Page 1

ZDRAVOTNICKÉ NOVINY ODBORNÉ FÓRUM ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE www.zdravky.cz

ročník 61 • číslo 42 • 15. října 2012 cena 26 Kč • pro předplatitele 20 Kč

Využitelnost guidelines v běžné praxi je předmětem diskuse

Z OBSAHU

Doporučené postupy by měly být jen doporučením, nikoliv závaznou normou. V rozporu s tím se o ně v současné době začínají opírat i právníci, když potřebují doložit pochybení lékaře. To je zásadní chyba a kliničtí lékaři s tím nesouhlasí. Na 2. kongresu České odborné společnosti klinické farmacie to 5. října řekl MUDr. Luboš Kotík, CSc., primář I. interní kliniky pražské Thomayerovy nemocnice.

Prohlídka lékaře pouze ve stanovených případech

str. 2

praxe

cí, protože nezahrnuje staré a polymorbidní nemocné. Přesto se v klinické praxi řekne, že výsledky platí pro všechny, což vůbec není pravda,“ řekl L. Kotík.

Diagnostický problém: chronická bolest zad u mladšího pacientastr. 4 Interní hodnocení kvality a bezpečí v ambulancích

Problémy s interpretací

str. 4

n pro lůžková

zařízení

Do reformy psychiatrické péče bude investováno šest miliard str. 5

Častý je konflikt zájmů

„Řekněme si otevřeně, že naše doporučené postupy jsou většinou opsány z amerických nebo evropských guidelines,“ uvedl L. Kotík další blok problémů a citoval zprávy z webu www.ecardiologynews.com z roku 2006. Podle nich se Americká společnost pro hypertenzi (American Society of Hypertension – ASH) otřá-

Od 1. 10. 2012 hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Zkrácená informace o přípravku na str. 2.

Právní rámec transplantací dozná významných změn

sá konfliktem zájmů. V roce 2006 byla formulována teorie hypertenze a snížily se cílové hodnoty krevního tlaku, takže více než 50 miliónů lidí se stalo kandidáty farmakologické léčby. Tehdejší prezident-elekt ASH Jean Sealey navrhla, aby její členové, kteří vytvářejí guidelines o hypertenzi, omezili své příjmy od farmaceutických firem na 10 000 dolarů ročně, aby tak demonstrovali svou nezávislost. dokončení na str. 5

str. 5

n události, fakta,

názory

Na okraj přeshraniční konference o paliativní péči str. 6 Jeden pochybí a všichni pykají str. 6 Vláda prý chystá masivní redukci solidarity

str. 7

SPL ČR: Reformu nelze dokončit bez zákona o pojišťovnách str. 7 n servis Personální inzerce

str. 8

Inzerce

růst padesátiprocentní,“ pokračoval L. Kotík.

GIL-031/09/2012

Klinické studie rozeznávají relativní a absolutní riziko. Jestliže z pacientů intervenovaných zkoumaným léčivým přípravkem onemocní jedno procento a z pacientů na placebu dvě procenta, bude to interpretováno jako padesátiprocentní pokles relativního rizika. „Je to sice 50 procent, ale absolutní riziko je jedno procento, čili musíme po celou dobu trvání studie léčit 100 pacientů, abychom zabránili nežádoucí příhodě, která má být dotyčným lékem ovlivněna – jde o zkreslený údaj. Naopak se setkáváme se studiemi, které udávají příznivé výsledky v procentech relativního rizika a nepříznivé v procentech rizika absolutního. Pak nám vychází, že komplikace stouply o jedno procento, ale u relativního rizika se jedná o ná-

str. 2

np ro lékařské

Ilustrační foto: Profimedia

„Guidelines jsou založeny na evidence based medicine. Všechno máme doloženo důkazy, ale podívejme se, jak tyto důkazy vypadají,“ prohlásil L. Kotík. Farmakologické studie připravují specialisté z oboru, pro který je ten který lék zkoušen, a jsou určeny opět pro specialisty. Přitom ze studií se prakticky automaticky vylučují polymorbidní pacienti, u kterých by mohlo docházet k četnějším vedlejším účinkům nebo komplikacím, které nesouvisejí se studovanou problematikou. Vyloučeni bývají i velmi staří a imobilní pacienti, u nichž není možné počítat s patřičnou mírou spolupráce například v podobě docházení na kontroly. Ze stejných důvodů nejsou do studií zařazováni ani dementní pacienti. Studie zavádějí kumulo­ vané sledované faktory, aby takzvaně „vyšly“, a pokud se tak nestane, hledají se podskupiny, které poskytnou více vyhovujících výsledků. „Takže medicína založená na důkazech je pro velkou část populace fik-

n z medicíny 60 let ZN

Nobelovy ceny 2012

eHealth: Zadání MZ sklidilo ostrou kritiku

Letošní Nobelovu cenu za medicínu a fyziologii získali fyziologové Brit sir John B. Gurdon a Japonec Shinyo Yamanaka za přínos v oblasti buněčného výzkumu, konkrétně za objev, že dospělé kmenové buňky mohou být pluripotentní. J. Gurdon již v roce 1962 prokázal, že určení funkce buněk je reverzibilní proces. V experimentu vložil jádro z dospělé žabí buňky do čerstvě oplodněného vajíčka, ze kterého se pak vylíhl zdravý pulec. Jádro tedy neztratilo schopnost řídit vývoj organismu. S. Yamanaka po více než 40 letech dokázal, že nedotčené dospělé myší buňky mohou být „přeprogramovány“ na nedospělé kmenové buňky, které mají schopnost přeměnit se v jiný buněčný typ, čehož dosáhl využitím několika genů. Jeho výzkum tak redukoval nutnost využívat k experimentům lidská embrya. Cenu za chemii získali Američané Robert Lefkowitz a Brian Kobilka za výzkum v oblasti receptorů mezibuněčné komunikace. Jde o tzv. receptory GPCR spřažené s G proteinem, které popsali téměř na úroveň jednotlivých atomů. Výsledky jejich bádání již našly uplatnění ve vývoji celé řady léků. red Snímky shora: B. Gurdon, S. Jamanaka, R. Lefkowitz, B. Kobilka

Ministerstvo zdravotnictví (MZ) vyhlásilo 18. září soutěž o návrh hospodárného a funkčního elektronického zdravotnictví (bližší informace viz ZN č. 39/2012), jejíž zadání a podmínky posléze zveřejnilo na svých webových stránkách (www.mzcr.cz). K materiálům zadavatele vydali kritické stanovisko MUDr. Pavel Kubů a další dva signatáři z Českého národního fóra pro eHealth spolu se čtyřmi signatáři z ICT Unie. Se stanoviskem vyslovili souhlas ředitel občanského sdružení Život 90 Mgr. Jan Lorman, přednosta Kardiocentra pražského Institutu klinické a experimentální medicíny prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc., přednosta III. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze a emeritní předseda a člen výboru České společnosti zdravotnické informatiky a vědeckých informací ČLS JEP prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA, a přednosta Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA. Autoři stanoviska zformulovali k zadání ministerstva a k podmínkám soutěže následující připomínky: n Není jasné, zda se organizace programu zavedení eHealth do českého zdravotnictví opírá o solidní ­manažerské a odborné zázemí. MZ by mělo urychleně rozhodnout, jak a kým bude realizace projektu garantována a prováděna. V zahraničí byly k těmto

účelům vybudovány samostatné nezávislé organizace. n Měsíční lhůta pro zpracování návrhu ho jednak neumožňuje zpracovat v dostatečně detailním provedení, jednak nemůže zajistit strategický konsensus nad budoucími potřebami systému zdravotnictví, dosažený celospolečenskou debatou. n Zadání přepokládá zřízení portálu pro komunikaci s pojištěnci, tuto funkci však již řadu let plní portály jednotlivých zdravotních pojišťoven. Jejich žádoucí konkurence na tomto poli vybudování centrálního portálu znemožní. n Zadání předpokládá vytvoření elektronického převodního můstku, jehož prostřednictvím bude příjemce dostávat zdravotní dokumentaci v jiné podobě než je její standardní struktura u odesílatele. To ruší právní sílu takto transformovaného dokumentu. Pro její zachování je nezbytné, aby příjemce obdržel přesně to, co odeslal odesílatel, a teprve potom je možné dokument konvertovat. n Návrh řešení nezahrnuje klíčové poskytovatele zdravotní péče, kterými jsou lékárníci a rodinní nebo profesionální pečovatelé. n Bez odborné shody zdravotnických profesionálů v akutních oborech medicíny na tom, která data

z elektronické dokumentace jsou v akutních případech nezbytná, je nutno mít k dispozici celou existující dokumentaci nepřetržitě. Technologicky je to možné, avšak v takovém případě je nutno rezignovat na požadavek efektivity investic tak, jak je formulován v zadání. n Klauzule navrhované licenční smlouvy, která požaduje, aby práva na poskytnuté řešení byla udělena pro všechny státy světa, diskriminuje potenciální zahraniční účastníky soutěže, kteří tak nemohou nabídnout koncepty v zahraničí již licencované a v praxi používané. n Současná legislativní situace neumožňuje většině informačních systémů používaných účastníky procesu eHealth žádnou komunikaci se základními registry. n Součástí návrhu musí být podepsaná licenční smlouva, kterou uchazeč převádí veškerá práva na své předložené řešení na MZ. Hodnocení soutěže tak ztrácí jakýkoliv smysl, protože MZ bude oprávněno použít jakýkoliv návrh nebo jeho část bez ohledu na to, který návrh bude vyhlášen jako vítězný. n Navržená hodnotící kritéria neobsahují jediný měřitelný prvek, všechna dílčí kritéria jsou subjektivně hodnotitelná. dokončení na str. 7


2

z medicíny

Prohlídka lékaře pouze ve stanovených případech Ministerstvo zdravotnictví vydalo s platností od 24. srpna vyhlášku č. 271/2012 Sb., o stanovení seznamu nemocí, stavů nebo vad, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře, farmaceuta, nelékařského zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka, obsahu lékařských prohlídek a náležitostech lékařského posudku. Vyhláška byla vydána ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotního povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů – na základě ustanovení § 3 zákona platí, že způsobilost k výkonu povolání lékaře má ten, kdo je mimo jiné zdravotně způsobilý. Zdravotní způsobilost dokládá zdravotnický pracovník lékařským posudkem vydaným na základě lékařské prohlídky. Posudek vydává registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství, a není-li, jiný praktický lékař. Náležitosti tohoto posudku, obsah lékařské prohlídky a také seznam nemocí, stavů a vad, které vylučují či omezují zdravotní způsobilost k výkonu povolání lékaře, stanoví uvedená vyhláška. Zdravotní způsobilost se podle ustanovení § 3 zákona č. 95/2004 Sb. zjišťuje: n Před zahájením výkonu povolání lékaře. n Před pokračováním ve výkonu povolání lékaře, ­byl-li jeho výkon přerušen na dobu delší než tři roky. n V případě důvodného podezření, že došlo ke změně zdravotního stavu zdravotnického pracovníka, avšak pouze na vyžádání správního úřadu, který vydal oprávnění k poskytování zdravotních služeb a pokud pracovník poskytuje zdravotní služby vlastním jménem. Zjištění zdravotní způsobilosti zdravotnického pracovníka si může vyžádat také zaměstnavatel, jde-li o zaměstnance, který podle lékařského posudku poskytovatele pracovně lékařských služeb pozbyl zdravotní způsobilost k práci. Pokud tedy zdravotnický pracovník nespadá pod jeden z výše uvedených případů, nemusí se lékařské prohlídce za účelem vydání zmiňovaného lékařského posudku podrobovat. mz

Unikátní lék zatím používají dvě nemocnice Fakultní nemocnice Brno a pražská Fakultní nemocnice Královské Vinohrady jsou smluvními partnery brněnského Národního Tkáňového Centra (NTC) pro užívání léčivého přípravku s názvem NTC chondrograft. Tento unikátní lék, založený na kultivaci lidských buněk pro léčbu postižených tkání, je výsledkem výzkumu brněnských vědců. V léčbě poškozené kloubní chrupavky vlastními buňkami pacienta zaznamenávají lékaři prokazatelné klinické úspěchy – NTC chondrograft byl aplikován více než 200 pacientům a dosud nebyly zjištěny žádné nežádoucí účinky, pooperační komplikace nebo selhání tkáňového implantátu. Podle primářky NTC MUDr. Barbary Kubešové jsou zatím výrobní kapacity centra omezené, takže nelze zajistit masivnější aplikaci léku. „Jsme velice rádi, že se oblast využití kmenových buněk pro léčbu tkání dostala udělením letošní Nobelovy ceny (pozn. red.: viz informaci na str. 1) na pomyslný vrchol medicíny. Jedná se o odbornou deklaraci kvality buněčné léčby a jejích přínosů pro lidstvo,“ řekla MUDr. Kubešová. Akciová společnost Národní Tkáňové Centrum je společným podnikem Ministerstva zdravotnictví České republiky a privátní firmy PrimeCell, a. s. red

6

ročník 61 číslo 42 15. října 2012

n Psali jsme před... 40 lety

LE

19

T

52

-20

12

... ty pravé s tradicí

První číslo Zdravotnických novin vyšlo 21. července 1952. Rozhodli jsme se čtenářské obci nabídnout jakousi sondu do šedesátileté historie novin, pohled na jejich cestu k podobě, která jako jediná má rozumné oprávnění – k médiu, které nezaujatě informuje o všem, co souvisí se zdravotnictvím a medicínou. Až do konce letošního roku si laskavý čtenář bude moci v každém čísle Zdravotnických novin přečíst ukázky z jejich produkce v uplynulých desetiletích.

Proč čtu ZN? MUDr. Marek Zeman, MBA, ředitel FN Královské Vinohrady Jednoduchá odpověď zní: Protože jsem lékař a jako lékař chci vědět, co se v mém oboru děje. Skutečnost je však taková, že zdrojů informací, které bych jako lékař mohl, nebo měl sledovat, je mnoho a objektivně nemohu číst všechny. Zdravotnické noviny se do mého osobního výběru sledovaných periodik dostaly především z toho důvodu, že jsem nejen aktivní lékař, ale také a možná především ředitel nemocnice. Jako ředitel nemocnice oceňuji na Zdravotnických novinách výběr informací z České republiky a ze zahraničí a jejich odborné a věcné zpracování. Jako ředitel nemocnice potřebuji mít přehled nejen o nových léčebných postupech, ale především o změnách ve zdravotnictví, a to změnách všeho druhu – legislativních, finančních, organizačních. Kromě toho potřebuji znát všechny podstatné události, které by na zdravotnictví v horizontu jednoho dvou let mohly mít nějaký vliv, protože na některé změny se musíme začít připravit ještě dříve, než se opravdu stanou. Toto všechno mi Zdravotnické noviny poskytují. Přeji jim rozhled a ostré pero na dalších šedesát let.

Z výboru České národní rady 16. schůze zdravotního a sociálního výboru České národní rady, která se konala dne 18. října, byla věnována především projednávání návrhu státního rozpočtu ČSR na rok 1974 – rozpočtových kapitol, které spadají do kompetence výboru. Výbor schválil návrhy těchto rozpočtových kapitol s některými připomínkami: Návrh státního rozpočtu na rok 1974 počítá v kapitole „Zdravotnictví“ s částkou, která dává předpoklady k dalšímu zkvalitnění zdravotní péče o obyvatelstvo v souladu se závěry XIV. sjezdu KSČ. Vážné nedostatky však přetrvávají v investiční výstavbě zdravotnických zařízení schválených pro tuto pětiletku, které tkví především v prodlužování stanovených termínů stavebními závody a v nedostatečné možnosti ministerstva zdravotnictví ČSR zajišťovat schválenou koncepci rozhodující investiční výstavby zdravotnických zařízení. Návrh plánu a rozpočtu nevytváří ani v roce 1974 možnost umístit všechny absolventy středních a vysokých škol zdravotnického směru. Protože tento stav, který je třeba každoročně řešit souhlasem vlády k překročení plánu pracovníků, trvá již několik let, výbor doporučil České plánovací komisi vyřešit definitivně tuto otázku odpovídající úpravou plánu. Přesto, že částka, určená v příštím roce pro zdravotnictví, je opět vyšší než v roce 1973, bude třeba, aby resort

sledoval efektivní využívání všech prostředků, určených pro zdravotnictví, zejména důsledné naplňování všech investičních limitů. Návrh státního rozpočtu na rok 1974 v kapitole „Nemocenské pojištění pracovníků“ počítá s tím, že výdaje na peněžité populační dávky se vzhledem k příznivému populačnímu vývoji zvyšují a výdaje na nemocenské se vzhledem k dalšímu plánovanému snížení průměrného procenta pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz dále relativně snižují. Výbor se domnívá, že dosud existují rezervy v práci všech zúčastněných partnerů, tj. v práci zdravotnických orgánů, hospodářských organizací, odborových orgánů i pracovníků samých. Pokud se týká hospodaření s prostředky nemocenského pojištění v závodech, bylo by třeba prosadit, aby kontrola hospodaření s těmito prostředky byla prováděna v každém závodě alespoň jednou za tři roky. Obdobná situace byla konstatována i při projednávání kapitoly „Nemocenské pojištění členů výrobních družstev“, neboť i ve výrobních družstvech se podařilo zlepšit průměrné procento pracovní neschopnosti. Je však třeba poznamenat, že ve výrobních družstvech v důsledku zaměstnání velkého počtu osob se změněnou pracovní neschopností a osob invalidních je dosahované průměrné procento pracovní neschopnosti stále o něco vyšší, než

je tomu u pracovníků ostatních odvětví národního hospodářství. V kapitole „Práce a sociální věci“ zabezpečuje návrh rozpočtu na rok 1974 finanční prostředky ke krytí zákonných dávek důchodového zabezpečení, zajišťuje výplatu sociálních dávek a kryje výdaje na provoz zařízení a služeb sociálního zabezpečení. Přesto, že v roce 1974 se počítá s dalším zvýšením počtu míst v ústavní sociální péči, počet žadatelů z řad starých občanů i mládeže, čekajících na umístění v těchto ústavech, je nadále neúměrně vysoké. Aby se tento stav zlepšil, výbor doporučil, aby v příští pětiletce byla výstavba domovů důchodců zahrnuta do režimu komplexní bytové výstavby. Zdravotní a sociální výbor ČNR byl na závěr schůze informován o problémech, souvisejících se zajišťováním protetické péče v ČSR. Projednávání jednotlivých rozpočtových kapitol se zúčastnili náměstek ministra zdravotnictví ČSR doc. MUDr. Pavel Pudlák, CSc., I. náměstek ministra práce a sociálních věcí ČSR s. Josef Bayer, ředitel České správy nemocenského pojištění dr. Jaromír Mařík a vedoucí Správy nemocenského pojištění Českého svazu výrobních družstev s. Vladislav Pešek, kteří pro jednotlivé kapitoly uvedli a po diskusi zodpověděli dotazy poslanců. J. M. Zdravotnické noviny č. 43/1973

K niektorým otázkam kádrovej politiky v zdravotníctve Vedúci pracovník musí uznesenie strany, vlády, zdravotnických orgánov presadzovať svojou autoritou a neopierať sa o autoritu týchto orgánov. O politických kvalitách vedúcich pracovníkov podáva obraz i skutočnosť, akými formami dokážu uznesenia strany v praxi realizovať. Každý, kto je poverený vedením kolektívu musí sa nielen sám ideologicky vzdelávať, ale pripadá mu i úloha zvyšovať v každodennej práci u podriadených uvedomelosť, disciplinovanosť v práci, podnecovať v nich iniciatívu a aktivitu a viesť ich k prekonávaniu prekážok a ťažkostí. Nevyužitie iniciatívy ľudí, alebo dokonca jej odmietanie nesvedčí rovnako o dobrých kvalitách vedúceho pracovníka. Nie je ojedinelým zjavom na niektorých zdravotníckych pracoviskách, že jednotlivci alebo kolektívy prídu s iniciatívnym návrhom ako zlepšiť organizáciu práce na pracovisku, skrátiť čakacie doby na vyšetrenie, racionálne využiť diagnostické alebo terapeutické prístroje, no nie sú pochopení zo strany vedenia alebo sú dokonca odmietnutí. To má za následok pokles iniciatívy a podporuje pasivitu.

Vedúci pracovník musí byť vo svojom konaní rozhodný a zásadový, kritický k sebe i k podriadeným, nekompromisný k ľahostajnosti a nedisciplinovanosti v práci, ktorá môže mať při výkone zdravotníckeho povolania za následok i ohrozenie života pacienta. Nie je dobrým vedúcim pracovníkom ten, který robí iba populárne opatrenia v prospech svojho kolektívu, pripúšťa rovnostárstvo v odmeňovaní a málo využíva morálne stimuly. Takýto postup je nezodpovedný, demoralizuje kolektív, vo svojich dôsledkoch smeruje k poškodzovaniu celospoločenských záujmov. Jedným z kritérií při výbere, výchove a rozmiestňovaní kádrov je tiež triednosť. Každá vládnuca trieda stavia do vedúcich funkcií ľudí, u ktorých sú predpoklady, že budú hájiť jej záujmy. I keď buržoázia o triednosti nehovorí, pretože má v kapitalistickej spoločnosti zabezpečené najvyššie spoločenské postavenie, o to dôslednejšie uplatňuje triednu politiku tým, že v zodpovedných funkciách sú ľudia, ktorí plne podporujú kapitalistické zriadenie. MUDr. M. Petro, pracovník ÚV KSČ Zdravotnické noviny č. 41/1973

Inzerce

Zkrácená informace o léčivém přípravku GILENYA 0,5 mg tvrdé tobolky Složení: Jedna tvrdá tobolka obsahuje 0,5 mg fingolimodum (ve formě hydrochloridu). Indikace: Přípravek Gilenya je indikován v monoterapii jako léčba modifikující průběh onemocnění (DMT, disease modifying therapy) u vysoce aktivní relabující-remitentní formy roztroušené sklerózy u následujících skupin dospělých pacientů: u pacientů, kteří mají vysoce aktivní formu onemocnění i přes terapii interferonem beta nebo u pacientů s rychle progredující závažnou relabující-remitentní formou roztroušené sklerózy definovanou 2 nebo více těžkými relapsy během jednoho roku a s 1 nebo více gadolinium enhancující lézí na NMR mozku nebo s významně zvýšeným výskytem T2 lézí ve srovnání s předchozím vyšetřením NMR. Dávkování: Doporučená dávka je jedna 0,5 mg tobolka podávaná perorálně jednou denně. Přípravek Gilenya může být užíván s jídlem nebo nalačno. Kontraindikace: Známý syndrom imunodeficience. Pacienti se zvýšeným rizikem oportunních infekcí, včetně pacientů se sníženou imunitou (včetně těch, kteří jsou v současné době na imunosupresivní léčbě nebo pacientů s imunitou oslabenou předchozími terapiemi). Závažné aktivní infekce, aktivní chronické infekce (hepatitida, tuberkulóza). Známé aktivní maligní onemocnění, s výjimkou pacientů s kožním bazocelulárním karcinomem. Těžká porucha funkce jater (Child-Pugh třída C). Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku. Zvláštní upozornění/varování: Zahájení léčby vede k přechodnému zpomalení srdeční frekvence. *Všichni pacienti musí mít provedeno EKG vyšetření a mít změřen krevní tlak před a 6 hodin po podání první dávky přípravku Gilenya. Všichni pacienti by měli být monitorováni s ohledem na subjektivní a objektivní příznaky bradykardie po dobu 6 hodin s měřením srdeční frekvence a krevního tlaku každou hodinu. Pokud se objeví příznaky bradyarytmie po podání dávky, měla by být zahájena odpovídající

léčba dle potřeby a pacient by měl být monitorován do doby, než příznaky odezní. Pokud by pacient během monitorování po první dávce vyžadoval farmakologickou intervenci, je nutné zajistit monitorování přes noc ve zdravotnickém zařízení. S ohledem na riziko závažných poruch rytmu nesmí přípravek Gilenya užívat pacienti s  poruchami atrioventrikulárního vedení.* Před zahájením léčby u pacientů s anamnézou významného kardiovaskulárního onemocnění se doporučuje konzultace kardiologa. Před zahájením léčby by měl být k dispozici současný kompletní krevní obraz. Během léčby a v případě známek infekce je doporučeno pravidelně kontrolovat krevní obraz. Je-li absolutní počet lymfocytů <0,2x109/l, je třeba léčbu až do zotavení přerušit. Zahájení léčby u pacientů se závažnou aktivní infekcí je třeba odložit až do jejího vyřešení. Pacienti bez anamnézy planých neštovic a bez vakcinace proti viru varicella zoster (VZV) by měli být vyšetřeni před zahájením terapie na přítomnost protilátek proti VZV. U pacientů bez protilátek proti VZV je třeba před zahájením léčby zvážit vakcinaci. Makulární edém byl hlášen u 0,4 % pacientů léčených fingolimodem 0,5 mg. Po 3 – 4 měsících od zahájení léčby se doporučuje oční vyšetření. Před zahájením léčby by měly být k dispozici současné hodnoty transamináz a bilirubinu. Pokud se neobjeví klinické příznaky, je doporučeno monitorovat sérové hladiny jaterních transamináz v 1., 3., 6., 9. a 12. měsíci terapie a pravidelně poté. Při opakovaném průkazu hodnot jaterních transamináz nad 5násobek ULN by měla být přerušena terapie přípravkem Gilenya. Pokud přechází pacienti z léčby interferonem nebo glatiramer acetátem na přípravek Gilenya, washout perioda není nutná, vezmeme-li v úvahu, že jakékoli účinky těchto léků (tj. cytopenie) na imunitu byly vyřešeny. Při převedení pacientů z natalizumabu na přípravek Gilenya je zapotřebí opatrnosti, protože by kvůli dlouhému poločasu natalizumabu mohlo dojít až 2 – 3 měsíce následně po přerušení léčby natalizumabem k současné expozici, a tím k současným účinkům na imunitu, pokud by léčba přípravkem Gilenya byla zahájena okamžitě. Při převádění z jiných imunosupresivních terapií musí být při zahájení léčby přípravkem Gilenya zvážena doba trvání a mechanismus působení těchto látek, aby se zabránilo aditivním supresivním účinkům na imunitu. Pokud je rozhodnuto ukončit léčbu, je nutno dodržet 6-týdenní interval bez terapie, aby mohlo (podle poločasu fingolimodu) dojít k jeho vyloučení z oběhu. Použití imunosupresiv krátce po ukončení léčby přípravkem Gilenya může vést k aditivnímu účinku na imunitní systém a proto je na místě opatrnost. Interakce: Antineoplastická, imunosupresivní nebo imunomodulační léčba by neměla být současně s přípravkem Gilenya podávána vzhledem k riziku aditivních účinků na imunitní systém. Opatrnost je nutná i v případě, že pacient přechází z dlouhodobě působící léčby s účinky na imunitní systém, jako je například natalizumab nebo mitoxantron. Během léčby přípravkem Gilenya a až dva měsíce po ní může být vakcinace méně účinná. Použití živých oslabených vakcín může vést k riziku infekcí a je třeba se mu vyhnout. *U pacientů

léčených betablokátory nebo jinými látkami, které mohou snižovat srdeční frekvenci, jako například antiarytmika třídy Ia a III, blokátory kalciových kanálů (jako ivabradin, verapamil nebo diltiazem), digoxin, inhibitory cholinesterázy nebo pilokarpin, nesmí být zahájena léčba přípravkem Gilenya.* Měla by být zvážena potenciální rizika a přínosy zahájení léčby fingolimodem u pacientů, kteří jsou již léčeni látkami snižujícími srdeční frekvenci. Je třeba dbát opatrnosti u látek, které mohou inhibovat CYP3A4 (inhibitory proteáz, azolová antimykotika, některé makrolidy jako například klarithromycin nebo telithromycin). Těhotenství a kojení: Během léčby by pacientka neměla otěhotnět a doporučuje se aktivní antikoncepce. Pokud žena otěhotní v průběhu užívání přípravku Gilenya, doporučuje se léčbu přerušit. S ohledem na možnost závažných nežádoucích účinků fingolimodu na kojené děti by neměly ženy léčené přípravkem Gilenya kojit. Nežádoucí účinky: Velmi časté: infekce virem chřipky, bolest hlavy, kašel, průjem, bolest zad, zvýšení hladiny alaninaminotransferázy (ALT). Časté: infekce herpetickým virem, bronchitida, sinusitida, gastroenteritida, tinea, lymfopenie, leukopenie, deprese, závrať, parestezie, migréna, rozmazané vidění, bolest oka, bradykardie, atrioventrikulární blokáda, hypertenze, dušnost, ekzém, alopecie, svědění, astenie, zvýšení hladiny gamaglutamyltransferázy (GGT), zvýšení jaterních enzymů, abnormální jaterní testy, zvýšení triglyceridů v krvi, snížení tělesné hmotnosti. Podmínky uchovávání: Neuchovávat při teplotě nad 30°C. Uchovávat v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Dostupné lékové formy/velikosti balení: PVC/PVDC/Al blistry v balení obsahujícím 7 nebo 28 tvrdých tobolek nebo vícenásobná balení obsahující 84 (3 balení po 28) tvrdých tobolek. PVC/PVDC/Al perforované jednodávkové blistry v balení obsahujícím 7×1 tvrdou tobolku. Poznámka: Dříve než lék předepíšete, přečtěte si pečlivě úplnou informaci o přípravku. Reg. č.: EU/1/11/677/001‑005. Datum registrace: 17.03.2011. Datum poslední revize textu SPC: 06/2012. Držitel rozhodnutí o registraci: Novartis Europharm Limited, Horsham, RH12 5AB, Velká Británie. Výdej přípravku je vázán na lékařský předpis, úhrada z prostředků veřejného zdravotního pojištění nebyla dosud stanovena. *Všimněte si prosím změny (změn) v informacích o léčivém přípravku.

www.zdravky.cz | ročník 61, číslo 42, 15. října 2012 | adresa redakce: Klicperova 604/8, 150 00 Praha 5, zdravky.redakce@ambitmedia.cz, tel. 222 352 576, fax 222 352 572 | šéfredaktor: Jan Kulhavý, jan.kulhavy@ambitmedia.cz | zástupci šéfredaktora: Mgr. Tomáš Polák, tomas.polak@ambitmedia.cz | Ing. Jana Tlapáková, vedoucí ­Kongresového listu, jana.tlapakova@ambitmedia.cz | redakce: Zbyněk Kysela, zbynek.kysela@ambitmedia.cz | Mgr. Martin Tarant, martin.tarant@ambitmedia.cz | Mgr. Josef Zábranský, josef.zabransky@ambitmedia.cz | stálí ­spolupracovníci redakce: Mgr. Kristýna Čilíková | PhDr. Jaroslav Houštecký | PhDr. Helena Chvátalová | Bc. Jiří Škuba | grafická úprava: Jindřich Studnička | jazyková redakce: Bohumila Píšová vydavatel: Ambit Media, a. s. | www.ambitmedia.cz | ředitel společnosti: RNDr. Martin Slavík | šéfredaktor zdravotnických titulů: Jan Kulhavý, jan.kulhavy@ambitmedia.cz | marketing: Julie Langerová, DiS., marketing manager, julie.langerova@ambitmedia.cz, tel. 725 826 434 | Eva Svobodová, produkční marketingu, eva.svobodová@ambitmedia.cz, tel. 725 778 002 | Karolína Pilařová, specialista předplatného a distribuce, karolina.pilarova@ambitmedia.cz, tel. 222 352 584 | obchod: Alexandra Manová, group sales manager, alexandra.manova@ambitmedia.cz, tel. 222 352 574, 724 811 983 | Mgr. Dana Stripaiová, key account manager, dana.stripaiova@ambitmedia.cz, tel. 725 778 001 | Markéta ­Šimoníčková, key account manager, marketa.simonickova@ambitmedia.cz, tel. 734 355 409 | Josef Müller, key account manager, josef.müller@ambitmedia.cz, tel.: 730 169 422 | personální inzerce: radkova.inzerce@ambitmedia.cz, tel. 725 778 015 | tisk: AHOMI, s. r. o., U Louže 579, 250 67 Klecany | předplatné ČR: POSTSERVIS, oddělení předplatného, Poděbradská 39, 190 00 Praha 9, fax 284 011 847, predplatne@ambitmedia.cz, infolinka 800 300 302, www.periodik.cz | předplatné SR: Mediaprint Kapa - Pressegrosso, a. s., oddelenie inej formy predaja, Vajnorská 137, 830 00 Bratislava 3, tel. +421 244 458 821, fax +421 244 458 819, predplatne@abompkapa.sk | cena pro p ­ ředplatitele 20 Kč / 1,25 € (samostatně 26 ), roční předplatné: 799 Kč / 52,50 € | registrace: MK ČR E 18649 Uzávěrka tohoto čísla 11. října 2012. Příští číslo vychází 22. října 2012 | Volně neprodejné, určeno odborné zdravotnické veřejnosti. Přetisk a jakékoliv šíření je povoleno pouze se souhlasem vydavatele. Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Redakce neodpovídá za jazykovou správnost i­nzerátů. | Vychází minimálním ­distribuovaným nákladem 25 000 výtisků. | Copyright © Ambit Media, a. s., 2012 | Ambit Media, a. s., využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno. | Týdeník Zdravotnické noviny je vydáván na základě oprávnění poskytnutého vydavateli Odborovým svazem zdravotnictví a sociální péče České republiky a Ministerstvem zdravotnictví České republiky


ročník 61 číslo 42 15. října 2012

n KAZUISTIKA

CHOPN mladého muže Shrnutí rodinné a osobní anamnézy:

37letý pacient R. P. přichází koncem listopadu 2011 k vyšetření pro dušnost na doporučení praktického lékaře. Je z neatopické rodiny, není alergik. Nikdy nebyl vážněji nemocen. Kouřil od 15 let, v průměru 20 cigaret denně. V současné době 3 měsíce nekouří. Pracuje jako automechanik.

Respirační anamnéza:

Několik let má průduškové obtíže, kašel s vykašláváním mukopurulentního sputa po ránu, nikdy neměl příměs krve ve sputu. Důvodem vyhledání lékaře bylo zhoršení dušnosti po prodělané viróze na podzim (poslední Zadopřední skiagram hrudníku nemocného léta častější s CHOPN frekvence) a zvýraznění chronické dušnosti po námaze. Od praktického lékaře dostával vždy mukolytika a antibiotika. Funkční vyšetření plic dosud neměl. V posledním roce se dušnost zhoršuje, nejhůře je na tom po ránu, kdy se nemůže rozdýchat, ačkoliv by to tak ke svému namáhavému povolání automechanika potřeboval. Objektivně byl nemocný klidově eupnoický, bez cyanózy, na hrudníku byl nález ojedinělých exspiračních pískotů a vrzotů, expirium bylo prodlouženo. Ostatní fyzikální nález byl v normě. BMI 25. Bodypletysmografické vyšetření vč. testu reverzibility (BDT) se 400 μg salbutamolu: Těžká obstrukční ventilační porucha (FEV1/VC 29 %). Zvýšené jsou RV a RV/TLC. Odpory v dýchacích cestách jsou v normě, zvyšují se při usilovném výdechu vlivem kolapsu dýchacích cest. Bronchodilatační test po 30 minutách je pozitivní, obstrukční ventilační porucha je jen par­ ciálně reverzibilní, přetrvává těžká obstrukční ventilační porucha (FEV1/VC 30 %). Krevní plyny: pO2 9,43 kPa, pCO2 5,11, pH 7,43. Saturace kyslíkem: 94,5 %. Dotazník CAT: 28. CRP: 14. Není eozinofilie. Sumační a bočný skiagram hrudníku prokázal celkovou hypertransparenci a nepřímo tak plicní emfyzém (viz obr.). Na HRCT hrudníku potvrzena diagnóza centrilobulárního emfyzému, bez zjevných velkých bul. Na echokardiografii nejsou významné známky plicní hypertenze. Vyšetření alfa1-antitrypsinu: v normě. Transfer faktor a koeficient jsou v mezích normy. Diagnóza: CHOPN III stadia dle GOLD fenotyp D.

Ani CHOPN nám nebrání v užívání si penze.

Doporučena léčba: zákaz kouření, pohybová aktivita, dechová rehabilitace, ipatropium/fenoterol inh. dle potřeby, salmeterol/flutikazon 50/500 2x denně 1 inhalace. Po 3 měsících si pacient stěžuje na projevy soor dutiny ústní, trvá abstinence od kouření, zvažuje změnu zaměstnání, chce výměnu preparátu vzhledem k nežádoucím účinkům a chce něco, co ho rychle nakopne po ránu, kde uvidí efekt. Indikován Symbicort Turbuhaler 400/12 2x denně 1 inhalace. Po dalších 3 měsících přichází pacient velmi spokojen. Za hlavní výhodu léčby přípravkem Symbicort Turbuhaler považuje úlevu od ranních symptomů a rychlost k úlevě od dušnosti, k jaké zejména po ránu dochází. Oblíbil si také inhalační techniku a chce v této léčbě pokračovat i nadále. Slíbil, že ke kouření se již nevrátí. Došlo k výraznému ústupu potíží, dušnost menší, CAT 20 (zlepšení), spirometrické hodnoty lepší, FEV1 45 % n. h. Soor není přítomen. Prim. MUDr. Norbert Pauk, Ph.D., Klinika pneumologie a hrudní chirurgie, Nemocnice Na Bulovce, Praha PSYM0554CZ102012 Kazuistika publikována se souhlasem autora. Kazuistika podpořena společností AstraZeneca Czech republic, s.r.o.

Inzerce

Shrnutí konkrétního přínosu léčby:

vždy k dispozici. Další inhalátor pro úlevovou medikaci není nutný. Doporučená udržovací dávka je 2 inhalace denně, pro některé pacienty užívající Symbicort Turbuhaler 200/6 může být vhodná udržovací dávka 2 inhalace 2× denně. Při zhoršení by měl pacient inhalovat další 1 dávku podle potřeby. Pokud symptomy přetrvávají i po několika minutách po podání je třeba inhalovat další dávku podle potřeby. Nedoporučuje se inhalovat více než 6 dávek najednou. Obvykle není potřeba inhalovat více než 8 dávek za den. Po omezenou dobu lze po konzultaci s lékařem užívat i 12 inhalací za den. Chronická obstrukční plicní nemoc: dospělí: 2 inhalace 2× denně (Symbicort Turbuhaler 200/6) případně 1 inhalace 2× denně (Symbicort Turbuhaler 400/12). Zvláštní upozornění: přípravek se doporučuje vysazovat postupně. Cílem léčby je podávat nejmenší účinnou dávku přípravku. Léčba by neměla být zahajována v průběhu exacerbace astmatu. Při výskytu nežádoucích účinků je třeba pokračovat v léčbě a současně vyhledat lékaře. Opatrně je nutné Symbicort Turbuhaler podávat pacientům s thyreotoxikózou, feochromocytomem, diabetem, hypokalemií a závažnými kardiovaskulárními poruchami. Přípravek nemá vliv na schopnost řídit motorová vozidla a obsluhovat stroje. Interakce: chinidin, disopyramid, prokainamid, fenothiaziny, antihistaminika (terfenadin), IMAO, tricyklická antidepresiva, levodopa, L-tyroxin, oxitocin, alkohol, beta-sympatomimetika, beta-blokátory (včetně očních kapek), furazolidon, prokarbazin, halogenované uhlovodíky a digitalisové glykosidy. Současné podání s inhibitory CYP3A4 (itrakonazol, ritonavir) může zvyšovat plazmatické koncentrace budesonidu.

Těhotenství a kojení: lze podat, pokud očekávaný přínos převáží potenciální rizika. Není známo, zda formoterol přechází u lidí do mateřského mléka. Budesonid je vylučován do mateského mléka. Kojícím ženám lze Symbicort podat, když očekávaný přínos pro matku převáží riziko pro kojence. Nežádoucí účinky: třes a palpitace. Občas se mohou objevit bolest hlavy, tachykardie, agitovanost, neklid, nervozita, závratě, poruchy spánku, svalové křeče, nauzea, kandidové infekce, kašel, chrapot, modřiny, svědění a bronchospasmus. Předávkování formoterolem vede pravděpodobně k projevům typickým pro ß2 – sympatomimetika. Dávka do 90μg formoterolu podaná v průběhu 3 hodin nevyvolala žádné nežádoucí účinky. Balení: 60 nebo 120 dávek v jednom balení. Podmínky uchovávání: doba použitelnosti 2 roky. Uchovávat při teplotě do 30° C s dobře dotaženým ochranným uzávěrem. Jméno držitele registrace: AstraZeneca AB, SE-151 85 Södertälje, Švédsko. Registrační čísla: 14/231/01-C, 14/232/01-C, 14/289/02-C. Datum poslední revize: 1. 11. 2011. Referenční číslo dokumentu: 011111API. Registrovaná ochranná známka Symbicort Turbuhaler je majetkem AstraZeneca plc. Lék je vázán na lékařský předpis a je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Předtím, než přípravek předepíšete, přečtěte si pozorně úplnou informaci o přípravku, kterou naleznete na adrese: AstraZeneca Czech Republic s. r. o., Plzeňská 3217/16, 150 00 Praha 5, tel.: +420 222 807 111, fax: +420 222 807 221 nebo na www.astrazeneca.cz

PSYM0525CZ092012

Popis vlastní léčby:

Zkrácená informace o přípravku: Symbicort ® Turbuhaler ® 100 μg /6 μg/inhalace, Symbicort ® Turbuhaler ® 200 μg /6 μg/inhalace, Symbicort ® Turbuhaler ® 400 μg /12 μg/inhalace. Léčivá látka: budesonidum 100, 200, resp. 400 -μg a formoteroli fumaras dihydricus 6, resp. 12 -μg v jedné odměřené dávce. Léková forma: prášek k inhalaci. Indikace: bronchiální astma a chronická obstrukční plicní nemoc. Kontraindikace: přecitlivělost na budesonid, formoterol a inhalovanou laktosu. Dávkování a způsob použití: Bronchiální astma: Symbicort Turbuhaler je indikován k pravidelné léčbě pacientů s bronchiálním astmatem, u kterých je vhodné použití kombinované léčby, ale není určen pro zahajovací léčbu astma bronchiale. Dávkování přípravku Symbicort Turbuhaler je nutné individualizovat s ohledem na závažnost onemocnění. Přípravek Symbicort Turbuhaler lze podávat podle dvou léčebných přístupů – udržovací léčba nebo udržovací a úlevová léčba. Udržovací léčba: Dospělí (od 18 let): 1–2 inhalace 2× denně, u některých pacientů mohou být až 4 inhalace 2× denně (Symbicort Turbuhaler 100/6 a 200/6). 1 inhalace 2× denně, u některých pacientů mohou být až 2 inhalace 2× denně (Symbicort Turbuhaler 400/12). Adolescenti (12–17 let): 1–2 inhalace 2× denně (Symbicort Turbuhaler 100/6 a 200/6) a 1 inhalace 2× denně (Symbicort Turbuhaler 400/12). Děti (6 let a starší): 2 inhalace 2× denně (Symbicort Turbuhaler 100/6). Udržovací a úlevová léčba pouze pro dospělé (od 18 let) s přípravky Symbicort Turbuhaler 100/6 a 200/6: Pacienti by měli být poučeni, že musí mít pro úlevové užití Symbicort Turbuhaler


4

pro lékařské praxe

ročník 61 číslo 42 15. října 2012

Diagnostický problém: chronická bolest zad u mladšího pacienta Někdy bývá označována jako epidemie 21. století a v současnosti patří k nejčastějším důvodům pracovní neschopnosti. Bolest zad, jejíž příčinou mohou být degenerativní změny, ale i systémová zánětlivá onemocnění. Právě v této souvislosti si lidé po celém světě připomínají 12. října Den artritidy a 16. října Den páteře. O tom, jak mohou praktičtí lékaři pomoci v časné diag­ nostice zánětlivých revmatických onemocnění, ZN hovořily s MUDr. Leonou Procházkovou z II. interní kliniky LF MU a FN u sv. Anny v Brně. n Čím by se měl praktický lékař u pacienta s chronickou bolestí zad zabývat z pohledu revmatologa především? Bolest zad vzniklá u mladého jedince – přibližně do 45 let věku – a přetrvávající déle než tři měsíce by vždy měla vzbudit podezření na zánětlivou etiologii. Existuje několik příznaků, které mohou napomoci diagnostice. Axiální spondylitidy, jak tuto skupinu onemocnění podle nových klasifikačních kritérií nazýváme, se celkem typicky projevují takzvanou zánětlivou bolestí zad – tedy bolestí zad, která vzniká postupně, zmírňuje se rozcvičením, nelepší se v klidu a často se vyskytuje v noci, kdy nutí pacienty vstát či změnit polohu. Praktičtí lékaři mohou využít i laboratorní a zobrazovací diagnostické metody. V rámci možností lze provést rentgenové vyšetření – a to nejen páteře, ale především sakroiliakálního skloubení, které je jednou z prvních lokalizací, kde se zánětlivá choroba projevuje. Nicméně změny v rentgenovém obraze SI skloubení jsou již změnami strukturálními a málokdy jsou zřetelně prokazatelné hned na počátku onemocnění. Velkým pomocníkem je také průkaz antigenu HLA-B27, protože axiální spondylartritidy jsou ve velké míře asociovány právě s pozitivitou daného antigenu

– senzitivita je okolo 80 až 90 procent, specificita 90 procent. Je ale otázkou, nakolik jsou praktici schopni zvládat tento nestandardní odběr organizačně, protože se pochopitelně jedná o dražší vyšetření než třeba v případě sedimentace či CRP. Je také důležité si uvědomit, že normální laboratorní hodnoty ještě nevylučují přítomnost revmatického zánětlivého onemocnění.

Pokud mají praktičtí lékaři nějakou indicii pro eventuální zánětlivou etiologii bolestí zad – třeba pozitivní rodinnou anamnézu či zvýšené zánětlivé laboratorní markery –, pak mají pacienti šanci být odesláni k revmatologovi relativně časně. Pokud však žádné zjevné vodítko neexistuje, je spolupráce bohužel opožděná. Velmi často se stává, že jsou tito pacienti vyšetřováni na ortopedii, neurologii nebo je jim pouze aplikována symptomatická analgetická léčba, případně rehabilitace. Často je stanovena diagnóza počínajících degenerativních změn, které ovšem nevysvětlují problém zánětlivé bolesti. Chybou je, že se s tímto konstatováním praktický lékař spokojí a nechá se „uchlácholit“ tím, že jde „jen“ o degenerativní změny. O obtížnosti diagnostiky a vzájemné spolupráce hovoří i celosvětová data – průměrné zpoždění od vzniku příznaků ke stanovení diagnózy u ankylozující spondylitidy je 5 až 7 let. Bolest zad se dnes bohužel bere jako téměř běžná součást životního stylu a setkáváme se s ní až příliš často na to, abychom jí dávali patřičnou váhu. U mladých lidí ale skutečně není normální a měla by být vždy došetřena.

n Funguje spolupráce s praktiky dobře co do včasného odesílání k revmatologovi?

n Na co by měl praktický lékař u pacienta se spondylartritidou dávat pozor?

Je-li nemocný sledován v revmatologické ambulanci, pak je spolupráce s praktikem nutná zejména s ohledem na přidružená onemocnění a farmakoterapii. Víme například, že naši pacienti mají vyšší riziko kardiovaskulárních chorob, takže je nutné častěji kontrolovat mj. i krevní tlak či cholesterolémii. n Které mimokloubní příznaky mohou ukazovat na zánětlivé revmatické onemocnění? Extraartikulární manifestace jsou jedním z aspektů, který podstatně zřetelněji vyplývá z nové klasifikace axiálních spondylartritid a který se pro diagnostiku ukazuje být velmi důležitý. Stručně řečeno se jedná o tři základní projevy – kožní, zejména lupénku, dále o idiopatické střevní záněty a oční záněty. Je známo, že až kolem 12 % pacientů má v době stanovení diagnózy

spondylartritidy v anamnéze uveitidu. Ta by měla být u pacientů mladších 45 let vždy varovným příznakem a praktický lékař by měl pátrat po tom, zda dotyčný nemá také kloubní projevy. n Jaký vliv má časné stanovení diagnózy spondylartritidy na další průběh léčby a prognózu pacienta? Čím dříve je diagnostikována, tím dříve máme šanci léčebně zasáhnout a pokusit se omezit vznik strukturálních změn, které jsou nevratné. ­Pokud již dojde k těmto změnám prokazatelným rentgenovým vyšetřením, bývá postižena funkce kloubu či ­axiálního skeletu, a tudíž se snižuje i výkonnost pacienta a kvalita jeho života. Vzhledem k léčebným možnostem, které zejména v posledním desetiletí nabízí biologická terapie, tak nutnost časné diagnostiky skutečně nabývá na významu. jat

Interní hodnocení kvality a bezpečí v ambulancích Zákon o zdravotních službách ukládá všem poskytovatelům, aby zavedli tzv. interní systém hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb (§ 47 odst. 3 písm. b/ zákona č. 372/2011 Sb.). Minimální požadavky na zavedení tohoto systému v souladu s citovaným ustanovením zákona zveřejnilo ministerstvo zdravotnictví ve Věstníku MZ č. 5/2012. Na webu České stomatologické komory tuto problematiku v konkrétních souvislostech komentuje právní poradce komory Mgr. Jiří Slavík. Zákon předpokládá, že každý poskytovatel bude sám sledovat a hodnotit, zda v jeho zdravotnickém zařízení jsou zdravotní služby poskytovány kvalitně a bezpečně, a podle výsledků tohoto hodnocení pak bude přijímat odpovídající opatření. Parametry, které bude takto sledovat a vyhodnocovat, si poskytovatel určí sám. Musí však přitom respektovat minimální požadavky stanovené ministerstvem zdravotnictví. Hodnocení kvality a bezpečí přitom probíhá tak, že se konkrétní praxe, uplatňovaná poskytovatelem, porovnává s tzv. standardem, tedy s praxí, kterou lze považovat za optimální či přinejmenším za akceptovatelnou. Sledované parametry a jejich standardy si přitom (s výjimkou minimálních standardů zveřejněných ministerstvem zdravotnictví) stanoví poskytovatel sám.

Dosažení standardu není povinné

Naznačené interní hodnocení nevede k vydání žádného certifikátu ani ke složení zkoušky. Jde pouze o to, aby poskytovatel sám alespoň v minimálním předepsaném rozsahu sledoval vybrané parametry poskytování zdravotních služeb a usiloval o dosažení stanovených standardů. Je důležité mít na zřeteli, že dosažení stanoveného

standardu není povinné. Pro splnění zákonné povinnosti postačí, pokud poskytovatel daný parametr sleduje a porovnává výsledky tohoto sledování s daným standardem.

Minimální standardy

Dále uvedené parametry je povinen sledovat a vyhodnocovat každý poskytovatel ambulantní péče. Nesplnění stanovených standardů není samo o sobě protiprávní. V případě vzniku škody či jiného protiprávního stavu při poskytování zdravotních služeb však může mít nesplnění minimálních standardů nepříznivý dopad na právní postavení poskytovatele. n Standard: Bezpečnost při používání přípravků s vyšší mírou rizikovosti (RBC2) Cílem standardu je stanovit seznam léčivých přípravků individuálně pro každou ambulanci s vyšší mírou rizikovosti (podle charakteru ambulance) ve vztahu k možnosti poškození pacienta. K těmto léčivým přípravkům patří vždy injekční roztoky chloridu draselného (KCl) o koncentraci 7,45 % a vyšší, inzuliny, neředěné hepariny (pokud se používají). Zajistit bezpečné skladování těchto léčivých ­přípravků v souladu s doporučením výrobce léčiv.

Standard je splněn, jestliže poskytovatel: – má stanovený seznam léčivých přípravků s vyšší mírou rizikovosti (podle charakteru ambulance), – má zajištěné bezpečné uložení léčivých přípravků s vyšší mírou rizikovosti v souladu s doporučením výrobce. n Standard: Zavedení optimálních postupů hygieny rukou při poskytování zdravotní péče (RBC5) Dezinfekce rukou před kontaktem s pacientem a bezprostředně po něm je účinným prostředkem prevence přenosu infekcí. Jedná se o nejefektivnější cestu k celkovému snížení výskytu infekcí a snížení nákladů na jejich léčbu. Cílem standardu je zavést optimální postupy hygieny rukou při poskytování zdravotní péče a zajistit vybavenost pracovišť dezinfekčními přípravky k zajištění hygieny rukou. Standard je splněn, jestliže poskytovatel: – má zajištěné vstupní školení všech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků zdravotnického zařízení v oblasti hygieny rukou, – má zajištěnou vybavenost každého umyvadla hygienickými potřebami, dezinfekčními přípravky,

– a schématem správného mytí rukou zejména na exponovaných místech, např. ve vyšetřovnách, převazovnách atd. n Standard: Řešení neodkladných stavů Cílem standardu je: – zajistit funkčnost pomůcek pro řešení neodkladných stavů a proškolení všech pracovníků v poskytování první pomoci a řešení neodkladných stavů, a to minimálně na základní úrovni; – stanovit frekvenci kontrol funkčnosti pomůcek pro řešení neodkladných stavů, exspirace léčivých přípravků, včetně způsobu dokumentace provedených kontrol tohoto vybavení; – označit na zřetelně viditelném místě telefonní čísla linek tísňového volání (155, 112, 150, 158). Standard je splněn, jestliže poskytovatel: – má zajištěné pravidelné kontroly funkčnosti pomůcek pro řešení neodkladných stavů včetně exspirací léčivých přípravků se zápisy o provedených kontrolách, – má zpracovaný periodický plán proškolení všech pracovníků v poskytování první pomoci a v řešení neodkladných stavů minimálně na základní úrovni, – má toto proškolení zajištěno minimálně jednou ročně, – má zajištěno, že proškolení je v souladu s aktuálními doporučeními, – má zaveden systém přivolání odborné pomoci a viditelně označené linky pro tísňová volání (155, 112, 150, 158). red


ročník 61 číslo 42 15. října 2012

5

pro lůžková zařízení

Do reformy psychiatrické péče bude investováno šest miliard „Od začátku devadesátých let nedoznala psychiatrická péče v České republice žádných zásadních změn. Když k tomu připočteme její dlouhodobou podfinancovanost ve srovnání s evropskými zeměmi i s ostatními medicínskými obory v ČR, je zřejmé, že se bez nějakého systémového opatření neobejdeme. A to čím dříve, tím lépe,“ prohlásil první náměstek ministra PhDr. Marek Ženíšek, Ph.D., úvodem tiskové konference k reformě psychiatrické péče v ČR, která se konala 4. října v Praze (viz ZN č. 41).

s pracovní skupinou pro reformu psychiatrické péče, která již byla ustavena,“ doplnil s tím, že mezi její členy patří mj. zástupci ministerstva zdravotnictví, ministerstva práce a sociálních věcí, České psychiatrické společnosti ČLS JEP, nestátních neziskových organizací, zdravotních pojišťoven, ale i zástupci pacientských organizací.

Cílem reformy je podle M. Ženíška zmodernizovat celý systém. „Výskyt duševních nemocí má trvale stoupající charakter a patří k druhému nejčastějšímu důvodu pro přiznání invalidního důchodu,“ zdůraznil M. Ženíšek. Reforma by podle něj měla zajistit přesun léčby z velkých institucí do personálně lépe zajištěných lokálních center, která budou blíže pacientům. „V ČR se nachází dvacet psychiatrických léčeben, které disponují více než devíti tisíci lůžky. Čtyři z nich mají

n Zkušenosti z Itálie – dvaadvacet let úsilí

dokonce více než tisíc lůžek. Naproti tomu institucionální péče poskytovaná v psychiatrických odděleních nemocnic má celkovou kapacitu čtrnáct set lůžek. Proto bychom rádi podpořili trend přesunu této péče do menších komunitních zařízení,“ vysvětlil M. Ženíšek. Strategie ministerstva pro reformu psychiatrické péče vychází podle něj především ze strategie Světové zdravotnické organizace (WHO) Zdraví 21 „Zlepšení duševního zdraví“, která podporuje především rozvoj komu-

nitní a semimurální péče, zvýšení role primární péče a všeobecných nemocnic, transformaci psychiatrických léčeben a vzdělávání odborných pracovníků. Zásadní součástí reformního úsilí v ČR je podle M. Ženíška posun k humánnímu a udržitelnému způsobu léčby. „Musíme si uvědomit, že systém lůžkové psychiatrické péče byl vytvořen v polovině 19. století a v té podobě funguje dodnes,“ připomněl MUDr. Martin Hollý, ředitel Psychiatrické léčebny Bohnice. „Problémem velkých léčeben je, že mají velkou spádovou oblast a pacienti se do nich dostávají ze vzdálenosti až osmdesáti kilometrů. Zaměstnanci léčebny tak ani při největší snaze nemohou znát domácí prostředí pacienta a plánovat nějakou rehabilitační péči. Proto je třeba péči decentralizovat a přiblížit ji pacientovi,“ dodal M. Hollý.

Reformní grafikon

Zleva: předseda Psychiatrické společnosti ČLS JEP prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc., a M. Ženíšek. Foto: ZN

Jako základní varianty transformace psychiatrických léčeben představil náměstek tři návrhy. Prvním je snížení počtu lůžek v léčebnách při zachování finančních zdrojů, druhým redukce některých oddělení v psychiatrických léčebnách a třetím redukce počtu léčeben podle regionálního klíče. „Představené varianty nyní ministerstvo zdravotnictví prodiskutuje společně

Právní rámec transplantací dozná významných změn Vláda 3. října schválila návrh novely zákona č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon), ve znění pozdějších předpisů. Novelizovaná norma, která by měla nabýt účinnosti v příštím roce, mj. otevře cestu například k dárcovství orgánů od zemřelých cizinců, k získání finančního příspěvku pozůstalým i živým dárcům, k úhradě výkonů spojených s transplantací zdravotní pojišťovnou příjemce. Zajistí vyšší jakost a bezpečnost transplantací podle platných směrnic EU. Novela nemění zásadu, že žijící dárce nedostává za darování orgánu odměnu. Zavádí ale možnost poskytnout dárci kompenzace za čas strávený v nemocnici, za nepohodlí a omezení spojená s darováním. Kompenzovány budou i finanční výdaje, např. ztráta na příjmech a náklady na léky. Zavádí se také tzv. příspěvek na náklady pohřbu, který bude náležet osobě, která vypraví pohřeb zemřelému dárci orgánu. Ministr zdravotnictví doc. MUDr. Leoš Heger, CSc., 30. září sdělil ČTK náklady, které by se zavedením kompenzací a pohřebného nesl stát. Při pohřebném 5000

korun by ročně vydal za v průměru 250 zemřelých 1,25 miliónu. Na náhradu výdajů a ušlého zisku v souvislosti s darováním orgánů při průměrném počtu 40 žijících dárců, průměrném měsíčním příjmu 25 tisíc Kč a pracovní neschopnosti v průměru šest týdnů by státní rozpočet ročně vydal 620 tisíc korun.

Změna úhrad Zachování stávající právní úpravy, podle níž výkony spojené s transplantací hradí pojišťovna dárce, by fakticky zablokovalo možnost využívání tkání a orgánů k transplantaci od dárců ze zahraničí nebo dárců-cizinců, kteří jsou na území České republiky. Změnou zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění, se navrhuje zavést úpravu, že úhradu transplantačních výkonů provedených na straně dárce hradí zdravotní pojišťovna příjemce.

Odběr orgánů od cizinců V rámci stávající legislativy existuje nerovnost mezi občany ČR a dalších zemí EU. Pokud cizinec v tuzemsku potřebuje transplantaci, může být po splnění zá-

konných náležitostí zapsán na tuzemskou čekací listinu a dostane orgán od českého dárce. Na listině zapsaný občan ČR ale orgán od cizince zatím dostat nemohl. V současné době je odběr orgánů od cizinců zemřelých v České republice prakticky nemožný. Ačkoli od českého občana, který zemřel v zahraničí, mohou být v souladu s právním pořádkem dané země odebrány orgány k transplantaci, Česká republika doposud tuto možnost nemá. Novela tuto situaci mění. Nyní bude možné transplantovat orgány od všech zemřelých dárců-cizinců – jak těch, kteří na území České republiky žijí trvale, tak i například od turistů, kteří ČR navštíví. Dosud platný zákon vede také k tomu, že v Česku není respektováno dříve vyslovené přání cizince, který ve své zemi získal dárcovskou kartu, tedy doklad o projevu vůle k posmrtnému darování tkání a orgánů. Novela stanoví, že pokud je cizinec držitelem dárcovské karty, platí, že s darováním orgánů souhlasí, a není podstatné místo provedení odběru nebo státní příslušnost příjemce. Není-li cizinec držitelem dárcovské karty, zkoumá se, zda už dříve vyslovil nesouhlas s posmrtným odběrem, zdravotní způsobilost a potvrzení totožnosti. Nutné je navázat kontakt s rodinou. Ředitel Koordinačního střediska transplantací MUDr. Pavel Březovský, MBA, také zdůrazňuje, že novelizace zjednoduší povolování převozu orgánů přes hranice, v urgentních případech bude převoz umožněn prakticky okamžitě.

Přesné definice povinností Návrh novely transplantačního zákona zapracovává směrnici Evropského parlamentu a Rady Evropy 2010/53/EU o jakostních a bezpečnostních normách pro lidské orgány určené k transplantaci. Vymezuje povinnosti a odpovědnost poskytovatelů zdravotních služeb, včetně povinnosti vytvořit a udržovat systém jakosti. Tato opatření jsou podle P. Březovského nezbytná pro minimalizaci rizik spojených s odběrem a transplantací orgánu, zvýšení dostupnosti orgánů vhodných pro transplantaci, zamezení nepřípustných praktik při darování a transplantaci orgánů. red, kst, čtk

„Ani jedna z těchto variant se ale neobejde bez finančních prostředků, v tomto ohledu bude reforma náročná,“ uvedl a dodal, že ministerstvo plánuje využít zdroje z evropských fondů ve výši až šesti miliard Kč. „V roce 2013 bude připraven pracovní model transformace, který počítá s implementací evropských zdrojů v letech 2014 až 2020,“ uzavřel M. Ženíšek. zek

Průběh reformy psychiatrické péče v Itálii popsal ředitel Oddělení duševního zdraví Centra spolupráce Světové zdravotnické organizace (WHOCC/MHDept.) Dr. Roberto Mezzina: „Itálie může sloužit jako příklad, jak je možné reformu provést. Ukazuje, jak je to těžké, ale i ve výsledcích pozitivní. V roce 1971 jsme začínali s jedním z nejvyšších počtů psychiatrických lůžek v Evropě, měli jsme jich sto tisíc. V roce 1978 jsme měli 48 tisíc pacientů hospitalizovaných v psychiatrických léčebnách. Tehdy byl vydán zákon nařizující uzavření všech psychiatrických léčeben, což se nám podařilo splnit až v roce 2000,“ uvedl. Doplnil, že zákon je velmi jednoduchý – nejsou přijímáni žádní noví pacienti do léčeben stávajících a nejsou otevírány žádné léčebny nové. „Péče se přesouvá do komunit a důraz je kladen na lidská práva. V praxi to vypadá tak, že naše oddělení zabývající se duševním zdravím spravuje oblast, ve které žije přibližně dvě stě tisíc lidí, což je nejběžnější rozloha, ve které se snažíme zajistit kontinuitu léčebné péče,“ zdůraznil. Podle jeho slov jsou v oblasti akutní oddělení s patnácti lůžky, což je přibližně jedno lůžko na deset tisíc obyvatel. Klíčová jsou komunitní centra pro duševní zdraví s dvanácti- nebo čtyřiadvacetihodinovou provozní dobou, ve kterých je jedno lůžko na osmdesát tisíc obyvatel. A posledním typem jsou skupinové domovy disponující dvěma lůžky na deset tisíc obyvatel, jejichž zřizovatelem jsou nejčastěji nevládní organizace.„Podstatné při reformě psychiatrické péče je mít jasný cíl a směr a hlavně nezavírat léčebny, dokud nefunguje alternativní systém péče,“ uzavřel zahraniční exkurs R. Mezzina. red

Využitelnost guidelines... dokončení ze str. 1 J. Sealey byla vzápětí odvolána z funkce. L. Kotík také citoval sdělení letošních New York Times, podle kterého více než 50 procent členů komisí vytvářejících guidelines o hypertenzi, diabetu a cholesterolu je v konfliktu zájmů.

Ohroženi jsou polymorbidní pacienti... Doporučené postupy podle L. Kotíka škodí polymorbidním nemocným. Moderní zobrazovací metody a biomarkery odtrhly nemoc od symptomatologie, protože pacientovi přiřknou chorobu už v době, kdy ještě nemá žádné její příznaky. Jsou vytvářeny modely péče o jednu chorobu, jimiž jsou polymorbidní pacienti poškozováni – doporučené postupy mnohdy neberou ohled na komorbidity. Polovina osob nad 65 let věku má přinejmenším tři koexistující chronická onemocnění, pětina jich má dokonce pět nebo více. „Studie prokazují, že uplatnění doporučených postupů u pacienta s pěti chronickými chorobami vede průměrně k předpisu dvanácti různých farmak, celkem kolem 19 tablet užívaných rozděleně do pěti dávkovacích časů během dne. To vede v průměru k deseti možným lékovým interakcím nebo nežádoucím příznakům,“ dokládal L. Kotík. Nežádoucí účinky léků patří mezi pět nejčastějších příčin smrti v nemocnicích v USA a podílejí se na 17 procentech přijetí osob starších 65 let. „Je tedy urgentní potřeba všechny tyto současné trendy zlomit ve prospěch polymorbidních nemocných. Systém zdravotnictví by měl začít poskytovat přiměřenou podporu ‚generalistům‘, kteří jsou zaměřeni na pacienta a nikoliv na jeho jednotlivé diagnózy. Mělo by být plně respektováno i rozhodnutí vedoucí k nenasazení určité léčby, zastavení zbytečných diagnostických a léčebných postupů, když je to motivováno zájmem pacienta,“ citoval L. Kotík z článku v British Medical Journal (BMJ) z 13. června letošního roku (D. Mangin, I. Heath, M. Jamoulle. Beyond diagnosis: rising to the multimorbidity challenge).

... hrozí i iatrogenní poškození L. Kotík dále citoval z jednoho z loňských čísel časopisu Archive of Internal Medicine (AIM) údaje, podle nichž 48–69 procent pacientů v preventivních programech

nechce nebo si není jisto, zda bude užívat medikaci, která by měla vedlejší účinky, jako je například únava, nauzea apod. Nově vznikající programy kontroly kvality zdravotní péče nutí lékaře dodržovat doporučení pro prevenci a léčbu různých onemocnění. Nicméně vydanými doporučeními řízená léčba může být v rozporu s preferencemi pacientů, kterých se tato schémata týkají. V dalším článku v letošním BMJ (D. Spence. Bad medicine: modern medicine) autor uvádí, že více medicíny se nemůže vydávat za lepší medicínu, protože řada osob začíná trpět iatrogenním poškozením. Pro diabetes nebo hypertenzi se donedávna snižovaly hranice normálních hodnot, až se ukázalo, že je to v řadě případů spíše škodlivé. „Znevažovat moderní medicínu je odsuzováno jako kacířské bláznovství, které stigmatizuje nemocné. Nicméně úlohou medicíny není jenom léčit nemocné, ale také chránit zdravou populaci. Jednou z výzev pro medicínu v tomto století je obrana populace před iatrogenním poškozováním,“ citoval L. Kotík.

Cílové hodnoty lze snižovat „Při farmakologickém snižování diastolického krevního tlaku pod 70 mm Hg sice ještě nestoupá incidence cévních mozkových příhod, ale už se zvyšuje incidence infarktu myokardu,“ uvedl L. Kotík. Senioři se systolickým tlakem nad 140 mm Hg měli podle studie publikované letos v AIM (M. C. Odden, C. A. Peralta et al. Rethinking the Association if High Blood Pressure With Mortality in Elderly Adults. The Impact of Frailty) mortalitu sníženou o 62 procent, senioři s diastolickým tlakem nad 90 mm Hg riziko úmrtí dokonce o 90 procent. Studie ACCORD prokázala, že intenzivní terapie diabetu s glykovaným hemoglobinem sníženým téměř k normálním hodnotám vykázala vyšší mortalitu než standardní terapie s hodnotami vyššími. L. Kotík závěrem citoval z článku v letošním BMJ (R. Mynihan, J. Doust, D. Henry. Preventing overdiagnosis: how to stop harming the healthy): Vědecké studie přinášejí důkazy, že mnoho osob je přeléčeno, předávkováno a přediagnostikováno. Opětovné zvýšení hranic pro léčbu krevního tlaku může zastavit medikaci u 100 miliónů osob a další kroky by měly následovat. Díky screeningu PSA je 60 procent postižených zbytečně léčeno. A konečně vysoká senzitivita diagnostických metod pro plicní embolii detekuje emboly, které nevyžadují antikoagulační léčbu. mt


6

události, fakta, názory

n KOMENTÁŘ

Na okraj přeshraniční konference o paliativní péči Redakční článek ve 40. čísle letošního ročníku Zdravotnických novin uvádí, že paliativní péče v Sasku má deset let náskoku před Českou republikou. To je však jen jeden pohled na mezinárodní konferenci k ambulantní specializované paliativní péči konanou v rámci projektu ­přeshraniční spolupráce Saska a Ústeckého kraje v oblasti vzdělání, kvalifikace a kooperace. Za zamyšlení stojí i jiné skutečnosti. n Co se týká specializované paliativní péče, německá AOK se rozhodla k jejímu financování a zahrnutí do smluv se zdravotnickými zařízeními, přestože tím neušetří. Analýza provedená AOK sice konstatovala, že se sníží náklady na jednoho pacienta, nikoli však rozpočet na paliativní péči, když se počet stávajících lůžek pro paliativní péči nesníží. Rozhodující pro AOK však byl průzkum zájmu pojištěnců a kvalita péče života. Znamená to, že v této největší z německých nemocenských pojišťoven fungují transparentní rozhodovací procesy,

na které mají vliv i pojištěnci a občanské iniciativy. V ČR sice může ministerstvo zdravotnictví uplatnit veřejný zájem, ale nemusí se tak stát na základě žádného podnětu či popsaného procesu. Aktuálně je uplatňováno stanovisko, že rozsah péče hrazené ze zdravotního pojištění může být rozšířen pouze na úkor jiné pé-

če, která bude ze seznamu výkonů hrazené péče odstraněna. n Výhodou německých zdravotních pojišťoven je také skutečnost, že spravují jak věcné dávky zdravotního pojištění (úhrady poskytnuté zdravotní péče), tak finanční dávky náhrady ušlého příjmu pojištěnce v nemoci. Za těchto okolností mají studie ekonomické efektivity poskytované péče smysl pro bilanci veřejných rozpočtů i prospěch pojištěnce. Snáze se rozhoduje o zavedení efektivních způsobů péče a ta je také ordinována pojištěncům. Nepočítají se pouze náklady na zdravotní péči, ale také úspory plynoucí ze zkrácení pracovní neschopnosti nebo oddálení invalidity. Něco takového by české zdravotní pojišťovny pro své pojištěnce potřebovaly také. Programové prohlášení vlády a koaliční smlouva v roce 2010 sjednocení správy zdravotního a nemocenského pojištění obsahovaly. Skutek však, jak tomu bývá u skutečných reformních kroků, utek, ministerstvo zdravotnictví na integraci správy zdravotního a nemocenského pojištění zjevně zájem nemá. Kde je pak ta rozpočtová odpovědnost? n Německo má samostatný systém pojištění na ošetřovatelskou péči. Na tu a na paliativní ústavní péči mohla specializovaná ambulantní paliativní péče navazovat. U nás ambulantní specializovaná paliativní péče těžko hledá své místo. Nadějí mohl být koncept dlouhodobé (zdravotně-sociální) péče, rovněž obsažený ve vládním programu. Ani u něj nenašlo ministerstvo práce a sociálních věcí v resortu zdravotnictví podporu. Je důvod k obavám, že desetiletá ztráta za Saskem se bude prohlubovat. n Jak bylo uvedeno, konference se uskutečnila v rámci přeshraničního

projektu mezi regiony Saska a Ústeckého kraje. Smyslem projektu je přenos znalostí a zkušeností. Tato konference se více než samotnou odborností v paliativní péči zabývala rolí veřejné správy a občanských struktur při prosazování a zavádění kvalitní udržitelné zdravotní péče do systému zdravotnictví. Němečtí kolegové dali k dispozici zemskou ministryni pro sociální politiku a ochranu spotřebitele, představitele koordinujících zemských zdravotnických zařízení a podpůrných společenských organizací a zemské centrály AOK – zdravotní pojišťovny. Jejich know-how však v oblasti veřejné správy a společenského života v auditoriu nenašlo adresáty. Mezi českými účastníky nebyl ani jeden zástupce samosprávného kraje, úředník krajského úřadu či VZP nebo jiné zdravotní pojišťovny či vedení Krajské zdravotní, a. s., a jejích nemocnic. Naše země jako by byla naplněna euroskeptiky. Jako by nám EU překážela na každém kroku. Přitom nejsme schopni použít a využít finanční prostředky poskytované v projektech investičních i neinvestičních. Nejsme schopni dostát našim závazkům v uzavřených smlouvách přeshraničních projektů a nejsme schopni převzít a využít nabízené znalosti a dovednosti. n Z obsahu kvalitně připravené konference profitovalo novými informacemi a kreditními body cca 40 zdravotních sester pracujících v Krajské zdravotní, a. s., v rámci dalšího vzdělávání. A to je trochu málo. Na to prostředky projektu určeny vlastně ani nebyly. Ale zaplať pánbůh, že máme vitální zdravotní sestry, které projevily svůj zájem nejen přítomností, ale i v bohaté diskusi. RNDr. Jiří Schlanger, 1. LF UK, Praha

n POZNÁMKA

Jeden pochybí a všichni pykají Nedávný případ nekvalitních prsních implantátů francouzského výrobce ukázal, že aktéři ve zdravotnictví musejí táhnout za jeden provaz, aby se podobný trestný čin již v budoucnu neobjevil. Průmysl zdravotnických technologií souhlasí s aktualizací legislativy regulující vstup nových technologií na trh, ale současně si uvědomuje, že evropské zdravotnictví těží právě ze skutečnosti, kdy se špičkové nové technologie na trh dostávají rychle. Nesmíme zapomínat, že výrobce prsních implantátů zaměnil zdravotnický silikon za technický až v průběhu výroby. Tato změna technologie je trestným činem a žádná sebepropracovanější legislativa takové jednání nepodchytí. Důležitá je podpora kvality a tradice všech aktérů ve zdravotnictví, a to se týká všech průmyslových odvětví. Hon za nejnižší možnou cenou nepřináší nikomu nic dobrého. EUCOMED, Evropská asociace výrobců zdravotnických prostředků a technologií, která zastupuje názory 450 firem působících na evropském trhu, vítá zpřísnění legislativy a zavedení většiny navrhovaných opatření. Navrhovaná přísnější kontrola výrobců má zvýšit bezpečnost pacientů, ale nikoliv zpomalit vstup nových technologií na trh. Hodnota nových technologií spočívá nejen v záchraně lidských životů, ale významně přispívá k vyšší efektivitě zdravotnictví. Další novinkou navrhované legislativy je i zavedení centrál-

ní srovnávací databáze, do které budou mít přístup nejen zdravotničtí odborníci, ale i pacienti. Tento krok významně přispěje k bezpečnosti a transparentnosti.

Centralizované testování je brzda EUCOMED odmítá bagatelizování metodiky tzv. posouzení shody, která umožňovala výrobcům plynulý vstup na evropský trh. Nově navrhované tzv. zkušební postupy celý proces zpomalí. Centralizované testování před vstupem na trh aplikují v USA. Praxe ukázala, že testování nepřináší větší bezpečnost pacientům ani ošetřujícímu personálu, nicméně zpomaluje vstup na trh nových technologií o 3 až 5 let. Zavedení podobných postupů i na evropském trhu by poškodilo pacienta, státní aparát i průmysl. Evropská legislativa v současně platné podobě je vnímána jako instrument, který podporuje inovační procesy a dodává kvalitní výrobky pacientům. Na evropském trhu zdravotnických technologií a prostředků působí 22 500 malých a středních firem, které jsou zaměstnavatelem pro bezmála 500 000 lidí. Věci je nutno vnímat i v těchto souvislostech. MUDr. Miroslav Palát, MBA, prezident CzechMed

ročník 61 číslo 42 15. října 2012

Budou ve zdravotnictví inspektoři pro ochranu údajů? Návrh nového nařízení Evropského parlamentu (EP) a Rady (o němž jsme čtenáře informovali v ZN č. 37–39/2012) obsahuje povinnost státních orgánů a některých soukromoprávních subjektů jmenovat v instituci inspektora pro ochranu údajů. Pokud bude tato povinnost zahrnuta do konečného znění nařízení, pak se zjevně dotkne i celé řady zdravotnických zařízení. Návrh na povinné jmenování inspektora pro ochranu údajů v organizaci vychází z dosavadních zkušeností některých států EU, v nichž je tato pozice specifikována v příslušném zákoně o ochraně osobních údajů (např. Německo, Nizozemsko, Slovensko, Španělsko, Švédsko, Francie). Funkce inspektora tvoří významný propojovací článek mezi organizacemi (firmami) a dozorovým orgánem pro ochranu údajů a významně napomáhá dosažení souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Jmenování inspektora hraje významnou úlohu při dodržování právních povinností při zpracování osobních údajů v organizaci. Povinnost jmenovat inspektora pro ochranu údajů mají již dnes všechny unijní instituce (čl. 24.1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 45/2001) jako jeden ze základních předpokladů řádného zajištění ochrany osobních údajů v instituci. Řada analýz a průzkumů ukázala, že v organizacích, které inspektora pro ochranu údajů jmenovaly, se výrazně zvýšila úroveň nejen samotné ochrany údajů, ale také všeobecné znalosti zaměstnanců o této problematice.

Diskutuje se o počtu zaměstnanců

O co vlastně jde? Článek 35 návrhu nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně údajů) předepisuje povinné jmenování inspektora ochrany údajů, pokud je zpracování osobních údajů prováděno orgánem veřejné moci nebo jakýmkoliv veřejnoprávním subjektem nebo podnikem, který zaměstnává více než 250 zaměstnanců, nebo pokud správce či zpracovatel provádí jako svou hlavní činnost zpracování osobních údajů, které kvůli povaze, rozsahu a/nebo účelu vyžadují pravidelné a systematické sledování subjektů údajů. Jen pro zajímavost – v Německu je povinnost jmenovat inspektora v institucích, které mají více než 9 zaměstnanců a zpracování osobních údajů je jejich hlavní činností. Pokud instituce inspektora nejmenuje, může být sankcionována až do výše 50 000 eur. Ať už budou parametry pro aplikaci této povinnosti v konečném znění nařízení nastaveny jakkoliv, je velmi pravděpodobné, že bude uložena jak správcům, tak zpracovatelům. Diskuse se v zásadě vede jen kolem parametru počtu zaměstnanců v instituci. Ačkoliv řada kritiků argumentovala zbytečností pozice inspektora či zvýšenými ekonomickými náklady v dotčených institucích, je téměř jisté, že Evropská komise tyto kritiky nevyslyší. Je tedy velmi pravděpodobné, že řada našich větších zdravotnických zařízení bude pod tuto povinnost spadat. Určitou „útěchou“ může být, že tento inspektor ochrany údajů může být interním nebo externím zaměstnancem nebo že jeho pracovní kapacitu může sdílet více institucí.

Náplň činnosti inspektora

Podle návrhu nařízení by měl inspektor pro ochranu údajů především zajišťovat tyto úkoly: n Informovat instituci (ať už jako správce či zpracovatele) o jejích povinnostech plynoucích z evropské a národní legislativy pro ochranu údajů a poskytovat konzultace pro naplnění těchto povinností. n Průběžně monitorovat zavádění a provádění politiky správce/zpracovatele v oblasti ochrany údajů, včetně zajištění odpovědností plynoucích z právních předpisů, zajišťování školení zaměstnanců a provádění vnitřních auditů na dodržování všech opatření pro ochranu údajů. n Monitorovat implementaci nařízení a národních předpisů pro ochranu údajů, zejména pak požadavků týkajících se nových principů, kterými jsou „Ochrana soukromí již od návrhu řešení“ (Privacy by design) a „Ochrana údajů jako standard nastavení“ (Data protection by default). n Monitorovat dodržování bezpečnosti a ochrany údajů a také poskytování informací subjektům údajů (pacientům), týkajících se výkonu a uplatňování jejich práv a plynoucích z příslušných předpisů pro ochranu údajů. n Vést příslušnou evidenci a dokumentaci o provádění ochrany údajů v organizaci. n Monitorovat provádění pravidelných posouzení vlivu zpracování osobních údajů v instituci na soukromí jednotlivce (provádění pravidelných bezpečnostních kontrol a auditů). n Sledovat povinnosti organizace vůči příslušnému národnímu dozorovému orgánu pro ochranu údajů (u nás tedy Úřadu pro ochranu osobních údajů), například oznamovat mu porušení či napadení bezpečnostních opatření. n Vytvořit podmínky pro to, aby inspektor pro ochranu údajů byl kontaktním místem při komunikaci a konzultaci s dozorovou institucí. Inspektor pro ochranu údajů by měl mít odpovídající zkušenosti a znalosti v oblasti ochrany soukromí a bezpečnosti dat. Při výkonu činnosti by měl pracovat nezávisle, měl by však mít blízký kontakt na řídící orgány instituce. RNDr. Karel Neuwirt, expert EU a konzultant ochrany dat, komisař Rady Evropy 2007–2012


Vláda prý chystá masivní redukci solidarity K prohlášení Asociace českých a moravských nemocnic (AČMN), Asociace krajských nemocnic (AKN), Svazu pacientů ČR (SP), Národní rady osob se zdravotním postižením ČR (NRZP), Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR (OSZSP) a Lékařského odborového klubu – Svazu českých lékařů (LOK-SČL) k restrukturalizaci sítě nemocnic (informovali jsme o něm v ZN č. 40/2012) se jako další signatáři připojily Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy, Odborový svaz dopravy, Federace strojvůdců ČR, Svaz odborářů služeb a dopravy a Českomoravská konfederace odborových svazů. Jmenované organizace vytvořily 8. října krizový štáb, jehož mluvčími jsou místopředseda AČMN prof. MUDr. Ing. Petr Fiala a předseda NRZP Bc. Václav Krása. Krizový štáb mj. upozornil, že od 1. ledna 2012 není v nemocnicích zajištěno poskytování zdravotní péče, tudíž není možné objednávat pacienty na plánované operace. Zmiňuje se o signálech, že Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) připravuje daleko výraznější rušení pracovišť v nemocnicích nad rámec předchozích záměrů, a v případě realizace tohoto plánu bude štáb požadovat odvolání Ing. Miloslavy Šlajsové, náměstkyně ředitele VZP pro zdravotní péči. Žádá odborné společnosti ČLS JEP, aby veřejně zaujaly odborná stanoviska k záměrům VZP na redukci nemocnic. Krizový štáb 9. října doporučil zástupcům zaměstnavatelů a zaměstnanců, aby se neúčastnili jednání pracovní skupiny Rady hospodářské a sociální dohody pro zdravotnictví, na jejímž programu nebude rušení nemocnic.

Počínání vlády je podle signatářů protiústavní Zmínění signatáři vydali 8. října „Stanovisko k likvidaci dostupné zdravotní péče a neodůvodněnému rušení velkého počtu nemocnic“. Podle něj je svěření povinnosti

zajišťovat dostupnost zdravotní péče zdravotním pojišťovnám v rozporu s Ústavou ČR – stát může tuto odpovědnost přenést pouze na územní samosprávu. „Zprvu nejasná představa o motivaci, která vede vládu k ohrožování dostatečnosti zdravotní péče o obyvatelstvo, nabývá hrůzné podoby. Zdá se, že vláda vydala své protiústavní nařízení s tím, že chce zdravotní pojišťovny bez ohledu na ústavu nakonec přece jen zprivatizovat a vše k tomu připravuje. Cílem se jeví stlačení zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění na minimum a poskytování všeho ostatního za přímou úhradu nemocnými, tj. bez solidarity a ještě dráž. K hanbě České republiky by se objevila kategorie nemocných, kteří nebyli ošetřeni, protože nemají na zaplacení, podobně jako v USA,“ uvádí se ve stanovisku.

Pojišťovny: jednání pokračují „Žádná nemocnice nezůstane po 1. lednu bez smlouvy. Když nebude mít dohodnutý rozsah péče, dostane smlouvu na půl roku až rok, aby byl čas vše dojednat,“ prohlásil prezident Svazu zdravotních pojišťoven ČR (SZP) Ing. Jaromír Gajdáček, Ph.D., MBA. Dohoda je podle něj prozatím s 58 nemocnicemi, s ostatními jednání pokračují a v listopadu dostanou všechny nemocnice návrhy smluv. Prezident SZP se pozastavil nad varováním o odkládání operací: „Řada menších nemocnic v dřívějších letech odkládala podpis úhradových dodatků, ale to jim nevadilo, mohly operovat a pracovat, aniž my bychom věděli, jaké budeme mít náklady.“ VZP si je podle svého mluvčího Mgr. Jiřího Roda vědoma povinnosti zajistit dostupnou kvalitní péči. „V jednáních s nemocnicemi budeme pokračovat tak, abychom včas dohodli rozsah nasmlouvané péče a předložili konkrétní smlouvy,“ uvedl.  red, čtk

n LIDÉ

n ZPRAVODAJSKÝ DENÍK

MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D.

5. říjen

S platností od 16. října jmenován hlavním hygienikem České republiky. Ve funkci vystřídá MUDr. Michaela Víta, který je od března 2012 na neplacené dovolené. V. Valenta promoval v roce 1983 na Lékařské fakultě hygienické UK v Praze (dnes 3. LF UK). V roce 1983 nastoupil do OHS v Semilech, poté byl okresním hygienikem a ředitelem OHS v Liberci. Od roku 2003 zastává pozici ředitele Krajské hygienické stanice Libereckého kraje. 

Mgr. Adriana Stará, MBA

Nová generální ředitelka společnosti Medtronic v Česku. Ve funkci nahradila Wojciecha Ježewského, který odešel řídit polský Medtronic. A. Stará v minulosti působila jako výkonná ředitelka společnosti AstraZeneca pro Česko a Slovensko.

Jonathan Farrington

Od 1. října nový generální ředitel holdingu Lékárny Dr. Max. J. Farrington vystudoval matematiku na univerzitách v Bristolu a Edinburku, má titul MBA z Nottingham University Business School.V letech 2007 až 2010 působil v Alliance Boots jako ředitel korporátního developmentu pro Evropu, Střední východ a Afriku. Předtím pracoval v seniorních pozicích v Boots UK a Boots Retail International. red

7

události, fakta, názory

ročník 61 číslo 42 15. října 2012

n Přednosta neurocentra Krajské nemocnice Liberec, a. s., prof. MUDr. Petr Suchomel, Ph.D., oznámil, že nemocnice jako první v Evropě zakoupila mobilní CT scanner za 35 mil. Kč.

6. říjen n Třinecká Nemocnice Podlesí, a. s., patřící do skupiny Agel, začala budovat hybridní operační sál, který v sobě spojuje sterilní prostředí operačního sálu a kompletní angiolinky pro katetrizační diagnostiku a léčbu kardiovaskulárních onemocnění. Stavba potrvá osm měsíců, předpokládané rozpočtové náklady činí 100 mil. Kč, z čehož zhruba polovina částky připadne na zdravotnickou techniku.

8. říjen n Ministr zdravotnictví doc. MUDr. Leoš Heger, CSc., odvolal MUDr. Michaela Víta z funkce náměstka ministra zdravotnictví. M. Vít zastával funkci 13 let. Od března, kdy byl obviněn ze zneužití pravomoci úřední osoby a porušení povinnosti při správě cizího majetku, byl na neplacené dovolené. n Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, které je samostatným ústavem Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně, otevřelo po dvou letech výstavby výzkumný pavilon v Brně-Bohunicích. Stavba objektu s 50 laboratořemi a 2 posluchárnami byla součástí projektu CETOCOEN. Náklady na stavbu dosáhly 238 mil. Kč, přístrojové vybavení si vyžádalo 143 mil. Kč. Celkový rozpočet čtyřletého projektu, který začal v r. 2010, činí 536 mil. Kč, které univerzita získala ze Strukturálního fondu EU, OP Výzkum a vývoj pro inovace.

9. říjen n Oblastní nemocnice Příbram, a. s., ukončila po roce stavební úpravy křídla D1 centrální budovy. Rekonstrukce za 204 mil. Kč zahrnovala přístavbu patra, výměnu sítí a oken či zateplení. V opravené části nemoc-

nice bude sídlit gastroenterologické centrum, oční oddělení, urologická ambulance i CT. „Oční oddělení bude zahrnovat i stacionář, operační sál, ambulance a lůžkovou jednotku,“ informoval ředitel nemocnice MUDr. Stanislav Holobrada. Náklady na rekonstrukci pokryla dotace z evropských fondů prostřednictvím Regionálního operačního programu Střední Čechy.

10. říjen

Tradičně v Českých Milovech v kraji Vysočina jednali ve dnech 4. až 7. října krajští a okresní zástupci Sdružení praktických lékařů ČR (SPL ČR). Účastníci schválili prohlášení, které zveřejňujeme v plném znění: n Ekonomická situace ve veřejném sektoru zatím neumožňuje plošné navýšení hodnoty kapitace. Ve shodě s ministerstvem zdravotnictví (MZ) a zdravotními pojišťovnami (ZP) však vidíme cestu v posilování kompetencí všeobecných praktických lékařů (VPL) a tím v rozšiřování mimokapitačních výkonů. n V této souvislosti vítáme i snahy o reprofilizaci akutních lůžek na lůžka následné péče. Avšak bez přijetí nového zákona o zdravotních pojišťovnách nelze dokončit reformu zdravotnictví a dosavadní kroky učiněné MZ mohou být ohroženy. Vyzýváme proto MZ, aby urychleně ještě v tomto roce předložilo k diskusi věcný záměr tohoto zákona. Z tohoto důvodu nesouhlasíme i s uvažovaným zařazením ZP do zákona o rozpočtové odpovědnosti, protože by tak přijetí zákona negativně ovlivnilo celý systém veřejného zdravotního pojištění a návazně i zhoršilo podmínky poskytování zdravotní péče. n Přítomní lékaři zásadně nesouhlasí s přechodem na kvantitativní metody TOKS v rámci prevence kolorektálního karcinomu, neboť by to popřelo samotný smysl screeningového vyšetření. n V souvislosti s novou zákonnou úpravou pracovnělékařské péče dochází k nepřesnostem ve výkladu některých ustanovení. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli založit na našich webových stránkách novou sekci o této problematice k informování nejen zdravotnické veřejnosti, ale i zodpovídajících pracovníků v podnicích. n Ostře vytýkáme nesystémové a nelogické kroky Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) v kategorizaci léků, které vedou k dalšímu omezování kompetencí VPL, což se projevuje zhoršením dostupnosti a zvyšováním ekonomické náročnosti léčebné péče. Vítáme snahy nového vedení SÚKL o změnu této situace a podporu těchto kroků ze strany MZ. n Trváme na tom, že VPL je odbornost jako kterákoli jiná a její výkon vyžaduje zákonem stanovené vzdělání zakončené atestací z VPL; rozhodně nelze v případě potřeby řešit krizovou situaci vstupem lékaře bez příslušného vzdělání do našeho oboru. Jsme však připraveni diskutovat o možných změnách v rámci kmene a zařazování do atestační průpravy i v souvislosti s financováním vzdělávání. Zde jistě nelze opomenout ani zodpovědnost krajů a ZP, včetně možností stabilizačních nabídek. spl, red

Nemocnice dostanou návrhy smluv na přelomu října a listopadu Svaz zdravotních pojišťoven ČR (SZP ČR) vydal 8. října tiskovou zprávu, v níž mj. informuje, že na výzvu hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Jiřího Zimoly se v závěru října, návazně na výstupy analýz zpracovaných zdravotní sekcí svazu, uskuteční jednání o restrukturalizaci akutních lůžek v nemocnicích kraje. Pojišťovny dále sdělily, že pokračují i v dalších jednáních, jejichž cílem je realizovat ustanovení podepsaných memorand zdravotních pojišťoven o restruktu-

ralizaci lůžkového fondu za účelem jeho optimalizace z října 2011 a července 2012. Seznam 58 nemocnic, kde už došlo ke shodě, je na webových stránkách: http://www.szpcr.cz/aktuality/20120709.pdf. Návrhy smluv na období po 1. lednu 2013 budou nemocnicím rozesílány na přelomu listopadu a prosince. Podle SZP ČR mohou mít všechny nemocnice jistotu, že s nimi budou uzavřeny smlouvy s minimální délkou půlroční či roční. red

Inzerce

n Vláda schválila dokument Návrh koncepce řešení problematiky Alzheimerovy choroby a obdobných onemocnění v ČR, předložený ministry zdravotnictví, práce a sociálních věcí, spravedlnosti, školství‚ mládeže a tělovýchovy. n Fakultní nemocnice Ostrava dokončila rekonstrukci oddělení centrálního příjmu, která byla zahájena v r. 2009. Na oddělení se nacházejí jednotlivé urgentní boxy – traumatologický, dětský a toxikologický, na které navazuje rentgenové pracoviště s RTG a CT přístrojem, urgentní zákrokový sál a sádrovna. Náklady na modernizaci činily 99 mil. Kč, přičemž 66 mil. Kč stála stavba, zbývající investice šla do přístrojové techniky. „Šlo o největší renovaci za provozu v dějinách nemocnice,“ uvedl mluvčí nemocnice Ing. Tomáš Oborný, MBA. n Brněnská soukromá klinika SurGal Clinic provedla jako první v ČR laparoskopickou 3D operaci. „3D laparoskop lze použít v 99 procentech operací. V celosvětovém měřítku jsme po Indii a Německu teprve třetí zemí, která jím disponuje,“ uvedla ředitelka kliniky JUDr. Jitka Kellnerová.

11. říjen n Ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) MUDr. Pavel Horák, CSc., MBA, oznámil, že VZP podepsala smlouvu na provoz svého portálu, kterým komunikuje se zdravotnickými zařízeními i pojištěnci, opět se společností IZIP. Původní smlouvu VZP vypověděla společnosti IZIP spolu se smlouvou na elektronické zdravotní knížky. Informaci přineslo Rádio Impuls. red, čtk, new

eHealth: Zadání MZ sklidilo... dokončení ze str. 1 „V rozsahu, jaký plánuje ministerstvo, nikde ve světě fungující a rutinně používaný systém elektronického zdravotnictví neexistuje. V řadě zemí dobře fungují elektronizované části takových systémů týkající se například preskripce léků, často je vyřešena interakce systémů nemocnic, existují i regionální elektronické systémy navazující nemocnice na okolní lékařské praxe. Návrh koncepce – nikoliv realizace – komplexně fungujícího systému by si jistě vyžádal spíše rok než měsíce, finalizace pak jistě také nejméně rok. Mimoto klasické poučky o softwarovém inženýrství říkají, že zcela stejně jako návrh a vývoj bude stát provozování takového systému,“ řekl k záměrům MZ prof. Svačina. Ve vyspělých zemích, kterým se podařilo nějakou formu elektronického zdravotnictví zavést, podle prof. Svačiny obvykle na jeho vývoji pracovala samostatně působící organizace, vybavená silným mandátem a zároveň vzdálená každodenním politickým tlakům. Taková organizace by měla mít experty se znalostí ve více oblastech,

SPL ČR: Reformu nelze dokončit bez zákona o pojišťovnách

například legislativních, technických a medicínských. „Jen pro zadání a formulaci návrhu systému je potřebný tým o  desítkách osob,“ uvedl prof. Svačina. Navržený systém se musí přizpůsobit právnímu prostředí, v opačném směru je ale nutný i  tlak na právní změny. Typickým příkladem jsou podle prof. Svačiny registry nemocí, ty má stát navrženy nesmyslně a musí vzniknout tlak na jejich korekci. „Využitelnost informačních systémů zdravotních pojišťoven pro potřeby elektronického zdravotnictví je nulová – vznikly k jiným účelům. Vyvíjet systémy společně by ale jistě bylo možné,“ dodal prof. Svačina. Regionální ředitel společnosti Novell pro Českou republiku Ing. Aleš Kučera prohlásil, že si nedovede představit korporátní firmu, která by se takto zadané soutěže zúčastnila. Upozornil, že soutěž není v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. „Zadání soutěže v této podobě navrhuji napadnout u libovolného regulátora a celou ji zrušit,“ řekl. A. Kučera. mt

Lázeňská léčba dětí

je efektivní nejen pro pacienty Léčba s pomocí přírodních léčivých zdrojů je účinná a zároveň vůči dětskému organismu šetrná, děti jsou po ní méně často nemocné, v menší míře berou antibiotika, dochází ke snižování dávek jejich základních léků. Součástí činnosti lázeňských lékařů jsou vědecké práce, ve kterých se zabývají významem a výsledky lázeňské léčby dětí. Z jednoho z posledních publikovaných průzkumů vyplývá i zajímavý ekonomický přínos pro české zdravotnictví. Lékaři zjišťovali, jak děti přijíždějící do lázní ovládají techniku inhalační aplikace léků, jejichž cena se podle aktuálního zdravotního stavu pacienta pohybuje mezi 500 až 4 000 Kč za měsíc. Při vstupních vyšetřeních nezvládalo tuto techniku až 40 % dětí. Výstupní vyšetření po skončení lázeňské léčby ale následně ukázala, že téměř 100 % dětí již inhalaci léků zvládá.

Všechny potřebné informace o českém lázeňství najdete na www.lecebnelazne.cz. Kampaň na propagaci léčebného lázeňství je realizována v rámci Integrovaného operačního programu financovaného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.


8

servis

ročník 61 číslo 42 15. října 2012

n PERSONÁLNÍ INZERCE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ n Vedoucí fyzioterapeut/ fyzioterapeutka

Masarykova městská nemocnice v Jilemnici vypisuje výběrové řízení na pozici vedoucí fyzioterapeut rehabilitačního oddělení. Nástup do funkce 1. 1. 2013. Požadavky: způsobilost k výkonu příslušného zdravotnického povolání v souladu se zákonem č. 96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních, trestní bezúhonnost, minimálně 5 let praxe v oboru. Další požadavky: znalost práce na PC, komunikační, řídící a organizační schopnosti, občanská a morální bezúhonnost. Požadované dokumenty: ručně psaný životopis, přehled dosavadní profesní praxe, úředně ověřené doklady o dosaženém vzdělání, osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců), souhlas s využitím poskytnutých osobních údajů pro účely výběrového řízení. Písemné přihlášky s požadovanými doklady zasílejte na personální oddělení do 3 týdnů po zveřejnění inzerátu.

n Více pozic

Děkan 1. lékařské fakulty UK v Praze vypisuje výběrová řízení na obsazení pracovních míst akademických pracovníků/ pracovnic s předpokládaným nástupem od 1. 1. 2013: • Docent/docentka Všeobecné požadavky: habilitace, specializovaná způsobilost, vědecká a publikační činnost. Jazykové znalosti, praxe. Předpoklady pro pedagogickou práci, morální bezúhonnost. Mzdové zařazení dle Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy v Praze (www.cuni.cz).

• 1 x na částečný pracovní úvazek na Kliniku nefrologie 1. LF UK a VFN

• 1 x na částečný pracovní úvazek na Interní kliniku 1. LF UK a ÚVN

• Odborný asistent/odborná asistentka Všeobecné požadavky: min. magisterské VŠ vzdělání příslušného směru, jazykové znalosti. Praxe, vědecká a publikační činnost výhodou. Předpoklady pro pedagogickou práci, morální bezúhonnost, znalost práce s PC. Mzdové zařazení dle Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy v Praze (www.cuni.cz).

• 1 x na částečný pracovní úvazek na Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN – VŠ lékařského směru, vědecká práce se zaměřením na molekulární genetiku v oboru onkogenetika, znalost AJ, pedagogická praxe vítána

• 1 x na částečný pracovní úvazek na Ústav imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN – VŠ vzdělání lékařského nebo přírodovědného zaměření, vědecká hodnost, aktivní znalost AJ, znalost metod molekulární biologie a práce s tkáňovými kulturami, praxe ve virologické laboratoři minimálně 3 roky

• 2 x na částečný pracovní úvazek na Ústav imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN – VŠ vzdělání lékařského nebo přírodovědného zaměření, aktivní znalost AJ a PC, praxe v laboratoři zaměřené na studium helmintů

• 5 x na částečný pracovní úvazek na Ústav imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN – VŠ vzdělání lékařského nebo přírodovědného zaměření, aktivní znalost AJ a PC, praxe v laboratoři zaměřené na diagnostiku mikrobiálních agens, zkušenosti s výuky v rámci pre- a postgraduálního studia lékařské mikrobiologie

• 12 x na částečný pracovní úvazek na Ústav buněčné biologie a patologie 1. LF UK – znalosti v oboru molekulární/buněčné biologie, biofyziky nebo biochemie, praxe ve fluorescenční mikroskopii nebo prozařovací elektronové mikroskopii

výhodou. Předpoklady pro pedagogickou práci, morální bezúhonnost, znalost práce s PC. Mzdové zařazení dle Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy v Praze (www.cuni.cz).

• 1 x na celý pracovní úvazek na Anatomický ústav 1. LF UK – VŠ lékařského, stomatologického nebo přírodovědného směru, zájem o výuku anatomie, předpoklady pro vědeckou práci

• 1 x na částečný pracovní úvazek na Kliniku ústní, čelistní a obličejové chirurgie 1. LF UK a VFN – specializovaná způsobilost v oboru orální a maxilofaciální chirurgie

• Lektor/lektorka Všeobecné požadavky: min. magisterské VŠ vzdělání příslušného směru, jazykové znalosti. Min. pět let praxe, vědecká a publikační činnost výhodou. Předpoklady pro pedagogickou práci, morální bezúhonnost, znalost práce s PC. Mzdové zařazení dle Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy v Praze (www.cuni.cz) – L2.

• 1 x na celý pracovní úvazek na Ústav dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK – obor angličtina

• 2 x na částečný pracovní úvazek na Ústav

• 1 x na částečný pracovní úvazek na

lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN

Kliniku rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN – obor ergoterapie

• 1 x na částečný pracovní úvazek na

• 1 x na částečný pracovní úvazek na

Ortopedickou kliniku 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce

Kliniku rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN – obor fyzikální terapie a komunitní rehabilitace

• 2 x na částečný pracovní úvazek na III. interní kliniku – klinika endokrinologie a metabolizmu 1. LF UK a VFN

• 1 x na částečný pracovní úvazek na Kliniku pracovního lékařství 1. LF UK a VFN – specializovaná způsobilost a praxe v oboru pracovní lékařství

• 1 x na částečný pracovní úvazek na Geriatrickou kliniku 1. LF UK a VFN – VŠ lékařského směru, specializovaná způsobilost v oboru geriatrie, min. 10 let praxe v oboru, znalost AJ

• 3 x na částečný pracovní úvazek na Onkologickou kliniku 1. LF UK a VFN – specializovaná způsobilost z klinické onkologie nebo vnitřního lékařství či zařazení do přípravy, ukončené nebo probíhající postgraduální doktorandské studium

• 2 x na částečný pracovní úvazek na Kliniku rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN – obor fyzioterapie

• 1 x na celý pracovní úvazek na Ústav vědeckých informací 1. LF UK a VFN – FF UK, zaměření na informační vědu a informační a knihovnické systémy

• Lektor/lektorka podpůrných forem pedagogické činnosti Všeobecné požadavky: min. bakalářské VŠ vzdělání příslušného směru, jazykové znalosti. Praxe, vědecká a publikační činnost výhodou. Předpoklady pro pedagogickou práci, morální bezúhonnost, znalost práce s PC. Mzdové zařazení dle Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy v Praze (www.cuni.cz) – L1.

• 2 x na částečný pracovní úvazek na

Chirurgickou kliniku 1. LF UK a FN v Motole

Kliniku rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN – praktická výuka na klinických odděleních obor fyzioterapie

• 1 x na částečný pracovní úvazek na II.

• 3 x na částečný pracovní úvazek na

Chirurgickou kliniku – kardiovaskulární chirurgie 1. LF UK a VFN – specializovaná způsobilost v oboru kardiochirurgie nebo cévní chirurgie

Kliniku ústní, čelistní a obličejové chirurgie 1. LF UK a VFN

• 2 x na částečný pracovní úvazek na III.

Neurochirurgickou kliniku 1. LF UK a ÚVN – hlubší znalosti v oblasti experimentální rekonstrukce míšních funkcí a intenzivní péče

Uchazeč/uchazečka musí splňovat všeobecné požadavky včetně případných konkrétních požadavků uvedených u jednotlivých pracovních pozic. Písemné přihlášky s vlastnoručním podpisem, doplněné profesním životopisem, doklady o vzdělání, kvalifikacích a praxi s přehledem vědecké a publikační činnosti, souhlasem v souvislosti se zákonem o ochraně osobních údajů, vše v českém jazyce, zasílejte do pěti týdnů po zveřejnění na adresu 1. LF UK, Kateřinská 32, 121 08 Praha 2. Informace jsou uvedeny na www.lf1.cuni.cz

lékařství a cizích jazyků 1. LF UK – obor latina

• 1x na částečný pracovní úvazek na

n Vrchní sestra

• 2 x na částečný pracovní úvazek na Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK

Neurochirurgickou kliniku 1. LF UK a ÚVN – spec. znalosti v oblasti neurorehabilitace a obnovy funkcí nervového systému

• 2 x na částečný pracovní úvazek na Ústav

• 3 x na částečný pracovní úvazek na Interní

• 3 x na částečný pracovní úvazek na Ústav biofyziky a informatiky 1. LF UK – VŠ se zdravotnicko–technickým zaměřením, kratší pedagogická činnost v oboru biomedicíny, znalost AJ

• 1 x na částečný pracovní úvazek na Ústav klinické a experimentální hematologie 1. LF UK a Ústavu hematologie a krevní transfúze – odborná způsobilost v oboru hematologie a transfuzní lékařství, min. 5 let praxe v oboru, znalost nejméně jednoho světového jazyka

• 1 x na celý pracovní úvazek na Ústav dějin

nukleární medicíny 1. LF UK a VFN – VŠ lékařského, farmaceutického nebo chemického směru, specializace v oboru farmacie nebo radiofarmacie, praxe min. 5 let v oboru, aktivní znalost AJ, znalost dalšího jazyka vítána

• 1 x na částečný pracovní úvazek na Ortopedickou kliniku 1. LF UK a Fakultní nemocnice v Motole

• 2 x na částečný pracovní úvazek na Gynekologicko–porodnickou kliniku 1. LF UK a VFN

• 1x na částečný pracovní úvazek na

kliniku 1. LF UK a ÚVN

• Asistent/asistentka Všeobecné požadavky: min. magisterské VŠ vzdělání příslušného směru, jazykové znalosti. Praxe, vědecká a publikační činnost

Masarykova městská nemocnice v Jilemnici vypisuje výběrové řízení na pozici vrchní sestra hemodialyzačního oddělení. Nástup do funkce 1. 2. 2013. Požadavky: způsobilost k výkonu příslušného zdravotnického povolání v souladu se zákonem č. 96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních, trestní bezúhonnost, minimálně 5 let praxe v oboru všeobecná sestra.

Další požadavky: znalost práce na PC, komunikační, řídící a organizační schopnosti, občanská a morální bezúhonnost. Požadované dokumenty: ručně psaný životopis, přehled dosavadní profesní praxe, úředně ověřené doklady o dosaženém vzdělání, osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců), souhlas s využitím poskytnutých osobních údajů pro účely výběrového řízení. Písemné přihlášky s požadovanými doklady zasílejte na personální oddělení do 3 týdnů po zveřejnění inzerátu.

VOLNÁ MÍSTA n Odborný pracovník

Odborného pracovníka v laboratorních metodách/výzkumného pracovníka pro Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky přijme Všeobecná fakultní nemocnice v Praze. Požadujeme: ukončené VŠ vzdělání přírodovědného směru, pečlivost, samostatnost, ochotu dále se vzdělávat, iniciativu, schopnost pracovat samostatně i v kolektivu, flexibilitu. Nabízíme: zajímavou práci v dobrém kolektivu, možnost odborného růstu, školení a zaučení pro práci na nejmodernějších přístrojích, účast na konferencích a kongresech s hematologickým zaměřením. Nástup ihned. Kontakt Mgr. Malíková, tel.: 224 962 728 nebo 2832, e–mail: ivana.malikova@vfn.cz

n Lékař/lékařka

Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o., přijme lékaře/lékařku na oddělení urologie. Absolvování urologického kmene je vítáno, není však podmínkou. Nabízíme: nadstandardní finanční ohodnocení – benefity, práci v prosperující a stabilní organizaci, výraznou podporu dalšího vzdělávání, možnost ubytování v centru města a v blízkosti nemocnice. Nástup možný ihned, popřípadě podle dohody. Bližší informace podá primář oddělení urologie MUDr. Jaroslav Všetička, Ph.D., t el.: 483 345 700, e–mail: vseticka@nemjbc.cz, případně kontaktujte personální oddělení, e– mail: pavel.kures@nemjbc.cz

n Lékař/lékařka

Fakultní nemocnice Ostrava přijme lékaře/lékařku na: • ústav klinické hematologie se specializovanou způsobilostí v oboru hematologie a transfuzní lékařství nebo onkologie nebo lékaře s ukončeným interním kmenem případně lékaře zařazeného do oboru specializačního vzdělávání

• neurologickou kliniku se specializovanou způsobilostí v oboru neurologie nebo lékaře zařazeného do oboru specializačního vzdělávání případně absolventa se zájmem o iktový program neurologické kliniky

• ústav radiodiagnostický se specializovanou způsobilostí v oboru radiologie a zobrazovací metody nebo lékaře zařazeného do oboru specializačního vzdělávání případně absolventa. Žádosti o zaměstnání s profesním životopisem zasílejte na adresu: Fakultní nemocnice Ostrava, úsek zaměstnanosti, 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava–Poruba nebo na e–mail: tereza.lyckova@fno.cz

n Lékař/lékařka

Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o., přijme lékaře/ lékařku na oddělení Centrum doléčování a rehabilitace. Je požadována pouze odborná způsobilost. Nabízíme velmi dobré finanční ohodnocení, příplatek za geriatrické pracoviště, pět týdnů dovolené, žádné služby – pouze víkendové vizity, možnost práce i na zkrácený úvazek, příspěvky z fondu FKSP na dovolenou a kulturní akce, závodní stravování, možnost zajištění ubytování v centru města a v blízkosti nemocnice, nástup možný ihned, popřípadě dle dohody. Vhodné i pro lékaře důchodového věku nebo lékaře jakékoli (vhodné přidružené) klinické odbornosti. Bližší informace podá primářka oddělení MUDr. Sabina Tichá, tel.: 483 345 227, e–mail: ticha@nemjbc.cz, případně kontaktujte personální oddělení, e–mail: pavel.kures@nemjbc.cz

n Sekundární lékař/lékařka

Fakultní nemocnice v Motole přijme pro Pediatrickou kliniku UK 2. LF sekundární lékaře/ky pro ambulantní část. Požadujeme: specializovanou zp. z pediatrie, práce s PC. Písemné nabídky s CV zasílejte do 31. 10. 2012 na sekretariát Pediatrické kl. 2. LF, FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 nebo na e–mail: jana.tejnicka@fnmotol.cz, info: 22443 2001–3.

n Lékař/lékařka

Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o., přijme lékaře/ lékařku na oddělení patologie. Je vítána specializovaná způsobilost v oboru, popřípadě absolvování patologického kmene. Nabízíme: nadstandardní finanční ohodnocení – benefity, práci na špičkově vybaveném pracovišti (Ordinát soudního lékařství) v prosperující a stabilní organizaci, výraznou podporu dalšího vzdělávání, možnost ubytování v centru města a v blízkosti nemocnice, nástup možný ihned, popřípadě podle dohody. Bližší informace podá primář oddělení patologie MUDr. Pavel Srna, tel.: 483 345 820, e–mail: srna@nemjbc.cz, případně kontaktujte personální oddělení, e–mail: pavel.kures@nemjbc.cz

HLEDÁM PRÁCI n Erudovaný lékař dermatovenerolog hledá místo i na kratší úvazek v Praze a okolí. Tel. 721 006 833.

CHYBÍ VÁM LIDI? Pro zasílání své personální inzerce využijte naši e-mailovou adresu:

radkova.inzerce@ambitmedia.cz

ZN 42_2012  

Zdravotnické noviny - odborné forum zdravotnictví a sociální péče

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you