Page 1

ZDRAVOTNICKÉ NOVINY ODBORNÉ FÓRUM ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE www.zdravky.cz

ročník 60 • číslo 22 • 30. května 2011 cena 26 Kč • pro předplatitele 19 Kč / 1,25 €

Bude hlavní město 4 zřizovatelem „Bulovky“ a „Thomayerky“?

eAukce: Moderní nástroj, nikoli všelék

5

Základní body novely zákona o zaměstnanosti

6

Když lékaři barevně odpočívají

V PROJEKT HEZR

Návrh zákona o zdravotních službách se expertům zamlouvá České zdravotnické fórum (ČZF) realizovalo 9. kolo projektu ­HEZR (Hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví), jehož cílem je pravidelně publikovat názor odborné veřejnosti na často diskutovaná, důležitá, inovativní nebo bezprecedentní opatření ekonomicko-sociálního charakteru ovlivňující kvalitu života občanů země. Výsledky 9. kola představil na tiskové konferenci 24. května v Praze vedoucí projektu Mgr. Michael Vích. „Podle názorů hodnotitelů byl nejpřínosnějším opatřením vlády v období únor až květen 2011 návrh zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Nejhůře hodnoceným opatřením byl návrh důchodové reformy,“ sdělil úvodem briefingu Mgr. Vích.

eNeschopenka až po dokončení koncepce

Rating 177 bodů získal návrh jedné z pilířových norem zdravotnické reformy,

zákona o zdravotních službách. I  přes celkové kladné hodnocení je mu ale odborníky vytýkáno, že nehovoří o kvalitě zdravotnických služeb z pohledu pacientů a chybí v něm důraz na preventivní složku zdravotní péče či zodpovědnost pacienta za maximální snižování zdravotních rizik. Jako druhé nejpřínosnější opatření, s ratingem 168 bodů, se v projektu umístil návrh na zavedení elektronické neschopenky. Podle názoru hodnotitelů je po-

Míra souhlasu s opatřením (+3, -3)

2,4

1,6

1,5 0,9 -0,4

o zd

rav Záko n sluožtních bác h o sp Zá zdreciálnkon av ích sluožtních bác h Zák o Zon ZS Zm regěna v ul ýš poapčníche lat zapMZ z ků sán amí do í VNÚtlo reg ZZ istr u důc Náv ho rh refodové rmy El nesektron cho ick pen á ka

0

Zdroj: ČZF

1,2

ink Jedn asn otn ím é ísto

2,3

Výsledky 9. kola projektu HEZR představil jeho vedoucí Mgr. Michael Vích. Foto: ČZF stupná elektronizace procesů, neschopenky nevyjímaje, cestou k úsporám a racionalizaci systému. „Je potřebné myšlenku elektronizace zdravotnictví jako jednoduchého a přátelského systému nejen proklamovat v médiích, ale také uvést do praktického života. Elektronická neschopenka bude určitě přínosem, ale je to problém, který by se měl řešit, až bude hotova kompletně celá koncepce zdravotnictví v ČR,“ míní Mgr. Vích. Pozitivně hodnocen byl i návrh zákona o zdravotnické záchranné službě – dosáhl 107 bodů ratingu. V závěsu za ním se umístil záměr Ministerstva financí ČR vytvořit jednotné inkasní místo, s ratingem 71, následovaný změnou regulačních poplatků ohodnocenou 56 body. dokončení na straně 3 ➥

8

◗ Reforma zdravotnictví

INZ UCHO_LOGO 53x96 [05-11].indd 2

„Sebeobranu lékařů“ ministerstvo zásadně odmítá

6.5.11 11:07

Zástupci lékařských sdružení podepsali prohlášení nazvané Sebeobrana lékařů, které ve dvanácti bodech shrnuje jejich hlavní výhrady k současnému návrhu reformy zdravotnictví. Společné prohlášení představil prezident České lékařské komory (ČLK) MUDr. Milan Kubek na tiskové konferenci 26. května v Praze. Ještě týž den vydalo Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZ) tiskové prohlášení nazvané Lékaři brání pouze své zájmy, nikoliv zájmy pacientů. Dokument Sebeobrana lékařů signovali představitelé těchto organizací: ČLK, Lékařský odborový klub – Svaz českých lékařů (LOK-SČL), Sdružení ambulantních specialistů ČR (SAS ČR), Mladí lékaři, o. s., Sdružení privátních ambulantních chirurgů Čech a Moravy, Sdružení privátních očních lékařů ČR (SPOL), Sdružení ambulantních internistů ČR, Sdružení ambulantních ortopedů ČR, Sdružení smluvních pneumoftizeologů ČR, Občanské sdružení ambulantních diabetologů a Sdružení privátních diagnostických laboratoří Privalab.

Signatáři nesouhlasí: V S připravovanou reformou, která posiluje pozici zdravotních pojišťoven na úkor pacientů (řízená péče) i lékařů (smluvní nejistota, omezení autonomie lékaře v rozhodování o dg. a th. postupech). V S tím, aby byla zpochybňována nabytá práva soukromých lékařů tím, že budou nuceni absolvovat proces přeregistrace svých zdravotnických zařízení. V S tím, aby zdravotní pojišťovny získaly právo finančními pokutami trestat zdravotnická zařízení, tedy své smluvní partnery. V S tím, aby o síti zdravotnických zařízení rozhodovaly zdravotní pojišťovny. Naopak požadujeme závaznost výsledků výběrových řízení konaných před uzavíráním smluv pro zdravotní pojišťovny a zároveň přesnější definování členů výběrových komisí tak, aby byl vyloučen střet zájmů. V S tím, aby zdravotní pojišťovny mohly bez udání důvodu vypovídat s­ mlouvy zdravotnickým zařízením včetně soukromých lékařů. Ministerstvo zdra­ votnictví navrhuje výpovědní lhůty 3 roky pro ambulantní a 5 let pro lůžková zdravotnická zařízení. Realizace tohoto návrhu by znehodnotila soukromé lékařské praxe a uvrhla tisíce soukromých lékařů do existenční nejistoty­ a područí zdravotních pojišťoven. dokončení na straně 2 ➥

Inzerce

Tarkett France SAS, tel.: 271 001 603, e-mail: info.prague@tarkett.com, www.tarkett.com

Homogenní PVC PodlaHy se značkou

iQ

ta nejlePší Volba do zdraVotnICkýCH ProVozů

3005 ZN 22_01.indd 1

urface Res eS to qu

iQ U ni

n tio ra

• povrch, který se nemusí nikdy pastovat • speciální elektrovodivé podlahy do operačních sálů • skvrny od jodu jsou z podlahy odstranitelné • možnost vytažení soklů na zeď • nízké náklady na údržbu – o více než 30% nižší než u běžných podlahovin • i po 20 letech je podlaha jako nová • široká škála barev a barevných kombinací

iQ PURTM

27.5.11 12:11


◗ ◗ Z DOMOVA

2 ZDRAVOTNICKÉ NOVINY

◗ Stručně

K9 se neshodla v definování standardů Jednání lídrů koaličních stran (K9) 25. května nepřineslo shodu v záležitosti definování léčebných standardů, resp. nadstandardů. Ministr zdravotnictví doc. MUDr. Leoš Heger, CSc., po schůzce sdělil, že TOP 09 a ODS trvají na tom, aby byl výčet nadstandardu stanoven zčásti zákonem a zbytek pak vyhláškou. VV chtějí seznam s dalšími reformními návrhy stanovit samostatnou novelou zákona po hlubší diskusi s experty během nejbližších měsíců. Žádají také, aby všechny plánované změny prošly ekonomickou analýzou, což se týká např. i návrhu úplného zpoplatnění zubních plomb. Koaliční shoda podle L. Hegera panuje např. ve zrušení poplatku za jednotlivé položky na receptu a ve zpoplatnění léků v ceně do 50 korun např. proti nachlazení. Ministr zdůraznil, že alespoň jeden lék ve skupině přitom musí zůstat plně hrazený z pojištění. Jednání K9 zhodnotil L. Heger konstatováním, že ze 17 bodů, které předložil, 12 získalo shodu, ke třem byly vysloveny připomínky. Vyjednavač VV JUDr. Vít Bárta ale neodcházel z jednání spokojen. Řekl, že jeho strana chce diskutovat o harmonogramu celé reformy, nikoli pouze o třech zákonech, které nyní ministerstvo projednává. Dodal, že nelze předkládat stále nové návrhy řešení finanční situace ve zdravotnictví bez toho, aby byly prověřeny možnosti úpravy lékové politiky. V ní vidí VV značné rezervy – navrhuje například, aby ceny léků nebyly revidovány jednou za tři roky, ale každoročně. čtk

Demonstrace proti reformám

ROČNÍK 60 n ČÍSLO 22 n 30. KVĚTNA 2011

„Sebeobranu lékařů“ ministerstvo zásadně... ➥ dokončení ze strany 1 V S tím, aby zdravotní pojišťovny měly právo zřizovat svá vlastní zdravotnická zařízení. Toto považujeme za závažné porušení pravidel férové hospodářské soutěže. Trváme naopak na důsledném oddělení zdravotních pojišťoven od zdravotnických zařízení. V S tím, aby zdravotnická zařízení soutěžila cenou svých služeb pro zdravotní pojišťovny. Vedle rizika snižování kvality zdravotní péče by došlo k ekonomické likvidaci řady soukromých lékařů, kteří by nemohli konkurovat nemocnicím nebo zdravotnickým řetězcům, které mají nadstandardní vztahy se zdravotními pojišťovnami. V S tím, aby lékaři vybírali regulační poplatky, pokud by měly být příjmem zdravotních pojišťoven. V Se zavedením vysokého (200 Kč) poplatku v případě vyhledání ošetření ambulantním specialistou bez doporučení praktického lékaře. Nesmyslně omezuje práva pacientů a zvyšuje počet zbytečných návštěv pacienta u praktického lékaře. V S tím, aby praktičtí lékaři měli povinnost 24hodinové péče o své pacienty. LSPP je třeba zajišťovat na bázi dobrovolnosti s využitím tržních mechanismů nabídky a poptávky.

Signatáře dokumentu Sebeobrana lékařů na tiskové konferenci reprezentovali (zleva): MUDr. František Musil, BioLab, s r. o., MUDr. Jana Vedralová, místopředsedkyně LOK-ČSL, MUDr. Milan Kubek, prezident ČLK, MUDr. Zorjan ­Jojko, předseda SAS ČR, MUDr. Ludmila Říhová, předsedkyně SPOL. Foto: ZN V Se zaváděním generické preskripce. V S absencí zákona o stanovení cen a úhrad léků a zdravotnických prostředků. Tento zákon, který v legislativním plánu Ministerstva zdravotnictví ČR po-

strádáme, by měl být prioritou vlády rozpočtové odpovědnosti, neboť na rozdíl např. od zákona o zdravotnických službách tento zákon může uspořit miliardy korun. red

V Prohlášení MZ ČR: „Lékaři brání pouze své zájmy, nikoliv zájmy pacientů“

Foto: ZN a ČMKOS

Více než 40 tisíc lidí se podle údajů organizátorů shromáždilo v sobotu 21. května na pražském Václavském náměstí na demonstraci nazvané Stop zákeřným reformám. Cílem akce, svolané Českomoravskou konfederací odborových svazů, bylo projevit nesouhlas s navrženou podobou vládních reforem. Shromáždění se zúčastnila také Asociace samostatných odborů, Národní rada osob se zdravotním postižením, ProAlt a další iniciativy. Na snímku vpravo: Ke shromáždění promluvila i předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče Bc. Dagmar Žitníková. red

Poslanci žádají kontrolu upgradingu Kontrolní výbor sněmovny v usnesení z 25. května požádal ministra zdravotnictví doc. MUDr. Leoše Hegera, CSc., aby prověřil případy zhodnocování zdravotnické techniky ve fakultních nemocnicích. Cílem je zjistit, zda se za těmito akcemi ve skutečnosti neskrývají nákupy nové techniky. Podle sněmovního zpravodaje k danému tématu MUDr. Víta Němečka, MBA, signály o těchto skrytých nákupech přicházely ze samotných nemocnic. Ministerstvo by podle představy poslanců mělo prověřit tyto tzv. upgrady za období od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2010. Měla by se kontrolovat například i výrobní čísla součástí přístrojů, zda byla stejná před modernizací i po ní. Výsledky revize chce kontrolní výbor od ministra do konce července. čtk

Zájem o personální veletrh poklesl Ve dnech 20. a 21. května proběhl v pražském Kongresovém centru U Hájků 2. ročník Mezinárodního job veletrhu lékařství a zdraví – akce, na níž 45 německých zdravotnických zařízení a dvě personální agentury působící v celé Evropě nabízely českým zdravotníkům práci. Letošního ročníku se poprvé zúčastnily i dvě nemocnice české. Podle údajů organizátorů veletrh navštívilo 1250 lidí, tedy cca o 3000 méně než loni. „Zájemců sice ve srovnání s loňskem ubylo, ale byli již důkladně připraveni a s odchodem do zahraničí počítali, takže zástupci klinik odjížděli spokojeni,“ uvedla Zlata Stašková z pořadatelské agentury RTK international. Další Job veletrh lékařství a zdraví se uskuteční v Praze 25. a 26. listopadu 2011. zek

Zatímco česká ekonomika se potácí a vypořádává s dozvuky světové ekonomické krize a pomalu znovunalézá křehkou rovnováhu, oblasti zdravotnictví a lékařů se propad finančních prostředků a nejistota pracovního trhu vyhýbá. Vláda bojuje s obrovským deficitem veřejných financí a šetří prostředky, kde se dá. Mnozí občané stále nemohou najít práci a mzdy ve veřejném i státním sektoru stagnují, mnohdy jsou dokonce pod úrovní z doby před krizí. Naopak lékaři se nezaměstnanosti bát nemusejí, mají svá místa jistá. Zároveň si v nátlakové akci v době, kdy se všichni ostatní musejí uskromnit, vymohli výrazné navýšení platů. 
Aby jejich lepší platové podmínky mohl stát dlouhodobě zajistit, dohodl se s lékaři na podpoře reformy zdravotnictví. Ti ovšem, jakmile dostali své peníze, náhle se o spolupráci přestali zajímat a opět se staví do opozice proti připravovaným zdravotnickým zákonům. V materiálu „Sebeobrana lékařů“ se vyhraňují proti podstatné části reformního úsilí Ministerstva zdravotnictví ČR. Jejich „obavy“ ovšem převážně pramení z neinformovanosti či zahleděnosti do sebe a snahy získat pro sebe co největší prospěch. Přibližně polovina nesouhlasných bodů se týká kultivace a tvorby sítě zdravotnických zařízení. Lékaři se ohrazují proti možnosti zdravotních pojišťoven vypovědět zařízením smlouvu bez udání důvodu (ambulantním do tří let, lůžkovým do pěti let), nechtějí být pojišťovnami pokutováni za porušování smluv a odmítají soutěžit o poskytování péče pacientům. Tento záměr však není součástí aktuálních legislativních návrhů. Je třeba si uvědomit, že tyto záměry jsou ve prospěch pacienta. Jsou to právě zdravotní pojišťovny, které mají dokonalý přehled o struktuře pojištěnců

v jednotlivých regionech jak z hlediska věkového rozdělení, tak z hlediska nemocnosti. A právě pojišťovny jsou povinny svým pojištěncům zařídit péči co nejkvalitnější a časově a místně dostupnou. Jak mají toto činit, pokud nedisponují potřebnými nástroji? Pokud lékař či zařízení poruší smlouvu s pojišťovnou, poškozuje tak její klienty, tedy pacienty. Je přece správné, že pojišťovna se v takové situaci za svého klienta postaví a dá zařízení či lékaři pokutu. Sankce za nedodržení smluvního vztahu je přece naprosto běžná ve všech oblastech ekonomického života. Copak lékaři nemají být odpovědní za to, co činí? Struktura obyvatelstva podle věku a nemocí, stejně tak jako medicínské technologie a personálně-přístrojové požadavky na léčbu se v čase a v jednotlivých regionech mění. Právě proto musí pojišťovna disponovat možností vypovědět smlouvu zařízení nebo lékaři, který již v dané oblasti není třeba. Nemůže-li to pojišťovna učinit, znamená to plýtvání veřejnými zdroji, které budou následně někde chybět nemocným pacientům při jejich léčbě. Každá koruna, která je ze systému zdravotního pojištění vyplýtvána, někde následně chybí pacientům. Je proto správné, že jednotlivá zařízení by měla o poskytování péče pro danou oblast veřejně a transparentně soutěžit. Pojišťovna přihlédne jak k odbornému zázemí, tak k ceně za poskytovanou péči a vybere pro své pacienty to nejlepší zařízení. Není žádný důvod, proč by měla ve své síti udržovat zařízení a lékaře nepřizpůsobivé a neefektivní. Opět by šlo o plýtvání zdroji na úkor pacienta. Tato oblast je nyní pouze návrhem k diskusi, nikoliv součástí navrhovaných legislativních kroků.

Inzerce

Lékaři se dále ohrazují proti některým opatřením, která nemá Ministerstvo zdravotnictví ČR v úmyslu prosazovat. Není tedy zřejmé, vůči čemu se lékaři vlastně vymezují. Jejich tvrzení pravděpodobně vyplývá z jejich nedostatečné informovanosti. Poplatky u lékaře se nemají stát příjmem zdravotních pojišťoven, dále zůstanou příjmem lékařů a zdravotnických zařízení. Stejně tak dvousetkorunový poplatek za návštěvu u specialisty bez doporučení praktického lékaře dnes není na pořadu dne. Stejně tak není na pořadu dne, aby pojišťovny mohly v krajním případě založit nové zdravotnické zařízení. Hlasitý nesouhlas lékaři vyslovují s chystanou změnou v lékové politice, zejména s generickou preskripcí. Neustále argumentují tím, že někteří pacienti musejí dostávat lék konkrétního výrobce a nejde jim ordinovat generickou záměnu. Taková obava je ovšem lichá, jelikož bude-li to medicínsky odůvodnitelné, lékař bude moci pacientovi konkrétní lék předepsat. Tento fakt lékaři ale stále tiše přehlížejí. To budí podezření, že jim vůbec nejde o prospěch pacienta, nýbrž o provize, které od farmaceutických firem pobírají za předepisování jejich obchodních značek. Myšlenka generické preskripce má přinést více peněz do systému na úkor farmaceutických firem, zlevnit ­léky pro samotné pacienty a zabránit korupci ve zdravotnictví. Lékaři ve svém boji nehájí pacienty, ale své finanční jistoty, nehledě na ekonomický stav zbytku země, svou nedotknutelnost na trhu práce a jistotu práce i v situaci, kdy se ukáže jako nadbytečná. Zaštiťují se právy a zájmy pacientů, přitom odmítají nést svůj díl nejistoty a zodpovědnosti a dokonce neváhají brát si pro své zájmy pacienty jako rukojmí. red

◗ Legislativa

Zákon o SZZ bez interrupcí VÝROČNÍ KONFERENCE K PROJEKTŮM PROHLUBOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ A NELÉKAŘŮ Konference se koná pod záštitou doc. MUDr. Leoše Hegera, CSc., ministra zdravotnictví ČR. Datum a místo konání: 9. 6. 2011 od 10.00 hodin v Kongresovém centru Ústřední vojenské nemocnice Praha, U vojenské nemocnice 1200, Praha 6-Střešovice. Účast na konferenci je bezplatná. Generální dodavatel projektu: Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Ruská 85, Praha 10, tel.: 271 019 247, e-mail: konference@vzdelavani-zdravotniku.cz Zajistěte si svoji účast pomocí webového formuláře na adrese: www.vzdelavani-zdravotniku.cz/konference Projekty CZ.1.04/1.1.00/46.00001 a CZ.1.04/1.1.00/46.00002 jsou financovány z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Legislativní náměstek ministra zdravotnictví Mgr. Martin Plíšek 25. května oznámil, že z návrhu zákona o specifických zdravotních službách byla vyjmuta stať o interrupcích jakožto kontroverzní téma. Pro některé politiky by prý mohla být důvodem, aby hlasovali proti reformě. „Vzhledem k tomu, že jde o složitou problematiku, ke které je potřeba vést diskusi jak z hlediska zdravotního výkonu, tak i v oblasti etické, nebudeme ji v tuto chvíli řešit.“ řekl M. Plíšek. V platnosti zůstane dosavadní úprava, než bude připraven zákon nový. red

www.zdravky.cz | ročník 60, číslo 22, 30. května 2011 | adresa redakce: Klicperova 604/8, 150 00 Praha 5, zdravky.redakce@ambitmedia.cz, tel. 222 352 576, fax 222 352 572 šéfredaktor: Jan Kulhavý, jan.kulhavy@ambitmedia.cz | zástupci šéfredaktora: Mgr. Tomáš Polák, tomas.polak@ambitmedia.cz | Ing. Jana Tlapáková, vedoucí Kongresového listu, jana.tlapakova@ambitmedia.cz | redakce: PhDr. Helena Chvátalová, helena.chvatalova@ambitmedia.cz | Zbyněk Kysela, zbynek.kysela@ambitmedia.cz | Mgr. Jiří Široký, jiri.siroky@ambitmedia.cz | Mgr. Martin Tarant, martin.tarant@ambitmedia.cz | stálí spolupracovníci redakce: Mgr. Kristýna Čilíková | Mgr. Josef Gabriel, josef.gabriel@ambitmedia.cz | PhDr. Jaroslav Houštecký, jaroslav.houstecky@ambitmedia.cz | grafická úprava: Jindřich Studnička | jazyková redakce: Bohumila Píšová vydavatel: Ambit Media, a. s. | www.ambitmedia.cz | ředitel společnosti: RNDr. Martin Slavík | šéfredaktor zdravotnických titulů: Jan Kulhavý, jan.kulhavy@ambitmedia.cz | marketing: Petr Belica, marketing manager, petr.belica@ambitmedia.cz, tel. 725 826 433 | obchod: Alexandra Manová, group sales manager, alexandra.manova@ambitmedia.cz, tel. 222 352 574, 724 811 983 | Mgr. Dana Stripaiová, key account manager, dana.stripaiova@ambitmedia.cz, tel. 725 778 001 | Markéta Šimoníčková, key account manager, marketa.simonickova@ambitmedia.cz, tel. 734 355 409 | personální inzerce: radkova.inzerce@ambitmedia.cz, tel. 725 778 015 | tisk: AHOMI, s. r. o., U Louže 579, 250 67 Klecany | předplatné ČR: POSTSERVIS, oddělení předplatného, Poděbradská 39, 190 00 Praha 9, fax 284 011 847, predplatne@ambitmedia.cz, infolinka 800 300 302, www.periodik.cz | předplatné SR: Mediaprint Kapa - Pressegrosso, a. s., oddelenie inej formy predaja, Vajnorská 137, 830 00 Bratislava 3, tel. +421 244 458 821, fax +421 244 458 819, predplatne@abompkapa.sk | cena pro předplatitele 19 Kč / 1,25 € (samostatně 26 Kč), roční předplatné: 799 Kč / 52,50 € | registrace: MK ČR E 18649 Uzávěrka tohoto čísla 26. května 2011. Příští číslo vychází 6. června 2011 | Volně neprodejné, určeno odborné zdravotnické veřejnosti. Přetisk a jakékoliv šíření je povoleno pouze se souhlasem vydavatele. Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Redakce neodpovídá za jazykovou správnost inzerátů. | Vychází minimálním distribuovaným nákladem 25 000 výtisků. | Copyright © Ambit Media, a. s., 2011 | Týdeník Zdravotnické noviny je vydáván na základě oprávnění poskytnutého vydavateli Odborovým svazem zdravotnictví a sociální péče České republiky a Ministerstvem zdravotnictví České republiky

3005 ZN 22_02.indd 2

27.5.11 12:13


inzerce

◗ ◗ Z DOMOVA

ROČNÍK 60 n ČÍSLO 22 n 30. KVĚTNA 2011

Návrh zákona o zdravotních službách... ➥ dokončení ze strany 1 Zamítnutí zápisu veřejného neziskového ústavního zdravotnického zařízení ­(VNÚZZ) do registru VNÚZZ bylo odborníky vnímáno neutrálně, s ratingem 0.

Důchodová reforma v záporných číslech

„Když si uvědomíme, že důchodová reforma je vládou prezentována jako jeden z nejdůležitějších reformních kroků, je tristní, když vám experti sdělí, že ten návrh je špatný,“ upozornil Mgr. Vích. „Jedním z důvodů, proč reforma získala rating minus 28 bodů, je obava expertů, že peníze nashromážděné v soukromých fondech nejsou chráněny proti vytunelování. Podstatné je i to, že takto zásadní

krok by měl být projednáván a přijat celým politickým spektrem. Jinak se může stát, že se tu budeme čtyři roky o něčem bavit, pak přijde nová vláda s názorem, že takto zpracovaná reforma je pro ni nepřijatelná, a vše zruší,“ vysvětlil M. Vích. Podle něj je tu také riziko zestátnění fondů některou z budoucích vlád. Podle expertů porušuje návrh reformy princip solidarity, takže výsledkem může být dopad na nejchudší skupiny obyvatel.

◗ DATA A FAKTA

O projektu HEZR Projekt zahájil činnost v roce 2008 zkušebním kolem s cílem podpořit diskusi odborníků a klíčových osobností ve zdravotnictví. Dosud proběhlo 9 hodnotitelských kol. P osuzovaná témata vybírá ČZF pověřený analytik, který je následně předkládá ke schválení správní radě ČZF. Hodnocení provádí 56 odborníků určených ČZF – ekonomové, analytici, manažeři, sociologové, podnikatelé, zástupci stavovských a pacientských organizací, akademické půdy a odborní žurnalisté. Kritérii hodnocení jsou míra souhlasu s opatřením od +3 (absolutní souhlas) do –3 (rozhodný nesouhlas) a důležitost opatření pro společnost (0–100 %). Součinem výsledků těchto kritérií vzniká tzv. HEZR rating. Opatření s nejvyšším ratingem má podle hodnotitelů největší přínos pro rozvoj země.

Ministr Heger je prvním, kdo zareagoval

„Osobně vidím hlavní problém v tom, že na současné české politické scéně chybějí lidé, kteří by měli zájem se o něčem skutečně dohodnout,“ sdělil jeden z hodnotících expertů projektu Ing. Josef Jelínek

Míra důležitosti opatření pro společnost (0–100 %)

77 % 59 %

67%

70 % 70 %

62 %

62 %

Zdroj: ČZF

o zd

rav Záko n sluožtních bác h o sp Zá e k zdr ciáln on av ích sluožtních bác h Zák o Zon ZS Zm ě reg na v ul ýš poapčníche latk ů zapMZ z sán amí do í VNÚtlo reg ZZ istr u důc Náv ho rh refodové rmy Ele nes ktron cho ick pen á ka J ink edn asn otn ím é ísto

41 %

z České asociace pojišťoven. „Čím dlouhodobější důsledky má konkrétní opatření, tím menší politická vůle je k nalezení skutečného řešení problému, které bude přijatelné pro obě strany politického spektra,“ dodal Ing. Jelínek. Výsledky hodnocení od prvních kol ČZF předává ministerstvu zdravotnictví, vládě a sněmovně. Podle M. Vícha je ale současný ministr doc. MUDr. Leoš Heger, CSc., prvním politikem, který na názory expertů korektně zareagoval. Výsledky desátého kola projektu budou Českým zdravotnickým fórem prezentovány koncem letošního srpna. zek

◗ ◗ ZE ZAHRANIČÍ ◗ USA

Gatesovi odmění inovaci v očkování

Údajně druhý nejbohatší člověk světa, zakladatel firmy Microsoft Bill Gates, vyzval k plošnému očkování dětí. Apeloval na vlády 193 členských zemí WHO, aby do očkování investovaly a zajistily přístup všech dětí k vakcínám. Gates a jeho žena Melinda (na snímku) vlastní nadaci, která se věnuje mj. právě financování očkování. Oznámili, že nadace každý rok udělí cenu člověku nebo organizaci, která přispěje nějakou unikátní inovací v této oblasti zdravotní prevence. „Začátkem tohoto desetiletí bychom mohli dosáhnout vymýcení dětské obrny. Ke konci desetiletí by pak každé dítě na světě mohlo dostat až pět vakcín a každá země by mohla mít vyvinutý systém jejich distribuce,“ prohlásil Gates a dodal: „Když jsem před třiceti lety zakládal Microsoft, měli jsme ambiciózní vizi – počítač pro všechny lidi. Teď se snažím pomoci dosáhnout, aby každý člověk byl zdravý.“

◗ Švýcarsko

Referendum zachovává eutanázii Občané Curychu v referendu odmítli návrhy zakázat v jejich kantonu asistovanou sebevraždu a zakázat přístup k eutanázii cizincům. Proti změnám vůči cizincům se vyslovilo 78,4 % z 378 788 odevzdaných hlasů, proti celkovému zákazu dokonce 84,5 procenta. Konzervativní strany Spolková demokratická unie a Evangelická lidová strana Švýcarska chtěly zpřísněním legislativy učinit přítrž „turistice za smrtí“ do kliniky

3005 ZN 22_03.indd 3

Dignitas, která poblíž největšího švýcarského města i vážně nemocným cizincům pomáhá ukončit život. V Curychu každoročně asistovanou sebevraždu podstoupí na 200 lidí. Švýcarské zákony umožňují nevyléčitelně nemocným lidem či osobám s nesnesitelnými bolestmi nebo vážným postižením ukončit život s pomocí speciálních organizací. Jejich pracovníci jim za určitých podmínek připraví smrtící nápoj. Pacient si ho sám vezme a vypije. Studie však ukazují, že liberální švýcarské legislativy využívá stále více cizinců a stále častěji o asistovanou sebevraždu žádají i lidé, kteří ještě nejsou nevyléčitelně nemocní. Švýcarská vláda proto chce zákon zpřísnit. Podle kliniky Dignitas přijelo do Curychu do konce loňského roku zemřít například 592 pacientů z Německa, 102 z Francie, 19 z Itálie, 18 z USA a 16 ze Španělska. Dalších 118 byli Švýcaři. Podle starších údajů MF Dnes na klinice dobrovolně zemřeli také dva Češi. Další pravděpodobně následovali. Asistovaná sebevražda je za určitých okolností ve Švýcarsku legální už od roku 1941. Eutanázie, neboli „smrt z milosti“, je legální také v Nizozemsku, Lucembursku, Belgii a v americkém státě Oregon.

◗ Evropská unie

Pro vyšší kvalitu života seniorů Počet Evropanů starších 65 let vzroste od roku 2008 do roku 2030 o 45 % a do r. 2060 dokonce překročí 30 % evropské populace. Uvádí to zpráva EU z počátku května. Na tuto prognózu zareagovala Evropská komise (EK) ustave- Neeli Kroes ním řídící skupiny, kterou vede viceprezidentka EK a komisařka pro digitální agendu Neeli Kroes společně s komisařem pro zdravotnictví a politiku spotřebitele Johnem Dallim. Ta má za cíl řešit problematiku zlepšování zdraví a kvality života starších lidí, zajištění udržitelnosti systému zdravotnic-

tví a vytváření růstu a nových příležitostí evropského trhu. John Dalli při prvním jednání skupiny prohlásil: „Aktivní a zdravé stáří je nejdůležitějším tématem a bylo vybráno jako priorita programu evropské inovační spolupráce (Europe John Dalli 2020‘s Innovation Union and Digital Agenda flagships). Doufám, že je to důležitý politický signál. Možnost zdravého a aktivního stáří je ústředním tématem našich obyvatel. Naším společným cílem je do roku 2020 zvýšit průměrný počet let zdravého života o dva roky.“ Podle Neeli Kroes si generace, která stvořila Evropskou unii, zaslouží těžit z technologického pokroku. „Jsem přesvědčena, že i digitální technologie mohou zlepšit život starším lidem, jejich rodinám a pečovatelům,“ prohlásila komisařka EK.

◗ Slovensko

Mylan Pharmaceuticals s.r.o., Průběžná 1108/77, 100 00 Praha 10 tel.: 274 770 201, fax: 274 772 648, www.mylancz.cz inzerce

Amisulprid 50, 200 a 400 mg Donepezil 5 a 10 mg Escitalopram 10 a 20 mg Lamotrigin 25, 50 a 100 mg Mirtazapin 30 a 45 mg

Sociální pojišťovna hrozí exekucemi

Pramipexol 0,18 a 0,7 mg

Nemocnice, které dluží na platbách Sociální pojišťovně Slovenské republiky (SP SR), mohou přijít o část majetku. Uvádí se to v návrhu strategických záměrů činnosti SP SR na léta 2011až 2016, který projednal slovenský parlament. „Zvláštní pozornost bude věnována snížení stavu pohledávek vůči zdravotnickým zařízením s využitím všech dostupných metod vymáhání a v odůvodněných případech i exekucí,“ cituje z dokumentu server sme.sk. Pojišťovna bude vymáhat pohledávky prostřednictvím exekutorů a pro zlepšení právního rámce připravuje i legislativní návrhy. Letos chce pojišťovna zvýšit výběr pojistného na 99 %. Současně počítá se snižováním nákladů, s personální optimalizací, s větší elektronizací činnosti a se zlepšením svého obrazu ve veřejnosti včetně zřízení nového call-centra.

Quetiapin 25, 100 a 200 mg

Zahraniční zprávy jsou čerpány z agenturních a internetových zdrojů.

Risperidon 1 a 2 mg Ropinirol 1, 2 a 5 mg Topiramat 25, 50 a 100 mg Venlafaxin 75 a 150 mg 26.5.11 16:34


◗ ◗ K VĚCI

4 ZDRAVOTNICKÉ NOVINY

ROČNÍK 60 n ČÍSLO 21 n 23. KVĚTNA 2011

◗ Ring volný

Sovy nejsou, čím se zdají být! Pokusy o reformu našeho zdravotnictví mi tak trochu připomněly prózu Jakuba Demla, příběh o jezeře uprostřed temného lesa, jezeře, které tak nějak přitahuje pozornost mladíka, a když je mladík nakonec nalezne, utone. Těch pár momentů z připravované novely zdravotnictví, které se snad zdály jasné, se tak nějak komplikují, znejasňují, zatemňují, a těmi podstatnými a nejasnými se již nikdo nezabývá. Ten, kdo si trpělivě proklestí cestu tímto temným hvozdem, dorazí k jezeru, kde konečně objeví, že je vše od podstaty špatně, pokud ovšem nezabloudí. Celá situace kolem malé i velké novely navozuje pocit, že snad ti, kteří ji připravují, nevědí jak na to a vše tak nějak jen zkoušejí pouštět na veřejnost, čekají, jak zareaguje, a pak úpravy doupravují a doupravují, až se v tom sami nevyznají. Jde tedy pravděpodobně o sveřepou formu průzkumu trhu, před čímž jsem již v některém z předchozích komentářů varoval. Neboť pokud je tomu tak, jedná se vlastně jen o modifikaci nahodilých reforem exministra Julínka s naroubovanými úpravami dle přání veřejnosti, rozuměj laické veřejnosti! Což je jistě cesta k výše uvedené temné a hluboké lesní tůni, tůni aktuálních politických požadavků. Cituji několik konkrétních příkladů, jak byly prezentovány kompetentními spoluautory zamýšlené novely. Zábavná taškařice o generické preskripci: „Pacienti budou svobodněji rozhodovat o tom, jakými léky se chtějí

léčit.“ Jeden nevěří vlastním očím! Rozbor této věty po faktické, legislativní, etické, sociální, zdravotní a filozofické stránce by zabral několik stran. Dovolím si vše zjednodušit a konstatovat, že jde o nesmysl snad ze všech úhlů pohledu. Zde už se nebavíme o prostém marketingovém průzkumu trhu na daňových poplatnících s kouzelným faktem, že si ho sami proti sobě platí. Toto je již doslova „mystery shopping“. Proklamace o omezování korupce už nelze brát vážně. Nové a nové zveřejněné nápady, které tu již z prostorových důvodů ani nestíhám rozebrat, jen otevírají stavidla dalším a dalším korupčním přítokům. „Úspory by mělo přinést okleštění proplácení léků určených k podpůrné a doplňkové léčbě.“ Prosím, nepodceňujme podpůrnou léčbu, stejně tak ani například lázeňství! Jinak nám brzy tyto úspory nepokryjí ani část „nepodpůrné“, avšak následně nezbytné péče. Celý tyjátr kolem generické preskripce a pacientů, kteří se snad mají léčit sami, směřuje k archetypu starověkého mastičkáře a rány, vředy a tumory mohou žahat horkými železy ranhojiči. Sníží se nezaměstnanost dělnických profesí, postačí krátký rekvalifikační kurs. Stejně tak argumentace, že generická preskripce v jiných zemích funguje, je lichá. Ptám se, kde? Napadá mne Estonsko, ale již nemám informace, zda to tam dobře funguje. Jaká je další země? Srovnávání s jinými státy je jen krizový management argumentační insuficience vlastního návrhu. Kupříkladu v Keni nefunguje na ven-

kově soudní moc, vše řeší rady starších a výsledky řízení jsou naplňovány mačetami. Ptáte se, zda to funguje? Ano, a výborně. Dále nerozumím tomu, že se ušetří, bude-li pacient nejprve opatřen praktickým lékařem a až poté ambulantním specialistou, přičemž nerozumím ani tomu, proč by měla být nezbytně práce ambulantního specialisty dražší. Ještěže budou muset držet praktičtí lékaři celodenní službu, jinak by jich totiž nebyl dostatek. Ještě se krátce pozastavme u mého oblíbeného příběhu o nadstandar-

du ve zdravotnictví, k věci se vyskytla zajímavá formulace, cituji: „stejný terapeutický účinek“. Má se snad jednat o základní bludný kámen definice standardu? Použiji oblíbený příklad „lepší sádry“, opominu fakt, že sádra je sádra a hotovo, neboť tuším, co autoři zamýšleli (viz výše – temný les). Je jasné, že těžká sádra do poloviny stehna dolní končetiny u jedince s nemocnou páteří nebude mít stejný terapeutický účinek jako odlehčená varianta pevné fixace, to ani neřeším problematiku otoků atd. Aha! Tedy bude třeba definovat „stejný terapeutický účinek“. Zdravý rozum člověku říká, že stejný znamená stejný, ale tvůrci novely to asi vidí jinak, pokud to vůbec řeší. Co je „lepší kontaktní čočka“? Je snad úmysl navrátit se před éru akademika Wichterleho? Nebo tím byla myšlena náhrada oční čočky? V tom případě je ovšem zapotřebí sjednotit psané návrhy s blábolením v rádiu. Pánové autoři a politikové, srovnejte si noty! Je zřejmé, že současné novely jsou nedopřipravené, a přesto z nich možná něco bude schváleno, což nijak nepřispěje k ozdravění našeho zdravotnictví, jen stav věcí se zhorší. Je zřejmé, že bez definice standardu nemá cenu se bavit o nadstandardech, jak na to naše katedra již delší dobu poukazuje, ale marně. Je zřejmé, že zavedení DRG, aniž by předem došlo k pečlivému řešení specifik jednotlivých zařízení, by bylo neuvážené. Je zřejmé, že pokud budou pojišťovny vlastnit zdravotnická zařízení, bude narušena hospodářská soutěž a zhorší se ko-

rupční prostředí. Je zřejmé, že připravit to vše bude trvat dlouho, jistě déle než jedno funkční období, a nebude to levné. Je zřejmé, že by si kupříkladu stát měl v první řadě více cenit svých pojištěnců. Uvědomme si, že patříme k těm levnějším sociálním státům, přičemž péče je zde velmi kvalitní. Je tedy zřejmé, že po unáhleném zavedení nadstandardů se velká část péče, na niž jsme zvyklí, odebere do věčných ekonomických lovišť nadstandardu a lákat ji zpět bude velmi problematické. Je zřejmé, že vše výše uvedené je třeba řešit s odbornými společnostmi. Jak jen vůbec může někdo zvažovat, že by vše bylo jen v rukách politiků? Ke konci si dovolím být také trochu tajemný a vypůjčím si větu agenta Coopera z mého oblíbeného seriálu Twin Peaks: „Sovy nejsou, čím se zdají být…“, a co teprve veverky. Navzdory veškeré předchozí negativní kritice musím upřímně ocenit úsilí pana ministra Hegera, který jako první z našich polistopadových ministrů jde s kůží na trh, a to doslovně. Velmi si vážím jeho osobního nasazení při zamýšleném úsilí navštívit velké nemocnice. Jedná se o první a zcela nevyhnutelný krok – navázání dialogu nejen s lékaři. Pokud by se podařilo komunikovat současně i s akademickými ekonomy, jde jistě o jednu z možných cest. MUDr. Miroslav Doležal, prorektor BIVŠ, vedoucí katedry Ekonomiky a řízení zdravotních a sociálních služeb

◗ Zaznamenali jsme

Bude hlavní město zřizovatelem „Bulovky“ a „Thomayerky“? Počátkem května přineslo souběžně několik médií (mj. Česká televize, server ­Aktuálně.cz, deník E15) informaci, že ministerstvo zdravotnictví aktuálně plánuje redukci počtu pražských fakultních nemocnic (FN) – konkrétně by tento statut měly ztratit FN Na Bulovce a Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou.

… MUDr. Karla Filipa, CSc., MBA, ředitele Fakultní Thomayerovy nemocnice s poliklinikou

Ztráta názvu „fakultní“ by neznamenala újmu

Foto: uzi

Podle uvedených zdrojů by obě nemocnice měly být nabídnuty hlavnímu městu nebo by v nich měla být omezena zdravotní péče. Většina elitních oddělení, do kterých dojíždějí pacienti z celých Čech – např. ortopedie, radiologie – by v nich ale měla zůstat. Specializovaná péče by se údajně omezila nebo by byla přesunuta do ostatních pražských fakultních nemocnic. Zrušily by se smlouvy s fakultami, ministerstvo zdravotnictví by vypovědělo dohody s ministerstvem školství o provozování klinik. Média uvedla další peripetie – například že Praha má zájem hlavně o Bulovku, což údajně potvrdil i náměstek primátora pro zdravotnictví Mgr. Ivan Kabický. Záměr zřízení metropolitní nemocnice vychází z programového prohlášení Rady hlavního města Prahy. Poněkud se liší údaje médií o grafikonu změny – podle některých chce ministr zdravotnictví doc. MUDr. Leoš Heger, CSc., o reformě pražských nemocnic rozhodnout do konce roku 2011, podle jiných již do pololetí. Pražský magistrát si podle mediálních zpráv kvůli převodu Bulovky již nechal vypracovat studii. Podle ní by Praha musela do staveb a infrastruktury vložit nejméně dvě miliardy korun, provozní dotace by ročně město stály padesát až sto miliónů. Hlavní město v současné době nemá žádnou velkou nemocnici, vlastní pouze menší zdravotnická zařízení. To jí neumožňuje ovlivňovat zdravotnictví ve městě, proto dlouhodobě uvažuje o zřízení

V Tři otázky pro…

metropolitní nemocnice. Praze v areálu Fakultní nemocnice Na Bulovce patří většina pozemků i budov.

MZ: Magistrát musí předložit analýzu Zdravotnické noviny si vyžádaly vyjádření ministerstva zdravotnictví k těmto informacím – tiskový mluvčí resortu Vlastimil Sršeň nám 2. května sdělil: „Ministerstvo zdravotnictví v dané záležitosti vedlo s magistrátem konzultační jednání s tím, že pokud by město mělo zájem a předložilo životaschopný projekt ve smyslu ekonomické udržitelnosti a reálného plánu zdravotní péče, je ochotno dále vést tato jednání. Zatím však magistrát obdobnou analýzu nepředložil. Pokud by došlo k vzájemné dohodě obou subjektů, technická realizace samotného převodu by dle našich odhadů mohla trvat zhruba půl roku. Jak je uvedeno výše, k obdobným jednáním však doposud nedošlo.“

Foto: uzi

Bulovka: „No comment!“ Tiskový mluvčí Fakultní nemocnice Na Bulovce Bc. Jakub Hofmann odpověděl Zdravotnickým novinám na dotaz na názor vedení velmi stručně: „Nemocnice Na Bulovce se jako přímo řízená organizace Ministerstva zdravotnictví ČR nemůže k podobným spekulacím vyjadřovat a ani tak činit nehodlá. Jde o téma, o kterém se spekuluje již několik let, žádné konkrétní rozhodnutí z ministerstva naše nemocnice nemá.“ zek, top

V Jak pohlížíte na současnou diskusi o možném převedení vaší nemocnice ze správy ministerstva zdravotnictví pod pražský magistrát? Za prvé, není to v zásadě nic nového, podobné úvahy se objevily už několikrát. Thomayerova nemocnice byla magistrátem řízena již od doby svého vzniku, pod ministerstvo zdravotnictví byla převedena až v 80. letech minulého století. Za druhé, v Praze existuje zvláštní paradox: Magistrát ze zákona odpovídá za zajištění zdravotní péče, ale nemá k tomu žádné „výrobní prostředky“. Je tudíž pochopitelné, že má ve svém programu zřízení metropolitní nemocnice. Za třetí, s panem ministrem Hegerem sdílím názor, že ministerstvo zdravotnictví nemá být zřizovatelem žádných nemocnic, ty mají být zřizovány kraji nebo městy, případně univerzitou. V  Pokud by byla ve vaší nemocnici zrušena ­výuka mediků, resp. spolupráce nemocnice s lékařskými fakultami, jaké to může mít důsledky? Jak známo, my nemáme u nemocnice fakultu, ale dvě lékařské fakulty využívají některá naše pracoviště k výuce mediků. Pro naši nemocnici to neznamená žádnou mimořádnou výhodu, my platíme plné úvazky přednostům těchto klinik a jejich asistentům, kteří mají u fakulty jen částečný úvazek. Za praktickou výuku studentů nám fakulty neplatí nic, ačkoliv jsou s ní určité náklady spojeny. Není ani pravda, že bychom byli od zdravotních pojišťoven financováni jiným způsobem než ostatní, nefakultní nemocnice. Takže pro nás by ztráta názvu „fakultní“ neznamenala žádnou újmu.

Pokud by se u nás ale měla výuka mediků zcela zrušit, problém by měly lékařské fakulty – kde zajistí výuku. K tomu ale nevidím žádný rozumný důvod – výuku může zajišťovat i metropolitní nemocnice. Podmínkou je kvalitní medicína a kvalitní učitelé, na zřizovateli přece nezáleží. Je třeba ale říci, že samotná změna názvu nemocnice nepřinese žádnou úsporu. V  Má podle vašeho mínění tento plán nějaké rizikové momenty? Prvním rizikem je přílišná politizace našeho zdravotnictví, kdy se často z věcného problému stává nástroj soupeření mezi politickými stranami. Druhé riziko je ekonomické – změna názvu nemocnice znamená poměrně velké náklady v řádu miliónů, které by nemocnice ve svém velmi napjatém rozpočtu nenašla. Riziková je i představa, že se superspecializovaná péče z nemocnice bude přesouvat někam jinam. ­Thomayerova nemocnice slouží pacientům z jižní části Prahy a přiléhajících okresů Středočeského kraje. Tato oblast má nejméně 300–350 tisíc obyvatel, v některých odbornostech je přirozený spád daleko větší – např. naše plicní klinika, mimochodem největší v České republice, má spád 850 tisíc. Stačí si uvědomit, že 300 tisíc obyvatel mají krajská města jako Brno nebo Ostrava nebo že města jako Olomouc nebo Plzeň jsou třikrát menší. Pochybuji, že FN Motol, Všeobecná fakultní nemocnice nebo FN Královské Vinohrady mají tolik volné prostorové a personální kapacity, aby stačily ošetřit pacienty ze spádu Thomayerovy nemocnice. Tady je potřeba pečlivě počítat. Dalším rizikem je představa, že nefakultní nemocnice nebudou mít přístup k veřejným prostředkům určeným na výzkum.

… doc. MUDr. Bohuslava Svobodu, CSc., primátora hlavního města Prahy

Do projektu se nepustíme bez komplexních změn V Jaký je pohled primátora na případné zřizovatelství „exfakultních“ nemocnic? Nemocnice Na Bulovce má velký vnitřní dluh v rozmezí dvou až čtyř miliard korun, vyžaduje investice

do infrastruktury a částečně i vybavenosti a na to Praha prostě a jednoduše nemá dostatek investičních prostředků. Otázkou zůstává, zda nám ministerstvo zdravotnictví převede nemocnici bezúplatně a kdo převezme závazek těchto investic. Nedokážu si představit převod nemocnice s tak výrazným vnitřním dluhem bez dohody se státem, potažmo ministerstvem zdravotnictví, které by garantovalo převod nemocnice tzv. v černých číslech a s rozumným investičním výhledem garantovaným státem. Nicméně zároveň musím konstatovat, že metropole by měla už kvůli nenadálým situacím provozovat alespoň jedno zdravotnické zařízení, odmítáme se však do celého projektu pouštět bez komplexních změn v celém pražském zdravotnictví. Souhlasím s restrukturalizací pražských nemocnic i s faktem, že hlavnímu městu se kriticky nedostává lůžek následné péče, takže pacienti, kteří se léčí z následků zranění či nemocí, blokují ­využití lůžka pro potřeby dalších akutních případů.  V  Byl jste děkanem 3. LF UK a předsedou Asociace děkanů lékařských fakult. Jak pohlížíte na skutečnost, že pražské lékařské fakulty by teoreticky mohly ztratit část prostoru pro výuku mediků? Fakultní nemocnice jsou zdravotnická zařízení, která by měla být vázána přímo na lékařské fakulty, proto by měly být v Praze ke 3 lékařským fakultám 3 nemocniční zařízení. Samozřejmě si lékařské fakulty mohou tzv. „nasmlouvat“ výuku studentů i v dalších nemocnicích a jistě taková specializovaná pracoviště, jako jsou infekční klinika, radioterapeutický ústav a některá další pracoviště, by měla výuku studentů medicíny pro udržení své kvality umožňovat, popřípadě zachovat. V  Co byste klasifikoval jako největší problém a riziko diskutovaného záměru? Již zmíněnou značnou podinvestovanost Bulovky a fakt, že v areálu nemocnice jsou památkově chráněné budovy. Město nemá dostatek finančních prostředků pro převzetí nemocnice, která by si vyžádala v horizontu příštích 10 let investice v řádu 3 až 4 mld. korun. Druhým problémem je absence generelu pražských nemocnic, který by měl definovat rozsah a lokalizaci specializované a superspecializované péče. zek, top

Materiály zveřejněné na této straně se nemusejí shodovat s názorem redakce Zdravotnických novin

3005 ZN 22_04.indd 4

26.5.11 16:34


◗ ◗ EKONOMIKA

ROČNÍK 60 n ČÍSLO 22 n 30. KVĚTNA 2011

◗ Elektronické aukce

◗ Trh ve zdravotnictví

Moderní nástroj, nikoli všelék Společnost NAR marketing provedla v lednu tohoto roku výzkum o užitku aukčního vyjednávání. Bylo prozkoumáno 1128 aukčních případů za roky 2009 a 2010. Z výsledků průzkumu lze vyčíst, že při prvním nasazení aukcí ve státních institucích, municipalitách a nemocnicích ceny klesají až o 14 procent. Dalším výzkumem bylo vyvráceno tvrzení, že do elektronických aukcí dodavatelé zvyšují ceny. Naopak si uvědomují, že nabídky se budou porovnávat v reálném čase s konkurenceschopnými „soupeři“. Už při zadávání cen vzniká sleva asi 4 % – viz graf 1. Vezmeme-li v úvahu jen segment nemocnic a konkrétně nákup zdravotnických zařízení, z grafu 2 je vidět, že dochází k  úsporám až 19 procent.

elektronické, aukční? V ničem! Probíhá soutěž na pozadí kvality, která je přesně daná – transparentní.“ Polemiku nad špatnou kvalitou produktů vysoutěžených elektronickou aukcí by mohli jednoduše rozřešit motolští, kteří do soutěží pouští pouze osvědčené a vybrané dodavatele. Stát se účastníkem aukcí ve Fakultní nemocnici Motol není vůbec jednoduché, výběr účastníků pro soutěž podléhá schvalovací proceduře, účastník musí svou kvalitu předem prokázat. Skupina

Graf 1 – Úspora při prvním nasazení aukce úvodní cena vs. minulá cena vítězná cena aukce vs. minulá cena

Graf 2 – Úspora při prvním nasazení aukce podle kategorií, rok 2009 a 2010

3005 ZN 22_05.indd 5

í bn va e ráce St p

18,99 %

8,63 %

8,97 %

1,91 %

-0,11 %

9,60 %

1,99 %

by

ž Slu

é ké ick í nic y tn ízen ov t třeb o v ra po ra zař Zd Zd

elektronizace veřejných zakázek ve zdravotnictví a dříve ředitel nemocnice Ing. Karel Stoszek říká: „Zadavatel není naivka, který kupuje, co mu nabídne první prodejce. A když ví, co chce, a definuje technické parametry, do aukce pustí jen ty, kteří tyto parametry splňují. V čem se liší tištěná, obálková od

35,3 % ano

nemocničních zadavatelů (Nové Město na Moravě, brněnská FN u sv. Anny, Znojmo, Kroměříž aj.) pomocí aukčního softwaru velmi efektivně posuzuje náklady a benefity. Tito nákupčí rozumějí dobře hodnotové analýze a umějí se podívat na produkty nejen z hlediska autentické kvality, ale také z  hlediska celistvosti nákladů. Zatím mají zdravotničtí dodavatelé čas. Jak také průzkum uvádí, dvě třetiny zadavatelů se do aukcí příliš nehrnou. Strach ze změny v nákupním procesu zatím převládá v mnoha organizacích. Dodavatelé tedy ještě mají čas na to, aby se připravili. To znamená zlepšit se v kvalitě, ceně, reakčních časech, efektivitě, servisu i v odchylkách dodávek. Závěrem bych uvedl na pravou míru mýty týkající se drahých softwarových řešení. Ta stojí kolem sta až tří set tisíc na rok podle jejich kvality a poskytovaných služeb. Jen čtyři procenta respondentů se ceny bojí. Bát se však nemusejí, po dobu testování softwaru jsou na něj schopni naspořit nejméně desetkrát. Znáte jiný produkt s podobnou návratností? Josef Zrník, specialista na elektronizaci procesů

y li u s n o y ití ar. tě la sp běru spor ří ča mís ablo vate bídk cen yuž ván tro n t n o v a a o a š ý ú e r . v o í d v n m i t T a Š ké án jen ma ák ch do ržní no rm Vel ar ětn t ed írov ch s ím uto j ě í fo ž p na kop tazí ivn outě st a dob á z kt h je t o z o s s c e a v h j n e o u d b e N d ož ou y ú ožn ar. v ní o M Dl dno M sp á hn e k c J e n Zís Vš Tra

14,5 %

14,5 %

14,5 %

14,5 %

14,5 %

14,5 %

Graf 4 – Jaké vnímáte výhody eAukcí?

14,5 %

Elektronickou aukcí nepůjde nikdy nakoupit vše se slevou, ale téměř vždy se bude díky jejímu užití mapovat chování trhu. Zadavatel získá objektivní informace o cenách a  možných podmínkách. Obecně platí, že trhy, na kterých se nakupuje, nejsou stejně konkurenční a nemocnice nemají všude dobrou pozici k vyjednávání. Ale tam, kde vznikne příležitost pro novou konkurenci, se logicky uchytí i aukční nástroje, aby zmapovaly dychtivost subjektů po zakázkách ob­ jednavatelů. Vrátím-li se k  průzkumu VŠB-TU, na otázku, v čem vnímáte největší přidanou hodnotu aukcí, respondenti uvedli finanční úsporu, na druhém místě transparentnost a dále pak získání objektivní ceny – viz graf 4. Ukážete-li dodavatelskému trhu, jakou máte v dané chvíli nejlepší nabídku, začne reagovat. Říká, že to umí udělat lépe, a při dobré vyjednávací pozici kupujícího se spustí bouřlivé námluvy nových dodavatelů. Vítězí ten s největším zájmem. A nebude žádnou novinkou, že je to většinou stávající dodavatel. Pak tedy neobstojí tvrzení, že se nakupují nekvalitní produkty. Kupuje se požadovaná kvalita a  v  dané chvíli za aktuálně možnou cenu. Bavíme-li se o  zdravotnických zařízeních, tedy o investicích, každý hospodář ví, že nakupované technologie musejí

15,50 %

2,79 %

2,35 %

18,62 %

10,01 %

í zn vo o eby í Pr otř ízen p ař az

14,5 %

ec

at

é sk le ář řeby nc ot Ka p

14,5 %

IT a ik hn

Četnost výskytu

ie

rg

e En

11,57 %

6,16 %

16,75 %

9,04 %

Úspora

úvodní cena vs. minulá cena vítězná cena aukce vs. minulá cena

64,7 % ne

14,5 %

Trh eAukcí se rozvíjí 10 let. Jak uvádí ­další průzkum Vysoké školy Báňské – Technické univerzity Ostrava (VŠB-TU) z letošního roku, aukční technologie využívá zatím jen třetina nemocnic a i zde se nenakupuje vše tímto způsobem – viz graf 3.

Graf 3 – Využíváte ve své praxi eAukce?

14,5 %

4,10 %

splňovat kritéria účelu pořízení. Tedy správnou specifikaci předmětu. K soutěži o pořízení produktu se připojují i kritéria provozních, servisních a dalších nákladů, jakož i dodací podmínky, garance a jiné k tomuto účelu vhodné služby, které se v aukcích rovněž porovnávají. Špatná dokumentace není problém aukcí, naopak, aukce odhalí podvůdky a neschopnost. Zveřejníme-li cenu a  podmínky, nastolujeme rovnocenné příležitosti pro všechny zúčastněné a při pokusu o  koluzní dohodu sami dodavatelé upozorní, že se děje něco nekalého, protože je v jejich zájmu, aby soutěž probíhala podle pravidel. Konzultant v oboru

14,5 %

13,75 %

5

ZDRAVOTNICKÉ NOVINY

é

Jin

Tržby českých lékáren loni poklesly Celkové tržby zařízení lékárenské péče v ČR (lékáren, výdejen zdravotnických prostředků) za léčiva a zdravotnické prostředky v r. 2010 dosáhly 71,2 mld. Kč a poprvé od r. 1997 se meziročně snížily. Oproti r. 2009 se tržby snížily o 0,7 %. Z toho tržby za léčiva činily v r. 2010 celkem 63 197 mil. Kč, což je o 0,6 % méně než předchozí rok. Tržby od zdravotních pojišťoven za léčiva se snížily o 4,2 % na 33 753 mil. Kč. Celkem o 6,3 % vzrostly doplatky pacientů za recepty a poukazy na zdravotnické prostředky a dosáhly 9111 mil. Kč. Volný prodej léčiv a zdravotnických prostředků činil 7483 mil. Kč, což je 96,4 % předešlého roku. Počet přijatých receptů na léčiva se oproti r. 2009 zvýšil o 0,7 % a činil 73 464 tis. ks. Stále se však jedná o počet receptů cca o 18 až 22 % nižší než počty přijatých receptů v letech 2002–2007. Nižší počty receptů od r. 2008 jsou zřejmě ovlivněny regulačními poplatky. Na jeden recept připadly v r. 2010 v průměru náklady na pořízení léčiv v hodnotě 582 Kč (úhrady + doplatky). Jednomu poukazu na zdravotnické prostředky odpovídala hodnota 1078 Kč. Na jednoho obyvatele ČR připadlo v průměru 6,99 receptu a 0,31 poukazu. Doplatek pacienta na jeden recept byl v r. 2010 v průměru 122 Kč, na jeden poukaz cca 39 Kč. Na jednoho obyvatele ČR dále připadla ročně v průměru útrata v lékárně 866 Kč za doplatky na recept/poukaz a 711 Kč za volně prodejné léky a zdravotnické prostředky. V oboru lékárenské péče pracovalo v roce 2010 vyjádřeno v průměrných ročních počtech přepočtených na úvazky celkem 5802,61 farmaceutů a 4795,01 zdravotnických pracovníků nelékařů s odbornou způsobilostí, z toho 4793,31 farmaceutických asistentů. Pozn.: Údaje o tržbách za doplatky pacientů k receptům za léčiva plně nebo částečně hrazená z veřejného zdravotního pojištění v sobě od r. 2008 zahrnují regulační poplatky inkasované v lékárnách k receptům. úzis Průměrná tržba na 1 doklad v Kč a počet dokladů na 1 obyvatele v lékárenské péči v letech 2007–2010 Doklad/rok

2007

2008

2009

2010

Náklady na pořízení léků v Kč na 1 recept

445

575

598

582

Náklady na pořízení zdrav. prostředků v Kč na 1 poukaz

950

1053

1084

1078

Náklady na pořízení léků v Kč na 1 žádanku

6508

7577

7571

7380

11 238

9420

9340

9242

Průměrný doplatek pacienta na 1 recept Kč

87

122

116

122

Průměrný doplatek pacienta na 1 poukaz v Kč

43

43

42

39

Průměrný doplatek na recepty a poukazy na 1 obyvatele za rok v Kč

772

816

817

866

Volný prodej léčiv/zdrav. prostředků na 1 obyvatele za rok v Kč

643

709

740

711

Průměrný počet receptů na 1 obyvatele za rok v ks

8,72

6,6

6,95

6,99

Průměrný počet poukazů na 1 obyvatele za rok v ks

0,3

0,28

0,3

0,31

Náklady na pořízení zdrav. prostředků v Kč na 1 žádanku

Zdroj: ÚZIS ČR

Novartis v ČR zvýšil zisk Švýcarské farmaceutické společnosti Novartis loni v Česku vzrostl zisk na 41,3 mil. Kč. V roce 2009 vydělala Novartis, s. r. o., 16,6 mil. Kč. Tržby vzrostly zhruba o šest procent na 3,8 mld. Kč. Na základě výroční zprávy společnosti o tom informoval server svetprumyslu.cz. Většinu prodejů uskutečnila divize Pharma. Podíl volně prodejných léků činil méně než pětinu. Mezi nejznámější volně prodejné přípravky patří například Voltaren, Vectavir nebo Fenistil. Divize Ciba Vision se zabývá prodejem kontaktních čoček a příslušenství. Letos čeká firma prodej ve stejné výši jako loni zejména z důvodu příchodu některých generických léků na trh a také vzhledem ke snížení úhrad léků v souvislosti s úsporami ve státním rozpočtu. Negativní faktory chce firma kompenzovat právě zavedením nových léků na trh. Jediným vlastníkem české pobočky je švýcarská akciová společnost Novartis (Novartis International AG) se s­ ídlem v Basileji. Firma se zaměřuje především na výrobu inovativních léků, preventivních vakcín, kvalitních nízkonákladových generik a volně prodejných přípravků pro samoléčbu. Její čistý zisk v prvním čtvrtletí klesl na 2,77 mld. USD z 2,93 mld. o rok dříve, kdy společnost ještě těžila z vysokého odbytu vakcín proti tzv. mexické chřipce. Skupina působí ve 140 zemích a zaměstnává zhruba 97 000 lidí (v ČR 242 osob). Novartis vznikl v roce 1996 spojením firem Ciba-Geigny a Sandoz Laboratories. hj

Takeda chce koupit Nycomed Japonská farmaceutická společnost Takeda Pharmaceutical Company Limited jedná o koupi švýcarského konkurenta Nycomed. Podle serveru svetprumyslu.cz to uvedly agentury Reuters a Bloomberg. Transakce má mít hodnotu přes 14 miliard dolarů a byla by druhou největší japonskou akvizicí v historii. Podle Bloombergu jsou jednání v pokročilé fázi a dohoda by mohla být oznámena již v příštích dnech. Středně velký Nycomed má významné aktivity v Evropě a na rozvojových trzích a byl by pro Takedu druhou velkou akvizicí po převzetí americké Millenium Pharmaceuticals v roce 2008 za zhruba devět miliard dolarů. Nejznámějším produktem Nycomedu je Pantoprazol. Nycomed má 12 500 zaměstnanců a většinu v ní vlastní čtyři investiční společnosti. Historie firmy Takeda se píše již od roku 1781. Tehdy dvaatřicetiletý Chobei Takeda začal prodávat tradiční japonské a čínské léky v ósacké Doshomachi, centru medicínského obchodu v Japonsku. Ve své malé prodejně rozděloval do menších dávek léky od distributorů a prodával je lékařům. hš

Vznikne majoritní producent „úrazových prostředků“? Švýcarská společnost Synthes, největší výrobce prostředků pro léčbu zlomenin na světě, v druhé polovině dubna potvrdila, že vyjednává s americkou společností Johnson & Johnson, druhým největším výrobcem produktů pro zdravotní péči, o možné fúzi. První zprávy hovořící o těchto dvou společnostech se objevily 15. března a týkaly se akvizice Synthesu za 20 mld. amerických dolarů. Následně ale Synthes oznámila, že zatím se obě společnosti neshodly ani na podmínkách, ani na možném výsledku fúze. Divize Johnson & Johnson DePuy, která obchoduje na podobném trhu jako Synthes, zatím nestačí žádnému z větších rivalů, jako jsou Stryker, Smith & Nephew či právě Synthes. Zatímco Synthes v roce 2010 vykázal růst prodejů na trhu o 10 procent na 2,69 mld. USD, prodeje DePuy činily „pouhých“ 258 miliónů dolarů. Spojením by společnosti mohly získat více než polovinu trhu s „úrazovými prostředky“, k případné akvizici by se tedy musely vyjádřit i regulatorní orgány. nap

26.5.11 16:56


6 ZDRAVOTNICKÉ NOVINY

◗ ◗ ZDRAVOTNĚ-SOCIÁLNÍ PÉČE

ROČNÍK 60 n ČÍSLO 22 n 30. KVĚTNA 2011

◗ MPSV ČR

Co přinese Sociální reforma I Ve středu 18. května schválila vláda první část sociální reformy, kterou připravilo ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV). V sobotu 21. května proti reformě protestovalo v Praze přes 40 tisíc odborářů. Co konkrétně má přinést? Sjednocení procesu výplaty nepojistných dávek

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se sjednocením výplaty nepojistných sociálních dávek Návrhem tohoto zákona se mění zákon o pomoci v hmotné nouzi (č. 111/2006 Sb.), zákon o  sociálních službách (č. 108/2006 Sb.), zákon o státní sociální podpoře (č. 117/1995 Sb.) a další související zákony. MPSV chce sjednotit proces výplaty nepojistných dávek sociální ochrany. Dnes se tyto dávky vyplácejí na třech různých úrovních státní správy a samosprávy. Nově má o těchto dávkách rozhodovat Úřad práce ČR jako jediný orgán. Úřady práce budou podle návrhu zároveň jednotným místem kontaktu žadatelů o dávky. Nově na ně přechází agenda dávek pomoci v hmotné nouzi, dávek pro osoby se zdravotním postižením, příspěvku na péči a také výkon inspekce poskytování sociálních služeb. Připraveno je také převedení působnosti odvolacího orgánu v oblasti státní správy podpory, pomoci v hmotné nouzi, příspěvku na péči a dávek pro osoby se zdravotním postižením z  krajských úřadů a  Magistrátu hlavního města Prahy na MPSV. Tím, že se MPSV stane odvolacím orgánem proti prvoinstančním rozhodnutím Úřadu práce ČR, se vytvoří systém řízení jednotný pro všechny „nepojistné“ sociální dávkové systémy. Pro zajištění vyšší efektivity při správě a distribuci sociálních dávek se bude používat Jednotný informační systém práce a sociálních věcí. Umožní zároveň sledování účelovosti jejich čerpání. Ministerstvo také plánuje rozšíření způsobů, kterými jsou dávky poskytovány, o elektronický platební prostředek. Úřad práce bude vydávat tzv. multifunkční kartu. „Karta sociálních systémů“, jak zní její oficiální název, má nové platební a bezpečné identifikační funkce. Její technologie zajistí doložitelnost a účelovost čerpání prostředků. Jednou z jejích důležitých funkcí bude funkce průkazů TP, ZTP a ZTP/P.

Nepojistné dávky

V Pomoc v hmotné nouzi Cílem úprav je podpořit odpovědnost osob v rámci rodiny a motivovat k aktivnímu řešení nepříznivé situace. Navrhovaná úprava rovněž předpokládá převedení organizace veřejné služby na Úřad práce ČR. Důsledkem bude zjednodušení přístupu osob v hmotné nouzi k veřejné službě. Dále je úprava zaměřena mj. na zpřísnění podmínek pro osoby, které se vědomě vyhýbají práci. V Státní sociální podpora Navržené změny mají snížit nynější zátěž klientů kvůli několikanásobnému posuzování dlouhodobě nepříznivého stavu dítěte pouze jednou a podle jednoho posudkového schématu. Potřeby dětí budou zabezpečeny buď rodičovským příspěvkem, nebo příspěvkem na péči. Návrh umožňuje větší flexibilitu při rozhodování rodičů pečujících o malé dítě. Rozšiřuje možnosti rodičů volit délku pobírání rodičovského příspěvku a jeho výši podle aktuální situace rodiny. Časově omezená výplata příspěvku na bydlení má zvýšit motivaci lidí při řešení bytové situace. Omezení se netýká osob se zdravotním postižením a seniorů starších 75 let.

3005 ZN 22_06.indd 6

V Sociální služby Příspěvek na péči je vyplácen oprávněné osobě, avšak bude nutné na požádání doložit správnost čerpání, pokud nebude k  placení použita karta sociálních systémů. Navrhuje se zvýšit příspěvek na péči pro osoby od 1 do 18 let ve II. stupni závislosti z 5000 na 6000. Zavádí se institut asistenta sociální péče, tedy jiné než blízké osoby, která není registrovaným poskytovatelem sociálních služeb. Současně bude na základě žádosti nově posuzován nárok na zvýšení příspěvku na péči poživatele příspěvku na péči, kterým je rodič nezaopatřeného dítěte nebo nezaopatřené dítě. Příspěvek bude navýšen o 2000 Kč, jestliže příjem oprávněné osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných nedosahuje částky dvojnásobku životního minima

rodiny. Tímto opatřením stát zajišťuje zvýšené náklady související s péčí o osoby závislé na pomoci jiné osoby, které by jinak musely být hrazeny z příjmů pečující rodiny.

Dávky OZP

Návrh zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením (OZP) a  o  změně souvisejících zákonů MPSV plánuje sloučení několika nynějších dávek do větších celků. Vzniknou pouze dvě agregované dávky, měsíčně vyplácený příspěvek na mobilitu a jednorázový příspěvek na zvláštní pomůcky. Oba tyto příspěvky bude vyplácet Úřad práce ČR. Příspěvek na mobilitu je opakující se nárokovou dávkou. Poskytovat se bude

osobám starším jednoho roku, které ­nejsou schopny zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace. Příspěvek na zvláštní pomůcky je jednorázová nároková dávka určená osobám s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, těžkým sluchovým nebo těžkým zrakovým postižením. Dávka se zaměřuje na pomoc v oblasti pomůcek (které umožňují sebeobsluhu, slouží k získávání informací nebo ke styku s okolím apod.), zakoupení a úpravy motorového vozidla a  úprav bytu. ­Konstrukce dávky zvyšuje dostupnost pomůcek pro osoby se zdravotním postižením. Zákon upravuje také průkaz osoby se zdravotním postižením a některé výhody náležející držitelům těchto průkazů. Aby nebyly omezeny výhody (slevy, osvobození od poplatků apod.), které jsou poskytovány osobám se zdravotním postižením, upravují se současně právní předpisy, které tyto benefity za-

kládají (např. zákon o daních z příjmů, zákon o pozemních komunikacích, zákon o silničním provozu apod.).

Zaměstnanost

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a  další související zákony Návrh zákona definuje nelegální práci tak, aby byla lépe prokazatelná, omezuje zneužívání právní úpravy v oblasti poskytování příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením a upravuje poskytování tzv. náhradního plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením (OZP). Dále zefektivňuje podporu zaměstnávání OZP na chráněných pracovních místech, vytváří podmínky pro širší uplatnění osobních iniciativ uchazečů o zaměstnání při hledání nového uplatnění na trhu práce a snižuje administrativní zatížení zaměstnavatelů i  uchazečů o práci a byrokratickou zátěž. mpsv

V Základní body novely zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti V Úprava podmínek pro poskytování příspěvku na podporu zaměstnávání OZP vč. úpravy tzv. náhradního plnění Úprava povede k omezení zneužívání poskytování příspěvku na podporu zaměstnávání OZP. Nově bude zavedena finanční spoluúčast zaměstnavatele na vynaložených mzdových nákladech. Příspěvek bude poskytován pouze na ty zaměstnance, kteří pracují na pracovních místech vymezených na základě dohody s Úřadem práce ČR (ÚP ČR) jako chráněná pracovní místa. Jeho výše bude činit měsíčně 75 % skutečně vynaložených mzdových nákladů na tyto zaměstnance, nejvýše však 6000 Kč. Vynaložené mzdové náklady se budou snižovat např. o srážky ze mzdy určené k uspokojení plnění zaměstnavatele nebo k uspokojení závazků zaměstnance, tedy o ty částky, které jsou nejčastěji předmětem zneužívání příspěvku. Po 12 měsících provozování chráněných pracovních míst bude tento příspěvek navýšen o částku odpovídající vynaloženým dalším nákladům spojeným se zaměstnáváním OZP. Maximální výše navýšení bude činit 4000 měsíčně na jednoho zaměstnance se zdravotním postižením. K zamezení tzv. přefakturace při plnění povinného podílu OZP formou odebírání výrobků nebo služeb nebo zadáváním zakázek zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 50 % OZP dojde tím, že dodavatelé tzv. náhradního plnění budou moci poskytovat své výrobky nebo služby nebo plnit zadané zakázky jen do určitého ročního objemu podle počtu jimi zaměstnávaných OZP. V Efektivnější podpora zaměstnávání OZP Institut chráněné pracovní dílny se sjednocuje s institutem chráněného pracovního místa, čímž se provede sloučení dvou téměř shodných nástrojů podpory zaměstnávání OZP. Právní úprava tak bude zjednodušena a sníží se administrativní zátěž zaměstnavatelů. Upravuje se také poskytování příspěvku na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa. Příspěvek bude poskytován po 12 měsících provozování chráněných pracovních míst a jeho maximální výše bude činit 48 000 Kč ročně na jednoho zaměstnance se zdravotním postižením. V Zpřístupnění postihu za výkon nelegální práce Nelegální práce tak, jak je v současné době definována, je velmi obtížně prokazatelná. Unikají tak finance v oblasti pojistného i daní. Definice nelegální práce se upravuje tak, aby její prokazování bylo snazší. Bude sjednocen výkon kontrolní činnosti – kontrolním orgánem bude Státní úřad inspekce práce. Maximální ­částka pokuty za výkon nelegální práce bude zvýšena

Institut chráněné pracovní dílny se sjednocuje s institutem chráněného pracovního místa. Foto: uzi z 10 000 Kč na 100 000 Kč. Naopak snížena bude maximální částka pokuty za neplnění oznamovací povinnosti nebo nevedení evidence podle zákona o zaměstnanosti z 500 000 Kč na 100 000 Kč. V Úprava podmínek zprostředkování zaměstnání a podpora v nezaměstnanosti Změna podmínek pro vznik nároku na podporu v nezaměstnanosti spočívá v úpravě rozhodného období, ve kterém je možno získat alespoň 12 měsíců doby důchodového pojištění, ze tří let na dva roky. Dále dojde ke změně podmínek pro vstup do evidence uchazečů o zaměstnání. V případech, kdy zaměstnanec ukončí bez vážného důvodu sám nebo dohodou se zaměstnavatelem vhodné zaměstnání zprostředkované ÚP ČR, bude moci být evidován na ÚP ČR až po uplynutí 6 měsíců ode dne vzniku tohoto zaměstnání. Další změnou bude také zavedení nabídky veřejně prospěšných prací nebo veřejné služby v rozsahu až 20 hodin týdně pro uchazeče o zaměstnání. Nepřijetí nabídky veřejně prospěšných prací bez vážných důvodů bude mít za následek vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání pro odmítnutí vhodného zaměstnání. Stejný dopad bude mít i odmítnutí veřejné služby uchazečem o zaměstnání vedeným v evidenci krajské pobočky ÚP ČR déle než 2 měsíce.

Nově bude zavedeno tzv. „sdílené zprostředkování zaměstnání“ zajišťované ÚP ČR ve spolupráci s agenturami práce, které budou odměňovány příspěvkem za každého uchazeče o zaměstnání, jemuž zprostředkují zaměstnání, a zároveň budou bonifikovány v případě, že umístí uchazeče o zaměstnání po dobu alespoň 6 měsíců. Dohoda mezi ÚP ČR a agenturou práce bude obsahovat i účinné nástroje pro kontrolu prováděného zprostředkování zaměstnání. V oblasti rekvalifikace zákon umožní, aby si uchazeč o zaměstnání sám vybral poskytovatele rekvalifikace. Pro tento případ bude stanoven maximální limit úhrady ceny. V Snížení administrativní zátěže zaměstnavatelů Ruší se povinnost zaměstnavatele hlásit volná místa ÚP ČR. Hlášení bude nově dobrovolné. V praxi to povede ke snížení administrativní zátěže zaměstnavatelů, ale i ke zvýšené aktivitě ÚP ČR při vyhledávání volných pracovních míst pro uchazeče o zaměstnání a při jednání se zaměstnavateli o možnostech vytváření nových pracovních míst. Při podání žádosti o příspěvek v rámci aktivní politiky zaměstnanosti již zaměstnavatel nebude muset předkládat ÚP ČR potvrzení o tzv. bezdlužnosti, pokud se dohodne s ÚP ČR, aby si toto potvrzení obstaral úřad sám. mpsv

26.5.11 16:35


ROČNÍK 60 n ČÍSLO 22 n 30. KVĚTNA 2011

◗ ◗ SERVIS

7

ZDRAVOTNICKÉ NOVINY

◗ Personální inzerce ◗ ◗ VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ V Vrchní sestra

Ředitel Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o. vypisuje výběrové řízení na pozici vrchní sestra chirurgického oddělení. Požadavky: vzdělání v oboru všeobecná sestra, specializace v operačních oborech nebo ARIP, vysokoškolské vzdělání výhodou, osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, 10 let praxe v oboru, praxe ve vedoucí funkci, bezúhonnost. Písemnou přihlášku do výběrového řízení se strukturovaným životopisem a doloženými doklady o dosaženém vzdělání a bezúhonnosti pošlete do 14 dnů od zveřejnění výzvy na personální oddělení Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o., Nemocniční 15, 466 60 Jablonec nad Nisou

V Více pozic

Děkan Lékařské fakulty UK v Hradci Králové vypisuje výběrová řízení na místa učitelů: •K liniky infekčních nemocí s úvazkem 0,2 Požadavky: absolvent magisterského studijního programu všeobecné lékařství, předpoklady pro pedagogickou činnost v českém i anglickém jazyce a pro vědecko-výzkumnou práci, znalost práce na PC, morální bezúhonnost, schopnost týmové spolupráce. •P orodnické a gynekologické kliniky s úvazkem 0,2 Požadavky: absolvent magisterského studijního programu všeobecné lékařství, praxe v oboru nejméně 1 rok, zájem o  pedagogickou a vědeckou činnost, dobrá znalost anglického jazyka. • Ústavu soudního lékařství s úvazkem 0,8 Požadavky: absolvent magisterského studijního programu všeobecné lékařství, zájem o doktorské studium, schopnost publikační, pedagogické a vědecké činnosti, znalost práce na PC a anglického jazyka, zdravotní způsobilost. Datum nástupu podle dohody. K přihláškám na vypsaná místa je třeba přiložit životopis, přehled o dosavadní praxi potvrzený zaměstnavatelem, ověřený doklad o VŠ vzdělání včetně osvědčení o státní zkoušce, vědecké a vědeckopedagogické hodnosti, přehled o odborné, vědecké a výzkumné činnosti včetně činnosti publikační, souhlas v souvislosti se zákonem o ochraně osobních údajů. Platové podmínky podle mzdového předpisu Univerzity Karlovy v Praze. Přihlášky zasílejte do 30 dnů od zveřejnění na sekretariát děkana Lékařské fakulty UK v Hradci Králové, Šimkova 870, poštovní přihrádka 38, 500 38 Hradec Králové.

V Primář/primářka

Ředitelka Dětské psychiatrické léčebny Opařany vypisuje výběrové řízení na pozici primářů/primářek: •o ddělení mladšího školního věku •o ddělení staršího školního a dorostového věku Zvýhodněné platové podmínky. Bližší informace na www.dploparany.cz

V Více pozic

Děkan 1. lékařské fakulty UK v Praze vypisuje výběrová řízení na obsazení pracovních míst akademických pracovníků/pracovnic s předpokládaným nástupem od 1. 9. 2011:

V Docent/docentka

Všeobecné požadavky: habilitace, specializovaná způsobilost, vědecká a publikační činnost. Jazykové znalosti, praxe. Předpoklady pro pedagogickou práci, morální bezúhonnost. Mzdové zařazení dle Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy v Praze (www.cuni.cz). •1 x na částečný pracovní úvazek na Anatomický ústav 1. LF UK výuka i v AJ •1 x na částečný pracovní úvazek na Ústav biologie a lékařské genetiky ­ 1. LF UK a VFN – VŠ lékařského nebo přírodovědného směru, vědecká práce a publikační činnost se zaměřením na molekulární genetiku, znalost AJ •1 x na částečný pracovní úvazek na Gynekologicko-porodnickou kliniku 1. LF UK a FN Na Bulovce – VŠ lékařského směru, praxe v oboru min. 10 let

3005 ZN 22_07.indd 7

•1 x na částečný pracovní úvazek na Kliniku otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole

V Odborný asistent/asistentka

Všeobecné požadavky: min. magisterské VŠ vzdělání příslušného směru, jazykové znalosti. Praxe, vědecká a publikační činnost výhodou. Předpoklady pro pedagogickou práci, morální bezúhonnost, znalost práce s PC. Mzdové zařazení dle Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy v Praze (www.cuni.cz). •1 x na celý pracovní úvazek na Ústav pro histologii a embryologii 1. LF UK VŠ lékařského, veterinárního lékařství nebo přírodovědného směru s morfologickým zaměřením, znalost AJ, zájem o výzkum v oboru mikromorfologie, zkušenosti s výukou •1 x na částečný pracovní úvazek na Farmakologický ústav 1. LF UK a VFN – VŠ lékařského směru, znalost AJ, praxe nebo zařazení v doktorském studiu •1 x na částečný pracovní úvazek na Ústav klinické a experimentální hematologie 1. LF UK a Ústavu hematologie a krevní transfuze VŠ lékařského nebo přírodovědného směru, vědecká hodnost •1 x na částečný pracovní úvazek na Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN – specializovaná způsobilost v oboru hygiena a epiedemiologie nebo příbuzném, pedagogická praxe, publikační činnost •2 x na částečný pracovní úvazek na Ústav pro humanitní studia v lékařství 1. LF UK – VŠ lékařského směru, praxe v oboru psychiatrie, Ph.D. nebo rozpracované doktorské studium •4 x na částečný pracovní úvazek na Ústav patologie 1. LF UK a VFN •4 x na částečný pracovní úvazek na Ústav imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a  VFN – VŠ lékařského nebo přírodovědného směru, předpoklady pro zařazení AP 1 •8 x na částečný pracovní úvazek na Ústav buněčné biologie a patologie 1. LF UK – min. 2 roky praxe ve výzkumu zaměřeném na organizaci buněčného jádra, znalost molekulárně biologických metod, znalost mikroskopických technik včetně fluorescenčních technik a elektronové mikroskopie •3 x na částečný pracovní úvazek na Pediatrickou kliniku 1. LF UK a FTN spol. – specializovaná způsobilost v oboru dětské lékařství, znalost AJ •2 x na částečný pracovní úvazek na Radiodiagnostickou kliniku 1. LF UK a FN Na Bulovce •2 x na částečný pracovní úvazek na Chirurgickou kliniku 1. LF UK a FN Na Bulovce •1 x na částečný pracovní úvazek na Kliniku plastické chirurgie 1. LF UK a FN Na Bulovce •1 x na částečný pracovní úvazek na Kliniku nefrologie 1. LF UK a VFN VŠ lékařského směru, schopnost výuky v ČJ a AJ, doložitelná publikační aktivita v mezinárodních časopisech •1 x na částečný pracovní úvazek na III. Interní kliniku 1. LF UK a VFN •1 x na částečný pracovní úvazek na IV. Interní kliniku 1. LF UK a VFN – specializovaná způsobilost v oboru vnitřní lékařství nebo gastroenterologie, praxe v oboru vnitřní lékařství, publikační činnost •6 x na částečný pracovní úvazek na Neurologickou kliniku 1. LF UK a VFN – kvalifikace nejvyššího stupně v neurologii, akademicko-vědecký titul nebo předpoklady pro jeho brzké získání •6 x na částečný pracovní úvazek na Centrum adiktologie Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN – VŠ v oborech odpovídajících výukovým předmětům adiktologie •2 x na částečný pracovní úvazek na I. Chirurgickou kliniku 1. LF UK a VFN

•2 x na částečný pracovní úvazek na II. Chirurgickou kliniku 1. LF UK a VFN – minimálně chirurgický kmen, ev. specializovaná způsobilost v oboru kardiochirurgie nebo cévní chirurgie •2 x na částečný pracovní úvazek na III. Chirurgickou kliniku 1. LF UK a FN v Motole – výuka oboru spondylochirurgie •1 x na částečný pracovní úvazek na Urologickou kliniku 1. LF UK a VFN – specializovaná způsobilost a min. 10 let praxe v oboru urologie •1 x na částečný pracovní úvazek na Kliniku otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole •4 x na částečný pracovní úvazek na Interní kliniku 1. LF UK a ÚVN •4 x na částečný pracovní úvazek na Oční kliniku 1. LF UK a ÚVN – praxe v oboru, zaměření na oftalmologii a dětskou problematiku v oftalmologii •3 x na částečný pracovní úvazek na Pneumologickou kliniku 1. LF UK a FTN spol. – VŠ lékařského směru, publikační činnost, jazyková vybavenost

V Asistent/asistentka

Všeobecné požadavky: min. magisterské VŠ vzdělání příslušného směru, jazykové znalosti. Praxe, vědecká a publikační činnost výhodou. Předpoklady pro pedagogickou práci, morální bezúhonnost, znalost práce s PC. Mzdové zařazení dle Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy v Praze (www.cuni.cz). •2 x na částečný pracovní úvazek na Anatomický ústav 1. LF UK – výuka i v AJ •1 x na částečný pracovní úvazek na Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK – VŠ přírodovědného směru a zkušenosti s výukou v oboru biochemie vítány •5 x na částečný pracovní úvazek na Ústav biofyziky a informatiky 1. LF UK – VŠ se zdravotnicko-technickým zaměřením, znalost AJ, účast na vědecké práci v oboru biomedicíny •1 x na částečný pracovní úvazek na Gynekologicko-porodnickou kliniku 1. LF UK a FN Na Bulovce – VŠ lékařského směru, praxe v oboru min. 2 roky

V Lektor/lektorka

Všeobecné požadavky: min. magisterské VŠ vzdělání příslušného směru, jazykové znalosti. Min. pět let praxe, vědecká a publikační činnost výhodou. Předpoklady pro pedagogickou práci, morální bezúhonnost, znalost práce s PC. Mzdové zařazení dle Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy v Praze (www.cuni.cz) – L2.

práci, morální bezúhonnost, znalost práce s PC. Mzdové zařazení dle Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy v Praze (www.cuni.cz) – L1. •2 x na částečný pracovní úvazek na Centrum adiktologie Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN – VŠ v oborech odpovídajících výukovým předmětům adiktologie •1 0 x na částečný pracovní úvazek na Kliniku rehabilitačního lékařství •1 x na částečný pracovní úvazek na I. Chirurgickou kliniku 1. LF UK a VFN •1 x na částečný pracovní úvazek na Oční kliniku 1. LF UK a ÚVN – praxe v oboru Uchazeč/uchazečka musí splňovat všeobecné požadavky včetně případných konkrétních požadavků uvedených u jednotlivých pracovních pozic. Písemné přihlášky s vlastnoručním podpisem, doplněné profesním životopisem, doklady o vzdělání, kvalifikacích a praxi s přehledem vědecké a publikační činnosti, souhlasem v souvislosti se zákonem o ochraně osobních údajů, vše v českém jazyce, zasílejte do pěti týdnů po zveřejnění na adresu 1. LF UK, Kateřinská 32, 121 08 Praha 2. Informace jsou uvedeny na www.lf1.cuni.cz.

◗ ◗ VOLNÁ MÍSTA V Více pozic

Nemocnice Brandýs nad Labem, nestátní zdravotnické zařízení, hledá vhodné kandidáty na tyto pozice: Lékař/lékařka pro: •G ynekologicko-porodnické oddělení •R adiodiagnostické oddělení Akreditované pracoviště. Pozice je vhodná i pro absolventy. V případě zájmu kontaktujte hlavního lékaře MUDr. Ivana Reicha na e-mailu: reich.ivan@nembnl.com   Porodní asistentku pro: •T řísměnný provoz na Gynekologicko-porodnické odd. •A mbulantní jednosměnný provoz Akreditované pracoviště. Pozice je vhodná i pro absolventy. V případě zájmu kontaktujte hlavní sestru paní Janu Syrovou na e-mailu: syrova.jana@nembnl.com   A dále hledáme vhodné kandidáty na pozice: •L ékař Internista •L ékař Anesteziolog •L ékař Chirurg •V šeobecná sestra na odd. Chirurgie a Interna •Z dravotní sestra s Aripem na MOJIP •D ětská sestra

•1 x na celý pracovní úvazek na Ústav vědeckých informací 1. LF UK a VFN

V Lektor/lektorka

podpůrných forem pedagogické činnosti Všeobecné požadavky: min. bakalářské VŠ vzdělání příslušného směru, jazykové znalosti. Praxe, vědecká a publikační činnost výhodou. Předpoklady pro pedagogickou

Vaše životopisy můžete zasílat na e-mail: info@nembnl.com

V Primář/primářka

•N emocnice Brandýs nad Labem, nestátní zdravotnické zařízení, přijme primáře/primářku pro Gynekologické oddělení. Nabízíme možnost ubytování v Praze Vaše životopisy můžete zasílat na e-mail: info@nembnl.com

V Primář/primářka

Nestátní zdravotnické zařízení přijme primáře/primářku. Více na www.domovrepy.cz, kontakt: Mgr. Frýdecká, tel. 776 257 911, e-mail: konsolata@domovrepy.cz

V Vedoucí lékař/lékařka

Dětská psychiatrická léčebna Opařany přijme do pracovního poměru: •v edoucího lékaře / lékařku se specializací z dětské a dorostové psychiatrie nebo psychiatrie •v edoucího klinického psychologa/psycholožku s kvalifikační atestací podle zákona č. 96/2004 Sb Zvýhodněné platové podmínky. Bližší informace na www.dploparany.cz

V Lékař do Holandska

Uplatnenie doktorov v Holandsku a Belgicku. Viac na www.optima-recruit.cz Tel.: L. Klusová, +420 739 571 561.

V RTG laboranta/laborantku Soukromá chirurgická ambulance ve Dvoře Králové nad Labem hledá RTG laboranta/laborantku s nástupem v říjnu 2011. Bližší informace na telefonním čísle 499 621 136.

V Lékař/lékařka

Nemocnice následné péče v Lomnici nad Popelkou přijme lékaře se specializovanou způsobilostí (atestací) v interních oborech, neurologa, ortopeda, případně praktického lékaře na plný úvazek. Platové zařazení podle platných předpisů pro příspěvkové organizace, zaměstnanecké benefity (6 týdnů dovolené, příspěvek na penzijní nebo životní pojištění, příspěvek na rekreaci). Byt k dispozici. Informace u primáře zařízení, tel. 481 672 926, e-mail: bobisova@mail.cz

V Psycholog/ psychiatr

Klinika ESET přijme •k linického psychologa s atestací a psychoterapeutickým vzděláním pro práci v ambulanci a denním stacionáři pro dospělé •p sychiatra na pozici vedoucího lékaře oddělení a stacionáře Strukturovaný CV zasílejte na: Klinika ESET, Vejvanovského 1610, 149 00 Praha 4, mail: klinikaeset@volny.cz, tel./fax: 242485855.

CHYBÍ VÁM LIDI? Pro zasílání své personální inzerce využijte naši e-mailovou adresu:

radkova.inzerce@ambitmedia.cz

Objednací kupón Zdravotnických novin Předplatné:

Standardní, roční 799 Kč

Studentské, roční 639 Kč

Balíček 1 + 1, roční* 1220 Kč

*speciální nabídka kombinace předplatného Zdravotnických novin a Florence.

ODBĚRATEL:

FAKTURAČNÍ ÚDAJE (nevyplňujte, jsou-li shodné s odběratelem):

Titul:.............. Jméno a příjmení:................................................

Organizace:.................................................................................

Organizace:

Adresa: .................................. PSČ a město:

Obor činnosti:

IČ: ........................................... DIČ:..............................................

Adresa: .................................. PSČ a město:

Tel.:....................... E-mail:............................................................

Tel.:....................... E-mail:...........................................................

Způsob úhrady:

složenka

faktura

Postservis, oddělení předplatného, Poděbradská 39, 190 00 Praha 9, predplatne@ambitmedia.cz. Předplatné si můžete objednat také na bezplatné infolince České pošty 800 300 302 nebo webových stránkách www.zdravky.cz. Vyplněný kupón zašlete poštou na adresu:

faxem na číslo 284 011 847 nebo e-mailem na adresu

Datum:............................................ Podpis:.......................................................................................................................................... Vyplněním a podpisem tohoto kupónu souhlasím s tím, aby vydavatelství Ambit Media, a.s., shromažďovalo a zpracovávalo ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění osobní údaje uvedené v objednacím kupónu. S úplným poučením o ochraně osobních údajů jsem se seznámil na webových stránkách vydavatele www.ambitmedia.cz. Tyto údaje poskytuji dobrovolně.

26.5.11 16:57


◗ ◗ NĚCO NAVÍC

8 ZDRAVOTNICKÉ NOVINY

◗ Životní jubileum

Prof. Zdeněk Dienstbier slaví pětaosmdesátiny „K životním rozkoším patří i pracovní úspěch. Dneska se tomu říká workoholik, já to slovo neužívám, ale to, co jsem dělal, jsem měl rád a v průběhu života jsem několikrát měnil a rozšiřoval orientaci. Nevím, mohu-li to přímo nazývat rozkoší, ale že jsme vybudovali ústav, který patřil ke špičkovým v Evropě, mi přinášelo a přináší dodnes uspokojení.“ Takto v nedávném interview komentoval prof. MUDr. et Dr. med. h.c. Zdeněk Dienstbier, DrSc., svůj dosavadní život vynikajícího vědce, lékaře a pedagoga. V těchto dnech slaví Z. Dienstbier významné životní jubileum.

Narodil se 30. května 1926 v Chrudimi. Po promoci v roce 1950 pracoval jako internista, habilitoval v r. 1960 jako docent radiobiologie, v roce 1965 byl jmenován profesorem nukleární medicíny. Od r. 1957 po 33 let vedl Biofyzikální ústav, později Ústav biofyziky a nukleární medicíny Fakulty všeobecného lékařství UK (FVL UK) v Praze. Malý, odborně bezvýznamný ústav přebudoval v prestižní pracoviště, které se vedle tradiční biofyziky věnovalo radiobiologii, radiofarmakologii, hematoonkologii, experimentální onkologii, radiochemii. Na FVL UK zavedl výuku nukleární medicíny a vydal první učebnici oboru. V letech 1960 až 1963 byl proděkanem FVL UK, v období 1964 až 1969 prorektorem Univerzity Karlovy. Publikační činnost prof. Dienstbiera je neobyčejně ob­­sáhlá – je autorem více než 500 odborných sdělení doma i v zahraničí, uveřejnil 14 monografií a učebnic, z toho 2 anglicky, a je autorem kapitol v 17 monografiích, z toho ve 12 cizojazyčných. Několik let se věnuje i beletrii a jeho knihy „Stálo za to žít“, „Životní fragmenty (převážně nevážně)“, „Život v přesčase“ a „Původním povoláním lékař“ si získaly ve čtenářské veřejnosti značnou oblibu. Prof. MUDr. et Dr. med. h.c. Zdeněk Dienstbier, DrSc., zastával a zastává řadu významných funkcí – mj. byl déle než 20 let předsedou a později úřadujícím místopředsedou vědecké rady ministerstva zdravotnictví, členem kolegia ministra, hlavním odborníkem pro obor nukleární medicíny, členem biologického a lé­kařského kolegia Československé akademie věd. Vykonával funkci prezidenta Evropské společnosti pro radiobiologii a viceprezidenta Evropské společnosti nukleární medicíny, byl dlouholetým předsedou Československé společnosti nukleární medicíny a radiační hygieny ČLS JEP. Je nositelem desítek univerzitních, ­fakultních a institucionálních medailí, mezi jinými medaile UK k 550 letům upálení mistra Jana Husa, dvou Purkyňových medailí České lékařské společnosti JEP, medaile J. B. Guotha Společnosti lékarsko-slowanské ke 150. výročí založení Slovenské lékařské ­společnosti, Hevesyho medaile maďarské společnosti nukleární medicíny. Byla mu udělena medaile k 650 letům založení univerzity, v r. 2005 převzal medaili Českého svazu bojovníků za svobodu za aktivní účast v Pražském povstání atd. Je čestným členem celé řady domácích a zahraničních společností či univerzit. Celospolečensky mimořádně záslužná je i práce prof. Zdeňka Dienstbiera v dobrovolné neziskové humanitární organizaci Liga proti rakovině, kterou založil v r. 1990 a v jejímž čele stojí. Životním „hobby“ jubilanta je myslivost, mezi přáteli proslul i jako vynikající kuchař a znalec dobrého ­vína. mha

3005 ZN 22_08.indd 8

ROČNÍK 60 n ČÍSLO 22 n 30. KVĚTNA 2011

◗ Vernisáž ve Faustově domě

Když lékaři barevně odpočívají… V pondělí 23. května proběhla v Akademickém klubu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (1. LF UK) v Praze, v prostorách Faustova domu, vernisáž jarní výstavy obrazů a plastik Výtvarné skupiny lékařů. Výstava se sice konala jen do 31. května, její dosah je však mnohem širší. „Dnešní přetechnizovaná doba volá po tom, abychom někde kompenzovali stres, hluk, tenzi každodenní práce – a práce lékařská je stále náročnější. Pokud uvolnění a kompenzace vyústí v něco tak krásného, jako je výtvarné dílo, je potřeba si toho velmi vážit. Myslím, že bychom se měli na všech úrovních snažit, aby současná komercializace nepřevážila nad tím, co s sebou nese například výtvarné dílo,“ řekl prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc., který jménem 1. LF UK výstavu zahájil. „Jsme velmi rádi, že půda první lékařské fakulty hostí po dvanácti letech výstavu Výtvarné skupiny lékařů, a jsme rádi, že právě náš Akademický klub vytváří prostředí, které přeje umění nejen výtvarnému, že se zde konají výstavy a setkání všeho druhu, která mají za cíl představit široké spektrum zájmu našich lékařů a umožňují jim, aby se setkávali a vyměňovali si své zkušenosti i z oblastí jiných než jenom z medicíny,“ dodal.

Výtvarná skupina lékařů vznikla v roce 1972 kolem foniatra MUDr. Oldřicha Laciny (za ním v pozadí jeho obraz Český Krumlov, 1976).

Kromě foniatrie i plátno a paleta

Výtvarná skupina lékařů vznikla kolem foniatra MUDr. Oldřicha Laciny v roce 1972 původně jako Výtvarná skupina zdravotníků, od roku 1974 jako Výtvarná skupina lékařů. Za téměř čtyřicet let činnosti má skupina za sebou 45 souborných výstav. „Naším uměleckým vedoucím byl v prvních letech, až do své smrti v  roce 1980, akademický malíř Josef Vacke, žák slavné školy Otakara Nejedlého, který nám nezištně ze všech sil radil,“ zavzpomínal MUDr. O. Lacina, jehož dlouholetým koníčkem je především krajinářství. Jeho první malířské pokusy se datují do dětství, zkoušel malovat již od dvanácti let. Naštěstí našel pochopení u  svého otce, který mu ochotně nakupoval barvy. MUDr. Lacina, který byl třicet let foniatrem zpěváků Národního divadla, je v malování v podstatě samouk. Jeho jedinou školou byl dvouletý kurs Lidové akademie umění a také cenné rady přátel a známých – malířky Julie Mezerové-Winterové, která už za první republiky vystavovala na pařížském Salónu, Vladimíra Suchého či Václava Trefila nebo právě Josefa Vackeho, umělců z okruhu Otakara Nejedlého.

„Pokud uvolnění a kompenzace vyústí v něco tak krásného, jako je výtvarné dílo, je potřeba si toho velmi vážit,“ řekl při vernisáži prof. Aleš Linhart. MUDr. O. Lacina maloval i při studiu medicíny a po promoci. Soustavněji se však svému velkému koníčku věnuje od 70. let 20. století – v té době také kolem sebe soustředil další výtvarně činné kolegy, a vytvořil Výtvarnou skupinu lékařů. Vystavoval nejen s touto skupinou, ale i samostatně, a to nejen u nás, ale i v zahraničí – v Německu, Anglii, v Itálii, v Jemenu.

„Toto jsou všechno mé starší obrazy, po smrti manžela jsem již neměla štětec v ruce,“ svěřila se osmaosmdesátiletá MUDr. Lída Holanová

Malování mě baví a dobíjí

Magistra farmacie PhMr. Anna Štěrbová maluje krajiny a květiny. V mládí se učila čtyři roky malovat, ale pak přišla studia, rodina. „K malování jsem se vrátila asi ve třiceti letech, ale to už jsem měla dvě děti a nebyl čas. Život nebyl lehký, musela jsem se hodně starat, všechno jsem dělala pro rodinu, vychovala jsem dvě lékařky. Ale malování mě baví a dobíjí

PhMr. Anna Štěrbová: „Nejvíc maluji květiny, ty mě fascinují…“

Na vernisáži vystoupil pěvecký sbor studentů Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze ACANT. Fota 5x: Marta Jedličková

do dneška. O této výstavě jsem se dozvěděla na poslední chvíli, ještě jsem některé ­obrazy dodělávala. Nejvíc maluji květiny, ty mě fascinují,“ řekla Zdravotnickým novinám. A MUDr. Lída Holanová se svěřila: „Malovala jsem hodně dlouho, ale od smrti manžela v roce 2006 jsem neměla štětec v ruce.“ Členkou skupiny je i  oftalmoložka z Všeobecné fakultní nemocnice v Praze MUDr. Zora Dubská. „Můj tatínek si velmi přál, abych se stala členkou Výtvarné skupiny lékařů. Tak jsem namalovala obrazy a byla jsem přijata. Absolvovala jsem se skupinou několik výstav, asi největší byla v  budově spořitelny

v Rytířské ulici v  Praze. Obraz, který jsem pro ni připravovala, jsem malovala tři týdny. Vzpomínám si, že jsem každý víkend jezdila malovat mimo domov. Čekala jsem v té době třetí dítě a doma bylo tolik práce, že jsem tam prostě nic neudělala. Dnes už s  námi vystavuje moje dcera, která ale není členkou naší skupiny,“ řekla s  úsměvem MUDr. Dubská. A dodala: „Maluji do dneška, ohromně si u toho odpočinu. Maluji jenom přírodu, snažím se nějak zachytit, ztvárnit realitu, a když se mi to nedaří, přeji si vždycky malovat to znovu a znovu, aby byl výsledek lepší, ale už na to bohužel není čas…“ hech

26.5.11 16:35

ZN 22_2011  

Zdravotnické noviny - odborné forum zdravotnictví a sociální péče

ZN 22_2011  

Zdravotnické noviny - odborné forum zdravotnictví a sociální péče

Advertisement