Page 1

V tomto vydání

ZDRAVOTNICKÉ NOVINY ODBORNÉ FÓRUM ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE www.zdravky.cz

ročník 61 • číslo 3–4 • 16. ledna 2012 cena 26 Kč • pro předplatitele 20 Kč

Pojišťovny vydaly metodiku k očkování, pochybnosti dětských lékařů dále trvají S účinností od 1. ledna byla povinnost hradit léčivé přípravky obsahující očkovací látky pro pravidelná očkování přenesena ze státu na zdravotní pojišťovny. Příprava metodiky nabrala vzhledem ke snaze prosadit věcné připomínky zejména praktických lékařů zpoždění. Přesto se nepodařilo vyřešit vše.

Jádro sporu: vykazování Zveřejněná metodika ukládá vykazo­ vat pravidelná očkování (tedy ta „po­ vinná“, hrazená nově z veřejného zdravotního pojištění) nově: n kódem výkonu 02105 (nový kód pravidelného očkování dle novely seznamu výkonů), n plus příslušnou diagnózou, n plus ZULP dle číselníku. Podle této nové metodiky má být při­ tom vykazováno užití očkovacích lá­ tek, které nakoupilo ještě minister­ stvo zdravotnictví v loňském roce,

jsou dosud v ordinacích a jsou apliko­ vány i letos, a to až do vyčerpání zásob. Výhodou zvoleného modelu je, že lé­ kař neřeší ani nezjišťuje, kdo očkova­ cí látku platí. Závažným problémem však naopak je, že k vydání metodiky došlo až po první dekádě ledna, tím pádem dosud nejsou např. ani aktua­ lizovány ambulantní softwary podle nového oficiálního číselníku. Někteří dodavatelé se sice snažili předpoklá­ dané změny do svých programů za­ nášet, ale s vysokou chybovostí. Praktičtí lékaři jsou navíc zatíženi povinností provést po půl měsíci ne­ jasností, během něhož dále očkovali vakcínami nakoupenými „postaru“, jejich skladovou evidenci zpětně k 31. prosinci loňského roku. Z těch­ to důvodů doporučilo předsednictvo SPLDD 10. ledna svým členům vyka­ zovat pravidelná očkování původ­ ním způsobem, a to až do doby po­

depsání tzv. očkovacího dodatku ke smlouvě se zdravotní pojišťovnou. S podpisem zmíněného dodatku zá­ roveň doporučilo vyčkat do doby, než budou vyřešeny všechny nejas­ nosti, které se zdaleka netýkají jen pravidelných očkování a které

mnohdy představují nejen adminis­ trativní, ale i finanční zátěž ordinace, a to bez adekvátní kompenzace. V době uzávěrky tohoto vydání ZN bylo zmíněné doporučení předsed­ nictva SPLDD stále v platnosti. více k tématu na str. 9

ČR má platformu pro setkávání kliniků i teoretiků se zájmem o neuroonkologii Trendem několika posledních let je atomizace odborností, respektive odborných společností do stále úžeji zaměřených subspecializací, sekcí či pracovních skupin. Ne vždy to však musí být vítaným počinem. V případě nedávno ustavené Neuroonkologické sekce České onkologické společnosti (ČOS) ČLS JEP je tomu, zdá se, naopak a podle jejího koordinátora prof. MUDr. Aleksiho Šeda, DrSc., zmiňovaná atomizace paradoxně směřuje k integraci. „Ve skutečnosti byla pohnutka tako­ vá, aby spolu mohli na jedné palubě a co nejtěsněji komunikovat odbor­ níci z různých disciplín, kteří se po­ dílejí na diagnostice, léčbě a studiu nádorových onemocnění nervového systému,“ řekl Zdravotnickým novi­ nám o vzniku Neuroonkologické sekce ČOS ČLS JEP prof. Šedo a do­ dal: „Je zřejmé, že v této oblasti se zdaleka nejedná pouze o řadu klinic­ kých specializací – od onkologů přes neurochirurgy a neurology až po ra­ diology či patology –, ale i o odbor­ níky z oblasti biomedicínsky orien­ tovaného výzkumu. Je jasné, že pou­ hý inkrementální přístup v rámci klinické praxe fatálních neuroonko­ logických diagnóz nepřináší vý­ znamné zlepšení prognózy nemoc­ ných. Spojení se základním i apliko­ vaným výzkumem je naprosto ne­ zbytnou podmínkou k tomu, aby se i tato oblast stala v klinické medicíně o něco optimističtější, než je teď. Špičkový výzkum se totiž nedělá ja­

ko hobby pro nadšence, ale ve svých důsledcích má přinášet především benefit pro pacienta.“

Efektivnější kontakt se zahraničím Cílem neuroonkologické sekce je ne­ jen zlepšit spolupráci klinických a teo­ retických pracovišť, ale také vytvořit platformu umožňující snadnější ko­ ordinaci multicentrických studií v ob­ lasti klinického a translačního neuro­ onkologického výzkumu v ČR. Měla by také napomoci integraci odborní­ ků se zájmem o neuroonkologii do evropských struktur. „Pro zahraniční pracoviště by vznik neuroonkologic­ ké sekce mohl mít význam v tom, že by se měla přímo na koho obrátit a nemusela jít pouze cestou bezpro­ středních kontaktů. Dokázali bychom

n z medicíny V Austrálii se šíří chřipkový kmen rezistentní vůči oseltamiviru

str. 2

Projekt protidrogové gramotnosti

str. 2

Většině dospělých hemofiliků stále hrozí infekce str. 2

Ilustrační foto: Profimedia

Verzi metodiky, která byla zveřejněna 11. ledna, označují pojišťovny za ko­ nečnou a neměnnou (pro více infor­ mací viz str. 13). Na seminářích Sdru­ žení praktických lékařů pro děti a do­ rost ČR (SPLDD) pořádaných téhož dne v Praze a o den později v Brně však zazněly zásadní výhrady k její realizaci v praxi.

Z OBSAHU

zahraničním kolegům efektivněji po­ moci s tím, kdo se konkrétnímu pro­ blému v naší zemi věnuje, a naopak. Takže je to taková – řekněme v nej­ lepším slova smyslu – půjčka za oplát­ ku,“ vysvětlil prof. Šedo. Výhledově by se měla neuroonko­ logická sekce podle něj rovněž podí­ let na konsolidaci dosud ne zcela přehledné logistiky péče o neuro­ onkologicky nemocné a na formulo­ vání doporučených léčebných proto­ kolů. Jako kompetitivní partner ­může napomoci také amplifikaci fi­ nančních zdrojů zejména pro potře­ by výzkumu.

U zrodu stáli studenti Prof. Šedo se však přímo za otce my­ šlenky neuroonkologické sekce nepo­ važuje. „Nápad na založení určité

Podrobnější informace o Neuroonkologické sekci České onkologické společnosti ČLS JEP včetně kontaktů na koordinátora a podmínek členství najdete na webových stránkách www.linkos.cz/odborne-sekce-cos/ neuroonkologicka-sekce.

platformy vzešel od mých postgradu­ álních studentů v diskusi na jednom z meetingů European Association of Neuro-Oncology. Studenti jsou zpra­ vidla nadšenci, jsou otevření a přede­ vším nezatížení různými společen­ sko-politickými předsudky. Zkrátka a dobře jsme si uvědomili, že v ČR chybí to, co je ve většině států kolem nás, kde neuroonkologické společ­ nosti existují a jsou asociovány pod evropskou matku, European Associa­ tion of Neuro-Oncology,“ vzpomíná prof. Šedo. „Oslovil jsem tedy kolegy z Olomou­ ce, Brna a pražských pracovišť a více méně jsem všude začal vstupovat do otevřených dveří, protože tuto potře­ bu si uvědomovalo mnoho dalších ko­ legů. Nejužší spolupráci jsme hned na začátku zahájili s neurochirurgickým oddělením Nemocnice Na Homolce v Praze a s kolegy z brněnského Žlu­ tého kopce, potažmo z Masarykovy univerzity. Je to jeden z příkladů, že když jde o pozitivní věc, neexistují ba­ riéry mezi regiony, o kterých se občas někdo zmiňuje, protože většina kole­ gů si uvědomuje přednosti spolu­ práce a navíc je mezi nimi v rámci oborů i mnoho přátel,“ dodal prof ­Šedo. více k tématu na str. 4

Z odborného tisku

str. 2

Nové možnosti rychlé zástavy fatálních krvácení při operacích

str. 3

Výskyt neuroendokrinních nádorů je podceňován

str. 5

Využití perkutánní transhepatické drenáže při obstrukci žlučovodů

str. 6

n z farmacie Vliv glatiramer acetátu na remyelinizaci u RRRS

str. 7

Farmaceutický trh

str. 7

Z lékových agentur

str. 7

n pro lůžková

zařízení

MZ ČR udělí certifikáty kvality čtyřem desítkám pracovišť str. 8 Poradna: Vydání osobního spisu a pracovního posudku str. 8 np ro lékařské

praxe

Očkování: SPLDD trvá na otevření alternativní cesty

str. 9

Důsledky nedostatku financí nemá nést lékař str. 9 n události, fakta,

názory

České zdravotnictví a budoucnost evropských fondů

str. 10

Aféra implantátů PIP – bez zmatků a paniky

str. 10

ČLK iniciovala ústavní stížnost na zákon o zdravotních službách

str. 11

Rok 2012: Kdo jsou nepřátelé státu?

str. 11

Zpravodajský deník

str. 11

n servis Personální inzerce

str. 12


2

z medicíny

V Austrálii se šíří chřipkový kmen rezistentní vůči oseltamiviru Kmen pandemického viru chřipky A/H1N1­pdm09, který je rezistentní na léčbu oseltamivirem (Tamiflu, Roche) se šíří v některých oblastech Austrálie. Informaci přinesl časopis New England Journal of Medicine, který upozornil na výsledky studie osob nakažených prasečí chřipkou ve státě Nový Jižní Wales. Přestože tento kmen může být rezis­ tentní na oseltamivir, zároveň je citli­ vý na léčbu zanamivirem (Relenza, GlaxoSmithKline).

Nový kmen v USA Zpráva australských vědců byla zve­ řejněna pouze několik dní poté, co americká agentura US Centers for Disease Control and Prevention (CDC) oznámila, že od července loň­ ského roku zaregistrovala 12 přípa­ dů nakažení subtypem prasečí chřip­ ky H3N2. Významné riziko spočívá v tom, že se jedná o nový kmen, ­který převzal gen od pandemického A/H1N1pdm09. Aby ho odlišili od kmene H3N2, jenž způsobuje klasic­ ké sezónní onemocnění, lékaři ho označili jako H3N2v. Zpráva CDC Morbidity a Mortality Weekly Report uvádí, že případy byly zaznamenány v pěti státech – India­ ně (2), Iowě (3), Maine (2), Pennsyl­ vánii (3) a Západní Virginii (2). Všich­ ni nemocní až na jednoho byli mladší osmnácti let, polovina z nich nepřišla do kontaktu s prasaty. Tři pacienti museli být hospitalizováni, ovšem i v jejich případě došlo k plnému zotavení. Jedním z nich byl muž z Indiany, kte­ rý byl v rámci svého zaměstnání

Ilustrační foto: uzi

Výzkum zahrnoval 182 osob, které onemocněly mezi květnem a srpnem 2011. Lékaři mezi nimi na základě re­ verzní transkripce – polymerázové řetězové reakce (RT-PCR) identifiko­ vali 29 pacientů nakažených virem s mutací H275Y, která je spojována s rezistencí na oseltamivir. Pouze je­ den z této skupiny předtím podstoupil antivirovou léčbu. Výsledky výzkumu zveřejnili dr. Aeron Hurt, PhD, a jeho kolegové z World Health Organizati­ on Collaborating Centre for Referen­ ce and Research on Influenza v Melbourne. Podle předchozích výzkumů se kmen rezistentní na podávání oseltamiviru vyskytuje u méně než jednoho pro­ centa pacientů, kteří onemocněli pan­ demickým virem A/H1N1pdm09 a předtím nebyli léčeni antivirotický­ mi léky. K přenosu navíc muselo dojít pouze v uzavřeném prostředí, případ­ ně při blízkém kontaktu s nakaženou osobou. Většina pacientů z aktuální studie ­žila v okruhu vzdáleném více než 50 kilometrů od Newcastle, hlavního města regionu Hunter New England. Autoři mezi nimi nezaznamenali žádnou epidemiologickou souvislost, například osm z nich byly ženy v domácnosti.

v přímém styku s prasaty. Navštívil lékaře čtyři dny poté, co začal trpět horečkou, kašlem, dušností, nauzeou a zvracením. Předběžné testy na chřipku typu A nebyly průkazné, by­ ly proto zaslány agentuře CDC, která identifikovala nový kmen chřipkové­ ho viru A/H3N2v. V Západní Virginii byly hospitalizo­ vány dvě děti mladší pěti let, obě po návštěvě stejného pediatra. Děti se si­ ce dostaly do vzájemného kontaktu, začátky jejich onemocnění však od sebe dělilo více než deset dní. Autoři zprávy z toho vyvozují, že mohlo dojít k nepřímému přenosu. „Tento případ reprezentuje scénář omezeného pře­ nosu z člověka na člověka v zaříze­ ních pro děti,“ uvedl Douglas Jordan,

MA, spolu se svými kolegy ze CDC. „Lékaři by proto měli počítat s tím, že novým kmenem chřipky typu A mo­ hou onemocnět také osoby, které ne­ přicházejí do přímého styku s prasa­ ty. Jedná se především o mladší děti ze států, z nichž jsou případy infekce hlášeny.“ Ve všech dvanácti případech byly viry citlivé na oseltamivir a zanamivir. Tri­ valentní vakcína, jež se používá v pre­ venci sezónního onemocnění H3N2, ochranu před nakažením novým kme­ nem pravděpodobně neposkytuje. N Engl J Med. 2011;365:2541–2542 Richards S, et al. Update: influenza A (H3N2)v transmission and guidelines – five states, 2011. MMWR 2011;60:1–4

Zatímco je prokázána spojitost váž­ ných duševních onemocnění a násil­ ného chování, méně jasné je to, jak se na něm podílejí neurologické defekty. Dlouhou dobu se předpokládalo, že agresi podněcuje i epilepsie, autoři studie však k tomuto zjištění nedošli. Stejným způsobem jako u osob po TBI analyzovali data 22 947 epilepti­ ků. Z nich bylo 52,1 % mužů, věkový průměr v době diagnózy byl 19,8 ro­ ku. Z násilného trestného činu jich bylo později obviněno 4,2 procenta. Po zohlednění věku, pohlaví, socio­ demografických faktorů a rodinné anamnézy činilo odds ratio v této sku­ pině 1,1 (95% CI mezi 0,9 a 1,2). Fazel S, et al. Risk of violent crime in individuals with epilepsy and traumatic brain injury: A 35-year Swedish population study. PloS Medicine. 2011; DOI:10.1371/journal.pmed.1001150

oparu způsobeného HSV-1 nebo HSV-2. Výsledky studie představili autoři pod vedením prof. Roberta B. Belshe ze St. Louis University v USA v lednovém vy­ dání časopisu New England Journal of Medicine. Ukázalo se, že pouze u pěti­ ny zařazených žen prokázala vakcína účinnost v prevenci genitálního oparu. V 58 % případů to bylo u onemocnění způsobeného HSV-1. Avšak účinek pro­ ti HSV-2, který je považován za více znepokojující, protože má tendenci k recidivám a tudíž je spojen se zvýše­ ným rizikem získání HIV, prokázán ne­ byl. Toto zjištění je podle výzkumníků zarážející, protože v předchozích dvou studiích zahrnujících sérodiskordantní páry vliv na HSV-2 potvrzen byl. Sou­ hrnně lze říci, že vakcína chrání ženy proti infekci s 22% účinností a s 35% účinností proti HSV-1. Belshe RB, et al. Efficacy results of a trial of a herpes simplex vaccine. N Engl J Med. 2012;366:34–43

n Z ODBORNÉHO TISKU

Terapie anti-TNF nesníží riziko IM u pacientů s RA Léčba inhibitory tumor nekrotizující­ ho faktoru (TNF) nesnižuje riziko akutního koronárního syndromu u pacientů s revmatoidní artritidou (RA). A to ani u těch, kteří dobře od­ povídají na léčbu. Na základě rozsáh­ lé studie to uvedli dr. Lotta Ljungová se svými kolegy z Norrlands univer­ sitetssjukhus ve švédské Umee. Výzkum zahrnoval 6000 pacientů, kteří byli zapsáni do národních regis­ trů v letech 1999 až 2007 a nacházeli se v časném stadiu RA. U těch, kteří byli léčeni anti-TNF, lékaři nezjistili nižší pravděpodobnost akutního in­ farktu myokardu či anginy pectoris ve srovnání s nemocnými, kteří inhibi­ tory TNF nedostávali (HR 0,96, 95% CI mezi 0,61 a 1,49). Snížení rizika akutního koronárního syndromu ne­ bylo prokázáno ani u pacientů, kteří podle kritérií European League Against Rheumatism alespoň mírně odpovídali na terapii (OR 1,7, 95% CI mezi 0,5 a 5,1). Výsledky autoři zve­ řejnili v lednovém vydání časopisu Arthritis & Rheumatism. Přestože terapie anti-TNF signifikantně snižuje zátěž spojenou se zánětem, předchozí studie jejího efektu na ische­ mickou chorobu srdeční přinášely růz­

né údaje a typicky zahrnovaly pacienty s dlouhotrvajícím onemocněním. Ljung L, et al. Treatment with tumor necrosis factor inhibitors and the risk of acute coronary syndromes in early rheumatoid arthritis. Arthritis Rheum. 2012;64:42–52

Traumatické poškození mozku způsobuje agresi Osoby, které v minulosti utrpěly těžké traumatické poškození mozku (TBI), mají větší tendenci páchat násilné trestné činy. Neplatí to však v případě nemocných s epilepsií. Se zjištěním přišli švédští vědci. Dr. Seena Fazelová z University of Ox­ ford a její kolegové z Karolinska Insti­ tutet ve Stockholmu v rámci své studie analyzovali za pětatřicetileté období údaje od 22 914 lidí, kteří za sebou ma­ jí TBI. Každý případ byl porovnáván s deseti členy běžné populace jako kontrolní skupinou. Ve výzkumném souboru bylo 71,1 % mužů, věkový průměr v době úrazu činil 24,8 roku. Celkem 8,8 % bylo později obviněno z násilného trestného činu, ve srovná­ ní s běžnou populací bylo odds ratio (OR) 3,3 (95% CI mezi 3,1 a 3,5). Podle dřívějších analýz jsou podstatně méně násilní jedinci, u kterých došlo k po­ škození mozku před dovršením 16 let (χ2 = 52,1, p < 0,001).

Nadějná vakcína proti viru Herpes simplex selhala Prokázala to klinická studie zahrnující 8323 žen ve věku 18 až 30 let, které ne­ byly infikovány virem Herpes simplex typu 1 (HSV-1) ani typu 2 (HSV-2). Ná­ hodně byly randomizovány k aplikaci vakcíny proti herpetickým virům nebo vakcíny proti hepatitidě A. Primárním cílem bylo zjistit výskyt genitálního

ročník 61 číslo 3–4 16. ledna 2012

n STRUČNĚ

Projekt protidrogové gramotnosti Ministerstvo školství, mládeže a tě­ lovýchovy a Rada vlády pro koordi­ naci protidrogové politiky chystají společné řešení vysoké míry užívání zejména konopí a dalších legálních i nelegálních drog mezi mládeží a mladými dospělými. Podle European School Survey Pro­ ject on Alcohol and Other Drugs asi dvě třetiny českých dětí požily alko­ holické nápoje ještě před dosažením třináctého roku života. Alkohol jim často nabízejí sami rodiče, či jim byl podán v baru nebo restauraci (35,2 %), případně na diskotéce (29,9 %). Přibližně každé druhé dítě ve věku šestnácti let experimentuje s konopnými látkami, je vykazována také vyšší míra pravidelného užívání. Cílem vzdělávacího projektu ve výši 150 miliónů korun je zlepšení proti­ drogové gramotnosti občanů ČR, snížení míry tolerance a zvýšení vní­ mání rizikovosti konzumace alkoho­ lu a konopných drog. „Česká společ­ nost je k alkoholu vysoce tolerantní a neuvědomuje si, že jeho pravidel­ né užívání před patnáctým rokem věku výrazně zvyšuje riziko přecho­ du k užívání nealkoholových drog,“ zdůvodňuje potřeby projektu Mgr. Jindřich Vobořil, národní protidro­ gový koordinátor. red

Většině dospělých hemofiliků stále hrozí infekce Téměř polovina dětských a dospíva­ jících pacientů v současné době užívá rekombinantní přípravky. Uvádí to průzkum Českého svazu hemofiliků, který byl realizován v listopadu loň­ ského roku. Podle něj je však 67 % ne­ mocných ve věku od 19 do 55 let, kte­ ří jsou odkázáni na krevní deriváty z darované lidské plazmy a téměř 40 % se tak v minulosti setkalo s ná­ kazou hepatitidou typu C. Další výsledky průzkumu ukázaly, že 60 % respondentů má v důsledku kr­ vácení omezenou hybnost alespoň jednoho z velkých kloubů. „Pacienti nejčastěji udávají postižení kolena, a to ve čtyřiačtyřiceti procentech pří­ padů. Jen o dvě procenta méně hemo­ filiků má problémy s kotníkem. Na­ opak potíže v oblasti zápěstí uvedlo pouze jedno procento dotazovaných,“ uvedl PhDr. Vladimír Dolejš, předse­ da Českého svazu hemofiliků, na tis­ kové konferenci, která se konala mi­ nulý týden v Praze. jšk

www.zdravky.cz | ročník 61, číslo 3–4, 16. ledna 2012 | adresa redakce: Klicperova 604/8, 150 00 Praha 5, zdravky.redakce@ambitmedia.cz, tel. 222 352 576, fax 222 352 572 | šéfredaktor: Jan Kulhavý, jan.kulhavy@ambitmedia.cz | zástupci šéfredaktora: Mgr. Tomáš Polák, tomas.polak@ambitmedia.cz | Ing. Jana Tlapáková, vedoucí Kongresového listu, jana.tlapakova@ambitmedia.cz | redakce: Zbyněk Kysela, zbynek.kysela@ambitmedia.cz | Bc. Jiří Škuba, jiri.skuba@ambitmedia.cz | Mgr. Martin Tarant, martin.tarant@ambitmedia.cz | Mgr. Josef Zábranský, josef.zabransky@ambitmedia.cz | stálí spolupracovníci redakce: Mgr. Kristýna Čilíková | PhDr. Jaroslav Houštecký | PhDr. Helena Chvátalová | grafická úprava: Jindřich Studnička | jazyková redakce: Bohumila Píšová vydavatel: Ambit Media, a. s. | www.ambitmedia.cz | ředitel společnosti: RNDr. Martin Slavík | šéfredaktor zdravotnických titulů: Jan Kulhavý, jan.kulhavy@ambitmedia.cz | marketing: Julie Langerová, DiS., marketing manager, julie.langerova@ambitmedia.cz, tel. 725 826 434 | Eva Svobodová, produkční marketingu, eva.svobodová@ambitmedia.cz, tel. 725 778 002 | Karolína Pilařová, specialista předplatného a distribuce, karolina.pilarova@ambitmedia.cz, tel. 222 352 575 | obchod: Alexandra Manová, group sales manager, alexandra.manova@ambitmedia.cz, tel. 222 352 574, 724 811 983 | Mgr. Dana Stripaiová, key account manager, dana.stripaiova@ambitmedia.cz, tel. 725 778 001 | Markéta ­Šimoníčková, key account manager, marketa.simonickova@ambitmedia.cz, tel. 734 355 409 | personální inzerce: radkova.inzerce@ambitmedia.cz, tel. 725 778 015 | tisk: AHOMI, s. r. o., U Louže 579, 250 67 Klecany | předplatné ČR: POSTSERVIS, oddělení předplatného, Poděbradská 39, 190 00 Praha 9, fax 284 011 847, predplatne@ambitmedia.cz, infolinka 800 300 302, www.periodik.cz | předplatné SR: Mediaprint Kapa - Pressegrosso, a. s., oddelenie inej formy predaja, Vajnorská 137, 830 00 Bratislava 3, tel. +421 244 458 821, fax +421 244 458 819, predplatne@abompkapa.sk | cena pro p ­ ředplatitele 20 Kč / 1,25 € (samostatně 26 ), roční předplatné: 799 Kč / 52,50 € | registrace: MK ČR E 18649 Uzávěrka tohoto čísla 12. ledna 2012. Příští číslo vychází 30. ledna 2012 | Volně neprodejné, určeno odborné zdravotnické veřejnosti. Přetisk a jakékoliv šíření je povoleno pouze se souhlasem vydavatele. Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Redakce neodpovídá za jazykovou správnost ­inzerátů. | Vychází minimálním d ­ istribuovaným nákladem 25 000 výtisků. | Copyright © Ambit Media, a. s., 2011 | Týdeník Zdravotnické noviny je vydáván na základě oprávnění poskytnutého vydavateli Odborovým svazem zdravotnictví a sociální péče České republiky a Ministerstvem zdravotnictví České republiky


3

z medicíny

ročník 61 číslo 3–4 16. ledna 2012

n ZKUŠENOST Z PRAXE

Nové možnosti rychlé zástavy fatálních krvácení při operacích TachoSil je plně biodegradovatelná kolagenová houbička potažená lidským fibrinogenem a trombinem, která kombinuje hemostyptický účinek a efekt tkáňového lepidla. Je určena především k rychlé zástavě fatálního, život ohrožujícího krvácení, které provází některé komplikované operační výkony v gynekologii a porodnictví. Lze ji aplikovat nejen terapeuticky, ale i preventivně.

Terapeuticky i preventivně TachoSil je k dispozici ve dvou rozmě­ rech (2,5 × 3 cm nebo 4,8 × 9,5 cm; před použitím je navíc možné jej veli­ kostně upravit) a po rozbalení je oka­ mžitě připraven k použití. Je distri­

Použitelný téměř všude

buován ve „vaničce“, která je podle J. Slámy dobře využitelná v situacích, kdy je třeba přípravek před vlastní apli­ kací namočit ve fyziologickém roztoku (platí zde jednoduché pravidlo – na mokrý povrch patří suchý TachoSil a naopak). „V současnosti je TachoSil jediným tkáňovým lepidlem, které má dvojí účinek. Kombinuje hemostyptic­ ký a tkáň lepicí efekt. Technika aplika­ ce není obtížná. Na krvácející tkáň je třeba přiložit jeho barevnou (aktivní) stranu a pak jej asi 5 minut aktivně komprimovat rouškou. Třebaže se do­ ba může operatérovi, který bojuje s těž­ kým krvácením, zdát poněkud dlouhá, vyplatí se počkat. Po jejím uplynutí

a šetrném sejmutí roušky je zajištěn tr­ valý efekt,“ popisuje J. Sláma. TachoSil lze použít terapeuticky, kdy zastavuje difuzní krvácení ve tkáních, a jsou popsány i případy, kdy byl úspěš­ ně aplikován u drobných píštělí (pan­ kreatické, močové). Další jeho indikací je prevence – v případě extenzivně koagulovaných ploch stojí operatér ­ před rizikem, že takto ošetřená místa budou následně nekrotizovat a sek­ vestrovat, mohou se rozvinout píštěle a další defekty. „Velmi elegantní je na­ příklad řešení v podobě ošetření sutury střeva či cév, kterou je možné obalit ­TachoSilem – suturu si tak pojišťujeme a výrazně zvyšujeme pravděpodobnost

TOP HOTEL Praha Congress Hall Blažimská 1781/4 149 00 Praha 4

6.

najdete na internetových stránkách www.splcr.cz, www.detskylekar.cz a www.ahou.cz.

TachoSil® je určen k podpůrné terapii v chirurgii, když běžné techniky nejsou dostačující.1 zlepšuje hemostázu podporuje zpevnění cévních sutur zvyšuje tkáňové utěsnění

(např. snížením výskytu pooperačních adhezí)3

Z odborného programu kongresu

Pátek 24. února 11.10–12.40 hod.

kolagenní houbička pokrytá lidským fibrinogenem a trombinem

 zástava krvácení zástava úniku lymfy prevence pooperačních adhezí zachování fertility

Sdružení praktických lékařů ČR, Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR a Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP si vás dovolují pozvat na 6. Kongres primární péče

AKTUÁLNÍ PROBLÉMY V ENDOKRINOLOGII

Inzerce

Problematické oblasti v gynekologické operativě2

Inzerce

24.–25. 2. 2012

TachoSil je možné použít v zásadě ve všech oblastech, kterých se dotýká gy­ nekologická a porodnická operativa. V nadbřišku se může snadno poranit křehký povrch sleziny, který difuzně krvácí, typicky po provedení omentek­ tomie. Další „klasická“ anatomická ob­ last vhodná pro nasazení TachoSilu je sutura na velké kurvatuře žaludku.

V mezogastriu se mohou lékaři setkat s adhezemi, často extenzivně koagulují na tlustém střevě. „Za velmi důležitou považuji skutečnost, že TachoSil nikte­ rak nezmění strukturu orgánu, na kte­ rý je přiložen. Například střevní stěna se nestává více rigidní, je zcela elastic­ ká, léčivý přípravek na jejím povrchu přesto vytváří pevnou síť, která vý­ borně zastavuje krvácení a brání sekvestraci případných nekróz,“ upo­ zorňuje J. Sláma s tím, že největším problémem z hlediska krvácivých ope­ račních komplikací je plošné prosako­ vání v retroperitoneu a krvácení z vel­ kých cév v malé pánvi – TachoSil je zde možné nastříhat na několik částí a úspěšně aplikovat i v místech anato­ micky hůře dostupných. „Nejčastějším výkonem v porodnictví je císařský řez, po jedné či dvou sutu­ rách děložních stěny je vhodné přiložit na inkriminované místo TachoSil – do­ chází k podpoře hojení a prevenci de­ hiscence. V této indikaci mně osobně přijde aplikace TachoSilu jako jedno z vůbec nejvhodnějších a nejelegant­ nějších řešení,“ uzavírá J. Sláma. ram

Současný

ých poruch stav léčby růstov u u dětí Ca-P metabolism

ení Křivice a hodnoc Registrační formulář, informace, orózy sti léčby osteop asné možnoi abstrakta Součprogram a negativa , jejich pozitiva Glukokortikoidy

Lebl, CSc. prof. MUDr. Jan n Bayer, CSc. prof. MUDr. Mila Skácelová MUDr. Martina al prof. MUDr. Mich

Kršek, CSc.

Akce je určena pro lékaře a sestry v primární péči a je zařazena do kreditovaného systému celoživotního vzdělávání.

ZKRÁCENÁ INFORMACE O PŘÍPRAVKU TACHOSIL® NÁZEV: TachoSil® léčivá houbička. SLOŽENÍ: Jeden cm2 TachoSilu obsahuje: Fibrinogenum humanum 5,5 mg, Thrombinum humanum 2,0 IU. INDIKACE: TachoSil® je určen k podpůrné terapii v chirurgii ke zlepšení hemostázy u dospělých, k zvýšení tkáňového utěsnění a k podpoře nepropustnosti sutur v cévní chirurgii, když běžné techniky nejsou dostačující. DÁVKOVÁNÍ, ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ: Počet houbiček TachoSil® k použití je závislý na velikosti plochy rány. Aplikace přípravku TachoSil® musí být individuálně řízena ošetřujícím chirurgem. V klinických studiích se individuální dávka pohybovala mezi 1 až 3 houbičkami (9,5 cm x 4,8 cm). U malých ran například při minimálně invazivní chirurgii je vhodné použít houbičky menší velikosti (3,0 cm x 2,5 cm). Pouze k místnímu použití. Nepoužívejte intravaskulárně. KONTRAINDIKACE: Hypersenzitivita na léčivé látky nebo na kteroukoliv další složku obsaženou v tomto přípravku. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ: Pouze k místnímu použití. Nepoužívat intravaskulárně. V případě neúmyslné intravaskulární aplikace může dojít k tromboembolickým komplikacím s ohrožením života. Standardní opatření zabraňující přenosu infekce v souvislosti s používáním léčivých přípravků vyrobených z lidské krve nebo plazmy zahrnují pečlivý výběr dárců, testování jednotlivých odběrových dávek krve a plazmy na specifické ukazatele infekce a účinné výrobní kroky odstraňující nebo deaktivující viry. INTERAKCE: Nebyly provedeny žádné studie sledující interakce přípravku TachoSil®. Houbička může být podobně jako jiné přípravky obsahující trombin denaturována kontaktem s roztoky obsahujícími alkohol, jód nebo těžké kovy (například antiseptické roztoky). Před aplikací přípravku TachoSil® je tedy třeba tyto látky odstranit v maximální možné míře. TĚHOTENSTVÍ A KOJENÍ: Studie hodnotící bezpečnost použití přípravku TachoSil® u těhotných nebo kojících žen nebyly provedeny. Proto by měl být přípravek TachoSil® podáván těhotným nebo kojícím ženám jen pokud je to nezbytně nutné. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY: U některých pacientů, kterým byla aplikována fibrinová pěna/hemostatika, může výjimečně dojít ke vzniku hypersenzitivity nebo alergických reakcí a v ojedinělých případech může dojít až k rozvoji anafylaktického šoku. V případě náhodné intravaskulární aplikace může dojít k tromboembolickým komplikacím s ohrožením života. Může se objevit horečka. DOBA POUŽITELNOSTI: 3 roky. Po otevření plastového sáčku musí být TachoSil® použit okamžitě. UCHOVÁVÁNÍ: Uchovávejte při teplotě do 25 °C. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI: Nycomed Austria GmbH, St. Peter Strasse 25, A-4020 Linz, Rakousko. REGISTRAČNÍ ČÍSLO: EU/1/04/277/001-004. DATUM POSLEDNÍ REVIZE TEXTU: 16. 6. 2010. TachoSil® je vázán na lékařský předpis a je částečně hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před použitím se seznamte s úplným zněním Souhrnu údajů o přípravku. Literatura: 1. SPC. 2. Data on file (průzkum provedený mezi operatéry v roce 2011). 3. Reijnen M et al. Pathophysiology of intraabdominal adhesion and abscess formation, and the effect of hyaluronan. British Journal of Surgery 2003;90(5): 533-541.

Nycomed s.r.o., Novodvorská 994/138,142 21 Praha 4 Tel.: +420 239 044 244, Fax: +420 239 044 245, www.nycomed.cz

TA-10-31

Mechanismus působení TachoSilu (Nycomed/Takeda) je v jistém smyslu unikátní. Jeho základ tvoří kolagenová houbička, která je doplněna humán­ ním trombinem a fibrinogenem. V oka­ mžiku, kdy se dostává do kontaktu s tělními tekutinami (krev, lymfa), se trombin a fibrinogen rozpouštějí, pro­ nikají do tkání a zahajují poslední fázi koagulační kaskády. „Sraženina, která díky tomu vzniká, dále upevňuje ko­ lagenovou houbičku na povrchu krvá­ cející tkáně. Postupně tak vzniká pev­ ná síť, která má příznivý vliv na krvá­ cející tkáň – lokálně zvyšuje krevní srážlivost, tkáň dobře utěsňuje a s ur­ čitým časovým odstupem je i plně bio­ degradována (průměrná doba jejího rozložení je asi 24 týdnů),“ vypočítává na úvod MUDr. Jiří Sláma, Ph.D., který působí na Gynekologicko-porodnické klinice 1. LF UK a VFN v Praze, a do­ dává, že účinek TachoSilu není vůbec závislý na (ne)přítomnosti koagulač­ ních faktorů konkrétní pacientky. Lze jej tedy úspěšně použít i ve skutečně kritických situacích, jako je například syndrom diseminované intravaskulár­ ní koagulace (DIC).

Ilustrační foto: www.ctsnet.org

i

příznivého zhojení. Nebo jiný příklad. Obvykle nechceme koagulovat rozsáh­ lejší místa, typicky v rizikových lokali­ tách a na parenchymatózních orgá­ nech – inkriminované plochy ale mů­ žeme zakrýt TachoSilem. V onko­ gynekologické operativě tak redukujeme riziko úniku lymfy, díky správně indikovanému TachoSilu snižujeme i riziko adhezí,“ vypočítává J. Sláma. Adheze určitě nejsou doménou pouze náročných onkochirurgických výkonů. Např. u chronických chlamydiových infekcí vznikají časté adheze kolem ja­ ter (Fitz-Hugh-Curtisův syndrom), při manipulaci s nimi bývá sekundárně ohrožena i slezina či omentum.


4

z medicíny

ročník 61 číslo 3–4 16. ledna 2012

Česká neuroonkologie má téměř Gene Mutations Linked to vše, akorát na různých místech n ENGLISH FOR MEDICINE

Mutations in the gene coding for the colony stimulation factor 1 receptor (CSF1R) protein appear to be responsible for the development of hereditary diffuse leukoencephalopathy with spheroids (HDLS), according to an international team of researchers. Combining genome-wide linkage analysis with exome sequencing, 14 different mutations affecting the tyrosine kinase domain of CSF1R were identified within 14 different families, reported Rosa Rademakers, PhD, from the Mayo Clinic Florida in Jacksonville, and colleagues, in Nature Genetics. To assess functional importance, they studied the effects of mutations of CSF1R in vitro. Tagged wild-type and mutantCSF1R were expressed in cultured cells. When stimulated with CSF-1, autophosphorylation was seen in the wild-type but in none of the mutants. DNA samples were obtained from 14 families in which at least one person was diagnosed with HDLS. These were compared with samples from over 600 controls. A list of potential disease-cause mutations was found following whole-exome sequencing of two individuals from the same family. This lead to identification of mutations that were segregated with the disease in the family and were absent in the controls. Segregation analysis confirmed transmission of the CSF1R mutations and co-segregation with the disease phenotype in all families, when DNA for multiple members with the disease was available. The researchers also found a new occurrence of one mutation in monozygotic twins from a family with no history of HDLS.

HDLS is an autosomal dominant central nervous system disease that usually presents in the fourth or fifth decade and has variable motor, cognitive, and behavioral symptoms. It is associated with patchy abnormalities in cerebral white matter on MRI, predominantly involving the frontal and parietal white matter. Currently, HDLS is largely diagnosed by pathology findings showing widespread loss of myelin sheaths, by either brain biopsies or at autopsy. Because the symptoms of the disease are very different from one patient to the next, it is thought to be frequently misdiagnosed. These findings could result in the development of a blood test to help people get proper treatment. They confirmed the rarity of the mutations by sequencing the CSF1R gene in 24 unrelated controls and genotyped the 13 mutations in question in 1,436 controls of European ancestry. None of the mutations linked to HDLS, or other novel CSF1R mutations, were discovered among the controls. Most of the affected people in the study were not diagnosed with HDLS. The researchers next wanted to know if CSF1R mutation carriers might be found in patients with other brain disorders, such as early-onset Alzheimer’s disease or multiple sclerosis. Sequencing in up to 93 Mayo Clinic patients identified an additional mutation in a woman with symptoms consistent with cortico-basal syndrome. The authors suggested that finding such a mutation in a limited patient series could indicate that HDLS may be an underdiagnosed disease. By Kurt Ullman, Contributing Writer, MedPage Today

to link to

spojit s

to appear

zdát se, jevit se

responsible for

zodpovědný za

responsibility

zodpovědnost, odpovědnost

according to

podle

researcher

výzkumník, badatel

to affect

zasáhnout, působit na, ovlivňovat

to assess

posoudit, zhodnotit

sample

vzorek

to obtain

získat

at least

alespoň, minimálně

list

seznam

to lead to

vést k

available

k dispozici, dostupný

occurrence

výskyt

to occur

vyskytnout se, objevit se

patchy

nepravidelný, různorodý

involving

zahrnující

currently

v současné době, aktuálně

widespread

rozšířený

loss

ztráta

to lose

ztratit

sheath

ochranný obal, plášť

to result in

mít za následek, skončit (něčím)

proper

řádný, vhodný

ancestry

původ (rodový)

disorder

porucha, nemoc

additional

další, dodatečný

to add

přidat, dodat Seriál exkluzivně pro Zdravotnické noviny připravuje

SKŘIVÁNEK MEDICAL SPECIALIZOVANÁ DIVIZE PRO PŘEKLADY A TLUMOČENÍ V OBORU ZDRAVOTNICTVÍ tel.: +420 466 615 721, +420 603 163 629 www.skrivanek.cz n medical@skrivanek.cz

O dalším rozvoji a budoucích ambicích Neuroonkologické sekce České onkologické společnosti (ČOS) ČLS JEP hovořily Zdravotnické noviny s přednostou Ústavu biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK v Praze prof. MUDr. Aleksim Šedem, DrSc., který – jak sám říká – má to potěšení, a zároveň chvílemi i hrůzu, být koordinátorem této sekce. n Jak kliničtí onkologové přijali myšlenku, že vy jako představitel teoretického pracoviště chcete založit neuroonkologickou sekci a prohloubit spolupráci výzkumu s klinikou? Naše pracoviště je sice teoretické, nic­ méně je součástí lékařské fakulty. My­ slím si, že velká většina z nás, kteří se výzkumem nádorových onemocnění nervového systému zabýváme, je schopna nahlédnout i klinické souvis­ losti. Nebylo pro nás překvapením, že jsme s kliniky našli velmi snadno spo­ lečnou řeč, protože s nimi spolupracu­ jeme již mnoho let. Avšak dosavadní kooperace byly spíše neformální nebo dány dohromady ad hoc pro řešení in­ dividuálních projektů. Uvědomili jsme si – dá se říci, že na obou stranách – potřebu integrovat lidi se zájmem o neuroonkologii a dát jim možnost přímé, co nejkratší komunikace. Aby u nás nebyla řada atomizovaných neuro­onkologických pracovišť, z nichž některá jsou zaměřena vyloženě bada­ telsky a některá vyloženě klinicky, jako je tomu dnes. V této souvislosti bych citoval jednoho z našich významných neurochirurgů, profesora Beneše, který v diskusi k pří­ pravě nové sekce řekl, že v ČR máme pro oblast neuroonkologie k dispozici prakticky úplně vše, akorát na různých místech. Potřeba těsnější komunikace byla tedy zjevně vnímána i na straně kliniků. n Máte ambice postupně se začlenit i do European Association of Neuro-Oncology, respektive do souvisejících evropských programů a sítí? S Evropskou neuroonkologickou aso­ ciací spolupracujeme zatím na nefor­ mální bázi. Nicméně lze předpokládat, že i u nás vznikne silná struktura, která bude napojena na evropské programy a která se zapojí i do konstrukce vyš­ ších celků v rámci Evropy. Díky tomu bude patrně možné nejen koordinovat národní léčebná centra, ale také ovliv­ ňovat ekonomické aspekty terapie a být tak i silnějším partnerem lokál­ ním státním orgánům. V současnosti je stále větší snaha vyna­ kládat „vědecké“ prostředky na jednot­ livé programy co nejefektivněji a nej­ fokusovaněji, aby nedocházelo k tomu, čemu se v zahraničí říká rework – tedy práci, která se opakuje. Existuje napří­ klad program Biobanking and Bio­ molecular Resources Research Infra­ structure, který centrálně v Evropě standardním způsobem zajišťuje logis­ tiku ukládání biologického materiálu ze všech zúčastněných pracovišť. V na­ ší laboratoři se třeba můžeme zajímat o určitý drobný aspekt a odpovědi na tuto otázku hledáme tak, že vyšetřuje­ me materiál řady klinických pacientů. Ovšem tyto vzorky mohou být stejně dobře využitelné i kolegy, kteří se za­ bývají úplně jinou problematikou. Na­ pojení na program Biobanking je tedy podle mého názoru do budoucna vel­ mi důležité.

Foto: Václav Kříž

Brain Disease

n Co podle vás české neuroonkologii chybí nejvíce – jinými slovy, na čem by nově vzniklá sekce měla začít pracovat nejdříve? Domnívám se, že je potřeba se zaměřit na tři oblasti. První je definování – a následně zachování – standardů léč­ by, aby u nás všichni neuroonkologičtí pacienti byli léčeni dobře, a to všude v celé republice. To je naprosto klíčové. Bohužel na rozdíl od terapie nemoc­ ných s jinými onkologickými diagnó­ zami jsou pacienti s nádory nervového systému zatím někdy na chvostu. Urči­ tě by bylo výhodné i z hlediska klinické medicíny, aby tuzemské léčebné pro­ tokoly navazovaly na ty evropské. Druhou významnou oblastí je práce s biologickým materiálem, která musí splňovat vysoká etická kritéria a záro­ veň musí být prováděna se špičkovou logistikou. Nejde pouze o to, že pacien­ tovi odebereme vzorek tkáně a dáme ho standardním způsobem zamrazit. Musí být předem konsensus, jaké pa­ rametry musí mít skladování, jaké pa­ rametry musejí mít záznamy o bio­ logickém materiálu, jaká jsou další pra­ vidla práce s tímto materiálem… Navíc je potřeba si uvědomit, že neuroonko­ logická pracoviště mají omezený počet nemocných, tudíž „pospojování“ jed­ notlivých vzorků do velkého souboru a vytvoření povědomí, kdo z nás může využití kterých vzorků ještě dále zhod­ notit, představuje obrovský potenciál další výzkumné práce. Třetím bodem je vytvoření registru pa­ cientů. V současnosti již pochopitelně existují snahy o jeho vznik, naše sekce by ale měla podpořit, aby jednotlivá neuroonkologická pracoviště na regis­ tru pracovala společně a aby byla cen­ trální kontrola, že opravdu funguje a data jsou do něj ukládána. n Je však obecně známo, že jakýkoli registr vyžaduje poměrně značnou disciplínu na straně participujících subjektů… … to je typický problém, který se týká všech systematických studií a zdaleka přesahuje oblast medicíny. Systém sám o sobě, není-li naplňován, stává se jen přítěží. Různí pracovníci mají pocho­ pitelně různé osobnostní vlastnosti, ale domnívám se – možná naivně –, že po­ kud mezi sebou jednotlivá neuroonko­

logická pracoviště uvidí, jak fungují, a uvidí-li pozitivní léčebný efekt, stane se pro ně jakýmsi závazkem, aby ob­ stála podobně. Myslím si, že právě v neuro­onkologii se pracovníci rekru­ tují ze špičkových profesionálů a že není třeba mít pesimistické vize. Vě­ řím, že můžeme oprávněně předpoklá­ dat rozvoj všech věcí kupředu. n Mohou se do neuroonkologické sekce hlásit jen členové ČOS ČLS JEP? Ano, ale náš zájem byl, abychom spojili odborníky z mnoha disciplín, které se neuroonkologii věnují. Proto jsme hle­ dali platformu pro jejich integraci. Ni­ kdo z nás, kteří jsme u počátku této myšlenky stáli, nemá časovou kapacitu ani profesní prostor, aby se plně věno­ val administrativní práci spojené se za­ bezpečením běhu odborné společnosti. Proto jsme přijali nabídku České onko­ logické společnosti ČLS JEP, kam pro­ blematika neuroonkologie bytostně patří, využít její existující a osvědčené infrastruktury. Členem této společnosti se může stát každý, kdo souhlasí s její­ mi cíli a programem, jenž je bez jaké­ koli diskuse pozitivní. Touto cestou se tedy členy ČLS JEP stávají i odborníci s jiným než lékařským vzděláním – ať jsou to přírodovědci či pracovníci Aka­ demie věd ČR, kteří se zabývají strikt­ ně základním výzkumem na mode­ lech, jež nejsou třeba primárně neuro­ onkologické, ale pro výzkum v této ob­ lasti jsou přínosné. Díky tomu se mohou dostat do intelektuální i fyzické blízkosti medicínští i nemedicínští od­ borníci, klinici i výzkumníci. n Jaký jste doposud zaznamenali zájem o vstup do neuroonkologické sekce? V prvních dnech poté, co se na webu ČOS ČLS JEP objevilo avízo a co jsme oslovili několik lidí, které bychom rádi uvítali jako své spolupracovníky, byla odezva poměrně značná a bez výhrad pozitivní. Musím říci, že nás to příjem­ ně překvapilo, na druhé straně do jisté míry i technicky zaskočilo. n Kolik předpokládáte, že budete mít členů? Zatím je brzy činit si představy o tom, kolik nás bude, ale domnívám se, že řádově desítky… jat


5

z medicíny

ročník 61 číslo 3–4 16. ledna 2012

MUDr. E. Sedláčková: Výskyt neuroendokrinních nádorů je podceňován

Nejen o diagnostice a léčbě těchto ná­ dorů hovořily Zdravotnické noviny s MUDr. Evou Sedláčkovou, MBA, primářkou Onkologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze. n Jaká je nejčastější lokalizace neuroendokrinních nádorů? Nejběžněji se objevují v zažívacím trak­ tu, od žaludku až po rektum. Někdy se stávají incidentálním nálezem při apen­ dektomii, kdy se najde drobný neuro­ endokrinní nádor v apendixu. Velice typická lokalizace je ileocekální pře­ chod, mohou se nacházet i ve slinivce. Gastroenteropankreatické neuroendo­ krinní nádory jsou nejčastější, je jich přibližně osmdesát procent, dalších pat­ náct se nachází v plicích. Jinak však jde o velmi heterogenní skupinu, od kate­ gorie velmi nízce maligních – dříve by­ ly některé z nich dokonce označovány jako benigní – až po tumory, které jsou vysoce zhoubné. Malignita závisí na je­ jich proliferačním indexu. Pokud je do dvou procent buněk, jedná se o tumor grade I. Jestliže je mezi dvěma až dva­ ceti procenty, můžeme mluvit o nádo­ rech grade II, jež jsou spojeny s větším rizikem. Tumory grade III mají prolife­ rační index nad dvacet procent, u nich už je vysoké nebezpečí metastazování. Tato skupina je poměrně široká a pro­ liferační index může dosahovat šedesá­ ti, osmdesáti, ale i devadesáti procent. V tom případě už jde o zhoubný nádor, který se svou malignitou blíží malo­ buněčnému plicnímu karcinomu. n U neuroendokrinních tumorů zdůrazňujete jejich heterogenitu. Jak vypadá klinický obraz onemocnění? Může být velice pestrý. Záleží na tom, zda jsou funkční, tedy zda produkují hormony či peptidy. Mezi nejčastější látky patří serotonin, který vyvolává ty­ pický karcinoidový syndrom spojený

s flushem – záchvatovitým zarudnutím pokožky, dále s průjmy, hypertenzí a bronchokonstrikcí. Pokud trvá déle, může dojít k subendokardiální či me­ zenteriální a retroperitoneální fibróze. Inzulinomy zase produkují inzulin a často způsobují hypoglykemické sta­ vy, jež mohou v pacientech vyvolat agresi. Hypoglykémie má v některých případech charakter až epileptického záchvatu. Řada plicních nádorů zase produkuje adrenokortikotropní hor­ mon ACTH, v jehož důsledku jsou sekundárně stimulovány nadledviny, zvyšuje se produkce kortizolu a pacien­ ti mohou být cushingoidní. Vzácně do­ chází k vylučování jiných látek, napří­ klad vipomy způsobují syndrom pan­ kreatické cholery, glukagonomy zase produkují glukagon. n Kdy dochází ke karcinoidovému syndromu? Většinou se projeví, až když dojde k ma­ sivnímu metastatickému poškození ja­ ter. Funkční játra stačí nadbytečný se­ rotonin odbourávat.

dory a vezmeme-li, že medián přežití je pět let, prevalence by se dala odhad­ nout na 1500 nemocných. Je třeba si ale uvědomit, že incidence stoupá a stoupá strměji než výskyt ostatních nádorů. Pravděpodobně je to dáno tím, že se více používají endoskopické metody, jako jsou koloskopie, gastroskopie nebo bronchoskopie. Díky tomu se inciden­ tálně zachytí více tumorů v počátečních stadiích, které dříve nebyly vůbec od­ haleny. Počet neuroendokrinních nádo­ rů je dost významně podceněn, mnoho z nich zůstane po celý život nemocného neodhaleno nebo jsou náhodným ­sek­čním nálezem v případě, že pacient zemřel na něco jiného. n Jaká je prognóza? Pokud se operuje dobře diferencovaný nádor v počátečním stadiu a je radikál­ ně chirurgicky odstraněn, prognóza nemocného je vynikající – na desítky let. Když přijde nemocný s dobře dife­ rencovaným nádorem ve stadiu gene­ ralizace, medián přežití je kolem pěti let. A jestliže má pacient vysoce proli­ ferující nádor ve fázi generalizace, pro­ gnóza se blíží malobuněčným plicním karcinomům a doba přežití se pohybuje mezi šesti až dvanácti měsíci.

n Kolik procent nádorů se podaří zachytit v časném stadiu? Včas najdeme nejčastěji nádory apen­ dixu při apendektomii. Někdy jsou pa­ cienti operováni v oblasti zažívacího traktu pro náhle vzniklý ileus nebo kr­ vácení ze střeva, jehož příčinou je drob­ ný polyp charakteru neuroendokrinní­ ho nádoru. V tom případě je onemoc­ nění také zachyceno v relativně časném stadiu. Ale když přijdou nemocní už symptomatičtí, většinou již u nich došlo k diseminaci do jater.

n Heterogenita této skupiny nádorů se odráží i v laboratorních vyšetřeních, která často nemusejí být průkazná, že? U dobře diferencovaných endokrinních nádorů bývají v odběrech ze séra pozi­ tivní dva markery – chromogranin A a neuronspecifická enoláza. Chromo­ granin však může být falešně zvýšen i u nemocných, kteří užívají inhibitory protonové pumpy, jako je například omeprazol. U nádorů, jež vylučují sero­ tonin, lze stanovit odpad hydroxyindol­ octové kyseliny v moči sbírané čtyřia­ dvacet hodin po dietě, která neobsahuje potraviny se serotoninem. U afunkč­ ních nádorů jsou výsledky v moči negativní.

n Incidence NET strmě roste jak v České republice, tak i ve světě. Proč? U nás onemocní 250 osob ročně, ales­ poň podle údajů z Národního onkolo­ gického registru. Jde tedy o vzácné ná­

n Jaké se využívají zobrazovací metody? Vycházíme z toho, že dobře diferenco­ vané neuroendokrinní nádory mají na svém povrchu somatostatinové recep­

pomalu proliferují, nemá chemoterapie příliš velké uplatnění, protože působí na dělící se buňky. Její efekt je prokázán pouze u pankreatických neuroendo­ krinních nádorů, které mají proliferač­ ní index nad pět procent. Foto: archiv E. Sedláčkové

i

Neuroendokrinní tumory (NET) se od běžných epitelových malignit liší histogeneticky, mikroskopicky i biologicky. Charakteristickou vlastností je endokrinní diferenciace nádorových buněk spojená se schopností produkovat, hromadit a uvolňovat biologicky aktivní látky hormonální povahy.

tory typu SSTR1 až SSTR5. Jako zobra­ zovací vyšetření se používá specifická scintigrafie, kdy se naváže izotop na octreotid, který funguje jako analog so­ matostatinu. V místě, kde je nádor, izo­ top „zasvítí“. Tzv. octreoscan má správ­ ně probíhat tři dny. V zahraničí už je ale nahrazován speciálním PET/CT, při němž se jako kontrastní látka nepo­ užívá fluorodeoxyglukóza, ale izotop gallium 68. Vyšetření trvá pouze jeden den, je daleko výtěžnější a ve srovnání s octreoscanem se snáze interpretuje. Pokud se týká špatně diferencovaných nádorů, ty nemají somatostatinové re­ ceptory, takže mohou mít octreoscan negativní. Ale vzhledem k tomu, že jsou rychle se dělící, vychytávají glukózu, a tudíž mají pozitivní klasické FDG PET/CT vyšetření. n Jak vypadá léčba neuroendokrinních nádorů? V první řadě je chirurgická. Když je ná­ dor v počátečním stadiu, lze jej chirur­ gicky odstranit. Pokud je resekabilní, resekují se i jaterní metastázy. V opač­ ném případě se využívá jaterní emboli­ zace nebo chemoembolizace. Radio­ frekvenční ablace má význam pro re­ dukci nádorové masy – díky tomu se snižuje intenzita syndromu. Stejně jako v diagnostice se využívá somatostatino­ vých receptorů, podávají se somatosta­ tinová analoga. Většinou se aplikují v injekční formě jednou za 28 dní a cel­ kem spolehlivě tlumí symptomatiku ve smyslu karcinoidového syndromu. Na­ víc některé recentní preklinické a kli­ nické studie prokázaly, že tyto příprav­ ky mají i antiproliferační efekt, čímž oddalují dobu do progrese onemocnění. U dobře diferencovaných nádorů, které

n Využívá se i radioizotopová terapie. Můžete ji popsat? Na somatostatinový analog je navázán izotop, který se podá nitrožilně. Speci­ ficky je v nádoru vychytán a ozáří jej. Používá se především yttrium a lute­ cium, ale u nás tato metoda není do­ stupná. Nejbližší pracoviště je v Němec­ ku, v lázních Bad Berka. Potřebujeme speciální povolení pojišťovny, nicméně jsme tam už šest nebo sedm pacientů odeslali. n Je možné, že tato léčba bude dostupná i v České republice? V první fázi je důležité dostat sem přes­ nou diagnostiku, to znamená PET/CT s využitím gallia 68, abychom přesně znali rozsah choroby. Až budeme mít propracovanou diagnostiku, můžeme začít uvažovat i o tom, že by se takové pracoviště mohlo zřídit také v ČR. Moh­ lo by se využít i pro některé pacienty ze zahraničí, protože obecně platí, že čím častěji člověk léčí určitou diagnózu, tím lepší má výsledky. n Terapií budoucnosti je v řadě medicínských oborů biologická léčba. Platí to i pro neuroendokrinní tumory? Její efekt je zatím potvrzen právě u dob­ ře diferencovaných pankreatických ná­ dorů. Jedná se o inhibitor mTOR evero­ limus a inhibitor tyrozinkinázy suniti­ nib. Oba přípravky jsou u nás dobře zavedeny v terapii pokročilého renální­ ho světlobuněčného karcinomu. V Ev­ ropě jsou registrovány pro indikaci neuro­endokrinního pankreatického ná­ doru, v České republice ale zatím neby­ ly kategorizovány. Zmíněné biologické léky významným způsobem prodlužují čas do progrese onemocnění, a to do­ konce u nemocných, kteří již byli před­ léčeni analogy somatostatinu nebo i chemoterapií. Na výsledky studií u ji­ ných lokalizací, než je pankreas, ale musíme ještě počkat. jšk

Inzerce

JEDINEČNÁ KVALITA Z FINSKA

Y RUCH NA PO NTINUITY NÍ, KO ASNÉ USÍNÁ A PŘEDČ Í KU SPÁN OBOUZEN PR Zopiclonum 7,5 mg

HYPNOTIKUM TŘETÍ GENERACE

Jediný lék s účinnou látkou zopiclonum na trhu v ČR

OPR_Zopitin_281x98_v02.indd 1

ZKRÁCENÁ INFORMACE O PŘÍPRAVKU ZOPITIN 7,5 mg Zopiclonum Potahované tablety po7,5 mg Indikace a dávkování Krátkodobá léčba nespavosti (Dospělí pacienti).*

3,75–7,5 mg**

* Pouze u závažných poruch, které mohou vést až k pracovní neschopnosti jedince, nebo ho vystavují přílišným obtížím. ** Bezprostředně před ulehnutím. Počáteční dávka 3,75 mg je doporučena pro starší a oslabené pacienty, pro pacienty s poškozenou jaterní nebo ledvinnou funkcí a pro pacienty s respirační nedostatečností. Dávka 7,5 mg nesmí být překročena. Přípravek není doporučen pro děti a dospívající do 18 let. Délka léčby zopiklonem musí být co nejkratší, obecně by se měla pohybovat od několika dnů do 2 týdnů. Nejdelší doporučená nepřetržitá léčba jsou 4 týdny, včetně období snižování dávky. Prodloužení léčby a potřeba nepřetržitého podávání musí být pečlivě zváženy. Kontraindikace: Přecitlivělost na zopiklon nebo kteroukoliv pomocnou látku. Myastenia gravis.Závažný syndrom spánkové apnoe a závažná dechová nedostatečnost. Těžká jaterní nedostatečnost. Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití: Zvláštní opatrnosti je třeba při podávání zopiklonu starším pacientům, pacientům s  psychiatrickými poruchami nebo zneužívajícími léky, a to i v minulosti, pacientům se závažnou jaterní nebo ledvinnou nedostatečností a akutním respiračním selháním. Vzhledem k velmi rychlému hypnotickému účinku zopiklonu (během 15–20 minut) musí být lék užíván krátce před ulehnutím. Zopiklon nesmí být užíván jako jediný lék u pacientů s psychózou nebo těžkou depresí. U těchto pacientů, tak jako u všech pacientů s insomnií, musí být nejdříve léčeno toto základní onemocnění. Při léčbě zopiklonem byly pozorovány paradoxní psychiatrické reakce. Po opakovaném užívání po dobu několika týdnů se může hypnotický účinek benzodiazepinů a  léčiv podobných benzodiazepinům snížit. U  zopiklonu se však během léčení nepřesahujícího 4 týdny žádná výrazná tolerance nevyskytovala. Riziko vzniku závislosti nemůže být úplně vyloučeno.Toto riziko se zvyšuje s velikostí dávky a délkou léčby. Riziko vzniku závislosti je také vyšší u pacientů s alkoholovou a/nebo lékovou závislostí v anamnéze. Při vzniku závislosti je doporučeno léčbu zopiklonem ukončit postupně a tak se vyhnout abstinenčním symptomům. Ty se mohou projevovat bolestmi hlavy, bolestí svalů, nadměrnou úzkostí, napětím, neklidem, zmateností a dráždivostí. V těžkých případech se mohou vyskytovat následující symptomy: derealizace, depersonalizace, hyperakuzie, znecitlivění a mravenčení v končetinách, přecitlivělost na světlo, hluk nebo fyzický kontakt, halucinace nebo epileptické záchvaty. Při délce léčby nepřesahující 4 týdny je vznik abstinenčních příznaků při ukončení léčby nepravděpodobný. Přesto je vhodnější postupné ukončení léčby. Po přerušení léčby benzodiazepiny nebo léčivy podobnými benzodiazepinům se může objevit dočasný syndrom, kdy se symptomy, které vedly k této léčbě, vracejí v ještě těžší formě. Vzhledem k tomu, že nebezpečí abstinenčních symptomů nebo recidivujících symptomů je větší po dlouhodobé léčbě a náhlém vysazení léčby, doporučuje se snižovat dávky postupně. Anterogradní amnézie se může objevit.

Aby bylo sníženo toto nebezpečí, měli by pacienti užívat léky pouze před ulehnutím a měli by mít zajištěný nepřerušovaný spánek po dobu 7-8 hodin. Aby nevznikla závislost, léčba nesmí trvat déle než 4 týdny (viz bod 4.2) včetně období snižování dávky. Je užitečné informovat pacienta již na počátku léčení, že bude krátké, a vysvětlit mu možné abstinenční příznaky. Interakce: Alkohol zvyšuje hypnotický účinek zopiklonu. Nesmí dojít k současnému užití alkoholu a zopiklonu. Kombinace s jinými látkami s tlumivým účinkem na centrální nervový systém, jako jsou jiná hypnotika, antipsychotické látky, anxiolytika, antidepresiva, antiepileptika, sedativní antihistaminika a narkotická analgetika včetně opiátů a morfinových derivátů (v analgetikech, antitusikách a při odvykací léčbě), zvyšují tlumící účinek zopiklonu na CNS. Léky ovlivňující rychlost vyprazdňování žaludku mohou ovlivnit absorpci zopiklonu. Zopiklon je metabolizován jaterním mikrozomálním enzymovým systémem P450 (především CYP3A4 a CYP2C8). Léky, které tyto enzymy inhibují, jako ketokonazol, erytromycin, klaritromycin, itrakonazol, ritonavir a nefazodon, zpomalují eliminaci zopiklonu a mohou jeho účinek zvýšit. Erytromycin urychluje absorpci zopiklonu a může urychlit jeho hypnotický účinek. Koncentrace zopiklonu mohou snížit současně podané CYP3A4 induktory, jako rifampicin, karbamazepin, fenobarbital, fenytoin a třezalka. V těchto případech může vzniknout potřeba zvýšit dávku zopiklonu. Těhotenství a kojení: Zopiklon přechází přes placentu. V těhotenství nesmí být užíván. Ve studiích na zvířatech nevykazoval zopiklon teratogenní účinky, zkušenosti s užíváním u těhotných a kojících žen jsou však omezené a nemohou prokázat jeho bezpečnost. Užívání zopiklonu musí být ukončeno pokud žena v reprodukčním věku plánuje těhotenství a pokud je těhotenství suspektní. Pokud je zopiklon užíván během posledního trimestru těhotenství nebo během porodu, může zopiklon způsobit hypotermii, hypotenzi a útlum dýchání novorozence.Zopiklon a jeho metabolity přecházejí do mateřského mléka. Metabolizmus novorozenců je pomalejší než u dospělých, a tlumivý účinek na CNS může být u nich více škodlivý. Zopiklon nesmí být během kojení užíván. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje: Zopiklon působí sedativně a tím ovlivňuje schopnost řídit a obsluhovat stroje. Pacienti nesmějí řídit a plnit úkoly vyžadující zvláštní pozornost nejméně 8 hodin po užití zopiklonu a dokud není jasné, že jejich vnímavost není ovlivněna. Nežádoucí účinky: V klinických studiích byly nežádoucí účinky zopiklonu většinou slabé a zřídka vedly k přerušení léčby. Nejčastějšími nežádoucímu účinky byly hořká chuť, sucho v ústech a ranní únava. U některých pacientů se mohou vyskytnout méně často nevolnost, zvracení, dyspepsie, bolest hlavy, závratě, vzácně abstinenční příznaky, recidivující nebo zhoršující se nespavost, zhoršení deprese, vyrážka, svědění, všeobecné alergické reakce, a velmi vzácně anterogradní amnézie, noční můry, halucinace a poruchy chování jako podrážděnost, agresivita, zmatenost nebo deprese, snížené libido, psychiatrické a paradoxní reakce, psychotické symptomy a iracionální chování, které mohou být spojené s amnézií, anafylaktické reakce, angioedém, slabé až střední zvýšení sérových transamináz a/nebo alkalické fosfatázy. Balení: 10, 30 a 100 potahovaných tablet v síle 7,5 mg. Doba použitelnosti: 2 roky. Uchovávání: Při teplotě do 25°C. Držitel rozhodnutí o registraci: Vitabalans Oy, Varastokatu 8, 13500 Hämeenlinna, Finsko. Registrační číslo: 57/310/06-C. Datum první registrace: 30.8.2006 Datum revize textu: 3.6.2009. Dříve než přípravek předepíšete, seznamte se, prosím, s úplným souhrnem údajů o přípravku (SPC). Nepřetržitá veřejně přístupná odborná informační služba -tel. +420 235 300 870 e-mail: info-cz@vitabalans.com Kontaktní adresa: Vitabalans CZ, s.r.o., Na Sádce 446/2, 149 00 Praha 4, Tel. +420 235 300 870 Fax. +420 235 300 870, www.vitabalans.cz

www.vitabalans.cz

9.1.2012 10:26:32


6

z medicíny

ročník 61 číslo 3–4 16. ledna 2012

Využití perkutánní transhepatické drenáže při obstrukci žlučovodů

i

pravého hepatiku. Technika je stejná jako u drenáže přes pravý ductus hepaticus.

Jednou z radiodiagnostických intervenčních metod současnosti je i perkutánní transhepatická drenáž. Ta je užívána u pacientů s obstrukcí žlučových cest nádorem, tlakem z okolí nebo stenózou, a to v případech, kdy se nezdaří drenáž endoskopickou cestou. Většinou je to u nemocných s Klatskinovým tumorem, nádorem postihujícím pravý či levý ductus hepaticus nebo společný ductus hepaticus, a dále u pacientů s jiným druhem stenózy na hlavních žlučovodech. Cílem drenáže je snížit hladinu bilirubinu a prodloužit dobu života nemocného.

Jako součást perkutánní transhepatic­ ké drenáže se dnes provádí perkután­ ní transhepatická cholangiografie, která byla dříve samostatnou meto­ dou. Nahrazena byla endoskopickou retrográdní pankreatikocholangio­ grafií (ERCP). Ze zobrazovacích me­ tod se uplatňují ultrazvukové vyšetře­ ní jater a žlučových cest, výpočetní tomografie či magnetická rezonance břicha a především magnetická chol­ angiopankreatikografie (MRCP). Ta nahrazuje i ERCP u pacientů, u nichž se tato metoda nezdaří. Současně je MRCP zcela neinvazivní technikou, dokonce bez použití kontrastní látky. Perkutánní transhepatická drenáž představuje paliativní výkon u pa­ cientů s tumorózním procesem žlučo­ vých cest nebo pankreatu s dobou

Perkutánní transhepatální drenáž, šipky ukazují okraje stenózy hepatocholedochu, stenózou probíhá drén. Snímek: archiv autorů přežití 3 až 6 měsíců. Poměrně zřídka se provádí drenáž u pacientů s benig­ ními stenózami, u nichž je doba pře­ žití výrazně delší. Kontraindikací k výkonu je prodlou­ žení krvácivosti a srážlivosti – Quic­ kův test většinou na dvojnásobek, INR nesmí být nad 1,5. Ačkoliv je perkutánní transhepatická drenáž metodou spíše paliativní, má velmi často velký efekt na akutní sní­ žení obtíží u pacientů s městnáním ve žlučových cestách, a to i proto, že vý­ kon je prováděn pouze v celkové anal­ gezii a mohou jej podstoupit i pacien­ ti, kteří jsou k anestezii či operačnímu výkonu kontraindikováni.

Začíná se aplikací kontrastní látky v pravém laloku Perkutánní transhepatální cholangiografie s patrným dilatovaným stromem žlučovodů. Jehla zvýrazněna šipkou. Snímek: archiv autorů

Za skiaskopické kontroly se nejprve určí vhodné místo vpichu do jater, asi v polovině jejich kraniokaudální­ ho rozměru. Vlastní výkon se prová­

dí v celkové analgezii, většinou je podáno 100 ml Dolsinu intramusku­ lárně, a v lokální anestezii aplikací 10 ml Mesocainu 1% v místě vpichu pomocí tenké Chiba jehly. Po anes­ tezii se žlučovody napíchnou touto jehlou většinou v pravém laloku a zobrazí se podáním kontrastní lát­ ky. První aplikace se provádí de fac­ to naslepo, s tím, že se nasytí buď jaterní parenchym, nebo portální ře­ čiště či jaterní žíly nebo žlučovody. Pokud se začnou sytit žlučovody a zobrazí se jejich strom, aplikuje se větší množství kontrastní látky, ob­ vykle 15 až 20 ml, aby byla dobře vi­ ditelná i překážka žlučových cest a žlučovody za ní. Takto popsaný výkon představuje vlastní perkutánní transhepatickou cholangiografii, na kterou bezpro­ středně navazuje drenáž.

Cílem je zevně provedená vnitřní drenáž Za skiaskopické kontroly se ověří vhodná výše vpichu ve více projek­ cích. Používají se mikrozavaděče s mikrovodiči, nejvíce se osvědčila tu­ há jehla 18G. Pokud je vybraný žlu­ čovod napíchnut, zavede se vodič. Většinou lze použít vodič dodaný vý­ robcem, ale v některých případech je třeba sáhnout pro hydrofilní vodič, který snáze projde přes stenózu. Po­ kud je to nutné pro zavedení, je 18G jehla nahrazena měkkou cévkou, kte­ rou se snažíme dostat k místu překáž­ ky a pomocí ní projít vodičem přes obstrukci. V těchto případech je prak­ ticky vždy použit hydrofilní vodič. Snahou je dostat se za překážku a ze­ vně provést vnitřní drenáž. Pokud se

Drobné krvácení není důvodem k rušení výkonu

Zobrazená perkutánní transhepatální drenáž odloženě, většina kontrastní látky již odtekla a žlučovody jsou štíhlejší. Drén zevně vnitřní drenáže je celý zobrazen (šipky). Snímek: archiv autorů nepodaří dostat přes překážku, pro­ vádí se jen zevní drenáž a žluč je od­ váděna pouze ven z jater. Doba přežití pacienta je ještě kratší než u zevně provedené vnitřní drenáže. U této me­ tody se měkký nebo hydrofilní vodič nahradí tvrdým vodičem, přes který se zavádí plastikový drén – většinou o průměru 8,5 F, ale může být i 10 ne­ bo 12 F –, aby distální konec byl v duodenu a proximální otvory byly nad překážkou. Žluč tak může odté­ kat do duodena a zevně odkapávat do sběrného sáčku. Zevně provedená vnitřní drenáž se ponechá po dobu, než dojde ke snížení koncentrace bi­ lirubinu na 100 mg a méně. V tom pří­ padě se uzavře zevní ventil zevní dre­ náže, a pokud během 3 až 5 dnů zno­ vu nedojde ke zvýšení koncentrace bilirubinu, provede se vnitřní drenáž a zavede se plastikový stent. Pacient se nemusí starat o zevní drenáž, není omezován starostí o sběrný sáček a jeho výměnu ani hygienou místa vpichu. V některých případech se zavádějí drény dva i více. Většinou se jedná o pacienty s Klatskinovým tumorem, kdy je obvykle nedostatečně dréno­ ván levý lalok jater. Levý ductus he­ paticus je často nutné napíchnout pod sonografickou kontrolou, pokud se nenasytí přes stenózu při nástřiku

Mezi komplikace patří vytažení dré­ nu, v tom případě se musí celý výkon znovu opakovat. Další problém před­ stavuje krvácení do žlučovodů při současném napíchnutí žlučovodů a portálních nebo jaterních žil. Pokud je drén dobře zaveden, krvácení vět­ šinou samo ustane a krev se odvede do sběrného sáčku. V této fázi není vhodné použít aktivní sání, které kr­ vácení spíše zvětšuje. Hemolyzovaná krev odteče do střevních kliček a poté do sběrného sáčku. Pokud se v něm

Kontrola s odstupem 11 dnů a převedení jen na vnitřní drenáž, žlučovody stále štíhlé. Snímek: archiv autorů nachází menší množství krve, není to důvod k rušení drenáže. Bolesti v místě vpichu vznikají drážděním in­ terkostálního nervu a odstraní se opi­ chem místa, kde je zaveden drén. Po výkonu mají pacienti často nauzeu nebo zvracejí, je to vyvoláno dilatací hladké svaloviny duodena vodičem nebo drénem. Tyto obtíže se zklidní během 3 až 4 hodin a úplně odezní do 24 hodin. MUDr. Bc. Martin Horák, Radiodiagnostické oddělení Nemocnice Na Homolce, Praha MUDr. Miroslav Kašpar, CSc., Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Praha

n DO VAŠÍ KNIHOVNY Metodologie předklinického a klinického výzkumu v metabolismu, výživě, imunologii a farmakologii Zdeněk Zadák, Jaroslav Květina a kol. Galén 2011, 333 stran ISBN: 978-80-7262-748-6 Publikace je unikátní nejen svou myšlenkou, ale i provedením a vytvořením souboru, který vy­ chází z dlouholetých zkušeností autorského ko­ lektivu. Zkušeností, které se navíc opakovaně prokazatelně osvědčily a potvrdily významnými vědeckými úspěchy a získanými (a úspěšně ře­ šenými) granty. Kniha poskytuje souhrnný, uce­ lený a přehledný materiál a je určena všem, kte­ ří o výzkumu uvažují, ale i těm, kteří ve výzku­ mu pracují. Prvním může ušetřit řadu omylů a počátečních neúspěchů, druhým pomůže roz­

šířit obzory i o metody, které nejsou zcela běžné či obecně ve výzkumu používané.

Preventivní medicína 2. rozšířené a přepracované vydání Tomáš Fait, Michal Vrablík, Richard Češka a kol. Maxdorf 2011, 770 stran ISBN: 978-80-7345-237-7 Druhé vydání mimořádně úspěšné publikace, která jako první v ČR přináší prakticky aplikova­ telné poznatky o možnosti prevence v moderní medicíně v celé její šíři. V knize je zdůrazněna role praktického lékaře, který může být klíčovým zprostředkovatelem masově individualizované prevence a podpory zdraví. Je k tomu předurčen svými vědomostmi, znalostí pacienta a jeho ro­ diny, znalostí anamnézy a prostředí, ve kterém žije a pracuje, a schopností posoudit hodnoty

a preference pacienta. Totéž platí i pro praktic­ kého lékaře pediatra. Kniha přináší rovněž pře­ hled současných programů primární a sekundár­ ni prevence v jednotlivých oborech, a to jak in­ terních, tak v gynekologii, onkologii, ortopedii, psychiatrii a v mnoha dalších oblastech.

Kostní minerály a skelet při chronickém onemocnění ledvin Ivo Sotorník, Štěpán Kutílek a kol. Galén 2011, 407 stran ISBN: 978-80-7262-769-1 Monografie Kostní minerály a skelet při chronic­ kém onemocnění ledvin je dílem kolektivu autorů – specialistů, kteří zúročili svoji odbornost a zku­ šenosti ve 20 samostatných kapitolách. Zevrubně přepracována a rozšířena navazuje na publikaci Kostní choroba při nezvratném selhání ledvin

z roku 1994 a na převážně časopisecká sdělení naší i zahraniční provenience v posledních 35 le­ tech. V knize jsou probrány otázky poruch kalcium­ fosfátového metabolismu a kostních a cévních komplikací nejen u dospělých osob s chronickou nefropatií a po transplantaci ledvi­ ny, ale také u stejně postižené dětské populace. Významnou součástí jsou kapitoly věnované te­ maticky blízkým medicínským oborům. Z nefro­ logického a osteologického hlediska monografie odpovídá obecně přijímané koncepci o chronic­ kém onemocnění ledvin a poruchách kostních minerálů s přihlédnutím k doporučovaným po­ stupům. Každá kapitola monografie je doplněna soupisem literatury, jednotlivé citace jsou cíleně řazeny podle sledované problematiky. Monogra­ fie je určena lékařům interních oborů, dialyzač­ ně-transplantačních a osteologických pracovišť, chirurgům krku a horního mediastina, histo­ morfologům, biochemikům, radiologům a pracov­ níkům radionuklidových zobrazovacích metod.


n FARMACEUTICKÝ TRH

Společnosti Hartmann-Rico vzrostl obrat

léků. Smlouva rovněž zahrnuje celosvětovou komercionalizaci těchto látek. Uvedl to server watson.com. Podle podmínek dohody Amgen převezme hlavní odpovědnost za vývoj, výrobu a zpočátku i za komercionalizaci těchto přípravků. Watson přispěje 400 mil. USD na náklady vývoje. Současně vloží své významné zkušenosti v obchodování a uvádění produktů na trh. Podle serveru patria.cz společnost Watson, sídlící v USA, v roce 2010 získala 64 procent společnosti Biopharm Eden Group Limited, vloni koupila firmu Specifar Pharmaceuticals SA. Americká společnost Amgen se soustředí na léky vznikající díky pokroku v buněčné a molekulární biologii. Mezi její hlavní produkty patří např. Aranesp (darbepoetin alfa), Epoetin alfa (obchodní název pro rekombinantní lidský erytropoetin) a látky, které stimulují tvorbu červených krvinek. Loni získala společnost ­BioVex Group, Inc. Spolupráci při vývoji a komercionalizaci biosimilars oznámily rovněž společnosti Baxter International, Inc., a Momenta Pharmaceuticals, Inc. Uvedl to server ­baxter.com. Podle smlouvy vloží Baxter do společného vývoje šesti biosimilars 33 mil. USD. Transakce by měla být po schválení antimonopolním úřadem dokončena během prvního čtvrtletí. Americká firma Baxter vyvíjí, vyrábí a prodává produkty, které šetří a udržují život lidí s hemofilií, imunitními poruchami, karcinomy a infekčními onemocněními. Podle serveru patria.cz k­ oncem loňského roku koupila společnost Baxa Corporation. Momenta se specializuje na inženýrství složitých molekul. Své technologie uplatňuje při rozvoji generických verzí léčivých přípravků, jakož i v oblasti výzkumu a vývoje nových léků. Byla založena v roce 2001, sídlí v Cambridge v Massachusetts (USA). Své podnikání rozšiřuje o biosimilars také německá Boehringer Ingelheim, rodinná firma, která se vývojem a výrobou biofarmaceutik zabývá více než 30 let. Jak už dříve uvedl server boehringer-ingelheim.com, firma proto zřizuje samostatnou divizi pro vývoj a prodej vlastních biosimilars.

Výrobce jednorázových zdravotnických prostředků a hygienických potřeb Hartmann-Rico, a. s. (ČR), oznámil, že za prvních devět měsíců roku 2011 dosáhl celkového obratu ve výši 2,37 miliardy korun, což představuje růst o 2,84 procenta oproti stejnému období r. 2010. Z toho tržby z vývozu dosáhly 1,51 mld. Kč a vzrostly tak o 6,94 %. I přes růst obratu se firmě nepodařilo udržet pozitivní vývoj zisku, který oproti 3. čtvrtletí 2010 poklesl o 3,6 %. „Ačkoliv jsme dokázali zvýšit produktivitu práce díky investicím do výrobních technologií a úspěšně uvedli na trh několik nových produktů, nepřinesla tato opatření kompenzaci negativních dopadů současné situace na českém zdravotnickém trhu a některých nástrojů nastupujících zdravotnických reforem. Příkladem může být systém elektronických aukcí orientovaný na jednotkovou cenu, který diskriminuje produkty sice dražší, ale s efektivnějším účinkem. Levnější výrobky přitom mohou v mnoha případech zdravotnickým zařízením náklady naopak zvýšit,“ prohlásil generální ředitel a předseda představenstva Hartmann-Rico Ing. Ľubomír Páleník. Zlepšení hospodářských výsledků v letošním roce si společnost slibuje od začlenění českého zastoupení firmy Hollister, s. r .o., distribuujícího pomůcky pro stomické pacienty (známé pod značkou Dansac), a také od dalšího rozšíření prodejů jednorázových chirurgických nástrojů Peha-instrument. Společnost začala v ČR působit v roce 1991 vstupem společnosti Paul Hartmann AG do tehdejšího podniku Rico Veverská Bítýška. Je součástí mezinárodní skupiny Hartmann se sídlem v německém Heidenheimu. Rozvoj v klíčových segmentech 1.–3. Q 2011 oproti stejnému období 2010 Obrat Rozdíl (mil. Kč) (%)

Incontinence Management prostředky pro péči při inkontinenci

302

-0,30

Wound Management sortiment pro ošetřování ran, do kterého spadají výrobky pro moderní a tradiční hojení ran

150,9

-4,10

Infection Management výrobky pro operační sály jednorázové operační krytí a oblečení, operační a vyšetřovací rukavice, dezinfekce

98,6

27,00

Spolupráce v oblasti biosimilars Biotechnologická společnost Amgen, Inc., a generická firma Watson Pharmaceuticals, Inc., se dohodly na spolupráci při vývoji biosimilars několika onkologických

Podílové fondy zaměřené na farmacii vydělaly Zdroj: Hartmann-Rico

Klíčový segment

7

z farmacie

ročník 61 číslo 3–4 16. ledna 2012

Podle informace serveru ihned.cz většina tuzemských podílových fondů vloni prodělala, jejich průměrný výnos činil -17,2 %. Z domácích fondů tak odešlo přes 27 mld. Kč. Zhodnotit peníze svých investorů se podařilo jen menšině fondů. Podle sdělení šéfredaktora serveru penizenavic.cz Petra Rozkošného pro Hospodářské noviny patřily mezi nejúspěšnější fondy zaměřující se na oblast farmacie a biotechnologie. Patří sem například ESPA Stock Biotec, který podle serveru ifondy.cz investuje do akcií biotechnologie, farmacie a zdravotnictví. Fond zhodnotil prostředky podílníků o 11,08 %. Dalším úspěšným fondem je ČPI OPF farmacie a biotech­ nologie, který vložené prostředky vloni navýšil o 4,77 procenta.

Také letos by měly být podílové fondy se zaměřením na akcie farmaceutických a biotechnologických firem úspěšné. Podle P. Rozkošného budou těžit ze stárnutí populace a z toho plynoucího nárůstu poptávky po zdravotní péči.

Doporučené akcie farmaceutických firem Analytici z Barclays Capital (investiční divize banky Barclays Bank PLC) vydali doporučení na akcie, které podle nich letos čeká nejlepší zhodnocení. Mezi tituly, u kterých věří v růstový potenciál v delším horizontu, se na přední místa kromě firem jako například Nike, Boeing či těžební společnosti zařadilo také několik farmaceutických a zdravotnických firem. Informaci přinesl server investicniweb.cz a charakteristiky společností též server patria.cz. McKesson Corporation: Společnost vyrábí a dodává léky a zdravotnické technologie. Produkuje nejen chirurgická zařízení, ale i např. i kosmetiku, zaměřuje se i na technologie pro farmaceutické výrobce a prodává provozní řešení pro lékárny, klinická řešení pro nemocnice a zařízení dlouhodobé péče. Firma sídlí v San Francisku, USA. Vertex Pharmaceuticals Incorporated: Společnost se zabývá vývojem a produkcí léků, např. přípravků pro léčbu hepatitidy C, cystické fibrózy a chřipky. Mezi její nejznámější produkty patří Incivek a Kalydeco. Firma sídlí v Cambridgi, USA. Mylan Inc.: Americká farmaceutická společnost, která vyvíjí a vyrábí generické léky, speciální léčiva a účinné látky. Měla by těžit z léků, které přijdou na trh letos a příští rok. Jmenovitě to jsou Lexarpo, Actos a Diovan. Aetna Inc.: Firma ze sektoru zdravotní péče, která nabízí nejen lékařské služby včetně farmacie a stomatologie, ale například i zdravotní pojištění. Sídlí v USA a proti případným propadům na akciových trzích je chráněna velmi dobrou expozicí ve státech s podporovanými sy­stémy Medicare a Medicaid. Laboratory Corp. of America: Společnost se zabývá testováním lékařských materiálů a diagnostikou. V USA má celoplošnou síť laboratoří, které díky rutinním testům rychle připravují výsledky pro lékaře. Kromě toho společnost vyvinula některá speciální vyšetření, např. v onkologii. Agilent Technologies, Inc.: Společnost sídlící v Santa Claře (USA) vyvíjí veškerá laboratorní a vědecká měřicí zařízení a pomůcky. Zabývá se rovněž bezpečností potravin. K růstu zisku by měl firmě pomoci zdravotnický a technologický sektor. Covidien Public Limited Company: Nadnárodní firma je předním výrobcem zdravotnické techniky, spotřebního materiálu a diagnostických zobrazovacích prostředků. Dodává materiály a zařízení do nemocnic a soukromých klinik. Mezi její klíčové značky patří Kendall, Mallinckrodt, Nellcor, Puritan Bennett ­ a Valleylab. Z agenturních a internetových zdrojů připravil hj

n Z LÉKOVÝCH AGENTUR

Komplexní revize prý ušetřila téměř devět miliard korun ročně Možnost roční úspory v celkové výši přibližně 8,78 miliardy korun při­ náší kompletní hloubková revize úhrad u všech hrazených léků, která byla do­ končena k poslednímu dni loňského ro­ ku. Jejím prostřednictvím došlo nejen ke snížení nákladů zdravotních pojišťo­ ven a pacientů, ale také byl nastaven standard léčby hrazené ze zdravotního pojištění. První komplexní revizi všech léků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojiště­ ní zahájil Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) v roce 2008. Tak významné roč­

ní úspory nebylo nikdy dříve dosaženo. Částka 8,78 mld. Kč obsahuje předpo­ kládané roční úspory ze správních říze­ ní, která nenabyla právní moci. Celý proces mj. zahrnoval: n provedení hloubkové revize u 9729 kódů SÚKL, n zahájení 928 správních řízení, což je 53 613 písemností, které obsahovaly 91 958 dokumentů, n zjištění přibližně 390 000 zahranič­ ních cenových referencí, n zajištění 117 113 vzdálených přístupů do dokumentace ke správnímu řízení,

n vyvěšení 6346 dokumentů na elektronickou úřední desku, n vydání 927 rozhodnutí, n vyřízení 3560 odvolání do 664 rozhodnutí. Tak rozsáhlou revizi úhrad léků proved­ la Česká republika jako první ze zemí Evropské unie. V dalších zemích byla revize pouze čás­ tečná, např. ve Švédsku probíhala revize 3 roky a v jejím průběhu bylo přehodno­ ceno pouze 10 významných skupin. Ra­ kousko zase přehodnocuje pravidelně pouze 400 léků ročně. red

Vliv glatiramer acetátu na remyelinizaci u RRRS Magnetickou rezonanci (MRI) využili lékaři z Buf­fala k tomu, aby charakterizovali a zmapovali vývoj lézí u pacientů trpících relaps-remitentní formou roztroušené sklerózy (RRRS). Výsledkem 12měsíční studie je zjiš­ tění, že u nemocných léčených glati­ ramer acetátem (Copaxone, Teva) se významně zvýšil transferový poměr magnetizace (MTR, magnetization transfer ratio). Jedná se o nekonvenč­ ní MRI techniku, která je využívána k vyšetření abnormalit ve struktu­ rách mozku, zvýšené hodnoty nazna­ čují potenciální remyelinizaci a ob­ novu axonů. Pod otevřenou, jednoduše zaslepe­ nou studií fáze IV jsou podepsáni vědci z Buffalo Neuroimaging Analy­ sis Center (BNAC), jež je součástí Ja­ cobs Neurological Institute při Uni­ versity at Buffalo. Výzkumný soubor tvořilo 40 pacientů s RRRS ve věku 18 až 65 let a dobou trvání nemoci od 6 měsíců do 30 let. Podmínkou zařa­ zení bylo to, že předtím nebyli glati­ ramer acetátem léčeni, musela se u nich vyskytovat minimálně jedna contrast-enhancing léze (CEL) a skó­ re na Kurtzkeho stupnici postižení (EDSS) nesmělo být vyšší než 5,5. Pacienti splňující kritéria na začátku podstoupili jak klasická klinická vy­ šetření, tak i detailní testy založené

na konvenčních a také nekonvenč­ ních MRI technikách, včetně stanove­ ní MTR. Autoři u nemocných ve vý­ zkumném souboru napočítali celkem 115 CELs. Během dvanácti měsíců jim byl podáván v rámci monoterapie Copaxone (20 mg/denně) a pacienti následně absolvovali druhé MRI vy­ šetření. Celkový počet CELs klesl na 21, nejvyšší vzestup MTR byl zazna­ menán u hypointenzivních ložisek, z nichž se staly léze izointenzivní (29 %), a u hypointenzivních, které zůstaly hypoinzenzivní (10 procent). „Pokud se týká množství obnovené tkáně, získaná data demonstrují, že léčba Copaxone má výsledky. Zazna­ menané zvýšení MTR dokazuje po­ tenciál pro remyelinizaci,“ uvedl prof. Robert Zivadinov, PhD, ředitel BNAC a vedoucí výzkumné skupiny. Spolu se svými kolegy je tak autorem první longitudinální studie, která zkoumala rozsah a vývoj lézí u pacientů s RRRS jako potenciální důkaz pro remyelini­ zaci v důsledku terapie glatiramer acetátem. Výsledky byly publikovány v lednovém vydání časopisu Frontiers in Bioscience. red

Inzerce

1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

3. pražské mezioborové onkologické kolokvium Stojíte o názor odborníků? Oni o váš ano! 26. – 27. leden 2012, Clarion Congress Hotel Prague Freyova 33, Praha 9, Česká republika

Organizátor: We Make Media, s. r. o. tel.: +420 274 003 333 e-mail: info@wemakemedia.cz www.PragueONCO.cz

Generální partner:


pro lůžková zařízení

Ročenka únor 2012 | cena 119 Kč | www.artplus.cz

145

František Kupka: Pohyb / cena: 43 892 987 Kč / Sotheby's 13. 6. 2011

MZ ČR udělí certifikáty kvality čtyřem desítkám pracovišť ROČENKA

trh s uměním v roce 2011

Ročenka ART+ shrnuje vývoj na trhu s uměním doma i v zahraničí za uplynulý rok. Její součástí budou případové studie o cenách děl Emila Filly či Zdeňka Sýkory, rozhovor se sběratelem Janem Vykoukalem o jeho sbírce Skupiny 42 a řada dalších článků a studií o nejdůležitějších událostech na trhu s uměním v roce 2011.

Vychází V únoru 2012. nezapomeňte si ji zajistit již nyní! • ve volném prodeji ve vybraných trafikách za 119 Kč • pro předplatitele časopisu Art+Antiques zdarma • pro uživatele ART+ s ročním předplatným zdarma

639 Kč

Balíček 1 + 1, roční**

1 220 Kč

* Pro uplatnění studentského předplatného je třeba doložit platné potvrzení o studiu. ** Speciální nabídka kombinace předplatného Zdravotnických novin a Florence.

Předplatné zahrnuje 40 čísel Zdravotnických novin včetně pravidelných příloh Lékařské listy a Kongresový list.

ODBĚRATEL Titul: ........................................................................................................................................ Jméno a příjmení: ........................................................................................................ Organizace: ....................................................................................................................... Obor činnosti: ................................................................................................................. Adresa: .................................................................................................................................. PSČ a město: .....................................................................................................................

V tomto vydání

ZDRAVOTNICKÉ NOVINY ODBORNÉ FÓRUM ZDRAVOTNICTVÍ

A SOCIÁLNÍ PÉČE www.zdravky.cz ročník 61 • číslo 1–2 • 2. ledna 2012 cena 26 Kč • pro předplatitele 20 Kč

Elektronická aukce léků na vlastní oči a z první ruky Pokud některá ze zdravotních pojišťoven požádá podle dikce novely zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, „za účelem zajištění plně hrazených léčivých přípravků a úspor prostředků zdravotního pojištění“ o vypsání soutěže o nejnižší úhradu léčivého přípravku, nic už jí nebude stát v cestě. Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) předvedl 20. prosince zástupcům farmaceutických společností, distributorů i médií ostrou zkoušku svého aukčního portálu, na kterém budou úhradové soutěže elektronicky probíhat.

léčivých přípravků, jejichž plná úhrada musí být úhradovou soutěží zajištěna.

... SÚKL vyhlašuje Do 30 dnů ode dne podání žádosti SÚKL ve svém Věstníku a způsobem umožňujícím dálkový přístup (tedy na svém internetovém portálu) oznámí zahájení úhradové soutěže. Oznámení musí obsahovat: n označení léčivé látky a lékové formy, pro něž se úhradová soutěž vypisuje, n počet obvyklých denních terapeutických dávek této léčivé látky a lékové formy distribuovaných na českém trhu za 18 měsíců předcházejících zahájení úhradové soutěže, n podmínky kvalifikace, n lhůtu, do kdy je možné se kvalifikovat k účasti na úhradové soutěži, která činí nejméně 15 dnů ode dne zveřejnění oznámení ve Věstníku. Pro účely workshopu a cvičné elektronické eAukce byla zvolena hypotetická úhradová soutěž o nejnižší

Pojišťovny žádají... Aby mohl SÚKL soutěž vypsat, musí mu být doručena žádost zdravotní pojišťovny spolu se souhlasným vyjádřením ministerstva zdravotnictví. Žádost musí podle zákona o veřejném zdravotním pojištění obsahovat: n označení léčivé látky a lékové formy, pro něž se o vypsání úhradové soutěže žádá, a dále zpravidla i n požadovaný obsah léčivé látky v léčivých přípravcích, jejichž plná úhrada musí být úhradovou soutěží zajištěna, nebo požadované dávky, které mají být dosaženy jednotkou lékové formy těchto léčivých přípravků nebo jejich dělením či násobným užíváním, n minimální počet obvyklých denních terapeutických dávek v balení

Slovo úvodem Vážené čtenářky, vážení čtenáři, pokud máte při pohledu na titulní stránku tohoto vydání Zdravotnických novin pocit, že je tu něco nového, ale přitom jakoby důvěrně známého, nemýlíte se. Před pár dny nám byl doručen další z řady výroků Městského soudu v Praze. Jako vždy i tentokrát se v něm konstatuje, že máme plné právo užívat pro svůj titul označení Zdravotnické noviny. Soud osvědčil, že zapsanými, a tudíž plnoprávnými vlastníky ochranné známky jsou právě ty subjekty, s nimiž má naše vydavatelství Ambit Media, a. s., podepsánu vydavatelskou smlouvu. O to nepochopitelnější je pak – rovněž již opakovaně – druhá část rozhodnutí, že název sice používat smíme, ale zároveň se máme vyvarovat užívání grafické podoby loga, která by byla zaměnitelná s hlavičkou jiného periodika stejného názvu. V právním státě se však rozhodnutí soudu respektují a činíme tak i my. Váš Jan Kulhavý, šéfredaktor Zdravotnických novin

Elektronickou aukci léků si naostro vyzkoušeli i naši redaktoři. Foto: ZN úhradu léčivé látky simvastatin v potahovaných tabletách. V řadě počítačů vyhrazených pro účastníky workshopu z farmaceutických firem zůstal jeden neobsazený. A tak když se ředitel SÚKL PharmDr. Martin Beneš zeptal, zda mezi přítomnými „neobchodníky“ není někdo vybavený zaručeným elektronickým podpisem, kdo by si chtěl aukci rovněž vyzkoušet, přihlásili jsme se. Pokud by se jed-

Z OBSAHU

nalo o opravdovou aukci a pokud by ZN nebyly novinami, ale držitelem rozhodnutí o registraci léčivého přípravku, mohli bychom si v případě, že podáme nejlepší (= nejnižší) nabídku, vysoutěžit plnou úhradu námi dodávaného simvastatinu na příštích 18 měsíců. Našim méně úspěšným (= dražším) konkurentům by byla přiznána jen 75procentní úhrada… více k tématu na straně 5

Informační systémy v intezivní péči

Prof. K. Cvachovec: Bezpapírová nemocnice je naší budoucností Nejen o tom, co klinický informační systém pro oblast akutní péče ICIP (IntelliVue Clinical Information Portfolio, Philips) změnil v praxi fakultního pracoviště a jak se s jeho implementací vyrovnali zaměstnanci, ZN hovořily s prof. MUDr. Karlem Cvachovcem, CSc., MBA, přednostou Kliniky anesteziologie a resuscitace 2. LF UK a FN Motol v Praze. Před dvěma lety, v přípravné fázi zavedení systému ICIP do provozu, jste se těšil na to, jak budete pracovat v prostředí moderním a kvalitativně odlišném. Bylo vaše očekávání naplněno. Domnívám se, že bylo dokonce překonáno. Podařilo se nám v relativně krátké době klinický informační systém instalovat, spustit a především uvést do provozu tak, aby se stal nedílnou součástí naší péče. ICIP má obrovskou výhodu, že zbavuje ošetřovatelský personál povinnosti určitých mechanických úkonů – tedy opisování údajů z pacientských monitorů vitálních funkcí, plicních ventilátorů, infuzní techniky a dalších přístrojů v přesně daných intervalech. To představuje spoustu práce, která de facto sestru

zdržuje od skutečné ošetřovatelské činnosti, protože převažující část své pracovní doby zapisuje data, která už někde jsou. V systému ICIP jsou všechny tyto informace uloženy a lze navíc jednoduše a podrobně sledovat, jak se data měnila v průběhu hodiny, dne či týdne… Sestra je tedy osvobozena od některých rutinních starostí a má možnost pracovat tvůrčím způsobem a dělat to, v čem je skutečně nenahraditelná.

Výhody pro lékaře Pro lékaře je velkým benefitem, že si může s ohledem na vývoj klinického stavu pacienta jednoduše zpětně vyvolat jakoukoli situaci. Má k dispozici jedinečnou interakci všech měřených parametrů spolu s aktuálně podávanou léčbou, laboratorními výsledky,

výstupy ze zobrazovacích modalit a dalšími údaji, které jsou k dispozici v nemocničním informačním systému. Všechny informace, které byly dříve v izolovaných systémech, jsou nyní dostupné na jednom místě a v podstatě on-line. Lékaři tak mohou dělat kvalifikovanější rozhodnutí, protože mají například výsledky z centrální laboratoře prakticky ihned k dispozici a mohou je dát do přímé souvislosti s aktuálním stavem pacienta. Důležité je, že systém je absolutně průkazný, tedy zvyšuje bezpečnost a dokladovatelnost jednotlivých úkonů. Každý, kdo do ICIP vstupuje, se musí přihlásit pod vlastním jménem a heslem, tudíž je zcela zřejmé, nejen kdo a kdy se do systému díval, ale také co tam udělal a jaký dopad to mělo. Z tohoto pohledu si myslím, že právě

XIV. mezinárodní kongres českých a slovenských osteologů 8. až 10. září

Hradec Králové

n z medicíny Transplantace hlavy Byly uděleny ceny za rok 2011 Byly uděleny ceny za rok 2011

str. 2 str. 4 str. 5

n z farmacie Příležitost pro manažery FDA schválila nový lék proti demenci

str. 6 str. 6

n pro lékařské

praxe

Spolek pro CF 2000 FDA schválila nový lék proti demenci

str. 11 str. 11

n pro lůžková

zařízení

v oborech s více proměnnými, jakým Nové vzdělávácí aktivity str. 12 je i intenzivní péče, klinický informačV Brně posílena ní systém jednoznačně zprůhledňuje a usnadňuje léčebný i ošetřovatelský následná péče str. 12 proces. Nové vzdělávácí aktivity str. 12 Zatím jde o dvě resuscitační oddělení V Brně posílena pro dospělé. Je to dáno investičními následná PŘÍLOHA péče str. 12 ODBORNÁ možnostmi, které jsme měli při vybaZDR AVOTNICK ÝCH NOVIN vování traumacentra naší nemocnice. n události, fakta, Na informační systém ICIP bylo 19. aloprosince 2011 • www.zdravky.cz kováno asi 7 miliónů korun. Budoucnázory nost závisí na dalších možnostech neByly uděleny ceny str. 13 mocnice – domnívám se však, že je Co přinese západní rozumné systém integrovat na pracovítr z hor str. 13 viště s náročnými provozy, s častým Příležitost pro manažery str. 14 využitím přístrojové techniky a nutSpolek pro CF 2000 str. 14 ností časné monitorace… Tam je to nejefektivnější. Všechny informace, Co přinese západní které byly dříve v izolovaných systévítr z hor str. 15 mech, jsou nyní dostupné na jednom Nové léky kupují hlavně místě. Pracoviště, kde je pacient sledementi str. 16 dován jen minimálně nebo vůbec a záznamy podle současných akreditačních kritérií stačí dvakrát denně, se bez systému ICIP zcela jistě obejdou. více k tématu na straně 9

KONGRESOVÝ LIST

ZN 1-2_2012 .indd 1

29.12.11 9:35

47. výroční kongres EASD 12. až 18. listopadu Lisabon, Portugalsko

Telefon: .................................................................................................................................

24. kongres european college of neuropsychopharmacology 3. až 7. září

E-mail: ....................................................................................................................................

Paříž, Francie

KL EXtra_1 copy.indd 1

29.12.11 9:08

FAKTURAČNÍ ÚDAJE (nevyplňujte, jsou-li shodné s odběratelem) Organizace: .....................................................................................................................

Infoservis číslo 1 | ročník 3 | 2. ledna 2012 | www.vzp.cz

I n f o r m ač n í k a n á l p r o s m l u v n í pa r t n e r y v š e o b e c n é z d r av o t n í p o j I š ť o v n y č e s k é r e p u b l I k y

PSČ a město: ................................................................................................................... IČ: .............................................................................................................................................

n Síť zdravotnických zařízení

Smluvní politika VZP ČR v roce 2012 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR zajišťuje svým pojištěncům zdravotní péči prostřednictvím sítě smluvních zdravotnických zařízení ve smyslu zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Pro své pojištěnce se vždy snaží zajistit co nejlepší dostupnost kvalitní zdravotní péče. v ynakládáním finančních prostředků a zastavením růstu ná-

smluvního vztahu v následujících případech:

kladů na zdravotní péči, platí pro smluvní politiku VZP ČR některá

n

úsporná opatření i v roce 2012. Jde zejména o zastavení rozšiřování sítě smluvních zdravotnických zařízení, a to z pohledu počtu poskytovatelů zdravotní péče, tak i kapacity již nasmlouvané zdravotní

n

bornost 001) bude možné nasmlouvat výkon 01201 (péče o stabilizovaného nekomplikovaného diabetika 2. typu všeobecným praktickým lékařem), výkon 01443 (kvantitativní stanovení INR z kapilární krve – POCT), výkon 01445 (stanovení glykovaného hemoglobinu HbA1c v ambulanci), a to za předem stanovených podmínek. Jedním z předpokladů nasmlouvání výkonů 01445 a 01443 je i úspěšné absolvování externího

sjednané péče, převzetí praxe z důvodu ne-

péče. Smlouvy s novými poskytovateli zdravotní péče VZP ČR bude i v roce 2012 uzavírat nové smlouvy v těch případech,

du regionu nezbytné zachovat tuto kapacitu v síti a zároveň se jedná o úvazek minimálně 0,8 (kapacita pracoviště u am-

kdy bude nutné zajistit dostupnost zdravotní péče pro pojištěnce. Nadále bude podporována generační výměna lékařů.

týdně, u praktiků minimálně 20 ordinačních hodin týdně,

Nové smlouvy bude možné uzavřít i s lékárnami.

u stomatologů minimálně 28 ordinačních hodin týdně), po-

bulantních specialistů minimálně 24 ordinačních hodin

kud nedojde ke změně rozsahu nebo struktury sjednané péče Individuálnímu posouzení na Ústředí VZP ČR budou i nadále podléhat ostatní specifické případy (prodej ZZ, rozdělení ZZ na několik subjektů aj.).

Nasmlouvání nových výkonů (včetně přístrojových), které nejsou součástí seznamu

Nasmlouvání nové nákladné zdravotnické techniky

zdravotních výkonů (dále jen

Nové přístroje ze skupiny nákladné zdravotnické techniky a k nim pří-

„SZV“) Nové výkony a přístroje, které nebyly zařazeny do SZV (neprošly pracovní skupinou MZ ČR k SZV, v pra-

již v minulosti vydán příslib na základě rozhodnutí z jednání pracov-

covní skupině nedošlo ke konsenzu atd.), i nadále nelze nasmlouvat.

ní skupiny ke smluvním vztahům Ústředí VZP ČR, či pokud s novou

n Co čeká české zdravotnictví v roce 2012

slušné výkony ze SZV bude možné nasmlouvat pouze v případě, že byl

V nadcházejícím roce bude po-

Vážené kolegyně, kolegové, přátelé, votního pojištění a VZP bude činit vše pro to, aby byly co nejúsporně-

smyslu zavádění spojeného lůžkového fondu chirurgických nebo in-

médií hrnou zprávy, které mnohdy až přehnaně negativně a dramatic-

ji a s maximální mírou efektivity

terních oborů a vytváření multio-

ky líčí naši budoucnost v roce 2012. Myslím tím světovou ekonomickou krizi a její projevy v ekonomice ČR,

vynakládány prostředky ze základního fondu zdravotní péče. Mámli udělat stručný, ale rozhodně ne

borových JIP. Pro úvahy o změnách lůžkového fondu v jednotlivých krajích i celé

hodnocení kvality 1x ročně, v případě negativního výsledku je nezbytná kontrola do 6 měsíců. Praktickému lékaři pro děti a dorost (odbornost 002) a praktickému lékaři pro dospělé (odbornost 001) lze nasmlouvat výkon 02230 (kvantitativní stanovení CRP – POCT) v případě, že nasmlouvání bude odůvodněné z pohledu potřeb regionu a za dalších předem stanovených podmínek, mezi něž

pokračování na s. 2

něn přístup do centrálního úložiš-

kračovat naše úsilí v posilování elektronické komunikace se zdra-

tě receptů, kterého zřizovatelem a provozovatelem je Státní ústav

votnickými zařízeními, dále budeme rozvíjet program kvality

pro kontrolu léčiv. VZP bude v roce 2012 podporovat systém elektronic-

AKORD, kde mj. je jednou z podmínek zapojení se do tohoto progra-

kých receptů, který přináší do našeho zdravotnictví několik změn.

mu elektronická komunikace mezi zdravotní pojišťovnou, zdravotnic-

Benefitem pro lékaře a lékárníky bude možnost nahlédnout se sou-

kým zařízením a i pacientem. Elektronická výměna dat je zkrátka ne-

hlasem pacienta a v jeho zájmu do přehledu již vydaných přípravků,

LÉKAŘSKÉ LISTY

obavy z možného dopadu do zdravotnictví. I když není doba na přehna-

vyčerpávající výčet priorit v roce 2012, pak by to bylo: efektivní vy-

ČR jsou důležitá srovnání výkonnosti nemocnic. Analýza lůžko-

zbytná i ve zdravotnictví. V roce 2012 budeme nadále podporovat

aby tak byly odhaleny případné lékové interakce a duplicity. Léka-

ný optimismus, musím všechny čtenáře ujistit, že VZP stále je a v roce

nakládání finančních prostředků, optimalizace a restrukturalizace

vé péče je vypracována z různých úhlů pohledu, sleduje různé uka-

rozvoj a využití elektronických zdravotních knížek. Elektronická

řům se nabízí možnost kontroly, zda si pacient přípravek v lékárně

2012 jistě nadále bude silnou a stabilní zdravotní pojišťovnou, zkrátka

lůžkového fondu, resp. sítě zdravotnických zařízení a elektronizace ve

jedničkou na trhu. Naše tři jedničky jsou kódem VZP, který zná každý lé-

zdravotnictví. Jedním z úkolů, které máme

kař, lékárník, pojištěnec i plátce pojistného. Chceme být vnímáni jako

před sebou v roce 2012, je práce na restrukturalizaci a optimalizaci lůžkového fondu. Tento úkol vy-

skutečná jednička na trhu a zároveň být jedničkou pro naše klienty i smluvní partnery. Dostáli jsme všem svým závazkům v roce 2011 a bude tomu tak jistě i v roce 2012. Rozhodně ale máme před sebou

Telefon: ...............................................................................................................................

Rozšíření seznamu nasmlouvaných výkonů v AZZ o další běžné výkony ze SZV (v případě žádosti AZZ) Praktickému lékaři pro dospělé (od-

změna právní formy původního smluvního partnera nebo změna z fyzické osoby na právnickou osobu, pokud nedojde ke změně rozsahu nebo struktury

moci, odchodu do důchodu či úmrtí původního smluvního partnera, pokud je z pohle-

v poslední době se na nás z různých

DIČ: .........................................................................................................................................

kapacitou již bylo počítáno ve zdravotně pojistném plánu pro příslušný rok.

VZP ČR nebude bránit uzavření

V souvislosti s nutným efektivním

foto: Profimedia

Adresa: ................................................................................................................................

chází jednak z nezbytnosti hledání rezerv v systému veřejného zdravotního pojištění s cílem udržení

zatele a mj. umožňuje úvahu o po-

zdravotní knížka by se měla stát nedílnou součástí elektronického

skutečně vyzvedl. Zdravotní pojiš-

ťovna pak prostřednictvím přístuODBORNÁ PŘÍLOHA pu do centrálního úložiště provede ZDR AVOTNICK ÝCH NOVIN potřebné kontroly receptu.

čtu lůžek, která by měla být z hospitalizačního režimu uvolněna pro jednodenní péči. Pro rozhodnutí

zdravotnictví. Ministerstvo zdravotnictví by mělo ale rozhodnout,

jména na očních nebo ORL oddě-

o redukci počtu lůžek a o centralizaci péče do menšího počtu praco-

zda elektronickou komunikaci ve zdravotnictví chceme, jakou cestou

višť je důležité posouzení geografické dostupnosti, ale i další kon-

se vydat, případně podpořit projekt elektronických zdravotních kní-

těnce nebo smluvní zdravotnická zařízení, že naším velkým cílem

krétní podmínky, jako je např. úroveň hotelových služeb. I při redukci

žek. Ve dvou krajích v ČR probíhá od září 2011 pilotní projekt, kte-

v roce 2012 je být vaším stabilním a spolehlivým partnerem. Chceme

Guidelines

13/2011

19. prosince 2011 V závěru chci ujistit všechny www.zdravky.cz naše klienty, ať již se jedná o pojiš-

farmakoterapii a přístup epidemiologů, kdy nevyžadují tak často izo-

akutního lůžkového fondu musí být zachována taková síť lůžkových

rý je zaměřen právě na využívání elektronických zdravotních kní-

s Vámi komunikovat, být otevření pro jednání o problémech a nachá-

moderní diagnostika a nové léčebné postupy snižují potřebu hospi-

laci pacienta, znamenaly snížení počtu hospitalizací na infekčních

zdravotnických zařízení, která za-

žek. Projekt bude pokračovat mini-

zet tak společně řešení.

talizace. Vybrané operační výkony

systému elektronizace zdra- hodně štěstí a zdraví. odděleních. Obecně nižší nároky ročná a vysoce náročná péče pak n Potřebujeme konsensus odborných společností a plátcůDo • Guidelines pro diagnostiku idiopatických střevních zánětů na lůžkovou kapacitu a zároveň ne- zůstane koncentrována do koneč- votnictví zapadá i elektronická

ce efektivně vynakládat finanční prostředky. Není prostor na mrhání prostředků z veřejného zdra-

nákladů na zdravotní péči, jednak z celkového vývoje medicíny, kdy

leních, ale také na dětských a kožních odděleních, kde moderní léčba redukuje potřebu hospitalizace na nejzávažnější případy. Pokrok ve

rok, kdy je třeba na straně poskytovatelů zdravotní péče a stejně tak na straně plátců zdravotní péče, tedy zdravotních pojišťoven, veli-

se přesunují do režimu jednodenní péče na lůžku, některé výkony přímo do ambulantního režimu. Přebývají tak lůžkové kapacity ze-

jistí dostupnost zdravotní péče. Ná- málně v 1. pololetí roku 2012. novém roce 2012 Vám přeji Guidelines pro dlouhodobou péči | Máme nový specializační obor • Doporučení pro Vsekundární prevenci zlomenin |

| Při stanovení diagnózy je pokaždé nutné provést totální koloskopii • Nová doporučení pro diagnostiku a léčbu chronického

dostatek zdravotnického personá- ného počtu specializovaných cen- preskripce. Nově s novelou zákona Ing. Miloslava Šlajsová, srdečního selhání | Pro málokterou skupinu léků existují tak jednoznačné důkazy prospěšnosti jako pro ACE-I • Trendy ve lu by měly vést v některých nemoc- ter (převážně fakultních, případně č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotnáměstkyně ředitele VZP ČR farmakologii bolesti | Akutní bolest už umíme dobře zvládnout • Neléčená rýma u alergika a jeho pochod k astmatu | nicích k organizačním změnám ve krajských nemocnic). ním pojištění, byl VZP ČR umožpro zdravotní péči

Zhoršení rýmy vede k provokaci astmatických obtíží • Doporučené postupy v léčbě karcinomu plic | Personalizace výběru terapie na základě histologického typu je již plně etablována • Bolesti zad | Klid na lůžku jako léčebné opatření není vhodný

E-mail: .................................................................................................................................. Způsob úhrady:

složenka

Pro výběr respondentů jsou stanovena přesná pravidla Nejmenšími organizačními jednotkami, které se samostatně vyhodnocují, jsou stanice. Zařazována nejsou dětská oddělení a pracoviště, kde by další zátěž pacientů dotazníkem byla neetická – jednotky intenzivní péče, anesteziologicko-resuscitační oddělení, metabolické a koronární jednotky a léčebny dlouhodobě nemocných. Do výzkumu jsou zařazováni pacienti, kteří strávili v testovaném zařízení na lůžku alespoň jednu noc, respondenti kromě toho musejí být schopni vyplnit dotazník bez asistence personálu, to znamená, že nejsou indisponováni zdravotním stavem nebo jinou bariérou. Dotazník se nepředává pacientkám hospitalizovaným pro přerušení těhotenství a pacientům, kteří jsou překládáni na jiné oddělení nebo do jiného zdravotnického zařízení. Šetření se provádí i na porodnických odděleních a uzavřených psychiatrických odděleních, ale výsledky se nezahrnují do celkového vyhodnocení za celé zdravotnické zařízení a budou srovnávány pouze s jinými odděleními stejného oboru. Důvodem je možnost zkreslení výsledků postpartální depresí v případě porodnických oddělení a nedobrovolnou léčbou v uzavřených psychiatrických odděleních. mz, red

DOTAZ: Koncem měsíce ukončím pracovní poměr v nemocnici. Ptám se, zda při skončení pracovního poměru mi zaměstnavatel předá můj osobní spis, který po dobu mého pracovního poměru vedl, a zda obdržím pracovní posudek.

Objednávám předplatné:

Studentské, roční*

Již druhého ročníku průzkumu se zúčastnilo téměř 24 tisíc pacientů, za předchozí rok 2009 bylo uděleno 20 certifikátů Spokojený pacient. Letos poprvé je udělován certifikát v kategorii Rehabilitační pracovníci lůžkových zařízení pro Rehabilitační ústav Kladruby a Hamzovu odbornou léčebnu v Luži-Košumberku. Certifikát poprvé obdrží také Fakultní nemocnice v Motole, ­Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Institut klinické a experimentální medicíny v Praze (IKEM), Psychiatrická léčebna Jihlava, Psychiatrická léčebna Brno a Psy­ chiatrická léčebna Havlíčkův Brod, které na něj v předchozím ročníku nedosáhly. Nejvyšší kvalitu zdravotních služeb vykazují Masarykův onkologický ústav v Brně a IKEM. Naopak nejnižší spokojenost uvádějí pacienti Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze-Podolí. Je však nutno brát v potaz, že do velké míry se do spokojenosti pacientů s konkrétním pracovištěm promítá jeho specializace. Výrazně lepších výsledků dosahuje především onkologie, naopak dlouhodobě nižší spokojenost je s porodnickými a gynekologickými odděleními, stejně jako s uzavřenými odděleními psychiatrických léčeben. V rámci hodnocení psychiatrických léčeben dosáhla celková spokojenost pacientů hodnoty 74 procent. Nejvyšší kvalitu zdravotních služeb vykazují v rámci otevřených

Vydání osobního spisu a pracovního posudku

Objednací kupón Zdravotnických novin 799 Kč

oddělení psychiatrické léčebny v Brně, Červeném Dvoře a Šternberku. Naopak nejméně spokojení jsou s poskytovanou péčí pacienti léčení v psychiatrických léčebnách Bohnice, Dobřany a Havlíčkův Brod. Mezi uzavřenými odděleními ve spokojenosti pacientů vynikají Horní Beřkovice a Dobřany, naopak nejnižší spokojenost s péčí deklarují pacienti léčení v psychiatrických léčebnách Kosmonosy a Bohnice. U rehabilitačních ústavů dosahuje celková spokojenost pacientů 84 procent, přičemž nejvyšší kvalitu zdravotních služeb poskytuje Rehabilitační ústav Kladruby.

n PORADNA

Předplatné objednávejte na www.artcasopis.cz nebo na www.artplus.cz

Standardní, roční

Spokojenost pacientů s péčí poskytovanou v přímo řízených nemocnicích, psychiatrických léčebnách a rehabilitačních ústavech, sledovaná od září do prosince 2010, celkově dosáhla hodnoty 81 procent. Vyplynulo to z vyhodnocení dotazníkového průzkumu měření kvality zdravotní péče v rámci projektu Spokojený pacient, realizovaného ministerstvem zdravotnictví. Ministerstvo na základě jeho výsledků udělí 41 certifikátů, které budou platit po dobu jednoho roku.

faktura LL 13_2011.indd 1

29.12.11 8:58

Datum:................................................................... Podpis:......................................................................................... Vyplněný kupón zašlete poštou na adresu: Postservis, oddělení předplatného,

Objednávkou dává předplatitel dobrovolně souhlas se zařazením svých osobních údajů do databáze společnosti Ambit Media, a. s., se sídlem Klicperova 604/8, 150 00 Praha 5-Smíchov, jakožto správce, a s jejich následným zpracováním pro účely nabízení výrobků a služeb a pro účely zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických a tištěných prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou, resp. do odvolání souhlasu. Předplatitel bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb. Více na www.ambitmedia.cz.

Inzerce

Poděbradská 39, 190 00 Praha 9, faxem na číslo 284 011 847 nebo e-mailem na adresu predplatne@ambitmedia.cz. Předplatné si můžete objednat také na bezplatné infolince České pošty 800 300 302 nebo webových stránkách www.zdravky.cz.

ODPOVĚĎ: Zaměstnavatel je opráv­ něn vést osobní spis na osobu, kte­ rou zaměstnává v pracovním pomě­ ru nebo na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr, tedy dohody o pracovní činnosti a doho­ dy o provedení práce. Zákoník práce v platném znění (zák. č. 262/2006 Sb.) zdůrazňuje, že osobní spis smí obsahovat jen písemnosti, které jsou nezbytné pro výkon práce v pra­ covněprávním vztahu (§ 312 odst. 1, druhá věta). Do osobního spisu mohou nahlížet pracovníci, kteří jsou zaměstnanci nadřízeni. Právo nahlížet do spisu má též orgán inspekce práce, Úřad práce České republiky, soud, státní zástupce, příslušný orgán Policie České republiky, Národní bezpeč­ nostní úřad a zpravodajské služby. Zaměstnanec má právo nahlížet do svého osobního spisu, činit si z něj výpisky a pořizovat si stejnopisy do­ kladů v něm obsažených, a to na ná­ klady zaměstnavatele. Zákoník práce ani jiný pracovněpráv­ ní předpis nestanoví, že při skončení pracovního poměru nebo dohody o práci konané mimo pracovní poměr by měl zaměstnavatel osobní spis pře­ dat zaměstnanci. Naopak je stanove­ no, že osobní spis musí zaměstnavatel archivovat. Při skončení pracovního poměru ne­ bo dohody o pracovní činnosti je za­ městnavatel povinen vydat zaměst­ nanci potvrzení o zaměstnání a uvést v něm:

a) údaje o zaměstnání, zda se jednalo o pracovní poměr nebo dohodu o pra­ covní činnosti a o době jejich trvání, b) druh konaných prací, c) dosaženou kvalifikaci, d) zda byl pracovněprávní vztah za­ městnavatelem skončen z důvodu po­ rušení povinnosti vyplývající z práv­ ních předpisů vztahujících se k za­ městnancem vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem, e) odpracovanou dobu a další skuteč­ nosti rozhodné pro dosažení nejvýše přípustné expoziční doby, f) zda ze zaměstnancovy mzdy jsou prováděny srážky, v čí prospěch, jak vysoká je pohledávka, pro kterou ma­ jí být srážky dále prováděny, jaká je výše dosud provedených srážek a ja­ ké je pořadí pohledávky, g) popřípadě i údaje o započitatelné době zaměstnání v I. a II. pracovní ka­ tegorii za dobu před 1. lednem 1993 pro účely důchodového pojištění. Údaje o výši průměrného výdělku a o dalších skutečnostech rozhod­ ných pro posouzení nároku na pod­ poru v nezaměstnanosti je zaměstna­ vatel povinen uvést na žádost zaměst­ nance v odděleném potvrzení. Pokud se týká části dotazu ohledně pracovního posudku, v zákoníku prá­ ce (ani v jiném právním předpise) ne­ ní stanovena povinnost automaticky jej zaměstnanci vydat při skončení jeho pracovního vztahu se zaměstna­ vatelem. Vydání pracovního posudku upravuje ustanovení § 314 zákoníku práce, podle kterého požádá-li za­

městnanec zaměstnavatele o vydání posudku o pracovní činnosti, je za­ městnavatel povinen jej do 15 dnů za­ městnanci vydat; zaměstnavatel však není povinen vydat mu jej dříve než v době 2 měsíců před skončením jeho zaměstnání. Pracovním posudkem jsou veškeré písemnosti týkající se hodnocení práce zaměstnance, jeho kvalifikace, schopností a dalších sku­ tečností, které mají vztah k výkonu práce. Jiné informace o zaměstnanci než ty, které mohou být obsahem pra­ covního posudku, je zaměstnavatel oprávněn o zaměstnanci podávat pouze s jeho souhlasem. Důležité je pak ustanovení § 315 zá­ koníku práce, které stanoví, že nesou­ hlasí-li zaměstnanec s obsahem potvr­ zení o zaměstnání nebo pracovního posudku, může se do 3 měsíců ode dne, kdy se o jejich obsahu dověděl, soudně domáhat, aby zaměstnavateli bylo uloženo přiměřeně ho upravit. JUDr. Vratislav Tomek, Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR


ročník 61 číslo 3–4 16. ledna 2012

Očkování: SPLDD trvá na otevření alternativní cesty Čtenářům, kterým dosud nebyla doručena metodika zdravotních pojišťoven týkající se provádění pravidelného očkování, nabízíme stručný přehled nejdůležitějších ustanovení. Veřejnou obchodní soutěží byl na roky 2012 a 2013 vybrán pro všechny pojišťovny jediný a společný distributor očkovacích látek pro pravidelná očkování hrazená nově ze zdravotního pojištění, nikoli státem – společnost Avenier, a. s. Pro účely sledování distribuovaných, skladovaných, aplikovaných a likvidovaných očkovacích látek bylo zřízeno clearingové centrum. Jeho provozovatelem je Národní referenční centrum – zájmové sdružení zdravotních pojišťoven a organizací zastupujících zdravotnická zařízení. Vzhledem k rozšíření činností bylo členství nabídnuto i Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR (SPLDD). Clearingové centrum ve vztahu k pravidelným očkováním eviduje všechny zálohové i realizované platby, skladové zásoby deponované v ordinacích praktických lékařů i ztráty, dále přerozděluje skutečné náklady podle podílu jednotlivých pojišťoven na úhradě aplikovaných očkovacích látek i na ztrátách a umožňuje sledování proočkovanosti podle jednotlivých očkovacích látek i regionů.

Vybrané povinnosti distributora n Zajistit rozvoz očkovacích látek podle potřeby minimálně 1x týdně (ve výjimečných případech i do 24 hodin) do určených ordinací zdravotnických zařízení. Dodávka musí být doručena vždy v ordinační dobu. n Posílat do clearingového centra měsíčně přehled všech realizovaných dodávek očkovacích látek. n Přijmout a vyřídit stížnosti a reklamace ze strany zdravotnických zařízení. Byl zvolen dvoustupňový systém: 1. vyřízení stížnosti či reklamace zákaznickým centrem (vyřízení distributorem),

2. v případě nevyřízení stížnosti či reklamace distributorem nebo v případě vyřízení, které ze strany zdravotnického zařízení není možné akceptovat, bude tato stížnost či reklamace postoupena clearingovému centru, které ji ve spolupráci s příslušnou zdravotní pojišťovnou vyřídí.

Vybrané povinnosti zdravotnického zařízení n Provádět u distributora dílčí objednávky očkovacích látek dle aktuální potřeby očkování jimi registrovaných pacientů, resp. pojištěnců. Finančně se na celém procesu distribuce očkovacích látek pro pravidelná očkování ordinace nepodílejí. n Deponovat ve zdravotnických zařízeních zásoby očkovacích látek zpravidla v množství na 30 dní. n Reportovat vždy k 30. 6. a 31. 12. daného kalendářního roku informace o dodaných očkovacích látkách a stavu jejich zásob, včetně informace o znehodnocených a zlikvidovaných vakcínách. V souvislosti s posledním bodem SPLDD považuje za duplicitní a administrativně zatěžující reporting o očkovacích látkách dodaných do ordinací, které vykazuje již distributor, dokonce měsíčně. O mnohem závažnějších výhradách týkajících se implementace nového modelu vykazování i na očkovací látky nakoupené v loňském roce ministerstvem a aplikované v ordinacích ještě letos, píšeme podrobněji na str. 1.

Nepovinná očkování: další problém Neúměrná zátěž hrozí ordinacím v případě volitelných očkování hrazených z veřejného zdravotního pojištění. Předseda SPLDD MUDr. Pavel Neugebauer upozornil, že např. zavedením úhrady nepovinného očkování pro-

ti HPV pro věkovou skupinu dívek 13–14 let od letošního dubna se významně navýší objem finančních prostředků nutných k nákupu očkovacích látek v ordinaci praktického dětského lékaře. „Pokračuje trend negativních dopadů na naši odbornost, který začal prakticky nulovým řešením kompenzace zrušených regulačních poplatků a pokračoval neuspokojivým řešením problematiky ekonomické stabilizace středního zdravotnického personálu či krácení dotací pro rezidenční místa,“ konstatoval P. Neugebauer na již zmíněném semináři. „Zvýšení administrativní náročnosti spojené s novým modelem vykazování a financování očkování a také s dubnovým nabytím účinnosti zákona o zdravotních službách, který přináší další administrativní nároky na informovaný souhlas či způsob vedení zdravotnické dokumentace, jednoznačně zakládá požadavek na navýšení úhrad praktickým dětským lékařům,“ připomněl P. Neugebauer jeden z požadavků předsednictva SPLDD ze dne 10. ledna.

Musí být každý praktik „manažerem očkování“? Stanovisko SPLDD vychází z toho, že praktický lékař by neměl být nucen stát se jakýmsi „manažerem přes očkování“ se všemi z toho vyplývajícími povinnostmi řízení logistiky a vkládání vlastních peněz do nákupu očkovacích látek hrazených z veřejného zdravotního pojištění – proti chřipce, konjugované očkovací látky proti pneumokokovým nákazám, od 1. 4. i proti HPV. V době očekávaného nižšího výběru pojistného a tím i vysoké pravděpodobnosti prodlužování lhůt splatnosti ze strany zdravotních pojišťoven jde bezpochyby o rizikový krok. Ekonomika přímého nákupu navíc negativně ovlivní lékaře uplatňující daňové výdaje procentem z příjmů a promítne se i do odvodů na zdravotní a sociální pojištění. SPLDD proto i nadále trvá na zachování „alternativní cesty“, tedy opatření očkovací látky na recept prostřednictvím lékárny. jak

Soukromí lékaři: ministerstvo nás diskriminuje Koalice soukromých lékařů ve svém prohlášení z 11. ledna kategoricky nesouhlasí s tím, že ministerstvo zdravotnictví prostřednictvím úhradové vyhlášky pro rok 2012 přerozdělilo finanční prostředky na zdravotní péči tak, že navýšilo úhrady pouze nemocnicím. Daný postup je podle koalice v rozporu s programovým prohlášením vlády i všemi trendy v rámci EU, kde se procento prostředků, směřující do lůžkové péče, spíše snižuje. Již nyní směřuje v ČR do segmentu lůžkové péče největší procento veřejných

financí v rámci EU. Ministerstvo podle prohlášení opakovaně ignoruje problematiku většiny ambulantní sféry a svým konáním ohrožuje chod mnohých ambulantních zařízení. Koalice soukromých lékařů proto vyzývá ministra zdravotnictví, aby se začal problematikou ambulantního sektoru seriózně zabývat a nepokračoval v jeho diskriminaci. Za Koalici soukromých lékařů prohlášení podepsali její mluvčí MUDr. Zorjan Jojko, předseda Sdružení ambulantních specialistů ČR, dále MUDr. Pavel Chrz, prezident České stomatologické komory, MUDr. Václav Šmatlák, předseda Sdružení praktických lékařů ČR, MUDr. Pavel Neugebauer, předseda Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR, a MUDr. Alexandra Stará za Sdružení soukromých gynekologů ČR. red

Soutěž absurdních rozhodnutí posudkové služby Máte ve své péči pacienta, o němž víte, že jej jeho zdravotní stav fyzicky či psychicky limituje v jeho pracovním uplatnění, a přesto je podle nových pravidel MPSV ČR pro posuzování zdravotního postižení vlastně zdráv a práce schopen? Nominujte jeho zázračné uzdravení do soutěže Malé Lurdy. Soutěž vyhlašuje Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených ve spolupráci s dalšími partnery – Svazem českých a moravských výrobních družstev, Národní radou osob se zdravotním postižením a Nadačním fondem na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Navržen může být každý případ obzvláště nesmyslného rozhodnutí nebo zamítnutého odvolání osoby se zdravotním postižením (ID nebo OZZ), k němuž došlo

9

pro lékařské praxe

v roce 2011. Cílem je prokázat nevhodnost posuzování zdravotního postižení dle novelizované vyhlášky MPSV pro potřeby reálného trhu práce. Podmínkou návrhu je, že dotyčná osoba, která pracuje nebo pracovala v roce 2011 na běžném nebo na chráněném pracovišti, předem souhlasí, že v případě vyhodnocení bude zveřejněno její jméno a obecná charakteristika postižení a pracovní rekomandace. Před případným vyhodnocením tyto informace nebudou

zveřejněny ani předány třetím osobám. Podrobné údaje o charakteru zdravotního postižení a osobní údaje budou k dispozici pouze hodnotitelům a v případě vyhodnocení předány kompetentním zástupcům ministerstva práce a sociálních věcí. Návrhy posoudí komise složená ze zástupců zaměstnavatelů, zdravotně postižených a Vládního výboru pro zdravotně postižené občany za účasti odborníka z oboru rehabilitace a pracovního lékařství. Návrhy s kontaktem na příslušnou osobu, které se rozhodnutí týká, je možno zasílat do 15. února na adresu AZZP ČR, Jindřišská 2, 110 00 Praha 1, nebo na e-mail azzp@azzp.cz. O nejabsurdnějších případech bude rozhodnuto nejpozději do 31. března. red

T. Doležal: Důsledky nedostatku financí nemá nést lékař „Je zřejmé, že regulace úhrad je ne­ zbytná, na druhou stranu je otázkou, kdo má nést důsledky nedostatku fi­ nancí v systému. Domnívám se, že by to neměl být lékař ani pacient a s přihlédnutím ke článku 31 Listiny základních práv a svobod by to měl být zejména stát,“ prohlásil ve svém referátu na prosincovém IV. kongre­ su medicínského práva JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., z Ústavu státu a práva Akademie věd ČR. Své tvrzení pod­ pořil rozhodnutím Ústavního soudu ČR ze 13. září 2011, které se týkalo sporu praktické lékařky se zdravotní pojišťovnou ohledně vyúčtování za druhé čtvrtletí roku 2004. Praktická lékařka vykonávala své po­ volání v souladu s právními předpisy i se smlouvou uzavřenou s pojišťov­ nou. Poskytla jejím pojištěncům péči, kterou následně zdokumentovala a vyúčtovala. Pojišťovna poskytnutou péči zpochybnila a uplatnila regulač­ ní mechanismy obdobným způso­ bem jako v předchozím čtvrtletí. Ani v následném smírčím řízení nedošlo k dohodě, a proto bylo nutno přistou­ pit k žalobě. „Nebylo to způsobeno tím, že lékař­ ka by se chtěla soudit o poměrně malou částku, ale tím, že před­ stavovala poměrně ideální pokusný případ, protože žaloba byla podává­ na doktorem Uhrem ze Sdružení

praktických lékařů v okamžiku, kdy lékařka odcházela do důchodu a prodávala praxi, takže se nemusela obávat žádných dalších postihů ze strany pojišťovny,“ pokračoval T. Doležal. Lékařka účtovala kapitační platbu 3560 Kč měsíčně, tedy za jedno čtvrt­ letí necelých 11 000 korun. Pojišťov­ na tuto sumu zredukovala na 5354 korun. Přitom zákon o veřejném zdravotním pojištění stejně jako smlouva s pojišťovnou stanovuje, že zdravotní pojišťovna uhradí zdravot­ nickému zařízení provedenou hraze­ nou zdravotní péči průkazně zdoku­ mentovanou a zdůvodněně poskyt­ nutou. V tomto případě nebylo nikdy sporováno, že by se jednalo o neodů­ vodněnou péči. Ústavní soud navá­ zal na judikaturu Nejvyššího soudu ČR a v podstatě svého rozhodnutí sdělil, že i když lékař překročí finan­ ční limit, v některých případech by bylo s ohledem na skutkové okolnos­ ti protiústavní, aby mu péče nebyla uhrazena. „Rád bych popřel rozšířený názor, podle kterého se rozhodnutí týkalo pouze neodkladné péče. Jde o vyme­ zení pojmu nutné péče a domnívám se, že regulace by neměla být uplat­ ňována ani v případě, že jde o péči nezbytně poskytnutou, tedy odůvod­ něnou,“ uzavřel T. Doležal. mt

Inzerce

Česká společnost pro léčbu rány pořádá ve spolupráci s Fakultou zdravotnických studií Univerzity Pardubice, s Pardubickou krajskou nemocnicí, a. s.,

X. celostátní kongres s mezinárodní účastí na téma: mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů Záštitu nad kongresem laskavě převzali: rektor Univerzity Pardubice hejtman Pardubického kraje

Termín: 26.–27. leden 2012 Místo konání: Univerzita Pardubice – velká aula a přilehlé učebny Kongres je určen pro lékaře z praxe, chirurgy, dermatology, angiology, geriatry, diabetology, internisty a lékaře ostatních oborů, kteří se zabývají léčbou rány. Dále pro sestry jak z ambulantních i lůžkových zařízení, tak domácí péče. Okruhy přednášek budou: nové poznatky v problematice léčby ran, nové materiály, atypické postupy, infekce v ráně, onemocnění periferních cév jako etiologický faktor – chirurgické a konzervativní řešení, chronická žilní insuficience, dekubity, diabetická noha, popáleniny, faktory ovlivňující hojení ran. Satelitně budou probíhat workshopy k jednotlivým tématům, k novinkám v moderních terapeutických obvazech, kasuistiky. Přijměte opět naše srdečné pozvání k účasti na kongresu v městě perníku. MUDr. M. Franců, Ph.D. Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie, FN Brno, člen předsednictva výboru ČSLR Prof. MUDr. A. Pospíšilová, CSc. Dermatovenerologická klinika FN Brno, člen předsednictva výboru ČSLR prim. MUDr. I. Bureš Geriatrické centrum Pardubické krajské nemocnice, a. s. člen předsednictva výboru ČSLR

Kontakt: www.cslr.cz


10

události, fakta, názory

ročník 61 číslo 3–4 16. ledna 2012

České zdravotnictví n KOMENTÁŘ Aféra implantátů PIP a budoucnost evropských fondů – bez zmatků a paniky Přestože stojíme teprve na začátku roku 2012, již se naplno rozběhl proces přípravy budoucí podpory z evropských fondů v rámci tzv. kohezní či regionální politiky EU v období 2014 až 2020. Oblasti podporovatelné z evropských dotací a přesná pravidla čerpání jsou totiž vždy stanovena pro sedmiletá programová období, což umožňuje jednak reagovat na aktuální ekonomickou a sociální situaci a potřeby regionů a států, ale zároveň realizovat dlouhodobější strategii. Do formulace základních principů „nové“ regionální politiky v rámci ČR se intenzivně zapojilo i ministerstvo zdravotnictví, které se snaží zajistit možnost využití evropských prostředků pro modernizaci českého zdravotnictví. Přestože tradičními oblastmi dotovanými z EU jsou např. podpora podnikání, výzkumu a vývoje či vzdělávání, i kvalitní zdravotní péče jakožto základní předpoklad pro zachování zdravé pracovní síly představuje jednu z hlavních podmínek rozvoje jednotlivých regionů a její vliv bude stále růst zvláště v souvislosti s demografickým stárnutím populace. Oblast zdravotnictví navíc reprezentuje významného zaměstnavatele (spolu se sociální péčí zaměstnává cca 7 % ekonomicky aktivních obyvatel Česka) a existuje zde významný potenciál vzniku nových pracovních míst. Podpora zdravotnictví tak může přispět nejen k příznivému ekonomickému a sociálnímu vývoji jednotlivých regionů, ale i k plnění strategie Evropa 2020, která jako hlavní rozvojový dokument EU nahradila tzv. lisabonskou strategii.

Rozvojové priority Ministerstvu zdravotnictví se podařilo vyjednat, aby mezi hlavní rozvojové priority ČR vedle oblastí Zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky, Rozvoje páteřní infrastruktury, Zvyšování kvality a efektivity veřejné správy a Integrovaného rozvoje území byla zařazena i priorita Podpora sociálního začleňování, boje s chudobou a systému péče o zdraví. Tato priorita v sobě zahrnuje opatření v oblasti modernizace zdravotní péče jako takové, podporu prevence, ale i opatření systémového charakteru vedoucí k zajištění efektivity a udržitelnosti systému zdravotní péče. Strategie ministerstva zdravotnictví pro využití evropských prostředků v období 2014–2020 je však komplexnější, dílčí priority resortu v podobě Vzdělávání a systému rozvoje lidských zdrojů ve zdravotnictví a Podpory výzkumu a vývoje byly zahrnuty do základní priority Zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky. Právě v současné době připravovaný návrh konkrétních aktivit vychází ze stávajícího programového období, kdy je modernizace českého zdravotnictví řešena jednak v rámci Integrovaného operačního programu a také v jednotlivých Regionálních operačních programech. Toto období se vyznačuje rychlým úspěšným čerpáním zejména v Integrovaném operačním programu a především úzkým zaměřením na investice do modernizace infrastruktury, díky čemuž se daří vymazávat určitý deficit v kvalitě vybavení jednotlivých zdravotnických zařízení. Cílem je však omezit současný problém v nekoncepčnosti jednotlivých dotovaných aktivit a zajistit, aby podpora oblasti systému zdravotní péče v rámci strukturální politiky měla přímý vliv na rozvoj jednotlivých regionů a komunit (tj. např. se počítá s dotacemi aktivit na propojení zdravotní a sociální péče) a zároveň představovala efektivní nástroj doplňkový k národní zdravotní politice.

Příprava podkladové analýzy Vzhledem k tomu, že o základní podobě Smlouvy o partnerství jakožto základním zastřešujícím dokumentu na úrovni členských států a potažmo základní struktuře budoucích operačních programů se má rozhodnout do konce tohoto dubna, finišuje nyní na ministerstvu zdravotnictví příprava podkladové problémové analýzy a chystá se řada jednání s relevantními partnery. Do současné doby bylo provedeno dotazníkové šetření mezi partnery a do jednání stávající pracovní skupiny pro přípravu budoucího programového období se zapojovali rovněž zástupci krajů, nyní je však čas na projednání v širším plénu. Ministerstvo se nyní snaží vyjednat co nejvýhodnější podmínky čerpání pro příští programové období tak, aby bylo možno podpořit jak „tvrdé“ investice z Evropského fondu pro regionální rozvoj, tak „měkké“ aktivity z Evropského sociálního fondu. Jako jedna z variant pro realizaci budoucích operačních programů se vzhledem k probíhajícímu reformnímu úsilí v obou resortech jeví možnost spolupráce ministerstva zdravotnictví s ministerstvem práce a sociálních věcí. PhDr. Marek Ženíšek, Ph.D., první náměstek ministra zdravotnictví

n PhDr. Marek Ženíšek, Ph.D. Od 2. ledna první náměstek ministra zdravotnictví. Ve funkci nahradil MUDr. Vladimíra Pavelku, který byl v prosinci jmenován ředitelem Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. M. Ženíšek vystudoval politologii na Univerzitě Karlově, v předchozím období pracoval na ministerstvu spravedlnosti jako náměstek sekce mezinárodních vztahů, je místopředsedou TOP 09. V současné funkci má M. Ženíšek v gesci řízení úřadu ministerstva, fakultních nemocnic a státních ústavů, mezinárodní vztahy a protidrogovou politiku. „Jeho znalosti budou neocenitelné při posilování vztahů a předávání zkušeností z jiných zemí, při komunikaci s EU a v neposlední řadě při strategickém rozhodování ve vztahu k přímo řízeným organizacím,“ řekl ministr zdravotnictví doc. MUDr. Leoš Heger, CSc. PhDr. Ženíšek pro Zdravotnické noviny uvedl: „V oblasti mezinárodních vztahů kladu důraz na dobré sousedské vztahy i s ohledem na současné předsednictví ČR ve Visegradské čtyřce, v níž mezi naše priority patří přeshraniční zdravotní péče a otázka udržitelnosti zdravotních systémů v době ekonomické krize. Podporuji vizi ministra zdravotnictví postavit přímo řízené organizace na vlastní nohy a odpoutat je od polických tlaků – ať už ekonomicky pomocí DRG, či legislativně pomocí zákona o univerzitních nemocnicích. Považuji za nutné pokračovat ve snaze o maximální transparentnost jejich ekonomického řízení. Jsem si vědom, že přicházím na ministerstvo v ekonomicky problematické době. Proto plně podporuji úsporná opatření – např. centrální nákupy, internetové aukce – a hodlám v nich pokračovat.“ red

Ministerstvo zdravotnictví ČR, Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL), Společnost estetické chirurgie ČLS JEP, Společnost plastické chirurgie ČLS JEP, Česká onkologická společnost ČLS JEP a Česká radiologická společnost ČLS JEP vydaly 6. ledna společné stanovisko k problematice zdravotně nevyhovujících prsních implantátů výrobce Poly Implant Prosthese (PIP), Francie, a implantátů M-implants, výrobce Rofil Medical Nederland BV, Nizozemsko. Celý text je k dispozici na webu ministerstva www.mzcr.cz. Ke stejnému datu SÚKL evidoval dvě hlášení nežádoucích příhod uvedených prsních implantátů. V posledních dnech i člověk, který má na silikonové prsní implantáty negativní názor (já osobně nejsem jejich fandou mimo zdravotní indikace, byť moje klinika je nabízí), je vystaven dramatické mediální masáži ohledně francouzských výrobků PIP. Slyšíme dojemné příběhy, mnoho žen nespí hrůzou z toho, co mají v těle, ministerstvo zdravotnictví hází desítkami miliónů a plastičtí chirurgové a jiné firmy se těší na obchod desetiletí, ne-li století. Jaká jsou ale vědecká fakta? Popravdě řečeno skoro žádná a mění se v hodinách. Tady je skrovný výčet, který se nepochybně v dalších hodinách změní:

Chybějí klíčové informace Firma PIP nepochybně vyráběla implantáty ze silikonu, který nebyl určen pro medicínské použití, to je dozajista zločin, za který musí být někdo potrestán. Ještě k tomu část implantátů se expedovala pod nizozemskou značkou Rofil Medro. Tento fakt ale automaticky neznamená, že implantáty způsobují nějaké onemocnění, či dokonce nádorové onemocnění. Silikon prostě nebyl certifikován pro medicínu. Silikon je z principu poměrně inertní materiál, kde je malé riziko toxicity pro okolí. Klíčovým údajem bude skutečné složení silikonu, a to všech jeho šarží. Může se ukázat, že jim „vlastně jen chybělo správné razítko“ a nejsou toxické. Pak by ženy utrpěly hlavně současnou kampaní a pak zbytečnými operacemi. Nebo jsou skutečně závadné, a pak je potřeba říci jak, a podle toho implantáty buď vyoperovávat co nejrychleji (v řádu týdnů), anebo možná stačí jen pečlivá kontrola ultrazvukem a vyjímání jen v případě obtíží. To není námět na novinové články, tady je prostě potřeba udělat chemické a fyzikální analýzy, nic takového jsem na webu nenašel. Proč ten křik a házení milióny eur – ve Francii se má na výměnu implantátů vyčlenit 77 miliónů eur ze státních peněz. Vskutku impozantní „šrotovné“! Kromě chemických vlastností silikonu byla na počátku aféry informace, že implantáty praskají

v 7 % případů ve Francii (to je hodně), následně informaci zmírnili na 5,5 %. Ve Velké Británii ale uvádějí od včerejška údaj 1 %, což je na úrovni ostatních (ženy padají na implantáty, mají autonehody – prostě implantát praskne i při velké kvalitě), Austrálie dokonce uvedla, že praskají ještě méně (méně než někteří konkurenti).

Nepořádek? Ano! V ČR je panika jedna z největších, a to bez jediného čísla. Kolik tu prasklo implantátů – prý vědí o jednom, kolik jich opravdu je v procentech? Kde jsou řádné statistiky, které by chirurgové měli vést a na dotaz okamžitě poskytnout? Jak to, že se tápe v tom, kolik přesně bylo implantátů k nám dovezeno? Není v tom trochu nepořádek? Ano, je! Naše ministerstvo zdravotnictví spolu s odborníky doporučilo všechny implantáty bez pořádných dat vyměnit. Máme tedy několik tisíc vyděšených žen a několik desítek miliónů rozpohybovaných peněz mířících do klinik (od státu? od pojišťoven? zaplatí to ty ženy? nebo snad dotyčná firma?). Plně chápu předběžnou opatrnost ministerstva. Jenže vůbec nevíme, zda ta výměna je nutná. Co když bude více žen poškozeno těmi tisíci operací než oním silikonem? Navíc první studie neprokazují vyšší riziko nádorů po implantátech PIP.

Nesmyslné rozhodnutí Velkým problémem celé aféry je, že naše zdravotní pojišťovny vybraly toliko jednu firmu, právě onu PIP, pro úhrady (jak české…). Asi byla mimořádně kvalitní a prověřená, když dostala monopol na skvělý business implantátů placených státem. Přitom principiálně to bylo nesmyslné rozhodnutí. Silikonové implantáty jsou v principu dvojí. Klasické si lze představit jako pev-

ný „pytlík“ vyplněný mazlavou tekutou hmotou, která se všude přilepí, nejde z těla odstranit a pohlcuje se lymfatickým systémem. Velmi nedoporučovaná pro pacienty po rakovině, senzitivní na další potíže. Tož toto bylo vybráno. Druhý typ, kohezivní, je jakýsi pevný disk, který když praskne, tak si toho vesměs nikdo nevšimne až do vyšetření – implantát neteče, tudíž je jen obtížně vstřebáván a je málo rizikový. Dotyčná firma PIP vyráběla oba typy. To nikdo (ani ministerstvo) nevysvětlil, ačkoli je to zcela zásadní. Některé ženy jsou takřka mimo riziko i s PIP, jiné mají vyšší šanci na problémy.

Poučení Chovejme se jako lékaři-vědci. Počkejme na analýzu, zda skutečně častěji praskají – pak je potřeba je lépe sledovat ultrazvukem (laciné a nebolestivé). Pokud jsou skutečně toxické, měli bychom vědět jak, a pak implantáty nejenom vyjmout, ale třeba i ženu nějak dále zaléčit (vyjmout lymfatické uzliny se silikonem atd.). No a možná se neděje vůbec nic, a pak neděsme dotyčné ženy, pro ně teď zrovna asi neprobíhají nejlepší dny. Pokud budeme implantáty vyjímat, jsem pro to upřednostnit ony „tekuté“ a mnohem více rizikové. Poučení. Nespoléhejme na „papírové certifikáty kvality“. Podobné implantáty by měly být systematicky a namátkově kontrolovány. Zodpovědnost firmy je vymahatelná jen u velkých kolosů. Malá s. r. o. prostě zavře krám a za týden titíž lidé mohou prodávat něco jiného. Lékaři a pacienti (možná zdravotní pojišťovny) pak zůstanou viset v problému na roky. Kdo něco takového prodává, měl by poskytnout záruky zaplacení eventuálních problémů (pojištění platné i po úpadku atd.). Doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., vlastník skupiny Asklepion, poskytující zavádění prsních implantátů

n POZNÁMKA

Lze jen zlepšit mechanismy, které zabrání větším škodám Operace zvětšení anebo změny tvaru prsů jsou z 90 % pod­ stupovány ženami z estetických důvodů, pouze 10 % žen přistupuje k operaci z důvodů zdravotních – poškození prsní žlázy kvůli nemoci, většinou zhoubnému nádoru. Nesmíme zapomínat, že ani v dnešní době není žádná ope­ race zcela bez rizika. Avšak pouze rozsáhlý problém, jehož jsme nyní svědky, na tuto skutečnost umí náležitě pouká­ zat a připomenout ji. Tato kauza vyvolává otázky nad způsobem, jakým jsou na evropské úrovni schvalovány zdravotnické prostředky pro použití na celém trhu EU. Tento systém od 90. let zabez­ pečuje pružný proces schvalování současně s vysokým standardem bezpečnosti. Schvalovací proces se nazývá „posouzení shody“, uskutečňují jej akreditovaná pracovi­ ště, tzv. notifikované osoby, a výrobek schválený pro pou­ žití má označení CE. V situacích, jako je ta současná, si však uvědomujeme, že ať by existoval jakýkoliv zdlouha­ vější nebo přísnější postup schvalování výrobků pro pou­ žití ve zdravotnictví, nejsme schopni efektivně 100% za­ bránit podobným případům, pokud existuje v jakékoliv

organizaci osoba, která se vědo­ mě pokusí konat nezákonně s úmyslem se obohatit anebo přímo někoho poškodit. Ať už je řeč o prsních implantátech anebo heparinovém vrahovi. Lze pouze zlepšit mechanismy, které zajistí, že když už se tak stane, tak se na to přijde co nejrychleji a zabrání se vzniku ještě větších škod. Nako­ nec, o peníze jde vždy až na prvním místě. I samotné zlo­ činné počínání – záměna drahého zdravotnického silikonu za levný, „doma“ vyrobený – bylo vedeno touhou po vět­ ším zisku. Stejně tak situace, kdy implantáty ze zdravot­ ních důvodů byly hrazeny zdravotní pojišťovnou právě tyto levné. V tuto chvíli nejsou k dispozici přesné údaje o tom, zda tento typ implantátu byl jediný, protože byl nejlevnější, anebo existovalo více levných typů. Je to však ukázkový příklad toho, kam může vést „šetření za každou cenu“. MUDr. Miroslav Palát, MBA, prezident asociace CzechMed

Vyjádření VZP ČR k problematice vadných prsních implantátů najdete v příloze Infoservis.


ročník 61 číslo 3–4 16. ledna 2012

ČLK iniciovala ústavní stížnost na zákon o zdravotních službách Předsednictvo České lékařské komory (ČLK) 9. ledna oznámilo, že na návrh komory podala skupina dvaceti senátorů návrh Ústavnímu soudu ČR (ÚS) na zrušení některých ustanovení zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách. Předmětem stížnosti jsou jednak ustanovení zákona týkající se zdra­ votních registrů – přesněji řečeno podmínek shromažďování informa­ cí o zdravotním stavu pacientů –, jednak pasáže o Národním registru zdravotnických pracovníků. Dále jsou rozporována ustanovení o sank­ cích za správní delikty, jakož i usta­ novení týkající se povinnosti nové registrace zdravotnických zařízení.

Nadbytečná duplicita?

Chrání zdravotní registry osobní data?

Senátoři v návrhu Ústavnímu soudu napadají ustanovení § 114 a 117 zá­ kona o zdravotních službách, která definují sankce lékařům, resp. zdra­ votnickým zařízením za některé správní delikty. Výši těchto sankcí, formulovanou v zákoně možnou hor­ ní hranicí finanční částky, považují za nepřiměřenou. Zákon podle nich jednak nerespektuje pravidla přimě­ řenosti a účelnosti sankce, jednak za delikty jednoznačně považuje i pří­ pady jednání, jež jsou v současné právní úpravě definovány nejasně, resp. u kterých je možné uplatnit ně­ kolik právních výkladů.

Zákon zavádí přílohou 10 zdra­ votních registrů a stanoví časová ob­ dobí, po jejichž uplynutí jsou vložené osobní údaje pacientů anonymi­zovány. Signatáři návrhu argumentují, že sta­ novený způsob shromažďování dů­ věrných informací o zdravotním sta­ vu pacientů v neanonymizované po­ době nezaručuje ochranu osobních dat a porušuje tedy směrnici 96/46/ES o ochraně fyzických osob v souvis­ losti se zpracováním jejich osobních údajů, článek 10 odstavec 3 Listiny základních práv a svobod a článek 10 odstavec 1 Úmluvy o ochraně lid­ ských práv v biomedicíně. Zákon o zdravotních službách prý také nevymezuje s dostatečnou přes­ ností osoby, které mají přístup k in­ formacím z registrů.

11

události, fakta, názory

V souvislosti se zavedením Národní­ ho registru zdravotnických pracov­ níků uvádějí předkladatelé návrhu, že se jedná o diskriminační zásah do osobních práv zdravotníků a navíc je vytvářena nadbytečná duplicita s re­ gistry lékařů, stomatologů a lékární­ ků vedenými profesními komorami podle zákona č. 220/1991 Sb.

Neúměrně vysoké sankce?

Retroaktivní zásah do dříve nabytých práv? Ústavní soud by podle předkladatelů měl také posoudit oprávněnost § 121, resp. jeho odstavců 1 a 5, v nichž je stanoveno, že zdravotnická zařízení

mohou poskytovat služby na základě stávajících registrací pouze po dobu 36 měsíců od nabytí účinnosti záko­ na – tedy do 31. března 2015. Pokud mají zájem o další existenci, musejí do 9 měsíců od nabytí účinnosti zá­ kona – tedy do 31. prosince 2012 – požádat správní orgán o povolení činnosti. Podle senátorů se jedná o retroaktiv­ ní zásah do dříve nabytých práv, kte­ rý navíc v důsledku může způsobit, že někteří občané mohou být ukrá­ ceni na svém právu svobodně si zvo­ lit ošetřujícího lékaře. Jednoznačně podle nich jde o uložení povinnosti znovu dokládat již dříve doložené skutečnosti.

n Ústřední vojenská nemocnice v Praze otevřela tři nové kliniky – anesteziologie, traumatologie a onkologie. Pracoviště vznikla ve spolupráci s 1. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy a Všeobecnou fakultní nemocnicí v Praze.

3. leden n Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZ) získalo loni z evropských fondů zhruba 729,6 miliónu korun, v lednu přibude dalších skoro 82 miliónů. Téměř 90 % dotací bylo již přiděleno konkrétním projektům. Informoval o tom mluvčí MZ Vlastimil Sršeň.

4. leden n Krajská zdravotní, a. s. (KZ), spravující 5 nej­ větších nemocnic v Ústeckém kraji, předala nejstarší dluhy na regulačních poplatcích specializované ­firmě, která je má vymoci mimosoudní cestou. Od r. 2008 dluží pacienti KZ na poplatcích přes 15 mi­ liónů Kč, informoval mluvčí KZ Jiří Vondra.

5. leden

K aktivitě ČLK a senátorů se vyjádřil mluvčí ministerstva zdravotnictví Vlastimil Sršeň: „Bohužel se stává ja­ kýmsi smutným koloritem, že legis­ lativa vztahující se ke zdravotnictví je v podstatě automaticky zpochyb­ ňována, často v zájmu vlastního zvi­ ditelnění, a zasílána k ústavnímu soudu. Pokud však chceme zaručit pacientům kvalitu a péči, jsou změny nezbytné. Stačí se podívat na západ od našich hranic. Jsme přesvědčeni, že zákonné úpravy jsou v souladu s naším ústavním pořádkem. Je také zajímavé pozorovat, jak se ČLK bojí zodpovědnosti a zoufale se snaží zbavit se jí například v oblasti řádných registrací či sankcí za po­ chybení. Proč? Na to si každý jistě umí odpovědět sám.“ top

n Svaz zdravotních pojišťoven ČR (SZP) oznámil, že růst příjmů z pojistného za r. 2011 dosáhl pouze 1,3 % výše, kterou svaz predikoval. Nenaplnila se tak optimističtější očekávání vlády, ani odhad růstu pojistného ve státním rozpočtu. Pojišťovny sdružené v SZP přesto splnily povinnost odevzdat do 5. 1. 2012 ve prospěch systému třetinu částky ze základního fondu zdravotního pojištění, kterou evidovaly na účtu k 31. 12. 2010.

Rok 2012: Kdo jsou nepřátelé státu?

Kauza Diag Human (DH) zapadá­ vá do mlhavého prostoru složitých kauz, které nic dobrého nepřiná­ šejí a kterým nikdo pořádně nero­ zumí a ani nechce rozumět. Je to ale kauza, která reprezen­ tuje současný stav našeho státu a která zároveň nabízí od­ pověď na otázku, kdo je skutečným nepřítelem státu. Někteří tvrdí, že se jedná o kauzu vytvořenou firmou, která si sem přišla vydělat chladně kalkulovaným sporem. Bý­ valý mluvčí ministra zdravotnictví Tomáš Cikrt obhajoval prostřednictvím pravidelných esejí český postup dlouhou prezentací chronologických údajů, zatímco premiér Petr Nečas by o kauze raději nemluvil, protože se jedná o cit­ livé téma. Tedy selektivní mlčení. Tak, jak to bylo kdysi. 1. K dnešnímu dni čtyři pravomocné rozhodčí nálezy v České republice potvrdily, že musí stát zaplatit DH škodu tři miliardy korun. 2. Dalších třináct let politici a právníci taktizují, jak zaplatit co nejméně. 3. Úroky za dobu jejich vymýšlení nás zatím přišly na více než sedm miliard korun, nyní úroky nabíhají o více než milión korun denně. 4. DH využil mezinárodní smlouvu námi podepsanou a v pěti zemích soudy rozhodly o zablokování majetku České republiky.

2. leden

Snaha o zviditelnění?

n ZAZNAMENALI JSME

Následující článek byl v úterý 3. ledna otištěn v deníku Lidové noviny. Text zveřejňujeme se souhlasem autora a v plném znění.

n ZPRAVODAJSKÝ DENÍK

5. DH nabídl, že umělecká díla a hudební nástroje jedno­ stranně vyloučí z celého exekučního sporu, ale česká strana tuto nabídku nepřijala. Tím jsme si sami uvalili embargo na vývoz vlastních kulturních děl do Evropy. 6. Může dojít k obstavení státních účtů v cizích bankách, což sníží kredit ratingu a zvýší ceny úvěrů a obsluho­ vání našeho státního dluhu, který nás letos stojí přes 80 miliard korun, tedy 80 tisíc korun za každého z nás. 7. Diag Human považuje arbitráž za ukončenou. David Ko­ tris, ředitel právního odboru ministerstva zdravotnictví, tvrdí, že exekuční soudy v zahraničí vyhrajeme tím, že odvolání České republiky stále platí. Tohle ale rozhodnou soudy v pěti cizích zemích. Společnosti Diag Human stačí pouze jedna výhra z pěti, aby dosáhla svého. 8. Z čistě právního pohledu nemá ČR v této kauze jediný hmatatelný důležitý právní úspěch. 9. Česká republika je v mezinárodních arbitrážích v pořadí třetím nejčastěji žalovaným státem na světě. Dosud pro­ hrál český stát v těchto arbitrážích více než 20 miliard korun a další 2 miliardy korun zaplatil právníkům. Přeji si, abychom spor s Diag Human vyhráli. Ptám se: je možné, na základě uvedených faktů, abychom spor nako­ nec úplně vyhráli a nic nedlužili? Je rozumné, aby naši politici hráli s našimi penězi ruskou ruletu, když v pěti ze šesti komor v revolveru, který nám daňovým poplatníkům drží u hlavy, je ostrý náboj? A nyní to podstatné: naši politici a někteří ostatní od za­ čátku svalují vinu na „nepřítele státu“. Kdo je dnes skuteč­ ným nepřítelem státu? MUDr. Martin Jan Stránský, lékař, vydavatel, publicista, zastupitel (nezařazen) – předseda Výboru pro zdravotnictví Městské části Praha 1

6. leden n Odboráři z Fakultní nemocnice Olomouc prozatím přijali návrh vedení, podle nějž se všem zaměstnancům od února zvýší mzdy o 6,25 %. Žádné protesty v dohledné době neplánují, čekají, jak vyhodnotí situaci celostátní vedení odborů. Vedení nemocnice také přislíbilo, že se pokusí během roku na mzdy najít další prostředky. n Nemocnice Sokolov získala z Integrovaného operačního programu Ministerstva zdravotnictví ČR 20 miliónů Kč na přístrojové dovybavení iktového centra. Sokolovské centrum, které získalo certifikaci v roce 2011, je v Karlovarském kraji jediné a loni ošetřilo na 560 pacientů.

8. leden n Český červený kříž ocenil instituce vstřícné ke zdravotně postiženým. Certifikát Přátelské místo obdržely např. krajské úřady Karlovarského a Jihomoravského kraje, v pětici oceněných je také pražský kongresový hotel Clarion, Národní technické mu­ zeum a Škoda Auto Muzeum. Cílem projektu je ­upozornit na instituce nabízející handicapovaným a seniorům bezbariérový přístup i kvalifikovaný personál.

9. leden n Pražská Nemocnice Na Homolce dostala od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže pokutu 30 000 Kč za chyby v tendru na právní služby. Nemocnice nevypsala otevřenou soutěž, pouze vyzvala k podání nabídek tři firmy. Vedení nemocnice se proti sankci

neodvolalo, trvá ale na tom, že zákon porušen nebyl. Podle ČTK zaplatil ředitel nemocnice MUDr. Vladimír Dbalý, MBA, pokutu ze svého. n Vedení Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje převzal dočasně předseda představenstva Karlovarské krajské nemocnice, a. s., MUDr. Luděk Nečesaný, MBA. Do 15. února má kraj připravit výběrové řízení na nového ředitele. Předchozího ředitele MUDr. Iva Tukinského rada kraje odvolala v prosinci kvůli údajným manažerským chybám. n Babyboxy právu neodporují, není ani třeba, aby zákon určoval jejich technické parametry. Shodla se na tom komise při ministerstvu práce a sociálních věcí, v níž zasedali zástupci resortů, lékařů i opatrovnických soudů, poslanci či vládní zmocněnkyně pro lidská práva. Zrušení babyboxů doporučil loni státu výbor OSN pro práva dítěte, podle nějž schránky porušují několik dětských práv.

10. leden n Městská nemocnice Ostrava, p. o., zřídila samostatné Centrum hyperbarické medicíny, které až dosud bylo součástí oddělení anesteziologie a resuscitace. Statut specializovaného pracoviště centru usnadní získávání grantů či vzdělávání lékařů. n Orlickoústecká nemocnice, a. s., otevřela gastroenterologické oddělení. Přestavbu pracoviště se statutem Centra pro prevenci kolorektálního karcinomu finančně podpořil Pardubický kraj. Stavební úpravy a přístrojové vybavení si vyžádaly téměř 20 miliónů Kč. V roce 2011 bylo v nemocnici provedeno 3500 ambulantních vyšetření, z toho 1800 gastroskopií a 1700 kolonoskopií.

11. leden n Nemocnice Havlíčkův Brod, p. o., zřídila anesteziologickou ambulanci. Pacientům zjednoduší předoperační přípravu a nabídne možnost výběru typu anestezie. n Ministr zdravotnictví doc. MUDr. Leoš Heger, CSc., je podle ČTK připraven odvolat ředitele státních nemocnic, kteří od ledna nezvýší zdravotníkům platy. Jak známo, ministr nabídl od ledna zvýšení o 6,25 %, další procenta nejdříve v pololetí. Státním nemocnicím dal L. Heger ke zvýšení platů příkaz. O stejný postup požádal kraje a další zřizovatele nemocnic.

12. leden n Olomoucké hejtmanství hodlá letos a příští rok investovat téměř 100 miliónů Kč do modernizace Nemocnice Přerov, patřící do Středomoravské ­nemocniční, a. s. Prostředky budou vynaloženy na úpravy pavilónů interních a operačních oborů. Většinu nákladů by měla uhradit dotace evropského Regionálního operačního programu Střední Morava. n Ministr zdravotnictví Leoš Heger předal k připomínkám novelu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, která přesněji, ale i přísněji vymezuje vztahy mezi zdravotníky a farmaceutickými firmami. Sankce za porušení zákona se zvýší až na 15 miliónů korun. Připomínkové řízení probíhá do 8. února, novela by mohla platit od ledna 2013. red, čtk, new

Nová personální vyhláška zredukuje úvazky Ministr zdravotnictví doc. MUDr. Leoš Heger, CSc., oznámil, že od 11. ledna koluje v připomínkovém řízení návrh nové vyhlášky o požadavcích na perso­ nální zajištění zdravotních služeb, která by od dubna mohla vstoupit v platnost. Nemocnice podle ní budou na každém oddělení s 30 lůžky rušit půl lékařského úvazku, celkový počet úvazků v ČR se zredukuje zhruba o tisíc. Zprávu při­ nesly 11. ledna Hospodářské noviny. Lékaři přitom navrhovali opak – zvýšení současných minimálních počtů míst. Podle náměstka ministra Ing. Petra Noska tím chtěli vytvořit pocit, že jich je nedostatek, a tak zvýšit svou cenu. „Takto se trh práce zpružní, což bude ve zdravotnictví nové,“ řekl ČTK. L. Heger uvedl, že vyhláška počítá i s tím, že zařízení má více pacientů ve vážném stavu – v tom případě musí počet pra­ covníků úměrně zvýšit. čtk, hn


12

servis

ročník 61 číslo 3–4 16. ledna 2012

n PERSONÁLNÍ INZERCE n Primář/primářka

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Ředitel Psychiatrické léčebny se sídlem v Brně, Húskova 2, 618 32 Brno, příspěvková organizace, vyhlašuje výběrové řízení na pozici primář/primářka oddělení č. I  diagnosticko - terapeutického. Kvalifikační předpoklady: atestace II. stupně z psychiatrie nebo specializovaná způsobilost podle § 44 zákona č. 95/2004 Sb., v platném znění, minimálně 10 let praxe v daném oboru, organizační a řídící schopnosti, morální a občanská bezúhonnost. K přihlášce je nutno doložit podle vyhlášky č. 247/1993 Sb., v platném znění: osobní dotazník, strukturovaný životopis, doklady o dosaženém vzdělání, výpis z rejstříku trestů, ne starší 3 měsíců, osvědčení podle zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění. Písemné přihlášky se všemi náležitostmi zasílejte do 15. 2. 2012 na adresu: Psychiatrická léčebna, osobní oddělení, Húskova 2, 618 32 Brno.

n Primář/primářka

Oblastní nemocnice Jičín a. s., Bolzanova ul. čp. 512, 506 43 Jičín, tel. 493 582 111, fax. 493 523 514, e-mail nemjc@nemjc.cz vypisuje výběrové řízení na primáře radiodiagnostického oddělení. Požadavky: specializovaná způsobilost a licence ČLK k výkonu vedoucího lékaře-primáře v oboru radiologie a zobrazovací metody (radiodiagnostika), organizační a řídící schopnosti, zdravotní způsobilost a bezúhonnost. Nabízíme: odměňování podle manažerské smlouvy, zaměstnanecké benefity. Nástup možný ihned. Písemné žádosti s profesním životopisem posílejte na sekretariát ředitelky nejpozději do 10. února 2012. Bližší informace podá MUDr. Martin Šimák, tel. 493 582 111 nebo e-mail: martin.simak@nemjc.cz

VOLNÁ MÍSTA

n Primář/primářka

n Sestra

Územní zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace, vyhlašuje výběrové řízení na místo primáře Oblastního střediska Cheb ÚZZS Karlovarského kraje. Základní podmínky: VŠ vzdělání lékařského směru, specializace v oboru anesteziologie a resuscitace, všeobecné lékařství, urgentní medicína, chirurgie, interna, a pediatrie, zdravotní způsobilost a bezúhonnost podle zákona č. 95/2004 Sb., organizační a řídící schopnosti. Povinné dokumenty: strukturovaný životopis s přehledem dosavadní praxe, fotokopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, doklady o absolvovaných školeních a kurzech. Doklady pošlete v zalepené obálce s označením „Výběrové řízení-primář Cheb“. Uzávěrka přihlášek je 31. ledna 2012. Přihlášky přijímá personální oddělení p. Jitka Gavenčiaková, tel. 353 362 431, e-mail: j.gavenciakova@zachrankakv.cz

Sestru na spirometrickou ambulanci Kliniky pracovního lékařství přijme Všeobecná fakultní nemocnice v Praze. Požadujeme odbornou a zdravotní způsobilost podle zákona č. 96/2004 Sb., osvědčení k výkonu povolání bez odborného dohledu. Nabízíme odbornou a zajímavou práci v malém kolektivu a podporu dalšího odborného vzdělávání. Nástup 1. 2. 2012. Informace podá v.s. Chvalová – tel.: 224 964 535, e-mail: michaela.chvalova@vfn.cz

n Lékař/lékařka

Oblastní nemocnice Jičín a. s., Bolzanova ul. čp. 512, 506 43 Jičín, tel. 493 582 111, fax. 493 523 514, e-mail nemjc@nemjc.cz přijme lékaře pro gynekologickoporodnické oddělení. Požadavky: specializovaná způsobilost v oboru výhodou, občanská a morální bezúhonnost, zdravotní způsobilost. Nabízíme: dobré pracovní a platové podmínky. Nástup možný ihned.

Bližší informace podá primář MUDr. Lubomír Voltr, tel. 493 582 361 nebo lubomír.voltr@ nemjc.cz Písemné žádosti s profesním životopisem posílejte na personální oddělení nebo na hana.kalenska@nemjc.cz

n Lékař/lékařka

Oblastní nemocnice Jičín a. s., Bolzanova ul. čp. 512, 506 43 Jičín, tel. 493 582 111, fax. 493 523 514, e-mail nemjc@nemjc.cz přijme lékaře na chirurgické oddělení v Jičíně. Požadavky: občanská a morální bezúhonnost, zdravotní způsobilost. Nabízíme: pracoviště s akreditací pro vzdělávání v oboru, dobré pracovní a platové podmínky, zaměstnanecké benefity, práce v mladém kolektivu, možnost ubytování. Nástup možný ihned. Bližší informace podá primář MUDr. Miroslav Sirový, tel. 493 582 737 nebo miroslav.sirovy@nemjc.cz Písemné žádosti s profesním životopisem posílejte na personální oddělení nebo na hana.kalenska@nemjc.cz

n Odborný pracovník - analytik

Soukromá zdravotnická laboratoř se sídlem ve Zlínském kraji hledá odborného pracovníka – analytika pro provoz biochemické laboratoře (odbornost 801). Podmínkou je atestace v oboru, dobré komunikační schopnosti a řidičský průkaz. Nabídky vč. profesního životopisu zasílejte na e-mail: traxlerova@imalab.cz

n Zdravotního laboranta

Zdravotního laboranta nebo laboratorního asistenta pro Centrální hematologické laboratoře ÚKBLD přijme Všeobecná fakultní nemocnice v Praze. Požadujeme: SZŠ (VOŠ) obor zdravotní laborant, laboratorní asistent. Nabízíme zajímavou práci v laboratořích s nejmodernější laboratorní technikou, akreditaci ČIA, širokou škálu speciálních vyšetření, podíl na výzkumných záměrech. Nástup podle dohody. Kontakt: Eva Teplá, tel. 224 966 784, e-mail: eva.tepla@vfn.cz

n Lékař/lékařka na JIP

Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o., přijme lékaře/lékařku na JIP Chirurgického oddělení. Je vítána specializovaná způsobilost v oboru intenzivní medicíny, popřípadě lékař před atestací v této specializaci, není však podmínkou (možnost přidružené odbornosti). Nabízíme: nadstandardní finanční ohodnocení - benefity, práci na špičkově vybaveném pracovišti v prosperující a stabilní organizaci, výraznou podporu dalšího vzdělávání, možnost ubytování v centru města a v blízkosti nemocnice, nástup možný ihned, popřípadě dle dohody. Bližší informace podá primář chirurgického oddělení MUDr. Michael Vraný, tel. 483 345 300, e-mail: vrany@nemjbc.cz, případně kontaktujte personální oddělení, e-mail: pavel.kures@nemjbc.cz

n Lékař/lékařka

Hledám zástup za MD do ordinace PLDD v Bílovicích nad Svitavou (3 km od Brna). Délka zástupu dohodou. Kontakt: MUDr. Kristina Otevřelová, tel.: 607 703 323, e-mail: kristina.otevrel@volny.cz

výcvik (alespoň započatý), s výhodou psychiatrické vzdělání (VŠ, VOŠ psychiatrická sestra). Úvazek 0,3 – práce 3 dny v týdnu 16,00–20.00 hod. Nabídky s profesním CV zasílejte na: ESET, paní Renata Konopásková, Vejvanovského 1610, 149 00 Praha 4, e-mail: klinikaeset@volny.cz, tel. a fax: 242 485 855.

n Lékař RLP/RV ZZS PAK

Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje (ZZSPAK) přijme lékaře se specializovanou způsobilostí do pracovního poměru ve směnném provozu a externí lékaře na noční a víkendové směny formou DPČ pro výjezdová stanoviště celého Pardubického kraje. Požadujeme: vysokoškolské vzdělání lékařského směru, specializovanou způsobilost v nástavbovém oboru urgentní medicína nebo v základním oboru anesteziologie a intenzivní medicína, chirurgie, interní lékařství, praktické lékařství, pediatrie, morální a trestní bezúhonnost Kontakt: e-mail: ciza@zzspak.cz, tel. 725 600 020, www.zzspak.cz

KRAJSKÁ NEMOCNICE T. BATI, a. s., ZLÍN

n Lékárník/lékarnice

Oblastní nemocnice Kladno, a. s. přijme do  ústavní lékárny lékárníka na plný, popř. částečný úvazek. Provozní doba od 7.30 hod.–16.30 hod.   Požadujeme: VŠ vzdělání v oboru farmacie, schopnost týmové práce, ochota prohlubovat si vzdělání, morální bezúhonnost a zdrav. způsobilost, prozákaznický přístup Nástup možný od 3/2012. V případě zájmu nám zašlete svůj životopis na adresu: lekarna.nkladno@gmail.com Podrobnější informace u ved. lékárny PharmDr.Cibulkové, tel. 312 606 553.

n Sestra

Klinika ESET přijme sestru – koterapeuta pro práci ve frakcionovaném stacionáři, úvazek 0,3. Nutná registrace, psychoterapeutický

vyhlašuje výběrové řízení na pozici

Primář/ka oddělení plastické chirurgie Požadavky: • atestace/specializovaná způsobilost v oboru plastické chirurgie • praxe v oboru minimálně 5 let • licence České lékařské komory k výkonu funkce vedoucí lékař/ka – primář/ka • organizační a řídící schopnosti • morální a občanská bezúhonnost Plné znění inzerátu najdete na www.kntb.cz. Přihlášky zašlete do 31. 1. 2012 na adresu: Krajská nemocnice T. Bati, a. s. personální oddělení Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín nebo na e-mail: pavel.mica@bnzlin.cz

Odstartovala kampaň „No a co?!“

Inzerce

Běhat už asi nebudu. Rád bych si zatancoval s přítelkyní nebo zahrál fotbal.

! ? o c a No peníze. Nedávejte námte příležitost.

m dá sami, když ná využívejte Uživíme se ujte výrobky a h. tarat sami. Kup nýc pos u Práce postiže se o sebe chtějí ré nesou známk Podpořte ty, co nou kvalitou, kte služby se zaruče

z

ostizenych.c

Mediální partneři:

Partneři:

www.pracep

n Co je cílem kampaně „No a co?!“? Chceme poukázat na vysokou kvalitu práce lidí se zdravotním handicapem a jejich zaměstnavatelů – držitelů ochranné známky Práce postižených. Protagonisté kampaně otevřeně přiznávají své konkrétní zdravotní postižení, které sice limituje jejich život, ale nijak neovlivňuje kvalitu a konkurenceschopnost jejich výsledné práce. Takoví lidé od nás nepotřebují dary, ale férovou pracovní příležitost a poptávku po jejich výrobcích či službách, protože pak dokážou být soběstační. n Protagonisty kampaně tedy nejsou herci? Jsou to skuteční zaměstnanci, kteří se v životě potýkají s různými typy zdravotního postižení. Jde většinou o pracovníky firem, které jsou držiteli ochranné známky Práce postižených. Jedna z protagonistek kampaně, paní Hana Klírová, je dokonce vítězkou soutěže „OZP Zaměstnanec roku 2011“, kterou NFOZP vyhlašuje. n O ochranné známce Práce postižených jsme na stránkách ZN již informovali. Přesto, prosím, připomeňte, oč jde. Ochranná známka Práce postižených je součástí Národní politiky kvality. Po auditu je udělována na dva

roky zaměstnavatelům zaměstnávajícím alespoň ze 75 procent zdravotně postižené spoluobčany, kteří i přes svůj handicap vytvářejí stejně kvalitní výrobky a služby jako „zdraví“ spoluobčané. Důraz na kvalitu výrobků či služeb je zde klíčový. V současné době patří k držitelům této ochranné známky již více než 30 firem. Známka si klade za cíl tyto zaměstnavatele podporovat v oblasti poptávky na trhu – pomáhá tak vytvářet a udržovat pracovní místa pro zdravotně postižené. n Jakou formu kampaň má? Bude probíhat až do konce března, jak v tištěných médiích a na billboardech, zastávkách MHD, tak formou spotů třeba v kinech, na internetu apod. – našim mediálním partnerem jsou mj. i Zdravotnické noviny. V kampani figuruje také odkaz na nový katalog firem poskytujících prověřené náhradní plnění a internetový obchod s výrobky a službami, které nabízí portál ochranné známky www.pracepostizenych.cz. Tento e-shop garantuje každému, kdo si objedná výrobek nebo službu, že mu bude do 48 hodin doručena domů. Portál vytvořila a spravuje společnost Ergotep, v. d., která je sama držitelem ochranné známky Práce postižených.

Foto: archiv NFOZP

Jakub Koucký, grafik MATURUS, o.p.s.

První celostátní kampaň, která má upozornit na existenci ochranné známky Práce postižených a na kvalitní práci osob se zdravotním postižením (OZP) byla pod názvem „No a co?!“ zahájena s příchodem nového roku. Zdravotnické noviny hovořily s Hanou Potměšilovou, ředitelkou Nadačního fondu pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (NFOZP).

A na konec března chystáme velkou konferenci pro personalisty, kterou celou kampaň uzavřeme. n Kampaň je zaměřena na chráněný, nebo otevřený trh práce? Považuji za důležité zdůraznit, že zaměstnavatel, který zaměstnává OZP na chráněném trhu práce, musí fungovat jako jakýkoli jiný zaměstnavatel, jen musí lidem s handicapem prostě přizpůsobit pracovní podmínky. Chceme povzbudit chráněný trh práce, aby se zaměstnavatelé zajímali o ochrannou známku Práce postižených, aby se ji snažili získat. A zároveň chceme kampaní ukázat, že se zaměstnavatelé nemusejí obávat dát práci lidem s handicapem. Prostě otevřenému trhu práce sdělujeme: Nebojte se zaměstnat člověka s handi­capem, pokud na to má vzdělání a praxi. chv

ZN 3_2012  

Zdravotnické noviny - odborné forum zdravotnictví a sociální péče

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you