Page 1

ZDRAVOTNICKÉ NOVINY

Příloha tohoto vydání

ODBORNÉ FÓRUM ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE www.zdravky.cz

ročník 60 • Číslo 12 • 21. března 2011 cena 26 Kč • pro předplatitele 19 Kč / 1,25 €

8 Pěstounská péče na přechodnou dobu

hodoval o schválené předloze zákona, ale pouze o proceduře jeho přijetí. Zmíněný článek 22 Listiny zní: „Zákonná úprava všech politických práv a svobod a její výklad a používání musí umožňovat a ochraňovat svobodnou soutěž politických sil v demokratické společnosti.“ Ústavní soud vzal při stanovení data zrušení napadeného zákona v úvahu negativní důsledky, které by mohly nastat v případě zrušení zákona ke dni vyhlášení nálezu ve Sbírce zákonů. Je ovšem třeba dodat, že pokud nebude do okamžiku nabytí účinnosti derogačního výroku tohoto nálezu přijata nová úprava, obživne dnem 1. ledna 2012 úprava obsažená

v právním řádu přede dnem účinnosti zákona č. 347/2010 Sb., zrušeného tímto nálezem.

Odlišná stanoviska

Rozhodnutí ÚS bylo přijato poměrerm hlasů soudců 9:6. „Napadený zákon č. 374/2010 Sb. byl přijat Parlamentem ČR v reakci na negativní ekonomické události v Evropě, zejména na tzv. řeckou krizi a v souvislosti s obavou z opakování tohoto vývoje v dalších zemích Evropské unie. Účelem napadeného zákona bylo zajištění vnímání ČR jako stabilního subjektu na finančních trzích. dokončení na straně 2 ➥

Svaz zdravotních pojišťoven ČR (SZP ČR) vydal 15. března tiskové prohlášení, v němž se vyslovuje k současné polemice o výši provozních nákladů pojišťoven. Text přetiskujeme v plném znění: Systém veřejného zdravotního pojištění je téměř po 20 letech svého fungování stabilizujícím prvkem financování českého zdravotnictví, přičemž je dostatečně funkční a zdravotní pojišťovny uspokojivě zajišťují jeho administraci při nízkých provozních nákladech. Pluralitní systém umožňuje rozvoj kvality služeb, a to jak pro pojištěnce, tak pro poskytovatele zdravotní péče. Provozní náklady zdravotních pojišťoven v ČR mají dlouhodobě sestupnou tendenci: z původních 12 %, přes 7 % bez investic, jsou v současné době na průměrné úrovni 3,2 % včetně investic. Jedná se o nejnižší provozní náklady zdravotních pojišťoven v Evropě. Zaměstnanecké zdravotní pojišťovny (ZZP) – i přes postupné snižování legislativně určených nákladů na provoz zdravotních pojišťoven – posilují díky své efektivní činnosti ze svých provozních prostředků základní fond, tedy fond, určený pro úhrady zdravotní péče pojištěnců. V letech 2008 až 2010 činil celkový přesun ve prospěch ­pacientů-pojištěnců téměř 800 miliónů Kč. Další omezování provozních prostředků by však již ohrožovalo zajištění všech činností, které jsou ze zákona zdravotním pojišťovnám svěřeny. Při řešení problematiky provozních nákladů zdravotních pojišťoven je vhodné zdůraznit především produktivitu ZZP, měřenou počtem pojištěnců připadajících na jednoho zaměstnance. ZZP mají tuto hodnotu vyšší než 1650, což v porovnání s hodnotou, kterou vykazuje VZP, tedy necelých 1350, ukazuje na vysokou efektivitu ZZP. Za dobu fungování veřejného zdravotního pojištění vzrostl rozsah administrativních výkonů na základě úprav zákonů či našeho vstupu do EU o 30 %. Celkem 87 % nákladů přímo souvisí s činnostmi zdravotní pojišťovny, které vyplývají ze zákonných a podzákonných norem – kontrola výběru pojistného, revizní činnost, smluvní politika, ekonomické operace, provoz IT, nutný servis pro pojištěnce, náklady na mezistátní vyúčtování zdravotní péče atd. Srovnání provozních nákladů zdravotních pojišťoven v ČR Zbylých 13 % nákladů má souvisa v některých evropských státech (v % z celkových příjmů) lost nepřímou – vzdělávání, pro6,8 % cesy řízení kvality, informace pro 6,6 % zdravotnická zařízení a plátce po5,5 % jistného, náklady na provoz Ná4,8 % 4,5 % rodního referenčního centra, dále 4,1 % pak odborné konference, investi3,5 % 3,2 % ce atd. V Evropě neexistuje v současné době obdobný systém, který by pracoval s takovou nákladovou efektivitou, jak je patrné z grafu, jenž byl vytvořen z dat OECD. tz Velká Británie

Plénum Ústavního soudu (ÚS) v Brně rozhodlo o návrhu skupiny pětačtyřiceti opozičních poslanců, kteří se domáhali zrušení uvedeného zákona bezprostředně po jeho přijetí z důvodu, že takovým rozhodnutím došlo ke zkrácení ústavně garantovaných práv v rámci legislativního procesu. Vzhledem k tomu, že ÚS shledal rozpor napadeného zákona s čl. 1 odst. 1 čl. 6 Ústavy České republiky a čl. 22 Listiny základních práv a svobod (dále jen Listina), rozhodl podle § 70 odst. 1 zákona o Ústavním soudu o jeho zrušení uplynutím dne 31. prosince 2011. Soud neroz-

Omezení provozních prostředků ohrozí plnění povinností

Německo

Zákon č. 347/2010 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí, je Ústavním soudem zrušen uplynutím dne 31. prosince 2011. Vláda tedy musí znovu k tomuto datu ve sněmovně i  v  senátu prosadit zákon, který byl loni 12. listopadu přijat v urychleném režimu legislativní nouze. Pokud k tomu nedojde, bude od 1. ledna 2012 platit legislativní úprava z r. 2010.

Ilustrační foto: uzi

Vláda dostala devět měsíců na nové prosazení balíku úspor

◗ Prohlášení SZP ČR

Belgie

V ROZHODNUTÍ ÚSTAVNÍHO SOUDU ČR

Švýcarsko

5

Francie

Prodej ordinace a ochrana osobních údajů

Nizozemsko

2 Pojišťovny poskytnou data, VZP nesouhlasí s interpretací

Slovensko

2

Česká republika

Padly tresty za porušení zákona o reklamě

◗ Názor

Pochopení i rozpaky nad deklarací „Ďakujeme, máme toho plné zuby“ Slovensko zažívá lékařskou „vzpouru“, srovnatelnou s nedávnou tuzemskou akcí Děkujeme, odcházíme. Ve středu 9. března proběhla u našich východních sousedů hodinová výstražná stávka lékařů na podporu deklarace „Ďakujeme, máme toho plné zuby“, kterou sepsala a poslancům Národní rady SR distribuovala Slovenská lekárska únia špecialistov (SLÚŠ). V minulém čísle ZN jsme zveřejnili zásadní části tohoto textu a následně jsme požádali několik respondentů o reakci na jeho obsah.

Lidé je mají málo rádi? Asi není divu! Vůbec se slovenským lékařům nedivím, že také odcházejí, kdo by to po úspěchu v Čechách nezkusil? Dělají to šikovněji, rovnou stávkují, pokud vyhlásí časově neomezenou stávku, asi to dopadne pro ně dobře, koneckonců jako všude na světě. U nás byla hloupost ten nápad s výpověďmi, tvrdý ministr by těch 4000 výpovědí přijal a byli bychom už i po reformě systému. Problémy by nastaly až s druhou

2103 ZN 12_01.indd 1

vlnou výpovědí, ale nastala by? To už se nedozvíme. Pokud ale přestanou pracovat všichni Slováci a ještě formou stávky – nejsou to výpovědi, tedy nelze je nahradit –, je úspěch zaručen. Jenom se nesmějí divit, jak v tom dokumentu píší, že je mají lidé málo rádi. Součástí odměny lékaře je jeho prestiž. Právník obhajující tuneláře ji nemá, ale má peníze. Obojí nemá skoro nikdo až na pár filmových hvězd a fotbalistů. Lékaři v Čechách mění nyní pre­ stiž za peníze. Myslím, že při taktičtějším postupu, jaký třeba volí stomatologové, mohli mít peníze a udržet prestiž. To by ale neužili televizní slávu...  Já bych byl na jejich místě taktičtější, moc totiž mají i tak obrovskou. Mimochodem, prohlášení „Ďakujeme, máme toho plné zuby“ je sepsáno hrozně. Napadlo mne nad ním, že „...pejsek s kočičkou dali do dortu všecičko dobré, až je z toho rozbolelo bříško“. Doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.

Pouhé zdůrazňování povinností pacienta je projevem jisté arogance Slovenská lékárska únia špecialistov povzbuzena českým příkladem zveřejnila prohlášení „Ďakujeme, máme toho plné zuby“. Netroufám si hodnotit většinu složitého textu, na který platí, že hněv a rozhořčení nejsou nejlepšími rádci při sestavování deklarací. Cítím však s těmi, kteří vybudovali zařízení, do

nichž investovali spoustu energie, času a vlastních financí (a pravděpodobně dosud splácejí hypotéky), a nyní jim hrozí zrušení. Lze si představit i řadu osobních tragedií, dojde-li k tomu. Dovolím si však upozornit na dvě vyjádření, která se mi příčí: „V tejto súvislosti opakovane upozorňujeme, že pred­ pisovanie účinnej látky a ponechanie výberu lieku na lékarnika ohrozí životy mnohých pacientov.“ Lékaři jsou zřejmě vyzýváni, aby – v rámci šetření – předepisovali generika, nikoliv preparáty firemní. Je pravdou, že tyto preparáty mohou až z deseti procent obsahovat pomocné látky, které by teoreticky mohly být příčinou určitých interakcí, nebo nějakého jiného nepříznivého účinku. Tato možnost je však skutečně jen teoretická, nepochybně i látky pomocné procházejí celou škálou nejrůznějších testů a je-li lék registrován, pak prošel „farmaceutickou kontrolou dokladů požadavků na léčivo“. Jakékoliv riziko poškození nemocného je proto (hodnotíme-li firemní přípravek ve srovnání s generikem) nulové. Lékárníci věnovali pět let vysoko-

školského studia vědě o lécích a jejich znalosti jsou v tomto směru hlubší než znalosti mnohých lékařů v praxi. Nevím tedy, proč by nemohli vybrat patřičný preparát (asi se jednotlivé možnosti budou prakticky lišit jen z pohledu „klienta“ – rozdílem v doplatcích). Pacienti rozhodně tímto výběrem nebudou ohroženi na životě. Z  uvedené citace lze vytušit nejen důvody prestižní, nýbrž i jiné, možná že i finanční. Dále pak: „Žiadame okamžité opatrenia proti neodôvod­ neným sťažnostiam … 85 percent neodovôdnených sťaž­ ností je prejav absolutnej nemohúcnosti štátu v tejto oblasti…. Občan musí vedieť, na čo má a na čo nemá nárok, na čo si musí doplácať a kde končia jeho požiadav­ ky voči lekárom, ale predovšetkým aké sú jeho povinnosti.“ Odstavec č. 13 Evropské charty práv nemocných se týká práva na stížnost. „Každý občan má právo si stěžovat v případě, že byl léčbou poškozen nebo s ním nebylo adekvátně zacházeno“. Náplní různých úřadů je pak zkoumat, zda je tomu skutečně tak. dokončení na straně 4 ➥

18.3.11 11:34


◗ ◗ Z DOMOVA

2 ZDRAVOTNICKÉ NOVINY

Vláda dostala... ➥ dokončení ze strany 1 Ústavní soud ve své judikatuře, týkající se otázek ekonomicko-politických, dal jasně najevo, že ke zrušení právní úpravy z důvodu porušení pravidel vlastních právní kultuře vyspělých demokracií přistupuje jen ve výjimečných případech. „V nyní posuzovaném případě měl Ústavní soud causa cognita s ohledem na předložená písemná podání, průběh ústního jednání a zejména s ohledem na širší ekonomické a politické okolnosti ctít zásadu své zdrženlivosti a minimalizace zásahů,“ uvedla např. ve svém odlišném stanovisku doc. JUDr. Michaela Židlická, Dr. Podle ministra práce a sociálních věcí Dr. Ing. Jaromíra Drábka by jeho resort měl už brzy předložit legislativní návrh tak, aby platnost zákonů zůstala zachována i po 31. prosinci 2011. Premiér RNDr. Petr Nečas se domnívá, že schválením balíčku v říjnu 2010 vláda vyslala „jasný signál“ finančním trhům, že se nemusejí obávat o své investice, a byl to tedy „nepochybně dobrý krok ve prospěch všech občanů“. ús, red

ROČNÍK 60 n ČÍSLO 12 n 21. BŘEZNA 2011

◗ Platforma zdravotních pojištěnců

Zaměstnanecké pojišťovny data poskytnou, VZP protestuje proti jejich interpretaci Představitelé občanského sdružení Platforma zdravotních pojištěnců ČR (PZP ČR) se 14. března v Praze setkali s prezidentem Svazu zdravotních pojišťoven ČR (SZP ČR) Ing. Jaromírem Gajdáčkem, Ph.D., aby projednali zpřístupnění informací, které platforma od zaměstnaneckých pojišťoven požaduje.

V Rekapitulace: Co mimo jiné obsahuje „balíček škrtů“ V Porodné: Nárok na porodné má od ledna 2011 jen rodina, jejíž příjem nepřesáhne 2,4násobek životního minima. Porodné 13 000 Kč (u dvojčat 19 500 Kč) se vy­plácí jen za první dítě. V roce 2010 stát vyplácel porodné ve výši 13 tisíc korun za ­každé dítě, aniž by sledoval, jaké jsou příjmy matky či rodiny. V Rodičovský příspěvek: Od ledna 2011 je celková výše rodičovského příspěvku snížena na 216 000 Kč, které se rozpočítají do měsíců, pro něž si rodič vybere, že bude dávku čerpat – tedy dva, tři či čtyři roky. Ti, kteří nemají nárok na peněžitou dávku v mateřství, mohou žádat jen o čtyřletou variantu. V Příspěvek na péči: Z 2000 Kč na 800 Kč se od letošního ledna snížil příspěvek na péči pro lidi nad 18 let, kteří mají první stupeň závislosti. V Nemocenská: Stát vyplácí nemocenské dávky až od 22. dne nemoci, do té doby je platí zaměstnavatel. Po celou dobu nemoci jsou dávky na úrovni 60 % vyměřovacího základu mzdy. Původně stát nemocenskou vyplácel od 14. dne a výše dávek se lišila: do třicátého dne to bylo 60 % mzdy, do šedesátého dne 66 % a od dvaasedmdesátého dne 70 %. red

◗ SÚKL

Padly tresty za porušení zákona o reklamě V uplynulém týdnu nabylo právní moci rozhodnutí o pokutě 750 000 Kč, kterou uložil Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) společnosti Actavis CZ, a. s., za porušení zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Sankce postihly i Janssen-Cilag, s. r. o., a atelier duplex, s. r. o. Actavis uspořádal v roce 2008 v Egyptě pro lékaře kon­ gres, který se však ve skutečnosti nekonal. Byl pouhou zástěrkou pro pobytový zájezd hrazený účastníkům far­ maceutickou firmou. Na případ upozornila Česká tele­ vize. Na základě odvysílané reportáže zahájil SÚKL še­ tření a následně správní řízení, na jehož konci byla udělena již zmíněná pokuta ve výši 750 000 Kč. Sou­ časně podal SÚKL trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu podplácení. Připomeňme, že zákon o regulaci reklamy v platném znění zakazuje na­ bízet, slibovat nebo poskytovat lékařům dary nebo jiný prospěch, ledaže jsou nepatrné hodnoty. Bezplatné po­ hoštění a ubytování může být poskytnuto pouze v při­ měřené hodnotě a za účelem odborných nebo vědec­ kých akcí.

V minulých dnech nabylo právní moci další rozhodnutí, kterým byly uloženy pokuty společnosti Janssen-Cilag, s. r. o., ve výši 200 000 Kč a společnosti atelier duplex, s. r. o., ve výši 10 000 Kč. Porušení zákona o regulaci reklamy v tomto případě spočívalo v uvádění nepřes­ ných informací na letácích určených pro odbornou ­veřejnost. Letáky tak mohly vést odborníky k mylným závěrům. Zákon přitom ukládá zadavatelům, zpraco­ vatelům i šiřitelům reklamy, že informace o léčivých přípravcích uváděné v letácích a brožurách určených pro odborníky i širokou veřejnost musí být přesné, pro­ kazatelné a úplné. Janssen-Cilag v případě tohoto správního deliktu figuroval v pozici zadavatele reklamy, atelier duplex v roli jejího zpracovatele. Proto se výše udělěných pokut liší. red

těnců skutečně byla v produktivním věku, to už dnes ale dávno neplatí,“ namítá Ing. Gajdáček. PZP ČR současně upozorňovala na rozdíly mezi čerpáním tzv. centrové péče v Praze a Jihočeském kraji, které by mohly nasvědčovat její různé dostupnosti. K tomuto tématu mluvčí Rod uvedl, že žádné významné rozdíly ve financování krajů neexistují. Rozdíly v prů­ měrných částkách odrážejí podle něj odlišnou lidnatost krajů a rozdílnou strukturu mimořádně nákladných pacientů. VZP ČR se také ohradila proti tvrzení, že její úhrady jed­ notlivým nemocnicím se neoprávněně liší.„To, že lze něco tak složitého, jako je produkce zdravotní péče a její úhrada nemocnicím poskytujícím různou léčbu, s různým zastou­ pením specializovaných oborů a podoborů, s různými typy center, různým složením mimořádně nákladných pacien­ tů, vyčíst z jedné tabulky s několika jednoduchými para­ metry, je naivní představa lidí, kteří nejsou odborníky na danou problematiku,“ uzavřel Mgr. Rod.

M. Filipová: Je to nedorozumění J. Gajdáček a M. Filipová při pražském setkání. Foto: ZN Obě strany konstatovaly, že existuje prostor pro spolu­ práci ve věcech hájení zájmů pacientů a pojištěnců. Přestože právě zástupci SZP ČR informace původně zve­ řejnit odmítali – částečná data platformě poskytla pou­ ze Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR (VZP ČR) –, hod­ lají nyní kooperovat. Nejprve chtějí dospět k jednoznačné formulaci hypotéz PZP ČR o možné ne­ vyrovnané dostupnosti zdravotní péče v ČR či neefek­ tivitě ve zdravotnictví. Postupovat by se mělo cestou dílčích kroků, jako je formulace obecné i podrobnější hypotézy, získání odpovídajících dat a následně formu­ lace konkrétního závěru, který hypotézy potvrdí či vyvrátí. „Spolupráci vítáme především z toho důvodu, že nepo­ třebujeme žádné informace tajit,“ vysvětlil Ing. Gajdá­ ček. „Chceme pouze ctít určitá pravidla komunikace a jsem rád, že na nich jsme se nyní dohodli.“ Základním krokem bude, že SZP ČR umožní PZP ČR ote­ vřený přístup k požadovaným informacím v Národním referenčním centru (NRC). V případě, že tato data ne­ budou pro podložení hypotézy stačit, zpřístupní jed­ notlivé zdravotní pojišťovny na vyžádání i smlouvy uza­ vřené se zdravotnickými zařízeními. „Informace, které jsou uloženy v NRC, by také mohly pomoci představitelům platformy pochopit fungování systému a vyhnout se chybným interpretacím. My si pochopitelně přejeme, aby si pojištěnci uvědomovali náklady na jejich zdravotní péči, ale je třeba, aby se ne­ šířily informace mylné či jen kusá data bez komentáře,“ řekl Ing. Gajdáček. „Jsme rádi za dohodu a za zpřístupnění dat. Získané údaje vyhodnotíme s týmem zdravotnických expertů

a výsledky poskytneme širší veřejnosti,“ sdělila Mgr. Michaela Filipová, prezidentka PZP ČR.

Důrazný protest VZP ČR „Zvažujeme právní kroky k ochraně svého dobrého jmé­ na,“ uvedl 14. března mluvčí VZP ČR Mgr. Jiří Rod v sou­ vislosti s tím, jakým způsobem interpretovala PZP ČR data o nákladech na péči a smlouvách, která jí pojišťov­ na poskytla. Podle Michaely Filipové je možné, že pojištěnci nemají rovný přístup k zdravotní péči, neboť regionální výdaje na pojištěnce se liší až o pětinu. Vyjádření PZP ČR o roz­ dílných regionálních nákladech VZP ČR zveřejnil týdeník Euro. Nejdražší jsou podle platformy pražští a severo­ moravští pacienti, nejlevnější jsou nemocní z Vysočiny a Zlínského kraje. „To může nasvědčovat závěru, že jsou v některých regionech pacienti léčeni nedostatečně, anebo se v jiných regionech péčí zbytečně plýtvá a sní­ žení nákladů na úroveň levnějších krajů by umožnilo ušetřit až miliardové částky,“ řekla Mgr. Filipová týdení­ ku Euro. VZP se ohrazuje proti této „naprosto scestné“ interpre­ taci. Podle Mgr. Roda nic takového z dat VZP odvozovat nelze. „Rozpětí hodnot mezi kraji neodráží odlišný způ­ sob financování, ale je prostě důsledkem situace v kra­ jích, kde konkurenční pojišťovny ovládají významnou část trhu,“ vysvětlil mluvčí. Zaměstnanecké pojišťovny podle něj zpravidla vyhledávají mladší, zdravější a méně nákladné pojištěnce. „Je pravdou, že když zaměstnanecké pojišťovny v letech 1991 až 1993 vznikaly, bylo to většinou na žádost za­ městnavatelů, což znamenalo, že drtivá většina pojiš­

„Nedomníváme se, že veřejná diskuse nad poskytnutými daty, kterou jsme iniciovali, poškozuje dobré jméno VZP ČR,“ oponuje prezidentka PZP ČR Filipová. „Po věcné stránce zdůrazňujeme, že jsme v žádném z našich pro­ hlášení neobvinili tuto pojišťovnu z plýtvání ani z ko­ rupce, ale pouze vyjádřili obavu či hypotézu, že získané údaje vzbuzují otázky o vyváženosti systému financo­ vání nemocnic a že vyžadují hlubší odborné zkoumání pod veřejným dohledem. Základním právem občana v demokratické společnosti je právo na svobodu projevu, které zahrnuje i právo vést diskusi o správě věcí veřej­ ných. Je na pováženou, že první reakcí VZP ČR na veřejně formulované otázky občanů k vynakládání prostředků ze zdravotního pojištění je pohrůžka případnými práv­ ními kroky. Myslím, že se jedná o nedorozumnění.“ uvedla Mgr. Filipová.

O. Dostál: Je to takový folklór „Pokud jsme upozorňovali, byť formou hypotéz, na ně­ které aspekty, které nám připadaly potenciálně v nepo­ řádku, nemusí to nutně znamenat, že by VZP postupo­ vala protiprávně,“ vysvětluje za PZP ČR JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D.,LL.M. „Je možné, že problém je například v legislativě, kterou se zdravotní pojišťovny musejí řídit. Nicméně pro nás pojištěnce není rozhodující, kde pro­ blém vzniká, ale je pro nás podstatný výsledek, neboli zda dostáváme za vložené peníze efektivní zdravotní péči. A právě toto zjištění je cílem naší inventury zdra­ votnictví. Hrozby právními kroky bereme jako právníci sportovně, je to takový folklór,“ dodává JUDr. Dostál. PZP ČR považuje zatím získaná data za prvotní indicie, sloužící především k formulaci preciznějších otázek. Své žádosti o informace tedy ještě rozšíří a ve spolupráci s analytickým týmem odborníků hodlá ve své „inventuře zdravotnictví“ pokračovat. zek

◗ Stručně

Ani korunu.cz Kauza Diag Human versus stát se vleče již neuvěřitelných 15 let. V sou­ časnosti se nachází ve stadiu přezkumného rozhodčího řízení, které má posoudit konečný rozhodčí nález. Ten ukládá České republice zaplatit společnosti Diag Human přibližně devět miliard ko­ run. Přezkumný rozhodčí senát při­ tom může kauzu zcela zvrátit, takže daňoví poplatníci by nemuseli platit ani korunu.

Pokud si již nevzpomínáte, proč vlastně celý případ kolem zpracování krevní plazmy vznikl a jakou roli v něm hráli bývalí ministři a minist­ ryně zdravotnictví se svými poradci či právníci a politici v jedné osobě, jako JUDr. Jan Kalvoda nebo JUDr. Stanislav Křeček, máte možnost vše potřebné dohledat na nově spuštěném informačním webu www.ani­ korunu.cz. Jeho autorem je Mgr. Tomáš Cikrt, bývalý tiskový mluvčí ministra zdravotnictví MUDr. Tomáše Julínka, MBA, a někdejší šéfre­ daktor ZN. red

státní doktorské zkoušky a obhajoby dizertační práce v souladu s tehdejšími pravidly pro doktorský studijní program LF UP,“ řekl předseda komise prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc. Komise práci posuzo­ vala pro nařčení, že ji MUDr. Froněk opsal od dvou mladých vědců z týmu MUDr. Miloše Adamce, CSc. J. Froněk verdikt považuje za morální satisfakci. čtk, red

Dizertační práce je původní

Spor Oblastní nemocnice Kolín s firmou Skanska kvůli dvaceti­ miliónovému dluhu za někdejší rekonstrukci pavilónu interny zřejmě skončí smírem. Vedení nemocnice se dohodlo s firmou na uhrazení dlužné částky ve splátkách. Návrh dohody 14. 3. schválili krajští radní. Nemocnici hrozilo, že by i s penále a soudními výlohami musela zaplatit až 87 miliónů Kč, současnému vedení se ale podařilo ­dohodnout, že zaplatí jen dlužnou částku navýšenou o úrok, tedy 23,6 miliónu Kč. čtk, red

Uchazeč o místo šéfa transplantační chirurgie pražského Institutu klinické a experimentální medicíny MUDr. Jiří Froněk, Ph.D., získal vědecký titul oprávněně a jeho dizertační práce byla původní, roz­ hodla 16. března komise Lékařské fakulty Univerzity Palackého (LF UP) v Olomouci.„J. Froněk obdržel titul Ph.D. na základě složení

Dluh vzroste jen o úrok

Potíže v Brně a v Kladně Měsíc po ukončení akce Děkujeme, odcházíme zůstala v nemocnicích většina z 3800 lékařů, kteří chtěli k 1. 3. odejít. Potíže zůstávají v brněn­ ské Nemocnici Milosrdných bratří, kde výpověď nestáhlo 10 z 12 anes­ teziologů, pacienty na náročnější zákroky předávají jiným nemocnicím, část běžných operací odkládají. Péči zajišťuje 10 anesteziologů, většinou externistů, a nemocnice hledá nové. V krizovém režimu funguje také neurologie Oblastní nemocnice Kladno, odkud na konci února odešlo 6 lékařů, údajně kvůli novému primáři. čtk, red

Kontrola potravin Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) začala společně s celníky odebírat vzorky potravin u zásilek z Japonska. Chce tak zame­ zit případnému dovozu výrobků kontaminovaných radiací uniklou z ja­ derné elektrárny po živelní katastrofě. SZPI také zkontroluje japonské potraviny, které už jsou na českém na trhu. čtk

www.zdravky.cz | ročník 60, číslo 12, 21. března 2011 | adresa redakce: Klicperova 604/8, 150 00 Praha 5, zdravky.redakce@ambitmedia.cz, tel. 222 352 576, fax 222 352 572 šéfredaktor: Jan Kulhavý, jan.kulhavy@ambitmedia.cz | zástupci šéfredaktora: Mgr. Tomáš Polák, tomas.polak@ambitmedia.cz | Ing. Jana Tlapáková, vedoucí Kongresového listu, jana.tlapakova@ambitmedia.cz | redakce: PhDr. Helena Chvátalová, helena.chvatalova@ambitmedia.cz | PhDr. Jaroslav Houštecký, jaroslav.houstecky@ambitmedia.cz | Zbyněk Kysela, zbynek.kysela@ambitmedia.cz | Mgr. Jiří Široký, jiri.siroky@ambitmedia.cz | Mgr. Martin Tarant, martin.tarant@ambitmedia.cz | stálí spolupracovníci redakce: Mgr. Kristýna Čilíková | Mgr. Josef Gabriel, josef.gabriel@ambitmedia.cz | grafická úprava: Jindřich Studnička | jazyková redakce: Zdenko Pavelka, PhDr. Vít Roubíček vydavatel: Ambit Media, a. s. | www.ambitmedia.cz | ředitel společnosti: RNDr. Martin Slavík | šéfredaktor zdravotnických titulů: Jan Kulhavý, jan.kulhavy@ambitmedia.cz | marketing: Petr Belica, marketing manager, petr.belica@ambitmedia.cz, tel. 725 826 433 | obchod: Alexandra Manová, group sales manager, alexandra.manova@ambitmedia.cz, tel. 222 352 574, 724 811 983 | Mgr. Dana Stripaiová, key account manager, dana.stripaiova@ambitmedia.cz, tel. 725 778 001 | Markéta Šimoníčková, key account manager, marketa.simonickova@ambitmedia.cz, tel. 734 355 409 | personální inzerce: radkova.inzerce@ambitmedia.cz, tel. 725 778 015 | tisk: AHOMI, s. r. o., U Louže 579, 250 67 Klecany | předplatné ČR: POSTSERVIS, oddělení předplatného, Poděbradská 39, 190 00 Praha 9, fax 284 011 847, predplatne@ambitmedia.cz, infolinka 800 300 302, www.periodik.cz | předplatné SR: Mediaprint Kapa - Pressegrosso, a. s., oddelenie inej formy predaja, Vajnorská 137, 830 00 Bratislava 3, tel. +421 244 458 821, fax +421 244 458 819, predplatne@abompkapa.sk | cena pro předplatitele 19 Kč / 1,25 € (samostatně 26 Kč), roční předplatné: 799 Kč / 52,50 € | registrace: MK ČR E 18649 Uzávěrka tohoto čísla17. března 2011. Příští číslo vychází 28. března 2011 | Volně neprodejné, určeno odborné zdravotnické veřejnosti. Přetisk a jakékoliv šíření je povoleno pouze se souhlasem vydavatele. Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Redakce neodpovídá za jazykovou správnost inzerátů. | Vychází minimálním distribuovaným nákladem 25 000 výtisků. | Copyright © Ambit Media, a. s., 2011 | Týdeník Zdravotnické noviny je vydáván na základě oprávnění poskytnutého vydavateli Odborovým svazem zdravotnictví a sociální péče České republiky a Ministerstvem zdravotnictví České republiky

2103 ZN 12_02.indd 2

18.3.11 11:34


ROČNÍK 60 n ČÍSLO 12 n 21. BŘEZNA 2011

◗ ◗ Z DOMOVA

◗ Farmaceutický průmysl a etika

Glaxo aktivně proti riziku korupčního jednání Firma GlaxoSmithKline, s. r. o., (GSK) oznámila opatření, jimiž chce přispět k zamezení neetickému či korupčnímu jednání ve farmaceutickém oboru. Začala v České republice omezovat počet vzorků léků, které dosud poskytovala lékařům, a tím striktně dodržovat legislativní rámec platný pro tuto oblast. Zavedla rovněž certifikaci všech svých zaměstnanců. GSK se jako jedna z prvních připojila ke snaze Evropské federace farmaceutických společností a asociací (EFPIA), která tento postup doporučila svým členům, uvádí firma v tiskovém prohlášení. Od začátku letošního roku firma uplatňuje pravidlo, že každý zdravotnický odborník může obdržet pouze čtyři vzorky léčivého přípravku za rok, a to výhradně po dobu dvou let od registrace daného léku. „Tato úprava odpovídá samotnému smyslu vzorkování a jeho účelu, tj. umožnit lékaři seznámit se s novým lékem v klinické praxi, a to v jasně definovaném množství a vymezeném čase tak, aby nedocházelo k indukci preskripce,“ uvedla PharmDr. Monika Horníková, generální ředitelka společnosti GSK.

Etický kodex Společnost se zavázala k dodržování etického kodexu Asociace inovativního farmaceutického průmyslu ­(AIFP). Již v minulosti zavedla interní systém certifikace u svých obchodních zástupců. Jejich znalost kodexu a dodržování etických standardů jsou každoročně ověřovány. Nově GSK přistoupila k rozšíření této certifikace na všechny zaměstnance. Dodržování etických standardů je průběžně kontrolováno a v případě jejich porušení hrozí zaměstnanci postih. „Je důležité, aby etická pravidla dodržovali nejen ­farmaceutičtí reprezentanti, ale i ostatní zaměstnanci. Věříme, že GSK nezůstane v této snaze osamocena, ale že se k podobnému kroku postupně připojí i další farmaceutické společnosti,“ uvedla Monika Horníková.

AIFP vítá snahy o transparentnost Deklarovaným cílem EFPIA je zasadit se o dodržování etických standardů a transparentnost vztahů v rámci zdravotních systémů v Evropě. Její strategie se vztahuje např. na etické chování medicínských reprezentantů,

pravidla sponzoringu odborných kongresů, spolupráci s pacientskými organizacemi či na problematiku vzorkování. Tuto snahu podporuje AIFP, která v Česku sdru-

žuje 31 originálních výrobců léčiv. Jak zdůraznil výkonný ředitel AIFP PharmDr. Radim Petráš, členské společnosti sdružené v EFPIA chtějí být lídrem v této oblasti a svým příkladem přimět k následování i ostatní farmaceutické firmy. R. Petráš pozitivně hodnotí omezení počtu vzorků poskytovaných odborníkům. „Není tak možné, aby se nadměrným a dlouhodobým vzorkováním například saturovala potřeba některých nemocničních oddělení,“ zdůraznil pro Zdravotnické noviny. hš, top, jak

Finasterid Mylan 5 mg (finasteridum)

V Legislativní rámec pro poskytování vzorků léčiv Dodávání vzorků humánních léčivých přípravků se podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění, považuje za reklamu. Poskytování reklamních vzorků léčivých přípravků je výjimečnou záležitostí (§ 5b odst. 7 zákona o regulaci reklamy). Vzorky léčivých přípravků jsou poskytovány proto, aby se osoby oprávněné léčiva předepisovat ­seznámily s léčivými přípravky a získaly zkušenosti se zacházením s nimi. Za seznámení se s přípravkem lze považovat obeznámení se vzhledem, obsahem, vlastnostmi aplikační formy a použitím při poskytování zdravotní péče. Vzorky mohou být poskytnuty v omezeném počtu nejvýše pro jeden kalendářní rok nejmenšího balení uvedeného na trh.

jednomu lékaři nesmí překročit omezený počet v rámci jednoho kalendářního roku, tj. od 1. ledna do 31. prosince. Z tohoto požadavku zákona o regulaci reklamy zároveň vyplývá, že lékař nesmí být předzásoben vzorky přípravku na dobu delší než do konce daného kalendářního roku. Kritérium „Nejmenší balení uvedené na trh“ Jedná se o nejmenší balení léčivého přípravku registrovaného pod samostatným registračním číslem (např. balení s nejmenším počtem tablet), které bylo uvedeno na trh.

Kritérium „omezený počet“ Nelze stanovit jednotnou hranici počtu vzorků pro jednoho odborníka, a proto bude z pohledu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) odpovídající množství posuzováno případ od případu. Orientačně lze za omezené množství považovat množství postačující podle doporučeného dávkování u krátkodobých onemocnění k léčbě pěti pacientů během jednoho kalendářního roku, v případě dlouhodobého užívání humánních léčivých přípravků k podání 5 pacientům po dobu tří měsíců v kalendářním roce.

Kritérium „Uvedení léčivého přípravku na trh“ Za uvedení na trh pro účely posuzování podle par. 33 odst. 3 písm. g) bod 4 zákona o léčivech se považuje vstup humánního přípravku do distribučního řetězce. Tzn. uvedením na trh se rozumí výskyt dané velikosti balení přípravku v distribučním řetězci (v lékárnách a u distributorů). Když není přípravek ještě uveden na trh, nelze pro možnost poskytování vzorku splnit povinnost, aby vzorek odpovídal nejmenšímu balení přípravku uvedenému na trh ve smyslu § 5b odst. 7 zákona o regulaci reklamy a poskytování takových vzorků je rovněž ze zákona vyloučeno.  Každý vzorek musí být označen nápisem „Neprodejný vzorek“ nebo „Bezplatný vzorek“. red

Kritérium „nejvýše pro jeden kalendářní rok“ Počet reklamních vzorků léčivého přípravku poskytnutý

Více informací získáte na webové stránce SÚKL – www.sukl.cz/sukl/ust-23-verze-2

...léčba a kontrola benigní hyperplazie prostaty

Snadné rozuzlení • inhibitor 5 α-reduktázy typu II • 100 x 5 mg • 1 tbl denně

◗ ◗ ZE ZAHRANIČÍ Komora odmítá generickou preskripci Slovenská lékařská komora (SLK) nepovažuje za správnou připravovanou změnu předepisování léků v podobě generické preskripce. SLK proto zahájila petiční akci, se kterou se chce obrátit na ministerstvo zdravotnictví, Národní radu SR a prezidenta, aby zastavili přípravy předepisování léků na úrovni účinné látky. Resort zdravotnictví odhaduje, že by tato úprava přinesla roční úsporu 46 mil. eur. Lékaři upozorňují, že preskripce účinné molekuly minimalizuje možnost lékaře předepsat pacientovi správnou kombinaci léků s přihlédnutím k možným vedlejším účinkům i k doplatkům pacienta. Poukazují rovněž na to, že není definován podíl zodpovědnosti lékaře a lékárníka za preskripci a vydané léky. SLK se domnívá, že nová úprava nepřinese pacientům úspory, a obává se, že generickou preskripcí se posilní monopolizace ve farmakoterapii ze strany majitelů lékáren. „Lékárníci budou přímo ekonomicky zainteresovaní na doporučení léků s vyšší cenou. Farmaceutické firmy omezí až ukončí svou participaci na kontinuálním vzdělávání lékářů,“ upozornila SLK. Slovenské ministerstvo zdravotnictví ve svém stanovisku uvádí, že nová úprava přinese pacientům kromě nižších doplatků i větší míru bezpečnosti, a zdůrazňuje, že konečné rozhodnutí při výběru léků bude vždy na pacientovi. Lékárníci budou mít povinnost nabídnout pacientům nejlevnější dostupný lék s předepsanou účinnou látkou a oznámit mu výši doplatků i u jiných léků. Ministerstvo předpokládá, že tak vznikne silné konkurenční prostředí mezi výrobci léků, což bude znamenat snižování cen.

Ministerstvo současně odmítlo, že by nová úprava mohla znamenat nebezpečí pro pacienty. Lékař totiž bude mít možnost se zdůvodněním napsat na předpis, že zakazuje výdej konkrétního léku. Bude také moci předepsat konkrétní lék, i tento krok však bude muset zdůvodnit. O seznamu léků, které budou muset lékaři předepisovat jen prostřednictvím účinné látky, se v současnosti diskutuje.

◗ Thajsko

Kadidlo škodí Thajsko zavádí nová pravidla pro pálení kadidla a vonných tyčinek v buddhistických chrámech. Podle thajských vědců totiž může aromatický kouř obsahující vysoké množství škodlivých látek působit karcinogenně, napsala 11. března agentura The Associated Press. Nová pravidla vycházejí z výzkumu thajského vědeckého institutu Čulapchón provedeného na základě vzorků z chrámů ve třech provinciích. Výsledky ukázaly, že hladiny benzenu překračovaly doporučené normy třiapadesátkrát, hladiny butadienu třiatřicetkrát a benzopyrenu desetkrát.

◗ USA

Méně peněz pro duševně nemocné Američtí zákonodárci snížili od roku 2009 výdaje na léčbu osob s duševními chorobami o 1,8 miliardy dolarů. Uvedl to server ustoday.com na základě zprávy Národní aliance pro psychické choroby. Snížení výdajů se dotkne základní

psychiatrické léčby v nemocnicích i v komunitách, dlouhodobých hospitalizací, klinických služeb, krizových intervenčních programů, ale i dostupnosti léků pro desítky tisíc dospělých a dětí trpících těmito nemocemi. „Polovina lidí s psychickými chorobami nedostane žádnou léčbu,“ upozornil Michael Fitzpatrick, výkonný ředitel aliance. Další snížení výdajů se očekává letos i příští rok, a to až na 40 % původní výše. Rozpočet na léčení psychických nemocí je již nyní výrazně snížen např. v Kentucky, na Aljašce, v Jižní Karolíně a v Arizoně. Naproti tomu se výdaje zvyšují v Oregonu (nárůst 71 mil. dolarů v roce 2011 v porovnání s rokem 2009), v Severní Karolíně a na Floridě.

Zkrácená informace o přípravku Finasterid Mylan 5 mg, potahované tablety Složení: Finasteridum 5 mg v  jedné potahované tabletě. Indikace: Finasterid Mylan je indikován k  léčbě a  kontrole benigní hyperplazie prostaty (BHP) u  pacientů se zvětšenou prostatou s  cílem: dosáhnout regrese zvětšení prostaty, zlepšit průtok moči a  zmírnit symptomy související s  BHP; snížit výskyt akutní retence moče a  nutnosti chirurgického výkonu včetně transuretrální resekce prostaty (TURP) a  prostatektomie. Finasterid Mylan 5 mg se má podávat pouze pacientům se zvětšenou prostatou (objem prostaty vyšší než cca 40 ml). Dávkování a způsob podání: Doporučená dávka je jedna 5 mg tableta denně (s jídlem nebo bez jídla). Tablety se polykají celé, nesmí se dělit nebo lámat. I když zmírnění symptomů lze pozorovat brzy, může být nutná minimální délka léčby 6 měsíců k tomu, aby bylo možno objektivně posoudit dosažení uspokojivé odpovědi na léčbu. Dávkování u speciálních skupin pacientů viz platné SPC. Kontraindikace: Finasterid Mylan je kontraindikován u žen a u dětí. Hypersenzitivita na  finasterid nebo na  kteroukoliv složku přípravku. Nežádoucí účinky: Nejčastější nežádoucí účinky jsou impotence a snížení libida. Tyto nežádoucí účinky se obvykle vyskytují na začátku léčby a u většiny pacientů při pokračování léčby ustoupí. Více viz platné SPC. Zvláštní upozornění a opatření pro použití: Viz platné SPC. Interakce: Nebyly zjištěny významné interakce s  jinými léčivými přípravky. Zvláštní opatření pro uchovávání: Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Velikost balení: 5 mg x 100 tablet. Držitel rozhodnutí o registraci: Generics [UK] Ltd., Potters Bar, Hertfordshire, Velká Británie. Registrační číslo: 87/221/08-C. Datum revize textu: 15.9.2010.

◗ Belgie

Výjimky pro kouření v létě padnou Od 1. července definitivně padne možnost zapálit si cigaretu v belgických kavárnách či dalších obdobných podnicích a hernách. Rozhodl o tom 15. března belgický ústavní soud. Zrušil totiž výjimku, kterou některá zařízení měla mít až do roku 2014. Podle něj není možné výjimky pro některá zařízení udržovat kvůli zásadě rovnosti. V současné době je to tak, že pokud se v podniku neprodávají jídla s výjimkou drobných pochutin (chipsy či oříšky), je tam možné kouřit. Řada firem kvůli tomu dokonce z nabídky jídla vyškrtla. Rozhodnutí tribunálu neznamená, že nikde v Belgii nebude v restauračních zařízeních možné kouřit. Povoleno to však bude za velmi přísných podmínek, kdy bude muset být v podniku jasně vymezený a hlavně uzavřený prostor s odvětráváním, do něhož nebude mít přístup obsluha. Zprávy jsou čerpány z agenturních a internetových zdrojů

Inzerce

◗ Slovensko

Výdej přípravku je vázán na lékařský předpis, je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Dříve než přípravek předepíšete, seznamte se prosím s úplným souhrnem údajů o přípravku (SPC). Zdrojem veškerých informací je platné SPC.

Mylan Pharmaceuticals s.r.o. Průběžná 1108/77, 100 00 Praha 10, tel: 274 770 201, fax: 274 772 648 officecz@mylan.com, www.mylancz.cz


◗ ◗ K VĚCI

4 ZDRAVOTNICKÉ NOVINY

ROČNÍK 60 n ČÍSLO 12 n 21. BŘEZNA 2011

◗ Ring volný

◗ Dokument

Jsme mladí, jsme šťastní…

V poslední únorový den bylo oficiálně zveřejněno Memorandum o úpravě poměrů ve zdravotnictví, které uzavřelo Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZ ČR), reprezentované ministrem doc. MUDr. Leošem Hegerem, CSc., a Českou asociací sester (ČAS), zastupovanou prezidentkou Mgr. Danou Juráskovou, Ph.D., MBA. Dokument přetiskujeme v plném znění. 1. Vzdělávání, kompetence zdravotnických pracovníků a reformní a protikorupční kroky MZ ČR

Foto: BIVŠ

Denně procházím pražskou křižovatku Anděl. Člověk je zde žádán o soucit nebo peníze, zhusta o obojí. Příspěvek na dětskou hematologii, dětskou onkologii, dětskou dialyzační jednotku... a lidé klopí peněženky. Přirozeně, péče o mláďata je nejen vyšším primátům jaksi geneticky vnucena, stejně tak jako péče o starší členy tlupy. Ale ouha, tady už to nějak nefunguje. DNA knihovny hlásí poruchu! Kasička na onkologické pracoviště pro seniory či hospic nekyne tak nadějně jako ta na dětské inkubátory. Proč? Vždyť jen z pohledu dnešní tržní společnosti lze konstatovat, že dětství jsme již přežili, ale stáří nás všechny čeká. V řadě arabských zemí, které považujeme za „osu zla“, kupříkladu domovy důchodců vůbec nepotřebují. Zkuste jim vysvětlit pojem „jádrová rodina“, tedy rodiče a děti a dost, ostatní z kola ven. Proč subsaharskou Afriku považujeme za tzv. třetí svět, přitom být tam starý znamená být nejváženějším členem obce? Podělím se o recentní osobní zkušenost z keňské obce Itibo, kde náš Bankovní institut spolu s organizací Adra realizuje zdravotnicko-vzdělávací projekt. Zeptáte-li se zdejších mladých mužů ve věku cca 30 let na věk, běžně odpoví, že je jim 50 či dokonce 65 let. Na chvíli zapochybujete o jejich gramotnosti a nebudete daleko od pravdy, ovšem jejich odpověď má jiný důvod. Být starý zde totiž znamená být moudrý, užitečný a vážený. A tak si zdejší muži prostě přidávají. Jak to, že naše „vyspělá“ euroatlantická civilizace považuje starce za nesamostatnou nepotřebnou věc, která nás všechny stojí peníze? Proč tolik negativní média raději ukazují na těch asi 10 % starších spoluobčanů, kteří potřebují pomoc, a mlčí o jejich většině, která je zcela samostatná a společnosti prospěšná? Všimněme si, jak média důsledně používají označení senior, tedy něco jako ufon, vetřelec, něco, co se zde shodou nešťastných okolností nějak vylíhlo a my se teď o to musíme starat. V každém případě je mu třeba vysvětlit, koho má volit, protože on, hlupák, z toho nemá rozum, jak se nás

Společné memorandum ministerstva zdravotnictví a největší profesní organizace sester

někteří mladí herci, snad z nedostatku jiného angažmá, snaží přesvědčit v laciných předvolebních agitkách. Není přitom preference mládí právě typicky levicovým kultem? Jistě, mladé a nezkušené lze zmanipulovat nejsnáze. Lékaři v České republice vytrvali a zvítězili. Ne, že by nebylo možno dosíci více – cílová rovinka se neběhá na volný plyn. Ostatně ony dvě miliardy jsou pouze dorovnáním dvou miliard, o  které letos zdravotnictví poprvé v polistopadové kariéře přišlo. Těch pár miliard, které jsme v tichosti, za vlády Jana Fišera, odeslali na řecké důchody, je stejně mnohem zábavnějších. Zatím co se v okolních zemích živě nad prořeckou charitou diskutovalo a zahraniční média řešila a řešila, u nás nic, ticho, přičemž šlo přece o  tak vý­ bušné téma. Že by naše média nebyla až tak nezávislá? Zkrátka si počkáme na tu zdravotnickou reformu, a  to se ještě nasmějeme.

Mě nyní nejvíce baví reforma důchodová. Spořit? Nespořit? Kde spořit? V bance nebo ve slamníku? Založit raději uměleckou sbírku, nebo se spolehnout na některý z pilířů – ale který? Pořídit si dítě, nebo hypotéku? Než se v tom jeden zorientuje, je už zas vše jinak. I s ohledem na biologický poločas rozpadu českých vládních koalic proto podrobnosti nejsou vůbec podstatné, beztak se ještě mnohokrát změní a popíše se množství papíru. Ještě že jej nyní bude dost, díky novému řediteli Šumavy přijde více dřeva jaksi „do oběhu“. Možná nikdy neslyšel o tzv. „biologickém sukcesu“, inu „vysušíme oceány, zúrodníme světa lány...“ Příroda není děcko, nad jejím znásilněním se tedy nikdo tolik nepohoršuje. Je to jen takový senior, který už ví své a není s to se o sebe sám postarat. MUDr. Miroslav Doležal, prorektor BIVŠ, vedoucí katedry Ekonomiky a řízení zdravotních a sociálních služeb

Řešení: Nadále bude ve spolupráci s Lékařským odborovým klubem, Českou lékařskou komorou, Českou lékařskou společností Jana Evangelisty Purkyně a Českou asociací sester zlepšován systém vzdělávání lékařských a nelékařských pracovníků a budou optimalizovány jejich kompetence dle profesních skupin, jednotlivých oborů a pro různé typy zdravotnických zařízení. V souvislosti s přípravou reformy budou významně posíleny kompetence všeobecných sester a ostatních nelékařů (zdravotních laborantů, radiologických asistentů, fyzioterapeutů), zejména v segmentu primární péče, domácí péče a zdravotně-sociální péče (dlouhodobé péče). Součástí reformy bude také významné posílení domácí ošetřovatelské péče. Cílem je maximální využití dosaženého stupně vzdělání při zachování bezpečí a kvality poskytované zdravotní péče. Reformní, protikorupční kroky a legislativní úsilí Ministerstva zdravotnictví budou směřovat k naplnění programového prohlášení vlády a Ministerstvo zdravotnictví bude na naplnění tohoto cíle spolupracovat se širokou odbornou veřejností, zastoupenou zejména Lékařským odborovým klubem, Českou lékařskou komorou, Českou lékařskou společností Jana Evangelisty Purkyně, Českou asociací sester a Radou poskytovatelů zdravotní péče. Připravované změny budou průběžně projednávány se zástupci odborů a pacientských organizací. Restrukturace lůžkových zdravotnických zařízení bude prováděna ve spolupráci s jednotlivými kraji. Termín: Návrh do 30. 6. 2011; předpokládaná účinnost od r. 2012 a dle účinnosti souvisejících legislativních úprav.

2. Odměňování nelékařů – výhled pro r. 2012 Řešení: S předpokladem zvyšování efektivity zdravotnického systému a v souladu s reformními kroky bude průměrný plat nelékařů zvýšen úměrně navýšení platů lékařů. Toto zvýšení platů bude u nelékařů současně spojeno s jejich rozšířenými kompetencemi a odpovědností v oblasti diagnostické, léčebné a ošetřovatelské péče, zejména v segmentech primární, domácí, zdravotně-sociální (dlouhodobé) péče a superspecializované akutní péče.

3. Výzva MZ ČR k ředitelům nemocnic Ministerstvo zdravotnictví upozorňuje ředitele všech přímo zřizovaných nemocnic, aby v zájmu udržení stability dodržovali pravidla pro odměňování nelékařů a jejich zařazování podle náplní činností v odpovídajících platových třídách Katalogu prací (např. na místech předepsaných pro registrovanou všeobecnou sestru nemůže pracovat sestra zařazená v platové třídě 8).

4. Garance Asociace krajů ČR MZ ČR požádá Asociaci krajů ČR o garanci, aby v nemocnicích zřizovaných kraji bylo postupováno ve shodě s touto dohodou, zejména v oblasti dodržování pravidel zařazování nelékařů do platových tříd dle Katalogu prací podle jejich oborů a náplní činnosti. tz

◗ Názor

Pochopení i rozpaky nad deklarací „Ďakujeme, máme toho plné zuby“ ➥ dokončení ze strany 1 Stížnosti nemocných vycházejí z vlastních zkušeností, souvisejících se zdravotní péčí, a i jejich řádná informovanost o „nárocích, placení a požadavcích vůči lékařům“ stěží tento jev ovlivní. Zdůraznění především povinností nemocných, a to nejspíše v souvislosti s placením, je v posledku projevem jisté arogance. Na druhé straně je pravdou, že v kontextu nemocných se vyzdvihují všude jen jejich práva, zatímco těm, kteří nemocné ošetřují, se zase připisují pouze povinnosti. Pokud jde o povinnosti pacientů, domnívám se, že by bylo vhodnější používat pojem odpovědnost (= responsibility), jehož obsah má jiný odstín, přijatelnější pro lidi nemocné a současně lépe vystihující, o co vlastně jde. Vezmeme-li si na pomoc dokument Americké lékařské asociace „Patient responsibilities“ (1993), který s malými úpravami platí dodnes, zjistíme, že z jedenácti článků se jen jediný týká finančních záležitostí, nutnosti uvědomění si nákladů v situaci omezených zdrojů a jejich uvážlivého používání. Ostatní články jsou zaměřeny především na dobro nemocného v rámci léčby, na dobro ostatních, pokud jde o choroby infekční nebo o darování orgánů k transplantaci, a na prospěch těch, kteří mají být v lékařství vyškoleni se souhlasem nemocných. Jeden článek však vyzývá pacienty, aby hlásili nelegální a neetické chování poskytovatelů péče na patřičné instituce. (Čili ono evropské právo na stížnost je zde dokonce povýšeno na projev odpovědnosti, a to pro dobro zúčastněných.)

O povinnostech pacientů se už i v ČR začíná více mluvit, zatím především v souvislosti s nadužíváním a zneužíváním zdravotní péče. Je to problém, jemuž by nepochybně měla být věnována větší pozornost. Prof. MUDr. Marta Munzarová,CSc.

Nedůsledná a nedoladěná reforma Prohlášení Unie slovenských ambulantních specialistů ukazuje na to, kam se může dostat zdravotnictví, když není důsledně provedena a průběžně dolaďována reforma zdravotnictví založená na principu konkurence zdravotních pojišťoven. Ukazuje na to, co se stane, když nad zájmem vytvořit kvalitní systém zdravotní péče převáží zájmy těch, kterým jde o pouze o zisk. Bohužel si ale neuvědomují, že cestou není požadovat od státu nákup přístrojů do soukromých zařízení, ale naopak zakázat státu investovat do jakýchkoliv zařízení s výjimkou krizových situací. Naprosto správně požadují zvýšení role Úřadu pro kontrolu zdravotních pojišťoven, včetně jejich zodpovědnosti za zajištění standardního rozsahu zdravotní péče

a její časové a místní dostupnosti. Naprosto nezbytné je také navýšení celkových prostředků do zdravotnictví. Ty by měly přijít jednak cestou zvýšení plateb na zdravotní pojištění (tímto způsobem stát podstatně efektivněji podpoří lékaře než nákupem drahé techniky do státních nemocnic), a také cestou nominálního pojištění. Stejně jako u nás je potřeba podstatně více zapojit do systému pacienta. Právě cena nominálního pojistného by vytvořila tlak na zdravotní pojišťovny, aby se chovaly hospodárněji. MUDr. Roman Flašar, předseda o. s. Lékaři pro reformu

Růst a půst Rostou možnosti až k nemožnosti. Roste produkce. Rostou zisky. Rostou kupodivu i dluhy. Rostou i doporučení k záchraně půstem. Roste nekompetence a darebnost. Roste parazitismus. Je správné, že rostou i protesty. I protesty lékařů. Již dříve protesty lékařů polských, nedávno lékařů českých, nyní i lékařů slovenských. Nelze se divit, lékaři jsou z principu svého poslání i z nutnosti vzdělaní, odpovědní a až příliš dlouho ukáznění. Projevy protestů mohou být v detailech různé, důvody jsou stejné. Protesty se

budou nepochybně vracet a pokračovat až do korekce a stabilizace systému, k nimž dojde asi až v příštích generacích, neboť nemoudrost kormidelníků převládá a zaplevelení systému společnost toleruje. Mračí se sice, mručí nevolí, ale toleruje. Pokračuje degenerace systému organizace a financování zdravotnictví, v němž jsou spravovány nemalé a stále rostoucí prostředky. Na okraj dění jsou vytlačováni jak pacienti, tak zdravotníci. Jejich názory a požadavky jsou bagatelizovány, jsou pokládány za neúměrné, nemístné až zvlčilé. Pacienti si mají více připlácet a zdravotníci se mají více ukáznit v oprávněných mzdových požadavcích. Hlasité cinkání výběrčích strojků na třicetikoruny a pokřik některých mediálních inkvizitorů přehlušují šepot rozumu a potřebná řešení pouze oddalují. Co to tedy bují a spotřebovává nemalé zdroje, že jakoby chybějí pro pacienty na straně jedné i pro řádné ocenění zdravotníků na straně druhé? Je to hlavně zbytnělá zbytnost a nenažranost parazitujících. Získala legální i ilegální prostor touha po ziscích z veřejných služeb a veřejných zdrojů. V jisté etapě bloudících nezralých komunit je z historie znám tanec kolem zlatého telete či zběsilost kolem nalezišť na Klondiku. Tak je i nyní. O hodnotách, o přerozdělování i vysávání zdrojů zdravotního pojištění rozhodují nezbední bakaláři, darební lobisté, zbytní dealeři, pasáci zdravotníků i pacientů. Ani takzvaní krizoví manažeři z krize nikoho a nic nevyvádějí a nezřídka krizi sami působí. V dohadování o procentech zisků, marží, profitů a redukcí ne-

zbývá prostor k diskusi o požadavcích pacientů či zdravotníků, pokud si je nevynutí revolta. Revolta má naštěstí stále ještě formy velmi citlivé. Zdravotníci mají sice v rukou silné argumenty i jisté zbraně, při vyhrocení situace se však bohužel dostávají eticky na hranu. Vždyť podle převládajícího mínění společnosti pouze zdravotníci mají v poslání altruismus, nezištnou pomoc bližním a zdrženlivost. Posláním pacientů prý má být stonat, spotřebovávat, připlácet a mlčet. A posláním všech oněch dalších účastníků systému, zdravotně zbytných, často darebných, je generovat z nemocí neúměrné soukromé zisky a spřádat mazané úniky zdrojů. A konečně je vždy mediálně snadné obrátit nemocné a ohrožené proti lékařům, jedny zdravotníky proti druhým, relativně spokojenější proti nespokojeným. V přírodě i ve společnosti vždy dochází k pohybu především na hranách a rozhraních. Nezralá společnost s bující arogancí, s modlou zisků, kde slušnost je pokládána za slabost, zatím revolty občanů žijících z vlastní práce, zdravotníků i většiny pacientů, mít bude, než se stav věcí napraví. Trpíme paradoxem půstu z růstu. Půstu nezaslouženě deklasovaných z  růstu nenažranosti nezaslouženě privilegovaných. Trpíme růstem nadbytečného a půstem nezbytného. Ať už v  Polsku, Česku, na Slovensku, a brzy třeba i na Ukrajině, v Moldávii či Mongolsku, všude, kde vzniká zvlčilý prostor pro nezasloužený zisk nemnohých na úkor mnohých. Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc., senátor Parlamentu ČR


◗ ◗ EKONOMIKA

ROČNÍK 60 n ČÍSLO 12 n 21. BŘEZNA 2011

◗ Smluvní vztahy

Prodej ordinace a ochrana osobních údajů Z hlediska ochrany osobních údajů není podstatné, jakým způsobem se převod (či prodej) lékařské praxe uskuteční, ani zda se jedná o převod praxe provozované fyzickou osobou, tedy především samostatným lékařem, nebo zda jde o převod praxe provozované právnickou osobou.

Citlivé osobní údaje

Prostřednictvím evidence pacienta či pojištěnce na základě jména, příjmení a čísla pojištěnce (rodného čísla) dochází bezpochyby k jednoznačné identifikaci konkrétní fyzické osoby. Je třeba zdůraznit, že evidence pacientů a pojištěnců obsahují jak základní identifikační údaje, tak i informace o jejich zdravotním stavu, a jsou tedy ve smyslu § 4 písm. a) zákona o  ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) osobními údaji. Každé zdravotnické zařízení je správcem osobních údajů, neboť určilo jak účel zpracování osobních údajů, tak jejich prostředky, a za toto zpracování plně zodpovídá, a  proto musí plnit všechny povinnosti správce osobních údajů, které jsou mu zákonem uloženy. Zákon o péči o zdraví lidu i zákon o veřejném zdravotním pojištění jsou ve vztahu k zákonu o ochraně osobních údajů zvláštním předpisem, a to v rámci úpravy volby lékaře s návaznou registrací pacienta, resp. pojištěnce, a v rámci právní úpravy nakládání se zdravotnickou dokumentací.

Informace v obchodním rejstříku

Nelze paušálně přijmout stávající názor, že převod lékařské praxe, kterou provozuje právnická osoba, se nedotýká pacientů. Pacienti mají samozřejmě právo zvolit si

Předání dokumentace

Ilustrační foto: uzi

Faktickou skutečností zůstává, že při změně praxe dochází i k převodu registrace pacienta k jinému lékaři a k předání informací, které jsou uloženy ve zdravotnické dokumentaci, a při tom musí být dodrženy zákonné postupy. Lékař a zdravotnické zařízení jsou povinni podle zákona o péči o zdraví lidu (zákon č. 20/1966 Sb.) vést zdravotnickou dokumentaci, která musí obsahovat identifikační osobní údaje pacienta a evidenci pacienta. Podle zákona o veřejném zdravotním pojištění (zákon č. 48/1997 Sb.) je volba lékaře a volba zdravotnického zařízení rovněž i podkladem pro registraci pacienta u praktického lékaře nebo praktického lékaře pro děti a dorost, s dopadem na úhradu kapitační platby a rovněž i s dopadem na platby za poskytovanou zdravotní péči.

kladní povinnosti uložené jim zákonem o ochraně osobních údajů a tuto povinnost musejí dodržet i v rámci čistě soukromoprávního rozhodnutí o převodu lékařské praxe.

zdravotnické zařízení i na základě znalosti o tom, kdo ho vlastní či řídí. Žádný právní předpis však neukládá zdravotnickému zařízení, aby o změně vlastnické nebo řídící struktury informovalo své pacienty, ale tyto informace jsou zpřístupněné v obchodním rejstříku. Je však zřejmé, že v praxi není právo na volbu zdravotnického zařízení téměř využíváno, přesto je však nelze přehlížet. Se svobodnou volbou lékaře a zdravotnického zařízení souvisí i problematika změny lékaře, který je zaměstnancem zdravotnického zařízení. Je běžnou praxí, že po ukončení zaměstnaneckého poměru lékaře ve zdravotnickém zařízení je pacient automaticky předán jeho kolegovi nebo jeho nástupci, přičemž nedochází ke změně zdravotnického zařízení, ve kterém je pacient registrován.

Systém týmového lékaře

V poslední době dochází k registraci pacienta u tzv. týmu lékařů, zejména praktických. Je však opět na svobodném rozhodnutí pacienta, zda se rozhodne akceptovat změnu lékaře v rámci jednoho zdravotnického zařízení, nebo zda přijme systém týmového lékaře.

Lékař jako fyzická osoba

Zřetelnější je situace při převodu lékařské praxe, kterou provozuje lékař jako fyzická osoba, protože v tomto případě je zřejmé, že pacientova volba lékaře, včetně přeregistrování k jinému zdravotnickému zařízení, závisí na jeho souhlasu. Z uvedeného vyplývá, že jak zdravotnická zařízení, tak i lékaři musejí vždy plnit zá-

Zákon o péči o zdraví lidu však v ustanovení § 67b odst. 13 upravuje v  případě změny ošetřujícího lékaře povinnost, aby dosavadní lékař předal nově zvolenému lékaři všechny informace potřebné pro zajištění návaznosti poskytování zdravotní péče. Tedy informace, které musejí být uvedeny ve zdravotnické dokumentaci. Tato povinnost je uložena lékaři, a ne zdravotnickému zařízení. Současně se tato povinnost vztahuje pouze na případ změny ošetřujícího lékaře. Znění zákona neupravuje způsob a formu předání těchto informací. Běžný postup je řešen tak, že dosavadní lékař předá kompletní zdravotnickou dokumentaci novému ošetřujícímu lékaři. Lze tedy konstatovat, že předání zdravotnické dokumentace mezi dvěma lékaři, z nichž jeden převádí na druhého lékařskou praxi, a  to v době, kdy oba mají platnou registraci zdravotnického zařízení, je na základě rozhodnutí pacienta o změně lékaře možné.

Zrušení zdravotnického zařízení

Tento postup ale není možný v případě, že dojde ke zrušení zdravotnického zařízení. V takovém případě je nezbytné postupovat podle § 67b odst. 14 zákona o péči o zdraví lidu, tedy zajistit předání zdravotnické dokumentace příslušnému správnímu úřadu, který vydal rozhodnutí o registraci zdravotnického zařízení. Následně úřad na základě oznámení pacienta o volbě nového lékaře předá jeho zdravotnickou dokumentaci novému ošetřujícímu lékaři.

Podnikatelské riziko

Lze shrnout, že při převodu lékařské praxe je nezbytné akceptovat základní rozhodnutí pacienta o volbě nejen lékaře, ale i zdravotnického zařízení. V rámci převodu lékařské praxe není umožněno převést en bloc tzv. kmen pacientů jako součást nehmotného majetku podniku. Jistě lze v rámci ocenění nehmotné složky lékařské praxe ocenit i klientelu, ale bez rozhodnutí jednotlivého pacienta je předpoklad zachování klientely pouze běžným podnikatelským rizikem. JUDr. Michal Jelínek, Úřad pro ochranu osobních údajů

◗ Profil

Krize se na výsledcích BTL neodrazila Akciová společnost BTL zdravotnická technika, a. s., se zabývá vývojem, výrobou, prodejem a servisem zdravotnických přístrojů a zařízení pro rehabilitaci, lázeňství, kardiologii, interní medicínu, estetickou medicínu, gynekologii a další lékařské obory. BTL vyrábí přístroje pro fyzikální terapii, lymfodrenáž, vodoléčebné vany, nerezové vany, terapeutická lehátka, gynekologická křesla, přístroje pro pneumologii, kardiologii, přístroje pro praktické lékaře, přístroje pro estetickou medicínu. Tento vlastní sortiment je doplněn přístroji, které firma BTL zdravotnická technika distribuuje – jedná se například o přístroje pro wellness a fitness, diagnostické ultrazvuky nebo invazivní lasery. BTL zdravotnická technika v České republice zaměstnává 72 lidí.

Vlastnická struktura Společnost BTL zdravotnická technika je ovládána kyperskou BTL Holding Limited. Kyperská BTL má dále majetkový podíl v akciových společnostech Medical Technologies Finanční údaje BTL zdravotnická technika, a. s. (v Kč) 2009

2008

2007

Aktiva celkem

103 958 000

95 600 000

116 891 000

Tržby

229 222 000

178 202 000

169 736 000

Hospodářský výsledek

   6 574 000

   2 327 000

   6 955 000

  -2 771 669

   2 953 747

EVA*

N/A

* Ukazatel EVA (Economic Value Added) vypovídá o tom, zda společnosti vytvářejí ekonomickou přidanou hodnotu pro své vlastníky, nebo zda hodnotu vloženou investorem naopak ničí. Zdroj: Čekia

CZ a Strojmont CZ. Do skupiny BTL rovněž patří firmy registrované v Bulharsku, Polsku, Rumunsku, Kazachstánu, Velké Británii, Portugalsku a USA.

Hospodaření společnosti Na hospodaření společnosti BTL zdravotnická technika, a. s., se v posledních letech důsledky celosvětové hospodářské krize prakticky neodrazily. Tržby v období let 2007–2009 vzrostly o 35 % na 229 miliónů korun, což znamená, že společnost netrpí výrazným propadem zakázek. Na druhou stranu ale nejvyšší zisk ve výši téměř 7 miliónů korun vykázala v roce 2007, v následujícím roce se zisk propadl až na 2,3 miliónu korun a v roce 2009 se hospodaření společnosti opět vrátilo nad šestimiliónovou hladinu. Ve sledovaném období 2007–2009 zisk propadl o 5,5 procenta. V roce 2008, kdy ve srovnání s rokem 2007 došlo k výraznému poklesu ziskovosti, se ukazatel ekonomické přidané hodnoty EVA* propadl do záporných hodnot, což znamená, že tato výrobní firma nevytvořila přidanou hodnotu pro své vlastníky. Ratingový model agentury ČEKIA, jehož cílem je odhadnout riziko krachu firmy, ji řadí mezi nejstabilnější společnosti v České republice. Petra Štěpánová, PR Value & Added manažer ČEKIA Informace poskytla Česká kapitálová informační agentura, a. s. (ČEKIA). Podrobnější informace o českých a slovenských firmách, včetně certifikátu ČEKIA ­Stability Rating, si můžete objednat na www.cekia.cz.

ZDRAVOTNICKÉ NOVINY

5

◗ Trh ve zdravotnictví

Sanofi-aventis podpořila WHO v boji proti tropickým chorobám Přední farmaceutická společnost sanofi-aventis oznámila, že darovala Světové zdravotnické organizaci (WHO) 25 mil. USD na podporu boje proti humánní africké trypanosomiáze, leishmanióze, vředům Buruli a Chagasově chorobě. Dohodu podepsali zástupci obou subjektů v sídle WHO v Ženevě. Spolupráce mezi sanofi-aventis a WHO začala v roce 2001 s cílem bojovat proti opomíjeným tropickým onemocněním. Nynější dohoda ji prodlužuje o dalších pět let. Včetně poslední 25miliónové dotace činí celkový příspěvek společnosti sanofi-aventis 75 mil. USD. Nejnovější dar zahrnuje léčiva, podporu profesionálního vzdělávání, kampaně o prevenci nemocí a logistiku. „Tento již třetí pětiletý závazek společnosti sanofi-aventis přichází v době, kdy existuje nejreálnější šance na kontrolu těchto obtížně léčitelných a obávaných onemocnění,“ prohlásila Dr. Margaret Chan, generální ředitelka WHO. Za deset let od doby uzavření partnerství klesl počet pacientů léčených s diagnózou spavé nemoci více než o 60 %. Počet nově zaznamenaných případů onemocnění se snížil z 30 000 v roce 2001 na méně než 10 000 v roce 2009. hj

Linet proniká na blízkovýchodní trhy Společnost Linet, spol. s r. o., oznámila, že úspěšně prezentovala své výrobky na největší výstavě zdravotnické techniky Arab Health na Blízkém východě ve World Trade Centre v Dubaji ve Spojených arabských emirátech. Podařilo se jí zde uzavřít hned několik významných smluv. V letošním roce Linet představil na výstavní ploše o více než 100 m2 téměř desítku svých úspěšných ­ ­produktů, mimo jiné lůžko pro intenzivní péči Multicare, lůžka Eleganza 3 a Eleganza Smart nebo antidekubitní matrace Virtuoso a Precioso. Země blízkovýchodního, arabského a středoasijského regionu jsou pro společnost velmi důležité. Tyto trhy Lůžko Eleganza ICU. Foto: archiv Linetu tvoří dnes více než deset procent obratu Linetu. V budoucnu firma zvažuje až třicetiprocentní rozšíření výstavní plochy a nabídnutí spolupráce či zastupování dalším oborově spřízněným firmám. Letos se na prestižní mezinárodní výstavě Arab Health představilo na 2700 vystavovatelů z 60 zemí světa. Společnost Linet vznikla v roce 1990 a dnes patří díky kvalitním produktům a originálním inovacím mezi elitu ve světovém měřítku. Ve svém oboru je nejdynamičtěji se rozvíjející firmou v Evropě a řadí se k pětici největších výrobců nemocničních lůžek na světě. hš

Ústavní soud zamítl stížnost firmy Phoenix Pro zjevnou neopodstatněnost odmítl Ústavní soud stížnost podanou loni v létě společností Phoenix lékárenský velkoobchod, a. s., proti pokutě 53,736 mil. Kč. Tu jí vyměřil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) za účast v kartelu. Firma tak ztratila poslední možnost bránit se sankci. Antimonopolní úřad sankcionoval čtyři distributory léčiv částkou 113 miliónů korun. Nejvyšší pokutu, 53,736 mil Kč, vyměřil právě Phoenixu; Pharmos, a. s., dostal pokutu 18,638 mil., Gehe Pharma Praha, spol. s r.o., 16,831 mil. a Alliance Healthcare, spol. s.r.o., (dříve Alliance UniChem CZ) 23,859 mil. Kč. Firmy se v únoru 2006 společně dohodly na pozastavení dodávek do Fakultní Thomayerovy nemocnice s poliklinikou v Praze, rovněž pražské Fakultní nemocnice Na Bulovce a brněnské Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, které distributorům v té době dlužily asi 400 miliónů Kč. V době přerušení dodávek přitom podle analýzy ÚOHS zmíněné společnosti ovládaly asi 95 % trhu. Ústavní soud v řízení konstatoval, že jak Nejvyšší správní soud, tak předtím Krajský soud v Brně se s námitkami firmy, podle které byla porušena práva na spravedlivý proces, řádně vypořádaly, při rozhodování přihlédly ke všem okolnostem, které vyšly v řízení najevo, a svá rozhodnutí podrobně odůvodnily. Phoenix je 100% dceřinou společností stejnojmenného farmaceutického koncernu sídlícího v německém Mannheimu. Koncern Phoenix je druhým největším farmaceutickým velkoobchodem v evropském měřítku. čtk

Forest Laboratories získala přístup k antidepresivu vilazodon Definitivní smlouvu o fúzi oznámily společnosti Forest Laboratories, Inc., a Clinical Data, Inc. Podle smlouvy uzavřené koncem února v New Yorku, Forest Laboratories získá Clinical Data za 1,2 mld. USD. Díky tomu bude mít přístup k novému antidepresivu vilazodon. Howard Solomon, předseda představenstva a generální ředitel Forest Laboratories prohlásil, že tato transakce je v souladu se strategií firmy získat nové produkty, které pomohou kompenzovat ztráty příjmů kvůli ukončeným patentovým ochranám u některých léků. Podle podmínek smlouvy o fúzi, musí Forest Laboratories neprodleně zahájit nabídku na koupi všech akcií společnosti Clinical Data za 30 USD za akcii. Dodatečný příjem pak současní akcionáři Clinical Data mohou mít v případě dobrých prodejů vilazodonu. hj

Představenstvo Genzyme doporučilo akcionářům nabídku sanofi-aventis Přijmout nabídku francouzské farmaceutické společnosti sanofi-aventis na odkup akcií za 74 USD/akcii jednomyslně doporučilo svým akcionářům představenstvo americké biotechnologické společnosti Genzyme. Na této obří akvizici ve výši 20,1 mld. dolarů pracovala sanofi-aventis devět měsíců. Genzyme se zabývá například vývojem léků proti roztroušené skleróze, vysokému cholesterolu či vzácným genetickým onemocněním a sanofi-aventis převzetím rozšiřuje svoji nabídku. V Česku patří do skupiny sanofi–aventis Zentiva, N.V., která se zaměřuje na moderní generické farmaceutické produkty. hš


◗ ◗ EKONOMIKA

◗ Léky a DPH

Lidé příští rok připlatí 564 miliónů Kvůli připravovanému zvýšení daně z přidané hodnoty (DPH) z letošních 10 na 14 procent zaplatí pacienti v příštím roce za léky na recept navíc zhruba 267 miliónů korun. Skutečný nárůsty však budou nižší, protože více pacientů překročí ochranný roční limit a zdravotní pojišťovny jim část peněz vrátí. Za léky bez receptu lidé příští rok zaplatí více o 297 miliónů. Vyplývá to z výpočtu Státního úřadu pro kontrolu léčiv (SÚKL). Na zvýšení dolní sazby DPH na 14 % od roku 2012 se dohodla koaliční vláda. Mezi položky se sníženou DPH spadají i léky. V roce 2013 pak bude zavedena jednotná sazba DPH 17,5 procenta. Změna zařazení léků ze sazby 14 % DPH na 17,5 % od roku 2013 povede k dalšímu zvýšení doplatků pacientů za léky na recept o cca 234,5 mil. Kč a za léky bez recep­ tu o cca 259 mil. Kč ročně. SÚKL rovněž vyhodnotil vliv zvýšení DPH na 14 % a na 17,5 % i pro zdravotní pojiš­ ťovny. Ty by příští rok vydaly za léky na recept více o cca 1,308 mld. Kč, za léky na žádanku více o cca 487,3 mil. Kč. Od roku 2013 by pak došlo ke zvýšení výdajů zdra­ votních pojišťoven za léky na recept o cca 1,145 mld. Kč, za léky na žádanku o cca 426,3 mil. Kč ročně.

Změna cenotvorby Propočty však vycházejí z toho, že se podaří změnit cenotvorbu a bude zavedena takzvaná jádrová úhrada, která je součástí návrhu novely zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Jádrová úhrada se stanoví rozhodnutím SÚKL v relaci k ceně výrobce. Skutečná úhrada by se vypočítávala až v lékárně podle ak­ tuální výše DPH, výše obchodních přirážek, poplatků a slev. Na pohybu DPH se po­ dílí pacient i pojišťovna. I po změně zařazení léků do sazby DPH (tj. z 10 % na 14 %, resp. ze 14 % na 17,5 %) zůstane zachován počet léků plně hrazených ze zdravotního pojištění.

Roční limity Pokud nedojde k úpravě ochranných ročních limitů o navýšenou daň, lze před­ pokládat, že u pacientů, kteří platí přes limit, se zvýší refundace o 4 %, resp. o další 3,5 % DPH. V roce 2009 činil objem refundací 261 mil. Kč (při 9% DPH). Při použití 14%, resp. 17,5% sazby DPH by tento objem představoval 273, resp. 281 mil. Kč. V roce 2009 přesáhlo ochranný limit 2500 korun pro děti a důchodce nebo 5000 korun pro ostatní pojištěnce celkem 175 000 pacientů Všeobecné zdravotní pojišťovny, jejímiž klienty je zhruba 60 % občanů. Skutečný objem vrácených pe­ něz v příštích dvou letech bude záviset na tom, kolik pacientů, kteří se nyní nachá­ zejí v rozmezí 2413 až 2500 Kč (do 18 a nad 65 let) a dále v rozmezí 4825 až 5000 Kč (19–65 let), ho po zvýšení cen léků překročí. Propočty SÚKL vycházejí ze spotřeby roku 2009 a nezohledňují její loňský pokles. súkl, red

ROČNÍK 60 n ČÍSLO 12 n 21. BŘEZNA 2011

◗ Sociologický průzkum

Češi se připravují na penzijní reformu Na odchod do důchodu se již nyní tři čtvrtiny ekonomicky aktivních Čechů finančně připravují. Vyplývá to z jejich odpovědí v rámci mezinárodního průzkumu AXA Retirement Scope 2010. Finanční přípravu pak za nutnou považuje 93 % pracujících lidí. „Penzijní systém se změnit musí. Na jed­ né straně jsou nutné parametrické změny průběžného systému, například postup­ né zvyšování důchodového věku. Nejdů­ ležitější změna se však musí odehrát v hlavách lidí, kteří si musejí začít spořit více, pokud chtějí finančně zajištěný dů­ chodový věk. Problém totiž je, že Češi spoří většinou nedostatečně vysoké část­ ky,“ uvedl Ing. Mojmír Boucník, finanční ředitel skupiny AXA pro ČR a SR a rov­ něž viceprezident Asociace penzijních fondů ČR. Pouze 35 % ekonomicky aktivních oby­ vatel ČR se domnívá, že jejich příjem po odchodu do důchodu bude dostatečný. Naopak 48 % pracujících Čechů odhadu­ je své příjmy v penzi jako nedostatečné. Při odpovědích na otázku, zda očekávají dostatečný příjem po odchodu do dů­ chodu, měli přitom pracující lidé brát v potaz nejen důchod vyplácený státem, ale i veškeré budoucí příjmy například z penzijního připojištění či jiných úspor. Pouze 3 % uvedla, že budou mít zcela do­ stačující příjem, naopak hned 13 % oče­ kává příjmy „naprosto nedostačující“. Ce­ lých 17 % respondentů svou budoucí si­ tuaci vůbec neodhadlo. „Češi vidí své stáří z finančního hlediska mnohem černěji než lidé ze západoev­ ropských zemí, kde je 53 % lidí přesvěd­ čeno, že budou mít v důchodu dostateč­ ný příjem,“ uvedl Boucník. „Pesimismus je však běžným jevem v zemích bývalého východního bloku, například v  Polsku očekává dostatečný příjem po odchodu z práce jen 21 % lidí.“

Ilustrační foto: uzi

6 ZDRAVOTNICKÉ NOVINY

Lidé nechtějí později do důchodu

Se zvyšováním zákonného věku pro od­ chod do důchodu nesouhlasí 70 % pra­ cující populace, zároveň však Češi rea­ listicky očekávají, že do penze odejdou v průměru v 64 letech. Mladší respon­ denti (do 34 let) dokonce odhadují, že budou pracovat až do 66 let. „I když se to lidem nelíbí, jsou připraveni pracovat do mnohem vyššího věku, než jak tomu bylo u generace dnešních důchodců, kteří do penze v průměru odcházeli v 57 letech,“ řekl k tomu M. Boucník. Podle průzkumu pouze 43 % lidí ve věku 25 až 34 let očekává, že většina důchodo­ vých příjmů poplyne ze státního průběž­

ného systému. Znamená to, že více než polovina mladých lidí počítá s tím, že si budou z větší části důchod financovat sami. AXA Retirement Scope 2010 je mezi­ národní průzkum AXA Group, který zkoumá vnímání důchodového věku z pohledu pracujících lidí i současných důchodců. Sběr dat proběhl kromě Čes­ ké republiky ještě v dalších 25 zemích světa. V Česku byl tento průzkum realizován již podruhé (poprvé v roce 2008), a to na reprezentativním vzorku 500 pracujících osob a 501 důchodců. Celosvětově jde již o pátý průzkum světové finanční skupiny AXA Group na toto téma. hš

◗ Investiční poradenství

Zlato: zisk současnosti, jistota budoucnosti Mezi nejbezpečnější možnosti uložení či zhodnocení peněz patří v současnosti vedle nemovitostí investice do zlata. Jako součást investičního poradenství přinášíme základní informace o problematice trhu s touto komoditou. Nákup investičního zlata umožní diver­ zifikovat finanční prostředky, majetek ve zlatě lze vzít kamkoliv s sebou a v přípa­ dě potřeby jej kdekoliv a kdykoliv směnit na hotovost.

Základní pojmy

Hmotnost zlata se udává buď v gramech, nebo v tradičních jednotkách – trojských uncích označovaných zkratkou „Oz.“ (trojská unce = 31,1034807 gramu). Po­ dobně ryzost zlata se udává buď v tisíci­ nách vyjadřujících podíl zlata ve slitině (např. 999,9/1000), nebo v tradičních ka­ rátech. Jeden karát představuje 1/24 zlata ve slitině. Ryzí zlato 999,9/1000 má tedy 24 karátů.

ní výrobce, identifikační číslo a údaj o hmotnosti a ryzosti slitku. Cena investičního zlatého slitku nebo mince se vždy skládá ze dvou položek: ak­ tuální ceny zlata na světovém trhu a ob­ chodní přirážky (tzv. premium). Výše při­ rážky se pohybuje od 5 % u velkých slitků až do několika desítek procent u malých slitků a drobných mincí. Jeden gram zlata ve velkém 1000 g slitku tak vyjde zhruba

Investiční zlaté mince

První a zároveň asi i nejznámější inves­ tiční mincí je jihoafrický Krugerrand. Ra­ zí se od roku 1967 z 22karátového zlata. Po úspěšném přijetí Krugerrandů inves­ tory začaly své zlaté mince ve velkém razit i další státy. Setkat se tak můžeme třeba s blýskavými kanadskými Maple Leafs, australskými Nuggety nebo čínskými Pandami. Velmi populární je americký Eagle ražený od roku 1986. V posledních desetiletích se u drobných investorů těší

zlaté mince větší oblibě než slitky, neboť svou hodnotou kolem 16 tisíc Kč přesně odpovídají jejich potřebám. Navíc je lze obvykle pořídit s přirážkou o něco málo menší než slitky.

Novoražby

Kromě historických a moderních mincí jsou investorům nabízeny i tzv. novoražby historických mincí. Vídeňská mincovna razí novoražby dukátů, zlatníků a korun z doby vlády císaře Františka Josefa I. Ve­ dle toho od roku 1989 razí z ryzího zlata v  Evropě oblíbené moderní investiční mince „Wiener Philharmoniker“.

České pamětní mince

Vývoj ceny zlata (eCBOT) 24 436,69 CZK/trojská unce (16. 3. 2011) 28 000 26 000 24 000

Zlaté cihly a cihličky

22 000 20 000 18 000 16 000

11 20 1. 1. 11 20 3. 1. 0 01 .2 11 1. 10 20 9. 1. 10 20 7. 1. 10 20 5. 1. 10 20 3. 1. 10 20 1. 1. 9 00 .2 11 1. 09 20 9. 1. 09 20 7. 1. 9 00

2 5. 1.

Jistotu pro investora představují zlaté slitky v tradiční podobě plochých cihel, přesněji cihliček. Největší běžně obcho­ dovaná zlatá cihla o hmotnosti 1000 g se vejde do krabičky od cigaret. Nejmenší obchodovaný slitek o váze 1 g pak svými rozměry 9x15x0,4 mm odpovídá SIM kartě do mobilního telefonu. Rozměry i tvary zlatých cihel nejsou pev­ ně dány a u různých výrobců se liší. Kaž­ dý investiční zlatý slitek ale nese označe­

na polovinu ceny malého 1 g slitku. U in­ vestičního zlata se neplatí DPH.

Pamětní zlaté mince vydává i Česká ná­ rodní banka (ČNB). Nejedná se ovšem o klasické investiční mince. Jejich emise jsou omezeny jen na několik málo tisíc kusů a v jejich ceně se odráží i numisma­ tická hodnota. Bývají velice často rychle vyprodané, o jejich emisích v předstihu informuje ČNB. V poměru k obsahu zlata tyto mince vyjdou dráž než klasické za­ hraniční investiční mince.

Nákup v bance i po internetu

Nákup zlatých slitků anebo mincí je běž­ ný ve vybraných bankách (nejčastěji po objednání), ale lze ho zvládnout i z domo­ va či kanceláře po internetu. Zlato je ro­ zumné nakupovat jen z ověřených zdrojů, přičemž zdrojem značně nejistým, zvláště

pro nákup zlata, jsou často internetové aukce. Pozor si je třeba dát zejména na podezřele výhodné nabídky. Běžný drobný investor by měl svou po­ zornost zaměřit hlavně na nákup nejob­ líbenějších uncových mincí. Trvalý zájem o ně je zárukou jejich okamžitého prodeje kdekoliv na světě.

Ochrana proti krizi

Důvodem, proč investovat do zlata, je to, že zlato slouží jako základní prostředek pro zachování hodnoty zvláště v dobách různých krizí, což je dnes velmi aktuální. Jedná se o konzervativní investici, která nejspíše nepřinese velký zisk, ale může zabránit ztrátě, když se vše okolo hroutí. Avšak v krizových letech cena zlata vý­ znamně stoupá, zatímco banky na úro­ cích většinou nabízejí méně, než kolik dělá inflace. Nevýhody investic do zlata jsou v podsta­ tě jen dvě. V klidných dobách se na nich spíše příliš nezbohatne a jsou také vždy spojeny s rizikem krádeže.

Šperky

Nákup zlatých šperků nebo mincí se sbě­ ratelskou hodnotou představuje zcela ji­ nou kapitolu. Historickou zlatou minci jako investici může kupovat jen znalec numismatiky. Ani tak ale není jistý růst její hodnoty a její snadná prodejnost. U šperků oproti investičnímu zlatu navíc zaplatíte i DPH a práci zlatníka. hš


◗ ◗ SERVIS

ROČNÍK 60 n ČÍSLO 12 n 21. BŘEZNA 2011

◗ Řádková inzerce

◗ Poradna

Reklama, sponzoring a propagace Podrobnější definici reklamy najdeme v zákoně č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, kde se stanoví, že reklamou se rozumí oznámení, předvedení či jiná prezentace šířená zejména komunikačními médii (televize, rozhlas, tisk, internet), mající za cíl podporu podnikatelské činnosti, zejména podporu spotřeby nebo prodeje zboží, výstavby, pronájmu nebo prodeje nemovitostí, prodeje nebo využití práv nebo závazků, podporu poskytování služeb, propagaci ochranné známky, pokud není dále stanoveno jinak. Reklama je výdajem

Zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, v § 24 stanoví, že výdaje vynaložené na reklamu a reklamní akce jsou na straně podnikatele výdaji na dosažení, zajištění a udržení příjmů, tedy výdaji daňovými. Jedná se o širokou paletu výdajů, např. na zlevněné zboží či služby, náklady na pronájem ploch, propagační materiály, reklamní služby a mnohé další. Ale daňově uznatelné jsou jen ty, které souvisejí s dosažením, zajištěním a udržením zdanitelných příjmů. Na to nesmíme nikdy zapomínat. Poplatník je proto povinen správci daně při případné daňové kontrole doložit souvislost mezi reklamou a daňovou účinností souvisejícího výdaje. Rozhodně nestačí jen předložená faktura a její zaplacení. Je proto vhodné uvedenou fakturu doplnit např. výstřižkem z tisku, videozáznamem, a to podle druhu a způsobu poskytnuté reklamy. Je vhodné v rámci firmy upravit pravidla pro reklamu včetně podrobné evidence, neboť se tak zajistí nejen určitá hospodárnost, ale i evidence pro daňové účely.

Sponzorský dar neexistuje

Zmíněný zákon č. 40/1995 Sb. stanoví, že sponzorováním se rozumí příspěvek poskytnutý s cílem podporovat výrobu nebo prodej zboží, poskytování služeb nebo jiných výkonů sponzora. Sponzorem je právnická nebo fyzická osoba, která takový příspěvek k tomuto účelu poskytne. V praxi dochází často k chybné záměně sponzorování s darováním. Sponzorování není darováním, neboť nesplňuje podmínku bezplatnosti. Jde při něm o zaplacení poskytnuté protislužby. Je vztahem oboustranného plnění, třeba i hodnotově nerovného. Poskytnutá částka totiž zpravidla bývá vyšší než cena plnění – reklamy. Příspěvek sponzora může mít různou podobu, nejčastěji je poskytován v penězích. Lze jej však poskytnout i v naturální formě. Často užívané slovní spojení „sponzorský dar“ je proto nesmyslné.

Sponzoring a daně

Z hlediska daně z příjmů je vždy rozhodující konkrétní znění smlouvy sponzora s příjemcem – nejčastěji nevýdělečnou organizací. Sponzorování je tedy založeno na určitém obchodním vztahu, kdy nezisková organizace poskytuje sponzorovi nějakou propagační či reklamní službu. Sponzorská smlouva je tudíž svou podstatou nikoli darovací smlouvou, ale smlouvou o poskytnutí reklamní služby. Sponzor svým příspěvkem sleduje dva cíle. Podílí se na úhradě nákladů určité aktivity druhé strany, např. sportovního utkání, kulturního pořadu, vydání knihy nebo aktivit zdravotnického či sociálního zařízení. Současně mu druhá strana poskytuje reklamu jeho výrobků, zboží či služeb, např. reklamní tabulí, reklamním nápisem, inzerátem. Prostředky poskytnuté jiné právnické nebo fyzické osobě na základě sponzorské smlouvy, v níž je sjednáno protiplnění formou reklamy, je možné považovat za náklady vynaložené na reklamu. Tyto náklady jsou daňově uznatelné, jestliže vynaložení prostředků souvisí s dosažením, zajištěním a udržením výnosů podléhajících dani z příjmů a pokud je jejich výše přiměřená hodnotě získaného protiplnění.

Daň z příjmů u sponzorované osoby

Nabytí majetku na základě sponzorské smlouvy, v níž je sjednáno protiplnění formou reklamy, podléhá zdanění daní z příjmů u fyzických i u právnických osob. Jde jednoznačně o výnosy z reklamní činnosti a zdanění podléhá vždy i u právnických osob, které nebyly založeny nebo zřízeny za účelem podnikání. Ing. Miloslav Netušil, člen Komory certifikovaných účetních

◗ ◗ VOLNÁ MÍSTA V Fyzioterapeuti

Sanatoria Klimkovice hledá rehabilitační pracovníky fyzioterapeuty. Nabízíme: zázemí prosperující společnosti, práce ve zkušeném týmu. Nástup dohodou. Možnost ubytování ve služebních bytech. Více na www.sanatoria-klimkovice.cz, zájemci volejte na tel. 556 422 122, nebo pište na e-mail: bpruskova@sanklim.cz

V Chirurg

Nemocnice Frýdlant s.r.o. (okres Liberec) přijme na chirurgické oddělení lékaře (i absolventa). Nástupní plat podle dohody. Možnost získání bytu. Případné dotazy na tel.: 482 369 200 prim. MUDr. Petr Ludvík nebo e-mail: nemocnice@nemfry.cz

◗ ◗ PRODEJ V Prodám dobře zavedenou, dlouhodobě prosperující praxi REVMATOLOGIE v Poděbradech. Smlouvy se všemi ZP. Informace na tel. 602 833 683

Personální inzerce je pro soukromé osoby předplatitele zdarma. Pro ostatní dle ceníku: • do 5 řádků 550 Kč, • do 10 řádků 1100 Kč, • do 15 řádků 1600 Kč, • do 20 řádků 2000 Kč, • do 30 řádků 2900 Kč, • za každých dalších započatých 10 řádků 900 Kč ­ (cena za 1 uveřejnění, bez DPH). Příjem řádkové inzerce na e-mailu: radkova.inzerce@ambitmedia.cz, tel.: 725 778 015.

Objednací kupón Zdravotnických novin Objednávám předplatné:

Standardní, roční

799 Kč

Studentské, roční

639 Kč

Balíček 1 + 1, roční*

1220 Kč

*speciální nabídka kombinace předplatného Zdravotnických novin a Florence.

Předplatné zahrnuje 42 čísel Zdravotnických novin včetně pravidelných příloh Lékařské listy a Kongresový list.

ODBĚRATEL:

◗ Dotazy čtenářů V Naše zdravotnické zařízení dostalo od fyzické osoby finanční dar vztahující se k činnosti tohoto zařízení. Jak máme tento dar zdanit – daní z příjmu, nebo daní darovací, či snad oběma daněmi? E. Z., Praha Příjmy z darů nejsou předmětem daně z příjmů, ale jsou předmětem daně darovací (zákon č. 357/1992 Sb.). Dle § 20 odst. 4 písmene a) tohoto zákona jsou dary nabyté právnickou osobou se sídlem v tuzemsku nebo na území jiného evropského státu, založenou nebo zřízenou k zabezpečování činnosti v oblasti kultury, školství, výchovy a ochrany dětí a mládeže, vědy, výzkumu, vývoje, vzdělávání, zdravotnictví, sociální péče, ekologie, ochrany opuštěných zvířat nebo ohrožených druhů zvířat, tělovýchovy, sportu

ZDRAVOTNICKÉ NOVINY

FAKTURAČNÍ ÚDAJE:

(nevyplňujte, jsou-li shodné s odběratelem)

Titul:.............................................................................................. Organizace:...................................................................................

a požární ochrany, je-li bezúplatné nabytí majetku určeno na zabezpečování uvedené činnosti, osvobozeny od daně darovací. Podmínkou pro toto osvobození je ale podání daňového přiznání k dani darovací, ve kterém toto osvobození uplatníte. V  Správa sociálního zabezpečení mi vrátila přeplatek na odvedeném pojistném. Mám tento přeplatek zdanit? Vedu daňovou evidenci. M. H., Mělník Zde je potřeba zjistit, o jaký přeplatek se jedná. Pokud jde o přeplatek z platby, která byla v době uskutečnění daňovým nákladem, pak se bude jednat o daňový příjem, který podléhá zdanění. V případě, že platba, ze které se vrací přeplatek, nebyla daňovým výdajem, pak o daňový příjem samozřejmě nejde. mn

Jméno a příjmení:......................................................................... Adresa:.......................................................................................... Organizace:................................................................................... PSČ a město:................................................................................. Obor činnosti:............................................................................... IČ:.................................................................................................. Adresa:.......................................................................................... DIČ:................................................................................................ PSČ a město:................................................................................. Telefon:......................................................................................... Telefon:......................................................................................... E-mail:........................................................................................... E-mail:........................................................................................... Způsob úhrady:

složenka

faktura

Vyplněný kupón zašlete poštou na adresu:

Postservis, oddělení předplatného, Poděbradská 39, 190 00 Praha 9, faxem na číslo 284 011 847 nebo e-mailem na adresu predplatne@ambitmedia.cz. Předplatné si můžete objednat také na bezplatné infolince České pošty 800 300 302 nebo webových stránkách www.periodik.cz.

Datum:.......................................................... Podpis:..........................................................

Vyplněním a podpisem tohoto kupónu souhlasím s tím, aby vydavatelství Ambit Media, a.s., shromažďovalo a zpracovávalo ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění osobní údaje uvedené v objednacím kupónu. S úplným poučením o ochraně osobních údajů jsem se seznámil na webových stránkách vydavatele www.ambitmedia.cz. Tyto údaje poskytuji dobrovolně.

7


◗ ◗ ZDRAVOTNĚ-SOCIÁLNÍ PÉČE

8 ZDRAVOTNICKÉ NOVINY

ROČNÍK 60 n ČÍSLO 12 n 21. BŘEZNA 2011

◗ Sociální reforma

Efektivitu je nyní možné zvýšit jedině lepší správou dávek sociální pracovník už nebude jenom ­křížkovat 36 úkonů, ale předloží lékaři komplexní zprávu o schopnosti člověka zabezpečit si své vlastní potřeby,“ říká M. Žárský.

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) připravuje dvě novely zákona o sociálních službách. První z novel je v současnosti v připomínkovém řízení, které končí 25. března. Změnit by se mělo především rozhodování o příspěvku na péči a způsob jeho výplaty. Komplexní novela zákona o sociálních službách, která by měla vycházet z kritického posouzení současného stavu, má nabýt účinnosti až 1. ledna 2013. V rámci první etapy sociální reformy však vzniká novela zákona o sociálních službách. Ta by měla nabýt účinnosti o rok dříve, k 1. lednu 2012. Hlavním důvodem pro urychlené přijetí novely je podle MPSV snaha zajistit efektivnější fungování systému sociálních služeb. „Efektivizace systému už nemůže jít dál cestou snižování výše dávek. Tam jsou všechny efektivizační kroky vyčerpány. Nyní je možné efektivitu zvýšit jedině lepší správou dávek, nikoliv tím, že bychom omezovali nároky občanů,“ říká ředitel od­ boru sociálních služeb a sociálního ­začleňování ministerstva Mgr. Martin Žárský.

Příspěvek až od tří let věku

Národní rada osob se zdravotním postižením (NRZP) však upozorňuje, že i v této novele, která má podle M. Žárského pouze zajistit větší efektivitu systému, některé navrhované změny nároky občanů omezují. Například podle současného znění zákona nemá nárok na příspěvek na péči osoba mladší jednoho roku, podle návrhu novely však nárok na příspěvek nemá osoba mladší tří let věku. Posunutí hranice nároku na příspě-

Elektronický platební prostředek

vek se podle stanoviska NRZP dotkne především rodin, které pečují o postižené dítě. „Tato skutečnost znamená, že řada rodin nebude schopná zvládnout péči o postižené dítě a to půjde do ústavu,“ uvádí předseda NRZP Bc. Václav Krása s tím, že rodina s dlouhodobě těžce zdravotně postiženým dítětem do tří let věku přijde podle navrhované úpravy měsíčně až o 3000 korun příspěvku na péči a v případě vícenásobného postižení přijde ještě o sociální příplatek ve výši až 2400 Kč. V nejvážnějších případech by tak rodina mohla přijít až o 5400 korun měsíčně.

Podle návrhu novely nemá nárok na příspěvek na péči osoba mladší tří let věku. Ilustrační foto: Profimedia

Zajištění potřebné pomoci – už nikoliv

Posuzování nepříznivého stavu

V části, která definuje nárok na příspěvek na péči, se v současné podobě zákona uvádí, že příspěvek na péči „se poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby za účelem zajištění potřebné pomoci“. V návrhu novelizovaného znění se o zajištění potřebné pomoci nehovoří. Původní text má být nahrazen nezávaznější formulací: „Příspěvek na péči (dále jen příspěvek) se poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby. Tímto příspěvkem se stát podílí na zajištění sociálních služeb nebo jiných forem pomoci podle tohoto zákona při zvládání základních životních potřeb osob.“

„V této novele je podstatné, že rozhodování o příspěvku na péči a zajištění výplaty se přesouvá z obcí s rozšířenou působností do struktury Úřadu práce České republiky,“ uvádí M. Žárský. Tato změna má zajistit, aby dávky byly na celém území republiky poskytovány podle jednotných pravidel. „Měníme systém posuzování dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. Místo téměř 170 úkonů ­hodnocených binárním kódem jsme přistoupili ke komplexnějšímu posuzování deseti základních oblastí životních potřeb, které maximálně vycházejí z mezinárodní klasifikace disability. Obdobně

Návrh novely zákona počítá s tím, že přiznaná dávka bude vyplácena těm, kdo zajišťují péči, nikoliv osobě, která péči potřebuje, tak jako doposud. Ředitel Žárský uvádí příklad: „Paní Nováková získá nárok na výplatu dávky ve třetím stupni – 8000 korun. V okamžiku vzniku nároku na výplatu musí určit, že pro pečovatelskou službu dává trvalý příkaz k výplatě ve výši 2000 korun, dceři Anně Novákové dává trvalý příkaz ve výši 5000 korun a sousedovi Františkovi dává trvalý příkaz ve výši 1000 korun. Prostředky budou zasílány přímo na účty těchto určených osob, nikoliv na účet oprávněné osoby,“ vysvětluje M. Žárský s tím, že do 15. dne následujícího měsíce musí proběhnout zúčtování mezi poskytovatelem a oprávněnou osobou. Podle něj by se zúčtování týkalo především poskytovatelů sociálních služeb. „V  soukromém vztahu k dceři a sousedovi bychom do toho nehovořili,“ dodává M. Žárský. Ministerstvo práce dále zavádí pojem elektronický platební prostředek. „Lidé budou mít průkazku, která je bude identifikovat v systému. Není to platební karta, i když se tak může použít, pokud bude mít poskytovatel zařízení, které bude schopno komunikovat s informacemi na kartě a se správcem účtu, kterým bude úřad práce,“ uvádí M. Žárský. ga

◗ Stručně

Sociální zabezpečení v roce 2011 V tištěné podobě je zdarma na všech pracovištích České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) k dispozici publikace Sociální pojištění v roce 2011 (v elektronické podobě na www.cssz.cz/cz/informace/informacni-materialy/publikace.htm). Poskytuje klientům odpovědi na otázky týkající se nemocenského a důchodového pojištění, platby pojistného, vysvětluje novinky v sociálním zabezpečení OSVČ, v koordinaci sociálního zabezpečení v EU a přiblížení rozsahu činnosti lékařské posudkové služby. Nechybějí konkrétní příklady výpočtů dávek nemocenského či důchodového pojištění, stejně jako objasnění podmínek nároku na dávky, povinností zaměstnavatelů v nemocenském a důchodovém pojištění, vzor výpočtu pojistného, nebo informace týkající se podání Přehledu o příjmech a výdajích osob samostatně výdělečně činných. čssz

Náhradní plnění a podpora chráněných dílen V rámci probíhajícího připomínkového řízení zákonů sociální reformy, které bylo započato 25. 2. 2011 a mělo by být ukončeno 31. 3. 2011, se ministerstvo práce a sociálních věcí dohodlo s Chartou sociálního podnikání a Národní radou pro osoby se zdravotním postižením na úpravě některých předkládaných zákonů. Předmětem jednání byl 14. 3. zákon o zaměstnanosti, konkrétně podmínky pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Dohoda se týká mj. zachování náhradního plnění, a to v upravené podobě, která zamezí jeho zneužívání. Změn by také měla doznat podpora na pracovní místa v provozu chráněné dílny, a to jak v podpoře vzniku pracovního místa, tak v podpoře jeho provozu, tedy tak, jak legislativa tuto otázku upravuje již dnes. mpsv

◗ Pěstounská péče na přechodnou dobu

Nechceme dítě, nabízíme službu Manželé Hláskovi jsou první rodinou v České republice, která přijala dítě do tzv. rané pěstounské péče. Znamená to, že převzali několikadenního novorozence rovnou z porodnice, aby nemusel být umístěn do kojeneckého ústavu, a to pouze na dobu, než bude možné provést osvojení a předat ho adoptivním rodičům. V  České republice prožije každé dítě, o které se rodiče nemohou či nechtějí starat, minimálně šest týdnů v kojeneckém ústavu. To je ochranná lhůta, kdy má matka, která se dítěte vzdala, právo svůj názor změnit. Podle zákona musí dát po této lhůtě znovu osobně souhlas k osvojení. Po šesti týdnech je však velmi obtížné některé matky sehnat. Jiné zase – většinou pod tlakem okolí – už podruhé souhlas s osvojením nedají. Tím se celý proces protahuje. Pro dítě jsou však první měsíce po narození rozhodujícím obdobím pro vznik schopnosti vytvářet pevné citové vazby. „Ještě před dvaceti lety se odborníci domnívali, že uspokojení fyzických potřeb je to jediné, co dítě zhruba do čtyř měsíců potřebuje. Novější neurovědecké poznatky však říkají, že právě v tomto období se dítě poprvé seznamuje s tím, jak na ně okolní svět reaguje, a  buduje si schopnost vytvářet vazby. Když na tuto rozvíjející se schopnost nikdo adekvátně neodpovídá, přirozeně se naučí vazby nevytvářet, protože se mu to nevyplatí. A tak vzniká poškození pro celý život, které se velmi obtížně překonává,“ říká Vratislav Hlásek, kouč a  profesionální

pěstoun, který se svou manželkou Alžbětou přišel s projektem rané pěstounské péče. A dodává: „Jde nám o to, aby dítě nemuselo tento důležitý čas trávit v ústavu, ale aby ho prožilo v rodině. Skutečně nechceme dítě, ale nabízíme službu, která mu dá šanci toto období nepropást. Zjistili jsme, že i když v ČR existuje přechodná pěstounská péče od roku 2006, téměř není využívána, a službu rané pěstounské péče u nás takto neposkytuje nikdo. I kdyby zákon byl co nejvstřícnější a všechno šlo hladce, vždycky vznikne nějaká prodleva, kterou kojenec v ústavní péči stráví. Tuto prodlevu je potřeba překlenout, proto jsme se do toho pustili.“

Kraje a ministerstvo tento typ péče vítají

Manželé Hláskovi, jejich dvě dcerky a také prarodiče už jednomu dítěti start do života přímo ze své rodiny umožnili. První dítě v ČR, které prošlo ranou pěstounskou péčí, už je u  adoptivních rodičů a  Hláskovi mají ve své péči dalšího novorozence. „Jde nám samozřejmě o to, aby se z této služby stala běžná praxe. Aby pověřené

Vratislav Hlásek. Foto: ZN instituce aktivně vyhledávaly a kvalitně školily profesionální pěstouny na přechodnou dobu a aby sociální pracovnice měly potřebu k nim děti umístit. Nechtěli jsme udělat nic nestandardního, ale naopak ukázat, jak má vypadat běžný postup, který je pro dítě zdaleka nejlepší,“ říká V. Hlásek a zdůrazňuje, že spolupráce s úřady od krajských až po ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) byla výborná.

„Napsali jsme projekt a šli jsme na Krajský úřad Středočeského kraje s tím, že bychom chtěli přijmout dítě na dobu od narození do osvojení. Nechtěli jsme totiž postupovat přes nevládní neziskové organizace, ale rozhodli jsme se oslovit přímo sociální pracovnice a krajský úřad. Chtěli jsme zainteresovat státní správu a vyšlapat přímou cestu nejen pro nás, ale pro každého, kdo bude chtít podobnou službu nabízet. Všichni, s nimiž jsme na té cestě přišli do styku, reagovali skvěle,“ říká V. Hlásek. „Prošli jsme všemi běžnými školeními a testy, což trvalo asi rok, a jednoho dne nám sociální pracovnice zavolala, že můžeme jet do porodnice pro novorozence. A  ministerstvo práce a  sociálních věcí to přijalo jako úžasnou věc. Na odboru rodiny a dávkových systémů s námi začali spolupracovat. Začátkem března jsme už přednášeli jak pro pracovníky krajských úřadů, tak pro nevládní neziskové organizace. Protože raná pěstounská péče jako součást pěstounské péče na přechodnou dobu by skutečně měla být profesionální služba, jsme velmi rádi, že návrh zákona o sociálně-právní ochraně dětí, který připravuje MPSV, to takto vnímá. Velmi bychom uvítali podporu též ze strany zdravotníků – aby také přímo z úst lékařů zaznělo, že není důvod, aby byli zdraví novorozenci a  kojenci umísťováni do zdravotnických zařízení, jimiž kojenecké ústavy prostě jsou.“ hech

V Profesionalizace

pěstounské péče

Vláda ČR se ve svém programovém prohlášení zavázala k profesionalizaci pěstounské péče. MPSV usiluje o naplnění tohoto závazku v aktuálním návrhu novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Skutečnost, že se pěstounská péče profesionalizuje již dnes, dokládá zkušenost z počátku března, kdy se podařilo umístit dalšího novorozence přímo do péče pěstounů na přechodnou dobu. Díky spolupráci a odhodlání prosadit nejlepší zájem dítěte pracovnice Středočeského kraje a příslušné městské úřady zajistily náhradní péči pro novorozené děti, které nemohou vyrůstat u vlastních rodičů, právě u pěstounů na přechodnou dobu. „Velmi si vážíme profesionálního přístupu manželů Hláskových i spolupracujících orgánů sociálně-právní ochrany dětí. Je cenné, že pěstouni tuto službu poskytují i za situace, kdy není institut pěstounské péče na přechodnou dobu dostatečně legislativně vyřešen a podporován,“ říká PhDr. Miloslav Macela, ředitel odboru rodiny a dávkových systémů MPSV. tz mpsv

ZN 12_2011  

Zdravotnické noviny - odborné forum zdravotnictví a sociální péče