zdravotních pojišťoven končí negativní bilancí již tři roky po sobě (r. 2007 = +17 198 mld., r. 2008 = +10 768 mld., r. 2009 = -6431 mld., r. 2010 = -6934 mld., r. 2011 = -5156 mld.). Petice: Nechceme platit stále více za předražené léky. n Ministerstvo: Současná vláda však udělala pro zlevnění léků maximum. Stagnující ceny léků je možné doložit na datech zdravotních pojišťoven, kdy od roku 2008 nedošlo k významnějšímu nárůstu ceny. Léky jsou rovněž jedním z nejpomaleji rostoucích segmentů oproti například péči ambulantních specialistů či nemocnic. n Komora: Revize maximálních cen a úhrad léků ze zdravotního pojištění měl SÚKL provádět každoročně. S požehnáním MZ tuto povinnost neplnil. Ministr Heger situaci „vyřešil“ tím, že umožnil revize provádět pouze 1x za 3 roky. Tím legalizoval skutečnost, že jak pojišťovny, tak pacienti musí platit za léky více, než je nezbytně nutné. Další důkazem jak jde ministerstvo na ruku farmaceutickým firmám zablokováním takzvaných elektronických ­aukcí, které by mohly tlačit firmy ke snižování cen. Petice: Nechceme cestovat zbytečně daleko k lékaři nebo do nemocnice. n Ministerstvo: Geografická dostupnost zdravotní péče je v ČR poprvé v historii zajištěna díky nařízení o místní a časové dostupnosti, které stanoví maximální přípustné dojezdové doby. Nikdy předtím takto jasně dostupnost definována nebyla. Petiční výbor již však neříká nic o ekonomické únosnosti vydržování poloprázdných ambulancí.

n Komora: Nařízení vlády č. 307/2012 Sb. o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb umožní pojišťovnám provést drastickou redukci sítě zdravotnických zařízení hluboko pod současnou úroveň. Podle této právní normy, s níž nesouhlasila ani ČLK, ani odborné společnosti, může pacient cestovat k nejbližšímu praktickému lékaři až 35 minut jízdy autem, k internistovi 45 minut a např. ke kardiologovi či psychiatrovi hodinu, na alergologii hodinu a půl a na infekci 2 hodiny. Poloprázdné ambulance nikdo „nevydržuje“. Ambulantní specialisté jsou placeni za výkony, a pokud nepracují, nedostávají od pojišťoven žádné peníze. Praktičtí lékaři navíc pobírají tzv. kapitaci za registrované pacienty, přičemž platí, že každý klient zdravotní pojišťovny se může registrovat pouze u jednoho jediného praktického lékaře. Pokud tedy praktik nemá pacienty, o které by se staral, také nedostává od pojišťoven žádné peníze. Ministerstvo zneužívá neinformovanosti občanů a lživým tvrzením se snaží štvát pacienty proti lékařům. Petice: Požadujeme zvýšení částky, kterou stát z našich peněz platí zdravotním pojišťovnám za děti, důchodce a nezaměstnané. n Ministerstvo: Nejde o nic jiného než o výzvu ke zvýšení zdravotního pojištění, které platí každý pracující člověk. Stát přece nemá vlastní peníze, má jen ty, které vybere od občanů. Požadavek lze naplnit buď zvyšováním schodku státního dluhu, nebo zvýšením daní. České zdravotní pojišťění jako solidární systém přirozeně funguje tak, že zaměstnanci „dotují“ péči nepracujícím skupinám obyvatelstva. n Komora: Platba za tzv. státní pojištěnce, tedy důchodce, děti a nezaměstnané (61 % populace) zůstává již 4. rokem stejná, a to pouhých 723 Kč měsíčně. Stát, který na jedné straně neustále zvyšuje daně, tuto platbu odmítá valorizovat a dostává se tak do pozice největšího dlužníka zdravotního pojištění. Jeho platby tvoří pouhých 24 % příjmů systému veřejného pojištění. Zdravotnictví však stát rovněž ožebračuje prostřednictvím zvyšování DPH a přesunem řady zboží ze snížené do základní sazby DPH. Petice: Požadujeme, aby zdravotní pojišťovny z našich peněz platily lékařům v plné výši za veškerou péči, kterou my pacienti potřebujeme. Ministerstvo: Rozhodně nehrozí, že by pacienti museli za standardní péči platit v hotovosti u lékaře. Za péči poskytnutou v rámci pojištění nesmí lékař od pacienta vybírat žádný poplatek (pokud nejde o přesně vymezené nadstandardy). Každý lékař má stanoveny limity výdajů (prostředky, které může za vyšetření účtovat zdravotním pojišťovnám svých pacientů), ale už ty samy o sobě jsou nastaveny tak, aby pokryly léčbu i chronicky či komplikovaně nemocných pacientů, tedy zlomku těch nejtěžších případů. I v případě, že by tyto limity byly lékařem z objektivních důvodů (nutnosti dalších vyšetření či předepsání dražších léků) překročeny, jsou pojišťovny povinny jednat s lékařem o navýšení plateb a pokud jsou náklady nezbytné, tak je také proplatit. MZ nepopírá, že se snaží na výdajích šetřit, rozhodně ale odmítá, že by tak činilo na pacientech, resp. na jejich péči. n Komora: Pojišťovny platí ambulantním specialistům zdravotní péči v cenách podle seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami pouze do limitu 98 % výkonů plně hrazených v r. 2011, tedy do limitu výkonů provedených v r. 2009. Úhradové mechanismy nastavované ministerstvem jsou sice velmi nepřehledné, ale nemohou zakrýt skutečnost, že za stále větší část své práce dostávají ambulantní specialisté zaplaceno z pouhých 30 %. Perverzní systém úhrad je nastaven tak, že čím je lékař pracovitější, čím je pečlivější a vůči svým pacientům zodpovědnější, tím tvrději je ministerskou vyhláškou trestán. Zkrácení časů některých vyšetření v novele seznamu zdravotních výkonů navíc způsobí, že lékaři se budou moci svým pacientům

věnovat pouze kratší čas a například internisté zároveň dostanou za svá vyšetřeni o čtvrtinu méně než dosud. Petice: Za své peníze chceme kvalitní zdravotní péči. Proto žádáme, aby nás naši lékaři mohli léčit podle svých znalostí a v souladu se svým svědomím a nikoli podle diktátu zdravotních pojišťoven a MZ. n Ministerstvo: Lékaři podle platné legislativy ani jinak léčit nemohou – podrobněji i předchozí odpověď. n Komora: Lékaři jsou pojišťovnami a ministerskými vyhláškami tlačeni k tomu, aby šidili své pacienty. Pokud lékař překročí limity stanovené pojišťovnami, musí větší či menší část léků a potřebných vyšetření platit ze svého. Limitem jsou náklady z roku 2011 a vyhláška tak nezohledňuje rozvoj medicíny s novými, účinnějšími, ale také dražšími léky.  Petice: Požadujeme právo svobodně si volit svého lékaře a nemocnici. Nesouhlasíme s tím, aby nám je mohli vzít úředníci zdravotních pojišťoven. n Ministerstvo: Žádný krok tímto směrem plánován není a ani nebyl. Jedná se o pouhé strašení ze strany petičního výboru. Na druhou stranu pojišťovny ze zákona musí zajistit svým pojištěncům zdravotní péči, a proto když se na ně obrátí některý pojištěnec, že se mu nedostává péče, tak musejí jednat. n Komora: Ministerstvo přesvědčilo pojišťovny, aby uzavřely kartelovou dohodu a společně se snažily redukovat síť nemocnic. Odpor pacientů, zaměstnanců, lékařů i regionálních politiků jim v tom zabránil. Na rok 2014 připravují pojišťovny společně s MZ vypovězení smluv ambulantním zdravotnickým zařízením. Cílem je redukce sítě soukromých lékařů a jejich náhrada zdravotnickými řetězci. Pokud pacienti nyní svým lékařům nepomohou, může se jim snadno stát, že je o jejich lékaře, k němuž mají důvěru, pojišťovny připraví. Ředitel VZP Ing. Kabátek se nechal veřejně slyšet, že by se pojišťovna mimo jiné ráda zbavila lékařů, kteří jsou pro ni drazí, tedy těch, kdo odmítají škudlit na svých pacientech. Podle ČLK by o existenci a prosperitě zdravotnických zařízení včetně soukromých lékařů neměli rozhodovat úředníci pojišťoven, ministerstva či krajů, ale zájem pacientů o jejich služby. Petice: Důvěřujeme svým lékařům a podporujeme jejich snahu zachovat v ČR kvalitní zdravotní péči pro každého. n Ministerstvo: MZ má rovněž plnou důvěru k odborným kvalitám českého lékařstva a podporuje jeho snahu o zachování kvalitní zdravotní péče pro každého. O něco menší důvěru ale bohužel budí kroky vedení ČLK, která opakovaně (jen loni 3x) hrozí pacientům krachem zdravotnického systému. n Komora: ČLK nevyhrožuje krachem zdravotnictví. Upozorňujeme na pokles dostupnosti, kvality a bezpečnosti zdravotní péče způsobený chybnou politikou ministra Hegera a vlády. Pokud ministerstvo hovoří přímo o hrozícím krachu zdravotnictví, pak mimoděk prozrazuje ze svých plánů více, než co my zatím tušíme. Petice: Ministr Leoš Heger sice takzvaně „reformuje“ zdravotnictví, přitom se ale na nic neptá ani pacientů, ani lékařů. Nehájí zájmy nás občanů. n Ministerstvo: Nechme stranou povinnost vyslechnout a vypořádat všechny zásadní připomínky každého předkládaného zákona (tuto povinnost MZ ČR pochopitelně plní). Kromě toho ministr Heger bere v potaz připomínky odborné veřejnosti i pacientů velmi vážně. Konkrétně v den vyhlášení této petice jednal ministr se zástupci jednotlivých pacientských organizací. Je paradoxní, že někteří členové petičního výboru, kteří byli také přizváni, aby zde mohli předložit své požadavky, dali přednost mediální prezentaci na tiskové konferenci Petičního výboru. n Komora: Úmyslné svolávání „jednání“, která nemají žádný obsah a smysl, na stejný čas, kdy jsou ohlášeny tiskové konference subjektů, které mají k činnosti ministerstva výhrady, je již okoukaným trikem MZ, na který již nikdo nenaletí.

28.02.13 16:29


7

události, fakta, názory

n Tři otázky pro...

n ZPRAVODAJSKÝ DENÍK

… doc. MUDr. Leoše Hegera, CSc., ministra zdravotnictví ČR

Foto: archiv MZ ČR

Učiním další pokus o zvýšení odvodů za „státní pojištěnce“

n Signatáři Petice občanů ČR za zachování fungujícího zdravotnictví – a jmenovitě prezident ČLK MUDr. Kubek – vás viní z toho, že platba za tzv. státní pojištěnce, kteří tvoří 61 % populace, čtyři roky stagnuje na částce 723 Kč měsíčně a že to je jeden z důvodů podfinancování zdravotnictví. Vzpomínám si přitom na váš loňský ­květnový návrh zvýšit vyměřovací základ pro rok 2013 o 6,7 procenta a získat tak cca 3,5 miliardy na zmírnění dopadu vyššího DPH ve zdravotnictví. Ve vládě jste tehdy ovšem neuspěl – vrátíte se k tématu vyšších odvodů států za jeho pojištěnce znovu? Určitě se k tomu vrátím, jsem připraven tento pokus znovu učinit. Udělám maximum, abych kolegy ve vládě přesvěd­ čil o svých argumentech: zdravotnictví šetří, osekali jsme investice a kde je to možné, šetříme. Za to patří velký dík všem zdravotníkům a manažerům v nemocnicích a v po­ jišťovnách. Zároveň je naprosto objektivním faktem, že naše zdravotnictví do českých veřejných rozpočtů peníze spíše dává, například skrze DPH, a příliš jich nedostává zpět. To budou argumenty, kterými budu lámat kolegy na vládě i ve sněmovně. Pravdou ale je, že ekonomická si­ tuace není růžová, peněz se nedostává nikde a nedobrá nálada panuje ve všech sférách ekonomiky, a to nejen v na­ ší zemi. n Odborářské křídlo petičního výboru připomíná, že uplynuly dva roky od podpisu Memoranda o úpravě poměrů ve zdravotnictví. Vadí jim, že loni dostali namísto 10 % přidáno jen 6,25 %, a to ještě jen někde, zpravidla v nemocnicích přímo řízených ministerstvem. K 1. lednu

2013 navíc nebylo dosaženo garance minimálního platu lékaře (podle dosažené kvalifikace) ve výši 1,5–3násobku průměrné mzdy. Co říkáte na slova předsedy LOK-SČL MUDr. Engla, že ministerstvo udělalo z memoranda jen bezcenný cár papíru? Platy ve zdravotnictví rostly v posledním období zcela bez­ precedentně. V ČR pravděpodobně nenajdete jiný segment hospodářství, který by zaznamenal takový růst. Naopak si troufnu říct, že všude jinde se spíše potýkají se stagnací či dokonce poklesem mezd. Chápu, že každý chce, aby se mu plat stále zvyšoval, ale na druhou stranu je třeba se na věc dívat prizmatem reálných možností současné ekono­ mické recese. n V čem se ministerstvo s petičním výborem zcela rozchází, jsou údaje o růstu, resp. poklesu výdajů na zdravotnictví, a také v interpretaci těchto dat. Takže: máme být znepokojeni z toho, že tyto výdaje podle ÚZIS od roku 2009 meziročně klesají tu o 0,4, tu o 0,8 mld. Kč, nebo naopak máme být spokojeni, že v r. 2011 se navzdory tomu na zdravotnictví z veřejných zdrojů vydalo o 23,5 mld. korun více než před začátkem onoho již zmiňovaného poklesu? Čísla, která citujete z šetření ÚZIS, v sobě nesou celkové náklady na zdravotnictví, tedy včetně těch, které se týkají řekněme osobní potřeby občanů, například výdaje na zub­ ní pasty, roztok na čočky apod. Je naprosto přirozené, že tyto náklady se v době hospodářské recese klesají, neboť lidé obecně utrácejí méně a šetří. Naopak, a za tím si stojím, výdaje pojišťoven na péči pro občany a platy zdravotníků rok od roku stoupají. Pokud mám tuto problematiku zjednodušit do konkrétního vyjá­ dření: výdaje na zdravotnictví v posledních letech rostly skokově. Skutečně se jednalo o oblast, na níž se nešetřilo, možná i proto se dnes potýkáme s odporem některých od­ borových skupin. Nyní se ale musíme přizpůsobit tomu, že peníze jednoduše nejsou a výdaje na zdravotnictví po­ rostou mírněji, či budou po nějakou dobu stagnovat. Ta­ ková je situace nejen ve zdravotnictví, ale mnohem více to platí i o jiných odvětvích hospodářství. Dovolím si k to­ mu poznamenat, že to jsou právě tato „jiná odvětví“, tj. podniky, zaměstnavatelé, zaměstnanci a stát, kteří ze svých odvodů platí zdravotnictví. A nedaří li se jim vydě­ lávat, logicky se následně zpomaluje i tok peněz do systé­ mu zdravotního pojištění. red

20. únor n Středočeská organizace Věcí veřejných (VV) oznámila, že byl předán podnět vrchnímu státnímu zastupitelství a policejnímu prezídiu ve věci údajně zmanipulovaného prodeje příbramské polikliniky. Prodejem se již dříve zabývala policie, dospěla ale k závěru, že okolnosti soutěže lze označit za trestuhodné, nikoliv však trestné. VV si všímá faktu, že vyšetřovatel Bc. Emil Mašanka, který je pod usnesením podepsán, poté získal místo místo šéfa odboru veřejných zakázek na Středočeském kraji, kde je nyní hejtmanem bývalý příbramský starosta MVDr. Josef Řihák. Podezření, že mohl případ úmyslně odložit a dostat za to lukrativní místo, E. Mašanka odmítl.

21. únor n Městská nemocnice Ostrava (MNO) oznámila změ­ ny v systému Lékařské pohotovostní služby (LPS) od 1. března. Ruší se pobočky v Hrabůvce a Porubě, LPS je centralizována v areálu MNO. Služba pro dospělé (Varenská 5) funguje nepřetržitě, služba pro děti a dorost (Janovského 6) v prac. dny od 15:30 do 6:30 hod. a o víkendu nepřetržitě, zubní pohotovost (Varen­ská 5) v prac. dny od 18:00 do 6:00 a o víkendu nepřetržitě. Součástí zůstává výjezdová služba – tel. číslo dispečinku je 596 612 111. n Ostravská Vítkovická nemocnice, a. s.,která je členem skupiny Agel, otevřela zrekonstruované iktové centrum a JIP. Kompletní přestavba stála 37 miliónů Kč.

25. únor n Fakultní nemocnice v Brně otevřela sexuologickou poradnu pro onkologicky nemocné pacient, první v ČR. Poradna ve Vinařské ulici funguje každé pondělí od 8 do 15 hodin.

n Starosta Humpolce Mgr. Jiří Kučera oznámil, že Léčebnu tuberkulózy a respiračních onemocnění Humpolec bude od 1. března v rámci nájemní smlouvy provozovat soukromá firma Vysočinské nemocnice, s.r.o., Ledeč nad Sázavou.

27. únor n Ústecká Krajská zdravotní, a. s. (KZ), musí vrátit dotačnímu úřadu ROP Severozápad 111 miliónů Kč. Ještě loni úřad požadoval vrátit celou dotaci 353 mil. za údajně předražené zdravotnické přístroje. Rozhodnutí úřadu vychází z názoru Úřadu na ochranu hospodářské soutěže, který ale KZ napadla u soudu. Zprávu přinesl deník Mf Dnes. n Protikorupční policie po více než ročním prověřování odložila případ údajné manipulace s veřejnou zakázkou na nákup hybridního operačního sálu v pražském Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM). Čtveřice vrcholných manažerů byla podle původního trestního oznámení podezřelá z porušování povinností při správě cizího majetku. Hybridní operační sál, který se skládá ze speciálního rentgenu, operačního stolu a kovového pláště obklopujícího kardiologické pracoviště, si IKEM objednal jako druhá nemocnice v ČR. Za 47 miliónů Kč bez DPH ho podle dřívějších informací deníku E15 dodala firma Hypokramed, která byla jediným účastníkem veřejné soutěže. List také uvedl, že cena zařízení je výrazně nižší. IKEM nařčení od počátku odmítal s tím že cena sálu byla dokonce nižší než za první zařízení v Brně. Financování sálu prý navíc dvakrát prověřoval Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, veškeré kroky IKEM pak kontrolovalo ministerstvo zdravotnictví. r ed, čtk, new 

Beseda děkanů pražských LF Na mimořádné společné besedě z cyklu Křeslo pro Fausta, kterou již několik let pořádá 1. LF UK, se 27. února sešli prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., děkan 1. LF UK, prof. MUDr. Michal Anděl, CSc., děkan 3. LF UK, a doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D., děkan 2. LF UK (na snímku zleva). Tentokrát však nebyl místem setkání Akademický klub ve Faustově domě na Karlově náměstí, ale kaple sv. Kříže na ­Gynekologicko-porodnické klinice 1. LF UK a VFN v Praze. Diskutovalo se nejen o provázanosti a odlišnostech pražských lékařských fakult, ale i o vysokoškolském vzdělávání obecně, inspiracích výchovy mediků v zahraničí, možnostech vědy a jejího financování. Více z diskuse vám přineseme v některém z dalších vydání ZN. jat Foto: archiv 1. LF UK

ročník 62 číslo 5 4. března 2013

n PERSONÁLNÍ INZERCE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ n Primář/primářka

Ředitel Hamzovy odborné léčebny pro děti a dospělé, Košumberk 80, 538 54 Luže vyhlašuje výběrové řízení na pozici primáře pro rehabilitační oddělení se zaměřením na léčbu pacientů s neurologickým onemocněním. Požadavky: vzdělání podle zákona č. 95/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a specializace v oboru neurologie nebo RFM, min. 10 let lékařské praxe, organizační, komunikační a řídící schopnosti. Požadované doklady k přihlášce: profesní životopis, fotokopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíce, souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely výběrového řízení. Písemné přihlášky zasílejte na personální oddělení Hamzovy odborné léčebny pro děti a dospělé, Košumberk 80, 538 54 Luže, nejpozději do 15. března 2013, případně zašlete na e-mailovou adresu: tefrova@ hamzova-lecebna.cz, tel.: 469 648 103 s označením „Výběrové řízení primář“. Na později doručené přihlášky nebude brán zřetel. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit nebo místo neobsadit.

n Učitel/učitelka

Děkan Lékařské fakulty UK v  Hradci Králové vypisuje výběrové řízení na místo učitele Ústavu lékařské biologie a genetiky s úvazkem 1,0.

ZN 5_2013.indd 7

Požadavky: absolvent magisterského studijního programu lékařské, přírodovědecké, farmaceutické nebo chemické fakulty. Předpoklady pro pedagogickou a vědeckovýzkumnou práci v oblasti buněčné a molekulární biologie. Zkušenosti s vědeckou prací výhodou. Znalost anglického jazyka nezbytnou podmínkou. Datum nástupu dohodou. Platové podmínky podle mzdového předpisu Univerzity Karlovy v Praze. Přihlášky s doklady o vzdělání, strukturovaným životopisem, uvedením přehledu o odborné, vědecké, grantové a publikační činnosti a souhlasem v souvislosti se zákonem o ochraně osobních údajů zasílejte do 4. 4. 2013 na e-mail: cervinka@lfhk.cuni.cz. Bližší informace podá prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc., přednosta Ústavu lékařské biologie a genetiky, Lékařská fakulta UK, Šimkova 870, 500 38 Hradec Králové tel.: +420 495 816 493.

Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy v Praze (www.cuni.cz).

• 2 x na částečný pracovní úvazek na Ústav pro humanitní studia v lékařství 1. LF UK - kvalifikace pro obor etika (bioetika) • Docent/docentka

Všeobecné požadavky: habilitace, specializovaná způsobilost, vědecká a publikační činnost. Jazykové znalosti, praxe. Předpoklady pro pedagogickou práci, morální bezúhonnost. Mzdové zařazení dle Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy v Praze (www.cuni.cz).

• 1 x na částečný pracovní úvazek na Ústav nukleární medicíny 1. LF UK a VFN – VŠ lékařského, farmaceutického nebo chemického směru, vědecký titul, habilitace, min. 10 let praxe, aktivní znalost AJ, znalost dalšího jazyka vítána

Děkan 1. lékařské fakulty UK v Praze vypisuje výběrová řízení na obsazení pracovních míst akademických pracovníků/pracovnic s předpokládaným nástupem od 1. 5. 2013:

• Odborný asistent/odborná asistentka Všeobecné požadavky: min. magisterské VŠ vzdělání příslušného směru, jazykové znalosti. Praxe, vědecká a publikační činnost výhodou. Předpoklady pro pedagogickou práci, morální bezúhonnost, znalost práce s PC. Mzdové zařazení dle Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy v Praze (www.cuni.cz).

• Profesor/profesorka Všeobecné požadavky: VŠ vzdělání lékařského směru, jmenování profesorem, vědecká a publikační činnost. Jazykové znalosti, praxe. Mzdové zařazení dle

• 1 x na částečný pracovní úvazek na Ústav biofyziky a informatiky 1. LF UK – VŠ se zdravotnicko-technickým zaměřením, kratší pedagogická činnost v oboru biomedicíny, znalost AJ

n Více pozic

• 1 x na částečný pracovní úvazek na Ústav patologické fyziologie 1. LF UK – VŠ přírodovědného směru, vědecký titul, znalost molekulární biologie • 1 x na částečný pracovní úvazek na Ústav patologické fyziologie 1. LF UK – VŠ přírodovědného směru, zahájeno PGS studium, znalost molekulární biologie • 2 x na částečný pracovní úvazek na

Ústav patologické fyziologie 1. LF UK – VŠ lékařského směru, zahájeno PGS studium

• 3 x na částečný pracovní úvazek na Farmakologický ústav 1. LF UK – VŠ lékařského nebo farmaceutického směru, minimálně rok praxe v oboru, aktivní znalost AJ • 1 x na celý pracovní úvazek na Ústav tělesné výchovy 1. LF UK – VŠ pedagogického směru, zaměření na výuku aerobiku a zdravotní tělesné výchovy, schopnost vést výuku masáží, aktivní znalost AJ případně NJ • 1 x na částečný pracovní úvazek na

Ústav pro humanitní studia v lékařství 1. LF UK – specializovaná způsobilost z psychiatrie, zkušenosti a praxe v systematické psychoterapii

• 1 x na částečný pracovní úvazek na Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK • 1 x na částečný pracovní úvazek na

Ústav nukleární medicíny 1. LF UK a VFN – VŠ lékařského směru, specializace v oboru nukleární medicíny, praxe min. 5 let v oboru, aktivní znalost AJ, znalost dalšího jazyka vítána

• 2 x na částečný pracovní úvazek na Ústav patologie 1. LF UK a VFN • 1 x na částečný pracovní úvazek na Ústav buněčné biologie a patologie 1. LF UK – VŠ vzdělání v oborech biologie, chemie, molekulární biologie či genetika, vědecký titul v oborech materiálové vědy či nanotechnologie, znalost molekulárně biologických metod – PCR, elektoforéza, biotting, imunochemické metody, klonování, práce s vektory, zkušenost s prací s živými buňkami, mikrooganismy, s transmisním elektronovým mikroskopem, znalost principů nanomediciny a bionanotechnologií, zkušenost s přípravou nanočástic kovů chemickými a biologickými metodami • 2 x na částečný pracovní úvazek na

Ústav buněčné biologie a patologie 1. LF UK – VŠ vzdělání v oboru informační technologie, praxe se zpracováním obrazu a statistickou analýzou dat pořízených jednomolekulovou lokalizační mikroskopií, zkušenosti s cizualizací 3D superresolučníc modelů a znalost matematických optimalizačních technik nebo se shlukovou analýzou dat, zkušenosti s programovacími jazyky Matlab, C+ a Java, znalost AJ dokončení na str. 8

28.02.13 16:29


8

servis

ročník 62 číslo 5 4. března 2013

n PERSONÁLNÍ INZERCE dokončení ze str. 7

• 3 x na částečný pracovní úvazek na Kliniku adiktologie 1. LF UK a VFN – VŠ vzdělání v oborech odpovídajících výukovým předmětům oboru adiktologie, specializovaná způsobilost a praxe • 1 x na částečný pracovní úvazek na Kliniku dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN – VŠ lékařského směru, absolvování pediatrie po kmeni, aktivní znalost AJ • 1 x na částečný pracovní úvazek na I. Chirurgickou kliniku – břišní, hrudní a úrazová chirurgie 1. LF UK a VFN • 3 x na částečný pracovní úvazek na

Kliniku anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a VFN – VŠ lékařského směru, min. 5 let praxe se zaměřením na anesteziologii a intenzivní medicínu

• 1 x na částečný pracovní úvazek na Urologickou kliniku 1. LF UK a VFN – VŠ lékařského směru, specializovaná způsobilost v urologii, délka praxe min. 10 let, vědecká hodnost • 4 x na částečný pracovní úvazek na Ústav klinické a experimentální stomatologie 1. LF UK a VFN – specializovaná způsobilost ve stomatologii, vědecká hodnost • 1x na částečný pracovní úvazek na Kliniku ústní, čelistní a obličejové chirurgie 1. LF UK a VFN Praha – specializovaná způsobilost ve stomatologii • 1x na částečný pracovní úvazek na

Kliniku traumatologie pohybového aparátu 1. LF UK a ÚVN – specializovaná způsobilost v ortopedii nebo traumatologii, vědecká hodnost vítána

• Asistent/asistentka

Všeobecné požadavky: min. magisterské VŠ vzdělání příslušného směru, jazykové znalosti. Praxe, vědecká a publikační činnost výhodou. Předpoklady pro pedagogickou práci, morální bezúhonnost, znalost práce s PC. Mzdové zařazení dle Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy v Praze (www.cuni.cz).

• 1 x na částečný pracovní úvazek na

Anatomický ústav 1. LF UK

• 15 x na částečný pracovní úvazek na Ústav klinické a experimentální stomatologie 1. LF UK a VFN – VŠ vzdělání obor stomatologie/zubní lékařství, zařazení do postgraduálního studia, přednášková činnost • Lektor/lektorka

Všeobecné požadavky: min. magisterské VŠ vzdělání příslušného směru, jazykové znalosti. Min. pět let praxe, vědecká a publikační činnost výhodou. Předpoklady pro pedagogickou práci, morální bezúhonnost, znalost práce s PC. Mzdové zařazení dle Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy v Praze (www.cuni.cz) – L2.

• 3 x na částečný pracovní úvazek na Neurologickou kliniku 1. LF UK a VFN – obor fyzioterapie • Lektor/lektorka podpůrných forem

pedagogické činnosti Všeobecné požadavky: min. bakalářské VŠ vzdělání příslušného směru, jazykové znalosti. Praxe, vědecká a publikační činnost výhodou. Předpoklady pro pedagogickou práci, morální bezúhonnost, znalost práce s PC. Mzdové zařazení dle Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy v Praze (www.cuni.cz) – L1.

• 1 x na částečný pracovní úvazek na IV.

interní kliniku – kliniku gastroenterologie a hepatologie 1. LF UK a VFN – praxe v oboru vnitřní lékařství

• 2 x na částečný pracovní úvazek na Kliniku rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN – obor fyzioterapie • 1 x na částečný pracovní úvazek na Kliniku rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN – obor ergoterapie Uchazeč/uchazečka musí splňovat všeobecné požadavky včetně případných

ZN 5_2013.indd 8

konkrétních požadavků uvedených u jednotlivých pracovních pozic. Písemné přihlášky s vlastnoručním podpisem, doplněné podepsaným profesním životopisem, doklady o vzdělání, kvalifikacích a praxi s přehledem vědecké a publikační činnosti, souhlasem v souvislosti se zákonem o ochraně osobních údajů, vše v českém jazyce, zasílejte do pěti týdnů po zveřejnění na adresu 1. LF UK, Kateřinská 32, 121 08 Praha 2. Informace jsou uvedeny na www.lf1.cuni.cz

anglického jazyka (i pasivní). Nabízíme: práci na plný úvazek, zázemí perspektivní krajské plně akreditované nemocnice, možnost získání atestace oboru, zaměstnanecké benefity, podporu vzdělávání a seberealizace, seriózní jednání, příjemný vstřícný kolektiv. Nástup možný ihned.  Bližší informace včetně mzdového ohodnocení při osobním pohovoru. Kontakt: Mgr. Daniel Veselý, personální oddělení, tel.: 321 756 616, e-mail: daniel.vesely@nemocnicekolin.cz

n Vedoucího lékaře/ku

n Nutričního terapeuta

Nemocnice Nymburk s. r. o. vyhlašuje výběrové řízení na pozici vedoucího lékaře/ku jednotky intenzivní péče. Požadujeme: specializovanou způsobilost v oboru anesteziologie a resuscitace, licenci ČLK pro výkon funkce vedoucího lékaře pro uvedený obor, organizační a komunikační schopnosti, občanskou a morální bezúhonnost. Nástup podle dohody. Nabízíme: odpovídající finanční ohodnocení formou smluvní mzdy, zázemí stabilní společnosti, týden dovolené navíc, příspěvek na stravování, možnost rekreace na odborářské chatě. K přihlášce nutno doložit: strukturovaný životopis s přehledem odborné praxe, kopii dokladů o vzdělání. Přihlášku zasílejte do 31. 3. 2013 na adresu: Nemocnice Nymburk s. r. o., Boleslavská 425, 288 01, Nymburk, personální oddělení. Email: marie.skupnikova@nemnbk.cz

VOLNÁ MÍSTA n Sekundárního lékaře/ku

Fakultní nemocnice v Motole přijme sekundárního lékaře/ku pro LDN – Centrum následné péče. Požadavky: at. z geriatrie (nebo neurologie, interny či RHB) vítána, minimálně však ukonč. interní kmen. Plný úvazek, nástup dohodou. Možnost odborného růstu, ubytování pro mimopražské. Písemné nabídky s CV zasílejte: LDN – CNP, FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 nebo e-mail: martina.novakova@fnmotol.cz

n Lékař/lékařka

Nutričního terapeuta na 0,5 úvazku do ambulance Ústavu dědičných metabolických poruch přijme Všeobecná fakultní nemocnice v Praze. Požadujeme: SZŠ nebo VZŠ, obor nutriční terapeut, odbornou a zdravotní způsobilost podle zákona č. 96/2004 Sb., osvědčení k výkonu povolání bez odborného dohledu, praxi v oboru – edukační činnost. Nabízíme: zajímavou a efektivní práci v malém kolektivu, přímou práci i s pacienty, podporu odborného růstu a dalšího vzdělávání, zaměstnanecké benefity. Upřednostníme možnost práce v odpoledních hodinách. Nástup ihned. Životopis zasílejte na e-mail: sarka.blahova@vfn.cz

n Lékař/lékařka Slovensko

Nemocnica Košice-Šaca a. s. 1. súkromná nemocnica prijme lekára na ORL ambulanciu. Kvalifikačné predpoklady: VŠ-Lekárska fakulta, špecializácia v odbore otorinoralyngológia. Prax v odbore: podmienkou. Žiadosti so stručným životopisom a dokladmi o vzdelaní zasielajte do 14 dní na adresu: Odbor ľudských zdrojov, Lúčna 57, 040 15 Košce-Šaca, SR alebo e-mailom na adresu: personalne@nemocnicasaca.sk

n Lékař/lékařka

Fakultní nemocnice v Motole přijme pro Interní kliniku 2. LF UK lékaře/lékařku se zájmem o infekční lékařství. Nástup od 1. 4. 2013. Písemné nabídky s CV zasílejte na adresu: Interní klinika 2. LF UK a FNM, FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 nebo na e-mail: interna@fnmotol.cz, info: 22443 4001–3.

Lékaře anesteziologa – intenzivistu pro KARIM přijme Všeobecná fakultní nemocnice v Praze. Požadujeme VŠ vzdělání – lékařství všeobecného směru. Nabízíme náročnou práci v kreativním kolektivu. Nástup II. Q 2013. Životopis zasílejte na e-mail: radka.janalikova@vfn.cz, tel.: 224 962 243.

PP Hospitals, s.r.o., nestátní zdravotnické zařízení, hledá vhodného kandidáta na pozici: • Dětský lékař/Dětská lékařka na dětské středisko Požadujeme: vzdělání v oboru, atestace v oboru péče o děti a dorost výhodou

n Lékař/lékařka

• Magistr/a lékárny

Nemocnice Nymburk s. r. o. příjme lékaře/ku na pozici zástupce primáře/ky Gynekologickoporodnického oddělení. Požadujeme: specializovanou způsobilost v oboru gynekologie a porodnictví. Nástup podle dohody. Nabízíme: výhodné finanční ohodnocení, zázemí stabilní společnosti, týden dovolené navíc, příspěvek na stravování, možnost ubytování v bytě 2+1, rekreace na odborářské chatě. Strukturovaný životopis s přehledem odborné praxe zasílejte na personální oddělen, e-mail: marie.skupnikova@nemnbk.cz

n Ergoterapeut

Klinika ESET přijme ergoterapeuta pro práci s dlouhodobě duševně nemocnými osobami. Úvazek 1,00 – pondělí–pátek. Požadujeme: vzdělání v oboru ergoterapie, vítáme psychoterapeutický výcvik (alespoň započatý) a pracovní zkušenosti. Nabídky s profesním CV zasílejte na: ESET, paní Renata Konopásková, Vejvanovského 1610, 149 00 Praha 4, e-mail: klinikaeset@volny.cz, tel./fax: 242 485 855.

n Lékař/lékařka

Oddělení nukleární medicíny Oblastní nemocnice Kolín, a. s. příjme lékaře/lékařku se zájmem o práci v oboru nukleární medicína se zaměřením na hybridní zobrazovací metody. Požadujeme: interní nebo radiologický kmen vítán, není podmínkou, základní znalost práce s PC, průměrnou znalost

n Více pozic

Požadujeme: vzdělání v oboru, praxe vítána V případě zájmu nás kontaktujte na tel.: 326 746 511 nebo e-mailu: sekretariat@nembnl.com

n Fyzioterapeut/masér

Přijmeme fyzioterapeuty a maséry do luxusního centra rehabilitace v Saúdské Arábii. Čistá měsíční mzda od 2500 do 3500 USD. Kontakt: e-mail: rehabilitace.arabie@seznam.cz

n Zdravotník

Ambulance biorezonance v Praze příjme zdravotníka SŠ/VŠ otevřeného novým metodám v léčení.

Zajímáte se o prodej vlastní lékárny? Spojte se s profesionály! www.prolekarny.cz

S NÁMI NEJVÝHODNĚJI ✓ nejvýhodnější zhodnocení, ✓ profesionální přístup, ✓ služby převodu „na klíč“ ✓ indikativní ocenění lékárny zdarma ✓ nabízíme mnohaletou zkušenost a praxi

prolekarny@e-kredit.cz

Nabízíme: velmi dobré finanční ohodnocení, ideální možnost vlastního růstu a realizace v léčbě. Požadavky: jsou empatie, zodpovědnost, loajalita, registrace k výkonu povoláni bez dohledu je podmínkou. Kontakt: tel.: +420 604 832 728, e-mail: biorezonance-praha@email.cz

Nabízíme: výhodné platové podmínky, stravování, možnost ubytování v areálu nemocnice. Nástup možný ihned, popřípadě podle dohody. Žádosti s přehledem praxe a stručným životopisem zasílejte na e-mail: pam@nemocnicehustopece.cz

n Lékař/lékařka

n Sestra – koterapeut, frakcionovaný stacionář

Rehabilitační pracoviště v Kostelci n. Č. l. hledá do své ambulance rehabilitačního lékaře/ku. Nabízíme: byt 3+1 nad ord. Kontakt: e-mail:kriz-rehab@iol.cz

n Lékař/lékařka

Centrum léčebné rehabilitace Liberec, s. r. o., hledá rehabilitačního lékaře se způsobilostí v oboru, na kratší, ev. plný pracovní úvazek. Smluvní plat, ubytování zajištěno, ev. byt 3+1 v centru. Informace: MUDr. Vojtěch Kotek, tel.: 485 341 930, e-mail rehabilitaceliberec@seznam.cz

PRONÁJEM/ PRODEJ n Volné ordinace v Opočně

n Lékař/lékařka

Lukrativní lékařská praxe v Německu u českých hranic hledá lékaře/lékařku, obor interna nebo všeobecné lékařství. Nabízíme: plnou podporu sester i lékařů (odchod do důchodu) při zapracování v praxi a při jejím předáni. Pokud Vás tato nabídka zaujala, napište nám prosím na e-mail: drknowak@seznam.cz

n Lékař/lékařka

Klinika ESET přijme sestru pro práci ve frakcionovaném stacionáři – úvazek 0,3 až 0,4, pracovní doba po, út, čt – 16,00 – 20,00 hod. Vhodné jako přivýdělek. Nutný psychoterapeutický výcvik (alespoň započatý) a zkušenosti s prací ve skupině. Nabídky s profesním CV zasílejte na: ESET, paní Renata Konopásková, Vejvanovského 1610, 149 00 Praha 4, e-mail: klinikaeset@volny.cz, tel./ fax: 242 485 855.

Endokrinologický ústav (www.endo.cz) přijme: • VŠ nelékaře s atestací z klinické biochemie na pozici vedoucí/ho laboratorního komplementu • zdravotní/ho laboranta/ku s atestací z klinické biochemie na pozici vedoucí/ ho laboranta/ky Oddělení klinické biochemie Strukturovaný životopis posílejte na e-mail: lmekotova@endo.cz

Město Opočno (okres Rychnov nad Kněžnou) nabízí volné ordinace v nově zřízené poliklinice v areálu bývalé Nemocnice Opočno. V budově je rentgen, v sousední budově je pracoviště klinické biochemie a diagnostiky. Konkrétní informace: e-mail: fingralova@mu.opocno.cz, tel.: 494 668 338, 602 658 779.

n Odkoupím psychiatrickou praxi. Tel.: 723 838 274.

n Lékař/lékařka

Městská nemocnice Hustopeče, p. o., přijme do pracovního poměru: • lékaře/lékařku se specializovanou způsobilostí v oboru ARO • lékaře/lékařku se specializovanou způsobilostí v oboru vnitřní lékařství • lékaře/lékařku se specializovanou způsobilostí v oboru FBLR

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, 1.LÉKAŘSKÁ FAKULTA A VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE KLINIKA REHABILITAČNÍHO LÉKAŘSTVÍ 128 00 Praha 2, Albertov 7

Klinika rehabilitačního lékařství 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové Vás zvou na

Seminář Dr. Michaela W. O´Della profesora na Klinice rehabilitačního lékařství Weill Cornell Medical College v New Yorku

8.4.2013 od 10.00 hodin

Posluchárna Kliniky rehabilitačního lékařství 1.LF UK a VFN (1.poschodí), Albertov 7, Praha 2 Program semináře: • Rehabilitace pacientů po nádorovém onemocnění mozku • Použití standardních metod hodnocení funkčního zdraví pacientů po poškození mozku • Dolní končetina - terapeutická funkční elektrická stimulace postižené nohy po cévní mozkové příhodě • Skupinová diskuse o tématech týkajících se koordinace procesu rehabilitace Seminář se uskuteční v anglickém jazyce a bude ohodnocen kreditními body pro lékaře a nelékařské zdravotnické pracovníky. Účast na semináři potvrďte do 15.3.2013 e-mailem na kocnarova@vdv.cz

Dr. Michael W. O'Dell je profesorem na Klinice Rehabilitačního Lékařství na Weill Cornell Medical College a pomocným profesorem na Klinice Rehabilitačního Lékařství na Columbia University. Je členem American Academy of Physical Medicine and Rehabilitation (AAPMR), Association of Academic Physiatrists (AAP) a International Brain Injury Association. Je editorem odborného časopisu Journal of Head Trauma Rehabilitation, ko-editorem publikace Cancer Rehabilitation: Principles and Practice (Demos, 2009) a je ve vědecké radě nadace Board of the Brain Trauma Foundation. Dr. Michael W. O'Dell vydal více než 100 vědeckých článků, publikací, příspěvků v odborných sbornících a prezentací v oblasti rehabilitační medicíny. Dr. O'Dell je mezinárodně uznávaným vědeckým i praktickým expertem v oblasti neurorehabilitace pacientů s roztroušenou sklerózou, po cévní mozkové příhodě a s nádorovým onemocněním CNS. Se svým týmem usiluje o minimalizaci následků neurologických úrazů a maximální obnovení funkcí organizmu po těchto úrazech a onemocněních. Hlavní oblasti vědeckého bádání Dr. O'Della: Comparative functional assessment and outcome in acquired brain injury, psychometric properties of health assessment scales, application of technology in stroke rehabilitation (FES, robotics, botulinum toxins)

Seminář se koná ve spolupráci s The American Austrian Foundation, organizátorem Salzburg Medical Seminars International, na kterých Prof. O´Dell aktivně přednáší | www.aaf-online.org V ČR semináře koordinuje Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové | www.vdv.cz Více informací o projektu najdete na www.openmedicalclubcr.com

28.02.13 16:29

ZN05_2013  
ZN05_2013  

Zdravotnické noviny - odborné fórum zdravotnictví a sociální péče

Advertisement