Page 1

ZDRAVOTNICKÉ NOVINY

Přílohy tohoto vydání

ODBORNÉ FÓRUM ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE www.zdravky.cz

ročník 60 • číslo 7–8 • 14. 2. 2011 cena 26 Kč • pro předplatitele 19 Kč / 1,25 €

ČLS JEP zvolila nové 2 předsednictvo, v čele zůstává prof. J. Blahoš

Návrh lékařské komory vyvolává polemiku (2)

2

Protikorupční strategie – dobré příklady táhnou

3

Priority maďarského 4 předsednictví Radě Evropy

V DĚKUJEME, ODCHÁZÍME

Krize dostává konkrétní tvář Vláda, ministerstvo zdravotnictví, hejtmani i odboráři se shodují v tom, že odchod protestujících lékařů z nemocnic by přinesl vážné problémy. Liší se však v názorech, jak lze hrozící krizi odvrátit. „Ředitelé fakultních nemocnic intenzivně připravují krizové plány, protože fakultní nemocnice budou tvořit páteřní síť případného krizového řešení po 1. březnu. Stát na tuto situaci bude připraven,“ tvrdil ve středu minulého týdne premiér Petr Nečas.

má spádovou oblast 1,2 miliónu lidí. Problém je v tom, že v tomto lidnatém kraji podalo výpověď zhruba 50 procent lékařů. Vzhledem k lidnatosti kraje nejsme schopni zajišťovat veškerou péči ani při nejlepší vůli,“ říká ředitel FN Ostrava MUDr. Svatopluk Němeček, MBA. Podle něj je na krizovém štábu Moravskoslezského kraje, aby informoval, jak bude ze zbytkových kapacit zajišťovat akutní péči. „Plánujeme zavření několika oddělení, která z velké části poskytují plánovanou péči, posílení chirurgických týmů, počítáme s tím, že spousta lidí bude rušit dovolené,“ uvádí S. Němeček. Podle připraveného harmonogramu se začnou vyprazdňovat neakutní oddělení (kožní, ortopedické, rehabilitační), která budou sloužit jako rezerva pro oddělení akutní. „Kapacita by se tím měla zdvojnásobit. Kapacitu porodnice ztrojnásobíme až na 100 lůžek,“ říká ředitel Němeček.

Pokyny MZ ředitelům fakultních nemocnic Ministerstvo zdravotnictví požaduje od fakultních nemocnic mobilizaci lůžkového fondu. Pokud po prvním březnu dojde na krizové scénáře, má být možné ukládat pacienty na volná lůžka bez ohledu na charakter oddělení, za zvýšené mobility personálu uvnitř nemocnic. „Je potřeba posílit vstupní ambulance, emergenční oddělení, uzavřít ambulantní části nemocnic. Máme dohodu se zástupci poskytovatelů ambulantní péče, že budou přijímat pacienty z nemocničních ambulancí a starat se o ně po dobu, kdy to bude nezbytné,“ uvedl ministr zdravotnictví doc. MUDr. Leoš Heger, CSc. Ministerstvo podle něj doporučilo nemocnicím, aby se primáři kontaktovali s ambulantními specialisty v dané oblasti a domluvili si s nimi spolupráci. „Bude velmi důležité, aby nemocnice spolupracovaly se zdravotními

Odmítám jednat o finančních bonusech

„Vidíme možnost pro sekundární transporty pomocí vrtulníkové letky armády, protože veškeré vrtulníky, které v současné době zajišťují primární péči, budou při prodlužování dojezdů udržovat pohotovost pro běžné akutní stavy,“ říká M. Slabý. Foto: uzi pojišťovnami, které budou vytvářet informační centra pro pacienty a zajišťovat plynulý tok informací, kde je volno a kde ne. Je naprosto klíčové, aby ředitelé spolupracovali s krajem, kde sídlí, ale i s okolními kraji. Dostali jasný pokyn, že budou muset přijímat pacienty odkudkoli, bez ohledu na tradiční spádové oblasti. Po-

kud budou mít volnou kapacitu, ošetří pacienta bez ohledu na místo bydliště,“ řekl L. Heger.

Nějakou dobu to ustojíme V Moravskoslezském kraji chce odejít 560 lékařů. „Fakultní nemocnice Ostrava, kde nejsou žádné výpovědi,

Napjatá situace je i v královehradecké fakultní nemocnici, kde podává výpověď 180 lékařů. „Jsme natolik postiženým regionem, že v chirurgii a neonatologii nebudeme schopni poskytnout ani akutní péči. Situace je akcentována tím, že v sousedních krajích pardubickém a na Vysočině není fakultní nemocnice, dá se očekávat, že tlak na naše zařízení bude ještě větší. V některých oborech bude nutné, abychom spolupracovali s pražským regionem,“ uvádí ředitel FN Hradec Králové prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. V nemocnici podle něj navíc dávají lékaři v masivní míře výpovědi ze služeb. dokončení na straně 2 ➥

◗ Financování zdravotnictví

Protestní akce lékařů může ovlivnit investice do zdravotnických zařízení Mottem letoška jsou rozpočtové úspory. Zdravotnické noviny se proto zeptaly v jednotlivých krajích, jak se úsporná opatření projeví v investicích do zdravotnických zařízení. V některých odpovědích zazněla i konstatování o možném vlivu akce Děkujeme, odcházíme. Karlovarský kraj Hejtman PaeDr. Josef Novotný uvedl, že snahou kraje je i přes úsporná opatření zachovat plánované investiční akce a investice nekrátit. Příspěvkové organizace zřizované krajem mají snížené náklady na provoz, a to o 5 % ve zdravotnictví i v sociální péči. Ve zdravotnictví je určeno 6,6 miliónu na opravu střechy LDN v Nejdku a 6 miliónů na nákup sanitek pro záchrannou službu. Kraj se také rozhodl vzít si úvěr na výstavbu sídla Územní zdravotnické záchranné služby do výše 75 mil. Kč. Stavba bude letos zahájena. Kromě toho bude pokračovat výstavba pavilonu akutní medicíny v Karlovarské krajské nemocnici (celkem necelých 600 mil. Kč z úvěru) a na jaro 2011 se připravuje zahájení rekonstrukce pavilonu B chebské nemocnice za celkem 130 mil. Kč. Kraj se také bude podílet na financování přístrojového vybavení kardiocentra v Karlových Varech, a to 15 procenty z celkových 58 mil. Kč získaných z Integrovaného operačního programu (IOP) ministerstva zdravotnictví.

Jihomoravský kraj Radní pro zdravotnictví MUDr. Oldřich Ryšavý uvedl, že o krácení investic do zdravotnických zařízení kraj neuvažoval a ani neuvažuje. Nicméně se vše

podle něho může změnit na přelomu února a března v souvislosti s akcí Děkujeme, odcházíme.

Liberecký kraj Podle MUDr. Pavla Nováka, radního pověřeného vedením krajského zdravotnictví, kraj počítá pouze s částkou cca 10 mil. na výstavbu komplexního informačního centra pro záchrannou službu. S realizací dalších stavebních investic nepočítá. Prioritou je vybavení komplexního iktového centra v Krajské nemocnici v Liberci v objemu cca 28 mil. Kč. Zde je zatím podíl kraje velmi nejistý a záleží též na hospodářském výsledku. V Krajské nemocnici v České Lípě jsou investiční požadavky na materiálně technické vybavení v rozsahu minimálně 35 mil. Kč. U investic v nemocnicích bude pravděpodobně nutno přistoupit k výrazné restrikci.

Moravskoslezský kraj Na pokrytí akcí stavebního charakteru v oblasti zdravotnictví kraj v rozpočtu vyčlenil téměř 293 mil. Kč. Jedná se o nejvyšší částku, jakou do zdravotnictví v posledních letech kraj investuje, uvádí se v odpovědích, které ZN zaslala mluvčí Bc. Šárka Vlčková.

V Karlovarské krajské nemocnici, a. s., letos pokračuje stavba nového pavilonu akutní medicíny. Jeho konečnou podobu představuje tato vizualizace. Repro: KKV Jedná se především o akce, u kterých je nezbytné dokončit jejich fyzickou realizaci či pouze samotné dofinancování, o havarijní stavy a o nutnou přípravu pro následné žádosti o dotaci z evropských fondů či poskytnutí krajských podílů na realizaci projektů z fondů EU. Kraj letos plánuje realizaci projektu „Obnovení přístrojové techniky ve zdravotnických zařízeních“, který má být spolufinancován z IOP a jehož celkové náklady přesáhnou 200 mil. Kč. Ve vazbě k výzvě Děkujeme, odcházíme musí dojít k monitorování situace a na základě následných analýz nelze vyloučit omezení realizace připravovaných projektů.

Plzeňský kraj Původní požadavky záchranné služby na vybavení činily 25,46 mil. Kč, uvedla Petra Jarošová, tisková mluvčí kraje. Jednalo se o sanitní vozy, vůz pro hromadná neštěstí, přístroje na mechanickou srdeční masáž, defibrilátory, dýchací přístroje a monitory/defibrilátory. Schváleny ale byly investice ve výši 5 miliónů a budou použity na nákup přístrojů. dokončení na straně 2 ➥

◗ Zdravotní pojišťovny

V krizi bez regulací i bez sankcí Zdravotnická zařízení, která v případě, že protestující lékaři nestáhnou své výpovědi, převezmou akutní péči o nově příchozí pacienty, se nemusejí bát regulací a finančního postihu za překročení limitů. Týká se to jak nemocnic, tak ambulantních zdravotnických zařízení. Na briefingu po jednání s ministrem zdravotnictví to 11. února potvrdil jak ředitel VZP ČR MUDr. Pavel Horák, CSc., MBA, tak prezident Svazu zdravotních pojišťoven ČR Ing. Jaromír Gajdáček. Naopak vůči nemocnicím oslabeným odchodem protestujících lékařů zdravotní pojišťovny neuplatní sankce pro neplnění předepsaného personálního vybavení. „Prolomení regulací však bude platit jen po dobu skutečné krize, pokud nastane, tedy orientačně v měsíci březnu,“ upozornil P. Horák. „Pokud by měly některé nemocnice omezený provoz či uzavřená oddělení ještě v dubnu, museli bychom přistoupit ke krácení smluvního objemu paušálních plateb,“ dodal. „Za zaměstnanecké zdravotní pojišťovny mohu garantovat, že v případě vyhrocení situace po 1. březnu budeme peníze posílat skutečně tam, kde bude akutní péče pacientům poskytována,“ slíbil J. Gajdáček. Zároveň vyjádřil víru v to, že se podaří s protestujícími lékaři dojít k dohodě.„Byla by škoda další peníze, které by za normálních okolností mohly přijít do nemocnic, vyplýtvat na převozy pacientů sanitními vozy či vrtulníky a na další krizová opatření,“ řekl.

Mimořádná situace prověří informační systémy Ministr zdravotnictví doc. MUDr. Leoš Heger, CSc., po jednání s představiteli zdravotních pojišťoven zdůraznil, že vedle garance řádného financování skutečně poskytnuté zdravotní péče je v případě krizového stavu druhou prioritou i zajištění informační podpory pro pacienty. V krajích by vznikla informační centra, která by průběžně a nepřetržitě sbírala informace o aktuálně volných kapacitách zdravotnických zařízení v regionu i okolí. Tytéž informace by sbíraly a vyhodnocovaly i zdravotní pojišťovny, které by svou činnost s krajskými informačními centry koordinovaly.„Se svými pojištěnci bychom komunikovali jak prostřednictvím telefonních informačních linek či e-mailů, tak s využitím sdělovacích prostředků, především regionálního tisku,“ upřesnil J. Gajdáček.

Při restrukturalizaci budou mít slovo i hejtmani Náměstek ministra zdravotnictví pro ekonomiku a zdravotní pojištění Ing. Petr Nosek potvrdil, že by další vývoj situace mohl vést i k restrukturalizaci lůžkové péče. Zdravotní pojišťovny by měly vypracovat představu o potřebných kapacitách v jednotlivých krajích. Ministr zdravotnictví L. Heger svého náměstka doplnil: „Pokud bude docházet k přesunu úhrad mezi nemocnicemi a pokud některá zdravotnická zařízení budou transformována či redukována, ministerstvo podpoří hejtmany v tom, aby byl v regionu zachován co největší objem potřebné zdravotní péče.“ Před dalším setkáním se zástupci Lékařského odborového klubu – Svazu českých lékařů, které se mělo konat až po uzávěrce tohoto vydání ZN, vyjádřil přesvědčení, že prostor pro dohodu stále ještě existuje. „Nikoli v objemu finančních prostředků, víc skutečně dát nemůžeme, ale v mechanismu jejich rozdělení,“ dodal L. Heger. jak


◗ ◗ Z DOMOVA

2 ZDRAVOTNICKÉ NOVINY

◗ ČLS JEP

Předsedou zůstává prof. J. Blahoš Volební sjezd delegátů České lékařské společnosti J. E. Purkyně (ČLS JEP), který proběhl v poslední lednový den v kongresovém centru pražské Ústřední vojenské nemocnice, rozhodl o tom, že v čele společnosti zůstává i pro období let 2011 až 2014 prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc. (na snímku). Prvním místopředsedou byl zvolen prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., Dr.h.c., druhým prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., vědeckým sekretářem prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, pokladníkem prof. MUDr. Jan Švihovec, DrSc. Členy nového předsednictva dále jsou: prof. MUDr. Michal Anděl, CSc., prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA, prof. MUDr. Petr Broulík, DrSc., MUDr. Hana Cabrnochová, prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA, prof. MUDr. Petr Goetz, CSc., MUDr. Otto Herber, prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc., prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D., prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA. Předsedkyní revizní komise ČLS JEP byla opět zvolena doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc., místopředsedou je prof. MUDr. Jan Hořejší, DrSc., členy MUDr. František Neradílek, plk. prof. MUDr. Jan Österreicher, Ph.D., a PhDr. Anna Arnoldová. red

Krize dostává konkrétní tvář ➥ dokončení ze strany 1 „To je věc, která nás limituje. Jsme schopni bez drastických změn přežít šest týdnů až dva měsíce, dál by to možné nebylo, protože vyčerpáme přesčasovou práci,“ říká R. Prymula. Lékaři v nemocnici podle něj v současnosti tvoří jednolitou masu s poměrně kompaktním postojem – nechtějí ze solidarity k protestujícím lékařům udržovat systém v chodu. „Preferujeme dohodu na celostátní úrovni. Na regionální úrovni odmítám jednat o finančních bonusech. Na příkladu Plzně je vidět, že protestující lékaři jednají centrálně, a nebylo by vhodné pokoušet se na lokální úrovni o nabídky, které by vnímali jako korupci,“ tvrdí R. Prymula.

Oč odborářům nakonec jde? V Plzeňském a Karlovarském kraji, kde má hrozící výpadek zdravotní péče řešit FN Plzeň, je situace kritická především v oblasti neonatologie a gynekologie. „Pořád věřím, že naši neonatologové a gynekologové se už přiklánějí k tomu, že by přišli,“ říká ředitelka FN Plzeň Ing. Jaroslava Kunová. Její nabídku zvýšení platů o 8000, 10 000, resp.12 000 korun však lékaři odmítli s odůvodněním, že jim jde o změnu systému. O tom, co jim vadí na připravované reformě zdravotnictví, však podle J. Kunové mluvit nechtěli. „Strašně mi vadí, jestliže lékaři uvádějí do pohotovosti celý stát, znejisťují pacienty a nejsou schopni říci, jaké systémové kroky by si přáli, aby stáhli výpovědi,“ říká J. Kunová.

Problém Vysočina Přes víkend přecházely nemocnice do krizového režimu a přestávají přijímat pacienty na plánované operace. Na Vysočině zůstane zachováno jediné oddělení ARO a intenzivní péče, a to v Nemocnici Pelhřimov. „Není možné

se domnívat, že pelhřimovská nemocnice dokáže všechno zvládnout, protože její kapacita je 20 lůžek, což je cca pětina krajských ARO lůžek,“ konstatuje hejtman MUDr. Jiří Běhounek. „Pelhřimovská nemocnice, která by měla mít nejlépe zachovaný provoz, nebude schopná převzít například naše pacienty z ARO. Nemá na to kapacitu, aby suplovala akutní péči v rámci kraje. V konečném důsledku by tady mohli umírat lidé,“ říká předseda LOK-SČL Nemocnice Jihlava MUDr. Bohdan Trnka. Kraj Vysočina nebude mít od 1. března zajištěnu porodnickou péči. „Ředitelé nemocnic intenzivně jednají, ale zatím nám na naše dotazy nikdo nenabídl převzetí těchto pacientů. Nevíme v této chvíli, jestli vůbec budeme mít možnost nabídnout rodičkám nějaké zařízení,“ uvedl hejtman Běhounek s tím, že bude nutné nějak zajistit péči o dialyzované pacienty, což je na území kraje nemožné.

Krizový scénář – záchranáři Ministr Leoš Heger se ve čtvrtek za účasti premiéra Petra Nečase sešel se zástupci zdravotnických záchranných a dopravních služeb. „Cítíme jako svoji zásadní povinnost zachovat v nezmenšeném rozsahu výjezdy k pacientům na základě tísňové výzvy,“ uvádí předseda Asociace zdravotnických záchranných služeb MUDr. Marek Slabý. Podle něj se záchranné služby nesmějí posunout do role luxusního dopravce mezi zdravotnickými zařízeními (ať už v rámci kraje nebo republiky) na úkor akutní přednemocniční péče. „Přecházíme do krizového režimu, ale tento režim není možné udržet déle než několik týdnů, maximálně měsíc, a v některých postižených krajích i kratší dobu,“ konstatuje M. Slabý. Armáda podle něj může pomoci pouze dopravním zdravotním službám, protože rezervní sanitní vozidla armády nejsou připravena na neodkladnou přednemocniční péči. ga

ROČNÍK 60 n ČÍSLO 7–8 n 14. ÚNORA 2011

Protestní akce lékařů může ovlivnit... ➥ dokončení ze strany 1 Olomoucký kraj „O krácení investic pro zdravotnictví se u nás určitě nedá hovořit,“ uvedla MUDr. Eva Štefková, vedoucí odboru zdravotnictví. Příspěvkové organizace (odborné léčebné ústavy Paseka a Moravský Beroun, zdravotnická záchranná služba, Sdružená zařízení pro péči o dítě v Olomouci a Dětské centrum Pavučinka v Šumperku) předložily požadavky v celkové výši za 18 mil. Kč, z toho stavební za 11,1 miliónu Kč. Zastupitelstvo schválilo pro zdravotnictví na rok 2011 21 miliónů Kč, z toho na stavební investice 17,8 mil. Kč. Realizace některých akcí schválena nebyla, jiné byly doplněny.

Pardubický kraj Podle mluvčí Bc. Magdalény Navrátilové je na letošek určeno pro investice ve zdravotnictví celkem cca 34 mil. Kč (bez započtení prostředků z EU). Jedná se o rekonstrukci v Rehabilitačním ústavu Brandýs nad Orlicí. litomyšlská nemocnice připravuje opravu čistírny odpadních vod a je zde zahrnuto i pořízení sanitních vozů a vozů rendez-vous pro záchrannou službu. Kraj také počítá s investicemi na zdravotnický informační systém. Od roku 2011 budou rovněž uvolněny zdroje spojené s realizací projektů financovaných ze zdrojů EU. Zde se předpokládá příprava a případně realizace obnovy přístrojového vybavení kardiologie Pardubické krajské nemocnice (účast kraje 6 mil. Kč) a zateplení budovy LDN, interny a rehabilitace (za celkem 35,317 mil. Kč). Bude zateplen Odborný léčebný ústav Albertinum Žamberk, (za celkem 34,350 mil. Kč). Pardubická a litomyšlská ne-

mocnice dostanou přístrojové vybavení iktového centra (celkem za cca 80 mil. Kč). V Pardubicích bude modernizována onkologie (náklady celkem cca 234,809 mil. Kč). Ve svitavské nemocnici dojde k rekonstrukci a přístavbě psychiatrického oddělení (náklady celkem cca 134,9 mil. Kč. Dá se předpokládat, že částka na plánované pořízení přístrojového a technického vybavení nebude s ohledem na znění úhradové vyhlášky pro rok 2011 a vzhledem k akci lékařů Děkujeme, odcházíme dostačující.

Ústecký kraj V investiční činnosti je kraj střídmý, takže jakákoli další úsporná opatření nepřicházejí prakticky v úvahu. Schválená výše v oblasti zdravotní je 18 mil. Kč. „Již více jak rok jsou omezeny investice jen do havarijních stavů, případně jsou na rozvojové projekty využívány prostředky EU,“ napsala pro ZN v odpovědi za kraj tisková mluvčí Mgr. Magdaléna Hanáčková. Vlastní investiční činnost příspěvkových organizací je omezena tak, že kraj odvádí investiční prostředky příspěvkových organizací do svého rozpočtu a podle potřeb a priorit je teprve rozděluje. To znamená, že se mnohde investuje méně, než by dovolily vytvořené zdroje z odpisů, na druhou stranu však existují případy, kdy se investuje více, než by byla organizace schopna naspořit ve svém investičním fondu. U zdravotnické záchranné služby jsou naplánovány investice zejména na nákup 10 sanitních vozidel, defibrilátorů, ventilátorů, ale třeba i figuríny pro výuku zdravotnických záchranářů. Co se týče Krajské zdravotní, a. s., platí, že je akciovou společností, investiční činnost tedy závisí na potřebách

V Ústavní soud v Brně 8. 2. odročil na 22. 2. projednání návrhu ČSSD na zrušení vládního balíčku úspor v sociální oblasti. ČSSD zpochybnila především proces přijetí zákona parlamentem. Vláda podle ní zneužila stav legislativní nouze, svolala mimořádnou schůzi Poslanecké sněmovny a znemožnila obecnou rozpravu. Opozice tvrdí, že kvůli nebývalé rychlosti schvalování neměla šanci návrh věcně komentovat a připomínkovat.

zákonného postupu při vypisování veřejných zakázek na přístroje. Nemocnici měl také poškodit o nejméně 6,2 miliónu nevýhodnými smlouvami na poradenské činnosti. R. Maráček, který obvinění odmítá, je vyšetřován na svobodě a v současnosti si vyžádal neplacenou dovolenou. Vedení FNOL 10. 2. vydalo tiskové prohlášení, v němž odmítá obvinění ředitele a poukazuje na pozitivní hospodářské výsledky nemocnice pod jeho vedením.

V Podle zprávy ČTK z 9. 2., doplněné informací serveru iDnes policie obvinila ředitele Fakultní nemocnice Olomouc (FNOL) MUDr. Radomíra Maráčka z porušování pravidel hospodářského styku, z pletichy při veřejné soutěži a veřejné dražbě a z porušování povinnosti při správě cizího majetku. R. Maráček údajně v letech 2007 a 2008 připravil FNOL nejméně o 3,2 miliónu Kč uzavíráním nevýhodných smluv na pronájmy automobilů. Je podezřelý i z ne-

V Zástupci Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených ČR, Nadačního fondu pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením a Svazu českých a moravských výrobních družstev ustavili 31. 1. Chartu sociálního podnikání pro zaměstnávání OZP (osob se zdravotním postižením). Její členové jsou připraveni jednat se zákonodárnou a výkonnou mocí státu ve všech otázkách sociálního podnikání ve prospěch zaměstnávání OZP. red, čtk

Vysočina O výrazném krácení investic v oblasti zdravotnictví nelze mluvit. Jak pro ZN za kraj napsala Ing. Jitka Svatošová, tisková mluvčí, tato položka je při srovnání roků 2010 a 2011 v obdobné výši.

Jihočeský kraj Krátit investice ve svých zdravotnických zařízeních kraj nehodlá. Náměstkyně hejtmana Ivana Stráská sdělila, že plánované investiční akce pokračují s akcentem na maximální úspornost. Kraj také klade větší důraz na zapojení vlastních prostředků nemocnic.

Zlínský kraj Pro rok 2011 tvoří investice do zdravotnických zařízení zhruba 390 miliónů Kč (dotace EU 100 mil. Kč). V roce 2010 to bylo cca 200 miliónů (dotace EU 30 mil. Kč). K investiční restrikci v roce 2011 vůči zdravotnickým zařízením tedy nedochází. Uvedla to tisková mluvčí RNDr. Gabriela Sýkorová Dvorníková. Nákup přístrojového vybavení je v režii jednotlivých nemocnic. Kraj se podílí 15 % prostředků u výzev vyhlášených ministerstvem v oblasti „Řízená modernizace a obnova přístrojového vybavení“ (na letošek cca 13 mil. Kč). Jedná se o špičkové přístroje pro obor kardiologie a intervenční kardiologie.

Středočeský kraj Kraj neplánuje krácení investic do modernizace nemocnic, uvedla pro ZN Bc. Berill Mascheková, tisková mluvčí a vedoucí Odboru styku s médii a veřejností. hš

◗ Jubileum

IKEM má stále kredit doma i ve světě Čtyřicet let existence největšího vědeckovýzkumného ústavu v oblasti biomedicínských věd u nás – pražského Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) – si na tiskové konferenci 3. února 2011 v Praze připomněli jeho čelní představitelé. IKEM vznikl 1. ledna 1971 sloučením šesti do té doby samostatných výzkumných ústavů, které existovaly v krčském areálu již od padesátých let minulého století. „Za dobu od svého vzniku se IKEM zařadil mezi největší a nejlepší pracoviště v příslušných oblastech nejen u nás, ale i v Evropě a ve světě. Tohoto postu dosáhl především počtem a kvalitou specializovaných výkonů i svými výzkumnými výsledky,“ uvedl ředitel institutu doc. MUDr. Jan Malý, CSc.

Posláním IKEM jsou vysoce specializované preventivní, diagnostické a léčebné činnosti, jakož i aktivity vědeckovýzkumné a výukové. Klinickou a výzkumnou činnost IKEM koncipují a řídí tři odborná centra: Kardiocentrum, vedené prof. MUDr. Janem Pirkem, DrSc., Transplantcentrum, v jehož čele stojí MUDr. Pavel Trunečka, CSc., a Centrum diabetologie, jehož přednostkou je prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc. Tato tři centra koordinují vzájemně propojenou činnost osmi klinik, třinácti paraklinických základen a dalších pracovišť institutu. Tím, co především charakterizuje IKEM a posiluje jeho výjimečnou pozici v komplexu celého resortu, je především kvalitní aplikovaný výzkum. V čele vývoje stojí IKEM i dnes – zavádí nejmodernější výkony diagnostické i te-

Na snímku zleva: profesor Jan Pirk, profesorka Terezie Pelikánová a MUDr. Pavel Trunečka. Foto ZN rapeutické, dochází k trvalému posunu spektra výkonů směrem k nejsložitějším superspecializovaným výkonům, jako jsou katetrizační ablace komplexních arytmií nebo mimokoronární intervence, včetně perkutánní implantace umělé aortální chlopně. zek

◗ Reforma zdravotnictví

Návrh lékařské komory vyvolává polemiku (2) Scénář reformy zdravotnictví, který předložila Česká lékařská komora (ČLK), počítá se dvěma realizačními fázemi. První je nadepsána „Krizový management“ a jejímu úvodu jsme se věnovali v minulém čísle ZN. Přinášíme diskusi o dalších bodech.

◗ Kaleidoskop

a na hospodaření společnosti podle platných pravidel pro akciové společnosti.

Farmakoekonomika ČLK upozorňuje, že návrh tzv. malé novely zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ponechává v platnosti metodiku lékové cenotvorby, podle které cena léku v ČR může být i druhá nejvyšší v celé EU. Zachovává také stav, který umožňuje hradit drahé léky, které pro nevyváženost nákladů a jejich přínosu nejsou hrazeny v žádné jiné zemi EU. Jako zásadní nedostatek ČLK vnímá fakt, že revize maximálních cen a úhrad léků, která by údajně měla snížit roční náklady pojišťoven v řádu miliard, bude podle novely prováděna jednou za 3 roky a nikoli každý rok. „Revize úhrad jednou ročně je za současného zákona nesplnitelný úkol,“ namítá PharmDr. Martin Beneš, ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). „Žádná země EU revizi v takovém rozsahu a frekvenci neprovedla. Proto se SÚKL zaměřil na revize u léků s největší spotřebou a náklady pojišťoven. Zbývající skupiny léků už tak výraznou úsporu prostředků ze zdravotního pojištění nepřinesou. Veřejně dostupná data zdravotních pojišťo-

ven a Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR jsou jasná – spoluúčast pacientů se snižuje, náklady pojišťoven na léky stagnují, zatímco jiné náklady rostou. Fakta potvrzují, že SÚKL se činí,“ je přesvědčen M. Beneš.

Protikorupční opatření V rámci svých protikorupčních návrhů současně ČLK žádá zvážení odpovědnosti vedení SÚKL za nedodržení roční periodicity cenových a úhradových revizí. „Správní řízení nabízí transparenci, odolnost proti korupci, ale nenabízí rychlost, protože je v rukou jeho účastníků“, vysvětluje Martin Beneš. „Ti mohou proces zdržovat a oddalovat pravomocnost rozhodnutí o změně výše i podmínek úhrady. Systémové chyby zákona snad budou odstraněny novelou zákona připravovanou ministerstvem zdravotnictví. Iniciativa ČLK mohla přijít v roce 2008, kdy jsme poprvé politiky upozornili na zásadní nezbytnost novelizace zákona. Nynější aktivitu nelze považovat za koncepčně ucelenou,“ dodává ředitel SÚKL.

Komora také požaduje zavést povinnost nemocnic zveřejňovat ceny placené za služby, využívat při nákupu internetových aukcí a prošetřit alespoň některé nejznámější případy podezření z korupce a rozkrádání ve zdravotnickém resortu. „V kapitole věnované boji proti korupci bychom rádi viděli také odpovědnost ČLK,“ podotýká prezident Svazu zdravotních pojišťoven ČR (SZP ČR) Ing. Jaromír Gajdáček, Ph.D. „Měla by zajistit, aby ti lékaři, kteří fakticky dělají dealery prodejcům léků, přerušili s těmito firmami kontakty, a ti lékaři, kteří navrhují neadekvátní omezení provozních nákladů pojišťoven, byli stejně odvážní v kritice plýtvání penězi ve svých vlastních nemocnicích,“ dodává J. Gajdáček.

Náklady zdravotních pojišťoven Dalším bodem „Krizového managementu“ je požadavek snížit provozní náklady zdravotních pojišťoven. „Provozní náklady pojišťoven byly již opakovaně snižovány,“ připomíná ale Ing. Gajdáček. „Pokud by se dále snížily, nemohly by již pojišťovny zajišťovat dlouhodobě současný rozsah činností, z nichž 85 procent je dáno zákonem,“ doplňuje prezident SZP ČR. zek

www.zdravky.cz | ročník 60, číslo 7.–8., 14. února 2011 | adresa redakce: Klicperova 604/8, 150 00 Praha 5, zdravky.redakce@ambitmedia.cz, tel. 222 352 576, fax 222 352 572 šéfredaktor: Jan Kulhavý, jan.kulhavy@ambitmedia.cz | zástupci šéfredaktora: Mgr. Tomáš Polák, tomas.polak@ambitmedia.cz | Ing. Jana Tlapáková, vedoucí Kongresového listu, jana.tlapakova@ambitmedia.cz | redakce: PhDr. Helena Chvátalová, helena.chvatalova@ambitmedia.cz | PhDr. Jaroslav Houštecký, jaroslav.houstecky@ambitmedia.cz | Zbyněk Kysela, zbynek.kysela@ambitmedia.cz | Mgr. Jiří Široký, jiri.siroky@ambitmedia.cz | Mgr. Martin Tarant, martin.tarant@ambitmedia.cz | stálí spolupracovníci redakce: Mgr. Kristýna Čilíková | Mgr. Josef Gabriel, josef.gabriel@ambitmedia.cz | grafická úprava: Jindřich Studnička | jazyková redakce: Zdenko Pavelka, PhDr. Vít Roubíček vydavatel: Ambit Media, a. s. | www.ambitmedia.cz | ředitel společnosti: RNDr. Martin Slavík | šéfredaktor zdravotnických titulů: Jan Kulhavý, jan.kulhavy@ambitmedia.cz | marketing: Petr Belica, marketing manager, petr.belica@ambitmedia.cz, tel. 725 826 433 | obchod: Alexandra Manová, group sales manager, alexandra.manova@ambitmedia.cz, tel. 222 352 574, 724 811 983 | Mgr. Dana Stripaiová, key account manager, dana.stripaiova@ambitmedia.cz, tel. 725 778 001 | Markéta Šimoníčková, key account manager, marketa.simonickova@ambitmedia.cz, tel. 734 355 409 | personální inzerce: radkova.inzerce@ambitmedia.cz, tel. 725 778 015 | tisk: AHOMI, s. r. o., U Louže 579, 250 67 Klecany | předplatné ČR: POSTSERVIS, oddělení předplatného, Poděbradská 39, 190 00 Praha 9, fax 284 011 847, predplatne@ambitmedia.cz, infolinka 800 300 302, www.periodik.cz | předplatné SR: Mediaprint Kapa - Pressegrosso, a. s., oddelenie inej formy predaja, Vajnorská 137, 830 00 Bratislava 3, tel. +421 244 458 821, fax +421 244 458 819, predplatne@abompkapa.sk | cena pro předplatitele 19 Kč / 1,25 € (samostatně 26 Kč), roční předplatné: 799 Kč / 52,50 € | registrace: MK ČR E 18649 Uzávěrka tohoto čísla 10. února 2011. Příští číslo vychází 28. února 2011 | Volně neprodejné, určeno odborné zdravotnické veřejnosti. Přetisk a jakékoliv šíření je povoleno pouze se souhlasem vydavatele. Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Redakce neodpovídá za jazykovou správnost inzerátů. | Vychází minimálním distribuovaným nákladem 25 000 výtisků. | Copyright © Ambit Media, a. s., 2011 | Týdeník Zdravotnické noviny je vydáván na základě oprávnění poskytnutého vydavateli Odborovým svazem zdravotnictví a sociální péče České republiky a Ministerstvem zdravotnictví České republiky


ROČNÍK 60 n ČÍSLO 7–8 n 14. ÚNORA 2011

◗ ◗ K VĚCI

◗ Komentář

Protikorupční strategie – dobré příklady táhnou Současná vláda označila boj s korupcí za jednu ze svých největších priorit. Základní dokument již byl na úrovni vlády schválen, na úrovni ministerstev dochází k přijetí dalších opatření. Ministr zdravotnictví doc. MUDr. Leoš Heger, CSc., představil nedávno iniciativu svého úřadu. První soubor opatření se týká samotného ministerstva. Všechny jeho zakázky nad 50 000 Kč budou zveřejňovány v elektronickém systému veřejných zakázek, taktéž uzavřené smlouvy budou volně k dispozici na internetu. Pro zvýšení kontroly se rozhodovací pravomoc o zakázkách nad jeden milión korun přesune přímo na ministra, do této hranice budou rozhodovat jeho náměstci. Větší část strategie souvisí s hospodařením přímo řízených organizací resortu zdravotnictví. I jich se bude týkat zveřejnění všech potřebných dokumentů, nelze se již vymlouvat na obchodní tajemství. Všude, kde to bude možné, se stane jediným hodnotícím kritériem nabídková

cena a využije se transparentnější elektronické aukce. Aby se zamezilo předražování zakázek, stanoví se maximální cena na základě povinného reportingu přímo řízených organizací ministerstvu zdravotnictví. Průměrné ceny dosažené na základě výběrových řízení se budou přehledně zveřejňovat pro možnost porovnání a snadného odhalení křiklavých odchylek od těchto cen. Navíc bude přísně zakázáno, aby uchazeči či dokonce dodavatelé vzešlí z výběrového řízení sponzorovali nemocnice nebo jiná zařízení. Zavírat oči nesmíme ani nad fenoménem korupce týkající se samotných lékařů. Účelové hrazení pracovní cesty konkrétního lékaře či jiného pracovníka nebude přípustné.

Stejně tak uchazeči ve výběrových řízeních nebudou moci až na výjimky hradit konkrétním pracovníkům jakoukoli činnost. Zpřísní se také podmínky pro hrazení nákladů v rámci často zneužívané „kongresové turistiky“ do zahraničí. Závěrem nelze nezmínit, že státem přímo řízené nemocnice tvoří jen malou část všech zařízení. Naopak za hospodaření významného počtu zařízení jsou zodpovědné kraje a města. Jsem přesvědčen, že protikorupční strategie ministerstva zdravotnictví přinese mnohem větší úspěchy a úspory, pokud inspiruje k podobným krokům i další zřizovatele nemocnic. Jak se říká, dobré příklady táhnou. Mgr. Martin Plíšek, náměstek ministra zdravotnictví

◗ Názor

Strategie bez strategie? Jistě je správné, že všechny resorty přistupují k realizaci programového prohlášení vlády, jehož součástí je boj s korupcí. Unikátnost postupu každého jednotlivého resortu činí z dobrého záměru lidovou tvořivost, která se v případě Ministerstva zdravotnictví ČR (MZ ČR), projevuje už v samém názvu. Jedná se o strategii bez strategie. Opatření MZ ČR mají jednostranný charakter zákazů. Absentuje však metodika, jak legálně a ku prospěchu systému řešit a kontrolovat procesy, které ministerstvo zakazuje.

Přijímání sponzorských darů V případě darů od subjektů, které jsou uchazeči či dodavateli organizace v rámci veřejných zakázek, se jedná o širší problematiku: 1. Lze tušit, že MZ ČR se takto pokouší vstoupit do obvyklé bonusové politiky dodavatelů léčiv a SZM (speciální zdravotnický, neboli spotřební materiál) nakupovaných zdravotnickými zařízeními někde na základě roční, jinde víceleté smlouvy s dodavatelem, někdy na základě předchozí veřejné soutěže, jindy bez ní. Součástí těchto smluv bývá ustanovení o bonusech pro kupujícího, které jsou závislé na skutečné výši odebraného materiálu a zúčtují se po inventarizaci určitého odběrného období, jinými slovy množstevní sleva. MZ ČR by mělo stanovit metodiku, jak nemocnice i ve vztahu k plátcům zdravotní péče mohou

legálně a transparentně a zejména výhodně jak pro zdravotnické zařízení, tak pro plátce zdravotní péče obdobné slevy přijímat. 2. Věcný dar je projevem vůle dárce – potěšit, poděkovat, pomoci. Právní řád ČR vytváří jasný a legální rámec pro vztah dárce a obdarovaného a MZ ČR vstupuje svým opatřením do tohoto právního prostředí nesystémovým opatřením typu zákazu. Mnohem spíše by ministerstvo mělo zpracovat metodiku k přijímání darů s odkazem na související aplikovatelné zákony. Například jednoduchým odkazem na činnost nadací, či nadačních fondů. 3. Finanční dary přijímá téměř každé zdravotnické zařízení a často i jednotlivá oddělení mají svá dárcovská konta. Tyto dary slouží často k zvelebování jak pacientského komfortu, tak pracovního prostředí zdravotníků. Opět, pokud obě strany respektují český právní řád, je jen věcí metodického pokynu MZ ČR, jak jím přímo řízené organizace mají s dárcovskými konty nakládat, nikoliv je zakazovat.

Plošný zákaz úhrad účasti na odborných akcích? Jsou to právě dodavatelé českého zdravotnictví, kteří zásadním způsobem přispívají dvacet let k postgraduálnímu vzdělávání zdravotníků tím, že spolufinancují jejich účast na mezinárodních odborných konferencích a kongresech.

Tito zdravotníci vytvářejí mezinárodní vazby, a zejména reprezentují české zdravotnictví bezpochyby lépe než samo MZ ČR po celých dvacet let. Má vlastní zkušenost říká, že lékař, který se vrací ze zahraniční konference, je vzdělanější, motivovanější a často i sebevědomější, to vše ku prospěchu pacienta. Striktní výkon zákazu MZ ČR by znamenal izolaci českého zdravotnictví od zbytku světa, ztrátu léta budovaných kontaktů s nedozírnými důsledky. Česká republika zřejmě ztratí příležitost organizovat mezinárodní konference a kongresy, ztratí prestiž, atd. Dnešní stav je jistě třeba řešit. Je potupné, když lékař „žebrá“ o sponzoring a ještě čerpá vlastní dovolenou, aby se mohl odborné akce zúčastnit. Dokud nebudou příjmy českých lékařů podobné příjmům jejich kolegů ze západní Evropy, není legitimní od našich lékařů očekávat, že budou schopni a ochotni samofinancovat účast na zahraničních odborných akcích. Financování kongresových aktivit se konec konců týká i každé odborné akce od semináře přes sympozium, či konferenci, až po kongres. Jsou dnes závislé na sponzoringu dodavatelů. Má-li být „protikorupční opatření“ nástrojem proti jednotlivcům, kteří ke kongresu „přilepí“ ještě třídenní pobyt v některém světovém velkoměstě, či na slunné pláži, pak není nic snazšího, než zpracovat jednoduchou metodiku, jak a co se započítává do oprávněných nákladů účasti na kongresu, jak administrativně a systémově řešit ve zdravotnických zařízeních finanční zdroje na zahraniční kongresovou aktivitu našich lékařů. MUDr. Jindřich Řehák, jednatel Hospimed, spol. s r. o.

◗ Poznámka

V měření kvality má ČR náskok bodnou volbu zdravotnického zařízení, musí mít také spolehlivé, srozumitelné a veřejně dostupné informace o kvalitě zdravotnických zařízení, na základě kterých může svou volbu uskutečnit. Konečně za třetí budou-li mít poskytovatelé zdravotní péče zpětnou vazbu od uživatelů, mohou své služby cíleně zlepšovat a učit se jeden od druhého. Jedním ze čtyř doporučení OECD v oblasti kvality je „nastavení jednotného národního systému pro měření kvality prostřednictvím zkušenosti pacientů“. Touto cestou se již s předstihem vydalo Ministerstvo zdravotnictví ČR, když před několika lety podpořilo ve spolupráci s Asociací nemocnic ČR rozvoj projektu Kvalita očima pacientů. Standardizovanou metodiku distribuce a sběru dotazníků pro měření kvality zdravotní péče uveřejnilo – zřejmě v předtuše věcí příštích – ve svém Věstníku již v roce 2008. Tento náskok a pokrok, kterého dosahuje Česká republika v kvalitě péče a způsobu jejího šetření, ocenila na sklonku loňského roku i OECD. Ve své shrnující zprávě uvedla český

projekt Kvalita očima pacientů jako příklad dobré praxe. „Projekt znám ještě ze svého působení ve FN Hradec Králové a vím, co může přinést nejen občanům, ale i zdravotníkům,“ reagoval na závěrečnou zprávu OECD ministr zdravotnictví doc. MUDr. Leoš Heger, CSc., a dodal: „Proto jsme jej také doporučili a nabídli k využití všem krajům, aby všichni občané měli možnost porovnávat stejné údaje o kvalitě ve zdravotnických zařízeních svého regionu.“ Sjednocení metodiky měření kvality zdravotní péče v centrálně i krajem řízených organizacích bude i tématem semináře Aktivní pacient = efektivní zdravotnictví pořádaného 22. února od 10.30 hod. v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR pod záštitou předsedy jejího výboru pro zdravotnictví MUDr. Borise Šťastného. RNDr. Tomáš Raiter, zástupce MZ ČR v pracovní skupině OECD Indikátory kvality, řešitel projektu Kvalita očima pacientů

Materiály zveřejněné na této straně se nemusejí shodovat s názorem redakce Zdravotnických novin.

1402 ZN 7-8_03.indd 3

Inzerce

Rozšířené zasedání zdravotnického výboru Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) loni v červnu konstatovalo, že „jedním z nejdůležitějších úkolů, před kterým jako správci zdravotních systémů stojíme, je zajistit, aby naši občané dostali skutečnou hodnotu za obrovské finanční prostředky, které jsou na zdravotnictví vynakládány. K tomu potřebujeme kvalitní a dobře srovnatelné informace o výkonnosti našich národních zdravotních systémů v jednotlivých zemích.“ Nové modely koordinace a organizace péče musí podle výboru poskytovat lepší, na pacienta orientované (patient-centred) služby. „Má-li péče orientovaná na pacienta hrát tak důležitou roli v řízení zdravotních systémů a má-li být kladen takový důraz na posilování postavení a odpovědnosti pacienta, potom se musí stát měření zkušenosti/ spokojenosti pacientů základní, nepostradatelnou složkou hodnocení zdravotních služeb,“ konstatuje zdravotnický výbor OECD. Politici a organizátoři zdravotního systému potřebují měřit, hodnotit a srovnávat kvalitu zdravotních služeb ze tří základních důvodů. Za prvé ten, kdo je měřen, hodnocen a srovnáván, je také intenzivně motivován k odpovědnosti za své výsledky. Za druhé má-li mít pacient právo na svo-

10.2.11 17:48


◗ ◗ EKONOMIKA

4 ZDRAVOTNICKÉ NOVINY

◗ Trh ve zdravotnictví

ROČNÍK 60 n ČÍSLO 7–8 n 14. ÚNORA 2011

◗ Investiční poradenství

Lilly a Boehringer spojily síly proti diabetu

České akcie: výhled na letošek

Společnosti Eli Lilly (NYSE: LLY) a Boehringer Ingelheim budou spolupracovat na vývoji a komercionalizaci produktů využitelných v léčbě diabetu. Obě společnosti to oznámily ve společné zprávě. Jde o sloučeniny nacházející se v současné době ve středních a pozdních fázích vývoje. Dohoda se týká dvou perorálních antidiabetik (linagliptinu a BI10773) společnosti Boehringer Ingelheim a dvou bazálních inzulinových analog vyvíjených společností Eli Lilly (LY2605541 a LY2963016). Úmluva počítá také s možností společného vývoje monoklonální protilátky anti-TGF-beta (dosud vyvíjené Eli Lilly) a jejím rovněž společným uvedením do prodeje. Tento produkt je v současnosti ve fázi II klinických studií na pacientech s diabetem a chronickým onemocněním ledvin. Smlouva prohloubí vědeckou odbornost a obchodní schopnosti dvou předních inovativních farmaceutických společností v boji proti celosvětové epidemii diabetu. Podle odhadů na celém světě onemocnělo diabetem kolem 285 miliónů osob. Skupina Boehringer Ingelheim je jednou z dvaceti předních světových farmaceutických společností. Sídlo má v německém Ingelheimu, ale působí v 50 zemích. Od založení v roce 1885 se tato rodinná firma zaměřovala zejména na výzkum, vývoj, výrobu a prodej nových produktů s vysokým léčebným účinkem pro humánní i veterinární medicínu. Eli Lilly and Company se sídlem v americkém Indianapolis je přední společnost založená na inovacích, vyvíjí rostoucí nabídku farmaceutických produktů. Využívá přitom nejnovějšího výzkumu vedeného ve svých vlastních laboratořích po celém světě i spolupráce s vynikajícími vědeckými institucemi. hj

Dobře hospodařit s úsporami je v současnosti stále složitější, protože elektronizace přináší mnoho dalších možností nejen u nás, ale i v zahraničí. Uložit dobře peníze tak, aby nedošlo ke ztrátě, ale naopak k jejich zhodnocení, je nyní zvláště důležité, protože banky nabízejí ve většině případů zhodnocení uložených peněz pod inflací. Stále je však třeba mít na zřeteli, že nejméně rizikové uložení financí (a to je také případ pojištěných vkladů v bankách) přináší také nejmenší zisk. Před každou investicí je proto třeba se seznámit nejen s výhodami, ale i s možnostmi rizik – to znamená částečné či úplné ztráty investovaných prostředků. Proto také každý klient bank či obchodníků s cennými papíry ze zákona povinně vyplňuje investiční dotazník, který mu ukáže, jaká rizika může očekávat. Investovat je přitom možno třeba i do nemovitostí, do komodit (např. zlato), různých investičních fondů nebo přímo do akcií, a to i velkých farmaceutických firem po celém světě, především však na burze v New Yorku. V průběhu roku budeme postupně přinášet informace, jaká jsou pravidla různého investování, zda je dobré si vzít poradce, jak nenaletět podvodníkům. A protože se většina investic i úrokových sazeb odráží od situace na burzách, přinášíme informaci, jak se dařilo Burze cenných papírů Praha v loňském roce a jaké výsledky lze z toho odvodit pro rok letošní.

Kanadská Theratechnologies chce proniknout do Afriky s přípravkem Egrifta Montrealská výzkumná společnost Theratechnologies podepsala v prosinci licenční smlouvu se společností sanofi-aventis o marketingu jejího přípravku Egrifta (tesamorelin) v Latinské Americe, Africe a na Středním Východě. Oznámilo to vedení společnosti. Léčivo se používá pro léčbu nadměrného břišního tuku u HIV infikovaných pacientů s lipodystrofií. Podle smlouvy zůstávají firmě Theratechnologies všechna práva na další vývoj přípravku. Theratechnologies bude rovněž zodpovědná za výzkum a vývoj pro další programy. Prezident a generální ředitel Theratechnologies John-Michel T. Huss vyzdvihl význam tohoto spojení se sanofi-aventis s tím, že její znalosti trhu v těchto zemích jsou neocenitelné. hš

Pražská burza si polepšila V rámci Evropy můžeme říci, že českým akciím se dařilo, možná proto, že základna, na níž se nacházely počátkem roku 2010, byla poměrně nízko a krize eura se nám vyhnula. A německým akciím se též dařilo, což při velkém stupni provázanosti ekonomik mělo pozitivní vliv na domácí vývoj. České akcie si v roce 2010 významně polepšily, index PX vzrostl o 9,5 % na úroveň 1242,2 bodu. Nicméně oproti americkým indexům, ale např. i proti německému indexu DAX má co dohánět, neboť je stále pouze na 2/3 předkrizového stavu. Vývoj indexu v roce 2010 byl poměrně bouřlivý, v dubnu dosáhl svého maxima, když překročil úroveň 1310 bodů, aby se již koncem května podíval pod hranici 1100 bodů (roční minimum).

Novartis kupuje americký Genoptix Švýcarská farmaceutická firma Novartis AG koupí americkou společnost Genoptix Inc za 470 mil. USD. Novartis nabídl za každou akcii Genoptixu 25 dolarů a vedení firmy doporučilo akcionářům, aby tuto nabídku přijali. Generální ředitel Genoptixu Tina S. Nova, Ph.D., vyjádřil přesvědčení, že tato transakce je výhodná pro akcionáře a zhodnotí jejich majetky. Genoptix se specializuje na diagnostiku nádorových onemocnění a poruch kostní dřeně, krve a lymfatických uzlin. Zaměstnává 500 lidí a jeho tržby v roce 2009 dosáhly 184 mil. USD. Novartis koupil před nedávnem americkou firmu Alcon, Inc., jež působí v oblasti péče o zrak. hj

Roche loni dosáhl solidních výsledků

Jednotlivé tituly

Čistý zisk švýcarského farmaceutického koncernu Roche Holding AG v roce 2010 vzrostl o 11 % na 8,7 miliardy švýcarských franků. Analytici přitom odhadovali 9,28 mld. CHF. Generální ředitel firmy Severin Schwan označil výsledky za solidní i přes stále náročnější tržní prostředí. Trvale výrazně rostla poptávka po onkologických lécích Avastin, MabThera/Rituxan, Herceptin, Xeloda a Tarceva. Tyto tržby by měly kompenzovat většinu ztrát z očekávaného poklesu prodeje Tamiflu, a také dopady reformy zdravotnictví v USA, evropských úsporných opatření a snížení cen v Japonsku. Představenstvo společnosti navrhuje zvýšení dividend za rok 2010 o 10 % na 6,60 CHF na akcii. To by bylo již 24. po sobě jdoucí zvýšení dividendy. hj

Nejlépe se dařilo akciím společnosti NWR, jejichž kurs vzrostl skoro o 68 %, dále potom akciím AAA auto s růstem o 62 % a akciím KIT Digital s růstem o více než 56 %. Nedařilo se společnosti ECM, jejíž akcie v roce 2010 poklesly o 70 % a výrazný pokles zaznamenaly též akcie společností CETV a ČEZ. S finanční krizí se nejlépe vyrovnaly akcie Komerční banky, které již dosáhly předkrizové úrovně, následuje je

Philip Morris s cca 90 %, s odstupem potom akcie společností VIG a Unipetrol, které zakončily rok cca na 2/3 předkrizové hodnoty. Naopak obě developerské firmy ORCO a ECM nejsou ani na 10 % předkrizových hodnot. Kdo nakoupil akcie NWR, AAA či ERSTE v době největšího propadu, mohl se skutečně radovat: hodnota jejich akcií vzrostla oproti krizovému minimu více než čtyřikrát (index PX je zhruba na dvojnásobku krizových hodnot). Naopak růst akcií TELEFÓNICA O2 či ČEZ je velmi mírný, když dosahují 13%, resp. 35% nárůstu oproti krizovému minimu. Zcela stranou stojí akcie společnosti ECM, jejichž hodnota stále klesá.

Vývoj akcií obchodovaných ve SPAD v roce 2010 Kurs k datu 2010 (v Kč) 1. 1.

31. 12.

%

161,60

271

167,70

AAA

13,50

21,95

162,59

KIT

197,00

307,5

156,09

Unipetrol

139,50

197

141,22

ERSTE

698,50

890

127,42

PM

8796

10240

116,42

KB

3929,00

4435

112,88

Orco

170,34

183,41

107,67

VIG

942,00

995,6

105,69

Pegas

444,50

468

105,29

Fortuna*

105,20

103,7

98,57

Telecom

418,00

381,5

91,27

ČEZ

854,00

783

91,69

CETV

446,90

384,5

86,04

ECM

307,50

92,25

30,00

index PX

1117,00

1224,8

109,65

NWR

Letos růst do deseti procent

* kurz ke dni emise

Pro rok 2011 předpokládám růst do 10 %. Tento roční výnos určitě zajistí oba tituly s pravidelnou dividendou na této úrovni, tedy TELEFÓNICA O2 C. R. a PM. Ostatně akcie operátora bylo možné koncem roku výhodně nakoupit při kursu 370 Kč/akcie. Dále porostou akcie společností ERSTE bank, Pegas, AAA auto a omezeně ČEZ, VIG či NWR. Spíše stagnovat budou akcie společností Unipetrol či KB.

Jako koně roku vidím akcie společnosti CETV, které by v roce 2011 mohly vyrůst až o 50 %. Jako neznámý se jeví vývoj společnosti Fortuna (otázka, jak se podaří projekt zrealizovat) či KIT Digital (jak „ustojí“ velké akvizice z roku 2010). Obdobně se dá velice těžko predikovat vývoj akcií obou developerských firem, který je zcela odvislý od restrukturalizace jejich závazků. RNDr. Jaroslav Lizner

◗ Lidé V Ing. František Lešundák Dlouholetého manažera se zkušenostmi v krizovém řízení společností jmenovala na místo krizového ředitele Klatovské nemocnice, a. s., Rada Plzeňského kraje. V minulosti působil jak v soukromém sektoru, tak i ve větších organizacích vlastněných státem. Osm let pracoval na různých manažerských pozicích v Českých aeroliniích, a. s., naposledy jako ředitel a jednatel největší její dceřiné společnosti Czech Airlines Handling, s. r. o. Jeho úkolem je nastavit pevná a jasná pravidla, konsolidovat personál, stabilizovat ekonomickou situaci a zajistit přípravu přechodu do nového objektu nemocnice. František Lešundák vystřídal Jiřího Vlčka, který po dvou a půl letech rezignoval na funkci z osobních a zdravotních důvodů. Plzeňský kraj připraví výběrové řízení

a nového ředitele nemocnice vybere nejpozději do konce roku. hj

V Jens Becker Dlouholetý manažer společnosti Bayer Schering Pharma se stal novým generálním ředitelem chemické a farmaceutické společnosti Bayer v ČR. Ve firmě zastával od roku 1984 řadu strategických funkcí v segmentu ochrany zdraví firmy v Austrálii, Africe, v Asii a Jižní Americe. Do Česka přišel v roce 2007, aby řídil oddělení volně prodejných léků divize Bayer Health. Sedmačtyřicetiletý Becker nastoupil do funkce po Alexanderu Heynovi, který odchází do německé centrály společnosti. Firma Bayer se zaměřuje na výzkum a vývoj nových léků. Vyrábí širokou škálu lékařských a chemických produktů od aspirinu přes prostředky na ničení plevele až po autolaky. hš

◗ ◗ ZE ZAHRANIČÍ

Priority maďarského předsednictví Pokud jde o nelegislativní iniciativy, maďarské předsednictví hodlá být aktivní v následujících oblastech: 1. Investice do zdravotních systémů budoucnosti – se zaměřením na jejich efektivní fungování a financování, na monitoring a evaluaci výsledků, na účelné využívání strukturálních fondů a Fondu soudržnosti a na spolupráci členských států při výměně informací inovativním způsobem. 2. Zdravotničtí pracovníci – zejména pokud jde o jejich volný pohyb a monitoring tohoto pohybu, zvyšování jejich odbornosti a také zajištění rovného přístupu k vysoce kvalitní zdravotní péči. 3. eHealth – zacílena především na proces politických rozhodnutí v oblasti veřejného zdraví, který by měl být podložen důkazy v elektronické podobě. Telemedicína by dále měla být prostředkem k lepší, účinnější a přístupnější péči, IT technologie by také měly být nápomocny při řešení přeshraničních aspektů poskytování zdravotní péče. Pozornost bude také věnována ochraně dat a jejich využívání i oblasti výzkumu.

1402 ZN 7-8_04.indd 4

V rámci evropského týdne eHealth se k této prioritě uskuteční ve dnech 10.–12. května ministerská konference v Budapešti, spoluorganizovaná Evropskou komisí a World of Health IT. 4. Zdravotní bezpečnost – zejména se zaměřením na vakcinaci dětí a na to, jak zvýšit vakcinační pokrytí v Evropě. Maďarsko má v této oblasti velmi dobré zkušenosti, o které by se chtělo podělit, a dosahuje také výborných výsledků. Vychází z teze, že nejúčinnější prevencí je právě vakcinace dětí, chtělo by se také zaměřit na rizikové skupiny, např. na děti migrantů. V této oblasti chce maďarské předsednictví podpořit kampaně na úrovni EU. Touto tematikou by se měla zabývat expertní konference For a Healthier Future of Our Children ve dnech 3.–4. března v Budapešti. 5. Duševní zdraví – zejména v návaznosti na uskutečněné konference k Evropskému paktu o duševním zdraví (European Mental Health Pact), které se zabývaly duševním zdravím dětí a mladých lidí, tematikou prevence deprese a sebevražd, duševním zdravím starších osob a otázkou lepšího sociálního začlenění. Pátá konference

Ilustrační foto: uzi

Od počátku letošního roku až do prázdnin předsedá Radě EU Maďarsko. Během této doby nebudou v oblasti veřejného zdraví předloženy žádné legislativní iniciativy. V oblasti léčiv a zdravotnických prostředků doufá maďarské předsednictví v ukončení projednávání složitého návrhu směrnice a nařízení týkajících se informování pacientů o lécích vázaných na předpis, vše však záleží na době předložení přepracovaného návrhu ze strany Evropské komise.

v řadě se zaměří na problematiku „odstraňování stigmat“, zejména v kontextu vlivu pracoviště na duševní zdraví. 6. Ostatní: V Propagace zdravého životního stylu – zde se hodlá maďarské předsednictví zaměřit zejména na aktivity členských států v oblasti výživy, fyzické aktivity a na otázky související s kouřením; expertní konference pod názvem Action for Prevention se uskuteční ve dnech 30.–31. května v Budapešti/Gödöllö. V Prevence úrazů a propagace bezpečnosti – expertní konference pod názvem Tackling the Challenges

of Implementing Good Practice in Safety Promotion – 3rd European Conference on Injury Prevention and Safety Promotion se uskuteční ve dnech 16.–17. června v Budapešti/Gödöllö. Tato konference je spoluorganizována Evropskou komisí a WHO. V Střednědobý přezkum zdravotní strategie EU – budoucnost 2. akčního programu pro veřejné zdraví, zejména za účelem definování strategických priorit pro další roky. V Zdravé a aktivní stárnutí, a to v rámci příprav na rok 2012, který bude této problematice zasvěcen. Dne 6. června 2011 se uskuteční zasedání Rady pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele EPSCO, dle předběžného programu počítá Maďarsko s možným dosažením dohody u návrhu směrnice a nařízení týkajících se informování pacientů o lécích vázaných na předpis, a dále s předložením závěrů Rady k problematice duševního zdraví, dětské vakcinace a otázce udržitelnosti zdravotních systémů. MUDr. Milan Cabrnoch, poslanec Evropského parlamentu a člen jeho zdravotního výboru

Slovensko: ZP mohou nakládat se ziskem Ústavní soud (ÚS) v Košicích vydal rozhodnutí, podle kterého nebudou muset slovenské zdravotní pojišťovny (ZP) vynaložit případný zisk jen na financování zdravotní péče. Zákonné omezení možností při nakládání s hospodářským výsledkem prosadila minulá slovenská levicová vláda Roberta Fica v r. 2007. Argumentovala tím, že soukromé pojišťovny nemají vydělávat na povinných platbách občanů a firem. Zahraniční akcionáři dvou soukromých pojišťoven na to zareagovali arbitráží, v níž od státu požadují odškodnění. Zákon údajně zmařil jejich investice do slovenských poboček. Podle ÚS zákon o rozdělování zisku omezil majetková práva pojišťoven a zasáhl do principu právní jistoty a právního státu. Je tak v rozporu s ústavou a mezinárodními normami. Fico, jenž nyní stojí v čele nejsilnější opoziční strany Směr-SD, v reakci na verdikt ÚS vybídl vládu, aby připravila nový zákon, který pojišťovnám znovu zamezí vytvářet zisk na úkor pojištěnců. V SR fungují tři ZP, které vybírají povinné odvody. Nejsilnější postavení má státem ovládaná Všeobecná zdravotná poisťovňa (VZP), zbytek trhu si rozdělily soukromé ZP Dôvera a Union. Dohromady hospodaří s více než třemi miliardami eur ročně. Slovenské zdravotnictví se dlouhodobě potýká s nedostatkem peněz. Situace se navíc významně zhoršila během hospodářské krize, kdy růst nezaměstnanosti způsobil výpadek příjmů na pojistném. čtk

10.2.11 17:51

ZN 7-8_2011  

Zdravotnické noviny - odborné forum zdravotnictví a sociální péče

Advertisement