Page 1

ZDRAVOTNICKÉ NOVINY ODBORNÉ FÓRUM ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE www.zdravky.cz

ročník 60 • číslo 21 • 23. května 2011 cena 26 Kč • pro předplatitele 19 Kč / 1,25 €

MUDr. Jiří Jedlička 2 je Rytířem českého lékařského stavu 2010

4 Otázka ZN: Kdo má definovat léčebné standardy?

5 Preskripční mechanismy jako zdroj úspor a prevence korupce

M. Hašek: Odmítáme 6 tvrzení, že kraje omezují dotace neziskovkám

V REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ

Strategie tvorby léčebných standardů je připravena Určení standardní péče plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění a její odlišení od ekonomicky náročnější varianty spojené se spoluúčastí pacienta, tak je definován jeden ze zásadních kroků reformy systému zdravotnictví ČR. Ministr zdravotnictví doc. MUDr. Leoš Heger představil 17. května v Praze svou strategii řešení tohoto úkolu. „V českém zdravotnictví možnost legálně si připlatit dosud zcela chybí, péči a lepší materiál si pacient musí doplatit v plné výši, nikoli ve výši rozdílu. Dnešní systém nahrává korupci a šedé ekonomice. Sta­ novení obecného nároku a pravidel pro legální připlácení významně zprůhlední systém a přispěje k racionálnějšímu vyu­ žití prostředků ve zdravotnictví. Pacient bude navíc přesně vědět, na jakou péči má z hlediska veřejného zdravotního po­ jištění nárok, a bude ji moci vyžadovat,“ uvedl své vystoupení L. Heger. Podle jeho slov je definování ekonomicky náročnější varianty péče jen jednou z mnoha úprav celého systému veřejného zdravotního pojištění. „Ani sebedokona­ lejší zdravotní systém nemá neomezené prostředky. Vždy budou existovat určité limity a rozhodování o rozdělování ome­ zených zdrojů. Zavedení variant nebude znamenat omezení péče, pouze umožní legální spoluúčast pacientů na úroveň ob­ vyklou ve vyspělých zemích, aniž by došlo ke zhoršení situace sociálně slabších ob­ čanů,“ řekl ministr.

Kdo bude tvůrcem standardů, kdo oponentem?

Proces tvorby léčebných standardů a de­ finování ekonomicky náročnější varianty péče chce ministr opřít o odborníky, pře­ devším o Českou lékařskou společnost J. E. Purkyně (ČLS JEP), funkci oponentů

◗ Léková politika

INZ UCHO_LOGO 53x96 [05-11].indd 2

6.5.11 11:07

Proti těžkopádnosti řízení o cenách a úhradách Podle ministra zdravotnictví doc. MUDr. Leoše Hegera je léková politika oblastí zdravotního systému, která je – ať oprávněně, či nikoli – nejčastěji podezřívána z nekalostí, jakými jsou korupce, nelegální únik peněz, nehospodárnost, nečistý ­marketing a podobně. Změny v lékové politice jsou organickým reformním krokem a ministr s členy svého týmu o jejich přípravě informovali na briefingu 19. května v Praze. Stěžejní sférou lékové politiky je cenová a úhradová regulace, jejíž současný způsob v podobě správního řízení vyplývá z rozhodnutí Ústavního soudu ČR platného od 1. 1. 2008. Reformní opatření cílí k odstranění těžkopádnosti tohoto procesu a k jeho celkové racionalizaci.

Navrhovaná opatření

Předseda ČLS JEP prof. Jaroslav Blahoš (uprostřed) potvrdil připravenost společnosti ­podílet se na tvorbě léčebných standardů. Na snímku z briefingu ministra zdravotnictví jsou dále předsedkyně Koalice pro zdraví Jana Petrenko a poslanec MUDr. Michal Janek. Foto: ZN by měly mít zdravotní pojišťovny, paci­ entské organizace a stavovské komory. „To je vize, se kterou půjdeme na jednání K9. Je otázkou, zda proces uzavírat vy­ hláškou či zákonem. Obě cesty mají svá pro a proti. Chci o obou diskutovat s po­ litickými partnery,“ řekl Leoš Heger. Připravenost odborných medicínských společností k této práci potvrdil předseda

ČLS JEP prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc., a připomněl, že na půdě společ­ nosti již bylo vypracováno na 400 do­ poručených léčebných postupů. Ochotu pacientských organizací ke spolupráci poté deklarovala i předsedkyně občan­ ského sdružení Koalice pro zdraví Jana Petrenko. dokončení na straně 2 ➥

V Maximální cena léku v ČR bude stanovována ve výši průměru 3 nejnižších cen v zemích referenčního koše tvořeného 21 zeměmi EU. V Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) provede okamžitou revizi úhrady léku, kdykoliv tento přepočet přinese úsporu alespoň 30 miliónů Kč (změní-li se ­situace na trhu, např. změnou kursu CZK vůči evropským měnám, dojde-li ke snížení ­ceny v zahraničí atd.). V Z úhrad budou vyřazena léčiva k podpůrné a doplňkové léčbě, neboli léky, které již v klinické praxi byly nahrazeny jinými, jež mají lepší důkazy o účinnosti a bezpečnosti, a slouží pouze k doplňkovým funkcím (kloubní preparáty, podpora cévního systému, léky na zbytnělou prostatu apod.). V Revize úhrad budou probíhat ve dvou formách – tzv. hloubková revize jednou za tři roky přezkoumá podmínky úhrady, postavení léčiv dané referenční skupiny v rámci terapeutické praxe, a tzv. zkrácená revize, která pouze přepočítá výši úhrad, když se změní situace na trhu. V Bude zpřísněn vstup drahých inovativních léčiv na trh. V ČR bude hrazen jen takový vysoce inovativní lék, který je hrazen už alespoň ve dvou zemích referenčního koše, a teprve poté, co předloží závazky o tom, jak budou limitovány náklady zdravotních pojišťoven a kdo zaplatí léčbu rozléčených pacientů po skončení úhrady. V Generickým přípravkům bude usnadněn vstup do systému úhrad. Vstup prvního generika do referenční skupiny přinese úsporu (snížení úhrady celé referenční skupiny o 32 %). Všechna generika budou mít umožněn vstup zkráceným řízením (do 30 dnů od podání žádosti budou mít stanovenu cenu i úhradu). Rychlejší vstup do systému urychlí cenovou soutěž, resp. tlak na snižování cen. dokončení na straně 2 ➥

◗ Věda a výzkum

Nositelé Nobelovy ceny v Praze „Podpora vědy, výzkumu a inovací je naprosto stěžejní pro hledání budoucí konkurenceschopné pozice ČR v mezinárodním měřítku. Chtěl bych slíbit, že stát tu bude od toho, aby vám pomohl vaše plány realizovat.“ Těmito slovy zahájil 10. evropské fórum vědy a techniky, které se uskutečnilo 19. května ve Vysoké škole ekonomické (VŠE) v Praze a které pořádá společnost Česká hlava, Ing. Martin Kocourek, ministr průmyslu a obchodu. Uvedl, že ve světovém žebříčku konkurenceschopnosti se loni ČR nacházela na 36. místě. „Hospodářský vzestup zejména v asijských zemích, kterého jsme v posledních letech svědky, přiměl Evropu i USA zamyslet se nad tím, jak této konkurenci čelit. Opravdu jedinou cestou, jak si ČR může

2305 ZN 21_01.indd 1

udržet své postavení, je podpora inovací. Ostatně hospodářský růst, který EU právě teď velmi potřebuje, táhnou vždy pouze inovace a schopnost kontinuálně přicházet s něčím novým,“ dodal M. Kocourek. Součástí odborného programu bylo mj. Nobelovské fórum MF Dnes, kterého se zúčastnili dva držitelé Nobelovy ceny za medicínu Sir Richard Timothy Hunt a Sir Richard John Roberts (oba z Velké Británie) a také Švýcar Kurt Wüthrich, držitel Nobelovy ceny za chemii. „V předpovídání

budoucnosti vědeckého výzkumu existuje jedno poměrně známé obecné pravidlo – nečekané věci se dějí,“ uvedl T. Hunt a dodal: „Objev je věc, která se neočekává. Je to jako když otočíte kámen a pod ním najdete něco, co jste nikdy neviděli. Začnete to zkoumat a zjistíte, jak to zapadá do zbytku známého. Pro politiky je to věc nepříjemná, protože oni skutečně chtějí vědet, co uděláte. Ale obávám se, že vědci takoví nejsou. Vyrůstal jsem mezi esejemi Petera Medawara, který napsal, že pokud politika je umění nemožného, výzkum je určitě umění toho rozpustného. Asi každý vědec chce řešit obtížné věci a chce získat Nobelovu cenu. Měl by se tedy snažit o učinění toho nejdůležitějšího a největšího objevu, který má na dosah. Šance na to je však velice nízká.“ jat

Účastníky fóra přivítal také rektor VŠE prof. Richard Hindls. Za předsednickým stolem naslouchají (zleva) Ing. Martin Kocourek, PhDr. Tomáš Sedláček, makroekonomický stratég ČSOB, prof. Ivan Wilhelm, vládní zmocněnec pro evropský výzkum při MŠMT, Sir Richard Timothy Hunt a Julia Elisabeth King, prorektorka Aston University v Birminghamu. Foto: ZN

20.5.11 12:05


2 ZDRAVOTNICKÉ NOVINY

ROČNÍK 60 n ČÍSLO 21 n 23. KVĚTNA 2011

◗ Jubileum ČLK

Stomatologové odmítli spoluúčast Sněm České stomatologické komory (ČSK) 15. 5. v Mikulově odmítl zavedení spoluúčasti navrhované ministerstvem zdravotnictví. Podle stomatologů by tímto opatřením nedošlo k úspoře, nýbrž ke zvýšení nákladů na stomatologickou péči. Často by totiž byly z pojištění hrazeny i výkony čistě kosmetického charakteru. „Spoluúčast stanovená rozdílem ceny použitých materiálů je u stomatologických výkonů nepoužitelná. Jedná se zde nejen o jiný materiál, ale i o jiný technologický postup, jiné přístroje, tedy o zcela jiný výkon včetně časové náročnosti, a případná spoluúčast by musela respektovat i odlišné režijní náklady jednotlivých zdravotnických zařízení. Nešlo by tedy stanovit paušálně výši doplatku, ta by se v různých zařízeních lišila. Zvýhodnění pojištěnců ve vazbě na absolvování preventivního vyšetření je v ČR nepoužitelné. ČSK dlouhodobě upozorňuje na rostoucí nedostatek zubních lékařů a s tím spojenou špatnou dostupnost péče. Zvýhodnění pojištěnců, kteří absolvovali preventivní vyšetření, tak může vyvolat v některých regionech konfliktní situace ve vztahu k politikům, zdravotním pojišťovnám i zubním lékařům,“ uvádí prohlášení sněmu. red

Termíny pro doplacení pojistného se sjednotí Novelu ze dne 27. 4. 2011, kterou se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, podepsal 11. 5. prezident republiky Václav Klaus. Podle této novely se termín pro doplacení zdravotního pojištění sjednotí se lhůtou pro zaplacení pojistného na sociální zabezpečení, posune se tedy asi o tři týdny. Toto zpoždění plateb pro zdravotní pojišťovny představuje v celkovém objemu peněz z pojistného zanedbatelnou částku. Podnikatelé v současné době musejí rozdíl mezi zálohami a skutečnou výší zdravotního pojištění splatit do osmi dnů po podání daňového přiznání za uplynulý kalendářní rok. Nově by jej měli uhradit do osmi dnů poté, co předloží přehled o příjmech a výdajích za kalendářní rok. čtk, red

VoZP prodloužila projekt prevence Vojenská zdravotní pojišťovna (VoZP) prodloužila s platností od května 2011 do konce června 2012 projekt „Očkování proti rakovině děložního čípku – 3. dávka zdarma“. Pojišťovna poskytne jednorázový příspěvek 1000 Kč ženám ve věku 12 až 19 let, které absolvovaly kompletní očkování proti tomuto onemocnění, tj. tři očkování. Příspěvek je možno čerpat za očkování zahájené v roce 2010, podmínkou je, že alespoň jedna dávka očkovací látky musí být aplikována do konce roku 2011. Příspěvek je možno čerpat do konce kalendářního roku, ve kterém žena dovrší věk 19 let. Klientky starší než 19 let mohou podat žádost o příspěvek na základě  předložení zprávy od lékaře, že pojištěná klientka není dosud nakažena HPV viry typu 6, 11, 16 a 18, proti kterým je vakcína účinná. Žádost bude revizním lékařem pobočky VoZP ČR posouzena individuálně bez ohledu na věk. Klientky VoZP budou mít třetí dávku vakcíny proti karcinomu děložního čípku i v roce 2011 zdarma. Podrobnosti na webu pojišťovny: www.vozp.cz. red

Paliativní péče v Jihlavě Stanici paliativní péče otevřela 18. května v rámci oddělení dlouhodobě nemocných Nemocnice Jihlava. Stala se tak prvním zařízením v kraji Vysočina, kde je tento typ péče poskytován. K dispozici je 15 dvoulůžkových a jednolůžkových pokojů. Celková investice do rekonstrukce a vybavení oddělení dosáhla výše téměř 2 miliónů, 300 000 Kč se podílelo město Jihlava, téměř 200 000 korun nadace Komerční banky Jistota. le

Cena Sabre Awards pro „Děkujeme, odcházíme“ Jako nejlepší public relations (PR) projekt ve střední a východní Evropě byla v mezinárodní soutěži Sabre Awards 2011 oceněna (v konkurenci téměř 2000 přihlášených projektů) nedávná kampaň Lékařského odborového klubu - Svazu českých lékařů (LOK-SČL) a agentury Ewing PR „Děkujeme, odcházíme!“. Soutěž vyhlašuje sdružení The Holmes Report pro region Evropy, Středního Východu a Afriky. Akce LOK-SČL vyvolala sice značnou mediální kritiku, na druhé straně ale vzbudila velkou pozornost – podle výzkumu společnosti GfK z letošního února o kampani vědělo 99 % dotázaných a projekt zaznamenal více než 4500 mediálních výstupů. Hlavní, platinová cena za nejlepší PR projekt byla letos udělena saúdskoarabské kampani zaměřené na zvýšení informovanosti o karcinomu prsu a nutnosti preventivních vyšetření. red, čtk

Rytířem se stal jeden ze zakladatelů V Tereziánském sále Břevnovského kláštera v Praze proběhla 19. května oslava 20. výročí obnovení profesní lékařské samosprávy a znovuzaložení České lékařské komory. Součástí mítinku bylo i jmenování Rytíře českého lékařského stavu za rok 2010 – prezident komory MUDr. Milan Kubek slavnostním pasováním udělil tento titul prim. MUDr. Jiřímu Jedličkovi. J. Jedlička se narodil v r. 1941, promoval v r. 1966, postupně pracoval mimo jiné v tuberkulózní léčebně v Tatranské Poliance, v nemocnici v Klatovech, v pražské Nemocnici s poliklinikou ve Vysočanech, nyní působí na plicním oddělení Nemocnice Sušice. V časech totality prokázal statečný občanský postoj, v r. 1988 podepsal výzvu Několik slov. Po listopadu 1989 byl členem skupiny, která připravovala obnovení činnosti České lékařské komory, v jejímž představenstvu několik let působil. red

◗ Platforma zdravotních pojištěnců ČR

M. Filipová: Jsme připraveni na soudní spor Zdravotní pojišťovny v Česku obdrží v nejbližší době od Platformy zdravotních pojištěnců ČR (PZP ČR) rozšířené žádosti o zveřejnění úhrad péče, které od roku 2009 poskytly jednotlivým nemocnicím. PZP ČR je odhodlána řešit případnou neochotu pojišťoven informovat veřejnost soudní cestou. PZP ČR pokračuje ve snaze získat od pojišťoven informace, které se týkají smluvních dokumentů i finančních toků proudících do zdravotnických zařízení. „Vývoj jednání s pojišťovnami zatím nesměřuje k tomu, že bychom dosáhli většího množství informací, než které jsme dostali. S tím se nemůžeme spokojit, takže dalším krokem bude žaloba podaná platformou,“ uvedla předsedkyně představenstva PZP ČR Mgr. Michala Filipová na tiskové konferenci 16. května v Praze. „Nicméně je jasné, že když ji podáme v tuto chvíli, tak požadovaná data získáme nejdříve v roce 2012 nebo 2013, proto jsme rozšířili naše žádosti i o tyto roky, abychom při rozhodnutí soudu získali data za celé období,“ dodala předsedkyně. JUDr. Ondřej Dostál, PhD., LL.M., připomněl případ, který se týkal žádosti

➥ dokončení ze strany 1 V K eliminaci současné těžkopádnosti a zdlouhavosti správního řízení SÚKL přispějí tyto změny: Zkrácení lhůty pro doručování z 15 na 5 dnů (vyvěšení veřejné vyhlášky), odstranění povinnosti předkládat k žádosti nepotřebné podklady, zkrácení lhůty uvnitř řízení (předkládání důkazů aj.), znemožnění obcházení systému revizí ze strany firem, zabránění retroaktivity. V Budou doplněny sankce za porušování regulace cen a úhrad léčiv (dohodnutých nejvyšších cen, dohod o úhradě, cenové soutěže, závazků). V Odkladný účinek proti rozhodnutí SÚKL bude vyloučen (rozhodnutí o úhradě bude předběžně vykonatelné ihned, i když bude podáno odvolání). V Budou uplatňovány elektronické aukce na ceny léčiv s cílem snížení úhrady. Cenovou soutěží bude dosaženo nejnižší ceny léku, který se stane jediným plně hrazeným lékem v dané léčivé látce. Pokud cena vysoutěženého přípravku bude nižší než aktuální úhrada, základní úhrada celé skupiny léčiv bude stlačena na úroveň vysoutěženého přípravku a navíc všechny konkurující přípravky dané léčivé látky budou mít úhradu ve výši pouze 75 % základní úhrady. V Dojde k malé novelizaci přílohy č. 2 zákona č. 48/1997 Sb. – plně hrazené skupiny léčiv. Cílem je napravení chyb v příloze tak, aby byly zajištěny plné úhrady léčby nejzávažnějších onemocnění (dnes je např. léčba karcinomu prsu plně hrazena, ale karcinomu prostaty nikoli).

Další řešené oblasti Návrhy reformních úprav lékové politiky se zabývají i zavedením úhrady zdravotnických prostředků v nejméně ekonomicky náročném provedení (informaci o tomto opatření viz materiál „Strategie tvorby léčebných standardů je připravena“ na této straně). Dále oblastmi generické preskripce, generické substituce a problematikou pozitivních listů (obsáhlou informaci viz na str. 5 tohoto vydání ZN). top

o data pojišťoven z let 2003 a 2004. Soud tehdy rozhodl až v roce 2007, a tak už byly zjištěné částky irelevantní. „Máme připravené žádosti, odvolání i  žalobu k  soudu,“ uvedl JUDr. Dostál. Podle M. Filipové budou nové žádosti podány v horizontu dnů. Aby se soud, v tomto případě Městský soud v Praze, mohl případem zabývat, musí nejprve skončit správní řízení. V něm musí být žádost PZP ČR pojišťovnami dvakrát odmítnuta, na což mají instituce patnáctidenní lhůtu. Platforma požaduje nejen smlouvy mezi pojišťovnami a zdravotními zařízeními, ale i informace o  všech platbách nad rámec smluvních ujednání. „Máme neformální informace, že část plateb nejde smluvně nebo v podobě smluvního dodatku, ale jen prostřednictvím jednotlivých faktur,“

řekl JUDr. Dostál. Podle něho budou zajímavá zejména data o specializované péči v kardiologii a kardiochirurgii. Pracuje se tu s nákladným materiálem, který nemocnice účtují pojišťovnám údajně s rozdíly v desítkách procent. Případná žaloba PZP ČR se nyní týká primárně Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP). Brzy se ale platforma rozhodne, jestli bude stejně postupovat i vůči dalším pojišťovnám. S nimi původně dojednávala sdílení informací prostřednictvím Národního referenčního centra (NRC). „V komunikaci přes NRC bohužel dochází k značným prodlevám,“ postěžovala si Mgr. Filipová. „V současnosti jednáme o  přesném termínu sdělení informací. Pokud nebude dodržen nebo s ním nebudeme souhlasit, budeme postupovat opět striktně podle zákona,“ sdělila. zek

Strategie tvorby léčebných... ➥ dokončení ze strany 1 Příklady nadstandardů

Proti těžkopádnosti řízení...

Foto: Vladimír Brada

◗ Stručně

◗ ◗ Z DOMOVA

Ministr Heger jako příklady možností připlácení na ekonomicky náročnější péči uvedl např. robotické chirurgické zákroky, odlehčené sádry, oční čočky vyšší kvality či kvalitnější kloubní náhrady. Upozornil, že v politické rovině se ještě může diskutovat například o nadstandardní dopravě, vstupu ke specialistovi bez doporučení, o výkonech lázeňské péče, o zubních plombách atd. Ve standardu by podle náměstka ministra pro zdravotní pojištění Ing. Petra Noska mělo zůstat 99,5 % současné péče

Charakteristika standardní péče

Nárokový standard péče bude vycházet ze zaručené časové a geografické dostupnosti péče a  ze seznamu výkonů s bodovými hodnotami, v němž u každého výkonu bude uvedeno, zda je plně nebo částečně hrazen z pojištění, nebo zda jde o ekonomicky náročnější variantu, tedy nadstandard. V případě výkonu s možností ekonomicky náročnější varianty bude specifikován obsah této varianty – např. použitý materiál. Ekonomicky náročnější varianta bude stanovena buď prováděcím předpisem, nebo

přílohou zákona o veřejném zdravotním pojištění. Standard obecně vychází z toho, že pacient má z pojištění nárok na péči z možných terapeuticky shodně účinných alternativ, která je v  souladu s  účelným a hospodárným vynakládáním zdrojů veřejného zdravotního pojištění. Pacient musí být informován jak o standardní (hrazené) péči, tak o variantách ekonomicky náročnějších (včetně ceny).

Úhrady zdravotnických prostředků

Návrh, který ministr Heger představil, řeší i problematiku úhrad zdravotnických prostředků. Úhrada z pojištění se týká prostředků předepsaných pro pokračování v léčebném procesu; pro podpoření stabilizace zdravotního stavu nebo jeho výrazné zlepšení anebo vyloučení jeho zhoršení; kompenzaci nebo zmírnění následků zdravotní vady vč. náhrady nebo modifikace anatomické struktury nebo fyziologického procesu. Současné zákonné vymezení skupin prostředků, které jsou plně hrazeny s ročním limitem, zůstává zachována. Úhrada zdravotnického prostředku by jako dnes měla být na 75 % jeho konečné ceny pro spotřebitele, stejně jako v případě výkonů bude hrazeno 75 % ceny finančně nejmé-

ně náročné, ale terapeuticky shodné alternativy. Pokud je pro daný případ možné použít jen jedinou variantu, pojišťovna hradí 75 % ceny této varianty.

Dynamika standardů

Obecný nárok pacienta neboli varianta hrazené péče se musí spolu s novými medicínskými poznatky a technologickým pokrokem posouvat v čase vpřed. Proto ministerstvo zdravotnictví také plánuje zavést jasná pravidla pro zavádění nových technologií. Přijetí nové technologie na český trh (míněny jsou materiály, nástroje, přístroje, diagnostické a léčebné postupy, ne léčiva) musí být podmíněno dostatkem podložených vědeckých informací o jejich účinnosti a bezpečí pro pacienta. Technologie musí být v souladu s podmínkami určenými v  zákoně o  zdravotních službách a v zákoně o specifických zdravotních službách. Ministerstvo zdravotnictví hodlá zřídit komisi pro nové technologie jako poradní orgán ministra. Členy by měli být zástupci zdravotních pojišťoven, profesních organizací poskytovatelů péče, odborných společností, dotčených pacientských organizací a ministerstva. Instituce zastoupené v komisi by měly mít rovné postavení. top

www.zdravky.cz | ročník 60, číslo 21, 23. května 2011 | adresa redakce: Klicperova 604/8, 150 00 Praha 5, zdravky.redakce@ambitmedia.cz, tel. 222 352 576, fax 222 352 572 šéfredaktor: Jan Kulhavý, jan.kulhavy@ambitmedia.cz | zástupci šéfredaktora: Mgr. Tomáš Polák, tomas.polak@ambitmedia.cz | Ing. Jana Tlapáková, vedoucí Kongresového listu, jana.tlapakova@ambitmedia.cz | redakce: PhDr. Helena Chvátalová, helena.chvatalova@ambitmedia.cz | Zbyněk Kysela, zbynek.kysela@ambitmedia.cz | Mgr. Jiří Široký, jiri.siroky@ambitmedia.cz | Mgr. Martin Tarant, martin.tarant@ambitmedia.cz | stálí spolupracovníci redakce: Mgr. Kristýna Čilíková | Mgr. Josef Gabriel, josef.gabriel@ambitmedia.cz | PhDr. Jaroslav Houštecký, jaroslav.houstecky@ambitmedia.cz | grafická úprava: Jindřich Studnička | jazyková redakce: Bohumila Píšová vydavatel: Ambit Media, a. s. | www.ambitmedia.cz | ředitel společnosti: RNDr. Martin Slavík | šéfredaktor zdravotnických titulů: Jan Kulhavý, jan.kulhavy@ambitmedia.cz | marketing: Petr Belica, marketing manager, petr.belica@ambitmedia.cz, tel. 725 826 433 | obchod: Alexandra Manová, group sales manager, alexandra.manova@ambitmedia.cz, tel. 222 352 574, 724 811 983 | Mgr. Dana Stripaiová, key account manager, dana.stripaiova@ambitmedia.cz, tel. 725 778 001 | Markéta Šimoníčková, key account manager, marketa.simonickova@ambitmedia.cz, tel. 734 355 409 | personální inzerce: radkova.inzerce@ambitmedia.cz, tel. 725 778 015 | tisk: AHOMI, s. r. o., U Louže 579, 250 67 Klecany | předplatné ČR: POSTSERVIS, oddělení předplatného, Poděbradská 39, 190 00 Praha 9, fax 284 011 847, predplatne@ambitmedia.cz, infolinka 800 300 302, www.periodik.cz | předplatné SR: Mediaprint Kapa - Pressegrosso, a. s., oddelenie inej formy predaja, Vajnorská 137, 830 00 Bratislava 3, tel. +421 244 458 821, fax +421 244 458 819, predplatne@abompkapa.sk | cena pro předplatitele 19 Kč / 1,25 € (samostatně 26 Kč), roční předplatné: 799 Kč / 52,50 € | registrace: MK ČR E 18649 Uzávěrka tohoto čísla 19. května 2011. Příští číslo vychází 30. května 2011 | Volně neprodejné, určeno odborné zdravotnické veřejnosti. Přetisk a jakékoliv šíření je povoleno pouze se souhlasem vydavatele. Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Redakce neodpovídá za jazykovou správnost inzerátů. | Vychází minimálním distribuovaným nákladem 25 000 výtisků. | Copyright © Ambit Media, a. s., 2011 | Týdeník Zdravotnické noviny je vydáván na základě oprávnění poskytnutého vydavateli Odborovým svazem zdravotnictví a sociální péče České republiky a Ministerstvem zdravotnictví České republiky

2305 ZN 21_02.indd 2

20.5.11 11:24


inzerce

ROČNÍK 60 n ČÍSLO 21 n 23. KVĚTNA 2011

◗ ◗ Z DOMOVA

◗ Ring volný

Svět podle VZP aneb vše je (trochu) jinak Prezident České asociace dodavatelů zdravotnických prostředků CzechMed MUDr. Miroslav Palát reaguje v následujícím rozhovoru na články „VZP pracuje na racionalizaci úhrad zdravotnických prostředků“ a „Preskripce inkontinenčních pomůcek bude pro lékaře i pacienty přehlednější“, zveřejněné v ZN č. 15, resp. 17/2011, vždy v příloze Infoservis VZP. V VZP v prvním zmiňovaném článku uvádí, že se nyní snaží novým způsobem udržet výdaje na oblast zdravotnických prostředků v přijatelných mezích tak, aby neutrpěla kvalita péče o pacienty… Snaha udržet výdaje v přijatelných mezích je přesně to, o čem se s pojišťovnou baví­ me již celé roky. Rád bych upřesnil, že poukazovaných prostředků je ročně za 6 miliard a rostou dokonce pomaleji, než roste objem péče. Ve výročních zprávách VZP je uvedeno, že mezi lety 2001 a 2008 vzrostl objem ambulantní péče o 58 pro­ cent a objem zdravotnických prostředků předepsaných v ambulantní péči ve stej­ ném období jen o 53 procent. Podle ma­ teriálů ÚZIS z roku 2011 činí podíl zdra­ votnických prostředků na výdajích nemocnic standardně stále okolo 14 pro­ cent. Nakonec, všechny zdravotnické pro­ středky – ambulantní i  nemocniční – představují pouhých 8 procent všech zdravotnických výdajů, takže případné „úspory“ v této oblasti neřeší nic. Ve světle těchto čísel se mi zdá záměr o udržení vý­ dajů na zdravotnické prostředky v rozum­ ných mezích jako zásadní nesmysl. Pokud ovšem nechceme vrátit zdravotnickou praxi o nějakých 25–30 let zpět. V VZP rovněž sdělila, že usiluje o racionalizaci úhrad zdravotnických prostředků postupným stanovením parciálních subkategorií vzájemně zaměnitelných zdravotnických prostředků. Ing. Martin Jelínek, Ph.D., vedoucí oddělení zdravotnických prostředků VZP ČR, zdůraznil záměr, „aby u daného typu zdravotnických prostředků byla stejná úhrada za stejný efekt pro pacienta.“ Ani proti těmto formulacím nemohu nic namítat, nicméně vždy zůstáváme stát u praktické realizace. Otázkou je, jakým způsobem se vyhodnocuje stejný efekt? Kdo a jak je schopen odborně posoudit, že skupina výrobků má stejný efekt. V praxi postrádám jednoznačnou meto­ diku, která by objektivně dokázala po­ soudit shodu efektu pro pacienta. V Nicméně praktickou rovinu by měly řešit už dříve připravené konsensuální materiály ministerstva zdravotnictví z roku 2008, které uvádí do života § 15 zákona č. 48/1997 Sb., o  veřejném zdravotním pojištění. Z těchto materiálů vychází i VZP, jak v článku uvedla MUDr. Taťána Soharová, ředitelka Odboru léčiv a zdravotnických prostředků VZP ČR. Samotný zákon měl být doprovázen příslušnou vyhláškou upravující konkrétní postup, ale ta dosud chybí. Tento konsensuální materiál nadále po­ važujeme za následováníhodný. Na jeho přípravě se podílel jak průmysl, tak od­ borné společnosti i pojišťovny pod gescí ministerstva zdravotnictví a  jedná se o opravdový konsensus, tzn. že vyjadřuje shodný názor a při jednání o meritu věci se lze dopídit nějakých výsledků a mít na ně nějaký konsensuální názor. Nicméně VZP tento konsensuální materiál nevy­ užívá, protože si z celého dokumentu vy­ brala jen několik málo skutečností, a tím porušuje celkový koncept. Jako příklad můžeme uvést problematiku inkonti­ nenčních prostředků, u kterých si z ce­ lého dokumentu vybrala VZP jen jejich rozdělení do tří kategorií podle stupně inkontinence. Ale to je vše. VZP zcela ignoruje onen konsensuální materiál v  meritu věci, a  sice co a  jak se má hradit.

2305 ZN 21_03.indd 3

V Další citát z článku: „U zdravotnických prostředků je dosud nejdůležitější jednání o  ceně. Výrobce se má se svým produktem ‚vejít‘ do kategorií číselníku zdravotnických prostředků, a to jak z hlediska sortimentu, tak ceny. Pokud je jeho cena o hodně vyšší, než je v příslušné kategorii (což se odůvodňuje odlišností od dosud dostupných výrobků), musí mu ministerstvo zdravotnictví na základě žádosti zpracovatele Číselníku VZP – ZP stanovit maximální cenu.“ Souhlasíte?

Jsem rád, že pojišťovna uvádí, že nejdů­ ležitější je cena. Je to v příkrém rozporu s tím, že VZP se při jakékoliv příležitosti zaklíná pacientem. Pouze v určitých si­ tuacích unikne podobná formulace, která prozrazuje, o co tu nakonec jde. Ostatní věci, o které se zde opírá, jsou neudrži­ telné. Co to znamená, „… pokud je cena o hodně vyšší než v příslušné kategorii“? Nevím, co je to v právnickém nebo eko­ nomickém termínu „cena o hodně vyšší“. Dále není pravda, že ministerstvo zdra­ votnictví musí na základě žádosti zpra­ covatele stanovit maximální cenu. Co se týká cenové regulace, ve Věstníku MZ z 31. 3. 2009 je v čl. 2 uvedeno, že mini­ sterstvo „může“ přistoupit k regulaci cen u  zboží, pokud je trh ohrožen účinky omezení hospodářské soutěže nebo po­ kud to vyžaduje mimořádná tržní situa­ ce. Zdravotnických prostředků je na trhu tolik, že rozhodně nelze hovořit o něja­ kém omezení hospodářské soutěže nebo o výjimečné tržní situaci. To je naprostý nesmysl. Jediné, co vnáší do této situace netržní prvky, je v podstatě číselník VZP. Pokud by se vše nechalo na tržním ­prostředí, byli by pacienti maximálně uspokojeni jak v ambulantní, tak v ne­ mocniční péči. V ambulantní péči zákon stanovuje určité limity úhrad. S tím přece nikdo nemá problém. V nemocniční péči by potom byly nastaveny jasné vztahy, tzn. že poskytovatelé prodávají péči plát­ cům a poskytovatelé (tedy nemocnice) si nakupují v přehledném prostředí zdra­ votnické prostředky, tak není třeba žádné cenové regulace ani číselníku. V Co tvrzení „My do toho přinesli hledisko úhrad: dosavadní skupiny přeskupujeme tak, aby byly srovnatelné z hlediska efektu pro pacienta. Vybereme určitý typ zdravotnického prostředku, pokud nejsou všechny výrobky tohoto typu ve stejné kategorii, tak je do ní zařadíme, oslovíme všechny dodavatele a pozveme je na jednání, po kterém mají určitý čas přizpůsobit se nové situaci.“?

Ve skutečnosti se nejedná o vyrovnaná oboustranná jednání. V článku VZP se také uvádí, že proces přizpůsobení na no­ vou situaci trvá 3 měsíce. Z praxe však víme, že výrobci na tzv. přizpůsobení mě­ li celkem sedm kalendářních dnů! Až po masivních protestech dodavatelů podpo­ řených asociací se dosáhlo toho, že zde nastává alespoň jakýsi čas pro diskusi. Také nelze souhlasit s  tvrzením, že se VZP snaží mít nestranného partnera na­ příklad v podobě sdružení výrobců. Aso­ ciace CzechMed jako zástupce výrobců dostala oprávnění od svých členů, ale i nečlenských společností, aby se jejich jednání s VZP účastnila. Pojišťovna se její přítomnosti ale bránila. Nakonec jsme si všichni na sebe v  novém rozložení zvykli. Zástupci VZP a CzechMed již seděli za jedním stolem asi od září loňského roku, kdy se jednalo o kategoriích defibrilátorů. Pak se koncem roku otevřela kapitola in­ kontinence. Po dvou setkáních se VZP rozhodla „řešit věc individuálně“ s jed­ notlivými dodavateli s  odkazem, že CzechMed pojišťovnu obviňuje, že chce snižovat náklady. Úmyslem pojišťovny bylo vyjednávat s jednotlivými dodavateli tak, že si je rozehraje vůči sobě navzájem. Rád bych zdůraznil, že sdružení výrobců se nezajímá o výši cen jednotlivých do­ davatelů, nijak ji nekomentuje ani neko­ ordinuje. A také není pravda, že k jedna­ címu stolu jsou přizváni i  zástupci pacientských organizací. Ještě nikdy jsem neviděl, že by na jakémkoliv jednání bylo předneseno ze strany VZP stanovisko pacientů. V VZP podporuje zavedení tzv. HTA, tedy health technology assessment, které hodnotí náklady a přínosy zdravotnických technologií a identifikuje optimální postupy ve zdravotnictví. Po zavedení již budou existovat jasná a objektivní pravidla? Pokud chce VZP hodnotit stejnou úhra­ du za stejný efekt, tak jsme zatím neviděli žádný proces ani metodiku. CzechMed již několik měsíců jedná s pojišťovnou o  aplikaci základních principů HTA. Zodpovězením těchto několika otázek se debata „jaké peníze vynaložíme za jakou hodnotu, případně jakou kvalitu“ dostává na věcnou úroveň. Tento pohled je zcela v souladu s deklarovaným „za stejný efekt stejná úhrada“. Bohužel jsme se v uply­ nulých dnech dozvěděli, že to pro VZP přestává být prioritou. VZP přitom de­ klaruje, že ani reorganizace číselníku, ani zavedení HTA nemá za cíl snižování ná­ kladů na zdravotnické prostředky. Bohu­ žel však všechno ukazuje na pravý opak. Například citát „… od zavedení HTA se očekává zastavení růstu výdajů na zdra­ votnické prostředky, v ideálním případě jejich snížení“. VZP tedy z  nějakých ­důvodů usiluje o  redukci nákladů na zdravotnické prostředky, které přesto představují jen zlomek ve výdajích vše­ obecného zdravotního pojištění. V Nyní k druhému z článků, který vyšel v Infoservisu VZP o 14 dní později. VZP v něm tvrdí, že chce předepisování pomůcek pro inkontinenci 1) zpřehlednit a zjednodušit, 2) přizpůsobit správný zdravotnický prostředek pro konkrétní stupeň inkontinence a postižení pacienta a hlavně chce těmito opatřeními 3) podporovat léčbu těch typů inkontinence, které lze léčit i vyléčit. Co je na tom špatného? dokončení na straně 4 ➥

Mylan Pharmaceuticals s.r.o., Průběžná 1108/77, 100 00 Praha 10 tel.: 274 770 201, fax: 274 772 648, www.mylancz.cz inzerce

TAMSULOSIN

Mylan HCl 0,4 mg

FINASTERID

Mylan 5 mg

DOXAZOSIN

Mylan 4 mg

ALFUZOSIN

Mylan 5 mg Mylan 10 mg

19.5.11 19:07


◗ ◗ K VĚCI

4 ZDRAVOTNICKÉ NOVINY

ROČNÍK 60 n ČÍSLO 21 n 23. KVĚTNA 2011

◗ Otázka Zdravotnických novin

Kdo a v jakém kompetenčním rozsahu by měl být účastníkem definování léčebných standardů? V Bc. Vladimír Kothera, MBA, generální ředitel Zdravotní pojišťovny Metal-Aliance

V MUDr. Milan Kubek, prezident České lékařské komory

Největší odpověd­ nost leží na mini­ sterstvu zdravotnic­ tví, které jako garant procesu bude muset přistoupit k rozdě­ lení rolí tak, aby byli při tvorbě standar­ dů vyváženě zastou­ peni zástupci nejen medicínských obo­ rů, ale i plátců zdra­ votní péče a případ­ ně i dalších organi­ zací. Jednu z klíčo­ vých rolí by měly mít lékařské odborné společnosti, které ale budou muset brát v úvahu nejen medicínské možnosti, ale i limity plynoucí z omezených disponibilních zdrojů veřejného zdravotního pojištění. Teď se mnou pravděpodobně nebude souhlasit ČLK, kterou já osobně nepovažuji za účastníka tohoto procesu. Svou roli v týmu musí naopak dostat plátci zdravotní péče zastoupení prostřednictvím VZP a Svazu zdravotních pojišťoven ČR. Na analytické části bude nezbytná spolupráce s  NRC a  za­ pomenout nesmíme ani na názory pacientských organizací, abychom dosáhli skutečně nejen legi­ timní, ale i celospolečensky konsensuální definice standardů. Zde se opět dostávám k roli ministerstva, které bude muset stanovit procesní rámec pro fungování „ko­ mise pro stanovování standardů“. V každém případě bude nutné se při hledání konsensuálního řešení obrnit trpělivostí.

Pojištěnec má právo na zdravotní pé­ či bez přímé úhrady, pokud mu byla poskytnuta v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem. Lze-li zdra­ votní výkon provést několika způso­ by, je z veřejného zdravotního pojiš­ tění hrazen nejlevnější způsob pro­ vedení výkonu, který je v souladu se současnými poznatky lékařské vědy. Žádá-li pojištěnec provedení zdra­ votního výkonu jiným, nákladnějším způsobem, uhradí zdravotnickému zařízení rozdíl mezi hodnotou nejlevnějšího způsobu provedení vý­ konu a hodnotou výkonu provedeného způsobem, kterým žádal. Tzv. malá novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, předložená ministrem zdravot­ nictví Hegerem nestanoví žádný funkční systém tvor­ by úhradových standardů zdravotní péče, respektive

definování nároku pacienta na péči hrazenou z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Česká lékařská komora (ČLK) nabí­ zí, že bude ve spolupráci s odborný­ mi společnostmi, lékařskými fakul­ tami, pojišťovnami, sdruženími ­poskytovatelů zdravotní péče a or­ ganizacemi pacientů vytvářet dopo­ ručení, které výkony, metody a ma­ teriály nemusejí být hrazeny z veřej­ ného zdravotního pojištění (případ­ ně za jakých podmínek). Jedná se o tzv. negativní výčet určující úhra­ dové standardy. Doporučení komory by následně posoudilo ministerstvo zdravotnictví (MZ), a pokud by shledalo, že je v souladu s veřejným zájmem, vydalo by je na základě zmocnění obsaže­ ného v zákoně č. 48/1997 Sb. jako vyhlášku (viz návrh § 17b v příloze). Pokud nebude zákon definovat mechanismus tvorby úhradových standardů, tyto standardy nevzniknou a ideový záměr MZ zůstane buď pouhou politickou

deklarací, anebo si na základě nejasného zákona budou jednotlivá zdravotnická zařízení i pojišťovny standardy vykládat po svém, a pacienti tak budou nuceni platit zcela chaoticky možná i nezanedbatelné částky. ČLK je připravena převzít svůj díl spoluzodpověd­ nosti za přípravu spravedlivé reformy českého zdra­ votnictví. Záleží pochopitelně čistě na představitelích politické reprezentace, zda nabídku pomoci ze strany profesní lékařské samosprávy využijí, či nikoliv. Čes­ ká lékařská komora však disponuje dostatečným od­ borným potenciálem, aby v případě zákonem zajiš­ těné součinnosti ostatních relevantních partnerů do­ kázala návrhy pro ministerstvo zdravotnictví připra­ vit. Komora ostatně již připravila například stanovisko k úhradě tzv. roboticky asistovaných ope­ rací z veřejného zdravotního pojištění a v současnosti připravujeme novelu indikačního seznamu lázeňské péče, která by reflektovala současné poznatky lékař­ ské vědy. Výsledný materiál, který by měl být schválen představenstvem ČLK do konce měsíce května, by mohl v  případě zájmu ministerstva zdravotnictví ­každoročně přinést zdravotnímu pojištění úspory ­minimálně v řádu stovek miliónů korun. red

V Návrh ČLK na doplňující paragraf zákona o veřejném zdravotním pojištění Za § 17a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, se vkládá § 17b, který zní: (1) Ministerstvo zdravotnictví na návrh České lékařské komory nebo České stomatologické komory stanoví vyhláškou seznam zdravotních výkonů prováděných ekonomicky náročnějším způsobem a podmínky, za kterých mohou být tyto zdravotní výkony poskytovány pojištěncům ekonomicky náročnějším způsobem. Tyto zdravotní výkony jsou za stanovených podmínek poskytovány pojištěnci na jeho žádost a jsou ve výši přesahující úhradu

z veřejného zdravotního pojištění hrazeny pojištěncem. (2) Pojištěnec může uzavřít zdravotní připojištění, ze kterého bude hrazena zdravotní péče nehrazená z veřejného zdravotního pojištění. Toto zdravotní připojištění mohou poskytovat pouze zdravotní pojišťovny. (3) Česká lékařská komora a Česká stomatologická komora při přípravě návrhu seznamu zdravotních výkonů prováděných ekonomicky náročnějším způsobem a podmínek, za kterých mohou být tyto

zdravotní výkony poskytovány pojištěncům ekonomicky náročnějším způsobem, spolupracuje s a) Českou lékárnickou komorou, b) Všeobecnou zdravotní pojišťovnou a ostatními zdravotními pojišťovnami, c) odbornými lékařskými společnostmi, d) lékařskými fakultami veřejných vysokých škol v České republice, e) sdruženími poskytovatelů zdravotní péče jako zástupci smluvních zdravotnických zařízení a  f) zájmovými sdruženími pojištěnců.

Návrh předloží k posouzení MZ ČR. (4) Ministerstvo zdravotnictví posoudí, zda je návrh České lékařské komory nebo České stomatologické komory podle odstavce 1 v souladu s veřejným zájmem, a neshledá-li rozpor s veřejným zájmem, vydá jej jako vyhlášku, v opačném případě vrátí návrh České lékařské komoře nebo České stomatologické komoře se svými připomínkami k přepracování. (5) Ministerstvo zdravotnictví může požádat Českou lékařskou komoru nebo Českou stomatologickou komoru, aby předložily návrh podle odstavce 1.

Svět podle VZP aneb vše je (trochu) jinak ➥ dokončení ze strany 3 V zásadě nic – kromě toho, že VZP chce touto iniciativou především ušetřit, nic jiného. A potřebuje to balit do zdánlivě chvályhodných důvodů, kterým nelze nic vytknout. Při podrobnějším pohledu však změny, které jsou před námi, neplní ani jeden ze tří deklarovaných důvodů. V Můžete být konkrétní? Začněme bodem 2). Ten se jeví jako nej­ více vypovídající. Nemám informaci, že by si jakýkoliv pacient stěžoval, že v sou­ časné době má problém vybrat si takovou pomůcku, která by jemu – nebo jí – vy­ hovovala vzhledem k závažnosti a typu postižení. To je dáno tím, že v současnos­ ti existuje poměrně homogenní nabídka různých dodavatelů, ve které se pacient orientuje a má již zkušenost, jak si má po­ můcky pro sebe pro různé situace či den­ ní a noční období „vyskládat“. Takže zde není nějaká potřeba tohle zásadně řešit. Rozsah úhrady je potom zabezpečen ­zákonem – limitem kusů a  peněz na měsíc. V Z jakých důvodů tedy pojišťovna vůbec tuto kapitolu otevírá? Protože v tom má v zásadě chaos. Nemá přehled, zda jsou pomůcky předepisová­ ny ve správném limitu podle závažnosti inkontinence. Neví, zda všechny poukazy na inkontinenční pomůcky, které proplá­ cí, jsou opravdu využívány na tyto po­ můcky anebo na něco jiného atd. Některé její kontrolní mechanismy prostě selhá­

vají. A skončí u toho, že se za pomůcky pro inkontinentní vydává 1,3 miliardy ko­ run ročně. Ale nikdo neví, kolik z toho se proplácí neadekvátně, na základě špat­ ných předpisů atd. A to číslo samotné po­ jišťovnu straší. V A plánované změny v předepisování pomůcek to mohou vyřešit? Když pojišťovna předělá nabídku inkon­ tinenčních pomůcek podle nového klíče, budou se přesně konkrétní výrobky pře­ depisovat na konkrétní závažnost inkon­ tinence. Tím je v kostce řečeno, v čem bude mít pojišťovna více jasno. Ale v zá­ sadě chce „následkem měřit příčinu“. Místo toho, aby měla jasno v tom, zda lé­ kaři správně předepisují a lékárníci správ­ ně vydávají, nutí dodavatele přeskládat portfolio do daleko rigidnější podoby, než v jaké je dnes. V zásadě to není nic jiného než „vrtěti psem“. V Jak je to s tím propojením „adekvátní pomůcka podle míry a typu postižení“? V čem je to nové? Pojišťovna dělí míru inkontinence na tři pásma, chcete-li kategorie, které nemají medicínské ratio. Jedná se jen o metodiku VZP z devadesátých let. Jednotliví výrob­ ci udávají savost svých výrobků, což je technický parametr toho, kolik pomůcka nasaje, když ji namočíme do kapaliny. Po­ jišťovna teď usiluje o to, aby různě závaž­ né stupně inkontinence mohly dostat vždy jen výrobek s adekvátní savostí. To na první pohled zní logicky, ale potíž je v tom, že když výrobek udává vyšší sa­

vost, nesmí se podle pojišťovny použít pro nižší stupeň inkontinence. To má asi takovou logiku, jako že s autem, které umí jezdit 150 km/hod., nesmíte jet po okres­ ce padesátikilometrovou rychlostí. V Co další plánovaná opatření, např. předepisování pouze na jeden měsíc? Je na tom něco špatného? Zdánlivě nic. Ale nyní může lékař přede­ psat na jeden, dva anebo tři měsíce. Sa­ mozřejmě, že dodržuje množstevní i finanční limity. S odkazem na přesnější sladění potřeby a předepisování pojišťov­ na trvá na tom, že předepisovat lze pouze na jeden měsíc. Pikantní je na tom argu­ ment, že kdyby došlo k razantnímu vývoji stupně inkontinence z měsíce na měsíc, v tom dalším období by pacient nedostá­ val adekvátně to, co potřebuje. Tato do­ mnělá „prudká změna“ v míře inkontinen­ ce je z medicínského hlediska nesmysl. Spíše jde o zástupný problém. V Pojišťovna argumentuje tím, že prý zamýšleným opatřením dojde ke zjednodušení preskripce a větší srozumitelnosti nabídky pro pacienty. Jak to bude fungovat v praxi? Takzvané zjednodušení tkví v tom, že ny­ ní bude přesně v číselníku napsáno, jaká kombinace výrobků bude hrazena – a žádná jiná. Horký brambor se přitom hází na výrobce a dovozce, aby sami tyto „balíčky“ vytvořili. Představte si, že při­ jdete do samoobsluhy a  tam zíráte na kombinace, které vám vytvořil obchod. Chcete párek a dostanete k němu jen šle­

hačku nebo k jogurtu jen kečup. Trochu s nadsázkou můžeme říci, že jsme zpět u centrálního plánování. VZP vyvolává dojem, že to jsou vlastně výrobci, kteří tyto „balíčky“vymýšlejí – takže pokud ne­ budou pacientům vyhovovat, je to chyba výrobců. Jaká nehoráznost! V Dobře, ale pořád hovoříme o výdajích z veřejného zdravotního pojištění. Nemá v tom pojišťovna mít jaksi „navrch“ a hradit to, co sama uzná za vhodné? Teoreticky ano, ale i v úhradě pomůcek z veřejného pojištění musí existovat ur­ čitý trh, protože jenom ten nejlépe regu­ luje nabídku, poptávku a cenu. Konec­ konců i věstník ministerstva zdravotnictví přihlíží k  potřebě regulace cen pouze v tom případě, že je narušena konkuren­ ce. A ta zde narušena není. V Jaké očekáváte následky zmíněných opatření? Pokud z  doposud homogenní nabídky různými opatřeními a restrikcemi uděláte řešeto, tak než se s tím vypořádají přede­ pisující lékaři i pacienti, přejde nějaká do­ ba. Efektem může být, že se z celkového hrazení pomůcek šmahem pera utne 30–40 %. Po skončení roku se pak může­ me podívat na data o spotřebě a říct si, zda pojišťovna usilovala o šetření, anebo o něco jiného. V Podle vás tedy VZP tvrdí nepravdy? VZP říká, že „tuto změnu už od ledna projednává s výrobci, aby se na ni doká­ zali připravit“. To je nesmysl, který může

naše asociace kdykoliv doložit černé na bílém, a sice pomocí vzájemně odsou­ hlasených zápisů z jednání s VZP. O pro­ pojení stupně inkontinence a  savosti ­výrobku se výrobci poprvé dozvěděli 24. března s tím, že mají svoje portfolio přizpůsobit do 7 (!) kalendářních dnů a že změny začnou platit od 1. května. Takže žádná postupná jednání od ledna! VZP ovšem nepočítala s tím, že kolem asociace CzechMed se organizují i doda­ vatelé, kteří v  tuto chvíli nejsou členy asociace. Díky společnému postupu členských i nečlenských společností se daří, že se momentálně o zmíněném mo­ delu ještě jedná. Rád bych upozornil ještě na jednu zají­ mavost, cituji MUDr. Taťánu Soharovou z Infoservisu VZP z 26. dubna: „Obrátíme se také na příslušné odborné společnosti a požádáme je, aby o chystaných změ­ nách informovaly své členy.“ Skutečnost, že se změny nediskutují s  dodavateli, bych zkraje možná chápal. Ale fakt, že odborné společnosti jsou ve „světě podle VZP“ postaveny do role statistů, kteří pak „mají informovat své členy“, je přinej­ menším pozoruhodný. Na otázku, kdo je tedy odborným zázemím VZP v souvis­ losti s podobnými změnami úhrad zdra­ votnických prostředků, odpověď zní: po­ jišťovnou placení zdravotničtí experti. Bezejmenní. Tolik svět podle VZP.  Mgr. Petra Ulrichová, Renoir Redakčně kráceno. Plné znění najdete na www.zdravky.cz. Více k tématu i v příloze Infoservis VZP uvnitř tohoto vydání ZN.

Materiály zveřejněné na této straně se nemusejí shodovat s názorem redakce Zdravotnických novin

2305 ZN 21_04.indd 4

19.5.11 19:07


ROČNÍK 60 n ČÍSLO 21 n 23. KVĚTNA 2011

◗ ◗ EKONOMIKA

ZDRAVOTNICKÉ NOVINY

5

◗ Farmakoekonomika

Preskripční mechanismy jako zdroj úspor a prevence korupce Svaz zdravotních pojišťoven ČR zahájil 17. května úvodním seminářem odbornou diskusi o zavedení tzv. pozitivních listů jako nástroje lékové a úhradové politiky v ČR. „Jsem přesvědčen o tom, že nejdiskutovanějším problémem celé reformy zdravotnictví bude posílení role zdravotních pojišťoven i jejich zodpovědnosti,“ konstatoval v úvodu semináře Ing. Jaromír Gajdáček, prezident Svazu zdravotních pojišťoven ČR. „Troufnu si říci, že jsme na změnu připraveni a uměli bychom se nových úkolů chopit, potřebujeme však legislativní nástroje. Je nám jasné, že zdravotnická veřejnost z toho bude mít velké obavy, nebude chtít, aby správce peněz, který má dnes svázané ruce, takové pravomoci dostal a začal dělat pořádek.“

Na programu je generická preskripce

Pozitivní listy jako zajímavá alternativa...

V případě generické substituce i  preskripce nejde primárně o snižování nákladů veřejného zdravotního pojištění. „Úsporu přináší jiný nástroj – pravidelné revize úhrad, jimiž je pověřen Státní ústav pro kontrolu léčiv. Ve skupinách, kde byly tyto revize již provedeny, přinesly snížení nákladů veřejného zdravotního pojištění v důsledku příchodu generických přípravků na trh až o několik desítek procent. Provedením revize je úhrada pro všechny přípravky téže léčivé látky stejná a při výdeji generických přípravků tedy dále k úspoře prostředků

2305 ZN 21_05.indd 5

Na semináři Svazu zdravotních pojišťoven otevírajícím diskusi o pozitivních listech léčiv vystoupili (zleva) M. Zámečník, P. Nosek, J. Gajdáček a I. Berkeš. Foto: SZP ČR veřejného zdravotního pojištění nedochází. Stejná léčivá látka, stejná léková forma, stejná síla a velikost balení mají stejnou úhradu ze zdravotního pojištění, pouze koncové ceny se mohou lišit v závislosti na cenové politice farmaceutické společnosti,“ vysvětlil P. Nosek. Generická substituce tedy přispívá ke snižování výdajů pacientů na doplatky definované jako rozdíl mezi cenou (stanovenou pro každý přípravek zvlášť) a úhradou (ve shodné výši pro všechny generické přípravky). „Ani generická preskripce v kontextu revizí úhrad nemůže z logiky věci přinést úsporu prostředků veřejného zdravotního pojištění či snížení doplatku pacienta oproti generické substituci. Odstraňuje pouze tlak na lékaře, aby předepisovali konkrétní přípravek, zároveň však hrozí přesunem možného korupčního jednání na lékárníky,“ dodal P. Nosek. Možné nahrazení generické substituce a  preskripce pozitivními listy označil P. Nosek za zajímavou alternativu, kterou je jistě nutné zvážit. „Zdravotním pojišťovnám dává možnost pozitivně ovlivnit předepisování léčiv tím, že hledají pro své pojištěnce nejvýhodnější přípravky a držitelé registrace o zařazení svých produktů na seznam soutěží. Pojišťovna vybere nejvýhodnější nabídky, předepisující lékař, který je smluvním partnerem dané pojišťovny, pak musí vybrat přípravek z pozitivního listu a lékárník jej musí vydat,“ shrnul P.  Nosek a jmenoval hlavní výhody i možné rezervy systému pozitivních listů: Výhody V  Posílení role zdravotní pojišťovny v otázce vynakládání prostředků veřejného zdravotního pojištění za léky (plně v souladu s programovým prohlášením vlády). V Racionalizace preskripce z hlediska nákladů veřejného zdravotního pojištění i doplatků pacientů. V Podpora soutěžního chování držitelů rozhodnutí o registraci vedoucího k dynamickému snižování cen léčiv. „Zjevné je, že generická preskripce bude velkou administrativní změnou a vyvolá odpor poskytovatelů zdravotní péče, přičemž její dopad na ceny léčiv bude minimální, resp. nebude trvalý – až se odborná veřejnost zorientuje v nabídce léčivých látek, zase poroste. Pozitivní listy by mohly racionalizaci ovlivnit trvaleji,“ konstatoval P. Nosek.

Nevýhody V Rychlá proměna preferovaných přípravků, a tedy nutnost pružného přizpůsobení jak ze strany poskytovatele zdravotní péče, tak pacienta.

… i nástroj řízení nákladů

„Uznávám argument, že generická preskripce by alespoň zpočátku vedla k jistému poklesu nákladů, ale pak by se trh jistě oklepal a náklady by znovu začaly růst,“ potvrdil slova P. Noska i člen Národní ekonomické rady vlády Ing. Miroslav Zámečník. „Navíc opravdu jen přesouvá problém od preskribujících lékařů do lékáren. Těch je však nepoměrně méně, a tak generickou preskripci chápu jako protikorupční opatření. Ostatně zkušenosti ukazují, že v zemích, kde již generická preskripce funguje, se lékaři cítí být osvobozeni, přestali je navštěvovat dealeři firem, protože tato činnost pozbyla jakéhokoli ekonomického významu.“ Podle M. Zámečníka jsou pozitivní listy bezpochyby účinnějším opatřením, pokud jde o řízení nákladů. „Existují na to velmi působivé příklady ze zahraničí podepřené někde i mnohaletými zkušenostmi. Ale dobře sestavit a prostřednictvím elektronických aukcí dobře vysoutěžit lékový seznam, je opravdu těžká práce. Mimo jiné musíte řešit otázku, zda pro dané období zvolit jediného dodavatele, nebo

Ve vyspělých ekonomikách se předepisují účinné látky

Praktickými příklady ze zahraničí přispěl do diskuse Ivan Berkeš, konzultant žijící dlouhodobě ve Velké Británii, ředitel PWC’s Strategy Groups, který se podílel mj. na realizaci první elekronické aukce generických léčiv ve Velké Británii v roce 2004. „Trh generik roste rychle a bez výjimky na celém světě,“ zdůraznil a vyjmenoval hlavní faktory tohoto trendu.

Rozhodovací preskripční procesy v různých zemích

Lékaři/nemocniční lékaři

O vydaném léku rozhoduje

„Ministerstvo zdravotnictví je vázáno programovým prohlášením vlády ze dne 4. srpna 2010, ve kterém se mj. praví, že vláda zavede generickou preskripci a substituci u léků hrazených plně nebo částečně z veřejného zdravotního pojištění,“ připomněl Ing. Petr Nosek, náměstek ministra zdravotnictví pro zdravotní pojištění. V českém právním řádu již je zakotvena tzv. generická substituce, a to zákonem o léčivech účinným od 1. ledna 2008. Byla možná již před tímto datem, ale pouze v případě, že předepsaný léčivý přípravek nebyl v lékárně k dispozici a jeho okamžitý výdej byl nezbytný s ohledem na zdravotní stav pacienta. „Ustanovení § 83 odst. 2 platného zákona o léčivech a ustanovení § 11 vyhlášky o správné lékárenské praxi dle ustanovení § 32 odst. 2 zákona o  veřejném zdravotním pojištění nyní ukládají lékárníkovi, požádá-li pacient o vydání jiného léčivého přípravku se stejnou léčivou látkou, cestou podání a  lékovou formou, provést náhradu za přípravek s nižším doplatkem,“ uvedl P. Nosek. Generická preskripce naproti tomu v českém právním řádu dosud upravena není, o jejím zavedení se diskutuje právě v souvislosti s programovým prohlášením vlády. „Generická preskripce znamená předepisování léčivé látky, nikoli konkrétního léčivého přípravku,“ upřesnil P. Nosek. „Na lékařském předpisu by tedy byl uveden pouze mezinárodní nechráněný název léčivé látky a její dávkování. Lékárník by poté měl povinnost vydat lék s nejnižší cenou, resp. úhradou. Je to skutečná revoluce v předepisování léků, která je ale změnou systémovou. Analyzujeme, jaké dopady by mělo její zavedení, zda by generická preskripce měla být povinností či možností předepisujícího lékaře, zda by měla být absolutní či alespoň zpočátku omezená jen na několik léčivých látek apod.“

zda trh rozdělíte, nejčastěji v poměru 50 : 30 : 20. Ale také jakým způsobem pak budete nakládat s nevyčerpanými pře­ bytky zásob léčivých přípravků ze seznamu. Na vše existují poměrně rozumná technická řešení, ale taková věc se nedá spustit za rok či dva,“ upozornil M. Zámečník. Aby pozitivní listy generovaly opravdu významné nákladové úspory, musejí se podle M. Zámečníka zdravotní pojišťovny spojit a nevytvářet každá svůj vlastní lékový seznam. „Jinak vznikne na trhu chaos, pojišťovny, které nemají v daném teritoriu dostatečnou váhu na trhu, pak musejí přistupovat k překlenovacím řešením, nejčastěji vzít lék z pozitivního seznamu jiné pojišťovny. Takto si zkomplikovali situaci třeba v SRN, kde možnost tvorby pozitivních seznamů léčiv existuje od roku 2007. Jenže velké množství zdravotních pojišťoven tam vedlo k tvorbě takového množství pozitivních seznamů, že výsledkem byl dokonalý zmatek a s ním dokonce i spojené logistické problémy se zásobováním,“ dodal M. Zámečník. V našich podmínkách by podle jeho názoru bylo nejvýhodnější, aby se léky soutěžily společně a elektronicky. „Odpadne problém s korupcí u preskribujících lékařů i u vydávajících lékárníků. Aby se možné korupční chování nepřesunulo na stranu zadavatelů, musejí být všechny procesy transparentní. V některých zemích se prodej významných státních aktiv odehrává v přímém televizním přenosu na zvláštním programovém kanálu, tedy pod stoprocentní veřejnou kontrolou. Vneslo by to transparenci i do celého systému, třeba do kalkulace případových úhrad, které by bylo nutno s ohledem na výsledek soutěže samozřejmě revalvovat. Ale jinudy cesta pro české zdravotnictví nepovede,“ je přesvědčen M. Zámečník.

Rusko, Turecko, Polsko, Rumunsko, Bulharsko, ČR, Slovensko... (většina rozvíjejících se ekonomik)

Lékárníci

Německo (40 %), Itálie (v současnosti)

Nákupčí/řetězce lékáren/ velkoobchodníci/ zdravotní trusty a korporace

Francie (v současnosti)

Nákup léků probíhá na základě tendrů pro všechny hlavní regionální poskytovatele.

Plátci/veřejnoprávní instituce Soukromé osoby/pacienti

Zdroj: prezentace I. Berkeše

Dánsko, Švédsko, Německo (60 %), Nizozemsko (50 %) Značkové OTC (UK), značková generika (USA)

Spotřebitelský název OTC – všechny země

Preskripce konkrétního léku/ značky (INN++)

Velká Británie, USA, Nizozemsko (50 %), Francie (v budoucnosti)

Preskripce mezinárodního nechráněného názvu látky a konkrétního výrobce (INN+)

Typická preskripční strategie

Preskripce mezinárodního nechráněného názvu účinné látky (INN)

V Zvyšující se spotřeba léků Týká se především tzv. rozvíjejících se ekonomik, kam patří i ČR, protože růst bohatství země se většinou nejrychleji demonstruje v oblasti zdravotnictví. Z toho důvodu jsou pro ně generické léky zajímavé. V Dosahování úspor nákladů na léky Generika představují jeden z nejefektivnějších způsobů, jak kontrolovat a řídit zdravotnické rozpočty. Speciální význam má jejich dostupnost v době hospodářských krizí a v zemích se stárnoucí populací. Pro zvýšení penetrace trhu generiky vyvinuli regulátoři v ekonomicky vyspělých zemích různé mechanismy generické substituce. V Exspirace patentové ochrany Do roku 2017 zbude na trhu jen minimum léků založených na tzv. malých molekulách, u kterých dosud nevyprší patentová ochrana. V Rozšiřování portfolia generik Zatímco oficiální statistiky uvádějí, že generika představují asi šestinu světového trhu s léky, detailní analýzy naznačují, že by se mohlo ve skutečnosti jednat až o 50 procent. Navzdory tomu, že část odborné veřejnosti v ČR dlouhodobě upozorňuje na to, že generická preskripce je nevyzkoušený experiment s těžko předvídatelnými důsledky, I. Berkeš oponuje: „Rozhodování o konkrétní značce předepisovaného léku je v rukou lékařů pouze v rozvojových a rozvíjejících se zemích. Všechny vyspělé ekonomiky přecházejí nebo již přešly přes generickou substituci ke generické preskripci.“ Svá slova doložil konkrétními příklady (viz též tabulku): Velká Británie V Preskripce léků ve formátu mezinárodního nechráněného názvu (INN) je striktně vyžadována Národní zdravotní službou. V Předepisovat léky ve formátu INN se učí již medici. V V roce 2009 bylo jako INN předepsáno 84 % všech léků. Německo V Lékaři na regionální i místní úrovni mají určeny individuální rozpočty. V Předpisování léků ve formátu INN a jejich výdej je povinností u TOP 65 molekul vzešlých z tendrů plátců zdravotní péče. V Generická preskripce dosáhla ve skupině TOP 65 již v roce 2003 poměru 75 %, celkově se na trhu s léky v SRN podílí asi z 50 procent. Francie V Lékárny mohou generickou substituci provádět již od roku 1999 a  jsou ­povinny substituovat u  molekul uve­ dených ve zvláštním seznamu (tzv. Repertoire). V Penetrace generiky ve skupině léků uvedených v Repertoire dosáhla 70 % v roce 2007. Závěrem I. Berkeš zrekapituloval: V Ve většině vyspělých zemí lékaři studují a  preskribují mezinárodní nechráněné názvy látek INN, nikoli značky konkrétních léků. V Existují výjimky z generické preskripce (např. pro antiepileptika a psychiatrické léky, kde hraje velkou roli individuální odpověď pacienta na léčbu). V Generická preskripce přináší pozitiva v oblasti informovanosti pacientů i transparentnosti léčebného procesu. V Generická preskripce umožňuje lepší kontrolu rozpočtů a vytváří efektivní lékový trh. jak

19.5.11 19:07


◗ ◗ ZDRAVOTNĚ-SOCIÁLNÍ PÉČE

6 ZDRAVOTNICKÉ NOVINY

ROČNÍK 60 n ČÍSLO 21 n 23. KVĚTNA 2011

◗ Sociální reforma

SMO: Fungující systém nemůže oddalovat služby od klientů Účastníci kulatého stolu k sociální reformě (představitelé samospráv, zástupci sociálních partnerů i odborné veřejnosti), který uspořádal Svaz měst a obcí České republiky (SMO) v pražském Kongresovém centru 17. května pod záštitou poslankyně Lenky Kohoutové, se shodli na odmítnutí reformy. Představitelé Svazu měst a obcí ČR konstatovali, že před několika měsíci byl ministerstvem práce a  sociálních věcí (MPSV) předložen návrh tzv. Sociální reformy I, která řeší otázky posuzování a  výplaty nepojistných dávek Úřadem práce ČR. „Návrh významně dopadá nejen na ­činnost obcí v oblasti sociální práce a řešení problematiky sociálního začleňování, ale i na další instituce veřejné správy, ostatní organizace a život občanů ČR,“ vysvětlil na navazující tiskové konferenci výkonný místopředseda SMO Jaromír Jech. A dodal, že ti, kteří se shodli na odmítnutí navržené sociální reformy, nejsou lidé, kteří chtějí stále něco hatit, že naopak všichni – tedy zástupci SMO, Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR (OSZSP), Unie zaměstnavatelských svazů, Asociace krajů ČR – uznávají, že je nutné reformy provést, ale uvážlivě, s řádným vypořádacím řízením a jasnou koncepcí.

Zástupci všech institucí, kteří se kulatého stolu zúčastnili, se shodli na nekoncepčnosti sociální reformy, u níž nejsou známy cíle ani návazné kroky. Představení legislativních návrhů a jejich následné vypořádání předkladatelem podle nich nebylo v souladu s demokratickými principy ČR. „Souhlasíme s tím, že je nutné systém reformovat, ale chybějí nám informace, jak to bude se sociální prací v terénu, co bude se zaměstnanci, na které při převodu na úřady práce nezbudou místa apod. Na jakékoli dotazy tohoto typu nedokážou pracovníci MPSV odpovědět,“ řekl Jaroslav Dohnálek z pracovní skupiny obcí III SMO. Předsedkyně OSZSP Bc. Dagmar Žitníková uvedla, že není pravdou, že se ­odbory staví „a priory proti všemu“. „Za odbory mohu říci, že i  my víme, že je ­nutné systémy reformovat, ale je nezbytné, aby byl dodržován princip subsidiarity, aby veřejná správa, veřejné služby byly blíže občanovi, a ne aby se od něj

vzdalovaly,“ řekla D. Žitníková. Reforma v předložené podobě by podle D. Žitníkové nebyla zlepšením, ale zhoršením, a proto odbory požadují její stažení a zásadní přepracování.

Návrh reformy popírá roli obcí

Účastníci kulatého stolu shodně napadli jak materiální část Sociální reformy I, tak i její procesní stránku. Konkrétně obcím podle nich přináší reforma významné riziko zhoršení sociální práce na jejich území, neboť bez odebraných kompetencí ji nebudou moci smysluplně vykonávat. „Jedním z cílů této reformy je centralizace veřejné správy do rukou ministerstva, což popírá roli obcí, kterou dnes v systému sociální sféry mají, a to je něco, co je velmi varovné,“ řekla Radka Soukupová ze sociální komise SMO a dodala, že dobře fungující systém nemůže oddalovat veřejné služby od klientů. Podle účastníků kulatého stolu by obce přestaly být v sociální oblasti úrovní nej-

Tiskové konference ke kulatému stolu SMO se zúčastnili mj. (zleva) Jaromír Jech, Radka Soukupová a Dagmar Žitníková. Foto: Marta Jedličková bližší občanům, čímž by stát oslabil jednu z jejich základních úloh. Zanikl by tím systém, na který jsou občané léta zvyklí, a došlo by ke zhoršení dostupnosti slu-

žeb. Rovněž úspory, kterými MPSV argumentuje, jsou sporné, neboť velká část nákladů by byla převedena na klienty a poskytovatele sociálních služeb. hech

V Vláda přijala základní body Sociální reformy I Ve středu 18. května schválila vláda všechny materiály předkládané ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV), mezi nimi také tři novely zákonů souhrnně označovaných jako Sociální reforma I. Jedná se o tyto návrhy: V Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se sjednocením výplaty nepojistných dávek. V Návrh zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů. V  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Podle MPSV je cílem sociální reformy zejména úspora procesních nákladů při vyplácení dávek. Celkový objem vyplácených prostředků zůstane zachován. Sociální reforma zjednoduší systém sociální ochrany, sníží administrativní zátěž a zvýší komfort pro uživatele služeb.

Rovněž zefektivní práci orgánů státní správy a umožní lepší zacílení a adresnost sociálních dávek při snaze o dosažení nejvyšší možné účelnosti dávek. Návrhy změn by měly nabýt účinnosti od 1. ledna 2012.

J. Drábek: Odbory vnášejí politikum a demagogii Podle MPSV má sociální reforma podporu Svazu měst a obcí (SMO) a respektuje ji také Národní rada zdravotně postižených (NRZP), která s navrhovanými změnami původně nesouhlasila. „Jsem rád, že jsme našli kompromisní varianty sporných bodů. Každá ze stran musela v lecčems ze svých požadavků ustoupit, finální podoba je nyní akceptovatelná jak pro mne, tak i představitele Národní rady. I v souvislosti se sobotní demonstrací (demonstrace odborů 21. 5. – pozn. red.) považuji za podstatné, že s těmi, kteří reprezentují sku-

tečně potřebné občany, jsme schopni najít společnou řeč, najít kompromis, který bude MPSV prosazovat při projednávání na jednání vlády a kterou bude NRZP respektovat. V přímém kontrastu je k tomu hlas odborů, který vyslovil reformám generální nesouhlas a odmítá o nich byť i diskutovat. Rozdíl je patrný zejména v tom, že Národní rada přistoupila k problematice v konečné fázi vyjednávání věcně, zatímco představitelé odborů k věcným otázkám přidávají politikum a demagogii,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí Dr. Ing. Jaromír Drábek.

SMO a OSZSP se ohradily Tisková zpráva MPSV z 18. 5. korektně uvádí dohodu mezi NRZP a MPSV (17. 5. se ve večerních hodinách uskutečnilo další kolo jednání mezi NRZP a MPSV o legislativních změnách v zákonech sociální reformy tak,

jak již byly dohodnuty s panem ministrem J. Drábkem ve čtvrtek 12. 5., uvedl předseda NRZP Bc. Václav Krása). Chybně však uvádí, že přijetí zákonů podporuje Svaz měst a obcí ČR, což tato instituce okamžitě dementovala. K tiskové zprávě MPSV se také vyjádřily odbory. „Tato tvrzení jsou lživá!“ ohrazuje se Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče a znovu zdůrazňuje, že sociální reforma šla do vlády s největším množstvím připomínek ze všech reformních návrhů, že připomínky k ní měli v podstatě všichni zainteresovaní (od krajů přes obce, Unii zaměstnavatelských svazů, NRZP a další občanské organizace a iniciativy). Odbory vystoupily proti reformě nikoli z politických, ale výhradně z věcných důvodů, mezi které patří např. – v souladu se společnými ustanoveními vzešlými z kulatého stolu k Sociální reformě I – že před reformou nebyla

provedena analýza současného stavu, nebyly vytipovány kritické oblasti, nikdo se nezabýval celkovou ekonomickou náročností reformy a tím, co kdo zaplatí (např. sociální karty, odstupné propuštěným zaměstnancům apod.), že reforma nepřispěje ke zlepšení postavení občanů ČR, kteří jsou v tíživé sociální situaci a zhorší dostupnost sociální pomoci, že není jen reformou sociální, ale i reformou veřejné správy a její nový směr je v rozporu s dosavadním směřováním sdílené veřejné správy atd. Odbory nejsou proti reformám, ale reformovat se má to, co nefunguje. Výsledkem každé reformy má být zlepšení současného stavu, již od jejích prvních fází je nezbytné znát, jaký je její cíl a finanční zajištění. Návrh sociální reformy současný stav zhoršuje a slibované úspory jsou jen nerealistickým přáním, uvádí tisková zpráva OSZSP. red

◗ Dofinancování sociálních služeb

M. Hašek: Odmítáme tvrzení, že kraje omezují dotace neziskovkám V posledních dvou číslech Zdravotnických novin (19 a 20/2011) jsme uvedli stanovisko ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) i jednotlivých krajských radních pro oblast sociální péče k dofinancování sociálních služeb. K tématu se vracíme ještě uvedením stanoviska Asociace krajů ČR. Předseda Asociace krajů ČR JUDr. Michal Hašek 3. května uvedl: „V uplynulém týdnu zaútočil ministr sociálních věcí Drábek na kraje a kraji financovanou oblast sociální péče a služeb. Pan ministr a jeho stranická kolegyně z TOP 09, poslankyně Langšádlová, tvrdí, že kraje údajně zneužívají dotační systém MPSV a při financování sociální péče a služeb preferují zařízení zřizována kraji. Dokonce zacházejí tak daleko, že nás obviňují z likvidace neziskového sektoru v sociální oblasti a sami sebe, respektive TOP 09 nominují do role zachránců neziskového sektoru. Jménem Asociace krajů ČR se chci velmi důrazně ohradit proti takovým lžím a manipulacím. Minimálně pan ministr Drábek totiž, stejně jako my v krajích, velmi dobře ví, že pro rok 2011 určil on a jeho ministerstvo na financování so-

2305 ZN 21_06.indd 6

ciální péče a služeb o půl miliardy korun méně než v roce 2010, tedy snížil dotační prostředky o 10 %. Nicméně i přes toto snížení, a rovněž i toto pan ministr dobře ví nebo by si to měl minimálně od stovek svých úředníků nechat zjistit, dokázaly kraje dopady jeho škrtů minimalizovat ze svých vlastních rozpočtů, a to jak pro krajská, tak i jím zmiňovaná nezisková zařízení, a zatímco pan ministr Drábek škrtnul šmahem pera celkově 10 % prostředků, neziskové organizace přišly oproti roku 2010 pouze o zhruba 0,9 %.

Kraje nenadržují krajským organizacím

Zároveň také platí, že neziskovým organizacím, které nyní pan ministr tak srdnatě hájí, zasadila největší ránu pro rok 2011 právě vláda, jejímž je členem, když

snížením příspěvku na péči u prvního stupně ze sociální systému odebral, podle odhadovaného dopadu do státního rozpočtu, další cca 1 mld. korun. Toto jsou totiž prostředky, které primárně mířily právě do neziskového sektoru a služeb, které tyto organizace poskytují. Musím také jednoznačně odmítnout tvrzení pana ministra, že kraje nadržují krajským organizacím a omezují dotace neziskovým organizacím. Zatímco v roce 2010 šlo z celkové dotace 5,9 miliardy korun 48,7 % neziskovým organizacím (cca 2,9 mld.), tak pro rok 2011 je to celkově 47,8 % (cca 2,6 mld.). V sedmi ze 14 krajů došlo naopak k navýšení prostředků pro neziskový sektor, právě v  neprospěch organizací zřizovaných kraji. Například v kraji Vysočina šlo o více než 18 miliónů korun, Ústecký kraj navýšil o 12 miliónů, Jihomoravský o 5,5 miliónu, Liberecký

o 4,5 miliónu, Jihočeský kraj o 4,4 miliónu atd. Ano, jsou kraje, kde došlo k poklesu prostředků pro neziskový sektor, ovšem v  rozpětí od 0,1 % po 3,4 % poměrné částky. Jedinou výjimku, na základě které pan ministr a paní poslankyně zaútočili na všechny kraje, tvoří Středočeský kraj, kde příjmy neziskových organizací z dotací MPSV poklesly o více než 10 %. Zde bych ale chtěl zdůraznit, že z přímých dotací Středočeského kraje získaly naopak neziskové organizace pro 2011 stejnou částku, jako v roce 2010, tedy 44 miliónů korun.

Rozhoduje dotační komise ministerstva

Ministr Drábek také velmi dobře ví, jen se o tom před veřejností nezmiňuje, že klíč pro rozdělení dotačních titulů MPSV sice navrhují kraje, nicméně rozhoduje ministr a na základě doporučení jeho dotační komise. V této komisi má 14 krajů České republiky pouze dva z  celkem

17 členů a navíc jen s poradním hlasem. Jestliže tedy dnes pan Drábek a  jeho „spolubojovníci“ vystupují proti rozdělení finančních prostředků v tzv. první výzvě na projekty v oblasti sociální péče, tak pan Drábek kritizuje především sám sebe. O tom, zda organizace dostane nebo nedostane dotaci a v jaké výši, nerozhodují hejtmani a ani radní z krajů, ale MPSV. Chtěl bych proto vyzvat pana ministra Drábka, aby se krajům veřejně omluvil a předně, aby se omluvil všem pracovníkům v sociální oblasti zřizované kraji, které svými nehoráznými útoky pasoval na méněcenné a méně schopné. Úctu a obdiv si zaslouží všichni ti, kteří jsou ochotni pracovat za tak těžkých finančních i pracovních podmínek v sociální oblasti, a to jak v krajském, tak i neziskovém sektoru, a zneužívání jejich práce ke lživým politickým kampaním je nehoráznost nejvyššího kalibru.“  red Mezititulky redakce

19.5.11 19:07


◗ ◗ SERVIS

ROČNÍK 60 n ČÍSLO 21 n 23. KVĚTNA 2011

◗ Personální inzerce

◗ Poradna

Rozvázání pracovního poměru při méně závažném porušení povinností Dotaz: Na pozici dispečera dopravy zaměstnáváme zaměstnance, který své pracovní povinnosti plní s velice laxním přístupem. Je si vědom toho, že pokud nedojde z jeho strany k hrubému porušení pracovní kázně, nemůžeme jej propustit bez odstupného. Nenastalo a zřejmě ani nenastane žádné hrubé porušení pracovní kázně ani přestupek, který by bylo nutné řešit udělením nějaké důtky či jiným způsobem. Proto se na vás obracíme s prosbou o pomoc při řešení této záležitosti – je nějaká možnost rozvázání pracovního poměru se zaměstnancem, aniž by se vyplácelo odstupné? Může být udáním důvodu k rozvázání pracovního poměru porušení pracovní kázně – nepovolené používání služebního vozidla k soukromým účelům, prohlížení internetových stránek, které nesouvisejí s výkonem jeho povolání? Odpověď: Rozvázání pracovního poměru dohodou uzavřenou mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem podle ustanovení § 49 zákoníku práce, což je nejpřirozenější způsob ukončení pracovního poměru, asi nepřichází v  úvahu. Dohodou končí pracovní poměr sjednaným dnem. Dohoda o rozvázání pracovního poměru musí být uzavřena písemně, jinak je neplatná. V dohodě musejí být uvedeny důvody rozvázání pracovního poměru, požaduje-li to zaměstnanec. Jedno vyhotovení dohody o rozvázání pracovního poměru vydá zaměstnavatel zaměstnanci. Rovněž tak nepřipadá v úvahu okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem podle ustanovení § 55 zákoníku práce. Zaměstnavatel může výjimečně pracovní poměr okamžitě zrušit jen tehdy, a) byl-li zaměstnanec pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu delší než 1 rok, nebo byl-li pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu nejméně 6 měsíců, nebo b) porušil-li zaměstnanec povinnost vyplývající z právních předpisů vztahujících se k  jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem. Upozorňuji, že zaměstnavatel nesmí okamžitě zrušit pracovní poměr s těhotnou zaměstnankyní, zaměstnankyní na mateřské dovolené, zaměstnancem nebo zaměstnankyní, kteří čerpají rodičovskou dovolenou. V případě uváděném v dotazu musí být zaměstnanci dána výpověď. Pokud je dávána výpověď zaměstnanci, musí zaměstnavatel použít jeden z výpovědních důvodů uvedených v  ustanovení § 52 zákoníku práce. Z organizačních důvodů (výpovědní důvody jsou uvedeny v § 52 písm. a/ až c/ zákoníku práce) může zaměstnanec dostat výpověď jen: a) ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část, b) přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část, c) stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o  snížení stavu ­zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách. V  našem konkrétním případě připadá v  úvahu písmeno c). Zaměstnanec však v případě použití výpovědi podle § 52 písm.

a) až c) musí obdržet odstupné, a to ve výši nejméně trojnásobku průměrného výdělku. Ve svém dotazu ale uvádíte, že zaměstnanec porušuje pracovní kázeň tím, že používá služební vozidlo k soukromým účelům, aniž to má povolené, prohlíží internet, aniž to souvisí s jeho pracovní náplní. Zde se nepochybně jedná minimálně o méně závažné porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci, pokud se nejedná v daném případě o závažné porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci, a proto si myslím, že lze využít ustanovení § 52 písm. g), které uvádí, že zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď, jsou-li u zaměstnance dány důvody, pro které by s ním zaměstnavatel mohl okamžitě zrušit pracovní poměr, nebo pro závažné porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci; pro soustavné méně závažné porušování povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci je možné dát zaměstnanci výpověď, jestliže byl v době posledních 6 měsíců v souvislosti s porušením povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci písemně upozorněn na možnost výpovědi. Doporučuji rovněž posoudit, zda u zaměstnance nejsou naplněny důvody k výpovědi, které jsou uvedeny v § 52 písm. f) zákoníku práce, tj. nesplňuje-li zaměstnanec předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon sjednané práce nebo nesplňuje-li bez zavinění zaměstnavatele požadavky pro řádný výkon této práce; spočívá-li nesplňování těchto požadavků v neuspokojivých pracovních výsledcích, je možné zaměstnanci z tohoto důvodu dát výpověď, jen jestliže byl zaměstnavatelem v době posledních 12 měsíců písemně vyzván k jejich odstranění a zaměstnanec je v přiměřené době neodstranil. V případě, že bude použit výpovědní důvod podle § 52 písm. g), popřípadě § 52 písm. f ) zákoníku práce, pak zaměstnanci odstupné nepřísluší. Z výše uvedeného lze konstatovat, že nepovolené používání služebního vozidla k soukromým účelům a prohlížení internetových stránek, které nesouvisejí s výkonem povolání, mohou být ze strany zaměstnavatele důvodem k rozvázání pracovního poměru z  důvodu uvedeného v  ustanovení § 52 písm. g) zákoníku práce.  JUDr. Vratislav TOMEK, OSZSP ČR

◗ Oznámení MZČR Ministr zdravotnictví vyhlašuje prodloužení termínu pro podání přihlášek do vyhlášeného výběrového řízení ze dne 11. dubna 2011 na vedoucí pracovní místo

ŘEDITEL/ŘEDITELKA

Fakultní nemocnice Na Bulovce a to do 25. května 2011. Ostatní náležitosti i kvalifikační požadavky zůstávají beze změny.

2305 ZN 21_07.indd 7

7

ZDRAVOTNICKÉ NOVINY

◗ ◗ VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ V Primář/primářka

Ředitelka Všeobecné fakultní nemocnice v Praze vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce primáře I. interní kliniky – kliniky hematologie. Požadavky: specializovaná způsobilost lékaře v oboru vnitřního lékařství nebo v oboru hematologie a transfuzní lékařství, 8 let praxe v oboru, morální a občanská bezúhonnost. Přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat: osobní dotazník, životopis s přehledem dosavadní praxe, kopie dokladů o dosaženém vzdělání, výpis z rejstříku trestů, osvědčení podle zákona č. 451/1991 Sb., čestné prohlášení ve smyslu § 4 zákona č. 451/1991 Sb. Písemné přihlášky zasílejte do 14 dnů po zveřejnění inzerátu na adresu: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, personální úsek, U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2.

◗ ◗ VOLNÁ MÍSTA V Lékař/lékařka

Nemocnice následné péče Ryjice, příspěvková organizace, 403 31 Ústí nad Labem Akreditované zdravotnické zařízení SAK a akreditované geriatrické pracoviště udělené MZČR přijme zaměstnance na pozici lékař/lékařka Požadavky: VŠ vzdělání lékařského směru, vítána atestace I. stupně z oboru vnitřního lékařství, nebo geriatrie, není podmínkou, může být absolvent i důchodce. Nabízíme: v budoucnu perspektivu funkčního místa primáře nebo jeho zástupce (atestace geriatrie), výhodné platové podmínky, stabilizační příspěvek 50 tis.Kč., jiné zaměstnanecké výhody, bydlení ve vilce areálu zajištěno. Nástup podle dohody. Bližší informace předá ředitel/primář, MUDr.Jaroslav Müllner, tel.: +420 472 734 050, kl.112, mob: +420 606 474 023, e-mail: prijem@nnpryjice.cz, www.nnpryjice.cz

Výhodné platové podmínky-smluvní mzda. Bližší informace podá ředitel MUDr. Petr Uhlig, tel. 595 633 051, nebo pers. manažer H. Vývodová, tel. 724 831 843, e-mail: personalni@nemvitkovice.cz

Týden dovolené navíc, týden na vzdělávání, HPP, DPP. Požadujeme: VŠ, odbornou/specializovanou způsobilost. Kontakt: lucie.madejewska@mediclinic.cz

V RTG laboranta/laborantku

V Praktický lékař – Bohumín

Soukromá chirurgická ambulance ve Dvoře Králové nad Labem hledá RTG laboranta/laborantku s nástupem v říjnu 2011. Bližší informace na telefonním čísle 499 621 136.

V Ortoped

Soukromá ortopedická ordinace v Praze hledá ortopeda na celý i částečný pracovní úvazek (VPP) i na zástupy za dovolené (i důchodce). Možnost ambulantní operativy. Tel. 602 391 787.

V Psycholog/ psychiatr

Klinika ESET přijme • klinického psychologa s atestací a psychoterapeutickým vzděláním pro práci v ambulanci a denním stacionáři pro dospělé • psychiatra na pozici vedoucího lékaře oddělení a stacionáře Strukturovaný CV zasílejte na: Klinika ESET, Vejvanovského 1610, 149 00 Praha 4, e-mail: klinikaeset@volny.cz, tel./fax: 242485855.

V Laborantka

Lékárna Neratovice přijme farmaceutickou laborantku. Kontakt: 603 561 966.

V Praktický lékař – Doksy

HPP/DPP, nástup dohodou za odpovídající platové ohodnocení. Týden dovolené navíc, týden na vzdělávání. Požadujeme: VŠ, odbornou/specializovanou způsobilost. Kontakt: lucie.madejewska@mediclinic.cz

V Rehabilitace – Rožnov pod Radhoštěm

HPP, nástup dohodou za odpovídající platové ohodnocení.

HPP, nástup ihned/dohodou za odpovídající platové ohodnocení. Týden dovolené navíc, týden na vzdělávání, HPP. Požadujeme: VŠ, odbornou/specializovanou způsobilost. Kontakt: lucie.madejewska@mediclinic.cz

V Praktický lékař – Jablonec nad Nisou

HPP, nástup ihned/dohodou za odpovídající platové ohodnocení. Týden dovolené navíc, týden na vzdělávání, HPP, DPP. Požadujeme: VŠ, odbornou/specializovanou způsobilost. Kontakt: lucie.madejewska@mediclinic.cz

V Praktický lékař – Louny

HPP, nástup dohodou za odpovídající platové ohodnocení. Týden dovolené navíc, týden na vzdělávání. Požadujeme: VŠ, odbornou/specializovanou způsobilost. Kontakt: lucie.madejewska@mediclinic.cz

V Praktický lékař pro děti a dorost – Broumov

HPP, nástup dohodou za odpovídající platové ohodnocení. Týden dovolené navíc, týden na vzdělávání, HPP, DPP. Požadujeme: VŠ, odbornou/specializovanou způsobilost. Kontakt: lucie.madejewska@mediclinic.cz

V Ortopedie – Nymburk/Poděbrady

HPP možnost i částečného úvazku, nástup dohodou za odpovídající platové ohodnocení. Týden dovolené navíc, týden na vzdělávání, HPP, DPP. Požadujeme: VŠ, odbornou/specializovanou způsobilost. Kontakt: lucie.madejewska@mediclinic.cz

V Sekundární lékař/lékařka

Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 přijme sekundárního lékaře/ku pro Kliniku dětské neurologie 2. LF UK. Požadavky: atestace z neurologie, případně z pediatrie. Písemné nabídky s CV zasílejte do 30. 6. 2011 na e-mail: alena.skrabankova@fnmotol.cz, info: 22443 3301.

V Lékař/lékařka

Vítkovická nemocnice a.s., Ostrava, přijme lékaře do kožní ambulance. Požadujeme spec. způsobilost v oboru dermatovenerologie. Nástup možný ihned. Délka úvazku dle dohody.

CHYBÍ VÁM LIDI? Pro zasílání své personální inzerce využijte naši e-mailovou adresu:

radkova.inzerce@ambitmedia.cz

Objednací kupón pro podání řádkové inzerce délka inzerátu

5 řádků

10 řádků

15 řádků

Vyplňujte čitelně a hůlkovým písmem!

KONTAKTNÍ A FAKTURAČNÍ ÚDAJE: Organizace:

Rubrika: Nabídka práce

Adresa:

Počet opakování (pouze placená inzerce)

Práci hledá

Různé

PSČ a město:

DIČ:

Vyplněný kupón zašlete poštou na adresu: Ambit Media, a. s., Klicperova 604/8, 150 00 Praha 5 nebo na e-mail: radkova.inzerce@ambitmedia.cz

Telefon:

Cena je uvedena za jedno uveřejnění a nezahrnuje DPH.

IČ:

E-mail: Jsem předplatitelem Zdravotnických novin:

ano

ne

Ceník řádkové inzerce: Do 5 řádků: 550 Kč, do 10 řádků: 1 100 Kč, do 15 řádků: 1 600 Kč, do 20 řádků 2 000 Kč, do 30 řádků 2 900 Kč, za každých dalších započatých 10 řádků: 900 Kč.

19.5.11 19:07


◗ ◗ NĚCO NAVÍC

8 ZDRAVOTNICKÉ NOVINY

ROČNÍK 60 n ČÍSLO 21 n 23. KVĚTNA 2011

◗ Světový den roztroušené sklerózy

Na podporu prvního specializovaného rehabilitačního centra pro RS plexní péči a pomáhat jim, aby mohli vést život v maxi­ mální možné kvalitě života. „Léčba RS vždycky vyžaduje komplexní přístup. Reha­ bilitace pacientů s RS by měla být zahájena od okamžiku stanovení diagnózy a měla by se stát trvalou součástí pacientova života – právě to je jedním z významných předpokladů terapeutického úspěchu,“ zdůraznila prof. Havrdová. Rehabilitační centrum bude poskytovat jak péči v po­ bytech krátkodobých, tak dlouhodobých a v určitých pří­ padech bude možný i pobyt trvalý. Je plánována celková kapacita 80 lůžek. Centrum bude poskytovat zdravotní a sociální péči, re­ habilitaci, psychoterapii (i jiné terapie) včetně krizové pomoci, umožňovat umělecko-tvořivou činnost, kultur­ ní, vzdělávací a volnočasové aktivity. Ochotně samozřej­ mě umožní a uvítá aktivní zapojování veřejnosti napří­ klad formou dobrovolné a finanční pomoci a účasti na kulturních a vzdělávacích aktivitách. Hlavním a koneč­ ným cílem tohoto centra je, aby se daná porucha proje­ vila minimálním handicapem pacienta. hech

V České republice proběhne letos hlavní akce ke Světovému dni roztroušené sklerózy (RS) v sobotu 28. května (přestože je jeho termín určen Multiple Sclerosis International Federation – MSIF – vždy na poslední květnovou středu), a to v prostorách parku pod Vlašským dvorem v Kutné Hoře (Středočeský kraj). Uskuteční se zde Kutnohorské rockování. Kutnohorské rockování – hudební festival známých hu­ debních skupin a zpěváků – si klade za cíl otevřít pro­ blematiku roztroušené sklerózy mimo jiné i mladým li­ dem, protože právě jich se toto závažné onemocnění týká nejvíce (RS je diagnostikována nejčastěji mezi 20. a 40. rokem věku). Kutnohorské rockování pořádá občanské sdružení ROSKA Kutná Hora společně s Unií ROSKA – Českou mul­ tiple sclerosis společností v ČR, nadačním fondem IMPULS, Českou hudební agenturou a týmem Expedice RS Kilimandžáro. Na programu bude prezentace úspěš­ ného projektu Expedice RS Kilimandžáro, předávání cen za pomoc nemocným s roztroušenou sklerózou, pre­ zentace projektu prvního specializovaného rehabilitač­ ního centra pro nemocné s RS v ČR a v neposlední řadě bohatý odpolední program včetně rytířských turnajů, tanečních a pěveckých vystoupení a soutěží a atrakcí pro děti. Program Kutnohorského rockování začíná v 11.30, končit bude po 21. hodině. Celý výtěžek ze

V Expedice Kilimandžáro V Unikátní expedice (ve dnech 15. – 30. 10. 2010) na nejvyšší horu Afriky (5895 m) za účasti 5 pacientů s RS a jejich 12členného podpůrného týmu. V Jediná vozíčkářka výpravy Daniela Bláhová se za ­pomoci šerpů a manžela dostala do výšky 5100 m, vrcholu Kilimandžára dosáhly 3 pacientky s RS. V Cíl expedice – ukázat, že i lidé s RS mohou žít pl­ nohodnotný, dobrodružný život a dodat naději pa­ cientům nejen s RS. vstupného bude věnován na podporu projektu výstavby rehabilitačního centra pro nemocné s RS.

N ejčastější věk diagnózy 20 – 40 let Ženy:muži 2:1 Rizikové faktory – Genetická vnímavost – Geografická poloha, vitamin D – Ebvirus, další infekce, kouření atd.

Zdroj: Prezentace prof. Evy Havrdové

V ČR je cca 19 000 pacientů s RS

Tiskové konference ke Světovému dni RS se mj. zúčastnili (zleva) Richard Tesařík, Xindl X a Miroslav Hrabě, kteří v sobotu 28. 5. vystoupí i na Kutnohorském rockování. Foto: Vladimír Brada

„Může pacient s RS udělat něco sám pro sebe?“ zeptala se prof. MUDr. Eva Havrdová, CSc., z Neurologické kliniky 1. Lékařké fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze na tiskové konferenci ke Světovému dni RS 16. května. A ihned si odpověděla: „Jasná odpověď je ano! Slyšeli jsme tady, že někteří pacienti s RS byli schopni vystoupat na Kilimandžáro – řada z nás zdra­ vých ne. Základem jsou kromě moderní biologické léčby validní, ověřené informace a psychická podpora, protože víme, jak psychická nepohoda negativně ovlivňuje imu­ nitní systém. Důležitá je tedy pomoc psychologa, léčba deprese, zlepšení motivace. Pak nastupuje fyzioterapie,

která je u RS extrémně důležitá. A tím nemyslím jen od­ bornou léčbu specifických poruch u RS, ale také třeba aerobní trénink, péči o dobrou fyzickou kondici apod. V Česku není dostatek specializovaných rehabilitačních zařízení pro RS, přestože u této choroby je rehabilitace naprosto zásadní. Ve stadiích, kdy už nefungují biologi­ ka, je to, co rozhoduje o kvalitě pacientova života a o úrovni jeho sebeobsluhy, právě fyzioterapie,“ řekla prof. Havrdová. Přestože pro pacienty s jinými diagnózami existuje řada rehabilitačních center, specializované centrum pro pa­

cienty s RS zatím u nás zcela chybí (s výjimkou domova sv. Josefa v Žírci). V současné době je tedy toto centrum, které bude vybudováno v blízkosti Kutné Hory, prioritou a jeho projekt byl prezentován při řadě příležitostí – na­ příklad také v rámci prestižní soutěže Žena regionu 2010, jejíž absolutní vítězkou se stala autorka tohoto projektu Bc. Věra Suchá, předsedkyně o.s. ROSKA Kutná Hora.

Co bude centrum nabízet První rehabilitační (multifunkční) centrum pro nemocné s RS v České republice bude pacientům zajišťovat kom­

V Nadační fond IMPULS Zdroj: prezentace J. Vojáčkové, ředitelky Nadačního fondu IMPULS

◗ DATA A FAKTA

Proč specializované rehabilitační centrum

V Jediný nadační fond v ČR zabývající se RS. V Od 6. 4. 2000 k 16. 5. 2011 poskytnuté nadační příspěvky ve výši 9 574 172 Kč. V Podpora MS centra Karlovo nám. 32 v Praze 2 k 16. 5. 2011 v celkové výši 6 246 408 Kč (další podpora MS center v Ostravě, Českých Budějovi­ cích, Plzni, Teplicích). V Podpora Univerzity Karlovy 2009 – Farmakoge­ nomika RS (výše příspěvku 1 680 000 Kč). V Podpora projektu Terapie pro RS. V Podpora projektu Expedice Kilimandžáro.

Inzerce

Lepší vyhlídky

– snížení LDL a KV rizika 1,2,3 Pokles mortality a morbidity 2,3 Dosažení cílových hladin 1,4 Výhodný poměr účinnosti a bezpečnosti 5

10 mg, 20 mg a 40 mg v 30 a 100 tabletovém balení

Zkrácená informace o přípravku: Název: Torvazin® 10 mg, Torvazin® 20 mg, Torvazin® 40 mg. Složení: atorvastatinum 10, 20, 40 mg v jedné tabletě. Indikace: Hypercholesterolemie (primární hypercholesterolemie, heterozygotní familiární hypercholesterolemie, smíšená dyslipidemie) pokud speciální dieta a jiné nefarmakologické možnosti nevedly k dostatečnému účinku. Kombinační léčba s jinými léčivými přípravky snižujícími LDL-cholesterol. Homozygotní familiární hypercholesterolemie pokud nedošlo k uspokojivému výsledku jinými léčebnými metodami na snížení celkového cholesterolu a LDL-cholesterolu. Dávkování: Hypercholesterolemie: počáteční dávka je 10 mg atorvastatinu 1× denně. Úprava dávkování se provádí s odstupem 4 týdnů a déle. Maximální dávka je 80 mg atorvastatinu 1× denně. Denní dávka léku se podává celá najednou. Užívání není závislé na denní době či příjmu potravy. Heterozygotní familiární hypercholesterolemie: úvodní dávka přípravku Torvazin je 10 mg denně. Úpravy dávkování by měly být prováděny po 4 týdnech až do dávky 40 mg atorvastatinu denně. Poté může být dávkování zvýšeno až na maximální dávku 80 mg denně nebo se může kombinovat sekvestrant žlučových kyselin se 40 mg atorvastatinu jednou denně. Homorozygotní familiární hypercholesterolemie: dávkování atorvastatinu 10–80 mg denně spolu s další hypolipidemickou terapií. U pacientů s renální insuficiencí není nutné dávkování nijak zvlášť upravovat. Kontraindikace: Hypersenzitivita na atorvastatin nebo kteroukoli pomocnou látku přípravku. Aktivní onemocnění jater nebo neobjasněné přetrvávající zvýšení sérových transamináz na více než trojnásobek normálních hodnot. U pacientů s myopatií. Těhotenství a kojení. Ženy v reprodukčním věku, které nepoužívají antikoncepci. Zvláštní upozornění: Jaterní testy mají být provedeny před zahájením léčby a pravidelně kontrolovány v průběhu léčby. Pokud přetrvávají více než trojnásobně zvýšené hodnoty transamináz, doporučuje se dávku přípravku Torvazin snížit nebo terapii vysadit. Pacienti, kteří konzumují velké množství alkoholu nebo mají v anamnéze jaterní onemocnění, by měli být léčeni přípravkem Torvazin s opatrností. Atorvastatin může způsobovat myalgie, myositidy a myopatie, které mohou progredovat do rabdomyolýzy. Atorvastatin je třeba předepisovat s opatrností u pacientů s predisponujícími faktory pro rabdomyolýzu. Jsou-li hladiny CK(kreatinkinázy) významně zvýšené (více než pětinásobek horní hranice normálních hodnot), léčba nemá být zahájena. Objeví-li se bolest svalů, křeče nebo slabost, zvláště je-li provázena malátností a horečky je třeba změřit pacientovi hladiny CK. Jsou-li hladiny CK významně zvýšené (více než pětinásobek horní hranice normálních hodnot), léčbu je třeba přerušit. Jsou-li svalové příznaky vážné nebo způsobují každodenní obtíže, je třeba přerušit léčbu, i když hladiny CK jsou nižší než pětinásobek horní hranice normálních hodnot. Riziko rabdomyolýzy je zvýšené při současném podávání atorvastatinu s těmito léky: cyklosporin, erytromycin, klaritromycin, itrakonazol, ketokonazol, nefazodon, niacin, gemfibrozil, jiné fibráty a inhibitory HIV proteázy. Interakce: Riziko myopatie je zvýšené při současném podávání cyklosporinu, fibrátů, makrolidových antibiotik včetně erytromycinu, antimykotik azolového typu nebo derivátů kyseliny nikotinové (niacinu), přičemž se vzácně objevila rabdomyolýza s poruchou funkce ledvin jako následek myoglobinurie. Interakce mohou nastat s inhibitory cytochromu P 450 3A4, dioxinem, perorálními antikoncepčními přípravky, kolestipolem, antacidy, warfarinem. Během léčby atorvastatinem se proto nedoporučuje pít větší množství grapefruitové šťávy. Nežádoucí účinky: zácpa, nadýmání, dyspepsie, bolesti břicha. Časté (≥ 1/100 a < 1/10) bolest hlavy, závratě, parestézie, hypestézie, nevolnost, průjem, vyrážka, pruritus, myalgie, artralgie, únava, bolest na hrudi, bolest zad, periferní otoky, hypersenzitivní reakce, nespavost. Méně časté: myopatie. Vzácné: myozitida, rabdomyolýza. U pacientů léčených atorvastatinem byl pozorován vzestup hladin transamináz v séru; zvýšení sérové CK. Balení: 30; 100 tablet. Podmínky uchovávání: Žádné zvláštní podmínky pro uchovávání. Držitel rozhodnutí o registraci: EGIS Pharmaceuticals PLC., Budapešť, MAĎARSKO. Registrační číslo: 31/059/09-C, 31/060/09-C, 31/061/09-C Datum registrace: 28. 1. 2009. Datum poslední revize textu: 11. 8. 2010. Před předepsáním přípravku se seznamte se souhrnem údajů o přípravku. Výdej je vázán na lékařský předpis. Přípravek je hrazen z veřejného zdravotního pojištění. Literatura: 1. Law MR. Quantifying effect of statins on low density lipoprotein cholesterol, ischaemic heart disease, and stroke: systematic review and meta-analysis. BMJ. 2003 Jun 28; 326(7404): 1423. 2. Grundy S. Implications of Recent Clinical Trials for the National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel III Guidelines. Circulation. 2004; 110: 227–239. 3. Waters DD., Effects of Atorvastatin on Stroke in Patients With Unstable Angina or Non–Q-Wave Myocardial Infarction A Myocardial Ischemia Reduction with Aggressive Cholesterol Lowering (MIRACL) Substudy Circulation. 2002; 106: 1690–1695. 4. Vaverková H. Doporučení pro diagnostiku a léčbu dyslipidemií v dospělosti, vypracované výborem Českéspolečnosti pro aterosklerózu. Vnitřní lékařství 2007; 53(2): 181–197. 5. Newman CB. Safety of atorvastatin derived from analysis of 44 completed trials in 9,416 patients Am J Cardiol. 2003 Sep 15; 92(6): 670–676.

Egis Praha, spol. s r. o. Ovocný trh 1096/8, 110 00 Praha 1 tel.: (420) 227 129 111, fax: (420) 227 129 199 www.egispraha.cz

2305 ZN 21_08.indd 8

19.5.11 19:07

ZN 21_2011  

Zdravotnické noviny - odborné forum zdravotnictví a sociální péče

Advertisement