Page 1

ZDRAVOTNICKÉ NOVINY ODBORNÉ FÓRUM ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE www.zdravky.cz

f

e

f ❄

Přejeme ❄Vám klidné prožití svátků a úspěšný rok 2014

e

Adresné zvaní v rámci screeningu onkologické prevence startuje v lednu „Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR – screeningové programy“, tak zní název projektu, který 3. prosince V Praze představili ministr zdravotnictví MUDr. Martin Holcát, MBA, a členové projektového realizačního týmu. Projekt se skládá ze dvou částí – jednak z adresného zvaní určených skupin klientů všech zdravotních pojišťoven k preventivnímu screeningovému vyšetření, jednak z podpůrné celorepublikové informační a propagační kampaně zaměřené na nutnost péče o vlastní zdraví. Akce začne 1. lednem příštího roku, ukončena bude 30. června 2015. Její celkový rozpočet činí 107 miliónů korun, z toho 62 miliónů připadá na samotné adresné zvaní. Projekt je z 85 procent financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Výchozí situace

Masivní posílení stávajícího screeningu je reakcí na dlouhodobě nepříznivý vývoj v onkologickém zatížení populace České republiky. Data Národního on-

kologického registru (NOR) uvádějí, že průměrný počet nově diagnostikovaných nádorových onemocnění v letech 1995–1999 činil 58 632 ročně, v letech 2005–2009 pak 77 467 ročně, což představuje nárůst o 32 %. Významně rostoucí zátěž je zaznamenána i u tří diagnóz, které jsou předmětem screeningových programů: n Karcinom prsu: Mezi obdobími 1995–1999 a 2005–2009 byl zaznamenán nárůst výskytu choroby o 34 %, tedy ze 4833 na 6463 žen ročně. V roce 2010 bylo nově diagnostikováno 6498 případů. Na toto onemocnění každoročně v ČR umírá přibližně 2000 žen. Režim pravidelných mamografických vyšetření (doplněný příp. dalšími metodami) prokazatelně může snížit úmrtnost až o 30 %. Jak známo, vyšetření je pro ženy od 45. roku věku kaž-

Co je burnout syndrom

Ve stati zabývající se specifikací předmětu šetření autoři uvádějí, že syndrom vyhoření (burnout syndrom) není diagnózou ani podle Mezinárodní klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10), ani podle Diagnostického a stati-

n pro lůžková

zařízení

Umíme vést naše nemocnice? str. 3

názory

SR se musí obhajovat, a co my? LOK-SČL: Nemocnice si neporadí s koncem nadměrných přesčasů str. 5 Co dál v době špatně hrazeného klientelismu, aneb přežije, kdo bude mít pacienty, kteří přežijí str. 6 Pozitivní apel Angeliny Jolie str. 7

Briefing, na němž ministr Pavel Holcát oznámil zahájení adresného screeningu, vyvolal značný zájem médií. Foto: ZN dé dva roky plně hrazeno z veřejného zdravotního pojištění na základě žádanky od gynekologa či praktického lékaře. Seznam center, kde jsou pro-

Česká lékařská komora (ČLK) a Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty UK a VFN v Praze (PK) iniciovaly výzkum stresové zátěže a syndromu vyhoření u lékařů v České republice. Akce proběhla letos na jaře – e-mailovým dotazníkovým formulářem bylo osloveno na 30 tisíc lékařů (aktivních členů ČLK). Zúčastnilo se téměř 13,5 tisíce lékařů, po „vyčištění“ portfolia odpovědí od neúplných a inkonzistentních bylo nakonec zpracováváno více než 7,4 tisíce validních odpovědí. Získaný (zpracovávaný) anonymní soubor tvořili v přibližném rozdělení 60 % muži, 40 % ženy, z 90 % v produktivním věku 25 až 60 let. Z pohledu respondentských skupin podle délky výkonu lékařské profese lze získaný vzorek považovat za relativně vyrovnaný s výjimkou skupiny 1 až 5 let, která reprezentuje více než 23 % vzorku. V profesním členění jsou nejvíce zastoupeni všeobecní praktičtí lékaři (962 respondentů), dále internisté (880) atd. – celkem respondenti uvedli na 60 specializací. Kategorie „převažující způsob praxe“ má tuto celkovou strukturu: spíše ambulantní cca 45 %, spíše lůžková cca 55 %. Samostatnou otázkou bylo, zda má lékař více úvazků (u různých zaměstnavatelů) – kladnou odpověď uvedlo 34 % lékařů.

Z OBSAHU n události, fakta,

stického manuálu duševních poruch (DSM V) vydávaného Americkou psychiatrickou společností. Upozorňují ale, že MKN-10 mezi „Z“ kódy, tedy faktory ovlivňujícími zdravotní stav, uvádí kategorii Z 73.0 – Vyhasnutí (vyhoření), který je definován jako „stav životního vyčerpání“. Burnout syndrom je obvykle definován jako ztráta profesionálního zájmu nebo osobního zaujetí pracovníků v pomáhajících profesích se závažnými osobními i profesními problémy. Také jako výsledek procesu, v němž lidé, kteří jsou intenzivně zaujatí určitým úkolem, ztrácejí své nadšení (přičemž čím větší nadšení na počátku, tím větší a rychlejší vyhoření). Je důsledkem chronického stresu a obecně nadměrné pracovní zátěže a může na něj navazovat řada dalších obtíží psychických, somatických, a tím i v oblasti pracovního výkonu a sociálního přizpůsobení. Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc., a PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, Ph.D. v informaci o výzkumu ČLK a PK, kterou zveřejnilo komorové periodikum Tempus Medicorum, uvádějí, že narůstající výskyt syndromu vyhoření u lékařů a zdravotníků dokazuje množství studií a výzkumů z řady zemí. Jako důvod

Zpravodajský deník

str. 7

n servis Personální inzerce

str. 8

hlídky prováděny, kontakty pro objednání i objednací doby jsou v současnosti dostupné na www.mamo.cz. dokončení na str. 2

Naše zdravotnictví je nemocné syndromem vyhoření lékařů Struktura respondentského souboru

Foto: Profimedia

f❄

ISSN 0044-1996

Inzerce

ročník 62 • číslo 26 • 16. prosince 2013 cena 26 Kč • pro předplatitele 20 Kč

jsou obvykle uváděny zvyšující se nároky na lékaře související se stoupajícími nároky na vzdělávání a specializaci, ale také silný ekonomický tlak, kdy zdravotní pojišťovny výrazným způsobem preferují kvantitu nad kvalitou, a lékař je tak konfrontován s nutností „vykazovat špičkové výkony“, řešit administrativu, a nikoli fakticky léčit pacienta. „Burnout syndrom není ‚problémem‘ pouze lékaře, ale doslova nemocí celého zdravotnictví. Je pravda, že prvotní příznaky zasahují především lékaře samotného. A to nikoli pouze na úrovni ‚pocitů‘ – řada studií prokazuje možnost závažného ovlivnění zdravotního stavu, sociálních vztahů atp. Druhou rovinou, kde se burnout projevuje, je samotný systém zdravotnictví. Přetížený a vyhořelý lékař navrhuje ekonomicky méně efektivní léčbu, vykazuje vyšší spotřebu léků a výkonů atd. Třetím ‚postiženým‘ burnout syndromem lékaře je pacient. Vyhořelí lékaři mají tendenci věnovat pacientům menší pozornost, méně jim naslouchají, méně řeší jejich zdravotní obtíže v souvislostech a také vykazují významně vyšší výskyt závažných medicínských chyb. Vyhořelý (nebo můžeme říci přetížený) lékař je nejzranitelnějším místem celého zdravotnictví. Prosazovat racionalizaci léčby, léčebných standardů, vyžadovat efektivní a ekonomickou léčbu, zároveň chtít, aby pacient měl pocit pochopení a individualizovanou péči, lze jen obtížně, jestliže v centru těchto často protichůdných požadavků stojí unavený, přetížený a vyhořelý lékař. dokončení na str. 4

ČSSZ: Další rok odkladu elektronické komunikace Povinnost komunikovat ve stanovených případech s Českou správou sociálního zabezpečení (ČSSZ) výhradně elektronicky ukládá zaměstnavatelům, (tedy např. i lékařům zaměstnávajícím i jedinou sestru) zákon č. 470/2011 Sb. (podrobnější informaci viz v ZN č. 23/2013). Těm zaměstnavatelům, kteří se nestihli dostatečně připravit na elektronické předávání tiskopisů od 1. ledna 2014, ČSSZ ještě v příštím roce umožní splnit tuto povinnost i prostřednictvím tiskopisu v klasické papírové podobě. Po projednání s ministrem práce a sociálních věcí Ing. Františkem Koníčkem rozhodl ústřední ředitel ČSSZ prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D., o udělení roční výjimky vztahující se na všechny tiskopisy podávané ze zákona zaměstnavateli. Dříve udělené výjimky pro lékaře zůstávají v platnosti. ČSSZ monitorovala připravenost zaměstnavatelů komunikovat s úřadem pouze elektronicky a zjistila, že především skupina zaměstnavatelů s malým počtem zaměstnanců na to není prozatím ­připravena. „Udělení výjimky je výrazem porozumění k početné skupině zaměstnavatelů, která by jen s velkými obtížemi plnila zákonné povinnosti v oblasti sociálního zabezpečení. V žádném případě mé rozhodnutí ale neznamená, že ČSSZ ustupuje od elektronické komunikace a výjimky bude udělovat donekonečna,“ zdůraznil V. Kahoun a dodal: „Úkolem ČSSZ je zavést povinnou elektronickou komunikaci a technicky je na ni již několik let ­připravena.“ red


2

pro lékařské praxe

ročník 62 číslo 26 16. prosince 2013

Adresné zvaní v rámci screeningu...

S detaily projektu seznámili zástupce médií (zprava) ministr v demisi Martin Holcát, jeho náměstek pro zdravotní péči MUDr Ferdinand Polák, ředitel VZP ČR Ing. Zdeňek Kabátek, prezident Svazu zdravotních pojišťoven Ing. Vladimír Gajdáček, Ph.D., MBA, sekretář Společnosti pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP MUDr. Štěpán Suchánek, přednosta Radiologické kliniky VFN a 1. LF UK v Praze prof. MUDr. Jan Daneš, CSc., a ředitel Institutu biostatiky a analýz MU Brno doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. Foto: ZN

ní by měly absolvovat každoročně, osoby starší 55 let se mohou navíc rozhodnout pro kolonoskopii (postačí jednou za 10 let). Vyšetření jsou plně hrazena z pojištění, bližší informace jsou k dispozici na www.kolorektum.cz.

Cílové skupiny adresného zvaní

Expertní tým projektu „Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR – screeningové programy“ definoval cílové skupiny, které budou do adresného zvaní zařazeny: U Ca prsu jsou to ženy ve věku od 45 let do 70 let, u Ca děložního hrdla ženy ve věku od 25 let do 70 let, u Ca kolorekta muži a ženy ve věku od 50 let do 70 let Horní věková hranice 70 let, byla zvolena z důvodu maximálního dopadu na snižování úmrtnosti ve všech třech typech screeningových programů. I nadále budou ovšem probíhat screeningová vyšetření bez omezení horní věkové hranice, bezplatně a v dikci registrujících lékařů primární péče, hlavně praktických lékařů a gynekologů. Jak název projektu deklaruje, cílem je významně posílit již existující sceeningovou aktivitu v uvedených onkologických chorobách. Grafy dokumentují průběh screeningu v ČR, u Ca prsu a Ca děložního hrdla i komparaci s některými evropskými státy. U screeningu Ca kolorekta se ve vyspělých státech považuje za solidní výsledek účast alespoň 50 % cílových pacientů. Díky adresnému zvaní by v následujícím roce a půl mělo být v ČR s výzvou k návštěvě preventivního vyšetřen osloveno přibližně 1 850 000 pojištěnců. Celkově může být, v případě opakovaného zvaní, osloveno až 3,5 miliónu lidí.

Informační a propagační kampaň

V rámci doprovodné komunikační kampaně bude vyzvednuta úloha prevence se zaměřením na včasnost zachycení onemocnění v raném sta-

Inzerce

TOP HOTEL Praha Congress Hall Blažimská 1781/4 149 00 Praha 4

Dále půjde o inzerci v denících a dalších periodikách, informační bannery na webových portálech, leporelo, které bude k dispozici návštěvníkům zdravotnických zařízení, lékáren atd. Zřízena bude internetová stránka projektu, na které budou jak ­podrobné informace o onemocněních samotných, tak i odkazy na stávající oficiální webové portály. mz, top

Screening karcinomu prsu Srovnání pokrytí s jinými státy se systémem adresného zvaní podle Karsa et al. (2008), Cancer screening in the European Union 87,7 % 85,4 % 74,7 %

89,0 %

Nizozemí

86,2 %

Finsko

70,7 %

Spojené království 44,8 %

Česká republika 27,9 %

33,8 %

51,2 %

50,0 %

51,1 %

2008

2009

2010

38,1 %

13,1 % 0,6 %

Rok 2002

2003

2004

2005

2006

2007

Zdroj – ČR: Institut biostatistiky a analýz MU, ČSÚ Zdroj mezinárodních dat: Health at a Glance 2009: OECD Indicators – OECD

Screening karcinomu děložního hrdla Srovnání pokrytí s jinými státy se systémem adresného zvaní podle Karsa et al. (2008), Cancer screening in the European Union Spojené království

81,2 %

79,4 %

71,5 %

70,5 %

Finsko

Nizozemí

68,8 %

69,6 %

35,0 % 35,8 %

57,7 %

55,3 %

48,1 %

Česká republika 37,5 % 38,2 % 39,2 %

38,9 % 40,7 %

Rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Zdroj – ČR: Institut biostatistiky a analýz MU, ČSÚ Zdroj mezinárodních dat: Health at a Glance 2009: OECD Indicators – OECD

Screening kolorektálního karcinomu Údaj stanoví podíl osob v cílové populaci (3 806 582 osob v roce 2010), které podstoupily test na okultní krvácení do stolice během doporučeného intervalu

8.

Pokrytí cílové populace

28. 2.–1. 3. 2014

diu, kdy prognóza úspěšného vy­ léčení takového onemocnění je mnohonásobně vyšší než při zjištění onemocnění v pokročilém stadiu. Celorepubliková informační kampaň bude realizována prostřednictvím televizních a rozhlasových spotů, její součástí bude i krátký vzdělávací film, který bude promítán například v čekárnách ve zdravotnických zařízeních.

Pokrytí cílové populace

n Karcinom děložního hrdla včetně prekanceróz: Mezi obdobími 1995 až 1999 a 2005 až 2009 došlo k nárůstu výskytu choroby o 32 %, tedy z 2274 na 2999 žen ročně, u samotných invazivních nádorů, kde se incidence ustálila, jsou ukazatele stále dvojnásobné oproti evropskému standardu. V roce 2010 bylo v ČR nově diagnostikováno 994 případů choroby u žen. Na tuto chorobu zemře ročně přibližně 400 pacientek. Za nejvýznamnější rizikový faktor je považována infekce onkogenním typem lidského papilomaviru (HPV), který se přenáší z 99,9 % pohlavním stykem. K infekci jsou nejnáchylnější mladé dívky – v období hledání stálých partnerů a někdy i promiskuity jim hrozí největší riziko nákazy. V některých případech se z této zdánlivě neškodné infekce vyvine přednádorový stav a poté maligní nádor. Prekancerózní změny lze odhalit pouze

gynekologickým vyšetřením. Preventivní gynekologickou prohlídku plně hradí zdravotní pojišťovny každoročně. Web www.cervix.cz obsahuje jak informace o tomto onemocnění a možnostech prevence, tak i seznam akreditovaných laboratoří, kde jsou vzorky testovány. n Kolorektální karcinom: Mezi ob­ dobími 1995–1999 a 2005–2009 byl zaregistrován nárůst o 12 %, tedy ze 7118 na 7964 případů ročně. Výskyt onemocnění v roce 2010 činil 4907 u mužů a 3229 případů u žen. Mortalita u Ca kolorekta dosahuje asi 4000 pacientů. Česká republika je státem s nejvyšším výskytem tohoto onemocnění. Ca kolorekta je u nás druhým nejčastějším nádorovým onemocněním, postihuje především populaci nad 50 let věku. Včasné vyšetření je založeno na pravidelných testech okultního krvácení do stolice, resp. na kolonoskopickém vyšetření. Osoby nad 50 let by vyšetření okultního krváce-

Pokrytí cílové populace

dokončení ze str. 1

12,4 % 13,4 % 10,5 % 11,5 % 0,4 %

14,3 % 15,9 %

22,7 % 17,9 % 18,6 %

5,4 %

Rok 2000 2001 2002 2003

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Zdroj: Národní referenční centrum, ČSÚ

Sdružení praktických lékařů ČR, Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR a Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP si vás dovolují pozvat na 8. Kongres primární péče Z odborného programu kongresu

ZÁVISLOSTI A NAŠE DOBA

Pátek 28. února 11.10–12.40 hod.

najdete na internetových stránkách www.splcr.cz, www.detskylekar.cz a www.ahou.cz.

nologiích unikačních tech

m Závislosti na ko

ělých olescentů a dosp

Závislosti u ad

tí Registrační informace, u děformulář, Vznik závistostí program i abstrakta ní praxi matika v policej Drogová proble

na Frouzová PhDr. Magdale arian Koranda

prim. MUDr. M

ertin

PhDr. Vaclav M

kpt. Bc. Ludvík

Berger

Akce je určena pro lékaře a sestry v primární péči a je zařazena do kreditovaného systému celoživotního vzdělávání.

www.zdravky.cz | ISSN 0044-1996 | ročník 62, číslo 26, 16. prosince 2013 | adresa redakce: Klicperova 604/8, 150 00 Praha 5, zdravky.redakce@ambitmedia.cz, tel. 222 352 576, fax 222 352 572 | šéfredaktor: Jan Kulhavý, jan.kulhavy@ambitmedia.cz | zástupci šéfredaktora: Mgr. Tomáš Polák, tomas.polak@ambitmedia.cz | Ing. Jana Tlapáková, vedoucí ­Kongresového listu, jana.tlapakova@ambitmedia.cz | redakce: Eva Srbová, eva.srbova@ambitmedia.cz | stálí ­spolupracovníci redakce: Mgr. Kristýna Čilíková | PhDr. Jaroslav Houštecký | PhDr. Helena Chvátalová | grafická úprava: Jindřich Studnička | jazyková redakce: Mgr. Martin Tarant | Bohumila Píšová vydavatel: Ambit Media, a. s. | www.ambitmedia.cz | ředitel společnosti: RNDr. Martin Slavík | šéfredaktor ­zdravotnických titulů: Jan Kulhavý, jan.kulhavy@ambitmedia.cz | marketing: Mgr. Julie Langerová, DiS., ­ arketing manager, julie.langerova@ambitmedia.cz, tel. 725 826 434 | Eva Svobodová, produkční marketingu, eva.svobodová@ambitmedia.cz, m tel. 725 778 002 | Karolína Pilařová, specialista předplatného a distribuce, karolina.pilarova@ambitmedia.cz, tel. 222 352 584 | obchod: Alexandra Manová, group sales manager, alexandra.manova@ambitmedia.cz, tel. 222 352 574, 724 811 983 | Mgr. Dana Stripaiová, key account manager, dana.stripaiova@ambitmedia.cz, tel. 725 778 001 | Markéta Š­ imoníčková, key account manager, marketa.simonickova@ambitmedia.cz, tel. 734 355 409 | Josef Müller, key account manager, josef.müller@ambitmedia.cz, tel.: 730 169 422 | personální inzerce: radkova.inzerce@ambitmedia.cz, tel. 725 778 015 | tisk: AHOMI, s. r. o., U Louže 579, 250 67 Klecany | předplatné ČR: POSTSERVIS, oddělení předplatného, Poděbradská 39, 190 00 Praha 9, fax 284 011 847, predplatne@ambitmedia.cz, infolinka 800 300 302, www.periodik.cz | předplatné SR: Mediaprint Kapa - Pressegrosso, a. s., oddelenie inej formy predaja, Vajnorská 137, 830 00 Bratislava 3, tel. +421 244 458 821, fax +421 244 458 819, predplatne@abompkapa.sk | cena pro p ­ ředplatitele 20 Kč / 1,25 € (samostatně 26), roční předplatné: 799 Kč / 52,50 € | registrace: MK ČR E 18649 Uzávěrka tohoto čísla 12. prosince 2013. Příští číslo vychází 13. ledna 2014 | Volně neprodejné, určeno odborné zdravotnické veřejnosti. Přetisk a jakékoliv šíření je povoleno pouze se souhlasem vydavatele. Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Redakce neodpovídá za jazykovou správnost i­nzerátů. | Vychází minimálním ­distribuovaným ­nákladem 25 000 výtisků. | Copyright © Ambit Media, a. s., 2013 | Ambit Media, a. s., využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno. | ­Zdravotnické noviny jsou vydávány na základě oprávnění poskytnutého vydavateli Odborovým svazem zdravotnictví a sociální péče České republiky a Ministerstvem zdravotnictví České republiky


3

pro lůžková zařízení

ročník 62 číslo 26 16. prosince 2013

VZP zveřejnila návrh smlouvy s protonovým centrem „Už 50 dní VZP marně čeká na věcné vyjádření Protonového centra v Praze, s nímž by ráda uzavřela dohodu o léčbě svých klientů. V říjnu mu proto navrhla standardní smlouvu, která má zajistit protonovou terapii pro zhruba 150 pacientů ročně. Vyjádření k návrhu smlouvy však zatím stále nedostala. Aby VZP předešla spekulacím, co návrh smlouvy vlastně obsahuje, že si protonové centrum dává s odpovědí tak načas, rozhodla se navržený text v plné verzi zveřejnit.“ Výše uvedená citace zahajuje tiskovou zprávu Všeobecné zdravotní pojišťovny z 5. prosince, podepsanou mluvčím pojišťovny Mgr. Oldřichem Tichým. Text dokumentu dále uvádí: „Již dříve VZP informovala, že v návrhu standardní smlouvy o poskytování a úhradě zdravotních služeb nabízí protonovému centru paušální částku 505 907 korun za ozařování dospělého pacienta a 734 567 korun za ozařování dítěte. Nyní si mohou všichni zájemci přečíst návrh smlouvy v plném znění (pozn. red.: text smlouvy je k dispozici např. na webu VZP www.vzp.cz – v nabídkové rubrice v úvodu domovské stánky nalistováním tématu ‚Kdo brzdí protonovou léčbu‘).

K nynějšímu zveřejnění dokumentu vedlo pojišťovnu i krajně neobvyklé chování Vojenské zdravotní pojišťovny (VoZP), která se v rozhlasové kampani chlubí tím, že má s protonovým centrem již uzavřenou smlouvu jako jediná zdravotní pojišťovna v Česku. Podle dostupných informací však tuto smlouvu odmítlo vedení VoZP ukázat i některým členům vlastní správní rady. Marně o ni žádal i zdravotní výbor senátu, který projednával petici týkající se protonové léčby. Nikdo neví, co záhadný dokument vlastně skrývá.“ V dalším textu tiskové zprávy je zdůrazněno, že VZP odmítla akceptovat i závazek tajné spolupráce, v němž centrum požadovalo, aby všechna jednání probíhala

v naprostém utajení před veřejností.„Bylo by to v rozporu se zákonem o svobodném přístupu k informacím i s novým přístupem VZP, vycházejícím z maximální možné otevřenosti,“ píše mluvčí pojišťovny a dodává: „Pokud by protonové centrum návrh smlouvy s VZP akceptovalo, stala by se ČR lídrem v oblasti úhrad protonové terapie v celé EU. Při přepočtu na počet obyvatel se totiž v žádné jiné zemi Evropy tolik pacientů protonovou terapií neléčí.V současné době posílá VZP své pacienty většinou do centra v Mnichově. Částky, za které tamní lékaři s dlouholetou praxí poskytují klientům VZP své služby, jsou srovnatelné s těmi, které je VZP připravena platit pražskému centru. To začalo s činností teprve před několika měsíci.“

Jak je to s placením Téhož dne, tedy 5. prosince, zveřejnila VZP další prohlášení, v němž reaguje na – jak dokument uvádí – zavádějící vyjádření protonového centra, že pojišťovna centru neplatí včas za léčbu svých klientů. „Skutečnost je taková, že Protonové centrum v Praze posílá do VZP faktury, které mají uvedenu lhůtu splatnosti v podstatě ještě dříve, než je VZP oficiálně obdrží. Lze jen spekulovat o tom, co takovým postupem sleduje,“ uvádí text

prohlášení. K dokumentu jsou jako důkaz faksimile dvou faktur za léčbu pacientek, na kterých je skutečně datum splatnosti totožné se dnem vystavení. „Obě faktury tedy mají splatnost 0 (slovy nula) dní. Nyní Protonové centrum v Praze uvádí tyto faktury jako po lhůtě splatnosti. VZP považuje takový postup za odporující nejen platným normám, kterými se obchodní subjekty v ČR běžně řídí, ale také základním zásadám slušného chování. S protonovým centrem nemá VZP uzavřenou žádnou smlouvu, proto pro úhradu poskytované péče vychází z obvyklých postupů a ze zvyklostí v dané oblasti, tedy ve zdravotnictví. To upravuje vyhláška č. 618/2006 Sb., na jejímž základě se vydávají rámcové smlouvy a která je základem konkrétních smluv na poskytování a úhradu hrazených služeb – zde je stanovena splatnost faktur 30 nebo 50 dnů. Případně lze přihlédnout i k ustanovení § 340 Obchodního zákoníku, který stanoví, že pokud není mezi stranami splatnost faktur sjednána, plní dlužník na základě výzvy věřitele bez zbytečného odkladu poté, kdy byl k plnění vyzván. Nicméně toto „bez zbytečného odkladu“ nelze chápat jako libovůli, jakkoli si věřitel řekne. Je třeba přihlížet ke konkrétní situaci, charakteru plnění atd. Podpůrně je v tomto

ustanovení uvedeno, že tato lhůta splatnosti nesmí být delší než 30, nejvýše 60 dnů. U žádné z faktur, které VZP od Protonového centra v Praze obdržela, nepřekračujeme výše uvedené zákonné limity,“ uvádí prohlášení pojišťovny.

Léčba dětí bez schválení pojišťovnami? Protonové centrum Praha 5. prosince vložilo na svůj web informaci o tom, že hodlá přijímat dětské a mladistvé pacienty na vlastní náklady, bez schválení zdravotními pojišťovnami. „Ročně by v ČR mělo dostat šanci podstoupit léčbu pomocí protonového záření, která je pro malé pacienty nezpochybnitelným přínosem, minimálně 80 dětí. Všechny procházejí pracovišti v pražském Motole, anebo v Brně. Zatímco motolská FN od jarního spuštění dětského programu protonové terapie indikovala léčbu pro 10 dětí, z Brna nedostalo šanci ani jediné. I proto bude pražské protonové centrum přijímat dětské pacienty a mladistvé na základě indikace ošetřujícího dětského onkologa a následného posouzení lékařů protonového centra bez prodlevy a na vlastní náklady, protože čas hraje v případě nádorových onemocnění zásadní roli. red

Umíme vést naše nemocnice?

Kritéria (ne)úspěchu Zajímavé je, že při hodnocení jednotlivých kritérií se zařízení lišila pouze kvantitou dosažených parametrů. Jinak všechna zařízení vykazovala stejné skóre silných a slabých stránek – podobala se jako vejce vejci. Z managementu je známo, že tento jev je dán zevními podmínkami, které výrazně ovlivňují chování zařízení v systému. Říká nám také, že systém je administrativně-byrokraticky centrálně řízen v domnění, že tak se nejlépe zvládnou problémy, které se v něm nacházejí. Kritéria kvalitního zdravotnického zařízení splnila pouze jedna nemocnice. Inzerce

Pokud jsme hodnotili rozdíly ve vztahu ke kvalitě a vedení zdravotnického zařízení podle Mortona, ukázalo se, že v kvalitním zařízení převládal sebevědomý tým vzdělaný v managementu, ekonomii a zdravotnictví. Kvalitní zdravotnické zařízení mělo akreditaci SAK a ISO 2009. Důležité je, aby se zaměstnanci identifikovali se zařízením, ve kterém pracují. Corporate identity byla v přímé souvislosti s corporate image. Kvalitní zařízení mělo částečně formalizovanou a vypracovanou strategii, vizi, misi a strategické cíle s kroky, jak těchto cílů dosáhnout. Jeho strategie byla zaměřena na snižování nákladů na pacienta. Zaměstnanci vykazovali silnou loajalitu se zařízením a nízkou fluktuaci. Kultura organizace byla zapracována do strategie. Kvalitní nemocnice respektuje potřebu pacienta být léčen důstojně a možnost pacienta účastnit se a spolurozhodovat o léčbě. Pacienti požadují být plně informováni. V kvalitní organizaci je silná organizační kultura se slabými subkulturami. V zařízeních, která nesplnila kritéria kvalitního zdravotnického zařízení, bylo vedení nemocnice nedostatečně vzdělané ve zdravotním managementu. Někdy bylo vzdělané v úplně jiných oblastech. Vedení nemocnice nepracovalo jako tým a někteří členové vedení dokonce pracovali jak v odborném vedení některého oddělení nemocnice, tak v jejím vedení. Chyběla strategie, strategické cíle vedeného zařízení atd.

Závěry n Doporučujeme kvalitní, vzdělané vedení nemocnice, kvalifikované ve zdravotním managementu a ekonomii s jasně vypracovanou reálnou vizí, strategií, strategickými cíli a jasně definovanou misí. n Doporučujeme podporu vnitřní kultury (corporate identity a corporate image) s vysokou loajalitou zaměstnanců vůči své nemocnici s nízkou fluktuací zaměstnanců a silnou identifikací personálu s podnikovou strategií.

n Doporučujeme podpořit strategii zaměřenou na ekonomické výsledky a pacienty. n Nakonec doporučujeme změnit vlastnickou strukturu zdravotnických zařízení tak, aby naplnila své poslání vzájemně si konkurujících nemocnic, protože holding ve stávající podobě nikdy poslání holdingu nenaplnil a v budoucnu ho takto ani naplnit nemůže. V teorii holding znamená, že jednotlivá zařízení se specializují na poskytování jen určitého druhu poskytovaných služeb a celek se vzájemně doplňuje v rukou jednoho vlastníka. A to stávající struktura nesplňuje. MUDr. Rudolf Střítecký a spolupracovníci IMZS, FM J. Hradec VŠE Praha odborný garant kursu MBA v Managementu zdravotnických služeb CEMI MBA Studies, s. r. o., Praha

Otázky, na které pacienti odpovídali v dotazníku PPE-15 1. Když jste měl důležitý dotaz na lékaře, dostal jste odpovědi, kterým jste rozuměl? 2. Když jste měl důležitý dotaz na zdravotní sestru, dostal jste odpovědi, kterým jste rozuměl? 3. Dostal jste během pobytu v zařízení od zdravotnického personálu (lékařů/sester) protichůdné informace? 4. Rozptýlil lékař vaše obavy (strach) z vašeho onemocnění či léčby? 5. Hovořil o vás lékař způsobem, jako byste nebyl přítomen? 6. Chtěl jste se více spoluúčastnit rozhodování týkajících se vaší léčby? 7. Bylo s vámi během vaší hospitalizace zacházeno důstojně a s respektem? 8. Rozptýlila zdravotní sestra vaše obavy (strach) z vašeho onemocnění či léčby?

  9. Našel jste v nemocnici někoho z personálu, s kým jste mohl řešit vaše problémy? 10. U dělal personál vše pro to, aby vám ulevil od bolesti? 11. Měli vaši nejbližší dostatek příležitostí mluvit s lékařem? 12. Poskytli lékaři nebo zdravotní sestry vašim nejbližším potřebné informace nutné k vašemu zotavení? 13. Rozuměl jste instrukcím týkajícím se užívání léků po propuštění (doléčení)? 14. Byly vám vysvětleny případné vedlejší účinky léků? 15. Řekl vám někdo, jaké příznaky vaší nemoci máte sledovat po propuštění ze zařízení? Odpovědi na dotazník PPE-15 100 90 80 spokojenost (%)

V letech 2010–2011 probíhal v Institutu managementu zdravotnických služeb (IMZS) v rámci Fakulty managementu Jindřichův Hradec, Vysoké školy ekonomické v Praze výzkum kvality poskytovaných zdravotnických služeb ve čtyřech jihočeských a čtyřech západočeských nemocnicích. Tato zařízení patřila do holdingu Jihočeské nemocnice, a. s., a Západočeské nemocnice, a. s. Později ke studovaným nemocnicím v rámci diplomových prací byly připojeny ještě dvě nemocnice v Brně. Kvalita viděná očima pacienta vycházela z lehce modifikovaných kritérií výzkumníků z Oxfordu C. Jenkinsona, A. Coultera a S. Brustera z roku 2002, kteří validovali položené otázky na 65 000 pacientech z pěti zemí Evropy. V naší studii jsme se pokusili výsledky takto hodnocené kvality vztáhnout k hodnocení manažerského vedení nemocnic podle Mortona. Výsledky byly velmi překvapivé a znepokojující. Průměrná kritéria kvality poskytovaných zdravotnických služeb, viděná očima pacienta podle dotazníku PPE-15, z celkového počtu osmi zkoumaných nemocnic splnila pouze jedna. Jako kritérium kvalitního zařízení bylo alespoň 80% naplnění všech parametrů sledovaných v rámci dotazníku.

70 60 50 40 30

České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Strakonice Domažlice Klatovy Rokycany Stod

položka P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 P12 P13 P14 P15


4

pro lůžková zařízení

ročník 62 číslo 26 16. prosince 2013

Naše zdravotnictví je nemocné syndromem...

n Velmi spokojen n Velmi nespokojen

30 25 20 15 10 5 0 Stát

Vlastní praxe

Graf 2 – Hodnocení pracovních podmínek ve zdravotnických zařízeních podle zřizovatele n Dobré n Nevyhovující

30 25 20 15 10 5 0

Inzerce

Soukromá společnost

V souvislosti s pracovními podmínkami výzkum analyzoval jevy pocitu nadměrné přetíženosti lékaře a také výskytu šikany. Přetíženo administrativou, která souvisí s výkonem profese, se cítí být 58 % lékařů, 44 % pak s administrativou s profesí nesouvisející. Osmatřicet procent respondentů uvedlo že nadměrné přetížení vyplývá již z vlastního výkonu lékařské profese a pětatřicet procent uvedlo i úkony s výkonem profese nesouvisející. Šikanu ze strany nadřízených uvedlo více než 16 % respondentů, 11 % šikanu od starších kolegů a 13 % šikanu jiného druhu.

(3,31), redukování administrativy (3,02), zlepšení organizace práce (2,61), zlepšení pracovních podmínek (2,47), zvýšení pravomocí (2,42), zvýšení prestiže (2,20), zlepšení vzdělávání (2,13), zlepšení technických podmínek (1,99).

Lékaři se cítí ohroženi

Účastníci výzkumu dostali otázku „Cítíte se ohroženi syndromem vyhoření?“ – strukturu odpovědí uvádí graf č. 4. Pozoruhodné určitě je, že Graf 4 – Cítíte se ohroženi syndromem vyhoření? 70,4 %

Stát

Vlastní praxe

Z výsledků zjišťování, jak lékaři vnímají své pracovní prostředí, zda se cítí být přetíženi, zda pociťují šikanu, zda uvažují o odchodu z aktuálního místa atd., se nabízí shrnující otázka, zda lékaři vnímají výkon svého povolání jako stresující. Odpověď plynoucí z výzkumu je jednoznačná – plných 92 % respondentů považuje svou profesi za zdroj dlouhodobého stresu.

12,7 %

13,2 % 2,3 %

1,5 %

Nevím

35

Obec

15 %

Zdroje stresu

40

Církev

12 %

Rozhodně ano

% 45

36 %

Rozhodně ne

Obec Soukromá společnost

24 %

Spíše ano

Církev

n Pracovní podmínky n Platové podmínky n Osobní n Jiné n Důchod

Spíše ne

% 35

12 %

pocit ohrožení („spíše ano“ a „rozhodně ano“) deklarovalo 83 % lékařů. Faktické příznaky burnout syndromu výzkum zjišťoval standardizovaným dotazníkem „The Shirom-Melamed Burnout Measure“. Graf č. 5 uvádí škálu a celkové skóre syndromu vyhoření (včetně dílčího skóre v rovině symptomů fyzických, emočních a kognitivních). U 34 % respondentů byly identifikovány symptomy burnout syndromu, které lze hodnotit jako přítomné nebo velmi závažné (ve škále „zažívám vždy“, „zažívám velmi často“ a „zažívám někdy“). Výzkum se samozřejmě danou tématikou zabýval v hlubší rovině, než může postihnout tato tisková informace. Definoval například transformované hodnoty průměrného skóre burnout syndromu v jednotlivých lékařských oborech na tzv. Z-skóre (na prvním místě v intenzitě syndromu vyhoření se umístila úrazová chirurgie, naopak nejnižší míru vyhoření vykazuje pracovní lékařství). Monitoroval „náchylnost“ k syndromu vyhoření z hlediska pohlaví (oproti obecnému názoru výsledky dokázaly, že muži přiznávají statisticky mimořádně vyšší intenzitu než ženy), dále faktor délky praxe (kariéry) lékaře, faktor rodinného stavu atd. Pro zajímavost – ze zjištěných hodnot vytvořili zpracovatelé výzkumu profil burnout syndromem nejohroženějšího lékaře: Je jím mladý svobodný muž, který je v atestační přípravě v některém z chirurgických oborů a zaměstnán ve zdravotnickém zařízení zřízeném obcí.

Zmapování tušeného

Autoři výzkumu podle vlastního vyjádření neměli ambici vyhledat a přinést převratná zjištění, nýbrž „mapovat“ situaci do jisté míry předpokládanou a tušenou. V závěru své informace o výzkumu prof. Raboch a PhDr. Ptáček napsali: „Můžeme říci, Graf 5 – Intenzita burnout syndromu 31 % 27 % 23 %

8%

8% 3%

Velmi mfrné projevy (zažívám velmi zřídka) Norma (nezažívám nikdy nebo velmi zřídka)

Graf 1 – Spokojenost s prací lékaře ve zdravotnických zařízeních podle zřizovatele

Graf 3 – Důvody k odchodu ze současného zaměstnání

Mírné projevy přítomné (zažívám zřídka)

Cílem výzkumu bylo zmapovat úroveň projevů burnout syndromu u českých lékařů. V jeho rámci se ­realizátoři zaměřili i na související jevy, např. jak hodnotí lékaři své pracovní podmínky, jaké nejčastější stresory identifikují ve své práci, jak by bylo možné stresové zatížení snížit atd. Ze zjišťování spokojenosti s prací („Jak jste spokojen/a s prací lékaře?“ – viz graf č. 1) vzešel výsledek strukturálně asi nepřekvapivý (nejvyšší míru spokojenosti uvedli lékaři ve vlastní praxi, nejnižší v zařízeních zřizovaných obcemi), nicméně v celkové

Projevy přítomné (zažívám někdy)

Ne/spokojenost s prací a pracovními podmínkami

Vedle identifikace jednotlivých stresorů obsahuje výzkum hodnocení jejich vnímané intenzity: Při škále 0 = žádná, 5 = maximální jsou nejintenzivnějšími časové zatížení a zdravotnická legislativa (3,40), dále nadměrné pracovní požadavky (2,89), kontakt s pacientem (2,28), medicínské znalosti (2,03), nejistota místa (1,81), konflikty s nadřízenými (1,73), konflikty se spolupracovníky (1,67), komunikační dovednosti (1,65). Na otázku, co by stresovou zátěž mohlo snížit, lékaři odpověděli, že na prvním místě lepší právní ochrana (ve škále intenzity 0 až 5 hodnota 3,95), dále snížení počtu pacientů (3,65), lepší finanční ohodnocení (3,38), delší dovolená (3,37), změny v legislativě

Výrazné projevy (zažívám velmi často)

Jádrem veškerých reforem zdravotnictví, a v tom je jednoznačná shoda napříč řadou odborných studií, je kvalitní péče o lékaře. Spokojený lékař, který má dostatek času na vzdělávání i pacienta a zároveň je odpovídajícím způsobem ohodnocen, je lékem pro moderní zdravotnictví,“ soudí R. Ptáček a J. Raboch.

míře spokojenosti poměrně zarážející: napříč všemi skupinami je spokojeným lékařem přibližně jen každý pátý. Graf č. 2 deklaruje související výsledek spokojenosti lékařů s pracovními podmínkami. Opět podle předpokladů v pozitivním hodnocení „zvítězili“ lékaři ve vlastní praxi, nad očekávání nízké skóre má ale pozitivní názor u lékařů v obecních zařízeních. O odchodu ze současného zaměstnání uvažuje 36 % lékařů – graf č. 3 uvádí strukturu důvodů k tomuto uvažování. Právě nespokojenost s pracovními podmínkami je nejčastější a „poráží“ i předpokládatelného „vítěze“ v podobě nespokojenosti s platovými podmínkami.

Velmi závažné projevy (zažívám vždy)

dokončení ze str. 1

že veškerá ‚tušení stínů‘, tedy že lékaři jsou přetížení, že se cítí nespokojení a vyhořelí a tedy že celé zdravotnictví včetně pacientů je ve velmi reálném ohrožení, dostala zcela jasné obrysy.“ A dále: „Na základě tohoto výzkumu lze definovat akutně ohrožená místa moderní medicíny a hledat efektivní způsoby jejich posílení. Výzkum patří v evropském i světovém kontextu mezi nejrozsáhlejší. Proto by se mohl stát zdrojem informací a inspirací pro změny nejen v systému českého zdravotnictví.“ top


ročník 62 číslo 26 16. prosince 2013

SR se musí obhajovat, a co my? Slovenské a české právo již přes dvacet let pracuje na tom, aby se právníkům na obou stranách hranice dařilo navzájem se inspirovat. To, že se úpravy vzdalují, je zjevné i v oblasti právní regulace sociálního zabezpečení. Veřejné zdravotní pojištění není výjimkou. Slovensko prodělalo několik výraznějších změn, k nimž se Česká republika zatím nepro­ pracovala. A možná se ani nepropracuje. Právě to však vytváří ideální prostředí pro zdokonalování, učení se z úspěchů i chyb. Komparatistika je ale asi nejnáročnější cestou právnického výzkumu a uvažování, proto si zdaleka netroufám nabízet zevrubný odborný text. Pokud mi však čtenáři dovolí, nabízím laické nasměrování k méně popisovanému úhlu pohledu. Vláda v demisi ve dnech 30. října a 20. listopadu 2013 schválila navýšení prostředků pro veřejné zdravotní pojištění v roce 2013. To víme z médií. Na www.vlada.cz najdete konkrétní usnesení č. 823, kterým se z kapitoly ministerstva práce a sociálních věcí Dávky dů­chodového pojištění přesouvá 1,5 mld. korun do zdravotnictví. Z toho 700 miliónů je návratná finanční pomoc pro Všeobecnou zdravotní pojišťovnu ČR (VZP) a 800 miliónů na navýšení plateb za státní pojištěnce. Druhá návratná finanční výpomoc pro VZP (1 miliarda) byla schválena usnesením č. 882 a zdrojem je tatáž kapitola. VZP nemusí formou veřejné zakázky hledat ústav, který by jí nabídl nejvýhodnější úvěr. Půjčí jí stát – navíc více než výhodně. Krátkodobé úvěry patří mezi nejdražší a kdyby podobnou „dotaci“ potřebovala zaměstnanecká zdravotní pojišťovna, zaplatila by za ni celkem dost peněz. Pro ilustraci: řekněme, že by to byla dlouhodobá půjčka, klidně hypotéka – jako nejlevnější druh úvěru, se sazbou např. 3 % p. a.

5

události, fakta, názory (RPSN nechávám stranou). To by při laických počtech a částce 1,7 miliardy korun znamenalo úrok asi 4,25 miliónu měsíčně. Celkem příjemný dárek k Vánocům. Přímá výpomoc VZP navíc dostala přednost před větším navýšením plateb státu za státní pojištěnce nebo dříve uvažovaným odkupem nedobytných pohledávek za plátci pojistného. Tato řešení by totiž skončila v přerozdělení a do VZP by putovaly peníze jen podle nákladových indexů jejích pojištěnců. Protože však VZP zřejmě nemá tak drahý kmen pojištěnců, mohlo by se stát, že by akce byla výhodnější pro zaměstnanecké pojišťovny… Vraťme se k první myšlence: Můžeme se poučit z komparace? Pro zlepšení hospodaření jedné státní zdravotní pojišťovny zvolila slovenská vláda v roce 2006 cestu zvýšení jejího základního kapitálu. Později došlo i ke změně způsobu přerozdělení. Ano, slovenské zdravotní pojišťovny ve formě akciových společností mají svá specifika. Například to, že jedna z nich neváhala a učinila právní kroky ke své obraně. Vedlo to k podrobnému přezkoumání systému veřejného zdravotního pojištění a postavení zdravotních pojišťoven v něm. Dopis o 42 stránkách , kterým se ministru zdravotnictví oznamuje zahájení řízení před Evropskou komisí ve věci nedovolených státních podpor, byl pak jen logickým vyústěním situace. Dopis (k nalezení v anglické verzi webu komise pod označením případu SA.23008), ale i některé analýzy slovenských think-tanků jsou poutavým čtením. Hlavně pokud zapojíme trochu představivosti a některé závěry pokusně aplikujeme na české prostředí. A tím nemusí být jen hospodaření zdravotních pojišťoven, ale i úhrady konkrétním poskytovatelům a různé koeficienty specializace. Zůstaňme ale zatím u plátců.

Podle Evropské komise (EK) je činnost slovenských zdravotních pojišťoven („nehospodářskou“) službou všeobecného zájmu. K podobnému závěru dospěl u českých zdravotních pojišťoven i český Úřad pro ochranu hospodářské soutěže při rozhodování o jejich sloučení. Komise má přesto zásadní pochybnosti o tom, že kroky Slovenské republiky splnily kumulativní podmínky Smlouvy o fungování Evropské unie (čl. 106 odst. 2, čl. 107 a 108) a prováděcích pravidel (zase ten „altmarkský balíček“…). Slovensko teď musí obhajovat navýšení základního kapitálu, oddlužení, přesun pojištěnců nebo změny v přerozdělení a dokazovat, že to nebyla dotace pro vyvolené. Závěrečné upozornění na možnost vymáhat neoprávněně poskytnuté podpory od jejích příjemců čtenáře dopisu utvrzuje, že se řízení nezahajuje jen jako akademické cvičení. Mohla by se EK rozhodnout stejně p­ ostupovat proti České republice? Můžeme na akce, jako jsou změny v přerozdělení, finanční výpomoc či další kroky k podpoře VZP, aplikovat upozornění EK, že ochrana státní zdravotní pojišťovny nemusí být v pořádku? Diskuse nesmí být politická. Je zřejmé, že 60 procent pojištěnců nemůže být vystaveno riziku, že je budou poskytovatelé odmítat ošetřit (a nedávná zkušenost mě přesvědčuje, že § 48 zákona o zdravotních službách jim v tom rozhodně nezabrání). Ale když se z mimořádných opatření stávají standardní procesy a když hledání náhradních řešení zabírá více času než hledání řešení funkčních, nelze než doufat, že na jiných místech systému vzniknou dostatečné rezervy, aby příští generace měla z čeho toto pohodlí zaplatit. Mgr. Richard Kops, Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví

LOK-SČL: Nemocnice si neporadí s koncem nadměrných přesčasů Od 1. ledna 2014 končí České republice výjimka ze směrnice EU o pracovní době, která mj. upravuje maximální počet přesčasových hodin nemocničních lékařů. Nynějších maximálně přípustných 16 hodin přesčasů týdně se sníží na osm. Řada nemocnic se tak může dostat do kritické situace – pokud bude chtít dodržet zákon, nebude schopna zajistit 24hodinový provoz. Druhou možností je zákon obejít. Před tím ale Lékařský odborový klub-Svaz českých lékařů (LOK-SČL) důrazně varuje a tuto variantu odmítá. Ohroženi by totiž byli především pacienti. Ostatní evropské země byly nuceny řešit tuto situaci tak, že nabíraly více lékařů. V českých nemocnicích ale lékaři chybějí a stále odcházejí další, zejména ti mladí, a tak si přesčasy nebude mít kdo rozdělit. Neexistuje reálná šance, že by se s tím nemocnice v lednu dokázaly vypořádat. Bohužel je ve hře opět klasické české řešení a hledá se cesta, jak nařízení EU obejít a získat další výjimku. Na vyřešení této situace přitom měla ČR šest let času, kdy pro nás platila přechodná výjimka. Takže se stále jen potlačují symptomy, ale neřeší se příčina potíží. LOK-SČL odmítá řešení problému hledáním způsobu, jak směrnici EU obejít. Z usnesení setkání předsedů organizací z nemocnic celé republiky 3. prosince plyne, že LOK-SČL bude trvat na dodržení zákona. Současná situace s neúměrným množstvím přesčasů je nebezpečná jak pro lékaře, tak pro pacienty. Lékaři nejsou roboti a vlivem únavy se značně zvyšuje riziko pochybení. U řidičů, pilotů a dalších profesí se s přestávkami a přísným dodržováním pravidel počítá samozřejmě, jen u lékařů, kteří rozhodují o lidských životech, se to dlouhodobě zanedbává. LOK-SČL proto bude po kompetentních orgánech rozhodně požadovat, aby se situace konečně řešila systémově, nikoli stále stejnými záplatami. Chceme, aby provoz nemocnic a úroveň poskytování zdravotnické péče zůstaly zachovány na stejné úrovni, nemůže to však být za cenu absolutního vyčerpání lékařů. S koncem výjimky přichází podle právníka České lékařské komory Mgr. Aleše Buriánka další problém. Lékař, který bude ve službě déle, než by měl, pokud udělá chybu, se zřejmě vystavuje nebezpečí nejen trestního, ale i civilního postihu. Případná občanskoprávní žaloba pak bude směřovat nikoliv proti nemocnici, ale proti němu. Podle A. Buriánka je právní postavení lékaře vykonávajícího práci přesčas v době, kdy to již dle zákoníku práce není možné, velmi problematické. Není totiž vůbec jisté, zda lékař za chybu v této době odpovídá jako zaměstnanec nemocnice (tedy pouze do výše čtyřapůlnásobku svého výdělku), nebo naopak jako svého druhu její smluvní partner stojící mimo zaměstnanecký vztah. Ve druhém případě by odpovědnost lékaře byla zcela neomezená. Ačkoliv právní názory na tuto situaci mohou být různé a závazný právní výklad by v konkrétním případě mohl dát jedině soud, rizika takového výkonu práce ve zdravotnictví jsou v každém případě značná. MUDr. Martin Engel, předseda LOK-SČL MUDr. Miloš Voleman, místopředseda LOK-SČL

Otevřený dopis prezidenta ČSK ministru zdravotnictví v demisi z 9. 12. 2013 Vážený pane ministře zdravotnictví v demisi, jménem českých zubních lékařů Vás důrazně vyzývám, abyste veřejně uvedl na pravou míru dezinformace, které šíří Váš úřad ve věci úhradové vyhlášky pro rok 2014. Vyvoláváte totiž opakovaně dojem, že úhradová vyhláška je prorůstová a že všechny části českého zdravotnického systému budou v příštím roce financovány z veřejných prostředků lépe než v roce loňském. To není pravdivé tvrzení a já jen doufám, že ze strany ministerstva i Vaší nejde o záměrné překrucování faktů. Na důkaz těchto Vašich zavádějících tvrzení uvádím citát z tiskové zprávy Ministerstva zdravotnictví ČR k úhradové vyhlášce ze dne 12. listopadu 2014: „Mohu ovšem s čistým svědomím prohlásit, že oproti restriktivnímu roku 2013 si polepší všechny segmenty zdravotnictví,“ uzavírá Martin Holcát. Není to pravda, pane ministře, všechny segmenty si rozhodně nepolepší. Jako zástupce více než 8000 členů České stomatologické komory si Vás dovoluji upozornit na „zásadní nesoulad“ mezi tímto Vaším tvrzením a samotným textem návrhu úhradové vyhlášky, ze kterého vyplývá, že ve stomatologii nedojde v roce 2014 k vůbec žádnému navýšení! Ve stejné tiskové zprávě (http://www.mzcr.cz/dokumenty/zakladni-parametry-uhradove-vyhlasky-pro-rok-2014-_8427_2778_1.html)

je ještě minimálně jedna zavádějící informace, kterou bych mohl opět interpretovat buď jako školáckou chybu Vašich úředníků, nebo jako politicky motivované zastírání skutečného stavu. V tabulce nazvané Odhad růstu nákladů na jednotlivé segmenty v roce 2014 je uvedeno, opět zcela v rozporu s textem úhradové vyhlášky, že náklady na zdravotní péči v oboru zubní lékařství vzrostou meziročně o 2,8 %. Jak k tomu dojde, pane ministře? Ptám se Vás tímto otevřeným dopisem a spolu se svými kolegy, zubními lékaři z celé České republiky, očekávám nějaké srozumitelné vysvětlení! Úhradová vyhláška nic takového nestanovuje, proto by nás zajímalo, jak Vaši úředníci došli právě k tomuto výsledku. Obáváme se ale, že nejde o fatální neschopnost úředníků na Vašem ministerstvu. Kolegové z ostatních organizací sdružených v Koalici soukromých lékařů ČR mají z Vašich veřejných vystoupení a materiálů na webu ministerstva stejný dojem. Dojem, že veřejnost je záměrně klamána a jsou jí předkládána fakta, která nemají oporu v textu vyhlášky a jsou tedy zcela nerelevantní. Přestaňte lhát veřejnosti i lékařům, pane ministře! Přiznejte, že úhradová vyhláška je „ušita na míru“ velkým nemocnicím, a obhajte toto rozhodnutí v otevřené a férové diskusi, ke které je současné období vnějšího připomínkového řízení tou nejvhodnější dobou. MUDr. Pavel Chrz, prezident České stomatologické komory

n Reakce ministerstva zdravotnictví Ze strany ministerstva zdravotnictví bylo opakovaně deklarováno, že v roce 2014 si nepohorší žádný segment. Toto tvrzení platí. Jakkoli nejsou v úhradové vyhlášce na příští rok úhrady v segmentu stomatologie navýšeny explicitně, faktem je, že stomatologové na rozdíl od všech ostatních segmentů nepodléhají regulačním omezením a tento segment v objemu úhrad přirozeně roste. V úhradové vyhlášce je jednoznačně uvedeno, že zdravotní pojišťovny uhradí stomatologickou péči v úhrnu až do výše nákladů stanovených ve zdravotně pojistných plánech a v případě, kdy dojde k překročení této částky z důvodu poskytnutí neodkladné péče ve vyšším rozsahu než v referenčním období, dojde k navýšení úhrady nad objem uvedený ve zdravotně pojistném plánu. V důsledku růstu příjmů v roce 2014 obsahují návrhy zdravotně pojistných plánů růst ve všech segmentech včetně stomatologie, celkové prostředky alokované do tohoto segmentu tak budou jednoznačně vyšší než v roce 2013. Letos se bohužel podstatná část veřejného zdravotnictví nachází v neřešitelné finanční situaci. Jistě chápete, že záchrana segmentů, které by jinak čelily finanční likvidaci, má prioritu před navyšováním úhrad Rozdělení nárůstu příjmů proti roku 2012 segmentům prosperujícím. V důsledku této skutečnosti není možné Abs. nárůst Relativní přiznat všem segmentům v úhradové vyhlášce srovnatelný růst. VěNemocnice podle zřizovatele v Kč nárůst řím, že plánované zvýšení celkového objemu prostředků pro segment stomatologie bude pro rok 2014 dostatečné. MZČR 1 521 369 240 4,99 % Není pravdou, že by úhradová vyhláška byla „ušita na míru“ velkým MOČR 14 2472 682 10,57 % nemocnicím. Přiložená tabulka snad dostatečně dokumentuje mylKraj (vč. krajských s.r.o. a a.s.) 1 780 130 272 7,31 % nost takového tvrzení. Navýšení prostředků nemocnicím proběhne rovnoměrně napříč všemi zřizovateli a mnoho organizací přímo řízeMěsto (vč. městských s.r.o. a a.s.) 221 250 762 6,81 % ných ministerstvem zdravotnictví si pohorší v důsledku sbližování záCírkev – – kladních sazeb. MUDr. Martin Holcát, MBA, Soukromé + jiné 456 823 973 6,15 % ministr zdravotnictví v demisi

Materiály zveřejněné na této straně se nemusejí shodovat s názorem redakce Zdravotnických novin. Inzerce

Již 7 let pomáháme našim klientům a kolegům orientovat se v úhradových mechanismech a systému DRG a využívat těchto znalostí k prospěchu zdravotnických zařízení a jejich pacientů.

Věříme, že naše postřehy pro rok 2014 můžete využít i VY! • Zveme Vás na konferenci se zahraniční účastí

VY!ZE ZDRAVOTNICTVÍ 2014 Kongresové centrum ÚVN Praha 22.1.2014 v 9:00 hod Financování zdravotnictví 2014 Úhradová vyhláška 2014 • DRG 2014 • Očekávaný vliv nových pravidel na chování účastníků •

Hlavní partner

Doplňkový program • Benchmarking zdravotnických zařízení v Německu a v ČR • Kvalita kódování, identifikace možných chyb, revize a spory – postupy a zkušenosti z domova a zahraničí • Kvalita nemocnic v Německu – legislativa, hodnocení, postupy, vývoj - možnosti pro ČR • Vzdělávání v DRG a MKN - 10

Přednášející : Pavel Brůna, Petr Čech, Petr Fišer, Harald Hollnberger, Ivan Kalman, Jan F.Ryčl a hosté oslovení podle aktuální situace

Přihlášky na

www.consulth.cz

Consult Hospital s.r.o. Hradčanské náměstí 12, Praha 1

Mediální partner


6

události, fakta, názory

ročník 62 číslo 26 16. prosince 2013

n NÁZOR

Co dál v době špatně hrazeného klientelismu, aneb přežije, kdo bude mít pacienty, kteří přežijí Býval jsem ekonomickým náměstkem „skorofakultní“ nemocnice s 3 miliardami obratu. Rostli jsme o 10 % ročně, naučili jsme se spravedlivě přerozdělovat zdroje a s rozumem investovat, zvládli jsme centrální zásobování, pozitivní seznamy, antibiotickou politiku... a nakonec jsme byli po boku ÚVN těmi, kdo do ČR přivedl akreditaci. První kniha o JCI (a následně SAK) se psala ruku v ruce s akreditováním Homolky. Chtěli jsme být nejlepší a vetkli jsme dokonalost do každé směrnice. Akreditací tehdy vznikly i dva póly. Manažer kvality a trpící šikanovaná většina. Akreditace nás naučila pořádku, systematičnosti, respektu k legislativě a chtělo by se říci i k dodržení daného slova (co jsme si na sebe vymysleli, měli jsme dodržet). Podmiňovací způsob naráží na „cykličnost“. Půl roku po akreditaci a tři měsíce před reakreditací, mezitím je klid zbraní. Účet za akreditaci samotnou nepřekročil cenu jednoho komplikovaného pacienta. Soulad s legislativou stál další desítky miliónů ročně (proto výše uvedená cykličnost...). S akreditací přišla úleva, prestiž a vědomí (ve zkratce), že hlášení chyb a zámky na oknech zachraňuji lidské životy.

Kolik vlastně je 1 + 1? S mosaznou cedulkou JCI jsme zvažovali co dál. Náklady na hospitalizaci byly spočteny. Dávaly tušit, že skutečný problém není v zisku každého výkonu, ale ve ztrátách u komplikovaných pacientů (to se potvrzuje v mnoha nemocnicích dodnes). Další metou byly klinické protokoly (správná léčba v pravý čas v odpovídající intenzitě). Zvažování každé investované koruny. Vědomí, že výkon navíc nejen stojí

peníze, ale neúměrně zvyšuje riziko poškození pacienta. Dvaadvacet typů péče, 70 % nákladů nemocnice. Zpočátku zakázané slovo „multioborový“. Proč má u popisu chirurgického výkonu sedět primář rehabilitace? Dnes běžná věc... Praktický výsledek? Jeden úspěšný primariát a jedna tlustá složka v šuplíku. Dá se říci: „Plichta“. Konec v manažerské pozici. Zdravotnictví běží i mimo Homolku. A překvapivě klinické protokoly na okraji (spíše za okrajem) zájmu... Současně v tichosti přichází převratně nový systém úhrad DRG. Platba za případ. Už nerozhoduje četnost statimových vyšetření, ani počet hadiček vedoucích do pacienta, či dny, kdy jej udržíme na lůžku. Platí se zkrátka za „kýlu“, nebo „slepák“. Pokaždé stejně. Tedy téměř... Po zkalkulovaném pacientovi na korunu přesně zjištění, že mnoho nemocnic neví, na jakou sumu má nárok. Dá se to spočítat? Je to spravedlivé? Je 1 + 1 = 2? Co když pojišťovna vypočte 1,9? Kdo má pravdu? Ten, kdo počítá správně? Ten, kdo platí revizní lékaře...?

A nastal pravý opak Dnes Ústavním soudem rozporovaná vyhláška dává od r. 2007 po letech paušálů možnost plánovat v lednu objednávku a úhradu pro zbytek roku. Alespoň těm, kteří se pokoušejí počítat... Nedává však signál, jak postupovat dál. Uspoříme za analýzy a dobré poradce (přece šetříme), nebudeme diskutovat, vtělíme své nejlepší momentální představy do stostránkového dokumentu. Skoro jako jeden dort, který kdysi vařili pejsek s kočičkou. Co dál – zlevňovat jednotku péče, pracovat zadarmo a navyšovat referenci, využít stagnace a usilovat o kvalitu, či klientský přístup? Neusilovat o nic kromě přežití ve funkci pod

tlakem nekompetentního zřizovatele/majitele (pozor – skrytá anketa o potrefenou husu)? Po slibu zjednodušení vyhlášky a jednotné úhrady následuje pravý opak (od alfy až po gamu, levným málo, drahým víc) a následně pro jistotu restrikce objednávky i úhrady o desetinu. A zde to paradoxně začíná být zajímavé... Zkuste se vžít: jste ředitel, doba přežití možná 8, možná 20 měsíců, ztráta nemocnice v roce restrikce jistá, pokles objednávky, zrušení části péče, nemožnost řídit (neb nevím, kterým směrem). Co dál? Redukovat životní i manažerské funkce na úroveň jednobuněčného organismu, nebo vybičovat mozek otázkou: „Jak neztratit ztracený rok?“.

Což takhle dát si porovnání Kdysi jsem hleděl s touhou západním směrem za ostnatý drát, vrcholem mých snů (bylo mi 12) bylo dálkově ovládané závodní auto za 19,99 DM (z katalogu OTTO). Pod stromečkem ruský náklaďák s bowdenem. Po „sametové“ jsem se přesvědčil, že někde to jde... Hnán frustrací našich klientů v době, kdy v čele Sněmovny ještě byla paní Němcová a stínovým ministrem zdravotnictví pan Němeček, jsem si řekl proč ne Německo? Devadesát minut po dálnici od nás je ráj. Mnoho mladých českých lékařů odešlo do tohoto ráje bez děkování. Za jednotku péče se platí trojnásobek (základní sazba cca 3000 eur). Nemocnice dobrovolně sdílejí ze zákona povinnou (v Čechách by šlo o protimluv) zprávu o kvalitě v průměru o 300 stranách (srovnej s výroční zprávou české nemocnice). V legislativou podloženém měření kvality existuje 1 za-

řízení, které je nejkvalitnější nemocnicí v Německu. Hodnotí se v 6 oblastech a více než 50 kritériích. Jak klinické ukazatele, tak např. úroveň komunikace a managementu v nemocnici. Vše přehledně (po německu) obodováno, nejprve zaměstnanci nemocnice, pak nezávislými odborníky. Spolupráce, ne nenávist... Management řídí a odpovídá, lékaři léčí,.... Kvalita nejlepší nemocnice je výsledkem 10 let úsilí všech zaměstnanců (ne 1 manažera kvality). V žebříčku se začíná dole. Každý dělá co umí, respektuje a váží si práce druhého. Společné úsilí je změřeno a odměněno posunem v žebříčku. Úspěšná nemocnice může investovat, má více center, obecně lepší podmínky. S tím přicházejí pacienti. Rozsah činností kromě smlouvy s pojišťovnou určují jejich potřeby = poptávka, ne nakoupené přístroje ani počet ventilátorů z dob, kdy za ně pojišťovna přeplácela. Kdo má pacienty, má jistotu důstojné existence. Mimoděk mě napadá aplikace na ČR: politik vizi, poradce priority, analytik rozbor, matematik vzoreček, právník legislativu, ekonom peníze, management proces, lékař léčbu, všichni respekt a komunikaci. Jedno je jasné, managementu české nemocnice i českým lékařům se německé nemocnice líbí (jako mně auto za 19,99). Co vy na to porovnat pomyslné skóre české a německé nemocnice? Je české zdravotnictví tak příslovečně efektivní, jak tvrdíme? V čem je rozdíl? ­Kterým směrem? Proč? Chcete to vědět? Já ano. Ing. Pavel Brůna, MBA, Consult Hospital, s. r. o.

Hledáte odpovědi na stejné otázky jako autor dnešního Názoru? Pojďme je hledat společně 22. ledna 2014 od 9 hod. v Kongresovém centru ÚVN Praha na konferenci VY!ZE ZDRAVOTNICTVÍ 2014. Čeká vás důkladné nahlédnutí pod pokličku systému kvality německých nemocnic – a kdo ví, možná se najdou i stateční ředitelé českých nemocnic, kteří si troufnou si to v benchmarkingu s těmi německými „rozdat“...

Inzerce

20

www.hypokramed.cz


ročník 62 číslo 26 16. prosince 2013

7

události, fakta, názory

Pozitivní apel Angeliny Jolie Hollywoodská superhvězda a držitelka Oskara Angelina Jolie letos 14. května šokovala svět svou otevřeností, když oznámila, že z vlastního rozhodnutí podstoupila oboustrannou preventivní mastektomii. Herečka v sobě má mutaci genu BRCA1, která představuje vysoké riziko vzniku karcinomu prsu – uvádí se pravděpodobnost až 87 %. Navíc Angeliina matka, herečka Marcia Lynne (Marcheline) Bertrand, na tuto chorobu v 56 letech zemřela. Zájem klientek VZP o vyšetření A. Jolie se netajila prsou v jednotlivých regionech* tím, že odhalením Vyplaceno Počet této ryze intimní záležitosti chce podnítit u žen větší ostražitost Kraj Kč klientek a aktivitu v preventivní péči. Praha 1 422 367 2 621 Apel slavné herečky zřejmě neminul cíle, což dokumentují údaStředočeský 834 279 1 614 je z řady zemí světa, ale i z domova – důkazem je např. tisková Jihočeský 534 021 1 073 informace Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) z 2. prosince, Plzeňský 674 846 1 841 která prezentuje data o využití mimořádného preventivního Karlovarský 447 641 941 programu mamografických a sonografických vyšetření klienÚstecký 1 135 599 2 461 Liberecký 446 817 983 tek, se kterým VZP vystoupila několik dnů po zveřejnění příběKrálovéhradecký 451 169 966 hu A. Jolie. Nabídka pojišťovny spočívala v tom, že ženy ve věku Pardubický 1 711 054 2 983 od 40 do 45 let si díky příspěvku od pojišťovny mohly zaplatit Moravskoslezský 529 129 1 151 mamografii, mladší sonografii, ženy nad 45 let si mohly zkrátit Olomoucký 234 614 568 interval vyšetření na jeden rok. Z veřejného zdravotního pojišZlínský 1 158 850 2 431 tění totiž pojišťovny hradí preventivní mamografii jednou za Jihomoravský 1 681 506 3 658 dva roky až ženám od 45 let. Vysočina 1 615 796 3 610 Od května do konce listopadu na mimořádné mamografické či Celkem 12 877 688 26 901 sonografické vyšetření prsou přišlo v celé ČR téměř 27 tisíc *Výsledná čísla se ještě mohou nepatrně změnit – data jsou ­klientek VZP a pojišťovna zaplatila bezmála 13 miliónů korun shromážděna k 29. listopadu 2013 nelze vyloučit, že ojedinělé případy ještě nebyly zaneseny do evidence. (přesné údaje v tabulce). ot

n ZPRAVODAJSKÝ DENÍK 2. prosinec n VZP oznámila, že jako první v ČR hradí v komplexních onkologických centrech genetický test Oncotype DX. Je využíván u pacientek s Ca prsu, které nemají zasaženy podpažní uzliny. Pokud u nich vznik nádoru souvisí s hormony, podstupují po operaci hormonální léčbu. Pro posílení účinku se přidává chemoterapie, u zhruba 5 % pacientek ale není z dostupných vyšetření jasné, zda chemoterapie zabere, nebo je zbytečnou zátěží. To pomůže rozlišit uvedený test. Vzorek tkáně odebrané při operaci je odeslán do laboratoře v USA, která jako jediná provádí testy pro celý svět. Výsledky jsou známy za 7 až 10 dnů, stanoví tzv. skóre recidivy nemoci od nuly do sta (do 18 je riziko nízké, od 30 vysoké). VZP uhradila testy dosud 13 pacientkám brněnského Masarykova onkologického ústavu, jen u jedné ukázaly riziko tak vysoké, že musela podstoupit chemoterapii. Jeden test stojí 98 000 korun.

3. prosinec n V Praze byly předány národní ceny za práci v sociálních službách. Titul Pečovatelka roku 2013 získaly Antonie Pleskačová z domova pro seniory diakonie v Sobotíně, Lýdie Konieczná z centra sociálních služeb v Českém Těšíně a Petra Komašková z havířovského centra Santé. Nejlepší sociální pracovnicí se stala Jana Hrdinová z uherskobrodské charity, oce-

nění pro manažera roku si odnesl ředitel domova pro seniory v Šanově na Znojemsku Jiří Dušek. Národní ocenění se letos rozdávalo poprvé,vzniklo spojením samostatných cen Diakonie Českobratrské církve evangelické a Asociace poskytovatelů sociálních služeb.

4. prosinec n Ústavní soud odmítl stížnost vyškovské lékařky potrestané za zanedbání stavu pacientky desetiměsíčním vězením s podmíněným odkladem na 2 roky a dvouletým zákazem výkonu praxe. Lékařka řešila problémy pacientky se strumou pouze homeopatickým postupem a údajně neprováděla testy, které by prokázaly účinnost terapie. Ženin stav se prudce zhoršil a rodina ji převezla do vyškovské nemocnice. Později skončila v péči metabolické jednotky FN u svaté Anny v Brně. Nakonec zemřela ve Vyškově na JIP. Lékařka u soudu poukazovala na to, že se pacientčin stav zhoršil až poté, co přestala užívat předepsané léky. Údajně se o ni také v nemocnici špatně starali, dostala tam zápal plic a nikdo neřešil její boreliózu. 

5. prosinec n Radní Pardubického kraje schválili fúzi pěti krajských nemocnic do jednoho celku k 1. červenci 2014. Zároveň navrhli zvýšit základní jmění nemocnic, aby

se vyhnuly riziku insolvence. Tím by se také postupně eliminovala kumulovaná ztráta zdravotnických zařízení, která celkem dosahuje zhruba 300 miliónů.

10. prosinec n Náměstek ministra zdravotnictví v demisi MUDr. Ferdinand Polák vedl delegaci ČR na bruselském jednání Rady pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele (část zdraví). Hlavním jednacím bodem byly zdravotnické prostředky. ČR deklarovala podporu zavedení kontroly již v průběhu registrace prostředků, tedy před uvedením na trh. V otázce požadavků podmiňujících obnovování prostředků „na jedno použití“, zastává ČR rezervovaný postoj. „Výrobci mají zpravidla racionální důvody k tomu, aby své výrobky určili jen pro jedno použití, například proto, že materiál není vhodný k opětovné sterilizaci a podobně. Dále se obáváme, že Komisí navrhovaný systém zákazu či zpřístupnění prostředků na jedno použití neumožňuje téměř žádnou kontrolu a s ohledem na volný pohyb zboží bude také pro členské státy obtížné zajistit v této oblasti dozor,“ řekl, F. Polák. n Sněmovní zdravotnický výbor doporučil poslancům schválit návrh rozpočtové kapitoly ministerstva ­zdravotnictví pro příští rok. MZ by mělo hospodařit s 6,89 miliardy korun. Ve srovnáním s letošním rozpočtem je to asi o 400 miliónů víc. red, čtk, new

n LIDÉ Prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.

MUDr. Andrea Vrbovská, MBA,

Akademickým senátem 2. lékařské fakulty UK v Praze 20. listopadu zvolený děkan na období 1. 2. 2014 až 31. 1. 2018. Pracoval jako pediatr v Teplicích, dětský neurolog v Praze, od r. 1984 působí na Klinice dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol a od r. 1991 je jejím přednostou. Podílel se mj. na tvorbě Vládního programu péče o občany se zdravotním postižením, na vzniku nadace Dětský mozek, na vzniku motolského Centra pro epilepsie a dalších společensky významných projektech.

MUDr. Lukáš Kettner, MBA

Nová ředitelka pražské Nemocnice Na Bulovce. Ve funkci střídá MUDr. ­Zuzanu Bonhomme Hankeovou, M. I. B., která byla pověřena řízením. A. Vrbovská, která zvítězila ve výběrovém řízení, je anestezioložka, Na Bulovce pracovala jako náměstkyně pro léčebně preventivní péči. Dříve působila mj. jako náměstkyně pro výuku v IPVZ, jako náměstkyně v Ústřední vojenské nemocnici – Vojenské fakultní nemocnici Praha či v regionální pobočce International SOS Assistance.

Nový manažer poradenských služeb zaměřených na zdravotnictví ve společnosti KPMG ČR. Jeho zaměřením je oblast inovací, analýzy řízení zdravotnictví, elektronizaci a eHealth. Do KPMG přešel ze ZZS Kraje Vysočina, kde byl primářem oblastního střediska, ředitelem a lékařem výjezdové skupiny. Pracoval též v Nemocnici Třebíč, p. o., a na Krajském úřadu Kraje Vysočina jako vedoucí odboru zdravotnictví. KPMG je celosvětová síť poradenských společností. jh, red

Inzerce

Pomoc dětem postiženým ničivým tajfunem na Filipínách

čištění 134 Kč 1000 tablet na

200 dětí ro p l sů í čn ta ra d hy re í ln 378 Kč Orá áchranu života. ro z Směs cukru a solí p

ompletní souprav K materiálu.

e

izové situac 2 39 076 Kč Stan pro kr zloze 42 m . Vybavený stan o ro

Pomoci můžete příspěvkem na sbírkové konto

v. s. 808 (Filipíny).

Nebo zašlete dárcovskou SMS ve tvaru DMS

ci

í pomo 665 Kč Souprava prvn a léků a zdravotnického

Více než 4 miliony dětí na Filipínách naléhavě potřebují humanitární pomoc po úderu jednoho z nejsilnějších tajfunů v dějinách lidstva. Počet obětí se odhaduje na deset tisíc, další statisíce rodin přišly o střechu nad hlavou, v oblasti chybí léky a zdravotnický materiál pro ošetření zraněných, pitná voda, bezpečná přístřeší.

UNICEF: 11771177/0300,

vody

UNICEF na číslo 87777.

Cena DMS je 30 Kč, UNICEF od Vás obdrží 28,50 Kč. Více informací na www.darcovskasms.cz.


8

servis

ročník 62 číslo 26 16. prosince 2013

n PERSONÁLNÍ INZERCE VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ n Primář/primářka

Ředitelka Nemocnice Břeclav, p.o., vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce primáře/primářky dětského oddělení. Kvalifikační požadavky:VŠ vzdělání lékařského směru, specializace v příslušném oboru podle zákona č. 95/2004 Sb., v platném znění, minimálně 10 let praxe v oboru organizační a řídící schopnosti, zdravotní způsobilost a bezúhonnost. Součásti přihlášky: životopis s přehledem dosavadní praxe, ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání, doklad ČLK pro výkon funkce vedoucího lékaře v oboru pediatrie, výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců, osvědčení a čestné prohlášení podle § 4 odst. 1 a 3 zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění, písemný souhlas s nakládáním s osobními údaji uchazeče v rámci výběrového řízení, návrh koncepce provozu oddělení (v rozsahu do 3 stran) Písemné přihlášky k výběrovému řízení zasílejte do 13. ledna 2014 na adresu: Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace, sekretariát ředitele, U nemocnice 1, 690 74 Břeclav.

n Lékař/lékařka

AquaKlim, s. r. o. vyhlašuje výběrové řízení na pozici lékař/lékařka léčebného úseku Sanatorií Klimovice. Požadujeme: vysokoškolské vzdělání lékařského směru, výhodou atestace RFM (FBLR) a neurologie, odbornou způsobilost dle zákona č. 95/2004 Sb., komunikační schopnost, schopnost aktivního, samostatného jednání, vstřícné chování a vystupování pracovitost, spolehlivost a odpovědnost. Nabízíme: zázemí velké a stabilní společnosti, možnost přidělení služebního bytu, podporu odborného růstu a dalšího vzdělávání, možnost uplatňovat a rozvíjet vlastní nápady, mzdu od 43 000 Kč. Nástup možný ihned nebo podle dohody Strukturované životopisy zasílejte na adresu: Sanatoria Klimkovice, personální oddělení, 742 84 Klimkovice-Hýlov, tel.: 556 422 122, e-mail: jklarova@sanklim.cz

n Vrchní sestra

Ředitel Fakultní nemocnice v Motole vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice vrchní sestry pro Chirurgickou kliniku 2. LF UK a FN Motol. Požadavky: SZŠ nebo VOŠ a specializovaná způsobilost v oboru nebo VŠ, osvědčení podle zákona č. 96/04 Sb., 6 let praxe v oboru, organizační, řídící a komunikační schopnosti. K přihlášce doložit: profesní životopis, doklady o dosaženém vzdělání, výpis z rejstříku trestů. Přihlášky zašlete v obálce s označením „ Výběrové řízení “ do 15. 1. 2014 na sekretariát personální náměstkyně FN v Motole, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5.

n Regionální ředitel

Mediclinic, a. s. vyhlašuje výběrové řízení na pozici regionální ředitel. Požadujeme: SŠ, VŠ, zkušenosti v oboru zdravotnictví výhodou, praxe na obchodní pozici nutná, zkušenost s akviziční činností výhodou, práce s PC, ŘP sk. B Nabízíme: odpovídající mzdové ohodnocení a zajímavý bonusový systém v závislosti na ekonom. výsledcích svěřeného regionu, firemní automobil i k soukr. použití, notebook, mobilní telefon. Kontakt: tel.: 733 679 578, e-mail: kariera@mediclinic.cz

n Ekonomický náměstek

Ředitelka Léčebných lázní Lázně Kynžvart vyhlašuje výběrové řízení na obsazení

funkce ekonomický a provozně technický náměstek. Kvalifikační požadavky: VŠ ekonomického směru (magisterského typu), praxe ve vedoucí funkci minimálně 5 let, zkušenosti v oblasti zdravotnictví výhodou, organizační a řídící předpoklady, zdravotní způsobilost a bezúhonnost, uživatelská znalost PC, řidičský průkaz sk. B. K přihlášce připojit: životopis zaměřený na odbornou praxi, doklady o vzdělání, osobní dotazník, doklady podle zákona č. 451/191 Sb. v platném znění (osvědčení + čestné prohlášení), výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců, prohlášení na ochranu osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. a stručná koncepce ekonomického rozvoje organizace (LL L. K.). Uveďte telefonní číslo a e-mail. Písemnou přihlášku zasílejte do 3. 1. 2014 na adresu: Léčebné lázně Lázně Kynžvart Lázeňská 295, 354 91 Lázně Kynžvart, a to v uzavřené obálce s označením: „Výběrové řízení – náměstek-ekonom“. Další případné informace na tel.: 354 672 111, www.lazne-kynzvart.cz

n Primář/primářka

Ředitel Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o., vypisuje výběrové řízení na pozici primář/primářka Pediatrického oddělení. Požadavky na uchazeče: VŠ vzdělání lékařského směru, specializace v oboru Dětské lékařství, osobní a profesní předpoklady pro řízení oddělení, 10 let praxe. Nabízíme: možnost seberealizace ve vedení pracoviště v prosperující organizaci, možnost uplatnění své specializace (kardiologie, endokrinologie …), spolupráci mladého a přátelského kolektivu – neformální prostředí, významnou podporu dalšího vzdělávání, nadstandardní finanční ohodnocení – benefity, možnost zajištění ubytování, v okolí možnosti maximálního sportovního využití. Písemné přihlášky doložené profesním životopisem s uvedením údajů o dosavadní praxi, doklady o dosaženém vzdělání, platným výpisem z trestního rejstříku a koncepcí pracoviště (max. 2 str.) zasílejte do 15. 1. 2014 na adresu: Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o. personální oddělení, Nemocniční 15, 466 60 Jablonec nad Nisou

n Více pozic

Ředitel Městské nemocnice Hustopeče, příspěvková organizace, vyhlašuje výběrové řízení na vedoucí pracovní místa: • Primář/primářka oddělení jednodenní chirurgie • Primář/primářka interního oddělení • Vedoucí lékař/lékařka oddělení ošetřovatelských lůžek • Vedoucí lékař/lékařka multioborové JIP Požadavky: specializovaná způsobilost v daném oboru, osvědčení ČLK k výkonu funkce primáře daného oboru, organizační schopnosti a řídící předpoklady. Požadované doklady: strukturovaný životopis, úředně ověřené doklady o vzdělání, včetně osvědčení ČLK, výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců, doklad o zdravotní způsobilosti, lustrační osvědčení, event. kopie žádosti o vydání tohoto osvědčení, čestné prohlášení dle zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů, písemný souhlas s nakládáním s osobními údaji v rámci výběrového řízení podle zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění, návrh koncepce vedení oddělení. Přihlášku s požadovanými doklady, telefonním spojením a e-mailovou adresou uchazeč doručí na adresu: Městská nemocnice Hustopeče, příspěvková organizace, sekretariát ředitele, Brněnská 41, 693 37 Hustopeče. Přihláška bude doručena v uzavřené obálce s uvedením jména uchazeče/uchazečky, s označením hesla Výběrové řízení – a uvést danou vedoucí pozici. Přihlášky budou přijímány ve lhůtě do 31. 12. 2013.

VOLNÁ MÍSTA n Lékař/lékařka

Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 přijme lékaře/ky do závodní ambulance. Požadavky: specializovaná zp. v oboru všeob. lékařství, PC, plný úvazek. Písemné nabídky s CV zasílejte: jaroslava.kulhankova@fnmotol.cz

Revizní lékař – Ostrava Náplň práce: • kontrola využívání a poskytování zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění v jejím objemu a kvalitě • schvalovací, povolovací a posuzovací činnosti související s poskytováním zdravotní péče • tvorba metodických postupů v rámci revizní činnosti • konzultační činnost, spolupráce se ZZ a zdravotními pojišťovnami

Požadujeme: • VŠ lékařského směru (atestace praktické lékařství, interna, chirurgie, neurologie, ARO) • organizační a komunikační schopnosti • klinická praxe - výhodou • znalost práce s MS Office • pracovní poměr s úvazkem 1,0

Nabízíme:

n Lékař/lékařka

Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 přijme lékaře/ku – absolventa pro 3. chirurgickou kliniku 1. LF UK a FNM. Požadavky: ukonč. VŠ, výjmečný zájem o obor chirurgie, plný úv., zájem o vědecko-výzkumnou a publikační činnost. Písemné nabídky s CV zasílejte: robert.lischke@fnmotol.cz ida.lecnarova@fnmotol.cz

n Lékař/lékařka

Medicínské centrum Praha s. r. o. přijme lékaře na částečný/plný úvazek pro odbornosti: •a lergologie/imunologie, •g ynekologie,

•e ndokrinologie, •v nitřní lékařství, •k ardiologie, •o ční, •O RL, • z obrazovací metody, •d ietolog/výživový poradce. V případě zájmu nás kontaktujte na e-mailu: michaela.kopecka@mc-praha.cz

n Psychiatr

Psychosociální centrum v Přerově přijme psychiatra. Atestace není podmínkou. Byt k dispozici.
 Zájemci se mohou přihlásit na adrese: Psychosociální centrum, nám. Přerovského povstání 1, 750 01 Přerov, tel.: 581 204 439, 736 750 309, e-mail: rektor@psyche.cz. Podrobnosti na www.psyche.cz

Revizní lékař – Plzeň Pracovní náplň: • kontrola rozsahu a úrovně zdravotních služeb vykázané poskytovatelem

zdravotních služeb k úhradě zdravotní pojišťovně

• schvalovací, povolovací a posuzovací činnost související s poskytováním

zdravotních služeb

• poradenská činnost, spolupráce s poskytovateli zdravotních služeb

Požadujeme: • • • • •

VŠ lékařského směru organizační a komunikační schopnosti klinická praxe minimálně 5 let znalost práce s MS Office řidičský průkaz skupiny B

Nabízíme: • zaměstnanecké výhody a benefity (týden dovolené navíc,

příspěvky na penzijní připojištění, stravenky)

• pracoviště: Plzeň nebo České Budějovice • nástup: dohodou • pracovní poměr s úvazkem 1, případně nižším

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR Mgr. Zuzana Nová, Kodaňská 1441/46, 100 10 Praha, telefon: 725 056 261, zuzana.nova@zpmvcr.cz

Revizní lékař – Praha Náplňpráce: práce: Náplň • Kontrola využívání a poskytování hrazených služeb, posuzování odůvodněnosti léčebného procesu se zřetelem na jeho průběh, předepisování léčivých přípravků, potravin pro zvláštní lékařské účely a zdravotnických prostředků • Kontrola vyúčtování smluvních ZZ v IS ZP MV ČR; posuzování výše uplatněných regulačních srážek • Fyzická účast v kontrolovaných ZZ vč. vypracování revizních zpráv • Schvalovací, povolovací a posuzovací činnost – žádanky o schválení (povolení) výkonů, léčivých přípravků, zdravotnických prostředků; náhrady cestovních nákladů soukromým vozidlem; druh a rozsah poskytované zdravotní péče v ZZ

Požadujeme: • Vysokoškolské vzdělání – lékař se specializovanou způsobilostí (zejména v oborech chirurgie, ortopedie, gynekologie) • Znalost práce s PC (minimálně MS Office, znalost dalších aplikací vítána) • Řidičský průkaz sk. B – aktivní řidič- výhodou • Komunikativnost, asertivita, práce v týmu • Pracovní poměr s úvazkem 1,0 nebo dle dohody

Nabízíme:

• zaměstnanecké výhody a benefity (týden dovolené navíc, příspěvky na penzijní připojištění, stravenky) • pracoviště: Ostrava nebo Olomouc • nástup: dohodou

• Zaměstnanecké výhody a benefity (týden dovolené navíc, příspěvky na penzijní připojištění nebo kapitálové životní a důchodové pojištění, stravenky) • Pracoviště: Praha • Nástup: ihned nebo dohodou

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR

Mgr. Zuzana Nová, Kodaňská 1441/46, 100 10 Praha, telefon: 725 056 261, zuzana.nova@zpmvcr.cz

Mgr. Zuzana Nová, Kodaňská 1441/46, 100 10 Praha, telefon: 725 056 261, zuzana.nova@zpmvcr.cz

Zn 26 2013 200  

Zdravotnické noviny - odborné fórum zdravotnictví a sociální péče

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you