Page 1

ČASOPIS MODERNÍHO OŠETŘOVATELSTVÍ

vychází pod patronaci ČAS

FLORENCE Vydává Ambit Media, a. s. ročník V

60 Kč

www.florence.cz

ZAŘAZENÍ SESTER DO PLATOVÝCH TŘÍD

Derivace stolice a moči u pacienta s polytraumatem Ošetřovatelská péče u akutní pankreatitidy Bandáž žaludku a pooperační opatření Invazivní meningokokové onemocnění u dětí Cena Florence Nightingale

Čas pro sekci nutričních terapeutů

Pemphigus – léčba imunoadsorpcí

11 listopad 2009


Ondřej Naňka a Miloslava Elišková

Přehled anatomie

Druhé, doplněné a přepracované vydání Nové, rozšířené a barevné vydání učebnice Přehled anatomie představuje ucelený pohled na anatomii pro bakaláře zdravotnických oborů. V jednotlivých kapitolách jsou popsány všechny orgánové systémy lidského těla. Prezentace zde uvedených anatomických dat je nutná pro pochopení stavby a funkce lidského těla. Každá kapitola zahrnuje obecný úvod k dané orgánové soustavě, na který navazuje popis vlastních orgánů doplněný klinickými poznámkami. Kniha je bohatě ilustrována – více než 300 názorných ilustrací umožňuje studentům komplexní představu anatomických struktur, aniž by byli nuceni používat další anatomické atlasy. Obsah: 1. Obecné základy stavby lidského těla • 2. Kostra lidského těla • 3. Spojení kostí • 4. Soustava svalová • 5. Obecná angiologie • 6. Srdce • 7. Tepenný systém • 8. Žilní systém • 9. Lymfatický systém • 10. Trávicí systém • 11. Dýchací systém • 12. Močové ústrojí • 13. Mužské pohlavní ústrojí • 14. Ženské pohlavní ústrojí • 15. Periferní nervový systém • 16. Centrální nervový systém • 17. Smyslové orgány • 18. Kůže a kožní orgány • 19. Topografická anatomie končetin • 20. Anatomické podklady výkonů v intenzivní péči • Slovník latinských a řeckých anatomických termínů • Rejstřík• Literatura Praha: Galén – Karolinum, 2009, 416 s. – Druhé, doplněné a rozšířené vydání, 195 × 280 mm, brožované, barevné, 700 Kč, ISBN 978-80-7262-612-0 (Galén) a ISBN 978-80-246-1717-6 (Karolinum) Kontakt: Galén, spol. s r.o., Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, fax 257 326 170, e-mail: objednavky@galen.cz, www.galen.cz


AktivizovAt. Ale kAm Až? Až k filozofickým myšlenkám mě dovedl názor vaší kolegyně, které jsme dali slovo v tomto čísle. Po přečtení jejího příspěvku jsem s ní jako „poučený“ laik souhlasila. Při druhém čtení jsem s ní vlastně nesouhlasila, a potom jsem večer nemohla usnout, protože jsem si neuměla odpovědět na otázku, jestli je organizovaná aktivizace seniorů k jejich prospěchu, či zda jen přidělává práci sestrám. Jak jsem tak hloubala a hloubala, napadla mě další znepokojující věc. A to, zda člověk mladý, žijící v přirozených vazbách, se může vůbec dozvědět, co prožívá na sklonku života senior žijící v ústavním zařízení. Zda je tato empatie vůbec možná. Protože… dítě pochopit dokážeme, vždyť sami jsme byli dětmi, a chceme-li, pak si vzpomeneme. Matka dokáže zadržet trestající ruku nad svým potomkem, který dupne novou botou do kaluže, protože si vzpomene, že i ji kdysi napadlo zjistit, co po tom výbuchu udělají prasátka na hladině. Ale vzpomenout si na stáří?

Jednou mi moje mladá přítelkyně říkala, že se nebojí smrti. Říkala, že v jejím věku je nepravděpodobná, a potom, s koncem na dohled, stářím změněná a smířená, bude věc vidět úplně jinak. Jinak? Je to opravdu tak? Je starý člověk „jiný“ člověk? Na tyto otázky si musíme odpovědět, abychom věděli, co chce a co potřebuje. Jaké má cíle. Jsme, nebo budeme, děti starých rodičů, jsme sestry a jsme lidé. Proto bychom to vědět měli. Ale… otázka ženě v produktivním věku, jaké bude mít cíle, až bude bydlet v domově pro seniory, je stejný paradox, jako když Achilleus nedohoní želvu. Dobrá, zeptáme se tedy těch, kteří už v těch kolektivních zařízeních bydlí. „Jaké jsou vaše cíle?“ Slyšíme odpověď, ale hned nás napadne: je to dobrá odpověď? Je dobré, že osmdesátiletý pán s cukrovkou a těžkou nadváhou má za cíl zúčastnit se zabíjačky, vypít denně tři piva a vysedávat u televize v křesle? Je to jeho sobeckost? Lhostejnost

k tomu, že snižováním soběstačnosti přidělává práci jiným? Anebo je to přirozený pocit, který mu velí žít v souladu s jeho věkem? Nevíme – protože ani on nám neřekne objektivní pravdu. Není psycholog ani gerontolog, je to pan Novák. A teď aby se v tom sestry vyznaly. Pisatelka má určitě pravdu, když píše proti direktivní aktivizaci. Cítím ale také, že ani úplná individualizace není to pravé. Domovy by byly plné obyvatel trávících svůj čas v křesle před obrazovkou se všemi zdravotními následky. Sestry by asi, pravda, měly víc času. Můj dnešní úvodník je plný otázek, na které si možná odpovím až v seniorském věku. Anebo budu odpověď hledat v nové koncepci péče o seniory, která, jak jsem se dozvěděla na zářijovém Gerontologickém kongresu v Ostravě (viz tato Florence), je v souladu s evropskými pravidly. Moc by mě zajímalo, co si o tom myslíte vy, sestry. Přeji vám krásné podzimní dny! Jarmila Škubová

SpolečenSké A prAcovní Aktivity čAS nA přelomu roku O nejbližších úkolech České asociace sester debatoval Sněm předsedkyň a předsedů sekcí a regionů České asociace sester 17. října v Brně. Hostem jednání byla ministryně zdravotnictví Mgr. Dana Jurásková, která až do nástupu na ministerstvo působila jako prezidentka ČAS. V současné době ji ve funkci zastupuje Bc. Anna Skalická. Ministryně pozdravila přítomné a požádala – vzhledem k odloženým parlamentním volbám – o prodloužení mandátu pro Annu Skalickou. Plénum tento návrh jednohlasně odsouhlasilo. Dále ministryně informovala o dotační politice MZ ČR na rok 2010 a v závěru poděkovala prezidiu a předsedkyním a předsedům sekcí a regionů ČAS za jejich práci. pozvánka na ples – Sestry na sál! Pracovnímu jednání předcházela informace z oblasti společenské. Bc. Anna Skalická pozvala všechny členky a členy asociace na 1. reprezentační ples sester Sestry na sál, který se uskuteční 14. ledna 2010 v Praze ve společenském

domě na Žofíně. Cena vstupenky je 490 Kč pro dvě osoby (do její výše je zahrnuto i občerstvení). Aby se plesu mohly zúčastnit sestry i z odlehlých koutů republiky, budou pro ně vypraveny autobusy z Ostravy, Brna a Hradce Králové. Vstupenky si mohou jednotlivci i sekce objednat na adrese kvasnicova@vnb.cz nejpozději do 10. prosince 2009. Podrobné informace k celé akci obdržíte v kanceláři ČAS: Londýnská 15, Praha 2, 120 08, e-mail: kancelar@cnna. cz, tel: 222 523 827. Členské poplatky – změna Sněm schválil návrh na zvýšení členských poplatků ČAS od 1. ledna 2010 takto: 500 Kč za každou sekci, 200 Kč pro členky na mateřské dovolené a nepracující důchodce, 250 Kč pro členky sekce seniorek. Další změnou je zrušení možnosti přerušovaného členství. Důvodem je zneužívání členy ČAS.

Editorial

Upozornění na webových stránkách Florence najdete leták Mz Čr informace o realizaci stabilizačních opatření všeobecných sester, v němž se dozvíte podrobnosti o změnách ve vzdělávání sester, odměňování, kompetencích atd.

www.florence.cz

zprAvodAj čas

Konference ČaS Prezidium ČAS pořádá 19. listopadu 2009 II. podzimní konferenci (hotel STEP, Malletova 1141, Praha 9). Pozvánky obdržely předsedkyně sekcí dle počtu členů v odborných sekcích. Na 20. května 2010 připravuje ČAS jarní konferenci. Účastníci sněmu vyzývají členky a členy k zasílání témat na obě uvedené konference, podle zájmu. Spolupráce s Florence Sněm odsouhlasil pokračování spolupráce s časopisem Florence, v němž budou i nadále představovány jednotlivé odborné sekce a regiony ČAS. Jednání o Sazebníku výkonů – informace Mgr. Dita Svobodová a Bc. Irena Pejznochová z ČAS koordinovaly projednávání návrhů týkajících se zařazení bodů za ošetřovatelskou péči do Sazebníku výkonů. Jednání však zablokovaly některé lékařské organizace. Další postup bude určen ministerstvem zdravotnictví. RůženaW agnerová, dopisovatelka Florence

FlorEnCE 11/2009 1


oBSaH

Editorial ....................................................................................1 tÉMa zařazení sester do platových tříd od 1. 7. 2009 ..............................3 www.florence.cz

zpraVodaJ ČaS čas pro sekci nutričních terapeutů .................................................6 Sestry na Fidlovačce .......................................................................9 VYBrali JSME pro VÁS ze zahraničního tisku ................................................................. 10 HiStoriE čs. červený kříž v ošetřovatelství a ošetřovatelském školství ..........11 ženy, které měnily zdravotnictví 6. ..............................................13 KazUiStiKa derivace stolice a moči u pacienta s polytraumatem .....................15 praXE komplexní ošetřovatelská péče o pacienta s akutní pankreatitidou na interním oddělení ....................................................................17 Bandáž žaludku a pooperační opatření.........................................21 edukácia pri plazmaferéze............................................................22 invazivní meningokokové onemocnění u dětí ...............................26 pemphigus – paliativní léčba imunoabsorpcí .................................30 Antikoncepce v životních etapách ženy ........................................32 inkontinence moči u žen ..............................................................33 Sexuální problémy mužů a žen .....................................................34 Hrt v roce 2009 ..........................................................................35 MUltiKUltUrní oŠEtŘoVatElStVí některé výživové zvyky a tradice ve vybraných kulturách ..............36 prÁVo Ústavní znalecké komise – v čem mohou pomoci .........................38 VÝzKUM Hojení vstupních ranek po artroskopii ..........................................39 aKCE, UdÁloSti obezitologie a bariatrie ................................................................42 Xv. královéhradecké ošetřovatelské dny .......................................43 Xiii. ročník Gerontologických dnů ostrava ....................................44 zaznaMEnali JSME poslední zvonění ošetřovatelství ...................................................45 příspěvek pro kvalitní léčbu urolitiázy ...........................................45 odBornÝ tESt víte víc? malý test odborných znalostí s dárkem ...........................48

Ročník V., číslo 11, listopad 2009 Adresa redakce: Klicperova 8, 150 00 Praha 5 florence.redakce@ambitmedia.cz tel.: +420 222 352 578 Šéfredaktorka: PhDr. Jarmila Škubová e-mail: jarmila.skubova@ambitmedia.cz Redakce: PhDr. Eva Wićazová e-mail: eva.wicazova@ambitmedia.cz Redakční rada: Mgr. Dana Jurásková, Ph.D.,MBA Bc. Mária Dobešová, Jana Dvořáková, Jana Farkačová, MUDr. Iva Holmerová, Ph.D., Anna Chrzová, Jindra Pavlicová, Mgr. Eva Prošková, Hana Rittsteinová, Milica Sklenčková, Prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D., Růžena Wagnerová Grafická úprava: Jindřich Studnička Jazyková redakce: Pavel Voňka Vydavatel: Ambit Media, a.s. www.ambitmedia.cz Předseda představenstva: Ondřej Novotný Šéfredaktor zdravotnických titulů: Jan Kulhavý e-mail: jan.kulhavy@ambitmedia.cz Marketing: Petr Belica, marketing manager tel.: +420 222 352 575 e-mail: petr.belica@ambitmedia.cz Obchod: Dana Stripaiová, key account manager tel.: +420 725 778 001 e-mail: dana.stripaiova@ambitmedia.cz Tisk: Tisk Horák, a.s. Drážďanská 83A, 400 07 Ústí nad Labem Předplatné: ČR: POSTSERVIS, oddělení předplatného, Poděbradská 39, 190 00 Praha 9, fax 284 011 847, postabo.prstc@cpost.cz, infolinka 800 300 302, www.periodik.cz SK: Mediaprint Kapa - Pressegrosso, a.s., oddelenie inej formy predaja, Vajnorská 137, 831 04 Bratislava, tel. +421 244 458 821, fax +421 244 458 819, predplatne@abompkapa.sk Cena výtisku: 60 Kč Roční předplatné: 550 Kč / 31,90 eur (961 Skk) Časopis vychází 11krát ročně. (v červenci vychází letní dvojčíslo) Registrace: MK ČR-E 16134, ISSN 1801-464X Redakční uzávěrka pro toto číslo: 10. 10. 2009 Přetisk a jakékoliv šíření je povoleno pouze se souhlasem vydavatele. Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Redakce neodpovídá za jazykovou správnost inzerátů. Copyright © Ambit Media, a.s., 2009


Naše řešení Vám ji pomohou poskytovat V rámci nového konceptu HARTMANN Solutions se soustředíme nejen na vývoj špičkových produktů, ale také na vysokou kvalitu poradenství a služeb. Pomůžeme vám najít to nejefektivnější řešení nejen v oblasti léčby, ale také v otázkách financování, logistiky, optimalizace procesů, vzdělávání nebo informačních systémů. Vy se tak můžete plně věnovat tomu nejdůležitějšímu – péči o své pacienty. Navštivte www.pomahamelecit.cz a přesvědčte se sami.


zprAvodAj čas

zprAvodAj čas

čas pro Sekci nutričnícH terApeutů pár slov o počátcích oboru Vzdělávání nutričních terapeutů bylo zahájeno právě před 75 lety. V roce 1934 byla založena Vyšší škola pro vzdělávání dietních pracovnic s propojením na kliniku prof. Prusíka, kde probíhala praktická část výuky. Jejím cílem bylo vychovávat samostatné pracovnice v oboru dietetiky, které měly vhodně upravovat výživu nemocných podle pokynů ošetřujícího lékaře a řídit její výrobu. V té době připravovaly pokrmy pro 35 nemocných za denní paušál 6,20 Kč na osobu. V prvním roce studia bylo 14 studentek.

6 FlorEnCE 11/2009

Jak se studovalo před 75 lety Vedoucí pracovnicí školy se na dobu 20 let stala Marie Bejčková. Lékaři přednášeli první rok bezplatně (Karásek, Patočka, Richter, Švejcar). Následně bylo studium prodlouženo o jeden semestr. Vyučovala se čeština, počty, lékařské a praktické předměty. V červnu 1936 byla otevřena dietní poradna pro ambulantní pacienty. Systém práce odpovídal stále platným postupům: lékař určil dietu, vyučující úpravu jídla a pro každou dietu byl zpracován leták obsahující informaci o povolených a zakázaných jídlech.


SeStry nA FidlovAčce

zprAvodAj čas

letošní cenu Florence nightingale za přínos k rozvoji ošetřovatelství předala oceněným členům české asociace sester ministryně zdravotnictví mgr. dana jurásková, ph.d., mBA, ruku v ruce s Bc. Annou Skalickou, zastupující prezidentkou čAS. Stalo se tak v průběhu slavnostního setkání členek a členů čAS v divadle na Fidlovačce v praze 30. září. Ministryně Jurásková nemusela mít při poděkování sestrám za jejich práci v ruce žádný papír. Byla doma, mezi svými. Poděkovala jim i za poddporu v její funkci. Řekla: „Budoucnost ošetřovatelství je v rukách sester. Podařilo se zvednou prestiž této profese a já jsem hrdá, že pocházím z řad sester. Nikdy jsem ve své funkci neslyšela o sestrách nic negativního, naopak zdá se, že se ošetřovatelství stává do budoucna zajímavou profesí.“ D. Jurásková na závěr uvedla, že doufá, že se vrátí mezi sestry. Poděkovala zastupující prezidentce ČAS A. Skalické za výkon funkce. „Má ‚drive‘ a kontinuitu,“ uzavřela. Jedním ze čtyř oceněných byl Mgr. Tomáš Petr, předseda psychiatrické sekce ČAS a vrchní sestra Ústřední vojenské nemocnice v Praze. Tento odborník patří k zakládajícím členům dnešní psychiatrické sekce ČAS. Na cenu Za rozvoj ČAS byl navržen pro svůj významný podíl na rozkvětu sekce, zvláště směrem do zahraničí. Byl iniciátorem a duchovním otcem spolupráce psychiatrické sekce ČAS s Evropskou asociací psychiatrických sester a jedním z organizátorů jednání společné pracovní skupiny, která se sešla za účasti zástupců dvanácti zemí. Na této půdě vznikla společnost Horatio, která sdružuje zástupce z patnácti zemí. Vedení sekce se zabývá i propagací českého psychiatrického ošetřovatelství v zahraničí. Největší připravovanou akcí je v r. 2010 mezinárodní kongres, který bude v Praze. Předpokládá se účast z 27 zemí. Tomáš Petr je autorem zajímavých přednášek prezentovaných na domácích i zahraničních odborných akcích a tím také významně přispívá k propagaci jak české psychiatrie, tak České asociace sester u nás i v zahraničí. Další cenu převzala Bc. Dagmar Škochová, vrchní sestra I. chirurgické kliniky VFN v Praze. Je předsedkyní traumatologicko-ortopedické sekce ČAS a zároveň členkou sekce managementu. Udělení Ceny Florence Nightingale jí právem náleží za nespočet vzdělávacích aktivit, které realizuje v obou sekcích: jsou to odborné semináře a konference, z nichž některé získaly mezinárodní kredit i tradici. Dagmar Škochová se věnuje přednáškové a publikační činnosti a sama se stále vzdělává. V příštím roce završí magisterské studium. Vedle své náročné práce vrchní sestry na jednom z nejnáročnějších oborů ošetřovatelství dokáže zvládnout ještě mnohé navíc. Následující oceněná byla z Brna. Byla jí Monika Antonová, sestra Chirurgické kliniky FN Brno, která poskytuje vysoce profesionalizovanou ošetřovatelskou péči pacientům chi-

Čtveřice oceněných. Zleva: H. Gregrová, M. Antonová, T. Petr, D. Škochová

Gratulace Tomáši Petrovi

Poděkování D. Škochové

Cena FN

rurgických oddělení a současně i indikovaným klientům ostatních pracovišť FN Brno. Vzdělává se, studuje a osvojuje si nové techniky péče o pacienty po operačních výkonech, zvláště s onemocněním zažívacího traktu a se střevním vyústěním. V současné době je stomasestrou kliniky. Za celoživotní práci ve zdravotnictví, byla oceněna Hana Gregrová, která je dnes již v penzi. Svoji kariéru završila jako vrchní sestra Dermatovenerologické kliniky FN BrnoBohunice. Kontakt s bývalými spolupracovníky neztrácí, přednáší, čímž nejlépe zúročuje své dlouholeté zkušenosti. Její životopis je úctyhodný a dokumentuje, jak intenzivně se tato sestra vzdělávala a jak cílevědomě šla za svým cílem. Původně získala odbornost ARIP, absolvovala kursy organizace a řízení, mj. i v projektu HOPE, kursy a stáže v dermatovenerologii, také v USA. V ČAS pracuje v dermatoveneroloické sekci. divadelní představení Po slavnostním předávaní cen čekala na sestry divadelní hra E. Vilarové Čaj u královny. Herecky v ní exceluje Eliška Balzerová v roli královny Alžběty. Ta si ve svůj poslední den na tomto světě pozve malou společnost na čaj: následníka trůnu, arcibiskupa, dvorní dámu a Williama Shakespeara. Mezi těmito postavami probíhá vtipný, ale myšlenkově bohatý rozhovor o životě a smrti, moci a lásce, o tom, co bude po smrti, o bohu a lidské nedokonalosti. Otázky, které jsou blízká každému člověku, každé době a na která dosud ještě nikdo odpověď nenašel. Sestry však dlouho zadumané nezůstaly. Po skončení představení na ně čekal raut a vzájemná milá setkání. Jarmila Škubová

D. Jurásková

Všichni držitelé ceny s ministryní zdravotnictví a zastupující prezidentkou ČAS (vpravo)

Ministryně s Hanou Gregrovou, která dostala cenu za celoživotní práci ve zdravotnictví. Fota Marta Jedličková

FlorEnCE 11/2009 9


Centrum adiktologie 1. LF UK a PK VFN, Praha

Česká hepat.. spol., hepat. sekce sester při ČAS a II. inter. klin. FN Olomouc

Česká gyn. a porod. spol. ČLS JEP

FTNsP, Praha

ČAS – region jihomoravský

ČAS – sekce managementu

FTNsP, Praha

Čes. spol. paliat. med., sekcia paliat. med. Slov. spol. pre stud. a léčbu bolesti SLS

Spol. pro transfúz. lékař. ČLS JEP

ČIPA a pneumologická sekce ČAS

ČAS – sekce zdravotních laborantů

Nemocnice Pelhřimov

FTNsP, Praha

Česká gynek. a por. spol. ČLS JEP

5. 11.

7. 11.

8. 11.

7. 11.

9. 11.

10. 11.

12. 11.

19. 11.

20.–21. 11.

20.–21. 11.

20.–21. 11.

21. 11.

21. 11.

Pořadatel

2.–3. 11.

Datum

Bauerův den

IV. neurol. konference: „A jak dál?“

Pelhřimovské chirurgické dny 2009

Celostátní konference laborator. oborů

IX. konference sester: Astma

3. střešovický transfúzní den

I. čes.-slov. konference paliativní medicíny

Školicí akce: Masážní techniky, celotěl. masáž

Porovnávání zkušeností v moderní oš. péči

Odbor. konference: Včas. diagnostika zrak. vad a práv. odpověd. NLZP

Školicí akce: První pomoc při zvládání stresových situací a relaxace

Intenz. postgrad. výuk. kurs: Péče o matku a dítě XI

Podzim. prac. den: Komplex. péče o nem. v pokroč. stadiích jater. chorob

Konference: Prim. prevence rizik. chování

Název akce (téma)

Praha

FTNsP, Centrum pro vzděl. a vědu, Vídeňská 800, Praha 4

Kulturní dům Máj, Pelhřimov

VFN, Praha

Hotel Pyramida Praha

ÚVN Praha

Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40b

FTNsP, Centrum pro vzděl. a vědu, Vídeňská 800, Praha 4

IKEM, Praha

Kongresový sál ombudsmana, Brno

FTNsP Centrum pro vzdělávání a vědu, Vídeňská 800, Praha 4

Praha

Region. centrum Olomouc, Jeremenkova 40b

Praha

Místo

www.cgps.cz

Jaroslava Poláková, FTNsP, Praha 4 – Krč, tel.: 261 083 252, jaroslava.polakova@ftn.cz www.ftn.cz (vzděl., semin. pro nelékaře)

www.chirurgie.cz

jana.farkacova@vfn.cz

Mgr. Miroslav Kovařík, manažer ČIPA cipa@volny.cz

www.transfuznispolecnost.cz

www.solen.cz

Jaroslava Poláková, FTNsP, Praha 4 – Krč, tel.: 261 083 252, jaroslava.polakova@ftn.cz www.ftn.cz cz (vzděl., semin. pro nelékaře)

Bc. Jaroslava Holakovská, jaroslava.holakovska@ikem.cz

Přihlášky on-line na webu ČAS nebo na jaroslava.hyneckova@nmbbrno.cz

Jaroslava Poláková, FTNsP, Praha 4 – Krč, tel.: 261 083 252 jaroslava.polakova@ftn.cz www.ftn.cz (vzdělávání, semináře pro nelékaře)

www.cgps.cz

www.solen.cz

PhDr. Matúš Šucha, Ph.D., Centrum adiktologie 1. LF UK, Ke Karlovu 11, Praha 2, sucha@adiktologie.cz

Kontakt

přeHled vzdělávAcícH Akcí


ČAS – region Hradec Králové

Centrum adiktologie 1. LF UK a PK VFN, Praha

Oblastní nemocnice Kolín, a.s.

Česká diabetol. spol. ČLS JEP

SDPO Čes.onk.spol. ČLS JEP, Onk. kl. LF a FN Olomouc aj.

ČAS – interní sekce

ČAS – region Mladá Boleslav

ČAS – region Jablonec nad Nisou

ČAS – stomatologická sekce

ČAS – region Motol

FTNsP, Praha

ČAS – oftalmologická sekce, Oční klinika ÚVN

ČAS – pediatrická sekce

Česká diabet. spol. ČSL JEP

ČAS – region Motol

26. 11.

26. 11.

26. 11.

27. 11.

27.11.

28. 11.

28. 11.

listopad

listopad

listopad

2. 12.

5. 12.

5. 12.

10. 12.

prosinec

Seminář: Agresivní pacient

Jihočeský diabetol. den

Konference: Vždy je něco nového v pediatrii

Celostát. konference oftalmol. sester: Oko, do duše okno V.

Školicí akce: První pomoc při zvlád. stres. situací a relaxace

Seminář: Venerické choroby

Novinky a změny ve zdravotnictví se zaměřením na stomatologii

Seminář z psychologie

Konference: Vybrané kapitoly z kožního ošetřovatelství a lékařství

Konference: Ošetř. péče o seniory

II. sympozium o cílené biologické léčbě

Meziobor. sympozium: Syndrom diab. nohy

Seminář: Duševní hygiena

Cena adiktologie 2009

Konference: Správné polohování a manipulace s pacientem

V. dny diagnost., predikt. a expert. onkologie a II. syp. o cílené biol. léčbě

FN Motol, Praha

DK Metropol, České Budějovice

Praha

ÚVN, Praha-Střešovice

FTNsP, Centrum pro vzděl. a vědu, Vídeňská 800, Praha 4

FN Motol, Praha

Praha

Nemocnice, nem. kaple, Jablonec nad Nisou

Dům kultury Mladá Boleslav, Divadelní sál

Kongres. centrum Nem. Na Homolce, Praha

Regionální centrum Olomouc, sál Pegasus, Olomouc

IKEM, Praha

ON Kolín, a.s.

Praha

FN Hradec Králové, Výukové centrum

Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40b

Poznámka: akce vyznačené n pořádá ČAS. Úplný přehled vzdělávacích akcí 2009 najdete na www.florence.cz.

SDPO Čes. onk. spol. ČLS JEP, Onk. kl. LF a FN Olomouc aj.

25.–27. 11.

sylvie.kreckova@seznam.cz

pr@nemcb.cz

krulisova.libuse@vfn.cz

www.uvn.cz

Jaroslava Poláková, FTNsP, Praha 4 – Krč, tel.: 261 083 252, jaroslava.polakova@ftn.cz www.ftn.cz cz (vzděl., semin. pro nelékaře)

hana.cerna@fnmotol.cz

Eva Grégrová gregrovae@seznam.cz eva.gregrova@fnusa.cz

moravcova@nemjbc.cz hauferova@nemjbc.cz

Mgr. Lucie Kopalová tel.: 607 258 338

jana.hruskova@vfn.cz tel. 602 367 940

www.solen.cz

www.diab.cz

ivana.cervinkova@nemocnicekolin.cz

PhDr. Matúš Šucha, Ph.D., Centrum adiktologie 1. LF UK, Ke Karlovu 11, Praha 2, sucha@adiktologie.cz

Hana Sündermannová, Neurologická klinika FN, 500 05 Hradec Králové, tel.: 495 837 291, neurol.hs@seznam.cz

www.solen.cz


praXE

invAzivní meninGokokové onemocnění u dětí meningokokové onemocnění probíhá ve formě zánětu mozkových blan (meningitidy) nebo jako celkové horečnaté onemocnění (sepse či toxický šok). pro tyto klinické stavy se používá společné označení invazivní meningokokové onemocnění. velmi často během pouhých několika hodin vzniká z plného zdraví závažný klinický obraz, který pacienta i dnes ohrožuje na životě.

Jana Přecechtělová Klinika dětských infekčních nemocí FN Brno 1997: ukonč. SZŠ, Vyškov – všeob. zdrav. sestra; 2003: absolv. kursu psychologie a pedagogika dítěte; od 1997: KDIN FN Brno, dětská sestra u lůžka; 2009: PSS – Ošetřovatelská péče v pediatrii

26 FlorEnCE 11/2009

Existuje mnoho různých kmenů bakterie Neisseria meningitidis, původce hnisavých infekcí centrálního nervového systému. Jednotlivé kmeny se identifikují pomocí specifických polysacharidů (cukrů), které bakterie obsahuje ve svém vnějším obalu. Nejběžnější sérologické skupiny, které v České republice způsobují invazivní meningokokové onemocnění, jsou B a C. způsob přenosu meningokokové meningitidy Jde o kapénkovou nákazu, která se přenáší vzdušnou cestou. Mezi další způsoby přenosu nákazy patří přímý kontakt s nakaženou osobou, např. při líbání. Neisseria meningitidis je bakterie, která se přirozeně vyskytuje v nose a v krku asi u 5–10 % populace. Tito jedinci jsou nosiči bakterie a zatím není známo, proč se u některých vyvine akutní onemocnění, a u jiných nikoliv. Významnou roli zde pravděpodobně hraje zdravotní stav jedince. Před propuknutím nemoci prodělalo velké množství postižených osob katar horních cest dýchacích, byli vystaveni fyzické zátěži či se zúčastnili různých kolektivních aktivit (např. diskoték, školních zájezdů aj.). dělení Bakteriální meningitidy nejčastěji dělíme na: Hnisavé – purulentní, projevující se formou exsudativního zánětu: 1. primární (např. Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae). Etiologické agens přestupuje přes slizniční, tkáňovou a hematoencefalitickou bariéru bez vytvoření patologicko-anatomického ložiska mimo CNS. 2. sekundární (např. Streptococcus pneumoniae). Bakterie přestupuje do CNS hematogenní cestou nebo častěji z hnisavých ložisek v okolí (otitidy, mastoiditidy, sinusitidy). Pátráme také po zlomeninách baze lební. Nehnisavé projevující se formou serózního zánětu.

Specifické – projevující se fibrinózním a produktivním zánětem. Ostatní – nebakteriální: volně žijící améby; Toxoplasma gondii, Cryptococcus neoformans, Candida spp., ostatní parazitární a myotické nákazy. Charakteristika invazivního meningokokového onemocnění Patogenem je gramnegativní diplokok Neisseria meningitidis. Časná stadia meningokokové meningitidy lze diagnostikovat obtížně, protože se podobají nachlazení. Inkubační doba je velmi krátká. Mezi nejčastější příznaky meningitidy se řadí celková nevolnost, vysoká teplota, zvracení, zimnice, bolest hlavy, krku, svalů a kloubů. Po těchto příznacích může následovat náhlý nástup ospalosti, zmatenosti, ztuhlosti krku, vyrážka, poruchy vědomí, křeče. Protože se bakterie šíří do ostatních částí těla pomocí krevního oběhu, mohou být zánětem postiženy i další orgány, např. oči, srdce, plíce, játra, ledviny. Následky invazivního meningokokového onemocnění mohou zahrnovat ztrátu sluchu, slepotu, epilepsii či trvalé poškození mozku s psychomotorickou retardací, amputaci prstů, v nejhorších případech onemocnění vede k úmrtí. Interval mezi začátkem onemocnění a úmrtím u neléčených invazivních

Petechiální výsev

meningokokových onemocnění je velmi krátký, v průměru 24 hodin. léčba meningokokové meningitidy Při podezření na invazivní meningokokové onemocnění je nezbytné včasné zahájení přednemocniční léčby, tj. zajištění vitálních funkcí, podání infúzních roztoků, antibiotik a zajištění převozu na specializované pracoviště. Přednemocniční podávání antibiotik již při podezření na meningokokovou etiologii má též zásadní význam, neboť může zabránit masivnímu pomnožení meningokoků v krvi a uvolnění mimořádného množství lipopolysacharidu bakteriální stěny, a tím do jisté míry zamezit rozvoji následného septického šoku. Antibiotika se podávají i těm, kteří byli v úzkém kontaktu s pacientem. Antibiotická terapie. Vzhledem k tomu, že jsou meningokoky dosud velmi dobře citlivé k celé řadě antibiotik, je prakticky jedno, které ATB s průnikem do likvoru zvolíme. Nejčastěji podáváme intravenózně ceftriaxon, cefotaxim, krystalický G-penicilin nebo ampicilin. Při alergii na cefalosporinová nebo penicilinová ATB podáváme chloramfenikol. Doporučovaná délka intravenózní ATB terapie je 7–10 dnů. Komplikace Gangréna. Postihuje především akrální části končetin, nosu, uší (nutná


MUltiKUltUrní oŠEtŘoVatElStVí

některé výživové zvyky A trAdice ve vyBrAnýcH kulturácH v současné době se lze u nás setkat s mnoha odlišnými kulturními zvyky, a to i v oblasti výživy. je proto nutné, aby sestry a nutriční terapeutky samy vyhledávaly příslušné informace, a přispěly tak k aktivní spoluúčasti nemocného na péči. v následujících řádcích jsou stručně nastíněny některé výživové náboženské zvyky v církvi římskokatolické a bratrské, v islámu, buddhismu a judaismu.

Mgr. Renata Pilečková, R.S. Zdravotně-sociální fakulta, Jihočeská univerzita, České Budějovice 2003: SZŠ, České Budějovice, zdravotní sestra; 2003–2006: bakalář. studium, ZSF JU, České Budějovice – všeobecná sestra; 2006–2008: magister. studium, ZSF JU, České Budějovice – ošetřovatelství; od 2008: oddělení úrazové a plastické chirurgie, JIP, České Budějovice

Doc. PhDr. Gabriela Sedláková, Ph.D., R. S. ZSF JČU, kat. ošetř., České Budějovice, VŠ zdravotníctva a soc. práce sv. Alžbety, Bratislava, detašované pracoviště Přibram, SZŠ a VOŠ Příbram

36 FlorEnCE 11/2009

Význam půstu v jednotlivých kulturách Půst praktikuje každé náboženství na světě. I nevěřící lidé se postí z politických a zdravotních důvodů. V náboženské oblasti znamená půst zdržování se pokrmu z náboženských důvodů, jeho smyslem je ovládnutí těla a zvýšení duchovní činnosti. V římskokatolické církvi je půst jednou z forem pokání, patří tak mezi dobré skutky, jako jsou i almužna a modlitba (Pavlicová, Horyna, 2003). Existují dva základní motivy, proč jedinec drží půst. Prvním motivem je posílení vůle a spirituality, druhým je důvod zdravotní – člověk se postí kvůli pročištění těla, zhubnutí, odstranění poruch spánku, dosažení vnitřní harmonie, překonání únavy. Dlouhodobější půst se má provádět pouze pod odborným dohledem (Papoušková, 2006). Výživové zvyky římskokatolické církve V průběhu hospitalizace může pacient v pátek odmítnout maso. V den, kdy slaví narození Ježíše, tedy na Štědrý den, nejedí římští katolíci do půlnoci žádné maso kromě ryby. Postní zvyk v období vánočních svátků se v dnešní době zvrhl spíše v pravý opak. Druhá postní doba je v období Velikonoc a trvá 40 dní, přičemž přísný půst trvá od Popeleční středy do Velkého pátku. Východní církve začínají s postní dobou již o neděli dříve. Toto období upomíná na dobu trvání potopy světa. Jde o čas sebezapření, kdy se křesťané zříkají určitých potravin (Kriste, Schultze, Tworuscha, 2002). Eucharistií (neboli svatým přijímáním, večeří Páně, svátostí oltářní, lámáním chleba, božskou liturgií) se slouží nemocným nejčastěji. Hostie označuje v křesťanské tradici chléb připravený ke slavení eucharistie. Eucharistie je v křesťanství spolu se křtem jednou ze svátostí, kterou uznávají téměř všechny církve. Jde o obřad, který má vztah jednak k novozákonnímu líčení poslední večeře Ježíše s jeho učedníky a jednak

k Ježíšově smrti na kříži. Eucharistie je ústřední svátostí církve a středem její bohoslužby. Méně často slouží kněz mši u lůžka nemocného, častěji je nemocnému svátost donesena. Katolík musí před přijímáním dodržet eucharistický půst, tedy za normálních okolností hodinu před přijímáním, avšak u nemocných zkrácený na čtvrt hodiny. Voda ani léky půst neruší. V případě, že nemocný nemůže přijmout ani část hostie, je možné podat svaté přijímání za použití vína. Výživové zvyky církve bratrské Každé náboženství, tedy i církev bratrská, vychází z faktu, že všechny potraviny stvořil Bůh. Zároveň však zná účinky potravy na tělo i duši. Půst podle této církve zintenzivňuje modlitbu a přibližuje člověka k Bohu, je chápán jako modlitba těla i duše, někdy je součástí přípravy k modlitbě (Řád Církve bratrské, 2007). Nejprospěšnější je půst při chorobách, jako je revmatismus, artritida či onemocnění kůže (Grün, 2005). Významným pojmem v rámci výživy církve bratrské je Večeře Páně, která je chápána jako společenství lidí, kteří se ve víře radují z jistoty spasení. Svatá večeře Páně je jedna ze dvou svátostí této církve. Večeře Páně se koná ve sboru nejméně šestkrát do roka, Svatá večeře Páně se většinou slaví v nedělních bohoslužbách. Před podáním chleba a vína probíhají modlitby, kazatel poté láme chléb a rozdává ho všem stolujícím. Víno v kalichu koluje; místo vína je možné použít mošt a místo jednoho kalichu je možné použít více kalíšků. Záleží individuálně na rozhodnutí sboru. Sbor na Večeři Páně může přijít i k nemocnému v průběhu hospitalizace (Ivanová, Špirudová, Kutnohorská, 2005). Také u církve bratrské platí velikonoční a vánoční postní období. Některé společné znaky církve bratrské bychom našli u církve českobratrské evangelické, avšak církev bratrská má

některá specifika popsaná v předchozích větách. Výživové zvyky muslimů Jídlu se v islámské kultuře přikládá velmi vysoká důležitost a jídlo rovněž úzce souvisí s pohostinností. Každému hostu je kdykoliv nabídnuta domácí strava, která může být jen stěží odmítnuta. V nemocniční praxi rodinní příslušníci mnohdy vysloví přání vařit nemocnému, což patrně pramení z nedůvěry ke zdravotnickému personálu a obav, že pacient dostane nějaké nepovolené jídlo. Korán zakazuje konzumovat vepřové maso a veškeré výrobky z něj včetně sádla a pokrmů na něm připravených. Ortodoxní muslim nepoužije ani nůž, kterým bylo vepřové maso krájeno (Černá, 2005; Lorenzová, Mareš, Měrka, 1999). Největší islámský svátek ramadán (devátý měsíc islámského měsíčního roku) trvá 28–30 dnů. V jeho průběhu nesmí muslim od východu do západu slunce jíst, pít nebo mít pohlavní styk a musí se vyvarovat i hádek. Večer každá rodina půst přeruší a sejde se k modlitbám a jídlu (Ivanová, Špirudová, Kutnohorská, 2005; Lorenzová, Mareš, Měrka, 1999). Muslimové zdůrazňují morální stránku půstu. Člověk se učí ovládat, bohatí poznávají, co je to hlad (Knotková-Čapková, 2004). Porušení půstu lze tolerovat v zájmu zdraví (Sedláková, 2005), během postního období je povolena i parenterální výživa. Postních povinností jsou zbaveni nemocní, staří a slabí lidé, těhotné a kojící ženy, ženy v průběhu menstruace a cestující, avšak později musí být tyto postní dny nahrazeny, dovoluje-li to zdravotní stav jedince. Má se za to, že škodí-li pacient půstem svému zdraví, jedná proti vůli Alláha, neboť každý muslim je povinen chránit své zdraví. Smyslem ramadánu je upevnění komunity a uvědomění si náplně islámu. Půstem může také muslim dosáhnout odpuštění svých hříchů – ramadán je tedy očista těla i duše. Je třeba mít na paměti, že půst znamená pro organismus i určitou zátěž, protože se jí a pije v noci, na úkor spánku, a tím může dojít k celkové slabosti a poruše koncentrace. Většina muslimů bývá koncem ramadánu značně vyčerpána (Křikavová, Mendel, Müller, 1990).


aKCE UdÁloSti

ve dnech 8.–10. října se v Hradci králové konala konference obezitologie a bariatrie 2009, jejíž součástí byla vůbec poprvé samostatná sekce sester. v úvodu akce přítomné pozdravila i ministryně zdravotnictví čr mgr. dana jurásková, ph.d, mBA. pracovní den sester zahájil předseda české obezitologické společnosti člS jep prof. mudr. martin Fried, cSc., který krátce informoval o rozvoji obezitologie a bariatrie v čr.

Foto GALÉN-SYMPOSION s.r.o.

oBezitoloGie A BAriAtrie 2009 Přes ohlédnutí do historie českého ošetřovatelství se pak již účastníci přenesli k problematice ošetřování morbidně obézních pacientů. Ve sdělení o zásadách redukční diety u obézního diabetika upozornila přednášející z Prahy na nutnost vyhledání odborné pomoci, neexperimentování s „módními dietami“ a snahu vyvarovat se „jo-jo efektu“. Důraz je kladen na opakovanou edukaci pacienta tak, aby si byl schopen stanovit reálné cíle a uvědomit si, že z hlediska DM je pokles hmotnosti o 5 % již považován za významný. Je zde kladen důraz na změnu stravovacích návyků – pravidelně jíst 5–6krát denně, ale menší porce, vychutnávat jídlo, rozlišovat pocit hladu od chuti, nedojídat za každou cenu a dbát na vhodnou technologii úpravy potravin. Kolegyně z Plzně poté přiblížily, jak pomáhají s redukcí hmotnosti morbidně obézním pacientům. Ze sdělení vyplynulo, že od nás pacienti očekávají nejen pomoc a vedení při redukci hmotnosti, ale i při jejím dlouhodobém udržení. Jen malá část pacientů si je vědoma toho, že podvýživa může být přítomna v souvislosti s jakoukoliv hmotností, a tak je nezbytné radikálně redukovat hmotnost jen pod lékařským dohledem. Je nutné zabezpečit dostatečný příjem bílkovin, sacharidů, minerálů, ale i vhodných tuků, antioxidantů a jiných látek, které pro udržení zdraví člověk potřebuje. Kolegyně z Prahy připravily zajímavé sdělení o náročnosti ošetřovatelské péče u obézního pacienta s polytrau-

matem na umělé plicní ventilaci. Velkou pomocí při manipulaci s nemocným byly různé zvedáky, které se na oddělení intenzivní péče právě zkoušely. Z dalších sdělení jednoznačně vyplynulo, že možné komplikace obezity, jako jsou metabolická onemocnění, žlučníkové kameny, nádorová onemocnění, poruchy spánku, psychické poruchy a samozřejmě závažná postižení pohybového aparátu, vedou k vyšší nemocnosti a předčasnému úmrtí pacientů. Sestry z operačních sálů různých chirurgických pracovišť v ČR se v bloku přednášek zabývaly miniinvazivními operačními výkony na žaludku, které se v České republice provádějí v souvislosti s léčbou morbidní obezity. Zaznělo také sdělení o BIB (Bioenterics Intragastric Balloon), který se používá jako příprava před chirurgickým řešením morbidní obezity. Po endoskopickém zavedení balónu činí úbytek hmotnosti během 6 měsíců v průměru 8–12 kg. Balón zaváděný v lokální anestezii bývá pro své dobré krátkodobé výsledky považován za správnou volbu u některých morbidně obézních pacientů při pokusu o redukci hmotnosti před gastrickou bandáží. S výsledky zajímavého výzkumu zvyklostí ve stravování českých a slovenských dětí seznámila doc. Boledovičová. Ukázalo se např., že obezita hrozí spíše dětem, které mají menší rodiče, a že obezita rodičů často souvisí s obezitou dětí. Výzkum též ukázal, že není rozdíl v počtu obézních dětí ve velkém

městě a na vesnici. Z dalšího prezentovaného výzkumu zaměřeného na kvalitu života pacientů po bandáži žaludku mimo jiné vyplynulo, že se po bariatrickém zákroku u většiny pacientů zlepšily fyzické možnosti, ale že také výrazně stouplo sebevědomí těch, kteří dosáhli radikálního úbytku hmotnosti, tedy, že bariatrická chirurgie zásadně zlepšuje kvalitu života morbidně obézních pacientů. Nicméně ani bariatrie není všemocná, u některých pacientů nevede ani operační zákrok k žádoucí změně způsobu života a nemotivuje je dostatečně ke změně životosprávy. Pro tuto skupinu morbidně obézních se nabízejí jiné způsoby léčby obezity, např. konzervativní kombinace dietního režimu, fyzické aktivity, psychobehaviorální intervence, eventuálně farmakoterapie. V další části konference velice zaujaly přednášky, které se zabývaly obezitou očima psychologa a sexuologa. Závěrem je třeba připomenout, že obezita se stala celospolečenským a zdravotnickým problémem celé řady zemí. Vzhledem k jejím negativním dopadům a k ní přidružených onemocnění vyhlásila WHO obezitu za nejzávažnější onemocnění tohoto desetiletí. Postavení české obezitologie a její chirurgické (bariatrické) větve je v evropském i celosvětovém srovnání zcela mimořádné a na tomto pozitivním hodnocení mají jistě svůj podíl i sestry. Bc. Dagmar Škochová, I . chirurgická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Inzerce

Fakultní nemocnice Brno, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Jihlavská 20, 625 00 Brno, přijme:

VŠEoBECnÉ SEStrY Požadavky: ✔ vzdělání SZŠ, VOŠ, VŠ dle zákona č. 96/2004 Sb., v platném znění ✔ morální a občanská bezúhonnost

Nabízíme: ✔ v souladu s právními předpisy přiznání osobního ohodnocení, zvláštního a ostatních příplatků k základnímu platu, ✔ atraktivní práci v mladém, perspektivním kolektivu v oblasti resuscitační a intenzivní péče, v nově vybudovaných prostorách, ✔ možnost dalšího vzdělávání - podporujeme celoživotní vzdělávání i postgraduální studium Sestra v intenzivní péči, ✔ možnost ubytování v ubytovnách nemocnice, ✔ řadu zaměstnaneckých výhod – příspěvek na dovolenou zaměstnancům (4 000 Kč) a jejich dětem (2 000 Kč), vlastní rekreační zařízení, penzijní připojištění, na pobyty v táborech pro děti zaměstnanců, bezúročné půjčky na bytové účely, jednorázová finanční sociální výpomoc, zajišťujeme závodní stravování. Kontaktní osoba: Mgr. Markéta Říhová, vedoucí zaměstnanec NLZP, e-mail: mrihova@fnbrno.cz, telefon: 5 3223 2721


I. stupeň inkontinence Anatomicky tvarované urologické vložky Seni Lady pro ženy a Seni Man pro muže.

II. stupeň inkontinence - vložné pleny Prodyšné, anatomicky tvarované vložné pleny San Seni.

III. stupeň inkontinence - plenkové kalhotky Prodyšné plenkové kalhotky Super Seni, plenkové kalhotky se zvýšenou savostí Super Seni Plus, plenkové kalhotky s nejvyšší savostí Super Seni Trio a natahovací elastické kalhotky Seni Active.

Kosmetika Tekuté tělové mýdlo, pěna ve spreji, tělový balzám, krém se zinkem či argininem, krém pro suchou a zrohovatělou pokožku, aktivující tělový gel, čisticí krém a vlhčené ubrousky.

Podložky a doplňkové zboží Hygienické podložky s absorbčním jádrem z celulózové dřeně, suché utěrky Aid Laid, žínky s fólií a bez fólie, bryndáky a síťové kalhotky. Bella Bohemia s. r. o., Vlastibořská 2, 193 00 Praha 9, tel. 226 212 312

www.seni.cz


Tělový balzám pro suchou pokožku

KA VIN O Krém N pro suchou a zrohovatělou pokožku

Ochranný tělový krém s argininem

Čistící krém 3v1

Ochranný tělový krém se zinkem

Tělové tekuté mýdlo s pumpičkou

Ošetřující tělová pěna

Ošetřující vlhčené ubrousky

Aktivující tělový gel

Více na www.seni.cz Bella Bohemia s. r. o., Vlastibořská 2, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice, tel.: 226 212 312


FLORENCE ÄŒasopis modernĂ­ho oĹĄetĹ™ovatelstvĂ­

Ă­ pod

VĂ?

TELST

Ĺ˜OVA

• Publikuje Zpravodaj ÄŒAS, kterĂ˝ poskytuje podrobnĂŠ informace o Ä?innosti nejvÄ›tĹĄĂ­ profesnĂ­ organizace zdravotnĂ­kĹŻ nelĂŠkařů

Ĺ ET Ă?HO O

N

ODER

PIS M

ÄŒASO

• VychĂĄzĂ­ pod patronacĂ­ ÄŒeskĂŠ asociace sester

S

naci ÄŒA

patro

E C N E R O FL vychĂĄz

edia,

bit M

vĂ­ Am

atelst

Vydav

z nce.c .flore www

60 KÄ?

V roÄ?nĂ­k

KA MĂ?N VZPO RENCE LO NA F

a. s.

• PravidelnÄ› spolupracuje s Ministerstvem zdravotnictvĂ­ ÄŒR a dalĹĄĂ­mi institucemi oĹĄetĹ™ovatelskĂŠho vzdÄ›lĂĄvĂĄnĂ­ • Je platformou pro komunikaci v oboru • On-line informace na webovĂ˝ch strĂĄnkĂĄch www.orence.cz • publikace nejdĹŻleĹžitÄ›jĹĄĂ­ch aktualit z oĹĄetĹ™ovatelstvĂ­ • odbornĂŠ Ä?lĂĄnky v rubrice Florence plus, kterĂŠ jsou ocenÄ›ny stejnÄ› jako autorskĂŠ Ä?lĂĄnky v Ä?asopise 15 kreditnĂ­mi body (příp. 10 za spoluautorstvĂ­)

ĂŠÄ?i rnĂ­ p rimĂĄ city? avp nĂ­ po Sestr v ti a e a neg logie zenc to a Jak n m ovoro au eon kĂĄ tr m ĂĄ pĂŠÄ? DÄ›ts k ru ls nato ovate s neo OĹĄetĹ™ higu ismus pemp a juda tnictvĂ­ s dg. zdravo ÄŒeskĂŠ ĂŠmie Talas

• Informuje o konferencích a dalťích vzdělåvacích akcích v oťetřovatelství • Spolupracuje s předními sestrami, lÊkaři a dalťími odborníky ve zdravotnictví

e Florenc Příloha

ster nĂ­ch se primĂĄr Sekce

5 09 1

1/20

NCE 9 nr 200 kvúěnteo

FLORE

• Sleduje zahraniÄ?nĂ­ literaturu a pĹ™inĂĄĹĄĂ­ nejvĂ˝znamnÄ›jĹĄĂ­ pĹ™ekladovĂŠ Ä?lĂĄnky • Publikuje Ä?lĂĄnky z oĹĄetĹ™ovatelskĂŠ teorie a praxe, zajĂ­mavĂŠ kazuistiky, vĂ˝zkumnĂŠ prĂĄce, informuje o novinkĂĄch v legislativÄ› i managementu, vÄ›nuje se historii oĹĄetĹ™ovatelstvĂ­ atd. • Testuje znalosti Ä?tenĂĄĹ™ek a Ä?tenåřů a odmÄ›Ĺˆuje ĂşspěťnĂŠ

ObjednĂĄvĂĄm pĹ™edplatnĂŠ Ä?asopisu Florence StandardnĂ­, roÄ?nĂ­

550,- KÄ?

StudentskĂŠ, roÄ?nĂ­

440,- KÄ?

BalĂ­Ä?ek 1 + 1, roÄ?nĂ­ *

999,- KÄ?

 "4

FLO FLO REN RE CE NCE 01*4

.0

 "4

%&3

01*4

/ÂĽ)

00

.0

f&5

%&3

/ÂĽ)

°07 "5& -4

00

f&5

°07 "5& -4

57ÂĽ

* speciålní nabídka kombinace předplatnÊho Florence a Zdravotnických novin.

57ÂĽ

WZDIš

[Ă…Q

WZDIš

PEQB

USPOB

[Ă…Q

DJÂ

PĹ™edplatnĂŠ zahrnuje 11 Ä?Ă­sel Ä?asopisu Florence vÄ?etnÄ› příloh.

ODBÄšRATEL:

7ZEš

Wš"

NCJ

7ZEš

Wš"

U.

FEJB

BT

 SP

/0 7&"

FAKTURAÄŒNĂ? ĂšDAJE:

NCJ

U.

FEJB

BT

Ă€OĂ…L

7 

PEQB

USPOB

"4

(nevyplĹˆujte, jsou-li shodnĂŠ s odbÄ›ratelem)

SP ÀO

Ă…L7 

,Ă€ X

7: )- ™

,Ă€ X

XX ÄŒPS FODF

XX ČPSF

,7" -*5" f,: 1  0 ;ESBWPUO 3*03* +",0 5" tFUĂ? Ă…D J PWB OBQ Â "4  UFM PN )FQ OB P D[

ODF

D[

DUÕ HZO BUJUJ SBO FLP EB" ÕNE MPH qQ BSB JDLà ÄUF �FO DIO N NP PTQ PJE EEÄ BSFO šMO MFOÅ UFSš BBSU ÅLSWš MOÅDF DF FSJP TUPV WFO OÅ[BO Ë[O F ,PO ÅDIN VSZ[N USPMB BMGP BUV BQ SNB SF DÅ WDI WFODF JSVSH JOGF L JDLà QSB DÅ YJ

OBJEDNACĂ? KUPĂ“N

4VC

Titul: .............................................................................................

Organizace:..................................................................................

JmÊno a příjmení:........................................................................

Adresa: .........................................................................................

Organizace:..................................................................................

PSČ a město: ................................................................................

Obor Ä?innosti: ..............................................................................

IČ: .................................................................................................

1TFV EPUSP NCP DZUP QFOJF

4WĂ„U PWĂ•E FOO FNPD OĂ•DI

PO RO

4FLD FTFT UFST FOJPS FL

ZU MÄšN

Ko s pamunik cien ovat tem

Ă?

Adresa: .........................................................................................

DIČ: ...............................................................................................

PSČ a město: ................................................................................

Telefon: ........................................................................................

florenc

e titu

lka

3-09.in VŠEM prodd I mo střed 9 Şnými ky

Re teraflexnĂ­ pieĂ’OP

Telefon: ........................................................................................

S

EVĂ’CO FPOS  

E-mail: .......................................................................................... 30.3.2

009

9:58:2

2

E-mail: ..........................................................................................

ZpĹŻsob Ăşhrady:

VyplnÄ›nĂ˝ kupĂłn zaĹĄlete poĹĄtou na adresu Postservis, oddÄ›lenĂ­ pĹ™edplatnĂŠho, PodÄ›bradskĂĄ 39, 190 00 Praha 9, faxem na Ä?Ă­slo 284 011 847 nebo e-mailem na adresu postabo.prstc@cpost.cz. PĹ™edplatnĂŠ si mĹŻĹžete objednat takĂŠ na bezplatnĂŠ infolince ÄŒeskĂŠ poĹĄty 800 300 302 nebo webovĂ˝ch strĂĄnkĂĄch www.periodik.cz.

sloĹženka

faktura

Na kterĂŠ akci jste kupĂłn zĂ­skali?: ...................................................... Datum: ......................................... Podpis: .........................................

VyplnÄ›nĂ­m a podpisem tohoto kupĂłnu souhlasĂ­m s tĂ­m, aby vydavatelstvĂ­ Ambit Media, a.s., shromaĹžÄ?ovalo a zpracovĂĄvalo ve smyslu zĂĄkona Ä?. 101/2000 Sb. o ochranÄ› osobnĂ­ch ĂşdajĹŻ v platnĂŠm znÄ›nĂ­ osobnĂ­ Ăşdaje uvedenĂŠ v objednacĂ­m kupĂłnu. S ĂşplnĂ˝m pouÄ?enĂ­m o ochranÄ› osobnĂ­ch ĂşdajĹŻ jsem se seznĂĄmil na webovĂ˝ch strĂĄnkĂĄch vydavatele www.ambitmedia.cz. Tyto Ăşdaje poskytuji dobrovolnÄ›. 6/09 11/09

DJÂ

"4


Florence 11_2009  

Časopis moderního ošetřovatelství.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you