Page 1

ZDRAVOTNICKÉ NOVINY ODBORNÉ FÓRUM ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE www.zdravky.cz

ročník 62 r číslo 10 r 13. května 2013 cena 26 Kč r pro předplatitele 20 Kč

ISSN 0044-1996

M. Kubek: Zdravotnictví ČR je fackovacím panákem v časech prosperity i recese Několikahodinové těžké argumentační palbě byl vystaven současný stav českého zdravotního systému 18. dubna v jednací místnosti č. 205 poslanecké sněmovny. Česká lékařská komora (ČLK) zde uspořádala konferenci nazvanou Aktuální krize ve zdravotnictví. ČLK, která tuto akci začlenila do rámce celoživotního vzdělávání lékařů hodnocenou pro členy 4 kredity, zabezpečila široké tématické porfolio – s referáty vystoupili zástupci ambulantních i nemocničních lékařů, nemocničního managementu, zdravotnických odborů, dále např. představitel laboratorního segmentu, segmentu následné péče, právník atd. Lze konstatovat, že „červenou nití“ prolínající se všemi referáty byla kritika financování zdravotnictví a zejména zdůraznění fatální role letošní úhradové vyhlášky. Například poslanec za ČSSD MUDr. Pavel Holík tuto vyhlášku považuje důkaz skutečnosti, že ministerstvo zdravotnictví se vzdalo rozhodování a předalo pravomoci zdravotním pojišťovnám. Bez ohledu na dopad na pacienty a na zdravotní péči v celé šíři. Prezident ČLK MUDr. Milan Kubek

považuje reformu zdravotnictví V ČR v současnosti za „vyprázdněný pojem, bez reálného uvědomění si cíle“. „Spočívá v tom, že se stále jen něco reformuje, pokud možno to, co již optimálně funguje,“ konstatoval. České zdravotnictví je podle šéfa stavovské organizace univerzálním fackovacím panákem ekonomů. „V období prosperity se ekonomický růst ani zdaleka odpovídajícím způsobem neodrazil ve zvýšení výdajů na zdravotnictví, naopak v současné recesi dokazuje pokles podílu výdajů na zdravotnictví z celkového HDP, že díky chybným politickým rozhodnutím dopadá krize na zdravotnictví více, než by odpovídalo stavu naší ekonomiky. Zvyšování DPH vysává peníze ze zdravotnictví do státního rozpočtu, roste vnitřní dluh resortu.“ Češi si podle MUDr. Kubka jako jedni z mála v Evropě „nechali sáhnout na

Z OBSAHU ■ pro lékařské

praxe

Aktuálně řešený problém – kožní karcinomy po transplantacích str. 2 V diskusi odborníků o transformaci psychiatrie vzniká „katalog názorů“

Inzerce

str. 3

■ pro lůžková

zařízení

D. Žitníková a M. Kubek přednesli na semináři zásadní referáty – prezident ČLK se soustředil hlavně na ekonomické parametry českého zdravotnictví, předsedkyně odborů poukazovala na důsledky reformních změn ve sféře práce a zaměstnanosti. Foto: ZN zdravotnictví“ – jako důkaz předložil údaje Eurostatu z roku 2010 (viz tabulku na str. 7). „Naše zdravotnictví si s sebou veze mnoho černých a šedých pasažérů,“ prohlásil prezident ČLK. „Jestliže se systém identifikuje jako solidární

a na jeho výdajové stránce mají všichni stejné právo na čerpání péče, mělo by totéž fungovat i na stránce výdajové – všichni by tedy měli platit pojistné ve shodných procentech z příjmu. dokončení na str. 7

VZP zajistila protonovou léčbu pro své pacienty Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) vydala 9. května tiskovou zprávu podepsanou Mgr. Oldřichem Tichým, vedoucím tiskového oddělení a mluvčím pojišťovny. Text zveřejňujeme v plném znění: Další dva klienti VZP byli indikováni k protonové léčbě. Vzhledem k trvajícím sporům o výši úhrad a vysokým cenám v Protonovém centru v Praze zahájila VZP jednání s dalšími centry v rámci Evropy. Dobrou zprávou pro klienty VZP je skutečnost, že Rinecker Proton Therapy Center v Mnichově je připraveno léčit klienty VZP, a to za výrazně výhodnějších podmínek, než jsou k dispozici v Praze. Další neopomenutelnou výhodou je i dlouholetá zkušenost mnichovského centra s tímto typem terapie. V nejbližších dnech odcestuje na ozařování do Mnichova 21letý klient VZP. Protonovou terapii mu kvůli rozsáhlému nádoru v oblasti vedlejších nosních dutin, prorůstajícímu dále do lebky, doporučili jako jedinou možnou léčbu odborníci z Komplexního onkologického centra (KOC).

Inzerce

Minulý týden Protonové centrum v Praze začalo s ozařováním 43letého klienta VZP, aniž by k tomu pojišťovna dala předem souhlas a přislíbila péči uhradit. Částka, kterou teď za terapii od VZP protonové centrum požaduje, se pohybuje kolem jednoho miliónu korun. Protože na prvním místě je pro VZP zdraví jejích klientů, rozhodla se VZP milión pražskému protonovému centru uhradit a pacienta nechat dokončit terapii tam. V Mnichově by ovšem VZP byla schopna zajistit klientovi minimálně stejnou péči za téměř poloviční cenu – částka hrazená pražskému protonovému centru by tak v Mnichově vystačila na léčbu dvou pacientů. Téměř 500 tisíc korun, což je rozdíl mezi cenou v Praze a v Mnichově, bude proto VZP následně od pražského protonového centra vymáhat. Jde navíc o poslední takový případ – v zájmu pacientů není možné z veřejných finančních prostředků nadále platit předražené částky v pražském zařízení. VZP zároveň žádá všechna KOC centra, aby vždy před předáním pacienta k léčbě konzultovala cílové pracoviště s VZP a následně pacienta směrovala

tam, kde je uzavřena smlouva o konkrétní úhradě. Jediný správný postup, který odpovídá platné legislativě, je následující: Pokud multidisciplinární tým KOC pacientovi doporučí jako jedinou možnou terapii protonové záření, bude to vždy VZP, která rozhodne, za jakých podmínek a na kterém ze špičkových pracovišť bude péče uhrazena a kde tedy má být poskytnuta. Svým klientům, kteří protonovou terapii nezbytně potřebují, ji VZP za výše uvedených podmínek samozřejmě uhradí. Protože však s veřejnými penězi nakládá s péčí řádného hospodáře, bude využívat služeb těch zařízení v Evropě, kde to bude ekonomicky výhodné. Jen tak je možné uhradit nejmodernější péči co největšímu počtu klientů. Balík peněz ze zdravotního pojištění je jen jeden a VZP nehodlá dopustit, aby kvůli ziskům jednoho soukromého sanatoria scházely v budoucnu prostředky třeba na fotonovou terapii, kterou ročně VZP hradí 14 tisícům onkologicky nemocných klientů. tz

Resortní bezpečnostní cíle jako součást Akreditačních standardů SAK pro nemocnice str. 4 ■ události, fakta,

názory

Personální změny ve vedení VZP

str. 5

Předávání zpráv přes pacienty – zákon versus praxe str. 5 HTA skloubí ekonomickou i lidskou stránku péče

str. 6

M. Cabrnoch: Je nutné jasně formulovat národní politiku eHealth

str. 6

Organické i neorganické sloučeniny brněnské

str. 6

Zpravodajský deník

str. 7

■ servis Personální inzerce

str. 8


2

pro lékařské praxe

ročník 62 číslo 10 13. května 2013

Aktuálně řešený problém – kožní karcinomy po transplantacích Jedenácté místo na světě s 6,35násobně vyšší incidencí oproti roku 1970, konkrétně 10–25 případů na 100 tisíc obyvatel, to je základní aktuální statistika, která provází melanom v ČR. Cílem tiskové konference k Evropskému dni melanomu (EDM), jenž se v ČR uskuteční 13. května, bylo především upozornit na v současnosti řešené problémy – kromě stále narůstající incidence například i na výskyt kožních karcinomů u pacientů po transplantaci. Pro maligní melanom v uplynulých desetiletích platí trend stále více se rozevírajících nůžek – potěšující zprávou je fakt, že ačkoli incidence narůstá velmi významně, mortalita stanovená ročním počtem případů úmrtí stoupá minimálně, v podstatě víceméně stagnuje, což svědčí o účinnosti současné léčby adjuvantní i systémové – kromě chemo- a radioterapie jsou používány interferony, Roferon a z biologických léčiv především ipilimumab a vemurafenib. Stále platí, že kožní nádory jsou s 20procentním podílem nejčastějšími zhoubnými nádory vůbec. „Není přitom pravda, že karcinomy kůže se netýkají dětí,“ upozornila prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc., stávající prezidentka Evropské akademie dermatologie a venerologie (EADV) a koordinátorka EDM v ČR. „U nás na Dermatovenerologické klinice Nemocnice Na Bulovce máme právě v současnosti devítiletou holčičku s melanomem. A také prof. Starý se na seminářích zmiňoval o svých zkušenostech s karcinomem kůže už u dvouletého dítěte. Prevence a pozornost v tomto ohledu by se proto měla týkat skutečně všech osob, děti nevyjímaje,“ zdůraznila znovu. Nejrizikovějšími osobami pro vznik melanomu jsou podle jejích slov z dostupných údajů nicméně muži ve věku 40 až 49 let, kteří dlouhodobě (průměrně 2–5 let) pracovali v exteriérech, vystaveni slunci. Statistická data předestřená před novináře prof. Hercogovou jsou neúprosná. Zatímco v roce 1970 bylo hlášeno 316 případů maligního melanomu, v roce 2000 již 1413 (zvýšení na 447 %) a přes zahájení osvětové kampaně počty dále stoupají – v roce

■ B – nezvyklé ohraničení (irregular borders) ■ C – nezvyklá barva (irregular color) ■ D – průměr (diameter) > 5 mm ■ E – evoluce – jakékoli změny (barvy, velikosti, tvaru, průměru, povrchu, krvácení...)

Nová problematika – kožní nádory po transplantacích

Zleva prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc., přednostka Dermatovenerologické kliniky 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, a MUDr. Naděžda Vojáčková, primářka téže kliniky a vedoucí Dermatoonkologického centra. Foto: archiv GI 2009 bylo hlášeno 2008 případů (oproti r. 1970 zvýšení na 635 %!), a to 21,68/100 tisíc mužů a 18,13/100 tisíc žen. Nemelanomových zhoubných nádorů kůže (NMSC) bylo v roce 1970 hlášeno 3668, ale v roce 2000 již 12 016 (vzestup na 328 %) a v r. 2009 již tvořily ze všech hlášených nádorů (60 222) celou pětinu. „Nejčastějšími nemelanomovými kožními karcino-

my jsou spinaliom, jehož prekursorem je aktinická keratóza, s incidencí 4 až 50 případů na 100 tisíc obyvatel, a bazaliom s incidencí 70 až 165 na 100 tisíc obyvatel,“ pokračovala prof. Hercogová dalšími daty. Je těžké stanovit diagnózu? Prof. Hercogová doporučuje držet se mezinárodního systému ABCD: ■ A – asymetrie

U pacientů po transplantaci se kožní karcinomy objevují především v důsledku oslabení organismu užíváním imunosupresiv, i v jejich případě nejčastěji bazaliom a spinaliom. Riziko oproti běžné populaci však bývá závratně vyšší – 65- až 250násobně. Maligní melanom bývá u transplantovaných častější asi troj- až pětinásobně. Všechny bývají agresivní, pronikají do hlubších tkání, mohou být vícečetné a brzy metastazují. „To vše patří mezi důvody, proč se o problematiku kožních nádorů začala zajímat transplantcentra,“ uvedla prof. Hercogová. Jako rizikové faktory u těchto pacientů zmínila světlou kůži fototypu 1–2, onkogenní viry – lidský papilomavirus (HPV) 8, 9, 15 u karcinomů kůže, přičemž 30 až 90 % se nachází v lézích spinaliomu, herpes virus (HHV) 8 u Kaposiho sarkomu, virus Epstein-Baarové (EBV) u lymfomů a polyomavirus u karcinomu z Merkelových buněk, dále věk transplantace nad 45 let, a pokud jde o imunosupresiva – vyšší dávky a typ léku (azathioprin, cyklosporin vs. inhibitory mTOR). „Kožní karcinomy jsou u pacientů po transplantacích druhou nejčastější příčinou úmrtí – hned po kardiovaskulárních komplikacích,“ konstatovala prof. Hercogová. „Od roku 2011 probíhala retrospektivně prospektivní studie u 467 žijících pacientů po transplantaci srdce a zjistila celkem 33 kožních karcinomů u 7,3 % z nich, což znamená 60násobnou incidenci oproti běžné populaci. V roce 2013 byla zahájena

prospektivní studie u pacientů po transplantaci ledvin.“ Rovněž od roku 2011 probíhá v ČR grantová studie zkoumající hlavní rizikové faktory pro vznik melanomu. Z předběžných výsledků vyplývá, že na rozdíl od jiných evropských zemí, kde mezi ně patří fototyp kůže, používání fotoprotektiv, expozice slunečnímu záření, spálení na slunci a přítomnost velkého počtu atypických pigmentových névů, u českých pacientů mívá souvislost spíše s výskytem kožního nádoru v minulosti a s návštěvami solárií. Mezi další probíhající studie, jichž se Češi účastní, patří: ■ dvojitě zaslepená, randomizovaná, placebem kontrolovaná studie, fáze III, pro zhodnocení účinnosti recMAGE-A3 + AS15 ASCI jako přídavné terapie u pacientů s MAGE-A3 pozitivním resekovaným melanomem ve III. stadiu; ■ otevřená multicentrická studie s rozšířeným přístupem zaměřená na látku RO5185426 u pacientů s metastatickým melaninem; ■ randomizovaná, otevřená studie III. fáze porovnávající hodnocený lék GSK1120212 s chemoterapií u pacientů s pokročilým nebo metastatickým melanomem s pozitivní mutací BRAF V600E/K. Preventivní osvětový projekt Evropský den melanomu v ČR proběhne již potřinácté, záštitu převzaly Česká dermatovenerologická společnost ČLS JEP a Česká akademie dermatovenerologie. Během dosavadních 12 českých ročníků EDM bylo v ČR vyšetřeno na 54 tisíc osob, ve 140 případech byl diagnostikován zhoubný melanom. K letošnímu ročníku se v ČR prozatím (k 24. dubnu) přihlásilo 112 dermatovenerologů ze 72 zdravotnických zařízení. Podrobnější informace k celému českému Evropskému dni melanomu jsou k dispozici na internetových stránkách www.dermanet.cz/ EDM a www.melanoma.cz. esr

Pražské a brněnské dny prevence POMOC Z průzkumu, který na reprezentativním vzorku respondentů realizovala společnost Factum Invenio, vyplývá, že 84 % dotázaných ví, že příčinou cévní mozkové příhody (CMP) je ucpání cévy v mozku. Téměř tři čtvrtiny také správně odpověděly, že projevem náhlé CMP jsou smyslové poruchy. Čtyři lidé z deseti se ale mýlí, když se domnívají, že CMP končí většinou smrtelně. A každý čtvrtý v populaci je dokonce chybně přesvědčen, že „mrtvice“ je nedílnou součástí infarktu myokardu. Průzkum však ukázal hlavně na nedostatečné povědomí populace o možnostech preventivní léčby. Sedmdesát procent respondentů odpovědělo, že nevědí o existenci léků, které jsou určeny k preventivnímu užívání a snížení rizika vzniku CMP, o možnostech prevence vědělo jen 30 % dotázaných.

Pro zvýšení informovanosti veřejnosti a odhalení rizikových skupin ohrožených CMP se uskuteční Dny prevence POMOC (POstavme se Mrtvici a Onemocnění Cév) – 20. května v prostoru ÚMČ Praha 8 a 7. června v budově pražského Hlavního nádraží, v Brně pak 5. června v obchodním centru Avion Shopping Park. Akce je pořádána ve spolupráci s Českou internistickou společností ČLS JEP, pacientskou organizací ICTUS a společností Bayer. „CMP je nejčastější příčinou nemocnosti a invalidity a zároveň třetí nejčastější příčinou smrti – v ČR dokonce druhou – v rozvinutých zemích. Navzdory současným terapeutickým metodám jsou 2 až 3 % celkových nákladů EU na zdravotnictví věnovány právě na léčbu CMP,“ uvedl na tiskové konferenci 25. dubna prof. MUDr. Richard Češka, CSc., z Centra preventivní kardiologie III. interní kliniky 1. LF

UK a VFN v Praze. Popsal dále, že zhruba třetina CMP je fatálních, 50–60 % pacientů s CMP přežívá pět let, 15 % končí s poruchou řeči, 22 % s poruchami chůze, 45 % s hemiparézou a 25–50 % těchto nemocných zůstane závislých na pomoci druhé osoby.

FAST pro rychlou diagnostiku

„Jde skutečně o časté onemocnění – v ČR je s touto diagnózou hospitalizováno téměř 60 000 osob, praktičtí lékaři registrují ročně 26 000 nemocných s CMP. Délka pracovní neschopnosti při CMP je průměrně 153 dní,“ uvedl prof. Češka a konstatoval, že urgentní léčba ve specializovaném komplexním cerebrovaskulárním centru nebo v „iktovém centru“ je tím úspěšnější, čím dříve ji nemocný dostane. Americká společnost pro CMP vytvořila snadnou pomůcku pro diagnostiku základních pří-

znaků nazvanou FAST: Face – tvář, pokleslý koutek, vytékající sliny; Arm – paže, neschopnost udržet předmět, asymetrie pohybu pravé a levé paže; Speech – řeč, neschopnost mluvit nebo i obtížné rozumění řeči; Time – co nejrychlejší transport. Prof. Češka zdůraznil, že v každém případě je skutečně zásadní, aby byla nemocnému co nejrychleji poskytnuta pomoc. „Platí, že ‚čas je mozek‘. Musíme si uvědomit, že každou minutou zanikají 2 milióny mozkových buněk a je zničeno na 14 miliónů nervových spojení. I když je léčba účinná, přesto je nesrovnatelně lepší, když dokážeme CMP předejít. Prevenci představuje účinná intervence rizikových faktorů, mezi které patří především hypertenze, kouření, diabetes nebo hypercholesterolémie. Významné riziko představuje také nejčastější porucha srdečního rytmu, tedy fibrilace síní.“ hech

www.zdravky.cz | ISSN 0044-1996 | ročník 62, číslo 10, 13. května 2013 | adresa redakce: Klicperova 604/8, 150 00 Praha 5, zdravky.redakce@ambitmedia.cz, tel. 222 352 576, fax 222 352 572 | šéfredaktor: Jan Kulhavý, jan.kulhavy@ambitmedia.cz | zástupci šéfredaktora: Mgr. Tomáš Polák, tomas.polak@ambitmedia.cz | Ing. Jana Tlapáková, vedoucí Kongresového listu, jana.tlapakova@ambitmedia.cz | redakce: Eva Srbová, eva.srbova@ambitmedia.cz | stálí spolupracovníci redakce: Mgr. Kristýna Čilíková | PhDr. Jaroslav Houštecký | PhDr. Helena Chvátalová | Bc. Jiří Škuba | grafická úprava: Jindřich Studnička | jazyková redakce: Mgr. Martin Tarant | Bohumila Píšová vydavatel: Ambit Media, a. s. | www.ambitmedia.cz | ředitel společnosti: RNDr. Martin Slavík | šéfredaktor zdravotnických titulů: Jan Kulhavý, jan.kulhavy@ambitmedia.cz | marketing: Julie Langerová, DiS., marketing manager, julie.langerova@ambitmedia.cz, tel. 725 826 434 | Eva Svobodová, produkční marketingu, eva.svobodová@ambitmedia.cz, tel. 725 778 002 | Karolína Pilařová, specialista předplatného a distribuce, karolina.pilarova@ambitmedia.cz, tel. 222 352 584 | obchod: Alexandra Manová, group sales manager, alexandra.manova@ambitmedia.cz, tel. 222 352 574, 724 811 983 | Mgr. Dana Stripaiová, key account manager, dana.stripaiova@ambitmedia.cz, tel. 725 778 001 | Markéta Šimoníčková, key account manager, marketa.simonickova@ambitmedia.cz, tel. 734 355 409 | Josef Müller, key account manager, josef.müller@ambitmedia.cz, tel.: 730 169 422 | personální inzerce: radkova.inzerce@ambitmedia.cz, tel. 725 778 015 | tisk: AHOMI, s. r. o., U Louže 579, 250 67 Klecany | předplatné ČR: POSTSERVIS, oddělení předplatného, Poděbradská 39, 190 00 Praha 9, fax 284 011 847, predplatne@ambitmedia.cz, infolinka 800 300 302, www.periodik.cz | předplatné SR: Mediaprint Kapa - Pressegrosso, a. s., oddelenie inej formy predaja, Vajnorská 137, 830 00 Bratislava 3, tel. +421 244 458 821, fax +421 244 458 819, predplatne@abompkapa.sk | cena pro předplatitele 20 Kč / 1,25 € (samostatně 26 ), roční předplatné: 799 Kč / 52,50 € | registrace: MK ČR E 18649 Uzávěrka tohoto čísla 9. května 2013. Příští číslo vychází 27. května 2013 | Volně neprodejné, určeno odborné zdravotnické veřejnosti. Přetisk a jakékoliv šíření je povoleno pouze se souhlasem vydavatele. Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Redakce neodpovídá za jazykovou správnost inzerátů. | Vychází minimálním distribuovaným nákladem 25 000 výtisků. | Copyright © Ambit Media, a. s., 2013 | Ambit Media, a. s., využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno. | Zdravotnické noviny jsou vydávány na základě oprávnění poskytnutého vydavateli Odborovým svazem zdravotnictví a sociální péče České republiky a Ministerstvem zdravotnictví České republiky


ročník 62 číslo 10 13. května 2013

V diskusi odborníků o transformaci psychiatrie vzniká „katalog názorů“ Po létech volání části odborné veřejnosti po změnách v systému péče o lidi s duševním onemocněním a po určité změně postoje ministerstva zdravotnictví, které v loňském roce ohlásilo reformu psychiatrické péče, nabývají obrysy budoucích změn stále reálnější podobu.

V senátu bez reformátorů Prvním z diskusních setkání byl seminář Reforma psychiatrické péče z pohledu odborníků, uspořádaný 11. března v senátu pod záštitou jeho místopředsedy Ing. Zdeňka Škromacha. Představitelé ministerstva zdravotnictví ani předpokládání zastánci reformy na něj nebyli pozváni. Vůdčím motivem semináře byla nedůvěra k připravované transformaci. Vystoupení odborníků z klinických pracovišť a z psychiatrických léčeben však ukázala, že ve shodě s nepřítomnými reformátory vidí jak katastrofální podfinancovanost psychiatrie, tak nutnost zásadní změny systému. „Reforma nutná je. Ambulantní psychiatři mají na pacienta deset minut, to je ostuda, to není péče. Pokud má proběhnout nějaká reforma, nemůže se týkat jenom léčeben. Když jsem byl ve sněmovně a v senátu, kde se jednalo o situaci lidí s duševním onemocněním, byli přítomni jeden dva poslanci. Jednou jich tam bylo šest, tři odešli po přestávce, dva usnuli. Komunikace mezi ministerstvem zdravotnictví a ministerstvem práce a sociálních věcí nefunguje. Reforma je potřebná ve všech segmentech. Chybí zákon o duševním zdraví. Jsou potřebné legislativní úpravy, které zaručí kontinuitu reformy,“ pojmenoval hlavní problémy a úkoly prof. MUDr. Ján Praško, CSc., přednosta Psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc.

renomé. Na druhou stranu je potřeba uznat, že vztahy mezi zdravotnictvím a sociálním systémem nejsou úplně dobře vypořádány co do povinností a co do financování. Rovněž je pravdou, že procento peněz ze zdravotnického systému, které do psychiatrie jde, je zřetelně nižší než je tomu v západních vyspělých zemích,“ uvedl L. Heger s tím, že ministerstvo uvažuje o zvýšení objemu finančních prostředků určených pro psychiatrii ze současných 3,5 na 5 procent z rozpočtu na zdravotnictví. Průměr v zemích EU činí přitom 8 procent a vyspělé země dávají na psychiatrii dokonce kolem 12 procent. To si zatím podle ministra Hegera v ČR nikdo nedokáže představit. „Kdybychom měli zvednout zásobení penězi psychiatrické péče o 5 procent, tak to dnes znamená 20 miliard a to jednorázově nejde udělat,“ uvedl L. Heger. Systém psychiatrické péče v ČR podle něj stojí zejména na psychiatrických léčebnách. „Léčebny jsou většinou dost zanedbané, pokud jde o jejich stavební stav a prostředí, ve kterém pacienti žijí. To je předmětem velké kritiky. V každé léčebně jsou až desítky procent pacientů, kteří netrpí akutní psychickou poruchou a zůstávají zde z důvodů sociálních. Spíše svou psychickou nemocí nebo duševním stavem jsou stigmatizováni a handicapováni a nejsou schopni se zařadit do běžného života,“ konstatoval ministr Heger. Podle něj je potřeba zřídit lépe dostupný komplex komunitních služeb zahrnující chráněné bydlení, ambulantní resocializační a asistenční péči. „Léčeben u nás je poměrně hodně. Ve všech by se měly odstranit nedostatky v interiérech a ve fyzickém stavu budov,“ řekl L. Heger s tím, že zatím není jasné, do jaké míry k tomu bude možné využít evropské dotace. Ministerstvo však podle něj bude usilovat o to, aby se potřebné sociální služby budovaly ve spolupráci s psychiatrickými léčebnami.

Partnerství

Plány na příštích šest let

Ve druhé polovině letošního roku by Česká republika měla disponovat dokumenty nutnými pro alokaci prostředků z evropských strukturálních fondů. „V letošním roce má být připravena strategie, měl by vzniknout Posun k racionální národní plán a nějaký implementační rádiskusi v Národní mec, ale gross naplňování reformy, zejmétechnické knihovně na pokud jde o čerpání finančních prostředObrysy změn v psychiatrické péči v ČR byly ků z evropských fondů, bylo mělo probíhat tématem pracovní konference Dialogy o duod roku 2014 do roku 2020. Uvědomujeme ševním zdraví, kterou ministerstvo zdravotsi, že to je běh na dlouhou trať, že ti, kdo nictví uspořádalo 2. dubna v Národní techpřijde po nás, budou muset toto téma nějak nické knihovně v Praze. Představitelé uchopit, proto se od samého počátku snaministerstva nastínili jak současnou situaci žíme, aby bylo apolitické, aby hlavní nosné (nedostatečné financování péče, materiálně „Reforma je nutná už proto, že ambulantní psychiatři mají na pacienta deset myšlenky přinášeli odborníci a veřejnost, a technicky zastaralé psychiatrické léčebny, minut, což je ostuda,“ soudí prof. Ján Praško. Foto: uzi kterých se to týká. Ministerstvo zdravotnicšpatná dostupnost psychiatrické péče), tak tví pouze plní roli jakéhosi koordinátora,“ představu o nastartování reformy s pomocí evropských peněz. S prezentací svých říká první náměstek ministra zdravotnictví PhDr. Marek Ženíšek, PhD. V současnosti názorů, požadavků a připomínek vedle pracovníků ministerstva zdravotnictví vstouse podle něj ministerstvo snaží iniciovat co nejširší diskusi všech zainteresovaných subjektů bez ohledu na politické rozdíly. pili také zástupci poskytovatelů psychiatrické péče, sociálních služeb a pacientů. Ve druhé části konference diskutovali účastníci rozdělení do deseti skupin zhruba „Transformace péče o duševní zdraví není pouze reformou oboru psychiatrie. Vnípo deseti lidech, ve kterých byli paritně zastoupeni představitelé různých segmentů máme ji daleko šířeji. Hlavním pilířem zdárné reformy bude zejména spolupráce péče, o tom, jakou roli by mohla plnit uvažovaná komunitní centra duševního s ministerstvem práce a sociálních věcí. Půjde o rozdělení rolí mezi resorty, aby bylo zdraví. zřejmé, kde se pacient nachází ještě v prostředí zdravotnickém a kde se nachází „Pořadatelé úmyslně rozdělili účastníky do malých skupin, aby mohli jasně vyslovit v prostředí sociálním,“ uvádí M. Ženíšek. Dalším z důležitých úkolů je podle něj komunikace se zdravotními pojišťovnami, aby bylo zajištěno financování nového sysvé názory. Od začátku to bylo nastaveno tak, aby vzešel kvalitativní výzkum názorů na vytvoření nového segmentu péče, tedy center duševního zdraví, ale také aby bylo stému po vyčerpání prostředků z evropských fondů. „V následujícím období počítáme jasné a zřejmé, co trápí a co by potřebovaly ostatní segmenty, tedy segment psys programy, které se budou týkat snahy destigmatizovat duševně nemocné. V minulosti se pro v této sféře udělalo velmi málo,“ soudí M. Ženíšek. chiatrických léčeben, psychiatrických oddělení a ambulancí,“ řekl ředitel PL Bohnice Deklarovaným cílem reformy je zlepšit život lidí s duševním onemocněním, zlepšit MUDr. Martin Hollý. Podle něj mělo ministerstvo do konce dubna zpracovat analýzu všech názorů, které se v diskusích objevily. podmínky poskytování zdravotní péče, zlepšit provázanost zdravotních a sociálních „Myslím, že se informace podaří analyzovat a že se nezapomene na žádný názor, služeb, omezit stigmatizaci duševně nemocných a podpořit resocializaci duševně který zazněl. Četnost jednotlivých názorů není klíčová. I když některé názory zazněly nemocných. „Jsou to oblasti, které jsou obecně považovány za problematické, kde jenom dvakrát a jiné třeba dvacetkrát, v závěrečném shrnutí by se měly objevit ve jde něco zlepšit nebo kde stojí za to usilovat o zlepšení. Není na nich nic kontroverzstejné váze,“ zdůraznil M. Hollý. Tvůrci strategie reformy si podle něj na základě taního,“ konstatuje M. Ženíšek s tím, že o prioritách v této oblasti existuje shoda i napříč politickými stranami. kového „katalogu názorů“ mohou udělat jasnější představu o tom, na co všechno musí při plánování transformace myslet. „Úkolů pro přípravu reformy je mnoho. Zejména nedostatečná provázanost zdra„Jedním z pozitivních výsledků konference je zjištění, že debaty byly méně konfliktvotních a sociálních služeb nás trápí celou řadu let. Uvědomujeme si, že bez zásadní ní, než by se dalo očekávat na základě zkušeností z různých jiných fór. Posun k raprovázanosti nebo shody s ministerstvem práce a sociálních věcí se neobejdeme, cionální diskusi již byl reflektován z mnoha stran,” konstatoval M. Hollý. můžeme hovořit pouze o reformě oboru, ale nikoliv o reformě péče o duševní zdraví,“ uvádí M. Ženíšek. Dalším problémem, který je podle něj třeba řešit, jsou příliš velké spádové oblasti Seminář s ministrem ve sněmovně Pod záštitou MUDr. Jiřího Štětiny, místopředsedy výboru pro zdravotnictví poslanecké psychiatrických léčeben. „Vytvoření dosud chybějící alternativy k dlouhodobé lůžsněmovny, se 9. dubna uskutečnil parlamentní seminář „Reforma péče o osoby s dukové péči, to je další pilíř reformy. Pokud nevytvoříme podmínky pro vznik alternativ, ševní poruchou, “ kde vystoupil také ministr zdravotnictví doc. MUDr. Leoš Heger, CSc. tak vůbec nelze hovořit o investování velkých finančních prostředků, které budou Připomněl, že psychiatrie v České republice je kritizována ze strany zahraničních instičerpány během programového období, na přeměnu nebo opravy léčeben. To je také tucí, ale i ze strany českých pacientů. fakt, proti kterému není odporu,“ říká M. Ženíšek. Podle něj je třeba také opakovaně „Tato kritika je zčásti oprávněná a zčásti nespravedlivá. Nespravedlnost spočívá připomínat trend nárůstu duševních onemocnění a to, že duševní nemoc je jedním z nejčastějších důvodů přiznání invalidního důchodu. ga v tom, že kvalita našich psychiatrů je velmi dobrá, má velmi vysoké mezinárodní

Díky širokému portfoliu více než 1 000 přípravků, jejich vysoké kvalitě a našemu osobnímu přístupu, Vám můžeme být k dispozici v době, kdy nás potřebujete. Můžete se na nás kdykoliv spolehnout, stejně jako Vaši pacienti spoléhají na Vás.

See inside.

Mylan Pharmaceuticals s.r.o. Průběžná 1108/77 100 00 Praha 10 tel.: 274 770 201 e-mail: officecz@mylan.com

mylancz.cz Inzerce

Během března a dubna se v Praze uskutečnilo několik seminářů a konferencí, jejichž společným tématem byla neutěšená situace v oblasti péče o duševně nemocné a možnosti její transformace. Diskutovalo se na půdě senátu, sněmovny, v Národní technické knihovně i jinde. Obecně lze konstatovat, že atmosféra byla zpočátku nedůvěřivá až konfrontační. Za rozdílnými názory, postoji a zájmy poskytovatelů lůžkové, ambulantní a terénní psychiatrické péče, pacientských a rodičovských organizací se však stále jasněji rýsovala společně vnímaná značně zanedbaná krajina psychiatrické péče v České republice. Diskutující se shodovali v tom, že současnou podobu péče o duševně nemocné je nutné změnit.

!"#$%&%'(&)*+,--.../

0*&*%/...&)1%0


4

pro lůžková zařízení

ročník 62 číslo 10 13. května 2013

Resortní bezpečnostní cíle jako součást Akreditačních standardů SAK pro nemocnice Samostatnou kapitolou nových Akreditačních standardů pro nemocnice jsou Resortní bezpečnostní cíle Ministerstva zdravotnictví ČR (MZ). Spojená akreditační komise, o. p. s. (SAK) již od vyhlášení bezpečnostních cílů posuzuje při akreditačních šetřeních jejich zavedení – dosud však jen v rámci zavedeného systému kvality a bezpečí. Od ledna příštího roku je sedm resortních bezpečnostních cílů vyhlášených MZ posuzováno jako samostatné standardy. Tento krok pokládá SAK za logický a správný – bezpečnostní cíle pokrývají oblasti, ve kterých je průkazně riziko při poskytování zdravotních služeb nejvyšší – ostatně i z tohoto důvodu velká většina nemocnic a léčeben v ČR již záhy po vyhlášení zavedla procesy k naplnění jednotlivých cílů. Resortní bezpečnostní cíle ( a akreditační standardy z nich odvozené) pokrývají následující oblasti:

konů apod. pacient identifikuje, a to buď dotazem, nebo (pokud nespolupracuje, je pod vlivem medikace, jedná se o dítě apod.) ověřením z identifikačního náramku či fotografie, nebo dle přímého předání pacienta mezi dvěma pracovníky. Není tedy zavedení identifikačních náramků podmínkou naplnění tohoto standardu, protože řádná identifikace musí proběhnout i na ambulantních pracovištích, či u pacientů, u nichž náramek použít nelze. Podobně jako v řadě jiných případů standard stanoví cíl, jehož lze dosáhnout několika způsoby.

1. Bezpečná identifikace pacientů

2. Bezpečná medikace

K naplnění tohoto cíle je nutné v zařízení standardizovat proces identifikace pacientů tak, že se stanoví minimálně dva identifikátory (obvykle jméno a datum narození), podle nichž se pak vždy při podávání léčiv, odběru biologických vzorků, provádění vý-

Tento cíl se věnuje skladování léčiv s vysokou mírou rizika a nakládání s nimi. Uvádí sice výčet minimálního spektra rizikových léčiv (koncentrované elektrolyty, inzulíny a neředěný heparin – což jsou dle dat WHO léčiva, která vedou nejčastěji k poškození pacienta při záměně za léčiva jiná),

ale dává nemocnici možnost seznam doplnit. Léčiva označená jako riziková by měla být skladována jen tam, kde je pro to klinické zdůvodnění (tedy na pracovištích, kde se podávají), a to bezpečným způsobem – obvykle odděleně od jiných, aby nedošlo k záměně.

ní všech pracovníků a prověření jejich znalostí i průběžné kontroly řádných postupů při hygieně rukou (stěry, pozorování).

6. Bezpečná komunikace

3. Prevence záměny pacienta, výkonu a strany při intervenčních výkonech

K naplnění cíle nemocnice zavede standardní způsob označování místa výkonu tam, kde je riziko záměny strany či struktury (např. etáže u neurochirurgických výkonů), současně zavede tzv. předoperační bezpečnostní proceduru – tedy proces, který bezprostředně před výkonem ověří, že se jedná o správného pacienta, správný výkon a místo výkonu, že je k dispozici všechno potřebné vybavení (např. správné implantáty) a správná dokumentace.

během pobytu a v případě, že je riziko přítomno, aby se zavedla stanovená preventivní opatření. Současně je nutné průběžně data o rizicích pádů či o jejich výskytu analyzovat a přiměřeně reagovat například úpravou míst, kde k pádům dochází nejčastěji.

4. Prevence pádů pacientů

5. Hygiena rukou

Pády pacientů (zejména seniorů) jsou jednou z nejčastějších příčin vážných až fatálních poranění komplikujících hospitalizaci. Tento cíl vyžaduje, aby u všech pacientů bylo stanoveno riziko pádu při přijetí a pak opakovaně

Tento cíl vychází z mezinárodních doporučení k hygieně rukou (WHO, CDC, ECDC) i z resortních doporučení MZ ČR a vyžaduje zavedení standardizovaných postupů při mytí a dezinfekci rukou, pravidelné škole-

Naplněním tohoto cíle nemocnice předchází poškození pacienta v důsledku špatné interpretace telefonické (ústní) ordinace či telefonicky (ústně) sdělovaného výsledku laboratorního vyšetření. Cíl vyžaduje standardizaci obsahu telefonického (ústního) sdělení – plná identifikace pacienta, úplné ordinace – a k zvýšení bezpečí i to, aby osoba, která sdělení přijímá, toto zaznamenala a zpětně ordinujícímu či hlásícímu svůj záznam přečetla (nikoli pouze opakovala).

7. Bezpečné předávání pacientů

S ohledem na rizika, k nimž dochází při předání pacientů např. z operačních sálů či z JIP na standardní oddělení apod., nemocnice stanoví, jakou kvalifikaci musí mít pracovník, který pacienta z příslušného pracoviště předává či na ně přijímá, a současně stanoví způsob, jakým se předání dokumentuje. MUDr. David Marx, Ph.D. ředitel SAK, o.p.s.

PR

Desítky nových přístrojů, které pořídila za přispění Evropské unie Karlovarská krajská nemocnice pro zařízení v Karlových Varech, Chebu a Sokolově, umožní zvyšování úrovně zdravotnictví v Karlovarském kraji. Cílem projektu, který trval bezmála pět let, je zlepšování kvality poskytované zdravotnické péče, čemuž v poslední době bránilo zastaralé vybavení nemocnic.

FOTO: KKN

Evropská dotace rozšířila vybavení nemocnic Karlovarského kraje

Právě vybavení nemocnic kvalitní technikou je obecně jednou z priorit Karlovarského kraje. Bez kvalitních přístrojů není reálné udržovat krok s rychlým vývojem zdravotnických oborů. Zastaralá technika brzdí používání efektivních léčebných postupů a omezuje aplikaci nových trendů v péči o zdravotní stav obyvatel. Morálně dosluhující zdravotnické prostředky tak brání implementaci nových vědeckých poznatků a brzdí i rozvoj lidských zdrojů uvnitř nemocnic. Tento rozsáhlý projekt není ojedinělý. Navazuje na řadu již realizovaných koncepčních projektů v areálech všech tří nemocnic. Výjimečný je však svým záběrem. V jeho průběhu bylo pořízeno

87 typů zdravotnických přístrojů a 9 typů lůžkových kompletů pro zhruba 40 nemocničních oddělení. Celkové náklady projektu byly nakonec v průběhu výběrových řízení sníženy o 26 milionů korun, a to i přes zvýšení DPH. Na přístroje v celkové hodnotě 120,1 miliónů korun přispěla z 85 % Evropská unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Zbývající část uhradil Karlovarský kraj.

Dvouetapová implementace

V první fázi byla pořízena magnetická rezonance pro nemocnici v Karlových Varech. Dosud používaný přístroj (v nemocnici v Sokolově) byl zastaralý a ne-

pokrýval plně potřeby regionu. Nižší výkon znamenal delší dobu provedení jednoho vyšetření a tím pádem dlouhé čekací doby. Neumožňoval ani podrobnější skenování potřebné pro některá vyšetření. Pacienti tak museli na důkladnější vyšetření dojíždět mimo region. Nová rezonance tento problém řeší a výrazně usnadní a zlepší péči o pacienty. Druhá fáze zahrnovala modernizaci zdravotnické techniky a lůžkových kompletů. Zdravotnická technika byla pořízena v takové struktuře, aby nahradila přístroje, které byly za hranicí životnosti, jejich stav byl havarijní, případně vyžadovaly časté opravy. Portfolio pořízených zdravotnických přístrojů a vybavení je velice pestré a obsahuje např. anesteziologické přístroje, ultrazvukové systémy, infuzní techniku, monitorovací systémy, RTG přístroje, operační stoly, dialyzační přístroje, vybavení pro sterilizaci, PACSy, ventilátory, endoskopické sestavy, rehabilitační přístroje a pomůcky atd. Důležitým bodem bylo pořízení nemocničních lůžek v rozsahu 684 ks lůžkových kompletů napříč všemi lůžkovými odděleními, ARO a JIP ve všech nemocnicích. V rámci lůžkového kompletu byly dodány i matrace, noční stolky a příslušenství. Bylo pořízeno 9 typů lůžkových kompletů, od standardních mechanicko-hydraulických lůžek přes elektrická

lůžka, dětská lůžka, odběrová křesla až po vysoce sofistikovaná lůžka pro intenzivní péči s aktivními matracemi a vážicím systémem. Doc. MUDr. Petr Svoboda, CSc., FRCS(T), generální ředitel Karlovarské krajské nemocnice a. s.

Nemocnice v Karlovarském kraji...

Karlovarský kraj vlastní tři zdravotnická zařízení – v Chebu, Sokolově a Karlových Varech. Největší z nich je Nemocnice v Karlových Varech. V řadě oborů působí karlovarská nemocnice i jako regionální centrum – kardiologie, traumatologie, gastroentrologie, diabetologie, onkologie či infekční oddělení. V současné době prochází nemocnice rozsáhlou modernizací, kterou zčásti financuje Karlovarský kraj, zčásti Evropská unie. V posledních letech bylo vybudováno například nové kardiocentrum a pavilon akutní medicíny.

… a dotace z EU

Vzhledem k rozsahu projektu si jeho příprava vyžádala několik let. Rozhodující při jeho realizaci byla dotace poskytnutá z Evropské unie, bez které by se obnova nemohla uskutečnit. Evropská unie poskytla na projekt „Modernizace vybavení a zařízení Karlovarské krajské nemocnice, a. s.“ dotaci ve výši 102 milionů korun.


Personální změny ve vedení Všeobecné zdravotní pojišťovny Ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) Ing. Zdeněk Kabátek uskutečnil změny na klíčových manažerských postech pojišťovny – nově obsadil pozice tří náměstků.

Marta Řežábková

■ Náměstkem pro zdravotní péči se od 1. května stal MUDr. et JUDr. Petr Honěk, který předtím působil ve VZP jako ředitel odboru léčiv a zdravotnických prostředků. Ve funkci vystřídal Ing. Miloslavu Šlajsovou, která převzala vedení odboru interního auditu a kontroly. P. Honěk vystudoval 1. lékařskou fakultu a Právnickou fakultu UK v Praze. Do VZP nastoupil v roce 2012, předtím pracoval ve vedení a top managementech farmaceutických společností jako Pfizer či Amgen, kde byl zodpovědný především za strategie vyjednávání a schvalování cen a úhrad.

Pavel Východský

■ Současný náměstek pro informatiku Ing. Hubert Maxa odchází k 30. květnu do důchodu a nyní je v pracovní neschopnosti. Od 1. května byl výkonem jeho funkce pověřen dosavadní ředitel odboru interního auditu a kontroly Ing. Pavel Východský, Ph.D. Od 2. června pak bude do této funkce řádně jmenován P. Východský pracuje ve VZP od roku 2009. Vystudoval Elektrotechnickou fakultu VŠSE v Plzni v oboru elektronické počítače, doktorské studium absolvoval na Ekonomické fakultě TU v Liberci v oboru pojišťovnictví. Má obsáhlé zkušenosti z pojišťovnictví

získané v manažerských pozicích v České pojišťovně, a. s., a v rámci dceřiných společností ČP Group. Působí též na akademické půdě – v Bankovním institutu vysoké škole (BIVŠ) je členem katedry finančnictví a ekonomických disciplín. ■ Z. Kabátek odvolal 29. dubna z funkce náměstka pro služby klientům Mgr. Ivana Dvořáka. Jeho pozici zaujme Bc. Marta Řežábková, MBA, která do VZP přichází ze soukromé sféry, z níž má šestnáct let manažerských zkušeností v nejvyšších pozicích u zahraničních firem, včetně postů generální ředitelky. Ve své dřívější kariéře se zaměřovala především na problematiku léčiv a zdravotnictví. ■ Ke 30. květnu skončí končí na vlastní žádost v pozici náměstka ředitele VZP pro právo a legislativu Mgr. Martin Ježek. I nadále však zůstává zaměstnancem pojišťovny. Pozice náměstka zůstane dočasně neobsazena a bude na ni vypsáno výběrové řízení. „Ke změnám jsem se rozhodl po zralé několikaměsíční úvaze. Všichni noví náměstci jsou kvalitní manažeři, schopní vnímat a naplňovat moji strategii,“ uvedl ředitel Z. Kabátek. Podtrhl, že dva ze tří nových náměstků přitom přicházejí do funkcí „zevnitř“ VZP – jde tedy o přirozený kariérní postup ve firmě. ot

Biofarmaceutické firmy V USA v současnosti vyvíjejí 465 léčiv na 10 hlavních onemocnění postihujících ve zvýšené míře lidi starší 65 let. Oznámila to americká asociace biofarmaceutického výzkumu a biotechnologických společností PhRMA. Její členské společnosti údajně investovaly od roku 2000 více než 500 miliard dolarů do hledání nových způsobů léčby a léků. Jak uvedl server phrma.com, jsou tyto léky v klinických studiích nebo dokonce již v přezkumu amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA). Jedná se např. o 142 léků na diabetes, 92 na revmatoidní artritidu a osteoartrózu, 82 na Alzheimerovu chorobu, 48 na srdeční selhání a ischemickou chorobou srdeční, 40 na chronickou obstrukční plicní nemoc atd.

J&J se letos daří díky novým lékům Americká farmaceutická firma Johnson & Johnson dosáhla v prvním letošním čtvrtletí zisku na akcii 1,44 USD. Odborníci přitom očekávali pouze 1,39 USD. Uvedl to server patria.cz. Tržby dosáhly 17,51 mld. USD při konsensu 17,41 mld. USD. Zisk se snížil na 3,5 mld. USD, což je o 11 % méně než ve stejném období loni. I tak ale výsledky za první čtvrtletí předčily očekávání. Jak uvedl server akcie.cz, stojí za pozitivními hospodářskými výsledky to, že firma se soustřeďuje na prodeje nových léku – Zytiga (abiraterone acetate) na karcinom prostaty a Xarelto (rivaroxaban) k prevenci CMP. Podle serveru svetprumyslu.cz čtvrtletní výsledky podniku zahrnovaly jednorázové náklady 600 mil. USD, které mimo jiné souvisely se soudními spory nebo s převzetím švýcarského výrobce zdravotnických přístrojů a vybavení Synthes Inc.

Salvador: Snížení cen zredukuje lékový trh Ve středoamerickém Salvadoru byl schválen nový zákon o lécích, v jehož důsledku dojde ke zlevnění zhruba 4 tisíc léků o 35 až 60 procent. Mezinárodní farmaceutické společnosti Pfizer, AstraZeneca, Roche a Novartis však v re-

Předávání zpráv přes pacienty – zákon versus praxe Na stránkách odborného tisku aktuálně probíhá diskuse o způsobu předávání zpráv registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb (praktickému lékaři). Vzhledem k tomu, že jsem v této věci byla rovněž citována a můj příspěvek byl v některých případech významově posunut, a také v reakci na článek JUDr. Jana Macha uveřejněný ve Zdravotnických novinách dne 2. dubna 2013 (pozn. red.: ZN č. 7/2013) bych ráda poukázala na to, že je v současnosti nutno rozlišovat mezi tím, co je v zákoně a jaká je (tolerovaná) praxe. Zákon o zdravotních službách zakotvuje povinnost poskytovatele zdravotních služeb předat zprávu o poskytnutých zdravotních službách praktickému lékaři (je-li mu znám). Porušení povinnosti poskytovatele předat registrujícímu poskytovateli zprávu je v zákoně hodnoceno jako správní delikt sankcionovaný pokutou až do výše 100 tisíc Kč. Způsob předání zprávy přitom zákon neřeší a je tedy na poskytovateli, jakým způsobem bude zprávu doručovat. V konkrétním – nejčastějším – případě doručování zprávy prostřednictvím pacienta, není problémem skutečnost, že by snad pacient neměl znát obsah zprávy (pacient si zprávu může i sám od poskytovatele vyžádat), jako spíše to, jak naložit se situací, kdy pacient zprávu z jakéhokoliv důvodu praktickému lékaři nedoručí. Nejvyšší správní soud ČR v minulosti opakovaně judikoval, že „...splnění veřejnoprávní povinnosti nelze převádět soukromoprávní smlouvou na jiný subjekt.“ Odpověď proto musí být záporná; poskytovatel podle aktuálního znění zákona o zdravotních službách povinnost předat zprávu nesplní již tím, že ji předá pacientovi k doručení, ale teprve tehdy, pokud se zpráva takto doručovaná skutečně dostane k příslušnému praktickému lékaři. Pozitivním výsledkem debaty nad doručováním zpráv je fakt, že ministerstvo zdravotnictví oficiálně deklarovalo na svých stránkách jako postačující doručování zpráv prostřednictvím pacientů (a také e-mailem, faxem atd.). Lékaři tak mohou zprávy dále předávat přes pacienty. Je ale třeba upozornit, že „dostatečnost“ tohoto postupu závisí pouze na interním stanovisku ministerstva, u kterého jednak nelze zaručit, jak dlouho bude platit, a které kromě toho samozřejmě není pro soudy ani pro nikoho jiného závazné. Předávání zpráv registrujícímu poskytovateli přes pacienta je tak ničím více a ničím méně než ministerstvem „akceptovanou“ praxí, která však není reflektována v zákoně. Z hlediska požadavku právní jistoty poskytovatelů je do budoucna jedinou možností nápravy změna právní normy. JUDr. Ing. Eva Radová Inzerce

■ FARMACEUTICKÝ TRH

USA: Vývoj akcentuje léky pro seniory

■ NÁZOR

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore, akci oznámily, že ze salvadorského trhu stáhnou 38 produktů, protože náklady na produkci, dovoz, distribuci a částky zaplacené na daních jsou neslučitelné s maximální prodejní cenou léků, kterou zákon stanoví. Opatření se má vztahovat i na Viagru. „Sice se přestane prodávat 38 produktů, ale za všechny existují alternativy,“ prohlásil údajně reprezentant salvadorského ministerstva zdravotnictví Eduardo Espinoza. Zprávu zveřejnil server pressexpress.eu.

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání prověřuje inzerovaný doplněk stravy Na základě analýzy obchodních sdělení za leden 2013 požádala Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) Státní ústav pro kontrolu léčiv o prošetření přípravku Medosan Kurkuma Plus v tom smyslu, zda se podle zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech jedná o léčivý přípravek nebo o léčivou látku nebo o léčivý přípravek podléhající registraci nebo o jiný výrobek podléhající registraci, jakožto léčiva. Uvedl to server rrtv.cz. RRTV rovněž požádala Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci o posouzení údajů na obalu téhož výrobku a dále o posouzení jeho celkové nezávadnosti a deklarované účinnosti. Výrobek byl inzerován v teleshoppingu na televizním programu Fanda.

dovolujeme si Vás jménem České lékařské komory a společnosti BAXTER CZECH spol. s r.o. srdečně pozvat k účasti na odborném sympoziu

III. NUTRIČNÍ AKADEMIE

Lipidy a mikronutrienty v parenterální výživě 29. května 2013, od 16.30 hodin Malostranský palác, Malostranské náměstí 25, Praha 1 PROGRAM SEMINÁŘE: 16.30–17.00

Registrace

17.00–18.00

Facts and Myths about Lipid Emulsions prof. Georg K. Kreymann Medical Director, Baxter

18.00–19.00

Mikronutrienty u kriticky nemocných MUDr. Helena Brodská, Ph.D. Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1.LFUK a VFN

19:00–19:10

Představení kalkulátoru klinické výživy Mgr. Vladimír Voráček Senior Product Manager, Baxter

19.10–19.25

Diskuze

19.25–21.10

Večeře

Odborný garant: MUDr. Helena Brodská, Ph.D., PharmDr. Petr Horák Toto odborné sympozium je pořádáno dle Stavovského předpisu České lékařské komory č. 16 a ohodnoceno 2 kredity. Pořadatel:

Německý Merck zdvojnásobil zisk

Organizátor:

Společnost Merck KGaA v loňském čtvrtém čtvrtletí zvýšila tržby o 8 % na 2,83 mld. eur. Čistý zisk pak více než zdvojnásobila. Uvedl to server akcie.cz. Jak uvedl server patria.cz, zisk na akcii dosáhl 2,05 eur oproti očekávaným 2,02. Tržby dosáhly 2,8 mld. eur, odborníci predikovali 2,78 mld. Německému Mercku se podařilo v USA zvýšit ceny přípravku Rebif (interferon beta-1a), používaného na léčbu roztroušené sklerózy. Vyrovnal se tak zpomalující růst tržeb z prodeje onkologického léku Erbitux (cetuximab). Na dobré výsledky měla údajně vliv i pokračující restrukturalizace firmy. hj (z agenturních zdrojů)

JS Partner s.r.o. Upolínová 280/7 150 00 Praha 5 www.js-partner.cz

Česká lékařská komora

Ev. číslo 2013056

Petr Honěk

5

události, fakta, názory

ročník 62 číslo 10 13. května 2013

Kontaktní osoba: Ing. Jana Moravcová GSM: 733 710 380 jana.moravcova@js-partner.cz

Na sympozium se můžete přihlásit telefonicky nebo on-line na www.js-partner.cz, www.baxter.cz.

Hlavní sponzor:

BAXTER CZECH spol. s r.o. Mediální partner:

Ambit Media, a. s.


6

události, fakta, názory

ročník 62 číslo 10 13. května 2013

■ KOMENTÁŘ

■ NÁZOR

HTA skloubí ekonomickou i lidskou stránku péče

Organické i neorganické sloučeniny brněnské

Prioritou českého zdravotnictví je samozřejmě blaho pacienta, ale na mediální scéně se do popředí dostává spíše spor o to, podle jakých priorit finance ve zdravotnictví přerozdělovat. V zemích EU úspěšně funguje koncept Health Technology Assessment (HTA), který dokáže skloubit jak ekonomickou, tak lidskou stránku zdravotní péče. V současné době je Česká republika jednou z posledních zemí v EU, kde proces HTA není formalizován. Zahraniční spolupráce prostřednictvím sítě ustavené podle směrnice 24/2011/EU pomůže nejen vyprecizovat vlastní metodologii, ale spolupráce se zahraničními agenturami pomůže i podstatně snížit náklady, neboť lze čerpat ze zkušeností HTA procesu v jiných zemích. Důvodů k ustavení HTA procesu je několik. Je třeba si uvědomit, že ve spojení se stárnutím obyvatelstva, přirozenými nároky zdravotníků na spravedlivé ohodnocení jejich práce a ne zcela ideální ekonomickou situací mohou další případné náklady představovat ekonomickou zátěž pro systém veřejného zdravotního pojištění. Zároveň je však jen těžko možné zakonzervovat medicínu v její současné podobě a ignorovat vědeckotechnický pokrok. „Proces zapojování nových technologií do zdravotnictví musí být transparentní a každému z něj musí být jasné, proč byla určitá technologie akceptována a jiná ne. HTA má ustálenou metodiku, která je založena na moderních statistických metodách a mezinárodně přijímaných klasifikacích, např. QALY. Vzhledem k tomu, o jak eticky citlivé téma se jedná, není možné, aby na výsledcích procesu byl i jen stín podezření z prosazování rozličných lobistických zájmů. Tohoto stavu pak nelze docílit jinak než HTA procesem,“ uvedl na výroční konferenci České asociace dodavatelů zdravotnických prostředků CzechMed náměstek ministra zdravotnictví Ing. Petr Nosek z Ministerstva zdravotnictví ČR, který za nepřítomného ministra doc. MUDr. Leoše Hegera přednesl jeho příspěvek na téma HTA. Technologie HTA může omezit vliv iracionálních vlivů v alokaci prostředků a zdravotní výdaje budou směřovány do péče o ty pacienty, kteří mohou mít z léčby největší prospěch. MUDr. Miroslav Palát, prezident CzechMed

M. Cabrnoch: Je nutné jasně formulovat národní politiku eHealth „Občané mají právo dostat svá vyšetření v elektronické podobě, pokud ta v této formě existují,“ uvedl na setkání s novináři 11. dubna v Praze poslanec Evropského parlamentu MUDr. Milan Cabrnoch (na snímku). Setkání bylo věnováno především problematice českého eHealth. Jak M. Cabrnoch připomněl, lidé se v Evropské unii mohou nejen svobodně pohybovat, pracovat a usazovat se v zemi, kterou si sami zvolí, ale mohou také žádat poskytnutí zdravotní péče nejen ve své zemi, ale i v ostatních státech EU, a to za stejných podmínek, jako občané „místní”. Zdravotní pojištění uhradí podle platné evropské legislativy péči poskytnutou v zahraničí stejně, jako kdyby byla poskytnuta v domovské zemi pacienta. Nyní však podle europoslance jde především o to, aby eHealth bylo v rámci EU reálně využitelné. Jeho další rozvoj by měl přinést úspory mimo jiné tím, že by se jednotlivá vyšetření zbytečně neopakovala v jiné než domovské zemi pacienta. K tomu by v budoucnu mohl přispět i evropský elektronický průkaz zdravotního pojištění. Je však nutné definování datového rozhraní a sémantických pravidel pro předávání a sdílení zdravotních informací a obsahu těchto informací – z v této souvislosti připomněl MUDr. Cabrnoch pilotní projekt epSOS (viz ZN č. 7/2013). Zde je však třeba vyřešit nejen jazykovou problematiku, ale především jednotnou strukturu medicínských informací. Další směrem je telemedicína – podpora diagnostiky a léčby s využitím vzdáleného přenosu dat, podpora léčení chronicky nemocných v domácím prostředí MUDr. Cabrnoch uvedl některé příklady dobře fungujícího eHealth v Česku. Patří sem především dobře propracovaný datový standard, některé systémy v nemocnicích a laboratořích, přenosy rentgenových snímků, ambulantní systémy a do určité míry podle jeho názoru i projekt IZIP. Pro další rozvoj českého eHealth je podle M. Cabrnocha potřeba jasně formulovat českou národní politiku eHealth, zapojit ji do národního programu eGovernment a vytvořit pro ni legislativní prostředí. Nástroje eHealth přijmout jako standardní součást kvalitní a bezpečné zdravotní péče a promítnout tento fakt do systému úhrady z veřejných prostředků. Současně se aktivně účastnit formulování evropské politiky v této oblasti. Za důležité pro prosazení eHealth pak europoslanec označil aktivní a otevřenou komunikaci o přínosech eHealth s odbornou i obecnou veřejností. V této souvislosti zmínil činnost Českého národního fóra pro eHealth při formulování Národního plánu rozvoje eHealth v ČR. MUDr. Cabrnoch rovněž hovořil o některých parametrech řešení eHealth připravovaného Ministerstvem zdravotnictví ČR. Upozornil zde na nejasnou výši nákladů a nedořešené financování. „V koncepci zcela chybí role pacienta a jeho přístup k informacím,“ zdůraznil MUDr. Cabrnoch a pokračoval: „Je nejasný způsob souhlasu pacienta s předáváním informací o něm mezi lékaři.“ Informace budou předávány pouze v nestrukturovaném formátu pdf, který neumožní jejich další zpracovávání. Není rovněž dořešena podmínka nepřetržité dostupnosti informací a v této souvislosti i ochrana osobních údajů v rámci platné legislativy, ale i připravované přísnější evropské. „Zdravotnictví je potenciálním exportním artiklem České republiky. Aby obstálo v mimořádně konkurenčním světě, musí být moderní. A součástí je právě informační interoperabilita,“ zdůraznil M. Cabrnoch. hj

Redakce se mě otázala, jak to vidím s brněnskými sloučeninami, tedy s oním letošním slučováním nemocnic v Brně. Asi že ti, kteří mají s Brnem nový zámysl, se předem nevyjadřují, aby se něco nevyneslo. Možná mě redakce požádala proto, že zkoušku z chemie, tedy o anorganických i organických sloučeninách, jsem složil u pana profesora Slavíka právě v Brně už v roce 1974. Tedy že právě z Brna vím, že sloučeniny jsou organické i anorganické. Zdravý organismus snese obojí. Život je však umožněn jen sloučeninami organickými. Také slučování nemocnic a ústavů může být organické nebo zcela neorganické. Po čtyřiceti letech působení v brněnském zdravotnictví od dob studentských, po třiceti letech působení v Masarykově onkologickém ústavu, tedy zkušenostech s rakovinou v nás i kolem nás, i po produktivních deseti letech práce v roli proděkana a děkana brněnské lékařské fakulty, určitě nemohu názor nemít. A to navzdory své plachosti, která mě dovedla až k disonanci s „julínskovsko-šnajdrovsko-krausovsko-vorlíčkovským“ dováděním v krásném městě Brně v poslední šestiletce. Dovádění má být nyní v roce sedmém završeno v jakémsi tichém nelegitimním díle proměn.

Plán z Minnesoty se nekoná... Po válečných vítězstvích zpravidla následují období chudoby, úklidu rozbitého a rekonstrukce toho, co zůstalo. Opět se na jih k Brnu stahují za sluníčkem a nemalými kapacitami také oligarchové ze severu i východu, že by také rádi prospěli a uspěli. Západní Marshallův plán pro Brno z Minnesoty se nekoná a bude to už jen na maršalech domácích. Brno není Praha, ač by možná chtělo, já však nikoli. Není však také Hradcem Králové, Plzní či Olomoucí. Těmi by bylo asi nerado, ač já v zájmu klidu bych mu to i přál. Je logické, že nemocnic a ústavů máme v Brně méně než v Praze, ale zase více než v oněch dalších třech jmenovaných, regionálních a vážených centrech akademické medicíny. V Brně pamatujeme už všeliká uspořádání. Všechna byla vždy dodatečně zdůvodněná a prý nezbytná. Pominu pořádky habsburské, prvorepublikové, válečné a poválečné, o nichž jsem pouze četl. Živě však mám dosud v paměti zdravotnictví totálně sjednocené pod praporem KÚNZ, následné vyčlenění čtyř nemocnic pod vlajku výzkumných ústavů (VÚ traumatologický, onkologický, pediatrický a kardiocentrum), poté snahu o jejich umělé slučování pod hlavičku Institutu medicínského výzkumu a porevoluční dychtivé osvobození všech od všech do osamostatněných nemocnic a ústavů v zájmu svobody, demokracie a volné soutěže. Tedy nejen soutěže třeba traumatologů s traumatology či onkologů na kopci s onkology v údolí, ale i méně pochopitelného soutěžení v ničem, když občas rozum zdřímnul. Naštěstí však máme od roku 1919 v Brně už vlastní českou (přesněji moravskou) lékařskou fakultu. Ta vždy spíše sjednocovala a ukázňovala, takže se k alma mater nepřestala tulit všechna zbedná i nezbedná nemocniční dítka, ať již z pouhého citu, pro prestiž, pro tituláž nebo ze zvyku.

...Kronos pozřel své děti..., Nikdy nebylo v Brně až tak zle, aby nemohlo být hůře, a brněnské zdravotnictví se i po jistém váhání nakonec správně a postmoderně rozhodlo prosperovat. Vytvořen byl trojspolek z nové bohunické fakultní nemocnice, porodnice a nemocnice dětské. Úrazová nemocnice svůj úrazový výzkumák spolkla a vstřebala a dětská nemocnice zase svůj výzkumák pediatrický. Kronos pozřel své děti, děj hry se však zpřehlednil a dále se odvíjel nově i bez potlačení tradic. Historická Svatá Anna nám zůstala svatou, nemocnicí hýčkanou i opravovanou a strpěla na svém dvoře dokonce úspěšné dítko Centrum kardiochirurgie a transplantační chirurgie. Stará svatá dáma ochořela až později manickým projektem ICRC a dosud bulimicky hladoví, když zbytečně pozřené je určeno ke zvracení či vracení. Na Žlutém kopci proti Špilberku, kdysi obávaném vrchu popravčím, drže se tradice trvale vyprosperoval Masarykův onkologický ústav i se svou obávanou specializovanou problematikou, jež však nechybí ani jinde. A všichni uvedení se více či méně těšili na nebývalé společné univerzitní dílo, nový bohunický kampus. Ředitele jednotlivých nemocnic nejitřil, nezáviděli si, protože budoval ústavy teoretické a teorie praktiky nebolí. Blažených patnáct porevolučních let bylo léty škádlení, občas se někdo pokusil něco drobného anektovat, občas někdo přišel se vzpomínkou zase všechno sloučit, ale byl odehnán, že je demokracie a vše určuje lid. Ten jako obvykle nic neurčoval, leč konzumoval pokrok. Co se škádlívalo, se rádo mělo, než přišla reformní invaze provázená smrtícím blahem eurodotací.

…generalissimus mluví o skvělém řešení... Odlehčím následné drama historickým exkursem: Římané to už kdysi zažili s barbary a poté i s eurodotacemi do zbytných křížových tažení. Skončilo to perestrojkou impéria stability v zónu nestability, jejíž mechanismy popsal Edward Gibbon v knize Úpadek a pád říše římské. Nicméně samotný Řím tolik nepadl, dokonce dále budoval, ale dřívější jednotná kultura na staletí upadla a ocitla se nadlouho v rozdrobenosti sil a zájmů. A tak dodnes máme Římy dva, onen italský s pomníkem krále sjednotitele Emanuela pod vlajkou EU a pak v Římě Vatikán jako sjednocené centrum víry. I Brňané v leccos a leckomu uvěří, ale málo věří svému rozumu. Historia magistra vitae. Už dříve kdosi z kultury zažertoval, že divadlo se prý dělí na tři druhy. Na dobré, špatné a v Brně. Také organizace zdravotnictví se asi dělí na dobrou, špatnou a v Brně. V Praze je spíše špatná, leč stabilní. Třeba v Hradci Králové je také stabilní a spíše dobrá, protože snazší. A co performace v Brně, kde reformy začínají i končívají ? V tomto roce bude generalissimus brněnského zdravotnictví už jen dokola omílat, že sloučení dvou fakultních nemocnic (FNB a FNUSA), sestávajících z více celků, spolu

s anexí kardiocentra (CKTCH) je nutným, novým, užitečným, perspektivním, odpovědným, úsporným a promyšleným řešením. Ničím z toho pochopitelně není. Nesluší se dokonce v těchto souvislostech hovořit o všech kapacitách, třeba o Masarykově onkologickém ústavu, kde se chytračí. Orwellovsky vaporizovala čili vypařila se stanoviska velitelů regionální správy, neboť občanů města a Brna a kraje se to snad jaksi ani netýká. Pokud se totiž ony nemocnice nezboří, budou do nich sloučených i rozloučených docházet občané stejně jako dosud i v počtech jako dosud.

...superpantátu ale pro Brno hledat netřeba! Stabilní řešení pro Brno tkví ovšem zcela jinde a patrně až v jiné době. Jako optimista tuším, že po vyzrání prostavěného betonu, už tak během dvou tří generaci, k dobrému řešení Brno dojde. A až se tak stane, prosím položit prostou kytičku na můj hrob v nedalekých Ježkovicích. Obrátím se v prsti na bok a konečně navěky klidně usnu. Řešení je prosté. Brněnské nemocnice a ústavy mají svůj účel, svá zaměření a léty zavedené role. Specializace se může dále účelně prohlubovat, zlepšovat se může jejich provázanost v běžné zdravotní péči, ve výzkumu i ve vzdělávání zdravotníků. Na nezbytné činnosti prostředky jsou a být musejí. Na účelné inovace se musejí aktivně hledat a najít. Ze zkušenosti vím, že obojí zajistit lze a dokonce i v Brně se to dařilo. Veřejné prostředky ovšem nepostačí na činnosti zbytné, zbytečné a na soukromé zisky. Každá nemocnice či ústav má mít svého vlastního ředitele pravidelně vzešlého z výběrového řízení. V něm netřeba testovat, zda je uchazeč gramotný a má-li maturitu, ale s jakou vizí, znalostí problematiky a s jak prospěšným programem přichází. Pak je to soutěž programů, nikoli kamarádů od kamarádů či pasáků kamarádů. Pak je to posun k legalitě a legitimitě. Každá z nemocnic má užívat, co nahospodaří, a její úspěch nemá být rizikem napadení. Řádně vybraní a svobodně konající ředitelé, včetně voleného děkana, se mají povinně a pravidelně pracovně scházet a kooperovat. To neznamená podepisovat memoranda o přátelství a hospodářské pomoci, ale konat pravidelná jednání o obsahu a chodu medicíny v Brně a v regionu. Také za účasti děkana lékařské fakulty a za účasti vedoucích velkých síťových vědeckých projektů. Jeden sebestředný popleta s trojzubcem nenaloví v moři povinností a příležitostí tolik, co dokáže síťové uspořádání lovu z lehčích loděk družných rybářů, které navíc rybaření baví. Potřebujeme méně nastrčených všeumělů a více družného rybolovu. V Brně jsme už měli všeliká zdravotní uspořádání, různě nastolené a mizející ředitele, nápady bláznivé i racionální. Postavili jsme nové objekty i nové bariéry. Anorganických pokusů se slučováním existuje jistě řada. Slučovat lze i rychle na efekt třeba házením sodíku do vody za vzniku žíraviny louhu sodného. Organickým životaschopným řešením je však přestat hrát hru na zdravotnictví těch či oněch, na zdravotnictví státní, krajské, městské a takzvaně soukromé, neboť jsou vesměs hrazena z veřejných prostředků. Ředitelé nemocnic nechť konečně fungují jako rada ředitelů, symbolicky i fakticky spjatá s univerzitou ve vzdělávání i výzkumu v rozsahu, který rozum povolí a kapsa dovolí. Chtějí-li pantátu, nechť ho mají, nejlépe však pravidelnou cirkulací ze svých řad. Superpantátu však pro Brno hledat netřeba, jako by ho nehledala ani Praha. Superředitel stejně potřebuje zase četné podředitele a místodržící, aby vůbec fungoval. Druh Homo sapiens se posunul k lepšímu vždy, když se dařila dělba práce, odolalo se nájezdům i penězům zvenčí a neválčilo se doma. Vyplatí se to jednou i poddruhu Homo sapiens brunensis, člověku brněnskému. Snad se tak stane až se hloupější promění v moudřejší, darební v nedarebné a umělý neřád v řád přirozenější. Vylekaní lekaři v lékaře, ovčané v občany. „Až se jehňata změní ve lvy,“ jak prý stálo vyryto na zdobném meči, jejž podle poslední filmové verze zdědil Robin Hood, sherwoodský zbojník, který se vrchnosti i povrchnosti protivil. Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.

Materiály zveřejněné na této straně se nemusejí shodovat s názorem redakce Zdravotnických novin.

P

D

D


Ocenění dárců kostní dřeně

■ ZPRAVODAJSKÝ DENÍK 26. duben

Nadace pro transplantace kostní dřeně a Český národní registr dárců dřeně (ČNRDD) ocenily 26. dubna v pražském Obecním domě již po patnácté nepříbuzné dárce kostní dřeně a partnery nadace. Za dvě desítky let činnosti – od založení v roce 1993 do letošního března – zprostředkovaly tyto organizace celkem 990 transplantací, a to 326 mezi českými dárci a českými příjemci, 151 mezi českými dárci a zahraničními příjemci a 513 mezi zahraničními dárci a českými pacienty. Za největší finanční pomoc v roce 2012 – dar 500 tisíc korun – byla oceněna firma Amgen, cena za největší nemateriální pomoc byla udělena Armádě ČR za projekt „Armáda dává naději“. Zvláštní cenu Adolfa Borna, která se udílí za mimořádný počin ve prospěch nadace a ČNRDD, letos obdržel rotný Tomáš Johanides za cyklus fotografií z Afghánistánu pro výstavu Armáda dává naději. Partner nadace kardinál Miroslav Vlk pak předal ocenění 27 nepříbuzenským dárcům kostní dřeně (tři ocenění se omluvili). Na závěr slavnostního večera se deset let po transplantaci poprvé osobně setkaly vyléčená pacientka Jitka Severová a její dárkyně kostní dřeně Mgr. Jana Lukešová. Na snímku z archivu ČNRDD: Kardinál M. Vlk předal ocenění i nejmladšímu dárci, dvacetiletému Michaelu Lorencovi. hech

M. Kubek: Zdravotnictví ČR... Platí ale, že pojistným jsou v podstatně vyšší míře zatížení zaměstnanci, resp. jejich zaměstnavatelé. Ze zdravotně pojistných plánů pojišťoven pro rok 2013 Výdaje na zdravotnictví/HDP (rok 2010)

D. Žitníková: Redukce personálu ohrozí kvalitu péče

Zdroj: Eurostat

Nizozemsko Německo Švýcarsko Francie Itálie Švédsko Polsko Slovensko Belgie Maďarsko Norsko Rakousko V. Británie Finsko Španělsko Portugalsko Dánsko Slovinsko Estonsko ČR Island Řecko Irsko

Vývoj HDP 1,7 % 3,7 % 3,0 % 1,7 % 1,8 % 6,2 % 3,9 % 4,2 % 2,2 % 1,3 % 0,7 % 2,1 % 1,8 % 3,3 % - 0,1 % 1,4 % 1,3 % 1,4 % 2,3 % 2,7 % - 4,0 % - 3,5 % - 0,4 %

■ Slovenská vláda schválila návrh zákona, který počítá se zvýšením platů nemocničních lékařů v příštích dvou letech. V r. 2015 by tak základní plat atestovaného lékaře měl dosáhnout 2,3násobku průměrné mzdy v zemi, která činí 805 eur. Základní mzda doktorů se zvyšovala dvakrát už loni, a to na téměř dvojnásobek průměrného platu v SR. Lékaři si podle původního plánu měli znovu přilepšit už letos, vláda kvůli závazku ozdravit státní finance ale poslední etapu úpravy platů po dohodě s odbory odložila. Na zvýšení platů asi 8000 doktorů budou nemocnice potřebovat v příštích třech letech zhruba 94 miliónů eur. Slovenské zdravotnictví dlouhodobě trpí nedostatkem peněz, zdravotnická zařízení v zemi zvýšila loni objem svých závazků po lhůtě splatnosti o dvě pětiny na 213 miliónů eur. Nemocnice deklarují, že platby od zdravotních pojišťoven nepokrývají jejich náklady.

29. duben ■ Ministerstvo zdravotnictví ČR oznámilo, že byla definitivně odvrácena možnost exekuce majetku ČR v Rakousku, kterou navrhovala firma Diag Human. Rakouský nejvyšší soud nevyhověl reviznímu odvolání Diag Human SE, plně přisvědčil argumentaci České republiky a potvrdil, že rozhodčí nález ze 4. srpna 2008 nemůže být prohlášen za vykonatelný. Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek a posiluje právní pozici ČR i v jiných jurisdikcích, kde firma Diag Human usiluje o exekuci jejího majetku.

30. duben

vyplývá, že pojistné u zaměstnanců by mělo dosáhnout průměru 3088 korun, u OSVČ 1260, u osob bez zdanitelných příjmů 1080 a u státních pojištěnců – tedy důchodců, nezaměstnaných a dětí – zůstane na 723 korunách,“ informoval M. Kubek a doplnil pointu „Nejčernějším pasažérem zdravotnictví je tedy stát, který z něj ždímá stále větší daně, ale v zástupných platbách do něj dává nejméně. A ještě umožňuje nelogické zvýhodnění OSVČ.“

dokončení ze str. 1

Vývoj výdajů na zdravotnictví 2,5 % 2,4 % 1,9 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 0,7 % 0,7 % 0,5 % 0,5 % 0,3 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % - 0,5 % - 1,6 % - 2,0 % - 2,8 % - 4,3 % - 9,3 % - 9,9 % - 10,8 %

7

události, fakta, názory

ročník 62 číslo 10 13. května 2013

Vedle univerzální kritiky financování promluvili někteří řečníci o organizačních a strukturálních nedostatcích českého zdravotnictví – např. předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče (OSZSP) Bc. Dagmar Žitníková věnovala značnou část svého expozé situaci zaměstnanců v souvislosti s parametry nastavenými vyhláškou č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb. V doprovodné prezentaci předložila několik příkladů z praxe zdravotnických zařízení, kdy minimalizace stavu personálu vede jednak k pracovnímu přetížení zdravotníků, jednak i riziku ohrožení kvality péče. Tato zjištění získal OSZSP prostřednictvím anonymní ankety přímo ve zdravotnickém terénu. „Současné požadavky na personální zabezpečení považujeme za zcela minimalistické. Z našich poznatků vyplývá, že pro zachování stávající kvality péče – natož pro její zvýšení – by na jednotlivých odděleních mělo pracovat daleko více zaměstnanců. Důkazem mohou být i personální stavy obvyklé v nemocnicích jiných zemí EU,“ uvedla D. Žitníková. top

■ Nevládní organizace Transparency International Slovensko (TIS) oznámila zjištění, že slovenští lékaři většinou neplní zákonnou povinnost nahlašovat dary od farmaceutických společností. Podle TIS jen 51 lékařů nahlásilo, že společnosti podpořily jejich účast na odborných akcích v zahraničí. Přiznali prů-

měrnou podporu 1800 eur. Firmy přitom nahlásily přes 300 kongresů s účastí více než tisícovky slovenských lékařů. Podobný rozdíl zjistila TIS i v případě kongresů konaných na Slovensku. Ministerstvo zdravotnictví SR v reakci uvedlo, že počítá se zavedením postihů pro lékaře, kteří tuto povinnost nesplní.

2. květen ■ Vláda schválila se změnami sporný návrh zákona o potravinách, v němž zpřesnila pravomoci dozorových orgánů. Kompetence nad dozorem veřejného stravování zůstane s výjimkou zvěřiny ministerstvu zdravotnictví. Z novely zákona vypadlo také sporné ustanovení o zákazu servírování tepelně neupraveného masa spolu se syrovými vejci v restauracích (nadále tedy budou moci nabízet „tatarák“). „Výsledek je pro nás přijatelným kompromisem. Veřejné zdraví je z logiky věci i pojmu samotného záležitostí medicínskou, k níž má mnohem blíže než k postupům úřednickým," reagoval na rozhodnutí kabinetu ministr zdravotnictví doc. MUDr. Leoš Heger, CSc. ■ Senát vrátil sněmovně novelu obchodního zákoníku, která má zlepšit platební morálku firem a zavádí maximální lhůty pro splatnost faktur. Senátoři chtějí do předlohy vložit pozměňovací návrh, který by ochránil tuzemské nemocnice. Obávají se, že by zavedení lhůty splatnosti přivedlo většinu nemocnic do insolvence. Novela stanoví, že v případě, kdy je kupujícím veřejný zadavatel, tedy například státní úřad, bude možné obvyklou třicetidenní lhůtu překročit jen tehdy, pokud to vyžaduje povaha zakázky. I tehdy nesmí doba splatnosti překročit 60 dnů. Senátoři navrhli stanovit v zákoníku, že pokud je zadavatelem poskytovatel zdravotnických služeb, bude smět být lhůta vždy šedesátidenní.

3. květen ■ Ředitel odboru komunikace Všeobecné zdravotní pojišťovny Vlastimil Sršeň oznámil, že pojišťovna se

nedohodla se švýcarskou firmou eHI eHealth International na odkoupení jejích 49 % akcií firmy IZIP. Ředitel VZP Ing. Zdeněk Kabátek má proto od správní rady mandát, aby podnikl kroky, které jsou potřeba k ukončení majetkové účasti i smluvních vztahů s firmou IZIP. V současnosti VZP platí firmě IZIP za provoz portálu, který potřebuje ke komunikaci s lékaři a pacienty.

5. květen ■ Ministerstvo zdravotnictví poslalo vládě zákon, který zavede jednotný registr bezpečných a účinných zdravotnických prostředků. O jejich úhradách už nebudou rozhodovat zdravotní pojišťovny, ale stanoví je ve správním řízení Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Katalog referenčních cen bude vyvěšen na internetu. Zákon o zdravotnických prostředcích by měl platit od ledna 2014. Podle legislativního náměstka ministra zdravotnictví Mgr. Martina Plíška vyřeší regulaci komplexně, od výroby přes distribuci, prodej, předepisování, výdej, používání, údržbu, opravy až po jejich odstraňování. K posouzení efektivity zavedení nového prostředku využije ministerstvo metodu Health technology assessment (HTA).

8. květen ■ Ve Francii byl zaznamenán první případ onemocnění novým koronavirem u osoby, která se nedávno vrátila ze Spojených arabských emirátů (SAE). Nový druh koronaviru způsobuje symptomy podobné nákaze virem SARS. Ve světě na něj dosud zemřelo 18 lidí. Objevil se loni v září, většina infikovaných cestovala do Kataru, Saúdské Arábie, Jordánska nebo Pákistánu, v březnu byl ohlášen případ 11. úmrtí v Mnichově, postiženou osobou byl muž ze SAE. Světová zdravotnická organizace (WHO) uvedla, že zatím nemá dostatek informací o tom, jak se virus šíří a co je jeho zdrojem. red, čtk, new

■ LIDÉ Mgr. Rita Gabrielová

Nová PR manažerka Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o. R. Gabrielová vystudovala Fakultu sociálních věd UK v Praze, v rámci EU absolvovala v r. 1992 roční kurz zaměřený na otázky evropské integrace. Absolvovala také měsíční stáž na University of Journalism v Boulderu (Colorado, USA). V letech 1994 až 1998 byla reportérkou zpravodajství TV Nova se zaměřením na zdravotnictví, sociální otázky a ekologii. Později se věnovala public relations a tématům ekologie (Ministerstvo životního prostředí ČR), internetu (Seznam.cz) nebo bankovnictví (Hypoteční banka).

MUDr. Pavel Kunčák

Nový ředitel Svitavské nemocnice, a. s., a zároveň člen představenstva společnosti. Rada Pardubického kraje jej do funkce jmenovala 2. května. P. Kunčák dosud působil v nemocnici jako náměstek pro LPP a vedl ji dočasně poté, co se bývalý ředitel MUDr. Pavel Havíř stal v lednu předsedou představenstev nemocnic akutní péče Pardubického kraje. P. Kunčák vystudoval všeobecné lékařství na Masarykově univerzitě v Brně a dříve pracoval na jednotce ARO a záchranné službě. Má atestaci v oboru anesteziologie a resuscitace. Je také externím spolupracovníkem Spojené akreditační komise, o. p. s.

MUDr. Klára Fialová

V Sherlog eVito, a. s., členské společnosti Secar Bohemia Group, je nově zodpovědná za vývoj produktů z medicínského hlediska v oblasti telemedicínských zařízení. K. Fialová, která je absolventkou Lékařské fakulty UK v Hradci Králové, strávila část své profesní dráhy v klinické praxi. Více než osm let pracovala v manažerských pozicích farmaceutických společností Krka a Zentiva, kde se většinou věnovala obchodu a marketingu. hj, red

Inzerce

dvoudenní workshop

Marketing ve farmacii 04. – 05. 06. 2013

Obchodní a školící centrum Agathis, Praha 1, Opletalova 55

Program workshopu:

DEN 1

• Vybrané kapitoly z farmaceutického marketingu • Specifika marketingu ve farmaceutickém obchodě • Strategie a taktika • Segmentace a targeting • Praktický dopad na prodejně-marketingové aktivity v terénu (ukázka + praktické cvičení) - Lektor: Lucie Borská • Internetový marketing ve farmacii - Lektor: Ing. Vladimír Keršner, PhD., MBA

DEN 2

• Medicínské právo - Lektor: Mgr. Libor Štajer • Public Relations a Reklama ve farmacii - Lektor: Ing. Martin Potůček

Více informací naleznete na www.androsa.cz


8

servis

roÄ?nĂ­k 62 Ä?Ă­slo 10 13. kvÄ›tna 2013

â– PERSONĂ LNĂ? INZERCE VĂ?BÄšROVĂ Ĺ˜Ă?ZENĂ? â–  PrimĂĄĹ™/primĂĄĹ™ka

Ĺ˜editel Hamzovy odbornĂŠ lĂŠÄ?ebny pro dÄ›ti a dospÄ›lĂŠ, KoĹĄumberk 80, 538 54 LuĹže vyhlaĹĄuje vĂ˝bÄ›rovĂŠ řízenĂ­ na pozici primĂĄĹ™e pro rehabilitaÄ?nĂ­ oddÄ›lenĂ­ se zaměřenĂ­m na lĂŠÄ?bu pacientĹŻ s neurologickĂ˝m onemocnÄ›nĂ­m. PoĹžadavky: vzdÄ›lĂĄnĂ­ podle zĂĄkona Ä?. 95/2004 Sb., ve znÄ›nĂ­ pozdÄ›jĹĄĂ­ch pĹ™edpisĹŻ a specializace v oboru neurologie, RFM nebo interna, min.10 let lĂŠkaĹ™skĂŠ praxe, organizaÄ?nĂ­, komunikaÄ?nĂ­ a řídĂ­cĂ­ schopnosti. PoĹžadovanĂŠ doklady k pĹ™ihlĂĄĹĄce: profesnĂ­ Ĺživotopis, fotokopie dokladĹŻ o nejvyĹĄĹĄĂ­m dosaĹženĂŠm vzdÄ›lĂĄnĂ­, vĂ˝pis z rejstříku trestĹŻ ne starĹĄĂ­ 3 mÄ›sĂ­ce, souhlas se zpracovĂĄnĂ­m osobnĂ­ch ĂşdajĹŻ pro ĂşÄ?ely vĂ˝bÄ›rovĂŠho řízenĂ­. PĂ­semnĂŠ pĹ™ihlĂĄĹĄky zasĂ­lejte na personĂĄlnĂ­ oddÄ›lenĂ­ Hamzovy odbornĂŠ lĂŠÄ?ebny pro dÄ›ti a dospÄ›lĂŠ, KoĹĄumberk 80, 538 54 LuĹže, nejpozdÄ›ji do 28. Ä?ervna 2013, případnÄ› zaĹĄlete na e-mailovou adresu tefrova@hamzova-lecebna.cz, tel.: 469 648 103 s oznaÄ?enĂ­m „VĂ˝bÄ›rovĂŠ řízenĂ­ primĂĄĹ™â€œ. VyhlaĹĄovatel si vyhrazuje prĂĄvo vĂ˝bÄ›rovĂŠ řízenĂ­ zruĹĄit nebo mĂ­sto neobsadit

â– UÄ?itel/uÄ?itelka

DÄ›kan LĂŠkaĹ™skĂŠ fakulty UK v  Hradci KrĂĄlovĂŠ vypisuje vĂ˝bÄ›rovĂŠ řízenĂ­ na mĂ­sto uÄ?itele/ky NeurologickĂŠ kliniky s úvazkem 0,4. PoĹžadavky: absolvent magisterskĂŠho studijnĂ­ho programu VĹĄeobecnĂŠ lĂŠkaĹ™stvĂ­, znalost anglickĂŠho jazyka, zĂĄjem o vĂ˝uku v Ä?eskĂŠm a anglickĂŠm jazyce v oboru neurologie, publikaÄ?nĂ­ a vĂ˝zkumnĂĄ Ä?innost. Datum nĂĄstupu dohodou. K pĹ™ihlĂĄĹĄce na vypsanĂŠ mĂ­sto je tĹ™eba pĹ™iloĹžit ověřenĂŠ doklady o VĹ  vzdÄ›lĂĄnĂ­ vÄ?etnÄ› osvÄ›dÄ?enĂ­ o stĂĄtnĂ­ zkouĹĄce, pĹ™ehled o dosavadnĂ­ praxi potvrzenĂ˝ zamÄ›stnavatelem, profesnĂ­ Ĺživotopis s uvedenĂ­m pĹ™ehledu o odbornĂŠ, vÄ›deckĂŠ, grantovĂŠ a publikaÄ?nĂ­ Ä?innosti, souhlas v souvislosti se zĂĄkonem o ochranÄ› osobnĂ­ch ĂşdajĹŻ. PlatovĂŠ podmĂ­nky podle mzdovĂŠho pĹ™edpisu Univerzity Karlovy v Praze. PĹ™ihlĂĄĹĄky zasĂ­lejte do 12. 6. 2013 na sekretariĂĄt dÄ›kana LĂŠkaĹ™skĂŠ fakulty UK v Hradci KrĂĄlovĂŠ, Ĺ imkova 870, poĹĄtovnĂ­ pĹ™ihrĂĄdka 38, 500 38 Hradec KrĂĄlovĂŠ

■Vedoucí primåř/primåřka

GenerĂĄlnĂ­ Ĺ™editel KarlovarskĂŠ krajskĂŠ nemocnice a. s. prodluĹžuje vĂ˝bÄ›rovĂŠ říznĂ­ na obsazenĂ­ funkce vedoucĂ­ho primĂĄĹ™e/ku InternĂ­ch oborĹŻ. PoĹžadujeme: VĹ vzdÄ›lĂĄnĂ­ v oboru vĹĄeobecnĂŠho lĂŠkaĹ™stvĂ­, specializace v oboru v souladu se zĂĄkonem Ä?. 95/2004 Sb. v platnĂŠm znÄ›nĂ­, minim. 10 let praxe v oboru, zdravotnĂ­ zpĹŻsobilost a bezĂşhonnost podle § 3 odst. 1 b), c) zĂĄkona Ä?. 95/2004 Sb. v platnĂŠm znÄ›nĂ­, osvÄ›dÄ?enĂ­ ve smyslu § 4 odst. 1 a Ä?estnĂŠ prohlĂĄĹĄenĂ­ ve smyslu § 4 odst. 3 zĂĄkona Ä?. 451/1991 Sb., manaĹžerskĂŠ a organizaÄ?nĂ­ schopnosti, osobnostnĂ­ a profesionĂĄlnĂ­ pĹ™edpoklady pro řízenĂ­ odbornĂŠho tĂ˝mu pracoviĹĄtÄ› internĂ­ho oddÄ›lenĂ­, schopnost koordinovat pĂŠÄ?i ostatnĂ­ch vnitĹ™nĂ­ch oborĹŻ, samostatnost, flexibilita, proaktivita. PĂ­semnĂĄ pĹ™ihlĂĄĹĄka musĂ­ obsahovat: struÄ?nĂ˝ Ĺživotopis s pĹ™ehledem dosavadnĂ­ praxe, ověřenĂŠ fotokopie dokladĹŻ o dosaĹženĂŠm vzdÄ›lĂĄnĂ­ a kvalifikaci, vĂ˝pis z rejstříku trestĹŻ ne starĹĄĂ­m 3 mÄ›sĂ­ce, lĂŠkaĹ™skĂŠ potvrzenĂ­ o zpĹŻsobilosti k vĂ˝konu povolĂĄnĂ­, pĹ™ehled publikaÄ?nĂ­, popĹ™. vÄ›deckĂŠ Ä?innosti, souhlas s naklĂĄdĂĄnĂ­m s poskytnutĂ˝mi osobnĂ­mi Ăşdaji pro ĂşÄ?ely tohoto vĂ˝bÄ›rovĂŠho řízenĂ­ ve smyslu zĂĄkona Ä?. 101/2000 Sb., o ochranÄ› osobnĂ­ch ĂşdajĹŻ. NabĂ­zĂ­me: tvĹŻrÄ?Ă­ prĂĄci v modernĂ­m zdravotnickĂŠm zařízenĂ­, zamÄ›stnaneckĂŠ a sociĂĄlnĂ­ vĂ˝hody, moĹžnost profesnĂ­ho a kariĂŠrnĂ­ho rĹŻstu, moĹžnost dalĹĄĂ­ho vzdÄ›lĂĄvĂĄnĂ­ a rozĹĄiĹ™ovĂĄnĂ­ kvalifikace. PĂ­semnĂŠ pĹ™ihlĂĄĹĄky s poĹžadovanĂ˝mi doklady do vĂ˝bÄ›rovĂŠho řízenĂ­ zasĂ­lejte na adresu KarlovarskĂĄ krajskĂĄ nemocnice a. s., BezruÄ?ova 19, 366 60, Karlovy Vary nejpozdÄ›ji do 31. 5. 2013 k rukĂĄm nĂĄmÄ›stka pro nechirurgickĂŠ obory MUDr. Roberta Jandy, nebo e-mailem: robert. janda@kkn.cz

■LÊkař/lÊkařka

Ĺ˜editel FakultnĂ­ nemocnice Hradec KrĂĄlovĂŠ vypisuje vĂ˝bÄ›rovĂŠ řízenĂ­ na mĂ­sto lĂŠkaĹ™e/farmaceuta/odbornĂŠho pracovnĂ­ka v laboratornĂ­ch metodĂĄch pro TkĂĄĹˆovou ĂşstĹ™ednu FakultnĂ­ nemocnice Hradec KrĂĄlovĂŠ (MultifunkÄ?nĂ­ tkĂĄĹˆovĂŠ zařízenĂ­ s licencĂ­ SUKL na opatĹ™ovĂĄnĂ­, zpracovĂĄnĂ­ skladovĂĄnĂ­ a distribuci bunÄ›k a tkĂĄnĂ­ pro transplantaci v humĂĄnnĂ­ medicĂ­nÄ›). PoĹžadujeme: magisterskĂŠ vysokoĹĄkolskĂŠ vzdÄ›lĂĄnĂ­ lĂŠkaĹ™skĂŠho nebo farmaceutickĂŠho nebo přírodovÄ›dnĂŠho zaměřenĂ­ (uchĂĄzet se mohou i absolventi), zdravotnĂ­

zpĹŻsobilost a bezĂşhonnost, pĹ™edpoklady pro klinickou prĂĄci, zĂĄjem o transplantaÄ?nĂ­ medicĂ­nu, zĂĄjem o dalĹĄĂ­ postgraduĂĄlnĂ­ vzdÄ›lĂĄvĂĄnĂ­, zĂĄjem o vÄ›deckou a pedagogickou prĂĄci, aktivnĂ­ znalost angliÄ?tiny, znalost dalĹĄĂ­ho svÄ›tovĂŠho jazyka vĂ­tĂĄna, znalost prĂĄce na PC, souhlas k vyuĹžitĂ­ osobnĂ­ch ĂşdajĹŻ v souladu se zĂĄkonem Ä?. 101/2000 Sb. v platnĂŠm znÄ›nĂ­, o ochranÄ› osobnĂ­ch ĂşdajĹŻ pro ĂşÄ?ely tohoto vĂ˝bÄ›rovĂŠho řízenĂ­, specializovanou zpĹŻsobilost v souladu se zĂĄkonem Ä?. 95/2004 Sb., v platnĂŠm znÄ›nĂ­, v lĂŠkaĹ™skĂŠm nebo farmaceutickĂŠm oboru nebo specializovanou zpĹŻsobilost pro odbornĂŠ pracovnĂ­ky v laboratornĂ­ch metodĂĄch v souladu se zĂĄkonem Ä?. 96/2004 Sb., v platnĂŠm znÄ›nĂ­. (zaĹ™azenĂ­ do přípravy nebo dosaĹženĂĄ specializovanĂĄ zpĹŻsobilost, je vĂ˝hodou ne vĹĄak podmĂ­nkou. Pokud je uchazeÄ? do přípravy zaĹ™azen nebo mĂĄ specializaci, pak pro lĂŠkaĹ™e preferujeme obory – hematologie a transfĂşznĂ­ lĂŠkaĹ™stvĂ­, patologie, lĂŠkaĹ™skĂĄ mikrobiologie, alergologie a klinickĂĄ imunologie, pro farmaceuty – farmaceutickĂĄ technologie, farmaceutickĂĄ kontrola, laboratornĂ­ a vyĹĄetĹ™ovacĂ­ metody ve zdravotnictvĂ­, pro odbornĂŠ pracovnĂ­ky v laboratornĂ­ch metodĂĄch – klinickĂĄ hematologie a transfĂşznĂ­ sluĹžba, alergologie a klinickĂĄ imunologie, mikrobiologie). NabĂ­zĂ­me: prĂĄci ve ĹĄpiÄ?kovĂŠm zdravotnickĂŠm zařízenĂ­ s perspektivou funkÄ?nĂ­ho mĂ­sta, moĹžnost odbornĂŠho a profesnĂ­ho rĹŻstu, sociĂĄlnĂ­ vĂ˝hody, zvĂ˝hodnÄ›nĂŠ ubytovĂĄnĂ­ pro svobodnĂŠ, platovĂŠ podmĂ­nky podle platnĂ˝ch pĹ™edpisĹŻ. NĂĄstup po vzĂĄjemnĂŠ dohodÄ›. PřípadnĂŠ informace na tel.: 495 833 849 (Mgr. FormĂĄnek) případnÄ› LN prof. MUDr. PaliÄ?ka, CSc., dr.h.c. na tel.: 495 832 129. PĂ­semnĂŠ pĹ™ihlĂĄĹĄky doloĹženĂŠ kopiemi dokladĹŻ o zĂ­skanĂŠ kvalifikaci, Ĺživotopisem a pĹ™ehledem o prĹŻbÄ›hu pĹ™edchozĂ­ praxe zasĂ­lejte do dvou tĂ˝dnĹŻ po zveĹ™ejnÄ›nĂ­ na adresu: odbor personĂĄlnĂ­ch vztahĹŻ, FakultnĂ­ nemocnice Hradec KrĂĄlovĂŠ, SokolskĂĄ 581, 500 05 Hradec KrĂĄlovĂŠ

■Přednosta/přednostka

DÄ›kan LĂŠkaĹ™skĂŠ fakulty UK v  Hradci KrĂĄlovĂŠ vypisuje vĂ˝bÄ›rovĂŠ řízenĂ­ na mĂ­sto pĹ™ednosty/ky Ăšstavu anatomie. KvalifikaÄ?nĂ­ poĹžadavky: profesor nebo docent přísluĹĄnĂŠho oboru, soustavnĂĄ pedagogickĂĄ praxe na vysokĂŠ ĹĄkole nejmĂŠnÄ› 5 let v oboru, organizaÄ?nĂ­ schopnosti, vÄ›deckĂĄ a publikaÄ?nĂ­ aktivita, Ĺ™eĹĄenĂ­ vÄ›deckĂ˝ch grantĹŻ a projektĹŻ, aktivnĂ­ znalost anglickĂŠho jazyka podmĂ­nkou. Na uvedenĂŠ mĂ­sto se vztahujĂ­ podmĂ­nky zĂĄkona Ä?. 451/91 Sb. PĹ™edpoklĂĄdanĂ˝ datum nĂĄstupu od 17. 9. 2013. K pĹ™ihlĂĄĹĄce na vypsanĂŠ mĂ­sto je tĹ™eba pĹ™iloĹžit: ověřenĂŠ doklady o dosaĹženĂŠm VĹ  vzdÄ›lĂĄnĂ­, zĂ­skanĂ˝ch titulech a akademickĂ˝ch kvalifikacĂ­ch, pĹ™ehled o dosavadnĂ­ praxi potvrzenĂ˝ zamÄ›stnavatelem, profesnĂ­ Ĺživotopis s uvedenĂ­m pĹ™ehledu o vÄ›deckĂŠ, grantovĂŠ a publikaÄ?nĂ­ Ä?innosti, koncepci řízenĂ­ Ăşstavu, osvÄ›dÄ?enĂ­ a Ä?estnĂŠ prohlĂĄĹĄenĂ­ podle zĂĄkona Ä?. 451/91 Sb. v platnĂŠm znÄ›nĂ­ a souhlas v souvislosti se zĂĄkonem Ä?. 101/2000 Sb. o ochranÄ› osobnĂ­ch ĂşdajĹŻ. PlatovĂŠ podmĂ­nky podle mzdovĂŠho pĹ™edpisu Univerzity Karlovy v Praze. PĹ™ihlĂĄĹĄky zasĂ­lejte do 12. 6. 2013 na sekretariĂĄt dÄ›kana LĂŠkaĹ™skĂŠ fakulty UK v Hradci KrĂĄlovĂŠ, Ĺ imkova 870, poĹĄtovnĂ­ pĹ™ihrĂĄdka 38, 500 38 Hradec KrĂĄlovĂŠ.

■Primåř/primåřka

Ĺ˜editel UherskohradiĹĄĹĽskĂŠ nemocnice a. s. vypisuje vĂ˝bÄ›rovĂŠ řízenĂ­ na pracovnĂ­ mĂ­sta vedoucĂ­ch zamÄ›stnancĹŻ zdravotnickĂ˝ch oddÄ›lenĂ­: rQSJNĂƒÇ­QSJNĂƒÇ­LBJOUFSOĂŽIPPEEÇ?MFOĂŽ*Ěž rQSJNĂƒÇ­QSJNĂƒÇ­LBJOUFSOĂŽIPPEEÇ?MFOĂŽ** rQSJNĂƒÇ­QSJNĂƒÇ­LBPEEÇ?MFOĂŽOĂƒTMFEOĂŠQĂŠÇŠF PĹ™edpoklady pro vĂ˝kon pracovnĂ­ho mĂ­sta: vysokoĹĄkolskĂŠ vzdÄ›lĂĄnĂ­ lĂŠkaĹ™skĂŠho smÄ›ru, specializovanĂĄ zpĹŻsobilost v oboru podle zĂĄkona Ä?. 95/2004 Sb., praxe v oboru min. 10 let, zdravotnĂ­ zpĹŻsobilost a bezĂşhonnost v souladu s podmĂ­nkami § 3 odst. 1 b), c)

zĂĄkona Ä?. 95/2004 Sb., manaĹžerskĂŠ a organizaÄ?nĂ­ schopnosti, osobnostnĂ­ a profesionĂĄlnĂ­ pĹ™edpoklady pro řízenĂ­ odbornĂŠho tĂ˝mu. PĹ™ihlĂĄĹĄka uchazeÄ?e musĂ­ obsahovat: strukturovanĂ˝ Ĺživotopis, vÄ?. informace o dosavadnĂ­ praxi, ověřenĂŠ fotokopie dokladĹŻ o dosaĹženĂŠm vzdÄ›lĂĄnĂ­ a kvalifikaci, příp. RozhodnutĂ­ MZ ÄŒR o uznĂĄnĂ­ odbornĂŠ a specializovanĂŠ zpĹŻsobilosti podle zĂĄkona Ä?. 95/2004 Sb., originĂĄl vĂ˝pisu z rejstříku trestĹŻ ne starĹĄĂ­ 3 mÄ›sĂ­ce, lĂŠkaĹ™skĂŠ potvrzenĂ­ o zpĹŻsobilosti k vĂ˝konu povolĂĄnĂ­, vĂ˝hledovou koncepci danĂŠho oboru, odpovĂ­dajĂ­cĂ­ typu UHN (spĂĄd.oblast cca 130 tis. obyvatel), souhlas s naklĂĄdĂĄnĂ­m s poskytnutĂ˝mi osobnĂ­mi Ăşdaji pro ĂşÄ?ely tohoto vĂ˝bÄ›rovĂŠho řízenĂ­ ve smyslu zĂĄkona Ä?. 101/2000 Sb., o ochranÄ› osobnĂ­ch ĂşdajĹŻ PĹ™ihlĂĄĹĄku zasĂ­lejte do 20. 5. 2013 na adresu: UherskohradiĹĄĹĽskĂĄ nemocnice a. s., Odbor řízenĂ­ lidskĂ˝ch zdrojĹŻ, Ing. ZdeĹˆka KokavcovĂĄ, J. E. PurkynÄ› 365, 686 06 UherskĂŠ HradiĹĄtÄ›, obĂĄlku oznaÄ?it „VĂ˝bÄ›rovĂŠ řízenĂ­â€œ

■Přednosta/přednostka

DÄ›kan 1. lĂŠkaĹ™skĂŠ fakulty Univerzity Karlovy v Praze vypisuje vĂ˝bÄ›rovĂŠ řízenĂ­ na obsazenĂ­ pracovnĂ­ho (funkÄ?nĂ­ho) mĂ­sta pĹ™ednosta/ka Ăšstavu tÄ›lesnĂŠ vĂ˝chovy 1. LF UK souÄ?asnÄ› pro uchazeÄ?e o tuto funkci i na mĂ­sto odbornĂŠho/ou asistenta/ku nebo asistenta/ku se zaměřenĂ­m na tÄ›lesnou vĂ˝chovu. PĹ™edpoklĂĄdanĂŠ jmenovĂĄnĂ­ do funkce k 1. 9. 2013. KvalifikaÄ?nĂ­ poĹžadavky: vysokoĹĄkolskĂŠ vzdÄ›lĂĄnĂ­ přísluĹĄnĂŠho smÄ›ru, sloĹženĂ­ rigorĂłznĂ­ zkouĹĄky z oboru pedagogiky, pedagogickĂĄ praxe min. 5 let, pĹ™edpoklady pro řízenĂ­ odbornĂŠho tĂ˝mu v danĂŠm oboru, jazykovĂŠ znalosti vĂ­tĂĄny, obÄ?anskĂĄ bezĂşhonnost. PĂ­semnĂŠ pĹ™ihlĂĄĹĄky s vlastnoruÄ?nĂ­m podpisem doplnÄ›nĂŠ osobnĂ­m dotaznĂ­kem, Ĺživotopisem, kopiemi dokladĹŻ o vzdÄ›lĂĄnĂ­, kvalifikaci a praxi, vĂ˝pisem z trestnĂ­ho rejstříku (ne starĹĄĂ­ho 3 mÄ›s.), souhlasem v souladu se zĂĄkonem o ochranÄ› osob. ĂşdajĹŻ a koncepcĂ­ pracoviĹĄtÄ›, pĹ™ijĂ­mĂĄ do 5 tĂ˝dnĹŻ po zveĹ™ejnÄ›nĂ­ inzerĂĄtu podatelna 1. LF UK v Praze, KateĹ™inskĂĄ 32, 121 08, Praha 2. Informace na tel.: 224 964 254 a www.lf1.cuni.cz (úřednĂ­ deska).

■Primåř/primåřka

LĂĄznÄ› Teplice v ČechĂĄch a. s. dÄ›tskĂĄ lĂŠÄ?ebna NovĂŠ lĂĄznÄ› vyhlaĹĄuje vĂ˝bÄ›rovĂŠ řízenĂ­ na pozici primĂĄĹ™e/primĂĄĹ™ky. PoĹžadujeme: atestaci RFM, absolvent dÄ›tskĂŠho lĂŠkaĹ™stvĂ­, znalost AJ a RJ vĂ­tĂĄna. NabĂ­zĂ­me: velmi dobrĂŠ finanÄ?nĂ­ ohodnocenĂ­; plnĂ˝ nebo Ä?ĂĄsteÄ?nĂ˝ Ăşvazek, 1 tĂ˝den dovolenĂŠ navĂ­c + dalĹĄĂ­ 1 tĂ˝den dodatkovĂŠ dovolenĂŠ, příspÄ›vek na penzijnĂ­ pĹ™ipojiĹĄtÄ›nĂ­ a na stravu; odmÄ›nu na zotavenou; pracovnĂ­ doba 37,5 hod./1tĂ˝den; a celou Ĺ™adu dalĹĄĂ­ch zajĂ­mavĂ˝ch benefitĹŻ. StrukturovanĂ˝ Ĺživotopis zasĂ­lejte na kontakt: Lada HorovĂĄ, DiS., tel.: 417 977 432, e-mail: horoval@lazneteplice.cz

VOLNà M�STA ■LÊkař/lÊkařka

Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 přijme lÊkaře/lÊkařky pro Pneumologickou kliniku 2. LF UK a FNM. PoŞadujeme: spec. zp. z pneumologie příp. po absolv. interního kmene. PísemnÊ nabídky s CV zasílejte na e-mail: miloslav.marel@fnmotol.cz. MoŞnost odbornÊho růstu, ubytovåní pro mimopraŞskÊ, zaměstnaneckÊ benefity. Info na tel.: 22443 6601.

■LÊkař/lÊkařka

LukrativnĂ­ lĂŠkaĹ™skĂĄ praxe v NÄ›mecku u Ä?eskĂ˝ch hranic hledĂĄ lĂŠkaĹ™e/lĂŠkaĹ™ku, obor interna nebo vĹĄeobecnĂŠ lĂŠkaĹ™stvĂ­. NabĂ­zĂ­me: plnou podporu sester i lĂŠkařů (odchod do dĹŻchodu) pĹ™i zapracovĂĄnĂ­ v praxi a pĹ™i jejĂ­m pĹ™edĂĄni. Pokud VĂĄs tato nabĂ­dka zaujala, napiĹĄte nĂĄm prosĂ­m na e-mail: drknowak@seznam.cz

â– Psychiatr

Klinika ESET přijme psychiatra do ambulance na úvazek 1,0, vítåno psychoterapeutickÊ vzdělåní. Jsme akreditovaným pracoviťtěm pro přípravu v oboru psychiatr. Profesní CV zasílejte na e-mail: klinikaeset@volny.cz. PřípadnÊ dotazy tel.: 242 485 855.

■Praktický lÊkař/lÊkařka

Ordinace praktickĂŠ lĂŠkaĹ™ky v BrnÄ› hledĂĄ zĂĄstup za MD do svĂŠ ordinace praktickĂŠho lĂŠkaĹ™e/lĂŠkaĹ™ku od 9/2013 cca na rok nebo podle domluvy. VĂ˝hodnĂŠ platovĂŠ podmĂ­nky, zkuĹĄenĂĄ sestra. Kontakt: e-mail: zastup2013@gmail.com, mobil 777 697 323. LĂŠkaĹ™e na jednotku intenzivnĂ­ pĂŠÄ?e a lĂŠkaĹ™e (i absolventa) na lĹŻĹžkovĂŠ oddÄ›lenĂ­ IV. internĂ­ kliniky pĹ™ijme VĹĄeobecnĂĄ fakultnĂ­ nemocnice v Praze. PoĹžadujeme: VĹ  vzdÄ›lĂĄnĂ­ (v případÄ› lĂŠkaĹ™e na JIP specializaci v oboru vnitĹ™nĂ­ lĂŠkaĹ™stvĂ­), absolvovĂĄnĂ­ internĂ­ho kmene vĂ˝hodou. NĂĄstup moĹžnĂ˝ ihned. V případÄ› zĂĄjmu zasĂ­lejte svĂŠ Ĺživotopisy na e-mail: lubenova@vfn.cz, tel.: 224 962 506. BliŞťí informace na www.vfn.cz

â– RadiologickĂ˝ fyzik

KrajskĂĄ nemocnice T. Bati, a. s., ZlĂ­n pĹ™ijme radiologickĂŠho fyzika pro oddÄ›lenĂ­ nukleĂĄrnĂ­ medicĂ­ny (zpĹŻsobilost k vĂ˝konu povolĂĄnĂ­ podle vyhl. Ä?. 55/2011 Sb.). ZĂĄjemci kontaktujte: prim. MUDr. JaromĂ­r BernĂĄtek, tel.: 577 552 233, e-mail: bernatek@bnzlin.cz

KrajskĂĄ nemocnice T. Bati, a. s., ZlĂ­n pĹ™ijme lĂŠkaĹ™e/lĂŠkaĹ™ku – anesteziologicko-resuscitaÄ?nĂ­ oddÄ›lenĂ­. PoĹžadavky: zpĹŻsobilost k vĂ˝konu povolĂĄnĂ­ podle zĂĄkona Ä?. 95/2004 Sb., atestace v oboru, případnÄ› v přípravÄ› k atestaci, zdravotnĂ­ zpĹŻsobilost a bezĂşhonnost NabĂ­zĂ­me: plnĂ˝ Ăşvazek, pĂĄtĂ˝ tĂ˝den dovolenĂŠ, dalĹĄĂ­ odbornĂ˝ rĹŻst. ZĂĄjemci kontaktujte: prim. MUDr. Radovan Turek, tel.: 577 552 280 e-mail: turek@bnzlin.cz

â– Gynekolog

RozvĂ­jejĂ­cĂ­ se privĂĄtnĂ­ gynekologickĂĄ praxe Praha 9 hledĂĄ gynekologa na plnĂ˝ Ăşvazek a gynekologa na Ä?ĂĄsteÄ?nĂ˝ Ăşvazek. PoĹžadujeme kompetentnĂ­ho kandidĂĄta s profesionĂĄlnĂ­m přístupem ke klientele. NabĂ­zĂ­me zĂĄzemĂ­ silnĂŠ rozvĂ­jejĂ­cĂ­ se organizace a motivujĂ­cĂ­ ohodnocenĂ­. VaĹĄe CV s prĹŻvodnĂ­m dopisem zasĂ­lejte na e-mail: gynlink@gynlink.cz, +420 604 440 000.

â– VĂ­ce pozic

Nemocnice MilosrdnĂ˝ch sester sv. Karla BoromejskĂŠho v Praze, VlaĹĄskĂĄ 36, 118 33 Praha 1-MalĂĄ Strana, pĹ™ijme lĂŠkaĹ™e/ku a laboranta/ku na RadiodiagnostickĂŠ oddÄ›lenĂ­ na plnĂ˝ pracovnĂ­ Ăşv. PoĹžadavek: u lĂŠkaĹ™e - atestace v oboru vĂ­tĂĄna, u laboranta - ukonÄ?enĂ­ SZĹ ,VOĹ , registrace (nenĂ­ podmĂ­nkou), vĂ˝pis z rejstříku trestĹŻ. NĂĄstup podle dohody. Kontakt: prim. MUDr. JanÄ?e Martin, tel.: 257 197 255, 606481605, e-mail: mjance@seznam.cz

â– Psychiatr

Dům duťevního zdraví v Ostravě-Porubě přijme do ambulance psychiatra na kratťí úvazek. Informace: Ing. Alexej Berånek, mobil: 603 702 698.

â– OdbornĂ˝ pracovnĂ­k

OdbornÊho pracovníka v laboratorních metodåch na provådění a vyhodnocovåní molekulårně genetických laboratorních

Jste sympatickĂĄ, veselĂĄ, odvĂĄĹžnĂĄ, mĂĄte smysl pro humor, jste prostÄ› ta nej? Chcete vyhrĂĄt luxusnĂ­ zĂĄjezd a dalĹĄĂ­ atraktivnĂ­ ceny? Pak prĂĄvÄ› pro VĂĄs je tu soutěŞ o Nej sestĹ™iÄ?ku roku 2013!

!"!#$%&ka

2013

BATIST Nej sestĹ™iÄ?ka je soutěŞ, jejĂ­mĹž cĂ­lem je vybrat nejlepĹĄĂ­ zdravotnĂ­ sestru z pohledu odbornĂŠho i lidskĂŠho, vyjĂĄdĹ™it podÄ›kovĂĄnĂ­ za nĂĄroÄ?nou prĂĄci zdravotnĂ­ch sester u nĂĄs i zviditelnit jejich poslĂĄnĂ­. FinĂĄlovĂ˝ veÄ?er se uskuteÄ?nĂ­

19. října 2013 v MÄ›stskĂŠm divadle Dr. Josefa ÄŒĂ­Ĺžka v NĂĄchodÄ›. BliŞťí informace a pĹ™ihlĂĄĹĄku najdete na www.nejsestricka.cz. K ĂşÄ?asti VĂĄs srdeÄ?nÄ› zve BATIST Medical a. s. - organizĂĄtor soutěŞe.

ZUBNĂ? LÉKAĹ˜ " PARODONTOLOG ZUBNĂ? LÉKAĹ˜ " PARODONTOLOG propro Stomatologickou kliniku Stomatologickou kliniku

PĂ­semnĂŠ pĹ™ihlĂĄĹĄky doloĹženĂŠ profesnĂ­m Ĺživotopisem s uvedenĂ­m ĂşdajĹŻ o dosavadnĂ­ praxi, doklady o dosaĹženĂŠm vzdÄ›lĂĄnĂ­ a platnĂ˝m vĂ˝pisem z trestnĂ­ho rejstříku zasĂ­lejte do 15 dnĹŻ po uveĹ™ejnÄ›nĂ­ na adresu: FN PlzeĹˆ, oddÄ›lenĂ­ personĂĄlnĂ­ho řízenĂ­ a organizace, Edvarda BeneĹĄe 13, 305 99 PlzeĹˆ, e-mail: grubrova@fnplzen.cz, tel. 377 402 223.

■LÊkař/lÊkařka

■LÊkař/lÊkařka

FakultnĂ­ nemocnice PlzeĹˆ pĹ™ijme zamÄ›stnance na pozici:

PoĹžadavky: É„ vysokoĹĄkolskĂŠ vzdÄ›lĂĄnĂ­ v oboru zubnĂ­ lĂŠkaĹ™stvĂ­ nebo stomatologie É„ osvÄ›dÄ?enĂ­ odbornosti ÄŒSK PZL – parodontolog, případnÄ› s vĂ˝hledem na jeho brzkĂŠ zĂ­skĂĄnĂ­ É„ zdravotnĂ­ zpĹŻsobilost a bezĂşhonnost podle zĂĄkona Ä?. 95/2004 Sb.

vyĹĄetĹ™enĂ­ v oblasti dÄ›diÄ?nĂ˝ch poruch hemostĂĄzy a vĂ˝zkumnou Ä?innost pĹ™ijme VĹĄeobecnĂĄ fakultnĂ­ nemocnice v Praze. PoĹžadujeme: VĹ  přírodnĂ­ho smÄ›ru, praxi v molekulĂĄrnÄ› genetickĂŠ laboratoĹ™i, atestaci v oboru klinickĂĄ genetika pro nelĂŠkaĹ™e nebo z vÄ›tĹĄĂ­ Ä?ĂĄsti absolvovanou pĹ™edatestaÄ?nĂ­ přípravu. NĂĄstup moĹžnĂ˝ ihned. V případÄ› zĂĄjmu zasĂ­lejte svĂŠ Ĺživotopisy na e-mail: jaroslava.hajkova@vfn.cz, bliŞťí informace na www.vfn.cz

Lenka NovĂĄkovĂĄ vĂ­tÄ›zka roÄ?nĂ­ku 2012

GenerĂĄlnĂ­ mediĂĄlnĂ­ partner

GenerĂĄlnĂ­ partner

MediĂĄlnĂ­ partner

GenerĂĄlnĂ­ partner

ZN 10_2013  

Zdravotnické noviny - odborné forum zdravotnictví a sociální péče