Page 1

ZdraVotNické NoViNy

Přílohy tohoto vydání

OdbOrné fórum zdravOtnictví a sOciální péče www.zdravky.cz

ročník 59 • číslo 38 • 6. prosince 2010 cena 26 Kč • pro předplatitele 19 Kč / 1,25 €

Homolka se stala nemocnicí roku

3

Pojišťovny vydaly víc, než vybraly

5

Sociální podnikání – prvek evropské politiky

6

Život za obrazy Edvarda Muncha

8

V OdbOrOvý svaz zdravOtnictví a sOciální péče čr

Na jednotném platovém systému trváme VI. sjezd Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR (OSZSP ČR), který proběhl ve dnech 24.–26. listopadu v Hrad­ ci Králové, demonstroval jedno­ tu po mnoha podzimních jed­ náních odborů s vládou ohledně platů ve zdravotnictví a sociál­ ních službách. Konal se dva tý­ dny před připravovanou pro­ testní jednodenní stávkou. Nejbouřlivější diskuse se rozpoutala k vystoupení ministra práce a sociálních věcí dr. Ing. Jaromíra Drábka. Ministr na sjezdu řekl, že se dohodl s ministerstvem zdravotnictví na společné přípravě koncepce zdravotně-sociální péče – v následujících měsících se vyhodnotí data a během jednoho až dvou let by měl naběhnout systém, který dá zdravotně-sociální péči jednotná pravidla. Zdůraznil také, že je o sociálních službách připraven dál jednat. V příštím roce mají sociální služby ze státního rozpočtu dostat o 10 procent méně oproti konečnému stavu roku 2010, tedy 6,1 miliardy Kč. Původní návrh státního rozpočtu počítal s dotací 2,5 až 3,5 miliardy. Znovu také zopakoval, že úsporná opatření se udělat musejí, i když ho netěší snižovat příspěvky rodinám s dětmi a lidem s postižením atd. Ohledně platových vyjednávání J. Drábek konstatoval, že nelze ustoupit z cíle, aby provoz českého státu byl levnější, a dodal,

◗ sněmovna PČR

V Z usnesení VI. sjezdu OSZSP Delegáti VI. sjezdu přijali usnesení k následujícím okruhům problémů: odměňování, zdravotnictví a sociální služby, zákoník práce, důchodová reforma. V k odměňování Delegáti VI. sjezdu OSZSP ČR odmítají zásadní změny v odměňování pracovníků ve zdravotnictví a v sociálních službách, které schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR (PS PČR) a vyzývají vládu a PS PČR k okamžitému přehodnocení navržené platové úpravy a k zachování objemu finančních prostředků na platy a mzdy pro rok 2011 minimálně ve výši roku 2010. Dále vyzývají vládu k okamžitému návratu ke standardnímu sociálnímu dialogu a k řešení odměňování pracovníků ve zdravotnictví a v sociálních službách komplexně. Požadují navýšení platů, platových tarifů a mezd ve zdravotnictví a sociálních službách a trvají na vytvoření jednotného platového systému pro všechny pracovníky ve zdravotnictví a sociálních službách, který by odrážel náročnost jejich profesí. Mimo jiné požadují, aby se zodpovědné orgány zasadily o zavedení personálních standardů ve zdravotnictví a sociálních službách a zavazují odborové organizace a členy OSZSP, aby se podíleli na protestní jednodenní stávce 8. 12.

V ke zdravotnictví a sociálním službám Ze sjezdového jednání. foto: archiv Oszsp čr že vláda měla vůli jednat, jednání proběhla celá řada, ale odbory reprezentované Českomoravskou konfederací odborových svazů (ČKKOS) všechny návrhy odmítly, vlastní nepředložily a upřednostnily stávku.

Vláda nevedla řádný dialog

Do následující diskuse se zapojila především místopředsedkyně OSZSP Ing. Ivana Břeňková, která se za odbory všech jednání zúčastnila. Podle ní vláda nevedla řádný dialog, dávala své materiály dříve tisku než odborům, na jejich připomínky nebrala zřetel. Ing. Břeňková také řekla, že odboráři vládě předložili všechny slí-

bené návrhy, přestože vláda opakovaně tvrdí, že od nich nic nedostala. Nesouhlasila také s ministrovým tvrzením, že pro zdravotnictví se nic nemění, protože tam byla možnost dávat smluvní platy již dříve, pouze se nevyužívala. „Ve skutečnosti tam ovšem byl zároveň paragraf, který říkal, že to musí být dáno v kolektivních smlouvách nebo tam, kde nejsou odbory, vnitřním předpisem. Tento paragraf, který je pro odbory velmi důležitý, nyní vláda zrušila,“ řekla Ing. Břeňková a požadovala po ministrovi slib, že se paragraf do zákona zase vrátí. J. Drábek řekl, že nemá problém o tom dál jednat. dokončení na straně 2 ➥

Delegáti zásadně nesouhlasí s návrhy, aby byla pacientům ze zdravotního pojištění poskytována jen ekonomicky nejméně nákladná péče. Tento přístup k nemocným je podle nich neslučitelný s etikou zdravotníků a s Ústavou České republiky. Souhlasí s možností vytvořit připojištění, ale pouze za podmínky, že zůstane zachována minimálně současná úroveň a rozsah hrazené péče. Připojištění je možné vytvořit na péči, která v současné době není hrazená z veřejného zdravotního pojištění. Delegáti trvají na tom, aby sociální služby byly v České republice poskytovány jako služby ve veřejném zájmu, stejně jako v ostatních zemích Evropské unie. Odmítají návrhy na liberalizaci sociálních služeb a jejich deregulaci.

V k zákoníku práce Delegáti jsou zásadně proti další liberalizaci zákoníku práce a ukládají výkonné radě (VR) a vedení OSZSP ČR podniknout v součinnosti s ČMKOS všechny potřebné kroky, včetně případné stávky, aby se zastavily liberální tendence, které připravuje MPSV v oblasti zákoníku práce.

V k důchodové reformě Delegáti ukládají vedení OSZSP ČR a VR prosazovat spravedlivou důchodovou reformu, která nepoškodí zaměstnance. Zásadně odmítají důchodovou reformu, která by umožnila vyvést podstatnou část financí z povinného průběžně financovaného systému do soukromých fondů.

Inzerce

Kvalita onkologické péče v ČR Česká republika patří ve výskytu zhoubných nádorů k nejzatíženějším zemím světa. Budeme-li brát v úvahu všechny novotvary včetně těch méně agresivních, můžeme u nás každý rok očekávat více než 67 000 nově diagnostikovaných pacientů. To představuje enormní zátěž pro české zdravotnictví s řadou vážných společenských i ekonomických důsledků. „Celkem v ČR žije více než 430 000 osob, které jsou léčeny pro zhoubný nádor nebo mají jeho historii v osobní anamnéze. Z příčiny nádorového onemocnění umírá ročně více než 28 000 pacientů,“ připomněl 29. listopadu prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., předseda České onkologické společnosti ČLS JEP (ČOS), na konferenci konané v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR pod záštitou předsedy výboru pro zdravotnictví MUDr. Borise Šťastného. dokončení na straně 2 ➥

0612 ZN 38_01.indd 1

3.12.2010 12:16:41


◗ ◗ z domova

2 Zdravotnické noviny

Na jednotném platovém systému... ➥ dokončení ze strany 1 Snažil se vysvětlit tzv. pásmové odměňování jako vý­ hodné a motivující a uvedl oblíbený příklad šikovného mladého zaměstnance, kterého nelze dobře zaplatit, zatímco méně zdatný zaměstnanec s více lety praxe do­ stane víc peněz. Bc. Dagmar Žitníková, která byla sjezdem zvolena před­ sedkyní OSZSP pro následující čtyři roky, připomněla, že již před lety předložily obory vládě 38 bodů s návrhy, jak stabilizovat státní rozpočet, například omezením korup­ ce, ale ministři se jím nezabývali.

Zaměstnanci zdravotnictví a sociální péče krizi nezavinili Ministr zdravotnictví doc. MUDr. Leoš Heger, CSc., na sjezdu řekl, že navržená úhradová vyhláška, podle které mají pojišťovny platit za léčení v příštím roce o dvě pro­ centa méně, nepovede k rušení nemocnic. Existence ně­ kterých oddělení však může být ohrožena v souvislosti s výzvou lékařů „Děkujeme, odcházíme“. „Nemocnice budou mít prostor poklesnout v objemu péče a my dou­ fáme, že se v rámci této možnosti projeví, že některé hospitalizace jsou zbytné a pacienta není třeba hospi­ talizovat,“ řekl Leoš Heger. A připustil, že do zdravotnic­

tví poprvé za posledních 20 let půjde méně peněz než v předchozím roce. Kromě úhradové vyhlášky řešili odboráři s ministrem zdravotnictví především výši platů, které v příštím roce mají údajně klesnout. D. Žitníková zdůraznila, že za­ městnanci zdravotnictví a sociálních služeb krizi neza­ vinili, nepracují méně, navíc už v předchozích letech zde byly úspory dovedeny na samu mez únosnosti, v ne­ mocnicích na oddělení slouží už jen jedna sestra atd.

Zdravotní péči poskytovanou v sociálních službách je třeba adekvátně ohodnotit „Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a odborový svaz mají spoustu stejných cílů, i když cesty k jejich na­ plnění mohou vidět jinak,“ řekl její prezident a vice­ prezident Unie zaměstnavatelských svazů ČR Ing. Jiří Horecký, MBA. Podle něj Asociace poskytovatelů sociál­ ních služeb (APSS) požaduje změnu financování sociál­ ních služeb tak, aby bylo nejen pro poskytovatele, ale pro všechny transparentní, spravedlivé a odpovídající evropské legislativě. Je však hlavně nezbytné, aby zdravotní péče poskyto­ vaná v sociálních službách byla adekvátně ohodnocena a placena ze zdravotního pojištění a aby Česká republika

měla koncepci sociálních služeb a koncepci dlouhodobé péče. Předseda ČMKOS Jaroslav Zavadil varoval před změnami, které se připravují ve zdravotnictví a sociální péči, a řekl, že vždy existují sociálně citlivější řešení, o nichž však po­ litici nechtějí slyšet. Vyzdvihl zářijovou demonstraci od­ borových svazů veřejných služeb a veřejné správy a vy­ zval k účasti na připravované jednodenní stávce ve středu 8. prosince. Regionální tajemník Evropské federace odborových sva­ zů veřejných služeb (EPSU, 8 miliónů členů) a celo­ světové odborové Internacionály veřejných služeb (PSI, 20 miliónů členů) pro střední Evropu a západní Balkán Josef Krejbych zdůraznil, že OSZSP se hned od svého vzniku velmi aktivně zapojil do demokratických evrop­ ských i celosvětových odborových struktur. Od počátku v nich přitom hrál velmi důležitou roli, často vůdčí, a by­ lo na něj vždy spolehnutí. Na uplynulých dvacet let, kdy stál v čele OSZSP, zavzpo­ mínal jeho bývalý předseda, v současnosti náměstek ministra zdravotnictví pro koordinaci informačních sy­ stémů RNDr. Jiří Schlanger. Do budoucna odborovému svazu popřál, aby i nadále vedl hlavně „běhy na dlouhou trať“ a neztratil cíl. Závěrem zdůraznil, že je třeba sdílet zájmy a vytvářet koalice. hech

Kvalita onkologické péče v ČR ➥ dokončení ze strany 1 Prof. J. Vorlíček zdůraznil, že Česká onkologická společ­ nost ČLS JEP přistupuje k tématu dlouhodobě racionálně a usiluje o objektivní hodnocení kvality na základě reál­ ných dat získaných z populačních registrů i z klinické praxe zdravotnických zařízení. Onkologickou péči je nut­ no posuzovat komplexně a hodnocení kvality nezname­ ná pouze analýzu, zda byl, nebo nebyl dodržen určitý

léčebný postup. Do kvality je podle prof. Vorlíčka nutno zahrnout již samu dostupnost adekvátní péče na popu­ lační úrovni, dále hodnocení počtu pacientů indikova­ ných k určité terapii a jejich následnou reálnou léčbu a samozřejmě také analýzu léčebných výsledků.

Rezervy jsou v záchytu, nikoli v léčbě jako takové Nejčastěji citovaným ukazatelem výsledků onkologické

Část předsednictva konference (zleva): vedoucí KOC FN Ostrava MUDr. Tomáš Feltl, Ph.D., MBA, předsedkyně Rady NOR ČR prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc., prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., a ředitel Institutu biostatistiky a analýz MU Brno doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. Foto: ZN

◗ České zdravotnické fórum

péče zůstává doba pětiletého přežití pacientů. ČOS vy­ tvořila s využitím demografických a epidemiologických dat objektivní modely, které ukazují, že přežívání pa­ cientů s onkologickými diagnózami se v ČR od počátku 90. let minulého století významně prodloužilo. Zlepšení se týká především časně zachycených klinických stadií, kde ČR dosahuje parametrů srovnatelných s ostatními vyspělými státy světa. Jako příklad lze uvést karcinom prsu – relativní pětileté přežití žen s nádorem v I. stadiu dosahuje téměř 99 % a u nádorů v klinickém stadiu II více než 87 procent. Obdobně lze podle prof. J. Vorlíčka jmenovat i zhoubné nádory tlustého střeva a koneční­ ku, u nichž je v ČR relativní pětileté přežití v I. stadiu 86 % a ve II. stadiu 71 procent. Významný trend pro­ dlužující se doby přežívání českých onkologických pa­ cientů uznala i zatím poslední statistika OECD Health at a Glance 2009. Při celkovém hodnocení přežití všech pacientů, tedy bez ohledu na klinické stadium nádoru, však ČR u řady onkologických diagnóz výsledků srovnatelných s vy­ spělými zeměmi OECD dosud nedosahuje. Důvodem není nižší kvalita péče v onkologických centrech, ale stále velmi vysoký podíl nádorů zachytávaných pozdě, až v klinickém stadiu III a IV. Z tohoto hlediska není náhodou, že relativně špatné celkové výsledky máme v přežití u kolorektálního karcinomu, připomněl prof. J. Vorlíček. zek

ročník 59 n číslo 38 n 6. prosince 2010

◗ sněmovna PČR

◗ MZ ČR

M. Šnajdr prodlouží Vedení ministerstva je kompletní Janotův balíček S koncem letošního roku vyprší platnost přechodného snížení cen a úhrad léků o sedm procent, které bylo součástí loňského tzv. Janotova balíčku úsporných opatření. Bývalé vedení ministerstva zdravotnictví teh­ dy předpokládalo, že díky němu letos systém veřejných financí ušetří asi 2,7 mld. korun. „Dnes víme, že úspory byly ještě vyšší, asi tři miliardy. Například VZP vykazuje až 7,5procentní pokles výdajů za léky – největší v historii,“ řekl ZN Bc. Marek Šnajdr. Někdejší první ná­ městek ministra zdravotnictví, dnes místopředseda zdravotního výboru Poslanecké sněmovny, je před­ kladatelem poslaneckého návrhu, která by měla plat­ nost zmíněného opatření prodloužit i na příští rok. „Přirozená iniciativa měla vzejít spíše od ministerstva zdravotnictví, černého Petra drží v ruce jednoznačně náměstek pro legislativu – na ministerstvu působil i v minulosti a měl by tedy znát kontinuitu.“ Poslanecká sněmovna již určitě nestihne technickou novelu schválit tak, aby platila od ledna 2011. V prv­ ních měsících roku tedy ceny léků pravděpodobně pře­ chodně stoupnou, poté opět klesnou. A to nejen vlivem očekávaného prodloužení platnosti opatření z Janotova balíčku. „Až Státní ústav pro kontrolu léčiv dokončí re­ vizi cen a úhrad, kterou mu ukládá zákon, budou se náklady dále snižovat,“ připomíná M. Šnajdr. „Proces je dnes asi ve třetině, pokud jde o počet revidovaných skupin účinných látek, a v polovině co do očekávaného finančního objemu.“ Připomeňme, že dosavadní revize cen a úhrad již podle údajů SÚKL přinesly úsporu asi 4,4 mld. Kč. jak

MUDr. Vítězslav Vavroušek (ODS) byl jmenován ná­ městkem ministra zdravotnictví pro lékařskou péči. Podle ministra doc. MUDr. Leoše Hegera, CSc., je tak vrcholové vedení resortu kompletní a může v plném rozsahu pokračovat v reformních krocích. V. Vavrouška čeká mimo jiné práce na normě, která by podle slov L. Hegera měla české zdravotnictví vel­ mi výrazně změnit – na zákonu o zdravotních služ­ bách. Bude se také podílet na tvorbě zákonů o vzdě­ lávání lékařů a nelékařských pracovníků. MUDr. Vavroušek je původní profesí anesteziolog, jak sám říká, má dvacetiletou praxi u resuscitačního lůžka. Sedmnáct let řídil Nemocnici Šternberk. V ob­ dobí 2002 až 2008 byl senátorem za volební obvod Olomouc. red

Vítězslav Vavroušek (vlevo) se v doprovodu ministra L. Hegera 2. listopadu představil novinářům. Foto ZN

◗ ČssD

Sloučit pojišťovny a snížit jim náklady Sociální demokraté na tiskové konferenci 2. listopadu v Praze ústy stínového ministra zdravotnictví MUDr. Davida Ratha představili svůj plán na řešení současné situace ve zdravotnictví, kterou označili za krizi finanční. Kroky, které D. Rath představil, je prý možné uskutečnit v řádu měsíců. V celkovém souhrnu by mohly přinést efekt až za více než 30 miliard korun. Například jen snížení provozních nákladů zdravotních pojišťoven ze současných 3 % u VZP a 4 až 5 % u ostatních pojišťoven na 1,5 až 2 % má přinést až 5 miliard ročně. MUDr. Rath tvrdí, že pojiš­ ťovny jen letos utratí za svůj provoz zhruba 10 miliard. Vytvořily prý nepřehledný a nesrozumitelný systém úhrad, aby zakryly minimální efektivitu své práce. Další pe­ níze má přinést sloučení zdravotních pojišťoven s ma­ Kroky navrhované ČSSD joritní rozhodovací pravomocí státu, tedy VZP, Zdra­ V Snížení provozních nákladů pojišťoven. votní pojišťovny ministerstva vnitra (ZPMV) a Vojenské V Jiné přerozdělení vybraného pojistného. zdravotní pojišťovny (VoZP). V Sloučení VZP se ZPMV a VoZP, zprůhlednění systému Vybrané pojistné by se mělo přerozdělovat tak, aby víc a jednodušší systém úhrad za zdravotní péči. peněz dostávaly pojišťovny se starými a více nemoc­ V Pořádek v úhradách léků a zdravotnického materiálu nými pojištěnci. Pak se tyto peníze přesunou z účtů zaměstnaneckých pojišťoven ve prospěch VZP. „Tím by (roční profit až 10 mld. Kč). se dalo získat ročně 14 miliard, a na pokrytí požadavků V Vyšší odpovědnost státu za státem pojištěné osoby lékařů stačí tři,“ prohlásil D. Rath. čtk (roční profit až 5 mld. Kč).

◗ 1. LF UK

◗ Po uzávěrce

Možné změny ve financování zdravotnictví Trenažér pro budoucí praktiky

Ministr dopravy chystá reformu zdravotnictví

Především nad cestami k zefektivnění českého zdravot­ nictví se zamýšleli účastníci výroční konference Českého zdravotnického fóra (ČZF), která se uskutečnila pod ná­ zvem Předpokládané změny v systému financování zdravotnictví 1. prosince v Praze. MUDr. Rudolf Střítecký z Vysoké školy ekonomické v Pra­ ze označil současný přístup ke zdravotnictví jako admi­ nistrativně­byrokratický, posilující moc úředníků. Cílů je dosahováno tak, že se centrálně vydá byrokratické opat­ ření a systém se podle něj chová. Nad standardy ve zdravotnictví se zamýšlel MUDr. Rudolf Zajac, poradce ministra financí ČR. Problémem defino­ vání standardu je mj. určení kritérií rozlišení (např. ceny), ale také imperativ dostupnosti standardu a v souvislosti s tím i možné nebezpečí snížení jeho kvality. R. Zajac zdůraznil, že v procesu zefektivnění zdravotnictví je vel­ mi důležité zvýšení odpovědnosti zdravotních pojišťo­ ven hlavně při nákupu služeb. Ing. Miroslav Zámečník (Boston Venture Central Europe) za rozhodující pro zlepšení financování zdravotnictví označil vývoj mezd a zaměstnanosti. Uvedl, že dvě tře­

Za „devastaci zdravotnictví“ označil prezident České lékařské komory MUDr. Milan Kubek během své ná­ vštěvy ministra dopravy JUDr. Víta Bárty (Věci ve­ řejné) možný odchod více než 4000 lékařů z českých nemocnic. Informoval o tom 2. prosince server iHned. V. Bárta prý po schůzce řekl, že jako ekono­ mický ministr připraví návrh Věcí veřejných, jak po­ stupovat při reformě zdravotnictví, a předá jej před­ sedovi strany Mgr. Radku Johnovi.

tiny „zdravotní daně“ u nás platí zaměstnavatel. Napří­ klad v Německu však nyní zdravotní pojištění zvyšují ze 14,9 na 15,5 % přímo občanům. Vyslovil názor, že zvý­ šení DPH by mohlo být pro veřejnost schůdnější. „Cest pro zlepšení financování zdravotnictví je více, podmín­ kou je ale reforma systému,“ zdůraznil M. Zámečník. Za jednu z možností, jak přivést více soukromých peněz do zdravotnictví, označil MUDr. Pavel Hroboň, M.S., z Advance Healthcare Management Institute nominální pojistné. Je to cena za produkt zdravotního pojištění pro spotřebitele, která se rovná rozdílu mezi jeho tržní cenou a příspěvkem státu. Nominální pojištění dlouhodobě existuje ve Švýcarsku, od roku 2006 v Holandsku a o jeho zavedení se diskutuje v Německu. Jako hlavní důvod je­ ho zavedení Pavel Hroboň uvedl zajištění financí trans­ parentním a sociálně citlivým způsobem. Petr Bohunský z České asociace pojišťoven hovořil o úlo­ ze privátních zdrojů a uvedl, že na trhu úrazového a zdra­ votního pojištění mezi roky 2000 a 2010 vzrostlo pojist­ né ze 7 na 12,5 mld. Kč a pojistná částka vzrostla z 2,5 na 4,5 bil. korun. hš

Ústav všeobecného lékařství 1. lé­ kařské fakulty UK v Praze zahájil výuku v nově zrekonstruovaných prostorách, které slouží mj. pro nácvik klinických dovedností, s nimiž se může praktický lékař v ordinaci setkat. Studenti si tak mohou ve výukové laboratoři na­ nečisto vyzkoušet například vy­ šetření oka, ucha či per rectum, měření krevního tlaku, C reaktiv­ ního proteinu aj. Dále mohou trénovat provádění kardiopulmo­ nální resuscitace, koniopunkce apod. Přednosta ústavu doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D., završil své mnohaleté úsilí o reVzorová ordinace pak medikům konstrukci prostor a zavádění nových způsobů výuky, které doplní stávající formy, umožní vyzkoušet si svojí budoucí tedy teoretické přednášky a semináře či praxi na klinickém pracovišti. Foto: ZN profesi se vším všudy. Mají zde k dispozici i standardní technické vybavení pro diagnostiku – od teploměru, tlakoměru či prosvětleného optotypu až po složitější přístroje, které dnes tvoří běžnou součást ordinací praktických lékařů, jakými jsou EKG nebo systém Boso ABI pro měření indexu kotník/paže. jat

J. Gajdáček v čele SZP ČR Novým prezidentem Svazu zdravotních pojišťoven ČR (SZP ČR) byl 2. 11. zvolen Ing. Jaromír Gajdáček, Ph.D., generální ředitel Zdravotní pojišťovny mini­ sterstva vnitra ČR. Ve funkci vystřídal Ing. Ladislava Friedricha, CSc., generálního ředitele Oborové zdra­ votní pojišťovny (OZP). Viceprezidenty SZP ČR jsou Ladislav Friedrich a Bc. Vladimír Kothera, MBA, generální ředitel Zdravotní pojišťovny Metal­Aliance. red

www.zdravky.cz | ročník 59, číslo 38, 6. prosince 2010 | adresa redakce: Klicperova 604/8, 150 00 Praha 5, zdravky.redakce@ambitmedia.cz, tel. 222 352 576, fax 222 352 572 šéfredaktor: Jan Kulhavý, jan.kulhavy@ambitmedia.cz | zástupci šéfredaktora: Mgr. Tomáš Polák, tomas.polak@ambitmedia.cz | Ing. Jana Tlapáková, vedoucí Kongresového listu, jana.tlapakova@ambitmedia.cz | redakce: PhDr. Helena Chvátalová, helena.chvatalova@ambitmedia.cz | Mgr. Jiří Široký, jiri.siroky@ambitmedia.cz | stálí spolupracovníci redakce: Mgr. Kristýna Čilíková | Mgr. Josef Gabriel, josef.gabriel@ambitmedia.cz | PhDr. Jaroslav Houštecký, jaroslav.houstecky@ambitmedia.cz | Zbyněk Kysela, zbynek.kysela@ambitmedia.cz | Mgr. Martin Tarant, martin.tarant@ambitmedia.cz | grafická úprava: Jindřich Studnička | jazyková redakce: PhDr. Eva Wićazová vydavatel: Ambit Media, a. s. | www.ambitmedia.cz | ředitel společnosti: Mgr. Martin Slavík | šéfredaktor zdravotnických titulů: Jan Kulhavý, jan.kulhavy@ambitmedia.cz | marketing: Petr Belica, marketing manager, petr.belica@ambitmedia.cz, tel. 725 826 433 | obchod: Alexandra Manová, group sales manager, alexandra.manova@ambitmedia.cz, tel. 222 352 574, 724 811 983 | Mgr. Dana Stripaiová, key account manager, dana.stripaiova@ambitmedia.cz, tel. 725 778 001 | Markéta Šimoníčková, key account manager, marketa.simonickova@ambitmedia.cz, tel. 734 355 409 | Josef Müller, key account manager, josef.muller@ambitmedia.cz, tel. 725 826 434 | personální inzerce: Petra Štefanová, radkova.inzerce@ambitmedia.cz, tel. 725 778 015 | tisk: AHOMI, s. r. o., U Louže 579, 250 67 Klecany | předplatné ČR: POSTSERVIS, oddělení předplatného, Poděbradská 39, 190 00 Praha 9, fax 284 011 847, predplatne@ambitmedia.cz, infolinka 800 300 302, www.periodik.cz | předplatné SR: Mediaprint Kapa - Pressegrosso, a. s., oddelenie inej formy predaja, Vajnorská 137, 830 00 Bratislava 3, tel. +421 244 458 821, fax +421 244 458 819, predplatne@abompkapa.sk | cena pro předplatitele 19 Kč / 1,25 € (samostatně 26 Kč), roční předplatné: 799 Kč / 52,50 € | registrace: MK ČR E 18649 Uzávěrka tohoto čísla 2. prosince 2010. Příští číslo vychází 13. prosince 2010 | Volně neprodejné, určeno odborné zdravotnické veřejnosti. Přetisk a jakékoliv šíření je povoleno pouze se souhlasem vydavatele. Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Redakce neodpovídá za jazykovou správnost inzerátů. | Vychází minimálním distribuovaným nákladem 25 000 výtisků. | Copyright © Ambit Media, a. s., 2010 | Týdeník Zdravotnické noviny je vydáván na základě oprávnění poskytnutého vydavateli Odborovým svazem zdravotnictví a sociální péče České republiky a Ministerstvem zdravotnictví České republiky

0612 ZN 38_02.indd 2

3.12.2010 12:23:44


◗ ◗ z domova

ročník 59 n číslo 38 n 6. prosince 2010

◗ Lázeňství

OSA žaluje o licenční poplatky Ochranný svaz autorský (OSA) zažaloval 15 lázeňských zařízení o licenční poplatky za televizory a rádia v pokojích lázeňských hostů. Pohledávka v současnosti činí cca 6,3 miliónu Kč. Na tiskové konferenci 29. 11. v Praze se proti tomu ohradili představitelé Svazu léčebných lázní (SLL) ČR. Prezident svazu MUDr. Eduard Bláha oznámil, že jednotlivá lázeňská zařízení podala odpor a nyní se očekávají první soudní projednávání. Lázně odmítají platit za přijímače na pokojích hostí, kterým léčení i pobyt hradí zdravotní pojišťovny. Platí jen za přijímače ve společných prostorách a na pokojích hostů samoplátců. E. Bláha uvedl, že zákon zdravotnická zařízení – tedy i léčebné lázně – vždy od těchto poplatků osvobozoval. Připomněl vývoj: od 23. 2. 2005 do 18. 5. 2008 zákon zprošťoval od platby za přístroj (televizní a rozhlasový) na pokoji zdravotnická i ubytovací zařízení. Novela od 19. 5. 2008 vyňala z osvobození ubytovací zařízení, platit tak začaly hotely apod. Zpřístupnění díla pacientům při poskytování péče ve zdravotnických zařízeních zpoplatněno nebylo. OSA přitom předkládá své finanční požadavky na obě období. Podporu stanovisku SLL už letos v létě vyjádřilo ministerstvo zdravotnictví. Ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním Ing. Ivana Jenšovská v dopise upozornila na ustanovení par. 13 odst. 2 písm. h) zákona č. 48/1997 Sb., podle kterého je mezi zdravotní péči hrazenou z veřejného pojištění zařazena mj. lázeňská péče. Považovat ubytování pojištěnce za službu, která s vlastní léčbou nesouvisí, je účelové a v rozporu s faktickým stavem. OSA pokládá za precedentní případ mariánskolázeňského Hotelu Paris, kde jí vrchní soud v Praze dal za pravdu. E. Bláha ale informoval, že tento hotel má registraci nestátního zdravotnického zařízení, a to jen na ambulantní služby, nikoli ubytování. Menší ochranné svazy (například Dilia) argumentaci SLL přijaly. Podle MUDr. Bláhy však hrozí, že by se k OSA mohl se žalobami přidat další velký svaz Intergram. Svaz léčebných lázní ČR sdružuje 44 členů, z toho 42 léčebných lázní, které tvoří s více než 20 000 lůžek 80 % lůžkové kapacity léčebného lázeňství v ČR. red Žalované lázeňské zařízení Sirnaté Lázně Ostrožská Nová Ves Léčebné lázně Jáchymov, a. s. Lázně Libverda, a. s. VLRZ Lázně Mšené, a. s. Lázně Teplice v Čechách, a. s. SLL Karlova Studánka, s. p. Lázně Velichovky a.s. Léčebné lázně Bohdaneč, a. s. Lázně Aurora, s. r. o. Bertiny lázně Třeboň, s. r. o. Léčebné lázně Luhačovice – Sanatorium Miramare, s. r. o. Lázně Luhačovice, a. s. Lázně Darkov, a. s. Annenské slatinné lázně, a. s. Žalované lázně celkem

Žalovaná částka v Kč 105 602 415 337 401 802 1 000 000 13 225 656 660 344 450 357 566 299 864 454 992 158 392 244 571 616 163 1 057 824 191 914 6 318 362

Počet lůžek 137 1047 461 423 158 679 464 377 572 459 186 315 1209 948 464 7899

Zdroj: SLL

3

Zdravotnické noviny

◗ Nemocnice ČR 2010

Homolka se stala nemocnicí roku Společnost Health Care Institute (HCI) vyhlásila minulý týden výsledky 5. ročníku ankety o nejlepší zdravotnická zařízení Nemocnice ČR 2010. Slavnostní vyhlášení proběhlo během středoevropské odborné konference Efektivní nemocnice, která se konala pod záštitou místopředsedy Senátu Parlamentu ČR MUDr. Přemysla Sobotky ve dnech 29. a 30. listopadu v Praze. Projekt tradičně hodnotil tři klíčo­ vé oblasti – spokojenost pacientů, spokojenost zaměstnanců a finan­ ční zdraví nemocnic. Výsledky an­ kety byly sestaveny na základě od­ povědí 41 000 respondentů z celé ČR.

Nejlepší nemocnice 2010 – spokojenost zaměstnanců

1. Karvinská hornická nemocnice a. s. 2. Nemocnice Na Homolce, Praha 3. Nemocnice Písek, a. s. 4. Krajská nemocnice Liberec, a. s. 5. Šumperská nemocnice a. s. Kategorie fakultních nemocnic: 1. FN Ostrava Další pořadí nebylo stanoveno.

Nejlepší nemocnice 2010 – finanční zdraví

Kategorie fakultních nemocnic: 1. FN Hradec Králové 2. FN Plzeň 3. FN Ostrava 4. FN u sv. Anny v Brně 5. FN Motol, Praha Kategorie obchodních společností: 1. Nemocnice Kadaň s. r. o. 2. CNS­Centrum Třinec 3. Nemocnice Prachatice 4. Nemocnice Strakonice 5. Nemocnice Valašské Meziříčí Kategorie příspěvkových organizací: 1. Rehamedica Žacléř 2. Nemocnice Blansko 3. Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie, Brno 4. Revmatologický ústav, Praha 5. Nemocnice Na Homolce, Praha

Nejlepší nemocnice 2010 – absolutní pořadí 1. Nemocnice Na Homolce, Praha 2. Nemocnice Strakonice, a. s. 3. Nemocnice Písek, a. s. 4. FN Ostrava 5. Šumperská nemocnice a. s.

Nejlepší nemocnice 2010 – spokojenost pacientů

1. Mediterra s. r. o., Praha 2. Nemocnice Na Homolce, Praha 3. Nemocnice Podlesí a. s., Třinec 4. Psychiatrické centrum Praha 5. Karvinská hornická nemocnice a. s. Kategorie fakultních nemocnic: 1. FN Ostrava 2. FN Olomouc 3. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 4. FN Motol, Praha 5. FN Plzeň

Během konference byla na základě celostátního anonymního hlasování ředitelů českých nemocnic a zdravotních pojišťoven podruhé vyhlášena i Osobnost managementu ve zdravotnictví ČR 2010. V kategorii zdravotnických zařízení zvítězila Ing. Jaroslava Kunová, ředitelka FN Plzeň, v kategorii zdravotních pojišťoven pak Ing. Jaromír Gajdáček, ředitel Zdravotní Nejusměvavější pojišťovny ministerstva vnitra ČR – na snímku (vpravo) nemocnice ČR 2010 přebírá cenu od prvního náměstka ministra zdravot- Mediterra s. r. o., Praha nictví MUDr. Vladimíra Pavelky. Foto: ZN FN u sv. Anny v Brně

red

◗ ◗ ze zahraničí ◗ Maďarsko

◗ USA

„Znárodní“ vláda soukromé penzijní fondy? Ve snaze snížit rozpočtový schodek a re­ dukovat veřejný dluh se maďarská vládní koalice chystá de facto znárodnit systém povinného soukromého penzijního spo­ ření ve fondech. Zaměstnanci, kteří si na penzi spoří v těchto fondech, si buď převedou své prostředky zpět ke státu, nebo se vládní­ mu požadavku postaví, ale pak to bude znamenat ztrátu zhruba 70 procent jejich odvodů na penzi. Informaci přinesl kon­ cem listopadu server Patria Online. Ekonomický ministr maďarské vlády György Matolcsy chce tímto krokem dostat 3 bilióny forintů (14,5 mld. USD), spravované privátními penzij­ ními fondy, pod kontrolu státního rozpočtu. Pokud vládní návrh ještě v prosinci schválí parlament, změní se maďarský penzijní systém už od února 2011. Země však takto pohřbívá systém povinného soukromého penzijního spoření, budo­ vaný více než deset let, výměnou za snahu o změnu nálepky nejzadluženější země střední a východní Evropy v rámci EU. Sice rychle vyřeší současnou situaci, ale udělá v penzích další díru do budoucna. Kabinet premiéra Viktora Orbána použije platby do penzijních fondů na vyplácení současných penzí, což rozpočtu umožní snížit schodek, se kterým by se vláda tou­ to cestou chtěla dostat pod 3 % HDP již příští rok ve srovnání s dosavadním cílem 3,8 % HDP. Dnes odvádějí Maďaři na penze 33,5 % svého hrubého platu. Z toho ale mohou 8 % přidělit vybranému soukromému fondu, který jejich peníze ukládá, zbytek jde do průběžného státního systému. Podle nejnovějšího návrhu mohou své

0612 ZN 38_03.indd 3

Budapešťský Országház – sídlo nejvyšších maďarských orgánů, národního shromáždění, prezidenta i vlády. Foto: uzi peníze převést do státního systému a stát jim později ze svého vyplatí důchody od­ povídající jejich příspěvkům do státního i soukromého pilíře. Pokud nechají pení­ ze u soukromých fondů, přijdou o dů­ chod ze státního pilíře, uvádí server aktuálně.cz. Ministr Matolcsy předpoklá­ dá, že většina občanů své peníze převede: „Málokdo bude riskovat, že přijde o sedmdesát procent svých důchodových příjmů,“ vysvětlil. Přibližně polovinu z aktiv penzijních fondů tvoří státní pokladniční poukázky. Ty mají být po převodu financí pod státní správu ihned zrušeny. Maďarská asociace penzijních fondů se okamžitě obrá­ tila na Ústavní soud a zvažuje podání k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku.

Potíže řeší i další země

S problémy penzijního systému bojují ta­ ké další evropské země. Polský premiér Donald Tusk nedávno oznámil, že země vydá dlouhodobé dluhopisy, kterými bu­ de soukromým penzijním fondům kom­ penzovat dočasný odtok příspěvku ně­ kterých zaměstnanců ve prospěch státu. Litva omezila výši příspěvků do soukro­ mých fondů loni, Estonsko oznámilo zmrazení příspěvků do penzijních fondů s platností do konce letošního roku v dub­ nu 2009 a obnoví je v lednu příštího roku. V Bulharsku soukromé penzijní fondy poskytnou pod státní kontrolu 20 % z in­ vestovaných aktiv na krytí výplat penzí do roku 2014 v zájmu snížení prohlubu­ jícího se deficitu. To znamená zhruba 68 miliónů dolarů. hj

Milióny Američanů bez pojištění Ze zprávy amerického Centra pro dohled nad nemocemi a pro prevenci (CDC) vyplývá, že 59,1 miliónu Američanů nebylo alespoň část prvního čtvrtletí roku 2010 zdravotně pojištěno. To představuje nárůst oproti 58,7 mil. nepojištěných v r. 2009 a 56,4 mil. nepojištěných v r. 2008. Informaci přinesla koncem listopadu agentura Reuters. Podle CDC 9 % Američanů přišlo o soukromé zdravotní pojištění, veřejné pojištění ale získalo jen 5 % dospělých. Podle ředitele CDC Thomase Friedena 22 % lidí ve věku 18 až 64 let není trvale pojištěno. Údaje centrum získalo z průzkumu domácností z let 2006 až 2009 a prvního čtvrtletí 2010. Respondentský soubor tvořilo 90 tisíc osob z 35 tisíc domácností. „Nejnovější data nám umožnila zbořit dva mýty o zdravotním pojištění. Prvním je, že pouze chudí lidé nejsou pojištěni. Ve skutečnosti polovina nepojištěných žije nad hranicí chudoby, a jeden ze tří dospělých mladších 65 let, který nebyl někdy během roku pojištěn, patří do středního příjmového pásma (pozn.: to znamená roční příjem 44 až 65 tisíc USD na čtyřčlennou rodinu),“ uvedl T. Frieden. Mnoho lidí se domnívá, že život bez pojištění riskují pouze zdraví lidé, což je podle T. Friedena druhý mýtus. „Ve skutečnosti více než dva z pěti nepojištěných respondentů trpí jednou nebo více chronickými chorobami, a to vycházíme z částečného výčtu chronických nemocí,“ uvedl ředitel CDC. Například 15 miliónů Američanů bez pojištění má podle něho hypertenzi, diabetes nebo astma. Lidé s takovouto diagnózou často zanedbávají prevenci a končívají na pohotovosti nebo dokonce na jednotce intenzivní péče, kde je ošetření podstatně dražší a nastávají pak problémy s úhradou. Výsledky průzkumu mají význam pro reformu zdravotnictví prezidenta Obamy. Zákon schválený letos v březnu slibuje poskytnout zdravotní pojištění Američanům, kteří ho nyní nemají. Ale republikáni, kteří po nedávných volbách převzali kontrolu nad Sněmovnou reprezentantů USA, chtějí zákon obejít zkrácením finančních zdrojů. Někteří dokonce volají po jeho úplném zrušení a některá jeho ustanovení projednává soud. Sněmovna schválila prostředky na pojištění zdarma pro děti, dříve než reforma zdravotnictví nabude platnosti. „Systém soukromého pojištění selhal. Schválené prostředky ochrání děti, ale adekvátně nepomůžou dospělým,“ upozornil Thomas Frieden. her

◗ Slovensko

Nové vedení SLeK Slovenská lékárnická komora (SLeK) žádá, aby na Slovensku měli právo poskytovat lékárenskou péči pouze farmaceuti. Delegáti listopadového sněmu SLeK zároveň vyjádřili podporu legislativním snahám, aby lékárny mohli vlastnit výhradně lékárníci bez ohledu na právní formu. Informaci přinesla agentura SITA. O regulaci vzniku nových lékáren se SLeK snaží dlouhodobě. V minulosti tento krok mimo jiné odůvodňovala nedostatkem farmaceutů. Podle komory hrozí, že zdravotní a lékovou péči na Slovensku budou vykonávat, a možná už vykonávají, neodborníci. Prezidentem SLeK byl sjezdem nově zvolen PharmDr. Tibor Czuľba (na snímku), I. viceprezidentem Mgr. Ondrej Sukeľ a II. viceprezidentem Mgr. Tomáš Turiak. hh

2.12.2010 18:34:40


◗ ◗ K věci

4 Zdravotnické noviny

◗ Zaznamenali jsme

M. Zeman: Exodus může mít i pozitivní efekt „Nemocniční lékaři oprávněně požadují vyšší platy, stát pravdivě říká, že peníze navíc nemá. Lékaři hrozí odchodem do ciziny, mají na to právo, je to jejich rozhodnutí, jejich život,“ konstatuje 23. 11. v deníku MF Dnes ředitel pražské Fakultní nemocnice Královské Vinohrady MUDr. Marek Zeman. Nicméně ve stejném článku říká, že tento lékařský exodus avizovaný akcí Děkujeme, odcházíme by se de facto v konečném efektu mohl stát i ozdravně-restrukturalizačním prvkem českého zdravotnictví. „O tom, že rozsáhlá síť malých a středních nemocnic již neodpovídá potřebám moderního zdravotnictví, se ví i mluví dlouho. Rušit malé nemocnice nebo je převádět na nemocnice následné péče bylo a je natolik politicky výbušné, že se o to žádný z ministrů zdravotnictví pořádně ani nepokusil. Podobně i velké nemocnice se snaží udržet všechny odbornosti a větší specializaci péče. Nyní však může odchod většího počtu lékařů do zahraničí tuto změnu státu de facto vnutit,“ míní MUDr. Zeman a pokračuje: „Je jednoznačně prokázáno, že kvalita poskytování lékařské péče je nejvyšší ve velkých nemocnicích a specializovaných centrech, je také ekonomicky nejvýhodnější, a to i při započítání dodatečných nákladů na transport pacientů do vzdálenějších nemocnic. Uzavřít lékařská zařízení, která mají jen jeden nebo dva primariáty, tedy například jen internu a ortopedii, ortopedii a chirurgii, chirurgii a kardiologii atd., v důsledku odchodu lékařů je správně. Zbylí lékaři nahradí emigrující kolegy ve větších nemocnicích a těmto lékařům a většině ostatních budou moci nakonec i vzrůst platy. Logicky, balík peněz na platy zůstane stejný, ale počet lékařů klesne. Dalším pozitivním a žádaným efektem bude převod části rušených nemocnic na nemocnice následné péče. Kapacity pro tento typ lékařské péče jsou nedostatečné. Vznik nových lůžek následné péče v malých nemocnicích uvítají i velké nemocnice, které tento typ péče spíše zatěžuje. A uvítají jej v drtivé většině i pacienti, kteří budou moci své nemoci nebo zranění doléčit v blízkosti svých rodin.“ Podle M. Zemana se v případě odchodu lékařů poskytování péče sice na čas zkomplikuje, ale české zdravotnictví může z této krize vyjít efektivnější a léčba pacientů profesionálnější.

AČMN: nekolegiálnost a nekalá soutěž Bezprostředně po zveřejnění uvedeného článku M. Zemana se prostřednictvím svého předsedy MUDr. Eduarda Sohlicha obrátila na ministra zdravotnictví protestním otevřeným dopisem Asociace českých a moravských nemocnic (AČMN). Dokument mj. uvádí: „Nemocnice sdružené v AČMN považují názory vyjádřené ředitelem jedné z největších státních nemocnic v ČR nejen za nekolegiální a poškozující pověst většiny regionálních nemocnic, ale přímo za výraz nekalé hospodářské soutěže. Sám požadavek koncentrovat odbornou péči do velkých nemocnic je naprosto neprofesionální, odporující potřebám funkčnosti a územní dostupnosti zdravotní péče občanům i zkušenostem zemí EU, které mohou být českému zdravotnictví vzorem. Například osmimiliónové Rakousko má 260 nemocnic, ČR jen 191. Naopak fakultní nemocnice má Rakousko 3, kdežto ČR 11. V Německu je to s 2100 nemocnicemi obdobně. Těžiště péče je v malých nemocnicích. Také proto, že provoz menších nemocnic je výrazně levnější. Dovolujeme si Vás požádat, vážený pane ministře, abyste posoudil, nakolik je ředitel jedné z největších státních nemocnic v Praze, řízené ministerstvem zdravotnictví, oprávněn vystupovat proti samotné existenci řady středních a menších nemocnic krajů, měst, nemocnic soukromých nebo církevních. Zda představitel státní nemocnice je oprávněn zasahovat do záležitostí samosprávných celků a jejich odpovědnosti vůči občanům, založené Ústavou ČR.“ red

Materiály zveřejněné na této straně se nemusejí shodovat s názorem redakce Zdravotnických novin

0612 ZN 38_04.indd 4

ročník 59 n číslo 38 n 6. prosince 2010

◗ Poznámka

Nastal čas, aby se průmysl zdravotnických technologií ozval CzechMed, Česká asociace dodavatelů zdravotnických prostředků, rozporuje přístup k úspoře nákladů ve zdravotnictví. Proč mají být zdravotnické technologie otloukánkem, když přijde na diskusi o hledání úspor ve zdravotnictví? Na zdravotnické prostředky se vydává v České republice okolo 8 % ze všech zdravotnických výdajů. Takže i kdyby se na nich ušetřilo, nejde o položku významnou. Zaměření na zdravotnický materiál je líbivým pokusem odvádět pozornost od skutečných problémů. Podle údajů EUCOMED, evropské skupiny zastupující společnosti, které vyvíjejí, navrhují, vyrábějí a dodávají zdravotnické technologie používané při diagnostice, stoupl průměrný podíl zdravotnických technologií ve výdajích za zdravotní péči ve skupině zemí patřících mezi původních 15 členských států EU, doplněných o Švýcarsko, mezi roky 2004 až 2008 ze 4,98 % na 5,84 %. To znamená, že tento nárůst představuje méně než 1 procentní bod. Ve stejném období se však výdaje na zdravotní péči na osobu ve stejné skupině zemí zvýšily o 39,25 procenta. Vzhledem k rozšiřování trhu a pronikání různých zdravotnických technologií je více než pochybné, že zdravotnické technologie hrají natolik významnou roli ve výdajích za zdravotnickou péči.

Pokud máme zodpovědně hodnotit efektivitu ve zdravotnictví, musíme se zaměřit komplexně na celý systém, a nevybírat si jen přesně uchopitelné kategorie. Měli bychom vyhodnotit každou praxi a každou intervenci, nikoli jen ty, které jsou spojeny s technologiemi. S určením skutečné efektivity systému by mělo pomoci HIA, tedy health intervention assessment – nikoliv jen HTA (health technology assessment). V České republice jsme teprve na začátku cesty.

Potřebujeme tolik poskytované péče? Jaké jsou možné příčiny rostoucích nákladů ve zdravotnictví: 1. Dříve bylo pravidlem, že člověk navštívil lékaře v nějakém rozvinutém stadiu onemocnění. S postupujícím rozvojem diagnostických metod, ale i díky sériím pravidelných, rutinních nebo preventivních vyšetření se často přijde na nějakou tu abnormalitu v la-

boratorním či jiném nálezu, kterou je „zapotřebí sledovat“. 2. Koncepce „nároku na službu“. Původní myšlenka zavedení univerzálního systému zdravotního pojištění směřovala k zajištění přístupu k péči pro všechny. Avšak v průběhu 20. století – alespoň v Evropě – se vnímání lidí přesunulo směrem k propagaci nároku na zdravotní péči skoro jako k nároku na státní důchod či jiné typy benefitů. 3. Fragmentace zdravotnických služeb, absence koordinace zdravotní péče a duplikace postupů. „Základní otázka zní, zda potřebujeme opravdu tolik zdravotnické péče, kolik se jí dnes poskytuje. Nelze přijmout tvrzení o přímé úměře mezi ‚větším záběrem medicíny‘ a ‚lepšími výsledky‘. Namísto posouzení zdravotnické technologie bychom měli spíše hovořit o posouzení zdravotnické intervence. Z vyhodnocení by měla vyplynout jasná stanoviska, například zda a co použít, nebo nepoužít, zda to či ono platit, nebo neplatit, a za jakých podmínek,“ upřesňuje MUDr. Miroslav Palát, prezident sdružení CzechMed. Podle něj nastal čas, aby se průmysl zdravotnických technologií také hlasitě ozval a vrátil diskusi o úsporách

zpět tam, kam patří. Odvětví medicínských technologií se zcela oprávněně dívá na celé pojetí HTA s určitým stupněm nedůvěry a má pádný důvod se obávat, že je (spolu s farmaky) vtahováno do pozice jediného činitele odpovědného za neustálý nárůst nákladů na zdravotnickou péči. Přistoupením na pravidla HTA bez odporu v podstatě přijme odvětví medicínských technologií tuto roli a nebude moci dělat nic jiného, než zůstat v omluvné pozici a tvrdit: „Ano, jsme sice drazí, ale přinejmenším můžeme prokázat, že naše výrobky fungují a za vynaložené peníze se vyplatí.“ CzechMed

◗ Kauza

Boj o centrální úložiště v jiném světle Každoročně se objevují stovky nových léků. Každoročně se mílovými kroky rozvíjejí možnosti informačních a telekomunikačních technologií. Je proto pochopitelné, že se zrodila myšlenka, jak centrálně a současně on-line sledovat léky předepisované jednotlivým pacientům. Cílem bylo mj. bránit duplicitám či zachytit nežádoucí interakce vydávaného léku s medikací předepsanou v minulosti jiným lékařem. Úkolem byl pověřen Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL). Centrální úložiště elektronických receptů tak bylo zřízeno jako organizační součást SÚKL podle zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech. Provoz úložiště byl zahájen v lednu 2009, sběr dat v květnu téhož roku. Sbírají se údaje jako číslo pojištěnce, které je zároveň jeho rodným číslem, název a množství léku, cena léku, úhrada od pojišťovny, šarže lékárny a identifikační číslo lékaře, který lék předepsal. Každý den proteče centrálním úložištěm podle některých zdrojů na 200 000 citlivých údajů. Na systému se podílejí tři soukromé firmy – Netprosys, Telefónica O2 a Aquasoft. Firma IZIP, a. s., byla z výběrového řízení vyloučena.

Bezpečnost pacienta

Smyslem ePreskripce je mj. významně přispět ke zvýšení bezpečnosti pacientů. Při konzultaci lékárníka s lékařem může lékový záznam pomoci zamezit vydání léčiv se vzájemnými interakcemi či snížit předepisování stejných, respektive podobných léčiv několika lékaři. V konečném důsledku systém přispěje i k úspoře pacienta za doplatky u léčiv, které nemusely být předepsány. Další z předností elektronických receptů je, že lékař bude moci svým pacientům předepsat léky i na dálku. Třeba v případě, kdy pacienta dobře zná a podle svého uvážení může lék předepsat, aniž by pacienta potřeboval vidět nebo vyšetřit. Může dojít k situaci, kdy pacient odjede na druhou stranu republiky a léky, které musí pravidelně užívat, zapomene doma. K jejich získání pak postačí telefonát do ordinace lékaře a pacient zpětně obdrží prostřednictvím SMS nebo e-mailu identifikační kód svého elektronického receptu. S ním si v jakékoli lékárně lék vyzvedne.

Obavy ze zneužití

„Z medicínského hlediska je zcela zásadní zajistit dodržování lékařského tajemství a důvěrnost informací o zdravotním stavu. To se týká i elektronických receptů,“ upozornil začátkem roku 2009 v médiích prezident České lékařské komory MUDr. Milan Kubek. Informace o užívaných lécích by podle mnoha kritiků elektronického sdílení mohly mít cenu např. pro pojišťovny, banky a zaměstnavatele, protože by se z nich dalo usoudit, jakými nemocemi daný člověk trpí. Lze tedy prý očekávat, že se na tato data mohou soustředit různí překupníci a s nimi spojení hackeři, kteří mohou napadnout nejen vlastní úložiště, ale i datové přenosy. Rovněž postoj mnoha lékárníků k novému systému je značně ostražitý.

Přístup by chtěly také zdravotní pojišťovny

K systému centrálního úložiště se poněkud rezervovaně vyjadřovaly i zdravotní pojišťovny. Například mluvčí VZP Jiří Rod rovněž v lednu 2009 v tisku upozornil, že pojišťovny musejí kontrolovat všechny údaje na receptech včetně těch o lécích hrazených z veřejných prostředků. Všechny papírové recepty proto lékárny předávají jednotlivým zdravotním pojišťovnám a ty je musejí archivovat. „Do centrálního úložiště elektronických receptů ale VZP nemá přístup, je tak odkázaná na informace získané z vyúčtování léčivých přípravků lékárnami,“ upozorňuje Jiří Rod. Pokud přístup nezískají, budou si prý muset zřídit svá úložiště a přizpůsobit svůj informační systém tak, aby mohly od lékáren přijímat a ukládat i recepty v elektronické podobě. A to nebude zadarmo. Také Hana Kadečková, tisková mluvčí Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR, diplomaticky hovořila o tom, že přechod z papíru k elektronické verzi se ne-

dá uskutečnit ze dne na den, vyžádá si to ještě trochu času.

o léčivech tak, aby SÚKL mohl shromažďovat data o zdravotním stavu pacientů a o léčebném postupu lékařů. „SÚKL to vůbec nepotřebuje, ledaže by měl jiný záměr: data dávat některým farmaceutickým firmám. To by pak byl dobrý byznys a někomu by se hodil i jako vydírání,“ uvádí se na webu Svazu pacientů (www. pacienti.cz).

Svaz pacientů: zprvu podpora…

… a za vším je obchodní zájem?

Za datové úložiště o lécích se krátce po jeho vzniku postavil Svaz pacientů ČR (SP), který je podle svých webových stránek „humanitární a sociálně-poradenskou všeobecnou organizací pacientů v České republice“. Již v červnu 2009 podepsali prezident SP Luboš Olejár a ředitel SÚKL PharmDr. Martin Beneš Memorandum o navázání spolupráce. A právě edukaci o smyslu centrálního úložiště o lécích kladlo toto společné memorandum na první místo. „Využívání tohoto jedinečného nástroje zároveň povede ke zvýšení informovanosti pacientů a podpoří jejich aktivní přístup při rozhodování o léčbě,“ psalo se mj. v dokumentu.

… poté rychlý obrat…

Už v září 2009 však Svaz pacientů podal trestní oznámení na Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL), a to hned pro čtyři údajné přečiny – porušování povinností při správě cizího majetku, poškozování cizích práv, poškození a zneužití záznamu na nosiči informací a zneužití pravomoci veřejného činitele. To vše proto, že SÚKL sbírá citlivá data o zdraví pacientů bez jejich vědomí a souhlasu a v této činnosti pokračuje i přesto, že zatím nepadlo konečné rozhodnutí o zákonnosti či nezákonnosti tohoto postupu ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů. Podle něho totiž centrální úložiště receptů dostatečně nerespektuje ochranu osobních údajů a je nešetrné k soukromí pacientů, lékařů i lékárníků. Letos v březnu pak SP zaslal poslanecké sněmovně nesouhlasný dopis k návrhu ministerstva zdravotnictví změnit zákon

Údajnou alternativu k legislativně stále nedořešenému elektronickému centrálnímu úložišti receptů prý nabízí obchodní produkt Tramis, neboli TRAnsportní Medicínský Informační Systém. Umožňuje přenosy dat mezi ambulantními, nemocničními i lékárenskými informačními systémy vedle stávající alfanumerické formy i formou čárového kódu uváděného přímo na dokladech. Smyslem vzniku Tramisu bylo a je odstranit nutné přepisování důležitých údajů při komunikaci mezi lékaři, lékárnami, laboratořemi, pojištěnci a zdravotními pojišťovnami, uvádějí webové stránky produktu Tramis. Základem jsou programové moduly pro kódování a dekódování určitým způsobem upraveného čárového kódu, přičemž použité řešení zajišťuje, že i při totožných údajích je každý vytištěný čárový kód unikátní. Z popisu systému vyplývá zachování papírových receptů, pouze doplněných čárovým kódem, a také to, že data nejsou nikde ukládána. Tím ovšem padá základní argument, že systém představuje alternativu k centrálnímu úložišti a jiným systémům ePreskripce, protože neumožňuje kontrolovat data o duplicitách, interakcích, nenabízí lékovou historii pacienta apod. Autorem řešení systému s čárovým kódem je Ing. Luděk Čermák, který má v živnostenském oprávnění zapsánu poradenskou činnost v oblasti výpočetní techniky. Poněkud zarážející v kontextu výše uvedených skutečností je však fakt, že Ing. Čermák je také vysokým funkcionářem Svazu pacientů ČR. Letos v létě byl zvolen členem jeho republikové rady, je členem grémia a také tiskovým mluvčím SP. hj

2.12.2010 18:35:48


◗ ◗ Ekonomika

ročník 59 n číslo 38 n 6. prosince 2010

◗ Zdravotní pojištění

Výdaje zdravotních pojišťoven (ZP) v prvním pololetí letošního roku na zdravotní péči převýšily příjmy o 1,175 miliardy.

kles o 8135 mil. Na rezervních fondech bylo 2935 mil. Kč, na provozních 5897 mil. korun, s poklesem od 30. 6. 2009 o 902 mil. Na fondech prevence bylo 556 mil. Kč. Všechny ZP dodržely dohodu s ministerstvem zdravotnictví o přesunu celkem miliardy korun z provozních fondů a fondů prevence do fondu zdravotní péče. Úspory tak za první pololetí 2010 dosáhly 530 mil. korun.

Kromě VZP zaznamenaly úbytek pojištěnců ve sledovaném období Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP) 8325 a Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna (RBP) 2751. Přírůstek počtu pojištěnců zaznamenaly v tomto období Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra (ZPMV) ČR 10 134, Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP) 6723, Zdravotní pojišťovna MÉDIA (ZPM) 6124, Zdravotní pojišťovna Metal-Aliance (ZPMA) 3476, Vojenská zdravotní pojišťovna (VoZP) ČR 1625 a Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (ZPŠ) 276.

Přeplatky

Ilustrační foto: Profimedia

Vývoj příjmů z pojistného, nákladů na zdravotní péči a nárůstu závazků ukazuje, že očekávaný úbytek finančních zásob za celý letošní rok, nutný ke krytí převisu celkových výdajů nad disponibilními příjmy, může dosáhnout devíti miliard, informoval ministr zdravotnictví doc. MUDr. Leoš Heger, CSc. Jak uvedla ČTK, vláda informaci o výsledcích hospodaření ZP vzala na vědomí.

Pojištěnci

Průměrný počet pojištěnců v systému v. z. p. za 1. pololetí 2010 dosáhl 10 378 853 osob a v průběhu 1. pololetí 2010 se navýšil o 2969 osob, tj. o 0,03 %. Z celkového průměrného počtu pojištěnců bylo 6 106 321 osob evidováno jako osoby, za které je plátcem pojistného stát, a jejich počet vzrostl o 112 081 osob, tj. o 1,8 %. Z celkového průměrného počtu pojištěnců bylo 60,3 % osob pojištěno u Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) ČR. K 30. červnu 2010 dosáhla VZP absolutního počtu 6 257 482 pojištěnců, což představuje podíl 60,2 % z celkového systému v. z. p. Absolutní úbytek pojištěnců VZP se za 1. pololetí 2010 zpomalil, neboť dosáhl pouze 4327 pojištěnců. K tomuto relativně příznivému vývoji přispěla především propagace elektronické zdravotní knížky IZIP.

5

◗ Lidé

Pojišťovny vydaly víc, než vybraly Informace vycházejí ze statistických údajů ZP, které byly předloženy na ministerstva zdravotnictví a financí do konce srpna 2010. Od 1. 1. 2010 byly ZP zákonem č. 304/2008 Sb. zařazeny mezi vybrané organizace státu, které jsou povinny zasílat své účetní výkazy do centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS). Konstatuje to zpráva předložená koncem listopadu české vládě o výsledcích hospodaření zdravotních pojišťoven a o kontrolní činnosti ministerstva zdravotnictví a ministerstva financí v oblasti veřejného zdravotního pojištění (v. z. p.) za 1. pololetí 2010.

Zdravotnické noviny

Příjmy

Příjmy z vlastního výběru pojistného dosáhly 78 807 mil. Kč s poklesem o 1,5 % oproti srovnatelnému období 1. pololetí 2009. Příjmy celkem, včetně příjmů ze zdaňované činnosti, dosáhly 106 443 mil. Kč a lze konstatovat, že meziročně téměř stagnovaly. Výdaje celkem, včetně výdajů na ostatní zdaňovanou činnost, dosáhly 107 619 mil. Kč a v porovnání se stejným obdobím loňského roku zaznamenaly nárůst pouze o 2,6 %.

Výdaje

Výdaje na zdravotní péči, hrazené ze základního fondu ZP, dosáhly 103 591 mil. a v porovnání s 1. pololetím 2009 vzrostly o 3,6 %. Výdaje na zdravotní péči na jednoho pojištěnce dosáhly v průměru 9981 Kč, v porovnání se srovnatelným obdobím r. 2009 vzrostly o 3,5 %. Nejvyšší průměrné výdaje na jednoho pojištěnce měla VZP v hodnotě 10 681 Kč s nárůstem o 3 %. Nejvyšší meziroční procentní nárůst na jednoho pojištěnce zaznamenala naopak ZPMA (10,9 %), avšak při průměrných výdajích pouze 7952 korun. Zůstatky peněžních prostředků a cenných papírů na fondech ZP byly 29 988 mil. Kč, z toho na základním fondu 20 519 mil. Kč, to je od 30. 6. 2009 po-

V přeplatcích nad ochranný limit regulačních poplatků ZP vrátily v prvním pololetí letošního roku 15 miliónů korun. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2009 je to téměř 6,5krát více (vráceno 2,3 mil. korun). Nárůst souvisí se snížením limitu z 5000 korun na polovinu pro děti a důchodce (nad 65 let). Mezi ZP existují značné rozdíly jak ve stavu, struktuře a umístění finančních zásob, tak i ve stavu pohledávek vůči plátcům pojistného. Rozdíly existují i v kvalitativních a kvantitativních charakteristikách smluvních vztahů s poskytovateli zdravotní péče. Dopad recese se výrazně prohloubil u VZP a VoZP, jejichž finanční zásoby jsou v poměru k počtu pojištěnců nejnižší.

Sloučení pojišťoven

U VoZP programové prohlášení vlády předpokládá iniciovat sloučení se ZPMV. Předtím je však nutné novelizovat ta ustanovení zákonů a podzákonných předpisů, která umožňují výjimky v oblasti péče hrazené z v. z. p. pro specifickou skupinu pojištěnců VoZP. V současné době však VoZP vykazuje na účtech všech svých fondů ještě dostatečné finanční zásoby, takže lze předpokládat, že by se mohla s jejich využitím vyhnout do doby sloučení vzniku závazků po lhůtě splatnosti.

ZPMV má dostatečné rezervy

Mírné zvýšení příjmů proti loňskému roku očekává ZPMV. Nárůst však předpokládá o pouhé 1,3 %, zatímco náklady na zdravotní péči vzrostou letos oproti předcházejícímu roku o 7,3 %. „Jestliže tedy na pojistném vybereme přibližně 20,18 mld. korun, na zdravotní péči o své klienty vydáme více než 21,14 miliard. To znamená, že jak v letošním roce, tak ale i v roce 2011 bude naše zdravotní pojišťovna, stejně jako i ostatní zdravotní pojišťovny, v červených číslech. Díky dobrému hospodaření v dobách vyššího výběru pojistného si pojišťovna vytvořila rezervy, ze kterých nyní můžeme plynule čerpat,“ uvedla pro Zdravotnické noviny Mgr. Hana Kadečková, tisková mluvčí ZPMV. hj

V MUDr. Ing. Svojmil Petránek, CSc., MBA Primář Neurologického oddělení pražské Fakultní nemocnice Na Bulovce nastoupí od 1. 2. 2011 do funkce ředitele Orlickoústecké nemocnice, a. s. Do funkce ho jmenovala na mimořádném jednání 25. 11. 2010 Rada Pardubického kraje. Svojmil Petránek po absolutoriu ČVUT Praha vystudoval Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy. „Do výběrového řízení na obsazení funkce ředitele Orlickoústecké nemocnice se přihlásilo šest zájemců.

Všichni prokázali vysokou erudici a odbornost,“ uvedla Markéta Tauberová, radní zodpovědná za zdravotnictví. MUDr. Petránek před nedávnem vypracoval studii, jak pomoci Orlickoústecké nemocnici z dluhů. Ředitel nemocnice Martin Procházka rezignoval v září na funkci poté, co obdržel vyúčtování Všeobecné zdravotní pojišťovny za loňský rok, které skončilo v propadu 17 miliónů korun. Nemocnici vedl od roku 1996. Do nástupu nově jmenovaného ředitele nemocnici povede primář hematologie a transfúzního oddělení MUDr. Jiří Řezníček, který ji řídí už od září. hš

◗ Trh ve zdravotnictví

Pfizer kupuje King Pharmaceuticals Americká farmaceutická společnosti Pfizer Inc. se dohodla na koupi firmy King Pharmaceuticals Inc. za 3,6 miliardy USD (zhruba 64 mld. Kč). Za jednu akcii King Pharmaceuticals nabídl 14,25 dolaru, což představuje zisk 40 procent. Celou částku uhradí v hotovosti. Akvizicí především posílí svoji nabídku léků na bolest. Pfizeru, který je největším výrobcem léků na světě, brzy skončí patentová ochrana u některých důležitých léků. Panují tak obavy z bolestivých ztrát, které by měla nynější akvizice zmírnit. hš

Lékárny Dr. Max přicházejí s privátní značkou Síť lékáren Dr. Max začne jako první prodávat některé volně prodejné léky pod privátní značkou. Zatím společnost Česká lékárna, která řetězec provozuje, nabízí v rámci vlastní řady „Dr. Max kvalita“ na tři desítky potravinových doplňků, čaje a těhotenský test. Firma chce začít nabídkou nejběžnějších léků, jako jsou ibuprofen, různé formy paralenu i aspirinu. Firma musí produkty nejdřív zaregistrovat ve Státním ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). čtk

Lék z konopí přinesl firmě GW vysoký zisk Britská farmaceutická společnost GW Pharmaceuticals prudce zvýšila roční zisk. Výsledky podpořilo úspěšné uvedení na trh léku na roztroušenou sklerózu Sativex, který se vyrábí z konopí, na domácí trh. Jak firma oznámila, její hrubý zisk se v uplynulém finančním roce, jenž skončil v září, téměř zčtyřnásobil na 4,6 miliónu liber (asi 133 miliónů Kč) z předchozích 1,2 miliónu liber. V příštím roce by se měl Sativex začít prodávat ve Španělsku a časem by se měl dostat také na další evropské trhy, napsala agentura Reuters. Firma rovněž uvedla, že zahájila konečné testy využití Sativexu při bolestech způsobených rakovinou. čtk

◗ Burzy

Zdravotnický index se výrazně propadl Hlavními událostmi 47. týdne jsou přeshraniční přestřelky v Koreji a rozšiřující se „řecká nákaza“. Po Irsku se vynořují další problémové státy, Portugalsko a mimo eurozónu stojící Maďarsko. Trhy reagují vesměs propadem, i když panika to zatím není. Americké indexy zakončily týden smíšeně, technologický Nasdaq vzrostl o 0,65 % na hodnotu 2534,56 bodu, Dow Jones naopak poklesl o 1 % na úroveň 11092 bodů. Lze tak říci, že americké akcie svůj směr hledají. Celosvětový NYSE Healthcare Index složený ze 111 nejvýznamnějších světových farmaceutických a zdravotnických firem neměl dobrý týden, když poklesl o 1,79 % na hodnotu 6282,68 bodu, žádný dramatický propad u vedoucích společností zahrnutých do indexu se ale nekonal. Pražská burza v propadu částečně následovala Evropu, když poklesla o 1,8 % na hodnotu 1126,5 bodu. V týdnu reportovaly výsledky společnosti Pegas a Orco, lepší než se očekávalo, vzhledem k celkové náladě ale nechal trh tyto výsledky bez reakce. V závěru týdne se výrazně propadly akcie společnosti CETV (a to propad zmírnil rostoucí dolar!) a je velkou neznámou, kam vlastně směřují. Také akcie O2 se v týdnu dále propadaly a podívaly se pod 370 Kč za akcii, investoři zatím výši budoucí dividendy neberou v potaz. Jako jeden z mála indexů nepoklesl japonský Nikkei, nepatrně vzrostl na hodnotu 10039,6 bodu (v listopadu se japonským akciím dařilo, vzrostly cca o 9 %). RNDr. Jaroslav Lizner

◗ Investiční poradenství

Dluhopisy jsou na dně, kam tedy s úsporami? Jak jsme si vysvětlili, dluhopisy, a tedy také dluhopisové fondy jsou „grunt“ každého portfolia. Nyní je však situace na trzích historicky rekordně nepříznivá – sazby jsou tak nízko, že například výnos dvouletého amerického státního dluhopisu si minulý měsíc sáhl na svá historická minima 0,40 procenta. Výnos amerických pětiletých dluhopisů klesl na rekordní minimum 1,16 %, u těch desetiletých se poprvé po 50 letech blíží dividendovému výnosu akciového indexu S&P Composite – proč tedy nezvolit mnohem dynamičtější potenciál akcií? U nás je (zatím) výnos dluhopisů o něco lepší – přesto je u pětiletých českých státních dluhopisů těsně pod 2,5 %. Takže jednoduše řečeno: výnosy dluhopisových fondů se budou pohybovat sice kousek nad nulou, ale po započtení inflace budou zcela jistě tratit.

0612 ZN 38_05.indd 5

Jak z toho ven Čím tedy nahradit dočasně (na rok či dva) nevýhodné dluhopisy? Příliš možností nezbývá: stavebko, penzijko, vklady? Nikde perspektiva. Stavební spoření i po snížení vynese kolem 4 % ročně, ovšem je vhodné jen pro 20 000 korun ročně a musíte v něm vydržet 6 let. Kampeličky? Ty už zvládnou takový výnos jako „okousané“ stavebko, ale přestože jsou u nich vklady pojištěné jako v bankách (tedy do 2,5 miliónu korun), nevzbuzují žádné nadšení.

Z bankovních vkladů vede spořicí účet AXA Bank s 2 % (+ prémie 0,5 % při průměrném zůstatku alespoň 40 000 korun), zatímco ING Konto 1,75 % a Fio Konto 1,6 %. A dál klesnou!

Neskočte na špek Nejrůznější prodejci se vydávají za poradce a chtějí vám prodat jediné – investiční životní pojištění (mají z něho totiž nejvyšší provizi). Pozor na ně, protože pojištění má být pojištěním možných rizik. Tedy i smrti, když má-

te rodinu. Ale pro spoření či investování vhodné není, protože poplatky jak počáteční, tak i průběžné jsou velmi nevýhodné. Sice ani akciové fondy nejsou bez poplatků za správu, ale jsou nižší a – opět upozorňuji: fond nemůže zkrachovat (není to totiž právnická osoba = firma), zatímco v případě pojištění dáváte peníze do podnikání pojišťovně. Také pozor na cizí měny! Nic proti dolarům či eurům, ale opět na sebe berete další riziko.

A co tak zkusit akcie Zopakujme, že v současné situaci se dnes shoduje většina doporučení: kupte dividendové akcie. Takže shr-

nutí: dividendový výnos akcií ČEZ je kolem 6 %, Phillip Morris skoro 9 %, Telefónica O2 přes 8 %, výplatu obnovuje i NWR. Vyplácí je i Komerční banka, Erste a VIG. Takže i v akciích lze zvolit strategii, která je jen velmi málo riziková. Není tedy ku podivu, že roste jak počet, tak i objem obchodů Čechů, kteří obchodují s akciemi přímo. Zkuste třeba největšího českého on-line brokera Fio banku – na webu www.fio.cz si můžete zkusit i demo e-Broker nanečisto. Pak už je to snadné – stačí zajít na některou z padesátky poboček (bývalého RM-Systému) a podepsat smlouvu, samozřejmě zadarmo, podobně jako má Fio banka zadarmo i bankovní služby včetně běžného účtu. Dr. Petr Fejtek, finanční poradce

2.12.2010 18:40:04


◗ ◗ Zdravotně-sociální péče

6 Zdravotnické noviny

ročník 59 n číslo 38 n 6. prosince 2010

◗ Projekt NAPSI spolu!

Sociální služby – součást udržitelného rozvoje Závěrečná konference projektu NAPSI spolu! a 7. oborová konference neziskových nevládních organizací (NNO) působících v sociální a zdravotní oblasti „Sociální služby – součást udržitelného rozvoje“ se uskutečnila 25. a 26. listopadu v pražském hotelu Olšanka. Konferenci uspořádalo občanské sdružení SKOK pod záštitou ministra práce a sociálních věcí Dr. Ing. Jaromíra Drábka. Jde o projekt „Rozvoj informovaného a participativního přístupu k porozumění, hodnocení a tvorbě Národního akčního plánu sociální inkluze v ČR“ (Projekt No VS/2008/0571), který je realizován v rám­ ci evropské výzvy Komunitárního progra­ mu PROGRES 2007­2013.

NNO sbírají zkušenosti už 20 let

Konferenci zahájila MUDr. Milena Černá, ředitelka Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a čestná předsedkyně o. s. SKOK, která shrnula význam nevládních neziskových organizací za posledních dvacet let činnosti především v sociální oblasti. „Neziskové organizace sbírají zku­ šenosti kontinuálně, a i když se vyvíjejí jak nabízené metody, tak i potřeby klientů, nabyl na síle boj proti chudobě a sociální­ mu vyloučení,“ řekla Milena Černá a upo­ zornila, že i když se mluví o tom, že u nás je nízká míra chudoby a žádná zvláštní opatření nejsou nutná, je v ČR podle euro­ statistik zhruba 1 milión obyvatel v nouzi a trpí sociálním vyloučením, které se týká i lidí s postižením, s duševním onemoc­ něním, s mentální retardací, mladých lidí, inzerce

kteří opouštějí dětské domovy, apod. Řek­ la také, že NNO se velice zasloužily o to, aby se v naší zemi rozvíjela občanská spo­ lečnost, a zdůraznila, že nechceme „jed­ notný pytel“ pro všechny poskytovatele sociálních služeb – vždyť občanská spo­ lečnost se vyznačuje různorodostí. Hana Vlčková, členka výkonného výboru SKOK, o. s., a ředitelka občanského sdru­ žení Zahrada, které provozuje chráněné bydlení pro lidi s těžkým postižením, ho­ vořila o konceptu udržitelného rozvoje. Zdůraznila, že strategie udržitelného roz­ voje není žádné novum, pod gescí mini­ sterstva životního prostředí je součástí závazku ČR. „Poskytovatelé sociálních služeb mají zákonnou povinnost sociální­ ho začleňování,“ řekla mj. Hana Vlčková a zdůraznila, že je třeba, aby aktivity ve zdravotně­sociální oblasti vždy směřovaly ke zvyšování kvality života klientů.

Osmdesát miliónů ohrožených osob v EU

Konference se za Ministerstvo práce a so­ ciálních věcí (MPSV) ČR zúčastnil JUDr. Štefan Čulík, který řekl, že rok 2010 byl vyhlášen Evropským rokem boje proti

Část předsednického stolu (zleva): Pavel Novák, předseda SKOK o. s., JUDr. Štefan Čulík, MUDr. Milena Černá a Hana Vlčková. Foto: ZN chudobě a sociálnímu vyloučení, a dodal, že je třeba podnítit diskusi, jak s tímto problémem dále naložit a vytvořit vizi, jak řešit problematiku sociálního začleňování v příštích deseti letech. V současné době je v Evropské unii zhruba 80 miliónů osob ohroženo rizikem chudoby. Podle Evrop­ ské platformy boje proti chudobě by jejich počet měl do roku 2020 klesnout o 25 pro­ cent. Zdůraznil také, že hlavními partnery MPSV jsou v tomto směru Evropská síť boje proti chudobě a projekt NAPSI spolu! MPSV má dotační program na projekty v souvislosti s bojem proti chudobě – bylo podáno 144 žádostí, podporu MPSV do­

stalo 16 z nich, což čítá 10 448 000 Kč. Aktivity byly zhruba z 50 % spolufinanco­ vány z peněz Evropské unie. Celonárodní kampaň MPSV měla upozornit na proble­ matiku chudoby, její součástí byla i putov­ ní výstava MPSV (viz ZN č. 37, str. 6), kte­ rá putovala po krajských městech. Závě­ rečná konference MPSV k Evropskému roku boje proti chudobě a sociálnímu vy­ loučení se uskuteční 10. 12.

Evropská síť boje proti chudobě

Prezident Evropské sítě boje proti chudo­ bě (EAPN) Ludo Horemans z Belgie se

ohlédl za dvacetiletou historií EAPN. Vy­ světlil, že jde o reprezentativní organizaci podporovanou Evropskou komisí, jejímž cílem je eradikace chudoby v členských zemích EU. Sdružuje 26 národních sítí a 23 evropských organizací. Ludo Horemans řekl, že je třeba budovat v lidech povědomí o příčinách chudoby. Upozornil, že od roku 2005 nedošlo v ze­ mích EU k žádnému snížení míry chu­ doby. Konstatoval také, že chudoba je popření základních lidských práv a její hlavní příčinou není osobní pád jednot­ livce, ale způsoby, jak je naše společnost organizována. V červnu t. r. padlo na ev­ ropské úrovni rozhodnutí do roku 2020 vyvést z chudoby nejméně 20 miliónů lidí.

Jinakost nezmenšuje hodnotu člověka

„Je třeba si stále připomínat, že ve druhé polovině 20. století se podle filozofa Emmanuela Levinase změnila odpověd­ nost za sebe i za druhé v odpovědnost asy­ netickou, což znamená, že máme za dru­ hého vyšší odpovědnost než on za nás,“ řekla prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc., z Pedagogické a Husitské teologické fakul­ ty UK Praha, a dodala, že jestli je něco opravdu důležité, je to začleňování lidí, kteří jsou jiní než majorita. „Řekla bych tomu ,jinakost´, alteritas, a je naším úkolem učit se uznávat jinakost, protože ta nezmenšuje hodnotu člověka,“ zdůraznila prof. Hogenová. hech

◗ Sociální podnikání

Jeden z prvků evropské politiky Sociální ekonomika je vnímána jako jedna z moderních cest řešení problémů nezaměstnanosti, sociálního vyloučení či ohrožování životního prostředí a je současně prvkem evropské politiky. Proces prosazování myšlenky sociální eko­ nomiky do praxe je v České republice teprve v začátcích. Stále existuje nedostatečná zna­ lost a nízké povědomí odborné i laické ve­ řejnosti o této problematice, neexistuje ani legislativní zakotvení konceptu. V sociálním podnikání dochází k průniku podnikání a důrazu na vzájemnost a své­ pomoc. Akcentuje se především zaměstná­ vání znevýhodněných osob (tzv. integrační sociální podniky) a poskytování obecně pro­ spěšných služeb v oblasti sociálního začle­ ňování a místního rozvoje včetně ekologicky orientovaných činností. Dále zde figurují ta­ ké podnikatelé – jednotlivci pocházející sou­ časně ze znevýhodněných skupin. Sociální podnikání může být rovněž doplňkovou čin­ ností nestátních neziskových organizací (NNO) s cílem použití výnosů v hlavní obec­ ně prospěšné činnosti. Jednoduše řečeno je sociální ekonomika souhrn aktivit uskutečňovaných různými typy organizací, jejichž cílem je služba čle­ nům nebo místní komunitě především pro­ střednictvím podnikání. Sociální ekonomika je orientovaná na řešení otázek nezaměst­ nanosti, sociální soudržnosti a místního rozvoje.

Co je sociální podnik?

Sociální podnik má na rozdíl od běžného podniku odlišný žebříček hodnot a priorit, snaží se být prospěšný komunitě, případný zisk je reinvestován do rozvoje podnikání a naplňují se prospěšné cíle subjektu. Ta­ kový podnik se chová eticky a ekologicky, využívá primárně místní zdroje (suroviny, lidské zdroje atd.), reaguje na místní potře­ by a svým zaměstnancům dává prostor k zapojení do rozhodovacích procesů. Cí­

0612 ZN 38_06.indd 6

lem sociálních podniků není maximalizace zisku, který by byl rozdělován mezi společ­ níky či akcionáře, ale snaží se vygenerovaný zisk použít na prospěšné účely. Je důležité si uvědomit, že podnik musí být primárně ziskový, aby mohl být užitečný a mohl plnit prospěšné cíle, ať už jde o za­ městnávání znevýhodněných osob, nebo o ekologicky orientované aktivity. Snaží se tedy na běžném trhu obstát a stejně jako ostatní podniky bojuje s konkurencí. Bariéry, které také mohou ovlivňovat poma­ lejší rozvoj sociální ekonomiky, jsou spojeny s metodickými nástroji souvisejícími s úrov­ ní a možnostmi vzdělávání podnikatelů, ze­ jména těch, kteří působí v neziskovém sek­ toru nebo v oblastech malého a středního podnikání.

Finanční podpora sociálního podnikání z fondů EU v ČR

S využitím znalostí zahraniční praxe nasta­ vilo v roce 2009 Ministerstvo práce a sociál­ ních věcí ČR podmínky pro finanční podpo­ ru projektů zaměřených na sociální podni­ kání v rámci Integrovaného operačního pro­ gramu (IOP) a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ). Výzva č. 1 v oblasti intervence 3.1 Integro­ vaného operačního programu je zaměřena na investiční podporu sociálních podniků, například na pořízení a vybavení provozovny potřebnými technologiemi pro zahájení čin­ nosti. Pro tuto výzvu bylo alokováno téměř 384 mil. Kč. Od data vyhlášení výzvy bylo podáno 85 projektů. Do listopadu 2010 bylo doporučeno k podpoře 18 projektů žádají­ cích v součtu necelých 65 mil. Kč. Výzva č. 30 v oblasti intervence 3.1 Operač­ ního programu lidské zdroje a zaměstnanost

(OPLZZ) je zaměřena na krytí neinvestič­ ních výdajů spojených se vznikem sociálních podniků. Na tuto výzvu bylo alokováno té­ měř 249 mil. Kč. Od data vyhlášení výzvy bylo registrováno 143 projektů. Do listopadu 2010 bylo doporučeno k podpoře 19 projek­ tů v celkové částce přesahující 60 mil. Kč. Obě výzvy jsou orientovány na podporu vzniku a rozvoje nových podnikatelských aktivit zaměřených na sociální podnikání a současně umožňují sociálně vyloučeným osobám či osobám ohroženým sociálním vy­ loučením vstup na trh práce, do podnikatel­ ského prostředí a do společnosti. V těchto výzvách jde o unikátní možnost získat finan­ ční podporu investiční i neinvestiční části podnikatelského záměru ze dvou různých programů. V obou programech jsou stejné cílové skupiny, oprávnění žadatelé, podpo­ rované aktivity, a pokud je žádost podávána do obou programů, mají projekty i totožný podnikatelský plán. Žadatel o dotaci může na realizaci svého podnikatelského záměru získat nevrat­ nou dotaci ve výši maximálně 200 000 eur (cca 5,2 mil Kč), což je limit podpory v reži­ mu de minimis. Tato podpora je určena podnikatelům z řad obchodních společností, osobám samostat­ ně výdělečně činným se zaměstnanci a ne­ státním neziskovým organizacím s výjimkou občanských sdružení. Současně je určena začínajícím podnikatelům bez zaměstnanců, kteří jsou osobami z cílových skupin. V rámci vyhlášených výzev není oblast pod­ nikání nijak omezena, žadatel musí předložit příslušné oprávnění k podnikání a prokázat, že jde o dosud nevykonávanou činnost. Podrobné informace k vyhlášeným výzvám č. 1 oblasti intervence 3.1 IOP a č. 30 OPLZZ jsou k dispozici na http://www.mpsv.cz/ cs/6748 a www.esfcr.cz. Taťána Plecháčková, Mgr. Svatava Škantová, oddělení implementace ESF a IOP MPSV ČR

2.12.2010 18:41:34


◗ ◗ servis

ročník 59 n číslo 38 n 6. prosince 2010

◗ Právní poradna

◗ ◗ Volná místa ◗ Gynekolog Nemocnice ATLAS, a. s., Zlín přijme do pra­ covního poměru lékaře/ku pro oddělení gynekologie. Písemné nabídky s CV zasílejte na: Nemocnice ATLAS, a. s., tř. T. Bati 5135, 760 01 Zlín, e­mail: mikulcikova@nemocniceatlas.cz, telefon číslo: 571 857 113.

Podle ustanovení § 78 odst. 1 písm. f) je nepřetržitý pracovní režim definován jako režim práce, v němž se zaměstnanci vzájemně pravidelně střídají ve směnách v nepřetržitém provozu zaměstnavatele v rámci 24 hodin po sobě jdoucích. Zaměstnavatel rozvrhuje pracovní dobu na všechny dny v týdnu včetně sobot, nedělí a svátků.

Harmonogram směn

◗ Oznámení zdravotních pojišťoven V Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR Od středy 1. prosince zprovoznila ZP MV ČR pro své klienty nové telefonní číslo infolinky 844 211 211. Pro snazší zapamatování tvoří koncové trojčíslí právě číslo pojišťovny 211. Původ­ ní telefon 844 121 121 zůstane v provozu ještě celý následující rok. Operátorky infolinky jsou klientům ZP MV ČR k dispozici v pondělí až ve čtvrtek od 7 do 18 hod. a v pátek od 7 do 17 hod. Pojištěnci ZP MV ČR mohou své dotazy zasílat také na e­mailovou adresu info@zpmvcr.cz.

0612 ZN 38_07.indd 7

k a ř www.zamestnanivezdravotnictvi.cz l l g l é k á r n í kzzd zdravotní d ravott níí sest sestra t ral é k a

p s yPc

í sestra

nitář

kardiochirurg g

yzii o te sanitář fyzioterap

Více neurolog informací získáte manažer na: info@zamestnanivezdravotnictvi.cz

Objednací kupón Zdravotnických novin Objednávám předplatné: Standardní, roční

799 Kč

Studentské, roční

639 Kč

Balíček 1 + 1, roční*

1220 Kč

* speciální nabídka kombinace předplatného Zdravotnických novin a Florence.

Předplatné zahrnuje 42 čísel Zdravotnických novin včetně pravidelných příloh Lékařské listy a Kongresový list.

FAKTURAČNÍ ÚDAJE:

ODBĚRATEL:

(nevyplňujte, jsou-li shodné s odběratelem)

Titul: ............................................................................................. Organizace:.................................................................................. Jméno a příjmení:........................................................................ Adresa: ......................................................................................... Organizace:.................................................................................. PSČ a město: ................................................................................ Obor činnosti: .............................................................................. IČ: ................................................................................................. Adresa: ......................................................................................... DIČ: ............................................................................................... PSČ a město: ................................................................................ Telefon: ........................................................................................

Výkon práce a náhrady Čerpá-li zaměstnanec odměňovaný platem náhradní volno za dobu práce ve svátek, pak se podle ustanovení § 348 odst. 1 písm. c) zákoníku práce doba čerpání náhradního volna posuzuje jako výkon práce, ale zaměstnanec neobdrží příplatek za práci ve svátek. Za dobu čerpání náhradního volna se plat podle § 135 odst. 2 zákoníku práce nekrátí. Doba čerpání náhradního volna se započte jako odpracovaná do stanovené týdenní pracovní doby. Zaměstnanec v nepřetržitém pracovním režimu je na tom obdobně jako zaměstnanec v pracovním režimu jednosměrném (přetržitém), jemuž svátek připadl na jeho obvyklý pracovní den a tento není dnem nepřetržitého odpočinku v týdnu, až na to, že volný den má jindy než v den svátku. Pokud zaměstnanec odměňovaný platem v den svátku odpracuje směnu, může se zaměstnavatel se zaměstnancem dohodnout na poskytnutí příplatku ve výši průměrného hodinového výdělku za hodinu práce ve svátek místo náhradního volna podle ustanovení § 135 odst. 3 zákoníku práce.V situaci, kdy měl zaměstnanec v den svátku pracovat podle harmonogramu směn, ale směna mu odpadla v důsledku omezeného provozu ve svátek, pak doba, po kterou z tohoto důvodu nepracoval, se posuzuje jako výkon práce a započítává se mu do stanovené týdenní pracovní doby (na základě ustanovení § 348 odst. 1 písm. d) zákoníku práce). Pokud zaměstnanci pracují v nepřetržitém pracovním režimu při nerovnoměrně rozvržené pracovní době a zaměstnavatel neurčí na den svátku směnu, nejde u nich o obvyklý pracovní den. Zaměstnanec má z rozvrhu pracovní doby buď nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami, nebo nepřetržitý odpočinek v týdnu. JUDr. Vratislav Tomek, OSZSP ČR

MÁME, A CO VY?

Telefon: ........................................................................................ E-mail: .......................................................................................... E-mail: .......................................................................................... Způsob úhrady:

složenka

faktura

Vyplněný kupón zašlete poštou na adresu:

Postservis, oddělení předplatného, Poděbradská 39, 190 00 Praha 9, faxem na číslo 284 011 847 nebo e-mailem na adresu predplatne@ambitmedia.cz. Předplatné si můžete objednat také na bezplatné infolince České pošty 800 300 302 nebo webových stránkách www.periodik.cz.

Datum: ......................................................... Podpis: .........................................................

Vyplněním a podpisem tohoto kupónu souhlasím s tím, aby vydavatelství Ambit Media, a.s., shromažďovalo a zpracovávalo ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění osobní údaje uvedené v objednacím kupónu. S úplným poučením o ochraně osobních údajů jsem se seznámil na webových stránkách vydavatele www.ambitmedia.cz. Tyto údaje poskytuji dobrovolně.

Objednací kupón pro podání řádkové inzerce

délka inzerátu

Při rozvrhování pracovní doby má zaměstnavatel povinnost zajistit zaměstnanci nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami alespoň dvanáct hodin během 24 hodin po sobě jdoucích. Vyplývá to z ustanovení § 90 zákoníku. Dále nepřetržitý odpočinek v týdnu během každého období sedmi po sobě jdoucích kalendářních dnů v trvání alespoň 35 hodin, jak stanoví § 92 zákoníku práce. Zaměstnanec s nezkráceným pracovním úvazkem má právo na to, aby mu byla práce rozvržena v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby. Zákoník práce dává zaměstnavateli povinnost vypracovat pro zaměstnance s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou písemné rozvržení pracovní doby do směn na předem stanovené (sjednané) vyrovnávací období. Tento rozvrh musí být písemný a zaměstnanec s ním musí být seznámen alespoň dva týdny před počátkem vyrovnávacího období. Rozvrh pracovní doby do směn je závazný a musí být sestaven tak, aby v průměru byla naplněna stanovená týdenní pracovní doba. Zaměstnavatel není oprávněn zaměstnancům bez dalšího rušit směny nebo zkracovat trvání již rozvržené směny. Jestliže zaměstnavatel nemá pro zaměstnance práci (např. v důsledku nižšího počtu pacientů), jedná se o překážku v práci na straně zaměstnavatele, která brání přidělení práce zaměstnanci. Zaměstnanec v této době práci nekoná a náleží mu náhrada mzdy ve výši 100 % průměr-

V Praktický lékař Domov pro seniory se sídlem v Praze 8 přijme na poloviční úvazek praktického lékaře/ lékařku. E­mail: sobolova@ddkobylisy.cz, telefon číslo: 284 001 736.

...MY UŽ SVOJI PRÁCI

nepřetržitý provoz

◗ Internista Nemocnice Kutná Hora přijme lékaře na inter­ ní oddělení, nástup ihned, plný i částečný úva­ zek. Nabízíme dobré pracovní podmínky a od­ povídající finanční ohodnocení, možnost ubytování. Vhodné i pro absolventy, speciali­ zace výhodou. Kontakt: e­mail: jitka@novotna@nemkh.cz, tel.: 327 503 497.

Pokud při přetržitém provozu rozvrhne zaměstnavatel stanovenou týdenní pracovní dobu na jednotlivé týdny nerovnoměrně, a tudíž je pro stanovené vyrovnávací období, které je zásadně v týdnech, vypracováván harmonogram či rozpis směn, a připadne-li svátek na den, kdy má zaměstnanec rozpisem stanovenou směnu, pak ji musí odpracovat. V ustanovení § 135 odst. 2 zákoníku práce je stanoveno, že za práci ve svátek poskytne zaměstnavatel zaměstnanci náhradní volno v rozsahu práce konané ve svátek. Za dobu čerpání náhradního volna se plat nekrátí. Podle § 348 odst. 1 písm. c) zákoníku práce se doba čerpání náhradního volna posuzuje jako výkon práce a započítává se jako odpracovaná do stanovené týdenní pracovní doby.

ného výdělku. V případě, že by zaměstnavatel mohl libovolně měnit zaměstnancům jejich rozvržené směny bez dalšího, jednalo by se o porušení zásady rovného zacházení se zaměstnanci. Tam, kde je z důvodu na straně zaměstnavatele směna rušena, jedná se o překážku v práci a zaměstnanci náleží náhrada mzdy. U zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou se musí postupovat shodně. V případě, že je v nepřetržitém provozu uplatňován nepřetržitý pracovní režim s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou, jsou zákoníkem práce pro tento rozvrh pracovní doby do směn stanoveny následující podmínky: V Harmonogram směn (rozvrh pracovní doby) zpracovává zaměstnavatel předem na určité období, které je stanoveno v násobku týdnů a může činit nejvýše 26 týdnů po sobě jdoucích. Jen kolektivní smlouva může podle ustanovení § 83 zákoníku práce toto období stanovit na 52 týdnů po sobě jdoucích. V Součet hodin z rozvrhu pracovní doby (pochopitelně bez práce přesčas) za zvolené období, který je dělen počtem týdnů tohoto období, nesmí překročit v průměru stanovenou týdenní pracovní dobu, jak je uvedena v § 83 odst. 1 zákoníku práce. V Podle § 83 odst. 2 zákoníku práce nesmí délka směny u nerovnoměrného rozvržení pracovní doby přesáhnout 12 hodin. V S rozvrhem pracovní doby je zaměstnavatel povinen seznámit zaměstnance nejpozději 2 týdny před začátkem období, na které je pracovní doba nerovnoměrně rozvržena (pokud nedojde k dohodě se zaměstnancem na jiné době seznámení). Obvyklým pracovním dnem u takového zaměstnance může být kterýkoliv den v týdnu, na který zaměstnavatel stanoví směnu. Obvyklé dny nepřetržitého odpočinku v týdnu mohou připadnout i na jiné dny, než jsou sobota a neděle.

nabídka zaměstnání ve Z D R AVOT N I C T V Í

V kalendářním roce je několik měsíců, kdy máme kromě obvyklých volných dní i svátky. V naší nemocnici dochází ke sporům, jak postupovat u zaměstnanců, kteří budou o svátcích pracovat na rozdíl od jiných, kteří by jinak pracovali, ale protože je svátek, pracovat nebudou.

Přetržitý provoz

7

◗ Řádková inzerce

Svátky a pracovní doba Při posuzování rozvrhu pracovní doby ve spojitosti se svátkem je důležité vědět, zda jde o přetržitý nebo nepřetržitý provoz. Současně může zaměstnavatel využívat rovnoměrné i nerovnoměrné rozvržení pracovní doby. V případě, že při přetržitém provozu rozvrhne zaměstnavatel stanovenou týdenní pracovní dobu na pracovní dny pondělí až pátek (rovnoměrně na jednotlivé týdny), pak jsou tyto pro zaměstnance obvyklými pracovními dny. Připadne-li na některý z nich svátek, zaměstnanci není jeho plat krácen, jak je uvedeno v ustanovení § 135 odst. 1 zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění). Podle ustanovení § 348 odst. 1 písm. d) zákoníku práce se jako výkon práce posuzuje doba, kdy zaměstnanec nepracuje proto, že je svátek, za který mu přísluší náhrada mzdy, popřípadě za který se mu jeho měsíční mzda nebo plat nekrátí. To znamená, že odpadlá pracovní doba se v důsledku svátku započte na základě tohoto ustanovení jako odpracovaná do stanovené týdenní pracovní doby.

Zdravotnické noviny

5 řádků

10 řádků

KONTAKTNÍ A FAKTURAČNÍ ÚDAJE:

Vyplňujte čitelně a hůlkovým písmem!

Organizace:..................................................................................

Rubrika: Nabídka práce

Adresa: .........................................................................................

Počet opakování (pouze placená inzerce)

Práci hledá

Různé

PSČ a město: ................................................................................ IČ: ................................................................................................. DIČ: ............................................................................................... Telefon: ........................................................................................ E-mail: .......................................................................................... Jsem předplatitelem Zdravotnických novin:

ano

ne

Vyplněný kupón zašlete poštou na adresu: Ambit Media, a. s., Klicperova 604/8, 150 00 Praha 5 nebo na e-mail: radkova.inzerce@ambitmedia.cz Personální inzerce je pro soukromé osoby-předplatitele zdarma. Pro ostatní osoby dle ceníku. Cena je uvedena za jedno uveřejnění a nezahrnuje DPH. Ceník řádkové inzerce: Do 5 řádků: 550 Kč, do 10 řádků: 1 100 Kč, do 15 řádků: 1 600 Kč, do 20 řádků 2 000 Kč, do 30 řádků 2 900 Kč, za každých dalších započatých 10 řádků: 900 Kč.

2.12.2010 18:42:22


◗ ◗ něco navíc

8 Zdravotnické noviny

ročník 59 n číslo 38 n 6. prosince 2010

V RozhovoR

Život za obrazy Edvarda Muncha Psychiatr MUDr. Michal Maršálek, CSc., stojí v čele jednoho ze tří primariátů akutní péče v pražské Psychiatrické léčebně Bohnice. Vedle léčení pacientů se věnuje studiu života a díla umělců trpících psychickými problémy. Patří mezi ně i největší norský malíř Edvard Munch.

V Pro muže ne? Ženám to pomáhá. Jakmile se na oddělení objeví muž, a může být třeba vycpaný, začnou se ženy malovat, hez­ ky se oblékají, dbají o sebe, snaží se co nejvíc udržet kontakt s realitou. Muži, těm je to jedno, ti zůstávají pořád stejní. V Pomáhá pacientům k uzdravení také vlastní umělecká tvorba? Pomáhá. Hodně je to vidět u léčby závislostí. Největší šanci uzdravit se mají dvě skupiny lidí – buď ti, co se zamilují do někoho kvalitního, tedy lidi, kteří najdou lásku, nebo lidi, kteří najdou talent. Obojí je vzácné. Umění patří k několika mála věcem, které dokážou dát životu bezprostřední smysl. Umí to nejen umění, ale řekl bych, že umění to má v popisu práce. V Souvisí nějak nadání k umělecké práci s psychickými problémy? Být umělcem je nesmírně náročná a riziková existence. S každým dílem, pokud je míněno vážně, nese umělec svou kůži na trh. Neurotik před problémem, který v něm probouzí hrůzu, zavírá oči. Nepřipouští si ho, tvá­ ří se, že neexistuje. Problém ho pak ovlivňuje mimo vědomou kontrolu. Proto neurotik reaguje stereotypně špatně. Umělec reaguje opačně. Otevře problém jako neurotik, ale místo, aby před ním zavřel oči, vyřeší si ho svým dílem. Neboli udělá sám na sobě to, co dělá psychoterapie.

položení. Ve svém díle například ztvárnil různé typy depresí. Jednotlivé pocity jsou až naturalisticky od­ pozorovány ze skutečnosti. Díky tomu má Munchovo subjektivní umění neuvěřitelnou sílu. Byl vynikající po­ zorovatel. Zachovaly se jeho deníky, kde například po­ pisuje hráče v Monte Carlu. To jsou klinicky přesné popisy. V Z čeho pramenily jeho psychické problémy? Trpěl revmatismem a tuberkulózou, na kterou zemřela jeho matka a dva sourozenci. Od dětství měl zkušenost se smrtí. Jedna z jeho fotografií zachycuje obličej čtr­ náctiletého mladíka, který byl přesvědčen, že za několik měsíců zemře na těžkou tuberkulózu. Naštěstí přežil tuberkulózu i záchvaty revmatické horečky, což je až neuvěřitelné. Výrok, který pronesl: „Nemoc, šílenství a smrt byli černí andělé, kteří stáli stráž u mé kolébky a kteří mě celý život provázeli,“ byl hluboce prožitý, není to žádná póza. V Jaká byla historie Munchovy rodiny? Pocházel ze vzdělané rodiny s bohatou tradicí. Patřili k ní také filozofové a umělci, jeho otec byl vojenský lé­ kař, charismatický člověk. Matka byla velice krásná že­ na, dochovala se její fotografie s pětiletým Edvardem krátce před tím, než zemřela na tuberkulózu. Munch do svých dvaceti let prožil nesmírně dramatický život. Ve čtrnácti mu zemřela jeho milovaná sestra Anna Sofie, v pětadvaceti náhle zemřel otec, v jedenatřiceti jeho bratr Andreas na tuberkulózu, později zešílela jeho sestra Laura. Když umřela matka, uzavřel se otec do sebe, stal se z něho velice zbožný člověk zaměřený na charitu, ale dětem se moc nevěnoval.

V Je to i případ Edvarda Muncha? Munch byl nesmírně silný člověk, takže se dá říct, že svoje potíže zvládl. Ne vždycky se to musí povést. Samo­ zřejmě těch, kterým se to povede, čím víc to opakují, je míň a míň. Za těmi úspěšnými zůstává cesta lidí, kteří selhávají, kteří padnou cestou. Umělců, kteří prožijí úspěšný dlouhý život, je menšina. I mezi lidmi, kteří nejsou umělci, je takových lidí míň. Většina lidí selže. Většina vždycky selhává, protože selhat v životě je snazší, než být úspěšný. V Proč jste si mezi tolika malíři vybral k hlubšímu studiu právě Muncha? Zajímala mě otázka, co se stane, když se umělec, který má psychické problémy, začne léčit. Jak se to projeví na jeho tvorbě. Jestli se zlepší, zhorší nebo zůstane stejná. A Munch je umělcem, u kterého se to dá dobře sledovat. V Čím je pro vás jako umělec zajímavý? Především svou působivostí. Byl první malíř, který sy­ stematicky maloval úzkost, ale i různá jiná duševní roz­

0612 ZN 38_08.indd 8

V Připojil se Munch v Berlíně k nějaké umělecké skupině nebo směru? V Berlíně se dostal do zajímavé společnosti kolem hos­ půdky U Černého prasátka, kde se scházeli lidé hlavně ze severu Evropy, jako byli dramatik August Strindberg, ale také budoucí otec polské dekadence Stanisław Przybyszewski, německý básník Richard Dehmel, kunsthistorik Julius Meier­Graefe, později proslulý pra­ cemi o manýrismu, El Grecovi, van Goghovi. Tady snad vzniká základ první vlny expresionistického hnutí. Jsou to lidé vzdělaní, Munch mezi nimi zvláště vyniká svou všestranností. Przybyszewski byl zběhlý medik, psy­ cholog, satanista, vynikající klavírista, virtuóz, který na divokých večírcích neustále hrál Chopina. Klíčovou postavou byla Dagny Juel, fatální žena a sou­ časně múza této skupiny, která v tom podniku často tančila. Do Berlína přišla jako modelka a studentka muzikologie společně s Munchem, ale brzy se intimně seznámila se Strindbergem, pak i s Przybyszewským a dalšími, čímž vnesla anarchii mezi anarchisty a uvedla do naprostého rozvratu celou skupinu U Černého pra­ sátka. Nakonec si vybrala za manžela divokého Slovana Przybyszewského a Strindberg, protože se bál jeho čer­ ných kouzel, prchl až do Paříže. Snažil se dělat různá

chom se opili, a pokračovali jsme, abychom vystřízlivě­ li.“ Tak vypadal Munch v této době – nevyspalý, fasci­ novaný svým uměním, pijící od rána do večera, ve vleku fatálních žen, neuroticky se hroutící. V mnoha směrech pro něj byl tragický rok 1901. V tomto roce Dagny Przybyszewskou zastřelil její milenec a pak sám spáchal sebevraždu. Munch byl na Dagny velice silně vázán a tato událost na něj měla velký vliv.

V Tedy obrazy s motivem úzkosti, strachu… Po návratu z Francie namaloval ještě poklidný impre­ sionistický obraz – ulici Karla Johana v Kristianii. Uply­ nulo půl roku a nastal prudký zvrat, stejnou ulici vidí Munch úplně jinak. Přestal malovat, jak viděl, začal ma­ lovat, jak cítil. Člověka napadne název Strindbergovy hry Sonáta příšer. Děsivé, vytřeštěné tváře, osamělý chodec, ulice, která nikam nevede, a paralelně jasně rozsvícená okna s podivným tíživým stínem u jednoho stromu. To je jeden z prvních slavných obrazů, kde jsou všechny prvky jeho pozdějšího umění. Munch se v pod­ statě stává malířem úzkosti – patrně nejsugestivnějším ze všech, kteří se kdy tímto tématem zabývali. V Prosadil se Munch během pobytu v Paříži? První samostatnou výstavu, kde vystavil už 110 obrazů, měl v Berlíně. Paříž ho nikdy nepřijala, stejně jako van Gogha. Svým stylem nevyhovoval francouzské rafino­ vanosti, byl na Francii příliš zemitý. Soustředil se celo­ životně na Berlín. Mezi lety 1892 až 1908 prakticky vy­ tvořil jádro svého díla. Začalo to berlínskou výstavou, na kterou ho pozval Max Liebermann, velmi významná postava německého impresionismu. Výstava vyvolala obrovský skandál a po čtrnácti dnech byla zavřena.

V Kdy se začal léčit a s jakými výsledky? Paranoidní a v debaklovém stavu se po­ prvé dostal k léčbě u doktora Jacobsona v Kodani, kde strávil v roce 1908 asi tři čtvrtě roku. Říkalo se, že dostával elektro­ konvulze, to je naprostý nesmysl. Zacho­ vala se i kresba, jak to probíhalo, a bylo to něco podobného dnešní iontoforéze. Bylo to navíc v roce 1908, prakticky čtvrt století před objevem elektrokonvulzí. Možná prodělal psychoanalýzu a v kaž­ dém případě abstinoval a podstoupil nějakou psycho­ terapii. Těžko říct jakou, jestli psychoanalytickou, nebo jinou, záznamy nejsou k dispozici. Jisté je, že celý zbý­ vající život neměl problémy s pitím alkoholu. V Jak se změnila jeho tvorba po terapii? Změnil velice styl, najednou se tam ztrácí emoční napětí, přestává malovat obrazy úzkosti, žárlivosti, takové ty bezprostřední, začíná malovat obrazy víc konstruované, víc zaměřené na kompozici, neboli najednou to začíná být chladné, zajímavé, ale ztrácí to tu emoční hloubku, která je pro něj typická na prvních obrazech. Jinak řeče­ no – tím vyléčením ztrácí to, co je na něm nejzajímavěj­ ší. Je to nejspíš tím, že změnil životní postoje, ale nesmí se zapomenout, že alkohol mohl zanechat organické ná­ sledky, neboli že se emočně oploštil.

V Kdy začal umělecky tvořit? V roce 1880 kvůli svému zdravotnímu stavu odešel z techniky, na které necelý rok studoval, a začal se vě­ novat umění. O tři roky později se účastnil prvních spo­ lečných výstav v Kristianii, v dnešním Oslu, hlavním městě Norska, které v té době bylo součástí Švédska. Na začátku umělecké dráhy ho poznamenala smrt otce. Byl na něj silně vázaný, ale názorově si nerozuměli. Zpráva o otcově smrti Muncha zastihla na první studijní cestě do Paříže. Zcela se zhroutil, na tři měsíce propadl hluboké depresi a přerušil kontakty se světem. Izoloval se v Saint­Cloud, v malé vesničce na periferii Paříže, a napsal tam manifest, kde shrnuje své tehdejší názory na umění. V Jakým způsobem tehdy maloval, lze ho nějak zaškatulkovat? Do té doby byl klasický impresionista. V Saint­Cloud začal poprvé malovat neimpresionistickým způsobem, je v tom jeho melancholie, samota. Vytvořil zde obraz, který připomíná to, co maluje později – melancholic­ kou atmosféru s osamělým mužem, měsíc, který vrhá světlo dramaticky do místnosti, zatímco život je někde jinde. V dálce svítí světla, která jsou od samotného autora vzdálená. To byl začátek toho, co ho později proslavilo.

E. Munch: Autoportrét s cigaretou, 1895, Nasjonal­ galleriet Oslo. Reprofoto: uzi

Munch z toho ale měl obrovskou reklamu. Začalo se o něm psát jako o velice nadaném, ale kontroverzním malíři.

Foto: Vladimír Brada

V O jaké pacienty se na svém oddělení staráte? O akutně nemocné. Mám příjmový primariát pro celé spektrum psychiatrických diagnóz. Léčíme zde pacienty s takzvanými neurózami, ale i s dalšími diagnózami, jako jsou afektivní porucha, bipolární afektivní poru­ cha, velká unipolární porucha, velká deprese, schizo­ frenie a jiné psychózy. Máme dvě oddělení, respektive pavilony. Jeden pavilon je uzavřený, slouží pro závaž­ nější pacienty, druhý je otevřený. Otevřený pavilon je koedukovaný, to znamená, že jsou zde muži a ženy do­ hromady. Pokud to jde, je to úžasná věc pro ženy.

V Čím trpěl Munch po duševní stránce? Někdy se tvrdí, že trpěl bipolární afektivní poruchou. Tvrdí to i psychiatři, ale já mys­ lím, že to není pravda. V jeho životě není žádná známka bipolarity, je tam jedno depresivní zhroucení v období smrti jeho otce. Pozdější výkyvy a psychické zhoršo­ vání se dají vysvětlit chronickým přepra­ cováním při divokém způsobu života, pi­ tím alkoholu, možná závislostí. To myslím stačí i na vysvětlení Munchovy paranoi­ dity. Spekulace, že trpěl také zrakovými halucinacemi, vyvrátil přesvědčivě z of­ talmologického hlediska doktor Sosna.

V Léčba tedy vezme umělci zdroj inspirace? Je otázka, jak by dopadl, kdyby se neléčil. Možná by spá­ chal sebevraždu, nebo by vlivem alkoholu došlo k orga­ nickému rozpadu mozku. Výsledek by nebyl, že si zacho­ vá tvořivost, tvorba by mohla dopadnout ještě hůř. V Souvisí nějakým způsobem duševní nemoc s tvorbou? Podle Stanislava Drvoty, který se odvolává na další umělecké školy, vzniká tvorba interakcí mezi typem osobnosti a neurotoidní tenzí. Umělec buď tenzi snižuje a skrývá, nebo ji naopak vyhledává (tzv. dezintegrativní typ). Platí pravidlo, že čím nižší je intrapsychická tenze, tím vyšší mají umělci tendenci k vnější dezintegraci. Neboli mohou s tenzí pracovat navenek, protože je vnitřně neohrožuje. E. Munch: Smrt v nemocničním pokoji, 1895, Nasjonalgalleriet Oslo. Reprofoto: uzi proti­čarování, aby nebyl uhranut touto šťastnou man­ želskou dvojicí. V Jaký vztah měl Munch k ženám, které ho inspirovaly? Munch byl vysoký, atletický a velice atraktivní muž, tak se o něj zajímaly ženy zvláštně fatálního typu. Na ženy měl štěstí, i když pak s nimi byl vždycky nešťastný. V do­ bě, kdy neměl trvalé bydliště a spal po hotelích, ho ži­ votem provázela nejprve dcera bohatého podnikatele Tulla Larsen a později anglická violoncellistka Eva Mudocci. Zvlášť Tulla Larsen, zhýčkaná a hysterická mi­ lionářka, mu dělala ze života peklo. Munch byl v té době chudý, Tulla byla občas ochotná koupit si nějaký jeho obraz, tím ho vydírala. Když toho měl dost a rozešli se, začala rozesílat dopisy známým, že je syčák, že ji obíral o peníze, že nic neumí. Pak si kvůli němu vzala nějaké­ ho naprosto podřadného malíře, protože věděla, že ho tím raní. V Dokázal si udržet duševní rovnováhu? V letech 1902–1908 se u něj střídala období zběsilé tvorby a vyčerpanosti, byl paranoidní k přátelům, po­ stupně se s nimi rozcházel, a byl paranoidní i vůči že­ nám. Také začínal mít vážné problémy s alkoholem. Jak napsal v jednom svém výroku: „Začali jsme pít, aby­

Navíc Muncha ve stejném roce Tulla Larsen střelila do ruky. Když se s ní rozešel, Tulla si lehla do rakve a před­ stírala, že spáchala sebevraždu. Zinscenovala to se svý­ mi přáteli. Ve chvíli, kdy se Munch vyznal, že ji vlastně miloval, vstala z rakve. Vznikla z toho rozepře, Tulla vy­ táhla revolver, že se skutečně zabije. Munch pravdě­ podobně srazil její ránu a kulka ho zasáhla do ruky. K té­ to události, která se dnes už nedá přesně rekonstruovat, se vracel celý život a ženám tohle nikdy neodpustil. Na autoportrét se dokonce namaloval s prostřelenou rent­ genovou rukou a zabýval se jí hypochondricky celý život. V Projevilo se nepřátelství k ženám i v jeho tvorbě? Pocit, že žena ovládá muže a zaplétá ho do svých tenat, v něm neustále sílil. Od až mystického obdivu k ženám dospívá k obrazu ženy jako upíra, který vysává muže. Na některých obrazech muž v přítomnosti žen krvácí. Ženské vlasy se táhnou jako pavučiny po kamenech, které připomínají lidské lebky. Na dalším slavném ob­ razu má žena podobu Vampýra s vlasy jako chapadla. Fatální žena, která ničí muže, to byl dost častý obraz odpovídající dobové módě. Munch byl personifikací do­ bových tendencí, ale není to u něj jen módní trend, všechno to zažil na vlastní kůži.

V Často se ale říká: „To je hrůza, co namaloval, co asi musel prožít.“ Pravda je opačná, ti, kteří jsou vnitřně stálejší, mají větší tendenci pracovat s dramatickými prvky. Nejzranitelnější jsou malíři, kteří jdou do klidné abstrakce, konstruktivis­ mu a podobně, to jsou lidé, kteří většinou mají intrapsy­ chickou tenzi vysokou. Munch byl typický představitel extrovertů – demonstrativních či hysteroidních, kteří mají tendenci se předvádět, celkově neurotického typu. Takoví lidé mají zájem o okolí, obvykle jsou sociálně úspěšní, zajímaví, mají dost problémů v somatické oblasti, protože to, co se děje uvnitř v těle, si nechtějí připustit. Toho, co se děje ve vnitřnostech, při sexu, ve zraněních, se trochu štítí. Ale o to zajímavější jsou tyhle věci pro práci, takže se často objevují v jejich díle. Připomínám, jak se Munch celý život zabýval postřelenou rukou. V K jakému tvůrčímu typu Edvard Munch patřil z psychologického hlediska? Hysteroidní extrovert, který maloval velmi dobře dra­ matické situace a mohl se pustit hodně daleko, protože ho to vnitřně tak moc neohrožovalo. Sám řekl o svém umění: „Nemyslím si, že mé umění je nemocné. Když namaluji nemoc, třeba nemocné dítě, je to naopak pro mne zdravé uvolnění. Je to zdraví ve mně. Když maluji chtíč, je to zdravá reakce proti němu, něco, z čeho by se lidé mohli poučit.“ To je myslím přesný popis toho, jak vzniká umělecká tvorba. Josef Gabriel

2.12.2010 18:46:08

ZN 38_2010  

Zdravotnické noviny - odborné forum zdravotnictví a sociální péče

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you