Page 1

ZDRAVOTNICKÉ NOVINY ODBORNÉ FÓRUM ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE www.zdravky.cz

ročník 60 • číslo 19 • 9. května 2011 cena 26 Kč • pro předplatitele 19 Kč / 1,25 €

2 Sloučení moravskoslezských nemocnic se odkládá

KSL: Reálná hrozba 3 zhoršení dostupnosti ambulantní péče

Centralizace nákladné léčby a její úhrada

4

7 Nepřipusťme samoúčelnou medicinalizaci stárnutí

V ZPRÁVA MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR

◗ Zdravotnická legislativa 1

Přímo řízené organizace jsou

v dobré ekonomické kondici

„Fakultní nemocnice a další přímo řízená zdravotnická zařízení jsou finančně stabilní a ekonomicky efektivní. Jsem velmi rád, že se nám v tomto smyslu podařilo navázat na předchozí období. Zároveň se nám daří důsledně naplňovat programové prohlášení vlády v oblasti protikorupční strategie.“ Tímto konstatováním uvedl ministr zdravotnictví doc. MUDr. Leoš Heger, CSc., tiskovou konferenci 4. května v Praze. Informaci o hospodářských výsledcích jedenácti fakultních nemocnic, pražských zařízení Institutu klinické a experimentální medicíny, Nemocnice Na Homolce, Ústavu pro matku a dítě a brněnského Masarykova onkologického ústavu předložil první náměstek ministra MUDr. Vladimír Pavelka. Navzdory globální ekonomické krizi, jakož i  minimálnímu nárůstu plateb od zdravotních pojišťoven, dosáhla sledovaná zařízení loni pozitivního hospodářského výsledku – celkem 334 955 000 Kč (před zdaněním). Nemocnice a ústavy jsou vesměs likvidní (schopné splácení) a míra jejich zadluženosti klesá. Úroveň dluhu se v průměru pohybovala kolem 20 % (obecně přijatelnou hranicí je 30 %), dluh je tvořen především krátkodobými závazky. Snižuje se podíl pohledávek i závazků po lhůtě splatnosti. „Závazků po termínu ubylo nejvíc v letech 2007 a 2008 – ze 14 na 7 procent. Tak strmého poklesu není už možné docílit, nyní se podíl blíží k 6 procentům,“ informoval V. Pavelka. Pohledávek nemocnic po termínu splatnosti bylo loni 12 %, víc než rok po splatném termínu necelá 4 procenta. Podle MUDr. Pavelky také trvale roste produktivita práce měřená tržbami a nemocnice stabilně udržují velmi nízkou úroveň zásob.

ZLOMTE ZÁVISLOST NA NIKOTINU 2.3.2011

Zákon č. 105/2011 Sb. rozšiřuje kompetence nelékařských profesí Dnem 22. dubna 2011 vstoupil v platnost a nabyl účinnosti zákon č. 105/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), v platném znění, a zákon č. 634/ 2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění. Přinášíme informaci o podstatných novinkách, které tato „malá novela“ zákona o nelékařských zdravotnických povoláních zavádí. Výkon povolání bez odborného dohledu

Ministerský briefing proběhl za značného zájmu médií. Foto: ZN Vývojové statistiky dokumentují trvalý růst průměrných platů všech skupin zaměstnanců – např. loni bylo na platy lékařů v přímo řízených zdravotnických zařízeních vydáno přesně 4 296 337 807 korun, zatímco v roce 2006 to bylo cca 3,5 miliardy. Jak známo, od letošního března se lékařské platy zvýšily o  5 až 8 tisíc korun. První náměstek ministra sdělil, že v této chvíli je možné pouze odhadovat dopad zvýšení DPH na hospodaření a platy, řešení podle něho musí proběhnout na politické úrovni.

Audit nákupu přístrojů a technologií

Ministr Leoš Heger na briefingu současně oznámil, že byl proveden audit procesů při realizaci projektů v rámci první výzvy Integrovaného operačního programu v oblasti modernizace a  dovybavení onkologických center a traumacenter. Výsledky šetření, které realizovala firma KPMG Česká republika Audit, zveřejníme v  příštím vydání Zdravotnických novin. top

Novela přináší především dosud v zákoně chybějící rozlišení činností zdravotnického pracovníka, které může vykonávat bez indikace, které vykonává na základě indikace a které pod přímým vedením lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta. Rozšiřuje kompetence pracovníků zdravotníků-nelékařů. Jelikož zákon tuto změnu promítá i do upřesnění zmocňovacího ustanovení, bude mít přímý pozitivní vliv i na koncepci prováděcí vyhlášky, kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků (vyhláška č. 55/2011 Sb.). Dochází ke změkčení podmínek pro nelékařské pracovníky, novela zakotvuje, aby prováděcí právní předpis stanovil činnosti, které budou zdravotničtí pracovníci způsobilí vykonávat bez odborného dohledu, i když nebudou držiteli osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, již před získáním specializované způsobilosti. Specializovanou způsobilost pak stejně jako dosud získají ukončením specializačního vzdělávání atestační zkouškou. V tomto smyslu se právní úprava blíží úpravě platné pro lékaře v zákoně č. 95/2004 Sb. a vyjadřuje větší míru samostatnosti uvedeného okruhu nelékařských zdravotnických pracovníků.

Odborná způsobilost záchranáře Novela rozšiřuje způsoby získání odborné způsobilosti zdravotnického záchranáře, a to za těchto podmínek: získaná odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecná sestra a specializovaná způsobilost v oboru sestra pro intenzivní péči a výkon činností ve výjezdové skupině zdravotnické záchranné služby nejméně v rozsahu 1/2 týdenní pracovní doby po dobu 5 let v posledních 6 letech. dokončení na straně 2 ➥

◗ MPSV ČR

V květnu proběhne dofinancování sociálních služeb – prostředky poskytne ministerstvo Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) připravilo systém, podle kterého bude rozdělovat prostředky určené k dofinancování sociálních služeb z prvního kola dotačního řízení. Mezi poskytovatele sociálních služeb s regionální působností rozdělí 100 miliónů korun, nadregionálním sociálním službám poskytne dalších 58 miliónů. Jak se k tomu vyjádřili představitelé některých krajů? V roce 2011 rozdělovalo MPSV na sociální služby 90 procent prostředků oproti roku 2010. Dotace na sociální služby ve výši 6,1 mld. korun byly rozdělovány zejména na základě zhodnocení a doporučení krajských úřadů. Podle ministra Dr. Ing. Jaromíra Drábka se však bohužel ukázalo, že kraje v některých případech sice dopřály vlastním zařízením vyšší či nekrácenou podporu v porovnání s předchozím rokem, na druhou stranu ale některým zařízením dotace drama-

0905 ZN 19_01.indd 1

ticky snížily – a ta se kvůli tomu ocitla na hranici existence.

Osmapadesát miliónů z rezervy Právě proto chce MPSV sociální služby z prvního kola dotačního řízení dofinancovat – poskytovatelům sociálních služeb s regionální působností rozdělí 100 miliónů korun a dalších 58 miliónů rozdělí nadregionálním sociálním službám.

„Těchto 58 miliónů korun ministerstvo čerpá z vlastní rezervy pro krizové situace. Dnešní stav bohužel za krizovou situaci považovat musím,“ říká ministr Drábek. A upozorňuje, že některé kraje se vůči sociálním službám chovají zodpovědně, snaží se i se zkrácenou dotací vypořádat maximálně spravedlivě a hledají další zdroje financování, ale jsou i extrémní případy, kdy některá zařízení poukazují na to, že v porovnání s předchozím obdobím dostaly částku

na dotacích sníženou v řádech desítek procent. Podle poslankyně Heleny Langšádlové, předsedkyně sněmovní Stálé komise pro rodinu a rovné příležitosti, je typickým příkladem Středočeský kraj, který v přidělování dotací nestátní neziskové organizace (NNO) evidentně diskriminuje. Zatímco vlastní příspěvkové organizace kraje dostaly přidáno, neziskové organizace zajišťující služby pro sociálně potřebné spoluobčany obdržely asi o třetinu méně prostředků než v minulém roce. „Dotace pro některé z nich se snížily bezdůvodně o polovinu nebo dokonce až o dvě třetiny, což pro mnohé z nich znamená ukončení činnosti,“ dodala Helena Langšádlová.

Co k tomu říkají někteří představitelé NNO Ředitel obecně prospěšné společnosti Magdaléna, která ve Středočeském kraji poskytuje ucelený systém služeb a pomoci v oblasti prevence a léčby závislosti na návykových látkách, MUDr. Petr Nevšímal poukazuje na skutečnost, že rozdělování dotací v roce 2011 neodpovídá dlouhodobé koncepci Středočeského kraje i dosavadnímu způsobu rozdělování dotací: „Bez varování či věcné diskuse došlo k meziročnímu ponížení přidělené dotace na základě návrhu sociálního odboru Středočeského kraje na 45 % původního objemu. dokončení na straně 6 ➥

6.5.11 11:02


◗ ◗ Z DOMOVA

2 ZDRAVOTNICKÉ NOVINY

Zemřel prof. J. Havlík

Zákon č. 105/2011 Sb. rozšiřuje... ➥ dokončení ze strany 1

Ve věku 82 let zemřel 25. 4. prof. MUDr. Jiří Havlík, DrSc., bývalý přednosta I. infekční kliniky 2. lékařské fakulty UK a FN Na Bulovce, bývalý děkan Fakulty dětského lékařství UK, dlouholetý člen a bývalý předseda výboru Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP. Prof. Havlík byl členem zahraničních odborných společností, autorem a spoluautorem učebnic, monografií, odborných článků. Zabýval se problematikou střevních infekcí, antibiotickou terapií a historií infekčních nemocí, donedávna pravidelně přednášel na odborných konferencích. Publikoval i ve Zdravotnických novinách. red

Výkon činností ve výjezdové skupině a stanovený rozsah doby jejich výkonu posoudí zaměstnavatel. Získání odborné způsobilosti k výkonu povolání zdravot­ nického záchranáře umožní všeobecným sestrám vstoupit do specializačního vzdělávání pro záchranáře.

Posílení kompetencí zdravotnického asistenta

◗ Moravskoslezský kraj

Sloučení nemocnic se odkládá Záměr sloučit sedm nemocnic zřizovaných Moravskoslezským krajem schválili krajští zastupitelé na zasedání 23. března. Smyslem mělo být zefektivnění hospodaření zdravotnických zařízení. Rada kraje 6. 4. vyslovila souhlas s tím, aby došlo ke sloučení do jedné příspěvkové organizace s účinností od 1. 7. 2011. Jako přejímající organizace byla navržena Nemocnice Třinec, p. o., na kterou by měl přejít všechen majetek, práva a závazky slučovaných zařízení, včetně závazků vyplývajících z pracovněprávních vztahů. Vize„ obří“ Moravskoslezské krajské nemocnice, p. o., ale naráží nejen na odpor opozice v zastupitelstvu, ale i občanů – například petici za zachování samostatné Slezské nemocnice v Opavě podepsalo na 24 000 lidí. Sloučení se vedle opavské týká i Nemocnice ve Frýdku-Místku, Nemocnice s poliklinikou Havířov, Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov, Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně a Nemocnice Třinec. Netýká se Bílovecké nemocnice, která je akciovou společností. Kraj vychází z analýzy, kterou pro něj vypracovala firma RGM medical a podle níž lze sloučením ušetřit až 300 miliónů korun ročně. Ve středu 27. dubna proběhly médii zprávy, že krajští zastupitelé z ČSSD na jednání svého klubu rozhodli, že zastupitelstvo už návrh na slučování nemocnic projednávat nebude. Na dotaz ZN to ale téhož dne dementovala tisková mluvčí Moravskoslezského kraje Bc. Šárka Vlčková: „Na programu zastupitelstva kraje tento bod je a jen zastupitelstvo může rozhodnuto jeho neprojednávání, stažení, či odložení. Navrhnout stažení může i předkladatel návrhu, náměstek pro zdravotnictví Ing. RSDr. Karel Konečný,“ sdělila Bc. Vlčková. O slučování nakonec zastupitelstvo 28. 4. nejednalo. „Tento bod jsme odsunuli. Některá obecní zastupitelstva, například v Novém Jičíně a v Opavě, chtějí vědět, co to bude znamenat, chtějí vést ještě diskusi. Pokládám za korektní, aby byly seznámeny s postupem kraje,“ uvedl hejtman Ing. Jaroslav Palas. „Některé prvky z analýzy firmy RGM medical ale použijeme, zejména exaktní zjištění o plýtvání prostředky,“ doplnil hejtman. Dodal, že na uskutečňování těchto opatření bude pracovat tým odborníků, který bude velmi úzce komunikovat s vedením jednotlivých nemocnic. Připomeňme, že toto není zcela nové – již v prosinci 2006 tehdejší zastupitelstvo posvětilo plán rady sloučit krajské nemocnice (tehdy všech osm) v jednu příspěvkovou organizaci k 1. červenci. 2007. zek

ROČNÍK 60 n ČÍSLO 19 n 9. KVĚTNA 2011

Rozšíření okruhu činností, které mohou zdravotničtí asistenti vykonávat bez odborného dohledu (ošetřovatelská péče spojená se sebeobsluhou a uspoko­ jováním základních potřeb pacientů), bude využitelné např. ve směnném provozu zařízení následné péče, ošetřo­ vatelských lůžek nebo léčby dlouhodobě nemocných.

Sjednocení vzdělávání a oborů sanitáře

Mění se pojetí odborné způsobilosti k vý­ konu povolání sanitáře, a to tak, že dojde ke sjednocení vzdělávání do jediného akreditovaného kvalifikačního kursu a zákon nebude nadále rozlišovat podle škály dílčího zaměření. Cílem je všestrannější využitelnost sani­ tářů v provozu a větší univerzálnost jejich přípravy. Vzdělávací program pro povo­ lání sanitář se připravuje a po schválení bude uveřejněn ve Věstníku MZ. Akreditace udělené pro dosavadní škálu oborů v povolání sanitář zůstávají zatím v platnosti. Po vydání nového vzděláva­ cího programu se bude nutno na něj akreditovat. Novela definuje přechodné ustanovení: pracovníci, kteří podle zák. č. 96/2004 Sb. ve znění účinném do dne nabytí účinnos­ ti novely získali způsobilost k výkonu po­ volání všeobecný sanitář, sanitář pro ope­ rační sál, sanitář pro laboratoř a transfuz­ ní oddělení, sanitář pro zařízení lékáren­ ské péče, sanitář pro lázně a léčebnou rehabilitaci, sanitář pro autoptické od­ dělení nebo sanitář pro pitevnu, jsou ode dne nabytí účinnosti novely (tedy od 22. 4. 2011) zdravotnickými pracovníky s odbornou způsobilostí k výkonu povo­ lání sanitář.

Prodloužení platnosti osvědčení

Platnost osvědčení k výkonu zdravotnic­ kého povolání bez odborného dohledu se prodlouží na dalších 10 let, pokud pra­ covník požádá o jeho prodloužení nej­ později 60 dnů před skončením jeho plat­ nosti a doloží doklady uvedené v zákoně (§ 67 odst. 2 písm. b/ bod 2 nebo 3). Pra­ covník, který podal uvedenou žádost ve stanovené lhůtě, je do dne nabytí právní moci rozhodnutí o prodloužení osvědče­ ní považován ze zákona za způsobilého k  výkonu povolání bez odborného dohledu. Pokud v  den účinnosti novely (22. 4. 2011) již pracovník nemá platné osvěd­ čení, pak se prodloužení osvědčení na něj nevztahuje. Pro získání osvědčení si musí podat novou žádost. Novela stanoví přechodná ustanovení, která se vážou k  vydání a  prodloužení osvědčení: řízení o vydání osvědčení k vý­ konu zdravotnického povolání bez od­ borného dohledu nebo řízení o prodlou­ žení osvědčení k  výkonu povolání bez odborného dohledu, která nebyla pravo­ mocně ukončena do 22. 4. 2011, se do­ končí podle zák. č. 96/2004 Sb. ve znění účinném do dne nabytí účinnosti novely. V těchto případech bude sice v rozhod­ nutích uvedena doba platnosti osvědčení na 6 let, doba platnosti osvědčení vyda­ ných v řízeních podle předcházející věty se však prodlužuje „automaticky“ o 4 ro­ ky. Toto prodloužení nastává ze zákona, žadatel si již nepodává další žádost. U osvědčení k výkonu povolání bez od­ borného dohledu platných k 22. 4. 2011 se doba platnosti prodlužuje o 4 roky. U těchto osvědčení bude v registru ne­ lékařských zdravotnických pracovníků elektronicky zabezpečeno promítnutí prodloužení jejich platnosti a není třeba o ně žádat.

Nižší správní poplatek

Změnou přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, se od 22. 4. 2011 snižuje poplatek za při­ jetí žádosti o vydání nebo o prodloužení osvědčení k výkonu zdravotnického po­ volání bez odborného dohledu z dosa­ vadních 500 na 100 Kč. red

◗ Kaleidoskop V Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče České republiky (OSZSP ČR) nesouhlasí s navrženými reformami ani s postupem vlády, kterou podle odborářů nezajímají závažné připomínky. Proto odbory na sobotu 21. května od 13 hod. svolávají na Václavské náměstí v Praze protestní demonstraci (více na www.cmkos.cz). V Poslanecká sněmovna 3. 5. v prvním čtení podpořila novelu zákona o veřejném zdravotním pojištění. Návrh počítá např. se zvýšením poplatku za den v nemocnici ze 60 na 100 Kč. Má také umožnit zavedení standardů zdravotní péče. Novelou se nyní bude zabývat sněmovní zdravotní výbor. Pokud bude návrh zákona definitivně schválen, ČSSD údajně zváží žalobu k Ústavnímu soudu. V Lékaři v ČR registrovali v prvním čtvrtletí 35 nových pacientů s virem HIV. Zaznamenali také jeden nový případ onemocnění AIDS a jeden člověk na tuto chorobu zemřel. Podle tajemníka České společnosti AIDS pomoc Miroslava Hlavatého pocházejí údaje z národní referenční laboratoře Státního zdravotního ústavu. V Léčebna dlouhodobě nemocných (LDN) v Bílovicích nad Svitavou (Jihomoravský kraj) nejpozději do konce července ukončí svůj provoz. Lékaře a sestry převezme mateřská Fakultní nemocnice Brno, pacienti přejdou do jiných zařízení nebo si je budou muset k sobě vzít rodiny. Léčebna se zavře, protože budova nevyhovuje požárním předpisům a 57 miliónů korun na rekonstrukci nemocnice nemá. V Lidem, kteří trpí diabetem, ale i jejich rodinám, příbuzným a přátelům je určena fotografická soutěž „Řekni cukr… a zmáčkni spoušť“, která má ukázat, jak se žije diabetikům v Čechách. Do soutěže je možné přihlásit se na adrese www.rok1.cz, fotografie zobrazující problémy života s diabetem mohou lidé posílat až do 5. září. Výsledky budou vyhlášeny v druhé polovině října. V Nemocnice v Podlesí, a. s., v Třinci (Moravskoslezský kraj) otevřela 2. 4. nově vybavené kardiocentrum v hodnotě téměř 74 miliónů korun. Evropská unie poskytla na projekt modernizace dotaci z Evropského fondu pro regionální rozvoj ve výši téměř 54 miliónů korun, 9,5 miliónu korun získal projekt i ze státního rozpočtu, zbylou částku nemocnice poskytla z vlastních zdrojů. čtk, red, now

◗ Stručně

Krize v kyjovské nemocnici vyřešena? O možném krizovém stavu v Nemocnici Kyjov, p. o., (Jihomoravský kraj) se začalo hovořit, když nedávno odešlo z dětského oddělení několik lékařek na mateřskou dovolenou a na oddělení zůstalo pouze šest pediatrů. Podle primáře pediatrie MUDr. Jana Trubačíka tím byl ohrožen provoz dětské pohotovosti. „Pohotovost je zajištěna, s privátními dětskými lékaři jsme se dohodli na službách, byly jim rozeslány smlouvy. Současně rozšiřujeme úvazek lékařce, která je po mateřské dovolené,“ vyjádřil se 4. 5. pro ZN prozatímní ředitel nemocnice Ing. Josef Pejchl. Situaci v nemocnici vyhrotila ale i vlna kritiky, která se zvedla proti jejímu současnému vedení. Primáři devatenácti oddělení odeslali koncem dubna hejtmanovi JUDr. Michalu Haškovi žádost o okamžité odvolání Ing. Pejchla. „Osobně jsem se setkal s většinou primářů a vyříkali jsme si vzájemné výhrady. Nejsem tu ale pro to, aby mne lidé chválili,“ řekl Zdravotnickým novinám Ing. Pejchl. zek

zdravotnické zařízení se počítají i ty, kdy žena nestihne dojet do porodnice a dítě se narodí za asistence zdravotníků v sanitce nebo ve veřejných prostorách. V průměru u třetiny těchto porodů je lékař. Přibývá však také porodů doma vedených porodní asistentkou. red

Město Nymburk chce stabilizovat nemocnici Za 5,3 miliónu korun koupilo 5. 5. město Nymburk společnost Nemocnice Nymburk s. r. o., která provozuje lůžkové zdravotnické zařízení. Nemocnice má v současné době devítimiliónový dluh a město ji chce stabilizovat. Hledá nyní manažera nemocnice – výkon této funkce bude zatím časově omezen do konce roku. Město dosud vlastnilo pouze objekt nemocnice. Zařízení mělo dlouhodobé finanční problémy, podle auditu je ale schopno dluhy z minulosti splácet. Město si chce nemocnici ponechat na období jednoho až dvou let, pak zastupitelé rozhodnou, co s ní dál. čtk

Dvojnásobek porodů mimo nemocnici

Spolupráci záchranářů brání zákony

Podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky se mimo porodnice v roce 2009 narodilo 419 ze 117 000 novorozenců – nejvíce (151) v Praze. Počty takto narozených dětí v ČR stouply v posledních pěti letech na dvojnásobek oproti dlouhodobému průměru. Do porodů mimo

Legislativa stále neumožňuje každodenní spolupráci zdravotnických záchranářů z Polska, Německa a ČR. O její změnu usilují záchranáři z Euroregionu Nisa už osm let. Zatímco společný zásah v případě hromadných neštěstí a katastrof umožňují mezivládní dohody, každodenní

zásahy možné nejsou. Zdravotníci nemohou na cizím území pracovat, pojišťovny jim za hranicemi neplatí výkony ani nasazení sanitek. Pro pacienty by byl přitom často zásah přes hranici rychlejší a pro pojišťovny i levnější. Po Mezinárodní konferenci záchranářů Euroregionu Nisa v Hejnicích (Liberecký kraj) to 28. 4. řekl ředitel Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje Bc. Stanislav Mackovík. čtk, red

K 75. narozeninám prof. Holého V prostorách Národní technické knihovny v Praze se 5. května uskutečnilo sympozium Chemie se potkává s biologií na počest 75. narozenin objevitele antivirotik prof. RNDr. Antonína Holého, DrSc., dr. h.c., (na fotografii), 70. narozenin jeho belgického kolegy Dr. Erika De Clercqa, M.D., PhD., a šedesátin Johna C. Martina, PhD, ředitele americké firmy Gilead Sciences, která z preparátů prof. Holého vyrábí léky (např. Viread či Hespera). Letos také uplynulo čtvrt století od zveřejnění biologických účinků látek, které prof. Holý objevil, v prestižním vědeckém časopisu Nature. red

Projekt prevence v ICRC V brněnském Mezinárodním centru klinického výzkumu (ICRC) budou vyvinuty preventivní metody a postupy, jejichž prostřednictvím by už praktický lékař v ordinaci mohl identifikovat, zda je člověk ohrožen například srdečním infarktem. Preventivní program by měl mít dvě fáze. V první chtějí lékaři na Brňanech zmapovat strukturu hlavních rizikových faktorů, které mohou přispět ke vzniku nemocí srdce a cév. Následovat by měla kampaň, jejíž cílovou skupinou bude kromě praktických lékařů také veřejnost. Další intervence má podle iniciátora vzniku ICRC doc. MUDr. Tomáše Káry, Ph.D., směřovat ke školám i volnočasovým dětským organizacím. Podle něj by měla existovat širší nabídka pohybových programů pro žáky základních a středních škol, mezi nimiž se prý rozvíjí doslova epidemie obezity. čtk

Interrupce v ČR i pro cizinky? Zákon o specifických zdravotních službách, jehož návrh předložil k připomínkám ministr zdravotnictví doc. MUDr. Leoš Heger, CSc., počítá s tím, že na umělé ukončení těhotenství budou moci jít v ČR brzy i ženy z členských států EU i z dalších zemí, pokud v ČR žijí natrvalo. Právě možnost interrupcí pro ženy ze zahraničí byla před časem předmětem sporu v diskusi o reformních návrzích bývalého ministra MUDr. Tomáše Julínka. Proti se tehdy postavili vládní lidovci, kteří mluvili o potratové turistice. Interrupce se v Česku řídí legislativní úpravou z roku 1986, podle ministra Hegera se ale jedná o již zastaralý právní rámec. red

www.zdravky.cz | ročník 60, číslo 19, 9. května 2011 | adresa redakce: Klicperova 604/8, 150 00 Praha 5, zdravky.redakce@ambitmedia.cz, tel. 222 352 576, fax 222 352 572 šéfredaktor: Jan Kulhavý, jan.kulhavy@ambitmedia.cz | zástupci šéfredaktora: Mgr. Tomáš Polák, tomas.polak@ambitmedia.cz | Ing. Jana Tlapáková, vedoucí Kongresového listu, jana.tlapakova@ambitmedia.cz | redakce: PhDr. Helena Chvátalová, helena.chvatalova@ambitmedia.cz | Zbyněk Kysela, zbynek.kysela@ambitmedia.cz | Mgr. Jiří Široký, jiri.siroky@ambitmedia.cz | Mgr. Martin Tarant, martin.tarant@ambitmedia.cz | stálí spolupracovníci redakce: Mgr. Kristýna Čilíková | Mgr. Josef Gabriel, josef.gabriel@ambitmedia.cz | PhDr. Jaroslav Houštecký, jaroslav.houstecky@ambitmedia.cz | grafická úprava: Jindřich Studnička | jazyková redakce: Bohumila Píšová vydavatel: Ambit Media, a. s. | www.ambitmedia.cz | ředitel společnosti: RNDr. Martin Slavík | šéfredaktor zdravotnických titulů: Jan Kulhavý, jan.kulhavy@ambitmedia.cz | marketing: Petr Belica, marketing manager, petr.belica@ambitmedia.cz, tel. 725 826 433 | obchod: Alexandra Manová, group sales manager, alexandra.manova@ambitmedia.cz, tel. 222 352 574, 724 811 983 | Mgr. Dana Stripaiová, key account manager, dana.stripaiova@ambitmedia.cz, tel. 725 778 001 | Markéta Šimoníčková, key account manager, marketa.simonickova@ambitmedia.cz, tel. 734 355 409 | personální inzerce: radkova.inzerce@ambitmedia.cz, tel. 725 778 015 | tisk: AHOMI, s. r. o., U Louže 579, 250 67 Klecany | předplatné ČR: POSTSERVIS, oddělení předplatného, Poděbradská 39, 190 00 Praha 9, fax 284 011 847, predplatne@ambitmedia.cz, infolinka 800 300 302, www.periodik.cz | předplatné SR: Mediaprint Kapa - Pressegrosso, a. s., oddelenie inej formy predaja, Vajnorská 137, 830 00 Bratislava 3, tel. +421 244 458 821, fax +421 244 458 819, predplatne@abompkapa.sk | cena pro předplatitele 19 Kč / 1,25 € (samostatně 26 Kč), roční předplatné: 799 Kč / 52,50 € | registrace: MK ČR E 18649 Uzávěrka tohoto čísla 6. května 2011. Příští číslo vychází 16. května 2011 | Volně neprodejné, určeno odborné zdravotnické veřejnosti. Přetisk a jakékoliv šíření je povoleno pouze se souhlasem vydavatele. Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Redakce neodpovídá za jazykovou správnost inzerátů. | Vychází minimálním distribuovaným nákladem 25 000 výtisků. | Copyright © Ambit Media, a. s., 2011 | Týdeník Zdravotnické noviny je vydáván na základě oprávnění poskytnutého vydavateli Odborovým svazem zdravotnictví a sociální péče České republiky a Ministerstvem zdravotnictví České republiky

0905 ZN 19_02.indd 2

6.5.11 11:03


inzerce

ROČNÍK 60 n ČÍSLO 19 n 9. KVĚTNA 2011

◗ ◗ K VĚCI

◗ Prohlášení Koalice soukromých lékařů

Reálná hrozba zhoršení dostupnosti a kvality ambulantní péče Koalice soukromých lékařů (KSL) vydala 29. dubna prohlášení k současné situaci ve zdravotnictví, společně podepsané předsedou Sdružení praktických lékařů ČR a mluvčím KSL MUDr. Václavem Šmatlákem, prezidentem České stomatologické komory MUDr. Pavlem Chrzem, předsedou Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR MUDr. Pavlem Neugebauerem, předsedou Sdružení ambulantních specialistů ČR MUDr. Zorjanem Jojkem a předsedou Sdružení soukromých gynekologů ČR MUDr. Vladimírem Dvořákem. Dokument uvádíme v plném znění (mezititulky ZN). KSL se znepokojením sleduje situaci v českém zdravotnictví i návrhy, kterými plánuje vláda ČR a ministerstvo zdravotnictví (MZ) tuto situaci řešit. Nechápe, že ani vláda, ani ministr zdravotnictví nijak nereagovali na nabídku KSL uzavřít s nimi Memorandum o stabilizaci situace soukromých zdravotnických zařízení a zdravotnictví jako celku. KSL upozorňuje na reálnou hrozbu zhoršení současné dostupnosti a kvality ambulantní zdravotní péče.

Ohrožení stability systému Registrujeme, že vláda ČR připustila nesystémové jednostranné zvýšení úhrady péče lůžkovým zařízením (kam již dnes směřuje v rámci EU abnormálně vysoké procento peněz od zdravotních pojišťoven) z veřejných prostředků dodatečnou změnou úhradové vyhlášky pro rok 2011, čímž vytvořila jen pro letošní rok ničím nekrytý dluh 4,5 mld. Kč, že plánuje navýšení DPH, což by pro zdravotnický systém znamenalo další zvýšení nákladů o 4 mld. Kč, tj. zatížila nebo plánuje zatížit zdravotnictví celkem o cca 4 % nákladů bez toho, že by toto jakkoli kryla přiměřeným navýšením příjmů. Tímto krokem nejen pro letošní rok významně ohrožuje finanční stabilitu systému veřejného zdravotního pojištění s extrémně negativním dopadem i na ambulantní sféru (zde úhrady reálně spíše klesají) a pacienty.

Obecné proklamace místo reformy KSL upozorňuje, že: V výpadek příjmů, který by vznikl realizací návrhu na odvádění regulačních poplatků zdravotním pojišťovnám, by mnohá ambulantní zařízení existenčně ohrožoval; V zcela postrádá reálnou podporu ambulantní péče a posilování úlohy primární péče, jež bylo deklarováno současnou vládou na počátku jejího funkčního období; V materiál, který ministerstvo předkládá jako reformu, obsahuje spíše obecné proklamace nebo návrhy opatření, většina z nich však nepřináší žádné zásadní pozitivní změny, část z nich by systém spíše poškodila; V přístup vlády ČR k deklarované restrukturalizaci lůžkového fondu budí podezření, že jde spíše jen o zbožné přání, než o reálný, jasnými kroky podložený plán; V návrhy zákonů, které jsou současným ministerstvem předkládány a t. č. jsou již v tzv. vnějším připo-

mínkovém řízení, jsou jen kompiláty materiálů, které nám byly zasílány k připomínkování předchůdci současného ministra zdravotnictví, přičemž dnes jde, bohužel, většinou o starší verze ještě před zakomponováním našich dříve uznaných připomínek. Tím se ve změnách legislativy vracíme o léta zpět; V koncepce generické preskripce by nepřinesla žádné úspory finančních prostředků, jen by mohla vážně ohrozit zdraví i životy pacientů.

Zohlednit roli ambulantní sféry Z výše uvedených důvodů vyzýváme vládu ČR i ministra zdravotnictví, aby přestali ignorovat a bagatelizovat problematiku ambulantní sféry a začali spolupracovat se zástupci ambulantních lékařů na zlepšení současné situace ve prospěch pacientů i zdravotnictví jako celku. Apelujeme na současnou vládní koalici, aby konečně začala vážně pracovat na zásadní reformě českého zdravotnictví, která zohlední roli ambulantní sféry včetně v EU obvyklého posílení role pacienta, což bude mít pozitivní finanční dopady na systém bez snížení dostupnosti či kvality péče. KSL se hlásí ke spolupráci na tvorbě pozitivních změn, dopředu však deklaruje, že proti návrhům, které by mohly systém českého zdravotnictví ohrozit, bude bojovat nejen tímto prohlášením. ksl

Zdravotnické noviny požádaly prostřednictvím tiskového odboru ministerstva zdravotnictví o vyjádření MZ k tomuto dokumentu. V odpovědi z 2. května, podepsané ředitelem odboru Vlastimilem Sršněm, se uvádí: „V uvedené věci již proběhlo vzájemné jednání, kde se řada bodů vyjasnila. Jsme dohodnuti, že budeme i nadále jednat a jednotlivé kroky vzájemně konzultovat.“

◗ Otázka Zdravotnických novin

Povinné členství v komoře – ano, či ne? (2) V minulém vydání Zdravotnických novin (ZN č. 18/2011) jsme zveřejnili první sérii odpovědí lékařů na otázky:

1. Jaký je váš názor na povinné členství ve stavovské organizaci? 2. Zůstal byste členem komory v případě dobrovolnosti členství? Tato anketa je motivována výsledky nedávného průzkumu agentury INRES-SONES, v němž 52,8 procenta z 1178 oslovených lékařů uvedlo, že členství v České lékařské komoře (ČLK) by mělo být dobrovolné. Přinášíme další dvě odpovědi. Reakce zbývajících oslovených respondentů zveřejníme v příštích vydáních ZN. V MUDr. Milan Kubek, prezident ČLK, viceprezident Stálého výboru evropských lékařů (CMPE) 1. Má-li profesní lékařská samospráva plnit úlohu garanta kvality lékařské péče a strážce etiky výkonu lékařského povolání, musí být schopna vykonávat disciplinární pravomoc vůči všem lékařům provozujícím lékařské povolání, a to buď na principu povinného členství, nebo povinné registrace. Ve 25 z celkového počtu 27 zemí Evropské unie vykonávají profesní dohled lékařské komory či asociace. V žádné zemi EU nenajdete odlišný režim pro soukromé lékaře a pro lékaře zaměstnance. Alternativou k povinnému členství či registraci pro všechny lékaře je pouze státní dozor nad lékaři. Takový model najdeme ve státech méně demokratických. Ostatně nikoliv náhodou zrušili po svém nástupu k moci lékařskou komoru v roce 1950 komunisté. Nikdo jiný než lékaři nemůže kvalifikovaně posuzovat práci jiných lékařů. Pro lékaře je jistě výhodnější, když jejich domnělá či skutečná provinění posuzují jejich kvalifikovaní kolegové než státní úředníci. Pacienti pak mají v ČLK jistotu na státní moci nezávislé instituce, která dbá na kvalitu lékařské péče a střeží pro bezpečnost pacientů tolik důležitou autonomii lékařů v jejich rozhodování o léčbě a diagnostice. Pokud mají lékaři plnit náročné požadavky stran kvality a etiky výkonu svého povolání, pak se ČLK legitimně snaží vyjednat jim takové profesní a pracovní podmínky, aby mohli vykonávat své povolání co nejlépe. Soulad povinného členství v ČLK s Ústavou ČR posuzoval v roce 2008 Ústavní soud, který rozhodl, že povinné členství

je v souladu s Ústavou a že ČLK hájí práva svých členů – lékařů legitimním způsobem. 2. Ano, protože pouze ČLK může dokázat efektivně hájit práva a zájmy všech lékařů. Politici si toho jsou dobře vědomi, a proto ti z nich, kterým nejsou demokratické principy tak úplně vlastní, občas podléhají pokušení snažit se Českou lékařskou komoru zlikvidovat.

V Prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc., přednostka Dermatovenerologické kliniky 2. LF UK a FN Na Bulovce Praha, President-Elect European Academy of Dermatology and Venereology (EADV) 1. Česká lékařská komora je jistě důležitou lékařskou organizací, která má v ČR, podobně jako komory v jiných státech, pečovat o etiku, kvalitu a odbornost léčebně-preventivní péče. V řadě zemí se též věnuje vzdělávání. Každý stát musí mít přehled o tom, kdo a za jakých podmínek provozuje lékařskou praxi. Tedy je nutné, aby každá taková praxe byla registrována. A role lékařské komory proto může být dvojí – buď formou povinného členství, nebo formou pouhé registrace (pokud se stát rozhodne tuto roli komoře svěřit). Pohled na povinné členství je vždy subjektivní. Každý je raději v takové společnosti, která mu něco dává, která se o něj stará. Jak se tedy stará ČLK o své členy? Za svých 2550 Kč ročně nejsem svéprávný lékař – ačkoli mám zdravotnické zařízení splňující všechny podmínky provozování lékařské dermatologické praxe, nemám šanci získat smlouvu s pojišťovnami, protože síť zdravotnických

zařízení je již naplněna. Musím být tedy navždy zaměstnancem. Nemohu si otevřít svou praxi jinak než za přímou úhradu pacienty. A to je pro mne morální problém – proč mi mají pacienti platit, když mohou přijít na kliniku, kde ale na ně nemám čas pro jiné aktivity, které k vedení kliniky patří? Nebo proč není možné mít souběh privátních pacientů na klinice? Vyřešilo by to finanční problémy všech kolegů kliniků, kteří by po své pracovní době mohli bez toho, že zvou pacienty z nemocnic do jiných zdravotnických zařízení, provozovat svou praxi v areálu nemocnice (kde by se následně prováděly všechny potřebné výkony). Nebo proč není povinností zaměstnavatele vysílat své zaměstnance na vzdělávací akce? Pokud chci jet na kongres, mám prosit firmu, aby mi to umožnila? Takovým otázkám by se měla mimo jiné věnovat ČLK v jednání na všech úrovních. Měla by pečovat a kultivovat roli lékaře ve společnosti, hájit zájmy lékařů proto, aby hlavním cílem byl spokojený pacient a lékař, včetně dalších zdravotnických pracovníků. Lékař byl vždy na prvních příčkách v hierarchii oceňovaných profesí. Je tomu tak i dnes? Jak je možné, že profesní lékařská organizace funguje na principech minimálně diskutabilně demokratických, což jsem sama zažila. Může-li vedení této profesní organizace odvolat někoho bez udání důvodu, aniž by vypršelo nějaké volební období, je to pro mne jen demonstrace arogance. 2. Pokud bych měla možnost, z takovéto profesní organizace vystoupím. Nebo se musí zásadně změnit způsob jejího jednání. Mediky učíme dobrým mravům při výkonu lékařského povolání a sami se jimi neřídíme. Pravidla a předpisy jsou jen slova, kterými lze manipulovat ve vlastní prospěch. Při pohledu zvenku na dění v české kotlině je mi smutno. Je mi líto, že nejsem na naši stavovskou organizaci hrdá, a přeji si proto komoru novou – buď dobrovolnou, nebo jinou, v dobrém slova smyslu akademickou.

Materiály zveřejněné na této straně se nemusejí shodovat s názorem redakce Zdravotnických novin

0905 ZN 19_03.indd 3

Mylan Pharmaceuticals s.r.o., Průběžná 1108/77, 100 00 Praha 10 tel.: 274 770 201, fax: 274 772 648, www.mylancz.cz inzerce

Amisulprid 50, 200 a 400 mg Donepezil 5 a 10 mg Escitalopram 10 a 20 mg Lamotrigin 25, 50 a 100 mg Mirtazapin 30 a 45 mg Pramipexol 0,18 a 0,7 mg Quetiapin 25, 100 a 200 mg Risperidon 1 a 2 mg Ropinirol 1, 2 a 5 mg Topiramat 25, 50 a 100 mg Venlafaxin 75 a 150 mg 6.5.11 9:43


◗ ◗ K VĚCI

4 ZDRAVOTNICKÉ NOVINY

ROČNÍK 60 n ČÍSLO 19 n 9. KVĚTNA 2011

◗ Centralizace nákladné léčby – její současná i budoucí úhrada Jedním z bodů strukturální reformy zdravotnictví je soustředění specializované a nákladné péče. Tento fenomén, nahlížený především z ekonomického a organizačního hlediska, byl tématem panelové diskuse pořádané občanským sdružením Občan 20. dubna v Praze v rámci seriálu seminářů Dialogem k reformě. Z periodika Občan v síti, vydávaného pořadatelem ke každému diskusnímu tématu, přetiskujeme soubor hlavních myšlenek referátu prof. MUDr. Milana Lukáše, CSc., jakož i část anketních odpovědí k dané problematice.

Koncentrace péče do center biologické léčby je pozitivní z medicínského i ekonomického hlediska Biologická terapie (BL) idiopatických střevních zánětů (IBD), které zahrnují nemocné s Crohnovou chorobou (CN) a ulcerózní kolitidou (UC), představuje nejvýznamnější přelom v terapii těchto onemocnění od doby, kdy byly zavede­ ny do léčby kortikosteroidy v polovině padesátých let minulého století. Hlavní výhody biologické léčby spočívají v rychlosti nástupu a intenzitě protizá­ nětlivých účinků, snížení počtu nut­ ných hospitalizací a velkých břišních operací, ve zlepšení kvality života pa­ cientů a  významném zvýšení práce­ schopnosti postižených osob v porov­ nání se standardní terapií. Jedná se o léčbu, která je při dlouhodobém po­ dávání v porovnání s některými stan­ dardními léčebnými postupy (kortiko­ steroidy) také bezpečnější. V poslední době máme již důkazy také pro to, že včasné podání biologické léčby má příznivý vliv na další vývoj nemoci (chorobu modifikující efekt) s ohledem na vznik strukturálních odchylek trávi­ cího ústrojí (zabránění vzniku striktur a střevních perforací) a lepší celkovou prognózu pacientů (nižší počet velkých chirurgických zákroků). Účinnost bio­ logické léčby je u nemocných s IBD rela­ tivně vysoká. Klinická odpověď je doku­ mentována u 80 až 90 % léčených pacien­ tů, z nichž polovina je po provedení in­ dukční fáze léčby v  remisi a  polovina vykazuje zřetelné zlepšení klinického stavu. Primární selhání na biologickou terapii není časté a vyskytuje se u 10 % pacientů. V terapii IBD jsou k dispozici v současné době pouze dvě biologika ze skupiny anti TNF­α protilátek: inflixi­ mab (povolen k  léčbě obou nemocí) a  adalimumab (určen pro nemocné s Crohnovou chorobou).

Zkušenosti se soustředěním nákladné péče do center

Terapie střevních zánětů biologiky je soustředěna do 23 center, která pokrývají celé území státu. Koncentrace péče do

péče s vytvořením něko­ lika center (2–3), která by měla charakter „cen­ ter for excellence“ a po­ skytovala by relevantní data s ohledem na efek­ tivitu, farmakoekonomi­ ku a  bezpečnost léčby. Získané údaje by byly přínosem pro ostatní poskytovatele péče, ale především pro plátce zdravotní péče.

Jak je tato léčba hrazena a jak se bude její úhrada vyvíjet

V roce 2010 mělo být ve 23 centrech v ČR léčeno celkem 1500 nemocných s Crohnovou chorobou a ulcerózní koli­ tidou. Z  tohoto počtu se mělo jednat o 1000 pojištěnců VZP a 500 pojištěnců menších pojišťoven. Vzhledem k narůs­ tajícím potřebám byl však počet pacientů zařazených na biologickou terapii ve všech centrech překročen, na některých pracovištích dokonce velmi významně – až o 20 procent. Jaké jsou důvody pro navyšování počtu IBD pacientů na biologickou léčbu? Dů­ vody jsou komplexní povahy, zahrnují především medicínské aspekty, ale také významně větší informovanost lékařů a pacientů, rozšiřování indikací k zahájení biologické léčby, posunutí biologické léč­ by z třetí terapeutické linie do druhé a ve výjimečných případech až do první. V zemích západní Evropy (Francie, Ni­ zozemsko, Belgie) je „proléčenost“ IBD populace kolem 20 až 25 procent. Lze předpokládat, že vzhledem k podobné­ mu výskytu a průběhu obou chorob v na­ ší IBD populaci je potenciální potřeba této léčby velmi podobná. Prevalence IBD je v  ČR 220–250 na 100 000 obyvatel. Z  celkového počtu (22 000–25 000) nemocných v  naší populaci a  podobné potřeby biologik (15–20 %) můžeme odhadovat, že „ideální“ počet se bude pohybovat mezi 3500 a 4000 pacientů. V současné době je léčeno cca 1200 nemocných s  CN a 600 pacientů s UC, tj. cca 7 % všech IBD pacientů, z  toho 12 % pacientů s  CN a 4 % pacientů s UC. Situace je v tomto ohledu stejná jako na Slovensku, kde jsou biologiky léčena cca 4 % pacientů s UC a 15 % s CN.

Prof. Milan Lukáš. Foto: ZN center BL je podle mého názoru jedno­ značně správné a pozitivní opatření. Dů­ vody pro toto tvrzení jsou především me­ dicínské a rovněž ekonomické. Patřičné zkušenosti s  touto terapií založené na dostatečném počtu dispenzarizovaných a léčených IBD pacientů, odpovídající personální, prostorové a přístrojové vy­ bavení jsou nezbytnými podmínkami k dosažení dobrého fungování každého centra. Správně indikovaná a načasovaná terapie (timing) je nevyhnutelnou nut­ ností k dosažení vysoké efektivity léčby. Týmová spolupráce a  vysoká erudice personálu v centrech jsou pak zárukou bezpečnosti této léčby. Nezodpovězenou otázkou zůstává, zda je výhodné z výše uvedených důvodů mít celkem 23 center pro BL, která nutně musejí mít rozdílné zkušenosti a nepo­ chybně také kvalitu poskytované péče, a zda by menší počet center se špičkovou erudicí a přísnými pravidly jejich odbor­ ného fungování celý systém centrové pé­ če ještě více zefektivnil. Jinou možností je určitá „stratifikace“ center biologické léčby podle počtu lé­ čených pacientů a kvality poskytované

V Co je nutné změnit v systému centrové biologické léčby IBD V Poskytovatelé BL: • Stanovit přísnější kritéria pro výběr center BL. • Vyřešit otázku počtu a stratifikace center BL. • Přísnější monitorování efektivity léčby. • Poskytování validních, prospektivních a relevantních dat pro regulační orgány a plátce zdravotní péče (QUALY – Quality-Adjusted Life Year).

Nezbytnost registrů a vyhodnocení dat

V Řídící a regulační orgány: • Podpořit vznik prospektivně vedených registrů a „center for excellence“ pro BL, které by poskytovaly informace pro jejich činnost. • Minimalizovat neefektivní terapeutické postupy u IBD pacientů. • Posoudit efektivitu nákladné léčby u jiných onemocnění – potenciální zdroj finančních prostředků pro biologickou léčbu IBD.

0905 ZN 19_04.indd 4

Zdroj: Prezentace prof. M. Lukáše

V Plátci zdravotní péče: • Měli by počítat a vyrovnat se s nutným navýšením objemu finančních prostředků pro BL. • Podpořit vytvoření registrů IBD pacientů na BL (celoplošné nebo v několika centrech CR) a z nich získávat informace pro farmakoekonomiku. • Neregulovatelný kolotoč (spirála) pro BL nehrozí a je možné předpokládat dosažení rovnovážného stavu v počtu pacientů na BL.

Cena na jeden rok léčby se pohybuje ko­ lem 400 000 Kč. Je opodstatněné očeká­ vat, že v dalších letech bude docházet k postupnému snižování finančních ná­ kladů na jeden pacientorok léčby, zvláště budou­li do klinické praxe zavedeny ge­ nerické preparáty. Správná klinická pra­ xe, racionálně vedená farmakoterapie biologické léčby a praxe minimalizující polypragmazii by měly vést k ušetření fi­ nančních prostředků především za sou­ časně podávanou, nicméně neefektivní léčbu.

Založení a vedení registrů pacientů na biologické terapii, prospektivně vyhod­ nocovaná data klinické efektivity, nežá­ doucích účinků a  farmakoekonomiky musejí být nutnou součástí při stanovení další strategie biologické léčby u  IBD pacientů. Předpokládám, že počet nemocných na biologické terapii dosáhl v současné době cca poloviny, resp. dvou třetin všech, kte­ ří ji aktuálně potřebují. Je možné dosáh­ nout určitého rovnovážného stavu v ob­ jemu pacientů, nebo se roztočí spirála setrvalého navyšování objemu pacientů? Myslím si, že tato obava není opodstat­ něná. Po dosažení potřebného počtu ne­ mocných, jejichž zdravotní stav vyžaduje podat biologika (cca dvojnásobný počet aktuálně léčených nemocných ke konci roku 2010), bude možné předpokládat setrvalý stav, protože cca 30 % pacientů původně odpovídajících na biologika ztrácí postupně klinickou efektivitu a léčba u nich musí být ukončena. Navíc u 20 % pacientů platí, že díky BL dosáh­ nou dlouhodobé remise a další aplikace biologik bude ukončena.

Je potřeba něco měnit? Pokud ano, jak?

Změny budou nutné na všech úrovních, které se na terapii biologiky přímo anebo nepřímo podílejí. Ze strany odborné spo­ lečnosti a poskytovatelů péče (gastro­ enterologové v centrech) by bylo žádoucí vytvoření jasných kritérií pro statut cen­ tra, které zajistí vysokou efektivitu a bez­

pečnost podávané terapie, ev. vytvoření speciálních (referenčních) středisek – „center for excellence“ – pro biologickou léčbu. Referenční centra by měla být od­ povědná za poskytování relevantních, prospektivně získávaných dat s ohledem na efektivitu, bezpečnost a farmakoeko­ nomické ukazatele pro odbornou společ­ nost, plátce zdravotní péče a regulační orgány. Plátci zdravotní péče musejí očekávat trvalý tlak na nárůst objemu finančních prostředků, jejich rozhodnutí by proto měla být založena na relevantních a pro­ spektivních údajích, ke kterým mohou významně přispět také registry pacientů na biologické léčbě, jejichž založení a ve­ dení by měli plátci zdravotní péče pod­ pořit a rovněž se na nich spolupodílet. Regulační orgány by si měly být vědomy toho, že zatím nedošlo k dosažení „rov­ novážného stavu“ v objemu IBD pacien­ tů zařazených k biologické léčbě, a s tím­ to výhledem pracovat s úhradami pod­ statně levnější, avšak méně efektivní terapie. Výsledkem všech těchto snah by mělo být navýšení finančních prostředků pro IBD pacienty, jejichž nepříznivý klinický stav vyžaduje zavedení této terapie, tak aby počet léčených IBD pacientů v ČR byl proporcionální k ostatním vyvinutým zemím Evropy. Prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc., primář gastroenterologie, Klinické a výzkumné centrum Iscare Lighthouse a 1. LF UK v Praze

V Řekli o...

... financování centrové péče V Ing. Jaromír Gajdáček, Ph.D., prezident Svazu zdravotních pojišťoven ČR Centralizace superspecializované péče je cestou správným směrem. Vyřešit ovšem musíme současné tempo růstu nákladů – v posledních dvou letech vzrostly například u onkocenter o 63 %, a u biologické léčby dokonce až o 90 procent. S tím souvisí i výrazný růst nákladů na terapii jednoho pacienta. Toto tempo není možné dlouhodobě udržet.

V MUDr. Jana Skoupá, členka výboru České farmakoekonomické společnosti Chybějí mi ukazatele efektivity, včetně komparativní efektivity. Lékaři v centrech si nesmějí myslet, že centrová péče je rovnítkem pro vysoce kvalitní péči, bez potřeby zlepšování. Jen když budeme porovnávat náklady a výsledky v jednotlivých centrech a diskutovat o nich, posuneme se dále v tom nejdůležitějším parametru pro pacienty – efektivitě a úspěšnosti terapie.

V MUDr. Karel Filip, CSc., MBA,

ředitel Fakultní Thomayerovy nemocnice s poliklinikou Praha Negativem je fakt, že přesunu pacientů do specializovaných center neodpovídají úhrady od zdravotních pojišťoven. Centrům se zvýšily náklady, avšak platby zdravotních pojišťoven zůstávají stejné, resp. v letošním roce se snižují na 98 % úhrad z roku 2009. Největší problém je v úhradách tzv. centrových léků. Jde většinou o velmi drahé biologické preparáty, které dramaticky zlepšují průběh mnoha chorob. Kritéria pro indikaci těchto preparátů jsou vzhledem k ceně a nežádoucím účinkům velmi jasně definována. Proti snaze pojišťoven stanovit limity pro tuto léčbu stojí fakt, že indikovaných nemocných stále přibývá, zejména v onkologii.

V Prof. MUDr. Jan Švihovec, DrSc., přednosta Farmakologického ústavu 2. LF UK v Praze Jsem spokojen, že centra vznikají a zprávy o jejich odborné úrovni jsou uspokojivé. Bohužel vznik různých center, která jsou zahrnuta do podmínek úhrady, nemusí vždy odpovídat odborným problémům. Také koordinovanost vzniku a vyhlašování center není jednotná. Domnívám se, že by bylo vhodné vytvořit jednotný pohled na centra, sjednotit vyhlašování a principy uzavírání smluv se zdravotními pojišťovnami. Také vyhodnocování kvality péče a výsledků terapie u jednotlivých center není prováděno. Za špatné považuji, že se ve správním řízení rozhodne, že určitý výkon nebo terapie bude soustředěna do center, a teprve následně se hledá, jaká centra to budou a na jakou smlouvu.

V Ing. Jindřich Graf, farmakoekonom, Česká lékařská komora Systém specializovaných center představuje významný pokrok vůči předchozí praxi, kdy použití velmi nákladných léků bylo podmíněno pouze specializací předepisujícího lékaře. Neustále je nutno sledovat dva aspekty: 1. Používání pouze těch „moderních“ nákladných léků, jejichž prokázaná účinnost odpovídá nákladům léčby. Zdaleka ne každý nový lék je nákladově efektivní. Problémem je, že ČR nemá nastavena kritéria, která by umožnila ve správním řízení lék označit jako nákladově neefektivní, a tudíž jej nezařadit mezi léky hrazené z veřejného pojištění. 2. Nákup těchto léků za optimálních podmínek – nejraději centrální nákup sjednaný přímo s výrobcem.

5.5.11 21:36


◗ ◗ EKONOMIKA

ROČNÍK 60 n ČÍSLO 19 n 9. KVĚTNA 2011

◗ Zdravotnické prostředky

Elektronické aukce nemusejí vždy zajistit kvalitu Při výrobě čehokoliv se v honbě za co nejnižší cenou nedá vyrábět donekonečna pořád levněji. Dříve nebo později přijde zlom, kdy se dá dalšího snížení ceny dosáhnout pouze zjednodušením, obcházením standardů kvality nebo používáním ještě levnějších vstupních materiálů.

Důležitý poměr kvalita/cena

Současná doba se nese v duchu úspor nákladů, a to musí platit i pro zdravotnictví, ale nákup zdravotnických technologií prostřednictvím e-aukcí není tím odpovídajícím řešením. Co je na první pohled vidět, je pouze cena. Není ale vidět například to, kolikrát je nutné obměnit nekvalitní výrobek a nahradit jej novým, nemluvě o možných komplikacích – např. u operačních rukavic existuje riziko kontaminace pacienta nebo operatéra atd. Nakonec se nic neušetří ve srovnání s tím, kdyby se nakoupilo v dobrém poměru cena/kvalita rovnou. Tedy přijatelný efekt za přijatelnou cenu. Šetřit, co to dá, je momentálně obzvlášť „in“. Je to politicky velmi korektní počin. Na zdravotnické prostředky (viz zák. č. 123/2000 Sb., o  zdravotnických prostředcích) se vydává v České republice zhruba 8 procent ze všech zdravotnických výdajů. Takže i kdyby se na nich nakrásně ušetřilo, je to bouře ve sklenici vody. Nejde tedy jen o  zástupný problém „par excellence“?

Voda na mlýn businessu

Zaměření na zdravotnický materiál a snaha prohnat jej e-aukcemi je pouze líbivý pokus odvádět pozornost od jiných černých děr zdravotnických výdajů. A jsou za tím dodavatelé oněch drahých softwarových řešení. Je to voda na mlýn jejich businessu.

Z jakých peněz se platí tato softwarová řešení? Přece zase ze zdravotnických. Věci nutno nahlížet v souvislostech. Nicméně – elektronické aukce mají přinášet určitou transparentnost v procesu výběrových řízení. Je to ale jen iluze, a  to hned z několika důvodů. Když se výběrové řízení špatně formuluje (cena, cena, cena), je jedno, jestli se odehrává elektronicky anebo na papíře. Když je výběr „elektronický“, vyvolává to iluzi, že se vše děje bez zásahu člověka a  tedy možnosti ovlivňování. Stejně tak jako lze zmanipulovat výběrové řízení na papíře, to lze dělat i  v  elektronické podobě. Pouze je méně lidí, kteří tomu rozumějí.

Jak na nákup zdravotnických technologií?

Odpověď je prostá a přitom vůbec ne jednoduchá. „Pokud chce někdo z veřejných peněz nakoupit dobrou hodnotu za peníze, tak to možné je i za současného stavu legislativy. To, jestli je zadavatel veden jasným zájmem vydražit co nejlepší hodnotu, se pozná podle toho, jak nechá do svých procesů nahlédnout, jinými slovy, jak bude transparentní,“ upozorňuje CzechMed. Především pak musí být zřejmé, že zadavateli jde o přesně formulované kvalitativní parametry v rovnováze s cenou. Samotné rozhodnutí pro jednoho anebo více dodavatelů pak musí být zdůvodněno tak, že mu lze rozumět. Tedy nejenom, že ten a ten dodavatel nejlépe vyhověl, ale také proč vyhověl. Pak bude zřejmé, na základě čeho zvítězil. Toto zveřejnění nechává stále méně a méně prostoru pro dohady a zákulisní domluvy. Elektronické aukce jsou potom z tohoto důvodu spíše méně vhodné než běžné formy výběrových řízení. CzechMed sdružuje na 27 členů, českých i mezinárodních společností, které reprezentují 30 % českého trhu zdravotnických prostředků. Cílem je postupné zvyšování povědomí o nejmodernějších zdravotnických prostředcích u  odborné i  laické veřejnosti. Je členem evropské skupiny EUCOMED, která na evropském trhu zastupuje názory 450 firem. MUDr. Miroslav Palát, prezident České asociace dodavatelů zdravotnických prostředků CzechMed Ilustrační foto: uzi

Česká asociace dodavatelů zdravotnických prostředků (CzechMed) zdůrazňuje, že u zdravotnické techniky jde o lidský život a  není tedy možné k nákupu přistupovat s cílem „urvat“ co nejlepší cenu bez ohledu na kvalitu a  funkčnost. V této souvislosti dlouhodobě upozorňuje na nekompetentní nákup zdravotnických prostředků prostřednictvím elektronických aukcí, kde jediným rozhodujícím kritériem výběru je cena. „Dnes můžete nakoupit zdravotnický materiál stejně snadno jako například jogurt v  samoobsluze a  to není správné. Možná trochu šokující představa, ale i takto lze přistupovat k nákupu tohoto sortimentu,“ upozorňuje CzechMed.

◗ VoZP ČR

Loňský kladný výsledek vyplynul z důsledných interních opatření Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky (VoZP) informovala 28. dubna ZN o svém loňském hospodářském výsledku a letošní prognóze. Po uzavření všech účetních ukazatelů skončilo hospodaření pojišťovny v roce 2010 přibližně o 185,5 mil. Kč lepším výsledkem, než stanovil zdravotně pojistný plán. Na zlepšený výsledek hospodaření mají vliv především důsledná opatření vedení pojišťovny směřující do oblasti vyšší efektivity nakládání se svěřenými finančními prostředky a dále pak vnitřní úsporná opatření. Podíl jednotlivých slo-

0905 ZN 19_05.indd 5

žek zdravotní péče na celkových nákladech ukazuje, že více než 50 procent tvořily náklady na péči ústavní, resp. péči poskytovanou v nemocnicích. Pro rok 2011 plánuje VoZP ČR vyrovnané hospodaření na základním fondu zdravotního pojištění s  důrazem na včasnost úhrad zdravotnickým zařízením a na nesnížení objemu prostředků na úhradu péče pod úroveň roku 2010. K do-

sažení vyrovnané bilance provedla pojišťovna řadu interních opatření, která směřují jednak k posílení zdrojů základního fondu a jednak k důslednější kontrole nákladů vynakládaných na zdravotní péči. Ve zdravotně pojistném plánu na rok 2011 VoZP ČR plánuje celkové příjmy základního fondu ve výši 11,743 mld. Kč a celkové nároky na tento fond ve výši 11,719 mld. Kč. Výsledky hospodaření za rok 2010 považuje VoZP za záruku toho, že v letošním roce nebude docházet k omezování péče pro její pojištěnce, nedojde ke zpožďování úhrad za zdravotní péči a  nedojde k rozporu mezi zdroji zdravotního pojištění a nároky na čerpání těchto zdrojů. VoZP ČR působí na trhu veřejného zdravotního pojištění více než 17 let. tz

ZDRAVOTNICKÉ NOVINY

5

◗ Trh ve zdravotnictví

Favea působí i v Tatarstánu Česká farmaceutická firma Favea, spol. s r. o., se stala partnerem Republiky Tatar­ stán, která je součástí Ruské federace, při budování nového biofarmaceutického clusteru. Do tatarské metropole Kazaň již dodala zařízení na výrobu tablet a kapslí, pomáhá rovněž se zavedením produkce mastí, gelů a začíná stavět výzkumné la­ boratoře. Celkem jde o dodávky za cca 27 miliónů eur. Jejím partnerem v Tatarstá­ nu je společnost Tatchimfarmpreparaty, kterou vlastní tamní regionální vláda. Po­ dle informace ČTK společnost Favea, sídlící v severomoravské Kopřivnici, již do výrobních linek a inženýrských sítí pro farmaceutický průmysl v celém Rusku in­ vestovala asi pět miliard korun. hat

Výsledky Johnson & Johnson překvapily investory Druhý největší světový výrobce produktů pro zdravotní péči, americká společnost Johnson & Johnson, zveřejnil ekonomické výsledky za první kvartál letošního ro­ ku, které překvapily investorskou veřejnost. Zisk na akcii J&J ve výši 1,35 USD překonal tržní konsensus o 7 %, celkové prodeje 16,17 mld. USD překonaly odhady o 2,5 procenta. Čistý zisk společnosti činil 3,747 mld. USD, překonal odhady o 8,8 % a představoval meziroční nárůst o 3,6 procenta. J&J zvýšil i výhled pro zisk na akcii na celý letošek na 4,9 až 5 USD. Podle renomované zpravodajské agentury v oblasti finančních informací Bloom­ berg před oznámením výsledků 9 analytických domů doporučovalo akcie společ­ nosti „kupovat“, 14 pak „držet“. Žádný z analytiků nedoporučoval prodej akcií. Udá­ vaný průměr cílových cen je 64,75 USD. V předobchodní fázi akcie J&J posilují o 2,32 % na 61,86 USD. hat

OneMed může převzít Batist Medical Finská OneMed Group Oy může převzít výrobce a distributora zdravotnických a hy­ gienických prostředků Batist Medical a. s. z Červeného Kostelce na Náchodsku. Rozhodl o tom Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Podle mluvčího anti­ monopolního úřadu Kristiána Chalupy fúze nesplňuje obratová kritéria daná zá­ konem o ochraně hospodářské soutěže. OneMed Group Oy patří do skupiny britské 3i Group Plc. Batist Medical prodávají dosavadní vlastníci Jaromír Mertlík a Tomáš Mertlík. Výše transakce nebyla zveřejněna. Batist Medical je předním výrobcem a distributorem zdravotnických a hygienic­ kých prostředků v ČR. Firma byla založena v roce 1992 se specializací na výrobu obvazového materiálu z gázy. Později výrobní program obohatila o fixační a elas­ tická obinadla, hygienické výrobky a výrobky z buničité vaty. Od roku 2007 působí i na Slovensku. Zaměstnává 227 lidí. Obrat loni dosáhl 299 miliónů korun. OneMed je jedním z největších distributorů zdravotnických a hygienických pro­ středků v severní Evropě. Firma působí ve Švédsku, Finsku, Polsku, Dánsku, Norsku a Pobaltí. čtk

Teva koupí biofarmaceutickou firmu Cephalon Za 6,8 mld. USD koupí izraelská farmaceutická firma Teva Pharmaceutical Indus­ tries Ltd. amerického výrobce léků Cephalon Inc. Uvedl to server Patria.cz. Vedení obou společností odsouhlasila, že Teva koupí všechny akcie Cephalonu na trhu a za jednu akcii zaplatí 81,50 USD, tedy za cenu o 6 % vyšší, než se ve chvíli ozná­ mení na trhu obchodovaly. Svou nabídkou rovněž překonala o 12 % kanadskou firmu Valeant Pharmaceuticals International Inc. Transakce by měla být dokončena ve třetím čtvrtletí. Teva je největším světovým výrobcem generických léků, působí v 60 zemích světa a její tržby loni činily 16,1 mld. USD. Největší akvizicí společnosti v posledních le­ tech byla koupě Barr Pharmaceuticals za 7,46 mld. USD v roce 2008. V Česku působí Teva Pharmaceuticals CR od roku 1997. V roce 2005 koupila americkou společnost Ivax a díky tomu získala její opavskou firmu Ivax Pharma­ ceuticals, dřívější Galenu. Převzetím konkurenta Barr na konci roku 2008 pak zís­ kala brněnskou společnost Pliva­Lachema. Společnost Cephalon byla založena v roce 1987 a patří mezi nejrychleji rostoucí biofarmaceutické firmy na světě. Prodává více než 170 značkových a generických produktů ve zhruba 100 zemích světa. Společnost se však také potýká se změnou ve vedení po smrti svého zakladatele a dlouhodobého ředitele. hj

◗ Lidé V MUDr. Jiří Mašek Dosavadní zdravotnický náměstek Zdra­ votnické záchranné služby Králové­ hradeckého kraje zvítězil ve výběrovém řízení a stal se jejím ředitelem. Na základě doporučení výběrové komise o tom 27. dubna rozhodli krajští radní. O funkci se ucházeli tři kandidáti. Vedle dosavad­ ního ředitele MUDr. Ladislava Žabky, Ph.D., a jeho náměstka MUDr. Jiřího Maška se konkursu zúčastnil také vedoucí náchodského střediska záchranné služby MUDr. Libor Seneta. MUDr. Mašek se ujal vedení krajské záchranky 1. května. Ve funkci nahradil MUDr. Ladislava Žabku, Ph.D. Královéhradecká záchranná služba má své stanoviště ve 13 městech, v roce 2010 uvolnil kraj na její provoz 157 miliónů korun. Vedle své profese se MUDr. Mašek věnuje zajímavému koníčku – renovaci unikát­ ních autoveteránů a starých sanitek. red

5.5.11 21:36


6

◗ ◗ ZDRAVOTNĚ-SOCIÁLNÍ PÉČE

ZDRAVOTNICKÉ NOVINY

ROČNÍK 60 n ČÍSLO 19 n 9. KVĚTNA 2011

V květnu proběhne dofinancování sociálních služeb... ➥ dokončení ze strany 1

V Co k tomu říkají některé kraje

Ilustrační foto: Profimedia

To fakticky znamená zastavení rezidenční péče v oblasti sociální prevence pro drogově závislé, kterou nyní pokrýváme v celé polovině středních Čech.“ S tím souhlasí i ředitel Diakonie Českobratrské církve evangelické, druhé největší neziskové organizace poskytující sociální služby v České republice (ČR), Mgr. David Šourek: „Pokles dotací pro naše střediska ve Vlašimi a Libici nad Cidlinou o 48 % a 35 % nám znemožňuje poskytovat služby odpovídající standardům sociální péče. V případě, že se nepodaří získat v dohledné době dodatečné finanční prostředky, bude muset Diakonie zvážit razantní omezení poskytovaných služeb.“

podpořeny v prvním kole dotačního řízení. V Primární podpora půjde k vysoce specifickým cílovým skupinám – k osobám s chronickým duševním onemocněním, k osobám závislým nebo ohroženým závislostí na návykových látkách (s ohledem na financování/možnost financování z individuálních projektů). V Primární podpora půjde do terénních a ambulantních služeb (pobytové služby sociální péče budou dofinancovány jen ve výjimečných a  odůvodněných případech). V Primární podpora bude směřovat k nestátním neziskovým organizacím; u příspěvkových organizací měst a obcí budou dodatečně podpořeny jen ty služby, u nichž bude zajištěno spolufinancování

V rámci dofinancování sociálních služeb, které proběhne v měsíci květnu, bude rozděleno celkem 100 miliónů korun mezi jednotlivé poskytovatele sociálních služeb – primárně budou podpořena ta zařízení, kterým v prvním kole byly dotace kráceny nejvýrazněji. Dále budou podpořeny nově vzniklé sociální služby či nové kapacity v rámci řádného druhého kola dotačního řízení.

Klíč k dofinancování

V Primárně budou podpořeny sociální služby, u nichž přidělená dotace pro rok 2011 neodůvodněně (např. když nedošlo k poklesu kapacity) klesla pod 70 % dotace loňského roku. V Bez dostatečného odůvodnění krajského úřadu nebudou podpořeny nově vzniklé sociální služby, vznik nových kapacit, pokud obdobné služby se stejnou cílovou skupinou v  území již existují a pokud tyto nebyly z vážných důvodů (např. výsledky inspekce) dostatečně

z územních rozpočtů s ohledem na velikost dané obce.

Odklad účinnosti zákona

„Přivítala jsem, že pan ministr Jaromír Drábek se i v době všeobecného šetření rozhodl neziskové organizace podpořit a pomoci jim tak v bezvýchodné situaci, kam je některé kraje dostaly svou asociální politikou,“ uvítala snahu ministerstva Helena Langšádlová. Ministr práce a sociálních věcí se na základě letošní zkušenosti s rozdělováním dotací na sociální služby rozhodl pro odklad účinnosti zákona o sociálních službách (který počítal s převedením kompetence rozdělování dotačních prostředků zařízením na kraje od 1. 1. 2012) o dva roky, tedy na 1. leden 2014. Do tohoto data by také měla být k dispozici metodika, která bude stanovovat jasné mantinely pro rozdělování dotačních prostředků i při přenesení kompetence ze státu na kraje. mpsv, red

Středočeský kraj

Pardubický kraj

Liberecký kraj

„Je pravdou, že Středočeský kraj (stejně jako ostatní kraje) doporučoval ministerstvu práce a sociálních věcí jednotlivé výše dotací pro poskytovatele sociálních služeb. Tyto návrhy pak musely projít Dotační komisí MPSV a následné rozhodnutí o poskytnutí dotace podepisuje ministr. Poslední slovo má tedy Dotační komise MPSV a pan ministr,“ uvedla radní pro oblast sociálních věcí Zuzana Jentschke-Stöcklová. A dodala, že nikde v médiích však již není zmíněno, že loňské dotace ve výši 6,8 mld. a letošních 6,1 mld. korun pro celou ČR jsou pro normální fungování sociálních služeb naprosto nedostačující. Podle ní sociální komise Asociace krajů ČR celý minulý rok upozorňovala na to, že by se dotace na sociální služby neměly snižovat, protože hrozí krach těchto služeb, naopak, že je potřeba vrátit výši dotace na rok 2008 (7,2 mld. Kč), jelikož již v roce 2009 a 2010 fungovala řada organizací z rezerv. Pro Středočeský kraj toto snížení znamenalo propad oproti loňskému roku téměř o100 mil. korun. „Kraj byl v rámci rozdělování jednotlivých dotací nucen upřednostnit pobytové služby – domovy pro seniory, domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem atd., jelikož tyto služby byly již minulý rok značně podfinancované. Kdybychom jim navrhli dotaci ještě snížit, znamenal by to pro mnohé definitivní konec a řada uživatelů by byla bez domova. To Středočeský kraj nechtěl dopustit. Proto se muselo ubrat jiným službám,“ vysvětlila Z. Jentschke-Stöcklová. Podle ní není pravdou, že MPSV nyní našlo peníze, z kterých dofinancuje NNO. Jedná se o finanční prostředky, které byly pro letošní rok již přiznány ve státním rozpočtu. „Středočeský kraj zřizuje pro NNO tzv. Humanitární fond, do kterého si mohli poskytovatelé sociálních služeb podat žádost. Celkový objem finančních prostředků byl určen na 44 mil. korun. V tomto roce začíná kraj realizovat i tzv. Individuální projekt, který financuje služby sociální prevence. Finanční prostředky jsou na roky 2011 až 2013 určeny ve výši 560 mil. korun, tedy cca 180 mil. korun na jeden rok. Drtivá většina organizací, která z Individuálního projektu čerpá, není zřizována Středočeským krajem,“ uvedla radní.

Pro letošní rok bylo Pardubickému kraji ze státních prostředků MPSV uvolněno o 40 miliónů korun méně než loni. Kraj již letos z vlastních zdrojů podpořil sociální služby v grantovém řízení částkou zhruba 20 miliónů Kč. Nejvíce diskutované je rozdělení dotací na domovy pro seniory. „Pardubický kraj z vlastních prostředků uvolní na příspěvek pro tyto domovy 20 miliónů korun. Tím kompenzuje radikální snížení státní dotace,“ uvedl radní zodpovědný za sociální oblast Mgr. Jiří Brýdl. A dodal, že je třeba připomenout, že kraje nemají povinnost dotovat pobytové sociální služby. „Přes snížení dotací o 40 miliónů však dostanou domovy pro seniory v roce 2011 pouze o cca 2 milióny méně než v roce 2010,“ upozornil J. Brýdl. Podle tiskové zprávy Pardubického kraje se kraj ohradil proti nařčení ministerstva, že špatně rozděloval státní dotace a upřednostňoval své příspěvkové organizace. Kraj dotace pouze navrhoval na základě stanoveného limitu, ministerstvo návrh odsouhlasilo a vydalo konečné rozhodnutí. Na úterý 10. května je plánováno námitkové řízení na rozdělení krajských peněz. Na tiskové konferenci ve čtvrtek 19. května Pardubický kraj zveřejní návrh rozdělení příspěvku jednotlivým poskytovatelům sociálních služeb.

Podle krajského radního pro resort sociálních věcí Pavla Petráčka byly požadavky poskytovatelů sociálních služeb na dotaci ze státního rozpočtu prostřednictvím MPSV na rok 2011 v celkové výši 377 903 000 korun. Návrh Libereckého kraje na poskytnutí dotace MPSV poskytovatelům sociálních služeb byl v úhrnné výši 292 573 000 korun (tj. optimální návrh). Směrné číslo určené MPSV k pokrytí požadavků poskytovatelů sociálních služeb bylo pouze ve výši 240 082 000 korun (reálný návrh), tj. finanční podpora o 52 491 000 korun nižší, než navrhoval Liberecký kraj (jedná se tedy o propad o 17 %, nikoli o 10 %, jak uvádí MPSV). Tato částka byla rozdělena mezi 86 poskytovatelů sociálních služeb a 161 sociálních služeb. Vzhledem k situaci byl kraj nucen poskytnutí finančních prostředků snížit. „Kromě neuznatelných nákladů byly požadavky na poskytnutí finančních prostředků uvedené v žádostech poskytovatelů sociálních služeb v porovnání s rokem 2010 procentuálně sníženy u příspěvkových organizací zřizovaných Libereckým krajem o 15 %, u nestátních neziskových organizací o 8 %, u organizací zřizovaných obcemi či městy o 9 %,“ uvedl Pavel Petráček. A dodal, že Liberecký kraj hledá v rámci svého rozpočtu finanční prostředky na dofinancování příspěvkových organizací, které zřizuje – jedná se o částku cca 23 mil. korun.

Jihočeský kraj „Kraj definoval kritéria a podle nich bez ohledu na zřizovatele dotace doporučil. Vzhledem k významnému pokrácení směrného čísla (minus 60 mil. korun) byly upřednostněny služby pobytové a služby zdravotně postiženým. K většímu krácení došlo u služeb sociální prevence a rehabilitace. Většina organizací poskytujících tyto služby je zároveň financována z IOP. Zdůrazňuji však, že ačkoli pan ministr svou rétorikou zpochybňuje práci krajů, je zodpovědností hodnotící komise, že na údajně ‚špatné a diskriminační‘ návrhy krajů přistoupila,“ konstatovala náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Ivana Stráská.

Karlovarský kraj Pro Karlovarský kraj bylo podle jeho tiskové mluvčí Mgr. Jany Pavlíkové v prvním kole dotačního řízení MPSV pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2011 určeno směrné číslo ve výši 203 670 844 korun. Celkem bylo podáno 77 žádostí na 126 sociálních služeb. Při stanovování výše návrhu na dotaci pro jednotlivé sociální služby přihlížel Karlovarský kraj k prioritám, které jsou uvedeny v rozvojových dokumentech (Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2009–2013, Zásady rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji pro období let 2007–2017). Na druhé, květnové kolo bylo ze strany MPSV původně určeno pro Karlovarský kraj směrné číslo ve výši 4 156 547 korun. Podle aktuálních informací z MPSV bude však tato částka ve skutečnosti nižší. Karlovarský kraj chce ve druhém kole dotačního řízení podpořit nestátní neziskové organizace, které z objektivních důvodů nemohly podat žádost v prvním kole dotačního řízení.

Ústecký kraj „Nedomníváme se, že je informace MPSV o použití tzv. krizové rezervy upřímná,“ napsala ve stanovisku Ústeckého kraje jeho tisková mluvčí Mgr. Magdalena Hanáčková. „Je s podivem, že avizovaná částka 150 mil. korun je shodná se zbývajícím objemem prostředků určených pro druhé kolo dofinancování sociálních služeb (zbývající část nerozdělených finančních prostředků roku 2011), tedy se domníváme, že nejde o prostředky nad rámec 6,1 mld. korun, ale jejich zbývající, dosud nerozdělenou část.“

Moravskoslezský kraj V Moravskoslezském kraji (MSK) byla podle tiskové mluvčí Bc. Šárky Vlčkové po provedeném hodnocení jednotlivých žádostí stanovena výše optimálního návrhu, tedy výše finančních prostředků potřebných na financování stávající sítě sociálních služeb v objemu cca 959 mil. korun. MPSV byla pro financování sociálních služeb v rámci MSK ze státního rozpočtu vyčleněna finanční částka ve výši 693 mil. korun, kdy ministerstvo z této částky vyčlenilo 13 800 000 korun pro 2. kolo dotačního řízení pro potřebu financování nových sociálních služeb, případně pro dofinancování stávajících sociálních služeb. I přes skutečnost, že optimální návrh pro výši dotace na rok 2011 činil 959 mil. korun, MSK v rámci 1. dotačního kola obdržel finanční prostředky ve výši necelých 680 mil. Kč (tzv. směrné číslo), což je nejen výrazně méně než uvedený optimální návrh na rok 2011, ale zároveň o 80 mil. korun méně než poskytnutá dotace v roce 2010. „Pokud bychom chtěli u pobytových služeb ponechat návrh dotace ve výši roku 2010, museli bychom připustit zánik např. terénních nebo ambulantních sociálních služeb. S ohledem na tyto skutečnosti byla výše návrhu dotace na rok 2011 stanovena adekvátně k přidělenému směrnému číslu. Jednotlivým poskytovatelům byla bez rozdílu navržena nižší výše dotace oproti roku 2010, kdy toto snížení zcela korespondovalo s výše uvedeným snížením směrného čísla pro letošní rok,“ konstatovala Šárka Vlčková. hech

◗ MPSV ČR

Ekonomická aktivita rodičů bude přínosem pro daňové i pojistné systémy

Částka rodičovského příspěvku se bude moci podle aktuální situace rodiny měnit maximálně jednou za tři měsíce, její výše bude muset být zaokrouhlena vždy na stokoruny. MPSV navrhuje toto opatření od ledna příštího roku, vláda by se jím mohla zabývat v horizontu jednoho měsíce.

Několik zásadních úprav MPSV v předkládané novele zákona navrhuje tyto změny: V Možnost volby délky a výše příspěvku. V Umožnění umístění dítěte od dvou let do jeslí/školky/jiného zařízení bez ztráty nároku na příspěvek. V Možnost výběru délky čerpání příspěvku i pro matky, které se neúčastnily systému sociálního pojištění (postačí účast otce).

0905 ZN 19_06.indd 6

V Při bezprostředním navázání rodičovské dovolené s dalším narozeným potomkem bude zachována možnost výběru délky čerpání rodičovského příspěvku. Podle ministra práce a sociálních věcí Dr. Ing. Jaromíra Drábka chce ministerstvo těmito kroky zvýšit šance rodičů s malým dítětem sladit svou profesní kariéru s rodinným životem. Návrat rodiče do zaměstnání, třeba i jen na částečný úvazek, tak nebude znamenat ztrátu nároku na dávku. Spolu s předkládanými návrhy alternativní péče o děti před-

Ilustrační foto: ZN

V rámci aktuálně připravené novely zákona o státní sociální podpoře navrhuje ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) zásadní změny v možnostech čerpání rodičovského příspěvku. Předkládaná úprava umožňuje rodiči volit délku pobírání této dávky a její výši až do vyčerpání celkové částky 220 000 korun, maximálně však do 4 let věku.

školního věku jsou zároveň vytvářeny podmínky pro vznik dostatečných kapacit takových zařízení. Možnost uplatnění rodiče na trhu práce bez ztráty nároku na dávku si na jedné straně vyžádá mírné přechodné zvýšení nákladů na dávky státní sociální podpory (0,5 mld. Kč), na straně druhé ale bude ekonomická aktivita rodičů přínosem mimo jiné pro daňové i pojistné systémy. V letošním roce se předpokládají náklady na rodičovský příspěvek ve výši 26,8 mld. Kč.

Výše i doba podle aktuální situace rodiny Předkládaná úprava umožňuje rodiči volit délku pobírání této dávky a její výši až do vyčerpání celkové částky 220 000 Kč, maximálně však do čtyř let věku dítěte. Výše rodičovského příspěvku přitom bude limi-

tována výší peněžité podpory v mateřství (30násobkem 70 % denního vyměřovacího základu pro stanovení této dávky), nejvýše však 11 500 korun měsíčně. Předkládaný návrh umožňuje měnit výši, a tím i dobu pobírání rodičovského příspěvku podle aktuální situace rodiny, a to až do vyčerpání celkové částky. Návrh také rozšiřuje možnost volby výše měsíční částky rodičovského příspěvku v případě, že rodič nebyl účasten na pojistném systému. Dobrovolná volba mezi jednotlivými variantami je v návrhu MPSV podmíněna nárokem na peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenské v souvislosti s porodem či převzetím dítěte alespoň jednoho z rodičů, na rozdíl od dnešní úpravy, která podmiňuje možnost volby účastí rodiče, který žádá o rodičovský příspěvek, na pojištění. Touto změnou se zjednodušují podmínky pro volbu rodičů, kdy se možnost volby výše dávky bude odvíjet od nároku na peněžitou pomoc v mateřství obou rodičů (od té, která je vyšší), bez nutnosti formálně dočasně měnit rodiče, který o dávku žádá. Rodičovské příspěvky, na které vznikl nárok před účinností nové právní úpravy, budou moci „přejít“ na novou právní úpravu dle rozhodnutí rodiče. Nároky a výše rodičovského příspěvku, kdy ani jeden z rodičů nesplnil podmínky pro volbu výše a délky pobírání této dávky, se nemění. mpsv

5.5.11 21:36


◗ ◗ ZDRAVOTNĚ-SOCIÁLNÍ PÉČE

ROČNÍK 60 n ČÍSLO 19 n 9. KVĚTNA 2011

ZDRAVOTNICKÉ NOVINY

7

◗ Geriatrie

Z. Kalvach: Nepřipusťme samoúčelnou medicinalizaci přirozeného stárnutí Na termín geriatrické křehkosti, frailty, a na specifika geriatrického režimu upozornil na dubnovém semináři Nezbytnost integrace psychosomatiky do současné medicíny, který uspořádal výbor pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny PČR, MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc. „Lidé jsou obecně, systémově schopni atrickou křehkostí a multikauzálními geproduktivní činnosti obvykle nejen do riatrickými syndromy a potřebou speci60–65 let, ale i do 75–80 let, není však fického geriatrického režimu k prevenci pro ně práce, což komplikací, iatroposiluje ‚důchodgenního poškození covský nihilismus‘, a iatrogenně podkterý je zřejmě jedmíněné indukce disability. „Napříním ze závažných V Zdravotnické uchopení funkčních kořenů ochoty reklad rozvoj imobistringovat výdaje na problémů v pokročilém stáří (chátrání) lizačního syndroV Nízká úroveň potenciálu zdraví mu během hospigeriatrické intervenV Multikauzální fenomén (> involuce) ce a neochoty rozvítalizace na stávajíV Psychosociální a existenciální jev jet geriatrickou procích nemocničních (identita, autonomie, vůle ke smyslu) blematiku. I  z  hleodděleních orienV V. Frankl: odvaha, naděje, smysl diska smysluplnosti tovaných na řešení existence se ukazuje ‚jim příslušných klíčová role obcí, v nichž žijí senioři – chorob‘, nikoli na ‚preventivní geriatrický tzv. křehcí lidé,“ řekl MUDr. Zdeněk Kal- režim a řešení geriatrické křehkosti‘ vede vach, CSc. A upozornil, že termín geri- k tomu, že můžeme často lakonicky konatrická křehkost, frailty, je multikauzální statovat: ‚Drahá léčba se zdařila, ale pafenomén. cient skončil v léčebně dlouhodobě nemocných, aby tam zemřel na dekubitální Drahá léčba se zdařila, sepsi,“ řekl MUDr. Z. Kalvach. ale pacient skončil v LDN Těmito protichůdnostmi podle něj vznia zemřel na dekubitální sepsi kají v systému závažné tenze a závažná Zatímco se na jedné straně zdravotní nepochopení. V souvislosti s nutností a funkční stav u většiny seniorské popu- penzijních reforem, zvyšováním kapalace zlepšuje, na straně druhé dochází city některých zdravotnických a sociálpodle MUDr. Kalvacha k demograficky ních služeb a s deficitem veřejných rozpodmíněnému „zvyšování absolutního počtů vzniká ve společnosti až demopočtu jedinců v relativně se zmenšující grafická panika a objevují se i prvky agepodskupině seniorů“ s nutností zvyšovat ismu (ageismus je nejčastěji definován některé kapacity služeb a podpor (např. jako diskriminace starých lidí – pozn. zařízení a služby pro nemocné se syndro- red.). Jde nejen o apriorní šetření, omezování mem demence). Zároveň dochází na jedné straně k po- rozsahu služeb a výdajů pro seniorskou klesu prevalence a vzestupu léčitelnosti populaci, ale především o apriorní nezářady závažných „chorob stáří“, na straně jem o  kvalitativní aspekty, o  změnu druhé k manifestaci specifických zdra- spektra zdravotních potřeb v pokročilém votních problémů pokročilého stáří, sou- stáří a potřebu změny přístupu i strukvisejících s nízkým potenciálem zdraví tury služeb vzniklých převážně v pod(nízkou úrovní vzájemně propojené mínkách a pro potřeby mladé populace zdatnosti, odolnosti a adaptability), geri- 19. a 20. století.

života.“ zdůrazňuje Zdeněk Kalvach. A dodává: „Neadekvátní, vůči křehkosti seniorů necitlivé ‚standardní postupy‘, které často vedou přes vysoké vynaložené prostředky k nedobrým funkčním výsledkům, posilují atmosféru zmaru, marnosti, ageisticky pokleslého mudrování o tom, že ‚proti věku není léku‘, což je sice pravda, ale nemá to nic společného s povinností umenšovat ovlivnitelné zdravotní utrpení bez ohledu na věk.“

V Geriatrická křehkost (frailty)

Z prezentace Z. Kalvacha

Úkol výchovy, rodin, obcí

Sluchově postižení napsali premiérovi Otevřený dopis předsedovi vlády RNDr. Petru Nečasovi napsali 27. 4. představitelé Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel (ASNEP). Zformulovali v něm zásadní připomínky k zákonu o sociálních dávkách. Sluchově postižení důrazně požadují zachovat funkci i název průkazky pro všechny občany s těžkým zdravotním postižením (ZTP a ZTP/P), nevázat přidělení průkazky ZTP pouze na příspěvky na péči a na mobilitu, zachovat všechny dosavadní kompenzační benefity včetně všech dosavadních slev na dopravu vázaných na průkazku ZTP, zapracovat je do zákona v nezměněné podobě a zamezit transformaci ZTP jakožto veřejného dokladu na funkci platební karty. „Veřejný doklad pro osoby se zdravotním postižením sloužící i pro slevy v dopravě nemá být totéž co platební elektronická karta pro finanční transakce. Nikde v Evropě tato kumulace funkcí neexistuje,“ uvádí dopis. red

Zákon o ZZS musí mít sociální program Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče (OSZSP) ČR dostal k vyjádření v připomínkovém řízení zákon o zdravotnické záchranné službě (ZZS). Stejně jako před třemi lety, i nyní uplatňuje jako zásadní připomínku zapracovat do návrhu zákona sociální program pro pracovníky zdravotnických záchranných služeb. Návrh byl konzultován se zaměstnavateli a ti ho na jednání tripartitního pracovního týmu pro zdravotnictví podpořili. Předsedkyně OSZSP Bc. Dagmar Žitníková požádala o podporu sociálního programu ministra zdravotnictví doc. MUDr. Leoše Hegera, CSc., a představitele politických stran. oszsp

Dávky lze orientačně vypočítat Přehled změn od začátku letošního roku v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) ČR je možné najít na webových stránkách http://socialniporadce.mpsv.cz. Jsou rozděleny do kategorií – Občan, Rodina, Nezaměstnaný, Důchodce, OZP, OSVČ a zaměstnavatel. Pro orientační výpočet dané dávky lze využít kalkulačku na integrovaném portálu MPSV na stránce http://portal.mpsv.cz/soc/poradce. red

0905 ZN 19_07.indd 7

Optimalizace zdravotnických a zdravotně-sociálních služeb

V Prevalence „frailty“

Z prezentace Z. Kalvacha

„Tato diskriminační, nežádoucí forma de-medicinalizace (odlišná od žádoucí Podle MUDr. Zdeňka Kalvacha soustře- demedicinalizace) ve smyslu zviditelnění dění na fiskální aspekty a kvantitativní dlouhodobé péče a jejího podřízení kvaparametry oslabuje až eliminuje zájem litě a smyslu života je posilována nepoo kvalitativní otázky optimalizace, zvý- chopením evropské zvyklosti zařazení šení účinnosti, účelnosti a bezpečnosti kvalitní a kvalifikované zdravotně-socizdravotnických a zdravotně-sociálních ální dlouhodobé péče do sféry sociálních služeb pro seniorslužeb veřejného záskou populaci, o pojmu. Doslova vražednou větou české vahu zdraví ve stáří. Šíří se dojem, že geNad 65 let: cca 7 % zdravotní politiky se Nad 80 let: cca 20–30 % riatrická medicína je stalo ‚nepřipusťme Nad 90 let: cca 40–50 % hrozbou, neboť usimedicinalizaci stáří‘ luje o zvýšení rozsaze 70. let 20. století. hu samoúčelného vyšetřování, léčení Je nezbytné ji změnit na výrok ‚nepřia tím i nákladovosti seniorů. Jsou patrné pusťme samoúčelnou medicinalizaci přisnahy přesunout co největší rozsah slu- rozeného stárnutí ani léčení chorob bez žeb ze zdravotnictví do sociální péče, ohledu na křehkého starého člověka která je kvalifikačně na nižší úrovni a ne- a usilujme o účelné intervence zdravotdochází v ní k indukování diagnostických ního stavu křehkých starých lidí k posíani terapeutických výkonů a  nákladů. lení kvality, smyslu a soběstačnosti jejich

◗ ČSSZ

V ČR žije celkem 766 stoletých Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) evidovala v dubnu celkem 361 důchodců narozených v roce 1911. Z toho bylo 305 žen a 56 mužů. (Pro srovnání: ve stejném období roku 2010 evidovala ČSSZ celkem 354 stoletých důchodců – 293 žen a 61 mužů.) U příležitosti stých narozenin dostávají klienti ČSSZ rozhodnutí o  zvýšení důchodu o 2000 Kč spolu s osobním dopisem ministra práce a sociálních věcí Dr. Ing. Jaromíra Drábka.

Kromě stoletých důchodců má ČSSZ v evidenci také 405 starších seniorů, tedy lidí narozených v letech 1903 až 1910. Celkem tedy v dubnu 2011 eviduje 766 sto- a  víceletých důchodců. Převažují ženy – bylo jich 655, zatímco mužů 111. (Pro srovnání: ve stejném období roku 2010 evidovala ČSSZ celkem 384 seniorů narozených v letech 1902 až 1909.) Nejstarší senior, kterému ČSSZ vyplácí důchod, je muž narozený v roce 1905, nejstarší žena v evidenci ČSSZ se narodila v roce 1903. Nejvíc stoa  víceletých lidí žije v Praze (152) a v Jihomoravském kraji (100), naopak nejméně (17) v kraji Karlovarském. Důchody stoletých občanů se zvyšují pravidelně od roku 1969. Původně se zvyšovaly o  1000 Kč, od roku 2006 se podle novely zákona č. 155/1995 Sb., Ilustrační foto: uzi

◗ Stručně

„Neadekvátní, vůči křehkosti seniorů necitlivé ‚standardní postupy‘ často vedou přes vysoké vynaložené prostředky k nedobrým funkčním výsledkům,“ řekl na semináři k psychosomatické medicíně MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc. Foto: ZN

Podle MUDr. Z. Kalvacha je správné a ve fiskálních souvislostech nezbytné omezit neúčelné výdaje z veřejných prostředků a zdravotní i sociální podporu maximálně racionalizovat – to by však mělo být hnacím motorem, nikoli brzdou geriatrické medicíny a zájmu o povahu zdravotních problémů pokročilého stáří (nikoli jen o výskyt chorob ve stáří). Velmi závažné je také důsledné podřízení zdravotních i sociálních služeb kontextu života jednotlivých klientů/pacientů – zvláště ve stáří je zásadně důležitý personalizovaný přístup, podpora smyslu života tzv. křehkých lidí. „Je úkolem společnosti, výchovy, zodpovědnosti každého člověka, rodin, obcí, aby zformovaly smysluplnou participující, produktivní existenci v dlouhém pokročilém stáří. Pokud to nedokážou, nesmějí vyžadovat od zdravotnictví ageistické zanedbávání péče na pokraji eutanastického rozvažování ‚buďme rozumní‘. Společenský tlak na zdravotnictví by měl být jiný – zvyšte nezbytné znalosti o zdravotních potřebách dlouhověkých lidí a tím i účelnost svých služeb. Stáří je záležitostí jistě jak biologickou, tak sociální, ale především existenciální – záležitostí povahy, kvality a smyslu života v pokročilém stáří. To je o to důležitější, že právě ve vztahu k existencialitě jsou demografické změny potencovány dramatickým poklesem potřeby lidské práce s nutností zásadně reformovat koncept zaměstnanosti a pracovní kariéry člověka,“ zdůraznil Zdeněk Kalvach. hech

Počet sto- a víceletých starobních důchodců (stav: duben 2011, zdroj: evidence ČSSZ) Kraj muži ženy celkem Hl. m. Praha 29 123 152 Středočeský kraj 7 59 66 Jihočeský kraj 3 38 41 Plzeňský kraj 2 28 30 Karlovarský kraj 2 15 17 Ústecký kraj 11 30 41 Liberecký kraj 4 23 27 Královéhradecký kraj 7 33 40 Pardubický kraj 6 27 33 Vysočina 7 44 51 Jihomoravský kraj 15 85 100 Olomoucký kraj 5 48 53 Zlínský kraj 4 34 38 Moravskoslezský kraj 9 68 77 Celkem 111 655 766 o důchodovém pojištění, stoletým lidem zvyšují důchody o 2000 Kč. Tato částka je přiznávána k procentní výměře důchodu automaticky, aniž by o ni museli důchodci žádat. čssz

5.5.11 21:36


◗ ◗ SERVIS

8 ZDRAVOTNICKÉ NOVINY

◗ Personální inzerce

◗ Poradna

DPH v praxi – Plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet u neziskových organizací (I. část) Častou noční můrou účetních a ekonomů v neziskovém sektoru jsou plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet. Proč? Jednoduše proto, že se jedná o oblast, která je velmi různorodá a vyžaduje pro správnou aplikaci zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, i trochu znalostí práva a jeho použití v případech, které tento zákon výslovně neřeší. V tomto textu se zaměříme především na oblast sociální a zdravotní a pochopitelně i na doplňkovou činnost těchto organizací. Pod pojmem „daň“ je dále vždy myšlena daň z přidané hodnoty.

Osvobozená plnění

Plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet jsou v zákoně uvedena v § 51 odst. 1 písm. a) až l) – jsou to pod jednotlivými písmeny: a) poštovní služby (§ 52), b) rozhlasové a televizní vysílání (§ 53), c) finanční činnosti (§ 54), d) pojišťovací činnosti (§ 55), e) převod a nájem pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor, nájem dalších zařízení (§ 56), f) výchova a vzdělávání (§ 57), g) zdravotnické služby a zboží (§ 58), h) sociální pomoc (§ 59), i) zrušeno, j) provozování loterií a jiných podobných her (§ 60), k) ostatní plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně (§ 61), l) dodání zboží, které bylo použito pro plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, a zboží, u něhož nemá plátce nárok na odpočet daně (§ 62). Nás budou dále zajímat dále pouze body e), f), g) a h). Osvobození bez daně pak znamená, že příslušný daňový subjekt daň u svých služeb neuplatňuje, současně ale neuplatní odpočet daně z nakoupeného materiálu a služeb, které se vztahují k těmto osvobozeným službám.

Obrat jako kritérium plátcovství daně

Zákon o dani z přidané hodnoty v § 6 stanoví, že osoba povinná k dani, která má sídlo nebo místo podnikání v tuzemsku, je osvobozena od uplatňování daně, pokud její obrat nepřesáhne částku 1 000 000 Kč za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců, pokud tento zákon nestanoví jinak (v § 94 zákona). Většina osvobozených plnění se však do tohoto obratu nepočítá, a proto je i mnoho neziskovek v režimu neplátců. Do obratu se naopak započítává převod a nájem pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor a nájem dalších zařízení v případech, kdy se nejedná o doplňkovou činnost uskutečňovanou příležitostně. Doplňkovou činností jsou pak činnosti mimo hlavní úkoly (neziskové) organizace vymezené ve zřizovací listině.

Kdy jde o příležitostnou činnost?

Otázky, zda jde o příležitostnou činnost, jsou v praxi časté. Důsledkem kladné odpovědi je totiž cena bez daně, což je zajímavé hlavně v případech, kdy odběratel je neplátce a daň si neodečte. Časem se ale výklad (i v souvislosti s judikaturou Evropského soudního dvora) ustálil na tom, že za příležitostnou činnost se považuje taková činnost, která není prováděna pravidelně, neexistuje ani předpoklad její sou-

0905 ZN 19_08.indd 8

ROČNÍK 60 n ČÍSLO 19 n 9. KVĚTNA 2011

stavnosti, který je vyjádřen záměrnou opakovaností, na jejíž uskutečňování je vyčleněn personál, a náklady a  úplata přijatá za takovou činnost je v porovnání s celkovým obratem minimální.

Převod a nájem nemovitostí

Zákon o dani z přidané hodnoty stanoví, že převod staveb, bytů a nebytových prostor je osvobozen od daně po uplynutí tří let od vydání prvního kolaudačního souhlasu nebo od data, kdy bylo započato první užívání stavby. A dále se dočteme, že i nájem pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor je osvobozen od daně. Osvobození se ale nevztahuje na krátkodobý nájem stavby bytů a nebytových prostor, nájem prostor a míst k parkování vozidel, nájem bezpečnostních schránek nebo trvale instalovaných zařízení a strojů. Krátkodobým nájmem stavby, bytů a nebytových prostor se dle zákona rozumí nájem, popřípadě včetně vnitřního movitého vybavení či dodání elektřiny, tepla, chladu, plynu nebo vody, nejdéle na 48 hodin nepřetržitě. Problém je zde v jednoduché otázce – co je to ten nájem? Zákon žádnou speciální definici nemá a podobně je tomu i ve směrnici Evropské unie, která je našemu zákonu nadřazena. Výklad se proto ustálil na tom, že se jedná o poskytnutí práva pro danou osobu na smluvenou dobu a za smluvený poplatek zabrat a užívat nemovitost podobně jako vlastník. Toto právo pak nesmí být pronajímatelem nijak omezeno, a to například ani časově omezeným vstupem do najatých prostor. Když je toto splněno, jde o pronájem nemovitosti, který je osvobozen od daně. Když ne, pak se jedná o poskytování práva využití věci, tedy o poskytnutí služby v souladu s § 14 zákona, a uplatní se základní sazba daně.

Co je krátkodobý nájem?

V zákoně je to jasné (viz výše) z hlediska daně. Co ale znamená pojem „krátkodobý nájem“? Existují situace, kdy je nájemní smlouva uzavřena na delší dobu nebo na dobu neurčitou, ale jde vždy o opakující se nájem na krátkou dobu (např. pronájem místnosti na jeden den v týdnu na dobu dvou hodin se smlouvou na jeden rok). Je-li smlouva uzavřena na delší dobu, nelze to posuzovat jako krátkodobý nájem, smyslem smluvního vztahu není nepřetržitý pronájem do 48 hodin, ale „přerušovaný“ pronájem ve stanovené době na delší dobu. V případě jednorázového pronájmu tohoto typu (např. uváděný přednáškový sál) je jednoznačné, že musí být uplatněna daň na výstupu, protože buď bude použit výše zmíněný § 14 (služba), nebo se bude jednat o krátkodobý nájem.

◗ ◗ VOLNÁ MÍSTA V

Lékař/lékařka

Nemocnice následné péče v Lomnici nad Popelkou přijme lékaře se specializovanou způsobilostí (atestací) v interních oborech, neurologa, ortopeda, případně praktického lékaře na plný úvazek. Platové zařazení podle platných předpisů pro příspěvkové organizace, zaměstnanecké benefity (6 týdnů dovolené, příspěvek na penzijní nebo životní pojištění, příspěvek na rekreaci). Byt k dispozici. Informace u primáře zařízení, tel.: 481 672 926, e-mail: bobisova@mail.cz

V

práci na plně digitaliz. a nejmodernějším radiodiagnostickém dětském centru, možnost odb. růstu, ubytování pro mimopražské. Nabídky s CV zasílejte: Klin. zobrazovacích metod 2. LF, FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 nebo e-mail: olga.skalicka@fnmotol.cz, tel.: 22443 8100.

V

Nástup podle dohody – výhodou co nejdříve. Kontakt: sekretariát Ortopedické kliniky UK 2. LF, FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, e-mail: michaela.bezroukova@lfmotol.cuni.cz, tel.: 22443 2801.

V

Sekundární lékař/ka

Fakultní nemocnice v Motole přijme sekundárního lékaře/ku na úvazek 0,5 spojený s vědeckou činností (postgr. st.).

Ortoped

Soukromá ortopedická ordinace v Praze hledá ortopeda na celý i částečný pracovní úvazek (VPP) i na zástupy za dovolené (i důchodce). Možnost ambulantní operativy. Tel.: 602 391 787.

Laborantka

Lékárna Neratovice přijme farmaceutickou laborantku. Kontakt: 603 561 966.

V

Kardiolog

Fakultní nemocnice v Motole přijme pro Kardiochirurgickou kliniku KVC UK 2. LF kardiologa. Požadavky: atestace z kardiologie, příp. před at., po ukončení spol. interního základu, znalost echokardiografie vítána. Plný úvazek, možnost odborného růstu, ubytování pro mimopražské. Kontakt: sekretariát Kardiochirurgické kliniky KVC UK 2. LF, FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, e-mail: marek.setina@fnmotol.cz, tel.: 22443 5201.

V

Lékař/lékařka

Fakultní nemocnice v Motole přijme lékaře/ky pro obor radiodiagnostika a zobr. metody. Požadavky: atestace v oboru, příp. po složení kvalifikačního minima, znalost AJ nebo NJ, práce s PC. Zkušenosti s MR a CT diagn. výhodou. Nabízíme: zajímavý náborový přísp.,

Objednací kupón Zdravotnických novin Předplatné:

Standardní, roční 799 Kč

Studentské, roční 639 Kč

Balíček 1 + 1, roční* 1220 Kč

*speciální nabídka kombinace předplatného Zdravotnických novin a Florence.

ODBĚRATEL:

FAKTURAČNÍ ÚDAJE (nevyplňujte, jsou-li shodné s odběratelem):

Titul:.............. Jméno a příjmení:................................................

Organizace:.................................................................................

Organizace:.................................................................................. Adresa: .................................. PSČ a město: ............................... Obor činnosti: .............................................................................. IČ: ........................................... DIČ:.............................................. Adresa: .................................. PSČ a město: ............................... Tel.:....................... E-mail:............................................................ Tel.:....................... E-mail:...........................................................

Způsob úhrady:

složenka

faktura

Postservis, oddělení předplatného, Poděbradská 39, 190 00 Praha 9, predplatne@ambitmedia.cz. Předplatné si můžete objednat také na bezplatné infolince České pošty 800 300 302 nebo webových stránkách www.zdravky.cz. Vyplněný kupón zašlete poštou na adresu:

faxem na číslo 284 011 847 nebo e-mailem na adresu

Datum:............................................ Podpis:.......................................................................................................................................... Vyplněním a podpisem tohoto kupónu souhlasím s tím, aby vydavatelství Ambit Media, a.s., shromažďovalo a zpracovávalo ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění osobní údaje uvedené v objednacím kupónu. S úplným poučením o ochraně osobních údajů jsem se seznámil na webových stránkách vydavatele www.ambitmedia.cz. Tyto údaje poskytuji dobrovolně.

Objednací kupón pro podání řádkové inzerce délka inzerátu

5 řádků

Opakovaný pronájem podruhé

Jaké jsou tedy daňové strategie při opakovaném pronájmu? První je posouzení celé situace jako poskytnutí služby a plného zdanění. Druhou je pak říci, že se jedná o  nájem, ale krátkodobý a  opakovaný, a zdanění bude stejné. Tou poslední je tvrzení, že se jedná o smlouvu na dobu jednoho roku, a pak se přece nejedná o krátkodobý nájem – a je to bez daně! Ani zde není daňový subjekt bez šance. Ale připravte se na někdy dlouhý boj se správcem daně. Tolik úvod k poněkud složitější problematice osvobozených plnění bez nároku na odpočet daně u  neziskových subjektů. V dalším díle si projdeme ostatní oblasti. Ing. Miloslav Netušil, člen Komory certifikovaných účetních

10 řádků

15 řádků

Vyplňujte čitelně a hůlkovým písmem!

KONTAKTNÍ A FAKTURAČNÍ ÚDAJE: Organizace:..................................................................................

Rubrika:

Adresa: .........................................................................................

Počet opakování (pouze placená inzerce)

Nabídka práce

Práci hledá

Různé

PSČ a město: ................................................................................

DIČ: ...............................................................................................

Vyplněný kupón zašlete poštou na adresu: Ambit Media, a. s., Klicperova 604/8, 150 00 Praha 5 nebo na e-mail: radkova.inzerce@ambitmedia.cz

Telefon: ........................................................................................

Cena je uvedena za jedno uveřejnění a nezahrnuje DPH.

IČ: .................................................................................................

E-mail: .......................................................................................... Jsem předplatitelem Zdravotnických novin:

ano

ne

Ceník řádkové inzerce: Do 5 řádků: 550 Kč, do 10 řádků: 1 100 Kč, do 15 řádků: 1 600 Kč, do 20 řádků 2 000 Kč, do 30 řádků 2 900 Kč, za každých dalších započatých 10 řádků: 900 Kč.

5.5.11 21:36

ZN 19_2011  

Zdravotnické noviny - odborné forum zdravotnictví a sociální péče

ZN 19_2011  

Zdravotnické noviny - odborné forum zdravotnictví a sociální péče

Advertisement