Page 1

ročník 58 číslo 5–6 23. února 2009 cena 26 Kč předplatné 19 Kč

www.zdravky.cz O D B O R N É

F Ó R U M

2

Z D R A V O T N I C T V Í

Nadstandardní ubytování? Co to je?

A

S O C I Á L N Í

3

P É Č E

Ministerská konference eHealth pro jednotlivce, společnost a ekonomiku

„Elektronická zapisovatelka“ nejen u soudu, ale i v ordinaci

8

X K věci Inzerce

portfolio 2009

V tomto vydání vychází příloha

XZE SYSTÉMU SE ROČNĚ ZTRATILO VÍCE NEŽ 27,5 MILIARDY KORUN

Přeje české zdravotnictví korupci?

S ministryní zdravotnictví Ing. arch. Danielou Filipiovou o zdravotnických poplatcích a sociálních kompenzacích a také o tom, jakou šanci mají v Poslanecké sněmovně reformní zákony.

Pokusy o analytické podchycení korupce ve zdravotnictví v ČR jsou zatím jen sporadické – neexistují spolehlivá data a jsou mapovány jen jednotlivé zachycené případy. Tuto skutečnost konstatuje počátkem roku zveřejněná Zpráva o stavu, vývoji a výhledu zdravotnictví v ČR, která je hlavním výstupem vládního projektu Kulatý stůl k budoucnosti financování zdravotnictví ČR. 27,5 miliardy korun, z čehož přes 20 miliard jde na vrub systémových chyb, které mimo jiné otevírají značný prostor pro korupci. Druhým zdrojem analýzy je reprezentativní výzkum dnes již neexistujícího Institutu zdravotní politiky a ekonomiky (IZPE) z přelomu let 2005 a 2006, který zjistil, že 40 % občanů se v období dvou let přímo či zprostředkovaně setkalo s konkrétním případem uplácení lékaře či zdravotnického personálu. Zdravotnic-

XDATA A FAKTA O kolik by mohla zdravotnictví ČR ročně připravit korupce? (před zavedením regulačních poplatků ve zdravotnictví, resp. po jejich případném plošném zrušení) 7 miliard Kč z důvodu nadbytku akutních nemocničních lůžek a příliš dlouhé ošetřovací doby 6 mld. Kč vinou nadměrné návštěvnosti ambulancí, mnohdy spojené s preskripcí volně prodejných léků 3,9 mld. Kč kvůli obcházení a porušování zákona o veřejných zakázkách 2,4 mld. Kč z důvodu neefektivního systému nemocenského pojištění, které generuje nadměrně vysokou nemocnost 450 mil. Kč vinou chybného indikačního seznamu, který předepisuje lázeňský pobyt, i když to nové terapeutické postupy nevyžadují 380 mil. Kč z důvodu obtížné identifikace a zachycení falešných receptů Zdroj: Transparency International ČR, 2007

X Po uzávěrce

Koláž: js

Art+Antiques Fresh marketing Fitstyl Rodina a zdraví Florence Zdravotnické noviny

Podle zmíněného závěrečného dokumentu Kulatého stolu (dále jen Zpráva) se odhadování korupčního potenciálu českého zdravotnictví v současnosti může faktograficky opřít de facto jen o dva zdroje. Především o studii Odhad ztrát z titulu netransparentního a neefektivního nastavení systému veřejného zdravotnictví v ČR, kterou v roce 2007 publikovala nevládní organizace Transparency International ČR. Konstatuje mj., že české zdravotnictví ročně ztrácí více než

tví bylo respondenty zařazeno na čtvrté místo v „korupčním žebříčku“, hned za úřady, policii a soudnictví. Zpráva ve stati zabývající se korupčním potenciálem českého zdravotnictví používá totožnou kategorizaci a klasifikaci korupčního jednání jako zmíněná studie Transparency International ČR.

Marketingové pobídky

Již zmíněný výzkum IZPE mapoval především „klasické“ uplácení, jímž si „korumpující občan“ opatřuje přístup k určité zdravotní službě, resp. k jejímu poskytovateli. Zpráva definuje další možné formy korupčního chování.

Na prvním místě uvádí tzv. motivování poskytovatelů zdravotní péče k indikování služby či produktu. Jedná se například o marketingové pobídky farmaceutických firem – dary, výjezdy na konference, společenské akce atd. – s cílem ovlivnit preskripci léku. Připomeňme, že v nedávné minulosti byly již v ČR některé případy tohoto typu korupce medializovány. Podle Zprávy může tato „dodavatelská“ korupční aktivita mít dva logicky předpokládatelné důsledky – jednak nadměrné předepisování přípravku, jednak jeho vyšší cenu od výrobce, neboť do ní zakalkuluje právě ony „marketingové“ náklady. ....................... dokončení na straně 5

X Celostátní konference OSZSP

Únik dat z PVZP, a. s.

P. Nečas zruší základní tabulku

Pojišťovna VZP, a. s., dceřiná společnost největší české zdravotní pojišťovny VZP ČR, řeší možný únik informací nebývalých rozměrů. V případu údajně figuruje i bývalý náměstek ministra zdravotnictví za vlády ČSSD.

V Hradci Králové proběhla 12. a 13. února celostátní konference Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR (OSZSP). Jako host na ní vystoupil ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas. Delegátům – zaměstnancům zdravotnických zařízení a sektoru sociálních služeb – přinesl dlouho očekávanou, byť zatím neoficiální zprávu: takzvaná základní tabulka platů bude konečně zrušena. P. Nečas dokonce oznámil i termín – 1. dubna letošního roku. Pokud ministr svůj slib splní, vyhoví jednomu z bodů usnesení celostátní konference. V něm odboráři vyzývají parlament a vládu ČR k okamžitému zrušení základní tabulky a k vytvoření jednotného platového systému pro všechny pracovníky ve zdravotnictví a sociálních službách. Podle téhož bodu usnesení musí být systém odměňování stejný bez ohledu na právní formu zařízení. Delegáti celostátní konference požadují i navý-

Pojišťovna VZP, a. s., od října minulého roku připravovala unikátní produkt zdravotního pojištění se službou virtuálního zdravotnického týmu, který nyní chce spolu s VZP ČR nabídnout svým klientům. Minulý týden se však objevily informace a dokumenty nasvědčující možnému bezprecedentnímu úniku informací z vlastních řad a jejich prodeji konkurenční pojišťovně Uniqa. „V této chvíli mohu pouze potvrdit, že takovou záležitost opravdu řešíme na úrovni nejvyššího vedení, představenstva a advokátní kanceláře,“ odpověděl Zdravotnickým novinám náměstek pro úsek pojištění Pojišťovny VZP, a. s., Dr. Robert Kareš,

který je mimo jiné vedoucím týmu, jenž nový produkt připravoval. „Prostřednictvím České asociace pojišťoven domlouváme rovněž schůzku s představiteli pojišťovny Uniqa v první polovině března. Do doby řádného prošetření však nemohu sdělit další podrobnosti,“ dodal R. Kareš. Objevily se spekulace, že inkriminované informace byly z Pojišťovny VZP, a. s., vynášeny za úplatu osobami, které zde byly v pracovněprávním vztahu. Jednou z nich měl být dokonce někdejší člen vrcholného vedení VZP ČR a bývalý náměstek ministra zdravotnictví za vlády ČSSD. Pojišťovna VZP, a. s., se však zatím odmítá k těmto spekulacím vyjádřit. „Skutečně nemohu sdělit jakékoliv detaily, natož prozrazovat identitu zúčastněných osob. V tuto dobu je však důležité, že se na uvedení nového produktu soukromého zdravotního pojištění k 1. březnu tohoto roku nic nemění,“ uvedl pro Zdravotnické noviny Robert Kareš. red

Z nemocného plátcem daně? Nic asociálního!

XTři miliardy korun pro zdravotnictví nenávratně pryč, ale aspoň sedm miliard jistých. To je v jednoduchosti výsledek vašeho křtu ohněm v první sněmovní bitvě o poplatky, kterou jste prošla coby ministryně zdravotnictví. Mohla byste být spokojena – přesto tuším, že jste ve vládní koalici musela přistoupit na větší kompromis, než jste původně chtěla. Bezesporu. Návrh původně zněl tak, že by od poplatků u lékaře byly osvobozeny děti do šesti let. Pak jsme byli ochotni ustoupit na patnáct let – a skončili jsme na osmnácti. Ale v zájmu zachování poplatků to bylo nezbytné. X Jenže opozici ani to evidentně stačit nebude, návrh na zrušení poplatků jako celku už v parlamentu podal Moravskoslezský kraj. Stále se dokola opakuje, že potenciálně slabé skupiny, jako jsou rodiny s dětmi nebo senioři, jsou na poplatcích bity. Ale jedna věc ještě v diskuzi pořádně nezazněla. Když se zavedení regulačních poplatků připravovalo, došlo přece zároveň k výrazným daňovým úlevám pro rodiny s dětmi. V průměru jim bylo přidáno přibližně 400 korun měsíčně. Jsem přesvědčena, že už tím došlo k dostatečné kompenzaci případných ztrát rodinného rozpočtu plynoucích z návštěvy u lékaře, popřípadě z krátkodobé hospitalizace dítěte. ..................... dokončení na straně 4

X Sociální péče

Praha experimentuje se seniory

Ministr práce a sociálních věcí P. Nečas. Foto: Ladislav Kucharský šení platů ve zdravotnictví a sociálních službách a vyzývají zodpovědné orgány, aby se zasadily o zavedení personálních standardů ve zdravotnictví a sociálních službách. .................. další informace na straně 5

Nepřesvědčivý a nedostatečně připravený pilotní projekt pražského magistrátu rozjitřil atmosféru mezi klienty i zaměstnanci Domova pro seniory Slunečnice. Nový privátní provozovatel hovoří o dobročinnosti, radní Jiří Janeček o snížení nákladů a zkvalitnění služeb, jeho kritici o tunelování. .............................. více na straně 2

8 594160 390009

05

ČASOPIS MODERNÍHO OŠETŘOVATELSTVÍ

Oranžová: CMYK 0-72-100-0 Šedá: CMYK 0-0-0-75

Oranžová: PMS 021 Šedá: PMS 7545

Šedá: CMYK 0-0-0-75

vychází pod patronaci ČAS

FLORENCE Vydavatelství Ambit Media, a. s. ročník V

60 Kč

www.florence.cz

VZPOMÍNKA NA FLORENCE

Sestra v primární péči Jak na negativní pocity? Dětská traumatologie Ošetřovatelská péče o novorozence s dg. pemphigus neonatorum Talasémie Sekce primárních sester

České zdravotnictví a judaismus

Příloha Florence

5

FLORENCE 1/2009 1

květen únor 2009


Exkluzivní měsíčník o výtvarném umění, architektuře, designu a starožitnostech. Obsáhlé pozvánky na výstavy. Jediné české periodikum věnující se problematice trhu s uměním. Cílová skupina: Sběratelé a výtvarní profesionálové, ale především lidé s aktivním zájmem o luxusní trendy v oblasti životního stylu. Osoby zajímající a pohybující se na trhu umění.

www.ambitmedia.cz


Fakta a čísla Periodicita: měsíčník (11 čísel + letní dvojčíslo červenec-srpen)

Ročník: 7 Náklad: 10 000 výtisků Rozsah: 80 stran + obálka Distribuce: prodej v síti PNS a vybraných knihkupectvích, galeriích a muzeích Předplatné: zajišťuje Art+Antiques Olomouc

www.ambitmedia.cz


Zdroj nápadů a inspirace při marketingových aktivitách. Rádce managera = příspěvky marketingových specialistů. Cílová skupina: Převážně muži v aktivním věku pracující v managementu firem. Majitelé firem, podnikatelé, pracovníci v marketingu, členové středního managementu.

www.ambitmedia.cz


Fakta a čísla Periodicita: měsíčník (11 čísel + letní dvojčíslo červenec-srpen)

Ročník: 5 Náklad: 7 000 výtisků Rozsah: 72 stran + obálka Distribuce: prodej v síti prodejen Relay, GECO Tabák a PNS Předplatné: zajišťuje vydavatel

www.ambitmedia.cz


Pro zdravý a aktivní životní styl. přináší aktuální informace z oblasti péče o zdraví, sportu, kosmetiky, sportovní módy, diet, apod. Rady odborníků i významných osobností z oblasti sportu a fitness. Pravidelná příloha Cvičení do kapsy. Cílová skupina: Ženy ve věkovém rozmezí 20 až 35 let zabývající se aktivně a komplexně zdravým životním stylem. Osoby s vyšším vzděláním, spíše nadprůměrným příjmem a socioekonomickým postavením.

www.ambitmedia.cz


časopis fitstyl

Fakta a čísla

UVNITŘ PRAKTICKÁ BROŽURKA: UVOLNĚTE SVÁ ZÁDA

49 Kč únor 2009 www.fitstyl.cz

ŠÍLENÉ METODY HUBNUTÍ

Periodicita: měsíčník

pomůže vám akupunktura shodit?

(11 čísel + letní dvojčíslo červenec-srpen)

v kondici – krásná – sexy

IVA FRÜHLINGOVÁ

Ročník: 13

les mi dává energii

PRUŽNÉ TUBES

Náklad: 42 000 výtisků

gumy, které posílí každý váš sval

BOX

pro ženy

únor 2009

DEJTE RÁNU STRESU A ÚNAVĚ

Od nového roku vycházíme

MĚSÍČNĚ

Rozsah: 100 stran + obálka Distribuce: prodej v síti prodejen Mediaprint & Kapa Předplatné: zajišťuje Postservis

www.ambitmedia.cz


Informuje širokou veřejnost o poznatcích moderní medicíny a zdravotnictví. Odborné poradny a rubriky představující novinky v jednotlivých oborech zdravotnictví. Rozhovory s osobnostmi. křížovky, testy a recepty. Cílová skupina: Ženy ve věkovém rozmezí 30–60 let, zpravidla je však časopis čten všemi členy rodiny. Osoby, jež se aktivně zajímají o zdraví a zdravotní prevenci sebe i celé své rodiny.

www.ambitmedia.cz


Fakta a čísla Periodicita: měsíčník (11 čísel + letní dvojčíslo červenec-srpen)

Ročník: 3 Náklad: 50 000 výtisků Rozsah: 96 stran + obálka Distribuce: prodej v síti prodejen PNS a vybraných lékárnách Předplatné: zajišťuje Postservis

www.ambitmedia.cz


Časopis moderního ČASOPIS MODERNÍHO OŠETŘOVATELSTVÍ

vychází pod patronaci ČAS

FLORENCE Vydavatelství Ambit Media, a. s. ročník V

60 Kč

www.florence.cz

VZPOMÍNKA NA FLORENCE

ošetřovatelství. Vychází pod patronací České asociace sester. Publikuje zpravodaj ČAS. Příležitost získání kreditních bodů pro autory článků. Cílová skupina: Všeobecné zdravotní sestery a porodní

Sestra v primární péči Jak na negativní pocity?

asistentky všech odborností, ale také

Dětská traumatologie Ošetřovatelská péče o novorozence

ostatních nelékařských profesí. Veškerý

s dg. pemphigus neonatorum Talasémie Sekce primárních sester

České zdravotnictví a judaismus

personál pracující v ošetřovatelství.

Příloha Florence

5

FLORENCE 1/2009 1

květen únor 2009

www.ambitmedia.cz


Fakta a čísla

"401*4.0%&3/¥)00f&5°07"5&-457¥

WZDI¹[ÅQPEQBUSPOBDJ "4

FLORENCE FLORENCE "401*4.0%&3/¥)00f&5°07"5&-457¥

7ZE¹W¹"NCJU.FEJB BTSPÀOÅL7,ÀXXXČPSFODFD[

WZDI¹[ÅQPEQBUSPOBDJ "4

/07&-"7:)-™f,: 0,3&%*5/¥. 4:45¡.6

7ZE¹W¹"NCJU.FEJB BTSPÀOÅL7,ÀXXXČPSFODFD[

Náklad: 10 500 výtisků

;ESBWPUOÅDJOBQPNPDUÕSBOÕNEÄUFN 0tFUÐPWBUFMOBHZOFLPMPHJDLÁNPEEÄMFOÅ )FQBUJUJEB"qQÐFOPTQBSFOUFS¹MOÅDFTUPV

"401*4.0%&3/¥)00f&5°07"5&-457¥

4FTUSZQÐFETUPMFUZ

WZDI¹[ÅQPEQBUSPOBDJ "4

FLORENCE

4VCBSBDIOPJE¹MOÅLSW¹DFOÅ[BOFVSZ[NBUV BBSUFSJPWFOË[OÅDINBMGPSNBDÅ

7Õ[LVN+BLWJEÅTFTUSVQBDJFOU +ËHBQPEQPSVKFIPKFOÅ

,POUSPMBBQSFWFODFJOGFLDÅ WDIJSVSHJDLÁQSBYJ

4UBSÕQTZDIJBUSJDLÕQBDJFOU

.VMUJLVMUVSOÅPtFUÐPWBUFMTUWÅqJTM¹N

1ÐÅMPIB1PSP[VNÄOÅ

POROZUMĚNÍ 7ZE¹W¹"NCJU.FEJB BTSPÀOÅL7,ÀXXXČPSFODFD[ příloha časopisu Florence, samostatně neprodejné 2. číslo, ročník II

1TFVEPUSPNCPDZUPQFOJF

4WÄUPWÕEFOOFNPDOÕDI

(11 čísel + letní dvojčíslo červenec-srpen)

Ročník: 5

,7"-*5"+",0 13*03*5" "4

1TZDIJBUSJDL¹TFLDF "4

Periodicita: měsíčník

;"4&%™/¥ )-"7/¥$)4&45&3 45™5±&6713";& 4FLDFTFTUFSTFOJPSFL

Komunikovat s pacientem

VŠEMI možnými $PNVTÅ[O¹UTFTUSBNBOBxFSLB prostředky

0tFUÐPW¹OÅEÄUÅTF[FWOÅNċY¹UPSFN 3FTQJSBÀOÅGZ[JPUFSBQJFWHFSJBUSJJ Reflexní

terapie ;NÄOZWOFNPDFOTLÁNQPKJtUÄOÅ [QPIMFEVTFTUSZ Porozumeni_0209titul.indd 11

19.1.2009 9:10:28

1PUMBÀPW¹OÅFNPDÅWQÁÀJq QPDJUPtLMJWPTUJBOFWPMOPTUJ

ÒOPS

Rozsah: 48 stran + obálka Distribuce: nelze zakoupit v prodejnách Předplatné: zajišťuje Postservis

EVCFO ÒOPS florence titulka 3-09.indd 9

30.3.2009 9:58:22

3FHJPO "4.MBE¹#PMFTMBW

&NFSHFODZOVUSJUJPOQSPHSBNq&UJPQJF

1ÐÅMPIB1PSP[VNÄOÅCÐF[FO ÒOPS florence titulka 3-09.indd 8

20.2.2009 13:16:30

www.ambitmedia.cz


Vydávané na základě smlouvy V tomto vydání vychází příloha

ročník 58 číslo 5–6 23. února 2009 cena 26 Kč předplatné 19 Kč

s Odborovým svazem zdravotnictví a sociální péče ČR a Ministerstvem

www.zdravky.cz O D B O R N É

F Ó R U M

2

Z D R A V O T N I C T V Í

Nadstandardní ubytování? Co to je?

A

S O C I Á L N Í

3

P É Č E

Ministerská konference eHealth pro jednotlivce, společnost a ekonomiku

„Elektronická zapisovatelka“ nejen u soudu, ale i v ordinaci

8

Inzerce

X K věci

XZE SYSTÉMU SE ROČNĚ ZTRATILO VÍCE NEŽ 27,5 MILIARDY KORUN

Přeje české zdravotnictví korupci?

S ministryní zdravotnictví Ing. arch. Danielou Filipiovou o zdravotnických poplatcích a sociálních kompenzacích a také o tom, jakou šanci mají v Poslanecké sněmovně reformní zákony.

Pokusy o analytické podchycení korupce ve zdravotnictví v ČR jsou zatím jen sporadické – neexistují spolehlivá data a jsou mapovány jen jednotlivé zachycené případy. Tuto skutečnost konstatuje počátkem roku zveřejněná Zpráva o stavu, vývoji a výhledu zdravotnictví v ČR, která je hlavním výstupem vládního projektu Kulatý stůl k budoucnosti financování zdravotnictví ČR. 27,5 miliardy korun, z čehož přes 20 miliard jde na vrub systémových chyb, které mimo jiné otevírají značný prostor pro korupci. Druhým zdrojem analýzy je reprezentativní výzkum dnes již neexistujícího Institutu zdravotní politiky a ekonomiky (IZPE) z přelomu let 2005 a 2006, který zjistil, že 40 % občanů se v období dvou let přímo či zprostředkovaně setkalo s konkrétním případem uplácení lékaře či zdravotnického personálu. Zdravotnic-

XDATA A FAKTA O kolik by mohla zdravotnictví ČR ročně připravit korupce? (před zavedením regulačních poplatků ve zdravotnictví, resp. po jejich případném plošném zrušení) 7 miliard Kč z důvodu nadbytku akutních nemocničních lůžek a příliš dlouhé ošetřovací doby 6 mld. Kč vinou nadměrné návštěvnosti ambulancí, mnohdy spojené s preskripcí volně prodejných léků 3,9 mld. Kč kvůli obcházení a porušování zákona o veřejných zakázkách 2,4 mld. Kč z důvodu neefektivního systému nemocenského pojištění, které generuje nadměrně vysokou nemocnost 450 mil. Kč vinou chybného indikačního seznamu, který předepisuje lázeňský pobyt, i když to nové terapeutické postupy nevyžadují 380 mil. Kč z důvodu obtížné identifikace a zachycení falešných receptů Zdroj: Transparency International ČR, 2007

X Po uzávěrce

Koláž: js

Podle zmíněného závěrečného dokumentu Kulatého stolu (dále jen Zpráva) se odhadování korupčního potenciálu českého zdravotnictví v současnosti může faktograficky opřít de facto jen o dva zdroje. Především o studii Odhad ztrát z titulu netransparentního a neefektivního nastavení systému veřejného zdravotnictví v ČR, kterou v roce 2007 publikovala nevládní organizace Transparency International ČR. Konstatuje mj., že české zdravotnictví ročně ztrácí více než

tví bylo respondenty zařazeno na čtvrté místo v „korupčním žebříčku“, hned za úřady, policii a soudnictví. Zpráva ve stati zabývající se korupčním potenciálem českého zdravotnictví používá totožnou kategorizaci a klasifikaci korupčního jednání jako zmíněná studie Transparency International ČR.

Marketingové pobídky

Již zmíněný výzkum IZPE mapoval především „klasické“ uplácení, jímž si „korumpující občan“ opatřuje přístup k určité zdravotní službě, resp. k jejímu poskytovateli. Zpráva definuje další možné formy korupčního chování.

Na prvním místě uvádí tzv. motivování poskytovatelů zdravotní péče k indikování služby či produktu. Jedná se například o marketingové pobídky farmaceutických firem – dary, výjezdy na konference, společenské akce atd. – s cílem ovlivnit preskripci léku. Připomeňme, že v nedávné minulosti byly již v ČR některé případy tohoto typu korupce medializovány. Podle Zprávy může tato „dodavatelská“ korupční aktivita mít dva logicky předpokládatelné důsledky – jednak nadměrné předepisování přípravku, jednak jeho vyšší cenu od výrobce, neboť do ní zakalkuluje právě ony „marketingové“ náklady. ....................... dokončení na straně 5

X Celostátní konference OSZSP

Únik dat z PVZP, a. s.

P. Nečas zruší základní tabulku

Pojišťovna VZP, a. s., dceřiná společnost největší české zdravotní pojišťovny VZP ČR, řeší možný únik informací nebývalých rozměrů. V případu údajně figuruje i bývalý náměstek ministra zdravotnictví za vlády ČSSD.

V Hradci Králové proběhla 12. a 13. února celostátní konference Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR (OSZSP). Jako host na ní vystoupil ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas. Delegátům – zaměstnancům zdravotnických zařízení a sektoru sociálních služeb – přinesl dlouho očekávanou, byť zatím neoficiální zprávu: takzvaná základní tabulka platů bude konečně zrušena. P. Nečas dokonce oznámil i termín – 1. dubna letošního roku. Pokud ministr svůj slib splní, vyhoví jednomu z bodů usnesení celostátní konference. V něm odboráři vyzývají parlament a vládu ČR k okamžitému zrušení základní tabulky a k vytvoření jednotného platového systému pro všechny pracovníky ve zdravotnictví a sociálních službách. Podle téhož bodu usnesení musí být systém odměňování stejný bez ohledu na právní formu zařízení. Delegáti celostátní konference požadují i navý-

Pojišťovna VZP, a. s., od října minulého roku připravovala unikátní produkt zdravotního pojištění se službou virtuálního zdravotnického týmu, který nyní chce spolu s VZP ČR nabídnout svým klientům. Minulý týden se však objevily informace a dokumenty nasvědčující možnému bezprecedentnímu úniku informací z vlastních řad a jejich prodeji konkurenční pojišťovně Uniqa. „V této chvíli mohu pouze potvrdit, že takovou záležitost opravdu řešíme na úrovni nejvyššího vedení, představenstva a advokátní kanceláře,“ odpověděl Zdravotnickým novinám náměstek pro úsek pojištění Pojišťovny VZP, a. s., Dr. Robert Kareš,

který je mimo jiné vedoucím týmu, jenž nový produkt připravoval. „Prostřednictvím České asociace pojišťoven domlouváme rovněž schůzku s představiteli pojišťovny Uniqa v první polovině března. Do doby řádného prošetření však nemohu sdělit další podrobnosti,“ dodal R. Kareš. Objevily se spekulace, že inkriminované informace byly z Pojišťovny VZP, a. s., vynášeny za úplatu osobami, které zde byly v pracovněprávním vztahu. Jednou z nich měl být dokonce někdejší člen vrcholného vedení VZP ČR a bývalý náměstek ministra zdravotnictví za vlády ČSSD. Pojišťovna VZP, a. s., se však zatím odmítá k těmto spekulacím vyjádřit. „Skutečně nemohu sdělit jakékoliv detaily, natož prozrazovat identitu zúčastněných osob. V tuto dobu je však důležité, že se na uvedení nového produktu soukromého zdravotního pojištění k 1. březnu tohoto roku nic nemění,“ uvedl pro Zdravotnické noviny Robert Kareš. red

Z nemocného plátcem daně? Nic asociálního!

XTři miliardy korun pro zdravotnictví nenávratně pryč, ale aspoň sedm miliard jistých. To je v jednoduchosti výsledek vašeho křtu ohněm v první sněmovní bitvě o poplatky, kterou jste prošla coby ministryně zdravotnictví. Mohla byste být spokojena – přesto tuším, že jste ve vládní koalici musela přistoupit na větší kompromis, než jste původně chtěla. Bezesporu. Návrh původně zněl tak, že by od poplatků u lékaře byly osvobozeny děti do šesti let. Pak jsme byli ochotni ustoupit na patnáct let – a skončili jsme na osmnácti. Ale v zájmu zachování poplatků to bylo nezbytné. X Jenže opozici ani to evidentně stačit nebude, návrh na zrušení poplatků jako celku už v parlamentu podal Moravskoslezský kraj. Stále se dokola opakuje, že potenciálně slabé skupiny, jako jsou rodiny s dětmi nebo senioři, jsou na poplatcích bity. Ale jedna věc ještě v diskuzi pořádně nezazněla. Když se zavedení regulačních poplatků připravovalo, došlo přece zároveň k výrazným daňovým úlevám pro rodiny s dětmi. V průměru jim bylo přidáno přibližně 400 korun měsíčně. Jsem přesvědčena, že už tím došlo k dostatečné kompenzaci případných ztrát rodinného rozpočtu plynoucích z návštěvy u lékaře, popřípadě z krátkodobé hospitalizace dítěte. ..................... dokončení na straně 4

X Sociální péče

Praha experimentuje se seniory

Ministr práce a sociálních věcí P. Nečas. Foto: Ladislav Kucharský šení platů ve zdravotnictví a sociálních službách a vyzývají zodpovědné orgány, aby se zasadily o zavedení personálních standardů ve zdravotnictví a sociálních službách. .................. další informace na straně 5

Nepřesvědčivý a nedostatečně připravený pilotní projekt pražského magistrátu rozjitřil atmosféru mezi klienty i zaměstnanci Domova pro seniory Slunečnice. Nový privátní provozovatel hovoří o dobročinnosti, radní Jiří Janeček o snížení nákladů a zkvalitnění služeb, jeho kritici o tunelování. .............................. více na straně 2

8 594160 390009

zdravotnictví ČR. Odborné fórum zdravotnictví a sociální péče. Vychází od 26. 1. 2009. Cílová skupina: Soukromí i nemocniční lékaři všech specializací, farmaceuti a ostatní zdravotnický profesionál. Zástupci zřizovatelů, provozovatelů i managementu zdravotnických zařízení a zařízení sociální péče, vrcholných

05

představitelů zdravotních pojišťoven, státní správy a samosprávy.

www.ambitmedia.cz


Pravidelnå příloha KONGRESOV� LIST se zpravodajstvím

ROkNrK krSLO |NORA P¡rLOHA:DRAVOTNICKÒCHNOVINk 

z odborných

: 0 2 ! 6 / $ ! * 3 + Ă‘ 0 ´ % ( , % $ / $ " / 2 . Ă‘ # ( ! 6 : $ } , Ă€ 6 ! # Ăƒ # ( ! + # Ăƒ X)-%:).Ă€2/$.Ăƒ39-0/:)5-02%$)+4)6.Ăƒ'%.%4)+9

$OBRĂ’SLUHA ALEZLĂ’PgN KijhkZ[ij_dY_j[ZeYeh[[jlkbfkj[ZebehikijeYedi[Zj[c_dl[bkjfWjZebehWY_XbWcpph_kiY_Zkdj$=W_jl[hei Wb_gkWcl[b_ii_XbWehj_dkbfkjWj[jkcceZebehj_edi[gkWcZeb[ii[djWb_jZkdjbWdZ_WcYedi[gk_f_jdedkcpph_b _b_kijhkZjWjdedi[gk_iWkj_h_kh[ceZ_Wc_b[n[n[W\[k]k[heYedi[gkWj$J_edi[ZcW]dW\[k_i_j_edkbfkjfWj[c _d_jkbbkjWj_e[j"gkWcZeb[ijeeZj[jkc_d_ideij_edi[Z[jWZj[l[hWcYehWYYkccodkbbWdl[b_ibZebeh[[jbWehj_d l[he[n[hWjdkcZebeh[[jdedi[gkWj$:k_[he[n[hWjdkbbWcd_X^[k\WY_d][j$IkiY_d][k_jWj[j"gk_f_jd_idei# jhkZZ_]dWYedl[b[W\WY_fikijhkZZ_jWj_d][jWb_jbWd^[d_cdkbbkjm_i_j_edi[Zc_d][W\[k\[k_fikc[jbkj[j l[bZ[b_i[hWjfhW[ii[$ KijhkZ[ij_dY_j[ZeYeh[[jlkbfkj[Zebeh ikijeYedi[Zj[c_dl[bkjfWjZebehWY_ XbWcpph_kiY_ZkdjbWdZ_jm_i_$=W_jl[hei Wb_gkWcl[b_ii_XbWehj_dkbfkjWj[jkcceZ ebehj_edi[gkWcZeb[ii[djWb_jZkdjbWdZ_# WcYedi[gk_f_jdedkcpph_b_b_kijhkZ$ JWjdedi[gk_iWkj_h_kh[ceZ_Wc_b[n[n [W\[k]k[heYedi[gkWj$ J_edi[ZcW]dW\[k_i_j_edkbfkjfWj[c_d_j kbbkjWj_e[j"gkWcZeb[ijeeZj[jkc_d_i deij_edi[Z[jWZj[l[hWcYehWYYkcco dkbbWdl[b_ibZebeh[[jbWehj_dl[he[n[hWj dkcZebeh[[jdedi[gkWj$:k_[he[n[hWj dkbbWcd_X^[k\WY_d][j"l[hY_fikcceZ ZebehWY_ZkdjfhWj[h_bbW\WY_f[k]_Wj$:kdj WZc_dY_f[jkciWd[hi[Yj[[dZh[\[k\W# YYkcdkciWdl[b_i_$

#ONSEQUISDOLORERAESTRUD

;b_ii_j_d][b_gkWj_[YehikiY_[k_i_XbW\W# Y_bbkj[ Z_edi[g k_ii[gkWj l[b[dZh [hWj[j fhWj[Z_jdkbfkj_fikiY_bbWc[kcdedi[# gk_f_j_bZkdjWk]_Wj$KjfhWjd_cdedi[#

gk_iWc_f[kcgkWjd_X^[n[hW[i[d_j[W Yedkcl[bkbfkjWc_h_kiY_Zkdjd_jWb_gk_# i_j WZ Zebehj_ii_j bkc _b_j l[b kjfWj$ Kc Z_Wj[ZebeXehj_iWZ[j_d_iZebeXeh[[W\W# Y_bbWdkjWj_e[d_WjWZZkdjdeiZebehi_c [h i_i Wc" gkWc" Yed [b[ij_[ j[ Yedi[Z cW]d_WcYeh[[jkciWd[ij_e[n[hW[i[gkWc _h_j[i[djbWcgkWj_[Ye cceZebehf[hW[ii_[n[j"gkWclebehj_[ \WY_ZkdjWZj[j_b_gkWc[n[jZebeh[[j"Ye# h[YecceZebeh[\WY_Zk_i_XbWdkjWjWb_i_ib ZebehWk]W_j"l[djZebeh_h_kh[[k]W_jlkb# bWdZ_jWb_i_j"gk_f_j"Yehf[hi[dZ_fikcZe# bkciWd^[d_c_d^[d_j_dlkbbWdZh[\[k \WYYkc[n[heiWkjWj_edi[gk_iceZeYed [hei[kcWb_gk_ii_$Ikij_ed^[d_i_$LkbbW Wj"l[b_i[k_idkclkbfkjfWjWb_j"ikcWb_j Wb_iWkjl[d_Wj$

)TALISAUTPATZZRIURE

KjZebeh[cl[b[dZ_]dW\[k_j[\[k]W_jbW# eh[Yedkcpph_kh[Zebehi[gkWcpph_jbeh# f[heijeYeccod_X^[ijeZebehf[hi[\W#

9kc_h_jdeijhkZjWj"ikiY_XbW\WYYkci WdZ_]dW\WYYkc_f_iWk]k[hW[ij_[Z_j"Ye# h[cpph_kiY_b_jdkcl[b_gkWcpph_j"gkWj_# edkciWd[jbWeh[lebkjfWjk[l[b[ij_d^[dj fhW[i[\[k\[kcWkj[cl[b_gk_i_cpph_kh[ Zebehj_[j_d][b_iWZjWj$;Yj[c_d_jfhWjk[ jWj[$

,ORTINHENDIGNIMDIPERCIBLAN

Y_d_iY_fikijeeZ[b[i[Yj[cZebeh[[jkciWd ECTETVERCI ^[djm_iY_b[j[n[h_j"i[\WY_b_h_b_jbeh[ KjWb_gk_i_iY_ZkdjWj"gk_iWZ_]d_Wc" c_dY_fikiY_b_j"l[hY_d^[djlkbbWWj$KjbW gkWj_dY_[ijhkZj[c[n[WWZ_WcYehWj \[k]_Wjd_j"gkWj$Kij_i[h_kij_edi[l[b[ije fhW[ii[Zebehf[hW[ije[W\[k]_WcdkbbW [k_i_jWY_j[jk[heiWkj[jl[b_gkWj$H_j_kije \WYYkcl[b[n[hei[k_XbWdZh[c [k]k[[k\WY_d_X^[n[b[i[Yj[c_d][Yj[ pph_bbWdZh[cdkcl[b_gk_[n[hi[gkWj$ ZebkfjWj$ :k_f_ic eb[ii[d_Wc WZ [W ?fikcceZeb[i[Yj[ZeYeccod_X^ \[kccodeijhkZjWjkbfkjWkjWj"gkWjlkb# [k]W_j[k\WY_dY_b_gk_f[Yj[[kcZ_]dW bWdkjWj$;b_gkWjbW\[k]W_jWZZebehi[Z Yeccebeh[ceZebeh[c_bbW\[k_i_jlkbbW ZebkjWj$Kjdedi[Yj[cpph_kiY_b[heYedi \[k]k[c_d[jk[heiWY_b[ij_idei Zebeh[cl[b_gkWc[jkj_bZkdjWc[j [hi_jbehf[h_kh[cZeb[ d_c[jZ_f[ijhkZ[j$:eZeeZebeXeh[[j lebeXeh[heiWkj_f_j"YeccodeiZebeh kj[c_bZk_f[djd_jbW\[k]W_j"Yehi_$ib ikcd_cWb_j_d_X^[j[h_jdeij_i_j_[jWj$ [dZ_Wj_[\WY_b_jdedi[[n[jfhW[i[c_dlkb# L[dZh[Zebeh_f[bZ_]dW\WY_b_jWY_b_jl[b_# bW\WY_b_iWjWZc_dY_f[j[d_Wj$B_jbkc i_[bZ_WcYedkjfWjd_i_cgk_[k_i[d_c[W ODBORNĂ PĹ˜Ă?LOHA ZDRAVOTNICKĂ?CH NOVIN gkWc"l[b_j_kh[c[b_i_ WZjWjbeh[cZebeXehf[hikccebehf[hi[# clkbfkj[jWZ_fikij_dY_XbWYedidedi[dj d_cgkWjm_ib[dZ_Wj_[\WY_b_jdedi[[n[j Wb_jbkfjWj$JkcZ[b_idkccod_jlebehi[# fhW[i[c_dlkbbW\WY_b_iWjWZc_dY_f[j gk_fikiY_b_fikijeeZc_d_cZebehj_d][W [d_Wj$ B_j bkc gkWc" l[b_j _kh[c [b_i_c \[k]k[hei Z[b _h_b_ii [gkWc[jk[ Yedi[Z lkbfkj[jWZ_fikij_dY_XbWYedidedi[dj [d_j[k\[kc_d][j"i[ZZebehi_ideijhkZ Wb_jbkfjWj$JkcZ[b_idkccod_jlebehi[# cW]dWWY_bkjWb_gk_ii[gk_iZ[b[kcco gk_fikiY_b_fikijeeZc_d_cZebehj_d][W dkbfkjfWj$KjbW\[k \[k]k[hei Z[b _h_b_ii [gkWc[jk[ Yedi[Z [d_j[k\[kc_d][j"i[ZZebehi_ideijhkZ cW]dWWY_bkjWb_gk_ii[gk_iZ[b[kcco dkbfkjfWj$KjbW\[kc_f_ibkj[jZ_f_jWc[j lkbbWYecceb[djl[djWj$7d[jkbfkjWk# j[c_f_iWY_XbWYeccodkbbWdZ_jdedkb# fkj[[k]W_jkjfWjZ[b[k\WY_Zk_iceZce# bkj_kh[[jlebeh[[jkcl[b[dZ_jlebeh[Yeh Wjbehj_e[Yj[jWZ_eYeh[heij_[ceZeb[ii_ XbWeh[cl[b_gkWc"gkWcgkWjm_i_j"i_j Wc"lebeXeh[\[k_f_iY_Zk_i_jlebeh[h_dY_ XbWeh[cl[heijhkZZebeh[c_d_iWb_gkWc d_cl[b[b_gkWjWZjWj$Kj[j[heidkc[Y# j[jZeb[i[gk_ib_f_jkjWj$KfjWjWj_bbW\WY_d ^[d_cgk_j[Yedi[\WYYkccodkbfkj[k# _i_j[jdeij_[c_d^[d_iWZc_d][hWjm_i Wk]_Wjd_cWkjWj$ H_kh[hei dkbbkjfWj$ ?bbkfjWj bW Wk]k[he eZ_]d_jm_iZebeh[hi_[kcpph_jm_i_XbWd ^[dZ_eZk_i[j"i_jbWdkjZ_f_iY_b_jkbfkjkj bkj[Yeh[lkbbWWk]_Wc"Yehf[hW[i[gk_i_$ J_d][i[Z_fikijeYedi[gkWj_d_c[ii_[dj WY_[jk[hW[i[Z[b[i[djWj[jl[b_gkWcpph_# b_gk_iceZ_Wc"i[d_X^[ij_dkjfWj[c_d ^[d_X^[ij_id_X^[n[heijhkZZkdj_f_j"l[b kbfkjbkfjWj$:k_f[jfhW[ijhkZZkdj_h_bkj m_id_WcYeccod_cZeeZ_f[jd_cl[# b[ii[d_X^[b_gk_ibkjfWjm_ii[gk_[n[b_iY_ XbWehj_iZebeh[[j"i_i[k]k[hWZ_]d_WcYed# i[d_WcYeh_d_Wj$Kjd_Wc"l[hWjZebkc# iWdZh[\[k]_Wc[j_fikc[ii[ZZ_jbeh[Z[# b_i [he Yeh[hY_Zk_i dedi[gk WcYecco dkbbWeh[Yed[n[hY_ZkdjWj"l[b_kh[j[jfhWj Wb_gkWjbeXeh[cl[b[d_Wc_kh[j_d_cZe# bkfjWj$:k_fikcceZebehi_jWZ_f_id_j"l[# heidedi[Yj[ZkdjkjfhWjdkc[j_h_b_jm_# i_$ ?d][k]W_jWY_jWjdkciWdZ_j_d[jkclkb# fkjm_iZ_edkbbWeh[ceZeYedkbbWc_bbWe# h[ceZ_e[bkjfWj$

,nKA¡SKn LISTY

X7da[jW

a vzdělåvacích akcí

X0OZORNADIKTgT PEN~Z 5STRUDESTINCITEDOCOREETVULPUTEDOLOR SUSTOCONSEDTEMINVELUTPATDOLORACI BLAMZZRIUSCIDUNT'AITVEROSALIQUAMVE LISSI BLAORTIN ULPUTAT ETUMMOD OLORTIO NSEQUAM DOLESSENT ALIT DUNT LANDIAM CONSEQUIPIT NONUM ZZRIL IL IUSTRUD TAT NONSEQUISAUTIRIUREMODIAMILEXEXEA FEUGUEROCO$UIEROEXERATNULLAMNIBH EUFACINGET3USCINGEUITATET QUIPITNIS NOSTRUDDIGNACONVELEAFACIPSUSTRUDDIT ATINGETALITLANHENIMNULLUTWISITIONSED MINGEAFEUFEUIPSUMETLUTETVELDELIS ERATPRAESSECTETNONULLUTATINIATUERITLOR PERIUSCIDUISCIPISETNULLANUTETINIBHER CINVULLUPTATETUEROERITWISELULPUTWI SIMQUISISI ULPUTWISULPUISIM ULPUISIM

Pravidelnå příloha www.zdravky.cz

LÉKAĹ˜SKÉ LISTY

PraktickÊ lÊkařstvíL

X"EZCERTIFIKgTU NENrZgRUKA

ĂŠkaĹ™skĂŠ . — ,nKA¡SKn istyLISTY 5STRUDESTINCITEDOCOREETVULPUTEDOLOR SUSTOCONSEDTEMINVELUTPATDOLORACI BLAMZZRIUSCIDUNT'AITVEROSALIQUAMVE LISSI BLAORTIN ULPUTAT ETUMMOD OLORTIO NSEQUAM DOLESSENT ALIT DUNT LANDIAM CONSEQUIPITNUAT4IONSEDMAGNAFEUISI TIONULPUTPATEMINITULLUTATIOET QUAM DOLESTOODTETUMINISNOSTIONSEDETADTE VERAMCORACCUMMYNULLANVELISLDOLOREET LAORTINVEROEXERATNUMDOLOREETNONSE QUAT$UIEROEXERATNULLAMNIBHEUFA CINGET3USCINGEUITATET QUIPITNISNOS TRUDDIGNACONVELEAFACIPSUSTRUDDIT ATINGETALITLANHENIMNULLUTWISITIONSED ODBORNĂ PĹ˜Ă?LOHA ZDRAVOTNICKĂ?CH NOVIN MINGEAFEUFEUIPSUMETLUTETVELDELIS ERATPRAESSECTETNONULLUTATINIATUERITLOR PERIUSCIDUISCIPISETNULLANUTETINIBHER CINVULLUPTATETUEROERITWISELULPUTWI SIMQUISISI ULPUTWISULPUISIM ULPUISIM

Odbornå příloha Zdravotnických novin

1 | 2009 www.zdravotky.cz www.zdravky.cz

PraktickÊ lÊkařství Onkologický pacient

věnovanÊ aktuålním otåzkåm klinickÊ medicínyX#ITLIVgDATAJE T¡EBACHRgNIT 5STRUDESTINCITEDOCOREETVULPUTEDOLOR SUSTOCONSEDTEMINVELUTPATDOLORACI BLAMZZRIUSCIDUNT'AITVEROSALIQUAMVE LISSI BLAORTIN ULPUTAT ETUMMOD OLORTIO NSEQUAM 5STRUDESTINCITEDOCOREETVULPUTEDOLOR SUSTOCONSEDTEMINVELUTPATDOLORACI BLAMZZRIUSCIDUNT'AITVEROSALIQUAMVE LISSI BLAORTIN ULPUTAT ETUMMOD OLORTIO NSEQUAMSCIROMVELISSIBLAORTINULPUTAT ETUMMODOLORTIONSEQUAMDOLESSENTALIT DUNTLANDIAMCONSEQUIPITNONUMZZRILIL IUSTRUDTATNONSEQUISAUTIISITIONULPUT PATEMINITULLUTATIOET AMILEXEXEA FEUGUEROCONSEQUAT4IONSEDMAGNAFEU ISITIONULPUTPATEMINITULLUTATIOET ULPUTWISULPUISIM ULPUISIM

Guidelines – 8ėĺçåėĥėĤĹà üĒçĥėĨĎĹĥĽÄşÄŒĂ§Ă ĂœĂŠĂĄĂżĂ‘ĂœĂĽÄŽÄąÉ„2Ă§Ă ĂœĂ‘ÑĨĎđÑĎĹÉ„LĂŠÄ?ba bolesti – 8üĹĤėĥÑĎÿĂ?ÄŠĂ“ĂœÄ—ÄŒĂĽÄ¨ÄŽÉ Ä‘ĂĽĂ?ÞÑĒÿĨđĹĨȌÄĄÄŚÄ Ă ĂżÄ’Ä˝Ă‘đėłĒėĨĎÿĒüĹĤėĥÑĎÿüÉ„ =Ä’ĂĽÄ‘Ä—Ă?Ä’ĂŠÄ’Ä ÄĄÄ—ĂžÄ˝ĂœÄ—ÄşĂ§ĂžÄ—ÑĥÑĤÓĎĹĨĥėĉüĒçĨĂœÄ—ÄŒĂĽÄ¨ÄŽÄ ÄşėĤåÿĒÑĂ?ĂżG2 VakcinaceÉ JĂĽĂ“ÄŒÄ’Ă§ĂĄÄ—ÄĄĂ‘ĂĄÄ˝Ä—Ă ÄŠÄ—ÄşĂ“Ä’Ä É„GĤüĺüĒĂ?ĂĽĊÑĤĂ?ÿĒėđĹĂĄĂŠÄŒÄ—Ĺ‚Ä’Ä ĂžÄ—Ă Ä ÄĄÄŠÄąÉ„ InfekceÉ 'Ä’ĂŽĂĽÄŠĂ?ĂĽĂĄÄžĂ?ÞÑĂ?Ä Ă?ĂžĂ?üĨĎĂ‘Ă‘Ä’ÄŽĂżĂœĂżÄ—ÄŽĂżĂ?ÄŠĂ“ÄŒĂ§Ă ĂœĂ‘

V příťtĂ­m Ä?Ă­sle rozhovor se Svatoplukem BĂ˝mou

Guidelines – 8ėĺçåėĥėĤĹà üĒçĥėĨĎĹĥĽÄşÄŒĂ§Ă ĂœĂŠĂĄĂżĂ‘ĂœĂĽÄŽÄąÉ„2Ă§Ă ĂœĂ‘ÑĨĎđÑĎĹÉ„LĂŠÄ?ba bolesti – 8üĹĤėĥÑĎÿĂ?ÄŠĂ“ĂœÄ—ÄŒĂĽÄ¨ÄŽÉ Ä‘ĂĽĂ?ÞÑĒÿĨđĹĨȌÄĄÄŚÄ Ă ĂżÄ’Ä˝Ă‘đėłĒėĨĎÿĒüĹĤėĥÑĎÿüÉ„ =Ä’ĂĽÄ‘Ä—Ă?Ä’ĂŠÄ’Ä ÄĄÄ—ĂžÄ˝ĂœÄ—ÄşĂ§ĂžÄ—ÑĥÑĤÓĎĹĨĥėĉüĒçĨĂœÄ—ÄŒĂĽÄ¨ÄŽÄ ÄşėĤåÿĒÑĂ?ĂżG2 VakcinaceÉ JĂĽĂ“ÄŒÄ’Ă§ĂĄÄ—ÄĄĂ‘ĂĄÄ˝Ä—Ă ÄŠÄ—ÄşĂ“Ä’Ä É„GĤüĺüĒĂ?ĂĽĊÑĤĂ?ÿĒėđĹĂĄĂŠÄŒÄ—Ĺ‚Ä’Ä ĂžÄ—Ă Ä ÄĄÄŠÄąÉ„ InfekceÉ 'Ä’ĂŽĂĽÄŠĂ?ĂĽĂĄÄžĂ?ÞÑĂ?Ä Ă?ĂžĂ?üĨĎĂ‘Ă‘Ä’ÄŽĂżĂœĂżÄ—ÄŽĂżĂ?ÄŠĂ“ÄŒĂ§Ă ĂœĂ‘

V příťtĂ­m Ä?Ă­sle rozhovor se Svatoplukem BĂ˝mou

Rozhovor s prof. VorlĂ­Ä?kem Karcinom prsu PaliativnĂ­ pĂŠÄ?e BiologickĂĄ lĂŠÄ?ba ĂšspÄ›chy Ä?eskĂŠ onkologie NĂĄdory ledvin

www.ambitmedia.cz


Fakta a Ä?Ă­sla V tomto vydĂĄnĂ­ vychĂĄzĂ­ příloha

roÄ?nĂ­k 58 Ä?Ă­slo 5–6 23. Ăşnora 2009 cena 26 KÄ? pĹ™edplatnĂŠ 19 KÄ?

www.zdravky.cz O D B O R N É

F Ă“ R U M

2

Z D R A V O T N I C T V Ă?

NadstandardnĂ­ ubytovĂĄnĂ­? Co to je?

A

S O C I Ă L N Ă?

3

Periodicita: týdeník, pravidelně se střídající

P É ÄŒ E

MinisterskĂĄ konference eHealth pro jednotlivce, spoleÄ?nost a ekonomiku

8

„ElektronickĂĄ zapisovatelka“ nejen u soudu, ale i v ordinaci

příloha Kongresový list nebo LÊkařskÊ listy

Inzerce

X K věci

XZE SYSTÉMU SE ROÄŒNÄš ZTRATILO VĂ?CE NEĹ˝ 27,5 MILIARDY KORUN

PĹ™eje Ä?eskĂŠ zdravotnictvĂ­ korupci? Pokusy o analytickĂŠ podchycenĂ­ korupce ve zdravotnictvĂ­ v ÄŒR jsou zatĂ­m jen sporadickĂŠ – neexistujĂ­ spolehlivĂĄ data a jsou mapovĂĄny jen jednotlivĂŠ zachycenĂŠ případy. Tuto skuteÄ?nost konstatuje poÄ?ĂĄtkem roku zveĹ™ejnÄ›nĂĄ ZprĂĄva o stavu, vĂ˝voji a vĂ˝hledu zdravotnictvĂ­ v ÄŒR, kterĂĄ je hlavnĂ­m vĂ˝stupem vlĂĄdnĂ­ho projektu KulatĂ˝ stĹŻl k budoucnosti financovĂĄnĂ­ zdravotnictvĂ­ ÄŒR. Podle zmĂ­nÄ›nĂŠho zĂĄvÄ›reÄ?nĂŠho dokumentu KulatĂŠho stolu (dĂĄle jen ZprĂĄva) se odhadovĂĄnĂ­ korupÄ?nĂ­ho potenciĂĄlu Ä?eskĂŠho zdravotnictvĂ­ v souÄ?asnosti mĹŻĹže faktograficky opřít de facto jen o dva zdroje. PĹ™edevĹĄĂ­m o studii Odhad ztrĂĄt z titulu netransparentnĂ­ho a neefektivnĂ­ho nastavenĂ­ systĂŠmu veĹ™ejnĂŠho zdravotnictvĂ­ v ÄŒR, kterou v roce 2007 publikovala nevlĂĄdnĂ­ organizace Transparency International ÄŒR. Konstatuje mj., Ĺže Ä?eskĂŠ zdravotnictvĂ­ roÄ?nÄ› ztrĂĄcĂ­ vĂ­ce neĹž

27,5 miliardy korun, z Ä?ehoĹž pĹ™es 20 miliard jde na vrub systĂŠmovĂ˝ch chyb, kterĂŠ mimo jinĂŠ otevĂ­rajĂ­ znaÄ?nĂ˝ prostor pro korupci. DruhĂ˝m zdrojem analĂ˝zy je reprezentativnĂ­ vĂ˝zkum dnes jiĹž neexistujĂ­cĂ­ho Institutu zdravotnĂ­ politiky a ekonomiky (IZPE) z pĹ™elomu let 2005 a 2006, kterĂ˝ zjistil, Ĺže 40 % obÄ?anĹŻ se v obdobĂ­ dvou let přímo Ä?i zprostĹ™edkovanÄ› setkalo s konkrĂŠtnĂ­m případem uplĂĄcenĂ­ lĂŠkaĹ™e Ä?i zdravotnickĂŠho personĂĄlu. Zdravotnic-

ROkNrK krSLO |NORA

Z nemocnĂŠho plĂĄtcem danÄ›? Nic asociĂĄlnĂ­ho!

XTři miliardy korun pro zdravotnic-

ale 2 aspoĹˆ : 0 2 ! 6 / $ ! * 3 + Ă‘ 0 ´ % ( , %tvĂ­$nenĂĄvratnÄ› / $ pryÄ?, " / . Ă‘ # ( ! 6 : $ } , Ă€ 6 ! # Ăƒ # ( ! + # Ăƒ

sedm miliard jistĂ˝ch. To je v jednoduchosti vĂ˝sledek vaĹĄeho kĹ™tu ohnÄ›m v prvnĂ­ snÄ›movnĂ­ bitvÄ› o pocoby ministrynÄ› zdravotnictvĂ­. Mohla byste bĂ˝t spokojena – pĹ™esto tuĹĄĂ­m, Ĺže jste ve vlĂĄdnĂ­ koalici musela pĹ™istoupit na vÄ›tĹĄĂ­ kompromis, neĹž jste pĹŻvodnÄ› chtÄ›la. Bezesporu. NĂĄvrh pĹŻvodnÄ› znÄ›l tak, Ĺže by od poplatkĹŻ u lĂŠkaĹ™e byly osvobozeny dÄ›ti do ĹĄesti let. Pak jsme byli ochotni ustoupit na patnĂĄct let – XDATA A FAKTA KijhkZ[ij_dY_j[ZeYeh[[jlkbfkj[ZebehikijeYedi[Zj[c_dl[bkjfWjZebehWY_XbWcpph_kiY_Zkdj$=W_jl[hei tvĂ­ bylo respondenty zaĹ™azeno na Ä?tvrtĂŠ Na prvnĂ­m mĂ­stÄ› uvĂĄdĂ­ tzv. motivovĂĄnĂ­ a skonÄ?ili jsme na osmnĂĄcti. Ale v zĂĄWb_gkWcl[b_ii_XbWehj_dkbfkjWj[jkcceZebehj_edi[gkWcZeb[ii[djWb_jZkdjbWdZ_WcYedi[gk_f_jdedkcpph_b mĂ­sto v „korupÄ?nĂ­m ĹžebříÄ?ku“, hned za poskytovatelĹŻ zdravotnĂ­ pĂŠÄ?e k indikovĂĄjmu zachovĂĄnĂ­ poplatkĹŻ to bylo neO kolik by mohla zdravotnictvĂ­ ÄŒR roÄ?nÄ› pĹ™ipravit korupce? _b_kijhkZjWjdedi[gk_iWkj_h_kh[ceZ_Wc_b[n[n[W\[k]k[heYedi[gkWj$J_edi[ZcW]dW\[k_i_j_edkbfkjfWj[c úřady, policii a soudnictvĂ­. nĂ­ sluĹžby Ä?i produktu. JednĂĄ se například zbytnĂŠ. (pĹ™ed zavedenĂ­m regulaÄ?nĂ­ch poplatkĹŻ ve zdravotnictvĂ­, resp. po jejich případnĂŠm ploĹĄnĂŠm zruĹĄenĂ­) ZprĂĄva ve stati zabĂ˝vajĂ­cĂ­ se korupÄ?nĂ­m o marketingovĂŠ pobĂ­dky farmaceutickĂ˝ch _d_jkbbkjWj_e[j"gkWcZeb[ijeeZj[jkc_d_ideij_edi[Z[jWZj[l[hWcYehWYYkccodkbbWdl[b_ibZebeh[[jbWehj_d 7 miliard KÄ? z dĹŻvodu nadbytku akutnĂ­ch nemocniÄ?nĂ­ch lĹŻĹžek a příliĹĄ dlouhĂŠ potenciĂĄlem Ä?eskĂŠho zdravotnictvĂ­ po- firem – dary, vĂ˝jezdy na konference, spoX JenĹže opozici ani to evidentnÄ› l[he[n[hWjdkcZebeh[[jdedi[gkWj$:k_[he[n[hWjdkbbWcd_X^[k\WY_d][j$IkiY_d][k_jWj[j"gk_f_jd_idei# staÄ?it nebude, nĂĄvrh na zruĹĄenĂ­ pooĹĄetĹ™ovacĂ­ doby uŞívĂĄjhkZZ_]dWYedl[b[W\WY_fikijhkZZ_jWj_d][jWb_jbWd^[d_cdkbbkjm_i_j_edi[Zc_d][W\[k\[k_fikc[jbkj[j totoĹžnou kategorizaci a klasifikaci leÄ?enskĂŠ akce atd. – s cĂ­lem ovlivnit preplatkĹŻ jako celku uĹž v parlamentu 6 mld. KÄ? vinou nadmÄ›rnĂŠ nĂĄvĹĄtÄ›vnosti ambulancĂ­, mnohdy spojenĂŠ s preskripkorupÄ?nĂ­ho jednĂĄnĂ­ jako zmĂ­nÄ›nĂĄ studie skripci lĂŠku. PĹ™ipomeĹˆme, Ĺže v nedĂĄvnĂŠ l[bZ[b_i[hWjfhW[ii[$ Transparency International ÄŒR. cĂ­ volnÄ› prodejnĂ˝ch lĂŠkĹŻ minulosti byly jiĹž v ÄŒR nÄ›kterĂŠ případy podal MoravskoslezskĂ˝ kraj. 3,9 mld. KÄ? kvĹŻli obchĂĄzenĂ­ a poruĹĄovĂĄnĂ­ zĂĄkona o veĹ™ejnĂ˝ch zakĂĄzkĂĄch tohoto typu korupce medializovĂĄny. PoStĂĄle se dokola opakuje, Ĺže potenciĂĄlKijhkZ[ij_dY_j[ZeYeh[[jlkbfkj[Zebeh Y_d_iY_fikijeeZ[b[i[Yj[cZebeh[[jkciWd gk_iWc_f[kcgkWjd_X^[n[hW[i[d_j[W dle ZprĂĄvy mĹŻĹže tato „dodavatelskĂĄâ€œ ko2,4 mld. KÄ? z dĹŻvodu neefektivnĂ­ho systĂŠmu nemocenskĂŠho pojiĹĄtÄ›nĂ­, kterĂŠ geMarketingovĂŠ pobĂ­dky nÄ› slabĂŠ skupiny, jako jsou rodiny ikijeYedi[Zj[c_dl[bkjfWjZebehWY_ Yedkcl[bkbfkjWc_h_kiY_Zkdjd_jWb_gk_# neruje nadmÄ›rnÄ› vysokou nemocnost JiĹž zmĂ­nÄ›nĂ˝ vĂ˝zkum IZPE mapoval pĹ™e- rupÄ?nĂ­ aktivita mĂ­t dva logicky pĹ™edpos dÄ›tmi^[djm_iY_b[j[n[h_j"i[\WY_b_h_b_jbeh[ nebo senioĹ™i, jsou na poplatXbWcpph_kiY_ZkdjbWdZ_jm_i_$=W_jl[hei i_j WZ Zebehj_ii_j bkc _b_j l[b kjfWj$ Kc c_dY_fikiY_b_j"l[hY_d^[djlkbbWWj$KjbW cĂ­ch bity. Ale jedna vÄ›c jeĹĄtÄ› v diskuzi 450 mil. KÄ? vinou chybnĂŠho indikaÄ?nĂ­ho seznamu, kterĂ˝ pĹ™edepisuje lĂĄzeĹˆskĂ˝ devĹĄĂ­m „klasickĂŠâ€œ uplĂĄcenĂ­, jĂ­mĹž si „ko- klĂĄdatelnĂŠ dĹŻsledky – jednak nadmÄ›rnĂŠ www.zdravky.cz \[k]_Wjd_j"gkWj$Kij_i[h_kij_edi[l[b[ije Wb_gkWcl[b_ii_XbWehj_dkbfkjWj[jkcceZ Z_Wj[ZebeXehj_iWZ[j_d_iZebeXeh[[W\W# pobyt, i kdyĹž to novĂŠ terapeutickĂŠ postupy nevyĹžadujĂ­ rumpujĂ­cĂ­ obÄ?an“ opatĹ™uje přístup k urÄ?i- pĹ™edepisovĂĄnĂ­ přípravku, jednak jeho vyĹĄpořådnÄ› nezaznÄ›la. KdyĹž se zavedenĂ­ [k_i_jWY_j[jk[heiWkj[jl[b_gkWj$H_j_kije ebehj_edi[gkWcZeb[ii[djWb_jZkdjbWdZ_# 380 mil. KÄ? z dĹŻvodu obtĂ­ĹžnĂŠ identifikace a zachycenĂ­ faleĹĄnĂ˝ch receptĹŻ tĂŠ zdravotnĂ­ sluĹžbÄ›, resp. k jejĂ­mu posky- ĹĄĂ­ cenuY_bbWdkjWj_e[d_WjWZZkdjdeiZebehi_c od vĂ˝robce, neboĹĽ do nĂ­ zakalkuregulaÄ?nĂ­ch poplatkĹŻ pĹ™ipravovalo, WcYedi[gk_f_jdedkcpph_b_b_kijhkZ$ [h i_i gkWc" Yed nĂĄklady. [b[ij_[ j[ Yedi[Z [k]k[[k\WY_d_X^[n[b[i[Yj[c_d][Yj[ onyWc" „marketingovĂŠâ€œ Zdroj: Transparency International ÄŒR, 2007 tovateli. ZprĂĄva definuje dalĹĄĂ­ moĹžnĂŠ for- luje prĂĄvÄ› doĹĄlo pĹ™ece zĂĄroveĹˆ k vĂ˝raznĂ˝m daJWjdedi[gk_iWkj_h_kh[ceZ_Wc_b[n[n cW]d_WcYeh[[jkciWd[ij_e[n[hW[i[gkWc :k_f_ic WZ [W my korupÄ?nĂ­ho chovĂĄnĂ­. ....................... dokonÄ?enĂ­ na stranÄ› 5 ĹˆovĂ˝mZebkfjWj$ ĂşlevĂĄm pro rodiny eb[ii[d_Wc s dÄ›tmi. [W\[k]k[heYedi[gkWj$ _h_j[i[djbWcgkWj_[Ye \[kccodeijhkZjWjkbfkjWkjWj"gkWjlkb# V prĹŻmÄ›ru jim bylo pĹ™idĂĄno pĹ™ibliĹžnÄ› J_edi[ZcW]dW\[k_i_j_edkbfkjfWj[c_d_j cceZebehf[hW[ii_[n[j"gkWclebehj_[ bWdkjWj$;b_gkWjbW\[k]W_jWZZebehi[Z 400 korun mÄ›sĂ­Ä?nÄ›. Jsem pĹ™esvÄ›dÄ?ekbbkjWj_e[j"gkWcZeb[ijeeZj[jkc_d_i \WY_ZkdjWZj[j_b_gkWc[n[jZebeh[[j"Ye# ZebkjWj$Kjdedi[Yj[cpph_kiY_b[heYedi na, Ĺže uĹž tĂ­m doĹĄlo k dostateÄ?nĂŠ komdeij_edi[Z[jWZj[l[hWcYehWYYkcco h[YecceZebeh[\WY_Zk_i_XbWdkjWjWb_i_ib [hi_jbehf[h_kh[cZeb[ penzaci případnĂ˝ch ztrĂĄt rodinnĂŠho dkbbWdl[b_ibZebeh[[jbWehj_dl[he[n[hWj ZebehWk]W_j"l[djZebeh_h_kh[[k]W_jlkb# d_c[jZ_f[ijhkZ[j$:eZeeZebeXeh[[j rozpoÄ?tu plynoucĂ­ch z nĂĄvĹĄtÄ›vy u lĂŠdkcZebeh[[jdedi[gkWj$:k_[he[n[hWj bWdZ_jWb_i_j"gk_f_j"Yehf[hi[dZ_fikcZe# kj[c_bZk_f[djd_jbW\[k]W_j"Yehi_$ib kaĹ™e, popřípadÄ› z krĂĄtkodobĂŠ hospidkbbWcd_X^[k\WY_d][j"l[hY_fikcceZ bkciWd^[d_c_d^[d_j_dlkbbWdZh[\[k talizace[dZ_Wj_[\WY_b_jdedi[[n[jfhW[i[c_dlkb# dĂ­tÄ›te. ODBORNĂ PĹ˜Ă?LOHA ZDRAVOTNICKĂ?CH NOVIN ZebehWY_ZkdjfhWj[h_bbW\WY_f[k]_Wj$:kdj \WYYkc[n[heiWkjWj_edi[gk_iceZeYed bW\WY_b_iWjWZc_dY_f[j[d_Wj$B_jbkc ..................... dokonÄ?enĂ­ na stranÄ› 4 WZc_dY_f[jkciWd[hi[Yj[[dZh[\[k\W# [hei[kcWb_gk_ii_$Ikij_ed^[d_i_$LkbbW gkWc"l[b_j_kh[c[b_i_ PojiĹĄĹĽovna VZP, a. s., dceĹ™inĂĄ spoleÄ?- kterĂ˝ je mimo jinĂŠ vedoucĂ­m tĂ˝mu, jenĹž V Hradci KrĂĄlovĂŠ probÄ›hla 12. a 13. ĂşnoYYkcdkciWdl[b_i_$ Wj"l[b_i[k_idkclkbfkjfWjWb_j"ikcWb_j clkbfkj[jWZ_fikij_dY_XbWYedidedi[dj nost nejvÄ›tĹĄĂ­ Ä?eskĂŠ zdravotnĂ­ pojiĹĄĹĽovny novĂ˝ produkt pĹ™ipravoval. „ProstĹ™ednic- ra celostĂĄtnĂ­ konference OdborovĂŠho Wb_iWkjl[d_Wj$ Wb_jbkfjWj$JkcZ[b_idkccod_jlebehi[# VZP ÄŒR, Ĺ™eĹĄĂ­ moĹžnĂ˝ Ăşnik informacĂ­ ne- tvĂ­m ÄŒeskĂŠ asociace pojiĹĄĹĽoven domlou- svazu zdravotnictvĂ­ a sociĂĄlnĂ­ pĂŠÄ?e ÄŒR #ONSEQUISDOLORERAESTRUD gk_fikiY_b_fikijeeZc_d_cZebehj_d][W bĂ˝valĂ˝ch rozmÄ›rĹŻ. V případu ĂşdajnÄ› fi- vĂĄme rovněŞ schĹŻzku s pĹ™edstaviteli po- (OSZSP). Jako host na nĂ­ vystoupil mi)TALISAUTPATZZRIURE \[k]k[hei Z[b _h_b_ii [gkWc[jk[ Yedi[Z guruje i bĂ˝valĂ˝ nĂĄmÄ›stek ministra zdra- jiĹĄĹĽovny Uniqa v prvnĂ­ polovinÄ› bĹ™ezna. nistr ;b_ii_j_d][b_gkWj_[YehikiY_[k_i_XbW\W# prĂĄce a sociĂĄlnĂ­ch vÄ›cĂ­ Petr NeÄ?as. Y_bbkj[–Z_edi[g k_ii[gkWj l[b[dZh [hWj[j KjZebeh[cl[b[dZ_]dW\[k_j[\[k]W_jbW# [d_j[k\[kc_d][j"i[ZZebehi_ideijhkZ votnictvĂ­ za vlĂĄdy ÄŒSSD. Do doby řådnĂŠho proĹĄetĹ™enĂ­ vĹĄak nemohu DelegĂĄtĹŻm zamÄ›stnancĹŻm zdravotniceh[Yedkcpph_kh[Zebehi[gkWcpph_jbeh# cW]dWWY_bkjWb_gk_ii[gk_iZ[b[kcco sdÄ›lit dalĹĄĂ­ podrobnosti,“ dodal R. KareĹĄ. kĂ˝ch fhWj[Z_jdkbfkj_fikiY_bbWc[kcdedi[# zařízenĂ­ a sektoru sociĂĄlnĂ­ch sluĹžeb gk_f_j_bZkdjWk]_Wj$KjfhWjd_cdedi[# f[heijeYeccod_X^[ijeZebehf[hi[\W# dkbfkjfWj$KjbW\[k PojiĹĄĹĽovna VZP, a. s., od října minulĂŠho Objevily se spekulace, Ĺže inkriminovanĂŠ – pĹ™inesl dlouho oÄ?ekĂĄvanou, byĹĽ zatĂ­m roku pĹ™ipravovala unikĂĄtnĂ­ produkt zdra- informace byly z PojiĹĄĹĽovny VZP, a. s., vy- neoficiĂĄlnĂ­ zprĂĄvu: takzvanĂĄ zĂĄkladnĂ­ taNepĹ™esvÄ›dÄ?ivĂ˝ a nedostateÄ?nÄ› pĹ™ipravotnĂ­ho pojiĹĄtÄ›nĂ­ se sluĹžbou virtuĂĄlnĂ­ho nĂĄĹĄeny za Ăşplatu osobami, kterĂŠ zde byly bulka platĹŻ bude koneÄ?nÄ› zruĹĄena. P. NevenĂ˝ pilotnĂ­ projekt praĹžskĂŠho magiszdravotnickĂŠho tĂ˝mu, kterĂ˝ nynĂ­ chce v pracovnÄ›prĂĄvnĂ­m vztahu. Jednou z nich Ä?as dokonce oznĂĄmil i termĂ­n – 1. dubna trĂĄtu rozjitĹ™il atmosfĂŠru mezi klienty spolu s VZP ÄŒR nabĂ­dnout svĂ˝m klien- mÄ›l bĂ˝t dokonce nÄ›kdejĹĄĂ­ Ä?len vrcholnĂŠho letoĹĄnĂ­ho roku. i zamÄ›stnanci Domova pro seniory tĹŻm. MinulĂ˝ tĂ˝den se vĹĄak objevily infor- vedenĂ­ VZP ÄŒR a bĂ˝valĂ˝ nĂĄmÄ›stek minist- Pokud ministr svĹŻj slib splnĂ­, vyhovĂ­ jedSluneÄ?nice. NovĂ˝ privĂĄtnĂ­ provozovanomu z bodĹŻ usnesenĂ­ celostĂĄtnĂ­ konfemace a dokumenty nasvÄ›dÄ?ujĂ­cĂ­ moĹžnĂŠmu ra zdravotnictvĂ­ za vlĂĄdy ÄŒSSD. tel hovoří o dobroÄ?innosti, radnĂ­ Jiří bezprecedentnĂ­mu Ăşniku informacĂ­ PojiĹĄĹĽovna VZP, a. s., se vĹĄak zatĂ­m odmĂ­tĂĄ rence. V nÄ›m odborĂĄĹ™i vyzĂ˝vajĂ­ parla- Ministr prĂĄce a sociĂĄlnĂ­ch vÄ›cĂ­ P. NeÄ?as. JaneÄ?ek o snĂ­ĹženĂ­ nĂĄkladĹŻ a zkvalitnÄ›z vlastnĂ­ch Ĺ™ad a jejich prodeji konkurenÄ?- k tÄ›mto spekulacĂ­m vyjĂĄdĹ™it. „SkuteÄ?nÄ› ne- ment a vlĂĄdu ÄŒR k okamĹžitĂŠmu zruĹĄenĂ­ Foto: Ladislav KucharskĂ˝ nĂ­ sluĹžeb, jeho kritici o tunelovĂĄnĂ­. nĂ­ pojiĹĄĹĽovnÄ› Uniqa. mohu sdÄ›lit jakĂŠkoliv detaily, natoĹž prozra- zĂĄkladnĂ­ tabulky a k vytvoĹ™enĂ­ jednotnĂŠ.............................. vĂ­ce na stranÄ› 2 „V tĂŠto chvĂ­li mohu pouze potvrdit, Ĺže ta- zovat identitu zĂşÄ?astnÄ›nĂ˝ch osob. V tuto ho platovĂŠho systĂŠmu pro vĹĄechny pra- ĹĄenĂ­ platĹŻ ve zdravotnictvĂ­ a sociĂĄlnĂ­ch kovou zĂĄleĹžitost opravdu Ĺ™eĹĄĂ­me na Ăşrov- dobu je vĹĄak dĹŻleĹžitĂŠ, Ĺže se na uvedenĂ­ no- covnĂ­ky ve zdravotnictvĂ­ a sociĂĄlnĂ­ch sluĹžbĂĄch a vyzĂ˝vajĂ­ zodpovÄ›dnĂŠ orgĂĄny, ni nejvyĹĄĹĄĂ­ho vedenĂ­, pĹ™edstavenstva a ad- vĂŠho produktu soukromĂŠho zdravotnĂ­ho sluĹžbĂĄch. Podle tĂŠhoĹž bodu usnesenĂ­ mu- aby se zasadily o zavedenĂ­ personĂĄlnĂ­ch vokĂĄtnĂ­ kancelĂĄĹ™e,“ odpovÄ›dÄ›l Zdravotnic- pojiĹĄtÄ›nĂ­ k 1. bĹ™eznu tohoto roku nic ne- sĂ­ bĂ˝t systĂŠm odmÄ›ĹˆovĂĄnĂ­ stejnĂ˝ bez standardĹŻ ve zdravotnictvĂ­ a sociĂĄlnĂ­ch kĂ˝m novinĂĄm nĂĄmÄ›stek pro Ăşsek pojiĹĄtÄ›- mÄ›nĂ­,“ uvedl pro ZdravotnickĂŠ noviny Ro- ohledu na prĂĄvnĂ­ formu zařízenĂ­. DelegĂĄ- sluĹžbĂĄch. 8 594160 390009 05 nĂ­ PojiĹĄĹĽovny VZP, a. s., Dr. Robert KareĹĄ, bert KareĹĄ. red ti celostĂĄtnĂ­ konference poĹžadujĂ­ i navĂ˝- .................. dalĹĄĂ­ informace na stranÄ› 5

X Po uzåvěrce

platky, kterou jste proĹĄla X)-%:).Ă€2/$.Ăƒ39-0/:)5-02%$)+4)6.Ăƒ'%.%4)+9

KolĂĄĹž: js

$OBRĂ’SLUHA ALEZLĂ’PgN

,nKA¡SKn LISTY

PraktickĂŠ lĂŠkaĹ™stvĂ­ P. NeÄ?as zruĹĄĂ­ zĂĄkladnĂ­ tabulku X CelostĂĄtnĂ­ konference OSZSP

Ăšnik dat z PVZP, a. s.

(do srpna 2009 vychĂĄzejĂ­ noviny jako Ä?trnĂĄctidenĂ­k)

S ministryní zdravotnictví Ing. arch. Danielou FilipioP¡rLOHA:DRAVOTNICKÒCHNOVINk  vou o zdravotnických poplatcích a sociålních kompenzacích a takÊ o tom, jakou ťanci mají v PoslaneckÊ sněmovně reformní zåkony.

X SociĂĄlnĂ­ pĂŠÄ?e

Praha experimentuje se seniory

Guidelines – 8ėĺçåėĥėĤĹà üĒçĥėĨĎĹĥĽÄşÄŒĂ§Ă ĂœĂŠĂĄĂżĂ‘ĂœĂĽÄŽÄąÉ„2Ă§Ă ĂœĂ‘ÑĨĎđÑĎĹÉ„LĂŠÄ?ba bolesti – 8üĹĤėĥÑĎÿĂ?ÄŠĂ“ĂœÄ—ÄŒĂĽÄ¨ÄŽÉ Ä‘ĂĽĂ?ÞÑĒÿĨđĹĨȌÄĄÄŚÄ Ă ĂżÄ’Ä˝Ă‘đėłĒėĨĎÿĒüĹĤėĥÑĎÿüÉ„ =Ä’ĂĽÄ‘Ä—Ă?Ä’ĂŠÄ’Ä ÄĄÄ—ĂžÄ˝ĂœÄ—ÄşĂ§ĂžÄ—ÑĥÑĤÓĎĹĨĥėĉüĒçĨĂœÄ—ÄŒĂĽÄ¨ÄŽÄ ÄşėĤåÿĒÑĂ?ĂżG2 VakcinaceÉ JĂĽĂ“ÄŒÄ’Ă§ĂĄÄ—ÄĄĂ‘ĂĄÄ˝Ä—Ă ÄŠÄ—ÄşĂ“Ä’Ä É„GĤüĺüĒĂ?ĂĽĊÑĤĂ?ÿĒėđĹĂĄĂŠÄŒÄ—Ĺ‚Ä’Ä ĂžÄ—Ă Ä ÄĄÄŠÄąÉ„ InfekceÉ 'Ä’ĂŽĂĽÄŠĂ?ĂĽĂĄÄžĂ?ÞÑĂ?Ä Ă?ĂžĂ?üĨĎĂ‘Ă‘Ä’ÄŽĂżĂœĂżÄ—ÄŽĂżĂ?ÄŠĂ“ÄŒĂ§Ă ĂœĂ‘

9kc_h_jdeijhkZjWj"ikiY_XbW\WYYkci WdZ_]dW\WYYkc_f_iWk]k[hW[ij_[Z_j"Ye# h[cpph_kiY_b_jdkcl[b_gkWcpph_j"gkWj_# edkciWd[jbWeh[lebkjfWjk[l[b[ij_d^[dj fhW[i[\[k\[kcWkj[cl[b_gk_i_cpph_kh[ Zebehj_[j_d][b_iWZjWj$;Yj[c_d_jfhWjk[ jWj[$

,ORTINHENDIGNIMDIPERCIBLAN ECTETVERCI

KjWb_gk_i_iY_ZkdjWj"gk_iWZ_]d_Wc" gkWj_dY_[ijhkZj[c[n[WWZ_WcYehWj fhW[ii[Zebehf[hW[ije[W\[k]_WcdkbbW \WYYkcl[b[n[hei[k_XbWdZh[c pph_bbWdZh[cdkcl[b_gk_[n[hi[gkWj$ ?fikcceZeb[i[Yj[ZeYeccod_X^ [k]W_j[k\WY_dY_b_gk_f[Yj[[kcZ_]dW Yeccebeh[ceZebeh[c_bbW\[k_i_jlkbbW \[k]k[c_d[jk[heiWY_b[ij_idei Zebeh[cl[b_gkWc[jkj_bZkdjWc[j lebeXeh[heiWkj_f_j"YeccodeiZebeh ikcd_cWb_j_d_X^[j[h_jdeij_i_j_[jWj$ L[dZh[Zebeh_f[bZ_]dW\WY_b_jWY_b_jl[b_# i_[bZ_WcYedkjfWjd_i_cgk_[k_i[d_c[W WZjWjbeh[cZebeXehf[hikccebehf[hi[# d_cgkWjm_ib[dZ_Wj_[\WY_b_jdedi[[n[j fhW[i[c_dlkbbW\WY_b_iWjWZc_dY_f[j [d_Wj$ B_j bkc gkWc" l[b_j _kh[c [b_i_c lkbfkj[jWZ_fikij_dY_XbWYedidedi[dj Wb_jbkfjWj$JkcZ[b_idkccod_jlebehi[# gk_fikiY_b_fikijeeZc_d_cZebehj_d][W \[k]k[hei Z[b _h_b_ii [gkWc[jk[ Yedi[Z [d_j[k\[kc_d][j"i[ZZebehi_ideijhkZ cW]dWWY_bkjWb_gk_ii[gk_iZ[b[kcco dkbfkjfWj$KjbW\[kc_f_ibkj[jZ_f_jWc[j lkbbWYecceb[djl[djWj$7d[jkbfkjWk# j[c_f_iWY_XbWYeccodkbbWdZ_jdedkb# fkj[[k]W_jkjfWjZ[b[k\WY_Zk_iceZce# bkj_kh[[jlebeh[[jkcl[b[dZ_jlebeh[Yeh Wjbehj_e[Yj[jWZ_eYeh[heij_[ceZeb[ii_ XbWeh[cl[b_gkWc"gkWcgkWjm_i_j"i_j Wc"lebeXeh[\[k_f_iY_Zk_i_jlebeh[h_dY_ XbWeh[cl[heijhkZZebeh[c_d_iWb_gkWc d_cl[b[b_gkWjWZjWj$Kj[j[heidkc[Y# j[jZeb[i[gk_ib_f_jkjWj$KfjWjWj_bbW\WY_d ^[d_cgk_j[Yedi[\WYYkccodkbfkj[k# _i_j[jdeij_[c_d^[d_iWZc_d][hWjm_i Wk]_Wjd_cWkjWj$ H_kh[hei dkbbkjfWj$ ?bbkfjWj bW Wk]k[he eZ_]d_jm_iZebeh[hi_[kcpph_jm_i_XbWd ^[dZ_eZk_i[j"i_jbWdkjZ_f_iY_b_jkbfkjkj bkj[Yeh[lkbbWWk]_Wc"Yehf[hW[i[gk_i_$ J_d][i[Z_fikijeYedi[gkWj_d_c[ii_[dj WY_[jk[hW[i[Z[b[i[djWj[jl[b_gkWcpph_# b_gk_iceZ_Wc"i[d_X^[ij_dkjfWj[c_d ^[d_X^[ij_id_X^[n[heijhkZZkdj_f_j"l[b kbfkjbkfjWj$:k_f[jfhW[ijhkZZkdj_h_bkj m_id_WcYeccod_cZeeZ_f[jd_cl[# b[ii[d_X^[b_gk_ibkjfWjm_ii[gk_[n[b_iY_ XbWehj_iZebeh[[j"i_i[k]k[hWZ_]d_WcYed# i[d_WcYeh_d_Wj$Kjd_Wc"l[hWjZebkc# iWdZh[\[k]_Wc[j_fikc[ii[ZZ_jbeh[Z[# b_i [he Yeh[hY_Zk_i dedi[gk WcYecco dkbbWeh[Yed[n[hY_ZkdjWj"l[b_kh[j[jfhWj Wb_gkWjbeXeh[cl[b[d_Wc_kh[j_d_cZe# bkfjWj$:k_fikcceZebehi_jWZ_f_id_j"l[# heidedi[Yj[ZkdjkjfhWjdkc[j_h_b_jm_# i_$ ?d][k]W_jWY_jWjdkciWdZ_j_d[jkclkb# fkjm_iZ_edkbbWeh[ceZeYedkbbWc_bbWe# h[ceZ_e[bkjfWj$

X7da[jW

X0OZORNADIKTgT PEN~Z 5STRUDESTINCITEDOCOREETVULPUTEDOLOR SUSTOCONSEDTEMINVELUTPATDOLORACI BLAMZZRIUSCIDUNT'AITVEROSALIQUAMVE LISSI BLAORTIN ULPUTAT ETUMMOD OLORTIO NSEQUAM DOLESSENT ALIT DUNT LANDIAM CONSEQUIPIT NONUM ZZRIL IL IUSTRUD TAT NONSEQUISAUTIRIUREMODIAMILEXEXEA FEUGUEROCO$UIEROEXERATNULLAMNIBH EUFACINGET3USCINGEUITATET QUIPITNIS NOSTRUDDIGNACONVELEAFACIPSUSTRUDDIT ATINGETALITLANHENIMNULLUTWISITIONSED MINGEAFEUFEUIPSUMETLUTETVELDELIS ERATPRAESSECTETNONULLUTATINIATUERITLOR PERIUSCIDUISCIPISETNULLANUTETINIBHER CINVULLUPTATETUEROERITWISELULPUTWI SIMQUISISI ULPUTWISULPUISIM ULPUISIMX"EZCERTIFIKgTU NENrZgRUKA 5STRUDESTINCITEDOCOREETVULPUTEDOLOR SUSTOCONSEDTEMINVELUTPATDOLORACI BLAMZZRIUSCIDUNT'AITVEROSALIQUAMVE LISSI BLAORTIN ULPUTAT ETUMMOD OLORTIO NSEQUAM DOLESSENT ALIT DUNT LANDIAM CONSEQUIPITNUAT4IONSEDMAGNAFEUISI TIONULPUTPATEMINITULLUTATIOET QUAM DOLESTOODTETUMINISNOSTIONSEDETADTE VERAMCORACCUMMYNULLANVELISLDOLOREET LAORTINVEROEXERATNUMDOLOREETNONSE QUAT$UIEROEXERATNULLAMNIBHEUFA CINGET3USCINGEUITATET QUIPITNISNOS TRUDDIGNACONVELEAFACIPSUSTRUDDIT ATINGETALITLANHENIMNULLUTWISITIONSED MINGEAFEUFEUIPSUMETLUTETVELDELIS ERATPRAESSECTETNONULLUTATINIATUERITLOR PERIUSCIDUISCIPISETNULLANUTETINIBHER CINVULLUPTATETUEROERITWISELULPUTWI SIMQUISISI ULPUTWISULPUISIM ULPUISIMX#ITLIVgDATAJE T¡EBACHRgNIT 5STRUDESTINCITEDOCOREETVULPUTEDOLOR SUSTOCONSEDTEMINVELUTPATDOLORACI BLAMZZRIUSCIDUNT'AITVEROSALIQUAMVE LISSI BLAORTIN ULPUTAT ETUMMOD OLORTIO NSEQUAM 5STRUDESTINCITEDOCOREETVULPUTEDOLOR SUSTOCONSEDTEMINVELUTPATDOLORACI BLAMZZRIUSCIDUNT'AITVEROSALIQUAMVE LISSI BLAORTIN ULPUTAT ETUMMOD OLORTIO NSEQUAMSCIROMVELISSIBLAORTINULPUTAT ETUMMODOLORTIONSEQUAMDOLESSENTALIT DUNTLANDIAMCONSEQUIPITNONUMZZRILIL IUSTRUDTATNONSEQUISAUTIISITIONULPUT PATEMINITULLUTATIOET AMILEXEXEA FEUGUEROCONSEQUAT4IONSEDMAGNAFEU ISITIONULPUTPATEMINITULLUTATIOET ULPUTWISULPUISIM ULPUISIM

RoÄ?nĂ­k: 58 NĂĄklad: 20 000 vĂ˝tiskĹŻ Rozsah: noviny 16 stran, KL 8 stran, LL 20 stran + obĂĄlka Distribuce: nelze zakoupit v prodejnĂ­ch sĂ­tĂ­ch PĹ™edplatnĂŠ: zajiĹĄĹĽuje Postservis

V příťtĂ­m Ä?Ă­sle rozhovor se Svatoplukem BĂ˝mou

www.ambitmedia.cz


Ambit Media, a. s. Klicperova 604/8 150 00 Praha 5-SmĂ­chov Tel. +420 222 352 573 Fax +420 222 352 572

www.ambitmedia.cz

Portfolio Ambit Media 2009  

Portfolio Ambit Media 2009

Portfolio Ambit Media 2009  

Portfolio Ambit Media 2009

Advertisement