Page 1

ZDRAVOTNICKÉ NOVINY ODBORNÉ FÓRUM ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE www.zdravky.cz

ročník 61 • číslo 37 • 10. září 2012 cena 26 Kč • pro předplatitele 20 Kč

Ohrozí dohoda gynekologů systém prenatální péče? Závěrečné jednání dohodovacího řízení (DŘ) o hodnotách bodu, výši úhrad zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezeních pro rok 2013 potvrdilo 21. srpna výsledky předběžné fáze DŘ (informovali jsme o nich v ZN č. 33–34; další informace viz Infoservis VZP uvnitř tohoto čísla). Předběžné dohody bylo dosaženo pouze ve třech segmentech: skupině praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost, skupině ambulantních gynekologických služeb a skupině zdravotnické záchranné služby, zdravotní dopravy a lékařské služby první pomoci, vyjma stomatologické. MUDr. Vladimír Dvořák. Zdravotní po­ jišťovny nicméně počítají s tím, že in­ dukující gynekolog bude vyžádanou péči hradit podle vzájemné dohody s příslušným zdravotnickým zaříze­ ním. „Cílem dohody bylo zejména do­ sažení stavu, aby prenatální péče byla v souladu s doporučeními České gyne­ kologické a porodnické společnosti ČLS JEP a aby se odstranily neodůvod­ nitelné regionální rozdíly v péči o tě­ hotné,“ dodává V. Dvořák.

SAS: Jedná se o diktát

„V souladu s jednacím řádem doho­ dovacího řízení jsme čekali na po­ stoupení informací o dohodě ze stra­ ny koordinátora segmentu ambulant­ ních gynekologů, nicméně ten nikoho z poskytovatelů nekontaktoval. V zá­ věrečném řízení jsme platnost této dohody rozporovali, protože vznikla v rozporu s jednacím řádem. Zvolený postup v rozporu s jednacím řádem překvapil většinu zástupců poskyto­ vatelů a vůči neoprávněně prosazova­ né dohodě budou podány protesty přímo k rukám MZ ČR,“ uvádí koor­ dinátor segmentu mimolůžkových la­

6.9.12 9:35

n z medicíny 60 let ZN

str. 2

Pacient se srdečními podporami čeká na dárce str. 2 Prestižní cena pro jihočeské kardiocentrum Z odborného tisku

str. 3 str. 4–5

Co přinesl letošní meeting ASMBS str. 4–5

Jádrem sporu jsou indikační kompetence. Ilustrační foto: Profimedia boratorních a radiodiagnostických služeb Ing. Mgr. David Hepnar, MBA. „Navržený systém považujeme za krok o čtyřicet let zpět, velmi nebez­ pečný pro těhotné ženy. Když gyne­ kologové přednesli na izolovaném jednání se zdravotními pojišťovnami tento svůj návrh, slíbili, že věc pro­ jednají s příslušnými odbornostmi. Ty se to ale dověděly ode mě, nikdo ze zástupců gynekologů ani pojišťo­ ven se je nepokusil kontaktovat. By­ lo pro nás velkým překvapením, že tento pokus o diktát – neproběhlo žádné jednání, nejde tedy o dohodu – prošel do protokolu závěrečného jednání dohodovacího řízení,“ říká předseda Sdružení ambulantních specialistů ČR (SAS) MUDr. Zorjan Jojko.

Kardiologická společnost: Bude narušen systém prenatální detekce

K dohodě mezi gynekology a zdravot­ ními pojišťovnami se mimo jiné vyjá­ dřili předseda České kardiologické společnosti (ČKS) prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., a předseda pracovní skupiny pediatrické kardiologie ČKS prof. MUDr. Jan Janoušek, Ph.D. Ve stanovisku adresovaném náměstkovi ministra zdravotnictví pro zdravotní pojištění Ing. Petru Noskovi konstatu­ jí, že Česká republika patří k zakláda­ jícím zemím prenatálního ultrazvuko­ vého screeningu v Evropě a v sou­ časné době je mezi zeměmi s nejvyš­ ším prenatálním záchytem vrozených srdečních vad na světě. dokončení na str. 7

Prof. A. Šedo má v úmyslu dbát o diskusi bez statutárních bariér Přesně ve 12 hodin a 42 minut podepsal 3. září prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., ve staroslavném Karolinu děkanský slib a byl tak slavnostně uveden do čela 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Po sedmi letech vystřídal ve funkci děkana prof. MUDr. Tomáše Zimu, DrSc. „Jsem přesvědčen, že v osobě prof. Šeda vstupuje do čela fakulty osobnost vyzrálá a kreativní, která ji bude řídit, ale která bude také naslouchat a vnímat. Osobnost, která bude ctít fakultní tradici, ale také nabízet novou energii, impulsy, podněty a možnost vstřícného dialogu. Očekávám, že se pod jeho vedením 1. LF UK bude dále rozvíjet jako přední středoevropské vědecké a odborné pracoviště, atraktivní, intelektuálně náročné místo pro studenty a zdravá akademická komunita,“ vyslovil svá očekávání a důvěru prof. Šedovi rektor UK prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc. Ve svém projevu se nový děkan věnoval tomu, jak přijímaný závazek vnímá v kontextu hodnot, které byly symbolicky reprezentovány účastníky inaugurace. Směrem k fakultní obci, studentům a učitelům prof. Šedo mj. pevným hlasem vzkázal: „Úkolem vedení fakulty je vytvářet podmínky pro efektivní práci a obhajobu práv i zájmů fakultní obce. Pro definování zájmu fakulty, při přípravě strategických rozhodnutí i identifikaci problémů je nezbytný trvalý dialog a co nejširší celofakultní diskuse. Diskuse s tříbením názorů, bez statutárních bariér, trvalá péče o to, aby formální – a někdy spíše rituální – zábrany nedusily svobodné vy-

Z OBSAHU

INZ LOGO_stripe 51x85 [09-12].indd 1

n z farmacie Lékem roku se stala antidiabetika

str. 6

Z lékových agentur

str. 6

np ro lékařské

praxe

Možné právní následky pochybení pro lékaře

str. 7

n pro lůžková

zařízení

Malé a střední nemocnice versus ministerstvo zdravotnictví str. 8 Lůžková péče bude čekat na úhradovou vyhlášku

str. 9

n události, fakta,

názory

Modernizace ochrany osobních údajů v EU (1)

str. 10

M. Plíšek: Stínový ministr zdravotnictví se dobývá do otevřených dveří

str. 10

L. Heger oznámil státnímu zastupitelství podezření z trestných činů 

str. 11

Navrhovaná regulace reexportu léků vládou neprošla str. 11

Rektor Univerzity Karlovy prof. Václav Hampl sejmul děkanský řetěz prof. Tomáši Zimovi a dekoroval jím prof. Šeda. Vzápětí nový děkan složil a podepsal slib. Foto: Vladimír Brada jádření názoru. Takové diskuse žádají trpělivost, zodpovědnost, ale i kuráž všech zúčastněných. Pravdu nelze uzurpovat z pozice síly ani prosadit lamentací sice svalnatou, ale za zavřenými dveřmi, bez ochoty vložit vlastní práci a přijmout odpovědnost. Pro to vše považuji za naprosto zásadní otevřít co nejvíce cest komunikaci, možnostem argumentace

a objektivnímu hodnocení s měřitelnými důsledky. V tom vidím možnost průběžného definování neznásilněných ‚zájmů fakulty‘. Zájmů definovaných v důstojném partnerství členů obce – ve prospěch věci, nikoli jako účelový chytrácký pakt k prosazení partikulárního zájmu navzdory ‚těm druhým‘.“ red

Zpravodajský deník

str. 11

n servis Personální inzerce

str. 12

V tomto vydání

U dalších osmi skupin dohody dosaže­ no nebylo. Závěrečný protokol byl po­ stoupen ministerstvu zdravotnictví, které by do konce roku mělo vydat úhradovou vyhlášku. Předmětem sporu zůstává předběžná dohoda v segmentu ambulantních gy­ nekologů, podle níž péče o těhotné po­ skytnutá za výkony odborností 208 (lé­ kařská genetika), 302 (dětská kardiolo­ gie), 809 (radiodiagnostika) a 816 (labo­ ratoře dětské genetiky) bude hrazena formou agregované platby registrující­ mu gynekologovi, který také bude tuto indukovanou péči vykazovat. Tato plat­ ba by měla u odborností 208 a 816 vy­ cházet ze 75 % celostátního průměru a u odborností 302 a 809 z 90 % celo­ státního průměru. Protokol se nezmi­ ňuje o způsobu, jakým se posléze bu­ dou úhrady mezi gynekology a zmíně­ nými odbornostmi přeúčtovávat. „Do­ hoda je obecná, technické záležitosti tohoto druhu budou věcí úhradové vy­ hlášky ministerstva zdravotnictví a dal­ ších kroků,“ říká k tomu předseda Čes­ ké gynekologické a porodnické společ­ nosti ČLS JEP (ČGPS) a předseda Sdru­ žení soukromých gynekologů ČR (SSG)

Vakcína proti lidskému papilomaviru [typy 6, 11, 16, 18] (rekombinantní, adsorbovaná)

8 594160 390009

37


2

z medicíny

6

n Psali jsme před... 50 lety

LE

19

T

52

-20

12

... ty pravé s tradicí

První číslo Zdravotnických novin vyšlo 21. července 1952. Rozhodli jsme se čtenářské obci nabídnout jakousi sondu do šedesátileté historie novin, pohled na jejich cestu k podobě, která jako jediná má rozumné oprávnění – k médiu, které nezaujatě informuje o všem, co souvisí se zdravotnictvím a medicínou. Až do konce letošního roku si laskavý čtenář bude moci v každém čísle Zdravotnických novin přečíst ukázky z jejich produkce v uplynulých desetiletích.

Proč čtu ZN? Bc. Dagmar Žitníková, předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Co se mně vybaví při vyslovení názvu Zdravotnické noviny? Při prvním zamy­ šlení – významné odborné periodikum, které napomáhá vzdělávání, třídění ná­ zorů a diskusi ve zdravotnictví. Zdravot­ nické noviny jsou platforma pro výměnu zkušeností a informační zdroj. Periodi­ kum, které čtu více než třicet let a čer­ pám z něj cenné informace jako zdravot­ ní sestra i jako odborářka. Druhé zamyšlení – Zdravotnické noviny lze charakterizovat jako bezprecedentní případ špatné praxe vymahatelnosti prá­ va v České republice. Pokaždé, když dr­ žím v ruce nový výtisk Zdravotnických novin, připomínám si, že se v Česku vy­ dávají Zdravotnické noviny dvoje. Jedny, které mají řádně pronajatou ochrannou známku, a druhé, které nikdy neměly za­ čít bez souhlasu majitelů této známky vy­ cházet a když už se tak pro mě zcela ne­ pochopitelně stalo, měly na základě pra­ vomocného soudního rozhodnutí ukon­ čit svou činnost již v minulém roce. Ty Zdravotnické noviny, které právě čte­ te, jsou legální, vydává je společnost Am­ bit Media a Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR spolu s Ministerstvem zdravotnictví ČR jí pronajaly ochrannou známku. Odborový svaz se v dlouholetém sporu, který byl v roce 2010 ukončen, snažil, ja­ ko ostatně i v jiných případech, aby si v České republice znovu našlo místo ne­ jen právo, ale také spravedlnost. Bohužel ani rozhodnutí soudu v případě Zdravot­ nických novin nenaplňuje garanci práva. Druhý vydavatel dál protiprávně vydává Zdravotnické noviny a nevadí mu ani opakovaně udělené pokuty. Takže nezbý­ vá, než se dál obrnit trpělivostí a opako­ vaně podnikat všechny kroky k tomu, aby bylo právo naplněno. Zdravotnickým novinám a jejich redak­ torům přeji, aby se brzy dočkali realizace práva, hodně čtenářů, hodně dobrých ná­ padů a ať je příštích 60 let minimálně stej­ ně úspěšných jako ta léta dosavadní.

Prověřovat organizaci práce a snižovat přesčasy

ročník 61 číslo 37 10. září 2012

Pacient se srdečními podporami čeká na dárce Po pěti měsících od unikátní operace v pražském Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) čeká pacienta s dvěma čerpadly HEARTMATE další zásadní krok v jeho léčbě. Po sérii testů lékaři z Kardiocentra IKEM začali Jakuba Halíka připravovat k transplantaci srdce. Tím by úspěšně zakončili léčbu prvního člověka na světě, kterému byl tak složitý výkon proveden.

Výnosem ministra zdravotnictví z 12. května 1961 bylo s účinností od 1. dubna 1961 nově upraveno odměňování práce přesčas u některých středních a nižších zdravotnických pracovníků. Úprava se týká pracovišť, kde povaha práce vyžaduje v době práce přesčas nepřetržitý pracovní výkon zaměstnanců. Tuto podmínku splňují zejména střední a nižší zdravotničtí pracovníci pracující u lůžka nemocného v nemocnicích, porodnicích, interních, dětských, tuberkulózních a psychiatrických léčebnách, v kojeneckých, rehabilitačních a dalších odborných léčebných ústavech, v lázeňských léčebnách na odděleních pacientů s těžkými chorobami, dále pak v dětských domovech, v dětských ozdravovnách a v jeslích. Patří sem výjimečně i některá další pracoviště, a to biochemické, hematologické a rtg laboratoře velkých ústavů, některé velké i velmi frekventované záchytné protialkoholní stanice, oddělení centralizovaného příjmu pacientů ve velkých ústavech. Na pracovníky ostatních pracovišť se uvedená úprava nevztahuje a její rozšíření nemůže povolit ani ředitel ÚNZ, ani odbor zdravotnictví KNV. Podle tohoto výnosu jsou odměňováni pracovníci, kteří v době večerní a noční – kdy obvykle k přesčasové práci dochází – nesmějí spát a po celou dobu služby pracují. Přitom za práci přesčas považujeme výlučně jen hodiny, odpracované nad 48 hodin týdně. Pracovník, který je při své práci ohrožen nákazou tuberkulózy nebo ionizujícím zářením a byla mu zkrácena pracovní doba na 42 resp. 36 hodin týdně, dostane za práci nad tuto zkrácenou pracovní dobu až do 48 hodin týdně pouze nebezpečnostní příplatek. Teprve za hodiny nad 48 hodin týdně mu může být přiznána odměna podle citovaného výnosu. Podle platných předpisů může však zaměstnavatel povolit práci nad zkrácenou pracovní dobu pouze výjimečně, vyžaduje-li to splnění určitého naléhavého úkolu, a to jen na dobu nezbytně nutnou. Za práci přesčas má být poskytnuto především náhradní volno (1 hodina náhradního volna za 1 hodinu práce přesčas bez ohledu na to, byla-li odpracována ve dne, v noci nebo v neděli) a není-li to z provozních důvodů v zájmu zajištění péče o pacienty možné, musí být zaměstnanci poskytnuta odměna peněžitá. Odměna za 1 hodinu přesčas činí jednu dvousetinu měsíčního platu a příslušejícího příplatku (např. nebezpečnostního) s připočtením 25 procent, příp. 50 procent. U zaměstnanců pracujících pouze v denních směnách se připočte 25 procent, jde-li o práci přesčas v době denní, nebo 50 procent, jde-li o práci přesčas v době noční (od 22 do 6 hodin) nebo v neděli. V nepřetržitých provozech, popř. třísměnném provozu, činí přesčasový příplatek 30 procent bez ohledu na to, zda jde o přesčasovou práci ve dne, v noci nebo v neděli.

Tímto druhým způsobem budou zpravidla odměňovány sestry pracující ve shora uvedených zdravotnických zařízeních, které podle rozpisů služeb konají kromě denních i noční a nedělní služby. Změnu v odměňování práce přesčas umožnilo uvolnění značných finančních částek z vládní rozpočtové reservy. Zavedení nové úpravy měla předcházet, podle příkazu ministra zdravotnictví vydaného společně s ÚVOS, důkladná prověrka organizace práce a práce přesčas měla být omezena na nárazové úkoly nebo na pracoviště s vyšší než v plánu uvažovanou absencí. Práce přesčas nesmí totiž u žádného pracovníka zásadně přesáhnout 60 hodin za kalendářní čtvrtletí. Při překročení této hranice je ředitel ústavu, v dohodě s odborovým orgánem a radou příslušného národního výboru, povinen učinit opatření, aby se podobná situace v budoucnu neopakovala. Za práci přesčas je pro tento účel možno počítat pouze hodiny, za které nemohlo být poskytnuto náhradní volno a za které musela tedy být poskytnuta peněžitá odměna. Hranice 60 hodin je pro vedoucí pracovníky závazná; jestliže však zaměstnanec odpracuje kupř. 80 hodin přesčas ve čtvrtletí a nemůže-li mu být z provozních důvodů poskytnuto za tuto práci náhradní volno, má nárok na zaplacení všech 80 hodin. … Mnohdy se stává, že vrchní sestry nevykazují přesčasovou práci pracovníků oddělení proto, aby nemusely zdůvodňovat její potřebu a aby jim nebylo vytýkáno, že nežádaly o její schválení předem. Byly zjištěny i případy, kdy na jednom oddělení s mimořádně nízkou absencí byly po celé týdny překrývány služby dvou směn a posilovány jednotlivé směny pracovníky, zatímco na vedlejším oddělení byli nuceni pro nedostatek pracovníků opět zřídit dvanáctihodinové směny s množstvím přesčasů. Stává se také, že si sestry vyměňují služby bez vědomí vrchní sestry a tím se pochopitelně ztrácí přehled o odpracovaných hodinách. redakčně kráceno Zdravotnické noviny č. 3/1962

Gagarin píše turnovským zdravotníkům… Kolektiv pracovníků n. p. Dioptra v Turnově, který vyrábí speciální skla, soutěží o titul brigáda socialistické práce. U příležitosti XXII. sjezdu KSSS se kolektiv rozhodl přijmout čestný a zavazující název – kolektiv Jurije Alexejeviče Gagarina. O tomto svém rozhodnutí informovali turnovští soudruzi delegáta XXII. sjezdu, majora Gagarina, který jim odpověděl tímto dopisem: „Děkuji Vám za vřelé pozdravy u příležitosti XXII. sjezdu KSSS. Pro mne bylo vskut­ ku velkým štěstím být účastníkem tohoto historického sjezdu, který vyznačil zřetelné perspektivy komunistické společnosti. Ze své strany z duše přeji Vašemu kolektivu, usilujícímu o titul brigáda socialistické práce, nové vý­ robní úspěchy. Vaše přání nazvat brigádu mým jménem považuji pro sebe za velkou čest a důvěru. S komunis­ tickým pozdravem“ Gagarin Zdravotnické noviny č. 3/19620

Jakub Halík s prof. Janem Pirkem na tiskové konferenci. Foto: ZN Do IKEM byl pacient přijat v březnu letošního roku, kdy mu lékaři diagnosti­ kovali zhoubný nádor prorůstající centrální struktury srdce s předpokladem životní prognózy v řádu týdnů. „Vzhledem k tomu byla vyloučena varianta transplantace srdce. Běžné možnosti terapie tak byly zcela vyčerpány a pa­ cientovi už nebylo možné nabídnout jinou standardní léčebnou metodu,“ říká přednosta Kardiocentra IKEM prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc. Jediným východiskem byla obdobná operace, jakou provedli kardiochirurgové v texaském Houstonu, kteří se pokusili pacientovo srdce zcela nahradit dvěma srdečními podporami HEARTMATE-II. Ty lékaři z IKEM používají už od roku 2006, pacienti ale vždy dostali jen jedno speciální čerpadlo, které mělo zajistit činnost levé strany srdce. Tentokrát experti spojili dva přístroje, ale museli jejich činnost sladit. O další informace jsme požádali prof. J. Pirka. n Proč nemohl být pacient dříve zařazen do transplantačního programu? Přítomnost maligního nádoru je kontraindikací transplantace kteréhokoli or­ gánu vzhledem k tomu, že imunosupresivní léčba by urychlila progresi tohoto nádoru, eventuálně vznik metastáz. n IKEM dosáhl primátu v délce přežití pacienta se dvěma podporami. Jak dlouho by teoreticky mohl člověk přežít, pokud by mu nebylo transplantováno srdce? Odpověď na tuto otázku zatím nemohu spolehlivě dát, protože Jakub Halík je první pacient na světě, který s tímto zařízením žije tak dlouho. Ale pacienti s pouze levostrannou podporou, tj. jedním čerpadlem, které nahrazuje funkci levé srdeční komory, žijí již déle než sedm let. n Jaké komplikace při tomto postupu mohou nastat? V průběhu léčby pacientovi selhávaly ledviny a měl i některé další komplikace související s jeho závažným onemocněním. Může jich nastat celá řada. Jsou to komplikace infekčního rázu, dále jsou to možnosti komplikací krvácivých či tromboembolických. Funkce ledvin i jater jsou již normální, pokud se ne­ vyskytne některá z dříve zmíněných komplikací, nepředpokládáme, že by znovu došlo k jejich poruše. n První operaci podobného druhu provedli lékaři v Houstonu, ovšem pacient zemřel po sedmi dnech. Znáte důvod, který vedl k jeho smrti? Nemocný v Houstonu zemřel na neurologické komplikace. n Proč bylo tak těžké a časově náročné v těle pacienta podpory synchronizovat? Čerpadlo bylo vyvinuto a slouží jako podpora levé komory srdeční, tj. vysoko­ tlakého systému. Pravá komora čerpá krev do plic pod mnohem menším tla­ kem a kdyby čerpadlo pracovalo stejně, došlo by k poruše funkce plic, které by zcela přestaly fungovat. n Pacientovi jste museli odstranit téměř celé srdce z důvodu poměrně raritního onkologického onemocnění, sarkomu. Jaká je jeho incidence? Primární nádory srdce jsou vzácné a naštěstí jde více než z 90 procent o ná­ dory nezhoubné, takzvané myxomy. Sarkomy vídáme velice zřídka, na našem pracovišti tak jeden za dva až tři roky, ale v letošním roce jsme měli již tři ta­ kové pacienty. U dvou prvních, vzhledem k tomu, že se jednalo o mnohem méně zhoubný typ sarkomu, se podařilo je radikálně odstranit. zý

www.zdravky.cz | ročník 61, číslo 37, 10. září 2012 | adresa redakce: Klicperova 604/8, 150 00 Praha 5, zdravky.redakce@ambitmedia.cz, tel. 222 352 576, fax 222 352 572 | šéfredaktor: Jan Kulhavý, jan.kulhavy@ambitmedia.cz | zástupci šéfredaktora: Mgr. Tomáš Polák, tomas.polak@ambitmedia.cz | Ing. Jana Tlapáková, vedoucí ­Kongresového listu, jana.tlapakova@ambitmedia.cz | redakce: Zbyněk Kysela, zbynek.kysela@ambitmedia.cz | Mgr. Martin Tarant, martin.tarant@ambitmedia.cz | Mgr. Josef Zábranský, josef.zabransky@ambitmedia.cz | stálí ­spolupracovníci redakce: Mgr. Kristýna Čilíková | PhDr. Jaroslav Houštecký | PhDr. Helena Chvátalová | Bc. Jiří Škuba | grafická úprava: Jindřich Studnička | jazyková redakce: Bohumila Píšová vydavatel: Ambit Media, a. s. | www.ambitmedia.cz | ředitel společnosti: RNDr. Martin Slavík | šéfredaktor zdravotnických titulů: Jan Kulhavý, jan.kulhavy@ambitmedia.cz | marketing: Julie Langerová, DiS., marketing manager, julie.langerova@ambitmedia.cz, tel. 725 826 434 | Eva Svobodová, produkční marketingu, eva.svobodová@ambitmedia.cz, tel. 725 778 002 | Karolína Pilařová, specialista předplatného a distribuce, karolina.pilarova@ambitmedia.cz, tel. 222 352 584 | obchod: Alexandra Manová, group sales manager, alexandra.manova@ambitmedia.cz, tel. 222 352 574, 724 811 983 | Mgr. Dana Stripaiová, key account manager, dana.stripaiova@ambitmedia.cz, tel. 725 778 001 | Markéta ­Šimoníčková, key account manager, marketa.simonickova@ambitmedia.cz, tel. 734 355 409 | personální inzerce: radkova.inzerce@ambitmedia.cz, tel. 725 778 015 | tisk: AHOMI, s. r. o., U Louže 579, 250 67 Klecany | předplatné ČR: POSTSERVIS, oddělení předplatného, Poděbradská 39, 190 00 Praha 9, fax 284 011 847, predplatne@ambitmedia.cz, infolinka 800 300 302, www.periodik.cz | předplatné SR: Mediaprint Kapa - Pressegrosso, a. s., oddelenie inej formy predaja, Vajnorská 137, 830 00 Bratislava 3, tel. +421 244 458 821, fax +421 244 458 819, predplatne@abompkapa.sk | cena pro p ­ ředplatitele 20 Kč / 1,25 € (samostatně 26 ), roční předplatné: 799 Kč / 52,50 € | registrace: MK ČR E 18649 Uzávěrka tohoto čísla 6. září 2012. Příští číslo vychází 17. září 2012 | Volně neprodejné, určeno odborné zdravotnické veřejnosti. Přetisk a jakékoliv šíření je povoleno pouze se souhlasem vydavatele. Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Redakce neodpovídá za jazykovou správnost i­nzerátů. | Vychází minimálním ­distribuovaným nákladem 25 000 výtisků. | Copyright © Ambit Media, a. s., 2012 | Ambit Media, a. s., využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno. | Týdeník Zdravotnické noviny je vydáván na základě oprávnění poskytnutého vydavateli Odborovým svazem zdravotnictví a sociální péče České republiky a Ministerstvem zdravotnictví České republiky


Prestižní cena pro jihočeské kardiocentrum Nemocnice České Budějovice je jedním ze šesti zdravotnických zařízení ve světě, která mají v péči více než 550 pacientů se srdečními obtížemi dálkově sledovaných systémem Home Monitoring. Doc. MUDr. Mgr. Alan Bulava, Ph.D., vedoucí lékař arytmologie a kardiostimulace, převzal koncem srpna od dr. Petra Větrovského, Ph.D., ředitele společnosti Biotronik Praha, výrobce systému, cenu Honorary Circle Award. Ocenění již získala pracoviště v Nizozemsku, Polsku a tři kliniky ve Spojených státech. V českobudějovickém kardiocentru se každoročně implantuje 300–400 kardiostimulátorů a 200–250 im­ plantabilních kardioverterů-defibri­ látorů. „Toto pracoviště, které je re­ lativně mladé, se během několika málo let dostalo v dané oblasti na nejvyšší úroveň. Dlouhou dobu jsme slýchali o pražských nemocnicích, ale ukazuje se, že špičková péče se může dělat i jinde,“ uvedl na tiskové konferenci, která se uskutečnila 22. srpna, dr. Větrovský a dodal: „Honorary Circle Award chápeme i jako ocenění všech zaměstnanců Biotronik Praha za jejich nasazení při prezentaci Home Monitoringu našim zákazníkům a potvrzení správnosti našich aktivit. Těší nás zejména narůstající zájem ze strany odborné veřejnosti o problematiku vzdálené monitorace a stále větší uznání jejího významu největšími kapacitami v kardiologii.“ Systémem Home Monitoring, jenž umožňuje automatický bezdrátový přenos dat bez zásahu uživatele na zabezpečenou internetovou platfor­

2008, jsem měl ideu, že budeme Ho­ me Monitoring aplikovat, protože přináší jednoznačné benefity medi­ cínské i ekonomické. Naprosto jedi­ nečný je tzv. traffic light systém, kte­ rý dokáže obrovské množství přená­ šených dat analyzovat a ‚vypích­ nout‘ z nich ty informace, které jsou pro hodnocení zdravotního stavu pacienta nejdůležitější. Žlutě označí klinické události střední závažnosti, červeně pak urgentní, kterým se mu­ síme věnovat co možná nejdříve. Dokážeme tedy časně detekovat ­ arytmii, předejít cévní mozkové pří­ hodě, zhoršení srdečního selhání a v konečném důsledku i nutnosti hospitalizace, ale také zjistit neade­ kvátní terapii přístroje a v případě potřeby i vzdáleně změnit paramet­ ry nastavení systému,“ vysvětlil doc. Bulava a dodal: „V péči máme aktu­ álně přes 3500 nemocných s implan­ tovanými pacemakery, kardioverte­ ry-defibrilátory či přístroji pro re­ synchronizační terapii, kteří musejí být pravidelně monitorováni několi­ krát za rok. Přitom devadesát pro­

Doc. Alan Bulava (na snímku vlevo) přebírá od ředitele společnosti Biotronik dr. Petra Větrovského Honorary Circle Award. Foto: Bohumír Langmaier mu, je v ČR doposud sledováno přes 3000 nemocných – v závěsu za Ne­ mocnicí České Budějovice jsou FN Olomouc s 280 pacienty, pražský IKEM s 260, Masarykova nemocnice Ústí nad Labem s 250, FN Brno s 215 a FN u sv. Anny v Brně se 170 ne­ mocnými. Celosvětově využívá Ho­ me Monitoring přes 5300 klinik.

Efektivní monitorování pacientů…

Na otázku, jak si vysvětlit, že právě v českobudějovickém kardiocentru mají z českých pracovišť nejvíce pa­ cientů sledovaných systémem Home Monitoring, doc. Bulava odpověděl: „Je to jednoduché – jsme pracovití, entuziastičtí a máme schopný tým lékařů. Už od samého počátku fun­ gování kardiocentra, tedy od roku

3

z medicíny

ročník 61 číslo 37 10. září 2012

cent kontrol je pouze technických, kdy stáhneme data a zjistíme, že je vše v pořádku. Systém Home Moni­ toring nám tedy umožňuje u vybra­ ných pacientů snížit frekvenci fyzic­ kých návštěv na pracovišti na jednu ročně. Nyní řešíme projekt, jehož cílem je spočítat efektivitu systému v podmínkách ČR. Samozřejmě ze zahraničí – z Německa či USA – máme spoustu dat o tom, že Home Monitoring je nákladově efektivní. Nicméně takové údaje nejsou volně přenositelné na naše tuzemské prostředí.“

… míří i do ambulancí

V Českých Budějovicích se však mo­ hou pochlubit ještě jedním primá­ tem – a to že Home Monitoring na­ bídli a zpřístupnili také referenčním

ambulantním kardiologům. „Systém umožňuje vytvořit více skupin pa­ cientů pro neomezený počet uživa­ telů s nastavením hierarchie přístu­ pu, dále nabízí sdílení kontaktních údajů pacienta a zabezpečený pří­ stup k datům kdekoliv přes internet. Každý ambulantní kardiolog tak má možnost reagovat na generované zprávy – pochopitelně pouze u těch jedinců, které má v péči. Musím kon­ statovat, že se nám takový model po­ měrně osvědčil,“ upřesnil doc. Bula­ va s tím, že je nutné, aby se péče o pacienty se systémem Home Mo­ nitoring přesunula právě k terénním kardiologům, k nimž pacienti chodí běžně a které dobře znají. „U nich se skutečně cítí jako doma, je to pro ně známé a příjemné prostředí. To je fi­ lozofie projektu, který jsme spustili v lednu loňského roku a do kterého jsme investovali hodně energie, úsilí a edukace, protože kolegové v am­ bulancích o systému Home Monito­ ring tolik informací neměli,“ dodal.

Úhrady neodpovídají klinické praxi

Jak uvedl dr. Větrovský, Všeobecná zdravotní pojišťovna hradí zdravot­ nickým zařízením výkon sledování pacienta pomocí systému Home Mo­ nitoring, bohužel ale zatím stále ne­ hradí provoz a finanční náklady spo­ jené s pořízením pacientské jednot­ ky. „A to i přes skutečnost, že mini­ sterstvo zdravotnictví před více než rokem a půl se zavedením služeb Home Monitoringu hrazeného z ve­ řejného zdravotního pojištění sou­ hlasilo. Veškeré náklady spojené se systémem tedy nese naše společ­ nost. Bohužel ani my nežijeme ve vzduchoprázdnu a za současné eko­ nomické situace se dostáváme do stavu, že nejsme schopni poskytnout Home Monitoring všem pacientům, kteří by ho potřebovali. Po konzulta­ cích s lékaři musíme zvažovat, komu bude nabídnut a komu nikoli,“ zdů­ raznil dr. Větrovský a doplnil: „Po­ kud by pojišťovna souhlasila s úhra­ dou, která není nijak vysoká – poří­ zení pacientské jednotky, která je však přenositelná, stojí asi 10 000 korun, stejně jako roční náklady na provoz –, bohatě se to vrátí v podobě zlepšené prognózy u zhoršujícího se stavu srdečního selhání a předchá­ zení hospitalizacím. A to pouze díky tomu, že lékař si pacienta pozve dří­ ve, než je naplánována kontrola, pří­ padně mu změní medikaci. Stále si myslíme, že by pojišťovna měla ten­ to argument zvážit, a budeme jen rá­ di, pokud výstup z projektu česko­ budějovické nemocnice povede k vyčíslení ekonomické úspory sy­ stému Home Monitoring v místních podmínkách.“ Závěrem dr. Větrovský nastínil, že letos je společnost Biotronik schop­ na hradit veškeré náklady spojené s Home Monitoringem maximálně dvěma stovkám nových pacientů, v příštím roce, pokud pojišťovna ne­ zavede úhradu systému, zhruba po­ lovině. jat

Na Homolce zkoušejí neurostimulaci na pomoc selhávajícímu srdci V rámci klinické studie, které se zúčastní více než 250 pacientů z různých evropských zemí, začínají kardiologové společně s cévními chirurgy a neurochirurgy pražské Nemocnice Na Homolce testovat stimulaci pravého vagového nervu. Důsledkem dráždění elektrickými impulsy o nízké energii by mělo být zlepšení výkonnosti srdečního stahu. Systém skládající se z elektrody a neurostimulátoru implantovali na Homolce prvním třem pacientům s vleklým srdečním selháním. Celkem jej využijí přibližně u dvaceti nemocných. Chronické srdeční selhání je novodobou epidemií – výskyt v populaci vyspělých zemí je 0,4 až dvě procenta, přičemž vzrůstá až na deset procent u věkové skupiny nad 70 let. V Evropě je ročně nově diagnostikováno půl miliónu lidí se srdečním selháním. „Od elektrostimulace vagového nervu si slibujeme, že srdce nemocných bude pracovat efektivněji a s menšími energetickými nároky než dosud, což by se mělo projevit nižším stupněm zadýchávání. Díky tomu se nemocní budou moci věnovat i namáhavějším činnostem, než byli schopni – celkově se zlepší kvalita jejich života,“ uvedl prof. MUDr. Petr Neužil, CSc., primář Kardiologického oddělení Nemocnice Na Homolce. Metoda vychází z poznatků, že nervus vagus působí na činnost řady orgánů dutiny břišní a hrudní. Stimulací levého vagového nervu se dají zmírnit projevy epilepsie – tato metoda se již rutinně využívá. Bylo však zjištěno, že elektrostimulace pravého bloudivého nervu má vliv na hospodaření srdce s kyslíkem a pomocí této metody se dá snížit jeho spotřeba. Z uvedené léčby tedy mohou profitovat lidé s chronickým selháním srdce, jimž jiná terapie už téměř nepomáhá. Jsou to nemocní, kteří zpravidla prodělali infarkt myokardu, těžkou myokarditidu či mají závažné arytmie. Samotný zákrok není příliš náročný. Operatéři zavedou nemocnému v celkové anestezii elektrodu na krční úsek nervus vagus – nerv je spirálovitě ovinut volně naléhajícími elektrodami. Následně vytvoří podkožní tunel, jímž protáhnou vodič spojující elektrodu a stimulátor, který generuje elektrické impulsy. Neurostimulátor je uložen pod klíční kostí v podkoží podobně jako běžně používaný kardiostimulátor. Generátor pulsů funguje až deset let, poté se dá poměrně snadno vyměnit. Systém má výhodu v tom, že se jedenkrát týdně dobíjí pomocí speciální baterie přenosem energie přes kůži, tedy neinvazivně. To je schopen pacient provádět sám doma. Nemocnice Na Homolce provádí jako jedno z mála pracovišť neurostimulaci prakticky v kompletním rozsahu nejdéle ze všech zdravotnických zařízení v ČR. Již v roce 1998 se zde začínalo s hlubokou mozkovou stimulací. nnh Inzerce

hledá se... Nej sestřička sympatie Florence

sestřička

2012

Představujeme Vám finalistky soutěže BATIST Nej sestřička 2012 Hlasovat můžete zasláním SMS ve tvaru FLO mezera ČÍSLO (1–10) v rámci České republiky na číslo 900 06 07. Cena jedné SMS je 7 Kč včetně DPH, SMS servis technicky zajišťuje Erika, a.s., www.erika-as.cz, www.platmobilem.cz. Více informací o soutěžících se dozvíte na www.florence.cz. Každý 100. hlasující získá hodnotný dárek! Všech těchto 10 zdravotních sestřiček se utká ve finále, které se uskuteční dne

13. října 2012 v Náchodě v Městském divadle Dr. Josefa Čížka. Výtěžek z akce bude věnován na charitativní účely.

SMS ve tvaru FLO mezera ČÍSLO (1–10) na číslo 900 06 07

1

Lenka Svobodová

2

Šárka Gregušková

3

Alena Žáčková

4

Zdenka Zaviačičová

5

Lenka Nováková

31 let, ON Trutnov 43 let, Masarykova nem. Ústí n/L. 25 let, Nem. Boskovice 41 let, Dom. péče Hustopeče 48 let, Nem. F.–Místek. Tvar SMS: FLO mezera 1 Tvar SMS: FLO mezera 2 Tvar SMS: FLO mezera 3 Tvar SMS: FLO mezera 4 Tvar SMS: FLO mezera 5

6

Soňa Janáková

7

Hana Balvínová

8

Jitka Labašková

40 let, VN Brno 35 let, Nem. Milosrdných sester 38 let, SZZ Nem. Krnov Tvar SMS: FLO mezera 6 Tvar SMS: FLO mezera 8 sv. K. Boromejského Praha Tvar SMS: FLO mezera 7

9

Dana Hrůzová

10

Milena Bartovská

55 let, Nem. Pelhřimov 35 let, ON Náchod Tvar SMS: FLO mezera 9 Tvar SMS: FLO mezera 10


4

z medicíny

n ENGLISH FOR MEDICINE

Hormone Shots Aid Cognition in Older Adults Daily shots of growth hormone-releasing hormone (GHRH) improved cognition in both healthy adults and those with mild cognitive impairment, researchers reported. In a five-month randomized trial, the substance, given subcutaneously, was associated with a significant improvement in cognitive performance compared with placebo, according to Laura Baker, PhD, of the University of Washington School of Medicine in Seattle, and colleagues. The benefit was driven by significantly better executive function and a trend toward better verbal memory, although visual memory was not changed, the group reported online in Archives of Neurology. GHRH stimulates release of growth hormone from the pituitary, in a pulsatile fashion, which in turn causes the release of insulinlike growth factor 1 from the liver, the researchers noted. All three „have potent effects on brain function, their levels decrease with advancing age, and they likely play a role in the pathogenesis of Alzheimer‘s disease,“ Baker and colleagues wrote. Evidence suggests that elevating hormone levels in people at risk for cognitive impairment might prevent mental decline or improve function, they noted. To test the idea, they enrolled 152 adults, ages 55 to 87, including 66 with mild cognitive impairment (MCI). They were randomly assigned to placebo or tesamorelin (Egrifta), a stabilized analog of human GHRH, self-administered daily by subcutaneous injection. shot to aid growth to release both… and …. impairment subcutaneously performance although pituitary in turn to decrease antonymum: to increase advancing likely evidence at risk decline sloveso: to decline to assign (to) to self-administer outcome to conduct intent pattern robust to appear

All told, 137 participants – 76 healthy volunteers and 61 people with MCI – completed the 20-week study. The primary outcome was cognitive change measured by a battery of standard tests at baseline and weeks 10, 20, and 30 (following a 10-week washout period). The researchers also conducted blood tests at those intervals to measure circulating levels of the three hormones. They found: GHRH increased insulin-like growth factor 1 levels by an average factor of 2.17, which was significant at P<0.001 – still within the normal physiological range. On an intent-to-treat analysis, including 151 of the 152 volunteers, those taking GHRH had an improvement in cognition overall that was significant at P=0.03 and was comparable among both healthy participants and those with MCI. Among the 137 who completed the study, the pattern was similar but more robust, with a significance level of P<0.005. Analysis showed that GHRH significantly improved executive function (at P=0.005), appeared to improve verbal memory (at P=0.08), but had no effect on visual memory (P>0.15) GHRH also reduced body fat by 7.4% (P<0.001) and, among those with MCI, increased fasting insulin levels by 35% (P<0.001, but remaining within normal range). Adverse events were mostly mild but were more common among those getting GHRH – 68% versus 36%. injekce pomoct, pomáhat růst uvolnit jak … tak i …. poškození, zhoršení podkožně výkon, výkonnost ačkoliv hypofýza pro změnu snížit stoupající pravděpodobně důkaz, fakta v nebezpečí, v ohrožení pokles, zhoršení

ročník 61 číslo 37 10. září 2012

Co přinesl letošní V San Diegu se na konci července konal 29. výroční meeting American Society for Metabolic & Bariatric Surgery (ASMBS). Vybrané prezentace převzala řada odborných časopisů a internetových portálů. Zdravotnické noviny přinášejí výběr některých zajímavých příspěvků.

Bariatrická operace si žádá polysomnografii Většina kandidátů na bariatrický ­zákrok trpí obstrukční spánkovou apnoe (OSA), což demonstruje ne­ zbytnost celonočního vyšetření (po­ lysomnografie) v rámci předoperač­ ních testů každého pacienta. Během své prezentace to zdůraznil dr. Ab­ dul S. Bangura, jenž se opírá o vý­ sledky studie, na které se podílel společně s kolegy ze Staten Island University Hospital v New Yorku. Jejich výzkum se zaměřil na 359 osob, které se chystaly na bari­ atrický zákrok. Celkem 86 % mělo pozitivní test, přičemž těžkou for­ mou onemocnění trpěla téměř polo­ vina z nich. U pacientů byla zjištěna vysoká prevalence OSA napříč vše­ mi skupinami vymezenými hodno­ tou BMI, byť morbidně obézní jedin­ ci (BMI ≥ 60) byli pozitivně testováni všichni. „Řada kolegů se domnívá, že pouze pacienti v nejvyšším stupni obezity by měli podstoupit polysomnografii, protože to jsou osoby s maximálním rizikem OSA. Naše studie však na­ značila, že je to mylný názor – one­

mocnění se vyskytuje napříč všemi kategoriemi BMI. Zavedení poly­ somnografie jako rutinní součásti předoperačního vyšetření je proto aktuální politikou v našem zařízení,“ uvedl dr. Bangura. Bangura AS, Gibbs KE. Is routine preoperative polysomnography necessary in patients having bariatric surgery. ASMBS 2011; Abstract P-77.

Paracetamol snižuje potřebu opioidů U pacientů, kteří bezprostředně po bariatrickém zákroku dostanou in­ travenózně paracetamol, je v násle­ dujících 24 hodinách signifikantně nižší potřeba podávání opioidních analgetik. To je hlavní výstup z malé retrospektivní studie, jak ji prostřed­ nictvím posterové prezentace uved­ la Maria Fuegová ze South Miami Hospital. Analýza se zaměřila na 86 osob, kte­ ré podstoupily bariatrickou operaci. Jejich průměrný věk činil 45 let a hodnota body mass indexu 44. Do studie byly zařazeny všechny typy zákroků – gastrický bypass, sleeve

n Z ODBORNÉHO TISKU

Vysazení steroidů zhoršuje symptomy astmatu

šina výzkumů v této oblasti zaměřuje na cestu vedoucí ke snížení dávkování ve snaze vyhnout se nepříznivým ne­ žádoucím účinkům. Americký Food and Drug Administ­ ration v roce 2010 dokonce nařídil, aby obaly těchto léčiv nesly speciální upozornění a jakmile se podaří získat nad onemocněním adekvátní kontrolu, měla by se léčba inha­ lačními steroidy přerušit. S tím však nesouhlasí řada ex­ pertů, kteří argumentují, že v takovém případě hrozí ztráta kontroly astmatu. Brozek J, et al. Long-acting beta2-agonist step-off in patients with controlled asthma: systematic review with meta-analysis. Arch Intern Med 2012; DOI: 10.1001/archinternmed.2012.3250.

Přerušení terapie dlouhodobě působícími beta2-agonisty (LABA) u pacientů s dobře kontrolovaným astmatem je asociováno se zhoršením symptomů a celkově kvality života. Jak uvedli dr. Jan L. Brozek, PhD, a jeho kolegové z Mc­ Master University v kanadském Hamiltonu v on-line vy­ dání Archives of Internal Medicine, vysazení LABA mělo za následek zvýšení skóre na sedmibodové škále dotazní­ ku Asthma Control Questionnaire v průměru o 0,24 bodu (95% CI 0,13–0,35). Zároveň došlo ke snížení skóre na stupnici Asthma Quality of Life Questionnaire, a to o 0,32 bodu (95% CI 0,14–0,51). Obavy z dlouhodobého užívání inhalačních steroidů se za poslední dvě desetiletí objevují stále častěji, proto se vět­

Slibné výsledky DWI u metastatického postižení

přidělit (čemu; k) provádět sám výsledek, závěr provést úmysl, záměr vzor, vzorec silný, masivní zdát se, jevit se

Seriál exkluzivně pro Zdravotnické noviny připravuje

tel.: +420 466 615 721, +420 603 163 629 www.skrivanek.cz n medical@skrivanek.cz

Ilustrační foto: Profimedia

SKŘIVÁNEK MEDICAL SPECIALIZOVANÁ DIVIZE PRO PŘEKLADY A TLUMOČENÍ V OBORU ZDRAVOTNICTVÍ

gastrektomie, bandáž nebo plikace žaludku. Krátce po operaci byl po­ dán intravenózně acetaminofen (ge­ nerické označení paracetamolu v USA) 47 pacientům, zbylých 39 jej nedostalo. Jedinci v první skupině dostali bě­ hem 24 hodin po výkonu o 37 % mé­ ně opioidních analgetik ve srovnání s pacienty z druhé skupiny. „Poope­

Kvalitu detekce metastatického poškození kostí u pacien­ tů s karcinomem prostaty signifikantně zvyšuje využití difuzně váženého obrazu (DWI) při vyšetření magnetickou rezonancí. Britští vědci došli k lepším výsledkům, pokud DWI porovnali s běžně využívanou sekvencí STIR (short tau inversion recovery). Dosud se DWI nejčastěji využívá při zobrazení patologických procesů mozkové tkáně. Tato technika poskytla nejvyšší stupeň kvality zobrazení u 22 ze 24 pacientů s karcinomem prostaty a u šesti ze sedmi nemocných s mnohočetným myelomem. Podobné výsledky dosáhly DWI a STIR u pacientek s karcinomem prsu. „Na základě našich výsledků můžeme doporučit jako nejvhodnější techniku DWI u nemocných s nádory pro­ staty nebo s mnohočetným myelomem,“ uvedli lékaři v če­ le s dr. Paulem Burnem z Musgrove Park Hospital v brit­ ském Tauntonu v srpnovém vydání British Journal of Radiology.


Ilustrační foto: Profimedia

meeting ASMBS

rační podávání acetaminofenu intra­ venózní formou se stává standar­ dem pro naše bariatrické pacienty,“ konstatovala dr. Fuegová v rozhovo­ ru pro MedPage Today. Gonzalez AM, et al. Use of IV acetaminophen in a multimodal pain approach in bariatric surgery. Does it affect opioid requirements? ASMBS 2012; Abstract P-88.

5

z medicíny

ročník 61 číslo 37 10. září 2012

Bariatrický zákrok zpomalí rozvoj nefropatie Pro více než polovinu obézních pa­ cientů s diabetickou nefropatií před­ stavuje možné řešení bariatrický zá­ krok. Tvrdí to američtí vědci v čele

Rostoucí množství důkazů podporuje použití celotělového vyšetření MR k detekci metastáz u onemocnění, která mají tendenci metastazovat do kostí. Podle metaanalýzy pub­ likované v loňském roce mají tyto testy specificitu i sen­ zitivitu vyšší než 90 procent. Pearce T, et al. Bone metastases from prostate, breast, and multiple myeloma: Differences in lesion conspicuity at short-tau inversion recovery and diffusion-weighted MRI. Br J Radiol 2012; DOI: 10.1259/bjr/30649204.

Riziko nádorů je u dětí s JRA téměř trojnásobně vyšší Tvrzení se opírá o studii, kterou v zářijovém vydání ča­ sopisu Arthritis Care & Research publikoval tým pod ve­ dením dr. Beth Nordstromové, PhD, z United BioSource Corporation v Lexingtonu v americkém státě Massachu­ setts. Riziko maligního onemocnění mají také děti s ju­ venilní revmatoidní artritidou (JRA), které nikdy nebyly léčeny biologiky. V rámci výzkumu byla analyzována da­ ta 3605 jedinců s JRA, průměrného věku 11 let, nejstar­ ším bylo šestnáct. Většinu z nich tvořily dívky. Celková incidence maligních onemocnění mezi pacienty s JRA, kteří dostávali konvenční léčbu, byla 67 případů na 100 000 osoboroků (95% CI 1,3–132,5), zatímco ve zdravé populaci je to 23,2 (95% CI 12,2–34,2). Hazard ratio tak mezi dětmi, kterým nebyla podávána biologická léčba, činilo 2,81 (95% CI 0,94 –8,34). Jinými slovy, malignity (vyjma nemelanomového kožního nádoru a carcinoma in situ) se ve skupině dětí s JRA ­objevily během sledovacího období 5974 osoboroků v 0,1 % případů. Pacienti, kteří dovršili na konci follow­ -up osmnáct let, přitom měli riziko několikanásobně vyšší než ti ve věku mezi 12 a 17 lety (HR 0,18; 95% CI 0,05–0,68).

s dr. Helen Heneghanovou z Cleve­ land Clinic v Ohiu. Jejich studie zahr­ novala 52 pacientů s průměrným vě­ kem 51 let a body mass indexem 49. Tři čtvrtiny z nich tvořily ženy. Cel­ kem 84,3 % mělo hypertenzi, 70,6 % hyperlipidémii, 31,3 % mikro- a 6,3 % makroalbuminurii. Všech 52 diabetiků podstoupilo lapa­ roskopický bariatrický zákrok, ve vět­ šině případů šlo o gastrický bypass (69 %). Pět let po operaci se u 44 % dostavila trvalá remise diabetu, u dal­ ších 33 % došlo k podstatnému zlepše­ ní jejich onemocnění. Z těch, u nichž nebyla před operací zjištěna protein­ urie, zůstalo po pěti letech v normě 75 procent. Zjištěná data kontrastují s odhady American Diabetes Associa­ tion, podle nichž se nefropatie u dia­ betiků rozvíjí každým rokem. A co ví­ ce, u 58 % jedinců s nefropatií diagnos­ tikovanou před zákrokem došlo k re­ gresi, dalších 42 % zůstalo stabilních s mikroalbuminurií. „Naše výsledky naznačují, že bariatric­ ká chirurgie indukuje signifikantní zlepšení diabetické nefropatie. Tento efekt se zdá být trvalým, respektive u většiny pacientů trvajícím alespoň pět let. A je asociován s velmi dobrou kontrolou glykémie a hypertenze, do­ konce bez použití ACE inhibitorů ne­ bo blokátorů receptorů pro angioten­ zin,“ prezentovala na meetingu dr. Heneghanová. Heneghan HM, et al. Effects of bariatric surgery on diabetic nephropathy after 5 years of follow-up. 2012; Abstract PL-116.

Už delší dobu je známo, že dospělým pacientům s revma­ toidní artritidou hrozí vyšší nebezpečí určitých typů ná­ dorů, zejména lymfomů. Stejně tak je popsán vztah mezi aplikací biologické terapie, konkrétně inhibitorů TNFα, a dalším nárůstem zmiňovaného rizika. Nordstrom B, et al. Risk of malignancy in children with juvenile idiopathic arthritis not treated with biologic agents. Arthritis Care Res 2012; DOI: 10.1002/acr.21709.

Nepříznivý prediktor srdečního selhání – Gal-3 Galektin-3 (Gal-3) je protein, který funguje jako marker v případě srdeční fibrózy. Může ale také signalizovat zvý­ šené riziko srdečního selhání a úmrtí vůbec. V on-line vydání Journal of the American College of Cardiology to uvádí prof. Daniel Levy a jeho kolegové z National Heart, Lung and Blood Institute v Bethesdě, která leží v americ­ kém státě Maryland. Pacienti, u nichž byly zaznamenány zvýšené hodnoty Gal-3, měli po téměř devět let dlouhou dobu sledo­ vání signifikantně vyšší riziko srdečního selhání (95% CI 1,14–1,43; p < 0,0001) než ostatní. Ve výsledku se zároveň odrazily faktory jako věk nebo pohlaví. Vysoká koncentrace proteinu byla asociována také s o 24 % vyšším nebezpečím úmrtí z jakékoli příčiny (95% CI 1,12–1,38; p < 0,0001). „Zjištěná data mohou být dů­ kazem, že Gal-3 hraje úlohu v přestavbě srdeční tkáně,“ konstatovali autoři. Ho J, Liu Ch, Lyass A, Courchesne P, Pencina M, Vasan R, Larson M, Levy D. Galectin-3, a marker of cardiac fibrosis, predicts incident heart failure in the community. JACC 2012; DOI: 10.1016/j.jacc.2012.04.053.

n DO VAŠÍ KNIHOVNY Terapeutické využití kinesio tapu Kobrová Jitka, Válka Robert Grada 2012, 160 stran ISBN: 978-80-247-4294-6

Publikace přináší v ČR poprvé komplexně zpracova­ nou problematiku kinesiotapingu, který je v součas­ nosti jednou z nejpopulárnějších metod ve fyziotera­ pii, v rehabilitačním lékařství i terapii sportovců. Kni­ ha kromě praktického využití kinesio tapu u konkrét­ ních diagnóz a klinických stavů podrobně popisuje techniky kinesiotapingu, zejména jejich princip a pů­ sobení na organismus. Dále historii kinesiotapingu a fyziologii účinku kinesio tapu v závislosti na jeho vlastnostech. Monografie není jen praktickým návo­ dem pro rehabilitační a sportovní lékaře, ortopedy, fyzioterapeuty, ergotera­ peuty a jiné lékařské i nelékařské odborníky, ale je vhodná i pro studenty, zejména nelékařských bakalářských a magisterských oborů specializujících se ve zdravotnictví.

Audiológia

Kabátová Zuzana, Profant Milan a kolektiv Grada 2012, 360 stran ISBN: 978-80-247-4173-4 Učebnice obsahuje ucelené informace o anatomii i fyziologii sluchového orgánu a základech akustiky. Komplexně jsou rozpracovány vyšetřovací metody, které se používají v každodenní otorinolaryngo­ logické praxi, při audiologickém screeningu, pro ob­ jektivní stanovení prahu sluchu a neurootologickou diagnostiku. Samostatné kapitoly jsou věnovány vyšetření tinitu, vlivu hluku na sluchový orgán a vyšetřením rovnovážného aparátu, pomůckám pro rehabilitaci poruch sluchu a implantátům. Jedinečný je komplexní pohled na celou škálu moderních metod používaných v audiolo­ gii s velkým množstvím konkrétních příkladů a výsledků vyšetření. Kniha je ve slovenském jazyce.

Klinicky významné bakterie

Pharma and Biotech Industry Reports Překlad: Jaroslav Julák Triton 2012, 128 stran ISBN: 978-80-7387-588-6 Kniha je překladem z anglického originálu Clinically Important Bacteria, vydaného v roce 2010 naklada­ telstvím Pharma and Biotech Industry Reports, sídlí­ cím v Anthemu v Arizoně. Publikace je kombinací učebnice a užitečné příručky, neboť vedle souhrnu základních vlastností lékařsky významných bakterií, jimi vyvolávaných nemocí a zásad jejich léčby uvádí i aktuální poznatky z mo­ lekulární biologie a genetiky, které ještě v běžných učebnicích nejsou. Součástí je i výklad základních pojmů medicíny a souvisejících věd, soustřeďující se vzhledem k zaměření nakladatelství a autorů hlavně na oblast farmacie a mo­ lekulární genetiky. Kniha je užitečnou pomůckou jak pro studenty základního i pokročilého studia medicíny, tak i pro graduované lékaře při výkonu jejich praxe.

Soudní lékařství a jeho moderní trendy Jiří Štefan, Jiří Hladík a kolektiv Grada 2012, 448 stran ISBN: 978-80-247-3594-8

Kniha poskytuje základní soudnělékařské a medi­ cínskoprávní poznatky, jejichž znalost je nezbytná při výkonu zdravotní péče každého lékaře. Zaměře­ na je nejen na praktickou stránku činnosti soudních lékařů, ale i jiných odborníků v medicíně, aby se dobře orientovali v legislativě a znali svoje povin­ nosti i práva, což je aktuální zvláště v současné době při stoupajícím počtu stížností spojených s poskytováním zdravotní péče. Poslouží také jako studijní pomůcka pro posluchače lékařských fakult, poli­ cejní akademie, příslušníky policie a právníky. Tato učebnice pro pre- i post­ graduální studium je bohatě obrazově dokumentována. V knize najde čtenář 110 černobílých fotografií a na přiloženém DVD pak dalších 412 fotografií barevných.

Trendy soudobé oftalmologie Pavel Rozsíval Galén 2012, 259 stran ISBN: 978-80-7262-818-6

Osmý svazek publikační řady postgraduálních textů přináší informace o nových poznatcích z mnoha ob­ lastí očního lékařství, které jsou jen málo dostupné v běžné literatuře a jsou předmětem zájmu jak lékařů, tak i jejich pacientů. Oftalmologové zde najdou od­ povědi na problémy, s nimiž se setkávají ve své praxi – např. endokrinní orbitopatie, endokrinní oftalmo­ patie, diagnostika slzení, laserová léčba diabetické retinopatie, optická kohe­ rentní tomografie u makulárních chorob, změny terče zrakového nervu u glau­ komu, diabetický makulární edém, rohovkové dystrofie, sekundární piggyback implantace nitroočních čoček či antiglaukomatika v číslech a tabulkách.


6

z farmacie

ročník 61 číslo 37 10. září 2012

Lékem roku se stala antidiabetika Titulem „lék roku“ (Medicine of the Year) se mohou od července pyšnit léčiva Januvia a Janumet (MSD). Časopis Med AD News je ocenil díky jejich významné roli v léčbě diabetu, vhodné marketingové strategii a také díky tomu, že se jejich efektivita opírá o výsledky řady celosvětových klinických studií. R. Levy s tím, že sitagliptin význam­ ně zabodoval také poté, co začaly vy­ plouvat na povrch informace o nežá­ doucích účincích spojených s thiazo­ lidindiony. „Jejich užívání během posledních dvou let značně pokles­ lo,“ dodal.

Úspěšná kombinace s metforminem

Dalším zlomovým momentem bylo využití potenciálu sitagliptinu do kombinace s metforminem. „Pokud se podíváte na většinu jiných anti­ diabetik, tak se jim dařilo na americ­ kých a japonských trzích, ale ne tak moc v Evropě. Nicméně Janumet se postupně stal v některých zemích do­ konce prodávanějším léčivem, což je pro nás podstatné s ohledem právě na evropské státy,“ dodal Riad El-Dada ze společnosti MSD. Za sitagliptin a jeho fixní kombinaci s metforminem navíc hovoří výsledky klinických studií. V červnu loňského

Očekáván růst produkce inzulinu degludec (Tresiba) a liraglutidu (Victoza).

35 % Celosvětový podíl na trhu

rostou meziročně o deset procent, až dosáhnou 9,7 miliardy,“ uvádí čer­ vnová zpráva EvaluatePharma. Podle Riche Levyho z Draftfcb Health­care, renomované reklamní agentury, úspěchu sitagliptinu hodně nahrály externí faktory. V jejich čele je epidemie obezity, která přímo ko­ reluje s globálním nárůstem onemoc­ nění diabetem 2. typu. MSD a kon­ kurenční Novartis díky tomu inves­ tovaly milióny dolarů do edukace lékařů ohledně role inhibitorů dipep­ tidyl peptidázy-4 (DPP-4) v léčbě dia­ betu. Jenže zatímco FDA schválil Ja­ nuvii okamžitě, v případě vildaglip­ tinu (Galvus) si od Novartisu vyžádal doplňující klinická data a k jeho vy­ puštění na trh došlo až o dva roky později. „Řada lékařů už dlouho vy­ hlížela nový, bezpečnější způsob léč­ by diabetu 2. typu. Příznivý bezpeč­ nostní profil spojený s velmi dobrým efektem je přesvědčil, aby Januvii začali předepisovat,“ konstatoval

40 %

Zdroj: EvaluatePharma

Sitagliptin (Januvia) patří mezi inhi­ bitory dipeptidyl peptidázy-4 (DPP-4), které u pacientů s diabetem 2. typu snižují glykémii. Může se stát přípravkem, který bude v oblasti cílené léčby v následující dekádě prodejní jedničkou. Americký regulátor Food and Drug Administration ho schválil v roce 2006, v roce 2011 jeho tržby vylétly o 45,3 % na 3,66 miliardy USD (72 miliardy korun). Další 1,36 mili­ ardy USD přispěla fixní kombinace sitagliptinu s metforminem (Janu­ met), která v témže roce zaznamenala 43,9procentní nárůst prodeje. Podle odhadů analytické společnosti Eva­ luatePharma (viz ZN č. 33–34/2012) je 5 miliard stěží polovina tržeb, ja­ kých mohou obě léčiva dosahovat v budoucnu. „Pokud se podíváme na grafy celosvětově nejprodávanějších léků, Januvia a Janumet budou na sa­ mém vrcholu. Podle našich odhadů jejich tržby v období 2011 až 2018 po­

Predikce trhu s antidiabetiky v roce 2018

30 %

Novo Nordisk

25 % Patentová ochrana pioglitazonu (Actos) letos vyprší.

20 % 15 % 10 %

0% -6 %

Schválena čtyřkombinace pro léčbu HIV-1 Americký FDA schválil kombinaci léčiv elvitegravir, cobicistat, emtricitabin a tenofovir disoproxil fumarát (Stribild, Gilead Sciences), novou, pouze jednou denně dávkovanou léčbu HIV-1 infekce u dospělých, kteří nikdy nebyli léčeni z důvodu infekce HIV.

+0 %

+2 %

roku byla publikována analýza Ame­ rican Association of Clinical Endocri­ nologists, podle které signifikantně více pacientů s diabetem 2. typu, kteří brali Janumet, dosáhli primárního cí­ le v podobě regulace glykémie ve srovnání s těmi, kteří dostávali pouze metformin. A v říjnu loňského roku přišla společ­ nost MSD s další novinkou. FDA schválil Juvisync, fixní kombinaci Ja­ nuvie a hypolipidemika simvastatinu (Zocor). „Přestože podle guidelines mají osoby, které potřebují antidiabe­

Pfizer překonal odhady

Americký Food and Drug Administration (FDA) schválil tbo-filgrastim (Sicor, Teva) indikovaný ke zkrácení doby trvání těžké neutropenie u pacientů s některými typy nádorů (non-mye­ loidních malignit), kteří jsou léčeni chemoterapií ovlivňující kostní dřeň. Žádost byla podána jako pro nové biologikum, protože v USA v té době ještě nebyla schválena pravidla pro biosimilars. V Evropě je léčivo registrováno pod názvem Tevagrastim. Na trhu v USA bude v souladu s dohodou s originálním výrobcem Amgen v listopadu 2013. Benefity tbo-filgrastimu naznačila klinická studie, která zahrnovala 348 žen s karcinomem prsu v pokročilém stadiu, jež byly léčeny docetaxelem a doxorubicinem. Randomizovány byly do dvou skupin – k podávání tbo-filgrastimu, nebo placeba. Neutropenie způsobená chemoterapií trvala v průměru 1,1 dne ve větvi s aktivní léčbou ve srovnání s 3,8 dne v placebové skupině.

-2 %

+4 %

+6 %

+8 %

+10 %

+12 %

+14 %

Pozn.: Velikost „bubliny“ označuje předpokládaný objem celosvětových prodejů v roce 2018.

Oznámení SÚKL

Tbo-filgrastim může na trh

-4 %

Očekáván rychlý růst produkce Januvia/Janumet.

Růst prodeje: složená roční míra růstu (CAGR) v letech 2011–2018

n FARMACEUTICKÝ TRH

a Medicom International, s. r. o. Přezkoumání Výborem pro humánní léčivé přípravky (CHMP) Evropské lékové agentury (EMA) zvážilo informaci o riziku rozvoje všech typů nádorových onemocnění z randomizovaných kontrolovaných klinických studií u pacientů s osteoporózou nebo osteoartrózou, kteří dostávali kalcitonin nosní sprej nebo neregistrovanou perorální lékovou formu kalcitoninu. Pacienti léčení kalcitoninem v těchto studiích měli vyšší výskyt nádorových onemocnění. Jejich zvýšená četnost kolísala mezi 0,7 % v případě perorálního způsobu užívání a 2,4 % ve studiích s kalcitoninem v nosním spreji. Pokud vezmeme v úvahu zvýšené riziko rozvoje nádoru při dlouhodobém užívání, CHMP dospěl k názoru, že při léčbě diagnostikované postmenopauzální osteoporózy za účelem snížení rizika zlomenin obratlů převažují při podávání kalcitoninu rizika nad prospěchem. Jako důsledek těchto zjištění bude kalcitonin nosní sprej, který je schválen pouze pro léčbu postmenopauzální osteoporózy, stažen z trhu (v ČR se jedná o přípravek MIACALCIC NASAL 200, doplněk názvu nas. spr. sol., společnosti Medicom International, s. r. o.). Kalcitonin v injekční lékové formě (v ČR pouze přípravek MIACALCIC 100 I.U. INJEKCE, doplněk názvu inj. sol., společnosti Novartis, s. r. o.) může dle doporučení EMA zůstat na trhu s omezenými indikacemi, nicméně společnost Novartis se rozhodla ukončit dodávky i této lékové formy s okamžitou platností. Zajištění dostupnosti injekčního kalcitoninu v ČR v současné době řeší Ministerstvo zdravotnictví ČR ve spolupráci se SÚKL. Ze dne 31. 8.: Státní ústav pro kontrolu léčiv upozorňuje na riziko nežádoucích zdravotních účinků způsobených rentgenovým zářením při použití přenosných zubních rentgenů, které nejsou opatřeny označením CE. SÚKL obdržel od britské lékové agentury MHRA informaci o výsledcích testování přenosného zubního rentgenu Tianjie Dental Falcon od výrobce Zhengzhou Electronic Equipment Co., Ltd., Čína, které provedla britská Agentura pro ochranu veřejného zdraví (HPA). Výsledky ukázaly, že uvedený přenosný zubní rentgen neobsahuje dostatečné stínění rentgenové trubice, což může mít za následek vystavení pacienta a obsluhy vysokým dávkám rentgenového záření a vést tak k nežádoucím účinkům na jejich zdraví. MHRA doporučuje přestat používat nejen testovaný model, ale i podobné přenosné zubní rentgeny, které nejsou opatřeny označením CE.

Eli Lilly

Takeda

5%

n Z LÉKOVÝCH AGENTUR

Ze dne 30. 8.: Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých údajích týkajících se přípravků Miacalcic a Tonocalcin, který je zdravotnickým pracovníkům zasílán držiteli rozhodnutí o registraci Novartis, s. r. o.,

Merck & Co (MSD)

Sanofi

Největší světová farmaceutická společnost Pfizer, Inc., zvý­ šila čtvrtletní zisk o zhruba 25 % na 3,25 mld. USD v po­ rovnání se stejným obdobím loňského roku. Uvedl to server finance.cz. Americká firma rovněž potvrdila odhad celoročního zisku. Tržby meziročně poklesly na 15,06 mld. USD (–11 %), přes­ to však překonaly průměrné odhady ve výši 14,91 mld. Jak dále napsal server akcie.cz, zisk se sice meziročně snížil na 4,67 mld., což odpovídá poklesu o 1 %, ale také výrazně překonal konsensus analytiků 4,09 mld. Ve druhém čtvrtletí tak Pfizer zaznamenal zisk na akcii 62 centů, když očekávání trhů bylo 54 centů. Jak uvádí server patria.cz, Pfizer současně potvrdil zpětný odkup akcií v rozsahu 5 mld. USD. Pokles tržeb má na svědomí vypršení některých klíčových patentů, což společnost vystavilo větší konkurenci ze stra­ ny výrobců generických léků. Jedná se především o pří­ pravek Lipitor, který během minulého roku vygeneroval 9,6 mld. výnosů. Naproti tomu americký soud potvrdil platnost patentu na lék Lyrica, takže generičtí výrobci bu­ dou muset počkat do roku 2018. Pfizer také poskytl exklu­ zivní celosvětová práva na vývoj a marketing svého anti­ diabetika ruské firmě SatRx. Negativně se projevil vliv posilujícího dolaru, za pozitivními výsledky naopak stojí nákladové úspory ve výzkumu a dalších oblastech. V ČR působí Pfizer od roku 1993. Vloni zde zisk více než zdvojnásobil na 231 mil. korun.

Sanofi zvýšila zisk o třetinu Francouzské farmaceutické společnosti Sanofi SA stoupl za prvních šest měsíců letošního roku zisk o 35 procent na 3 mld. eur. Uvedl to server finance.cz. Příjmy se meziročně zvýšily o 8 % na 17,4 mld. Tržby spotřebitelské divize stouply o 13,8 % a veterinární o 5,9 procenta. Prodej očko­ vacích látek se zvýšil o 7 procent. Tržby na rozvíjejících se trzích byly vyšší o 10,7 procenta. Podle serveru cyrrus.cz vykázala Sanofi za druhé čtvrtletí zisk 1,78 eur na akcii. Očekávání analytiků přitom bylo jen 1,40 eur na akcii. K dobrým výsledkům firmě pomohl prodej antidiabetika Lantus a rekordní prodej očkovacích látek proti chřipce. Ve výhledu je však společnost obezřetná. Důvodem je ukon­ čení patentové ochrany u antikoagulancia clopidogrelu (Pla­ vix) a antihypertenziva irbesartanu (Avapro). Za celý rok očekává pokles zisku o 12–15 procent. Podle agentury Reu­ ters však v dalších letech čeká návrat k zisku díky rozvíje­ jícím se trhům, antidiabetikům a biotechnologickým přípravkům.

tickou a hypolipidemickou léčbu, vy­ soké riziko kardiovaskulárního one­ mocnění, téměř čtyřicet procent těch­ to pacientů nedostává adekvátní léč­ bu. Jsme hrdí na to, že jim nabízíme řešení,“ konstatoval dr. Barry J. Gold­ stein, PhD, z Merck Research Labora­ tories. V únoru pak americký úřad posvětil výrobu a prodej Janumetu XR, verze léčiva s prodlouženým účinkem. „Přestože se podává jen jed­ nou denně, přípravek nabízí velmi dobrý terapeutický efekt,“ pokračoval dr. Goldstein.jšk

Podle plánu oznámeného loni na podzim Sanofi nadále připravuje zrušení až 2000 pracovních míst, aby se vyrov­ nala s předpokládanou ztrátou 2,9 mld. USD. Nejnovější škrty postihnou R&D divizi Sanofi-Pasteur. Podle serveru latribune.fr firmu navíc potrestal alžírský odvolací soud pokutou 20 mil. eur za předražování léčiv a byla rovněž vyloučena z účasti na výstavbě centra pro biotechnologie u Alžíru. V ČR Sanofi vlastní od roku 2009 firmu Zentiva, jednoho z největších výrobců generik ve střední a východní Evropě. 

Léky tvoří čtvrtinu padělků dovezených do EU Celní orgány Evropské unie vloni zadržely téměř 115 mi­ liónů výrobků podezřelých z porušení práv duševního vlastnictví. Hodnota zadrženého zboží dosahuje výše té­ měř 1,3 mld. eur, přičemž v roce 2010 to bylo 1,1 mld. Jak dále uvedl server europa.eu, významný podíl zboží zadrženého celními orgány připadá na léčiva – 24 procent. Výrobky denní potřeby a ty, které by mohly být poten­ ciálně nebezpečné pro zdraví a bezpečnost spotřebitelů, představovaly celkem 28,6 % celkového množství zadrže­ ných produktů oproti 14,5 % v roce 2010. Nárůst počtu zadržených poštovních balíků pokračoval i v roce 2011, přičemž ve 36 % byla zadržena léčiva. Pokud jde o původ padělaného zboží, i nadále je hlavním zdrojem Čína, ze které pochází 73 % veškerého zboží po­ rušujícího práva duševního vlastnictví.

MSD: pozitivní překvapení Tržby americké farmaceutické společnosti Merck & Co., Inc., v Evropě vystupující pod hlavičkou MSD, sice téměř stag­ novaly na 12,31 mld. USD (meziroční růst o 1,3 %), přesto však dokázaly překonat očekávání trhů ve výši 12,14 mld. Uvedl to server akcie.cz. Zisk společnosti byl mnohem dynamičtější, když vzrostl na 3,24 mld. a také předstihl analytická očekávání (3,1 mld.). V porovnání s rokem 2011 zaznamenala firma nárůst o 9,7 %. Jak napsal server patria.cz, znamenalo to zisk na akcii 1,05 USD při očekávání 1,01 USD. Za první letošní čtvrtletí měla společnost MSD zisk ve výši 1,74 mld. To od­ povídalo 56 centům na akcii. MSD se připravuje na vypršení patentové ochrany svého nejúspěšnějšího produktu, antiastmatika Singulair, a tudíž na očekávaný pokles prodejů s příchodem levnějších gene­ rik na trh. Jak uvedla agentura Bloomberg, společnost zrušila tisíce pracovních míst a snaží se posílit prodeje současných produktů. Zároveň potvrdila pozitivní výhled na letošní rok. Z agenturních zdrojů připravil hj


7

pro lékařské praxe

ročník 61 číslo 37 10. září 2012

Ohrozí dohoda gynekologů systém... dokončení ze str. 1 To umožňuje centralizaci porodů takto postižených dětí ve Fakultní nemocni­ ci v Motole s jejich okamžitým předá­ ním do specializované péče dětského kardiocentra. „Program prenatální kardiologie má i významné ekonomic­ ké dopady, ať již v důsledku ukončo­ vání těhotenství s komplexně postiže­ nými plody, nebo pro výrazně nižší výskyt komplikací u včas diagnostiko­ vaných a léčených pacientů,“ uvádí se ve stanovisku ČKS. Navržený způsob financování gynekology indukovaných vyšetření nebude podle představitelů ČKS gynekology motivovat k ověření suspektních patologických nálezů spe­ cializovaným prenatálním echokardio­ grafickým vyšetřením prováděným dětským kardiologem a v konečném důsledku výrazně naruší systém pre­ natální detekce vrozených srdečních vad a dalších onemocnění srdce. Výsledkem může podle stanoviska ČKS být: 1. Snížená detekce komplexních a těž­ ko léčitelných vad s následným: n vyšším počtem novorozenců s těmi­ to onemocněními v důsledku absen­ ce přesné diagnózy vedoucí dnes k ukončení těhotenství, n vyšším počtem porodů kritických vrozených srdečních vad bez stano­ vené diagnózy s následným prodle­ ním v léčbě, vyšší pravděpodobností vzniku komplikací a vyššími náklady; 2. Zbytečné ukončení těhotenství při nepřesně určené diagnóze nebo jen podezření na ni. „Navíc není jasné, jak budou financo­ vána specializovaná prenatální echo­

kardiografická vyšetření indikovaná z důvodu rodinné anamnézy (nález vrozené srdeční vady v předchozím těhotenství aj.), která dnes přicházejí ke specializovanému prenatálnímu echokardiografickému vyšetření plá­ novitě a elektivně bez odeslání gyne­ kologem,“ upozorňuje stanovisko kar­ diologické společnosti.

nekologovi fakturu za každé provede­ né vyšetření. Vůbec není řešena úhra­ da za prenatální echokardiografické vyšetření indikované jiným specialis­ tou než registrujícím gynekologem – genetikem, diabetologem, kardiolo­ gem,“ dokládá I. Rušavá.

Prenatální vyšetření indikují i jiní specialisté

Přímo ministru zdravotnictví L. He­ gerovi adresovali dopis předseda Asociace center lékařské genetiky ČR (ACLG) JUDr. Matěj Stejskal, před­ seda Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP (SLG) prof. MUDr. Milan Macek, DrSc., a předseda Sdružení privátních diagnostických laboratoří PRIVALAB RNDr. Jaroslav Loucký. Upozorňují, že navržené postupy jsou v zásadním rozporu s právními nor­ mami. Podle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, mu­ sí zdravotní pojišťovna uhradit péči tomu zařízení, které ji poskytlo. Zá­ kon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, jednoznačně definuje situace, v nichž může péči nebo konzultaci doporučit nebo po­ skytnout pouze specialista – genetik. Takovou roli genetika určuje i Úmlu­ va o lidských právech a biomedicíně, podle které by mělo být uznáváno právo pacienta žádat genetickou kon­ zultaci i bez doporučení registrující­ ho lékaře nebo jiného specialisty. Roli lékařské genetiky konečně vymezuje i usnesení vlády o národní strategii pro vzácná onemocnění. Z odborného hlediska by navržená úprava úhrad vedla k zásadnímu zhor­ šení prenatální prevence u těhotných, mimo jiné v oblasti vzácných onemoc­

Ministr zdravotnictví doc. MUDr. Leoš Heger, CSc., a jeho náměstek P. Nosek dostali na vědomí stanovisko předsed­ kyně Sdružení ambulantních dětských kardiologů ČR (SADK) MUDr. Ivany Rušavé. „Ekonomický zájem gyneko­ loga zcela jistě podstatně ovlivní, tedy sníží počet indikací k prenatálnímu echokardiografickému vyšetření, což povede ke zhroucení léta budovaného a na světovou úroveň dovedeného sy­ stému detekce srdečních vad,“ píše předsedkyně SADK a pokračuje: „Kó­ dy prenatálního echokardiografického vyšetření jsou definovány v seznamu výkonů, byly projednány a schváleny dohodovacím řízením jako všechny ostatní v seznamu obsažené výkony. Předpokládaná úhrada gynekologem dětskému kardiologovi na základě vzá­ jemného ujednání vůbec neřeší, kdo může prenatální echokardiografická vyšetření provádět, jaké musí mít vzdě­ lání a vybavení, cena za výkony má být smluvní, takže dětský kardiolog bude navazovat smlouvy s každým jednotli­ vým gynekologem a na ceně se budou domlouvat. Proto nejen v rámci repub­ liky, ale i mezi jednotlivými zařízeními bude úhrada rozdílná, dětský kardio­ log bude vystavovat jednotlivému gy­

Podle genetiků je dohoda protiprávní

nění, pro něž registrující gynekologové nejsou dostatečně proškoleni. Kromě toho doporučené postupy ČGPS pro poskytování prenatální péče se prena­ tální genetickou diagnostikou praktic­ ky nezabývají. „Obor lékařské genetiky není svou povahou komplement, ale plnohodnotná lékařská specializace zahrnující jak laboratorní, tak i lékař­ skou složku v systému kmenových atestací,“ uvádí se dále v dopisu mini­ strovi. Navrženou úpravou úhrad by byla výrazně omezena činnost nemoc­ ničních gynekologů, kteří nejsou regis­ trujícími lékaři a kteří jsou odbornou páteří specializované prenatální péče v ČR. „Tito specialisté s vyšší odbor­ ností než registrující lékaři rovněž dlouhodobě indikují specializovaná prenatální vyšetření ve spolupráci s lé­ kařskými genetiky. Tato spolupráce

probíhá u nás více než dvě desetiletí a vedla k vynikajícím výsledkům pre­ natálního záchytu vrozených vad,“ po­ kračuje dopis, jehož autoři posléze upozorňují i na zvýšené výdaje z veřej­ ného zdravotního pojištění, k němuž by navrhovaná úprava vedla. „V mnoha zemích Evropské unie v sou­ časné době probíhají legislativní pro­ cesy, které zákonně upravují přímé in­ dikace genetického vyšetření (např. Německo, Rakousko, Francie, Velká Británie) s ohledem na skutečné potře­ by pacientů a k zamezení jejich iatro­ genizace či neúčelného vynakládání prostředků veřejného zdravotního po­ jištění. SLG a ACLG jsou připraveny spolupracovat s MZ ČR a zdravotními pojišťovnami na přípravě příslušné le­ gislativní úpravy i u nás,“ konstatuje se v dopise ministrovi. mt

n Nefunkční screening může generovat značné výdaje Podle údajů VZP bylo v roce 2011 provedeno 21 875 screeningových prenatál­ ních echokardiografických vyšetření a 8162 specializovaných prenatálních echokardiografických vyšetření v celkové sazebníkové ceně 18 278 030 Kč. Tato vyšetření vedla v témže roce k 62 ukončení těhotenství z důvodu izolo­ vaného nálezu komplexní vrozené srdeční vady bez přidružených malformací. Průměrná cena většinou chirurgické léčby takovéto srdeční vady činí cca 400 000 Kč, tj. celkem 24 800 000 Kč jen v novorozeneckém období, s následně generovanými dalšími náklady v řádu miliónů na jednoho pacienta. Přídatné náklady mohou v případě nefunkčnosti screeningu vzniknout také pozdním poznáním vrozených srdečních vad a vznikem kardiogenního šoku s nutností řešení závažných léčebných komplikací. Z uvedené přibližné kalkulace vyplý­ vá, že prenatální kardiologický screening je v současné době nejen medicínsky, ale také finančně efektivní, a to i když se omezíme pouze na posuzování léčeb­ ných nákladů v bezprostředním novorozeneckém období. ze stanoviska České kardiologické společnosti

n LÉKAŘ A PRÁVNÍK (3)

Možné právní následky pochybení pro lékaře Jaké jsou možné právní následky pro lékaře v případě neúspěchu léčby nebo přímo pochybení v léčebném postupu? Asi tou nejhorší můrou každého lékaře je vidina případného trestního stíhání. Velmi často se ve své kanceláři setkávám s pomstychtivým požadavkem, že pozůstalí nebo poškození chtějí, aby ten či onen podle jejich domněnky provinilý lékař „už nikdy nemohl sáhnout na pacienta“. Staří lékaři říkávali, že i ten největší operatér má kolem sebe takový malý hřbitůvek. Jenom ten hřbitůvek nesmí být nějak výrazně větší, než jsou hřbitůvky těch ostatních. To se ovšem pa­ cientům jen obtížně vysvětluje. Trestní řízení má pro pacienty, kteří dychtí zejména po náhra­ dě škody, jednu výhodu. Náklady celého proce­ su za ně nese stát a v případě neúspěchu je to také nic nestojí. V případě, že na státní náklady pořízený znalecký posudek oznamovateli při­ svědčí, je potom jednoduché domáhat se i ná­ hrady škody, ať už připojením k trestnímu stíhání se svým nárokem, nebo v samotné ­ občansko­právní žalobě, která je již pak praktic­ ky bez rizika. Žádný z lékařů samozřejmě není otrlým kriminálníkem a jako pro každého sluš­ ného člověka je pro něj již první obsílka od po­ licie k podání vysvětlení šokujícím zážitkem. Vřele doporučuji nechodit k tomuto prvnímu setkání s Policií ČR sám, ale využít odborné po­ moci zběhlého advokáta. Je třeba si uvědomit, že vaši okázalou upřímnost a snahu o maximál­ ní spolupráci většinou nikdo neocení, a je proto zcela zbytečné nevyužít svých práv, která obsa­ hují mimo jiné i právo výpověď odmítnout a ne­ chat si ji na později. Dalším vaším právem je například nevpouštět do ordinace nikoho, kdo není vybaven soudním

příkazem k domovní prohlídce, a ani v takovém případě nepouštět nikoho ke zdravotnické do­ kumentaci, pokud nelze zajistit, že nemůže na­ hlédnout do dokumentace jiných osob, od kte­ rých nemá udělen souhlas. Typicky se jedná například o případ, kdy ambulantní lékař ve

snaze prokázat dobrou vůli umožnil soudnímu znalci z nelékařského oboru, aby vymontoval a odnesl si z jeho počítače celý disk nebo data na něm zkopíroval se všemi na něm uloženými informacemi. K tomu samozřejmě nejenže ne­ muselo, ale dokonce ani nesmělo dojít.

Pojišťovny lékařům zakazují přiznat chybu

Nejčastějším typem soudního řízení jsou ale ža­ loby občanskoprávní. Zde už se jedná vysloveně jen o peníze. Někdy vidíme případy, kdy se lé­ kaři bouřlivě a za použití všech možných metod snaží těmto žalobám čelit i v případech, že k po­ stupu non lege artis jednoznačně došlo. Přitom si málokdo uvědomuje, že zde vlastně lékař bo­ juje za svou pojišťovnu, která třeba i 20 let s ra­ dostí přijímala každoroční platby pojistného, a když by měla plnit svou povinnost, nemá se k tomu. Bohužel naše pojišťovny bez rozdílu pří­ mo v pojistných smlouvách zakazují lékařům, aby přiznávali svou chybu a uzavírali s pacienty jakékoli vyrovnání. Lékař je pak vystaven něko­ likaletému stresu a nakonec i nemalým výdajům při vleklém soudním sporu jen proto, aby pojiš­ ťovna své plnění o několik let odložila. V civili­ zované cizině naopak 95 procent sporů mezi lékaři a poškozenými pacienty končí u mediá­ tora, který zprostředkuje mimosoudní řešení celého případu.

Soudní znalec musí být specialistou v příslušném oboru

Dostáváme k otázce, jaké je třeba splnit podmín­ ky ke vzniku nároku na náhradu škody. Za prvé zde musí být následek, který je většinou zcela

zjevný. Následek musí nastat v přímé příčinné souvislosti s nějakým zaviněním. V našem pří­ padě se jedná o tzv. porušení právní povinnosti, tj. u zdravotnického zařízení a osob v něm pra­ cujících se jedná o právní povinnost všeobecně známou jako povinnost postupovat „lege artis“. Postup lege artis je definován jako postup v sou­ ladu s dostupnými současnými poznatky lékař­ ské vědy. Tím, kdo pro soud určí, zda bylo takto postupováno, je vždycky soudní znalec. Je třeba si dát pozor – musí to být soudní znalec se spe­ cializací v oboru, který je posuzován. Někteří soudní znalci z řad soudních a posudkových lé­ kařů stále ještě žijí v představě, že mohou posu­ zovat prakticky všechno. Několik publikova­ ných závazných soudních rozhodnutí ovšem říká pravý opak, tedy postup lege artis gyneko­ loga může opět posoudit jen a jen gynekolog. Pokud budeme mluvit o výši odškodnění, v pří­ padě žalob o náhradu škody na zdraví, stále ješ­ tě platí starý občanský zákoník a k němu pří­ slušná vyhláška o výši odškodnění za bolest a ztížení společenského uplatnění. Tato vyhláš­ ka velmi omezuje nároky poškozených a i za poměrně vážné poškození na zdraví nabízí re­ lativně směšné částky. To vše skončí 1. ledna 2014, kdy vstoupí v platnost nový občanský zá­ koník a výše dosahovaných náhrad nepochybně mnohonásobně vzroste. Je třeba počítat s tím, že pojišťovny si tuto skutečnost hbitě promítnou do výše požadovaného pojistného. Lze tedy oče­ kávat jeho skokové zvýšení. V případě žalob na ochranu osobnosti je ale určení výše odškodně­ ní za nemajetkovou újmu na úvaze soudu již nyní. MUDr. Mgr. Igor Piňos, CSc., advokát Příště: Nový zákon o zdravotních službách


8

pro lůžková zařízení

ročník 61 číslo 37 10. září 2012

n DUEL

Malé a střední nemocnice versus ministerstvo zdravotnictví Rada Asociace českých a moravských nemocnic (AČMN) adresovala v červenci všem členům poslanecké sněmovny dopis k připravované restrukturalizaci sítě lůžkových zařízení (podstatný výtah z něj otiskly ZN 31-32/2012). Jeho součástí byl text s názvem „Nejčastěji uváděné nepravdy, kterými se odůvodňuje potřeba redukce nemocniční sítě v ČR“. Na názory představitelů AČMN v tomto materiálu posléze reagovalo ministerstvo zdravotnictví (MZ). Všech deset bodů tohoto textu nabízíme čtenářům současně s reakcí ministerstva.

1

V ČR je nadbytek nemocnic a nemocničních lůžek

n AČMN: Zavádějící je srovnání s průměry EU. Jsme středoevropská země a snese­ me srovnání se zeměmi středoevropského prostoru, kde má zdravotnictví společné tradice a společně se rozvíjelo. Nelze ČR srovnávat s iberským systémem zdravotnictví ve Španělsku a Portugalsku, kde se moderní ne­ mocnice rozvíjely až v 2. polovině 20. století. Itálie až v 60. a 70. letech minulého století doháněla Československo masovou výstavbou nemocnic na jihu země. Severské země jsou specifické hustotou osídlení a vzdále­ nostmi. Historicky na jiné úrovni jsou Polsko, Maďarsko, Rumunsko, Bul­ harsko, ale i Řecko a Kypr, o zdravotnictví donedávna sovětského Eston­ ska, Lotyšska a Litvy ani nemluvě. Co to je tedy průměr EU? Naproti tomu Německo má přes 2000 nemocnic – 35 000 obyvatel na jednu nemocnici, v ČR je to 55 000. Rakousko má na osm miliónů obyvatel 272 nemocnic, ČR na 10,5 milió­ nu 191 nemocnic. Ještě větší rozdíly jsou ve struktuře nemocnic: Rakousko má tři fakultní nemocnice, v ČR jich je nominálně 10 a fakticky 12. Ra­ kousko má 167 nemocnic do 200 lůžek, v ČR je jich jen 95. Důvodem převahy malých nemocnic v Rakousku je fakt, že péče v malých nemoc­ nicích je pro základní péči nejlevnější. V nejmenších nemocnicích má Rakousko 62 % lůžek, ČR 16 %. Pokud by se tedy měly rušit nemocnice, je jasné, které. Nedávno AČMN vyzvala ministra Hegera, aby šel příkladem a skutečně zrušil alespoň jednu fakultní nemocnici. Odpověď byla, že se nezruší nic. n MZ: Nepovažujeme za korektní srovnávat historický vývoj počtu nemocnic – není směrodatné, jak síť nemocnic vznikala, ale jak vypadá nyní a jaké má výsledky. Kritériem pro porovnávání by měl být výkon a efektivita systému, nikoli historie jeho vzniku. AČMN vyjmenovává pouze země, se kterými prý nelze srovnávat. Nenavrhuje ale žádnou zemi, se kterou by bylo srovnání možné, a přitom měla signifikantně menší počet lůžek na počet obyvatel (Francie, Velká Británie). AČMN ve svém výčtu vyřadila veškeré země, které mají menší počet lůžek na obyvatele než ČR, i ty, které jsou snad i podle AČMN dostatečně středoevropské (Slovensko, Polsko). Účelově byly zvoleny pouze dvě země s absolutně rozdílnou životní úrovní v porovnání s ČR. V případě Rakouska i Německa navíc donedávna existoval systém úhrad, který motivoval poskytovatele k neustálému rozšiřování a udržování kapacit (platba paušálem za ošetřovací den). Rozhodně také nelze říci, že by byl v Rakousku současný stav lůžkové péče považován za optimální. Je zajímavé, že AČMN uznává geografická specifika švédského systému, ale uniká jí souvislost mezi charakterem rakouského území a počtem malých nemocnic.

2

Nedochází k optimalizaci počtu lůžek

n AČMN: Každý rok se počet akutních lůžek snižuje o 1–1,5 tisíce. Podle údajů sa­ motných zdravotních pojišťoven se za poslední čtyři roky počet akutních lůžek snížil o 5273. Jen za první čtyři měsíce tohoto roku se snížil o další stovky, aniž bylo třeba vypovídat smlouvy a tlačit na nemocnice. Ve kte­ rých nemocnicích ubyla lůžka a celá oddělení a kde přibyla? Stačí sledo­ vat, do které skupiny nemocnic každý rok miliardy přibývají a která sku­ pina stagnuje. Za chvíli v celé ČR budou stačit dvě nemocnice, ostatně nařízení vlády o dostupnosti to umožní. n MZ: To, že se „každý“ rok snižuje počet lůžek o 1–1,5 tisíce, je pouze jasným důkazem toho, že lůžková kapacita je v ČR naddimenzovaná. K přirozenému snižování vede jak technologický pokrok v poskytování zdravotní péče, tak změna úhradových mechanismů. Snaha zdravotních pojišťoven o urychlení tohoto vývoje je pouze snahou o zamezení dalšímu zbytečnému plýtvání prostředky veřejného zdravotního pojištění.

3

O přeměně akutních lůžek na lůžka následná

n AČMN: Každý rok se počet lůžek následné péče snižuje, za rok 2011 téměř o 300 lůžek. Problém je zejména ve velkých městských centrech.

Při jednáních s nemocnicemi AČMN je přeměna akutních lůžek na ná­ sledná pojišťovnami nabízena jen výjimečně. n MZ: Vzhledem k tomu, že bez restrukturalizace opravdu nedochází k přeměně akutních lůžek na lůžka následné péče, je to jen další argument pro provedení této restrukturalizace. Nicméně současně je třeba vyhodnotit, o kolik lůžek, jaké kvality a v jakém regionu je třeba síť následné péče doplnit.

4

Snížení počtu lůžek a počtu nemocnic sníží náklady pojišťoven

n AČMN: Jen úplný laik neví, že nemocnice nikdy nebyly placeny za lůžka, ale jen za péči, nyní dokonce podle DRG. Malým nemocnicím i v rámci DRG platí pojišťovny 1,5–2krát méně za stejnou péči. Pacientů ze zrušených ne­ mocnic neubude, jen je bude nutno léčit v těch dražších. Za pět let, kdy by se úhrada podle DRG měla ve velkých a malých nemocnicích srovnat, už malých nemocnic mnoho nezbude. n MZ: Každý lékař ví a potvrdí, že to, zda bude pacient hospitalizován a na jak dlouho, závisí mimo jiné na aktuálním stavu lůžkového fondu jeho oddělení. V případě, že je na oddělení nízká obložnost, jsou hospitalizováni i pacienti, u nichž z medicínského hlediska není k hospitalizaci sebemenší důvod. Ve skutečnosti smysluplné snížení zbytného počtu lůžek ve smyslu zrušení stanic a oddělení vede k úsporám personálních nákladů na straně nemocnic. „Každá volná postel si svého pacienta najde!“

5

Rušení lůžek se týká všech nemocnic

n AČMN: Stačí se podívat na kritéria, která unikla nebo byla zveřejněna zdra­ votními pojišťovnami. Která velká nemocnice má pod 500 porodů, spá­ dové území pod 45 000 obyvatel (chirurgie), 100 000 (interna) nebo 30–50 000 (pediatrie)? Že se v posledních dnech objevily zprávy o snaze pojišťoven redukovat ministerské nemocnice v Praze? Že se ministerstvo proti tomu ohrazuje? Lze se domýšlet, zda to není pomsta za IZIP nebo jen džin vypuštěný z láhve. Při neprůhlednosti prováděné restrukturalizace je možné vše. n MZ: Metoda rušení lůžek vyplývá z potřeb pacientů, nikoli z hesla „když se ubere jednomu, musí se ubrat všem“. Každý zřizovatel i poskytovatel má možnost jednat se zdravotními pojišťovnami o situaci svých zařízení. Podle daného modelu je jednáno se všemi nemocnicemi a zřizovateli ze strany pojišťoven stejně.

6

Směřujeme k tržní ekonomice

n AČMN: Ve zdravotnictví to tak vůbec není. Místo působení ekonomických me­ chanismů se sahá k administrativní regulaci, jaká v dějinách našeho zdravotnictví nemá obdoby. Ani v dobách největších krizí a společen­ ských převratů nebyly ohroženy desítky nemocnic. Administrativní me­ tody regulace počtu lůžek v nemocnicích snesou srovnání s metodami ekonomického řízení 50. let. n MZ: Zdravotní pojišťovny, stejně jako zdravotnická zařízení, jsou hráči na trhu českého zdravotnictví. Na žádném konkurenčním trhu není kapacita určována pouze přáním dodavatelů, ale rovnováhy je dosaženo vyjednáváním poskytovatelů služeb a těch, kteří za služby platí – což je přesně případ současného vyjednávání zdravotních pojišťoven s nemocnicemi. Direktivní řízení je přesně to, co chce AČMN po ministerstvu zdravotnictví – aby MZ od stolu rozhodlo, kolik nemocnic má být zachováno (nejlépe všechny), a aby ten, kdo péči platí, neměl možnost ovlivnit, co se za peníze, které spravuje, poskytuje jeho pojištěncům.

7

Žijeme v právním státě

n AČMN: Bývalá místopředsedkyně ústavního soudu Wagnerová nazvala pří­ platky za výběr lékaře upravené pouze Věstníkem MZ za vládnutí de­ krety. U prováděné „optimalizace“ lůžkové péče neexistuje ani věstník a „dekrety“ vydávají pojišťovny. Pravidla, podle kterých chtějí postupo­ vat, jsou utajována. Když do veřejnosti unikne materiál, který si správní rada VZP vyžádala, mluvčí VZP se od něj distancuje a správní rada ­neprojedná nic. Dokonce MZ musí pojišťovny vyzývat, aby zveřejnily parametry, podle kterých budou postupovat při restrukturalizaci sítě lůžek. Ale to až tehdy – jak bylo zmíněno –, když pojišťovny sáhly na fakultní nemocnice. Parametry posléze zveřejněné v posledním memo­ randu pak žádnými parametry nejsou. Nebyla zpracována žádná analýza stavu lůžkové péče ani koncepční záměr dalšího vývoje. Považujeme za ostudu, že k celé problematice restrukturalizace lůžek existují kromě „memorand“ pouze tři materiály, všechny ve formě několikastránkových prezentací. První unikla z VZP, druhou MZ rozdávalo na radě poskytovatelů a třetí byla podkladem pro poslední jednání malé tripartity. Rozhodování podle pravidel, která nikdo nezná, je neslučitelné i s minimem právního státu a demokracie. n MZ: Názor soudkyně Wagnerové považujeme za menšinový. „Dekret“ MZ možnost vybírat za lékaře nezakládá, ale pouze metodicky ukotvuje a doporučuje svým nemocnicím, jak tuto existující a zákonem umožněnou praxi využít. To, že žijeme v právním státě, nikoli v „neprávním“, jak tvrdí AČMN, je možné dokladovat tím, že MZ nezasahuje nad rámec svých zákonem daných pravomocí do smluvní volnosti zdravotních pojišťoven a poskytovatelů při kontraktaci zdravotní péče. To, že neexistuje analytický materiál k restrukturalizaci lůžkové péče, je jednoznačná lež. Existuje materiál zpracovaný Národním referenčním centrem, který sloužil jako jeden z podkladů při tvorbě koncepce optimalizace sítě lůžek. Materiál se jmenuje „Analýza lůžkové ­kapacity akutní lůžkové péče v České republice“ a byl předložen 29. 2. 2012. Materiál identifikuje oblasti s nevyužívanou kapacitou a doporučuje jejich řešení.

8

Restrukturalizace je prováděna na základě doporučení odborných společností

n AČMN: AČMN se obrátila na všechny odborné společnosti ČLS JEP, na které se uvedené „materiály“ odvolávají. Žádná z nich nepotvrdila, že by podkla­ dy předané VZP směřovaly k rušení nemocnic a omezování lůžkové péče, a více či méně se od postupu zdravotních pojišťoven distancovaly. n MZ: Dotaz na odborné společnosti zněl, kolik klíčových výkonů jednotlivých odborností musí oddělení provádět, aby byla zajištěna dostatečná erudice personálu a kvalita péče. To je samozřejmě cílem i zdravotních pojišťoven – špatně prováděná péče generuje vysoké náklady zdravotním pojišťovnám. Restrukturalizace na základě parametrů definovaných odbornými společnostmi je již věcí zdravotních pojišťoven. V rámci odborných kritérií jsou citována doporučení odborných společností gynekologie a porodnictví, ortopedie, urologie apod.

9

Kritéria restrukturalizace nemocniční péče jsou objektivní

n AČMN: Jako příklad lze uvést kritéria minimálního počtu porodů v porodnicích. Odborná společnost gynekologicko-porodnická (mimochodem jediná, která za čísly pro VZP stojí) požaduje minimum 800 porodů za rok, MZ 600, VZP 500. To je rozptyl téměř dvojnásobný. Argumentuje se menší erudicí lékařů, kteří provádějí méně porodů. Je to falešný argument. V malých porodnicích, které mají 3–4 porodníky a stovky porodů, připadá na jednoho porodníka téměř tolik porodů jako v nemocnicích s tisíci porodů a desítkami porodníků. V malých porodnicích je větší možnost sledovat matku dlouho před po­ rodem, uplatnit osobní a lidský přístup s kontrolou veřejnosti a větší závislostí malých porodnic na jejich pověsti. Očekává se snížení počtu porodů v příštích letech o 25 % vlivem populačního vývoje v 90. letech. Malé porodnice příliš nepostihne, budou-li mít o 100 porodů méně. Porodnicím s tisíci porodů se počet sníží o tisíc a více. Výpadek čtvrtiny příjmu v největších specializovaných porodnicích je přímo ohrožuje. Proto se musejí zavřít malé porodnice. Musejí se zavřít také proto, aby lékaři v té největší mohli vybírat 45 000 Kč za volbu porodníka?

Naprosto disproporční je záměr omezit dětská oddělení na 30–50 000 obyvatel a gynekologicko-porodnická oddělení ponechat na 100 000 obyvatel. Porodnice bez novorozeneckého oddělení nemůže existovat, stejně jako novorozenecké bez dětského. V praxi to může vést k tomu, že polovina menších nemocnic bude mít jen porodnice a druhá jen dět­ ská oddělení. Děti se v lepším případě budou rodit v sanitkách. Pojišťovny chtějí omezit péči v těch nemocnicích, kde se podle jejich názoru provádí menší počet výkonů, například TEP nebo urologické či speciální chirurgické výkony. Ale počet výkonů nezáleží na tom, jak kva­ litní je konkrétní nemocnice a jaké má možnosti. Celá léta pojišťovny omezují počty výkonů, přímo stanoví, kolik maximálně jakých výkonů nemocnice může udělat. A podle stropů, které pojišťovny samy nasta­ vily, teď budou rušit klíčová oddělení? Úplně směšné je kritérium obložnosti na jednotlivých odděleních. Toto kritérium se používalo před rokem 1989. V době DRG je nesmyslné a při snaze zkracovat dobu hospitalizace dokonce kontraproduktivní. n MZ: Počet porodů byl stanoven odbornou společností, zdravotní pojišťovny tento počet snížily právě z toho důvodu, aby byla zajištěna regionální dostupnost. Necelé dva porody za den je snad možné považovat za minimum toho, aby se z hlediska kvality i ekonomické racionality vyplatilo danou porodnici udržovat. Argument, že malým nemocnicím, kterým se v důsledku demografických změn (o 25 % nižší porodnost) sníží počet porodů o 100, tato změna žádné problémy nepřinese, zatímco velkým nemocnicím, kterým se počet porodů sníží proporčně stejně, to problémy způsobí, považujeme za naprosto iracionální. Otázka novorozeneckých a dětských oddělení je účelově manipulována. Není přece žádný problém v tom, aby ke každé porodnici bylo novorozenecké oddělení („spád“ 100 000 obyvatel). A dětská oddělení nebo stacionáře na 30–50 000 obyvatel budou bez přímého propojení s porodnicí a budou léčit jiné spektrum pacientů a chorob. V celém světě je možné sledovat trend diferenciace a centralizace specializované péče. Lékař, který provádí mnoho různých operací v malém množství, nemůže být stejně zkušený jako lékař, který se specializuje na konkrétní výkon v centru. Jak již bylo řečeno výše, obložnost jako taková žádné náklady nepřináší, ale je neoddiskutovatelným faktem, že prázdná lůžka generují náklady v podobě motivace přijímat k hospitalizaci pacienty, kteří ji nepotřebují a při vysoké obložnosti by byli odesláni domů nebo do ambulantního léčení. A současně počet lůžek generuje nezbytné personální náklady bez ohledu na efektivitu jejich využití.

10

Je AČMN proti restrukturalizaci nemocniční péče?

n AČMN: AČMN není proti restrukturalizaci lůžkového fondu, prováděné koncepč­ ně na základě nezbytných analýz. Odmítá však restrukturalizaci pro­ váděnou tak, jak bylo výše charakterizováno. Podle dosud zveřejněných kritérií by bylo možné zrušit 40–50 nemoc­ nic. Nemocnice, kde se zruší dvě oddělení ze čtyř, se ekonomicky zhroutí v řádu měsíců. Rušení nemocnic se neprovádí na základě jakéhokoli rozhodnutí něko­ ho, kdo nese odpovědnost. Provádí ji ministerstvo? Ano i ne. Provádějí jí pojišťovny? Samy bez ministerstva? Kdo ponese odpovědnost za ­rozhodnutí, která mohou statisíce občanů připravit o zdravotní péči a deseti­tisíce zdravotníků o zaměstnání? Proto se AČMN obrátila na vládu a požaduje, aby buď projednala postup restrukturalizace a stanovila její jasná pravidla, nebo ujistila občany, že k hromadnému rušení nemocnic nedojde. Vláda zatím nereagovala. Pokud nebude reagovat nebo její reakce bude odmítavá, AČMN se obrátí na poslaneckou sněmovnu a také na senát. Nebude jiná možnost, než to učinit před senátními a krajskými volbami. AČMN je nepolitická organizace a nechce ovlivňovat průběh voleb. Ru­ šení nemocnic je ale tak zásadní věc, že by občané od kandidátů ve volbách měli požadovat jasné stanovisko k jejich zachování či rušení. n MZ: Je zřejmé, že ministr zdravotnictví nese politickou odpovědnost za stav resortu. Konkrétní manažerskou odpovědnost nesou ředitelé jednotlivých zdravotních pojišťoven, kteří mají povinnost zajistit svým pojištěncům plnění nároku na zdravotní služby. Správní rady zdravotních pojišťoven, které mají za úkol dohlížet na jejich chod, jsou složeny ze zástupců zaměstnavatelů, odborů a státu. Každá z těchto skupin má tedy možnost ovlivnit dění v té které pojišťovně. Za bezpečí a kvalitu poskytované péče nesou odpovědnost ředitelé nemocnic, kteří by měli k návrhu restrukturalizace přistupovat racionálním způsobem s přihlédnutím k neopominutelnému technologickému vývoji ve zdravotnictví, kterému se budou muset jejich nemocnice tak jako tak přizpůsobit. red


ročník 61 číslo 37 10. září 2012

Statistika nemocnic v ČR Podle dat zveřejněných Ústavem zdra­ votnických informací a statistiky (ÚZIS) bylo k 31. prosinci 2011 v České repub­ lice evidováno 189 nemocnic s celko­ vým počtem 60 336 lůžek. Z toho 50 678 lůžek bylo vyčleněno pro akutní péči, 7457 pro ošetřovatelskou následnou pé­ či a 2201 lůžek pro novorozence. V členění podle druhu zařízení domi­ novaly v počtu lůžek nemocnice akutní péče (včetně fakultních) – jejich lůžko­ vý fond představoval 95,7 % z celkové­ ho počtu lůžek v nemocnicích (v r. 2010 tento fond činil 96 %, došlo tedy k mezi­ ročnímu poklesu o 0,3 %). Ve fakultních nemocnicích bylo ke konci loňského roku evidováno 15 299 lůžek, oproti roku 2010 došlo k úbytku o 426. Ostatní nemocnice akutní péče disponovaly loni celkem 42 457 lůžky, meziročně se jejich počet snížil o 1520, tedy o 3,5 procenta. K meziročnímu ná­ růstu počtu lůžek došlo v nemocnicích následné péče – k 31. 12. 2010 jich bylo evidováno 2517, loni 2580. Členění podle zřizovatele bylo v roce 2011 následující: 19 nemocnic bylo pří­ mo řízeno ministerstvem zdravotnictví (lůžkový fond činil 27,7 % celkového počtu lůžek); 24 nemocnic bylo zřizo­ váno krajem (14,3 % lůžek); 17 městem a obcí (6,5 %); 3 církví (0,5 %). Jinou právnickou osobou bylo zřizováno 121 nemocnic (48,7 % celkového počtu lůžek); zřizovatelem pěti nemocnic by­ ly ostatní centrální orgány (2,3 %). Velikostní rozdělení nemocnic: Do sku­ piny s nejnižším počtem lůžek – tzn. s méně než 100 – patřilo 43 zařízení s počtem 2036 lůžek, což představovalo 3,4 % celkového lůžkového fondu ­nemocnic. Nejvyšší počet lůžek, tzn. 15 836, připadal na velikostní kategorii 300 až 499 lůžek (26,2 % z celkového fondu), do této kategorie spadalo 41 za­ řízení (pouze nemocnice akutní péče). Do skupiny s nejvyšším počtem lůžek, tzn. více než 1000, patřilo 11 zařízení (z toho 9 fakultních nemocnic) s  po­ čtem 15 795 lůžek (26,3 % z celkového fondu). red

9

pro lůžková zařízení

Lůžková péče bude čekat na úhradovou vyhlášku Ani pro lůžková zdravotnická zařízení akutní i následné zdravotní péče závěrečné jednání dohodovacího řízení 21. srpna nic nezměnilo – v platnosti zůstávají nedohody z přípravné fáze a bude se čekat na parametry úhradové vyhlášky ministerstva zdravotnictví. „Žádné jiné návrhy už se neprojedná­ valy, odmítnutí návrhů pojišťoven ne­ mocnicemi a naopak návrhů nemoc­ nic pojišťovnami v přípravné fázi by­ lo tak jednoznačné, že nezůstal pro­ stor pro další jednání,“ uvádí výkonný ředitel Asociace českých a moravských nemocnic Dr. Stanislav Fiala. „Byť máme řadu výhrad k úhradové vyhlášce pro letošní rok, předpoklá­ dáme, že ministerstvo nezmění prin­ cipy jí zavedeného úhradového me­ chanismu, jak navrhovaly zdravotní pojišťovny. Nelze měnit úhradový sy­ stém každý rok,“ pokračuje a dodává, že největší slabinu možných úhrad akutní lůžkové péče vidí v úhradách ambulantní péče. „Zde budeme navr­ hovat, aby pro nemocnice byl stano­ ven zřetelný risk-koridor.“

Degresní úhrada je vhodná jen pro akutní péči

Reprezentace AČMN věří, že mini­ sterstvo v nové úhradové vyhlášce nebude akceptovat požadavek pojiš­ ťoven na degresi úhrad následné pé­ če. Nejde jen o to, že by to představo­ valo další snížení úhrad už tak špatně placené následné péče. Především u nejstarších občanů v léčebnách dlouhodobě nemocných nelze apli­ kovat degresní úhrady jako v akutní péči. Na rozdíl od ní se zdravotní stav nejstarších občanů někdy často i zhoršuje v závislosti na věku a dal­ ších dlouhodobých onemocněních

a náklady na péči pak rostou. „Navíc hradit rozdílně péči o dva stejně ne­ mocné pacienty jen proto, že jeden je v léčebně dlouhodobě nemocných méně než 90 dnů a druhý o nějaký den déle, to vidíme jako protiústavní, jako zásah do rovnosti práv občanů. Ze zákona je pro druh péče poskyto­ vané pacientům rozhodující jejich zdravotní stav, ne to, zda jsou v za­ řízení 60, 90 dnů nebo déle,“ uvádí S. Fiala.

Zvyšuje se tlak na rychlé přebírání pacientů z nemocnic

„Dohodovací řízení bylo ukončeno téměř všeobecnou nedohodou ve všech segmentech a skupinách. V segmentu lůžkové následné a dlouhodobé péče jsme se v rámci průběhu dohodovacího řízení doká­ zali sejít k tomuto problému jako zá­ stupci všech zařízení a seriózně pro­ jednat situaci. Naše zařízení jsou již léta oprávněně v trvalém tlaku na plné využití lůžek, ale zároveň jen velmi pomalu je  řešen stav dlouho­ dobé podfinancovanosti v tomto seg­ mentu,“ uvádí koordinátor segmentu následné lůžkové péče MUDr. Václav Volejník, CSc. Dílčího úspěchu podle něj dosáhly psychiatrické léčebny, ale ve skutečnosti to bylo jen snížení jejich tíživé ztráty. „Přes to všechno jako zástupci posky­ tovatelů vnímáme konkrétní situaci v ekonomice ČR. Náš požadavek pro­

to vycházel z ekonomicky doložitelné reality nuceného nárůstu nákladů způsobených zvyšováním platů, do­ padů změn v daňových předpisech, inflačními vlivy, ale nutno pozname­ nat i náklady spojenými s vyššími ná­ roky na kvalitu poskytovaných slu­ žeb a poskytování těchto služeb vů­ bec. Probíhající reorganizace české­ ho zdravotnictví přinesla  i výrazně vyšší tlak na lůžka neakutní péče ve smyslu rychlého přebírání pacientů z nemocnic. Dochází tak k nárůstu klinicky těžších obrazů u léčených pacientů a s tím i k souvisejícím zvý­ šením nákladů na léčbu,“ pokračuje V. Volejník.

Referenční rok 2011 byl pro následnou péči nepřijatelný

Zástupci lůžkových zařízení násled­ né péče trvali na tom, aby referenč­

ním rokem pro výpočet úhrad byl rok 2012, během kterého došlo k řa­ dě úprav v úhradách mimo jiné v souvislosti se zvyšováním platů. „Návrat k referenčnímu roku 2011 by byl pro tato zařízení přímou ztrá­ tou. Celkově jsme proto navrhovali projednání úrovně úhrad ve výši 103 procent roku 2012 a samozřej­ mě, že tento požadavek lze ekono­ micky doložit. Nepředpokládali jsme ochotu zdravotních pojišťoven ohled­ ně těchto tří procent navíc, ale jejich návrh nulového zvýšení oproti roku 2011 by ve svém dosahu již zname­ nal nutné omezení všech výdajů ­našich zařízení od vlastní režie přes mzdové výdaje až k výdajům na ­léčebnou péči. Toto rozhodnutí by tedy mělo dopad na zajišťování lé­ čebné péče v našich zařízeních,“ uza­ vírá V. Volejník.   mt

n PRÁVNÍ PORADNA

Pravidla čerpání dodatkové dovolené OTÁZKA: Pracujeme jako ošetřovatelky v domově pro seniory s klienty, z nichž řada trpí duševními poruchami v důsledku vysokého věku. V předchozích letech nám zaměstnavatel přiznával dodatkovou dovolenou. Nyní nám prý nenáleží, protože to neumožňuje současný zákoník práce. V případě, že je tato informace pravdivá, mohli bychom dodatkovou dovolenou dohodnout v kolektivní smlouvě? Máme ještě jeden dotaz, a to jak je to s krácením dodatkové dovolené? ODPOVĚĎ: Platné znění zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb., ve zně­ ní pozdějších předpisů) upravuje da­ nou problematiku v ustanovení § 215 odst. 2 písm. d), které definuje, že pro účely poskytování dodatkové dovole­ né se za zaměstnance, kteří konají práce zvlášť obtížné, považují zaměst­ nanci, kteří pracují při přímém ošet­ řování nebo obsluze duševně chorých nebo mentálně postižených alespoň v rozsahu poloviny stanovené týden­ ní pracovní doby. Oproti ustanovení předchozího záko­ níku práce (zákon č. 65/1965 Sb. ve znění pozdějších předpisů) nedošlo v tomto vymezení k žádné změně – tato norma v § 105 odst. 2 písm. d) stanovila totéž.

Posuzuje zaměstnavatel

Důležité je, že skutečnost, v jakém rozsahu pracovní doby zaměstnanci tuto práci vykonávají, musí posoudit zaměstnavatel. V případě, že by s po­ souzením zaměstnavatele zaměst­ nanci (popřípadě odborový orgán) nesouhlasili a došlo by ke sporu, pak s právními účinky pro účastníky by tuto věc mohl rozhodnout pouze soud. Ani v této otázce však nedošlo ke změně, neboť tomu bylo stejně i před nabytím účinnosti nového zá­ koníku práce. Ministerstvo práce a sociálních věcí za práce při přímém ošetřování nebo obsluze duševně chorých nebo men­ tálně postižených považuje všechny práce spojené s vyšetřováním, pozoro­ váním, výchovou těchto osob, s jejich léčením, včetně léčebné a pracovní re­ habilitace, se zabezpečováním jejich sociálních potřeb, vhodného společen­ ského a pracovního nebo školního prostředí a s péčí o jejich správný lé­ čebný režim a tělesnou a duševní po­ hodu. Upozorňuji však, že uvedený názor ministerstva práce a sociálních věcí není právně závazný.

Kolektivní smlouva nemůže být v rozporu se ZP

Sjednat dodatkovou dovolenou v ko­ lektivní smlouvě nelze v případě, že nejsou splněny podmínky pro její při­ znání podle zákoníku práce. To v na­ šem konkrétním případě znamená, že pokud zaměstnanci, kteří pracují při přímém ošetřování nebo obsluze du­ ševně chorých nebo mentálně posti­ žených, v tomto režimu nepracují ale­ spoň v rozsahu poloviny stanovené týdenní pracovní doby, nelze platně v kolektivní smlouvě tuto dodatkovou dovolenou sjednat. Toto ustanovení kolektivní smlouvy by bylo v rozporu s právním předpisem – zákoníkem práce, z tohoto důvodu by bylo neplatné.

Dodatková dovolená je samostatným nárokem zaměstnance

Paragraf 215 odst. 1 zákoníku práce stanoví, že zaměstnanci, který pra­ cuje u téhož zaměstnavatele po celý kalendářní rok pod zemí při těžbě nerostů nebo při ražení tunelů a štol, a zaměstnanci, který po celý kalen­

dářní rok koná práce zvlášť obtížné, přísluší dodatková dovolená v délce 1 týdne. Pracuje-li zaměstnanec za podmínek uvedených ve větě první jen část ­kalendářního roku, přísluší mu za každých 21 takto odpracovaných dnů jedna dvanáctina dodatkové dovolené. Dodatková dovolená je tedy zcela sa­ mostatným nárokem zaměstnance, který se posuzuje nezávisle na ostat­ ních ustanoveních zákoníku práce o dovolené. Vznik nároku na dodat­ kovou dovolenou je podmíněn spl­ něním zcela odlišných podmínek než vznik nároku na dovolenou za kalendářní rok. Při posuzování ná­ roku na dodatkovou dovolenou je rozhodující délka výkonu práce po dobu nepřetržitého trvání pracovní­ ho poměru v kalendářním roce. Hle­ diskem pro posouzení nároku na do­ datkovou dovolenou je rovněž výkon této práce na stanoveném pracovišti nebo v oblasti. JUDr. Vratislav Tomek, Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR


10

události, fakta, názory

ročník 61 číslo 37 10. září 2012

Modernizace ochrany osobních údajů v EU (1) Technologický pokrok a globalizace zpracování informací jsou dva nejdůležitější faktory, které si vynutily inovaci evropské legislativy pro ochranu osobních údajů. Evropská komise a Rada Evropy se dohodly, že budou koordinovat své postupy při novelizaci a modernizaci dokumentů o ochraně osobních údajů. Nová právní úprava bude mít nepochybně dopad také na zpracování a používání osobních informací ve zdravotnictví. O nejdůležitějších připravovaných změnách chceme čtenáře informovat již nyní. Základním legislativním dokumentem EU pro tuto oblast je směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, která byla při­ jata v roce 1995. Rovněž Úmluva Rady Evropy o ochraně osobních údajů (ETS 108) je poněkud staršího data – byla přijata již v roce 1981 (Čes­ ká republika ji ratifikovala, čímž se stala součás­ ti našeho právního řádu). Za tu dobu se však výrazně změnily technické nástroje zpracování a přenosu informací.

Směrnici vystřídá nařízení

Zásadní navrhovanou změnou je, že nová legis­ lativa bude „nařízením“, nikoli „směrnicí“ jako dosud. Důvodem je značná rozdílnost transpo­ zice směrnice 95/46/ES do národních právních systémů států EU, což se projevilo také odlišnou praktickou aplikací jednotlivých ustanovení směrnice. Stávalo se tedy, že to, co jeden stát povolil, jiný zakázal – s takovými problémy se

setkal např. také projekt epSOS pro sdílení zdra­ votních dat evropských pacientů. Jelikož „naří­ zení“ je právní předpis aplikovatelný přímo, ne­ budou jej moci jednotlivé státy samostatně pře­ vádět do národního předpisu pro ochranu úda­ jů. Tato změna vede některé národní dozorové orgány pro ochranu údajů k obavám o ztrátu vlastní kompetence vykládat a interpretovat do­ mácí právní předpisy. Nařízení by mělo přinést jednotný právní rámec pro ochranu osobních údajů v EU a jednotné postupy vymáhání a uplatňování práv a povinností dozorovými or­ gány pro ochranu údajů. Nová legislativa by mě­ la posílit práva jednotlivců (subjektů údajů), sta­ novit přesná pravidla (např. lépe vymezit pod­ mínky pro udělení souhlasu), definovat některé nové požadavky a také harmonizovat a posílit působnost národních orgánů dozoru včetně ukládání vysokých pokut za porušení ochrany údajů. Navrhovaná legislativa rovněž dává správcům a zpracovatelům dat jasné a jednotné povinnosti.

Zásada nejlepšího zájmu dítěte

Návrh „nařízení“ zavádí některé nové principy pro lepší zajištění ochrany soukromí. Např. principy ochrany údajů již od návrhu (pri­ vacy by design) nebo standardního nastavení ochrany údajů (privacy by default) kladou zejména na správce dat nové požadavky a dá­ vají jim povinnost věnovat pozor­ nost ochraně informací od samého počátku práce na systémech zpra­ cování. Dosavadní praxe ukazova­ la, že např. problémy s ochranou soukromí osob se projevily až při vlastním pro­ vozu systému a jeho změna často vyžadovala značné finanční náklady včetně změny technic­ kého řešení. Mnoho správců údajů pak nebylo ochotno takové náklady vynaložit. Raději pro­ vozovali systém, který ochranu soukromí nerespektoval. Mezi nové principy ochrany soukromí, které inovovaná právní úprava navrhuje, patří zásada nejlepšího zájmu dítěte (článek 8 návrhu). Tento princip požaduje, aby při nabízení a poskytová­ ní služeb informační společnosti dětem mlad­ ším 13 let bylo zpracování jejich osobních údajů legitimizováno také souhlasem rodičů nebo je­ jich zákonného zástupce. Bude povinností správce údajů vynaložit přiměřené úsilí k získá­

ní takového souhlasu. Daná zása­ da má však svá úskalí a je před­ mětem dalších diskusí.

Ohlašovací povinnost pro všechny správce

Nepochybně zajímavé je ustano­ vení o povinnosti správce ohlásit národnímu dozorovému orgánu narušení bezpečnostních opatře­ ní pro ochranu údajů (článek 31). Doposud se tato ohlašovací po­ vinnost vztahovala jen na posky­ tovatele elektronických služeb, nově se bude vztahovat na všech­ ny správce ve všech sektorech včetně zdravot­ nických zařízení. Oznámení musí být učiněno neodkladně, nejpozději však do 24 hodin. Na­ rušení bezpečnosti dat musí správce také po­ drobně dokumentovat. V případě, že může mít negativní dopad na soukromí osob, musí je správce o tomto narušení informovat (článek 32) a navrhnout opatření, která by jedinci měli sami provést pro zmírnění následků narušení bezpečnosti osobních údajů. Povinnost infor­ movat subjekty údajů může správci uložit dozo­ rový orgán. RNDr. Karel Neuwirt, expert EU a konzultant ochrany dat, komisař Rady Evropy 2007–2012 Pokračování v příštím čísle ZN.

n KOMENTÁŘ

Stínový ministr zdravotnictví se dobývá do otevřených dveří Podle vyjádření stínového ministra zdravotnictví ČSSD prof. Jana Žaloudíka (pozn. red.: viz Zpravodajský deník na str. 11) by mělo ministerstvo zdravotnictví sdělit, co zamýšlí s fakultními nemocnicemi. Je škoda, že se Jan Žaloudík neseznámil s věcným záměrem zákona o univerzitních nemocnicích, který minulý týden schválila vláda. Proto připomeňme základní principy návrhu, který by jako zákon mohl nabýt účinnosti od roku 2014. Nejprve musím pana Žaloudíka uklidnit. Nikdo opravdu nechystá převod fakultních nemocnic na akciové společnosti, ani následnou privatizaci. Věcný záměr počítá s jejich transformací na nemocnice univerzitního typu a zachování neziskového principu, který bude respektovat ustanovení nového občanského zákoníku.

Je třeba ale upozornit, že nezisková povaha neznamená zákaz vytváření zisku. Jde pouze o to, že tvorba zisku nebude primárním účelem. Pokud zisk univerzitní nemocnice vytvoří, např. v rámci výzkumné činnosti, zůstává jí pro její vlastní potřeby a nebude převáděn vysokým školám nebo státu. Důležité je, že nemocnice bude oprávněna použít příjmy z veřejného zdravotního pojištění pouze na úhradu nákladů na poskytování zdravotních služeb. Stát však nebude nemocnice dotovat, ani ručit za jejich závazky, což bude motivovat k zodpovědnějšímu hospodaření. Pokud se stínový ministr zdravotnictví ptá, jak bude určen počet univerzitních nemocnic, opět mu pomůže, nahlédne-li do schváleného věcného záměru. Nemocnice získá titul po uzavření smlouvy s lékařskou fakultou, která má akreditovaný studijní program nebo

obor všeobecného lékařství. Návrh zákona nebude stanovovat počet univerzitních nemocnic, ale pouze podmínky, které musí splňovat. Pokud nemocnice tyto podmínky splní, má existenci ze zákona zaručenou. Velké problémy, které chceme zákonem vyřešit, způsobuje hlavně oddělené právní postavení vysoké školy a fakultní nemocnice ve spojení s pravidly hospodaření. Např. nemocnice musí pro účely výuky pronajímat prostory vysoké škole, a to za cenu, která je v místě a čase obvyklá. Dalším problémem je zdvojení úvazků, kdy pracovníci lékařské fakulty současně působí jako zaměstnanci fakultní nemocnice. Velká změna se bude týkat řízení nemocnic, které se vymaní z přímého vlivu politiků. Ředitele bude jmenovat nikoli ministr zdravotnictví, ale správní rada, ve které budou zasedat zástupci vysoké školy, lékařské fakulty,

ministerstva zdravotnictví a kraje. Zde jasně vidíme, že dojde k posílení provázanosti s veřejnou vysokou školou. Jan Žaloudík se tedy svými výroky dobývá do otevřených dveří. Chápu, že když už nelze nic kritizovat věcně, musí před volbami alespoň postrašit. Doufejme, že veřejnost si udělá obrázek na základě zřejmých faktů a nikoli na základě bezdůvodného strašení. Naším cílem je, aby fakultní nemocnice nadále představovaly základní prvky sítě zdravotnických zařízení v ČR. Jejich role při výuce budoucích lékařů zůstane klíčová, proto potřebují příznivější podmínky pro své fungování. Transformace na univerzitní nemocnice a nová právní úprava jim to umožní. Mgr. Martin Plíšek, náměstek ministra zdravotnictví pro legislativu a právo

n POZNÁMKA

Co si přeje průmysl zdravotnických prostředků? Okurková sezóna se rozhodně neko­ ná. Množí se zprávy o předražených veřejných zakázkách a úplatcích v ob­ lasti zdravotnictví, kde zásadní vliv na koloběh cca 250 miliard korun ko­ lem zdravotního pojištění mají bohu­ žel nominanti političtí, kteří mají svou agendu, zájmy i zadání. Možná to někoho překvapí, ale větši­ na dodavatelů zdravotnických pro­ středků nechce nic jiného než vyrá­ bět, soutěžit a dodávat způsobem, kte­ rý je srozumitelný, legální i slušný. Způsobem, který si klade vyšší nárok než jenom být legálním podle litery zákona. Způsobem, který ctí dobré hospodáře jak na straně zákazníků, tak i dodavatelů. Proč je to v praxi tak těžké? V naší současné realitě téměř není možné obchodovat, aniž by se doda­

vatel místo přímé nabídky do veřejné soutěže musel ucházet i o přízeň ně­ jakého mezičlánku, protože ten vy­ hrál veřejnou zakázku ušitou na mí­ ru. Ani u veřejných zakázek, které nejsou takto ušité na míru, to není

jednoduché. Zadavatelé, bojící se vlastního stínu, vypisují příliš široká a nespecifická kritéria, aby nemohli být nařčeni z diskriminace. Často se stává, že je takové zadání veřejné za­ kázky buď bezcenné, anebo umožní nějaké garážové firmě zvítězit tzv. „na cenu“. Doporučujeme více veřejných za­ kázek s užším předmětem koupě. V praxi to pak znamená rozdělení ­zakázky tak, aby probíhala opravdová soutěž o poskytnutí nejlepší hodnoty za nejvýhodnější cenu. To je také plně v souladu s protikorupční strategií pro přímo řízené organizace, vydanou le­ tos ministerstvem zdravotnictví. Jaký způsob veřejné soutěže by si tedy přál průmysl zdravotnických prostředků? Odpovědí je následují­ cích šest zásad:

n Stanovení rozsahu zakázky tak, aby nakoupené věci „spolu fungovaly v praxi“. Stanovení nepodkročitel­ ných parametrů kvality, servisu, služeb a podobně. n Při formulaci výše uvedených kri­ térií lze přizvat ke spolupráci odborníky. n Využít možnosti, v prvním kole si vyžádat od potenciálních dodava­ telů vzorky požadovaných produk­ tů (pokud to předmět výběrového řízení umožňuje) a ponechat si je až do finální realizace pro kontrolu požadované kvality. n Pro hodnocení kvality poskytnu­ tých vzorků využít všech odbor­ ných kapacit uvnitř zařízení. Při posuzování nikdo z účastníků ne­ zná cenu posuzovaných vzorků. Do druhého kola postoupí jen ty vý­

robky, které prošly s ohledem na požadovanou kvalitu. n A pak soutěžit o to, kdo nabídne výše definované za nejlepší cenu. n A nakonec, výběr nikoliv jednoho uchazeče, ale skupiny nejlepších – tj. například z pěti kvalifikovaných dva vítěze. Anebo tři ze sedmi. Ten­ to způsob má nezanedbatelný efekt v tom, že konkurenční soutěž pro­ bíhá i po uzavření výběrového říze­ ní, v období, kdy již dodávky běží. Vysoutěžení pouze jednoho doda­ vatele totiž často vede k monopoli­ zaci v té které oblasti, což je přesně to, čemu se chce zadavatel vy­ hnout, je-li dobrým hospodářem. MUDr. Miroslav Palát, prezident České asociace dodavatelů zdravotnických prostředků CzechMed


ročník 61 číslo 37 10. září 2012

MZ přispěje krajům 105 milióny na záchrannou službu Vláda schválila rozpočtový rámec pro rok 2013, podle něhož by ministerstvo zdravotnictví (MZ) mělo hospodařit s 5,995 miliardy korun. Dojde tedy k meziročnímu snížení, pro letošek má resort ze státního rozpočtu k dispozici 6,012 miliardy. První náměstek ministra zdravotnictví PhDr. Marek Ženíšek, Ph.D., 13. srpna ČTK sdělil, že i když resortnímu úřadu přibylo agend, o další peníze ze státního rozpočtu žádat nebude. Nejvýraznější nárůst výdajů plánuje ministr doc. MUDr. Leoš Heger, CSc., v oblasti medicínské vědy, výzkumu

a vzdělávání – z letošních 1,108 na 1,221 miliardy korun v roce 2013. Podpora této sféry má pokračovat i v letech následujících, v roce 2014 je v plánu 1,528 a v roce 2015 téměř 1,478 miliardy korun. Naopak největší pokles plánuje v provozních výdajích a výdajích na státní správu, z letošních 1,692 miliardy na 1,668 miliardy, a ve výdajích na organizační složky státu z 1,784 miliardy na 999 miliónů korun. Z nich přitom dá 105 miliónů krajům na záchrannou službu, což letos nebylo. Kraje dostanou v příštím roce také peníze na lékařskou službu první pomoci, tento pří-

Provozní výdaje a výdaje na státní správu Investiční výdaje, z nich dvě třetiny na investice zahájené v předchozích letech Organizační složky státu, zvláštní zdravotnická zařízení a služby     – z toho dotace krajům na zdravotnickou záchrannou službu Zdravotnické programy – národní zdravotnické programy a programy spolufinancované z EU Ostatní činnosti ve zdravotnictví – vzdělávání a dotace krajům na lékařskou službu první pomoci Výzkum a vývoj ve zdravotnictví Celkem

2012 1,692693 0,737493 1,784029     0

2013 1,668941 0,996872 0,99916     0,105

0,279399

0,280456

0,410256

0,814694

1,108912 6,012728

1,221191 5,955314

Zdroj: MZČR

Výdaje MZ bez peněz EU v letech 2012 a 2013 (v mld. Kč)

spěvek je v kapitole ostatní činnosti ve zdravotnictví, která stoupne z letošních 410 na 814 miliónů. Investiční výdaje v příštím roce stoupnou jen minimálně, z letošních zhruba 737 na 996 miliónů, z toho ale asi dvě třetiny půjdou na investiční akce zahájené už v minulých letech. Nemocnice většinou budou moci investovat jen to, co získají z evropských fondů. Výdaje na zdravotnické programy a národní zdravotní programy by měly být stejné, letos činí 279, příští rok by měly dosáhnout 280 miliónů korun. M. Ženíšek informoval, že při zpracování návrhu rozpočtu šlo MZ stejně jako v posledních dvou letech cestou snižování nákladů na provoz ministerstva i organizačních složek státu a částečně i investičních výdajů, a to hlavně ve prospěch vědy a výzkumu, vzdělávání a nových agend. Ročně resort spotřebuje zhruba 300 miliard korun, z nich kolem 220 miliard činí výběr zdravotního pojištění. Prostředky ze státního rozpočtu klesají už několik let – od roku 2009 se rozpočet ministerstva snížil z 10,1 na současných 5,9 miliardy korun. Ve státním rozpočtu jsou ve všeobecné pokladní správě další peníze pro zdravotnictví v podobě příspěvku státu na zdravotní pojištění dětí, studentů či důchodců. Loni to bylo téměř 53 miliard korun. red, čtk

L. Heger oznámil státnímu zastupitelství podezření z trestných činů Na briefingu 3. září v Praze informoval ministr doc. MUDr. Leoš Heger, CSc., média, že ministerstvo zdravotnictví (MZ) oznámilo Nejvyššímu státnímu zastupitelství podezření z trestné činnosti zjištěné v průběhu kontroly ve Všeobecné zdravotní pojišťovně (VZP). „Veřejnosprávní kontrola, která ve VZP ještě stále probíhá, je zaměřena především na smluvní vztahy mezi VZP a IZIP, a. s. Dosavadní nálezy jsou natolik závažné, že je důvodné podezření ze spáchání trestných činů při nakládání s veřejnými prostředky s celkovou škodou ve výši přesahující 450 miliónů korun,“ uvedl ministr. Dodal, že MZ má v souladu s § 13 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve spojení s § 24 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, dle § 8 zákona č. 141/1961 Sb., trestního řádu, okamžitou povinnost oznámit orgánům činným v trestním řízení skutečnosti, které nasvědčují tomu, že byl spáchán trestný čin. Specifikovat, o jaké trestné činy se v tomto případě jedná, L. Heger s ohledem na zahájené vyšetřování odmítl.

Předseda sněmovního výboru pro zdravotnictví a člen správní rady VZP MUDr. Boris Šťastný ministrův postup podle ČTK podpořil s tím, že je potřeba vyčkat na další informace a postup orgánů činných v trestním řízení. Člen správní rady VZP a poslanec Ing. Jiří Rusnok uvedl, že ho informace L. Hegera nepřekvapila. „Sám mám pochybnosti o vynaložených prostředcích v souvislosti s IZIP. O podezření na trestné činy správní rada zatím informována nebyla, proto si vyčkám na závěry kontroly,“ dodal 3. září pro server iDNES. Deník Lidové noviny (LN) již 25. srpna informoval, že do vyšetřování společnosti IZIP, resp. její činnosti v agendě elektronických zdravotních knížek se zapojil Interpol. „Šetření pokračuje, postupně si zveme svědky, na Interpol jsme se obrátili kvůli personálnímu propojení společnosti s jiným státem,“ citovaly LN policejní mluvčí Bc. Janu Rösslerovou.

IZIP: Snaha o likvidaci VZP již 30. srpna vydala tiskovou zprávu, ve které protestuje proti zveřejňování negativních zpráv týkajících

se probíhající kontroly. Po briefingu MZ 3. září mluvčí VZP Mgr. Jiří Rod uvedl: „Vystoupení ministra považujeme zejména ve smyslu mediálním za nestandardní. S průběžnými výsledky kontroly VZP seznámena nebyla. Nevíme, jaké informace postoupilo ministerstvo státnímu zastupitelství, a tak nemůžeme věc více komentovat.“ (Celé vyjádření J. Roda je uvedeno v příloze Infoservis VZP č. 19 uvnitř tohoto čísla ZN.) Společnost IZIP téhož dne zveřejnila na svých webových stránkách prohlášení, podle kterého se ministr snaží cíleně ji zlikvidovat. Smluvní vztah s VZP je podle ní transparentní, odpovídá zákonným normám a společnost si není pochybení vědoma. Spoluzakladatelé IZIP, europoslanci ODS MUDr. Miroslav Ouzký a MUDr. Milan Cabrnoch, zpochybňování projektu odmítli. „Společnost byla opakovaně vyšetřována, proběhly kontroly a audity, padla spousta trestních oznámení. Nic se nepotvrdilo. Jestliže se teď přidává i pan ministr, tak mě to v rámci souboje o ovládnutí VZP nepřekvapuje,“ doplnil M. Ouzký. red, čtk

Navrhovaná regulace reexportu léků vládou neprošla Ministr zdravotnictví doc. MUDr. Leoš Heger, CSc., předložil vládě návrh novely zákona o léčivech (zák. č. 378/2007 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Novela má jednak implementovat do české právní úpravy předpisy EU, jednak řešit tři aktuální problémy lékové politiky – zabránit zneužívání léčiv výrobci a uživateli drog, zvýšit informovanost pacientů o cenách a úhradách léků a vypořádat se s problémem reexportů léků do zahraničí. Při projednávání této předlohy kabinetem 22. srpna však byla zejména na nátlak vicepremiérky, předsedkyně legislativní rady vlády a výboru pro koordinaci boje s korupcí Mgr. Karolíny Peake z textu vypuštěna pasáž o regulaci reexportu léků. K. Peake vysvětlila svůj postoj například ve zpravodajské relaci televize Prima 31. srpna tím, že navrhovaná opatření L. Hegera by znamenala v podstatě likvidaci pro řadu lékáren, které jsou právě z další distribuce léků živy. Podle jejích slov není možné bránit volnému pohybu zboží. S lékárníky, kteří jsou zároveň distributory, údajně K. Peake hovořila a chce je dál v této činnosti pod­ porovat. Povinnost hlásit, kolik léků vyvezou a kolik prodají zde – tedy předlohou novely navrhovaní opa­ tření –, by je prý znevýhodnila vůči velkým distributorům.

11

události, fakta, názory

GML žádá o uvedení konkrétních jmen

L. Chudoba: Zodpovědnost za chybějící léky

Uvedené vystoupení místopředsedkyně vlády vyvolalo odmítavou reakci vedení Grémia majitelů lékáren (GML), které 2. září vydalo prohlášení podepsané předsedou představenstva Mgr. Markem Hampelem. Dokument mj. uvádí: „Pro nás jako pro provozovatele lékáren a lékárníky je naprosto nepřijatelné, aby místopředsedkyně vlády bez konkrétních údajů vyvolávala ve veřejnosti dojem, že reexporty léků z ČR včetně jejich negativních dopadů na naše pacienty jsou snad naším zájmem a zdrojem příjmů. Paní místopředsedkyni nerozumím. Vzhledem k tomu, že o reexportech léků zatím nejednala ani s představiteli České lékárnické komory, ani s námi jako zástupci provozovatelů, a současně nechce uvést jména lékárníků, na jejichž názory se odvolává, neumím si představit, co svými prohlášeními sleduje a v zájmu koho brání zákazu reexportu léků z ČR. Rozhodně to není v zájmu ani českých lékáren, ani českých pacientů! Pokud si nemám myslet, že vicepremiérka pro boj proti korupci je pod vlivem zájmových lobby, měla by uvést konkrétní jména konkrétních provozovatelů lékáren, na jejichž zájmy se veřejně odvolává v otázce zákazu reexportu léků.“

K záležitosti se vyslovil i prezident České lékárnické komory PharmDr. Lubomír Chudoba: „Mám schůzku s paní vicepremiérkou Peake, protože jsem nepochopil, proč to nechala vyřadit. Ten odstavec jsme do zákona dali my. Už jsme se několikrát dostali do situace, kdy lék pro pacienta nikde nebyl a nebylo čím jej nahradit, a to po dlouhé měsíce. Jestliže toto ustanovení vypadlo, je paní vicepremiérka přímo zodpovědná za to, že v Česku budou pacientům chybět léky,“ uvedl pro server iDnes 31. srpna.

n ZPRAVODAJSKÝ DENÍK 27. srpen n Správní rada Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) schválila pro ředitele MUDr. Pavla Horáka, CSc., MBA, roční odměnu ve výši 795 000 Kč. Bonus je za rok 2011, a mohl dosáhnout výše až 1,5 miliónu. „Pro odměnu hlasovali zástupci všech politických klubů i všichni přítomní zástupci státu ve správní radě,“ uvedl předseda správní rady VZP a poslanec ODS Bc. Marek Šnajdr. Zdůraznil, že peníze na odměny nejdou z fondu, ze kterého se platí zdravotní péče, ale z fondu na administrativu. Informaci přinesl server aktuálně.cz.

28. srpen

VFN se shodla se zdravotními pojišťovnami na počtech lůžek, která bude od příštího roku provozovat. Novou smlouvu zatím nemá. Ze současných 1586 lůžek jich ubude zhruba 150, rozsah péče bude zachován. n Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP) a Zdravotní pojišťovna Metal-Aliance (ZP MA) oznámily, že na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR MZDR 15525/2012 bylo povoleno jejich sloučení. Nástupnickou organizací je ČPZP – od 1. října 2012 se automaticky všichni pojištěnci ZP MA stávají pojištěnci ČPZP. Fúzi vzápětí začala vyšetřovat protikorupční policie, což potvrdil i ministr zdravotnictví doc. MUDr Leoš Heger, CSc.

n Zastupitelé Libereckého kraje schválili záruku za úvěr 110 mil. Kč na projekt zateplení Nemocnice s poli­ klinikou Česká Lípa, a. s. Bez této záruky nemá ztrátové zdravotnické zařízení velkou šanci úvěr získat a mohlo by přijít o dotaci 42,5 mil. Kč z Operačního programu Životní prostředí – udržitelné využívání zdrojů energie. Nemocnice už má i dodavatele. „Ve veřejné soutěži zvítězila firma CL-Evans, s. r. o., s nejnižší nabídkovou cenou 123,67 miliónu,“ řekl technický a provozní ředitel nemocnice JUDr. Stanislav Cenek.

31. srpen

29. srpen

3. září

n Vláda schválila další část reformy zdravotnictví. Prvním ze tří dokumentů je nařízení vlády o časové a místní dostupnosti, vymezující nepodkročitelné geografické a časové limity poskytování péče zaručené zdravotními pojišťovnami, maximální lhůty pro poskytnutí daných neakutních výkonů a minimální pokrytí sítí poskytovatelů z hlediska dojezdové doby. Dalším je věcný záměr zákona o univerzitních nemocnicích, který odstátňuje a depolitizuje fakultní nemocnice, a třetím Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2012–2014. n Do ČR přiletěli dva pacienti ze Sýrie, kteří se budou v tuzemsku léčit v rámci humanitárního programu ­MEDEVAC. Vláda v červenci rozhodla o pokračování programu humanitárních evakuací syrských občanů a ministerstvo vnitra (MV) na něj vyčlenilo 6 mil. Kč. Program MEDEVAC spravuje MV ve spolupráci s ministerstvy zahraničních věcí, zdravotnictví a obrany. n Městský soud v Praze pravomocně rozhodl, že ­výpověď jedné ze smluv ze strany Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) společnosti Home Care Services&Supplies, s. r. o. (HCSS), která poskytuje domácí zdravotní péči, byla oprávněná. Generální ředitel VZP P. Horák v lednu 2010 nařídil ředitelům pěti krajských poboček okamžité zrušení smluv se společností HCSS, které měly platit do roku 2015. Ředitelé je vypověděli s platností od července 2010. Uvedli tři výpovědní důvody, soud jako oprávněné uznal dva z nich – společnost vykazovala péči v době, kdy ji poskytovat nemohla, a sama si vyplňovala doklady o spotřebě péče.

n Stínový ministr zdravotnictví ČSSD prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc., sdělil médiím, že odeslal doc. MUDr Leo­ ši Hegerovi, CSc., otevřený dopis, ve kterém ho žádá, aby zveřejnil své záměry s fakultními nemocnicemi. Dodal, že pokud mu ministr neodpoví, hodlá svou výzvu každý týden opakovat. MZ následně reagovalo tiskovou zprávou, ve které mj. uvádí, že věcný záměr počítá s transformací fakultních nemocnic na tzv. nemocnice univerzitního typu se zachováním jejich neziskového principu. „V žádném případě se nejedná o převod fakultních nemocnic na akciové společnosti či o přípravu jejich privatizace,“ píše se v textu (viz též komentář na str. 10). n Náměstek pražského primátora Mgr. Ivan Kabický po koaličním zasedání oznámil, že z původního záměru převodu čtyř nemocnic do majetku hlavního města vypadla Nemocnice Na Homolce. Pražská TOP 09 a ODS se zatím shodly na převzetí Nemocnice Na Bulovce a Thomayerovy nemocnice. Dále se jedná o podolském Ústavu pro péči o matku a dítě a nově o Psychiatrické léčebně Bohnice.

30. srpen

n Pražský Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM) slavnostně zahájil výstavbu nového pavilonu pro vědu a výzkum – centra experimentální medicíny. Na základní kámen budovy, která dostane název Elipsa, poklepali (zleva) přednosta Centra experimentální medicíny IKEM prof. MUDr. Luděk Červenka, CSc., MBA, ředitel IKEM MUDr. Aleš Herman, Ph.D., výrobně technický náměstek Metrostavu Ing. Ivan Hrdina a vrchní ředitel ministerstva zdravotnictví pro ekonomiku Ing. Zdeněk Kabátek. red, čtk, new, ita

n Krajský soud v Ústí nad Labem zamítl insolvenční návrh, který na Krajskou zdravotní, a. s., nemocnice Ústeckého kraje (KZ) podala poradenská firma Labská investiční, a. s. Firma se domáhala 6,5 mil. Kč. Soud návrh zamítl, protože nebyly doloženy pohledávky vůči dalším subjektům, což je pro vyhlášení úpadku nezbytné. n Ředitelka Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (VFN) Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA, oznámila, že

Podle deníku Hospodářské noviny přiznal Krajský soud v Brně rekordní finanční odškodnění za smrt vinou lékařů. Rodinní příslušníci šestatřicetileté Jitky Hlavaté, která zemřela při porodu v listopadu 2006 v Nemocnici Třebíč, získají 3,5 mil. Kč. Podle posudku komise ministerstva zdravotnictví byly některé postupy lékařů nesprávné a přímo souvisejí se smrtí pacientky. Třebíčská nemocnice následně zveřejnila, že odškodnění uhradí z pojištění odpovědnosti za poskytování zdravotní péče.

4. září

n LIDÉ Ing. Dana Pavlousková Nová manažerka externí komunikace farmaceutické společnosti Sanofi a její dceřiné společnosti Zentiva pro Českou republiku. Dana Pavlousková bude mít na starosti zvyšování povědomí o značce Zentiva a jednotlivých terapeutických oblastech společnosti Sanofi prostřednictvím externí komunikace. Vystudovala Vysokou školu ekonomickou Praha, obor mezinárodní vztahy. Do Sanofi přišla ze společnosti AAA Auto Group N. V., kde působila na pozici PR & IR Manager a tisková mluvčí. Má také dlouholeté zkušenosti z mezinárodní diplomacie. Působila na Českém velvyslanectví ve Varšavě a v Římě a na Ministerstvu zahraničních věcí ČR.

L. Heger bude ještě kolegy přesvědčovat

Pascal Soriot

Ministr Leoš Heger v tiskové zprávě k jednání kabinetu o předloze novely mj. uvedl: „Tím, že se na jedné straně dlouhodobě snažíme snižovat ceny léků na českém trhu, se na druhé straně vystavujeme nebezpečí, že české léky budou reexportovány do zahraničí, protože jsou jedny z nejlevnějších v EU. Samozřejmě mne mrzí, že zatím nebude vyřešen problém možného nedostatku léků pro české pacienty, přestože rozumím některým kolegům, kteří hájí zcela volný trh. I přesto se je budu snažit přesvědčit o potřebnosti regulace přeprodejů léčiv. Budu s nimi o tom určitě mluvit.“ red

Nový generální ředitel britské farmaceutické společnosti AstraZeneca plc. Do funkce nastoupí 1. října a nahradí Davida Brennana, který odešel do penze 1. června. Třiapadesátiletý Francouz Pascal Soriot začínal v roce 1981 jako veterinární lékař. V roce 1986 získal titul MBA v oboru finance na HEC v Paříži a od té doby pracoval v manažerských pozicích ve farmaceutickém průmyslu nejen v Evropě, ale i v USA a Asii. Do AstraZeneca přichází ze švýcarské společnosti Roche Holding AG, kde byl od roku 2010 provozním ředitelem farmaceutické divize. Předtím byl generálním ředitelem firmy Genentech Inc, kterou Roche převzala. Jeho úkolem bude zrychlit nynější pomalý růst společnosti a posílit její pozici na trhu, na kterém musí čelit tvrdé konkurenci generických léčiv po exspiraci nejlépe prodávaných léků společnosti. hj


12

servis

ročník 61 číslo 37 10. září 2012

n PERSONÁLNÍ INZERCE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ n Primář/primářka

Ředitelka VFN v Praze vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce primáře úseku klinické imunologie a alergologie - laboratoře Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Požadavky: MUDr. s nástavbovou atestací v oboru Alergologie a klinická imunologie, min. 10 let praxe v oboru laboratorní imunologie v laboratoři splňující požadavky sekce laboratorní imunologie ČSAKI, funkční licence ČLK k výkonu funkce vedoucí lékař – primář, splnění požadavků na garanta odbornosti 813 (laboratoř alergologická a imunologická), publikační a přednášková činnost, předpoklady k vedoucí, organizátorské a manažerské činnosti, znalost nejméně 1 cizího jazyka, práce s PC, morální a občanská bezúhonnost. Přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat: osobní dotazník, životopis s přehledem dosavadní praxe, kopie dokladů o dosaženém vzdělání, výpis z rejstříku trestů, osvědčení podle zákona č. 451/1991 Sb., čestné prohlášení ve smyslu § 4 zákona č. 451/1991 Sb., nástin koncepce pracoviště. Písemné přihlášky zasílejte do 14 dnů od zveřejnění inzerátu na adresu: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, personální úsek, U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2.

přiložit ověřené doklady o VŠ vzdělání včetně osvědčení o státní zkoušce, přehled o dosavadní praxi potvrzený zaměstnavatelem, profesní životopis s uvedením přehledu o odborné, vědecké, grantové a publikační činnosti, souhlas v souvislosti se zákonem o ochraně osobních údajů. Platové podmínky podle mzdového předpisu Univerzity Karlovy v Praze. Přihlášky zasílejte do 11. 10. 2012 na sekretariát děkana Lékařské fakulty UK v Hradci Králové, Šimkova 870, poštovní přihrádka 38, 500 38 Hradec Králové.

NZZ Palas Athéna v Praze 4 ambulantní a jednodenní chirurgie přijme chirurga na plný nebo částečný úvazek. Kontakt: tel.: 608 906 668, e-mail: masekpavel@volny.cz

n Lékař/lékařka

n Lékař/lékařka

VOLNÁ MÍSTA n Chirurg

Děkan Lékařské fakulty UK v Hradci Králové vypisuje výběrová řízení na místa: • učitel/ka Neurologické kliniky s úvazkem 0,4 Požadavky: absolvent magisterského studijního programu Všeobecné lékařství, znalost anglického jazyka, zájem o výuku v českém a anglickém jazyce v oboru neurologie, publikační a výzkumná činnost, schopnost týmové spolupráce, znalost práce na PC.

• učitel/ka Ústavu soudního lékařství

n Lékař/lékařka

s úvazkem 0,4 Požadavky: absolvent magisterského studijního programu Všeobecné lékařství, schopnost pedagogické a vědecké činnosti, zájem o akademický růst (doktorské studium), znalost práce na PC a základní znalost anglického jazyka. Data nástupu dohodou. K přihláškám na vypsaná místa je třeba

Lékaře (i absolventa) pro Fakultní transfuzní oddělení přijme Všeobecná fakultní nemocnice v Praze. Specializace v oboru vnitřní lékařství nebo hematologie a transfuzní služba výhodou. Znalost práce na PC. Nabízíme zajímavou práci v oboru transfuzní lékařství (klinická část a laboratoř) v mladém kolektivu, možnost postgraduálního studia.

PRONÁJEM

radiologickým kmenem a zájmem o specializaci v oboru nukleární medicíny, popřípadě již přímo se specializovanou způsobilostí. Nabízíme: zajímavou práci, flexibilní přístup, příjemný tým i prostředí, špičkové technické zázemí, dobrý plat, podporu vzdělávání. Kontakt: MUDr. Irena Maříková, tel.: 266 006 261, e-mail: marikova@nuklearnimedicina.cz

n Sekundární lékař

NZZ nemocnice následné péče nabízí místo sekundárního lékaře/lékařky. výkon práce Praha 6 nebo Ústecký kraj – Podbořany. Nabízíme: smluvní mzdu 25–40 000 Kč hrubého, ubytovnu event. služební byt 3+ kk Praha 6 s dot. nájemným. Atestace z interního nebo všeobecného lékařství vítána, ale není podmínkou. Vhodné i pro mladé lékaře se zájmem o geriatrii. Nabízíme možnost práce na částečný úvazek. Nástup možný podle dohody. Krátký životopis zašlete na e-mail: info@ldn-bubenec.cz, více info na tel.: +420 777 253 940.

Revmatologický ústav, Praha 2, Na Slupi 4 přijme pro oddělení zobrazovacích metod lékaře rentgenologa. Kvalifikační požadavky: VŠ, specializovaná způsobilost v oboru radiologie a zobrazovací metody nebo alespoň částečně absolvovaná příprava ke specializační zkoušce. Nástup možný ihned, nebo podle dohody. Nabízíme: pracoviště bez pohotovostních služeb, platové zařazení podle pro PO, sociální výhody, možnost stravování, penzijní připojištění a příspěvek na dovolenou. Pracoviště v centru města. Bližší informace poskytne prim. MUDr. Jindřiška Gatterová, e-mail: gatte@revma.cz, tel. 234 075 200, nebo pí. Rejmonová, e-mail: rejmonova@revma.cz, tel.: 234 075 204. Přihlášky se strukturovaným životopisem a přehledem praxe zasílejte na shora uvedenou adresu, případně e-mailem na výše uvedené adresy.

n Učitel/učitelka

Nástup září 2012. Životopis společně s motivačním dopisem zasílejte na e-mail: daniela.duskova@vfn.cz, tel.: 602 587 062 – primářka MUDr. Dušková.

n Zdravotnické zařízení v Táboře nabízí k pronájmu nebytové prostory vhodné pro lékařskou ordinaci, kancelář apod. Informace podá Martin Menhart, tel.: 603 26 29 22, e-mail: menhart.cz@gmail.com

n Volné prostory k pronájmu

n Lékař/lékařka

vhodné jako ordinace nebo pro jiné zdravotnické služby v zavedeném lékařském prostředí objektu Delta, Žukovského 887, Praha 6-Ruzyně. Více informací na tel. 602 837 727.

Endokrinologické ambulance v Praze 9 přijmu lékaře na zkrácený úvazek do své ordinace. Informace na tel.: 603 590 830.

n Gynekolog /gynekoložka

n Nabízíme volný nebytový prostor 54 m2 k pronájmu,

Soukromé zdravotnické zařízení v Praze hledá atestovaného lékaře – gynekologa. Víc info na: www.optima-recruit.cz, nebo volejte tel.: 739 571 561 – L. Klusová

v zavedeném lékařském prostředí v Dlouhé ul. 741/11, Praha 1. Více informací u vlastníka objektu na tel.: 602 837 727.

Soukromé oddělení nukleární medicíny v Praze přijme schopnou, komunikativní, samostatnou a kreativní lékařku/lékaře na plný úvazek s ukončeným interním či

Českobrodská nemocnice, s. r. o. přijme

vedoucího lékaře oddělení DIOP který bude mít zároveň možnost pracovat v interní ambulanci ✓ Nabízíme: nadstandardní platové podmínky, příjemné pracovní prostředí v perspektivní a stabilizované nemocnici (www.nemcbrod.cz) ✓ Požadujeme: druhá atestace z interního lékařství nebo přiznaná specializovaná způsobilost v oboru vnitřní lékařství ✓ Nástup: říjen 2012 Kontakt: MUDr. Petr Blažek, náměstek zdravotní péče, tel.: 608 984 162, e-mail: blazek.petr@nemcbrod.cz MUDr. Jana Forstová, primářka oddělení LDN, tel.: 776 610 980, e-mail: forstova.jana@nemcbrod.cz

Inzerce

V tomto vydání

ZDRAVOTNICKÉ NOVINY ODBORNÉ FÓRUM ZDRAVOTNICTVÍ

A SOCIÁLNÍ PÉČE www.zdravky.cz ročník 61 r číslo 19 r 7. května 2012 cena 26 Kč r pro předplatitele 20 Kč

„Rostoucí počet záznamů v NOR s sebou logicky nese větší náročnost kontroly a zpracování dat registru,“ uvedla v průběhu nedávných Brněnských onkologických dnů prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc., místopředsedkyně České onkologické společnosti ČLS JEP a předsedkyně Rady NOR. „Zátěž české populace zhoubnými novotvary neustále stoupá, zejména v důsledku stárnutí populace, protože se ‚svého nádoru‘ dožijí i ti lidé, kteří by před lety zemřeli dříve z jiných příčin. V roce 2009 překročil počet nově provedených záznamů v NOR 80 000, prevalence zhoubných novotvarů v ČR v témže roce činila 440 000 případů v populaci. Roste i počet vícečetných nádorů diagnostikovaných u téhož pacienta. Tyto skutečnosti se bohužel Sumarizace základních údajů o nákladnosti sběru dat NOR Průměrný počet hlášení do NOR ročně1)

75 357

Celkové náklady na sběr dat NOR v ČR ročně

25 619 818 Kč

Příspěvek MZ ČR (nepovinný) ročně max.

10 000 000 Kč = max. 40 %

Průměrné měsíční náklady na 1 pracovníka NOR2)

30 399,40 Kč

Celkové náklady na 1 hlášení do NOR

340 Kč

Pozn.: 1) Podle let 2004–2008. 2) Přepočtený 1,0 úvazek včetně povinných odvodů na zdravotní a sociální pojištění.

Epidemiologické výstupy Klinické výstupy

Úkolem územních pracovišť NOR je komplexní epidemiologická evidence všech nově zjištěných nádorových onemocnění v populaci ČR. Shromažďují se údaje o základních charakteristikách nádoru, jeho léčbě a vývoji. Evidence tedy nepokrývá jen období primární diagnózy, ale i následného mnohaletého sledování pacienta. Ředitel Institutu biostatistik a analýz brněnské Masarykovy univerzity doc. RNDr. Ladislav Dušek, Dr., uvedl, že např. záznamy, které jsou spojeny s uvedením klinického stadia, patří k tomu nejcennějšímu, co registr obsahuje. Právě diagnostickou heterogenitou a časovým záběrem sledování se NOR zásadně liší od většiny jiných zdravotních a epidemiologických registrů vedených v ČR i jinde v Evropě. Jak uvedla prof. J. Abrahámová, náklady na provoz nese dnes z velké části celé zdravotnické zařízení – nikoli jen příslušné onkologické oddělení –, které je sídlem územního pracoviště NOR. Ačkoli je náplň činnosti Národního onkologického registru daná zákonem a provádí se ve smyslu přenesené povinnosti státu, příspěvek ministerstva zdravotnictví na jeho činnost je naopak zcela nepovinný.

Podklady pro vyhodnocování úspěšnosti léčby

Onkologická pracoviště Informace o všech onkologických onemocněních

promítají pouze do výdajové stránky NOR a nejsou nijak zohledněny na straně příjmů, spíše naopak.“

Data o klinických stadiích jsou unikátní

Z OBSAHU

Činnost Národního onkologického registru (NOR)

Zdroj.: Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy (KSRZIS)

poradenství pro provozovatele lékařských praxí informace pro zaměstnance i managementy zdravotnických zařízení zprávy z domácího a zahraničního odborného tisku aktuality z evropských i světových kongresů výsledky z klinických studií novinky z oblasti farmacie

Vyplňování onkologických hlášení je úkolem zdravotnických zařízení, kterým to ukládá zákon a jimž je tato činnost hrazena z veřejného zdravotního pojištění jako součást poskytování zdravotní péče a s ní související administrativy. Sběrem, správou a validací takto získaných dat pro Národní onkologický registr (NOR) se zabývá síť jeho územních pracovišť. Systémové řešení jejího financování bohužel stále chybí.

Zdroj: Prezentace J. Abrahámové

Rozvíjíme léty prověřenou značku

Národní onkologický registr – data penězi k nezaplacení

str. 2

Heart Failure Awarness Day 2012

str. 2

Z odborného tisku

str. 2

O karcinomu pankreatu i s Dr. Barishem H. Edilem

str. 3

Proč by měl být nemocný, vždyť je mladý...

str. 4

Do vaší knihovny

str. 5

Internistický „facebook“ nově i pro diabetology

str. 5

Protože nastavení systémového financování provozu NOR vyžaduje racionální audit jeho finanční náročnosti, byl pod záštitou Rady NOR proveden parametrický průzkum provozu územních pracovišť. Vyplynulo z něj mj., že

Předminulý týden hostilo hlavní město ČR již 191. zasedání rady World Medical Association (WMA), kterého se zúčastnily necelé dvě stovky lékařů zastupujících jednotlivé národní lékařské asociace.

Prof. J. Blahoš s Dr. M. Haikerwalem. Foto: ZN ře i ostatní zdravotníky,“ dodal M. Haikerwal. Dr. José Luiz Gomes do Amaral, prezident WMA, k tomu uvedl: „Odsuzujeme tyto děsivé útoky na zdravotnické profesionály i pacienty. Pokaždé, když je lékař unesen, napaden a zabit, je celý proces poskytování péče destruován a doplatí na to nemocní. Vládní orgány musejí povinně zajistit, aby zdravot-

16. dubna 2012 www.zdravky.cz

Z lékových agentur

na jeden celý úvazek pracovníka regionálního centra NOR připadá ročně v průměru 1000 hlášení. Pracoviště s menším počtem hlášení mají relativně mírně vyšší počet pracovníků, a tedy i v přepočtu na jedno hlášení vyšší náklady. Celkové průměrné náklady na jedno hlášení zhoubného novotvaru do NOR činí 340 Kč, a to konzistentně na všech typech územních pracovišť. Převážnou část z toho činí personální náklady, které tak v přepočtu na počet hlášení vycházejí na cca 30 400 Kč měsíčně. Z výdajů na sběr, zpracování a validaci dat do NOR, které přijdou na více než 25,5 mil. Kč ročně, tedy příspěvek ministerstva zdravotnictví pokrývá pouze max. 40 % celkové potřeby (viz tabulku). dokončení na str. 4

XXXVI. BRNĚNSKÉ ONKOLOGICKÉ DNY 19.–21. dubna Brno

nická zařízení a lidé, kteří v nich pracují, byli v bezpečí. Tam, kde toto nejsou schopni zaručit, měla by nést jednoznačně odpovědnost vláda.“ Projednávala se také problematika medicíny jako svobodného povolání. Profesní autonomie zdravotníků je podle Dr. Haikerwala bohužel mnohdy ovlivňována různými zájmovými skupinami a lékařům bývá bráněno v tom, aby byli skutečnými advokáty nemocných a jednali čistě v jejich prospěch. Diskutovalo se dále mimo jiné o postojích k nucené sterilizaci, dárcovství orgánů, vakcinaci či užívání tabákových výrobků a elektronických cigaret. „Máme velmi silnou politiku kontroly abúzu tabáku, zásadní stanovisko k reklamě na tabákové výrobky přijala rada WMA na loňském zasedání v Sydney,“ konstatoval M. Haikerwal. Dohromady sdružuje WMA více než devět miliónů lékařů z celého světa. Českou republiku reprezentuje od roku 1990 Česká lékařská společnost J. E. Purkyně. „WMA je nevládní organizací – její výhodou je, že má bezprostřední kontakt s více než stovkou národních lékařských asociací, a tudíž je dopad jejích rezolucí prakticky okamžitý,“ uvedl prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc., předseda ČLS JEP. Ten v období 1999–2000 zastával funkci prvního prezidenta WMA z regionu východní Evropy. jat

str. 6

str. 6

Farmaceutický trh

ODBORNÁ PŘÍLOHA str. 6 ZDR AVOTNICK ÝCH NOVIN

� pro lékařské

30. dubna 2012 • www.zdravky.cz

praxe

4/2012

Očkování osob se zdravotním rizikem v ordinaci praktického lékaře str. 7 Privátní sféra nesouhlasí s registrem zdravotníků

str. 7

Požadavky na kvalitu a bezpečí MZ zřejmě přepracuje str. 8 ZP MV nebude ambulancím srážet za loňský rok

str. 8

Kvalita v otázkách a odpovědích

str. 8

� pro lůžková

zařízení

Projekt KOP otestoval nemocnice, ústavy a léčebny i za rok 2011 str. 9 Poradna: Nemocenské a důchodové pojištění při práci na dohodu str. 9 � události, fakta, 48. DIABETOLOGICKÉ

názory

DNY LUHAČOVICÍCH Vláda i hlavníVměsto jsou poprvé ochotny řešit situaci Prahy str. 10 Ujištění z Vatikánu: Penízedubna 19.–21. z restitucí půjdou k nemocným, umírajícím a potřebným str. 10 AČMN vyzýváLuhačovice MZ, aby zrušilo alespoň jednu velkou nemocnici str. 10 Koalice soukromých lékařů žádá premiéra o podporu str. 11 � servis Personální inzerce

str. 12

VI. JARNÍ INTERAKTIVNÍ KONFERENCE SVL ČLS JEP 13.–15. dubna

www.zdravky.cz

4/2012

Onkologie

léčivého přípravku

Seznámit se s aktuálními daty NOR a podle potřeby s nimi dále pracovat můžete na portálu www.svod.cz

Příspěvek MZ ČR nekryje ani polovinu nákladů

ODBORNÁ PŘÍLOHA ZDR AVOTNICK ÝCH NOVIN

KONGRESOVÝ LIST

Databáze o onkologických onemocněních od roku 1976

„V roce 2009 jsme obdrželi z ministerstva 10 milionů korun pro celou ČR, které byly rozděleny podle počtu uzavřených hlášení. Na rok 2010 byl příslib ve stejné výši, ale dostali jsme jen 5 miliónů s tím, ať druhou polovinu částky vyřeší nová vláda po volbách. Nestalo se… V roce 2011 obdržel NOR dotaci opět 10 miliónů, ale cesta k této částce byla trnitá a zkrápěná potem a slzami,“ konstatovala prof. J. Abrahámová.

LÉKAŘSKÉ LISTY

Využití cílených léků v onkologii | Jejich zavedení do klinické praxe posílilo mj. i účinnost konvenční chemoterapie • Léčba � z pokročilého farmaciea metastatického karcinomu ledviny | Na základě informací o genezi patologických procesů došlo postupně k vývoji nových léčiv • Novinky v terapii karcinomu štítné žlázy | Nejdůležitějším pokrokem je schválení vandetanibu • Možnosti použití neregistrovaného Ovariální karcinom – stále aktuální problém | Klíčem k úspěšné léčbě je co nejdokonalejší provedení primární radikální operace

KSRZIS – Národní onkologický registr

Rada WMA jednala v Praze „Na zasedání v Praze jsme diskutovali o třech hlavních oblastech – etických otázkách, sociálně-zdravotních záležitostech a také o financování a plánování, tedy jak může WMA pomoci jednotlivým členům spolupracovat s vládami a rozvíjet zdravotnictví,“ uvedl Dr. Mukesh Haikerwal z Australian Medical Association. Upozornil, že v současnosti jsou velmi významným tématem rostoucí násilné útoky proti lékařům a dalším zdravotnickým profesionálům po celém světě. „Není to jen násilí v Sýrii a Bahrajnu při ozbrojených konfliktech, není to jen násilí v komunitách, během demonstrací či revolucí… Je to skutečně každodenní záležitost, ke které dochází i v situacích, kdy se lidé domnívají, že nedostali od zdravotního systému to, co potřebovali, a ztrácejí důvěru. Velkým a neakceptovatelným problémem však je, že vlády na sebe obvykle nechtějí brát za tyto násilné útoky odpovědnost a nedostatečně tak chrání léka-

� z medicíny Na Moravě začali odebírat kmenové buňky i z placenty

Praha

ZN 37_2012  

Zdravotnické noviny - odborné forum zdravotnictví a sociální péče