Page 1

Zdravotnické noviny

Přílohy tohoto vydání

Odborné fórum zdravotnictví a sociální péče www.zdravky.cz

3 Iniciativy evropských poslanců pro zdraví

Ring volný: Platové tabulky jsou nevhodné

4

Podle čeho se platí nové technologie?

5

8 Dějiny české otorinolaryngologie – 6. díl

8 594160 390009

27

ročník 59 • číslo 27 • 20. září 2010 cena 26 Kč • pro předplatitele 19 Kč / 1,25 €

◗ OSZSP ČR

V Zdravotně-sociální péče

Občané s handicapem musejí mít Od 13. září platí stávková pohotovost úplný přístup k informacím Závěry aktivu zástupců odborových organizací, který svolala na 13. září do Prahy výkonná rada Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče (OSZSP ČR) v souvislosti s chystanými změnami platů, byly jednomyslně přijaty.

Ve čtvrtek 2. září se v prosto­ rách Magistrátu hlavního města Prahy uskutečnil z  iniciativy radního PhDr. Milana Pešáka seminář ve spolupráci s Českým národním fórem pro eHealth a ZN – tématem byla přístup­ nost informací pro osoby se zdravotním postižením. Podle statistik trpí nějakým typem zdra­ votního postižení cca každý desátý občan České republiky. Pokud budeme hovořit o  osobách se specifickými potřebami v širším slova smyslu, tedy i o seniorech a matkách s malými dětmi, jejichž přístup na trh práce je také hodně omezen, uvě­ domíme si, že hovoříme zhruba o třetině populace ČR. „Přístup k informacím je nejen základní lidské, občanské právo, ale troufám si říct, že je to hlavně nezbytnost. Nezbyt­ nost proto, abychom dokázali jako jedinci ve společnosti ‚fungovat‘, abychom se ve svém prostředí dokázali vůbec oriento­ vat,“ řekl na úvod semináře PhDr. Milan Pešák. A  dodal: „Nepodléhejme post­ moderní iluzi, že veškerá postižení je možné nějakým způsobem kompenzovat až do úplného odstranění. To možné ne­ ní, a obávám se, že ani nikdy nebude. Ale na druhé straně lze umožnit, aby určité věci šly. Informační technologie skýtají velkou příležitost. I když se to může zdát triviální, myslím, že neuškodí připome­ nout, že třeba nevidomý člověk mohl po­ prvé ve svém napsaném textu něco změ­ nit, až když měl k dispozici pomůcku za­ loženou na bázi počítače. Protože z prin­

Seminář se konal v hlavním jednacím sále Magistrátu hl. m. Prahy, k dispozici byla veškerá audiovizuální technika. Foto ZN cipu Braillova písma prostě mezi znaky nic nevepíše, nemůže nic zdůraznit, ­podtrhávat apod. Mluvím ze své vlastní zkušenosti, proto jsem použil příklad ­nevidomého člověka, ale s velkými obtí­ žemi se samozřejmě potýkají i lidé s jiný­ mi typy zdravotního postižení. Cílem to­ hoto semináře proto je hledat způsoby, jak je možné jejich obtíže na cestě k do­ statečné informovanosti eliminovat či alespoň zmírnit.“

Národní plán rozvoje eHealth

Ing. Jiří Čížek představil občanské sdru­ žení ICTU (Information and Communi­

cation Technologies Unie) a Národní plán rozvoje eHealth, který pracovní sku­ pina ICTU vypracovala ve spolupráci s Českým národním fórem pro eHealth (ČNFeH). ICTU představil jako sdružení nejvýznamnějších společností zabývají­ cích se informačními technologiemi (IT), které se snaží veřejnost připravit na tzv. informační společnost a vybudovat vhod­ né prostředí pro to, aby IT tvořily důle­ žitou součást ve všech sférách života. V ICTU funguje několik pracovních sku­ pin a jednou z nich je i ta, která se zabývá oblastí zdravotnictví. dokončení na straně 6 ➥

Na tiskové konferenci po ukončení aktivu byla média informována, že se aktiv zabýval připravovanými záměry ministerstva práce a sociálních věcí v sociální oblasti a zvláště v oblasti odměňování. Sto dvacet zúčastněných zástupců základních organizací se shodlo na tom, že členové odborů se neztotožňují s připravovanou změnou v odměňování pracovníků ve zdravotnictví a sociálních službách. Ministr zdravotnictví Leoš Heger sice vyjednal pro zdravotníky zvláštní platovou tabulku, která má snížení mezd řešit jinak než u ostatních státních zaměstnanců, odboráři ale upozorňují, že ministrem dohodnutá výjimka se nebude vztahovat na všechny profese ve zdravotnictví. Dosud jsou zdravotníci odměňováni podle tří tabulek. Základní platí pro dělnické profese a technicko-hospodářské pracovníky, druhá, zvýšená o 13 procent, pro úředníky a třetí, vyšší o 17 procent, pro zdravotníky. „Jednotlivé záměry, které jsme dostali v rámci připomínkování z ministerstva práce a sociálních věcí, jsou pro nás naprosto nepřijatelné,“ řekla místopředsedkyně OSZSP Bc. Dagmar Žitníková, která v současnosti svaz vede. „Snížení, které ministerstvo práce a sociálních věcí navrhuje, by u většiny rodin našich odborářů a potažmo i zaměstnanců vedlo v současné ekonomické situaci k drastickému snížení životní úrovně.“ V této situaci všichni zástupci odborových organizací podporují demonstraci, která proběhne 21. září v Praze. Aktiv se také jednohlasně shodl na tom, že ode dne svého konání, tedy 13. září, vyhlašuje OSZSP ČR stávkovou pohotovost. Protest OSZSP podpoří i Lékařský odborový klub-Svaz českých lékařů (LOK-SČL), který se ale ke stávce nepřipojí, protože jeho členové hodlají protestovat jinou formou (podrobnější informaci o aktivitách LOK-SČL přinášíme na jiném místě této strany).

◗ LOK-SČL

Doktor Exodus začal odměřovat čas „My jsme rukojmí tohoto systému a to už nechceme dělat. Přísahali jsme, to je pravda, ale přísahali jsme, že bude­ me léčit. A  my chceme léčit, a  jestli nám to neumožní stávající establish­ ment zde, tak prostě budeme léčit pa­ cienty v  jiných evropských zemích. V rámci globalizace je to normální!“ Tato slova zazněla z úst předsedy Lékař­ ského odborového klubu-Svazu českých lékařů (LOK-SČL) MUDr. Martina Enge­ la na tiskové konferenci 15. září v Praze. Tématem konference byla iniciativa Dě­ kujeme, odcházíme, a součástí jejího pro­ gramu i demonstrační spuštění časomíry

2009 ZN 27_01.indd 1

MUDr. Engel spustil Doktora Exoda. Foto: ZN

na hrudi symbolické figuríny pojmeno­ vané Doktor Exodus. Display tak začal odměřovat sekundy, které zbývají do sil­ vestrovské půlnoci, respektive do oka­ mžiku, kdy vyprší ultimátum stanovené organizátory iniciativy. Připomeňme, že akci Děkujeme, od­ cházíme vyhlásil v květnu mimořádný sněm LOK-SČL a jejím cílem je dosáh­ nout garance platů lékařů ve výši 1,5–3násobku průměrné mzdy v  ČR. J­inak jsou sympatizanti akce – údajně jich k  datu tiskové konference bylo 2937 – připraveni podat k 31. prosinci 2010 hromadnou výpověď. dokončení na straně 2 ➥

Konferenci vedly Bc. Dagmar Žitníková (vpravo), která v současné době stojí v  čele OSZSP, a místopředsedkyně svazu Ing. Ivana Břeňková. Foto: ZN Zástupci organizací OSZSP ČR zdůraznili, že jejich členové naopak podporují veškeré aktivity LOK-SČL, tedy i iniciativu, která se projeví podáváním výpovědí k 31. prosinci. „Vezmeme tuto iniciativu na jednání výkonné rady a pak rozhodneme, jak budeme dále postupovat a jak ji podpoříme konkrétně,“ řekla Dagmar Žitníková a dodala: „Naši členové se také jednohlasně usnesli, že v případě, že nedojdeme dohody s vládou, zvážíme vyhlášení stávky ve zdravotnictví a v sociálních službách na 15. říjen.“ Podle OSZSP by mzdy ve zdravotnictví měly zůstat na nynější úrovni nebo se zvednout, protože zaměstnanci v tomto oboru jsou dlouhodobě platově podhodnoceni. Ministerstvo zdravotnictví argumentuje tím, že dopady desetiprocentního snížení v platové tabulce pro zdravotníky mají být rozpuštěny mezi platové třídy a platové stupně. Stejně jako u ostatních státních zaměstnanců by změny měly umožnit odměňovat pracovníky podle jejich skutečných zkušeností a výsledků. Odbory ale upozorňují, že zdravotním pojišťovnám bude v příštím roce chybět deset miliard korun a na nenárokové odměny tedy nejspíš nebude. hech

17.9.2010 11:15:53


◗ ◗ z domova

2 Zdravotnické noviny

◗ Kaleidoskop V Pupečníkovou krev mohou nově darovat rodičky v Nemocnici Šternberk. Tuto možnost v současné době nemocnice nabízí jako jediná v Olomouckém kraji, zřejmě do konce roku by ale odběry měli obnovit také ve Fakultní nemocnici Olomouc. V Osm moravskoslezských krajských nemocnic ­vykázalo za první pololetí letošního roku ztrátu 115 miliónů korun. Za stejné období roku 2009 byly v zisku zhruba milión korun. Do konce roku chce vedení kraje ztrátu minimalizovat. Do nemocnic proto zamíří auditoři, ředitelé budou muset šetřit. Personální změny ale vedení kraje zatím nechystá. V Prohlídky zařízení, kde pracují nebo pobývají psychicky nemocní lidé, i osvětové a kulturní akce nabídne návštěvníkům Týden pro duševní zdraví, který začal 20. září v Pardubicích. Má upozornit veřejnost na problémy duševně nemocných a na služby, které mohou využívat. Kromě Pardubic bude možné navštívit některé akce a kulturní pořady i v Chrudimi, Ústí nad Orlicí, Hradci Králové, Jičíně a Rychnově nad Kněžnou.

Doktor Exodus začal odměřovat čas ➥ dokončení ze strany 1 „Lékaři dvacet let čekají na spravedlivé finanční ohodnocení své práce, a zatím se dočkali pouze odkazování, že nejdříve je nutné opravit celý systém. Přitom naše mzdové požadavky se netýkají veřejných rozpočtů, neboť jsme placeni z prostředků zdravotního pojištění. Protože se nám dosud nedostalo seriózní odezvy ze strany establishmentu, rozhodli jsme se využít čas, který zbývá do vypršení lhůty, k cílené a intenzivní propagační kampani,“ prohlásil M. Engel. V rámci kampaně, kterou LOK-SČL objednal u profesionální agentury, mj. navštíví tři vybraní lékaři, kteří se již k výzvě Děkujeme, odcházíme připojili, během třinácti týdnů 13 krajů a Prahu a ve vybraných nemocnicích budou hovořit s lékaři i s veřej-

ností o neutěšených pracovních podmínkách zdravotníků. Na tiskové konferenci byl předložen do­ kument, který podle LOK-SČL shrnuje 13 důvodů, proč by lékaři měli „poděkovat a odejít“: V České zdravotnictví je dlouhodobě podfinancované – podíl HDP se pohybuje kolem 7 %, zatímco obvyklý průměr v EU je 10 %. Ze sledovaných zemí OECD jsou za námi pouze Polsko, Mexiko a Korea. V ČR má nízkou platba státu za státního pojištěnce, která neodpovídá objemu financí za péči, kterou tito „státní“ pacienti zkonzumují. Neexistuje systém komerčního připojištění. V Velké rezervy ve vnitřním chodu zdravotnictví – největší položkou je chaos v lékové politice, kudy utíkají miliardy. V Podivné hospodaření v nemocnicích –

V Lidovém domě zazněla jedna pochvala a mnoho odsudků

V V Psychiatrické léčebně Bohnice v  Praze byl 16. 9. otevřen nově zrekonstruovaný pavilon pro dětské pacienty. Podle ředitele léčebny MUDr. Martina Hollého se jedná o nejmodernější dětské zařízení tohoto druhu v ČR.

„Po několika pokusech o ministry máme nyní ministra, který je solidním člověkem a rozumí problematice zdravotnictví.“ Tato pochvala na adresu doc. MUDr. Leoše Hegera, CSc., byla de facto jediným pozitivním konstatováním, které o aktuálním dění v českém zdravotnictví pronesl v pondělí 13. září v pražském Lidovém domě brněnský onkolog prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.

V Nemocnice Prostějov (Olomoucký kraj) 8. 9. otevřela rekonstruovanou budovu polikliniky. Objekt má novou termofasádu a také rozšířenou vstupní halu, která umožňuje například bezbariérový přístup. Oprava polikliniky trvala pět měsíců a přišla na zhruba 20 miliónů korun. V Dvě speciální neformální místnosti pro děti, které se staly svědky či oběťmi trestné činnosti, vzniknou v Plzeňském kraji. Budou otevřeny zřejmě na přelomu roku v Klatovské nemocnici, a. s., a ve Fakultní nemocnici Plzeň-Bory. Na vybudování těchto prostor chce kraj získat dotaci ministerstva vnitra 760 000 korun, dalších téměř 200 000 korun přidá ze svých zdrojů. Na projektu spolupracuje hejtmanství s policií. red, čtk, new

Jan Žaloudík, který je, jak známo, senátním kandidátem sociální demokracie v obvodě Brno-venkov, vystoupil v centrálním sídle ČSSD na tiskové konferenci po boku šéfa strany Mgr. Bohuslava Sobotky. Prof. Žaloudík se ale domnívá, že ministr Heger ne­ dostane časovou šanci na korektní práci, je prý podrobován stálé „politické masáži“ ze strany koaličního vládního týmu. „Platí slova prezidenta lékařské komory, že Leoš Heger sedí na rozpálených kamnech, do kterých koalice stále přikládá,“ řekl. Za jednoho z nejvýznamnějších prapůvodců zla považuje J. Žaloudík bývalého ministra MUDr. Tomáše Julínka, MBA: „Shrnul do balíku sedmi zákonů věci neslučitelné a před to předsunul poplatky. Tak se mohl chovat jen blázen a v tomto státě se to stalo. Proto jsme se ve zdravotnictví dostali do roku 2006,“ prohlásil. Profesor Žaloudík ani nezakrýval osobní animozitu vůči T. Julínkovi, který se prý stále ještě snaží zdravotnické dění v zemi ovlivňovat. Připustil, že to, že MUDr. Julínek je jeho přímým protikandidátem v usilování o senátorský post, je pro něj motivačním prvkem. Úsporný režim ve zdravotnictví komentoval onkolog nejprve ve filozofujícím tónu: „Jde o to, zda se veřejné zdroje

◗ Sociální služby

Dostupnost pěstounské péče je stále nízká Počet dětí přijatých do pěstounských rodin se v posledních letech zvyšuje. Na konci srpna zveřejnilo ministerstvo práce a sociálních věcí informace o počtu dětí svěřených do pěstounské péče v letech 1989–2009. V roce 1989 to bylo 775 dětí, o dvacet let později přijaly pěstounské rodiny 1301 dětí. Nejméně dětí (656) se do ­pěstounské péče dostalo v roce 1992, nejvíce v roce 2008 (1403). „Pozitivním faktem je jistě nárůst počtu ­pěstounských rodin. Společnost začíná více vnímat hlavní rozdíl mezi adopcí a pěstounstvím, spočívající v zajištění kontaktu dítěte s vlastní rodinou. Do pěstounské péče se ve větší míře dostávají i děti z etnických menšin nebo děti s handicapem,“ říká ředitel odboru rodiny a dávkových systémů ministerstva práce a sociálních věcí PhDr. Miloslav Macela. Pro většinu dětí, o které z různých důvodů nepečují jejich rodiče, se však pěstounská rodina nenajde. V roce 2009 žilo 1966 dětí v kojeneckých ústavech, 908 dětí v domovech pro zdravotně postižené, 587 dětí v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc a přibližně 7820 dětí v dětských domovech, diagnostických a výchovných ústavech. „Rozdělujeme děti na ‚vhodné‘ pro náhradní rodinnou péči a ‚nevhodné‘. Máme necelou tisícovku dětí ‚vhodných‘ a vedle toho přes 11 tisíc dětí v různých ústavech,“ konstatuje M. Macela s tím, že tento fakt asi nejvíce vystihuje současné pojetí náhradní rodinné péče v ČR. „Hledáme vhodné dítě pro zájemce o adopci či pěstounství. Primární je však zájem dítěte. Musíme proto zcela změnit tento pohled a nastavit systém tak, aby vyhledával vhodné rodiče pro dítě,“ říká ředitel Macela. Podle něj sice máme zákon, který upravuje různé typy pěstounské péče, v praxi se však nevyužívá. ga 1450

Počet dětí svěřených do pěstounské péče 1985, 1989–2009 (ČSSR, ČSFR, ČR)

650

780 775 771

792

744 766

842 750

802

879 884 908 863

864

889

656 '85 '89 '90 '91 '92 '93 '94 '95 '96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09

2009 ZN 27_02.indd 2

Zdroj: MPSV

850

1105

1089 1015

M. Hellerová odvolána, ODS nesouhlasí Ministr zdravotnictví doc. MUDr. Leoš Heger, CSc., odvolal k 13. září svou náměstkyni pro zdravotní péči MUDr. Markétu Hellerovou z ODS. Podle mluvčího ministerstva Vlastimila Sršně byly hlavními důvody tohoto rozhodnutí pomalé postupy přípravy nových rozvojových kroků v oblasti vzdělávání a zdravotní péče. Do doby jmenování nástupce M. Hellerové převezme její kompetence ministrův první náměstek MUDr. Vladimír Pavelka. „Své odvolání považuji za politický krok. Jako členka ODS jsem na ministerstvu prosazovala plnění koaliční dohody, jejíž některé body nebyly plně v souladu s názorem ministra. Ten však nakonec vyslyšel žádosti o mé odvolání od odpůrců pravicových reforem,“ napsala M. Hellerová ve vyjádření pro ČTK. Odvolání náměstkyně ostře kritizoval místopředseda sněmovního výboru pro zdravotnictví Bc. Marek Šnajdr: „MUDr. Hellerová je nejen respektovaným odborníkem, ale rovněž reprezentantem nejsilnější koaliční strany – ODS – na ministerstvu zdravotnictví. Tento krok proto považuji za nabourání koaliční spolupráce a důvěry, za jehož důsledky nese plnou zodpovědnost ministr Heger. Jím uvedené důvody považuji za lživé a prokazatelně vyvratitelné, neboť je-li důvodem odvolání nečinnost ministerstva zdravotnictví v posledním období, pak osobou zodpovědnou za tento stav je nepochybně někdo jiný,“ uvedl M. Šnajdr ve svém písemném vyjádření. ODS odmítá odvolání M. Hellerové pasivně tolerovat. „ODS dosud nesla břímě zdravotní reformy, zásadně se podílela na utváření celého zdravotnického programu vlády, takže určitě budeme chtít po nestandardním kroku ministra jiného politického náměstka. Vybíráme zatím z několika jmen. Jasno by mělo být nejdéle do dvou týdnů,“ řekl 14. září podle serveru iHNed Bc. Šnajdr. Stejný zdroj uvedl i reakci místopředsedy TOP 09 Ing. Miroslava Kalouska: „Pokud bude chtít ODS na zdravotnictví svého politického náměstka, tak nepochybuji o tom, že se předseda ODS obrátí na ministra zdravotnictví a určitě se spolu nějak dohodnou.“ red

◗ Přímo řízené organizace Prof. Žaloudík při promluvě v Lidovém domě. Foto: ZN čerpají ve prospěch mnohých, nebo ve prospěch některých. Kdyby ve prospěch některých, ale ti by produkovali něco ve prospěch mnohých, člověk by to ještě překousl,“ řekl, aby vzápětí vyřkl negativní obecnou pointu, že u nás se odlévá jen některým a dokonce prý i do zahraničí. „Různých stamiliónových či dokonce miliardových kauz jsme přece zažili už hodně,“ řekl Jan Žaloudík. K možným změnám platových tarifů zdravotníků konstatoval, že s trochou konspirativního přístupu vidí situaci tak, že lékaři si ultimativně řekli o hodně peněz, nabídnuto jim bylo hodně málo a nyní se dlouhým dohadováním obě strany dostanou na nulu, což tedy pro zdravotníky znamená zmrazení platů. Profesor Jan Žaloudík tvrdí, že krize, která je zdravotníkům vnucována, vlastně zatím nebyla, jednalo se pouze o oscilace, ale může teprve nastat s propouštěním a vyšší nezaměstnaností, se snížením platů, respektive s celkovým nižším výběrem zdravotního pojištění. Aktuální krizi ale již dnes vidí v odhánění mladých lidí ze zdravotnictví. Příčiny prý netkví jen v  platech, ale např. i v neutěšených a vykořisťovatelských pracovních podmínkách mladých lékařů, v nejistotě rozpadlého specializačního vzdělávání a podobně. Nejde prý jen o odchody do zahraničí, ale i o hrozící nezájem o zdravotnická povolání. top

Infekční Na Bulovce bude bezpečnější Od letošního července probíhá v pražské Fakultní nemocnici Na Bulovce rozsáhlá modernizace středové části pavilonu Kliniky infekčních, parazitárních a tropických nemocí v  celkové výši zhruba 60 miliónů korun. Díky finančním prostředkům ze strategických investic státu (asi 45 miliónů) a z tzv. Norských fondů (asi 15 miliónů) budou zrekonstruována čtyři nadzemní podlaží a vznikne mj. nová sterilizace, zákrokový sál a operační sál s kompletním zázemím. „Prakticky od 30. let, kdy byla klinika vybudována, zde neproběhla žádná tak významná rekonstrukce. Operační sály naprosto neodpovídaly moderním požadavkům na léčbu pacientů s infekčními chorobami,“ uvedla 16. září na tiskové konferenci MUDr. Kateřina Toběrná, ředitelka nemocnice. Všechny místnosti uvnitř operačních traktů budou přetlakově odděleny – do sálů bude řízeně dodáván čistý vzduch

v objemu 3200 m3 za hodinu a odsáván bude přes speciální HEPA filtry, které zachycují veškeré choroboplodné zárodky a zamezují tím šíření infekce do okolí. „Jednoznačně jde o významně sofistikovaný způsob ochrany pacientů, zdravotníků i všech ostatních, kteří se pohybují na pracovišti,“ dodala MUDr. Hana Roháčová, Ph.D., primářka infekční kliniky. Provoz nově zrekonstruovaných prostor by měl být zahájen v  březnu příštího roku. Jak uvedla K. Toběrná, FN Na Bulovce do budoucna také plánuje modernizaci západního křídla infekční kliniky a zároveň přístavbu pavilonu pro 3. stupeň bio­ logického rizika, kde by byli izolováni a léčeni pacienti s vysoce nebezpečnými nákazami. „V civilním sektoru u nás takové centrum zatím není. Projektovou studii už máme zpracovanou. Vychází z  ní, že finanční náklady by se vyšplhaly na 200 až 300 miliónů korun,“ dodala. jat

www.zdravky.cz | ročník 59, číslo 27, 20. září 2010 | adresa redakce: Klicperova 604/8, 150 00 Praha 5, zdravky.redakce@ambitmedia.cz, tel. 222 352 576, fax 222 352 572 šéfredaktor: Jan Kulhavý, jan.kulhavy@ambitmedia.cz | zástupci šéfredaktora: Mgr. Tomáš Polák, tomas.polak@ambitmedia.cz | Ing. Jana Tlapáková, vedoucí Kongresového listu, jana.tlapakova@ambitmedia.cz | redakce: PhDr. Helena Chvátalová, helena.chvatalova@ambitmedia.cz | Mgr. Jiří Široký, jiri.siroky@ambitmedia.cz | stálí spolupracovníci redakce: Mgr. Kristýna Čilíková | Mgr. Josef Gabriel, josef.gabriel@ambitmedia.cz | PhDr. Jaroslav Houštecký, jaroslav.houstecky@ambitmedia.cz | Ing. Miloslav Netušil, miloslav.netusil@ ambitmedia.cz | Mgr. Martin Tarant, martin.tarant@ambitmedia.cz | grafická úprava: Jindřich Studnička | jazyková redakce: PhDr. Eva Wićazová

1250

942

ropské směrnice o přesčasové práci, která bude klást ještě větší nároky na personální vybavení nemocnic. V Kvůli personálnímu nedostatku, špatné organizaci a neracionálnímu nakládání s finančními prostředky dochází ke zhoršování péče o pacienty, za něž nechtějí lékaři přebírat odpovědnost. V Nesplněné sliby politiků – od roku 1989 jsou lékaři přesvědčováni, že nejprve se musí změnit systém, a pak dojde k napravení jejich platů. Doposud se tak nestalo. V Politické strany vedou o zdravotnictví ideologickou válku, přičemž ke změnám je třeba dohoda politiků napříč spektrem, jak je patrné v cizině. V Zdravotnictví je resortem, kde se vystřídalo nejvíce ministrů, koncepcí a rozdílných pohledů. Lékaři nemají záruku, že se potřebné změny uskuteční. top

1403 1301

1050

předražené zakázky (stavební, nákup přístrojů a léků apod.). Platy zdravotníků jsou jedinou položkou, za niž nelze získat provizi. V Nízké platy lékařů, které neodpovídají náročnosti povolání, potřebnému vzdělání a prestiži. V Zcela nevyhovující systém vzdělávání, který vede k odchodu mladých lékařů do ciziny. V Odchody lékařů do ciziny kvůli lepším pracovním podmínkám. Zůstávající lékaři jsou zatěžováni vyšší odpovědností, než odpovídá jejich kvalifikaci, a vyšším počtem přesčasové práce. V  Nedodržování zákoníku práce vede k přetěžování lékařů a následně i k možným chybám lékařů, které je vystavují postihu. V V roce 2013 přestane platit výjimka ev-

◗ MZ ČR

◗ ČSSD

V Od 1. 9. zavedly lékárny ve středočeských krajských nemocnicích věrnostní slevové karty. Pacienti díky nim budou moci uplatňovat slevy z celkového objemu prodeje, a to jak za vyzvednutí léku na recept, tak za nákup ve volném prodeji. Za bonusy budou moci časem dostávat třeba vitaminy nebo léčebnou kosmetiku.

V Novou laparoskopickou věž za téměř 1,7 miliónu korun uvedlo do provozu chirurgické oddělení Nemocnice Valašské Meziříčí (Zlínský kraj). Předností přístroje oproti starším typům je především optika s mnohem vyšší rozlišovací schopností.

ročník 59 n Číslo 27 n 20. Září 2010

vydavatel: Ambit Media, a. s. | www.ambitmedia.cz | předseda představenstva: Ondřej Novotný | šéfredaktor zdravotnických titulů: Jan Kulhavý, jan.kulhavy@ambitmedia.cz | marketing: Petr Belica, marketing manager, petr. belica@ambitmedia.cz, tel. 725 826 433 | obchod: Alexandra Manová, group sales manager, alexandra.manova@ambitmedia.cz, tel. 222 352 574, 724 811 983 | Mgr. Dana Stripaiová, key account manager, dana.stripaiova@ambitmedia.cz, tel. 725 778 001 | Markéta Šimoníčková, key account manager, marketa.simonickova@ambitmedia.cz, tel. 734 355 409 | Josef Müller, key account manager, josef.muller@ambitmedia.cz, tel. 725 826 434 | personální inzerce: Petra Štefanová, radkova.inzerce@ambitmedia.cz, tel. 725 778 015 | tisk: AHOMI, s. r. o., U Louže 579, 250 67 Klecany | předplatné ČR: POSTSERVIS, oddělení předplatného, Poděbradská 39, 190 00 Praha 9, fax 284 011 847, predplatne@ambitmedia.cz, infolinka 800 300 302, www.periodik.cz | předplatné SR: Mediaprint Kapa - Pressegrosso, a. s., oddelenie inej formy predaja, Vajnorská 137, 830 00 Bratislava 3, tel. +421 244 458 821, fax +421 244 458 819, predplatne@abompkapa.sk | cena pro předplatitele 19 Kč / 1,25 € (samostatně 26 Kč), roční předplatné: 799 Kč / 52,50 € | registrace: MK ČR E 18649 Uzávěrka tohoto čísla 16. září 2010. Příští číslo vychází 27. září 2010 | Volně neprodejné, určeno odborné zdravotnické veřejnosti. Přetisk a jakékoliv šíření je povoleno pouze se souhlasem vydavatele. Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Redakce neodpovídá za jazykovou správnost inzerátů. | Vychází minimálním distribuovaným nákladem 25 000 výtisků. | Copyright © Ambit Media, a. s., 2010 | Týdeník Zdravotnické noviny je vydáván na základě oprávnění poskytnutého vydavateli Odborovým svazem zdravotnictví a sociální péče České republiky a Ministerstvem zdravotnictví České republiky

17.9.2010 11:23:55


ročník 59 n Číslo 27 n 20. Září 2010

◗ ◗ z domova

Zdravotnické noviny

◗ Projekt Paralelní zkušenosti

3

◗ Kvalita zdravotní péče

ÚHKT obhájil akreditaci JCI

Nahlédnutí do světa lidí s psychickou nemocí

Ještě před prázdninami proběhlo v pražském Ústavu hematologie a krevní transfúze (ÚHKT) šetření auditorů Joint Commission International (JCI). Ústavu se podařilo po třech letech úspěšně absolvovat reakreditaci, a potvrdit tak nejen trvalé dodržování přísných mezinárodních standardů kvality a bezpečí poskytovaných služeb, ale také prokázat, ve kterých oblastech došlo ke zlepšení. „Získání certifikátu JCI je pro zdravotnické zařízení obdobné jako pro sportovce získání zlaté olympijské medaile. Pokud však tohoto úspěchu dosáhne, není na konci dlouhodobého procesu, ale na jeho začátku,“ řekl 13. září při slavnostním převzetí certifikátu prof. MUDr. Marek Trněný, CSc., ředitel ÚHKT. „Akreditace je výrazem trvalého úsilí a odhodlání všech zaměstnanců poskytovat vysoce kvalitní péči. Bez skutečně obrovského nasazení a bez toho, že by si každý pracovník vzal tento proces za svůj, by úspěch nebyl možný,“ dodal. Potvrdil také zkušenosti jiných akreditovaných zařízení – ať už mají mezinárodní certifikát JCI, nebo tuzemský Spojené akreditační komise ČR –, že těžší je akreditaci obhájit, než ji poprvé získat. „Ústav byl před třemi lety připraven velmi dobře, nicméně žádná akreditace není ve všech parametrech – tedy téměř 350 standardech

V týdnu od 13. do 18. září uspořádala Psychiaprožívat každodenní situace, které se zdravým trická klinika Všeobecné fakultní nemocnice lidem zdají být jednoduché,“ říká odborný gaa 1. lékařské fakulty UK v Praze akci nazvanou rant celého projektu doc. MUDr. Jan Vevera, Paralelní zkušenosti. Cílem tohoto projektu je Ph.D., z pořadatelké psychiatrické kliniky. Během akce probíhal v sekci Paralelní zkušezahájení dialogu mezi komunitou lidí s psychickým onemocněním a odbornou i laickou nost také cyklus odborných přednášek pro veveřejností. V první části akce, nazvané Parařejnost s možností diskuse. V této třetí části lelní světy, byla ve venkovním areálu kliniky projektu se mj. psychiatři pokoušeli zpochybinstalována výstava sedmdesáti výtvarných nit mýty, které ve společnosti panují a kompliděl lidí s duševními poruchami, pojmenovaná kují integraci psychiatrických pacientů do běžZtělesnění duševna. Expozice vznikla ve spoluného života. Například MUDr. Ondřej Pěč práci s občanským sdružením uživatelů psyz pražské Psychoterapeutické a psychosomachiatrické péče Kolumbus. tické kliniky Eset seznámil posluchače s přínoDruhá část projektu, nazvaná Paralelní příběh, sem léčby a rehabilitace v komunitě u lidí se se za pomoci audiovizuálních podnětů snažila závažnou psychickou nemocí. Zabýval se jejich návštěvníkům přiblížit pocity a prožitky schizačleněním do běžného života, lidskými právy zofreniků. Ve speciálním projekčním boxu pro a obranou proti stigmatizaci. S dalšími předjednoho diváka byl promítán sedmiminutový Výstava Paralelní zkušenosti. Foto: archiv PK VFN náškami v průběhu týdne vystoupili například film s názvem Do vlastních rukou, jehož nápřednosta kliniky prof. MUDr. Jiří Raboch, mětem je cesta na poštu pro doporučený dopis. Divák prostřednictví interaktivních DrSc., a. doc. Jan Vevera. Program doprovázela také taneční, divadelní a hudební předefektů získal představu, jak náročný úkol plný úzkosti a strachu to může být pro du- stavení (čtvrtá část projektu). ševně nemocného. „Schizofrenie se projevuje poruchami myšlení, vnímání a emotivity, Projekt Paralelní zkušenosti vznikl v rámci Evropského roku boje proti chudobě a sopacienti mohou pociťovat, že je někdo pronásleduje, mohou mít sluchové i vizuální ciálnímu vyloučení. Do března 2011 se postupně představí také v Bratislavě, Vídni halucinace. Film je takovým oknem, kterým je možné se podívat, jak pacient může a Drážďanech. Více informací na www.paralelnizkusenosti.cz. ga

Při slavnostním předání certifikátu JCI nechyběli (zleva) chargé d‘affaires Velvyslanectví USA v Praze John Ordway, první náměstek ministra zdravotnictví MUDr. Vladimír Pavelka a prof. Marek Trněný, ředitel ÚHKT. Foto: ZN a 1200 indikátorech – stoprocentní. Vždy je zapotřebí na některých z nich dále pracovat. Musíme si také uvědomit, že se akreditační kritéria postupně vyvíjejí a jsou přísnější. I proto je reakreditace náročnější,“ konstatoval prof. Trněný. Podle svých slov je také hluboce přesvědčen o tom, že by akreditovaná zařízení měli při úhradách zohledňovat plátci péče. „Doufejme, že se toho někdy dočkáme. Nicméně primárním hnacím motorem pro nás bylo skutečně dospět k takovému organizačnímu zajištění péče, abychom splnili všechna nejpřísnější kritéria,“ zdůraznil. jat

◗ ◗ ze zahraničí

Poslanci Evropského parlamentu (EP) mo­ hou vedle jiných možností, jak projevit ­aktivitu, přicházet s tzv. písemnými prohlášeními. V nich mohou jako jednot­ livci nebo skupiny (nejvýš do pěti členů) upozornit na nejrůznější témata ze života občanů Evropské unie (EU) a zahájit tak k nim diskusi. Stejně tak je možné touto iniciativou znovu nastolit otázky, které spadají do působnosti Evropské unie a poslanci nejsou s jejich stavem či řešením spokojeni. Právě prohlášení týkající se zdraví občanů unie, otázek prevence či léčení závažných onemocnění, práce lékařů nebo zdravotnického personálu apod. často patří k úspěšným a podporo­ vaným dokumentům. Text písemného prohlášení musí totiž podpořit většina poslanců Evropského parlamentu. Jedině tak je tento text předán předsedovi a posléze i oznámen na parla­ mentním plenárním zasedání. Zároveň je podpořené prohlášení zasláno i  všem ­institucím a orgánům, kterých se problém dotýká. Inzerce

Ilustrační foto: uzi

Iniciativy evropských poslanců pro zdraví

Za všechny přijaté iniciativy, týkající se zdravotnictví, několik příkladů. Třeba prohlášení Evropského parlamentu z dub­ na tohoto roku o boji s karcinomem prsu v EU. Čtveřice poslanců v něm například upozornila na skutečnost, že karcinom prsu je hlavní příčinou úmrtí žen ve věku

35 až 59 let a v  EU na něj každoročně umírá bezmála 90 000 žen. Předkladatelé mimo jiné vyzvali všechny členské státy unie ke zřizování multidisciplinárních jed­ notek specializovaných na nemoci prsu a Evropskou komisi, aby předkládala ak­ tuální spolehlivé statistické údaje o tomto

onemocnění v unii. Toto písemné pro­ hlášení získalo podporu v  podobě 381 podpisů členů Evropského parlamentu. Z  aktivit poslanců předchozího složení parlamentu v letech 2004 až 2009 pak stojí za připomenutí iniciativa věnovaná prio­ ritám boje proti Alzheimerově chorobě. Poslanci v ní požadují po Radě, Komisi a vládách členských zemí unie, aby zařadily tuto chorobu mezi priority evropského veřejného zdravotnictví a přijaly odpoví­ dající plán podporující výzkum příčin, prevence a léčby nemoci i další aktivity na evropské úrovni. Na Evropský parlament zapůsobily argumenty prohlášení (např. že Alzheimerovou chorobou trpí v současné době více než 6 miliónů Evropanů a do roku 2050 se tento počet zdvoj- až ztroj­ násobí) natolik, že ho podpořilo svým podpisem 465 poslanců. Jak je ale z údajů o dosavadní podpoře ak­ tuálních písemných prohlášení zřejmé, jen málo z nich má u většiny poslanců Evrop­ ského parlamentu naději na přijetí. Což ale určitě nezabrání tomu, aby se neobjevo­

valy další a další texty ve všech jednacích jazycích s názvem „Písemné prohlášení předložené v souladu s článkem 123 jed­ nacího řádu Evropského parlamentu“ – ať už smysluplné, nebo populistické a účelové, kterým se chce některý z poslanců pouze zviditelnit. Rozsah prohlášení je nejvýše 200 slov a poslanci mají na rozhodování, jestli ini­ ciativu kolegů podpoří, tři měsíce. Petr Voldán Předložená aktuální písemná prohlášení týkající se zdraví a zdravotnické tematiky Návrhy a opatření

Počet podpisů

Zavedení Evropského dne výzkumu chorob

25

O Creutzfeldt-Jakobově chorobě

28

O potřebě uznávání chiropraxe v celé EU

39

Zavedení Evropského dne práv pacientů

72

O pracovnících ve zdravotnictví v EU

121

Ustavení Evropského dne boje proti obezitě

82


◗ ◗ K věci

4 Zdravotnické noviny

◗ Poznámka

◗ Ring volný

Kdybych byl autokratem… Kdybych byl autokratem, okamžitě bych nařídil pod hrozbou trestu smrti Lékařskému odborovému klubu, aby svižně, hbitě a urychleně vypracoval vlastní koncepci zdravotnictví, pochopitelně včetně finančních parametrů a s trvale vyrovnaným rozpočtem. Pak bych tuto koncepci nechal oponovat experty na systémy zdravotnictví, pojišťovací matematiku, pojistné ­systémy, právní aspekty, ekonomiku, vedení velkých nemocnic, léčebně-sociálních ústavů, ordinací, laboratoří, ba i dopravy. I ukázalo by se dozajista, že členové této odborové ­organizace jsou neohrožení kapitáni z praxe, kteří s nepřebernou dávkou rozvahy, rozhledu a zkušeností vypracovali skutečně skvělý a navíc ufinancovatelný systém, který nebude zapotřebí za pár let měnit. Anebo že jsou spíše tradiční odboroví remcalové s jedním jediným, kolovrátkářsky se opakujícím gottwaldovským přáním a heslem: „Ani muže ze závodu, ani haléř ze mzdy!“ Zatím to vždy vypadalo tak, že LOK ostře kritizoval jakékoliv snahy reformátorů českého zdravotnictví, nepočítáme-li pochopitelně do této množiny exministra zdravotnictví Fišera, který plně a zcela vyhovoval velmi oblíbenému a žádanému přístupu „nic neměnit, jen přisypávat do žlabu“. Že na dluh, to nikomu kupodivu nevadilo a nevadí… Za léta a léta je vidět, že spousta a spousta zdravotnických pracovníků navykla pořádku „my chceme a budeme léčit, jak nejmoderněji to jde, a je na politicích, aby nám na to zajistili peníze“. Naopak přístup „co nejlepší výsledek za co nejméně peněz“, vyžadující vedle zdravotnických znalostí a dovedností také um manažerský, je trvale ve velké neoblibě. Takže sečteno, podtrženo, lze nadále spíše očekávat brblání, výhrůžky, stávky a nátlakové výpovědi za účelem přisypání do žlabu než tvrdou práci na nezbytné reformě zdravotnictví, na jejímž konci by byl i ten plný žlab. Ovšem kdybych byl autokratem… MUDr. Miroslav Macek

i

ročník 59 n Číslo 27 n 20. Září 2010

K tématům zveřejněným na této straně diskutujte na www.zdravky.cz v rubrice Názor.

Inzerce

Navštivte na vybraných kongresech a seminářích stánek Ambit Media, a. s.

Platové tabulky jsou pro zdravotnictví nevhodné Návrh ministra práce a sociálních věcí TOP 09 Drábka snížit mzdy v rozpočtové sféře je výrazem snahy ušetřit ve státním rozpočtu. Toto rozhodnutí dopadá i na část zdravotníků, a to je chyba. Odměny zdravotníkům snižovat nechce­ me, právě naopak. Vzdělaní a zkušení zdravotníci jsou tím nejcennějším, co naše zdravotnictví má, a proto bychom měli prosazovat jejich odpovídající ohodnocení – a  tedy platy zvyšovat. ­Nejde to však nařídit z  ministerstva, ­musí o tom rozhodovat vedení zdra­­vot­ nických zařízení podle konkrétních možností. Na začátku devadesátých let bylo zdra­ votnictví odděleno od státu a jeho finan­ cování od státního rozpočtu. Vzniklo zdravotní pojištění, které není závislé na hospodaření státu a na státním rozpočtu a jeho stavu. Převážná část příjmů zdra­ votnických zařízení plyne z veřejného zdravotního pojištění, a z těchto peněz jsou také vypláceni zaměstnanci. Dnes je část zdravotníků vyplácena podle státních platových tabulek, a druhá část, která pracuje v nestátních zdravotnic­ kých zařízeních, dostává mzdu na tabul­ kách nezávislou. Pro zaměstnance zdra­ votnického zařízení však není důležité, zda je jeho odměna státními tabulkami řízena, nebo ne. Výše odměny zaměstnanců má být sta­ novena vedením zdravotnického zařízení podle toho, kolik může toto zařízení vy­ členit na mzdy, a podle toho, jak si toho kterého pracovníka cení, jakou práci od­ vádí. Každé zdravotnické zařízení dobré, kvalifikované a zkušené zdravotníky po­ třebuje, váží si jich a chce si je udržet,

a proto jim na­bídne odpovídající odmě­ nu. Nemůže jim pochopitelně nabídnout více, než má, protože by záhy zkrachova­ lo – a z toho by neměli radost ani zaměst­ nanci. Je odpovědností vedení zdravot­ nického zařízení, kolik ze svých příjmů vyčlení na mzdy. Platové tabulky z rozpočtové sféry jsou ve zdravotnictví škodlivé. Slouží jako vý­ mluva manažerům, kteří nechtějí své za­ městnance odměnit lépe, podporují rov­ nostářství, brzdí úspěšné. Navíc ohrožují platy zdravotníků ve chvíli, kdy se státní rozpočet dostal do nesnází a musí šetřit na odměnách v rozpočtové sféře. Zdra­ votnictví přitom není součástí rozpočto­ vé sféry, a přesto jsme právě dnes svědky tohoto negativního jevu. Když jsme jednali o koaliční smlouvě pro stávající koalici, byli jsme si těchto argu­ mentů vědomi. Pracovní skupina, která vyjednávala zdravotnictví, proto dopo­ ručila jako bod 39 následující: „Zrušíme tabulkové platy ve zdravotnic­ tví, mimo jiné proto, aby nebyla bloková­ na výše odměny zdravotníků po dokon­ čení postgraduálního vzdělávání a umož­ něna vyšší motivační mzda.“ V konečném textu koaliční smlouvy se objevila možnost tabulky namísto zruše­ ní upravit. Jsem přesvědčen, že zrušení by bylo lepší. Vytvářet uměle „jiné, lepší“ tabulky pro zdravotnictví postrádá smysl. Každý dobrý manažer vytvoří tabulky své, takové, které budou odpovídat mož­

◗ Otázka ZN

Máme pro Vás připraveny mimořádné nabídky na předplatné.

Jak dál v kategorizaci a hrazení zdravotnických prostředků? Body 8 a 9 zdravotnické kapitoly koaliční dohody vládních stran uvádějí: „Bez­ odkladně provedeme kategorizaci zdravotnických prostředků. Zdravotnické pro­ středky budou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění na principu referencí – za stejný efekt stejná úhrada.“ Na názor na tento deklarovaný záměr vlády jsme se ­zeptali dvou odborníků v této oblasti. Musíme promyslet možný dopad změn

Jedná se o speciální nabídku kombinace předplatného Zdravotnických novin a Florence s kongresovou slevou.

+

Inzerce_ZDN+FLO_novy logo.indd 1

nostem a potřebám jeho zdravotnického zařízení, a projedná je se svými zaměst­ nanci. Přesunovat větší část odměn do „osobního hodnocení“ je zástupné, ne­ dobré řešení. O osobním hodnocení by měl manažer rozhodovat také podle ně­ jakých pravidel, stejně jako by rozhodo­ val o odměně, kdyby mu státní tabulky nebránily. Zaměstnanci právem taková pravidla očekávají a není se třeba divit tomu, když se obávají nejistoty rozhodo­ vání bez pravidel. Navrhuji rychle dokončit oddělení zdra­ votnictví od státního rozpočtu, zrušit státní platové tabulky pro zdravotníky, přestat strašit zdravotníky snížením pří­ jmů a hledat cesty, jak je odměňovat lépe. Zdravotnictví potřebuje dobré zdravot­ níky více než cokoli jiného.  MUDr. Milan Cabrnoch, ODS

Evidence zdravotnic­ kých prostředků je v současnosti plně v kompetenci minis­ terstva zdravotnictví. Návrhu stanovování úhrady zdravotnic­ kých prostředků na principu referencí roz­ hodně nelze upřít in­ spiraci u stanovování úhrad léků, kde již funguje tzv. referencování evropských cen a stanovení úhrady na srovnatelný účinek. V případě zdravotnických pro­ středků však k zavedení těchto principů dosud chybí podrobná právní úprava. Obecně se lze domnívat, že případné stanovování úhrady zdravotnických prostředků na principu refe­ rencí se bude s ohledem na nález Ústavního soudu v oblasti léčiv řídit stejně transparentními postupy. Srovnání s  regulací úhrad léčiv může narazit na ­ne­dostupnost cenových referencí u zdravotnických ­prostředků ze zemí EU. Jejich absence však může být úspěšně nahrazena systémem soutěže o  úhradu zdravot­nického prostředku.

15.6.2010 15:25:50

Nejtěžším úkolem by mohlo být prokázání stejného efektu u rozličných zdravotnických prostředků. Exis­ tuje k tomu dostatek kvalitních nezávislých srovná­ vacích studií, které jsou publikované? Nebo se při­ stoupí na model testování účinku ad hoc pro účely stanovení úhrady? Pro návrh právní úpravy bude tedy nutné promyslet všechny možné aspekty a dopady takovéto změny. PharmDr. Martin Beneš, ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv

Úkol fakultě „ušitý na míru“ Používané moderní medicínské prostřed­ ky na straně jedné a platby za výkon pro­ vedený s jejich pomo­ cí na straně druhé jsou a budou i nadále „jablkem sváru“ mezi různými profesními, zájmovými nebo po­ litickými skupinami – výrobci, zdravotními pojišťov­ nami, lékaři, pacienty i politickými stranami. Z reality každodenního života i ze zkušeností víme, že vše, co se dá objektivně změřit, zhodnotit nebo

popsat, je nejlepším řešením, jak takovým sporům předejít. Proto je kategorizace zdravotnických pro­ středků základním nástrojem pro hodnocení skutečné ceny provedeného výkonu, a tím i pro rozhodování o potřebě nákupů těchto prostředků – jak z hlediska kvantitativního, tak i kvalitativního. Nejdůležitější data z provedené kategorizace zdra­ votnických prostředků by měla být centrálně shro­ mažďována, měla by se dát třídit podle různých pro­ měnných (faktorů) a  měla by umožnit vytváření souhrnných analýz podle zvolených parametrů. Vzhledem k velkému počtu a měnící se povaze za­ hrnutých proměnných, vyplývající zejména z neustá­ lé inovace technických vlastností zdravotnických pro­ středků, bude proces kategorizace dostatečně obtížný. Výsledkem by mělo být doporučení při posuzování ekonomiky nákupů těchto prostředků, zhodnocení potřebnosti drahých technologií v jednotlivých zdra­ votnických zařízeních i regionech, ekonomiky provo­ zu, optimálního využití tzv. přístrojového času, vzta­ hu ke zdravotním pojišťovnám apod. Na katedře profesora Kneppa naší fakulty je skupina odborníků z oblasti medicíny, ekonomiky a techniky, která je připravena podílet se na řešení tohoto pro­ blému. Domnívám se, že pro fakultu interdisciplinár­ ního charakteru, která stojí na rozhraní techniky a medicíny, je řešení takového úkolu přímo „šito na míru“. Nezávislost akademického prostředí je dalším důležitým aspektem při řešení projektu kategorizace zdravotnických prostředků.  Doc. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D., děkan Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT


◗ ◗ Ekonomika

ročník 59 n Číslo 27 n 20. Září 2010

◗ Monitor

Zdravotnické noviny

◗ Profil

Do zdravotnictví šlo loni Pfizer navýšil zisk skoro 287 miliard korun

Pfizer, spol. s r. o., je nadnárodní farmaceutická firma zaměřená na výzkum a vývoj nových léků. Akcie společnosti jsou obchodovány na newyorské burze (NYSE) a jsou součástí prestižních burzovních indexů Down Jones a S&P 100.

Celkové výdaje na zdravotnictví v roce 2009 činily 286 611 mil. Kč. Vyplývá to z předběžných podkladů zveřejněných Ústavem zdravotnických informací a statistiky České republiky (ÚZIS ČR). Výdaje přitom představovaly 7,9 % hru­ bého domácího produktu (HDP). Na­ výšení podílu výdajů na zdravotnictví na celkovém HDP jde však do určité míry na vrub absolutnímu poklesu HDP mezi roky 2008 a 2009, způsobe­ nému pro­bíhající světovou finanční a hypoteční ­krizí a následným hospo­ dářským poklesem. Výdaje zdravotních pojišťoven dosáhly podle statistiky Ministerstva financí

Kč, což představuje nárůst přímých pla­ teb občanů od roku 2005 o více než 19,5 miliónu korun. Aktualizované údaje od roku 2005 jsou upraveny podle metodi­ ky a klasifikace zdravotnických účtů. hj

České republiky loni 218 628 mil. Kč. Soukromé výdaje pak na základě sledo­ vání výdajů domácností (statistika ro­ dinných účtů Českého statistického úřa­ du) a odhadu ÚZIS činily cca 46 928 mil.

Celkové výdaje na zdravotnictví 2005-2009 v mil. Kč Veřejné výdaje

2005

2006

2007

2008

2009*

191 356

197 027

206 565

218 719

239 683

z toho rozpočtové výdaje rezortů a územních orgánů

21 263

22 828

22 851

21 439

21 055

zdravotní pojišťovny

170 093

174 200

183 713

197 280

218 628

Soukromé výdaje

27 418

29 783

35 370

45 801

46 928

Výdaje celkem

218 774

226 810

241 935

264 520

286 611

7,3

7,1

6,8

7,2

7,9

Podíl z HDP v procentech *Předběžné údaje

Zdroj: ČSÚ, MF ČR, ÚZIS ČR

Podle čeho se platí nové technologie?

CyberKnife ve Fakultní nemocnici Ostrava patří mezi nejmodernější technologie uvedené u nás do provozu v poslední době. Foto: archiv FNO Seznam je základem pro jakákoliv jedná­ ní o úhradě poskytnuté zdravotní péče, neboť hradit lze zásadně jen takovou pé­ či, kterou je možné popsat s použitím vý­ konů v seznamu uvedených. Do konce roku 2007 byl podle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, seznam výkonů vytvářen v do­ hodovacím řízení, kterého se účastnili zejména zástupci zdravotnických zaříze­ ní, zdravotních pojišťoven a pojištěnců. Novelou, která nabyla účinnosti 1. ledna 2008, bylo dohodovací řízení k seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodno­ tami zrušeno. Zároveň s  tím ukončila svou činnost i příslušná pracovní skupina dohodovacího řízení, která návrhy sezna­

mu po odborné stránce připravovala a projednávala. Proces tvorby a schvalování jednotlivých výkonů pro zařazení do seznamu zdravot­ ních výkonů byl zmíněnou novelou zákona přenesen na MZ ČR, kde byla příkazem ministra zdravotnictví zřízena pracovní skupina k seznamu zdravotních výkonů a stanoveny principy její činnosti.

CyberKnife jako modelový příklad

Obecně platí, že v ohodnocení jednotli­ vých výkonů, jak je uvedeno v seznamu, je zahrnuto ocenění práce lékaře nebo jiného odborného pracovníka ve zdra­ votnictví, který je kompetentní výkon

provést, použitý materiál i léčivé pří­ pravky, nejsou-li k výkonu přiřazeny ja­ ko zvlášť účtovaný materiál a  zvlášť účtované léčivé přípravky. V  každém případě ale hodnota výkonu zohledňuje i náklady spojené s pořízením a provo­ zem zdravotnických prostředků (techni­ ky, přístrojů), s jejichž použitím se výkon provádí. Pokud tedy zdravotnické zařízení hodlá pořídit nový zdravotnický prostředek a provádět na něm výkony, které nejsou obsaženy v seznamu, nebo sice v sezna­ mu jsou, ale jejich hodnota nezohledňuje pořizovací a provozní náklady, mělo by předem projednat s pojišťovnou, zda ta­ kovou zdravotní péči (takový výkon) uhradí. Návrh na úhradu se pak projed­ ná v komisi na ministerstvu zdravotnic­ tví, je zapracován do seznamu výkonů a vydán vyhláškou, s jejímž použitím pak pojišťovny péči hradí. Na okraj lze poznamenat, že pokud zdra­ votnické zařízení předloží zdravotní po­ jišťovně návrh na zavedení nového vý­ konu nebo na provádění známého výko­ nu s  použitím nové technologie či postupu a doplní je ekonomickým roz­ borem a dalšími podklady, z nichž lze jasně dovodit, že nové řešení je v soula­ du s požadavky platných právních před­ pisů, pojišťovna může vyjít zdravotnic­ kému zařízení vstříc a v mezích svých možností hradit takto poskytovanou zdravotní péči ještě dříve, než úprava se­ znamu výkonů proběhne. To konec kon­ ců dokazuje i přístup VZP ČR k úhradě léčby na přístroji CyberKnife v Ostravě.  JUDr. Karel Hlaváček (s použitím informací z www.vzp.cz)

◗ Lidé V MUDr. Martin Procházka Ve středu 15. září rezignoval na funkci ředitele Orlickoústecké nemocnice, a. s. Rozhodl se tak prý poté, co obdržel vyúčtování zdravotní péče od VZP za rok 2009, které činí minus 17 miliónů korun. Svůj odchod zdůvodnil tím, že není schopen reálně udržet přijatelný výsledek hospodaření a neumí nabídnout Pardubickému kraji, zakladateli akciové společnosti, žádné řešení, které by do konce roku 2010 zajistilo alespoň přijatelný hospodářský výsledek. V reakci na to byla svolána mimořádná krajská rada, která abdikaci ředitele přijala. „Do doby, než bude vyhlášeno řádné výběrové řízení, jsme vedením nemoc-

nice pověřili člena představenstva akciové společnosti, primáře hematologicko-transfůzního oddělení MUDr. Jiřího Řezníčka,“ sdělila radní zodpovědná za zdravotnictví Mgr. Markéta Tauberová.

V MUDr. Andrea Koudelová Společnost Datasys, s. r. o., oznámila rozšíření o zdravotnickou divizi. Kromě vlastního informačního systému pro zdravotnictví bude nabízet konzultace v oblasti modernizace procesů, sledování využití lidských zdrojů, integrace informačních ­systémů, bezpečnosti, výstavby datacenter nebo identifikačních systémů RFID (Radio frequency ­identification). Systém pro zdravotnictví

Vlastnická struktura Jediným 100% vlastníkem Pfizer, spol. s r. o., je nizozemská společnost Pfizer Luxembourg SARL, která je také zakladatelem slovenské Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka.

Hospodaření společnosti

◗ Úhrady zdravotní péče

Zdravotní péči, která je hrazena ze zdravotního pojištění, popisuje Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, vydávaný vyhláškou ministerstva zdravotnictví.

Na tuzemském trhu se zabývá pře- Finanční údaje v Kč devším prodejem humánních, ale 2008 2007 2006 i veterinárních léčiv. V České repub- Aktiva celkem 2 451 410 000 2 802 476 000 3 344 109 000 lice se Pfizer zaměřuje na léky z ob- Tržby 4 896 403 000 4 605 967 000 4 170 406 000 lasti kardiovaskulární medicíny, na Provozní hospodářský 386 683 000 162 596 000 156 894 000 léky pro snížení hladiny choleste- výsledek rolu, pro poruchy centrální nervové Hospodářský výsledek 271 849 000 77 870 000 115 641 000 soustavy, antibiotika a léky na po- EVA* 109 823 000 19 562 000 8 429 000 ruchu erekce. Již zhruba pět let čes* Ukazatel EVA (Economic Value Added) vypovídá o tom, zda společnosti vytvářejí ekonomickou kou pobočku řídí Francouz Eric Mi- přidanou hodnotu pro své vlastníky, nebo zda hodnotu vloženou investorem naopak ničí. chel Bossan, který je také od loňského roku místopředsedou Asociace inovativního farmaceutického průmyslu.

je unikátní tím, že řeší potřeby jak velkých nemocnic, tak i ambulantních ordinací. Společnost Datasys vznikla v roce 1994. Zaměřuje se na specializované služby v oblasti informačních technologií, telekomunikací a vývoje na zakázku. Sídlo společnosti je v Praze, pobočky fungují v Hradci Králové a Plzni. Lékařka a dlouholetá odbornice v IT MUDr. Andrea Koudelová bude novou divizi Datasysu řídit. Ve společnosti ICZ, nejprve na pozici konzultanta a později ve vedení zdravotnické divize, měla na starosti i řízení mezinárodní spolupráce při vývoji klinického zdravotnického systému. Pracovala v rámci projektu vývoje klasifikačního ­systému DRG pro Ministerstvo zdravotnictví ČR. Před příchodem do Datasysu čtyři roky zastávala pozici Key Account Manager pro zdravotnictví ve společnosti IBM. zr

Společnost za poslední tři roky zvýšila zisk o 146 % (ze 115,6 mil. Kč v roce 2006 na 386,7 mil. Kč v roce 2008) a tržby o 17 % (z 4,2 mld. Kč v roce 2006 na 4,9 mld. Kč v roce 2008). Hodnota ukazatele EVA, která vypovídá o tom, zda společnost vytváří ekonomickou přidanou hodnotu pro své vlastníky, nebo zda hodnotu vloženou investorem naopak ničí, se v období 2006–2008 se zvýšila o 1­200 %. Petra Štěpánová, PR Value & Added manažer ČEKIA Informace poskytla Česká kapitálová informační agentura, a. s., (ČEKIA). Podrobnější informace o českých a slovenských firmách, včetně certifikátu ČEKIA Stability Rating, si můžete objednat na www.cekia.cz.

◗ Burzy

Zdravotnický index opět v růstu V 36. týdnu postupně sílí obavy ze zpomalování růstu americké ekonomiky, burzy přešlapovaly na místě, ­nakonec byl výsledkem váhavý růst. Hlavní americké indexy mírně vzrostly, Down Jones o 0,14 % na úroveň 10462,77 bodu a Nasdaq o 0,39 % na úroveň 2242,48 bodu. Oproti tomu celosvětový NYSE Healthcare Index vzrostl o 1,86 % na hodnotu 6156,64 bodu. Dařilo se např. ­akciím Pfizer Inc., které se dostaly na čtyřměsíční maximum. GlaxoSmithKline Pic na jedné straně dostaly ­významné zvýšené doporučení, na druhé straně rostou spekulace o stažení léku Avandia z evropského trhu. Pražské burze se v tomto týdnu výrazně nedařilo (především kvůli poklesu akcií OT2 po dividendě), index PX poklesl o 2,76 % na hodnotu 1138,8 bodu. Velmi volativně se v týdnu chovaly akcie ORCO a ECM, příjemně vzrosly akcie KITD. Hlavním asijským indexům se dařilo o něco lépe, když „doháněly“ minulý týden, japonský Nikkei vzrostl o 1,37 % na hodnotu 9239,17 bodu. Čínské indexy zaznamenaly též růst, Hang Seng o 1,36 % na hodnotu 21257,39 bodu a  Shanghai comp skromě o  0,27 % na hodnotu 2663,21 bodu (spekulace o  předsedovi národní banky?). Obdobně rostly i evropské indexy (Eurostoxx50 o 1,35 % na hodnotu 2780,4 bodu, německý DAX o 1,36 % na hodnotu 6214,77 bodu).

Index NYSE Health Care Je jedním ze tří klíčových sektorových indexů (vedle NYSE Financial Index a NYSE Energy Index) Newyorské burzy. Byl zřízen v lednu 2004 a nyní zahrnuje 111 společností obchodovaných na newyorské burze. Tyto firmy v souhrnu představují tržní kapitalizaci ve výši cca 1,5 bil. dolarů. Jde tedy o nejprestižnější oborový index péče o zdraví. Farmaceutické společnosti tvoří 71 % indexu, dále jsou zastoupeni provozovatelé lékařské péče (12 %), výrobci a dodavatelé lékařského zařízení (10 %) a konečně i společnosti zabývající se biotechnologiemi. Většinu tvoří společnosti americké (70 %) a dále britské, švýcarské a francouzské. Celkem jsou zde firmy z deseti států světa. Namátkou patří do indexu Johnson & Johnson, Pfizer Inc., Novartis AG, Sanofi-Aventis či GlaxoSmithKline PLC.  RNDr. Jaroslav Lizner

Investiční doporučení Jít, či nejít na trh? Parafráze slavné Hamletovy otázky je sice klasickým investičním hlavolamem, v současné době plné kontroverzních názorů na ekonomickou budoucnost je však jeho řešení náročnější než kdy dříve. Ačkoli oživení prý klepe na dveře, analytici redukují svá očekávání ohledně budoucích cen řady titulů na pražské burze, a nákupní doporučení abyste v posledních týdnech pohledali. Nejen nízká aktivita na domácím trhu dokumentuje narůstající obavy o intenzitu nadcházející konjunktury. Pod palbou skepse odborníků se v posledních dvou týdnech ocitla zejména Telefónica O2. Doslova šokem byl pro akcionáře O2 nový odhad budoucí ceny titulu analytiky ING na úrovni 342 Kč. V ročním horizontu by tak investoři utrpěli více než 10% ztrátu.

Nejčastější rady: Držet Ostatní cílové ceny ovšem slibují růst, nejčastějším investičním doporučením zůstává „držet“, tedy v současnosti neměnit váhu titulu v portfoliu. Nákup akcií ČEZ doporučuje Goldman Sachs. Analytici někdejší jedničky mezi investičními bankami věří, že energetická akcie bude do roka o více než polovinu dražší. V opačném gardu vidí budoucnost Unipetrolu experti KBC Securities: považují nyní akcii za příliš drahou a radí prodat. Nakonec dobrá zpráva pro investory na Erste: Cyrrus zde vidí v ročním horizontu takřka 30% výnos a doporučuje titul k nákupu. Jaroslav Bukovský, ekonomický server iPoint.cz

5


◗ ◗ Zdravotně-sociální péče

6 Zdravotnické noviny

ročník 59 n Číslo 27 n 20. Září 2010

Občané s handicapem musejí mít úplný přístup... ➥ dokončení ze strany 1

K prioritám letošního roku patří cyklus seminářů Sestra a práce s informacemi,“ uvedl MUDr. Neugebauer.

Jejím cílem je nastolit v České republice vhodné podmínky pro efektivní zavádění eHealth a pro jeho další rozvoj. „Není na­ Evropská doporučení ším záměrem vytvářet věcnou koncepci „Bohužel musím říci, že evropská legis­ eHealth, to už koneckonců udělalo mi­ lativa spíše lidi rozděluje, než spojuje. nisterstvo zdravotnictví na konci roku Když jsem se poprvé účastnil diskusí, kte­ 2008. Naším cílem je především informo­ ré probíhaly kolem vyjmenování osob vat veřejnost a společnost o eHealth – co ohrožených vyčleněním ze společnosti, to je, jaké může přinášet pro jednotlivé byl jsem překvapen. Kromě lidí se zdra­ skupiny ve společnosti benefity, chceme votním postižením a  národnostních upevňovat vědomí potřebnosti eHealth menšin zůstali lidé staří, žijící na venko­ a sjednotit veškerou odbornou veřejnost vě, v centrech velkoměst, lidé mladí, ro­ ke společnému postupu při zavádění do diče s dětmi, lidé, kteří nemohou mít děti zdravotnictví,“ řekl Ing. Čížek. – takže nakonec se každý z nás nalezl ve Specifikoval také, co by jednotlivé části dvou/třech kategoriích. A zjistili jsme, že společnosti měly vědět o eHealth. Napří­ jsme potenciálně ohrožení skoro všichni. klad občan by měl vědět, že eHealth vů­ Osobně bych si ale přál, abychom mluvili bec existuje, co to je, jaké jsou benefity. komplexně o rovných příležitostech pro Zdravotník by měl vědět, že ho eHealth všechny. Každý občan má stejná práva bude bránit, není to prostředek k jeho i povinnosti. Jeden můj kolega nedávno sledování. Stát by měl vědět, že eHealth řekl, že společnost je vyzrálá tehdy, když umožní lepší řízení zdravotnictví a že mu na svá práva dosáhne i ten nejslabší člen. to přinese větší efektivitu zdravotní péče V tom je podle mého názoru to nejzá­ a menší vynaložení zdrojů a personálu. kladnější, že chceme pro všechny rovná „Co z toho vyplývá? Že je potřeba zařídit práva. Protože jinak společnost rozdělí­ efektivní marketing. My jsme zvolili ně­ me a povede to k tragikomické soutěži, kolik forem. Jednou z nich, kterou by­ kdo je více znevýhodněný a kdo má získat chom rádi uplatnili, jsou příběhy pro jed­ více výhod,“ řekl ve svém sdělení na téma notlivé cílové sku­ Evropská doporučení Společnost je piny jednoduše k  přístupnosti zdra­ votní dokumentace pochopitelné, kte­ vyzrálá tehdy, když ré by měly být re­ pro osoby se zdravot­ na svá práva do­ prezentovány oso­ ním postižením euro­ bami pro danou sáhne i ten nejslabší člen.“ poslanec MUDr. Mi­ skupinu důvěry­ lan Cabrnoch. hodnými. Budeme se snažit při propagaci Upozornil také, že neznalost práce s ICT, využít médií, sociální sítě apod., jediným počítačem a internetem, je dnes socio­ problémem budou asi zdroje financová­ logy vyhodnocována jako větší handicap, ní,“ řekl Ing. Čížek. než byla v 19. století neznalost písma. Po­ kud tento problém nevyřešíme, stavíme České národní fórum člověka s postižením do role občana dru­ pro eHealth hé kategorie. Zdůraznil, že informace Předseda Sdružení praktických lékařů o zdraví jsou jedny z nejdůležitějších – pro děti a dorost MUDr. Pavel Neuge­ jsou součástí péče o zdraví a zdravotních bauer informoval o Českém národním služeb. fóru pro eHealth. „ČNFeH je občanské Evropská unie uznává právo na sociální sdružení, zaregistrováni jsme byli v květ­ a pracovní začlenění ve společnosti. Pat­ nu 2007, v současnosti máme 70 členů, náct procent občanů členských států EU z toho 12 korporátních. Jsme tedy ne­ jsou zdravotně postižení, kteří mají stejná vládní, nezávislou, otevřenou platfor­ práva jako všichni ostatní občané. Stáva­ mou pro podporu rozvoje eHealth. jící evropská legislativa zakazuje diskri­ Uspořádali jsme celou řadu seminářů minaci kvůli zdravotnímu postižení pou­ k jednotlivým tématům rozvoje, ať už šlo ze v oblastech zaměstnání, povolání a od­ o  elektronickou preskripci, standardy borného vzdělávání. A to je právě jeden

Semináře se zúčastnil i RNDr. Jiří Schlanger, náměstek ministra zdravotnictví pro informatiku. Foto: J. Winter používané v elektronické komunikaci, možnost vedení zdravotní dokumentace v  elektronické podobě atd. Dokonce jsme uspořádali cyklus přednášek o možnosti komunikace v jednotlivých organizacích. Podařilo se nám dostat ­celý tento program do systému vzdělá­ vání lékařů. Lékaři si mohou v praxi na­ cvičit a zjistit, zda vůbec mají reálnou představu, co vlastně eHealth může pro jejich praxi přinést. Máme ale pocit, že o eHealth se více mluví, než dělá. I proto vznikl Národní plán rozvoje eHealth.

z momentů rozdělování. Že v oblasti za­ městnání, povolání a odborného vzdělá­ vání je zakázána diskriminace, ale v ob­ lasti nesouvisející s prací je zakázána dis­ kriminace pouze rasová nebo etnická.

Karta života

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra (ZP MV) ČR představila svůj produkt, který by měl vést ke zkvalitnění zdravotní péče o pojištěnce – tzv. kartu života. „Snažíme se její podstatu vyjádřit sym­ bolem 3+2, tzn., že karta života má po­

Europoslanec MUDr. Milan Cabrnoch přednesl sdělení Evropská doporučení k přístupnosti zdravotní dokumentace pro osoby se zdravotním postižením. Foto: ZN

vým postižením. Jaroslav Winter provo­ zuje portál Helpnet.cz, který zastřešuje problematiku zdravotního postižení a je koordinátorem projektů pro Českou unii neslyšících. Upozornil, že lidé se slucho­ vým postižením netvoří jednolitou sku­ pinu. Existuje více typů sluchových vad a každý člověk je postižen jiným způso­ bem. Dokonce ne každý se sám cítí postižený. „Pokud neslyšící osoby používají znakový jazyk, můžeme jim nabídnout tlumočení do znakového jazyka českého nebo do znakované češtiny. Již řadu let existuje centrum zprostředkování tlumočení pro neslyšící, kde je možné si tlumočníka v předstihu objednat. Další možností je záležitost poměrně nová – přepis mluve­ né řeči. Při České unii neslyšících vzniklo už centrum zprostředkování simultánní­ ho přepisu (viz www.prepis.cz). Služba se zajišťuje pomocí rychlopísařů buď přímo na místě konání akce (tak jako právě na tomto semináři – poznámka redakce), nebo je možné pořizovat přepis na dálku – on-line,“ uvedl Jaroslav Winter.

Neseď a jdi si hledat práci

Lenka Kohoutová, poslankyně sněmovny, skytovat 3 služby a k jejímu zprovoznění se zdravotním postižením. „Byl jsem tro­ spoluzakladatelka Nadačního fondu pro mají vést 2 kroky,“ řekl Ing. Tomáš Jung, chu na rozpacích nad zadaným téma­ podporu zaměstnávání osob se zdravot­ MBA, náměstek ředitele zdravotního od­ tem,“ přiznal Mgr. Prokeš. „Ochrana ním postižením a  předsedkyně jeho osobních údajů totiž nerozlišuje mezi správní rady, informovala o projektu „Ne­ boru ZP MV. Karta života je souhrnem údajů o zdra­ lidmi a já myslím, že je to dobře. Garan­ seď a jdi si hledat práci“. Zdůraznila, že votním stavu pojištěnce, které jsou ulo­ tuje určitý přirozený standard, a ten by přístup k informacím má být samozřej­ ženy v databázi pojišťovny. Tři elektro­ měl být aplikován bez ohledu na naše mostí pro všechny. Důležité je vytvářet nické služby nabízejí výpis ze zdravotní­ různé možnosti a odlišnosti. Je to dáno takové prostředí, které může být lidmi ho účtu (podrobný přehled výdajů za po­ tím, že ochrana osobních údajů vychází s postižením plně využíváno. „V rámci skytnutou zdravotní péči za poslední tři z přirozeného právního základu pohledu zmíněného projektu vytváříme virtuální roky), správnou a bezpečnou léčbu (vy­ na člověka. Ochrana dat je velmi prak­ prostředí o zaměstnávání zdravotně po­ plnění určitých údajů samotným pojiš­ tická záležitost a je to věc, kterou by­ stižených. Na portálu www.prace.cz se těncem a využití těchto údajů dalšími lé­ chom měli vnímat jako prostředek, který mohou zájemci informovat o nejrůzněj­ kaři) a rychlý přístup k informacím pro neformalizuje naše postupy, nebyrokra­ ších nabídkách a poptávkách práce z celé záchrannou službu. Pojištěnec si sám tizuje naše činnosti. Pokud jsou nasta­ ČR, které inzeruje nejen tento portál, ale rozhoduje o tom, komu umožní vstup do veny lidsky, neměli bychom o ochraně i další v ČR. Z menších portálů se zde své karty života. Na formuláři nebo na osobních údajů ani vědět,“ řekl Mgr. ‚vyzobává‘ jednotlivá nabídka nebo po­ ptávka práce pro osoby se zdravotním internetu uvede, zda má být povolen pří­ Prokeš. postižením,“ informo­ stup praktickému vala Lenka Kohoutová. lékaři nebo zá­ „Přístup k informacím je nejen základní lidské, občan­ Tento portál bude roz­ chranné službě. ské právo, ale troufám si říct, že je to hlavně nezbyt­ Karta života ne­ dělen na dva velké cel­ nost. Nezbytnost proto, abychom dokázali jako jedinci ky. První je určen oso­ má samozřejmě ambice nahradit ve společnosti ,fungovat´, abychom se ve svém prostředí bám se zdravotním po­ zdravotnickou dokázali vůbec orientovat.“ stižením – mohou zde čerpat informace o tom, dokumentaci. jaká mají práva, kde se mohou informovat o práci, jak se mohou Elektronická zdravotní knížka Aktuální možnosti nechat zaměstnávat, co znamená přizpů­ S elektronickou zdravotní knížkou (EZK) pro osoby se zrakovým sobit práci pro osoby se zdravotním po­ – on-line průvodcem zdravím seznámil a sluchovým postižením Mgr. David Doležal. Jde o projekt IZIP, O problémech lidí s těžkým zrakovým stižením. Ale také zde najdou návody, jak internetový přístup ke zdravotním infor­ handicapem při práci s výpočetní tech­ vytvořit strukturovaný životopis, kde macím pacienta jak pro zdravotnické pra­ nikou, ale hlavně o aktuálních možnos­ ­hledat tzv. podporované zaměstnávání covníky, tak pro pacienty samotné. S tím tech jejich řešení pohovořil Mgr. Radek apod. souvisí zefektivnění jejich výměny – jak Pavlíček z TyfloCentra Brno. Zavzpomí­ „Tato fáze je v současné době asi z 50 pro­ na bázi pacient/lékař, tak i mezi zdravot­ nal, že ještě před asi deseti lety byl mezi cent spuštěna, ale protože nemáme pro­ nickými pracovníky navzájem. zrakově postiženými velký hlad po infor­ středky na financování celého projektu, Systém IZIP stojí na čtyřech hlavních pi­ macích. V současné době jsou kompen­ spouštíme jej po kouskách,“ řekla poslan­ lířích. Prvním je emergentní dataset, zační pomůcky na vysoké úrovni, i nevi­ kyně a dodala, že druhý díl projektu bude tedy souhrn základních informací o pa­ domý člověk dnes může posílat e-maily, přinášet informovanost zaměstnavate­ cientovi (krevní skupina, očkování, aler­ chatovat, stahovat si informace. K tomu, lům. „Tady vidím široké pole působnosti gie, kontakty na osobu blízkou atd.). aby vše fungovalo, je ale potřeba stále sle­ pro nás všechny z neziskového sektoru Druhým pilířem jsou samotné zdravotní dovat několik aspektů a vytvářet příznivé – informovat jednotlivé personalisty informace, které jsou dostupné odkud­ podmínky. Problémem je totiž dostup­ z běžných firem, kteří chtějí zaměstnávat koliv a kdykoliv. Třetím pilířem je „osob­ nost kvalitních pomůcek. I když v sou­ lidi s handicapem, ale nevědí, jak na to. ní účet pojištěnce“, tzn. přehled poskyt­ časné době mají zrakově postižení po­ V tomto směru u nás existuje velké vaku­ nuté zdravotní péče, a čtvrtým „manažer měrně dobré podmínky, jak příspěvky na um, velká nevědomost, a my jim za to ne­ svého zdraví“. Ten vychází z  faktu, že pomůcky získat, vždy to bude otázka můžeme lát, můžeme jen informovat – pouze aktivní pacient může být pro lé­ finanční. A pokud klient pomůcku dosta­ aby pochopili, že na zaměstnávání posti­ kaře dobrým partnerem. „Manažerem ne, je třeba, aby ho s ní někdo naučil pra­ žených nelze nahlížet jako na problema­ svého zdraví“ se IZIP snaží podnítit covat, protože práce zrakově postiženého tické zaměstnávání méněcenných, kteří klienty k plánování prohlídek, k zazna­ s počítačem se liší od práce běžného uži­ nic neumějí nebo budou stále nemocní. menávání do očkovacích kalendářů, ke vatele. „Když nevidomý člověk pomůcku Protože tak to skutečně není.“ sledování krevního cukru, tlaku, BMI získá a naučí se s ní pracovat, je pak ještě Je tedy třeba vzdělávat personalisty, uka­ atd. V projektu EKZ je zatím zapojeno na celé společnosti, aby dbala na přístup­ zovat jim, jak se mají chovat, jak mohou 14,5 tisíce lékařů a  přes dva milióny nost informací pro všechny. Často se to­ přizpůsobovat jednotlivé pracovní pozice tiž stává, že i když už se člověk na inter­ pro jednotlivé typy zdravotního postiže­ klientů. netu dostane tam, kam potřebuje, a stáh­ ní. Z  části už funguje projekt, v  jehož Ochrana osobních dat ne si hledaný dokument, zjistí, že je pro rámci informují spoty, jak se chovat ­lidem nevidomým, k lidem na vozíku apod. In­ V souvislosti s elektronickým uchovává­ něj nepřístupný,“ řekl Mgr. Pavlíček. ním dat vystoupil Mgr. Josef Prokeš Na jeho sdělení navázal Jaroslav Winter formují také o Ochranné známce Práce z Úřadu pro ochranu osobních údajů. podrobným sdělením, jaké komunikační zdravotně postižených (více viz ZN hech Referoval o ochraně osobních dat u osob a informační bariéry řeší lidé se slucho­ č. 16/2010).


◗ ◗ servis

Číslo 27 n 20. Září 2010

Nároky při pracovním úrazu Pracuji jako zdravotní sestra a před třemi měsíci se mi stal pracovní úraz, po němž jsem již třetí měsíc v pracovní neschopnosti. Jaké jsou mé nároky na odškodnění – jak v době pracovní neschopnosti, tak i po jejím ukončení?

Náhrada po dobu pracovní neschopnosti

◗ ◗ Volná místa

Požadujeme: VŠ, odbornou/specializovanou způsobilost. Kontakt: lucie.madejewska@mediclinic.cz.

◗ Neurolog

◗ Praktický lékař

Poliklinika Denisovo nábřeží, s. r. o, v Plzni přijme do trvalého pracovního poměru neurologa na plný úvazek. V případě zájmu nebo nutnosti zajistíme ubytování. E-mail: pdnplzen@volny.cz, tel. 378 218 417.

◗ Oční lékařka Přijmeme oční lékařku na celý nebo zkrácený pracovní úvazek pro ordinaci v Praze. Pro mimopražské možnost ubytování. Dobré platové podmínky. V případě zájmu pište na adresu: havlickova@eiffeloptic.cz nebo volejte na tel. 602 129 164, p. Havlíčková.

◗ Gynekolog-porodník

Nemocnice Nymburk s. r. o. přijme pro chirurgické oddělení

Most – PL, nástup ihned/dohodou za odpovídající platové ohodnocení. Týden dovolené navíc, týden na vzdělávání, HPP, DPP. Požadujeme: VŠ, odbornou/specializovanou způsobilost. Kontakt: lucie.madejewska@mediclinic.cz.

◗ Lékaři různých odborností Medicínské centrum Praha, s. r. o., přijme lékaře na částečný/plný úvazek pro odbornosti: praktický lékař, pediatrie, vnitřní lékařství, kardiologie, gynekologie, neurologie, endokrinologie, oční, ORL, ortopedie, rehabilitace, více na www.mc-praha.cz. Kontaktní osoba: Bc. Markéta Marušková, tel.: +420 270 003 566/63, e-mail: info@mc-praha.cz.

Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a. s., přijme do pracovního poměru lékaře s atestací v oboru gynekologie a porodnictví na pozici zástupce primáře na oddělení PG. Platové podmínky velmi dobré, možnost ubytování a jiné výhody. Své životopisy zasílejte na e-mail: nabor@onmb.cz nebo na adresu nemocnice: ONMB, a. s., V. Klementa 147, 293 01 Mladá Boleslav.

lékaře-chirurgy

(i absolventy) na plný pracovní úvazek. Jedná se o akreditované pracoviště. Nástup možný ihned. Smluvní plat a další podmínky dohodou. Kontakt: jaroslav.verner@seznam.cz nebo na tel.: 606 787 916 (kontakt bude dál předán přímo primáři)

Beskydské rehabilitační centrum spol. s r.o. v Čeladné – www.brc.cz přijme

fyzioterapeuta (Bc., Mgr.)

◗ Chirurg

s osvědčením k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu

Nemocnice Frýdlant, s. r. o., okres Liberec, přijme na chirurgické oddělení lékaře, i absolventa. Možnost získání bytu, nástupní plat dle dohody. Případné dotazy na tel. 482 369 200, prim. MUDr. Petr Ludvík, nebo e-mail: nemocnice@nemfry.cz.

Nabízíme: ✓ dobré pracovní podmínky ✓ možnost kvalitního ubytování ✓ zajištění odborného růstu

◗ Praktický lékař pro děti a dorost Pečky – PL pro děti a dorost, nástup ihned/dohodou za odpovídající platové ohodnocení. Týden dovolené navíc, týden na vzdělávání, HPP, DPP. Požadujeme: VŠ, odbornou/specializovanou způsobilost. Kontakt: lucie.madejewska@mediclinic.cz.

◗ Gynekolog Ústí nad Labem – gynekolog, nástup ihned/dohodou za odpovídající platové ohodnocení. Týden dovolené navíc, týden na vzdělávání, HPP, DPP. Požadujeme: VŠ, odbornou/specializovanou způsobilost. Kontakt: lucie.madejewska@mediclinic.cz.

Náhrada po skončení pracovní neschopnosti

Nástup možný ihned Informace na personálním odd. BRC, tel.: 558 616 298 nebo u vedoucí rehabilitace tel.: 603 854 100

◗ Praktický lékař

Náhrada za ztrátu na výdělku po skonče­ ní pracovní neschopnosti nebo při uzná­ ní invalidity přísluší podle § 371 zákoníku práce zaměstnanci ve výši rozdílu mezi průměrným výdělkem před vznikem ško­ dy a výdělkem dosahovaným po pracov­ ním úrazu či po zjištění nemoci z povo­ lání s připočtením případného invalidní­ ho důchodu pobíraného z téhož důvodu. Ke snížení invalidního důchodu pro ­souběh s jiným důchodem podle práv­ ních předpisů o důchodovém pojištění ani k výdělku zaměstnance, kterého do­ sáhl zvýšeným pracovním úsilím, se nepřihlíží. Náhrada za ztrátu na výdělku přísluší za­ městnanci i při pracovní neschopnosti z jiného důvodu, než je původní pracovní úraz nebo nemoc z povolání. Z výdělku po pracovním úrazu nebo po zjištění ne­ moci z povolání se stanoví výše nemo­ censké. Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti či při uznání invalidity přísluší i zaměstnanci, který je veden v evidenci uchazečů o za­ městnání. Za výdělek po pracovním úra­ zu (nebo po zjištění nemoci z povolání) se považuje výdělek ve výši minimální mzdy podle ustanovení § 111. Pobíral-li zaměstnanec před tím, než se stal ucha­ zečem o zaměstnání, náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní ne­ schopnosti, přísluší mu tato náhrada v ta­ kové výši, ve které mu na ni vzniklo právo za trvání pracovního poměru. Upozorňuji, že dosahuje-li zaměstnanec ze své viny nižšího výdělku než ostatní zaměstnanci vykonávající u zaměstnava­ tele stejnou práci nebo práci téhož druhu, považuje se za výdělek po pracovním úrazu průměrný výdělek, kterého dosa­ hují tito ostatní pracovníci. Zaměstnanci, který bez vážných důvodů odmítne nastoupit práci, kterou mu za­ městnavatel zajistil, přísluší náhrada za ztrátu na výdělku pouze ve výši rozdílu mezi průměrným výdělkem před vzni­ kem škody a průměrným výdělkem, kte­ rého mohl dosáhnout za práci, která mu byla zajištěna. Zaměstnavatel zaměst­ nanci neuhradí škodu do výše částky, kte­ rou si bez vážných důvodů opomenul vydělat. Náhrada za ztrátu na výdělku po skonče­ ní pracovní neschopnosti přísluší za­ městnanci nejdéle do konce kalendářní­ ho měsíce, v němž dovršil 65 let věku ne­ bo do data přiznání starobního důchodu z důchodového pojištění. JUDr. Vratislav Tomek, OS ZSP ČR

Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti přísluší zaměst­ nanci ve výši rozdílu mezi průměrným výdělkem před vznikem škody způsobe­ né pracovním úrazem (nebo nemocí z povolání), plnou výší náhrady mzdy ne­ bo platu podle § 192 a plnou výší nemo­ censké. Náhrada za ztrátu na výdělku pří­ sluší zaměstnanci do výše jeho průměr­ ného výdělku před vznikem škody i za dobu, kdy mu během 3 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti nenáleží nemocenská nebo kdy mu podle § 192 odst. 1 části věty druhé za středníkem ne­ přísluší náhrada mzdy nebo platu (náhra­ da mzdy nebo platu nepřísluší za první 3 takovéto dny dočasné pracovní ne­ schopnosti, nejvýše však za prvních 24 neodpracovaných hodin z  rozvrže­ ných směn). Náhrada za ztrátu na výdělku přísluší za­ městnanci i při jeho další pracovní ne­ schopnosti z důvodu téhož pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Za prů­ měrný výdělek zaměstnance před vzni­ kem škody je považován průměrný výdě­ lek před vznikem této další škody. Jestliže před tím příslušela zaměstnanci náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti, poskytne se mu tato náhra­ da do výše částky, do které by mu příslu­ šela náhrada za ztrátu na výdělku po skon­ čení pracovní neschopnosti, kdyby nebyl neschopen práce. Za výdělek po pracov­ ním úrazu nebo po zjištění nemoci z po­ volání se považuje náhrada mzdy nebo platu podle § 192 a nemocenské dávky.

7

◗ Řádková inzerce

◗ Právní poradna

Pokud došlo u zaměstnance při plnění pracovních úkolů nebo v  přímé sou­ vislosti s  tím k  poškození na zdraví či k jeho smrti úrazem (pracovní úraz), od­ povídá za vzniklou škodu zaměstnavatel, u něhož byl zaměstnanec v době úrazu v pracovním poměru, a to podle ustano­ vení § 366 odst. 1 zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění). Upozorňuji, že pracovním úra­ zem není úraz, který se zaměstnanci při­ hodil na cestě do zaměstnání a zpět. Pod­ le ustanovení § 366 odst. 4 zákoníku prá­ ce zaměstnavatel je povinen nahradit škodu, i když dodržel povinnosti vyplý­ vající z  právních a  ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud se odpovědnosti zcela, popř. zčásti nezprostí podle ustanovení § 367 zákoníku práce. Zaměstnanci, který utrpěl pracovní úraz (nebo u něhož byla zjištěna nemoc z po­ volání), je zaměstnavatel povinen v roz­ sahu, ve kterém za škodu odpovídá, po­ skytnout náhradu za: V ztrátu na výdělku (upozorňuji, že ná­ hrada za ztrátu na výdělku po dobu pra­ covní neschopnosti a náhrada po skon­ čení pracovní neschopnosti z téhož dů­ vodu jsou samostatné nároky, které ne­ přísluší vedle sebe), V bolest a ztížení společenského uplatně­ ní (náhrada se poskytuje jednorázově), V  účelně vynaložené náklady spojené s léčením, V  věcnou škodu, přičemž ustanovení § 265 odst. 3 zákoníku práce platí i zde – zaměstnavatel neodpovídá zaměstnan­ ci za škodu na dopravním prostředku, kterého použil při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním bez jeho souhlasu. Způsob a rozsah náhrady škody je za­ městnavatel povinen projednat bez zby­ tečného odkladu s příslušnou odborovou organizací a se zaměstnancem.

Zdravotnické noviny

Jablonec nad Nisou – praktický lékař, nástup ihned/dohodou za odpovídající platové ohodnocení. Týden dovolené navíc, týden na vzdělávání, HPP, DPP. Požadujeme: VŠ, odbornou/specializovanou způsobilost. Kontakt: lucie.madejewska@mediclinic.cz.

◗ Praktický lékař Frenštát pod Radhoštěm – praktický lékař, nástup ihned/dohodou za odpovídající platové ohodnocení. Týden dovolené navíc, týden na vzdělávání, HPP, DPP. Požadujeme: VŠ, odbornou/specializovanou způsobilost. Kontakt: lucie.madejewska@mediclinic.cz.

Na naše dialyzační střediska v Lounech, ve Slaném a v Kladně hledáme kolegu/kolegyni na pozici

◗ Praktický lékař Vrchlabí – praktický lékař, nástup ihned/dohodou za odpovídající platové ohodnocení. Týden dovolené navíc, týden na vzdělávání, HPP, DPP. Požadujeme: VŠ, odbornou/specializovanou způsobilost. Kontakt: lucie.madejewska@mediclinic.cz.

◗ Lékař pro ORL Hustopeče – lékař pro ORL, nástup ihned/dohodou za odpovídající platové ohodnocení. Týden dovolené navíc, týden na vzdělávání, HPP, DPP. Požadujeme: VŠ, odbornou/specializovanou způsobilost. Kontakt: lucie.madejewska@mediclinic.cz.

◗ Praktický lékař pro děti a dorost Aš – PL pro děti a dorost, nástup ihned/dohodou za odpovídající platové ohodnocení. Týden dovolené navíc, týden na vzdělávání, HPP, DPP. Požadujeme: VŠ, odbornou/specializovanou způsobilost. Kontakt: lucie.madejewska@mediclinic.cz.

◗ Praktický lékař Bohumín – praktický lékař, nástup ihned/dohodou za odpovídající platové ohodnocení. Týden dovolené navíc, týden na vzdělávání, HPP, DPP.

LÉKAŘ / LÉKAŘKA Požadujeme: • absolvent lékařské fakulty • atestace z interního lékařství případně nefrologie výhodou • člen České lékařské komory • bezúhonnost • výborné komunikační schopnosti

Nabízíme: • práci ve zkušeném týmu • možnost dalšího vzdělávání • práce s novými technologiemi • zajímavé finanční ohodnocení • další nabídka firemních benefitů

Další informace o naší společnosti naleznete na www.fresenius.cz, kde máte možnost vyplnit dotazník pro uchazeče o zaměstnání. Pokud Vás náš inzerát zaujal, pošlete svůj životopis na adresu michaela.rydlova@fmc-ag.com.

Objednací kupón Zdravotnických novin fresenius_110x100_lekar_new_4C_final.indd 1

15.4.2010 13:13:45

Objednávám předplatné:

Standardní, roční

799 Kč

Studentské, roční

639 Kč

Balíček 1 + 1, roční* 1220 Kč

* speciální nabídka kombinace předplatného Zdravotnických novin a Florence.

n

ročník 59

Předplatné zahrnuje 42 čísel Zdravotnických novin včetně pravidelných příloh Lékařské listy a Kongresový list.

ODBĚRATEL:

FAKTURAČNÍ ÚDAJE:

(nevyplňujte, jsou-li shodné s odběratelem)

Titul:.............................................................................................. Organizace:................................................................................... Jméno a příjmení:......................................................................... Adresa:.......................................................................................... Organizace:................................................................................... PSČ a město:................................................................................. Obor činnosti:............................................................................... IČ:.................................................................................................. Adresa:.......................................................................................... DIČ:................................................................................................ PSČ a město:................................................................................. Telefon:......................................................................................... Telefon:......................................................................................... E-mail:........................................................................................... E-mail:........................................................................................... Způsob úhrady:

složenka

faktura

Vyplněný kupón zašlete poštou na adresu:

Postservis, oddělení předplatného, Poděbradská 39, 190 00 Praha 9, faxem na číslo 284 011 847 nebo e-mailem na adresu predplatne@ambitmedia.cz. Předplatné si můžete objednat také na bezplatné infolince České pošty 800 300 302 nebo webových stránkách www.periodik.cz.

Datum:.......................................................... Podpis:..........................................................

Vyplněním a podpisem tohoto kupónu souhlasím s tím, aby vydavatelství Ambit Media, a.s., shromažďovalo a zpracovávalo ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění osobní údaje uvedené v objednacím kupónu. S úplným poučením o ochraně osobních údajů jsem se seznámil na webových stránkách vydavatele www.ambitmedia.cz. Tyto údaje poskytuji dobrovolně.


◗ ◗ něco navíc

8 Zdravotnické noviny

ročník 59 n Číslo 27 n 20. Září 2010

V Ukázky z Dosud nezveřejněnÉ knihY o historii medicíny

Dějiny české otorinolaryngologie (6) Přinášíme čtenářům další část dosud nepublikované knihy „Historie ORL v Čechách“, sepsané MUDr. Jaromírem Zahradilem z ORL kliniky 3. LF UK a FN Královské Vinohrady v Praze. V tomto díle se podíváme podrobněji na některé lékaře, kteří se zasloužili o bouřlivý rozvoj ORL v Čechách.

Kapitola 3 – Období prudkého rozmachu ORL v Čechách od konce 19. století (2. část)

mu dal k dispozici operační sály pro výkony, které nemohl Frankenberger provádět na ambulanci.

Emerich Maixner z Roblínova (5. 11. 1847, Nová Huť – 27. 4. 1920, Praha)

Jméno Frankenberger je nerozlučně spojeno s počátky vývoje české laryngologie. Jeho vědecké práce dosahovaly světové úrovně, těšily se svého času pozornosti zvláště ve Francii a Německu. Otakar Frankenberger se narodil 18. 2. 1852 ve Vysočanech v lékařské rodině. Maturoval na pražském novoměstském gymnáziu. Studoval medicínu na pražské univerzitě a tu byl promován na doktora všeobecného lékařství dne 22. 12. 1876. Spolu s Maixnerem a Maydlem podnikl vědeckou cestu do západní Evropy. Potom externoval v pražské všeobecné nemocnici po 15 měsíců, načež byl jmenován asistentem patologické anatomie u  prof. Klebse. V  r. 1878 byl povolán k vojenské službě a jako lékař polní nemocnice se účastnil okupace Bosny do roku 1879. Po svém návratu do Prahy shledal poměry na univerzitě zcela změněné, a tak se roku 1880 stal horním a hutním lékařem na Kladně a pracoval též jako chirurg v závodní nemocnici. Od r. 1886 do r. 1891 praktikoval jako venkovský lékař v Měšicích. Od roku 1891 se však jednoznačně zviditelňuje především jako laryngolog, ale i rinolog. Pracuje na laryngologické ambulanci u  Maixnera, studuje ve Vídni u  prof. Schröttera, Grubera a Pollitzera; dále v  Berlíně u  profesorů B.  Fraenkela, F. Knause a Luca. Habilitoval se v roce 1895 na c. k. české lékařské fakultě v Praze z laryngo-, faryngo-rinologie. Jako habilitační spis předložil práci: „O uměle vytvořených stenózách tracheálních“. Od roku 1895 vedl laryngorinologické ambulatorium při Maixne-

Studium na pražské lékařské fakultě ukončil Maixner v roce 1871 a  již v roce 1875 operoval na chirurgické klinice drobné polypy nosní i  hrtanové (v místní anestezii). R. 1876 se stal asistentem na klinice u Bohumila Eiselta, r. 1880 habilitoval ze speciální patologie a  z  terapie interních chorob, v roce 1883 se stal prvním přednostou polikliniky české lékařské fakulty v Praze. V roce 1884 získal Maixner v oboru vnitřních chorob mimořádnou profesuru, v roce 1886 se stal přednostou české propedeutické kliniky, která byla přejmenována r. 1877 na II. interní kliniku. V jejím čele stál Maixner do r. 1902, kdy byl požádán, aby se ujal vedení I. interní kliniky po B. Eiseltovi. Přednostou I. interní kliniky byl Maixner do roku 1918. Byl uznávaným diagnostikem a  vědcem. Vydal první soubornou učebnici vnitřního lékařství, která měla čtyři díly, hojně publikoval hlavně kardiologické a laryngologické práce a kazuistiky. Na klinice založil biochemickou laboratoř (první svého druhu v Čechách), v roce 1903 se mu po značném úsilí podařilo sehnat rentgen, který potom sloužil I. i II. interní klinice. Kromě jiného se intenzivně věnoval problematice tuberkulózy, jeho zásluhou vzniklo plicní sanatorium na Pleši. Hlavní oblastí jeho vědeckého zájmu byla kardiologie a laryngologie. Proto je považován za spoluzakladatele laryngologie u nás. Kromě různých ocenění byl v roce 1918 povýšen do šlechtického stavu s predikátem „z Roblínova“.

Po Maixnerovi byl přednostou I. interní kliniky (od roku 1918) prof. Ladislav Sylaba.

Karel Maydl (10. 3. 1853, Rokytnice nad Jizerou – 8. 8. 1903, Dobřichovice)

Po vystudování lékařské fakulty a absolvování vojenské základní služby pracoval na II. chirurgii v Zemské nemocnici. V letech 1878–79 sloužil jako vojenský lékař v  Bosně a Hercegovině, od roku 1889 pracoval na chirurgii v Innsbrucku (asistent), r. 1881 přešel na I. chirurgickou kliniku do Vídně, v roce 1883 byl habilitován, 1886–87 byl přednostou vojenské nemocnice v Bělehradě (za srbsko-bulharské války), v letech 1886–1891 působil ve Vídni jako přednosta chirurgického oddělení polikliniky. Do Čech se vrátil v  roce 1891 a převzal vedení chirurgické kliniky po Vilému Weisovi. Založil vlastní chirurgickou školu (mezi jeho žáky patří Václav Kopfstein, Otakar Kukula, Rudolf Jedlička). Preferoval zásady antisepse a asepse. Je považován za zakladatele moderní české chirurgie. Některé operace provedl ­jako první na světě, např. laminektomii (29. 12. 1882), kterou sám uváděl termínem „resekce páteře“. (Priorita v uvedené operaci bývá někdy omylem přisuzována Mac Ewenovi, ten však výkon provedl o 5 měsíců později.) Maydl také řešil problematiku celkové anestezie a v roce 1883 publikuje práci „O  okluzivní intubaci hrtanu hadicemi pro narkózu“. Jako operatér vynikal hlavně v břišní chirurgii. Laryngologii se věnoval okrajově, ale významně podpořil Frankenbergera, když

Otakar Frankenberger (18. 2. 1852 – 16. 4. 1915)

Na obrázku jsou účastníci zahradní slavnosti. Z tváří všech mužů vyzařuje nadprůměrná inteligence, a není tedy divu, že v takové společnosti nacházíme i Frankenbergera (třetí sedící zprava) a Císlera (třetí sedící zleva). Na obrázek se vešla i hospodyně Věra Menčíková, která připravovala pokrmy. Menčíková se mohla vyfotit, protože vařila tak dobře, že ji Císler dokonce nazval mistryní světa.

rově druhé a pak od r. 1902 prvé lékařské klinice. V roce 1903 byl jmenován titulárním mimořádným profesorem. R.  1906 je korunováno jeho úsilí a stává se přednostou nově zřízeného čs. ústavu laryngologického, „jejž sám takořka vydobyl a založil“. R. 1913 je jmenován řádným profesorem a laryngologie jde jeho zásluhou kupředu. Vraťme se však ještě k založení laryngologického ústavu. Maixner a  Maydl podporovali Frankenbergera do té míry, že ze svých pozic přednostů největších klinik prosadili, aby se laryngologie stala povinným učebním předmětem pro mediky (1903). Frankenbergerův požadavek na zřízení laryngologického ústavu se tak začal jevit jako oprávněný. Samostatný laryngologický ústav je otevřen 2. května 1906 v přízemí domu bývalé dětské nemocnice (Neureutterovy) ve Viniční ulici č. 5 (Na Křižovatce) v pěti skrovných místnostech. A právě v těchto místnostech se 30. listopadu 1906 (na

Frankenbergerův podnět) uskutečnilo setkání českých otorinolaryngologů, kteří působili v Praze. Dostavili se tito pánové: Císler, Výmola, Dohnal, Janatka, Janke, Krützner, Axamit, Čech, Guttman, Slavík, Matina, Frankenberger. Bylo ustanoveno „Volné sdružení českých otorinolaryngologů“ a domluveno konati pravidelné měsíční schůze, jejichž obsahem byly odborné rozhovory a přednášky. Frankenberger učinil jako první pokus o sjednocení a kolektivní spolupráci v oboru. Nebylo to však jednoduché, Frankenberger sám měl mnoho problémů s provozem laryngologického ústavu (kde mu chyběly placené pomocné síly) a navíc bez přestání usilovně vědecky bádal. Nápomocen byl především Císler a Guttman (jediný placený asistent laryngologického ústavu). Teprve v roce 1912 byl povolen pro laryngologický ústav druhý asistent, ovšem nehonorovaný, takže místo nikdo nechtěl, až teprve dr. Greif (později profesor).  MUDr. Jaromír Zahradil

Dějiny české otorinolaryngologie na stránkách ZN ZN č. 4/2010 – Slováci pokládají základy české otorinolaryngologie (1) ZN č. 7/2010 – Slováci pokládají základy české otorinolaryngologie (2) ZN č. 13/2010 – Slováci pokládají základy české otorinolaryngologie (3) , Probuzení otorinolaryngologů v Čechách (1) ZN č. 15/2010 – Probuzení otorinolaryngologů v Čechách (2), Slovo autora ZN č. 18/2010 – Období prudkého rozmachu ORL v Čechách od konce 19. století (1) ZN č. 27/2010 – Období prudkého rozmachu ORL v Čechách od konce 19. století (2) Další díly připravujeme

◗ Jubilea V září slaví životní jubileum dvě vynikající osobnosti české medicíny – sedmdesátky se dožívají ­neurofyziolog prof. MUDr. Josef Syka, DrSc., dr. h. c., a internista prof. MUDr. Jiří Ehrmann, CSc. ­Zdravotnické noviny se připojují ke gratulantům.

V Prof. J. Syka

světem respektovaný vědec Josef Syka se narodil 18. září 1940 v Praze. Po maturitě v Litoměřicích a dvou letech práce jako pomocný dělník byl přijat na pražskou lékařskou fakultu, kde promoval v r. 1965. Již jako medik se rozhodl pro své celoživotní téma – studium funkcí mozku. Učednická léta v tomto oboru strávil v průběhu studia v laboratoři nestora české neurofyziologie dr. Jana Bureše ve Fyziologickém ústavu ČSAV. Později zde pracoval jako vědecký pracovník se zaměřením na výzkum neuronových mechanismů zpracování informace v podkorových strukturách mozku. Brzy jej zaujalo studium sluchového systému mozku a této problematice zůstal celoživotně věrný. V r. 1975 se J. Syka stal šéfem Laboratoře elektrofyziologie sluchu Ústavu experimentální medicíny ČSAV. V té době už jeho publikace znali ve světě všichni odborníci v této oblasti. Josef Syka zkoumal funkce vnitřního ucha, vliv hluku a ototoxických léků na sluchový systém a mechanismy zpracování informace o zvuku v podkorových jádrech sluchového systému. Jeho pracoviště si získalo značnou mezinárodní

prestiž, Sykovu knihu Fyziologie a patofyziologie zraku a sluchu (napsanou s dr. Voldřichem a prof. Vrabcem) v 80. letech znali všichni, kteří se chtěli seriózně vzdělávat v otolaryngologii a oftalmologii. V devadesátých letech se prof. J. Syka angažoval v transformaci naší vědy, mj. se podílel na vzniku Grantové agentury ČR a byl místopředsedou Rady vlády pro výzkum a vývoj. V letech 1994 až 2001 byl ředitelem Ústavu experimentální medicíny AV ČR. Prof. J. Syka je aktivním představitelem české vědy na mezinárodním fóru, např. jako člen výboru European Science Foundation, zástupce pro Life Science v 5. rámcovém programu Evropské unie, člen výboru Mezinárodní organizace pro výzkum mozku IBRO a výboru Federace evropských společností neurověd atd. Je čestným členem mnoha

domácích i zahraničních odborných medicínských společností, úspěšným pedagogem, držitelem řady prestižních vyznamenání a ocenění. Je autorem více než tří stovek odborných publikací. Organizoval a řídil několik mezinárodních sympozií a kongresů, přednáší na řadě světových pracovišť. V roce 2009 mu Ruská akademie věd udělila čestný doktorát.

V Prof. J. Ehrmann

významný gastroenterolog a hepatolog Jiří Ehrmann se narodil 30. září 1940 v  Prostějově, takříkajíc s medicínskou sudbou – lékařem byl jeho otec, dědeček i několik dalších rodinných příslušníků. Po gymnáziu v  Litovli vystudoval v letech 1957 až 1963 brněnskou lékařskou fakultu a poté nastoupil na „umístěnku“ na internu nemocnice v severočeském Tanvaldu. V roce 1968 se stal sekundářem II. interní kliniky Fakultní nemocnice Olomouc, kde pod vedením přednosty prof. Kojeckého začal profilovat svoji odbornou kariéru zaměřenou na gastroenterologii

a hepatologii. V roce 1999 byl jmenován profesorem pro obor vnitřní nemoci. V období 1998 až 2005 uvedenou kliniku vedl, v současnosti je zde pověřen vedením výuky. Profesor Jiří Ehrmann je mezinárodně uznávaným gastroenterologem a hepatologem, zejména v oblasti virových hepatitid a nespecifických střevních zánětů. Převážně této problematiky se týká jeho 222 dosud publikovaných prací (z toho 36 zahraničních) a také čtyři monografie, kterých je editorem nebo spolupořadatelem. Sám si nejvíce váží letos vydané monografie „Hepatologie“, která je kolektivní dílem výboru České hepatologické společnosti ČLS JEP a prof. Ehrmann spolu s prof. Hůlkem jsou jejími editory. Prof. Ehrmann byl řešitelem nebo spoluřešitelem řady grantových a klinických studií. Organizoval mnoho kongresů a sympozií, je členem redakčních rad časopisů Vnitřní lékařství, Postgraduální medicína a Folia Gastroenterologica et Hepatologica a je velmi vyhledávaným a respektovaným oponentem, recenzentem či znaleckým posuzovatelem ve své medicínské oblasti. Z řady obdržených cen si J. Ehrmann nejvíc váží čestného členství v České gastroenterologické společnosti ČLS JEP, České hepatologické společnosti ČLS JEP a Polské internistické společnosti. Dále polské Medaile V. A. Gluzinského a Stříbrné medaile Univerzity Palackého v Olomouci. Prof. Ehrmann se rovněž angažoval a angažuje mimoprofesně – mimo jiné od začátku 90. let minulého století pracuje ve výboru Moravskoslezské křesťanské akademie, pět funkčních období byl členem revizní komise a později výkonné rady Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR.  mah

ZN 27_2010  

Zdravotnické noviny - odborné forum zdravotnictví a sociální péče

ZN 27_2010  

Zdravotnické noviny - odborné forum zdravotnictví a sociální péče

Advertisement