Page 1

partner lékaře, přítel chovatele


1

duben 2011 Klinická praxe malých zvířat A K T UA L I T Y Úhyn štěňat způsobený adenovire m Relaxin a průkaz břez osti u koček

klinická praxe

K A R D I O LO G I E Jak na onemocnění srdečních chlopní Výživa a onemocnění srdc

P N E U M O LO G I E Astma koček e

První pomoc pacientů m s dýchacími obtížemi

K A L E I D OS KO P Česání bez námahy Domácí posilovna pro psy

aktuality chovatelský kaleidoskop

Distribuovaný náklad 15 000 kusů s potenciálem průběžného růstu

www.vetmedic.cz


VetMedic – partner lékaře, přítel chovatele V současné době na českém trhu významně chybí veterinární časopis, který by se převážnou měrou věnoval relativně běžným, přesto však závažným zdravotním problémům malých zvířat, nejen popisu unikátních případů. Přitom se ve světě neustále objevují nové specializované veterinární léky, diagnostické metody i léčebné postupy, které jsou podstatně efektivnější, šetrnější a mohou zkvalitnit či zachránit život. Většina článků publikovaných ve VetMedic pochází z prestižních zahraničních zdrojů, některé z pera významných českých odborníků. Nemalý prostor časopis věnuje výsledkům studií úzce souvisejících s palčivými problémy dnešního chovatelského světa. Předkládá ucelené informace týkající se genetické podmíněnosti určitých závažných onemocnění a v současnosti dostupné možnosti jejich testování před plánovaným krytím.

partner lékaře, přítel chovatele


Charakteristika titulu časopis, který bude maximálně respektovat potřeby veterinárních lékařů časopis srozumitelný i poloodborné/chovatelské veřejnosti s cílem pomoci: – včas identifikovat první příznaky onemocnění – seznámit se s možnostmi diagnostiky, terapie i následné péče o nemocné zvíře – získat nejnovější poznatky z oblasti zdravotní problematiky chovu – usnadnit komunikaci s lékařem


Cílová skupina PRIMÁRNÍ:

3 124 veterinárních lékařů prostřednictvím Komory veterinárních lékařů ČR

4 600 odborných pracovníků

SEKUNDÁRNÍ:

Chovatelé/majitelé chovných jedinců – více než 50 000 subjektů

Majitelé s nadstandardním zájmem o zdraví svých mazlíčků nebo zvířat nemocných (na území ČR jsou registrovány zhruba dva milióny psů)

SPECIÁLNÍ:

Sítě lékáren

partner lékaře, přítel chovatele


Tři pravidelné součásti časopisu I. Odborné příspěvky z klinické praxe Aktuální a shrnující pojetí dvou lékařských oborů z hlediska klinické a chovatelské praxe – viz Přehled témat pro rok 2011

6

Pneumologie

Kardiologie

Astma koček

První pomoc pacientům s dýchacími obtížemi

Diagnostika onemocnění srdce v laboratoři

G. S. Pernas

L. King, D. Clarke

B. Keene a kol.

D. Baker, D. Elliott

s. 30

s. 35

s. 18

s. 23

Kočičí astma Germán Santamarina Pernas, DVM, PhD Oddělení klinické veterinární vědy, Veterinární fakulta v Lugu, Univerzita v Santiagu de Compostela, Španělsko

Astma můžeme definovat jako obstruktivní, reverzibilní onemocnění postihující dolní dýchací cesty. Je charakterizováno přehnanou bronchiální reakcí, která způsobuje zúžení bronchů a nadměrnou sekreci hlenu. Výsledkem jsou rozmanité klinické příznaky zahrnující kašel, sípání a dechovou tíseň. V živočišné říši je to vzácné onemocnění, s těmito vlastnostmi bylo popsáno pouze u koček a lidí. Poprvé bylo popsáno v roce 1906. Astma je jedno z nejčastějších plicních onemocnění koček se značnou morbiditou a eventuální mortalitou. Označováno bylo různě: onemocnění dolních dýchacích cest koček, alergické kočičí astma, alergická akutní bronchitida, imunitně zprostředkované onemocnění dolních dýchacích cest a kočičí bronchiální onemocnění. V každém případě je kočičí astma způsobeno přehnanou imunitní reakcí na vdechnuté alergeny, která spouští specifické chemické a strukturální změny v tracheo-bronchálním stromě. Klinicky je jeho důkazem poměrně variabilní přítomnost kašle, sípání, netolerance zátěže a dechové tísně, které mohou odeznít spontánně nebo v důsledku léčby. VetMedic 0/2011

Tento článek se zaměřuje na shrnutí současných poznatků o patofyziologii kočičího astmatu, popisuje nejčastější klinické příznaky a dostupné diagnostické metody a také uvádí praktický přístup k léčbě a managementu tohoto onemocnění.

Patofyziologie a patogeneze Stejně jako u lidského astmatu není patofyziologie kočičího astmatu zcela známa. Nicméně nedávný výzkum s experimentálně antigen-indukovaným zánětlivým onemocněním bronchů pomohl lépe charakterizovat jeho mechanismy. Astma je predispozice k chronickému zánětu dýchacích cest s epizodami reverzibilní bronchokonstrikce. Existují tři základní patogenní události spojené s kočičím astmatem: změněná imunitní odpověď, disbalance systému adrenergní-cholinergní a zvýšená produkce hlenu.

Změněná imunitní odpověď: interakce T-lymfocytů, mastocytů a eozinofilů Příčinou kočičího astmatu je pravděpodobně alergická hypersenzitivní reakce I. typu, stejně jako je tomu u lidí. U koček s astmatem ex-

pozice vzdušným alergenům, neškodným pro normální kočky, stimuluje produkci alergicky specifických IgE protilátek. Proces začíná, když dendritické buňky dýchacího systému astmatického pacienta uchopí antigenní částici a následně migrují do mízních uzlin, kde prezentují novou látku T1 pomocným lymfocytům (TH1 buňky). Interakce mezi TH1 buňkami a T2 pomocnými lymfocyty (TH2 buňky) indukuje buněčnou diferenciaci B-lymfocytů, které produkují specifické IgE protilátky proti antigenu. Tyto protilátky se potom smísí s žírnými buňkami a basofily na sliznici dýchacího aparátu a činí ji více citlivou k následné expozici stejného antigenu. Pokud se objeví další expozice alergenu, IgE na povrchu citlivých mastocytů se připojí k alergenu a spustí reakci, která akutně uvolní předformované mediátory, hlavně histamin a serotonin. Histamin je vazoaktivní amin, o kterém se domníváme, že ve spojení s ostatními mediátory přispívá k sekreci hlenu, zvyšuje permeabilitu kapilár a podporuje chemotaxi granulocytů. Nedávno bylo prokázáno, že serotonin je základním mediátorem v kočičích mastocytech.

Nutriční terapie časného onemocnění srdce

Biomarkery v diagnostice onemocnění srdce psů Caryn Reynolds, DVM; Mark Oyama, DVM, Dipl. ACVIM Nemocnice Metthewa J. Ryana, Škola veterinární medicíny, Univerzita Pennsylvania, Philadelphia, USA

Tradiční posouzení srdeční funkce se provádí pomocí elektrokardiografie, radiografie a echokardiografie. Tato vyšetření jsou relativně náročná na čas, nákladná a v případě echokardiografie nemusí být dostupná pro všechny pacienty. V posledních 10 letech se srdeční biomarkery, zejména srdeční troponin a natriuretické peptidy, staly hlavní složkou diagnostiky a monitorování lidských pacientů s onemocněním srdce. Poslední dobou byly provedeny veterinární výzkumné práce o použití těchto biomarkerů u psích a kočičích pacientů. Biomarker je definován jako substance produkovaná určitou tkání, která může být detekována v krvi. Aby byla klinicky použitelná, musí být uvolňována ve vztahu ke specifickému procesu onemocnění a dává informaci o výskytu, závažnosti a prognóze onemocnění. Ideálně musí být biomarker stabilní a snadno detekovatelný dostupným, rychlým a levným testem. Biomarkery jsou často pou-

žívány u veterinárních pacientů k posouzení funkce jejich orgánů; například BUN a kreatinin jsou používány k monitorování funkce ledvin, zatímco ALT hodnotí hepatocelulární poškození. V minulosti používaným klasickým enzymatickým testům onemocnění srdce jako kreatinkináza chybí potřebná dostatečná senzitivita a specificita pro jejich klinickou aplikaci u psů. Naproti tomu vyšetření srdečních troponinů a natriuretického peptidu se zdá, že podává použitelné informace v případech onemocnění srdce psů. Tento článek sumarizuje dostupné veterinární informace o těchto testech a jejich potenciální aplikaci.

Natriuretické peptidy K chronické nadměrné stimulaci systému renin-angiotensin-aldosteron dochází u onemocnění srdce, které vede ke zvětšení srdce, objemovému přetížení a kongestivnímu selhání srdce. Natriuretické peptidy působí proti této aktivitě stimulací diurézy sodíku.

Shrnutí Tradiční posouzení srdeční funkce se provádí vyšetřeními jako EKG (elektrokardiografie), rentgenologické vyšetření hrudníku a ultrazvukové vyšetření srdce (echokardiografie). V posledních 10 letech se v humánní medicíně stalo hlavní součástí diagnostiky a monitorování pacientů s onemocněním srdce i vyšetření na srdeční biomarkery. Jde především o dva biomarkery: natriuretické peptidy a srdeční troponin. Poslední dobou se množí práce o použití těchto biomarkerů ve veterinární medicíně. Biomarker definujeme jako látku, která se vytváří v určité tkáni, a můžeme změřit její výskyt a koncentraci v krvi. Abychom tento biomarker mohli použít v souvislosti s nějakým onemocněním, její výskyt nebo změněná koncentrace v krvi musí vypovídat o výskytu, závažnosti a prognóze daného onemocnění. Koncentrace natriuretických peptidů se zvyšuje při nadměrné zátěži srdečního svalu. Začínají se využívat v diagnostice onemocnění srdce, odlišení příčin dýchacích obtíží a odhalení zvířat s okultním (skrytým) onemocněním srdce. Srdeční troponin se používá jako ukazatel poškození srdečního svalu. Koncentrace srdečního troponinu odráží závažnost poškození srdce, a čím je vyšší, tím je srdeční sval poškozenější a prognóza pro pacienta je nepříznivější. Článek se zabývá tím, jak mohou být biomarkery použity jako pomoc v diagnostice srdečních onemocnění a odlišení příčin respiračních příznaků u psů.

0/2011 VetMedic

5


II. Aktuality

III. Kaleidoskop

Přehled krátkých zcela čerstvých zpráv ze světa veteriárního lékařství (zahraniční zdroje)

Představení zajímavých chovatelských pomůcek a služeb pro účinnější a snažší péči o rodinného mazlíčka

Aktuality

8

Chovatelský kaleidoskop Česání bez námahy

Pět štěňat buldoků, čtyři týdny starých, bylo prezentováno během dvou dnů pro postmortální vyšetření. Štěňata pocházela ze dvou různých vrhů, ale byla v péči jednoho zařízení. Všech pět štěňat uhynulo po objevení následujících příznaků: letargie, dušnost, výtok z nosu, anorexie, zvracení, průjem a bolestivost břicha. Pitva odhalila u všech stěnat lokálně extenzivní až difuzní červené, pevné, konzolidované plíce, histopatologicky různě postižené multifokálními oblastmi nekrózy. Alveolární prostor obsahoval fibrin, edematickou tekutinu, makrofágy a neutrofily. Mnoho bronchiolů obsahovalo celulární debris a neutrofily smíchané se sloupanou sliznicí bronchiol, v nichž často jsou velká intranukleární amfofilní inkluzní tělíska, která periferně odtlačují chromatin. Test

Vyčesávání srsti patří k činnostem nutným, nicméně těm obvykle méně příjemným, a to jak pro nás, tak pro naše čtyřnohé přátele. Ulehčit nám ji mohou hřebeny FOOLEE pro psy i kočky (ale i jiná malá zvířátka), které jsou vhodné pro dlouhou i krátkou srst. Francouzský výrobce garantuje při jejich použití perfektní a snadné odstranění uvolněné a nadbytečné srsti. Při vyčesává-

fluorescenční protilátkou na psí adenovirus byl pozitivní. Adenovirus izolovaný na buněčné kultuře byl pozitivní v přímém fluorescentním testu a byl pomocí PCR identifikován jako psí adenovirus sérotyp 2. Elektronová mikroskopie ukázala typické virové inkluze v epiteliálních buňkách bronchiol. Hemolytická Escherichia coli byla izolována z plic tří z pěti štěňat. Tento případ ukázal přirozenou a vzácnou fatální infekci virovým agens, která je typicky spojena s imunosupresí u zvířat a lidí.

foto: Profimedia

Úhyn štěňat způsobený adenovirem

Kleště se senzorem QuickFinder deluxe na stříhání drápků psů. Ideální řešení pro tmavé, neprůhledné nebo hrubé drápky, kde by pouhým okem mohlo být obtížné určit živou a citlivou tkáň uvnitř drápu. Cena: 1 650 Kč

Almes KM, Janardhan KS, Anderson J, Hesse RA, Patton KM. Fatal canine adenoviral pneumonia in two litters of Bulldogs. Journal of Veterinary Diagnostic Investigation 2010; Vol. 22, No. 5, 780–784.

Relaxin a průkaz březosti u koček Ve studii bylo vyšetřeno 162 koček (24 koček z chovatelské stanice, 128 divokých koček podstoupivších ovariohysterectomii a 10 koček s ovariohysterectomií). Celkem 24 koček bylo monitorováno pro březost. Vzorky krve se získávaly každý den a testovaly na relaxin, až se objevily dva po sobě jdoucí pozitivní výsledky. Den březosti se počítal ode dne porodu k prvnímu pozitivnímu výsledku testu. Dělohy, vaječníky a některé plody 128 koček, které podstoupily ovariohysterectomii, byly vyšetřeny makroskopicky a den gestace u březích koček se stanovil na základě fetální délky temeno-záď. Vzorky krve od těchto koček a od 10 koček po ovariohysterectomii

foto: Profimedia

4

před studií byly získány pro testování na relaxin. Březost se detekovala za použití

komerčně dostupného testu na relaxin nejdříve 20. den gestace. Citlivost testu byla 100 procent po 29. dnu gestace. Falešně pozitivní výsledek byl zjištěn u tří koček. Dvě z nich měly velké (asi 2 × 3 cm) ovariální cysty, následkem čehož činila specifita 95,9 procenta. Závěr zní, že komerčně dostupný test na relaxin určený pro psy může být použit pro detekci březosti u koček.

DiGangi BA, Griffin B, Levy JK, Smith BF, Baker HJ. Use of a commercially available relaxin test for detection of pregnancy in cats. Journal of the American Veterinary Medical Association 2010; Vol. 237, No. 11, 1267–1274.

Onemocnění análních váčků V žádné předchozí studii nebyl zkoumán vztah mezi cytologií a frekvencí reakcí spojených s onemocněním análních váčků. Cíle studie byly: (I) srovnat cytologický nález sekretu análních váčku u zdravých psů a psů s ne-neoplastickým onemocněním análních váčků; (II) stanovit, zda cytologický nález análních váčků může být použit k odlišení zdravých psů od psů s nemocí análních váčků; (III) zhodnotit korelaci cytologie a reakce análních váčků u zdravých psů a psů s onemocněním análních váčků; (IV) popsat chování psů s onemocněním análních váčků uvedeném majiteli. Do této studie bylo vybráno VetMedic 0/2011

30 psů na základě detailního dotazníku vyplněného majiteli týkající se anamnézy chování psů. Z nich bylo 10 považováno za zdravé, protože neměli anamnézu klinických příznaků onemocnění análních váčků. Zbývajících 20 psů mělo onemocnění análních váčků, anamnézu chronického perianálního pruritu, ale ne s jiným pruritem. U všech psů se anální váčky manuálně vyprázdnily a sekret byl vyšetřen mikroskopicky. Celkem bylo vyšetřeno 171 preparátů od zdravých psů a 333 preparátů od psů s onemocněním análních váčků. Výsledky chování psů s onemocněním análních váčků odhalily, že otáčení se směrem ke

konečníku se objevilo s průměrnou frekvencí tři týdny po vyprázdnění análních váčků. Neukázaly se klinicky a statisticky signifikantní cytologické rozdíly mezi zdravými psy a psy s onemocněním análních váčků. To vede k závěru, že cytologie není vhodná pro diagnostiku onemocnění análních váčků.

ní odstraňuje účinně i prach, takže srst je pak hebká jako po vykoupání. Hřebeny jsou šetrné – při česání netahají a nepoškrábou pokožku. Mají pět vyměnitelných čepelí pěti velikostí z kvalitní nerezové oceli – kvůli bezpečnosti jsou zakulacené. Používají se snadno a především bez námahy. Psa či kočku připravíte na výstavu za zlomek dříve potřebného času.

Na drápky beze strachu! Stříhání přerostlých drápků psům a kočkám se nevyhne žádný chovatel, ale určitě by nikdo tuto nepříjemnost nezařadil mezi oblíbené radovánky. Vždycky je spojena s obavami z ublížení čtyřnohému příteli, ať máte sebebohatší zkušenosti. Často tedy raději zajdete do nejbližší veterinární ordinace a za tuto službu zaplatíte. Nyní však máte ještě jednu možnost, jak se zcela bezpečně

Domácí posilovna pro psy Možná patříte mezi ty, kdo o Vánocích dopřávali i svým psím společníkům, a oni teď stejně jako vy mají k ideální váze o něco dál. Co s tím? Prvním krokem je samozřejmě návrat k zdravé výživě – to platí jak pro vás, tak pro to trochu valící se zlatíčko. Ale pozor, máte ještě jednu možnost, naprosto jedinečnou: pořídit pro svého čtyřnohého přítele běžící pás. Je to dražší záležitost, ale velmi účinná a praktická. A to nejen v případě zbavování nadváhy – běžící pás je především ideální rehabilitační pomůckou při rekonvalescenci po úraze a pro psy s ortopedickými potížemi,

Protištěkací „ptačí budka“ monitoruje štěkání psa a automaticky mu dává vědět, kdy má být zticha. Cena: 1 960 Kč

James DJ, Griffin CE, Polissar NL, Neradilek MB. Comparison of anal sac cytological findings and behaviour in clinically normal dogs and those affected with anal sac disease. Veterinary Dermatology 2010.

Precizní hřeben FOOLEE s šířkou čepele 10 cm. Vhodný na velká plemena psů do asi 40 kg. Cena: 1 230 Kč

vyvarovat poškození živé tkáně části drápků – použit kleště se senzorem. Manipulace s nimi je velice jednoduchá: pokud kleště přiložíte do blízkosti citlivého lůžka drápku, detekují živou tkáň a rozsvítí se na nich varovné červené světlo. Při posunutí kleští směrem ke špičce drápku se rozsvítí nejprve žluté a potom zelené světlo – to je signálem, že můžete drápek bezpečně odstranit.

Běžící pás pro velké psy model PR720F je určený pro domácí použití. Maximální velikost psa: 100 cm. Cena: 15 990 Kč

kdy je zátěž potřeba přesně dávkovat. Běhání je pro psy přirozené a zvláště některá plemena potřebují pohybu skutečně hodně. Takže i v případě, že nelze jít ven na dostatečně dlouhou dobu kvůli mizernému počasí nebo když jste nemocní a nemůžete z postele, postará se takový běžicí pás o dobrou fyzickou kondici, potažmo zlepšení celkového zdra-

votního stavu vašeho čtyřnohého atleta. Běžící pásy jsou vhodné pro všechna plemena, nejvhodnější typ si vyberete podle velikosti psa. Bude šťastný, protože se rád proběhne i doma, ale jen nezapomínejte – nic nenahradí pořádnou procházku s páníčkem!

Protištěkací ptačí budka Zní to jako nesmysl, ale čtěte dál, pokud patříte mezi ty, kteří své psy milujete, ale jde vám na nervy jejich ustavičné štěkání. A co hůř – zvlášť když jde na nervy i vašim sousedům, kteří se na vás v tom lepším případě jen nepřívětivě mračí, protože se nevyspí. Teď tomu může být konec, neboť se na trhu objevila supernovinka: omezovač štěkání v provedení ptačí budky. Jedná se o ultrazvukové elektronické zařízení ukryté v „ptačí budce“, které reaguje na štěkot psa velmi vysokým a nepříjemným, ale neškodným tónem (pro většinu lidí je neslyšitelný).

Ten jej přiměje s otravným zlozvykem skončit. A co víc – jste-li naopak vy v roli sousedů obtěžovaných neustálým hlasitým projevem psů a jejich majitelé nemíní nic řešit, stačí toto zařízení umístit poblíž plotu... Omezovač štěkání je napájen bateriemi, má tři nastavitelné úrovně a detekuje štěkání ze vzdálenosti až 15 metrů. A protože toto zařízení vypadá jako ptačí budka, můžete ho zavěsit kdekoliv venku, aniž by pobuřovalo váš cit pro estetiku. Stojí necelé dva tisíce korun – taková investice se kvůli klidnému spánku a dobrým sousedským vztahů vyplatí.

VetMedic 0/2011

partner lékaře, přítel chovatele


Distribuce PRIMÁRNÍ:

lékaři bezplatně prostřednictvím veterinární komory, odborný personál za snížené předplatné

SEKUNDÁRNÍ:

První číslo zdarma, dále předplatné (prostřednictvím Českomoravské kynologické unie, Sdružení chovatelů koček, chovatelských klubů...)

na velkých národních a mezinárodních výstavách jedno číslo zdarma všem vystavujícím i návštěvníkům

SPECIÁLNÍ:

formou Direct Mailu s využitím stávajících možností společnosti Ambit Media, a. s.


Marketingová strategie Direct Marketing – přímé oslovení sekundární cílové skupiny (infoletáky se soutěží o atraktivní ceny s cílem vzbudit zájem o nový titul) STRÁNKY www.vetmedic.cz – uživatelsky přitažlivé, přehledné, přínosné i zábavné stránky zahrnující kromě odborných informací: zviditelnění klientů VetMedic „pejskařské“/„kočičí“ diskusní fórum pomoc útulkům originální soutěže další rubriky typu veterinární poradny Charitativní činnost ve prospěch týraných a problematických psů Prezentace VetMedic na různých výstavních, sportovních i dobročinných akcích Naprostá většina majitelů malých zvířat, zejména psů, investuje do jejich wellfare skutečně vysoké částky – za rok 2010 více než pět miliard korun (nárůst oproti roku 2009 o 1,5 miliardy Kč). Tento segment trhu přináší významný potenciál pro všechny výrobce krmiv, doplňků, léků či chovatelských potřeb, poskytovatele různých služeb i další subjekty, pro které je cílová skupina VetMedic atraktivní.

partner lékaře, přítel chovatele


Přehled témat pro rok 2011 Duben: Kardiologie, pneumologie Červen: Dermatologie, parazitologie Srpen: Ortopedie, gastroenterologie Říjen: Reprodukce, urologie Prosinec: Onkologie, léčba bolesti

KONTAKTY Alexandra Manová group sales manager telefon: +420 222 352 574, mobil: +420 724 811 983 e-mail: alexandra.manova@ambitmedia.cz

Yvona Müllerová key account manager mobil: +420 725 826 434 e-mail: yvona.mullerova@ambitmedia.cz


formát y a ceník inzerce 1/1

1/2

1/3

Rozměr / Size 2/1 strana / page 1/1 strana / page 1/2 strany na šířku / page across 1/3 strany na šířku / page across 1/3 strany na výšku / page upright 1/3 strany „čtverec“ / page „square“ 1/4 strany / page 1/6 strany / page 2. strana obálky / inside cover 3. strana obálky / inside cover back 4. strana obálky / back cover 1/9 strany v rubrice „Inzertní mix“

1/3

1/3

1/4

Rozměr zrcadlo / Clean size

Rozměr spad / Bleed size

není 179 × 254 mm 179 × 127 mm 179 × 85 mm 56 × 254 mm 117 × 127 mm 179 × 64 mm 56 × 127 mm 179 × 254 mm 179 × 254 mm 179 × 254 mm 56 × 82 mm

420 × 297 mm 210 × 297 mm není není není není není není 210 × 297 mm 210 × 297 mm 210 × 297 mm není

1/6

1/9

Cena (bez DPH) / Price 160 000 89 000 55 000 37 000 37 000 37 000 29 000 19 000 115 000 99 000 149 000 9 500

Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč

V případě formátů na spad je nutno přidat spadávku 5 mm u všech ořezových stran. Možnost zhotovení šerpy přes časopis, záložky, vkládaných listů, vlepování a dalších atypických forem inzerce. Cena nestandardní formy inzerce dle individuální kalkulace.

Obecné informace PERIODICITA: dvouměsíčník TIŠTĚNÝ NÁKLAD: 15 000 ks (s potenciálem růstu) DISTRIBUCE: veterinární lékaři zdarma, předplatitelé PŘEDPLATNÉ: 234 Kč/rok (samostatný výtisk 49 Kč) ROZSAH: 48 stran + obálka

FORMÁT: 210 × 297 mm (A4) PAPÍR: obálka – lesklá křída 150 g/m2 vnitřní část – lesklá křída 80 g/m2 VAZBA: V1, šitá s oky TISK: 4/4 barvy


Vydavatel:

Vydavatel: Ambit Media, a. s. Ambit Media, a. s. www.ambitmedia.cz

www.ambitmedia.cz

Mediakit VetMedic  

Prezentace titulu VettMedic pro inzerenty.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you