Page 1

3/14

florence březen 2014 / ročník X 60 Kč, 2,90 € / www.florence.cz

Odborn ý č a sopis pro oše t řovat el s t ví a os tat ní zdr avot nick é prof e se

Odborné téma

Oftalmologie

časopis obsahuje recenzované články

s. 6/ Rozhovor

s. 10/ Odborné téma

Sestry dělají svou Nebezpečná práci skvěle, ale akantaméba zapomínají při ní na srdce

s. 26/ Výzkumné sdělení

s. 35/ Z konferencí

Přístup ke zdraví a prevence nemocí u romské minority

Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům


ZDRAVOTNICKÉ NOVINY

On-line fĂłrum zdravotnictvĂ­ a sociĂĄlnĂ­ pĂŠÄ?e

ODBORNÉ FÓRUM ZDRAVOTNICTV�

A SOCIĂ LNĂ? PĂ‰ÄŒE www.zdravky.cz 63rÄ?Ă­slo 5r24. Ăşnora 2014 ISSN 0044-1996 cena 26 KÄ? r pro pĹ™edplatitele 20 KÄ?

SĂšKL vede krizovĂ˝ manaĹžer

www.zdravky.cz

Z OBSAHU ďż˝

Ministr zdravotnictvĂ­ MUDr. Svatopluk NÄ›meÄ?ek, MBA, v pondÄ›lĂ­ 10. Ăşnora odvolal z funkce ĹĄĂŠfa StĂĄtnĂ­ho Ăşstavu pro kontrolu lĂŠÄ?iv MUDr. Pavla BĹ™ezovskĂŠho, MBA. DoÄ?asnĂ˝m řízenĂ­m Ăşstavu pověřil PharmDr. ZdeĹˆka Blahutu. Podle oďŹ ciĂĄlnĂ­ tiskovĂŠ zprĂĄvy ministerstva zdravotnictvĂ­ je dĹŻvodem odvolĂĄnĂ­ MUDr. BĹ™ezovskĂŠho nespokojenost se zpĹŻsobem řízenĂ­ SĂšKL, zejmĂŠna v oblasti cenovĂŠ a ĂşhradovĂŠ regulace, nedostatky v dozorovĂ˝ch Ä?innostech a nedostateÄ?nĂĄ kontrola naklĂĄdĂĄnĂ­ s veĹ™ejnĂ˝mi prostĹ™edky. „DosavadnĂ­ vĂ˝kony a styl prĂĄce úřadu se vĂ˝raznÄ› rozchĂĄzĂ­ s mĂ˝mi poĹžadavky na klĂ­Ä?ovou instituci Ä?eskĂŠho zdravotnictvĂ­. Ta by mÄ›la bĂ˝t pruĹžnÄ›jĹĄĂ­ a pod vÄ›tĹĄĂ­ kontrolou stĂĄtu. SouÄ?asnÄ› povaĹžuji za neĹĄĹĽastnĂŠ, aby jeden Ä?lovÄ›k řídil dvÄ› vĂ˝znamnĂŠ instituce zĂĄroveĹˆ (pozn. ( red.: P. BĹ™ezovskĂ˝ je od prosince r. 2006 Ĺ™editelem KoordinaÄ?Ä? nĂ­ho stĹ™ediska transplantacĂ­, do funkk ce Ĺ™editele SĂšKL byl 2. kvÄ›tna 2012 jmenovĂĄn ministrem doc. MUDr. LeoĹĄem Hegerem, CSc.). Pavlu BĹ™ezovskĂŠmu dÄ›kuji a pĹ™eji mnoho ĂşspÄ›chĹŻ v příťtĂ­m pĹŻsobiĹĄti,“ uvedl ke svĂŠmu rozhodnutĂ­ Svatopluk NÄ›meÄ?ek. Jako hlavnĂ­ Ăşkoly doÄ?asnĂŠho Ĺ™editele ministr stanovil zvýťenĂ­ efektivity v oblasti cenovĂŠ a ĂşhradovĂŠ regulace a urychlenĂ­ sprĂĄvnĂ­ch řízenĂ­. DĂĄle dĹŻslednou kontrolu vynaklĂĄdĂĄnĂ­ veĹ™ejnĂ˝ch prostĹ™edkĹŻ v Ä?innostech SĂšKL. „NejvÄ›tĹĄĂ­ dĹŻraz budu klĂĄst na preciznĂ­ vĂ˝kon regulace cen a Ăşhrad, kterĂĄ povede k ďŹ nanÄ?nĂ­m ĂşsporĂĄm pro pacienty a pro systĂŠm veĹ™ejnĂŠho zdra-

votnĂ­ho pojiĹĄtÄ›nĂ­,“ konkretizoval v tiskovĂŠ zprĂĄvÄ› MUDr. NÄ›meÄ?ek.

ďż˝

První prezentace ředitele

PharmDr. ZdenÄ›k Blahuta uspořådal den po svĂŠm jmenovĂĄnĂ­ brieďŹ ng. OznĂĄmil, Ĺže z titulu pozice krizovĂŠho manaĹžera s okamĹžitou platnostĂ­ provedl personĂĄlnĂ­ zmÄ›ny – odvolal nĂĄmÄ›stka pro odbornĂŠ Ä?innosti Mgr. Filipa Vrubela, nĂĄmÄ›stka pro ekonomiku Ing. Petra Noska a nĂĄmÄ›stka pro informaÄ?nĂ­ technologie Ing. Pavla VeselĂŠho. KonkrĂŠtnĂ­ jmĂŠna lidĂ­, kterĂŠ pĹ™ijme do svĂŠho tĂ˝mu, slĂ­bil oznĂĄmit do nÄ›kolika dnĹŻ. ZĂĄstupcĹŻm mĂŠdiĂ­ potvrdil Z. Blahuta priority svĂŠho pĹŻsobenĂ­ v SĂšKL, plynoucĂ­ ze zadĂĄnĂ­ ministra. Za dalĹĄĂ­ svĹŻj cĂ­l pak stanovil zintenzivnÄ›nĂ­ a zkvalitnÄ›nĂ­ dozorovĂ˝ch Ä?innostĂ­, kterĂŠ Ăşstav provĂĄdĂ­. OznĂĄmil, Ĺže sdĂ­lĂ­ s ministrem zdravotnictvĂ­ nedĹŻvÄ›ru k nÄ›kterĂ˝m případĹŻm vynaklĂĄdĂĄnĂ­ veĹ™ejnĂ˝ch prostĹ™edkĹŻ v Ä?innosti Ăşstavu, a neprodlenÄ› proto zadĂĄvĂĄ provedenĂ­ forenznĂ­ho auditu (jak znĂĄmo, v SĂšKL aktuĂĄlnÄ› probĂ­hĂĄ i ministerr skĂĄ kontrola). PrověřovĂĄny budou například nÄ›kterĂŠ zakĂĄzky v oblasti informaÄ?nĂ­ch technologiĂ­, dvacetimiliĂłnovĂĄ zakĂĄzka na sluĹžby public relations atd. V případech, ve kterĂ˝ch je to moĹžnĂŠ, vypisovĂĄnĂ­ dalĹĄĂ­ch zakĂĄ-

22 Ă— roÄ?nÄ›, 590 KÄ? www.zdravky.cz

LÉKAĹ˜SKÉ LISTY

ODBORNĂ PĹ˜Ă?LOHA ZDR AVOTNICK Ă?CH NOVIN

ďż˝

ISSN 0044–1996 24. února 2014 Ʉ www.zdravky.cz

2/2014

KONGRESOVĂ? LIST ODBORNĂ PĹ˜Ă?LOHA ZDR AVOTNICK Ă?CH NOVIN

3. Ăşnora 2014 É„ www.zdravky.cz É„ ISSN 0044-1996

�/��

1/2014

Otorinolaryngologie

XII. ÄŒESKÉ A SLOVENSKÉ SYMPOZIUM O ARYTMIĂ?CH A KARDIOSTIMULACI

zek novĂ˝ Ĺ™editel prĂ˝ zatĂ­m pozas PharmDr. Blahuta takĂŠ sdĂ­lĂ­ s no ministrem nĂĄzor, Ĺže pĹ™edchĂĄzejĂ­c denĂ­ SĂšKL nedostateÄ?nÄ› Ĺ™eĹĄilo blematiku reexportu lĂŠkĹŻ, a bude vÄ›ci vÄ›novat zvýťenou pozornost prĂ˝ informace o tom, Ĺže dochĂĄ k poruĹĄenĂ­ zĂĄkazĹŻ vĂ˝vozu lĂŠkĹŻ, k vydal ministr MUDr. Martin Ho MBA. MoĹžnost pĹ™edchĂĄzenĂ­ rizik exportu vidĂ­ novĂ˝ ĹĄĂŠf SĂšKL napří v tom, Ĺže Ăşstav bude sledovat tre vĂ˝robnĂ­ch vĂ˝padkĹŻ a omezenĂ­ k

florence bĹ™ezen 2014 / roÄ?nĂ­k X 60 KÄ?, 2,90 â‚Ź / www.orence.cz

1 2013 11. roÄ?nĂ­k

Karcinomy v oblasti hlavy a krku | Etiologie | Příznaky a diagnostika | Souvislost s lidskĂ˝m papilomavirem | ChirurgickĂŠ Ĺ™eĹĄenĂ­ | SystĂŠmovĂĄ terapie É„ Rinosinusitidy | SouÄ?asnĂ˝ pohled na diagnostiku a terapii É„ HyperkinetickĂĄ dysfonie | SouÄ?asnĂŠ postupy diagnostiky a terapie É„ OTC v otorinolaryngologii | VolnÄ› prodejnĂĄ lĂŠÄ?iva hrajĂ­ v lĂŠÄ?bÄ› onemocnÄ›nĂ­ stĂĄle vÄ›tĹĄĂ­ roli

ďż˝

26.–28. ledna ÄŒeskĂŠ BudÄ›jovice

PragueONCO 2014

ÄŒlĂĄnek denĂ­ku MF Dnes ze 4. Ăşnora nadepsanĂ˝ „TajnĂĄ zprĂĄva: Jak mizĂ­ miliardy z nemocn okamĹžitÄ› vyvolal znaÄ?nou pozornost – jeho obsahem je totiĹž pomÄ›rnÄ› dĹŻraznĂŠ naznaÄ?enĂ­ v Ä?eskĂ˝ch nemocnicĂ­ch dochĂĄzĂ­ k ďŹ nanÄ?nĂ­m nekalostem.

22.–24. ledna Praha

skĂŠ Vinohrady a ve fakultnĂ­ch nemocnicĂ­ch v Olom a v Hradci KrĂĄlovĂŠ. NejvĂ­ce prĂ˝ na bonusech inkasovala vinohradskĂĄ nem nice, jen od dodavatelĹŻ kardiostimulĂĄtorĹŻ a kardiover to pĹ™ed tĹ™emi lety Ä?inilo 95 miliĂłnĹŻ KÄ?. Podle denĂ­ku popisuje protokol NKĂš, jak se manaĹžeĹ™ mocnice v letech 2010 a 2011 dohodli se tĹ™emi dodĂĄvajĂ­ ďŹ rmami. „NabĂ­dli jim bez vĂ˝bÄ›rovĂŠho řízenĂ­ rĂĄmc smlouvy, zĂĄroveĹˆ se s ďŹ rmami dohodli na vysokĂ˝ch cen Podle protokolu mnohdy pĹ™esnÄ› odpovĂ­daly maximĂĄl cenĂĄm, kterĂŠ v danĂŠm roce slĂ­bila platit VZP. V rĂĄmcov smlouvĂĄch byl zĂĄroveĹˆ stanoven bonus aĹž do výťe tří tin ceny dodĂĄvanĂŠho materiĂĄlu. RozdĂ­l mezi Ăşhradou a běŞnou cenou na trhu inkasovala nemocnice,“ uvĂĄdĂ­ nek. Autor pak sdÄ›luje, Ĺže protokol NKĂš sice popisuje krĂŠtnĂ­ smlouvy fakultnĂ­ch nemocnic a pĹ™esnÄ› vyÄ?Ă­s Ä?ĂĄstky, kterĂŠ v letech 2010 a 2011 na bonusech inkaso – ale z dĹŻvodu ochrany obchodnĂ­ho tajemstvĂ­ nemo bĂ˝t zveĹ™ejnÄ›ny. „Opatrnost NKĂš pĹ™i publikaci zĹ™ejmÄ› spÄ›la k tomu, Ĺže podivnĂĄ praxe neskonÄ?ila,“ konstatu

ODBORNÉ TÉMA

8. SYMPOZIUM PRACOVNĂ? SKUPINY PLICNĂ? CIRKULACE ÄŒKS 17.–18. ledna

DĹŻraznĂĄ reakce na inkriminovanĂ˝ Ä?lĂĄnek pĹ™iĹĄla z Aso ce nemocnic ÄŒR (AN ÄŒR) jeĹĄtÄ› v den jeho vydĂĄnĂ­: „Fak nĂ­ nemocnice odmĂ­tajĂ­ Ä?lĂĄnek vyvolĂĄvajĂ­cĂ­ pĹ™edstavu popisovanĂ˝ systĂŠm bonusĹŻ, kterĂ˝ praktikuje vÄ›tĹĄina mocnic, lze oznaÄ?it za nestandardnĂ­ nebo dokonce, jak z Ä?lĂĄnku vydedukovat, za odsouzenĂ­hodnĂ˝.

s. ďż˝/ Rozhovor

6 Ă— roÄ?nÄ›, 540 KÄ? www.eonkologie.cz

s. ��/ OdbornÊ tÊma

SESTRY DÄšLAJĂ? SVOU NEBEZPEÄŒNĂ PRĂ CI SKVÄšLE, ALE AKANTAMÉBA ZAPOMĂ?NAJĂ? PĹ˜I NĂ? NA SRDCE

Špindlerův Mlýn

6 Ă— roÄ?nÄ›, 750 KÄ? www.csnn.eu

Oftalmologie

Ä?asopis obsahuje recenzovanĂŠ Ä?lĂĄnky

LĹži bez znalosti systĂŠmu?

Na tiskovĂŠ konferenci v praĹžskĂŠm FaustovÄ› domÄ› o „bonusovĂŠ problematice“ hovoĹ™ili (zleva) J. KunovĂĄ, D. JurĂĄskovĂĄ,

4 Ă— roÄ?nÄ›, 600 KÄ? www.urologickelisty.cz

ODBORN Ă? ÄŒ A SOPIS PRO OĹ E T Ĺ˜OVAT EL S T VĂ? A OS TAT NĂ? ZDR AVOT NICK É PROF E SE

Nemocnice se brĂĄnĂ­: Obchodn bonusy nejsou nemravnĂŠ! Autor zmĂ­nÄ›nĂŠho Ä?lĂĄnku zĂĄleĹžitost shrnuje takto: „Nejde o sloĹžitĂ˝ trik. Nemocnice nakoupĂ­ pĹ™edraĹženĂ˝ materiĂĄl, kterĂ˝ vyĂşÄ?tujĂ­ VZP nebo jinĂŠ pojiĹĄĹĽovnÄ›. Od dodavatelskĂŠ ďŹ rmy si pak vyŞådajĂ­ vysokĂŠ bonusy, kterĂŠ Ä?asto pĹ™ekraÄ?ujĂ­ polovinu fakturovanĂŠ ceny.“ O nÄ›kolik řådkĹŻ dĂĄle pak doplĹˆuje: „Nemocnice vĹĄak mĹŻĹže penĂ­ze pouŞít libovolnÄ›, bez kontroly zdravotnĂ­ch pojiĹĄĹĽoven. TĹ™eba na prĂĄvnĂ­ nebo poradenskĂŠ sluĹžby, coĹž jsou nejÄ?astÄ›jĹĄĂ­ zpĹŻsoby, jak vyvĂĄdÄ›t veĹ™ejnĂŠ penĂ­ze do soukromĂ˝ch rukou.“ MF Dnes se odvolĂĄvĂĄ na neveĹ™ejnou Ä?ĂĄst protokolu, kterĂ˝ sepsal NejvyĹĄĹĄĂ­ kontrolnĂ­ úřad (NKĂš) po kontrole ve Ä?tyĹ™ech stĂĄtnĂ­ch zdravotnickĂ˝ch zařízenĂ­ch – praĹžskĂ˝ch VĹĄeobecnĂŠ fakultnĂ­ nemocnici a FakultnĂ­ nemocnici KrĂĄlov-

10 Ă— roÄ?nÄ›, 570 KÄ? www.fl orence.cz

s. ��/ VýzkumnÊ sdělení

s. ��/ Z konferencí

PĹ˜Ă?STUP KE ZDRAVĂ? A PREVENCE NEMOCĂ? U ROMSKÉ MINORITY

LÉKAĹ˜I A SESTRY SPOLEÄŒNÄš PROTI ZHOUBNĂ?M NĂ DORĹŽM

6 Ă— roÄ?nÄ›, 690 KÄ? www.kardiologickarevue.cz

NovĂĄ indikace – PDE 5 inhibitory – lĂŠÄ?ba erektilnĂ­ dysfunkce a LUTS UreterĂĄlnĂ­ stenty – novĂŠ moĹžnosti ovlivnÄ›nĂ­ neŞådoucĂ­ch ĂşÄ?inkĹŻ Guidelines EAU – zakĹ™ivenĂ­ penisu

6 Ă— roÄ?nÄ›, 600 KÄ? www.csgh.info

T H E J O U R N A L O F T H E C Z E C H A N D S LOVA K O N CO LO G I C A L S O C I E T I E S

‡„”—ƒ”›͸͜͡ͺ ‘Ž—Â?‡͟͞ —Â?„‡”͡

revue

͜͡͞ͺnjͽ͞ͽͺČ‹”‹Â?Â–ČŒ

͜͡͞ͺnj͚͜͞Č‹Â?njŽ‹Â?Â‡ČŒ

K ARDIOLOGICK Ă

ÄŒESKĂ A SLOVENSKĂ

KLINICKĂ ONKOLOGIE

NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE

Gastroenterologie a hepatologie

IN TERNĂ? MEDICĂ?NA

ƒ•–”‘‡Â?–‡”‘Ž‘‰›ƒÂ?† ‡’ƒ–‘Ž‘‰› ,ƒ•‘’‹•,‡•Â?Âą‰ƒ•–”‘‡Â?–‡”‘Ž‘‰‹…Â?Âą•’‘Ž‡Â?‘•–‹ǥ,‡•Â?ÂąŠ‡’ƒ–‘Ž‘‰‹…Â?Âą•’‘Ž‡Â?‘•–‹ǥ Ž‘˜‡Â?•Â?‡Œ‰ƒ•–”‘‡Â?–‡”‘Ž‘‰‹…Â?‡Œ•’‘Ž‘Â?‘•–‹ƒŽ‘˜‡Â?•Â?‡ŒŠ‡’ƒ–‘Ž‘‰‹…Â?‡Œ•’‘Ž‘Â?‘•–‹ ›†ž˜ž, Č‚‹Â?†‡š‡†‹Â?ÇĄ   ÇĄ Ȁǥ  ÇĄ

 –‘Â?‹Â?†‡šǥ ‘‘†…‹‡Â?…‡ƒÂ?†‡…ŠÂ?‘Ž‘‰›Â„Â•Â–Â”ÂƒÂ…Â–Â•ÇĄ‹„Ž‹‘‰”ƒ’Š‹ƒ‡†‹…ƒ,‡…Š‘•Ž‘˜ƒ…ƒ

K A R D I O LO G I E

ÄŒASOPIS ÄŒESKÉ NEUROLOGICKÉ SPOLEÄŒNOSTI ÄŒLS JEP, ÄŒESKÉ NEUROCHIRURGICKÉ SPOLEÄŒNOSTI ÄŒLS JEP, SLOVENSKEJ NEUROLOGICKEJ SPOLOÄŒNOSTI SLS, SLOVENSKEJ NEUROCHIRURGICKEJ SPOLOÄŒNOSTI SLS A ÄŒESKÉ SPOLEÄŒNOSTI DÄšTSKÉ NEUROLOGIE ÄŒLS JEP

InvazivnĂ­ lĂŠÄ?ba karotickĂ˝ch stenĂłz TrvalĂĄ kardiostimulace z pohledu novĂ˝ch evropskĂ˝ch doporuÄ?enĂ­ roku 2013 KardiohepatĂĄlnĂ­ syndrom u chronickĂŠho srdeÄ?nĂ­ho selhĂĄnĂ­ RenĂĄlnĂ­ denervace – budoucnost nebo zklamĂĄnĂ­

MINIMONOGRAFIE

ChirurgickĂĄ lĂŠÄ?ba hydrocefalu

V. VybĂ­hal

INTERNĂ? MEDICĂ?NA

ChronickĂŠ onemocnÄ›nĂ­ ledvin – novinky Ledviny a gravidita AkutnĂ­ poĹĄkozenĂ­ ledvin – klasiďŹ kace, pĹ™ehled

PĹ˜EHLEDNĂ? REFERĂ T

UpozornÄ›nĂ­ na klasifikaÄ?nĂ­, terminologickĂŠ a obsahovĂŠ inovace MezinĂĄrodnĂ­ klasifikace bolestĂ­ hlavy (ICHD-3 beta) pro primĂĄrnĂ­ bolesti hlavy

J. OpavskĂ˝

Z obsahu:

PĹŽVODNĂ? PRĂ CE

ChirurgickĂĄ lieÄ?ba metastĂĄz a jej vplyv na prognĂłzu u pacientov s metastatickĂ˝m kolorektĂĄlnym karcinĂłmom

Validita MontrealskĂŠho kognitivnĂ­ho testu pro detekci mĂ­rnĂŠ kognitivnĂ­ poruchy u Parkinsonovy nemoci O. BezdĂ­Ä?ek et al

Na MRI zaloŞenÊ 3D plånovåní brachyradioterapie karcinomů děloŞního hrdla – naťe zkuťenosti s pouŞitím uterovaginålního aplikåtoru Vienna Ring MR- CT

KRà TKÉ SDĚLEN�

VĂ˝znam elektromyografie v chirurgickĂŠ rekonstrukci spasticity hornĂ­ konÄ?etiny

I. ÄŒiĹžmĂĄĹ™ et al

Significant Anti-tumor Effectiveness of Imatinib in C-kit Negative Gastrointestinal Stromal Tumor – Case Report

KAZUISTIKA

Stiff-Person Syndrome Associated with Myotonic Dystrophy type 2 – a Case Report E. Ehler et al

2,A

|„•–”ƒÂ?–ƒÂœ ÂƒÂ•Â–Â”Â‘ÂˆĂ—Â”Âƒ͸͜͡ͺ VydĂĄvĂĄ ÄŒLS JEP. ISSN 1210-7859. ISSN pro on-line přístup 1802-4041. IndexovĂĄno/excerpovĂĄno: Thomson Reuters Web of Knowledge: Journal Citation Report, Web of Science, Index Copernicus, EMBASE/Excerpta Medica, Bibliographia Medica ÄŒechoslovaca, Scopus

roÄ?nĂ­k 77 | 110 | 2014 | Ä?Ă­slo

1

VydĂĄvĂĄ ÄŒLS JEP. ISSN 0862-495X. ISSN 1802-5307 on-line přístup Indexed in MEDLINE/PubMed, EMBASE/Excerpta Medica, EBSCO, SCOPUS, Bibliographia medica Ä?echoslovaca, Index Copernicus

roÄ?nĂ­k 27 | 2014 | Ä?Ă­slo

1

1

2014 / roÄ?nĂ­k 16

10 Ă— roÄ?nÄ›, 855 KÄ? www.artcasopis.cz 03

1 990 KÄ? www.artplus.cz

bĹ™ezen 2014 95 KÄ? / 4,50 ¤

Retrospektiva Jiřího Kovandy v Brně Rozhovor s Kateřinou Vincourovou 32 / Kunsthistorici ve vålce

ƒŽ‰”ƒÂ?—Ž‹Â?— | Â?ĆŞ‹š‹Â?ƒ„ƒÂ’Â‘Â‘Â’Â‡Â”ÂƒÂŤÂ?Ă€Â?‘Â?’Ž‹Â?ƒ…‡—  ÂƒÂ†Â‹ÂƒÂŤÂ?Ă€ÂœÂžÂ–ÂłÄ ’ƒ…‹‡Â?–þ• |ÇŚ •ƒÂ?‘•–ƒ–Â?Ă˝ˆ‡Â?‘–›’ ”‘Œ‡Â?–‹•‹Â?‰–ƒ”•| ÂƒÂ•Â–Â”Â‘ÂˆĂ—Â”Â—Â?͚͙͘͜

10 /

24 /

1 Ă— roÄ?nÄ›, 139 KÄ? www.artplus.cz RoÄ?enka Ăşnor 2014 | cena 139 KÄ?, 6,20 â‚Ź | www.artplus.cz

ROÄŒENKA 9 771213 839008

03

trh s uměním v roce 2013

Vyberte si... www.ambitmedia.cz


1

editorial florence 3/14

Kdyby mrkev obsahovala alkohol, tak by byli králíci pořád na maděru (Mitchell Lee „Mitch“ Hedberg) J

aká vzpomínka se vám vybaví při slově „mrkev“? Je to rozvařená oranžová břečka bez chuti a vůně ze školní jídelny, nebo slova maminky/babičky/učitelky: Jez mrkev, je zdravá a dobře po ní uvidíš? Ať už jsou vaše vzpomínky jakékoli, pravda je taková, že s dioptrickými vadami konzumace mrkve vůbec nesouvisí. Mrkev je bohatá na vitamin A (podobně jako mléko, sýry či vajíčka), který vyživuje sítnici. Nepřímo tak pomáhá kvalitnímu vnímání zrakového vjemu na sítnici. Podobnou službu nám poskytují i další zraková barviva nebo nenasycené omega-3 mastné kyseliny. Mrkev je také výborným pomocníkem v boji proti zánětům a toxinům. Jedna porce mrkvového salátu denně pomáhá tělu přirozeně nastartovat detoxikační proces. Jedna středně velká mrkev denně navíc pomáhá zmírňovat zánětlivé procesy a upravovat činnost jater a hladinu hormonů. Kromě toho mrkev funguje i jako přírodní solárium. Pokud z ní chcete vytěžit co nejvíce betakarotenu a lépe se opálit, tepelně ji upravte. Ze syrové mrkve se vám totiž dostanou do těla pouhá 3 % betakarotenu, zatímco vařená či dušená mrkev ho ze sebe uvolní 39 %. Jak je vidět, první část rady našich maminek, babiček či učitelek byla pravdivá. A protože na světě je mnoho příznivců tohoto oranžového kořene, jehož historie sahá na území dnešního Afghánistánu, oslavují 4. dubna Mezinárodní den mrkve (International Carrot Day). Oslavy, při nichž se sejdou lidé v oranžových kostýmech mrkve na mrkvových párty, kde pojídají mrkvové dorty, jednohubky a saláty a zapíjejí je mrkvovou šťávou, probíhají zejména v Americe, ale své příznivce mají už i u nás. Budete-li se proto chtít k oslavám přidat, zkuste 4. dubna podarovat své blízké či známé například svazkem mrkve. Třeba už o Mezinárodním dni mrkve slyšeli a budou mít radost. A pokud byste se chtěli raději dočíst něco o zraku, přejděte na další stránky tohoto časopisu. V odborném tématu oftalmologie se dočtete například zajímavou kazuistiku mladíka, který si ze zahraniční cesty přivezl vzácné onemocnění oka, článek o pomůckách pro nevidomé a slabozraké nebo článek o tom, jak spolu souvisí zrak a specifické poruchy učení. Nechybí samozřejmě ani rozhovor – tentokrát s britskou sestrou Lynn Phair, která působí mimo jiné i jako soudní znalkyně, recenzované články a články z praxe. V prvním dílu našeho seriálu se dočtete o tom, jak nový občanský zákoník ovlivní práci ve zdravotnictví, a v závěru nechybějí ani naše pravidelné zprávy z kongresů a konferencí. Přeji vám hezké čtení.

Magda Hettnerová, šéfredaktorka magda.hettnerova@ambitmedia.cz

florence Hledáte konkrétní článek? K bleskové orientaci vám pomohou naše webové stránky www.florence.cz. Najdete tu i rejstříky všech vydaných čísel. Více odborných článků najdete na webu v rubrice Florence +

Florence je také na facebooku. Přidejte se k nám!


obsah

2

téma čísla

florence 3/14

1 / Editorial 3 / Seriál / právo Nový občanský zákoník: V čem se dotkne práce sestry? 5 / Výročí Profesor Jan Deyl – oftalmolog se srdcem plným lásky 6 / Rozhovor s Lynn Phair Sestry svou práci dělají skvěle, ale zapomínají při ní na srdce

Oftalmologie

Slovo oftalmologie pochází z řeckých slov ofthalmos – oko a logos – slovo, myšlenka, promluva/rozprava. Oftalmologie tak doslova znamená „věda o očích“.

10

Odborné téma

Oftalmologie 1 0 / Nebezpečná akantaméba 14 / Pomocná ruka na cestě tmou 17 / Když se řekne šedý zákal 20 / Vyšetření dětských očí 21 / Kvalita zraku ve vztahu ke specifickým poruchám učení

Recenzované články

Zkušenosti z praxe 23 / Význam komunikace při prevenci násilných incidentů Výzkumné sdělení 26 / Přístup ke zdraví a prevence nemocí u romské minority Teoretický článek 29 / Špecifiká potrieb u pacienta s diabetes mellitus 1. typu

z dalšího obsahu

Praxe

33 / Stres a syndrom vyhoření v práci sestry – manažerky

6 Rozhovor s Lynn Phair Sestry svou práci dělají skvěle, ale zapomínají při ní na srdce

Zprávy našich partnerů / Z konferencí

35 / Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům 36 / Nemylme se v paliativní péči 38 / Praha hostila 39. angiologické dny 2014 s mezinárodní účastí 38 / 8. kongres primární péče 39 / Konflikty, stresy, pocity úzkosti – symboly naší doby

33 Stres a syndrom

4. ročník soutěže Miss sestra zná svou vítězku

41

www.florence.cz Ročník X., číslo 3, březen 2014 Redakční uzávěrka pro toto číslo: 15. 2. 2014 Foto na titulní straně: Profimedia

fota: Profimedia, Magda Hettnerová, We Make Media, a. s.

vyhoření v práci sestry – manažerky

40 / Názory XII. celostátní kongres s mezinárodní účastí v Pardubicích očima sestry 40 / Kvíz

Servis

41 / 4. ročník soutěže Miss sestra zná svou vítězku 42 / V Jesenici u Prahy vznikla nová klinika 43 / Právo Nepodání léků jako důvod ukončení pracovního poměru 44 / Personální inzerce 44 / Lekce angličtiny


3

seriál / právo Text: Mgr. et Mgr. Eva Prošková, Ústav veřejného zdravotnictví a zdravotnického práva, 1. LF UK

Nový občanský zákoník: V čem se dotkne práce sestry? Rok 2014 je právnickou veřejností nazýván rokem revolučním. Důvodem je, že k 1. lednu nabyl účinnosti zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a několik dalších s tím souvisejících zákonů, zejména zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Nové předpisy nenahrazují pouze dřívější občanský kodex, ale také právní přepisy upravující rodinné právo, vlastnictví bytů, obchodní společnosti a vztahy mezi podnikateli – zrušovací ustanovení nového občanského zákoníku obsahují rekordních 238 položek. K terminologickým změnám dochází např. u právního úkonu, který je nově nazýván právním jednáním, právní osobnost vyjadřuje dřívější právní subjektivitu, svéprávnost dřívější způsobilost k právním úkonům. Nové právní předpisy přebírají z velké části dosavadní úpravu, v řadě oblastí však dochází k větším či menším změnám, byť někdy pouze terminologickým. Pro zdravotnické pracovníky jsou podstatné zejména změny v oblasti zásahů do osobnostních práv, způsobilosti osoby a její ochrany, náhrady škody, včetně zrušení tzv. odškodňovací vyhlášky, a zavedení nového smluvního typu – smlouvy o péči o zdraví. Nový občanský zákoník je obecným předpisem upravujícím soukromoprávní vztahy, tedy platí subsidiárně i pro další soukromoprávní úpravy. Vzhledem k tomu nedochází pouze k přímým změnám právních předpisů, ale změny se dotýkají i zdánlivě nedotčených právních předpisů, např. zákoníku práce

nebo, což je pro zdravotnictví klíčové, zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách. Zde půjde zejména o změny v informování a informovaném souhlasu pacientů. Těmito tématy se proto budeme blíže zabývat v tomto miniseriálu.

Zásady nového občanského zákoníku Zásady každého právního odvětví tvoří základní interpretační pravidla, bez jejichž znalosti nelze správně vnímat text jednotlivých ustanovení. Nový občanský zákoník stanovuje výslovně, že každé jeho ustanovení lze vykládat ve shodě nejen s jeho vlastními zásadami, ale též s ústavním pořádkem České republiky a s trvalým zřetelem k hodnotám, které chrání. Nový občanský zákoník klade důraz zejména na nezávislost veřejného a soukromého práva a na posílení autonomie soukromých osob v jejich vztazích s jinými soukromými osobami. Důraz na dualitu soukromého a veřejného práva

však neznamená, že by stát nemohl do soukromoprávních vztahů zasahovat vůbec či že by nemohly být aplikovány veřejnoprávní normy, to by nebylo v souladu s požadavkem na jednotu právního řádu; nesmí však docházet k mechanické aplikaci, ale je potřeba zvážit každé ustanovení z hlediska jeho smyslu a účelu. Pro zdravotnictví bude typické poskytování zdravotních služeb, které se má dít zásadně na základě svobodného rozhodnutí pacienta. Zvláštní zákon, v tomto případě zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, však stanovuje konkrétní situace, kdy lze poskytnout zdravotní službu bez souhlasu. Základním principem je tedy princip autonomie vůle. Ta vychází z přirozenoprávního pojetí fyzické osoby, tedy z přesvědčení, že stát není tvůrcem svobody člověka, ale jejím ochráncem. Posiluje se proto důraz na vůli jedince a smluvní svobodu, zákon nastupuje až tehdy, když k dohodě nedojde, dohoda není možná nebo pokud je tak nutné


6

florence 3/14

rozhovor s Lynn Phair Ptala se: Magda Hettnerová, redakce Florence, foto: Magda Hettnerová

Sestry svou práci dělají skvěle, ale zapomínají při ní na srdce Když Angličanka Lynn Phair přijela v listopadu 1998 poprvé do Prahy, ještě netušila, že se sem bude příštích patnáct let pravidelně vracet. Stalo se tak díky spolupráci, kterou v roce 1998 navázala Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola v Praze s britskou charitativní organizací The Royal Surgical Aid Society – Age Care (RSAS Age Care), která se od svého založení v roce 1862 zaměřuje na ošetřovatelskou péči o seniory a v níž Lynn Phair v té době pracovala. Od té doby má Lynn Phair, britská soudní znalkyně a nezávislá konzultantka – sestra, v ČR mnoho přátel, k nimž se ráda vrací. Deset let jste měla možnost sledovat vývoj českého ošetřovatelství. V čem se nejvíc změnilo? Zásadní rozdíl, který jsem zaznamenala, je změna vašeho profesního sebevědomí. Uvědomili jste si, že sestra je nezávislá, svébytná profese, která může v procesu péče o klienta nabídnout hrozně moc. Je důležité uvědomit si, že sestry nejsou v žádném případě neúspěšní nedostudovaní lékaři, ale že je to samostatná profese, která má své specifické postavení a poslání. Sestry nejsou služky lékařů! Jaký je podle vás rozdíl mezi britským a českým ošetřovatelstvím? Myslím si, že britské ošetřovatelství má tomu českému pořád co nabídnout. Hlavně chyby, kterých jsme se dopustili, abyste se jich vy vyvarovali. U nás jsme šli cestou obrovské profesionalizace sester. Naše sestry jsou velice schopné a samostatné a dělají takové výkony, jako je například endoskopie apod., ale myslím si, že díky tomu se nám ztratila určitá schopnost umění péče o klienta. Někteří tvrdí, že příčinou je špatná

organizace práce a špatný management. Že zřizovatel má příliš velké požadavky a že je málo sester na to, aby je plnily, ale já osobně si myslím, že je to jenom část toho problému. Podstatou ošetřovatelství je podle mě nepoužívat příliš hlavu, ale srdce a ruce. My jsme se zaměřily na to, abychom hodně používaly hlavu a ruce velmi specifickým, technickým způsobem, ale jaksi jsme zapomněly na to srdce. Anglií teď otřásá skandál jedné velké státní nemocnice, v níž nebylo o pacienty dobře pečováno, nedostávali správné léky a byli zanedbaní. Od té chvíle se hlásí další a další podobné případy. Naše vláda proto vytvořila a přijala soubor 270 doporučení, která chce v následujících letech prosadit do praxe. Jaká to jsou doporučení? Jedno z doporučení se týká i škol a univerzit, které by měly vyvinout systém, kterým by testovaly, jak je student ošetřovatelství schopný pečovat a jakou má míru empatie. Také hlavní sestra v Anglii se snaží najít způsob, jak vytvořit standard, podle kterého

by bylo měřitelné, zda sestra dokázala ­během péče dostatečně projevit soucit. Myslíte si, že to pomůže? Vstupní testování je jen část toho všeho, protože více než polovina vzdělávání se děje osobní zkušeností a příkladem. Starší sestry, které jsou naučené nějakým vzorcům, je mimoděk předávají mladším. Ty je pak po nich opakují a automaticky tak naskakují do stávajícího systému, ve kterém pokračují dál. Já osobně se často setkávám s tím, že sestry jsou skvěle technicky vybavené a odbornou práci dělají naprosto bravurně, ale zapomínají na to, že pracují s živou lidskou bytostí. Dá se s tím něco dělat? Já jsem vytvořila takový nástroj zpětné vazby, který se jmenuje Sit and See a v současné době jej používá asi 25 zařízení v Anglii. Jde v podstatě o takový dotazník, který sestry vyplňují a ve kterém jsou obsaženy věci týkající se péče o klienta. Pacienti poměrně málo mluví o technických detailech léč-


7

probíhaly naše projekty. Od roku 2008 jsem už ale v žádném nebyla. Ale například v pečovatelských domech, které jsem tu měla možnost vidět, jsem během těch deseti let, co naše projekty trvaly, viděla posun v tom, že klienti začali být více respektováni a podporováni v tom, aby žili svůj život v co možná nejvyšší kvalitě. Nemyslím si, že by naše pečovatelské domy byly dokonalé. Je to stejné jako u vás. Někde je kvalita vyšší a někde je péče chabá. Myslím si, že to je velká výzva pro celou Evropu, protože s tím, jak přibývá starších lidí, přibývá i výzev, jak je podpořit v tom, co potřebují. Jak se péče v domovech u vás změnila během let? U nás byli ještě před patnácti lety klienti v průměru ve věku 75–80 let. Dnes se do pečovatelských domů dostávají lidé zpravidla starší 85 let, výjimkou nejsou ani devadesátiletí. Snažili jsme se totiž prostřednictvím nejrůznějších programů dosáhnout toho, aby byli co nejdéle ve svém vlastním domácím prostředí. A protože více než 70 % těchto klientů trpí nějakou formou demence, snažíme se v Anglii v posledních pěti letech zaměřit hodně výzkum a energii na péči o klienty s demencí a podporu jejich rodin.

Sit and See – dotazník, který Lynn Phair vytvořila a který má sestrám poskytnout zpětnou vazbu, jak jejich péči vnímá pacient, používá v současné době v Anglii asi 25 zařízení

by, o tom, jak dobře proběhla operace, jak přesné bylo dávkování léků apod., ale to, co v nich zanechá hlubokou stopu, je to, jak se s nimi zacházelo a jak o ně bylo pečováno. Tento nástroj je využíván nejen v zařízeních, která pečují o seniory, ale i v nemocnicích nebo v komunitním ošetřovatelství. „Sit and See“ znamená „Posaď se a pozoruj“ a učí sestry vidět detaily ošetřovatelské péče z pohledu pacientů. Řada sester, které tento dotazník poprvé vyplní, je

překvapena, když si uvědomí, kolik věcí, které je nezajímaly, má pro pacienty veliký význam. Například to, zda se sestra na pacienta usmála. Mnohdy jsou tím šokované. V rámci svých návštěv ČR jste měla možnost navštívit i česká zdravotnická zařízení. V čem se výrazně liší od těch vašich britských? Několik nemocnic a zdravotnických zařízení jsem navštívila v době, kdy

Kolik stojí v Anglii pobyt v takovém pečovatelském domě? Většina pečovatelských domovů je soukromých, některé patří neziskovým organizacím a malá část je státní. Ceny v nich se liší podle toho, ve které části Anglie to je, ale způsob poskytované péče je všude stejný. Financování pobytu je závislé na finančních možnostech klienta. Pokud má naspořeno více než 23 tisíc liber (cca 759 tisíc Kč – pozn. red.), pak musí za péči platit, dokud mu stačí peníze. Pokud má naspořeno méně než 23 tisíc liber, podílí se na financování péče o něj částečně stát, a jestliže je péče o něj komplikovaná, může být i plně hrazená z Národní zdravotní služby (National Health Service – NHS). Ale v různých částech Anglie jsou obrovské rozdíly v tom, jak je to realizováno. Proto máme velké problémy s tím, aby byla tato péče dostupná všem.


10

foto: Profimedia

→ Nebezpečná ­akantaméba → Pomocná ruka na cestě tmou → Když se řekne šedý zákal → Vyšetření dětských očí → Kvalita zraku ve vztahu k SPU

odborné téma oftalmologie

Nebezpečná akantaméba Lucie Zahradníková Oční klinika 1. LF UK a ÚVN Milan Zavacký Oční klinika 1. LF UK a ÚVN

Akantaméba je rod měňavkovitých prvoků, který se vyskytuje v čistých vodách, kde se živí bakteriemi. Nejčastější nákaza probíhá přes infikovanou kontaktní čočku nebo pouzdro či z kontaminovaného roztoku. U pacienta se projevuje prudkou bolestí oka a fotofobií, slzením, sníženou zrakovou ostrostí a otokem víček. Toto onemocnění se v našich zeměpisných šířkách vyskytuje naštěstí jen ojediněle. Větším problémem je v oblastech tropických a subtropických. Améby dokáží velice dobře vzdorovat i antibiotikům, takže léčba bývá velmi obtížná a zdlouhavá a její výsledek je často nejistý. Níže prezentujeme kazuistiku pacienta se suspektní akantamébovou infekcí.

Etiologie Acanthamoeba (z řec. akantha = bodlák, česky akantaméba) je rod měňavkovitých prvoků z říše Amoebozoa. Může se vyskytovat ve vzduchu, půdě, v mořské, pitné, chlorované a dokonce i zmrzlé vodě, kde se živí bakteriemi. Vyskytuje se ve dvou formách – pohyblivých trofozoitech (volně žijící a rozmnožující se vegetativní forma) nebo nepohyblivých cystách (zapouzdřená klidová forma). U člověka může způsobit dvě formy onemocnění – granulomatózní zánět mozku u osob se sníženou imunitou nebo akantamébovou keratitidu (zánět rohovky). (obr. 1) Akantamébová keratitida je jedním z nejnebezpečnějších onemocnění rohovky. Vzniká po mikrotraumatu epitelu rohovky

nejčastěji u osob nosících kontaktní čočky. Nebezpečí spočívá v akantamébou kontaminované vodě. Ke kontaminaci může dojít oplachováním kontaktních čoček a pouzder obyčejnou vodou, skladováním ve vodě z vodovodního řadu, umýváním očí s aplikovanými kontaktními čočkami, vyjímáním kontaktních čoček mokrými prsty, plaváním s kontaktními čočkami bez ochranných brýlí i používáním roztoků bez konzervačních přísad. Podle španělských mikrobiologů je 85 % všech případů zánětů rohovky, které vyvolává prvok rodu Acanthamoeba, u nositelů kontaktních čoček. Při výzkumu testovali pouzdra uživatelů kontaktních čoček a v 66 % případů prokázali kontaminaci touto měňavkou. Patogenní druhy tohoto prvoka byly objeveny v kon-


OFTALMOLOGIE odborné téma

taktních čočkách měsíčních a dvouměsíčních, zatímco u jednodenních nalezeny nebyly. Lékaři testovali antibiotikum ciprofloxacin a dezinfekční prostředek chlorhexidin. Zjistili, že oba prostředky měňavku spolehlivě hubí. (2)

Klinický obraz Akantaméba vnikne mezi kontaktní čočku a oko. Uživatelé kontaktních čoček jsou náchylnější k mikroskopickému poškození rohovky, kudy může akantaméba proniknout dovnitř oka. Napadené oko zpočátku svědí, zašedne – vzniká povrchová keratitida. Projevuje se silnou bolestivostí, fotofobií, zvýšenou slzivostí, otokem víček a sníženou zrakovou ostrostí. Mezi časnými známkami keratitidy jsou drobné infiltráty v předním stromatu. Epitel rohovky může být intaktní nebo zde nacházíme pseudodendritické formace (nebezpečí záměny s herpetickou infekcí). Charakteristický je centrální prstencový infiltrát (prstencový absces). Může se vytvořit hypopyon, při progresi infekce dochází ke zkalení stromatu, skleritidě a výraznému ztenčení rohovky. Může dojít až k perforaci rohovky. V závažných případech může průběh vést až k slepotě.

Diagnostika Diagnostika vychází z anamnézy a klinického obrazu. Laboratorně můžeme akantamébu prokázat mikroskopicky a kultivačně. Materiálem pro toto vyšetření je nejlépe kontaktní čočka a roztok pro uchovávání čoček. Užívá se histologického barvení (kalcofluor – afinita k cystám, PAS, Giemsa). Ve sporných případech lze provést rohovkovou biopsii. Kultivace spojivkového vaku je často negativní. Akantamébová keratitida představuje vážný diferenciálnědiagnostický problém. Může imitovat jak infekční, tak neinfekční keratitidy.

Terapie Terapie je lokální a systémová. Lokálně se podávají aromatické diaminy – propamidin isetionát 0,1% (Brolene) v kapkách a masti v prvních dnech každou hodinu, dále 5krát denně samostatně, nebo lépe v úvodu léčby v kombinaci s aminoglykosidovými antibiotiky (neomycin, polymyxin B) a s lokálními imidazolovými antimykotiky (flukonazol 0,2%, ketokonazol 5%, klotrimazol 1%). Vhodným doplňkem léčby je 0,5–2,5% roztok betadinu. Lokální léčbu dále doplňujeme systémovými imidazoly (flukonazol, itrakonazol). Léčba obvykle trvá až několik měsíců. Léčba často nevede ke zlepšení zrakových funkcí. Velký význam má tedy prevence. Účinná dezinfekce proti akantamébě, a to jak za stadia trofozoid, tak u cyst, je dezinfekce horkem při 70–80 °C po dobu alespoň 10 minut

nebo dezinfekce 3% roztokem peroxidu vodíku. Protože dezinfekce horkem namáhá materiál, ze kterého je kontaktní čočka vyrobena, a může „připéct“ a denaturovat usazeniny, které se pak mohou stát dalším zdrojem imunologických reakcí oka, je dezinfekce peroxidem vodíku vhodnější alternativou. Peroxidové systémy mají i tu výhodu, že napadají a narušují biofilmy tvořící se na povrchu kontaktních čoček a ochranných pouzder. Absolutní zničení cyst je možné pouze velice agresivními dezinfekčními látkami, které jsou však pro oko toxické.

Kazuistika 1. hospitalizace Muž, 24 let, dobrodruh, cestovatel. Od dětství nosí brýle, od 13 let používá kontaktní čočky (30denní). Hygienické zásady při používání kontaktních čoček dodržuje. V době od 27. 3. 2013 do 8. 4. 2013 cestoval po Jižní Americe. 30. 3. 2013 si všiml zarudnutí pravého oka, bez změny vizu. U prvních příznaků si vyndal kontaktní čočky a uložil je do pouzdra. Od té doby již kontaktní čočky nenasazoval. 31. 3. 2013 šel do lékárny v Kolumbii, kde byl i lékař (ne však oční), který mu předepsal Cortidone gtt. (dexamethason, neomycin, polymyxin B). Kapal dle instrukcí 3krát denně po 8 hodinách do pravého oka. Oko měl stále zarudlé, stav se neměnil, vizus zůstával stejný. 1. 4. 2013 přijel do Ekvádoru, kde pro přetrvávající potíže navštívil lékaře, který mu předepsal Spersadex gtt. Kapal dle instrukcí à 4 hodiny do pravého oka. Oko v té době bolelo, bylo zarudlé, viděl dobře. 3. 4. 2013 při výstupu na sopku (4000 m n. m.) se obtíže subjektivně zlepšily. 4. 4. 2013 po sestupu ze sopky se stav výrazně zhoršil, oko bylo zarudlé, velká bolestivost a mlhavé vidění, pozoroval výrazný pokles vizu. Večer si všiml „zbělení oka“, v té době viděl již jen obrysy. 5. 4. 2013 navštívil nemocnici, zde mu předepsali Tobradex gtt. à 4 hodiny do obou očí. 6. 4. 2013 navštívil soukromou kliniku, lékařka mu sdělila, že se pravděpodobně jedná o infekci přenesenou z rostliny a je nutná operace, kterou naplánovali až na 8. 4. 2013. Dostal recept na Systane gtt. à 1 hodinu, Vigamox gtt. à 4 hodiny, Atropin gtt., Natamycin gtt. a Miconacin gtt. V lékárně dostal pouze Systane gtt. a Vigamox gtt., ostatní léky si měl někde sehnat. Kontaktoval rodiče a ti začali jednat s naší klinikou o převzetí pacienta. 7. 4. 2013 Další doporučené léky nikde nesehnal. Stav se nelepšil, oko bylo zarudlé, s bělavým zákalem rohovky v centru, bolestivé, viděl jen pohyb ruky před okem.

Podle španělských mikrobiologů je 85 % případů zánětů rohovky, které vyvolává prvok rodu Acanthamoeba, u nositelů kontaktních čoček.

11


14

odborné téma OFTALMOLOGIE

florence 3/14

Pomocná ruka na cestě tmou Adriana Praženicová, DiS. Oční klinika 1. LF UK a ÚVN Lucie Zahradníková Oční klinika 1. LF UK a ÚVN

Ačkoli ztráta nebo vážné poškození zraku znamená v životě člověka velkou změnu, život tím nekončí. Pro takto postiženého člověka je náročné orientovat se ve svém bytě, na ulici, je pro něj nemožné číst nebo psát, natož pracovat v zaměstnání. To vše se ale může naučit! Asi ne sám a ne úplně snadno, ale může. Příklad kazuistiky pacienta naší kliniky, u kterého došlo ke ztrátě zraku, informuje o možnostech integrace a resocializace zrakově postižených do společnosti.

Kazuistika 47letý pacient, osobní anamnéza: diabetes mellitus 2. typu na perorálních antidiabetikách (rozvoj retinopatie, neuropatie), hypertenze, nefroli­ tiáza, obezita. Progrese proliferativní diabetické retinopatie – zhoršování vidění na obou očích, 4/2011 neovaskulární glaukom. Operace na pravém oku: 2011: PPV pro DR s makulárním edémem, FAKO + IOL Operace na levém oku: 2012: implantace glaukomového implantátu (Ex-press); 2013: needling, revize implantátu, následně implantace druhého glaukomového implantátu (Ex-press). V současné době je na pravém oku trvalá elevace nitroočního tlaku, vizus – incerta (projekce světla nejistá), na levém oku nitrooční tlak v normě, vizus prsty z 1 m, certa (projekce světla jistá). Na základě informačního pohovoru pacient zvažuje možnost využívání služeb reedukačních center pro nevidomé, ale neví přesně, jak se v nové situaci orientovat.

Dne 16. 6. 1996 vznikla Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých (SONS), která sdružuje nevidomé lidi, kteří rozhodují a jednají sami za sebe. Dceřinými společnostmi SONS jsou TYFLOSERVIS a TYFLOCENTRUM.

SONS a její poslání V ČR vznikly postupem času různé organizace, instituce a subjekty, které si daly za cíl pomáhat lidem, kteří mají vážné potíže se zrakem. Dne 16. 6. 1996 vznikla za tímto účelem i Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých (SONS). Tato organizace sdružuje nevidomé lidi, kteří rozhodují a jednají sami za sebe. U svých klientů se snaží podporovat převzetí odpovědnosti za vlastní život s cílem dosáhnout optimální míry samostatnosti a soběstačnosti. Jejím posláním je: → Sdružovat a hájit zájmy nevidomých a těžce zrakově postižených. → Poskytovat konkrétní služby vedoucí k integraci nevidomých a slabozrakých do společnosti. SONS založila dceřiné společnosti TYFLOSERVIS a TYFLOCENTRUM. Ideologie jejich práce vychází

z primárního poslání SONS. Jejich služby na sebe navzájem navazují, prolínají se a doplňují. TYFLOCENTRUM poskytuje všestranné informace o specifických službách pro zrakově postižené: → Průvodcovská a předčitatelská služba. → Sociální rehabilitace – činnosti zaměřené na nácvik potřebných dovedností – cílem je dosažení vhodného pracovního uplatnění. → Odborné sociální poradenství – poradenství, zprostředkování kontaktů se společenským prostředím, pomoc při prosazování práv a zájmů. TYFLOSERVIS formou terénní (v domově klienta) či ambulantní rehabilitace prakticky učí nevidomé a slabozraké samostatně zvládat aktivity všedního dne formou kurzů. Odborně školení instruktoři působí ve 13 krajských střediscích v ČR. Jednotné metodické vedení zajišťuje, aby byly potřebné služby poskytovány ve srovnatelné kvalitě. V kurzech probíhají tyto služby: → Nácvik sebeobsluhy (vaření, úklid, péče o oděvy, osobní hygiena, péče o děti atd.). → Výcvik v prostorové orientaci, chůze s bílou holí, nácvik chůze s průvodcem, s vodicím psem. → Výuka čtení a psaní Braillovým bodovým písmem. → Nácvik vlastnoručního podpisu. → Nácvik psaní na kancelářském psacím stroji a klávesnici počítače. Je to dlouhodobý nácvik dovedností (jeden lektor – jeden klient), který probíhá jednou týdně v rámci dvouhodinových lekcí v závislosti na specifických potřebách klienta a jeho mentálního potenciálu. Služby probíhající formou edukace: → Poradenství týkající se úprav prostředí a odstraňování architektonických bariér. → Nácvik chování v různých společenských ­situacích.


OFTALMOLOGIE odborné téma

Když se řekne šedý zákal MUDr. Věra Kalandrová primářka oční kliniky NeoVize v Brně

Š

Většina z nás ví, že šedý zákal znamená vážný problém, který může vést až k úplné ztrátě zraku. Dnes se tomu však dá vhodnou operací předejít.

edý zákal (katarakta) znamená sníženou průhlednost normálně čiré oční čočky. Zkalená čočka pak brání průchodu paprsků světla na sítnici, a tak zhoršuje vidění. V počátečním stadiu nemusí mírný stupeň zákalu vidění nijak ovlivňovat. Zkalení čočky se však postupně zvětšuje a objevují se nepříjemné příznaky, jako jsou nebolestivé zamlžené vidění, citlivost na oslnění, zkreslení pozorovaného obrazu, zvyšující se krátkozrakost, která přináší nutnost časté změny dioptrické síly brýlí, ale pacient se může potýkat i se změnou ve vnímání barev. Podobné problémy by proto měl raději konzultovat se svým očním lékařem. Zhoršené vidění jednak obtěžuje a může ovlivňovat kvalitu jeho života, a pak rychlost změn oční čočky je různá – od počátečních obtíží do úplné slepoty mohou uplynout roky či desetiletí, ale také měsíce.

Jaké jsou příčiny katarakty?

foto: DuoVize

Většina šedých zákalů vzniká v souvislosti se stárnutím, nejčastěji se objevuje po 60. roce věku. Nikdo ale zatím přesně neví, proč tomu tak je. Jisté je však to, že k jeho vzniku přispívají některé rizikové faktory. Patří k nim především věk, cukrovka, dlouhodobé užívání některých

léků, kouření a často i těžké úrazy oka. Katarakta se také může objevit jako komplikace jiných očních a celkových onemocnění. Na vznik šedého zákalu nemá v žádném případě vliv čtení při špatném světle, sledování televize ani práce s počítačem. Odborné studie také ukazují, že šedý zákal je častější u lidí žijících v horách a u těch, kteří stráví v životě mnoho času na přímém prudkém slunci. Oční lékaři proto doporučují jako ochranu kvalitní brýle s UV filtrem, které oko chrání před dlouhodobě škodlivým působením ultrafialových paprsků. Podle vědců z University of Maryland School of Medicine je doplňkovou možností ochrany i kofein obsažený v kávě, který chrání oční čočku před vznikem šedého zákalu vyvolaného právě působením UV záření. Takže až se budete chystat lyžovat na ledovec nebo do Himalájí, přibalte si s sebou také termosku s kávou…  Pokud se už však příznaky objeví, jediným řešením je chirurgický zákrok.

Způsob léčby K operaci se většinou přistupuje až ve chvíli, kdy zhoršené vidění vadí pacientům v práci, ztěžuje

Přístrojem LensX Laser operují lékaři v oční klinice DuoVize i šedý zákal

17


odborné téma OFTALMOLOGIE

florence 3/14

Vyšetření dětských očí

Veronika Bečková, DiS. Dětské oční centrum Kukátko

D

První vyšetření zraku zaměřené na vrozený šedý zákal absolvují děti hned po narození ještě v porodnici. Vývoj zraku se pak sleduje při pravidelných preventivních prohlídkách u praktického lékaře pro děti a dorost. Ve věku od šesti měsíců jsou děti zpravidla odesílány na specializovaná pracoviště, kde je jim proveden screening oční kamerou PlusOptix, kterou mají někteří praktičtí lékaři i ve své ambulanci. Tento screening je vhodné opakovat alespoň jednou ročně až do věku tří let dítěte. Ve třech letech pak absolvují děti v rámci preventivní prohlídky i vyšetření zraku, což se pak opakuje každé dva roky.

ěti, jejichž rodiče mají dioptrickou vadu, tupozrakost nebo šilhají, by měly chodit na pravidelné oční prohlídky minimálně jednou ročně. V našem Dětském očním centru Kukátko radíme rodičům, zejména malých dětí, které ještě na očním vyšetření nebyly, aby si děti doma zkoušely hrát s krasohledy, kaleidoskopy nebo třeba i se starým fotoaparátem. Pomůže jim to pak při měření na přístrojích – nebojí se do přístroje podívat. U velmi malých dětí posíláme rodičům předem obrázky, s nimiž se dítě při vyšetření setká, aby na ně bylo připraveno a vědělo, jak na ně reagovat. V rámci preventivních prohlídek u praktického lékaře pro děti a dorost se oční vyšetření provádí jen v základním rozsahu – testuje se vidění do dálky a do blízka, provádějí se tzv. zakrývací testy a testy motility, zkouší se i barevné vidění. Na specializovaném očním pracovišti je vyšetření velmi podrobné. Začíná detailní anamnézou, kdy se při rozhovoru s rodiči zjišťuje, jak probíhal porod (fyziologický, patologický, nízká porodní hmotnost aj.), jaké je vidění dítěte doma, foto: Dětské oční centrum Kukátko

20

Na specializovaném očním pracovišti provádí sestra úvodní anamnézu a přístrojová měření na autorefraktometru a tonometru

ve školce, u pediatra na preventivní prohlídce, přítomnost šilhání, prodělané operace, závažná onemocnění, ale probírá se i neurologická anamnéza a oční vady vyskytující se v rodině. Následuje přístrojové měření dioptrií a nitroočního tlaku. Pak přechází dítě od sestry k lékaři, který provádí vyšetření zrakové ostrosti – přizpůsobené věku dítěte, kdy dítě čte buď z běžných obrázkových optotypů, tzv. Lea testů (opakující se symboly), používají se i „éčka“ – Pfluegelovy háky. Pak následují zakrývací testy, kdy lékař zakrývá jedno oko nebo střídavě jedno a druhé oko a podle reakce dovozuje skryté či zjevné šilhání, a testy motility, kdy se kontroluje, zda dítě šilhá a jaké postavení zaujímají oči. Vyšetření pokračuje na synoptoforu, kde se zjišťuje spolupráce očí a tzv. subjektivní a objektivní odchylka (tedy velikost šilhání). U spolupracujících dětí následuje Bagoiliniho test a Maddoxův kříž, v indikovaných případech i vyšetření na Hessově plátně. Dětem se pak do očí kape mydriatikum k navození cykloplegie, které umožní další měření a vyšetření. Opakuje se přístrojové měření dioptrií a následuje vyšetření předního segmentu oka na štěrbinové lampě a kontrola očního pozadí včetně periferie sítnice. Nejčastěji je u dětí zjištěna krátkozrakost, ale i astigmatismus a dalekozrakost, přibližně 8 % dětí má zjištěnu tupozrakost či šilhání. Rodiče jsou s dítětem zpravidla po celou dobu vyšetření, ale není od nich vyžadována žádná pomoc nebo asistence. Jsou pro dítě spíš oporou a jistotou. Preventivní oční prohlídky u praktických lékařů pro děti a dorost kladou na sestry zvýšené nároky – často je na nich, aby dokázaly správně provést vyšetření na optotypech i testy pro vidění na blízko. U obou testů je důležité zajistit, aby dítě skutečně používalo jen jedno oko. Ideální je druhé oko přelepit čtverečkem, protože děti často „šidí“ a dívají se i druhým okem mezi prsty, což výsledky vyšetření zcela znehodnotí. Na specializovaném očním pracovišti provádí sestra úvodní anamnézu a přístrojová měření na autorefraktometru a tonometru. Jako první přichází do styku s malým pacientem a je proto velmi důležité, jak s ním pracuje. U očních vyšetření je základem úspěchu spolupráce dítěte s vyšetřujícím – práce sestry je tak nejen dítě „změřit“, ale hlavně je přesvědčit, že celé vyšetření je jen hra. Když se dítě uvolní a cítí se dobře, je to polovina úspěchu.


zkušenosti z praxe recenzované články

Význam komunikace při prevenci násilných incidentů Mgr. Jaroslav Pekara Vysoká škola zdravotnická, o. p. s.; prac. sk. Bezpečnost personálu (Aesculap Akademie); student ZSF JU České Budějovice

Souhrn / Komunikace ve stresové situaci souvisí především s neverbálními signály, které naše tělo vysílá. Reciproční vztahy mezi zdravotníky a pacienty jsou doslova nabité emocemi. Právě emoce řídí naše neverbální chování, tedy složku komunikace, která je daleko výraznější než slovní obsah. Pacienti si pak emoce (nejen své) pamatují velmi dobře a dlouho. Uklidnit se před rozhněvaným pacientem není snadné, nicméně pro řešení konfliktu je to nezbytné. Uvědomění si, že agrese není ve většině případů namířena na nás, ale na situaci, které jsme součástí, lze využít k tomu, že pomůžeme pacientovi situaci zvládnout. Vhodným prostředkem k tomu je právě komunikace. Klíčová slova / komunikace – sebeovládání – násilí – rozhovor. Importance of communication in the prevention of violent incidents Summary / Communication in the stress situation is connected with non-verbal signals of human bodies. The relationships between medical workers and patients are full of emotions. The emotions follow human non-verbal behavior – sort of communication which is stronger than words. The patients remember the emotions long and very good. Calming down is not easy before angry patient but it is necessary for conflict resolution. Awareness the fact aggression is not often aimed for us but on the situation which we are part of, we can help the patient cope with this negative emotion. Ideal instrument for this management is a meaning of communication. Keywords / communication – self-control – behaviour – violence – interview.

Úvod

V předcházejících číslech časopisu Flo­ rence jsme se blíže zabývali agresí a nási­ lím v českém zdravotnictví. Fakta nebyla zaměřena pouze na výsledky monitorují­ cí dosavadní průzkumy o násilí v českém zdravotnictví, ale např. v minulém čísle jsem se snažil vnést více světla do osob­ nostní úrovně konfliktu mezi zdravotní­ kem a jeho pacientem (příp. příbuzným pacienta). Problematika se soustřeďuje nejen na psychiatrické nemocnice a zdra­ votnické záchranné služby, ale zahrnuje i nemocniční zařízení. Násilí od třetích stran, kdy pacienti a jejich příbuzní napa­ dají zdravotnický personál (ať už slovně nebo fyzicky), je v podmínkách českého zdravotnictví denní realitou. Nejčastěji je terčem útoků nelékařský zdravotnický personál, který s pacientem tráví nejví­ ce času v blízkém kontaktu a často o sa­ motě. To potvrzují nejen mediální kau­ zy různých zpravodajských relací, ale také informace ze seminářů zaměřených na problematiku násilí ve zdravotnictví a sociálních službách (www.bezpecnost­ personalu.cz). Cílem tohoto sdělení je navázání na meziosobnostní dispozice a popsání prů­ běhu stresové reakce, která probíhá na straně zdravotníka i pacienta. Pochope­ ní povahy konfliktní situace umožňuje

nejen řešení násilné situace a efektiv­ ní reakci na ni, ale v konečném důsled­ ku umožňuje i konfliktům předcházet. Všechny parametry zohledňuje komuni­ kace. Nejde však jen o slova, gesta, činy, úsměv nebo skrytí slz při pláči. Jádrem se stává to, jak nás vidí sám pacient. Dle našeho chování si následně interpretuje i naši komunikaci a podle ní reaguje. Ten­ to článek opět doplňují reálné situace po­ řízené na základě rozhovorů s pacienty nebo zdravotníky:

„Přišla jsem na noční službu, abych vystřídala kolegyně a přebrala si pacienty. Jakmile mě kolegyně, kterou jsem měla střídat, zahlédla, pokynula mi, že mi hned službu předá. Čekala jsem v proskleném výklenku, odkud vidíme na všechny pacienty na oddělení. Kolegyně se přiřítila se slovy: ‚Super, že jsi tady. Tu první babu ti předám tady, je totiž příšerná! Od té doby, co ji přivezli ze sálu, si stěžuje, že ji pořád něco bolí. Vyřvávala tady, budila ostatní pacienty, no děs! Do toho začala krvácet z rány, objednávali jsme několik krví a plazmu, do toho další příjmy… Většinu spíš prospala, ale jak se vzbudila, tak byla otravná.‘ Následně mi předala ostatní pacienty již u jejich lůžka. Hned poté odešla. Byla jsem zvědavá na tu ‚babu‘, tak jsem za ní šla.

Paní XX se vrtěla na posteli, oči měla silně přivřené (bolest) a vypadala vyčerpaně. Představila jsem se jí a řekla jí, že se o ni budu v noci starat. S povzdechem se mi taky představila a říkala, že ji to strašně bolí. Byla po operaci kolene. Vzala jsem si židli a zeptala se, jak se cítí. ‚Je to hrozné!‘ vykřikla a pokračovala už tišeji, ale razantně: ‚Jen mě přivezli, tak mi nikdo neřekl, kde to jsem a co se mnou bude. Vaše kolegyně tady pořád celý den jen pobíhala a u mě byla vždy jen chvíli. Občas mi něco píchla – asi na bolest, a když mi začalo být blbě, tak mě zase píchla do prstu, pak tady byl nějaký šrumec, slyšela jsem jen svoje jméno, něco o krvi a pořád mi někdo říkal, ať se uklidním! Bála jsem se, a když jsem se na něco ptala, tak mi nikdo neodpovídal.‘ Nejdříve jsem pacientce řekla, kde je a co se bude dít do rána. Pak jsem se šla

Recenzovali Mgr. Tomáš Petr, Ph.D. Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice, Praha, Psychiatrické oddělení PhDr. Marie Trešlová, Ph.D. Katedra ošetřovatelství a porodní asistence, Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita České Budějovice

23


26

recenzované články VÝZKUMNé sdělení

florence 3/14

Přístup ke zdraví a prevence nemocí u romské minority

Mgr. Zdeňka Pavelková Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, Katedra ošetřovatelství a porodní asistence, České Budějovice

Souhrn / Tento příspěvek prezentuje výsledky tříletého projektu výzkumného šetření, který byl realizován Zdravotně sociální fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (ZSF JU) za podpory Interní grantové agentury Ministerstva zdravotnictví České republiky (IGA MZ ČR). Záměrem výzkumného šetření bylo zmapování specifických potřeb minorit žijících na území České republiky (ČR), zmapování přístupu jednotlivých minorit ke svému zdraví a specifik životního stylu a vyhodnocení jejich názorů na dostupnost a kvalitu zdravotnických služeb. Řešení projektu probíhalo na základě kvalitativního výzkumu pomocí polostandardizovaných rozhovorů s vybranými zástupci minoritních skupin; část, kterou tento příspěvek představuje, probíhala na základě kvantitativního výzkumu u osmi minorit. V tomto případě jsou prezentovány výsledky získané od romské komunity. Vycházíme zde z výsledků od 1174 romských respondentů, které byly zpracovány pomocí statistického programu SASD 1.4.5. Klíčová slova / romská minorita – ošetřovatelství – ošetřovatelská péče – zdraví – prevence nemoci – holismus. Access to health and disease prevention in the romany minority Summary / This article presents the results of a three-year researching project, which was realized with the support of IGA MZ CR. The aim of the research was to map specific needs of individual minorities living on the Czech territory. Also the overview of the attitudes to their health is described, specifics of their lifestyles are introduced and evaluation of their views on availability and quality of ­health services is presented. The qualitative approach was chosen for the research. The half-standardized interviews were used to research. In this case, the results presented are obtained from the Roma community, which is one of eight minorities involved in the main research. 1174 Roman respondents were interviewed and the results were analysed by a statistical programme SASD 1.4.5. Keywords / romany minority – nursing – nursing care – health – prevention of illness – holism.

Úvod

Naše společnost žije ve stále multikultur­ nějších společenstvích, a to na základě migrace, ke které dochází z různých důvo­ dů. Například sem můžeme zahrnout dů­ vody společenské, čili vlivy globalizace, dále politické, ekonomické, sociální, hu­ manitární či studijní. Jelikož tyto faktory podstatně modifikují prožívání, vnímání a sdělování zdravotních problémů, muse­ jí být zároveň kladeny nároky i na uzpů­ sobení zdravotní péče v rámci základních myšlenek multikulturního ošetřovatel­ ství, a proto i sestra musí být vždy dobře profesně připravená, aby byla schopna po­ skytnout kulturně specifickou ošetřovatel­ skou péči, vycházející z holistické filozo­ fie, (5) kdy úsilím poskytované zdravotní péče je snaha o podporu zdraví a preven­ ce nemocí, přičemž chápání pojmu zdraví

Recenzovaly PhDr. Andrea Holubová, Nemocnice Tábor, a. s. Mgr. Bc. Pavlína Šnorová teolog, pedagog

závisí vždy na společnosti, dále na stup­ ni jejího rozvoje a na její kultuře. (2) Zá­ roveň i poskytovaná kulturně diferenco­ vaná ošetřovatelská péče si musí klást za cíl nejen zbavit jedince nemocí a usilovat o to, aby dosáhl stavu fyzické, psychické a sociální pohody, ale stále více se zamě­ řovat na potřebu optimálního rozvíjení a využívání všech pozitivních biologic­ kých, psychických a sociálních vlastností a schopností člověka dané kultury. (1) Pro lepší pochopení zdraví a prevence nemocí jednotlivých kultur je nezbytné hlubší po­ chopení života lidí v odlišných kulturách a jejich sociálních situacích. Sestra zde svou péči zaměřuje na prevenci nemo­ cí a výchovu ke zdraví, udržování a pod­ poru zdraví, zvyšování odpovědnosti za zdraví každého jedince, péči o nemocné v domácím prostředí a vyhledávání rizi­ kových skupin. (3) Péče v oblasti přístupu ke zdraví a prevence nemocí je tudíž pře­ devším edukačního a poradenského cha­ rakteru, kdy je potřeba zajišťovat kultur­ ně diferencovanou ošetřovatelskou péči v rámci minorit, v tomto případě u romské komunity. (3) Jedná se o jednu z největ­ ších minorit v České republice, k níž se dle Českého statistického úřadu v roce 2011,

kdy proběhlo poslední sčítání lidu, hlá­ silo necelých 5200 osob. Uvedený údaj je však, jak je uvedeno ve zprávě vlády ČR, dle odborníků podhodnocený. (7, 8) Ve­ likost romské menšiny je podle nich od­ hadována na ­150–300 000 osob, přitom můžeme říci, že existují rozdíly mezi ži­ votním způsobem Čechů a Romů, které vyplývají z odlišného pojetí života a život­ ních hodnot.

Cíl práce

Mezi cíle výzkumného šetření patří zma­ pování specifických potřeb minorit žijí­ cích na území ČR, zmapování přístupu jednotlivých minorit ke svému vlastní­ mu zdraví a specifik životního stylu a vy­ hodnocení jejich názorů na dostupnost a kvalitu zdravotnických služeb v rámci poskytování holistické zdravotní péče pacientům vybraných minorit, v tomto případě romské minority.

Výzkumný soubor a metodika

Řešení tříletého projektu, který byl reali­ zován za podpory Interní grantové agen­ tury Ministerstva zdravotnictví (IGA MZ ČR), bylo rozděleno do tří etap. V první části byly na základě analýzy a studia lite­


teoretický článek recenzované články

Špecifiká potrieb u pacienta s diabetes mellitus 1. typu PhDr. Anna Hudáková, PhD. Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníckych odborov

PhDr. Ľudmila Majerníková, PhD. Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníckych odborov

PhDr. Táňa Šantová, PhD. Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníckych odborov

Súhrn / Význam inzulínovej pumpy spočíva v zlepšení metabolickej kompenzácie diabetu, a tým predchádzaniu komplikáciám ochorenia. Moderná forma liečby diabetika je veľkým benefitom z hľadiska kvality jeho života. Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s inzulínovou pumpou zahŕňa uspokojenie bio-psycho-sociálnych potrieb diabetika s uvedeným druhom liečby. V príspevku sa zameriavame najmä na somatické potreby diabetika. Kľúčové slová / potreby – diabetik – inzulínová pumpa – sestra. Specific needs of a patient with diabetes mellitus type 1 Summary / The importance of insulin pump is to improve the metabolic control of diabetes and the prevention of disease complications. The modern form of diabetes treatment is great benefit in terms of quality of life. Nursing care for patient with insulin pump includes satisfaction of bio-psycho-social needs of diabetic patient with that type of treatment. In this paper, we focus mainly on somatic diabetic needs. Keywords / needs – diabetic – insulin pump – a nurse.

Úvod

Diabetes mellitus je ochorenie, ktoré predstavuje jeden z hlavných svetových zdravotníckych problémov. Ide o chronic­ ky progredujúce ochorenie, ktoré je cha­ rakteristické stúpajúcou prevalenciou a zároveň súvisí so závažnosťou proble­ matiky chronických mikrovaskulárnych a makrovaskulárnych komplikácií. (Uliči­ ansky a kol., 2007) Svetová zdravotnícka organizácia označuje diabetes mellitus (DM) ako stav chronickej hypoglykémie, ktorý môže byť spôsobený mnohými von­ kajšími a genetickými faktormi, ktoré vzájomne pôsobia. DM je chronické me­ tabolické a endokrinné ochorenie. Inými slovami, je to choroba látkovej premeny, ktorá vzniká ako dôsledok relatívneho alebo absolútneho nedostatku inzulínu. Kľúčový problém uvedeného ochorenia spočíva v inzulíne. (Fábry, 2001, s. 7) Vo svete žije v  súčasnosti viac ako 250 miliónov ľudí trpiacich ochorením diabetes mellitus. Predpokladá sa, že za obdobie 20 rokov sa uvedené číslo bude približovať k 380 miliónom. (Cinek a kol., 2005) Ošetrovateľstvo má možnosť výraz­ ným spôsobom ovplyvniť kvalitu života diabetikov. Jeho konečným cieľom je kompenzácia ochorenia diabetika. Diabetici majú právo na komplexnú sta­ rostlivosť, ale súčasne majú povinnosť rešpektovať pokyny zdravotníckeho

tímu. Z uvedeného dôvodu musia sestry disponovať kvalifikovanými vedomos­ ťami i adekvátnou starostlivosťou o dia­ betikov. Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s ochorením diabetes mellitus 1. typu a jeho rodinu zahŕňa starostli­ vosť o biologické, psychické i sociálne potreby. Mnohé štúdie (napr. DCCT – Diabetes Control and Complications Trial) pouká­ zali na prínos intenzifikovaných inzulí­ nových režimov v zmysle zlepšenia meta­ bolickej kontroly a významne zníženého rizika mikrovaskulárnych komplikácií. Optimálna metabolická kontrola a do­ siahnutie štandardných hodnôt glykémií znamenalo aj častejšie hypoglykémie. Glykemické ciele musia byť preto reálne a prísne individuálne. (Vávrová, 2002, s. 62) Inzulínová pumpa predstavuje metódu liečby inzulínom, ktorá najbližšie napodobňuje fyziologickú sekréciu inzu­ línu. Pumpa je elektronicko-mechanic­ ké zariadenie, ktoré kontinuálne podáva inzulín cez kanylu zavedenú do podko­ žia. (Perušičová, 2008) Svojou veľkosťou sa dá porovnať s mobilným telefónom, umiestňuje sa na tele v špeciálnych oba­ loch, na opasku alebo vo vrecku noha­ víc, v náprsnom vrecku, resp. v spodnej bielizni. Na pumpu sa napája špeciálny infúzny set. Význam inzulínovej pum­ py spočíva v zlepšení metabolickej kom­ penzácie, a tým predchádzaniu kompli­

káciám diabetu. Najväčší benefit pumpy predstavuje zlepšenie kvality života. Jej prínos ocenia pacienti najmä v náročnom povolaní, pri športových aktivitách. Uve­ dené riešenie má najväčší podiel u žien v  čase gravidity, kedy im  umožní za­ chovať kompenzáciu ochorenia spojenú s primeraným komfortom. Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s inzulínovou pumpou zahŕňa uspoko­ jenie všetkých potrieb diabetika s uve­ deným druhom liečby. Tomagová a kol. (2008, s. 13) uvádza, že potreba je preja­ vom nedostatku niečoho, čoho odstrá­ nenie je žiaduce. Rovnako je stimulom k vyhľadávaniu určitej podmienky nevy­ hnutnej k životu a k jej naplneniu. Prežíva­ nie nedostatku ovplyvňuje okrem soma­ tickej oblasti aj psychickú činnosť človeka. V termíne potreba je zdôraznená jednota vnútorného a vonkajšieho stavu človeka.

Recenzovaly Mgr. Lucie Rolantová, Ph.D. Katedra ošetřovatelství a porodní asistence, Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Mgr. Lenka Šedová, Ph.D. Katedra ošetřovatelství a porodní asistence, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

29


32

recenzované články teoretický článek

sujúce, vedú k pocitom frustrácie a zníže­ ného sebavedomia. (Timko, 2006) d) Diabetes a pridružené ochorenie – každá choroba môže spôsobiť zhor­ šenie metabolickej kompenzácie u dia­ betikov. Reakcia organizmu na chorobu je individuálna. Často sú hodnoty glyké­ mie nepredvídateľné, väčšinou dochádza k hyperglykémii, stúpa potreba inzulínu alebo perorálnych antidiabetik. (Michá­ lek, 2005) Sestra zabezpečuje u diabetika do­ statočné informácie pri jednotlivých špe­ cifických situáciách diabetu a predsta­ vuje dôležitý zdroj údajov pre diabetika a jeho rodinu, najmä v období puberty a gravidity.

Psychosociálne potreby

Dôsledkom ochorením zmenenej životnej situácie je vznik frustrácie a stresu. Zá­ kladné spôsoby adaptácie na nepriaznivé situácie sú agresia a únik. Pri prekonáva­ ní záťažových situácií je dôležitá podpo­ ra zainteresovaných osôb. Prostredníc­ tvom sociálnej interakcie a komunikácie sa potreby pacientov nielen zisťujú, ale aj uspokojujú. (Tomagová a kol., 2008) Pod­ porný systém rodiny je pri uspokojovaní

sociálnych potrieb pacienta nevyhnutný. Je známe, že rodina by mala chcieť, vedieť a môcť. Práve položka „môcť“ mno­ hokrát absentuje v situáciách vzájomnej spolupráce rodiny so sestrou. Interven­ cie sestry sa rovnako nezaobídu bez zá­ ujmu a  hľadania vhodných spôsobov príbuzných. Sestra zabezpečuje u diabetika mno­ hé intervencie z hľadiska uspokojenia psy­ chosociálnych potrieb, ktoré zvyšujú po­ cit istoty a bezpečia, podporujú prežívanie spolupatričnosti, stabilizujú sebahodno­ tenie, pomáhajú utvárať pohľad na ak­ tuálnu životnú situáciu a rovnako pomá­ hajú objaviť možné riešenia problémov. Naučiť sa žiť s chronickým ochorením nie je jednoduché. Pozitívne myslenie vo všeobecnosti pomáha pri každej chorobe a pri diabete je veľmi dôležité. Komplexná edukácia, ktorá sa realizuje počas hospi­ talizácie diabetika, neodmysliteľne pa­ trí k jeho terapii. Diabetik musí efektívne ovládať selfmonitoring glykémie, technic­ ký manuál pumpy, riešiť úpravu bolusov inzulínu, v niektorých prípadov i bazálne dávky inzulínu v súvislosti so životnými situáciami a iné požiadavky vyplývajúce z ochorenia. Efektívna spolupráca pacienta

Literatura 1. Cinek O. Epidemiologie dětského diabetes mellitus 1. typu. In: Perušičová J. Diabetes mellitus 1. typu. Praha: GEUM, 2008. str. 25–42. ISBN: 978-80-86256-62-7 2. Čulák J. Šport a diabetes mellitus 1. typu. Diabetik. 2004;3(2):24–27. ISSN 1336-0426 3. Duška F, Anděl M. Diabetická ketoaci­ dóza a hyperglykemické ketoacidotické kóma. In: Perušičová J. Diabetes mellitus 1. typu. Praha: GEUM, 2008. str. 349. ISBN 978-80-86256-62-7 4. Fábry J. Praktická príručka diabetika. Levice: Levické tlačiarne LVT, 2001. 89 s. ISBN 80-968340-2-9 5. Ilavská A. Šestnásť dovolenkových rád. Diabetik. 2006;5(4):16–17. ISSN 1336-0426 6. Michálek J. Diagnóza cukrovka. I. vyd. Bratislava: Kontakt, 2005. 166 s. ISBN 80968985-2-3 7. Michálek J, Štefáková M. Diagnóza cuk­ rovka. II. vyd. Bratislava: Kontakt, 2007. 176 s. ISBN 80-968985-3-4 8. Nevoral J a kol. Výživa v dětském věku. Jihlava: H&H, 2003. 434 s. ISBN 80-86022-93-5 9. Olšovský J. Úpravy terapie při po­ hybové aktivitě diabetika. Vnitř. Lék. 2007;53(5):551–553. ISSN 0042-773X

florence 3/14

a jeho rodiny so sestrou je jedno­značne sti­ mulom pre edukačné poradenstvo (v rám­ ci ambulantného ošetrenia). Všetky in­ tervencie sestry smerom k diabetikovi sú akousi výzvou pre hľadanie nových mož­ ností v rámci ošetrovateľstva.

Záver

Nevyhnutnosťou diabetika (1. typu) po prepustení z nemocnice je štandardná aplikácia inzulínu, vyšetrovanie glyké­ mie, glykozúrie a ketonúrie, self-monito­ ring a vedenie denníka diabetika a v ne­ poslednom rade identifikácia príznakov akútnych a  chronických komplikácií ­diabetu na svojom organizme. (Vávrová, 2002, s. 46) Diabetes mellitus zaznamenal veľký pokrok pri nových možnostiach liečby. Avšak v tomto prípade je nevyhnutné, aby pacient bol súčasťou liečby. Zname­ ná to pozitívnu zmenu v spojitosti s kva­ litou jeho života, ale aj celej jeho rodiny a okolia. Efektívna spolupráca pacienta a jeho rodiny so sestrou je nevyhnutnou súčasťou liečby diabetika. Všetky inter­ vencie sestry smerom k diabetikovi sú akousi výzvou pre hľadanie nových mož­ ností v rámci ošetrovateľstva. 

Více o autorkách 10. Perušičová J. Diabetes mellitus 1. typu. Praha: GEUM, 2008, 211 s. ISBN 978-8086256-62-7 11. Šašinka M, Šagát T, Kovacs L. Pediatria. Bratislava: Herba, 2007. 1450 s. ISBN 97880-89171-49-1 12. Škrha J. Hypoglykémia. In: Perušičová J. Diabetes mellitus 1. typu. Praha: GEUM, 2008, 365 s. ISBN 978-80-86256-62-7 13. Timko D. Sexuálny život a diabetes. Dialóg. 2006;1(1):24–25. ISSN 1336-9555 14. Tomagová M, Bóriková I a kol. Potreby v ošetrovateľstve. Martin: Osveta, 2008. 196 s. ISBN 978-80-8063-270-0 15. Uličiansky V a kol. Odporúčania Slovenskej diabetologickej spoločnosti pre diagnostiku a liečbu diabetes mellitus 2. typu. Turany: P+M, 2007. 87 s. ISBN 97880-968742-7-9 16. Uličiansky V, Schröner Z. Čo je to cuk­ rovka? [online]. [cit. 2013-10-22]. Dostupné z: http://www.viadia.sk/stranka/co-je-tocukrovka-8.html 17. Vávrová H. Dítě s diabetes mellitus v am­ bulanci praktického dětského lékaře. Praha: GEUM, 2002. 127 s. ISBN 80-86256-26-X 18. Vozár J. Cukrovka a čo ďalej? 1. vyd. Brati­ slava: Evyan, 2003. 52 s. ISBN 80-968199-3-3

PhDr. Ľudmila Majerníková, PhD. 2002: ukonč. VŠ studium – obor ošetřovatel­ ství, Jesseniova lekárská fakulta Univer­ zity Komenského v Martine; 2010: ukonč. doktorandské studium, VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave; od 2006: Katedra ošetrovateľstva, Fakulta zdra­ votníckych odborov, Prešovská univerzita v Prešove – odborný asistent PhDr. Anna Hudáková, PhD. 2004: ukonč. VŠ studium – obor ošetřo­ vatelství, Trnavská univerzita v Trnave; 2010: ukonč. doktorandské studium, VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave; nyní: Katedra ošetrovateľstva, Fakulta zdravotníckych odborov, Prešovská univerzita v Prešove – odborný asistent PhDr. Táňa Šantová, PhD. 2002: Prešovská univerzita, Filozofická fakulta; 2012: ukonč. doktorandské studium, VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbe­ ty v Bratislave; 2013: Prešovská univerzita, Fakulta zdravotníckych odborov, odbor oše­ trovateľstvo; nyní: Katedra ošetrovateľstva, Fakulta zdravotníckych odborov, Prešovská univerzita v Prešove – odborný asistent


Stres a syndrom vyhoření praxe

Stres a syndrom vyhoření v práci sestry – manažerky Zuzana Hekelová lektorka, publicistka a konzultantka www.vase-lektorka.cz

Tato témata navazují na článek z minulého čísla Florence, který se týkal delegování a time managementu. Ve zdravotnictví je míra stresové zátěže jedna z nejvyšších a také syndrom vyhoření tu bývá častějším hostem než v jiných oborech.

J

Stres v práci sestry

Pokud jsme již stresu podlehli, je třeba začít situaci včas řešit, jinak se škodlivý efekt rychle zvyšuje foto: Profimedia

e-li sestra navíc ještě manažerka, má zodpovědnost nejen za sebe, ale také za své podřízené. Tato zodpovědnost přímo úměrně narůstá s mírou manažerské zodpovědnosti. Manažer musí vždy nejprve zvládat stres sám u sebe, teprve pak může pomáhat svým podřízeným. Ztráty způsobené neřešeným stresem zaměstnanců (ztráty ekonomické, emocionální i zdravotní) jsou přitom nepředstavitelně vysoké.

Co způsobuje nadprůměrnou stresovou zátěž u sester? → atmosféra strachu z nemoci, bolesti nebo utrpení pacientů; → vysoké nároky na komunikaci sester s pacienty i jejich rodinnými příslušníky; → nadměrná únava nebo přímo spánková deprivace sester; → obtížné oddělování práce od soukromí; → mylný pocit sester, že vzhledem k jejich vzdělání a informacím, které mají, si budou schopny se stresem samy poradit; → názor, že kdyby potřebovaly odbornou pomoc, je tato pomoc vzhledem k tomu, kde pracují, vždy nablízku. To však způsobuje spíše nežádoucí odkládání řešení problému. Co je třeba si v souvislosti s problematikou stresu uvědomit? → Míra, s jakou podléháme stresu, je velmi individuální. Někdo v dané situaci prožívá velmi silný stres, jiný ve stejné situaci ještě ani nepociťuje, že se něco děje. → Nejlepší je samozřejmě prevence. → Pokud jsme už stresu podlehli, je třeba začít situaci řešit včas, jinak se škodlivý efekt rychle zvyšuje. V oblasti prevence stresu můžeme využít mnoha možností: → Mít vzor. Ví-li sestra, že nadměrně podléhá stresu, je dobré, když se kolem sebe rozhlédne. Je přínosné zamyslet se nad tím, v čem se liší její vlastní postoj ke stresovým situacím od postoje jiné osoby v jejím okolí, která vše zvládá lépe. → Mít dostatek pohybu, zdravé výživy a spánku. Zní to banálně, ale ve skutečnosti stačí i malá pozitivní změna v těchto často zanedbávaných oblastech a odolnost vůči stresu se rapidně zvýší. → Pěstovat vztahy (rodina, přátelé) a nepracovní

33


34

praxe Stres a syndrom vyhoření

zájmy. Jde o důležité „kotvy“ pro harmonický život každého z nás a mají často zásadní podíl na tom, do jaké míry stresu podléháme a jak ho vůbec ­vnímáme V životě každého z nás, sestry nevyjímaje, nastávají situace, kdy už stres „propukne“ naplno. Co tedy dělat, když se stres naplno projeví? Včas rozeznat projevy stresu. Většinou jde o komplex psychosomatických jevů (stavy související s poruchami spánku, příjmu potravy, napětí, bolesti hlavy, žaludku, třes rukou, neschopnost kontrolovat emoce a další). Provést systematickou inventuru situace. V klidu si cíleně uvědomit, odkud nežádoucí stres přichází. Svěřit se někomu, komu důvěřuji a kdo je schopen vnímat stres podobně (partner, kolega, přítel, někdy i vedoucí). Často jen tím, že musíme celou věc nahlas formulovat, nalezneme řešení nebo alespoň jeho směr. Začít co nejrychleji řešit a pokud možno něco ve svém ­životě žádoucím způsobem změnit, jinak hrozí riziko ­zanedbání. Včas poznat, kdy už nejsme schopni situaci zvládnout vlastními silami, a urychleně vyhledat odbornou pomoc. Jakékoliv odkládání tohoto řešení prodlužuje kýžený návrat k „normálnímu“ stavu. Příklad ze zdravotnické praxe: Staniční sestra vedla se svými podřízenými jednou za rok takzvané hodnotící pohovory. Jejich součástí bývá také otázka hodnotící osoby na to, jak vnímají její podřízené práci s ní a jestli by se v této oblasti nedalo něco zlepšit. Staniční sestra si od této části pohovorů příliš neslibovala a hodnocené sestry se do ní také zrovna nehrnuly. Až jednou se jedna ze sester zmínila, že staniční je často ve stresu a napětí, které pak přenáší na tým. Staniční sestře se to neposlouchalo dobře, ale zamyslela se a uvědomila si, že je to pravda. Měla totiž nadměrně vyvinutý smysl pro zodpovědnost, který ji udržoval v neustálém napětí, pořád se jí v hlavě honily termíny různých úkolů, nedořešené záležitosti, a proto byla málokdy klidná a vyrovnaná. Došlo jí, že pokud chce pomoci zvládat stres svým podřízeným, musí začít u sebe. Její stres se totiž šířil týmem jako infekce, proti které není léku. Staniční sestra tedy učinila opatření (analýza času a nalezení časových rezerv, delegování některých činností na svou zástupkyni nebo i jiné členky týmu, začala chodit do kurzu jógy a ve volném čase poslouchat relaxační hudbu). Důležité pak bylo, že pokud ji nadále cokoliv „rozhodilo“, zpracovala to nejprve sama v sobě a před tým pak předstupovala klidnější a odhodlanější věci řešit konstruktivně. Je jasné, že to velmi pomohlo jí samotné i celému týmu.

Syndrom vyhoření V případě dlouhodobé ignorace nadprůměrné stresové zátěže může nastoupit syndrom vyhoření, který se řeší mnohem obtížněji. Při bližším pohledu na to, kdo syndromu vyhoření snadněji podléhá, je jasné, že syndrom vyhoření se potenciálně týká všech sester, manažerek mezi nimi však ještě mnohem více.

florence 3/14

Jaké osobnostní typy jsou k syndromu vyhoření nejnáchylnější: → Perfekcionista. Vše musí být minimálně na 120 % (100 % je málo). → Workoholik. Nemá vyvážený pracovní a soukromý život, neumí a nechce relaxovat a odpočívat. → Osoba mající stálou potřebu dokazovat sobě i svému okolí, že je schopná a úspěšná – tady se na nás často „podepisují“ rodiče, kteří v nás vytvořili takový postoj během našeho dětství a mládí. A jak se syndrom vyhoření projevuje? Pocitem „ujíždějícího vlaku“, frustrací z vlastní nedostatečnosti, pocitem dluhu vůči rodině, přátelům i sobě samému, někdy až ztrátou životních jistot (vztahů a zázemí). V rozvinuté fázi pak nastupuje apatie, pasivita a totální vyčerpání. Řešení se v podstatě podobá řešení rozvinutého stresu, ale s tím, že projevy jsou jiné (viz výše) a možnost zvládnout syndrom vyhoření bez odborné pomoci je oproti stresu mnohem menší. Příklad ze zdravotnické praxe: Vrchní sestra si uvědomila, že jedna ze staničních sester se začíná projevovat jinak, než u ní bývalo zvykem – vypadala unaveně, téměř se nezapojovala do komunikace s týmem, přestala přicházet s různými nápady, kterých měla dříve plno. Když se o tom zmínila poprvé, staniční na ni „vyjela“ a dala najevo, že je to její věc. Když za krátký čas vypadala situace ještě hůře, pokusila se vrchní sestra toto téma citlivě a diskrétně otevřít znovu. Tentokrát se stalo něco jiného – její podřízená začala plakat a svěřovat se. Řekla, že má pocit, že už nemá energii na péči o pacienty, že v její rodině dochází k různým nedorozuměním, nebaví ji téměř nic z toho, co jí dříve dělalo radost. Vrchní sestra správně pochopila, že jde o syndrom vyhoření (a to již v rozvinuté fázi), a přesvědčila svoji podřízenou, aby vyhledala odbornou pomoc. Slíbila jí diskrétnost a pomohla ji nasměrovat na odborníky, kteří staniční sestře pomohli. Dílčí zlepšení se dostavilo poměrně rychle a asi po čtvrt roce už byla staniční sestra téměř v pořádku. Více informací o syndromu vyhoření u zaměstnanců ve ­zdravotnictví je možné získat například na adrese: ­­http://www.­szu.­cz/uploads/documents/czzp/edice/ plne_znani/brozury/syndrom_20vyhoreni.pdf (odkaz ověřen 29. 10. 2013). 

Literatura 1. Covey SR. Sedm návyků vůdčích osobností pro úspěšný a harmonický život. Praha: Pragma, 1996. ISBN 8085213419 2. Hekelová Z. Manažerské znalosti a dovednosti pro sestry. Praha: Grada, 2012. 128 s. ISBN 978-80-247-4032-4 3. Křivohlavý J. Sestra a stres. Praha: Grada, 2009. 128 s. ISBN 978-80-247-3149-0 4. Nešpor K. Prevence profesionálního stresu a syndromu vyhoření. Medicína pro praxi. 2007; 4(9):371–373 5. Rheinwaldová E. Dejte sbohem distresu. Praha: Vydavatelství Scarabeus, 1995. 211 s. ISBN 80-85901-07-2


35

Zprávy našich partnerů / Z konferencí

Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům Největší pražská onkologická konference s názvem PragueONCO, která se letos konala ve dnech 22.–24. 1. v pražském Clarion Congress Hotelu, oslavila své první půlkulaté výročí – páté narozeniny. Tento jediný český kongres, který se koná pod záštitou Evropské onkologické společnosti (ESMO) a všech tří lékařských fakult, nesl již tradičně podtitul „Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům“ a přilákal do Prahy stovky lékařů a sester.

je akreditace pro zdravotnické zařízení důležitá, ale i tím, co všechno je nutné splnit a změnit, aby ji zdravotnické zařízení získalo. „Je nutné si uvědomit i to, co nám akreditace nepřinese: stoprocentní záruku kvality a bezpečí, rychlé ocenění pracovníků ani rychlé důkazy o zlepšení,“ upozornila Mgr. Svobodová. Zároveň zdůraznila, že nejdůležitější na celém procesu je maximální účast personálu, který bude při jednotlivých krocích a změnách nejen spolupracovat, ale hlavně je bude důsledně provádět a dodržovat při každodenní praxi. „Získáním akreditace to pro zdravotnické zařízení nekončí,“ řekla na závěr. „Každé zařízení, které akreditaci získá, musí totiž po třech letech projít znovu reakreditací,“ dodala.

P

Novinky v léčbě melanomu a dalších kožních nádorů

Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům. Takový byl podtitul letošního již 5. ročníku PragueONCO foto: We Make Media, s. r. o.

ozvání přijalo i mnoho významných zahraničních hostů, jako například odborník na karcinom prsu prof. Javier Cortéz, M.D., PhD., z onkologického oddělení univerzitní nemocnice Vall d’Hebron, ředitel onkologického centra Institute Gustave Roussy ve Villejuif prof. Alexander Eggermont či prof. Jonas Bergh, M.D., PhD., z onkologického oddělení Karolinska Institutet a nemocnice při univerzitě Karolinska ve Stockholmu. Sesterská sekce se konala v pátek 24. 1. a byla rozdělena do tří částí. Úvodního slova a první přednášky se ujala Mgr. Dita Svobodová, Ph.D., náměstkyně pro nelékařská zdravotnická povolání a kvalitu Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (VFN). Ve své přednášce nazvané Cesta k akreditaci ve VFN v Praze se zabývala nejen důvody, proč

Další blok přednášek byl věnován dermatologii a zhoubným nádorům kůže. S přednáškou na téma kožní nádory v rukou dermatologa vystoupil MUDr. Ondřej Kodet z VFN, o novinkách v léčbě kožních nádorů pohovořily sestry Miroslava Kulhánková a Kateřina Sochrová. Uvedly, že například k léčbě melanomu vyzkoušela už v roce 2011 kožní klinika VFN v Praze v rámci specifického programu biologickou léčbu pomocí léku ipilimumab (obchodní název Yervoy). „Od roku 2013 je tento lék podáván v centrech klinické onkologie,“ uvedly přednášející s tím, že v listopadu loňského roku byla zahájena nová studie. „Ipilimumab je monoklonální lidská IgG1 protilátka, která působí na T lymfocyty a podporuje jejich protinádorovou aktivitu. Tento lék je určen k léčbě metastazujícího melanomu u pacientů, kteří byli v minulosti pro toto onemocnění léčeni chemoterapií a ta selhala,“ popsaly. Kontraindikací k této léčbě jsou autoimunitní nebo zánětlivá onemocnění střev, která pacient prodělal v minulosti (např. ulcerózní kolitida, Crohnova choroba). Další novinkou v léčbě melanomu, kterou přednášející představily, byl lék vemurafenib (obchodní název Zelboraf). „Tento lék specifickým způsobem zabraňuje aktivitě mutující bílkoviny BRAF, která se podílí na růstu nádorových buněk,“ řekly. Gen BRAF tvoří bílkovinu zvanou BRAF, která se zmutovaná vyskytuje u poloviny


40

názory Text: Květa Bečanová, Interní oddělení Strahov, VFN Praha, e-mail: kveta.becanova@vfn.cz

XII. celostátní kongres s mezinárodní účastí v Pardubicích očima sestry

S příchodem nového roku přichází každoročně i lednový kongres hojení ran v Pardubicích. Letošní ročník se konal ve dnech 23.–24. 1. a jeho program pro lékaře a nelékařské zdravotnické pracovníky byl již tradičně nabitý.

P

řednášková část probíhala v aule a posluchárně Univerzity Pardubice, v kuloárech vystavovaly zdravotnické firmy nepřeberné množství materiálů na podporu hojení ran a své produkty prezentovaly i na odborných workshopech, které probíhaly v učebnách univerzity. Na tento kongres jsem se moc těšila, ale po loňské zkušenosti, kdy byly v kuloárech tlačenice a v posluchárně, kde probíhala většina přednášek pro sestry, nedostatek místa, jsem do Pardubic odjížděla s obavou, jak bude vypadat letošní ročník. Bohužel, ani letos to nebylo o moc lepší. Spíš naopak. Proto jsem se rozhodla napsat tento článek. Dopolední program pro sestry začal ve čtvrtek v 11 hodin dopoledne. Už čtvrt hodiny před zahájením byla přede dveřmi posluchárny slušná mačkanice

informací chtivých zdravotníků. Jakmile se dveře posluchárny otevřely, byla rázem přeplněná k prasknutí. Sedělo se všude, dokonce i na zemi. Mnoho kolegyň se do místnosti ani nedostalo. Hned na úvod komise posluchačům sdělila, že z důvodu nedostatku času bude diskuze probíhat až na konci prvního bloku. Po poslední prezentaci jsem ovšem pohledem na hodinky zjistila, že na oběd nám zbývá cca 10 minut, což se při takovém množství účastníků nedalo ani v nejmenším stihnout. ­Prostor pro diskuzi byl minimální. Vzhledem k tomu, že 10 minut na oběd bylo skutečně nereálných, začal odpolední blok se zpožděním. Hned v úvodu proto přišel opět proslov o tom, že vzhledem k náročnosti programu a k časovému skluzu bude diskuze probíhat až na závěr. Tentokrát k ní však vůbec nedošlo. Kolegyně, kte-

kvíz Poznáte, o kterou nemocnici se jedná? Pokud ano, napište nám e-mail na adresu: florence.redakce@ambitmedia.cz a do předmětu napište „kvíz“. Tři vylosovaní získají knihu Křížkovkářský slovník. Soutěž trvá do 20. 3. 2014

rá prezentovala poslední přednášku odpoledního programu, byla dokonce přerušena a vyzvána, aby svůj přednes ukončila, protože v učebně měl následovat workshop. Myslím si, že já i kolegyně jezdíme na tento kongres proto, abychom získaly nové zkušenosti, měly prostor na diskuzi a mohly se k danému tématu vyjádřit a vyměnit si své zkušenosti. Možná, že kdyby přednášková část začala hned ráno, například v 9 hodin, nebo kdyby organizátoři omezili vzhledem k prostorám, v nichž se přednášky konají, počet registrovaných účastníků... Nevím, možná by se podobné situace nestávaly. V každém případě držím organizátorům palce, aby se jim příští ročník podařilo zvládnout organizačně lépe, aby se na závěr setkávali se ­spokojenými tvářemi všech ­účastníků.


Praha 4. ročník Miss sestra

servis krátce

Jesenice u Prahy Otevření nové kliniky

Studie prokázala snížení úmrtnosti u dálkově monitorovaných pacientů se srdečním selháním

Praha / Miss sestra

4. ročník soutěže Miss sestra zná svou vítězku

Svět / Rok trvající rando­ mizovaná studie IN-TIME, do níž bylo zařazeno 664 nemocných s pokro­ čilým srdečním selháním a těžkou dysfunkcí levé komory z 36 světových center, prokázala významné snížení úmrtnosti pacientů, kteří byli napojeni na systém Home Monitoring, oproti těm, kteří byli léčeni standardně. Podle zjištění byla úmrtnost po jednom roce následné péče u těchto pacientů 3,4 %, u pacientů se standardní péčí 8,7 %. Za ČR se studie zúčastnily Nemocnice Na Homolce a IKEM. Domácí monitoring denně odesílá relevantní údaje lékařům a dokáže rychle odhalit zhoršení klinického stavu pacientů s implantovaným kardiosti­ mulátorem či defibrilátorem. Díky tomu mohou lékaři na změnu pacientova stavu rychle zareagovat. tz

foto: We Make Media, a. s.

Půlkulaté jubileum oslavil letos reprezentační ples Sestry na sál!, který se konal již popáté, a to v pátek 14. února v Praze. Do vyprodaného paláce Žofín se sjely desítky sester z celé republiky, aby si nejen užily spoustu zábavy a tance, ale aby si i zasoutěžily. I letos totiž ples zpestřil další ročník soutěže Miss sestra. Po úvodních slovech herce Pavla Kříže, který byl moderátorem večera, následovala zdravice od bývalého ministra zdravotnictví MUDr. Martina Holcáta, MBA, a prezidentky České asociace sester Mgr. Dany Juráskové, Ph.D. Následně se mohli hosté pokochat pohledem na vystoupení tanečních párů z taneční skupiny Astra Praha a pak už patřil taneční parket jenom jim. Po úvodním hudebním bloku dorazil na Žofín ze studia komentátorů XXII. zimních olympijských her i komentátor soutěže Miss sestra Vojtěch Bernatský, který ještě předtím, než představil letošní finalistky, pozval na podium vítězky uplynulých tří ročníků. Pak už se představilo všech deset letošních finalistek. „Přihlášku do soutěže jsme probíraly s kamarádkou v práci. Řekly jsme si, že blondýnek už bylo dost a že by to chtělo změnu,“ prohlásila při rozhovoru s moderátorem s úsměvem brunetka – zdravotnická asistentka z FN Motol Zdeňka Poláčková. A její slova se naplnila. Absolutní vítězkou a čtvrtou nositelkou titulu Miss sestra se totiž v závěru večera stala právě ona. Kromě nádherné korunky a šperků od firmy FaBOS získala mj. i zájezd od společnosti Vítkovice Tours s. r. o. Mediální partner akce, společnost Ambit Media, a. s., jí věnoval roční předplatné časopisu Florence. Titul 1. vicemiss získala Kristýna Nachtmannová ze společnosti B. Braun Avitum s. r. o. v Plzni a titul druhé vicemiss si odnesla Petra Urychová z téže společnosti v Praze. Sympatie návštěvníků plesu Sestry na sál! si nakonec získala Pavlína Migotová z oddělení ARO-NIP ve Zlíně, která si

41

Zleva: 1. vicemiss Kristýna Nachtmannová, Miss sestra 2013 Zdeňka Poláčková a 2. vicemiss Petra Urychová

z večera odnesla kromě hodnotných darů i titul Miss sestra sympatie. Celý slavnostní večer, ve kterém nechyběla ani bohatá tombola, zpestřily svým vystoupením i hudební skupiny Olympic a Bek Ofis. Magda Hettnerová, redakce Florence

Pravidelně aktualizovaný přehled vzdělávacích akcí naleznete nově na našich webových stránkách www.florence.cz v sekci Kalendář.

nepropásněte Praha / 15. 3.

INSPO 2014 Brno / 26. 3.

Celostátní mikrobiologická konference Praha / 29. 3.

13. konference dětské pneumologie


44

florence 3/14

personĂĄlnĂ­ inzerce VĂ­ce pozic Domov sv. Karla BoromejskĂŠho v Praze pĹ™ijme: → registrovanou zdravotnĂ­ sestru do nepĹ™etrĹžitĂŠho provozu → oĹĄetĹ™ovatelku a sanitĂĄĹ™ku/sanitĂĄĹ™e do smÄ›nnĂŠho provozu bez noÄ?nĂ­ch sluĹžeb. PoĹžadujeme: vzdÄ›lĂĄnĂ­ pouze pro zdravotnictvĂ­ – dle zĂĄkona Ä?. 96/2004 Sb. UpozorĹˆujeme zĂĄjemce, Ĺže kurz pro pracovnĂ­ky v sociĂĄlnĂ­ch sluĹžbĂĄch je pro tyto pracovnĂ­ pozice nedostaÄ?ujĂ­cĂ­. NĂĄstup moĹžnĂ˝ ihned nebo dle dohody. Pro Şeny moĹžnost ubytovĂĄnĂ­. Kontakt: tel.: 775 853 554, e-mail: eva.slesingerova@domovrepy.cz HlavnĂ­ sestra Ĺ˜editel ZdravotnickĂŠ zĂĄchrannĂŠ sluĹžby StĹ™edoÄ?eskĂŠho kraje, VanÄ?urova 1544, 272 01 Kladno vyhlaĹĄuje vĂ˝bÄ›rovĂŠ řízenĂ­ na obsazenĂ­ funkce nĂĄmÄ›stek Ĺ™editele pro nelĂŠkaĹ™skĂĄ zdravotnickĂĄ povolĂĄnĂ­ (hlavnĂ­ sestra). PoĹžadavky: ukonÄ?enĂĄ VĹ , nejmĂŠnÄ› 10 let praxe na Ăşseku oĹĄetĹ™ovatelskĂŠ pĂŠÄ?e v rĂĄmci pĹ™ednemocniÄ?nĂ­ neodkladnĂŠ

pĂŠÄ?e (PNP), ­anesteziologicko-resuscitaÄ?nĂ­ pĂŠÄ?e nebo akutnĂ­ho příjmu, vĂ˝hodou praxe pĹ™i řízenĂ­ vÄ›tĹĄĂ­ho kolektivu pracovnĂ­kĹŻ, znalosti prĂĄvnĂ­ch pĹ™edpisĹŻ a standardĹŻ oĹĄetĹ™ovatelskĂŠ pĂŠÄ?e souvisejĂ­cĂ­ch se zdravotnickou zĂĄchrannou sluĹžbou, registrace pro prĂĄci bez odbornĂŠho dohledu podle zĂĄkona Ä?. 96/2004 Sb., organizaÄ?nĂ­, komunikaÄ?nĂ­ a řídĂ­cĂ­ schopnosti, morĂĄlnĂ­ a obÄ?anskĂĄ bezĂşhonnost, negativnĂ­ osvÄ›dÄ?enĂ­ dle zĂĄkona Ä?. 451/1991 Sb., pĹ™edloĹženĂ­ koncepce pro oĹĄetĹ™ovatelskou pĂŠÄ?i v rĂĄmci PNP na Ăşrovni prĂĄvnickĂŠ osoby zřízenĂŠ krajem (max. 3 strĂĄnky). PoĹžadovanĂŠ doklady k pĹ™ihlĂĄĹĄce: strukturovanĂ˝ Ĺživotopis s pĹ™ehledem dosavadnĂ­ odbornĂŠ praxe, ověřenĂĄ fotokopie dokladu o nejvyĹĄĹĄĂ­m dosaĹženĂŠm vzdÄ›lĂĄnĂ­ + osvÄ›dÄ?enĂ­ o registraci (bez odbornĂŠho dohledu), osvÄ›dÄ?enĂ­ dle zĂĄkona Ä?. 451/1991 Sb., vĂ˝pis z rejstříku trestĹŻ ne starĹĄĂ­ neĹž 3 mÄ›sĂ­ce, souhlas se zpracovĂĄnĂ­m osobnĂ­ch ĂşdajĹŻ. PĂ­semnĂŠ pĹ™ihlĂĄĹĄky (ne e-mailem) pĹ™ijĂ­mĂĄ do 14. bĹ™ezna 2014 zamÄ›stnaneckĂŠ oddÄ›lenĂ­ ZZS SÄŒK na výťe uvedenĂŠ adrese.

NabĂ­zĂ­m k pronĂĄjmu novÄ› vybudovanĂŠ nebytovĂŠ prostory cca 500 m2 (moĹžno pronajmout i Ä?ĂĄsteÄ?nÄ›) naproti příbramskĂŠ nemocnici, vhodnĂŠ pro provoz zdravotnickĂŠ praxe. VĂ­ce informacĂ­ na tel.: 602 346 673.

CHYBĂ? VĂ M LIDI? Pro zasĂ­lĂĄnĂ­ svĂŠ personĂĄlnĂ­ inzerce vyuĹžijte naĹĄi e-mailovou adresu:

radkova.inzerce@ambitmedia.cz

angliÄ?tina inzerce

VĂĄĹĄ profesionĂĄlnĂ­ partner pro odbornĂŠ

medicĂ­nskĂŠ pĹ™eklady a tlumoÄ?enĂ­

t0ECPSOĂ?QĹźFLMBEZ t(SBmDLĂ?[QSBDPWĂ&#x2C6;OĂ&#x201C;QĹźFLMBEĆ&#x2030; t-PLBMJ[BDFTPGUXBSF BXXXTUSĂ&#x2C6;OFL t5MVNPĹ&#x2DC;FOĂ&#x201C; t.VMUJNFEJĂ&#x2C6;MOĂ&#x201C;TMVäCZ <5>  <.>  <&>JOGP!USBEVDUFSBDPN www.traductera.cz

35x80.indd 1

Cataracts A cataract is an eye disease, which involves a clouding of the lens leading to hazy or blurred vision as if looking through dirty glass or a frozen window. In the developing countries, cataracts are the principal cause of blindness despite the possibilities offered by modern ways of treatment. Currently, cataracts are treated surgically, by removing the cloudy human lens and replacing it with a thin artificial lens. Nurse: Hello, Mrs Blunt. What brings you here? Patient: Hello, nurse. I feel my vision has got worse. As if there was some kind of fog in my left eye. It doesnâ&#x20AC;&#x2122;t disappear even when I put in eye drops, and I also have the feeling that the left eye doesnâ&#x20AC;&#x2122;t see colours as bright as the right eye. What do you think it might be? Nurse: How old are you, Mrs Blunt? Patient: Iâ&#x20AC;&#x2122;m 65. Nurse: And except for the fog, can you see well? I mean, can you see objects in sharp focus?

atient: No, they appear blurred. P Nurse: I see. Iâ&#x20AC;&#x2122;ll send you to the doctor straight away so he can examine you. With regard to your age, it could be a cataract. Patient: A cataract? Oh no! My mother had it and she became blind. Nurse: Donâ&#x20AC;&#x2122;t be afraid. The doctor will first check you to see whatâ&#x20AC;&#x2122;s the problem. And even if it were a cataract, nowadays there are much better options of treatment than there used to be a few years ago. Patient: Really? What kinds of treatment? Nurse: The cloudy lens is removed surgically with a laser and an artificial intraocular lens is inserted in its place. Patient: Does it mean I would have to be anaesthetised? Nurse: No. This surgery is performed under topical anaesthesia, which means that special anaesthetic drops are applied to the cornea and conjunctiva to numb the eye, so the patient doesnâ&#x20AC;&#x2122;t feel any discomfort during the surgery.

Patient: I see. And how long does it take to be able to see again? Nurse: The vision stabilises generally two to four weeks after the surgery. The doctor is available to see you, you can go in. Patient: Thank you very much, nurse. I wonder what the examination will show.

SLOVNĂ? ZĂ SOBA clouding â&#x2020;&#x2019; zakalenĂ­, zamlĹženĂ­ hazy â&#x2020;&#x2019; zamlĹženĂ˝ blurred â&#x2020;&#x2019; rozmazanĂ˝, zastĹ&#x2122;enĂ˝ currently â&#x2020;&#x2019; v souÄ?asnosti, v dneĹĄnĂ­ dobÄ&#x203A; to replace â&#x2020;&#x2019; nahradit, vymÄ&#x203A;nit artificial â&#x2020;&#x2019; umÄ&#x203A;lĂ˝ sharp â&#x2020;&#x2019; ostrĂ˝; bystrĂ˝ straight away â&#x2020;&#x2019; okamĹžitÄ&#x203A;, rovnou with regard to â&#x2020;&#x2019; vzhledem k  blind â&#x2020;&#x2019; slepĂ˝, nevidomĂ˝ to insert â&#x2020;&#x2019; vloĹžit nowadays â&#x2020;&#x2019; nynĂ­, v dneĹĄnĂ­ dobÄ&#x203A;, dnes to numb â&#x2020;&#x2019; znecitlivÄ&#x203A;t, ochromit, zbavit citu to wonder â&#x2020;&#x2019; Ĺ&#x2122;Ă­kat si, bĂ˝t zvÄ&#x203A;davĂ˝ na; divit, podivovat se

12/13/12 12:48 PM

www.florence.cz / Adresa redakce: Klicperova 604/8, 150 00 Praha 5, florence.redakce@ambitmedia.cz, tel.: +420 222 352 578 / Ĺ ĂŠfredaktorka: Magda HettnerovĂĄ, DiS.,­ e-mail: ­magda.hettnerova@ambit­media.cz, externĂ­ redaktorka: Mgr. Helena MichĂĄlkovĂĄ, Ph.D. / RedakÄ?nĂ­ rada: Mgr. Dana JurĂĄskovĂĄ, Ph.D., MBA, pĹ&#x2122;edsedkynÄ&#x203A;, Mgr. Hana SvobodovĂĄ, Mgr. Lenka GutovĂĄ, MBA, Mgr. Galina VavruĹĄkovĂĄ, Bc. VladÄ&#x203A;na HomolkovĂĄ, Bc. Tamara StarnovskĂĄ, Mgr. Ivana KirchnerovĂĄ, RNDr. Romana MrĂĄzovĂĄ, Ph.D. / GrafickĂĄ Ăşprava: Josef Gabriel, Karel ZahradnĂ­k / Vydavatel: Ambit Media, a. s., www.ambitmedia.cz / Ĺ&#x2DC;editel vydavatelstvĂ­: RNDr. Martin Sla­ vĂ­k / Ĺ ĂŠfredaktor zdravotnickĂ˝ch titulĹŻ: Jan KulhavĂ˝, e-mail: jan.kulhavy@ambitmedia.cz / Marketing: Mgr. Julie LangerovĂĄ, DiS., gsm.: +420 725 826 434, e-mail: julie.langerova@ambitmedia.cz / Obchod: Alexandra ManovĂĄ, tel.: +420 724 811 983, e-mail: alexandra.manova@ambitmedia.cz, Josef MĂźller, tel.: + 420 730 169 422, OranĹžovĂĄ: CMYK 0-72-100-0 OranĹžovĂĄ: PMS 021 Ĺ edĂĄ: CMYK 0-0-0-75 Ĺ edĂĄ: CMYK 0-0-0-75 PMS 7545 e-mail: josef.muller@ambitmedia.cz Ĺ edĂĄ: / PersonĂĄlnĂ­ inzerce: fax: +420  222  352  573, e-mail: radkova.inzerce@ambitmedia.cz / Tisk:  AHOMI, s.  r.  o., U  LouĹže 579, 250 67 Klecany / PĹ&#x2122;edplatnĂŠ: Ä&#x152;R: POSTSERVIS, oddÄ&#x203A;lenĂ­ pĹ&#x2122;edplatnĂŠho, PodÄ&#x203A;bradskĂĄ 39, 190 00 Praha 9, fax: 284 011 847, predplatne@ambitmedia.cz, infolinka 800 300 302, www.periodik.cz; SK: Mediaprint Kapa - ­Pressegrosso, a.s., oddelenie inej formy predaja, VajnorskĂĄ 137, 831 04 Bratislava, tel. +421 244 458 821, fax +421 244 458 819, predplatne@abompkapa.sk / Cena vĂ˝tisku: 60 KÄ?, roÄ?nĂ­ pĹ&#x2122;edplatnĂŠ: 570 KÄ? / 31,90 eur / Ä&#x152;asopis vychĂĄzĂ­ 10krĂĄt roÄ?nÄ&#x203A; (v lednu a v Ä?ervenci vychĂĄzĂ­ dvojÄ?Ă­slo) / Registrace: MK Ä&#x152;R-E 16134, ISSN 1801-464X / PĹ&#x2122;etisk a jakĂŠkoliv ĹĄĂ­Ĺ&#x2122;enĂ­ je povoleno pouze se souhlasem vydavatele. NevyŞådanĂŠ pĹ&#x2122;Ă­spÄ&#x203A;vky se nevracejĂ­. Redakce neodpovĂ­dĂĄ za jazykovou sprĂĄvnost inzerĂĄtĹŻ. / Copyright Š Ambit Media, a. s., 2013


Francis Bacon: TĹ&#x2122;i studie Luciana Freuda / 1969 / cena: 142 405 000 USD / Christieâ&#x20AC;&#x2122;s 12. 11. 2013

RoÄ?enka Ăşnor 2014 | cena 139 KÄ?, 6,20 â&#x201A;Ź | www.artplus.cz

ROÄ&#x152;ENKA trh s umÄ&#x203A;nĂ­m v roce 2013

RoÄ?enka ART+ 2013 jiĹž v prodeji! ÇŠVKUQXWÂŻWUKXVXPĂ&#x203A;QÂŻP ÇŠYÂżYRMLQGH[X$57 ÇŠSÄ&#x2039;HKOHGPLOLRQRYÂżFKSRORĨHN ÇŠVWXGLHYĂ&#x203A;QRYDQÂŤMHGQRWOLYÂżPDXWRUÄ?P ÇŠ- 7%DQND$UW,QGH[ ÇŠVLWXDFHJDOHULÂŻDVWDURĨLWQÂŻNÄ? ÇŠVORYHQVNÂżWUK ÇŠVYĂ&#x203A;WRYÂżWUK 6H]QDPSURGHMQÂŻFKPÂŻVWDRQOLQHREMHGQÂŁYN\QDZZZDUWSOXVF]


46

Florence 3-14  

Odborný časopis pro ošetřovatelství a ostatní zdravotnické profese

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you