Page 1

ZDRAVOTNICKÉ 6 NOVINY Úhradová vyhláška zamířila do připomínkového řízení

Pojišťovny vyberou 220 miliard korun

Kalkulace zahrnou přechod pojištěnců mezi pojišťovnami

Na základě makroekonomické predikce MF a odhadu vývoje demografických údajů a počtu nezaměstnaných MZ odhaduje celkový objem finančních prostředků v systému veřejného zdravotního pojištění v roce 2012 na 217,9 mld. Kč, z čehož 52,9 mld. tvoří platby státu za státní pojištěnce. Po započtení mimořádného přerozdělení finančních rezerv se částka dostává na 223,9 mld. Kč. Pro rok 2013 se předpokládá výběr pojistného ve výši 167,9 mld. Kč a platby státu v objemu 52,9 mld. Kč,

Ministerstvem deklarovanou prioritou úhradové vyhlášky má být péče o těžce nemocné pacienty. Úhrada specializovaným centrům, kde se léčí například těžcí onkologičtí pacienti, bude zvýšena, a to rozvolněním regulací případů z oblasti DRG beta, rovněž úhrada v rámci příslušných diagnóz v akutní lůžkové péči bude zvýšena. MZ avizuje také snahu o odstranění historicky vzniklých nesrovnalostí, kdy například stejné ambulantní služby jsou odlišně hrazeny v nemocni-

Použitá metoda

Humánní biomonitoring je metodický postup sledující koncentrace chemických škodlivin z prostředí v tělních tekutinách a tkáních lidského organismu. Osvědčuje se jako vhodný nástroj k ověření expozice populace chemickým škodlivinám z prostředí, k monitorování dlouhodobých časových trendů a ke sledování rozdílů v zátěži populačních skupin. Jeho výsledky jsou významným podkladem

...ty pravé s tradicí

Z OBSAHU n z medicíny Jak vlastníci ochranné známky o noviny přišli str. 2

Do nové éry léčby chronické infekce HCV již vstoupili i čeští pacienti str. 4-5 Do vaší knihovny 

str. 6

n z farmacie Biosimilars se mají k originálu jinak než generika str. 7 „Vláda souhlasila s tím, že úhradová vyhláška bude koncipována jako restriktivní – zdravotnictví nebude moci utratit víc, než se vybere na pojistném,“ říká P. Nosek. Foto: ZN cích a ordinacích ambulantních specialistů – v příštím roce mají být úhrady ambulantní péče kalkulovány stejným způsobem v obou segmentech. Úhradová vyhláška má rovněž řešit historicky vzniklé rozdíly mezi úhradami jednotlivých zdravotních pojišťoven, a to zohledněním přesunů pojištěnců mezi nimi. Změny počtu pojištěnců budou reflektovány nejenom v konečném vyúčtování, ale i v předběžných úhradách. Do úhradového mechanismu bude zabudován koeficient regionálního přechodu pojištěnců mezi zdravotními pojišťovnami, který zajistí nejen úpravu úhrad, ale i limitací zdravotnických zařízení. Ve vyhlášce bude nastaven risk-koridor, který zajistí, že úhrady roku 2013

Státní zdravotní ústav (SZÚ) 13. listopadu tiskovou zprávou signovanou prof. MUDr. Milenou Černou, DrSc., a Mgr. Andreou Krskovou, Ph.D., oznámil, že dokončil rozsáhlou studii, která je součástí evropského projektu COPHES/DEMOCOPHES, zaměřeného na zjišťování chemických škodlivin v lidském těle. V rámci takzvaného humánního biomonitoringu byly zkoumány koncentrace vybraných chemických látek a jejich metabolitů v tělech českých dětí a jejich matek. Díky jednotnému postupu a metodice tak poprvé Česká republika získala srovnání s dalšími 16 evropskými zeměmi. pulace i rozsáhlejší škálu sledovaných látek.

12

Vzácná onemocnění: 6–8 tisíc diagnóz str. 3

pro žádné zdravotnické zařízení, které bude léčit stejný počet stejně náročných pacientů jako v referenčním období roku 2011, neklesnou pod hranici 96 procent úhrady v referenčním období.

Dosažené dohody budou respektovány

Úhradová vyhláška bude respektovat výsledky dohodovacího řízení v segmentech, v nichž bylo dosaženo dohody – jedná se o segment praktických lékařů, praktických lékařů pro děti a dorost, zdravotní dopravy a lékařské služby první pomoci (o parametrech dohod jsme informovali v ZN 33–34/2012).  dokončení na str. 10

SZÚ: Češi nejsou zatíženi škodlivinami více než jiní Evropané

V České republice se zkoumání podrobilo 120 dětí ve věku od 6 do 11 let a 120 jejich matek ve věku do 45 let. Česká populace se podle výsledků biomonitoringu nevymyká nijak zásadně evropskému průměru. To znamená, že nejsme vlivy okolního prostředí zatíženi významně více než třeba Belgičané, Němci nebo Poláci. Pilotní projekt COPHES potvrdil, že zatížení organismu škodlivinami lze sledovat minimálně na celoevropské úrovni, a dává do budoucna možnosti rozšířit zkoumaní na širší vzorek po-

-20

pro hodnocení zdravotních rizik, pro směrování politických rozhodnutí při řízení rizik a pro ověřování účinnosti realizovaných preventivních opatření. Tento přístup se používá v USA i v některých státech Evropy včetně naší republiky.

Hlavní kladené otázky

Jsou však takto získané výsledky skutečně správné a srovnatelné i na úrovni mezinárodní? A jak jsme na tom my mezi ostatními evropskými státy? Tyto otázky si opakovaně kladli v poslední dekádě odborníci i političtí re-

prezentanti jednotlivých evropských států, když od r. 2004 postupně připravovali mezinárodní projekt s akronymem COPHES a jeho demonstrační část DEMOCOPHES. Tyto navazující projekty letos končí a zdá se, že skutečně přinesly odpověď. Hlavním cílem projektu byla harmonizace celého procesu biomonitoringu, tedy jeho jednotný a srovnatelný průběh ve všech 17 zúčastněných evropských státech od náboru účastníků (děti a jejich matky) přes dotazníkové šetření, odběry vzorků moči a vlasů, změření vybraných škodlivin (rtuť ve vlasech, kadmium, kotinin a metabolity ftalátů v moči), statistické vyhodnocení analytických a dotazníkových údajů, interpretace dat a jejich srovnání mezi jednotlivými státy, porovnání se zdravotně významnými limitními hodnotami a s výsledky monitorování znečištění prostředí.  dokončení na str. 8

np  ro lékařské

praxe

Poradna: Některé aspekty gynekologické péče z pohledu právníka str. 8 n pro lůžková

zařízení

Strohá akcentace vstupní ceny je jedním z podstatných úskalí veřejných zakázek str. 9 Poradna: Odstupné při výpovědi z organizačních důvodů str. 9 n události, fakta,

názory

Sněhurka a třicet trpaslíků v lese českého zdravotnictví str. 10 Francie a Rakousko zastavily exekuce Diag Human vůči ČR str. 11 Experti ocenili rušení lůžek a odsoudili hrazení plomb

str. 11

Nejlepší návrh modelu elektronického zdravotnictví předložil Microsoft str. 11 n servis Personální inzerce

str. 12

V tomto vydání

celkový objem by tedy dosáhl 220,8 mld. Kč. Vláda pro příští rok nepočítá se zvýšením plateb za státní pojištěnce a úhradová vyhláška bude s jejím souhlasem koncipována jako restriktivní – zdravotnictví v roce 2013 nemůže utratit více, než se vybere na zdravotním pojištění. MZ zdůrazňuje, že velkou část nárůstu úhrad v letech 2007–2011 tvořily platy lékařů, a to jak v segmentu ambulantní péče, tak v segmentu péče ústavní. Platy lékařů dosáhly v roce 2011 v průměru 57 tisíc Kč. V letošním roce dále rostou a ve fakultních nemocnicích dosahují průměrně 70 tisíc Kč.

52

Kdo v kauze ZN nectí soudy a mate zdravotnickou veřejnost? str. 2

Ministerstvo zdravotnictví (MZ) připravilo v návrhu úhradové vyhlášky pro rok 2013 rozšíření části akutní lůžkové péče, která je placena podle stejných parametrů, z 25 až na 50 procent. Vyhláška nyní projde vnitřním a vnějším připomínkovým řízením a poté standardní legislativní procedurou tak, aby mohla vyjít k 1. lednu 2013. Informoval o tom náměstek ministra zdravotnictví pro zdravotní pojištění Ing. Petr Nosek. Základním dokumentem při přípravě vyhlášky byla makroekonomická predikce ministerstva financí (MF) interpretovaná v kontextu odhadů České národní banky, Světové banky nebo Evropské komise. Ve své poslední, říjnové predikci MF uvádí předpokládaný růst hrubého domácího produktu pro rok 2013 na 0,7 procenta. Dopady ekonomické krize se v minulých letech dařilo eliminovat mimo jiné díky mobilizaci rezerv na účtech zdravotních pojišťoven, jejichž přerozdělení zajistilo, že po většinu roku 2012 žádná zdravotní pojišťovna nebyla v platební neschopnosti vůči poskytovatelům zdravotní péče.

T

19

ODBORNÉ FÓRUM ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE www.zdravky.cz

ročník 61 • číslo 49–50 • 3. prosince 2012 cena 26 Kč • pro předplatitele 20 Kč

LE

8 594160 390009

49


2

z medicíny

Jak vlastníci ochranné známky o noviny přišli Před rokem 1989 byly Zdravotnické noviny vydávány společně ministerstvem zdravotnictví a jednotnými odbory. V tom nastala po Listopadu největší změna. Ministerstvo zůstalo, jednotné odbory nikoliv. Svoboda sdružování již ne na papíře, ale ve skutečnosti přinesla odborovou pluralitu. Tím se k Odborovému svazu zdravotnictví a sociální péče ČR dostala v rámci rozdělení odborového majetku i odpovědnost za Zdravotnické noviny. Dvacet jedna let jsem stál v čele odborového svazu a dvacet jedna let jsem měl osobní odpovědnost plnit roli dobrého hospodáře i ke Zdravotnickým novinám. Nebylo to jednoduché, ale naštěstí jsem v tom nebyl sám a na skvělé lidi jsem měl štěstí. Co jméno šéfredaktora, to ikona. Dagmar Pohunková, Honza Řezáč, Tomáš Cikrt… Od počátku jsem měl představu, že české zdravotnictví a lidé v něm pracující budou potřebovat více informací ze zdravotnických věd a praxe, ale i ze společenského života, než jim poskytnou běžná periodika. Týdenní frekvence a novinový formát Zdravotnických novin k tomu byly ideální prostředky. Po celá léta jsem se držel zásady, že Zdravotnické noviny budou tak dobré, jak bude dobrá a nezávislá redakční práce. Ministerstvo zdravotnictví a odborový svaz sice byli vlastníky práv k titulu, ale jejich role podle mne byla ve vytváření podmínek pro jeho vydávání a začínala tam, kde už chyběly síly

vedení redakce. Časy se měnily, avšak zásadu se podařilo obhájit. Dílem díky pochopení aktuálního šéfa resortu, dílem díky postojům odborového svazu, vydavatele a redakce, někdy i díky tomu, že některý z ministrů o vztahu ministerstva k novinám neměl naštěstí ani potuchy. Už od počátku jsme s paní doktorkou Dagmar Pohunkovou nebyli skromní. Věděli jsme, že unylé periodikum v nové době neobstojí. Dík patří upřímnosti tehdejšího vedení Vydavatelství a nakladatelství Práce – dostatečně předjímalo likvidaci vydavatelství a včas nám řeklo, že na naše nároky jejich síly stačit nebudou. Přístavem pro vydávání Zdravotnických novin se nám stalo nové privátní vydavatelství založené emeritním tajemníkem francouzských vydavatelů periodického tisku Jiřím Matoušem. Zdravotnické noviny pod jeho vedením i následně v rámci vydavatelství Sanoma Magazines postupně měnilo aktuální formu a zejména zlepšovalo obsah i díky příloze Lékařské listy. Báječná léta vydávání byla přerušena, když v rámci prodeje části portfolia vydavatelství Sanoma Magazines se vydávání Zdravotnických novin bez souhlasů nositelů práv – tedy ministerstva zdravotnictví a OS zdravotnictví a sociální péče ČR – zprostředkovaně zmocnilo vydavatelství Mladá fronta a. s. Redakce vedená Tomášem Cikrtem byla násilně rozprášena. Odborový svaz ve spolu-

6

Výzkum a výuka medicíny v Olomouci na nové úrovni

LE

19

T

52

-20

12

... ty pravé s tradicí

První číslo Zdravotnických novin vyšlo 21. července 1952. Rozhodli jsme se čtenářské obci nabídnout jakousi sondu do šedesátileté historie novin, pohled na jejich cestu k podobě, která jako jediná má rozumné oprávnění – k médiu, které nezaujatě informuje o všem, co souvisí se zdravotnictvím a medicínou. práci s ministerstvem zdravotnictví vedl více než šest let spor o vydávání Zdravotnických novin. Úspěšně. V roce 2010 Vrchní soud v Praze definitivně rozhodl, že vydávání Zdravotnických novin vydavatelstvím Mladá fronta a. s. je nelegální. Přes soudní rozhodnutí jsou Zdravotnické noviny Mladou frontou a. s. nelegálně vydávány dále. Co více, na jejich vydávání se svým jménem, například členstvím v redakční radě, podílí, snad nevědomky, řada guru českého zdravotnictví. I v tomto případě se ukazuje, že právní stát a dobré mravy nemají v českém hurónském kapitalismu své místo. Vydavatelství Ambit Media, a. s., nemůže využívat dřívější předplatitelský kmen, o inzerci se na trhu dělí s jiným vydavatelem. Exemplární příklad nekalosoutěžního jednání. A příklad toho, že se naše země stále ještě nestala státem práva a vynutitelnosti práva.  RNDr. Jiří Schlanger, nezávislý konzultant

Kdo v kauze ZN nectí soudy a mate zdravotnickou veřejnost? V lednu 2013 tomu budou dva roky, co nabyla právní moci usnesení Městského soudu v Praze a Vrchního soudu v Praze řešící problém souběžného vycházení dvou titulů se shodným názvem Zdravotnické noviny. Tyto rozsudky uložily společnosti Mladá fronta a. s., aby ukončila vydávání tištěné i elektronické podoby titulu Zdravotnické noviny včetně přílohy Lékařské listy. Doposud se tak ale nestalo. Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 12. 1. 2010, č.j. 2 Cm 1/2007-229, ve spojení s usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 23. 11. 2010, č.j. 3 Cmo 91/2010, bylo společnosti Mladá fronta a. s. se sídlem Praha 4 – Modřany, Mezi Vodami 1952/9, PSČ: 143 00, IČ: 492 40 315, mimo jiné uloženo: a) ukončit vydávání periodického tisku s názvem „Zdravotnické noviny“ do tří měsíců od právní moci rozsudku; b) ukončit uveřejňování elektronické verze periodika s označením „Zdravotnické noviny“ způsobem umožňující dálkový přístup pod doménovým jménem zdn. cz a zdravotnickenoviny.cz do tří měsíců od právní moci rozsudku; c) ukončit vydávání přílohy označené jako „Lékařské listy“ k vydávanému a na internetu zveřejňovanému periodiku, označovanému jako „Zdravotnické noviny“, a zároveň ukončit její zveřejňování na internetu prostřednictvím domén zdn.cz a zdravotnickenoviny.cz do tří měsíců od právní moci rozsudku;

d) zaplatit Odborovému svazu zdravotnictví a sociální péče ČR se sídlem Praha 3, Koněvova 54/1107, PSČ: 130 00, IČ: 002 25 509, částku 376.712,00 Kč do tří dnů od právní moci rozsudku. Oba citované rozsudky nabyly právní moci dne 26. 1. 2011 a staly se vykonatelnými dne 26. 4. 2011, pokud jde o povinnosti uvedené pod písmenem a), b), c), a dne 30. 1. 2011, pokud jde o povinnost uvedenou pod písmenem d). Oba rozsudky jsou konečné a není proti nim přípustné odvolání. V plném znění jsou k nahlédnutí v redakci. Úřad průmyslového vlastnictví registruje jako vlastníka slovní ochranné známky „Zdravotnické noviny“ Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR ­(OSZSP). Ten tuto známku poskytl k užívání v rámci licenční smlouvy výlučně vydavatelství Ambit Media, a. s. „Odborový svaz jako zakladatel a historický vlastník Zdravotnických novin vždy prosazoval, aby byly nezávislým odborným periodikem, a proto jejich vydávání svěřil profesionálům. Doufáme, že spravedlivý rozsudek bude konečně realizován v praxi. Rozsudkem definitivně skončilo období zpochybňování vlastnických práv odborového svazu a Zdravotnické noviny bude vydavatel, vybraný odborovým svazem a ministerstvem, vydávat jako nezávislý odborný časopis, který podává kvalitní, odborné i zdravotněpolitické informace všem profesionálům ve zdravotnictví a v sociální péči,“

doplnila pro ČTK Dagmar Žitníková, předsedkyně OSZSP. Ředitel vydavatelství Ambit Media, a. s., RNDr. Martin Slavík, konstatuje, že pozice oprávněného vydavatele v situaci, kdy na trhu existují dvě stejnojmenná periodika, je značně obtížná. „Ze současné bezpochyby nenormální situace jsou trvale zmateni čtenáři, autoři i obchodní partneři. Není v lidských silách předkládat každému z nich licenční smlouvu a rozsudky soudu, abychom stále dokola dokazovali, že námi vydávané periodikum jsou skutečně ty původní a legitimní Zdravotnické noviny – zejména když druhá strana tvrdí bez důkazů totéž. Proto jsme uvítali rozhodnutí vlastníků ochranné známky příslušný rozsudek zveřejnit v plném znění, protože opravdu nemáme co skrývat nebo zamlčovat. Tak jako každý majitel osobního vozu si s vybranou renomovanou značkou kupuje jistotu kvality a záruku originálu, stejnou jistotu i záruku musejí mít i čtenáři a spolupracovníci Zdravotnických novin.“ Účastníkem soudního sporu bylo rovněž Ministerstvo zdravotnictví ČR, jehož mluvčí Vlastimil Sršeň k této problematice uvedl: „Jsem rád, že soudy jednou provždy vyřešily problematiku dublování titulu Zdravotnické noviny, který je důležitým odborným periodikem pro všechny české lékaře i nelékaře. Zároveň věřím, že vydavatelství Mladá fronta začne rozsudek soudu respektovat.“ Jan Kulhavý, šéfredaktor ZN

V areálu Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci byly 28. listopadu slavnostně otevřeny Ústav molekulární a translační medicíny (ÚMTM) a nová budova Teoretických ústavů. Objekty vyrostly díky téměř dvoumiliardové podpoře z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. ÚMTM, který vznikl zv rámci projektu Biomedicína pro regionální rozvoj a lidské zdroje – BIOMEDREG, se mj. stal jedním z center velké evropské infrastruktury European Advanced Translational Medicine Infrastructures, která propojuje instituce s jedinečnými technologiemi a znalostmi v oblasti translační medicíny. Činnost ústavu je primárně zaměřena na výzkum nádorových a infekčních onemocnění, vývoj nových diagnostických postupů a léků. Za necelých 20 měsíců se podařilo vybudovat a zprovoznit výzkumnou infrastrukturu o rozloze 4700 m2, vypsat přes 60 výběrových řízení na unikátní technologie za téměř půl miliardy korun a zahájit výzkumné práce. „K dnešnímu dni je v ústavu zaměstnaných kolem 100 výzkumníků, vyprodukovali jsme přes 130 publikací s impakt faktorem přesahujícím průměr uznávaných výzkumných institucí podobného zaměření v Evropě. Podali jsme přes 10 nových patentových přihlášek, bylo nám uděleno 7 národních a 6 mezinárodních patentů,“ shrnuje úspěchy ředitel ústavu doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.. Za největší úspěch však považuje skutečnost, že se daří do Olomouce přilákat kvalitní pracovníky, kteří jsou zárukou budoucí udržitelnosti projektu. „O práci u nás je velký zájem. Přibližně deset procent zaměstnanců jsou cizinci – od Japonska přes Indii až po sousední Polsko a Slovensko. Prakticky denně dostáváme nabídky na pracovní pozice od zkušených výzkumníků až po studenty. Odhaduji, že v průběhu roku 2013 se počet zahraničních vědců zdvojnásobí,“ dodal doc. Hajdúch. Projekt dostavby Teoretických ústavů LF UP přináší významné rozšíření výzkumné a výukové kapacity pro oblast biomedicíny v rámci univerzity. Historická budova Teoretických ústavů byla dokončena v roce 1959 a v roce 1966 v ní pracovalo 124 zaměstnanců, v roce 2012 to bylo již 457. Obdobně se zvyšoval i počet pracovišť ze čtrnácti v roce 1965 až na současných čtyřiadvacet. Během necelých dvou let vyrostl vedle staré budovy nový objekt o celkové ploše 16 189 m2. „Výzkumné a výukové laboratoře, učebny a knihovny výrazně rozšiřují možnosti výuky pro téměř tři tisícovky postgraduálních a pregraduálních studentů. V nových prostorách se bude věnovat výzkumu a výuce přibližně 150 zaměstnanců,“ uvedl doc. Mgr. Martin Modrianský, Ph.D., proděkan LF UP, který projekt vedl. V nové budově Teoretických ústavů vzniká adekvátní laboratorní zázemí pro doktorské studijní programy v oborech, jako jsou patologická anatomie a soudní lékařství, lékařská mikrobiologie, imunologie, lékařská biologie, anatomie, histologie a embryologie. red Foto: archiv ÚMTM

n Léta polistopadová

ročník 61 číslo 49-50 3. prosince 2012

Prezident republiky jmenoval nové profesory V rámci pravomoci dané mu zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, jmenoval prezident republiky prof. Ing. Václav Klaus, CSc., na návrh vědeckých a uměleckých rad vysokých škol nové profesory. Při slavnostním ceremoniálu převzalo v pátek 16. listopadu 2012 ve velké aule pražského Karolina jmenovací dekrety padesát profesorů, z toho šestnáct pro biomedicínské obory (v rámci jednotlivých oborů uvedeni v abecedním pořadí):

n pro obor pediatrie

n pro obor chirurgie

prof. RNDr. Eva Matalová, Ph.D., na návrh vědecké rady Veterinární a farmaceutické univerzity Brno;

prof. MUDr. Svatopluk Adámek, CSc., na návrh vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze a prof. Dr. Dr. med. Johannes Claudius Bruck, na návrh vědecké rady Masarykovy univerzity v Brně;

n pro obor patologie prof. MUDr. Jaroslava Dušková, CSc., na návrh vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze;

n pro obor ortopedie prof. MUDr. David Jahoda, CSc., a prof. MUDr. David Pokorný, CSc., oba na návrh vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze;

n pro obor klinická psychologie

prof. MUDr. Jiří Kobr, Ph.D., na návrh vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze;

n pro obor kardiochirurgie prof. MUDr. Vladimír Lonský, Ph.D., na návrh vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze;

n pro obor fyziologie a farmakologie

n pro obor farmakognozie prof. RNDr. Lubomír Opletal, CSc., na návrh vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze;

n pro obor vnitřní nemoci prof. MUDr. Miloslav Pleskot, CSc., a prof. MUDr. Petr Vlček, CSc., oba na návrh vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze;

n pro obor stomatologie prof. MUDr. Jarmila Procházková, CSc., na návrh vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze;

n pro obor neurologie

prof. PhDr. Vladimír Kebza, CSc., na návrh vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze;

prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D., na návrh vědecké rady Masarykovy univerzity v Brně;

n pro obor otorinolaryngologie

n pro obor lékařská imunologie

prof. MUDr. Jan Klozar, CSc., na návrh vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze;

prof. MUDr. Radek Špíšek, Ph.D., na návrh vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze.

www.zdravky.cz | ročník 61, číslo 49–50, 3. prosince 2012 | adresa redakce: Klicperova 604/8, 150 00 Praha 5, zdravky.redakce@ambitmedia.cz, tel. 222 352 576, fax 222 352 572 | šéfredaktor: Jan Kulhavý, jan.kulhavy@ambitmedia.cz | zástupci šéfredaktora: Mgr. Tomáš Polák, tomas.polak@ambitmedia. cz | Ing. Jana Tlapáková, vedoucí ­Kongresového listu, jana.tlapakova@ambitmedia.cz | redakce: Zbyněk Kysela, zbynek.kysela@ambitmedia.cz | Mgr. Martin Tarant, martin.tarant@ambitmedia.cz | Mgr. Josef Zábranský, josef.zabransky@ambitmedia.cz | stálí ­spolupracovníci redakce: Mgr. Kristýna Čilíková | PhDr. Jaroslav Houštecký | PhDr. Helena Chvátalová | Bc. Jiří Škuba | grafická úprava: Jindřich Studnička | jazyková redakce: Bohumila Píšová vydavatel: Ambit Media, a. s. | www.ambitmedia.cz | ředitel společnosti: RNDr. Martin Slavík | šéfredaktor zdravotnických titulů: Jan Kulhavý, jan.kulhavy@ambitmedia.cz | marketing: Julie Langerová, DiS., marketing manager, julie.langerova@ambitmedia.cz, tel. 725 826 434 | Eva Svobodová, produkční marketingu, eva.svobodová@ambitmedia.cz, tel. 725 778 002 | Karolína Pilařová, specialista předplatného a distribuce, karolina.pilarova@ambitmedia.cz, tel. 222 352 584 | obchod: Alexandra Manová, group sales manager, alexandra.manova@ambitmedia.cz, tel. 222 352 574, 724 811 983 | Mgr. Dana Stripaiová, key account manager, dana.stripaiova@ambitmedia.cz, tel. 725 778 001 | Markéta ­Šimoníčková, key account manager, marketa.simonickova@ambitmedia.cz, tel. 734 355 409 | Josef Müller, key account manager, josef.müller@ambitmedia.cz, tel.: 730 169 422 | personální inzerce: radkova.inzerce@ambitmedia.cz, tel. 725 778 015 | tisk: AHOMI, s. r. o., U Louže 579, 250 67 Klecany | předplatné ČR: POSTSERVIS, oddělení předplatného, Poděbradská 39, 190 00 Praha 9, fax 284 011 847, predplatne@ambitmedia.cz, infolinka 800 300 302, www.periodik.cz | předplatné SR: Mediaprint Kapa - Pressegrosso, a. s., oddelenie inej formy predaja, Vajnorská 137, 830 00 Bratislava 3, tel. +421 244 458 821, fax +421 244 458 819, predplatne@abompkapa.sk | cena pro p ­ ředplatitele 20 Kč / 1,25 € (samostatně 26 ), roční předplatné: 799 Kč / 52,50 € | registrace: MK ČR E 18649 Uzávěrka tohoto čísla 29. listopadu 2012. Příští číslo vychází 17. prosince 2012 | Volně neprodejné, určeno odborné zdravotnické veřejnosti. Přetisk a jakékoliv šíření je povoleno pouze se souhlasem vydavatele. Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Redakce neodpovídá za jazykovou správnost i­nzerátů. | Vychází minimálním ­distribuovaným nákladem 25 000 výtisků. | Copyright © Ambit Media, a. s., 2012 | Ambit Media, a. s., využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno. | Týdeník Zdravotnické noviny je vydáván na základě oprávnění poskytnutého vydavateli Odborovým svazem zdravotnictví a sociální péče České republiky a Ministerstvem zdravotnictví České republiky


ročník 61 číslo 49-50 3. prosince 2012

Váš partner v léčbě neplodnosti

Vzácná onemocnění: 6–8 tisíc diagnóz „Pro vzácná onemocnění neexistuje přímá definice. Jde o život ohrožující nebo chronicky invalidizující onemocnění, která postihují ne více než 5 procent z 10 000 osob v Evropské unii,“ uvedl 21. listopadu na semináři v prostorách Poslanecké sněmovny PČR Mgr. Filip Vrubel, ředitel odboru farmacie MZ ČR.

Náklady a jejich úhrada

„Zdroje a příjem z veřejného zdravotního pojištění se nemění, ale počet pacientů s vzácnými onemocněními roste i vzhledem k diverzifikaci orphan diagnóz,“ řekl Mgr. Vrubel a konstatoval dále, že včasná diagnostika a dřívější léčba vede k vyšším nákladům a navíc narůstá i počet pacientů s dalšími závažnými, nikoli však vzácnými onemocněním (např. s roztroušenou sklerózou). Předložil také údaje týkající se orphan drugs v letech 2000 až 2012, kdy jich bylo celkově designováno 1051, re­ gistrováno pak 76. Loni bylo např. ze 107 designovaných orphan drugs registrováno pět. V ČR je v současné době dostupných 75–80 % centrálně registrovaných léčiv pro vzácná onemocnění, zdroje financování jsou však různé. Nejčastěji se tyto léky hradí v režimu tzv. dočasné úhrady nebo již mají ve správním řízení stanovenu cenu i úhradu z veřejného zdravotního pojištění. „Pokud má stávající systém uspokojit rostoucí poptávku po léčivých přípravcích pro vzácná onemocnění – LPVO, nemůže to udělat jinak než ušetřit v jiných segmentech. Jde o úsporná opatření v systému zdravotního pojištění, vyřazení levných léčiv z úhrad veřejného zdravotního pojištění, o zvyšování spoluúčasti tam, kde je to únosné a opodstatněné, o účelnou farmako­ terapii, kontrolu duplicit preskripce a lékových interakcí, projekty racionalizace ePreskripce, zajištění pacientských registrů, ale i o osvětu veřejnosti, monitoring účelnosti léčby či nákladů,“ vysvětlil Mgr. Vrubel a dodal, že současný finanční stav znemožňuje bezplatné poskytnutí LPVO všem pacientům ihned po diagnóze a že jakékoli výraznější posuny v otázkách vyšší míry úhrady léčby vzácných onemocnění jsou realizovatelné jedině se zásadní

změnou systému zdravotního pojištění nebo v případě značného navýšení stavu financí v tomto systému. Orphan drugs system činí v pěti zemích s nejvyššími náklady na léčivé prostředky pro vzácná onemocnění průměrně 1,7 %. V naší republice bylo procento nákladů na orphan drugs z celkových nákladů na léky podle údajů Státního ústavu pro kontrolu léčiv v roce 2005 0,116 %, 2006 0,616 %, 2007 1,319 %, 2008 1,756 %, 2009 2,198 % a 2010 2,620 %. Poslankyně MUDr. Patricie Kotalíková uvedla, že Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) má 6 miliónů pojištěnců, dalo by se tedy předpokládat, že ponese asi 57 % nákladů na orphan drugs. Přitom však VZP hradí zhruba 73 až 74 % léčivých přípravků pro vzácná onemocnění (v letech 2007 až 2012), takže její tvrzení, že nese největší část nákladů na tyto pacienty, je pravdivé. Podle údajů VZP v roce 2007 šlo z jejího rozpočtu na orphan drugs 759 miliónů korun, v roce 2011 už to byly 2 miliardy, zhruba téže částky dosáhnou tyto náklady v roce letošním. MUDr. Kotalíková také zdůraznila, že sice hovoříme o vzácných onemocněních, ale vzhledem k počtu těchto diagnóz u nás trpí některým vzácným onemocněním každý dvacátý člověk. Prof. MUDr. Milan Macek ml., DrSc., přednosta Ústavu biologie a lékařské genetiky FN Motol, Praha, konstatoval, že vývoj v ČR kopíruje trendy v západní Evropě. „To, co nyní řešíme ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami, Privalabem, Asociací center lékařské genetiky, je nejen kultivace výkonů, ale také kultivace podnikatelského prostředí – ČR je jako malá a neregulovaná ekonomika zranitelná,“ řekl prof. Macek. A zdůraznil, že omezení proplácení paralenu (screeningových testů) z veřejného zdravotního pojištění umožní redistribuci prostředků ve prospěch skutečných léků (diagnostických testů) pro vzácná (genetická) onemocnění.

Zkrácená informace o léčivém přípravku Puregon 300 IU/0,36 ml injekční roztok. Puregon 600 IU/0,72 ml injekční roztok. Puregon 900 IU/1,08 ml injekční roztok. Puregon 50 IU/0,5 ml injekční roztok. Puregon 100 IU/0,5 ml injekční roztok Léčivá látka: Follitropinum beta v koncentraci 833 IU/ml vodného roztoku. Tato síla odpovídá 83,3 mikrogramům proteinu/ml. Jeden kontejner obsahuje čistou celkovou dávku 300 (600; 900) IU rekombinantní folikuly stimulující hormon (FSH) v 0,36 (0,72; 1,08) ml vodného roztoku. Jedna injekční lahvička obsahuje 50 IU FSH v 0,5 ml vodného roztoku/100 IU v 0,5 ml vodného roztoku. Indikace: U žen: Léčba infertility: anovulace (včetně syndromu polycystických ovárií, PCOD) u žen, které nereagovaly na léčbu klomifen-citrátem; řízená hyperstimulace ovarií k indukci vývoje mnohočetných folikulů v programech asistované reprodukce. U mužů: Poruchy spermatogeneze u hypogonadotropního hypogonadismu. Dávkování a způsob podání: Léčba má být zahájena pod dohledem lékaře, který má zkušenost s léčbou infertility. První injekce přípravku Puregon by měla být podána pod přímým lékařským dohledem.* U žen: Dávkování má být individuálně upraveno v závislosti na odpovědi ovarií. Anovulace: sekvenční podávání 50 IU přípravku Puregon denně po dobu nejméně sedmi dnů. Řízená ovariální hyperstimulace v programech asistované reprodukce: Minimálně pro první čtyři dny počáteční dávka 100−225 IU. Puregon může být podáván samotný nebo v kombinaci s agonistou nebo antagonistou GnRH pro prevenci předčasné luteinizace. U mužů: 450 IU/týden, nejlépe rozdělen do 3 dávek po 150 IU společně s hCG. V léčbě přípravkem Puregon a hCG je třeba pokračovat nejméně 3-4 měsíce. K posouzení odpovědi se doporučuje analýza spermatu za 4-6 měsíců po zahájení léčby.* Puregon injekční roztok v kontejnerech s náplní byl vyvinut pro použití společně s injekčním perem Puregon Pen a je určen k podkožnímu podání. Puregon injekce 50 IU/0,5 ml (100 IU/0,5 ml) má být podáván pomalu intramuskulárně nebo podkožně. Kontraindikace: Pro muže a ženy: Hypersensitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku, nádory ovaria, prsu, dělohy, varlat, hypofýzy nebo hypotalamu, primární gonadální porucha. Navíc pro ženy: vaginální krvácení dosud nejasné etiologie, ovariální cysty nebo zvětšená ovaria bez souvislosti se syndromem polycystických ovarií, malformace reprodukčních orgánů, myomy dělohy neslučitelné s těhotenstvím. Upozornění: Je třeba vyloučit přítomnost nekontrolovaných nongonadálních endokrinopatií. Při těhotenstvích, ke kterým dojde po indukci ovulace preparáty s gonadotropiny, existuje zvýšené riziko vícečetného těhotenství. Správná volba dávky FSH může předejít vzniku vícečetného těhotenství. Nežádoucí ovariální hyperstimulace: při léčbě žen má být před zahájením léčby a v pravidelných intervalech během léčby prováděno ultrasonografické posouzení vývoje folikulů a určení hladin estradiolu. Může obsahovat stopy streptomycinu a/nebo neomycinu. Tato antibiotika mohou u náchylných osob způsobovat reakce z přecitlivělosti. Není určen pro použití v těhotenství a v období kojení. Interakce: Současné použití přípravku Puregon a klomifencitrátu může zesílit folikulární odpověď. Nežádoucí účinky: Léčba u žen: Časté: bolest hlavy, napětí břicha, bolest břicha, OHSS, bolest v oblasti pánve, reakce v místě aplikace injekce (modřiny, bolest, zarudnutí, otok a svědění). Méně časté: břišní dyskomfort, zácpa, průjem, nevolnost, potíže s prsy (bolest a/nebo napětí prsou, bolest bradavky), krvácení z dělohy mimo cyklus, ovariální cysta, zvětšení ovárií, ovariální torze, zvětšení dělohy, krvácení z pochvy, generalizované reakce přecitlivělosti (zarudnutí, kopřivka, vyrážka a svědění). Léčba u mužů: Časté: bolest hlavy, akne, vyrážka, epididymální cysta, gynekomastie, reakce v místě aplikace injekce včetně indurace a bolesti.* Léková forma: Injekční roztok (injekce). Uchovávání: V chladničce (2 °C - 8 °C). Chraňte před mrazem. Pro svou potřebu může pacient/ka uchovávat Puregon při teplotě do 25 °C jedno období nepřesahující 3 měsíce. Balení: 300 IU/0,36 ml; 600 IU/0,72 ml: 1 kontejner s náplní a 6 jehel pro použití s injekčním perem Puregon Pen. 900 IU/1,08 ml: 1 kontejner s náplní a 9 jehel pro použití s injekčním perem Puregon Pen. 50 IU/0,5 ml (100 IU/0,5 ml): 1 injekční lahvička. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci: N.V. Organon,Kloosterstraat 6, Postbus 20, 5340 BH Oss, Nizozemsko. Registrační čísla: 300 IU/0,36 ml: EU/1/96/008/038; 600 IU/0,72 ml: EU/1/96/008/039; 900 IU/1,08 ml: EU/1/96/008/041; 50 IU/0,5 ml: EU/1/96/008/017; 100 IU/0,5 ml: EU 1/96 008/023; EU 1/96 008/024; EU 1/96 008/025. Datum poslední revize textu: 06/01/2012 *) Všimněte si, prosím, změn v souhrnu informací o léčivém přípravku. TENTO PŘÍPRAVEK JE VÁZÁN NA LÉKAŘSKÝ PŘEDPIS A JE ČÁSTEČNĚ HRAZEN Z PROSTŘEDKŮ VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ. DŘÍVE NEŽ PŘÍPRAVEK PŘEDEPÍŠETE, SEZNAMTE SE, PROSÍM, S ÚPLNÝM SOUHRNEM ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU.

Pacienti a experti = jeden hlas

Usnesením vlády č. 466 z 14. 6. 2010 byla přijata Národní strategie pro vzácná onemocnění na léta 2010 až 2020. Letos v březnu vznikla Česká asociace pro vzácná onemocnění (ČAVO), která sdružuje 24 organizací a řadu jednotlivců s nejrůznějšími diagnózami. Společnými cíli členů ČAVO jsou vymezení specifické kategorie vzácných onemocnění v české legislativě, rozvoj diagnostiky, aby co nejméně pacientů zůstávalo bez správné diagnózy, standardizace léčebných postupů pro jednotlivé diagnózy v souladu s doporučenými evropskými standardy, usnadnění přístupu pacientů k novým lékům a léčebným postupům – legislativní zakotvení zvláštního režimu orphan drugs, vytvoření sítě vysoce specializovaných léčebných center pro vzácná onemocnění, posílení přeshraniční spolupráce, zohlednění specifik vzácných onemocnění v oblasti sociální politiky, stanovení přesného časového harmonogramu uskutečňování jednotlivých cílů v rámci Národního plánu pro vzácná onemocnění. hech

Inzerce

Setkání uspořádaly Výbor pro zdravotnictví PS ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR, Výborem pro sociální politiku PS a Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR pod záštitou poslankyň MUDr. Patricie Kotalíkové a MUDr. Jitky Chalánkové. Jak dále dodal Mgr. Vrubel, existuje však 6–8 tisíc diagnóz odpovídajících výše uvedené definici. Vzácná onemocnění se tedy netýkají jen několika jednotlivců – konkrétně v České republice postihují cca 20 000 pacientů. Náklady na léčbu vzácných onemocnění nelze podceňovat, protože patří mezi nejdražší a je nutné je řešit sy­ stémově. Proto také zajišťování dostupnosti léčby takových pacientů ­automaticky neznamená zajišťování finanční dostupnosti. Nástroje pro zabezpečení fyzické a finanční dostupnosti se různí. Pokud se týká kvality a dostupnosti péče o pacienty s vzácnými onemocněními, je podle Mgr. Vrubela nutná centralizace péče a také specializace zdravotnických profesionálů. Zásadní je tedy vybudování sítě specializovaných center, správná a včasná diagnostika i včasná komplexní nejmodernější léčba. Je třeba také zlepšit kvalitu života a sociálního začlenění nemocných a podporu výzkumu v této oblasti.

Zkrácená informace o léčivém přípravku Orgalutran 0,25 mg/0,5 ml injekční roztok Léčivá látka: 0,25 mg ganirelixum v 0,5 ml vodného roztoku. Indikace: Prevence předčasného vzestupu luteinizačního hormonu (LH) u žen, které podstupují řízenou hyperstimulaci ovárií pro techniky asistované reprodukce. V klinických hodnoceních byl Orgalutran použit s rekombinantním lidským folikuly stimulujícím hormonem (FSH) nebo korifolitropinem alfa, dlouhodobým folikulárním stimulátorem.* Dávkování: Orgalutran má být předepsán pouze specialistou, který má zkušenosti s léčbouporuch fertility. Orgalutran se podává subkutánně, nejlépe do stehna. Místo podkožní injekceje třeba měnit, aby nedošlo k atrofii tukové tkáně. Aplikace přípravku Orgalutran může býtprovedena přímo pacientkou nebo jejím partnerem za předpokladu jejich předchozího náležitého zaškolení a možnosti porady s odborníkem. Řízená hyperstimulace ovárií podáváním FSH nebo korifolitropinu alfa může být zahájena 2. nebo 3. den menstruace. Orgalutran (0,25 mg) je aplikován subkutánní injekcí jedenkrát denně od 5. nebo 6. dnepodávání FSH nebo 5. nebo 6. den následující po podání korifolitropinu alfa. Počáteční den podání přípravku Orgalutran závisí na ovariální odpovědi, např. podle počtu a velikosti rostoucích folikulů a/nebo množství cirkulujícího estradiolu*. Orgalutran a FSH mají být podávány přibližně ve stejnou dobu. Oba přípravky se však nesměšují a injekce jsou aplikovány každá do jiného místa. Každodenní léčba přípravkem Orgalutran má pokračovat až do dne, kdy je vyvinuto dostatečné množství folikulů odpovídající velikosti. Konečné dozrání folikulů lze navodit podáním humánního choriového gonadotropinu (hCG). Z důvodu poločasu ganirelixu nemá být časový interval mezi podáním dvou injekcí přípravku Orgalutran a rovněž časový interval mezi poslední injekcí přípravku Orgalutran a injekcí hCG delší než 30 hodin, protože jinak by mohlo dojít k předčasnému vzestupu LH. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoliv pomocnou látku. Hypersenzitivita na gonadotropin-releasing hormon (GnRH) nebo na jakýkoliv jiný analog GnRH. Hypersenzitivita a alergie na latex. Středně těžké až těžké poškození funkce ledvin nebo jater. Těhotenství a kojení. Interakce: Žádné studie interakcí nebyly provedeny. Možnost interakcí s běžně užívanými léčivými přípravky včetně léčivých přípravků způsobujících uvolnění histaminu nelze vyloučit. Těhotenství a kojení: Použití přípravku Orgalutran je kontraindikováno v období těhotenství a kojení. Upozornění: Zvláštní opatrnosti je třeba u žen se známkami a příznaky aktivního alergického onemocnění. Pro nedostatek klinických zkušeností není podávání přípravku Orgalutran doporučeno u žen s těžkým alergickým onemocněním. Účinnost a bezpečnost užívání přípravku Orgalutran nebyla dosud stanovena u žen s tělesnou hmotností nižší než 50 kg nebo vyšší než 90 kg. Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) na injekci. Nežádoucí účinky: jsou uvedeny všechny nežádoucí reakce u žen léčených přípravkem Orgalutran v klinických hodnoceních a kterým byl podáván FSH pro ovariální stimulaci. Nežádoucí účinky u přípravku Orgalutran při použití korifolitropinu alfa jako ovariálního stimulátoru se očekávají podobné*. Velmi časté: lokální kožní reakce v místě injekce (nejčastěji zarudnutí s otokem nebo bez otoku). Méně časté: bolest hlavy, nausea, malátnost. Velmi vzácně po podání Orgalutranu s FSH různé reakce přecitlivělosti jako vyrážka, otok tváře a dyspnoe. Léková forma: injekční roztok. Uchovávání: Chraňte před mrazem. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Balení: 1 předplněná injekční stříkačka k jednorázovému použití. Držitel rozhodnutí o registraci: N.V. Organon, Kloosterstraat 6, Postbus 20, 5340 BH Oss, Nizozemsko. Registrační číslo: EU/1/00/130/001. Datum poslední revize textu: 10/09/2012 *) Všimněte si, prosím, změn v souhrnné informaci o léčivém přípravku. TENTO PŘÍPRAVEK JE VÁZÁN NA LÉKAŘSKÝ PŘEDPIS A JE ČÁSTEČNĚ HRAZEN Z PROSTŘEDKŮ VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ. DŘÍVE NEŽ PŘÍPRAVEK PŘEDEPÍŠETE, SEZNAMTE SE, PROSÍM, S ÚPLNÝM SOUHRNEM ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU.

Merck Sharp & Dohme s.r.o., Evropská 2588/33a, 160 00 Praha 6, Česká republika, tel: 233 010 111, fax: 233 010 133 10-2014-WOMN-1057733-0001


4

z medicíny

ročník 61 číslo 49-50 3. prosince 2012

Do nové éry léčby chronické infekce H Ve výšce 109 metrů nad Prahou, v 27. patře City Tower, nejvyšší budovy v celé ČR v Praze na Pankráci, se 16. listopadu pozvaným hepatologům a infektologům představil boceprevir (Victrelis, MSD) – nový lék z rodiny přímo působících antivirotik. Hepatitida C je infekční onemocnění jater způsobené virem HCV, který byl identifikován v roce 1989. Akutní infekce zpravidla bývá nerozpoznána, protože pacienti bývají v této fázi onemocnění asymptomatičtí nebo mají nespecifické příznaky – únavu, žloutenku, nevolnost. Akutní infekci HCV je možné zjistit na základě zvýšení koncentrace aspartátaminotransferázy (AST) nebo alaninaminotransferázy (ALT) v séru. Přibližně v 60 až 85 % případů nedokáže imunitní systém infikovaných pacientů HCV eliminovat. V tom případě onemocnění přechází do chronické formy, která je významným rizikovým faktorem pozdějšího rozvoje cirhózy jater, hepatocelulárního karcinomu a selhání jater. Chronickou infekcí HCV je celosvětově postiženo až 180 miliónů lidí, skutečný počet však může být ještě vyšší, protože v řadě případů zůstává onemocnění nerozpoznáno. HCV se přenáší kontaktem s krví – např. injekčním užíváním drog, transfuzí krve podanou před rokem 1992, kdy ještě neprobíhalo rutinní testování, transplantací solidních orgánů od infikovaných dárců apod. Od roku 1989, kdy byl HCV identifikován, bylo dosaženo významného pokroku v prevenci jeho přenosu, screeningové testy prakticky eliminovaly HCV z krevních přípravků a derivátů a na minimum snížily riziko iatrogenního poškození pacientů.

prve po dobu 24 týdnů, dokud následné klinické studie neprokázaly, že prodloužení léčby na dvojnásobek zároveň zdvojnásobí účinnost. Navzdory tomu však bylo s IFN-α dosahováno SVR pouze v 13–25 % případů.

Tři stupně na cestě ke komplexní terapii

Významný průlom v hledání nových terapeutických možností přineslo až důkladné poznání replikačního cyklu HCV. Jedná se o malý jednovláknový RNA virus, jehož replikace v primárním hostiteli, jímž je hepatocyt, probíhá v sedmi krocích: 1. HCV se váže na receptory na povrchu hepatální buňky a je pohlcen dovnitř. 2. RNA viru se uvolní do buněčné ­cytoplazmy. 3. Ribozomy hostitelské buňky provedou translaci RNA viru na poly­ protein. 4. Polyprotein HCV se rozštěpí pomocí proteáz z hostitelské buňky i ze samotného polyproteinu. 5. Jednotlivé rozštěpené proteiny se uloží do plazmatického retikula a vytvoří tzv. membranózní pavučinu.

Léčba chronické infekce HCV se zaměřuje na odstranění detekovatelných cirkulujících částic viru. Trvalá virologická odezva (sustained virological response, SVR) je definována jako nemožnost detekce RNA viru po 6 měsících od ukončení léčby.

MONOTERAPIE = INTERFERON-α Interferony (IFN) se vážou na specifické povrchové membránové receptory buněk, což vede ke kaskádě anti­ virových a imunomodulačních účinků, včetně potlačení proliferace buněk, zvýšení aktivity makrofágů a inhibici replikace virů v infikovaných buňkách. IFN-α byl v roce 1991 schválen pro monoterapii virové hepatitidy C, nej

DVOJKOMBINACE = IFN-α + RIBAVIRIN

Na počátku 21. století bylo pro léčbu virové hepatitidy C schváleno přidání nukleozidového analogu ribavirinu k IFN-α. S touto kombinací bylo zaznamenáno méně relapsů po ukončení léčby a významně se zvýšilo procento dosažených SVR – na více než 40 % po 12měsíční léčbě. V roce 2001 byla navíc registrována pegylovaná forma IFN-α, která významně prodloužila poločas léčiva a přinesla významně vyšší procento dosažených SVR zejména u pacientů s infekcí HCV genotypu G1. Navzdory tomu, že dvojkombinace znamenala významný pokrok v léčbě, procento pacientů, kteří při jejím podávání nedosáhnou SVR, zůstává stále vysoké. Příčinou je jak neadekvátní léčba, především nedostatečná adherence k léčebnému režimu, tak faktory na straně hostitele (např. příslušnost k afroamerickému etniku), pokročilost onemocnění (přítomnost fibrózy, resp. cirhózy jater) i charakteristika viru (např. genotyp G1).

TROJKOMBINACE = PEGIFN-α + RIBAVIRIN + BOCEPREVIR

Trvání léčby boceprevirem na základě odezvy u pacientů bez cirhózy

Pacienti, u kterých selhala předcházející léčba

Předtím neléčení pacienti

Hodnocení (množství HCV-RNA) Akce

V 8. týdnu léčby

Ve 24. týdnu léčby

Nedetekovatelné

Nedetekovatelné

Trvání léčby = 28 týdnů 1. Podávání pegINFα + ribavirinu po dobu 4 týdnů a poté 2. pokračování v podávání trojkombinace pegINFα + ribavirinu + bocepreviru a ukončení léčby ve 28. týdnu.

Detekovatelné

Nedetekovatelné

Trvání léčby = 48 týdnů 1. Podávání pegINFα + ribavirinu po dobu 4 týdnů a poté 2. pokračování v podávání trojkombinace pegINFα + ribavirinu + bocepreviru, ukončení podávání bocepreviru ve 36. týdnu a poté 3. podávání pegINFα + ribavirinu a ukončení léčby ve 48. týdnu.

Nedetekovatelné

Nedetekovatelné

Detekovatelné

Nedetekovatelné

Trvání léčby = 48 týdnů 1. Podávání pegINFα + ribavirinu po dobu 4 týdnů a poté 2. pokračování v podávání trojkombinace pegINFα + ribavirinu + bocepreviru, ukončení podávání bocepreviru ve 36. týdnu a poté 3. podávání pegINFα + ribavirinu a ukončení léčby ve 48. týdnu.

Ve 12. týdnu: je-li koncentrace HCV-RNA > 100 IU/ml, vysadit trojkombinační léčbu. Ve 24. týdnu: je-li u pacienta detekovatelná HCV-RNA, vysadit trojkombinační léčbu.Zdroj: SPC

O novém přímo působícím antivirotiku bocepreviru referovali a diskutovali (zleva) MUDr. J. Šperl, prof. P. Husa, doc. P. Urbánek a MUDr. S. Fraňková. Foto: ZN 6. Tato pavučina slouží jako lešení pro replikační komplex HCV, čímž se vytváří větší počet kopií RNA viru. 7. Tyto kopie se spojí s virovými strukturálními proteiny z translace a vytvoří se nové virové částice, které jsou následně uvolněny z hepatocytu. Poznání replikačního cyklu HCV přineslo i identifikaci možných terapeutických cílů nové generace léčiv nazývaných přímo účinkující antivirotika – především inhibici receptorů na povrchu hepatocytů, inhibici nestrukturálního proteinu 3 (proteázy NS3), aby bylo zabráněno štěpení polyproteinu, a inhibici polymerázy NS5, aby bylo zastaveno vytváření kopií RNA viru. Postup, kdy je nejprve identifikován terapeutický cíl a následně se k jeho zasažení hledá konkrétní molekula, se označuje jako tzv. racionální vývoj léku. A právě tímto postupem byl vyvinut boceprevir, vysoce selektivní inhibitor serinové proteázy NS3 HCV, jehož přidání do kombinace s pegylovaným IFN a ribavirinem přináší opravdový průlom v léčbě chronické infekce HCV.

Výsledky jako ze světa sci-fi

„Trojkombinační léčba skládá dohromady přímý protivirový účinek bocepreviru, imunomodulační působení interferonu a efekt ribavirinu, o kterém se i po letech stále jen spekuluje, ale nejčastěji se za něj považuje jeho mutagenní účinek,“ připomněl v úvodu svého vystoupení na launchovacím sympoziu prof. MUDr. Petr Husa, CSc., přednosta Kliniky infekčních chorob LF MU a FN Brno. „Účinnost a bezpečnost bocepreviru v léčbě infekce HCV genotypu G1 byla ověřena v klinických s tudiích fáze III. SPRINT-2 se soustředila na pacienty dosud neléčené, RESPOND-2 na pacienty, kteří z předchozí léčby vyšli jako parciální réspondeři a relapséři. V krátkém čase není možné detailně probrat kompletní design studií. V zásadě lze říci, že dvě jmenované měly vždy dvě ramena s trojkombinací. V prvním rameni byla terapie řízena léčebnou odpovědí, tzv. response-guided therapy, RGT, což znamená, že nemocným s rychlou eliminací HCV ze séra se doba léčby zkracovala. Ve druhém rameni byla doba podávání léčby fixní. Ve třetím, kontrolním rameni byla podávána standardní dvojkombinační léčba. Primárním cílem bylo do-

sažení SVR. Ve studii SPRINT-2 jí v bělošské populaci dosáhlo 66 % s fixní dobou podávání trojkombinace, resp. 63 % v rameni s léčbou RGT oproti 38 % v rameni léčeném pouze dvojkombinací, a to statisticky významně, p < 0,001. Zároveň se prokázalo, že ­dosažení včasné virové odezvy, tedy nedetekovatelné HCV-RNA mezi 8. a 24. týdnem léčby, je spojeno i s vyšší pravděpodobností dosažení SVR,“ konstatoval prof. P. Husa. Pro nábor účastníků do klinické studie RESPOND-2 byli vybráni parciální respondéři, tedy pacienti s nedostatečnou odezvou na předchozí léčbu definovanou jako pokles plazmatické koncentrace HCV-RNA do 12. týdne léčby o ≥ 2 log10 IU/ml, ale bez dosažení SVR. Relaps byl definován jako nedetekovatelná HCV-RNA na konci léčby bez následného dosažení SVR. „Výsledky léčby trojkombinací 48 týdnů vs. trojkombinací dle RGT vs. dvojkombinací byly s ohledem na primární cíl, tedy dosažení SVR, u všech pacientů 66 vs. 59 vs. 21 %, u parciálních respondérů 52 vs. 40 vs. 7 % a u relapsérů 75 vs. 69 vs. 29 %,“ pokračoval prof. P. Husa. Nasazení bocepreviru v trojkombinaci předchází 4týdenní úvodní, tzv. lead-in fáze, kdy se pacientům podává pouze pegIFN-α a ribavirin. „Analýza studií ukázala, že pokles HCV-RNA v této fázi alespoň o jeden log10 má význam pro predikci dosažení SVR po léčbě. Úvodní fáze také umožňuje posoudit tolerabilitu a adherenci pacienta k léčbě a pravděpodobně i redukuje nebezpečí vzniku rezistence na boceprevir snížením virémie ještě před jeho přidáním do trojkombinace,“ shrnul prof. P. Husa.

Je lepší nežádoucí účinky zvládnout než léčbu přerušit

Nejčastější nežádoucí účinky léčby a jejich management shrnula MUDr. Soňa Fraňková z Kliniky hepato­ gastroenterologie pražského IKEM. „Přidání bocepreviru k peginterferonu a ribavirinu bylo ve studiích dobře tolerováno. K nežádoucím účinkům, které se vyskytly statisticky častěji ve skupinách léčených trojkombinací oproti dvojkombinační léčbě, patřily anémie, neutropenie, dysgeuzie udávaná zpravidla jako kovová chuť v ústech, suchá kůže a vyrážka,“ uvedla MUDr. S. Fraňková. „Ačkoli incidence ané-

mie byla vyšší ve větvích s boceprevirem, přerušení léčby z tohoto důvodu nebylo časté. Rizikové faktory pro vznik anémie byly věk, ženské pohlaví, nízký BMI, koncentrace Hb na začátku léčby, renální funkce, jaterní cirhóza, HIV koinfekce a ITPA genotyp. Ze studií vzešla i základní pravidla managementu anémie při terapii ­trojkombinací,“ připomněla MUDr. S. Fraňková. „Prvním krokem je redukce dávky ribavirinu, která je přípustná – retrospektivní analýza studií s boceprevirem prokazuje, že redukce dávky ribavirinu nesníží počet dosažených SVR. Redukce dávky bocepreviru naopak přípustná není. Pokud přerušíme léčbu pegIFN a ribavirinem, nepokračujeme již ani v monoterapii boceprevirem. Léčba boceprevirem nemá být přerušena, a to ani na krátkou dobu, a poté znovu zahájena. Krevní obraz je třeba pečlivě monitorovat, pokud hodnota Hb poklesne pod 100 g/l, a EPO nemá být podáván, pokud je hodnota Hb > 120 g/l.“ Ve větvích s boceprevirem byla vyšší i četnost závažných infekčních komplikací při neutropenii. MUDr. S. Fraňková připomněla, že s ohledem na toto riziko je nutné provést před zahájením léčby vyšetření krevního obrazu včetně diferenciálního a monitoring opakovat nejvýše v měsíčních intervalech. V případě závažné neutropenie stupně G3 a G4 se doporučuje úprava dávky pegIFN – stejně jako v případě závažné trombocytopenie,“ konstatovala MUDr. S. Fraňková.

Tuzemská data potvrzují účinnost u obtížně léčitelných

První zkušenosti s boceprevirem v ČR, které jsou výsledkem specifického léčebného programu, prezentoval MUDr. Jan Šperl, CSc., zástupce přednosty Kliniky hepatogastroenterologie pražského IKEM. Léčba byla zahájena u 29 pacientů ze sedmi pracovišť, všichni byli zahrnuti do hodnocení účinnosti, protože byli léčeni alespoň 24 týdnů. „Jednalo se o pacienty, kteří, zjednodušeně řečeno, trojkombinaci nejvíce potřebují. Tedy s chronickou hepatitidou C, genotypem viru G1, u nichž selhala předchozí alespoň 12týdenní léčba dvojkombinací – 15 ze zařazených pacientů již neúspěšně absolvovalo jednu léčbu, 13 pacientů dva léčebné cykly a 1 pacient do-


ročník 61 číslo 49-50 3. prosince 2012

5

z medicíny

e HCV již vstoupili i čeští pacienti konce tři léčby. Dvacet pacientů bylo hodnoceno jako relapséři, 8 jako nuloví respondéři a 1 jako částečný respondér. Průměrný věk nemocných byl 50,5 roku, s jaterní fibrózou stupně F3 a F4 potvrzenou biopticky nebo fibroscanem a sonografií vylučující hepatocelulární karcinom ne starší než 6 měsíců,“ konstatoval MUDr. J. Šperl. Léčbu předčasně ukončilo 8 pacientů – tři z nich z důvodů nežádoucích účinků a zbylí pro nedosažení pře­ depsané virologické odpovědi ve 12. a 24. týdnu, která je kritériem pro ukončení léčby, tzv. futility rule. Žádný z pacientů neukončil léčbu pro anémii, pro kterou byla 21 z nich snížena dávka ribavirinu a 9 byl podáván EPO. „Přestože vybraní pacienti představovali obtížně léčitelnou skupinu s ohledem na pokročilost jaterního onemocnění, vyšší věk i genotyp HCV G1, trojkombinační léčbou bylo dosaženo mimořádně dobrých výsledků. Virologické odpovědi ve 12. týdnu dosáhlo 79 % pacientů a dokonce 85 % relapsérů, ve 24. týdnu pak 72 % pacientů a 75 % relapsérů. Nižší výsledky ve 24. týdnu nebyly způsobeny tím, že by léčba ztrácela účinnost, ale byly důsledkem toho, že někteří nemocní léčbu opustili – výsledky jsou totiž počítány na celou zapojenou populaci, Inzerce

tedy intention-to-treat,“ vysvětlil MUDr. J. Šperl. Ten také uvedl, že výsledky léčby prvních českých pacientů v podobě dosažení SVR budou k dispozici přibližně za rok. jak

n 3 otázky pro…

… doc. MUDr. Petra Urbánka, CSc., n Seznam 17 pracovišť předsedu České hepatologické společnosti ČLS JEP pro léčbu n Účastníky sympozia jste uvítal slovy „vítejte v nové éře léčby HCV“ a celý nebudou uplatněny regulační srážky. Z pohledu odborných společností považuji to, večer jste označil za „výjimečný, věnovaný výjimečnému léku“. Byly to jen že se v této ekonomicky složité době podařilo ve prospěch pacientů vyjednat nadboceprevirem bonmoty, které k podobné slavnostní akci patří? limitní úhrady v objemu 100 miliónů korun ročně, za opravdový úspěch. s garancí Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP a České hepatologické společnosti ČLS JEP

FN Brno, Klinika infekčních chorob FN Hradec Králové, Klinika infekčních nemocí FN Motol Praha, infekční oddělení FN Olomouc, II. interní klinika gastro-enterologická a hepatologická FN Ostrava, Klinika infekčního lékařství FN Plzeň, I. interní klinika Hepato-gastroenterologie HK, s. r. o., Hradec Králové IKEM Praha, Klinika hepatogastroenterologie Nemocnice České Budějovice, a. s., infekční oddělení Nemocnice Mělník, infekční oddělení Nemocnice Na Bulovce, Praha, Infekční klinika Ordinace lékaře specialisty – infekční, Ústí nad Labem Pardubická krajská nemocnice, infekční oddělení REMEDIS, s. r. o., Praha Slezská nemocnice v Opavě, infekční oddělení ÚVN Praha, Interní klinika VFN Praha, IV. interní klinika

V žádném případě! Boceprevir je opravdu výjimečný, a to hned z několika pohledů. Je to v klinické praxi první lék chronické virové infekce HCV, který má jasně definovaný cíl svého účinku, a tím je intracelulární inhibice replikačního cyklu viru hepatitidy C. Hlavní výjimečnost spočívá v účinnosti. My, co se v oboru pohybujeme delší dobu, jsme zažili vývoj již v několika etážích. Začalo se půlroční léčbou konvenčním interferonem, účinnost byla žalostných 5 %. Podávání interferonu se prodloužilo na rok, dostali jsme se někam na 15 až 20 % účinnosti. Pak se přešlo na pegylované interferony, které měly v monoterapii účinnost kolem 30 %, ve dvojkombinaci 40 %. A teď se u pacientů, kteří dosud nebyli léčeni, dostáváme k účinnosti 80 až 85 % – a u těch nejpokročilejších s jaterní cirhózou k 50 %! To je opravdu dramatický skok v účinnosti terapie. n Jak to bude s finanční a místní dostupností trojkombinační léčby? V tuto chvíli je terapie v ČR schválena pro léčbu pacientů s HCV, kteří již byli v minulosti neúspěšně léčeni dvojkombinací. Kvalifikovaným odhadem jsme došli k počtu 120 nemocných ročně, kteří u nás mohou z dané léčby prokazatelně profitovat. Zároveň jsme určili 17 pracovišť, která mají dostatek zkušeností k tomu, aby léčbu mohla podávat. Díky tomu se nám podařilo se zdravotními pojišťovnami vyjednat nadlimitní úhrady. Na základě uvedeného kvalifikovaného odhadu bude mít každé z určených 17 pracovišť roční kvótu a pojišťovna mu náklady na léčbu uhradí, ať už formou úhradového dodatku, nebo v případě ambulance tak, že na daný objem

Potud finanční dostupnost – pokud jde o tu místní, jsme si vědomi toho, že z regionálního pohledu není úplně optimální. Nicméně s místní dostupností je to podobné jako s komplexními onkologickými centry. Ani u nich se už dnes nikdo nepozastavuje nad tím, že za kvalitní a erudovanou léčbou dojíždějí pacienti třeba 100 km. Dojezdová vzdálenost je pro nás i jedním z kritérií spolupráce s pacientem. Když se podíváme na nežádoucí účinky i cenu přípravku, je jasné, že bez aktivního přístupu pacienta není léčba realizovatelná. n Co by měli o bocepreviru vědět praktičtí lékaři, kteří se s ním sice v praxi nesetkají, zato s pacienty s infekcí HCV ano? Především to, že taková účinná léčba vůbec existuje. Pokud praktický lékař pojme v odůvodněných případech podezření, že by mohlo jít o infekci HCV – třeba když pacienti s nespecifickými příznaky mají v anamnéze krevní převody, drogovou závislost, amatérské tetování či vězeňský pobyt –, měli by provést screeningovou sérologii. Vyskytne-li se pozitivita či třeba jen nevysvětlitelná anomálie, je nutné poslat pacienta na vyšetření k hepatologovi, nikoli rezignovat. Bohužel, ještě dnes se setkáváme s pacienty, kterým jejich praktický lékař řekne, že pravděpodobně mají hepatitidu C, ale s tou že se stejně nedá prakticky nic dělat. Už 20 let to není tak úplně pravda – a dnes už vůbec ne! Také pokud se praktický lékař setká s pacientem, který si stěžuje na nežádoucí účinky trojkombinační léčby, je lepší kontaktovat kolegu, který jej s HCV léčí, než doporučit přerušení léčby nebo její pokračování pacientovi rozmlouvat. jak


6

z medicíny

ročník 61 číslo 49-50 3. prosince 2012

Revizní operace totálních náhrad kyčelního kloubu V Akademickém klubu 1. lékařské fakulty UK v Praze se 21. listopadu uskutečnil slavnostní křest publikace Revizní operace totálních náhrad kyčelního kloubu autorů prof. MUDr. Ivana Landora, CSc., prof. MUDr. Pavla Vavříka, MBA, CSc., prof. MUDr. Jiřího Galla, Ph.D., prof. MUDr. Antonína Sosny, CSc., a kolektivu. Uvolnění totálních endoprotéz je významným problémem moderní ortopedie. V podkladu tohoto stavu je masové rozšíření aplikace totálních endoprotéz (zejména kyčelního kloubu), které následně do centra zájmu posunulo revizní operace totálních náhrad velkých kloubů. Autorský kolektiv složený z českých ortopedů, i odborníků dalších medicínských profesí, vytvořil rozsáhlou monografii koncipovanou jako průvodce ortopeda od příčin, přes operační návody až po řešení případných dalších komplikací. O výtvarnou stránku publikace se postaral akademický malíř Ivan Helekal. red

Pokřtění publikace se ujal prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. (křtící vlevo), děkan 1. LF UK, ve spolupráci s jedním z autorů prof. MUDr. Oldřichem Čechem, DrSc. Zleva přihlíží MUDr. Jan Hugo, ředitel nakladatelství Maxdorf Publishing, zprava pak prof. J. Gallo, prof. A. Sosna (zakrytý), prof. P. Vavřík a prof. I. Landor. Foto: Vladimír Brada

n DO VAŠÍ KNIHOVNY Život a nemoci Vincenta van Gogha „Kámen v pohybu neobrůstá mechem“ Erwin van Meekeren Galén 2012, 197 stran ISBN: 978-80-7262-700-4

Všechno, co bylo dosud napsáno o Vincentu van Goghovi, by naplnilo mnoho knihoven. Tato publikace chce přinést něco nového – pojednává o historii Vincentovy nemoci. O ní toho bylo také publikováno již dost, autor však předkládá originální diagnózu v neobvyklém a čtivém zpracování. Prostřednictvím průzkumu a zhodnocení rozsáhlé van Goghovy korespondence analyzuje jeho osobnost a na základě toho nalézá přesvědčivé argumenty, že pravděpodobně trpěl hraniční poruchou osobnosti. Publikace srozumitelně osvětluje důležité faktory, které ve vzniku a rozvoji tohoto psychiatrického onemocnění sehrály roli. Kniha popisuje Vincentův život, jeho osobnost, čas a okolnosti, v nichž žil, a shrnuje jeho psychiatrickou anamnézu. Je určena všem zájemcům o van Gogha, jeho umění a dobu.

Kardiometabolický syndrom

Průvodce ošetřujícího lékaře Hana Rosolová Maxdorf 2012, 104 stran ISBN: 978-80-7345-300-8 Kardiometabolický syndrom (KMS) popsal prof. Gerald Reaven koncem 80. let minulého století jako syndrom X. Syndrom – jehož přesná definice i název se stále zpřesňuje – se v průběhu doby dostal do samého centra zájmu současného vnitřního lékařství. Podstatou syndromu jsou dvě základní poruchy – inzulinová rezistence (a z ní vyplývající porucha lipidového spektra – tedy metabolický syndrom) a arteriální hypertenze. Inzulinová rezistence sama je často důsledkem nadváhy a obezity. Monografie prof. Rosolové shrnuje historii, definici a diagnostiku kardiometabolického syndromu i jeho patofyziologii spolu s hodnocením kardiometabolického rizika, tj. rizika pro vznik diabetes mellitus 2. typu a pro rozvoj předčasné aterosklerózy a aterosklerotických vaskulárních nemocí. Knížka je však zaměřena především na současnou každodenní klinickou praxi, těžištěm je ovlivnění vysokého kardiometabolického rizika jak cestou změny životního stylu, tak zejména farmakoterapie jednotlivých součástí syndromu: inzulinové rezistence, dyslipidémie, obezity a hypertenze.

Farmakoterapie dyslipidemie

Průvodce ošetřujícího lékaře Michal Vrablík Maxdorf 2012, 104 stran ISBN: 978-80-7345-299-5 Prevalence dyslipidémie v rozvinutých zemích dosáhla v průběhu posledního desetiletí rozměrů epidemie. Spolu s tím se použití hypolipidemik dostalo do nejširší medicínské praxe mnoha odborností od praktických lékařů až po specialisty – kardiology, diabetology a všeobecně zaměřené internisty. Připravovaná publikace přehledně shrnuje základní principy a pravidla indikací jednotlivých tříd léčiv užívaných v terapii dyslipidémie s důrazem na aktuální otázky jejich podávání v praxi. Statiny, fibráty, blokátory intestinální absorpce cholesterolu, sekvestranty žlučových kyselin, kyselina nikotinová a jejich kombinace budou diskutovány z hlediska běžných i nových indikací. Publikace obsahuje i výhled do budoucnosti hypolipidemické farmakoterapie.

Poranění páteře

Ján Kočiš, Peter Wendsche et al. Galén 2012, 171 stran ISBN: 978-80-7262-846-9 Publikace přináší soudobý, komplexní pohled na diagnostiku a léčbu poranění páteře a míchy. V oboru páteřní chirurgie, kde je nedostatek doporučení založených na vědeckých důkazech, mají veliký význam doporučení založená na zkušenostech. Na stránkách této knihy jsou shrnuty dlouholeté zkušenosti jednoho z našich nejvýznamnějších spondylochirurgických pracovišť. V přehledném členění poskytuje vodítko jak pro hodnocení zobrazovacích a klinických vyšetření, tak pro klasifikační zařazení traumatu a volbu jeho ošetření. Bohatý aparát citací, provázející jednotlivé kapitoly, nabízí prakticky úplnou literární informaci k danému tématu.

Moderní terapie obezity

Klára Owen Maxdorf 2012, 64 stran ISBN: 978-80-7345-301-5 Praktický průvodce problematikou obezity – epidemiologie, stručný nástin faktorů ovlivňujících rozvoj obezity, souhrn kompli-

kací metabolických, kardiovaskulárních a dalších. Hlavní část se věnuje terapii, moderním nutričním doporučením, vhodné a účinné fyzické aktivitě, současným možnostem farmakoterapie, jakož i novým farmakům, která na trh teprve přijdou. Významnou součástí jsou zásady léčby obezity při diabetu 2. typu, s přihlédnutím k vhodné strategii léčby diabetu právě z hlediska umožnění váhové redukce. V knize jsou rovněž vysvětleny indikace bariatrické/ metabolické chirurgie, základní mechanismy účinku a výsledky v ovlivnění obezity, diabetu 2. ­ t ypu a ostatních složek metabolického syndromu.

EKG a jeho klinické využití

Malcolm S. Thaler Grada 2012, 320 stran ISBN: 978-80-247-4193-2 Překlad již 6. vydání této po­ pulární a praktické dvoubarevné učebnice, která přináší všechny potřebné informace pro klinické lékaře a lékaře v praxi pro každodenní hodnocení EKG křivek. Kniha interpretuje hypertrofie, dilatace, arytmie, blokády, preexcitační syndromy, infarkt myokardu, zmiňuje se o dlouhém QT i náhlé smrti srdeční… Obsahuje více než 200 EKG záznamů s klinickými případy a diskusí zaměřenou na EKG nálezy a jejich závěry. Součástí knihy jsou kazuistiky i kontrolní otázky pro čtenáře, který si tak může ověřit nabyté znalosti.

První česko-moravská chirurgická kuchařka aneb Jak to dělám já (chirurgové sobě) Ivan Čapov et al. Galén 2012, 239 stran ISBN: 978-80-7262-946-6

Přední čeští a moravští chirurgové se netradičně sešli při psaní kuchařky. Čtyřicet tři autorů napříč naší republikou shromáždilo 200 osvědčených receptů na přípravu chutných pokrmů, aby tak vyjádřili své nadšení z kreativního vaření a lásku ke gurmetství. A protože nesmírně důležité je také snoubení jídla s vínem, je zde detailně pojednáno o jeho správném výběru. Své produkty v knize představila i nejlepší moravská vinařství. Kuchařka je originálně koncipována a v úvodu ji slovem podpořily významné osobnosti duchovního a společenského života.

Transfuzní lékařství

Vít Řeháček, Jiří Masopust a kolektiv Grada 2012, 264 stran ISBN: 978-80-247-4534-3 Po mnoha letech se na český knižní trh dostává souborná učebnice transfuzního lékařství sepsaná předními českými odborníky, která reflektuje revoluční změny tohoto oboru v posledních dvou desetiletích. Publikace nabízí informace o vlastnostech, výrobě, skladování a indikacích podání transfuzních přípravků. Popisuje postup při transfuzi včetně možných komplikací a potransfuzních reakcí. Kapitola Imunohematologie podává přehled krevněskupinových systémů erytrocytů, leukocytů a trombocytů a nezapomíná ani na vyšetřovací metody a praktické postupy. Samostatné kapitoly se věnují autologním transfuzím, krevním derivátům, léčebným hemaferézám, he­ molytickému onemocnění plodu a novorozence a hemovigilanci. Učebnice s bohatou obrazovou přílohou (36 obrázků, 42 tabulek, 2 schémata) je určena zejména studentům lékařských fakult a začínajícím lékařům. Má předpoklady stát se cennou pomůckou všem lékařům, pro které je provádění transfuzí denní praxí.

Péče o člověka s demencí

Joy A. Glenner a kol. Portál 2012, 136 stran ISBN: 978-80-262-0154-0 Péče o člověka, který trpí nějakou formou demence, stojí hodně úsilí. Je třeba přecházet různým nehodám, zajistit problematická místa v domácnosti a zabezpečit člověku s demencí i sobě samému co nejbezpečnější prostředí a zároveň se seniorem, jehož duševní schopnosti a praktické dovednosti postupně mizejí, jednat adekvátně jeho možnostem a zároveň jako s dospělým. Kniha zkušených odborníků nabízí praktické rady, které se týkají všech oblastí života člověka s demencí a jeho rodiny. Čtenář v ní najde doporučení, jak nemocnému pomáhat s osobní hygienou, jak zajistit dostatečnou výživu i jak s člověkem s demencí komunikovat. Všechny oblasti péče o člověka s demencí jsou v knize přiblíženy pomocí kazuistik. Autoři upozorňují na to, že by se pečovatelé měli snažit zachovat člověku s demencí jeho lidskou důstojnost a umožnit mu, aby využil všechny své zbylé schopnosti.


7

z farmacie

ročník 61 číslo 49-50 3. prosince 2012

Biosimilars se mají k originálu jinak než generika Evropská léková agentura (European Medicines Agency – EMA) zaujala stanovisko, podle kterého je každé biosimilar léčivo originálním lékem s vlastní strukturou a vlastní charakteristikou. Na semináři občanského sdružení Občan to 21. listopadu připomněl vedoucí oddělení klinické farmakologie I. interní kliniky Thomayerovy nemocnice a Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v Praze doc. MUDr. Zoltán Paluch, Ph.D.

Nejedná se o bioidentické léky

Některá čísla prezentoval v úvodu svého referátu ředitel pražského Revmatologického ústavu prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. V USA bylo v roce 2009 za léky utraceno 130 miliard dolarů, v roce 2010 jenom za rituximab 6,6 miliardy dolarů. Úspory dosažené využitím generických léčiv činily v roce 2004 plných 10 miliard dolarů a v roce 2009 se 75 procent receptů týkalo ­generik, což reprezentovalo úsporu 72 procent. „Klasický generický postup však nemůže být aplikován u biosimilars,“ prohlásil K. Pavelka a dodal, že v České republice se v loňském roce v revmatologii utratila za léky asi jedna miliarda korun a pokud bychom počítali úsporu za biosimilars ve výši 20 procent, ušetřilo by se 200 miliónů korun nebo by léčba mohla být nasazena 700 novým pacientům.

Komplexní struktura biologických léků je činí velmi citlivými na zevní podmínky. U terciárních prostorových struktur biologických léků existuje riziko denaturace a agregace, obzvláště když nejsou dodrženy podmínky nakládání s léky během skladování nebo distribuce. Pokud jde o „dostatečnou podobnost“ mezi biologickými léky a jejich biosimilars (sufficient similarity), posttranslačním modifikacím přípravku nelze zamezit ani při sebedokonalejším výrobním procesu, tudíž prakticky nikdy nelze hovořit o bioidentických lécích, ale pouze o vysoce podobných. V USA byl na návrh Food and Drug Administration (FDA) přijat zákon o tzv. zkráceném souhlasu. Vyžaduje se srovnávací studie pouze s jedním biologickým lékem, stejný mechanismus účinku, důležitými parametry jsou způsob aplikace, dávkování, účinnost a především bezpečnost – doložení správné výrobní praxe, kterou FDA kontroluje přímo v jejím průběhu. Hodnocený biosimilar přípravek by měl být schválen pouze pro indikaci už FDA schválenou a vyžadována je alespoň jedna klinická studie.

n předběžná data z testů imunogenicity – dostupná data o podobných monoklonálních protilátkách – s truktura monoklonálních protilátek – mechanismus účinku – klinické faktory – výrobní proces monoklonálních protilátek Klinické studie musejí popsat veškeré aspekty farmakokinetiky a farmakodynamiky včetně bezpečnosti. Trvání studie je pro biosimilars postačující v délce 3–6 měsíců, u originálních biologických léčiv se požaduje 6–12 měsíců. Otázkou je vhodný výběr klinických parametrů a biomarkerů, stejně jako to, zda stačí non-inferiorita nebo superiorita oproti referenčnímu produktu. Při hodnocení zaměnitelnosti biologického léčiva za biosimilar přípravek je důležité prokázat stejný klinický výsledek bez většího rizika při přechodu mezi rameny studie – ten se ale ve větší míře nepředpokládá. Podmínkou je sledování dat z praxe,

Velmi důležitou vlastností hodnoceného přípravku je jeho imunogenicita. Jako parametry doporučení EMA pro testování imunogenicity K. Pavelka uvedl: n testy pro detekci protilátek proti monoklonálním protilátkám n přítomnost monoklonálních protilátek ve vzorcích pro testování n screeningové a konfirmační testy n hodnocení neutralizační kapacity monoklonálních protilátek n hodnocení rizika imunogenicity n monitorování rizika imunogenicity Hodnocení rizika imunogenicity podle doporučení EMA zahrnuje: n standardní aspekty imunogenicity

„V revmatologii dosud nejsou registrována žádná biosimilar léčiva, přesto se používají v Číně, Kolumbii a Indii. To jsou biosimilars, které rozhodně nevznikly takovým způsobem, aby byly akceptovatelné pro evropské a americké regulatorní agentury. Nejlepší výsledky má společnost CellTrion, která nedávno dosáhla registrace v Jižní Koreji a má v úmyslu pokračovat do Japonska a potom přes Střední a Jižní Ameriku do Evropy,“ uvedl K. Pavelka.

Procentuální zastoupení pacientů léčených biologickými léčivy % 12

Důkladné testování imunogenicity

„Největším problémem zůstává u biosimilars imunogenicita a zaměnitelnost,“ říká prof. Pavelka. Foto: archiv ZN

n Česká republika n E13 n Maďarsko

10

n Polsko n Slovensko n Slovinsko

8 6 4 2 0 1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Zdroj: prezentace doc. Palucha

o zaměnitelnosti obou léčiv pak budou rozhodovat národní agentury. Pokud přípravek zaměnitelnost získá, získá tím současně i roční exkluzivitu.

American College of Rheumatology preferuje u biosimilars prospěch pacienta – bezpečnost a účinnost. Rozhodnutí o zaměnitelnosti by mělo být přijato na základě evidence based medicine, biosimilars by měly být signifikantně levnější než originální biologické léky. Největším problémem zůstává imunogenicita a zaměnitelnost. „V České republice diskuse v podstatě ještě nezačala. Čeká se na postoje a doporučení EMA a SÚKL. V každém případě bych vyzdvihl tři etáže odpovědnosti – regulátorů, plátců a ošetřujícího lékaře,“ dodal K. Pavelka.

Procentuální zastoupení biologických léčiv v léčbě v roce 2008 % 30

25

20

Přístup odborné veřejnosti je zatím rezervovaný

15

10

Bulharsko

Polsko

Rumunsko

Litva

Lotyšsko

Estonsko

Maďarsko

Slovensko

Slovinsko

Rakousko

Česká republika

Itálie

Portugalsko

Německo

Velká Británie

E13

Nizozemsko

Francie

Finsko

Švýcarsko

Řecko

Švédsko

Španělsko

Dánsko

Lucembursko

Irsko

Belgie

Norsko

0

Zdroj: prezentace doc. Palucha

5

Možnostem, jak v oblasti výdajů na léky zajistit finanční rovnováhu v systému, se věnoval MUDr. JUDr. Petr Honěk, ředitel Odboru léčiv a zdravotních prostředků Všeobecné zdravotní pojišťovny. Originální léky prakticky vždy přinášejí nové terapeutické možnosti, avšak za vyšší ceny. Generika naproti tomu ceny snižují, rozšiřují dostupnost léčby a šetří peníze na vývoj nových originálů. „Pokud

Zdroj: prezentace doc. Palucha

Po vypršení doby patentové ochrany nastupují u léčiv syntetizovaných chemickou cestou generika, u biologických léků je situace složitější, protože u nich existují rozdíly už mezi jejich jednotlivými šaržemi a biologické léky prakticky není možné přesně napodobit. EMA přenáší odpovědnost za zaměnitelnost biologických léků za biosimilars na jednotlivé evropské státy. Záměna není přípustná například ve Francii, Nizozemsku, Německu, Itálii, Španělsku, Švédsku nebo Velké Británii. Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) záměny rovněž nedoporučuje. Pokud jde o diskusi o tvorbě cen a úhrad u biosimilars, v České republice je zatím v počátečním stadiu. Touto problematikou se začala zabývat Asociace inovativních farmaceutických firem (AIFP), která má v úmyslu do diskuse zapojit právě i SÚKL. „Ten v současné době, protože zákon o veřejném zdravotním pojištění neobsahuje definici ani generik, ani biosimilars, postupuje podle zákona o léčivech. K biosimilar přípravkům přistupuje jako k samostatné entitě,“ uvedl Z. Paluch.

ovšem jde o možnosti rychlého vstupu generik na trh, náš systém ještě zdaleka nemá ideální podobu. Na straně úspor je ještě systém vnitřních a vnějších referencí nebo vyjmutí neefektivních léčiv z úhrady,“ vypočítával P. Honěk. Na druhé straně je zhodnocení, zda inovace, kterou lék přináší, vyrovná vyšší náklady. „Cestou, která u nás zatím nebyla příliš využívaná, jsou sharingové dohody, které by zajistily, že plátci by na rok, dva nebo tři dopředu věděli, kolik je bude stát, když nějaký nový lék pustí do systému úhrad,“ řekl P. Honěk. Mezinárodní reference jsou nástrojem, jehož možnosti už jsou vyčerpány – úhrada léků je v České republice stanovena na úrovni nejnižší ceny v Evropské unii a k tomu přistupují možnosti paralelního obchodu, který je legální a lze mu zamezit jen velmi obtížně. Vnitřní reference v rámci referenčních skupin se v ČR využívají už dlouhou dobu a je to správný princip. „Potom jsou tady skupiny podle přílohy číslo 2 zákona o veřejném zdravotním pojištění, tam bych si uměl představit úžeji vymezené skupiny,“ podotkl P. Honěk. Dalším regulačním nástrojem jsou regulace preskripce, lékové limity a centralizace vysoce nákladné péče. Vývoj generického léku stojí kolem jednoho miliónu eur, zatímco u biosimilar přípravku jde o částku 100 až 150 miliónů eur, úspory ve srovnání s generickými léky tedy nemusejí být takové, jaké se někdy očekávají. Mezi současné problémy ohledně využívání biosimilars patří zejména rezervovaný přístup odborné veřejnosti související s tím, že se jedná o nové, mnohdy nedostatečně vyzkoušené přípravky. S tím souvisí také limitované penzum registračních dat těchto léčiv. Dále chybí incentiv pro snižování cen pro firmy produkující biosimilars a konečně dosud existuje bariéra originálních výrobců chránících si trh, i když oblast biosimilar léků už je natolik atraktivní i z obchodního hlediska, že se dostává také do zorného úhlu výrobců originálních biologických léčiv. Řešení vyjmenovaných problémů vidí P. Honěk ve slevových soutěžích zdravotních pojišťoven se zpětnými platbami pro vítěze, v povinných odběrech určitého podílu biosimilars, v centrálních nákupech a také ve zlepšování datového profilu registrovaných biosimilar přípravků. mt


8

pro lůžková zařízení

ročník 61 číslo 49-50 3. prosince 2012

SZÚ: Češi nejsou zatíženi škodlivinami... Studie ukázala, že harmonizovaný, srovnatelný postup je uskutečnitelný, reálný a že poprvé bylo na evropské úrovni dosaženo srovnatelných výsledků stejným způsobem a ve stejnou dobu. Koncentrace vybraných chemických látek (kadmium v moči, rtuť ve vlasech) či jejich metabolitů v moči (kotinin jako metabolit nikotinu a metabolity ftalátů) jsou rozdílné jak v rámci jednoho státu, tak i mezi evropskými státy a poukazují na rozličnou úroveň expozice danou znečištěním prostředí a životními zvyklostmi. Korelace výsledků u dětí a jejich matek ukazuje na stejné či podobné zdroje expozice. Jak jsou tedy Evropané exponováni sledovaným chemickým látkám? Dosažené výsledky se obecně pohybují pod hodnotou zdravotně významných limitních hodnot či směrných ukazatelů. Tyto limitní nebo směrné hodnoty byly hraničně překročeny pouze u několika málo jedinců. Srovnání naměřených hodnot s podrobným dotazníkovým šetřením umožňuje odhalit, které faktory životního stylu, životního prostředí či socioekonomického statutu mohou ovlivnit úroveň expozice a kam by mohla směřovat preventivní opatření.

Expozice jednotlivým sledovaným látkám

n Rtuť, zejména její organická forma (metylrtuť) se vyznačuje neurotoxickými účinky, které – podle intenzity expozice – mohou ovlivňovat vývoj centrálního nervového systému s projevy poruchy učení a chování. U matek byly nalezeny vyšší hodnoty než u dětí. U mladších dětí byly hodnoty vyšší než u starších. Rtuť se v těle zvyšuje s věkem. Hlavním zdrojem rtuti jsou mořské ryby. Z celého evropského souboru má 1,4 % dětí a 3,4 % jejich matek hodnoty nad současně platnou zdravotně významnou hodnotou 2,3 µg/g určenou JECFA (Joint FAO/ WHO Expert Committee on Food Additives). Na druhé straně konzumace ryb je velice důležitá pro prevenci kardiovaskulárních onemocnění.

lahou či tapetami z PVC nebo po nedávné rekonstrukci bytu.

kouř patří mezi prokázané karcinogeny. Hladina kotininu v moči podle své výše signalizuje, zda dotyčný je aktivní kuřák, nebo zda pasivně inhaloval tabákový kouř (hodnoty kotininu do 50 µg/l) v průběhu posledních 24 hodin. Studie byla zaměřena především na nedobrovolné pasivní kouření dětí, ke kterému dochází při kontaktu s kuřáky ve společné domácnosti či veřejných prostorech. Děti kouřících matek, resp. rodičů jsou více vystaveny působení tabákového kouře. Děti, které byly denně v kuřáckém prostředí, měly až 5× vyšší hladinu kotininu v moči než děti, které se s cigaretovým kouřem nesetkávaly. n Ftaláty jsou chemické struktury používané při výrobě plastů. Jsou přítomny v řadě výrobků, s nimiž se denně setkáváme, jako mýdlo, kosmetika, měkké plastové hračky, potravinové obaly a další. Studie ukázala, že s výjimkou jednoho metabolitu jsou všechny sledované metabolity ftalátů vyšší u dětí než u jejich matek. Konzumace konzervovaných, zmrazených a předpřipravených potravin zvyšuje hladinu metabolitů ftalátů v moči. Vyšší hodnoty byly rovněž pozorovány v případě vybavení bytu pod-

pohybují v rámci evropského prů­ měru. Zdravotně významné limitní hodnoty, které jsou stanoveny pro děti ve výši 0,5 µg/l moči a pro ženy 1,0 µg/l moči, nebyly překročeny s výjimkou hraničního zvýšení na 0,59 µg/l u jednoho dítěte z venkovské oblasti. Na zátěž kadmiem má velký vliv kouření, zejména aktivní, v menší míře i pasivní. Určitou roli hraje i vzdělanostní úroveň s nejvyššími hodnotami u osob s pouze základním vzděláním. Jak ukazuje poslední odborná zpráva Subsystému IV v rámci Systému monitorování zdravotního stavu české populace ve vztahu k prostředí (Ruprich a kol., Dietární expozice člověka, 2011), patří mezi významné expoziční zdroje i některé druhy rostlinné potravy – brambory, mouka a moučné výrobky. Proto je třeba expozici kadmiu u nás věnovat pozornost. n Rtuť: Rozdíly v koncentraci rtuti ve vlasech jsou mezi evropskými státy značné. Hlavním zdrojem expozice je totiž konzumace mořských ryb, která je výrazně rozdílná mezi státy s nejvyšší spotřebou v Portugalsku a Španělsku a nejnižší v Maďarsku. Rovněž Česko patří mezi země velmi nízkou

Výsledky ČR v porovnání s dalšími státy

n Kadmium: Rozdíly v koncentraci kadmia v moči mezi zúčastněnými státy Evropy jsou poměrně malé, nicméně výsledky zjištěné v Česku jsou u dětí vyšší, než je evropský průměr (spolu s několika dalšími státy – Slovensko, Polsko, Kypr, Švédsko, UK, Lucembursko). U matek se hodnoty

spotřebou ryb. V žádném případě to neznamená, že by se konzumace ryb a rybích výrobků měla omezovat, protože tento druh potravy je na druhé straně významným zdrojem látek s jednoznačně pozitivním vlivem na zdraví (omega-3 nenasycené mastné kyseliny, vitamin D, jód); proto je důležité dosáhnout určité optimální spotřeby ryb cca na úrovni 2 porcí za týden. O tom, že si lidé uvědomují důležitost konzumace ryb, svědčí i skutečnost, že jak spotřeba ryb, tak i koncentrace rtuti ve vlasech stoupá se vzděláním. Koncentrace, které byly nalezeny u české populace, byly až o řád nižší, než jsou zdravotně významné limitní hodnoty. Ve srovnání s evropským průměrem jsou výsledky u českých matek nižší, než je evropský průměr, hodnoty u dětí se pohybují v rámci průměru evropských dat. Vyšší hodnoty byly nalezeny u městské populace ve srovnání s venkovskou. Ve shodě s evropskými výsledky jsou koncentrace rtuti ve vlasech ovlivněny věkem jak u matek (vzestup s věkem), tak u dětí, kde naopak jsou hodnoty u mladších dětí vyšší než u starších. n Metabolity ftalátů: Výsledky koncentrace metabolitů ftalátů byly v ČR získány vůbec poprvé. Je mnoho fak-

torů, které expozici ftalátům mohou ovlivnit – např. konzumace potravin v plastových obalech, plastové výrobky, PVC podlahy apod. Rozdíly mezi jednotlivými zeměmi byly poměrně malé, zhruba v rozmezí jednoho řádu. Obecně, a tedy i u nás, jsou vyšší hodnoty (s výjimkou jednoho metabolitu) nalézány u dětí (vyšší u chlapců) než u matek. Rovněž limitní hodnoty, které jsou dosud stanoveny pouze pro metabolity jednoho ftalátu, jsou vyšší pro děti (500 µg/l) než pro dospělé (300 µg/l). Všechny naměřené hodnoty v Česku byly pod limitními hodnotami s výjimkou hraničního zvýšení na 530 µg/l u jednoho dítěte – chlapce. Z hlediska srovnání s evropskými výsledky patří hodnoty v Česku mezi vyšší, než je evropský průměr. n Kotinin: Hladiny kotininu u dětí byly hluboko pod hodnotou 50 µg/l signalizující aktivní kuřáctví. Z výsledků tedy vyplývá, že žádné z dětí nepatřilo mezi aktivní kuřáky. Děti, které denně pobývaly v zakouřeném prostředí, měly vyšší hladinu kotininu než děti, které cigaretovému kouři nebyly vystaveny.

Jsou potřeba nějaká opatření na snížení expozice?

Ilustrační foto: Profimedia

Co jsme se dozvěděli?

n Kadmium, těžký kov s karcinogenními a nefrotoxickými účinky. Zdrojem může být cigaretový kouř, konzumace vnitřností, rostlinná strava pěstovaná na polích hnojených fosfátovými hnojivy s přítomností kadmia, doprava. Kadmium je v těle (v ledvinách) kumulováno s věkem, matky mají vyšší hodnoty (0,219 µg/l) než jejich děti (0,071 µg/l). Vyšší koncentrace jsou nalezeny v moči kuřaček. n Kotinin se vytváří se v těle kuřáků při metabolismu nikotinu. Tabákový

Ilustrační foto: uzi

dokončení ze str. 1

Z výsledků vyplývá, že pro českou populaci je důležité regulovat především pasivní kouření, tedy expozici dětské populace tabákovému kouři. Kouření patří u naší populace mezi tolerovaný rizikový faktor. Zhruba 25 % dětí žije v rodinách, kde jedna či více osob v domácnosti kouří; děti jsou tak v kontaktu s tabákovým kouřem patřícím mezi prokázané karcinogenní faktory pro člověka. Omezení aktivního i pasivního ku­ řáctví by mohlo přispět i ke snížení expozice české populace kadmiu. Z hlediska snížení expozice kadmiu by bylo vhodné upozornit na nutnost kontroly kadmia v rostlinných produktech a ve vnitřnostech (játra, ledvinky), které patří mezi významnější expoziční zdroje. Vzhledem k nízké konzumaci ryb lze naopak pro českou populaci doporučit její zvýšení na optimální úroveň s tím, že obecně je třeba se vyvarovat ryb dravých. szú

n PORADNA

Některé aspekty gynekologické péče z pohledu právníka OTÁZKA: Pracuji jako soukromý gynekolog a moje pacientka (mimochodem velmi rozumná) ve věku 17 let nyní žádá o zajištění antikoncepce. Oba rodiče s tím zásadně nesouhlasí. Mohu antikoncepci zajistit? ODPOVĚĎ: Stále bohužel platí pro­ blematické ustanovení § 35 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, které nezletilé pacienty – tj. pacienty ve věku do osmnácti let – prakticky zbavuje práva na rozhodování o jim poskytované zdravotní péči. Pacienti od 15 let věku sice mají právo na úplné informace a poučení ve shodném rozsahu jako rodiče, ale nemají právo sami udělit k poskytnutí péče (tedy v našem případě poskytnutí antikoncepce) souhlas. Vždy je třeba souhlasu alespoň jednoho rodiče, v případech, kdy jde o péči, která by mohla podstatným způsobem negativně ovlivnit další zdravotní stav pacienta nebo kvalitu jeho života, pak dokonce souhlasu rodičů obou. Předpokládám, že jste registrujícím gynekologem pacientky, tak-

že s využitím ustanovení § 35, odst. 2, písm. b), které uvádí, že nezletilému pacientovi, který dovršil 15 let věku, lze zdravotní služby registrujícím poskytovatelem poskytovat bez zjišťování souhlasu zákonného zástupce, pokud zákonný zástupce s takovým postupem vyjádří písemný souhlas, by byl dostačující souhlas jednoho z rodičů. Pokud tento souhlas nemáte, pak by se v případě poskytnutí péče jednalo o péči bez příslušného souhlasu, což by s sebou mohlo nést poměrně závažné právní důsledky. Zákon obsahuje možnost řešení prostřednictvím soudu a opatrovníka. Doplňuji, že jediným zdravotním výkonem z vašeho oboru, pro nějž se může pacientka od 16 let sama rozhodnout, je provedení umělého přerušení těhotenství, kde platí zákon č. 66/1968 Sb., který v ustanovení § 6 uvádí, že žena od šestnácti let může sama rozhodnout o umělém přerušení těhotenství a rodiče jsou o tom pouze následně vyrozuměni. Vzhledem k tomu, že v současné době je v poslanecké sněmovně návrh novely

problematického ustanovení, který snad bude v brzké době přijat (je na programu nyní probíhající schůze), bych za nejrozumnější řešení považoval vyčkat. Předpokládám, že tento návrh (sněmovní tisk 700) by mohl projít legislativním procesem a vstoupit v účinnost do konce roku. Tento návrh již řeší situaci tak, že nezletilému pacientovi bude možné zdravotní služby poskytnout na základě jeho souhlasu, jestliže je provedení takového úkonu přiměřené jeho rozumové a volní vyspělosti odpovídající jeho věku. Vámi uváděná pacientka si tedy potom bez problémů péči odsouhlasí sama. OTÁZKA: Slyšel jsem, že nově je zavedena povinnost sérologicky vyšetřit ženu na syfilis před provedením interrupce. Je to závazné a pokud ano, proč zrovna před interrupcí a ne třeba před spontánním potratem nebo před operací? ODPOVĚĎ: Skutečně je tomu tak. Vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienic-

kých požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, v ustanovení § 7, odst. 3 uvádí, že lékař provádí klinické a sérologické vyšetření na syfilis s použitím jedné nespecifické a jedné specifické reakce u: a) všech těhotných žen ve třetím a sedmém měsíci těhotenství, b) pupečníkové krve každého novorozence, c) každé ženy před provedením interrupce, d) všech osob ve věku 15 až 65 let přijímaných k první hospitalizaci na oddělení venerologické, e) osob ve věku 15 až 65 let přijímaných na jiná než venerologická oddělení, pokud to lékař považuje za odůvodněné. Doplňuji, že vyhláška je účinná od 1. 10. 2012 a z ustanovení jejího § 7, odst. 3, písm. s) skutečně vyplývá povinnost provádět předmětné vyšetření na syfilis před každým provedením interrupce. K otázce, proč tato povinnost byla zavedena, nejsem schopen se kvalifikovaně vyjádřit a doporučil bych obrátit se na tvůrce vyhlášky, kterým je ministerstvo zdravotnictví. Mgr. Jakub Uher, Sdružení praktických lékařů ČR


9

pro lůžková zařízení

ročník 61 číslo 49-50 3. prosince 2012

Strohá akcentace vstupní ceny je jedním z podstatných úskalí veřejných zakázek

MUDr. Jiří Dostal

MUDr. Pavel Hroboň, M.S.

Foto: ZN

„Probíhající přesun pravomocí při nákupech zdravotnických prostředků od lékařů směrem k managementu je často zdrojem sporů.“ Upozornil na to MUDr. Pavel Hroboň, M.S., ředitel Advance Healthcare Management Institute, na diskusním setkání „Dodavatel vs. poskytovatel zdravotní péče aneb Jak nakupovat efektivně a transparentně?“, které uspořádal 6. listopadu v Praze Institut pro veřejnou diskusi. MUDr. Hroboň upozornil, že zvýšený finanční tlak vede poskytovatele péče ke snižování nákladů. Přitom snižování nákupních cen je v porovnání např. se změnou klinických procesů nebo restrukturalizací nemocnic relativně snadným cílem. Avšak nákup zdravotnických prostředků je celý složitý proces, počínaje výběrem vlastních prostředků a skladovým hospodářstvím konče, a to vše za nutnosti nakoupit výhodným způsobem při dodržení zákona o veřejných zakázkách a poža-

davků zdravotních pojišťoven. Reporting nákupních cen pro zdravotní pojišťovny přitom označil za historický relikt, který by měl být v budoucnosti odstraněn. Tomáš Kubíček, partner v oddělení podnikového poradenství Deloitte

k tomu uvedl: „Často je akcentována pouze vstupní cena a je opomíjena životnost, respektive náklady související s celou dobou provozování a fungování daného zařízení. Je to současně jedna z nejčastějších chyb, se kterou se při hodnocení nákupu setkáváme.“

Na absenci nastavení dlouhodobých parametrů pro plánování upozornil Ing. Michal Stiborek, MBA, náměstek ředitele pro ekonomiku a provoz pražského Institutu klinické a exporimentální medicíny. „To je alfa a omega všeho, protože my nevíme, co přijde za první rok, za druhý rok, za třetí rok,“ řekl. A navíc nemocnice ještě ani nyní v listopadu nevědí, jak dopadl rok 2011. K tomu přistupuje problém, jak se vyrovnat s legislativou v dnešní vystresované době, takže první doporučení nákupčím je: „Hlavně neudělejte chybu, abyste neměli problémy za něco, co jste nechtěně popletli.“ Současně upozornil na obrovský nárůst administrativy spojený s legislativní smrští ve zdravotnictví. Dalším nemalým problémem je podle advokáta JUDr. Petra Šustky, Ph.D., růst nákladů na zadávání zakázek. Mimo jiné to pramení z obav z nařčení z „pletichy při zadávání veřejné zakázky“ a trestní odpovědnosti z toho vy-

plývající. K tomu se ještě přidává prudký nárůst odvolání. Situaci v Německu při skupinovém nakupování zdravotnických prostředků přiblížil MUDr. Jiří Dostal, ředitel Innova Medical, s. r. o. „Nejde o nejnižší cenu, ale o efektivní nákup a logistiku s ohledem na konkrétní výkony a potřeby zdravotnických zařízení,“ řekl. V Německu dominují velcí hráči celostátního významu, jako jsou Sana, Prospitalia, AGKMed, PEG, Hospigate a další. Většina z nich přitom vznikla procesem zdola, jak rostly požadavky zdravotnických zařízení. V Česku jsou však naopak tyto řetězce tvořeny shora, často na krajské úrovni. Jak MUDr. Dostal upozornil, ČR odpovídá velikostně jedné spolkové zemi v SRN, a proto je u nás prostor pro 2–3 velké skupiny. V následné diskusi jednoznačně převažovala podpora skupinových nákupů zdravotnických prostředků na co nejširší úrovni, třeba i celostátní. hj

n PORADNA

Odstupné při výpovědi z organizačních důvodů OTÁZKA: Dostala jsem od zaměstnavatele výpověď podle § 52 písm. c) zákoníku práce pro nadbytečnost, tedy z organizačních důvodů. Ve výpovědi je uvedeno, že v nejbližším výplatním termínu po skončení mého pracovního poměru obdržím od zaměstnavatele odstupné ve výši trojnásobku průměrného výdělku. Žádám o sdělení, z čeho a podle jakého předpisu se tento výdělek určuje. ODPOVĚĎ: Při použití průměrného výdělku se musí postupovat při zjištění jeho výše u zaměstnance podle příslušných ustanovení zákoníku práce, a to § 351 a následujících. Průměrným výdělkem se rozumí průměrný hrubý výdělek, nestanoví-li pracovněprávní předpisy jinak. Průměrný výdělek zjistí zaměstnavatel z hrubé mzdy/platu zúčtovaného zaměstnanci k výplatě v rozhodném období a z odpracované doby v rozhodném období. Za odpracovanou dobu se považuje doba, za kterou zaměstnanci přísluší mzda/plat. Dojde-li ke zúčtování mzdy/platu za práci přesčas podle § 114 odst. 2 a § 127 odst. 2 zákoníku práce v jiném rozhodném období než v tom, ve kterém byla tato práce vykonána, zahrnou se do odpracované doby také hodiny práce přesčas, za kterou je mzda nebo plat poskytnuta.

Časové hledisko Rozhodným obdobím zákoník práce stanoví předchozí kalendářní čtvrtletí. Průměrný výdělek se zjistí k prvnímu dni kalendářního měsíce následujícího po rozhodném období. Při vzniku zaměstnání v průběhu předchozího kalendářního čtvrtletí je rozhodným obdobím doba od vzniku zaměstnání do konce kalendářního čtvrtletí. Jen pro

doplnění uvádím, že při uplatnění konta pracovní doby je rozhodným obdobím předchozích 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích před začátkem vyrovnávacího období (§ 86 odst. 3).

Pravděpodobný výdělek V případě, že zaměstnanec v rozhodném období neodpracoval alespoň 21 dnů, použije se v tomto případě pravděpodobný výdělek. Pravděpodobný výdělek zjistí zaměstnavatel z hrubé mzdy/platu, které zaměstnanec dosáhl od počátku rozhodného období, popřípadě z hrubé mzdy/platu, které by zřejmě dosáhl; přitom se přihlédne zejména k obvyklé výši jednotlivých složek mzdy/platu zaměstnance nebo ke mzdě/platu zaměstnanců vykonávajících stejnou práci nebo práci stejné hodnoty.

Metodika výpočtu Průměrný výdělek se zjišťuje jako průměrný hodinový výdělek. Má-li být uplatněn průměrný hrubý měsíční výdělek, přepočítá se průměrný hodinový výdělek na 1 měsíc podle průměrného počtu pracovních hodin připadajících na 1 měsíc v průměrném roce; průměrný rok pro

tento účel má 365,25 dne. Průměrný hodinový výdělek zaměstnance se vynásobí týdenní pracovní dobou zaměstnance a koeficientem 4,348, který ­vyjadřuje průměrný počet týdnů připadajících na 1 měsíc v průměrném roce. Má-li být uplatněn průměrný měsíční čistý výdělek, zjistí se tento výdělek z průměrného měsíčního hrubého výdělku odečtením pojistného na sociální zabezpečení podle zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, pojistného na všeobecné zdravotní pojištění podle zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých zákonů, a zálohy na daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti, vypočtených podle podmínek a sazeb platných pro zaměstnance v měsíci, v němž se průměrný měsíční čistý výdělek zjišťuje.

měrného výdělku zjištěného naposled před změnou pracovní smlouvy, pokud to je pro zaměstnance výhodnější. Nastane-li případ, že je zaměstnanci v rozhodném období zúčtována k výplatě mzda/plat nebo jejich část, která je poskytována za delší období, než je kalendářní čtvrtletí, určí se pro účely zjištění průměrného výdělku její poměrná část připadající na kalendářní čtvrtletí; zbývající část (části) této mzdy/platu se zahrne do hrubé mzdy/platu při zjištění průměrného výdělku v dalším období (dalších obdobích). Počet dalších období se určí podle celkové doby, za kterou se mzda/plat poskytuje. Do hrubé mzdy/platu se pro účely zjištění průměrného výdělku zahrne v rozhodném období poměrná část mzdy/platu odpovídající odpracované době.

Minimální mzda

Za mzdu/plat se pro účely zjištění průměrného výdělku považuje i odměna z dohody, odměna nebo jiný příjem poskytovaný zaměstnanci za práci v jeho zaměstnání konaném v jiném pracovním vztahu než v pracovněprávním vztahu. Vykonává-li zaměstnanec práci u téhož zaměstnavatele ve více základních pracovněprávních vztazích nebo ve více pracovních vztazích, posuzuje se mzda, plat nebo odměna v každém základním pracovněprávním vztahu odděleně. JUDr. Vratislav Tomek, Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR

Jestliže je průměrný výdělek zaměstnance nižší než minimální mzda, na kterou by zaměstnanci vzniklo právo v kalendářním měsíci, v němž vznikla potřeba průměrný výdělek uplatnit, zvýší se průměrný výdělek na výši odpovídající této minimální mzdě. U zaměstnance, u kterého došlo ke změně pracovní smlouvy z důvodu ohrožení nemocí z povolání (nebo pro dosažení nejvyšší přípustné expozice) a u něhož byla nemoc z povolání zjištěna až po této změně, se vychází pro účely základu pojistného podle právní úpravy úrazového pojištění z prů-

Další započtené příjmy

Inzerce

Zdravý talíř

obložený pobytem venku, dobrou náladou a spánkem. Navštivte semináře

„Přirozená Péče o zdraví dětí“ lektorka Mgr. Margit Slimáková, Ph.D. pořádá Labyrint Brno, o.s. Místa a termíny na www.margit.cz nebo www.labyrintbrno.cz


10

události, fakta, názory

ročník 61 číslo 49-50 3. prosince 2012

Úhradová vyhláška zamířila... dokončení na str. 10 V oblasti centrové péče MZ přijalo dohodu mezi zdravotními pojišťovnami a specializovanými centry (plné znění příslušné pasáže návrhu vyhlášky otiskujeme na str. 10). Dohoda počítá s nárůstem počtu pacientů až na 108 % oproti roku 2012. Hlavním úhradovým mechanismem pro akutní lůžkovou péči zůstává systém DRG se stejnou strukturou jako v úhradové vyhlášce pro letošní rok. Dochází k dalšímu přiblížení k platbě prostřednictvím celostátně platné základní sazby ve výši 29 500 Kč. Podíl péče, která bude placena podle tohoto principu, se zvyšuje na 50 procent oproti dosavadním 25 procentům. Celková výše úhrady akutní lůžkové péče (DRG alfa) může narůst až na 102–107 % oproti roku 2011 v závislosti na objemu produkce nemocnic. Výše úhrady za specializovanou lůžkovou péči (DRG beta) se může zvýšit až na 107 procent.

Ambulance budou hrazeny jednotně

Ambulantní péče v nemocnicích bude hrazena stejným způsobem jako ostatní specializovaná ambulantní péče, maximální pokles úhrady je omezen na 94 procent. Úhrady budou zohledňovat přesun pojištěnců mezi zdravotními pojišťovnami v rámci krajů mezi 1. lednem 2011 a 1. lednem 2013. To zvýší úhradu některých pojišťoven a sníží úhradu jiných, ale pro nemocnice to bude neutrální. Následná lůžková zdravotní péče bude hrazena ve výši 100 % paušální sazby za ošetřovací den v roce 2011. Oproti roku 2011 se nemění ani výše úhrady hospicové péče. Celkový objem úhrad pro segment ambulantních specialistů je limitován 98 procenty úhrad roku 2011. Úhrady v segmentu ambulantních laboratorních a radiodiagnostických služeb budou následující: n pro výkony mamografického screeningu a screeningu kolorektálního karcinomu hodnota bodu 1 Kč; n pro výkony screeningu děložního hrdla hodnota bodu 0,70 Kč; n komplexní laboratoře budou zvýhodněny o 27 procent; n v odbornostech 222, 801, 802, 804, 805, 812–815, 818, 819 a 822 hodnota bodu 0,55 Kč; n v odbornostech 807, 816, 817 a 823 hodnota bodu 0,40 Kč. K určitému nárůstu dojde v segmentu domácí péče – bude hrazena hodnotou bodu 1 Kč až do objemu 105 % roku 2011. Pro fyzioterapii je hodnota bodu stanovena na 0,80 Kč do výše 98 % roku 2011. Dopravní zdravotní služby budou hrazeny bodem v hodnotě 1,23 Kč v krajských městech. U ostatních segmentů nedochází ke změnám oproti roku 2012 kromě zastropování objemu úhrad na 98 % úhrad v referenčním období, tedy v roce 2011. mt

n Jak bude hrazena centrová péče Zdůvodnění Část individuální úhrady představuje úhrada léčivých přípravků v centrech specializované péče, kde hlavní složku úhrady tvoří léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely označené symbolem „S“ podle § 39 odst. 1 vyhlášky č. 376/2011 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění. Předkládaný návrh v této oblasti vychází z kompromisního výsledku řady jednání zdravotních pojišťoven a asociace nemocnic na půdě ministerstva. Stejně jako v úpravě pro rok 2012 vyhláška zavádí základní hranici maximální výše úhrady těchto tzv. centrových léků, která bude násobkem průměru úhrady za pojištěnce z roku 2011 a počtu pojištěnců v roce 2012. V důsledku snižování cen těchto léčiv se průměrná úhrada za pojištěnce snižuje na 98 %. Na druhou stranu však v případě potřeby mohou poskytovatelé zdravotních služeb zvýšit o 8 %, respektive 2 % počet unikátních pojištěnců vůči roku 2012 podle typu onemocnění (vyšší sazba pro chronické choroby a nižší pro nechronické). Úprava úhrady metabolických chorob předpokládá průměrnou konstantní cenu léčiv na pojištěnce (100 %) i konstantní počet léčených pojištěnců, a proto konstantní výši celkové úhrady (100 %). Návrh rovněž předpokládá možnost přesouvat finanční prostředky z léčby pojištěnců v jedné skupině onemocnění do druhé, ovšem jen za podmínky, že prostředky na léčbu první skupiny jsou již vyčerpány. V tomto bodě ministerstvo vychází vstříc poskytovatelům a pojišťovnám, když kodifikuje existující stav.

Znění úhradové vyhlášky v této oblasti 2.1 Výše úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen „léčivý přípravek“) označených symbolem „S“ podle § 39 odst. 1 vyhlášky

č. 376/2011 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění (dále jen „vyhláška“), na jednoho unikátního pojištěnce, kterému byl poskytnut uvedený léčivý přípravek v hodnoceném období, se stanoví dle poskytovatelem vykázaného a zdravotní pojišťovnou uznaného léčivého přípravku, maximálně však ve výši: 2.1.1 100% úhrady náležející poskytovateli za léčivé přípravky poskytnuté za rok 2012 pojištěncům, léčeným na onemocnění spadající do těchto skupin: a) Fabryho choroba, b) Gaucherova choroba, c) Niemen-Pickova choroba, d) Mukopolysacharidóza I, e) Mukopolysacharidóza II, f) Mukopolysacharidóza VI, g) Pompeho choroba, h) Hyperamonemie u dětí s dědičnou poruchou metabolismu urey a glutaminu, i) Dědičná tyrozinemie typu I. 2.1.2 98 % úhrady náležející poskytovateli za léčivé přípravky poskytnuté pojištěncům  léčeným na onemocnění uvedená v bodě 2.2.1 (pozn. red.: není součástí tohoto textu); tato úhrada se vypočte jako součin průměrných nákladů na jeden měsíc léčby jednoho unikátního pojištěnce v referenčním období vypočtených z těch měsíců referenčního období, během nichž byla léčba poskytována, a počtu měsíců, po které byla léčba poskytována v hodnoceném období. Celková úhrada vztažená k jednotlivému onemocnění se vypočte násobkem úhrady na jednoho unikátního pojištěnce stanovené podle věty první a počtem unikátních pojištěnců, kterým byl poskytnut uvedený léčivý přípravek v rámci daného onemocnění v hodnoceném období. Nejvyšší možná celková úhrada za hodnocené období se vypočítá jako násobek úhrady stanovené podle věty první a:

a) 108 % počtu unikátních pojištěnců léčených k 31. 12. 2012, kterým byl v rámci dané diagnózy poskytnut léčivý přípravek pro onemocnění: revmatologie, roztroušená skleróza, plicní hypertenze. b) 102 % počtu unikátních pojištěnců léčených v roce 2012, kterým byl v rámci příslušné diagnózy poskytnut léčivý přípravek pro onemocnění neuvedená v bodě 2.2.1 a 2.2.2 písmenu a (pozn. red.: není součástí tohoto textu). 2.1.3 V případě, že je průměrný náklad poskytovatele na léčivé přípravky poskytnuté jednomu unikátnímu pojištěnci v dané skupině onemocnění za referenční období vyšší než stanovený celostátní průměrný náklad na léčivé přípravky poskytnuté jednomu unikátnímu pojištěnci v dané skupině onemocnění za referenční období, pak se úhrada v hodnoceném období sníží na hodnotu stanoveného celostátního průměrného nákladu dané zdravotní pojišťovny v dané skupině onemocnění. 2.1.4 Úhrada hrazených služeb za léčivé přípravky poskytnuté pojištěncům nově zařazeným do léčby v hodnoceném období nad celkový limit úhrady stanovený podle bodů 2.2.1. až 2.2.3 (pozn. red.: není součástí tohoto textu). se uhradí pouze po předchozí dohodě mezi zdravotní pojišťovnou a poskytovatelem. Bez předchozí dohody mezi zdravotní pojišťovnou a poskytovatelem je možná úhrada služeb uvedených ve větě první pouze v případě, že se využije již poskytnutá úhrada hrazených služeb na jiné skupiny onemocnění. 2.1.5 Do celkového limitu úhrady stanoveného podle bodů 2.2.1. až 2.2.3 (pozn. red.: není součástí tohoto textu). se započítávají i léčivé přípravky předepsané v referenčním období na recept v případě, že v hodnoceném období jsou tyto léčivé přípravky vykazovány jako zvlášť účtované léčivé přípravky a současně pokud v hodnoceném období dále splňují podmínky pro léčivé přípravky označené symbolem „S“.  mz

Sněhurka a třicet trpaslíků v lese českého zdravotnictví Ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR (VZP) Pavel Horák a šéf správní rady Marek Šnajdr jsou pryč. Je to sice závažný krok, ale pro ozdravení VZP musejí následovat i další. Správní rada VZP je orgánem složeným převážně z politiků, kteří jsou jmenováni na základě zvolených poměrů stran ve Sněmovně, nikoliv na základě potřebné zkušenosti a expertizy. Tím se dokonale prolíná moc zákonodárná s mocí výkonnou. Z organizace, která se má řídit dle finančních kritérií, se stala organizace, kde členové správní rady používají vlastní členství jako dojnou krávu pro osobní obohacení a politikaření: Dej mi více peněz a lepší smlouvy s nemocnicí v mém kraji! Pokud budu podporovat tvoje nemocnice, co mi za to dáš? To paralyzuje nejen pojišťovnu, ale celé zdravotnictví. Platíme každému z třiceti členů správní rady VZP 12 000 Kč za každou jejich účast při zasedání správní rady. Pro porovnání: mezinárodní pojišťovna AETNA (s každoročním obratem 660 miliard Kč) má ve své správní radě 12 členů. Osm z nich jsou prezidenti celostátních či nadnárodních bank nebo firem, zbývající čtyři jsou mezinárodně uznávané autority v oblasti zdravotních systémů. V Anglii je téměř celý zdravotní systém veden jednou organizací (NHS), v její správní radě sedí třináct členů. Jako první další krok v reformě našeho zdravotnictví se musí zakázat všem politikům sedět ve správních radách (nejen) státních

pojišťoven, stejně jako je tomu všude jinde ve světě. Tím se omezí korupce a manipulace. Jako druhý krok se musí redukovat absurdně vysoký počet členů správní rady VZP (a státních organizací vůbec). Jako třetí krok musejí být členové správní rady odměňováni pouze na základě nejen hospodářského výsledku, ale i plnění předem stanovených cílů. Zdá se, že ministr Leoš Heger těmto krokům rozumí. „Bylo by lépe, aby bylo ve správní radě méně politiků a více odborníků. Řízení takové společnosti je náročné a měli by tam být lidé, kteří tomu rozumějí… Kromě počtu členů jsme navrhovali do tezí nových zákonů, aby členové správních rad měli zodpovědnost.“ Konečně! „Jestli si někdo myslí, že odvoláním deseti úředníků správní rady a dosazením deseti jiných zachrání zdravotnictví, to tedy ne. To není o výměně toho, kdo řídí, ale ten, kdo řídí, musí vědět, co dělat,“ nedávno shrnul člen správní rady VZP Boris Šťastný (ODS). Má pravdu, ale jen částečnou. Ten, kdo řídí, musí mít možnost řídit. Právě proto musí zmizet bermudský trojúhelník, který tvoří VZP, ministerstvo zdravotnictví a vláda. Není možné, aby ministerstvo respektovalo vládní program a určovalo směr zdravotnictví, včetně jeho financování, aniž by mělo aktivně

zaručenu spolupráci zdravotních pojišťoven. Proto je nezbytné upravit pojišťovny na úřad (jako je třeba Česká správa sociálního zabezpečení), který bude pod přímou kontrolou MZ nebo ministerstva financí, anebo zestátnit pojišťovny na finanční instituce s postavením národní zdravotní služby. Jak je možné, že za stejný výkon (např. operaci žlučníku) dostane od stejné zdravotní pojišťovny jeden poskytovatel o 10 000 Kč více než druhý? Jako další krok je nezbytné zveřejnění všeho, co pojišťovny dělají, od smluv až po veškeré hospodaření. Když si chceme koupit pračku, jet na zájezd nebo vybrat restauraci, máme k dispozici moře dat k porovnání. Když se jedná o hodnocení nemocnice či lékaře, pojišťovny nás drží v sle-

potě. Proč asi? Je nezbytné vrátit se k projektu Akord, který zavedl pro VZP Pavel Vepřek a v němž se porovnávají výsledky jednotlivých lékařů včetně toho, jak si sami stojí v přímém porovnání s kolegy, co se týká výdajů, úspěchu léčby atd. Bez takového projektu se přece národní kvalita péče nikdy nedá zlepšovat. Proto chce MZ na počátku příštího roku předložit novelu pojišťovenských zákonů, včetně zákona o veřejném zdravotním pojištění, v nichž zakotví mimo jiné pro pojišťovny i povinnost zveřejňování smluv. To je sice dobré, ale podstatnější je zeptat se: Když k dnešnímu dni existence více než jedné zdravotní pojišťovny (zavedeno s účelem „konkurence“) vůbec nevedla a nevede k šetření jediné koruny, proč má být více než jedna zdravotní pojišťovna a k čemu ty ostatní vlastně jsou? Proč se má zdravotní péče vůbec kupovat od poskytovatelů prostřednictvím pojišťoven, které pouze přerozdělují peníze od státu a ponechají si (v případě VZP zpronevěří) určitou část? Jako další krok je nezbytné nastolit systém, kde konkurence více než jedné zdravotní pojišťovny vede ke zvýšení efektivní péče a k šetření (rozumí se redukci veřejných výdajů). Nabízejí se dvě cesty. Za prvé ponechat jednu hlavní pojišťovnu (státní „síť“) pro všechny občany a transformovat ostatní pojišťovny na soukromé, u kterých by se libovolně mohli (ale nemuseli) občané při-

pojistit na pokrytí nadstandardních služeb, které nejsou hrazené státem. Tento krok zároveň vyřeší velice choulostivou právní otázku, že ve státě, kde všichni občané platí za zdravotní péči, pouze někteří dostanou „nadstandardní“ péči, jejíž poskytovatelé jsou placeni státními penězi i od těch nejchudších. Pokud zůstane více než jedna státní pojišťovna, nabízí se transformace smluvních vztahů na přímou konkurenci jako cesta druhá: žádná pojišťovna by nesměla odmítnout smlouvu s žádným zdravotníkem či poskytovatelem. Pojišťovny by směly vyjednávat marži hrazení péče u každého zdravotníka, resp. poskytovatele jednotlivě. Lepší lékaři, resp. poskytovatelé s lepšími výsledky (lépe a rychleji vyléčený pacient = šetření nákladů) by dostali vyšší marži (stát by určil, jaká bude ta minimální), ti horší nižší. Pokud se uvedené body nevyřeší, zdravotnictví v České republice nezačne fungovat jako systém, ale bude nadále seskupením mocenských struktur, z nichž každá bojuje pouze za to své. Cesta k další reformě ve změně vedení VZP začala, ale musí pokračovat posunutím systému pojišťoven k jejich zestátnění a k redukci – a zároveň k větší konkurenci týkající se nadstandardních a soukromých služeb.  MUDr. Martin Jan Stránský, lékař, vydavatel, publicista, zastupitel (nezařazen) – předseda Výboru pro zdravotnictví Městské části Praha 1

Materiály zveřejněné na této straně se nemusejí shodovat s názorem redakce Zdravotnických novin.


Francie a Rakousko zastavily exekuce Diag Human vůči ČR Česká republika zaznamenala v listopadu dva úspěchy ve sporu s firmou Diag Human SE, resp. v exekučních řízeních, která tato firma vůči ČR vede v zahraničí. Francouzský odvolací soud 20. 11. řízení zastavil, čímž změnil rozhodnutí prvoinstančního soudu, který nárok Diag Human na více než desetimiliardové odškodnění za překažený obchod s krevní plazmou uznal. Navíc soud uložil firmě uhradit soudní výlohy a nahradit České republice náklady ve výši 20 tisíc eur. Obdobné rozhodnutí, tedy zastavení exekuce majetku ČR v Rakousku, vynesl následně i odvolací soud ve Vídni. Přesněji řečeno na pokyn rakouského nejvyššího soudu posoudil odvolací soud otázku vykonatelnosti rozhodčího nálezu ze 4. srpna 2008, který prohlásil za nevykonatelný. Dal za pravdu argumentaci České republiky, podle které stále probíhá rozhodčí řízení. Současně uložil společnosti Diag Human SE uhradit České republice náklady ve výši 17 552 eur. Jak známo, Diag Human si nárokuje mnohamiliardové odškodnění. Rozhodci mu v roce 2008 přiznali náhradu škody přes osm miliard korun. Podle dřívějšího vyjádření právního zástupce společnosti JUDr. Jana Kalvody pak přesáhla částka s úroky již deset miliard. Strany se však doposud přou o to, zda bylo toto rozhodnutí pravomocné. Podle ministerstva zdravotnictví i Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových arbitráž stále pokračuje, podle Diag Human je skončená. Jan Kalvoda oznámil, že využije možnosti opravného prostředku a ve Francii podá kasační žalobu k nejvyššímu soudu. Firma zažalovala ČR také u soudů v Lucembursku, Velké Británii a Švýcarsku. Letos v létě stáhla návrh na exekuci ve Spojených státech. Uvedla však, že stažení návrhu je vedeno pouze snahou urychlit řízení, neboť jakýkoli výrok evropského soudu o vykonatelnosti je podle amerického zákona i mezinárodního práva okamžitě a automaticky vykonatelný i v USA. mzčr, red

Experti ocenili rušení lůžek a odsoudili hrazení plomb Nezisková organizace České zdravotnické fórum (ČZF) realizovala 15. kolo projektu HEZR – Hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví. Jeho výsledky oznámil výkonný ředitel ČZF Mgr. et Bc. Michael Vích 27. listopadu na tiskové konferenci v Praze. Podle názorů hodnotitelů (59 odborníků – ekonomů, analytiků, manažerů, sociologů, podnikatelů, zástupců stavovských i pacientských organizací, akademické půdy a odborných žurnalistů) byl nejpřínosnějším opatřením ovlivňujícím zdravotnictví v období srpen–říjen 2012 návrh redukce počtu lůžek akutní péče. „Z principiálního hlediska je toto opatření zcela nezbytné, problém je ovšem v postupu určení zařízení, v nichž mají být lůžka redukována. Určité mantinely nastaví standardy dostupnosti, ale vhodné bude zohlednit též kvalitu poskytované péče a vytížení konkrétních zařízení. Nikdo z představitelů ministerstva ani zdravotních pojišťoven neosvětlil veřejnosti metodiku výpočtu, pomocí které se dospělo k závěru, že od

11

události, fakta, názory

ročník 61 číslo 49-50 3. prosince 2012

roku 2013 dojde ke snížení počtu lůžek o šest tisíc,“ zdůraznil M. Vích. Jako v pořadí druhé opatření s největším přínosem bylo vyhodnoceno vypsání soutěže na návrh elektronizace zdravotnictví (viz informaci na jiném místě). „Dle názoru většiny expertů je elektronizace nevyhnutelná, jde o to, aby se na základě předchozích obdobných pokusů dobře nastavila pravidla výběrového řízení a jejich soulad s legislativou. Musíme doufat, že IZIP byl ponaučením a že alespoň tato soutěž proběhne s minimálními korupčními tlaky a skandály,“ uvedl M. Vích. Za nejškodlivější pro české zdravotnictví byl označen návrh vyjmutí úhrad amalgámových zubních výplní z veřejného zdravotního pojištění. „Zpoplatnění amalgámových plomb je podle hodnotícího panelu za daného systému financování zdravotnictví naprostý nesmysl, respektive nesmyslné je jeho zdůvodnění. Kazivost zubů má celou řadu příčin a vztahovat ji pouze k péči pacienta o chrup je velmi slabé vysvětlení,“ uzavřel M. Vích.  zek

n LIDÉ Ing. Ludmila Müllerová S platností od 16. listopadu jmenována prezidentem republiky prof. Ing. Václavem Klausem, CSc., ministryní práce a sociálních věcí. Ve funkci nahradila Dr. Ing. Jaromíra Drábka, jehož demisi přijal prezident 31. října. L. Müllerová vystudovala v Brně provozně ekonomickou fakultu Vysoké školy zemědělské a v letech 1976–1991 pracovala v administrativních a ekonomických profesích. Od roku 1991 podnikala v oblasti ekonomiky a účetnictví a v letech 1994 až 1998 pracovala v ekonomických funkcích v Nemocnici Bruntál. V roce 1998 byla zvolena poslankyní Poslanecké sněmovny PČR. V letech 2002–2004 působila na ministerstvu práce a sociálních věcí jako náměstkyně ministra odpovědná za oblast sociální politiky. Od r. 2004 do r. 2010 byla senátorkou Senátu PČR.

Doc. RNDr. Lumír Ondřej Hanuš, DrSc., Dr.h.c. Držitel Ceny adiktologie za rok 2012 za identifikaci endogenních kanabinoidů. Svým objevem doplnil světový objev mozkových receptorů, čímž umožnil další výzkum a využití konopí k léčbě. L. Hanuš studoval v letech 1966 až 1972 analytickou chemii se zaměřením na organickou analýzu na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, v letech 1976–1978 absolvoval postgraduální studium moderní instrumentální chemie na Přírodovědecké fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Brně. V současné době žije a provádí vědecký výzkum v Izraeli.

MUDr. Pavel Chrz

Nejlepší návrh modelu elektronického zdravotnictví předložil Microsoft Společnost s ručením omezeným Microsoft, Praha, byla rozhodnutím výběrové komise doporučena jako vítěz soutěže o návrh modelu „Hospodárné a funkční elektronické zdravotnictví“. Oznámil to 20. listopadu odbor komunikace s veřejností ministerstva zdravotnictví. Soutěž o návrh elektronizace zdravotnictví s cílem získat z prostředí národní i mezinárodní praxe zavádění prvků elektronického zdravotnictví a podstatné vstupy pro realizační koncept, byla vyhlášena 15. září. Do 17. října obdrželo ministerstvo zdravotnictví 11 návrhů, z nichž 9 splňovalo v různém rozsahu všechny požadované parametry. Nezávislá komise z 11 odborníků (jejich seznam včetně náhradníků je zveřejněn na webu ministerstva zdravotnictví) zformulovala v průběhu tří týdnů fundovaný názor, který se opíral o analýzy, diskuse a vstupy dalších dvaceti specialistů ve čtyřech pracovních skupinách zaměřených na oblasti informačních technologií a procesů, datové standardizace, ekonomiky, statistiky a legislativy. Vybraný návrh podle názoru komise zpracovává většinu potřebných atributů koncepce elektronizace zdravotnictví do největšího rozsahu a podrobností. Přesto byl hodnocen 395 body z 500 možných, získal tedy

79 % bodů. Komise měla k některým částem výhrady, které sdělila vedení projektu. Návrh nejlépe zpracovává procesní modely jednotlivých agend, jakými jsou výměna zdravotnické dokumentace, pacientský portál, registr radiační zátěže či elektronická preskripce. Dále vhodně rozvíjí propojení s mezinárodním systémem epSOS (European Patients Smart Open Services), který umožňuje v budoucnu výměnu informací o zdravotním stavu pacienta kdekoli v zemích Evropské unie. Návrh kvalitně zpracovává architekturu softwarového řešení a významně využívá již realizovaných prvků v oblasti elektronického zdravotnictví – např. zdravotní a hygienické registry. Ministerstvo zdravotnictví v zadání soutěže o návrh záměrně nespecifikovalo časové ani finanční limity, aby neomezovalo koncepční návrhy, a proto dopředu počítalo s tím, že některá navrhovaná řešení budou

značně přesahovat aktuální možnosti, které jsou pro nadcházející období 3 let na maximální úrovni 500 miliónů Kč. Tento finanční limit ministerstvo považuje za nepřekročitelný bez ohledu na ekonomické vyčíslení jednotlivých návrhů. V termínu do 3. ledna 2013 budou předloženy jednotlivé projektové žádosti. V prvním pololetí roku 2013 budou následovat otevřená výběrová řízení. Odborná veřejnost bude o průběhu projektu informována sérií seminářů, z nichž se první odehrají ještě do konce roku 2012 – 12. a 19. prosince. Vítězný i všechny další podané návrhy jsou součástí zpracování realizačního konceptu „Hospodárného a funkčního elektronického zdravotnictví“. Odborné týmy ministerstva mohou rozpracovat jakýkoliv z vhodných vstupů kteréhokoliv návrhu s cílem vytvořit co možná nejlepší agregované řešení. Není tedy podmínkou, že vítězný návrh určuje jako jediný budoucnost elektronizace zdravotnictví v ČR. Cílem ministerstva je zajistit, aby v horizontu 4 let existovaly funkční a používané aplikace pro výměnu zdravotních informací, pacientský portál, elektronickou preskripci, registr radiační zátěže a manažerský informační systém resortu. mz

n ZPRAVODAJSKÝ DENÍK 17. listopad n V Roudnici proběhla demonstrace za zachování akutní lůžkové péče v Nemocnici v Roudnici nad Labem, se kterou zdravotní pojišťovny zatím neuzavřely smlouvu. Účast byla odhadnuta asi na 3000 lidí.

19. listopad n Mluvčí Ministerstva zdravotnictví ČR (MZ) Vlastimil Sršeň informoval o záměru MZ podpořit iktová, komplexní kardiovaskulární a cerebrovaskulární centra částkou 320 mil. Kč. MZ vypsalo výzvu k předkládání žádostí o evropské dotace v této výši. Podpora je určena centrům, která byla letos nově zařazena do věstníků, a těm, která v předchozí výzvě dotaci neobdržela. Žádosti o finanční podporu je možné předkládat od 3. prosince 2012 do 31. ledna 2013, projekty se musejí realizovat do konce června 2015.

20. listopad n V cca 60 nemocnicích v Česku proběhla symbolicky pět minut po dvanácté shromáždění zdravotníků, jako první společný protest zemí visegrádské čtyřky (V4). V Česku se brojí hlavně proti rušení nemocnic, v zemích V4 proti výši mezd a objemu peněz ve zdravotnictví.

23. listopad n L. Heger oznámil, že nerozšíří seznam nadstandardů od ledna 2013, jak bylo původně v plánu. Rozšíření se tak zřejmě posune o rok. Informaci přinesl deník Hospodářské noviny.

26. listopad n Platforma zdravotních pojištěnců ČR (PZP ČR) zveřejnila svůj pozměňovací návrh zákona č 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Návrh mj. do znění zákona doplňuje odstavec, podle kterého by smlouvy zdravotních pojišťoven o poskytování zdravotní péče vstoupily v platnost až v okamžiku jejich zveřejnění.

n Klaudiánova nemocnice v Mladé Boleslavi dokončila stavbu pavilonu interních oborů – projekt Středočeského kraje za více než 450 mil. Kč. Objekt má 7 podlaží, dvě podzemní slouží jako parkoviště.

27. listopad n Ústavní soud ČR v Brně svým nálezem zrušil některá ustanovení zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, pro jejich rozpor s ústavou. Prvním je požadavek tzv. přeregistrace a s ním související omezení platnosti dosavadních registrací poskytovatelů nestátních zdravotnických zařízení. „Ústavní soud dospěl k závěru, že tato povinnost nesleduje žádný objektivně zjistitelný účel,“ uvádí se v odůvodnění. Dále zrušil ustanovení, které vymezuje obsah Národního registru zdravotnických pracovníků, i časové omezení dříve vysloveného přání, jež může pacient učinit pro případ, že v budoucnu nebude schopen vyslovit souhlas nebo nesouhlas s poskytnutím zdravotní péče.

28. listopad n Předseda organizace HealthCare Institute Daniel Vavřina oznámil, že nejúspěšnějším zdravotnickým zařízením v hodnotícím projektu Nemocnice ČR 2012 se stala Karvinská hornická nemocnice, a. s. Nemocnice byly v projektu komplexně hodnoceny v klíčových oblastech: Spokojenost pacientů, zaměstnanců nemocnic a finanční zdraví nemocnic. Loňský i předloňský vítěz – Nemocnice Na Homolce v Praze – se propadla na 4. místo. Před ní se umístily Nemocnice Kadaň a Městská nemocnice Ostrava.

29. listopad n Mluvčí brněnské Fakultní nemocnice u sv. Anny Mgr. Šárka Urbánková informovala o nákupu 25 přístrojových celků pro kardiocentrum, včetně přenosného ultrazvukového přístroje, či angiografické linky. „Z evropských peněz nemocnice dostala 52 miliónů korun, celkové náklady na přístroje byly ještě o deset miliónů vyšší,“ uvedla s tím, že nové vybavení umožní klinice rozšířit kapacitu o 700 pacientů ročně ze současných 1200. red, čtk, new

Inzerce

1.–2. 3. 2013 TOP HOTEL Praha Congress Hall Blažimská 1781/4 149 00 Praha 4

7.

Na plzeňském sjezdu České stomatologické komory (ČSK) 17. listopadu byl opět zvolen jejím prezidentem. P. Chrz je absolventem 1. lékařské fakulty UK v Praze, po promoci se věnoval oboru orální chirurgie. Od r. 1994 provozuje vlastní zubní praxi v Poděbradech. V letech 2005–2008 byl členem vědecké rady 1. LF UK, v letech 2000–2008 působil jako předseda České stomatochirurgické společnosti. V období 1991–1994 byl členem představenstva ČSK, od r. 1994 viceprezidentem ČSK a od r. 2008 jejím prezidentem.

Sdružení praktických lékařů ČR, Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR a Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP si vás dovolují pozvat na 7. Kongres primární péče

Ocenění vědců

tematický program kongresu

Nositelem Národní ceny vlády ČR Česká hlava za rok 2012 se stal klinický onkolog prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. (snímek vlevo). Cenu mu předal ministr školství, mládeže a tělovýchovy, místopředseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M., na slavnostním galavečeru 18. listopadu 2012 v aule Vysoké školy ekonomické v Praze. P. Klener z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze je odborníkem na chemoterapii zhoubných nádorů a stal se průkopníkem této metody u nás. Cenu Invence za mimořádný vědecký počin posledních let získal kardiolog prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc. (snímek uprostřed), za použití dvou dlouhodobých srdečních podpor Heartmate-II jako totální náhrady lidského srdce u pacientů bez možnosti standardní léčby. Cenu Patria pro vědeckou či manažerskou osobnost, která se výrazně prosadila v zahraničí, převzal epidemiolog Ervin Adam, M.D., Ph.D., který přispěl svým výzkumem k boji proti dětské obrně. Ocenění jsou udělována v rámci projektu Česká hlava, který realizuje společnost Česká hlava, s. r. o., od roku 2005. Představují ocenění mimořádných celoživotních výsledků v oblasti výzkumu, vývoje a nově i inovací.  red

Infekce Registrační formulář, informace, program i abstrakta najdete na internetových stránkách www.splcr.cz, www.detskylekar.cz a www.ahou.cz.

Farmakologie Hepatologie

Kazuistiky – ne

vše vždy se myslí na

etapy života – Problematické

selému stáří

od puberty k ve

če & soudní

Neodkladná pé

Akce je určena pro lékaře a sestry v primární péči a je zařazena do kreditovaného systému celoživotního vzdělávání.


12

servis

ročník 61 číslo 49-50 3. prosince 2012

n PERSONÁLNÍ INZERCE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ n Ředitel nemocnice

Představenstvo Městské nemocnice Městec Králové a. s. vyhlašuje výběrové řízení na funkci ředitele Městské nemocnice Městec Králové a. s. Požadavky: vysokoškolské vzdělání (zdravotnický směr výhodou), trestní a morální bezúhonnost, praxe v řízení a ekonomice lůžkového zdravotnického zařízení. Nástup: 1. 4. 2013 Uzávěrka pro doručení přihlášek: 31. 12.. 2012 Zájemci zašlou: motivační dopis a profesní životopis. V rámci výběrového řízení představí kandidáti strategický plán rozvoje nemocnice na období následujících 5 let. Doručení přihlášek: Město Městec Králové, k rukám starosty, Nám. Republiky 1, 289 03 Městec Králové.

n Primář/primářka

Ředitelka Olivovy dětské léčebny, o. p. s., v Říčanech u Prahy vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa primáře dětské léčebny. Požadované kvalifikační požadavky: vysokoškolské vzdělání příslušného směru, atestace II. stupně z pediatrie nebo specializační atestace, organizační a řídící schopnosti, předpoklady podle zákona č. 451/1991 Sb. Požadováno: přihláška do výběrového řízení, osobní dotazník, životopis s přehledem profesní praxe, doklad o ukončeném požadovaném vzdělání, výkon funkce vedoucího lékaře od ČLK (výhodou), výpis z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce), představení vize rozvoje léčebny. Hledáme lékaře s vysokou mírou zodpovědnosti za péči o děti i vnitřní chod léčebny. Nabízíme odpovídající platové ohodnocení. Zaměstnanecké benefity. Nástup: od 1. 2. 2013 Přihlášky zasílejte do 20. 12. 2012 po zveřejnění inzerátu na adresu: Olivova dětská léčebna, o. p. s., Olivova 224, 251 01 Říčany, nebo na e-mail: reditel@olivovna.cz, sekretariat@olivovna.cz, kontaktní tel.: 323 619 102, 323 619 188.

VOLNÁ MÍSTA n Lékař/lékařka

Oční ambulance v Praze hledá do svého týmu lékaře/lékařku. Výborné pracovní a platové podmínky. Možnost operací. Relokační balíček pro mimopražské. Práce i na částečný úvazek je možná. Více info na www.optima-recruit.cz anebo +420 739 571 561 – L. Klusová.

n Zdravotní laborant

JESSENIA a. s., Nemocnice Beroun, oddělení klinické biochemie a hematologie, hledá zdravotní laboranty. Požadujeme: odpovídající vzdělání, atestace v oboru 801 nebo 818 výhodou, preferujeme laboranty s registrací. Nabízíme: Odpovídající platové ohodnocení, práci v příjemném kolektivu, týden dovolené navíc, možnost profesního růstu a zaměstnanecké výhody. Nástup možný 1. 1. 2013. Žádosti zasílejte poštou na ředitelství Nemocnice Beroun, případně elektronickou poštou na e-mail info@nember.cz.

č. 95/2004 Sb. Nabízíme: možnost dalšího vzdělávání a profesního růstu, zázemí velké fakultní nemocnice, zaměstnanecké benefity.

n Fyzioterapeut

Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o., přijme lékaře/lékařku na oddělení urologie. Absolvování urologického kmene je vítáno, není však podmínkou. Nabízíme: nadstandardní finanční ohodnocení – benefity, práci v prosperující a stabilní organizaci, výraznou podporu dalšího vzdělávání, možnost ubytování v centru města a v blízkosti nemocnice. Nástup možný ihned, popřípadě podle dohody.

Centrum fyzioterapie s. r. o., Praha 5-Zličín, přijme fyzioterapeuta s praxí na zkrácený úvazek do ambulantního provozu. Požadujeme kurs mobilizací a kurs Vojtovy metody. Nástup možný od ledna 2013. Kontakt: tel.: 235 317 760, e-mail: centrum.fyzioterapie@centrum.cz.

n Lékař/lékařka

Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o., přijme lékaře/lékařku na oddělení patologie. Je vítána specializovaná způsobilost v oboru, popřípadě absolvování patologického kmene. Nabízíme: nadstandardní finanční ohodnocení – benefity, práci na špičkově vybaveném pracovišti (Ordinát soudního lékařství) v prosperující a stabilní organizaci, výraznou podporu dalšího vzdělávání, možnost ubytování v centru města a v blízkosti nemocnice, nástup možný ihned, popřípadě podle dohody. Bližší informace podá primář oddělení patologie MUDr. Pavel Srna, tel.: 483 345 820, e-mail: srna@nemjbc.cz, případně kontaktujte personální oddělení, e-mail: pavel.kures@nemjbc.cz

n Lékař/lékařka

Nemocnice Milosrdných bratří ve Vizovicích přijme lékaře pro práci na lůžkovém oddělení následné péče a na interní ambulanci. Požadovaná kvalifikace: atestace z geriatrie nebo z vnitřního lékařství (s II. atestací možnost funkce zástupce primáře). Práce v pěkném prostředí, spodní mzdová hranice 33 tis. Kč. Informace u ředitelky – primářky MUDr. Zdislavy Tělupilové, tel.: 731 621 234, e-mail: telupilova@nmbvizovice.cz.

n Více pozic

Endokrinologický ústav, Praha 1, Národní 8 přijme bioanalytika pro klinickou biochemii na pozici • vedoucí/vedoucího laboratorního komplementu Požadavky: VŠ vzdělání příslušného směru (nelékař), specializační zkouška Vyšetřovací metody v klinické biochemii, min. 5 let praxe v oboru, manažerské schopnosti

• laboranta/ku s atestací

z lékařské/klinické genetiky Požadavky: SŠ nebo VŠ(Bc.), osvědčení k výkonu zdr. povolání bez odb. dohledu Strukturované životopisy posílejte na e-mail: lmekotova@endo.cz.

n Sekundární lékař

Sekundárního lékaře pro Oddělení ORL přijme Všeobecná fakultní nemocnice v Praze. Požadujeme ukončené VŠ vzdělání lékařského směru, minimálně 2 roky praxe v oboru ORL, příp. dětská ORL, zdravotní způsobilost a bezúhonnost podle zákona

n Zdravotní sestra

Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o., přijme všeobecnou zdravotní sestru na JIP Chirurgického oddělení. Je vítána specializovaná způsobilost

Nástup leden 2013. Kontakt: MUDr. Radim Kaňa, tel.: 224 962 312, e-mail: radim.kana@vfn.cz.

n Lékař/lékařka

Privátní zdravotnické zařízení v centru Prahy obsazuje pozici: ředitel/ka sekce zdravotnictví. Požadujeme: VŠ lékařského směru, odpovídající pracovní zkušenosti, manažerské dovednosti, orientaci ve zdravotnictví. Nabízíme: možnost seberealizace a uplatnění manažerských zkušeností (řízení většího týmu), odpovídající finanční ohodnocení, zaměstnanecké benefity spjaté s manažerskou pozicí. Více informací o pozici naleznete na www.sante.cz v sekci kariéra. Pokud Vás nabídka zaujala, odešlete prosím svůj profesní životopis na e-mail: jitka.hrdlickova@sante.cz, tel.: 221 970 734

Bližší informace podá primář oddělení urologie MUDr. Jaroslav Všetička, Ph.D., tel.: 483 345 700, e-mail: vseticka@nemjbc.cz, případně kontaktujte personální oddělení, e-mail: pavel.kures@nemjbc.cz.

n Zdravotní sestra

Privátní zdravotnické zařízení Santé obsazuje pozici: zdravotní sestra klientské linky – možnost zkráceného úvazku. Požadujeme: SZŠ, registraci, znalost MS Office; výhodou je praxe v oboru a znalost AJ. Nabízíme: plný/zkrácený úvazek (min. 20 hodin týdně), 5 týdnů dovolené, nadstandardní benefity, atraktivní pracoviště v centru Prahy s výbornou dostupností MHD. Více informací o pozici naleznete na www.sante.cz. Pokud Vás nabídka zaujala, pošlete prosím svůj životopis na e-mail: petra.snedorfova@sante.cz

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta zve všechny zájemce o studium na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který se koná v sobotu 12. ledna 2013 od 10.00 do 13.00 hodin v horním areálu Karlova náměstí, Praha 2.

n Praktický lékař/lékařka

Město Luže hledá praktického lékaře do ordinace ve městě Luže (PSČ 538 54). Připravena ordinace v centru města cca 50 m od lékárny, dostatek parkovacích míst, ordinace bezbariérová. Možnost bytu navazujícího přímo na ordinaci. S institucemi předběžně dojednáno schválení výkonu praxe.

Zahájení v 10.00 hodin – setkání s představiteli vedení fakulty se uskuteční v posluchárnách děkanátu a ústavů 1. LF UK, Kateřinská 32, Praha 2. Po úvodní prezentaci bude možné navštívit vybraná pracoviště 1. lékařské fakulty, Anatomické muzeum a Stomatologické muzeum a studentské kluby – Spolek mediků českých, Akademický klub ve Faustově domě, Karlovo nám. 40, Praha 2 a čajovnu v Purkyňově ústavu, Albertov 6, Praha 2.

Více o městě Luži na www.luze.cz, kontaktní osoba Radek Zeman, starosta města, e-mail: starosta@luze.cz, tel.: 734 607 987.

Informace – studijní oddělení: tel.: 224 964 240-5 po–pá: 7.30–17.00 hodin

Lékař/lékařka

Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o., přijme lékaře/lékařku na oddělení Centrum doléčování a rehabilitace. Je požadována pouze odborná způsobilost. 03 05 Kryštof Kintera v Městské knihovně Europa Jagellonica v GASK Nabízíme velmi dobré finanční Rozhovor s Rostislavem Koryčánkem Rozhovor s Jiřím Hilmarem ý s ta Anastomosis v DOXu Současná česká bibliofilie a v ohodnocení, příplatek za geriatrické l i č n pracoviště, pět týdnů dovolené, žádné sk o tava s služby – pouze víkendové vizity, možnost ý v práce i na zkrácený úvazek, příspěvky il a onč k s z fondu FKSP na dovolenou a kulturní akce, tava závodní stravování, možnost zajištění v ýs a l i ubytování v centru města v ý sa v blízkosti tava onč nemocnice, nástup možný ihned,skonč il a v ý s ta a sk v a v t a s konč il a s popřípadě dle dohody. v ý s tav ý č il a va skonč il a v ý s ta Vhodné i pro lékaře důchodového věku n o k va skonč il nebo lékaře jakékoli (vhodné přidružené) va s a v ý s tav a skonč il ý s ta v klinické odbornosti. a v ý s tav a l i a č březen 2012

s Bližší informace podá primářka oddělení tava v ýs MUDr. Sabina Tichá, tel.: 483 345 227, e-mail: ticha@nemjbc.cz, případně kontaktujte personální oddělení, e-mail: pavel.kures@nemjbc.cz.

n Pomoc dětem

v ýs

květen 2012

83

95 Kč / 4,50 ¤

95 Kč / 4,50 ¤

10 /

10 /

26 /

28 /

46 /

36 /

kon

tav as

Krištof Kintera do 13. 5.

06

Europa Jagellonica do 30. 9.

7+8

kon František Skála v Olomouci Karel Nepraš v DOXu Hledáme konzultantky a konzultanty č il Architekt Souto de Moura Rozhovor s Viktorem Karlíkem a Jeden rok s Vladimírem Röselem Sorela v Bratislavě Linky bezpečí v ýs Chcete se věnovat smysluplné práci tav as a pracovat v týmu, který pomáhá kon č il až 300 dětem denně, v časech, které si sami a určíte? v ýs tav Sdružení Linka bezpečí vám nabízí as v kon akreditovaný kurs telefonické krizové o n č il a č il intervence s následnou garancí tava sk s ý a v a v ýs o n č il konzultantské pozice. tavvý s tava sk a l i a č n sk o ko Kontaktujte nás na e-mailu: s tava s nč i il a v ý č la n o vzdelavani@linkabezpeci.cz. k s a v a t s v ýs ý Více informací na vzdelavani.linkabezpeci.cz. onč il a v t červen 2012

95 Kč / 4,50 ¤

10 /

léto 2012

125

95 Kč / 4,50 ¤

10 /

32 /

36 /

38 /

44 /

ava s

a sk v ý s tav

Soukromá oční klinika hledá

n Lékař/lékařka

Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje přijme lékaře pro Protialkoholní záchytnou stanici v Českých Budějovicích. Podmínky: specializovaná způsobilost, trestní bezúhonnost, zdravotní způsobilost. Nabízíme: plný úvazek, částečný úvazek, dohodu o pracovní činnosti, dvanáctihodinové směny (preference 19.00–7.00 hodin). Informace: Ing. Marcela Kubešová, tel.: 387 762 321, e-mail: sekretariat@zzsjck.cz.

n Ředitel/ředitelka

v oboru intenzivní péče a dostatečná praxe. Nástup možný ihned, popřípadě podle dohody. Bližší informace podá vrchní sestra chirurgického oddělení Bc. Simona Vachková, tel.: 483 345 302, e-mail: vachkova@nemjbc.cz, případně kontaktujte personální oddělení, e-mail: pavel.kures@nemjbc.cz.

ATESTOVANÉ OFTALMOLOGY Požadujeme: • vstřícné a příjemné vystupování • spolehlivost, flexibilitu a samostatnost • schopnost a ochotu se vzdělávat • práci min. na úvazek 0,2, max. na 1,0 • znalost německého jazyka výhodou • atestace v oboru podmínkou Nabízíme: • perspektivní a dobře ohodnocenou práci v příjemném prostředí • práci v sehraném a milém kolektivu pod vedením zkušeného operatéra • práce v oční ambulanci, v zákrokovém sále i na novém operačním sále pro nitrooční chirurgii • špičkově vybavené pracoviště nejmodernějšími přístroji • možnost profesního i platového růstu Možnost ubytování v prostorách kliniky

Oční klinika LIBEREC s. r. o., Dr. M. Horákové 49/137, 460 06 Liberec 6 , tel.: 725 409 509, e-mail: info@ocniklinikaliberec.cz, www.ocniklinikaliberec.cz

František Skála do 19. 8.

kon

Karel Nepraš do 1. 10.

Také nestíháte výstavy? … s Art+Antiques si o nich aspoň přečtete! Měsíčník o umění, architektuře, designu a starožitnostech

Sháníte svůj Art+Antiques? Najděte si ho pomocí aplikace Kiosk Navigátor

artcasopis.cz

Staňte se naším fanouškem na Facebooku

Vydává Ambit Media, a. s.

č il

a

v ýs

tav as

ZN 49-50_2012  
ZN 49-50_2012  

Zdravotnické noviny - odborné forum zdravotnictví a sociální péče

Advertisement