Page 1

ZDRAVOTNICKÉ NOVINY ODBORNÉ FÓRUM ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE www.zdravky.cz

2 Specializační příprava bude v kompetenci fakult

3 Diag Human – Stručné dějiny jedné kauzy (závěr)

5 SAS ČR žádá zohlednění vyšší DPH a nárůstu platů

6 V investicích do inovací vedou farmaceutické firmy

V OPTIMALIZACE PROCESŮ V NEMOCNICÍCH

8 594160 390009

44

ročník 60 • číslo 44 • 31. října 2011 cena 26 Kč • pro předplatitele 19 Kč / 1,25 €

◗ Zdravotnické odborové organizace

Lean hospital na cestě Představil se krizový štáb Z3 ze Švédska do České republiky

Memorandum o úpravě poměrů ve zdravotnictví, které v únoru podepsali ministr zdravotnictví doc. MUDr. Leoš Heger, CSc., a předseda Lékařského odborového klubu – Svazu českých lékařů (LOK-SČL) MUDr. Martin Engel, se podle odborářů může stát jen cárem papíru. Ministr Heger a vládní koalice podle nich dosud nedali jasnou odpověď, jak dostojí slibu zvýšit v roce 2012 zdravotníkům platy.

Hlavní principy a příklady aplikace takzvané lean health care – štíhlé zdravotní péče – představil 25. října na semináři na švédském velvyslanectví v Praze Pelle Johnsson, M.D., Ph.D., ředitel jedné z divizí Skånes universitetssjukhus (univerzitní nemocnice Skåne), která vznikla sloučením univerzitních nemocnic v Lundu a Malmö na jihu Švédska.

Připomeňme, že uvedené memorandum v kapitole 3. – Výhled pro r. 2012 uvádí: „S předpokladem zvyšování efektivity zdravotnického systému a v souladu s reformními kroky bude průměrný plat lékaře zvýšen v r. 2012 o 10 %. Nejpozději od 1. 1. 2013 dosáhne plat lékaře v přímé úměře k dosažené kvalifikaci a praxi 1,5násobku až 3násobku průměrné mzdy v národním hospodářství ČR vyhlášené ČSÚ za rok o dva roky předcházející (při dosažení podmínky limitace objemu přesčasové práce na úrovni evropského standardu, tedy maximum osm hodin přesčasové práce týdně). V roce 2012 bude zajištěn nárůst platů u všech zdravotnických pracovníků.“

Celý koncept je založen na zkušenostech velkých světových výrobních firem, jako je například Toyota, a je aplikován mimo jiné i v některých amerických nemocnicích. Zásady přístupu „lean“ spočívají mimo jiné v zamezení plýtvání, eliminaci přetížení a neustálém zlepšování. Plýtvání je spatřováno především v čekání na práci, transferech pacientů i personálu, chybách a opakovaných činnostech, zbytečném skladování materiálů, ale i v opomenutí kreativity zaměstnanců. Přetížený systém není schopen reagovat na akutní potřebu zvýšení produkce. Důležitým prvkem je také standardizace procesů uvnitř nemocnice a jejích klinik.

M. Engel: Výpovědi zatím ne V pondělí 24. října byla v Praze novinářům představena tzv. Zdravotnická trojka (Z3), neboli krizový štáb, v němž spolupracují Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR (OSZSP), LOK-SČL a Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků (POUZP). dokončení na straně 2 ➥

Příklad první: terapie karcinomu plic

Do univerzitní nemocnice Skåne je ročně doporučeno 400 pacientů s pulmonálními infiltráty s podezřením na malignitu, z toho 250 je diagnostikováno jako karcinom plic. Z tohoto počtu má 55 % pacientů nemoc ještě v léčitelném stadiu. Po odebrání anamnézy a nezbytných vyšetřeních nastávají dvě možnosti: buď se ukáže, že onemocnění není léčitelné, a pak přichází na řadu paliativní léčba, nebo se u pacientů, kteří nevykazují vzdálené metastázy, provádí PET-CT, bronchoskopie, biopsie a staging. Pokud se potvrdí, že jde o onkologické onemocnění, následuje multidisciplinární konference, která rozhodne, je-li možné pacienta operovat. Mezi všemi částmi tohoto procesu jsou značné prodlevy. Vedení nemocnice spolu s pracovníky plicních klinik v Lundu i v Malmö identifikovalo úzká místa celého postupu a navrhlo jeho úpravu. Paliativní léčba propříště probíhá v Malmö a pacienti v kurabilním stadiu jsou

Pelle Johnsson akcentoval, že zeštíhlení zdravotnických provozů nemusí nutně vyvolat propouštění zaměstnanců. Foto: ZN odesíláni do Lundu. Dokumentace k hodnocení byla standardizována a celý proces se zkrátil ze 40 dnů na 12. „Nyní jsme schopni přijímat další pacienty z našeho regionu. Jde o to, že pokud nemocnice neposkytuje kvalitní služby, může naopak o pacienty přicházet,“ prohlásil P. Johnsson.

Příklad druhý: léčba srdeční arytmie

Ablační léčba srdeční arytmie zavedením katetru je úspěšná z 90 procent, pacienti stráví v nemocnici jeden až dva dny. dokončení na straně 2 ➥

Představitelé Z3: D. Žitníková, M. Engel (vlevo) a T. Válek. Foto: ZN

Inzerce

Tarkett France SAS, tel.: 271 001 603, e-mail: info.prague@tarkett.com, www.tarkett.com

HOMOGENNÍ PVC PODLAHY SE ZNAČKOU

iQ

TA NEJLEPŠÍ VOLBA DO ZDRAVOTNICKÝCH PROVOZŮ

Tarkett 281x98 říjen 2011.indd 1

3110 ZN 44_1-8.indd 1

urface Res eS to u q

iQ U ni

n tio ra

• povrch, který se nemusí nikdy pastovat • speciální elektrovodivé podlahy do operačních sálů • skvrny od jodu jsou z podlahy odstranitelné • možnost vytažení soklů na zeď • nízké náklady na údržbu – o více než 30% nižší než u běžných podlahovin • i po 20 letech je podlaha jako nová • široká škála barev a barevných kombinací

iQ PURTM 26.10.11 10:48

27.10.11 20:16


◗ ◗ Z DOMOVA

2 ZDRAVOTNICKÉ NOVINY

◗ VZP ČR

Správní rada chce pro rozhodnutí o IZIP další podklady O pokračování projektu elektronických zdravotních knížek (IZIP) rozhodne správní rada Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) na svém pravidelném zasedání 21. listopadu. Ředitele VZP MUDr. Pavla Horáka, CSc., MBA, rada vyzvala, aby do 14. listopadu předložil veškeré relevantní dokumenty, jak smluvní, tak i doprovodné – např. memoranda, plné moci a další. Zároveň má předložit hloubkový finanční a právní audit, který osvětlí majetkovou strukturu společnosti IZIP, vnitřní smluvní vztahy a existenci dalších závazků, a zjistit, jakými majetkovými právy v oblasti duševního a dalšího vlastnictví společnost disponuje. Pro další jednání správní rada požaduje, aby vlastník zbytku akcií, švýcarská firma eHI eHealth International AG, byl naprosto transparentní. Novinářům to po jednání rady 24. listopadu řekl její předseda Bc. Marek Šnajdr. „Máme-li s někým jednat o další spolupráci, musíme přesně vědět, s kým jednáme, nemůžeme jednat s někým, kdo se za pár dnů změní,“ zdůraznil. V současné době je v takzvané advokátní úschově 46 procent akcí IZIP, a. s., které VZP 25. srpna koupila od zmíněné švýcarské firmy a od MUDr. Tomáše Mládka, místopředsedy představenstva IZIP a globálního ředitele pro strategii a vývoj. Tím získala majoritní podíl 51 procent. Akcie jsou vydány ve formě na majitele a k jejich převodu se vyžaduje pouze předání nabyvateli. Smlouva pozbude účinnosti v případě, že si VZP z jakýkoli důvodů akcie do 90 dnů z úschovy nevyzvedne.

Rada vyzvala P. Horáka, aby připravil varianty řešení doplněné nezávislou právní analýzou, která bude obsahovat výhody, rizika a náklady pro pojišťovnu. Zároveň požaduje, aby se zástupci všech skupin poskytovatelů zdravotní péče projednal, zda jsou připraveni, ať už povinně, či dobrovolně, do projektu IZIP vstoupit a za jakých podmínek. Podle P. Horáka přicházejí v úvahu dvě krajní varianty – a to je převzetí projektu IZIP přímo do vlastnictví a správy VZP nebo odstoupení VZP od projektu – a několik mezivariant. Právník Thomas Ladner, který eHI eHealth International AG zastupuje, tvrdí, že firma připravuje akcie pro budoucího mezinárodního investora, jehož jméno zatím nelze zveřejnit. Správní rada VZP však trvá na tom, že pojišťovna povede další jednání pouze tehdy, bude-li konkrétního vlastníka akcií znát. P. Horák bude její požadavek švýcarskému partnerovi tlumočit, ale připustil, že nemá nástroj na to, aby ho k prozrazení skutečného vlastníka akcií donutil. Do systému elektronických zdravotních knížek, který spravuje IZIP, a. s., je v současné době zapojeno 2,4 miliónu pojištěnců VZP. Na tento projekt vydala pojišťovna za deset let jeho existence více než 1,5 miliardy korun. Jak známo, elektronické zdravotní záznamy uplatňují i další pojišťovny, např. Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR provozuje od r. 2009 Kartu života (k tomuto projektu se od ledna 2012 připojí Česká průmyslová zdravotní pojišťovna), Oborová zdravotní pojišťovna nabízí půl roku svou Vita kartu. Podle náměstka ministra zdravotnictví a člena správní rady VZP Ing. Petra Noska by do tří až pěti let měla být v elektronické podobě vedena většina zdravotnické dokumentace. red

Lean hospital na cestě... ➥ dokončení ze strany 1 „My jsme byli schopni odléčit 350 případů ročně a nad tento počet jsme se nemohli dostat,“ uvedl do situace P. Johnsson. V ro­ ce 2009 bylo na čekací listině 330 pacientů a čekací doby přinášely diskomfort pro pa­ cienta, medicínská rizika, ale i zvýšené ná­ klady na hospitalizaci nebo na léčiva. „Ně­ kdy se stane, že pacienti z našeho pořad­ níku se dostanou do jiné nemocnice třeba kvůli fibrilaci a její lékaři nám píší dopisy s tím, že přijali toho a toho pacienta, který u nás čeká na zákrok. A to přináší zbyteč­ nou administrativu, na což jsme reagovali zvýšením produkce,“ pokračoval P. Johns­ son. Byl vytvořen časový diagram, z něhož vyplynulo, že existuje mnoho prostojů. Zjednodušil se proces doporučení, zjed­ nodušily se i rutinní postupy v laboratoři a  potenciál pracoviště se zvýšil z  9 na 13 výkonů týdně, tedy o 45 procent. Če­ kací doba se zkrátila z deseti na méně než tři měsíce a roční produkci je možné zvý­ šit z 350 na 600 výkonů. Takto vzniklá ka­ pacita umožní nemocnici přijímat pacien­ ty i z jiných regionů nebo dokonce ze za­ hraničí. „Zavádíme lean management, což znamená úsporu na nákladech, ale nikoliv propouštění zaměstnanců. Pokud se uká­ že, že jich máte příliš mnoho, musíte pro ně najít uplatnění někde jinde,“ dodal P. Johnsson.

S lean managementem se začíná i u nás

První zkušenosti s přístupem „lean“ už má z letošního roku i Všeobecná fakultní ne­ mocnice v Praze. „Zejména naše vysoké provozní náklady nás vedly k  tomu, že jsme se nepustili do toho nejtěžšího, tedy do zdravotnických procesů, ale podívali jsme se na procesy obslužné, kde jsme mě­ li zajištěnu určitou míru spolupráce a podpory našich zaměstnanců a věděli jsme, že i když proces nebude probíhat tak, jak jsme si představovali, celou misi

„Doufám, že se nám pro projekt podaří zbláznit celou nemocnici,“ prohlásila Dana Jurásková. Foto: ZN to zásadně neohrozí,“ uvedla ředitelka VFN Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA. Legislativně­právní oddělení nemocnice analyzovalo proces výběrového řízení na dodávky kontrastní látky Optiray, které reprezentují finanční objem 100 miliónů korun za čtyři roky. Výsledkem byl návrh zkrácení celého procesu o tři měsíce, což by nemocnici přineslo úsporu 4,5 miliónu korun. S tím souvisí i potřeba upravit or­ ganizační směrnici pro výběrová řízení. Dalším předmětem mapování byl příjem zaměstnanců. VFN jich má 4500 a roční fluktuace se pohybuje mezi 700 až 900, což představuje obrovské penzum administ­ rativní práce, nákladů na školení a další činnosti. Vyřazením zbytečných kroků se podařilo proces zkrátit na polovinu, což reprezentuje roční úsporu 4 miliónů ko­ run. Jednalo se například i  o  to, aby se hned na začátku přijímacího řízení zjistily okolnosti, které uchazeči znemožňují pra­ covat ve zdravotnictví. „Je před námi roz­ hodnutí, zda budeme v projektu pokračo­ vat. Pokud ano, bude se týkat celé nemoc­ nice,“ prohlásila D. Jurásková. mt

ROČNÍK 60 n ČÍSLO 44 n 31. ŘÍJNA 2011

◗ Postgraduální vzdělávání

Specializační příprava bude v kompetenci lékařských fakult Od příštího roku přejde specializační vzdělávání lékařů a zubních lékařů v základních oborech z Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ) do gesce uni­ verzit, resp. lékařských fakult. Vyplývá to z veřejnoprávních smluv mezi Ministerstvem zdravotnictví ČR (MZ) a Univerzitou Karlovou v Praze, Univerzitou Palackého v Olo­ mouci a Masarykovou univerzitou v Brně. Ministr doc. MUDr. Leoš Heger, CSc., a před­ stavitelé univerzit o tom informovali na tiskové konferenci 24. října v Praze. Od 1. ledna 2012 budou jednotlivé lékařské fakulty zajišťovat zařazování do specia­ lizačního vzdělávání, zápočet odborné praxe absolvované v jiném oboru specializace a atestační zkoušky. Přihlášení k atestační zkoušce a vydávání certifikátů o absolvování základního kmene bude rovněž plně v kompetenci fakult. Vydání diplomu o získání specializované způsobilosti v základním oboru bude dále v kompetenci MZ. IPVZ s MZ budou nadále zajišťovat specializační vzdělávání v oborech všeobecné praktické lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost, vzdělávání farmaceutů, cer­ tifikované kursy a zápočet odborné praxe absolvované v zahraničí a v rámci doktor­ ského studijního programu. Nezměněno zůstává také vydávání certifikátů o získání zvláštní odborné způsobilosti v rámci nástavbových oborů. L. Heger informoval, že MZ nadále pokračuje v dotačním programu rezidenčních míst. „Letos realizujeme již třetí cyklus tohoto programu. Pro nelékařské obory bylo vypsáno celkem 981 rezidenčních míst, 150 pro všeobecné praktické lékařství a 30 pro praktické lékařství pro děti a dorost,“ upřesnil ministr. top

O změnách ve specializačním vzdělávání informovali (zprava) ministr doc. MUDr. Leoš Heger, CSc., jeho náměstek pro lékařskou péči MUDr. Vítězslav Vavroušek, MBA, rektor Univerzity Palackého prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc., prorektor Masarykovy univerzity doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, a rektor Univerzity Karlovy prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc. Foto: Šárka Klímová, MZ ČR

Představil se krizový štáb Z3 ➥ dokončení ze strany 1 Představitelé těchto organizací, které podle vlastních údajů celkem zastupují asi 48 tisíc zaměstnanců ve zdravotnictví z více než 180 zařízení, zopakovali již dříve vyřčený ultimativní požadavek, aby ministr L. Heger nejpozději do půlnoci ze 4. na 5. listopad oznámil garance platového nárůstu definovaného v memorandu pro příští rok. Předsedkyně OSZSP Bc. Dagmar Žitníková, MUDr. Engel i šéf POUZP Tomáš Válek, DiS., oznámili, že v případě nesplnění tohoto požadavku v tomto termínu mají od členské základny mandát k protestním akcím. O jaké akce konkrétně půjde, M. Engel neuvedl. Podle něho to prozatím nebude masové podávání výpovědí a nebude ani narušen provoz zdravotnických zařízení. Přesto prý půjde o akce „velmi dobře viditelné“. Šéf LOK-SČL také oznámil, že pokud ministr zdravotnictví nezajistí zvýšení platů, odboráři si budou stěžovat na ČR ve Štrasburku a v Bruselu. Zdůraznil, že nesplnění závazků z memoranda bude pro odboráře signálem, že vláda (a tedy i ministr zdravotnictví) jsou nelegitimní, a budou žádat jejich odstoupení.

D. Žitníková: Zdroje peněz existují Odboráři vidí zdroj prostředků na vyšší platy například v tom, že nebude zvýšena DPH u léků a zdravotnického materiálu, příp. že tyto komodity budou

od DPH úplně osvobozeny. Tím lze podle jejich propočtů získat až 7,5 miliardy Kč. D. Žitníková uvedla i další možné zdroje – např. zvýšení plateb na zdravotní pojištění za tzv. státní pojištěnce, možnost převedení části daně z tabáku a z alkoholu do zdravotního pojištění, zrušení stropu u odvodů na pojištění, převedení protikorupční strategie do zákonné formy atd.

L. Heger: Slíbené bude splněno Jen několik hodin po briefingu Z3 se k vystoupení odborů vyjádřil ministr zdravotnictví L. Heger. Ujistil odbory, že memorandem formulovaný závazek v žádném případě neignoruje, ale také upozornil na znění příslušné kapitoly 3 (viz výše). „Pokládám to

za záležitost, kterou jsme slíbili a kterou také dodržíme. V memorandu se mluví o navýšení o 10 procent v roce 2012, tedy ne od 1. ledna 2012. I kdyby tedy dostali lékaři a sestry od ledna méně procent, v průběhu roku se procenta dorovnají,“ řekl novinářům ministr. Zdůraznil, že první část memoranda splnil – lékařům stouply letos průměrné příjmy z 50 na 60 tisíc korun, tedy o 20 procent. Do půlky listopadu bude mít ministr k dispozici rozbor příjmů zdravotního pojištění za 3 čtvrtletí, pak sdělí přesné procento navýšení. Výroky o odvolání ministra, resp. pádu vlády považuje za předčasné a přehnané. Jak známo, ministr L. Heger podepsal memorandum se závazkem platového růstu i s Českou asociací sester (ČAS). I to podle svých slov dodrží. ČAS se k akci Z3 nepřipojila. top

V AČMN podporuje požadavek odborů Asociace českých a moravských nemocnic (AČMN) vydala 24. října tiskové prohlášení podepsané předsedou MUDr. Eduardem Sohlichem, MBA, ve kterém podporuje požadavek odborů, aby závazek zvýšit platy v r. 2012 o 10 % byl garantován úhradovou vyhláškou. „Bez toho, aby úhradová vyhláška na rok 2012 jednoznačně stanovila procenta, o která budou zvýšeny úhrady nemocnicím nad 100 % úhrady roku 2011 a nad kompenzaci dopadů zvýšené DPH, zůstane závazek státu nesplněn. Sto procent úhrady r. 2011 přitom musí zahrnovat prostředky, které nemocnice obdržely na zvýšení platů v r. 2010 a 2011 a na které budou mít prostředky jen do konce letošního roku. Bez toho by většina regionálních nemocnic, která není vázána platovými tarify, byla nucena v minulosti zvýšené mzdy opět snížit,“ uvádí prohlášení AČMN. red

◗ Duchovní služba

Nemocniční kaplani mají svou asociaci Občanské sdružení Asociace nemocničních kaplanů (ANK) bylo slavnostně ustaveno 22. října v kapli pražské Fakultní Thomayerovy nemocnice s poliklinikou. ANK působí na celém území ČR, jeho členové jsou svými církvemi pověřeni k duchovní službě ve zdravotnickém zařízení. Kaplani poskytnou duchovní, pastorační a náboženskou péči pacientům, jejich blízkým i jejich pečovatelům, zaměstnancům a dobrovolníkům v nemocnicích, v hospicích a jiných zdravotnických a sociálních zařízeních. „Mnoho lidí si pod pojmem ‚duchovní péče‘ představuje pouze náboženské úkony, jež jsou určeny lidem hlásícím se k nějakým církvím. Spirituální potřeby jsou ale mnohem širší a máme je naprosto všichni. Rozdíl je pouze v tom, jak moc si je uvědomujeme. Jedním z poslání ANK je podpora vzdělávání a přípravy duchovních pro tuto práci. Podpora těch, kteří ji dělají, a šíření osvěty jak ve zdravotnictví, tak v celé společnosti,“ říká Vítězslav Vurst, nemocniční kaplan ve FN Motol, který byl zvolen předsedou ANK. „Vznik asociace je reakcí na situaci, kdy přibývá iniciativ ze strany nemocnic nebo církví zřídit v konkrétním zařízení nemocniční kaplanskou službu. Kaplani pak často vstupují do průkopnické a osamělé služby. Asociace jim nabízí odbornou pomoc a lidskou podporu,“ říká Mgr. Pavel Pokorný, referent Komise pro duchovní péči ve zdravotnických zařízeních Ekumenické rady církví v ČR a člen zakládajícího výboru ANK. Dalšími členy výboru byli zvoleni kaplanka Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Markéta Čermáková a dva kaplani působící v pražské Fakultní nemocnici Na Bulovce – Alena Procházková a Jaromír Odrobiňák. tz

www.zdravky.cz | ročník 60, číslo 44, 31. října 2011 | adresa redakce: Klicperova 604/8, 150 00 Praha 5, zdravky.redakce@ambitmedia.cz, tel. 222 352 576, fax 222 352 572 šéfredaktor: Jan Kulhavý, jan.kulhavy@ambitmedia.cz | zástupci šéfredaktora: Mgr. Tomáš Polák, tomas.polak@ambitmedia.cz | Ing. Jana Tlapáková, vedoucí Kongresového listu, jana.tlapakova@ambitmedia.cz | redakce: PhDr. Helena Chvátalová, helena.chvatalova@ambitmedia.cz | Bc. Jiří Škuba, jiri.skuba@ambitmedia.cz | Mgr. Martin Tarant, martin.tarant@ambitmedia.cz | stálí spolupracovníci redakce: Mgr. Kristýna Čilíková | Mgr. Josef Gabriel, josef.gabriel@ambitmedia.cz | PhDr. Jaroslav Houštecký, jaroslav.houstecky@ambitmedia.cz | grafická úprava: Jindřich Studnička | jazyková redakce: Bohumila Píšová vydavatel: Ambit Media, a. s. | www.ambitmedia.cz | ředitel společnosti: RNDr. Martin Slavík | šéfredaktor zdravotnických titulů: Jan Kulhavý, jan.kulhavy@ambitmedia.cz | marketing: Petr Belica, marketing manager, petr.belica@ambitmedia.cz, tel. 725 826 433 | obchod: Alexandra Manová, group sales manager, alexandra.manova@ambitmedia.cz, tel. 222 352 574, 724 811 983 | Mgr. Dana Stripaiová, key account manager, dana.stripaiova@ambitmedia.cz, tel. 725 778 001 | Markéta Šimoníčková, key account manager, marketa.simonickova@ambitmedia.cz, tel. 734 355 409 | personální inzerce: radkova.inzerce@ambitmedia.cz, tel. 725 778 015 | tisk: AHOMI, s. r. o., U Louže 579, 250 67 Klecany | předplatné ČR: POSTSERVIS, oddělení předplatného, Poděbradská 39, 190 00 Praha 9, fax 284 011 847, predplatne@ambitmedia.cz, infolinka 800 300 302, www.periodik.cz | předplatné SR: Mediaprint Kapa - Pressegrosso, a. s., oddelenie inej formy predaja, Vajnorská 137, 830 00 Bratislava 3, tel. +421 244 458 821, fax +421 244 458 819, predplatne@abompkapa.sk | cena pro předplatitele 19 Kč / 1,25 € (samostatně 26 ), roční předplatné: 799 Kč / 52,50 € | registrace: MK ČR E 18649 Uzávěrka tohoto čísla 27. října 2011. Příští číslo vychází 7. listopadu 2011 | Volně neprodejné, určeno odborné zdravotnické veřejnosti. Přetisk a jakékoliv šíření je povoleno pouze se souhlasem vydavatele. Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Redakce neodpovídá za jazykovou správnost inzerátů. | Vychází minimálním distribuovaným nákladem 25 000 výtisků. | Copyright © Ambit Media, a. s., 2011 | Týdeník Zdravotnické noviny je vydáván na základě oprávnění poskytnutého vydavateli Odborovým svazem zdravotnictví a sociální péče České republiky a Ministerstvem zdravotnictví České republiky

3110 ZN 44_1-8.indd 2

27.10.11 19:54


ROČNÍK 60 n ČÍSLO 44 n 31. ŘÍJNA 2011

◗ ◗ K VĚCI

◗ Diag Human

Stručné dějiny jedné kauzy (závěr) Společnosti Diag Human a jejímu dlouholetému majiteli Josefu Šťávovi nelze upřít mimořádnou kreativitu, s jakou překvapují už druhou desítku let nejen českou veřejnost, ale i renomované právníky. Jejich nejnovější kousek s blufováním u několika zahraničních soudů je však natolik riskantní, že spíše naznačuje, že nápady firmě došly a hraje vabank.

Dvojí hra Diag Human

Diag Human tvrdí, že stát špatným způsobem podal návrh na přezkumné řízení. Arbitráž prý skončila jejím vítězstvím a tzv. konečný rozhodčí nález z roku 2008 nabyl právní moci. V minulých dílech jsme vysvětlili, že se stát „odvolal“ proti konečnému nálezu velmi jednoznačně a nejsilnějším možným způsobem. Návrh na přezkumné řízení je stvrzen podpisem ministra zdravotnictví a  jištěn i  podpisem ředitele Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Vychází ze znění rozhodčí smlouvy uzavřené mezi ministerstvem a firmou Diag Human a z formulace platných zákonů, vymezujících působnost jak ministerstva, tak i ÚZSVM. Soudy v cizině ovšem vycházejí z přesvědčení, že jim předkladatel nelže a že se pouze domáhá svých práv v souladu s Úmluvou o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů (tzv. Newyorskou úmluvou). Diag Human se ovšem zatím – kromě Vídně – daří blufovat u soudů v Paříži, Londýně, Lucembursku a ve Washingtonu. Všude ale bude muset čelit argumentům českého státu, který si najal renomované právníky a jejich práci z Prahy pečlivě koordinuje. Pokud skutečně soudy zváží všechna fakta, nemůže prohrát stát. Ba právě naopak. Diag Human může nakonec třeba v takové Francii čelit trestní odpovědnosti za klamání soudu. Cesta ke spravedlnosti ale bude ještě klopotná a zdlouhavá. Samotná firma Diag Human hraje dvojí hru, neboť i ona původně podala návrh na přezkumné řízení, jmenovala svého rozhodce, předkládala novému senátu své návrhy. Sice pak účelově svůj návrh stáhla, ovšem nadále se aktivně účastní soudních řízení v ČR, která se zabývají jmenováním nových rozhodců (a snaží se tato jednání protahovat různými právními kličkami). Není bez zajímavosti, že námitkami firmy Diag Human vůči způsobu odvolání státu, které nyní uplatňuje u zahraničních soudů, se už zabýval v říjnu 2010 i Nejvyšší soud ČR. Ten dal za pravdu státu, když označil námitky firmy za neodůvodněné (bylo to při projednávání jmenování Petra Kužela rozhodcem).

Pan profesor má průšvih

Nejslabším článkem blufování s údajným koncem arbitráže je počin bývalého předsedy rozhodčího senátu prof. Květoslava Růžičky, současného děkana právnické fakulty v Plzni. Ano, toho pána, který přiřkl, spolu se dvěma dalšími rozhodci, panu Šťávovi částku dnes již dosahující výše deseti miliard korun. Muže, který měl být nezávislým arbitrem a jehož práce měla skončit vydáním konečného rozhodčího nálezu v roce 2008. Jenže fakta nasvědčují tomu, že se této nezávislosti hrubě zpronevěřil. Ministerstvo zdravotnictví totiž zveřejnilo dokument, který byl přiložen k  návrhu exekuce u  vídeňského soudu. Jedná se o  stanovisko prof. K. Růžičky datované 18. březnem 2011. Za zády ČR a na žádost žalující firmy Diag Human v něm K. Růžička zpochybňuje pokračování rozhodčího řízení. Jinými slovy: podporuje požadavek Diag Human na vymahatelnost výplaty

3110 ZN 44_1-8.indd 3

10 miliard korun, které jí on sám (spolu) přiřkl v tzv. konečném rozhodčím nálezu. Dokument podepsaný profesorem práva a děkanem právnické fakulty v Plzni, tedy právnickou autoritou, zřejmě představoval pro okresní soud ve Vídni důvěryhodný důkaz. Mohl být oním pověstným jazýčkem na váhách při rozhodnutí o exekuci českých obrazů. Jak to ale bylo ve skutečnosti? Profesor Růžička mlčí, a tím sám sobě neprospívá. Jediné vyjádření poskytl deníku Právo 4. června 2011, kde se ovšem od tohoto dokumentu distancoval slovy: „Nemám s tím nic společného, nic jsem na vídeňský soud neposílal, nepamatuji se, že bych dával někdy nějaké stanovisko či rozhodnutí. Záležitost okolo Diag Human pro mne skončila 13. srpna 2008, když jsme vydali rozhodčí nález.“ Jaká jsou možná vysvětlení oné zvláštní situace? Buď profesor Růžička skutečně takový dokument sepsal a pak Právu lhal, nebo je zoufale zapomnětlivý. Při svém postavení a vzdělání si ale přece musí pamatovat, zda na žádost firmy poskytl před necelými třemi měsíci stanovisko ve sporu, v němž předtím rozhodl o miliardách v neprospěch státu. Deník ho sice mohl nesprávně citovat, ale to veřejně nikde pan profesor nepotvrdil. Další možností je, že se jedná o falzifikát, a pak byl soud ve Vídni podveden, a to tím, kdo návrh na exekuci podal (čili firmou Diag Human). Pokud je stanovisko profesora Růžičky autentické, k čemuž se autor tohoto seriálu přiklání, pak tím zcela popřel své postavení nezávislého rozhodce stojícího nad stranami sporu. Každý jeden krok, který až dosud učinil, je tak zpochybněn, a tím i celá arbitráž! Diag Human říká, že podpis profesora Růžičky pravý je. Pana profesora v této věci nyní vyšetřuje policie.

Zavřete oči, (ne)odcházím

Krátce po oznámení o exekuci českých obrazů ve Vídni přišla firma Diag Human s další šokující zprávou: Josef Šťáva prodal firmu a k 1. 6. z ní odchází. Jaká je však skutečnost? Josef Šťáva se snaží v českém prostředí stát neviditelným, ale to neznamená, že se vzdává svých firem. Pouze je odklízí z dohledu českého práva a veřejnosti. Nejprve v  roce 2006 zneviditelnil firmu Diag Human, a. s. (nástupkyně Conneco, a. s.), tak, že ji zfúzoval s jednou slovenskou firmou a vytvořil tak evropskou společnost Diag Human SE. Ta nesídlí ve Šťávově druhém domově, tedy ve Švýcarsku, ale v daňovém ráji Vaduzu v Lichtenštejnsku. Do likvidace šla také další firma, „eseročko“ Diag Human, s. r. o. (založena 1994, likvidace 2003), která existovala paralelně k „akciovce“. Již dávno předtím skončila (zřejmě zkrachovala) původní mateřská Diag Human AG (ta ve Švýcarsku sídlila).

Také Panství Bechyně, a. s., v roce 2009 zfúzovalo s firmou PB-Holding AG se sídlem v Lichtenštejnsku a tamtéž tak vznikla evropská firma Panství Bechyně SE (vedle toho vznikla v Čechách nová firma Panství Bechyně CZ, s. r. o., které velí dcera Silvie Šťávová). Když se v roce 2006 usídlila Diag Human v Lichtenštejnsku, stali se členy její správní rady (obdoba představenstva akciové společnosti) Josef Šťáva, jeho dcera Silvie Šťávová a místní právník Wolfgang Rabanser. Stejný Rabanser zastupoval o tři roky později firmu PB-Holding, která zfúzovala s Panství Bechyně, a. s. Dá se tedy říci, že nejpozději od roku 2006 je to blízký Šťávův člověk, s nímž ho pojí klíčové obchodní aktivity. Při oznámení prodeje Diag Human SE se v tiskovém prohlášení firmy mj. píše: „Společnost Diag Human SE oznamuje, že pan Josef Šťáva s okamžitou platností předal všechny rozhodovací pravomoci ve společnosti a nadále se neúčastní jakýchkoli aktivit, spojených s vymáháním pohledávky proti České republice. Toto rozhodnutí je součástí smlouvy, kterou pan Šťáva společnost Diag Human prodal mezinárodnímu konsorciu institucionálních investorů. (…) Prohlašuje, že pan Josef Šťáva s okamžitou platností a žádným způsobem nadále nereprezentuje společnost Diag Human SE. Do úplného vyřešení věci nebude společnost Diag Human SE poskytovat žádné veřejné informace.“ Toto prohlášení je nepravdivé. Bylo od té doby několikrát porušeno, dokonce Diag Human nedávno napsala vládě a snaží se ji přimět k jakémusi jednání. Josef Šťáva nikdy neprozradil, kdo konkrétně tvoří ono konsorcium institucionálních investorů. Podíváme-li se ovšem do obchodního rejstříku Lichtenštejnského knížectví, máme důvod k pochybnostem. K 21. 6. 2011 jsou členy správní rady Josef Šťáva, jeho starý dobrý známý Wolfgang Rabanser a jediné nové jméno je Michael Balboa, který je současně „prezidentem“ firmy. Způsob podepisování je definován jako „společně ve dvou“. Nemůže se tedy stát, že by „nový“ člen Balboa nějak přehlasoval tandem Šťáva-Rabanser. Z údajů obchodního rejstříku tedy plyne, že Šťáva má nadále na Diag Human rozhodující vliv. Zbývá tedy přiblížit, kdo se skrývá pod jménem Michael Balboa. Je to představitel firmy Aram Global, kterou média shodně označují za vymahačskou. Sama se definuje jako poradenská a manažerská. Aram Global oslovila vládu jakýmsi nesrozumitelným blábolem, který se snad dal chápat jako návrh na smír. Nebylo zřejmé, jako kdo vlastně tato firma vystupuje (vlastník, vymahač, právní zastoupení?), a vlastně ani co pořádně chce či nabízí. Vláda se takovou podivností nemohla zabývat, ani kdyby snad někteří ministři chtěli. Diag Human využívá celou zahraniční anabázi k  tlaku na vládu, aby se zalekla a ustoupila, ale nakonec narazila na neprostupnou hradbu. Josef Šťáva je v úzkých. Zkouší poslední velkou fintu. Zahraniční soudy, exekuce i koupě neznámými finančníky – všechno je to jenom hra. Ve skutečnosti už nemá vůbec nic v rukávu. Představení skončilo. Je poučné podívat se zpátky do historie této kauzy. Z té se pan Šťáva nemůže tak snadno vymazat jako z obchodních rejstříků. Ani ti, kdož věrolomně nebo z hlouposti šli na ruku Diag Human. K jejímu přiblížení měl přispět i náš seriál. Mgr. Tomáš Cikrt majitel a autor webových stránek www.anikorunu.cz

Klaritromycin Mylan 500 mg Klaritromycin Mylan 250 mg (clarithromycinum)

… léčba infekcí vyvolaných mikroorganismy*

Nejlepší přítel člověka • antibiotikum • 14 x 500 mg, 14 x 250 mg • 1 tableta (500 nebo 250 mg) á 12 hodin Zkrácená informace o přípravku Klaritromycin Mylan 250 mg a 500 mg, potahované tablety Složení: Clarithromycinum 250 mg nebo 500 mg v jedné tabletě. Indikace: Léčba infekcí vyvolaných mikroorganismy citlivými na  klarithromycin, zejména infekce HCD a DCD, kůže a měkkých tkání. Dávkování a způsob podání: Obvyklá dávka u dospělých a dětí nad 12 let je 250 mg 2x denně po dobu 7 dnů. Tato dávka může být u závažných infekcí zvýšena na 500 mg dvakrát denně až po dobu 14 dnů. Dětem do 12 let se podávání přípravku nedoporučuje. Více viz platné SPC. Kontraindikace: Přecitlivělost na klarithromycin, na ostatní makrolidová antibiotika nebo na jakoukoli složku přípravku. Současně se nesmí podávat deriváty ergotaminu, cisaprid, pimozid a terfenadin. Nežádoucí účinky: Mezi nejčastější patří průjem, nevolnost, poruchy chuti, dyspepsie, bolest břicha a bolest hlavy. Více viz platné SPC. Zvláštní upozornění a opatření pro použití: Viz platné SPC. Interakce: Klarithromycin ovlivňuje účinky léků a látek, které se metabolizují v  játrech, jejichž účinky většinou zesiluje (simvastatin, karbamazepin, cyklosporin, teofylin, perorální protisrážlivé přípravky, dioxin). Další interakce viz platné SPC. Zvláštní opatření pro uchovávání: Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Velikost balení: 14 tablet. Držitel rozhodnutí o  registraci: Generics [UK] Ltd., Potters Bar, Velká Británie. Registrační číslo: 15/028/06-C, 15/029/06-C. Datum poslední revize textu: 11.5.2011. Výdej přípravku je vázán na lékařský předpis, je hrazen z  prostředků veřejného zdravotního pojištění. Dříve než přípravek předepíšete, seznamte se prosím s úplným souhrnem údajů o přípravku (SPC). Zdrojem veškerých informací je platné SPC. * citlivými na klarithromycin Inzerce

Česká veřejnost je sice dost otrlá, ale přesto ji šokovalo, když se 24. května letošního roku dozvěděla, že okresní soud ve Vídni provedl exekuci dvou obrazů a jedné plastiky zapůjčené pro tamní výstavu. Učinil tak na návrh firmy Diag Human, která přišla s nepravdivým tvrzením, že v ČR skončilo arbitrážní řízení a že jí náš stát odmítá vyplatit několik miliard korun, které jí patří.

Mylan Pharmaceuticals s.r.o., Průběžná 1108/77, 100 00 Praha 10, tel.: 274 770 201, fax: 274 772 648, officecz@mylan.com, www.mylancz.cz

27.10.11 19:54


◗ ◗ K VĚCI

4 ZDRAVOTNICKÉ NOVINY

ROČNÍK 60 n ČÍSLO 44 n 31. ŘÍJNA 2011

◗ Zaznamenali jsme

České zdravotnictví: Iluze nedostatku Dnes se běžně tvrdí, že péče ve zdravotnictví by mohla být lepší, kdyby snad v oboru bylo více peněz. Zdravotnictví se stále dokola zobrazuje jako nedostatkový systém. Zdá se, že se nad tímto silným tvrzením nikdo ani hlouběji nezamýšlí. Přitom právě od tohoto zdánlivého paradoxu by se měla odrazit každá ekonomická analýza zdravotnického systému. Přesně takové analýze podstaty neefektivnosti v českém zdravotnictví se věnujeme v tomto textu. Ukážeme, že nedostatek financí ve zdravotnictví je v prvé řadě iluzí, kterou vyvolává roztříštěnost pe­ něžních toků ve státem řízeném systému. Uměle a nesmyslně jsou totiž oddělené výnosy na jedné straně (placení pojistného), náklady na straně druhé (proplácení péče) a také veškeré přerozdělování uvnitř systému. Nelze se divit, že se ve zdravotnictví nikdo nedokáže dopočítat rovnováhy. Jak uvidíme, tento stav má dva nežádoucí důsledky. V Za prvé po zdravotnictví všichni aktéři požadují větší výstup, než kolik do systému přispívají – to se týká pacientů (spotřebitelů), dodavatelů i lékařů. Přitom rozpočtová omezení se nastavují a dodržují arbitrárně pouze tak, aby přibližně vyšla agregátní bilance. V Za druhé se tím vytváří prostor pro řádově vyšší neefektivnost. Na závěr naší analýzy vyvodíme, že pro zásadní zlepšení systému by bylo nutné, aby pacienti (plát­ ci) přistoupili na (většinově) soukromé zdravotnic­ tví. Vzhledem k odporu veřejnosti k privatizaci před­ povídáme, že se situace příliš nezlepší. Zdravotnictví sice bude v roce 2025 absolutně efektivnější než dnes. Bude existovat také menšinová část zdravot­ nického systému, která bude efektivnější i relativně vzhledem k možnostem, které budou v té době dostupné. Většinovým případem však zůstane zaostalý a de­ ficitní veřejný zdravotní systém, kde budeme muset být připraveni i na chaotický bankrot.

Iluzorní nedostatek peněz Ekonomie se často definuje jako věda o rozdělení vzácných statků. Vyjadřuje se tím lidská povaha tou­ žit po mnohém, zatímco získat lze jen omezeně. Eko­ nomové říkají, že jak roste spotřebovávané množ­ ství, roste spotřebitelův užitek. V ekonomii vzácnost platí pro jakoukoliv oblast lidské činnosti. Tak jako všude jinde, ani ve zdravotnictví nemůže být nikdy tolik peněz, aby jich nemohlo být ještě více. Důvod, proč nedostatek peněz ve zdravotnictví pociťujeme zvlášť silně, je jednoduchý: Jedná se o pouhou iluzi, protože po systému požadujeme vět­

ší výstup, než kolik mu poskytujeme zdrojů – a to pochopitelně není možné. Této iluzi propadáme, protože v současném systému zdravotní péče jsou zcela odtrženy prvky peněžního toku: 1. zdroje financování; 2. rozdělování financí pro poskytování služeb; 3. samotná spotřeba. V důsledku této roztříštěnosti spotřebitelé (pacien­ ti) nemohou rozhodnout, zda by chtěli do zdravot­ nictví přispívat více, a to přesunem peněz z jiných položek svých výdajů. Dokud bude tato systémová roztříštěnost pokračovat, nelze objektivně – z hle­ diska zákaznické poptávky – říct, zda je ve zdravot­ nictví peněz nedostatek skutečný nebo iluzorní; tedy zda by spotřebitelé skutečně za zdravotnictví chtěli utrácet více nebo zda jsou k tomu pouze nuceni ne­ efektivností systému. Z toho také vyplývá, že pouhé navyšování rozpočtů není řešením, protože i po zvýšení objemu financí bude stále požadováno ještě více peněz a nerovno­ váha nezmizí. Ad absurdum by každá jednotlivá po­ ložka lidské spotřeby mohla pohltit všechny zdroje. Tím více zdravotnictví, kde s pokročilými technolo­ giemi obrovsky rostou možnosti speciální péče. Můžeme tedy shrnout, že nedostatek peněz vzniká, pokud ho vztahujeme k nadstandardní péči, kterou

od systému požadujeme. Je totiž nelogické, aby v systému chyběly peníze pro standardní péči, neboť díky technologickému pokroku klesá její nákladnost. Ekvivalentně můžeme říct, že nedostatek pociťuje­ me, neboť po zdravotnictví implicitně požadujeme růst standardu, aniž bychom stejnou mírou navyšo­ vali své platby do systému.

stavuje pevné rozpočtové omezení a dává do přímé souvztažnosti deklarované požadavky zákazníků a jejich ochotu za služby skutečně zaplatit. Lze předpokládat, že současný stav neomezené spo­ třeby většině pacientů vyhovuje, a proto nebudou ochotni dobrovolně na sebe převzít odpovědnost plynoucí ze soukromého systému (podle statistik OECD je v ČR pouze 16,3 % výdajů na zdravotnictví přímých soukromých.). Mohlo by proto v dohledné době dojít k tomu, že pacienti budou ke změně do­ nuceni kolapsem celého systému, jako se to nedávno stalo u monopolu sázkových loterií Sazky.

Trojrozměrná neefektivnost

Morální aspekt

Současný zdravotní systém funguje neefektivně při­ nejmenším ve třech směrech: V Podstatné ztráty, které vznikají průtokem mezi od­ dělenými kroky 1.–3. uvedenými výše – tj. zajištění zdrojů financování (pojišťovny), rozdělování financí pro poskytování služeb (finanční krytí poskytovate­ lů) a spotřeba (alokace péče mezi pacienty). V Absence dostatečné hospodářské soutěže v rámci těchto kroků. V Nedostatečná kontrola na všech stupních (např. podle Lidových novin z 20. 8. 2011 vydala loni VZP za zákroky, které nikdo neprovedl, 423 mil. Kč). Lze těžko odhadnout, který rozměr má větší váhu. Podstatné je, že všechny jsou propojené a nelze účinně potlačit neefektivnost jen v jednom z nich samostatně. Jediné systémové řešení, které zároveň maxi­ malizuje efektivnost ve všech rozměrech, je přechod na plně privatizované zdravotnictví. Tak lze zajistit propojení a tím i soulad všech finančních toků, zvýšit výkonnost díky hospodářské soutěži a zároveň motivovat celý systém k intenzivní vlastnické kont­ role. Záplatování nemůže přinést nic víc než dílčí úspory.

Zefektivnění zdravotnictví souvisí také s hlubšími otázkami morálního rozměru. Předně je třeba rozli­ šit elementární solidaritu (sociální dávky) a veřejné zdravotnictví. Pokud potřebným vyplatíme dávky, lze jim pomoc zajistit i soukromými poskytovateli, a to lépe než státem financovanými institucemi. Stejně tak bude čím dál důležitější rozvinout diskusi, do jaké míry poskytovat zdravotní péči za jakých­ koliv podmínek – tedy rozpory mezi etikou a tech­ nologií. To se bude týkat udržování života (ať už předčasně narozených nebo naopak dlouhodobě hospitalizovaných), genetiky a klonování, nanotech­ nologií a propojení medicíny s robotikou. Je zcela zřejmé, že nekontrolovaně financovaná péče (neřízená spotřeba) v současném státem garanto­ vaném zdravotnictví s sebou přináší také podstatný morální hazard a stav, který filozof Roger Scruton nazval tyranií medicíny.

Životaschopné soukromé zdravotnictví Pokud dáme dohromady tuto zásadní tezi s analýzou v první části, pak z toho vyplývá, že největší prostor k zefektivnění zdravotnictví je v přístupu pacientů (spotřebitelů). Pacienti musí přijmout fakt, že jediné životaschopné zdravotnictví je soukromé, které do­ káže vyrovnat obrovskou nabídku rozmanitých mož­ ností léčby, poptávku po nadstandardních službách a finanční možnosti systému. Soukromé zdravotnic­ tví implicitně řeší (iluzorní) nedostatek financí: Na­

Vize zdravotnictví v roce 2025 Tři základní teze: V Zdravotnictví bude v roce 2025 absolutně efektiv­ nější než dnes. V Bude existovat také menšinová část zdravotnické­ ho systému, která bude efektivnější i relativně vzhledem k možnostem, které budou v té době dostupné. V Většinovým případem však zůstane zaostalý a de­ ficitní veřejný zdravotní systém. Ve svém prvním tvrzení vycházím z toho, že bude stárnout současná mladá generace, která je zvyklá na služby jako komoditu. Tento strukturální posun je důležitý zejména proto, že minimálně v českých podmínkách je zdravotnictví ve formě služby do­ stupné pouze jako luxus a převažuje zdravotnictví

jako řemeslná údržba. Státní zdravotnický systém totiž ze své podstaty nepřipouští zákaznicky orien­ tovaný servis.

Konec informační asymetrie Zatímco dnes přes starší pacienty a lékaře do zdra­ votnictví proniká moderní technika velmi pomalu, pacienti z mladších ročníků budou mít na své straně skvělou znalost internetu a budou schopni aktivně využívat nových informačních možností. Lze tedy očekávat, že nevýhoda informační asymetrie, na kterou dnes poskytovatelé péče hromadně hřeší, bu­ de ustupovat ve světle mnohem podrobnějších in­ formačních toků. Ať už se to bude týkat lékařských záznamů, on­line katalogů diagnóz, srovnávacích a recenzních serverů nebo blogů z nemocnic. To bude výrazně zvyšovat tlak na poskytovatele pé­ če, aby zlepšovali nabízený servis. Toto absolutní zlepšení můžeme kolem sebe pozorovat už dnes. Vzhledem k nedokonalostem státního vlastnictví se však bude zvyšovat deficit mezi nároky a službami – a to buď v podobě finanční (přímé ztráty a dluhy), nebo v podobě morálního zastarání za moderním standardem. Tím se dostávám k druhému bodu – zda efektivnost ve zdravotnictví vzroste i relativně. Zde nelze dát jednoznačnou odpověď, neboť toto závisí na ne­ předvídatelných politických rozhodnutích. Vzhledem k tomu, že ve většinové populaci panuje zarytý od­ por k soukromému přístupu ke zdraví, předpoklá­ dám vývoj spíše negativní. Pokud budou pokračovat drobné úpravy místo důsledné privatizace všech stupňů zdravotní péče, nebude moci veřejné zdra­ votnictví udržet krok s moderní péčí. Na jedné straně se ještě ostřeji vydělí elitní soukro­ mé zdravotnictví, které bude dostupné pouze pro bohatou klientelu. Na druhé straně zůstane zaostalý a deficitní veřejný zdravotní systém, kde budeme muset být připraveni i na chaotický bankrot. Zatímco v prvním segmentu poroste i relativní efektivnost, v tom druhém bude klesat. Bohužel, jak se zdá, bude většinovým případem ten druhý jmenovaný. Jan Průša, M.Phil., analytik Raiffeisen Investment pro fúze a akvizice, doktorand na Institutu ekonomických studií FSV UK Článek vyšel v Terra Libera, ekonomickém časopise Liberálního institutu.

Materiály zveřejněné v rubrice K věci se nemusejí shodovat s názorem redakce Zdravotnických novin Inzerce

Zkrácená informace o přípravku: Torvazin® 10 mg; Torvazin® 20 mg; Torvazin® 40 mg, potahované tablety

Lepší vyhlídky

– snížení LDL a KV rizika 1,2,3 Pokles mortality a morbidity 2,3 Dosažení cílových hladin 1,4 Výhodný poměr účinnosti a bezpečnosti 5

Složení: Atorvastatinum 10; 20; 40 mg v jedné tabletě. Indikace: Hypercholesterolemie (primární hypercholesterolemie, heterozygotní familiární hypercholesterolemie, smíšená dyslipidemie) pokud speciální dieta a jiné nefarmakologické možnosti nevedly k dostatečnému účinku. Kombinační léčba s jinými léčivými přípravky snižujícími LDL-cholesterol. Homozygotní familiární hypercholesterolemie pokud nedošlo k uspokojivému výsledku jinými léčebnými metodami na snížení celkového cholesterolu a LDL-cholesterolu. Prevence kardiovaskulárních příhod u pacientů s předpokládaným vysokým rizikem první kardiovaskulární příhody. Dávkování a způsob podání: Běžně se léčba zahajuje 10 mg atorvastatinu 1× denně. Úprava dávkování se provádí s odstupem 4 týdnů a déle. Maximální dávka je 80 mg atorvastatinu 1× denně. Léčba dětí by měla být vedena pouze specialisty. Užívání není závislé na denní době nebo příjmu potravy. Více informací viz plná verze SPC. Kontraindikace: Hypersenzitivita na atorvastatin nebo kteroukoli pomocnou látku přípravku; aktivní onemocnění jater nebo neobjasněné přetrvávající zvýšení sérových transamináz na více než trojnásobek normálních hodnot; u pacientů s myopatií; těhotenství a kojení; ženy v reprodukčním věku, které nepoužívají antikoncepci. Zvláštní upozornění: Jaterní testy mají být provedeny před zahájením léčby a pravidelně kontrolovány v průběhu léčby. Pokud přetrvávají více než trojnásobně zvýšené hodnoty transamináz, doporučuje se dávku přípravku Torvazin® snížit nebo terapii vysadit. Pacienti, kteří konzumují velké množství alkoholu nebo mají v anamnéze jaterní onemocnění, by měli být léčeni přípravkem Torvazin® s opatrností. Atorvastatin může mít ve velmi vzácných případech vliv na kosterní svalstvo a způsobovat myalgie, myositidy a myopatie, které mohou progredovat do rabdomyolýzy. U pacientů s predispozicí k rabdomyolýze je potřeba kontrolovat hodnoty CPK. V případě podezření na vznik intersticiálního plicního onemocnění musí být léčba statiny přerušena. Interakce: Riziko myopatie je zvýšené při současném podávání cyklosporinu, fibrátů, makrolidových antibiotik včetně erytromycinu, antimykotik azolového typu, inhibitorů HIV proteázy nebo niacinu. Další možné interakce: inhibitory a induktory cytochromu P 450 3A4, itrakonazol, inhibitory proteáz, grapefruitová šťáva, gemfibrozil a fibráty, digoxin, perorální kontraceptiva, antacida, kolestipol, warfarin. Nežádoucí účinky: Časté: zácpa, nadýmání, poruchy trávení, bolest hlavy, závratě, parestézie, hypestézie, nevolnost, průjem, vyrážka, svědění, myalgie, artralgie, únava, bolest na hrudi, bolest zad, periferní otoky, astenie, hypersenzitivní reakce, nespavost. Podmínky uchovávání: Žádné zvláštní podmínky pro uchovávání. Balení: 30 a 100 tablet. Držitel rozhodnutí o registraci: EGIS Pharmaceuticals PLC, Budapešť, Maďarsko. Registrační čísla: Torvazin® 10 mg: 31/059/09-C; Torvazin® 20 mg: 31/060/09-C; Torvazin® 40 mg: 31/061/09-C. Datum registrace: 28. 1. 2009. Datum revize textu: 11. 8. 2010. Pouze na lékařský předpis. Přípravek je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před předepsáním léku se, prosím, seznamte s podrobnými informacemi v platném Souhrnu údajů o přípravku nebo na adrese firmy EGIS Praha spol. s r. o. Literatura:

1. Law MR. Quantifying effect of statins on low density lipoprotein cholesterol, ischaemic heart disease, and stroke: systematic review and meta-analysis. BMJ. 2003 Jun 28; 326(7404): 1423. 2. Grundy S. Implications of Recent Clinical Trials for the National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel III Guidelines. Circulation. 2004; 110: 227–239. 3. Waters DD., Effects of Atorvastatin on Stroke in Patients With Unstable Angina or Non-Q-Wave Myocardial Infarction A Myocardial Ischemia Reduction with Aggressive Cholesterol Lowering (MIRACL) Substudy Circulation. 2002; 106: 1690–1695. 4. Vaverková H. Doporučení pro diagnostiku a léčbu dyslipidemií v dospělosti, vypracované výborem Českéspolečnosti pro aterosklerózu. Vnitřní lékařství 2007; 53(2): 181–197. 5. Newman CB. Safety of atorvastatin derived from analysis of 44 completed trials in 9,416 patients Am J Cardiol. 2003 Sep 15; 92(6): 670–676.

Egis Praha, spol. s r. o. Ovocný trh 1096/8, 110 00 Praha 1 www.egispraha.cz tel.: (420) 227 129 111, fax: (420) 227 129 199

3110 ZN 44_1-8.indd 4

27.10.11 19:54


◗ ◗ K VĚCI

ROČNÍK 60 n ČÍSLO 44 n 31. ŘÍJNA 2011

ZDRAVOTNICKÉ NOVINY

5

◗ Komentář

Pojem „zdravotní služby“ přesněji specifikuje činnosti subjektů působících ve zdravotnictví nění k výkonu zdravotnických povolání pro osoby v ČR a v Evropské unii.

Cílem zákona o zdravotních službách (dále jen ZZS), jehož vládní návrh schválila sněmovna, je nahradit dosavadní zastaralou právní úpravu zdravotní péče a podmínek jejího poskytování právnickými a fyzickými osobami, která je doposud vymezena v zákoně o péči o zdraví lidu a v zákoně o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních. Nahradit ji úpravou komplexní a moderní, reflektující jak pokrok v oblasti vědy a zdravotní péče, tak vývoj v oblasti práva. Bude to norma obecné právní povahy, na kterou navážou zákony o specifických zdravotních službách a o zdravotnické záchranné službě, jakož i další „noveli­ zační“ zákony.

Nový pojem: zdravotní služby

Vládní návrh ZZS definuje pojem „zdra­ votní péče“, který není v současné době žádným právním předpisem vymezen, a zavádí nový pojem „zdravotní služby“. Pod tímto pojmem si je třeba představit kromě vlastních zdravotních výkonů, tedy zdravotní péče, též například kon­ zultační služby, nakládání s tělem zemře­ lého, zdravotnickou záchrannou službu, zdravotnickou dopravní službu a dále na­ příklad činnosti tkáňových zařízení. Po­ jem zdravotní služby je tedy širší než po­ jem zdravotní péče. Zavedením zdravot­ ních služeb dochází k přesnější specifi­ kaci činností subjektů působících ve zdravotnictví.

Rovné podmínky

V návrhu zákona jsou stanoveny podmínky pro udělení oprávnění k po­ skytování zdravotních služeb s tím, že

tento proces je oproti stávající praxi zjednodušen. Dochází ke sjednocení podmínek pro státní a nestátní poskytovatele. V součas­ nosti jen nestátní provozovatelé musejí prokazovat splnění zákonem stanove­ ných podmínek a  získávat oprávnění k provozování zdravotnického zařízení, které vzniká rozhodnutím krajského úřa­ du o registraci. Nově a  poměrně široce jsou v  návrhu ZZS řešena práva a povinnosti poskyto­ vatelů zdravotních služeb, zdravotnic­ kých pracovníků a pacientů. Významným posunem oproti současnému stavu je snaha zakotvit práva a povinnosti sub­ jektů zúčastněných na poskytování zdra­ votních služeb tak, aby byl pacient vní­ mán jako rovnoprávný partner.

Kvalita a bezpečí

Zákon také ve srovnání s dosavadní práv­ ní úpravou nově vymezuje postupy hod­ nocení kvality a bezpečí zdravotních slu­ žeb. V současné době jsou ve zdravotnic­ tví bez odpovídajících právních norem uskutečňovány programy kvality, jejichž úroveň je různá. Parametry nastavené

Sankce ve správním řízení

v některých programech neodpovídají mezinárodně uznávaným standardům sledování a hodnocení kvality a bezpečí zdravotní péče. Účelem vytvoření pravi­ del pro hodnocení je zejména zajištění transparentního a kontrolovatelného po­ stupu hodnocení prováděného k tomu způsobilými subjekty.

Registrační agendy

Návrh ZZS dále vymezuje Národní zdra­ votnický informační systém, jehož úko­ lem a cílem je soustřeďovat údaje o zdra­ votním stavu obyvatel a jednotlivých pa­ cientů za účelem vyhodnocování zdra­ votního stavu obyvatel na území České republiky a zjišťování údajů pro vyhod­ nocení a zajištění kvality zdravotních slu­ žeb jako celku i ve vztahu k jednotlivým pacientům. Norma nově zavádí registr poskytovate­ lů, který bude nástupcem v současnosti provozovaného registru zdravotnických zařízení. Jde o agendový registr navazu­ jící na základní registr právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci (registr osob – ROS), který bude využíván státní správou, krajskými

úřady, zdravotními pojišťovnami a další­ mi institucemi. Tento registr bude sloužit k předávání dat do mezinárodních data­ bází na základě smluv a závazků vyplý­ vajících z našeho členství v mezinárod­ ních organizacích (např. EU, WHO, OECD). Další novinkou bude registr zdravotnic­ kých pracovníků. Lékařská, stomato­ logická nebo lékárnická komora vedou členskou evidenci, kterou ale nelze využít ke všem účelům, pro které je tento registr zřizován. Bude sledovat vzdělávání nejen lékařů, zubních lékařů a farmaceutů, ale též ne­ lékařských zdravotnických pracovníků. Bude sloužit zejména k ověřování opráv­

Důležité je zmínit se o sankcích vymeze­ ných ve vládním návrhu zákona o zdra­ votních službách, k nimž byla opakovaně vznesena kritika. Výše pokut v  rámci správních deliktů byly stanoveny – a to zdůrazňuji – s vědomím, že jde o jejich maximální možné úrovně. Při určení vý­ še pokuty příslušný správní úřad přihléd­ ne k závažnosti deliktu, zejména ke způ­ sobu jeho spáchání, jeho  následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán. Poskytovatel nebude za správní delikt odpovídat, jestliže prokáže, že vynaložil veškeré úsilí, které bylo možno požado­ vat, aby porušení právní povinnosti zabránil.

Závěrem

Považuji za nutné ještě jednou upozornit, že zákonem budou zdravotní služby vy­ mezeny obecně. Tato obecná úprava je bez konkrétní návaznosti na úhradu z ve­ řejného zdravotního pojištění. To platí i pro služby zakotvené v zákoně o speci­ fických zdravotních službách nebo v zá­ koně o zdravotnické záchranné službě. Rozsah úhrady zdravotních služeb stano­ ví předpisy upravující veřejné zdravotní pojištění. Mgr. Martin Plíšek, náměstek ministra zdravotnictví pro legislativu a právo

Inzerce

◗ Usnesení sjezdu SAS ČR

Ambulantní specialisté žádají zohlednění vyšší DPH a růstu nákladů na platy zaměstnanců V Kongresovém centru hotelu Floret v Průhonicích u Prahy proběhl 21. října sjezd o. s. Sdružení ambulantních specialistů ČR (SAS). Podle sdělení předsedy SAS MUDr. Zorjana Jojka probíhal sjezd v atmosféře mimořádného souzvuku účastníků v postoji k projednávaným tématům. Zveřejňujeme podstatné části sjezdového usnesení. V Sjezd vyzývá Ministerstvo zdravotnictví ČR, aby v úhradové vyhlášce pro rok 2012 zajistilo přiměřené navýšení úhrad práce zdravotnických zařízení tak, aby nebyla zhoršena kvalita a dostupnost ambulantní zdravotní péče o občany v ČR. Sjezd žádá ministra zdravotnictví, aby i v úhradách ambulantních specialistů bylo zohledněno plánované navýšení DPH a růst nákladů na platy zaměstnanců. Jiný postup, resp. stagnaci nebo snížení příjmů ambulancí bude sjezd považovat za jednání v rozporu s článkem 2 a 3 Memoranda uzavřeného mezi ministerstvem zdravotnictví a Koalicí soukromých lékařů 30. srpna 2011. V době, kdy v systému veřejného zdravotního pojištění chybějí prostředky, považuje sjezd SAS za zbytečné plýtvání investovat tyto peníze do projektů jako je IZIP, AKORD, Akord Max apod. V Sjezd žádá Všeobecnou zdravotní pojišťovnu ČR (VZP), aby konečně začala v jednáních o úhradách a regulacích respektovat úhradovými vyhláškami stanovenou lhůtu 120 dnů po ukončení období pro vzájemné vypořádání mezi VZP a zdravotnickými zařízeními. V Sjezd důrazně odmítá návrh Svazu zdravotních pojišťoven ČR přesunout financování komplementu na zdravotnická zařízení. Této případné zásadní změně financování komplementu musí předcházet jednání se všemi zainteresovanými, změna musí být připravena v dostatečném časovém předstihu a ambulantním specialistům musí být zajištěno za práci navíc přiměřené navýšení jejich finančního ohodnocení. V Sjezd důrazně nesouhlasí s povinností plošné „přeregistrace“, jak je žádána paragrafem 121 návrhu zákona o zdravotních službách. Sjezd toto ustanovení považuje za zbytečné obtěžování soukromých zdravotnických zařízení, jejich zbytečnou administrativní a finanční zátěž, za zásah do jejich dříve nabytých práv. Pro některá zdravotnická zařízení to může znamenat i existenční ohrožení. V Sjezd žádá krajské úřady i ostatní orgány, aby při udělování pokut zdra-

3110 ZN 44_1-8.indd 5

votnickým zařízením přihlížely k jejich velikosti a výši hrubého obratu zařízení a aby jejich rozhodnutí nebyla v rozporu s dobrými mravy. V Sjezd žádá všechny kompetentní orgány ČR, aby v prosazování forem eHealth respektovaly pravidlo, že elektronizace má být pomocníkem v komunikaci mezi zdravotníky, nikoli prostředkem ke shromažďování dat. V Sjezd považuje IZIP za systém nepoužitelný v praxi, který by lékařům jen přidal práci bez jakéhokoli prospěchu pro kohokoli. Sjezd odmítá myšlenku vnutit IZIP zdravotnickým zařízením jako povinný. Sjezd odmítá medializované stanovisko vedení VZP zdůvodňující nezbytnost existence IZIP jako nástroje pro odhalení podvodně vykazovaných a duplicitních výkonů. Prohlašujeme, že VZP již dnes má dostatečné softwarové vybavení umožňující tato jednání detekovat a řešit. V Sjezd odmítá jakoukoli formu i částečného gate-keepingu, žádá, aby vztahy mezi obory a skupinami zdravotnických zařízení byly postaveny na vzájemné spolupráci a respektování typů vzdělání, aby nedocházelo ke zbytečnému: – administrativnímu obtěžování pacientů, – nárůstu jejich finanční zátěže, – snížení kvality a dostupnosti zdravotní péče o ně. V Sjezd vyzývá všechny členy SAS, aby se odvolali proti uplatnění regulačních srážek od zdravotních pojišťoven vždy, pokud takovou srážku považují za nespravedlivou, a vždy, pokud ze strany zdravotní pojišťovny nebylo provedeno řádné zdůvodnění regulační srážky a/nebo pokud není respektována lhůta 120 dnů po ukončení období pro vzájemné finanční vypořádání.

PŘESEKNUTÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ NEMUSÍ MÍT

FATÁLNÍ NÁSLEDKY PŘEŘÍZNUTÍ ŽÍLY UŽ ALE ANO…

V Sjezd SAS odmítá připravované zvýšení členských příspěvků v České lékařské komoře pro příští období a doporučuje sjezdu komory tuto změnu neschválit. sas, red

27.10.11 19:54


◗ ◗ EKONOMIKA

6 ZDRAVOTNICKÉ NOVINY

◗ Investice do inovací

◗ Trh ve zdravotnictví

Farmaceutické společnosti celosvětově vedou V celosvětovém pohledu nejvíce prostředků do výzkumu a inovačních aktivit – 7,2 miliardy eur – investuje ročně švýcarská farmaceutická společnost Roche Holding, Ltd. Se 7 miliardami eur následuje Pfizer, Inc., z USA. Až za těmito farmaceutickými giganty se umísťují americký Microsoft, japonská Toyota, ale na pátém místě už je opět farmaceutická společnost – americká Merck & Co., Inc. Uvedl to server ceskapozice.cz. Podle informací Evropské komise firmy EU sice loni celkově zvýšily objem investic do výzkumu a vývoje o 6,1 procenta, avšak za USA či některými asijskými zeměmi stále výrazně zaostávají. Jak napsal server ceskenoviny.cz, firmy z USA investice v tomto směru zvýšily o 10 %, Čína o 29,5 % a Jižní Korea o 20,5 procenta. Data Evropské komise uvádějí, že v evropské tabulce největších investic do výzkumu je s 6,258 mld. eur na 1. místě německý Volkswagen, do jehož skupiny patří i tuzemská automobilka Škoda. Z farmaceutických společností figuruje na 4. místě francouzská sanofi-aventis (4,390 mld. eur), jejíž součásti je i společnost Zentiva, a za ní britská GlaxoSmithKline plc (4,379 mld. eur). Jako osmý je pak německý Bayer AG (3,211 mld.) následovaný britskou společností AstraZeneca plc (3,205 mld.), čtrnáctý je pak německý Böhringer Ingelheim GmbH (2,453 miliardy eur). Lze konstatovat, že Česká republika v oblasti investic do výzkumu oproti Evropě zaostává – v tisícovce unijních firem má pouze tři: Komerční banku na 258. místě, ČEZ na 419. a České dráhy na 789. místě. jh

Inzerce

PARDUBICE 10. - 11. 11. 2011

2011

INMED INFORMAČNÍ SYSTÉMY

nástroj efektivního zdravotnictví

Ve dnech 10. a 11. listopadu 2011 organizuje společnost STAPRO s. r. o. v prostorách Domu hudby v Pardubicích jedenáctý ročník konference INMED, manažerské konference z oblasti zdravotnictví. Konferenci byla udělena záštita ze strany ministerstev zdravotnictví jak České, tak i Slovenské republiky. Konferenci přijede oficiálně zahájit ministr zdravotnictví České republiky Leoš Heger, který se rovněž ujme úvodní přednášky na konferenci a pohovoří na vybrané aktuální téma. Na konferenci budou diskutovány aktuální problémy z oblasti zdravotnictví. I v letošním roce jsme se zaměřili na „horká“ občas i „hořká“ aktuální témata z českého a slovenského zdravotnictví: • Správné a úplné vykazování zdravotní péče • Zdravý nákup a logistika zdravotnických zařízení • Optimalizace struktury poskytování zdravotní péče • eHealth a jeho přínosy pro zdravotnická zařízení Nedílnou součástí konference INMED bývá i panelová diskuse, tentokrát na téma Největší pasti ve zdravotnictví v dalších letech 2012-2014, kterou povede pan šéfredaktor Zdravotnických novin Jan Kulhavý. Konference je určena pro zástupce vrcholového managementu zdravotnických zařízení, hejtmany, zdravotní rady a vedoucí odborů zdravotnictví jednotlivých krajů, zástupce zdravotních pojišťoven a firmy, které v IT ve zdravotnictví významně působí.

www.inmed.eu 3110 ZN 44_1-8.indd 6

Teva smí převzít Cephalon Evropská komise schválila akvizici ame­ rické farmaceutické společnosti Cepha­ lon, Inc., izraelským výrobcem generic­ kých léčiv Teva Pharmaceutical Indus­ tries, Ltd. Podmínkou je, že se Cephalon vzdá generické verze léku Provigil, který se používá na léčbu nadměrné spavosti. Generickou verzi tohoto léku totiž vyvi­ nula i Teva. Uvedl to server patria.cz. Společnost Cephalon vznikla v roce 1987 a patří mezi nejrychleji rostoucí biofar­ maceutické firmy na světě. Prodává více než 170 značkových a generických pro­ duktů ve zhruba stovce zemí. Teva koupila Cephalon letos na jaře za 6,8 mld. USD. Svou cenou překonala o 12 % nabídku kanadské společnosti Va­ leant Pharmaceuticals International, Inc. Jak uvedl server mesec.cz, největší akvi­ zicí společnosti Teva v posledních letech byla koupě Barr Pharmaceuticals za 7,46 mld. USD v roce 2008. Teva působí v 60 zemích světa a její tržby loni činily 16,1 miliard amerických dola­ rů. Díky akvizicím plánuje v roce 2015 dosáhnout tržeb ve výši 31 mld. USD. Na českém trhu je Teva Pharmaceuticals CR od roku 1997. V  roce 2005 koupila americkou spo­ lečnost Ivax a  díky tomu získala její opavskou firmu Ivax Pharmaceuticals, dřívější Galenu. Převzetím konkurenta Barr v roce 2008 pak získala společnost Pliva­Lachema.

Polpharma investuje v Kazachstánu

Roche Tower – sídlo společnosti Roche v Basileji. Foto: uzi

11. ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCE

ROČNÍK 60 n ČÍSLO 44 n 31. ŘÍJNA 2011

Největší polský výrobce generických lé­ ků a farmaceutických substancí, společ­ nost Polpharma, SA, oznámila, že kou­ pila rozhodující podíl v kazašské farma­ ceutické společnosti Chimpharm. Jak uvedla agentura Bloomberg, Polpharma se zavázala investovat 85 mil. USD na zvýšení výrobní kapacity firmy. Podle plánu se má Kazachstán stát centrem skupiny operací Polpharma v regionu střední Asie, předchozí obchodní akti­ vity budou integrovány s  operacemi Chimpharm. Společnost Chimpharm je největším farmaceutickým výrobcem v Kazach­ stánu, produkuje více než polovinu léků v zemi. V roce 2010 měla zisk ve výši 5,6 mil. eur. Na trhu působí pod názvem Santo. Převzetí Chimpharm je další úspěšnou akvizicí společnosti Polpharma. Předtím se už stala majitelem 70 % akcií firmy Akrihin – jednoho z předních ruských výrobců léků, jehož obrat činí cca 170 mil. USD ročně a produkuje více než 150 výrobků z hlavních terapeutických skupin. Další trhy, na které má Polphar­ ma v úmyslu se v nejbližší budoucnosti zaměřit, jsou Turecko a  Ukrajina, ale i další postsovětské země. Polpharma vznikla v roce 1935, v roce 2000 byla privatizována. Specializuje se na přípravky používané v kardiologii, gastroenterologii a neurologii. Je také majoritním akcionářem Medana Phar­ ma SA, která je lídrem v oblasti výroby dětských léků a vitaminových přípravků v moderních formách.

Sanofi prodává výrobu v Hlohovci Francouzská společnost sanofi­aventis prodává slovenský závod na výrobu léčiv v Hlohovci, jenž spolu s českou Zentivou patří do jeho skupiny. Oznámil to server patria.cz.

Podle serveru sanofi­aventis.sk před ně­ kolika dny začala Zentiva přehodnocovat strategické podnikatelské alternativy pro tento výrobní závod. Ten získala sanofi­ ­aventis v březnu 2009 jako součást své akvizice Zentivy. Jak uvedl server hnonline.sk, je otázkou, zda chce sanofi prodat závod i s ochran­ nými známkami, kterých má hlohovský závod desítky, nebo bez nich. Důvodem prodeje může být nadbytek kapacit nebo přenesení výroby do zemí s levnější pra­ covní silou. Zentiva nyní v Hlohovci zaměstnává při­ bližně 800 lidí. Před příchodem fran­ couzské společnosti v něm měla podíl i známá finanční skupina J&T.

Závod v Hlohovci. Foto: uzi

EK vyšetřuje údajný kartel Domnělé kartelové dohody mezi americ­ kou farmaceutickou společností Johnson & Johnson a oddělením generických léků švýcarského výrobce Novartis AG začala z vlastní iniciativy vyšetřovat Evropská komise. Jak uvedl server patria.cz, chce komise zkoumat, zda jednání obou spo­ lečností nevedlo k tomu, že na nizozem­ ský trh neměly přístup generické verze léku Fentanyl, který se používá jako silné analgetikum. Johnson & Johnson působí v 57 zemích včetně Česka. Je jedním z nejkomplexněj­ ších poskytovatelů produktů a služeb ve zdravotnictví, od výrobků pro péči o děti i dospělé přes farmaceutické produkty až po zdravotnické prostředky a technolo­ gie. Rovněž společnost Novartis sídlící v Basileji má zastoupení v ČR.

Kardia, která vznikla v roce 1993, posky­ tuje ZPP pro více než 120 000 zaměstnan­ ců svých klientů prostřednictvím 4 klinik, 15 závodních ordinací v areálech výrob­ ních závodů a sítě smluvních lékařů a vy­ konává dohled na pracovišti ve více než 2000 lokalitách po celém území ČR. Euroclinicum vlastní a provozuje nestátní zdravotnická zařízení, nemocnice, polikli­ niky a laboratoře, např. polikliniky v Čes­ kých Budějovicích, Ústí nad Labem, Pře­ louči, Pardubicích a ve Slaném, nemocnici Atlas ve Zlíně a pražskou ambulantní kli­ niku Canadian Medical Care.

Společnost Roche převezme Anadys Pharmaceuticals Švýcarská farmaceutická společnost Roche AG podepsala smlouvu o akvizici ame­ rické firmy Anadys Pharmaceuticals Inc. Roche zaplatil 3,70 USD za akcii, což od­ povídá celkovému peněžnímu plnění cca 230 mil. USD. Podle serveru patria.cz tato cena představuje 250% bonus k zavírací ceně dne 14. října 2011. Akvizice ještě podléhá schválení příslušných úřadů. Společnost Anadys sídlící v kalifornském San Diegu nyní vyvíjí antivirotikum setrobuvir pro léčbu hepatitidy C, které je v současné době ve fázi II klinického hodnocení v kombinaci s pegylovaným interferonem (Pegasys) a  ribavirinem (Copegus) od Roche. Roche patří mezi čelné světové farma­ ceutické firmy zaměřené na výzkum. V roce 2010 zaměstnával ve světě více než 80 000 lidí. Obrat společnosti dosáhl loni 47,5 mld. franků. V ČR působí od roku 1992.

AstraZeneca vybuduje závod v Číně

Abbott se rozdělí Americká farmaceutická společnost Abbott Laboratories oznámila, že se rozdělí do dvou veřejně obchodovaných společností. Uvedla to agentura Bloom­ berg. Jedna ze společností se pod názvem Abbott bude věnovat výrobě léčiv a zdra­ votnických prostředků, druhá, jejíž název bude stanoven později, se soustředí na výzkum a vývoj léčiv. Abbott zaměstnává po celém světě víc než 72 tisíc lidí. V  Česku byla Abbott Laboratories, s. r. o., založena v roce 1997 a v současné době zaměstnává zhruba 200 pracovníků. Společnost Abbott vykázala ve 3. čtvrtletí zisk na akcii 1,18 US dolaru při očekávání 1,17. Tržby činily 9,82 mld. dolarů oproti očekávaným 9,63 mld.

Skupina Euroclinicum koupila Kardiu Zdravotnická firma Euroclinicum, a. s., koupila společnost Kardia, s. r. o., která se specializuje se na poskytování závodní preventivní péče (ZPP) a služeb pracov­ ního lékařství. „Akvizicí jsme získali důležitého partnera v oblasti závodní preventivní péče, jejíž význam i s nadcházejícími legislativními změnami nabývá na důležitosti a rozsa­ hu,“ prohlásil předseda představenstva společnosti Euroclinicum Ing. Václav Vachta.

Pohled na Tchai-čou. Foto: uzi Britská společnost AstraZeneca plc ozná­ mila, že investuje 200 mil. amerických dolarů do nového výrobního závodu v čínském „zdravotním městě“ Taizhou. Pro společnost je to historicky největší investice v jednom výrobním zařízení. Závod má být vybudován do konce roku 2013 a bude vyrábět pevné orální a intra­ venózní lékové formy. Má uspokojit ros­ toucí poptávku po těchto produktech a umožní zajistit až 900 miliónům Číňanů léky z místní produkce. AstraZeneca působí v Číně od roku 1993 a je zde jednou z předních biofarmaceu­ tických společností s obratem více než 1 mld. USD v roce 2010. Zaměřuje se na přímé investice, které pomáhají poskyto­ vat inovativní léky čínským pacientům. „Zdravotní město“ v Taizhou (Tchaj­čou) je lékařská hi­tech zóna v  provincii Jiangsu ve východní Číně. Jsou zde inte­ grovány oblasti výzkumu, vývoje a vzdě­ lávání a farmaceutická a zdravotnická vý­ robní zařízení. Čínský farmaceutický trh vzrostl z 10 mld. USD v roce 2004 na současných 41 miliard a očekává se nárůst na více než 100 mld. dolarů v roce 2015. Z agenturních a internetových zdrojů připravil jh

27.10.11 19:54


ROČNÍK 60 n ČÍSLO 44 n 31. ŘÍJNA 2011

◗ ◗ ZDRAVOTNĚ-SOCIÁLNÍ PÉČE

ZDRAVOTNICKÉ NOVINY

7

◗ Konference Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče

Sestři, nebojte se, já vím, že umírám! Otázkám, co je a co není skutečný hospic, co svým pacientům garantuje, co je ELNEC či jaké jsou duchovní potřeby nemocných, se věnovala konference, jejíž název jsme si vypůjčili do titulku a která se uskutečnila 22. října v Komunitním centru matky Terezy v Praze. Zorganizovala ji Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče (APHPP) ve spolupráci s Českou asociací sester (ČAS). Hospice a „hospice“

Ředitel prachatického Hospice sv. Jana Nepomuka Neumanna PhDr. Robert Huneš, viceprezident APHPP, definoval paliativní péči jako komplexní, aktivní a na kvalitu života orientovanou péči poskytovanou pacientovi, který trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém stadiu. Jejím cílem je zmírnit bolest tělesnou, duševní, sociální i duchovní. Lze ji poskytovat v nemocnicích, domovech důchodců, v lůžkovém hospici i v domácím prostředí. „Hospicová péče je specifický druh péče využívající paliativní postupy. V České republice je zatím nejvíce rozvinuta její lůžková forma, tedy tzv. kamenné hospice. Domácí hospicová péče představuje spíše izolované aktivity, které většinou nejsou placené zdravotními pojišťovnami,“ uvedl Robert Huneš. Podle APHPP je hospic v českém prostředí vždy registrované zdravotnické zařízení podle zákona č. 160 /1992 Sb. Nad rámec zdravotní péče nedílně poskytuje sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb. Jde o nestátní neziskové zařízení rodinného typu (má obvykle 15–30 lůžek). Převažují v něm jednolůžkové pokoje s přistýlkou pro blízkou osobu, návštěvy jsou možné 24 hodin denně 365 dní v roce. Hospic přijímá pouze klienty v terminální fázi onemocnění, drtivou většinu pacientů tvoří onkologicky nemocní. Pečuje jak o pacienta samého, tak i o jeho blízké, a to i v období po úmrtí a ve fázi truchlení. Na otázku, co hospic není, PhDr. Huneš odpověděl: „Hospic není sanatorium, domov důchodců, nemocnice, home care ani pečovatelská služba. Prostá skutečnost, že např. v home care občas některý klient zemře, z něj nečiní hospic. Subjekty, které se prohlašují za hospic či označují své služby za hospicovou péči a neposkytují přitom zdravotnickou, registrovanou, kvalifikovanou paliativní léčbu, považuje APHPP za matoucí, nevěrohodné a v některých případech dokonce za podvodné – viz tzv. Hospic Duo Vraňany. Garantem kvality hospicové péče je APHPP.“ Hospic při přijetí pacientovi garantuje, že nebude trpět nesnesitelnou bolestí, že za každých okolností zůstane zachována jeho lidská důstojnost a  že v  posledních chvílích svého života nezůstane osamocen. „Hospic není budova nebo číslo registrace, je to myšlenka, postoj k životu a smrti,“ řekl R. Huneš.

ELNEC – End-of-Life Nursing Education Consortium

Členky ELNEC týmu v ČR, který tvoří jedenáct zdravotních sester z různých zdravotnických zařízení u nás, představily mezinárodní studijní plán paliativní péče pro zdravotní sestry pracující s pacienty v konečné fázi života. Bc. Marianna Brabencová informovala, že první mezinárodní kurs ELNEC se uskutečnil před pěti lety, v  říjnu 2006. V  současné době existují čtyři studijní plány ELNEC – základní, geriatrický, pediatrické paliativní péče a intenzivní péče (více viz www.aacn.nche.edu/ELNEC) a v jejich rámci osm modulů (1. Paliativní péče, 2. Léčba bolesti, 3. Léčba příznaků, 4. Etika v paliativní péči, 5. Péče o pacienty v konečné fázi života, 6. Komunikace, 7. Zármutek, smutek, žal, 8. Poslední hodiny). Modul 1 – Paliativní péče představila Anna Krutská z pražského mobilního hos-

3110 ZN 44_1-8.indd 7

pice Cesta domů. Konstatovala, že překážkami v poskytování kvalitní paliativní péče jsou špatný odhad možností medicíny, nedostatečně vyškolený zdravotnický personál, nepochopení účelu hospice a  paliativní péče, předpisy a  nařízení, omezená dostupnost opiátů, omezená dostupnost paliativní péče, popírání smrti. Zdůraznila, že kvalitu svého života určuje sám nemocný. „Nemůžeme odhadovat, je třeba se doptat! Paliativní péče neznamená jen poskytovat ‚péči pro‘, ale také ‚být s‘,“ řekla A. Krutská. „Musí umírání bolet?“ ptala se v úvodu představení modulu 2 – Léčba bolesti

„Subjekty, které se prohlašují za hospic či označují své služby za hospicovou péči a neposkytují přitom zdravotnickou, registrovanou, kvalifikovanou paliativní léčbu, považuje APHPP za matoucí, nevěrohodné a v některých případech dokonce za podvodné,“ řekl PhDr. Robert Huneš. Foto: ZN Bc. Michaela Kaňová. Uvedla, že fyzická bolest je jedním z nejčastějších příznaků nemocí, se kterými se v paliativní péči setkáváme. Je to nejen senzorická, ale i emocionální zkušenost, je to komplexní zážitek. „Chceme-li léčit bolest, musíme pojmenovat, k čemu chceme dojít, v jakém kontextu řešíme bolest u konkrétního nemocného. Důležitá je poctivá anamnéza bolesti – lokalizace, intenzita, kvalita, doba trvání, ovlivnitelnost, ale také předchozí zkušenosti, způsob vyrovnávání se s bolestí. Je nezbytné ptát se na to podstatné pro pacienta opakovaně, ne předpokládat. Nedostatečná léčba bolesti stojí jednoznačně proti zásadám respektování lidské důstojnosti, bolest bere nemocnému možnost jednat, jak by chtěl, nekontrolované symptomy berou naději,“ řekla Anna Krutská. Libuše Hašková z brněnského Masarykova onkologického ústavu představila modul 3 – Léčba příznaků – péče o onkologickou ránu. Konstatovala, že chronickou onkologickou ránu provází exsudát, zápach a bolest. To vše (obzvláště zápach) způsobuje sociální izolaci pacienta a je handicapem ve vykonávání denních činností. „Zhojení onkologického defektu je velmi málo pravděpodobné, a proto je naším úkolem naučit nemocného a jeho blízké ošetřování této rány v domácím prostředí, eventuálně ho předat do adekvátní následné péče,“ řekla L. Hašková.

Cílem modulu 4 – Etika v paliativní péči je podle Dany Veselé, která ho představila, seznámení s etickými otázkami v paliativní péči a s úlohou profesionálů v jejich řešení. Duchovním aspektům péče o pacienta v konečné fázi života se věnuje ve vzdělávacím programu ELNEC modul 5. Jana Sieberová z hospicového občanského sdružení DUHA Hořice upozornila, že i když někteří pacienti nemají žádný vztah k náboženství, přesto mají své duchovní potřeby. Chtějí uzavřít svůj život a touží po spočinutí a bezpečí. Je nutné respektovat duchovní potřeby lidí různých náboženství, ale také chránit pacienty před nevhodným a  nežádoucím duchovním obtěžováním. „Je nezbytné pomáhat ve společnosti uvědomovat si potřeby a požadavky nemocných lidí, ale i těch, kdo se o ně starají,“ řekla J. Sieberová a dodala, že mezinárodní akreditační standardy pro nemocnice požadují, aby nemocnice měly vytvořený postup poskytování duchovních potřeb, v  některých nemocnicích však stále není duchovní služba běžná. Zdravotníci jsou často přetíženi a  duchovní rozměr člověka si neuvědomují. „Nejde o to dělat z lékařů a sester duchovní-amatéry, ale je dobré si ujasnit potřeby nemocných v závěru jejich života,“ řekla. Modul 6 – Komunikace, což je základ kvalitní paliativní péče, úzce souvisí s modulem 7 – Ztráta, zármutek, žal. Jana Kirschová a Ilona Šandorová z Domu léčby bolesti s hospicem Rajhrad zdůraznily, že je důležité pomoci nemocnému v jeho zármutku, mluvit s ním o jeho chorobě, o jeho obavách, respektovat ho a zajistit mu důstojnost. S posledním modulem 8 – Poslední hodiny seznámila účastníky konference Gerta Štěpánková z Hospice sv. Jana Nepomuka Neumanna. „Členové rodiny si budou vždy pamatovat poslední dny a minuty života milované osoby a zdravotnický personál má jedinečnou možnost být přizván k těmto vzácným chvílím a napomoci tomu, aby byly v pozitivním smyslu pamětihodné,“ řekla G. Štěpánková.

Hledání smyslu utrpení

„Po jedné mé přednášce se do diskuse přihlásila zjevně bojovně naladěná zdravotní sestra: ‚O jakých duchovních potřebách to tu mluvíte? Ve zdravotnictví pracuji přes třicet roků a s něčím takovým jsem se u svých pacientů nesetkala ani jednou.‘ Na otázku, z čeho tak usuzuje, odpověděla: ‚Nikdy po mně žádný pacient nechtěl, abych mu zavolala faráře!‘ Z toho vyvodila závěr – nechce faráře, tudíž nemá žádné duchovní potřeby. To je mezi zdravotníky hodně rozšířený mýtus. Nerozlišují duchovní službu (např. udílení svátostí) a  duchovní doprovázení, což je pojem mnohem širší. I zdravý člověk vyhledává duchovní pomoc a potřebuje radu. V nemoci pak často objevuje nové hodnoty, přehodnocuje jejich hierarchii, ‚ateista‘ prosí o modlitbu a hledá smysl události, která ho zaskočila. Hledá smysl utrpení i smysl života, sám sebe se ptá ‚kdo jsem a kam jdu‘… Nahlas to nejčastěji vyjádří otázkou ‚Proč?‘ Na ni sice není vždy nutné odpovědět, ale je škoda nechat ji zapadnout a nevyužít jako odrazový můstek pro další komunikaci, během níž postupně – získáme-li pacientovu důvěru – jeho duchovní potřeby vyplavou na povrch,“ uvedla mj. v referátu „Víme si rady s duchovními potřebami nemocných?“ MUDr. Marie Svatošová, zakladatelka hospicového hnutí u nás a prezidentka APHPP. A dodala: „Doprovázení umírajících není záležitost jednostranná, ale jde o vzájemné obdarovávání – krása tváře člověka umírajícího v pravém slova smyslu šťastně je tím, co nám pomáhá naplňovat naše vlastní duchovní potřeby. My je totiž máme taky.“ hech

V Tři otázky pro … výtvarníka Jana Paula, autora knihy O štěstí v umírání, která právě vyšla v nakladatelství Barrister a Principal

Možnost doprovázet umírajícího je dar V Vaše nová kniha vypráví o tom, jak jste doprovodil v umírání svoji matku, kterou jste si vzal z nemocnice domů. Jak jste dospěl k takovému rozhodnutí? Moje šestaosmdesátiletá matka byla šest dnů v nemocnici po žilní trombóze, museli ji na oddělení cévní chirurgie operovat. Viděl jsem, že se horší, ale lékaři mlčeli, nikdo mi neřekl, že umírá. Když jsem v onen rozhodný den přišel do nemocnice, bylo mi řečeno, že stav matky se nemění, ale já jsem viděl, že se mění, a pochopil jsem, že stojím před neúprosnou pravdou – že umírá. Samozřejmě jsem měl strach, nevěděl jsem, do čeho jdu, nevěděl jsem, jak smrt vypadá, ale rozhodl jsem se, že ji chci doprovodit doma, a tím jsem získal velkou sílu. V Jak se na to dívali lékaři? Teprve, když jsem jim oznámil, že si matku vezmu domů, řekli to, o čem do té chvíle mlčeli: „Ale vždyť ona umírá.“ Myslím, že mě měli tak trochu za „blázna“, který dělá to, co se v dnešní společnosti prostě obvykle nedělá. Podpořil mě ale primář toho oddělení, který na moji otázku „Co byste na mém místě udělal vy?“ odpověděl: „To samé…“ A slíbil mi, že mohu kdykoli zavolat, že mi s čímkoli poradí, a kdybych si nevěděl rady, že přijmou matku zpátky. Musel jsem samozřejmě podepsat spoustu papírů a pak jsme čekali na sanitku osm hodin, protože do ní neměli lékaře. V Jak dnes, po sedmi letech, vidíte své rozhodnutí? Svoji matku jsem odvezl zemřít domů, aniž bych věděl, co nás čeká. Zemřela za dva dny. A u jejího lůžka jsem já, namyšlený, poprvé v životě pokorně poklekl, sražen na kolena silou, která mě přesahovala, a cítil jsem se malým a bezvýznamným. Jsem si jistý, že matka zemřela šťastná, a já žiji šťastně svůj život. Prožitek smrti blízkého člověka nabízí možnost změny, dává tomu, kdo doprovází umírajícího, velký dar – je škoda, že se o něj lidé ochuzují. hech

Inzerce

EXKLUZIVNÍ PARTNER

VÍME, JAK ŘEŠIT RIZIKA VAŠÍ PRÁCE

1. lékařská pojišťovací www.lekarskapojistovaci.cz tel. +420 533 337 350

27.10.11 19:54


◗ ◗ NĚCO NAVÍC

8 ZDRAVOTNICKÉ NOVINY

ROČNÍK 60 n ČÍSLO 44 n 31. ŘÍJNA 2011

◗ Z výstavy VZP

Vyrůstal jsem v prostředí, kde se smysl pro krásu bral jako samozřejmost Na výstavě výtvarných prací zaměstnanců Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) „Jsme jedničky, ne jen úřad“, kterou bylo možné zhlédnout v Galerii Flora v budově VZP v Orlické ulici na pražských Vinohradech během letošního léta, návštěvníci obdivovali mj. kresby Mělnicka MUDr. Stanislava Soukupa. MUDr. Stanislav Soukup začínal jako patolog v roce 1970 v pražské Psychiatrické léčebně (PL) Bohnice. Od roku 1980 bydlí s rodinou v Mělníku. Postupně pracoval ve Fakultní nemocnici v Motole, v nemocnici Mělník, v PL Horní Beřkovice a  v  nemocnicích v  Klatovech a v Mostě. Do Mělníka se nakonec vrátil i pracovně. V současné době je revizním lékařem Spádového územního pracoviště (SÚP) VZP ČR v Mělníku. „Vyrůstal jsem v prostředí, které smysl pro krásno bralo jako samozřejmost, jako normu, a  nebyla to jenom rodina, ale i škola, a nebylo to samozřejmě jen výtvarno. Asi jsme měli štěstí na učitele anebo to byla výhoda venkovské školy, i když v padesátých letech… Po přestěhování na Mělník jsem se zde zapsal do lidové školy umění, kterou vedl akademický malíř Vladimír Veselý, a to nejen pro děti, ale i pro dospělé. Otevřel nám oči pro grafiku, pro emaily a dělali jsme všechny techniky,“ říká MUDr. Stanislav Soukup. Láska k městu, kde žije již více než třicet let, je patrná z většiny jeho výtvarných prací. „Každé město má nějaké kouzlo a je vždy škoda, když mizí kus historie. Na Mělnicku zub času uhlodává viničné zdi a branky, opuku nahrazují šamotové cihly… Snažím se tyto detaily zachytit,“ dodává MUDr. Soukup. hech

Přetlak tvořivé touhy Výstava „Jsme jedničky, ne jen úřad“ ukázala, že ve VZP pracuje mnoho mimořádně tvořivých lidí. Jedním z nich je Šárka Korandová, odborná referentka externí komunikace, jejíž loutky (Kašpárek, kuchař, princezna, čarodějnice, víla Gladiola) návštěvníky okouzlily. „Chtěla jsem studovat keramickou školu v Bechyni, ale to nevyšlo. Jakmile ale děti odrostly, absolvovala jsem v Bechyni několik týdenních kursů pro dospělé, naučila jsem se pracovat s hlínou, se šitím a dalšími rukodělnými činnostmi jsem si uměla poradit už od dětství. Tvůrčí zájem různých směrů se prostě u mě nakonec skloubil do práce s keramickou hlínou,“ říká Šárka Korandová, která ve VZP pracuje na tiskovém oddělení. „Zpracovávám dotazy pro novináře, zajišťuji tiskové konference, mám na starosti agendu smluv s partnery, sleduji monitoring a podobně. Práce ve VZP mě baví, ale moje loutky jsou nádherný koníček. Když mám některou rozdělanou, nemůžu o víkendu dospat, toužím už ji mít zase v ruce, jsem pořád pozitivně naladěná. Cítím prostě přetlak tvořivé touhy, která musí ven,“ usmívá se Šárka Korandová. hech

S. Soukup, Obrázky Mělnicka (tužka) – z výstavy Všeobecné zdravotní pojišťovny „Jsme jedničky, ne jen úřad“. Foto: archiv VZP

Foto: archiv VZP

◗ ◗ SERVIS ◗ Personální inzerce ◗ VOLNÁ MÍSTA V Lékař/lékařka

Soukromé zdravotnické zařízení v Praze 4 se zaměřením na reprodukční medicínu přijme lékaře/lékařku-gynekologa. Své nabídky zasílejte na e-mail: sanatorium@pronatal.cz

V Lékař/lékařka

ONMB, a. s. nabízí náborový příspěvek ve výši 70 000 Kč pro lékaře při uzavření smlouvy na oddělení LDN. Nástup možný ihned, atestace v oboru geriatrie nebo vnitřního lékařství vítána. Své životopisy zasílejte na adresu: Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a. s., V. Klementa 147, 293 01 Mladá Boleslav, nebo na e-mail: nabor@onmb.cz

V Lékař/lékařka pediatr

Jihomoravské dětské centrum specializované zdravotní péče, p. o., 679 62 Křetín 12 přijme lékaře/lékařku pediatra. Na plný úvazek v hlavním pracovním poměru, možná je však i varianta jako vedlejší pracovní poměr, uplatnění najdou i absolventi lékařské fakulty. Nástup je možný po dohodě IHNED. Platové zařazení podle zákonů č. 262/2006 Sb., č. 564/2006 Sb. a č. 137/2009 Sb. Nabízíme: aktivní zapojení do příjemného pracovního prostředí, možnost dalšího odborného růstu. Kontaktní osoba pro poskytnutí podrobnějších informací: bednarikova@detskelecebny.cz

V Radiologický asistent

Pro nově vznikající pracoviště mamární diagnostiky primářky MUDr. Miroslavy Skovajsové, Ph.D., BREAST UNIT PRAGUE

3110 ZN 44_1-8.indd 8

hledáme vhodné kandidáty/ky na pozici radiologický asistent. Nástup dohodou, plný pracovní úvazek. Požadujeme: min. SŠ vzdělání – obor radiologický asistent, odborná a zdravotní způsobilost k výkonu zdravotnického povolání podle zákona č. 96/2004 Sb., uživatelsky práce na PC, výborné komunikační schopnosti, spolehlivost, loajalita, flexibilita, trestní bezúhonnost, znalost AJ, NJ a praxe v oboru výhodou. Nabízíme práci na novém, moderně vybaveném pracovišti, možnost spolupodílet se na rozvoji prvního BREAST UNIT pracoviště v ČR, motivující platové ohodnocení. V případě zájmu zašlete CV. Kontakt: Ing. Jana Brončková, provozní ředitel, tel.: +420 608 547 337, e-mail: bronckova@buprague.cz, web: www.buprague.cz

V Sekundární lékař/lékařka

Fakultní nemocnice v Motole přijme sekundárního lékaře/ku pro Interní kliniku 2. LF UK. Požadavky: ukončená LF, zájem o obor, nástup ihned. Písemné nabídky s CV zasílejte na sekretariát Interní kliniky 2. LF UK, FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, nebo na e-mail: interna@fnmotol.cz. Info: 22443 4001.

odsávačku Suction professional, zdroj světla značky Fujinon, injektor ke gastroskopii, kleště, starší parní sterilizátor značky Chirana PS20A. Kontakt: 272 012 940 nebo e-mail: jelji@seznam.cz

V Pronájem prostor Praha

Nabízíme k pronájmu prostory uvolněné ordinace ve zdravotnickém zařízení Praha 10, Troilova 20, 1. patro, o celkové rozloze cca 60 m2. Kontaktní osoba: Mgr. Jana Bauerová, tel.: 724 307 100.

V Prodej ambulance

Ambulance Kardiologie – Ústí nad Orlicí. Prodám zavedenou Kardio ambulanci. Cena k osobnímu jednání. Pro více informací prosím kontaktujte: tel. 603 312 932.

CHYBÍ VÁM LIDI?

Levně prodám ze zrušené ordinace přístroje: rektoskop 30 cm se zdrojem světla,

• • • • • • • • • •

PhD or M.D. with a degree in human genetics including molecular genetics Minimum of 5 years of clinical experience; Previous work experience/good working knowledge of molecular biology/ genetics; Detailled knowledge of molecular genetic testing methodologies used in diagnostic laboratories; Good working knowledge of Microsoft Office (pptx, xlsx, docx); Self motivated with high levels of personal drive and energy; Ability to work as part of a diverse team of experts; Ability to communicate ideas and results effectively both verbally and in writing; Comfort and skill with public speaking; Excellent knowledge and application of English (oral and written) particularly in the area of medical writing and publication. Knowledge and application of German and/or French an asset, but not mandatory

Job Description: • • •

Medical/Clinical interpretation of molecular diagnostic test results; Liase with future/ existing clients to build collaboration and support; Work with Centogene’s management team to continuously improve services and advance the use of new technologies in diagnostics; Give medical/ corporate presentations to clients and at medical conferences; Publish clinical & laboratory findings in peer reviewed journals

Location: •

V Prodej ambulance

V Prodej přístrojů

Human Geneticist Qualifications:

• •

◗ RŮZNÉ Ambulance chirurgie – Žatec. Prodám zavedenou chir. ambulanci v Žatci. Cena k osobnímu jednání. Pro více informací prosím kontaktujte: p. Žáčková, tel. 775 333 027.

Centogene is one of the world´s leading laboratories in the diagnosis of rare hereditary diseases. Centogene offers one of the largest diagnostic testing menus globally using the most advanced technologies, including next generation sequencing and biochemical analysis. These on-site testing services are performed at our diagnostics laboratories located in Rostock and Freiburg, Germany.

Rostock, Germany at the Baltic Sea between Berlin and Hamburg

Reports to: •

Chief Medical Director, Prof. Dr. med. Arndt Rolfs

Please send your application as a single pdf file to hr@centogene.com. To find out more about this position call Prof. Dr. med. Arndt Rolfs (+49-172-3840448)

Pro zasílání své personální inzerce využijte naši e-mailovou adresu:

radkova.inzerce@ambitmedia.cz

Centogene GmbH Christine Uekert, Managing Director Schillingallee 68 18057 Rostock Tel.: +49-381-203652273 Email: hr@centogene.com / web: www.centogene.com

27.10.11 19:54

ZN 44_2011  

Zdravotnické noviny - odborné forum zdravotnictví a sociální péče

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you