Page 1

ZDRAVOTNICKÉ NOVINY ODBORNÉ FÓRUM ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE www.zdravky.cz

ročník 63 • číslo 11 • 19. května 2014 cena 26 Kč • pro předplatitele 20 Kč

ISSN 0044-1996

Loňská ekonomika nemocnic: nižší výnosy, vyšší náklady Ke 31. prosinci 2013 činily celkové náklady nemocnic v ČR 131,3 mld. Kč, výše celkových výnosů byla 129,4 mld. Kč. Pohledávky z obchodního styku dosáhly hodnoty 13,2 mld., z toho 1,6 mld. představovaly pohledávky po lhůtě splatnosti. Objem závazků z obchodního styku se rovnal 17,4 mld. Kč, na závazky po splatnosti připadalo 5,3 mld. korun. Vyplývá to z přehledu loňských ekonomických výsledků nemocnic, který zveřejnil Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS).

Instrukce pro domácí měření TK 

str. 2

str. 4

Koláž: Jindřich Studnička

názory

a k 31. prosinci 2013 se na celkových nákladech podílely téměř 14 procenty. Náklady na zdravotnické prostředky se oproti předchozímu roku nepatrně snížily (o 2 %), na celkových nákladech se podílely 12,8 procenta. Kromě nárůstu nákladů na energie (+3 %) a dalších nákladů (blíže neurčených) zůstaly ostatní sledované nákladové položky buď na hodnotách roku 2012, nebo poklesly.

Struktura výnosů

Celkové výnosy nemocnic poklesly k 31. prosinci 2013 o 1,7 mld. Kč (tj. –1,3 %). Příjmy nemocnic

energie

služby

osobní náklady

odpisy

další náklady jinde neuvedené 1)

326 134

3 278 883

1 656 488

3 787 804

25 101 6 957

3 453 354

2 675 426

43

84

320

199

424

3 225

232

294

464

504

2 326

1 601

4 169

24 027

1 678

3 231

374

316

1 854

1 178

2 524

17 155

1 289

1 872

46 28 1 429 1 076

162 6 969

158 251 1 496 329 4 102 9 435 60 806 6 047

48 6 674

potraviny

746 131

krev

prodané zboží

Náklady v mil. Kč na zdravot. prostředky

praxe

n události, fakta,

Struktura nákladů nemocnic podle jednotlivých položek k 31. 12. 2013

léčiva

np  ro lékařské

Po cizincích zůstal dluh 33 miliónů 

Celkové náklady nemocnic zaznamenaly oproti roku 2012 růst o 0,4 procenta. Největší nákladovou položku nemocnic představují osobní náklady, které v roce 2013 s hodnotou 60,8 mld. Kč (tj. 46,3 % z celkových nákladů) zůstaly na úrovni roku 2012. Náklady na léčiva meziročně vzrostly o 6 %

Náklady celkem v mil. Kč

Z OBSAHU

zařízení

Náklady mírně vzrostly

Ministerstvo zdravotnictví 61 590 12 196 8 371 Kraj (příspěvkové organizace) 12 313 998 1 138 Obec, město 5 752 340 591 (příspěvkové organizace) Jiná právnická osoba, církev 48 466 4 229 6 238 z toho krajské městské, obchodní 33 980 3 186 4 231 společnosti Ostatní centrální orgány 3 195 258 420 C e l k e m 131 316 18 021 16 758

www.zdravky.cz

n pro lůžková

Zdrojem dat byl statistický výkaz E (MZ) 6-02 o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb, který nemocnice vyplňují bez ohledu na formu hospodaření, zřizovatele, velikost a typ. Výkaz vyplnilo a odevzdalo celkem 163 nemocnic – právnických osob.

Nemocnice podle zřizovatele

On­‑line fórum zdravotnictví a sociální péče

1) Představují souhrn ostatních nákladů, které nejsou sledovány jako samostatné položky

od zdravotních pojišťoven (ZP) se snížily oproti předcházejícímu roku o 2,2 %, v porovnání s rokem 2011 o 1,5 procenta. Na financování nemocnic se úhrady od ZP podílely 81,1 % (v roce 2012 to bylo 81,8 %). Součástí výnosů nemocnic další položky, výše jejich podílů v roce 2013 byla tato: n Výnosy mimo zdravotní pojištění = 2,3 %. n Výnosy z prodaného zboží = 6,6 %. n Provozní dotace od zřizovatele = 1,9 %. n Ostatní výnosy = 8,1 %.

Poměr kladných a záporných výsledků

Celkově nemocnice loni vykázaly záporný výsledek hospodaření ve výši –1,9 mld. Kč. Kladný hospodářský výsledek zaznamenalo 101 nemocnic (62 %). Ztrátou ukončilo své hospodaření 62 subjektů (38 %), z nich 45 % vykázalo ztrátu do –10 mil. Kč. Se ztrátou nad –290 mil. Kč se potýkala čtyři zařízení.

Náklady a výnosy u různých zřizovatelů

Zastoupení jednotlivých zřizovatelů na celkových nákladech a výnosech se v posledních letech významně nemění. Největší podíl na těchto finančních ukazatelích (49 %) mají státní nemocnice, tj.  19 zařízení v působnosti ministerstva zdravotnictví a tři subjekty jiných centrálních orgánů. Následují nemocnice řízené jinou právnickou osobou (37 %), dále krajské nemocnice ve formě příspěvkových organizací (9 %) a městské nemocnice typu příspěvkových organizací (4 %). dokončení na str. 4

O včasné léčbě v e-věku

str. 5

Farmaceutický trh: Bayer investuje přes 500 miliónů eur do výroby léků na hemofilii A str. 5 Harmonizace center bez změny financování postrádá smysl str. 6 Slovenská zkušenost se zveřejňováním smluv pojišťoven a zdravotnických zařízení str. 6 Zástupci odborů, zaměstnavatelů a krajů jednali s premiérem str. 6 Zpravodajský deník

str. 7

Karlovarský model, jak plánovat a koordinovat péči o duševní zdraví str.  8 n servis Personální inzerce

str. 8

n LÉKAŘ A SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

Posudková služba by potřebovala stabilnější legislativní prostředí O historii, současné situaci a výhledech posudkového lékařství Zdravotnické noviny hovořily s MUDr. Vlastislavem Kaplanem, vrchním ředitelem úseku lékařské posudkové služby (LSP) České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ), MUDr. Janem Boháčem, ředitelem odboru právní agendy LSP a vzdělávání ČSSZ, MUDr. Evou Sixtovou, vedoucí oddělení metodiky a posuzování zdravotního stavu ČSSZ, a MUDr. Jarmilou Matějčkovou, vedoucí oddělení mezinárodní agendy a procesních postupů LPS ČSSZ. Tímto rozhovorem otvíráme novou rubriku, primárně určenou praktickým lékařům a ambulantním specialistům. n Odkdy se v našich zemích datuje instituce posudkového lékařství? J. Boháč: Jako moderní samostatný lékařský obor se konstituovalo v roce 1970, kdy bylo ustaveno jako rovnoprávný medicínský obor, mělo svou výukovou základnu v Institutu pro doškolování lékařů a farmaceutů, vytvořilo si svůj vzdělávací program, zavedlo atestační zkoušku z oboru posudkové lékařství a od té doby patřilo mezi nástavbové atestační obory se vším všudy včetně tehdy tříleté přípravy. Určitý problém byl v jakési dvojkolejnosti – existovala krátkodobá posudková služba, která řešila dnešní zdravotní a nemocenské pojištění a organizačně patřila pod tehdejší okresní ústavy národního zdraví, vedle ní byla dlouhodobá posudková služba řešící sociální zabezpečení, kde působili posudkoví lékaři

se stejným vzděláním, ale systémově patřili pod ministerstvo práce a sociálních věcí a organizačně pod okresní a krajský národní výbor. To se odstranilo v roce 1990, kdy se postupně ustoupilo od komisionálního posuzování, a od roku 1992 patří všichni posudkoví lékaři pod Českou správu sociálního zabezpečení. Tím ovšem začal proces nechtěného a postupného vzdalování posudkové služby od medicíny. Ze zákona o nemocenském pojištění posudkovým lékařům sice zůstala povinnost kontrolovat správnost posuzování dočasné pracovní neschopnosti v ordinaci praktického lékaře, čímž by byl kontakt zachován, bohužel ale z řady důvodů jak na naší straně, zejména nepříznivé personální situace, tak i na straně malého zájmu poskytovatelů zdravotní péče se zatím nepodařilo vrátit spolupráci tam, kde byla v těch do-

bách, kdy krátkodobá posudková služba patřila do systému OÚNZ. My jsme se od roku 1970 vyjadřovali i k diagnostickým a léčebným možnostem, to ale se vznikem zdravotního pojištění převzali revizní lékaři zdravotních pojišťoven. Čas od času se ovšem objeví úvahy o sloučení zdravotního a nemocenského pojištění, což by znamenalo návrat k tomu, co už tady bylo – problematiku zdravotního a nemocenského pojištění by řešili jiní posudkoví lékaři než resortu práce a sociálních věcí.. n V jakém legislativním prostředí vaši práci vykonáváte? J. Boháč: Kodexem posudkové služby je zákon 582/1991 o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, kde jsou vyjmenovány kompetence jak ministerstva práce a sociálních věcí, tak ČSSZ a jejích okresních správ, popsána organizační struktura a zakotvena i spolupráce s ošetřujícími lékaři, upravena úhrada výkonů, které pro nás ošetřující lékaři zajišťují. Nemocenské pojištění je upraveno samostatným zákonem 187/2006 a připravuje se zákon o úrazovém pojištění,

v jehož návrhu se předpokládá, že by úrazové pojištění přešlo pod gesci ČSSZ, takže tuto problematiku sledujeme, i když ji zatím neprovádíme. Zmínil bych se ještě o zákonu 155/1995 o důchodovém pojištění jako další normě upravující pojistné systémy. Vedle nich máme celou řadu zákonů upravujících nepojistnou agendu systému sociálního zabezpečení. E. Sixtová: Do roku 2011 byly dávky a služby pro osoby se zdravotním postižením upraveny vyhláškou 182/1991, kterou se prováděl zákon o sociálním zabezpečení a která pak byla v roce 2011 konvertována v zákon 329/2011 o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Pro osoby, které potřebovaly péči druhých jiných fyzických osob z titulu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, původně existoval v rámci důchodového pojištění status zvýšení důchodu pro bezmocnost, který byl od 1. ledna 2007 nahrazen zákonem 108/2006 o sociálních službách. Ten byl už celkem pětadvacetkrát novelizován a nyní se připravuje jeho další novela. Základním problémem, se kterým se lékařská posudková služba potýká, není ani tak množství zákonů, ale množství jejich novel – máme spočítáno, že od roku 1992 do roku

2013 bylo přijato celkem 272 novel stávajících zákonů o sociálním zabezpečení. Zákon 54/1956 o nemocenském pojištění fungoval 50 let a byla k němu vydána prováděcí vyhláška 31/1993, která pak byla nahrazena v rámci zákona 187/2006. Zákon o důchodovém pojištění se neměnil tak často, pro nás je podstatná právní úprava platná od 1. října 1988, protože ta upravuje invaliditu z mládí, kdy osoba mladší 18 let se může stát plně invalidní a nepotřebuje k tomu ani jeden den pojištění. Pak tento zákon z roku 1988 nahradil v důchodové části zákon 155/1995, který byl novelizován ve smyslu přechodu z dvoustupňové invalidity na třístupňovou k 1. lednu 2010. Nejvíce změn právních norem jsme zaznamenali v oblasti nepojistných sociálních dávek. V. Kaplan: Schází nám dlouhodobé referenční období, během kterého bychom mohli vyhodnotit svou činnost. Když se pravidla co dva roky změní, zejména v nepojistných systémech, potřebujeme určitý čas, aby si agenda sedla, abychom si dokázali vytvořit metodické pokyny, zorganizovat práci a zavést nové postupy, které s legislativními změnami souvisejí.  dokončení na str. 2 a 3


ročník 63 číslo 11 19. května 2014

Optimalizace tekutinové a objemové terapie Instrukce pro domácí měření TK

21. května 2014 Martinický palác (Hradčanské náměstí 67/8, Praha 1) PROGRAM SEMINÁŘE: Balancované roztoky a strategie objemové a tekutinové terapie Doc. MUDr. Pavel Těšínský Vysoký přívod chloridů není fyziologický MUDr. Tomáš Vymazal, Ph.D.

„Měření krevního tlaku v domácích podmínkách se stalo uznávanou metodou pro hodnocení závažnosti arteriální hypertenze i pro sledování efektu její léčby. Dostupnost přístrojů pro domácí použití však dalece předběhla využití metody samotnými lékaři a nedostatek informací, jak se má měření správně provádět, vede k tomu, že význam domácího měření není dostatečně doceněn,“ konstatoval prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc., předseda pracovní skupiny echokardiografie České kardiologické společnosti. Na tiskové konferenci, která předcházela Světovému dni hypertenze (17. května), hlavní zásady domácího měření krevního tlaku ujasnil. Posouzení vhodnosti domácího měření krevního tlaku je vždy na lékaři, jenž by měl upozornit pacienta na případy, kdy metoda není přesná (např. při třesu nebo poruchách srdečního rytmu). Přednostně doporučovány by měly být přístroje měřící tlak manžetou na paži. Měření na zápěstí zůstává nepřesné i při použití moderních přístrojů. Hodnoty krevního tlaku, které pacient zjistí při domácím měření, by měly být porovnávány s výsledky měření v ordinaci – zde referenčním přístrojem nadále zůstává rtuťový tonometr a referenčním postupem klasická auskultační metoda. Jednotlivé kroky při samotném měření nijak nevybočují z obecných zásad, v tomto směru je na místě pacienta edukovat. Domácí měření krevního tlaku by však mělo proběhnout opakovaně, minimálně dvakrát po sobě v intervalu 1–2 minut. Uchovávání výsledků je možné vícerým způsobem – pacient si může vést záznamy, existují však i přístroje s pamětí či napojením na internetové úložiště, např. přes GPS v některých moderních telefonech. Opakování domácího měření je nezbytné při prvním posouzení tíže hypertenze, změnách léčby a před každou návštěvou ošetřujícího lékaře. Vhodné je také zařadit sedmidenní „kampaň“, během níž si pacient provádí měření vždy ráno a večer před užitím léků a před jídlem, opět minimálně dvakrát po sobě. Ze zjištěných hodnot je třeba nakonec stanovit průměr, přičemž hodnoty získané během prvního dne každé „kampaně“ se do konečného výsledku nezapočítávají. Mimo tyto systematické aktivity je doporučeno domácí měření krevního tlaku provádět maximálně jednou až dvakrát týdně. Za normální jsou při domácím měření považovány celkové hodnoty nepřesahující 135/85 mm Hg. „Domácí měření krevního tlaku rozhodně vyžaduje úsilí jak ze strany pacienta, tak lékaře. Přínos této metody je však značný a umožňuje případnou hypertenzi nejen lépe diagnostikovat, ale i léčit, a to v dlouhodobém horizontu,“ poznamenal na závěr prof. Linhart. esr

Výhody konceptu balancovaného roztoku s glukózou MUDr. Libor Urbánek, Ph.D.

28. května 2014 Hotel Holiday Inn Brno (Křížkovského 20, Brno) PROGRAM SEMINÁŘE: Balancované roztoky a strategie objemové a tekutinové terapie Doc. MUDr. Pavel Těšínský Vysoký přívod chloridů není fyziologický Prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA Odborný garant: doc. MUDr. Pavel Těšínský Toto odborné sympozium je pořádáno dle Stavovského předpisu České lékařské komory č. 16 a ohodnoceno 2 kredity.

Na sympozium se můžete přihlásit telefonicky nebo on-line na

www.forinel.eu/forte, www.baxter.cz Pořadatel:

Hlavní sponzor:

Mediální partner:

BAXTER CZECH spol. s r.o.

Organizátor: Kontaktní osoba: Ing. Jana Moravcová GSM: 733 710 380 jana.moravcova@forinel.eu

2014060

Forinel Trading SE Na hlídce 329/22 130 00 Praha 3 www.forinel.eu

Organizátoři

SPLDD ČR a OSPDL ČLS JEP si vás dovolují pozvat na konference pro praktické lékaře pro děti a dorost na téma

OČKOVÁNÍ OD A DO Z  Fakta proti mýtům 24. května 2014 – Hotel Holiday Inn Brno, Křížkovského 496/20, Brno nebo 31. května 2014 – OREA Hotel Pyramida, Bělohorská 24, 169 01 Praha 6 Registrace vždy od 8.30 hod. ODBORNÝ PROGRAM 9.00–10.30 h. Historie očkování z pohledu infektologa – doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc. Výzkum, výroba a složení očkovacích látek – MUDr. Jan Smetana, Ph.D. Nežádoucí účinky očkovacích látek – MUDr. Zlatava Jirsenská 10.30–11.00 h. Občerstvení 11.00–12.30 h. Očkování z pohledu epidemiologa – MUDr. Renata Vaverková, prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc. Očkování z pohledu PLDD – MUDr. Alena Šebková Očkovací kalendář v ČR a Evropě – MUDr. Jana Prattingerová 12.30–13.30 h. Oběd 13.30–15.00 h. Management očkovacích látek – MUDr. Ctirad Kozderka Legislativa a očkování – MUDr. Ilona Hülleová Strategie očkování MZ ČR – MUDr. Vladimír Valenta, PhD., MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Závěrečná panelová diskuse – přednášejcí a hosté, zástupci ZP a MZ ČR Vzdělávací akce jsou pořádány podle Vzdělávacího řádu SPLDD ČR, o.s. Odborný garant: MUDr. Jiřina Dvořáková místopředsedkyně SPLDD ČR Počet kreditů: 6 Potvrzení o účasti se vydává po skončení odborného programu. Pro členy SPLDD ČR, OSPDL ČLS JEP a jejich rezidenty je účast zdarma. Rezident se musí prokázat potvrzením školitele. Ostatní hradí registrační poplatek ve výši 1000 Kč.

Posudková služba by dokončení ze str. 1 Snažíme se o to, ale za dva roky přijde další změna, která zasáhne do zavedeného stylu práce, a objeví se další nespokojenci, jejichž námitky jsou mnohdy mediálně prezentovány a nezřídka i zneužívány. Námitky přitom tvoří zhruba dvě procenta případů, kterými se zabýváme, a jsou to záležitosti, které dokážeme běžně vyřešit. Pokud jde o změny systému, dokážeme na ně reagovat, ale nesmějí být příliš časté.

gy s klinickou praxí, kteří navíc budou ochotni zabývat se i legislativou a uvádět ji s praxí v soulad. U posudkového lékařství jde mnohdy i o detektivní práci, protože se potřebujeme podívat na vývoj choroby za nějaké historické období, a proto někdy požadujeme i zdravotnickou dokumentaci za delší období, abychom dokázali zmapovat průběh zdravotního stavu například v případě invalidity. Spíše než mladé klinické stakeholdery potřebujeme klidnější povahy.

n Co všechno patří do agendy posudkového lékaře? J. Matějčková: Pokud jde o pojistné systémy, jedná se především o posuzování invalidity, posuzování zdravotního stavu a pracovní schopnosti pro účely vyplácení nemocenských dávek po uplynutí podpůrčí doby, kontrolu posuzování dočasné pracovní neschopnosti a potřeby ošetřování. U nepojistné agendy jde o posuzování zdravotního stavu ve věci příspěvku na péči, posuzování schopnosti pohyblivosti a orientace pro účely přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením a posuzování zdravotního stavu pro účely poskytnutí příspěvku na zvláštní pomůcku (pro osoby s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, s těžkým sluchovým postižením, těžkým zrakovým postižním, s těžkou nebo hlubokou mentální retardací). V. Kaplan: Kapacitně dnes těžiště naší práce leží v oblasti nepojistných systémů – klient žádá na úřadu práce a úřad práce potom žádá nás o posouzení. Takže jsme V. Kaplan: V poslední době do- v situaci, právě díky šlo trochu k odtržení od klinic- legislativě, kdy maxikých oborů, jsme teď vnímáni mum práce vykonáváme pro agendy, spíše jako úředníci. o nichž rozhodují orgány státní správy mimo ČSSZ. J. Boháč: Tvůrci koncepcí razí zásadu, že posuzovat má ten, kdo bude vyplácet dávku, a v roce 2006, kdy se tato zásada naplnila, část posudkových lékařů přešla pod úřady práce. Bylo s tím spojeno hodně záležitostí složitých organizačně i kapacitně, a když jsme se konečně přizpůsobili, přišla další revoluce, posudkoví lékaři se vrátili pod křídla ČSSZ, ale dávky dál platí úřady práce. Čili my jsme prodělali několik zásadních otřesů, které by jiné obory možná úplně položily. Současná situace je taková, že ČSSZ nepojistné dávky neplatí, ale svými lékaři je posuzuje. Za takových okolností kromě toho máme problémy s náborem nových pracovníků, protože v takové nestabilitě je pro ně těžké najít pro práci v lékařské posudkové službě motivaci. V. Kaplan: Začátkem letošního roku na nás dopadla další legislativní změna, a to je posuzování průkazu mimořádných výhod. Čekali jsme, že počet posudků opět vzroste, ale ministerstvo práce a sociálních věcí nakonec počátkem dubna tohoto roku rozhodlo, že kdo přijde s průkazkou, dostane novou. To je doklad toho, jak změna z hlediska legislativce jednoduchá dopadá do praxe v terénu. Obtížně hledáme lékaře, kteří by byli ochotni působit v našich řadách.

n Jakou mívají posudkoví lékaři profesní minulost? J. Boháč: Původně jsme za základní obor považovali všeobecné lékařství, to znamená praktické nebo závodní lékaře. Hodně jsme cenili i neurologii, chirurgii, internu nebo ortopedii. Spektrum se posléze zákonem 95/2004 o podmínkách odborné způsobilosti rozšířilo prakticky na všechny klinické obory. My vítáme veškeré kolegy, kteří někdy viděli živého pacienta, kontraindikovány jsou obory jako patologie, klinická biochemie, zobrazovací metody nebo hygiena, pro absenci šestiletého studia i stomatologie. Lékař musí do našeho oboru určitým způsobem dozrát. Na lékařské fakultě jsme se učili poznat, co pacientovi je a jak ho léčit. A většina kolegů v této fázi skončí, zatímco my se zajímáme o to, jak to s pacientem dopadne. Ve starých učebnicích, ze kterých jsme se my ani neučili, například profesorů Pelnáře nebo Lukla, popis každé choroby končil posudkovým závěrem. Na to dnes moderní učebnice většinou rezignovaly. My se to učíme osobní zkušeností, pomoci může i metodika nebo spřízněná duše, která má stejný názor jako my. V praxi ovšem nejednou vidíme, že ortoped nebo chirurg se cítí být erudován k tomu, aby doporučil invalidní důchod. V takové situaci by se mohlo i stát, že pacient podá žalobu na nemocnici, že díky ní skončil v invalidním důchodu. Nabízí se otázka, zda peníze netečou do zdravotního pojištění zbytečně, když pacient skončí v invalidním důchodu.

n Dá se personální situace ve vašem oboru označit za uspokojivou? V. Kaplan: V současné době máme přibližně 500 lékařů v 350 systemizovaných místech. Například východní Čechy jsou poměrně stabilizované, zatímco v pohraničních regionech, jako jsou severní nebo západní Čechy, kde je určitá trakce směrem do Německa, velmi obtížně sháníme lidi, specifické je také Ostravsko. A naprostým unikátem je Praha, protože vzhledem ke koncentraci obyvatel a lékařů tady opravdu obtížně sháníme „lékařský dorost“. A to mám na mysli dorost nad 40 let, protože potřebujeme zkušené kole-

n A zastoupení oboru posudkového lékařství v kurikulu lékařských fakult? J. Boháč: Učí se v pátém ročníku v rámci organizace zdravotnictví. Kolegové učí v Brně, posudkové lékařství se učí v Olomouci, v Plzni, na první lékařské fakultě v Ústavu všeobecného lékařství. Nám v podstatě stačí zmínka o tom, že existujeme, aby si kolegové zafixovali, že až nastoupí do praxe, bude je posudkový lékař zdálky sledovat. Nechci to, co nám hrozilo se vznikem zákona 95/2004, kdy jsme byli základním oborem a byli nám nabízeni absolJ. Boháč: Ve starých učebniventi lékařských facích, ze kterých jsme se my kult, které si máme ani neučili, například profevychovat jako posudsorů Pelnáře nebo Lukla, pokové lékaře. To jsem pis každé choroby končil pona katedře posudkosudkovým závěrem. Na to vého lékařství v IPVZ dnes moderní učebnice úplně odmítal, protože mlarezignovaly. dí kolegové ještě nedospějí do stadia hodnocení prognózy. Byli jsme tedy rádi, že se poměry navrátily k oborům základním a nástavbovým. Medici dostanou určitou informaci, ale jde jim jedním uchem dovnitř a druhým ven, je třeba počkat, až klinicky zmoudří. n Už byla řeč o úvahách o spojení zdravotního a nemocenského pojištění. Co by takový krok znamenal z hlediska vašeho oboru? V. Kaplan: Co ušetříme v jednom systému, nemá dopad do druhého. Jedná se ale o pouhou datovou provázanost. Tyto dva systémy klidně mohou existovat

www.zdravky.cz | ISSN 0044-1996 | ročník 63, číslo 11, 19. května 2014 | adresa redakce: Klicperova 604/8, 150 00 Praha 5, zdravky.redakce@ambitmedia.cz, tel. 222 352 576, fax 222 352 572 | šéfredaktor: Jan Kulhavý, jan.kulhavy@ambitmedia.cz | zástupci šéfredaktora: Mgr. Tomáš Polák, tomas.polak@ambitmedia.cz | Ing. Jana Tlapáková, vedoucí ­Kongresového listu, jana.tlapakova@ambitmedia.cz | redakce: Eva Srbová, eva.srbova@ambitmedia.cz | stálí ­spolupracovníci redakce: Mgr. Kristýna Čilíková | PhDr. Jaroslav Houštecký | PhDr. Helena Chvátalová | grafická úprava: Jindřich Studnička | jazyková redakce: Mgr. Martin Tarant vydavatel: Ambit Media, a. s. | www.ambitmedia.cz | ředitel společnosti: RNDr. Martin Slavík | šéfredaktor zdravotnických titulů: Jan Kulhavý, jan.kulhavy@ambitmedia.cz | marketing: Mgr. Julie Langerová, DiS., marketing manager, julie.langerova@ambitmedia.cz, tel. 725 826 434 | Ing. Kristýna Lhotková, DiS, produkční marketingu, kristyna.lhotkova@ambitmedia.cz, tel. 725 778 002 | Karolína Pilařová, specialista předplatného a distribuce, karolina.pilarova@ambitmedia.cz, tel. 222 352 584 | obchod: Mgr. Blanka Turinová, MBA, group sales manager, blanka.turinova@ambitmedia.cz, tel.: 222 352 574, 724 811 983 | Mgr. Dana Stripaiová, key account manager, dana.stripaiova@ambitmedia.cz, tel. 725 778 001 | Mgr. Eva Sádlová, key account manager, eva.sadlova@ ambitmedia.cz, tel.: 605 208 985 | Josef Müller, key account manager, josef.müller@ambitmedia.cz, tel.: 730 169 422 | personální inzerce: radkova.inzerce@ambitmedia.cz, tel. 725 778 015 | tisk: AHOMI, s. r. o., U Louže 579, 250 67 Klecany | předplatné ČR: POSTSERVIS, oddělení předplatného, Poděbradská 39, 190 00 Praha 9, fax 284 011 847, predplatne@ambitmedia.cz, infolinka 800 300 302, www.periodik.cz | předplatné SR: Mediaprint Kapa - Pressegrosso, a. s., oddelenie inej formy ­predaja, Vajnorská 137, 830 00 Bratislava 3, tel. +421 244 458 821, fax +421 244 458 819, predplatne@abompkapa.sk | cena pro p ­ ředplatitele 20 Kč / 1,25 € (samostatně 26), roční předplatné: 799 Kč / 52,50 € | registrace: MK ČR E 18649

Inzerce

PRO PŘIHLÁŠENÍ KONTAKTUJTE: Ahou Public Relations, s. r. o., U Hranic 16, 100 00 Praha 10, tel.: 603 705 911, fax: 267 184 048, e-mail: petra@ahou.cz v pracovní dnech: od 9.00 do 17.00 h. On-line přihlášky na adrese: ahou.cz/odadoz

Uzávěrka tohoto čísla 15. května 2014. Příští číslo vychází 2. června 2014 | Volně neprodejné, určeno odborné zdravotnické veřejnosti. Přetisk a jakékoliv šíření je povoleno pouze se souhlasem vydavatele. Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Redakce neodpovídá za jazykovou správnost i­nzerátů. | Vychází minimálním ­distribuovaným ­nákladem 25 000 výtisků. | Copyright © Ambit Media, a. s., 2014 | Ambit Media, a. s., využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno. | Z ­ dravotnické noviny jsou vydávány na základě oprávnění poskytnutého vydavateli Odborovým svazem zdravotnictví a sociální péče České republiky a Ministerstvem zdravotnictví České republiky


3

pro lékařské praxe

ročník 63 číslo 11 19. května 2014

potřebovala stabilnější legislativní prostředí Foto: 3× Vladimír Brada

vedle sebe, ale je možné je i datově provázat, což je problém ryze legislativní. Jsou to systémy ministerstva zdravotnictví, data zdravotních pojišťoven, a ta by se dala provázat se systémem ministerstva práce a sociálních věcí. Jenomže to dnes neumožňuje legislativa. E. Sixtová: Máme spočítáno, Není to podle mého názoru že od roku 1992 do roku 2013 otázka, co je lepší, ale jakým bylo přijato celkem 272 novel způsobem se to dá funkčně stávajících zákonů o sociálvyřešit. ním zabezpečení. E. Sixtová: Část posudkových lékařů by se musela spojit s revizními. J. Boháč: To už tady vlastně do roku 1990 bylo, to byla krátkodobá posudková služba. Z logiky věci patří nemocenské pojištění ke zdravotnímu, protože přes polovinu nemocí, které způsobují pracovní neschopnost, právě pracovní neschopnost léčí. Problém je v praktickém provedení, například malé regionální pojišťovny by musely mít odbor nemocenského pojištění. Když jsem začínal, jako krátkodobá posudková služba jsme mohli ovlivňovat i vyšetřování. Když šel někdo z posudkových důvodů na diagnostickou hospitalizaci, měl přednost, protože tehdy všechno ideově směřovalo k návratu do práce, pracovat bylo vrcholem blaha. Tyto pravomoci bych dnes nepotřeboval, ale logiku to má, protože pacient je v pracovní neschopnosti a my nevíme na co, protože není pořádně vyšetřený. A tyto dva systémy si navzájem vyhánějí peníze z kapsy – nemocenské pojištění by chtělo za každou cenu pacienta co nejrychleji vyléčit, zatímco zdravotní má zájem, aby léčení trvalo co nejdéle třeba na Paralenu, jenom ne nějaké drahé léky. A teď jde o to, aby to nějaký osvícený politik uchopil a nějak sjednotil. Já učím, že nemocenské pojištění logicky patří ke zdravotnímu a důchodové že je něco jiného. A je to tak všude v cizině – pojistná událost je něco jiného než dlouhodobá renta třeba ve formě invalidního důchodu. Pojišťovny to mají takto rozdělené, to je klasická pojistná matematika. V. Kaplan: Jde o to, zda za nemocenské dávky nebude stejně jako dosud ručit stát a nemocenské pojištění se nepřiřadí ke zdravotnímu. Pak by si pojišťovny začaly hlídat, aby tyto výdaje byly co nejmenší. J. Boháč: Z hlediska posudkového lékařství, když nevíme, co pacientovi je, nemůžeme ho posoudit. Když přijdu do ordinace, ze všeho nejdřív se zeptám, co pacientovi je, a to je někdy velice těžká otázka, protože kolegové někdy nemají ani pracovní diagnózu. Pacienta poslali na různá vyšetření nebo konzilia a ještě nemají jejich výsledky. Dobrý posudek předpokládá dobré vstupní informace, které dostáváme od zdravotnictví. Čili nemocenské pojištění je blíž zdravotnímu, zatímco důchodové je blíž sociálnímu, státnímu nebo s nějakým prvkem garance. n Kolegové z terénu vnímají posudkové lékaře spíše jako odborníky, nebo jako úředníky? V. Kaplan: V poslední době se vytrácí akcent na odborná hlediska, došlo trochu k odtržení od klinických oborů, jsme teď vnímáni spíše jako úředníci. Ale to je spíš otázka zmiňovaných četných legislativních změn – když nepojistné systémy přešly do garance úřadů práce, je tady opravdu už jenom vnímání úřednické pozice. Je zapotřebí začít se vracet k důrazu na kvalitu posudku a spolupráci s terénem. J. Boháč: Je řada kolegů, kteří dělají svou práci dobře, a když narazí na posudkového lékaře, který ji také dělá dobře, vzájemně si vyhoví – kolega má problém a my mu ho vyřešíme. Často jde o obtížného pacienta, nebo naopak takového, který má na něco zákonný nárok a neví, jak má o to požádat. Nechceme po nich nic navíc, jenom aby pořádně dělali svou práci, protože to usnadní i roli posudkového lékaře. My jsme tady teoreticky proto, abychom dohlédli na to, že každý dostane, co mu patří, aby se nestalo, že pacient nedosáhne na dávku proto, že o svém nároku neví nebo že jeho lékař je málo informovaný či pohodlný. Naši klienti nám mnohdy vyčítají, že jsme placeni za to, kolik žádostí odmítneme. My ale máme samoopravné systémy, v zásadě jde vždycky o dvojinstanční řízení, jednak správní, jednak soudní. Jsme jedním z mála medicínských oborů, v nichž se dá chyba napravit. V. Kaplan: Máme spočítáno, že v první instanci pracujeme s 98procentní úspěšností. n Rozumíte si s terénními lékaři? J. Boháč: Já se tomuto řemeslu věnuji 33 let a nikdy jsem neměl problémy s kompetencí. Ale věděl jsem přesně, kam mohu zajít a kam může zajít klinik. Neštěstí je, když radíme klinikům, to našemu oboru neprospívá. Na druhou stranu někteří klinici bona fide doporučí třeba důchod čtvrtého stupně, přestože nic takového neexistuje. Jde o komunikaci a kolegialitu. Pacient zapomene, že ho chirurg úspěšně odoperoval, ale nezapomene mu, že ohledně důchodu neposlal zprávu nebo neupozornil, že

se musí jít až k soudu. Nebo opačně – pan docent mi slíbil důchod a vy mi ho nechcete dát. To potom jenom jitří rány. n Z čeho sestává odborná příprava posudkového lékaře? J. Boháč: Je upravena vzdělávacím programem, který máme jako všechny ostatní obory ve věstníku ministerstva zdravotnictví, vytvořila ho katedra posudkového lékařství IPVZ, připomínkovala odborná společnost, zejména ale odbor posudkové služby ministerstva práce a sociálních věcí, protože my pod ně střechově patříme. Je to klasický cerInzerce

tifikovaný program – kolega, který má specializovanou způsobilost v oborech, které jsem vyjmenoval, ty tam jsou uvedeny, nastoupí do přípravy, my jsme jako ČSSZ pracoviště akreditované pro výuku posudkového lékařství. Ta probíhá v praktické části na okresní správě ČSSZ, příprava je dvouletá, program klasický jako u všech ostatních oborů, to znamená tři odborné kursy v IPVZ, pak povinně adnexální kursy, jako jsou první pomoc, návykové látky, škola veřejného zdravotnictví, následuje atestační práce a zkouška před atestační komisí. V rámci této dvouleté přípravy mají uchazeči ještě měsíc praxe na druhé instanci,

to znamená na posudkové komisi ministerstva práce a sociálních věcí nebo na námitkovém oddělení, které má ČSSZ na svých krajských pracovištích. Učíme také správní řád, protože se pohybujeme ve stejných mantinelech jako správní řízení. n Kolik lékařů ročně atestuje? J. Boháč. Zhruba deset, v některých letech více, protože atestujeme i posudkové lékaře z jiných resortů, jako je obrana, vnitro nebo spravedlnost. I pro ně zajišťujeme praxi na pobočkách ČSSZ.  mt


4

pro lůžková zařízení

ročník 63 číslo 11 19. května 2014

Loňská ekonomika nemocnic: nižší výnosy, vyšší náklady Pohledávky z obchodního styku

dokončení ze str. 1 Významnou skupinu nemocnic zřizovatele „jiná právnická osoba“ představují obchodní společnosti, které jsou ve vlastnictví krajských úřadů či městských samospráv. Ke konci roku 2013 činily náklady 42 krajských a městských nemocnic – obchodních společností 34 mld. Kč a na ná­ kladech „soukromých“ nemocnic se podílely 70 procenty. Výnosy těchto subjektů se rovnaly hodnotě 32,8 mld. Kč a jejich hospodaření skončilo celkově v záporných číslech (–1,1 mld. Kč).

část je soustředěna do lhůty 30 dnů po splatnosti. Celková výše pohledávek z obchodního styku krajských a městských nemocnic – obchodních společností byla 3,1 mld., z toho 11 % představovaly neuhrazené pohledávky po termínu splatnosti.

Celkový objem pohledávek nemocnic z obchodního styku k 31. prosinci 2013 (13,2 mld. Kč) se meziročně snížil o 9 procent. Hodnota pohledávek po lhůtě splatnosti se snížila o 20 % , jejich podíl na celkových pohledávkách z obchodního styku činil na konci roku 12 % (na konci r. 2012 to bylo 14,1 % a v pololetí 2013 13,6 %). Polovinu nesplacených pohledávek ve lhůtě tvořily pohledávky po splatnosti do 30 dnů. Z pohledávek po splatnosti připadalo 48 % na pohledávky za ZP, největší

Závazky z obchodního styku

Hodnota závazků nemocnic z obchodního styku se meziročně zvýšila o 1 %, závazky po lhůtě splatnosti vzrostly o 32 % a na celkových závazcích z obchodního styku se podílely 31 % (na konci r. 2012 činil podíl 24 % a v polo-

2007

2008

2009

2010

2011

2012

v mil. Kč 140 000

2013

v mil. Kč

Náklady na léčiva

11 778 13 317 14 729 15 701 15 894 17 015 18 021

120 000

Náklady na zdravot. prostředky

14 179 15 616 17 303 17 639 17 076 17 151 16 758

100 000

Náklady na prodané zboží

­

­

8 932

8 183

7 866

7 631

6 969

80 000

Náklady na energie

3 002

3 450

3 637

3 754

3 833

3 981

4 102

60 000

Náklady na služby

8 164

8 832

9 733 10 027

9 518

9 334

9 435

Osobní náklady

Hospo-­ Pohledávky Závazky Náklady Výnosy dářský z obchodního styku z obchodního styku výsledek celkem po lhůtě celkem po lhůtě v mil. splatnosti v mil. splatnosti v mil. Kč Kč v % Kč v % 33 777

­350

4 238

15

4 410

29

Středočeský

8 738

8 653

 ­85

  756

23

1 402

32

Jihočeský

6 384

6 414

 30

  617

 3

  501

 2

Plzeňský

6 971

6 898

 ­73

  586

12

  667

17

Karlovarský

2 365

2 240

­125

  193

13

  216

49

Ústecký

7 427

7 093

 ­334

  695

18

  600

28

Liberecký

4 781

4 729

 ­52

  596

12

  396

26

Královéhradecký

7 784

7 753

 ­31

  935

 8

  722

22

Pardubický

3 749

3 711

 ­39

  324

11

  464

29

Vysočina

4 078

4 058

 ­21

  335

 8

  566

46

17 804

17 179

­625

1 418

16

3 575

43

7 906

8 006

100

  729

 8

  842

 6

4 586

4 306

­280

  417

 7

1 193

55

14 617

14 623

  6

1 367

 3

1 839

15

­1 878

13 205

12

17 392

31

Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský C e l k e m

131 316 129 438

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Vývoj vybraných položek nákladů nemocnic (v mil. Kč)

náklady na léčiva

n 2007 n 2008 n 2009 n 2010 n 2011 n 2012 n 2013

náklady na zdravot. prostředky náklady na prodané zboží náklady na energie náklady na služby Zdroj tabulek a grafů: ÚZIS

34 127

n KRÁTCE

20 000 0

Hl. m. Praha

n náklady n výnosy

Nemocnice v České republice poskytly loni více než 94 tisícům cizinců zdravotní péči v hodnotě 646 miliónů korun. Neuhrazena byla ke konci roku péče za 33 miliónů. Meziročně vzrostl počet ošetřených o 5000 a výdaje na léčbu o 6 miliónů, naproti tomu neuhrazená částka klesla o 7 miliónů Kč. Loni i předloni byli nejčastěji ošetřenými cizinci Slováci, Ukrajinci, Rusové, Němci a Vietnamci. Nejčastěji platili hotově nebo ze svého zdravotního pojištění.  Nejvíc cizinců ošetřily nemocnice v Praze, a to 43 445. Na dalších místech jsou kraje Jihomoravský (9865), Karlovarský (9401), Středočeský (5305) a Ústecký (4649). Z celkových 646 miliónů korun bylo 340 vydáno na léčení pacientů z Evropské unie, z toho nejvíc ze Slovenska – 169 milionů Kč. Téměř polovina cizinců, 43 605, zaplatila hotově, jejich platba tvořila zhruba třetinu všech úhrad. Ze sledovaných nečlenských zemí EU je podle statistiků zajímavý podíl Vietnamců a Číňanů s uzavřeným smluvním zdravotním pojištěním v ČR. U osob i u čerpání nákladů na ošetření přesahuje 60 procent a podle komentáře ke statistice Ústavu zdravotnických informací a statistiky svědčí o seriózním přístupu těchto komunit k pobytu v České republice.  Podle statistik ministerstva vnitra bylo na konci roku 2013 registrováno v ČR 441 536 cizinců s povoleným pobytem, jsou to čtyři procenta populace. Podle předběžných údajů ministerstva pro místní rozvoj přijelo loni do ČR celkem 23 miliónů turistů. úzis, mv, mmr

40 000

45 778 48 388 53 171 56 500 59 504 60 792 60 806

Vybrané ekonomické ukazatele nemocnic podle krajů k 31. 12. 2013 zahrnuty nemocnice v kraji bez ohledu na zřizovatele

Kraj

letí 2013 29 %). Z hlediska struktury největší část (36 %) neuhrazených závazků ve lhůtě byla v termínu do 30 dnů, 29 % bylo ve lhůtě 31–90 dnů a 24 % v termínu 91–180 dnů. Závazky po splatnosti vůči dodavatelům léků a zdravotnických prostředků tvořily 59 % nesplacených závazků, většina (40 %) byla ve lhůtě do 30 dnů. Objem závazků z obchodního styku krajských a městských nemocnic – formy akciových společností a s.r.o. činil ke konci roku 2013 celkem 4,7 mld. Kč, z toho 36 % připadalo na závazky po lhůtě splatnosti.  úzis, red

Vývoj nákladů a výnosů nemocnic

Vývoj vybraných položek nákladů Druh nákladu

Po cizincích zůstal dluh 33 miliónů

osobní náklady 0

16 000

32 000

48 000

64 000

n Ústav pro péči o matku a dítě (ÚPMD) v Praze-Podolí slaví letos 100 let existence. Vznikl z popudu významného českého chirurga a rentgenologa profesora Rudolfa Jedličky. Je jediným pracovištěm ve střední Evropě, které provádí operace nenarozených dětí s vývojovými vadami v těle matky. Od ustavení Centra fetální medicíny v roce 2012 tu provedli 27 těchto operací. n V areálu Krajské nemocnice Liberec skončila výstavba heliportu, který je podmínkou pro udržení statutu traumacentra. Nemocnice ocelovou trojnožku nad parkem převezme tento týden, vrtulníky tam ale z důvodu schvalovacího řízení budou přistávat zřejmě až od července. n PET Centrum Řež oznámilo chystané rozšíření produkce – v současnosti má před registrací čtyři druhy nových radiodiagnostických látek. n Zastupitelstvo Třeboně schválilo rekonstrukci ­balneoprovozů v Bertiných lázních za cca 39,5 mil. Kč (vč. DPH). Od prosince do poloviny března bude z důvodu prací provoz lázní přerušen. n Plzeňský kraj vybaví své nemocnice ve Stodu a v Rokycanech počítačovými tomografy. Ostatní krajská zařízení akutní péče již CT mají. n Ostravská Vítkovická nemocnice, a. s., otevřela ambulanci diagnostiky a léčby černého kašle. Důvodem je rostoucí počet nakažených – loni v ČR onemocnělo pertusí 1233 lidí, v r. 2012 jich bylo 738. red, ag

Inzerce

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,

PROgRAM SyMPOzIA:

srdečně si Vás dovolujeme pozvat na odborné sympozium pořádané FN Hradec Králové a LF UK v Hradci Králové ve spolupráci se společností BAXTER CZECH spol. s r.o. a Českou lékařskou komorou s názvem

16.30–17.00

Registrace

17.00–17.45

Vitamíny a stopové prvky – racionální použití v klinice, indikace a kontraindikace prof. MUDr. zdeněk zadák, CSc. klinika gerontologická a metabolická, FNHK

17.45–18.30

Parenterální nutriční podpora onkologických pacientů MUDr. Petr Beneš interní oddělení Nemocnice Na Homolce

Hlavní sponzor:

18.30–18.45

Diskuze

BAXTER CZECH spol. s r.o.

18.45–20.30

Večeře

Domácí a doplňková výživa v onkologii

5. června 2014, od 16.30 hodin Obecní dům – Secesní vinárna Nám. Republiky 1090/5, Praha 1 Odborný garant: prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc.

FN Hradec Králové

Organizátor:

LF UK v Hradci Králové

Ev. č. 2014066

VI. NUTRIČNÍ AKADEMIE

Pořadatel:

Mediální partner:

Toto odborné sympozium je pořádáno dle Stavovského předpisu České lékařské komory č. 16 a ohodnoceno 2 kredity. Každý účastník obdrží osvědčení ČLK. Odborné sympozium je zařazeno Českou lékárnickou komorou do celoživotního vzdělávání a ohodnoceno body. Každý účastník obdrží osvědčení ČLnK.

Česká lékařská komora

Forinel Trading SE Na hlídce 1329/22 130 00 Praha 3 www.forinel.eu

Kontaktní osoba: Ing. Jana Moravcová GSM: 733 710 380 jana.moravcova@forinel.eu

Na sympozium se můžete přihlásit telefonicky nebo on-line na www.forinel.eu/akademie, www.baxter.cz.


ročník 63 číslo 11 19. května 2014

O včasné léčbě v e-věku S generálním ředitelem společnosti MSD v České republice MUDr. Václavem Novotným, MBA, o moderní léčbě, která šetří budoucí náklady, i o tom, jak lze z nepřeberného množství globálních dat vytěžit informace pro zaměření konkrétní léčby. n Počty nově schvalovaných léků rok od roku klesají, být v dnešní době úspěšnou inovativní farmaceutickou společností je, zdá se, stále těžší... ... a také stále dražší. Testování účinnosti a bezpečnosti trvá déle a proces schvalování je ještě náročnější než dříve. Jako průměrná částka na registraci nové molekuly se uvádí miliarda dolarů – a i ta bývá často překročena. Nemalé množství vyvíjených léků přitom končí až v klinických zkouškách fáze III, tedy těsně předtím, než mohly přijít na trh. Přínos těch, které celý proces úspěšně zvládly, je ovšem nezpochybnitelný – i díky nim klesla od roku 1960 celková mortalita o 50 % a očekávaná délka života se mezi začátkem 20. a 21. století prodloužila o 25 let. n Přesto si přiznejme, že příroda zatím vítězí – a asi v něčem vždy vítězit bude – nad nejchytřejšími mozky výzkumníků a že velká část nových léků nedosáhne toho nejvytouženějšího cíle, tedy úplného uzdravení pacientů. V takovém případě je největší hodnotou inovativního léku, pokud nevyléčitelně nemocnému co nejvíce zlepší kvalitu života na co nejdelší dobu. Nerad ve vztahu k hodnocení nových léků používám spojení, že se díky nim nějaký problém „vyřeší“, protože nic v medicíně není černobílé. Ale pravdou je, že pokud dnes mají pacienti přístup k nejmodernějším lékům a jsou jimi včas a dobře léčeni, mohou žít třeba až desítky let jako všichni ostatní, s minimalizací rizika komplikací. To platí pro HIV pozitivní stejně jako třeba pro diabetiky 2. typu. n Zůstaňme u zmíněného diabetu. Odborníci jsou zajedno v tom, že včasná a intenzivní léčba prokazatelně snižuje výskyt vzdálených komplikací. Systém je však nastaven tak, že se primárně posuzuje, kolik to bude okamžitě stát zdravotní pojišťovny, a na budoucí úspory jiných nákladů, především sociálních, se až tak nehledí. Nebo se situace pozvolna mění? Myslím, že ledy se přece jen pohnuly. Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo, kolik celou společnost ročně stojí diabetes mellitus. Samotného mne překvapilo, o jak vysoká čísla jde. Celkově se jedná o 38 miliard korun ročně, ale z toho „jen“ 22 miliard jde na vrub přímých nákladů. Na samotná antidiabetika z toho přitom připadá jen malá část, mnohem více nás

5

události, fakta, názory

stojí léčba komplikací diabetu, kardiovaskulárních i mikrovaskulárních, především chirurgické výkony, dialýzy, hospitalizace apod. A pak je tu ještě zbývajících obrovských 16 miliard nákladů nepřímých vyplývajících z toho, že lidé jsou v invalidním důchodu, nemohou pracovat, vytvářet hrubý domácí produkt... Pevně věřím tomu, že pokud budou všichni diabetici léčeni podle posledních vědeckých poznatků, dalo by se významné části výdajů předejít. n Společnost MSD, resp. globálně skupina Merck, stála u zrodu trendů moderní léčby diabetu – ale to určitě není to jediné, na co můžete být pyšní. Už před druhou světovou válkou Merck vyvinul několik převratných novinek, zejména v oblasti léčby infekcí a zánětů – ať už šlo o velkoobjemovou výrobu penicilinu, vývoj a výrobu streptomycinu pro léčbu tuberkulózy nebo o syntézu kortizonu. Naše firma uvedla na trh první statin, přišla také s prvním z inhibitorů proteázy používaných v boji proti viru HIV a provedla i první klinickou studii, která potvrdila účinek kombinované léčby. V šedesátých letech minulého století naši vědci vyvinuli první vakcíny proti spalničkám i příušnicím, v USA také proti zarděnkám. n Když jste se zmínil o očkovacích látkách, připomeňme, že v loňském roce jste získali Galénovu cenu, přezdívanou často jako Nobelova cena ve farmacii – a to právě za novou vakcínu. Z ocenění vakcíny Zostavax, která je dnes jedinou očkovací látkou preventující onemocnění pásovým oparem a tím i proti postherpetické neuralgii, které postihují značné množství lidí starších 50 let, mám osobně mimořádnou radost. A také proto, že tato vakcína přichází nyní na náš trh a ČR je tudíž jednou z prvních zemí v Evropě, kde je dostupná. Pokud jde o Galénovy ceny, MSD jich za posledních sedm let získala již celkem šest – mj. za nové léky proti HIV, hepatitidě typu C, za vakcínu proti HPV či sitagliptin stojící u zrodu již zmiňované nové koncepce léčby diabetu 2. typu. MSD je tak v historii udělování Prix Gallien druhou nejčastěji oceňovanou farmaceutickou společností. n Svědčí fakt, že nová vakcína je v celé východní a střední Evropě jako první

n FARMACEUTICKÝ TRH

k dispozici právě u nás, o hloubce a kvalitě spolupráce s tuzemskými klinickými pracovišti? Nepochybně – a platí to i pro oblast klinických zkoušek. Tuzemská pracoviště se nám daří zapojovat do studií prakticky se všemi našimi novými léky. Je to důkaz toho, že klinický výzkum v ČR je z pohledu globální firmy velmi kvalitní – a profitují z toho především čeští pacienti, kteří se tak v předstihu dostávají zdarma k nejmodernější léčbě. Asociace inovativního farmaceutického průmyslu ve spolupráci s agenturou Ernst & Young vyčíslila, že v letech 2007 až 2011 investovalo 30 výrobců inovativních léčiv v ČR více než miliardu korun do klinických studií. A co je podstatné, tyto investice ani v posledních dvou letech všeobecné hospodářské recese neklesly. n Vaše investice v ČR tím ovšem nekončí – skutečně plánujete vytvořit stovky nových pracovních míst jak pro absolventy tuzemských univerzit a vysokých škol technického zaměření, tak i již vysoce specializované odborníky? Ano, jsme rádi, že se nám podařilo přesvědčit vedení mateřské společnosti o umístění globálního inovativního centra právě do Prahy. V inovatovním centru vznikne letos až sto nových pracovních míst pro IT specialisty a vytvoření dalších sto míst je plánováno v roce 2015. Centrum bude vyvíjet specifická řešení pro výzkum a vývoj, výrobu, vedení společnosti a projektové řízení. n Můžete být ještě více konkrétní? Mezi hlavní oblasti, kterými se bude globální inovativní IT centrum zabývat, patří výzkum v oblasti informačních technologií, bezpečnost informací, matematické modelování, sociální média a big data analýzy. Globální inovativní IT centrum bude fungovat také jako evropské IT centrum a globální technologický hub společnosti MSD. n Mluví se o tom, že v medicíně je nasbíráno nepřeberné množství dat, z nichž je ovšem někdy jen velmi obtížné vytěžit relevantní informaci. Může i s tím globální IT centrum pomoci? Centrum bude mj. nově analyzovat tzv. velká neboli big data z národních registrů, z klinických studií, ale i z jednotlivých trhů, která mají velký význam pro prediktivní medicínu a její řízení. Farmaceutické společnosti jako poskytovatelé inovativních terapií usilují o větší individualizaci léčby a predikci jejího účinku. Chceme dříve předpokládat účinek léku i reakci na léčbu a efektivněji je hodnotit. jak

Bayer investuje přes 500 miliónů eur do výroby léků na hemofilii A Díky investici více než 500 miliónů eur, kterou společnost Bayer HealthCare směřuje do svých poboček ve Wup­ pertalu a Leverkusenu v Německu, dojde k výraznému navýšení stávající kapacity pro výrobu rekombinantního faktoru VIII (rFVIII) – léčiva určeného k profylaktické terapii hemofilie A. „Tato investice bude jednou z největších v historii společnosti Bayer HealthCare a odráží naše pevné odhodlání rozšiřovat svou činnost na poli léčby hemofilie A,“ řekl Dr. Olivier Brandicourt, generální ředitel společnosti. Při hemofilii, gonozomálně recesivně dědičné poruše koagulace vázané na chromozom X, dochází k opakovaným epizodám krvácení do svalů, kloubů a jiných tkání, kde časem dochází k mnohdy závažnému poškození. Velmi přínosným způsobem léčby je doplňování chybějícího koagulačního faktoru v rámci profylaktického režimu, který umožňuje významnou redukci počtu krvácivých příhod, čímž zásadně zvyšuje kvalitu života osob trpících hemofilií. Výrazná většina, zhruba 80–85 %, osob postižených touto poruchou trpí subtypem A, který se vyznačuje nedostatečnou tvorbou koagulačního faktoru VIII (FVIII). V současné době na celém světě žije asi 400 000 osob s hemofilií typu A. RFVIII (Kogenate, Bayer) je v současné době vyráběn výhradně v Berkeley v americkém státě Kalifornie. Zřízením doplňkové výroby v Německu se společnost připravuje na vývoj očekávaných léčiv na bázi nových terapeutických možností a reaguje na rostoucí poptávku v této oblasti. V rámci uvedené investice bude do roku 2020 v obou zmíněných německých pobočkách vytvořeno asi 500 nových pracovních míst.

Síť Santé je v německých rukou Zdravotnickou síť Santé poskytující zdravotní péči, prevenci a služby v oblasti pracovního lékařství koupila německá společnost B.A.D GmbH. Stoprocentní podíl převzala začátkem roku. Obě firmy se dohodly, že cenu transakce nebudou zveřejňovat, uvedla ČTK. B.A.D je jedním z největších poskytovatelů pracovně lékařské péče a služeb týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v Evropě. Prostřednictvím 3000 odborníků v Německu a v Evropě se stará o 250 000 podniků se 4 milióny zaměstnanců v nejrůznějších oblastech prevence, uvádí server bad-gmbh.de. V ČR dosud působila prostřednictvím dceřiné společnosti TeamPrevent. Hlavní činností firmy Santé jsou zdravotnické služby a služby call centra pro zaměstnavatele, zaměstnance a individuální klienty. Přibližně 200 zaměstnanců a zhruba 1900 smluvních lékařů se stará v ČR a SR o více než 500 společností s více než 100 000 zaměstnanců. V Praze provozuje dvě vlastní kliniky.

Předběžné čtvrtletní finanční výsledky GSK Společnost GSK v prvním čtvrtletí roku 2014 dosáhla 2% růstu zisku na akcii. Celá skupina GSK přitom zaznamenala 2% pokles tržeb i přes růst obratu v divizi léků a vakcín na rozvojových trzích, v Evropě a Japonsku. Tržby v oblasti volně prodejných produktů divize Consumer Healthcare ve stejném období vzrostly na úroveň 1,1 mi­ liardy liber, což celosvětově představovalo 6% růst. Divize ViiV Healthcare, která vyrábí léky proti HIV, dosáhla 4% růstu obratu. „V oblasti výzkumu a vývoje máme ve druhé a třetí fázi klinických studií přibližně 40 nových molekul, které představují naději do budoucna pro pacienty s nejvážnějšími onemocněními,“ informuje PharmDr. Monika Horníková, generální ředitelka GSK. Celkový obrat společnosti GSK za 1. čtvrtletí 2014 činil 5,6 miliardy liber. jh, red

n DO VAŠÍ KNIHOVNY Svetové zdravotnícke systémy v čase globalizácie Peter Ondruš PRO 2014, 320 stran ISBN: 978-80-89057-47-4 Monografia je určená študentom medicíny, ošetrovateľstva, ale aj zdravotníckym manažérom. Poskytuje komplexný prehľad o zdravotníckych systémoch viac ako 60 krajín sveta. Úvodná kapitola popisuje základne charakteristiky systémov, metódy ich posudzovania, ako aj nástroje na ich modernizáciu. Druhá kapitola sa venuje zdravotníckym systémom jednotlivých krajín. Pri popise sa pridržiava štruktúry Svetovej zdravotníckej organizácie. Na porovnanie parametrov a výkonnosti jednotlivých zdravotníckych systémov slúžia prehľadné grafy vytvorené z databáz WHO, Svetovej banky a CIA Factbook. Ďalšie skúmanie detailov umožňujœ odkazy na internetové stránky a použitú literatúru. Záverečná kapitola je venovaná aspektom globalizačných trendov, ako sú zdravotná turistika, migrácia zdravotníckych pracovníkov, odliv mozgov a pod. Publikácia poskytuje základné a prehľadné informácie každému, koho zaujímajú odpovede na problémy súvisiace s rastúcimi nákladmi na zdravotnú starostlivosť v podmienkach meniacich sa demografických parametrov.

Inzerce

Zkrácený souhrn údajů o přípravku Obchodní název léčivého přípravku: KOGENATE Bayer 250, 500, 1000, 2000 IU, prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok. Mezinárodní nechráněný název účinné látky: Lidský koagulační faktor VIII (octocogum alfa) vyrobený rekombinantní DNA technologií. Schválené indikace pro použití: Léčba a profylaxe krvácení u nemocných s hemofilií A (vrozený nedostatek faktoru VIII). Tento přípravek neobsahuje von Willebrandův faktor a není proto indikován pro von Willebrandovu chorobu. Tento přípravek je indikován k léčbě dospělých, dospívajících a dětí všech věkových kategorií. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku, na myší nebo křeččí protein nebo na kteroukoli pomocnou látku. Klinicky významná varování:* Při léčbě přípravkem KOGENATE Bayer může dojít ke vzniku hypersenzitivních reakcí alergického typu. Přípravek obsahuje stopy myších a křeččích proteinů a lidské proteiny jiné než faktor VIII. Pokud se objeví příznaky hypersenzitivity, pacientům má být doporučeno okamžité přerušení používání tohoto léčivého přípravku a měli by kontaktovat svého lékaře. Pacienti by měli být informováni, že časné příznaky hypersenzitivních reakcí zahrnují vyrážku, nauzeu, generalizovanou kopřivku, svíravé pocity na hrudi, sípání, hypotenzi a anafylaxi. V případě šoku musí být provedena standardní léčba šoku. Klinicky významná upozornění pro použití:* Inhibitory: Byl hlášen vývoj inhibitoru u dříve neléčených a léčených pacientů. Riziko vývoje inhibitorů je ve vzájemném vztahu mimo jiné k expozici antihemofilickému faktoru VIII a ke genetickým faktorům, přičemž je toto riziko nejvyšší během prvních 20 dnů expozice. U pacientů, kteří jsou léčeni přípravky s koagulačním faktorem VIII, musí být pečlivě monitorován vývoj inhibitorů příslušným klinickým pozorováním a laboratorními zkouškami. Doporučuje se pečlivě sledovat všechny pacienty po přechodu na jiný přípravek z důvodu výskytu inhibitorů. Kardiovaskulární příhody: Hemofiličtí pacienti s kardiovaskulárními rizikovými faktory nebo s kardiovaskulárními chorobami mohou mít to samé riziko rozvoje kardiovaskulárních příhod jako nehemofiličtí pacienti, jestliže byla srážlivost krve normalizována léčbou faktorem VIII. Proto by pacienti měli být vyšetřeni a sledováni pro přítomnost kardiovaskulárních rizikových faktorů. Klinicky významné nežádoucí příhody a interakce:* Hypersenzitivita nebo alergické reakce (které mohou zahrnovat angioedém, pálení a bodání v místě infuze, zimnici, zarudnutí, generalizovanou vyrážku, bolest hlavy, kopřivku, hypotenzi, letargii, nauzeu, neklid, tachykardii, svíravý pocit na hrudi, brnění, zvracení, sípání) byly pozorovány v souvislosti s přípravky s rekombinantním faktorem VIII a mohou v některých případech vyústit až v závažnou anafylaxi (včetně šoku). Běžně se mohou vyskytovat zejména nežádoucí účinky projevující se na kůži, zatímco vývoj závažné anafylaxe (včetně šoku) je považován za vzácný. U pacientů s hemofilií A se mohou vytvořit neutralizační protilátky (inhibitory) proti faktoru VIII. Tento stav se může projevit jako nedostatečná klinická odpověď. V těchto případech se doporučuje kontaktovat specializované centrum pro léčbu hemofilie. Interakce: Nejsou známy žádné interakce. Dostupné lékové formy: Prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem. Dávkování a způsob podání: Léčba by měla probíhat pod dozorem lékaře se zkušenostmi s léčbou hemofilie. Výpočet požadované dávky faktoru VIII vychází z empiricky zjištěného nálezu, že 1 mezinárodní jednotka (IU) faktoru VIII na jeden kg tělesné váhy zvyšuje aktivitu plazmatického faktoru VIII o 1,5 % až 2,5 % normální aktivity. Pro přesné určení dávkovacích schémat čtěte, prosím, pečlivě úplnou informaci o přípravku. Přípravek je určen k intravenóznímu podání. Klinicky významná možnost vzniku závislosti na léku: Není známo, že by lidský koagulační faktor VIII vyvolával závislost na léku. Odkaz na speciální skupiny pacientů: Přípravek KOGENATE Bayer by měl být během těhotenství a kojení používán pouze, je-li to jasně indikováno. Jméno a adresa držitele rozhodnutí o registraci: Bayer Pharma AG, 13342 Berlín, Německo. Registrační číslo: EU/1/00/143/001-009. Podmínky uchovávání: Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C). Chraňte před mrazem. Uchovávejte injekční lahvičky v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. Zabalený výrobek může být uchováván při pokojové teplotě (do 25 °C) po omezenou dobu 12 měsíců. Poslední revize SPC: únor 2014. Další informace získáte na adrese: Bayer, s.r.o., Siemensova 2717/4, 150 00 Praha 5, tel.: 266 101 111, fax: 266 101 957, www.bayer.cz. Přípravek je vázán na lékařský předpis a je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před předepsáním léku si pečlivě přečtěte úplnou informaci o přípravku. *Všimněte si, prosím, změn v informacích o léčivém přípravku. L.CZ.SM.05.2014.0179

PROTOŽE

SPONTÁNNOST

JE NĚCO, Z ČEHO NIKDY NEVYROSTE


6

události, fakta, názory

ročník 63 číslo 11 19. května 2014

Harmonizace center bez změny financování postrádá smysl Na centra vysoce specializované péče se dnes můžeme dívat ze tří stran: z pohledu požadavků Evropské unie, poskytovaných služeb a nakonec i úhrad ze zdravotního pojištění. Způsob, jakým se tyto pohledy u nás podaří propojit do jednoho funkčního celku, rozhodne o budoucnosti center. Ta je zatím nejistá, komplikuje ji mj. nevyhovující způsob financování a zmatený přístup k „centrovým“ lékům. Ukázal to další díl cyklu Dialogem k reformě, který 23. dubna v Praze se svými hosty vedl MUDr. Pavel Vepřek, předseda o. s. Občan. EU před třemi lety definovala tzv. evropské referenční sítě, a to ve směrnici o přeshraniční péči (Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/24/EU ze dne 9. března 2011 o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči). V článku 12 se ve 4. odstavci říká, že Evropská komise (EK) podpoří členské státy při vytváření evropských referenčních sítí mezi poskytovateli zdravotní péče a odbornými středisky v členských státech, zejména v oblasti vzácných onemocnění. Letos EK 10. března vydala rozhodnutí v přenesené působnosti, kterým stanovila kritéria pro evropské referenční sítě a poskytovatelé zdravotní péče. Všichni žadatelé, kteří se chtějí do některé ze sítí zapojit, musejí splňovat určité personální, technické a odborné požadavky, jež jsou vyjmenovány v příloze rozhodnutí. Zhruba ve stejné době, kdy v Evropě přijali směrnici o přeshraniční péči, byl u nás schválen zákon o zdravotních službách. Ten v paragrafu 112 definuje centra vysoce specializované péče a popisuje, jak vznikají, jaké mají mít náležitosti, jak probíhá jejich hodnocení a v paragrafu 113 pak také definuje jejich zánik. Za ministra MUDr. Martina Holcáta, MBA, byl letos v lednu vydán metodický pokyn, z něhož plyne, že současná centra, vyhlašovaná až dosud různými věstníky, zůstávají zachována do konce letošního roku. Do tohoto termínu by měla být všechna přehodnocena tak, aby vyhovovala požadavkům zákona. Centra nyní čekají v jakési frontě, až na ně při „ministerské“ prověrce přijde řada. Pokud jde o úhrady, definuje je zákon o veřejném zdravotním pojištění (zákon č. 48/1997 Sb.) v paragrafu 15, který se nezabývá „placením“ center jako takových (to řeší vyhláška), ale pouze hrazením léků. Praví se v něm, že léčivý přípravek, jehož úhrada je podmíněna používáním na specializovaném pracovišti, zdravotní pojišťovna hradí pouze poskytovateli, s nímž uzavřela zvláštní smlouvu. Tyto léky jsou pak označovány písmenem S.

Při harmonizaci nedrobit, prosím „Pokud nenarazíme na strop, který je dán úhradovou vyhláškou, nebo na obstrukci při zařazování pacientů do evidence nákladných pojištěnců, je léčba poskytnuta a pacient je léčen jako kdekoliv jinde v Evropě. Taková dostupnost terapie není v ekonomicky srovnatelných zemích

úplně běžná a léčba v České republice odpovídá mírnému evropskému nadstandardu,“ uvedl prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc., přednosta II. interní kliniky kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN Praha, kde fungují dvě centra, a to pro plicní hypertenzi a pro Fabryho chorobu. Pokud má centrum smlouvu s pojišťovnou, je v zásadě na něm, jakým způsobem hospodaří s náklady, které je plátce ochoten uhradit. Cesta peněz až k pojištěnci však není přímočará, protože jejich příjemcem není centrum, ale nemocnice. „Velké nemocnice, u kterých centra sídlí, dostávají společný balík financí, který se dál pro lékaře v centrech stává neprůhledným, nebo dokonce nedobytným či obtížně dobytným. Lze si představit i to, že jedno centrum je schopno kanibalizovat jiné,“ míní prof. Linhart s tím, že k problémům dochází zejména na konci roku, kdy regulace různými administrativními příkazy může oddálit dostupnost péče pro některé pacienty. Jako mávnutím kouzelného proutku se situace zlepší hned, jak přejde první leden. „Měli bychom trvat na požadavku, aby peníze, které plátce poskytuje na centrové léky, šly bezprostředně za konkrétním pacientem a odpovědnost za management rozpočtu nebyla ponechána na lékařích,“ je přesvědčen A. Linhart. Při harmonizaci center by se podle něj mělo dbát na to, aby péče nebyla roztříštěna na příliš mnoho lokalit, protože se tak ztrácí možnost akumulace zkušeností, což je u vzácných chorob klíčové. „Pokud jste viděli pět či deset pacientů, tak jste nepostihli celé spektrum dané choroby. Když jich ale vidíte sto, nebo my dokonce máme 120 pacientů s Fabryho chorobou a přes 200 léčených pacientů s plicní hypertenzí, tak už víte, jak choroba vyvíjí a progreduje, jste schopni řešit komplikace,“ zdůraznil přednosta. Na mnoha pražských klinikách si jednoduše vyvěsí cedulku, že jsou centrem pro nějakou diagnózu, protože jim v tom vlastně nic nebrání. Jde ale často o pouhou deklaraci, která nemá žádný reálný význam. „Mělo by se vycházet i z jakýchsi historických zkušeností a samozřejmě z personálního i materiálního vybavení pracovišť. Na jedné straně by bylo chybou, kdyby nové diagnózy a terapeutické programy nenalezly žádné útočiště, ale na straně druhé by chybou bylo i to, kdyby se rozdrobila centra, která se etablovala na základě úhrady centrových léků, na příliš mnoho drobných center, která se nebudou schopna adekvátně se postarat o pacienty,“ soudí prof. Linhart.

Prof. A. Linhart (vlevo) a MUDr. T. Doležal. Foto: Vladimír Brada

Když úhrady určuje deus ex machina MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., ředitel Institutu pro zdravotní ekonomiku a technology assessment (iHETA), upozornil, že léky hrazené pod symbolem S jsou vykazovány v rámci léčebné péče jako zvlášť účtované léčivé přípravky (ZULP), to znamená, že mají být agregovány s nějakým výkonem. V drtivé většině případů se ale jedná o ambulantní léčbu, protože pacienti nejsou v nemocnici hospitalizováni, do centra pouze docházejí. Navíc „ZULPový“ lék by si neměl pacient vyzvedávat sám v lékárně (a nemůže ani hradit doplatek), což nemocnice řeší tak, že vytvářejí tzv. žádanko-recepty a posílají pacienty do svých lékáren, a dostávají se tak do rozporu se zákonem o léčivech. „Je tam celá řada administrativních problémů na hraně zákona. Spojujeme tyto léky s imaginárními výkony,“ upozornil T. Doležal, kterému se také nelíbí, že financování S léků nevychází z jejich potřeby, tedy z epidemiologie, prevalence a incidence příslušného onemocnění a ani pružně nereaguje na případné nové indikace. „S léky jsou dnes plánovány na základě historických čísel, na základě referenčního období. Koncem roku sestoupí deus ex machina a v rámci úhradové vyhlášky určí nějaký nárůst a zastropuje finance na jednoho pacienta. Někdy je peněz více, někdy méně,“ uvedl T. Doležal, i když připustil, že se rozpočet mírně zvyšuje. Situace je však u každé diagnózy jiná. Například biologické léky ze skupiny inhibitorů TNF (tumor nekrotizující faktor) pokrývají v ČR 3 % pacientů s revmatoidní artritidou. Jsme na tom lépe než Chorvati či Estonci a ne hůře než Maďaři či Slovinci. Ve starých zemích EU je však léčeno desetkrát více pacientů, tedy 20 až 30 procent. Celková čísla ukazují, že na S léky se u nás vydává ročně zhruba 12 miliard Kč. Největší objem jde do onkologie, dále pak revmatologie, dermatologie,

roztroušené sklerózy atd. Je si třeba ovšem uvědomit, že jenom menší část z tohoto objemu tvoří léky na vzácná onemocnění (tzv. orphan drugs). Dostupnost centrových léků pro české pacienty snižuje jejich paralelní vývoz, a i když se o tom moc nemluví, podílejí se na něm i nemocniční lékárny. Příčina je však zjevná – z logiky úhradového systému máme nejnižší ceny léků v EU. T. Doležal také kritizoval současný stav, kdy se lékaři stávají ekonomickými regulátory a rozpočty jdou přitom přes nemocnice a ne přímo do center. Řešení by viděl v jakési „právní subjektivitě“, nebo ve statutu center, který by jim zaručoval přímé financování, ovšem za určitých podmínek, například by po nich byly žádány indikátory kvality. Prof. Linhart však namítl, že u některých vzácných onemocnění je obtížné hodnotit kvalitu nebo efekt léčby, protože není k dispozici dostatečný počet pacientů. „A navíc, ne vždy dostávají lékaři v centrech pacienta v optimálním stavu, tedy na začátku onemocnění, kdy většina terapeutických postupů má daleko větší dopad na jeho prognózu, než když přichází v okamžiku, kdy už je za bodem, ze kterého není návratu,“ prohlásil prof. Linhart. Data by měla pocházet z evropských a světových registrů a ze studií předkládaných při schvalování léků pro použití na evropském trhu. Prof. Linhart očekává, že dojde k přehodnocení řady současných léků pro vzácná onemocnění ze strany Evropské lékové agentury, protože dosavadní přístup byl velkorysý, ale není při rostoucím počtu nových přípravků dlouhodobě udržitelný. „Pokud máte ztraceného námořníka uprostřed oceánu, také moc nepočítáte náklady, které stojí záchrana jeho života. Stojí to takové prostředky, že je jednodušší ho nechat umřít, ale nikdo to neudělá, protože jde o mimořádnou situaci. Tak bylo pohlíženo i na léky na vzácná onemocnění, ale to se změní, protože žádná společnost si nebude moci dovolit je hradit v plném rozsahu, jak se to zatím snažíme prosazovat,“ shrnul prof. Linhart.

Direktiva cárem papíru? Účastníci semináře se shodli, že centrová péče se netýká jenom léků, ale musí být komplexní, zahrnovat i včasné sledování, diagnostiku, případně rehabilitaci apod. „Komplexní péče činí centra centry a pro tu není vůbec žádná podpora ze strany plátců. Pokud se toto nezmění, pak je direktiva jenom kusem papíru,“ rozohnila se prof. MUDr. Eva Havrdová, CSc., vedoucí MS centra Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN a dodala: „ Já mám 4,5 tisíce pacientů a na ně sice 8 lékařů, ale jde o částečné úvazky, takže reálně mám 3 lékaře na den, kdy se nám v centru otočí 150 lidí. Zkušeností máme tolik, že je jezdíme do světa rozdávat, ale podmínky pro práci nemáme vůbec žádné.“  krt

Zástupci odborů, zaměstnavatelů Slovenská zkušenost se zveřejňováním smluv pojišťoven a zdravotnických zařízení a krajů jednali s premiérem V ČR je aktuálně diskutovaným tématem zveřejňování smluv zdravotních pojišťoven se zdravotnickými zařízeními. Jak známo, jde o jeden z prvků zprůhlednění finančních toků ve zdravotnictví, který definuje programové prohlášení koaliční vlády a který požadoval ministr financí Ing. Andrej Babiš jakožto jednu z podmínek pro zvýšení odvodů za státní pojištěnce. Ministr MUDr. Svatopluk Němeček, MBA, také zveřejňování smluv zařadil do série dvou desítek opatření ke stabilizaci ekonomiky zdravotnictví, které předložil vládě. Navíc bezprostředně po svém nástupu do funkce požádal Všeobecnou zdravotní pojišťovnu (VZP), aby agendu zveřejňování smluv řešila. V současnosti VZP již na svém webu smlouvy zveřejňovat začala, ostatní pojišťovny budou následovat. Zdravotní pojišťovny na Slovensku mají od listopadu roku 2011 povinnost zveřejňovat smlouvy s poskytovateli na svých internetových stránkách. Určuje jim ji novela zákona č. 581/2004 Z.z., o zdravotných poisťovniach, která byla navržena tehdejším ministrem zdravotnictví MUDr. Ivanem Uhliarikem (KDH). Novela zároveň ukládá povinnost zveřejňovat i přílohy a dodatky ke smlouvám do 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy nebo dodatku. Pokud jsou součástí smlouvy osobní údaje, ty se kromě jména, příjmení nebo názvu a sídla poskytovatele zdravotní péče nezveřejňují. Cílem této novely bylo zvýšit transparentnost vztahů a finančních toků ve zdravotnictví. Ty dlouhodobě podléhaly kritice z důvodu jejich neprůhlednosti a hlavně z důvodu „záhadně“ nastavených cen a limitů ve smlouvách a dodatcích, které často vytvářely podezření na korupční jednání. Cíl novely se v teoretické rovině podařilo naplnit, v praxi je ale po dvou a půl letech toto naplnění pouze částečné.

Zveřejňování smluv v praxi Problém tkví hlavně v tom, že zákon neupravuje způsob, jakým by měla pojišťovna smlouvy zpřístupnit. Jednotlivé zdravotní pojišťovny tak sice smlouvy zpřístupnily, ale samotné vyhledání konkrétní smlouvy pro konkrétního poskytovatele za konkrétní období je proces dost náročný, který se navíc mezi pojišťovnami výrazně liší.

Ve státní Všeobecné zdravotní pojišťovně (VšZP) je vyhledávání možné podle čísla smlouvy, které ale kromě pojišťovny a samotného poskytovatele asi nikdo jiný nezná. Na základě přiloženého návodu se při odfiltrování druhu poskytovatele a kódu pobočky pojišťovny (kde byla smlouva podepsána) seznam několik desítek tisíc pdf souborů zúží na několik stovek, při troše štěstí jen na několik desítek. Pojišťovna Union filtr výběru omezila pouze na rok a měsíc, kdy byla smlouva podepsána, což činí smlouvu s konkrétním poskytovatelem pro běžného smrtelníka absolutně nedohledatelnou. Nejen o naplnění znění zákona, ale i jeho účelu se pokusila zdravotní pojišťovna Dôvera. Ta umožňuje výběr přes více filtrů, jako například podle kraje, typu zdravotní péče i odbornosti. Do vyhledávače stačí zadat jméno nebo ulici poskytovatele a údaje jsou načteny. Dostat se ke smlouvě však ještě vyžaduje často zby-

tečně náročný ověřovací kód (captcha) a dávku trpělivosti při načítání smlouvy, kterou si i tak není možno stáhnout pro opakované nahlédnutí. Navzdory těmto limitům jde o nejpříznivější způsob, jak se relativně rychle dobrat k potřebné smlouvě. Navzdory problematičtějšímu vyhledávání je povinné zveřejňování smluv velmi dobrým krokem k transparentnosti. Výhody poskytnuté novelou zákona využívá několik poskytovatelů, kteří v rámci určitého bench­ markingu sledují finanční ukazatele a limity kolegů a konkurentů zároveň. To jim umožňuje kontrolovat „zvýhodňování“ některých poskytovatelů a vytvářet tak diskusi ohledně neefektivity financování některých poskytovatelů a případných korupčních vztahů mezi pojišťovnou a poskytovateli. Přísun těchto informací jim tak zlepšuje i vyjednávací pozici s pojišťovnou. Využívání veřejných smluv pojištěnci je vzhledem k náročnosti nalezení a interpretaci smluvních údajů velmi sporné. Lze konstatovat, že se občané stále při výběru poskytovatele péče řídí jinými pravidly a prioritami než parametry nastavení smluvních podmínek.

Další povinné informace VšZP Kromě zpřístupňování smluv mezi plátci a poskytovateli zdravotní péče je ve Slovenské republice od začátku roku 2011 zveřejňování smluv povinné i pro státní orgány, obce, vyšší územní celky nebo právnické osoby založené těmito subjekty. Vyplývá to z novely zákona o svobodném přístupu k informacím, který od roku 2001 poskytuje občanům právo přístupu k informacím, jež mají k dispozici definované „povinné osoby“. Podle tohoto infozákona je takovou povinnou osobou i VšZP, která je proto musí zveřejňovat včetně objednávek a faktur týkajících se zboží a služeb. Dvě soukromé pojišťovny podle uvedeného zákona povinnými osobami nejsou a zveřejňování tohoto typu informací se jich netýká.  Mgr. Daniela Kandilaki, Health Policy Institute ČR Mgr. Roman Mužik, Health Policy Institute SR

Podle premiéra Mgr. Bohuslava Sobotky je zdravotnictví pro současnou vládu jednou z priorit a bude řešit problémy, které se nashromáždily za poslední roky pravicových vlád. Prvním krokem ke stabilizaci zdravotnictví je kompenzace výpadku poplatků nemocnicím. B. Sobotka to řekl v úvodu jednání se zdravotnickými odbory, zaměstnavateli zástupci krajského zdravotnictví a vedení zdravotnického resortu, které proběhlo 2. května v Praze. Předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR (OSZSP) Bc. Dagmar Žitníková sdělila, že odbory vítají kompenzaci poplatků, ale zdůraznila složitost řešení současných problémů, včetně závažné aktuální situace v nemocnicích. Restriktivní opatření bývalého ministra doc. MUDr. Leoše Hegera, CSc., kdy se několik let snižovaly příjmy nemocnic z úhradových vyhlášek, dále zvýšení DPH a kursová opatření národní banky zapřičinily, že většina nemocnic je zadlužená. Ve většině z nich se nedostatek financí řešil na úkor zaměstnanců – buď snižováním stavu, nebo snižováním odměny za práci. D. Žitníková informovala, že odborový svaz uspořádal dotazníkovou akci, ze které vyplynulo, že většina zdravotnických pracovníků se nemůže starat o pacienty tak, jak by chtěla a měla, a že zdravotníci, a to nejen lékaři, uvažují o odchodech z nemocnic. Podle odborů je nutné urgentně řešit jak personální situaci, tak nenaplněné sliby zvýšení odměn za práci zaměstnancům. OSZSP za jednu z nynějších základních priorit považuje vypracování zákona o neziskových nemocnicích a naplnění koaliční smlouvy, že zaměstnanci budou v těchto nemocnicích odměňováni platy. Předseda Lékařského odborového klubu – Svazu českých lékařů (LOK-SČL) MUDr. Martin Engel navázal na slova D. Žitníkové a připomněl další problém – přesčasovou práci. Od 1. ledna skončila pro ČR evropská výjimka a lékaři odmítají, aby se pokračovalo dál v původních kolejích. LOK-SČL požaduje, aby vláda splnila memorandum podepsané ministrem L. Hegrem v souvislosti s protestní akcí Děkujeme, odcházíme!. Za zaměstnavatele vystoupil místopředseda Asociace českých a moravských nemocnic Ing. MUDr. Petr Fiala. Ve svém expozé zdůraznil, že všude v Evropě je zdravotnictví chápáno jako veřejná služba, která má jednu z největších priorit. V tomto kontextu jsou i pro zaměstnavatele velmi důležité neziskové nemocnice. Finanční propad, který postihl nemocnice a zvláště sféru následné péče, je podle P. Fialy neoddiskutovatelný. „Nelze najednou napravit všechny chyby a vyřešit všechny problémy. AČMN je připravena se na hledání řešení podílet,“ nabídl premiérovi. Zaměstnavatelé také souhlasí s odbory, že je potřeba zastavit narůstající personální krizi nemocnic. „Není přece možné, aby ČR vychovávala odborníky pro jiné země,“ řekl místopředseda AČMN. Předseda zdravotní komise RadyAsociace krajů ČR a hejtman Kraje Vysočina MUDr. Jiří Běhounek sdělil, že nyní se v plné nahotě projevují „ekonomická opatření“ vlády RNDr. Petra Nečase, která sebrala zdravotnictví 30 miliard korun. Kraje podle něho mají zájem, aby nemocnice fungovaly, dávají do nich nemalé finanční prostředky. Některé problémy jsou však dlouhodobé a byly zaviněné už začátkem 90. let při transformaci zdravotnictví. Jako příklad uvedl situaci mezi praktickými lékaři a systém vzdělávání lékařů obecně, jehož deformaci dokončilo vzdělávání přes rezidenční místa. Ministr zdravotnictví MUDr. Svatopluk Němeček, MBA, ve svém vystoupení řekl, že resort přebral v kritickém stavu a úřad se snaží postupně řešit nejožehavější místa. Informoval o stabilizačních opatřeních, která předložil vládě – jako příklad již nabíhajícího uvedl přístrojovou komisi ministerstva, v níž jsou i zástupci odborů. Ministerstvo je podle něho připraveno pracovat na změně systému postgraduálního vzdělávání a chce začít hledat možnosti zvýšení kompetencí zdravotnických pracovníků, to ovšem za předpokladu zvýšení jejich finančního ohodnocení. Ministr také předpokládá, že v nejbližší době se začne s odbory jednat o zvýšení platových tarifů. Informoval, že stejně jako odbory a zaměstnavatelé vnímá i ministerstvo jako prioritu neziskové nemocnice. Ve svém závěrečném vystoupení B. Sobotka informoval o záměru vlády meziresortně řešit problematiku zdravotně sociální péče.  Bc. Dagmar Žitníková, předsedkyně OSZSP


ročník 63 číslo 11 19. května 2014

POMÁHÁ CHRÁNIT VA·E PACIENTY PRˇED

PÁSOV¯M OPAREM A JEHO NÁSLEDKY

1

n ZPRAVODAJSKÝ DENÍK 2. květen

ZOSTAVAX® byl oceněn Galenovou cenou za nejlepší biotechnologický produkt roku 2013.2

n Itálie se snaží rozkrýt silnou a velmi výkonnou mezinárodní síť lupičů a překupníků drahých léků. Italská policie v tomto smyslu již varovala příslušné úřady v ostatních zemích EU. Vyšetřování inicioval italský úřad pro léčiva AIFA, který identifikoval na trhu léky ukradené ze skladů, např. Herceptin, užívaný k léčbě Ca prsu. Zprávu zveřejnila agentura Reuters. 

Přes 95 % dospělé populace prodělalo plané neštovice a tudíž je ohroženo pásovým oparem3

4. květen n Elektronické aukce léků nenesou očekávaný efekt, není o ně zájem. V TV pořadu Otázky VM to připustil ředitel SÚKL PharmDr. Zdeněk Blahuta, MBA, který ústav od 10. února vede a který při nástupu avizoval, že snižování cen léků chce dosáhnout právě v úhradových soutěžích. Nyní ale považuje za lepší cestu úspor např. zkrácené revize, vstupy nových generik a také individuální správní řízení. Součástí řešení otázky ceny léků jsou podle něho reexportní opatření – SÚKL hodlá měsíčně ministerstvu zdravotnictví předložit seznam 50 až 70 léků, u nichž bude hrozit nedostatek pro české pacienty. Bude pak na ministerstvu, zda vývoz zakáže či nikoliv.

5. květen n Ministr zdravotnictví MUDr.Svatopluk Němeček, MBA, chce vyjednat na příští rok pro svůj resort víc peněz, než mu ministerstvo financí v návrhu státního rozpočtu přiřklo. S. Němeček ČTK řekl, že nezbytně potřebuje přidat na modernizaci státních nemocnic. Ty nakoupily přístroje z evropských fondů, potřebují ale také obnovit budovy, což z evropských dotací nešlo. Podle návrhu by měl resort zdravotnictví dostat 5,735 miliardy Kč, tedy o 636 miliónů méně než letos. n Světová zdravotnická organizace (WHO) vydala varování před větším šířením dětské obrny, která ohrožuje i země, v nichž se už nevyskytovala. Za mimořádně závažné označila organizace řádění nemoci v Asii, Africe a na Středním východě, což podle ní vyžaduje koordinovanou reakci na mezinárodní úrovni. Informaci přinesla agentura AP. 

6. květen n Sněmovna schválila smlouvu s Německem o přeshraniční spolupráci zdravotnických záchranných služeb. V ČR se spolupráce týká záchranářů z Plzeňského, Jihočeského, Karlovarského, Ústeckého a Libereckého kraje, v Německu z Bavorska a Saska. Senát už smlouvu schválil, nyní ji dostane k podpisu prezident republiky. nSněmovna již v úvodním čtení zrychleně schválila vládní návrh na navýšení plateb za státní pojištěnce. Novela zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění míří nyní do senátu.

10. květen

VAKCÍNA DOSTUPNÁ v ČR OD DUBNA 2014

n Přibližně 8000 lidí se v centru Prahy zapojilo do pochodu za legalizaci konopí. Akce, která je součástí celosvětové kampaně Million Marihuana March, si za jeden z cílů stanovila upozornit na nedořešenou legislativu kolem léčebného konopí.

14. květen n Ústavní soud (ÚS) odmítl stížnost rodičů, kteří nenechali syna naočkovat povinnou hexavakcínou. Oba za to dostali šestitisícovou pokutu. Usnesení ÚS je v souladu s dalšími verdikty ve sporech kvůli očkování, např. Nejvyšší správní soud nedávno v jiné kauze uvedl, že negativní názor na očkování a obava z rizik nevyvazuje rodiče z povinnosti umožnit vakcinaci dětí. Sankci lze podle základního nálezu ÚS z r. 2011 rodičům prominout jen v individuálních a odůvodněných případech, například když očkování prokazatelně odporuje náboženskému přesvědčení rodiny. V takové situaci by měl stát od nátlaku na odpůrce očkování upustit.

První a jediná vakcína proti pásovému oparu a postherpetické neuralgii (PHN)1

15. květen

Zkrácená informace o léčivém přípravku ZoSTavaX® prášek pro přípravu injekční suspenze s rozpouštědlem v předplněné injekční stříkačce. vakcína proti pásovému oparu (herpes zoster) (živá) kvaliTaTivní a kvanTiTaTivní Složení: po rozpuštění obsahuje 1 dávka (0,65 ml): varicella zoster virus (oka/merck) vivum, attenuatum ne méně než 19 400 pFu. léková forma: prášek pro přípravu injekční suspenze s rozpouštědlem. TerapeuTické indikace: zostavaX je indikován k prevenci herpes zoster („zoster“ neboli pásový opar) a postherpetické neuralgie (phn) související s herpes zoster. zostavaX je indikován k imunizaci jedinců ve věku 50 let nebo starších. dávkování a ZpůSob podání: jedincům je nutno injekčně aplikovat jednu dávku (0,65 ml) subkutánně, nejlépe do oblasti deltového svalu. neaplikovat intravaskulárně. nutnost podání druhé dávky není v současnosti známa. Pediatrická PoPulace: vakcína zostavaX není indikována k prevenci primární inFekce planými neštovicemi a nesmí se u dětí a dospívajících používat. konTraindikace: hypersenzitivita na léčivou látku, na kteroukoli pomocnou látku nebo na stopová rezidua v anamnéze; primární a získané stavy imunodeFicience; imunosupresivní terapie (včetně podávání vysokých dávek kortikosteroidů); aktivní neléčená tuberkulóza; těhotenství a dále je třeba se vyhnout otěhotnění 1 měsíc po vakcinaci. ZvlášTní upoZornění a opaTření pro použiTí: je nutno mít vždy k dispozici odpovídající léčbu a lékařský dohled, snadno dostupné pro případ vzácné anaFylaktické/anaFylaktoidní reakce po aplikaci vakcíny. alergie na neomycin se zpravidla projevuje jako kontaktní dermatitida. kontaktní dermatitida v důsledku neomycinu v anamnéze však není kontraindikací pro aplikaci vakcíny s živým virem. zostavaX není indikována pro léčbu zoster ani phn. u jedinců s horečkou je nutno zvážit odložení vakcinace. Jako Je Tomu u všech vakcín, nemuSí očkování vakcínou ZoSTavaX ZaJiSTiT ochranu všech očkovaných Jedinců. přenos: v klinických studiích s vakcínou zostavaX nebyl přenos viru v očkovací látce popsán. postmarketingové zkušenosti s vakcínami obsahujícími virus varicelly však naznačují, že vzácně může dojít k přenosu viru obsaženého ve vakcíně z očkovaných jedinců, u kterých se vyvinula vyrážka podobná vyrážce vyvolané virem varicelly, na vnímavé jedince, s nimiž přijdou do styku. přenos viru obsaženého ve vakcíně z jedinců, očkovaných vakcínou s virem varicelly, u nichž se nevyvinula vyrážka podobná vyrážce vyvolané virem varicelly, byl popsán rovněž. jedná se o teoretické riziko při očkování vakcínou zostavaX. inTerakce S Jinými léčivými přípravky a Jiné formy inTerakce: zostavaX může být podán současně s inaktivovanou vakcínou proti chřipce jinou injekcí a do jiného místa vpichu. zostavaX a 23valentní pneumokoková polysacharidová vakcína by neměly být podávány současně, protože jejich současné podávání v klinických hodnoceních vedlo ke snížené imunogenitě přípravku zostavaX. současné podávání vakcíny zostavaX a antivirových přípravků se známým účinkem proti vzv nebylo hodnoceno. ferTiliTa: přípravek zostavaX nebyl ve studiích Fertility hodnocen. TěhoTenSTví: studie s těhotnými ženami nebyly provedeny. není rovněž známo, zda může zostavaX při podání těhotné ženě způsobit postižení plodu nebo zda může ovlivnit reprodukční schopnost ženy. je však známo, že inFekce přirozeně se vyskytujícím virem varicella zoster někdy způsobuje postižení plodu. koJení: není známo, zda se vzv vylučuje do mateřského mléka. protože se některé viry vylučují do mateřského mléka, vyžaduje podávání vakcíny zostavaX kojícím ženám opatrnost. nežádoucí účinky: ve studii sps byla 38 546 jedincům podána jedna dávka buď vakcíny zostavaX ve zmrazené Formě (n = 19 270) nebo placeba (n = 19 276) a po celou dobu studie byli sledováni z hlediska bezpečnosti. v průběhu studie byly závažné nežádoucí účinky na podání vakcíny popsány u 2 jedinců očkovaných vakcínou zostavaX (eXacerbace astmatu a polymyalgia rheumatica) a u 3 jedinců, jimž bylo podáno placebo (goodpastureův syndrom, anaFylaktická reakce a polymyalgia rheumatica). ve studii zest se subjektům podávala jedna dávka buď vakcíny zostavaX (n = 11 184) nebo placeba (n = 11 212) a subjekty byly po dobu studie sledovány s ohledem na bezpečnost. během studie byly s vakcínou související závažné nežádoucí účinky hlášeny u jednoho subjektu očkovaného vakcínou zostavaX (anaFylaktická reakce). nežádoucí účinky v místě podání injekce a systémové nežádoucí účinky související s vakcínou, hlášené s významně vyšší incidencí ve skupině, které byla podána vakcína v porovnání se skupinou, které bylo podáno placebo v podstudii sledující výskyt nežádoucích účinků, jsou: erytém, bolest, citlivost, otok, svědění v místě vpichu s Frekvencí velmi častou (≥ 1/10), hematom, teplo, indurace místě vpichu s Frekvencí častou (≥ 1/100 až < 1/10), bolesti hlavy a bolesti v končetinách s Frekvencí častou (≥ 1/100 až < 1/10). ostatní nežádoucí účinky byly hlášeny s menší nebo neznámou četností. počet hlášených případů zosteriFormních vyrážek u všech jedinců během 42denního sledovacího období po očkování ve studii sps a ve studii zest byl menší u vakcinované skupiny než u placebové skupiny a v žádném z vyšetřovaných dostupných vzorků nebyl zjištěn vzv kmen oka/merck. uchovávání: uchovávejte a převážejte chlazené (2 °c – 8 °c). chraňte před mrazem. uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. po rekonstituci je nutno vakcínu aplikovat okamžitě. při uchovávání při teplotách 20 °c – 25 °c však byla prokázána stabilita pro použití vakcíny po dobu 30 minut. balení: prášek v injekční lahvičce se zátkou a s odklápěcím víčkem a rozpouštědlo v předplněné injekční stříkačce s pístovou zátkou a s krytem na jehlu s dvěma nenasazenými jehlami v balení po 1 kuse. držiTel roZhodnuTí o regiSTraci: sanoFi pasteur msd, snc, 8, rue jonas salk, F-69007 lyon, Francie. regiSTrační číSlo: eu/1/06/341/011. daTum poSlední reviZe TeXTu: 13. 2. 2013

n Koalice soukromých lékařů (KSL) vydala po jednání s ministrem zdravotnictví S. Němečkem prohlášení, v němž potvrzuje své stanovisko ze 16. dubna, kdy odmítla zveřejňování smluv zdravotních pojišťoven s poskytovateli péče bez souhlasu poskytovatelů. S. Němeček vzápětí v tiskové zprávě vyjádřil překvapení nad tímto postojem KSL. Ve zprávě mj. uvedl: „Podle právního názoru, který má ministerstvo k dispozici, není ze strany pojišťoven důvod, aby na takový souhlas soukromých lékařů čekaly. Jako ministr zdravotnictví apeluji na pojišťovny, aby dbaly na zákonem dané právo občanů na svobodný přístup k informacím a zveřejnily informace, na které mají občané nárok.“ red, čtk, new

n LIDÉ Ing. Jiří Benedikt Od května nový ředitel Nemocnice Frýdlant, s. r. o., na Liberecku. Bývalý ředitel krajské pobočky Vše­ obecné zdravotní pojišťovny v Liberci chce využít polohy nemocnice a více lákat i klienty ze zahraničí. Ing. Benedikt je absolventem Elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze. Areál nemocnice ve Frýdlantu v Čechách patří městu, provoz až do loňského roku zajišťovala soukromá společnost složená převážně ze zdravotníků. Od července 2013 je provozovatelem akciová společnost Euroclinicum.

MUDr. Roman Koudele, MBA

TenTo přípravek Je váZán na lékařSký předpiS a není hraZen Z proSTředků veřeJného ZdravoTního poJišTění. dříve než přípravek předepíšeTe, SeZnamTe Se, proSím, S úplným Souhrnem údaJů o přípravku. reference: 1. spc zostavaX. 2. www.prix-galien-usa.com 3. johnson rW, Wasner g, saddier p, baron r. postherpetic neuralgia: epidemiology, pathophysiology and management. expert rev Neurother. 2007;7(11):1581-95.

Inzerce

Oblastní nemocnici Trutnov, a. s., vede od března bývalý dlouholetý ředitel Státních léčebných lázní Janské Lázně, s. p., MUDr. Roman Koudele, MBA. O jeho jmenování v únoru rozhodlo představenstvo nemocnice. Trutnovskou nemocnici od loňského prosince dočasně vedla ředitelka jičínské nemocnice Ing. Dana Kracíková. R. Koudele působil ve Státních léčebných lázních v Janských Lázních na různých pozicích od roku 1981 do loňského května. Nejprve jako lékař na oddělení balneologie a fyziatrie a od roku 1990 na pozici ředitele. Z funkce ředitele Janských Lázní ho odvolalo ministerstvo zdravotnictví kvůli údajně soustavnému zhoršování ekonomické situace lázní. hj

copyright © (2014) merck & co., inc. všechna práva vyhrazena. merck sharp & dohme, s.r.o., evropská 2588/33a, 160 00 praha 6, tel.: 233 010 111, Fax: 233 010 133 www.msd.cz

INZ ZRCADLO_ZSX ODB ZENA_194x396 [04-14].indd 1

03-2016-vacc-1111493-0000

15.04.14 15:03


8

servis

ročník 63 číslo 11 19. května 2014

Model Karlovarského kraje může být příkladem, jak plánovat a koordinovat péči o duševní zdraví

PRESTIŽNÍ LÉKAŘSKÉ SEMINÁŘE V SALZBURGU V ROCE 2014 S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ A ŠPIČKOVÝMI ODBORNÍKY

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK 31.5.2014

Rok 2008: V rámci ČR má Karlovarský kraj nejhorší komunitní péči pro osoby s duševním onemocněním. Rok 2014: Komunitní péče je v kraji na vzestupu, fungují již tři nové služby sociální rehabilitace. Výstupy projektů mezi lety 2010 až 2014 Karlovarskému kraji ve spolupráci s CRPDZ se v uvedeném období podařilo vybudovat tři služby sociální rehabilitace a sociálně terapeutické dílny. Služby vznikly v Karlových Varech, Sokolově a Chebu a v současnosti jsou zajišťovány zkušeným poskytovatelem sociálních služeb Fokus Mladá Boleslav. Výstupem z uvedených projektů byla i destigmatizační kampaň, která probíhala v letech 2010 až 2013, a jejímž portálem byly webové stránky www.stopstigma.cz. V průběhu obou projektů se také uskutečnily vzdělávací akce, na nichž se 450 účastníkům dostalo odborných znalostí v oblasti duševních poruch a péče o lidi, kteří jimi trpí. Podařilo se i propojení služeb prostřednictvím multidisciplinárních týmů (MT), které pracují v každém okrese a jejichž členy jsou např. psychiatr nebo psycholog, zástupci policie, škol, Fokusu, úředníci. Týmy projednávají jednotlivé případy klientů a hledají účinná opatření. MT ale zároveň identifikují problémy, které je třeba řešit na krajské úrovni, a podněty předávají celokrajskému koordinačnímu týmu (KT), který byl vytvořen v roce 2013.

Některé druhy péče stále chybějí Ve středu 2. dubna byl projekt tvorby sítě služeb péče o osoby s DO oficiálně zakončen závěrečnou hodnotící konferencí. Přes prokazatelně pozitivní dosavadní výsledky však na Karlovarsku stále zbývá prostor pro zlepšování situace duševně nemocných – chybějí na-

příklad specializované zdravotní služby pro děti a adolescenty, seniory, osoby závislé na alkoholu. Nedostatečná je nabídka péče o akutní neklidné pacienty, kteří jsou často jen překládáni do Psychiatrické nemocnice v Dobřanech. Kraj nemá detoxifikační jednotku. V oblasti sociální péče chybí zejména bydlení pro osoby s DO, ať už ve formě podpory v místě jejich pobytu, nebo ve formě chráněného bydlení pro osoby s chronickým onemocněním. Nepodařilo se také vytvořit svépomocnou skupinu uživatelů péče.

Přihlašování je možné pouze on-line na http://platform.aaf-online.org Více info na www.aaf-online.org | www.openmedicalclubcr.com

Využitelné zkušenosti V Karlovarském kraji nyní fungují mobilní týmy a bylo nastaveno fungování koordinačního týmu. Jejich působnost optimálně zapadá do připravované reformy psychiatrické péče, která má za jeden z cílů snížit kapacitu psychiatrických nemocnic (léčeben) a mj. vytvořit tzv. centra duševního zdraví. MT by mohly posloužit jako modely pro vytváření sítě služeb péče pro další kraje, ať už v rámci reformy, či nezávisle na ní. Předpokládáme další jednání o krajském modelu péče o duševní zdraví, počítáme se zapojením místních služeb duševního zdraví a jednáním o novém krajském uspořádání péče. KT v Karlovarském kraji může být dobrým příkladem, jak koordinovat a plánovat péči o duševní zdraví v kraji. Reforma psychiatrické péče předpokládá vznik pilotních modelů center duševního zdraví; spolu s nimi tak vzniká potřeba zkušeností s krajskou koordinací služeb péče. Zkušenosti z Karlovarského kraje mohou být proto pro tento účel velmi dobře využitelné. Mgr. Barbora Wenigová,  MUDr. Jan Stuchlík

INFEKČNÍ RIZIKA PŘI CESTOVÁNÍ Jaká jsou možná zdravotní rizika spojená s cestováním do exotických zemí a jak jim předcházet?

5. 6. 2014 | od 17.00 do 18.30 Malý sál Městské knihovny v Praze, Mariánské nám. 1, Praha 1 Přednáší MUDr. Jan Dvořák,

vedoucí lékař Centra cestovní medicíny FN Motol

Inzerce

Nestátní nezisková organizace Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví (CRPDZ), která vznikla v roce 1995 z rozhodnutí českých poskytovatelů péče v oblasti duševního zdraví, dostala v roce 2008 od Světové zdravotnické organizace a ministerstva zdravotnictví za úkol vytipovat kraj, který je na tom nejhůře se stavem mimoústavní péče o osoby s duševním onemocněním (DO). Tato péče, která se odehrává v přirozeném prostředí nemocného, byla zcela nedostačující v Karlovarském kraji – některé specializované zdravotní služby zde chyběly úplně, stejně jako sociální služby komunitního typu, jako jsou mobilní týmy, chráněné dílny, centrum denních aktivit, chráněné bydlení. Naopak zde bylo kolem 9000 evidovaných osob v ambulancích a dalších 500 lidí bylo hospitalizováno v léčebně Dobřany. A bylo zřejmé, že vzhledem k nedostatku odborných služeb je ještě mnoho lidí, kteří nejsou diagnostikováni, i když mají symptomy DO. Výsledná zpráva CRPDZ byla předána krajskému úřadu Karlovarského kraje, který téma rozvoje péče o osoby s DO přijal za jednou z priorit své činnosti. Kraj využil možnosti čerpání prostředků z Evropského sociálního fondu a v roce 2010 uspěl se žádostí o podporu projektu z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. CRPDZ vyhrálo výběrové řízení na hlavního dodavatele projektu a započala spolupráce na individuálních projektech. V letech 2010 až 2011 to byl projekt „Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje“, na který v letech 2012 až 2014 navázal projekt „Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje“.

Internal Medicine • Infectious Diseases • Spinal Surgery • Diagnostic Imaging CME • International Atherosclerosis Society K R EDITY Seminar in Lipid Metabolism • Cardiac Surgery • Psychiatry • Dermatology • Medical Education, CME • Cardiology • Oncology B : Thoraic and Head & Neck Cancers

n PERSONÁLNÍ INZERCE VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ n Vedoucí lékař

Lázně Slatinice a. s., 783 42 Slatinice 29 vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa vedoucího lékaře Lázní. Požadujeme: způsobilost k výkonu povolání dle zákona č. 95/2004 Sb., osvědčení ČLK k výkonu funkce odborného zástupce a vedoucího lékaře nestátního zařízení pro obor fyziatrie, balneologie a léčebné rehabilitace, manažerské a komunikační schopnosti, jazykové znalosti výhodou. Nástup možný od června 2014. Nabízíme: práci na hlavní pracovní poměr v moderním lázeňském domě s nově vybudovaným zázemím pro lékařské i nelékařské obory, s dobře vybavenou vodoléčbou, elektroléčbou, termoterapii a LTV umožňující zavádění nových procedur a léčebných postupů, možnost ubytování přímo v areálu Lázní Slatinice, perspektivu kariérního růstu, možnost interního a externího vzdělávání, odpovídající mzdové ohodnocení. Své žádosti, doložené životopisem, zasílejte poštou na adresu: Lázně Slatinice, a.s., personální oddělení, 783 42 Slatinice 29 nebo na e-mail: novakova@lazneslatinice.cz

n Učitelé/učitelky

Děkan Lékařské fakulty UK v Hradci Králové vypisuje výběrová řízení na 4 místa učitelů/ek Porodnické a gynekologické kliniky s úvazky 0,15 (0,85 u FN). Požadavky: absolvent magisterského studijního programu všeobecné lékařství nebo student s předpokladem ukončení studia v ak. roce 2013/14, praxe v oboru je

vítána, není však podmínkou, zájem o pedagogickou, publikační a výzkumnou činnost, znalost AJ. Datum nástupu dle dohody. K přihláškám na vypsaná místa je třeba přiložit životopis, přehled o dosavadní praxi potvrzený zaměstnavatelem, ověřený doklad o VŠ vzdělání včetně osvědčení o státní zkoušce, vědecké a vědecko-pedagogické hodnosti, přehled o odborné, vědecké a výzkumné činnosti včetně činnosti publikační, souhlas v souvislosti se zákonem o ochraně osobních údajů. Platové podmínky podle Mzdového předpisu UK v Praze. Přihlášky zasílejte do 19. 6. 2014 na sekretariát děkana Lékařské fakulty UK v Hradci Králové, Šimkova 870, poštovní přihrádka 38, 500 38 Hradec Králové 1.

VOLNÁ MÍSTA n Lékaři/lékařky

Centrum zdravotní péče Jirny přijme lékaře se specializovanou způsobilostí pro obory: - gynekologie a porodnictví - vnitřní lékařství Žádosti a CV zasílejte na e-mail: czp@jirny.com

n Více pozic

ONMB, a. s. přijme do pracovního poměru: • s estry na zkrácený i plný úvazek na odd. PGO, ARO, interna JIP a chirurgie. • lékaře na různá oddělení v nemocnici, mimo jiné i se SZ v oboru vnitřního lékařství, příp. po absolvování ZK na oddělení interny. Nabízíme možnost ubytování, zvýhodněné stravování, příspěvky na penzijní

připojištění, rekreaci zaměstnanců a mnoho dalšího. Své CV zasílejte na Ing. Jitku Rejzlovou (e-mail: jitka.rejzlova@onmb.cz tel.: 721 542 923).

n Mikrobiolog

Městská nemocnice v Litoměřicích přijme do pracovního poměru mikrobiologa (lékaře nebo nelékařského zdravotnického pracovníka v laboratorních metodách) se způsobilostí k výkonu povolání dle zákona č. 95/2004 Sb. nebo 96/2004 Sb. a specializovanou způsobilostí (nebo s ochotou si tuto specializaci doplnit) na Oddělení klinické mikrobiologie. Praxe v oboru vítána. Požadujeme: schopnost samostatného jednání, vstřícné chování a vystupování, pracovitost, spolehlivost. Nabízíme: nástup možný ihned, jednosměnný provoz, úvazek 1,0, možnost dalšího profesního růstu, dovolená o dva týdny delší, než je běžný nárok. Odměňování dle příslušných právních předpisů pro lékaře a nelékařské zdravotnické pracovníky a dle dosaženého stupně vzdělání. V případě zájmu kontaktujte sekretariát Správní rady, paní Petru Lisou, tel.: 416 723 375; e-mail: p.lisa@nemocnice-lt.cz Bližší informace: MUDr. Zdeňek Zíma, primář Oddělení klinické mikrobiologie, tel.: 416 723 717; e-mail: z.zima@nemocnice-lt.cz.

n Lékař/lékařka

Anesteziologicko-resuscitační oddělení Oblastní nemocnice Kolín, a. s. přijme lékaře. Požadujeme: lékař s ukončeným kmenem

či atestací výhodou. Nabízíme: moderní, špičkově vybavené pracoviště, rychlý odborný růst pod vedením zkušených specialistů, zázemí perspektivní krajské plně akreditované nemocnice, zaměstnanecké benefity, podporu vzdělávání a seberealizace, seriózní jednání, příjemný kolektiv, vhodné též pro absolventy, nástup možný ihned. Kontakt: Mgr. Daniel Veselý, oddělení lidských zdrojů, tel.: 321 756 616, e-mail: daniel.vesely@nemocnicekolin.cz

Nástup ihned. Kontakt: e-mail: lekar@doktorvpraze.cz

n Lékař/lékařka

n Prodej praxe

Centrum prenatální diagnostiky, s. r. o. v Brně přijme atestovaného lékaře/lékařku v oboru lékařská genetika, nebo i lékaře/ ku, kteří mají zájem zařadit se do atestační přípravy v oboru lékařská genetika. Adresa: Centrum prenatální diagnostiky, Veveří 39, 602 00 Brno. E-mail: Mcuprova@seznam.cz

n Lékař/lékařka

ONK a. s. nemocnice Kutná Hora přijme vedoucího lékaře diabetologického centra. Požadujeme: LF, specializovanou způsobilost v oboru diabetologie nebo diabetologie a endokrinologie. Nabízíme: dobré platové ohodnocení, zaměstnanecké benefity, možnost ubytování, nástup dle dohody. Kontakt: e-mail: jitka.novotna@nemkh.cz tel.: 327 503 497.

n Více pozic

Do ordinace VPL v Praze 4 přijmu VPL s atestací či internistu s odbornou a specializovanou způsobilostí pro obor VPL a dále zdravotní sestru.

PRONÁJEM n Pronájem ordinací

Nabízíme k pronájmu 2 ordinace s příslušenstvím v Praze 6, Vítězné náměstí. Výhodná cena. Bližší informace: tel.: +420 608 340 002.

PRODEJ Prodám dobře zavedenou praxi Praktického lékaře pro děti a dorost s vysokým počtem pacientů. Okres Ústí nad Orlicí. Kontakt: e-mail: pediatr3691@seznam.cz

n Prodej scanneru

Firma prodá předváděcí Scanner pro gynekologii Ausonic Opus Plus 3F s vaginální a abdominální sondou. Možnost splátek nebo pronájmu. Původní cena 650 000 Kč, prodejní cena 180 000 Kč. Kontakt: tel.: +420 777 254 500, e-mail: eosg@volny.cz

n Prodej ORL ambulance Prodám dobře zavedenou ORL ambulanci v Hulíně – S. R. O. Vyšší věk stávajícího majitele. Kontakt: MUDr. Karel Novák, tel.: 605 089 527.

n Prodej ordinace

Prodám zavedenou ordinaci prakt. lékaře pro dospělé v OstravěPetřkovicích, Hlučínská 148. Kontakt: Radim Škuta, jednatel s. r. o., tel.: 608 355 538, e-mail: skuta21@seznam.cz

Zn 11 2014  

Zdravotnické noviny - odborné fórum zdravotnictví a sociální péče

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you