Page 1

V tomto vydání

ZDRAVOTNICKÉ NOVINY ODBORNÉ FÓRUM ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE www.zdravky.cz

ročník 61 • číslo 1–2 • 2. ledna 2012 cena 26 Kč • pro předplatitele 20 Kč

Elektronická aukce léků na vlastní oči a z první ruky Pokud některá ze zdravotních pojišťoven požádá podle dikce novely zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, „za účelem zajištění plně hrazených léčivých přípravků a úspor prostředků zdravotního pojištění“ o vypsání soutěže o nejnižší úhradu léčivého přípravku, nic už jí nebude stát v cestě. Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) předvedl 20. prosince zástupcům far­ maceutických společností, distributo­ rů i médií ostrou zkoušku svého aukč­ ního portálu, na kterém budou úhra­ dové soutěže elektronicky probíhat.

Pojišťovny žádají... Aby mohl SÚKL soutěž vypsat, musí mu být doručena žádost zdravotní po­ jišťovny spolu se souhlasným vyjád­ řením ministerstva zdravotnictví. Žá­ dost musí podle zákona o veřejném zdravotním pojištění obsahovat: n označení léčivé látky a lékové for­ my, pro něž se o vypsání úhradové soutěže žádá, a dále zpravidla i  n požadovaný obsah léčivé látky v lé­ čivých přípravcích, jejichž plná úhra­ da musí být úhradovou soutěží zajiš­ těna, nebo požadované dávky, které mají být dosaženy jednotkou lékové formy těchto léčivých přípravků ne­ bo jejich dělením či násobným užíváním, n minimální počet obvyklých den­ ních terapeutických dávek v balení

léčivých přípravků, jejichž plná úhra­ da musí být úhradovou soutěží zajištěna.

... SÚKL vyhlašuje Do 30 dnů ode dne podání žádosti SÚKL ve svém Věstníku a způsobem umožňujícím dálkový přístup (tedy na svém internetovém portálu) ozná­ mí zahájení úhradové soutěže. Ozná­ mení musí obsahovat: n označení léčivé látky a lékové for­ my, pro něž se úhradová soutěž vypisuje, n počet obvyklých denních terapeu­ tických dávek této léčivé látky a léko­ vé formy distribuovaných na českém trhu za 18 měsíců předcházejících za­ hájení úhradové soutěže, n podmínky kvalifikace, n lhůtu, do kdy je možné se kvalifiko­ vat k účasti na úhradové soutěži, kte­ rá činí nejméně 15 dnů ode dne zve­ řejnění oznámení ve Věstníku. Pro účely workshopu a cvičné elek­ tronické eAukce byla zvolena hypo­ tetická úhradová soutěž o nejnižší

úhradu léčivé látky simvastatin v po­ tahovaných tabletách. V řadě počí­ tačů vyhrazených pro účastníky workshopu z farmaceutických firem zůstal jeden neobsazený. A tak když se ředitel SÚKL Martin Beneš zeptal, zda mezi přítomnými „neobchodní­ ky“ není někdo vybavený zaručeným elektronickým podpisem, kdo by si chtěl aukci rovněž vyzkoušet, přihlá­ sili jsme se. Pokud by se jednalo

V intenzivní medicíně, kde jde mnohdy o čas a přesné informace, nebyly – možná trochu pře­ kvapivě – v tuzemských nemocnicích doposud využívány komplexní klinické informační sy­ stémy. Jejich zavádění by přitom pomohlo nejen ARO, ale i celé nemocnici a především jejím pacientům.

ZN 1-2_2012.indd 1

Zdravotnické noviny vstoupily do sedmé dekády své existence. Z toho čtvrtým rokem vycházejí již opět legálně na základě řádné licenční smlouvy s vlastníky ochranné známky, což svým výrokem potvrdil i Vrchní soud v Praze. Dovolte mi, abych Vám na prahu nového ročníku poděkoval za Vaši čtenářskou přízeň, za niž prosím přijměte malý dárek v podobě poněkud obměněné tváře Vašeho týdeníku. Vyšli jsme z přání a připomínek Vás čtenářů a v novém roce Vám chceme ve Zdravotnických novinách nabízet od všeho o něco více. Tedy více zpráv z domácího a zahraničního odborného tisku, více aktualit z evropských i světových kongresů, více výsledků klinických studií, více novinek z oblasti farmacie, více poradenství pro provozovatele lékařských praxí i více praktických informací pro zaměstnance a managementy zdravotnických zařízení. A to vše v přehlednější podobě i řazení. Věřím, že se Vám nové Zdravotnické noviny budou líbit a najdete v nich vždy to, co ke své práci potřebujete. Přeji Vám všem úspěšný, plodný a klidný rok 2012.

Elektronickou aukci léků si naostro vyzkoušeli i naši redaktoři. Foto: ZN o opravdovou aukci a pokud by ZN nebyly novinami, ale držitelem roz­ hodnutí o registraci léčivého příprav­ ku, mohli bychom si v případě, že po­ dáme nejlepší (= nejnižší) nabídku, vysoutěžit plnou úhradu námi ­dodávaného simvastatinu na příštích 18 měsíců. Našim méně úspěšným (= dražším) konkurentům by byla při­ znána jen 75procentní úhrada… více k tématu na str. 5

Data z přístrojů u lůžka se integrují s výsledky komplementu a celým NIS votníci k dispozici na jednom místě a v podstatě on-line. „Pro nás je důležité, že v situaci vývo­ je legislativy o zdravotní dokumenta­ ci a zákona o zdravotních službách pro příští rok máme systém, který ukládá v každém okamžiku v neměn­ ném formátu informace o pacientovi, nejsme nuceni trvale tisknout mnoho papírů a v případě forenzních záleži­ tostí můžeme prokázat aktuální ad­ resné dokumenty,“ řekl Zdravotnic­ kým novinám MUDr. Petr Kolouch, MBA, náměstek úseku pro kvalitu a organizaci FN Motol v Praze, a do­ dal: „Za celou zkušební dobu systému ICIP jsme neshledali žádnou nesrov­ nalost ve vedení zdravotní dokumen­ tace nebo zvýšení zátěže personálu, a toho si velmi ceníme. Neobjevil se ani žádný problém s propouštěcí či

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

Váš Jan Kulhavý šéfredaktor

Informační systémy v intezivní péči

První komplexní aplikaci, která byla v ČR instalována a v plném provozu je na Klinice anesteziologie a re­ suscitace 2. LF UK a FN Motol v Pra­ ze od jara loňského roku, předsta­ vuje klinický informační systém pro oblast akutní péče ICIP (Intelli­ Vue Clinical Information Portfolio, Philips). Ten umožňuje lékařům a sestrám po­ hybujícím se na pracovištích ARO kompletní vedení pacientské doku­ mentace. Tedy automatický sběr dat z monitorů vitálních funkcí, plicních ventilátorů, infuzní techniky a další přístrojů, které se na oddělení vysky­ tují. Navíc integruje data z laborato­ ří, zobrazovacích modalit či z ne­ mocničního informačního systému. Všechny informace, které byly dříve uloženy izolovaně, mají nyní zdra­

Slovo úvodem

překladovou dokumentací vůči dal­ ším klinikám. Domníváme se, že im­ plementace klinických informačních systémů je cesta, kterou by intenzivní péče měla směřovat. Víme také o mo­ dulech, které jsou určeny pro sálovou anesteziologickou péči a o kterých by­ chom do budoucna rádi uvažovali.“

Klíčem je definice primárních úložišť Rizikovost projektu spočívá podle MUDr. Koloucha v udržitelnosti ope­ račních systémů, serverů a obecně informačních technologií, jejichž vý­ voj je dnes neskutečně rychlý. Je třeba ohlídat, aby spolu informační systé­ my v nemocnici komunikovaly a fun­ govaly jako celek. Klíčové je také pro­ vázání parciálních řešení se systémy užívanými v ČR, které jsou vázány na

vykazování zdravotní péče. „V tom vi­ díme rizika, úskalí a složitosti v ko­ munikaci s firmami, které dodávají celoústavní software. Aby nedochá­ zelo k duplicitám, ale zároveň aby by­ la kontrola nad daty a aby byla jasná definice primárních úložišť, která le­ gislativně musí spravovat zdravotnic­ ké zařízení, nikoli dodavatelská spo­ lečnost. Tuto integraci osobně pova­ žuji za nejtěžší,“ zdůraznil MUDr. Ko­ louch s tím, že důležité také je, aby informační systém byl pro zdravotní­ ky uživatelsky přátelský a intuitivně ovladatelný. Systém ICIP by podle něj bylo vhodné zavést na všechny JIP motolské ne­ mocnice – bez ohledu na řídícího pra­ covníka. „Dokonce bychom chtěli jít dále a intenzivní péči, jak je ve světě běžné, integrovat a mít ji pod jednou správou. Nicméně v prostředí fakult­ ní nemocnice to není téma, které by bylo řešitelné přes noc,“ konstatoval MUDr. Kolouch. více k tématu na str. 9–10

Z OBSAHU n z medicíny Nejčtenější články uplynulého roku 

str. 2

Vyšší riziko fraktur hrozí i mladším pacientkám s Ca prsu str. 3 Prevalence symptomů GERD roste

str. 3

n z farmacie FDA: Problémy v dávkování paracetamolu

str. 5

Oznámení SÚKL

str. 5

np ro lékařské

praxe

České zdravotnictví v roce 2012

str. 8

Změny v daňovém přiznání

str. 8

n pro lůžková

zařízení

Miliarda pro iktová a cerebrovaskulární centra str. 10 V nemocnici může způsobit problémy i oslovování str. 10 n události, fakta,

názory

Rok 2011 na stránkách Zdravotnických novin

str. 6–7

Prezidentské pohledy na hospodaření v oblasti zdravotnických prostředků str. 11

29.12.11 19:24


2

z medicíny

Nejčtenější články uplynulého roku Medicínský portál MedScape zveřejnil pětici článků, které si v roce 2011 jeho prostřednictvím elektronicky vyhledalo a přečetlo nejvíce lékařů a zdravotníků z celého světa. Která témata byla v centru pozornosti? Varování před vysokými dávkami simvastatinu Americký Food and Drug Administration (FDA) vydal 8. června bezpečnostní upozornění pro předepisování simvastatinu. Nejvyšší schválená dávka 80 mg se totiž ukázala být spojena se zvýšeným rizikem svalových onemocnění nebo myopatií, zejména v prvních 12 měsících užívání. FDA proto změnil bezpečnostní pokyny a doporučil předepisování vysokých dávek simvastatinu pouze těm pacientům, kteří v průběhu posledního roku jeho užívání nezaznamenali žádné bolesti svalů či obdobné potíže.

rickou léčbou bylo hlášeno i několik úmrtí. Přesný mechanismus popsané lékové interakce není dosud znám. Je však např. známo, že metylenová modř inhibuje účinek monoaminooxidázy A – enzymu zodpovědného za odbourávání serotoninu v mozku. Jeho nadměrná koncentrace pak působí toxicky.

Nové lékové interakce s antidepresivy Zvyšují mobily riziko zhoubného bujení? Kontroverze vyvolalo květnové oznámení Světové zdravotnické organizace (WHO), že mikrovlnné záření emitované mobilními telefony může zvyšovat riziko karcinomu. K tomuto závěru dospěla skupina 31 vědců ze 14 zemí, která podrobila rozsáhlé analýze dosavadní existující studie o bezpečnosti užívání mobilních telefonů. Shodli se v názoru, že expozice radiofrekvenčnímu elektromagnetickému poli je skutečně potenciálně nebezpečná a že ve vyšším ohrožení jsou zejména mladí uživatelé mobilních telefonů. Spor pokračoval, když 27. července publikoval Journal of National Cancer Institute výsledky jiné studie, podle nichž prý děti a dospívající uživatelé mobilních telefonů vyšším rizikem zhoubných onemocnění mozku ohroženi nejsou. Oponenti však záhy závěry autorů zpochybnili s poukázáním

Ilustrační foto: Profimedia

V souvislosti s rizikem vzniku tzv. serotoninového syndromu vydal FDA 26. července bezpečnostní upozornění hned pro dvě léčivé látky – pro antibiotikum linezolid a pro metylenovou modř, která se běžně užívá při diagnostických vyšetřeních a také k léčbě některých onemocnění, např. methemoglobinémie, vazoplegického syndromu, encefalopatie vyvolané ifosfamidem či při otravě kyanidem. FDA tak učinil v souvislosti s obdrženými zprávami o vážných reakcích centrálního nervového systému, pokud byly jmenované látky podávány pacientům se serotonergní psychiatrickou léčbou. V důsledku lékové interakce u nich docházelo k rozvoji serotoninového syndromu – stavu potenciálně ohrožujícího život, který je způsoben nadměrně zvýšenou koncentrací serotoninu. Mezi jeho příznaky patří zmatenost, hyperaktivita, poruchy paměti a další psychické změny, záškuby svalů, nadměrné pocení, třes, průjem, potíže s motorickou koordinací a horečka. V souvislosti s podáním linezolidu pacientům se serotonergní psychiat-

na fakt, že studie byla financována jedním z výrobců mobilních telefonů. Obdobná studie publikovaná 20. října v on-line vydání British Medical Journal čelila podobně nelítostné kritice od organizace ElectromagneticHealth.org.

Dočasný zákaz drog maskovaných za koupelové soli Americký Úřad pro kontrolu obchodu s drogami (Drug Enforcement Administration, DEA) 7. září oznámil, že dočasně zakazuje tři syntetické sloučeniny (mefedron, MDPV a metylon) prodávané jako soli do koupele. Nařízení vstoupilo v platnost v říjnu, od té doby je v USA prodej či držení zmíněných látek, ať už izolovaně nebo ve výrobcích, nelegální. Zákaz bude účinný rok, během této doby musejí

Inzerce

24.–25. 2. 2012 TOP HOTEL Praha Congress Hall Blažimská 1781/4 149 00 Praha 4

6.

Sdružení praktických lékařů ČR, Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR a Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP si vás dovolují pozvat na 6. Kongres primární péče Z odborného programu kongresu

MOŽNOSTI DNEŠNÍ OFTALMOLOGIE

Pátek 24. února 9.30–11.00 hod. najdete na internetových stránkách www.splcr.cz, www.detskylekar.cz a www.ahou.cz.

m lékařství

oční Akutní stavy v

d e refrakčních va Možnosti korekc Registrační formulář,d u informace, dětí ika očních va program ná diagnosti abstrakta Včas y v léčbě šilhání

doc. MUDr. Hana

. Langrová, Ph.D .D.

uermannová, Ph

MUDr. Alena Fe

banová

MUDr. Anna Zo

Dostálek, Ph.D. MUDr. Miroslav

Současné trend

Akce je určena pro lékaře a sestry v primární péči a je zařazena do kreditovaného systému celoživotního vzdělávání.

ZN 1-2_2012.indd 2

příslušné americké úřady rozhodnout, zda bude změněn na trvalý, zda budou tyto látky regulovány nějakým jiným, strukturovanějším způsobem, případně zda bude zákaz zcela zrušen. Zmíněné „koupelové soli“ byly prostřednictvím internetu prodávány i mimo území USA, a to pod názvy jako Ivory Wave (Slonovinový nájezd), Purple Wave (Fialová vlna), Vanilla Sky (Vanilkové nebe) či Bliss (Blaho). Po požití mají podle DEA „podobný účinek jako kokain, LSD, extáze nebo metamfetamin (pervitin)“. DEA rovněž uvádí, že uživatelé popisují účinky jako změny vnímání, sníženou kontrolu pohybů, dezorientaci, silné paranoidní stavy a agresivitu. Mezi dospívajícími a mladými dospělými se „koupelové soli“ staly mimořádně populárními, o čemž svědčí i údaje Americké asociace center pro identifikaci a analýzu jedů (American Association of Poison Control Centers). Počet hlášených intoxikací „koupelovými solemi“ se dramaticky zvýšil z 303 případů za celý rok 2010 na 4137 případů za pouhých sedm měsíců roku 2011.

Linagliptin v léčbě DM2 FDA schválil 2. května používání nového perorálního antidiabetika linagliptinu (Tradjenta, Boehringer Ingelheim ve spolupráci s Eli Lilly) pro terapii pacientů s diabetem 2. typu. Lék patří do skupiny léčiv označovaných jako inhibitory dipeptidylpeptidázy IV. Jejich mechanismus účinku je založen na tzv. inkretinovém principu. Inkretiny jsou hormony produkované ve střevě v reakci na perorální příjem glukózy. Jejich hlavním představitelem je glukagon-like peptid-1 (GLP-1), který snižuje glykémii, zvyšuje sekreci inzulinu a inhibuje jeho vychytávání v játrech. Kromě toho zpomaluje vyprazdňování žaludku, vyvolává pocit sytosti a tím napomáhá i snižování hmotnosti. U pacientů s diabetem 2. typu je koncentrace GLP-1 snížená a cesta ke zvýšení jeho účinku je dvojí. Podle ní se také inkretinová antidiabetika dělí do dvou skupin. První jsou tzv. inkretinová mimetika, ve své podstatě analoga GLP-1. Do této skupiny patří např. exenatid a liraglutid. Druhou skupinou, do níž patří i linagliptin, jsou tzv. gliptiny. Jedná se o inhibitory enzymu dipeptidylpeptidázy IV, jenž GLP-1 rozkládá. Jeho inhibicí je zajištěno prodloužení setrvání GLP-1 v aktivním stavu a v důsledku toho zvýšení citlivosti B buněk, stimulace inzulinové sekrece, snížení koncentrace glukagonu a ve výsledku snížení glykémie. red

ročník 61 číslo 1–2 2. ledna 2012

Zemřel prof. A. Jirásek Ve věku 78 let zemřel 12. prosince 2011 po delší nemoci prof. MUDr. Adam Jirásek, DrSc. Adam Jirásek se narodil 7. listopadu 1933 v Pardubicích. Po maturitě v r. 1951 studoval na tehdejší Fakultě všeobecného lékařství UK v Praze. Během studia byl demonstrátorem a později asistentem na Hlavově ústavu FVL UK. Po promoci v roce 1957 nastoupil na místo sekundárního lékaře Fakultní nemocnice I. v Praze, aby v roce 1960 přestoupil na místo odborného asistenta FVL UK. Po pěti letech obhájil kandidátskou disertační práci a v roce 1976 byl jmenován docentem, když předtím získal příslušné atestace v oboru patologická anatomie. Po obhajobě doktorské dizertace byl v roce 1985 jmenován profesorem pro obor patologická anatomie. Kandidátská i doktorská práce byly věnovány systémovým atrofiím mozku a experimentům zaměřeným na encefalitidy. V roce 1983 byl ustanoven vedoucím Hlavova ústavu a o tři roky později i vedoucím katedry. Prof. Jirásek se během svého života věnoval patologii v celé šíři, ale při své vědecké a výzkumné činnosti se zaměřil převážně na problematiku související s chorobami centrálního nervstva. Publikoval přes 120 vědeckých prací a přednesl řadu přednášek doma i v zahraničí. Řadu let byl členem výboru i předsedou Společnosti českých patologů ČLS JEP.

n STRUČNĚ

Národní diabetologický program Po 10 letech se ČR chystá posílit především prevenci, včasný záchyt pacientů, terapii diabetu a jeho komorbidit, prevenci komplikací diabetu a vytvořit racionální systém kontroly kvality ve spolupráci odborné společnosti, ministerstva zdravotnictví a zdravotních pojišťoven. Jak uvedl prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA, prezident Diabetické asociace ČR, je třeba podpořit zlepšení prevence diabetu 2. typu, která se překrývá s prevencí obezity, a to jak na úrovni zdravotníků, tak i státních orgánů a hygienické služby. Dále je nutná systematická aktivní depistáž diabetu 2. typu, zejména v ordinacích praktických lékařů, a zlepšení podmínek pro intenzivní léčbu diabetu i jeho komorbidit v souladu s guidelines. Celkové výdaje na léčbu diabetu v ČR tvoří více než 20 miliard korun ročně. Nepřímé náklady, třeba na invalidní důchod či ztracené roky produktivního života, jsou ještě vyšší. Roční vydání na diabetika s komplikacemi jsou pak trojnásobně vyšší než na pacienta bez komplikací. Statistici v ČR evidují na 800 000 diabetiků – v naprosté většině jde o pacienty s diabetes mellitus 2. typu. Lékaři odhadují, že dalšího čtvrt miliónu lidí o svém onemocnění neví. Očekávaná délka života diabetiků 2. typu je oproti zdravým jedincům o deset let kratší. Pokud bude pacientů s diabetem přibývat podobným tempem jako dosud, bude v roce 2035 postižen touto nemocí každý desátý občan ČR. „Změna životosprávy, tedy zdravá strava a přiměřený pohyb, může významně snížit počet nových případů, nebo alespoň vznik nemoci oddálit,“ uvedl prof. Kvapil. čtk, red

www.zdravky.cz | ročník 61, číslo 1–2, 2. ledna 2012 | adresa redakce: Klicperova 604/8, 150 00 Praha 5, zdravky.redakce@ambitmedia.cz, tel. 222 352 576, fax 222 352 572 | šéfredaktor: Jan Kulhavý, jan.kulhavy@ambitmedia.cz | zástupci šéfredaktora: Mgr. Tomáš Polák, tomas.polak@ambitmedia.cz | Ing. Jana Tlapáková, vedoucí Kongresového listu, jana.tlapakova@ambitmedia.cz | redakce: Zbyněk Kysela, zbynek.kysela@ambitmedia.cz | Bc. Jiří Škuba, jiri.skuba@ambitmedia.cz | Mgr. Martin Tarant, martin.tarant@ambitmedia.cz | Mgr. Josef Zábranský, josef.zabransky@ambitmedia.cz | stálí spolupracovníci redakce: Mgr. Kristýna Čilíková | PhDr. Jaroslav Houštecký | PhDr. Helena Chvátalová | grafická úprava: Jindřich Studnička | jazyková redakce: Bohumila Píšová vydavatel: Ambit Media, a. s. | www.ambitmedia.cz | ředitel společnosti: RNDr. Martin Slavík | šéfredaktor zdravotnických titulů: Jan Kulhavý, jan.kulhavy@ambitmedia.cz | marketing: Julie Langerová, DiS., marketing manager, julie.langerova@ambitmedia.cz, tel. 725 826 434 | obchod: Alexandra Manová, group sales manager, alexandra.manova@ambitmedia.cz, tel. 222 352 574, 724 811 983 | Mgr. Dana Stripaiová, key account manager, dana.stripaiova@ambitmedia.cz, tel. 725 778 001 | Markéta Š­ imoníčková, key account manager, marketa.simonickova@ambitmedia.cz, tel. 734 355 409 | personální inzerce: radkova.inzerce@ambitmedia.cz, tel. 725 778 015 | tisk: AHOMI, s. r. o., U Louže 579, 250 67 Klecany | předplatné ČR: POSTSERVIS, oddělení předplatného, Poděbradská 39, 190 00 Praha 9, fax 284 011 847, predplatne@ambitmedia.cz, infolinka 800 300 302, www.periodik.cz | předplatné SR: Mediaprint Kapa - Pressegrosso, a. s., oddelenie inej formy predaja, Vajnorská 137, 830 00 Bratislava 3, tel. +421 244 458 821, fax +421 244 458 819, predplatne@abompkapa.sk | cena pro ­předplatitele 19 Kč / 1,25 € (samostatně 26 ), roční předplatné: 799 Kč / 52,50 € | registrace: MK ČR E 18649 Uzávěrka tohoto čísla 29. prosince 2011. Příští číslo vychází 16. ledna 2012 | Volně neprodejné, určeno odborné zdravotnické veřejnosti. Přetisk a jakékoliv šíření je povoleno pouze se souhlasem vydavatele. Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Redakce neodpovídá za jazykovou správnost ­inzerátů. | Vychází minimálním d ­ istribuovaným nákladem 25 000 výtisků. | Copyright © Ambit Media, a. s., 2011 | Týdeník Zdravotnické noviny je vydáván na základě oprávnění poskytnutého vydavateli Odborovým svazem zdravotnictví a sociální péče České republiky a Ministerstvem zdravotnictví České republiky

29.12.11 19:21


3

z medicíny

ročník 61 číslo 1–2 2. ledna 2012

Vyšší riziko fraktur hrozí i mladším pacientkám s karcinomem prsu

i

Nejen o nových možnostech léčby myelomové kostní nemoci diskutovali účastníci mezinárodní konference CIBD (Cancer-Induced Bone Disease), která se uskutečnila na začátku prosince v Chicagu. Na kongresu také zaznělo, že mezi premenopauzálními ženami s karcinomem prsu je o 60 % vyšší incidence fraktur, než se dosud očekávalo.

Tvorba a rozsah osteolytických ložisek u pacientů s mnohočetným myelomem souvisí podle tvrzení amerických léka­ řů s aktivitou heparanázy. Ta podpo­ ruje resorpční schopnost osteoklastů, což nepřímo vede k poklesu regulace osteoklastogeneze. ­Enzym naopak po­ tlačuje osteoblastogenezi. Heparanáza působí tak, že štěpí hepa­ ransulfát proteoglykan a její vyšší ex­ prese v mikroprostředí kostní dřeně je spojena s kratším přežitím pacientů. „Tato zjištění poskytují silný důvod pro užití inhibitoru heparanázy při prevenci a léčbě myelomové kostní nemoci,“ konstatoval dr. Yang Yang, PhD, z University of Alabama v Bir­ minghamu. Skupina se zaměřila na inhibitor označovaný jako SST0001. „Testovali jsme jej na několika typech myelomů u zvířat a došli jsme k závě­ ru, že SST0001 je schopen omezit růst nádoru,“ dodal dr. Yang. U více než devadesáti procent pacien­ tů s mnohočetným myelomem dochá­ zí k tvorbě kostních lézí. Autoři studie během výzkumu zaznamenali drama­ tický nárůst osteolytické aktivity u myelomu s neregulovanou expresí heparanázy ve srovnání s nádorem, jehož buňky se vyznačovaly nižším stupněm exprese. Zároveň odhalili, že heparanáza stimuluje sekreci RANK ligandu, jenž je odpovědný za osteoklastogenezi.

Dvojí účinek antagonistů CCR1 Příznivého ovlivnění myelomové kostní nemoci by mělo být možné do­ sáhnout také prostřednictvím antago­ nistů chemokinových receptorů, kte­ ré byly vyvinuty pro léčbu revmatoid­ ní artritidy nebo roztroušené skleró­ zy. Studii postavenou na tomto zjištění představili prostřednictvím posterové prezentace dr. Timothy Gauntner z Chicago College of Osteo­ pathic Medicine a Annette Gilchris­ tová, PhD, z Chicago College of Phar­ macy při Midwestern University. Oba antagonisté chemokinového re­ ceptoru 1 (CCR1) významně snižují diferenciaci osteoklastů a zároveň in­ hibují produkci interleukinu-6 (IL-6), který je považován za hlavní růstový faktor myelomových buněk. „Přesto­ že ještě nemáme k dispozici výsledky kvantitativní analýzy, naše předběž­ ná data jsou velmi povzbudivá a na­ značují, že antagonisté CCR1 skuteč­ ně inhibují osteoklastogenezi a kost­ ní resorpci prostřednictvím zralých osteoklastů,“ uvedli dr. Gauntner ­ a dr. Gilchristová. Dvojice autorů zkoumala účinky dvou antagonistů CCR1, konkrétně MLN-3897 a PS531291, na osteoklas­ ty a myelomové buňky in vitro. Jejich schopnost inhibovat diferenciaci, ak­ tivitu a viabilitu osteoklastů nepřímo

hodnotili na základě měření produk­ ce IL-6. Testy viability, využívající markery buněčného metabolismu, prokázaly, že MLN-3897 a PS531291 signifikantně inhibují životaschop­ nost osteoklastů, a to při koncentraci 100 nmol (p < 0,0001). „Podávání an­ tagonistů CCR1 může mít v rámci te­ rapie dvojí efekt – jednak snížení pro­ grese nádorového onemocnění, ale také zmírnění osteolytické aktivity,“ konstatovali výzkumníci.

Mezinárodní konferenci CIBD (Cancer-Induced Bone Disease) hostilo v roce 2011 Chicago. Foto: uzi

Neperspektivním směrem v anti­ myelomové terapii se naopak ukázalo využití inhibice TGF-β (transforming growth factor β), což je označení pro několik mimobuněčných homodimer­ ních proteinů, které pracují jako cyto­ kiny a látky regulující dělení. U větši­ ny myší s experimentálním myelo­ mem se podle výzkumu dr. Jeffryho S. Nymana, PhD, a jeho kolegů z Van­ derbilt University v Nashville objevily metastázy i přes léčbu inhitorem TGF-β. Autoři nicméně upozornili, že po­ dávání inhibitoru mělo příznivý úči­ nek, pokud se týká ovlivnění kostní nemoci. „Přes chabý efekt na progresi nádorového onemocnění inhibice TGF-β pomáhala zabránit osteolýze, zvyšovala množství trabekulární kosti

Vyšší incidence zlomenin V dalším sdělení kongresu prezento­ vala dr. Beatrice Edwardsová, PhD, z Northwestern University v Chicagu výzkum, který odhalil, že mezi preme­ nopauzálními ženami s karcinomem prsu je o 60 % vyšší incidence fraktur, než se dosud očekávalo. Dr. Edwardsová spolu s kolegy vychá­ zela z databáze, která zahrno­vala pa­ cientky, jež se neúčastnily žádné z kli­ nických studií. Zatímco v této skupině bylo riziko fraktury vyšší o 16 procent, mezi ženami léčenými inhibitory aro­ matázy v rámci klinických výzkumů to bylo pouze 10 procent. Autorka dále uvedla, že k frakturám v průměru docházelo v období krat­ ším než čtyři roky po zahájení iniciač­ ní fáze chemoterapie. „Se zlomenina­

mi se setkáváme u mladých žen s nor­ mální hustotou kostní tkáně. To je zásadní zjištění. Tyto ženy jsou o pat­ náct let mladší, než by se dalo očeká­ vat,“ zdůraznila dr. Edwardsová, kte­ rá zároveň popsala nejčastější defekty – po zlomeninách obratle a nohy (20 %) následují fraktury zápěstí (16 %) a kotníku (15 %). „To nejsou zrovna zanedbatelná zranění. Napří­ klad vinou zlomeného hrudního ob­ ratle ztrácí člověk deset procent vitál­ ní kapacity plic.“ Každé čtvrté premenopauzální ženě, u které byl nově diagnostikován kar­ cinom prsu, hrozí vyšší riziko, že u ní dojde k poklesu hustoty kostní tkáně (bone mineral density – BMD) v dů­ sledku menopauzy indukované che­ moterapií, ovariální ablace či adju­ vantní hormonální terapie. S využitím webových stránek International Bone & Mineral Society red

Omezený efekt inhibice TGF-β

a zlepšovala její kvalitu. To vedlo ke snížení rizik patologické fraktury,“ prohlásil dr. Nyman.

n Z ODBORNÉHO TISKU

Kouření matky má dopad na cévy plodu

Ryby proti Alzheimerově chorobě

Diabetici mají vyšší riziko nákazy VHB

Mamografický screening může vést k poškození

Prevalence symptomů GERD roste

Pokud matka během těhotenství nepřestane kouřit, může svému potomku způsobit poškození arteriálního systému. Vědci zjistili, že dítě, které bylo v prenatálním období vystaveno toxickým látkám z cigaretového kouře, má intimomediální tloušťku stěny karotidy (IMT) v průměru o 18,8 µm silnější (95% CI mezi 1,1 a 36,5, p = 0,04), navíc arteriální distenzibilita je u něj o 15 % nižší (95% CI mezi -0,3 a -0,02, p = 0,02). Údaje zveřejnili dr. Cuno Uiterwaal, PhD, a jeho kolegové z Universitair Medisch Centrum Utrecht v Nizozemsku v aktuálním vydání časopisu Pediatrics. Už dříve byl popsán vliv pasivního kouření na ztluštění cévních stěn u mladých dospělých a endoteliální dysfunkce u dětí, ale dosud nebylo zcela jasné, jaký dopad má kouření matky na vývoj cév plodu. Autoři analyzovali data z prospektivní studie, která zkoumala 259 dětí. Ty podstoupily ultrazvukové vyšetření karotidy nejdříve v jednom měsíci věku a posléze v pěti letech. Součástí obou testů byl dotazník pro rodiče, zda a jak často si zapálí cigaretu. Z výzkumu zároveň vyplynulo, že u dětí, jejichž matky během těhotenství přestaly kouřit, ale po porodu opět začaly, nebyl zaznamenán výraznější rozdíl v IMT oproti dětem nekuřaček (-0,05 µm, 95% CI mezi -16,6 a 16,5). Geerts C, et al. Parental smoking and vascular damage in their five-year-old children. Pediatrics 2012;129:46–55

Konzumace ryb alespoň jednou týdně snižuje u starších osob riziko rozvoje demence. Toto tvrzení prezentovali dr. Cyrus Raji, PhD, a jeho kolegové z University of Pittsburgh na mítinku Radiological Society of North America (RSNA), který se uskutečnil na přelomu listopadu a prosince v Chicagu. U lidí, kteří mají v oblibě vařené či pečené rybí pokrmy, lékaři objevili větší množství šedé mozkové hmoty v oblastech, které jsou dávány do souvislosti s Alzheimerovou chorobou – tedy ve frontálním a temporálním laloku včetně hipokampu a gyru cinguli posterior. „Zachování objemu mozku současně zabraňuje zhoršování kognitivních funkcí,“ uvedl dr. Raji. Autoři studie vytvořili výzkumný soubor z 260 osob, které byly zapsány do projektu Cardiovascular Health Study v letech 1989 a 1990. Jejich průměrný věk byl 71 let. Na základě údajů z magnetické rezonance pak lékaři odhalili, že ve skupině, která konzumovala ryby méně často, došlo k rozvoji demence či poruch kognitivních funkcí ve 30,8 % případů, zatímco u pacientů s oblibou rybích pokrmů to bylo pouze ve 3,2 %. Přestože se panel amerického úřadu National Institutes of Health v loňském roce usnesl, že neexistuje přesvědčivý preventivní mechanismus, jak zabránit vzniku a rozvoji Alzheimerovy choroby, studie naznačuje, že zdravá výživa by mohla mít na průběh onemocnění pozitivní vliv. Raji C, et al. Fish consumption, brain structure, and risk of Alzheimer‘s disease. RSNA 2011

Dospělí diabetici by měli být očkováni proti virové hepatitidě B (VHB) co možná nejdříve po stanovení diagnózy. Vyplývá to z doporučení amerického výboru Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP), která byla publikována ve vydání zprávy Morbidity and Mortality Weekly Report z 23. prosince a jež jsou platná pro neočkované osoby od 19 do 59 let. ACIP začal monitorovat rizika infekce VHB u dospělých diabetiků poté, co v polovině devadesátých letech vypukla nákaza v několika zařízeních dlouhodobé péče.„Jedním z hlavních důvodů šíření onemocnění je to, že zde více pacientů používá přístroje pro monitorování hladiny glukózy v krvi určené pouze pro jednu osobu,“ stojí v prohlášení ACIP. Na svém říjnovém setkání členové komise obdrželi data z Emerging Infections Program, sítě poskytovatelů zdravotní péče, vědeckých pracovníků či federálních agentur, podle kterých mají diabetici ve věku 23 až 59 let dvojnásobné riziko rozvoje akutní hepatitidy B než dospělí bez diabetu (OR 2,1, 95% CI mezi 1,6 a 2,8). U starších pacientů bylo riziko vyšší 1,5krát (95% CI mezi 0,9 a 2,5). ACIP přijal doporučení pro očkování v návaznosti na přezkoumání dat morbidity a mortality spojené s VHB, dostupnosti vakcíny nebo ekonomické náročnosti. Sawyer M, et al. Use of hepatitis B vaccination for adults with diabetes mellitus: recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). MMWR 2011;60 1709–1711

Prudkou diskusi vyvolalo aktualizované vydání tzv. ­Forrest report, zprávy pracovní skupiny pod vedením prof. Patricka Forresta, který je iniciátorem britského mamografického screeningového programu. Studie uveřejněná v prosincovém vydání British Medical Journal totiž uvádí, že mamografické vyšetření nemá pro ženy takový benefit, jaký se mu přisuzuje. Originál Forrest report byl ministerstvu zdravotnictví předložen v roce 1986 a inicioval zavedení mamografického screeningu ve Velké Británii. Zpráva uváděla, že vyšetření snižuje smrtnost onemocnění o jednu třetinu. Tento údaj vycházel z přepočtu na QALY (Quality Adjusted Life Year – rok získaného života v plné kvalitě), autoři však nezohlednili možná poškození pacientky. Ta už obsahuje aktualizovaná verze zprávy. Prof. James Raftery, PhD, s kolegyní Marií Chorozoglouovou z Wessex Institute v Southamptonu do výzkumu zařadili jak falešně pozitivní případy, tak i nadbytečné chirurgické zákroky, a došli k závěru, že se tím QALY redukuje o plných 50 procent. Autoři dokonce upozorňují, že v prvních letech po úvodním screeningu vede vyšetření spíše k poškození pacientky než k benefitu. Raftery J, Chorozoglou M. Possible net harms of breast cancer screening: updated modelling of Forrest report. MBJ 2011;DOI:10.1136/bmj.d7627

Pálení žáhy a jiné symptomy gastroezofageálního refluxu (GERD) se vyskytují mnohem častěji než dříve. Jejich prevalence se za posledních deset let zvýšila téměř o 50 procent. To jsou výsledky ze studie, která probíhala v Norsku 11 let a sledovala více než 30 000 lidí. Na začátku výzkumu trápily symptomy spojené s GERD alespoň jednou týdně 11,6 % osob, na jeho konci už to bylo 17,1 procenta, což znamená 47% nárůst. Jeho příčinu dr. Eivind Ness-Jensen z Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet ve své studii neuvedl, ale předpokládá se, že je spojen se zvýšenou prevalencí obézních lidí. Zjištění je znepokojující o to víc, že osoby s delší dobu trvajícím GERD mají vyšší riziko onemocnění karcinomem ezofagu, které je sice vzácné, ale jeho výskyt v poslední době celosvětově roste. Například American Cancer Society zaznamenala v roce 2011 téměř 17 000 případů tohoto typu nádoru, přičemž 15 000 Američanů loni onemocnění podlehlo. Dr. Jensen dále konstatoval, že u jednoho z pěti respondentů problémy odezněly bez medikamentózní léčby. „Spontánní vymizení symptomů je běžný jev, kterému se snaží porozumět více výzkumníků. Může to být způsobené tím, že si pacient dává větší pozor na to, co jí, nebo že například zhubne. Na druhou stranu mám řadu mladých pacientů s normální váhou, kteří trpí výrazným refluxem,“ konstatoval dr. Anthony Starpoli z New ­York’s Lenox Hill Hospital. PubMed, PMID: 22190483

ZN 1-2_2012.indd 3

29.12.11 19:21


4

z medicíny

Risk Seen With Sleepy Docs Among the evidence cited in the report were findings that when residents work recurrent 24-hour shifts, there were 36% more adverse events than when they work for only 16 hours at a time, and made five times the number of important diagnostic mistakes. That distinction is especially noteworthy in light of the new work hour restrictions implemented last July limiting first year residents to work shifts no longer than 16 hours without a sleep break. „Shift length and work schedules have a significant effect on healthcare providers‘ quantity and quality of sleep and, consequently, on their job performance, as well as on the safety of their patients and their individual safety,“ the commission stated. Fatigue can have numerous undesirable effects, including lapses in attention and memory, difficulties in communicating and problem solving, and impairments in understanding and judgment. For almost a decade, residents have been limited to work shifts of no more than 30 hours, with a maximum of 80 hours in a given week. But studies continue to document the problems among residents who repeatedly work 24-hour shifts, such as having twice the incidence of episodes of inattention during the night and performing 1.5 to 2 standard deviations below resting performance on clinical and nonclinical activities. The commission recommended these evidencebased actions that healthcare organizations can

initiate to alleviate the hazards associated with caregiver fatigue: • Examine the shift structures and staffing levels of the organization to identify potential risks. • Focus on procedures during the hand-off process, when mistakes can easily be made by tired staff. • Consider staff input in organizing schedules and encourage participants to raise concerns about fatigue. • Encourage the use of specific strategies for combating fatigue, including physical activity, participating in active conversations, and avoidance of caffeine before bed. • Implement measures involving teamwork for particularly critical staff tasks and patients with complicated conditions. • Provide education about sleep hygiene and reinforce the importance of adequate sleep for patient safety. • Look for evidence of fatigue when reviewing adverse events. • In settings where staff are granted sleep breaks, ensure that an appropriate environment is provided. „We have a culture of working long hours,“ said Christopher P. Landrigan, MD, who directs a program on sleep and patient safety at Brigham and Women‘s Hospital in Boston. Education will be needed to change this culture and to ensure that healthcare workers are aware of their limitations and the importance of circadian influences on job performance, according to Landrigan. medpagetoday.com

despite

navzdory, nehledě na, přes

effort

snaha, úsilí

healthcare provider

poskytovatel zdravotní péče

to provide

poskytnout

fatigue

únava

to pose hazards

přinášet rizika, představovat rizika

staff (množné číslo)

personál, zaměstnanci

! stuff

ročník 61 číslo 1–2 2. ledna 2012

n KNIŽNÍ KŘTY

n ENGLISH FOR MEDICINE

Despite efforts to limit working hours among healthcare providers, fatigue continues to pose hazards to staff and patients alike, according to a sentinel event alert from the Joint Commission.Kmotrem Speciální chirurgie prof. Blahoš Slavnostní křest publikace Speciální chirurgie se konal na konci listopadu v Café B. Braun v Lékařském domě. Jako autoři jsou uvedeni prof. MUDr. Jiří Hoch, CSc., a doc. MUDr. Jan Leffler, CSc., ale podílel se na ní celý kolektiv autorů, kteří buď působí nebo působili na Chirurgické klinice 2. LF UK a FN Motol. Kniha z nakladatelství Maxdorf nabízí velké množství názorných ilustrací, na 590 stranách jich je téměř 200. Třetí přepracované a rozšířené vydání obsahuje nově kardiovaskulární chirurgii a neurochirurgii, stručné kapitoly z anesteziologie, onkologie, hematologie, mikrobiologie, patologie, genetiky a zobrazovacích metod. Novou součástí je i obrazová příloha, která pomůže k zapamatování základních chirurgických nálezů. Kniha je vhodná pro pregraduální i postgraduální přípravu v chirurgických oborech. Kmotrem se stal prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc. „Když jsem byl osloven, chvíli jsem váhal, protože jsem se jako čistý internista necítil být tím nejvhodnějším kmotrem. Pak jsem ale nahlédl do této nádherné knihy a okamžitě se mi velmi zalíbila. Jde o monumentální dílo, které je i pro internistu nesmírně poučné,“ konstatoval předseda ČLS JEP. jšk

Vnitřní lékařství – chlouba brněnské medicíny „Naším cílem bylo vytvořit komplexní pohled na problematiku interní medicíny, překonat tradiční hranice oboru,“ uvádí přednosta II. interní kliniky FN u sv. Anny v Brně prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc., který je hlavním editorem nové knihy Vnitřní lékařství, vycházející v nakladatelství Grada. Dvousvazková publikace, která je doplněna o přehledný rejstřík a DVD, vznikala déle než čtyři roky. Na jejím vzniku se podílelo 176 brněnských odborníků. Už její meřitelné parametry vypovídají o mimořádném počinu – celkem váží šest a půl kilogramu a rukopis obsahuje přes čtyři tisíce normostran. Kniha je určena pregraduálním i postgraduálním studentům a lékařům, kteří pečují o interního pacienta – což, jak prof. Souček přiznává, jsou téměř všichni. Důraz je kladen na holistický přístup k povaze nemocí. Je dán rozsáhlý prostor disciplínám vyloženě internistickým, jako jsou kardiologie nebo pneumologie, inovativní je ovšem doplnění o pohled například psychiatra, geriatra nebo intenzivisty. Publikace byla připravena v úzké spolupráci s Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity v Brně a záštitu nad knihou přijal její dě- Křtu knihy se v nemocniční kapli FN u sv. Anny v Brně ujali (zleva) prof. MUDr. Andrej kan, prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc. Dukát, CSc., prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc., prof. MUDr. Miroslav Souček, DrSc., a za „Myšlenka na vydání monografie věnované interně vznikla po vydání knihy Vnitřní vydavatele MUDr. Miroslav Lomíček. Foto: archiv Grada lékařství pro stomatology. Oslovili jsme brněnské odborníky jednotlivých subspecializací vnitřního lékařství a oborů jemu blízkých a požádali je o sepsání základních kapitol,“ vzpomíná Miroslav Souček. „Napsat knihu v takovém oboru, jakým je vnitřní lékařství, není vůbec jednoduché. Chceme, aby byla stručná, protože nemáme v této hektické době mnoho času na klidné čtení. Chceme, aby byla aktuální, protože vývoj v jednotlivých medicínských oborech jde nesmírně rychle kupředu. Chceme, abychom pacientům porozuměli, nejen je léčili, ale abychom věděli, proč je takto léčíme. To bez znalostí teoretických disciplín, především patofyziologie, farmakologie a oborů blízkých vnitřnímu lékařství, bohužel nelze. Pro léčbu našich pacientů je nejdůležitější, abychom se dokázali orientovat diferenciálně diagnosticky. To nás v klinické praxi, myslím, trápí nejvíce. Nemocné totiž vyšetřujeme v rámci určitých zavedených algoritmů, bez klinického uvažování,“ upřesňuje. mon

n DO VAŠÍ KNIHOVNY

věc(i)

n Ateroskleróza

alike

stejnou měrou, stejně

n Praktický slovník medicíny

sentinel event

neočekávaná příhoda zahrnující smrt nebo fyzickou či psychickou újmu, případně nebezpečí jejich vzniku

alert

výstraha, poplach

finding

zjištění

Nové pohledy Aleš Žák a kol. Grada 2011, 200 stran ISBN: 978-80-247-3052-3

10. aktualizované vydání Martin Vokurka, Jan Hugo a kol. Maxdorf 2011, 520 stran ISBN: 978-80-734-5262-9

recurrent

střídavý, opakující se

shift at a time

pracovní směna najednou

distinction

rozdíl

noteworthy

stojící za povšimnutí

length

délka

job performance

pracovní výkon

undesirable

nežádoucí

problem solving

řešení problémů

impairment

zhoršení

Kniha obsahuje výběr nejvýznamnějších přednášek pracovníků IV. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, které byly prezentovány v poslední době na kongresu Atherosklerosa, odborné akci s dvanáctiletou tradicí. Autory jednotlivých příspěvků jsou specialisté (lékaři i biochemici) ze IV. interní kliniky a lipidologické laboratoře vedené prof. MUDr. Alešem Žákem, DrSc. Pracoviště má dlouholetou tradici v problematice metabolismu lipidů a lipoproteinů, zvláště ve vztahu k primární a sekundární prevenci kardiovaskulárních a hromadně metabolických chorob. Publikace tak postihuje nejdůležitější aktuální poznatky v celé šíři problematiky oboru od špičkových odborníků. Je určena pro odbornou veřejnost, zejména pro postgraduální vzdělávání ve všeobecném vnitřním lékařství, klinické biochemii, kardiologii, diabetologii a preventivní medicíně; zajímavé informace zde naleznou i praktičtí lékaři a pracovníci teoretických oborů.

Desáté, rozšířené vydání úspěšného lékařského výkla­ dového slovníku pro širokou veřejnost obsahuje více než 11 000 hesel a rozsáhlou přílohu normálních laboratorních hodnot. Hesla zahrnují orgány lidského těla, jejich funkce a poruchy, popis několika set nemocí a syndromů, jejich příznaků, lékařských vyšetření a různých způsobů léčby, přibližně 1500 hesel se vztahuje k lékům. Pozornost je věnována zvláště nemocem srdce a cév (infarkt myokardu, angina pectoris, vysoký krevní tlak), zhoubným nemocem (nádory, leukémie), cukrovce, nemocem žláz s vnitřní sekrecí, kožním nemocem, ženským nemocem, duševním chorobám (včetně různých závislostí) či poruchám v oblasti sexuality. Významnou oblastí je těhotenství a porod, velký počet hesel se týká vrozených nemocí a poruch. Poučné a zajímavé bývá také vysvětlení původu slov (etymologie), kterým jsou mnohá hesla doplněna. O oblibě slovníku svědčí i 94 000 dosud prodaných výtisků v předchozích devíti postupně rozšiřovaných vydáních.

to impair

zhoršit, poškodit, narušit

judgment

úsudek, rozhodnutí

evidence-based

podložené důkazy

to alleviate

zmírnit, zlehčit proces, při kterém dochází k předávání (práce, informací atp.)

hand-off process to raise concerns

vyjádřit obavy, znepokojení

to combat

bojovat proti (něčemu/někomu)

avoidance

vyvarování se, vyhýbání se

measure

opatření

to reinforce

posílit, podpořit

to review

přezkoumat, revidovat

setting

prostředí, uspořádání

to grant

poskytnout

to ensure

zajistit Seriál exkluzivně pro Zdravotnické noviny připravuje

SKŘIVÁNEK MEDICAL SPECIALIZOVANÁ DIVIZE PRO PŘEKLADY A TLUMOČENÍ V OBORU ZDRAVOTNICTVÍ

ZN 1-2_2012.indd 4

n VYŠLO V NAŠEM VYDAVATELSTVÍ

Gastroenterologie a hepatologie Z obsahu aktuálního vydání: Editorial: J. Špičák: 17. listopad 1989 a dnes Osobní zprávy: J. Špičák, T. Vaňásek, P. Hůlek, J. Bureš: Prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc., jubilující • M. Lukáš: Mladý český výzkumník, hepatolog MUDr. Jan Petrášek, Ph.D., obdržel za mimořádné vědecké objevy prestižní ocenění Česká hlava • R. Brůha: S lítostí oznamujeme, že dne 29. 11. 2011 zemřel ve věku 66 let pan doc. MUDr. Milan Kaláb, CSc. Rozhovor: Rozhovor s prof. MUDr. Juliem Špičákem, CSc., předsedou České gastroenterologické společnosti o 32. českém a slovenském gastroenterologickém kongresu v Brně (3.–5. 11. 2011) Původní práce: J. Záň, I. Katuščák, I. Minčík, D. Bestvina: Chronická radiačná proktitída – rieši argón plazma koagulácia tento terapeutický problém? • S. M. Ali, J. E. Varayil, I. Tachecí, J. Květina, M. Kopáčová, M. Kuneš, S. Rejchrt, J. Bureš: Elektrogastrografie u pokusných prasat. Analýza amplitud Přehledná práce: J. Martínek, M. Lukáš: Inhibitory protonové pumpy – up to date • J. Bureš, S. Rejchrt, I. Tachecí, J. Cyrany, T. Fejfar, T. Douda, M. Kopáčová: Virtuální simulátor pro digestivní endoskopii Kazuistika: G. Suchánková, P. Štirand, L. Voska, J. Špičák: Od drenáže cystoidu po karcinom pankreatu Zprávy z akcí: J. Kotrlík: 20. kongres Středoněmecké gastroenterologické společnosti v Magdeburku 12.–14. 5. 2011

29.12.11 19:21


5

z farmacie

ročník 61 číslo 1–2 2. ledna 2012

Jak ZN (ne)soutěžily o úhradu simvastatinu Do začátku cvičné patnáctiminutové aukce (ty opravdové budou delší, nejméně půlhodinové) zbývá 5 minut. Přihlašujeme se přiděleným přístupovým jménem a heslem a pro ověření identity připojujeme elektronický podpis. Systém nás coby kvalifikované, tedy oprávněné účastníky pouští do virtuální aukční síně. Ve skutečnosti by to tak jednoduché nebylo. Do opravdové eAukce se může přihlásit pouze držitel rozhodnutí o registraci léčivého přípravku dostupného v ČR v lékové formě uvedené v žádosti zdravotní pojišťovny, který se navíc během posledních tří let nedopustil v úhradové soutěži správního deliktu. Podmínkou kvalifikace pro účast v úhradové soutěži je dále: n specifikace léčivých přípravků požadovaného obsahu, které budou uváděny na český trh v případě výhry v úhradové soutěži s úhradou odpovídající rozhodnutí v úhradové soutěži a nejvýše za cenu pro konečného spotřebitele nepřekračující nejvyšší možnou úhradu pro konečného spotřebitele, n písemné prohlášení o závazku dodávat v případě výhry v úhradové soutěži na český trh léčivé přípravky za cenu pro konečného spotřebitele nepřekračující nejvyšší možnou úhradu, a to rovnoměrně po dobu 18 měsíců ode dne vykonatelnosti rozhodnutí a v rozsahu minimálně poloviny spotřeby obvyklých denních tera-

Souhlas MZ ČR

Specif. předmětu

Oznámení aukce – veřejná výzva 10 + 7 dnů

14:59 Hodiny odpočítávající na monitoru počítače zbývající čas se rozběhly, aukce byla zahájena. Vžíváme se do své role a tváříme se, jako bychom měli sklepy a spíže plné simvastatinu, kterým v případě vítězství můžeme v příštím půldruhém roce bez problémů uspokojit polovinu spotřeby celé ČR. Po očku sledujeme své „konkurenty“ u sousedních počítačů. Při skutečné aukci bychom o sobě nevěděli, každý by seděl u svého notebooku někde ve firmě (ale třeba i v kavárně nebo v autě, stačí být připojen k internetu a dražit můžete třeba z domova z postele...). Účastníci aukce však mohou v době jejího konání navštívit i SÚKL a připojit se ze svých počítačů přímo na místě. Datum a přesný čas uskutečnění skutečné elektronické aukce by SÚKL účastníkům úhradové soutěže (tedy

13:00 Na monitoru stále svítí zahajovací aukční hodnota 5,50 Kč za jedno balení simvastatinu. Připomínáme si, že soutěžíme formou takzvané anglické regresivní aukce. Anglická znamená, že v aukční síni není žádný vyvolávač nabídek (to by byla tzv. aukce holandská), ale že ceny

Průběh úhradové soutěže

Žádost pojišťovny

peutických dávek v dané léčivé látce a lékové formě, distribuovaných na českém trhu za 18 měsíců předcházejících zahájení úhradové soutěže.

těm, kteří se kvalifikovali podle postupu popsaného výše) oznámil nejméně 10 + 7 dnů předem, a to veřejnou vyhláškou a způsobem umožňujícím dálkový přístup. Oznámení by dále obsahovalo: n informace o počtu účastníků úhradové soutěže, n zahajovací aukční hodnotu, která odpovídá platné základní úhradě léčivé látky a lékové formy za obvyklou denní terapeutickou dávku, n poučení o průběhu elektronické aukce, n informace týkající se použitých elektronických prostředků a další technické informace nezbytné pro elektronickou komunikaci v rámci elektronické aukce, včetně popisu postupu v případě technické chyby či selhání techniky, n stanovení minimálního rozdílu pro jednotlivé podání snižující aukční hodnotu, který odpovídá přibližně 1 % základní úhrady za obvyklou denní terapeutickou dávku předmětné léčivé látky a lékové formy.

Ano

Vypsání soutěže do 30 dnů --------------------Věstník, www portál

Kvalifikace držitelů rozhodnutí --------------------Min. 15 dní

Ano

Aukce 30 min./ + 1

Snížení aukční hodnoty > 2 %

Ano

Posouzení kvalifikace --------------------Výzva k odstranění nedostatků

Rozhodnutí o přijetí aukční hodnoty ----- 7 dnů ----Odvolání účastníků

Zůstali > 1

Nabytí právní moci ----- do 5 dnů ----Věstník, www portál

Kanadská farmaceutická společnost Apotex Inc. a výrobce českého paten­ tovaného přípravku Hemagel – společ­ nost Wake, s. r. o., zahájily spolupráci v distribuci tohoto léku. Oznámila to společnost Apotex. Spolupráce s firmou Wake je jedním z kroků v dlouhodobé strategii Apote­ xu posilovat portfolio nabízených vý­ robků. Hemagel vznikl v Ústavu mak­ romolekulární chemie Akademie věd ČR. Ten je i držitelem patentu k vyná­ lezu ve státech EU, USA, Japonsku a Kanadě. V Česku byla Apotex, spol. s r. o., pat­ řící do skupiny Apotex Inc., založena v roce 1992. Na našem trhu se orien­ tuje zejména na oblast všeobecné me­ dicíny, dále na kardiologii, revmato­ logii, psychiatrii, neurologii a urologii. Společnost Wake se produkci léků, zdravotnických prostředků a kosme­ tických doplňků věnuje více než 10 let. Hemagel je prvním originálním pří­ pravkem, který Wake vyrábí.

Teva ohlásila ­odkup akcií Izraelské společnost Teva Pharmaceu­ tical Industries Ltd. oznámila program nákupu vlastních akcií za 3 mld. USD. Oznámil to server patria.cz. Podle

ZN 1-2_2012.indd 5

01:00 V uplynulých 14 minutách aukce cenové nabídky nás i našich konkurentů již prolomily hranici 4 Kč za balení simvastatinu. Aktuálně na monitoru svítí 3,89 Kč – a my se rozhodujeme jít ještě níže. Jenže... Asi jsme podlehli vzrušené atmosféře vrcholící aukce, nebo pozornost trochu polevila, zkrátka jsme se překlepli a namísto zamýšlených 3,75 Kč vyťukáváme 3,35 Kč. Jen co se naše nabídka objeví na monitorech, od okolních počítačů se ozve

nesouhlasné reptání. Zdá se, že si zástupci firem ani ve cvičné aukci nehodlají hrát na nereálné ceny. Přesto doufáme, že někdo hozenou rukavici přece jenom zvedne a nenechá nás vyhrát. Času na to mají všichni dost – v poslední minutě aukce prodlužuje každý odhoz její ­trvání o dalších 60 sekund. Jenže zapracuje zákon schválnosti – právě v této chvíli začne v místnosti kolabovat přetížená wi-fi síť... Pokud by v průběhu skutečné elektronické aukce došlo k technickým problémům na straně SÚKL a jeho serveru, ústav by postupoval v souladu s postupem vytyčeným v oznámení o uskutečnění elektronické aukce a všechny účastníky by obratem informoval o termínu nové aukce. Porucha spojení, ke které došlo v tomto simulovaném případě, by však hromadně aukci ne­ ohrozila – určitě by všichni účastníci neseděli v jedné místnosti, ale byli by připojeni z různých koutů ČR. Pokud se některý z účastníků během aukce (tak jako my) „uklepne“ a podá nereálnou nabídku, neznamená to, že bude muset jako vítěz lék dodávat na trh se ztrátou. Po skončení aukce se všichni účastníci znovu autorizují svým zaručeným elektronickým podpisem. Kdo nepodepíše, odstupuje – pokud byla jeho nabídka vítězná, automaticky se škrtá a dodavatelem za plnou úhradu se stává ten, kdo dal nejnižší nabídku předchozí.

-03:30 Překvapení na závěr – od ukončení cvičné aukce uplynuly tři minuty a my všichni účastníci jsme právě obdrželi automaticky vygenerované rozhodnutí. Ne nějakou počítačovou sestavu, ale plnohodnotný dokument ve formátu pdf opatřený hlavičkou, číslem jednacím i podpisem vedoucího sekce cenové a úhradové regulace. Na jeho vydání má SÚKL podle zákona 7 dnů, které byly tímto právě ušetřeny. Lhůta pro podání odvolání a tím i proces nabytí právní moci se rozbíhá okamžitě a bez prodlení. Mimochodem, při pohledu do textu se můžeme uklidnit – na závěr aukce jsme se elektronicky nepodepsali a naše „ustřelená“ nabídka tím pádem ­nezvítězila... jak

n Z LÉKOVÝCH AGENTUR

n FARMACEUTICKÝ TRH

Posílení vývozu Hemagelu

nabízejí sami účastníci. Regresivní zase značí, že se nepřihazuje, ale naopak odhazuje, tedy že se od zahajovací aukční hodnoty postupuje směrem dolů ke stále nižší a nižší ceně. Držíme se při zdi a dáváme nabídku sníženou (po zaokrouhlení) přesně o minimální limit odhozu ve výši 1 % – tedy 5,44 Kč... Aby mohla úhradová soutěž v reálu proběhnout, musejí se do ní kvalifikovat minimálně dva účastníci. V opačném případě SÚKL soutěž zastaví. Jak už bylo řečeno, vítěz na sebe bere závazek dodávat vysoutěžený léčivý přípravek za plnou úhradu po dobu 18 měsíců. Ta se zkracuje v těchto případech: n porušením závazku výhercem, a to od okamžiku, kdy je o něm pravomocně rozhodnuto v řízení o správním deliktu, během nějž je možné uložit pokutu ve výši až sto miliónů korun, n rozhodnutím SÚKL v hloubkové nebo zkrácené revizi o změně výše a podmínek úhrady tak, že je nově nastavená výše úhrady nižší než platná z úhradové soutěže, n rozhodnutím SÚKL o zproštění povinnosti plnit závazek z úhradové soutěže, je-li výhercem prokázána tak podstatná změna podmínek, kterou nezpůsobil a předem nemohl předvídat, že již nelze nadále spravedlivě požadovat, aby takovýto závazek nadále plnil. Výherce má i možnost prodloužit platnost dříve vysoutěžené hodnoty úhrady v případě, že: n v následující elektronické aukci je dosaženo snížení zahajovací aukční hodnoty nižší než 2 %, nebo n v případě, že navazující úhradová soutěž nebyla vypsána.

agentury Bloomberg se jedná o 8% po­ díl při současných cenách. Vzhledem k tomu, že společnost má dostatek hotovosti, bude program zpětného odkupu financován z běžné­ ho peněžního toku, aniž by bylo nutné využít pákový efekt, uvedl server teva­ pharm.com. Za posledních dvanáct měsíců Teva vyplatila více než 2,5 mld. USD svým akcionářům prostřednic­ tvím dividend, zpětným odkupem ak­ cií a odkupy dluhopisů. Program zpětného odkupu nemá žád­ né časové limity, ale měl by být dokon­ čen v průběhu tří let. Načasování od­ kupů bude záviset na řadě faktorů, včetně ceny a počtu akcií, ale i na ak­ tuálních potřebách a prioritách firmy. Odkupy bude Teva realizovat jak za ceny běžné na otevřeném trhu, tak i v soukromě sjednaných transakcích. V ČR působí dceřiná společnost Teva Pharmaceuticals CR, s. r. o., od roku 1997. Program nákupu vlastních akcií až za 10 mld. USD oznámila již v polovině prosince také kapitálově silná globální farmaceutická společnost Pfizer Inc. Ta přitom očekává i zvýšení kvartální dividendy z 20 na 22 centů/akcie. Jak ZN informovaly koncem listopa­ du, začala zpětně odkupovat své akcie rovněž americká biotechnologická společnost Amgen Inc. V jejím případě jde o objem až 5 mld. USD, což je zhru­ ba 10,6 % obchodovaných akcií společnosti.

GAVI nakoupí levnější vakcíny Globální aliance pro vakcíny a imuni­ zaci (Global Alliance for Vaccines and Immunisation – GAVI) nakoupí navíc přes 180 miliónů dávek vakcín proti pneumokokům Prevenar 13 (­Pfizer) a Synflorix (GSK). Akce proběhne v rámci mezinárodního programu na ochranu dětí z rozvojových zemí. In­ formaci přinesl server apatykar.info. Výměnou za obří zakázku se podle serveru gavialliance.org farmaceu­ tické společnosti zavázaly snížit cenu vakcín až o 50 procent. Pneumokoková onemocnění způsobu­ jí v nejchudších oblastech světa více než 90 % případů úmrtí dětí mladších pěti let. Do roku 2023 by tak mohlo být ochráněno až 160 miliónů dětí v 72 rozvojových zemí světa. Jak uvedla firma GSK v tiskové zprávě, zavázala se již loni v březnu dodat 300 miliónů dávek vakcíny Synflorix v režimu unikátního finančního me­ chanismu AMC (Advance Market ­Commited). GSK spolupracuje s GAVI v oblasti vakcín dlouhodobě. Napří­ klad v červnu 2010 nabídla alianci oč­ kovací látku proti rotavirům Rotarix za významně sníženou cenu. Odhadu­ je se, že každoročně umírá na rotavi­ rové gastroenteritidy více než půl mi­ liónu dětí. Z agenturních a internetových zdrojů připravil hj

Problémy v dávkování paracetamolu FDA (Food and Drug Administration) obnovil varování týkající se možných rizik při dávkování acetaminofenu, v Evropě používaného pod názvem paracetamol, ve formě suspenze u kojenců. Problémy paradoxně pramení z předchozí snahy amerického úřadu o sjednocení dávkování tohoto antipyretika. V roce 2009 FDA vydal na základě rozhodnutí svých dvou poradních komisí doporučení, aby byl acetaminofen distribuován pouze v jediné koncentraci, a to 160 mg/5 ml. Při hodnocení nežádoucích účinků spojených s užíváním paracetamolu u dětí totiž vyšlo najevo, že běžně dochází k chybám v dávkování, které se v některých případech dají přičíst tomu, že acetaminofen je k dostání v různých silách. Doporučení FDA jsou však pouze dobrovolná a ne všichni výrobci na ně přistoupili. V řadě obchodů tak zůstávají v prodeji produkty s koncentrací 80 mg/1 ml a 80 mg/0,8 ml. Další problém spočívá v tom, že výrobci dostatečně neodlišili nová balení od těch předešlých, rodiče často nemusejí vůbec postřehnout, že mají v ruce přípravek obsahující acetaminofen v jiné síle.

Nejasný přínos aliskirenu Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) EMA zahájil přehodnocení poměru přínosů a rizik léčby pomocí přípravků obsahující aliskiren, a to na základě výsledků studie ALTITUDE (Aliskiren Trial in Type 2 Diabetes Using Cardiovascular and Renal Disease Endpoints). Do ní byli zařazeni pacienti s diabetem 2. typu a renálním či kardiovaskulárním onemocněním, kterým byl následně podáván vedle inhibitoru angiotenzin konvertujícího enzymu (ACE) nebo blokátorů angiontenzinových receptorů (ARB) i aliskiren. Léčivé přípravky obsahující tuto účinnou látku jsou určeny k terapii esenciální hypertenze, přičemž pojem esenciální označuje ty případy, kdy příčiny zvýšeného krevního tlaku nejsou známy. Ukončení III. fáze placebem kontrolované studie bylo doporučeno nezávislým výborem Data Monitoring Committee s ohledem na výsledky nevykazující přínos léčby aliskirenem, naopak dokladující zvýšený výskyt cévních mozkových příhod, renálních komplikací, hyperkalémie a hypotenze u pacientů užívajících aliskiren v porovnání s placebovou větví.

Oznámení SÚKL n Ze dne 22. 12.: na základě opatření držitele rozhodnutí o registraci, společnosti Hospira UK Limited, Velká Británie, se z důvodu podezření na nesoulad podmínek výroby uvedené šarže přípravku se zásadami správné výrobní praxe – nedostatečné zajištění sterility ve výrobním místě v Ohio – stahuje z úrovně zdravotnických zařízení léčivý přípravek Tomudex (doplněk názvu inf plv sol, velikost balení 1×2 mg, šarže 1857244C, použitelnost do 28. 2. 2013). n Ze dne 28. 12.: na základě opatření držitele rozhodnutí o registraci, společnosti Roche Registration Ltd., Velká Británie, se z důvodu nedodržení výrobního postupu při výrobě léčivé látky stahuje z úrovně zdravotnických zařízení léčivý přípravek Xeloda 500 mg (doplněk názvu por tbl flm 120×500 mg, velikost balení 120×500 mg, šarže X0105B01, použitelnost do 10. 2013).

29.12.11 19:21


6

události, fakta, názoryročník 61 číslo 1–2 2. ledna 2012

Rok 2011 na stránkách Zdravotnických novin LEDEN

Čtyřicet procent preskripce antibiotik je mimo realitu Rezistence některých původců infekčních onemocnění vůči antibiotikům je celosvětovým problémem, který se nevyhnul ani České republice. Probíhá diskuse o tom, jak minimalizovat nepříznivé dopady tohoto fenoménu, ale k jednoznačným závěrům lékařská veřejnost zatím nedospěla. „Svou roli hraje také to, že se antibiotika velmi často předepisují i pro léčbu viróz, nějakých 40 procent preskripce antibiotik je naprosto mimo realitu,“ konstatoval primář oddělení klinické mikrobiologie Nemocnice Na Homolce v Praze MUDr. Vlastimil Jindrák, který je mimo jiné také předsedou subkomise pro antibiotickou politiku ČLS JEP.

n ZN č. 1–2 Nový rozběh reformy zdravotnictví „Do zdravotního systému je třeba vnést pořádek a budovat pravidla, která zde chybějí. Musíme slušně a věrohodně řešit desítky až stovky problémů. To vše vyžaduje prostor pro dlouhodobou a trpělivou kultivaci systému. Přesto existují tři klíčové reformní okruhy, kde je třeba změn rychlých a zásadních: tvorba úhradových standardů, na které má pacient nárok, a otevření možností příplatků za nadstandard, odpovědná definice správného medicínského postupu (princip lege artis) a v neposlední řadě transparentní a zodpovědné fungování zdravotních pojišťoven,“ uvedl ministr zdravotnictví doc. MUDr. Leoš Heger, CSc.

BŘEZEN n ZN č. 10 První krok v transformaci Součástí reformy zdravotnictví je transformace fakultních nemocnic na nemocnice univerzitní. Do konce tohoto roku by měl být podle legislativního plámu ministerstva zdravotnictví předložen vládě věcný záměr příslušného zákona. Jedním ze základních kamenů této normy bude typová smlouva mezi fakultními nemocnicemi a lékařskými fakultami, která byla představena 2. března 2011 v Praze. Univerzitní nemocnice budou neziskovými organizacemi, právnickými osobami svého druhu, zřizovanými samostatným zákonem.

n ZN č. 3–4 Legislativní kroky již mají grafikon Veškeré reformní změny ve zdravotnictví, uskutečněné prostřednictvím jednotlivých legislativních kroků, by měly plně fungovat a přinášet efekt nejpozději do konce roku 2012. Na tiskové konferenci 6. ledna v Praze to oznámil ministr zdravotnictví doc. MUDr. Leoš Heger, CSc. Hlavními pilíři reformy jsou definice nároku pacienta a vytvoření úhradových standardů, definování správného postupu při poskytování péče, kontrola vstupu nových technologií a úprava pravomocí a povinností zdravotních pojišťoven.

n ZN č. 11 Žádost středočeských nemocnic na změnu právní formy zamítnuta Náměstek ministra zdravotnictví pro legislativu a právo Mgr. Martin Plíšek oznámil 7. března v Praze rozhodnutí ministerstva zdravotnictví zamítající návrh pěti nemocnic Středočeského kraje na přeměnu ve veřejné neziskové ústavní zdravotnické zařízení (VNÚZZ). O zápis krajských nemocnic do rejstříku VNÚZZ žádal Středočeský kraj ministerstvo zdravotnictví od března roku 2009 již dvakrát. Neúspěšně. V pořadí třetí žádost podalo pět středočeských akciových společností – Oblastní nemocnice Příbram, Oblastní nemocnice Kladno, Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, Oblastní nemocnice Kolín a Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov. Foto: archiv ZN

n ZN č. 5–6 L. Heger: Je to moje definitivní nabídka

Dvě miliardy z vnitřních rezerv zdravotního systému na vyšší platy lékařů a částečně i těch pracovníků nelékařských profesí, kterých se nedotklo předchozí přidávání v letech 2009 a 2010, takový byl návrh ministra zdravotnictví doc. MUDr. Leoše Hegera, CSc., předložený 28. ledna Lékařskému odborovému klubu – Svazu českých lékařů a České lékařské komoře. Návrh ministerstva k řešení krizové situace ve zdravotnictví obsahuje jedenáct bodů, mj. úpravu parametrů úhradové vyhlášky nad rámec zmocnění zákonem č. 48/1997 Sb. a jejich změnu ve prospěch akutní nemocniční péče o 2 procentní body, tedy navýšení paušálu nemocnicím o 2 mld. korun, tj. na hodnotu úhrad v r. 2009.„Je to definitivní nabídka,“ uvedl doc. Heger. Je hepatotoxicita statinů mýtem? Statiny jsou nejen bezpečné u pacientů, kteří vykazují abnormality v testech jaterních enzymů, ale také vedou ke zlepšení hepatálních funkcí. Léčba statiny postupně zlepšila výsledky testů u pacientů s mírně abnormálními jaterními funkcemi na počátku studie (patrně souvisejícími s nealkoholickou steatohepatitidou jater). U pacientů, jimž byla poskytnuta konvenční péče bez terapie statiny, však nadále docházelo ke zhoršování jaterních funkcí. V on-line vydání časopisu Lancet to uvedl Dr. Dmitri P. Mikhailidis z University College London.

ÚNOR n ZN č. 7–8 Protikorupční strategie – dobré příklady táhnou „Současná vláda označila boj s korupcí za jednu ze svých největších ­priorit. Základní dokument byl již na úrovni vlády schválen, na úrovni ministerstev dochází k přijetí dalších opatření. Ministr zdravotnictví doc. MUDr. Leoš Heger, CSc., představil nedávno iniciativu svého úřadu. První soubor opatření se týká samotného ministerstva. Všechny jeho zakázky nad 50 000 Kč budou zveřejňovány v elektronickém systému veřejných zakázek, takže uzavřené smlouvy budou volně k dispozici na internetu,“ uvedl Mgr. Martin Plíšek, náměstek ministra zdravotnictví. n ZN č. 9 Konec akce Děkujeme, odcházíme Podpisem memoranda o úpravě poměrů ve zdravotnictví skončila akce Děkujeme, odcházíme.„Marketingové a mocenské hrátky ovládají politici výborně. Aby si lékaři přišli na své, museli se tuto hru naučit také. Ale řekl bych, že ji hrají docela čestně. Alespoň většina z nich určitě. Přes veškerou válku, kterou jako bych v uplynulých měsících s lékaři vedl, jsem se snažil vžít do jejich postavení,“ uvedl v rozhovoru pro Zdravotnické noviny ministr zdravotnictví doc. MUDr. Leoš Heger, CSc.

ZN 1-2_2012.indd 6

Lékaři říkají: „Ďakujeme, máme toho plné zuby“ „Vzpouru“ ne nepodobnou nedávné akci Děkujeme, odcházíme v Česku zažívá v současnosti Slovensko. U našich východních sousedů je pojmenována„Ďakujeme, máme toho plné zuby“ a jejím organizátorem je Slovenská lekárska únia špecialistov (SLÚŠ). Ve středu 9. března proběhla u našich východních sousedů hodinová výstražná stávka sympatizantů s touto akcí, během níž lékaři přerušili poskytování péče, věnovali se administrativě nebo si vybrali náhradní volno. n ZN č. 12 Zaměstnanecké pojišťovny data poskytnou, VZP protestuje proti jejich interpretaci Představitelé občanského sdružení Platforma zdravotních pojištěnců ČR (PZP ČR) se 14. března v Praze setkali s prezidentem Svazu zdravotních pojišťoven ČR (SZP ČR) Ing. Jaromírem Gajdáčkem, Ph.D., aby projednali zpřístupnění informací, které platforma od zaměstnaneckých pojišťoven požaduje. Obě strany konstatovaly, že existuje prostor pro spolupráci ve věcech hájení zájmů pacientů a pojištěnců. Přestože právě zástupci SZP ČR informace původně zveřejnit odmítali – částečná data platformě poskytla pouze Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR –, hodlají nyní kooperovat. n ZN č. 13 První fází musí být veřejná nepředpojatá diskuse Seminář s názvem Důchodová reforma – výzva i nebezpečí, který uspořádal předseda Senátu Poslanecké sněmovny ČR Milan Štěch, ukázal, že debata o budoucnosti našeho penzijního systému je na samém začátku. Snad jediná věc, na které se účastníci semináře shodli, je nutnost veřejné debaty o budoucnosti penzijního pojištění. „Důchodová reforma musí vzniknout tím nejlepším a zároveň nejobtížnějším způsobem – otevřenou a pokud možno nepředpojatou diskusí, do které se musí zapojit informovaná širší odborná i laická veřejnost,“ řekl ministr práce a sociálních věcí Dr. Ing. Jaromír Drábek.

DUBEN n ZN č. 14 Generickou preskripci léků ČLK odmítá jako nebezpečný experiment „Návrh tehdejšího náměstka ministryně zdravotnictví Bc. Šnajdra na zavedení tzv. generické preskripce, tedy předepisování lékařem nikoliv konkrétních léků, ale pouze jejich hlavních účinných látek s tím, že by lékárník rozhodoval o tom, který konkrétní lék s obsahem dané účinné látky pacientovi vydá, odmítlo představenstvo České lékařské komory (ČLK) na základě stanoviska Vědecké rady ČLK již v březnu 2009. Veškeré naše výhrady zůstávají v platnosti i nadále,“ uvedl MUDr. Milan Kubek, prezident ČLK.

n ZN č. 15 Zdravotní záznamy míří do datových schránek „Absolutní konkurenceneschopnost v oblasti institucí a také technologické připravenosti vrhá Českou republiku hluboko do skupiny nejhorších – až na 139. místo podle srovnání Světového ekonomického fóra,“ konstatoval při slavnostním zahájení konference Internet ve státní správě a samosprávě (ISSS) 4. dubna v Hradci Králové předseda vlády RNDr. Petr Nečas. Již 14. společné jednání vrcholných politiků, zástupců státních orgánů i samosprávných celků, odborníků na informatizaci veřejné správy a dodavatelů informačních a komunikačních technologií (ICT) a služeb mělo zodpovědět řadu otázek ohledně dalšího rozvoje eGovernmentu, tedy elektronizace státní správy, i souvisejících oblastí – mimo jiné ­eHealth a eSocial. n ZN č. 16 Odbory nechtějí, aby reformu prováděla současná vláda Výkonná rada Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR (OSZSP) označila vládní koalici jako nedůvěryhodnou, jednotlivé kroky reformy zdravotnictví za nesystémové a asociální a vyzvala RNDr. Petra Nečase i vládu k demisi. Novinářům to sdělila 12. dubna po jednání výkonné rady svazu v Praze jeho předsedkyně Bc. Dagmar Žitníková. Podle názoru vedení OSZSP se část vládních činitelů provinila proti slibu poslance a člena vlády. n ZN č. 17 J. Rusnok: Dobrovolnost druhého pilíře může projekt penzí ohrozit Česká správa sociálního zabezpečení eviduje v současnosti téměř 8 miliónů pojištěnců, vyplácí přes 3 milióny důchodů, z toho více než 2,5 miliónu starobních. To znamená, že průběžné financování penzijního systému závisí na necelých 5 miliónech ekonomicky činných obyvatel ČR. Plná třetina lidí v předdůchodovém věku navíc využívá flexibility systému a odchází do předčasné penze. Výše uvedená čísla prezentoval 12. dubna ve Velkém sále pražského paláce Žofín ministr práce a sociálních věcí Dr. Ing. Jaromír Drábek v úvodu 115. Žofínského fóra.

KVĚTEN n ZN č. 18 Skončí letitý resortismus? Memorandum o spolupráci na optimalizaci sítě zdravotních a sociálních služeb podepsali 28. dubna ministr práce a sociálních věcí Dr. Ing. Jaromír Drábek a ministr zdravotnictví doc. MUDr. Leoš Heger, CSc. Hlavními cíli projektu jsou optimalizace počtu lůžek zdravotní a sociální péče, zvýšení efektivity služeb, podpora koordinace mezi jednotlivými resorty, podpora procesů sociální a zdravotní reformy, zajištění dostupné a kvalitní sociální a zdravotní péče v rámci objemu dnes vynakládaných veřejných prostředků. Po desetiletích to byl první průlom do kritizovaného resortismu obou ministerstev. n ZN č. 19 Koncentrace péče do center biologické léčby je pozitivní Jedním z bodů strukturální reformy zdravotnictví je soustředění specializované a nákladné péče. Biologická léčba idiopatických střevních zánětů, které zahrnují nemocné s Crohnovou chorobou a ulcerózní kolitidou, představuje nejvýznamnější přelom v terapii těchto onemocnění od doby, kdy byly do léčby zavedeny kortikosteroidy. Tato terapie je v ČR soustředěna do 23 center. Podle prof. MUDr. Milana Lukáše, CSc., z Klinického a výzkumného centra Iscare Lighthouse a 1. LF UK v Praze je koncentrace léčby do center jednoznačně správná, ale otázkou je, zda by menší počet takových zařízení se špičkovou erudicí a přísnými pravidly jejich odborného fungování celý systém péče nezefektivnil. n ZN č. 20 Pojišťovny posílí, ale bude na ně více vidět Nový zákon o zdravotních pojišťovnách by měl být společný pro VZP i oborové zdravotní pojišťovny, protože má jejich působení zrovnoprávnit. Klade si za cíl upravit pravidla jejich fungování podle standardů platných pro obchodní společnosti. Podle věcného záměru by pojišťovny odpovídaly za zajištění nároku pojištěnce na rozsah zdravotní péče, její časovou a místní dostupnost a především za kvalitu, tvorbu a kultivaci sítě poskytovatelů zdravotních služeb. Jejich právem by pak mělo být soutěžení služeb zdravotnických zařízení, léků i zdravotnických prostředků, možnost uplatnění sankcí a možnost zakládání dceřiných společností pro poskytování zdravotního připojištění. Platit se bude podle DRG Ministr zdravotnictví Leoš Heger oznámil zahájení definitivních prací na implementaci systému DRG, tedy skupin vztažených k diagnóze, do úhrad zdravotní péče. Systém DRG má zprůhlednit úhrady za lůžkovou péči a být prevencí korupčního prostředí. Umožní i přesun části pacientů, kteří již akutní péči nepotřebují, na lůžka následné péče a převedení části výkonů lůžkové péče do ambulancí.

n ZN č. 21 Preskripční mechanismy jako zdroj úspor Ministerstvo zdravotnictví je vázáno programovým prohlášením vlády z roku 2010, podle kterého má mj. zavést generickou preskripci a substituci u léků hrazených plně nebo částečně z veřejného zdravotního pojištění. Generika představují jeden z nejefektivnějších způsobů, jak kontrolovat a řídit zdravotnické rozpočty. Speciální význam má jejich dostupnost v době hospodářských krizí a v zemích se stárnoucí populací. n ZN č. 22 eAukce: Moderní nástroj, nikoli všelék Při prvním nasazení elektronických aukcí ve státních institucích, municipalitách a nemocnicích v letech 2009 a 2010 klesaly ceny o 14 procent. Při nákupu zdravotnických zařízení pro nemocnice došlo k úsporám o 19 procent. Podle průzkumu z počátku roku 2011 využívá aukční technologie zatím jen třetina nemocnic a i zde se nenakupuje vše tímto způsobem.

ČERVEN n ZN č. 23 MZ hledá úspory v lécích, pojišťovnách a lázních Podle prezidenta Svazu léčebných lázní MUDr. Eduarda Bláhy by převod poloviny komplexní péče na péči příspěvkovou vedl k snížení příjmů lázní o 30 až 40 procent. Lázním vadí, že stejnou péči poskytují odborné léčebné ústavy, často dokonce ve stejných oblastech jako lázně, ale regulace pro ně neplatí. Náklady na péči v odborných léčebných ústavech výrazně stoupají, zatímco v lázních stagnují. Svaz proto doporučuje vznik jednotného indikačního seznamu pro následnou lůžkovou rehabilitační péči pro odborné léčebné ústavy i lázně. Oceňování lékařských praxí při prodeji Ročně prodává lékařskou praxi či jiným způsobem končí zhruba 200 lékařů odborností 01 a 02. Pro stanovení hodnoty privátní praxe je možné využít výnosové, tržní a majetkové metody. Prioritu mezi oceňovacími metodami mají ty, které se opírají o plánované budoucí výsledky. Daňový poradce a držitel koncese pro oceňování majetku Ing. František Elis doporučuje metodu kapitalizovaných čistých výnosů. n ZN č. 24 Z evropských fondů ještě můžete využít téměř 700 miliónů korun „Žijeme ve vzdělanostní kultuře a vzdělanostní společnosti. Funkční vzdělání již není výsadou, ale nutností,“ uvedl náměstek ministra zdravotnictví pro zdravotní péči a vzdělávání MUDr. Vítězslav Vavroušek, MBA, na konferenci pořádané Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ) u příležitosti zhodnocení prvního roku činnosti projektů prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů, která se konala 9. června v kongresovém centru Ústřední vojenské nemocnice Praha. „Je to první projekt, v němž jsou evropské peníze využity na‚měkké techniky‘, jako jsou vzdělávací aktivity. Většinou se zatím investovaly do nákupu přístrojů, což jistě není špatné, ale je čas investovat také do personálu a jeho odborné úrovně,“ konstatovala Mgr. Vendula Pírková, pověřená řízením IPVZ.

Výsledky vzdělávacích projektů po prvním roce fungování představili MUDr. Vítězslav Vavroušek, MBA, a Mgr. Vendula Pírková. Foto: archiv ZN Stomatologové se radikalizují Podle České stomatologické komory není možné do budoucna zachovat stávající situaci v úhradách stomatologické péče. Její prezident Pavel Chrz míní, že vyřazení plomb musí logicky přijít na pořad dne, až se začne konkrétně mluvit o pěti procentech, o něž má stoupnout spoluúčast pacientů. Určitým zlomovým bodem bude rok 2013, kdy skončí platnost stávajících smluv stomatologů se zdravotními pojišťovnami a bude se rozhodovat o další spolupráci. Situace mezi zubními lékaři – zejména mezi těmi mladšími – se velmi radikalizuje, zdůraznil P. Chrz. dokončení na str. 7

29.12.11 19:21


události, fakta, názory

dokončení ze str. 6 n ZN č. 25 Mají generické léky zachránit české zdravotnictví? Podle údajů České asociace farmaceutických firem (ČAFF) má ČR třetí nejlevnější léky v celé Evropské unii, vydává na ně zhruba pětinu z celkových nákladů na zdravotnictví (přesně v Evropě běžných až podprůměrných 20,4 % podle údajů Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj). Zatímco v EU a ve světě jsou prý generické léky považovány za záchrannou brzdu růstu nákladů a jejich podíl na trhu stabilně roste, v ČR klesá. Podle názoru představitelů ČAFF je hlavní bariérou nefunkční systém stanovování cen a úhrad. n ZN č. 26 Patří lázeňská péče do systému úhrad? V České republice je momentálně zaregistrováno 37 lázeňských míst, tedy státem uznaných lokalit pro provozování zdravotnických zařízení se statutem zařízení lázeňské péče. V roce 2009 činila kapacita lázeňských zařízení v ČR 25 410 lůžek, z toho pouze 2833 lůžek – tedy 10,7 % – bylo zřizováno ministerstvem zdravotnictví, ostatní byla spravována převážně právnickými nebo fyzickými osobami. Seminář k tématu, zda lázeňská péče patří do systému úhrad, se konal 21. 6. v prostorách poslanecké sněmovny. Ke sponzorování zahraničních cest lékařů Nařízení ministra zdravotnictví z 31. 1. a jeho pozdější znění definuje, jakým způsobem mohou farmaceutické a další firmy legitimně podporovat vzdělávání lékařů. Toto nařízení se týká přímo řízených organizací (fakultních nemocnic a resortních ústavů), tj. jen omezeného počtu lékařů (na krajská a jiná nestátní zdravotnická zařízení se nevztahuje).

ČERVENEC n ZN č. 27–28 Historicky první shoda na redukci lůžek Jihomoravský kraj začne jako první v ČR rušit akutní lůžka v nemocnicích. Dnes je zde z celkového počtu 8939 lůžek lůžkového fondu 6865 lůžek akutních. Po redukci jich 563 ubude, což má přinést úsporu 300 až 400 miliónů korun ročně. Uspořené peníze zůstanou v kraji, zdravotní pojišťovny o ně navýší platby zdravotnickým zařízením. n ZN č. 29–30 Odbory: Šetřit ano, škrtat ne! Happeningu Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče v úterý 12. 7. před budovou ministerstva zdravotnictví na Palackého náměstí v Praze se zúčastnilo podle odborářů asi tisíc lidí, podle policejního odhadu kolem pěti set. Ministr zdravotnictví doc. MUDr. Leoš Heger, CSc., byl sice v závěru také pozván na pódium, ale jeho výklad k reformám účastníci happeningu překřičeli.

SRPEN n ZN č. 31–32 Experti předložili návrhy na efektivnější zdravotnictví Média plní v posledních měsících spíše reforma penzí, ale ta má s reformou zdravotnictví hodně společného, především demografický vývoj a trend dlouhověkosti. Ten má své závažné dopady do tří oblastí: do důchodového systému, do zdravotnictví, ale také do zdravotně-sociální péče. Na workshopu Národní ekonomické rady vlády (NERV) v Praze to 19. července řekl předseda vlády RNDr. Petr Nečas. Ministr zdravotnictví doc. MUDr. Leoš Heger, CSc., při stejné příležitosti zdůraznil, že při reformě zdravotnictví bychom měli postupovat s pokorou, s ohledem na sociální citlivost zdravotnictví a s rozumem. n ZN č. 33–34 Děti jsou více ohroženy antibiotickou rezistencí Lékaři stále důrazněji varují před nadužíváním antibiotik. Potvrzením jejich argumentů jsou i výsledky výzkumu, který provedli odborníci z Veterinární a farmaceutické univerzity Brno ve spolupráci s pediatry z Karviné, zveřejněné 25. 7. Zjistili, že izolovaná nepatogenní bakterie Escherichia coli je u dětí ve věku 6 až 17 let z 24 % odolná vůči antibakteriální léčbě, kdežto u dětí ve věku 6 týdnů po porodu je tato pravděpodobnost více než třetinová.

ZÁŘÍ n ZN č. 37 Konec „kojeňáků“ v Čechách? Ve čtvrtek 25. srpna oznámilo Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV), že do konce roku 2013 budou v ČR zrušeny kojenecké ústavy a dětské domovy pro děti do tří let věku. ČR totiž obdržela několik impulsů vyzývajících k zásadní reformě systému péče o ohrožené děti. V roce 2010 prošlo kojeneckými ústavy v ČR 2077 dětí, což je nejvyšší číslo od roku 1998. Celkové náklady na provoz kojeneckých ústavů činily loni 788 mil. korun, tedy 37 341 korun měsíčně na jedno dítě. Pěstounská péče stojí měsíčně cca 10 000 korun na dítě. MPSV chystá legislativní návrhy vedoucí k tomu, aby od 1. ledna 2014 ze zákona nebylo možné děti do 3 let věku umisťovat do ústavní péče. n ZN č. 38 Média informují o očkování nepravdivě Národní imunizační komise (NIKO) se 13. září zabývala nepravdivými informacemi v některých sdělovacích prostředcích o parlamentním návrhu na hrazení očkování proti karcinomu děložního čípku z prostředků veřejného zdravotního pojištění. NIKO uvítala návrh na hrazení tohoto očkování pro dívky ve věku 13 až 14 let, neboť odpovídá evropským trendům v očkování. Obě používané vakcíny proti HPV infekci prošly extenzivním klinickým hodnocením a jejich bezpečnost byla mnohokrát ověřena. Komise vyjádřila znepokojení nad prezentováním nepravdivých informací v některých sdělovacích prostředcích a jejich vydáváním za informace od odborníků pro oblast očkování. Členové NIKO jsou připraveni zodpovědět médiím jakékoliv otázky z oblasti očkování. Svou nezávislost musejí deklarovat podpisem konfliktu zájmů, kde stvrzují, že nemají žádné vazby na výrobce očkovacích látek. Text této deklarace je veřejně přístupný. n ZN č. 39 Výdaje na zdravotnictví rostou rychleji než DPH Poměr nákladů vynaložených na zdravotnictví a toho, co za ně dostává společnost, by se měl začít nově poměřovat. Na konferenci Financování zdravotnictví to 21. září v senátu prohlásil náměstek ministra zdravotnictví Ing. Petr Nosek. Zdůraznil, že zdravotnictví stálo v roce 2010 plných 181 % výdajů roku 2001, zatímco HDP se zvýšil pouze o 56 procent.„Zdravotnictví z tohoto pohledu rozhodně není tím konzumentem, který by si mohl stěžovat,“ komentoval to náměstek. Pokud jde o jednotlivé segmenty, náklady zdravotního pojištění na ambulantní péči vzrostly za první dekádu století na dvojnásobek (rok 2001 = 100 %), na nemocnice na 193 %, na ústavní péči celkem na 189 %, na zdravotnické prostředky na předpis na 181 %, na léky na recept na 128 procent. Celkové náklady na zdravotnictví se pak zvýšily na 175 procent. Podíl ambulantní péče na celkových výdajích se zvýšil z 22,4 na 25,7 %, u ústavní péče to bylo ze 48,1 na 51,8 %, naopak u výdajů na léky na recept nastal pokles z 21,7 na 15,9 %. Generika růst zpomalí, ale nezastaví IMS Health na počátku září předpověděla zbrzdění meziročních růstů výdajů za léky v příštích letech. Jednou z hlavních příčin by měl být zvyšující se podíl generik. Globální farmaceutický trh kulminoval v roce 2009, kdy v důsledku složené desetileté meziroční míry růstu o 9,3 % dosáhl objemu 808 miliard amerických dolarů. O rok později se však tempo růstu zpomalilo na 4,6 %. Vedle nastupující finanční krize se na tom podílel i fakt, že v letech 2008 a 2009 vypršela patentová ochrana některých molekul patřících na trhu k tzv. blockbusterům, tzn. k jistotám v generování zisku. V příštím roce dojde podle údajů EvaluatePharma, které IMS Health cituje, k ještě významnějšímu pohybu cen, protože bez patentové ochrany se ocitne pětice léků, které patří v USA i v Evropě k nejprodávanějším. Jedná se o clopidogrel (Plavix – Bristol-Myers Squibb/sanofi-aventis), quetiapin (Seroquel – AstraZeneca), montelukast (Singulair – MSD), pioglitazon (Actos – Takeda) a etanercept (Enbrel – Amgen).

n ZN č. 35–36 Zpřesněné regule zadávání veřejných zakázek Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo 16. srpna dokument Upřesnění k příkazu ministra č. 11/2011 Protikorupční strategie pro přímo řízené organizace. Podává doplněný výklad ustanovení tohoto příkazu uvedených v článku 2 – Zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (stavební práce, dodávky, služby) – obecné zásady. Cíl: legislativně vymezit rozhraní zdravotní a sociální péče K 1. 7. byla zahájena realizace společného projektu ministerstva zdravotnictví a ministerstva práce a sociálních věcí Optimalizace sítě zdravotních a sociálních služeb, který má být ukončen ke konci roku 2013. Jeho cílem je najít koncepční, dlouhodobě udržitelné, spravedlivé řešení v rámci stávajících finančních zdrojů.

n ZN č. 41 Nedostatečná postakutní péče u traumatických poškození mozku V ČR je po poraněních mozku každým rokem nově hospitalizováno 24 000 pacientů. Bývají to nejvíce muži v mladším věku (18 až 35 let). Případová studie zhodnotila současný stav systému zdravotně-sociální

7

dárce. Proto jsme začali na této oblasti intenzivně pracovat a jako model jsme si vzali Španělsko, které má s tímto projektem velmi dobré zkušenosti,“ uvedla MUDr. Stanislava Pánová, ředitelka odboru zdravotních služeb ministerstva zdravotnictví. Happeningový seriál Z3

n ZN č. 42 Neléčit špatně, ale ekonomicky – kde je hranice? Urologové by se při léčbě svých pacientů měli držet výhradně doporučených postupů a v případě překročení rozpočtových limitů by se neměli bát jít do otevřeného sporu se zdravotními pojišťovnami. V předvečer 57. výroční konference České urologické společnosti ČLS JEP (ČUS) to ZN řekl její odstupující předseda a zároveň předseda Sdružení ambulantních urologů (SAU) doc. MUDr. Miroslav Hanuš, CSc. Mimo jiné zdůraznil, že z legislativního pohledu dnes může lékař předepsat, co chce, i v rozporu s doporučenými postupy, když si to pak dokáže zdůvodnit. n ZN č. 43 Vyhláška dá nemocnicím 100 % úhrad Zdravotní pojišťovny by do tří let měly nemocnicím za stejné výkony hradit stejné částky. Od ledna příštího roku začne běžet tříletá přechodná lhůta, na jejímž konci by měly být úhrady již narovnané. Na setkání s novináři v Brně to 18. října sdělil ministr zdravotnictví doc. MUDr. Leoš ­Heger, CSc. Setkání se uskutečnilo během Dne zdravotnictví, kterým je tradičně zahajován Mezinárodní veletrh zdravotnické techniky, rehabilitace a zdraví Medical Fair/Rehaprotex. Předseda Asociace krajů ČR JUDr. Michal Hašek, s nímž ministr v Brně také jednal, uvedl, že kraje by pro své nemocnice preferovaly rovné úhrady hned, bez přechodného období. Podle L. Hegera to však není možné, protože by hrozilo určité rozkolísání systému.

Seriál happeningů s názvem Zůstáváme, splňte sliby!, organizovaný třemi zdravotnickými odborovými organizacemi (Z3), proběhl v listopadu a prosinci ve čtrnácti městech ČR. Foto: archiv OSZSP n ZN č. 46 T. Doležal: Náš systém není zaměřen na kvalitu Ve zdravotnictví máme k dispozici omezené množství peněz, ale také nějaké potřeby společnosti. Ty bychom měli zhodnotit a teprve potom uvažovat, jakým způsobem peníze utratíme. Místo toho však pouze máme balík peněz, které vydáváme naslepo. Na konferenci Inovace 2011, kterou 3. listopadu uspořádala Asociace inovativního farmaceutického průmyslu, to řekl MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., ředitel Institutu pro zdravotní ekonomiku a technology assessment (iHETA). Náklady na hrazenou zdravotní péči rostou u nemocnic téměř exponenciálně, v ambulantním sektoru je růst spíše lineární, ale trvalý. „Musíme se zeptat, jestli nárůst nákladů na lůžkovou a ambulantní péči je doprovázen také nějakým zlepšením výstupů, něčím, co umíme měřit, a jestli tedy investování těchto nákladů je racionální,“ řekl T. Doležal.

Proč mizí pětina léčiv v zahraničí? Ročně pravděpodobně opustí český trh léky až za 16 mld. korun, aniž by se dostaly k domácím pacientům, pro které byly původně určeny. Uvedl to na tiskové konferenci Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) 17. října jeho ředitel PharmDr. Martin Beneš. „V roce 2010 se nárůst finančních nákladů vyjádřených v cenách výrobců, tzn. v nákupních cenách, téměř zastavil. Zaznamenali jsme oproti jiným letům jen nevýrazné zvýšení o 600 miliónů korun,“ konstatoval M. Beneš. „I přesto počet definovaných denních dávek stoupl – z toho plyne pozitivní zjištění, že jsme byli schopni za stejné peníze léčit více pacientů.“ Podle M. Beneše na tom má bezpochyby zásluhu i jedna z činností, které SÚKL podle zákona vykonává – revize úhrad. „V rámci revizních správních řízení o stanovení, změně či zrušení výše a podmínek úhrady ze zdravotního pojištění již nabylo právní moci rozhodnutí u 2836 kódů léků. Celkové roční úspory ze všech revizních řízení byly vypočítány ve výši 4,9 mld. korun,“ uvedl ředitel SÚKL.

n ZN č. 47–48 Předepisování lázní se od 1. ledna nezmění Platnost novely indikačního seznamu pro lázeňskou péči se odkládá o půl roku až do 1. července 2012. S ministrem zdravotnictví se na tom 14. listopadu dohodli zástupci lázeňského segmentu. Cílem je poskytnout lázním dostatek času adaptovat se na nová pravidla. Podle Svazu léčebných lázní bude možné odložení využít k dalšímu jednání, aby dopady novely nebyly příliš drastické. „Ministr přítomné ujistil, že nechce lázně likvidovat,. ale že trvá na původně oznámeném rozsahu omezení úhrad za lázeňskou péči o 15 %, tedy o 0,5 mld. Kč,“ uvedl svaz ve své tiskové zprávě.

n ZN č. 44 Lean hospital na cestě ze Švédska do České republiky

ŘÍJEN n ZN č. 40 Nález Ústavního soudu ČR Zdravotní pojišťovny by neměly penalizovat lékaře, pokud v odůvodněných případech překročí limit na předpis léků. Vyplývá to z nálezu Ústavního soudu ČR ve sporu pražské lékařky MUDr. Marty Böhmové a Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR o sankci 5146 Kč za překročení limitu na léky ve 2. čtvrtletí 2004. Nález byl zveřejněn 27. září. Případem se musí znovu zabývat Městský soud v Praze. Bude řešit, zda lékařka skutečně poskytovala nezbytnou a neodkladnou péči, což v původním řízení vůbec nezkoumal. MUDr. Böhmová podala na pojišťovnu žalobu kvůli neoprávněnému majetkovému prospěchu a peníze chtěla zpět. Obvodní soud pro Prahu 10 nejprve lékařce vyhověl. Odvolací Městský soud v Praze rozsudek změnil a žalobu zamítl. Podle městského soudu pojišťovna vybrala srážku za překročení úhrad za léky v souladu s právními předpisy a není důvod sumu vracet lékařce.

ZN 1-2_2012.indd 7

péče a rehabilitace těchto osob. Nabízí ucelený pohled na výši finančních prostředků, celospolečenských výdajů, které s poraněním mozku přímo i nepřímo souvisejí. Případovou studii v letošním roce realizovalo CEREBRUM, o. s., sdružení osob po poranění mozku a jejich rodin. Jejím cílem bylo na konkrétních případech pěti anonymních pacientů s diagnózou traumatické poškození mozku analyzovat průběh jejich zdravotní péče, rehabilitace, péči v domácnosti a vyčíslit hodnotu nákladů spojených se zdravotně-sociální péčí a rehabilitací.

PROSINEC

Foto: archiv ZN

ročník 61 číslo 1–2 2. ledna 2012

Na švédském velvyslanectví v Praze představil 25. října Pelle Johnsson, M.D., PhD (na snímku), ředitel jedné z divizí Skanes universitetssjukhus (univerzitní nemocnice Skane) hlavní principy takzvané lean health care – štíhlé zdravotní péče. Na příkladu terapie karcinomu plic a ablační léčby srdeční arytmie ukázal, jakým způsobem lze nalézt úzká místa celého terapeutického procesu včetně diagnostiky, zkrátit prodlevy mezi jeho jednotlivými etapami a ušetřit tak nezanedbatelné finanční prostředky.

LISTOPAD n ZN č. 45 Dostupnost orgánů mají zvýšit dárcovští konzultanti Dvacet intenzivistů vyškolených jako dárcovští konzultanti působilo k 31. říjnu ve fakultních a velkých krajských nemocnicích. Jejich zařazení do týmů je součástí Národního akčního plánu pro dárcovství orgánů a transplantace na období 2010–2015, který má přispět ke zvýšení počtu dárců v České republice.„Bylo odhaleno, že potenciál intenzivistických pracovišť ve větších nemocnicích ještě není zcela využit. Pokud zde dojde k úmrtí pacienta, často nikoho nenapadne, že by mohlo jít o vhodného

n ZN č. 49–50 Stavovská organizace se hodlá obrátit na ústavní soud Listopadový sjezd České lékařské komory (ČLK) uložil jejímu prezidentovi a představenstvu, aby se snažili prosadit podání ústavní stížnosti ohledně některých pasáží zákona o zdravotních službách. Jedná se o povinnost přeregistrace zdravotnických zařízení, finančních sankcí za správní delikty a také o ustanovení, podle kterého orgány komory nebudou moci při prošetřování stížností nahlížet do zdravotnické dokumentace pacientů. Komora rovněž odmítla návrh vyhlášky o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení. Pokud bude vydána s požadavky, jaké ministerstvo zdravotnictví navrhuje, bude ČLK požadovat změnu legislativy, která uloží všem zdravotním pojišťovnám, aby všem zdravotnickým zařízením nasmlouvaly příslušné výkony. n ZN č. 51–52 Z připomínkového řízení k vyhlášce vzešlo několik kompromisů Reprezentace převážné většiny poskytovatelů adresovala ministerstvu zdravotnictví (MZ) zásadní připomínky vůči návrhu úhradové vyhlášky pro rok 2012. MZ nakonec v některých bodech přistoupilo na kompromis a vyhlášku po dílčích úpravách postoupilo legislativní radě vlády. Sdružení ambulantních specialistů kromě některých konkrétních parametrů nesouhlasilo s volbou referenčního období: „Neustálé vracení referenčního období o dva roky zpět je jednou ze základních příčin značného zkomplikování vyjednávání o regulacích mezi zdravotnickými zařízeními a zdravotními pojišťovnami, neboť kvůli němu je třeba i věci dříve vyjednané projednávat opakovaně. Uzná-li například pojišťovna, že zdravotnické zařízení nemohlo při své práci postupovat levněji v roce 2010, neznamená to automatickou úlevu i pro rok 2011, protože pro každé z těchto období platí jiná referenční data. Jde o komplikaci, která v dobách, kdy referenčním obdobím byla pololetí předchozích let, neexistovala.“ red

29.12.11 19:21


8

pro lékařské praxeročník 61 číslo 1–2 2. ledna 2012

České zdravotnictví v roce 2012

i

Změny platné od 1. ledna: poplatek 30 Kč za recept; nová pravidla distribuce očkovacích látek; 18 výkonů z nového seznamu nabízí na výběr mezi základní a ekonomicky náročnější variantou. Změny platné od 1. dubna: konec hrazení OTC léků z veřejného zdravotního pojištění; úhrada očkování proti HPV dívkám 13–14 let; zákon o péči o zdraví lidu bude po 46 letech své platnosti nahrazen třemi zákony o službách.

Čeští zdravotníci i pacienti o silvestrovské půlnoci definitivně vstoupili do „ostré“ fáze reformy. ZN pro vás připravily přehled zásadních změn, jimiž reformní zákony letos ovlivní každodenní praxi zdravotnických zařízení i chování pojištěnců.

Mění se poplatky i úhrady Většina ustanovení velké novely zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, platí již od 1. prosince loňského roku. K 1. lednu 2012 vstoupila v platnost její poslední dvě odložená opatření: n Dosavadní regulační poplatek za položku na receptu se mění na 30 Kč za recept, na jehož základě došlo k výdeji prvního z balení předepsaných hrazených léčivých přípravků nebo potravin pro zvláštní lékařské účely, bez ohledu na počet hrazených léčivých přípravků nebo potravin pro zvláštní lékařské účely a počet předepsaných balení. n Zavádějí se smlouvy zdravotních pojišťoven s osobami, které mají oprávnění k distribuci léčivých přípravků obsahujících očkovací látky. Úhrada ze zdravotního pojištění se rozšiřuje na všechny očkovací látky pro pravidelná očkování podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Od 1. dubna 2012 pak začnou platit ještě dvě novely zákona o veřejném zdravotním pojištění. Jedna z nich v listopadu loňského roku prošla parlamentem téměř nepozorována coby „přílepek“ zákona o zřízení jednotného inkasního místa a stanoví, že: n léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely, které mohou být vydávány i bez lékařského předpisu, již nebudou zároveň hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, n výše a podmínky úhrady těch léčivých přípravků, které mohou být vydávány i bez lékařského předpisu, zanikají dnem 30. června 2012

u těch léčivých přípravků, u kterých Státní ústav pro kontrolu léčiv do 1. června neobdrží žádost od všech zdravotních pojišťoven o ponechání úhrady při poskytování ambulantních zdravotních služeb ve veřejném zájmu, n řízení o zrušení úhrady léčivýchpřípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, jejichž cena pro konečného spotřebitele je nižší nebo rovna 50 Kč, se nevede, a je-li vedeno, dnem zániku úhrady se takové řízení zastavuje. Další novelou zákona o veřejném zdravotním pojištění se od 1. dubna 2012 zavádí úhrada nepovinného očkování vakcínou proti humánním papilomavirům HPV z veřejného zdravotního pojištění pro dívky ve věku 13–14 let.

Ekonomicky náročnější péče Od prvního dne nového roku začala platit vyhláška č. 411/2011 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami. V praxi mj. naplňuje další z ustanovení již zmiňované novely zákona o veřejném zdravotním pojištění – právo pojištěnce vybrat si mezi základní a ekonomicky náročnější variantou poskytnutí zdravotní péče. Zdravotnické zařízení je vždy povinno nabídnout pojištěnci základní variantu a informovat ho o rozdílu v ceně varianty ekonomicky náročnější. Pacientova volba musí být řádně zdokumentována a zdravotnické zařízení pojištěnce, kteří si zvolí náročnější variantu a rozhodnou si za ni připlatit, nesmí upřednostňovat. Za porušení těchto povinností může být udělena pokuta až do výše miliónu korun a opakované porušení je důvodem pro ukončení smlouvy. Ekonomicky náročnější variantu mohou nabízet pouze ty typy zdravotní péče, které jsou určeny vyhláškou, jíž

se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami. Pro rok 2012 se jedná o následujících 18 výkonů (jejich rozšíření bude možné až k 1. 1. 2013, a to opět formou vyhlášky):

V kapitole 002 – praktické lékařství pro děti a dorost Očkování včetně očkovací látky, která je hrazena z veřejného zdravotního pojištění – základní varianta (Z): nejlevnější očkovací látka, ekonomicky náročnější varianta (E): jiná než nejlevnější očkovací látka. Platí pro výkony číslo: n 02127 tetanus (v indikovaných případech v předoperační přípravě), n 02129 chřipka (nepovinné očkování), n 02137 tetanus, n 02148 konjugovaná očkovací látka proti pneumokokovým nákazám (nepovinné očkování), n 02151 očkovací látka proti lidskému papilomaviru (nepovinné očkování), n 02152 očkovací látka proti tuberkulóze (selektivní očkování), n 02153 očkovací látka proti vzteklině.

V kapitole 501 – chirurgie výkony n 51851 fixační sádrová dlaha (ruka, předloktí) – základní varianta (Z): sádrový obvaz v hodnotě 70 Kč, ekonomicky náročnější varianta (E): obvaz z polymerovaného plastu, n 51853 cirkulární sádrový obvaz (prsty, ruka, předloktí) – Z: sádrový obvaz v hodnotě 75 Kč, E: obvaz z polymerovaného plastu, n 51855 fixační sádrová dlaha (celá horní končetina) – Z: sádrový obvaz v hodnotě 147 Kč, E: obvaz z polymerovaného plastu, n 51857 cirkulární sádrový obvaz (celá horní končetina) – Z: sádrový

n OZNÁMENÍ ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN

Dočasná změna předávání dávek Vzhledem k probíhající migraci systému nebude VZP ČR po přechodné období (do konce února 2012) přijímat soubory s dávkami, v nichž budou kombinována data za roky 2011 a 2012. Pojišťovna prosí smluvní partnery, aby do konce února 2012 důsledně dodržovali rozdělení souborů podle období provedení výkonů, tedy: n data za rok 2011 v jednom souboru, n data za rok 2012 v dalším souboru. V případě, že by smluvní partnery

ZN 1-2_2012.indd 8

rozdělení dat nějak omezovalo, je možné přinést nerozdělené soubory přímo na klientská pracoviště na pobočkách VZP.

Zrušení regulace podle KORKO VZP připomíná, že s platností od 1. 12. 2011 je zrušeno Informační centrum zdravotního pojištění a s ním i kontrola čerpání finančních prostředků zdravotního pojištění jednotlivými zdravotnickými zařízeními prostřednictvím korekčního koeficientu (KORKO). K 1. 12. 2011 vešla v platnost novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném

obvaz v hodnotě 187 Kč, E: obvaz z polymerovaného plastu, n 51859 fixační sádrová dlaha (noha, bérec) – Z: sádrový obvaz v hodnotě 149 Kč, E: obvaz z polymerovaného plastu, n 51861 cirkulární sádrový obvaz (noha, bérec) – Z: sádrový obvaz v hodnotě 194 Kč, E: obvaz z polymerovaného plastu, n 51863 fixační sádrová dlaha (celá dolní končetina) – Z: sádrový obvaz v hodnotě 247 Kč, E: obvaz z polymerovaného plastu, n 51865 cirkulární sádrový obvaz (dolní končetina) – Z: sádrový obvaz v hodnotě 290 Kč, E: obvaz z polymerovaného plastu, n 51871 fixace zlomeniny klíčku Delbetovými kruhy – Z: sádrový obvaz v hodnotě 112 Kč, E: obvaz z polymerovaného plastu.

V kapitole 715 – oftalmologie n 75347 implantace nitrooční čočky (PMMA) – Z: implantát v hodnotě 2300 Kč, E: implantát v hodnotě nad 2300 Kč, n 75348 implantace nitrooční čočky (foldable) – Z: implantát v hodnotě 3000 Kč, E: implantát v hodnotě nad 3000 Kč.

Zdravotnictví dostane na jaře svůj kodex Od 1. dubna letošního roku bude překonaný zákon o péči o zdraví lidu ­nahrazen třemi novými zastřešujícími zákony – o zdravotních službách (č. 372/2011 Sb.), o specifických zdravotních službách (č. 373/2011 Sb.) a o zdravotnické záchranné službě (č. 374/2011 Sb.). n Pacient získá větší práva na informace o svém zdravotním stavu i poskytovaných zdravotních službách. n Vzniká nárok pacienta na podrobnou informaci o prováděném výkonu. Lékař ho musí seznámit se zákrokem, jeho důsledcích a následcích. Výjimkou jsou urgentní výkony v ohrožení života a případy, kdy si pacient výslovně nepřeje být informován. n Pacient může určit, za jakých okolností chce být léčen. Zavádí se institut dříve vysloveného přání pacienta. Bude platný pět let a může být kdykoli změněn.

n Svobodná volba poskytovatele péče. Lidé si mohou oficiálně vybírat např. nemocnici, kde se chtějí léčit. n Pacientům vzniká právo na přítomnost osob blízkých při poskytování zdravotních služeb. n Pacient může určit osoby, které mají právo na informace o jeho zdravotním stavu a mohou nahlížet do jeho dokumentace. n Pacient má právo na další názor. Před vážnou operací smí postup operace i diagnózu konzultovat s dalším lékařem a pojišťovna tuto konzultaci uhradí. n Pacient bude mít díky definici nároku přehled, na jakou péči má právo a na jakou si může legálně připlatit. n Veškeré údaje o poskytovatelích zdravotních služeb budou v Národním registru poskytovatelů na webu ministerstva zdravotnictví. n Stanovují se práva a povinnosti poskytovatelů péče včetně sankcí za jejich porušení. n Prodlužuje se dojezdová doba zdravotnické záchranné služby z 15 na 20 minut. n Záchranáři budou moci požadovat nezbytně nutnou pomoc od třetích osob, ty ale nesmějí být kvůli pomoci vystaveny ohrožení života nebo zdraví. n Nemocnice jen výjimečně budou smět odmítnout pacienta, nikdy ale ne takového, který je v bezprostředním ohrožení života. n Změny v asistované reprodukci – pojišťovna uhradí čtyři cykly, pokud se při prvních dvou zavede jen jedno embryo. Zůstává i dosavadní varianta tří pokusů za život s více embryi. n Upravují se pravidla pro anonymní dárce zárodečných buněk. Vajíčko mohou darovat ženy od 18 do 35 let, sperma muži od 18 do 40 let. n Ženy mohou podstoupit dobrovolnou sterilizaci od 21 let, ze zdravotních důvodů po písemném souhlasu od 18 let, mladší se souhlasem zákonných zástupců, odborné komise a soudu. n Léčebnou kastraci lze provést po dovršení 25 let pacientovi, který v minulosti spáchal násilný sexuálně motivovaný trestný čin. Pacientovi v ochranném léčení jen se souhlasem soudu. jak, čtk

n PORADNA zdravotním pojištění, a mimo jiné změny je zcela vypuštěn § 41 o Informačním centru zdravotního pojištění, podle kterého existovala regulace KORKO. V této souvislosti VZP ČR informuje, že její postup bude tento: n za 4. čtvrtletí 2011 již nebude ­KORKO počítáno a pro výpočet úhrady se použije hodnota 1,00, n pro rok 2012 již nebude KORKO vůbec do úhrad vstupovat, resp. bude z úhrad vypuštěno, n VZP ponechá Informační centrum zdravotního pojištění ještě do 30. 6. 2012 v provozu za účelem vyřizování reklamací ze strany zdravotnických zařízení, týkajících se 3. čtvrtletí 2011 a starších období. red

Změny v daňovém přiznání DOTAZ: S jakými změnami v daňovém přiznání za rok 2011 musím jako OSVČ (lékař – privátní ambulantní specialista) oproti loňsku počítat? ODPOVĚĎ: Pomineme-li v agendě přiznání k dani z příjmů za rok 2011 některé drobné odlišnosti a přeformulace typu např. poskytování penzijního pojištění institucí třeba z Islandu, a specifické novinky, jakou je například zdanění výsluh vojáků apod., jsou letošní změny, které se tazatele dotknou, resp. dotknout mohou, de facto pouze dvě: n Snížení odčitatelné položky V roce 2011 se snížila odčitatelná položka na poplatníka podle § 35ba zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, v platném znění, o 1200 Kč, tedy na 23 640 Kč. Jedná se o změnu dočasnou, v roce 2012 se tato částka opět zvýší na dřívějších 24 840 korun. n Zdanění některých pracujících důchodců Od roku 2011 se daní celé důchody pracujících penzistů, kterým sečtené příjmy ze zaměstnání, podnikání či pronájmu přesáhnou hranici 840 tisíc korun ročně. Ing. Miloslav Netušil, člen Komory certifikovaných účetních

29.12.11 19:21


9

pro lůžková zařízení

ročník 61 číslo 1–2 2. ledna 2012

Prof. K. Cvachovec: Bezpapírová nemocnice je naší budoucností Nejen o tom, co klinický informační systém pro oblast akutní péče ICIP (IntelliVue Clinical Information Portfolio, Philips) změnil v praxi fakultního pracoviště a jak se s jeho implementací vyrovnali zaměstnanci, hovořily ZN s prof. MUDr. Karlem Cvachovcem, CSc., MBA, přednostou Kliniky anesteziologie a resuscitace 2. LF UK a FN Motol v Praze. n Před dvěma lety, v přípravné fázi zavedení systému ICIP do provozu, jste se těšil na to, jak budete pracovat v prostředí moderním a kvalitativně odlišném. Bylo vaše očekávání naplněno? Domnívám se, že bylo dokonce pře­ konáno. Podařilo se nám v relativně krátké době klinický informační sy­ stém instalovat, spustit a především uvést do provozu tak, aby se stal ne­ dílnou součástí naší péče. ICIP má obrovskou výhodu, že zba­ vuje ošetřovatelský personál povin­ nosti určitých mechanických úkonů – tedy opisování údajů z pacient­ ských monitorů vitálních funkcí, plicních ventilátorů, infuzní techni­ ky a dalších přístrojů v přesně da­ ných intervalech. To představuje spoustu práce, která de facto sestru zdržuje od skutečné ošetřovatelské činnosti, protože převažující část své pracovní doby zapisuje data, která už někde jsou. V systému ICIP jsou všechny tyto informace uloženy a lze

Prof. Karel Cvachovec. Foto: ZN navíc jednoduše a podrobně sledo­ vat, jak se data měnila v průběhu ho­ diny, dne či týdne… Sestra je tedy osvobozena od některých rutinních starostí a má možnost pracovat tvůr­ čím způsobem a dělat to, v čem je skutečně nenahraditelná.

n Jaké jsou výhody pro lékaře? Pro lékaře je velkým benefitem, že si může s ohledem na vývoj klinického stavu pacienta jednoduše zpětně vyvo­ lat jakoukoli situaci. Má k dispozici jedinečnou interakci všech měřených parametrů spolu s aktuálně podáva­

nou léčbou, laboratorními výsledky, výstupy ze zobrazovacích modalit a dalšími údaji, které jsou k dispozici v nemocničním informačním systému. Všechny informace, které byly dříve v izolovaných systémech, jsou nyní dostupné na jednom místě a v pod­ statě on-line. Lékaři tak mohou dělat kvalifikovanější rozhodnutí, protože mají například výsledky z centrální la­ boratoře prakticky ihned k dispozici a mohou je dát do přímé souvislosti s aktuál­ním stavem pacienta. Důležité je, že systém je absolutně prů­ kazný, tedy zvyšuje bezpečnost a do­ kladovatelnost jednotlivých úkonů. Každý, kdo do ICIP vstupuje, se musí přihlásit pod vlastním jménem a hes­ lem, tudíž je zcela zřejmé nejen kdo a kdy se do systému díval, ale také co tam udělal a jaký dopad to mělo. Z to­ hoto pohledu si myslím, že právě v oborech s více proměnnými, jakým je i intenzivní péče, klinický informač­ ní systém jednoznačně zprůhledňuje a usnadňuje léčebný i ošetřovatelský proces. n Na kterých pracovištích kliniky je ICIP zaveden? Zatím jde o dvě resuscitační oddělení pro dospělé. Je to dáno investičními

možnostmi, které jsme měli při vyba­ vování traumacentra naší nemocnice. Na informační systém ICIP bylo alo­ kováno asi 7 miliónů korun. Budouc­ nost závisí na dalších možnostech ne­ mocnice – domnívám se však, že je rozumné systém integrovat na praco­ viště s náročnými provozy, s častým využitím přístrojové techniky a nut­ ností časné monitorace… Tam je to nejefektivnější. Pracoviště, kde je pa­ cient sledován jen minimálně nebo vůbec a záznamy podle současných akreditačních kritérií stačí dvakrát denně, se bez systému ICIP zcela jistě obejdou. n Kolik je do systému připojeno lůžek? Na jednom pracovišti 11 a na druhém 12. Tedy všechna lůžka ARO, která máme k dispozici. n Pro zaměstnance asi musela být implementace systému obrovskou změnou způsobu jejich práce, spojenou třeba i s vymezením kompetencí. Jak se s tím vypořádali? Samozřejmě, že toto byla hlavní oba­ va, kterou jsme měli. Pro sestry to znamená relativně větší samostatnost v práci. dokončení na str. 10

n Řekli o…

… klinickém systému ICIP Data máme uložena i na serveru v USA Musím přiznat, že jsem měl ze zavedení systé­ mu docela strach a obával jsem se, že nám bude práci velmi znesnadňovat. Nyní ale musím kon­ statovat, že ICIP nám naopak práci velmi zjed­ nodušuje, nemusíme psát záznamy ručně a ne­ musíme tisknout obrovské množství papírů. Jen pro zajímavost mám spočítáno, že když byl pa­ cient hospitalizován zhruba deset dní, veškerá jeho zdravotní dokumentace vydala na 280 (!) papírů. Vzhledem k tomu, že máme dodavatelskou fir­ mou i od vedení nemocnice potvrzeno, že počí­ tačové servery, na kterých ICIP běží, jsou násob­ ně jištěné – jeden je v naší nemocnici, jeden je ve Vídni a centrální v USA –, ukládáme data ve formátu pdf a fungujeme v podstatě bezpapírově. Kdykoli by se něco stalo a vypadly všechny servery, máme ještě záložní program, který za­ ručuje získání základních informací o pacien­ tech hospitalizovaných na ARO včetně medika­ ce. Není tedy problém kdykoli vytisknout jakou­ koli dokumentaci a mít ji v papírové podobě. Nespornou výhodou systému ICIP je, že vidíme všechna data o pacientovi najednou – a to nejen z monitorů vitálních funkcí, perfuzorů, injekto­ matů, ventilačního přístroje, ale převezme i data ze zobrazovacích modalit a z laboratoře včetně acidobazické rovnováhy. Důležité také je, že ICIP integruje základní identifikační údaje o nemoc­ ném z nemocničního informačního systému, tedy jméno a příjmení, číslo chorobopisu, rodné číslo, výšku, hmotnost a podobně. Na základě těchto údajů vypočítá například plochu tělesné­

ZN 1-2_2012.indd 9

ho povrchu a hodnotu BMI a následně dávky jednotlivých léků. Dále automaticky vypočítává i bilance tekutin. Graficky i číselně umožňuje zobrazit vitální funkce, dále třeba vývojový dia­ gram měření hemodynamiky, enterální příjem, krevní deriváty, bolusovou i kontinuální medi­ kaci, záznamy o návštěvách, operacích… Pokud lékař zadá příkaz, že chce například změ­ nit medikaci u konkrétního pacienta, může to udělat z jakéhokoli počítače na ARO. Sestrám se pak v informační liště na obrazovce zobrazí nový úkol signalizovaný červenou vlaječkou. Sestra se tedy musí přihlásit do systému a splnění úkolu potvrdit vlastním heslem. MUDr. Jiří Petruška, Klinika anesteziologie a resuscitace 2. LF UK a FN Motol, Praha

Sestry už nemusejí počítat bilance tekutin Zpočátku se zdálo, že systém je docela složitý, ale když se s ním naučíte pracovat, tak se v něm poměrně rychle zorientujete. Od papírové zdra­ votní dokumentace, která byla opravdu velmi obsáhlá, jsme tedy přešli k elektronické formě a máme možnost prohlížet si veškeré informace o pacientovi na jedné obrazovce. Všechny ošet­ řovatelské dokumenty, včetně předávacích zpráv, vedeme také elektronicky. Pro sestry je velkým přínosem, že nemusejí po­ čítat bilance tekutin, opisovat údaje ze všech injektomatů a počítat aktuální příjem a výdej tekutin nemocného. Dříve jsme to dělaly každé čtyři hodiny ručně, nyní za nás vše automaticky spočítá ICIP každou hodinu. Eliminuje se tak chyba při přepisování a počítání. Nemusíme ta­

MUDr. Jiří Petruška předvedl ZN pracovní stanici s běžícím systémem ICIP. Sestra Jitka Knaiflová zase demonstruje jeden z uzlových bodů, do kterého se sbíhají data ze všech přístrojů u lůžka ­pacienta. Foto: ZN ké každou hodinu vynášet údaje do grafu vitál­ ních funkcí a barevnými křížky zaznamenávat teplotu, systolický a diastolický tlak, srdeční frekvenci a aktuální data z ventilátoru. To před­ stavuje poměrně značnou úsporu času. V pra­ covní složce, která je součástí systému ICIP, má­ me přehled bolusové i kontinuální medikace, která se má nemocnému podat ten den, a dále přehled toho, co se bude s pacientem dít – nut­ nost sledování glykémie, kalémie, měření nit­ robřišního tlaku, hodnocení bolesti, hodnocení spolupráce pacienta a podobně. To vše bylo dří­ ve zaznamenáno asi v pětistránkovém vytiště­ ném harmonogramu. Jitka Knaiflová, DiS., sestra ARO 1, Klinika anesteziologie a resuscitace 2. LF UK a FN Motol, Praha

Implementaci jsme zvládli vlastními silami ICIP byl zaveden jako modul klinického systému pro anestziologickou kliniku naší nemocnice

v rámci nemocničního informačního systému. ICIP se jevil jako vhodné řešení pro svou těsnou integraci s přístroji monitorujícími stav pacienta a nejlépe zohledňoval provozní potřeby klinic­ kého pracoviště. Implementace systému zname­ nala jeho poměrně složité vnoření do infrastruk­ tury informačních technologií nemocnice, dále vytvoření potřebných vazeb na nemocniční in­ formační systém, laboratorní systémy a samo­ zřejmě na zdravotnické přístroje. S ohledem na skutečnost, že se jednalo o první implentaci v ČR, bylo potřeba řešit vazby od pr­ votních definic a také samotné začlenění do in­ frastruktury nemocnice, aby ICIP využíval již provozované technologie (zálohování a ochrana dat, datová síť). Rovněž bylo nutné provést i roz­ sáhlejší změny a úpravy v rámci celé IT infra­ struktury nemocnice. Vše se podařilo zvládnout v rámci činností odboru informatiky naší nemocnice. Ing. Martin Voříšek, MBA, vedoucí odboru informačních systémů FN Motol, Praha

29.12.11 19:21


10

pro lůžková zařízeníročník 61 číslo 1–2 2. ledna 2012

Na západě USA Miliarda pro iktová se chyby trestají a cerebrovaskulární centra citelnými pokutami Čtrnáct kalifornských nemocnic čelí pokutám v řádu desetitisíců dolarů za nesplnění požadavků prevence bezpečnostních rizik pro pacienty, včetně například zanechání tamponů v těle pacienta při chirurgickém zákroku a předávkování léky. Uvedl to server fiercehealthcare.com. Kalifornský úřad veřejného zdraví (The California Department of Public Health – CDPH) oznámil, že lékaři Scripps Memorial Hospital La Jolla nedodrželi doporučený chirurgický postup, když v říjnu 2010 zanechali cizí těleso – 2,5 cm dlouhou sponu – v krční páteři pacientky, v důsledku čehož byla nemocnice pokutována částkou 100 000 dolarů. „Této události hluboce litujeme. Přijali jsme určitá opatření včetně změn v evidenčních a rentgenologických procesech, abychom do budoucna zabránili vzniku takových příhod,“ uvedla nemocnice ve svém vyjádření. „Ročně léčíme stovky tisíc pacientů s excelentními výsledky. Když výjimečně dojde k chybě, snažíme se najít skrytou příčinu a zlepšit kvalitu naší péče.“ Mission Hospital Regional Medical Center dostalo pokutu 100 000 dolarů za podobnou událost, Torrence ­Memorial Medical Center odstranilo z těla pacienta cizí předmět a musí zaplatit 75 000 dolarů. Chirurg z University of California San Francisco Medical Center provedl incizi na pacientově levém oku namísto pravého, což vedlo k finančnímu postihu ve výši 75 000 dolarů. V Sutter Solano Medical Center lékaři nechali tampon v těle ženy, která podstoupila císařský řez, a čelí pokutě 50 000 dolarů. Fresno Surgical Hospital a Ventura County Medical Center byly pokutovány rovněž 50 tisíci dolarů pro cizí před-

měty zanechané v těle pacienta při operaci.

Sankce podle počtu provinění San Francisco General Hospital byla potrestána pokutou 50 000 dolarů poté, co pacientka byla indikována ke kompletní mastektomii, ale místo toho byla provedena mastektomie částečná. Los Angeles County + University of Southern California bude stát 25 000 dolarů cizí předmět zanechaný v těle pacienta během operace, Santa Barbara Cottage Hospital musí zaplatit 50 000 dolarů za nedodržení chirurgických postupů. Čtyři ze 14 nemocnic podle CDPH nezajistily bezpečnou a efektivní evidenci medikace. Henry Mayo Newhall Memorial Hospital v Los Angeles a Kaiser Foundation Hospital v San Francisku čelí pokutě po 50 tisících dolarů za své první administrativní chyby. Lucile Salter Packard Children’s Hospital ve Stanfordu musí zaplatit 50 000 dolarů za to, že ve zdravotnické dokumentaci novorozence bylo uvedeno vyšší dávkování léku než zamýšlené. St. Jude Medical Center v Orange County bylo pokutováno 75 000 dolarů za svůj třetí administrativní přečin. Pokuty jsou podle CDPH odstupňovány podle počtu porušení pravidla. Kromě finančních postihů se nemocnice musejí podrobit akčnímu plánu korekcí pro zamezení budoucím incidentům. red

Ministerstvo zdravotnictví (MZ) oznámilo, že v rámci 8. výzvy oblasti intervence Služby v oblasti veřejného zdraví Integrovaného operačního programu podpoří 31 projektů rozvoje činnosti specializovaných iktových a cerebrovaskulárních center v celkovém finančním objemu jedné miliardy korun. Finanční prostředky budou čerpány z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Na modernizaci českého zdravotnictví pro období let 2007–2013 je určeno přes 7,4 miliardy korun, v rámci prvních sedmi výzev bylo rozděleno zhruba 5,5 miliardy Kč a vyplaceno asi 2,8 miliardy.

Podpořeny budou nejen největší fakultní a krajské nemocnice, ale i další, které pečují o pacienty s cévní mozkovou příhodou v bývalých okresních městech, například v Písku, Vyškově nebo České Lípě. Zařízení splňující podmínky pro zařazení mezi specializovaná a cerebrovaskulární centra podávala žádosti o dotace do poloviny března 2011. Do následného hodnotícího a výběrového procesu byli zapojeni mimo jiné i odborníci z Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT, kteří posuzovali zejména hospodárnost, efektivnost a účelnost plánovaných nákupů přístrojové techniky v rámci jednotlivých žádostí. Výběro-

vá komise nakonec v součtu snížila původně požadované dotace o 65 miliónů korun. V případech, kdy uchazeč požadoval pořízení přístroje vyšší technické třídy, než je pro poskytování superspecializované zdravotní péče nezbytné, komise rozhodla o snížení technických parametrů zdravotnické techniky. MZ bude při realizaci schválených projektů přísně kontrolovat dodržování pravidel protikorupční strategie, která stanovilo. Vzhledem k tomu, že finanční prostředky bude přidělovat právě ministerstvo, bude moci dodržování těchto zásad vyžadovat i od ostatních zřizovatelů nemocnic. tz, red

V nemocnici může způsobit problémy i oslovování Ze stížnosti matky pacientky: ...Žádám také o výměnu a potrestání ošetřujícího lékaře, který nezvládl komunikaci. Žádám o lékaře, který naprosto profesionálně zvládne komunikaci a který se nebude uchylovat k familiárním výrazům „holčička, Janička, děťátko“, ale který zvládne komunikaci ve výrazech odpovídajících povaze věci, tedy vždy jen „pacientka“... Šetření prokázalo, že 11letá pacientka byla přijata pro akutní dušnost po prodělané aspirační pneumonii, dále s diagnózou hluboké mentální retardace a generalizované epilepsie. Během hospitalizace byla provedena všechna indikovaná potřebná vyšetření a podávána správná léčba v souladu se stanovenými postupy lege artis. Ošetřovatelská péče byla prováděna v souladu s ošetřovatelskými standardy. Medicínsky nebylo zjištěno žádné pochybení a stížnost také nebyla směrována na poskytovaný diagnostický a léčebný postup, ale pouze na komunikaci. Při řešení problému nebylo zjištěno žádné medicínské nebo etické pochybení ošetřující lékařky, a proto nebyl shledán žádný kvalifikovaný důvod k jejímu potrestání. Zdravotnické zařízení však matce vyhovělo a na poslední dny hospitalizace změnilo ošetřujícího lékaře s odůvodněním, že se tak děje v rámci prevence možných dalších

zbytečných konfliktů s matkou. Dosud platný právní předpis od zdravotnických pracovníků všech kategorií vyžaduje, aby vykonávali zdravotnické povolání svědomitě, poctivě a „s hluboce lidským vztahem k občanům s vědomím odpovědnosti“. Pokud vzhledem ke zdravotnímu stavu a věku dítěte ošetřující lékařka při jednání s matkou užila obrat „vaše holčička je bez teplot“, „Janička klidně spala“ nebo „vaše děťátko může být propuštěno“ a při ošetřování oslovovala dítě zdrobněle jejím křestním jménem, pak lze mít spíše za to, že ošetřující lékařka přistupovala k ošetřovanému dítěti i matce s hluboce lidským vztahem, jak požaduje právní předpis, a skutečně také nebyl žádný kvalifikovaný důvod pro její potrestání. Její postup také nelze kvalifikovat jako neetický. Etický kodex práv pacienta stanovuje, že pacient má právo na ohleduplnou odbornou zdravotní péči prováděnou s porozuměním kvalifikovanými pra-

covníky. Ošetřující postupovala ohleduplně, když mentálně postižené nemocné dítě oslovovala zdrobněle jeho křestním jménem a nemluvila o něm jako o anonymním pacientovi, a to i s ohledem na Chartu práv dítěte v nemocnici, kde je uvedeno, že děti nebo jejich rodiče mají právo na informace v takové podobě, jaká odpovídá jejich věku a chápání. Ošetřující lékařka přistupovala k ošetřovanému dítěti s ohledem na jeho věk, zdravotní stav a úroveň jeho chápání. Vzniklý problém nastoluje otázku, zda ošetřující mají při styku s pacienty a jejich doprovodem (ať už se jedná o pacienty dětské nebo dospělé) užívat výhradně jazyk spisovný, nebo jazyk hovorový, a zda ve výjimečných případech mohou užívat slangové výrazy. Obecně je zastáván názor, že ošetřující mají mluvit s ošetřovaným tak, aby byla získána potřebná vzájemná důvěra a ošetřovaný sdělovaným skutečnostem dobře rozuměl. Proto je možné při styku s ošetřovanými používat hovorovou řeč a v rámci srozumitelnosti výjimečně užit i slangový výraz. MUDr. JUDr. Lubomír Vondráček FN Motol, Praha

Prof. K. Cvachovec: Bezpapírová... dokončení ze str. 9 Na druhé straně jim správné využití systému uvolní ruce a ušetřený čas mohou skutečně věnovat pacientovi, nikoli mechanickému opisování údajů. Je to tedy určitá změna paradigmatu jejich činnosti. Musím říci, že k mému velkému potěšení byla reakce sester v podstatě uniformně příznivá. A to i s ohledem na skutečnost, že jsme někdy metodou „pokusu a omylu“ hledali optimální nastavení. Sestry zareagovaly na systém velmi pozitivně a rychle se s ním naučily pracovat. Pokud jde o lékaře, řekl bych, že si na systém zvykali. Někteří jej přijali s nadšením a pomohli jej zavést do praxe. A byli někteří, kterým to trvalo déle. n V čem spatřujete přínos ICIP z vašeho pohledu jako manažera? Z tohoto pohledu máme možnost získat data z mnoha oblastí včetně ekonomické. Vše, co pacient dostává, je systémem průběžně hodnoceno

ZN 1-2_2012.indd 10

a faktická spotřeba léků i zdravotnických prostředků je jasně získatelná. Můžeme tedy velmi přesně vyjádřit skutečné materiálové náklady na péči u konkrétního nemocného. To je z manažerského pohledu velký pokrok. Z pohledu medicínského je to zase nesmírně důležité pro řízení kvality, protože v systému jsou zaznamenávány určité události a situace, při kterých k nim došlo. Ty je možné zpětně analyzovat a následně se z nich poučit. n Lze tedy údaje ze systému využít i pro vzdělávací účely? Z pohledu výuky máme k dispozici terabytová úložiště dat, ze kterých si můžeme vyselektovat jakékoli informace a reprodukovat je s jakoukoli časovou lupou. V této souvislosti je nutné si uvědomit, že záznamy psané rukou během tří čtyř minut, kdy se dělá spousta věcí, jsou sice velmi „našlapané“, ale sotva interpretovatelné – de facto představují dojem lidí, kte-

ří u toho byli, o tom, co se dělo. Zatímco ze systému ICIP máte situaci popsanou, řekl bych, in natura. n Měl by být ICIP či obdobný klinický informační systém součástí každého většího pracoviště anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče? Myslím si, že k tomu je ten systém stvořen. Když přijdete do velkých nemocnic v řadě zemí, zjistíte mnohdy dva extrémy. Jeden je, že mají relativně chudou zdravotní dokumentaci vedenou v papírové formě. To je třeba problém Ameriky – údaje zapsané rukou lékaře tam mají sice určitou forenzní váhu, ale informace jsou velmi kusé. Druhým extrémem je bezpapírové vedení dokumentace pomocí informačních systémů, jako máme například u nás na klinice. To představuje obrovské soubory dat, ze kterých můžete získat, co potřebujete. Myslím si tedy, že výuková pracoviště, pracoviště, která mají zájem o demonstraci toho, co dělala – ať už

z hlediska auditu nebo vzdělávání –, se dříve či později bez klinického ­informačního systému obejdou jen těžko. Bezpapírová dokumentace je zcela jistě budoucností i našeho zdravotnictví... n ... zdravotníci však nejsou s elektronizací vždy „kompatibilní“. Mohl byste uvést konkrétní příklad z praxe, při kterém vám systém ICIP jednoznačně pomohl? Zcela jistě umožňuje velmi dobře řešit bezpečnost nemocných. Například značně omezuje možnost záměny léků a omylů v jejich dávkování, protože v databázi jsou předem uvedena dávkovací rozmezí i způsoby ředění. n Co plánujete dále? Nejprve jsme chtěli především absolvovat akreditaci Spojené akreditační komise, což se nám podařilo bez jakýchkoli výhrad, naopak transparentnost systému vzbudila u auditorů velký zájem. Systém ICIP jsme rutin-

ně zavedli do praxe a s ním i vedení zdravotní dokumentace v akceptovatelné elektronické podobě. V našem legislativním prostředí je to velmi inovativní prvek a musím přiznat, že zatím nemáme úplně jasno v tom, zda identifikace přístupem do systému, která je zcela unikátní, je dostatečná, nebo zda bude nutné zakoupit licence pro elektronický podpis. To dořešíme v nejbližších měsících. V novém zákoně o zdravotní péči je možnost vedení zdravotní dokumentace elektronicky připuštěna, nicméně zatím vycházíme z toho, že není zakázána. Nyní jsme ve fázi, kdy nás dodavatelská firma chce seznámit se zkušenostmi zahraničních uživatelů a kdy budeme hledat další možnosti, jak ICIP vytěžit. Budeme se zabývat především oblastmi, které mají specificky vztah ke kvalitě péče a průběhu stonání. Taková data v systému nepochybně jsou již dnes, jde jen o to najít mezi nimi souvislost. jat

29.12.11 19:21


ročník 61 číslo 1–2 2. ledna 2012

Nový portál láká do ČR zdravotní turisty Společnost Progress Medical, a. s., která je součástí britské investiční skupiny Progress Medical UK Ltd., hodlá prezentovat Českou republiku jako vhodnou destinaci pro podstoupení chirurgických zákroků a dalších medicínských procedur. Společnost vytvořila internetový portál www.medi­c zech.com, který zahraničním zájemcům zprostředkuje nabídky tuzemských lékařských zařízení, uvedl Ondřej Šebestík, obchodní manažer společnosti HealthCzech, s. r. o., která bude službu provozovat. „Je zřejmé, že portál budou navštěvovat klienti, kteří zákrok již velmi vážně zvažují, a investice do takové reklamy je tedy zacílena na správný segment zákazníků,“ vysvětlil O. Šebestík. Spolu se zveřejněním jednotlivých zdravotnických zařízení plánuje HealthCzech zavést i certifikaci kvality jejich služeb. Kvalitu by podle ­ O. Šebestíka měli hodnotit nezávislí experti, kteří se soustředí zejména na úroveň lékařských zákroků, náročnost administrativních úkonů, které budou zájemci o zákrok muset podstoupit, a schopnost zařízení zvládnout rizikové situace. Podle společnosti HealthCzech se lékařskému zákroku v cizí zemi podrobí ve světě ročně od sedmi do osmi miliónů lidí a Česká republika je považována za bezpečnou a rychle se rozvíjející destinaci zdravotní turistiky. zek, čtk

Úřad ombudsmana: Zdravotní pojistné nelze vymáhat za příjmy z patentu Zdravotní pojišťovny nemohou přistupovat k lidem, kteří mají příjmy z vlastnictví patentu či užitného vzoru, stejně jako k živnostníkům a vymáhat od nich pojistné. Vyplývá to ze stanoviska zástupkyně veřejného ochránce práv RNDr. Jitky Seitlové. Obrátil se na ni muž, který jako zaměstnanec platil daně i pojistné, po kterém ale zdravotní pojišťovna vymáhala další peníze, protože měl příjem z vlastnictví patentu a užitného vzoru. Podle J. Seitlové tak činila neoprávněně. Pojišťovna měla za to, že i lidé mající příjmy z užití nebo poskytnutí práv průmyslového vlastnictví jsou osobami samostatně výdělečně činnými (OSVČ), a tudíž se na ně vztahuje povinnost platit pojistné na zdravotní pojištění. Podle J. Seitlové to platí o profesích podléhajících autorskému zákonu, nikoli však o původcích vynálezu. Umělecké dílo, vědecká práce nebo jiné autorské dílo jsou jedinečné a autor má příjem z jejich provádění, patentovaný vynález nebo užitný vzor

jsou naopak návodem k duplikaci technického řešení. Vynálezce má pak příjem z možnosti použít jím popsaný postup v praxi. Pojišťovna se hájila i doporučeními ministerstva zdravotnictví. J. Seitlová však po prostudování dokumentů konstatovala, že ministerstvo se k věci v různých stanoviscích vyjádřilo různě. Zdůraznila také, že ministerstvo i tak může přednést jen nezávazný právní názor. „Ačkoli chápu, že rozdílné pojetí OSVČ v zákoně o veřejném zdravotním pojištění a zákoně o daních z příjmů může v praxi působit zdravotní pojišťovně značné komplikace při zjišťování plátců pojistného, kteří neplní své povinnosti, nelze klást selhání zákonodárce k tíži pojištěncům,“ uvedla zástupkyně. Pojišťovnu vyzvala, ať zváží náhradu nákladů stěžovateli, který podle ní byl nucen „při obhajobě svých práv (…) vynaložit nemalé finanční prostředky, nemluvě o času, který jí věnoval“. čtk

n ZAZNAMENALI JSME

Prezidentské pohledy na hospodaření v oblasti zdravotnických prostředků M. Kubek: Peníze unikají, pomohl by samostatný zákon

M. Kaplan: Vlnu eAukcí již nelze zastavit

Prezident České lékařské komory (ČLK) MUDr. Milan Kubek 22. listopadu 2011 v interwiev pro televizní stanici ČT 24 sdělil, že komora navrhla ministerstvu zdravotnictví některá opatření, která by měla zajistit racionálnější hospodaření s financemi, jež proudí do zdravotnictví. Jedním z navržených opatření prý bylo vytvoření samostatného zákona o cenách a úhradách léků, zdravotnických prostředků a zdravotnické techniky. M. Kubek prohlásil, že právě v této oblasti unikají z českého zdravotnictví značné peníze.

M. Palát: Medicína se nespokojí s pomůckami ze skla a pryže Na výroky šéfa ČLK zareagoval 12. prosince otevřeným dopisem prezident České asociace dodavatelů zdravotnických prostředků CzechMed MUDr. Miroslav Palát. V dopise mj. uvádí: „Hovoříte o tom, že zdravotnické prostředky představují jeden z možných zdrojů pro úsporu nákladů. Souhlasím s tím, že vždy je prostor pro zlepšení. Upozorňuji ale na několik skutečností. 1. Náklady na zdravotnické prostředky rostou menším procentem, než roste péče, při které jsou tyto prostředky používány. V letech 2001 až 2011 narostla ambulantní péče dvojnásobně, zatímco spotřeba zdravotnických prostředků předepisovaných v ambulantním režimu stoupla 1,8krát. Navíc se toto navýšení odehrává ze zcela jiných základů. Růst ambulantní péče ­začínal v roce 2001 na 26 miliardách korun, avšak růst nákladů na zdravotnické prostředky začínal na 3,5 miliardách, tedy základu 7,5krát menším.

ZN 1-2_2012.indd 11

11

události, fakta, názory

Zleva: prezident ČLK M. Kubek, prezident CzechMed M. Palát a prezident APUeN M. Kaplan. Foto: archiv ZN V nemocniční sféře je podíl výdajů na zdravotnické prostředky stabilní, mezi 13 až 14 % – závisí samozřejmě na typu nemocnic, kde se technologicky intenzivní medicína provozuje. Podíl osobních nákladů je cca 42 %. Obojí pak roste podobným tempem v procentech, nicméně u zdravotnických prostředků z třikrát nižšího základu. To vše ukazuje, že zdravotnické prostředky představují dnes přirozenou součást diagnostiky a léčby. Medicínu už nelze vykonávat s pomůckami ze skla a pryže. 2. V našem špičkovém zdravotnictví jsme v situaci, kdy nákup v nemocnicích probíhá pomocí obrácené dražby – tedy kdo dá nejlevnější nabídku, vyhrává. Prosazují se elektronické aukce, kde 90 až 100 % váhy výběrových kritérií tvoří jednotková cena. Na kvalitu se nedbá. Nákup se uskutečňuje bez ohledu na kvalitu, výdrž i kolaterální náklady, plynoucí z toho, že nekvalitní výrobky vydrží méně než kvalitní. 3. Objem prostředků vynakládaných ve zdravotnictví se zvyšuje především díky objemu poskytované péče.

Mezi lety 1995 a 2009 vzrostly průměrné náklady na pojištěnce ve věkové kategorii 75–79 let z 16 000 Kč na 60 000 Kč. Pouhá inflace by číslo zvedla z 16 na 30 tisíc. Odkud se bere ten další nárůst? Jak zdravotníci vědí, v celkových nákladech jsou skryty tyto části: náklady na léčbu akutních stavů, náklady na léčbu chronických stavů (nezhoršování nebo pomalejší zhoršování), náklady na nekvalitu (duplicity apod.). Dále náklady na zbytnou péči (např. prodlužování hospitalizace z důvodu využití lůžek). Možná by byl prostor k šetření zde… 4. Proč se v souvislosti se šetřením ve zdravotnictví nehovoří o nekvalitě jako příčině nákladů, které jsou zcela určitě zbytné? Američtí autoři odhadují, že na pochybení při léčbě zemře v USA ročně do 100 000 lidí. U nás čísla k dispozici nemáme, ale můžeme se domnívat, že proporce v ČR mohou být stejné – tedy kolem 3000 lidí. To jsou však pouze zemřelí. Vedle nich existuje množství dalších, kde se vynakládají peníze na řešení komplikací, kterým lze předcházet.“

K diskutovanému tématu se vyslovil i Milan Kaplan, prezident Asociace poskytovatelů elektronických nástrojů pro výběrová řízení (APUeN). Dokument zaslaný Zdravotnickým novinám 20. prosince nazval Otevřený dopis prezidenta prezidentům. Mimo jiné uvádí: „eAukce jsou jen novým způsobem vyjednávání, který umožňuje dynamické porovnávání aktuálních možností dodavatelské nabídky, kdy kvalita je definována předem v zadání soutěže. Není-li kvalita určena (předjednána, ověřena, dohodnuta) předem, je někde chyba. Pokud s tímto jednoduchým konceptem má některé zdravotnické zařízení nebo dodavatel problém, pak je třeba jednat a vzdělávat. Společně. To znamená, že když dodavatel skutečně umí nabídnout to, co je poptáváno a případně testováno, ve zmiňované, předem požadované kvalitě a termínech plnění, s garancemi pod penalizací (včetně kvality), pak se může soutěžit v eAukci jen o nejlepší cenu. Myslím, že eAukce nelze zastavit, že ta vlna je velká a silná. Podíl jejich využívání ve veřejném prostoru poroste. Navíc s sebou přinášejí zvláštní vymezovací optiku, kdy každý z jejich odpůrců je automaticky vnímán jako podezřelý z neslušných zájmů. Tady je zajímavé, že i v privátním sektoru, který nesporně nakupuje úsporněji než veřejný, jsou dvěma hlavními motivy užívání eAukcí úspory a transparentnost. Nikdo neřeší kvalitu, je prostě daná. A to i výrobců nebo služeb, kde na kvalitě závisí naše bezpečnost. Zmíním ještě jednu opomíjenou výhodu eAukcí, kterou je ochrana rovné soutěže a tím i ochrana korektních dodavatelů. Dnes už nikdo nenabízí v soutěžích produkty za dumpingové ceny. Možná je to problém dvou tří eAukcí z tisíce. Tím pádem jsou eAukce příležitostí pro firmy, které inovují, kontrolují náklady a nabízejí zákazníkům nejlepší poměr mezi kvalitou a cenou.“red

n ZPRAVODAJSKÝ DENÍK 19. prosinec n Příbramští zastupitelé schválili prodej 1. polikliniky (budovy čp. 102 a 103 v Příbrami I) včetně pozemků společnosti Triticum, a. s., za částku 20 500 000 Kč. Proti záměru protestují lékaři i místní lidé, soutěž podle nich provázely pochybnosti. Okolnosti prodeje v současnosti prověřuje policie, radnice ale kritiku odmítá.

20. prosinec n Prezident republiky prof. Ing. Václav Klaus, CSc., podepsal vládní novelu zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, která rozšiřuje okruh pojištěných osob o některé nové skupiny a zároveň upravuje i systém vycházek v době pracovní neschopnosti.

21. prosinec n Lékaři z Pardubické krajské nemocnice, a. s., pohrozili, že na přelomu roku nepodepíší nové smlouvy na přesčasy. Požadují zvýšení platů, hejtman jim ustoupit nehodlá. n Krajská zdravotní, a. s., nemocnice Ústeckého kraje, má podle rozhodnutí antimonopolního úřadu zaplatit 200 000 korun za chyby v zakázce na šicí materiály o předpokládaném objemu 50 miliónů korun. Odvolání vybraného uchazeče B. Braun Medical v polovině prosince zamítl předseda ÚOHS Ing. Petr Rafaj. n Občanské sdružení CESTA zveřejnilo vlastní návrh reformy zdravotnictví. Vládní reforma je podle něj spojena s rizikem, že výhody zdravotnického systému bude čerpat jen úzká skupina obyvatel a většina bude odkázána na chudý standard.

22. prosinec n Karlovarský kraj zjistil při kontrole hospodaření a personálním auditu ve své Územní zdravotnické záchranné službě závažná pochybení. Z prvních výsledků vyplývá, že se v krajské záchrance mohly uplatňovat nestandardní finanční operace, uvedl ředitel krajského úřadu Ing. Roman Rokůsek. Hejtman Karlovarského kraje PaedDr. Josef Novotný podotkl, že zatím nelze případ definitivně uzavírat, je třeba počkat na závěr kontrol.

23. prosinec n O dostavbě Klaudiánovy nemocnice v Mladé Boleslavi rozhodne opět losování, tedy metoda, kterou už od dubna 2012 podle doporučení Evropské komise nebude možné použít. Při předchozí soutěži získala zakázku na výstavbu pavilónu firma bez dělníků, která si na výstavbu najala další společnost. Nemocnice ­vypisuje další soutěž na dostavbu části areálu za 330 miliónů korun. Informaci přinesly Hospodářské noviny.

26. prosinec n ČTK uvedla, že ministr zdravotnictví ČR doc. MUDr. Leoš Heger, CSc., plánuje od roku 2013 zrušit statisícové roční odměny, které poslanci pobírají za členství ve správní a dozorčí radě Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP). Díky této změně by VZP mohla ročně ušetřit zhruba šest miliónů korun. red, čtk, new

n KRÁTCE Agel má v pronájmu NsP v Novém Jičíně Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně, p. o., je od 1. ledna součástí zdravotnické skupiny Agel. Spravuje ji dceřiná firma Agelu Radioterapie, a. s., která dosud s nemocnicí provozovala Komplexní onkologické centrum Nový Jičín. Nyní se oba subjekty sloučily pod názvem Nemocnice Nový Jičín, a. s., ředitelem je MUDr. Karel Dostalík (na snímku), dosavadní šéf Agelu pro strategii. Agel převzal s nemocnicí i její závazky po lhůtě splatnosti ve výši 270 miliónů korun, Moravskoslezskému kraji bude ročně platit nájem více než 25 miliónů korun. Společnost se také zavázala investovat 220 milió­ nů do rekonstrukce operačních sálů. ag, red

29.12.11 19:21


12

servisročník 61 číslo 1–2 2. ledna 2012

n PERSONÁLNÍ INZERCE podle zákona č. 95/2004 Sb., organizační a řídící schopnosti. Povinné dokumenty: strukturovaný životopis s přehledem dosavadní praxe, fotokopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, doklady o absolvovaných školeních a kurzechých školeních. Doklady pošlete v zalepené obálce s označením „Výběrové řízení-primář Cheb“. Uzávěrka přihlášek je 31. ledna 2012. Přihlášky přijímá personální oddělení p.Jitka Gavenčiaková, tel. 353 362 431,e-mail: j. gavenciakova@zachrankakv.cz

Územní zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace, vyhlašuje výběrové řízení na místo primáře/primářky Oblastního střediska Cheb ÚZZS Karlovarského kraje. Základní podmínky: VŠ vzdělání lékařského směru, specializace v oboru urgentní mecidína, chirurgie, interna, zdravotní způsobilost a bezúhonnost

5 řádků

délka inzerátu

Objednací kupón pro podání řádkové inzerce

Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace vyhlašuje výběrové řízení na vedoucí funkci primář/primářka gynekologickoporodnického oddělení. Požadavky: lékař se specializací v oboru gynekologie a porodnictví, licence ČLK pro výkon funkce ved. lékaře nebo primáře v oboru, zdravotní způsobilost a bezúhonnost. Pro uchazeče možnost ubytování v areálu nemocnice. Předpokládaný nástup 1. 5. 2012 nebo podle dohody. Písemné přihlášky s profesním životopisem, kopiemi dokladů o vzdělání včetně licence ČLK a aktuálním výpisem z rejstříku trestů (platnost 3 měsíce) zasílejte na adresu Nemocnice Ivančice, p.o., personální odd., Široká 16, 664 95 Ivančice. Uzávěrka přihlášek je 31. 1. 2012.

VOLNÁ MÍSTA

10 řádků

n Sestra

Vyplňujte čitelně a hůlkovým písmem!

KONTAKTNÍ A FAKTURAČNÍ ÚDAJE: Jsem předplatitelem Zdravotnických novin: ano

Organizace: Adresa: .........................................................................................

Rubrika: Nabídka práce

n

Práci hledá

Počet opakování (pouze placená inzerce)

n n

n ne n n

Různé

PSČ a město: ................................................................................ IČ: ................................................................................................. DIČ: ............................................................................................... Telefon: ........................................................................................ E-mail: .........................................................................................

Vyplněný kupón zašlete poštou na adresu: Ambit Media, a. s., Klicperova 604/8, 150 00 Praha 5 nebo na e-mail: radkova.inzerce@ambitmedia.cz Cena je uvedena za jedno uveřejnění a nezahrnuje DPH. Ceník řádkové inzerce: Do 5 řádků: 550 , do 10 řádků: 1 100 , do 15 řádků: 1 600 , do 20 řádků 2 000 , do 30 řádků 2 900 , za každých dalších započatých 10 řádků: 900.

Ušetřete 320 Kč při objednávce balíčku ročního předplatného Gastroenterologie a hepatologie s Vnitřním lékařstvím!

Klinika ESET přijme sestru – koterapeuta pro práci ve frakcionovaném stacionáři, úvazek 0,3. Nutná registrace, psychoterapeutický výcvik (alespoň započatý), s výhodou psychiatrické vzdělání (VŠ, VOŠ psychiatrická sestra). Úvazek 0,3 – práce 3 dny v týdnu 16,00-20.00 hod. Nabídky s profesním CV zasílejte na: ESET, paní Renata Konopásková, Vejvanovského 1610, 149 00 Praha 4, e-mail: klinikaeset@ volny.cz, tel. a fax: 242 485 855.

n Lékař RLP/RV ZZS PAK

Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje ( ZZSPAK) přijme lékaře se specializovanou způsobilostí do pracovního poměru ve

dalšího vzdělávání, zaměstnanecké benefity. Nástup 1. 2. 2012. Kontakt: Monika Stejnerová, tel. 224 962 855, e-mail: stejnerova.monika@vfn.cz

směnném provozu a externí lékaře na noční a víkendové směny formou DPČ pro výjezdová stanoviště celého Pardubického kraje. Požadujeme: vysokoškolské vzdělání lékařského směru, specializovanou způsobilost v nástavbovém oboru urgentní medicína nebo v základním oboru anesteziologie a intenzivní medicína, chirurgie, interní lékařství, praktické lékařství, pediatrie, morální a trestní bezúhonnost Kontakt: e-mail: ciza@zzspak.cz, t el. 725 600 020, www.zzspak.cz

n Lékař/lékařka na JIP

Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o., přijme lékaře/lékařku na JIP Chirurgického oddělení. Je vítána specializovaná způsobilost v oboru intenzivní medicíny, popřípadě lékař před atestací v této specializaci, není však podmínkou (možnost přidružené odbornosti). Nabízíme: nadstandardní finanční ohodnocení - benefity, práci na špičkově vybaveném pracovišti v prosperující a stabilní organizaci, výraznou podporu dalšího vzdělávání, možnost ubytování v centru města a v blízkosti nemocnice, nástup možný ihned, popřípadě dle dohody.

n Odborný referent

Odborného referenta investiční výstavby pro Technicko-investiční odbor přijme Všeobecná fakultní nemocnice v Praze. Požadujeme: min. SŚ vzdělání stavebního charakteru, praxi v oboru stavebnictví min 5 let, spolehlivost, pečlivost, samostatnost, komunikaci s lidmi, trestní bezúhonnost. Znalost nemocničního prostředí výhodu. Nástup leden 2012. Kontakt: Bc. Tomáš Šedivý 224 969 207. Žádosti zasílejte do 10. 1. 2012 na e-mail: tomas.sedivy@vfn.cz

Bližší informace podá primář chirurgického oddělení MUDr. Michael Vraný, tel. 483 345 300, e-mail: vrany@nemjbc.cz, případně kontaktujte personální oddělení, e-mail: pavel.kures@nemjbc.cz

PRONÁJEM

n Lékař/lékařka

Státní léčebné lázně Bludov přijmou do pracovního poměru lékaře/řku – obor pediatrie, příp. jiná specializace. Nástupní termín a platové podmínky dohodou. V případě potřeby zajistíme ubytování. Kontakt: Jana Dokoupilová, tel. 602 543 798.

n Nabízíme k pronájmu prostory

uvolněné ordinace ve ZZ Praha 10, Troilova 20, 1. patro, o celkové rozloze cca 60 m2. Kontaktní osoba: Mgr. Jana Bauerová, tel.: 724 307 100

n Sanitáře – řidiče

n Pronajmu výhodně prostory na náměstí v Řevnicích u Prahy

Sanitáře – řidiče pro Žurnální oddělení přijme Všeobecná fakultní nemocnice v Praze. Požadujeme sanitářský kurz, trestní bezúhonnost podle zákona č. 96/2004 Sb., flexibilitu a chuť učit se novému, schopnost pracovat samostatně i v týmu, řidičský průkaz B. Nabízíme zajímavou práci, možnost

ve vile s vlastním parkováním a bezbariérovým přístupem. Prostory jsou určeny pro ordinace s čekárnou možnost i bydlení. Cena za 1m2 – 60,- Kč Kontakt: 607 633 507 721 987 406

Objednací kupón Zdravotnických novin Infoservis

Objednávám předplatné:

ČÍSLO 1 | ROČNÍK 3 | 2. LEDNA 2012 | WWW.VZP.CZ

I N F O R M AČ N Í K A N Á L P R O S M L U V N Í PA R T N E R Y V Š E O B E C N É Z D R AVO T N Í P O J I Š Ť O V N Y Č E S K É R E P U B L I K Y

 Síť zdravotnických zařízení

Smluvní politika VZP ČR v roce 2012

Standardní, roční

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR zajišťuje svým pojištěncům zdravotní péči prostřednictvím sítě smluvních zdravotnických zařízení ve smyslu zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Pro své pojištěnce se vždy snaží zajistit co nejlepší dostupnost kvalitní zdravotní péče.

799 Kč

Studentské, roční*

V souvislosti s nutným efektivním vynakládáním finančních prostředků a zastavením růstu nákladů na zdravotní péči, platí pro smluvní politiku VZP ČR některá

639 Kč

VZP ČR nebude bránit uzavření smluvního vztahu v následujících případech: 

úsporná opatření i v roce 2012. Jde zejména o zastavení rozšiřování sítě smluvních zdravotnických zařízení, a to z pohledu počtu poskytovatelů zdravotní péče, tak i ka-

na z fyzické osoby na právnickou osobu, pokud nedojde ke změně rozsahu nebo struktury 

pacity již nasmlouvané zdravotní péče.

zdravotní péče VZP ČR bude i v roce 2012 uzavírat nové smlouvy v těch případech, kdy bude nutné zajistit dostupnost zdravotní péče pro pojištěnce. Na-

1 220 Kč

sjednané péče, převzetí praxe z důvodu nemoci, odchodu do důchodu či úmrtí původního smluvního partnera, pokud je z pohledu regionu nezbytné zachovat tuto kapacitu v síti a zároveň se jedná o úvazek minimálně 0,8 (kapacita pracoviště u ambulantních specialistů minimálně 24 ordinačních hodin týdně, u praktiků minimálně 20 ordinačních hodin týdně, u stomatologů minimálně 28 ordinačních hodin týdně), po-

Smlouvy s novými poskytovateli

Balíček 1 + 1, roční**

změna právní formy původního smluvního partnera nebo změ-

dále bude podporována generační výměna lékařů. Nové smlouvy bude možné uzavřít i s lékárnami.

 Co čeká české zdravotnictví v roce 2012

kapacitou již bylo počítáno ve zdravotně pojistném plánu pro příslušný rok.

ZDRAVOTNICKÉ NOVINY Rozšíření seznamu

nasmlouvaných výkonů v AZZ

o další běžné výkony ze SZV (v případě žádosti AZZ) Praktickému lékaři pro dospělé (odbornost 001) bude možné nasmlou- www.zdravky.cz

ODBORNÉ FÓRUM ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

ročník 61 r (péče číslo 1–2 r 2. ledna 2012 vat výkon 01201 o stabilizova26 Kč r pro předplatitele ného cena nekomplikovaného diabetika 19 Kč / 1,25 € 2. typu všeobecným praktickým lékařem), výkon 01443 (kvantitativní stanovení INR z kapilární krve – POCT), výkon 01445 (stanovení glykovaného hemoglobinu HbA1c v ambulanci), a to za předem stanovených

Elektronická aukce léků na vlastní oči a z první ruky podmínek. Jedním z předpokladů nasmlouvání výkonů 01445 a 01443 je i úspěšné absolvování externího

Pokud některá ze zdravotních pojišťoven požádá podle dikce novely zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění,

Nasmlouvání nové nákladné Nasmlouvání nových výkonůpřípravků kud„za nedojde ke změně rozsa-plně účelem zajištění hrazených léčivých a úspor zdravotnické techniky přístrojových), které soutěže hu prostředků nebo struktury sjednané (včetně zdravotního pojištění“ o vypsání o nejnižší nejsou součástí péče přístroje ze skupiny nákladné úhradu léčivého přípravku, nic užseznamu jí nebude stát vNové cestě. zdravotních výkonů (dále jen zdravotnické techniky a k nim příStátní ústav posouzení pro kontrolunaléčiv„SZV“) (SÚKL) léčivých přípravků, jejichž plná úhra-ze SZV bude možné Individuálnímu slušné výkony předvedl prosince zástupcům musí které být úhradovou soutěží Nové farvýkony da a přístroje, ne- nasmlouvat pouze v případě, že byl Ústředí VZP ČR20. budou i nadále maceutických společností, podléhat ostatní specifické přípa- distributobyly zařazenyzajištěna. do SZV (neprošly pra- již v minulosti vydán příslib na zárů i médií ostrou zkoušku aukčcovní skupinou MZ ČR k SZV, v pra- kladě rozhodnutí z jednání pracovdy (prodej ZZ, rozdělení ZZ na ně-svého ního portálu, úhraSÚKLkevyhlašuje covní skupině... nedošlo konsenzu ní skupiny ke smluvním vztahům kolik subjektů aj.). na kterém budou dové soutěže elektronicky probíhat. 30nasmlouvat. dnů ode dne podání atd.), i nadáleDo nelze Ústředí žádosti VZP ČR, či pokud s novou

hodnocení kvality 1x ročně, v případě negativního výsledku je nezbytná kontrola do 6 měsíců. Praktickému lékaři pro děti a dorost (odbornost 002) a praktickému lékaři pro dospělé (odbornost 001) lze nasmlouvat výkon 02230 (kvantitativní stanovení CRP – POCT) v případě, že nasmlouvání bude odůvodněné z pohledu potřeb regionu a za dalších předem stanovených podmínek, mezi něž

Pokračování na s. 2

SÚKL ve svém Věstníku a způsobem Pojišťovny žádají... umožňujícím dálkový přístup (tedy Aby mohl SÚKL soutěž vypsat, musí na svém internetovém portálu) oznámu být doručena žádost zdravotní pomí zahájení úhradové soutěže. OznáV nadcházejícím roce bude po- něn přístup do centrálního úložišjišťovny spolu se souhlasným vyjádmení musí obsahovat: kračovat naše úsilí v posilování tě receptů, kterého zřizovatelem � označení léčivé látky a lékové forřením ministerstva zdravotnictví. Žáelektronické komunikace se zdra- a provozovatelem je Státní ústav dost musí podle zákona o veřejném my, pro něž se úhradová soutěž votnickými zařízeními, dále bu- pro kontrolu léčiv. VZP bude v roce zdravotním pojištění obsahovat: vypisuje, deme rozvíjet program kvality 2012 podporovat systém elektronic� označení léčivé látky a lékové for� počet obvyklých Elektronickou si naostro vyzkoušeli smyslu zavádění spojeného lůžko- denních AKORD,terapeukde mj. je jednou z podmí- aukci kýchléků receptů, který přináší do na-i naši redaktoři. Foto: ZN my, pro něž se o vypsání úhradové tických dávek tétoin-léčivé a lékového fondu chirurgických nebo neklátky zapojení se do tohoto progra- šeho zdravotnictví několik změn. soutěže žádá, a dále zpravidla i distribuovaných na českém komunikace úhradu léčivé simvastatin v po-a lékárníky nalo o opravdovou aukci a pokud by terních oborůvéa formy vytváření multio- mu elektronická mezi látky Benefitem pro lékaře počíta� požadovaný obsah léčivé látky v lé- JIP. trhu za 18 měsíců předcházejících zatahovaných V řadě nahlédnout ZN nebyly novinami, ale držitelem zdravotní pojišťovnou, zdravotnic-tabletách. bude možnost se souborových čivých přípravcích, jejichž plnáPro úhrahájení úhradové soutěže, čů vyhrazených propacienta účastníky rozhodnutí o registraci léčivého příúvahy o změnách lůžkového kým zařízením a i pacientem. Elek- hlasem a v jeho zájmu do � podmínky da musí být úhradovou soutěží zajišz farmaceutických firem přípravků, pravku, mohli bychom si v případě, fondu v jednotlivých krajíchkvalifikace, i celé tronická výměna datworkshopu je zkrátka nepřehledu již vydaných těna, nebo požadované dávky, tak kdyžpřípadné � lhůtu, do kdy je možné se kvalifikozůstal jeden A odhaleny že podáme nejlepší (= nejnižší) nabídČR které jsou důležitá srovnání výkonzbytná i ve zdravotnictví. V roceneobsazený. aby tak byly lémají být dosaženy jednotkounosti lékové vat kAnalýza účasti nalůžkoúhradové soutěži, kte-nadále se podporovat ředitel SÚKL PharmDr. Martin Beku,Lékavysoutěžit plnou úhradu námi nemocnic. 2012 budeme kové interakce a duplicity. formy těchto léčivých přípravků ne-je vypracována rá činí nejméně 15 dnů ode dne zve- elektronických neš zeptal, zda mezi „ne- kontroly, dodávaného simvastatinu na příštích vé péče z různých rozvoj a využití řům přítomnými se nabízí možnost bo jejich dělením či násobným řejnění ve Věstníku. vybavený měsíců. Našim méně úspěšným úhlů pohledu, sledujeoznámení různé ukazdravotních knížek.obchodníky“ Elektronická není zda někdo si pacient přípravek v 18 lékárně užíváním, Pro účely workshopu a cvičné elekelek zaručeným elektronickým podpisem, (= pojišdražším) konkurentům by byla přizatele a mj. umožňuje úvahu o po- zdravotní knížka by se měla stát skutečně vyzvedl. Zdravotní � minimální počet obvyklých den- která tronické eAukce byla nedílnou zvolena hypokdo by si chtěl aukci vyzkouznána součástí elektronického čtu lůžek, by měla být z hosťovnarovněž pak prostřednictvím přístu-jen 75procentní úhrada… více k tématu na straně 5 ních terapeutických dávek pitalizačního v balení tetická úhradová o nejnižšíMinisterstvo šet, přihlásili by seúložiště jedrežimu uvolněna prosoutěž zdravotnictví. zdra-jsme puse. doPokud centrálního provede

v poslední době se na nás z různých médií hrnou zprávy, které mnohdy až přehnaně negativně a dramatic-

* Pro uplatnění studentského předplatného je třeba doložit platné potvrzení o studiu. * Speciální nabídka kombinace předplatného Zdravotnických novin a Florence.

(Nabídka platí do 15. 1. 2012)

Předplatné zahrnuje 40 čísel Zdravotnických novin včetně pravidelných příloh Lékařské listy a Kongresový list.

2012 jistě nadále bude silnou a stabilní zdravotní pojišťovnou, zkrátka jedničkou na trhu. Naše tři jedničky jsou kódem VZP, který zná každý lékař, lékárník, pojištěnec i plátce pojistného. Chceme být vnímáni jako skutečná jednička na trhu a zároveň být jedničkou pro naše klienty i smluvní partnery. Dostáli jsme všem svým závazkům v roce 2011 a bude tomu tak jistě i v roce 2012. Rozhodně ale máme před sebou rok, kdy je třeba na straně poskytovatelů zdravotní péče a stejně tak na straně plátců zdravotní péče, tedy zdravotních pojišťoven, velice efektivně vynakládat finanční prostředky. Není prostor na mrhání prostředků z veřejného zdra-

votního pojištění a VZP bude činit vše pro to, aby byly co nejúsporněji a s maximální mírou efektivity vynakládány prostředky ze základního fondu zdravotní péče. Mámli udělat stručný, ale rozhodně ne vyčerpávající výčet priorit v roce 2012, pak by to bylo: efektivní vynakládání finančních prostředků, optimalizace a restrukturalizace lůžkového fondu, resp. sítě zdravotnických zařízení a elektronizace ve zdravotnictví. Jedním z úkolů, které máme před sebou v roce 2012, je práce na restrukturalizaci a optimalizaci lůžkového fondu. Tento úkol vychází jednak z nezbytnosti hledání rezerv v systému veřejného zdravotního pojištění s cílem udržení nákladů na zdravotní péči, jednak z celkového vývoje medicíny, kdy moderní diagnostika a nové léčebné postupy snižují potřebu hospitalizace. Vybrané operační výkony se přesunují do režimu jednodenní péče na lůžku, některé výkony přímo do ambulantního režimu. Přebývají tak lůžkové kapacity ze-

Slovo úvodem Vážené čtenářky, vážení čtenáři, pokud máte při pohledu na titulní stránku tohoto vydání Zdravotnických novin pocit, že je tu něco nového, ale přitom jakoby důvěrně známého, nemýlíte se. Před pár dny nám byl doručen další z řady výroků Městského soudu v Praze. Jako vždy i tentokrát se v něm konstatuje, že máme plné právo užívat pro svůj titul označení Zdravotnické noviny. Soud osvědčil, že zapsanými, a tudíž plnoprávnými vlastníky ochranné známky jsou právě ty subjekty, s nimiž má naše vydavatelství Ambit Media, a. s., podepsánu vydavatelskou smlouvu. O to nepochopitelnější je pak – rovněž již opakovaně smí– druhá část rozhodnutí, že název sice používat smí me, ale zároveň se máme vyvarovat užívání grafické podoby loga, která by byla zaměnitelná s hlavičkou jiného periodika stejného názvu. V právním státě se však rozhodnutí soudu respektují a činíme tak i my.

KONGRESOVÝ LIST ODBORNÁ PŘÍLOHA ZDR AVOTNICK ÝCH NOVIN 10. října 2012 Ʉ www.zdravky.cz

XIV. mezinárodní kongres českých Váš a slovenských Jan Kulhavý, šéfredaktor osteologů

LÉKAŘSKÉ LISTY

Vážené kolegyně, kolegové, přátelé, ky líčí naši budoucnost v roce 2012. Myslím tím světovou ekonomickou krizi a její projevy v ekonomice ČR, obavy z možného dopadu do zdravotnictví. I když není doba na přehnaný optimismus, musím všechny čtenáře ujistit, že VZP stále je a v roce

V tomto vydání

n Primář/primářka

n Primář/primářka

foto: Profimedia

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Guidelines

Zdravotnických novin

8. až 10. září

Z OBSAHU

Hradec Králové

� z medicíny ODBORNÁ PŘÍLOHA Transplantace 2 ZDR hlavy AVOTNICKstr.ÝCH NOVIN Byly uděleny ceny 2011 19. prosince www.zdravky.cz za rok 2011 str. 4 Byly uděleny ceny za rok 2011 str. 5

13/2011

� z farmacie Příležitost pro manažery FDA schválila nový lék proti demenci

str. 6

jednodenní péči. Pro rozhodnutí votnictví by mělo ale rozhodnout, potřebné kontroly receptu. str. 6 o redukci počtu lůžek a o centrali- zda elektronickou komunikaci ve závěru chci ujistit všechny Guidelines pro Vdlouhodobou péči | Máme nový specializační obor Ʉ Doporučení pro sekundární prevenci zlomenin | jména na očních nebo ORL oddě- zaci péče do menšího počtu praco- zdravotnictví chceme, jakou cestou naše klienty, ať již se jedná o pojišPotřebujeme konsensus odborných společností a plátců Ʉ Guidelines pro diagnostiku idiopatických střevních zánětů leních, ale také na dětských a kož- višť je důležité posouzení geogra- se vydat, případně podpořit projekt těnce nebo smluvní zdravotnická � | Při stanovení diagnózy je pokaždé nutné provést totální koloskopii Ʉ Nová doporučení pro diagnostiku a léčbu chronického ních odděleních, kde moderní léč- fické dostupnosti, ale i další kon- elektronických zdravotních kní- zařízení, že naším velkým cílem srdečního selhání | Pro málokterou skupinu léků existují tak jednoznačné důkazy prospěšnosti jako pro ACE-I Ʉ Trendy ve ba redukuje potřebu hospitalizace krétní podmínky, jako je např. úro- žek. Ve dvou krajích v ČR probíhá v roce 2012 je být vaším stabilním farmakologii bolesti | Akutní bolest už umíme dobře zvládnout Ʉ Neléčená rýma Spoleku alergika pro CF 2000a jeho pochod str. 11k astmatu | na nejzávažnější případy. Pokrok ve veň hotelových služeb. I při redukci od září 2011 pilotní projekt, kte- a spolehlivým partnerem. Chceme Zhoršení rýmy vede k provokaci astmatických obtíží Ʉ Doporučené postupy v léčbě karcinomu FDA schválila nový lékplic | Personalizace výběru farmakoterapii a přístup epidemio- akutního lůžkového fondu musí rý je zaměřen právě na využívání s Vámi komunikovat, být otevření terapie na základě histologického typu je již plně etablována Ʉ Bolesti zad | Klidproti na lůžku jako léčebné opatření demenci str. 11není vhodný logů, kdy nevyžadují tak často izo- být zachována taková síť lůžkových elektronických zdravotních kní- pro jednání o problémech a nachálaci pacienta, znamenaly snížení zdravotnických zařízení, která za- žek. Projekt bude pokračovat mini- zet tak společně řešení. počtu hospitalizací na infekčních jistí dostupnost zdravotní péče. Ná- málně v 1. pololetí roku 2012. V novém roce 2012 Vám přeji � odděleních. Obecně nižší nároky ročná a vysoce náročná péče pak Do systému elektronizace zdra- hodně štěstí a zdraví.  Nejen o tom, co klinický informační systém pro oblast akutní péče ICIP (IntelliVue Clinical In- v oborech s více proměnnými, jakým na lůžkovou kapacitu a zároveň ne- zůstane koncentrována do konečvotnictví zapadá i elektronická Nové vzdělávácí aktivity str. 12 je i intenzivní péče, klinický informačformation Portfolio, změnil v praxi fakultního pracoviště a jakzákona se s jeho implementací dostatek zdravotnického personá- Philips) ného počtu specializovaných cen- preskripce. Nově s novelou Ing. Miloslava Šlajsová, V Brně posílena níVZP systém lu by měly vést v některých nemoc- ter (převážně fakultních, č. 48/1997 Cvachovcem, Sb., o veřejném zdravotnáměstkyně ředitele ČR jednoznačně zprůhledňuje vyrovnali zaměstnanci, ZN hovořily s prof.případně MUDr. Karlem CSc., MBA, přednostou a usnadňuje léčebný i ošetřovatelský následná péče str. 12 nicích Kliniky k organizačním změnám ve krajských nemocnic). pojištění, byl VZP ČR umožpro zdravotní péči anesteziologie a resuscitace 2. LF UK a FNním Motol v Praze.

Informační systémy v intezivní péči

Prof. K. Cvachovec: Bezpapírová nemocnice je naší budoucností Před dvěma lety, v přípravné fázi zavedení systému ICIP do provozu, jste se těšil na to, jak budete pracovat v prostředí moderním a kvalitativně odlišném. Bylo vaše očekávání naplněno. Domnívám se, že bylo dokonce překonáno. Podařilo se nám v relativně krátké době klinický informační systém instalovat, spustit a především uvést do provozu tak, aby se stal nedílnou součástí naší péče. ICIP má obrovskou výhodu, že zbavuje ošetřovatelský personál povinnosti určitých mechanických úkonů – tedy opisování údajů z pacientských monitorů vitálních funkcí, plicních ventilátorů, infuzní techniky a dalších přístrojů v přesně daných intervalech. To představuje spoustu práce, která de facto sestru

zdržuje od skutečné ošetřovatelské činnosti, protože převažující část své pracovní doby zapisuje data, která už někde jsou. V systému ICIP jsou všechny tyto informace uloženy a lze navíc jednoduše a podrobně sledovat, jak se data měnila v průběhu hodiny, dne či týdne… Sestra je tedy osvobozena od některých rutinních starostí a má možnost pracovat tvůrčím způsobem a dělat to, v čem je skutečně nenahraditelná.

Výhody pro lékaře Pro lékaře je velkým benefitem, že si může s ohledem na vývoj klinického stavu pacienta jednoduše zpětně vyvolat jakoukoli situaci. Má k dispozici jedinečnou interakci všech měřených parametrů spolu s aktuálně podávanou léčbou, laboratorními výsledky,

výstupy ze zobrazovacích modalit a dalšími údaji, které jsou k dispozici v nemocničním informačním systému. Všechny informace, které byly dříve v izolovaných systémech, jsou nyní dostupné na jednom místě a v podstatě on-line. Lékaři tak mohou dělat kvalifikovanější rozhodnutí, protože mají například výsledky z centrální laboratoře prakticky ihned k dispozici a mohou je dát do přímé souvislosti s aktuálním stavem pacienta. Důležité je, že systém je absolutně průkazný, tedy zvyšuje bezpečnost a dokladovatelnost jednotlivých úkonů. Každý, kdo do ICIP vstupuje, se musí přihlásit pod vlastním jménem a heslem, tudíž je zcela zřejmé, nejen kdo a kdy se do systému díval, ale také co tam udělal a jaký dopad to mělo. Z tohoto pohledu si myslím, že právě

proces. Zatím jde o dvě resuscitační oddělení pro dospělé. Je to dáno investičními možnostmi, které jsme měli při vybavování traumacentra naší nemocnice. Na informační systém ICIP bylo alokováno asi 7 miliónů korun. Budoucnost závisí na dalších možnostech nemocnice – domnívám se však, že je rozumné systém integrovat na pracoviště s náročnými provozy, s častým využitím přístrojové techniky a nutností časné monitorace… Tam je to nejefektivnější. Všechny informace, které byly dříve v izolovaných systémech, jsou nyní dostupné na jednom místě. Pracoviště, kde je pacient sledován jen minimálně nebo vůbec a záznamy podle současných akreditačních kritérií stačí dvakrát denně, se bez systému ICIP zcela jistě obejdou. více k tématu na straně 9

pro lékařské praxe

47. výroční kongres EASD 12. až 18. listopadu Lisabon, Portugalsko

pro lůžková zařízení

Nové vzdělávácí aktivity V Brně posílena následná péče

str. 12

str. 12

24. kongres european college of neuropsychopharmacology 3. až 7. září

� události, fakta,

názory

Paříž, Francie

Byly uděleny ceny str. 13 Co přinese západní vítr z hor str. 13 Příležitost pro manažery str. 14 Spolek pro CF 2000 str. 14 Co přinese západní vítr z hor str. 15 Nové léky kupují hlavně KL EXtra_1 copy.indd 1 dementi str. 16

29.12.11 9:08

ISSN 1804-7874 ZN 1-2_2012 .indd 1

ODBĚRATEL

Gastroenterologie a hepatologie Gastroenterology and Hepatology Časopis České gastroenterologické společnosti, České hepatologické společnosti, Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti a Slovenskej hepatologickej spoločnosti Vydává ČLS JEP. Indexed in SCOPUS, CHEMICAL TITLES, EXCERPTA MEDICA/EMBASE, CHEMICAL ABSTRACTS, INIS Atominedex, Food Science and Technology Abstracts, Bibliographia medica čechoslovaca

ISSN 0042-773X ISSN pro on-line přístup 1801-7592

Vnitř Lék 2010; 56(6) on-line na www.vnitrnilekarstvi.cz

Z OBSAHU: Acute mesenteric ischemia CMV kolitida po orgánových transplantacích Dynamická scintigrafie jícnu Jak řešit ztrátu odpovědi na biologika? Endoskopická léčba iatrogenní perforace tračníku

1. číslocena únor 2011 Běžná předplatného

Vnitřní lékařství časopis České internistické společnosti a Slovenskej internistickej spoločnosti

ročník 65

600 Kč + 1 320 Kč 1 920 Kč

29.12.11 8:58

(nevyplňujte, jsou-li shodné s odběratelem)

Titul: ................................................................................

Organizace:.....................................................................

Jméno a příjmení:...........................................................

Adresa: ............................................................................

Organizace:.....................................................................

PSČ a město: ...................................................................

Obor činnosti: .................................................................

IČ: ....................................................................................

Adresa: ............................................................................

DIČ: ..................................................................................

PSČ a město: ...................................................................

Telefon: ...........................................................................

Telefon: ...........................................................................

E-mail: .............................................................................

E-mail: .............................................................................

Způsob úhrady:

Datum: ............................................................................

Podpis: ...........................................................................

složenka

faktura

65. narozeniny vedoucího redaktora časopisu Vnitřní lékařství prim. MUDr. Petra Svačiny ročník 56 | červen 2010 | číslo 6 Indexed in EMBASE/Excerpta Medica, SCOPUS, MEDLINE/Index Medicus, Bibliographia medica čechoslovaca, Index Copernicus, Chemical Abstracts, INIS Atomindex

Balíček 1+1

Objednávejte na pavla.hrabcova@ambitmedia.cz

ZN 1-2_2012.indd 12

LL 13_2011.indd 1

Příloha:

1 600 Kč

objednaci kupon + balicek_sirka.indd 1

29.12.11 9:35

FAKTURAČNÍ ÚDAJE

Postservis, oddělení předplatného, Poděbradská 39, 190 00 Praha 9, predplatne@ambitmedia.cz. Předplatné si můžete objednat také na bezplatné infolince České pošty 800 300 302 nebo webových stránkách www.zdravky.cz. Vyplněný kupón zašlete poštou na adresu:

faxem na číslo 284 011 847 nebo e-mailem na adresu

Objednávkou dává předplatitel dobrovolně souhlas se zařazením svých osobních údajů do databáze společnosti Ambit Media, a. s., se sídlem Klicperova 604/8, 150 00 Praha 5-Smíchov, jakožto správce, a s jejich následným zpracováním pro účely nabízení výrobků a služeb a pro účely zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických a tištěných prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou, resp. do odvolání souhlasu. Předplatitel bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb. Více na www.ambitmedia.cz.

29.12.2011 11:03:22 29.12.11 19:21

ZN 1-2_2012  

Zdravotnické noviny - odborné forum zdravotnictví a sociální péče

ZN 1-2_2012  

Zdravotnické noviny - odborné forum zdravotnictví a sociální péče

Advertisement