Page 1

Florence

č a sopis moderního oše t řovat el s t v í s. 6

s. 10

s. 18

Praxe: Prostředky při operacích HIV+ pacientů

Případová studie: Život s ca prostaty

Přehledová studie: Pacient s pooperačním deliriem

Dárek pro vás

Diář 2012 pro vzdělávání a volný čas

12

Vychází pod patronací České asociace sester prosinec 2011, ročník VII, 60 Kč/2,90 €, www.florence.cz


www.ambitmedia.cz

ZDRAVOTNICKÉ TITULY POD JEDNOU STŘECHOU KONGRESOVÝ LIST Oranžová: CMYK 0-72-100-0 LÉKAŘSKÉ Šedá: CMYK 0-0-0-75 LISTY ZPRAVODAJSKÝ PŘEHLED ODBORNÝCH A VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ

číslo 2r1. února 2010 PŘÍLOHA ZDRAVOTNICKÝCH NOVIN 2/2010

2

3 TAVI – naděje pro inoperabilní pacienty

Epilepsii lze léčit vagovou stimulací

4

4

Závěr ledna patřil onkologům

Z KLINICKÉ MEDICÍNY, PRO LÉKAŘSKÉ PRAXE

Oranžová: PMS 021 Šedá: PMS 7545

On-line fórum zdravotnictví a sociální péče.

www.zdravky.cz

číslo 6r6. dubna 2010 PSYCHOFARMAKOLOGICKÁ KONFERENCE JESENÍK 2010 X52. ČESKOSLOVENSKÁ

Psychiatři pod sněhovou peřinou PŘÍLOHA ZDRAVOTNICKÝCH ZDRAVO A TNICKÝCH NOVIN 9/2010 AVO

ZDRAVOTNICKÉ NOVINY Význam isoflavonoidů v klimakteriu

2

Fenylketonurie: Jak chutná

4

Česká neuropsychofarmakologická společnost (ČNPS) pořádala od 6. do 10. ledna proslulé psychofarmakologické setkání, tentokrát již po dvaapadesáté, čímž se jí daří udržet jednu z nejdelších konferenčních oboru na světě. Letošní odborná akce se konala On-linetradic fórum pod taktovkou nového předsedy ČNPS doc. MUDr. Pavla Mohra, Ph.D., z Psychiatrického centra Praha, který na tomto postu po zdravotnictví 4 Jiřího 4 dvou letech vystřídal profesora Horáčka ze stejného pracoviště. Studie: Lázeňská léčba

Další zajímavosti ze základního a klinického výzkumu pak přineslo 49 posterů.

botu farmakoterapie úzkostných stavů, poruch osobnosti a akutních stavů a na nedělní dopoledne připadla neurobiolo neurobiologie kognitivních dějů. Měřeno účastí, po posluchači se zajímali např. o problematiku prognózy pacienta se schizofrenií, „off la label“ použití antipsychotik druhé genera generace u jiných než psychotických diagnóz, dále o první epizodu schizofrenie z pohledu biologické psychiatrie, léčbu anti antidepresivy či predikci terapeutického účinku v psychofarmakologii. Paralelně probíhaly tematicky volné workshopy pro limitní počet účastníků (za všechny např. Citromovy Lies, Damn Lies and Statis Statistics, Veverova Posttraumatická stresová porucha jako komorbidita schizofrenie či Kritický rozbor dvou článků o psychofarmakologii od tria Volavka, Höschl a Mohr). Každoroční ambicí jesenické konference je představení výsledků dodo mácího preklinického a klinického výzkumu. V sekcích původního klinického výzkumu zaznělo celkem devět sdělení.

Doc. Mohr rovněž při zahájení konference oznámil, že ČNPS finančně podpoří vydání katalogu k legendární Prinzhornově sbírce, jejíž exkluzivní část byla v první polovině loňského roku vystavena v Praze v Domě U Kamenného zvonu. Hans Prinzhorn byl německý psychiatr a historik umění, který před druhou světovou válkou sbíral artefakty z německých psychiatrických léčeben. Na výtvarné projevy psychiatrických pacientů nebylo již nahlíženo pouze jako na diagnostický materiál, ale Prinzhorn významně docenil i jejich umělecké kvality ve smyslu art brut. Tvorba psychicky nemocných společně s uměním tzv. přírodních národů a tvorbou dětí se stala inspiračním zdrojem moderního výtvarného umění. Podněty v ní nalezli němečtí expresionisté (L. Kirchner, O. Schlemer, O. Kokoschka), surrealisté (M. Ernst) a další (J. Dubuffet, P. Picasso). dokončení na straně 3 ²

V tomto vydání Antikoncepce

a sociální péče.

www.zdravky.cz

ní ziv e klu ac í Ex form luvn in o sm ry pr rtne pa P ČR VZ

Zobrazování nitrohrudních orgánů X EMA

ODBORNÁ PŘÍLOHA ZDR AVOTNICK ÝCH NOVIN

Uvedl rovněž, že se výrazně zlepšilo dlou28. února 2011 hodobé přežití pacientů indikovaných www.zdravky.cz k autologní transplantaci krvetvorných buněk. „Nemocný s agresivním lymfomem, který k nám přišel v roce 2000, měl pravděpodobnost pětiletého a delšího přežití asi 40 procent. V současnosti je to dvojnásobek,“ upřesnil prof. Trněný. „Naším cílem by bylo provádět autologních transplantací pochopitelně co nejméně, protože je to poměrně náročný výkon. Přáli bychom si, abychom dokázali pacienty vyléčit rychle, včas a méněŠtěpánem Svačinou, DrSc., MBA • Aortální stenóza | Možnosti medikamentózního Úvod | Rozhovor s prof. MUDr. bolestně. Nicméně ne vždy to jde. Pro ty ovlivnění progrese vady • ACCORD | Kombinace statin a fibrát: brát, či nebrat? • TAVI | Katetrizační implantace nemocné, kterým současná medicína neumožníchlopně vyléčení méně agresivními aortální • ABMP | Je tak snadné pro lékaře jako pro PC? • Bariatrie | Nová naděje pro diabetiky s psychiaprostředky, nabízíme tedy možnosti trickým handicapem • Guidelines | Kombinační léčba u diabetu 2. typu | Komplexní léčba diabetika v ordinaci PL řešení,“ konstatoval prof. Trněný a zdůraznil, že za posledních několik let se výrazně zlepšila také podpůrná péče. „Jestliže před deseti lety byl horní věk pacienta pro alogenní transplantaci, kdy je dárcem příbuzný či jiná vhodná osoba, 40 až 45 let, v současnosti je to 60 až 65 let. U autologní transplantace máme dokonce nemocné kolem 70 let,“ dodal. Upozornil také, že se výrazně snížila úmrtnost – zejména u alogenních transplantací, která se dnes pohybuje kolem deseti procent. jat

2/2011

Diabetologie/Kardiologie

Koláž: Jindřich Studnička

www.zdravky.cz

L

LÉKAŘSKÉ LISTY

Doporučení pozastavittransplantace krvetvorných buněk X 1000. autologní registraci sibutraminu

M. Trněný: Pacientům dnes nabízíme větší komfort

EC

Jde o zdraví, etiku, ale i o precedens

Nechyběl Švabinský ani Prinzhorn

SP

bolestí pohybového Ke cti ČNPS budiž v úvodu řečeno, že sluchači měli také častěji možnost odpo- Odborné bloky a firemní sympozia byla mnohadenní a programově na otázky řečníků prostřednictvím tradičně rozdělena do jednotlivých dnů prodlužuje život nabitou akci vídat aparátu u dětí organizuje s úspěchem zcela samostatně. hlasovacích zařízení a zapojit se do od- podle lékových skupin: ve čtvrtek antiLetošní účast byla poznamenána poča- borného dění. psychotika, v pátek antidepresiva, v sosím, mnoho každoročních delegátů se zaročník 59 r číslo 2 r 1. února 2010 leklo sněhové kalamity, která na oblast cena 26 Kč r pro předplatitele 19 Kč / 1,25 € r www.zdravky.cz XSERIÁL O MODERNÍCH ZOBRAZOVACÍCH METODÁCHJeseníků a Královéhradecka dolehla s plnou silou v závěru konference (celkem se zaregistrovala téměř tisícovka osob, z toho 539 lékařů). Trocha risku se však vyplatila: konferenci navštívily světové špičky neuropsychofarmakologie Leslie Citrome z amerického New Yorku a Stefan Leucht z–německého Mnichova. Plíce představují jednu z hlavních bran styku organismu s vnějším prostředím s tím souvisí i vznik Na letošním Jeseníku přednášející ve vyšmnoha patologických afekcí. S problematikou onemocnění plicníhošíparenchymu se setkává téměř míře než dosud využívali různých 4 5 6 8 SÚKL: Lékárníci Soběstačnost Mobilní Pokroky medicíny každý nemocnice lékař napříč mnoha odbornostmi. audiovizuálních záznamů k dokreslení se znovu mýlí! invalidů roste – pro oběti zemětřesení v první dekádě obsahu svých příspěvků, zejména těch, jsou častým místem výskytu nádonigní a maligní lézí. U ložiskových lézí ní lymfangiopatie plic. Samotné tumory kdo jim dá práci? na Plíce Haiti třetího tisíciletí které se týkaly komunikace lékaře s psyru, u mužů je plicní tumor na prvním dovoluje hodnotit přítomnost kalcifika- plic není nutné sledovat na obrazech chiatrickým pacientem nebo diagnosticmístě v incidenci ze všech nádorových cí, reakci okolního parenchymu či při- HRCT. kého rozhovoru – např. Hynčík, Racková: onemocnění. Diagnostiku tumorů plic růstání k okolním strukturám. S využi- Pro úplnost zobrazovacího algoritmu je Jak (ne)komunikovat s manickým pacitedy nelze podceňovat. tím softwaru na evaluaci ložiskových nutné zmínit se o intervencích prováděentem, Mohr: Funkční schopnosti jako V BEZPEČNOSTNÍ RENTGENY NA LETIŠTÍCH Základem zobrazování patologií plic- lézí (systémů CAD) lze při opakovaném ných na radiodiagnostických pracovišreálné kritérium remise schizofrenie. Po- Tradičním hostitelem psychofarmakologické konference byly i letos Lázně Jeseník. Foto: uzi ního parenchymu a nitrohrudních vyšetření přesněji sledovat vývoj ložiska tích, jako jsou transparietální punkce orgánů je prostý snímek hrudníku v za- – například u plicních metastáz – a hod- a biopsie pod skiaskopickou nebo CT dopřední a případně předozadní projek- notit účinnost léčby, neboť nejpřesněji kontrolou. Ty umožňují nebývalou přesci. Při patologickém nálezu na prostém se hodnotí objem léze, nikoliv samotné nost ve vedení jehly a dovolují provádět snímku byly dříve obvykle pořizovány rozměry. Proto stanovování objemu biopsie i z ložisek výrazně menších než 10 mm. další doplňkové projekce v závislosti drobných ložisek nabývá na významu. na zkoumané patologii (bočný a šikmý CT umožňuje nyní také zachycením Evropská léková agentura (EMA) ukončila Po loňském nezdařeném „vánočním“ atentátu na letadlo na lince snímek, snímek s označením mamil, průtoku kontrastní látky plicními tepna- Ultrasonografie přehodnocení bezpečnosti léčivýchdo přípraveventuálně byla doplňována skiaskopie mi rychle a spolehlivě provést detekci S rozšiřováním ultrasonografie široké z Amsterodamu do Detroitu se na evropský jednací stůl vrací otázků obsahujících sibutramin. Výbor pro huhrudníku). defektů v plicním arteriálním řečišti, klinické praxe došlo k jejímu většímu vyJubilejní kdy je dárcem krvetvorných buněk samotný pacient, provedli lékaři I. inka plošného zavedení bezpečnostních rentgenů, přesněji celo- S rozvojem nových zobrazovacích me- a odhalit tak plicní embolii v hlavních užívání mánní také léčivévtransplantaci, přípravky (CHMP)Ultrazvukodošel k zápneumologii. kliniky 1. LF UK ave Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. První transplantace tohoto typu se tělových skenerů na letištích. Jejich instalaci již ohlásily Nizozem- tod ustoupily doplňkové techniky zcela plicních tepnách až po lalokové a sub- véterní věru, rizika těchto přípravků jsou vyšší vlnyžese ve vzduchu nešíří, zdravé než jejich přínosy a doporučil pozastavení do pozadí a byly již nahrazeny moderní- segmentární větve. Nejnovější modely vzdušné plíci je tedy ultrasonografie té- 1993. zde uskutečnila v prosinci roku sko a Velká Británie. registračního rozhodnutí tyto léčivé přími. Prostý snímek hrudníku má v sou- CT dokonce již umožňují provést virtu- měř nepoužitelná. Tatopro metoda je tedy „Dříve se krvetvorné buňky získávaly objemovou separaci, protože jsou krvetvorné buňky rozmrazí u lůžka paProblémem se bude zabývat i vláda ČR. členská země Evropské unie musí za- časnosti spíše screeningový význam. Při ální ventilačně-perfúzní sken, a tím za- využívána pravky v celé Evropskésolidních unii. Doporučení v případě lézí čiVýtez kostní dřeně pánevní kosti. Tento vý- rychlejší, a dovolují krev pacienta zpra- cienta a jsou mu převedeny zpět formou boru na pozastavení V současné době totiž podle stanoviska ujmout vlastní stanovisko a regulovat po- nejasném nálezu, zejména při podezření znamenat i sukcesivní embolizace, které kutinových kolekcí,rozhodnutí zejménaouregistraci detekcí kon, který pacient musel podstoupit covat několikrát za sebou,“ upřesnil transfúze do krve. Samy se postupně bylo nyní předáno Evropské komisi k přijetí vydaného 6. ledna Státním úřadem pro užívání těchto zařízení v souladu se svý- na ložiskovou lézi, je doplňována ihned nejsou na běžně dostupných CT přístro- velikosti pleurálních výpotků. Umožňuje vrozhodnutí. celkové anestezii, byl pro něj či MUDr. Robert Pytlík z I. interní kliniky usídlují v kostní dřeni a začínají produjadernou bezpečnost (SÚJB) neexistuje mi platnými právními předpisy. výpočetní tomografie. jích dosud vždy zobrazitelné. také sledovat dynamiku onemocnění, případného dárce relativně nepohodlný, 1. LF UK a VFN v Praze. kovat jednotlivé krvinky. S odstupem asi jednotné evropské doporučení, jak poPřehodnocení byloainiciováno na základě dat množství charakter výpotku, Dalším rozšířením metody je virtuální určit navíc byl obvykle spojen s nutností Vysvětlil také, že pokud se krvetvorné dvou týdnů po převodu buněk dochází stupovat při schvalování a používání pří- Pokud skenery, studie SCOUT (Sibutramine výpotkůCardiovascuumožňuje Axiální řez v mediastinálním okně, kontrastní látka podána intravenózně – v pravé plicPočítačová tomografie CT bronchoskopie umožňující intralu- u zeopouzdřených podávání transfúzí,“ připomněl 12. ledna buňky odebírají tímto způsobem, zbydou k úplnému obnovení krvetvorby a norstrojů využívajících ionizujícího záření pak alternativně lar OUTcomes) na zvýšené riziko místoukazujících pro punkci, eventuálně ní tepně je objemný embolus zcela obliterující lumen cévy. Menší embolus je i vlevo na Od svého zavedení do klinické praxe minální zobrazení bronchů až do cca označit na tiskové konferenci prof. MUDr. Marek z uvedených patnácti litrů zpracované malizaci hodnot krevního obrazu.“ pro bezpečnostní kontrolu osob. Každá Již v roce 2008 navrhla Evropská komise v roce 1981 prodělala počítačová tomo- 5. řádu, případně detekci a hodnocení provést závažných, nefatálních kardiovaskulárních intervenci přímo pod sonogra- bifurkaci tepny pro dolní lalok, zde je však embolus obtékaný. Zároveň vlevo dorzálně je Trněný, CSc., přednosta I. interní kliniky krve maximálně tři až čtyři decilitry (EK) zařazení bezpečnostních skenerů grafie (CT) dramatický rozvoj jak hard- stupně stenózy trachey a její zobrazení fickou příhod,kontrolou. jako jsou cévní mozková příhoda nehypoventilace. Snímky: archiv autorů 1. LF UK a VFN v Praze, a dodal: zahuštěného koncentrátu, který obsahuje Dlouhodobé přežití osob do standardního vybavení evrop- warového, tak softwarového vybavení. před operací. infarkt myokardu, ve srovnání Přibozobrazování solidních lézí sibutramije metoda XDATA A FAKTA „V současnosti provádíme odběr hema- v prvé řadě právě krvetvorné buňky. Ty se výrazně prodloužilo ských letišť. Poslanci Evropského parla- V současnosti je CT zlatým standardem, Výhodou helikálního CT je možnost limitovaná nu s placebem. Výbor CHMP zaznamenal, že zatěžuje pacienta radiačním zářením, – dokáže zobrazit pouze paKterou metodu zvolit a kdy? topoetických buněk vyplavených po jsou poté ve speciálním roztoku a trans- Transplantační centrum 1. LF UK a VFN Efektivní dávka ionizujícího záření, mentu poté tlumočili převážně zamítavé zejména pak víceřadé přístroje s mini- přepočítání obrazů v rámci postproce- tologie, použití sibutraminu nebylo u většinystěně, pacikteré dosahují k hrudní Prostý snímek hrudníku (rentgen hrud hrud- výpotek je sonograficky detekován mnopodání růstových faktorů do krve po- fúzním vaku zamrazeny při teplotě teku- v Praze poskytuje péči pacientům z celé kterou kontrolovaná osoba obdrží reakce svých zemí. Výsledkem bylo po- málně 16 řadami detektorů, které umož- singu na tzv. HRCT high resolution CT nebo entů zahrnutých ve studii SCOUT v souladu přímo patologie hrudní stěny. níku) má víceméně screeningový cha cha- hem dříve, než je patrný na prostém mocí separátoru krevních elementů. Pro tého dusíku -196 stupňů Celsia. ČR – asi třetina pochází z Prahy a další informacemi uvedenými v textech doprov neprospěch svého zdraví při jedné zastavení realizace návrhu EK a otevření ňují velmi rychlé zobrazení celého hrud- (tj. rekonstrukce obrazů v jiném algorit- Usmenších dětí lze sonograficky vyšet- rakter. Při nejasném patologickém nále nále- snímku. pacienty či dárce je daná metoda méně Samotná transplantace poté probíhá na třetina ze Středočeského kraje. Ročně se V kontrolované veřejné diskuse k danému tématu. Člen- níku vázejících přípravky, jelikož sibutramin je kontrole, se pohybuje od 0,1 do 10 μSv loňského rokuběhem vyplynulo, že SÚJB bude mu či trupu několika sekund, v tenkých osoby řezechbudou do 1informovámm) pro řovat struktury mediastina přes neosifizu je vhodné namísto dalších, ne vždy Metodu PET/CT je vhodné provádět zatěžující a podstatné je, že k obnově jednolůžkovém pokoji transplantační provede okolo 60 až 70 autologních (v závislosti na použitém principu proské země EU – včetně České republiky tedy při posuzování žádosti brát v úvahu pře- zhodnocení ny o dávce záření, kterou při jedné u pacientů se známým kardiovaskulárním na jedno zadržení dechu pacienta. plicního intersticia a k konpo- kované sternum a žeberní chrupavky při přínosných rentgenových projekcí indi indi- u sledování již objevených tumorózních krvetvorby dochází poté asi o týden dříve, jednotky, délka hospitalizace je asi tři transplantací. devším to, zda rentgenového za- souzení zařování). I ta nejvyšší hodnota přitom – upozornily především na nevyjasněné U trole najeho daném rtg zařízení o ra- parasternálním onemocněním kontraindikován. solidních lézípoužití v plicním parenchymu postižení – obdrží, retikulace, přístupu. kovat CT, při suspekci na tumorózní lézi lézí, zvláště po léčbě či v případě hledání než když jsou buňky separovány z kostní týdny. „Nejprve pacient dostává inten- Jak uvedl prof. Trněný, autologní transpředstavuje pouze: potenciální zdravotní účinky při použí- umožňuje řízení za účelem bezpečnostní diačním HRCT riziku ssekontrolou spojeném Přípravky obsahující sibutramin jsou v ČR reCT detailní zobrazeníkontroly ložiska, nodulace. používá především vždy s intravenózní aplikací kontrastní drobné léze, kterou nelze z klasického CT dřeně.“ zivní chemoterapii, která by za normál- plantace je vhodná zejména pro pacienty vání těchto zařízení, ale také na řadu zá- jeho max. 50 % dávky obdržené při jedosobkontury, bude prostruktury konkrétní podmínky zdů- vea sledování o celkové dávce záření, kterou gistrovány jako Lindaxa, Meridia, Sibutraa způsobu sycení restrikčních, méněmůže ob- Magnetická rezonance látky. Relativní kontraindikací podání jednoznačně určit. Separátory fungují na principu odstře- ních podmínek zničila krvetvorbu. s nádorovým onemocněním lymfatických nom běžném rentgenovém vyšetřevažných otázek z oblasti etiky, ochrany po vodněno. Přitomaplikaci bude brát v úvahu látmj., strukčních jedna osoba při daném způsobu kontminmetoda Sandoz a má Sibutramin-Teva. Lékařipatoloby nechorob. Využití HRCT je Tato MUDr. Zuzana Ryznarová, intravenózní kontrastní při zobrazování kontrastní látky je pouze alergie na jód. divky – krev je pomalu odstředěna a dělí Nicméně podávání vysokých dávek cyto- uzlin – lymfomem (Hodgkinovým i nonzda: ní hrudníku; lidských práv a ochrany osobnosti. Celo- ky, rolyveobdržet v jednom předepisovat lékárníci byse Magnetická rezonance má při diagnosRadiodiagnostické oddělení a umožňuje tak lépe rozlišit mezi be- také sledování změn uroce. karcinomatóz- giíměli plicnadále omezený význam.aUplatňuje se na jednotlivé složky. „Během jednoho statik, které jsou účinnější, nám umožňuje -Hodgkinským), druhou nejčastější diamax. 100 % dávky obdržené od kostělové skenery totiž odhalují při kontrole V použití zařízení bude zaměřeno cíleně Kontrolovaná osoba musí mít také mož- přineměli dále vydávat tyto přípravky. Pacienti, Medicon, a. s., Praha, veldiagnostice patologií hrudní páteře tice patologií plicního parenchymu vel sezení, které trvá tři až čtyři hodiny, právě autologní transplantace předem gnózou je pak mnohočetný myelom. pouze na vybrané (podezřelé) osoby, mického záření během hodiny letu intimní detaily kontrolovaných osob. nost tuto kontrolu odmítnout a podrobit a přilehlých kteří v současnosti berou tyto léky,mediastiby si měli MUDr. Bc. Martin Horák, struktur a orgánů mi omezené využití. U pleurálních efúzí proteče přístrojem dvoj- až trojnásobek odebraných krvetvorných buněk pacien- Indikována je také např. u nemocných v obvyklé cestovní výšce; Tyto přístroje jsou klasifikovány jako tzv. V bude stanoven věkový limit takto kon- se kontrole alternativní metodou – např. nave–vhodném čase domluvit Radiodiagnostické oddělení především srdce a návštěvu hrudní svého aorty je metodou první volby ultrasonografie. objemu krve pacienta – tedy asi 15 litrů. ta,“ objasnil prof. Trněný a dodal: „Po s autoimunitními chorobami, jako je trolovaných osob, osobní prohlídce. Více na straně 4 ² s lékaře, jednoduché zdroje ionizujícího záření max. 100 % dávky z výpustí dobře aby probrali alternativní opatření Nemocnice Na Homolce, Praha využitím metody kontrastní MR Na rozdíl od klasického snímku neModerní přístroje tudíž umožňují velko- skončení chemoterapie se totiž uchované roztroušená skleróza, u nichž selhává a jako takové podléhají regulaci ze strany k redukci tělesné hmotnosti. Pacienti, kteří provozované jaderné elektrárny, angiografie. si přejí ukončit léčbu před návštěvou svého kterou by člověk obdržel, kdyby se SÚJB. Ze společné diskuse s odborníky Čtěte stanoviska odborníků a diskutujte o tématu lékaře, to mohou udělat kdykoliv. celý rok zdržoval těsně za jejím ministerstev zdravotnictví, vnitra a doHybridní pozitronová súkl plotem. pravy, Úřadu pro ochranu osobních údaa výpočetní tomografie na www.zdravky.cz jů a Úřadu pro civilní letectví již v únoru V onkologické problematice se uplatňuje hybridní pozitronová a výpočetní tomografie (PET/CT) při hodnocení solitárních plicních uzlů, při stagingu nonhodgkinských a hodgkinských lymfomů, mezoteliomu, lymfomu a při monitorinUkazatele očekávaného věkového gusložení odpovědi na léčbu. CT plic je zlatým standardem. Vždy je nutné sledovat oblast hrudníku ve dvou diagnos- Přínosem PET/CT jeIndex zobrazení zvýšenéekonomického Průměrný věk stáří tických oknech – plicním a mediastinálním. hoIndex metabolismu glukózy vzatížení patologických Axiální řez v mediastinálním okně (vlevo) – rozsáhlý plicní tumor pravého hilu plicního ložiscích. Tento zachycený metabolismus Kraj 2009* 2035 2066 2009* 2035 2066 2009* 2035 2066 ve věku ekonomické aktivity se prorůstá Již v roce 2014 ve všech krajích ČR početně převáží senioři nad spříznivý, útlakem pravého hlavního bronchu. Tumor do mediastina ke vzestupné aortě je koregistrován do CT obrazů, neboť výHl. m. Praha 41,6 49,2 53,2 130početní 270 tomografie 354 49 75 samotné 116 nejsilnější generace narozené truncus pulmonalis. má oproti Axiální řez v plicním okně, nízký kernel (vlevo) – intersticiální plicní proces. dětmi. O dva roky později pak v celé ČR započne proces přiroze- inacházejí Středočeský 40,0 pravý 46,5 hilus 49,9a dis- 96 pozitronové 194 264 75 výrazně 103 v polovině 70.řez letvminulého století. Podle– je patrný axiální plicním okně (vpravo) hlavně zvětšený Axiální řez v plicním okně, vysoký kernel (vpravo) – tzv. HRCT intersticiální změny jsou emisní 54 tomografii ného úbytku obyvatelstva, kdy počet zemřelých každým rokem Tentýž ČSÚ však veplicního vzájemném poměruna časem krétní reakce parenchymu rozpínající se tumor v pravém ostřejší, jakoby zvýrazněné, lze poznat jemnější změny intersticia. rozlišovací Jihočeský 40,5 hilu.47,1 50,7 103vyšší207 286 schopnost. 55 78 108 převýší počet nově narozených. převáží ekonomicky neaktivní složka Plzeňský 40,8 47,3 50,8 110 212 287 54 77 108 Vyplývá to z Projekce obyvatelstva v kra- vém měřítku překročil poprvé hranici obyvatelstva. Počátek tohoto stavu se Karlovarský 39,8 46,7 50,5 94 200 280 53 77 106 jích a oblastech ČR do roku 2065, kterou 100 v roce 2006, v hlavním městě Praze očekává ve druhé polovině 40. let tohoto Ústecký 39,6 45,8 49,1 88 177 245 53 75 101 19. ledna zveřejnil Český statistický úřad dokonce v roce 1995. Na základě vývoje století, popř. na počátku 50. let 21. století. Liberecký 40,0 46,4 49,7 94 188 257 54 77 106 (ČSÚ). Ve Zlínském kraji přitom již k při- populace přirozeným pohybem (bez Ve druhé polovině páté dekády 21. století Královéhradecký 40,9 47,1 50,4 110 204 272 57 80 110 rozenému úbytku obyvatelstva pravdě- zohlednění vlivu migrace ze zahraničí) se bude převis populace ve věku ekonomicpodobně došlo loni. Potvrdit by to měly bude index stáří ve všech krajích prudce ké neaktivity nejvyšší (hodnota indexu od Pardubický 40,4 46,6 50,1 104 192 267 56 77 109 statistické údaje za rok 2009, jejichž pu- zvyšovat. V roce 2014 je očekávána ve 108 v Ústeckém kraji až po 136 v Praze), Vysočina 40,3 46,6 50,3 104 194 274 57 79 111 blikace se očekává v březnu. všech regionech početní převaha seniorů poté by se bilance měla mírně zlepšit. Jihomoravský 40,8 47,1 50,4 112 206 273 55 78 109 Pokud jde o vývoj úmrtnosti, střední délka nad dětmi, a ta by měla být stále markant- Převaha ekonomicky neaktivní části poOlomoucký 40,5 47,2 51,0 107 208 292 55 78 110 života by se podle ČSÚ měla do roku 2065 nější – ve 30. letech 21. století již bude pulace nad ekonomicky aktivními (zjedZlínský 40,7 47,4 51,3 111 214 304 56 78 112 zvýšit u mužů na 86,5 roku (loni 74,2 ro- dosahovat hodnoty 200 seniorů na 100 nodušeně nad plátci daní, zdravotního ku), u žen na 91 let (loni 80,3 roku). dětí. i sociálního pojištění) však zůstane již trMoravskoslezský 40,2 46,9 50,5 101 201 280 55 79 108 Druhý z indexů – index ekonomického valá a stane se jednou z hlavních překážek Zdroj: ČSÚ * reálné definitivní údaje O čem vypovídají indexy zatížení – porovnává ekonomicky ne- udržitelnosti průběžného financování Pozn.: Index stáří = počet osob ve věku 65 a více let na 100 osob ve věku 0–14 let. Index stáří (počet osob ve věku 65 a více aktivní a aktivní část populace (ve věku důchodů, zdravotní či sociální péče. Index ekonomického zatížení = počet osob ve věku 65 a více let a osob ve věku 0–19 let na 100 osob ve věku 20–64 let jak O Nejvyšší hodnota ve své kategorii, O Nejnižší hodnota ve své kategorii let na 100 dětí do 15 let) v celorepubliko- od 20 do 64 let). Tento poměr je zatím dosud zakázané ovoce? ODBORNÉ FÓRUM ZDRAVOTNICT VÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

Prof. Marek Trněný také prozradil, že za něně kolik měsíců bude ve VFN v Praze otevřena nově zrekonstruovaná transplantační jednotka: „Jsem neobyčejně rád, že dojde k rozšíření kapacity našeho pracoviště, protože požadavky na transplantace rok od roku narůstají.“ Foto: ZN veškerá dostupná léčba. „Potenciál krvetvorných buněk však přesahuje pouze ‚klasickou‘ transplantaci. V současnosti řešíme několik projektů z oblasti buněčné terapie zaměřených na pacienty s kritickou ischemickou chorobou dolních končetin či s infarktem myokardu,“ doplnil prof. Trněný.

www.florence.cz

Lékařům nelze eHealth nařizovat

XČeský statistický úřad

Populace zestárne, ekonomická zátěž stoupne

38 × ročně | 799 Kč

11 × ročně | 550 Kč T H E J O U R N A L O F T H E C Z E C H A N D S LOVA K O N CO LO G I C A L S O C I E T I E S ISSN 1804-7874

Vnitř Lék 2009; 55(12) on-line na www.vnitrnilekarstvi.cz

Vnitřní lékařství

NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE

časopis České internistické společnosti a Slovenskej internistickej spoločnosti

www.csnn.eu

ČASOPIS ČESKÉ NEUROLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP, ČESKÉ NEUROCHIRURGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP, SLOVENSKEJ NEUROLOGICKEJ SPOLOČNOSTI SLS, SLOVENSKEJ NEUROCHIRURGICKEJ SPOLOČNOSTI SLS A ČESKÉ SPOLEČNOSTI DĚTSKÉ NEUROLOGIE ČLS JEP

ročník 55 | prosinec 2009 | číslo 12 Indexed in EMBASE/Excerpta Medica, SCOPUS, MEDLINE/Index Medicus, Bibliographia medica čechoslovaca, Index Copernicus, Chemical Abstracts, INIS Atomindex

12 × ročně | 1320 Kč

MINIMONOGRAFIE

Spondylogenní cervikální myelopatie

Z. Kadaňka

PŘEHLEDNÝ REFERÁT

Thunderclap headache

D. Doležil et al

PŮVODNÍ PRÁCE

Porovnání tíže afázie u demence a cévní mozkové příhody pomocí MASTcz a její vztah k tíži kognitivního deficitu M. Košťálová et al KAZUISTIKA

Komplikovaná herpetická nekrotizující meningoencefalitida s nutností neurochirurgické intervence – kazuistika P. Prášil

Vydává ČLS JEP. ISSN 1210-7859. ISSN pro on-line přístup 1802-4041. Indexováno/excerpováno: Index Copernicus, EMBASE/Excerpta Medica, Bibliographia Medica Čechoslovaca, Scopus

ročník 73 | 106 | 2010 | číslo

3

6 × ročně | 600 Kč

Gastroenterologie a hepatologie

KLINICKÁ ONKOLOGIE

Gastroenterology and Hepatology Časopis České gastroenterologické společnosti, České hepatologické společnosti, Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti a Slovenskej hepatologickej spoločnosti Vydává ČLS JEP. Indexed in SCOPUS, CHEMICAL TITLES, EXCERPTA MEDICA/EMBASE, CHEMICAL ABSTRACTS, INIS Atominedex, Food Science and Technology Abstracts, Bibliographia medica čechoslovaca

Z OBSAHU: Acute mesenteric ischemia Z obsahu:

CMV kolitida po orgánových transplantacích

ABL1, SRC a další nereceptorové tyrozinkinázy jako nové cíle specifické protinádorové léčby

Dynamická scintigrafie jícnu

Změny cílových objemů při použití magnetické rezonance pro plánování radioterapie lůžka prostaty – předběžné výsledky

Jak řešit ztrátu odpovědi na biologika?

Cílená léčba bronchioloalveolárního plicního adenokarcinomu inhibitory tyrozinkinázové aktivity EGFR

Endoskopická léčba iatrogenní perforace tračníku

Vydává ČLS JEP. ISSN 0862-495 X. ISSN 1802-5307 on-line přístup Indexed in MEDLINE/PubMed, EMBASE/Excerpta Medica, SCOPUS, Bibliographia medica čechoslovaca, Index Copernicus

ročník 23 | 2010 | číslo

6 × ročně | 540 Kč

2

2010 / ročník 12

KR_2-10_komplet_2.indd 65

4 × ročně | 300 Kč

metabolický syndrom diabetická nefropatie a doprovodné postižení ledvin poruchy chování ve stáří poruchy spánku dny paměti �

čes ger rev 2009; 7(3–4)

www.urologickelisty.cz

O D B O R N Ý Č A S O P I S Č E S K É G E R O N TO LO G I C K É A G E R I AT R I C K É S P O L E Č N O S T I

www.geriatrickarevue.cz

www.kardiologickarevue.cz

česká geriatrická revue

Věnováno prof. MUDr. Jindřichu Špinarovi, CSc., FESC, k jeho 50. narozeninám

1.

4

číslo únor 2011 ročník 65

6 × ročně | 600 Kč www.praktickagynekologie.cz

ČESKÁ A SLOVENSKÁ

www.klinickaonkologie.cz

www.vnitrnilekarstvi.cz

ISSN 0042-773X ISSN pro on-line přístup 1801-7592

2*10

hormonálně aktivní nádory a předčasná puberta operace transsexualizmu female to male diabetes mellitus a gravidita vliv výživy na výsledky léčby neplodnosti předčasné ovariální selhání u chemoterapie

3.8.2010 10:14:08

4 × ročně | 420 Kč

4 × ročně | 600 Kč

4 × ročně | 400 Kč

Objednávat můžete na webových stránkách www.ambitmedia.cz nebo pomocí e-mailu predplatne�ambitmedia.cz


Všechno nejlepší, ČAS!

do jaké míry přípravné práce pokročily. Její vznik by se měl dle jejího názoru uskutečnit nejpozději do června 2013.

Letos jsem měla tu čest zúčastnit se jako dopisovatelka Sněmu předsedkyň a předsedů sekcí a regionů ČAS, který se konal 11. a 12. listopadu v Poděbradech. Těšilo mě to o to víc, že se jednalo o sněm výroční – protože, ač se to nezdá, opravdu už upynulo 20 let od událostí, z nichž v r. 2001 usilím mnohých vzešla Česká asociace sester (ČAS). Měla jsem to velké štěstí, že jsem mohla být tenkrát „u toho“, a nyní, po dvaceti letech, opět. Nabídlo se mi tak zajímavé srovnání událostí kolem vzniku ČAS a vzniku komory po dvaceti letech. Na sněmu bylo oceněno pět zakladatelek ČAS, těch, které mohly přijet: PhDr. Karolina Moravcová, první prezidentka ČAS, Růžena Wagnerová, první viceprezidentka, která v této funkci prožila čtyři volební období, a Anna Chrzová, Jana Vlková a Věra Kunová, které jako funkcionářky obětovaly ČAS nepřeberné množství svého volného času a už nyní v ní navždy zanechaly svou tvář. Každá z nich vzpomněla na některé významné chvíle. Růžena Wagnerová kupříkladu připomněla slučování ČAS s Českou společností sester a nemalý podíl nynější prezidentky Dany Juráskové na tom, že k němu došlo tak, že z něho profitovaly obě strany a že u nás vznikla jedna velká a silná profesní organizace. Sněm také uctil památku dlouholeté členky ČAS a členky prezidia ČAS Evy Kvasnicové, která letos ve svých 60 letech náhle zemřela, a za tento rok ji in memoriam navrhl na ocenění Za celoživotní dílo, které je vyhlašováno v rámci akce Sestra roku.

Pro ČAS je hlavní rovný postup

Jakou střechu pro komoru? Poděbradský sněm ukázal, že historie se zřejmě opravdu na vyšším stupni opakuje. V ČAS se znovu diskutovalo o základních úkolech profesní organi-

zace v nových podmínkách ve společnosti, ve zdravotnictví i v ošetřovatelství. Vyvrcholily zde diskuse, které na téma komory už delší dobu probíhají i v členské základně. Všichni se shodli na tom, že vznik komory nelékařských zdravotnických profesí je nezbytný. Dozrál čas, kdy si vedle lékařů i nelékaři musí převzít správu svých věcí do vlastních rukou a plnit vzdělávací, etickou, ale i širší společenskou roli. Shoda se našla i v tom, že členství v komoře nemusí být povinné. V programu Sněmu byl úkol zvolit rámec komory – buď volit tzv. malou komoru zastřešující jen všeobecné sestry a porodní asistentky, nebo velkou, společnou i pro ostatní nelékaře. Prezidentka ČAS Dana Jurásková před hlasováním informovala o předběžných jednáních, které vedla se zástupci všech ostatních nelékařských organizací s tím, že kladné stanovisko ke společné komoře deklarovaly zatím jen čtyři z nich (Společnost ergoterapeutů, Komora záchranářů, SRLA a ČKPA). To a některé nevyjasněné postoje delegátů sněmu byly hlavním důvodem, proč se hlasování na toto téma odložilo. Jednomyslně byl odhlasován přípravný výbor ČAS, který bude dále o společné komoře jednat s ostatními organizacemi, a byl zdůrazněn úkol v členské základně i mimo ni vysvětlovat prostřednictvím médií praktický význam komory.

Faktor času V případě komory nelékařů má čas obrazně řečeno v ruce bič a zrychluje tempo příprav. Na MZ ČR je nyní v připomínkovém řízení zákon č. 96/2004 Sb., v němž komora nelékařů musí získat svůj legislativní prostor. Prezidentka D. Jurásková v této souvislosti uvedla, že je již dnes z ministerstva dotazována,

Blahopřání od prezidentky ČAS D. Juráskové (vlevo) a viceprezidentky ČAS I. Kouřilové

Další velký bod Sněmu ukázal, jak těsně jsou spojena profesní, odborová a celospolečenské rozhodování a jejich dopady. S blížícím se koncem roku zdravotníci čím dál hlasitěji připomínají ministru Leoši Hegerovi memoranda o platech, která s nimi v reakci na protest Děkujeme, odcházíme uzavřel na přelomu letošního a loňského roku. Zajímá je, zda slíbené desetiprocentní navýšení platů bude i v podmínkách plánovaných úspor ve zdravotnictví dodrženo. Odpověď z ministerstva již zazněla. Zatímco se odborářské zdravotnické organizace s nabídnutým navýšením o 6,2 % od prvího ledna a slibem 10 % během celého roku nespokojují a reagují protiopatřeními, zdravotníci nelékaři – zdravotní sestry, porodní asistentky a další profese sdružené v České asociaci sester – zatím protestovat nehodlají a k iniciativě odborářů v Z3 se nepřipojují. Jednomyslně to bylo odhlasováno na Sněmu. „Memorandum o  zvýšení platů zdravotníků nelékařů od r. 2012, které naše profesní organizace podepsala s Ministerstvem zdravotnictví, je v tuto chvíli plněno,“ uvedla na Sněmu Dana Jurásková a připomněla jeho obsah, v němž za podstatný považuje požadavek na rovný postup při zvyšování platů u všech zdravotníků v přímo řízených organizacích. Česká asociace sester však bude dále monitorovat plnění memoranda a dohlédne, aby uvolněné finanční prostředky byly na platy zdravotníků skutečně vynakládány. Sněm se věnoval ještě dalším úkolům. O nich a o čem byly přednášky konference, která Sněmu předcházela, si podrobněji přečtete v tomto čísle časopisu.

Editorial

Jarmila Škubová

Hledáte konkrétní článek? K bleskové orientaci vám pomohou naše webové stránky www.florence.cz. Najdete tu i rejstříky všech vydaných čísel. Více odborných článků najdete na webu v rubrice

Florence je také na facebooku. Přidejte se k nám!

Text a fota Jarmila Škubová

Zakladatelky ČAS přítomné na Sněmu. Zleva PhDr. Karolina Moravcová, Růžena Wagnerová, Anna Chrzová, Jana Vlková, Věra Kunová

FLORENCE 12/2011 1


obsah

časopis s nadpoloviční většinou recenzovaných článků

Foto na titulní straně Profimedia

Vychází pod patronací České asociace sester www.florence.cz Ročník VII., číslo 12, prosinec 2011 Adresa redakce: Klicperova 8, 150 00 Praha 5 florence.redakce@ambitmedia.cz tel.: +420 222 352 578 Šéfredaktorka: PhDr. Jarmila Škubová e-mail: jarmila.skubova@ambitmedia.cz Redakce: PhDr. Eva Wićazová e-mail: eva.wicazova@ambitmedia.cz

Editorial.................................................................................................................................................................................................1

Redakční rada: Mgr. Dana Jurásková, Ph.D.,MBA, předsedkyně, Bc. Mária Dobešová, Jana Dvořáková, Jana Farkačová, doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D., Anna Chrzová, Jindra Pavlicová, Mgr. Eva Prošková, Hana Rittsteinová, Milica Sklenčková, Mgr. Hana Svobodová, Prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D., Růžena Wagnerová

Téma Hospicová péče (IV. část)..................................................................................................................................................................3

Grafická úprava: Josef Gabriel, Karel Zahradník

Kazuistika Význam zapojení rodiny do domácí zdravotní péče..................................................................................................................5

Vydavatel: Ambit Media, a. s. www.ambitmedia.cz

Praxe Zdravotnické prostředky používané při operacích HIV+ pacientů........................................................................................6 Noční pomočování stojí za pozornost lékařů..............................................................................................................................8

Ředitel vydavatelství: RNDr. Martin Slavík

Recenzované články Případová studie Život s karcinómom prostaty........................................................................................................................................................ 10 Ošetřovatelská péče o pacienta s Lyellovým syndromem.................................................................................................... 13 Zkušenosti z praxe Očkování dospělé populace v podzimní sezóně – významný úkol nejen pro sestry v primární péči........................ 15 Přehledová studie Ošetřovatelská péče u pacienta s pooperačním deliriem..................................................................................................... 18 Orientace sester v problematice V.A.C. terapie v kardiochirurgii......................................................................................... 24 Odborné téma – Dezinfekce, sterilizace Posilování compliance hygienické dezinfekce rukou ve zdravotnickém zařízení........................................................... 26 Sterilizace zdravotnického materiálu......................................................................................................................................... 28 Kongresový list Steril.cz – Brno 2011....................................................................................................................................................................... 31 Cesta k modernímu ošetřovatelství XIII. (Praha)...................................................................................................................... 33 Pacient a zdravotník na katetrizačním sále (Ostrava)............................................................................................................. 33 Nefrologické sympozium ´11 Jan Brod Memorial Lecture (Poděbrady)............................................................................ 36 Zpravodaj ČAS Pracovní skupina pro dlouhodobou péči při ČAS.................................................................................................................... 38 Nefrologická sekce ČAS na Slovensku........................................................................................................................................ 39 Dotek v terapii.................................................................................................................................................................................. 39 Podzimní konference prezidia ČAS............................................................................................................................................. 40 Zrození ČAS....................................................................................................................................................................................... 40 Novinky databáze členů ČAS........................................................................................................................................................ 41 Celoživotní vzdělávání nelékařů v ÚVN...................................................................................................................................... 42 Za tajemstvím úspěchu znovu do Zlína..................................................................................................................................... 43 Informační servis Poděkování spolupracovníkům................................................................................................................................................... 21 Errare humanum est Poškození prstu dítěte.................................................................................................................................................................... 44 Lekce angličtiny............................................................................................................................................................................... 44

Šéfredaktor zdravotnických titulů: Jan Kulhavý e-mail: jan.kulhavy@ambitmedia.cz Marketing: Petr Belica, tel.: +420 222 352 575 e-mail: petr.belica@ambitmedia.cz Obchod: Alexandra Manová tel.: +420 724 811 983  e-mail: alexandra.manova@ambitmedia.cz Marie Janovicová tel.: +420 602 386 866 e-mail: marie.janovicova@ambitmedia.cz Personální inzerce: fax: +420 222 352 572 e-mail: radkova.inzerce@ambitmedia.cz Tisk: PROTISK spol. s r. o., Pod Zlatou horou 1414  684 01 Slavkov u Brna Předplatné: ČR: POSTSERVIS, oddělení předplatného, Poděbradská 39, 190 00 Praha 9, fax 284 011 847, predplatne@ambitmedia.cz, infolinka 800 300 302, www.periodik.cz SK: Mediaprint Kapa - Pressegrosso, a.s., oddelenie inej formy predaja, Vajnorská 137, 831 04 Bratislava, tel. +421 244 458 821, fax +421 244 458 819, predplatne@abompkapa.sk Cena výtisku: 60 Kč Roční předplatné: 550 Kč / 31,90 eur Časopis vychází 11krát ročně. (v červenci vychází letní dvojčíslo) Registrace: MK ČR-E 16134, ISSN 1801-464X Redakční uzávěrka pro toto číslo: 15. 11. 2011 Přetisk a jakékoliv šíření je povoleno pouze se souhlasem vydavatele. Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Redakce neodpovídá za jazykovou správnost inzerátů. Copyright © Ambit Media, a. s., 2011

Akcent – Informační kanál Všeobecné zdravotní pojišťovny..............................................................................................1–4

Oranžová: CMYK 0-72-100-0

Oranžová: PM


Hospicová péče (IV. část)

TÉMA

Výjimečnost, pevná vedoucí pozice a soucit Výjimečnost, pevná vedoucí pozice, soucit je mottem amerického hospicového hnutí. První hospice v moderním pojetí vznikly v USA před 25 lety jako nová alternativní metoda péče o dlouhodobě nemocné. V tomto období existovalo ve všech státech USA méně než 100 hospiců. V roce 1992 byl založen Americký hospic (American hospice, AH), nejstarší organizace, která hospicovou péči zajišťuje a řídí. Patří mezi deset největších a své pobočky provozuje např. ve státech Phoenix, Oklahoma, Arizona, Atlanta, Georgia, Virginia a dalších. Zakladatel a čestný ředitel AH Andrew T. Parker měl hlavní zásluhu na vývoji legislativy, která umožnila pokrytí nákladů na hospicovou péči. Dnes je hospic v USA výhradním poskytovatelem služeb, které jsou plně podporovány programy Medicare, Medicaid i soukromými poskytovateli zdravotního pojištění. (Medicaid a Medicare jsou dva americké vládní programy, které poskytují zdravotní a sociální služby určitým skupinám lidí. Přestože oba programy jsou velmi odlišné, oba spravuje Centers for Medicare a Medicaid Services, divize amerického ministerstva zdravotnictví a sociálních služeb.) Medicare je forma sociálního pojištění, program, který slouží více než 44 milionům lidí (od roku 2008). Medicaid je program sociální péče (nebo sociální ochrany), který slouží asi 40 milionům lidí. V současnosti v USA existuje přes 3 000 organizací poskytujících hospicovou péči. V moderní historii se její původní koncept diametrálně změnil. Nyní je hospicová péče určena pacientům, jejich rodinám a opatrovníkům. Hlavním úkolem zařízení je poskytnout kompletní servis v tíživé situaci, kdy je potřeba vyrovnat se s život ohrožující nemocí. Stejně tak jsou pracovníci vyškoleni k poskytování psychické podpory pro rodiny a nejbližší přátele.

tě, kdy je to nejvíce potřeba. Péče je zaměřená zejména na tišení bolesti a podchycení jiných symptomů nemoci, které by mohly způsobit trápení na sklonku života. Standardy jsou v USA považovány za důležitý nástroj k hodnocení kvality paliativní péče, a to jak ze strany pacienta a lékaře, tak i pojišťoven. Hospic nabízí i tzv. Program pro pozůstalé, který je určen pro členy rodin zemřelého po dobu jednoho roku. Patří mezi první předplacené služby amerického zdravotního systému, které jsou vypláceny po smrti pacienta. Za každý dolar určený na hospicovou péči Medicare Trust ušetří dvakrát tolik. Hospic se zavazuje k péči na bázi důvěrnosti, hlavně umožní pacientům výběr prostředí, kde se cítí nejlépe – ve vlastním domově, v domově pro dlouhodobě nemocné s pečovatelskou službou apod. Dále se zavazuje zachovat kvalitu života ve všech možných směrech. Rovněž nabízí slib pomoci, zajištění péče a ochoty být nablízku. Poskytuje rovněž právo zemřít důstojně, s většinovým podílem na rozhodová­ ní v otázkách smrti. Právo zachovat si své místo v rodinném kruhu a také právo individuálního přístupu při zajištění potřeb. Filosofie hospicové péče respektuje právo pacienta a rodiny, nabízí právo prožít zbytek života co možná nejkvalitněji.

Zajištění kvality péče a volitelné výhody Všechny organizace jsou buď akreditované, nebo se na akreditaci připravují. Ta je zajištěna Programem akreditace veřejného zdraví (CHAP). CHAP akreditace je status, který stanovuje hospic jako výhradního poskytovatele péče v této oblasti. Všechny programy Amerického hospice jsou chráněny licencí v místě působení a opatřeny certifikátem CMS – Medicare. V některých státech USA Medicaid poskytuje hospicové volitelné výhody. Podle federálních směrnic jsou výhody k dispozici osobám, které mají lékařsky potvrzenou nevyléčitelnou chorobu. Jedinec je považován za nevyléčitelně nemocného, pokud prognóza jeho života nepřesahuje 6 měsíců. Jedinci, kteří splňují tyto požadavky, mohou zvolit právě ony tzv. Hospice Medicaid benefits. Mezi státy, které je svým nemocným poskytují, patří např. Arizona, Georgia, New Jersey, Oklahoma a Virginia. V souvislosti s tímto typem péče se začínají objevovat nové modely poskytování péče pacientům a jejich rodinám, které jsou založeny na předpokladu, že péči je nutné dohodnout společně s pacienty a jejich příbuznými. Je tedy nutné brát do úvahy nejen znalosti a zkušenosti ošetřovatelského personálu, ale také zkušenosti pacientů a jejich blízkých.

SNP sestra v následné péči

Mgr. Šárka Urbánková Psychiatrická léčebna Petrohrad, p. o. 1982–1987: Krajská nemocnice s poliklinikou, Ostrava, sestra u lůžka; 1987–1996: Závodní nemocnice Nová huť, Ostrava, sestra u lůžka, sestra v diabetologické ambulanci; ­1996–2002: Eli Lilly ČR, s. r. o.; Diabetes Care Unit; ­2003–2004: Promediamotion, s. r. o. – příprava a realizace vzdělávacích akcí pro NELZP; 2004–2/2011: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z., vrchní sestra urologického oddělení, členka Rady pro rozvoj ošetřovatelství; 7/2010–2/2011: Nemocnice Chomutov, o. z. – Úsek Systém řízení; ­3/2011–dosud: Psychiatrická léčebna Petrohrad, náměstek pro ošetřovatelskou péči.

Ilustrační foto archiv

Obsah pojmu hospicová péče v americkém pojetí Dnes je hospicová péče v USA poskytována týmem profesionálně vyškolených pracovníků a dobrovolných pomocných sil. Jejich hlavním úkolem je být pacientům nablízku v momen-

FLORENCE 12/2011 3


SPECIÁLNÍ VÁNOČNÍ NABÍDKA

Předplaťte si časopis Florence a získejte od nás jako vánoční dárek kosmetiku Aloetrox v hodnotě 465 Kč: Ráno po dlouhé noci oteklá víčka, kruhy pod očima, vrásky

Péče o nohy ztvrdlá kůže, praskliny, plísně, pocení

Těžké unavené nohy bolest nohou, křečové žíly, žilní nedostatečnost

Rekonvalescence po úrazech klouby, zlomeniny, pohmožděniny, výrony Více o produktech Czechpharm* na www.aloetrox.cz

Objednávám předplatné časopisu Florence

OBJEDNACÍ KUPÓN

V případě zájmu o dárkový certifikát nás kontaktujte e-mailem na predplatne@ambitmedia.cz. Standardní, roční

550,- Kč

495,- Kč

Studentské, roční *

440,- Kč

418,- Kč

1220,- Kč

1090,- Kč

Balíček 1 + 1, roční **

* Pro uplatnění studentského předplatného je třeba doložit platné potvrzení o studiu. ** Speciální nabídka kombinace předplatného Florence a Zdravotnických novin s 60letou tradicí.

s. 3

Flo re

ča so pis mo de rn íh s. 8 o Ka

Tém a: s ele Jak se pr ktr doku onickou acuje men tací

zu Rotav istika: průjm irové y u dě tí

Flo nce rence

ča so pis mo de rn íh s. 15 o

oš et řo va

s. 16

Prax e: dítěte Diskom erupc v obdo fort e prvn bí í dent ice

s. 29

Výzk um: pádů Sledo pacie hospitaliz vání ntů ovan ých

Předplatné zahrnuje 11 čísel časopisu Florence včetně příloh.

ODBĚRATEL:

s. 7

Kazu skler istika: Ro óz u 14 a mozko ztroušená leté dívky míšní

Prax e: Onem souv ocnění ise

jící s te obez itou ls tv í

09

60 Kč/

s. 26

oš et řo va

Výzk um čas vrc : Prac ovní a sta hních ničníc h se ster

Vyc ház í pod Čes ké aso pat ron ací ciac září e ses 201 ter €, ww 0, ročn w.fl oren ík VI, ce.c z

Spec iál Inkon 1: moč tinence i

te ls tv í

7–8

Vyc ház í pod Čes ké aso pat ron ene ací ciac 60 Kč/ c–sr pen e ses 201 2,90 ter €, ww 0, ročn w.fl oren ík VI, ce.c z

červ

2,90

FAKTURAČNÍ ÚDAJE:

(nevyplňujte, jsou-li shodné s odběratelem)

Titul:......................................................................................................................................................... Organizace:....................................................................................................................................... Jméno a příjmení:........................................................................................................................ Adresa:................................................................................................................................................... Organizace:....................................................................................................................................... PSČ a město:..................................................................................................................................... Obor činnosti:.................................................................................................................................. IČ:................................................................................................................................................................ fina l_FL O_7 -10. indd

47

Adresa:................................................................................................................................................... DIČ:............................................................................................................................................................ FLO

FLO

RENC

RENC

E 7–8

E 7–8

/2010

/2010

PSČ a město:..................................................................................................................................... Telefon:.................................................................................................................................................. 1

47

2.7. 201 0 11:0 8:10

Telefon:.................................................................................................................................................. E-mail:..................................................................................................................................................... E-mail:..................................................................................................................................................... Způsob úhrady:

Vyplněný kupón zašlete poštou na adresu Postservis, oddělení předplatného, Poděbradská 39, 190 00 Praha 9, faxem na číslo 284 011 847 nebo e-mailem na adresu predplatne@ambitmedia.cz. Předplatné si můžete objednat také na bezplatné infolince České pošty 800 300 302 nebo webových stránkách www.periodik.cz.

složenka

faktura

Na které akci jste kupón získali? ......................................................................................... Datum:...................................................................... Podpis:......................................................................

Nabídka platí do 9. 1. 2012 nebo do vyčerpání zásob pouze pro nové předplatitele. Objednávkou dává předplatitel dobrovolně souhlas se zařazením svých osobních údajů do databáze společnosti Ambit Media, a. s., se sídlem Klicperova 604/8, 150 00 Praha 5-Smíchov, jakožto správce, a s  jejich následným zpracováním pro účely nabízení výrobků a  služeb a  pro účely zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických a tištěných prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou, resp. do odvolání souhlasu. Předplatitel bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb.Více na www.ambitmedia.cz.

* K oupíte v lékárnách, bylinářstvích a prodejnách podobného zaměření


Význam zapojení rodiny do domácí zdravotní péče

kazuistika

Pracuji v pražské agentuře domácí péče, nestátním zdravotním zařízení, které se domácí péči věnuje již šestnáct let. Naší základní pracovní náplní je péče zdravotní sestry v bytě nemocného. Jsme vybaveny tak, abychom mohly v domácnosti provést jakýkoli sesterský výkon. Naším cílem je spokojený a relativně „zdravý“ klient, který nestrádá, necítí se opuštěn a umí žít se svým handicapem, ať už je jakéhokoli rozsahu. Vedle běžných výkonů (injekce, odběry biologického materiálu, převazy všeho typu, pohybové reedukace) pečujeme o nemocné po hospitalizacích – snažíme se o jejich resocializaci a možnost žít kvalitně ve vlastním prostředí. Další velkou a náročnou kapitolou domácí péče je starost o chronicky nemocné a mnohdy trvale imobilní: někteří jsou ležícími pacienty již několik let. V naší nabídce služeb je i domácí hospicová péče, kdy poskytujeme kvalifikovanou a laskavou službu terminálně nemocným a nezapomínáme na podporu pečující rodině. Naše péče předepsaná praktickým lékařem je dostupná všem potřebným i sociálně velmi slabým klientům, kterých v naší lokalitě není málo. Často jsou opuštění a domácí péče je pro ně jediným řešením v jejich svízelné situaci.

Kazuistika Následující kazuistika se věnuje domácí péči u těžce chronicky nemocné, která ale měla to štěstí, že žila v dobře fungující rodině. Nemocná paní Š., 44 let, byla přijata do domácí péče po propuštění z LDN, kde byla umístěna po operaci rezidua cystické expanze (gliom corpus callosum), provedené v dubnu 2009 na neurochirurgickém oddělení v Nemocnici Na Homolce. Anamnéza. Počátek onemocnění se datuje do roku 1994, kdy pacientka podstoupila operaci mozku pro rozsáhlý ­gliom corpus callosum zasahující do obou postranních komor, poté následovala chemoterapie a radioterapie. V červenci 1997 byla provedena revize pro osteomyelitis a chronickou píštěl, odstraněna kostní ploténka a v říjnu 1998 opět vrácena. V říjnu 2002 náhle vznikla u pacientky pravostranná hemiparéza s hemihypestezií, zřejmě pro postradiační angiopatii, a sekundární epilepsie. Celkový neutěšený stav paní Š. ještě zhoršil depresivní syndrom, kterým trpí stále. U pacientky byl dále zjištěn diabetes mellitus, hypertenze a hypokalémie. V dubnu 2009 následovala subtotální

Ilustrační foto www.silvercensus.com

resekce expanze a marsupializace cysty (zbytek oligodendrogliomu s cystami). V pooperační době se přidružila ještě uroinfekce. Pacientka byla z akutního lůžka přeložena do LDN, kde byla zahájena rehabilitace na lůžku; nemocná byla pasivní, spolupráce byla vzhledem k jejímu psychickému stavu velmi malá. Docházelo tak spíše ke zhoršování její celkové fyzické a psychické kondice. V propouštěcí zprávě z LDN je uvedeno, že pacientka se sama neposadí, sed udrží pouze s oporou, vertikalizace a chůze není možná. Pacientka byla na výslovnou žádost rodiny propuštěna do domácího ošetřování. Indikace domácí péče. Domácí péče s cílem zlepšení celkového stavu pacientky byla indikována praktickou lékařkou po propuštění z LDN koncem září 2009, mobilita nemocné byla po opakovaných operacích mozku zcela omezená, schopnost sebeobsluhy žádná, požadována byla komplexní domácí péče o ležící pacientku, hygienická péče, prevence dekubitů, pohybová reedukace, odběry krve a biologického materiálu, kontroly hemokoagulace při warfarinizaci. Návštěvy byly určeny na: jedenkrát denně s náplní – celková toaleta na lůžku, výměna plenkových kalhotek, promazání kůže, případně masáž zad a šíje, kontrola medikace, kondiční cvičení na lůžku, cvičení a posilování horních a dolních končetin, dechová cvičení a také, bude-li to možné, nácvik stoje a chůze.

Stav při přijetí. Paní Š. žije ve společné domácnosti s manželem a s patnáctiletou dcerou, bydlí v menším bytě, který je však dobře přizpůsobený jejím denním potřebám. Má své vlastní polohovací lůžko s hrazdičkou, rovněž všechny potřebné pomůcky k pohybovým aktivitám, jako jsou například invalidní vozík, chodítko, francouzské hole. Také sociální zařízení je dobře dostupné, manžel vše upravil, včetně sprchového koutu se sedačkou. Pacientku jsme do domácí péče přijali koncem září 2009, ležící, s mírným pravostranným postižením, menší silou v horní i dolní končetině. Při zavedení domácí péče velice špatně spolupracovala, byla nesoustředěná, pasivní, pletla si pravou a levou stranu. Mnohá cvičení vůbec nechápala, sama se neposadila, neotočila na bok. Byla schopna jen pasivního ležení na lůžku. Současná medikace v průběhu našich návštěv je postupně upravována, manžel aktivně vstupuje do léčebného procesu a žádá na lékařích snižování dávek léků. Postupně byly vysazeny kortikoidy, Warfarin, Neurol, Egilok a analgetika, zachován pak Citalec, Keppra, Geratam, Anopyrin.

Alena Pospíšilová, RS Galium – agentura domácí péče, Praha 1977: ukonč. SZŠ, Praha – zdrav. sestra; 1977–1983: Inter. nemocnice Praha 7, sestra u lůžka; 1986–1989: OÚNZ Praha 7, sestra na polikl.; 1992–1993: DD Praha 8, sestra; 1995–2002: ordinace prakt. lékaře, Praha, sestra; od 2002: Galium, Praha 7, zdrav. sestra

Ošetřovatelská péče Jednotlivé návštěvy zahrnovaly celkovou toaletu na lůžku, péči o kůži, případně masáž zad a šíje, kontrolu zdravotního stavu a pohybovou reedukaci. Při některých návštěvách pacientka ochotně spolupracuje, jindy je spavá, nesoustředěná. Především jsme se věnovali kondičnímu cvičení na lůžku, cvičení horních a dolních končetin, posilovacím cvikům vsedě a postupně i ve stoji u lůžka, dechovým cvičením. Asi po měsíci klientka začala chodit s pomocí dvou osob – sestry a manžela, posléze i jedné osoby, s pomocí chodítka, které jsme nemocné zapůjčili. Pacientka s pomocí ušla pár kroků po místnosti, posazovali jsme ji do křesla. Trpělivá a pravidelná vertikalizace nemocné přinesla výsledky: v dubnu 2010, tedy po sed-

FLORENCE 12/2011 5


kazuistika

mi měsících péče, nacvičujeme chůzi o francouzských holích a dokonce i chůzi o francouzských holích po schodech, naše návštěvy jsme už mohli zredukovat na frekvenci 3krát týdně.

Spolupráce rodiny přináší výsledky Manžel pacientky má velmi pěkný přístup, je velice zodpovědný a jeho vztah k  nemocné je neuvěřitelně laskavý a vroucí. Maximálně se snaží a aktivně přistupuje k problémům, kterých není málo. Pokud nemůže být přítomen naší návštěvě přímo on, střídá se s dcerou. Oba se o pacientku starají moc hezky, i když někdy je paní Š. velice těžko akceptuje. To je pravděpodobně dáno závažností její choroby a změnami v psychice ve smyslu částečné simplexnosti. Ale v rodině je živo, v domácnosti žijí i dva velcí psi, rybičky… Nemoc paní Š. značně zvýšila zátěž rodiny, manžel i dcera věnují mnoho času a energie pacientce na úkor všech ostatních činností i svých zájmů. Manžel přizpůsobil své zaměstnání potřebám pacientky, má volnou pracovní dobu a střídá se v dohledu

praxe

nad nemocnou s dcerou, která ještě navštěvuje ZŠ. Vzájemně se v domácnosti a v péči doplňují. U této pacientky se jednoznačně prokázala prospěšnost domácí péče. Vede k nespornému zvýšení kvality života, dochází k postupnému zlepšování hybnosti a současně se zlepšuje i psychický stav pacientky. Oproti stavu při propuštění z LDN a zahájení domácí péče jde o významné zlepšení. Je ovšem zřejmé, že celková prognóza je vzhledem k závažnosti onemocnění nejistá. Jednou z možností, jak zlepšovat kvalitu života u takto postižených pacientů, je nepochybně domácí péče ve spojení s fungující rodinou. Návštěvy sester domácí péče ve spojení s péčí rodiny významně zmírňují dopad zdravotních potíží nemocných, kteří jsou ve svém vlastním sociálním prostředí a netrpí hospitalismem (srovnej s popsaným stavem při pobytu v LDN). Domácí péče tak prokazuje svou nezastupitelnou úlohu v oblasti primární péče o chronicky nemocné se zdánlivě neřešitelnými zdravotními problémy. Všichni doufáme, že se nám podaří i nadále udržet přijatelný stav paní

Š. a že jí tak bude dopřáno radovat se z dospívající dcery, z hezkého partnerství, ze života. (Duben 2010) Dodatek (říjen 2011) Na jaře tohoto roku došlo ke změně, která definitivně ukončila naději pacientky a ostatně i naši. Manžel (47 let) onemocněl cévní mozkovou příhodou, s následně rozvinutou hemiparézou, byl poměrně dlouze hospitalizován (akutní péče a pak následná rehabilitační péče). Dcera (17 let) nemůže samostatně pečovat o těžce nemocnou maminku a současně navštěvovat otce v nemocnici, proto tedy dochází k umístění naší nemocné v zařízení následné péče… Léčba manžela byla úspěšná, známky prodělané CMP nejsou patrné, ale péči o manželku by už nezvládl. S nemocnou a její rodinou nyní kontakt nemáme, víme však, že pacientka i nadále zůstává v léčebně dlouhodobě nemocných a její životní perspektiva není šťastná. Bohužel, i takový je život… (galium@centrum.cz)

Zdravotnické prostředky používané při operacích HIV+ pacientů Několik let pracuji jako instrumentářka na operačních sálech infekční kliniky nemocnice Na Bulovce. Naše operační sály prošly v minulém roce rozsáhlou a finančně nákladnou rekonstrukcí. Jsou vysoce specializovaným pracovištěm pro řešení operací infekčních pacientů. Velké procento našich pacientů je HIV pozitivní.

6 FLORENCE 12/2011

V České republice bylo ke konci roku 2010 evidováno 1 536 HIV pozitivních (HIV+) pacientů. Největší počet je v Praze – 733. V průběhu ledna 2011 přibylo v hlavním městě 14 nově diagnostikovaných pacientů. Onemocnění AIDS je plně rozvinuto u 321 pacientů. Nadějí je zcela jistě výzkum našich vědců z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd ČR, kde tým Jiřího Hejnara ve spolupráci se skupinou Ivana Hirsche z Marseille výrazně pokročil v metodě výzkumu nového druhu léku proti viru HIV. Při operaci HIV+ pacientů používáme různé druhy zdravotnických prostředků. Jejich úkolem je chránit pa­ cienta před přenosem infekčního agens do operační rány a také ochránit ope-

rační tým před možnou nákazou ze strany pacienta. Co je zdravotnický prostředek? Lze jej definovat jako nástroje, přístroje, pomůcky či materiál určený k prevenci, mírnění nemocí, vyšetření a diagnóze, náhradě fyziologického procesu či anatomických struktur a zejména pro kompenzaci různých zdravotních postižení. Zdravotnické prostředky (ZP) jsou klinicky testované, s bezpečnostním atestem, schválené Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL). ZP uváděné na trh výrobcem, distributorem nebo zplnomocněným zástupcem musí mít viditelně umístěný grafický symbol na štítku ZP nebo na jednotkovém balení, eventuálně v návodu na použití.

Operační výkony a tým Na Infekční klinice FN Na Bulovce vznikly po rekonstrukci dva operační sály – aseptický a septický. Na septickém sále probíhají operace HIV+ pacientů, je připraven pro nemocné s vysoce nakažlivými infekcemi typu SARS, pro porody HIV+ žen nebo pro operace pacientů s TBC. Aseptický sál je používán pro běžné operační ­v ýkony  ostatních infekčních pacientů. Spektrum prováděných operací je široké. Provádíme operační výkony z hrudní a břišní chirurgie, ORL, operace gynekologické, porodnické, oční, ortopedické a plasticko-chirurgické. Pokud se vyskytne potřeba operace z jiného oboru, opět se řeší u nás. Výkony


praxe

Ludmila Michalová Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí FN Na ­Bulovce, Praha

Operační sál pro operace pacientů s běžnými infekčními nemocemi

probíhají v narkóze celkové, epidurální nebo lokální. Téměř všechny naše operace jsou plánované. Při operaci je kladen důraz na chování jednotlivých členů operační skupiny. Rozvaha, klid a soustředění jsou samozřejmostí. Použité nástroje klade operatér na stolek, instrumentářka je neodebírá! Po otření je vrací na místo na operační stolek. Jen tak je možné předejít poranění ostrým předmětem během operace. Pokud se někdo z týmu poraní, rána se vymyje pod te-

Sál pro operace HIV pozitivních pacientů, porody HIV pozitivních matek, pacienty s TBC a s vysoce nakažlivými infekcemi

koucí vodou, dezinfikuje, provede se nultý odběr krve a poraněný je sledován. Vše je zdokumentováno zápisem do Knihy úrazů.

Prevence infekcí Abychom snížili možnost infekce operační rány, řídíme se několika důležitými pravidly. Prvním je důkladná dezinfekce kůže operačního pole, protože mikrobiologický stav kůže nemocného má velký vliv na možnou kontaminaci operační rány. Druhým krokem je pre-

vence transferu bakterií z oddělení na operační sál. Třetím pravidlem je prevence kontaminace rány infekcí přenášenou vzduchem (aerobní a anae­ robní bakterie). Všechny tyto kroky zajišťuje dodržování režimu operačních sálů (sál aseptický a septický), bariérové postupy, zavedení jednorázových operačních roušek a plášťů, zhotovených z materiálů nepropustných pro viry a  bakterie. Musí splňovat kritéria prevence infekcí, včetně odolnosti vůči průniku kapalin. Po-

1969–1973: SZŠ – všeob. sestra; 1987–1988: IDVPZ Brno, PSS – instrum. na oper. sále; 2007–2009: PF JČU – doplňkové pedag. studium; od 2009: PF JČU – učitelství odb. předmětů; 1973–1976: VN Praha; VN Č. Budějovice, zdrav. sestra; 1977–1978: ONV České Budějovice, MŠ, sestra v jesl. třídě; 1978–1979: OÚNZ Praha 10, jesl. sestra; 1979– 1983: FNKV, operační sály Chir. kliniky a Klin. plast. chir.; 1983–1990: Nemocnice Na Františku, oper. sály chir., urol., traumatol.; 1990–1994: Nem. Č. Budějovice, oper. sály chir., urol., traumatol.; 1994–1995: Klin. kardiochir. a transpl. chir. IKEM, oper. sály; 1995–1996: Klinika GHC, Praha, oper. sál, plast. chir.; 1996–1997: Medikocentrum a. s., oper. sály chirurgie; 1997–2008: Nem. Č. Budějovice, oper. sály Traum. centra / neurochir., plast. chir., traumatol.; od 2009: FN Na Bulovce, Klinika inf., parazit. a trop. nemocí, oper. sály

INZERCE

Jednorázové chirurgické nástroje Peha®-instrument Precizní kvalita a zaručená čistota Dosud tu nebylo řešení, které by umožňovalo mít precizní chirurgické nástroje vždy operativně při ruce. Při drobných zákrocích a nečekaných úkonech se využívaly jednorázové chirurgické nástroje, které nedosahovaly potřebné kvality. Špičkové nástroje znamenaly vysoké pořizovací náklady a vyžadovaly pravidelnou sterilizaci. Nyní je všechno jinak. Jednorázové chirurgické nástroje Peha-instrument jsou: • kdykoliv při ruce • ve špičkové kvalitě a dokonale čisté • připraveny k okamžitému použití po celých 5 let

Více informací na www.hartmann.cz Volejte naše odborné poradce na infolince 800 100 333

FLORENCE 12/2011 7


praxe

užití operačních plášťů s odolností proti kapalinám může zmenšit riziko infekce operačního týmu, přenesené od pacienta. Je samozřejmé, že kritéria materiálů odpovídají evropským normám.

Používané ZP Nejčastěji používanými a nejvíce rozšířenými zdravotnickými prostředky jsou operační čepice, obličejové masky a rukavice. Používáme různé dru­ hy operačních čepic, které se liší tvarem a barvou. Běžně používané jsou i operační kukly. Obličejové masky, které používáme, splňují 98% účinnost bakteriální filtrace. Často používané jsou masky se štítem a masky s respirátorem (u TBC pacientů). Při operacích HIV+ pacientů používáme dvojité rukavice Maxitex Duplex, kterým říkáme „banán v čokoládě“: vnitřní rukavice je jasně žlutá, vnější hnědá. Pokud dojde při operaci k perforaci vnější rukavice, rozsah poškození je patrný na žluté rukavici (krvavá stopa). Pro běžné operace máme bezpudrové rukavice Biogel s polymerovou vrstvou. Jedním z důležitých zdravotních prostředků jsou sterilní operační pláště. Máme k dispozici několik druhů s doplňkovými prvky, kterými jsou výztuže v oblasti rukávů, hrudníku a břicha. Jsou zavinovací, takže zakrývají záda. Na zakrytí pacienta a orámování operačního pole používáme jednorá­ zové operační sety. Nejčastěji je pou-

žíván set chirurgický, pro císařský řez máme set s „bazénkem“ na zachycení plodové vody (je průběžně odsávána), sety pro ORL operace, několik druhů roušek, prostěradel apod. Všechny mají adhezivní pruh, kterým se fixuje rouška ke kůži pacienta, a tak brání posunu rouškování při výkonu. Použití jednorázového rouškování umožňuje rychlou aplikaci, komfort pro pacienta i operatéra, ale hlavně kontrolu rizika infekce a průniku tekutin v průběhu výkonu. Pokud je během operace odebrán materiál určený k histologickému vyšetření, je fixován 10% formaldehydem a standardně označený je odeslán do laboratoře. Biologický materiál (placenta, amputát, resekovaná tkáň), zabalené do několika PVC obalů, s nápisem „k likvidaci“, posíláme na patologii. Po ukončení operace instrumentářka sundá ze svého stolku povlak, z nějž se obrácením na rubovou stranu stane vak, do kterého se veškeré použité rouškování, pláště, materiál a rukavice uloží, vak se uzavře a vloží do dalšího pytle s označením „infekční“. Likvidace se řídí stávajícími předpisy. Samozřejmostí je třídění odpadu na jednotlivé druhy (netkané textilie, ostré předměty, kov, sklo aj.). Aby se zamezilo kontaminaci, eventuálně poranění jiných osob, manipuluje s nástroji a odpadem pouze instrumentářka. Použité i nepoužité nástroje nakládá do dekontaminačního roztoku. Po uply-

nutí expozice se roztok slije a nástroje se exportují výtahem do přísálové sterilizace. Vloží se do myčky a po mycím procesu se setují, balí a sterilizují.

Práce instrumentářky Práce instrumentářky na infekční klinice se nesoustřeďuje jen na operace. Naší povinností je i péče o operační ránu bezprostředně po operaci (operatéři na kliniku docházejí ze svých mateřských pracovišť). Na klinice je nepřetržitá služba instrumentářky. Pokud se vyskytne jakákoliv pooperační komplikace, okamžitě informuje pohotovostní službu na příslušné klinice. Účastníme se převazů s operatérem, ošetřujeme rány našich pacientů (bércové vředy, herpes, erysipel aj.), převazy ran u MRSA pacientů. Asistujeme při konziliích, vyšetřeních (anoskopie, rektoskopie, bronchoskopie atd.) a preventivních prohlídkách. Samozřejmostí je pečlivé vedení dokumentace.

Závěr Práce na operačních sálech infekční kliniky je rozmanitá, a proto zajímavá. Většina našich pacientů k nám přichází s velkou důvěrou ve schopnosti lékařů a sálového personálu. Správné používání zdravotnických prostředků zaručuje klidný průběh operace a pooperačního hojení. (ludma1.com@seznam.cz) Fota autorka

Noční pomočování stojí za pozornost lékařů

MUDr. Martin Gregora pediatr

8 FLORENCE 12/2011

Enurézou neboli nočním pomočováním se označuje mimovolné vyprazdňování močového měchýře. Tyto obtíže trápí až 20 % populace ve věku 5–12 let, tedy každé páté dítě. Rodiče a někdy i lékaři nevěnují enuréze patřičnou pozornost. Pravdou je, že primární noční enuréza nemá bezprostřední dopad na fyzické zdraví dítěte. Pokud však pomočování není řešeno včas, může vést k trvalým následkům psychického rázu. Do pátého roku života je občasné noční pomočování v podstatě normální. O enurézu jde tehdy, když se dítě pomočuje ještě v pěti letech nejméně dvě noci za posledních šest měsíců. Stupeň pomočení může být různý od zvlhčení spodního prádla až po úplné vyprázdnění měchýře. Nejobvyklejší ale bývá vyprazdňování celého objemu močového měchýře.

Druhy enurézy Rozlišují se dva základní typy pomočování. Noční, které je častější, ale ze zdravotního hlediska je většinou nezávažné, a denní, které je méně časté, ale závažnější. Noční pomočování neboli primár­ ní noční enuréza je nejčastějším typem pomočování. Vyskytuje se u dětí starších pěti let, které se pomočují od

narození a suchý interval u nich nebyl nikdy delší než šest měsíců. Lékaři se často dopouštějí té chyby, že označují primární noční enurézu za nemoc. Nejde o nemoc, ale o vývojově podmíněný fenomén, který sice neohrožuje tělesné zdraví, ale poškozuje psychiku a sebevědomí jedince. Méně často nastupuje pomočování po delším než šestiměsíčním ob-


dobí bez pomočení, v takovém případě jde o sekundární enurézu. Bývá často projevem psychické nepohody dítěte, jako jsou např. rozvod rodičů, narození sourozence nebo nástup do školy apod.

Příčiny enurézy K nočnímu pomočování může vést celá řada příčin. Jednou z nejčastějších je nevyzrálost mechanismů koordinace tvorby a vylučování moči. Tento jev může být spojen s nízkou noční hladinou antidiuretického hormonu, který zajišťuje koncentrování moči v noci. Častým důvodem enurézy bývá i porucha probouzení, kdy vázne koordinace mezi signály z močového měchýře a mozkovými centry. Primární noční pomočování bývá zapříčiněno i onemocněním močového ústrojí nebo infekcí, vrozenou vadou, úrazy míchy, poruchami svaloviny, která zajišťuje vyprazdňování močového měchýře, nebo cukrovkou, epilepsií a jinými nemocemi. Spouštěcím mechanismem však mohou být i stres a psychické strádání dítěte, například psychická zátěž ve škole, hádka s rodiči či kamarádem, stěhování, odloučení od rodiny, změna postavení v rodinné hierarchii po narození mladšího sourozence nebo rozvod rodičů. Psychické strádání není jen jednou z možných příčin, ale i následkem enurézy. Pomočování představuje pro dítě obrovskou zátěž na jeho psychiku. Při nevhodném přístupu rodičů se může vše ještě zhoršovat. Dítě se stydí před svými spolužáky, své potíže tají a nechce jezdit na tábory či do školy v přírodě. Bojí se, že by se mu tam mohla stát „nehoda“ a ostatní děti by se mu smály. Jde tedy v podstatě o uzavřený kruh, kdy obtíže působí na psychiku a nevhodným postojem rodiny, jejími výčitkami, zlobou a tresty, se obtíže dále prohlubují a zhoršují. Rodiče a někdy i lékař noční enurézu bagatelizují, protože bezprostředně neohrožuje zdraví dítěte, pokud není spojena s vrozenou vadou močových cest, infekcí atp. Jde o obecný postoj, který převažuje v západní i východní Evropě. Naopak v USA jsou děti za pomočování spíše fyzicky trestány a ponižovány. Ani jeden z těchto dvou extrémů není samozřejmě vhodný. Noční pomočování by nemělo být bráno na lehkou váhu ani trestáno. Týká se poměrně velké části populace a stojí proto za pozornost lékařů. Důkazem je ostatně i skutečnost, že primární noční enurézou trpí i mnohé celebrity. Jenže jen

Ilustrační foto Profimedia

některé našly odvahu se k tomu později přiznat. Mezi slavné enuretiky se řadí např. spisovatelé James Joyce a George Orwell, americká herečka Barbra Streisand nebo i 32. prezident USA Franklin Delano Roosevelt.

Léčba enurézy Možnosti léčby sahají od režimových opatření, např. pravidelný pitný režim přes alarmy budící dítě při pomočení až po medikamentózní léčbu. Významnější roli postupně začínají hrát i speciální pleny, které mají pozitivní dopad na psychiku dítěte, a tím i rodičů. Účinná léčba však vyžaduje vždy kombinaci více postupů. Pitný režim. Dítě, které trpí inkontinencí, by mělo dodržovat pravidelný pitný režim. Hlavní objem vypitých tekutin by se měl přesunout do dopoledních a časně odpoledních hodin. Po sedmnácté hodině by děti, které se pomočují, měly výrazně snížit množství nápojů, šťavnatého ovoce, polévek, omáček apod. Zároveň je nutné, vyvarovat se nárazového pití většího množství tekutin, např. při večerním čištění zubů. Speciální pleny. Léčba nočního pomočování je časově náročná a vyžaduje systematický a trpělivý přístup rodiny i lékařů. Dítě potřebuje dlouhodobou podporu rodičů, které se mu však ne vždy dostává, protože pomočování je psychicky náročné jak pro dítě, tak pro rodinu. Pro dítě, protože se za ně stydí, pro rodiče, protože je dvoje povlékání za noc značně zatěžuje. Komplexní léčbou se většinou podaří dosáhnout určitého zlepšení, nebývá však stabilní a problémy se vracejí. K odstranění stresu a napětí, které jsou překážkou v systematické práci s dítětem, jež tvoří základ komplexní léčby, mohou pomoci speciální pleny. Vhodné jsou dětské natahovací plenkové kalhotky na noc. Na trhu je dostupný produkt

Huggies Dry Nites®, který po dobrých zkušenostech mohu doporučit. Oblékají se jako opravdové spodní prádlo a jsou velmi diskrétní. Rodiče si mohou stáhnout slevový kupón platící v obchodních domech Tesco a na www.mall.cz na webu www.snyvsuchu.cz. Lékaři mohou požádat o vzorek zdarma, tím, že se na www.snyvsuchu.cz v sekci „Pro odborníky“ zaregistrují. Pozitivní motivace dítěte. Děti by rozhodně neměly být za noční pomočování trestány, tím se obtíží nezbaví. Daleko účinnější je děti přiměřeně chválit za suché noci a být jim oporu v řešení problémů. Vhodné je zaznamenávat „suché“ a „mokré“ noci do kalendáře spolu s údaji o pití a močení. Někdy je i zapotřebí léčit dítě pomocí psychoterapie, například formou hypnózy nebo pomocí relaxačních technik. Rozhodnutí o stupni závažnosti psychických obtíží je plně v rukou lékařů. Medikamentózní léčba. Pomočování je možné léčit podáváním antidiuretického hormonu formou rozpustných tablet, které snižují tvorbu moči během noci. Užívání léků musí být doprovázeno nepřijímáním tekutin dvě hodiny před užitím a po celou noc od jeho podání. Jinak hrozí převodnění těla s možností závažných důsledků. Hormon totiž znemožňuje vyloučení nadbytečné vodu z těla. K léčbě pomočování se užívají také léky, které upravují nestabilitu močového měchýře, a vzácně i antidepresiva, především imipramin. Režim spánku a  buzení. Důležité je nastavení pravidelného režimu v době usínání. Dítě se před spaním musí vždy vymočit. Buzení dítěte v noci v době očekávaného pomočení většinou není efektivní, protože se rodičům ne vždy podaří dítě probudit k úplné bdělosti. Budicí alarmy se sice prokazují jako účinné léčebné mechanismy, ale psychiku dítěte zatěžují. Alarmy se připevňují k límci pyžama a jejich elektroda se umísťuje mezi dvě vrstvy spodního prádla. Principem je probuzení za pomocí zvukového signálu, který se spouští vlhkostí ve spodním prádle. U nás budicí přístroje nedosáhly výraznějšího rozšíření, mimo jiné pro svou finanční náročnost. Noční pomočování je problém, který se týká až 20 % populace ve věku 5–12 let. Pokud není řešeno včas a dostatečně systematicky, může mít závažné důsledky na psychiku dítěte. Proto by rozhodně nemělo být přehlíženo nebo bráno na lehkou váhu.

praxe

FLORENCE 12/2011 9


recenzovaný článek

PŘÍPADOVÁ STUDIE

Život s karcinómom prostaty

PhDr. Katarína Angelovičová Klinika urológie FNsP J. A. Reimana, Prešov, SR 1995: ukonč. SZŠ, Prešov – všeob. zdr. sestra; 2000: PŠŠ – oš. starostlivosť o dospelých v chir. odb., Bratislava; 2001: ukonč. VOV – dipl. všeob. sestra, Prešov; 2005: ukonč. bak. vzdel. – ošetr., KU FZ, Ružomberok; 2007: ukonč. magist. vzdel. – ošetr., KU FZ, Ružomberok;¨2009: rigor. skúška – ošetr., KU FZ, Ružomberok; od okt. 2009: doktorand. štúdium – ošetr., VŠ sv. Alžbety, Prešov; od 1995: FNsP J. A. Reimana, Prešov, Klin. urol., sestra

10 FLORENCE 12/2011

Abstrakt: Autorka sa v práci zaoberá najčastejšie sa vyskytujúcim nádorovým ochorením u mužov – karcinómom prostaty. Karcinóm prostaty sa považuje za jeden z hlavných medicínskych problémov mužskej populácie. Ide o ochorenie, ktoré vo svojej generalizovanej forme prináša so sebou množstvo obmedzení, ktoré majú za následok zníženú kvalitu života pacienta. Zhubné nádory prostaty (morfologicky ide okrem výnimiek o adenokarcinómy) sa vyskytujú predovšetkým u starších mužov vo veku nad 50 rokov, kým v nižších vekových skupinách sú pomerne zriedkavé. V súvislosti s vysokým a postupne sa predlžujúcim priemerným vekom populácie sa preto v priebehu posledných desaťročí zaradili medzi významné nádory vo vyspelých štátoch sveta. V našom príspevku chceme formou kazuistiky predstaviť prípad 69-ročného pacienta liečeného na karcinóm prostaty, liečebné postupy a samotné prežívanie ochorenia pacientom.  Kľúčové slová: karcinóm prostaty – kvalita života – ochorenie – pacient. Abstract: In this work, the author deals with the most common tumour disease in men - prostate carcinoma. The prostate carcinoma is considered to be one of the most common medical problems of the male population. It is a disease which, causing many restrictions in its generalised form, leads to a reduction in the patient‘s quality of life. Malignant prostate tumours (morphologically called adenocarcinomas apart from some exceptions) occur in men aged 50 and above, whereas they are relatively rare in the younger age groups. Given the old and gradually increasing average age of the population, these tumours have grown in importance in developed countries over recent decades. In our article, we would like to present a case of a 69-year-old man treated for a prostate carcinoma in a case report; medical procedures, and the pa­ tient‘s self experiencing the disease. Keywords: prostate carcinoma – quality of life – disease – patient.

Úvod Podľa odhadu z roku 2000 sa na celom svete zaznamenalo približne 542 990 prípadov karcinómu prostaty – CaP (1). Podľa podielu (7 %) na celkovom počte sa karcinómy prostaty dostali v globálnom meradle u mužov (ak sa neberú do úvahy nemelanómové nádory kože) na štvrté miesto za karcinómy pľúc, žalúdka a hrubého čreva, vo vyspelých štátoch dokonca na tretie miesto (2). Tvorí 9,2 % všetkých zhubných nádorov u mužov a je štvrtou najčastejšou príčinou úmrtia z onkologických dôvodov (3). Incidencia zhubných nádorov prostaty je značne rozdielna medzi jednotlivými štátmi, regiónmi a etnickými skupinami (4). Slovensko sa hodnotami incidencie zaraďuje medzi štáty so strednou až nižšou incidenciou v rámci Európy (5). V Európe sa zaznamenalo značný nárast za posledných 25 až 30 rokov v Škandinávii a vo Švajčiarsku, a to asi o 5–10 %; v niektorých oblastiach Španielska, Talianska a Maďarska sa zistil napriek nízkym východiskovým hodnotám nárast asi o 20 % každých 5 rokov, kým vo Veľkej Británii a Francúzsku bol tento nárast pomalší. Najrýchlejší vzostup sa zaznamenal v regiónoch južnej Európy, a to až o 25 % za každých 5 rokov. Na druhej strane pomalšie a na nižších úrovniach narastali hodnoty incidencie vo vyspelých krajinách Ázie (Japonsko, Hong Kong, Singapúr), kým v Indii a v Číne sa udržali veľmi nízke a stabilné hodnoty (6).

Kazuistika

Anamnéza. 69–ročný pacient, rozvedený, žije s partnerkou v  3-izbovom byte. Prijatý na Kliniku urológie Fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP) v Prešove na prehodnotenie stavu a podanie Zomety. (Zometa obsahuje kyselinu zoledrónovú, ktorá je bisfosfonát a účinkuje špecificky na kosť ako inhibítor rezorpcie kostí, spôsobenej osteoklastami. Bola vyvinutá na prevenciu kostných príhod /patologické fraktúry, spinálna kompresia, ožarovanie alebo chirurgia kostí, prípadne nádorom vyvolaná hyperkalciémia/ u pacientov s pokročilými malignitami postihujúcimi kosť a na liečbu hyperkalciémie vyvolanej nádorom. Podáva sa /4 mg ŕ 3–4 týždne/ v infúzii 100 ml 0,9% chloridu sodného /NaCl/ alebo 5% glukózy s doplnkom kalcia.) Pacient sa asi 4 roky lieči na karcinóm prostaty, je po orchiektómii, po rádioterapii (RAT), od minulého roku metastázy (MTS) v chrbtici. Pacient má zavedený permanentný katéter (PK) pre rezíduum v močovom mechúri. Katamnéza. Pacient uvádza, že žije v partnerskom vzťahu, jeho partnerka je úradníčka. Na prvé vyšetrenie k urológovi sa dostavil v roku 2002 potom, čo objavil krv v moči. Na urologickej ambulancii odobratá krv na prostatický špecifický antigén (PSA) – 64,7 ng/ml. „Bral som to veľmi tragicky, myslel som si, že to je môj koniec.“ Potom jeho cesta smerovala do fakultnej nemocnice v Prešove, kde absolvoval vyšetrenie

a následne vybratie semenníkov. Potom nasledovala rádioterapia – 35. ožiarov. „Bol som aj popálený, ale výsledok bol skvelý.“ Zakrátko PSA kleslo na polovicu, potom na 18 ng/ml až pod 1 ng/ ml. „Myslel som si, že je už všetko v poriadku.“ Pacient uvádza, že v roku 2004 ho na parkovisku zrazilo auto, následkom čoho mal rozdrvený 5. a 6. stavec. Od bolesti nemohol ani chodiť. Postupne badal, že prestáva chodiť. „Absolvoval som operáciu chrbtice v Košiciach.“ Po prepustení domov nemohol vôbec chodiť. Asi po 2 týždňoch bol prijatý na Kliniku urológie FNsP v Prešove pre makrohematúriu, kde bola následne vykonaná koagulácia krvácajúcich ciev. „Počas hospitalizácie som si všimol, že môžem hýbať prstami na nohách.“ Ďalej pacient uvádza, že požiadal ošetrujúceho lekára o konzultáciu s rehabilitačným lekárom. Pravidelne k nemu chodili rehabilitačné sestry, ktoré s ním cvičili a učili ho chodiť pomocou chodítka. „V ďalšej etape môjho liečenia nastúpili injekcie, ktoré s malými prestávkami užívam dodnes.“ Na začiatku liečby veľké zmeny necítil, ale postupne sa bolesti zmierňoval a chôdza sa zlepšovala. „Momentálne sa cítim zle, v kuse ma bolí žalúdok, cítim všetky svoje kosti, som skleslý a nemám chuť bojovať s rakovinou ďalej. Minule som bol na vyšetrení, ktoré ukázalo, že mám nález na pečeni. Neviem, čo bude so mnou ďalej. V noci nemôžem kvôli tomu spať, stále sa budím a premýšľam o ďalšom svojom živote.“


Analýza a interpretácia Z ošetrovateľskej dokumentácie sa dozvedáme, že pacient sa lieči na karcinóm prostaty od roku 2002. V októbri uvedeného roku ho obvodný lekár odoslal k urológovi pre ťažkosti s močením. Na urologickej ambulancii bol pacient vyšetrený, bola odobratá krv na PSA – 61,49 ng/ml. Následne bol pacient objednaný na biopsiu prostaty – november 2002. Po profylaktickom podaní Gentamycinu 80 mg i. m. + Medazolu bola urobená transrektálna biopsia prostaty; pacient poučený, príde si po výsledok o 14 dní. V nasledujúcich dňoch pacient absolvoval scan kostí so záverom: skelet bez príznakov postihnutia. V decembri 2002 prišiel pacient na urologickú ambulanciu pre výsledok histologického vyšetrenia: drobnoacinárny adenokarcinóm prostaty s perineálnou inváziou v oboch lalokoch, Gleason 8 (5+3). Následne doporučená hormonálna deprivácia + pacient dispenzarizovaný na onko-urologickej ambulancii. V januári 2003 urobená v celkovej anestézii bilaterálna orchiektómia. Po 5-dňovej hospitalizácii pacient prepustený domov, o 7 dní sa bude hlásiť na onko-urologickej ambulancii. Od februára – marca 2003 pacient absolvoval rádioterapiu na oblasť panvy a spádových lymfatických uzlín. Rádioterapiu toleroval dobre, po jej skončení mal občas problémy s močením. V nasledujúcich mesiacoch pacient chodil pravidelne na kontroly na onkourologickú ambulanciu, kde mu bolo kontrolované PSA: 12,10 ng/ml, 3,86 ng/ml, 1,77 ng, ml, 0,93 ng/ml a moč + sediment: negatívny. V januári 2004 bol pacient objednaný na CT vyšetrenie pre podozrenie prerastania karcinómu prostaty do okolia a regionálnych lymfatických uzlín. Záver CT vyšetrenia: vo vyšetrenej oblasti t. č. zjavné známky patologicky zväčšených uzlín nepozorovať, prostata bez zjavnej infiltrácie okolitých štruktúr. V januári 2005 pacient prijatý a následne urgentne operovaný na Neurochirurgickej klinike Fakultnej nemocnice L. Pasteura (FNLP) v Košiciach pre náhle sa rozvíjajúcu paraparézu dolnej končetiny (DK) s poruchou citlivosti. Počítačova tomografia (CT) a magnetická rezonancia (MR) poukazujú na útlak miechy v úrovni Th 5–6 (5. a 6. hrudný stavec) pri MTS do tela stavca Th 6. Preto vykonaná zadná dekompresia a histologizácia a následná stabilizácia stavcov. Po operácii neurologický nález zlepšený, avšak pooperačne pretrváva rezistentná makroskopická hematúria s poklesom krvné-

recenzovaný článek

Scintigrafie skeletu – ide o rádionuklidové vyšetrenie kostí, ktoré zobrazí v kostiach ložiská zvýšenej metabolickej aktivity (zlomeniny, zápal, nádory, metastázy)

ho obrazu, preto po dohovore pacient preložený na urologickú kliniku FNLP v Košiciach, kde prevedená koagulácia močového mechúra, po ktorej nastáva ústup hematúrie. Pacient má zavedený PK, moč je ružový, na 14. deň hospitalizácie je prepustený domov v stabilizovanom stave. Koncom februára 2005 pacient opäť prijatý pre makroskopickú hematúriu na Kliniku urológie FNsP v Prešove na vykonanie koagulácie močového mechúra. Počas hospitalizácie v popredí obtiaže s obstipáciou a porucha mikcie. Ponechaný PK, moč žltý, pacient prepustený domov. Od apríla 2005 pacientovi predpisovaná Zometa. V auguste bola liečba Zometou prerušená pre uroinfekciu – v tom čase pacient prijatý na Kliniku urológie FNsP v Prešove pre dehydratáciu a vysoké teploty a pre pozitívny nález v moči na preliečenie antibiotikami (ATB). V novembri 2005 pacient absolvoval kontrolný scan kostí so záverom: zistená remodelácia stavcov Th 5–7 a paravertebrálnych úsekov korešpondujúcich rebier v rozsahu cca 7 cm, ďalšia ložisková remodelácia v oblasti Th 9, 10, 12, intenzívna remodelácia capitis humeri l. sin, skelet panvy bpn., femory: solitárne ložisko intenzívnej remodelácie v proximálnej časti diafýzy pravého femoru. Až do februára 2006 bola liečba Zometou prerušená pre opakované uroinfekcie. Následne bol pacient prijatý na Kliniku urológie v Prešove pre bolesti v pravej stehennej kosti na analgetickú rádioterapiu. V tom

čase Zometa nepodaná pre vyšší kreatinín v sére, u pa­c ienta ponechaný PK za účelom zlepšenia funkcie obličiek. Od apríla – septembra 2006 u pacienta pokračuje podávanie Zomety, ktorú pacient znáša dobre. Počas podávania liečby pravidelne kontrolované PSA: 0,286 ng/ml, 0,838 ng/ml, 0,03 ng/ml. V októbri 2006 u pacienta pretrvávajú asi týždeň zvýšené teploty: 38–39 şC, močí spontánne, avšak postmikčné reziduum je 80 ml, preto doporučené zavedenie PK. Pre nauzeu a nechutenstvo je pacient hospitalizovaný na Klinike urológie FNsP v Prešove. Počas hospitalizácie pacient absolvoval pre silné bolesti algeziologické konzílium: doporučené Novalgin 1–2 tbl. ŕ 8 hod + Tramal kvapky podľa potreby. V novembri 2006 diagnostikované tumorózne ložisko v pečeni, laboratórne parametre: leukocyty (Le): 4,8 Gpt/l, erytrocyty (Er): 2,81 Tpt/l, hemoglobín (Hb): 70 g/l, hematokrit (HCT): 0,23 %, krvné doštičky (PLT): 309 Gpt/l, urea: 14,30 mmol/l, kreatinín: 224 μmol/l, hepatálne testy zvýšené. Počas hospitalizácie (2, 3, 6 a 7 deň) podaná transfúzia s následnou kontrolou krvného obrazu: Le: 4,2 Gpt/l, Er: 3,69 Tpt/l, Hb: 97 g/l, HCT: 0,31 %, PLT: 254 Gpt/l. Na 3. a 11. deň hospitalizácie zvýšená telesná teplota (TT): 37,1 şC, na 14. deň výmena PK. Doplňujúcimi otázkami zisťujeme, že pacient má 3 deti, s ktorých pomocou – v oblasti starostlivosti o neho – nemôže počítať. Pacient často hovorí o veľkých peniazoch, ktoré v minu-

FLORENCE 12/2011 11


recenzovaný článek

Transrektálna ultrasonografia prostaty

Anatomia močového systému u muža

losti zarobil ako súkromný podnikateľ, pravdepodobne patrí medzi skupinu ľudí, ktorí mali veľké úspory. Tieto udalosti dáva do súvislosti so svojimi deťmi a tvrdí, že sa o nich dobre postaral. Očakáva pomoc od partnerky, ale nevylučuje v budúcnosti opatrovateľskú službu, pretože nechce byť nikomu na obtiaž. Zistili sme, akú profesiu mal pacient v minulosti. Vyštudoval telesnú výchovu – učiteľský smer a stavebné inžinierstvo, v ktorom neskôr podnikal. Zo zdravotnej dokumentácie sa dozvedáme, že pacient znáša Zometu dobre. Celkové zlepšenie pocítil po 3. injekcii. Pred liečbou Zometou udával silné bolesti chrbtice a končatín, teraz udáva mierne bolesti. Počas liečby užíva analgetiká: Novalgin a Ibalgin. Kvalitu života pacienta sme sledovali počas šiestich mesiacov pomocou dotazníka Nottinghamský profil zdravia, ktorý pacient vyplňoval 1x za mesiac. Pa­cienta sme požiadali, aby na stupnici od 1 do 10 popísal kvalitu svojho života od júla – decembra 2006. Výsledok stupnice: 8-8-6-5-4-4.

Diskusia

12 FLORENCE 12/2011

Počas rozhovoru pacient pôsobí psychicky labilne, niekoľkokrát opakuje niektoré udalosti počas svojho liečenia, pričom ich neuvádza v tom istom čase. Ostatné informácie nie sú uvádzané v presnej časovej postupnosti. Pacient sa počas rozhovoru niekoľkokrát vracia do svojej mladosti, keď bol ešte aktívnym športovcom, a dáva tieto udalosti do súvislosti so svojím ochorením. Možno aj tieto udalosti, na ktoré pri našom rozhovore pacient spomína, bránia jeho pokojnému odpočinku v noci. Spánok je nevyhnutný pre fyzickú, duševnú a citovú pohodu. Je základnou životnou potrebou, pre ľudské zdravie takisto dôležitou potrebou, ako je vzduch, potrava alebo voda. Ak

dobre spíme, vstávame čerství a pripravení na celý deň. Spánok je pre plnohodnotný život potrebný, aby náš nervový systém dostatočne plnil svoju funkciu, potrebuje dostatočný čas na obnovu. Pri chronickej bolesti sa znižuje kvalita života, nahlodáva všetky jeho aspekty. Bolesť nedovoľuje pacientovi spávať, nedokáže vykonávať bežné veci tak, ako je z minulosti zvyknutý. U pacientov, ktorí majú silné bolesti, môže niekedy dôjsť až k rozvoju stavu s prakticky nepretržitou bdelosťou a následnou vyčerpanosťou. S týmto stavom sa rozvíja úzkosť a depresia. Vzniká tak začarovaný kruh, kedy kvôli bolesti nevie pacient spať, dostáva sa do stavu vyčerpanosti a s tým spojeným pocitom nespokojnosti a dlhodobej únavy. Dlhodobá nespavosť má za následok nielen dlhodobé zmeny v kvalite života, ale v konečnom dôsledku spôsobuje zosilnenie bolesti, oslabenie obranyschopnosti, nechutenstvo a vyčerpanie. Pacient, ktorý je v dôsledku vyčerpanosti spôsobenej bolesťou, únavou z nedostatku spánku v psychickej nepohode, spomaľuje proces liečby, nedokáže sa zapojiť do denných aktivít, upadá do depresie a zhoršuje svoj zdravotný stav.

Záver Karcinóm prostaty je vzhľadom na svoje biologické správanie často nepredvídateľné ochorenie. V tejto práci sme cez kazuistiku poukázali na prežívanie a vnímanie pacienta s diagnózou karcinóm prostaty. Každá onkologická choroba vždy zasiahne človeka veľmi hlboko. Zmení jeho rebríček hodnôt, jeho životné priority, ideály. Je to čas, kedy sa všetci už nikam neponáhľajú. Vtedy nastane rekapitulácia nášho doterajšieho života, našich dosiahnutých výsledkov. Ale je to aj čas, kedy každý z nás bude chcieť mať pri sebe niekoho blízkeho. Nie-

koho, kto nás pochopí, podporí, dodá nám odvahu kráčať ďalej a vybojovať si svoj cieľ (7).

Literatúra: 1. European Association of Urology. EAU Urological Guidelines [CD-ROM]. August 2004. ISBN 9070244-24-1. 2. Pisani P, Parkin DM, Ferlay J. 1993. Estimates of the worldwide mortality from eighteen major cancers in 1985. Implications for prevention and projections of future burden. In: Kliment J, Horňák M. Karcinóm prostaty. Martin: Osveta, spol. s r. o., 1999, 297 s. ISBN 80-88824-03-6. 3. Dvořáček J, Babjuk M et al. Onkourologie. Praha: Galén, 2005, 587 s. ISBN 80-7262-349-4. 4. Kliment J, Horňák M a kol. Karcinóm prostaty. Martin: Osveta spol. s r. o., 1999, 297 s. ISBN 80-88824-03-6. 5. Pleško I a kol. 1989. Atlas výskytu zhubných nádorov v SSR. In: Kliment J, Horňák M: Karcinóm prostaty. Martin: Osveta, spol. s r. o., 1999, 297 s. ISBN 80-88824-03-6. 6. Coleman MP a kol. 1993. Trends in Cancer Incidence and Mortality. Lyon, IARC Scientific Publication No. In: Kliment, J, Horňák M: Karcinóm prostaty. Martin: Osveta, spol. s r. o., 1999, 297 s. ISBN 80-88824-03-6. 7. Nemčeková B a kol. Človek medzi životom a smrťou. Martin: vyd. NADASAFGH s. r. o., Vrútky, 1996, 187 s. ISBN 80-88847-02-8.

(katka.angelovicova@gmail.com)

Recenzovaly: Doc. PhDr. Lucia Dimunová, PhD., Ústav osetrovatelstva, Lekarska fakulta, Košice, SR PhDr. Ivana Argayová, Fakulta zdravotníckych odborov, Prešovská univerzita, Prešov, SR


recenzovaný článek

PŘÍPADOVÁ STUDIE

Ošetřovatelská péče o pacienta s Lyellovým syndromem Souhrn: Lyellův syndrom je závažné kožní onemocnění ohrožující život toxoalergickou reakcí. Jde o velmi specifické onemocnění, které se léčí především na klinice popáleninové medicíny. V článku je popsána kazuistika pacienta s tímto syndromem. Klíčová slova: Lyellův syndrom – exantém – febrilie – umělá plicní ventilace. (Case study – Nursing care of burned patient) Summary: Lyell‘s syndrome is a serious skin disease. Life-threatening toxic allergic reactions. It is a very specific disease that is primarily addressed to the burns clinic medicine. The article described a case report a patient with this syndrome. Key words: Lyell‘s syndrome – exanthema – fever – artificial ventilation.

Úvod

Při přijetí

Lyellův syndrom – toxická epidermální nekrolýza – je závažné kožní onemocnění charakterizované epidermální exfoliací, bulózním kožním exantémem. Postihuje až 100 % povrchu těla včetně sliznic. Prognóza je velice závažná, uvádí se vysoká mortalita, a to u 30–60 % pacientů. Zpočátku se objevují febrilie způsobující dehydrataci, na kůži se objevuje exantém, vytvářejí se puchýře a krusty. Eroze jsou přítomny i v dutině ústní, vznikají obtíže při polykání. Oči bývají oteklé, zarudlé, vřednaté. Objevují se respirační potíže. Pacienti jsou léčeni na jednotkách intenzivní péče, nejlépe pak na popáleninových jednotkách. Léčba vždy vyžaduje okamžité vysazení činitele podezřelého z vyvolání toxické reakce. Nejčastěji jde o nežádoucí reakci na léky, zejména kortikoidy, nesteroidní antirevmatika, antibiotika, sulfonamidy aj. Standardem v léčbě je péče o rány, hrazení ztráty tekutin, nutriční podpora a při respiračních komplikacích podpora ventilace.

Následovalo vstupní ošetření na našem operačním sále. Pacient algický, kachektický, subfebrilní, periferie studená, v dobrém kontaktu. Lékaři zhodnotili rozsah postižené plochy na 85 % BSA, plochy infikovány, místy s počínající epitelizací. Po důkladné toaletě všech ploch aplikován Atrauman a Bactigras, odebrány stěry na bakteriologické vyšetření (plocha, výtěr z krku a nosu), zaveden permanentní močový katetr (PMK), periferní žilní katetr (PŽK) do pravé horní končetiny, pacient přeočkován na tetanus. Na jednotce intenzivní péče (JIP) byl pacient uložen do vzdušného lůžka, byla zahájena monitorace fyziologických funkcí – dech, puls, krevní tlak (TK), saturace kyslíkem (SaO2), tělesná teplota (TT), diuréza, byly provedeny vstupní odběry. Dále byl proveden rentgen srdce a plic. Medikace: Clexane 0,4 ml 1krát denně, Quamatel 1 amp. 1krát denně, Transmetil 1 amp. 2krát denně, ZnSO 1 lž. 3krát denně, Dipidolor dle potřeby, Nutrison 4krát denně. Infúze: Hartmanův roztok (H1/1) 100 ml/hod, Glukóza 5% 500 ml/24 hod.

Popis případu Dne 28. 8. 2010 jsme na Kliniku popáleninové medicíny FN Královské Vinohrady přijali pacienta ve věku 18 let pro Lyellův syndrom s postižením 85 % BSA (body surface area, celkový povrch těla). Dne 14. 8. byl poštípán lesními včelami (potencováno Ibalginem). K primárnímu ošetření došlo na LSPP (lékařská služba první pomoci), aplikován Dithiaden, následovalo ošetření na dermatologii pro progresi exantému. Po několika dnech se objevily febrilie až 40 °C, pacient sám užíval Ibalgin. Od 23. 8. byl hospitalizován na dermatologii, k nám byl přeložen k lokální péči, uložen do vzdušného lůžka.

Průběh hospitalizace 2. den: pacient klidný, afebrilní, spolupracuje, změna monitorace fyziologických funkcí – TK po 3 hodinách, diuréza po 3 hodinách. Příjem tekutin/24 hod. 3 450 ml. Výdej tekutin/24 hod. 2 700 ml. 5. den: sál (převaz a preparace vena saphena magna), pacient kompenzován, subfebrilní, dýchání čisté, břicho měkké, klidné, prohmatné, bez známek peritoneálního dráždění. Večer zvracení, podán Degan 1 amp. i. v., Torecan bolusově a do infúze, Hydrocortison 100 mg, Dipidolor 1 amp. i. v. na tlumení bolesti. Fyziologické funkce v normě. Diuréza dostatečná.

6. den: ráno bolesti břicha, břicho prohmatné, peritoneální, peristaltika neslyšitelná, pacient zmatený, objevuje se salivace, subfebrilie, hyperpnoe (30 dechů/min) z důvodu celkově se zhoršujícího stavu, pacient zapolohován do polosedu, podán kyslík kyslíkovými brýlemi 5–10 l/min, po 3 hodinách došlo ke snížení dechů na 25 dechů/min, provedena kanylace arteria radialis dextra, rentgen břicha, v 10 hod. je zavedena nazogastrická sonda – NGS (na spád, odvedla 1 430 ml). 7. den: ráno sál (převaz), odpoledne zhoršení stavu – oběhová instabilita, velké množství tmavě zeleného odpadu ze žaludku, oligurie 40 ml/hod, pokles SaO2, 93 %. Zaveden centrální žilní katetr (CŽK) do vena femoralis dextra. Provedeno chirurgické a neurologické konzilium, gastroskopie (gastroparéza s drobnými erozemi v jícnu a žaludku), rentgen nativní snímek břicha (extrémní dilatace žaludku). Navýšena antiulcerózní terapie o 1 amp. Helicidu i. v. Pro komatózní stav indikováno CT (bez patologického nálezu). Po domluvě s lékaři ARO intubace pacienta a umělá plicní ventilace (UPV). Režim SIMV – synchronizovaná intermitentní zástupová ventilace, frakce kyslíkem – FiO2 0,35 %, frekvence 12 dechů/min, pozitivní end-expirační tlak – PEEP 5, byla zahájena monitorace fyziologických funkcí (puls, střední arteriální tlak – MAP, centrální žilní tlak – CVP, saturace kyslíkem – SaO2, koncentrace CO2 ve vydechovaném vzduchu na konci výdechu – ­EtCO2- end-tidal CO2, tělesná teplota – TT rektální). Kontinuální tlumení pacienta: 20 ml Fentanyl + 30 mg Dormicum do 50 ml fyziologického roztoku (FR) 2–6 ml/hod. Fyziologické funkce pacienta (puls 125–150/min, MAP 56–100 mm Hg,

Bc. Jana Lehečková Klinika popáleninové medicíny FN Královské Vinohrady, Praha 2003: ukonč. SZŠ, Praha; 2006: ukonč. bakalářské studium – ošetřovatelství, 1. LF UK, Praha; od 2006: Klinika popál. medicíny FNKV, Praha, všeobecná sestra

Soňa Lisová Klinika popáleninové medicíny FN Královské Vinohrady, Praha 1995: ukonč. SZŠ, Kladno; od 1997: Klinika popál. medicíny FNKV, Praha, všeobecná sestra na JIP

FLORENCE 12/2011 13


recenzovaný článek

Postižení trupu

14 FLORENCE 12/2011

CVP 4–8, EtCO2 37–42, SaO2 96–100 %, TT v rektu 36,0–37,8 °C), odsáván uzavřeným odsávacím systémem po 3 hodinách s laváží, pacient je klidný, není třeba ho dotlumovat. NGS proplach FR s Traumacelem. Medikace: Helicid 1 amp./24 hod, Syntostigmin 1 amp. i. v., Degan 1amp i. v., Hydrocortison 100 mg i. v., Manitol 20% 100 ml i. v., pro vzestup­ C- reaktivního proteinu a pozitivního bakteriologického nálezu (Staphylococcus aureus, Escherichia coli) nasazena antibiotika – Tazocin 4,5 g i. v. po 8 hodinách. 8. den: Pacient klidný, stále připojen na UPV, režim SIMV, kontinuálně tlumen, dále nebylo nutné pacienta dotlumovat, fyziologické hodnoty v normě, odsáván po třech hodinách s laváží. NGS – tmavě zelený odpad 340 ml. Rodina – matka a otec dochází za nemocným každý den. 9. den: UPV, SIMV, pacient klidný, oběhově kompenzován, příjem a výdej tekutin dostatečný, obvazy bez prosaku, odpady z NGS menší. Proveden kontrolní rentgen. Tlumení sníženo na 2 ml/hod, pacient reaguje na oslovení. 10. den: pacient klidný, oběhově stabilní, tlumení zastaveno, postupné odpojování pacienta od UPV – weaning. Pacient reaguje, plně při vědomí, spolupracuje, adekvátní svalová síla, postupně došlo k extubaci – odstranění endotracheální kanyly. Pacient v polosedě, nasazeny kyslíkové brýle, SaO2, 98–100 %, nemocný klidný, sleduje televizi. NGS neodvádí, přidán Nutrison a čaj. 11. den: sál (převaz), pacient přijímá per os čaj 20 ml/hod. 12. den: zvýšení příjmu tekutin na 50 ml/hod., proveden rentgen nativní snímek břicha s uspokojivým výsledkem – žaludek bez patologického nálezu. 13. den: pacient spolupracuje, kompenzován, per os přijímá čaj a bujón. Večer nauzea a zvracení, NGS na spád. V noci zlepšení stavu. 16. den: odstraněn centrální žilní katetr a arteriální katetr. 17. den: zrušen PMK.

Postižení druhé poloviny těla

20. den: pacient před převazem osprchován. 21. den: zahájena intenzivní fyzioterapie – pacient poprvé sedí v křesle. Jeho psychický stav se zlepšuje. 32. den: pacient přeložen na standardní oddělení popáleninové kliniky.

Pacient byl ve velmi úzkém kontaktu s rodinou, která spolupracovala v plném rozsahu a navštěvovala pacienta každý den. Psychologická pomoc personálu napomohla rychlé resocializaci pacienta a zvládání stavu bez podpory antidepresiv.

Ošetřovatelská péče

Diskuse a závěr

Ošetřovatelská péče je nezastupitelnou součástí komplexní péče o pacienta. Role sestry spočívá v plnění ordinací lékařů a vedení záznamu o stavu pa­ cienta. Samostatná realizace sestry pak spočívá v saturaci bio-psycho-sociálních potřeb nemocného, ve zhodnocení jeho stavu, ve stanovení ošetřovatelských problémů, plánování péče, realizaci a hodnocení její efektivity. Při ošetřování pacienta se po celou dobu hospitalizace dodržovaly zásady bariérové ošetřovatelské péče. Hygienická péče byla velice omezena z důvodu postižení kůže v rozsahu 85 % BSA. Hygiena byla zaměřena na dutinu ústní, genitál a PMK, péči o oči a dýchací cesty v době UPV. U ventilovaného pacienta se prováděla po třech hodinách laváž dýchacích cest, pravidelné odsávání uzavřeným odsávacím systémem. Pacient byl uložen na vzdušném lůžku. V tomto směru je nutná specia­ lizovaná péče o lůžko pacienta, a to zejména kontrola teploty lůžka, pravidelné výměny síťkoviny, použití sterilních lůžkovin. Výživa pacienta byla řešena ve spolupráci s nutriční terapeutkou a byl při ní zohledněn stav pacienta. V době zavedení NGS nesměla být opomenuta péče o samotnou sondu. Sledovala se bilance tekutin. V oblasti vyprazdňování se zaznamenávala a hodnotila hodinová diuréza včetně specifické hmotnosti moči. Samozřejmá byla péče o pravidelné vyprazdňování stolice. Péče o postižené plochy zahrnovala kontrolu prosaků, těsnosti obvazů, polohování končetin.

Stav pacienta byl velice závažný. Průběh hospitalizace byl komplikován extrémní gastroparézou, iontovým a metabolickým rozvratem, septickým stavem. Pacient byl ohrožen na životě, proto bylo nutné poskytnout psychologickou podporu nejen jemu, ale i rodině, zejména matce. K pacientovi pravidelně docházel psycholog naší kliniky, který podporoval také celou rodinu. Pacientovi bylo na sále v době operačních výkonů podáno 6 albuminů, 4 mražené plazmy. Na sále byl 12krát převázán. 46. den po příjmu opustil pacient kliniku v  dobrém celkovém stavu, v době propuštění byly postižené plochy zhojeny v celém rozsahu spontánní epitelizací.

Literatura: 1. Königová R a kol. Komplexní léčba popálenin. Praha: Grada, 1999. 2. Louda M a kol. Toxická epidermální nekrolýza u pacienta léčeného trimethoprim/sulfamethoxasolem. [cit. 2011-06-27]. Dostupné na: http://www. czechurol.cz/dwnld/0105_12_14.pdf. 3. Vokurka M, Hugo J a kol.: Velký lékařský slovník. Praha: Maxdorf, 2005.

(jana.leheckova@centrum.cz, sona.lisova@seznam.cz) Fota archiv kliniky

Recenzovaly: Ing. Marie Melicharová, vrchní sestra Kliniky popálenin a rekonstrukční chirurgie FN Brno Doc. PhDr. Eva Morovicsová, Ph.D., MPH, Lekárska fakulta UK, Bratislava


recenzovaný článek

Zkušenosti z praxe

Očkování dospělé populace v podzimní sezóně – významný úkol nejen pro sestry v primární péči Souhrn: Proočkovanost dětské populace, zejména u nemocí, proti kterým se děti očkují v rámci pravidelného očkování, je u nás jedna z nejvyšších ve světě. Vakcinace dospělé populace proti většině nemocí preventabilních očkováním je však hluboko pod průměrem vyspělých zemí. Významnou úlohu v korekci tohoto nežádoucího stavu mají sestry v ambulancích primární péče. Díky osobní znalosti svých pacientů, někdy i jejich rodin, a vzájemné důvěře mají možnost ovlivnit jejich přístup k vlastnímu zdraví mnohem efektivněji než jiní zdravotníci. Klíčová slova: vakcíny – očkování – pneumokoky – plané neštovice – klíšťová encefalitida – černý kašel – proočkovanost – prevence. (Vaccination of an adult population in the autumn – an important task not only for nurses in a primary care) Sumary: The vaccination rate of Czech children, especially against diseases preventible by regular (compulsory) vaccination ranks among the best in the world. On the other side, the vaccination rate of adult population is deeply under the average of developed countries. Nurses of primary care practice play an important role in correcting this undesirable situation. Thanks to personal familiarity of their patients, sometimes even of their families and thanks to mutual confidence they have a real chance to influence their attitude towards their own health more effectively than many other health-care workers. Key words: vaccines – vaccination – pneumococci – chickenpox – tick-borne encephalitis – whooping cough – vaccination rate – prevention.

Úvod V podzimní sezóně je již tradičně připomínána problematika očkování proti chřipce. Podzim je však obdobím vhodným i pro očkování proti dalším preventabilním nemocem, především proti pneumokokům, klíšťové encefalitidě, planým neštovicím a černému kašli. Proočkovanost dětské populace, zejména u nemocí, proti kterým se děti očkují v rámci pravidelného očkování, je u nás jedna z nejvyšších ve světě. Vakcinace dospělé populace proti většině nemocí preventabilních očkováním je však hluboko pod průměrem vyspělých zemí. Klíčovou úlohu zde mají především praktičtí lékaři a samozřejmě sestry ambulancí primární péče. Jejich vztah k pacientům je kvalitativně úplně jiného charakteru, než je tomu u specia­ listů. Díky osobní znalosti svých pacientů, někdy i jejich rodin, a vzájemné důvěře mají možnost ovlivnit jejich přístup k vlastnímu zdraví mnohem efektivněji než jiní zdravotníci. Je proto důležité, aby sestry vycházely ze správných, odborně podložených informací, a ne z tradovaných pověr rozšířených mezi laickou populací.

Pneumokokové infekce Pneumokoky patří mezi nejčastější původce lidských nákaz. Lokalizované záněty středního ucha nebo obličejových dutin jsou nepříjemné, ale neohrožují život a lze je zpravidla zvládnout anti­

biotickou léčbou. Při selhání obranných mechanismů však pneumokoky mohou proniknout do krevního oběhu a způsobit závažné onemocnění, např. sepse, záněty mozkových blan či těžké pneumonie. Invazivní pneumokoková onemocnění již přímo ohrožují život infikované osoby. Zápaly plic jsou jednou z nejčastějších příčin smrti u osob vyššího věku. Letalita primárních pneumokokových pneumonií je přibližně 10 %, u bakteriemických pneumonií však může přesahovat 40 % a u pneumokokových meningitid dokonce 50 %. Letalita bakteriemických pneumoko­ kových infekcí u starších věkových ka­ tegorií se za poslední období praktic­ ky nezměnila, i přes pokroky v anti­ biotické léčbě dosahuje až 60 procent. Riziko pneumonie vzrůstá především v období chřipkových epidemií. Virus chřipky oslabí organismus, který je pak náchylnější k bakteriální infekci způsobené nejčastěji bakterií Streptococcus pneumoniae. Zkušenosti z chřipkových pandemií ve 20. století ukazují, že za většinou úmrtí stály právě tyto bakteriální infekce. To se potvrdilo i v nedávné pandemii. Také proto se doporučuje využít v boji proti chřipkové epidemii vedle očkování proti chřipce také účinnou vakcínu proti pneumokokům. Vedle konjugovaných vakcín pro děti se již delší dobu (od roku 1983) vyrábí a používá 23valentní vakcína (v ČR od r. 1995), která chrání před 90 % kme-

nů způsobujících invazivní onemocnění. V ČR jde o přípravek Pneumo 23 určený k očkování dospělých a dětí od 2 let věku. Očkování se doporučuje prová­ dět současně s očkováním proti chřip­ ce, neboť se tak umocňuje jeho účinek. Lze však očkovat i samostatně pneumokokovou polysacharidovou vakcínou. Jedna dávka poskytuje ochranu na minimálně 5 let. Ze všech nemocí pre­ ventabilních očkováním zabíjí pod­ le WHO pneumokoky u nás i ve svě­ tě nejvíc lidí, na druhém místě jsou s velkým odstupem spalničky. Zřejmě každý zná ze svého okolí případ, kdy starší člověk po úrazu na kluzkém te-

Doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D. odborný garant očkovacích center Avenier, prezident Fóra infekční, tropické a cestovní medicíny 1997: ukonč. JLF UK Martin – všeob. lékařství; 2001: ukonč. postgrad. doktorand. studium – epidemiologie, LF UK, Bratislava; 2006: habilitace – veř. zdravotnictví; od 2002: šéfred. recenz. věd.-odbor. čas. Nozokom. nákazy; od 2004: předs. mezinár. humanitár. org. International Humanity; od 2005: prez. Spol. prevence nozokom. nákaz; od 2006: prez. Fóra inf., trop. a cest. medicíny; od 2008: ved. lékař OC Ostrava-Hrabůvka; od 2010: předs. red. rady odbor. čas. Očkování a cestovní medicína; od 2011: předs. Koalice pro podporu očkování.

personální inzerce Léčebné lázně Mariánské Lázně a. s. přijmou do pracovního poměru zdravotní sestru. Požadujeme: odborné vzdělání, aktivní znalost německého a ruského jazyka, osvědčení pro výkon zdrav. povolání bez odborného dohledu. Nabízíme: zázemí mezinárodní společnosti, motivační program, široká nabídka benefitů. Nástup podle dohody. Možnost ubytování. Kontakt: Léčebné lázně Mariánské Lázně a. s. Masarykova 22, 353 29 Mariánské Lázně, Personální oddělení p. Ďurčová, tel.: 354 661 702, e-mail: durcova@badmarienbad.cz

FLORENCE 12/2011 15


recenzovaný článek

rénu skončil se zlomeninou v nemocnici a tam podlehl zápalu plic, nesouvisejícímu se základní příčinou hospitalizace. Viníkem velké části těchto fatálních případů jsou právě pneumokoky. Přitom i přes existenci očkovací látky je v ČR neúměrně nízká proočkovanost rizikových skupin populace, což jsou zejména chronicky nemocné oso­ by (kardiovaskulární a respirační nemoci, astma, diabetes mellitus, imunodeficit, metabolické nebo renální poruchy) a bez ohledu na zdravotní stav všechny osoby starší 60 let věku.

Plané neštovice

16 FLORENCE 12/2011

Plané neštovice (varicella) jsou vysoce nakažlivé a celosvětově rozšířené virové onemocnění přenosné vzduchem a přímým kontaktem s varicelovými eflorescencemi. Nakažení jedinci jsou infekční 2 dny před výsevem exantému a poté, dokud se tvoří čerstvé eflorescence. U dospělých jedinců, kteří infekci neprodělali v dětství, může být průběh komplikovanější. Obvyklé jsou žaludeční potíže, bolesti hlavy, kloubů, malátnost, pocit bolesti, svědění v místech následného výsevu a horečka. Jedinou účinnou prevencí je očkování (zamezí onemocnění nebo zmírní jeho průběh). Doporučuje se vakcinace osob vníma­ vých k infekci: rodičů malých dětí, kte­ ří infekci neprodělali, zdravých vníma­ vých jedinců, kteří jsou v blízkém kon­ taktu s pacienty, u nichž by mohla mít infekce těžký průběh (těžké nemoci, nádory, poruchy imunity apod.). Vakcína je samozřejmě vhodná i pro zdravotně nestigmatizované jedince, kteří se chtějí vyhnout komplikovanému průběhu onemocnění. Virus planých neštovic je nebezpečný zejména pro těhotnou ženu, která v dětství toto onemocnění neprodělala nebo proti němu nebyla očkovaná. V těhotenství se může nakazit například od svých malých dětí. Infekce v prvních třech měsících těhotenství nebo během dnů kolem porodu může vážně poškodit plod, způsobit potrat či závažné onemocnění novorozence (Kochová, 2010). Očkování je možné provádět v době, kdy žena ještě není těhotná. V dospělosti – zejména nad 50 let věku – po reaktivaci perzistujícího viru ve spinálních gangliích dochází u předtím infikovaných osob ke vzniku páso­ vého oparu. Před očkováním dospělých osob se doporučuje vyšetřit varicella zoster virus IgG protilátky. Očkování se provádí vakcínou Varilrix ve dvou dávkách. Druhou dávku je vhodné podat nejméně 6 týdnů po první. Vakcína se aplikuje subkutánně do oblasti deltového sva-

Klíště obecné (Ixodes ricinus), roztoč přenášející řadu nemocí, mimo jiné klíšťovou encefalitidu. Ilustrační foto Profimedia

lu. Očkování lze provést i po expozici přirozenému viru varicelly do 72 hodin po kontaktu s nemocným člověkem. Dostupné očkování je tedy určeno všem osobám, které jsou vnímavé, zejména ženám ve fertilním věku, které neprodělaly plané neštovice (bez přítomnosti kontraindikací).

Klíšťová encefalitida Klíšťaty přenášená akutní neuroinfekce s charakteristickým výskytem v přírodních ohniscích endemických oblastí, přenášená vektorem Ixodes ricinus. Přírodním ohniskem bývá nejčastěji smíšený lesní porost, okraj lesa nebo křoviny a vysoká tráva. Přibližně 1–2 % klíšťat v ohnisku je infekčních. Klíště přežívá při 0 °C, vajíčka dokonce při mínus 7 °C, aktivní je klíště od 5–7 °C. Rekreační aktivity, pobyt a práce osob v přírodních ohniscích přináší riziko onemocnění. Dalším způsobem přenosu je alimentární přenos nepasterizovaným mlékem a mléčnými výrobky (prodej přímo od chovatelů, mléčné automaty). Inkubační doba onemocnění je 2–28 dnů, nejčastěji 7–14 dnů. Průběh může být abortivní nebo manifestní. Typický je dvoufázový průběh. V první fázi se objevují bolesti hlavy, zvýšená tělesná teplota, bolesti svalů, kloubů a únava. Poté může nastat fáze bezpříznaková, kdy se člověk cítí zdráv. Druhá fáze je pak charakterizována přízna-

ky ze strany probíhajícího aseptického zánětu centrálního nervového systému různě závažné formy. Forma může být meningitická, meningoencefalitická, při které může docházet k obrnám hlavových nervů, encefalomyelitická s obrnou končetin a forma bulbární, charakteristická pro vyšší věkové skupiny polymorbiditami s možným ochrnutím dechového centra a exitem. Obecně platí, že čím vyšší věk, tím závažnější je průběh onemocnění. Diagnostika onemocnění spočívá v posouzení klinického obrazu, pozitivní epidemiologické anamnéze (akvirace klíštěte, konzumace nepasterizovaných mléčných výrobků nebo mléka, pobyt v endemické oblasti), laboratorním nálezu a sérologickém vyšetření krve a likvoru, virologickém vyšetření a dalších vyšetřeních typu elektroencefalografie, počítačové tomografie, magnetické rezonance. Kauzální terapie není k dispozici, využívá se terapie symptomatická. Letalita onemocnění je přibližně 1–2 %, stoupá s věkem, nejvyšší je u bulbární formy onemocnění, kde dosahuje 10–20 %. Onemocnění může zanechat trvalé následky (obrny svalů, psychické problémy, únavový syndrom apod.), přetrvávat může postencefalitický syndrom. I když téměř celé území České republiky je typickou endemickou oblastí


Černý kašel (pertuse)

Rychlé a efektivní zlepšení stavu proočkovanosti české populace, zejména té dospělé, je jedním z nejdůležitějších úkolů pro nejbližší budoucnost. Hlavní a nenahraditelnou úlohu pro jeho realizaci mají zejména ambulance prvního kontaktu, často především sestry, ale také specialisté (např. pneumologové, diabetologové, neurologové, ale i alergologové apod.), kteří mají možnost využití všech kontaktních příležitostí s pacientem (např. pravidelné preventivní prohlídky, vstupní prohlídky nových zaměstnanců, vstupní vyšetření nových pacientů, poradny pro těhotné, poradny pro alergiky nebo i hospitalizace či nástup do domova důchodců, léčebny dlouhodobě nemocných atd.) k doporučování a kontrole vakcinace na základě znalostí aktuálních informací o vakcínách, možnostech jejich aplikace a nejnovějších trendů ve vakcinologii (Schejbalová, Slámová, 2011). V případě, že personál ordinace nemá možnost věnovat očkování dostatečný časový prostor nebo je toto příliš komplikované (cestovatelé, nedodržení schématu, interakce,

relativní kontraindikace), představují vhodnou alternativu očkovací centra a střediska cestovní medicíny. V opačném případě budeme i nadále svědky zbytečných případů poškození zdraví onemocněními, která jsou preventabilní očkováním.

recenzovaný článek

Literatura: 1. Kochová I. Plané neštovice – problém i u dospělých. Očkování a cestovní medicína 1(1): 25–26. 2. Schejbalová M, Slámová A. Očkovací kalendář pro dospělé. Očkování a cestovní medicína 1(2): 20–24. 3. Jilich D. Pertuse – stále aktuální problém. Očkování a cestovní medicína 1(2): 12–13.

(rastislav.madar@avenier.cz)

Recenzovaly: MUDr. Alena Dvořáková, vedoucí protiepidemického odboru KHS Kraje Vysočina MUDr. Silvana Jakubalová, Národní síť podpory zdraví, o. s., SZÚ, Praha

INZERCE

Tarkett France SAS tel.: 271 001 603 e-mail: info.prague@tarkett.com www.tarkett.com

Homogenní PVC PodlaHy se značkou

iQ

ta nejlePší Volba do zdraVotnICkýCH ProVozů • • • • • • •

face

ur Res eS to povrch, který se nemusí nikdy pastovat qu speciální elektrovodivé podlahy do operačních sálů skvrny od jodu jsou z podlahy odstranitelné iQ PUR možnost vytažení soklů na zeď nízké náklady na údržbu – o více než 30% nižší než u běžných podlahovin i po 20 letech je podlaha jako nová široká škála barev a barevných kombinací

n tio ra

Pertuse je onemocnění horních cest dýchacích s typickým záchvatovitým kašlem, který zejména u kojenců může končit apnoí. V průběhu akutní infekce může dojít k rozvoji zánětu plic nebo mozkových obalů a velká část dětí musí být hospitalizována. Protilátky proti pertusi neprocházejí placentou, a tak jsou nemocí ohroženi právě novorozenci a malí kojenci, u kterých ještě nebylo dokončeno základní očkování. Zdrojem infekce jsou starší děti (čas­ to sourozenci) nebo dospělí (rodiče, prarodiče), u kterých má nákaza leh­ čí nebo atypický průběh. V ČR zásluhou plošného očkování (od roku 1958) klesl počet nemocných z desítek tisíc ročně na několik desítek případů onemocnění. V posledním desetiletí jsme však tak jako v ostatních vyspělých zemích i u nás zaznamenali vzestup počtu případů a v roce 2009 dokonce nejvyšší výskyt pertuse za posledních 43 let a po 35 letech i případy úmrtí u kojenců (Jilich, 2011). Vzhledem k tomu, že více než 80 % případů černého kašle u kojenců je způsobeno nákazou, která se přenáší mezi členy rodiny, doporučuje se očko­ vání zejména těmto nejbližším kontak­ tům. Matka, která je vzhledem k úzkému kontaktu s dítětem častým zdrojem nákazy, by měla být očkována před otěhotněním nebo po uplynutí šestinedělí. Vnímaví jsou i dospělí očkovaní proti černému kašli v dětství, postvakcinační imunita totiž časem vymizí, a proto i oni mohou být zdrojem tohoto onemocnění. K dispozici jsou 2 kombinované vakcíny Adacel a Boostrix, které chrání také proti tetanu a záškrtu.

Závěr

iQ U ni

výskytu klíšťové meningoencefalitidy (výskyt infikovaných klíšťat byl prokázán i v horských oblastech, ve výškách nad 1 000 m n. m.), proočkovanost zejména dospělé české populace je stále nízká. Pokud se dospělí/děti pohybu­ jí v přírodě (i v parcích ve městech!), v lokalitách s endemickým výskytem této infekce, je očkování jedinou spo­ lehlivou specifickou ochranou! Optimální doba pro zahájení základního očkování je chladnější sezóna (klíšťata nejsou aktivní), ale úspěšně lze proti této nemoci očkovat po celý rok. V období zvýšené aktivity klíšťat se aplikuje vakcína ve zrychleném schématu očkování s druhou dávkou už po 14 dnech, a to u obou u nás dostupných vakcín FSME IMMUN i Encepur. Posilující booster dávky se aplikují v odstupu 3 až 5 let podle věku očkované osoby – kratší intervaly jsou u starších osob.

TM

FLORENCE 12/2011 17


recenzovaný článek

Přehledová studie

Ošetřovatelská péče u pacienta s pooperačním deliriem Souhrn: Článek se věnuje pooperační orgánové dysfunkci – pooperačnímu deliriu, jeho definici, výskytu a diagnostice. Zvláštní pozornost je věnována užití omezujících prostředků včetně jeho dokumentace a právních náležitostí. Jsou uvedeny zásady pro vytvoření prostředí příznivého pro zmírnění projevů deliria a zásady komunikace s nemocným. Klíčová slova: pooperační delirium – omezující prostředky – dokumentace – komunikace s pacientem.

MUDr. Martin Hála Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie, Brno 1995: promoce na MU v Brně; do r. 2001: Chirurgická nemocnice Delta, Brno – anesteziolog; 1998: I. atestace v oboru anesteziologie-resuscitace; 2002: II. atestace v oboru anesteziologie-resuscitace; od 2007: postgraduální studium. Téma: pooperační delirium

(Nursing care for patients suffering from postoperative delirium) Summary: The text is focused on the topic of postoperative organ dysfunction – postoperative delirium, its definition, incidence and the diagnostics. A special attention is put on the use of restrictive measures including legal requirements and adequate documentation. The principles of creating the environment convenient for moderating symptoms of delirium, as well as principles of communication with the patient are mentioned. Key words: postoperative delirium – restrictive measures – documentation – communication with the patient.

Úvod Dočasné zhoršení psychického stavu pacienta, který podstoupil chirurgický zákrok, je jev pozorovaný již po staletí. Přesto se mu nikdy nevěnovala dostatečná pozornost a ani moderní medicína nedokázala diagnózu pooperačního deliria eradikovat. Spíše naopak – s pokroky v operačních a monitoračních technologiích operujeme pacienty starší a nemocnější, než bychom si dovolili operovat dříve. Přitom vyšší věk i některá přidružená onemocnění jsou faktory, které predisponují mimo jiné právě ke vzniku pooperačního deliria. Ani v dnešní době není snadné se o této závažné komplikaci něco dovědět  – v  běžně dostupných učebních textech tato problematika chybí. Text článku vznikl jako reakce na tyto skutečnosti: má sloužit jako první seznámení s diagnózou deliria, ale i jako zdroj praktických postupů, které napomohou k tomu, aby naši operovaní procházeli pooperačním obdobím hladce nejen po stránce tělesné, ale i po stránce duševní.

Pooperační delirium – charakteristika

18 FLORENCE 12/2011

Definice: Delirium se označuje jako kvalitativní porucha vědomí, tzn., že úroveň bdělosti nemusí (i když může) být změněná: typické příznaky jsou vyjádřením postižení jednotlivých funkcí a schopností mozku. Nejčastěji se setkáváme s neschopností se soustředit a udržet pozornost, dále s poruchou kognitivních funkcí (orientace, paměť, zpracování informací, vyjadřování) a poruchou vnímání (vznik iluzí a halucinací). Změněny mívají i úroveň psychomotorické aktivity, emoce a spánkový cyklus. Typický

je rychlý vznik příznaků (během hodin) a jejich proměnlivost v čase. Charakteristika: Dezorientace je obvykle časem a místem, pacient často nerozpoznává jiné osoby, ale dezorientace vlastní osobou je vzácná. Postižení paměti je evidentní u krátkodobé paměti. Mezi vyjadřovací potíže patří dysartrie (porucha řeči charakterizovaná špatnou artikulací), dysnomie (porucha paměti ztěžující vyvolání správného slova z paměti v případě potřeby) a dysgrafie (porucha grafického projevu postihující celkovou úpravu písma – křečovité a neúhledné písmo). Porucha vnímání se může manifestovat jako porucha interpretace skutečnosti; iluze (zkreslené vjemy vyvolané určitým podnětem, který vychází z okolní reality) nebo halucinace (vjemy, které nejsou vyvolány podnětem). Tyto halucinace jsou nejčastěji zrakové, mohou však být i sluchové, taktilní a jiné. Výskyt Udává se, že 10–30 % pacientů (ve zřejmé závislosti na věku) prodělá během hospitalizace delirium. Typicky vzniká delirium po operaci, a to tím častěji, čím je chirurgické trauma rozsáhlejší. Nemocní stižení deliriem mají vyšší mortalitu, a to nejen během hospitalizace, ale i v době po propuštění. Uvádí se, že prodělané delirium zvyšuje pravděpodobnost dlouhodobého kognitivního deficitu až desetinásobně. Deli­rium je také sdruženo se signifikantně vyšší morbiditou (respirační insuficience, pneumonie, dekubity, poruchy hojení), což má za následek delší pobyt v nemocnici, vyšší riziko ztráty soběstačnosti a překladu do zařízení následné péče. Přiměřeně tomu stoupají i ošetřovatelské náklady.

Typy Podle charakteru symptomů se rozlišují tři typy deliria: hyperaktivní, hypoaktivní a smíšený typ. U hyperaktivního deliria nacházíme typicky neklid, podrážděnost, nesoustředěnost, nespolupráci, halucinace, hlasitou a rychlou řeč, zrychlenou motoriku. Hypoaktivní delirium je charakterizováno spavostí, netečností, nepozorností, zpomalenou motorikou, omezením komunikace s okolím. Míra porušení kognitivních funkcí je u obou typů srovnatelná. Nejčastěji (asi v polovině případů) se vyskytuje smíšený typ, který v různé míře zahrnuje příznaky obou typů předchozích.

Užívání omezujících prostředků – právní minimum

Účel I pacientům s pooperačním deliriem (neklidní, nespolupracující, agresivní apod.) je potřeba poskytovat zdravotní péči adekvátní jejich základnímu onemocnění, a to i přesto, že ti ji často odmítají. Pacienti v akutní fázi deliria mají totiž výrazně snížené kognitivní funkce a nedokáží si uvědomit dosah svého jednání. Komunikace s pacientem a zabezpečení jeho léčby představuje tedy velkou výzvu. Volba Vždy je třeba se snažit vyřešit situaci a pacienta zklidnit slovem. Je-li toto nemožné či nejisté, přistupujeme k akutnímu parenterálnímu podání psychofarmak. Pokud ani toto nevede k žádoucímu stavu, přistupujeme k fyzickému omezení. Je třeba užít takový prostředek, který povede k naplnění smyslu jeho užití s co nejmenšími riziky pro pacienta. I při užití omezovacího pro-


středku musí být dbáno důstojnosti člověka a respektováno jeho soukromí. Prostředky Použití omezovacího prostředku při poskytování zdravotní péče za účelem omezení volného pohybu pacienta je nutno považovat za krajní řešení v případech, kdy je nezbytně nutné dosáhnout motorického zklidnění pacienta, který svým chováním ohrožuje na životě či zdraví sebe nebo je nebezpečný svému okolí. Mechanické restrikční pomůcky ale nejsou náhradou důsledného dohledu! Ke zklidnění, a tím i k umožnění adekvátní léčby pacienta s pooperačním deliriem, přicházejí do úvahy tyto omezovací prostředky: • držení pacienta zdravotnickými pracovníky nebo jinými osobami k tomu určenými ředitelem zdravotnického zařízení; • použití postranic (zábrany); • omezení pacienta v pohybu ochrannými pásy nebo kurty. Užití omezovacího prostředku je limitováno na dobu nezbytně nutnou. Je potřeba pravidelně revidovat, zda stále trvají důvody k omezování. Panuje shoda v tom, že rozhodný interval by měl být 2 hodiny. Kompetence O použití omezovacího prostředku rozhoduje ošetřující lékař, který je přítomen při vzniku kritické situace. Není-li lékař této situaci přítomen, rozhoduje o jeho užití jiný kompetentní zdravotník, který lékaře bezodkladně informuje. Zvláštní případy Jde-li o nezletilého nebo osobu zbavenou způsobilosti k právním úkonům, informujeme jeho zákonného zástupce, jehož vyjádření se zaznamená do dokumentace. Dokumentace Zaznamenány by měly být následující údaje: • jméno zdravotníka, který o použití omezovacích prostředků rozhodl; • datum a čas zahájení použití omezovacích prostředků; • druh omezovacího prostředku; • důvod jeho užití; • úči nnost /neúči nnost u žitého prostředku; • výčet případných zranění pacienta anebo zdravotnického personálu; • revize rozhodnutí o  imobilizaci (á 2 hodiny); • datum a čas ukončení omezení.

Diagnostika deliria Obsahem této kapitoly je postup pro přesné určení diagnózy. Tento postup se může jevit nepřehledným a také časová náročnost jeho provedení není zanedbatelná. Je určen spíše pro výzkumné účely, zde je uveden pouze pro úplnost a jeho rutinní používání v našich podmínkách není nutné. Posouzení, zda je u pacienta delirium přítomno, vychází ze dvou stupňů klinického vyšetření: • první (kvantitativní) krok slouží k  posouzení míry sedace či agitovanosti pacienta (= popisu, do jaké míry a jakou formou je možné s pacientem navázat kontakt); • druhý krok slouží k posouzení event. kvalitativní poruchy vědomí (= diagnostikuje nebo vyloučí delirium). K posouzení míry sedace/agitovanosti může sloužit skórovací systém RASS (The Richmond Agitation and Sedation Scale). (Jazyková poznámka: pojem „sedace“ se běžně chápe jako stav zklidnění pacienta podáním tlumivého léku zdravotníkem. V kontextu pooperačního deliria se však termínem „sedace“ rozumí změněný stav vědomí pacienta, které je ovlivněno deliriem samotným, tedy jako změna úrovně vědomí vycházející z pacien­ta samotného, nikoli způsobená vnějšími vlivy. Přiléhavější označení záporných hodnot skóre by mohlo být např.: patie, letargie, lhostejnost, otupělost.) Tab. 1. Skórovací systém RASS popis

skóre

stav pacienta

+4

agresivní

+3

velmi agitovaný

tahá za katetry, kanyly, riziko sebepoškození

+2

agitovaný

časté bezúčelné pohyby, event. interferuje s ventilátorem

+1

neklidný

úzkostný, pohyby nejsou energické

0

bdělý a klidný

-1

ospalý

-2

lehká sedace

otevře oči na oslovení, kontakt méně než 10 s.

-3

střední sedace

pohyby nebo otevření očí na oslovení, není kontakt

-4

hluboká sedace

bez reakce na oslovení, po fyzické stimulaci otevření očí nebo pohyb

-5

neprobuditelný

bez reakce na oslovení nebo fyzickou stimulaci

nebezpečný pro ošetřující personál, ohrožuje okolí

pospává, otevře oči na oslovení, kontakt déle než 10 s.

Pacienti se skóre -4 a -5 (kontakt lze navázat pouze po fyzické stimulaci či vůbec) se dále diagnosticky nevyšetřují, event. opakované vyšetření se provede s časovým odstupem. U pacientů s dosaženým skóre RASS -3 až +4 se pokračuje druhým krokem:

Algoritmus pro posouzení deliria Algoritmus pro posouzení deliria vychází z jeho definice a obsahuje čtyři položky. Aby byla splněna kritéria pro delirium, musejí být splněny položky (1) a (2) plus jedna z položek (3) nebo (4).

recenzovaný článek

Položka 1: Náhlý nástup nebo proměnlivost příznaků. Alespoň jedna odpověď ANO: • Je duševní stav pacienta jiný, než bývá obvykle? Nebo: • Kolísal duševní stav pacienta v posledních 24 hodinách (podle RASS, GCS)? Položka 2: Nepozornost: méně než 8 dosažených bodů (max. 10). Pacientovi se přečte 10 písmen (např.: S A V E A H A A R T), jeho úkolem je stisknout vyšetřujícímu ruku při vyslovení hlásky „A“, za každou správnou reakci 1 bod. Položka 3: Zmatenost: méně než 4 dosažené body (max. 5). Pacientovi se položí 4 jednoduché otázky, za správnou odpověď 1 bod. Pacient má ukázat na prstech jedné ruky stejné číslo jako vyšetřující, poté totéž na druhé ruce – za správné provedení celého příkazu 1 bod. Položka 4: Změněná úroveň vědomí: aktuální skóre podle RASS (viz výše) je různé od 0. Skórování závažnosti deliria Pro výzkumné účely je třeba kvantifikovat závažnost symptomů. Umožní to sledovat vývoj stavu pacienta v čase, hodnotit vliv terapeutických intervencí a srovnávat různé skupiny pacientů navzájem. Test The Intensi­ ve Care Delirium Screening Check­ list vychází z diagnostických kritérií DSM-IV. Jedná se o jednoduchý osmipoložkový screeningový test: u každé položky se zapíše jeden bod (je-li symptom přítomen) nebo 0 bodů (jeli nepřítomen). Sledované symptomy jsou následující: • změna úrovně vědomí (bdělý pacient … 0 bodů, nutnost mírné stimulace (hlasové) nebo naopak přehnaná reakce na normální stimulaci … 1 bod. Pokud pacient reaguje pouze na bolestivé stimuly nebo vůbec, hodnocení se neprovádí); • nepozornost (pacient stěží udržuje téma hovoru, má potíže vyhovět pokynům, porucha soustředění); • dezorientace (časem nebo místem nebo osobou); • halucinace, bludy;

FLORENCE 12/2011 19


recenzovaný článek

Obr. 1

• zrychlená nebo zpomalená psychomotorika (nutnost sedativ, kurtování / klinicky významné zpomalení psychomotoriky); • nepřiměřená řeč nebo nálada (nepřiměřená, zmatená, inkoherentní řeč, nepatřičné emoční projevy); • porucha spánkového cyklu (spánek méně než 4 hodiny během noci, usínání během většiny dne); • proměnlivost příznaků v čase (změna výskytu jakéhokoli výše uvedeného příznaku během 24 hodin). Dosažené skóre 4 a vyšší je diagnostické pro delirium. Zásadní rozdíl proti výše uvedeným algoritmům je v tom, že se vychází z retrospektivně získaných informací od ošetřujícího personálu za posledních 24 hodin. Clock drawing test – test kreslení hodin Je to rychlý screeningový test kognitivní dysfunkce doprovázející demenci či delirium. Jeho princip je jednoduchý: pacienta požádáme, aby nakreslil ciferník hodin. Jakékoli další zpřesňující dotazy pacienta odmítneme tím, že opakujeme naši žádost. Na provedení úkolu je libovolné množství času. Existuje více variant tohoto testu: (např. je na papíru již namalovaný kruh, příp. požadujeme, aby pac. vyznačil nějaký konkrétní čas). Vyhodnocení testu je celá řada a liší se od sebe hloubkou detailů, které se hodnotí. Co všechno může být výsledkem testu, je zobrazeno na obr. 1 a obr. 2.

Intervence

20 FLORENCE 12/2011

Specifická (farmakologická) opatření: Rázná léčba vyvolávající příčiny (typicky např. infekce – nástup deliria může být prvním příznakem mediastinitidy nebo kanylové sepse!). Léky volby jsou antipsychotika: sedativní (levopromazin – Tisercin), incisivní (haloperidol, melperon – Buronil), atypická (tiaprid). U deliria v rámci syndromu z odnětí bývají indikovány benzodiazepiny (diazepam – Apaurin, clonazepam –

Rivotril), clomethiazol (Heminevrin), alfa2-agonisté (clonidin – Catapressan) a jiné. Nespecifická (většinou nefarmakolo­ gická) opatření: • verbální zklidnění; • úprava klinických parametrů: - systolický TK > 90 mm Hg - saturace arteriální krve kyslíkem > 90 % - hemoglobin v normě (pravidlo Hb 100/Hct 30 zde platí /?/) - l éčba základního onemocnění, metabolického rozvratu, infekce apod. • opatření u pacienta: - prevence senzorické deprivace (naslouchadla, brýle apod.); - častá a přátelská komunikace s pacientem, jeho opakovaná reorientace; - umožnění poslechu denních zpráv (rádio, TV); - časná a opakovaná mobilizace, intenzivní rehabilitace; - důsledná analgetizace (i.v. nebo neurální blokáda, vždy má přednost kontinuální forma). • vytvoření psychologicky příznivého prostředí: - udržet rytmus spánku a  bdění (pomocí světla, farmakologicky); - eliminovat vnější stimuly a zbytečný hluk (personál, přístroje), zejm. v noci; - zajistit přiměřené osvětlení a teplotu pokoje; - umožnit návštěvu osob pacientovi blízkých; - používání známých předmětů; - neměnit místo pobytu pacienta; - pokud možno stabilní ošetřovatelský personál; - důvěřuje-li pacient určitému členu ošetřovatelského týmu, je vhodné, aby si jej tento člen převzal. Komunikace s deliriantním pacientem Pro pochopení chování pacienta s rozvinutým deliriem je třeba znát určité skutečnosti. Pokud je přijmeme, můžeme se vyvarovat vět, které nepatří

Obr. 2

do vzájemné komunikace, protože jsou buď zbytečné, nebo mohou pacientův psychický stav i zhoršit. Příklad 1. „Kdybyste se víc snažil, mohl jste být už dávno doma. Ale vy nechcete.“ Pacient za svůj zhoršený psychický stav nemůže. Jedná se o orgánovou dysfunkci, která je způsobena přirozenou reakcí organismu na trauma, sepsi či chirurgický výkon. Otázka abúzu jako příčiny pooperačního deliria je v těchto souvislostech z mnoha důvodů sporná. Kladení viny pacientovi za zhoršení zdravotního stavu je zcela bez efektu. Navíc takto můžeme zhoršit i depresi dlouhodobě hospitalizovaných, která bývá častá a málo diagnostikovaná. Příklad 2. „Dejte si tu masku zpět na obličej, už jsem vám to říkal/a nejmíň stokrát.“ Pacient si žádný z pokynů ošetřujícího personálu nezapamatuje. Pro orien­ taci a komunikaci je paměť zásadním funkčním prvkem. Podobně jako u demence (zde se jedná o trvalou poruchu), je i u deliria paměť těžce postižená (zde je postižení z velké části reverzibilní). Týká se to zejména paměti krátkodobé. Pacient s deliriem jen obtížně rozumí pokynům, a když porozumí, tak si je nepamatuje! Jediné řešení je – trpělivě a vlídně – stále dokola opakovat nezbytné příkazy a informace. Příklad 3. „Když si neodkašlete, budeme vám muset dát do krku hadičku.“ Subjektivně začíná pooperační delirium nárůstem vnitřního napětí, nervozitou či úzkostí, a to bez konkrétní příčiny. Stav potom progreduje strachem: cizí prostředí, cizí lidé okolo,


absence známých předmětů a blízkých osob apod. Později se přidávají halucinace, které dál zvyšují nejistotu a obavy pacienta. Bludy, často perzekuční, jsou děsivé a pacienti nezřídka mívají strach o svůj život. Jakýkoli výrok, který je namířen proti osobě pacienta nebo proti jeho tělesné integritě, dramaticky zvyšuje jeho nejistotu, strach, a tím i riziko zkratkovitého impulsivního chování směřujícího k eliminaci domnělých rizik. V  případě, že se pooperační delirium vyvine až do stadia agresivity, je třeba mít na paměti, že pacient může být nebezpečný nejen sám sobě, ale i okolí, zejm. pak ošetřovatelskému personálu. Při všech činnostech pak dodržujeme bezpečnostní pravidla: • stojíme vždy v bezpečné vzdálenosti od pacienta; • nevykonáváme činnosti tak, abychom měli pacienta za zády; • nevykonáváme prudké či nečekané pohyby; • pacienta se nedotýkáme, i po zklidnění je třeba vážit každý fyzický kontakt; • vše, co hodláme s pacientem dělat, sdělujeme klidně a jasně před započetím činnosti. Principy komunikace: • neverbální složky komunikace musejí být v souladu s verbálním projevem (výraz tváře apod.); • postoj komunikující osoby nesmí být konfrontační (ruce v bok apod.);

• s pacientem promlouváme ve stejné výšce očí: u ležícího či sedícího pacienta si sedneme, u stojícího (výjimečně) stojíme; • udržujeme stálý oční kontakt; • mluvíme klidně a zřetelně, srozumitelně, věcně; • používáme jednoduché příkazy v jasně formulovaných větách; • zůstáváme nad věcí, soustředíme se pouze na věcné téma, nedopustíme osobní konfrontaci, nereagujeme na slovní útoky; • vystupujeme jako osoba schopná a ochotná pacientův problém vyřešit; • vyžaduje-li péče o  pacienta více osob, hovoří na pacienta pouze jedna z nich; • při použití omezovacích prostředků se snažíme pacientovi vysvětlit, že omezení jeho osobní svobody je dočasné a má za smysl zajistit jeho vlastní bezpečí.

Závěr Delirium v pooperačním období a v intenzivní péči je závažná orgánová komplikace s  potenciálně devastujícími následky pro pacienty. Přesto je pravidlem, že nebývá – s výjimkou agitovaných pacientů – diagnostikováno včas a často nebývá diagnostikováno vůbec. V povědomí zdravotníků nesprávně přetrvává představa deliria jako synonyma pro jeho hyperaktivní typ. Stejně tak nebývají zavedena systematická ošetřovatelská opatření k podpoře delirantních pacientů.

Poděkování spolupracovníkům Na ochutnávku vín pozvalo do pražské restaurace Grotta 3. listopadu vydavatelství Ambit Media, a. s., spolupracovníky svých zdravotnických titulů, aby jim poděkovalo za dosavadní spolupráci, ať již autorskou, odborně-poradenskou, či jinou. Vedle Florence vydává Ambit Media hlavně odborné časopisy pro lékaře a Zdravotnické noviny. Pozvání Florence přijaly zástupkyně České asociace sester a členky redakční rady časopisu Růžena Wagnerová, Anna Chrzová, vrchní sestra 1.  chirurgické kliniky VFN Mgr. Dagmar Škochová, nutriční terapeutka Tamara Starnovská, autorka a psychiatrička specializovaná na poruchy paměti MUDr. Tamara Tošnerová z FN KV a odbornice na hojení ran Pavlína Kadlecová z firmy Cetrex, s. r. o. Pozvání ředitele vydavatelství RNDr. Martina Slavíka přijal také

za ČLS JEP, se kterou úzce spolupracují lékařské tituly, významný český endokrinolog a osteolog Prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc. Akci poctily i další osobnosti – předsedkyně a místopředsedky-

Přestože naše znalosti o patofyziologii deliria zůstávají neúplné, existuje řada opatření, která můžeme pro naše pacienty udělat. Především však je potřeba na tuto komplikaci myslet a včas ji diagnostikovat.

recenzovaný článek

Literatura: 1. Věstník MZ ČR. 2009. Používání omezovacích prostředků u pacientů ve zdravotnických zařízeních ČR, částka 7, str. 5. 2. Beer MD, Pereira SM, Paton C. 2005. Intenzivní péče v psychiatrii, Grada publishing. 380 s. ISBN 80-7178550-4. 3. Hála M., Ševčík P. 2009. Delirium v pooperačním období a v intenzivní medicíně, Anest. intenziv. Med., 20, 2009, č. 3, s.158–164. 4. DSM-IV (Diagnostický a statistický manuál duševních poruch, IV. revize). 1994. Vyd. Americká psychiatrická asociace. 5. Curtis N. et al. 2002. The Richmond Agitation–Sedation Scale Validity and Reliability in Adult Intensive Care Unit Patients, American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. Vol. 166, pp. 1338–1344.

Recenzovali: prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc., přednosta KARIM LF MU a FN Brno MUDr. Robert Wagner, Ph.D., vedoucí anesteziolog CKTCH, náměstek ředitele CKTCH pro výzkum a vývoj

ně OSZSP Bc. Dagmar Žitníková a Ivana Břeňková, MUDr. Rostislav Čevela z MPSV a další. Posezení u sklenky vína přálo neformálním diskusím, hlubšímu vzájemnému poznání lidí spojených obdobnými zájmy, relaxaci a odpočinku.

Hosté Florence – v popředí zleva Anna Chrzová a Růžena Wagnerová

informační servis

Jš, foto archiv

FLORENCE 12/2011 21


Certif. kurs: Ošetř. postupy v oční diagnostice

Certif. kurs: Základy fyzik. vyšetření pro sestry

Konference oborů intenzivní péče pro NELZP

Krajská zdrav. a. s. Ústí n. L., Masarykova nemocnice, o. z.

Česká spol. pro léčbu rány

Ústř. vojen. nemocnice Praha

ČAS: region Motol

FNsP Ostrava–Zábřeh, PhDr. Dana Streitová, vrchní sestra ARO

Ústř. vojen. nemocnice Praha

FTNsP, Praha

26.–27. 1.

30. 1.–1. 2.

leden

2. 2.

6.–8. 2., 4.–7. 6. 8.–11. 10.

6.–8. 2., 16.–18 .4. Ústř. vojen. nemocnice Praha 3.–5. 9., 29.–31.10.

Odd. vzdělávání a rozvoje, Nem. Na Homolce, Praha

26. 1. (9–17 hod.).

8. 2.

13. 2.–16. 3.

Zdravotnické právo v praxi

Šumperská nemocnice, a. s., Šumperk

Ústav teorie a praxe ošetřovatelství, 1. LF UK v Praze

FTNsP, Praha

FNsP Ostrava–Zábřeh, PhDr. Dana Streitová, vrchní sestra ARO

Krajská zdrav. a. s. Ústí n. L., Masarykova nemocnice, o. z.

Ústav teorie a praxe ošetřovatelství, 1. LF UK v Praze

14. 2.

15. 2.

15. 2.

15. 2.

15. 2. (13–15 hod.)

16.–18. 2.

Alternativní metody vyučování – nové možnosti (akredit. kurs)

Krizová intervence

Sympozium: Léčba pooper. bolesti a metody anestezie

Školicí akce: Invaz. a neinvaz. vstupy zcela neinvazivně

Seminář: Právní minimum pro nelékaře

Certif. kurs: Endoskopie a další miniinvaz. výkony v urologii

I. modul: 13.–17. 2. Ústř. vojen. nemocnice Praha II. modul: 28. 5.–1. 6.

Akredit. kvalif. kurs: Všeob. sanitář

Sympozium: Léčba pooper. bolesti a metody anestezie

Mykologické onemocnění kůže a nehtů

Certif. kurs: Specif. ošetř. péče v intervenční radiologii

X. celostát. kongres s mezinár. účastí

Posturál. terapie s ohledem na hluboký stabiliz. systém – část A (určeno pro fyzioterap.)

Kurs: Vyjednávání a zvládání konflikt. situací pro řídicí prac. zdrav. zařízení. Téma: Podstata, principy, proces a strategie vyjednávání, lid. faktor ve vyjednávání

Certif. kurs: Perioper. péče v traumatologii

VFN v Praze a ČAS: sekce managementu

Ústř. vojen. nemocnice Praha

16.–20. 1.

Alternativní metody léčby: hypoterapie, felinoterapie atd.

Jihočeský diabetologický den

19. 1., 26. 1., 2. 2.

ČAS: region Mladá Boleslav

10. 12.

Certif. kurs: Ošetř. péče se zaměř. na seniora

Nem. České Budějovice, a. s.

8. 12.

Konference: Vánoční posezení. Výživa

Sestra a práce s informačními a komunikačními technologiemi

Název akce (téma)

17.–20. 1., 15.–18. 5. Ústř. vojen. nemocnice Praha 18.–21. 9., 13.–16. 11

FTNsP, Praha

České národní fórum pro eHealth

Pořadatel

6. 12.

5. 12.

Datum

Vídeňská 800, Praha 4 (FTNsP, pavilon A1, 1. patro)

Krajská zdrav. a. s. Ústí n. L., Masarykova nemocnice, o. z.

Vojen. nemocnice Olomouc, Klášterní Hradisko – Konfer. místnost (vchod D, 1. p.; 16.00–20.00 hod.)

Centrum pro vzděl. a vědu FTNsP, Praha

Vídeňská 800, Praha 4 (FTNsP, pavilon A1, 1. patro)

Kongresový sál, Šumper. nemocnice, a.s., Nerudova 640/41, Šumperk

Kongr. centrum, ÚVN Praha

Centrum pro vzděl. a vědu FTNsP, Praha

Kongresový sál Nem. Na Homolce, Praha

Kongr. centrum, ÚVN Praha

Kongr. centrum, ÚVN Praha

Vojen. nemocnice Olomouc, Klášterní Hradisko – Konfer. místnost (vchod D, 1. p.; 16.00–20.00 hod.

FN Motol

Kongr. centrum, ÚVN Praha

Univerzita Pardubice – velká aula a přilehlé učebny

Krajská zdrav. a. s. Ústí n. L., Masarykova nemocnice, o. z.

Odbor vzdělávání VFN, Na Bojišti 1, Praha 2

Kongr. centrum, ÚVN Praha

Kongr. centrum, ÚVN Praha

Dům kultury, Divadelní sál, Mladá Boleslav

DK Metropol, České Budějovice

FTNsP, Centrum pro vzděl. a vědu, Vídeňská 800, Praha 4

Praha, Fakultní Thomayerova nemocnice, Vídeňská 800

Místo

Přehled vzdělávacích akcí (prosinec 2011 – březen 2012)

22 FLORENCE 12/2011 http://utpo.lf1.cuni.cz/, miluše.kulhava@lf1.cuni.cz, tel.: 261 083 395, www.facebook.com

tel.: 477 112 046, hana.hostasova@kzcr.eu

zrnikovah@vnol.cz, tel.: 973 407 061, 723 954 651, www.vnol.cz

jaroslava.polakova@ftn.cz, 261 083 252 www.ftn.cz/vzdělávání

http://utpo.lf1.cuni.cz/, monika.hostalkova@lf1.cuni.cz, tel.: 261 083 395, www.facebook.com

Mgr. Eva Pavelková, 583 335 003, přihlášky: www.nemspk.cz

pavla.dvorska@uvn.cz, tel.: 973 208 400, 775 133 671

jana.hazdrova@ftn.cz, 261 083 172, www.ftn.cz/vzdělávání

Mgr. Kateřina Krausová, k.krausova@email.cz

pavla.dvorska@uvn.cz, tel.: 973 208 400, 775 133 671

pavla.dvorska@uvn.cz, tel.: 973 208 400, 775 133 671

zrnikovah@vnol.cz, tel.: 973 407 061, 723 954 651, www.vnol.cz

Sylvie.kreckova@seznam.cz, 724 115 175

pavla.dvorska@uvn.cz, tel.: 973 208 400, 775 133 671

www.cslr.cz, sekretariat@cslr.cz

tel.: 477 112 046, hana.hostasova@kzcr.eu

Mgr. Zuzana Máchová, tel.: 224 964 913, zuzana.machova@vfn.cz. Pozn.: certifikát v hodnotě 25 kred. pro mimopraž. účastníky zdarma

pavla.dvorska@uvn.cz, tel.: 973 208 400, 775 133 671

pavla.dvorska@uvn.cz, tel.: 973 208 400, 775 133 671

Mgr. Lucie Kopalová, SZŠ a VOŠZ Mladá Boleslav, B. Němcové 482, 293 01 Mladá Boleslav, lucie.kopalova@seznam.cz, mobil: 607 258 338

PhDr. Marie Šotolová, pr@nemcb.cz, tel.: 387 872 015

Jaroslava Poláková, jaroslava.polakova@ftn.cz, tel.: 261 083 252

Daniela Mrzenová tel: +420733612012, daniela.mrzenova@ehealthforum.cz, www.ehealthforum.cz

Kontakt


Zákl. kurs bazální stimulace

III. celostát. konference Emergency

Vzdělávací akce pro sestry

Konference: Ošetř. péče u pac. na neurol. v kostce

Certif. kurs: Komplex. péče o nem. se stomií na tráv. a moč. traktu

FTNsP, Praha, Institut bazál. stimulace

Krajská zdrav. a. s. Ústí n. L., Masarykova nemocnice, o. z.

Krajská zdrav. a. s. Ústí n. L., Masarykova nemocnice, o. z.

ConvaTec Academy

Oblastní nemocnice Kolín, a. s.

Ústř. vojen. nemocnice Praha

20.–22. 2.

21.–22. 2. (9–17 hod.)

22. 2. (10–17 hod.)

Role NLZP v léčbě pac. s onkol. onem.

Jarní konf.: Aktuální legislativa

Péče o psychiatrického pacienta

B. Braun Medical s.r.o., ČAS (projekt MZ ČR/IPVZ)

VFN v Praze a ČAS: sekce managementu

CAS: sekce soc. pracovníků

Šumperská nemocnice, a. s., Šumperk

Krajská zdrav. a. s. Ústí n. L., Masarykova nemocnice, o. z.

1. 3.

6. 3., 20. 3., 3. 4.

6. 3. (8–15 hod.)

6. 3.

7. 3. (13–17 hod)

Krajská zdrav. a. s. Ústí n. L., Masarykova nemocnice, o. z.

Kongresový sál, Šumper. nemocnice, a.s., Nerudova 640/41, Šumperk

Divadlo PL Praha-Bohnice

Odbor vzdělávání VFN, Na Bojišti 1, Praha 2

České Budějovice

Kongr. centrum, ÚVN Praha

Brno

Kongr. centrum, ÚVN Praha

Kongr. centrum, ÚVN Praha

ONK, a.s., ředitelství – 2. patro

Ostrava

Krajská zdrav. a. s. Ústí n. L., Masarykova nemocnice, o. z.

Krajská zdrav. a. s. Ústí n. L., Masarykova nemocnice, o. z.

Centrum pro vzděl. a vědu FTNsP, Praha

Praha

Praha, Žofín

tel.: 477 112 046, hana.hostasova@kzcr.eu

Mgr. Eva Pavelková, 583 335 003, přihlášky: www.nemspk.cz

Anna Hubertová, tel.: 724 189 490, hubertova@fnhk.cz

radkova.inzerce@ambitmedia.cz

Pro zasílání své personální inzerce využijte naši e-mailovou adresu:

CHYBÍ VÁM LIDI?

INZERCE

Mgr. Zuzana Máchová, tel.: 224 964 913, zuzana.machova@vfn.cz. Pozn.: certifikát v hodnotě 25 kred. pro mimopraž. účastníky zdarma

aesculap-akademie.cz@bbraun.com

pavla.dvorska@uvn.cz, tel.: 973 208 400, 775 133 671

aesculap-akademie.cz@bbraun.com

pavla.dvorska@uvn.cz, tel.: 973 208 400, 775 133 671

pavla.dvorska@uvn.cz, tel.: 973 208 400, 775 133 671

Stáňa Kubincová, 321 756 505, stanislava.kubincova@nemocnicekolin.cz

Ing. Martina Mainzerová, Customer Service Manager, tel.: 225 109 165

tel.: 477 112 046, hana.hostasova@kzcr.eu

tel.: 477 112 046, hana.hostasova@kzcr.eu

jaroslava.polakova@ftn.cz, 261 083 252, www.ftn.cz/vzdělávání

Ing. Martina Mainzerová, Customer Service Manager, tel.: 225 109 165

www.misssestra.cz

Poznámka: podbarvené akce pořádá ČAS. Úplný přehled vzdělávacích akcí 2011–2012 najdete na www.florence.cz. Vzdělávací akce IPVZ pro zdravotníky nelékaře, prosinec 2011 – březen 2012, přihlášky a další informace najdete na www.ipvz.cz.

Konference: Spirituální péče

Kurs: Vyjednávání a zvládání konflikt. situací pro řídicí prac. zdrav. zařízení: Podst., principy, proces a strategie vyjedn., lid. faktor ve vyjednávání

Certif. kurs: Rehab. ošetř. pro pac. se sníž. soběstačností

Ústř. vojen. nemocnice Praha

Cerebrovask. onem. jako výzva pro NLZP

B. Braun Medical s.r.o., ČAS (projekt MZ ČR/IPVZ)

29. 2.–2. 3., 21.–23. 3., 5.–7. 9.

Certif. kurs: Předsteril. příprava zdrav. prostředků ve zdrav. zařízení

29. 2.

Zahájení 28. 2., Ústř. vojen. nemocnice Praha dále 19. 3., 20. 3., 23. 4., 24. 4. (1 kurs, celkem 5 dní)

20.–24. 2.

23. 2.

23. 2.

Endoskopický workshop

Vzdělávací akce pro sestry

ConvaTec Academy

20. 2.

3. reprezentační ples sester

We make media

17. 2.

FLORENCE 12/2011 23


recenzovaný článek

Přehledová studie

Orientace sester v problematice V. A. C. terapie v kardiochirurgii Souhrn: Vacuum assisted closure – V. A. C.®Therapy TM je moderní léčebná metoda využívaná k terapii komplikovaně se hojících ran. Třebaže indikace podtlakové terapie je v kompetenci lékaře, je důležité, aby se v problematice správně orientovali i nelékařští pracovníci. Od roku 1999 se začíná užívat v kardiochirurgii, v léčbě infekcí postižené sternotomie. Klíčová slova: podtlaková terapie – V. A. C. terapie – hojení sternotomie – sternální infekce – dehiscence sternotomie.

Andrea Skopalíková, DiS Kardiochirugická klinika JIP, FN Olomouc 2003: SZŠ a VZŠ E.Pöttinga v Olomouci, obor všeobecná sestra; 2005: SZŠ a VZŠ E. Pöttinga v Olomouci, obor diplomovaná sestra pro intenzivní péči; 2009–2011: UP Olomouc, obor všeobecná sestra Bc. (kombinovaná forma); 2005–dosud: Kardiochirugická klinika, JIP, FN Olomouc

(Orientation of nurses in issues V. A. C. therapy in cardiac surgery) Summary: Vacuum Assisted Closure – V. A.C. ® Therapy ™ is a modern method of treatment used in the treatment of complicated healing of wounds. Despite the fact that the indications vacuum therapy falls under the doctor, is very important that the medical staff perfectly orientation in the whole problems. In the cardiac surgery this treatment started to use to treath infect sternotomy from 1999. Key words: negative pressure therapy – V. A. C. therapy – healing sternotomy – sternal infection – sternotomy dehiscence.

Úvod V klinické praxi se V. A. C.®Therapy TM začíná uplatňovat v ČR od roku 1997, a to v léčbě obtížně se hojících defektů, jako jsou dekubity, syndrom diabetické nohy, komplikující se operační rány po výkonech v břišní chi-

rurgii. Od roku 1999 se začíná užívat v kardiochirurgii, v léčbě infekcí postižené sternotomie. Podstatou léčby je aplikace lokálního podtlaku přímo v ráně. Metoda kombinuje dvě formy léčby, otevřenou a zavřenou. Otevřená terapie umožňuje provádět aspekci

rány a případně débridement avitálních struktur. Díky uzavřené terapii, doplněné právě o vysokou drenážní schopnost, dochází k efektivnějšímu procesu hojení. Podtlak vytváří přenosná pumpa, díky které je míra podtlaku dobře a snadno regulovatelná a spolu s drenážním systémem je ze spodiny rány odváděn sekret do sběrné ­nádoby.

Základní indikace VAC v kardiochirurgii • rány hojící se per secundam (mikrobiální osídlení rány nebo mechanická nestabilita hrudníku); • dehiscentní sternotomie; • nehojící se operační rány na dolních končetinách po odběru štěpu vena saphena magna při aortokoronárním bypassu.

Úkoly, kompetence a znalosti sestry poskytující V. A. C. terapii Dehiscence sternotomie

24 FLORENCE 12/2011

Založení V. A. C. systému

Založení pěnové houby

Plastika laloku

Nelékařský pracovník zastává velmi důležitou pozici v multidisciplinárním týmu, který během podtlakové terapie poskytuje odbornou péči. Úkolem sestry je důkladná monitorace pacienta. Sestra se zaměřuje na: • tvrdost pěny (dobře fungující podtlak v ráně); • celistvost těsnicí fólie; • nedokonalosti v přilnavosti pěny k ráně; • množství a charakter sekrece ve sběrné nádobě; • monitoraci bolesti během terapie – VAS vizuální analogová škála. Sestra musí být schopna dokonale reagovat na alarmy přístroje a musí umět odstranit příčinu alarmu. Z tech-


recenzovaný článek

Příslušenství pro V. A. C. terapii

nického hlediska obsluhy přístroje musí zajistit jeho provoz a výměnu odpadní nádoby. Z ošetřovatelských aktivit je samozřejmostí polohování pacienta na poloboky jako prevence dekubitů. Pokud chirurg neurčí jinak, polohování není kontraindikováno. V. A. C terapie je schopna efektivně stabilizovat hrudník.

Komplikované hojení Na spektru pacientů indikovaných ke kardiochirurgické operaci se odráží stárnutí populace. Jedná se o pacienty s velkou řadou přidružených onemocnění (DM, CHOPN, obezita), která komplikují pooperační fázi. Velkým problémem se stává infekce v ráně, která výrazným způsobem ovlivňuje morbiditu a mortalitu nemocných. V kardiochirurgii je infekce v ráně nepříjemnou komplikací časného po­ operačního období. Komplikované hojení sternotomie se vyskytuje u ­0,5–1 % pacientů. Jedná se o rané infekce různého rozsahu, od povrchového postižení měkkých tkání až po hluboký zánět sternální kosti. Život ohrožující stav nastává v případě přítomnosti infekce v hlubokých vrstvách hrudníku s rozvojem mediastinitidy. Zvláštní místo v souvislosti se sternálními dehiscencemi zaujímá sterilní mechanická dehiscence sterna, její výskyt je udáván do 1 %. Jedná se o stav, kdy nedochází ke zhojení kostěných okrajů sterna, ale není zde porušená vrstva měkké tkáně – vyskytuje se v řádu měsíců po operaci. Hluboká sternální infekce, neboli poststernotomická mediastinitida, představuje jednu z nejzávažnějších komplikací doprovázející operace na srdci s mortalitou až 40 %.

Znají a ovládají sestry V. A. C. terapii? Pro zodpovězení této otázky jsme provedli výzkumné šetření dotazníkovou

formou, kterého se zúčastnilo 74 oslovených respondentů. Byly to sestry pracující na kardiochirurgických pracovištích ve FN Olomouc, FN Hradec Králové a v Centru kardiovaskulární a transplantační chirurgie v Brně. Ke zjištění znalostí sester o V. A. C. terapii a dehiscenci sternotomie sloužila sada cílených vědomostních otázek. Například jsme zjišťovali, zda sestry znají indikace a kontraindikace V. A. C. terapie, pohybový režim pa­cienta během terapie, druhy speciálního pěnového krytí apod. Zbývající otázky byly směřovány na faktory ovlivňující hojení sternotomie a příčiny její ­dehiscence. Ve složení sester, které pracují na zmiňovaných pracovištích, dominovaly sestry s  délkou praxe více než 10 let – 38 (51,4 %), téměř vyrovnaný počet představovaly sestry s praxí do 5  let – 16  (21,6  %) a  s  praxí 5–10 let – 20 (27,0 %). Ze zpracovaných odpovědí vědomostních otázek vyšlo, že kardiochirurgické sestry se v problematice využití V. A. C. terapie v kardiochirurgii orientují velmi dobře. Na základě zpracovaných vědomostních otázek vztahujících se k  V. A. C. terapii prokázaly průměrnou úspěšnost – 68,4 %. Ve vědomostech dehiscence sternotomie prokázaly oslovené sestry úspěšnost 76,8 %.

Výsledky podle kritéria vzdělání Soubor tvořily sestry s různým stupněm dosaženého vzdělání. Úspěšnost ve vědomostních otázkách, týkajících se problematiky V. A. C. terapie a dehiscence sternotomie, vyšla u sester se středoškolským vzděláním 75,8 %, u sester s vyšší odbornou školou 69,6 %, s pomaturitním studiem 73,3 % a sestry s vysokoškolskou úrovní vzdělání dosáhly průměrné úspěšnosti 69 %. Závěrem lze říci, že není výrazný rozdíl mezi jednotlivými stupni vzdělání v úrovni zna-

lostí v oblasti V. A. C. terapie. Není tedy rozhodující dosažená úroveň vzdělání, ale i bohaté praktické zkušenosti získané praxí.

Literatura 1. Šimek M, Němec P, Zálešák B a kol. Podtlaková terapie v léčbě raných infekčních komplikací po kardiochirurgických výkonech. Rozhledy v chirurgii. Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, ISSN 1803-6597. 2007, roč. 86, č. 8, s. 404–409. 2. Šimek M, Kaláb M, Grulichová J a kol. Primární aplikace lokálního podtlaku v léčbě hluboké sternální infekce v kardiochirurgii. Pětileté výsledky jednotného protokolu. Hojení ran. Semily: Nakladatelství Geum, s. r. o., ISSN 18026400. 2010, roč. 4, č. 2, s. 4–10. 3. Stryja J. Kontrolovatelný podtlak v léčbě ran. Hojení ran. Semily: Nakladatelství Geum, s. r. o., ISSN 1802-6400. 2009, roč. 3, č. 2, s. 13–18. 4. Kohut M, Formánková J. Problematika hojení ran po kardiochirurgické operaci. Diagnóza v ošetřovatelství. Praha: Promediamotion, s. r. o., ISSN 1801-1349. 2010, roč. 6., č. 2, s. 11–12. 5. Kaláb M, Molitor M, Lonský V a kol. Rekonstrukce komplikované sternální dehiscence transverzálními titanovými AO dlahami se spongioplastikou, Cor et Vasa, [on-line]. 2010, roč. 52, č. 5–6, [cit. 2010-3-21], s. 314–317. Dostupné na www: <http://www.e-coretvasa.cz/ casopis/view?id=3413.pdf>.

(a.skopalikova@seznam.cz) Fota z archivu autorky

Recenzovaly: PhDr. Lada Cetlová, Ph.D., Vysoká škola polytechnická, Jihlava Mgr. Janka Slaninková, Fakulta zdravotníckych odborov, Prešovská universita v Prešove

FLORENCE 12/2011 25


Odborné téma

Dezinfekce, sterilizace

 Management 

Posilování compliance hygienické dezinfekce rukou ve zdravotnickém zařízení Termín compliance pro nás znamená vyhovět zákonným požadavkům, dosáhnout souladu s předpisy a normami, spolupracovat, souhlasit, přesně provádět všechny úkony, jež jsou s hygienou rukou spojeny.

Bc. Markéta Nemšovská, náměstkyně OP a manažerka kvality, Svitavská nemocnice, a. s. 1992: SZŠ, Svitavy; 1999: bakalářský studijní program na LF UK v Hradci Králové; nyní: magisterský kombinovaný studijní program na LF MU v Brně. Po ukončení studia na SZŠ: ortopedická JIP klinika FN v Brně-Bohunicích, dále: Chirurgické oddělení a JIP interního oddělení Svitavské nemocnice, a. s.; od r. 2005: náměstkyně ošetřovatelské péče ve Svitavské nemocnici, a. s.; od r. 2011: představitelka pro kvalitu péče ve Svitavské nemocnici, a. s.

26

FLORENCE 12/2011

Hygiena rukou je výzvou pro každé zdravotnické zařízení a ošetřovatelskou i léčebnou péči. A tak i pro nás. Získání compliance zdravotnických zaměstnanců v procesu hygieny rukou je jedním ze strategických cílů managementu našeho zdravotnického zařízení. Právě pro prosazování této strategie, její udržení a další rozvoj je získání pochopení, souhlasu, spolupráce a dodržování postupů klíčem, který nám otevírá vstup k dalšímu rozvoji prevence nozokomiálních nákaz v zařízení. Je podstatné správně nastavit program prosazování správné praxe hygieny rukou. Jak na to?

Technicko-materiální podpora programu Hygiena a dezinfekce rukou musí být prováděna přímo v místě poskytované péče, proto je nutná dostupnost prostředků na mytí a dezinfekci rukou. Technicko-materiální podpora zahrnuje dostatek umyvadel, tekoucí vodu, aplikátory de­ zinfekce, aplikátory tekutého mýdla, savé jednorázové ručníky na jedno použití, odpadkové koše na použité ručníky, bezproblémový přísun všech mycích a dezinfekčních prostředků. Důležitá je jejich kvalita na základě přiměřených rozpočtových zdrojů pro nákladová střediska. Všechny produkty by měly být dostupné v blíz-

kosti pacienta a v dosahu zdravotníka. Rovněž je důležitá dostupnost dezinfekce v čekárnách, společných prostorech, a to jak pro zaměstnance, tak i pro veřejnost. Nesmíme opomenout, aby bylo vše řádně označeno a aby byl dostupný návod použití a postup hygienické dezinfekce rukou (HDR). Velice důležitá je i podpora legislativní a na jejím podkladě tvorba vnitřních norem a předpisů, které jsou jednotlivcům a zaměstnancům bližší než zákonné a podzákonné normy a lépe se s nimi ztotožňují.

Personální podpora programu pomocí klíčových osob • Program hygieny rukou musí být podporován ve vrcholovém managementu zařízení. • Program hygieny rukou musí být podporován vedoucími zaměstnanci, kteří musí být proškoleni, a je podstatné, aby projevovali compliance celému programu, právě jako linioví manažeři. • Osoby zapojené do programu školení, výcviku a kontrolní činnosti musí mít přiděleny odpovídající kompetence. • Všechny tyto klíčové osoby musí plán utvářet a prosazovat společně určené cíle. Správně komunikovat a předávat si informace tak, aby mohly program v zařízení společně zavádět.


Odborné téma

Adaptační proces zaměstnanců Úroveň mikrobiální čistoty rukou i pracovního prostředí je kolektivní záležitostí a kolektiv není statickou jednotkou. Úroveň postoje kolektivu k prevenci nozokomiálních nákaz a jeho „vnitřní kultura“ vždy ovlivňuje mnoho faktorů. Již při nástupu zaměstnance mu musí být vštěpovány správné zásady mytí a dezinfekce rukou jako nejjednoduššího a nejdostupnějšího způsobu zamezení přenosu infekce. Vstupní školení zaměstnance by mělo zahrnovat školení v HDR a toto školení by mělo být zakončeno testem, který je založen do osobního spisu zaměstnance. Důležitým bodem je praktický nácvik se zpětnou vazbou pro zaměstnance. Zaměstnanec je zapracováván odpovědným školitelem, který klade důraz na problematiku HDR a novému zaměstnanci spolu s kolegy pomáhá. Na vstupní školení a vzdělávání v oblasti prevence nozokomiálních nákaz musí navazovat školení periodická s ověřováním znalostí a dovedností.

Školení a vzdělávání Důležitým faktorem všech povinných školení je jejich dobrá příprava, vhodný školitel a dobře vypracovaný kontrolní test. V zařízení by měl být nastaven plán školení a jeho evidence. Školitel programu hygieny rukou by měl být volen jako osoba s dostatečnou praxí, zkušeností a schopností podporovat compliance ostatních nerestriktivními metodami, které podporují jejich sebekontrolu při provádění HDR. Školitel nebo školitelé by měli být ostatním příkladem. Školitelé a osoby dohlížející na proces školení a kontroly musí být vybaveni příslušnými kompetencemi a rozpočtovými zdroji pro provádění hygienických kontrol, otisků, nácviků dezinfekce a podobně. Plán školení musí určit rozsah a obsah školení, frekvenci školení a jeho výstupy pro ověření výsledků absolvovaných školení. INZERCE

Poskytnutí informační podpory pro získání a upevnění znalostí, a to i formou letáků, brožur, zpracovaných postupů, upoutávek apod. Pořádání tematických vzdělávacích akcí s danou problematikou.

Kontrola Kontrola zahrnuje plánovaný audit podle vypracovaného kontrolního listu s uveřejněním výstupů auditu, nejčastějších neshod a vypracováním účelných a účinných nápravných opatření, se kterými jsou seznámeni vedoucí i řadoví zaměstnanci. Součástí auditu je i kontrola znalostí a dovedností techniky mytí a dezinfekce rukou. Dále zahrnuje neplánovaný audit podle vypracovaného kontrolního listu se shodnými výstupy, viz uvedeno výše, a audit metodou „pozorování“ v běžném provozu na pracovišti, s výstupy pro vedení pracovišť. Hlavním přínosem metody auditu „pozorováním“ je zjištění skutečné úrovně dodržování postupu HDR v praxi a návyků zaměstnanců. Nezbytná je kontrola spotřeby dezinfekčních prostředků a mýdel jako ukazatele vývoje spotřeby ve vazbě na četnost prováděného mytí a dezinfekce. Zpětná vazba Výstupem každého auditu musí být zpětná vazba pro vedoucího zaměstnance, ale i pro řadové zaměstnance.

Komunikace Důležitým bodem je dostatek informací ať už o výstupech z kontrol, neshodách, nebo dostatek informací ve smyslu dalšího vzdělávání a prohlubování vědomostí zaměstnanců. Komunikace je směrována dovnitř, anebo směrem ven z organizace. Vnitřní komunikací působíme na zaměstnance. Intenzita komunikace se odvíjí od priority vedení tyto informace šířit, pravidelně obnovovat a „strhávat“ na ně pozornost. Do této kategorie patří osvěta, plakáty, vlastnoručně vypracované materiály, systém vnitřních porad, školení a předávání informa-

cí, které slyšíme a vidíme. Toto vše ovlivňuje náš postoj, který se průběžně vyvíjí a mění. Vnější komunikace formuluje postoj zařízení a jeho pracovišť k uvedené problematice. Články uveřejněné v odborné a laické literatuře, prohlášení na internetových stránkách zařízení, informace určené pro návštěvníky nemocnice apod. určují, jak je zařízení vnímáno, jak jsou vnímáni jeho zaměstnanci a to, jak otevřeně se zařízení hlásí k prevenci NN a správné praxi hygieny rukou. Tento vnější obraz pomáhá formulovat a tvarovat i vnitřní postoj každého zaměstnance k problematice hygieny rukou. Osvěta a edukovaná veřejnost je pro nás dalším stupněm kontroly, což je správné, protože tím se daleko více pacienti podílejí na procesu léčby. Závazné a veřejně známé prohlášení zařízení, že netolerujeme nedostatečnou hygienu rukou, je rovněž důležité v rámci podpory sebekontroly a kontroly každého zaměstnance. Vhodné je aktivní zapojení celého zařízení do kampaně na podporu hygieny rukou. Důležité je plnění bezpečnostních resortních cílů MZ ČR.

Jaké vidíme možné překážky při zavádění managementu hygieny rukou? Překážkou může být nedostačující technické a materiální vybavení, nesnášenlivost dezinfekce, pracovní přetížení. Mnohdy se ale setkáváme s podceňováním rizika spojeného s nedostatečnou hygienou rukou. Již na začátku můžeme udělat chybu, a to chybně vedeným adaptačním procesem u zaměstnance anebo tím, že jsme nevhodně zvolili školitele nebo auditora. Neměli bychom se zaměřovat pouze na cílovou skupinu zdravotníků a podceňovat školení u nižších zdravotnických pracovníků, úklidové služby, studentů, dobrovolníků apod. Kamenem úrazu se nám může také stát špatný příklad ze strany vedoucích zaměstnanců a častým slabým místem je absence pracovišť nebo zaměstnanců na pozici nemocniční hygieny. (nemsovska@nemsy.cz)


Odborné téma

 praxe 

Sterilizace zdravotnického materiálu Sterilizace zdravotnického materiálu je souborem činností směřujících k úplnému odstranění (usmrcení) živých mikroorganismů, které ve zdravotnictví definuje příslušná legislativa. Sterilizace zdravotnických prostředků v nejrůznějších oborech zahrnuje: předsterilizační přípravu, sterilizaci ve sterilizátoru, kontrolu sterilizace, uskladnění sterilizovaného materiálu.

MUDr. Věra Melicherčíková, CSc. Státní zdravotní ústav, Praha 1975: ukonč. LF hygienická UK, Praha; 1979: ukonč. postgrad. studium – kandidátka lékař. věd, obor mikromol.; od 1979: SZÚ, Praha (dříve Institut hygieny a epidemiologie), od 1980: vedoucí Nár. referenční laboratoře pro dezinfekci a sterilizaci; 1984: atest. z lékař. mikromol.; od 2001: zást. ved. Laboratoří CEM, akred. laboratoří ČIA a ved. laboratoře NRL/ DS; od 2003: pověř. vykonáváním činnosti ve funkci koordinátorky a auditorky autoriz. setů E 1–6 v labor. oblastech v rámci autorizace podle zák. č. 258/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů. Publikuje u nás i v zahraničí, podílí se na postgraduální výchově v oboru sterilizace a dezinfekce.

Sterilizace je proces, který vede k usmrcení všech mikroorganismů schopných rozmnožování včetně spór, k nezvratné inaktivaci ­v irů a usmrcení zdravotně významných červů a jejich vajíček (zákon o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb.). Mezinárodně uznávaná úroveň bezpečné sterility (SAL) menší nebo rovna 10-6 znamená pravděpodobnost výskytu maximálně jednoho nesterilního předmětu mezi jedním miliónem sterilizovaných. Prokazování dosahované úrovně bezpečné sterility se řeší na principu validace (ČSN EN 550, 552, 554). Při jakékoliv odchylce fyzikálních parametrů, chemických testů nebo bioindikátorů od stanovených limitů nelze považovat sterilizační cyklus za vyhovující a úroveň bezpečné sterility (SAL) 10-6 za dosaženou (ČSN EN ISO 11140-1). Pokud není splněna podmínka úrovně bezpečné sterility 10-6, nelze sterilizovaný zdravotnický prostředek označit jako sterilní (ČSN EN 556-1, ČSN EN 556-2). Odpovědnost za validaci a průběžnou kontrolu sterilizace a za uvolnění zdravotnických 28

FLORENCE 12/2011

prostředků pro použití mají podle citovaných norem kvalifikovaní pracovníci provozovatele sterilizačních přístrojů, tj. výrobci sterilních zdravotnických prostředků. Zdravotničtí pracovníci mohou ve zdravotnických zařízeních sterilizovat všemi způsoby s výjimkou sterilizace radiační. Při přípravě sterilních zdravotnických pomůcek zdravotnické zařízení vytvoří, dokumentuje, zavede a udržuje systém zabezpečení kvality sterilizace včetně systému řízeného uvolňování zdravotnických prostředků. Uvedení sterilizačních přístrojů do provozu, jejich opravy a periodický servis provádějí pouze pověření servisní pracovníci. Technická kontrola sterilizačních přístrojů se provádí v rozsahu stanoveném výrobcem. Za kvalitu sterilizačních médií požadovaných výrobcem sterilizačního přístroje odpovídá zdravotnické zařízení.

rilizátory, ČSN EN ISO 13060 – malé parní sterilizátory). Sterilizační cyklus v parním sterilizátoru se validuje v rámci požadavků normy ČSN EN ISO 16775-1. Česká technická norma (ČSN EN 285) požaduje, aby evakuační zařízení bylo schopné evakuovat sterilizační komoru na konečný absolutní tlak rovný nebo menší než 7 kPa (70 mbar), tzn. podtlak -93 kPa proti atmosférickému tlaku, a tím odstranit z komory co největší objem vzduchu. Pro dosažení požadovaného vysušení vsázky norma požaduje absolutní tlak rovný nebo menší než 4 kPa (40 mbar), tj. -96 kPa podtlaku. Pára se musí vyrábět z vody s definovanými limity obsahu chemických sloučenin (medicinální pára; ČSN EN 285). Dokonalá sterilizace probíhá pouze nasycenou vodní párou. Přehřátá nebo vlhká nenasycená pára jsou schopné přenést a předat podstatně menší množství tepelné energie.

Předsterilizační příprava

Sterilizace cirkulujícím horkým teplem Médiem pro přenos tepla je vzduch, který předává tepelnou energii sterilizovaným předmětům přímým kontaktem a nepřímo na principu vodivosti a sálání. Proces denaturace buněk je obtížnější než u vlhkého tepla, protože denaturace není podporována hydratací molekul. Cirkulací vzduchu nucenou cirkulací ventilátorem se dosahuje rychlého a stejnoměrného prohřátí náplně na požadovanou teplotu. Nucená cirkulace musí zajistit stejnoměrnou distribuci teploty v prázdné i naplněné komoře a penetraci tepla do náplně. Odvětrávací klapka musí být během sterilizace uzavřena. Malé horkovzdušné sterilizátory nejsou vybaveny HEPA filtry, takže hrozí kontaminace sterilizovaných předmětů otevřenou odvětrávací klapkou, pokud by nebyl materiál řádně zabalen nebo pokud by byl sterilizován v otevřených nádobách. Nejčastější chybou personálu je ukládání velkého počtu předmětů na síta, čímž je narušeno rovnoměrné proudění sterilizačního média. Přístroje jsou konstruovány na 50% zaplnění plochy jednotlivých sít. Materiál před vložením do sterilizátoru nesmí být mokrý. Sterilizátor nesmí sloužit k uchovávání vysterilizovaných předmětů.

Předsterilizační příprava je soubor činností, předcházející vlastní sterilizaci, jehož výsledkem je čistý, suchý, funkční a zabalený zdravotnický prostředek určený ke sterilizaci. Všechny použité nástroje a pomůcky se považují za kontaminované. Jsou-li určeny k opakovanému použití, dekontaminují se ihned po použití v myčkách nebo ručně. Výsledkem správně provedené předsterilizační přípravy je nástroj zbavený mikrobiální kontaminace, organických a anorganických nečistot, musí být suchý a zabalený do jednotkového sterilizačního obalu. Úspěšnost správně provedené očisty nástrojů se kontroluje. Průběžná kontrola parametrů mycího a dezinfekčního procesu v mycích zařízeních se provádí pravidelně každý cyklus pomocí fyzikálních nebo chemických testů nebo bioindikátorů. Obsluha mycích zařízení na ukazatelích sleduje, zda mycí a dezinfekční cyklus probíhá dle zvoleného programu.

Sterilizace ve sterilizátoru

Sterilizace vlhkým teplem Sterilizace ve sterilizátoru probíhá za podmínek daných příslušnou legislativou (vyhláška MZ ČR č. 195/2005 Sb., ČSN EN 285 – velké parní ste-


Odborné téma

Sterilizace plazmatem Sterilizační účinek má nízkoteplotní plazma plynu (čtvrté skupenství hmoty), které vzniká v elektromagnetickém poli ve sterilizační komoře působením energie vysokofrekvenčních vln na vhodný prekurzor (např. peroxid vodíku) při vysokém vakuu. Přitom dochází k rozložení peroxidu vodíku na volné reaktivní částice, které reagují s molekulami živé hmoty, čímž dochází k její devitalizaci. Sterilizace probíhá při teplotě 50 °C a sterilizační expozici 10 minut, doba sterilizačního cyklu je 72 min, popř. 55 nebo 45 min. Nezreagované aktivované částice se navzájem slučují za vzniku vody a dalších netoxických látek. Nevznikají škodlivá rezidua. Po vyrovnání tlaku vzduchu skrz HEPA filtry se materiál může přímo používat. Plazma se uplatňuje ke sterilizaci lékařských kovových nástrojů, většiny pomůcek z termoplastů i optiky endoskopů. Sterilizace plazmatem je prakticky suchý proces, nemá korozivní účinky, nedochází k fyzikálním změnám na povrchu předmětů. Zachovávají se funkční vlastnosti ohebných materiálů a optických částí. Materiál se nemusí odvětrávat. Nesmí se v něm sterilizovat materiály obsahující celulózu (textil, papír), práškové a tukové hmoty, voda, popř. duté předměty délky nad 2 m s průměrem 0,1 cm na konci uzavřené. Materiál se do sterilizátoru vkládá suchý, uzavřený v jednorázových obalech Tyvek, Mylar, v netkaném polypropylenu nebo speciálních kontejnerech. Sterilizace formaldehydem Sterilizace probíhá působením plynné směsi formaldehydu s vodní párou při teplotě do 80 °C a podtlaku až -90 kPa, tj. 100 mbar absolutního tlaku (ČSN EN 14180). Použitelné jsou teploty 60 °C a 50 °C s tříhodinovým a pětihodinovým cyklem. Z komory přístroje se odstraní vzduch a po jejím vyhřátí se do komory vpouští vodní stabilizovaný roztok formaldehydu, který se ve zplynovači mění na plynný formaldehyd, který má při dané teplotě a vlhkosti sterilizační účinky. Těsnosti komory se musí kontrolovat. Tímto způsobem lze sterilizovat pomůcky z termoplastů a drobné kovové nástroje. Omezení platí pro katetry, kanyly apod., pokud jsou delší než 1,3 m. Komora se musí plnit tak, aby měl plyn dobrý přístup ke všem balením a materiál se nesmí dotýkat sterilizátoru. Formaldehyd má silné korozivní účinky, nemá penetrační schopnosti a působí jen povrchově. Sterilizátor musí být vybaven ukazateli teploty, tlaku, liniovým zapisovačem tlaku, světelnou indikací provozu. Sterilizace etylenoxidem Etylenoxid je silně reaktivní cyklický éter s bodem varu 10,7 °C, zápalnou teplotou 430 °C při

100 kPa. Explozivní směs se vzduchem tvoří při koncentracích 2,6 až 100 %. Je bezbarvý, nasládlého éterového zápachu při koncentraci vyšší než 700 ppm, je těžší než vzduch. Sterilizační účinek (ČSN EN 1422) má etylenoxid při teplotách 37–55 °C a relativní vlhkosti 55–85 %. K potlačení výbušnosti a hořlavosti se používá ve směsi s oxidem uhličitým v tlakových nádobách nebo kartuších. Sterilizační expozice se řídí koncentrací a teplotou. Pracovní koncentrace se pohybují od 600 do 1 500 mg/l. Přetlakový proces se uskutečňuje s etylenoxidem ve směsi s oxidem uhličitým při 450 kPa a 60 °C, podtlakový proces může být provozován se 100% etylenoxidem při teplotě 57 °C po dobu 60 minut, při 37 °C po dobu 180 minut. Po uplynutí doby expozice nastává proplachování komory s materiálem vzduchem a posléze zavzdušněním k vyrovnání tlaku s okolním prostředím. Zavzdušňovací zařízení je opatřeno HEPA filtry. Po sterilizaci se etylenoxid likviduje buď hydrolýzou kyselým roztokem, spalováním (Contox), nebo katalytickým rozkladem na oxid uhličitý a vodu (Donaldson). Únik do pracovního prostředí musí být opticky a zvukově signalizován. Etylenoxid je protoplasmatický jed, při chronické expozici je karcinogenní, teratogenní a mutagenní. Musí se proto jednou ročně kontrolovat pracovní prostředí a musí se provádět preventivní prohlídky personálu. Pro své vysoké penetrační schopnosti je vhodný ke sterilizaci porézních materiálů a všech předmětů z termolabilních hmot (plasty, pryž, optika, jemné nástroje apod.). Nevýhodou je nutnost dlouhodobého odvětrávání (minimálně 7 dnů), pokud není použito aerátoru odvětrávajícího rezidua při teplotě 55 °C za 24 hodin. Z tvrdých plastů se na limitní hodnoty odvětrává velmi obtížně. (ČSN EN ISO 10993-7) Při instalaci přístroje se požaduje důsledně stavebně oddělit sterilizaci etylenoxidem od fyzikální sterilizace. Při zřizování nové centrální sterilizace nebo sterilizačního centra se chemická sterilizace stavebně odděluje od sterilizace fyzikální (kromě provozů s kombinovanými přístroji). Stavební oddělení se nevyžaduje v případě, že nejsou prokazatelně překročeny hodnoty přípustného expozičního limitu (NPEL) a nejvyšší přípustné koncentrace (NPK-P) chemických látek jako sterilizačních médií dle nařízení vlády č. 361/2007Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Ve stávajících objektech musí být oddělena alespoň čistá strana. Typy sterilizátorů: • malý parní sterilizátor s objemem komory do 55 l, kde současně nelze sterilizovat 1 sterilizační jednotku (54 l, zkr. STJ, angl. S.U.); • velký parní sterilizátor s objemem komory od 71 l do cca 900 l, schopné sterilizovat vsáz-

ku o objemu alespoň 1 STJ, v jednodvéřovém nebo prokládacím (dvoudvéřovém) provedení, s vývěvou a elektrickým vyvíječem páry, připojením na centrální rozvod medicinální páry nebo s parním výměníkem; • horkovzdušný sterilizátor s nucenou cirkulací vzduchu, sterilizující při teplotách 160 °C, 170 °C nebo 180 °C; • nízkoteplotní chemické sterilizátory (etylenoxidové, formaldehydové, peroxidové/ plazmové); • radiační sterilizátor (expozice 25  kGy), pouze pro průmyslové použití ke sterilizaci zdravotnických prostředků pro jednorázové použití.

Kontrola sterilizace Kontrola sterilizace zahrnuje monitorování sterilizačního cyklu, kontrolu účinnosti sterilizačních přístrojů a kontrolu sterility vysterilizovaného materiálu. Sterilizační cyklus je kontrolován externími chemickými indikátory (tzv. procesové testy), interními chemickými testy (tzv. multiparametrové – chemické testy) a biologickými testy dle požadavků norem (ČSN EN ISO 11140, ČSN EN ISO 11552, ČSN EN 866-1 až 8, ČSN EN 867-3 až 5, ČSN EN ISO 11140-1 , ČSN EN ISO 15882, ČSN EN ISO 14161). Přesné použití a počet testů na jeden sterilizační cyklus definuje legislativa (vyhláška MZ ČR č. 195/2005 Sb.). O kontrole sterilizace se vede dokumentace procesu sterilizace a záznamy o tom, že prostředek byl vystaven sterilizačnímu procesu. Dokumentace spočívá v záznamu každé sterilizace (druh sterilizovaného materiálu, parametry, datum, jméno a podpis osoby, která sterilizaci provedla včetně písemného vyhodnocení nebiologických systémů). Kontrolu sterilizace provádějí pověřené osoby (orgány ochrany veřejného zdraví, ZÚ, autorizované osoby).

Uskladnění sterilizovaného materiálu Sterilizovaný materiál se vkládá do primárního jednotkového obalu, ve kterém se sterilizuje. Pro prodloužení exspirace a zlepšení jeho ochrany před sekundární kontaminací je možné použít sekundární obal (pro uložení jednoho nebo více primárních jednotkových obalů) a přepravní (transportní) obal sloužící k ochraně sterilizovaného materiálu před kontaminací v průběhu transportu z centrální sterilizace k použití v rámci anebo mimo zdravotnické zařízení. Chráněný vysterilizovaný materiál se skladuje způsobem zabraňujícím zvlhnutí, zaprášení, mechanickému poškození apod. (v prostředí centrální sterilizace, zásuvka, skříň, skladovací box). (Obalové materiály – ČSN EN 868-1 až 10)

FLORENCE 12/2011

29


Kontrola účinnosti sterilizace, mytí a čištění chemickými a biologickými indikátory firmy BAG Health Care GmbH Kontrola účinnosti sterilizace je vyžadována platnou legislativou ČR (zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví; vyhláška č. 195/2005 Sb., kterou se upravují podmínky vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče). Kontrola kvality sterilizace se provádí nebio­ logickými, tzv. chemickými testy, které rea­gují změnou barvy na expoziční podmínky ve sterilizační komoře a dělí se podle ČSN EN ISO 15882 do šesti tříd, od procesních (tř. 1) až po emulační indikátory (tř. 6), biologickými testy a fyzi­ kálními testy. Firma BAG Health Care GmbH nabízí uvedené možnosti testování ve sterilizátorech sterilizujících proudícím horkým vzduchem, vlhkým teplem, etylenoxidem, nízkoteplotní parou a formaldehydem, plazmou peroxidu vodíku. Testy určené pro provádění denní Bowie-Dickovy zkoušky (tj. testu odstranění vzduchu a průniku páry v parních sterilizátorech) jsou: • souprava pro opakované použití s použitím stojánku o velikosti A6 (AutoCheck kit); • jednorázový balíček (BD-Check); • Bowie-Dick test ve formě karty pro velké a malé PS (Green Card + Green CardT). INZERCE

30 FLORENCE 12/2011

Chemické indikátory pro PS: tř. 4–6 (BlackCheckC, Integraph, Chemostrip 121 °C a 134 °C); Chemické kontrolní systémy (zátěžové testy) do PS: (RePac, HeliPac s možností kontroly i pro duté zdravotnické prostředky, HeliCheck a Helix T); Chemické indikátory pro další typy sterilizace: Cross-Check P (chemický test do sterilizátorů s plazmou peroxidu vodíku), Cross-Check F (chemický test pro použití ve sterilizátorech sterilizujících nízkoteplotní parou a formaldehydem), GasCheck EO (chemický test pro monitorování sterilizace etylenoxidem), DryCheck a DryChecks (chemický test pro sterilizaci proudícím horkým vzduchem). Biologické indikátory: BioStrip (určený pro běžnou kontrolu i validaci sterilizace ve všech typech sterilizačního média), BioStrip (validační sety), BioCheck = tzv. self contained, ProSporeDH (pro horkovzdušné sterilizátory), SporeDisc (pro sterilizaci plazmou peroxidu vodíku),

ProAmp a ProSpore = self contained pro kontrolu sterilizace kapalin v PS. Kontrola mytí a dezinfekce v mycích a dez­ infekčních zařízeních (MDZ) se stejně jako kontrola sterilizace provádí chemickými, bio­ logickými a fyzikálními testy. Chemické indikátory do MDZ pro chirurgické nástroje, rigidní a flexibilní endoskopy jsou vhodné TOSI, TOSI LumCheck, TOSI Flexi­C heck. Pro detekci zbytků krve na nástrojích a površích lze využít kvantitativní test HemoCheck, pro detekci zbytků bílkovin zase Pyro­molTest a pro detekci alkalických rezi­ duí ­(pH-Check). Pro kontrolu účinnosti čištění v ultrazvukových čističkách, hodnotí intenzitu ultrazvukové energie (SonoCheck). Pro kontrolu dezinfekce biologickými testy se používá Dewa-Test. Fyzikálními testy pro kontrolu dezinfekce jsou vhodná měřicí a záznamová zařízení teplotních křivek. Jde o měřidla T-Log.  KP


kongresový list

Foto archiv FNO

STERIL.CZ – Brno 2011 Mezinárodní veletrh zdravotnické techniky, rehabilitace a zdraví Medical Fair Brno / Rehaprotex probíhal ve dnech 18.–21. října na brněnském Výstavišti. Součástí doprovodného programu byl mimo jiné i kongres České společnosti pro sterilizaci a oddělení Centrální sterilizace FN Brno. Jako tradiční satelitní vzdělávací akce veletrhu se 18.–19. 10. uskutečnil VII. mezinárodní kongres STE­ RIL.CZ – Brno 2011. Akci zaměřenou na technologie sterilizace zdravotnických prostředků ve zdravotnických zařízeních a zařazenou do celoživotního vzdělávání zdravotníků nelékařů (NLZP) moderoval RNDr. Bruno Šudřich, primář Centrální sterilizace FN Brno. Zazněla zde řada sdělení z České republiky, ale i ze Slovenska, Německa a Velké Británie.

Hygiena rukou Velká pozornost byla věnována hygieně rukou, které se hned v úvodním bloku

věnoval H-H. Schlüter (Albertinen Spital Hamburg, Německo). Připomněl pět základních situací, kdy je podle Světové zdravotnické organizace (WHO) nutné provádět hygienu rukou (před kontaktem s pacientem, před aseptickými výkony, po rizikovém kontaktu s tělními tekutinami, po kontaktu s pacientem a po kontaktu s jeho prostředím – www.who.int; http://whqlibdoc.who.int/hq/2009/WHO_IER_ PSP_2009.02_eng.pdf), a poté ukázal řadu konkrétních jednoduchých opatření, kterými lze snížit riziko přenosu infekcí ve zdravotnickém zařízení. Doporučuje například držet odstup od pacienta v situacích, kdy je to možné,

protože i plášť zdravotníka je plný choroboplodných zárodků, nesedat si na pacientovo lůžko, při nutném kontaktu s lůžkem mít ochranný plášť, špinavé prádlo nepokládat na podlahu, nýbrž rovnou do vaku apod., při transportu držet prádlo od těla, zásobníky s léky nepokládat ani na chvíli na podlahu, uvědomit si, že například i stetoskop pověšený na krku je přenašečem bakterií, aj. Zdůraznil, že hygiena rukou musí být prováděna přímo v místě poskytování péče a tam by měly být umístěny i dezinfekční přípravky, přičemž za nejvhodnější považuje dávkovače dezinfekce, zavěšené přímo na pelesti lůžka.

18.–19. října 2011 

brno STERIL.CZ – Brno 2011

FLORENCE 12/2011 31


kongresový list

Následující přednášející N. Hirth z Bode Chemie Hamburg (Německo) hovořila o profesně podmíněných onemocněních kůže u zdravotníků, která v Německu tvoří více než 50 % chorob z povolání; 20–40 % zdravotníků trpí iritativními dermatitidami. Mnoho z nich se domnívá, že jednou z příčin je používání alkoholové dezinfekce, N. Hirth ale upozorňuje, že ta u zdravé pokožky žádné poškození nezpůsobuje, avšak zhoršuje stav kůže předem poškozené či nemocné. Zdravotník, který má např. zanícený ekzém, nemůže své ruce udržet „čisté“, tedy bez bakterií, a proto by už neměl pracovat u pacienta, uvedla přednášející. Podle ní mezi příčiny onemocnění kůže patří časté mytí rukou vodou a mýdlem (to radí provádět jen u rukou viditelně znečištěných), časté provádění mokrých nebo vlhkých prací a nošení některých typů ochranných rukavic (např. pudrovaných latexových). Zajímavé bylo srovnání výsledků průzkumu v několika holandských a českých nemocnicích, které N. Hirth představila: nizozemské sestry si např. myjí ruce vodou a mýdlem mnohem méně často než české (4,5 : 37 %), naopak podstatně častěji používají k hygieně rukou dezinfekční prostředky (65 : 23 %). Jak se nejen tito přednášející shodli, součástí hygieny rukou musí být po opakované dezinfekci i ošetření rukou regeneračním krémem.

Technologie, validace atd. Další sdělení se již věnovala přímo sterilizaci – např. technické podpoře sterilizačních zařízení v nemocnicích a validaci v zemích EU (pod pojmem validace se podle vyhlášky MZ ČR č. 195/2000 Sb. rozumí sestavení jednotlivých fází sterilizačního cyklu, jeho

ORE BEF EAN/ASEP CL OCEDU TIC RE PR

BEFORE TOUCHING A PATIENT

AFTER TOUCHING A PATIENT

AF Y T FLU ER BOD RE RIS ID EXPOSU K AFTER TOUCHING PATIENT SURROUNDINGS

Pět momentů hygieny rukou (Zdroj: WHO_IER_PSP_2009.02_eng WHO_IER_PSP_2009.02_eng)

dokumentace a potvrzení, že při správné obsluze je zaručena reprodukovatelnost sterilizačního cyklu; pro validaci sterilizačního procesu ve zdravotnických zařízeních platí postup podle ČSN EN 554). G. Lee, britský zástupce firmy Johnson a Johnson, ve svém vystoupení zdůraznil, že sterilizační systém musí být kdykoli provozuschopný, a proto distributoři zajišťují také kvalitní zaškolení nemocničního personálu a nadstandardní pravidelný technický servis a podporu. C. Dieckmann (Miele, Německo) hovořila o managementu kvality v procesu přípravy nových zdravotnických prostředků před jejich uvedením do zdravotnické praxe, tedy řízení kvality sterilizace, balení, odeslání do oběhu anebo skladování zdravotnických produktů. Hovořila také o řízení kvality na oddělení centrální sterilizace, věnovala se manuální

dekontaminaci, která se někdy provádí proto, že chybí patřičné strojové vybavení, jindy je předstupněm dekontaminace strojové, která zajišťuje větší ochranu personálu a funkční i technickou bezpečnost. Řeč byla také o významu kvality vody (musí být pitná, alespoň pro závěrečný oplach demineralizovaná a odsolená, mít odpovídající tvrdost), otázce použití chemických prostředků volených v závislosti na tom, jaké mikroorganismy mají být usmrceny, atd. L. Müller (BAG Health Care GmBH, Německo) se věnoval provádění vakuo­ vého a denního Bowie-Dick testu správného odvzdušnění a pronikavosti páry, hovořil o významu dobré kvality páry, která je pro úspěch procesu sterilizace rozhodující. R. Weiss, dlouholetý pracovník nemocnice ve švábském Rottweilu (Německo), poté přítomné podrobně seznámil se softwarem na oddělení centrální sterilizace a operačních sálech, který dokonale kontroluje správnost procesů sterilizace.

Teorie i praxe sterilizace

32 FLORENCE 12/2011

Parní sterilizátory na oddělení Centrální sterilizace v Nemocnici Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s. (zdroj: http://www.hospital-bn.cz/webmagazine/pictures.asp?idk=300&idfg=50&iid=300&itype=1)

Zajímavá témata byla i na dalším programu kongresu. Věnovala se například realitě v hygienické dezinfekci rukou (D. Kratochvílová, Nemocnice Val. Meziříčí), vzdělávání NLZP podle směrnice Slovenské komory sester a porodních asistentek (Y. Beressová, E. Stáreková, O. Andrejovská, DFNsP Bratislava, FNsP Žilina, NsP Bojnice, Slovensko), etylenoxidu jako sterilizačnímu médiu (Hubáček, MAC, ČR), čisté páře z výměníkových stanic pro sterilizaci ve zdravotnických zařízeních (P. Červinek, ESL Brno), hovořilo se


o zkušenostech s novější metodou sledování účinnosti dekontaminace lůžek v nemocnici sv. Cyrila a Metoděje Univerzitní nemocnice Bratislava (L. Langšádl, D. Langšádlová, M. Baričičová), přítomní měli možnost seznámit se s historií a současností jednoho z pořadatelů kongresu, rekonstruovaného

oddělení Centrální sterilizace Fakultní nemocnice Brno (B. Šudřich, D. Ježková), stejně jako s tím, jak vypadají operační sály 21. století a jak spolupracují s Centrální sterilizací (J. Štěch, D. Krištůfková, Hypokramed, ČR), dostalo se jim malého právního minima pro zdravotníky (B. Wittnerová, ČR), informa-

cí o novinkách v oblasti ochranných zdravotnických rukavic (J. Bednaříková, B. Braun, ČR) a o validaci sterilizační techniky na oddělení Centrální sterilizace (I. Kareš z Baťovy nemocnice Zlín).

kongresový list

ew

Cesta k modernímu ošetřovatelství XIII. Již 13. ročník odborné konference s mezinárodní účastí Cesta k modernímu ošetřovatelství proběhl ve dnech 15.–16. září ve FN Motol v Praze. Pořadatelé – FN Motol a  Ústav ošetřovatelství 2. LF UK v  Praze (ÚO 2. LF UK) – program rozdělili do řady tematických bloků: Komunikace a edukace v ošetřovatelské péči, Příklady dobré praxe I, II a III, Týmová spolupráce v nelékařských zdravotnických oborech, Vzdělávání v ošetřovatelství I a II a Sestra a její profese. Zasloužená pozornost byla věnována důležité součásti sesterského profesního života – komunikaci s pacientem trpícím poruchami fyzického i duševního zdraví, ale také umírajícím, a rovněž edukaci jeho samého a jeho rodiny. Náměstkyně pro ošetřovatelskou péči FN Motol Mgr. Jana Nováková,

MBA, ve své přednášce mimo jiné připomněla: „Zdravotníci ve vztahu s pacientem by měli umět naslouchat, ptát se, odpovídat, domlouvat se a rozhodovat. Respektování určitých zákonitostí a principů v komunikaci mezi zdravotníkem a pacientem nepochybně přispívá k úspěšnosti léčby a uzdravování.“ Zamyšlení si v této souvislosti zaslouží mimo jiné výsledky průzkumu, který provedly pracovnice ÚO 2. LF UK a katedry pedagogiky Filozofické fakulty UK mezi rodiči hospitalizovaných dětí s Rettovým syndromem na téma Lékařská komunikace očima rodičů: respondenti preferují empatii, naslouchání a způsob sdělování informací, teprve

na dalších místech uvádějí odbornost a další zkoumané faktory. Je nepochybné, že obdobná očekávání mají hospitalizovaní a jejich rodiny také od personálu nelékařského. Vedle řady odborných témat přinášejících dobré zkušenosti z  praxe v mnoha oborech – gynekologii, geriatrii, psy­chiatrii, onkologii, domácí péči, rehabilitaci či oborech laboratorních aj. – patřila významná část konference také vzdělávání, ať již klasickému v rámci „kamenných“ studijních oborů a typů zdravotnických škol, nebo spe­ cializačnímu vzdělávání a e-learningu.

15.–16. září 2011 

praha Cesta k modernímu ošetřovatelství

red.

Pacient a zdravotník na katetrizačním sále Celoživotní vzdělávání a poskytování dokonalé péče se staly vnitřní potřebou zdravotníků nelékařů z katetrizačních sálů nejen v České republice. Plně to potvrdila i dvoudenní celostátní a mezinárodní konference zdravotních sester a radiologických asistentů (RA) katetrizačních sálů, která v polovině října svými 250 účastníky zaplnila konferenční sál Clarion Congress Hotelu v Ostravě. Na konferenci zaznělo na 52 odborných sdělení zdravotníků nelékařů z katetrizačních pracovišť České a Slovenské republiky, Rakouska a Spojených států amerických. V jejím průběhu byla pokřtěna publikace pro nelékařské pracovníky katetrizačních sálů a pro studenty oboru radio­logický asistent (RA) s názvem Vaskulární dia­ gnostika a intervenční výkony autorů V. Procházky, V. Čížka a kol., vzešlá z nakladatelství Maxdorf-Jessenius. Proběhla soutěž o nejlepší sdělení. Pomocí telekonzultačního zařízení měli účastníci konference možnost interak-

tivního vstupu na katetrizační sál, kde intervenční tým z Oddělení intervenční neuroradiologie a angiologie Fakultní nemocnice Ostrava předvedl svou práci v přímém přenosu. Toto pracoviště bylo společně s Katedrou zobrazovacích metod LF Ostravské univerzity, Českou asociací sester a Společností radiologických asistentů ČR pořadatelem konference.

Uvítání Konference se konala pod záštitou MUDr. Svatopluka Němečka, MBA, ředitele FN Ostrava, Bc. Márie Dobešové,

náměstkyně pro ošetřovatelskou péči FN Ostrava, a Mgr. Ondřeje Krahuly, předsedy Společnosti radiologických asistentů ČR, kteří v úvodu přítomné pozdravili a přivítali. V řadě s nimi vystoupil též děkan Doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc. z LF Ostravské univerzity v Ostravě, který vyzvihl aktuálnost tématu konference a obrovský význam nelékařů na katetrizačním sále, zdravotníků, kteří pracují v úzkém kolektivu a mají vynikající výsledky. Řekl, že konference, jako je tato, by měla vést nejen k prohloubení spolupráce mezi jednotlivými pravovišti, ale měla by

13.–14. října 2011 

ostrava 3. celostátní konference zdravotních sester a radiologických asistentů katerizačních sálů s mezinárodní účastí

FLORENCE 12/2011 33


kongresový list

Zleva: Mgr. O. Krahula, předseda společnosti radiolog. asistentů, Mgr. S. Koval, vedoucí radiolog. asistentů RDG ústavu FNO, primářka RDG ústavu FNO, MUDr. A. Jahodová, garant konference a náměstek ředitele pro vědu a výkum, MUDr. V. Procházka, Ph.D., MSc., Doc. MUDr. A. Martínek CSc., děkan LF Ostravské univerzity, Bc. M. Dobešová, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči FNO, MUDr. S. Němeček, MBA, ředitel FNO

Vysoký zájem o konferenci také ze strany mladých sester

být i místem k navázání neformálních vztahů, které jsou neméně důležité.

Profesionalita a etika

34 FLORENCE 12/2011

V první kongresový den představili svá pracoviště a své úkoly na nich nelékaři jak z „domácí“ FN Ostrava, tak z Prahy, Olomouce, ze Slovenska a USA. Bylo možné porovnávat. Kateřina Rudolfová ze III. interníkardiologické kliniky Kardiocentra FN KV v Praze v prezentaci nazvané Orga­ nizace práce na katetrizačním sále (KS) představila moderní sál oddělení intervenční angiologie, který je v provozu teprve od r. 2009 a který umožňuje provádět hybridní výkony (cévní chirurgie plus intervence). Zdůraznila význam příjemného prostředí pro pacienty (hudba, obrazy, moderní interiéry), týmovosti práce a úlohy sestry, která je s pacientem v kontaktu od jeho příchodu na oddělení, během katetrizace i při jeho odchodu domů. Petra Procházková z Oddělení intervenční neuroradiologie a angiologie RDG ústavu FN Ostrava komplexně referovala o perioperační péči (PP)

Účastnice z Center for Vascular Biology and Medicine v Indianopolis ve státu Indiana. Zleva J. M. Foltzová , G´Sellová

o pacienta podstupujícího vaskulár­ ní intervenční výkon na katetrizač­ ním sále. Velký prostor přitom věnovala péči o jeho psychiku. PP o pacienta podstupujícího intervenční výkon definovala jako přímou i nepřímou specifickou ošetřovatelskou péči bezprostředně před, během a po intervenčním (operačním) výkonu. Přednášející uvedla šest základních postupů, které musí sestra dokonale ovládat: poskytovat pacientovi podle své kompetence informace (písemná i verbální edukace, informovaný souhlas atd.); provádět bezpečnostní kontrolu (ovládat zásady přípravy sterilního instrumentačního stolku); realizovat optimální komunikaci s pacientem (citlivý přístup, empatie a také důležitá pochvala za statečnost); dodržování hy­g ienicko-epidemiologických zásad na KS; zajištění intimity pacienta (během celé hospitalizace – pacient očekává zachování soukromí, diskrétnost při sdělování informací, pacient musí souhlasit s přítomností třetí osoby atd.) a monitorování vitálních funkcí. Na pracovišti mají standardní po-

stup, který umožňuje pacienta rychle a bezchybně připravit na operační výkon.

Americké sestry o klinickém výzkumu sester na katetrizačním sále Pozvání amerických sester, koordinátorek klinických výzkumů na katetrizačních sálech inicioval odborný garant konference MUDr. Václav Procházka, Ph.D., MSc. z FN Ostrava. Seznámil se s nimi na stáži v Indiana Center for Vascular Biology and Medicine v Indianopolis. Získal tam, jak uvedl, úplně jiný pohled na klinickou a výzkumnou práci. Lékaři a sestry tam mají zcela odlišné pracovní úvazky než u nás, a tím i větší možnosti zapojit se do klinického výzkumu.

Některé klinické studie trvají 3–4 roky Koordinátorka klinických výzkumů J. M. Foltzová z Indiana Center for Vascular Biology and Medicine v Indianopolis ve státu Indiana, USA detailně seznámila s tím, jak se provádí klinický


výzkum sester na katetrizačním sále na jejím pracovišti. Uvedla, že v současné době sestry koordinují deset studií a čtyři další připravují. Jmenovala několik studií, kterými se v současnosti zabývají. Jsou to Koronární stenty, Ilické stenty, Stenty do AFS, Karotické stenty, Digitální substrakční angiografie u koronárních onemocnění, Prostředky pro uzávěr defektu artriálního septa. Hovořila dále o tom, jak vypadá příprava a relizace takové studie a jaké kvalifikační předpoklady musí pro danou práci sestra splňovat. J. M. Foltzová pracovala 9 let na koronární jednotce, měla 25 let praxe v klinickém výzkumu v Krannert Institute of Cardiology a 5 let praxe na kardiologickém katetrizačním sále. Jaká je náplň práce studijní koor­ dinátorky v USA? Sestra provádí nábor pacientů do studie. Před tím, než zahájí výzkum, musí získat souhlas etické komise, dále vytvořit studijní dokumentaci, musí získat informovaný souhlas pacienta pro účast v klinické studii, připravit řadu formulářů specifických pro danou studii, pro laboratorní vyšetření, pro účtování, sledování pacientů apod. Dále musí projednat výzkumný projekt s personálem ambulance a katetrizačního sálu a s ekonomem zařízení. Mimo to spravuje veškeré reklamní aktivity. V průběhu studie musí sestra dbát zejména na to, aby pomůcky ke stu­ diím uchovávala v uzamčených místnostech, pak hlavně aby svými výzkumnými aktivitami nenarušovala běžný provoz, aby postupovala přesně podle protokolu, sbírala data. Dalším jejím úkolem je indentifikace postupů po provedení výkonu a umístění této identifikacie v dokumentaci sledovaného pacienta. Sestra provádějící klinický výzkum sleduje pacienta až do

kongresový list

Výsledky soutěže 2011 Sekce zdravotních sester 1. místo: S. Goliszová, Infarkt myokardu začíná a končí v posteli – FN ­Ostrava 2. místo: J. Dudíková, Ošetření epistaxe embolizační technikou z pohledu sestry – FN Ostrava 3. místo: T. Šrámková, Intervenční terapie nádorů ledvin – Karlovarská krajská nemocnice Sekce radiologických asistentů

Hostitelka konference Bc. Mária Dobešová, náměstkyně ošetřovatelské péče FN Ostrava

1. místo: K. Křivánková, T. Jonszta, CT koronografie – postprocessing – FN Ostrava 2. místo: D. Procházka, R. Ouhrabková, F. Staněk, T. Bureš, Hybridní výkony u pacientů s akutní formou ICHDK – Nemocnice Kladno, a. s. Kategorie ostatních sdělení 1. místo: L. Humpl, Systém psychosociální intervenční služby ve zdravotnictví – Územní středisko záchranné služby Moravskoslezského kraje

jeho propuštění domů a nakonec zajistí, aby u něho byla provedena kontrolní návštěva. Ujistí se, že pacient ví, kde může v případě potřeby sestru zastihnout. Z chorobopisu pacienta zkopíruje dokumenty, které se vztahují ke studii. Pacient zařazený do studie péči s ní spojenou nehradí. Některé klinické studie trvají 3–4 roky. Přednášející uvedla, že ona sama ze 75 % pracuje jako studijní koordinátorka a z 25 % jako ambulantní sestra kardiologického oddělení nemocnice. K tématu hovořila P. G´Sellová, která vysvětlila, jak se provádí sestrou koordi­

Interaktivní vstup na katetrizační sál, kde intervenční tým z Oddělení intervenční neuroradiologie a angiologie Fakultní nemocnice Ostrava předvedl svou práci v přímém přenosu.

nace klinických výzkumů kardiovas­ kulárních center ve státě Indiana v ob­ lasti buněčné terapie u dospělých.

Účast v klinickém výzkumu je šance i pro české sestry a RA Náměstkyně ošetřovatelské péče FN Ostrava Bc. Mária Dobešová uvedla, že 90 % práce na katetrizačním sále odvádějí sestry a RA a 10 % lékaři. Nelékaři z těchto pracovišt jsou na vysoké odborné úrovni a přitom nejsou adekvátně finančně hodnoceni. Po splnění nutných podmínek by byli připraveni koordinovat a realizovat klinic-

INZERCE

MILIONOVÉ ROČNÍ PŘÍJMY

Lukrativní pracovní pobyty v prestižních zahraničních nemocnicích pro sestry, porodní asistentky, fyzioterapeuty, ergoterapeuty, záchranáře, laboranty, lékaře a další zdravotnický personál Saúdská Arábie, Bahrajn, Katar, Dubaj, Anglie a další destinace Rovněž pro uchazeče s nízkou úrovní znalosti angličtiny! Komplexní předodletová příprava v akreditovaných kurzech Zprostředkování zaměstnání je pro uchazeče BEZPLATNÉ

www.g5plus.com

inz_192x70mm_G5.indd 1

bezplatná infolinka 800 88 88 96

2011-03-21 18:02:15


kongresový list

ký výzkum na katetrizačních sálech, což by vedlo jednak k jejich všestrannému rozvoji, ale i k takovému ohodnocení práce, které by odpovídalo jejímu významu. M. Dobešová uvedla pro Florence, že jednání s hosty budou pokračovat během jejich přítomnosti v ČR s cílem navázat spolupráci s Center for Vascular Biology and Medicine v Indianopolis.

Bez RA na katetrizačním sále není intervenční radiologie

Radiologický asistent – ideální tře­ tina týmu – o velkém významu RA na operačním sále přednášela Lenka Skácelová z Radiologické kliniky FN Olomouc. Hovořila o složení intervenčního týmu (intervenční radiolog, zdravotní sestra, RA) a jejich kompetencích. Podíl RA na intervenčním výkonu spočívá v přípravě písemné a obrazové dokumentace v přímé asistenci u výkonu, RA zpracovává obrazovou dokumentaci, vykazuje provedené výzkumy, dohlíží na radiační ochranu pacientů i personálu, provádí 3D rekonstrukce. Na závěr uvedla výhody a nevýhody RA v týmu. Mezi výhody patří mj. významné zkrácení celkové délky intervenčního výkonu a snížení radiační zátěže. RA je rovnocenným partnerem intervenčního radiologa.

Téma ochrany před infekcemi

Přednášku o bariérové ochraně na operačním sále ozvláštnila její autorka Věra Ehrenbergerová z Mölnlycke Health Care historickým exkursem,

který ukázal, jak rychlý je vývoj operačních pomůcek, které mají pacienta i zdravotníky chránit před infekcemi. Bariérovou ošetřovatelskou péči definovala autorka jako systém pracovních a organizačních opatření, které mají zabránit vzniku a šíření nozokomiálních nákaz. Zdůraznila v této souvislosti význam správné volby operačního oblečení, čepic, ústenek a plášťů. A. Goldírová z FN Ostrava hovořila o managementu péče o pacienta před a po endovaskulárním výkonu, metodě, která je vysoce moderní a do budoucna skýtá další velké možnosti. Na pracovišti je používán StarClose, jeden z nejmodernějších cévních uzávěrů, který umožňuje rychlejší, bezpečné a spolehlivé uzavření a rychlejší mobilizaci pacientů po katetrizaci. Jeho cílem je zabránit kontaktu s kůží, a tak se výrazně snižuje riziko infekce. Autorka zdůraznila komplexnost managementu a upozornila na možné komplikace po výkonu, jejichž příznaky musí sestra zaznamenat a reagovat na ně. Zdůraznila význam klidového režimu u pacienta po výkonu.

Akutní péče o pacienta s cévní mozkovou příhodou (CMP) Fakultní nemocnice Ostrava se prezentovala několika sděleními o úkolech a organizaci práce sestry a RA při různých metodách léčby CMP. Mluvilo se o léčbě systémovou trombolýzou, výhodách mikroinfúzního ultrasonografického systému EMOS a řadu uzavřela M. Jamborová z UNM Martin sdělením

o endovaskulární léčbě disekce karotických tepen, která postihuje i mladé lidi. Všichni přednášející se shodli, že pro úspěšnost léčby je důležité včasné rozpoznání ataku, rychlý transport pacientů na „správné místo“ a rychlá adekvátní léčba.

Závěr Na konferenci byly prezentovány ještě desítky dalších sdělení, ať již ve společné sekci zdravotních sester a RA, anebo samostatných paralelních sekcích. Konference představila řadu nových metod a postupů a seznámila s prvními zkušenostmi s nimi pohledem nelékařů (např. FDD jako nová možnost léčby intrakraniálních aneuryzmat – UMN Martin, roboticky asistované operace – Nemocnice Na Homolce, Praha), byly prezentovány výsledky nejnovějších studií (např. Endovaskulární léčba pacienta s RS – FN Ostrava), nescházely ani zkušenosti ze zahraničí, etické a komunikační aspekty v kontaktu s pacientem i problematika viděná očima pacienta. Konference nad vší pochybnost prokázala provázanost profese RA a zdravotních sester, která je podmínkou šance nemocného na plnohodnotný život. Obě profese se díky neustále se rozvíjecí technice musí stále učit novým věcem, menežovat stále nověji a nověji svoji práci a více rozumět pacientovi, který se dnes bez jejich pomoci může ve stále dokonalejší technice snadno ztrácet. Jarmila Škubová Fota jš a archiv FN Ostrava

Nefrologické sympozium ´11 Jan Brod Memorial Lecture Již počtvrté se letos v Poděbradech ve dnech 22.–23. září konalo 4. edukační sympozium ´11 Jan Brod Memorial Lecture. Kromě lékařů-nefrologů se ho zúčastňují i sestry z nefrologických pracovišť. Organizátorem je Česká asociace sester spolu s Českou nefrologickou společností a nadačním fondem Jana Broda. 22.–23. září 2011 

poděbrady 4. edukační sympozium ´11 Jan Brod Memorial Lecture

36 FLORENCE 12/2011

Zúčastnili jsme se sesterské sekce, kde v úvodu zazněl komentář k novelizaci zákona č. 96/2004 Sb. (tzv. malá novela) a k prováděcí vyhlášce, která pojednává o kreditním systému. Poté následovaly odborné přednášky. V centru pozornosti nefrologického ošetřovatelství je pacient, kvalita péče o něj a úloha primární sestry. Proto byla přednášejícími opakovaně při-

pomínána etika v práci sestry. Hodně se hovořilo a diskutovalo o nefrologickém pacientovi s komplikacemi, jak a kde má být hospitalizován a jak by měly být sestry ze standardního oddělení edukovány v nefrologické problematice. O edukaci pacienta a jejích úskalích se v poslední době hovoří dostatečně. Dosud však pro tuto činnost neexistuje jednotná metodika. Několik

sdělení bylo věnováno onkologickému onemocnění u nefrologických pacientů. Nechyběla ani přednáška o seniorech na dialyzačním oddělení. Dětská nefrologie byla zastoupena kazuistikou o imunoabsorbci u dětí. Jindra Pavlicová, Bc. Jindra Kracíková, nefrologická sekce ČAS


HemaGel zkracuje dobu hojení na polovinu Rozhovor s RNDr. Františkem Rypáčkem, CSc., ředitelem Ústavu makromolekulární chemie Akademie věd ČR o vývoji HemaGelu a jeho jedinečnosti. materiál obsahující stéricky chráněné aminy má obecnější využití a může se aplikovat na různá poranění kůže nebo na chronické rány. Preparát v podobě roztíratelného gelu je možné aplikovat na kůži a na různá povrchová rozsáhlá i drobná poranění od drobných odřenin až po popáleniny či bércové vředy. František Rypáček

Jak z výzkumu, který pokračuje ve vědeckém odkazu Otty Wichter­ leho, mohl vzejít unikátní přípra­ vek na hojení ran? Historie vynálezu, který je základem přípravku HemaGel, sahá skutečně do poloviny 90. let. Hledali jsme kontaktní čočky, které by také chránily rohovku před působením UV záření. Ukázalo se, že

Jakým způsobem HemaGel funguje? Všude tam, kde se tkáň nějakým způsobem hojí a dochází k působení bílých krvinek, se uvolňují kyslíkové radikály, které prodlužují dobu hojení. Jedinečnost HemaGelu spočívá v tom, že tyto radikály na sebe váže. Jaké látky, které pomáhají procesu hojení, obsahuje?

Základním hojivým principem HemaGelu je právě absorpce volných radikálů. Kromě toho gel obsahuje i značné množství vázané vody, čímž udržuje v ráně vlhkost a zajišťuje tzv. mokré hojení. Gel současně ránu pokrývá, takže brání přístupu další infekce. Tyto vlastnosti společně umožňují zkrátit dobu hojení až na polovinu.

public relation

Jak se HemaGel dostal z laboratoře k běžným lidem? K tomu, aby se HemaGel dostal k pacientům, vedla ještě dlouhá a strastiplná cesta. Nakonec se nám podařilo nalézt vhodného partnera, společnost WAKE, která byla schopna HemaGel vyrábět. Před uvedením na trh byl HemaGel klinicky testován ve třech českých nemocnicích a dnes je běžně dostupný v lékárnách. Co tento vynález přinesl Ústavu makromolekulární chemie? V roce 1997, kdy jsme tento vynález patentovali, se jednalo o zcela unikátní princip, na kterém byl tento hojivý přípravek založen. Patent byl udělen v ČR a následně v EU a USA a Kanadě. V Americe přípravek získal prestižní ocenění Americké podiatrické asociace.

INZERCE

FLORENCE 12/2011 37


zpravodaj ČAS

zpravodaj čas

Pracovní skupina pro dlouhodobou péči při ČAS Pracovní skupina zaměřená na jeden z nejdůležitějších a stále aktuálnějších problémů dnešní zdravotní i sociální péče vznikla uvnitř České asociace sester jako jedna z posledních. Na důvody jejího založení, na plány a cíle skupiny se Florence zeptala její vedoucí Mgr. Dany Juráskové, Ph.D., MBA, prezidentky ČAS. Důvodem jejího vzniku byla a je potřeba zpracovat komplexní materiál o představách České asociace sester a ošetřovatelské obce obecně o dlouhodobé péči. My totiž vnímáme tuto službu jako službu ošetřovatelskou. Je jasné, že z hlediska demografického vývoje populace i připravovaných změn v českém zdravotnictví poroste segment následné i dlouhodobé péče nejrychleji. Jaké jsou hlavní cíle skupiny? Hlavním cílem skupiny je zpracovat koncepci dlouhodobé péče v oblasti ošetřovatelství a podílet na rozšiřování kompetencí nelékařů v této oblasti. Hledáme odpovědi na otázky: jakým klientům je dlouhodobá péče určena? Jaké služby tito klienti budou potřebovat? Jaký tým zdravotníků a nezdravotníků by měl tyto služby poskytovat? Jakou by měl mít poskytovatel kvalifikaci? Jak bude hodnocena kvalita dlouhodobé péče? Jak bude dlouhodobá péče organizována a jak bude provázána se zdravotními a sociálními službami? Půjde pouze o péči institucionální, či také o  péči komunitní a  domácí? Předpokládáme, že zpracovaný návrh bude podroben ještě odborné diskusi uvnitř ČAS a poté bude prezentován veřejnosti.

38 FLORENCE 12/2011

Můžete uvést vaše nejbližší úkoly? Jako první nás čeká sběr dat pro zpracování koncepce. A samozřejmě zapojení do diskuse s Ministerstvem prá-

borníky i organizacemi mimo ČAS považujeme za velmi prospěšnou a již jsme ji také zahájili.

Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA

ce a sociálních věcí a Ministerstvem zdravotnictví. S kým a jakou formou skupina spolupracuje? Pracovní skupina spolupracuje s odborníky geriatry, spolupracujeme ale také se společnostmi v sociálních službách, např. s Asociací poskytovatelů sociálních služeb. Intenzivně spolupracujeme s Ministerstvem zdravotnictví. Členky této pracovní skupiny jsou současně členkami meziresortní komise pro dlouhodobou péči při Ministerstvu práce a sociálních věcí. Počítáte s tím, že se na činnosti pracovní skupiny budou podílet i nečlenky a nečlenové ČAS? Česká asociace sester je otevřená organizace a v této oblasti spolupráci s od-

Co byste vy osobně chtěla k činnosti a úkolům skupiny dodat? Česká asociace sester si velmi váží možnosti zapojovat se do celospolečenské diskuse a prezentovat svoje názory. Je připravena podílet se na zpracování zásadních dokumentů pro české zdravotnictví. V pracovních skupinách a poradních sborech pracuje mnoho mladých lidí, ale je jich stále nedostatek. Rádi bychom dali příležitost mladým nelékařům ke spolupráci s orgány ČAS, které plní konkrétní úkoly. S tímto cílem také prezentujeme jednotlivé pracovní skupiny, které jsou nejlepším formátem pro takovouto spolupráci. Má-li kdokoliv něco věcného, co by pomohlo problematice dlouhodobé péče, může své názory zaslat komukoliv z pracovní skupiny na uvedené ­e-mailové adresy. Kontakty na skupinu: Dana Jurásková, dana.juraskova@vfn.cz, tel.: 224 962 002, Lenka Cejnkova, remedia@iol.cz, Jana Šnýdrová, jana.snydrova@seznam.cz, Hana Svobodová, hana.svobodova@lf3.cuni.cz, Veronika DiCara, veronika.dicara@qmail.cz, Alice Strnadová, alice.strnadova@ftn.cz, Lenka Hejzlarová, lenka.hejzlarova@ftn.cz, Eva Brezíková, eva.brezikova@ftn.cz, Eva Topinková, eva.topinkova@vfn.cz

ew, foto jaš


Nefrologická sekce ČAS na Slovensku

zpravodaj ČAS

7.–9. září 2011 se ve slovenské obci Vyhne konal XX. kongres sekce sester pracujících v nefrologii, která je součástí Slovenské společnosti sester a porodních asistentiek (SSS). Zúčastnilo se ho 250 sester.

Pohled na obec Vyhne. Zdroj www.vyhne.sk

Na pozvání slovenských kolegyň se akce zúčastnily předsedkyně a místopředsedkyně nefrologické sekce ČAS, autorky této zprávy. Tématy tohoto jubilejního kongresu byly novinky v nefrologii, inovace v ošetřovatelství, nové trendy v mimotělní eliminační léčbě, peritoneální dialýza, transplantace orgánů, kvalita poskytované ošetřovatelské péče a také historie dialyzační léčby. Přednáškou o  přínosu významné osobnosti slovenské medicíny Prof.  MUDr. Jana Broda, DrSc., (1912 až 1985) k  léčbě hypertenze zahájil

konferenci známý slovenský nefrolog Prof. MUDr. Miroslav Mydlík, DrSc. Připomněl v ní význam nefrologických sester, bez kterých by léčba, jak hemodialyzační, peritoneální, ale i transplantační, nebyla uskutečnitelná. Historií nefrologického ošetřovatelství nás také provedla předsedkyně nefrologické sekce SSS Mgr. Alžběta Ondová. K historické problematice hovořily i zástupkyně ČAS. Účastníci naslouchali s velkým zájem, vždyť nemálo sester ze Slovenské republiky se učilo na Českých dialyzačních jednotkách.

Na kongresu kromě témat z nefrologie zazněly přednášky z celého spektra ošetřovatelství. Hovořilo se o rozšiřujících se kompetencích nefrologických sester – fyzikální vyšetření arteriovenózní fistule sestrou je toho důkazem. Z dalších témat to bylo sdělení o nebezpečí MRSA, chřipky u dialyzovaných nemocných, etické aspekty u dárců orgánů, diabetická noha a mnoho dalších. Sdělení byla rovněž věnována primární péči v praxi, sociální problematice, managementu kvality a prevenci. Kompetence sester se uplatňují mj. při Světovém dnu ledvin, kdy sestry měřily v terénu krevní tlak jako první záchyt hypertenze. Ta je varovným signálem i pro onemocnění ledvin. Dialyzační středisko tak představilo svoji další činnost SSS, jejíž nefrologická sekce spolupracuje s organizacemi pacientů jak dialyzovaných a transplantovaných, tak i s nemocnými s Parkinsonovou ­chorobou. Nefrologická sekce ČAS mnoho let spolupracuje se slovenskými kolegyněmi, které jsou nyní pozvány i na XI.  multidisciplinární nefrologický kongres, který se uskuteční ve dnech 10.–11. listopadu 2011 v Brně. Jindra Pavlicová, místopředsedkyně nefrologické sekce ČAS, Bc. Jindra Kracíková, předsedkyně nefrologické sekce ČAS

Dotek v terapii Nechce se tomu věřit, ale odborná konference Liberecké psychologické dny proběhla letost už podeváté. Za tu dobu získala značný kredit. Pořádala ji SZŠ a VOŠ zdravotnická v Liberci a pedagogická sekce ČAS. Letošním hlavním tématem byl význam doteku v terapii. Hovořilo se o možnostech bazální stimulace na vybraných zdravotnických pracovištích, například na rehabilitačních oddělení, ARO či jiných. Pracovnice společnosti poskytující služby pro hluchoslepé LORM demonstrovala možnosti dotyku při práci s hlucho-

slepými a canisterapeuté ze sdružení ELVA – Help, o. s. předvedli praktickou ukázku práce s dotykem mezi zvířetem a člověkem. Působivé byly přednášky o autokontaktech v neverbální komunikaci nebo sdělení upozorňující na nebezpečí vlivu dotyků psychiatrické sestry z hlediska sexuality kuřáků marihuany. Také studentky VOŠZ v Liberci se podělily o zkušenosti s dotýkáním získané v rámci odborné praktické výuky. Vyvrcholením konference byla přednáška MUDr. Vladislava Chvály na téma historie doty-

ku v terapii. Konference se konala pod záštitou vedoucí odboru zdravotnictví Krajského úřadu Libereckého kraje PhDr. Aleny Riegerové. Moderování se ujala ředitelka SZŠ a VOŠ zdravotnické v Liberci Mgr. Jana Urbanová. Odbornou garantkou a organizátorkou konference, která letos již tradičně zaplnila sál, byla Mgr. Ilona Kopecká. Příští jubilejní 10. ročník se bude konat v rámci oslav 200. výročí budovy SZŠ a VOŠ v Liberci a jeho stěžejním tématem bude komunikace. IK

FLORENCE 12/2011 39


zpravodaj ČAS

Podzimní konference prezidia ČAS • 20. výročí založení ČAS • Dosažitelnost, dostupnost a rovnost ošetřovatelské péče Šest jedniček měla v datu konání 4. odborná konference prezidia České asociace sester (ČAS), která proběhla v Poděbradech: 11. 11. 2011. V úvodu konference připomněla prezidentka ČAS Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA, její slavnostní charakter – od založení ČAS uplynulo v tomto roce 20 let. Zmínila hlavní body historie organizace a poděkovala všem, kteří se na jejím vzestupu a úspěších podíleli. Za tuto z hlediska historie relativně krátkou dobu vyrostla ČAS z plenek a dnes ji lze považovat za moderní evropskou profesní organizaci, která vzdělává a hájí zájmy všeobecných sester a porodních asistentek a ostatních zdravotníků nelékařů. O tom, že se to podařilo, svědčí, že byla uznána Mezinárodní radou sester (ICN) a že krátce po svém vzniku byla přijata do jejích řad. Ostruhy si ČAS vysloužila i v dalších významných mezinárodních organizacích sester a dnes je jejich plnohodnotným členem. V ČAS, a díky ČAS, vyrostla v naší zemi řada ošetřovatelských osobností, ošetřovatelství se emancipovalo vedle profese lékařů a u veřejnosti získalo nebývalý kredit. V letošním roce, podle prestižního průzkumu agentury STEM/MARK, je profese sester u veřejnosti mezi ostatními na 3. místě. Nebylo by to, nebýt zásluh všech členů, pře-

40 FLORENCE 12/2011

Delegáti konference

devším však osobností ošetřovatelství, které ČAS zakládaly, které osud ČAS přijaly za svůj a obětovaly mu kus svého vlastního života.

Ocenění „matek zakladatelek“ S krátkými vzpomínkami vystoupilo na konferenci pět přítomných zakládajících členek ČAS: PhDr. Karolina Moravcová (první prezidentka ČAS), Růžena Wagnerová (po čtyři volební období viceprezidentka ČAS, předsedkyně sekce sester seniorek) a další tři členky, které v průběhu 20 let působily v různých vysokých funkcích: Anna Chrzová, Jana Vlková a Věra Kunová. „Začátky ČAS nebyly lehké, někdy byly až hrozné,“ řekla R. Wagnerová, „ale bylo třeba vytrvat, protože organizace, která by hájila zájmy sester, byla nutná. Navíc všichni cítili, že její existence je ku prospěchu všech.“ Obtížnost, ale i smysluplnost úkolu vybudovat moderní profesní organizaci sester vyjádřila svou závěrečnou větou V. Kunová. Současně jí také odhalila tajemství pro mnohé nepochopitelné – a to, proč tyto sestry, vykonávající náročné zaměstnání, odcházejí ve svém

Zrození České asociace sester Ze vzpomínek první prezidentky ČAS PhDr. Karoliny Moravcové na události před 20 lety Zrození České asociace sester bylo náročné, ale budovali jsme ji s láskou a vzpomínáme pouze na to hezké... Stavělo se na zelené louce. Museli jsme vytvořit nové stanovy, nové logo a tvrdě pracovat. Naším prvním cílem hned po otevření hranic bylo co nejdříve se stát řádným členem ICN. Napsali jsme proto do Ženevy, sídla ICN. Nato nás navštívila tehdejší exekutivní ředitelka ICN Constance Holleranová, která monitorovala naši politickou, společenskou, profesní i ekonomickou situaci.Vzpomínám v této souvislosti na našeho zahraničního pomocníka, Čechokanaďana, pana Kasala. Nejenže byl pro nás jazykovým poradcem, ale kupříkladu mě, jako prezidentku, školil, jak to v „západním světě funguje“. Jak vznikla zkratka ČAS pro zahraničí Podali jsme žádost o přijetí a s napětím čekali na odpověď z ICN. Stanovy byly vzorně přeloženy a díky přátelům i zadarmo svázány do krásné kůže. Pro zahraniční název ČAS jsme měli připraveny iniciály CNA. Ale to ICN moc neříkalo, a tak jsme se radili. Náš zahraniční poradce nám řekl: „Víte, musíte tam dát o jedno N více – National – to má váhu!“ Měl pravdu a my dodnes máme pro zahraničí zkratku názvu organizace CNNA (Czech National Assoiation of Nurses). Kapesní průvodce a další překlady – jak se to tenkrát dělalo Krátce po vzniku ČAS jsme u nás hostili jednoho profesora z Velké Británie. Od něho jsem dostala kapesního průvodce ošetřovatelstvím, jakousi anglickou knížku, kterou jsem nikdy před tím neviděla. Řekl, že ji budeme potřebovat a že se úspěšně používá ve vyspělém světě. Mně se moc líbila, a tak jsem ji přinesla na prezidium ČAS s návrhem přeložit ji a vydat i pro české sestry. Všichni souhlasili, a tak jsme sehnali sponzory, aby kniha nebyla pro naše sestry moc drahá. Nakonec vyšla v nakladatelství Grada. Velkou zásluhu na tom měl Doc. MUDr. Evžen Fabián z Grady, který se k našemu požadavku postavil velice vstřícně. A to byl první krok k řadě publikací, které ČAS vycházejí v Gradě dodnes. Druhou knížkou byla Bolest (Pain) od Beatrice Sofaer, která nás také vícekrát navštívila. Následovaly další. Jak jsme se otvírali světu Při své první návštěvě v Bruselu, na sesterském setkání EU, jsem se seznámila s anglickou rodinou, která mně pak po celá léta umožnovala ubytování u nich, takže ČAS to nic nestálo. Přísně jsem ale dodržovala taktiku, že pomoc musí přicházet z obou stran. A tak jsem tuto rodinu výměnou hostila zase v Praze já. Zažila jsem mnoho situací krátce po roce 1989, kdy mě zahraniční kolegové pro-


sili o moji e-mailovou adresu. No to tu ještě nebylo! Dále se mě ptali, proč nejsem RN, registrovaná sestra. To tu také nebylo.V Londýně zase chtěli, abych platila kartou. Tu jsme také neměli. Zkrátka byli jsme nováčky, jak se patří. Klíčovou školou pro celé prezidium ČAS byla Dánská organizace zdravotních sester (DNO). Byla tak vstřícná, že celému našemu prezidiu sponzorovala týdenní školení v dánském Kopenhagenu. A my, abychom nevypadali jako chudáci, kteří mají jenom nataženou ruku, jsme díky sponzorům jejich prezidiu zajistili návštěvu Prahy, aby viděli, jak pracujeme, a také jsme se postarali o jejich kulturní vyžití. A přicházely první radosti.V roce 1994 jsme se stali oficiálními členy ICN, a v roce 1996 oficiálními členy PCN (dnes EFN). Hostů ze zahraničí však bylo samozřejmě více, Západ chtěl vidět svobodnou zemi. Byly to návštěvy sesterských organizací z USA, Velké Británie, Švédska, Finska, Německa, ale také z Litvy, Estonska, Polska atd. Symptomatická vzpomínka na Dánsko Šla jsem jednou v Dánsku po ulici a měla v ruce igelitový pytlík s jejich logem. Pozdravila mě náhodná chodkyně: „Dobrý den, sestro!“ Záviděla jsem to povědomí, že běžný Dán zná logo jejich sesterské organizace. A co je u nás po dvaceti letech? O sestrách se mluví v televizi, sestry získávají ocenění, zastávají vysoké funkce a jejich postavení podle průzkumů poskočilo, jak současná prezidentka ČAS oznámila, z 60. místa na 3. Za pouhých 20 let. Dánky své image budují více než 100 let. Výzva mladým – Tlačte vlak! Chtěla bych popřát naší České asociaci sester hodně úspěchů, širokou základnu a také bych chtěla poprosit mladou, novou generaci, aby se stala aktivními členy ČAS. Věřte, stojí to za to. Nečekejte jenom na servis, ale sami „tlačte vlak“ dále. Přeji ČAS uznání ve společnosti, a to nejenom u nás, ale i v zahraničí! PhDr. Karolina Moravcová

volnu z domova, od rodin, aby bez nároku na jakoukoli odměnu zařizovaly, vytvářely, prosazovaly a stavěly na dokonale zelené louce něco, co šlo často velmi ztuha. „Ukrutně mě to bavilo!“ řekla Věra Kunová. Za podíl na vzniku ČAS a za jejich nezištnou dvacetiletou práci ve prospěch organizace se přítomné pětici zakladatelek dostalo mnoha slov uznání, květin a dlouhého potlesku.

Dostupnost péče v globálním pojetí „Ani nám se problémy světa nevyhýbají,“ uvedla odborný program konference prezidentka D. Jurásková s tím, že bude hovořit o problematice, která je všem společná – o dosažitelnosti, dostupnosti a rovnosti ošetřovatelské péče. Reagovala na letošní výzvu prezidentky ICN Rosemary Bryantové všem sestrám, aby stály v čele boje proti chronickým chorobám, aby působily jako vzory pro plnění úlohy zdravotníka a aby se přes své národní asociace sester angažovaly spolu s ICN a jejími partnery při obhajování nezbytných sociálních, ekonomických a politických změn. Tato výzva je konkretizována tzv. balíčkem, který vydala ICN a který je dostupný v překladu do češtiny například na webových stránkách MZ ČR. Jedním z úkolů, speciálně pro české sestry, je podle D. Juráskové zlepšování dostupnosti péče prostřednictvím předpisového práva sester. Uvedla příklad Švédska, kde obvodní sestry mají pravomoc předepisovat léky. Švédský úřad pro léčebné produkty vytvořil seznam produktů, které mohou kvalifikované sestry předepisovat a kte-

Novinky databáze členů ČAS V září 2011 byla spuštěna nová verze databáze členů ČAS. Jednou z výhod této aplikace je možnost zasílání aktuálních informací členům a možnost vzájemné komunikace v členské základně. Jaké nové služby nabízí?

Pro zajištění zasílání informací ze sekcí/regionů a z evidence členské základny ČAS je třeba, aby členové poskytli své e-mailové adresy anebo alespoň své platné číslo na mobilní telefon, kam jim budou prostřednictvím SMS informace zasílány. Kontrolu či doplnění těchto dat lze provést (po přihlášení pod vlastním evi-

denčním číslem) na internetových stránkách ČAS www.cnna.cz, v části změna údajů. Toto doplnění údajů je bezplatné.

Jak bude probíhat komunikace s členskou základnou ČAS? Všichni členové ČAS budou e-mailem nebo SMS zprávami dostávat následující informace:

rý obsahuje přes 230 značek léků pro 60 zdravotních stavů. Hodnocení tohoto kroku prokázalo, že byl pacientům, zvláště starým a postiženým lidem, umožněn lepší přístup k péči. „Tady je cesta, která však v našich podmínkách bude ještě hodně dlouhá,“ podot­ kla D. Jurásková. Přednášející dále hovořila o důrazu, který ICN klade na úlohu sestry v komunitní péči. Rozvinutá komunitní péče zvyšuje nesmírně dostupnost péče. Zatímco v některých zemích je úloha komunitních sester zcela běžná, vysoce kompetentní a nezastupitelná, české sestry jsou dosud „zavřeny“ v institucích a do komunit ještě nejsou pouštěny tak, jak by bylo třeba. „Doufám, že do budoucna to tak již nebude,“ uzavřela D. Jurásková

zpravodaj ČAS

Dosažitelnost – hra o čas, dostupnost a rovnost Dosažitelnost, dostupnost a rovnost ošetřovatelských intervencí – to byla společná témata, na která po úvodním sdělení prezidentky ČAS referovali podle svých odborností i ostatní přednášející. Všechna budou anotována v příštím čísle Florence (1/2012): Dosažitelnost akutní péče při IM, Organizace péče o nemocné s CNP v České republice, Vývoj přednemocniční péče v České republice od r. 1990, Dostupnost primární péče, dostupnost domácí péče v ČR, Problematika biologické léčby v onkologii, Kvalitní výživa – rovnocenná součást léčebného procesu, Je pro všechny v ČR dostupná zdravotně-sociálné péče?, Moderní technika a nové trendy v lůžkové péči. Text a foto Jarmila Škubová

• zprávy ze svých sekcí/regionů, z prezidia ČAS (v průběhu celého roku); • informace o výši členského příspěvku za konkrétní sekci/region, číslo účtu ČAS a variabilní číslo pro platbu (v lednu); • upomínku na platbu, pokud člen nezaplatil, s uvedením výše dlužné částky (v březnu); • upozornění pro neplatiče (členy ČAS), že jim byl znemožněn přístup na webové stránky. Věříme, že zkvalitnění komunikace s námi prostřednictvím e-mailu nebo textových zpráv bude pro nás všechny velkým přínosem. Informace ze Zpravodaje ČAS č. 6/2011

FLORENCE 12/2011 41


zpravodaj ČAS

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NELÉKAŘů V ÚVN Situaci nedostatku financí na úhradu vzdělávání zdravotníků změnil fakt, že v roce 2010 bylo vyhověno žádosti MZ ČR o finanční podporu z Evropského sociálního fondu (ESF) – programu Lidské zdroje a zaměstnanost – a ještě v témže roce bylo zahájeno čerpání finančních prostředků z tohoto fondu na projekt „Vzdělávání zdravotníků, prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí pro nelékařské zdravotnické profese“ (dále jen projekt). Generálním dodavatelem projektu byl ustanoven Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ), který následně vypsal celostátní tendr na pořádání odborných konferencí a seminářů pro nelékařské obory ve třinácti krajích České republiky. Díky tomuto projektu mají zdravotníci v ČR, s výjimkou těch, kteří mají většinový pracovní úvazek na území hlavního města Prahy, možnost účastnit se bezplatně vzdělávacích aktivit, na jejichž realizaci se podílí kromě jiných vzdělávacích institucí také IPVZ.

Zapojení ÚVN

42 FLORENCE 12/2011

Vzdělávání nelékařských zdravotnických profesí má v Ústřední vojenské nemocnici Praha (ÚVN) dlouholetou tradici. Tým kvalifikovaných pracovníků již několik let úspěšně realizuje nejen pomaturitní specializační vzdělávání v několika odbornostech, ale také řadu certifikovaných kursů. Proto ÚVN úspěšně spolupracovala s IPVZ na uvedeném projektu, při kterém byl účastnický poplatek pro mimopražské zájemce hrazen z ESF, již v lednu tohoto roku. Šlo se o realizaci konference, při níž byly telemostem propojeny významné nemocnice jednotlivých regionů ČR. Již v době realizace konference měla ÚVN zpracovávány podklady k akreditaci vzdělávání nelékařských zdravotnických profesí v certifikovaných kursech. Zákonitě proto vyvstala myšlenka navázat spolupráci s IPVZ i při realizaci těchto kursů. Vzdělávání nelékařů v takových kursech bezplatně totiž nejen zvyšuje atraktivitu vzdělávání pro nelékaře, ale poskytuje i velkou šanci zdravotnickým zařízením, jejichž

sídlo je mimo hlavní město, vzdělat si „svůj“ personál „zadarmo“.

Příprava k realizaci certifikovaných kursů Připravit vzdělávací program k akreditaci na MZ ČR byl náročný proces. Vzdělávací program musí splňovat celou řadu podmínek a kritérií a musí obsahovat kompletní vzdělávací podklady s přesným obsahem vzdělávacích osnov, uceleným a přesně vymezeným rozsahem učiva a praxe. Zájemce o rea­ lizaci vzdělávací aktivity musí prokázat kvalitu obsahu a formy vzdělávacího programu, svou odbornost a kvalifikaci pedagogického personálu. Rovněž musí disponovat dostatečnými a kvalitními výukovými prostory a mít dostatek odborných kapacit pro realizaci výuky. Ústřední vojenské nemocnici se podařilo splnit všechna předepsaná kritéria, získat potřebné akreditace a přihlásit se do výběrových řízení. V současné době na půdě ÚVN probíhá 17 certifikovaných kurzů. (Podrobnější informace jsou k dispozici na www.uvn.cz nebo na www.zeus.vzdelavani-zdravotniku.cz.)

Výhody přinášejí i povinnosti Čerpání financí ze zdrojů ESF přináší realizátorům podpořených projektů také celou řadu povinností. Pro ÚVN

to znamená nejen zabezpečit bezchybný průběh vlastního výukového procesu, ale také zajistit správné zadání jednotlivých vzdělávacích aktivit do informačního systému ZEUS (byl vytvořen speciálně pro informovanost zdravotnické veřejnosti o možných vzdělávacích aktivitách a možnost přihlašování se na ně) včetně koordinace přihlašování účastníků v tomto systému. Mezi další povinnosti realizátorů, tedy i ÚVN, patří zajistit projektem stanovenou publicitu všech organizací na projektu zúčastněných (ESF, EU, IPVZ), naplňovat jednotlivé sledované indikátory projektu, vést statistiky, zpracovávat hodnoticí dotazníky. Všechny tyto podklady pak slouží IPVZ jako generálnímu dodavateli ke zpracování výsledné zprávy pro EU. Plnění všech povinností realizátora prověřuje tým pracovníků IPVZ, a to při plánovaných či neohlášených kontrolách. Dosavadní zájem nelékařských pracovníků o vzdělávání ve specifických oblastech péče a dostatečná naplněnost certifikovaných kursů potvrzuje fakt, že změna kreditního systému neměla tak zásadní vliv na smýšlení zdravotníků o vzdělávání. Poslední šance na finanční podporu vzdělávání ve zdravotnictví, která se již nebude opakovat, právě probíhá. Ukončení vzdělávacích aktivit tohoto projektu proběhne 31. ledna 2013. Každý mimopražský zdravotník, kterému záleží na vlastním vzdělání, má do této doby možnost „bezplatně“ absolvovat některý z certifikovaných kursů pořádaných v ÚVN. Bc. Pavla Dvorská, Ústřední vojenská nemocnice Praha


zpravodaj ČAS

Za tajemstvím úspěchu znovu do Zlína Ze sedmi certifikovaných kursů (CK), ve kterých se nyní ve Zlíně školí zdravotníci nelékaři z celé republiky, vyšly již desítky absolventů. Jedné organizátorce a třem absolventkám různých kursů jsme položili otázky. Zde jsou jejich odpovědi.

Světlana Jančaříková SZŠ a VOŠZ, Zlín Instruktorka CK

Tvorba CK byl nápad PhDr. Marie Zvoníčkové, tehdejší ředitelky školy. My jsme k tomu přistupovali zpočátku trochu s nedůvěrou. Že je to šance, jsme si uvědomili při obdržení prvních rozhodnutí o přidělení akreditace a pak následně, kdy začaly přicházet první přihlášky a termíny kursů se začaly plnit. Co představuje funkce instruktorky kursů? Kromě administrativní práce je to komunikace – osobní, telefonická i ­e-mailová. Dotazy jsou někdy hodně specifické a tazatelé přivítají, když s nimi hledám řešení, například jak skloubit teoretickou výuku s praxí na akreditovaném pracovišti. Jedná se hlavně o uchazeče ze vzdálenějších míst. Snažíme se jim maximálně vyhovět a zajistit jim případně ubytování v našem domově mládeže. Administrativní práce spočívá v příjmu přihlášek a zadávání do programu ZEUS, ověřování registrací, platnosti pracovních smluv, zasílání pozvánek a rozvrhů, přípravě dokumentace pro samotný kurs – třídní knihy, prezenční listiny, dotazníky. Dále je to příprava smluv s akreditovanými pracovišti, kde probíhá praktická část kursů a příprava podkladů pro dohody lektorů a školitelů. Spolupráce s IPVZ je nezbytná a obnáší zasílání plánu vzdělávací aktivity, kompletních dokumentů při ukončení běhu kursu, faktur, ale i konzultace, protože jsou to pro mě věci zcela nové a bez rady se občas neobejdu. Důležitá je aktualizace webových stránek, na kterých máme vytvořen odkaz Další vzdělávací

aktivity školy. O našich kursech je možné se dovědět i na facebooku. Všechno toto by nefungovalo bez týmové práce odborných učitelek, účetních, knihovnice a samozřejmě vedení školy. Čím to, že se vaše kursy tak přesně trefily do potřeb sester? Autorky kursů jsou odborné učitelky, profesí sestry. Jsou ve stálém kontaktu se sestrami v nemocnici při praktickém vyučování studentů školy. Takže pro ně nebyl problém vypozorovat, v čem je třeba se dále vzdělávat, po čem je poptávka. Někdy samotné sestry přišly s nápadem, co by bylo pro jejich oddělení přínosné. V příštím roce se budou jednak opakovat další běhy kursů, například Základy EKG pro všeobecné sestry, Péče o nemocného s Alzheimerovou chorobou, Péče o nemocné s bolestí, Ošetřování chronických ran, ale zároveň budeme zahajovat kursy nové – Péče o pacienta s dg. diabetes mellitus, Akutní stavy v pediatrii, Specifika ošetřovatelské péče v  onkologii a  řadu dalších, o kterých se zájemci mohou více dovědět na www.szsvzszlin.cz a na­ www.zeus.vzdelavani-zdravotniku.cz nebo přímo na mých kontaktech: tel.: 577 008 120, e-mail: svetlana.jancarikova@szsvzszlin.cz. Dobromila Doleželová anesteziologická sestra, KNTB, a. s., Zlín Absolventka CK Základy EKG pro všeobecné sestry

S EKG křivkou se setkávám na operačním sále denně a  můžu říct, že dokáži rozpoznat patologické změny. Získala jsem neuvěřitelné znalosti různých vyšetřovacích metod, poznala jsem spoustu vzdělaných lidí, kteří mi předali zajímavé informace a zkušenosti týkající se srdečních chorob. Věřím tomu, že tyto nové vědomosti uplatním v dalších letech při své práci a budu je předávat svým mladším kolegům.

Ivana Frolková anesteziologická sestra KNTB, a. s., Zlín Absolventka CK Kanylace periferní žíly a péče o žilní vstup, Centrální žilní kanylace a péče o žilní vstupy

Změnila jsem místo – z oddělení chirurgie jsem přešla na ARO jako anesteziologická sestra. A to byl důvod, proč jsem se rozhodla pro tento kurs. Volba byla správná. I když jsem kanylace běžně prováděla, kursem jsem si doplnila znalosti a hlavně získala certifikát, který mě opravňuje k výkonu těchto činností. Mohu znalosti dále předávat, což je také důležité. Ze stejných důvodů jsem si vybrala i další téma kursu – Zajištění dýchacích cest a péče o pacienta s umělou plicní ventilací, který právě nyní absolvuji. Simona Benhartová všeobecná sestra, Masarykův onkologický ústav, Brno Frekventantka CK Paliativní péče pro všeobecné sestry a porodní asistentky

Vedle hlavního mám ještě vedlejší pracovní poměr v domácím hospici v Brně v Kamenné. Mým velkým přáním je založit domácí hospic. Z tohoto důvodu jsem uvítala, že mi bylo umožněno absolvovat tento kurs. Teoretickou část máme již ukončenu a ještě nás čeká praktická část v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně na onkologickém oddělení a v hospici Citadela ve Valašském Meziříčí. Po absolvování kursu se v mém zaměstnání na onkologii kompetence nezmění, ale paliativních pacientů, zvláště v oboru onkologie, přibývá a já jsem ráda, že jsem v kursu získala plno nových zkušeností. Po absolvování kursu bych mohla v domácím hospicu pracovat jako vrchní sestra, ale věřím, že se mi jednou podaří založit vlastní hospic a pečovat o paliativní pacienty, jak nejlépe budu umět. Fota z archivu autorek

FLORENCE 12/2011 43


Errare humanum est 

kauza 7 

Poškození prstu dítěte ZNĚNÍ STÍŽNOSTI

S manželkou jsme přivezli na dětské oddělení měsíc starého syna, a to v domnění, že dítě dáváme do péče kvalifikovaným zdravotnickým pracovníkům. Teprve při propuštění bylo zjištěno, že jehla na podávání antibiotik žilně byla zavedena atypicky do hřbetu ruky a byla fixována k dlaze tak neodborně, že došlo k poškození prstu, kterého by si při správném ošetření musela všimnout i uklízečka. Ošetřující lékař o poškození prstu vůbec nevěděl a napsal to do propouštěcí zprávy, až když ho o tom informovala matka dítěte. Takový postup považujeme za protiprávní, neodborný a neetický a žádáme o potrestání ošetřujícího lékaře a vedoucího lékaře oddělení, kteří neplnili řádně své povinnosti, a žádáme o odškodnění včetně úhrady všech nákladů spojených s ošetřením komplikace zaviněné nedbalostí zaměstnanců dětského oddělení. Dáno na vědomí MZ ČR. názor právníka 

Skutkový stav

Ve čtvrtek ve večerních hodinách bylo na dětské oddělení přijato 28denní dítě pro podezření z aspirace při kojení. Matka učitelka uvedla, že při kojení dítě náhle promodralo. Matka byla přijata s dítětem, otec (právník) matku doprovázel. RTG vyšetření potvrdilo diagnózu stanovenou lékařkou při přijetí. Mimo jiné byla ordinována nitrožilně antibiotika. Na dorsu ruky byla zavedena kanyla, žilní vstup byl kryt obvazem a ruka byla fixována leukoplastí k dlaze. V pátek byla při vizitě ošetřujícím lékařem kontrolována také paže a předloktí. Obvaz byl suchý, známky paravenózního podávání nebyly. Prsty však byly kryty obvazem a v dokumentaci není o jejich stavu záznam. V sobotu a v nedě-

INZERCE

JUDr. MUDr. Lubomír Vondráček

Mgr. Zuzana Volejníková

li je v dokumentaci záznam o dobrém stavu dítěte. V pondělí po RTG vyšetření, které prokázalo velký léčebný efekt a ústup nálezu na plicích, bylo rozhodnuto o propuštění dítěte do domácí péče. Ošetřující lékař v poledne, kdy ještě kapala infúze s antibiotiky, podrobně vypsal propouštěcí zprávu, kterou předal matce s poučením o dalším postupu. Pak bylo provedeno propuštění a ukončena infúze. Po odstranění kanyly a obvazu byl zjištěn otlak prstu od dlahy a drobný hematom pod nehtem. Ošetřující lékař vystavil novou propouštěcí zprávu, kterou doplnil o zjištěný nález na prstu a pozval matku s dítětem na kontrolu na chirurgii na druhý den. Otlak způsobil nekrózu kůže, která se pomalu odlučovala a stav si vyžadoval opakované převazy. Prst se zhojil. Hybnost prstu po zhojení je v normálním rozsahu. Po roce otec právník požaduje potrestání ošetřujícího lékaře a vedoucího lékaře oddělení a poukazuje na protiprávní manipulaci s dokumentací.

Řešení

Je nesporné, že komplikace na prstu vznikla v souvislosti s podáním infúze tím, že prst byl pruhem leukoplasti přitažen k dlaze. Při krytí žilního vstupu na hřbetu ruky byly zakryty i prsty. Proto při vizitách a ošetřování dítěte nebyl tlak zjištěn a poškození kůže prstu bylo zjištěno až po sejmutí celého krytí žilního vstupu při propuštění. Ošetřující lékař i vedoucí lékař se hájili tím, že v sobotu a neděli nesloužili a v pondělí již bylo poškození kůže zjištěno. Vznikla diskuse o tom, zda sestry měly kontrolovat pro-

krvení prstů a zda a jakou odpovědnost v tomto případě mají sestry, když kanylu zaváděl lékař, ale krytí a uložení ruky na dlahu již prováděla sestra. Stanovit konkrétního viníka bylo obtížné, protože se na poskytované péči podílela celá řada ošetřujících. Zavedení kanyly do žíly na hřbetu ruky je standardní způsob, který byl lékařem proveden lege artis. Fixace ruky dlahou je taktéž standardní způsob. Krytí žilního vstupu je povinnost. Ošetřující lékař na první pokus správně zavedl kanylu. Krytí kanyly a fixaci dlahy již prováděla zkušená sestra sama. Skutečnost, že byly zakryty i prsty, je možné vysvětlit, ale je třeba také připustit, že zakrytí prstu zabránilo včasnému zjištění komplikace. Kontrolovat žilní vstup má za povinnost jak lékař při vizitě, tak sestra při ošetřovatelské péči. Protože se na poskytované zdravotní péči podílela řada zaměstnanců vždy po krátkou dobu a šetření bylo zahájeno s poměrně velkým časovým odstupem (cca 1 roku), nebylo možné jednoznačně stanovit konkrétního viníka a toho potrestat. Postup při poskytované zdravotní péči byl tedy alespoň podrobně probrán na semináři sester i lékařů. Navzdory tomu, že nebyl stanoven konkrétné viník, odškodné musí nemocnice uhradit. Výši odškodného stanoví soudní znalec. Ačkoli byl nárok na náhradu škody uplatněn až 1 rok po škodné události, šlo o uplatnění včasné, neboť nároky na náhradu škody na zdraví se promlčí až za 2 roky ode dne, kdy se poškozený (resp. v tomto případě jeho rodiče) o škodě dozví. (lubomir.vondracek@fnmotol.cz)


www.zdravky.cz

Proč Zdravotnické noviny z vydavatelství Ambit Media, a. s.? 1.

Největší zdravotnický titul na trhu

2.

Zdravotnické noviny s platnou licencí

3.

Kontinuita 60 let vydávání

4.

Noviny s nejširším odborným zázemím

Od ledna 2010 distribuovaný náklad každého vydání minimálně 25 000 výtisků. Vydávány na základě licenční smlouvy se zapsanými vlastníky ochranných známek Zdravotnické noviny, Lékařské listy a Kongresový list – Odborovým svazem zdravotnictví a sociální péče ČR a Ministerstvem zdravotnictví ČR. Licenční smlouvou i personálním obsazením redakce bezprostředně navazujeme na to nejlepší v novodobé historii Zdravotnických novin pod vedením MUDr. Marie Pohunkové, PhDr. Jana Řezáče a Mgr. Tomáše Cikrta. Oranžová: CMYK 0-72-100-0 Šedá: CMYK 0-0-0-75

Oranžová: PMS 021 Šedá: PMS 7545

Šedá: CMYK 0-0-0-75

Ambit Media, a. s., se podílí na vydávání dalších 13 odborných titulů, mj. časopisů odborných společností ČLS JEP Vnitřní lékařství, Klinická onkologie, Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie či Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie, dále např. Kardiologické revue, Urologických listů, Praktické gynekologie a také časopisu moderního ošetřovatelství Florence.

Jan Kulhavý, šéfredaktor Zdravotnických novin

KONGRESOVÝ LIST ZPRAVODAJSKÝ PŘEHLED ODBORNÝCH A VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ

LÉKAŘSKÉ LISTY Z KLINICKÉ MEDICÍNY, PRO LÉKAŘSKÉ PRAXE

ZDRAVOTNICKÉ NOVINY

číslo 6r6. dubna 2010 PŘÍLOHA ZDRAVOTNICKÝCH NOVIN 9/2010

V tomto vydání

ODBORNÉ FÓRUM ZDRAVOTNICT VÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

5

V BEZPEČNOSTNÍ RENTGENY NA LETIŠTÍCH

4 Fenylketonurie: Jak chutná dosud zakázané ovoce?

Studie: Antikoncepce prodlužuje život

4

Plíce představují jednu z hlavních bran styku organismu s vnějším prostředím – s tím souvisí i vznik mnoha patologických afekcí. S problematikou onemocnění plicního parenchymu se setkává téměř každý lékař napříč mnoha odbornostmi.

X EMA

Plíce jsou častým místem výskytu nádo- nigní a maligní lézí. U ložiskových lézí ru, u mužů je plicní tumor na prvním dovoluje hodnotit přítomnost kalcifika kalcifikamístě v incidenci ze všech nádorových cí, reakci okolního parenchymu či při přionemocnění. Diagnostiku tumorů plic růstání k okolním strukturám. S využitedy nelze podceňovat. tím softwaru na evaluaci ložiskových Základem zobrazování patologií plic- lézí (systémů CAD) lze při opakovaném ního parenchymu a nitrohrudních vyšetření přesněji sledovat vývoj ložiska orgánů je Evropská prostý snímek hrudníku(EMA) v za-ukončila – například u plicních metastáz – a hodléková agentura dopřední apřehodnocení případně předozadní projeknotit účinnost léčby, neboť nejpřesněji bezpečnosti léčivých přípravci. Při patologickém nálezu na prostém ků obsahujících sibutramin. Výbor prose hu-hodnotí objem léze, nikoliv samotné snímku byly dříve obvykle pořizovány Proto stanovování objemu mánní léčivé přípravky (CHMP) došel krozměry. zádalší doplňkové projekce závislosti drobných ložisek nabývá na významu. věru, že rizika těchtovpřípravků jsou vyšší na zkoumané patologii a šikmý CT umožňuje nyní také zachycením než jejich přínosy(bočný a doporučil pozastavení snímek, snímek s označením mamil, kontrastní látky plicními tepna tepnaregistračního rozhodnutí pro tyto léčivéprůtoku příeventuálně bylavdoplňována pravky celé Evropské skiaskopie unii. Doporučeními Vý-rychle a spolehlivě provést detekci hrudníku).boru na pozastavení rozhodnutí o registraci defektů v plicním arteriálním řečišti, S rozvojem nových zobrazovacích mea odhalit tak plicní embolii v hlavních bylo nyní předáno Evropské komisi k přijetí tod ustoupily doplňkové techniky zcela plicních tepnách až po lalokové a subrozhodnutí. do pozadíPřehodnocení a byly již nahrazeny modernívětve. Nejnovější modely bylo iniciováno na základěsegmentární dat mi. Prostýzesnímek hrudníku má v souCT dokonce již umožňují provést virtu virtustudie SCOUT (Sibutramine Cardiovascučasnosti spíše screeningový význam. Při ální ventilačně-perfúzní sken, a tím zalar OUTcomes) ukazujících na zvýšené riziko nejasném závažných, nálezu, zejména při podezření znamenat i sukcesivní embolizace, které nefatálních kardiovaskulárních na ložiskovou lézi, doplňována ihned přístropříhod, jakojejsou cévní mozková příhodanejsou ne- na běžně dostupných CT přístro výpočetníbo tomografie. jích dosud vždy zobrazitelné. infarkt myokardu, ve srovnání sibutramiDalším rozšířením metody je virtuální nu s placebem. Výbor CHMP zaznamenal, že Počítačová CT bronchoskopie umožňující intralu intralupoužitítomografie sibutraminu nebylo u většiny paciOd svéhoentů zavedení do klinické praxe minální zobrazení bronchů až do cca zahrnutých ve studii SCOUT v souladu v roce 1981 prodělala počítačová 5. řádu, případně detekci a hodnocení s informacemi uvedenými vtomotextech doprografie (CT) dramatický rozvoj jak hardstupně stenózy trachey a její zobrazení V kontrolované osoby budou informovávázejících přípravky, jelikož sibutramin je softwarového před operací. ny o dávce záření, kterou při jednéwarového, konu tak pacientů se známým vybavení. kardiovaskulárním je CT zlatým standardem, Výhodou helikálního CT je možnost trole na daném rtg zařízení obdrží,Vo současnosti raonemocněním kontraindikován. zejména pak víceřadé přístroje s miniobrazů v rámci postprocepostproce diačním riziku s kontrolou spojeném Přípravky obsahující sibutramin jsou v ČRpřepočítání remálně 16 řadami detektorů, kteréMeridia, umož-Sibutrasingu na tzv. HRCT high resolution CT a o celkové dávce záření, kterou může gistrovány jako Lindaxa, ňují velmimin rychlé zobrazení celého hrudjedna osoba při daném způsobu kontSandoz a Sibutramin-Teva. Lékaři by(tj. ne-rekonstrukce obrazů v jiném algoritníku či trupu několika sekund, roly obdržet v jednom roce. měli během nadále předepisovat a lékárnícimu by v tenkých řezech do 1 mm) pro zadržení dechu zhodnocení plicního intersticia a k poKontrolovaná osoba musí mít také tedy mož-na jedno neměli dále vydávat tytopacienta. přípravky. Pacienti, U solidních v plicnímberou parenchymu jeho postižení – retikulace, nost tuto kontrolu odmítnout a podrobit kteřílézí v současnosti tyto léky, by si souzení měli CT detailníčase zobrazení nodulace. HRCT se používá především se kontrole alternativní metodou – umožňuje např. ve vhodném domluvitložiska, návštěvu svého struktury a způsobu syceníopatření ve sledování restrikčních, méně ob obosobní prohlídce. Více na stranějeho 4 ²kontury, lékaře, aby probrali alternativní strukčních chorob. Využití HRCT je po intravenózní kontrastníPacienti, lát- kteří k redukciaplikaci tělesné hmotnosti. ky, a umožňuje lépeléčbu rozlišit be- svého také ve sledování změn u karcinomatózsi přejítak ukončit předmezi návštěvou

Jde o zdraví, etiku, ale i o precedens Po loňském nezdařeném „vánočním“ atentátu na letadlo na lince z Amsterodamu do Detroitu se na evropský jednací stůl vrací otázka plošného zavedení bezpečnostních rentgenů, přesněji celotělových skenerů na letištích. Jejich instalaci již ohlásily Nizozemsko a Velká Británie.

XDATA A FAKTA Efektivní dávka ionizujícího záření, kterou kontrolovaná osoba obdrží v neprospěch svého zdraví při jedné kontrole, se pohybuje od 0,1 do 10 μSv (v závislosti na použitém principu prozařování). I ta nejvyšší hodnota přitom představuje pouze: max. 50 % dávky obdržené při jednom běžném rentgenovém vyšetření hrudníku; max. 100 % dávky obdržené od kosmického záření během hodiny letu v obvyklé cestovní výšce; max. 100 % dávky z výpustí dobře provozované jaderné elektrárny, kterou by člověk obdržel, kdyby se celý rok zdržoval těsně za jejím plotem.

členská země Evropské unie musí zaujmout vlastní stanovisko a regulovat používání těchto zařízení v souladu se svými platnými právními předpisy.

Pokud skenery, pak alternativně

Již v roce 2008 navrhla Evropská komise (EK) zařazení bezpečnostních skenerů osob do standardního vybavení evropských letišť. Poslanci Evropského parlamentu poté tlumočili převážně zamítavé reakce svých zemí. Výsledkem bylo pozastavení realizace návrhu EK a otevření veřejné diskuse k danému tématu. Členské země EU – včetně České republiky – upozornily především na nevyjasněné potenciální zdravotní účinky při používání těchto zařízení, ale také na řadu závažných otázek z oblasti etiky, ochrany lidských práv a ochrany osobnosti. Celotělové skenery totiž odhalují při kontrole intimní detaily kontrolovaných osob. Tyto přístroje jsou klasifikovány jako tzv. jednoduché zdroje ionizujícího záření a jako takové podléhají regulaci ze strany SÚJB. Ze společné diskuse s odborníky ministerstev zdravotnictví, vnitra a dopravy, Úřadu pro ochranu osobních údajů a Úřadu pro civilní letectví již v únoru

Doporučení pozastavit registraci sibutraminu

Koláž: Jindřich Studnička

Problémem se bude zabývat i vláda ČR. V současné době totiž podle stanoviska vydaného 6. ledna Státním úřadem pro jadernou bezpečnost (SÚJB) neexistuje jednotné evropské doporučení, jak postupovat při schvalování a používání přístrojů využívajících ionizujícího záření pro bezpečnostní kontrolu osob. Každá

loňského roku vyplynulo, že SÚJB bude při posuzování žádosti brát v úvahu především to, zda použití rentgenového zařízení za účelem bezpečnostní kontroly osob bude pro konkrétní podmínky zdůvodněno. Přitom bude brát v úvahu mj., zda: V použití zařízení bude zaměřeno cíleně pouze na vybrané (podezřelé) osoby, V bude stanoven věkový limit takto kontrolovaných osob,

Čtěte stanoviska odborníků a diskutujte o tématu na www.zdravky.cz

lékaře, to mohou udělat kdykoliv. súkl

XČeský statistický úřad

Populace zestárne, ekonomická zátěž stoupne Již v roce 2014 ve všech krajích ČR početně převáží senioři nad dětmi. O dva roky později pak v celé ČR započne proces přirozeného úbytku obyvatelstva, kdy počet zemřelých každým rokem převýší počet nově narozených. Vyplývá to z Projekce obyvatelstva v krajích a oblastech ČR do roku 2065, kterou 19. ledna zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Ve Zlínském kraji přitom již k přirozenému úbytku obyvatelstva pravděpodobně došlo loni. Potvrdit by to měly statistické údaje za rok 2009, jejichž publikace se očekává v březnu. Pokud jde o vývoj úmrtnosti, střední délka života by se podle ČSÚ měla do roku 2065 zvýšit u mužů na 86,5 roku (loni 74,2 roku), u žen na 91 let (loni 80,3 roku).

O čem vypovídají indexy

Index stáří (počet osob ve věku 65 a více let na 100 dětí do 15 let) v celorepubliko-

vém měřítku překročil poprvé hranici 100 v roce 2006, v hlavním městě Praze dokonce v roce 1995. Na základě vývoje populace přirozeným pohybem (bez zohlednění vlivu migrace ze zahraničí) se bude index stáří ve všech krajích prudce zvyšovat. V roce 2014 je očekávána ve všech regionech početní převaha seniorů nad dětmi, a ta by měla být stále markantnější – ve 30. letech 21. století již bude dosahovat hodnoty 200 seniorů na 100 dětí. Druhý z indexů – index ekonomického zatížení – porovnává ekonomicky neaktivní a aktivní část populace (ve věku od 20 do 64 let). Tento poměr je zatím

příznivý, ve věku ekonomické aktivity se nacházejí nejsilnější generace narozené v polovině 70. let minulého století. Podle ČSÚ však ve vzájemném poměru časem převáží ekonomicky neaktivní složka obyvatelstva. Počátek tohoto stavu se očekává ve druhé polovině 40. let tohoto století, popř. na počátku 50. let 21. století. Ve druhé polovině páté dekády 21. století bude převis populace ve věku ekonomické neaktivity nejvyšší (hodnota indexu od 108 v Ústeckém kraji až po 136 v Praze), poté by se bilance měla mírně zlepšit. Převaha ekonomicky neaktivní části populace nad ekonomicky aktivními (zjednodušeně nad plátci daní, zdravotního i sociálního pojištění) však zůstane již trvalá a stane se jednou z hlavních překážek udržitelnosti průběžného financování důchodů, zdravotní či sociální péče. jak

ní lymfangiopatie plic. Samotné tumory plic není nutné sledovat na obrazech HRCT. Pro úplnost zobrazovacího algoritmu je nutné zmínit se o intervencích prováděných na radiodiagnostických pracovištích, jako jsou transparietální punkce a biopsie pod skiaskopickou nebo CT kontrolou. Ty umožňují nebývalou přesnost ve vedení jehly a dovolují provádět biopsie i z ložisek výrazně menších než 10 mm.

Ultrasonografie

S rozšiřováním ultrasonografie do široké klinické praxe došlo k jejímu většímu využívání také v pneumologii. Ultrazvukové vlny se ve vzduchu nešíří, ve zdravé vzdušné plíci je tedy ultrasonografie téměř nepoužitelná. Tato metoda je tedy využívána v případě solidních lézí či tekutinových kolekcí, zejména u detekcí velikosti pleurálních výpotků. Umožňuje také sledovat dynamiku onemocnění, určit množství a charakter výpotku, u opouzdřených výpotků umožňuje označit místo pro punkci, eventuálně provést intervenci přímo pod sonografickou kontrolou. Při zobrazování solidních lézí je metoda limitovaná – dokáže zobrazit pouze patologie, které dosahují k hrudní stěně, nebo přímo patologie hrudní stěny. U menších dětí lze sonograficky vyšetřovat struktury mediastina přes neosifikované sternum a žeberní chrupavky při parasternálním přístupu.

Magnetická rezonance

Tato metoda má při zobrazování patologií plic omezený význam. Uplatňuje se při diagnostice patologií hrudní páteře a přilehlých struktur a orgánů mediastina – především srdce a hrudní aorty s využitím metody kontrastní MR angiografie.

Hybridní pozitronová a výpočetní tomografie Ukazatele očekávaného věkového složení Průměrný věk Kraj Hl. m. Praha Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský

2009* 41,6 40,0 40,5 40,8 39,8 39,6 40,0 40,9 40,4 40,3 40,8 40,5 40,7 40,2

2035 49,2 46,5 47,1 47,3 46,7 45,8 46,4 47,1 46,6 46,6 47,1 47,2 47,4 46,9

Index ekonomického zatížení

Index stáří

2066 2009* 2035 2066 2009* 2035 2066 53,2 130 270 354 49 75 116 49,9 96 194 264 54 75 103 CT plic je zlatým standardem. Vždy je nutné sledovat oblast hrudníku ve dvou diagnos diagnos50,7 103 207 286 55 78 108 tických oknech – plicním a mediastinálním. 50,8Axiální 110řez v mediastinálním 212 287 54 (vlevo) 77 – rozsáhlý 108 okně plicní tumor pravého hilu plicního 50,5s útlakem 94 pravého 200 hlavního 280 53 77 106 bronchu. Tumor prorůstá do mediastina ke vzestupné aortě 49,1i truncus 88 pulmonalis. 177 245 53 75 101 patrný hlavně zvětšený pravý hilus a disřez v plicním 49,7Tentýž94axiální188 257 okně 54 (vpravo) 77 – je106 reakce plicního parenchymu rozpínající 50,4krétní110 204 272 57 na80 110 se tumor v pravém hilu. 50,1 50,3 50,4 51,0 51,3 50,5

104 104 112 107 111 101

192 194 206 208 214 201

267 274 273 292 304 280

56 57 55 55 56 55

* reálné definitivní údaje Pozn.: Index stáří = počet osob ve věku 65 a více let na 100 osob ve věku 0–14 let. Index ekonomického zatížení = počet osob ve věku 65 a více let a osob ve věku 0–19 let na 100 osob ve věku 20–64 let O Nejvyšší hodnota ve své kategorii, O Nejnižší hodnota ve své kategorii

Závěr ledna patřil onkologům

4

On-line fórum zdravotnictví a sociální péče.

www.zdravky.cz

Psychiatři pod sněhovou peřinou On-line fórum zdravotnictví a sociální péče.

4 Lázeňská léčba bolestí pohybového Česká neuropsychofarmakologická společnost (ČNPS) pořádala od 6. do 10. ledna proslulé psychofarmakologické setkání, tentokrát aparátu u dětí

www.zdravky.cz

již po dvaapadesáté, čímž se jí daří udržet jednu z nejdelších konferenčních tradic oboru na světě. Letošní odborná akce se konala pod taktovkou nového předsedy ČNPS doc. MUDr. Pavla Mohra, Ph.D., z Psychiatrického centra Praha, který na tomto postu po dvou letech vystřídal profesora Jiřího Horáčka ze stejného pracoviště. Ke cti ČNPS budiž v úvodu řečeno, že mnohadenní a programově nabitou akci organizuje s úspěchem zcela samostatně. Letošní účast byla poznamenána počasím, mnoho každoročních delegátů se zaleklo sněhové kalamity, která na oblast Jeseníků a Královéhradecka dolehla s plnou silou v závěru konference (celkem se zaregistrovala téměř tisícovka osob, z toho 539 lékařů). Trocha risku se však vyplatila: konferenci navštívily světové špičky neuropsychofarmakologie Leslie Citrome z amerického New Yorku a Stefan Leucht z německého Mnichova. Na letošním Jeseníku přednášející ve vyšší míře než dosud využívali různých audiovizuálních záznamů k dokreslení obsahu svých příspěvků, zejména těch, které se týkaly komunikace lékaře s psychiatrickým pacientem nebo diagnostického rozhovoru – např. Hynčík, Racková: Jak (ne)komunikovat s manickým pacientem, Mohr: Funkční schopnosti jako reálné kritérium remise schizofrenie. Po-

sluchači měli také častěji možnost odpo odpovídat na otázky řečníků prostřednictvím hlasovacích zařízení a zapojit se do odod borného dění.

Zobrazování nitrohrudních orgánů

8

Pokroky medicíny v první dekádě třetího tisíciletí

4

77 79 78 78 78 79

109 111 109 110 112 108 Zdroj: ČSÚ

V onkologické problematice se uplatňuje hybridní pozitronová a výpočetní tomografie (PET/CT) při hodnocení solitárních plicních uzlů, při stagingu nonhodgkinských a hodgkinských lymfomů, mezoteliomu, lymfomu a při monitoringu odpovědi na léčbu. Přínosem PET/CT je zobrazení zvýšeného metabolismu glukózy v patologických ložiscích. Tento zachycený metabolismus je koregistrován do CT obrazů, neboť výpočetní tomografie má oproti samotné pozitronové emisní tomografii výrazně vyšší rozlišovací schopnost.

Odborné bloky a firemní sympozia byla tradičně rozdělena do jednotlivých dnů podle lékových skupin: ve čtvrtek antipsychotika, v pátek antidepresiva, v so-

Další zajímavosti ze základního a klinického výzkumu pak přineslo 49 posterů.

Nechyběl Švabinský ani Prinzhorn

botu farmakoterapie úzkostných stavů, Doc. Mohr rovněž při zahájení konferenporuch osobnosti a akutních stavů a na ce oznámil, že ČNPS finančně podpoří nedělní dopoledne připadla neurobiolo- vydání katalogu k legendární Prinzhorgie kognitivních dějů. Měřeno účastí, po- nově sbírce, jejíž exkluzivní část byla sluchači se zajímali např. o problematiku v první polovině loňského roku vystavena prognózy pacienta se schizofrenií, „off la- v Praze v Domě U Kamenného zvonu. bel“ použití antipsychotik druhé genera- Hans Prinzhorn byl německý psychiatr ce u jiných než psychotických diagnóz, a historik umění, který před druhou svědále o první epizodu schizofrenie z po- tovou válkou sbíral artefakty z němechledu biologické psychiatrie, léčbu anti- kých psychiatrických léčeben. Na výtvardepresivy či predikci terapeutického né projevy psychiatrických pacientů neúčinku v psychofarmakologii. Paralelně bylo již nahlíženo pouze jako na diagnosprobíhaly tematicky volné workshopy pro tický materiál, ale Prinzhorn významně limitní počet účastníků (za všechny např. docenil i jejich umělecké kvality ve smysCitromovy Lies, Damn Lies and Statis- lu art brut. tics, Veverova Posttraumatická stresová Tvorba psychicky nemocných společně porucha jako komorbidita schizofrenie či s uměním tzv. přírodních národů a tvorKritický rozbor dvou článků o psychofar- bou dětí se stala inspiračním zdrojem makologii od tria Volavka, Höschl moderního výtvarného umění. Podněty a Mohr). Každoroční ambicí jesenické v ní nalezli němečtí expresionisté konference je představení výsledků do- (L. Kirchner, O. Schlemer, O. Kokoschka), mácího preklinického a klinického vý- surrealisté (M. Ernst) a další (J. Dubuffet, zkumu. V sekcích původního klinického P. Picasso). Úvod | Rozhovor s prof. MUDr. Štěpánem Svačinou, dokončení na straně 3 ² výzkumu zaznělo celkem devět sdělení.

LÉKAŘSKÉ LISTY

L

Mobilní nemocnice 6 pro oběti zemětřesení na Haiti

Epilepsii lze léčit vagovou stimulací

Soběstačnost invalidů roste – kdo jim dá práci?

3 TAVI – naděje pro inoperabilní pacienty

EC

4

2

SP

í ivn luz ce xk ma vní in o sm ry pr rtne pa P ČR VZ

v klimakteriu

XSERIÁL EO MODERNÍCH ZOBRAZOVACÍCH METODÁCH for lu

SÚKL: Lékárníci se znovu mýlí!

Lékařům nelze eHealth nařizovat

X52. 52. ČESKOSLOVENSKÁ PSYCHOFARMAKOLOGICKÁ KONFERENCE JESENÍK 2010 2

Význam ročník 59 r číslo 2 r 1. února 2010 cena 26 Kč r pro předplatitele 19 Kč / 1,25 € r www.zdravky.cz isoflavonoidů

číslo 2r1. února 2010 PŘÍLOHA ZDRAVOTNICKÝCH NOVIN 2/2010

ODBORNÁ PŘÍLOHA ZDR AVOTNICK ÝCH NOVIN 28. února 2011 www.zdravky.cz

2/2011

Diabetologie/Kardiologie

Tradičním hostitelem psychofarmakologické konference byly i letos Lázně Jeseník. Foto: uzi

X 1000. autologní transplantace krvetvorných buněk

DrSc., MBA • Aortální stenóza | Možnosti medikamentózního ovlivnění progrese vady • ACCORD | Kombinace statin a fibrát: brát, či nebrat? • TAVI | Katetrizační implantace aortální chlopně • ABMP | Je tak snadné pro lékaře jako pro PC? • Bariatrie | Nová naděje pro diabetiky s psychiatrickým handicapem • Guidelines | Kombinační léčba u diabetu 2. typu | Komplexní léčba diabetika v ordinaci PL

M. Trněný: Pacientům dnes nabízíme větší komfort Jubilejní transplantaci, kdy je dárcem krvetvorných buněk samotný pacient, provedli lékaři I. interní kliniky 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. První transplantace tohoto typu se zde uskutečnila v prosinci roku 1993.

Axiální řez v mediastinálním okně, kontrastní látka podána intravenózně – v pravé plic„Dříve selumen krvetvorné buňky získávaly objemovou separaci, protože jsou ní tepně je objemný embolus zcela obliterující cévy. Menší embolus je i vlevo na kostní dřeněobtékaný. pánevní Zároveň kosti. Tento rychlejší, a dovolují krev pacienta zpra zprabifurkaci tepny pro dolní lalok, zde jezvšak embolus vlevovýdorzálně je hypoventilace. Snímky: archiv autorůkon, který pacient musel podstoupit covat několikrát za sebou,“ upřesnil v celkové anestezii, byl pro něj či MUDr. Robert Pytlík z I. interní kliniky případného dárce pacienta relativně nepohodlný, 1. LF UK a VFN v Praze. Kterou metodu zvolit a kdy? zatěžuje radiačním zářením, navíc byl obvykle spojen s nutností Vysvětlil také, že pokud se krvetvorné Prostý snímek hrudníku (rentgen hrudvýpotek je sonograficky detekován mnopodávání transfúzí, “ připomněl 12. ledna buňky odebírají tímto způsobem, zbydou níku) má víceméně screeningový cha- hem dříve, než je patrný na prostém tiskové konferenci prof. MUDr. Marek z uvedených patnácti litrů zpracované rakter. Při nejasném patologickém na nálesnímku. krve maximálně tři až čtyři decilitry Trněný, CSc., přednosta I. interní kliniky zu je vhodné namísto dalších, ne vždy Metodu PET/CT je vhodné provádět LF UK a VFN již v objevených Praze, a dodal: zahuštěného koncentrátu, který obsahuje přínosných rentgenových projekcí 1. indiu sledování tumorózních „Vlézi současnosti provádíme odběr hema- hledání v prvé řadě právě krvetvorné buňky. Ty kovat CT, při suspekci na tumorózní lézí, zvláště po léčbě či v případě topoetických vyplavených po jsou vždy s intravenózní aplikací kontrastní drobnébuněk léze, kterou nelze z klasického CTpoté ve speciálním roztoku a transpodání růstových faktorů tekulátky. Relativní kontraindikací podání jednoznačně určit. do krve po- fúzním vaku zamrazeny při teplotě teku elementů. tého dusíku -196 stupňů Celsia. MUDr. ZuzanaPro Ryznarová, kontrastní látky je pouze alergie namocí jód. separátoru krevních či dárce je daná metoda méně oddělení Samotná transplantace poté probíhá na Radiodiagnostické Magnetická rezonance má při diagpacienty nosa podstatné je, žeMedicon, k obnově jednolůžkovém pokoji transplantační a. s., Praha, tice patologií plicního parenchymuzatěžující veljednotky, délka hospitalizace je asi tři krvetvorby dochází poté asi o týden dříve, MUDr. Bc. Martin Horák, mi omezené využití. U pleurálních efúzí intentýdny. „Nejprve pacient dostává inten než když jsou buňky separovány z kostní oddělení Radiodiagnostické je metodou první volby ultrasonografie. dřeně. “ zivní chemoterapii, která by za normálnormál Nemocnice Na Homolce, Praha Na rozdíl od klasického snímku neSeparátory fungují na principu odstře- ních podmínek zničila krvetvorbu. divky – krev je pomalu odstředěna a dělí Nicméně podávání vysokých dávek cyto cytose na jednotlivé složky. „Během jednoho statik, které jsou účinnější, nám umožňuje sezení, které trvá tři až čtyři hodiny, právě autologní transplantace předem proteče přístrojem dvoj- až trojnásobek odebraných krvetvorných buněk pacien pacienobjemu krve pacienta – tedy asi 15 litrů. ta,“ objasnil prof. Trněný a dodal: „Po Moderní přístroje tudíž umožňují velko- skončení chemoterapie se totiž uchované

Axiální řez v plicním okně, nízký kernel (vlevo) – intersticiální plicní proces. Axiální řez v plicním okně, vysoký kernel (vpravo) – tzv. HRCT intersticiální změny jsou ostřejší, jakoby zvýrazněné, lze poznat jemnější změny intersticia.

krvetvorné buňky rozmrazí u lůžka pacienta a jsou mu převedeny zpět formou transfúze do krve. Samy se postupně usídlují v kostní dřeni a začínají produkovat jednotlivé krvinky. S odstupem asi dvou týdnů po převodu buněk dochází k úplnému obnovení krvetvorby a normalizaci hodnot krevního obrazu.“

Dlouhodobé přežití se výrazně prodloužilo

Transplantační centrum 1. LF UK a VFN v Praze poskytuje péči pacientům z celé ČR – asi třetina pochází z Prahy a další třetina ze Středočeského kraje. Ročně se provede okolo 60 až 70 autologních transplantací. Jak uvedl prof. Trněný, autologní transplantace je vhodná zejména pro pacienty s nádorovým onemocněním lymfatických uzlin – lymfomem (Hodgkinovým i non-Hodgkinským), druhou nejčastější diagnózou je pak mnohočetný myelom. Indikována je také např. u nemocných s autoimunitními chorobami, jako je roztroušená skleróza, u nichž selhává

Prof. Marek Trněný také prozradil, že za několik měsíců bude ve VFN v Praze otevřena nově zrekonstruovaná transplantační jednotka: „Jsem neobyčejně rád, že dojde k rozšíření kapacity našeho pracoviště, protože požadavky na transplantace rok od roku narůstají.“ Foto: ZN veškerá dostupná léčba. „Potenciál krvetvorných buněk však přesahuje pouze ‚klasickou‘ transplantaci. V současnosti řešíme několik projektů z oblasti buněčné terapie zaměřených na pacienty s kritickou ischemickou chorobou dolních končetin či s infarktem myokardu,“ doplnil prof. Trněný.

Uvedl rovněž, že se výrazně zlepšilo dlouhodobé přežití pacientů indikovaných k autologní transplantaci krvetvorných buněk. „Nemocný s agresivním lymfomem, který k nám přišel v roce 2000, měl pravděpodobnost pětiletého a delšího přežití asi 40 procent. V současnosti je to dvojnásobek,“ upřesnil prof. Trněný. „Naším cílem by bylo provádět autologních transplantací pochopitelně co nejméně, protože je to poměrně náročný výkon. Přáli bychom si, abychom dokázali pacienty vyléčit rychle, včas a méně bolestně. Nicméně ne vždy to jde. Pro ty nemocné, kterým současná medicína neumožní vyléčení méně agresivními prostředky, nabízíme tedy možnosti řešení,“ konstatoval prof. Trněný a zdůraznil, že za posledních několik let se výrazně zlepšila také podpůrná péče. „Jestliže před deseti lety byl horní věk pacienta pro alogenní transplantaci, kdy je dárcem příbuzný či jiná vhodná osoba, 40 až 45 let, v současnosti je to 60 až 65 let. U autologní transplantace máme dokonce nemocné kolem 70 let,“ dodal. Upozornil také, že se výrazně snížila úmrtnost – zejména u alogenních transplantací, která se dnes pohybuje kolem deseti procent. jat

Jsme zde pro vás 40 × do roka

Odborné fórum zdravotnictví a sociální péče


FLORENCE_FULL_12_2011  
FLORENCE_FULL_12_2011  

Časopis moderního ošetřovatelství

Advertisement