Page 1

Florence

č a sopis moderního oše t řovat el s t v í s. 4

s. 14

s. 24

s. 41

Praxe: Náš úkol: Usnadnit každodenní život seniorů

Případová studie: Karcinom z Merkelových buněk

Zkušenosti z praxe: Vzdelávací program hygieny rúk pre prax

Zpravodaj ČAS: Certifikované kursy ve Zlíně

11

Vychází pod patronací České asociace sester listopad 2011, ročník VII, 60 Kč/2,90 €, www.florence.cz


indol-in.indd 1

10/22/09 17:47 07


„Ano“ komoře V tomto čísle časopisu, o pár listů dál, zveřejňujeme zprávu o  prvních dis­ kusích nad možností zřízení komory zdravotníků nelékařů v  České repub­ lice. Byla jsem u  nich, i  v  kuloárech, a  neslyšela jsem jediné „ne“ komo­ ře. Sestry se ptají, proč by Česká re­ publika neměla mít profesní komoru sester, když úspěšně funguje v  mno­ ha zemích Evropy. Například Dánsko má své profesní sdružení, jehož čle­ ny je až 95  procent všech ošetřovate­ lek. Ve Velké Británii je povinné člen­ ství v profesní organizaci a bez regis­ trace v ní není možný výkon povolání. Ve Španělsku působí komora sester, v Polsku je Národní ošetřovatelská ko­ mora, v Irsku je komora pro vzdělává­ ní a registraci a též v Itálii je členství v  komoře předpokladem pro výkon profese. V Německu je profesní sdru­ žení s  dobrovolným členstvím, Fran­ cie a Řecko komoru sester nemá. Nej­ blíže nám je Slovensko, které jako prv­ ní země z bývalého východního bloku vytvořilo už v r. 2002 právní podmín­ ky pro vznik Komory sestier a porod­ nych asistentiek (SK SaPA). Inz:210x148

21.9.2010

11:24

Editorial

Druhým důvodem, proč „ano“, je názor, že v našem zdravotnickém sys­ tému, který se určitým způsobem vy­ víjel, je nezbytné, aby sestry a ostatní nelékaři měli svébytnou, nezávislou a silnou organizaci, na úrovni komory lékařů, která by uměla účinně hlídat, chránit a registrovat své členy. Rozřešení, zda chceme komoru, či nikoli, předchází otázka. Jaká taková komora má být: co má být jejím obsa­ hem, koho má sdružovat, zda má být členství povinné apod. Nad tím se asi bude ještě velmi rokovat. Velmi cennými pro rozhodová­ ní o  konkrétní podobě komory jsou pro nás zkušenosti ze Slovenska. Ja­ ko inspirace poslouží i  časopis, kte­ rý slovenská komora vydává, Ošetro­ vateĺstvo a  porÔdná asistencia. Na­ příklad hned v  úvodníku v  č. 4/2011 prezidentka SK SaPA PhDr. Mária Lé­ vyová píše s oprávněnou hrdostí o pe­ tiční akci, kterou komora iniciovala v souladu s její hlavní úlohou, kterou je obhajovat práva a  dobro sesterské­ ho stavu. Obsahem petice je mj. poža­ davek, aby sestry a  porodní asistent­

ky mohly pracovat ve slušných pra­ covních podmínkách a za mzdu, která bude objektivně reflektovat psychic­ kou a  fyzickou náročnost povolání, aby se zabránilo zhoršování stavu slo­ venského zdravotnictví, např. rušení lůžek v zařízeních primárně určených k péči o pacienty dlouhodobě nemoc­ né, bez odpovídajících, ve světě běž­ ných, alternativ. Jak komora našich slovenských ko­ legyň s  peticí uspěla? Nakonec se po náročných debatách petičního výbo­ ru s předsedkyní vlády a představite­ li státu na jednotlivých ministerstvech podařilo, aby jednotlivé požadav­ ky z  petice byly postupně zakotveny v  právních předpisech upravujících propojení zdravotní a  sociální péče, rozvoj dlouhodobé péče, domácí péče, mzdové ohodnocení sester, zlepšení podmínek při výkonu povolání a pod­ poru celoživotního vzdělávání. Pro slovenské sestry je realiza­ ce toho všeho ještě během na poměr­ ně dlouhou trať, pro české zkušenos­ tí k zamyšlení. Jarmila Škubová

Stránka 1

Jarmila Škubová

Hledáte konkrétní článek? K bleskové orientaci vám pomohou naše webové stránky www.florence.cz. Najdete tu i rejstříky všech vydaných čísel. Více odborných článků najdete na webu v rubrice

Florence je také na facebooku. Přidejte se k nám!

INZERCE

České národní fórum pro eHealth, o.s. si Vás dovoluje pozvat k účasti na cyklu odborných konferencí

Sestra a práce s informačními a komunikačními technologiemi, určeném všem zdravotnickým pracovníkům, pod záštitou doc. MUDr. Leoše Hegera, CSc., ministra zdravotnictví ČR a Mgr. Dany Juráskové Ph.D., MBA, prezidentky České asociace sester.

Skladba přednášek Elektronická identifikace, elektronická dokumentace Zdravotnické registry a standardy Zdravotnické vzdělávání a portály Etika a etické problémy v souvislosti s poskytováním kvalitní ošetřovatelské péče Sestra jako navrhovatelka změn v českém zdravotnictví, role ČAS v legislativním procesu akce: 4 čet hodin Zajištění neodkladné první pomoci v ordinacích PL

Po ditů: 4 Počet kre d číslem:

po aná akce MZČR č. Registrov vyhlášky le (d 1 1 0 /2 0 3 8 ČAS/KK/2 321/2008 Sb. §3)

Se uskuteční od 14.00h do 18.00h ve dnech: 20.10. Pardubice • 27.10. České Budějovice 8.11. Plzeň • 24.11. Liberec • 5.12. Praha Partnery cyklu jsou

Mediální par tner

více informací a registrace na: www.ehealthforum.cz


obsah

časopis s nadpoloviční většinou recenzovaných článků

Foto na titulní straně Jan Rasch Sestry z oddělení Geriatrie – LDN Fakultní Thomayerovy nemocnice s poliklinikou v Praze

Vychází pod patronací České asociace sester www.florence.cz Ročník VII., číslo 11, listopad 2011 Adresa redakce: Klicperova 8, 150 00 Praha 5 florence.redakce@ambitmedia.cz tel.: +420 222 352 578 Šéfredaktorka: PhDr. Jarmila Škubová e-mail: jarmila.skubova@ambitmedia.cz Redakce: PhDr. Eva Wićazová e-mail: eva.wicazova@ambitmedia.cz Redakční rada: Mgr. Dana Jurásková, Ph.D.,MBA, předsedkyně, Bc. Mária Dobešová, Jana Dvořáková, Jana Farkačová, doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D., Anna Chrzová, Jindra Pavlicová, Mgr. Eva Prošková, Hana Rittsteinová, Milica Sklenčková, Mgr. Hana Svobodová, Prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D., Růžena Wagnerová

Editorial.................................................................................................................................................................................................1 Téma Hospicová péče (III. část: Polsko)....................................................................................................................................................3 Praxe Náš úkol – usnadnit každodenní život seniorů...........................................................................................................................4 Vybrané nové metody léčby diabetické nohy.............................................................................................................................6 Vybraná slova o stáří....................................................................................................................................................................... 10 Používání tromboembolických punčoch................................................................................................................................... 12 Šetření dekubitů na národní úrovni............................................................................................................................................ 13 Recenzované články Případová studie Karcinom z Merkelových buněk................................................................................................................................................... 14 Přehledová studie Vojenský zdravotnický nelékařský personál............................................................................................................................. 16 Zkušenosti z praxe Stratégia vzdelávacieho programu hygieny rúk pre klinickú prax...................................................................................... 24 Odborné téma Podpora kontinence – Větší bezpečí díky poradenství.......................................................................................................... 30 Prevence a terapie dermatitidy související s inkontinencí.................................................................................................... 31 Zpravodaj ČAS Pracovní skupina k Sazebníku výkonů při ČAS......................................................................................................................... 34 Odešel lékař s velkou úctou k sestrám....................................................................................................................................... 35 Poznávací zájezd České asociace sester po Francii.................................................................................................................. 36 Projekt Pády a zranění pacientů při hospitalizaci.................................................................................................................... 38 Šance – komora zdravotníků nelékařů....................................................................................................................................... 39 Vlastně mám úžasný život............................................................................................................................................................. 40 Sedm kursů statečných a úspěšných.......................................................................................................................................... 41 Směřování nefrologického ošetřovatelství............................................................................................................................... 43 Errare humanum est Tvrdá obrana sestry......................................................................................................................................................................... 44 Lekce angličtiny............................................................................................................................................................................... 44

Grafická úprava: Josef Gabriel, Karel Zahradník Vydavatel: Ambit Media, a. s. www.ambitmedia.cz Ředitel vydavatelství: RNDr. Martin Slavík Šéfredaktor zdravotnických titulů: Jan Kulhavý e-mail: jan.kulhavy@ambitmedia.cz Marketing: Petr Belica, tel.: +420 222 352 575 e-mail: petr.belica@ambitmedia.cz Obchod: Alexandra Manová tel.: +420 724 811 983  e-mail: alexandra.manova@ambitmedia.cz Marie Janovicová tel.: +420 602 386 866 e-mail: marie.janovicova@ambitmedia.cz Personální inzerce: fax: +420 222 352 572 e-mail: radkova.inzerce@ambitmedia.cz Tisk: PROTISK spol. s r. o., Pod Zlatou horou 1414  684 01 Slavkov u Brna Předplatné: ČR: POSTSERVIS, oddělení předplatného, Poděbradská 39, 190 00 Praha 9, fax 284 011 847, predplatne@ambitmedia.cz, infolinka 800 300 302, www.periodik.cz SK: Mediaprint Kapa - Pressegrosso, a.s., oddelenie inej formy predaja, Vajnorská 137, 831 04 Bratislava, tel. +421 244 458 821, fax +421 244 458 819, predplatne@abompkapa.sk Cena výtisku: 60 Kč Roční předplatné: 550 Kč / 31,90 eur Časopis vychází 11krát ročně. (v červenci vychází letní dvojčíslo) Registrace: MK ČR-E 16134, ISSN 1801-464X Redakční uzávěrka pro toto číslo: 15. 10. 2011 Přetisk a jakékoliv šíření je povoleno pouze se souhlasem vydavatele. Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Redakce neodpovídá za jazykovou správnost inzerátů. Copyright © Ambit Media, a. s., 2011

Akcent – Informační kanál Všeobecné zdravotní pojišťovny..............................................................................................1–4

Oranžová: CMYK 0-72-100-0

Oranžová: PM


Hospicová péče (III. část)

TÉMA

Hospicová péče v polsku Většina z nás by ráda konec života strávila doma. Rádi bychom až do konce žili pokud možno tak jako dřív, mezi věcmi, které nás životem provázely, a hlavně měli nablízku ty, kteří nám rozumějí a které máme rádi. Zároveň máme strach z neosobního prostředí nemocnic a z toho, že mnoha našim trápením nebude rozuměno. Poskytování péče umírajícím v  je­ jich domovech je bezprostředně spjato s podmínkami, které jsou společností vytvářeny pro laickou hospicovou pé­ či. Péče rodiny a  blízkých měla a bu­ de mít i  u  nás nezastupitelnou úlohu v péči o umírající. Laickou domácí pé­ či je však nutné doplnit o moderní po­ stupy v  medicínských oborech, psy­ chologii a ošetřovatelství. Ve světě i  u  nás se již mnoho let snaží tuto situaci řešit mobilní hospi­ ce. Jsou to týmy odborníků, kteří cho­ dí za pacientem a jeho rodinou a jsou jí odborně k  dispozici. Organizovány jsou rozličným způsobem, ale myšlen­ ka je podobná – umožnit dobrý a dů­ stojný konec života v  domácím pro­ středí. V  okolních zemích už je tato péče samozřejmou součástí zdravotní péče. U nás je forma domácí hospicové péče poskytována nejčastěji jako sou­ část služeb lůžkového hospice ­anebo agentur domácí péče.

Respitní péče Některé lůžkové hospice, ale i jiné or­ ganizace, rozvíjejí kromě lůžkové pé­ če také respitní péči a intenzivní edu­ kační činnost. Respitní péče může být poskytnuta formou denní péče nebo pobytové služby. Probíhá v pra­ covních dnech, týdně v nepřetržitém provozu anebo víkendově. Tato for­ ma péče je situována do denního sta­ cionáře. Je určena rodinám pečují­ cím o středně a těžce postiženého či nemocného člena rodiny v době, kdy z  jakýchkoliv důvodů nemohou péči zajistit sami. Stálá péče rodiny o pří­ buzného v závěru jeho života je nato­ lik vyčerpávající, že nemožnost ni­ kdy si od ní odpočinout vede rodinu k jeho umístění do nemocničního ne­ bo jiného zařízení. Pokud budou mít rodiny možnost využívat služeb re­ spitní péče, mnoho z nich se rozhod­ ne nechat si svého člověka ve vlast­ ní péči. V  současné době poskytu­ je respitní péči na území ČR více než 27  organizací. Jejich seznam se stále

Zakladatel prvního polského dětského hospice, pediatr a anesteziolog Tomasz Dangel

rozšiřuje a je průběžně aktualizován. K dispozici je například na stránkách NICM (Národní informační centrum pro mládež).

Hospicová péče v Polsku Hospicová péče v Polsku se rozvíjí už ví­ ce než 30 let. Začátkem 70. let minulého století se utvořila v  Krakově skupina, která na základě rodinných zkušenos­ tí poskytovala péči osobám umírajícím v domácím prostředí. V r. 1981 vznik­ lo v  Krakově Sdružení přátel hospice s  cílem postavit lůžkový hospic podle vzoru Hospice sv. Kryštofa v Londýně. Důvodem byly „limity“ domácí péče. V r. 1983 vznikl lůžkový hospic Pallo­ tinum v Gdaňsku a v r. 1985 v Poznani první mobilní hospic. Podle vzoru milánské skupiny pa­ liativní péče bylo v r. 1988 ve Fakultní nemocnici při lékařské fakultě v Pozna­ ni otevřeno oddělení paliativní péče. Zakladatel prvního polského dětského hospice byl pediatr a anesteziolog z Var­ šavy Tomasz Dangel. V  r.  1990  vznik­ la katedra paliativní péče jako součást onkologické kliniky v  Poznani, která se stala prvním pracovištěm paliativní péče ve střední a západní Evropě. O rok později vzniká v Polsku Fórum hospi­ cového hnutí. V  souladu s  rozvojem hospicové­ ho hnutí v Evropě i ve světě zahájila v  rámci Ministerstva zdravotnictví a  sociálních věcí v  r. 1993  svoji čin­ nost Národní rada paliativní a hospi­ cové péče, a  to jako konzultační or­ gán, který řídí a  podporuje její roz­

voj. V návaznosti na vznik této rady byl v r. 1994 Ministerstvem zdravot­ nictví a sociálních věcí jmenován ná­ rodní specialista v  oboru paliativní péče. V r. 1998 Ministerstvo zdravot­ nictví a  sociálních věcí přijalo a  vy­ hlásilo Národní program rozvoje pa­ liativní a  hospicové péče v  Polsku, vytvořený Národní radou hospicové a paliativní péče. U  zrodu hospicového hnutí v  Pol­ sku stáli lidé silně motivovaní křes­ ťanstvím. Polský model domácí hospi­ cové péče je úspěšný a extrémně levný. To je dáno mimo jiné tím, že je z vel­ ké části založen na dobrovolnictví, které má profesionální úroveň. Míra motivace dobrovolníků, ale i  ochoty a schopnosti rodin dosloužit blízkému člověku doma je přímo úměrná míře religiozity. Ve srovnání s evropskými státy je úroveň polské paliativní a  hospicové péče na druhém místě, a to hned po Velké Británii. V  roce 2006  bylo v Polsku, které má téměř čtyřnásobný počet obyvatel ve srovnání s ČR: • 62 lůžkových hospiců; • 258  týmů mobilních hospiců (do­ mácí paliativní péče) pro dospělé; • 37  týmů mobilních hospiců (do­ mácí paliativní péče) pro děti; • 70 oddělení paliativní medicíny; • 144 poraden paliativní medicíny.

SNP sestra v následné péči

Mgr. Šárka Urbánková Psychiatrická léčebna Petrohrad, p. o. 1982–1987: Krajská nemocnice s poliklinikou, Ostrava, sestra u lůžka; 1987–1996: Závodní nemocnice Nová huť, Ostrava, sestra u lůžka, sestra v diabetologické ambulanci; ­1996–2002: Eli Lilly ČR, s. r. o.; Diabetes Care Unit; ­2003–2004: Promediamotion, s. r. o. – příprava a realizace vzdělávacích akcí pro NELZP; 2004–2/2011: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z., vrchní sestra urologického oddělení, členka Rady pro rozvoj ošetřovatelství; 7/2010–2/2011: Nemocnice Chomutov, o. z. – Úsek Systém řízení; ­3/2011–dosud: Psychiatrická léčebna Petrohrad, náměstek pro ošetřovatelskou péči.

Domácí paliativní péče je Polsku v tak velkém rozsahu uskutečnitelná mimo jiné i díky možnosti konzulta­ cí v poradnách a ambulancích palia­ tivní péče a  díky lůžkovému zázemí v  dostupných zařízeních stacionár­ ních, s  nimiž je funkčně propojena. Ministerstvo zdravotnictví v  Polsku organizuje pro sestry a lékaře specia­ lizační vzdělávání v  paliativní me­ dicíně. Studium je zakončené státní zkouškou. Pozn.: IV. díl bude věnován hospicové péči v USA. Foto archív

FLORENCE 11/2011 3


praxe

SNP sestra v následné péči

Milica Sklenčková vedoucí sestra agentury domácí péče Galium, Praha

4 FLORENCE 11/2011

Náš úkol – usnadnit každodenní život seniorů Stárnutí populace, zvyšující se průměrný věk, to vše přináší celé společnosti také řadu starostí, především v péči o seniory. Dnes mluvíme o aktivizaci seniorů, protože ta je bezpochyby základním atributem kvalitního života seniorského věku. Aktivizace ale není primárně úkolem pro zdravotnická zařízení, spíše je to starost a povinnost pro sociální služby, často s pomocí města, místa, kde senioři žijí. Patří sem např. klubové a sportovní činnosti, jako seniorské plavání, vycházky, výlety a také všechny fyzické aktivity k udržení mobility, dále pak mentální tréninkové aktivity, např. cvičení paměti, počítačové kursy pro seniory atd. Aktivizace však předpokládá relativně zdravého klienta, který chce a může se účastnit aktivizačních programů. Pracuji v agentuře domácí péče a ta po­ skytuje péči zdravotních sester nemoc­ ným a tělesně handicapovaným přede­ vším z  řad seniorů. Naši nemocní po úrazech, ortopedických operacích či po proběhlém onemocnění (ictus) se s po­ mocí sester agentury vrací do „normál­ ního“ života, často však s  těžkým po­ hybovým handicapem… Neobejdeme se bez kompenzačních pomůcek, které významnou měrou ovlivňují míru mo­ bility a soběstačnosti pacienta. Na trhu je k dispozici celá řada po­ můcek – hole, chodítka, invalidní vozí­ ky, madla, nástavce na WC, toaletní žid­ le, sedačky do vany, zvedáky, podavače, polohovací lůžka, antidekubitní po­ můcky a další. Naše zkušenost v agen­ tuře je ale taková, že drtivá většina po­ třebných nezná nabídku trhu, neví, že si lze vybírat z  nejrůznějších druhů jed­ notlivých pomůcek a neznají ani mož­ nost úhrady ceny pomůcky zdravotní pojišťovnou, natož pak mechanismus jejího předpisu. V seniorském věku vět­ šinou při zhoršení mobility dochází k hospitalizaci, ať už jde o problém po­ operační, poúrazový či spojený se zá­ kladním onemocněním, např. cévním. A tam vidím problém: v závěru hospita­ lizace jen málokdy se nemocnému do­ stane doporučení konkrétní pomůcky, zřídka se někdo klienta či jeho rodin­ ných příslušníků ptá, jak při význam­ né změně pohybových schopností bude žít, zda se dokáže vyrovnat se svým po­ hybovým handicapem. Jen mimořádně se v propouštěcí zprávě dočteme, že byl nemocnému vydán poukaz na ortope­ dickou pomůcku. Tak sestra agentury již při první návštěvě doma u nemocné­ ho zjišťuje, že pacient nechodí, protože ve francouzských holích je labilní, a ne­ ví, že existuje chodítko, že se nekoupe, protože nevydrží ve vaně stát a na dno vany se nedokáže posadit…

Radíme i půjčujeme Umíme v  takových situacích pora­ dit, navigujeme rodinné příslušní­ ky, u  kterých odborných lékařů mo­ hou žádat o  předpis např. chodítka, půjčujeme katalogy a  upozorňujeme na škálu pomůcek. Ale jde o čas, špat­ ně pohyblivý pacient nemůže čekat 3–4 týdny na potvrzený poukaz, pro­ to základní pomůcky půjčujeme. Po­ jali jsme to tak, že nechceme realizo­ vat půjčovnu pomůcek, ale našim ne­ mocným poskytujeme chodítka, hole, nástavce na WC, sedačky do vany, in­ validní vozíky jen proti podpisu, tedy

Ilustrační foto PhDr. Dana Klevetová

zdarma a na limitovanou dobu tří mě­ síců. Do té doby si ověří, zda jim po­ můcka vyhovuje, a obstarají si vlastní (ne všichni využívají možnost předpi­ su, často nakupují ve zdravotnických potřebách za plnou cenu) a nám se pak pomůcka zase vrací. K  zapůjčení pomůcky od agentu­ ry samozřejmě patří edukace, nácvik chůze o holích, v chodítku, chůze tří­ dobá, dvoudobá, nácvik přesedání z lůžka do invalidního vozíku, dopo­ ručení konkrétních míst k  umístění madel. U zcela imobilních osob je dů­ ležitá nejen prevence dekubitů a s tím


FLORENCE 11/2011 5


praxe

spojené pomůcky typu antidekubit­ ních matrací, podkládacích polštá­ řů, speciálních podložek aj., ale i roz­ vaha například nad zvedákem do va­ ny a jeho typu. Ale i drobné pomůcky, jako jsou kupříkladu různé podavače upadlých předmětů nebo navlékač punčoch, mají pro nemocné s  pohy­ bovým handicapem veliký význam. Zdravý člověk si nedokáže předsta­ vit, jak velký problém s sebou sníže­ ní mobility nese a jak jsou odpovída­ jící pomůcky nesmírně důležité. Pak naši nemocní říkají „ta hůl, sestřič­ ko, je moje nejlepší kamarádka!“ ne­ bo „vy nevíte, jak mi podavač usnad­ ňuje život!“…

Kazuistika Je to už několik let, co jsme převzali do péče 90letou nemocnou po operačním řešení fract. colli femoris, hospitaliza­ ce byla ukončena na žádost syna, který chtěl maminku domů s tím, že se o ni postará. Situace nevypadala dobře, pacientka byla febrilní, nepohyblivá, dekubity na sakru a bocích, ba i v ope­ rační ráně, na patách. Nemocnou jsme převzali k denní péči, syn (55 let) zů­ stal s  maminkou doma a  nepřetrži­ tě o  ni pečoval. Ochotně a  rychle se od nás učil, my jsme v první fázi do­ poručili antidekubitní matraci a  pra­

videlné polohování, podkládání kon­ četin. Nemocná byla propuštěna s an­ tibiotickou léčbou, s  permanentním katetrem. Stařenka byla neuvěřitelně vitální, a když pominuly teploty a je­ jí stav se stabilizoval, začali jsme s cvi­ čením v lůžku, pak došlo i k posazová­ ní. Odstranili jsme permanentní kate­ tr a po počátečních potížích došlo zase k normální mikci. Syn si vypůjčil toa­ letní židli a mamince pomáhal v pře­ sunu z lůžka. Dekubity jsme ošetřova­ li pomocí Inadine, postupně se zača­ ly hojit. Asi po měsíci jsme přinesli cho­ dítko, to nejjednodušší, s pevným rá­ mem, čtyřbodové, a s velikou pomocí syna jsme pacientku poprvé postavi­ li. To byla sláva! Znovu jsme ji uči­ li zatěžovat končetiny, zvedat kolena, dělat první krůčky. Způsob pohybu v  chodítku pochopila neuvěřitelně rychle a  dělala pokroky. První cesta na WC s  chodítkem byla asi po dal­ ším měsíci, pak došlo už i na sedačku do vany, dokázala v jejich malém by­ tě dojít do koupelny. Syn vybavil byt sérií madel, aby se měla kde přidr­ žet, půjčili jsme nástavec na WC. Na ortopedickou kontrolu jela po třech měsících a  prý na ambulanci ne­ chtěli věřit, že je to ona, že ten špat­ ný stav dokázala takhle zvládnout…

Chodítko ale naší nemocné nepřede­ psali, syn musel vyhledat obvodního ­ortopeda… Půl roku po propuštění z nemoc­ nice chodí pacientka bezpečně v cho­ dítku, jednou týdně se koupe, přes den chodí na WC a toaletní židli po­ užívá jen v noci. Dekubity kompletně zhojeny, jen na patách ještě jsou vidět zbytky defektů. Naše návštěvy jsou i  nadále každodenní, věnujeme se především pohybové reedukaci. Při­ nášíme francouzské hole a naše milá Julinka (vztah mezi námi a  pacient­ kou je moc pěkný, vřelý, plný důvěry, máme se rádi…) si je nedůvěřivě pro­ hlíží: „To už se nenaučím, to po mně nemůžete chtít!“ Opak byl pravdou, zvládla základní třídobou chůzi, nau­ čila se chodit i po schodech, ale když byla doma sama, chodila výhradně s chodítkem, ve francouzských holích neměla tu jistotu. Když jsme syno­ vi půjčovali invalidní vozík, aby mo­ hl maminku vyvézt do parku, louči­ li jsme se, ukončili jsme naši péči. Už nás nebylo třeba… (Úžasná paní Julinka zemřela rok nato, ve věku 92 let, příčinou byla roz­ sáhlá bronchopneumonie. Ale my na ni rádi vzpomínáme a dokonce ji dá­ váme některým našim pacientům za příklad…)

Vybrané nové metody léčby diabetické nohy Diabetes mellitus (DM) je metabolické onemocnění, při kterém v případě nedostatečné kompenzace může dojít k orgánovým komplikacím. Syndrom diabetické nohy vzniká důsledkem postižení nervů na dolních končetinách (neuropatie) a postižení velkých cév (makroangiopatie). Diabetická noha (neboli syndrom diabetické nohy – SDN) je postižení tkání distálně od kotníku včetně kotníku, spojené s různým stupněm ischémie a neuropatie u pacientů s diabetem. Často bývá přítomna také infekce. Marta Křížová, prof. MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc., MUDr. Michal Dubský Klinika diabetologie IKEM, Praha

Pokud je kompenzace DM od jeho vzniku v normě, výskyt komplika­ cí diabetu nebývá tak častý ani to­ lik agresivní. Onemocnět mohou pa­ cienti různého věku i  s  různým ty­ pem diabetu. Léčbu diabetické nohy mají zajišťovat především podiatric­ ké ambulance.

Život s diabetem a nohy bez komplikací

6 FLORENCE 11/2011

U těchto pacientů velkou roli hraje kompenzace cukrovky (glykovaný hemo­

globin max. do 5,3 %) a prevence dia­ betické nohy, tj. správná hygiena, den­ ní prohlížení nohou, odborná pedikúra, vhodné ponožky, vhodná obuv i přezu­ tí, nutná je relaxace i  fyzická aktivita (pasivní i aktivní sport, procházky i se psem apod.) a také častá kontrola kom­ penzace diabetu, především glykémií. Proto je nutné nezapomínat při každé návštěvě pacienta v diabetologické po­ radně na kontrolu nohou, vhodné je po­ užít i výukový materiál – konverzační mapu Diabetes a péče o nohy. Diabe­

tologické ambulance by měly být vyba­ veny také dalším vhodným edukačním materiálem (brožurky, ukázky vhodné obuvi, ponožek, nástrojů apod.) Ne každý diabetik musí mít syn­ drom diabetické nohy, ale riziko jeho vzniku má téměř čtvrtina diabetiků.

Život s diabetem a nohy s komplikacemi Pacienti by se neměli domnívat, že je­ diný, kdo je zodpovědný za jeho zdra­ ví, je jeho diabetolog.


vývoj spolehlivého materiálu k úspěš­ nému hojení defektů. Náhradní kůže získané bioinže­ nýrskými metodami včetně použití nanomateriálů a lokální použití kme­ nových buněk jsou velmi nadějnými směry ve výzkumu.

Závěr V současné době je přes 45  000  pa­ cientů se syndromem diabetické no­

hy. Naším cílem je snížit u diabetiků počet těchto onemocnění, což může­ me dokázat kvalitní a důslednou edu­ kací a  prevencí a také dobrou  spolu­ prací s ostatními zdravotníky. K tomu, aby v ambulancích, v ne­ mocnicích i  v  terénu pracovali také podiatričtí specialisté, je třeba zajistit jejich zaškolení. Správné ošetření dia­ betické nohy zachrání mnohé diabe­ tiky před amputací. Proto je nutné za­

jistit pro ošetřování diabetické nohy i po ukončení ­hospitalizace ­v yškolené sestry z domácí péče. V péči o syndrom diabetické nohy se mohou sestry vzdělat v Certifikova­ ném kursu pro všeobecné sestry v po­ diatrii, jejímž pořadatelem je Centrum diabetologie IKEM, Praha. (katerina.cechova@ikem.cz) Fota Marta Křížová

Podlahy s IQ jsou požehnáním pro údržbu i pro kapsu vysokému obsahu vinylu jsou podla­ hy IQ velmi pružné, a  proto je mož­ né vytahovat sokly na zeď i  pod úh­ lem 90°. Vše výše uvedené platí i u elektro­ vodivých podlah. Tarkett jako prv­ ní na světě uvedl na trh vodivý po­ lyuretan, který je aplikován na po­

public relation

vrch homo­genního PVC. Od ledna 2011 Tarkett jako jediný výrobce ga­ rantuje, že všechny jeho podlahy ­mají 10krát nižší emise, než připouští ev­ ropská norma. Dbá tak i  na kvalitní a  zdravé ovzduší v  místnostech, kde je podlaha instalována, což je zvláště v nemocnicích velmi důležité.

INZERCE

Tarkett France SAS tel.: 271 001 603 e-mail: info.prague@tarkett.com www.tarkett.com

Homogenní PVC PodlaHy se značkou

iQ

ta nejlePší Volba do zdraVotnICkýCH ProVozů face

ur Res eS to povrch, který se nemusí nikdy pastovat qu speciální elektrovodivé podlahy do operačních sálů skvrny od jodu jsou z podlahy odstranitelné iQ PUR možnost vytažení soklů na zeď nízké náklady na údržbu – o více než 30% nižší než u běžných podlahovin i po 20 letech je podlaha jako nová široká škála barev a barevných kombinací iQ U ni

• • • • • • •

n tio ra

Společnost Tarkett je celosvětově uzná­ vaným výrobcem podlahových krytin. Tarkett je znám především tím, že při svém vývoji podlahových krytin klade velký důraz na povrchové úpravy ma­ teriálů s cílem zjednodušit, a hlavně fi­ nančně zlevnit, údržbu. S  tímto cílem vyvinul před le­ ty patentované složení polyuretanu, který je aplikován na povrch homo­ genního PVC. Kolekce s  tímto povr­ chem mají označení IQ – inteligent­ ní podlahy. Zaručují totiž, že po celou dobu jejich životnosti je není potřeba pastovat, voskovat ani jinak chemic­ ky ošetřovat. Je to způsobeno nejen polyuretanovým povrchem, ale i uni­ kátním složením vlastního materiá­ lu. Podlahy IQ totiž obsahují více než 50 % vinylu a to zaručuje, že případ­ ně vzniklé škrábance jdou odstranit jednoduchou renovací pomocí rotač­ ního stroje s červenou poduškou. Při této údržbě se povrch materiálu ne­ jen znovu zacelí, takže vypadá jako nový, ale můžeme si podle počtu otá­ ček stroje určit i novou intenzitu les­ ku podlahy. Celkové náklady na pořízení pod­ lahové krytiny a  její následné údržby po celou dobu její životnosti se dají vý­ razně snížit už na počátku, a to inteli­ gentní a správnou volbou. U podlahových krytin společnos­ ti Tarkett s označením IQ se náklady na údržbu redukují o  více než 30  %. Každodenní úklid je nutností v  kaž­ dém případě. Periodická údržba je však prováděna pouze hloubkovým čištěním a následným suchým kartá­ čováním. Další výhodou homogenní­ ho PVC IQ je možnost odstranit z po­ vrchu skvrny od jódu. Díky svému

PRAXE

TM

FLORENCE 11/2011 9


praxe

poslední Článek profesora pacovského Letos v srpnu ve svých 83 letech zemřel Prof. MUDr. Vladimír Pacovský, DrSc., lékař III. Interní kliniky 1. LF UK a VFN Praha. Je to veliká ztráta pro všechny. Florence v  něm ztratila svého dlouholetého přispěvatele, české sestry iniciátora a  zakladatele vysokoškolského vzdělávání sester, díky němuž, ještě hluboko v dobách totatity, se mohly jako první v Evropě vzdělávat na vysoké škole – Filosofické fakultě University Karlovy. Články profesora Pacovského o sestrách a sestrám byly moudré, vysoce fundované, prodchnuté úctou k práci této profese. Každému bylo jasné, že je psal člověk, který umí naslouchat druhému. Profesor Pacovský věděl, že medicína se bez sester neobejde, že bez kvalitní práce sestry ztrácí na kvalitě i práce lékaře. A nakonec vždy na tom tratí pacient. Ale nekrčil nad tím jen smutně rameny, ale vlastní silou, za pomoci jemu podobných, stavěl velké bytelné mosty i malé můstky, které překlenovaly někdy dosti divoké a burácivé proudy, které narušovaly spolupráci lékařů a sester. Profesor Pacovský měl sestry rád a sester si vážil. I ve svém vysokém věku, zužován nemocemi, opíraje se o hůlky, objížděl přednáškové sály, aby jim předával nové poznatky a  školil je, nejvíce v oborech, které sám zakládal a které mu byly nejbližší – v gerontologii a geriatrii. Milé sestry! Toto je poslední článek, který pro vás pan profesor napsal a věnoval našemu časopisu. Za redakci Florence Jarmila Škubová

Vybraná slova o stáří Gerontologie je nauka o stárnutí a stáří. V tomto smyslu použil termín pravděpodobně jako první imunolog I. I. Mečnikov (1845–1916), a to v jedné své francouzsky psané a v roce 1903 publikované eseji.

Prof. MUDr. Vladimír Pacovský, DrSc. III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Málo je známo, že Kosmas (1045 až 1125 př. n. l.), autor první české kroni­ ky, psal také o  úrazech a  různých ne­ mocech, zmiňuje např. marasmus jako celkovou zchátralost. Od nepaměti mě­ li o stáří zájem filozofové (Aristoteles – v češtině je k dispozici několik překla­ dů jeho díla). Vynikající řečník Marcus Tullius Cicero napsal téměř padesát let před naším letopočtem několik spisů o stáří. Stáří se samozřejmě věnuje ta­ ké nejslavnější lékař antického starově­ ku Hippokrates, např. ve svých Aforis­ mech (v češtině vyšlo pod názvem Nau­ ka o řečnictví v r. 1948). Galénos (asi 129–200), řecký lékař působící v Římě, píše o zdravém způ­ sobu života ve stáří a nazývá to gera­ kómie. Způsob, jak tomu lidi včas učit, je u Galéna geropaideia (dnes bychom asi řekli příprava na stáří). Ve starém Egyptě znali destrukční projevy stáří,

v hieroglyfii je symbolem stáří podoba muže, který se opírá o hůl. Studiu stá­ ří a pohledu na ně očima tehdejší doby se v 6. století věnovali byzantští lékaři Aetius a Amida a sami se nazývali lé­ kaři stáří. Ve středověku, kdy byl vy­ soký věk výjimkou, se staří označova­ li také jako echatogeri (řec. Echaton je extrémní, neobvyklý). Za autora poj­ mu senescence (stárnutí) se považuje Stanley Hall, který v  roce 1932  vydal stěžejní dílo Senescence.

I pojmy mají svou historii Geriatrie je nauka o  zvláštnostech chorob ve stáří. Autorem termínu je Ignatz Leo Nasher (1863–1829), ra­ kouský lékař působící v USA. V letech 1909 až 1914 vydal více než 30 vědec­ kých prací s  geriatrickou tematikou, vrcholících učebnicí Geriatrics. The seases of old age and their treatment.

Kniha vyšla v roce 1914  ve Filadelfii. Nasher však poctivě uvádí, že jeho spis je v podstatě překlad přednášek paříž­ ského profesora interny J. M. Charco­ ta, který termín geriatrie běžně pou­ žíval. První přednášky o  nemocech vyššího věku na pražské lékařské fa­ kultě vypsal internista Josef Hamr­ ník (1810–1887). Časopis lékařů čes­ kých uveřejnil o  něm posmrtný člá­ nek, v němž je uvedeno, že zemřel na marasmus. Prof. Vladimír Vondráček, který se o gerontologii velmi zajímal, opakovaně navrhoval používat místo pojmu geria­ trie termín gerontoiatrie, jako souhrn všeho, o  co se má v  souvislosti se sta­ rými lidmi starat lékař. Jak vím z osob­ ních rozhovorů, mrzelo jej, že se termín neujal. Je to škoda, protože by to dobře vyhovovalo současnému komplexnímu pojetí péče o staré občany.

Nahlédnutí pod povrch gerontologického názvosloví

10 FLORENCE 11/2011

Sestry prof. Pacovský hluboce obdivoval. Přednášel jim tak dlouho, jak mu to zdraví dovolovalo. Foto z archivu VFN

Senescence znamená česky proces stárnutí, senescent je stárnoucí osoba. Geront je odborný výraz pro starého člověka, nesmí však být chápán hanli­ vě. Slovo kmet znamenalo v latině pů­ vodně průvodce, společník, dnes je to synonymum pro jakéhokoliv starce. Nevhodný je pojem přestárlý. Přestár­ lý je už moc starý pro život, aby ještě vůbec žil. Setkal jsem se dokonce s po­ jmem nadživec. Velmi se nyní rozšířilo slovo senior (senioři). Je dobře srozumitelné, i když obtížně definovatelné. Senioři jsou ob­ čané dříve narození, také však star­ ší ve srovnání s juniory. Připomeňme


však, že tento pojem se nemusí vždy vázat k věku, může označovat také vá­ ženou funkci bez ohledu na věk, např. v některých církvích. Analogicky jako senior zní patriar­ cha, event. nestor, což vyvolává vzpo­ mínku na nejstaršího a  nejváženější­ ho rádce Řeků před Trojou. Staršina byl náčelník kmenového nebo rodo­ vého společenství, nyní může být ně­ kdo považován za staršinu mezi svý­ mi kolegy. S  věkem je také spojena řada ná­ zvoslovných i  jazykových zajímavostí (Loucká). Čeština umí vyjádřit postoje ke starému jedinci. Někdo je stařeček, staroušek, můj starý (manžel). Zdrob­ nělina stařičký vyjadřuje značný stu­ peň stáří, analogicky jako mladičký. Za vědu zabývající se stářím mů­ že být chybně považována také seno­ logie, protože i zdravotníci se domní­ vají, že je to odvozeno od senex – starý. Senologie je však obor, který se zabývá chorobami prsu (z  franc. základu se­ in  – prs, ňadra, hruď). Pojmenování dostal teprve nedávno.

Důležitý pojem věk Ve všech učebnicích najdeme, že jed­ notlivé stupně lidského žití lze klasifi­ kovat podle kalendářního (matriční­ ho) věku, každá životní etapa má své zvláštnosti. Každý má nějaký věk, ne­ existuje bezvěkovost. Platí to i o kate­ gorizaci stáří. U nás se většinou drží­ me konvence expertů SZO. Za mladé se­niory se považují osoby ve věkovém pásmu 65  až 75  let, za opravdu staré (very old) lidé nad 75 let. Je však tře­

ba zdůraznit, že u stárnoucího člověka není rozhodující věk, ale funkční stav. Jak se měnily názory na stáří, mě­ nila se a upřesňovala také odborná ter­ minologie. Odráží se to např. v adjek­ tivu senilní při upřesňování některých patologických a ve stáří častých stavů (např. demence). Učebnice psychiatrie psaly o stařecké zblbělosti, později to zmírnily na stařeckou otupělost. V současné terminologii jsou cha­ rakteristiky senilní či adjektiva s před­ ložkou presby- (řec. Presbys – starý) vyhrazeny stavům, které se vyskytu­ jí výhradně ve stáří a jsou s ním spo­ jeny i  etiopatogeneticky (např. pres­ byopie – vetchozrakost). Do popředí zájmu se dostávají tzv. geriatrické syn­ dromy. Jejich příkladem je „geriatric­ ká křehkost“ (angl. frailty). Aktuali­ zuje se problematika paliativní neboli útěšné, zmírňující medicíny (pallia­ re znamenalo ve staré latině přikrytí ochranným pláštěm).

Důchod neznamená stáří S vyšším věkem souvisí i  problemati­ ka důchodu. Slovo důchod neoznaču­ je dobu, kdy člověk dochází k  svému konci, ale tu, v níž mu docházejí nějaké dávky. Adjektivum starobní (důchod) je nevýstižnou, byť oficiální formou důchodu. Vede totiž k mýtu, že důchod znamená stáří. Zapomíná se, že začí­ nající důchodci mají před sebou ještě celý „třetí věk“, který může trvat velmi dlouho a umožní aktivní žití. Nevhod­ ný je také název důchod invalidní, kte­ rý již svým označením degraduje ob­ čany s nějakou formou handicapu.

personální inzerce

PRAXE

VFN v Praze Všeobecnou sestru pro Fakultní transfuzní oddělení přijme Všeobecná ­fakultní nemocnice v Praze. Požadujeme vzdělání v  oboru všeobecná ­sestra, platné osvědčení k  výkonu povolání bez odborného dohledu, praxe vítána. Jedná se o  běžné a  aferetické odběry dárců krve, jednosměnný provoz. Nabízíme práci v  moderním zdravotnickém zařízení a příjemném kolektivu, dobré platové podmínky, zaměstnanecké benefity. Nástup 1. 1. 2012. Pro mimopražské možnost ubytování. Nabídky s CV zasílejte na adresu: jana.zatecka@vfn.cz

Santé s. r. o. Santé s. r. o., privátní zdravotnické ­zařízení, v současné době obsazuje tyto pracovní pozice: • Všeobecná sestra – stomatologie (plný pracovní úvazek, Praha 1) • Všeobecná sestra – praktik (plný pracovní úvazek, Praha 1, 4) • Všeobecná sestra – oční (zkrácený pracovní úvazek,- 20 hodin, Praha 1, pracovní doba: PO 7:30-13:30; ÚT, ST- 7-11; ČT-0; PÁ- 7:30, 12) • Všeobecná sestra – odběry (zkrácený pracovní úvazek 20 hodin, Praha 1) • Všeobecná sestra Linky Santé (plný pracovní úvazek, Praha 1). Podmínkou: komunikativní znalost AJ, registrace. Více informací na našich stránkách v  sekci ­kariéra: www.sante.cz V případě zájmu prosím zašlete strukturovaný životopis na adresu: petra.snedorfova@sante.cz

Psychiatrická ambulance v Praze hledá zdravotní sestru do denního ­pro­vozu. Registrace podmínkou. Profesionální životopis zasílejte na e-mail: info@patrimonio.cz, informace na tel.: 222 510 607.

Sestra pro nestátní zdravotnické zařízení zaměřené na dermatologii Pro nestátní zdravotnické zařízení na Praze 1 hledáme sestru s registrací na hlavní pracovní poměr. Náplň práce: osoba prvního kontaktu pro příchozí pacienty, zjištění diagnózy, přidělení k příslušnému lékaři, plánování léčby a kontrola dodržování léčby, vybírání poplatků od pacientů Požadujeme: • SŠ vzdělání zdravotnického směru • Registraci Ministerstva zdravotnictví • Praxi v oboru minimálně 10 let • Velmi dobré komunikační dovednosti • Schopnost orientovat se ve zdravotnické dokumentaci • Schopnost pracovat na počítači a naučit se nový program

Nabízíme: • Příjemné a profesionální pracovní prostředí • Práci ve třísměnném denním provozu (6–14 a 14–22 hod.) Benefity: stravenky, očkování proti žloutence, erární oblečení, 5 dní dovolené navíc, placené přesčasy, 3 placené dny ročně na vzdělávání, 3 dny ročně placené „sick days“

Vaše odpovědi se strukturovaným životopisem, prosíme, zasílejte na adresu: martina.perinova@androsa.cz nebo volejte 602 264 300 (Mgr. Martina Peřinová)

Psychiatrická ambulance v Benešově hledá zdravotní sestru do denního ­pro­vozu. Registrace podmínkou. Profesionální životopis zasílejte na e-mail: info@patrimonio.cz, informace na tel.: 222 510 607.

Klinika ESET přijme psychiatrickou sestru pro práci ve vlastním prostředí pacienta (terén) Nutné psychiatrické vzdělání (VŠ, VOŠ psy­ chiatrická sestra) a registrace. Úvazek 0,8-1,0. Nabídky s profesním CV zasílejte na adresu: ESET, paní Renata Konopásková, Vejvanovského 1610, 149 00 Praha 4, e-mail: klinikaeset@volny.cz, tel/ fax: 242 485 855.

FLORENCE 11/2011 11


používání tromboembolických punčoch

praxe

Mechanická profylaxe představuje přikládání elastických obinadel nebo punčoch na dolní končetiny. Bandáže elastickými obinadly se nám neosvědčily, padaly, rozjížděly se a jak ukázaly i výsledky analýzy, byly i eko­ nomicky nevýhodné.

Tab. 1. Analýza nákladů na bandáže dolních končetin Srovnání tromboembolických punčoch X bandáže z elastických obinadel Tromboembolické punčochy

Elastická obinadla

účelnost

správná komprese po celou dobu provádění mechanické profylaxe

nepravidelná komprese na DK způsobená rozjíždějícími se obvazy

komfort

pohodlné, estetické, praktické

sjíždějí, utlačují, špatná manipulace

rychlost provedení

• minimální časová ztráta pro ošetřovatelský personál • snadná a rychlá manipulace, kterou zvládne i sám pacient

• časová ztráta • výpomoc dalšího zdravotnického pracovníka při nespolupráci pacienta

Elastické punčochy na míru Již druhým rokem používáme jen elastické punčochy na míru pacien­ ta. Můžeme si to dovolit díky zásob­ níku s 18 velikostmi punčoch od fir­ my Covidient, které máme rozmístě­ ny na všech čtyřech jednotkách NCH kliniky. Tuto širokou nabídku jsme ocenili hlavně u  atypických velikos­ tí, kdy jsme musely dolní končetiny bandážovat a naše snaha se téměř mí­ jela účinkem.

Mgr. Karla Kacířová NCH klinika, FN Ostrava 1991: SZŠ Ostrava-Vítkovice; 2005–2009: Bc. studium, UP Olomouc; 2009–2011: Mgr. studium, VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava; od 1991–dosud: všeobecná sestra NCH klinika, FN Ostrava

Výběr správné velikosti Sestra po edukaci pacienta změří ob­ vod jeho stehna, lýtka a délku dol­ ní končetiny (DK) a podle stanovené

Tab. 2. Týdenní finanční a časová ztráta Tromboembolické punčochy

Elastická obinadla

spotřeba materiálu

1 ks (cca 160 Kč)

1 ks cca 10 Kč 4 ks denně x 5 dní 40 Kč x 5 = 200 Kč

jiné náklady

0

náplast (cca 20 Kč)

čas všeobecné sestry

2–3 min.

10–15 min.

počet sester

1

často 2

opravy bandáže

1krát za 24 hod., sundáváme na noc

při nefunkčnosti bandáže i několikrát denně

míry vybere správnou velikost pun­ čoch. V současné době již víme, ja­ ké velikosti jsou nejvíce využívány, a pružně je doplňujeme. Přesným vy­

covidien_TED_inzerce_100×138mm_111031.ai

1

31.10.2011

9:38:40

INZERCE

na velikosti záleží Kateřina Klimšová NCH klinika, FN Ostrava 1994: SZŠ Ostrava-Vítkovice; od 1994–dosud: všeobecná sestra NCH klinika, FN Ostrava C

M

měřením dolních končetin docílí­ me správnou mechanickou profyla­ xi a předejdeme neustálému sjíždění punčoch. Pro pacienta je to komfort. Punčochy ponecháváme paciento­ vi do doby jeho mobilizace s  tím, že 1krát za 24  hodin (večer) punčochy sundáváme a  končetiny promažeme zvláčňující emulzí, Heparoidem mas­ tí a po dvou hodinách je znovu nasa­ díme. U  imobilních pacientů pone­ cháváme končetiny ve zvýšené polo­ ze bez punčoch až do rána. Pacientovi doporučujeme procvičování dolních končetin, dostatečný přísun tekutin a sledujeme prokrvení. Závěrem uvádíme dvě tabulky srovnávající provedení mechanické profylaxe pomocí elastických obinadel a tromboembolických punčoch.

Y

Výsledek analýzy:

CM

MY

My víme, že na velikosti záleží.

CY

CMY

K

To je důvod, proč poskytujeme největší výběr velikostí anti-embolických punčoch.

Kendall SCD™ kompresní systém T.E.D.™ Anti-embolické punčochy Pro více informací, jak zlepšit péči o pacienta s rizikem HŽT, kontaktujte svého obchodního zástupce Covidien.

12 FLORENCE 11/2011

Tromboembolické punčochy, kte­ ré jsou správně zvolené, jsou funkč­ ní po dobu 5 dnů i déle. Výsledkem je správná komprese DK, spokojený pa­ cient i  ošetřující personál. Finanční úspora na jednoho pacienta za 5 dnů je cca 60 Kč. V roce 2010 bylo prove­ deno 2 100 operací a bylo hospitalizo­ váno cca 100 konzervativně léčených pacientů, u  kterých byla též potřeba mechanické profylaxe. Při používání tromboembolických punčoch tak či­ nila úspora pro Neurochirurgickou kliniku cca 132 000 Kč. (kacirova.karla@seznam.cz) (klimsova.katka@seznam.cz)


Šetření dekubitů na národní úrovni

INZERCE

3. Tím, že se nemocnice zapojí do pro­ jektu, začne (nebo se více zaměří) u všech pacientů pravidelně sledovat riziko vzniku dekubitů dle Nortono­ vé (podmínka sledování dle metodi­ ky) a to logicky vede k dalším organi­ začním opatřením (pacienti v riziku se dále více sledují, preventivní opat­ ření se přijímají včas). 4. Ošetřovatelský personál se začne zajímat, jak by mohl výsledky zlep­ šit a začne efektivněji využívat pre­ ventivní opatření. Modré sloupce v grafu ukazují referenč­ ní hodnotu za každý měsíc. Červená čá­ ra je spojnice trendu a ukazuje, jak se re­ ferenční hodnota neustále snižuje. Refe­ renční hodnota se počítá z dat získaných

ze všech zapojených nemocnic (průměr), takže její hodnota klesá, protože se zapo­ jené nemocnice neustále zlepšují. Míru zlepšení lze popsat na násle­ dujícím příkladu. Kdybychom zkouma­ li skupinu 1 000 pacientů v riziku na za­ čátku roku 2010, mělo by 163 pacientů dekubitus. Ke konci prvního pololetí le­ tošního roku by z 1 000 pacientů v rizi­ ku mělo „jen“ 116 pacientů dekubitus. To znamená, že zapojené nemocnice se zlepšily natolik, že 47  pacientům ne­ vznikl dekubitus, a kromě toho, že byly ušetřeni komplikací a utrpení, nemoc­ nice také ušetřily, protože nevzniklé dekubity nemusely ošetřovat. (kajetana.ternbachova@nrc.cz) www.dekubity.nrc.cz

Graf 1. Podíl pacientů s dekubitem vzniklým z počtu pacientů v riziku (referenční hodnoty) 18 % 16 % 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 %

1. 2. 1. 10 3. 1. 10 4. 1. 10 5. 1. 10 6. 1. 10 7. 1. 10 8. 1. 10 9. 1. 10 10 1. . 10 11 1. . 10 12 . 1. 10 1. 1. 11 2. 1. 11 3. 1. 11 4. 1. 11 5. 1. 11 6. 1. 11 7. 11

Projekt „Šetření dekubitů na národ­ ní úrovni“, kromě toho, že je to objek­ tivní metoda, nabízí ještě jednu odpo­ věď – nemocnice zapojené do projektu se totiž zlepšují. Tento trend doku­ mentuje níže uvedený graf (Podíl pa­ cientů s  dekubitem vzniklým z  po­ čtu pacientů v riziku od začátku roku 2010  do konce prvního pololetí roku 2011). Když se nová nemocnice zapojí do projektu, jsou její výsledky obvyk­ le horší, než je národní průměr, ale po­ stupně dochází ke zlepšování. Proč se nemocnice zlepšují? Mož­ ných odpovědí je několik. 1. To, že se naše nemocnice zapojí do národního projektu, že sbírá něja­ ká data, která se vyhodnocují, a tím umožňují benchmarking (i  když anonymní), ve většině z  nás pro­ bouzí potřebu „být lepší“ a  oprav­ du se snažíme zlepšit. Začneme pře­ mýšlet o tom, co bychom měli nebo mohli zlepšit nebo změnit. 2. Tím, že se vedení zajímá o  kvali­ tu naší práce, o naši práci jako ta­ kovou, se vlastně zajímá o  nás  – tzv. Hawthornský efekt (Série ex­ perimentů realizovaných v  letech 1924  až 1933  v  Chicagu profeso­ rem Eltonem Mayem: Změna cho­ vání u osob vybraných do výzkum­ né studie. U studovaných osob by­ la pozorována tendence měnit své jednání a  chování jako důsledek pouhé vědomosti o probíhající stu­ dii, „přizpůsobit se očekávanému či žádoucímu výsledku“).

PRAXE

Bc. Kajetána Ternbachová projektová manažerka „Šetření dekubitů na národní úrovni“, NRC


recenzovaný článek

hibitorem (everolimem v dávce 10 mg denně). V  odstupu jednoho měsí­ ce kombinované biologické léčby ne­ došlo k  léčebné odpovědi. Možnos­ ti onkologické léčby byly definitivně vyčerpány. Pacientka se svým sou­ hlasem byla zařazena do programu paliativní onkologické péče s  cílem zachovat jí co nejlepší možnou úro­ veň kvality života.

Ošetřovatelská diagnostika Sledovala především schopnost se­ bepéče pacientky, související s ak­ tuálním částečným omezením její mobility. Diagnóza „deficit sebepé­ če“ zohlednila cíl směřující k dosaže­ ní maximální výše soběstačnosti na­ ší pacientky tak, aby byla pozitivně motivována a  efektivně spolupraco­ vala s  ošetřovatelským týmem. Dia­ gnóza „zhoršená pohyblivost“ zo­ hlednila momentální částečnou imo­

bilitu. Ošetřovatelské cíle ve vztahu k této diagnóze byly dynamicky při­ způsobovány vývoji klientčina sta­ vu, který byl stacionární. K žádným infekčním komplikacím u pacientky ­nedošlo.

Závěr Kazuistika je zajímavá ze tří důvodů: 1. Upozorňuje na jeden z typů neu­ roendokrinních nádorů kůže s vý­ skytem u starších nemocných včet­ ně jeho agresivního chování ve smyslu lokálních recidiv či lokore­ gionálních metastáz. 2. Popisuje současné možnosti pro­ tinádorové léčby tohoto typu ná­ doru včetně možností biologické ­léčby. 3. Klade důraz na intenzivní ošet­ řovatelskou péči jako nezbytnou součást komplexní léčebné inter­ vence o  pacienta s  tímto typem ­onemocnění.

Literatura: 1. Krejčí K, Zadražil J, Tichý T, Horák P, Ciferská H, Hodulová M, Zezulová M, Zlevorová M. Kožní karcinom z Merkelových buněk. Klin Onkol 2010, 23(4): 210–217. 2. Marečková J. Ošetřovatelské diagnózy v NANDA doménách. Praha: Grada Publishing, 2006. ISBN 80-247-1399-3. 3. Vantuchová Y. Karcinom z Merkelových buněk. Dermatologie pro praxi 2008, 2(1): 23–25.

(Ladislav.Slovacek@seznam.cz) Fota autor

Recenzovali: Plk. MUDr. Vladimír Pavlík, Ph.D., Fakulta vojenského zdravotnictví, Katedra vojenské hygieny, Univerzita obrany Hradec Králové, náčelník skupiny Mgr. Martina Vedlichová, Pracoviště ošetřovatelské péče Hana Pekárková, Hradec Králové, vrchní sestra

Přehledová studie

Vojenský zdravotnický nelékařský personál Souhrn: Obsahem příspěvku je problematika poskytování ošetřovatelské péče zahraničním klientům českými vojenskými zdravotníky v polních zdravotnických zařízeních v zahraničních misích. V příspěvku je charakterizována vojenská zdra­ votnická služba Armády České republiky, její jednotlivé polní prvky a příprava vojenských zdravotnických nelékařských pracovníků na působení v zahraničních misích. Příspěvek je rovněž zaměřen na vztah vojenských nelékařských zdravot­ níků k oboru transkulturní ošetřovatelství a jeho aplikaci v polních podmínkách zahraničních misí. Klíčová slova: zahraniční mise – vojenský zdravotnický nelékařský pracovník – zdravotní péče. PhDr. Mgr. Dana Rebeka Ralbovská, Ph.D. ČVUT v Praze, fakulta biomedicínského inženýrství 1992, 1998, 2008: ukonč. studia na PedF, FF, LF UK Bratislava, obory spec. pedagogika, psychol. a ošetř.; 1992–2006: lektorka odb. zdrav. předmětů v SR; 2006–2009: VŠZ, o. p. s., Praha, vedoucí katedry; od roku 2010: FBMI ČVUT v Praze, katedra lékařských a humanitních předmětů

16 FLORENCE 11/2011

(Military medical service) Summary: The content of the paper is the issue is providing nursing by Czech military medical personnel to the patients in the foreign missions. The paper is characterized by the military medical service of the Czech armed forces, its individual elements or units deployed in field and last but not least the training of medical personnel, who are designated for treat­ ment of foreign patients in missions. This work is pointed to the specialty of transcultural nursing in relation to medical personnel and its application in field conditions of the missionsabroad. Key words: foreign military mission – military medical service – health care. Působení zdravotnických nelékař­ ských pracovníků ve vojenském pro­ středí sahá do hluboké historie, kde i zakladatelka ošetřovatelství Floren­ ce Nightingaleová sbírala své první zkušenosti s  ošetřovatelstvím ve vál­ ce na bitevním poli. V současné době je zdravotnický nelékařský personál působící ve vojenském prostředí pl­ ně profesionalizován nejen po strán­ ce odborné, ale i vojenské. Po stránce odborné dodržují a  splňují podmín­

ky získání a  uznávání způsobilos­ ti k  výkonu zdravotnického povolá­ ní, které vycházejí z platné legislativy o  nelékařských zdravotnických po­ voláních, účastní se na celoživotním vzdělávání jak ve formě navazujícího specializačního, vyššího odborného i  vysokoškolského studia, tak účastí na odborných kongresech a konferen­ cích. Vojenští zdravotníci si neustále zvyšují svoji odbornou způsobilost vý­ konem odborné praxe na vysoce spe­

cializovaných pracovištích zdravot­ nických zařízení po celé České repub­ lice. Praktická příprava je pro vojenské zdravotnické pracovníky velmi důle­ žitá, neboť v rámci nasazení polních zdravotnických zařízení do zahranič­ ních misí musí být tito pracovníci vel­ mi dobře připraveni řešit náročné si­ tuace, spojené s působením v polních podmínkách, často ve velmi krátkém časovém limitu, samostatně a  s  ome­ zeným logistickým zázemím.


ni do kategorií podle priorit potřeb­ né chirurgické nebo resuscitační péče. O stanovení priorit rozhoduje klinický stav pacientů. • Priorita 1  (P1  – urgentní, neodkladná léčba). Případy vyžadující neodkladný odsun z důvodu včas­ ného chirurgického zákroku z  vi­ tální indikace a  zabránění vzniku komplikací, např. urgentní stavy dýchacích cest, šok v důsledku vel­ kého krvácení, mnohočetná pora­ nění s velkými zlomeninami. • Priorita 2  (P2  – prioritní, přednostní, ale odložitelná léčba). Pří­ pady vyžadující včasný přednostní odsun z  důvodu potřeby speciali­ zované péče nedostupné v místě lé­ čení pacienta, např. viscerální zra­ nění (perforace trávicího traktu, genitourinárního traktu), poraně­ ní mozku a páteře, popáleniny vět­ šího rozsahu apod. • Priorita 3 (P3 – běžná, minimální léčba). Neurgentní, tj. ostatní odlo­ žitelné případy, např. méně závažná poranění CNS, poranění měkkých tkání vyžadující chirurgické ošetře­ ní, menší zlomeniny apod. INZERCE

• Priorita 4 (P4 – podpůrná, paliativní léčba, někdy také označována jako P1  hold). Jedná se o  zra­ nění se závažnými mnohočetnými poraněními vyžadujícími rozsáh­ lou léčbu nebo s  malou nadějí na přežití. Zranění dostávají přísluš­ nou podpůrnou léčbu odpovídající možnostem (analgezie), např. těž­ ká poranění hlavy a páteře, rozsáh­ lé popáleniny a velké dávky ozáře­ ní. (Homola, Matoušek, 2001.) Polní zdravotnická zařízení Polní zdravotnická zařízení jsou stan­ dardizované, obvykle mobilní jed­ notky určené ke zdravotnické pod­ poře bojových jednotek. Slouží jako místa soustředění raněných a nemoc­ ných vojáků, kteří jsou tříděni, ošetřo­ váni a  připravováni k  dalšímu odsu­ nu. Vedle uvedeného základního úko­ lu plní i  polní zdravotnická zařízení řadu dalších úkolů, zejména v  oblas­ ti zásobování zdravotnickým materiá­ lem, technikou, léčivy, krví a v oblasti ochrany zdraví vojsk. (Klein, 2005.) V  rámci sil NATO jsou zdravot­ nická zařízení podle svých možnos­ tí, schopností a kapacity obvykle roz­ dělena do čtyř kategorií tak, aby by­ la zajištěna léčba, odsun, doplňování

zásob a další funkce nezbytné pro pé­ či o  zdraví vojsk. U  pozemních sil se pro jednotlivé úrovně používá anglic­ ký pojem „roles“ (levels). Přitom ka­ pacita a  schopnosti nižší úrovně mu­ sí být součástí kapacity úrovně vyšší. (Humlíček, 2007.) První úroveň „ROLE 1“, praporní obvaziště. Na této úrovni je prováděná rutinní primární péče, první lékařská pomoc, třídění, resuscitace a stabiliza­ ce pro transport. Druhá úroveň „ROLE 2“, zdravotnická rota, eventuálně malá polní nemocnice. Příjem a třídění raněných, stejně ja­ ko resuscitace a léčba šoku, jsou posky­ továny na úrovni odborně vyšší než na Roli 1. Běžně se na této úrovni prová­ dějí chirurgické výkony zaměřené na kontrolu a krvácení, záchranu končetin a stabilizaci raněného. Je zde vytvoře­ na rovněž lůžková kapacita ke krátko­ dobé hospitalizaci. V  závislosti na pl­ nění úkolu můžeme tuto úroveň posílit o stomatologii, hygienu prostředí, psy­ chiatrii či psychologii. Třetí úroveň „ ROLE 3“, polní nemocnice. Toto zařízení je určeno k posky­ tování sekundární péče v  rozsahu,

recenzovaný článek


středků v daném prostoru a  čase ke splnění vojenských a  nevojenských úkolů, popř.  i  jejich kombinaci k  do­ sažení politických, vojensko-strategic­ kých, operačních nebo i jiných cílů.

recenzovaný článek

Stanoviště chemiků při příjmu zasažených osob

který je omezen zásadami péče v po­ li a  určen délkou dočasné hospitali­ zace. Jedná se o  nasazenou hospitali­ zační kapacitu s potřebnou podporou. V závislosti na druhu vojenské opera­ ce jsou do sestavy zařazovány různé klinické specializace, včetně primár­ ní chirurgie a  diagnostické podpory. (Klein, 2005.) Podle spojenecké zdravotnické dok­ tríny AJP 4.10  zdravotnické zaříze­ ní této úrovně má být schopné zabez­ pečit nižším etapám nejen zdravot­ nický materiál, odsunové prostředky, ale i  poskytnout náhradní zdravot­ nický personál. Základ lůžkové kapa­ city polní nemocnice tvoří především chirurgická lůžka, lůžka anestezio­ logicko-resuscitační péče, intenzivní a pooperační péče. Péče může být ta­ ké zabezpečena nemocniční lodí. Pol­ ní nemocnice jsou schopny poskyto­ vat zdravotnickou péči vševojskovým útvarům. V  modifikované organizač­ ní struktuře mohou působit i v rámci humanitárních operací. Zásadním odborným principem pro umístění a  kapacitu polních ne­ mocnic je zajištění potřebného ošet­ ření bez zbytečných časových prodlev a poskytnutí komplexní hospitalizace. Primární chirurgie poskytovaná pol­ ní nemocnicí musí být poskytnuta co nejdříve, ideálně do první hodiny, ale ne později než za 4 hodiny od vzniku zranění. (Humlíček, 2007.)

20 FLORENCE 11/2011

Čtvrtá úroveň „ ROLE 4“, stálé nemocnice na území státu. Provádějí pl­ né spektrum definitivní zdravotní pé­ če, která nemůže být nasazena do pol­

ních podmínek. Zahrnuje poskytování specializovaných chirurgických výko­ nů, rekonstrukční chirurgii a rehabili­ taci, stejně jako doléčení v  neurochi­ rurgických oborech. Běžně je tato péče poskytována na území vlastního stá­ tu nebo u aliančních partnerů. V řadě států je tato péče zabezpečována v ci­ vilních zdravotnických zařízeních. Polní zdravotnické zařízení mu­ sí být schopno nasazení v místě vzni­ ku potřeby zdravotní pomoci, a  to v reál­ném čase. Požadavek na mobili­ tu je odlišný podle typu polního zdra­ votnického zařízení v  návaznosti na úroveň poskytované péče. Se zásad­ ním požadavkem na mobilitu v první úrovni a s narůstající odbornou kapa­ citou (role 2 a 3) narůstají i požadavky na materiální vybavení a zabezpečení, a tím se výrazně zvyšují nároky na je­ jich přepravu. (Klein, Ferko, 2005.) Vstupem do Severoatlantické alian­ ce převzala Česká republika nejen vý­ hody plynoucí z  členství, ale i  mnohé povinnosti. Jednou z nich je spolupůso­ bení příslušníků Armády České repub­ liky (AČR) v zahraničních misích pod vlajkou NATO. (Majer, 2003.) V součas­ né době působí jednotky AČR na ně­ kolika místech po celém světě a  vojá­ ci reprezentují armádu a celou Českou republiku. Do povědomí veřejnosti nej­ více pronikly mise ­ISAF v  Afganista­ nu, KFOR v  Kosovu, AFOR v  Albánii, Enduring Freedom v  Kuvajtu, EUFOR a SFOR v Bosně a ­Hercegovině. Zahraniční misi určuje charak­ ter vojenské operace, která předsta­ vuje základní způsob koncentrované­ ho a koordinovaného použití sil a pro­

Závěr Vojenská zdravotnická služba, zejména polní nemocnice, patří k elitním jed­ notkám AČR, které mají bohaté zkuše­ nosti z působení v mezinárodních ope­ racích. Několika zahraničních misí, nejprve jako civilní zaměstnanec a poz­ ději také jako voják ve funkci zdravotní sestry, se měla možnost zúčastnit také spoluautorka tohoto článku Mgr. Hana Koďousková. Jednalo se o  zahraniční mise na území bývalé Jugoslávie, Albá­ nie, Turecka, Iráku a Afganistanu, které měly různý charakter. Působila v růz­ ných typech polních zdravotnických zařízení, na různých úrovních posky­ tované péče, v rozdílných klimatických a bezpečnostních podmínkách.

Literatura: 1. Býma S, Matoušková R, Kořínková L. 2003. Rekrutace, vzdělávání a kariéra vojenských sester v US Army. In: Vojenské zdravotnické listy. ISSN 0372-7025, 2003, roč. LXXII, č. 3, s. 90–93. 2. Forejt J. 2005. Základní dokumenty NATO ve vojenském zdravotnictví. In: Vojenské zdravotnické listy. ISSN 03727025, 2005, roč. LXXIV, č. 3–4, s. 85–103. 3. Homola A, Matoušek R. 2001. Neodkladná péče v poli. 2. vyd. Hradec Králové: Vojenská lékařská akademie 2001. 162 s. ISBN 80-85109-46-8. 4. Humlíček V. 2007. Polní nemocnice. Brno: Univerzita obrany, 2007. ISBN 97880-7231-319-8. 5. Klein L, Ferko A. 2005. Principy válečné chirurgie. 1. vyd. Praha: Grada, 2005. 140 s. ISBN 80-247-0735-7. 6. Majer P. 2003. Armáda České republiky a zahraniční mise. Praha: Ministerstvo obrany České republiky, 2003. ISBN 807278-183-9. 7. Procházka J. 2009. 10 let členství České republiky v NATO. 1. vyd. Brno: Ministerstvo obrany České republiky 2009. 128 s. ISBN 978-80-7278-491-2. 8. Ralbovská R. 2010. Multikulturní přístup pro pomáhající profese. 2. vyd. Praha: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Evropské vzdělávací centrum, s. r. o. 2010. 102 s. ISBN 978-80-87386-02-6. 9. Zaviš M. 2010. Medzináboženský dialóg formou lásky k človeku. In: Pavlova misia a multikultúrna spoločnosť. 165 s. ISBN 978-80-223-2969-9. S. 62–73.

(ralbovska.rebeka@seznam.cz) Fota z archivu autorů


INZERCE

BATIST Nej sestřička dozrává na podzim Náchod se stal na dva dny slavným městem. Bez nadsázky lze říci, že ho ve dnech 21. a 22. října opanovala uvolněná atmosféra a dobrá nálada. V jeho ulicích bylo možno potkat tolik známých tváří jako nikde jinde za celý rok. V Náchodě vyvrcholil 3. ročník již známé sou­ těže všeobecných sester a porodních asistentek BATIST Nej sestřička 2011. Dvanáct finalistek, které prošly úspěšně několika předchozími ko­ ly, přijely do Náchoda z  celé České i  Sloven­ ské republiky, aby se zúčastnily kola poslední­ ho a vybojovaly tu pro sebe titul Nej sestřička. Vedle rodinných příslušníků a  přátel soutěží­ cích se slavnostního večera účastnily i  osob­ nosti z  oblasti zdravotnictví, zástupci spon­ zorů, známé tváře z  kultury, umění, politiky, novin. Mediálním partnerem akce byla jako v předchozích ročnících Florence. Do Městského divadla dr. Josefa Čížka, kde se akce odehrávala, se dostavili vzácní hosté: ministr zdravotnictví doc. MUDr. Leoš Heger, který během večera poděkoval sestrám za jejich práci a  dekoroval vítězku soutěže, Mgr. ­Dana Jurásková, MBA, Ph.D., prezidentka České aso­ ciace sester, zástupci slovenské Komory sestier a pôrodnych asistentiek a další významní léka­ ři a sestry. Z politické sféry přijeli projevit úctu nelékařské profesi starostové Náchoda a Červe­ ného Kostelce Jan Birke a Petr Mědílek, hejtman Královéhradeckého kraje Bc. Lubomír Franc, senátor Ing. Petr Pakosta, místopředsedkyně výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny PČR Mgr. Soňa Marková a další. Porota byla velmi reprezentativní, složená z  umělců, zdravotníků, novinářů a  osobností společenského života. Jejím úkolem bylo hodno­ tit odpovědi soutěžících a také v jednom z osmi soutěžních kol pokládat neotřelé otázky. A tak se profesor Jan Pirk, kardiolog z pražského IKEM, ptal, zda finalistka ví, z čeho se vyrábí růžové ví­ no, sexuolog MUDr. Radim Uzel se zeptal jiné, zda si myslí, že onanie je škodlivá, a herečku Ja­

roslavu Obermaierovou zajímalo, jestli si sestra může dát na snížení stresu v práci panáka. Do­ zvěděla se, že sestřička si na stres raději zajezdí na kole. Herec Jan Přeučil nakonec před sestra­ mi smekl svůj neodmyslitelný klobouk. Soutěž­ ními koly prolínal kulturní program. Zpíval On­ dřej Ruml, Marcela Březinová, Petra Černocká, Světlana Nálepková, Michaela Nosková a další. Třebaže se soutěžilo v různých disciplínách, dokonce i  vědomostních, finalistky v  průběhu galavečera představily především svoji osobnost. Po stránce odborné, jak bylo zjištěno v průběhu předchozích kol, byly všechny na stejně vysoké úrovni, a  tak rozhodování bylo těžké. Čtenáři našeho časopisu vybrali v anketě za Nej setřičku sympatie Florence svými 1 640 hlasy charisma­ tickou Evu Rusňákovou z transfúzního odděle­ ní FN KV v Praze.

Sláva vítězce a poděkování Davidu Novotnému Vítězkou a BATIST Nej sestřičkou 2011 se sta­ la Monika Vytlačilová z  Nemocnice Náchod. Mnoho darů a  poukaz na týdenní rekreační pobyt v Dubaji jí předal generální ředitel firmy Batist ing. Tomáš Mertlík, MBA. Batist a poslankyně Soňa Marková za všech­ ny zúčastněné poděkovala Davidu Novotnému, který je organizátorem a duchovním otcem ce­ lého projektu, na němž, jak uvedl, pracoval ce­ lý rok. A tak všem dosud nezúčastněným zdra­ votníkům nelékařům svítá naděje, že už brzy opět zaseje semínko dalšího ročníku… neboť, jak známo, Nej sestřička, podobně jako chutné ovoce, dozrává na podzim. Jš Fota Jirsk

Ministr zdravotnictví L. ­Heger děkoval sestrám, jejichž profesi hodnotil jako nezastupitelnou a úctyhodnou. V popředí producent Nej sestřičky David Novotný


Centrum adiktologie Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN, Praha

ČAS: traumatol.-ortopedická sekce, VFN, Praha

České národní fórum pro eHealth

FTNsP, Praha

Oblastní nemocnice Kolín, a.s.

Ústav patologie FN a LF UP Olomouc

ČAS: sekce nukleární medicíny a ČSNM

Slov. komora sestier a pôr. asist., region. komora sestier a pôr. asistentek Vys. Tatry, Sanatórium Tatr. Kotlina, n. o.

Prezidium ČAS

Prevence 2000, s. r. o.

Prevence 2000, s. r. o.

8. 11.

8. 11.

9. 11.

10. 11. 8.00–14.00

10.– 11. 11.

10.–11. 11.

10.–12. 11.

11.–12. 11.

11.–12. 11.

18. 11.

Pořadatel

7.–8. 11.

Datum

FTNsP, Centrum pro vzděl. a vědu, Vídeňská 800, Praha 4

Seminář: Prevence a léčba obezity

Odborný kurs lymfo-tapingu

Podzimní konference prezidia ČAS

II. celoslov. konf. s mezinár. účasťou Belianske dni ošetrovateľstva – Ošetrovateľstvo bez hraníc: Ošetrovateľ. medzi teóriou a praxou

Podzimní konference ČAS a ČSNM

19. sjezd Čes. spol. histol. laborantů: Vyšetř. metody v histol. a histopatol.

Londýnská 59, Praha 2

Londýnská 59, Praha 2

Poděbrady

Sanatórium Tatranská Kotlina, n. o., Vysoké Tatry

Opava

Olomouc

tel: 221 620 214, info@prevence2000.cz

tel: 221 620 214, info@prevence2000.cz

www.cnna.cz

Mgr. Lukáš Kober, tel.: +421 915 928 957, e-mail: rksksapa.tatry@gmail.com, Mgr. Danka Halečková, tel.: +421 905 176 329, email: haleckova@gmail.com

Vlasta Míková, vlasta.mikova@fnol.cz, Marie Muchová, marie.muchova@nemocnice.opava.cz

Danuše Kvapilová, tel.: 585 632 465, 585 639 565, d.kvapilova@post.cz

Stáňa Kubincová, tel: 321 756 505, stanislava.kubincova@nemocnicekolin.cz, www.nemocnicekolin.cz

Jaroslava Poláková, jaroslava.polakova@ftn.cz, tel.: 261 083 252

Daniela Mrzenová tel: +420733612012, daniela.mrzenova@ehealthforum.cz, www.ehealthforum.cz

Mgr. Dagmar Škochová, dagmar.skochova@vfn.cz

Na Bojišti 3, Praha 2 – velká zased. místnost v přízemí děkanátu 1. LF UK Plzeň, Top CityLine PRIMAVERA Hotel & Congress centre, Nepomucká 1058/128

www.pprch.cz

Kontakt

Magistrát hl. m. Prahy, Mariánské náměstí

Místo

Perioperační péče v chirurgii: Příprava Kolín nemocného k operaci, pooperační péče II.

Konference: Cykl. Rok s výživou. Rozdíl. strav. ve světě – Afrika

Sestra a práce s informačními a komunikačními technologiemi

Odb. konference: Komunikace s handicap. pacientem. Právní odpovědnost zdravotníků

VIII. ročník konference Primár. prevence rizik. chování 2011: min. prev. program riz. chování v kontextu škol. prevence a meziobor. a meziresort. model prevence na školách

Název akce (téma)

Přehled vzdělávacích akcí (listopad 2011 – prosinec 2011)

22 FLORENCE 11/2011


Sestra a práce s informačními a komunikačními technologiemi

Konference: Vánoční posezení. Výživa

Jihočeský diabetologický den

Alternativní metody léčby: hypoterapie, felinoterapie atd.

ČAS: region Hradec Králové

ČAS: sekce zdravotních laborantů

České národní fórum pro eHealth

FTNsP, Praha

Nem. České Budějovice, a. s.

ČAS: region Mladá Boleslav

listopad

listopad

Konference: ČAS – profesní organizace sester

Konference: Motivační prostředky v moderní ordinaci

Dům kultury, Divadelní sál, Mladá Boleslav

DK Metropol, České Budějovice

FTNsP, Centrum pro vzděl. a vědu, Vídeňská 800, Praha 4

Praha, Fakultní Thomayerova nemocnice, Vídeňská 800

VFN, Praha

FN Hradec Králové

Praha

Brno

Liberec, KONGRESOVÉ CENTRUM BABYLON, Nitranská 1

radkova.inzerce@ambitmedia.cz

Pro zasílání své personální inzerce využijte naši e-mailovou adresu:

CHYBÍ VÁM LIDI?

INZERCE

Mgr. Lucie Kopalová, SZŠ a VOŠZ Mladá Boleslav, B. Němcové 482, 293 01 Mladá Boleslav, lucie.kopalova@seznam.cz, mobil: 607 258 338

PhDr. Marie Šotolová, pr@nemcb.cz, tel.: 387 872 015

Jaroslava Poláková, jaroslava.polakova@ftn.cz, tel.: 261 083 252

Daniela Mrzenová tel: +420733612012, daniela.mrzenova@ehealthforum.cz, www.ehealthforum.cz

Jana Farkačová, jana.farkacova@vfn.cz

Bc. Ivana Šlaisová, tel.: 495 832 610, slaisiva@fnhk.cz

Eva Grégrová, vrchní sestra STK, FN u sv. Anny v Brně, eva.gregrova@fnusa.cz

Miroslava Ondráková, tel.: 543 183 222

Daniela Mrzenová tel: +420733612012, daniela.mrzenova@ehealthforum.cz, www.ehealthforum.cz

Poznámka: podbarvené akce pořádá ČAS. Úplný přehled vzdělávacích akcí 2011 najdete na www.florence.cz. Vzdělávací akce IPVZ pro zdravotníky nelékaře, listopad 2011 – prosinec 2011, přihlášky a další informace najdete na www.ipvz.cz.

10. 12.

8. 12.

6. 12.

5. 12.

Celostátní konference ZL

ČAS: stomatologická sekce

listopad

1. sjezd Čes. asociace zdrav. laborantů

Česká asociace zdrav. laborantů

25.– 26. 11.

Sestra a práce s informačními a komunikačními technologiemi

České národní fórum pro eHealth

24. 11.

FLORENCE 11/2011 23


public relation

Sety na zakázku šetří čas Ve zdravotnictví se stále zvyšuje tlak na rozpočet, což mj. vede k tomu, že pacienti jsou nuceni čekat dlouhou dobu na operace. Čas na operačních sálech je tedy hodnotným a zároveň omezeným faktorem.

28 FLORENCE 11/2011

Při plánování kroků ke zvýšení efekti­ vity a zajištění bezpečnosti pro pacien­ ty při chirurgických zákrocích je uži­ tečné vymanit se z  obvyklé koncepce šetření a  podívat se na problematiku efektivnosti i z odborného hlediska, za­ myslet se, zda nelze šetřit např. změnou pracovních postupů a logistiky. Nemocniční infekce zvyšují nákla­ dy na léčbu. Boj s bakteriemi zahrnuje řadu preventivních opatření. Minima­ lizací počtu balení sterilních pomůcek potřebných pro operaci, a také sníže­ ním stavu personálu připravujícího operace na sálech na nezbytné mi­ nimum, klesne riziko přenášení čás­ tic přítomných ve vzduchu. To je jed­ na z důležitých částí asepse. Aby bylo možné poskytnout pacientům bezpeč­ nou a kvalitní péči v přijatelném čase, je nutné co nejvíce využívat dostup­ né zdroje. Součástí je i prevence infek­ cí získaných v nemocnicích. Další zá­ sadní otázkou jsou pracovní postupy, jako například stanovení doby trvání operace. Sety na zakázku, které obsahují veškeré jednorázové zdravotnické prostředky, určené pro specifický zákrok, nabízejí značný potenciál ke zlepšení efektivity. „Sety na zakázku šetří čas během operačních výkonů a  podstatně zjednodušují logistický proces“, pro­ hlásil uznávaný německý ekonom Prof. Dr. Michael Greiling. Jeho studie prokázala, že použitím setů na zakázku se celý proces spojený s výkonem na operačním sále zkrátí o 40 %, a to objednáváním materiálu počínaje a likvidací odpadu konče. Operační sály jsou jednou z ústřed­ ních oblastí, kde je péče o pacienta nej­ intenzivnější. Podle Zprávy o zdravot­ ní péči v Německu přibližně 28 % cel­ kových nákladů na léčbu vzniká právě v této oblasti. Patří sem nejenom ope­ race jako takové, ale všechny předope­ rační a pooperační procesy, které jsou na sobě přímo závislé. V závislosti na tom, jak je nemocni­ ce organizovaná, se operační sál může stát zdrojem příjmů nebo generátorem nákladů. Ať už procesy v  této oblasti řídí kdokoliv, má možnost zavést řa­ du úsporných opatření a zlepšení. Se­ ty na zakázku jsou jedním ze způsobů,

Ilustrační foto Profimedia

jak toho dosáhnout. Set na zakázku je sada různých jednorázových zdravot­ nických prostředků a komponentů, nezbytných pro konkrétní výkon na operačním sále, dodávaných v jednom sterilním balení. Použití trejů je stra­ tegickým rozhodnutím optimalizovat procesy v celé nemocnici.

Sety na zakázku mají řadu výhod Seskupením jednotlivých komponentů do setů se v první řadě sníží počet ob­ jednávek a faktur, které je třeba zpraco­ vat a získaný čas pak lze využít účelně­ ji. Také se snižuje množství skladových zásob a  související náklady. Skladové zásoby lze celkově snížit, a  nižší mů­ že být také celková průměrná spotře­ ba jednotlivých skladových položek. Dalším vedlejším efektem je to, že po­ užívání trejů vede k přehodnocení skla­ dových zásob. Jednou z  nesporných výhod, na kterou se však jen zřídka v našem zdravotnictví hledí, je spoko­ jenost personálu. Odpadne mnoho čin­ ností, takže lékaři a  sestry se mohou soustředit na klíčové úkoly a v koneč­ ném důsledku nabídnout pacientům intenzivnější předoperační a pooperač­ ní péči. To se kromě jiného odráží na vyšší kvalitě zdravotní péče. Procedu­ rePak také umožňuje mnohem rychleji zareagovat v urgentních případech. Přesněji a výstižněji mohou výhody trejů popsat ti, kteří s nimi pracují delší dobu. Tady jsou některé názory: „S treji ProcedurePak se skvěle pracuje. Jsou tak jednoduché, že je k operaci může připravit prakticky kdokoliv, třeba i nový personál,“ říká vrchní se­

stra Angela Moorcroftová z britské ne­ mocnice Broadgreen. „Než jsme začali používat treje, museli jsme si připravit všechny komponenty a občas nám něco chybělo. V trejích je všechno a  kvalita všech komponentů je skutečně dobrá. Urychlil se čas přípravy k operaci a zvýšila se bezpečnost pro pacienta tím, že nemusíme otvírat velké množství jednotlivých komponent. Zároveň se minimalizují chyby při přípravě k operaci. Výrazně se snížilo i množství odpadu z  obalového materiálu, přesně o 47 % za poslední rok,“ konstatuje sta­ niční sestra Erika Popeláková, nemoc­ nice Milosrdných bratří v Brně. „Když se otevře ProcedurePak, každý ví, co obsahuje. Dokonce, i když je obíhající sestra nová, já, jako chirurg vím, že mám k dispozici potřebný materiál. Treje ProcedurePak přispívají k  vytváření příjemného pracovního prostředí, snižování stresu a  k  lepšímu využití času – jedním slovem, k  efektivitě,“ dodává MUDr. Maurice Mommaerts z nemocnice AZ Sint-Jan ­Bruges-Ostend AV, Belgie.

Příspěvek ke štíhlému řízení Tlaky na efektivitu v nemocnicích se zvyšují. Děje se tak nejen u  nás, ale ve všech evropských zemích. O  efek­ tivitě se stále mluví, ale jako bychom se pohybovali v  začarovaném kruhu. Před pěti lety se začalo ve švédských nemocnicích zavádět tzv. štíhlé říze­ ní. Zjednodušily se procesy ve všech oblastech nemocnice, které vedly ke kratší čekací době na operační výko­ ny, k tomu, že pacienti už nepostávají v přeplněných čekárnách a personál je mnohem spokojenější. Treje – sety na zakázku – jsou také řešením, jak za­ vést efektivitu a štíhlé řízení, v tomto případě na operační sály. Podstatné je, oprostit se od před­ stavy, že šetřím, pokud koupím ně­ čeho méně, nebo koupím levnější vý­ robky. Právě sety na zakázku jsou no­ vým způsobem šetření času, materiálu i lidské práce, aniž by bylo nutné kde­ koliv a v čemkoliv slevovat. Mgr. Miluše Bělíková Product Manager Mölnlycke Health Care


Odborné téma

Podpora kontinence Inkontinence a dermatitida Foto archiv redakce

 praxe 

Větší bezpečí díky poradenství I když riziko močové inkontinence stoupá s věkem, jsou tímto neduhem postihováni i docela mladí lidé. Výzkumy v SRN ukazují, že inkontinencí trpí již 20 až 30 % mladých žen, 30 až 40 % žen středního věku a 30 až 50 % žen starších.

Heilberufe č. 6/2010

Postihovány jsou častěji ženy, proto výzkumy věnují mužům méně pozornosti. V současnosti se vychází z toho, že do 50 let života jsou inkon­ tinentní asi jen dvě procenta mužů, do 70 let ži­ vota se inkontinence rozvine přibližně u  8  až 43 %. Tyto údaje tak výrazně kolísají proto, že chybí sladěné, ucelené definice této poruchy. Německý DNQP, expertní standard Podpora močové inkontinence v  pečovatelství, ji de­ finuje jako obecné označení pro řadu sympto­ mů, jejichž společným poznávacím znamením je nedobrovolný únik moči.

Příčiny a formy Příčiny močové inkontinence bývají rozma­ nité. Nejčastější formou je inkontinence vli­ vem stresu. Při ní dochází k  neovládaným únikům moči při nějakém tělesném zatížení 30

FLORENCE 11/2011

nebo prudké námaze, jako třeba při záchva­ tech kašle nebo zdvihání větší zátěže. Proto­ že přitom většinou uniká jen malé množství, hovoří se také o „kapkové inkontinenci“. Te­ rapeuticky se snažíme při této stresové inkon­ tinenci o posílení pánevního dna odpovídají­ cím tréninkem. Při péči o seniory se setkává­ me převážně s urgentní inkontinencí, která se objevuje ve spojení s  inkontinencí stresovou. Urgentní inkontinence se vyznačuje samovol­ nými odchody moči. Jedná se o poruchu udr­ žovací schopnosti měchýře ve spojení s  pro­ blémy centrální řídicí soustavy.

Dosáhnout kontinence

S expertním standardem Podpora močové kontinence došlo i  ke změně paradigma­ tu: Stěžejní bod leží nejen v  samotné péči o  inkontinentní, ale v  dosahování kontinen­ ce. Proto v ošetřovatelské péči vycházíme mé­ ně z  medicínské diagnózy, ale spíše z  profilu kontinence, který se více přibližuje problému samotnému. Tento profil pomáhá ošetřující­ mu personálu, který zvažuje skutečnou potře­ bu pomoci či poradenství, v rozvinutí opatře­ ní pro dosažení kontinence. Základní moment pečovatelského poradenství představuje kom­ penzaci inkontinence a  nasazení pomocných prostředků. Ve většině případů musí být začleněny, pří­ padně povolány i jiné profese (například léka­ ři, fyzioterapeuti, poradci pojišťovny či psy­ chologové). Německá společnost pro pomoc

ke kontinenci nabízí pro praxi (lékaře a jiné profese) zvýšení kvalifikace i  další vzdělává­ ní. Cílem poradenství má být dosažení kon­ tinence, případně zabránění hrozící inkon­ tinenci. Kde to není možné nebo již se o  in­ kontinenci jedná, usilujeme o  nejbližší vyšší (lepší) profil kontinence. Dostatečně obsáhlá konzultace pojmenuje problém, ukáže na způ­ sob pomoci a respektuje i rozhodování samot­ ného ­k lienta. Přitom na druhé straně má poradenský pro­ tokol být podporou pacienta. Nejde jen o nárok na komplexnost. Podle pečovatelské situace na místě mohou vyplynout dodatečné potřeby, o které je potom protokol (z nich vyplývajícími součástmi) doplněn.

Atributy profilů kontinence

• Kontinence: žádný nekontrolovaný únik moči; nevyžaduje osobní péči; žádné pomocné prostředky; vyprazdňování močového měchýře je odpo­ vídající, žádné poruchy. • Nezávisle dosahovaná kontinence: žádný nechtěný únik moči; nevyžaduje se osobní péče; samostatné provádění potřebných opatření. Příklad: Pacienti/obyvatelé domova, kte­ ří například díky mobilním toaletním pro­ středkům nebo vlastní katetrizaci nemají žádné nechtěné úniky moči.


Odborné téma

Hydratační prostředky. Jedna studie pozo­ rovala ústup erytému a deskvamace kůže, když byl při terapii IAD porovnáván hydrogelový ba­ riérový regenerační krém s  hydratačním kré­ mem na bázi vazelíny (Draelos, 2000). Čisticí prostředky na kůži perinea. Ústup erytému byl pozorován ve 4  studiích, které zkoumaly účinek kombinace čisticích prostřed­ ků na kůži perinea různého složení a ochran­ ných prostředků na kůži (Dieter et al., 2006; Hunter et al., 2003; Warshaw et al., 2002; Whit­ tingham a May, 1998).

Diskuse a doporučení Počet pacientů zahrnutých do hodnocených studií byl velmi nízký – na jednu studii připa­ dalo průměrně 64  pacientů. Také doba sledo­ vání byla poměrně krátká – v  některých stu­ diích byli pacienti sledováni pouze 7  dní. Ke sledování kožních problémů souvisejících s in­ kontinencí byla použita široká škála nástrojů, ale tyto nástroje nebyly validovány nebo byly validovány pouze v  menším rozsahu. To ved­ lo k potížím při srovnávání výsledků různých studií. Mytí mýdlem a  vodou pomocí mycí žínky je tradičně považováno za „zlatý standard“ hy­ gieny kůže, avšak při tomto hodnocení se zjis­ tilo, že to není nejvhodnější metoda péče o kůži u pacientů trpících inkontinencí. Mýdlo zbavu­ je pokožku přirozené tukové vrstvy a vystavu­ je ji riziku sekundární bakteriální a  mykotic­ ké infekce (Junkin et al., 2007). Bylo zjištěno, že pro prevenci a terapii IAD je efektivnější po­ užití čisticích prostředků na kůži perinea. Dal­ ší možností je použití mycí pěny, která se neo­ plachuje. Výzkumní pracovníci v  hodnocených stu­ diích doporučují program rutinní péče o kůži perinea. Jeho součástí je omytí kůže prostřed­ kem, jehož pH je co nejbližší pH normální ků­ že, a aplikace hydratačního prostředku, který je součástí speciálního čisticího prostředku. U pacientů, u nichž je únik moči velmi čas­ tý a masivní, nebo u pacientů, kteří trpí jak in­ kontinencí moči, tak stolice, je doporučováno použití ochranného prostředku na kůži. IAD je mnohem častěji spojena s  inkonti­ nencí stolice než moči. Optimální péče o  ků­ ži po každé epizodě inkontinence – zvlášť je-li přítomna stolice – je důležitá zejména kvůli vý­ znamnému vlivu stolice na vznik IAD. Optimální péče o  kůži by měla být posky­ tována podle strukturovaného režimu péče o kůži, obsahujícího použití čisticího a rovněž ochranného prostředku na kůži. K optimalizaci časové efektivity a k povzbu­ zení dodržování režimu péče o kůži je možné používat kombinované produkty. Mezi ně pa­ tří hydratující čisticí prostředky, hydratující

ochranné krémy a jednorázové mycí žínky, kte­ ré do jednoho produktu sdružují čisticí, hydra­ tační a ochranný prostředek na kůži. Zdá se, že produkty s  obsahem polymerů jsou v  preven­ ci poškození kůže mnohem účinnější než pro­ dukty, které polymery neobsahují.

Závěr Dermatitida související s inkontinencí předsta­ vuje závažný problém ošetřovatelské péče. Ta­ to studie však ukázala, že existují omezené dů­ kazy týkající se účinnosti různých režimů pé­ če o  kůži, které tomuto problému předcházejí a případně ho pomáhají léčit. K určení bezpeč­ nosti a  efektivity běžně používaných produk­ tů a  postupů je nutný další výzkum, který by identifikoval a zhodnotil efektivitu různých in­ tervencí při terapii IAD, a rovněž studie, které by zahrnovaly větší počet subjektů. Pokud jde o omezenou validaci hodnoticích nástrojů po­ užívaných ve studiích, také v této oblasti je do­ poručován další výzkum.

Tipy pro praxi • Mytí žínkou za použití vody a mýdla není u pacientů trpících dermatitidou souvisejí­ cí s inkontinencí nejvhodnější metodou pé­ če o kůži. • K prevenci IAD je doporučována strukturo­ vaná péče o kůži perinea, včetně čištění pro­ duktem, jehož pH se blíží pH normální po­ kožky. • Pacient by měl používat inkontinenční po­ můcky s  vysokou absorpční kapacitou a schopností udržet kůži suchou. • Výrobky – pleny a  podložky – obsahující polymery jsou při prevenci poškození kůže účinnější než výrobky bez polymerů. (Z  impaktovaného časopisu: Beeckman D. What is the most effective method of pre­ venting and treating incontinence associated dermatitis? Nursing Times, 2010, 106, č. 38, s.  22–25. Překlad: Mgr. Libuše Dobrovodská, ­dobrovodska.l@centrum.cz)

INZERCE

FLORENCE 11/2011

33


zpravodaj ČAS

zpravodaj čas Pracovní skupina k Sazebníku výkonů při ČAS Všeobecná sestra je a nadále bude nositelkou některých výkonů odpovídajících jejímu vzdělávání a kompetencím. Problémem však zůstává jejich vykazování. Česká asociace sester od roku 2008 pra­ cuje na aktualizaci a doplňování Sazeb­ níku výkonů Ministerstva zdravotnic­ tví. Některé výkony jsou v  Sazebníku již od roku 1997, ale po celou dobu s ni­ mi nikdo nepracuje. Proto ČAS spolu s odborníky z řad členů sekcí a re­gionů České asociace sester (ČAS) vytvoři­ la pracovní skupinu (PS), z  níž vzešlo do pracovní skupiny při Ministerstvu zdravotnictví během uplynulých třech let poměrně velké množství registrač­ ních listů, které fungují jako podklady pro zavedení kódu výkonu do Sazební­ ku výkonů, který vychází minimálně 1krát ročně, vždy k 1. lednu.

Předkládání a schvalování registračních listů Nyní zmíním některé zkušenosti z před­ kládání a schvalování registračních lis­ tů. V  tomto procesu jsme spolupraco­ vali s ČLK, jejíž souhlas jsme prostřed­ nictvím jejího vedení získávali bez

problémů. To bylo velmi důležité. Na druhé straně byly též výhrady, zejména ze strany některých sdružení lékařů, které, jak se domníváme, nemají prak­ tický základ a plynou z  nepochopení. Snažíme se vysvětlit, že výkony neléka­ řů nejsou předkládány proto, že by se sestry chtěly obohatit, ale z praktických důvodů. Totiž mnoho nelékařů tyto vý­ kony beztak provádí, avšak neúčtuje je v rámci léčebné péče pojišťovnám.

Proces a stav Kultivace seznamu Ministerstvo zdravotnictví s  PS ČAS komunikovalo mj. v  rámci projek­ tu Kultivace seznamu zdravotních vý­ konů a  vytvoření nezávislého soft­ waru pro jeho další údržbu a  mode­ lace, spolufinancovaného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionál­ ní rozvoj, který probíhal od červen­ ce 2010 do června 2011. Jeho cílem by­ la zásadní technická kultivace a návrh úprav stávajícího seznamu zdravotních

výkonů a vytvoření nezávislého soft­ warového prostředí pro komplexní ře­ šení agendy dalších změn a  úprav to­ hoto seznamu, včetně elektronického formuláře registračního listu výkonu. Nyní je proces Kultivace seznamu zdra­ votních výkonů ukončen a  je diskuto­ ván v rámci PS při MZ také s odborný­ mi společnostmi. Měl by přinést nejen efektivnější přístup při používání za­ řazených výkonů, ale i efektivnější pří­ stup k  výkonům nelékařů, kteří svou činností celý proces poskytování zdra­ votní a ošetřovatelské péče doplňují. ČAS jako člen PS MZ připomínko­ vala daný postup a vyjádřila nesouhlas s výsledkem kultivace. Pro nás by zna­ menal snížení materiálového zajištění výkonů. Na druhé straně vznikla pří­ ležitost aktualizovat zastaralé RL, které již svým zadáním neodpovídají součas­ ným trendům, a materiálové zabezpe­ čení výkonů, jejichž vykazování v  ně­ kolika odbornostech je ­rozdílné.

Nejbližší úkoly Naším nejbližším úkolem je provést revizi všech výkonů zavedených v SZV a porovnat jejich materiálové zabezpe­ čení napříč všemi odbornostmi nelé­ kařů. Všichni bychom měli pracovat s materiály, které mají v průměru stej­ nou hodnotu. Dalším krokem bude komunikace s  pojišťovnami. Můžeme vypracovat dokonalé návrhy výkonů, které jsou schváleny a zavedeny do SZV, ale po­ kud je v regionech nenasmlouvá daná pojišťovna, nelze je používat. Přehled registračních listů předlože­ ných i ve fázi schvalování najdete na we­ bových stránkách ČAS: www.cnna.cz

34 FLORENCE 11/2011

Ing., Bc. Irena Kouřilová

Ing., Bc. Irena Kouřilová, vedoucí PS ČAS pro Sazebník výkonů


Odešel lékař s velkou úctou k sestrám

zpravodaj ČAS

Ve věku 83 let zemřel 4. srpna 2011 Prof. MUDr. Vladimír Pacovský, DrSc. Významně se zasloužil o vznik gerontologie a geriatrie jako samostatného oboru, o realizaci vysokoškolského studia ošetřovatelství u nás a o vznik tzv. univerzit 3. věku. Získal mnoho ocenění akademických i státních, českých i zahraničních. Zpráva o  úmrtí prof. Pacovského mě zasáhla i  osobně. Pro mě osobně byl pan profesor významným českým lé­ kařem, který po celou svoji profesní kariéru podporoval ošetřovatelství. Vedl moji diplomovou práci a  v  do­ bě mé aktivní činnosti na 1. LF UK vzniklo mezi námi silné pouto. Vždy jsem si jej velmi vážila za jeho praco­ vitost a obdivovala jsem jeho vizionář­ ství v našem oboru, kde léta spoluprá­ ce s doc. Martou Staňkovou posunula české ošetřovatelství na srovnatelnou mezinárodní úroveň. V  osobě pa­ na profesora Pacovského ztrácí české ošetřovatelství významnou osobnost. Narodil se 22. července 1928 v Pra­ ze, maturoval v  roce 1947  v  Ústí nad Labem na reálném gymnáziu. Promo­ val 15. prosince 1952 na Lékařské fakul­ tě UK v Praze. Poté nastoupil na III. in­ terní kliniku VFN, kde pracoval až do poslední doby. Habilitoval 1.  července 1963  prací Metabolické tubulární syn­ dromy. Profesorem vnitřního lékařství byl jmenován k  1.  lednu  1969. Byl čle­ nem ČSAV a v letech 1987–1989 předse­ dou Kolegia lékařských věd ČSAV. V ro­ ce 1970 se prof. Pacovský stal nástupcem prof. Charváta a od 1. října 1970 do 1. říj­ na 1990 byl přednostou III. interní klini­ ky tehdejší Fakulty všeobecného lékař­ ství UK a FN II. V roce 1975 získal pro vedení Oddělení péče o nemocné doc. Ji­ řího Neuwirtha. Od roku 1985 byl děka­ nem FVL UK a i po listopadu 1989 byl akademickým senátem potvrzen ve

Profesor Pacovský, po levé ruce s významnou sestrou Doc. PhDr. Martou Staňkovou, se kterou celý život spolupracoval a se kterou položili základ pro emancipaci českého ošetřovatelství. R. 1985

Prof. MUDr. Vladimír Pacovský, CSc. Čest jeho památce!

funkci až do konce řádného funkčního období. Od roku 1980 byl 5 let prorekto­ rem Univerzity Karlovy v Praze. Profesor Pacovský se významně za­ sloužil o vznik gerontologie a geriatrie jako samostatného oboru, o  realizaci vysokoškolského studia ošetřovatelství u  nás a  o  vznik tzv. univerzit 3. věku. Získal mnoho ocenění akademických i státních, českých i zahraničních. Od školního roku 1959/60 se zača­ li medici na III. interní klinice VFN a 1. LF UK učit nový obor – péče o ne­ mocné. Iniciátorem tohoto studia byl profesor Pacovský. Sestry apelovaly, že je nutné, aby se již jako medici lé­ kaři učili ošetřovatelskou péči. Profe­ sor Pacovský si práce sester velice vá­ žil a nutnost tohoto oboru pro mediky uznával a prosazoval. Na dnech Marty Staňkové 29.  4. 2004  vzpomněl počátků vysokoškol­

ského studia sester a řekl, že první ročník vysokoškolského studia sester (1960) byl bez nadsázky naprosto elit­ ním a  vzešly z  něj největší osobnosti českého ošetřovatelství a  ošetřovatel­ ského školství. Profesor Vladimír Pacovský byl především internistou. Byl dlouhole­ tým předsedou České internistické spo­ lečnosti ČLS JEP. Byl autorem moder­ ní celostátní učebnice vnitřního lékař­ ství. Prosazoval v podmínkách českého zdravotnictví koncepci diferencované péče od péče intenzivní přes standard­ ní až po následnou. Vychoval mnoho žáků, většinou široce zaměřených in­ ternistů, ale představitelů i dalších obo­ rů – patří k  nim nejen celá současná III. interní klinika VFN a 1. LF UK, ale i  mnoho významných lékařů a  před­ nostů jiných klinik, nemocnic a ústavů. V roce 2003 odešel pan profesor do dů­ chodu. Na kliniku však docházel ještě poměrně nedávno každý týden. V panu profesorovi Vladimíru Pa­ covském ztrácí Univerzita Karlova, Všeobecná fakultní nemocnice v Pra­ ze a české vnitřní lékařství svého vý­ znamného představitele a  člověka, který zásadně ovlivnil rozvoj české­ ho zdravotnictví a  vysokého školství v posledním více než půlstoletí. Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA, prezidentka ČAS a ředitelka VFN a VFN a 1. LF UK Fota z archivu VFN

Prof. MUDr. Vl. Pacovský (ve spodní řadě uprostřed) se svými spolupracovníky. Leden 1985

FLORENCE 11/2011 35


Errare humanum est  kauza 6 

Tvrdá obrana sestry stížnost 

Nebývá obvyklé, aby si v jedné kauze stěžovaly obě strany. V tomto případě se tak ovšem stalo. Pacientka podala ústní stížnost na postup sestry při ošetření operační rány. Uváděla, že špatným ledováním rány jí byly způsobeny obtíže. Stěžovala si lékaři i sestře nadřízené té, která o ni pečovala. Písemnou stížnost však nepodala. Sestra, která pacientku ošetřovala, dostala vytýkací dopis. Ta si pak obratem stěžovala na neoprávněnost takového postupu, neboť má za to, že v tomto případě postupovala obvyklým způsobem. Porušení pracovněprávních předpisů se nedopustila a žádnou škodu nezpůsobila.  názor právníka 

Skutkový stav

Pacientce bylo po operaci v oblasti kotníků ordinováno ledování. Rána byla kryta obvazem a ordinované ledování rány a okolí bylo prováděno přes krycí obvaz. Při propuštění pacientky ze zdravotnického zařízení byla rána ošetřujícím lékařem převazována. Po propuštění byly při následné kontrole zjištěny v okolí operační rány puchýře. Pacientka obvinila sestru ze špatného postupu a zavinění této komplikace hojení. Při šetření vznikla nejasnost, kolik sester led pacientce přikládalo. Obviněná sestra tvrdila, že nebyla sama a pokud ledovala, pak led přikládala standardním způsobem tak, jak bylo na oddělení běžné.

INZERCE

JUDr. MUDr. Lubomír Vondráček

Mgr. Zuzana Volejníková

Nadřízená vytkla sestře zavinění komplikace hojení rány písemným Upozorněním na možnost výpovědi z důvodů neuspokojivých pracovních výsledků, ve kterém je uvedeno, že „dne 20. 5. 11 byly zjištěny tyto nedostatky: 9. 5. 11 jste přiložila nekrytý led pacientce po operaci hlezna na operovanou končetinu, končetinu jste nekontrolovala a došlo k lokálnímu poškození kožního krytu pacientky v důsledku podchlazení, na kůži je jizva po omrzlinách.“

Řešení

Sestra se oprávněně bránila obvinění ze zavinění poškození kůže chybným postupem. Obhajoba sestry vycházela ze skutečnosti, že v propouštěcí zprávě pacientky při propuštění je ošetřujícím lékařem uvedeno, že operační rána je klidná. Žádné patologické změny na kůži v okolí rány, kde bylo ledováno, uvedeny v propouštěcí zprávě nebyly. Důvody zpochybňovat propouštěcí zprávu také nejsou dány. Skutečnost, že při kontrole za dva dny po propuštění je v nálezu pouze uvedeno „na kůži v okolí rány jsou puchýřky“, není dostatečným dokladem pro to, že sestra v tomto konkrétním případě pochybila. Nikdo nezpochybnil, že ledování bylo prováděno přes krycí obvaz. Poškození kůže chladem při ledování přes poměrně silnou vrstvu krycího obvazu se ukazovalo jako nepravděpodobné, mimo jiné i proto, že při propuštění byla dle dokumentace kůže bez jakýchkoliv známek poškození. Pro uvedené skutečnosti nebylo možné akceptovat písemnou výtku danou sestře, která měla také formální i věcné vady.

Jak psát správně vytýkací dopis

Písemný vytýkací dopis je velmi závažný právní akt, vnímaný adresátem vždy negativně. Proto je třeba k této formě řízení zaměstnanců přistupovat velmi odpovědně a uvážlivě, s vědomím reakce, kterou vyvolá. Aby byl věcně i formálně bezchybný a nenapadnutelný, považujeme za vhodné doporučit, aby byl před odesláním konzultován s primářem oddělení, který potvrdí věcnost a odbornou správnost obsahu a také při kolizi podpoří vrchní sestru, která dopis iniciovala a vypracovala. Při nejasnostech nebo závažnějších či opakovaných výtkách není od věci konzultovat věc s vedením personálního oddělení a případně i s právníkem. Vytýkací dopis totiž může mít význam z  hlediska možné výpovědi ze strany zaměstnavatele – v takovém případě ovšem musí obsahovat výzvu k odstranění vytýkaných nedostatků. Na druhé straně je vhodné v případě, že sestra s výtkou nesouhlasí, zaslat zaměstnavateli písemnou stížnost proti vytýkacímu dopisu, což může mít význam, byla-li by jí později doručena výpověď pro neuspokojivé pracovní výsledky. Při řešení tohoto případu vystoupila do popředí opět důležitost vedení a kvality zdravotnické dokumentace, ať již lékařské, nebo ošetřovatelské. JUDr. MUDr. L.Vondráček, Mgr. Z. Volejníková (lubomir.vondracek@fnmotol.cz)


www.ambitmedia.cz

ZDRAVOTNICKÉ TITULY POD JEDNOU STŘECHOU KONGRESOVÝ LIST Oranžová: CMYK 0-72-100-0 LÉKAŘSKÉ Šedá: CMYK 0-0-0-75 LISTY ZPRAVODAJSKÝ PŘEHLED ODBORNÝCH A VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ

číslo 2r1. února 2010 PŘÍLOHA ZDRAVOTNICKÝCH NOVIN 2/2010

2

3 TAVI – naděje pro inoperabilní pacienty

Epilepsii lze léčit vagovou stimulací

4

4

Závěr ledna patřil onkologům

Z KLINICKÉ MEDICÍNY, PRO LÉKAŘSKÉ PRAXE

Oranžová: PMS 021 Šedá: PMS 7545

On-line fórum zdravotnictví a sociální péče.

www.zdravky.cz

číslo 6r6. dubna 2010 PSYCHOFARMAKOLOGICKÁ KONFERENCE JESENÍK 2010 X52. ČESKOSLOVENSKÁ

Psychiatři pod sněhovou peřinou PŘÍLOHA ZDRAVOTNICKÝCH ZDRAVO A TNICKÝCH NOVIN 9/2010 AVO

ZDRAVOTNICKÉ NOVINY Význam isoflavonoidů v klimakteriu

2

Fenylketonurie: Jak chutná

4

Česká neuropsychofarmakologická společnost (ČNPS) pořádala od 6. do 10. ledna proslulé psychofarmakologické setkání, tentokrát již po dvaapadesáté, čímž se jí daří udržet jednu z nejdelších konferenčních oboru na světě. Letošní odborná akce se konala On-linetradic fórum pod taktovkou nového předsedy ČNPS doc. MUDr. Pavla Mohra, Ph.D., z Psychiatrického centra Praha, který na tomto postu po zdravotnictví 4 Jiřího 4 dvou letech vystřídal profesora Horáčka ze stejného pracoviště. Studie: Lázeňská léčba

Další zajímavosti ze základního a klinického výzkumu pak přineslo 49 posterů.

botu farmakoterapie úzkostných stavů, poruch osobnosti a akutních stavů a na nedělní dopoledne připadla neurobiolo neurobiologie kognitivních dějů. Měřeno účastí, po posluchači se zajímali např. o problematiku prognózy pacienta se schizofrenií, „off la label“ použití antipsychotik druhé genera generace u jiných než psychotických diagnóz, dále o první epizodu schizofrenie z pohledu biologické psychiatrie, léčbu anti antidepresivy či predikci terapeutického účinku v psychofarmakologii. Paralelně probíhaly tematicky volné workshopy pro limitní počet účastníků (za všechny např. Citromovy Lies, Damn Lies and Statis Statistics, Veverova Posttraumatická stresová porucha jako komorbidita schizofrenie či Kritický rozbor dvou článků o psychofarmakologii od tria Volavka, Höschl a Mohr). Každoroční ambicí jesenické konference je představení výsledků dodo mácího preklinického a klinického výzkumu. V sekcích původního klinického výzkumu zaznělo celkem devět sdělení.

Doc. Mohr rovněž při zahájení konference oznámil, že ČNPS finančně podpoří vydání katalogu k legendární Prinzhornově sbírce, jejíž exkluzivní část byla v první polovině loňského roku vystavena v Praze v Domě U Kamenného zvonu. Hans Prinzhorn byl německý psychiatr a historik umění, který před druhou světovou válkou sbíral artefakty z německých psychiatrických léčeben. Na výtvarné projevy psychiatrických pacientů nebylo již nahlíženo pouze jako na diagnostický materiál, ale Prinzhorn významně docenil i jejich umělecké kvality ve smyslu art brut. Tvorba psychicky nemocných společně s uměním tzv. přírodních národů a tvorbou dětí se stala inspiračním zdrojem moderního výtvarného umění. Podněty v ní nalezli němečtí expresionisté (L. Kirchner, O. Schlemer, O. Kokoschka), surrealisté (M. Ernst) a další (J. Dubuffet, P. Picasso). dokončení na straně 3 ²

V tomto vydání Antikoncepce

a sociální péče.

www.zdravky.cz

ní ziv e klu ac í Ex form luvn in o sm ry pr rtne pa P ČR VZ

Zobrazování nitrohrudních orgánů X EMA

ODBORNÁ PŘÍLOHA ZDR AVOTNICK ÝCH NOVIN

Uvedl rovněž, že se výrazně zlepšilo dlou28. února 2011 hodobé přežití pacientů indikovaných www.zdravky.cz k autologní transplantaci krvetvorných buněk. „Nemocný s agresivním lymfomem, který k nám přišel v roce 2000, měl pravděpodobnost pětiletého a delšího přežití asi 40 procent. V současnosti je to dvojnásobek,“ upřesnil prof. Trněný. „Naším cílem by bylo provádět autologních transplantací pochopitelně co nejméně, protože je to poměrně náročný výkon. Přáli bychom si, abychom dokázali pacienty vyléčit rychle, včas a méněŠtěpánem Svačinou, DrSc., MBA • Aortální stenóza | Možnosti medikamentózního Úvod | Rozhovor s prof. MUDr. bolestně. Nicméně ne vždy to jde. Pro ty ovlivnění progrese vady • ACCORD | Kombinace statin a fibrát: brát, či nebrat? • TAVI | Katetrizační implantace nemocné, kterým současná medicína neumožníchlopně vyléčení méně agresivními aortální • ABMP | Je tak snadné pro lékaře jako pro PC? • Bariatrie | Nová naděje pro diabetiky s psychiaprostředky, nabízíme tedy možnosti trickým handicapem • Guidelines | Kombinační léčba u diabetu 2. typu | Komplexní léčba diabetika v ordinaci PL řešení,“ konstatoval prof. Trněný a zdůraznil, že za posledních několik let se výrazně zlepšila také podpůrná péče. „Jestliže před deseti lety byl horní věk pacienta pro alogenní transplantaci, kdy je dárcem příbuzný či jiná vhodná osoba, 40 až 45 let, v současnosti je to 60 až 65 let. U autologní transplantace máme dokonce nemocné kolem 70 let,“ dodal. Upozornil také, že se výrazně snížila úmrtnost – zejména u alogenních transplantací, která se dnes pohybuje kolem deseti procent. jat

2/2011

Diabetologie/Kardiologie

Koláž: Jindřich Studnička

www.zdravky.cz

L

LÉKAŘSKÉ LISTY

Doporučení pozastavittransplantace krvetvorných buněk X 1000. autologní registraci sibutraminu

M. Trněný: Pacientům dnes nabízíme větší komfort

EC

Jde o zdraví, etiku, ale i o precedens

Nechyběl Švabinský ani Prinzhorn

SP

bolestí pohybového Ke cti ČNPS budiž v úvodu řečeno, že sluchači měli také častěji možnost odpo- Odborné bloky a firemní sympozia byla mnohadenní a programově na otázky řečníků prostřednictvím tradičně rozdělena do jednotlivých dnů prodlužuje život nabitou akci vídat aparátu u dětí organizuje s úspěchem zcela samostatně. hlasovacích zařízení a zapojit se do od- podle lékových skupin: ve čtvrtek antiLetošní účast byla poznamenána poča- borného dění. psychotika, v pátek antidepresiva, v sosím, mnoho každoročních delegátů se zaročník 59 r číslo 2 r 1. února 2010 leklo sněhové kalamity, která na oblast cena 26 Kč r pro předplatitele 19 Kč / 1,25 € r www.zdravky.cz XSERIÁL O MODERNÍCH ZOBRAZOVACÍCH METODÁCHJeseníků a Královéhradecka dolehla s plnou silou v závěru konference (celkem se zaregistrovala téměř tisícovka osob, z toho 539 lékařů). Trocha risku se však vyplatila: konferenci navštívily světové špičky neuropsychofarmakologie Leslie Citrome z amerického New Yorku a Stefan Leucht z–německého Mnichova. Plíce představují jednu z hlavních bran styku organismu s vnějším prostředím s tím souvisí i vznik Na letošním Jeseníku přednášející ve vyšmnoha patologických afekcí. S problematikou onemocnění plicníhošíparenchymu se setkává téměř míře než dosud využívali různých 4 5 6 8 SÚKL: Lékárníci Soběstačnost Mobilní Pokroky medicíny každý nemocnice lékař napříč mnoha odbornostmi. audiovizuálních záznamů k dokreslení se znovu mýlí! invalidů roste – pro oběti zemětřesení v první dekádě obsahu svých příspěvků, zejména těch, jsou častým místem výskytu nádonigní a maligní lézí. U ložiskových lézí ní lymfangiopatie plic. Samotné tumory kdo jim dá práci? na Plíce Haiti třetího tisíciletí které se týkaly komunikace lékaře s psyru, u mužů je plicní tumor na prvním dovoluje hodnotit přítomnost kalcifika- plic není nutné sledovat na obrazech chiatrickým pacientem nebo diagnosticmístě v incidenci ze všech nádorových cí, reakci okolního parenchymu či při- HRCT. kého rozhovoru – např. Hynčík, Racková: onemocnění. Diagnostiku tumorů plic růstání k okolním strukturám. S využi- Pro úplnost zobrazovacího algoritmu je Jak (ne)komunikovat s manickým pacitedy nelze podceňovat. tím softwaru na evaluaci ložiskových nutné zmínit se o intervencích prováděentem, Mohr: Funkční schopnosti jako V BEZPEČNOSTNÍ RENTGENY NA LETIŠTÍCH Základem zobrazování patologií plic- lézí (systémů CAD) lze při opakovaném ných na radiodiagnostických pracovišreálné kritérium remise schizofrenie. Po- Tradičním hostitelem psychofarmakologické konference byly i letos Lázně Jeseník. Foto: uzi ního parenchymu a nitrohrudních vyšetření přesněji sledovat vývoj ložiska tích, jako jsou transparietální punkce orgánů je prostý snímek hrudníku v za- – například u plicních metastáz – a hod- a biopsie pod skiaskopickou nebo CT dopřední a případně předozadní projek- notit účinnost léčby, neboť nejpřesněji kontrolou. Ty umožňují nebývalou přesci. Při patologickém nálezu na prostém se hodnotí objem léze, nikoliv samotné nost ve vedení jehly a dovolují provádět snímku byly dříve obvykle pořizovány rozměry. Proto stanovování objemu biopsie i z ložisek výrazně menších než 10 mm. další doplňkové projekce v závislosti drobných ložisek nabývá na významu. na zkoumané patologii (bočný a šikmý CT umožňuje nyní také zachycením Evropská léková agentura (EMA) ukončila Po loňském nezdařeném „vánočním“ atentátu na letadlo na lince snímek, snímek s označením mamil, průtoku kontrastní látky plicními tepna- Ultrasonografie přehodnocení bezpečnosti léčivýchdo přípraveventuálně byla doplňována skiaskopie mi rychle a spolehlivě provést detekci S rozšiřováním ultrasonografie široké z Amsterodamu do Detroitu se na evropský jednací stůl vrací otázků obsahujících sibutramin. Výbor pro huhrudníku). defektů v plicním arteriálním řečišti, klinické praxe došlo k jejímu většímu vyJubilejní kdy je dárcem krvetvorných buněk samotný pacient, provedli lékaři I. inka plošného zavedení bezpečnostních rentgenů, přesněji celo- S rozvojem nových zobrazovacích me- a odhalit tak plicní embolii v hlavních užívání mánní také léčivévtransplantaci, přípravky (CHMP)Ultrazvukodošel k zápneumologii. kliniky 1. LF UK ave Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. První transplantace tohoto typu se tělových skenerů na letištích. Jejich instalaci již ohlásily Nizozem- tod ustoupily doplňkové techniky zcela plicních tepnách až po lalokové a sub- véterní věru, rizika těchto přípravků jsou vyšší vlnyžese ve vzduchu nešíří, zdravé než jejich přínosy a doporučil pozastavení do pozadí a byly již nahrazeny moderní- segmentární větve. Nejnovější modely vzdušné plíci je tedy ultrasonografie té- 1993. zde uskutečnila v prosinci roku sko a Velká Británie. registračního rozhodnutí tyto léčivé přími. Prostý snímek hrudníku má v sou- CT dokonce již umožňují provést virtu- měř nepoužitelná. Tatopro metoda je tedy „Dříve se krvetvorné buňky získávaly objemovou separaci, protože jsou krvetvorné buňky rozmrazí u lůžka paProblémem se bude zabývat i vláda ČR. členská země Evropské unie musí za- časnosti spíše screeningový význam. Při ální ventilačně-perfúzní sken, a tím za- využívána pravky v celé Evropskésolidních unii. Doporučení v případě lézí čiVýtez kostní dřeně pánevní kosti. Tento vý- rychlejší, a dovolují krev pacienta zpra- cienta a jsou mu převedeny zpět formou boru na pozastavení V současné době totiž podle stanoviska ujmout vlastní stanovisko a regulovat po- nejasném nálezu, zejména při podezření znamenat i sukcesivní embolizace, které kutinových kolekcí,rozhodnutí zejménaouregistraci detekcí kon, který pacient musel podstoupit covat několikrát za sebou,“ upřesnil transfúze do krve. Samy se postupně bylo nyní předáno Evropské komisi k přijetí vydaného 6. ledna Státním úřadem pro užívání těchto zařízení v souladu se svý- na ložiskovou lézi, je doplňována ihned nejsou na běžně dostupných CT přístro- velikosti pleurálních výpotků. Umožňuje vrozhodnutí. celkové anestezii, byl pro něj či MUDr. Robert Pytlík z I. interní kliniky usídlují v kostní dřeni a začínají produjadernou bezpečnost (SÚJB) neexistuje mi platnými právními předpisy. výpočetní tomografie. jích dosud vždy zobrazitelné. také sledovat dynamiku onemocnění, případného dárce relativně nepohodlný, 1. LF UK a VFN v Praze. kovat jednotlivé krvinky. S odstupem asi jednotné evropské doporučení, jak poPřehodnocení byloainiciováno na základě dat množství charakter výpotku, Dalším rozšířením metody je virtuální určit navíc byl obvykle spojen s nutností Vysvětlil také, že pokud se krvetvorné dvou týdnů po převodu buněk dochází stupovat při schvalování a používání pří- Pokud skenery, studie SCOUT (Sibutramine výpotkůCardiovascuumožňuje Axiální řez v mediastinálním okně, kontrastní látka podána intravenózně – v pravé plicPočítačová tomografie CT bronchoskopie umožňující intralu- u zeopouzdřených podávání transfúzí,“ připomněl 12. ledna buňky odebírají tímto způsobem, zbydou k úplnému obnovení krvetvorby a norstrojů využívajících ionizujícího záření pak alternativně lar OUTcomes) na zvýšené riziko místoukazujících pro punkci, eventuálně ní tepně je objemný embolus zcela obliterující lumen cévy. Menší embolus je i vlevo na Od svého zavedení do klinické praxe minální zobrazení bronchů až do cca označit na tiskové konferenci prof. MUDr. Marek z uvedených patnácti litrů zpracované malizaci hodnot krevního obrazu.“ pro bezpečnostní kontrolu osob. Každá Již v roce 2008 navrhla Evropská komise v roce 1981 prodělala počítačová tomo- 5. řádu, případně detekci a hodnocení provést závažných, nefatálních kardiovaskulárních intervenci přímo pod sonogra- bifurkaci tepny pro dolní lalok, zde je však embolus obtékaný. Zároveň vlevo dorzálně je Trněný, CSc., přednosta I. interní kliniky krve maximálně tři až čtyři decilitry (EK) zařazení bezpečnostních skenerů grafie (CT) dramatický rozvoj jak hard- stupně stenózy trachey a její zobrazení fickou příhod,kontrolou. jako jsou cévní mozková příhoda nehypoventilace. Snímky: archiv autorů 1. LF UK a VFN v Praze, a dodal: zahuštěného koncentrátu, který obsahuje Dlouhodobé přežití osob do standardního vybavení evrop- warového, tak softwarového vybavení. před operací. infarkt myokardu, ve srovnání Přibozobrazování solidních lézí sibutramije metoda XDATA A FAKTA „V současnosti provádíme odběr hema- v prvé řadě právě krvetvorné buňky. Ty se výrazně prodloužilo ských letišť. Poslanci Evropského parla- V současnosti je CT zlatým standardem, Výhodou helikálního CT je možnost limitovaná nu s placebem. Výbor CHMP zaznamenal, že zatěžuje pacienta radiačním zářením, – dokáže zobrazit pouze paKterou metodu zvolit a kdy? topoetických buněk vyplavených po jsou poté ve speciálním roztoku a trans- Transplantační centrum 1. LF UK a VFN Efektivní dávka ionizujícího záření, mentu poté tlumočili převážně zamítavé zejména pak víceřadé přístroje s mini- přepočítání obrazů v rámci postproce- tologie, použití sibutraminu nebylo u většinystěně, pacikteré dosahují k hrudní Prostý snímek hrudníku (rentgen hrud hrud- výpotek je sonograficky detekován mnopodání růstových faktorů do krve po- fúzním vaku zamrazeny při teplotě teku- v Praze poskytuje péči pacientům z celé kterou kontrolovaná osoba obdrží reakce svých zemí. Výsledkem bylo po- málně 16 řadami detektorů, které umož- singu na tzv. HRCT high resolution CT nebo entů zahrnutých ve studii SCOUT v souladu přímo patologie hrudní stěny. níku) má víceméně screeningový cha cha- hem dříve, než je patrný na prostém mocí separátoru krevních elementů. Pro tého dusíku -196 stupňů Celsia. ČR – asi třetina pochází z Prahy a další informacemi uvedenými v textech doprov neprospěch svého zdraví při jedné zastavení realizace návrhu EK a otevření ňují velmi rychlé zobrazení celého hrud- (tj. rekonstrukce obrazů v jiném algorit- Usmenších dětí lze sonograficky vyšet- rakter. Při nejasném patologickém nále nále- snímku. pacienty či dárce je daná metoda méně Samotná transplantace poté probíhá na třetina ze Středočeského kraje. Ročně se V kontrolované veřejné diskuse k danému tématu. Člen- níku vázejících přípravky, jelikož sibutramin je kontrole, se pohybuje od 0,1 do 10 μSv loňského rokuběhem vyplynulo, že SÚJB bude mu či trupu několika sekund, v tenkých osoby řezechbudou do 1informovámm) pro řovat struktury mediastina přes neosifizu je vhodné namísto dalších, ne vždy Metodu PET/CT je vhodné provádět zatěžující a podstatné je, že k obnově jednolůžkovém pokoji transplantační provede okolo 60 až 70 autologních (v závislosti na použitém principu proské země EU – včetně České republiky tedy při posuzování žádosti brát v úvahu pře- zhodnocení ny o dávce záření, kterou při jedné u pacientů se známým kardiovaskulárním na jedno zadržení dechu pacienta. plicního intersticia a k konpo- kované sternum a žeberní chrupavky při přínosných rentgenových projekcí indi indi- u sledování již objevených tumorózních krvetvorby dochází poté asi o týden dříve, jednotky, délka hospitalizace je asi tři transplantací. devším to, zda rentgenového za- souzení zařování). I ta nejvyšší hodnota přitom – upozornily především na nevyjasněné U trole najeho daném rtg zařízení o ra- parasternálním onemocněním kontraindikován. solidních lézípoužití v plicním parenchymu postižení – obdrží, retikulace, přístupu. kovat CT, při suspekci na tumorózní lézi lézí, zvláště po léčbě či v případě hledání než když jsou buňky separovány z kostní týdny. „Nejprve pacient dostává inten- Jak uvedl prof. Trněný, autologní transpředstavuje pouze: potenciální zdravotní účinky při použí- umožňuje řízení za účelem bezpečnostní diačním HRCT riziku ssekontrolou spojeném Přípravky obsahující sibutramin jsou v ČR reCT detailní zobrazeníkontroly ložiska, nodulace. používá především vždy s intravenózní aplikací kontrastní drobné léze, kterou nelze z klasického CT dřeně.“ zivní chemoterapii, která by za normál- plantace je vhodná zejména pro pacienty vání těchto zařízení, ale také na řadu zá- jeho max. 50 % dávky obdržené při jedosobkontury, bude prostruktury konkrétní podmínky zdů- vea sledování o celkové dávce záření, kterou gistrovány jako Lindaxa, Meridia, Sibutraa způsobu sycení restrikčních, méněmůže ob- Magnetická rezonance látky. Relativní kontraindikací podání jednoznačně určit. Separátory fungují na principu odstře- ních podmínek zničila krvetvorbu. s nádorovým onemocněním lymfatických nom běžném rentgenovém vyšetřevažných otázek z oblasti etiky, ochrany po vodněno. Přitomaplikaci bude brát v úvahu látmj., strukčních jedna osoba při daném způsobu kontminmetoda Sandoz a má Sibutramin-Teva. Lékařipatoloby nechorob. Využití HRCT je Tato MUDr. Zuzana Ryznarová, intravenózní kontrastní při zobrazování kontrastní látky je pouze alergie na jód. divky – krev je pomalu odstředěna a dělí Nicméně podávání vysokých dávek cyto- uzlin – lymfomem (Hodgkinovým i nonzda: ní hrudníku; lidských práv a ochrany osobnosti. Celo- ky, rolyveobdržet v jednom předepisovat lékárníci byse Magnetická rezonance má při diagnosRadiodiagnostické oddělení a umožňuje tak lépe rozlišit mezi be- také sledování změn uroce. karcinomatóz- giíměli plicnadále omezený význam.aUplatňuje se na jednotlivé složky. „Během jednoho statik, které jsou účinnější, nám umožňuje -Hodgkinským), druhou nejčastější diamax. 100 % dávky obdržené od kostělové skenery totiž odhalují při kontrole V použití zařízení bude zaměřeno cíleně Kontrolovaná osoba musí mít také mož- přineměli dále vydávat tyto přípravky. Pacienti, Medicon, a. s., Praha, veldiagnostice patologií hrudní páteře tice patologií plicního parenchymu vel sezení, které trvá tři až čtyři hodiny, právě autologní transplantace předem gnózou je pak mnohočetný myelom. pouze na vybrané (podezřelé) osoby, mického záření během hodiny letu intimní detaily kontrolovaných osob. nost tuto kontrolu odmítnout a podrobit a přilehlých kteří v současnosti berou tyto léky,mediastiby si měli MUDr. Bc. Martin Horák, struktur a orgánů mi omezené využití. U pleurálních efúzí proteče přístrojem dvoj- až trojnásobek odebraných krvetvorných buněk pacien- Indikována je také např. u nemocných v obvyklé cestovní výšce; Tyto přístroje jsou klasifikovány jako tzv. V bude stanoven věkový limit takto kon- se kontrole alternativní metodou – např. nave–vhodném čase domluvit Radiodiagnostické oddělení především srdce a návštěvu hrudní svého aorty je metodou první volby ultrasonografie. objemu krve pacienta – tedy asi 15 litrů. ta,“ objasnil prof. Trněný a dodal: „Po s autoimunitními chorobami, jako je trolovaných osob, osobní prohlídce. Více na straně 4 ² s lékaře, jednoduché zdroje ionizujícího záření max. 100 % dávky z výpustí dobře aby probrali alternativní opatření Nemocnice Na Homolce, Praha využitím metody kontrastní MR Na rozdíl od klasického snímku neModerní přístroje tudíž umožňují velko- skončení chemoterapie se totiž uchované roztroušená skleróza, u nichž selhává a jako takové podléhají regulaci ze strany k redukci tělesné hmotnosti. Pacienti, kteří provozované jaderné elektrárny, angiografie. si přejí ukončit léčbu před návštěvou svého kterou by člověk obdržel, kdyby se SÚJB. Ze společné diskuse s odborníky Čtěte stanoviska odborníků a diskutujte o tématu lékaře, to mohou udělat kdykoliv. celý rok zdržoval těsně za jejím ministerstev zdravotnictví, vnitra a doHybridní pozitronová súkl plotem. pravy, Úřadu pro ochranu osobních údaa výpočetní tomografie na www.zdravky.cz jů a Úřadu pro civilní letectví již v únoru V onkologické problematice se uplatňuje hybridní pozitronová a výpočetní tomografie (PET/CT) při hodnocení solitárních plicních uzlů, při stagingu nonhodgkinských a hodgkinských lymfomů, mezoteliomu, lymfomu a při monitorinUkazatele očekávaného věkového gusložení odpovědi na léčbu. CT plic je zlatým standardem. Vždy je nutné sledovat oblast hrudníku ve dvou diagnos- Přínosem PET/CT jeIndex zobrazení zvýšenéekonomického Průměrný věk stáří tických oknech – plicním a mediastinálním. hoIndex metabolismu glukózy vzatížení patologických Axiální řez v mediastinálním okně (vlevo) – rozsáhlý plicní tumor pravého hilu plicního ložiscích. Tento zachycený metabolismus Kraj 2009* 2035 2066 2009* 2035 2066 2009* 2035 2066 ve věku ekonomické aktivity se prorůstá Již v roce 2014 ve všech krajích ČR početně převáží senioři nad spříznivý, útlakem pravého hlavního bronchu. Tumor do mediastina ke vzestupné aortě je koregistrován do CT obrazů, neboť výHl. m. Praha 41,6 49,2 53,2 130početní 270 tomografie 354 49 75 samotné 116 nejsilnější generace narozené truncus pulmonalis. má oproti Axiální řez v plicním okně, nízký kernel (vlevo) – intersticiální plicní proces. dětmi. O dva roky později pak v celé ČR započne proces přiroze- inacházejí Středočeský 40,0 pravý 46,5 hilus 49,9a dis- 96 pozitronové 194 264 75 výrazně 103 v polovině 70.řez letvminulého století. Podle– je patrný axiální plicním okně (vpravo) hlavně zvětšený Axiální řez v plicním okně, vysoký kernel (vpravo) – tzv. HRCT intersticiální změny jsou emisní 54 tomografii ného úbytku obyvatelstva, kdy počet zemřelých každým rokem Tentýž ČSÚ však veplicního vzájemném poměruna časem krétní reakce parenchymu rozpínající se tumor v pravém ostřejší, jakoby zvýrazněné, lze poznat jemnější změny intersticia. rozlišovací Jihočeský 40,5 hilu.47,1 50,7 103vyšší207 286 schopnost. 55 78 108 převýší počet nově narozených. převáží ekonomicky neaktivní složka Plzeňský 40,8 47,3 50,8 110 212 287 54 77 108 Vyplývá to z Projekce obyvatelstva v kra- vém měřítku překročil poprvé hranici obyvatelstva. Počátek tohoto stavu se Karlovarský 39,8 46,7 50,5 94 200 280 53 77 106 jích a oblastech ČR do roku 2065, kterou 100 v roce 2006, v hlavním městě Praze očekává ve druhé polovině 40. let tohoto Ústecký 39,6 45,8 49,1 88 177 245 53 75 101 19. ledna zveřejnil Český statistický úřad dokonce v roce 1995. Na základě vývoje století, popř. na počátku 50. let 21. století. Liberecký 40,0 46,4 49,7 94 188 257 54 77 106 (ČSÚ). Ve Zlínském kraji přitom již k při- populace přirozeným pohybem (bez Ve druhé polovině páté dekády 21. století Královéhradecký 40,9 47,1 50,4 110 204 272 57 80 110 rozenému úbytku obyvatelstva pravdě- zohlednění vlivu migrace ze zahraničí) se bude převis populace ve věku ekonomicpodobně došlo loni. Potvrdit by to měly bude index stáří ve všech krajích prudce ké neaktivity nejvyšší (hodnota indexu od Pardubický 40,4 46,6 50,1 104 192 267 56 77 109 statistické údaje za rok 2009, jejichž pu- zvyšovat. V roce 2014 je očekávána ve 108 v Ústeckém kraji až po 136 v Praze), Vysočina 40,3 46,6 50,3 104 194 274 57 79 111 blikace se očekává v březnu. všech regionech početní převaha seniorů poté by se bilance měla mírně zlepšit. Jihomoravský 40,8 47,1 50,4 112 206 273 55 78 109 Pokud jde o vývoj úmrtnosti, střední délka nad dětmi, a ta by měla být stále markant- Převaha ekonomicky neaktivní části poOlomoucký 40,5 47,2 51,0 107 208 292 55 78 110 života by se podle ČSÚ měla do roku 2065 nější – ve 30. letech 21. století již bude pulace nad ekonomicky aktivními (zjedZlínský 40,7 47,4 51,3 111 214 304 56 78 112 zvýšit u mužů na 86,5 roku (loni 74,2 ro- dosahovat hodnoty 200 seniorů na 100 nodušeně nad plátci daní, zdravotního ku), u žen na 91 let (loni 80,3 roku). dětí. i sociálního pojištění) však zůstane již trMoravskoslezský 40,2 46,9 50,5 101 201 280 55 79 108 Druhý z indexů – index ekonomického valá a stane se jednou z hlavních překážek Zdroj: ČSÚ * reálné definitivní údaje O čem vypovídají indexy zatížení – porovnává ekonomicky ne- udržitelnosti průběžného financování Pozn.: Index stáří = počet osob ve věku 65 a více let na 100 osob ve věku 0–14 let. Index stáří (počet osob ve věku 65 a více aktivní a aktivní část populace (ve věku důchodů, zdravotní či sociální péče. Index ekonomického zatížení = počet osob ve věku 65 a více let a osob ve věku 0–19 let na 100 osob ve věku 20–64 let jak O Nejvyšší hodnota ve své kategorii, O Nejnižší hodnota ve své kategorii let na 100 dětí do 15 let) v celorepubliko- od 20 do 64 let). Tento poměr je zatím dosud zakázané ovoce? ODBORNÉ FÓRUM ZDRAVOTNICT VÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

Prof. Marek Trněný také prozradil, že za něně kolik měsíců bude ve VFN v Praze otevřena nově zrekonstruovaná transplantační jednotka: „Jsem neobyčejně rád, že dojde k rozšíření kapacity našeho pracoviště, protože požadavky na transplantace rok od roku narůstají.“ Foto: ZN veškerá dostupná léčba. „Potenciál krvetvorných buněk však přesahuje pouze ‚klasickou‘ transplantaci. V současnosti řešíme několik projektů z oblasti buněčné terapie zaměřených na pacienty s kritickou ischemickou chorobou dolních končetin či s infarktem myokardu,“ doplnil prof. Trněný.

www.florence.cz

Lékařům nelze eHealth nařizovat

XČeský statistický úřad

Populace zestárne, ekonomická zátěž stoupne

38 × ročně | 799 Kč

11 × ročně | 550 Kč T H E J O U R N A L O F T H E C Z E C H A N D S LOVA K O N CO LO G I C A L S O C I E T I E S ISSN 1804-7874

Vnitř Lék 2009; 55(12) on-line na www.vnitrnilekarstvi.cz

Vnitřní lékařství

NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE

časopis České internistické společnosti a Slovenskej internistickej spoločnosti

www.csnn.eu

ČASOPIS ČESKÉ NEUROLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP, ČESKÉ NEUROCHIRURGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP, SLOVENSKEJ NEUROLOGICKEJ SPOLOČNOSTI SLS, SLOVENSKEJ NEUROCHIRURGICKEJ SPOLOČNOSTI SLS A ČESKÉ SPOLEČNOSTI DĚTSKÉ NEUROLOGIE ČLS JEP

ročník 55 | prosinec 2009 | číslo 12 Indexed in EMBASE/Excerpta Medica, SCOPUS, MEDLINE/Index Medicus, Bibliographia medica čechoslovaca, Index Copernicus, Chemical Abstracts, INIS Atomindex

12 × ročně | 1320 Kč

MINIMONOGRAFIE

Spondylogenní cervikální myelopatie

Z. Kadaňka

PŘEHLEDNÝ REFERÁT

Thunderclap headache

D. Doležil et al

PŮVODNÍ PRÁCE

Porovnání tíže afázie u demence a cévní mozkové příhody pomocí MASTcz a její vztah k tíži kognitivního deficitu M. Košťálová et al KAZUISTIKA

Komplikovaná herpetická nekrotizující meningoencefalitida s nutností neurochirurgické intervence – kazuistika P. Prášil

Vydává ČLS JEP. ISSN 1210-7859. ISSN pro on-line přístup 1802-4041. Indexováno/excerpováno: Index Copernicus, EMBASE/Excerpta Medica, Bibliographia Medica Čechoslovaca, Scopus

ročník 73 | 106 | 2010 | číslo

3

6 × ročně | 600 Kč

Gastroenterologie a hepatologie

KLINICKÁ ONKOLOGIE

Gastroenterology and Hepatology Časopis České gastroenterologické společnosti, České hepatologické společnosti, Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti a Slovenskej hepatologickej spoločnosti Vydává ČLS JEP. Indexed in SCOPUS, CHEMICAL TITLES, EXCERPTA MEDICA/EMBASE, CHEMICAL ABSTRACTS, INIS Atominedex, Food Science and Technology Abstracts, Bibliographia medica čechoslovaca

Z OBSAHU: Acute mesenteric ischemia Z obsahu:

CMV kolitida po orgánových transplantacích

ABL1, SRC a další nereceptorové tyrozinkinázy jako nové cíle specifické protinádorové léčby

Dynamická scintigrafie jícnu

Změny cílových objemů při použití magnetické rezonance pro plánování radioterapie lůžka prostaty – předběžné výsledky

Jak řešit ztrátu odpovědi na biologika?

Cílená léčba bronchioloalveolárního plicního adenokarcinomu inhibitory tyrozinkinázové aktivity EGFR

Endoskopická léčba iatrogenní perforace tračníku

Vydává ČLS JEP. ISSN 0862-495 X. ISSN 1802-5307 on-line přístup Indexed in MEDLINE/PubMed, EMBASE/Excerpta Medica, SCOPUS, Bibliographia medica čechoslovaca, Index Copernicus

ročník 23 | 2010 | číslo

6 × ročně | 540 Kč

2

2010 / ročník 12

KR_2-10_komplet_2.indd 65

4 × ročně | 300 Kč

metabolický syndrom diabetická nefropatie a doprovodné postižení ledvin poruchy chování ve stáří poruchy spánku dny paměti �

čes ger rev 2009; 7(3–4)

www.urologickelisty.cz

O D B O R N Ý Č A S O P I S Č E S K É G E R O N TO LO G I C K É A G E R I AT R I C K É S P O L E Č N O S T I

www.geriatrickarevue.cz

www.kardiologickarevue.cz

česká geriatrická revue

Věnováno prof. MUDr. Jindřichu Špinarovi, CSc., FESC, k jeho 50. narozeninám

1.

4

číslo únor 2011 ročník 65

6 × ročně | 600 Kč www.praktickagynekologie.cz

ČESKÁ A SLOVENSKÁ

www.klinickaonkologie.cz

www.vnitrnilekarstvi.cz

ISSN 0042-773X ISSN pro on-line přístup 1801-7592

2*10

hormonálně aktivní nádory a předčasná puberta operace transsexualizmu female to male diabetes mellitus a gravidita vliv výživy na výsledky léčby neplodnosti předčasné ovariální selhání u chemoterapie

3.8.2010 10:14:08

4 × ročně | 420 Kč

4 × ročně | 600 Kč

4 × ročně | 400 Kč

Objednávat můžete na webových stránkách www.ambitmedia.cz nebo pomocí e-mailu predplatne�ambitmedia.cz


FLORENCE 11/2011  

Časopis moderního ošetřovatelství

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you