Page 1

6/14

florence červen 2014 / ročník X 60 Kč, 2,90 € / www.florence.cz

47

Odborn ý č a sopis pro oše t řovat el s t ví a os tat ní zdr avot nick é prof e se

Odborné téma

Výživa

časopis obsahuje recenzované články

s. 6 / Rozhovor

s. 12 / Odborné téma

s. 23 / Retrospektivní studie

s. 36/ Z konferencí

Statečná Naděje znamená nevzdat to

Mysleme na výživu chirurgických pacientů včas

Pracovní úrazy na Centrálních operačních sálech I ve FN Brno

Zdravotně-sociální péče ve zdravotnictví přilákala do ÚVN desítky posluchačů


1

editorial florence 6/14

Ze všech lásek nejupřímnější je láska k jídlu (G. B. Shaw)

P

odíváte-li se na pranostiky, které se váží k měsíci červnu, zjistíte, že většina z nich je spjatá s deštěm a předvídáním úrody. Tak například: O svatém Fortunátu má kapka deště cenu dukátu (1. června); Medardova kápě – čtyřicet dní kape, Pláče-li Medard, i ječmen zapláče (8. června); Plačtivý Barnabáš – úroda na vinicích (11. června); Do Jana Křtitele nechval ječmene (24. června) atp. Není to nic zvláštního, protože na úrodě a její kvalitě byli lidé od nepaměti existenčně závislí. Po tisíce let se lidstvo snaží ukojit jednu ze svých základních životních potřeb, potřebu nasycení, aby přežilo. Ovšem ani dnes se mu to nedaří všude. Data Světového potravinového programu (World Food Programme, www.wfp.org) hovoří jasně – 842 miliónů lidí na celém světě nemá dostatek jídla, většina z nich (827 miliónů) žije v rozvojových zemích, každé šesté dítě, tedy přibližně 100 miliónů dětí na celém světě, trpí podváhou a podvýživa přispívá každý rok k úmrtí 2,6 miliónu dětí do pěti let. Svět se tak ocitá v paradoxní situaci, kdy na jedné straně obyvatelé vyspělých zemí umírají na nemoci plynoucí z nadváhy a obezity a na straně druhé obyvatelé rozvojových zemí umírají hlady. O tom, jaké negativní důsledky mají oba extrémy na lidské zdraví, se dočtete v tomto červnovém čísle časopisu Florence. Věnovali jsme je totiž výživě a obezitě. O tom, že tato témata jsou velmi aktuální i v České republice, není třeba diskutovat. Podle Státního zdravotního ústavu je v České republice postiženo obezitou asi 25 % žen a 22 % mužů. Nadváha obecně pak představuje potíž pro více než 50 % populace středního věku. Ovšem ani malnutrice (podvýživa) se českým pacientům nevyhýbá. Zhoršený stav výživy je problém, s nímž se můžeme setkat při většině zdravotních problémů. Velmi často bývá přehlížena na úkor základního onemocnění, pro které je pacient léčen. Přitom správná výživa zlepšuje snášenlivost léčby, je spojena se zlepšením pooperačního hojení a vede k významně méně častému výskytu infekčních komplikací a rychlejší rekonvalescenci. O tom, jaké výhody přináší tekutá enterální výživa – sipping nejen chirurgickým pacientům, se dočtete na následujících stránkách. Projekt, který realizovali zdravotníci v Nemocnici Písek, a. s., ve spolupráci se společností Nutricia a. s. vás navíc přesvědčí i o tom, že cílená nutriční podpora nepřináší jen výhody pacientům, ale i zdravotnickým zařízením, protože šetří náklady na léčbu. Ale abychom se nevěnovali jen výživě a obezitě, můžete se v tomto čísle těšit například i na další díl našeho seriálu věnovaného občanskému zákoníku, v rubrice historie se dočtete pokračování o tom, jak se vyvíjelo babictví a porodnictví, a pokud vás zajímá, jak se žije pacientům s onkologickým onemocněním, nenechte si ujít rozhovor s Bc. Julií Pazderka. Tato sympatická mladá žena, která se od svých šestnácti let věnovala modelingu, byla ve svých třiadvaceti letech vystavena těžké životní zkoušce. Prodělala rakovinu děložního čípku, s níž se úspěšně poprala a dnes se prostřednictvím své facebookové stránky nazvané Brave Hope – Statečná Naděje snaží pomáhat dalším ženám, které potkal podobný osud. Přeji vám hezké čtení.

Magda Hettnerová, šéfredaktorka magda.hettnerova@ambitmedia.cz

florence Hledáte konkrétní článek? K bleskové orientaci vám pomohou naše webové stránky www.florence.cz. Najdete tu i rejstříky všech vydaných čísel. Více odborných článků najdete na webu v rubrice Florence +

Florence je také na facebooku. Přidejte se k nám!


obsah

2

florence 6/14

téma čísla

Výživa

1 / Editorial 3 / Seriál / právo Nový občanský zákoník IV: Informovaný souhlas 6 / Rozhovor s Julií Pazderka Statečná Naděje znamená nevzdat to

Zdravá výživa je taková, která udržuje organismus v rovnováze. Aby se zabránilo chronickým chorobám (např. obezita, srdeční choroby, cukrovka nebo rakovina), je podle dat uveřejněných ve sborníku WHO nutné, aby konzumované potraviny obsahovaly vyvážené množství živin, dostatečné množství vody, ale především ovoce a zeleninu.

Odborné téma

Výživa 1 0 / Jak si udržet váhový úbytek 12 / Mysleme na výživu chirurgických pacientů včas 16 / Vliv cílené nutriční podpory v rámci péče o oslabené pacienty Obezita 19 / Čo vie verejnosť na Slovensku o obezite ako riziku rakoviny

10

Recenzované články

Retrospektivní studie 23 / Pracovní úrazy na Centrálních operačních sálech I ve Fakultní nemocnici Brno Odborný článek 26 / Scientologická církev a přístup jejích členů ke zdraví

z dalšího obsahu 6

Praxe

Rozhovor s Julií Pazderka Statečná Naděje znamená nevzdat to

30 / Historický vývoj rouškování v Nemocnici Na Homolce 32 / Pro školy Jak vypadá výuka ošetřovatelství „nezdravotníků“ v kombinované formě studia na 3. LF UK v Praze

30 Historický vývoj

rouškování v Nemocnici Na Homolce

Zprávy našich partnerů / Z konferencí

36 / Zdravotně-sociální péče ve zdravotnictví přilákala do ÚVN desítky posluchačů 38 / Jaké jsou přínosy biologické léčby v oborech revmatologie, dermatologie a gastroenterologie? 39 / Volby prezidia České asociace sester v roce 2015

40 Historie Počátky a vývoj babictví

Zdravotně-sociální péče ve zdravotnictví přilákala do ÚVN desítky posluchačů

www.florence.cz Ročník X., číslo 6, červen 2014 Redakční uzávěrka pro toto číslo: 15. 5. 2014 Foto na titulní straně: Profimedia

fota: Profimedia, archiv Julie Pazderka a UVN

36

40 / Historie Počátky a vývoj babictví 43 / Public relation Jak se žije pacientům s dialýzou? 44 / Personální inzerce 44 / Lekce angličtiny


3

seriál / právo text: Mgr. et Mgr. Eva Prošková, Ústav veřejného zdravotnictví a zdravotnického práva, 1. lékařská fakulta UK

Nový občanský zákoník IV: Informovaný souhlas

Institut informovaného souhlasu je součástí ochrany osobnosti, tedy práva na autonomii osoby a ochranu její integrity. I nadále je upraven specificky v zákoně č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách (dále jen „ZZS“).

N

icméně nový občanský zákoník (OZ) upravuje informovaný souhlas duplicitně, a to hned na dvou místech: Obecněji upravuje souhlas při zásahu do integrity v § 93 a násl., specifičtěji pak pro smlouvu o péči o zdraví v § 2636. Obě úpravy jsou však obecné v poměru k zákonu o zdravotních službách, což však neznamená, že se v některých případech nepoužijí i pro poskytování zdravotních služeb. Kromě toho je nutné si uvědomit, že zákon o zdravotních službách ve znění platném od 14. 3. 2013 neupravuje zvláštní podmínky svéprávnosti nezletilých a osob s omezenou svéprávností ve vztahu ke zdravotním službám a v plném rozsahu v tomto odkazuje na občanskoprávní úpravu. Ve čtvrté části tohoto seriálu se proto zaměříme na změny, které nový občanský zákoník přinesl v oblasti souhlasu k poskytování zdravotních služeb.

Narušená schopnost právně jednat u zletilých osob Pojem svéprávnost byl již pojednán v druhé části tohoto seriálu. Zde na tento výklad navážeme a seznámíme se se specifiky vyplývajícími z podpůrných opatření při narušení schopnosti samostatně jednat pro informovaný souhlas pacientů. Institut dříve vyslovených přání upravuje specificky pro zdravotní služby ZZS. Občanský zákoník vedle této specifické úpravy upravuje možnost upravit své

záležitosti pro budoucnost obecně, a to v rámci úpravy předběžných prohlášení (§ 38 a násl., viz též druhý díl tohoto seriálu). Vzhledem ke vztahu speciality se tento institut nepoužije na poskytování zdravotních služeb, pro něž platí nadále úprava dříve vyslovených přání podle § 36 ZZS. Předběžné prohlášení lze však použít například na stanovení, jakým způsobem mají být poskytovány sociální služby. § 98 občanského zákoníku pak rozšiřuje povinnost respektovat dříve vyslovená přání na všechny zásahy do integrity, nejen na poskytování zdravotní péče – takovým zásahem může být právě poskytování sociálních služeb. Zastoupení členem domácnosti se vztahuje pouze na obvyklé záležitosti, jak to odpovídá životním poměrům zastoupeného. Obvyklými záležitostmi jsou záležitosti nekomplikované, pravidelné povahy, včetně běžných zdravotních výkonů. Zástupce však není oprávněn udělit souhlas k zásahu do duševní nebo tělesné integrity člověka s trvalými následky. Je tedy zřejmé, že zdravotní výkon, který má trvalé následky, není nikdy obvyklou záležitostí. Naopak to však neplatí, jistě si lze představit i další výkony, které, byť nemají trvalé následky, nejsou ani výkony běžnými. Zástupce je však povinen dbát o ochranu zájmů zastoupeného, tedy včetně zajištění nezbytné zdravotní péče. Jak již bylo řečeno, pokud má pacient více zástupců a jejich projevy si odporují, nepřihlíží se k žádnému z nich. Pokud pacient jakkoli projeví nesouhlas s tím,

aby jej člen domácnosti nadále zastupoval, zastoupení tímto okamžikem končí. Ošetřující zdravotnický pracovník je povinen takovou okolnost zaznamenat do zdravotnické dokumentace, jelikož jde nepochybně o okolnost důležitou pro poskytování zdravotních služeb, a nadále nepovažovat souhlas takové osoby za relevantní. Při omezení svéprávnosti rozhoduje za člověka v rozsahu uvedeném soudem jmenovaný opatrovník. Zákon stanovuje, že omezit nelze nikdy jednání v běžných záležitostech denního života. Tento koncept je nepraktický, když není zřejmé, co je běžnou záležitostí denního života, a navíc, když je nepochybné, že jsou pacienti, kteří ani v těch nejběžnějších záležitostech nejsou fakticky schopni samostatně jednat. Z důvodové zprávy lze však dovodit, že zákonodárce měl na mysli majetkové dispozice do určité, soudem stanovené částky, nikoli udělování souhlasu se zdravotní péčí. Je nutné upozornit i na ust. § 581, podle nějž je jednání osoby jednající v duševní poruše, která ji činí neschopnou právně jednat, absolutně neplatné. Pacient s těžkou demencí či poruchou vědomí nemůže platně souhlasit ani s tím nejběžnějším úkonem zdravotní péče. Opatrovník ad hoc může být soudem jmenován i v dalších případech, a to pokud je to potřeba k ochraně zájmů člověka, nebo vyžaduje-li to veřejný zájem, konkrétně pak i tehdy, působí-li zdravotní stav obtíže při hájení jeho práv (§ 465 a násl. OZ). Je možné tedy


6

florence 6/14

rozhovor s Julií Pazderka Ptala se: Magda Hettnerová, redakce Florence, fota: archiv Julie Pazderka

Statečná Naděje znamená nevzdat to „Člověk může být, kým chce, když do toho dá všechno,“ říká Bc. Julie Pazderka a ví, o čem mluví. Ve svých pětadvaceti letech už toho stihla prožít víc než jiní za celý život.

N

arodila se v San Franciscu v USA. Když jí bylo deset let, odstěhovala se rodina do České republiky. V šestnácti letech začala s modelingem. V době, kdy se její vrstevníci chodili bavit na diskotéky, ona stála na přehlídkových molech v Itálii, v Americe a bojovala s anorexií. Když jí bylo třiadvacet let, diagnostikovali jí lékaři rakovinu děložního čípku. Nádor o velikosti golfového míčku jí potvrdili v den, kdy skládala státnice. Julie to však nevzdala a hned poté, co státnice úspěšně složila, se s vervou pustila do dalšího boje – o vlastní život. Založila neziskovou organizaci Statečná Naděje – Brave Hope a jejím prostřednictvím se dnes snaží pomáhat dalším ženám s rakovinou.

Jak jste se dostala do České republiky? Můj táta se tu narodil. Před komunistickým režimem ale utekl do USA, kde se seznámil s mojí maminkou, která je napůl Američanka a napůl Korejka. Já jsem se narodila v roce 1989 v San Franciscu. Když se tu změnily poměry, odstěhovali jsme se do Čáslavi. Bylo to hlavně proto, abychom byli nablízku babičce a dědovi. Mámě se tu zalíbilo, připadalo jí to tu hrozně romantické, protože i těch deset let od pádu totality tu bylo všechno ještě takové syrové. Vydrželo jí to nadšení? Ano, dodnes se jí tu moc líbí. Naučila se česky a dneska mluví líp než jiní Američané nebo cizinci, kteří tu žijí. I když

si z ní táta dělá legraci a říká, že „mele páté přes deváté“. Ovšem pro vás to musel být trochu šok. Ze San Francisca do Čáslavi… Začala jsem chodit do základní školy, byla to, tuším, čtvrtá třída. Byla to úplně obyčejná základní škola, protože táta chtěl, abychom se s bratrem naučili česky. Já jsem v té době uměla říct akorát „děkuji“, „prosím“, „dobrý den“ a „babi“. Bylo to dost těžké, protože mi jednak dělal potíže jazyk, kterému jsem nerozuměla, a jednak na mě ty děti koukaly, jako kdybych byla něco zvláštního. Byla jsem Američanka – cizinka, což neznaly. Řada z nich totiž v té době nebyla nikdy ani v Praze. Pro mě to bylo něco nepochopitelného, protože San


9

k věci

pracovat v diplomacii. Studuji na VŠE mezinárodní vztahy a pracuji na americké ambasádě. Jednou bych chtěla být velvyslankyní. V rámci studia mě teď čeká půlroční stáž v Miláně v Itálii, protože jeden semestr ji máme povinnou.

→ K  do je Julie Pazderka Bc. Julie Pazderka se narodila v roce 1989 v San Franciscu v USA. V roce 1999 se s rodiči a mladším bratrem přestěhovala do Čáslavi, kde vystudovala základní školu a gymnázium. Od šestnácti let se věnuje modelingu. Vyzkoušela už mola na módních přehlídkách v New Yorku, San Franciscu i v Itálii. V roce 2009 nastoupila na Anglo-American University v Praze, kde v září 2012 úspěšně složila státnice. V ten samý den se také dozvěděla, že má rakovinu děložního čípku a musí podstoupit léčbu. Po prvních třech dávkách chemoterapie následovala operace a další tři dávky chemoterapie. O své nemoci, léčbě i svých pocitech začala psát blog. Aby pomohla ostatním ženám s rakovinou, založila neziskovou organizaci a facebookovou stránku Statečná Naděje – Brave Hope. V současné době studuje mezinárodní vztahy na VŠE, pracuje na americké ambasádě a ráda by v budoucnu pracovala v diplomatických službách jako velvyslankyně.

Netoužíte někdy vrátit se do San Francisca? San Francisco je nádherné město a mám je ráda. Jezdíme tam vždycky na prázdniny, ale to léto mi úplně stačí. Jsem ráda, že jsme tady v Evropě, protože je tu spousta příležitostí. Česká republika je opravdu v srdci Evropy. Letadlem jste odtud za dvě hodiny téměř kdekoli. Česko má samozřejmě i svoje přehmaty. Někdy mě Češi opravdu štvou, protože dokážou být strašně závistiví a sobečtí, ale když poznáte ty správné lidi, tak umějí být i strašně příjemní, jsou hrozně fajn a nejsou tak „standofissh“ (odtažití – pozn. red.). A ještě jedna věc mi tu vadí – obsluha v restauracích. Ty otrávené výrazy v tvářích číšníků a jejich přístup „Co tu chcete? Vypadněte!“ si pamatuju z dětství a někde se, bohužel, dodnes nezměnil. (smích)

nové knihy * Kniha s označením náš tip je podrobněji recenzována na našem webu. / www.florence.cz

Dítě s ADHD a ADD doma i ve škole

Logoterapie

Existenciální analýza jako hledání cest

Teorie a praxe poradenské psychologie

/ Cheryl R. Carter / Portál, 120 s., 219 Kč /

/ Martina Kosová a kol. / Grada Publishing, a. s., 208 s., 339 Kč /

/ Roman Procházka, Jan ­Šmahaj, Marek Kolařík, Martin Lečbych / Grada ­Publishing, a. s., 256 s., 389 Kč /

Tato kniha je plná praktických tipů, které pomohou zvládnout výzvu, již představuje ADHD a ADD. Podle autorky platí na děti s ADHD a ADD zábava spojená s individuál­ ním přístupem, pravidly, jednoduchostí a plánováním času. Všechno, co děti učíme, bychom jim podle autorky měli nejprve předvést, pak na tom s nimi spolupracovat a pak dohlížet na to, jak to zkoušejí samy. Nechat je práci provést samostatně a nakonec zkontrolovat, jak se jim to povedlo.

Tato publikace nabízí nejen orientaci v teoretické oblasti, ale především inspiraci pro každodenní praxi. Autoři rozvíjejí myšlenku naplnění potřeby životního smyslu. Kniha je cenným průvodcem pro všechny, kdo se setkávají s otázkou: Jak mohu v dané chvíli a za těchto podmínek udělat ze svého života to nejlepší? Nalezněte s pomocí této knihy smysluplnou cestu životem nebo ji využijte při doprovázení svých klientů.

Pojďme se společně vydat po cestě poradenské psychologie a hledat možnosti, jak porozumět procesu mezi poradcem a klienty. Publikace představuje obor, který klade nemalé nároky na psychologa jak z hlediska znalostí, dovedností, tak co do jeho osobnostních kvalit. Objasňuje základní principy poradenské psychologie společně s vybranými praktickými tématy.

Klinická farmacie II / Jiří Vlček, Magda Vytřísalová a kol. / Grada Publishing, a. s., 256 s., 449 Kč / Tato kniha je určena pro pregraduální vzdělávání v oboru klinická farmacie, je potřebná i pro předatestační a postgraduální přípravu. Přehledná kniha najde využití i v běžné klinické praxi, jak na lůžkových odděleních, tak v ambulancích, při poskytování farmaceutické péče v nemocničních i veřejných lékárnách.


10

→ Jak si udržet váhový úbytek → Mysleme na výživu chirurgických pacientů včas

foto: Profimedia

→ Vliv cílené nutriční podpory v rámci péče o oslabené pacienty

odborné téma výživa

Jak si udržet váhový úbytek Hubnutí a udržení dosaženého váhového úbytku jsou dva zcela odlišné procesy. Pokud je obézní úspěšný při hubnutí, neznamená to ještě, že bude automaticky úspěšný i při udržení zredukované váhy. Většina programů se soustředí na redukci váhy, ale už ne na její udržení. Přitom udržet váhu je třeba se učit stejně jako ji redukovat. Podstata problému tkví v tom, že když se po skončení hubnutí člověk vrátí k původním nevhodným stravovacím a pohybovým návykům, znamená to i návrat k původní váze (tzv. jojo efekt – časté výkyvy váhy, které jsou pak komplikací pro další hubnutí).

J

e výhodné určit si tři váhy – ideální, vysněnou váhu, žádoucí váhu a tolerovatelnou váhu. Ideální je taková váha, u níž je zřejmé, že její dosažení je nereálné, a člověk necítí jako selhání, pokud jí nedosáhne. Žádoucí je váha, které by chtěl hubnoucí dosáhnout, ale objektivně je to bohužel nereálné, byť v jeho očích je její nedosažení považováno za osobní selhání. Tolerovatelná váha je váha, kterou je schopen hubnoucí ještě akceptovat, je reálné si ji udržet a při této váze se mu zvýší kvalita života. Hubnoucí se snaží opakovaně dosáhnout žádoucí váhy, což se však ukazuje jako nereálné; nadměrný cíl je jednou z příčin jojo efektu. Hubnoucího je tedy třeba vést k dosažení váhy, která je pro něj optimální. Obézní by se měl spokojit s váhovým úbytkem 5–10 % své váhy, pokud je i po této redukci v pásmu obezity, může se po nějaké době pustit do dalšího hubnutí.

Shrňme si, co je důležité pro udržení váhy: → Způsob redukce váhy by měl přivést hubnoucího k návykům, které mu nejsou nepříjemné, ale naopak by měly zvýšit kvalitu jeho života. → Důležitý je postoj k hubnutí, sebedůvěra. Jestliže hubnoucí očekává, že jako vždy zase přibere, a vlastně s tím počítá, většinou se tak i stane. Pokud je přesvědčen, že dodržování správných návyků je jen dočasnou záležitostí a že se po zhubnutí zase vrátí k původním stravovacím a pohybovým návykům, bude neúspěšný. Naopak pokud si věří, že dokáže správné návyky dodržovat, zvládne to ­snadněji. → Po redukci váhy je třeba zvyšovat množství zkonzumovaného jídla jen pomalu a postupně. Obecně se doporučuje zvýšit příjem potravy po ukončení hubnutí denně zhruba o 400 kJ po dobu čtrnácti dní. Bude-li mít váha nadále tendenci klesat, je vhodné zvýšit po čtrnácti dnech opět příjem potravy o 400 kJ. To se opakuje, dokud nedojde ke zvýšení váhy.


výživa odborné téma

Pak je potřeba se zase vrátit na energetickou hodnotu stravy, při které váha ještě nestoupala, a na této úrovni zůstat zhruba po dobu tří týdnů. Pak je možné znovu zkusit zvýšit příjem potravy. Stejně jako při redukci váhy je třeba najít množství energie, které je optimální k udržení váhy. V nastavení a dodržování energetického příjmu pro hubnutí a udržení je velkým pomocníkem program Sebekoučink, který je zdarma na www.stobklub.cz. → Pohybová aktivita patří k nejdůležitějším faktorům pro udržení váhových úbytků. Nejde ani tolik o energetický výdej, ale i o řadu dalších pozitiv, která pohyb přináší. Se zabudováním pohybu do svého života člověk mění postoj i k jídlu. → Je třeba si předem uvědomit situace, které by mohly člověka ohrožovat v budoucnu. Pokud je to možné, je výhodné se jim vyhnout, ­není-li to možné, je třeba naplánovat jejich řešení. Je však potřeba se na zvládání těchto zátěžových situací připravit dopředu, a ne je řešit až v citovém rozpoložení, když už jde rozum stranou. Jsou-li stravovací návyky většinou reakcí na psychologické potřeby, je třeba řešit i tyto problémy, např. s psychologem. → Důležité je najít v nových návycích uspokojení. V tom pomůže čas a důslednost.

11

www.stobklub.cz

→ Důležitým faktorem pro udržení jakékoliv změny je podpora okolí. Ideální je v rodině, u přátel, v práci, případně může pomoci i podpora lidí majících stejný cíl na internetových sítích. Dobře fungují i podpůrné skupiny na www.stobklub.cz.  Iva Málková, STOB, www.stobklub.cz

Předplaťte si časopis Florence a získejte rok on-line vzdělávání s občanským sdružením Seppia zdarma!

Kód nabídky

FLOSEP uvádějte při objednávce

Jak to funguje?

Co je on-line vzdělávání?

Všichni předplatitelé časopisu Florence obdrží e-mailem unikátní kód, díky němuž získají zdarma přístup na všechny on-line přednášky, konference i poradny, které o. s. Seppia pořádá. Kód zadají po absolvování on-line přednášky, konference či poradny na www.seppia.cz, jakmile budou vyzváni k platbě. Následně zdarma obdrží certifikát o absolvování akce s přidělenými kredity. Platnost kódu je jeden rok.

Jde o inovaci v oblasti povinného vzdělávání nelékařského zdravotnického personálu. Nejedná se o e-learning ani o žádné testy. Účastníci se v čase přednášky přihlásí do virtuální učebny na www.seppia.cz pod svým jménem a e-mailem a z pohodlí svého domova sledují u počítače či tabletu přednášejícího, kterého snímá webkamera. Komunikovat s ním mohou v průběhu vzdělávací akce formou chatu nebo přímého vstupu, pokud je přednášející vyvolá. Současně s tím vidí na svých obrazovkách po celou dobu přednášky či konference prezentaci, kterou si přednášející připravil, a slyší, co přednášející říká. Všechny tyto vzdělávací akce jsou akreditovány pro ČR i SR. Bližší informace a seznam připravovaných akcí najdete na www.seppia.cz.

Upozornění: Nemáte ještě své přístupové údaje na web www.florence.cz, ačkoli máte zaplacené předplatné? Napište si o ně na e-mail predplatne@ambitmedia.cz a do předmětu zprávy napište „udaje Florence“.

+

Přístup do elektronického archivu časopisu na www.florence.cz

Nabídka s kódem FLOSEP platí pouze pro standardní roční předplatné do 30. 6. 2014 nebo do vyčerpání zásob pouze pro nové předplatitele. Dárky jsou rozesílány do 5 týdnů od přijetí platby za předplatné.


odborné téma výživa

florence 6/14

Vliv cílené nutriční podpory v rámci péče o oslabené pacienty Ve spolupráci se společností Nutricia a. s. byl realizován projekt, kterým jsme chtěli dokázat, že investice do stravování pacientů se odrazí v úspěšnosti a rychlosti léčby, a to i přes fakt, že cílená nutriční výživa znamená primární zvýšení nákladů na stravovací jednotku.

Ú

činná léčba, tedy smysl naší práce, není možná bez cílené výživy pacientů. Cílem našeho projektu proto bylo zhodnotit přínos této nutriční podpory ve smyslu zkrácení doby hospitalizace a pooperační komplikace u vybraných diagnóz nezávisle na skutečném nutričním stavu pacienta. Sekundárním cílem bylo zhodnotit ekonomický přínos cílené nutriční podpory. V rámci projektu byly sledovány tyto parametry: nutriční stav pacientů, doba hospitalizace, náklady na léčbu a po­

inzerce

Nutridrink Compact Protein Cílená klinická výživa vysokoproteinovým přípravkem Nutridrink Compact Protein Nej

Vysoká energetická hodnota pro zpomalení váhového úbytku nebo udržení tělesné hmotnosti2

vyš pro ší kon tein c u n entrac a tr hu! 1 e

Potravina pro zvláštní výživu – potravina pro zvláštní lékařské účely. Inzerce je určena pro odbornou veřejnost.

16

Vysoký obsah proteinu pro zpomalení úbytku svalové hmoty a pro podporu léčby3

a

jah

od a

va

utí S přích

nilk

utí S přích

utí S přích

utí S přích

va

ba n

án

Nutricia a.s. Na Hřebenech II 1718/10 140 00 Praha 4 infolinka: 800 110 001 www.nutricia.cz Reference: 1. Porovnání objemu s dietními potravinami pro zvláštní lékařské účely ze skupiny 108/6; Seznam cen a úhrad LP/PZLÚ k 1. 4. 2014; www.sukl.cz. 2. Oral Nutritional Supplements to Tackle Malnutrition - A summary of the evidence base, Medical Nutrition International Industry (MNI), 2012, http://www.medicalnutritionindustry.com. 3. Murry DJ, Riva L, Poplack DG. Impact of nutrition on pharmacokinetics of anti-neoplastic agents. Int J Cancer Suppl. 1998;11:48-51.

operační komplikace (infekce, pneumonie, dehiscence rány, dekubity, peritonitida a ostatní komplikace). Pacienti byli vybíráni dle DRG skupiny odpovídající ­diagnózám operace tlustého střeva nebo žaludku, ileus, dekubity, stomie, ischemická noha a zlomeniny krčku kosti stehenní. Pacientům byl podáván Nutridrink Compact Protein v počtu 2 ks na den po dobu 14 dnů. Data byla retrospektivně porovnávána s kontrolní skupinou. Jednalo se o pacienty se stejnými DRG skupinami a s konvenčním přístupem nutriční podpory. Z výsledků vyplývá, že sledovaná skupina vykazovala statisticky významně nižší výskyt komplikací a zkrátila se doba hospitalizace. Sledovaná skupina též vykazovala nižší náklady na léčbu pacienta než skupina kontrolní.

Úvod V červnu roku 2012 jsme byli osloveni panem Ing. Janem Smitkou, zástupcem firmy Nutricia a. s., s možností realizace projektu, který by umožnil sledování pacientů živených vysokoproteinovou výživou. Důležité bylo zjistit, zda ­takový ­projekt budeme moci v okresní nemocnici vůbec provést. Na základě všech informací byl osloven management Nemocnice Písek, a. s., který tento projekt odsouhlasil a podpořil. Byla vytvořena struktura projektu a projektový tým, který měl dohlížet na podávání vysokoproteinové nutriční podpory a také měl na starosti sběr dat. Na konci roku 2012 následovalo proškolení pro zúčastněný personál – jednalo se o staniční sestry oddělení chirurgie, chirurgie JIP, ortopedie, ortopedie JIP a nutriční terapeutky. Dále byly vytvořeny záznamové karty a souhlas pacienta se zařazením do projektu. Sledovaní pacienti byli vybíráni na odděleních ortopedie a chirurgie dle DRG skupiny odpovídající diagnózám operace tlustého střeva nebo žaludku, ileus, dekubity, stomie, ischemická noha a zlomeniny krčku kosti stehenní. Těmto pacientům byly podávány 2 ks Nutridrinku Compact Protein po dobu 14 dnů po operačním výkonu. Tato výživa měla být podávána nezávisle na nutričním stavu pacienta, výjimku tvořili pacienti, kteří odmítli být zařazeni do studie, pacienti, kterým drinky nechutnaly a tudíž je nevypili, nebo ­dekompenzovaní diabetici s nestabilními a vysokými hladinami glykémie. Projekt začal dne 1. 1. 2013. Cílený sběr dat probíhal na odděleních chirurgie a ortopedie. Staniční sestry těchto oddělení měly na starost vytipování pacientů se správnými diagnózami a kontrolu vypitých drinků. Do záznamové karty, která byla vytvořena pro projekt, se uváděl věk a pohlaví pacienta. Dále se zaznamenala diagnóza, pro kterou byl pacient


výživa odborné téma

Sledovaná skupina činila 72 pacientů s průměrným věkem 73 let. Data se porovnávala retrospektivně se skupinou kontrolní. Kontrolní skupina byla sestavena z pacientů z celého roku 2012. Pacienti byli vybráni dle DRG skupiny z nemocničního informačního systému. Následně se zpětně u těchto pacientů vyhledávaly komplikace a výsledky nutričního screeningu. Tito pacienti byli živeni konvenčním způsobem. Počet pacientů v kontrolní skupině byl 144.

přijat, délka hospitalizace na určitém oddělení, množství vypitého Nutridrinku Compact Protein a případné komplikace. Z komplikací pro nás byly nejdůležitější infekce v ráně, ­dehiscence rány, peritonitida, pneumonie, dekubity včetně stupně. Vedoucí odboru zdravotních pojišťoven Ing. Josef Uher u těchto pacientů dále zaznamenával náklady na výkony, léky a léčebné prostředky. Toto skupinu jsme nazvali skupinou sledovanou. Na konci června roku 2013 byl projekt ukončen.

zdroj: výzkum autorů

Výsledky

Na základě sběru dat byly provedeny statistické analýzy, jejichž výsledky bychom rádi prezentovali široké laické i odborné společnosti. Graf 1

Graf 2

Relativní výskyt komplikací (v %) sledovaná

kontrolní

Doba hospitalizace p < 0,05

p < 0,05

15

30

15,0

25

14,5

20

14,0 13,5

15 13

10

infekce

dehiscence rány

peritonitida

pneumonie

dekubit

13,0

5

12,5

0

12,0

kontrolní, n = 144

ostatní

Z výše uvedeného vyplývá, že sledovaná skupina intervenovaná Nutridrinkem Compact Protein vykazovala statisticky významně nižší výskyt komplikací. V případě infekce šlo o 4,6krát nižší relativní riziko a u dehiscence rány bylo relativní riziko 4,2krát nižší.

sledovaná, n = 72

Pokud jde o dobu hospitalizace, ta se celkově u sledované skupiny snížila o dva dny z 15 na 13 dnů.

Vliv komplikací na náklady léčby a dobu hospitalizace

Nyní jsme sečetli kontrolní a sledovanou skupinu se zaměřením na vyčíslení hodnot při komplikacích. Hospitalizace bez komplikací se týkala 151 pacientů a s komplikacemi 65 pacientů.

Komplikace NE

4 502,2

64 861

4 800

Komplikace ANO

100 000

4 500

s komplikacemi, n = 65

25 20,6

80 000 60 000

infekce

dehiscence rány

ostatní

20 15

14,3

40 000

10

20 000

5

0

4 200

bez komplikací, n = 151

Průměrná délka hospitalizace p < 0,05

p < 0,05

111 111

5 100 92 074

5 055,4

Graf 5

 liv komplikací na celkové V náklady léčby (v Kč) – průměr

82 444

p < 0,05

Graf 4

67 077

 růměrné náklady na jeden P den hospitalizace v Kč

64 164

Graf 3

0

bez komplikací, n = 151

s komplikacemi, n = 65

Z výše uvedených dat jsme si potvrdili obecně známý fakt, že pacienti bez komplikací vykazovali statisticky významně nižší délku hospitalizace a nižší průměrné náklady na jeden den hospitalizace. Hospitalizace se při komplikacích prodlužuje průměrně o 6 dní a náklady na péči o pacienta se zvyšují o cca 500 Kč na den. Z dat je jasné, že komplikace celkově prodražují léčbu pacienta a tudíž je možné vhodnou nutriční intervencí riziko komplikací snížit a léčbu zlevnit.

17


22

odborné téma obezita

Záver štúdie Všeobecná znalostná úroveň o obezite ako riziku pre vznik rakoviny bola v sledovanom súbore pomerne vysoká. 73,8 % respondentov označilo obezitu za riziko pre vznik zhubných nádorov. Deklarovaná motivácia pre navodenie, prípadne uchovanie zdravej životosprávy a zdravej telesnej hmotnosti bola veľká, a to vo všetkých hmotnostných kategóriách. Najviac motivovaných bolo v skupine obéznych a onkologickým ochorením postihnutých respondentov (95,9 %). Najmenej motivovaných bolo v skupine onkologicky chorých, ktorí nemali obezitu (74,2 %). Zo sledovaných demografických a socioekonomických faktorov (pohlavie, vek, vzdelanie, bydlisko, finančný príjem) jedine vzdelanie malo významný vplyv na sledovanú znalosť (pozri vyššie uvedené výsledky).

Možné riešenia vedúce k zvýšeniu povedomia o ovplyvniteľných rizikách rakoviny (vrátane obezity) a úloha zdravotných sestier v tomto procese Jedna tretina všetkých prípadov rakoviny je spôsobená nadmerným telesným tukom, nesprávnym stravovaním a sedavou životosprávou. Primárna prevencia rakoviny si kladie za cieľ predchádzať nádorovým chorobám a zameriava sa na zdravých ľudí v snahe zabrániť u nich vzniku nádorov. Primárnej prevencii treba venovať rovnakú pozornosť ako včasnej nádorovej diagnostike, t. j. skríningu prekanceróz a včasných štádií zhubných nádorov. Zisťovanie úrovne vedomostí o rizikách a príčinách rakoviny, ako aj o ochranných faktoroch a opatreniach, je veľmi dôležité, lebo môže odhaliť nedostatky v jednotlivých znalostiach a pomôcť tak nasmerovať verejno-zdravotnícke, osvetové a edukačné aktivity správnym smerom k dosiah­nutiu nápravy. Ľudia majú nárok na informácie založené na vedecko-medicínskych dôkazoch. Iba informovaní a primerane vzdelaní jedinci môžu prijímať správne rozhodnutia

florence 6/14 6/13

vo svojej životospráve. Popredné onkologické spoločnosti na celom svete radia zvyšovanie informovanosti o prevencii rakoviny medzi top priority v boji proti zhubným nádorom. Obezita je významným faktorom, ktorý rôznymi mechanizmami prispieva k viacerým druhom rakoviny. Znalosť o rizikovom vzťahu obezity k zhubným nádorom je významným predpokladom účinnej primárnej prevencie rakoviny. Vzdelávať treba všetkých občanov, predovšetkým však deti a mládež, ľudí s ukončeným základným školským vzdelaním a sociálne znevýhodnené a rizikové skupiny obyvateľstva. Osveta a vzdelávanie by mali byť plánovité, systematické, kontinuálne a ich výsledky by mali byť pod spätnou kontrolou. Osobitný význam hrá verejnoprávna RTVS, rezorty školstva, zdravotníctva a kultúry. Spolu so systematickou osvetou by sa malo monitorovať (onko)rizikové správanie obyvateľov na celoštátnej i regionálnej úrovni. Úloha zdravotných sestier. Zaradenie zdravotníkov do (onko)preventívnych edukačných aktivít je prirodzeným opatrením v boji proti rakovine. Lekári spolu so zdravotnými sestrami sú nenahraditeľnou zložkou zdravotnej výchovy obyvateľstva. Sú to predovšetkým ambulancie prvého kontaktu (všeobecní praktickí lekári a ich zdravotné sestry), ktoré už pre svoju početnosť, ako aj veľký počet pacientov v ich každodennej praxi môžu významne zvyšovať vzdelanostnú úroveň ľudí o význame životosprávy (výživy, pohybovej aktivity a telesnej hmotnosti) pri prevencii rakoviny. Dôležité sú osobné upozornenia a poučenia lekárov a sestier v kombinácii s písomnými edukačnými materiálmi a v dnešnej digitalizovanej dobe aj s využitím všetkých dostupných prostriedkov informačných technológií, vrátane internetu. Dôležitým predpokladom je, aby samotní zdravotníci – lekári i sestry – boli presvedčenými a praktizujúcimi zástancami zdravej životosprávy. Pozitívne príklady motivujú niekedy viac ako „mnoho rečí“. 

Literatúra 1. American Institute for Cancer Research. The AICR 2013 Cancer Risk Awareness Survey Report. Washington DC, 2013. Dostupné na: http://www. aicr.org/assets/docs/pdf/education/aicr-cancerawareness-report-2012.pdf 2. Byers T. Obesity, Physical Activity & Cancer. London, World Cancer Research Fund & International Association for the Study of Obesity [WCRF & IASO] Conference, 16–17 April, 2013 3. Calle EE, Kaaks R. Overweight, Obesity and Cancer: Epidemiological Evidence and Proposed Mechanisms. Nat Rev Cancer. 2004;4(8):579–591

4. Cancer Research UK. Improving cancer outcomes: An analysis of the implementation of the UK’s cancer strategies 2006–2010. London, Cancer Research UK, 2010 5. Cancer Research UK. Cancer Research UK’s strategy 2009–2014. Dostupné na: http://www. cancerresearchuk.org/prod_consump/groups/ cr_common/@abt/@gen/documents/generalcontent/cr_043314.pdf 6. Donohoe CL et al. Obesity and gastrointestinal cancer. British Journal of Surgery. 2010;97:628–642 

Ďalšia literatúra je u autora.

obsah

recenzované části Retrospektivní studie 23 / Pracovní úrazy na Centrálních operačních sálech I ve Fakultní nemocnici Brno

Odborný článek 26 / Scientologická církev a přístup jejích členů ke zdraví


retrospektivní studie recenzované články

Pracovní úrazy na Centrálních operačních sálech I ve Fakultní nemocnici Brno Bc. Silvie Hodová Úsek prevence a kontroly infekcí Oddělení klinické mikrobiologie FN Brno a COS I FN Brno hodovas@email.cz

Petra Balšínková COS I FN Brno

Ing. Jaroslava Jedličková, MBA COS I FN Brno

Souhrn / Cílem této retrospektivní studie bylo provedení incidence pracovních úrazů u personálu Centrálních operačních sálů I ve FN Brno. Studie probíhala na jednotlivých stanicích chirurgických oborů v období od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2010. Zařazeny byly všechny úrazy evidované v Denících pracovních úrazů. Ve sledovaném období bylo zaznamenáno celkem 371 pracovních úrazů. Nejčastějším typem poranění bylo poranění bodné. Nejčastějším místem poranění byl II. prst levé horní končetiny. Zaměstnanci u pracovních úrazů často podceňují možné následky a rizika z nich plynoucí. Klíčová slova / pracovní úraz – rizikové faktory – pracovní prostředí – nemoc z povolání. Work injuries at Central Operating Rooms 1 at University Hospital Brno Summary / The aim of this retrospective study was to implement the incidence of work injuries by the staff of the Central operating r­ ooms at I University Hospital Brno. This study covers the results of 5 years’ research from 1. 1. 2006 to 31. 12. 2010 of work injuries. Covered were all injuries which are recorded in the “Register of minor accidents” of personnel at University Hospital Brno. During this reporting period a total of 371 accidents were recorded. The most common work injury was a puncture wound. The most common area of the injury was the 2nd finger of the left upper limb. Employees with work injuries often underestimate the possible consequences and risks arising from them. Keywords / work injury – risk factors – working environment – occupational disease.

Úvod

Při výkonu zdravotnického povolání dochází relativně často k pracovním úrazům, které vznikají z mnoha příčin. U většiny zaznamenaných úrazů dochází ke kontaktu s biologickým materiálem daného pacienta. Tyto úrazy spadají do kategorie pracovních úrazů. Zákoník práce uvádí v § 106 odst. 4, že každý zaměstnanec je povinen dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání, případně opomenutí při práci. Dále je zaměstnanec povinen bezodkladně oznamovat svému nadřízenému svůj pracovní úraz, pokud mu to jeho zdravotní stav dovolí, a pracovní úraz jiné osoby, jehož byl svědkem, a spolupracovat při vyšetřování jeho příčin. Zároveň je třeba připomenout fakt, že zaměstnavatel je zproštěn povinnosti plnit odškodné, pokud postižený zaměstnanec porušil pokyny k zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví (BOZP), ačkoli byl s nimi řádně seznámen. Zaměstnavatel se zprostí odpovědnosti zcela (§ 367 odst. 1), prokáže-li, že:

a) škoda byla způsobena tím, že postižený zaměstnanec svým zaviněním porušil právní nebo ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nebo pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ačkoliv s nimi byl řádně seznámen a jejich znalost a dodržování byly soustavně vyžadovány a kontrolovány, nebo b) škodu si přivodil postižený zaměstnanec svou opilostí nebo v důsledku zneužití jiných návykových látek a zaměstnavatel nemohl škodě zabránit a že tyto skutečnosti byly jedinou příčinou škody.

b) škodu si přivodil postižený zaměstnanec svou opilostí nebo v důsledku zneužití jiných návykových látek a zaměstnavatel nemohl škodě zabránit a že tyto skutečnosti byly jednou z příčin škody, c) zaměstnanci vznikla škoda proto, že si počínal v rozporu s obvyklým způsobem chování tak, že je zřejmé, že ač neporušil právní nebo ostatní předpisy nebo pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jednal lehkomyslně a musel si přitom být vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem vědom, že si může přivodit újmu na zdraví.

Zaměstnavatel se zprostí odpovědnosti zčásti (§ 367 odst. 2), prokáže-li, že: a) škoda byla způsobena tím, že postižený zaměstnanec svým zaviněním porušil právní nebo ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nebo pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ačkoliv s nimi byl řádně seznámen a jejich znalost a dodržování byly soustavně vyžadovány a kontrolovány, nebo

Zprostí-li se zaměstnavatel odpovědnosti zčásti, určí se část škody, kterou nese

Recenzovaly Eva Bílá pracovník BOZP, Nemocnice Na Homolce Ing. Zuzana Holečková vrchní sestra OCSS, FN Hradec Králové

23


26

recenzované články odborný článek

florence 6/14

Scientologická církev a přístup jejích členů ke zdraví Bc. Eva Matoušková Katedra ošetřovatelství a porodní asistence, ZSF, Jihočeská univerzita České Budějovice

Mgr. Helena Michálková, Ph.D. Katedra ošetřovatelství a porodní asistence, ZSF, Jihočeská univerzita České Budějovice

Souhrn / Scientologická církev byla oficiálně zaregistrována v Los Angeles roku 1954. V České republice působí po právní stránce jako občanské sdružení. Její fungování je založeno na dianetice a scientologii. Lékařů si scientologové váží a nevylučují je. Výjimku představuje psychiatrie. Praktikují asist a purif. Preferují dodržování ticha v době, kdy je mysl oslabena. K této církvi se pojí i řada kontroverzí. Klíčová slova / scientologie – scientologická církev – dianetika – auditing – zdraví. The Church of Scientology and their members access to health Summary / The Church of Scientology was officially registered in Los Angeles in 1954. In the Czech Republic legally operates as a civic association. Its functioning is based on Dianetics and Scientology. Scientologists revere and do not exclude doctors, except of psychiatry. They practice assist and purif. They prefer observance of silence at a time when the mind is weakened. The Church of Scientology is linked by a number of controversies. Keywords / Scientology – Church of Scientology – Dianetics – auditing – health.

Úvod

Scientologická církev byla oficiálně zaregistrována v Los Angeles roku 1954. Působí ve více než 150 zemích světa a hlásí se k ní přes osm miliónů lidí. Zakladatelem hnutí je americký spisovatel science-fiction a beletrie Lafayette Ron Hubbard, který prováděl výzkumy týkající se lidského ducha, shrnuté v knihách Dianetika. Později své výzkumy zaměřil na duchovní bytosti a jejich schopnosti. Tím vznikla použitelná náboženská filozofie – scientologie. Scientologická církev je založena výhradně na výzkumech, spisech a nahraných přednáškách L. R. Hubbarda. V České republice zatím nebylo možné scientologickou církev oficiálně zaregistrovat, proto po právní stránce působí jako občanské sdružení Dianetické centrum. Počet jejích členů a sympatizantů u nás není vysoký, pohybuje se okolo 800 osob. Její fungování je založeno na dianetice (technologii duchovního léčení) a scientologii (aplikované náboženské filozofii) (Tycho, 2001; Lužný, 2006; Velechovský, 2013; Vojtíšek, 2004).

Recenzovali Mgr. Dariusz Dyrbuś teolog Mgr. Bc. Pavlína Šnorová teolog

Tento článek má za cíl přiblížit scientologickou církev a vztah jejích členů ke zdraví.

Dianetika

Dianetika (dia – skrz, nous – duše) zkoumá vliv duše na tělo a pomáhá odstraňovat psychické kořeny nemocí, psychosomatické bolesti, nežádoucí pocity, emoce a  odchylky od racionálního myšlení. Nosný prvek dianetiky reprezentuje teorie o analytické a reaktivní mysli. Analytická mysl – je uvědomělá a vědomě ji používáme. Ukládají se v ní naše zkušenosti, zážitky, pocity a lze je vědomě vyvolat. Veškeré její aktivity směřují k přežití. Nikdy se nemýlí a nepracuje chybně. Pokud není organismus aberován (odchýlen od racionálního myšlení či chování), je možné pomocí analytické mysli ovlivňovat veškeré tělesné funkce. Nejdůležitější složku pod kontrolou analytické mysli zastupuje organismus. Reaktivní mysl – je nevědomá a nelze ji ovládat vůlí. Je jediným zdrojem aberace a ukládají se v ní informace zaznamenané během traumatizujících událostí. Tyto informace mohou později negativně ovlivňovat naše jednání. Částečně nebo úplně se aktivuje v případě, kdy je částečně nebo úplně vyřazena mysl analytická. Pokud se stupeň vědomí snižuje, zapojuje se úměrně ke snížení

reaktivní mysl. Do reaktivní mysli se neukládají vzpomínky tak, jak si je představujeme, ale v podobě engramů (mentální obrazové záznamy zachycující skutečné zkušenosti, které obsahovaly bolest, bezvědomí a ohrožení přežití), které do největších podrobností zaznamenávají vjemy z okamžiků částečného nebo úplného bezvědomí (Tycho, 2001; Hubbard, 1999a; www.dianetika-brno.cz). Dianetika je v podstatě technologickou metodou k oproštění se od své reaktivní mysli, která obsahuje velké množství záporné energie a zapříčiňuje celou řadu poruch, nemocí a problémů (Wolf, 1998; Lužný, 2006). Symbolem dianetiky je řecké písmeno delta se třemi žlutými a čtyřmi zelenými pruhy (www.dianetikalevice.sk).

Scientologie

Scientologie (z latinského scio – vědět a  řeckého logos – studium něčeho) je aplikovanou náboženskou filozofií. Studuje ducha ve vztahu k vesmíru, sobě samému a ostatnímu životu. Vznikla na podkladě psychoterapeutických metod dianetiky, ale na rozdíl od ní jsou zde obsaženy náboženské prvky a stává se tedy náboženstvím se svojí vlastní terminologií. Lze ji využít mnoha způsoby, z nichž nejdůležitější jsou vzdělávání a auditing. Jedná se o dvě paralelní cesty k duchov-


odborný článek recenzované články

nímu osvícení, dohromady označované také jako Most k naprosté svobodě (Tycho, 2001; Hubbard, 1999b). Základní učení scientologie rozděluje jedince na duši, mysl a tělo, které se neustále vzájemně ovlivňují. Duše se nazývá thetan. Je to nesmrtelná duchovní bytost, jejíž zážitky dosahují za hranici jednoho života. Bez ní by neexistovala mysl a tělo, ale ona sama bez nich může existovat na Zemi či jinde ve vesmíru. Mysl tvoří komunikační a řídící systém mezi thetanem a okolím. Jsou v ní uloženy veškeré zkušenosti a zážitky jedince. Bytost využívá mysl pro co nejlepší přežití. Fyzické tělo existuje ve vlastním prostoru a ovlivňuje je vlastní elektrické pole (Hubbard, 1999b; Macháčková, 2002). Společným jmenovatelem všech životních aktivit a hlavní hybnou silou thetana je přežití, zastoupené osmi dynamikami (1. d. sebe – přežít jako jedinec, 2. d. sexu – sex, rodina, 3. d. skupiny – přežít jako skupina, 4. d. lidstva – přežít jako lidstvo, 5. d. živé přírody – zachování přírody, 6. d. vesmíru, 7. d. duchovna – pokračování v  existenci jako duchovní bytost, 8. d. nekonečna) (Hubbard, 1999b). Scientologie používá dva základní symboly, z nichž první tvoří písmeno S propletené dvěma trojúhelníky a druhým je osmihrotý kříž (­www.dianetikalevice.sk). Auditing K oproštění od reaktivní mysli a odstranění negativní energie se používá auditing. Cílem dianetického auditingu je stav Clear, tedy osoba zbavená reaktivní mysli. Auditing je cílená komunikace mezi auditorem, který klade otázky, a tím, kdo na ně odpovídá – Preclearem. Auditorovy otázky se týkají oblastí života, s nimiž má dotyčný problémy. Základním principem auditingu je důkladné prohlédnutí všeho, tím pádem to nad preclearem ztrácí moc. U jednoho tématu se zůstává do doby, než dojde k dosažení zisku, zjištění něčeho nového a ztracení části reaktivní mysli nebo jejího vlivu na jedince. Auditing se provádí bez hypnózy a drog. Jediné, co se používá, je e-metr, který lokalizuje oblast duševní zátěže. Jedná se o přístroj vynalezený a sestrojený L. R.  Hubbardem, který funguje na principu kožní reakce (www.ronsorg.com; Wolf, 1998; Lužný, 2006).

Asist Vedle auditingu patří ke scientologickým praktikám také tzv. asist. Jde o scientologický proces s přesnou řadou pokynů či akcí prováděných po zranění, při onemocnění vzniklém v důsledku zranění či u aktuálně probíhající nemoci. Vede ke zmírnění obtíží, případně ke zkrácení doby rekonvalescence. Provádět jej může jakýkoli dianetický auditor. Asist v žádném případě nezastupuje roli medicíny, nýbrž ji doplňuje. Kde je potřeba lékařské vyšetření či ošetření, tam by mělo být poskytnuto (Hubbard, 1999a; Hubbard, 2003).

Scientologická církev

Scientologie není dogmatické náboženství, v němž by člověk vše přijímal na základě víry, ale naopak používáním scientologických principů zjišťuje jejich pravdivost (www.scientologie.cz). Existují tři kritéria, která definují náboženství. Scientologie všechna splňuje. 1. Víra ve vyšší realitu, která přesahuje hranice světa – scientologie obsahuje koncept duchovního světa zastoupeného sedmi dynamikami a koncept o bohu tvořený osmou dynamikou, která je vrcholem všeobecného ­přežití. 2. Náboženské praktiky – obřady, poskytování auditingu a tréninku ke zvýšení vědomí a následné porozumění duchovnímu světu. 3. Sdružování věřících – scientologové se sdružují v  různých komunitách s odlišnými názvy dle jejich statusu a velikosti (www.dianetika-brno.cz). Struktura scientologické církve je hierarchicky uspořádána. Nejníže jsou polní auditoři, kteří tvoří malé skupiny. Těm pomáhá sdružení I HELP (International Hubbard Ecclesiastic League for Pastors), které vydává publikace a další materiály. Další stupeň tvoří scientologické mise (někde nazývané dianetická centra). Scientologické misi pomáhá organizace SMI (Scientology Mission International), která je orientována na růst církve. Největší scientologická církev v Evropě působí v Anglii – Saint Hill, v USA je to Flag. Speciálním druhem církve jsou „Centra pro celebrity“ a Freewinds, což je loď plující mezi Karibskými ostrovy. Ústřední organizace scientologické církve sídlí v Los

Angeles, vede ji bývalý mormon Jentzsch. Organizace s názvem Centrum náboženské technologie chrání odkaz zakladatele církve L. R. Hubbarda, další organizace s názvem Církev duchovní technologie vlastní jeho majetek a stará se o jeho odkaz (www.scientologie.cz). Vedle organizací tvořících strukturu scientologické církve se scientologové angažují i jinde. Spadají sem různé sociální a charitativní programy, které se zaměřují na specifické společenské oblasti, které upadají, a na jejich zvládání (Narconon, Criminon, Aplikovaná scholastika, cesta ke štěstí) (Voráček, 2000). Členem scientologické církve se může stát každý bez ohledu na věk, pohlaví, majetek, rasu, handicap či sexuální ­orientaci. Člověk pouze musí chtít udělat něco sám se sebou. Scientologické služby využívá i celá řada umělců a známých osobností. Přijímají mezi sebe i drogově závislé a pomáhají jim s léčbou závislosti. Stejně jako ostatní náboženství má i scientologická církev své svátky a náboženské obřady, k nimž se řadí nedělní bohoslužby, svatba, obřad pojmenování (naming), pohřeb (funeral). Svátky slaví dle zemí, ve kterých žijí, včetně Vánoc a Velikonoc. Speciálními svátky jsou 13. 3. narození Hubbarda, 9. 5. první vydání Dianetiky, 6. 6. první plavba a 7. 10. založení asociace (scientology.com).

Scientologové a přístup ke zdraví

Scientologové si lékařů váží a nevylučují je, pokud se jedná o úraz či ohrožení života. Běžně podstupují preventivní prohlídky a nebrání se ani očkování, pokud mají dostatek informací. Jedinou odmítanou oblastí je psychiatrie. Neuznávají ji jako lékařský obor, nemá podle nich vědecký základ a nikoho nevyléčila. Problémy v této oblasti dokážou vyřešit vlastními metodami. Podle scientologů nejde o léčbu, ale o velice výnosný obchod, který dosahuje hrůzných rozměrů (www.cchr.org). Pro očištění organismu praktikují purif. Purifikační program se skládá ze tří hlavních částí. První je úprava životosprávy, kdy jedinec vykonává běžné zaměstnání, ale jí hodně zeleniny, dobře a dlouho spí, dodržuje denní režim a přijímá velké dávky vitaminů, z nichž nejdůležitější je niacin. Druhou částí je pravidelný jogging, protože běhání

27


praxe Rouškování na Homolce

florence 6/14

Historický vývoj rouškování v Nemocnici Na Homolce Mgr. Michaela Kohoutová Neurochirurgické operační sály, NNH, Praha Mgr. Ludmila Jurinová Neurochirurgické operační sály, NNH, Praha

Autorky v článku mapují vývoj rouškování na operačních sálech neurochirurgického oddělení Nemocnice Na Homolce v Praze. Jedná se o historický pohled na postupné zavádění jednotlivých změn v systému rouškování a jejich aplikaci v klinické praxi.

P

Ukládání sterilních kontejnerů a prádlových balíků

racujeme v nemocnici s historií, která se nemůže délkou svého trvání srovnávat s pracovišti, jejichž počátky sahají daleko do minulosti. Přesto jsme ještě zažily uchovávání sterilního materiálu v bubnech. Naše nemocnice byla otevřena 15. 7. 1989 jako vládní sanatorium známé pod názvem SANOPZ a byla spíše interního a rehabilitačního charakteru. Počátkem 90. let byla přejmenována na Nemocnici Na Homolce se zaměřením především na léčbu chorob kardiovaskulárních a nervového systému. To s sebou přineslo rozvoj operačních sálů, mimo jiné i našich neurochirurgických sálů. Zpočátku se používal již zmíněný bubnový systém, v němž byly sterilně uloženy empíry či kardiopláště na operace mozku a páteře. Také zde byly uloženy látkové roušky 120 cm velké, prostěradla a gumovky. Samostatný buben byl naplněný čtverci, tampóny, břišními rouškami a štětičkami. Tyto bubny se používaly po celou dobu trvání operačního programu a sterilními podávkami se vytahovaly potřebné kusy roušek

foto: autorky

30

či sušení. Umývadla byla balená do lukasteriku. To vše nám bylo dodáváno společně s operačními síty v plechových skříních z Oddělení centrální sterilizace. Od roku 1993 jsme postupně přecházely na kontejnerový systém a od bubnů se upouštělo. V meziobdobí, než byl nakoupen dostatečný počet kontejnerů, byly roušky baleny do papírového dvojobalu. Kontejnery byly označeny P6, bylo v nich 6 prostěradel, kontejner s pěti gumovkami, pěti 120 cm velkými rouškami, látkovým pytlem na instrumentační stolek, perforovanou rouškou a gumovkou na stojánek se šitím. K tomuto stojánku jsme také měly několik vysterilizovaných sad s umělohmotnými kryty po deseti kusech. Vždy po skončení operačního programu se jimi přikryla jednotlivá hrdla umělohmotných lahviček se šitím, umístěných na tomto stojánku. Sušení bylo v samostatném lukasterikovém pytli. Nevybavuji si, že bychom měly s tímto systémem nějaké větší problémy. S podávkami jsme byly tak sžité, že byly jako naše prodloužená ruka. Dokonce jsme se s některými kolegyněmi shodly, že jsme je na počátku zavádění jednorázového bezpodávkového systému postrádaly a stále podvědomě hledaly. Jednorázové rouškování se na neurochirurgických operačních sálech začalo používat na přelomu let 2004–2005. Důvodem změny bylo nejen přijetí evropské normy EN 13795, která jasně vymezuje kritéria pro vlastnosti používaných materiálů, národní legislativou, ale také zajištění komfortu a profylaxe nákaz v operačním traktu jak pro pacienta, tak pro operační tým. Přechod od klasického rouškování bavlněným prádlem na jednorázové rouškování byl ve znamení testování výrobků od jednotlivých firem. Kritériem výběru byla jednak celková cena, kvalita materiálu, ale nepochybně také naše zkušenosti s jednotlivými výrobky během testování. Nakonec jsme se rozhodly pro firmy


foto: Profimedia

Rouškování na Homolce praxe

Hartmann Rico a Cardinal Health Care, které nám pomohly nejen s počáteční objednávkou, ale i s uspořádáním rouškovacích setů. Jednorázové rouškování a operační pláště objednáváme na operační sály přímo ze skladu Oddělení centrální sterilizace, které má přímé propojení s operačním traktem. To nám umožňuje během dne operativně doplňovat chybějící materiál. Na našich operačních sálech používáme pět speciálních sad jednorázového rouškování. Používáme set na bederní páteř, na krční páteř, univerzální set, tracheo set a set na karpální tunely. Tyto sety obsahují pouze jednotlivé roušky sloužící ke krytí operačního pole, lepicí pásky na fixaci hadic či kabelů a návlek na instrumentační stolek, ostatní materiály (operační pláště, lepicí roušky, gumovky, mulový materiál apod.) jsou dodávány odděleně. Výjimkou je tracheo set, který obsahuje také operační pláště, mulový materiál, hadice k odsávačce a injekční stříkačky. Tento speciální set je využíván při zavádění intrakraniálního čidla či komorové drenáže, a to mnohdy mimo operační sál. Takto uzpůsobený set u těchto akutních výkonů přípravu usnadňuje a především zrychluje.

A proč jednorázové rouškování? Jedná se o materiál, který působí jako bariéra proti infekcím, rychle nasává veškeré tekutiny a zároveň dobře odnímá pot pacienta. Operační krytí z tohoto materiálu se vyznačuje rychlou fixací na kůži pacienta pomocí lepicí pásky, spolehlivostí, splývavostí, řasitelností a snadnou manipulací při krytí operačního pole, přispívá k redukci rizika kontaminace operační rány a poskytuje bezpečnou ochranu jak pacientům, tak operačnímu týmu. To je nepochybně velký výčet výhod, které bychom u klasického bavlněného rouškování jen těžko hledali. Co říci závěrem? I přes počáteční nedůvěru se nám jednorázové operační krytí osvědčilo a je nesporným přínosem pro naši práci. 

Více o autorkách Mgr. Michaela Kohoutová 1997: ukonč. SZŠ v Nymburce – obor všeobecná zdravotní sestra; 2001: ukonč. PSS – Instrumentování na operačním sále; 2006: ukonč. Bc. stu­ dium – Ošetřovatelství, LF UK v Hradci Králové; 2013: ukonč. Mgr. stu­ dium – Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech, modul chirurgie, ZSF JU České Budějovice; 1997–1999: IKEM, kardiochirurgické oddělení, JIP – všeobecná sestra; 1999–2004: Nemocnice Kolín, COS – všeobecná sestra specialistka; 2004–2006: FNKV, neurochirurgická klinika, operační sál – všeobecná sestra specialistka; od 2006: NNH, neurochirurgické oddělení, operační sály – všeobecná sestra specialistka

Mgr. Ludmila Jurinová 1992: ukonč. SZŠ v Děčíně – obor všeobecná zdravotní sestra; 1998: ukonč. PSS – Instrumentování na operačním sále; 2003: ukonč. Bc. studium – Ošetřovatelství, 1. LF UK v Praze; 2011: ukonč. Mgr. studium – Ošetřovatelství, VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave; 1992–1993: NNH, neurochirurgické oddělení – všeobecná sestra; od 1994: NNH, neurochirurgické oddělení, operační sály – všeobecná sestra specialistka

31


36

ZPRÁVY NAŠICH PARTNERŮ / Z KONFERENCÍ

florence 6/14

Zprávy našich partnerů / Z konferencí

Zdravotně-sociální péče ve zdravotnictví přilákala do ÚVN desítky posluchačů Multioborová konference na téma zdravotně-sociální péče ve zdravotnictví přilákala ve čtvrtek 15. května do kongresového centra Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice v Praze (ÚVN) desítky účastníků. Témata, která na konferenci zazněla, se týkala nejen specifik zdravotně-sociální péče, následné péče a paliativní medicíny, ale také role terénních služeb v péči o klienta. Nechybělo ani představení kompenzančních pomůcek či představení služby Tísňová péče, Senior telefon, kterou provozuje občanské sdružení Život 90.

P

řivítání účastníků konference a úvodního slova se ujala náměstkyně pro nelékařské zdravotnické profese a řízení kvality zdravotní péče ÚVN Mgr. Lenka Gutová, MBA. Uvedla, že Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice v Praze má k tématu zdravotně-sociální péče ve zdravotnictví co říci. Její management usiluje o bezpečné propouštění svých pacientů z nemocniční péče. Nemocnice disponuje všemi typy lůžkové péče, tedy akutní, následnou i sociální. Prioritou je také péče o válečné veterány. Přítomné pozdravil i viceprezident největšího profesního sdružení sdružujícího poskytovatele sociálních služeb – Asociace poskytovatelů sociálních služeb (APSS ČR) Ing. Jiří Procházka. Pak už přišel čas na první přednášku. Ujala se jí Mgr. Monika Chábová z ÚVN, která přiblížila principy sociální práce ve zdravotnickém zařízení se zaměřením na skupinu geriatrických pacientů. Hlavním cílem zdravotně-sociální práce je pomoci klientovi, jeho rodině či širšímu sociálnímu prostředí při zmírnění či odstranění negativních sociálních důsledků nemoci. Geriatrický pacient je potom člověk, který profituje ze specializovaného geriatrického léčebně-ošetřovatelského režimu či který je starší 75 let. Specifika práce s těmito pacienty tkví v tom, že k takovémuto „křehkému“ člověku je třeba přistupovat s úctou

Geriatrický pacient je pacient, který profituje ze specializovaného geriatrického léčebně-ošetřo­ vatel­ského režimu a který je zpravidla starší 75 let.

a respektem, trpělivě, s empatií a zájmem a komunikace s ním musí být profesionální. Léčebně-ošetřovatelský tým pečující o takovéhoto pacienta se skládá ze zdravotně-sociálního pracovníka, psychologa, nutričního terapeuta, ergoterapeuta, fyzioterapeuta, duchovního, zdravotní sestry, lékaře, dobrovolníka, logopeda a dalších specialistů dle individuální potřeby konkrétního klienta. Tým pracuje vždy s ohledem na komplexní, bio-psycho-socio-spirituální potřeby klienta. Zdravotně-sociální pracovník je pak v tomto multidisciplinárním týmu vnímán jako koordinátor propuštění, organizátor a spolutvůrce vhodné následné péče a pojítko propojující zúčastněné aktéry procesu. S programem zdravotně-sociální péče o klienta v ÚVN seznámila přítomné Bc. Dagmar Martinková. Cílem tohoto programu je podle jejích slov nejen komplexní zdravotní, sociální i spirituální pomoc a podpora rizikového klienta před propuštěním z nemocniční péče, ale i snaha o zachování nebo zlepšení kvality života zajištěním dostupných návazných zdravotních i sociálních služeb, prevence sociálního vyloučení klienta v důsledku nemoci, společné úsilí o jeho integraci do běžného života a v neposlední řadě také prevence opakovaných hospitalizací. Cílovým spektrem klientů tohoto programu jsou nejen geriatričtí a onkologičtí pacienti, ale i klienti s duševními nebo tělesnými handicapy, klienti bez domova a váleční veteráni. Proces zdravotně-sociální péče v ÚVN probíhá na základě zjištění pacientova problému a identifikace rizika. Následuje komplexní zdravotní a sociální anamnéza, zhodnocení zdravotně-sociálního šetření, návrh řešení a nakonec je realizována zdravotně-sociální péče dle potřeb klienta. „Obecné problematické oblasti jsou: nárůst rizikových klientů v produktivním věku (chybí návazná péče), nárůst složitých sociálních problémů, úroveň péče a možnosti zařízení následné péče, nedostatečný počet zařízení následné rehabilitační péče, neprovázané pokrytí potřebné péče terénními službami, nedostatečná spolupráce blízkých, dlouhá čekací


37

fota: UVN

ZPRÁVY NAŠICH PARTNERŮ / Z KONFERENCÍ

Úvodního slova a přivítání účastníků konference se ujala náměstkyně pro nelékařské zdravotnické profese a řízení kvality zdravotní péče ÚVN Mgr. Lenka Gutová, MBA

doba na umístění klienta do zařízení pobytové sociální péče, pozastavení dalšího řízení příspěvku na péči a problém translokačního syndromu,“ upozornila Bc. Dagmar Martinková. V prvním bloku přednášek zazněla ještě sdělení týkající se specifik zdravotně-sociální péče o klienta v ambulantní péči a na odděleních akutního příjmu ÚVN od Bc. Jany Částkové, Bc. Jana Zoufalá představila pobytové služby v ÚVN a Mgr. ­Radka Gutová pohovořila o významu práce Dobrovolnického centra v ÚVN v motivaci klienta.

Geriatričtí pacienti jsou křehcí a ohrožení Druhý blok přednášek se věnoval především geriatrickým pacientům. MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc., připomenul a zdůraznil křehkost a ohrožení geriatrických pacientů. Typický křehký pacient je dnes podle jeho slov stereotypizovaný, nepochopený, podceňovaný, ohrožený, odepsaný, vytlačovaný z akutní péče a ztotožněný s long term care (LTC), která je ztotožněná s ústavy. A co v péči o křehkého pacienta nejvíc chybí? → Geriatrické pochopení situace (i deliria) → Nemocniční lůžko, kam patří, kde ho chtějí → Antibiotikum, možná krátce heparin → Voda → Výživa – udržení příjmu potravy (bílkoviny) → Pohyb – zabránění imobilizaci, křeslo → Netraumatizace – moč. cévky, kurty, sedace → Rychle zpět domů (časný propouštěcí proces) O následné nemocniční péči a jejích úskalích promluvila v další přednášce prim. MUDr. Martina Nováková z FN Motol. Upozornila, že senioři (občané nad 65 let věku) dnes tvoří téměř 16 % populace a v roce 2050 by to mělo být již 30 %. Hlavními problémy následné péče jsou podle jejích slov nejen zažité povědomí společnosti, že následná péče trvá neomezenou dobu (v LDN pacienti dožívají), ale i to, že následnou péči často využívají pacienti ze sociálních důvodů (bez příjmů a bez přístřeší), ačkoli už netrvá indikace k hospitalizaci, a že

Konference se zdravotně-sociální tematikou přilákala do ÚVN desítky posluchačů

rodiny oddalují řešení situace argumenty o zdravotním stavu pacienta. Jako velký handicap chápe také zrušení regulačních poplatků od 1. 1. 2014. Řešením problémů pak může být podle jejích slov nejen pečlivé vyšetření a zhodnocení pravděpodobné prognózy pacienta již při přijetí, ale hlavně stanovení reálného cíle (kam se chceme dostat v rehabilitaci, co všechno můžeme udělat ve zlepšení soběstačnosti aj.). S pacientem a jeho rodinou je potřeba pravidelně hovořit, podávat jim pravdivé informace o zdravotním stavu a prognóze, vysvětlit jim, co je následná péče, a nabídnout možnosti dalšího řešení. Na závěr své přednášky ještě upozornila, že i v následné péči je možné propustit pacienta pro závažné porušení nemocničního řádu. Principy paliativní medicíny a cíleným plánováním hospicové péče se zabývala prim. MUDr. Pavlína Marková z Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze. „Paliativní péče je přístup, který zlepšuje kvalitu života pacientů a jejich rodin čelících problémům spojeným s život ohrožujícím onemocněním. Tohoto cíle dosahuje prevencí utrpení a úlevou od něj za pomoci prostředků časné identifikace, náležitého hodnocení a léčení bolesti i dalších tělesných, psychosociálních a spirituálních obtíží,“ řekla MUDr. Marková. Podle jejích slov dochází v průběhu času i k posunu chápání paliativní péče. Hospicová péče je dnes chápána jako specializovaná paliativní péče v terminální fázi onemocnění. Paliativní péče usiluje podle jejích slov mj. o úlevu od bolesti a jiných forem utrpení, podporu kvality života, přirozené pojetí smrti a celostní přístup k člověku. Význam psychických a sociálních důsledků nemoci v péči o klienta zhodnotila Mgr. Alice Pulkrabková z ÚVN v Praze a o spirituální péči o nemocného pohovořil nemocniční kaplan ÚVN Mgr. Jan Blažek. Do konce konference zazněla ještě celá řada zajímavých sdělení, která se týkala například důležitosti zajištění kompenzačních pomůcek, role terénních zdravotních a sociálních služeb či tísňové péče. Akce pořádaná ÚVN a APSS ČR měla takový ohlas, že už nyní se mohou zájemci těšit na její pokračování, které se bude konat příští rok.  Magda Hettnerová, redakce Florence


40

florence 6/14

historie text: Magda Hettnerová, redakce Florence, fota: Profimedia, archiv a www.nlk.cz

Počátky a vývoj babictví (2. díl – Od bab pupkořezných k porodníkům)

Neustálé životu nebezpečné porodní komplikace, které se s lidstvem táhly od pravěku přes starověk až do středověku, volaly po nápravě. Byla snaha zavést do babictví pořádek, zdokonalit kvalifikaci všech, kdo toto povolání vykonávali. Zajímavé jsou např. poměry výuky babictví v Německu.

J

iž v 15. století se objevují Hebammenordnungen (pořádky o porodní pomoci) v městech Ulm, Colmar, Heilbronn či Norimberk. V 16. století existují ve spojitosti s babictvím christliche Kerkernordenlingen (církevní pořádky) v Braunschweigu, Lüneburgu a NassauSiegenu, které se zabývají především

křtěním v nouzi. Porodní báby mohly samy pokřtít dítě v ohrožení života, pokud byl plod zadržen v porodních cestách, křtily podmínečně a po porodu se křest opakoval. Proto měly ve svém inventáři i vhodné nástroje na křtění těchto dětí. V řadě evropských měst byly porodním bábám nařízeny zkoušky před

lékaři. Avšak vzhledem k tomu, že ra­ cionálních poznatků o porodnictví bylo v té době poskrovnu, byly tyto zkoušky spíše záležitostí proklamativní než ­užitečnou. V Rakousku je první doložená zkouška porodní báby již z 15. století. Analýzu sociální situace bab a jejich každodenního života zevrubně podává


41

E. Labouvie. Věk začínajících bab se pohyboval kolem 30–35 let. Měly být zdravé, zručné, přívětivé, mlčenlivé, měly pokud možno umět psát a neměly pít. Pocházely vesměs z chudých vrstev. Byly stanoveny taxy pro bohaté a chudé rodičky, někdy báby dostávaly místo peněz naturálie – chléb, víno, boty, otop, od chudých zpravidla nic. Někdy měly bydlení zdarma, jejich manželé mohli dostat právo lovu. Báby pracovaly až do vysokého věku, poté dostávaly minimální podporu. Babictví bylo v té době pěstováno jako řemeslo. Formální vzdělání však až do 18. století neměly. Jejich péče porodem nekončila, staraly se i o šestinedělky, u porodu často pomáhaly vedle své běžné obživy. V Sársku jsou doloženy krajové volby porodních bab ženami z obce za přítomnosti faráře, starostů a vrchnostenských úředníků. Bylo to tradiční ženské právo, pravděpodobně první volební právo žen. Volitelky klady důraz na křesťanský, bezúhonný život, mlčenlivost, soucit, píli a trpělivost. Takové poměry trvaly na venkově ještě v 19. století.

Andělíčkářství se tvrdě trestalo Státem zkoušené báby mohly u soudů vystupovat jako ověřovatelky panenství či existence těhotenství i jako znalkyně znaků prodělaného těhotenství. Mnohdy radily ženám při neplodnosti, při zábraně těhotenství a u nežádoucích těhotenství. Báby byly povinny hlásit případy přerušení těhotenství, často však byly samy v podezření, že působí jako Engelmacherinnen, andělíčkářky. Za takovou činnost následovaly tvrdé tresty. Ve středověku existovala určitá ochrana těhotných v občanském a zejména v trestním právu. Těhotné ženy odsouzené k hrdelním trestům mívaly výkon odložen až po porodu, ale nedělo se tak vždy. Lammert pojednává o císařském řezu z roku 1350, kde u zločinné ženy odsouzené k smrti na hranici bylo těsně před popravou vyříznuto živé dítě z břicha. Sue (1789) udává, že odsouzená k smrti směla vidět jen svého kmotra, kata a žalářníka. S těhotnými ženami se zacházelo drsně. Hororové příběhy o těhotenství často popisují porod "kamenného"

plodu (lithopedion), kdy tělo plodu, zemřelého při mimoděložním těhotenství v břišní dutině, na povrchu zvápenatí. Ve středověké romanci o králi z Tarsu je zkamenělé dítě trestem za manželství s pohanem a křest dítěte jej zázračně oživí.

Pokrok přišel (nejen) s anatomií Revoluce v přírodovědných oborech ruku v ruce s rozvojem knihtisku, umožnily i rozvoj lékařských znalostí o těhotenství a porodu. Praktická pomoc rodící ženě však zůstávala v rukou porodních bab. Nové znalosti se dostávaly do praxe až jejich prostřednictvím a poté, co byla překonána nedůvěra obyvatel k bábě vzdělané ve školách a ne ­tradičním způsobem předávání vědomostí. Ranhojičství, oddělené od všeobecné medicíny, mělo nejrůznější úroveň. V tomto cechu byli holiči, lázeňští, maséři, pouštěči žilou, přikladači pijavic, napravovači zlomenin, trhači zubů, řezači močových kamenů, ale i chirurgové s bohatými zkušenostmi

z válek, lidé nevzdělaní i tací, co znali latinu. Chirurgové přicházeli k porodům až v nejkritičtějších chvílích, voláni porodními bábami. Jejich činnost se omezovala na výkony směřující k ukončení porodu, vesměs prováděli zmenšující operace. Rozhodující pro další posun porodnických znalostí bylo zavedení dlouho zakazovaných pitev a vytvoření vědecké lidské anatomie. Trvalo však zhruba sto let, než se tyto poznatky přelily i do porodnické praxe. Významnými anatomy byli například Andrea Vesalius ­(1514–1564), Realdus Columbus – Colombo (1516–1559) či Bartolommeo Eustachius (1520–1574). Anatomové, kteří se zabývali anatomií těhotenství, byli například Giulio Cesare Aran­ tius (1530–1589), s jehož jménem je spojován ductus venosus Arantii, spojující přívodní pupečníkovou žílu (vena umbilicalis) s oběhem plodu. Roku 1564 vyšlo v Římě „De humano foetu opusculum“ (Malé dílo o lidském plodu). Arantius věděl, že mateřský a plodový krevní oběh jsou odděleny, což v 18. sto-

Anatomové 16. století

Andrea Vesalius ­(1514–1564)

Louise Bourgeois Boursier (1563–1636) – autorka prokazatelně první učebnice pro porodní báby

Realdus Columbus – Colombo (1516–1559)

Giulio Cesare Arantius (1530–1589)

Bartolommeo Eustachius (1520–1574)


44

florence 6/14

personĂĄlnĂ­ inzerce ZdravotnĂ­ sestra KomplexnĂ­ domĂĄcĂ­ pĂŠÄ?e Ezra, Praha 3, pĹ&#x2122;ijme zdravotnĂ­ sestru na hlavnĂ­ prac. pomÄ&#x203A;r â&#x20AC;&#x201C; zdravotnĂ­ pĂŠÄ?e o seniory v jejich domĂĄcĂ­m prostĹ&#x2122;edĂ­, terĂŠnnĂ­ sluĹžba â&#x20AC;&#x201C; oblast hl. mÄ&#x203A;sta Prahy. PoĹžadavky: ĂşplnĂŠ stĹ&#x2122;ednĂ­ odbornĂŠ vzdÄ&#x203A;lĂĄnĂ­, osvÄ&#x203A;dÄ?enĂ­ k vĂ˝konu zdravotnickĂŠho povolĂĄnĂ­ bez odbornĂŠho dohledu, praxe, samostatnost, trestnĂ­ bezĂşhonnost, uĹživatelskĂĄ prĂĄce na pc. CV zasĂ­lejete na e-mail: presperinova@kehilaprag.cz VybranĂ­ uchazeÄ?i budou pozvĂĄni k vĂ˝bÄ&#x203A;rovĂŠmu Ĺ&#x2122;Ă­zenĂ­. LĂŠkaĹ&#x2122;i, sestry HledĂĄme lĂŠkaĹ&#x2122;e a sestry pro roÄ?nĂ­ exotickĂ˝ pobyt ve vĂ˝chodoafrickĂŠ Tanzanii v pĹ&#x2122;Ă­moĹ&#x2122;skĂŠm velkomÄ&#x203A;stÄ&#x203A; Dar es Salaam. JednĂĄ se o komerÄ?nĂ­ kliniku Ä?eskĂŠ investorskĂŠ skupiny. HledĂĄme zejmĂŠna atestovanĂŠ gynekology, pediatry, oÄ?nĂ­ lĂŠkaĹ&#x2122;e, zubaĹ&#x2122;e, ale tĂŠĹž vĹĄeobecnĂŠ lĂŠkaĹ&#x2122;e. NĂĄstup co nejdĹ&#x2122;Ă­ve. ZĂĄjemci piĹĄte prosĂ­m pro informace na e-mail: madaktari@seznam.cz

DÄ&#x203A;tskĂŠ sestry FakultnĂ­ nemocnice v Motole pĹ&#x2122;ijme pro Kliniku dÄ&#x203A;tskĂŠ neurologie 2. LF UK a FNM dÄ&#x203A;tskĂŠ sestry se specializacĂ­ ARIP v pediatrii. PlnĂ˝ Ăşvazek, nepĹ&#x2122;etrĹžitĂ˝ provoz, klinickĂĄ praxe vĂ­tĂĄna. UbytovĂĄnĂ­ pro mimopraĹžskĂŠ, zamÄ&#x203A;stnaneckĂŠ benefity. Kontakt: VrchnĂ­ sestra Zlatica PitoĹ&#x2C6;ĂĄkovĂĄ, Kl. dÄ&#x203A;t. neurologie 2. LF UK a FNM, FN Motol, V Ă&#x161;valu 84, 150 06 Praha 5, e-mail: zlatica.pitonakova@fnmotol.cz, tel.: 224 433 305, 724 888 935. VĹĄeobecnĂŠ sestry FakultnĂ­ nemocnice v Motole, V Ă&#x161;valu 84, 150 06 Praha 5, pĹ&#x2122;ijme pro Kliniku kardiovaskulĂĄrnĂ­ chirurgie 2. LF UK a FNM vĹĄeobecnĂŠ sestry do nepĹ&#x2122;etrĹžitĂŠho provozu. Registrace a praxe vĂ­tĂĄna. UbytovĂĄnĂ­ pro mimopraĹžskĂŠ, zamÄ&#x203A;stnaneckĂŠ benefity. Kontakt: VrchnĂ­ sestra D. VrbovĂĄ, e-mail: drahomira.vrbova@fnmotol.cz, tel.: 224 435 205.

CHYBĂ? VĂ M LIDI?

Pro zasĂ­lĂĄnĂ­ svĂŠ personĂĄlnĂ­ inzerce vyuĹžijte naĹĄi e-mailovou adresu:

radkova.inzerce@ambitmedia.cz

angliÄ?tina inzerce

VĂĄĹĄ profesionĂĄlnĂ­ partner pro odbornĂŠ

medicĂ­nskĂŠ pĹ&#x2122;eklady a tlumoÄ?enĂ­

t0ECPSOĂ?QĹźFLMBEZ t(SBmDLĂ?[QSBDPWĂ&#x2C6;OĂ&#x201C;QĹźFLMBEĆ&#x2030; t-PLBMJ[BDFTPGUXBSF BXXXTUSĂ&#x2C6;OFL t5MVNPĹ&#x2DC;FOĂ&#x201C; t.VMUJNFEJĂ&#x2C6;MOĂ&#x201C;TMVäCZ <5>  <.>  <&>JOGP!USBEVDUFSBDPN www.traductera.cz

35x80.indd 1

Child Nutrition Children should not eat too much, but at the same time, they should not starve. The recommended frequency is five to six meals a day and the size of the portions should correspond to the child's growth, weight and physical activity. While preparing food, parents should opt for quality vegetable oils rather than animal fats. They should also teach their children about moderate consumption of sugar, sweets and sweetened drinks. The main source of sugar for children should be cereals, fruit and vegetables. Correct fluid intake is also important â&#x20AC;&#x201C; the recommended daily water intake is 1.5 to 2 litres. Mother: Good morning, nurse. We've come for a regular check-up for my son. Nurse: Good morning, Ms Merriam. Ok, please, take a seat in the waiting room; I'll call you in a while. Mother: Ok, thank you. Could I ask you one thing, nurse? My son is evidently overweight. He would like to drink sweetened drinks all the time and he doesn't eat the snacks I prepare for him; instead, he buys sweets or crisps from the vending machines. All his classmates do it supposedly, and he just imitates them. Can you tell me what to do about it? I've already told him to stop and I took away his pocket money, but I still have the feeling he keeps putting on weight. Nurse: The doctor will surely help you or she may

recommend a nutrition specialist. But the key thing is that a child's energy intake depends on its age and physical activity. Does your son do any sports? Mother: Not really. He only goes to P.E. lessons at school. We signed him up for football, but he didn't want to do it because he didn't like it. His ideal would be to spend all the time in front of the TV or a computer and when we tell him to go and play outside, he only sits on a bench and plays with a mobile phone with his friends. Nurse: Well, that's a common problem nowadays. The best thing to do is to find him a sport that he would enjoy. What you can focus on is that he eats healthily. A growing child particularly needs to consume quality nutrients, which ensure growth and the correct development of the organs. Moreover, energy consumption per kilogram of the childâ&#x20AC;&#x2122;s body weight decreases with age. So, while an infant needs 100 kcal/kg for its growth, a six-year old child needs 80 kcal/kg and a 15-year old only 50 kcal/kg. Mother: So what shall I do? Nurse: Check his weight regularly. This is a chart to assess the weight in relation to the child's age and height. Make sure his diet is varied and contains as many types of fruit, vegetables, wholemeal products, dairy products, fish, poultry and low-fat meat as possible. Reduce salt consumption to maximum one spoon a day, as well as the consumption of salty and sweet food and drinks, and make sure he drinks 1.5 to 2 litres of liquids a day. Keep track of what he eats at school and outside of home and try to find him a physical activity he will enjoy. And now you can see

the doctor. I'm sure she'll recommend a specialist who will help you to deal with your son's overweight issue. Mother: Thank you very much, nurse. SLOVNĂ? ZĂ SOBA to starve â&#x2020;&#x2019; hladovÄ&#x203A;t, trpÄ&#x203A;t hlady; umĂ­rat hlady; umoĹ&#x2122;it hlady to recommend â&#x2020;&#x2019; doporuÄ?it growth â&#x2020;&#x2019; rĹŻst weight â&#x2020;&#x2019; vĂĄha, hmotnost to opt for â&#x2020;&#x2019; rozhodnout se pro nÄ&#x203A;co, zvolit, vybrat vending machine â&#x2020;&#x2019; automat (prodejnĂ­) supposedly â&#x2020;&#x2019; ĂşdajnÄ&#x203A;, prĂ˝ pocket money â&#x2020;&#x2019; kapesnĂŠ to keep doing something â&#x2020;&#x2019; pokraÄ?ovat, trvat, dĂĄl dÄ&#x203A;lat to put on weight â&#x2020;&#x2019; pĹ&#x2122;ibrat (na vĂĄze) key â&#x2020;&#x2019; klĂ­Ä?ovĂ˝, stÄ&#x203A;ĹžejnĂ­ P.E. = physical education â&#x2020;&#x2019; tÄ&#x203A;lesnĂĄ vĂ˝chova to sign up â&#x2020;&#x2019; pĹ&#x2122;ihlĂĄsit se, zapsat se bench â&#x2020;&#x2019; lavice, laviÄ?ka to ensure â&#x2020;&#x2019; zajistit, zabezpeÄ?it, garantovat to decrease â&#x2020;&#x2019; klesat, snĂ­Ĺžit, redukovat chart â&#x2020;&#x2019; tabulka, schĂŠma; diagram, graf; mapa to make sure â&#x2020;&#x2019; dbĂĄt na varied â&#x2020;&#x2019; pestrĂ˝, rozmanitĂ˝, bohatĂ˝ to contain â&#x2020;&#x2019; obsahovat wholemeal â&#x2020;&#x2019; celozrnnĂ˝ dairy â&#x2020;&#x2019; mlĂŠÄ?nĂ˝ poultry â&#x2020;&#x2019; drĹŻbeĹž to keep track â&#x2020;&#x2019; sledovat to deal with â&#x2020;&#x2019; vyĹ&#x2122;eĹĄit, poradit si; vyĹ&#x2122;Ă­dit

12/13/12 12:48 PM

www.florence.cz / Adresa redakce: Klicperova 604/8, 150 00 Praha 5, florence.redakce@ambitmedia.cz, tel.: +420 222 352 578 / Ĺ ĂŠfredaktorka: Magda HettnerovĂĄ, DiS.,­ e-mail: ­magda.hettnerova@ambit­media.cz, externĂ­ redaktorka: Mgr. Helena MichĂĄlkovĂĄ, Ph.D. / RedakÄ?nĂ­ rada: Mgr. Dana JurĂĄskovĂĄ, Ph.D., MBA, pĹ&#x2122;edsedkynÄ&#x203A;, Mgr. Hana SvobodovĂĄ, Mgr. Lenka GutovĂĄ, MBA, Mgr. Galina VavruĹĄkovĂĄ, Bc. VladÄ&#x203A;na HomolkovĂĄ, Bc. Tamara StarnovskĂĄ, Mgr. Ivana KirchnerovĂĄ, RNDr. Romana MrĂĄzovĂĄ, Ph.D. / GrafickĂĄ Ăşprava: Josef Gabriel, Karel ZahradnĂ­k / Vydavatel: Ambit Media, a. s., www.ambitmedia.cz / Ĺ&#x2DC;editel vydavatelstvĂ­: RNDr. Martin SlavĂ­k / Ĺ ĂŠfredaktor zdravotnickĂ˝ch titulĹŻ: Jan KulhavĂ˝, e-mail: jan.kulhavy@ambitmedia.cz / Marketing: Mgr. Julie LangerovĂĄ, DiS., gsm.: +420 725 826 434, e-mail: julie.langerova@ambitmedia.cz / Obchod: Mgr. tel.: +420  724  811  983, e-mail: blanka.turinova@ambitmedia.cz, Mgr. Eva SĂĄdlovĂĄ, OranĹžovĂĄ: CMYK 0-72-100-0 OranĹžovĂĄ: PMS 021 Blanka TurinovĂĄ, MBA,Ĺ edĂĄ: CMYK 0-0-0-75 Ĺ edĂĄ: CMYK 0-0-0-75 Ĺ edĂĄ: PMS 7545 tel.: +420 605 208 985, e-mail: eva.sadlova@ambitmedia.cz / PersonĂĄlnĂ­ inzerce: fax: +420 222 352 573, e-mail: radkova.inzerce@ambitmedia.cz / Tisk: AHOMI, s. r. o., U LouĹže 579, 250 67 Klecany / PĹ&#x2122;edplatnĂŠ: Ä&#x152;R: POSTSERVIS, oddÄ&#x203A;lenĂ­ pĹ&#x2122;edplatnĂŠho, PodÄ&#x203A;bradskĂĄ 39, 190 00 Praha 9, fax: 284 011 847, predplatne@ambitmedia.cz, infolinka 800 300 302, www.periodik.cz; SK: Mediaprint Kapa - ­Pressegrosso, a.s., oddelenie inej formy predaja, VajnorskĂĄ 137, 831 04 Bratislava, tel. +421 244 458 821, fax +421 244 458 819, predplatne@abompkapa.sk / Cena vĂ˝tisku: 60 KÄ?, roÄ?nĂ­ pĹ&#x2122;edplatnĂŠ: 570 KÄ? / 31,90 eur / Ä&#x152;asopis vychĂĄzĂ­ 10krĂĄt roÄ?nÄ&#x203A; (v lednu a v Ä?ervenci vychĂĄzĂ­ dvojÄ?Ă­slo) / Registrace: MK Ä&#x152;R-E 16134, ISSN 1801-464X / PĹ&#x2122;etisk a jakĂŠkoliv ĹĄĂ­Ĺ&#x2122;enĂ­ je povoleno pouze se souhlasem vydavatele. NevyŞådanĂŠ pĹ&#x2122;Ă­spÄ&#x203A;vky se nevracejĂ­. Redakce neodpovĂ­dĂĄ za jazykovou sprĂĄvnost inzerĂĄtĹŻ. / Copyright Š Ambit Media, a. s., 2013


TOM 2 Nová generace dětského lůžka Moderní dětská lůžka pro pacienty předškolního věku musí být bezpečná a zároveň výborně přístupná pro ošetřující personál. Elektricky polohovatelné dětské lůžko TOM 2 reaguje na tyto i další nároky originálním konceptem teleskopických postranic, sloupovým mechanismem konstrukce a nadstandardními bezpečnostními parametry. TOM 2 je dokonalou fúzí funkčnosti, ergonomie a designu a kategorii dětských lůžek posunuje do zcela nové dimenze.

Nejlepší přístup k dětskému pacientovi Teleskopické postranice Elektrické polohování

LINET spol. s r. o., Želevčice 5, 274 01 Slaný, Česká republika tel.: +420 312 576 400, fax: +420 312 522 668, e-mail: info @ linet.cz, www.linet.cz

Florence 6-14  

Odborný časopis pro ošetřovatelství a ostatní zdravotnické profese

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you