Page 1

ZDRAVOTNICKÉ 6 NOVINY

T

19

ODBORNÉ FÓRUM ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE www.zdravky.cz

ročník 61 • číslo 40 • 1. října 2012 cena 26 Kč • pro předplatitele 20 Kč

LE 52

-20

12

...ty pravé s tradicí

FNUSA-ICRC: Transatlantické spojení českých dat a amerického modelování

Z OBSAHU n z medicíny 60 let ZN

10 let screeningu nádorů prsu str. 2

Jedním z cílů spolupráce brněnského International Clinical Research Center při Fakultní nemocnici u sv. Anny (FNUSA-ICRC) s americkou Mayo Clinic v rámci výzkumného subprogramu Neuro 3 je laboratorní modelování krevního toku v mozkových aneurysmatech a ověřování matematických dat získaných počítačovou tomografií (CT) a magnetickou rezonancí (MR). Na tiskové konferenci o tom 26. září informoval MUDr. Aleš Hejčl, Ph.D., z neurochirurgického pracoviště FNUSA-ICRC.

np  ro lékařské

Brněnská nemocnice má k dispozici množství dat z modelování krevního toku v aneurysmatech pomocí CT a MR, na jejichž interpretaci spolupracuje s pražskou Matematicko-fyzikální fakultou UK. Mayo Clinic v jedné ze svých laboratoří zkoumá parametry přesných plastových modelů aneurysmat – krevní průtok, tlak a míru rizika prasknutí výdutě. „Cílem transatlantické spolupráce je spojení našich matematických modelů a jejich laboratorního modelování, tím pádem z toho každá strana vytěží maximum,“ přiblížil A. Hejčl. Další oblastí, kterou se FNUSA-ICRC v rámci subprogramu Neuro 3 zabývá, je traktografie míšních drah s cílem vývoje terapeutických postupů při poraněních míchy. Hlavním cílem subprogramu Neuro 3 je využití moderních zobrazovacích metod při operacích mozku a míchy. Neurochirurgové se snaží o co nejšetrnější operace s nižším rizikem poškození mozku, a to jak u pacientů s mozkovými nádory, tak u pacientů, kteří trpí epilepsií. Na Mayo Clinic je vedoucím tohoto programu prof. Bradley J. Erickson – neuroradiolog, kte-

n pro lůžková

rý se věnuje diagnostice mozkových nádorů a vývoji diagnostického softwaru pro magnetickou rezonanci. V Brně tento program vede neurochirurg MUDr. Daniel Hořínek, Ph.D., který v současné době stážuje na Universitätsklinikum Giessen und Marburg, Klinik für Neurochirurgie, jako asistent prof. Christophera Nimskyho – ten se specializuje na počítačem řízené operace a některé metody zobrazení při operaci mozku.

Připravují se aktivity ve východní Africe

Během tiskové konference bylo navázáno spojení telemostem s D. Hořínkem a Dr. Gregory Worellem, který je na Mayo Clinic šéfem laboratoře pro klinickou neurofyziologii a jeho hlavním zájmem je výzkum zobrazování rezistentních epilepsií. Dr. Worell podle svých slov klade maximální důraz na co nejrychlejší aplikaci výsledků výzkumu do klinické praxe. O další součásti subprogramu Neuro 3 – zobrazování gliomů – informoval MUDr. Alberto Malucelli, který v brněnské nemocnici působí poté, co natrvalo přesídlil do České republiky,

str. 2

praxe

Paliativní péče v Německu: deset let náskoku před ČR

str. 4

Recept na zacházení s elektronickým certifikátem str. 5 Některé národní registry už lze používat

str. 5

zařízení

SAK představila nové akreditační standardy

str. 6

Způsobilost k výkonu povolání vymezuje vyhláška str. 6 Telemostem spolu hovořili D. Hořínek z německého Marburgu (vlevo) a G. Worell z Mayo Clinic (v pravém okénku vlevo, se svým asistentem). Foto: fnusa

n události, fakta,

a od ledna příštího roku bude na stáži u prof. Iana Parneyho na Mayo Clinic. A. Malucelli mimo jiné popisoval své zkušenosti z návštěvy Keni, kde existuje jediné neurochirurgické pracoviště a působí celkem tři neurochirurgové. „Spolu s ICRC a Mayo Clinic budou i finanční zdroje pro zlepšení situace v této africké zemi,“ prohlásil A. Malucelli.

Integrátor (kompletátor) ve veřejných zakázkách 

FNUSA-ICRC bude vědecký výzkum popularizovat

O dalším subprogramu s názvem Věda pro zdraví: popularizace lékařského výzkumu hovořila jeho manažerka Ing. Lívia Pitoňáková, M. A. Klíčovými aktivitami v rámci ICRC Akade-

mie klinického výzkumu budou tematická přednášková road-show po vysokých školách, třídenní seminář o klinickém výzkumu a zapojení nejlepších účastníků semináře jako asistentů klinického výzkumu. Pro výzkumné pracovníky FNUSA budou organizovány školicí semináře zejména v oblasti komunikace výsledků výzkumu, krátkodobé stáže a kulaté stoly s novináři. Program počítá i s popularizačními aktivitami směrem k široké veřejnosti. Ředitel FNUSA Ing. Petr Koška, MBA, na tiskové konferenci oznámil, že nemocnice 12. října slavnostně otevře první dva provozy centra ICRC – kardiologický a neurologický.  mt

názory

str. 7

Zvídavé volání do otevřených ministerských dveří str. 7 Vzdělávání zdravotníků – čemu se přiučit a čeho se vyvarovat? str. 8 n servis Personální inzerce

8 594160 390009

str. 8

40

OSZSP vyzývá: Občané, braňte svoje nemocnice! „Pod označením ‚restrukturalizace sítě nemocnic‘ je připravováno jak přímé rušení regionálních nemocnic, tak zrušení klíčových oddělení v řadě z nich. Omezení úhrad za zrušenou péči podlomí jejich ekonomickou stabilitu a v krátké době povede k zániku dalších desítek nemocnic,“ píše se mj. ve společném prohlášení Asociace českých a moravských nemocnic (AČMN), Asociace krajských nemocnic, Svazu pacientů ČR (SP), Národní rady osob se zdravotním p ­ ostižením ČR, Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR (OSZSP) a Lékařského odborového klubu – Svazu českých lékařů, které bylo zveřejněno 25. září na tiskové konferenci v Praze. V dokumentu se dále uvádí, že „katastrofa s metanolem“ jen potvrzuje nezbytnost rychle dostupných regionálních nemocnic vybavených anesteziologicko-resuscitačními pracovišti, která jediná jsou schopna poskytnout efektivní pomoc. „Fakultní a další centrální nemocnice jsou příliš daleko a jejich kapacita by nestačila,“ píší signatáři v prohlášení, které zaslali nejen poslancům, senátorům a ombudsmanovi, ale i prezidentu republiky prof. Ing. Václavu Klausovi, CSc. Současně s prohlášením zveřejnil petiční výbor petici vyzývající občany k záchraně regionálních nemocnic.

jednání pracovního týmu pro zdravotnictví 1. října 2012, na jehož programu je i restrukturalizace a optimalizace zdravotní péče. „Současně budeme distribuovat naši petici, a pokud se nám podaří nashromáždit deset tisíc podpisů, budeme mít šanci na veřejné slyšení v senátu,“ uzavřela I. Břeňková.

… ministerstvo oponuje…

Nemocnice varují… „S velkým znepokojením vnímáme, že je konec září a žádná nemocnice nemá uzavřenou smlouvu se zdravotní pojišťovnou na příští rok. To znamená, že od 1. ledna 2013 tady není smluvně zajištěná péče o naše pacienty,“ prohlásil během tiskové konference místopředseda AČMN prof. MUDr. Ing. Petr Fiala s tím, že absence smluvních dohod je ještě akcentována výpovědí pojišťoven všem zdravotnickým zařízením, takže smluvní vztah nebude od 1. ledna automaticky prodloužen. „Proto jsme se spojili se všemi lidmi dobré vůle a výstupem je tato petice,“ doplnil. „Nás vyděsilo téměř k smrti, že některá zdravotnická zařízení už připravují výpovědi svým zaměstnancům, protože nevědí, co bude od

Ing. Ivana Břeňková a členové petičního výboru MUDr. Martin Engel a Bc. Václav Krása. Foto: ZN 1. ledna. Proto vstupujeme do této aktivity na obranu nemocnic,“ řekl prezident SP Luboš Olejár. Místopředsedkyně OSZSP Ing. Ivana Břeňková upozornila, že nejistota panující ohledně poskytování zdravotní péče se netýká jen pacientů a zaměstnanců, ale i nemocnic. „Zdravotnická zařízení netuší, která z nich budou mít smlouvu s pojišťovnou a zůstanou a která nikoli,“ sdělila Zdravotnickým novinám. Dodala, že dalším krokem OSZSP bude

Podle mluvčího ministerstva zdravotnictví Vlastimila Sršně jde o jakýsi „kolorit“. „Většina informací, které odboráři uvádějí, se nezakládá na pravdě. Z pohledu ministerstva se jedná o vstup odborů do předvolební kampaně prostřednictvím vytváření naprosto zbytečných obav mezi pacienty,“ uvedl pro ZN. Podle něj lze konstatovat, že ČR má obrovský nadbytek akutních lůžek ve srovnání s vyspělými evropskými státy, a je třeba si uvědomit, že velké množství oddělení má obložnost pacienty jen z 50 či méně procent. „Takováto oddělení zbytečně odčerpávají finanční prostředky ze zdravotního pojištění, aniž by poskytovala adekvátní výstupy prostřednictvím poskytnuté péče. Tyto finance následně chybějí pro léčbu závažně nemocných. Odbory by tedy měly jednoznačně říci pacientům, co chtějí – zda mít nemocnici ‚na každém rohu‘, jak­ tomu bylo za Marie Terezie, nebo zda chtějí, aby pacienti měli sice o 10 minut delší dojezd, ale aby dostali tu nejlepší možnou dostup-

nou péči. Řada nemocnic má samozřejmě smlouvy se zdravotními pojišťovnami již dávno uzavřeny a u těch, které je nemají, probíhá intenzivní jednání. Také není pravda, že by mělo dojít k zániku desítek nemocnic. Na druhé straně je pravda, že zdravotní pojišťovny se řídí doporučenými standardy odborných lékařských společností, kolik a jakých výkonů by mělo dané oddělení v nemocnici realizovat, aby bylo schopno zajistit kvalitní a bezpečnou péči. Existují oddělení, která jsou bohužel velmi hluboko pod touto hranicí, takže jistota kvality u nich není. A pojišťovny budou samozřejmě chtít, aby se jejich pojištěnci mohli léčit v takovém zdravotnickém zařízení, kde vše výše uvedené bude jednoznačně zajištěno. Určitý tlak na urychlení restrukturalizace vyvolávají pochopitelně také neustále se zvyšující mzdy lékařů, za něž odbory velmi významně bojují. To znamená, že i z toho důvodu, aby lékaři byli spokojenější a jejich mzdy se mohly i nadále zvyšovat, je racionalizace systému velmi důležitá. I na tomto příkladu je vidět určitá ‚schizofrenie‘ odborů, kdy na jedné straně zcela nepřirozeně odmítají zvyšování efektivity celého systému, která bude mít prospěch pro pacienta, a na druhé straně naprosto nelogicky tlačí na zvyšování nákladů celého systému,“ doplnil V. Sršeň.

… a pojišťovna píše smlouvy „Zdravotnických zařízení, se kterými máme uzavřenu smlouvu na rok 2013, je zatím padesát pět a jsou jmenovitě uvedena na webových stránkách Všeobecné zdravotní pojišťovny, tak jak to ukládá ministerstvo,“ reagovala na dotaz ZN ředitelka odboru komunikace VZP Mgr. Anna Veverková, MPA. „Na uvedených stránkách je také umístěno memorandum, ze kterého vyplývá, podle jakých kritérií se počty lůžek posuzují a smlouvy s jednotlivými nemocnicemi uzavírají,“ zdůraznila A. Veverková. zek


2

z medicíny

6

n Psali jsme…v roce 1968

LE

19

T

52

-20

12

...ty pravé s tradicí

První číslo Zdravotnických novin vyšlo 21. července 1952. Rozhodli jsme se čtenářské obci nabídnout jakousi sondu do šedesátileté historie novin, pohled na jejich cestu k podobě, která jako jediná má rozumné oprávnění – k médiu, které nezaujatě informuje o všem, co souvisí se zdravotnictvím a medicínou. Až do konce letošního roku si laskavý čtenář bude moci v každém čísle Zdravotnických novin přečíst ukázky z jejich produkce v uplynulých desetiletích.

Proč čtu ZN? Bc. Vladimír Kothera, MBA, ředitel České průmyslové zdravotní pojišťovny pro vnější vztahy Zdravotnické noviny po dobu posledních dvaceti let, kdy mám možnost je osobně sledovat, znamenají stabilní a korektní zdroj informací ze zdravotnictví. Oceňuji na nich především objektivnost a serióznost veškerých informací. Nejde v nich jen o přetiskování zpráv vydaných např. agenturami, ale o poskytování vyváženého prostoru pro zastánce různých úhlů pohledu, což je praxe, která je v dnešní společnosti mnohdy opomíjená. Řadu let jsme se Zdravotnickými novinami spolupracovali a nikdy jsme neměli důvod k nespokojenosti. Věřím, že tak tomu bude i nadále a naše spolupráce bude pokračovat v současných rozměrech. Celé redakci přeji, ať okruh jejích čtenářů utěšeně narůstá a ať i v dalších letech patří k respektovaným zdravotnickým titulům. MUDr. Petr Zajíc, MBA, ředitel Nemocnice Na Bulovce, Praha Zdravotnickým novinám k 60. výročí blahopřeji a obdivuji, jak stále svěže vypadají, ale především, že v době, která je čím dál více charakterizována svou pomíjivostí, tu s námi stále jsou a plní velmi nelehký úkol – kultivují čtenářskou obec. A proč je čtu já osobně? Pro mě jsou Zdravotnické noviny tím, čím 100+1 ZZ pro cestovatele. Jen s tím rozdílem, že „ZZ“ neznamená „zahraniční zajímavost“. Takže jsem si vlastně dovolil jako dárek k narozeninám pro noviny vytvořit další pojmenování, a třeba jenom rubriky: 100+1 zdravotnická zajímavost. Ale vážně. Čtu je pro jejich solidnost, šířku i zodpovědnost při volbě témat a nabízeného obsahu, respektování zlatých pravidel klasické žurnalistiky. A věřte, že tyto charakteristiky, byť znějí jako základní axiomy pro každé médium, nejsou dnes vůbec tak samozřejmé. A za to Zdravotnickým novinám děkuji. Zůstanu i nadále jejich věrným čtenářem.

Nediskriminovat zdravotnictví Je obecně známo, že ve zdravotnictví zaostávala od roku 1965 úroveň mezd proti průmyslu. K největším disproporcím došlo v uplynulých sedmi letech, od roku 1960, kdy tento rozdíl činil až 16,9 procenta v neprospěch zdravotnictví a pohyboval se, kromě roku 1963, vesměs na úrovni přes 16 procent. Teprve v roce 1967 se tento rozdíl v důsledku mzdových úprav ve zdravotnictví snížil na 11,9 procenta. Ještě větší rozdíly jsou v porovnání se stavebnictvím, kde činily až 23,9 procenta a v roce 1967 ještě 14,4 procenta. Nepříznivý vývoj byl i v meziročním růstu průměrné mzdy ve zdravotnictví. Od roku 1958 do roku 1965 činil zhruba pouze 1,3 procenta. Teprve v roce 1966 činil 4,5 procenta a v roce 1967 10,5 procenta. *** Dnešní stav potvrzuje také správnost stanoviska odborového svazu při přípravě platové úpravy zdravotnických pracovníků, v němž svaz kategoricky žádal na provedení chystané platové úpravy dvakrát víc prostředků, než kolik bylo vládou schváleno. Není vinou odborového svazu, že jeho stanovisko bylo tehdy odmítnuto. K odmítnutí požadavku svazu přispělo i negativní stanovisko tehdejšího vedení ministerstva zdravotnictví. *** Požadavek ÚVOS na vyrovnání průměrné mzdy ve zdravotnictví na průměrnou mzdu v průmyslu představuje značnou částku. Uvažujeme-li jen o vývoji mezd průmyslu, jak jej předpokládá usnesení vlády č. 241 z roku 1966, podle něhož měl činit ročně 3,8 procenta, pak prostředky nutné ve zdravotnictví na vyrovnání s průmyslem (podle skutečnosti ve zdravotnictví z roku 1967) představují zhruba 680 miliónů Kč v ročním vyjádření. Avšak již v roce 1967 byl tento vývoj průměrné mzdy v průmyslu vyšší než předpokládalo zmíněné vládní usnesení a činil 5,5 procenta. Bylo by tedy nutné propočtenou částku ještě zvýšit, Z takového růstu mzdy by bylo možné vyřešit nejen nesrovnalosti poslední mzdové úpravy, ale také zlepšit odměňování všech pracovníků ve zdravotnictví. Bylo by možné i zvýšit fond odměn podle vyhlášky bývalé Státní mzdové komise č. 78/66 a odměnu vyplácet podstatně většímu počtu pracovníků, zvýšit odměny za pohoto-

vostní služby, dát větší prostředky na výkonnostní odměny pro provozní pracovníky i zvýšit základní platy. Tato částka však není konečná. Ve zdravotnictví je totiž jedním z nejvážnějším problémů feminizace zdravotnického povolání. Praxe však k této skutečnosti nepřihlíží. Plán mzdových fondů, jako závazný ukazatel, neumožňuje řešit tento problém přijímáním nových pracovnic za nepřítomné, neumožňuje ani dávat odměny těm, kteří za nepřítomné pracovnice pracují. Přitom celoroční průměr žen na mateřské dovolené dosahuje téměř 6500. K tomu přistupuje ještě problém zastupování při dovolených. Aby bylo možno řešit i tyto situace, je nutné zvýšit mzdový fond. Aby bylo možné přijmout další pracovníky, je nutné počítat i do budoucnosti s potřebnými počty žáků do škol. Pokud však nové pracovníky není možné přijmout, musí být možnost odměnit ty, kteří za nepřítomné práci vykonávají. Na tyto požadavky však zatím ministerstvo národohospodářského plánování nedbá a nechce přistoupit ani na dílčí řešení problému. *** Nebudu zdůvodňovat nutnost zavedení zkrácené pracovní doby na 42 a půl hodiny a v nepřetržitých provozech na 40 hodin týdně ve stejném termínu jako v jiných odvětvích a vyplácet příplatky za práce v sobotu a v neděli. Na zkrácení pracovní doby na 42 a půl hodiny, respektive na 40 hodin týdně potřebujeme zhruba 210 miliónů a asi 9000 pracovníků. Příplatky za práce v sobotu a v neděli si vyžádají 175 miliónů ročně. Již z toho je vidět, že takové částky nelze krýt z nárůstu mzdových fondů, který zamýšlí pro rok 1969 ministerstvo národohospodářského plánování. Přitom nežádáme pro rok 1968 a pro rok 1969 nic jiného, než co platí v jiných odvětvích. *** Zatím hospodářská směrnice na rok 1969 s řešením těchto problémů v rozpočtových organizacích nepočítá a ukládá pouze úkoly výrobním odvětvím. Proto ÚVOS ve svých připomínkách zdůraznil, že je třeba naléhavě řešit i tuto situaci. J. Janovec, pracovník ÚVOS Zdravotnické noviny č. 31 z 1. srpna 1968

Milí pracovníci v zdravotníctve, po ťažkých a tragických dňoch, ktoré sme spolu prežili, vraciame sa opäť do rytmu každodennej spoločensky významnej práce. Náš hrdý, obetavý a prekrásny ľud potrebuje i dnes, tak jako v uplynulých dňoch, Vašu plnú odbornú aktivitu, Váš um i vytrvalosť vo Vašom vysoko humanistickom poslaní. Naše národné hospodárstvo veľmi utrpelo nie z našej viny, ale budeme to v prvom rade my, ktorí svojou obetavou prácou budeme vzniklé škody odstraňovať. Ekonomický prínos zdravotníckej práce při rozvíjaní nášho celospoločenského bohatstva je dnes všeobecne uznávaný. Vieme, že zdravotníci majú mnohé oprávnené požiadavky v pracovne mzdovej oblasti. Pustili sme sa spoločne do práce, aby sme i tu pomohli odstrániť minulé deformácie a vyrovnať nespravodlivosť v ohodnocování Vašej činnosti. Boli sme skoro před cieľom, keď došlo k tragickým udaliosťam v našom štáte, k vážnemu poškodeniu našej ekonomiky a k situácii, ktorá si objektivne žiada, aby sme i tento naliehavy problém riešili s plným pochopením aktuálnych možností. Napriek tomu, čo sme prežili, je potrebné zjednotiť sily na realizáciu úloh, obsiahnutých v našom akčnom programe. Chceli bysme Vám eště raz poďakovať, i keď sme to v priebehu uplynulých ťažkých dní už niekoľkokrát urobili, za všetko to, co zostane světlou stránkou našej zdravotníckej histórie. Chceli bysme Vás poprosiť, abyste túto históriu neprestali písať svojou trvale obetavou prácou, svojou disciplínou, svojou uvedomelosťou a svojím čistým vlastenectvom. Socialistickej cesty sa nevzdávame a nikdy v budúcnosti nevzdáme. Socialistické zdravotníctvo a jeho všestrané rozvíjanie a skvalitňovanie zůstáva i naďalej naším programom. Dr. Vl. Vlček, ministr zdravotnictví ČSSR, Doc. dr. V. Zvara, povereník SNR pre zdravotníctvo Zdravotnické noviny č. 37 z 12. září 1968

ročník 61 číslo 40 1. října 2012

10 let screeningu nádorů prsu Celoplošný screeningový program karcinomu prsu byl komisí Ministerstva zdravotnictví České republiky schválen 9. září 2002. Je jediným celoplošným preventivním programem, který je pravidelně auditován a jehož stav je veřejnosti průběžně k dispozici na www.mamo.cz.

Moderní screeningové centrum Breast Unit Prague, kde se 20. září uskutečnil 1. pražský den mamární prevence, slavnostně otevřely přestřižením pásky (zleva) Dr. Dadja Altenburg-Kohl, Olga Sommerová a Chantal Poullain, s mikrofonem přihlíží primářka centra MUDr. Miroslava Skovajsová, Ph.D. Foto: archiv Breast Unit Prague Za dobu svého fungování zachránil celonárodní screening nádorů prsu přes deset tisíc žen. Ročně jím prochází nejméně 500 000 žen – účast v roce 2010 byla zatím nejvyšší a dosáhla počtu 538 495 žen. Rovněž počet zachycených karcinomů je ze všech let nejvyšší. Celkem bylo diagnostikováno bezmála 6800 nových případů zhoubných nádorů prsu. Z toho 2822 u žen, které přišly do screeningu jako bezpříznakové – více než 70 % bylo v časném stadiu T1, nebo dokonce ve stadiu tzv. carcinoma in situ (11,5 %). Ve skupině nádorů neznámé (neměřitelné) velikosti bylo zjištěno 14,9 % případů. Téměř 4000 diagnostikovaných nádorů pak byly nádory prognosticky méně příznivé. Díky mamografickému screeningu dosahují počty karcinomů v optimistickém stadiu T1 (z celkového součtu nově zjištěných nádorů) již téměř 40 procent. Počátkem devadesátých let to bylo maximálně 10 %, v době zvýšených indikací mamografií kvůli hormonální léčbě se záchyt časných stadií zvýšil na 20–25 %.

Co doposud chybí?

Českému screeningu však dosud chybí adresné zvaní a úplné diagnostické kompetence radiologů-mamodiagnostiků. Účast českých žen pomalu a kontinuálně narůstala až do roku 2006, poté stoupla skokově (v rámci pilotního projektu adresného zvaní organizovaného VZP) na přelomu roku 2007 a 2008. Od té doby se účast zastavila na 51 %. Potvrzuje se tak zkušenost ostatních států, že bez adresného zvaní nelze vyšší účasti a tím i vyšší efektivity programu dosáhnout. Všechny země, které dosáhly účasti 80–90 %, mají program adresného zvaní zavedený. Jedná se o Švédsko, Nizozemsko, Finsko, Velkou Británii, některé spolkové země Německa, některé státy USA a Izrael. Ostatní evropské země, které mají i kratší historii screeningového programu, zvažují způsob adresného zvaní. V ČR je podmínkou screeningového vyšetření žádanka praktického lékaře či gynekologa. To se již několik let jeví jako kontraproduktivní, neboť ke jmenovaným odborníkům nedocházejí všechny ženy. Čeští radiologové-mamodiagnostici nemají dostatečné diagnostické pravomoci, přestože jde o lékaře specializované a s příslušnou atestací. Nemohou provést speciální bioptická vyšetření (core biopsie a vakuové biopsie) a tak dokončit diagnostický proces u lézí podezřelých ze zhoubnosti bez dalšího doporučení lékařů, kteří pacientku k vyšetření na mamografické pracoviště odeslali. Celý diagnostický proces se zbytečně prodražuje a prodlužuje. Nezřídka ho nelze dokončit z důvodu, že se lékaři primární péče obávají indukovat další výkony, protože jim to komplikuje vyúčtování péče zdravotním pojišťovnám. red

n Charakteristiky screeningu Ca prsu v ČR n Program je bezplatný pro všechny pojištěné ženy od věku 45 let, bez omezení horní věkové hranice. n Screeningová bezplatná mamografie se provádí jednou za dva roky. n Screeningovou bezplatnou mamografii může podstoupit žena pouze na základě žádanky vystavené jejím praktickým lékařem nebo ošetřujícím gynekologem. n Screeningová mamografická vyšetření se provádějí pouze v centrech akreditovaných Komisí pro screening nádorů prsu MZ. n Všechna akreditovaná centra jsou povinna vést parametrizovaný datový audit a poskytovat ho v jednotné podobě k celostátnímu vyhodnocení. n Centra jsou povinna podstoupit v pravidelných, nejčastěji dvouletých intervalech reakreditační kontrolu, která má pro všechna pracoviště stejná kritéria. n Součástí akreditace je vzdělávání lékařů i radiologických asistentů a obměna diagnostických přístrojů.

www.zdravky.cz | ročník 61, číslo 40, 1. října2012 | adresa redakce: Klicperova 604/8, 150 00 Praha 5, zdravky.redakce@ambitmedia.cz, tel. 222 352 576, fax 222 352 572 | šéfredaktor: Jan Kulhavý, jan.kulhavy@ambitmedia.cz | zástupci šéfredaktora: Mgr. Tomáš Polák, tomas.polak@ambitmedia.cz | Ing. Jana Tlapáková, vedoucí ­Kongresového listu, jana.tlapakova@ambitmedia.cz | redakce: Zbyněk Kysela, zbynek.kysela@ambitmedia.cz | Mgr. Martin Tarant, martin.tarant@ambitmedia.cz | Mgr. Josef Zábranský, josef.zabransky@ambitmedia.cz | stálí ­spolupracovníci redakce: Mgr. Kristýna Čilíková | PhDr. Jaroslav Houštecký | PhDr. Helena Chvátalová | Bc. Jiří Škuba | grafická úprava: Jindřich Studnička | jazyková redakce: Bohumila Píšová vydavatel: Ambit Media, a. s. | www.ambitmedia.cz | ředitel společnosti: RNDr. Martin Slavík | šéfredaktor zdravotnických titulů: Jan Kulhavý, jan.kulhavy@ambitmedia.cz | marketing: Julie Langerová, DiS., marketing manager, julie.langerova@ambitmedia.cz, tel. 725 826 434 | Eva Svobodová, produkční marketingu, eva.svobodová@ambitmedia.cz, tel. 725 778 002 | Karolína Pilařová, specialista předplatného a distribuce, karolina.pilarova@ambitmedia.cz, tel. 222 352 584 | obchod: Alexandra Manová, group sales manager, alexandra.manova@ambitmedia.cz, tel. 222 352 574, 724 811 983 | Mgr. Dana Stripaiová, key account manager, dana.stripaiova@ambitmedia.cz, tel. 725 778 001 | Markéta ­Šimoníčková, key account manager, marketa.simonickova@ambitmedia.cz, tel. 734 355 409 | Josef Müller, key account manager, josef.müller@ambitmedia.cz, tel.: 730 169 422 | personální inzerce: radkova.inzerce@ambitmedia.cz, tel. 725 778 015 | tisk: AHOMI, s. r. o., U Louže 579, 250 67 Klecany | předplatné ČR: POSTSERVIS, oddělení předplatného, Poděbradská 39, 190 00 Praha 9, fax 284 011 847, predplatne@ambitmedia.cz, infolinka 800 300 302, www.periodik.cz | předplatné SR: Mediaprint Kapa - Pressegrosso, a. s., oddelenie inej formy predaja, Vajnorská 137, 830 00 Bratislava 3, tel. +421 244 458 821, fax +421 244 458 819, predplatne@abompkapa.sk | cena pro p ­ ředplatitele 20 Kč / 1,25 € (samostatně 26 ), roční předplatné: 799 Kč / 52,50 € | registrace: MK ČR E 18649 Uzávěrka tohoto čísla 27. září 2012. Příští číslo vychází 8. října 2012 | Volně neprodejné, určeno odborné zdravotnické veřejnosti. Přetisk a jakékoliv šíření je povoleno pouze se souhlasem vydavatele. Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Redakce neodpovídá za jazykovou správnost i­nzerátů. | Vychází minimálním ­distribuovaným nákladem 25 000 výtisků. | Copyright © Ambit Media, a. s., 2012 | Ambit Media, a. s., využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno. | Týdeník Zdravotnické noviny je vydáván na základě oprávnění poskytnutého vydavateli Odborovým svazem zdravotnictví a sociální péče České republiky a Ministerstvem zdravotnictví České republiky


ročník 61 číslo 40 1. října 2012

n KAZUISTIKA

65letý pacient s CHOPN Shrnutí rodinné a osobní anamnézy:

V dětství na průdušky netrpěl, je po cholecystektomii a operaci varixů před lety, embolie nebyla zjištěna, 3× léčen pro erysipel v obličeji. Pracoval v minulosti rok na dole, pak řidič z povolání a správce budovy. Otec byl horník, měl pneumo­koniózu a bronchitidu. Kouřil 40 let do 15 cigaret denně. Alkohol užíval příležitostně. Neudával žádnou alergii. Léčen byl praktickým lékařem a urologem pro hypertrofii prostaty.

Respirační anamnéza:

K vyšetření přišel pro narůstající námahovou dušnost v posledních 4 letech a bolesti na hrudi při námaze. Kašel s expektorací šedých hlenů udává pouze po ránu. Byl již vyšetřen kardiologicky, kde nález negativní včetně koronarografie. Trvale bez pravidelné medikace. V posledních 3 letech bral 2× za rok antibiotika, expektorancia a inhalační anticholinergikum pro bronchitidu. Ipratropium brával i pravidelně 3×3 vdechy, ale úlevu nepociťoval a navíc měl údajně potíže při mikci. Na podzim roku 2011 byl vyšetřen na našem pracovišti. Při kontrole aplikace inhalačního léku byly zjištěny chyby v koordinaci s uvolňováním a nádechem léku. Skiagram hrudníku měl naposled v roce 2010. Spirometrii dosud neměl. Skiagram hrudníku: 11/2011 bez infiltrativních či ložiskových změn, bazálně vyšší transparence, hily cévní, bránice ostře konturovaná, úhly volné, srdeční stín nezvětšen, C/Th 14/34. Spirometrie: VCmax 3,44 l, resp. 84,9 %; FEV1 1,53 l, resp. 48,7 %; FEVl/VCmax 43,2 %; MEF50 17,9 % – těžká obstrukční ventilační porucha. Bronchodilatační test 400 mg salbutamolu – hodnocen po 15 minutách: FEVl zlepšena o 0,35 l, resp. 22,8 %, tedy na 59 %, FEVl/FVC 48 %. Test výrazně pozitivní. MMRC 2. Stav hodnocen jako CHOPN II–III, podle nového hodnocení GOLD skupina D.

Popis vlastní léčby:

Vzhledem k obavám z anticholinergika, opakovaným ex­ acerbacím a výrazně pozitivnímu bronchodilatačnímu testu nasazen Symbicort Turbuhaler 200/6 2-0-2. Manipulaci s lékem pacient považoval za velmi snadnou a bez chyby ji zvládl s dostatečnou nádechovou rychlostí dle trenažéru. Při kontrole po 5 týdnech terapie se pacient cítí výrazně lépe, pominuly bolesti na hrudi a dušnost se výrazně zmírnila. MMRC 1. Spirometrie po ranní medikaci Symbicort Turbuhaler 200/6 2-0-2: VCmax 3,87 l, resp. 95,6 %; FEVl 1,76 l, resp. 55,9 %; FEV1/VCmax 45,68 %; MEF50 17 % – středně těžká obstrukční ventilační porucha. Bronchodilatační test ipratropiem 80 mg: FEVl o 0,15 l, resp. 8,7 %. Nesignifikantní. Kontrola po 6 měsících: Spirometrie: VCmax 4,93 l, resp. 125 %, FEVl 2,42 l, resp. 78 %; FEVl/VCmax 48 %; MEF50 24,4 %. Bodypletysmografie: TLC 9,45 l, resp. 140 %; RV 4,87 l, resp. 197 %; RV/TLC 52,5 % – středně těžká hyperinflace. Vyšetření transferfaktoru: TLCO 81,9 %; KCO 93 %; parametry plicní difuze v normě. V dalším průběhu trvá zlepšení plicní funkce již bez dynamiky, pacient od října 2011 nekouří a neměl exacerbaci. Podle nové klasifikace GOLD by nyní bylo možné hodnotit stav pacienta jako CHOPN C.

Nikdy bych si nemyslela, že jsme sCHOPNi se spolu dostat tak vysoko.

PSYM0508CZ092012 Kazuistika publikována se souhlasem autorky. Kazuistika podpořena společností AstraZeneca Czech republic, s.r.o.

Inzerce

Pacientovi s CHOPN III byl nasazen k pravidelné terapii Symbicort Turbuhaler 200/6 2-0-2 pro intoleranci anticholinergika a špatnou manipulaci s inhalačním aerosolem. Došlo k výrazné úpravě celkového stavu pacienta, výraz­ nému zlepšení ventilačních parametrů, omezení počtu ex­ acerbací, zlepšení hodnocení MMRC a tolerance zátěže. Pacient považuje manipulaci s přípravkem Symbicort Turbu­ haler za velmi snadnou, při opakovaném nácviku nebyly zaznamenány chyby v aplikaci.  MUDr. Jana Kociánová Oddělení TRN a FD, MephaCentrum, a. s., Ostrava-Poruba

vždy k dispozici. Další inhalátor pro úlevovou medikaci není nutný. Doporučená udržovací dávka je 2 inhalace denně, pro některé pacienty užívající Symbicort Turbuhaler 200/6 může být vhodná udržovací dávka 2 inhalace 2× denně. Při zhoršení by měl pacient inhalovat další 1 dávku podle potřeby. Pokud symptomy přetrvávají i po několika minutách po podání je třeba inhalovat další dávku podle potřeby. Nedoporučuje se inhalovat více než 6 dávek najednou. Obvykle není potřeba inhalovat více než 8 dávek za den. Po omezenou dobu lze po konzultaci s lékařem užívat i 12 inhalací za den. Chronická obstrukční plicní nemoc: dospělí: 2 inhalace 2× denně (Symbicort Turbuhaler 200/6) případně 1 inhalace 2× denně (Symbicort Turbuhaler 400/12). Zvláštní upozornění: přípravek se doporučuje vysazovat postupně. Cílem léčby je podávat nejmenší účinnou dávku přípravku. Léčba by neměla být zahajována v průběhu exacerbace astmatu. Při výskytu nežádoucích účinků je třeba pokračovat v léčbě a současně vyhledat lékaře. Opatrně je nutné Symbicort Turbuhaler podávat pacientům s thyreotoxikózou, feochromocytomem, diabetem, hypokalemií a závažnými kardiovaskulárními poruchami. Přípravek nemá vliv na schopnost řídit motorová vozidla a obsluhovat stroje. Interakce: chinidin, disopyramid, prokainamid, fenothiaziny, antihistaminika (terfenadin), IMAO, tricyklická antidepresiva, levodopa, L-tyroxin, oxitocin, alkohol, beta-sympatomimetika, beta-blokátory (včetně očních kapek), furazolidon, prokarbazin, halogenované uhlovodíky a digitalisové glykosidy. Současné podání s inhibitory CYP3A4 (itrakonazol, ritonavir) může zvyšovat plazmatické koncentrace budesonidu.

Těhotenství a kojení: lze podat, pokud očekávaný přínos převáží potenciální rizika. Není známo, zda formoterol přechází u lidí do mateřského mléka. Budesonid je vylučován do mateského mléka. Kojícím ženám lze Symbicort podat, když očekávaný přínos pro matku převáží riziko pro kojence. Nežádoucí účinky: třes a palpitace. Občas se mohou objevit bolest hlavy, tachykardie, agitovanost, neklid, nervozita, závratě, poruchy spánku, svalové křeče, nauzea, kandidové infekce, kašel, chrapot, modřiny, svědění a bronchospasmus. Předávkování formoterolem vede pravděpodobně k projevům typickým pro ß2 – sympatomimetika. Dávka do 90μg formoterolu podaná v průběhu 3 hodin nevyvolala žádné nežádoucí účinky. Balení: 60 nebo 120 dávek v jednom balení. Podmínky uchovávání: doba použitelnosti 2 roky. Uchovávat při teplotě do 30° C s dobře dotaženým ochranným uzávěrem. Jméno držitele registrace: AstraZeneca AB, SE-151 85 Södertälje, Švédsko. Registrační čísla: 14/231/01-C, 14/232/01-C, 14/289/02-C. Datum poslední revize: 1. 11. 2011. Referenční číslo dokumentu: 011111API. Registrovaná ochranná známka Symbicort Turbuhaler je majetkem AstraZeneca plc. Lék je vázán na lékařský předpis a je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Předtím, než přípravek předepíšete, přečtěte si pozorně úplnou informaci o přípravku, kterou naleznete na adrese: AstraZeneca Czech Republic s. r. o., Plzeňská 3217/16, 150 00 Praha 5, tel.: +420 222 807 111, fax: +420 222 807 221 nebo na www.astrazeneca.cz

PSYM0524CZ092012

Shrnutí konkrétního přínosu léčby:

Zkrácená informace o přípravku: Symbicort ® Turbuhaler ® 100 μg /6 μg/inhalace, Symbicort ® Turbuhaler ® 200 μg /6 μg/inhalace, Symbicort ® Turbuhaler ® 400 μg /12 μg/inhalace. Léčivá látka: budesonidum 100, 200, resp. 400 -μg a formoteroli fumaras dihydricus 6, resp. 12 -μg v jedné odměřené dávce. Léková forma: prášek k inhalaci. Indikace: bronchiální astma a chronická obstrukční plicní nemoc. Kontraindikace: přecitlivělost na budesonid, formoterol a inhalovanou laktosu. Dávkování a způsob použití: Bronchiální astma: Symbicort Turbuhaler je indikován k pravidelné léčbě pacientů s bronchiálním astmatem, u kterých je vhodné použití kombinované léčby, ale není určen pro zahajovací léčbu astma bronchiale. Dávkování přípravku Symbicort Turbuhaler je nutné individualizovat s ohledem na závažnost onemocnění. Přípravek Symbicort Turbuhaler lze podávat podle dvou léčebných přístupů – udržovací léčba nebo udržovací a úlevová léčba. Udržovací léčba: Dospělí (od 18 let): 1–2 inhalace 2× denně, u některých pacientů mohou být až 4 inhalace 2× denně (Symbicort Turbuhaler 100/6 a 200/6). 1 inhalace 2× denně, u některých pacientů mohou být až 2 inhalace 2× denně (Symbicort Turbuhaler 400/12). Adolescenti (12–17 let): 1–2 inhalace 2× denně (Symbicort Turbuhaler 100/6 a 200/6) a 1 inhalace 2× denně (Symbicort Turbuhaler 400/12). Děti (6 let a starší): 2 inhalace 2× denně (Symbicort Turbuhaler 100/6). Udržovací a úlevová léčba pouze pro dospělé (od 18 let) s přípravky Symbicort Turbuhaler 100/6 a 200/6: Pacienti by měli být poučeni, že musí mít pro úlevové užití Symbicort Turbuhaler


4

pro lékařské praxe

ročník 61 číslo 40 1. října 2012

Statistika z ambulancí PLDD potvrzuje alarmující nárůst obezity a hyperalimentace

V ambulantních ordinacích praktiků pro děti a dorost nepatrně mezi­ ročně vzrostl počet lékařů – z 2037 v r. 2010 na 2039 v r. 2011 (jedná se o průměrné roční přepočtené počty pracovníků – úvazků). V ČR připadalo průměrně zhruba 10 praktických lékařů na 10 000 dětí a dorostu do 19 let. Maximální počet byl v Praze s téměř 13 lékaři – s tím souvisel i nejnižší průměrný počet registrovaných pacientů (864) a nízký počet ošetření za rok na 1 úvazek lékaře (5519). Kromě praktických lékařů pro děti a dorost (PLDD) zajišťovalo v roce 2011 činnost oboru také 181,8 pediatrů specialistů a dorostových lékařů (průměrné roční přepočtené počty pracovníků – úvazků). Tito lékaři provedli 929 tisíc ošetření a léčili 391 tisíc pacientů.

Statistika ošetření Republikový průměr počtu ošetření na 1 lékaře činil 5913 a průměr počtu registrovaných pacientů 952. Nejvíce ošetření na jednoho lékaře vykazovaly Jihočeský (6427), Pardubický (6413) a Moravskoslezský kraj (6226). Zvýšil se absolutní počet ošetření-vyšetření, na 12 055 tisíc (oproti 11 796 tisícům v r. 2010). Nepatrně se zvýšil podíl léčebných ošetření (71,4 % z celkového počtu ošetření-vyšetření oproti 70,0 % v r. 2010). Absolutní počet ošetření preventivních se oproti roku 2010 snížil, jejich podíl na celkovém počtu ošetření klesl také (24,6 % oproti 25,5 %). V návštěvní službě provedli pediatři průměrně 1 % všech vyšetření, nejméně v Karlovarském (0,5 %) a Zlínském kraji (0,7 %).

kojena téměř polovina (47 %, respektive 49 %) z dětí, které v roce 2011 přišly na roční prohlídku. Naopak pouze zhruba 34 % dětí bylo 6 měsíců a déle kojeno v Jihomoravském a Ústeckém kraji. Snížil se podíl dětí, jejichž kojení bylo ukončeno už do konce šestinedělí (14,7 % v r. 2011, 15,4 % v r. 2010), v Praze to bylo jen každé desáté dítě a naopak v Ústeckém kraji každé páté. Snížil se podíl dětí kojených 6 týdnů až 2 měsíce (16,2 % oproti 17,4 %). Zvýšil se podíl kojených 3 až 5 měsíců (z 23,7 % na 24,2 %).

Délka kojení Dalším sledovaným ukazatelem je délka kojení zjišťovaná při roční prohlídce dítěte. Oproti roku 2010 se zvýšil podíl dětí kojených 6 měsíců a déle, na 40,1 %. V Praze a Zlínském kraji byla půl roku a déle Počet dispenzarizovaných onemocnění na 1000 registrovaných pacientů v roce 2011 Děti 0–14 let

Druh onemocnění • Některé infekční a parazitární nemoci • Novotvary • Nemoci krve a krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity • Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek z toho: diabetes mellitus obezita, hyperalimentace a její následky • Poruchy duševní a poruchy chování z toho: mentální anorexie mentální retardace • Nemoci nervové soustavy, oka a očních adnex a nemoci ucha a bradavkového výběžku z toho: epilepsie dětská mozková obrna poruchy vidění, slabozrakost, slepota poruchy sluchu, nedoslýchavost, hluchota • Nemoci oběhové soustavy z toho: juvenilní hypertenze • Nemoci dýchací soustavy z toho: astma • Nemoci trávicí soustavy • Nemoci kůže a podkožního vaziva • Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně • Nemoci močové a pohlavní soustavy z toho: infekce močové soustavy • Vrozené vady, deformace z toho: vrozené vady oběhové soustavy vrozené deformity kyčle • Celkem zjištěných nemocí a vad

Inzerce

Vývoj struktury dispenzarizovaných onemocnění u dětí, v %

Alergie I nadále pokračoval nárůst počtu dětí a dorostu s různými projevy alergií. Vyšší relativní výskyt alergií (v přepočtu na 1000 registrovaných pacientů dané věkové kategorie) je u mladistvých ve věkové skupině 15–18 let oproti dětem ve věku do 15 let. Tato relace činila v roce 2011 zhruba 141 dětí a 205 dorostových pacientů s alergickými projevy. Relativně nejvíce alergiků je v Jihočeském kraji a v Praze, nejméně pak v krajích Zlínském a Pardubickém. Zdánlivě nízký podíl alergiků je ve Středočeském kraji, to je ale dáno sledováním alergiků podle místa sídla zdravotnického zařízení a ne dle místa bydliště.

Dorost 15–18 let

21,1 1,9

18,3 2,1

13,2 30,6 1,4 20,5 15,2 0,1 6,7

14,8 73,1 3,1 47,0 25,8 1,2 10,4

69,3 5,5 3,7 40,0 2,9 7,7 1,3 106,7 42,4 12,0 44,2 18,8 22,2 14,9 19,2 8,3 3,0 382,2

135,4 9,0 5,1 87,6 4,5 22,5 13,2 144,9 66,8 19,8 57,2 48,6 36,0 25,5 20,0 8,0 2,5 618,5

Dispenzarizace U dětí do 15 let bylo v roce 2011 dispenzarizováno 375 tisíc onemocnění, což představuje 382 onemocnění na 1000 registrovaných pacientů tohoto věku (362 v r. 2010). Nejčastějšími důvody dispenzarizace byly nemoci dýchací soustavy a dále nemoci kůže a podkožního vaziva. Třetím nejčastějším důvodem byly poruchy vidění, slabo­ zrakost a slepota. U pacientů dorostového věku 15 až 18 let bylo dispenzarizováno 268 tisíc onemocnění či vad, tedy 619 onemocnění na 1000 registrovaných pacientů daného věku (555 v r. 2010). Nejčastějšími důvody byly, stejně jako u dětí, nemoci dýchací soustavy, na druhém místě potom poruchy vidění, slabozrakost a slepota. Na třetím místě v počtu dispenzarizovaných na 1000 registrovaných pacientů byly nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek.

Zdroj: ÚZIS

Personální data

Na 1 registrovaného pacienta připadlo 6,2 ošetření-vyšetření, nejvíce v Jihočeském kraji (6,9) a Jihomoravském kraji (6,7), naopak nejméně v Karlovarském kraji a v Kraji Vysočina (5,8).

Zdroj: ÚZIS

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) vydal přehled činnosti oboru dětského a dorostového lékařství v ambulantní péči v roce 2011. Zdrojem dat pro tuto statistiku byl roční statistický výkaz A (MZ) 1-01, který je součástí programu statistických zjišťování ministerstva zdravotnictví a který vyplňují všechny ambulantní ordinace praktického lékaře pro děti a dorost a ambulantní odborné dětské a dorostové ordinace ve všech zdravotnických zařízeních, bez ohledu na zřizovatele.

n Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality n Nemoci močové a pohlavní soustavy n Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně n Nemoci kůže a podkožního vaziva n Nemoci trávicí soustavy

n Nemoci dýchací soustavy n Nemoci oběhové soustavy n Nemoci nervové soustavy, oka a očních adnex a nemoci ucha a bradavkového výběžku n Poruchy duševní a poruchy chování

n Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek n Nemoci krve a krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity n Novotvary n Některé infekční a parazitární nemoci

Alarmující je vývoj počtu dětí a dorostových pacientů dispenza­ rizovaných pro diagnózu E66–E68: obezita, hyperalimentace a její následky. Od roku 1996 se jejich absolutní počet ztrojnásobil (z 10,4 tisíce na 30,4 tisíce u dětí v roce 2011; z 6,1 tisíce na 20,4 tisíce u dorostu v roce 2011), v přepočtu na 1000 registrovaných pacientů daného věku je tento nárůst ještě větší (u dětí z 5,5 v r. 1996 na 20,5 v r. 2011, respektive z 8,8 na 47,0 u dorostu). úzis, red

Paliativní péče v Německu: Deset let náskoku před ČR „Když jsem poslouchala zkušenosti českých kolegů, připadalo mi, že jsem se vrátila v čase asi o deset let zpátky,“ prohlásila vedoucí lékařka paliativního oddělení Nemocnice St. Joseph-Stift Dr. Barbara Schubertová úvodem svého vystoupení na mezinárodní konferenci nazvané Ambulantní specializovaná paliativní péče v Německu a v České republice, která se konala v rámci projektu Podpora přeshraniční spolupráce ve zdravotnictví v oblasti vzdělávání, ­kvalifikace a kooperace 19. září v Drážďanech.

Nic složitého! Lázeňská léčba jako nezbytná součást potřebné zdravotní péče je hrazena buď plně (komplexní lázeňská péče), nebo částečně (příspěvková lázeňská péče) ze zdravotního pojištění všemi zdravotními pojišťovnami ČR a není započítávána do sledovaných regulačních omezení vyžádané péče praktických lékařů. Jedinou regulací zakotvenou v příslušných právních normách je vlastní systém vysílání na lázeňskou péči. Spolu s indikačními podmínkami, které musí zdravotní stav pojištěnce splňovat, definují tyto právní normy i kontraindikace, které pobyt v lázních vylučují. Návrh na lázeňskou péči vystavuje praktický lékař nebo ošetřující lékař při hospitalizaci. Všechny potřebné informace včetně aktuálního Indikačního seznamu a elektronického formuláře Návrhu na lázeňskou péči s detailními pokyny k jeho vyplnění najdete na adrese www.lecebnelazne.cz.

Více informací naleznete na www.lecebnelazne.cz Kampaň na propagaci léčebného lázeňství je realizována v rámci Integrovaného operačního programu financovaného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Dr. Barbara Schubertová

nici pro poskytování této péče, z které se potom odvinuly smlouvy se zdravotními pojišťovnami. K tomuto razantnímu vývoji došlo v posledních asi pěti letech a velmi nám pomohla Nemocnice St. Joseph-Stift, Svaz domácích lékařů a pojišťovna AOK, po níž se připojily další zdravotní pojišťovny,“ zakončila historický exkurs B. Schubertová. „Věřím, že postupem času i v ČR pochopí odpovědní činitelé, čeho chcete dosáhnout a že tato péče je potřebná,“ vyslovila závěrem naději B. Schubertová.

Bez podpory pojišťoven to v ČR plošně nepůjde „Podle našich informací je současná situace v ČR taková, že sedmdesát pět procent pacientů nechce umírat v ústavech či nemocnicích, ale přesně stejné procento tam umírá,“ uvedla ve svém vystoupení Martina Špinková z Hospicového občanského sdružení Cesta domů, které se specializovanou ambulantní paliativní péčí zabývá. Podle ní máme v České republice medicínu na vysoké úrovni i výborné lékaře, ti ale nevidí pacienta jako celého člověka. „Přitom již v roce 2001 vydal výbor Rady Evropy doporučení, v kterém se uvádí, že péče v přirozeném domácím prostředí je základem kvalitní péče o umírající. I proto se již léta snažíme přesvědčit zdravotní pojišťovny, že tento typ péče není přínosný jen pro pacienty a jejich příbuzné, ale i pro ně, protože denní náklady na akutní lůžko, kde umírající pacient často skončí, jsou cca 5000 Kč a na ambulantní paliativní tým 1900 Kč. Bohužel marně. Zkusili jsme tedy bez pomoci pojišťovny založit malý ambulantní hospic specializovaný na paliativní péči podle vídeňských zkušeností,“ uvedla M. Špinková. Základem české domácí paliativní péče je podobně jako v Německu multidisciplinární tým, složený z lé-

Foto: 2x ZN

Předepsat lázně?

„Pokud lidem položíte otázku, kde by chtěli zemřít, většina vám odpoví, že doma,“ zdůraznila B. Schubertová. „Proto jsme uvítali, když po roce 2000 vzrostla ochota našich politiků i zdravotních pojišťoven ke spolupráci na projektu speciální ambulantní paliativní péče. V roce 2003 byla pak významným katalyzátorem Rada Evropy, která kritizovala úroveň paliativní péče v Německu,“ vzpomíná B. Schubertová. Podle jejích slov bylo výhodou, že v Německu byla politická vůle, která v roce 2004 umožnila vznik právní úpravy, podle které mohla specializovaná ambulantní paliativní péče fungovat. „Tak došlo k tomu, že v roce 2005 spolkové ministerstvo zdravotnictví ambulantní paliativní péči zavedlo celoplošně. Bylo založeno grémium složené z odborníků na zdravotnictví i ekonomiku, kteří vyvinuli směr-

Martina Špinková kaře, sestry, sociálních pracovníků, koordinátora dobrovolníků a psychologa. První kontakt provádí sociální pracovník, který pomocí dotazníku vyhodnotí, zda je pacient skutečně pro tuto péči indikován. „Máme pohotovostní službu, která je pacientovi k dispozici 24 hodin, 7 dní v týdnu – přes den naše dvě lékařky, noci a víkendy pokrývají pohotovostní lékaři, kterých máme pět,“ vypočítala M. Špinková a dodala, že i přesto, že sdružení nemá smlouvu s žádnou zdravotní pojišťovnou, pomohlo již asi jedenácti stům pacientů. „Ročně jich máme sto třicet. Najednou míváme v péči deset až patnáct lidí, průměrně 30 dní. Paní primářka Schubertová řekla, že oni začali s projektem specializované ambulantní péče před skoro dvanácti lety. Doufám, že u nás nebude trvat dalších deset let, než se dostaneme na dnešní úroveň Německa,“ uzavřela M. Špinková. zek


5

pro lékařské praxe

ročník 61 číslo 40 1. října 2012

n PRÁCE S INFORMACEMI VE ZDRAVOTNICTVÍ (3)

Recept na zacházení s elektronickým certifikátem V úvodním dílu tohoto volného seriálu (viz ZN č. 24/2012) jsme se zabývali možnostmi sdílení zdravotních dat mezi jednotlivými poskytovateli dat. Ve druhé části (viz ZN 33–34/2012) byla tématem identifikace komunikující protistrany požadující údaje. V tomto pokračování budeme informovat o aspektech bezpečnosti elektronického podpisu. Elektronické podpisy se používají v rámci ePreskripce a je pravděpodobné, že se budou používat i v dalších projektech elektronizace zdravotnictví. Digitální certifikát s privátním klíčem pro vytváření zaručeného elektronického podpisu je vlastně generální plná moc v elektronickém světě a je nutné s ním podle toho zacházet. Podívejme se na praktické příklady situací, kdy dochází k ohrožení bezpečnosti vašeho elektronického podpisu. Předem upozorňuji, že pokud se dostanete do jedné z níže uvedených situací, nemusí jít vždy o něčí zlý úmysl. Práce s elektronickými certifikáty je složitá a mají s ní problémy i sami informatici. Běžně se vám tedy může stát, že vám technik na helpline poradí udělat s vaším certifikátem něco, co je zcela v rozporu se základními zásadami jeho bezpečného používání. Níže jsou shrnuty nejčastější omyly, které jsou obvykle motivovány těmi nejlepšími úmysly. V rámci svých dobrých úmyslů také rovnou jednu zásadu poruším i já. Dovolím si totiž v následujícím textu zcela volně zaměňovat technické pojmy „elektronický podpis“, „digitální certifikát“ či „privátní klíč“, které by se zaměňovat neměly. Doufám, že mi laskavý čtenář odpustí a porozumí.

Prošlý certifikát smažte – nebudete jej potřebovat… Platí zásada, že prošlé certifikáty nemažeme. Certifikáty se totiž běžně používají nejen pro podepisování, ale také pro šifrování. Pokud vám tedy někdo někdy poslal šifrovaný e-mail, tak jej ve své schránce už navěky rozšifrujete pouze tím certifikátem, který jste měli v době doručení onoho e-mailu. Pokud používáte na uložení svého certifikátu čipovou kartu nebo token, pak tyto prostředky mají obvykle velmi omezený paměťový prostor. Po dvou až třech letech (a tedy dvou až třech certifikátech) je kapacita karty (tokenu) prostě naplněna. Jediným řešením je pak koupit kartu novou, prošlé certifikáty totiž ještě můžete potřebovat.

… nový klíč si vygenerujte přímo na čipové kartě… Z hlediska bezpečnosti jde nepochybně o správný postup, protože takto vygenerovaný privátní klíč nelze z karty nijak zkopírovat a vy máte vždy jistotu, že máte-li v kapse svou čipovou kartu (token), tak váš elektronický podpis nikdo nezneužije. Není to však úplně praktické, protože v případě, že dojde ke ztrátě čipové karty (tokenu), pomocí

kterého jste přečetli nějaký šifrovaný e-mail, pak tento e-mail již nikdy nerozšifrujete. Vhodnější je proto klíče generovat běžným způsobem (bez karty) a následně si vytvořit a pečlivě uschovat zálohu. Klíče i s vydaným certifikátem pak nahrajete na čipovou kartu (token). V případě ztráty potom jednoduše zavoláte do certifikační autority a zneplatníte certifikát pro další podepisování.

… k dokončení registrace si musím okopírovat vaši smlouvu s certifikační autoritou… Vaši smlouvu s vámi vybranou certifikační autoritou (Českou poštou, I.CA, eIdentity či jinou) opravdu nikdo k ničemu nepotřebuje. Nikomu byste ji neměli ani ukazovat, ani kopírovat. Mimo jiné jde o to, že tato smlouva může ­obsahovat heslo pro zneplatnění certifikátu, které by logicky ve všeobecnou známost vejít nemělo. Pokud vám ­někdo tvrdí, že bez toho není schopen ověřit, že váš certifikát je skutečně v­ ydaný od správné (povolené) certifikační autority, tak zjevně nepochopil základní principy elektronického podpisu. V každém certifikátu je totiž ­automaticky obsažena informace o vydávající certifikační autoritě. Digitální certifikát je vlastně elektronický dokument, ve kterém vaše

certifikační autorita svým vlastním elektronickým podpisem stvrzuje, že jste jí prokázali odpovídajícím způsobem svou totožnost. Elektronickým certifikátem se pak prokazujete dále, s odkazem na důvěryhodnost vaší certifikační autority.

… dejte mi váš elektronický podpis, musím ho nahrát na server. Pokud vás vaše certifikační autorita informovala při vystavování certifikátu, že svůj privátní klíč nemáte nikomu dávat, tak tím „nikomu“ opravdu myslela „nikomu“. Tedy ani žádnému technikovi. V případě, že vám někdo tvrdí, že váš privátní klíč „musí“ ležet někde na nějakém serveru a že to „prostě jinak nejde“, pak nemá pravdu. V tom případě zvažte, zda se nepoohlédnete po nějakém kompetentnějším poskytovateli softwaru. Uložením certifikátu jinde než na čipové kartě (tokenu) nebo ve vašem vlastním počítači ztrácíte výhradní kontrolu nad svou generální elektronickou plnou mocí. Tím, že někomu předáte svůj privátní klíč, porušujete také zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu. Ten někdo jej pak totiž může bez problémů použít pro podpis čehokoliv. Dlužno poznamenat, že certifikát má i tzv. veřejnou část, která se skutečně „někam na server“ uložit dá. Pokud ji někomu chcete předat, v podstatě stačí dotyčnému poslat vámi elektronicky podepsaný e-mail, protože veřejná část vašeho certifikátu se automaticky přikládá ke všem podepsaným e-mailům. MUDr. Zdeněk Hřib,  konzultant Aquasoft, s. r. o.

Některé národní registry už lze používat Sdružení ambulantních specialistů ČR (SAS) poslalo na základě četných dotazů svých ­členů na ministerstvo zdravotnictví žádost o informaci, v jakém stavu je spuštění registrů, jejichž fungování je uloženo zákonem o zdravotních službách. Ministerstvo sdělilo následující: Již v současné době je možné se zaregistrovat a vkládat data do níže uvedených a již dříve provozovaných národních zdravotních registrů. U všech registrů, resp. portálů pro předávání předepsaného datového rozhraní se musí uživatel (poskytovatel zdravotních služeb) zaregistrovat. Na základě registrace jsou mu přidělena přístupová práva (přístupové jméno – login, heslo) a role (určuje, k jakým datům má uživatel přístup a zda může data vkládat a aktualizovat nebo pouze prohlížet). U jednotlivých registrů jsou vždy odkazy na webové stránky s popisem registrů, popř. vstupní stránky do registrů nebo portálů. Správce a zpracovatel Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) n NRHOSP – Národní registr hospitalizovaných n NRRZ – Národní registr reprodukčního zdraví n NRNAR – Národní registr novorozenců n NRPOT – Národní registr potratů n NRROD – Národní registr rodiček n NRVV – Národní registr vrozených vad n NRULISL – Národní registr uživatelů lékařsky indikovaných substitučních látek

NRULISL je webová aplikace s on-line přístupem (zápis se provádí přímo do centrální databáze). Do ostatních registrů se data (ve formátu xml, viz datový standard MZ: http://ciselniky.dasta.mzcr.cz) zasílají prostřed­ nictvím datového portálu Centrální úložiště dat: http://www.uzis.cz/registry-nzis/centralni-uloziste -povinnych-hlaseni.   Správce ÚZIS a zpracovatel Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy (KSRZIS) n NOR – Národní onkologický registr n NRKN – Národní registr kloubních náhrad n NRKI – Národní registr kardiovaskulárních intervencí n NKchR – Národní kardiochirurgický registr n NRAR – Národní registr asistované reprodukce n NROD – Národní registr osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů Všechny registry jsou webové aplikace s on-line přístupem (zápis se provádí přímo do centrální databáze). Většina umožňuje předat data ve formátu xml, viz datový standard MZ (http://ciselniky.dasta.mzcr.cz).   Správce ÚZIS a zpracovatel Státní zdravotní ústav (SZÚ) n NRNP – Národní registr nemocí z povolání Chceme upozornit na další dvě aplikace, které zajišťují sběr dat do Národního zdravotnického informačního systému (NZIS). Jedná se o výkazy z resortního programu statistických zjišťování.

n Centrální úložiště výkazů (CÚV) – aplikace je přístupná pouze registrovaným uživatelům (institucím). Úložiště umožňuje vyplňování formulářů a jejich následné podávání elektronickou cestou. Údaje z jednotlivých výkazů jsou sbírány prostřednictvím xml šablon, které jsou uvedeny na internetových stránkách ÚZIS na adrese ­https://snzr.uzis.cz/cud. Zde může každé zdravotnické zařízení s přístupem do aplikace zjistit, které výkazy má za povinnost vyplnit, a současně si tyto šablony stáhnout s již předvyplněnou identifikační částí. Vyplnění šablon se kontroluje v rozsahu kontrolních vztahů předepsaných závaznými pokyny NZIS. Po vyplnění je zdravotnické ­zařízení zašle na definovanou internetovou adresu. Data jsou přenášena prostřednictvím zabezpečeného protokolu. n Registr ekonomických výkazů (REV) – Elektronický on-line sběr dat od definovaných zpravodajských jednotek prostřednictvím webové aplikace. Přístup pouze pro registrované uživatele (https://snzr.uzis.cz/uzis/rev/­ index.html). Vyplnění každého výkazu se kontroluje v rozsahu kontrolních vztahů předepsaných závaznými pokyny NZIS. Data jsou přenášena prostřednictvím ­zabezpečeného protokolu v prostředí globální sítě Internet Ve výše uvedených podkladech je popsán současný stav technologií používaných k zajištění sběru a zpracování uvedených šetření. Proto považujeme za nutné upozornit na skutečnost, že v současné době je již v realizaci Projekt 23 – úprava resortních registrů a konsolidace resortních dat v návaznosti na základní registry veřejné správy, reg. č. CZ.1.06/1.1.00/07.06382, který je spolu-

financován z Integrovaného operačního programu (IOP), oblasti podpory 1.1. Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě. Projekt realizuje KSRZIS jako příjemce finanční podpory.

Cíl projektu úpravy resortních registrů Projekt Registry resortu zdravotnictví má za cíl zlepšit, zefektivnit a zjednodušit způsob využívání registrů, zlepšit tím informovanost státní správy, jednotlivých poskytovatelů zdravotních služeb a zdravotnických pracovníků, odborné i laické veřejnosti a tím zefektivňovat proces péče a zajistit průběžné sledování a zvyšování kvality poskytované péče. Registry naplňují jeden ze základních pilířů elektronického zdravotnictví, jehož zavedení je zásadním předpokladem pro udržitelnost a rozvoj českého zdravotnictví, a napomáhají naplňovat programové prohlášení vlády pro oblast zdravotnictví. Konsolidace registrů a dat, vybudování technologické platformy pro resortní registry zajistí konzistenci zde ukládaných dat, bezpečný přístup k nim a jejich verifikaci na základní registry podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů. Projekt mění způsob vzniku, rozvoje, provozování a využívání registrů ve zdravotnictví. Bude vytvořen technologický základ, který umožní bezpečnou a efektivní komunikaci mezi subjekty poskytujícími data a současně zajistí efektivní naplňování registrů s podporou automatizace validace pořizovaných dat a vytěžování informací z jednotlivých registrů.

Architektura projektu Registry bude vycházet z koncepce, kdy každý z registrů jako „zásuvný modul“ navazuje na standardní obecné technologické prostředí, sestávající z prostředí pro běh aplikací registrů, integrační a komunikační platformy, obecného provozního prostředí a vytěžovacích systémů, a využívá je. Jednotlivé evidence a agendy budou buď konsolidovány a přímo převedeny do jednotné platformy, nebo mohou být alternativně ponechány ve stávající podobě a do nového systému integrovány, pouze pokud by se tento postup ukázal provozně efektivnější. Tato koncepce změní způsob vzniku, rozvoje, provozování a využívání všech typů registrů a budou položeny technologické základy umožňující bezpečnou a efektivní komunikaci mezi subjekty, které do registrů poskytují data, a vlastním registrem tak, aby i vlastní naplňování registrů bylo co možná efektivní. V rámci tohoto projektu budou nově realizovány Národní registr poskytovatelů, Národní registr zdravotnických pracovníků, Národní registr úrazů, Národní registr osob trvale vyloučených z dárcovství krve, Národní registr pitev a toxikologických vyšetření prováděných na oddělení soudního lékařství. Součástí tohoto projektu je i zajištění resortního programu statistických zjišťování, který je nedílnou součástí NZIS. NZIS je definován v zákoně č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), v § 70 odst. 1 (platnost zákona od 1. dubna 2012). Předpokládané datum zahájení činnosti v rozsahu výše uvedeného projektu je podle harmonogramu plánováno na 1. leden roku 2014. red

Inzerce

Jsou data ve Váší počítačové síti - počítači, tabletu či telefonu dobře chráněna? Nejste si jisti - kontaktujte monit IT servis

Licenční expert pro Vaše zařízení od telefonu po server. Reference: Školství celá ČR, Akademie věd ČR, ...

monit s.r.o. | office@monit.cz | T: +420 773 111 501 | Hybešova 42, 603 00 Brno


6

pro lůžková zařízení

n PORADNA

Odvolání vrchní sestry OTÁZKA: Naše nemocnice je akciovou společností. Byla jsem ředitelem jmenována do funkce vrchní sestry a spadám přímo pod jeho řízení. Zajímá mne, za jakých podmínek mohu být z tohoto vedoucího místa odvolána a zda současně s odvoláním končí můj pracovní poměr v nemocnici. ODPOVĚĎ: Vzhledem ke skutečnosti, že pracujete v akciové společnosti, pak se na vás vztahuje ustanovení § 73 odst. 2 zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb. v platném znění), které stanoví, že jestliže je zaměstnavatelem jiná právnická osoba než uvedená v § 33 odst. 3 (toto ustanovení uvádí, že jmenováním na vedoucí pracovní místo se zakládá pracovní poměr v případech stanovených zvláštním právním předpisem; nestanoví-li to zvláštní právní předpis, zakládá se pracovní poměr jmenováním pouze u vedoucího: a) organizační složky státu; b) organizačního útvaru organizační složky státu; c) organizačního útvaru státního podniku; d) organizačního útvaru státního fondu; e) příspěvkové organizace; f) organizačního útvaru příspěvkové organizace; g) organizačního útvaru v Policii České republiky) nebo fyzická osoba, může být s vedoucím zaměstnancem dohodnuta možnost odvolání z pracovního místa, je-li zároveň umožněno, že se vedoucí zaměstnanec může tohoto místa vzdát. Vedoucími místy u zaměstnavatele, kterým je jiná právnická osoba než uvedená v § 33 odst. 3, jsou místa: a) v přímé řídící působnosti statutárního orgánu, je-li zaměstnavatelem právnická osoba (což je váš případ), nebo zaměstnavatele, je-li zaměstnavatelem fyzická osoba; b) v přímé řídící působnosti vedoucího zaměstnance přímo podřízeného statutárnímu orgánu, je-li zaměstnavatelem právnická osoba, nebo zaměstnavateli, je-li zaměstnavatelem fyzická osoba, a to za další podmínky, že tomuto vedoucímu zaměstnanci je podřízen další vedoucí zaměstnanec. Odvolání vedoucího zaměstnance může provádět u zaměstnavatele, který je právnickou osobou, její statutární orgán, tedy zpravidla ředitel, a u zaměstnavatele, který je fyzickou osobou, tento zaměstnavatel. Odvolání nebo vzdání se pracovního místa vedoucího zaměstnance musí být provedeno písemně. Výkon práce v tomto případě končí dnem následujícím po doručení odvolání nebo vzdání se místa, nebyl-li v odvolání nebo vzdání se pracovního místa uveden den pozdější. Důležité je, že odvoláním nebo vzdáním se pracovního místa vedoucího zaměstnance pracovní poměr nekončí; zaměstnavatel je povinen zaměstnanci navrhnout změnu jeho dalšího pracovního zařazení u zaměstnavatele na jinou práci odpovídající jeho zdravotnímu stavu a kvalifikaci. Jestliže zaměstnavatel takovou práci pro zaměstnance nemá nebo ji zaměstnanec odmítne, jde o překážku v práci na straně zaměstnavatele a současně je dán výpovědní důvod podle § 52 písm. c) zákoníku práce. Odstupné poskytované při organizačních změnách náleží zaměstnanci jen v případě rozvázání pracovního poměru po odvolání z místa vedoucího zaměstnance v souvislosti se zrušením tohoto místa v důsledku organizační změny. Ještě upozorňuji, že pokud byl pracovní poměr vedoucího zaměstnance jmenováním založen nebo změněn na dobu určitou, neskončí-li jeho pracovní poměr dříve, skončí uplynutím doby (§ 48 odst. 2 zákoníku práce). JUDr. Vratislav Tomek,  Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR

SAK představila nové akreditační standardy „Bez standardizace postupů, které jsou časté, rizikové nebo přímo nebezpečné, se dá kvalitní medicína dělat jen velmi těžko,“ prohlásil ředitel Spojené akreditační komise, o. p. s. (SAK), MUDr. David Marx, Ph.D., na třídenní konferenci nazvané Pacient – klient nebo partner?, ­která se konala 19.–21. září v pražském hotelu Pyramida. Ústředním tématem konference bylo kromě problematiky ošetřovatelské péče a posilování role pacienta v systému zdravotnictví především vyhlášení nových akreditačních standardů SAK pro nemocnice. „Nové akreditační standardy v sobě zahrnují nejen resortní bezpečnostní cíle, čímž posilují garanci bezpečí pacientů v rámci akreditačního šetření, ale do větší hloubky se věnují ochraně práv pacientů i jejich edukaci. Dále detailněji popisují požadavky na hodnocení nutričního stavu pacientů, jejich soběstačnosti, ale také bolesti,“ shrnul pro Zdravotnické noviny D. Marx s tím, že v oblasti správní nové standardy současně mnohem konkrétněji formulují požadavky na bezpečí prostor, ve kterých se zdravotní péče poskytuje.

„Nově též v souladu se zahraničními trendy zavádíme jasnou specifikaci typu indikátoru kvality péče sledované v daném zdravotnickém zařízení, a to tak, že stanovujeme oblasti, ve kterých vždycky musí nějaký měřitelný parametr existovat. To je například chirurgická péče, spokojenost pacientů, stížnostní agenda a další,“ doplnil. Podle jeho slov se ale nemocnice žádných dramatických změn bát nemusejí: „Nemyslím si, že změny standardů budou pro zdravotnická zařízení nějak revoluční. Vycházejí spíše z logiky toho, že zvyšování kvality je nikdy neukončený a konti­ nuální proces,“ uvedl D. Marx a dodal, že SAK se při jejich tvorbě snažila vycházet z minulých zkušeností a pomoci nemocnicím s metodikou a naplňováním

Inzerce

Nové akreditační standardy prezentovali (zleva) D. Marx a zástupce ředitele SAK MUDr. František Vlček, Ph.D. Foto: ZN

Dovolujeme si Vás pozvat na finálový večer Nej sestřička

sestřička

2012

který se uskuteční 13. října 2012 od 19 hodin

v Městském divadle Dr. Josefa Čížka v Náchodě. BATIST Nej sestřička je čtvrtým ročníkem soutěže v České republice, jejímž cílem je vybrat nejlepší zdravotní sestru z pohledu odborného i lidského, vyjádřit poděkování za náročnou práci zdravotních sester u nás i zviditelnit jejich poslání. Slavnostní večer bude moderovat Lucie Koňaříková a Lukáš Hejlík. Během večera vystoupí zpěvačka Kamila Nývltová, Leona Šenková, Ivana Jirešová, Česká Miss Jitka Válková, Michaela Dolinová, Lucy Junk, Bohuš Matuš, Děti ráje - Michaela Nosková, Tomáš Löbl a Petr Poláček. V porotě zasedne MUDr. Radim Uzel, CSc., MUDr. Jan Cimický, CSc., Uršula Kluková, Jan Přeučil, Eva Hrušková, loňská vítězka BATIST Nej sestřička Monika Vytlačilová, prezidentka České asociace sester Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA, Bc. Anna Skalická z České asociace sester, Tomáš Magnusek, Prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc., Prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc. a další představitelé ze zdravotní sféry a kulturního života. Záštitu nad celým večerem přijal ministr zdravotnictví České republiky doc. MUDr. Leoš Heger, CSc., hejtman Královéhradeckého kraje Bc. Lubomír Franc, prezidentka České asociace sester Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA, místopředsedkyně výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny poslankyně Mgr. Soňa Marková, starosta města Náchoda Jan Birke, starosta města Červený Kostelec Petr Mědílek a nezávislý senátor Ing. Petr Pakosta.

Výtěžek z akce bude věnován na charitativní účely.

ročník 61 číslo 40 1. října 2012

jednotlivých povinností. „Zpřísňujeme úpravu zejména těch oblastí, které mohou bezprostředně ohrozit pacienta, jako je management léčiv nebo anesteziologická péče,“ zdůraznil.

Standardy jsou otevřeny připomínkám „Tohle byla a stále je premiéra nových standardů, kterou lze charakterizovat jako jakési extendované připomínkové řízení,“ vysvětlil D. Marx. Dodal, že předpokládá, že účastníci semináře, kterými jsou jak konzultanti a auditoři SAK, tak osoby zabývající se kvalitou v jednotlivých zdravotnických zařízeních, pomohou svými dotazy, připomínkami a návrhy změn doladit konečnou verzi. „Tuto finální verzi poté odešleme v horizontu dvou, tří týdnů na ministerstvo zdravotnictví k registraci a standardy zveřejníme teprve tehdy, až budou ministerstvem registrovány v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách,“ sdělil. Závěrem D. Marx upozornil, že podstatná změna nastala i v oblasti řídících procesů. U nových standardů je podle něj mnohem přesněji popsána odpovědnost vrcholového managementu každého zdravotnického zařízení. Zdůraznil, že bezpečí pacientů není jen záležitostí oddělení kvality či dokonce jednotlivce, ale je to odpovědnost celého personálu. „Nemocnici nestačí mít nějaký papír a dobrého kvalitáře. Naším cílem je zavést v celé instituci kulturu kvality a bezpečí, tedy aby každý, profesorem chirurgie počínaje a uklízečkou konče, měl svou odpovědnost, aby pacient byl v bezpečí a byla mu poskytnuta kvalitní zdravotní péče,“ uzavřel.  zek

Způsobilost k výkonu povolání vymezuje vyhláška Ministerstvo zdravotnictví vydalo s platností od 24. srpna vyhlášku č. 271/2012 Sb., o stanovení seznamu nemocí, stavů nebo vad, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře, farmaceuta, nelékařského zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka, obsahu lékařských prohlídek a náležitostech lékařského posudku (vyhlášku o zdravotní způsobilosti zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka). Vyhláška byla vydána podle příslušných ustanovení zákonů č. 95/2004 Sb., o odborné způsobilosti lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, a č. 96/2004 Sb., o způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání. Lékařské prohlídky mají podle vyhlášky obsahovat rozbor širokého spektra anamnestických údajů, komplexní fyzikální vyšetření, základní chemické vyšetření moči a odborné vyšetření vyžádané posuzujícím lékařem za účelem posouzení zdravotního stavu z hlediska nemocí, stavů nebo vad uvedených v příloze vyhlášky. Ze závěru lékařského posudku musí být zřejmé, zda je posuzovaná osoba pro účel, pro který je posuzována, zdravotně způsobilá, zdravotně nezpůsobilá nebo zdravotně způsobilá s omezením. Seznam konkrétních nemocí, stavů nebo vad, které omezují zdravotní způsobilost k výkonu povolání, obsahuje příloha vyhlášky. Jsou to: A. Nemoci, stavy, nebo vady, které vylučují zdravotní způsobilost posuzované osoby k výkonu povolání a současně způsobují zdravotní komplikace nebo odchylky negativně ovlivňující bezpečné poskytování zdravotních služeb: n Klinicky závažné poruchy pozornosti, paměti, intelektu, úsudku a orientace, a to: – demence atroficko-degenerativního původu, sekundární demence, organický amnestický syndrom, chronické či recidivující organicky podmíněné poruchy vědomí, – organicky podmíněná porucha osobnosti, nebo – klinicky závažné formy specifické poruchy osobnosti,

a to paranoidní, schizoidní, disociální nebo emočně nestabilní poruchy osobnosti. n Neléčené, recidivující nebo chronické psychotické poruchy, a to: – schizofrenie, – schizoafektivní porucha, – porucha s bludy, nebo – schizotypní porucha. n Neléčené, recidivující nebo chronické poruchy nálad, a to: – manická epizoda, – depresivní epizoda, nebo – bipolární afektivní porucha. n Poruchy osobnosti nebo poruchy chování vyvolané účinkem zneužívání alkoholu, psychoaktivních látek, léčiv nebo jejich kombinací, a to: – neschopnost vzdát se požívání alkoholu nebo zneužívání psychoaktivních látek, léčiv nebo jejich kombinací ovlivňujících bezprostředně a opakovaně schopnost výkonu zdravotnického povolání, – aktivní závislost na alkoholu, psychoaktivních látkách, léčivech nebo na jejich kombinacích, – reziduální stavy nebo psychotické poruchy s pozdním začátkem vyvolané účinkem alkoholu, psychoaktivních látek, léčiv nebo jejich kombi­ nací, a to poruchy osobnosti nebo chování, ­psychotické reminiscence, amnestický syndrom, demence. B. Nemoci, stavy nebo vady, které omezují zdravotní způsobilost posuzované osoby k výkonu povolání a u kterých předpokladem uznání zdravotní způsobi-

losti k výkonu povolání s omezením je provedení odborného vyšetření: n Symptomatické organické poruchy nebo trvalé organické psychické poruchy klinické závažnosti, včetně postencefalitického nebo postkontuzního syndromu. n Přechodné psychotické poruchy, a to: – akutní psychotická porucha s příznaky schizofrenie nebo bez příznaků schizofrenie, – akutní schizoformní psychotická porucha, nebo – indukovaná porucha s bludy. n Poruchy nálady s uspokojivou remisí, a to: – rekurentní depresivní porucha, – bipolární afektivní porucha, – dystymie, nebo – cyklotymie. n Závažné formy obsedantně-kompulzivní poruchy, fobické úzkostné poruchy nebo přetrvávající změna osobnosti po katastrofické zkušenosti. n Klinicky závažné formy specifických poruch osobnosti, a to histriónská, anankastická nebo anxiózní porucha osobnosti. n Poruchy osobnosti nebo poruchy chování vyvolané účinkem alkoholu, psychoaktivních látek, léčiv nebo jejich kombinací, především závislost na alkoholu nebo psychoaktivních látkách anebo léčivech nebo jejich kombinacích; za zdravotně způsobilého s omezením lze uznat posuzovanou osobu, pokud délka abstinenčního období trvá nepřetržitě nejméně 2 roky; délka abstinenčního období se potvrdí čestným prohlášením posuzované osoby a potvrzením lékaře provádějícího protialkoholní léčbu. red


ročník 61 číslo 40 1. října 2012

události, fakta, názory

7

n NÁZOR

n KOMENTÁŘ

Zvídavé volání do otevřených ministerských dveří

Integrátor (kompletátor) ve veřejných zakázkách – ano, či ne?

Neberu nikterak urputně svou stinnou roli stínového ministra, kterou mi osud náhodně nadělil jako dočasné rozptýlení stárnoucího lékaře uvolněného z provozu pro nadbytečnost, asi i pro všetečnost. Beru však stále urputněji svou roli zvídavého občana a plátce daní, včetně daně zdravotní. Také vzpomínám na svoji babičku, která mi už jako malému klučinovi radila: „Když nevíš, tak se zeptej.“ Touto metodou jsem se v životě dozvěděl mnohé, ale postupně stále méně, protože narůstá zvyk poloodpovídat, tajit, ba i lhát, pokládat věci veřejné za neveřejné a zdroje veřejné spravovat spíše tiše až soukromě. Pan náměstek ministra zdravotnictví Mgr. Martin Plíšek mě ve svém článku nazvaném Stínový ministr zdravotnictví se dobývá do otevřených dveří (ZN č. 37/2012) něžně vyplísnil, že jsem si nepřečetl věcný záměr zákona o univerzitních nemocnicích a nemoudře se tedy táži na věci, které jsou Mgr. Plíškovi, a možná i přiotrávené většině národa, z věcného záměru zákona o univerzitních nemocnicích zcela jasné. Ve skutečnosti jsem se začal tázat právě proto, že jsem si onen věcný záměr velmi důkladně pročetl a dokonce i opatřil mnoha poznámkami v přípravě na dění budoucí. A také proto, že mi osud nadělil dobře poznat i dřívější historii tohoto záměru, který teď doznal proměn formulací, méně už proměn obsahu. Ostatně jsem se, spolu s ostatními váženými kolegy děkany a pány rektory jako dřívější děkan brněnské lékařské fakulty také už na mnohé tázal. Také nám odpovídali, že vše je jasné a co není, že se nějak udělá, a možná už ani nechci vědět, jak to tenkrát v letech 2007–2008 oni ministerští hoši mysleli. Pamatuje to nepochybně i pan Mgr. Plíšek ještě z dob ministrování páně MUDr. Tomáše Julínka administrovaného panem Bc. Markem Šnajdrem. A tak poučen zkušeností v návrhu nehledám jen to, co v něm je, ale především to, co v něm není a pak se nějak udělá. Pan náměstek míní, že se táži proto, že je před­volební období. Ujišťuji ho, že předvolební období je mi ve věci odstátňování nemocnic srdečně jedno, neboť jsme stále před nějakými volbami, a ohlížeje se na volby, nemohl bych se tázat nikdy. Po říjnových volbách budeme zase před zimní volbou prezidenta a pak zase před volbami parlamentními. Táži se ­proto, že záměr je na stole, když ho teď schválila ­vláda a poběží čilá zákonotvorba. Tak s věčně naivní nadějí volám do nyní prý otevřených, jindy i hluchých dveří ministerstva zdravotnictví, že je třeba veřejně odpovědět i na to, nač se nechce nebo nesmí.

Sen o nestranickosti Například není dosud známo, kolik členů do devítičlenné správní rady bude jmenovat ministerstvo, kolik univerzita, kolik region, jak se nakonec porovnají a v čem bude ona nová mytická apolitičnost, ve kterou doufá politický pan ministr, politický pan náměstek i další političtí konstruktéři. Je-li politika správou věcí veřejných a pan náměstek věří v apolitičnost správní rady, bude pak z logiky věci apolitická správa veřejné instituce jaksi méně veřejná až neveřejná. Z voleb vzešlý ministr, volený pan rektor i volený pan děkan budou mít ve věcech univerzitní nemocnice jen nepodstatný hlas poradní. Jsou zřejmě nechutně političtí, protože jsou volení. Možná navrhovatelé spíše než nepolitičnost míní nestranickost, o které možná sní, až se ze stranickosti sami osvobodí. Na apolitičnost čehokoli v této zemi

jsem totiž pod údery událostí jako dříve inertní akademik přestal věřit právě po svých zkušenostech s posledními establishmenty, které rády zbavují lid hniloby politiky odkláněním do stranou vymydlených soukromých rukou. Politiku člověk vůbec nemusí vyhledávat, politika si ho sama najde.

Šance pro „empatické“ nájemce? Případné propady hospodářského výsledku univerzitní nemocnice jako nestátní instituce nebude moci stát pochopitelně nijak sanovat a blaze nebo i neblaze ovlivňovat. Ať už budou propady zaviněny špatným ředitelem a špatnou správní radou, nebo systémově vadným financováním z pojišťoven, které ze zvyku a příležitosti o prostředcích od veřejnosti vybraných rozhodují spíše neveřejně. Protože následné rušení či rozpuštění velkých fakultních nemocnic v jejich případné insolvenci by vlast neunesla, bude se hledat empatický zachránce, filantrop nebo řetězec, který nemocnici pomůže, třeba i tichým pronájmem na celá desetiletí, jak už se také zavedlo. Nedozvěděl jsem se z polemiky pana náměstka, jakže se smlouvami univerzit s nemocnicemi odstraní ona dvouresortní dvoukolejnost řízení a zaměstnávání léčících a léčení vyučujících. Ostatně sám pan náměstek rozpačitě uvádí, cituji: „Dalším problémem je zdvojení úvazků, kdy pracovníci lékařské fakulty současně působí jako zaměstnanci fakultní nemocnice.“ Problém-neproblém pan náměstek popisuje, ale neřeší. Dvoukolejně i více­ kolejně totiž v Čechách, na Moravě i na železnici bylo a bude. Mnoho lidí v této zemí současně působí na více místech a u více zaměstnavatelů, lékaře ani politiky nevyjímaje. Mnozí jsou nám i příkladem, mnozí nikoli.

Co s dalšími pilíři? Ale zbývá nám ještě druhá, velmi podstatná část odstátňovací ministerské mise, kterou pan náměstek opomenul komentovat. Ministerstvo spravuje další významné státní nemocnice a ústavy, nejen ony fakultní, které budou univerzitními podle nového zákona. Jde o specializované ústavy, jako jsou IKEM či ÚHKT v Praze nebo MOÚ a CKTCH v Brně a mnohé další, neméně významné pilíře naší zdravovědy. Přihlásí se tedy všechny tyto instituce rovněž k univerzitním nemocnicím s výukovým programem, který tak či onak, pregraduálně či postgraduálně rovněž po léta pěstují? Nebo z nich budou nemocnice metropolitní, tedy předané lokálním městským správám? Nebo si je nadále ponechá pod svými křídly stát, tedy ministerstvo zdravotnictví? Či postupně podlehnou jiným režimům a jiným režimníkům? Nebo to bude „aj aj“, jak umí více možností stručně popsat krásná slovenčina? Ptám se, protože nevím a protože ve věcném záměru zákona ani ve sdělení pana náměstka Mgr. Plíška odpověď nenacházím. Neptají se ti, kterým je to jedno, nebo ti, kteří vědí, případně jen tiše tuší a čekají, jak to dopadne. Ptám se, protože paní protikorupční vicepremiérka nabádá k transparenci a týralo by mě jen netransparentně tušit a čekat, jak to dopadne. Zkušenost říká, že může-li v této zemi a této době něco nějak dopadnout, zpravidla to dopadne hůře, než se hlásá. Že by to v rozpouštěné gesci kontinuálních gestorů našeho zdravotnictví tentokrát bylo jinak?  Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. mezititulky ZN

n GLOSA

Doufejme ve standardní režim Od 1. října platí novela indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost, který stanovuje podmínky a možnosti plně či částečně hrazené lázeňské léčby. Je to celkem jasný předpis, restriktivní vůči předchozímu stavu, nicméně reflektuje pohled autority Ministerstva zdravotnictví ČR. Podle mého názoru daleko méně z hlediska odborného, zato více z pohledu úsporného. O tom, co nový předpis přinese, toho bylo řečeno a napsáno už mnoho. Komplexní lázeňská péče se zkrátí na 21 dnů, příspěvková bude čtrnáctidenní, zásadně se omezí opakovatelnost lázeňské péče. S těmito a dalšími atributy se nový indikační seznam definitivně vydává do světa. Jako klíčový proto v těchto chvílích již nevnímám indikační seznam jako takový, ale to, jak se k němu od října postaví zdravotní pojišťovny a lékaři, kteří návrhy na lázeňskou péči předkládají. Zdravotní pojišťovny nyní ve schvalování návrhů velmi váhají, hledají i budoucí důvody pro jejich odmítnutí podle nového indikačního seznamu. Podobně je tomu u praktických lékařů a specialistů, kteří dnes návrhy velmi omezeně vypisují. Bohužel toto vše dohromady už řadu měsíců přispívá k destabilizaci lázeňství v ČR. Doufejme tak, že se od října návrhová činnost praktických lékařů a schvalování zdravotních pojišťoven dostane do standardního režimu.  Ing. Rudolf Bubla, výkonný ředitel Léčebných lázní Bohdaneč, a. s.

Jedním z témat diskuse o veřejných soutěžích ve zdravotnictví je institut integrátora nebo jinak řečeno kompletátora. Spojení výrobku se službou je cestou budoucnosti, což určitě platí i pro odvětví zdravotnických prostředků. Otázka nezní, zda integrace (kompletování) ano či ne, ale zda se tím neotevírá prostor pro korupci. Sotva si umíme představit, že bychom například výhodně nakoupili součástky auta a potom si je doma v garáži skládali. Podobně nelze očekávat, že bychom třeba při stavbě a vybavování operačních sálů nakupovali technologie výhodně po jednotlivých položkách a nakonec je skládali jako stavebnici. Schopnost sestavit optimální systém operačního sálu je dovedností sui generis. „Integrace“ uplatňovaná jen proto, aby se manipulovaly podmínky výběrových řízení a hned v začátku se kvalifikovali jen určití dodavatelé, je samozřejmě nepřijatelná. Pokud ale spojení výrobku a služeb vnáší pro zákazníka – např. pro nemocnici – přidanou hodnotu a zároveň umožňuje soutěžit a pokud je výběrové řízení jednoznačně transparentní a nediskriminující, nelze proti ní nic namítat. Jde o nastavení míry a pravidel, v jejichž rámci bude integrace uplatňována. K podpoře transparentnosti je možné použít četné příklady zakázek z jiných oborů, kde v ceně jsou jednoznačně a přehledně vyčísleny položky za přímé náklady a položka za poradenství nebo jiné služby s tím spojené je uváděna zvlášť – ať už se jedná o jednotkovou cenu, nebo o odměnu odvozenou procentem z objemu zakázky. Při takovémto řešení jsou služby a jejich cena jasně definovány a jednotlivé nabídky jsou objektivně porovnatelné. Členové České asociace dodavatelů zdravotnických prostředků CzechMed se shodují v názoru, že výběrová řízení by měla být koncipována tak, aby nedocházelo k vyloučení přímých dodavatelů. Nesouhlasí s definováním zadávacích podmínek, které jsou přímo šité na míru integrátorům a diskriminují tak jednotlivé dodavatele. V takových případech samozřejmě nemůže být o volné soutěži ani řeč. Na popud členských společností CzechMed, které se v praxi setkávají s nestandardními pravidly nebo požadavky, vznikl seznam doporučení pro zlepšení prostředí zadávání veřejných zakázek. n Stanovení rozsahu zakázky tak, aby nakoupené věci „spolu fungovaly v praxi“. Stanovení nepodkročitelných parametrů kvality, servisu, služeb a podobně. n Při formulaci výše uvedených kritérií lze přizvat ke spolupráci odborníky. n Využít možnosti a v prvním kole si vyžádat od potenciálních dodavatelů vzorky požadovaných produktů (pokud to předmět výběrového řízení umožňuje), ponechat si je až do finální realizace pro kontrolu požadované kvality. n Pro hodnocení kvality poskytnutých vzorků využít všech odborných kapacit uvnitř zařízení. Při posuzování nikdo z účastníků nezná cenu posuzovaných vzorků. Do druhého kola postoupí jen ty výrobky, které prošly s ohledem na požadovanou kvalitu. n Na základě předcházejících bodů soutěžit o to, kdo nabídne výše definované za nejlepší cenu. n Vybrat nikoli jednoho uchazeče, ale skupinu nejlepších – tj. například z pěti kvalifikovaných dva vítěze. Vysoutěžení pouze jednoho dodavatele totiž často vede k monopolizaci v té které oblasti, což je přesně to, čemu se chce zadavatel, je-li dobrým hospodářem, vyhnout. MUDr. Miroslav Palát, MBA, prezident CzechMed

Materiály zveřejněné na této straně se nemusejí shodovat s názorem redakce Zdravotnických novin.


8

události, fakta, názory

Vzdělávání zdravotníků – čemu se přiučit a čeho se příště vyvarovat?

n ZPRAVODAJSKÝ DENÍK 21. září n Sněmovna přes odpor opozice schválila vládní předlohu, která ruší dosud neúčinný zákon o úrazovém pojištění, podle něhož by pojištění od dvou komerčních pojišťoven převzala Česká správa sociálního zabezpečení (pojistné by bylo odvodem ze mzdy) a poškození by místo náhrady dostávali rentu. Zákon byl schválen již v r. 2006 a jeho účinnost několikrát odsunuta, naposledy na 1. leden 2013. Vláda chce zpracovat nový koncept, který bude vycházet ze současného stavu a otevře se i pro ostatní komerční pojišťovny. Předlohu nyní projedná senát. n Sněmovna podpořila návrh ČSSD na novelu zákona o specifických zdravotních službách, která zužuje povinnost vstupních lékařských prohlídek pro pracovní poměr. K lékaři by nemuseli například brigádníci, kteří pracují na dohodu o provedení práce nebo o pracovní činnosti. Návrh nyní projedná sněmovní zdravotní výbor. Jeho předseda MUDr. Boris Šťastný ve shodě s ministrem doc. MUDr. Leošem Hegerem, CSc., je proti maximálnímu zúžení povinnosti prohlídek. Podle L. Hegera už je připraven jiný poslanecký návrh, podle něhož by povinnost prohlídek zůstala v případech pracovního rizika.

Dosud největší a nejambicióznější vzdělávací projekt využívající finančních prostředků EU si dal za cíl proškolit během tří let – od května 2010 do dubna 2013 – 6295 lékařů a farmaceutů a 32 475 zdravotníků nelékařských povolání jak profesně v souladu s požadavky zákonů č. 95/2004 Sb. a č. 96/2004 Sb., o získávání kvalifikační způsobilosti, tak např. v manažerských dovednostech. Generálním dodavatelem těchto tzv. individuálních projektů ministerstva zdravotnictví – pro zjednodušení nazývaných Vzdělávání lékařů a Vzdělávání nelékařů – financovaných z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR byl od počátku Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ). Pod jeho hlavičkou se také 20. září v pražském Hotelu ILF uskutečnil v pořadí již druhý workshop věnovaný zmíněným individuálním projektům. Ředitel odboru vědy a vzdělávání ministerstva zdravotnictví JUDr. Pavel Janda v jeho úvodu konstatoval, že pokud jde o samu vzdělávací část, projekty skončí úspěchem – dosud bylo sice proškoleno jen 67 % plánovaného počtu nelékařů a 90 % lékařů, zato nasmlouváno jich je 107 %, resp. 116 %. Do dubna příštího roku, kdy projekty skončí, tedy určitě bude co dělat, aby se zájem uspokojil. Ne všechna témata vzdělávání se sice trefila do zájmu zdravotníků a potřeb jejich zaměstnavatelů, což vyplývá z dotazníků vyplňovaných samotnými účastníky, jiná však naopak byla a jsou, protože stále je možné se hlásit, naprostými unikáty. Za všechny jmenujme alespoň kursy poskytnutí neodkladné nemocniční péče ATLS (advanced trauma life support), jejímiž realizátory jsou Česká společnost úrazové chirurgie ČLS JEP a FN Hradec Králové. Na celosvětový koncept multidisciplinární koordinované péče o pacienty s úrazem zejména na odděleních urgentního příjmu bedlivě dohlíží výbor American College of Surgeons, který pečlivě zvažuje, komu udělí k jeho výuce licenci. Odborná veřejnost má díky projektu Vzdělávání lékařů možnost seznámit se s ním vůbec poprvé.

Aktuální hrozba i varování do budoucna

proklamacím, že zdraví je za všech okolností prioritou, tehdejší vlády nevytvořily pro podporu zdravotnictví samostatný operační program. Po evropských penězích tedy bylo nutno, zjednodušeně řečeno, poohlédnout se u jiných resortů. Zásluhou ministrů MUDr. Tomáše Julínka, MBA, který zdroje vyjednal, a Mgr. Dany Juráskové, Ph.D., MBA, která projekty uvedla do života, se potřebné prostředky našly u ministerstva práce a sociálních věcí, konkrétně v jím spravovaném Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Vznikla tím však poměrně složitá konstrukce – MPSV evropské peníze přidělilo (a nakládání s nimi kontroluje), MZ je jejich příjemcem a na vzdělávací projekty si najímá IPVZ jako generálního dodavatele, který teprve uzavírá smlouvy s vlastními realizátory vzdělávacích akcí – ať to jsou zdravotnická zařízení, odborné společnosti, vzdělávací agentury či komerční subjekty. Sám Institut, navzdory tomu, že pedagogická činnost je jeho hlavní činností, samotnou výuku sice prováděl, ale jen v malém rozsahu, což se významněji změnilo teprve letos. Je však otázkou, zda mu role dodavatele ze zákona, resp. z právní formy příspěvkové organizace, vůbec příslušela a zda naopak nebyla jako stvořená pro standardní obchodní společnost. Už proto, že příspěvková organizace podle zákona má svou hlavní činnost, pro kterou byla zřízena, zajišťovat a vykonávat sama, nikoli smluvně prostřednictvím třetích osob. Zbývá však připomenout problém mnohem závažnější, který by mohl být mementem pro všechny budoucí podobné projekty. Podle JUDr. Jandy za něj nese jednoznačně vinu MPSV, které selhalo v oblasti metodického řízení projektů – na počátku je všechny přijalo bez připomínek, po dvou letech však náhle usoudilo, že podle jeho mínění naplňují ze své podstaty podmínky tzv. veřejné podpory. Připomeňme, že pravidla EU zakazují v zájmu společného trhu tzv. veřejnou podporu poskytnutou v jakékoli formě státem nebo ze státních prostředků, která narušuje hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňuje určité podniky, odvětví výroby apod. Naproti tomu tzv. podpora malého rozsahu neboli de minimis je povolena – ovšem u jednoho příjemce nesmí v součtu tří let přesáhnout výši odpovídající částce 200 000 eur. A právě tento strop by mohlo až několik desítek realizátorů vzdělávacích akcí, kteří podporu obdrželi, překročit a peníze v nejhorším případě i vracet. O tom však v konečném důsledku může rozhodnout až Evropská komise a MZ ČR je připraveno doložit, že o veřejnou podporu tak, jak ji chápou pravidla EU, se u zmíněných vzdělávacích projektů rozhodně nejednalo. jak

22. září n Hejtman Karlovarského kraje PaedDr. Josef Novotný slavnostně otevřel nový pavilon akutní medicíny v Nemocnici Karlovy Vary. Celková investice na vybudování tohoto pracoviště dosáhla 600 miliónů korun.

25. září n Předseda Lékařského odborového klubu – Svazu českých lékařů (LOK-SČL) MUDr. Martin Engel oznámil, že v druhé půli listopadu proběhne společná symbolická protestní akce lékařů zemí Visegrádské čtyřky (V4 – ČR, SR, Maďarsko, Polsko). Podobu akce M. Engel odmítl upřesnit, neměla by se prý dotknout pacientů.„Nic takového se dosud nedělo,“ sdělil ČTK a dodal, že pokud listopadová akce nezmění postoj vlád zemí V4 k požadavkům lékařů, připojí se kolegové z těchto států k protestu, který chystá LOK-SČL na příští rok. „Ten už bude razantnější, aby donutil politiky k reakci,“ prohlásil M. Engel. n Obvodní soud pro Prahu 1 rozhodl, že smlouva mezi pražskou pobočkou Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) a společností Home Care Services&Supplies

(HCSS), která pro ni zajišťuje domácí zdravotní péči, i nadále trvá. Soud vyhověl jedné ze žalob společnosti podané poté, co ředitel VZP MUDr. Pavel Horák, CSc., MBA, v lednu 2010 nařídil ředitelům pěti krajských poboček, aby zrušili smlouvy s HCSS, neboť společnost údajně hrubě porušila své povinnosti, vykazovala péči nad rámec své odbornosti a neposkytla součinnost při kontrolách. Rozsudek dosud nenabyl právní moci. n Sněmovna zamítla senátní návrh na úpravu povinného souhlasu obou rodičů s léčbou dítěte, kterou stanoví zákon o zdravotních službách. Očekává se, že sněmovna dá přednost obdobné předloze, jakou podala skupina poslanců v čele s ministrem zdravotnictví L. Hegerem.

26. září n Sněmovna schválila poslaneckou předlohu, která zavádí odchodné pro záchranáře. Ti by také podle novely zákoníku práce a zákona o zdravotnické záchranné službě získali týden dovolené navíc. Základní odchodné by činilo jeden průměrný měsíční plat, nejvyšší jeho šestinásobek. Nárok na ně by měli záchranáři po dosažení věku 50 let, pokud v ZS odpracovali nejméně 15 let. Předlohu nyní projedná senát. n Správní rada VZP rozhodla o prodloužení smlouvy se společností IZIP na provozování portálu, který užívá ke komunikaci s lékaři i pacienty. Ředitel VZP P. Horák byl radou pověřen dojednat její podmínky. Podle člena rady MUDr. Michala Sojky vyplynul tento postup z návrhu ministerstva zdravotnictví, což ale mluvčí MZ Vlastimil Sršeň odmítá. 

27. září n RNDr. Jaroslava Folbergrová, DrSc., světově uznávaná badatelka v oblasti studia metabolismu mozku v průběhu různých fyziologických a patofyziologických podmínek, převzala z rukou předsedy Akademie věd ČR prof. Ing. Jiřího Drahoše, DrSc., dr. h. c., Čestnou medaili Jana Evangelisty Purkyně za zásluhy v biomedicínských vědách. J. Folbergrová, která nedávno oslavila významné životní jubileum, celoživotně spojila svou výzkumnou činnost s Fyziologickým ústavem AV ČR, v němž působí od roku 1958. red, čtk, new

Fanynka posílí personál Bulovky Foto: archiv NNB

Cílem workshopu ovšem nebylo jen chválit se, ale především pojmenovat problémy, které projekty, s jejichž přípravou neměl před třemi roky nikdo dostatečnou zkušenost, provázely a kterých by bylo záhodno se vyvarovat v budoucnu. Protože evropské peníze na vzdělávání zdravotníků – byť pravděpodobně ne v tak masivním rozsahu – bude mít ČR možnost využívat i v dalším tzv. programovacím období EU, tedy v letech 2014–2020. V zájmu objektivity předestíráme, že největšímu zdroji obtíží se dalo předejít v době, kdy se ČR coby unijní nováček teprve chystala evropské peníze čerpat. Navzdory

ročník 61 číslo 40 1. října 2012

Zhruba za 18 měsíců „nastoupí do práce“ na oddělení následné péče II. interny pražské Nemocnice Na Bulovce fenka retrívra Fanynka, pocházející z chovné stanice Bri-Col v Oseku u Rokycan. Bude využita k canisterapii, n­ eboli podpůrné léčbě, při které je využíván živý kontakt člověka se psem. Fanynku, kterou ještě čeká speciální příprava a výcvik zakončený předepsanými zkouškami, Bulovce propůjčí obecně prospěšná společnost Pomocné tlapky.

n PERSONÁLNÍ INZERCE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ n Primář kliniky

Ředitelka VFN v Praze vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce primáře Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Požadavky: lékařská fakulta, specializovaná způsobilost v oboru, minimální praxe 8 let v oboru A+R, 3 roky praxe v přednemocniční neodkladné péči, min. 5 let praxe ve vedoucí funkci, manažerské a komunikační dovednosti, znalost ekonomiky ve zdravotnictví, publikační a přednášková/pedagogická činnost, znalost nejméně 1 cizího jazyka, práce s PC, morální a občanská bezúhonnost. Přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat: osobní dotazník, životopis s přehledem dosavadní praxe, kopie dokladů o dosaženém vzdělání, výpis z rejstříku trestů, osvědčení podle zákona č. 451/1991 Sb., čestné prohlášení ve smyslu § 4 zákona č. 451/1991 Sb., nástin koncepce pracoviště. Písemné přihlášky zasílejte do 14 dnů od zveřejnění inzerátu na adresu: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, personální úsek, U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2.

n Primář kliniky

Ředitelka VFN v Praze vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce primáře 1. chirurgické kliniky

Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Požadavky: lékařská fakulta, atestace z chirurgie podle platného zákona nebo atestace z chirurgie II. stupně dle dřívějších předpisů, hlavní zaměření gastroenterochirurgie, zkušenosti v traumatologii, minimální praxe 8 let v oboru, zkušenosti s vedením i menšího zdravotnického týmu na velkém chirurgickém pracovišti, znalost ekonomiky ve zdravotnictví, publikační a přednášková činnost, zkušenosti s vědeckou prací v oboru, znalost nejméně 1 cizího jazyka, práce s PC, morální a občanská bezúhonnost. Přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat: osobní dotazník, životopis s přehledem dosavadní praxe, kopie dokladů o dosaženém vzdělání, výpis z rejstříku trestů, osvědčení podle zákona č. 451/1991 Sb., čestné prohlášení ve smyslu § 4 zákona č. 451/1991 Sb., nástin koncepce pracoviště. Písemné přihlášky zasílejte do 14 dnů od zveřejnění inzerátu na adresu: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, personální úsek, U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2.

VOLNÁ MÍSTA n Nutriční terapeut/terapeutka Revmatologický ústav, Praha 2, Na Slupi 4, přijme pro lůžkové oddělní nutričního terapeuta/terapeutku s registrací,

úv. 1,0 (bez sobot a nedělí) Součástí pracovní náplně je kromě dietologie i spolupráce s dodavatelem stravy a dohled a řízení pomocného personálu lůžkového oddělení. Praxe nutná. Přijetí na základě pohovoru. Platové zařazení podle předpisu pro PO. Sociální výhody, možnost stravování, penzijní připojištění a příspěvek na dovolenou. Pracoviště v centru města. Přihlášky na nutričního terapeuta posílejte e-mailem na adresu: korandovarevma.cz. Kontakt: pí. Korandová, vrchní sestra, tel.: 234 075 239.

n Lékař/lékařka

Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o., přijme lékaře/lékařku na oddělení urologie. Absolvování urologického kmene je vítáno, není však podmínkou. Nabízíme: nadstandardní finanční ohodnocení – benefity, práci v prosperující a stabilní organizaci, výraznou podporu dalšího vzdělávání, možnost ubytování v centru města a v blízkosti nemocnice. Nástup možný ihned, popřípadě podle dohody. Bližší informace podá primář oddělení urologie MUDr. Jaroslav Všetička, Ph.D., tel.: 483 345 700, e-mail: vseticka@nemjbc.cz, případně kontaktujte personální oddělení, e-mail: pavel.kures@nemjbc.cz

n Lékař/lékařka

Lékaři pracovně lékařské péče hledáme lékaře s atestací v oboru pracovní

lékařství, interní lékařství či hygiena práce. Možno i lékař absolvent. Více info: www.optima-recruit.cz, příp. tel.: +420 731 150 138.

n Lékař/lékařka

Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o., přijme lékaře/ lékařku na oddělení Centrum doléčování a rehabilitace. Je požadována pouze odborná způsobilost. Nabízíme velmi dobré finanční ohodnocení, příplatek za geriatrické pracoviště, pět týdnů dovolené, žádné služby – pouze víkendové vizity, možnost práce i na zkrácený úvazek, příspěvky z fondu FKSP na dovolenou a kulturní akce, závodní stravování, možnost zajištění ubytování v centru města a v blízkosti nemocnice, nástup možný ihned, popřípadě dle dohody. Vhodné i pro lékaře důchodového věku nebo lékaře jakékoli (vhodné přidružené) klinické odbornosti. Bližší informace podá primářka oddělení MUDr. Sabina Tichá, tel.: 483 345 227, e-mail: ticha@nemjbc.cz, případně kontaktujte personální oddělení, e-mail: pavel.kures@nemjbc.cz

n Lékař/lékařka

Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o., přijme lékaře/ lékařku na oddělení patologie. Je vítána specializovaná způsobilost v oboru, popřípadě absolvování

patologického kmene. Nabízíme: nadstandardní finanční ohodnocení – benefity, práci na špičkově vybaveném pracovišti (Ordinát soudního lékařství) v prosperující a stabilní organizaci, výraznou podporu dalšího vzdělávání, možnost ubytování v centru města a v blízkosti nemocnice, nástup možný ihned, popřípadě podle dohody. Bližší informace podá primář oddělení patologie MUDr. Pavel Srna, tel.: 483 345 820, e-mail: srna@nemjbc.cz, případně kontaktujte personální oddělení, e-mail: pavel.kures@nemjbc.cz

n Lékař/lékařka

Hospic sv. Alžběty v Brně přijme lékaře/lékařku se zájmem o paliativní medicínu, atestace z klinického oboru vítána. Zajímavá práce v příjemném kolektivu. Další informace na www.hospicbrno.cz

n Neurolog

NZZ v Brně přijme neurologa na částečný či plný úvazek. Nadstavbové atestace (EMG, EEG,UZV) výhodou, ale nejsou podmínkou. Zajímavá práce, dobrý kolektiv. Kontakt: neurologiebrno@seznam.cz

n Gynekolog/gynekoložka

Nestátní zdravotnické zařízení v Praze přijme gynekologa/žku do plného pracovního poměru. Telefonický kontakt: 724 031 582.

ZN 40_2012  

Zdravotnické noviny - odborné forum zdravotnictví a sociální péče

Advertisement