Page 1

ZdraVOTNické NOViNy oDborné fórum zDravotnIctví a socIální Péče www.zdravky.cz

Jsm e zd e sp

olu na p pracuje znalo rohloub me ení stí o b kost iologii i

ročník 59 • číslo 30 • 11. října 2010 cena 26 Kč • pro předplatitele 19 Kč / 1,25 €

2 O děti není mezi zubními lékaři velký zájem

Trh ve zdravotnictví: 5 Prodej lékařské praxe

Naučte se dělat lepší manažerská rozhodnutí

7

8 Nemocenské pojištění v evropských zemích

Další informace na stranách 3, 5, 7 tohoto sešitu. CZ-PRO-AMG-020-2010

Stávka nebude, pohotovost trvá odborový svaz zdravotnictví a sociální péče čr (oszsP čr) dále zůstává ve stávkové pohotovosti. stávku na 15. října, o které se uvažovalo jako o dalším možném kroku, ale nevyhlašuje. rozhodla o tom na svém mimořádném jednání 2. a 3. října výkonná rada svazu. vyplývá to z tiskové zprávy oszsP čr, vydané 4. října a podepsané místopředsedkyněmi svazu bc. Dagmar Žitníkovou a Ing. Ivanou břeňkovou. Důvodem tohoto rozhodnutí výkonné rady je veřejný příslib ministra práce a sociálních věcí dr. Ing. Jaromíra Drábka, že pro rok 2011 nedojde ke změnám v systému odměňování zaměstnanců ve zdravotnictví, že nedojde ke změnám stupnic a výše platových tarifů. tento slib dal ministr Drábek odborářům na konferenci nazvané tarifní platy – mýty a skutečnost, která se 1. října konala v senátu. odborový svaz bude podle uvedené zprávy o vládních návrzích dále intenzivně jednat a o svém dalším postupu rozhodne podle výsledků těchto jednání. Příslib ministra Drábka je pro svaz velmi důležitý, ale rozhodně neodstraňuje všechny navržené změny, které odboráři ze zdravotnictví a sociální péče považují za nepřijatelné. svaz zásadně nesouhlasí s tím, aby zvláštní určení platového tarifu (takzvané pásmové odměňování) bylo rozšířeno na okruh zaměstnanců v sociálních službách. Dále nesouhlasí se zavedením smluvních platů a se snížením objemu prostředků na platy a mzdy ve zdravotnictví a v sociálních službách pro rok 2011. „Pro oszsP čr je nepřípustné, aby došlo ke snížení platů a mezd zaměstnanců ve zdravotnictví a sociálních službách. zaměstnanci těchto resortů jsou dlouhodobě finančně podhodnoceni. krize nepřipravila zdravotnictví a sociální služby o zakázky a o práci. naopak, intenzita i produktivita práce se zde stále zvyšuje. nemocnice i zařízení sociální péče jsou plná, lázeňský sektor zvyšuje tržby, v hygienické službě už organizační změny probíhají dlouhodobě,“ uvádí tisková zpráva v závěru. Jak známo, odbory již dříve argumentovaly tím, že smluvní platy ve státní a veřejné správě nejsou v žádné členské zemi eu. Jejich zavedení by znamenalo pokles reálných i nominálních mezd a vedlo by k demotivaci zaměstnanců, diskriminaci a destabilizaci pracovních kolektivů. Dosavadní systém odměňování pokládají odbory za odpovídající, a to i v mezinárodním srovnání. tz, red

V DohoDovací řízení o úhraDách na rok 2011

Pojišťovny zásadně proti zvyšování úhrad Když dva vidí totéž, není to totéž – tak by se dalo parafrázovat staré známé přísloví. V minulém čísle jsme přinesli názory zástupců poskytovatelů na průběh a výsledky cenových jednání pro příští rok, v tomto čísle je pro srovnání doplňujeme pohledem zdravotních pojišťoven.

Na výsledcích dohodovacího řízení se nic nemění – jsou jimi dohody ve čtyřech segmentech a mírně frustrovaní, případně excitovaní zástupci ostatních poskytovatelských skupin. Ministerstvo zdravotnictví se tím rozhodně nikoliv poprvé dostává do nezáviděníhodné role rozhodčího.

VZP: vývoj finanční situace nedovoluje přidávat peníze

Pro segment akutní lůžkové péče nabídla VZP dvousložkový způsob úhrady: V individuálně smluvně sjednanou složku pro vybrané typy péče ve stejném rozsahu

Ilustrační foto: Profimedia

◗ OSZSP ČR

jako v roce 2009; týkat se měla operací kolenních a kyčelních kloubů, implantací kardioverterů a kardiostimulátorů, operací katarakty, úhrady nákladných léčiv aj.,

V v akutní péči hrazení vybraných případů pomocí DRG, ostatní pak paušálem. Péče v ambulancích lůžkových zařízení by byla hrazena stejně jako v ambulantních zdravotnických zařízeních. Zástupci poskytovatelů podle vyjádření VZP nepřednesli společný návrh a z toho důvodu navrhli dvě varianty s tím, že právo výběru by bylo na straně nemocnice. K výsledkům jednání tiskové oddělení VZP uvedlo, že „k dohodě nedošlo vzhledem k odlišným návrhům mezi jednajícími stranami“ s tím, že problematiku úhrad akutní lůžkové péče je nutné dále diskutovat. V segmentu ambulantních specialistů došlo k parciálním dohodám pro odbornosti psychiatrie vykazující kódy psychoterapie, klinické psychologie, logopedie a ortoptiky, hemodialýzy, pro výkony vykazované v souvislosti s operací katarakty a výkony gastroenterologie pro screeningovou kolonoskopii. V ostatních oblastech VZP navrhovala téměř shodnou úhradu jako v roce 2010, tj. hodnotu bodu 1,02 Kč s uplatněním sestupné hodnoty bodu ve výši 0,30 Kč. dokončení na straně 2 ➥

Inzerce

1110 ZN 30_01.indd 1

8.10.2010 10:22:19


◗ ◗ z domova

2 Zdravotnické noviny

◗ Česká stomatologická komora

O děti není mezi zubními lékaři velký zájem „Stomatologové se domnívají, že na dětské klientele nedosáhnou takového obratu jako u klientely dospělé,“ prohlásil prezident České stomatologické komory MUDr. Pavel Chrz v souvislosti se stavem chrupu u dětí v České republice.

Ilustrační foto: uzi

Ze zhruba 6500 činných stomatologů se jich podle prezidenta komory věnuje výhradně péči o děti maximálně stovka. „Celá léta, kdy vyjednáváme se zdravotními pojišťovnami, se snažíme o zvyšování ceny za prevenci a také za ošetřování dětských pacientů. Pro tuto oblast existují i bonifikační kódy. Jsem přesvědčen, že ti, kdo by se opravdu svědomitě věnovali dětské péči, by v žádném případě netratili,“ dodal Pavel Chrz. Podle MUDr. Romany Ivančákové ze stomatologické kliniky FN Hradec Králové je alarmující zejména stav chrupu dětí ve věku dvou až šesti let. „Děti předškolního věku mají dvakrát až třikrát vyšší kazivost než je evropský průměr,“ poznamenala Romana Ivančáková. Příčiny tohoto stavu vidí podobně jako prezident stomatologické komory mimo jiné v přístupu zubních lékařů. Řada rodičů se snaží zubního lékaře najít, řada rodičů také ví, že existuje cosi jako zubní průkaz, který matky dostávají v porodnici společně s očkovacím průkazem. Rodiče vědí, že by s dítětem ve věku jednoho roku měli navštívit zubního lékaře, ale žádného nenajdou. „Přitom při první návštěvě se nejedná o nějaké zákroky, ale pouze o prevenci a informovanost rodičů – jak a kdy čistit zuby, jak upravit stravu. Velký důraz klademe na zabránění přenosu kazotvorných bakterií z dospělých na děti,“ dodala Romana Ivančáková. Česká stomatologická komora se už v roce 2005 připojila k celosvětovému projektu Fédération dentaire internationale (FDI) pro prevenci zubního kazu. V České republice vznikl jako regionální modifikace projekt prevence zubního kazu v celé rodině, jehož součástí jsou právě zubní průkazy pro děti. „Komora jich vydává od roku 2005 zhruba 100 tisíc ročně, ke dnešnímu dni je jich už téměř tři čtvrtě miliónu,“ uvedl viceprezident komory MUDr. Jan Černý. mt inzerce

ročník 59 n číslo 30 n 11. října 2010

Pojišťovny zásadně proti zvyšování... ➥ dokončení ze strany 1 Zástupci segmentu podle pojišťovny požadovali zvýšení úhrad zhruba o 3 procenta oproti letošnímu roku. „Dohoda nebyla pro zbývající odbornosti ambulantních specialistů uzavřena především z toho důvodu, že ostatní zdravotní pojišťovny neakceptovaly návrh VZP, který byl pro zástupce segmentu jediným přijatelným kompromisem,“ charakterizuje výsledek jednání VZP. Pro praktické lékaře předložila pojišťovna z důvodů omezených finančních prostředků návrh téměř shodný s mechanismem úhrady v roce 2010. Sporným bodem se staly zpřísněné regulační mechanismy oproti regulacím uplatňovaným v letošním roce. Konečně pro segment domácí péče navrhovala pojišťovna téměř shodnou úhradu jako v letošním roce – hodnotu bodu 1,00 Kč do 100 procent vypočteného objemu péče (oproti 1,05 Kč pro rok 2010), nad tento limit pak sestupnou hodnotu bodu 0,70 Kč. Poskytovatelé naproti tomu požadovali 1,20 Kč za bod a sestupnou hodnotu bodu nahradit nezastropovanou výkonovou úhradou. VZP uvádí, že „ze strany poskytovatelů nebyla ochota k dalšímu jednání a případnému kompromisu“.

SZP: nelze zadlužovat systém

„Svaz zdravotních pojišťoven vstupoval do dohodovacího řízení s jednotnou strategií vůči všem segmentům,“ uvádí viceprezident SZP a ředitel Zdravotní pojišťovny

Metal-Aliance Bc. Vladimír Kothera, MBA. Vzhledem ke stagnaci ve výběru pojistného na úrovni roku 2008 a eskalaci nákladů na zdravotní péči v posledních letech jsou k financování zdravotní péče používány mimo jiné i finanční rezervy pojišťoven. „Pokračování tohoto trendu i v roce 2011 by ale bylo již neudržitelné, neboť ve výběru pojistného nadále očekáváme stagnaci a zároveň vyčerpání finančních rezerv. Proto SZP nabízel výši úhrad na úrovni roku 2008 s tím, že mechanismus úhrady může být odlišný, například preference bonifikace za kvalitu namísto paušálního navyšování jednotkových cen všem stejně, snaha o redukci neefektivnosti,“ dodává Vladimír Kothera. Praktickým lékařům svaz nabídl úhrady letošního roku, ti ale přišli s požadavkem přílišného rozvolnění regulací, což vzhledem k vývoji příjmů nebylo možné. Podobně tomu bylo i u ambulantních specialistů, ale v segmentu ústavní péče je situace ještě složitější. „Nemocnice, odborné léčebny a léčebny pro dlouhodobě nemocné mají velmi různé přístupy, takže najít kompromis není jednoduché. Návrhy poskytovatelů v tomto segmentu nebylo možné akceptovat zejména proto, že významně převyšovaly možnosti systému. Naše nabídka byla na úrovni letošního roku, totéž jsme nabízeli i ostatním segmentům, z nichž některé složitost současné ekonomické reality pochopily, a tak se podařilo některé dohody přece jen uzavřít,“ rekapituluje viceprezident SZP. Martin Tarant

◗ Zdravotní pojištění

Zaměstnanecké ZP jednomyslně odmítly záměr VZP

Svaz zdravotních pojišťoven České republiky (SZP ČR), který sdružuje všech osm zaměstnaneckých ZP působících v ČR, předložil 7. října sdělovacím prostředkům tiskové prohlášení, jehož text uvádíme v plném znění: (SZP ČR) nesouhlasí s návrhem na zvýšení odvodů na zdravotní pojištění osobám samostatně výdělečně činným, tedy živnostníkům, a za dohody o provedení práce (DPP), které usilovně prosazuje Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR. Rada svazu se na svém zasedání shodla, že toto opatření by bylo nesystémové, neadekvátní a neznamenalo by výrazné zvýšení příjmů zdravotního pojištění. Podle svazu není možné zatěžovat zvyšováním pojistného právě tu malou část občanů, kteří se snaží sami podnikat, nespoléhají na pomoc státu a naopak mnohdy dávají práci jiným. SZP ČR doporučuje, aby namísto dílčích nekoncepčních návrhů byl nejdříve projednán komplexní návrh potřebných změn systému veřejného zdravotního pojištění. red

◗ Stručně

Opočenskou nemocnici chce polská EMC Polská firma EMC Instytut Medyczny, která v Polsku vlastní 8 nemocnic a 15 zdravotnických zařízení a v Irsku provozuje dvě nemocnice, projevila zájem o nemocnici v Opočně, která spadá pod Oblastní nemocnici Náchod, a. s., a patří Královéhradeckému kraji. Informoval o tom web www.opocno.cz. Provoz v nemocnici se omezuje, letos se kvůli ekonomické ztrátě a nevyhovujícím hygienickým podmínkám na operačních sálech zrušilo chirurgické oddělení a nyní končí i jednotka intenzivní péče. Podle královéhradeckého hejtmana Bc. Lubomíra France kraj zatím konkrétní nabídku z polské strany nedostal, byl ale vyjádřen zájem nejen o Opočno, ale i o jednání o některých dalších zdravotnických zařízeních. Krajské zastupitelstvo hodlá se společností znovu jednat až poté, co zvláštní komise navrhne možnosti řešení situace opočenské nemocnice. Jednou z variant je, že v Opočně zůstanou jen ambulance a léčebna dlouhodobě nemocných, zatímco oddělení interny a následné péče se přesunou do Oblastní nemocnice Rychnov nad Kněžnou, a. s. web

dovou oblast se 110 000 obyvateli, disponuje 527 lůžky, zaměstnává 860 lidí. Hospodaří s rozpočtem kolem 660 mil. korun, z toho 80 % tvoří úhrady od VZP. Loňské hospodaření skončilo ztrátou zhruba 17 miliónů, letošní bylo zatím podle vedení NsP vyrovnané. čtk

Centrum pro léčbu RS v Jihlavě V Nemocnici Jihlava bylo uvedeno do provozu Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění, především roztroušené sklerózy (RS). Centrum je jediným podobným pracovištěm v kraji Vysočina. „Pacienti dříve museli cestovat do zdravotnických zařízení v Praze, Brně či Hradci Králové. Nyní se mohou rozhodnout, zda budou nadále sledováni ve svém původním centru, či zažádají o přesun k nám,“ uvedl vedoucí lékař pracoviště MUDr. Radek Ampapa s tím, že v kraji Vysočina žije kolem jednoho tisíce osob trpících touto chorobou. Centrum poskytuje pacientům s RS komplexní péči včetně injekčních léků první volby, jejichž preskripce je vázána na splnění kritérií daných pojišťovnami a právě i na získání statutu centra. dm

Českolipská NsP odmítá vyúčtování

Pronájem v Karlových Varech a Chebu?

Krajská Nemocnice s poliklinikou (NsP) Česká Lípa musí na základě vyúčtování záloh za rok 2009 do konce roku vrátit Všeobecné zdravotní pojišťovně (VZP) téměř 21 miliónů korun. Podle vedení NsP je ale vyúčtování chybné a přímo ohrožuje existenci nemocnice. VZP argumentuje tím, že na disproporci mezi zálohami a odvedenými výkony nemocnici upozorňovala a snažila se už v průběhu roku dohodnout na nižších zálohách. Údajně jí navíc nabízela na poslední tři měsíce roku splátkový kalendář. Obě strany se rozcházejí zejména v úhradách za kardiostimulátory, totální endoprotézy a také za ambulantní výkony. Českolipská NsP je jednou ze dvou krajských nemocnic v Libereckém kraji. Slouží pro spá-

Progress Medical, a. s., společnost, která investuje do projektů s vysokým potenciálem v oblasti zdravotnictví a navazujících oborech, chce získat do dlouhodobého pronájmu nemocnice v Karlových Varech a Chebu. Uvedl to 30. 9. deník MF Dnes. Společnost údajně hodlá v ČR v příštích dvou až třech letech proinvestovat až miliardu korun. Mateřská Progress Medical UK se sídlem v Londýně stanovila Českou republiku jako centrum pro rozšíření své působnosti v celém regionu střední Evropy. „Odsud bychom měli pokrývat kromě visegrádských zemí i Rakousko a časem možná Balkán,“ sdělil šéf představenstva české Progress Medical Ing. Zdeněk Mojžíšek. Záměry posuzuje devítičlenný poradní orgán, který

vede prof. MUDr. Martin Fried, CSc., přednosta OB kliniky, a. s., Praha, a předseda České obezitologické společnosti ČLS JEP. red

Nová technika v Hodoníně Nové plně digitalizované rentgenové pracoviště uvádí do provozu Nemocnice TGM Hodonín, p. o. Informoval o tom 29. 9. regionální list Slovácko. K přínosům této technické inovace patří i to, že lékaři budou mít snímky ihned k dispozici na monitorech umístěných na interně, plicním oddělení, chirurgii, chirurgické a neurologické ambulanci. Jedna stanice bude i na operačních sálech. Ekonomickým efektem je to, že odpadnou náklady na servis vyvolávacího automatu, na nákup rentgenových filmových materiálů a jejich následnou ekologickou likvidaci a také náklady na archivaci snímků. Digitalizace stála celkem 12 miliónů – 10 poskytlo ministerstvo zdravotnictví, dva šly z rozpočtu nemocnice. new

První nemocniční lůžka paliativní péče Nemocnice Jihlava dostala od ministerstva zdravotnictví doporučení k nasmlouvání patnácti lůžek paliativní péče se zdravotními pojišťovnami. Bude tak první nemocnicí v ČR, která tento typ péče – dosud soustředěný ve specializovaných zařízeních – bude poskytovat. Lůžka budou situována na oddělení dlouhodobě nemocných a péči zajistí personál tohoto oddělení. „Až se nám podaří lůžka nasmlouvat s pojišťovnami, stane se jihlavská nemocnice místem, kde budou moci těžce nemocní důstojně dožít svůj život s možností doprovodu rodinného příslušníka či osoby blízké,“ řekl ředitel nemocnice MUDr. Lukáš Velev. dm Materiály signované značkou dm připravujeme ve spolupráci s občanským sdružením pro zaměstnávání zdravotně postižených Dobré místo.

www.zdravky.cz | ročník 59, číslo 30, 11. října 2010 | adresa redakce: Klicperova 604/8, 150 00 Praha 5, zdravky.redakce@ambitmedia.cz, tel. 222 352 576, fax 222 352 572 šéfredaktor: Jan Kulhavý, jan.kulhavy@ambitmedia.cz | zástupci šéfredaktora: Mgr. Tomáš Polák, tomas.polak@ambitmedia.cz | Ing. Jana Tlapáková, vedoucí Kongresového listu, jana.tlapakova@ambitmedia.cz | redakce: PhDr. Helena Chvátalová, helena.chvatalova@ambitmedia.cz | Mgr. Jiří Široký, jiri.siroky@ambitmedia.cz | stálí spolupracovníci redakce: Mgr. Kristýna Čilíková | Mgr. Josef Gabriel, josef.gabriel@ambitmedia.cz | PhDr. Jaroslav Houštecký, jaroslav.houstecky@ambitmedia.cz | Ing. Miloslav Netušil, miloslav.netusil@ ambitmedia.cz | Mgr. Martin Tarant, martin.tarant@ambitmedia.cz | grafická úprava: Jindřich Studnička | jazyková redakce: PhDr. Eva Wićazová vydavatel: Ambit Media, a. s. | www.ambitmedia.cz | předseda představenstva: Ondřej Novotný | šéfredaktor zdravotnických titulů: Jan Kulhavý, jan.kulhavy@ambitmedia.cz | marketing: Petr Belica, marketing manager, petr. belica@ambitmedia.cz, tel. 725 826 433 | obchod: Alexandra Manová, group sales manager, alexandra.manova@ambitmedia.cz, tel. 222 352 574, 724 811 983 | Mgr. Dana Stripaiová, key account manager, dana.stripaiova@ambitmedia.cz, tel. 725 778 001 | Markéta Šimoníčková, key account manager, marketa.simonickova@ambitmedia.cz, tel. 734 355 409 | Josef Müller, key account manager, josef.muller@ambitmedia.cz, tel. 725 826 434 | personální inzerce: Petra Štefanová, radkova.inzerce@ambitmedia.cz, tel. 725 778 015 | tisk: AHOMI, s. r. o., U Louže 579, 250 67 Klecany | předplatné ČR: POSTSERVIS, oddělení předplatného, Poděbradská 39, 190 00 Praha 9, fax 284 011 847, predplatne@ambitmedia.cz, infolinka 800 300 302, www.periodik.cz | předplatné SR: Mediaprint Kapa - Pressegrosso, a. s., oddelenie inej formy predaja, Vajnorská 137, 830 00 Bratislava 3, tel. +421 244 458 821, fax +421 244 458 819, predplatne@abompkapa.sk | cena pro předplatitele 19 Kč / 1,25 € (samostatně 26 Kč), roční předplatné: 799 Kč / 52,50 € | registrace: MK ČR E 18649 Uzávěrka tohoto čísla 7. října 2010. Příští číslo vychází 18. října 2010 | Volně neprodejné, určeno odborné zdravotnické veřejnosti. Přetisk a jakékoliv šíření je povoleno pouze se souhlasem vydavatele. Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Redakce neodpovídá za jazykovou správnost inzerátů. | Vychází minimálním distribuovaným nákladem 25 000 výtisků. | Copyright © Ambit Media, a. s., 2010 | Týdeník Zdravotnické noviny je vydáván na základě oprávnění poskytnutého vydavateli Odborovým svazem zdravotnictví a sociální péče České republiky a Ministerstvem zdravotnictví České republiky

1110 ZN 30_02.indd 2

8.10.2010 10:05:05


◗ ◗ z domova

ročník 59 n číslo 30 n 11. října 2010

◗ Karlovarský kraj

Podle údajů Světové zdravotnické organizace (WHO) je ČR na čelném místě v počtu dní pracovní neschopnosti v roce, z toho 40 % zameškaných dní mají na svědomí duševní choroby. teli léčí 8392 a podle odborníků dalších až 45 000 osob své problémy tají. Cílem projektu, který vyvrcholí koncem roku 2011, je změnit pozici kraje v čele pomy­ slného žebříčku nejhorších sítí péče o pa­ cienty trpící depresemi, schizofrenií, po­ ruchami příjmu potravy, neurotickými poruchami či drogovými závislostmi. Na špatnou situaci na Karlovarsku aktu­ álně upozorňuje i tzv. destigmatizační kampaň, jejíž součástí je např. bezplatná telefonní anonymní linka 800 137 427 (od 16 do 20 hodin), na níž psychiatři

a psychologové odpovídají na dotazy osob s depresí, ale i s dalšími psychic­ kými problémy, které nedokážou samy řešit. Koncepce sociální péče o osoby s dušev­ ním onemocněním a systém vzdělávání v Karlovarském kraji se má stát předlo­ hou pro další regiony ČR. Podle přednos­ ty Psychiatrické kliniky Fakultní nemoc­ nice Olomouc doc. MUDr. Jána Praška, CSc., se o uplatnění tohoto modelu nyní jedná na Olomoucku. Situaci je ale podle doc. Praška třeba řešit celostátně. „Vy­ spělé země, třeba Nizozemsko a Dánsko, dávají ze zdravotního rozpočtu kolem 12 % na péči o duševně nemocné. U nás je to 3,6 procenta,“ řekl. čtk, red

◗ ◗ ze zahraničí

Nobelova cena R. G. Edwardsovi Letošní Nobelovu cenu za fyziologii a medicínu získal emeritní profesor britské University of Cambridge Robert G. Edwards. Nobelův výbor tak ocenil jeho zásluhy na vývoji techniky umělého oplodnění.„Jeho čin umožnil léčit neplodnost, zdravotní problém trápící velkou část lidstva, více než deset procent párů na světě,“ uvádí vyhlášení švédské Královské akademie věd. Profesor Edwards na in vitro fertilizaci (IVF) pracoval už od padesátých let minulého století. V roce 1969 se mu poprvé podařilo v laboratorních podmínkách dosáhnout umělého oplodnění ženského vajíčka mužskou spermií. Zásadním datem v jeho výzkumu byl 25. červenec 1978, kdy se narodila Louise Brown, první „dítě ze zkumavky“. Ženou, které R. G. Edwards s dlouholetým spolupracovníkem prof. Patrickem Steptoe implantovali oplodněné vajíčko, respektive embryo ve stadiu osmi buněk, byla Lesley Brown, která se předtím se svým mužem Johnem marně pokoušela devět let o početí. Došlo k tomu na IVF klinice v Bourn Hall v Cambridgi, kterou Edwards a Steptoe založili.

◗ Velká Británie

Možnost oplození in vitro byla prokázána na vajíčkách králíků již před výzkumem britské dvojice. Edward a Steptoe museli postupně vyřešit aspekty plynoucí z odlišností v životním cyklu lidských vajíček – objasnit proces jejich zrání, vliv hormonů, určit pro fertilizaci nejvhodnější fázi života vajíčka. Oplozené lidské vajíčko např. zpočátku prodělalo pouze jedno buněčné dělení a potom se jeho vývoj zastavil. Napomohlo šetrné odebírání pomocí laparoskopických metod – což je považováno za přínos gynekologa P. Steptoe – takto získaná vajíčka se dělila až do stadia osmi buněk. Zajímavé je, že právě v této fázi výzkumu profesor Edwards sám vyvolal celospolečenskou polemiku o etické problematice umělého oplodnění. Cenu převezme pětaosmdesátiletý Robert G. Edwards 10. prosince – v den výročí úmrtí Alfreda Nobela – ve švédském Stockholmu. Po jeho boku nemůže bohužel stát spolutvůrce metody IVF P. Steptoe, který zemřel v r. 1988 (cena není udělována in memoriam). top

Na Bulovku jezdí midibusy Služba určená hlavně občanům severozápadní části Prahy začala fungovat v pondělí 11. října. Jde o novou pravidelnou autobusovou linku s číslem 295, které by měli Pražané využívat k cestám k lékaři – hlavně pacienti, kteří směřují do Fakultní nemocnice Na Bulovce. Nový spoj vyjíždí z Třeboradic, zastavu- Linka 295 prošla zkušebním provozem. Foto: archiv FNB je u polikliniky v Letňanech, u polikliniky Prosek a končí u vchodu do areálu nemocnice. Zastávkami také navazuje na stanice metra C Prosek a Střížkov. Grafikon linky je koncipován tak, aby plně pokryl možný čas návštěvy uvedených zdravotnických zařízení – jezdí v pracovní dny od šesté hodiny ranní (v půl sedmé se tak první pacienti dostanou do fakultní nemocnice), poslední spoj dojede do cíle v půl desáté večer. Na lince jsou nasazeny nízkopodlažní bezbariérové midibusy vybavené nájezdovou plošinou pro paraplegiky, ale třeba i pro matky s kočárky. tz

◗ Královéhradecký kraj

Mobilní hospicová péče Hospic Anežky České v Červeném Kostelci, působící v rámci oblastní Charity, zahájil 1. října projekt poskytování mobilní hospicové péče. Odborný personál bude docházet přímo do domácností nemocných a umírajících lidí. Současně byla otevřena ambulance paliativní péče pro nemocné, kteří mohou z domova docházet. Tuto informaci zveřejnil 4. 10. Náchodský deník. Hospic dosud poskytoval především lůžkovou péči. Realizaci projektu mobilní péče umožnila dotace 100 tisíc eur od německé katolické nadace Renovabis se sídlem ve Freisingu. Za nemocnými budou vyjíždět lékař, sestra, sociální pracovník, psycholog a případně i duchovní. Roční provoz hospice stojí kolem 24 miliónů korun, asi polovinu z toho pokryjí úhrady zdravotních pojišťoven, zhruba desetinu zaplatí pacienti a zbytek hospic získává z grantů, dotací, benefičních akcí a od dárců. mne inzerce

◗ Evropská unie

Vědci včetně lékařů odcházejí do zahraničí

úrazovost se snižuje

Kvůli navrhovaným rozpočtovým škrtům na vědecký výzkum se chystají emigrovat britští vědci. Jak upozornil deník Guardian, rektoři několika univerzit už varovali, že to může vést k úpadku britského výzkumu. Guardian oslovil vědce v různých oborech, od výzkumu rakoviny až po výzkum lidské plodnosti či jaderné fyziky. Zjistil, že vědci odjíždějí z Británie na lépe financovaná místa do zemí, ve kterých nedochází ke škrtům na vědecký výzkum a školství. Například dr. Carlos Gias, výzkumník v oboru kmenových buněk na University College v Londýně, odejde nejspíše do Singapuru, stejně tak další lidé z katedry. V Singapuru problémy s financováním nebudou mít. Profesor Brian Foster, částicový fyzik v Oxfordu, uvažuje o přesunu svého výzkumu do Německa. Hamburská univerzita mu totiž nabídla místo profesora a zároveň 4,3 miliónu liber na výzkum. Německá vláda ve školství neškrtá, protože je podle ní pro rozvoj země velmi důležité. O nejlepší kandidáty na místa výzkumníků v neurologii přišli také v Cambridgi. Podle mluvčího Cambridge University dostali mladí výzkumníci od zahraniční konkurence tak vysoké nabídky, jaké si škola v žádném případě nemohla dovolit. Také profesor Don Nutbeam, rektor University of Southampton, se obává rychlého odchodu vědců. Je přesvědčen, že kvůli většímu financování výzkumu v zemích, jako jsou Singapur, Francie a Německo, ztratí do pěti let Británie čelné místo ve světovém výzkumu. hj

Ekonomické pobídky pro vlády, které se snaží snížit počty pracovních úrazů a nemocí z povolání, již přinášejí dobré výsledky. Ukazuje to Zpráva Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) o ekonomických pobídkách, která byla představena na konferenci Mezinárodní asociace hygieny práce (IOHA). Ta se pod názvem „Zdraví, práce a sociální odpovědnost“ konala koncem září v Římě.

1110 ZN 30_03.indd 3

3

◗ Hlavní město Praha

Model služeb duševně nemocným Hlavní příčinou je nedostatek rehabili­ tačních služeb – dílen, tréninkových za­ řízení či poraden, zaměřených na obnovu pracovní činnosti a odstranění předsud­ ků veřejnosti. Jako první v ČR zahájil Karlovarský kraj dvouletý projekt Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním za 23 miliónů korun, dotovaný EU. Má zmapovat situaci v sociální péči, vytvořit koncepci rozvoje sociálních služeb a zahájit činnost dvou organizací na pomoc duševně nemoc­ ným. Těch se v regionu s 300 000 obyva­

Zdravotnické noviny

Finanční náhrady pro podniky, které in­ vestují do zajištění bezpečnosti svých pra­ covníků a snaží se snížit počty pracovních úrazů a nemocí z povolání, již nabízí mno­ ho členských zemí EU. Škála těchto ná­ hrad sahá od nižšího pojistného, státních dotací a grantů přes daňové prázdniny po zvýhodněné podmínky bankovních úvěrů pro podniky s nejlepšími výsledky. Podle zprávy EU­OSHA je přitom stále patrněj­ ší, že má­li EU dosáhnout snížení počtu úrazů na pracovišti o 25 %, které stanoví strategie Společenství pro bezpečnost a ochranu zdraví, vymáhat předpisy samo o sobě nestačí. Tři zveřejněné případové studie analýzy nákladů a výnosů ukázaly kladný poměr výnosů, pohybující se od 1,01 do 4,81 eur návratnosti z každého investovaného eura. Ke kvantitativním kritériím patřila nemoc­ nost, absence v důsledku nemoci a obecné zlepšení pracovních podmínek. Například pobídkový systém zavedený v odvětví zpracování masa v Německu v roce 2002 vedl ke snížení ohlašovaných úrazů o 28 % v průběhu šesti let v porov­ nání se 16% snížením v tomto odvětví celkem. To znamená, že ve společnostech zahrnutých do pobídek bylo přibližně o 1000 úrazů ročně méně. Projekt již povzbudil různé členské státy EU k tomu, aby si vyměňovaly příklady

správné praxe při přípravě pobídkových programů, upozornil ředitel agentury EU­OSHA Jukka Takala. Ze zprávy je podle něho patrné, že ekonomické po­ bídky mohou být účinné ve všech člen­ ských státech bez ohledu na velké rozdíly mezi jejich systémy sociálního zabezpe­ čení a úrazového pojištění. Italský úřad pro odškodňování pracovní­ ků (INAIL) už vyvinul nový pobídkový program, který zohledňuje zkušenosti a správnou praxi z jiných zemí. Jeho zá­ kladem jsou ty nejlepší dostupné mezi­ národní znalosti. S rozpočtem překraču­ jícím 60 miliónů eur je program úřadu INAIL zaměřen zvláště na malé a střední podniky a podle znaleckých odhadů by mohl na úrovni společnosti vést k výnosu ve výši 180 miliónů eur. Zpráva agentury EU­OSHA obsahuje přehled vládní politiky v různých člen­ ských státech EU, týkající se systémů ná­ hrad, a sbírku případových studií o vyu­ žití pobídek v různých zemích. Hodnotí rovněž účinnost jednotlivých pobídko­ vých programů a vymezuje celou řadu faktorů úspěchu. Agentura EU­OSHA sídlící ve španěl­ ském Bilbau byla zřízena Evropskou unií s cílem zlepšit informovanost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. hš

Jsm e zd e

ab proč ychom mno poro zu h nen o žen s měli tom í chr oste u, á o navz vznikem něno p porózo ř u d e z různ ory šir lome d n o ých léče ké dost in bnýc u h po pnosti stup 1 ů.

Výzkum společnosti Amgen identifikoval RANK ligand jako hlavní mediátor tvorby, funkce a přežívání osteoklastů v kortikální a trabekulární kosti.1 Pokles hladiny estrogenů při menopauze vede ke zvýšeným hladinám RANK ligandu, což spouští nadměrnou aktivitu osteoklastů ve skeletu.3 Inhibicí RANK ligandu3 a tím i aktivity osteoklastů se zabrání nadměrnému úbytku kosti.2 Cílem inhibice RANK ligandu je zlepšení zdraví kosti.3 Amgen a GSK spolupracují na prohloubení znalostí o biologii kosti. Literatura: 1. 2. 3.

Boyle WJ et al. Nature 2003;423:337–342. Ominsky MS et al. J Bone Min Res 2008;23:672–682. Hofbauer LC et al. JAMA 2004;292:490–495. www.amgen.cz CZ-PRO-AMG-012-2010

7.10.2010 17:35:08


◗ ◗ K věci

4 Zdravotnické noviny

◗ Ring volný

Chcete jogurt, nebo pacemaker? Česká asociace dodavatelů zdravotnických prostředků – CzechMed – upozorňuje na nekompetentní nákup zdravotnických prostředků prostřednictvím elektronických aukcí, kde jediným rozhodujícím kritériem výběru je cena. Nakupovat zdravotnický materiál pouze podle ceny je prostoduché, jako když si občan jde koupit jogurt do samoobsluhy. Při výrobě čehokoliv se MUDr. Miroslav Palát. v honbě za co nejnižší cenou totiž nedá vyrábět donekonečna pořád levněji. Dříve nebo později přijde zlom, kdy dalšího snížení ceny lze dosáhnout jen zjednodušením, obcházením standardů kvality nebo používáním ještě levnějších vstupních materiálů. U zdravotnické techniky jde ale o život, není tedy možné k nákupu přistupovat s cílem urvat co nejlepší cenu bez ohledu na kvalitu a funkčnost. Současná doba se nese v duchu úspor nákladů a to musí platit i pro zdravotnictví. To je sice pravda, ale nákup zdravotnických technologií prostřednictvím e-aukcí není tím odpovídajícím řešením. Co je na první pohled vidět, je pouze cena. Není však vidět, kolikrát musíte obměnit nekvalitní výrobek a nahradit jej novým, dalším. Nemluvě o možných komplikacích – např. u operačních rukavic existuje riziko kontaminace pacienta nebo operatéra atd. Na konci se nic neušetří ve srovnání s tím, kdyby se nakoupilo v dobrém poměru cena/kvalita rovnou. Tedy přijatelný efekt za přijatelnou cenu. „Šetřit, co to dá, je momentálně obzvlášť ‚in‘. Je to politicky velmi korektní počin. Dále už jde jen o zástupný problém ‚par excelence‘. Na zdravotnické prostředky jde v ČR tak osm procent ze všech zdravotnických výdajů. Takže i kdyby se na nich nakrásně ušetřilo, je to bouře ve sklenici vody. Zaměření na zdravotnický materiál a snaha prohnat jej e-aukcemi je líbivý pokus odvádět pozornost od jiných černých děr zdravotnických výdajů. Jsou za tím dodavatelé drahých softwarových řešení – je to voda na mlýn jejich byznysu. Z jakých peněz se platí tato softwarová řešení? Přece zase ze zdravotnických. Věci nutno nahlížet v souvislostech,“ tvrdí MUDr. Miroslav Palát, prezident sdružení CzechMed.

Jak na nákup technologií? Odpověď je prostá, ale ne jednoduchá. Pokud chce někdo z veřejných peněz nakoupit dobrou hodnotu, může tak učinit i za současného stavu legislativy. Je-li zadavatel veden jasným zájmem vysoutěžit za své peníze co nejlepší hodnotu, se pozná podle toho, jak nechá do svých procesů nahlédnout, jinými slovy, jak bude transparentní. Především musí být zřejmé, že zadavateli jde o přesně formulované kvalitativní parametry v rovnováze s cenou. Samotné rozhodnutí pro toho jednoho anebo více dodavatelů pak musí být srozumitelně zdůvodněno. Tedy nejenom že ten a ten dodavatel nejlépe vyhověl, ale také proč vyhověl. Pak bude zřejmé, na základě čeho zvítězil. Toto zveřejnění nechává stále méně a méně prostoru pro dohady a zákulisní domluvy. Elektronické aukce jsou potom z tohoto důvodu spíše méně vhodné než běžné formy výběrových řízení. CzechMed Bližší informace k tématu najdete na www.czechmed.cz.

ročník 59 n číslo 30 n 11. října 2010

◗ Specializační vzdělávání

Novela jako odpověď na potřeby nelékařů Za použití analýz a rozsáhlého průzkumu, který provedla Česká asociace sester (ČAS), byla minulým vedením ministerstva zdravotnictví navržena technická novela zákona č. 96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních, která by po schválení poslaneckou sněmovnou měla platit od 1. ledna 2011. S obsahem novely a důvody, které k jejímu vzniku vedly, seznámili novináře na zářijové tiskové konferenci její navrhovatelé – tehdejší ministryně zdravotnictví Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA, a Bc. Marek Šnajdr, nyní poslanec parlamentu za ODS. Ten uvedl, že novelu připravili už v době svého působení na ministerstvu, nestačili však už zajistit její přijetí tehdejší poslaneckou sněmovnou.

Sliby splněné a trvající

Od dubna 2009, za dobu působení Dany Juráskové ve funkci ministryně, byly navýšeny tarifní platy nelékařských zdravotnických pracovníků a definicí v katalogu prací byl umožněn posun všeobecné sestry a porodní asistentky o platovou třídu výš. Sestra a další nelékaři se stali nositeli výkonů. S ministerstvem práce a sociálních věcí se podařilo dojednat pravidla pro sjednocení podmínek pro stanovení karenční doby v rámci pracovní neschopnosti. Ministerstvo zdravotnictví vytvořilo program pro vznik mateřských škol závodního typu. To znamená, že by si nemocnice mohly zřizovat školky a žádat na ně o finanční prostředky. K 1. lednu letošního roku vyšel seznam výkonů, do nějž jsou nově zařazeny výkony, jejichž nositeli jsou sestry a ostatní nelékaři (např. v oboru lokální ošetření ran, provedení cévkování močového měchýře u ženy, ale i u muže, sestavení nutričního plánu pacienta, edukace psychiatrickou sestrou, edukace kardiologického pacienta). Od 1. června loňského roku došlo k navýšení platových tabulek pro zdravotníky o 3,5 % a navíc o 3,5 % pro sestry, a tím, že byly posunuty o platovou třídu výš, došlo ke zvýšení o dalších 7,5 %. Celkové zvýšení platů zejména všeobecných sester a porodních asistentek bylo v loňském roce 15procentní. Všemi kritizované duplicitní vzdělávání (VOŠ a VŠ) stále trvá. Podařilo se však zkrátit specializační vzdělávání, byl zredukován počet specializačních oborů, část oborů byla převedena do certifikovaných kursů a byly získány finanční prostředky na celoživotní a specializační vzdělávání. Nesplněn zůstal slib usnadnit nelékařům princip celoživotního vzdělávání

a získávání registrace, nebyl snížen poplatek za registraci. Tento problém řeší technická novela zákona.

Technická novela zákona č. 96/2004 Sb.

„Tato novela zásadním způsobem ovlivní poskytování ošetřovatelské péče, zejména ve složce organizační,“ uvedla na tiskové konferenci prezidentka ČAS Dana Jurásková. Následně seznámila s jejími konkrétními body. Novela umožní nelékařům vykonávat některé činnosti ještě před získáním specializované způsobilosti. Od tohoto opatření se očekává, že bude možné daleko lépe a snáze organizovat ošetřovatelskou péči, a tím bránit organizačním problémům. Zákon zmocňuje ministerstvo, aby vyhláškou o činnostech tyto činnosti definoval. V novele navrhovatelé uvažovali o útlumu oboru všeobecná sestra na vyšších odborných školách. Znovu provedli analýzu počtu studentů a připravenosti vysokých škol a zjistili, že vysoké školy nejsou kapacitně připraveny převzít obrovský počet studentů a implantovat celý systém. Utlumení studia na VOŠ by způsobilo akutní nedostatek zdravotníků. Obor zdravotnický záchranář je v zákoně omezen pouze na oblast zdravotnické záchranné služby a urgentního příjmu. Technická novela umožní záchranářům, aby pracovali i v lůžkové části, například na JIP, ARO, v oblasti diagnostiky. Absolvováním studijního oboru zdravotnický záchranář by nově mohli pracovat na úsecích práce, kde nyní pracuje pouze sestra specialistka pro intenzivní péči. To pomůže vedle jiného řešit nedostatek těchto pracovníků. Ambicí starého zákona bylo umožnit vytvoření poměrně širokého multidisciplinárního týmu. Ukázalo se, že tento systém zbytečně prodražuje poskytování zdravotní péče a je určitou bariérou v pohybu méně kvalifikovaných pracovních sil na trhu práce. „Proto jsme do novely zakomponovali zrušení všech typů sanitářů a ponechali pouze obor všeobecný sanitář. Sanitáři by procházeli stejným procesem zapracování pro specifický výkon činnosti jako ostatní zdravotničtí pracovníci.“

Další, nejzákladnější částí novely je návrh na prodloužení registračního období všech nelékařských zdravotnických povolání ze šesti na deset let. Po r. 2011 více než 60 tisíc nelékařů ve zdravotnictví ztratí způsobilost pro výkon povolání bez odborného dohledu, protože jim vyprší termín registrace a budou žádat o jeho prodloužení. Podle stávajícího zákona by to znamenalo, že by zaměstnavatelé museli tyto zdravotnické pracovníky převádět pod odborný dohled, došlo by ke snížení jejich platů a kolapsu celého poskytování zdravotní péče. „Prodloužení registračního období neohrozí kvalitu poskytované péče,“ slíbila Dana Jurásková. Řekla, že celoživotní vzdělávání je povinností, která je zdravotnickým pracovníkům dána ze zákona, a je na zaměstnavatelích, aby udržování kvalifikace svých zaměstnanců vymáhali. Ani pacienti se nemusí obávat, že prodloužením registrace by mohlo dojít ke snížení kvality péče. Další změnou je zjednodušení systému registrace. Žadatel předloží pouze potvrzení zaměstnavatele, že splnil všechny podmínky, které registrace ukládá. Absolvování vzdělávacích aktivit a výkon zdravotnické praxe by nemusel dokladovat množstvím jednotlivých potvrzení. Sníží se tím administrativa a zaměstnavatelé získají přehled, jak jejich zaměstnanci plní své povinnosti. Významná je též nová formulace, že zdravotnický pracovník je považován za způsobilého k výkonu povolání bez odborného dohledu, pokud se v řízení o jeho žádosti neprokáže opak. Den ukončení registrace se tím posouvá až do dne negativního vyjádření o registraci. Dále bylo navrženo, aby na portále MZ vznikl seznam akreditovaných zdravotnických zařízení s dálkovým přístupem, aby informace o jejich nabídce byly aktuální a co nejsnáze dostupné. Součástí novely zákona č. 96/2004 Sb. je část o správních poplatcích. Je navrženo, aby správní poplatek za vydání osvědčení o způsobilosti k výkonu profese byl snížen z 500 na 100 Kč. Jarmila Škubová

i

K tématům zveřejněným na této straně diskutujte na www.zdravky.cz v rubrice Názor.

inzerce

Mezinárodní veletrh zdravotnické techniky, rehabilitace a zdraví

MEDICAL FAIR BRNO – CENTRAL EUROPE REHAPROTEX

19.–22. 10. 2010 • • • • • •

Mezinárodní kongres miniinvazivní a robotické chirurgie Konference České společnosti pro sterilizaci STERIL.CZ Mezinárodní kongres České lékařské společnosti JEP Mezinárodní podiatrické sympózium Konference e-Health Days Mezinárodní fyzioterapeutická konference

1110 ZN 30_04.indd 4

www.medicalfair.cz Supported by Messe Düsseldorf Organizer of MEDICA and REHACARE

7.10.2010 17:36:39


ročník 59 n číslo 30 n 11. října 2010

◗ ◗ Ekonomika

◗ Trh ve zdravotnictví

Prodej lékařské praxe

Zdravotnické noviny

◗ Farmaceutické společnosti

Firma sanofi-aventis se snaží o nepřátelské převzetí Genzyme

Se vznikem soukromých ordinací – nestátních zdravotnických zařízení zcela logicky vznikla potřeba s těmito praxemi naložit v době, kdy se vlastník rozhodne jít do důchodu či odejít provozovat jinou činnost a existující a vybudovanou lékařskou praxi zachovat, převést a případně zpeněžit. Tato potřeba je přirozeným výsledkem podnikatelské – výdělečné činnosti, kterou provozování nestátního zdravotního zařízení je.

Francouzská farmaceutická společnost sanofi-aventis učinila nepřátelskou nabídku na převzetí americké biotechnologické firmy Genzyme Corp. Generální ředitel sanofi-aventis Chris Viehbacher v prohlášení uvedl, že společnost se po odmítnutí červencové nabídky vedením Genzyme rozhodla obrátit přímo na akcionáře. Nabídka akcionářům Genzyme na odkup akcií platí od 4. října a do 10. prosince. Cena je 69 USD za akcii a je shodná s předchozí nabídkou, kterou firma učinila vedení. Podle agentury AP je Viehbacher po setkání s akcionáři, kteří drží více než 50 procent kapitálu, přesvědčen o úspěchu. Podle sanofi-aventis 69 dolarů za akcii představuje ve srovnání se závěrečnou cenou akcií z 1. července, tedy ze dne, než se objevily spekulace o možném spojení firem, zisk 38 %. Podle analytiků nabídka představuje 20násobek očekávaného zisku Genzyme na akcii v roce 2011. hj

Ačkoliv převody nestátního zdravotnického zařízení jsou denní realitou, není problematika převodu praxí nikde výslovně ani speciálně upravena. Komplexní úpravu otázek převodu praxí v jednom právním kodexu lze očekávat někdy v budoucnu. V této souvislosti je proto třeba počítat s nutností vyřešit specifické problémy. Při dodržení základních povinností bývá převod bezpečný a relativně bezproblémový a lze doporučit spolupráci s právními, daňovými a účetními odborníky.

Zentiva vstoupí na trh s generickými respiračními přístroji

Základní právní úprava

Protože převod nestátního zdravotnického zařízení není v českém právním řádu specificky úpraven, musí se tato problematika dohledat ve větším množství právních předpisů, které upravují některé specifické otázky týkající se nestátních zdravotních zařízení při jejich převodu. Nejdůležitější právní předpisy upravující provoz zařízení a úhradu péče a poměry mezi podnikateli při jejich činnosti. Zák. č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, upravující otázky samotného vzniku a registrace nestátního zdravotnického zařízení. Zák. č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, který mimo jiné zejména upravuje problematiku zdravotní dokumentace, což je pro převod nestátního zdravotnického zařízení jedna ze zásadních otázek. Zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, který upravuje otázku uzavírání smluv o poskytování zdravotní péče a její úhradě mezi nestátním zdravotnickým zařízením a zdravotními pojišťovnami. Zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, který vymezuje základní smluvní typy, tj. smlouvu kupní mezi podnikateli, dále úpravu obchodních společností a jejich fungování a smlouvu o převodu obchodního podílu či jiného podílu ve společnostech.

Vlastníkem je fyzická osoba

Tato varianta je asi v současné době nejrozšířenější. Provozovatelé jsou obvykle přímo jednotliví lékaři, kteří provozují

konkrétní praxi, případně jde o více lékařů ve společných prostorách, provozujících praxi na vlastní účet. Pokud jde o praxi a její převod, má tato problematika několik základních rovin. První rovina jsou místo a prostory, ve kterých se praxe nalézá – ordinace a její příslušenství. Dále je součástí praxe soubor klientů – pacientů, kteří tvoří hodnotu samotné ordinace, ale jenom a pouze ve spojení s registrací zařízení a se smlouvami se zdravotními pojišťovnami, které zajišťují samotné financování praxe a příjmy.

Smlouvy se zdravotními pojišťovnami

Zásadním problémem při převodu praxe z jedné fyzické osoby na nový subjekt je otázka smluv se zdravotními pojišťovnami (ZP), které nepřecházejí na nový subjekt (tento problém odpadá u zařízení, které nehodlá být součástí sítě smluvních zdravotnických zařízení zdravotních pojišťoven). Po zrušení původní registrace a zániku původních smluv musí nový vlastník praxe požádat příslušný krajský úřad o vypsání výběrového řízení na uzavření nových smluv se ZP. Ani výsledek výběrového řízení však pro ZP není závazný. Je proto vhodné v rámci výběrových řízení předjednat se ZP uzavření smlouvy. V praxi je nahrazení jednoho zdravotnického zařízení na stejném místě a ve stejném rozsahu pro pojišťovnu dostatečným důvodem pro zachování stávající sítě, přesto však je vhodné tuto zásadní otázku řešit ještě před převzetím ordinace. Pozitivní vliv na uzavření nových smluv má i samotná smlouva o převodu praxe včetně pacientů, kdy skupina pacientů je pro pojišťovnu dostatečnou motivací pro zachování smluv. Předejde totiž potenciálnímu riziku odchodu pacientů k jiné ZP, která s novým lékařem smlouvu uzavřela. Ostatní převody, tj. nájem či vlastnické právo k prostorám, převod hmotného

◗ Burzy

◗ Lidé

Zdravotnický index neudržel růst

V Bc. Marek Šnajdr

Bez významnějších kursotvorných impulsů proběhl na burzách 39. týden. Výsledkem byla stagnace, když prakticky všechny indexy včetně evropských mírně poklesly. Americké Nasdaq o 0,44 % na 2370,75 bodu a Down Jones o 0,28 % na 10829,68 bodu. Celosvětový NYSE Healthcare Index v týdnu mírně poklesl, a to o 0,46 % na hodnotu 6350,67 bodu. Jednou ze společností, které se již podařilo smazat propad způsobený finanční krizí je společnost Endo Pharmaceuticals (červen 2007 35 USD za akcii, září 2008 15 USD za akcii, aktuálně 33 USD za akcii), která oznámila nákup společnosti Qualitest Pharmaceuticals. Pražská burza poklesla, byť pouze o 0,79 % na hodnotu 1126,8 bodu. Ovšem zatímco prakticky všechny burzy v září rostly, index PX za měsíc září odepsal téměř 4 %! V týdnu akcie ČEZ prorazily dále rezistenční hranici 820 Kč a obchodovaly se pod hranicí 800 Kč.

Výsledky indexů za září NYSE Healthcare +5,24 %, americký Down Jones +3,65 % a Nasdaq +6,13 %, pražský PX50 -3,78 %, německý DAX +1,30 %, japonský Nikkei +3,18 %, hongkongský Hang Seng +6,61 %. RNDr. Jaroslav Lizner

1110 ZN 30_05.indd 5

Poslanec a bývalý náměstek ministra zdravotnictví byl 1. října znovu zvolen předsedou správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP). Rodák z Frýdku-Místku stál v čele správní rady VZP už v minulém volebním období. Na ministerstvu zdravotnictví působil jako náměstek čtyři roky, funkci opustil poté, co byl letos v květnových parlamentních volbách zvolen poslancem. Vystudoval Fakultu financí a účetnictví, obor finance, Vysoké školy ekonomické v Praze. Studia zakončil titulem bakalář. Během studia získal první zkušenosti z našeho legislativního procesu jako konzultant předsedy Hospodářského výboru Parlamentu ČR. V letech 2003–2006 pracoval ve farmaceutické společnosti Pfizer, s. r. o., jako ředitel pro vnější vztahy a podporu obchodu. Znalosti ve výzkumu, vývoji, výrobě a prodeji moderních léčiv získal v letech 1999–2003 jako finanční manažer-controller

inventáře a dokumentace jsou věci, které jsou pouze pod vlivem účastníků převodu.

Právnické osoby mají jednodušší převod

Při převodu praxe držené obchodní společností odpadá celá problematika registrace nestátního zdravotnického zařízení i nové uzavírání smluv o poskytování a úhradě zdravotní péče se ZP. Je to dáno tím, že samotný subjekt vlastnící praxi se nemění, zůstává, pouze se mění vlastníci tohoto subjektu, případně jeho statutární orgány. V daném případě se tedy převádí obchodní podíl či akcie či jiná forma účasti v předmětné společnosti. V neposlední řadě není třeba provádět ani převody smluv týkajících se prostor, kde je praxe umístěna, ani převod hmotného inventáře, ani případné převody pracovněprávních vztahů a dalších vztahů (dodavatelé léků, zdravotních pomůcek atd.). Riziko zde však spočívá v předchozích závazcích, případných dluzích a uzavřených smlouvách, kdy před uzavřením smlouvy je třeba provést audit stavu společnosti jak na uzavřené smlouvy a další smluvní vztahy, tak i na samotné hospodaření společnosti a případné dluhy či závazky ve vztahu k finančním úřadům, dodavatelům, zdravotním pojišťovnám, správě sociálního zabezpečení a jiným. V návaznosti na převod obchodního podílu je třeba splnit zákonné povinnosti, jako je povinnost oznámit do 15 dnů změny týkající se údajů obsažených v rozhodnutí o registraci, tedy i případná změna názvu či sídla společnosti. Mgr. Pavel Říčka, advokát v Praze Ricka@juris.cz, www.juris.cz

5

Farmaceutická společnost Zentiva získala díky akvizici franšízy Siegfried Inhaler přístup k novému přístroji PulmoJet a také k možnostem vývoje respiračních přípravků. Podle Zentivy jí to umožní stát se důležitým hráčem v oblasti generických respirátorů. Finanční podmínky celé transakce nebyly zveřejněny. Podstatou transakce byla akvizice německé pobočky společnosti Siegfried, která se věnuje především franšíze Inhaler, a dále získání jistých souvisejících aktiv, zejména duševního vlastnictví. Společnost i další aktiva ovšem z právního hlediska nezískala přímo Zentiva, nýbrž jiné společnosti náležející rovněž do skupiny sanofi-aventis. Zařízení PulmoJet je nový práškový inhalátor na více dávek, určený pro pacienty s astmatem. Jeho výhodou je mimo jiné snadné ovládání. Díky robustnímu provedení nabízí vysoký výkon a jeho prostřednictvím lze aplikovat celou řadu léků určených k inhalaci. Na trhu by se měly objevit v roce 2013. Zentiva získala rovněž přístup k vývoji nových generických respiračních přípravků. Nejvyspělejším z nich je kombinovaný produkt obsahující beta-agonistickou látku salmeterol s dlouhodobým účinkem a inhalovaný steroid fluticason. Druhý kombinovaný produkt tvoří beta-agonistická látka formoterol s dlouhodobým účinkem a inhalovaný steroid budesonid. „Nejnovější akvizice výrazně urychlí naše plány na rozšíření nabídky cenově dostupných léků pro pacienty. Akvizice franšízy Siegfried Inhaler nám umožní vybudovat silnou konkurenceschopnou pozici, díky níž se v budoucnu můžeme stát jedničkou v oboru cenově dostupných respiračních léků,“ prohlásil generální ředitel Zentivy Rob Koremans. Zentiva sídlící v Praze je předním výrobcem generických léků ve střední a východní Evropě. Je součástí francouzské farmaceutické skupiny sanofi-aventis s globálním dosahem, kotované na burzách v New Yorku a Paříži. Skupina Siegfried Group je celosvětovým výrobcem farmaceutických produktů s výrobními závody ve Švýcarsku, Německu, na Maltě a v USA. Věnuje se primární i sekundární výrobě léčiv a vyvíjí a vyrábí aktivní složky pro farmaceutický výzkum. V roce 2009 její tržby činily cca 283 miliónů švýcarských franků, s jejími akciemi se obchoduje na curyšské burze. hj inzerce

Jsm e zd e

ab proč ychom mno poro zu h nen o žen s měli tom í chr oste u, á o navz vznikem něno p porózo ř u d e z o d l o r různ y ých široké d menin léče o s bnýc tupn h po osti stup 1 ů.

ve společnosti Merck Sharp & Dohme IDEA, Inc., Česká republika. Hovoří plynně anglicky a španělsky. Mezi své nepracovní aktivity řadí členství v Mense ČR. Pětatřicetiletý svobodný politik žije trvale v Mělníku.

V MUDr. Jiří Běhounek Hejtman kraje Vysočina a místopředseda Asociace krajů ČR byl 1. října zvolen místopředsedou správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP). Ve funkci střídá hejtmana Jihomoravského kraje Michala Haška. Je rovněž předsedou Komise Rady Asociace krajů ČR pro zdravotnictví. Devětapadesátiletý lékař vystudoval Fakultu všeobecného lékařství v Praze. V Nemocnici Pelhřimov působil jako lékař a rovněž ve funkci primáře ortopedického oddělení a náměstka nemocnice. Je členem dozorčí rady Pelhřimovské nemocnice, a. s. (v likvidaci). Od roku 2001 je vědeckým sekretářem České společnosti pro ortopedii a traumatologii. zr

Jen u 20 % žen je zahájena léčba v průběhu roku po prodělané osteoporotické zlomenině.1 Jen okolo 40 % pacientů zůstává adherentních k léčbě osteoporózy déle než rok.2 Faktory ovlivňující adherenci k léčbě zahrnují: nevyhovující dávkování, nežádoucí účinky a nedostatek motivace.3,4 To vede k nedokonalé ochraně skeletu. Tyto poznatky otevírají příležitost k dosažení lepších léčebných výsledků při léčbě osteoporózy. Literatura: 1. 2. 3. 4.

Brown SA et al. Med Clin N Am 2003;87:1039–1063. Weycker D et al. Osteoporos Int 2006;17:1645–1652. Rossini M et al. Osteoporos Int 2006;17:914–921. Payer J et al. Pharmacother 2007;61:191–193.

www.amgen.cz CZ-PRO-AMG-012-2010

7.10.2010 17:42:36


◗ ◗ servis

6 Zdravotnické noviny

ročník 59 n číslo 30 n 11. října 2010

◗ Poradna

◗ Řádková inzerce ◗ Pediatr Fakultní nemocnice v Motole přijme atestovaného lékaře/ku pediatra pro Urgentní příjem dětí a LSPP. Nabízíme: komplexní pediatrii v přátelském kolegiálním prostředí, neobyčejné laboratorní zázemí, výbornou praxi, pracovní růst, různé druhy směn, možnost ubytování. Kontakt: prim. MUDr. Mikulecká, CSc., Urgentní příjem pro děti, FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, e-mail: marie.mikulecka@fnmotol.cz, mikuleckamarie@hotmail.com. Tel.: 224 433 683, 3654.

◗ alergolog a praktický lékař Poliklinika Modřany přijme alergologa a praktického lékaře na dlouhodobý prac. poměr, možný i částečný úvazek. Výhodné platové

i pracovní podmínky, příspěvek na stravování, dovolená, penzijní připojištění. Informace na telefonu 241 765 162 nebo 241 770 620.

Kontakt: VZP ČR, Jiřina Herzogová, úsek personálních záležitostí, Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3, e-mail: ustredi.prace@vzp.cz.

◗ Praktický lékař

Studentské centrum v Praze přijme monitora klinických studií. Klidná práce bez nutnosti cestování. Zkušenosti v oboru vhodné. Tel. 722 595 375.

Hustopeče – praktický lékař, nástup ihned/ dohodou za odpovídající platové ohodnocení. Týden dovolené navíc, týden na vzdělávání, HPP, DPP. Požadujeme: VŠ, odbornou/specializovanou způsobilost. Kontakt: lucie.madejewska@mediclinic.cz.

◗ Úhradový specialista Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky hledá zájemce o pracovní pozici: specialista/specialistka úhrad zdravotní péče. Lokalita pracoviště: Ústředí VZP ČR, Praha. Plné znění inzerátu naleznete na www.vzp.cz.

◗ monitor klinických studií

◗ ◗ ostatní ◗ Prodej ordinace PlDD Prodám zavedenou ambulanci praktického lékaře pro děti a dorost v Karlových Varech. Cena k osobnímu jednání. Pro více informací prosím kontaktujte p. Žáčkovou, tel.: 775 333 027. Tel.: 596 816 813, e-mail: sodeor@centrum.cz.

◗ ◗ Volná místa

Objednací kupón Zdravotnických novin Objednávám předplatné: Standardní, roční

799 Kč

Studentské, roční

639 Kč

Balíček 1 + 1, roční* 1220 Kč * speciální nabídka kombinace předplatného Zdravotnických novin a Florence.

Daňový řád Správu daní a poplatků upravoval zákon č. 337/1992 Sb., který platil od 1. 1. 1993 a byl každoročně několikrát novelizován (dosud asi 60 novelizací). Tyto úpravy sice udržovaly celý zákon v „použitelné“ podobě, stále více se ale ukazovalo, že jako celek již plně nevyhovuje efektivní správě daní. Tento zákon byl dále dotvářen soudním rozhodováním. Procesní úprava daňového řízení se postupně stávala nepřehlednou a některá ustanovení se bez znalosti rozhodovací praxe soudů dala jen obtížně aplikovat. Účinnost zákona č. 337/1992 Sb. skončí posledním dnem roku 2010. Nahradí jej nový daňový řád (zákon č. 280/2009 Sb.), který začne platit l. ledna 2011. Zcela nový zákon přichází s cílem zefektivnit a zprůhlednit správu daně. Současně jsou zde, ve srovnání s předchozí úpravou, posíleny některé prvky správy daně. V dalším textu probereme některé oblasti nového daňového řádu – hlavně pak ty, které se liší nebo jsou nové. Úprava správy daní přichází i s lepší provázaností s ostatními daňovými zákony a sjednocuje se daňovou terminologií.

Daň

Organizace:.................................................................................. PSČ a město: ................................................................................

Mění se obsah pojmu „daň“. Nově se definuje jako tradiční daně, ale i clo a poplatky, jejichž správa se řídí podle obecného daňového procesu. Do poplatků patří zejména poplatky správní, soudní, místní a další, u nichž zákon, který je vymezuje, nestanoví, že je o nich rozhodováno podle správního řádu.

Obor činnosti: .............................................................................. IČ: .................................................................................................

atrakce

FAKTURAČNÍ ÚDAJE:

ODBĚRATEL:

(nevyplňujte, jsou-li shodné s odběratelem)

Titul: ............................................................................................. Organizace:.................................................................................. Jméno a příjmení:........................................................................ Adresa: .........................................................................................

Adresa: ......................................................................................... DIČ: ............................................................................................... PSČ a město: ................................................................................ Telefon: ........................................................................................ Telefon: ........................................................................................ E-mail: .......................................................................................... E-mail: .......................................................................................... Způsob úhrady:

složenka

faktura

Vyplněný kupón zašlete poštou na adresu:

Postservis, oddělení předplatného, Poděbradská 39, 190 00 Praha 9, faxem na číslo 284 011 847 nebo e-mailem na adresu predplatne@ambitmedia.cz. Předplatné si můžete objednat také na bezplatné infolince České pošty 800 300 302 nebo webových stránkách www.periodik.cz.

Datum: ......................................................... Podpis: .........................................................

Vyplněním a podpisem tohoto kupónu souhlasím s tím, aby vydavatelství Ambit Media, a.s., shromažďovalo a zpracovávalo ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění osobní údaje uvedené v objednacím kupónu. S úplným poučením o ochraně osobních údajů jsem se seznámil na webových stránkách vydavatele www.ambitmedia.cz. Tyto údaje poskytuji dobrovolně.

Objednací kupón pro podání řádkové inzerce délka inzerátu

5 řádků

10 řádků

15 řádků

Vyplňujte čitelně a hůlkovým písmem!

KONTAKTNÍ A FAKTURAČNÍ ÚDAJE: Organizace:..................................................................................

Rubrika: Nabídka práce

Adresa: .........................................................................................

Počet opakování (pouze placená inzerce)

Práci hledá

Různé

PSČ a město: ................................................................................ IČ: ................................................................................................. DIČ: ............................................................................................... Telefon: ........................................................................................ E-mail: .......................................................................................... Jsem předplatitelem Zdravotnických novin:

1110 ZN 30_06.indd 6

ano

ne

Vyplněný kupón zašlete poštou na adresu: Ambit Media, a. s., Klicperova 604/8,150 00 Praha 5 nebo na e-mail: radkova.inzerce@ambitmedia.cz Personální inzerce je pro soukromé osoby-předplatitele zdarma. Pro ostatní osoby dle ceníku. Cena je uvedena za jedno uveřejnění a nezahrnuje DPH. Ceník řádkové inzerce: Do 5 řádků: 550 Kč, do 10 řádků: 1 100 Kč, do 15 řádků: 1 600 Kč, do 20 řádků 2 000 Kč, do 30 řádků 2 900 Kč, za každých dalších započatých 10 řádků: 900 Kč.

Princip atrakce je novým prvkem a umožňuje nadřízenému správci daně (např. finančnímu ředitelství) převzít vyřízení věci, která přísluší správci daně nižšího stupně (např. finančnímu úřadu) a v této věci rozhodnout. Děje se tak, pokud jsou pro výkon správy daní potřebné mimořádné odborné znalosti, nebo za účelem zjednání nápravy v rámci ochrany před nečinností podřízeného správce daně a také, jde-li o rozhodnutí ve věci, které bude mít zásadní dopad i do řízení s jinými daňovými subjekty.

místní šetření

Mimo jiné je zde přesně formulován okamžik zahájení daňové kontroly. Za ten je považován první úkon správce daně vůči daňovému subjektu, při kterém je vymezen předmět a rozsah daňové kontroly a při němž správce daně začne zjišťovat daňové povinnosti nebo prověřovat tvrzení daňového subjektu či jiné okolnosti rozhodné pro správné zjištění a stanovení daně. Samotné doručení oznámení o tom, že byla zahájena daňová kontrola, ještě není jejím zahájením.

Uplatnění opravných a dozorčích prostředků

Je daňovým řádem rozšířeno o další okruh osob. Daňový subjekt tak může zastupovat zákonný zástupce, ustanovený zástupce, společný zástupce, zmocněnec, společný zmocněnec a prokurista.

Daňový řád na rozdíl od zákona o správě daní rozlišuje opravné a dozorčí prostředky. Opravným prostředkem je podání příjemce rozhodnutí, jímž má být dosaženo změny nebo zrušení rozhodnutí, proti kterému opravný prostředek směřuje. Řádný opravný prostředek je směrován proti dosud nepravomocnému rozhodnutí. Může jím být odvolání nebo rozklad. Mimořádný opravný prostředek směřuje proti již pravomocnému rozhodnutí. Je jím návrh na povolení obnovy řízení. Dozorčí prostředky vedou k obnově řízení nebo přezkoumání rozhodnutí z moci úřední. Dozorčími prostředky se ruší nezákonnosti nebo vady řízení, které ovlivnily výslednou podobu rozhodnutí.

Doručování písemností

Daňové řízení

Zastoupení daňového subjektu

Prošlo změnami, které odrážejí nástup nových technologií. Přednostní formou doručování písemností správce daně se stává doručení při ústním jednání nebo jiném úkonu správce daně a doručení v elektronické podobě. Doručení písemností prostřednictvím pošty, úřední osobou pověřenou doručováním nebo jiným orgánem, o němž to stanoví zákon, je považováno za náhradní způsob, pokud není možno využít uvedených přednostních forem. Osobám, které mají zřízenou datovou schránku, se bude doručovat do těchto schránek v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

Předplatné zahrnuje 42 čísel Zdravotnických novin včetně pravidelných příloh Lékařské listy a Kongresový list.

které jsou v rámci vyhledávací činnosti povolány správcem k ústnímu sdělení skutečností, na jejichž základě bude možné získat důkazní prostředky. Vyzvaná osoba je povinna vysvětlení podat.

Úsek ochrany poskytovaných informací

Mlčenlivost se vztahuje pouze na informace o poměrech jednotlivých osob jak osobních, tak i souvisejících s podnikáním. Nesmí být vyzrazeno cokoli, co by poskytlo jakékoli konkrétní údaje o dané osobě. Povinnost mlčenlivosti se netýká informací získaných při správě daní, z nichž není patrno, jaké osoby se týkají.

Vysvětlení

Novým institutem správy daní daňový řád formálně upravuje postavení třetích osob,

Je daňovým řádem upraveno dokonaleji, i když zde fakticky nedošlo k významným obměnám ve srovnání se současným stavem. Změny se týkají především terminologie. Daňovým řízením se rozumí: V řízení nalézací, V řízení při placení daní, V řízení o mimořádných opravných a dozorčích prostředcích proti jednotlivým rozhodnutím vydaným v rámci daňového řízení. Součástmi nalézacího řízení jsou: V řízení vyměřovací, jehož účelem je stanovení daně, V řízení doměřovací, které je vedeno za účelem stanovení změny poslední známé daně, V řízení o řádném opravném prostředku proti rozhodnutí vydanému v řízení vyměřovacím a doměřovacím. Řízení při placení daní sestává z: V řízení o posečkání daně a rozložení její úhrady na splátky, V řízení o zajištění daně, V řízení exekuční, V řízení o řádném opravném prostředku proti rozhodnutí vydanému v uvedených řízeních při placení daní. Ing. Miloslav Netušil, člen Komory certifikovaných účetních ČR

7.10.2010 16:22:12


ročník 59 n číslo 30 n 11. října 2010

◗ ◗ něco navíc

Zdravotnické noviny

7

V VzděláVání

Naučte se dělat lepší manažerská rozhodnutí Systémová integrace procesů ve zdravotnictví – tak zní název jednoho z magisterských studijních programů Fakulty biomedicínského inženýrství (FBMI) ČVUT v Kladně. V tomto akademickém roce jej nově otevírá i ve formě kombinovaného studia zejména pro zdravotníky a manažery z praxe – a čas na podání přihlášek ještě stále je. O obsahu studijního programu i o šancích jeho absolventů uplatnit se v řízení zdravotnictví ZN hovořily s garantem oboru doc. Vladimírem Rogalewiczem, CSc., proděkanem pro vědecko-výzkumnou činnost a zahraniční styky FBMI ČVUT, a MUDr. Ing. Lubomírem Pouškem, MBA, z její Katedry biomedicínské techniky. V Název oboru je poměrně složitý. Co si pod ním představit? Lubomír Poušek: V současnosti je potřeba se v jednotlivých procesech ve zdravotnictví nejen orientovat, ale především je umět správně skloubit a optimalizovat. Nebýt tím, kdo má klapky na očích a vidí buď jen peníze, nebo jen přístroje… Dříve se příliš neřešilo, zda použít tu, či onu jehlu, ale dnes už je potřeba zvažovat přínosy medicínské i ekonomické a zároveň zachovávat kvalitu poskytované péče. Nemocnice je v principu jednou z nejkomplikovanějších organizací – v porovnání třeba s průmyslem, který je obvykle mnohem úžeji zaměřen. Zdravotnictví má spoustu diametrálně odlišných procesů. Název oboru tedy představuje řízení zdravotnictví, ale nikoli jen z ekonomického hlediska. Je rozšířen navíc o hledisko medicínsko-zdravotnické a technické. Vladimír Rogalewicz: Náš absolvent v pozici manažera by měl umět všechny tyto procesy integrovat a udělat si komplexní pohled na to, co se v konkrétní organizaci děje.

V A jak vypadají „běžnější“ diplomové práce? VR: Třeba se dělají marketingové plány pro konkrétní zdravotnické zařízení, které aktuálně řeší určitý problém. Často také studenti navrhují pomůcky pro zdravotnictví – v jedné loňské práci to

byla například vesta pro záchranáře, která jim usnadňuje nošení různých věcí k zásahu. Mají tedy volné ruce, ale přitom to podstatné vždy u sebe. Kolem našeho oboru se rovněž vytvořila skupina, která se vědecky zabývá problematikou HTA – health technology assessment – tedy hodnocením zdravotnických technologií. To je věc, která je v naší republice nová a dříve se tu nedělala. Snažíme se také některé diplomové práce vést tímto směrem a oblast HTA tak postupně rozšiřovat. V Mají absolventi tohoto magisterského studijního programu možnost rozvíjet se na fakultě ještě dále? LP: Určitě ano. Vznikla zde již relativně silná skupina osmi postgraduálních studentů. Snažíme se tedy studium posouvat i do vědecko-výzkumné činnosti a některé řešené problémy zobecňovat. Myslím si, že je to naše konkurenční výhoda – takto komplexně se studium biomedicínského inženýrství nepěstuje nikde v ČR. VR: Snažíme se vytvářet tým, který by fungoval jako celek. Nikoli aby si každý izolovaně řešil své téma a s ostatními nekomunikoval. Chceme, aby vznikaly skupiny, které budou na určitý problém vytvářet komplexní pohled. jat

inzerce

Lubomír Poušek v diskusi s Vladimírem Rogalewiczem (na snímku zleva). Foto: zn VR: Máme tu ambici… LP: Měli by být lépe akceptováni. Chceme vychovávat absolventy, kteří budou schopni postavit se na stejnou příčku vedle dalšího personálu ve zdravotnickém zařízení a tu příčku si budou schopni udržet.

V Co musí zájemce o kombinovanou formu studia udělat? VR: Přihlášky přijímáme do 23. října v písemné podobě na studijním oddělení FBMI. Všichni zájemci se poté 26. října dostaví k přijímacímu řízení, které bude probíhat formou motivačního pohovoru. Ještě téhož dne komise rozhodne o tom, kdo je přijat. Počítáme, že bychom mohli obor otevřít až pro 60 studentů. Výuka bude pravděpodobně zahájena od 1. listopadu a bude probíhat v blocích vždy koncem týdne. Je předepsáno 186 hodin, které studenti musejí strávit na kontaktní výuce.

V Dnes je jednoznačný trend mít ve V Jak dlouho je obor systémová integvyšších manažerských pozicích uza- race procesů ve zdravotnictví otevřen? vřeno vysokoškolské vzdělání. Proč by Existuje nějaký obdobný v ČR? si měli zájemci o studium vybrat právě LP: První studenty tohoto magisterského vaši fakultu? studijního programu jsme uvítali před LP: Jak už jsem uvedl, naše škola nabízí pěti lety. Začínali jsme však s bakalářvýuku, která rozšiřuje manažersko-eko- ským studijním programem, který byl nomický směr o pohled medicínský zaměřen na biomedicínskou a klinickou a inženýrský. Naši studenti mají třeba techniku. V Uvedli jste, že studium na FBMI je poměrně rozsáhlou výuku diagnostic- VR: Domnívám se, že v komplexním pří- zaměřeno prakticky. Odpovídají tomu kých a terapeutických metod, vedle stupu a backgroundu asi nemáme pro i témata diplomových prací, nebo vznitoho znají něco z techniky, farmakologie oblast zdravotnictví konkurenci. kají „do šuplíku“? a dalších oborových VR: Diplomové práce předmětů. Takže Přihlášky do kombinované formy studia magis- jsou hodně rozličné, mají širší rozhled, tak jako je rozličný celý terského oboru Systémová integrace procesů aby se jim lépe děobor. Snažíme se, aby lala manažerská se velká část z nich děve zdravotnictví lze v písemné podobě podat rozhodnutí. lala ve spolupráci do 23. října na studijním oddělení FBMI v Kladně. VR: Máme také s praxí a pomohla vyVíce informací na www.fbmi.cvut.cz. rozsáhlou síť spoluřešit konkrétní organipracujících organizaci nějaký dílčí prozací, které fungují v oblasti zdravotnic- V Kdo se může – kromě vašich absol- blém. Většinou mají studenti vedoucího tví. Pokud se student profiluje určitým ventů bakalářů – přihlásit ke studiu práce ze školy a konzultanta ze zdravotnického zařízení nebo z firmy. směrem a projeví zájem o konkrétní té- tohoto oboru? ma, vždy mu dokážeme zajistit i kontak- VR: Jsme poměrně hodně otevření. Do LP: Témata se skutečně nevytvářejí jen ty z praxe. Snažíme se o to, aby bylo stu- prezenčního studia přicházejí nejčastěji od stolu, ale jde o poměrně komplikovadium opravdu hodně prakticky absolventi bakalářských zdravotnických ný proces. Komunikujeme se studenty zaměřeno. oborů, ale také oborů ekonomických. a snažíme se už od prvního ročníku najít LP: Zdravotnictví je totiž svým způso- Ještě v letošním akademickém roce by- témata, která by korespondovala s jejich bem unikátní – pozice v nemocnici jsou chom však chtěli otevřít kombinovanou zaměřením a navíc měla praktické vyurůzně „rozkastovány“ a lékař je stále po- formu studia a poskytnout ji především žití. Mohli bychom si jistě zvolit cestu važován za hlavní osobu. De facto niko- lidem, kteří už ve zdravotnictví pracují jednodušší, méně časově náročnou, ale ho, kdo nehovoří jeho jazykem, nebere a potřebují si doplnit vzdělání. myslíme si, že tento směr je správný. za partnera. A nezáleží na tom, zda jde LP: Umíme si představit poměrně široký o manažera, ekonoma nebo technika. okruh povolání, která jsou průpravou pro V Mohli byste uvést konkrétní Komunikace prostě nefunguje… tento obor. Mohou to být zaměstnanci příklad? zdravotnických či farmaceutických fi- LP: Měli jsme tu jednu trochu netypicV Vaši absolventi se tedy s lékaři rem, pracovníci managementu nemoc- kou diplomovou práci studentky, která a ostatními zdravotníky dorozumějí nic, ale i paramedicínské a další pracuje ve vedoucí funkci ve zdravotniclépe? profese. kém středisku Vazební věznice Ruzyně

1110 ZN 30_07.indd 7

a jako téma si vybrala řízení stresu u příslušníků vězeňské služby. Její práce byla založena na jednom psychologickém směru, tzv. transakční analýze, a využívala systému positive strokes – „pohlazení“. Použila poměrně komplikovaný dotazník pro zjišťování stresu a naučila nadřízeného, kdy má dávat ona „pohlazení“, jaké formulace při tom používat… Začalo to oboustranně fungovat a zcela se změnila komunikace zaměstnanců na všech úrovních. Výsledkem byla opravdu úžasná práce. VR: Na základě této diplomky na fakultě vznikl celý výzkumný směr. Letos se daným tématem budou zabývat další dvě studentky a přenesou ho do jiných prostředí – průmyslu a zdravotnického zařízení… LP:… kterým je Psychiatrická léčebna Bohnice v Praze, kde je stres zaměstnanců také značný. Ale je to zcela odlišná organizace, s jinou kulturou i způsobem řízení lidí.

Jsm e zd e

ab proč ychom mno poro zu h nen o žen s měli tom í chr oste u, á o v n navz znikem ěno p porózo u d různ ory šir zlome řed n o ých léče ké dost in bnýc u h po pnosti stup 1 ů.

Jen u 20 % žen je zahájena léčba v průběhu roku po prodělané osteoporotické zlomenině.1 Jen okolo 40 % pacientů zůstává adherentních k léčbě osteoporózy déle než rok.2 Faktory ovlivňující adherenci k léčbě zahrnují: nevyhovující dávkování, nežádoucí účinky a nedostatek motivace.3,4 To vede k nedokonalé ochraně skeletu. Tyto poznatky otevírají příležitost k dosažení lepších léčebných výsledků při léčbě osteoporózy. Literatura: 1. 2. 3. 4.

Brown SA et al. Med Clin N Am 2003;87:1039–1063. Weycker D et al. Osteoporos Int 2006;17:1645–1652. Rossini M et al. Osteoporos Int 2006;17:914–921. Payer J et al. Pharmacother 2007;61:191–193.

www.amgen.cz CZ-PRO-AMG-012-2010

7.10.2010 16:08:12


◗ ◗ Zdravotně-sociální péče

8 Zdravotnické noviny

ročník 59 n číslo 30 n 11. října 2010

V Seminář nadačního fondu pro podporu zaměStnávání oSob Se zdravotním poStižením

Nemocenské pojištění v evropských zemích Pod záštitou poslankyně PS PČR Lenky Kohoutové uspořádal 23. září Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (NFOZP) v prostorách poslanecké sněmovny seminář na téma Kam mizí peníze, aneb Kdy se u nás sloučí zdravotní a sociální systém. Ekonom Ing. Miroslav Zámečník informoval o nemocenském a zdravotním pojištění v různých zemích Evropy.

tam není solidarita s chudými – respektive přesouvá se jen do oblasti sociální pomoci.

M. Zámečník rozdělil evropské země na ty, které mají národní zdravotní službu nebo provinční zdravotní službu, a na ty, které mají veřejné zdravotní pojištění. „Jako země s národní zdravotní službou je notoricky známá Velká Británie, kde se tato služba podobá vertikálně integrovanému zdravotnictví tak, jak jsme je znali za starého režimu – samozřejmě ale odpovídající demokratické společnosti,“ řekl v úvodu. Ve většině zemí této skupiny (např. Irsko, celá Skandinávie, ale také Španělsko a Itálie, které mají provinční zdravotní službu) se neplatí zdravotní pojištění nebo zdravotní daň, tedy procento z vyměřovacího základu, které je odvozeno od příjmu poplatníka. V zásadě národní zdravotní služby nemají zfúzované nemocenské a zdravotní pojištění. Nemocenská tam samozřejmě existuje, ale není administrována zdravotní pojišťovnou, protože ta neexistuje. „Všechny varianty národní zdravotní služby jsou financovány ze všeobecné pokladní správy – to znamená, vezme se celkový daňový výnos, podle nějakého klíče se vytvoří odečet a z toho se financuje zdravotní rozpočet. Zastánci veřejného zdravotního pojištění říkají, že právě toto znamená ohrožení příjmové základny zdravotnictví v rámci veřejných rozpočtů, protože i zdravotnictví musí neustále obhajovat své právo na existenci a zvýšené příděly financování,“ vysvětlil Miroslav Zámečník a dodal, že zajímavé překlenovací řešení mají ve Skandinávii, kde valná část akutní i ambulantní péče je realizována na úrovni vyšších územně-správních celků. Např. ve Švédsku se tedy financuje tak, že správní celek má autonomii a může si stanovit daně z příjmu. A 90 procent regionálních rozpočtů jde fakticky na zdravotnictví. Je to tedy odvozeno z daně z příjmu, daň však nejde rovnou do zdravotnictví, ale prochází regionálním rozpočtem.

Systémy, které ze své definice mohou mít propojené zdravotní pojištění s nemocenským, jsou v zemích, kde historicky vznikaly zdravotní pojišťovny jako vzájemné zajišťovny nebo bratrské pokladny. Jde především o německy mluvící země, Německo a Rakousko. „V literatuře najdete velmi pochvalné zmínky o dopadech propojení nemocenského a zdravotního pojištění, pokud je dobře nastaven systém z hlediska toho, jak dovede detekovat malé pojistné podvody ve smyslu ,hodím se marod´. Ale Německo – přestože dává poměrně vysoké náhradové procento – má jednu z nejnižších nemocností v Evropě, zatímco v zemích s nízkým náhradovým procentem včetně Nizozemska, kde celé riziko nese zaměstnavatel, je nemocnost oproti Německu trojnásobná. Jedno z vysvětlení říká, že propojení nemocenského a zdravotního pojištění přes osobu praktického lékaře, který vystavuje pracovní neschopnost a komunikuje s pojišťovnou, vytváří prostředí, kdy se dají přijmout opatření, aby nemocnost nebyla zbytečná. Navíc zdravotní pojišťovna má přece jen vyšší zájem investovat do zdravotní prevence než v rozděleném systému,“ vysvětlil během semináře M. Zámečník.

Ing. Miroslav Zámečník. foto: zn žených, Ing. Zámečník odpověděl: „Nediskriminuje, protože existují ochranné mechanismy. Zaměstnavatel ze zákona nesmí sbírat data. Na druhé straně je ale právě sběr dat logicky to jediné, co ho zajímá. Stačí vyšší koncentrace rizik a firma se dostává do ohromných problémů. To je věc, kterou bych nikdy nedoporučil.“

Švýcarsko – zdravotní pojištění jako absolutní částka

Ve Švýcarsku propojení zdravotního a nemocenského pojištění existuje, ale pokud

1110 ZN 30_08.indd 8

Preventivní programy mají význam

„Preventivní medicína je problémem všude na světě zejména proto, že zdravotnické systémy, ať už je to národní zdravotní služba, nebo veřejné zdravotní pojištění, jsou všechny zaměřeny na kurativu. Prevence se dá v zásadě dělat přes systém zdravotních pojišťoven, kde je pevně vyčleněná částka na pevně vyčleněné programy, nejde to tedy ze základního ,balíku‘ peněz, ze kterého se financuje zdravotní péče, nebo ji prostě zajišťuje stát,“ konstatoval Miroslav Zámečník.

V Situace ve státech Evropské unie

Pramen: MISSOC EU

Nizozemsko přeneslo rizika na zaměstnavatele

Z hlediska zdravotního pojištění i nemocenské je podle M. Zámečníka extrémně zajímavou zemí Nizozemsko, které má pojištění pro dlouhodobá rizika – např. následná péče o seniory se platí ze zvláštního pojištění – a pak existuje klasické zdravotní pojištění jako u nás. Z toho by vyplývalo, že nemocenská půjde ze základního zdravotního pojištění, ale není tomu tak, protože Nizozemsko systém privatizovalo, správa zdravotní daně je tedy řešena soukromoprávními subjekty, které jsou skutečně soukromé – jsou to pojišťovací koncerny. „V případě nemocenského pojištění se to vyřešilo způsobem, který by pro naše zaměstnavatele byl obzvláště nepříjemný – a to je přenesením celého rizika právě na ně. Pro případ pracovní neschopnosti má zaměstnanec nárok na finanční dávku, ale až po dobu dvou let trvání pracovní neschopnosti ji platí zaměstnavatel. Zaměstnavatel má tedy velmi silný motiv vědět, koho přijímá do práce, a jakmile zjistí, že jde o člověka se zvýšeným rizikem pracovní neschopnosti, má silný ekonomický motiv ho nebrat. Zvláště pro malé zaměstnavatele je skutečnost, že v poměrně malém počtu zaměstnanců může existovat řada rizik, které odpovídají normálnímu rozdělení v populaci, nesmírnou zátěží,“ řekl M. Zámečník. Na otázku by se dalo říci, že Nizozemí diskriminuje zaměstnávání zdravotně posti-

jde o nemocenskou, není to povinnost ze zákona. Federální zákon vyžaduje, aby se lidé pod hrozbou pokuty pojistili na zdravotní rizika, nikoli však, aby si platili nemocenské pojištění. Je to tedy stejné jako v ČR pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). V ČR je nemocenské pojištění pro OSVČ fakultativní a ve Švýcarsku je fakultativní pro všechny. Švýcarsko je také jediná evropská země, kde se zdravotní pojištění neplatí jako procento z příjmu, ale jako absolutní částka, což ovšem zároveň znamená, že

Německo – jedna z nejnižších nemocností v Evropě

Už ale existují výsledky, podle kterých zavedení preventivních programů přispělo např. ke snížení komplikací diabetu ve srovnání s kontrolním vzorkem diabetiků se stejným stupněm závažnosti onemocnění. Např. v Německu jde velký díl pozornosti skutečně k péči o chronické pacienty, a tím, jak je preventivní program nastaven, každá preventivní prohlídka má nějakou bonifikaci – člověk je tedy pozitivně motivován. „Když je někdo dobře a včasně léčen, déle vydrží v práci, takže pak to stojí stát méně peněz,“ upozornila poslankyně Lenka Kohoutová, předsedkyně správní rady NFOZP a zdůraznila, že zná tuto problematiku zvláště od lidí s roztroušenou sklerózou mozkomíšní. „Má tedy smysl dávat více peněz na preventivní programy? Vyplatí se to?“ „Záleží na tom, co je obsahem preventivního programu,“ odpověděl M. Zámečník. „Když jde například o detekci kolorektálního karcinomu, kdy je test laciný a výskyt onemocnění v populaci vysoký, pak to samozřejmě má velký význam a rozhodně se to vyplatí. Jakmile je ale preventivní program založený na drahé diagnostice a hledá se málo časté onemocnění, tak se to nevyplatí. Rozhodně se však vyplatí posílat lidi na preventivní prohlídky. Vše je o nastavení stimulů, aby vycházely vstříc chování člověka a snažily se ho postupně zorientovat a motivovat k jinému zdravotnímu stylu.“ Systémy zdravotního pojištění se většinou vyvíjely historicky tak, že bylo nemocenské pojištění propojeno se zdravotním. „Výhodou v těchto případech může být, že pojišťovna má lepší přístup k informacím a zejména silný ekonomický motiv na tom, aby administrovala nemocenskou s co nejnižší mírou zneužití systému. Na druhou stranu v případě ČR, kde nemocenské a důchodové pojištění má na starosti Česká správa sociálního zabezpečení, by nebylo jednoduché vrátit se do stavu, který jsme měli před druhou světovou válkou… Je třeba vše důkladně promyslet, nezavádět změny ukvapeně,“ uzavřel svůj referát M. Zámečník. hech

V Belgie – Prvních 30 dní ve výši 60 % průměrného příjmu za uplynulé čtvrtletí. Od 31. dne 55 %. Maximální výše 104 euro na den. Nemocenská je pobírána maximálně po dobu jednoho roku, potom má občan nárok na invalidní důchod. V DáNsko – Jestliže občan řádně platil příspěvky do fondu, pobírá po dobu nemocenské 100 % svého průměrného příjmu za uplynulé čtvrtletí. Maximální výše 439 euro týdně. Nemocenská je pobírána maximálně po dobu 52 týdnů během posledních 18 měsíců, potom má občan nárok na invalidní důchod. V estoNsko – Nemocenskou vyplácí občanům pojišťovna ve výši 60 % jejich průměrného příjmu maximálně po dobu 182 dní. V některých případech může být prodloužena na 240 dní. U pracovních úrazů činí nemocenská 100 % průměrného příjmu občana a u nemocí, které si vyžádaly celodenní pobyt v nemocnici, činí nemocenská 80 % z průměrného příjmu občana. V FiNsko – Výše nemocenské závisí na výši příjmu (jsou stanovena pásma). Je zavedena klouzavá sazba od 25 % do 70 % z průměrného příjmu za posledních 43 týdnů. Nemocenská je pobírána maximálně po dobu jednoho roku, potom má občan nárok na invalidní důchod. V FraNcie – Nemocenská činí 50 % průměrného příjmu za uplynulý rok, maximálně však 42 euro denně po dobu prvních 30 dní. Od 31. dne činí nemocenská 66,66 %, maximálně však 56 euro denně. Nemocenská je pobírána maximálně po dobu jednoho roku, potom má občan nárok na invalidní důchod.

V irsko – Paušální sazba ve výši 148,80 euro týdně. Nemocenská je pobírána maximálně po dobu jednoho roku, potom má občan nárok na invalidní důchod. V islaND – Paušální sazba ve výši 11 euro denně. Nemocenská je pobírána maximálně po dobu 52 týdnů během 24 měsíců. V itálie – Prvních 20 dní se poskytuje nemocenská ve výši 50 % z průměrného příjmu za poslední tři měsíce, od 21. dne již ve výši 66,6 %. Nemocenská je pobírána maximálně po dobu 6 měsíců během jednoho roku. V kypr – Nemocenská činí 60 % z průměrného příjmu občana a je poskytována po dobu 156 dní, vyplácí ji stát. V některých případech může být prodloužena na 312 dní. V lichteNštejNsko – Nemocenská činí 80 % z průměrného příjmu občana a je poskytována maximálně po dobu 720 dní během posledních 900 dní. V litva – Nemocenská se vyplácí až od třetího dne nemoci a činí 85 % z průměrného příjmu za uplynulé čtvrtletí. Nejdéle je nemocenská vyplácena po dobu 120 dní. V lotyšsko – Výše činí 80 % z průměrné mzdy. Nemocenská je poskytována po dobu 52 týdnů, potom má občan nárok na invalidní důchod. V lucemBursko – Po dobu nemoci dostává občan dávky nemocenské ve výši 100 % svého průměrného příjmu za poslední 3 měsíce. Nemocenská je však poskytována nejdéle po dobu 52 týdnů, potom má občan nárok na invalidní důchod. V maďarsko – Výše nemocenské činí 70 % z průměrného příjmu občana, který odváděl sociální pojištění

déle než dva roky, u ostatních 60 %. Nemocenská je vyplácena nejdéle po dobu jednoho roku, potom má občan nárok na invalidní důchod. V malta – Nemocenskou vyplácí občanovi stát, a to v paušální výši. Výše nemocenské činí 15 euro za den u ženatých či vdaných, u svobodných činí 9,70 euro za den. V Německo – Výše nemocenské činí 70 % z průměrného příjmu občana za uplynulých 52 týdnů. Nejdéle je však nemocenská poskytována po dobu 78 týdnů během 3 let. V Nizozemí – Výše nemocenské činí 70 % z průměrného příjmu občana za posledních 12 měsíců, nejvýše však 159 euro denně. Nemocenská je poskytována nejdéle po dobu 104 týdnů, potom má občan nárok na invalidní důchod. V Norsko – Výše nemocenské je stanovena na 100 % z průměrné mzdy za uplynulé čtvrtletí. Nemocenská je poskytována nejdéle po dobu 52 týdnů, potom má občan nárok na invalidní důchod. V polsko – Nemocenská je poskytována maximálně po dobu 6 měsíců, potom již má občan nárok na invalidní důchod. Jsou stanoveny dvě sazby nemocenské: 80 % z průměrného příjmu a 100 % z průměrného příjmu (platí pro pracovní úrazy a těhotné ženy). V portugalsko – Výše nemocenské se pohybuje od 55 % do 80 % průměrného příjmu za předcházející čtvrtletí v závislosti na délce nemoci. V rakousko – Prvních 42 dní dostává občan 50 % své průměrné mzdy za uplynulých 12 měsíců, potom 60 %, nejvýše však 3270 euro měsíčně. Nemocenská je

poskytována maximálně po dobu jednoho roku, potom má občan nárok na invalidní důchod. V Řecko – Nemocenská je v Řecku vyplácena v paušální výši, prvních 15 dní 13,50 euro, potom 24,90 euro. Nemocenská je poskytována maximálně po dobu 182 dní, 360 dní nebo 720 dní (závisí na typu nemoci). V sloveNsko – Výše nemocenské činí 25 % první tři dny nemoci, od 4. dne činí nemocenská 55 % z průměrného příjmu občana. Nemocenská je poskytována nejdéle po dobu 52 týdnů, potom má občan nárok na invalidní důchod. V sloviNsko – Výše nemocenské činí 100 % z průměrného příjmu za předcházející čtvrtletí (u nemocí z povolání, úrazů v práci), 90 % u nemocí a 80 % u zranění. Nemocenská je poskytována maximálně po dobu jednoho roku, potom má občan nárok na invalidní důchod. V špaNělsko – Prvních 20 dní je nemocenská vyplácena ve výši 60 %, potom ve výši 75 % z průměrného příjmu za posledních 6 měsíců. Nemocenská je poskytována nejdéle po dobu 52 týdnů, potom má občan nárok na invalidní důchod. V švéDsko – Výše nemocenské je stanovena na 80 % z průměrné mzdy za uplynulé čtvrtletí. Nemocenská je poskytována nejdéle po dobu 52 týdnů, potom má občan nárok na invalidní důchod. V velká BritáNie – Výše nemocenské je stanovena paušální sazbou, prvních 28 dní dostává občan 94 euro, potom 105 euro. Nemocenská je poskytována nejdéle po dobu 52 týdnů, potom má občan nárok na invalidní důchod.

7.10.2010 17:44:46

ZN 30_2010  
ZN 30_2010  

Zdravotnické noviny - odborné forum zdravotnictví a sociální péče

Advertisement