Page 1

Florence

č a sopis moderního oše t řovat el s t v í s. 3

s. 10

s. 12

s. 41

Téma: Sestra v následné péči

Právo: Prohřešky v ošetřovatelské dokumentaci

Případová studie: Tonutí: Využití oscilační ventilace u dospělých

Zpravodaj ČAS: Fórum delegátů posunulo ČAS

4

Vychází pod patronací České asociace sester duben 2011, ročník VII, 60 Kč/2,90 €, www.florence.cz

FLORENCE 4/2011 47


Sanatorium ART, spol. s r. o. Mánesova 24/3, 370 01 Èeské Budìjovice e−mail: sanatoriumart@sanatoriumart.cz

www.sanatoriumart.cz


Esa a dámy Už za pár dní, 26. března, zahájí opět po čtyřech letech jednání nejvyšší plénum České asociace sester (ČAS) – Fórum delegátů. Dá se očekávat, že vedle jiných problematik se vrátí k nedávným událostem souvisejících s akcí lékařů Děkujeme, odcházíme a bude analyzovat a zobecňovat nově získané zkušenosti. Sestry zůstaly s pacienty ohroženými deklarovanými odchody lékařů solidární. Vládu podržely a do vzrušené atmosféry olej nepřilily. Lékaři svůj boj vyhráli, ale zůstala po něm pachuť. Ale i mezi sestry se vplížil nesoulad pramenící z odlišných stanovisek. Některé jsou dodnes přesvědčeny, že byly zase odstrčeny na vedlejší kolej a reptají, jiné jsou zajedno s ČAS, která vyjednávala a jsou spokojené s tím, co dohodla. Mnohé se domnívají, že to budou zase jedině ony, ty třísky, které budou létat, když se budou redukovat akutní lůžka. Mnohokrát jsem si během uplynulých bouřlivých dní kladla otázku, proč právě lékaři jsou ve vyjednávání s mi-

nisterstvem úspěšnější než sestry. A došla jsem k následujícímu: je to lékař, kdo hraje s nejvyšší kartou. On je ten, kdo zachraňuje životy. Na druhé straně sestra je dáma. Předmětem jejího profe­ sionálního zájmu je kvalita života, karta sice hodnoty nižší než eso, avšak karta nesmírně cenná, která nezřídka ve hře o pacienta vyhrává. Ale právě jen a jen v této hře. Tam, kde se hraje o peníze, nemá šanci. Sestry to vědí a do předem prohraných soubojů nejdou. To je jistě první důvod, proč si vyšší mzdy dokázali vynutit právě lékaři. Ale je tu ještě něco, nad čím by se sestry měly na Fóru zamyslet. Výhodou lékařů oproti sestrám je jejich vyšší organizovanost, jejich vysoká stavovská solidarita a možná i větší odvaha zariskovat. Lékaři mají na rozdíl od sester svou komoru, která je všestranně podporuje a povinné členství v ní, mají akční odbory. Řeknete, ale vždyť sestry a ostatní nelékaři také mají profesní organizaci s vysokým kreditem. Bohužel, její hlas není hlasem všech sester. Jsem přesvědčena, že v nedávné krizi se ČAS zachovala správně. Předvedla, že umí jednat prozíravě, ale i dostatečně tvrdě. Na

Léčebné prostředí Florence bývá často věnována utváření léčebného prostředí pro pacienta. Pojďme a zamysleme se v úvodu nad tím, co vše se pod pojmem léčebné prostředí skrývá a zda opravdu má takový významný vliv na úzdravné procesy, jak se často říká a píše. Léčebné prostředí je vše, co nás ve zdravotnickém zařízení obklopuje a  co má uspokojit fyzické i psychicko-duchovní potřeby klienta. Pojem optimální léčebné prostředí představuje nový pohled, novou filozofii uzdravování pacientů založenou nejen na lékařské péči. „Pacien­ tům dnes nestačí nabídnout pouze kva­ litní léčebnou a  ošetřovatelskou péči. Je třeba se zamyslet i nad prostředím, v kte­ rém se péče poskytuje, a naučit se mírnit jeho traumatizující vliv.“ (Škrlovi) Léčebné prostředí a jeho vytváření patří mezi priority současného světového ošetřovatelství. Snaha zmobilizovat vnitřní síly pacienta a jeho touhu po uzdravení, nabídnutí prostředí, v  němž se necítí osamělý a kde cítí podporu a ví, že má možnost informovaně zasahovat do péče i léčby, se stává hlavní úlohou zdravotnického personálu. Pocity, které pacienta provázejí v  období nemoci, jsou individuální – záleží na

typu osobnosti člověka, a tomu by mělo vyhovovat i léčebné prostředí. Při vstupu pacienta do zdravotnického zařízení je nejdůležitější první dojem. Vhodné estetické pojetí vstupní haly, příjmové ambulance nebo lůžkového oddělení výrazně ovlivňuje emocionální stabilitu nemocného. Použití vhodných barev může u pacientů podpořit pocit dobré nálady. Hluk a pach na oddělení zdravotnického zařízení jsou jedním ze stresujících faktorů, jež se negativně odráží na psychickém rozpoložení pacienta. Výrazné ovlivnění hluku a pachu není dané pouze ohleduplností personálu, ale i ohleduplností pacientů vůči sobě. K tomu je potřeba vytvořit podmínky. Navigační struktura ve zdravotnickém zařízení, její srozumitelnost pro klienty je předpokladem duševní pohody nemocných a jejich rodinných příslušníků. „Narušení komunikace a  vztahů

veřejnosti byla vidět a slyšet a dnes už každý občan, který sledoval televizi ví, co je to Česká asociace sester. Nevybojovala sice pro sestry vyšší mzdy pro letošek, ale s lékaři srovnala krok od roku příštího a hlavně, vymohla si přístup k rozhodování o zdravotnických reformách. Sestry tuto možnost ještě zcela nedoceňují. Prostřednictvím ČAS a vlastním přispěním k přípravě zákonů a vyhlášek si nyní mohou pro sebe vytvářet podmínky, které jim po všech stránkách umožní lépe vykonávat profesi, vzdělávat se a také si víc vydělat. Na Fóru delegátů ČAS bude zvolena prezidentka, prezidium, bude zřejmě inovován program. Když trochu zalistujete v tomto čísle Florence, najdete v ní první stručnou zprávu. Uvidíte, že všechno zlé je k něčemu dobré. Ledacos by bylo asi jinak, kdyby ČAS bezprostředně před svým vrcholným plénem neprošla svým malým ohníčkem, nevyzkoušela se a nevstoupila bezprostředně do zdravotnických reforem ministerstva zdravotnictví.

editorial

Jarmila Škubová

Hledáte konkrétní článek? K bleskové orientaci vám pomohou naše webové stránky www.florence.cz. Najdete tu i rejstříky všech vydaných čísel. Více odborných článků najdete na webu v rubrice

Jarmila Škubová, 14. března

mezi lidmi napomáhá nevhodná struk­ tura organizace, nevhodná organizace pracovních činností, nevhodné pracov­ ní prostředí, špatný informační systém a nevhodný styl řízení.“ (Pištěláková) Otimální léčebné prostředí zahrnuje nejen prostředí vytvořené pro pa­ cienta, ale i prostředí pro personál a klima, jež v  zařízení panuje. Pracovník, kterému jsou vytvořeny optimální pracovní podmínky, působí ve fungujícím týmu s definovaným cílem, je schopen přinést něco nového, něco pozitivního. Je prokázáno výzkumy, že v moderním, účelovém, světlém a vzdušném prostředí je poskytována pacientům kvalitnější ošetřovatelské péče. Aby prostředí zdravotnického zařízení „čarovalo“, aby působilo jako významný pomocník týmům zdravotníků, musí být vědomě tvořeno. Nic nevznikne samo od sebe, ani architekti, ani projektanti sami nevědí, co z toho, co navrhují, má ony zázračné léčivé účinky. To je úkol zdravotníků. Musí vědět, že tak, jako doma se v útulné domácnosti všem a všechno lépe daří, tak i v nemocnici, kde je pamatováno i na prostředí, se lépe léčí a pečuje.

zamyšlení

Marie Brilová, hlavní sestra Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., vrchní sestra ORL oddělení Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s.

Florence je také na facebooku. Přidejte se k nám!

FLORENCE 4/2011 1


obsah

časopis s nadpoloviční většinou recenzovaných článků

Foto na titulní straně Václav Kříž Interní oddělení Strahov, VFN

Vychází pod patronací České asociace sester www.florence.cz Ročník VII., číslo 4, duben 2011 Adresa redakce: Klicperova 8, 150 00 Praha 5 florence.redakce@ambitmedia.cz tel.: +420 222 352 578 Šéfredaktorka: PhDr. Jarmila Škubová e-mail: jarmila.skubova@ambitmedia.cz Redakce: PhDr. Eva Wićazová e-mail: eva.wicazova@ambitmedia.cz

Editorial.................................................................................................................................................................................................1 Zamyšlení – Léčebné prostředí .....................................................................................................................................................1 Téma Sestra v následné péči včera a dnes...............................................................................................................................................3 .................................................................................................................................................................................................................. Ze zahraničního tisku Péče o pacienty s demencí...............................................................................................................................................................5 Kazuistika Paliativní onkologická péče o pacientku s lokálně pokročilým maligním melanomem..................................................6 Praxe Vývoj zraku a jednoduchého binokulárního vidění u dětí.......................................................................................................7 Vzdělávání Nový studijní obor Zdravotně sociální pracovník v novém studijním programu...............................................................8 Nové knihy........................................................................................................................................................................................9 Právo Prohřešky v ošetřovatelské dokumentaci.................................................................................................................................. 10 Recenzované články Případová studie Tonutí: využití oscilační ventilace u dospělých........................................................................................................................ 12 Zkušenosti z praxe Některá psychologická hlediska v péči o děti s postižením.................................................................................................. 16 Hrozba menom tuberkulóza......................................................................................................................................................... 18 Nepřímá podtlaková terapie: inovovaná technika využití systému podtlakové terapie ran........................................ 20 Výzkumné sdělení Strach ze smrti, umírání a umění doprovázet z pohledu všeobecné sestry a laické veřejnosti................................... 24 Praxe Stomické zdravotnické prostředky.............................................................................................................................................. 32 Zpravodaj ČAS Šetření dekubitů na národní úrovni jako podpora pro rozhodování.................................................................................. 39 Kvalita v ordinacích praktických lékařů...................................................................................................................................... 40 Fórum delegátů posunulo ČAS.................................................................................................................................................... 41 „Nebudeme zanedbávat nelékařské zdravotnické pracovníky“.......................................................................................... 42 Volné chvíle Při redukci váhy nezapomínejte na vlákninu........................................................................................................................... 43 Lekce angličtiny............................................................................................................................................................................... 43 Křížovka o ceny................................................................................................................................................................................ 44

Redakční rada: Mgr. Dana Jurásková, Ph.D.,MBA, předsedkyně, Bc. Mária Dobešová, Jana Dvořáková, Jana Farkačová, doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D., Anna Chrzová, Jindra Pavlicová, Mgr. Eva Prošková, Hana Rittsteinová, Milica Sklenčková, Prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D., Růžena Wagnerová Grafická úprava: Josef Gabriel, Karel Zahradník Vydavatel: Ambit Media, a. s. www.ambitmedia.cz Ředitel vydavatelství: RNDr. Martin Slavík Šéfredaktor zdravotnických titulů: Jan Kulhavý e-mail: jan.kulhavy@ambitmedia.cz Marketing: Petr Belica, tel.: +420 222 352 575 e-mail: petr.belica@ambitmedia.cz Obchod: Alexandra Manová tel.: +420 724 811 983 e-mail: alexandra.manova@ambitmedia.cz Marie Janovicová tel.: +420 602 386 866 e-mail: marie.janovicova@ambitmedia.cz Personální inzerce: fax: +420 222 352 572 e-mail: radkova.inzerce@ambitmedia.cz Tisk: PROTISK spol. s r. o., Pod Zlatou horou 1414 684 01 Slavkov u Brna Předplatné: ČR: POSTSERVIS, oddělení předplatného, Poděbradská 39, 190 00 Praha 9, fax 284 011 847, predplatne@ambitmedia.cz, infolinka 800 300 302, www.periodik.cz SK: Mediaprint Kapa - Pressegrosso, a.s., oddelenie inej formy predaja, Vajnorská 137, 831 04 Bratislava, tel. +421 244 458 821, fax +421 244 458 819, predplatne@abompkapa.sk Cena výtisku: 60 Kč Roční předplatné: 550 Kč / 31,90 eur Časopis vychází 11krát ročně. (v červenci vychází letní dvojčíslo) Registrace: MK ČR-E 16134, ISSN 1801-464X Redakční uzávěrka pro toto číslo: 15. 3. 2011 Přetisk a jakékoliv šíření je povoleno pouze se souhlasem vydavatele. Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Redakce neodpovídá za jazykovou správnost inzerátů. Copyright © Ambit Media, a. s., 2011

Akcent – Informační kanál Všeobecné zdravotní pojišťovny..............................................................................................1–4


TÉMA

Sestra v péči o pacienty na lůžkách následné péče V současné době se v našem zdravotnictví uskutečňuje trend transformace akutních lůžek na lůžka následné péče. V péči o pacienty na těchto lůžkách hraje hlavní roli sestra, posilují se její kompetence, a tím logicky se mění i pracovní vztah s lékařem. Této problematice se budeme důkladně a pravidelně věnovat. Od tohoto čísla budou čtenáři Florence pod hlavičkou Sestra v péči o pacienty na lůžkách následné péče číst o současných nejlepších zkušenostech s péčí a její organizací na našich i zahraničních pracovištích. (Red.)

Sestra v následné péči včera a dnes Pod pojmem následná péče většina z nás rozumí zařízení typu LDN, která byla původně založena socialistickým státem v roce 1974 jako sociální ústavy pro nemohoucí a přestárlé. Většina ani netuší, že Česko bylo první zemí Evropy a světa, které se začalo seriózně vědecky a především prakticky zabývat organizovanou a soustředěnou následnou léčebnou péčí o seniory již na počátku minulého století. Celá historie geriatrické medicíny a následné péče v českých zemích začala ve 20. letech minulého století výstavbou Masarykových domovů (1924–1928) v lokalitě dnešní Krčské nemocnice.

Masarykovy domovy byly luxusním zařízením, sestra mj. kamarádkou Masarykovy domovy patřily v  té době k luxusním zařízením se šesti starobinci (dnešní ústavy sociální péče) s  celkem 200 lůžky, jedním ústavem pro 100 seniorských manželských dvojic a  čtyřmi chorobinci s  800 lůžky. K  těmto chorobincům (lůžkovým nemocničním ústavům) pro dospělé patřily také odborné ambulance, ordinace a  operační sály. Masarykovy domovy kromě léčebné a ošetřovatelské péče poskytovaly svým obyvatelům i duchovní služby ve vlastní kapli svatého Václava, poskytovaly možnost vzdělávání a  zábavy ve vlastním amfiteátru a knihovně. V areálu bylo několik sportovišť a venkovních bazénů s  teplou vodou. Areál provozoval pekárnu, masnu, chov dobytka, pěstování ovoce a aby bylo zachováno zdravé ovzduší, po areálu se pohybovaly výhradně elektromobily z  dílny pana Křižíka.

Masarykovy domovy byly koncipovány jako zařízení s celoživotním pobytem svých chovanců a sestra v tomto zařízení byla ošetřovatelkou, pečovatelkou, rádkyní a kamarádkou, která provázela chovance i  nemocné celým pobytem v ústavu.

První geriatrická klinika na světě – sestra odbornice se světovým renomé V roce 1929 vznikla v  Masarykových domovech první geriatrická klinika na světě s 250 lůžky (zakladatel kliniky byl profesor Eiselt). Toto zařízení mělo již charakter skutečného klinického pracoviště s  výukou geriatrie na Karlově univerzitě a  sestra na této klinice byla již profesionální odbornicí pro ošetřovatelství s  nutnou znalostí odborné ošetřovatelsko-zdravotnické péče. Vysoká úroveň a  kvalita ošetřovatelské péče byla v  té době světově uznávaná. Slibně se rozvíjející obor však přerušila válka, klinika zanikla v roce 1939 a již nikdy nebyla obnovena.

Vznik léčeben dlouhodobě nemocných a jejich původní funkce Po dlouhé přestávce, kdy již celosvětově vznikaly programy komplexní a  sou-

středěné péče o seniory jak zdravotní, tak sociální, byly v  ČSSR v  roce 1974 zákonem ustanoveny sociální ústavy pro nemohoucí a přestárlé, tzv. léčebny dlouhodobě nemocných (LDN). Již sám název napovídá, že se nejednalo o zdravotnická zařízení, ale o sociální ústavy, kde byla nesoběstačným, ale i  nemocným seniorům poskytována převážně ošetřovatelská péče. V  pracovní náplni sestry v původních LDN převažovala dopomoc a ošetřování nesoběstačných a  nemohoucích nad odbornou sesterskou zdravotnickou prací.

MUDr. Ivana Doleželová, MBA

Sestra „děvče pro všechno“ A tak se stalo, že sestry v těchto zařízeních měly za úkol starat se o vše, co senior potřeboval. Do jejich denní pracovní náplně přešla povinnost např. zajistit holení, stříhání chovanců, zajistit nákup potravin, které si nemocný přál, a  další nezdravotnické služby, které jsou od odbornosti sestry a jejího zdravotnického vzdělání velmi daleko. V průběhu let postupně došlo ke společenské degradaci odborné sesterské práce v LDN a bohužel vnímání sestry jako „děvčete pro všechno“ v  těchto zařízeních přetrvává do dnešních dnů, i když LDN již od roku 1997 patří mezi zdravotnická zařízení a zcela změnily svou náplň a své poslání.

K jaké změně tedy došlo a jaké jsou požadavky na sestru dnešní LDN?

Masarykovy domovy v r. 1928 těsně po otevření

Profesor B. Eiselt

Především LDN již dnes nepatří mezi ústavy sociálních služeb, ale jsou zdravotnickými lůžkovými zařízeními, což znamená, že hospitalizovaným nemocným má být poskytována především zdravotnická péče, včetně rehabilitační. Pokud pacient již zdravotnickou péči nepotřebuje a po zdravotní stránce je stabilizován, je nutné pro nemocné zajistit odpovídající dlouhodobou péči

FLORENCE 4/2011 3


téma

ošetřovatelskou v zařízeních sociálních služeb. Tento zásadní rozdíl mění celou tvář dnešních LDN a  klade velké požadavky na sestry v těchto zařízeních, které by měly být na vysoké odborné úrovni ve znalostech především geriatrické medicíny.

Komplexní charakter péče v lůžkových zdravotnických zařízeních následné péče Péče v současných lůžkových zdravotnických zařízeních následné péče (archaický název LDN bohužel stále přetrvává) má komplexní charakter. Ob-

sahuje lékařskou péči, ošetřovatelství a RHB ošetřovatelství, odbornou ergoterapii, RHB, fyzickou a mentální aktivizaci a nutriční péči. Péče je poskytována vždy pracovním týmem, který je schopen pro každého nemocného vypracovat krátkodobý a dlouhodobý léčebně aktivizační nebo léčebně rehabilitační plán.

Profesní odborník i týmová hráčka

Procvičování hmatových a kognitivních funkcí v LDN

Tento způsob práce vyžaduje, aby zdravotní sestra současného oddělení následné péče byla nejen profesním odborníkem, ale aby byla schopná i týmové spolupráce, do týmu přinášela inovativní návrhy, aby byla schopná identifikace problémů, nacházení řešení a  aby dokázala koordinovat činnosti jednotlivých odborných členů týmu. V  současné době je často zdůrazňována i  problematika efektivnosti a  nákladovosti péče a i každá sestra na své úrovni by měla dokázat ošetřovat pacienty dle doporučených postupů s co největší profitabilitou jak pro nemocného, tak i pro své oddělení.

Jak tohoto docílit, aby k sestře pečovatelce a ošetřovatelce přibyla ještě manažerka a týmová hráčka? Naše oddělení od roku 2008 vede veškerý personál, lékařský a  nelékařský, k  týmové práci a  poskytuje každému jednotlivci možnosti k  seberealizaci i  dalšímu odbornému, managerskému nebo komunikačnímu vzdělávání. Za dobu těchto téměř tří let došlo k výrazné změně v myšlení a chápání obsahu a poslání následné péče u nelékařského personálu, a to nejen na našem pracovišti. Tato změna byla, samozřejmě jako každá změna, provázena pozitivním i  negativním přijetím od personálu. Na sestry a  ostatní nelékařský personál byly trvale kladeny enormní nároky bez úlevy v základních pracovních povinnostech a  mnohdy bylo pro některé z  nich komplikované a  náročné se se všemi úkoly vyrovnat. O svých zkušenostech z tohoto tříletého období a  výhodách komplexní péče o seniory se s vámi naše sestry podělí v sérii článků, které budou postupně vycházet v  tomto odborném časopise.

4 FLORENCE 4/2011

Seznam klinických demonstrací (1926-1927)

MUDr. Ivana Doleželová, MBA, primářka oddělení Geriatrie-LDN, FTNsP, Praha


PÉČE O PACIENTY S DEMENCÍ

ze zahraničního tisku

PŘINÁŠÍME VÝBĚR Z ČASOPISU NURSING TIMES, 2010, 106, č. 39 a 44

Nursing Times, 2010, 106, č. 39 CRABTREE J, MACK J. Designing a training programme to improve staff attitudes towards ­people with dementia (Návrh školicího programu na zlepšení přístupu nemocničního personálu k lidem trpícím demencí): 14–16. Demence je komplikované onemocnění, které pro sestry znamená velkou výzvu. Ničí mozkové buňky a postihuje všechny aspekty lidského myšlení, vnímání a chování. Pobyt v nemocnici může pacienty s demencí děsit a negativně ovlivňovat jejich chování. Řada studií prokázala, že personál všeobecných nemocnic nemá dostatečné znalosti o  demenci, takže těmto pa­ cientům není poskytována odpovídající péče. Jsou často označováni za „obtížné“ a je vyžadováno jejich přeložení na psychiatrii. Vzhledem ke stávajícím demografickým změnám počet těchto pacientů neustále roste. Kolem ­30–40  % hospitalizovaných starších pacientů bude pravděpodobně trpět nějakým typem demence. Všeobecné sestry pečující o  osoby trpící demencí potřebují další školení a  vzdělávání, protože demenci je třeba rozpoznat už při příjmu do nemocnice. Plány péče musí brát v úvahu, jaký to bude mít vliv na ošetřování těchto pacientů. V jedné skotské nemocnici byl proveden dotazníkový výzkum postojů pracovníků k  pacientům trpícím demencí a bylo zjištěno, že v tomto ohledu je co zlepšovat. Problém byl řešen pomocí interaktivních školicích sezení zaměřených na zvyšování vědomostí pracovníků o  demenci, a  tím na zlepšování jejich přístupu k  těmto pacientům. Článek popisuje vývoj, realizaci a hodnocení první fáze programu. K účasti na programu byli vyzváni všichni pracovníci, kteří mohou s  pacienty trpícími demencí přijít v nemocnici do styku, od vrátných, uklízeček a  pomocného personálu až po odborné sestry a  administrativní pracovníky. Byla uskutečněna řada hodinových sezení zaměřených na informace o tom, jak lidé s demencí prožívají pobyt v nemocnici a jak je možné se postarat o to, aby jejich hospitalizace proběhla bez problémů. Lekce pomohly zahájit diskusi mezi účastníky a přispěly k tomu, aby pochopili svou roli v péči o tyto pacienty. Z dotazníků vyplňovaných po každé lekci získávali organizátoři okamžitě zpětnou vaz-

bu. Nejčastěji se v nich objevovala následující témata: zkušenosti pacientů, jak se cítí pacienti trpící demencí, respektování osob trpících demencí jako svébytných jedinců, individualizovaný přístup k pacientům, multidisciplinární spolupráce. Mezi překážky, s nimiž je nutné při uplatňování inovovaného přístupu počítat, patří velké pracovní vytížení sester, nedostatek finančních prostředků, obtíže při koordinaci účasti různých skupin zaměstnanců a  nedostatečná podpora ze strany managementu. HIGGINS P. Using dolls to enhance the wellbeing of people with dementia in residential care (Využití panenek ke zlepšení pohody osob v rezidenční péči, trpících demencí): 18–20. Vyskytuje se stále více důkazů, že použití panenek může mít pozitivní dopad na osoby v  rezidenční péči, které trpí demencí. V  Anglii a  Walesu trpí demencí přes 700 tisíc lidí. Jedna třetina z nich žije v domech s ošetřovatelskou péčí. Řada autorů se zabývá tím, zda může pohodu těchto osob zvýšit použití panenek jako terapeutické intervence. V  článku je popisováno několik studií, kdy pacienti s demencí měli možnost dostat panenku, která jim poskytovala senzorickou stimulaci a smysluplnou činnost. Panenky neměly pacientům nahradit dosavadní terapeutické intervence, ale měly jim přinášet další, nové podněty. Je uváděn vesměs kladný vliv na zklidnění a zmírnění agresivity, i když se použití panenek neobešlo bez problémů, jako byly hádky mezi rezidenty o panenky, někteří pacienti stavěli potřeby panenky nad své vlastní nebo se od panenky nechtěli odloučit ani na dobu nezbytné osobní péče. Odpůrci použití panenek tvrdí, že pacienty s demencí infantilizují, protože se s  nimi zachází jako s dětmi, a tudíž při péči o  ně není respektována jejich důstojnost. Častokrát to zvlášť silně pociťuje rodina, i když je pacient s panenkou šťastný. Někdy se stane, že osoba trpící demencí považuje panenku za skutečné dítě, což může přinášet jisté dilema, zda pacienta v tomto bludu ponechat, nebo mu vysvětlovat, že se mýlí. Terapie pomocí panenek zůstává kontroverzní intervencí, stále však existuje málo empirických důkazů a je tedy nutný další výzkum.

Nursing Times, 2010, 106, č. 44 NAZARKO L. Patients with dementia deserve better diagnosis and treatment (Pacienti s demencí si zaslouží lepší diagnostiku a terapii): 10. Demence je onemocnění, které zůstává často nediagnostikováno, dokud pacient neonemocní jinou závažnou chorobou, jako je rakovina. Ve Velké Británii bývá diagnóza demence stanovena později než ve většině evropských zemí a  lidé zde mají omezený přístup k lékům, které pomáhají zpomalit postup onemocnění. V současné době jsou zde k dispozici dva typy léků: inhibitory acetylcholinesteráz mohou pomáhat při mírné až středně závažné Alzheimerově chorobě (AD), zatímco memantin, antagonista NMDA receptorů, je určen pro střední až těžké formy AD. Aktuálně platné směrnice britského institutu NICE doporučují, aby inhibitory acetylcholinesteráz byly předepisovány lidem se středně těžkou demencí a  memantin aby se používal v  klinických studiích, ale v klinické praxi ne. Institut NICE však chystá změnu svého postoje a inhibitory acetylcholinesteráz pravděpodobně zpřístupní i pro časná stadia demence a memantin pro terapii těžké demence, což jsou dobré zprávy jak pro pa­ cienty a jejich rodinné příslušníky, tak pro klinické pracovníky. Je nutné rozšířit znalosti zdravotníků o demenci, což může vést ke zlepšení diagnostiky a  terapie a  následně ke zpomalení postupu onemocnění a zvýšení kvality života. U  téměř 90 % pacientů s  demencí se v  určitém stadiu vyvinou neuropsychiatrické symptomy, asi u 60 % pa­ cientů se objeví obtěžující poruchy chování. Lidem s  těmito symptomy jsou obvykle předepisována antipsychotika nebo neuroleptika, tyto léky však mohou zhoršovat demenci a kvalitu života a zdvojnásobují riziko smrti. Zlepšená dostupnost léků na terapii demence může snížit incidenci poruch chování. Léky však nejsou všechno, jsou nutné mnohem efektivnější terapeutické postupy. Jelikož se odhaduje, že v  příštích 30 letech se počet osob trpících demencí zdvojnásobí, je nutné se tímto problémem velmi intenzivně zabývat. Mgr. Libuše Dobrovodská (dobrovodska.l@centrum.cz)

Nursing Times, 2010, 106, č. 39

Nursing Times, 2010, 106, č. 44

FLORENCE 4/2011 5


KAZUISTIKA

Paliativní onkologická péče o pacientku s lokálně pokročilým maligním melanomem Úvod

MUDr. Ladislav Slováček, Ph.D. Klinika onkologie a radioterapie FN a LF, Hradec Králové, Katedra válečného vnitřního lékařství FVZ UO, Hradec Králové

Nádory kůže lze rozdělit z hlediska biologické povahy na benigní (nezhoubné) a  maligní (zhoubné). Mezi benigní kožní nádory jsou řazeny seboroické veruky (stařecké bradavice), fibromy (nádory z kožních fibroblastů), lipomy (nádory z buněk podkožní tukové tkáně) a histiocytomy (nádory z fibroblastů a histiocytů). Léčba benigních nádorů je obvykle chirur-

gická. Mezi maligní kožní nádory řadíme bazaliom, spinaliom a maligní melanom. Maligní melanom vzniká nejčastěji v  kůži, může se objevit i  v  lokalitách s  výskytem buněk společného embryonálního základu (sliznice ústní dutiny, nosohltanu, jícnu, rekta, vagíny, tkáně oka). Melanom vzniká nekontrolovaným množením pigmentotvorných kožních buněk – me-

lanocytů. Pokročilý nádor se může šířit hematogenní, lymfogenní cestou a per continuitatem (prorůstáním do okolí). Maligní melanom představuje cca 5–7 % všech zhoubných kožních nádorů. Agresivita nádoru řadí melanom mezi nejzávažnější maligní onemocnění. Chování melanomu bývá někdy zrádné, nejsou výjimečné ani pozdní metastázy, které se objevují po desetiletém i delším bezpříznako-

1991–1997: Voj. lékař. akademie JEP, H. Králové; 1991–1997: LF UK, H. Králové; 2000: atest. – všeob. lékař.; 2002: atest. – vnitř. lékař.; 2004–2006: postgrad. studium – voj. vnitř. lékař., VLA JEP, H. Králové; 2006: stát. doktor. zk. (Ph.D.); od 2000: odb. as. kat. váleč. vnitř. lékař. FVZ UO, H. Králové; od 2007: odb. as. KOR LF a FN, H. Králové, ved. lékař – odd. ženy KOR; od 15. 12. 2009: docent v oboru vojenské vnitřní lékařství

Obr. 1, 2. 56letá pacientka s lokálně pokročilým maligním melanomem v preaurikulární oblasti vlevo, s ukončenou onkologickou léčbou. Fota autor

Ošetřovatelský plán péče

6 FLORENCE 4/2011

Ošetřovatelská diagnóza

Cíl

Ošetřovatelský zásah

Podání léků perorálně.

U pacientky dojde k vymizení obtíží.

Zajistit bezpečnost pacientky. Informovat lékaře o změně stavu pacientky.

Bolest: akutní, chronická z důvodu onkologického onemocnění, léčebného či diagnostického výkonu, při polykání.

Pacientka udává snížení či vymizení intenzity bolesti. Pacientka dobře toleruje bolest. U pacientky je dosaženo optimální kvality života. Pacientka spolupracuje.

Monitorovat projevy bolesti v ošetřovatelské dokumentaci. Poučit pacientku o záznamu intenzity bolesti na analogové škále. Pomáhat pacientce zaujmout úlevovou polohu. Podávat analgetika dle ordinace lékaře. Sledovat vedlejší účinky analgetik.

Porušená kožní integrita.

U pacientky nedojde k infekci a zhoršení stavu. Nedojde k bolestivým projevům. Pacientka bude informována, bude spolupracovat a dodržovat doporučení ošetřujícího personálu.

Zdůrazňovat dodržování hygienických zásad a doporučení. Pravidelná kontrola pacientky. Vést záznam o ošetření defektu.

Porušená tkáňová integrita z důvodu snížené hygieny u pacientky.

Místo a okolí nejeví známky zánětu či počínající sepse. U pacientky nedojde k infekci a zhoršení stavu, nedojde k bolestivým projevům. Příjem potravy a tekutin bude optimalizován. Pacientka bude informována, bude spolupracovat a dodržovat doporučení ošetřujícího personálu.

Informovat lékaře o patologických změnách. Dbát na dobrou výživu. Zajistit dostatek tekutin. Kontrolovat a ošetřovat defekty dle ordinace lékaře. Vést záznamy o ošetřování a převazech defektů.

Riziko vzniku infekce z důvodu snížené obranyschopnosti.

U pacientky se nevyskytnou žádné známky infekce. Dostatečná informovanost pacientky o rizicích, pacient je schopen sám kontrolovat možná rizika.

Zajistit izolaci pacientky při snížené obranyschopnosti, informovat rodinné příslušníky.

Únava z důvodu bolesti při onkologickém onemocnění.

Informovat pacientku o příčině únavy. Minimalizovat únavu. Odstranit únavu.

Sledovat stav pacientky, zapisovat do ošetřovatelské dokumentace. Zajistit pacientce klid, dostatečný spánek. Informovat pacientku o všem, co by mohlo únavu snížit.

Deficit sebepéče v oblasti příjmu potravy, hygienických návyků, oblékání, celkové osobní péči, osobní malhygieny.

Pacientka dosahuje maximální soběstačnosti dle svého stavu. Pacientka má zajištěny všechny pomůcky potřebné k zvládání sebepéče. Pacientka má dostatečný příjem potravy a tekutin.

Podporovat pacientku v její snaze, aktivně ji zapojovat do sebepéče. Zajistit pomůcky pro lepší zvládání sebepéče. Pomáhat pacientce při podávání jídla, nabízet jí tekutiny. Dohlížet a pomáhat pacientce při dodržování hygieny. Podporovat celkovou rehabilitaci ve spolupráci s fyzioterapeutem.


vém období. Etiologie maligního melanomu není zcela známa. Rizikovým faktorem vzniku melanomu je nárazové intenzivní sluneční záření. Dalšími rizikovými faktory jsou genetická dispozice a typ kůže.

Kazuistika

56letá pacientka s lokálně pokročilým maligním melanomem v preaurikulární (ležící před boltcem) oblasti vlevo, s  ukončenou onkologickou léčbou, dochází na pravidelné kontroly do ambulance paliativní onkologické péče Komplexního onkologického centra Fakultní nemocnice Hradec Králové. Cílem paliativní onkologické péče, která je prováděna ve spolupráci s  praktickým lékařem a  agenturou domácí zdravotní pé-

če, je především kontrola nad lokálním ošetřováním nádorového defektu v orofaciální oblasti, kontrola nastavení analgetické terapie, kontrola nad příjmem potravy a tekutin, psychosociální podpora pacientky a  její rodiny. Ošetřovatelská diagnostika sleduje především schopnost sebepéče pacientky. Diagnóza „deficit sebepéče“ zohledňuje cíl směřující k dosažení maximální výše soběstačnosti naší pacientky tak, aby byla pozitivně motivována a  efektivně spolupracovala s  ošetřovatelským týmem. Ošetřovatelské cíle ve vztahu k  této diagnóze jsou dynamicky přizpůsobovány vývoji klientčina stavu, který je stabilizován. Dále je sledována ošetřovatelská diagnóza „poškozená kožní inte-

grita“ a „riziko infekce“. K  žádným infekčním komplikacím u  pacientky dosud nedošlo. Opakovaně se ale objevuje lokální kontaktní krvácení z nádorové masy, vyžadující nejen lokální léčbu, ale i systémovou léčbu hemostyptikem.

KAZUISTIKA

Literatura: 1. Klener P a kol. Klinická onkologie. Praha: Galén, 2002. 2. Marečková J. Ošetřovatelské diagnózy v NANDA doménách. Praha: Grada Publishing, 2006. 3. Vorlíček J, Abrahámová H, Vorlíčková H. Klinická onkologie pro sestry. Praha: Grada Publishing, 2006.

(Ladislav.Slovacek@seznam.cz) Fota autor

Vývoj zraku a jednoduchého binokulárního vidění u dětí

praxe

Souhrn: Článek pojednává o vývoji vidění, jeho postupném zdokonalování v určitých obdobích života dítěte, je v něm zmiňována důležitost prevence zrakových vad již v raném věku dítěte. Klíčová slova: fyziologický vývoj vidění – jednoduché binokulární vidění. Jednoduché binokulární vidění je schopnost vidět oběma očima pozorovaný předmět jednoduše. Není vrozené, ale spolu s vývojem sítnice a zvláště žluté skvrny se vyvíjí do 1 roku věku dítěte a do 6 let se upevňuje. Vývoj vidění probíhá zároveň s vývojem ostatních smyslových orgánů, liší se však svým tempem. Zrak je u novorozenců vyvinut mnohem méně

Ilustrační foto Filip Trojan

dokonale než například sluch. U novorozenců není plně vyvinuta sítnice, její vývoj je dokončen zhruba v 6 měsících, definitivně až ve 3 letech. Sada nervových buněk je dána narozením a během života se neobnovuje. Sítnice: její optická část má zhruba 10 vrstev, důležitá je zejména vrstva tyčinek (130 mil.) a čípků (7 mil.). Jejich rozložení není rovnoměrné – číp-

ky jsou uloženy v místě nejostřejšího vidění (makula – žlutá skvrna), vidíme jimi za denního světla a rozlišujeme jimi barvy. V periferii sítnice jsou tyčinky, kterými rozeznáváme světlo a tmu, slouží k vidění za šera a v noci.

Fyziologický průběh vývoje vidění Zralý novorozenec má nedokončený vývoj oka, především sítnice a akomodačního svalu. Na sítnici není dokončeno místo nejostřejšího vidění (makula), proto první dny převažuje periferní vidění nad viděním centrálním. Dítě ještě nesleduje, pohyby očí jsou nepravidelné a  trhavé, protože nejsou vyvolány podněty ze sítnice, nýbrž z vestibulárního aparátu, mozečku a  šíjového svalstva. Novorozenec vidí zpočátku pouze do 8–10 centimetrů. Reaguje pouze na černobílý kontrast a červenou barvu. Začátkem 1. měsíce života dítě používá každé oko zvlášť, mluvíme o monokulární fixaci. V tomto období může fyziologicky zašilhat. Od 2. měsíce se vyvíjí binokulární fixace, dítě se začíná dívat společně oběma očima.

Renata Staňková Centrum dětských odborných zdravotnických služeb, Brno 1985–1989: SZŠ Brno – všeob. sestra; 1989–1993: Dět. domov pro děti do 3 let, Brno; od 1993: oční ambulance CDOZS, Brno; 2001–2002: PSS – ošetř. péče v ortoptice a pleoptice

FLORENCE 4/2011 7


praxe

vzdělávání

Ve 3. měsíci se vyvíjejí reflexy konvergence a divergence – dítě již dovede sledovat bližší a vzdálenější předměty. Čtvrtý měsíc je důležitý pro rozvoj akomodace, tzn. schopnosti zaostřovat bližší a vzdálenější předměty. V 6 měsících je definitivně ukončen vývoj žluté skvrny a mozek již postupně dokáže spojit obrázky obou očí v jeden smyslový vjem. Ke konci 1. roku, kdy se dítě učí chodit, se binokulární vidění dále zdokonaluje, chůze přispívá k rozvoji prostorového vidění, smyslu pro vzdálenost, upevňuje se vztah mezi akomodací a konvergencí.

Do 6 let se pak dosud vyvinuté vidění stabilizuje.

Závěr Pro správný vývoj oka je velmi důležité, aby se do něj dostávaly kvalitní světelné podněty. Pokud v období normálního vývoje oka zasáhne nějaká porucha, např. vrozený šedý zákal čočky, úraz oka aj., změní se vývoj v  patologický, a  může tak vzniknout šilhání nebo tupozrakost. Ze své vlastní praxe vím, jak jsou důležité preventivní prohlídky u dětského lékaře, zvláště pak vyšetření zraku ve 3. a 5. roce života. Ale pod-

ceňovat by se neměl ani první rok života dítěte, zejména jeho první polovina. Pokud pediatr zjistí nějakou nejasnost ve vývoji zrakových funkcí v tomto období, měl by dítě neprodleně předat do péče dětských oftalmologů.

Literatura: 1. Hromádková L. Strabismus. Brno: IDVPZ, 1995, s. 31–32. 2. Zobanová A. Fyziologický vývoj vidění u dětí během prvních let života. Neonatologické listy, 1997, 3, č. 4, s. 292–296.

(ren.stankova@seznam.cz)

Nový studijní obor Zdravotně sociální pracovník v novém studijním programu Pod pojmem následná péče většina z nás rozumí zařízení typu LDN, která byla původně založena socialistickým státem v roce 1974 jako sociální ústavy pro nemohoucí a přestárlé. Většina ani netuší, že Česko bylo první zemí Evropy a světa, které se začalo seriózně vědecky a především prakticky zabývat organizovanou a soustředěnou následnou léčebnou péčí o seniory již na počátku minulého století.

PaedDr. Zdenka Šándorová, Ph.D. Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice, Katedra porodní asistence a zdravotně sociální práce

Mgr. Markéta Moravcová Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice, Katedra porodní asistence a zdravotně sociální práce

8 FLORENCE 4/2011

Bakalářský studijní obor zdravotně sociální pracovník je koncipován jako profesní teoreticko-praktické vzdělávání absolventů středních škol ukončených maturitou. Je prvním stupněm vysokoškolského vzdělávání zdravotně sociálních pracovníků. Cílem studia studijního oboru zdravotně sociální pracovník je připravit studenta k samostatnému výkonu přímé zdravotně sociální péče a služeb o jedince, rodinu, komunitu, a to jak v oblasti primární, sekundární i terciární prevence, tak i v oblasti zdravotně sociální péče napříč všemi věkovými kategoriemi, k rozvoji oboru a profese, ke zkvalitnění mezioborové komunikace, kooperace a spolupráce ve zdravotně sociální oblasti. Absolvent získá odbornou způsobilost k  výkonu povolání zdravotně sociálního pracovníka bez odborného dohledu, realizuje činnosti v rámci preventivní, diagnostické a rehabilitační péče v oboru zdravotně sociální péče, podílí se na ošetřovatelské péči v  oblasti uspokojování zdravotně so­ ciálních potřeb pacienta/klienta. Dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách získá odbornou způ-

sobilost pro výkon sociálního pracovníka dle §108, tzn., že je připraven vykonávat sociální šetření, zabezpečovat sociální agendu, včetně řešení sociálně právních problémů v zařízeních poskytujících služby sociální péče, sociálně právní poradenství, analytickou, metodickou a  koncepční činnost v  sociální oblasti, odborné činnosti v  zařízeních poskytujících služby sociální prevence, depistáž činnosti, poskytovat krizovou pomoc, sociální poradenství a sociální rehabilitaci. Získá základní stupeň vysokoškolského vzdělání, na které může navazovat studium magisterské, nebo může odejít do zdravotně sociální praxe. Absolvent najde pracovní uplatnění při stále častější poptávce na trhu práce: v  rámci státních i  privátních zdravotnických zařízení (na všech úrovních našeho zdravotnického systému) v  pozici zdravotně so­ciálního pracovníka, v  rámci organizací poskytujících pobytové, ambulantní i terénní sociální služby a služby sociální prevence v  kontextu zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, v poradenských a dalších institucích,

ve státní správě, státních i nestátních organizacích apod.

Získaná erudice absolventa A) V souladu se zákonem č. 96/2004 Sb., § 10 a  v  souladu s  Vyhláškou č. 424/2004 Sb., § 9 bude schopen: • provádět sociální prevenci, včetně depistážní činnosti, zaměřené na cílené a včasné vyhledávání jedinců napříč všemi věkovými kategoriemi, kteří se v  důsledku své nemoci nebo nemoci blízkých osob mohou ocitnout nebo se již  ocitli v nepříznivé sociální situaci, • realizovat sociální šetření u  pa­ cientů/klientů a  posuzovat jejich životní situace ve  vztahu k  onemocnění nebo k jeho následkům, • podle potřeby objektivizovat rozbor sociální situace návštěvní službou v  rodinách, a  to  na základě spolupráce s  orgány veřejné správy, případně dalšími subjekty, • zpracovat zprávu o  posouzení životní situace pacienta, • sestavit plán psychosociální intervence do životní situace pacienta/klienta, včetně rozsahu, druhu a potřeby sociálních opatření, a to


• •

• • • •

vše ve spolupráci s dalšími zdravotnickými pracovníky, zajistit sociálně právní poradenství ve vztahu k onemocnění nebo k jeho následkům, napomoci integraci pacientů, kteří potřebují pomoc v důsledku chybějících fyzických, psychických nebo sociálních schopností, narušených sociálních vztahů nebo jiných překážek, do společenského prostředí, získat pacienty/klienty i jejich sociální prostředí pro aktivní účast na této integraci, podílet se na přípravě a organizaci rekondičních pobytů, podílet se na přípravě propuštění pacientů, včetně zajištění další péče a služeb, v  případě úmrtí pacientů/klientů provést odborné poradenství v sociální oblasti, u osamělých zemřelých pacientů/klientů zajistit záležitosti spojené s úmrtím.

B) V kontextu zákona č. 108/2006 Sb., o  sociálních službách a  Vyhlášky č. 505/2006 Sb. bude schopen: • realizovat činnosti výchovné, vzdělávací a aktivizační, • realizovat činnosti sociálně terapeutické,

vzdělávání

Ilustrační motivační foto

• zprostředkovat kontakt se společenským prostředím, • pomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Zdravotně sociální pracovník je připraven kompetentně plánovat, rozhodovat, řídit a nést zodpovědnost za realizaci všech fází zdravotně sociální péče a  služeb na všech úrovních zdravotně-sociálního systému v ČR. Je schopen pracovat ve shodě s  platnou legislativou a  etickými normami. Po odborné stránce je  kompetentní pracovat se skupinami i jednotlivci odlišných kultur. Je připraven na celoživotní aktivní profesní vzdělávání v  obo-

ILONA KEJKLÍČKOVÁ LOGOPEDIE V OŠETŘOVATELSKÉ PRAXI GRADA PUBLISHING, a. s. Praha 2011, 128 stran, 189 Kč ISBN 978-80-247-2835-3

IVA NOVÁKOVÁ OŠETŘOVATELSTVÍ VE VYBRANÝCH OBORECH

Dermatovenerologie, oftalmologie, ORL, stomatologie GRADA PUBLISHING, a. s. Praha 2011, 240 str., 269 Kč ISBN 978-80-247-3422-4

LENKA SLEZÁKOVÁ A KOL. OŠETŘOVATELSTVÍ V GYNEKOLOGII A PORODNICTVÍ GRADA PUBLISHING, a. s. Praha 2011, 280 str., 299 Kč ISBN 978-80-247-3373-9

ru zdravotně sociální pracovník. Zná základní principy managementu ve zdravotně sociální oblasti. Je schopen publikovat zkušenosti a výsledky své práce. Má předpoklad spolupracovat na řešení aktuálních problémů oboru zdravotně sociální péče. Obecně jeho profil charakterizuje jednota mravní, odborně-teoretická a  odborně-praktická způsobilost. Profil je v  souladu s platnými předpisy a vyhláškami. (zdenka.sandorova@upce.cz, marketa.moravcova@upce.cz)

Kniha zasvětí čtenáře do problematiky logopedie v ošetřovatelství – text je v  prvé řadě zaměřen na potřeby zdravotnických pracovníků. V  tomto smyslu jde o  první učebnici tohoto typu u  nás. Zdůrazněny jsou ty části logopedie, které se v běžné ošetřovatelské praxi mohou vyskytnout. Věnuje se například poruchám řeči, se kterými se zdravotníci setkávají u  pacientů všech věkových

skupin a zásadám komunikace s  jedincem trpícím poruchami řeči. Závěr publikace je věnován logopedickému přístupu ke starším osobám. Autorka, která je klinickou logopedkou, teoretickou část výkladu doplnila řadou rad ze své dlouholeté praxe. Publikaci ocení nejen zdravotní sestry, gerontologové, kliničtí logopedové, psychologové, ale i studenti příslušných oborů. red

Publikace je určena studentům oboru ošetřovatelství jako učebnice pro předmět vybrané obory v ošetřovatelství. Slouží jako zdroj informací i pro studenty na vyšších odborných školách zdravotnických i pro zdravotnickou odbornou veřejnost. Učebnice doplňuje řadu knih pro předmět ošet-

řovatelství v klinických oborech. Ošetřovatelství ve vybraných oborech je rozděleno na celky dermatovenerologie, oftalmologie, otorinolaryngologie a stomatologie. Každý z těchto celků je dále členěn na část obecnou a  speciální a  doplněný fotografiemi a kazuistikami. red

Publikace je zaměřená na problematiku gynekologie a porodnictví, doplňující řadu knih ošetřovatelství pro klinické obory. Po prostudování budou studenti připraveni na splnění studijních požadavků v tomto předmětu. Zaměřuje se na ošetřování nemocných a rodiček z pohledu sestry, s  využitím ošetřovatelského procesu a  jeho jednotlivých fází. Zahrnuje například problematiku vyšetřovacích metod v gynekologii a po-

rodnictví, sexuálně přenosných nemocí, nádorů v gynekologii, akutních stavů, neplodnosti, inkontinence moči, vedení fyziologického porodu, patologického těhotenství a šestinedělí. Publikace je doplněna bohatou obrazovou přílohou věnovanou nejen vyšetřovacím metodám a porodu, ale také bezpečnosti a poutání těhotných žen jako řidiček či spolujezdkyň v  automobilu. 

red

nové knihy

FLORENCE 4/2011 9


právo

Prohřešky v ošetřovatelské dokumentaci Zdravotnická dokumentace by měla být pravdivá, věcná a čitelná, pravidelně doplňovaná o aktuální změny, aby poskytovala dostatek validních informací potřebných pro zajištění kontinuity zdravotnické péče. Na důležitosti nabývá i její úloha při řešení kolizí. Zdravotnická dokumentace dokládá, že poskytovaná péče byla poskytována správně, v souladu se standardními postupy. Její kvalita bývá mj. posuzována a hodnocena během akreditačního řízení ve zdravotnickém zařízení.

ručení adresováno a je také otázkou, zda sestra je oprávněna doporučovat léčbu.

Příklady nepřesné terminologie

Jak by měl vypadat správný záznam Problémy a nedostatky zjištěné při řešení stížností pacientů nás vedly k potřebě zhodnotit a  posoudit záznamy o jedné z častých komplikací při vstupu do žilního systému, ať již při odběru krve nebo při nitrožilní aplikaci léku, a  to krevního výronu v  kubitální jamce horní končetiny. Jak by měl správně takový záznam vypadat? Měl by vždy obsahovat datum, čas, kdy byl výkon proveden, zejména pak velikost krevního výronu, subjektivní obtíže a  podle velikosti hematomu i další závažné skutečnosti, jako je porušení inervace a  hybnost distálních částí končetiny. Záznam musí být zakončen autorizací: otiskem jmenovky a  podpisem sestry. Příklad: „Dne 27. 1. 2010 v 16 ho­ din byl u  pacienta XY zjištěn krevní výron tmavě fialové barvy, v  loketní jamce pravé horní končetiny, o  ploše 10 × 9 cm, inervace a prokrvení prstů normální. Přiložen studený obklad, pacient poučen a  ošetřující lékař in­ formován“. Podpis a otisk jmenovky.

Chyby v záznamu zjištěné šetřením Šetření prokázalo, že pouze v 40 % záznamů byla popsána velikost krevního výronu, což lze považovat za velký nedostatek. Zcela nevhodně a nadbytečně je často uváděno, že „hematom vznikl po odběru krve, který provedla sestra XY“.

JUDr., MUDr. L. Vondráček

Krevní výron je označován jako hematom, jindy jako haematom, ale také jako „modřina“ a „výronění krve po vpichu“, a to vše na jednom oddělení. Místo krevního výronu je označováno jako „kubita“ bez označení strany, ale i „hematom na lokti“, nejčastěji pak v „loketní jamce“, ale také prostě „hematom v místě vpichu“, bez uvedení lokality. Doporučení sestry v  zápise „Pa­ cientka poučena, že si na hematom má dávat Heparoid“, je přijatelné, ale záznam: „Vzhledem k  bolestem a  ve­ likosti krevního výronu byla pacient­ ka poučena a byl přiložen ledový ob­ klad a protizánětlivá mast (Heparoid) ke zmírnění bolesti a prevenci zánětu“ již v  pořádku není a  nesvědčí o  odbornosti svého autora. Jako nevhodný lze označit záznam:.„Bez ordinace lékaře aplikován Heroid ung.“. Zdůraznění, že heparoid byl aplikován bez ordinace lékaře, nelze akceptovat. „Doporučuji mazat hematom Heparoidem,“ je také diskutabilní, neboť není zřejmé, komu bylo dopo-

Pro nepřesnost terminologie jsou nevhodné například tyto záznamy: „Při odběru krve z periferní žíly došlo k ruptuře cévy a vytvoření hematomu velikosti 2 x 2 cm“. Nebo: „Během venosního odběru krve pa­ cientce XY došlo ke  komplikaci v  po­ době ruptury žilní stěny, v  kubitální jamce se vytvořil hematom velikosti 4 × 5 cm modrofialové barvy“. V žádném případě nelze vpich označit jako rupturu stěny cévní. Sdělení  v zápisu: „Hned po odbě­ ru krve uvedla, že si na nás bude stě­ žovat“ nelze jednoznačně odmítnout, neboť referuje o důležité skutečnosti. Vedle obsahu záznamu tedy nelze podceňovat odbornou terminologii a formální stránku věci. I ta totiž dokládá pečlivost a odbornost autora záznamu a při kolizi svědčí pro nebo také proti kvalitě poskytované zdravotní péče. Za konkrétní záznam odpovídá sestra, která záznam provedla. Jsou-li nedostatky v záznamech sester na oddělení, jde o chybu systémovou a pak lze volat k odpovědnosti staniční nebo i vrchní sestru, která v rámci své kompetence také odpovídá za úroveň ošetřovatelské péče, a  tedy i  za úroveň ošetřovatelské dokumentace na stanici nebo celém oddělení. JUDr., MUDr. Lubomír Vondráček, M. Fryčová (lubomir.vondracek@fnmotol.cz) Foto jš

Příklad nesprávného záznamu v ošetřovatelské dokumentaci, provedený sestrou s vysokoškolským vzděláním

10 FLORENCE 4/2011


MILIONOVÉ ROČNÍ PŘÍJMY

Lukrativní pracovní pobyty v prestižních zahraničních nemocnicích pro sestry, porodní asistentky, fyzioterapeuty, ergoterapeuty, záchranáře, laboranty, lékaře a další zdravotnický personál Saúdská Arábie, Bahrajn, Katar, Dubaj, Anglie a další destinace Rovněž pro uchazeče s nízkou úrovní znalosti angličtiny! Komplexní předodletová příprava v akreditovaných kurzech Zprostředkování zaměstnání je pro uchazeče BEZPLATNÉ

www.g5plus.com

bezplatná infolinka 800 88 88 96

inz_192x70mm_G5.indd 1 Výtažková azurováVýtažková purpurováVýtažková žlutáVýtažková erná

2011-03-21 18:02:15

Standardní, roční

550,- Kč

Studentské, roční

440,- Kč

Balíček 1 + 1, roční *

1220,- Kč

* speciální nabídka kombinace předplatného Florence a Zdravotnických novin.

Předplatné zahrnuje 11 čísel časopisu Florence včetně příloh.

ODBĚRATEL:

FAKTURAČNÍ ÚDAJE:

(nevyplňujte, jsou-li shodné s odběratelem)

Titul:......................................................................................................................................................... Organizace:....................................................................................................................................... Jméno a příjmení:........................................................................................................................ Adresa:................................................................................................................................................... Organizace:....................................................................................................................................... PSČ a město:..................................................................................................................................... Obor činnosti:.................................................................................................................................. IČ:................................................................................................................................................................ Adresa:................................................................................................................................................... DIČ:............................................................................................................................................................ PSČ a město:..................................................................................................................................... Telefon:.................................................................................................................................................. Telefon:.................................................................................................................................................. E-mail:..................................................................................................................................................... E-mail:..................................................................................................................................................... Způsob úhrady:

Vyplněný kupón zašlete poštou na adresu Postservis, oddělení předplatného, Poděbradská 39, 190 00 Praha 9, faxem na číslo 284 011 847 nebo e-mailem na adresu predplatne@ambitmedia.cz. Předplatné si můžete objednat také na bezplatné infolince České pošty 800 300 302 nebo webových stránkách www.florence.cz.

složenka

faktura

Na které akci jste kupón získali? ......................................................................................... Datum:...................................................................... Podpis:......................................................................

Vyplněním a podpisem tohoto kupónu souhlasím s tím, aby vydavatelství Ambit Media, a.s., shromažďovalo a zpracovávalo ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění osobní údaje uvedené v objednacím kupónu. S úplným poučením o ochraně osobních údajů jsem se seznámil na webových stránkách vydavatele www.ambitmedia.cz. Tyto údaje poskytuji dobrovolně.

OBJEDNACÍ KUPÓN

Objednávám předplatné časopisu Florence


recenzovaný článek

PŘÍPADOVÁ STUDIE 

tonutí: využití oscilační ventilace u dospělých

Mgr. Jaroslav Pekara Anesteziologicko-resuscitační oddělení, ÚVN Praha 2004: ukonč. SZŠ, Vsetín – všeob. sestra; 2007: ukonč. bakal. studium – zdrav. záchranář, Ostrav. univerzita, Ostrava; 2009: ukonč. magist. studium – intenz. péče, 1. LF UK, Praha; 2010: ZSF Jihočeská univ., České Budějovice; 2005–2006: LDN, Měst. nemocnice Ostrava, všeob. sestra; 2006–2008: sanitář ÚSZS Moravskoslez. kraje; 2008–2010: všeob. zdravot. ošetřovatel, KAR FNKV, urgent. příjem, Praha; od 2010: Odd. ARIP, ÚVN Praha, všeob. sestra

Pavlína Kuchařová, DiS. Klinika anesteziologie a resuscitace FNKV, Praha, Urgentní příjem 2003: ukonč. SZŠ Praha – všeob. sestra; 2006: ukonč. studium VOŠ – sestra pro intenzivní péči, Praha; od 2009: KAR Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha, Urgentní příjem, všeob. sestra

12 FLORENCE 4/2011

Souhrn: Článek popisuje z ošetřovatelského hlediska závažný případ tonutí 22letého muže, který byl v důsledku této události hospitalizován na Urgentním příjmu Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze. Je zachycen průběh kritické doby hospitalizace s využitím metod konvenčního i nekonvenčního léčení, provázený velmi závažnými komplikacemi. Vyzvednuta je také obrovská podpora rodiny, která se stává nedělitelnou součástí multidisciplinárního přístupu, a to nejen u kriticky nemocných. Klíčová slova: tonutí – umělá plicní ventilace – oscilace – ARDS. (Case report of drowning: use of oscillatory ventilation in adult patients) Summary: The article deals with nursing aspects of a serious case of drowning of a 22-year-old man who was, in consequence of this event, admitted to the Emergency Department of the University Hospital Královské Vinohrady in Prague. The article describes the course of the critical period of the patient´s hospital stay when conventional and unconventional methods of treatment were used and when very severe complications occurred. Also highlighted is huge support provided by the family which becomes an indispensable part of the multidisciplinary team, not only in care of critically ill patients. Key words: drowning – mechanical ventilation – oscillation – ARDS.

Úvod Jednu z nejoblíbenějších rekreačních aktivit, a  to především v  období letních měsíců, představuje plavání a koupání.(1) S provozem této relaxační činnosti však souvisí také riziko ohrožení zdraví, které zahrnuje drobné úrazy (odřeniny, poranění pohybového aparátu), ale také mm Hg traumata neslučitelná se životem (utonutí, poranění páteře a mozku). V  České republice se ročně utopí přes 200 lidí; statisticky se počty utopených v ČR sice stále snižují, ve světovém měřítku si ovšem stojíme nevalně. Tragédie se většinou stávají ve volné přírodě, protože zde nejsou jasně daná pravidla pro přítomnost vodního záchranáře. V celkovém počtu utonulých převažují muži.(2)

Tonutí Při tonutí se jedná o asfyxii, kdy je tělo člověka ponořeno do tekutého prostředí a  člověk tento stav přežívá (jinak jde o  utonutí). Nejčastější příčinou tonutí je koupání, ať už v přírodě (spojené s užitím omamných látek), či doma (epilepsie ve vaně). V drobném procentu bychom našli i případy, kdy je tonutí spojeno s úmyslem ublížit jiné osobě (šikana, trestný čin).(3) Při ponoření do tekutého prostředí dochází k  tzv. potápěčskému reflexu (bradykardie, apnoe, centralizace oběhu). Počáteční apnoe je ukončena nedobrovolným nádechem, který vzniká v důsledku vystupňované hyperkapnie a hypoxie, rozvíjí se hypoxémie a acidóza. Následně se voda dostává do plic

lapavými dechy. V této chvíli může vzniknout laryngospasmus, který může ve 30 % případů zabránit vniknutí velkého obsahu vody do plic (tzv. suché tonutí). Při vlhkém tonutí se část vody rychle vstřebává do oběhu, část poškozuje surfaktant, vznikají atelektázy a dle infekce či sekundárního poškození plic může vzniknout až syndrom akutní dechové tísně (ARDS – Acute respiratory distress syndrom). Mýdlová voda či bazénové koncentrace chlóru většinou nemají na poškození plic další vliv, naproti tomu tonutí v  mořské vodě s  sebou nese plicní edém vznikající na základě přechodu bílkovin do plicního intersticia až s  poškozením alveokapilární membrány. Klinický obraz je charakteristický hypotermií, cyanózou, stabilitou oběhu, jsou patrné změny acidobazické rovnováhy. Smrt může nastat v důsledku mozkové hypoxie či vagovou srdeční zástavou.(5) V  resuscitaci je nutné pokračovat i během převozu do nemocnice, zvláště pokud je u pacienta přítomna hypotermie (v literatuře jsou uváděny případy úspěšného přežití pacienta i  po 60 minutách pod vodou).(4) Výhodou tonutí v ledové vodě je rychlé podchlazení – doba pro možnou záchranu se může úspěšně prodloužit až na 60 minut. Nemá se proto ztrácet naděje, se základní neodkladnou resuscitací je třeba pokračovat co nejdéle a rozhodnutí o jejím ukončení ponechat až na lékaři v nemocnici; u silně podchlazených pacientů je možné obnovit oběh až po zahřátí těla na teplotu 30–33 °C.(5)

Zde se po komplexním zajištění pacienti volumosubstituují (doplnění kolující tekutiny), následuje korekce acidobazické rovnováhy a glykémie, léčí se případné křeče a provádějí se opatření k  ochraně mozku. Z  komplikací mohou nejčastěji nastat: edém plic, křeče, hyperpyrexie, ARDS, krvácení do zažívacího traktu a  pneumonie. Prognóza je závislá na době tonutí, teplotě a druhu tekutého prostředí.(4)

Kazuistika Dne 8. 6. 2009 byl na Urgentní příjem Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (UP FNKV) přijat 22letý muž, který se topil v řece Sázavě. Při sjíždění jezu se loď převrátila a  spodní proudy jej vtáhly pod hladinu na 5–7  min. Po vylovení byl apnoický, měl nehmatný puls a  ihned mu byla zahájena laická kardiopulmonální resuscitace přítomným členem jedné vodácké agentury (5 minut). Přivolaná rychlá lékařská pomoc v resuscitaci pokračovala ještě cca 12 min, až do obnovení cirkulace. Mladík byl lékařem zaintubován, napojen na umělou plicní ventilaci a  následně transportován leteckou záchrannou službou na UP FNKV. Při přijetí. Spontánně hypotermní pacient (teplota tělesného jádra 33,4 °C, měřená tympanálně) byl přijímán v bezvědomí (zornice miotické s fotoreakcí) a jevil známky hemodiluce. Byla zahájena komplexní příjmová terapie a pacient byl invazivně monitorován – kanyla-


ce centrální žíly a arterie femoralis, odběry zaslány na hematologii, biochemii, zavedena nazogastrická sonda a pacient byl zacévkován (hemoglobinurie). Endotracheální kanyla nebyla dostatečně fixována a  několikrát došlo k povytažení, a proto bylo několik minut po příjmu nutné provést reintubaci. Tekutiny byly hrazeny koloidními (Voluven) a  krystaloidními roztoky (Ringer). Z  aktuálních hodnot acidobazické rovnováhy byla zjištěna těžká laktátová acidóza a bezprostředně po příjmu provedené CT vyšetření diagnostikovalo oboustranné difúzní plicní poškození (obraz aspirace, atelektázy – počínající ARDS). Závěrečná CT diagnostika mozku, hrudníku, dutiny břišní, pánve a páteře traumatické změny neprokázala. Pacient byl po příjmové diagnostice uložen na lůžko oddělení, byla provedena důkladná hygiena a pokračováno v monitoringu akutního stavu a léčbě. Kontinuálně analgosedovaný pacient (fentanyl + midazolam) měl od příjmu především ventilační potíže. Ve ventilačně nastaveném režimu objemové umělé plicní ventilace (SIMV + + ASB – tlaková podpora, PEEP 14 cm H2O, FiO2 80%, DF 15/min) se nedařilo udržet uspokojivé oxygenační parametry. Z dýchacích cest bylo odsáváno velké množství hustého sputa s příměsí krve. Čtyři hodiny od příjmu se nedařilo držet dostatečnou oxygenaci ani na vysokých hodnotách PEEP – rozvíjející se ARDS – situaci částečně řešil ventilační režim BiPAP + ASB (modifikovaná forma ventilačního režimu s  variabilní velikostí dechového objemu při nádechu i výdechu). V průběhu noci dochází u pacienta k těžké hypo-

tenzi (70/40 mm Hg), která reagovala na podání katecholaminů (noradrenalin 0,1µg/kg/min). Srdeční akce se pohybovala v rozmezí ­80–90 ­­tepů/min a  hodnoty centrálního žilního tlaku (CVP) 10 mm Hg. Pacient byl z  počátku polyurický s  makroskopickou hematurií, pozdější hodinová diu­ réza byla 100  ml/hod. Pokračovalo se v mírné hypotermii 33–34 °C na 24 hod, která byla udržována fyzikálním chlazením, podložkou Blanketrol a  podáváním studených roztoků přes centrální žíly. 2. den hospitalizace Druhý den pokračoval kritický stav hluboce analgosedovaného pacienta s  rozvojem nových dramatických komplikací. Následkem vysokých inspiračních tlaků vzniká barotrauma a  nově vzniklý pneumotorax (PNO) a  hemotorax byl řešen zadrénováním hrudníku. Pacient byl stále na ventilačním režimu BiPAP + ASB. V  průběhu dopoledne však opět došlo k poklesům saturace (SpO2 80 %). Resuscitační tým se snažil využít jakoukoliv možnost, která by vedla ke zlepšení pacientova stavu. Po lékařské rozvaze byl pacient následně napojen na nekonvenční režim umělé plicní ventilace  – vysokofrekvenční oscilační ventilace (HFOV). Během „oscilace“ bylo pa­cientovi zavedeno intrakraniální čidlo pro podezření na edém mozku, který měl dle ranního vyšetření CT tendence k  expanzi (hodnoty ICP – intrakraniálního tlaku 10  mm  Hg). V  průběhu těchto výkonů byl pa­ cient kardiopulmonálně nestabilní, bylo nutné navyšovat podporu katecholaminů na velmi vysoké hodnoty

(­1,8–4µg/kg/min). Oscilace však příliš ke zlepšení stavu nepřispívala, saturace kyslíkem se pohybovala na ­91–92 % a cca po pěti hodinách nadále klesala až pod hodnoty 88 % SpO2. Z dýchacích cest na oscilačním ventilátoru z pacienta po rozpojení okruhu bylo odsáváno řídké zpěněné sangvinolentní sputum (plicní edém). Zkoušelo se znovu napojení na konvenční ventilační režim (SIMV, PEEP 16 cm H2O / ASB 18/min., FiO2 100 %, DF 28/ min, minutová ventilace 13–15 l/min), ale oxygenační parametry zůstávaly neuspokojivé (89–93 % SpO2). Oxygenační problém byl s malou úspěšností řešen střídáním konvenční a nekonveční ventilace – pacient setrvával cca 60–90 min. na každém režimu. Pokračovala intenzivní monitorace kriticky se prohlubujícího stavu, kdy jakákoliv manipulace byla omezena na minimální nutnou potřebu. Těžký šokový stav s prosáknutím téměř celého těla vyžadoval agresivní tekutinovou resuscitaci (koloidní a  krystaloidní roztoky, mražená plazma) s agresivní podporou katecholaminů (noradrenalin), stabilizací acidobazické rovnováhy a biochemických parametrů (objevuje se hypokalémie). Byla ukončena mírná hypotermie a spontánní teplota pacienta nepřesahovala 37 °C. U  kardiopulmonálně nestabilního pacienta (tachykardie + těžká hypotenze) začaly stoupat hodnoty intrakraniálního tlaku (ICP 25–28 mm Hg), hodnoty CVP = 15 mm Hg, hodinová diuréza byla 200–300 ml/hod, odpady z drénů 100 ml/12 hod, 24hod. bilance tekutin se pohybovala +14 520 ml. Druhý den odpoledne přišla na návštěvu sestra, která byla bratrovým

recenzovaný článek

Obr. 1. Vysokofrekvenční oscilační ventilace (HFOV)

Obr. 2. Vysokofrekvenční oscilační ventilace (HFOV)

Obr. 3. Pacient na lůžku oddělení

FLORENCE 4/2011 13


recenzovaný článek

stavem zdrcena. Nemocniční psycholog a kaplan bohužel nebyli k dispozici a péči o její momentální psychickou disharmonii se snažil zvládnout ošetřující personál. Sestře nemocného bylo umožněno setrvávat u  lůžka až do večerních hodin. Ta také informovala o  stavu pacienta zbytek rodiny – matka a otec se ještě téhož dne vrátili z dovolené od moře, kam přicestovali předchozí večer. Byla jim umožněna návštěva i  v  pozdních večerních hodinách. Lékař rodiče nemocného informoval o velmi závažném celkovém stavu, především postižení plic a možném nezvratném postižení mozku. Matka byla celou situací natolik vyvedena z míry, že došlo k drobnému konfliktu (péče se jí nezdála dostatečná). Celou situací nakonec zvládlo podrobné vysvětlení jednotlivých kroků léčby a především přítomnost dcery. Matka pacienta v závěru své návštěvy přistupovala k personálu již s větší důvěrou. 3. den hospitalizace Výrazná kardiopulmonální nestabilita přetrvávala také třetí den. Z dýchacích cest se však již odsávalo menší množství nažloutlého sputa s příměsí staré krve. Dostatečný perfúzní tlak (MAP – střední arteriální tlak nad 65 torrů) se dařilo udržet pouze za podpory katecholaminů, navíc byl kontinuálně podáván adrenalin (0,2µg/kg/min). Tato oběhová resuscitace byla nutná po dva zbývající dny, pak byl adrenalin vysazen a dávky noradrenalinu i analgosedace byly postupně snižovány. Tepová frekvence byla stále pravidelná, pacient byl subfebrilní – s maximem do 37,9 °C.

14 FLORENCE 4/2011

4. den hospitalizace Čtvrtý den se dařilo udržet optimální saturaci stále pouze kombinací oscilátoru a konvečního ventilačního režimu v pravidelných střídavých intervalech. Tento den se pacient spontánně extuboval, bohužel prozatím nebyl schopen sám udržet ventilaci a  byl znovu zaintubován. Enterální odpady se pohybovaly okolo 250 ml/den, začalo se s enterální výživou (Diason). Postupně tak docházelo k mírnému zlepšování vitálních funkcí a remisi kritického stavu. Dávky katecholaminů byly postupně redukovány a bylo zahájeno probouzení z  analgosedace. Hodnoty ICP se postupně snižovaly až k hodnotě 8–14 mm Hg, na kterých pacient nadále setrvával. Vědomí pacienta bylo prozatím bez reakce na oslovení či algický podnět, pacient reagoval pouze kašlacím reflexem při odsávání.

6.–10. den hospitalizace Pacient již bez analgosedace – nevyhověl prozatím výzvě slovní, ale na algický podnět pohyboval horními končetinami, otevřel oči a zakousával endotracheální kanylu. Během dalších 72 hod. se jeho neurologický stav stále zlepšoval a pacient byl na lůžku velmi aktivní, šlo především o  projevy psychomotorického neklidu. V  určitých intervalech bylo nezbytně nutné ho v  pohybu limitovat omezujícími prostředky (kurtace). ICP čidlo bylo sedmý den hospitalizace extrahováno. Oxygenační parametry vykazovaly lepší výsledky na oscilačním ventilátoru, proto pacient následující dny setrvával na tomto nekonvenčním režimu. Oběhově byl pacient stabilní pouze na udržovací podpoře katecholaminy (noradrenalin), která se postupně snižovala. Pacient byl mírně tachykardický (90–100 pulsů/min), teplotně subfebrilní, diuréza dostatečná – s podporou diuretik (furosemid) bylo usilováno o  negativní bilanci. Hrudní drén byl odstraněn a byl započat plný enterální příjem. Devátý den ráno se pacient v  důsledku velkého psychomotorického neklidu opět sám extuboval. Pokus nechat jej spontánně ventilujícího bez ventilátorové podpory však po hodině selhal těžkou desaturací. Pacienta bylo nutné opět zaintubovat (již počtvrté během hospitalizace). Následující den se přistoupilo k  dalšímu pokusu o  extubaci. Spontánně ventilující pacient na kyslíkové masce (FiO2 60%, průtok 10 l/min) nebyl schopen zpočátku udržet normální hodnoty saturace, avšak v  průběhu dne a přes noc se hodnoty optimalizovaly. Rodinu 11. den při návštěvě doprovázel také kněz, který se u  lůžka pomodlil a provedl uspokojení základních spirituálních potřeb. 12.–17. den hospitalizace Po dvou dnech přetrvávala bohatá produkce sputa s dostatečnou expektorací pacienta. Dvanáctý den (2. den spontánní ventilace) začal být pacient velmi tachypnoický a  se stupňujícím se dechovým úsilím bylo nutné navyšovat frakci kyslíku (FiO2 40 % – 100 %). Subjektivně se pacient cítil velmi zesláblý a  měl pocit, že se dusí. V  krátkodobé anestezii byl na lůžku zaintubován, byla provedena bronchoskopie s  toaletou dýchacích cest. Po 32 hodinách byl pacient extubován a probíhala opět adaptace ve spontánním ventilačním režimu, kdy se v určitých intervalech určovaných samotným pacientem střídala ventilace O2 maskou a neinva-

zivním režimem CPAP (spontánní dechy při nastaveném ventilátorovém tlaku v dýchacích cestách). Ventilační parametry byly dostatečné, vykašlávání bylo časté a s velkou produktivitou. Pacient byl lucidní, orientovaný a  spolupracoval, k  čemuž nepochybně přispívali svými častými návštěvami rodiče a  sestra, kteří byli velkou psychickou oporou po celou dobu hospitalizace. Patnáctý den byl pacient již jen na kyslíkové masce, kterou potřeboval stále méně, a byl zkoušen perorální příjem. Sedmnáctý den hospitalizace byl kardiopulmonálně stabilizovaný pacient přeložen na jednotku intenzivní péče fakultní nemocnice v Plzni.

Diskuse Utonutí v ČR eviduje Český statistický úřad – ročně utone skoro 200 osob, což nás řadí na nejvyšší příčky v Evropě. Vyšší průměr má jen Finsko a Polsko (v Polsku se např. jen 19. 7. 2010 utopilo 52 osob).(6) Nejmenší počet utonulých v Evropě má podle statistik Itálie a Německo.(1) V USA se v roce 2003 podle Centers for Disease Control and Prevention utopilo 3 306 osob, v roce 2007 pak 3 443 osob. Velký počet osob v  USA podlehne ročně také utopení v  důsledku plavebních nehod (např. v roce 2006 to bylo 697 osob).(7) Nejčastějšími oběťmi utonutí jsou děti a  mládež; 70 % všech utonulých tvoří muži ve věku 15–24 let či 65 let a starší. Velkou roli při náhodném utonutí hraje především alkohol, koupání v přírodních vodách a přecenění vlastních sil. Velkou měrou také do statistik přispívá především „rekreační vodáctví“, které svou kombinací s  alkoholovým opojením nese riziko ztráty na životě největší. Z  hlediska bezpečnosti a  prevence těchto závažných letních událostí můžeme zmínit nejen použití potřebných pomůcek (záchranná vesta), ale také respektování pokynů plavčíků a  provozovatelů jednotlivých plováren. V  praxi tak nakonec záleží především na rizikovém chování neukázněných osob v blízkosti vody.(1, 7) Z uvedených šetření je možné odhadnout rizikové faktory tonutí, které dominují také v této kazuistice. Závažné postižení plic s narůstajícím cytotoxickým edémem mozku bývá v mnoha případech indikátorem krajně nepříznivé až infaustní prognózy. V  našem případě ovlivňovala prognózu klienta léčba poškození plic, především pak použití vysokofrekvenční oscilační ventilace (HFOV). HFOV je využívána především v pediatrii, nicméně v léčbě dospělých má zastoupení zejmé-


na v případech, kdy konvenční umělá plicní ventilace (UPV) pro závažné patofyziologické změny v  plicích selhává. Při aplikaci HFOV využíváme tzv. expulsivního efektu této metody. V  samotných dýchacích cestách způsobíme (za účinku vysokých frekvencí při malých oscilačních objemech) vypuzování obsahu distálních dýchacích cest směrem k průdušnici, což významně přispívá k obnovení a udržení vzdušnosti plic.(8) V našem případě byla pro klienta volba HFOV zásadní. Následné střídání režimů konvenční a nekonvenční ventilace pomohlo kritickou fázi možného fatálního selhání plic překonat. Dalším velkým problémem byl narůstající edém mozku a  zvládnutí šokového stavu. Péče o kriticky nemocného pacienta tak nabývala na vážnosti nejen hrozbou infekce zavedenými invazivními vstupy (intrakraniální čidlo, hrudní drény, HFOV, invazivní monitoring), ale především celkovým stavem a potenciálním selháváním ostatních orgánů. Nebezpečí vzniku vegetativního stavu či riziko náhlého úmrtí bylo v prvních dnech léčby téměř očekávané. Ošetřování nemocného mladíka kladlo vysoké nároky nejen na nelékařský personál, ale také příbuzné, kteří byli klientovi maximální možnou oporou. Roli v  závěrečném uzdravení nepochybně sehrála také podpora rodiny pacienta. Nejde ani tak úplně o skutečnost, že rodina je hluboce věřící, ale spíše o snahu být nemocnému nablízku, a to zejména v akutním ohrožení života. Samotným důkazem je vždy zpětná vazba samotného pacienta nebo rodinného příslušníka, v  našem případě jeho sestry, která vzpomíná na kritické chvíle bratrova pobytu v nemocnici následovně: „Já si nejvíce vážím toho, že jsem mohla být s bratrem druhý den jeho po­ bytu v nemocnici od 9 hodin ráno až do půlnoci, kdy jsem odcházela společně s rodiči, kteří dorazili z Rumunska. To, že jsem ho mohla držet za ruku a mlu­ vit na něj, prostě být s ním, za to jsem celému personálu moc vděčná. Osobně to pociťuji jako velice krizový a zlomový den, kdy jsem naštěstí mohla být s ním. Celý den jsem bratrovi říkala, že musí vydržet a bojovat, že za ním jedou rodi­ če. Měla jsem pocit, že jsem něco platná. Kdybych čekala na nemocniční chod­ bě, asi bych se zbláznila. Uvědomovala jsem si, že personálu ,překážím‘, a pro­ to si toho tak vážím. Nedovedu si před­ stavit, jak bych zvládla přežít tu hrůzu, strach a šok, kdyby ke mně nebyli všich­ ni v první den tak vstřícní a citliví. Ošet­

řující lékař z prvního a druhého dne mi velice ochotně, neúnavně a  citlivě vy­ světloval, jak se bratrovi daří a jak fun­ guje ten či onen přístroj, na který je na­ pojen. A konečně ošetřující sestra, která mi laicky a trpělivě objasňovala vše zno­ vu a znovu (léky a jejich účinky, funkci přístrojů), a tak pro mě zůstávala hlav­ ní duševní oporou. Pro rodinu pacienta je to velice důležité, věřte mi, že není nic horšího než studený a arogantní přístup zdravotníků typu ,stejně tomu nerozu­ mí, co jim budu vysvětlovat‘.“ To, že i  v  bezvědomí „naše duše slyší“, potvrzuje i  vzpomínka pacienta samého: „Po probuzení na ARO jsem měl halucinace a  paranoidní sny, ale postupně se situace zlepšovala. Tvá­ ře a hlasy blízkých spolu s jejich fotkami, známou hudbou apod. byly tím nejdů­ ležitějším, co mi pomohlo navázat opět kontakt s realitou.“ Necelé dva měsíce od počáteční nehody se pacient zastavil na našem oddělení. Dařilo se mu již dobře. Pořád byl v období rekonvalescence a nabíral ztracená kila. Po spontánní extubaci měl problémy s hlasivkami, ale během několika týdnů se i „jeho hlas“ upravil. Nemocný pokračoval v navazujícím studiu, zasnoubil se. Necelé tři týdny před svatbou (24. 5. 2010) ho však postihl záchvat bludů a byl transportován na psychiatrické oddělení (PO) Klatovské nemocnice, kde mu byla diagnostikována akutní polymorfní psychotická ataka bez příznaků schizofrenie. Na PO pobyl čtrnáct dní, během kterých se jeho duševní stav stabilizoval. Následně byl propuštěn do domácího léčení se započatou psychiatrickou medikací (Invega 6 mg denně). Dle závěru psychiatra, že vzniklá diagnóza může být zapříčiněna tonutím, klinickou smrtí a  následnou léčbou, lze vývin této diagnózy vyloučit jen z části. Ihned po návratu z psychiatrie se pacient oženil a v současnosti čeká s manželkou potomka. Nyní pracuje v rodinné hospodě, věnuje se studiu, je dispenzarizován u psychiatra (3 mg Invegy denně) a plánuje také návštěvu psychologa.

Závěr K náhlým změnám a  selhávání tělesných ústrojí nedochází jen vlivem stárnoucího organismu, dopravními nehodami či zákeřnou nemocí. Spousta raněných se dostává do bezprostředního ohrožení života také působením přírodních vlivů. Článek popisuje dramatický průběh hospitalizace mladého pacienta se závažným patofyziologickým průběhem stavu tonutí. Život ohrožující stav provázený těžkým poškozením

plic a edémem mozku většinou bývá ukazatelem nepříznivé prognózy. Těžká hemodynamická nestabilita, prosáknutí téměř celého organismu, masivní dávky katecholaminů s  velkou objemovou resuscitací a rovněž potenciální komplikace v důsledku všech nezbytných invazivních zákroků a  použití přístrojové techniky (HFOV) – to všechno sehrálo velkou roli právě v případě záchrany života našeho pacienta. Prezentovaná kazuistika tak není jen důkazem vysoce specializované péče akutních oddělení, ale demonstruje také náročnou práci nelékařského personálu. Vliv rodiny a její pomoc (byť jen držením za ruku) je stále nedělitelnou součástí multidisciplinárního přístupu každého nemocného.

recenzovaný článek

Literatura: 1. Kaufman J. Koupání a riziko úrazů. Místní skupina VZS ČČK Praha 1 – výcvikové centrum. Dostupné z: http://files.vzs-vc. webnode.cz/2000001095cf385ee77/ Koupání%20a%20riziko%20úrazů%20 a%20tonutí.pdf [cit. 26. 8. 2010]. 2. Severová K. V ČR se utopí 200 lidí ročně. Dostupné z: http://www.zachrannykruh.cz/aktuality/v_cr_se_utopi_200_ lidi_rocne_proti_zapadnim.html. [cit. 28.6.2010]. 3. Kolektiv autorů, Sestra a urgentní stavy. Grada. Praha 2008, 552 s. ISBN 978-80247-2548-2. 4. Drábková J. Co nového víme o tonutí? Dostupné z: http://www. stranypotapecske.cz/teorie/tonuti. asp?str=200410130040560 [cit. 26. 8. 2010]. 5. Ševčík P, Černý V, Vítovec J et al. Intenzivní medicína. Praha: Galén, 2003, 430 s. ISBN 80-7262-203-X. 6. Dostupné z: http://www.novinky.cz/ zahranicni/evropa/206318-v-polsku-seutopilo-o-vikendu-52-lidi.html [cit. 26. 8. 2010]. 7. Centers for Disease Control and Prevention. Drowning. Dostupné z: http:// www.cdc.gov/ [cit. 28. 6. 2010]. 8. Paleček F a kol. Patofyziologie dýchání. Praha: Academia, 1999, 408 s. Vydání 2., ISBN 80-200-0723-7.

(Jaroslav.Pekara@seznam.cz) Foto autor – se schválením pacienta

Recenzovali: Doc. MUDr. Jiří Málek, CSc., Klinika anesteziologie a resuscitace 3. LF UK a FNKV, Praha MUDr. Tomáš Tencer, Oddělení kardioanestezie Kardiocentra Nemocnice Na Homolce, Praha

FLORENCE 4/2011 15


recenzovaný článek

ZKUŠENOSTI Z PRAXE 

Některá psychologická hlediska v péči O děti s postižením Souhrn: Psychologická problematika se netýká jen daného dítěte s postižením, ale bezprostředně také jeho rodiny. Obrovským problémem se stává vyrovnávání se se skutečností, že je dítě handicapované. Tento nelehký proces uceleným způsobem popsala E. K. Ross. Další problém představuje míra informací, jež mají být rodičům dítěte s postižením poskytnuty. Jako nejpřijatelnější se ukázalo citlivé a vyvážené informování rodičů o aktuálním zdravotním stavu dítěte. Důležitá je rovněž spolupráce odborníků (lékařů, psychologů, zdravotnického personálu) při řešení nelehké životní situace. Klíčová slova: postižené dítě – proces vyrovnávání se s postižením – informování rodičů – krizová intervence. Mgr. Kateřina Knížová, DiS. Lázně Bechyně 1993–1997: SZŠ, Tábor – všeob. sestra; 1999: chir. odd. Okresní nemocnice Tábor, všeob. sestra; 1999–2002: VZŠ, Plzeň – dipl. fyzioter.; od 2004: ZSF, České Budějovice – rehab.-psychosoc. péče o postiž. děti, dospělé a seniory, kombin. studium; 2009: ukonč. magister. studium ve stejném oboru, tamtéž; od 2002: Lázně Bechyně, fyzioterapeutka

(Psychological aspects in care of handicapped children) Summary: Psychological problems concern not only the handicapped child but immediately also the child´s family. Coping with the fact that the child is handicapped becomes an enormous problem. This difficult process was comprehensively described by E. K. Ross. Another problem is represented by the extent of information that should be given to the parents of the handicapped child. Sensitive and balanced informing parents of the actual health status of the child proved to be the most acceptable approach. Collaboration of the professionals (doctors, psychologists, health care staff) during solution of the stressful situation in life is also very important. Key words: handicapped child – process of coping with handicap – informing parents – crisis intervention.

Úvod Narození postiženého dítěte je mimořádná, velmi náročná životní situace. Žádní rodiče nejsou před touto možností stoprocentně chráněni – všichni očekávají, že se jim narodí zdravé dítě. Narození postiženého dítěte pak znamená nejen ztrátu těchto očekávání, ale přináší s  sebou celou řadu dalších ztrát. Rodina tak stojí před vážnou prověrkou svých adaptačních možností a  schopností (Jankovský, 2006).

Narození postiženého dítěte jako krize představy o dítěti

16 FLORENCE 4/2011

Rodinná krize následující po narození dítěte s postižením může představovat ztrátu jak okamžitou (zhroucení představy zdravého dítěte), tak ztrátu přesahující daleko do budoucna (ztráta představy života se zdravým dítětem, např. očekávání obtíží spojených se vzděláváním). Jeden z  nejhorších prožitků pro rodiče je ztráta pocitu kontroly nad si­ tuací. Často vede k  neúčelnému hyperaktivnímu chování nebo naopak k ustrnutí a neschopnosti udělat cokoli. Narození dítěte s postižením je i zásahem do sebepojetí rodičů, kteří snadno ztrácejí sebedůvěru a jistotu. Dochází tak ke krizi nejen osobní, ale také ke krizi rodičovské identity. Diagnóza postižení může měnit způsob, jakým se společnost vztahuje k dítěti s postižením a k jeho rodině. Odlišný způsob jednání je pozo-

rovatelný nejen na úrovni formální, např. při jednání zástupců institucí, ale i neformální (jak lidé z okolí rea­ gují na dítě).

Okolnosti diagnózy Některá postižení jsou zjevná hned po narození (tělesné postižení, malformace), jiná se dají diagnostikovat až později (smyslová postižení). Pokud je to možné, měli by rodiče znát přesnou diagnózu dítěte co nejdříve, aby se s ní učili hned od počátku žít a napojili se na existující služby (např. na Centra rané péče) a další zdroje podpory a  informací. Někdy však rodiče tuší již před narozením, že se něco děje, nebo vědí o  jisté pravděpodobnosti narození postiženého dítěte (budoucí matka byla zvána např. na oddělení prenatální diagnostiky a fetální medicíny). Informace by neměla být zdravotníky odkládána. Záleží také na tom, jaká slova lékaři volí při objasňování etiologie postižení. Odborná pomoc a krizová intervence by se měla přiblížit např. náboženské víře rodiny a  zohlednit světový názor rodiny. Pro odborníky je důležité vědět, jaký význam rodina připisuje postižení, aby krizová intervence byla cílenější a  efektivnější (Jankovský, 2006).

Reakce rodiny Nelehký proces vyrovnávání se s postižením má charakteristický průběh, který jako první uceleným způsobem

popsala E. K. Ross. V zásadě jde o šest stadií. Počáteční šok je silnou emoční reakcí rodičů na sdělení, že se jim narodilo dítě s postižením. Zoufale hledají odpověď na otázku, proč právě je tato situace postihla. Se šokem je spojen pocit strašlivé ztráty, ztráty dokonalého dítěte, na které se tolik těšili, ztráty všech nadějí a snů s ním spojených. Další etapou bývá popření této skutečnosti. Rodiče vše vnímají jako omyl – to nemůže být pravda, jistě se vše vysvětlí. Rodiče v  této fázi často hledají odborníky v  křečovité naději, že dostanou příznivější zprávu. V zoufalství se mohou přiklánět také k esoterickým přístupům, zaujímají náboženské postoje atd. Pro stadium agrese je typické sebeobviňování nebo ventilace agrese směrem ke zdravotnickému personálu. Často je agrese namířena proti lékaři, který rodičům nepříznivou diagnózu oznámil. Zloba je též namířena proti lidem z  nejbližšího okolí. Rodiče vnímají celou situaci jako nespravedlnost. Agrese často ústí do stadia deprese a  úzkosti. Rodiče zasáhne obrovský smutek, který se mísí s pocity viny a naprostého selhání. Typické bývá rovněž sebeobviňování – určitě jsem to zavinil já, vinna je antikoncepce apod. Pocity selhání mohou ústit ve stud za dítě a v tendenci žít v ústraní, čímž se rodina může dostat do sociální izolace. Situace může vést k naprostému vyčerpání rodičů, kteří mají po-


cit, že je vše a navždy ztraceno. Důležité je v tomto okamžiku hledat nějaké pevné místo pod nohama, které by jim umožnilo postupný návrat do běžného každodenního života. V  této etapě záleží nejen na odbornosti lékaře, psychologa a  zdravotnického personálu, ale i  na porozumění, schopnosti naslouchat bolesti, úzkosti a  zklamání rodičů. Na stadium deprese navazuje fáze vyrovnávání se, kdy dochází k postupnému snižování deprese, úzkosti a napětí. Posledním stadiem je akceptace, kdy se rodiče vyrovnají s tím, že mají dítě s postižením. Přijmou je takové, jaké je, a hledají možná řešení do budoucna. Vyhledávají kontakty a  aktivity s jinými rodiči v podobné situaci. Jednotlivá stadia však na sebe nemusí navazovat v  udávaném pořadí, některá se mohou vyskytovat zcela izolovaně, některá nemusí nastat vůbec. Mohou se prolínat a střídat etapy přijetí a vyrovnávání. Jako každá jiná nelehká životní cesta a  krize, může být i tento proces významným impulzem osobního růstu. Přetrvávající smutek a  zloba mohou vést k  ambivalentnímu vztahu k  dítěti, které je trvale frustrováno, protože se mu nedostává péče, která je k jeho vývoji důležitá. Ambivalence se však může někdy projevit i v nadměrné péči ze strany rodičů.

Míra informací poskytnutá rodičům Informace je podávána rodičům, kteří do svého dítěte zpravidla promítají mnohá očekávání a naděje. Vždy záleží na tom, kdo pravdu sděluje, jak ji sděluje, komu, případně ještě kde a  kdy ji sděluje. Druhým možným přístupem je taktika milosrdné lži (pia fraus). Lze konstatovat, že chlácholení nikam nevede a končí mnohdy ještě větším zklamáním z nenaplněného očekávání. Z psychologického hlediska je mnohem přijatelnější citlivé a  vyvážené informování rodičů o  zdravotním stavu dítěte lékařem. Úkolem zdravotnického personálu je poskytnout rodičům postiženého dítěte rady týkající se např. chování, dotýkání, krmení. Je třeba počítat s faktem, že tak značným množstvím informací nelze rodiče zahltit najednou a že bude účelné scházet se za tímto účelem opakovaně. Důležité je získat důvěru svým odborným a lidským přístupem. První rozhovor by měl obsahovat informace podané srozumitelnou formou. Rady je tře-

ba konkretizovat ve vztahu ke konkrétnímu dítěti, vždy je vhodné sdělit diagnózu oběma rodičům najednou. Vedle dostatku času a volby vhodného prostoru je z psychologického hlediska vhodné, aby těmto rozhovorům bylo v  některých situacích přítomno i  dítě, o  které jde (Jankovský, 2006). Je důležité se rodičů zeptat, zda rozumí sdělenému obsahu a  dát jim dostatek prostoru na otázky. V praxi se osvědčilo: 1. Zprostředkování kontaktu na občanská sdružení, která organizují přednášky týkající se např. daného postižení. 2. Vzájemné posezení s rodiči podobně postižených dětí, kteří mohou poskytnout rovněž cenné rady. 3. Poskytnutí praktických rad a konkrétních informací (např., jak dítě rozvíjet). 4. Používání různých her, které odpovídají věku a schopnostem dítěte. 5. Postupovat nenásilně při práci s dítětem – doporučuje se hravá forma, kreslení, použití loutek apod. 6. Respektovat únavu dítěte při jednotlivých činnostech a  prokládat činnost odpočinkem. 7. Podporovat dítě v činnostech, které zvládá a  které jej mohou posunout směrem kupředu (např. nácvik stravovacích návyků). Tým odborníků by měl rodiče postiženého dítěte ujistit, že se na něj mohou kdykoli obrátit (zprostředkování telefonického kontaktu). Vždy je však nutné si uvědomit, že každá rodina má jiný hodnotový systém, a proto je třeba respektovat pocity a názory jednotlivých členů. Rodiče i postižené dítě je třeba vnímat nejen jako objekt našeho zájmu, ale zároveň jako partnera v dialogu. Obecné cíle krizové intervence a následné práce s rodinou: 1. Minimalizovat psychologický dopad postižení na vývoj dítěte a fungování rodiny. 2. Dosáhnout rovnováhy mezi zvládáním důsledků postižení a kvalitou života všech členů rodiny. Zásady krizové intervence a pomoci rodinám s postiženým dítětem: • Intervence musí být včasná – dítěti se musí dostat včas potřebné terapie rehabilitační, psychologické aj. • Práce odborníků musí být koordinovaná – informace od jednotlivých odborníků musí dávat dohromady srozumitelný obsah. Lékař

• • •

informuje rodiče postiženého dítěte např. o povaze tělesného postižení, zdravotnický personál podává instruktáž týkající se např. chování dítěte s tělesným postižením. Doporučuje se používat jazykové výrazy, kterým rodiče rozumí. Při komunikaci se vyvarujeme používání cizích slov a latinských výrazů. Kladením otázek se přesvědčíme, zda rodiče rozumí sdělenému obsahu, a necháme jim prostor ke kladení otázek. Intervenci je nutné vést tak, aby se rodina dokázala odpoutat od uvažování o  příčinách postižení – je nutno zdůraznit možnosti řešení situace. Důležitou roli zde má zdravotnický personál, který by měl poskytnout rodičům instruktáž týkající se např. krmení, chování dítěte. Při rozhovorech s rodinou je nutné užívat srozumitelný jazyk, důležité věci opakovat. Informovat rodiče o  možných zdrojích pomoci – občanská sdružení, sociální služby. Zásadní je aktivizovat rodiče a zdůraznit možnosti a alternativy, které rodina může využít.

recenzovaný článek

Závěr Je třeba brát v úvahu, že některé rodiny bývají při narození postiženého dítěte zranitelnější. Intervence by měla směřovat k  podpoře stability, adaptability a harmonie v rodině. I když pracujeme s jedincem či rodičovským párem, je třeba mít na mysli celou rodinu. Vhodné je promluvit případně i se sourozenci postiženého dítěte.

Literatura: 1. Jankovský J. Ucelená rehabilitace dětí s tělesným a kombinovaným postižením. Praha: Triton, 2006, s. 173. 2. Nesnídal R, Balcarová J, Müllerová V. Krizová intervence. Kurs 29. 2.–17. 4. 2008, České Budějovice: Zdravotně-sociální fakulta JČU.

(k.knizova@quick.cz)

Recenzovaly: Mgr. Patricie Krušinová, klinická psycholožka a psycholožka speciálně-pedagogického centra, Jedličkův ústav a školy Praha PhDr. Jana Haluzíková, PhD., vedoucí ústavu ošetřovatelství, Fakulta veřejných politik Slezské univerzity, Opava

FLORENCE 4/2011 17


recenzovaný článek

ZKUŠENOSTI Z PRAXE 

Hrozba menom tuberkulóza Súhrn: Tuberkulóza je aj v dnešnej dobe jedno z najzávažnejších infekčných ochorení. Jeho vznik, priebeh a liečba sa líšia v závislosti od spoločenských podmienok, vplyvu prostredia, kde človek žije, a tiež od vlastností každého organizmu. Okrem intenzívnej lekárskej starostlivosti a individuálneho prístupu k pacientom s touto diagnózou nesmierne dôležitú úlohu zohráva ošetrovateľská starostlivosť a tiež edukácia. Kľúčové slová: tuberkulóza – incidencia – hrozba.

Mgr. Lukáš Kober Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie, Odd. špecializujúce sa na liečbu aktívnej pľúcnej TB a MDR-TB, Vyšné Hágy, SR 2004: ukonč. SZŠ, Poprad – všeob. sestra; 2007: ukonč. bak. štúd. ošetr., FZ KU v Ružomberku, detaš. prac. Poprad; 2009: ukonč. magist. štúd. ošetr., FOaZOŠ SZU, Bratislava; 2010: ukonč. špecializ. štúdium – oš. star. v odboroch vnút. lekárstva, Bratislava; od 2004: NÚTPCHaHCH Vyš. Hágy, odd. pneum. a ftiz. špec. na liečbu akt. pľúc. TBC a multirez. TBC, sestra; od 2010: prezident region. komory Slov. komory sestier a pôr. asist. vo V. Tatrách

Mgr. Katarína Kovalčíková Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie, Odd. špecializujúce sa na liečbu aktívnej pľúcnej TB a MDR-TB, Vyšné Hágy, SR 2002: ukonč. gymnázium, Poprad; 2007: ukonč. bak. štúd. ošetr., FZ KU v Ružomberku, detaš. prac. Poprad; 2009: ukonč. magist. štúdium ošetr. VŠ sv. Alžbety, Bratislava; 2010: ukonč. špecializ. štúdium – oš. star. v odboroch vnút. lekárstva; 2007–2008: Špecializovaná nem. respir. chorôb Kvetnica, sestra; od 2008: NÚTPCHaHCH Vyš. Hágy, odd. pneum. a ftiz. špec. na liečbu akt. pľúc. TBC a multirez. TBC, sestra

18 FLORENCE 4/2011

(The threat is called tuberculosis) Summary: Tuberculosis is nowadays one of the most serious infectious diseases. Its origin, course and treatment differ depending on social conditions, environmental influences, where the man lives, and also the characteristics of each organism. In addition to intensive medical care and individual approach to patients with this diagnosis, an extremely important role in nursing care, and education. Key words: tuberculosis – incidence – threat. Tuberkulóza (TB) je aj dnes závažnou hrozbou pre zdravie. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) ju prirovnáva k časovanej bombe. Ak sa ľudstvu nepodarí túto „bombu“ zneškodniť, môže sa stať, že jedného dňa bude musieť bojovať s chorobou, ktorá bude rezistentná voči liekom a  ktorá sa bude šíriť vzduchom a  bude prakticky rovnako nevyliečiteľná ako AIDS. Po objavení etiologického činiteľa (Mycobacterium tuberculosis) Robertom Kochom v roku 1882 začína nová éra boja proti tuberkulóze, ktorá bola v tej dobe rozšírená po celom svete. Problémom súčasnosti je nedostatočná kontrola chorých na tuberkulózu, zdroje na liečbu sú obmedzené, čo vedie k  vývoju rezistencie na antituberkulotiká. Chýbajú národné programy boja proti tuberkulóze a  programy zamerané na prevenciu tuberkulózy u rizikových skupín obyvateľstva. Podľa WHO „Poznanie i lieky potrebné na liečenie tuberkulózy sú dostupné už celé desaťročia. To, čo svet potrebuje teraz, je rozhodné úsilie zo strany ľudí majúcich

moc, vplyv a súcit, ktorí by sa postarali o to, aby sa lieky účinne používali po celom svete.“ Na odstránenie problému WHO začala program nazývaný DOTS (direct observation of treatment, short course), čo znamená kontrolovanú liečbu pod priamym zdravotníckym dohľadom. Ako už prezrádza názov, zdravotnícky pracovníci, prevažne sestry, dohliadajú na to, aby ich pa­ cienti užili každú dávku liekov. No nie je to vždy ľahké.

Situácia vo svete... Až 80 % celosvetového výskytu tuberkulózy je v 22 krajinách, ktoré WHO označuje ako krajiny s  vysokým nárastom ochorení (high burden countries) – India, Čína, Indonézia, Nigéria, Bangladéš, Pakistan, Etiópia, Južná Afrika, Filipíny, Keňa, Kongo, Ruská federácia, Vietnam, Tanzánia, Brazília, Uganda, Thajsko, Mozambik, Zimbabwe, Myanmar, Afganistan a Kambodža. V Európe je až 85 % bakteriologicky overenej tuberkulózy v  krajinách strednej a východnej Európy. Väčšina

západoeurópskych krajín vykazuje incidenciu pod 20 prípadov na 100 000 obyvateľov, okrem Španielska a Portugalska. Medzi krajiny s nízkym výskytom tuberkulózy patria z  bývalých krajín východného bloku len Slovensko, Česká republika a  Slovinsko. Z  východnej časti európskeho regiónu vykazujú vysokú incidenciu (nad 70/100 tis. obyv.) Rumunsko a  Ruská federácia. Incidencia TB rastie v  celom regióne, najmä od západu na východ. V západnej Európe je to výsledkom migračných vĺn, čo viedlo k vzostupu výskytu aj v krajinách, kde bol v minulosti sledovaný pokles výskytu TB. TB je najčastejšou príčinou úmrtí u osôb s HIV/AIDS. Podľa pohlaví je výskyt dvakrát častejší u  mužov ako u žien. Každú hodinu v Európe ochorie 50 ľudí a  8 zomrie. V  krajinách EU je výskyt 17,0/100 tis. obyvateľov, v  krajinách Balkánu 28,7/100 tis., vo východoeurópskom regióne až 131,2/100 tis. V rámci regiónu sa pohybujeme od 4,5/ 100 tis. na Islande po 258,0/100 tis. v Kazachstane. Na 20 % prípadov v krajinách EU sa vyskytuje u cudzincov.

Ilustrační fota James Nachtway, světově uznávaný fotograf, který mj. dokumentuje tuberkulózu v různých zemích Afriky a Asie, nejčastěji ve Svazijsku a Indii. (Zdroj: google.sk)


... a na Slovensku Slovensko je príkladom úspešného národného protituberkulózneho programu v krajinách centrálnej Európy. Ako ukazujú analýzy, sociálno-ekonomické faktory prispievajú vo zvýšenej miere k výskytu TB. V počte novozistených ochorení na TB tvoria výrazný podiel alkoholici, asociáli, bezdomovci, nezamestnaní, v  súčasnej dobe migranti a rómska populácia žijúca v  segregovaných osadách a  komunitách s  nízkou úrovňou hygienického štandardu. Vyšší výskyt sa zaznamenáva u ľudí z rizikových skupín (kontakty s TB, diabetes mellitus, vredová choroba, hepatitída) a u starších ľudí, avšak neobchádza ani detskú populáciu. Jeden z ďalších faktorov, ktorý nepriaznivo ovplyvňuje vývoj TB, je rezistencia mykobaktérií na súčasne podávané antituberkulotiká, čo spôsobuje pribúdanie nových mykobakteriálnych kmeňov. Situácia na Slovensku je v  oblasti incidencie a prevalencie stabilizovaná už niekoľko rokov. V  roku 1951 bola incidencia TB na Slovensku 299,7/100 tisíc obyvateľov. V roku 2000 incidencia klesla na 20/100 tisíc obyvateľov a v roku 2009 na 9,5 prípadov/100 tisíc obyvateľov. Podľa národnostného zloženia to bolo 393 Slovákov, 29 Maďarov, 77 Rómov. Z  iných národností to bolo 14 pacientov. Pri porovnávaní vekových skupín máme možnosť vidieť rozdiely medzi výskytom u  mužov 330 prípadov a 183 prípadov u žien. Podľa geografického rozloženia je výskyt TB najvyšší v Prešovskom kraji na východnom Slovensku, nasleduje Žilinský kraj. V týchto oblastiach je to dávané aj do súvislosti s vysokou nezamestnanosťou. Naopak najnižšiu incidenciu zaznamenávame v Trenčianskom, Trnavskom a Nitrianskom kraji. Z okolitých krajín len Česká republika má nižšiu incidenciu a Rakúsko ju má na tej istej úrovni ako SR. Ostatné krajiny s dvojnásobnou (Poľsko a Maďarsko) až sedemnásobnou (Ukrajina) incidenciou sú zaradené do skupín so stredným a vysokým výskytom TB.

Rola sestry pri edukácii Nedostatok informácií o ochorení často vedie k  nedorozumeniam a  vyvoláva u  pacienta strach, úzkosť, stres a  tiež zábrany pred zdravotníckym personálom. Naopak, informovanosť a  vedomosti upevňujú dôveru a  vyrovnanosť nielen u  pacienta, ale tiež vo vzťahu pacient – sestra, lekár. Ošetrovateľstvo, a  teda samotná edukačná činnosť sestry by mohla byť jednou

z ciest boja proti tuberkulóze. Sestry tvoria v  každom zdravotníckom systéme sveta najpočetnejšiu skupinu zdravotníkov a  práve tento potenciál je možné využiť. Edukácia v ošetrovateľstve má veľký význam hlavne v prípade jedincov z nepodnetného či málo podnetného prostredia. Sestra musí akceptovať všetkých jedincov bez rozdielu, musí dokázať rešpektovať ich špecifické osobitosti a  zmeny správania spôsobené chorobou, postihnutím či nepodnetným sociálnym zázemím. Podporou, usmernením a  vhodne realizovanou edukáciou dokáže sestra zvýšiť kvalitu života u  rizikových osôb, lebo je známe, že v prostredí sociálne slabších komunít, najmä v rómskych osadách, dochádza k nedodržiavaniu základných zásad osobnej hygieny a  súčasne i  hygieny prostredia. Edukácia v  ošetrovateľstve nachádza svoje uplatnenie aj v prípade tuberkulózy.

Edukácia rizikových skupín Úspech liečby tuberkulózy si vyžaduje dodržiavanie liečebného režimu. Aby chorý chápal nutnosť liečebných opatrení, musí mať poznatky o tomto ochorení. Už od prvého kontaktu s  takto chorým človekom, dokonca už pri podozrení na túto chorobu, je nutné informovať pacienta o infekčnosti ochorenia, spôsobe jeho prenosu a  opatreniach na zabránenie šírenia. Hneď po zistení ochorenia chorému odporúčame úpravu životosprávy, pričom je potrebné postupovať prísne individuálne. Nutnosť vyvarovať sa fajčenia a požívania alkoholických nápojov naráža na nevôľu niektorých pacientov. Zmena postojov u  asociálov a  alkoholikov je často nemožná a neúspešná. Edukácia má ale najväčší význam u pacientov z málo podnetného prostredia. Jednou z  takýchto skupín obyvateľstva, ktorá si vyžaduje zvýšenú pozornosť pri edukácii, sú príslušníci rómskeho etnika, ktorí žijú v segregovaných osadách a v zlých sociálnych podmienkach. Edukáciu v  tomto prípade musí predchádzať dôkladné posúdenie komunity (mesto, dedina, segregovaná osada) s prihliadnutím na spôsob života a  etnické odlišnosti. Úspech je možné dosiahnuť hlavne v práci komunitného ošetrovateľstva s dôrazom na deti, adolescentov a gravidné ženy. Hlavným problémom, ktorý musí sestra vyriešiť, je zmeniť psychiku v komunite tak, aby boli títo ľudia ochotní urobiť niečo aj pre vlastné zdravie. Rómom však často chýba motivácia na osobnú zmenu,

myslenie je pragmatické, zamerané na bezprostrednú výhodu, abstraktné – logické myslenie nie je preferované, slabá trpezlivosť, prevládajú emócie nad vôľou. Rómov treba presvedčiť, že ich nechceme do ničoho nútiť, ale primeranou formou – hrou, kvízom, obrázkami, zdravotno-výchovnými mate­riálmi, rozprávaním atď. im poskytnúť zaujímavé a potrebné informácie. Pri komunikácii musíme verbálnu aj neverbálnu komunikáciu používať v  súlade, pretože Rómovia dokážu veľmi intenzívne vnímať neverbálne prejavy, a tým rýchlo vycítia neúprimnosť, čo spôsobuje nedôverčivosť voči zdravotníkom a  následnú neochotu spolupracovať.

recenzovaný článek

Treba si uvedomiť, že hoci tuberkulóza znie a vyzerá stále pre mnohých strašidelne, pri dodržaní všetkých opatrení a za spolupráce pacienta sa dá vyliečiť. Tuberkulóza ale zároveň môže byť aj smrteľná, ak ju pacient berie na ľahkú váhu.

Literatúra: 1. Kober L, Švecová J. Edukačná činnosť sestry vo ftizeológii. In: Solovič et al. Tuberkulóza pre prax sestry. Ružomberok: Verbum, 2010, s. 114–115, ISBN 978-80-8084-582-7. 2. Nevická E, Frecerová K. Tuberkulóza u detí. Bratislava: Mauro, 2007, 219 s. ISBN 978-80-969632-1-8. 3. Solovič I. Tuberkulóza na začiatku 21. storočia – praktický pohľad. In: Via Practica, č. 4, 2004, s. 215–219. ISSN13364790. 4. Solovič I, Littva V. Tuberkulóza – stále aktuálny problém. In: Zborník Ružomberské zdravotnícke dni 2006 – 1. ročník. Ružomberok: Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2007, s. 94–98. ISBN 978- 80-8084126-3. 5. Solovič I. Nové poznatky o tuberkulóze. In: Interná medicína, č. 11, roč. 9/2009, s. 515–519. ISSN 1335-8359. 6. Solovič I, Švecová J. Počet prípadov 2009. Národný register TBC [online]. NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy, 2010 [cit. 2010-03-09]. Dostupné na: http//hagy.sk/nrt.

(lukaskober@gmail.com)

Recenzovali: Doc. PhDr. Vladimír Littva, PhD., MPH, Fakulta zdravotníctva KU, Ružomberok, SR PhDr. Milan Laurinc, dipl. s., Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Detské kardiocentrum, OAIM, Bratislava, SR

FLORENCE 4/2011 19


recenzovaný článek

ZKUŠENOSTI Z PRAXE 

Nepřímá podtlaková terapie: inovovaná technika využití systému podtlakové terapie ran Podtlakové terapie ran (vacuum-assisted closure – VAC) se stále častěji využívá při léčbě různých typů ran, od jednoduchých defektů pulpy prstu až po komplikované rány, jako jsou laparotomie nebo infikovaná sternotomie. Tradiční aplikace přímé podtlakové terapie může způsobit dyskomfort a znamenat pro pacienta riziko poranění postižené oblasti při pohybu. V článku je popsána nová technika nepřímé podtlakové terapie, která je pro pacienta mnohem pohodlnější a příjemnější při pohybu. Úvod Podtlaková terapie ran se používá stále častěji při léčbě různých typů ran, od jednoduchých defektů pulpy prstu až po laparotomii či sternotomii postiženou hlubokou infekcí. Podtlaková terapie zlepšuje prokrvení tkáně, zmenšuje otok okolní tkáně a  odvádí nadbytečnou tekutinu a bakterie z rány. Způsobuje také změnu cytoskeletu, což podporuje mitózu buněk. Běžně se drenážní hadička napojuje přímo na pěnový obvaz kryjící ránu (přímá podtlaková terapie). Avšak zejména při aplikaci podtlakové terapie u dekubitů v sakrální oblasti nebo při terapii diabetické nohy může drenážní hadička trčící nad podložku TRAC® (Therapeutic Regulated Accurate Care) působit pacientovi dyskomfort a při pohybu může dojít k poranění. Autoři tohoto článku popisují pohodlnější metodu aplikace podtlakové terapie, kterou nazývají nepřímá aplikační technika systému podtlakové terapie ran. Zjistili jsme, že tento způsob je pro pacienta mnohem pohodlnější. Odstraňuje problém drenážní hadičky trčící nad podložku TRAC® nad ranou a je vhodný pro rutinní použití u všech typů ran vyžadujících podtlakovou terapii.

Nepřímá podtlaková terapie ran

20 FLORENCE 4/2011

Souprava pro podtlakovou terapii ran se skládá z pěnového obvazu, dvou velkých kusů vzduchotěsné lepicí fólie, sběrné nádoby, podložky TRAC® pro napojení drenážní hadičky spojující pěnový obvaz se sběrnou nádobou a  pohonné jednotky. Pro nepřímou podtlakovou terapii je navíc zapotřebí

dlouhý úzký proužek pěnového obvazu. Tento proužek je možné odříznout z hlavního kusu pěnového obvazu. Pak se zbývající obvaz stříháním vytvaruje na potřebnou velikost, aby odpovídal tvaru rány. Velký kus lepicí fólie, který je součástí soupravy, je možné nastříhat na několik menších kousků. Tak může lékař pohodlně aplikovat podtlakové krytí i  na členitých místech, aniž by došlo k průniku vzduchu. Hlavní část pěnového obvazu se přiloží na ránu a přelepí fólií. V blízkosti pěnového obvazu pokrývajícího ránu se na holou kůži mimo kostních výstupků a míst vystavených tlaku nalepí pruh plastové fólie. Ve fólii pokrývající ránu se udělá malý otvor a k němu se přiloží připravený úzký proužek pěnového obvazu, který se vyvede na fólii přilepenou na normální kůži. Tento proužek pěnového obvazu se rovněž překryje lepicí fólií. Do fólie pokrývající proužek pěnového obvazu se udělá další otvor, ke kterému se napojí podložka drenážní hadičky.

Diskuse Podtlakový obvaz podporuje rychlé hojení rány. Póry pěnového obvazu rovnoměrně distribuují podtlak. Převazy se provádějí jednou za tři dny, takže dochází k úspoře času sester, nádoba se mění jednou za týden nebo tehdy, když je plná. Podtlakový obvaz také redukuje velikost rány a  snižuje potřebu kožních štěpů. Pokud je kožní štěp nutný, podtlaková terapie připraví spodinu rány tak, že je kožní štěp optimálně přijat. Při sepsi diabetické nohy může být podtlakový obvaz aplikován po amputaci palce u nohy nebo débridementu rány, aby pacient mohl pou-

žívat podtlakovou terapii doma a jeho pobyt v nemocnici se zkrátil. Rána na diabetické noze obvykle není vhodná k  bezprostřední aplikaci kožního štěpu, ale podtlaková terapie znamená nesmírnou pomoc v přípravě pole pro budoucí štěp. I když je podtlaková terapie hojně využívána v různých situacích a umožňuje pacientovi brzy odejít z nemocnice, nedávný systematický průzkum nenašel dostatek důkazů na podporu jejího využívání při hojení ran. Při podtlakové terapii dochází k  odsávání tkáňového moku, což působí na snížení lokálního edému a zmenšení rány. Je podpořena tvorba nových cév a granulační tkáně, která je optimální při tlaku 125 mm Hg. Experimenty ukazují, že terapie s intermitentním podtlakem je možná efektivnější než terapie s konti­ nuálním podtlakem. Na buněčné úrovni podporuje podtlaková terapie používající pěnovou houbu buněčný růst, chemotaxi a buněčnou proliferaci bez zvyšování apoptózy buněk. Podtlaková terapie může ovlivňovat bakteriální zátěž tkání. Aby byla tato terapie efektivní, musí být před aplikací pěnového obvazu odstraněny všechny strupy a nekrotické části tkáně, protože by mohly blokovat póry obvazu. Hojení rány probíhá třemi způsoby: 1. primární hojení, 2. sekundární hojení, 3. terciální hojení – primární odložené hojení. K primárnímu hojení rány dochází tehdy, když je rána primárně uzavřena, například po excizi kožního nádorku a zašití rány. Pokud je rána ponechána otevřená, aby se hojila přirozeně, nazývá se tento mechanismus sekundární hojení. Granulační tkáň a fibroblas-


recenzovaný článek

Tab.: Tipy pro úspěšnou a pohodlnou aplikaci krytí pro podtlakovou terapii ran Rada

Důvod

Před převazem vypněte jednotku vyvíjejíci podtlak a odpojte drenážní hadičky.

Odsávání by vyvolávalo bolest.

Zajistěte, aby obvazy byly vzduchotěsné.

V opačném případě by terapie nefungovala.

Je nutno odstranit veškerou nekrotickou tkáň a veškeré strupy.

Docházelo by k obstrukci houbičky.

Zajistěte, aby se pěnový obvaz nedotýkal zdravé kůže.

Podtlak působí na normální kůži bolestivě.

Pokud je rána na místech vystavených tlaku, jako jsou křížová kost, pata a podobně, použijte popsanou metodu, aby se podložka drenážní hadičky nacházela mimo ránu.

Jinak by u pacienta mohly vzniknout další dekubity od drenážní hadičky.

Pokud máte podezření, že se pod pěnovým obvazem nachází enterokutánní píštěl nebo velká céva, informujte příslušný chirurgický tým.

V těchto případech je podtlaková terapie kontrindikována.

Vyměňte sběrnou nádobu i dřív než za sedm dní, pokud je plná.

Podtlaková terapie nefunguje, pokud je nádoba plná.

ty zaplňují mezeru a fibroblasty ránu zmenšují. Takhle to probíhá u abscesů, po jejich incizi a  drenáži. Podtlaková terapie zvyšuje tvorbu granulační tkáně a také zmenšuje velikost rány pomocí podtlaku a odstranění edému tkáně. Rána se v  tomto případě hojí rychleji než při samotném sekundárním hojení, tj. při otevřené ráně bez použití podtlaku. Je-li rána ponechána několik dní otevřená a pak je zašita, nazývá se tento proces terciální hojení neboli primární odložené hojení. Zjistili jsme, že nepřímá podtlaková terapie je velmi užitečná při hojení dekubitů. Během uplynulých šesti let jsme tuto metodu použili pro podtlakové hojení nejméně u 200 pacientů. Typy ran, u nichž byl použit systém pro nepřímou podtlakovou terapii, byly různé – od diabetické nohy až po nekrotizující fasciitidu po débridementu. Zjistili jsme, že tato technika je pro pacienty pohodlnější. Během období sledování nebyly pozorovány žádné případy traumat způsobených touto technikou.

POKYNY pro autory Příspěvky v češtině nebo slovenštině po­sílejte v elektronické formě (textový editor MS Word) e-mailem na adresu: jarmila.skubova@ambitmedia.cz nebo eva.wicazova@ambitmedia.cz (případně na CD na adresu redakce: Ambit Media, a.s., Klicperova 604/8, 150 00 Praha 5). K textu připojte prohlášení, že příspěvek nebyl publikován nebo nabídnut ke zveřejnění v jiném časopise. Redakce si vyhrazuje právo na krácení či úpravy textů, o nichž bude autory informovat. Původní (vědecké) práce, kazuistiky a odborné články většího rozsahu budou recenzovány dvěma recenzenty z různých pracovišť. Články, kazuistiky • Ideální rozsah článku je v rozmezí 80–150 řádků, v případě kazuistiky nebo výzkumné práce 80–200 řádků. • U  textu musí být uvedeno celé jméno autora/ autorů, přesný název pracoviště, elektronické, poštovní i telefonické spojení. • K  příspěvku je třeba přiložit krátké životopisné (profesní) údaje a  barevnou portrétní fotografii autora/autorů.

Byly popsány dvě podobné techniky, které rovněž snižují dyskomfort pacienta. Systémy „Bridging Technique“ a „Heel Dressing“ jsou podobné jako náš systém podtlakové terapie ran a  obvykle se používají pouze při terapii ran na chodidle. Plastová fólie se používá vcelku, zatímco my popisujeme použití lepicí fólie rozstříhané na menší kousky, aby se dala aplikovat podle potřeby. Ke druhému (nepřímému) kousku pěnového obvazu je možné přidat ještě další kousky pěnového obvazu, aby podložku TRAC® bylo možné aplikovat na vhodném a pohodlném místě. To je zvlášť užitečné při terapii dekubitů v sakrální krajině. U podtlakového systému „GranuFoam Heel Dressing“ (KCI, Kidlington, UK) je extenzní pěnová houbička součástí vlastní soupravy. Spojovací podložka TRAC® je umístěna nahoře na noze. U  soupravy „Heel“ je podtlakový obvaz aplikován na patu na kožní štěp a pacientovi je umožněna časná mobilizace bez ztráty kožního štěpu. U na-

• V textu nepoužívejte zkratky! Ke zvýraznění používejte pouze tučné písmo či kurzívu. • Užijete-li v textu odkazy na použitou literaturu, uveďte v závorce autora a rok vydání (Staňková, 2002), u více než tří autorů doplňte „et al.“ (Staňková et al., 2002) • Struktura většího článku, vědeckých prací nebo kazuistiky: – název práce a jeho anglický překlad; – titul, jméno a příjmení autora, celý název a místo jeho pracoviště; – souhrn (do 12 řádků) a jeho anglický překlad; – klíčová slova (nejvýše 5) a  jejich anglický překlad; – text článku, strukturovaný do celků oddělených mezititulky; u kazuistiky popis případu, diskuse, závěr; u  původní/výzkumné práce: úvod do problematiky, cíle výzkumu, použité metody, charakteristika výzkumného souboru, výsledky, diskuse k výsledkům, závěr. • Seznam použité literatury Časopis: Příjmení a iniciály jmen autorů (nejvýše tří, poté doplnit „et al.“). Název práce v jazyce originálu. Název časopisu, rok vydání, ročník, stránkový rozsah.

ší techniky si sami vystřihneme tvar paty z hlavního kusu pěnového obvazu, čímž se snižuje cena, protože není vyžadován speciální obvaz určený na patu. Kontraindikací podtlakové terapie je blízkost velkých cév. Mezi další kontraindikace patří riziko krvácení, rozsáhlá nekrotická tkáň, osteomyelitida, malignita v  ráně a  případná enterokutánní píštěl. Přímá aplikace podložky TRAC® může způsobovat značný dyskomfort a existuje značné riziko poranění. Autoři se domnívají, že nová technika (nepřímá podtlaková terapie) zvýší komfort pacientů a sníží nebezpečí potenciálního poranění. (Z  impaktovaného časopisu: Durai R., Hoque H., Davies TW. Indirect VAC: a novel technique of applying vacuumassisted closure dressing. Journal of Pe­ rioperative Practice, 2008, 18, č. 10, s. 437–439. Překlad Mgr. Libuše Dobro­ vodská, dobrovodska.l@centrum.cz. Re­ dakčně upraveno a zkráceno.)

Kniha: Příjmení a iniciály jmen všech autorů (nejvýše tří, poté doplnit „et al.“). Název knihy. Místo vydání: nakladatelství, rok vydání. Internetový zdroj: Kompletní internetový odkaz na dokument (včetně data návštěvy na dané adrese).

Pro zasílání své personální inzerce využijte naši e-mailovou adresu:

radkova.inzerce@ambitmedia.cz

Obrazová dokumentace • Fotografie včetně portrétů autorů, grafy, schémata, tabulky a jinou obrazovou dokumentaci přijímáme v elektronické formě – fota v grafickém formátu JPG nebo TIF a v rozlišení 300 dpi, grafy ve formátu PDF. U většího rozsahu či počtu obrázků doporučujeme jejich zaslání na CD. Nevkládejte obrázky do Wordu ani PowerPointu. • Ke každému souboru v  grafickém formátu (obsahujícím obrázek, graf, tabulku apod.) je třeba připojit číslo a zkrácený název. Na konec textu článku/kazuistiky pak připojte očíslovaný seznam všech obrazových příloh a  přesné popisky. U  fotografií připojte také celé jméno jejich autora, anebo uveďte, odkud fotopříloha pochází (z archivu autora, zdravotnického zařízení apod.). FLORENCE 4/2011 21


Nem. České Budějovice, a. s.

Nem. České Budějovice, a. s.

Národní tkáňové Centrum, a. s., a Tkáňová banka FN Brno

Společnost pro studium a léčbu bolesti ČLS JEP

Oblastní nemocnice Kolín, a. s.

ČSNM a ČAS: sekce nukleární medicíny

Prevence 2000, s. r. o.

ČAS: pneumologická sekce

Nem. České Budějovice, a. s.

Psychiatrická sekce ČAS

Nem. České Budějovice, a. s.

MOÚ Brno, ČAS

FTNsP, Praha

Oblastní nemocnice Kolín, a. s.

FTNsP, Praha

Nem. České Budějovice, a. s.

Nem. České Budějovice, a. s.

Plicní klinika FN Hradec Králové

ČAS: region Mladá Boleslav

ČAS: sekce zdravotních laborantů

ČAS: region Hradec Králové

Sekce labor. ČHS, Sekce labor. a sester STL, transfúzní sekce ČAS, Panoch. nem. Turnov

ČAS: sekce nutričních terapeutů

Nem. České Budějovice, a. s.

Nem. České Budějovice, a. s.

ČAS: interní sekce

FTNsP, Praha

FTNsP, Praha

13. 4.

13.–14. 4.

14. 4.

14. 4. a 10. 11.

15. 4.

15.–16. 4.

16. 4.

2. dekáda dubna

20. 4.

21.– 22. 4.

21.–22. 4.

27. 4.

27. 4.

28. 4.

28.–29. 4.

29. 4.

29.–30. 4.

duben

duben

duben

1.–3. 5.

3.–4. 5.

5. - 6. 5.

5. - 6. 5.

7. 5.

9. 5.

9. 5.–10. 6.

Společnost pro návykové nemoci ČLS JEP

Sdružení křesťanských zdravotníků (SKZ)

ARO, Masarykova nemocnice Ústí n. L.

Pořadatel

12. 4.

10.–14. 4.

8.–10. 4.

7.–8. 4.

Datum

Akred. kvalif. kurs Všeob. sanitář

Školicí akce: Trénování paměti

Ošetřovatelství v kardiologii

Peloidy a peloidní extrakty

Arthroscopy of the Hip and Ankle (mezinárodní)

Konference: Dietní systém

XXIII. celostát. prac. konfer. laborantů a sester: Hematol. a transfúzní služba

Konference: Paliativní a hospicová péče

Zdravotní laborant v diagnostické péči

Nové trendy jednorázových materiálů na operačních sálech

XV. hradecké pneumol. dny, sester. sekce: Ošetř. péče o pacienty s respir. onem.

8. anesteziologické setkání lékařů a sester jihočeského kraje

XX. jihočeské ORL dny

Konference: Den gynekologie a porodnictví

Celoústavní konference: Moderní ošetř. v 21. stol. – VIII.

Konference: Cykl. Rok s výživou. Rozdíl.i strav. ve světě – Asie

Konference pro nelékař. zdrav. pracovníky, BOD 2011

XI. Timrovy dny (oftalmologie)

Po stopách psychiatrického ošetřovatelství XIV.

Den jihočeského kardiocentra

X. konference sekce: Naléhavé stavy v pneumol.

Odborný kurs lymfo-tapingu

XVII. pracovní den sekce NeZP ČSNM a ČAS

Konference: Periop. péče v chir.: Příprava nem. k operaci, pooper. péče

Jarní semináře o bolesti 2011: Bolesti ve stáří

Bioimplantologie 2011

Den jihočeského kardioncentra

VI. českobuděj. odb. konference: Problematika hojení ran

AT Konference 2011

XX. konference SKZ: Výzvy v medicíně pro 21. století

Žaludovy dny

Název akce (téma)

FTNsP, Centrum pro vzděl. a vědu, Vídeňská 800, Praha 4

FTNsP, Centrum pro vzděl. a vědu, Vídeňská 800, Praha 4

Kongresový sál Nem. na Homolce, Praha

Hotel Rezidence, Nové Hrady

Bazilika, České Budějovice

Muzeum policie ČR, Ke Karlovu 1, Praha 2

Hotel Sklář, Harrachov

FN Hradec Králové

FN v Motole, Praha

Školicí centrum, Batist, s. r. o., Červený Kostelec

Hradec Králové

Metropol, České Budějovice

Bazilika, České Budějovice

FTNsP, Centrum pro vzděl. a vědu, Vídeňská 800, Praha 4

Kino „99“, Zahradní 764, Kolín IV

FTNsP, Centrum pro vzděl. a vědu, Vídeňská 800, Praha 4

BVV, pavilon A, Brno

Bazilika, České Budějovice

ÚVN Praha, kongresové centrum

Townshend Int. School, Hluboká nad Vltavou

Nemocnice Na Homolce, Praha

Londýnská 59, Praha 2

Praha, Lékařský dům

ONK, a.s., ředitelství – 2. patro

FN Motol, Praha

Holiday In, Brno

Townshend Int. School, Hluboká nad Vltavou

Hotel Gomel, České Budějovice

Přehrada Seč

SOŠ informatiky a spojů, Čichnova 23, Brno

Hotel Clarion, Ústí nad Labem

Místo

Přehled vzdělávacích akcí (duben 2011 – červen 2011)

22 FLORENCE 4/2011 Jana Hazdrová, jana.hazdrova@ftn.cz, tel.: 261 083 172

Jaroslava Poláková, jaroslava.polakova@ftn.cz, tel.: 261 083 252

jana.hrusková@vfn.cz

Doc. MUDr. Petr, Ph.D., petr@nemcb.cz, 387 878 750

MUDr. Sadovský, sadovsky@nemcb.cz, 387 87 8863

Olga Mengerová, olme@ikem.cz

Zdeňka Drobníková, zdena.drobnikova@nemtur.cz

Bc. Ivana Šlaisová, tel.: 495 832 610 slaisiva@fnhk.cz

bunesovam@seznam.cz

Mgr. Lucie Kopalová, SZŠ a VOŠZ, Boženy Němcové 482, M. Boleslav, mobil: 607 258 338, lucie.kopalova@seznam.cz

Bc. Eva Prchalová, prchaeva@fnhk.cz

PhDr. Marie Šotolová, pr@nemcb.cz, 387 872 015

PhDr. Marie Šotolová, pr@nemcb.cz, 387 872 015

Jaroslava Poláková, jaroslava.polakova@ftn.cz, tel.: 261 083 252

Stáňa Kubincová, 321 756 505, stanislava.kubincova@nemocnicekolin.cz

Jaroslava Poláková, jaroslava.polakova@ftn.cz, tel.: 261 083 252

Eva Čechmanová, cechmanova@mou.cz, www.mou.cz

PhDr. Marie Šotolová, pr@nemcb.cz, 387 872 015

Mgr. Tomáš Petr, tomas.petr@uvn.cz

PhDr. Marie Šotolová, pr@nemcb.cz, 387 872 015

Eva Feketeová, feketeova@lerymed.cz

tel: 221 620 214, info@prevence2000.cz

Milena Matysová, milena.matysova@fnhk.cz, Vlasta Míková, vlasta.mikova@fnol.cz

Stáňa Kubincová, 321 756 505, stanislava.kubincova@nemocnicekolin.cz

Organizace: Congress Business Travel, s. r. o., www.seminarebolest.cz

tk.banka@fnbrno.cz

Prim. MUDr. František Toušek, FESC, tousek@nemcb .cz, 387 874 301

PhDr. Marie Šotolová, pr@nemcb.cz, 723 847 004, 387 872 015

PhDr. Matúš Šucha, Ph.D., cai@adiktologie.cz

info@skzcr.cz, www.skzcr.cz

daniel.nalos@ mnul.cz

Kontakt


Konference: Hygiena rukou – čistá péče = bezpeč. péče

XVIII. pražské chirurgické dny (Jiráskovy dny)

XVI. andrologické sympozium

Jarní seminář dermatologů Jihočeského kraje

Mozkový jogging

Konference: Péče o onkol. nemocné pacienty ve stomatologii

Sympozium: Ve zdravém těle zdravý duch IV.

Perinatologický seminář

Jarní semináře o bolesti 2011: Bolesti ve stáří

IV. celoslov. konferencia sestier prac. v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti s medzinárodnou účasťou

Oslavy Mezinárodního dne sester

Seminář: Prevence a léčba obezity

Kurs: Prezentační dovednosti

Jarní semináře o bolesti 2011: Bolesti ve stáří

XVII. kongres ČPFS a SPFS, sester. sekce: Ošetř. péče o pacienty s respir. onem.

XV. konference nelékař. profesí v hematologii, OHD 2011

Oblastní nemocnice Kolín, a. s.

I. chir. klinika VFN v Praze, ČAS: traumat.-ortoped. sekce, 1. LF UK v Praze, Česká chirurg. spol. ČLS JEP

Česka spol. pro sexuální medicínu a ČAS: urologická sekce

Nem. České Budějovice, a. s.

ČAS: region Mladá Boleslav

ČAS: stomatologická sekce

ČAS: region Motol

Nem. České Budějovice, a. s.

Společnost pro studium a léčbu bolesti ČLS JEP

Slov. komora sestier a PA, Sekcia sestier prac. v ARIS, Reg. komora sestier a PA, Klin. anest. a int. med. ÚVN SNP, FN Ružomberok

Prezidium ČAS

Prevence 2000, s. r. o.

ÚTPO 1. LF UK a ČAS: sekce sester v prim. péči

Společnost pro studium a léčbu bolesti ČLS JEP

Česká a Slovenská pneumologická a ftizeologická společnost

LF UP, FN Olomouc, HAIMAOM, ČAS

26. 5. a 8. 12.

21.3.2011

16:32

Stránka 1

Brno

NH Congress Hotel, Olomouc

Plzeň

FN Brno

ÚTPO 1. LF UK, Vídeňská 800, Praha 4 (areál FTNsP, pavilon A1, 1. p.)

Londýnská 59, Praha 2

Praha

Ružomberok, Slovensko

Výukové centrum LF UK, Hradec Králové

Nemocnice Č. Budějovice, pavilon C, 5. p., zasedací síň

Bořanovice

Brno

Dům kultury, Divadelní sál, Mladá Boleslav

České Budějovice

Městské divadlo Český Krumlov

Clarion Congress Hotel Prague, Praha

ONK, a.s., ředitelství – 2. patro

FTNsP, Centrum pro vzděl. a vědu, Vídeňská 800, Praha 4

Praha

Šafránkův pavilon LF UK, Plzeň

Bc. Helena Moderová, vrchní sestra I. ORTK, helena.moderova@fnusa.cz

Praha – FN Motol, kinosál, V Úvalu 84 Plzeň – Šafránkův pavilon LF UK, Alej Svobody 31

2. 6. 2011 16. 6. 2011

Hradec Králové – Výukové centrum LF UK, areál FN, Sokolská 581 Brno – Fakultní nemocnice, Jihlavská 20

Kontakt:

Congress Business Travel, s.r.o., Lidická 43/66, 150 00 Praha 5; tel.: +420 224 942 575, fax: +420 224 942 550, e-mail: senderova@cbttravel.cz

www.seminarebolest.cz

Přednášející: Prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc., Prof. MUDr. Miloslav Kršiak, DrSc., MUDr. Jiří Kozák, PhD., MUDr. Ivan Vrba, PhD., MUDr. Jan Lejčko, MUDr. Jitka Fricová, PhD., MUDr. Marek Hakl

14. 4. 2011 12. 5. 2011

Jarní semináře o bolesti 2011 „BOLEST VE STÁŘÍ“

INZERCE

Václav Kajaba, kajabav@fnol.cz, www.olhemdny.cz

Prof. Miloš Pešek

Organizace: Congress Business Travel, s. r. o., www.seminarebolest.cz

http://utpo.lf1.cuni.cz/, monika.hostalkova@lf1.cuni.cz, Tel.: 261 083 395

tel: 221 620 214, info@prevence2000.cz

www.cnna.cz

Bližšie informácie: www.sksapa.sk, Organizátor: helenagondar1@centrum.sk

Organizace: Congress Business Travel, s. r. o., www.seminarebolest.cz

Prim. MUDr. Sák, Ph.D.

sylvie.kreckova@seznam.cz

Eva Grégrová, vrchní sestra STK, FN u sv. Anny v Brně, eva.gregrova@fnusa.cz

Mgr. Lucie Kopalová, SZŠ a VOŠZ, Boženy Němcové 482, M. Boleslav, mobil: 607 258 338, lucie.kopalova@seznam.cz

Prim. MUDr. Horažďovský, Ph.D.

registrace a přihlášky: www.csssmweb.cz, dotazy: olga.bolinova@seznam.cz

office@congressprague.cz, skochova.dagmar@vfn.cz

Stáňa Kubincová, 321 756 505, stanislava.kubincova@nemocnicekolin.cz

Jaroslava Poláková, jaroslava.polakova@ftn.cz, tel.: 261 083 252

www.cnna.cz

Organizace: Congress Business Travel, s. r. o., www.seminarebolest.cz

Poznámka: podbarvené akce pořádá ČAS. Úplný přehled vzdělávacích akcí 2011 najdete na www.florence.cz. Vzdělávací akce IPVZ pro zdravotníky nelékaře, duben 2011 – červen 2011, přihlášky a další informace najdete na www.ipvz.cz.

I. ortopedická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně CBT_inz_seminar_275x50.qxd:Sestava 1

24.–25. 6.

24. 6.

23.–25. 6.

16. 6.

15. 6.

10. 6.

9. 6.

3.–4. 6.

2. 6.

květen

květen

květen

28. 5.

27.–28. 5.

27.–28. 5.

XIX. Frejkovy dny s mezinárodní účastí

Školicí akce: Novinky v KPR

FTNsP, Praha

26.–27. 5.

Jarní konference prezidia ČAS

Prezidium ČAS

Jarní semináře o bolesti 2011: Bolesti ve stáří

Společnost pro studium a léčbu bolesti ČLS JEP

17. 5.

12. 5.

12. 5.

FLORENCE 4/2011 23


recenzovaný článek

Výzkumné sdělení 

Strach ze smrti, umírání a umění doprovázet z pohledu všeobecné sestry a laické veřejnosti

Bc. Iva Dubcová SZŠ a Obchodní akademie (OA), Rumburk 1978–1982: SZŠ Rumburk, obor zdravotní sestra; 1999–2000: IDV PZ Brno; 2004–2009: 1. LF UK, Praha, obor ošetřovatelství; 2009–2011: VŠZ A SP sv. Alžběty, Bratislava; 1982–2004: Interní oddělení nemocnice Rumburk; od 2004–dosud: SZdŠ a OA Rumburk, odborná učitelka

Souhrn: Příspěvek vychází z kvalitativní studie, která zkoumá strach ze smrti a umění doprovázet z pohledu všeobecné sestry a laické veřejnosti. Nemoc nebo umírání pacienta jsou bolestivé okamžiky, při kterých musí zdravotnický personál poznat a akceptovat principy víry. Pacientům je potřebné zabezpečit ošetřovatelskou péči, která vychází z individuálních potřeb. Profesionální péči a pomoc vyžadují také příbuzní pacienta, kteří rovněž procházejí složitou a bolestnou životní situací. Efektivní komunikace je základem kvalitní zdravotní i sociální péče, protože klient a jeho rodina mají různé komunikační potřeby. Spiritualita je integrální součástí osobnosti člověka. Příspěvek proto řeší problém správného chápání spirituálních potřeb pacientů při poskytování ošetřovatelské péče. Klíčová slova: strach – smrt – umírání – všeobecná sestra – laická veřejnost. (Fear of death, dying and the accompanving art from the perspektive of nurses and the general public) Summary: This study results from a qualitative study, which explores the exprerience of fear death, dying and the accompanving art from the perspektive of nurses and the general public. Illness and dying are painfull moments, when the medical staff must know and accept the principles of the faith. To the patients at the stage of dying it is necessary to ensure nursing care, which is based on individual needs. Professional care and assistance require also the above mentioned person´s relatives, who are going through a difficult and painful life situation as well. Effective communication is the foundation of good health or social care, because the client and his family have different communication needs. The spirituality is an inseparable part of the personality of a human being. The contribution addresses the problem of proper understanding of the spiritual needs of patients in nursing care. Key words: Far. Death. Dying. Nurse. General public.

Úvod

PhDr. Mgr. Rebeka Ralbovská, Ph.D. ČVUT Praha, fakulta biomedicínského inženýrství 1984–1988: SZŠ, Skalica, všeob. sestra; 1992, 1998, 2008: ukonč. studia na PedF, FF, LF UK Bratislava, obory speciální pedagogika, psychologie a ošetřovatelství; 1992–2006: lektorka odb. zdrav. předmětů v SR; 1997–2006: externí odb. asist. na LF UK, Bratislava; 2006–2009: VŠZ, o. p. s., Praha. vedoucí katedry; od roku 2010: FBMI ČVUT Praha

24 FLORENCE 4/2011

Umírání a smrt je v našem státě stále tabuizovaným tématem.Většina z nás se nebojí smrti jako takové, ale bojí se utrpení, která smrti předchází, bolesti, samoty, bezmocnosti, nesoběstačnosti a  dokonce i  přístupu ošetřovatelského personálu. Většina lidí si přeje zemřít doma v  blízkosti svých nejbližších, ale skutečnost je úplně jiná. Bohužel mnoho lidí umírá v nemocnici mezi cizími, sami a často opuštěni. Střetávají se nám tady dva pohledy. Tím prvním je pohled odborníka – všeobecné sestry, druhý je pohled laické veřejnosti. Dva zcela odlišné pohledy! Dříve byl umírající ve středu zájmu a pozornosti celé rodiny, nyní je často v nemocnici jen případem. Věnuje se mu sice značná pozornost, je však zaměřena profesionálně. Lidé věří, že svým blízkým pomohou nejlépe, když jim zajistí ty nejúčinnější a  nejmodernější léčebné postupy. Vypadá to, jako kdyby umírání bylo odbornou záležitostí lékařů, sester a dalších zdravotnických pracovníků. Zvykli jsme si v naší republice, že se umírá „na něco“, nikoliv proto, že jsme smrtelní. (Kutnohorská, 2007).

Každé umírání znamená loučení se se vším, co měl člověk rád a se všemi, které měl rád. Bylo by určitě velmi dobré, kdyby toto rozloučení mohlo proběhnout důstojně a umírající se stačil připravit na poslední cestu, kterou by mu měla sestra (pokud nemůže rodina) zajistit. Rozloučit se znamená, že člověk o  svém umírání ví, že má okolo sebe všechny, se kterými se chce a  potřebuje rozloučit. Občas se stane, že to bývá i dcera nebo syn, které už umírající neviděl roky z  různých důvodů, např. neshod v rodině. Nepostradatelnou součástí doprovázení je komunikace. Její důležitou součástí je sluchový dojem umírajícího z pečujícího a doprovázejícího člověka, který je u lůžka v době doprovázení. Hlas, artikulace, přízvuk, hlasitost, tempo řeči a  melodie řeči je rozhodující v  jasnosti, věrohodnosti a  vytváření dojmu z  doprovázejícího člověka. (Knezović, Ralbovská, 2010.) V denní praxi se setkáváme s dlouhodobě nemocnými, mezi nimiž zvláštní skupinu tvoří nevyléčitelně nemocní ve stadiu blížícím se smrti. Zvládnout komunikaci s  nimi je náročný úkol. Velké nároky jsou zde kladeny na profesionalitu, osobní znalost

a autoregulační mechanizmy zdravotníků. Nejblíže a  nejdéle je v  kontaktu s nemocným sestra, která mu může poskytnout oporu a posilovat ho na jeho cestě. (Zacharová, 2008.) Aby mohli pacienti rozhodovat o  své péči, potřebují informace o možnostech léčby, prognóze a vedlejších účincích léčby. Potřebují profesionální rady, které jim pomohou při rozhodování. Sestry potřebují znát pravděpodobné příčiny pacientovy tísně v  dané situaci a  musí být schopné správně odhadnout skryté problémy či obavy. Také poznat základy jednotlivých náboženství je pro doprovázející nesmírně důležité, neboť náboženství a víra zásadně ovlivňují životní fungování člověka v každodenním světě a také ovlivňují způsob, jakým se člověk se svým životem rozloučí. (Ralbovská, 2010). Toto rozloučení je velmi důležité pro vnitřní klid umírajícího.

Metodika výzkumu Výzkum byl realizován v době od 8. 1. 2010 do 1. 6. 2010. Probíhal ve dvou vlnách, kdy bylo rozdáno 620 dotazníků. Z celkového množství a pro zpracování výsledků jsme mohli použít 572 dotazníků, tj. 91,5 % z  celkového


počtu. Respondenty jsme rozdělili na odbornou (všeobecné sestry) a laickou veřejnost. Ve skupině všeobecných sester dotazníky vyplnilo 276 respondentů, kteří tvořili 100% skupinu pro výpočet dat. Ve skupině laické veřejnosti jsme sečetli 296 respondentů, kteří tvořili 100% skupinu pro výpočet dat v dané skupině. Respondenti z řad laické veřejnosti byli vybráni zcela náhodně. Respondenty z  řad odborné veřejnosti tvořili studenti středních zdravotnických škol a  všeobecné sestry nemocnic z Čech i Moravy. Cílem výzkumu bylo zjistit, co si myslí a  jak přemýšlí laická veřejnost a  všeobecné sestry o  strachu z  umírání, smrti a  umění doprovázet, rovněž o všech faktorech, které s umíráním souvisejí a o potřebách, které mají umírající lidé. Stanovili jsme následující hypotézy: Hypotéza č. 1: Předpokládáme, že nadpoloviční většina respondentů (z  řad všeobecných sester i  laické veřejnosti) uvede, že má strach z umírání a smrti. Hypotéza č. 2: Předpokládáme, že nadpoloviční většina respondentů uvede, že by raději chtěla zemřít doma nebo v přítomnosti svých příbuzných v  hospici než ve zdravotnickém zařízení. Hypotéza č. 3: Předpokládáme, že nadpoloviční většina respondentů z  řad všeobecných sester i  laické veřejnosti by se zúčastnila kursu, kde by se mohli naučit doprovázet umírajícího člověka. Hypotéza č. 4: Předpokládáme, že vyhledávání potřeb umírajících – správné pořadí potřeb - uvede nadpoloviční většina zdravotních sester i laické veřejnosti. Hypotéza č. 5: Předpokládáme, že nadpoloviční většina respondentů bude péči o umírající a umění doprovázet hodnotit na vyšší úrovni u zdravotních sester než u laické veřejnosti. Pro zpracování dat jsme použili metody kvantitativní a  kvalitativní analýzy. Číselná data jsou uvedena v tabulkách (procentuální výpočty jsou zaokrouhleny na jedno desetinné místo). Dotazník jsme hodnotili pomocí matice ve dvou skupinách (odborná a laická veřejnost).

Otázka 1: Do jaké z následujících věkových kategorií patříte?

recenzovaný článek

Tab. 1. Věková kategorie a počet respondentů Skupina

Všeobecná sestra

Laická veřejnost

n

%

n

18 až 20

42

15,20

41

21 až 30

65

23,60

36

31 až 40

51

18,50

65

41 až 50

48

17,40

54

51 až 60

49

17,80

61

61 až 90

21

7,60

39

N

276

100,00

296

Otázka 2: Jakého jste pohlaví? Tab. 2. Pohlaví respondentů Skupina

Všeobecná sestra

Laická veřejnost

n

%

n

Muž

22

8,00

86

Žena

254

92,00

210

N

276

100,00

296

Otázka 3: Jaké je vaše nejvyšší ukončené vzdělání? Tab. 3. Vzdělání respondentů Skupina

Všeobecná sestra

Laická veřejnost

n

%

n

Základní

0

0,00

37

Odborné

0

0,00

54

Střední

221

80,10

152

Vyšší

18

6,50

14

Vysokoškolské

37

13,40

39

N

276

100,00

296

Otázka 4: Jste věřící? Tab. 4. Vyznání respondentů Skupina

Všeobecná sestra

Laická veřejnost

n

%

n

Ano

73

26,40

54

Ne

186

67,40

223

Nechci uvést

17

6,20

19

N

276

100,00

296

Otázka 5: Přemýšleli jste, jaké to bude, až vy sami budete umírat? Tab. 5. Myšlenky na vlastní umírání Skupina

Všeobecná sestra

Laická veřejnost

n

%

n

Ano

95

34,40

54

Ne

37

13,40

82

Občas

119

43,10

112

Nezabývám se tím

25

9,10

48

N

276

100,00

296

Otázka 6 A: Máte strach z umírání a smrti? Tab. 6 A. Strach z umírání a smrti Skupina

Všeobecná sestra

Laická veřejnost

n

%

n

Ano

147

53,3

107

Ne

70

25,4

98

Nezabývám se tím

59

21,4

91

N

276

100

296

FLORENCE 4/2011 25


recenzovaný článek

Otázka 6 B: Z čeho konkrétně máte strach? Tab. 6 B. Subjektivní pocit strachu dle věkové kategorie Skupina

Všeobecná sestra

Věk

Laická veřejnost

18–20

21–30

31–40

41–50

51–60

61–90

18–20

21–30

31–40

41–50

51–60

Z bolesti

6

36

23

22

12

6

9

14

25

16

16

Z dlouhého umírání, upoutání na lůžko

1

8

2

6

8

2

2

2

1

7

10

Ze závislosti na druhé osobě

2

7

6

8

6

2

2

1

5

5

7

Z neznáma, co bude potom, z konečnosti

2

12

2

3

2

3

4

5

3

1

Nekvalitní péče, personálu

1

4

2

2

2

1

1

Nemocnice, cizí prostředí

1

4

2

2

1

1

2

1

1

Že už tu nebudu

4

1

2

1

Nesoběstačnost

2

2

7

2

3

5

1

3

3

2

5

Ze samoty

3

21

9

9

5

3

1

5

5

1

3

Nedořešené věci

2

2

1

1

1

Zanechání nejbližších

1

4

5

5

3

3

11

3

1

Kdy a kde

1

3

Ztráta důstojnosti Nemožnost smíření, svého svědomí

2

1

1

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

Otázka 7: V případě možnosti volby byste si přál zemřít? Tab. 7. Místo umírání Skupina

Všeobecná sestra

Doma se svou rodinou

Laická veřejnost

Tab. 10. Názor respondentů na to, kdo se umí lépe postarat o umírajícího člověka Skupina

n

%

n

91

33

71

Doma, ale svoji rodinu nechci zatěžovat a nechci ji přidělávat práci

38

13,8

35

Ještě jsem nad otázkou nepřemýšlel/a

86

31,2

124

Nemáte žádné přání, je vám to jedno

5

1,8

21

V nemocnici, nechci být rodině na obtíž

7

2,5

17

V hospici

27

9,8

9

Jiné

22

8,0

19

N

276

100

296

Otázka 8: Umíral někdo vám blízký ve vaší blízkosti (doma)? Tab. 8. Umírání blízké osoby ve své blízkosti (doma) Skupina

Všeobecná sestra

Laická veřejnost

Všeobecná sestra

Laická veřejnost

n

%

n

Rodina

128

46,4

101

Zdravotní sestra, ošetřovatelka

81

29,3

93

Nevím

55

19,9

91

Sestra i rodina

12

4,3

11

N

276

100

296

Otázka 11: Co si myslíte, že je pro umírajícího člověka nejdůležitější? Tab. 11: Názor na to, kdo je pro umírajícího důležitý v době umírání Skupina

Všeobecná sestra

Laická veřejnost

n

%

n

Mít u sebe milujícího člověka, který se neumí postarat, ale je s ním a snaží se uspokojit jeho potřeby

227

82,2

215

n

%

n

Ano

112

40,6

109

Mít u sebe pečujícího člověka, který neumí vzít za ruku, ale udržuje ho hygienicky v čistotě

6

2,2

14

Ne

164

59,4

187

Ošetřovatelku, všeobecnou sestru

13

4,7

25

N

276

100

296

Nevím

30

10,9

42

N

276

100

296

Otázka 9: Pokud umíral vám blízký člověk v nemocnici, bylo o něho podle vašeho názoru profesionálně a eticky postaráno? Tab. 9. Názor, zda bylo o blízkého člověka v nemocnici profesionálně a eticky postaráno Skupina

26 FLORENCE 4/2011

Otázka 10: Kdo se podle vašeho názoru umí lépe postarat o umírajícího člověka?

Všeobecná sestra

Otázka 12: Myslíte si, že naše laická veřejnost umí doprovázet člověka v posledních dnech jeho života?

Laická veřejnost

Tab. 12. Názor na to, zda umí naše laická veřejnost doprovázet umírajícího člověka Skupina

n

%

n

Všeobecná sestra

Laická veřejnost

Ano

68

24,6

63

n

%

n

Ne

68

24,6

59

Ano

67

24,3

61

Nemohu posoudit

101

36,6

137

Ne

117

42,4

88

Nevím

39

14,2

37

Nevím

92

33,3

147

N

276

100

296

N

276

100

296


Otázka 13: Uměl byste se postarat o umírajícího člověka v domácí péči? Tab. 13. Názor na to, zda by se respondenti uměli postarat o umírajícího člověka v domácí péči Skupina

Všeobecná sestra

Laická veřejnost

Otázka 16: Pokud byste se chtěli postarat doma o umírajícího člověka a mohli se zúčastnit kursu, na kterém byste se naučili znát potřeby umírajících, zúčastnili byste se? Tab. 16. Názor na to, zda by se respondenti zúčastnili kursu, kde by se naučili znát potřeby umírajících

n

%

n

Ano

183

66,3

66

Ne

0

0,0

31

Chtěl/a bych, ale bál/a bych se, že to nezvládnu

n

%

n

50

18,1

91

Ano

158

57,2

158

Nikdy jsem nad otázkou neuvažoval/a

27

9,8

56

Nevím

11

4,0

42

Ne, umím se postarat

75

27,2

19

Ne, nechci

11

4,0

45

Skupina

Všeobecná sestra

Laická veřejnost

Ze zdravotních důvodů bych nemohl, ale chtěl bych

1

0,4

5

Nevím

32

11,6

74

Jiné - možnost vypsat

4

1,4

5

N

276

100

296

N

276

100,0

296

Otázka 14: Můžete stanovit pořadí uspokojování potřeb v ošetřovatelské péči u pacienta v terminálním stadiu? Tab. 14 A. Pořadí uspokojování potřeb v ošetřovatelské péči u pacienta v terminálním stadiu Všeobecné sestry Pořadí Potřeba

1.

2.

3.

4.

Tišení bolesti

197

52

17

10

Hygiena

3

46

151

76

Výživa

9

32

81

154

Nebýt sám

67

146

27

36

Tab. 14 B. Pořadí uspokojování potřeb v ošetřovatelské péči u pacienta v terminálním stadiu Laická veřejnost

Otázka 17: Myslíte si, že jsou naše všeobecné sestry v našich zdravotnických zařízeních a nemocnicích dostatečně vzdělané v umění doprovázet pacienta v období umírání? Tab. 17. Subjektivní hodnocení, zda jsou sestry v našich nemocnicích dostatečně vzdělané Skupina

Všeobecná sestra

Laická veřejnost

n

%

n

Ano

84

30,4

64

Ne

132

47,8

96

Nevím

60

21,7

136

N

276

100

296

Otázka 18: Jaká je podle vašeho hodnocení péče o umírající v našich zdravotnických zařízeních?

Pořadí Potřeba

1.

2.

3.

4.

Tišení bolesti

158

91

34

13

Hygiena

20

66

125

85

Výživa

23

40

106

127

Všeobecná sestra

Nebýt sám

95

99

31

71

n

%

n

Výborná

1

0,4

2

Velmi dobrá

15

5,4

14

Dobrá

96

34,8

66

Dostatečná

68

24,6

74

Nedostatečná

61

22,1

40

Otázka 15: Znáte název některého hospice v naší republice? Tab.15. Znalost názvu některého z hospiců v ČR Skupina

Tab. 18. Hodnocení péče v našich nemocnicích o umírající Skupina

Laická veřejnost

Všeobecná sestra

Laická veřejnost

n

%

n

Ano

212

76,8

97

Ne

64

23,2

199

Nemohu posoudit

35

14,0

100

N

276

100

296

N

276

100

296

Vyhodnocení pracovních hypotéz

Hypotéza 1: Předpokládáme, že nadpoloviční většina respondentů (z řad všeobecných sester i laické veřejnosti) uvede, že má strach z umírání a smrti. S hypotézou 1 souvisejí otázky 6 A, 6 B našeho dotazníku. Otázkou 6 A  jsme mapovali, zda mají a  v  jakém počtu všeobecné sestry a  laická veřejnost strach z umírání a smrti (viz tab. 6A). Ze skupiny všeobecných sester uvedlo strach ze smrti a  umírání 147 re-

recenzovaný článek

spondentů (53,3 %). Ze skupiny laické veřejnosti uvedlo strach ze smrti a  umírání 107 respondentů (36,1  %). V tabulce 6 B uvádíme přehledně zpracované odpovědi respondentů na otázku, z čeho mají konkrétně při umírání strach. Na základě analýzy odpovědí můžeme konstatovat, že hypotéza č. 1 se nám nepotvrdila. Hypotéza 2: Předpokládali jsme, že nadpoloviční většina respondentů

uvede, že by raději chtěla zemřít doma nebo v přítomnosti svých příbuzných v hospici než ve zdravotnickém zařízení. K  hypotéze 2 se vztahují otázky 5 a 7 našeho dotazníku. Otázkou číslo 5 jsme chtěli zmapovat, jaké procento respondentů o  umírání a smrti přemýšlí v souvislosti se svojí osobou. Zajímavé je porovnání výsledků u  všeobecných sester a  laické veřejnosti, jaké procento lidí přemýšlí o vlastním umírání (viz tab. 5). Ze skupiny všeobecných sester vyšlo,

FLORENCE 4/2011 27


recenzovaný článek

APHPP – Nevšední tvář radosti Z putovní výstavy fotografií z hospiců

že 214 respondentů (77,5 %) přemýšlí o svém umírání a smrti. Ze skupiny laické veřejnosti vyšlo, že 166 respondentů (56,0 %) nad svým umíráním a  smrtí přemýšlí. Další otázkou (7) jsme zjišťovali, kde by si respondenti přáli zemřít (viz tab. 7). Ze skupiny všeobecných sester by si přálo zemřít doma se svou rodinou 91 respondentů (33 %) a  v  hospici by si přálo zemřít 27 respondentů (8 %). Ze skupiny laické veřejnosti by si přálo zemřít doma se svou rodinou 71 respondentů (24 %) a v hospici by si přálo zemřít 9 respondentů (3 %). Na základě analýzy odpovědí můžeme konstatovat, že hypotéza č. 2 se nám nepotvrdila.

28 FLORENCE 4/2011

Hypotéza 3: Předpokládáme, že v nadpoloviční většině respondentů z  řad všeobecných sester i  laické veřejnosti by se zúčastnilo kurzu, kde by se mohli naučit doprovázet umírajícího člověka. K  hypotéze 3 se vztahují otázky: 12, 13 a 16 našeho dotazníku. Otázkou 12 jsme mapovali, co si myslí všeobecné sestry a  laická veřejnost, zda umí laická veřejnost doprovázet umírajícího člověka v posledních dnech života. (Viz tab. 12.)

Ze skupiny všeobecných sester uvedlo odpověď ne 117 respondentů (42,4 %), odpověď nevím 92 respondentů (33,3 %) a odpověď ano 67 respondentů (24,3 %). Ze skupiny laické veřejnosti uvedlo odpověď ne 88 respondentů (29,7 %), odpověď nevím 147 respondentů (49,7 %) a  odpověď ano uvedlo 61 respondentů (20,6 %). Zjistili jsme, že skupina všeobecných sester se domnívá, že laická veřejnost neumí doprovodit umírajícího člověka a  laická veřejnost si nevěří a není si jista, zda umí umírajícího doprovodit na poslední cestě života. Otázkou číslo 13 jsme zjišťovali, zda by se všeobecné sestry a laická veřejnost uměly postarat o  umírajícího člověka v domácí péči (viz tab. 13). Ze skupiny všeobecných sester odpověď ano uvedlo 183 respondentů (66,3 %). Ze skupiny laické veřejnosti 91 respondentů (30,7 %) uvedlo, že by se rádi postarali, ale bojí se, že by to nezvládli. Odpověď ano uvedlo 66 respondentů (22, 3 %). Otázkou 16 jsme mapovali, zda by se chtěl zúčastnit kursu ten, kdo se chce postarat o umírajícího člověka v domácí péči (viz tab.16). Ze skupiny všeobecných sester 158 respondentů (57,2 %) uvedlo odpověď ano. Ze

skupiny laické veřejnosti 158 respondentů (53,4 %) uvedlo ano. Obě skupiny mají nadpoloviční počet respondentů, kteří by se kursu zúčastnili. Hypotéza č. 3 se nám potvrdila. Hypotéza 4: Předpokládáme, že vyhledávání potřeb umírajících – správné pořadí potřeb - uvedou v nadpoloviční většině všeobecné sestry i laická veřejnost. K hypotéze 4 se vztahují otázky 11 a 14 našeho dotazníku. Otázkou 11 jsme mapovali, jaký mají názor respondenti na otázku, kdo je pro umírajícího člověka nejdůležitější osobou na poslední cestě života a  kdo by se nejlépe postaral, aby se umírající cítil co nejlépe. Obě skupiny uvedly v nadpoloviční většině odpověď, že nejdůležitější pro umírajícího člověka je ten, kdo ho miluje, a i když se neumí postarat, snaží se uspokojit jeho potřeby a  doprovodí ho na poslední cestě co nejlépe. Tuto možnost odpovědi ze skupiny všeobecných sester uvedlo 227 respondentů (82,2 %) a ze skupiny laické veřejnosti 215 respondentů (72,6 %). Nejméně respondentů uvedlo typ odpovědi mít u sebe pečujícího člověka,


který neumí vzít za ruku, ale udržuje ho hygienicky v čistotě. Tuto variantu odpovědi uvedlo ze skupiny všeobecných sester 6 respondentů (2,2 %) a ze skupiny laické veřejnosti 14 respondentů (4,7 %). (Viz tab. 11.) Otázka 14 nám pomohla zmapovat, jak umí vyhledat základní potřeby u  umírajícího člověka skupina všeobecných sester a  laické veřejnosti, které potřeby by respondenti dali na první až čtvrté místo. (Viz tab. 14 A a 14 B.) Hypotéza č. 4 se nám potvrdila

APHPP – Nevšední tvář radosti Z putovní výstavy fotografií z hospiců

recenzovaný článek

Hypotéza 5: Předpokládáme, že nadpoloviční většina respondentů bude péči o umírající a  umění doprovázet hodnotit na vyšší úrovni u  všeobecných sester než u  laické veřejnosti. K hypotéze 5 se vztahují otázky 9, 17 a 18 našeho dotazníku. Otázkou 9 jsme mapovali, jaký je názor na profesionální a  etickou péči o  blízkou osobu respondentů v nemocnici. (Viz tab. 9.). Vyhodnocení odpovědí ze skupiny všeobecných sester: 101 respondentů (36,6 %) nemůže posoudit péči o umírajícího člověka. 68 respondentů (24,6 %) uvedlo, že péče o  umírajícího člověka je profe­ sionální a etická. 68 respondentů (24,6 %) uvedlo, že podle jejich názoru nebylo o  jejich umírajícího blízkého člověka profe­ sionálně a eticky postaráno. 39 respondentů (14,2 %) uvedlo, že neví, jestli bylo o jejich umírajícího blízkého člověka profesionálně a  eticky postaráno. Vyhodnocení odpovědí ze skupiny laické veřejnosti: 137 respondentů (46,3 %) nemůže posoudit péči o umírajícího člověka. 63 respondentů (21,3 %) uvedlo, že péče o  umírajícího člověka je profesionální a etická. 59 respondentů (19,9,6 %) uvedlo, že podle jejich názoru nebylo o  jejich umírajícího blízkého člověka profe­ sionálně a eticky postaráno. 37 respondentů (12,5 %) uvedlo, že neví, jestli bylo o jejich umírajícího blízkého člověka profesionálně a  eticky postaráno. Otázkou číslo 17 jsme mapovali, jestli si myslí odborná i  laická veřejnost, zda jsou všeobecné sestry vzdělané v  umění doprovázet umírajícího člověka. Otázkou číslo 18 jsme mapovali, jaké hodnocení mají všeobecné sestry v našich nemocnicích.

FLORENCE 4/2011 29


recenzovaný článek

Vyhodnocení odpovědí ze skupiny všeobecných sester: 1 respondent (0,4 %) hodnotil péči o umírající v  našich nemocnicích známkou výborně. 15 respondentů (5,4 %) hodnotilo péči o  umírající v  našich nemocnicích známkou velmi dobře. 96 respondentů (34,8 %) hodnotí péči o  umírající v  našich nemocnicích známkou dobře. 68 respondentů (24,6 %) hodnotí péči o  umírající v  našich nemocnicích známkou dostatečně. 61 respondentů (22,1 %) hodnotí péči o  umírající v  našich nemocnicích známkou nedostatečně. 35 respondentů (14 %) nehodnotilo. Vyhodnocení odpovědí ze skupiny laické veřejnosti: 2 respondenti (0,7 %) hodnotili péči o  umírající v  našich nemocnicích známkou výborně. 14 respondentů (4,7 %) hodnotilo péči o  umírající v  našich nemocnicích známkou velmi dobře. 66 respondentů (22,3 %) hodnotí péči o  umírající v  našich nemocnicích známkou dobře. 74 respondentů (25 %) hodnotí péči o  umírající v  našich nemocnicích známkou dostatečně. 40 respondentů (13,5 %) hodnotí péči o  umírající v  našich nemocnicích známkou nedostatečně. 100 (35 %) respondentů nehodnotilo. Všeobecné sestry péči o umírajícího člověka v  našich nemocnicích hodnotí průměrnou známkou dostatečná. Laická veřejnost péči o  umírajícího člověka v  našich nemocnicích hodnotí průměrnou známkou dostatečná. Průzkumem jsme chtěli zjistit, jaká je úroveň profesionální a etické péče u všeobecných sester. Předpokládali jsme, že péče o umírající by měla být hodnocena lépe u  všeobecných sester než u laické veřejnosti. Hypotéza 5 se nám nepotvrdila. Doporučení pro praxi Pro praxi lze doporučit prevenci a zlepšení celkové péče o umírající.

30 FLORENCE 4/2011

Edukační doporučení (prevence): • Provést průzkum mezi laickou i odbornou veřejností, zda by lidé chtěli už na základních školách hovořit s dětmi o umírání a smrti jako o součásti života a zařadit téma do předmětu občanské výchovy.

• N  a všech školách, středních, odborných i vysokých, zařadit výchovu etiky umírání do předmětu občanské vědy. • Výsledky lze použít při koncipování kursu Umění doprovázet umírajícího člověka na zdravotnických školách. • V  médiích zařadit do pravidelného vysílání program, který by učil úctě ke stáří a umírání. • Vysvětlit možnosti hospicové péče s důrazem na význam hospicové péče (seznámit, že existují internetové stránky). • Na zdravotnických školách, středních a  vyšších, možnost návštěvy hospice a šíření informací o významu hospicové péče i v laické veřejnosti. • Minimalizovat strach ze smrti, přijetí faktu smrti jako součásti života. • Doporučit literaturu. Doporučení pro zlepšení péče o umírající • Výsledky výzkumu jsou zpětnou vazbou pro odbornou i laickou veřejnost o profesionální a etické péči v našich nemocnicích. • Posílit edukaci rodiny o  významu umírání v domácím prostředí. • Zmírnit strach z  komunikace na dané téma s rodinou a umírajícím. • V  nemocnicích nabídnout nemocnému s  onkologickou diagnózou možnost hospicové péče (vysvětlit význam hospicové péče). • Výsledky průzkumu, z  čeho má člověk největší strach (bolest, samota, nesoběstačnost, závislost na druhé osobě) lze aplikovat při minimalizaci strachu z těchto faktorů. • Být s  umírajícím, nenechat ho samotného.

Závěr Cílem naší práce bylo zmonitorovat, co si myslí a jak přemýšlí laická veřejnost a  všeobecné sestry o  strachu z  umírání, smrti a  umění doprovázet. Jestli umí všeobecné sestry a laická veřejnost vyhledat potřeby umírajících a  jestli vědí, co je pro umírajícího člověka nejlepší. Cíl práce se nám podařilo splnit, zjistili jsme, jak všeobecné sestry i  laická veřejnost o  smrti a  umírání přemýšlí. Z jakých faktorů, které souvisejí s umíráním, mají strach. Zjistili jsme, že umí vyhledat potřeby, a  ví, co je pro umírající nejlepší. Umí? Ale jaká je skutečnost?

Průzkumem jsme zjistili negativní hodnocení v našich nemocnicích, laická veřejnost i  všeobecné sestry hodnotily péči známkou dostatečnou. Proč tomu tak je? Je nutné se více zamyslet a hlavně vylepšit svůj postoj k umírání, smrti. Zlepšit péči celkově. Veškerý zdravotnický personál a  celé okolí by mělo být umírajícímu oporou. Dalším důležitým krokem pro zlepšení celkového postoje naší společnosti k umírání a smrti je prevence, edukace. Naše společnost by měla více hovořit o umírání a smrti už s dětmi, jak tomu bylo v minulosti, kdy byl u  nás znám model domácího umírání v  rodinném kruhu. Péče o umírající se dědila z generace na generaci, každý věděl, jaké to bude, až on sám bude na poslední cestě života. Po uplynutí života přichází konec pozemského bytí, smrt, jíž končí ­biologický rytmus člověka. Nemůžeme ovšem opomenout duchovní složku lidského života, která se ­liší od ostatních živých bytostí (zvířat, rostlin), u  nichž smrtí vše končí. Je na každém člověku, položit si důležitou filosofickou otázku: „Kdo je člověk?“ Opravdu jeho existence končí ­biologickou smrtí, nebo naopak začíná něco nového v  rovině nadpřirozena? (Maturkanič, 2010.)

Literatura: 1. Knezović R, Ralbovská R. Komunikace pro pomáhající profese. 2. Praha (Bratislava, VŠZSP ) EVC. Praha 2010. ISBN 978-80-87386-03-3. 2. Kutnohorská J. Etika v ošetřovatelství. Praha: Grada. 2007. ISBN 978-80-247069-2. 3. Maturkanič P. 5x Člověk, Pět pohledů na život člověka Nakladatelství JIH. České Budějovice. 2010. ISBN 978-8086266-36-7. 4. Ralbovská R. Multikulturní přístup pro pomáhající profese. Praha ( Bratislava, VŠZSP) EVC Praha. 2010. ISBN 978-8087386-02-6. 5. Zacharová E. Komunikace s vážně nemocným pacientem. In Florence. 2008. Roč. IV. č. 1. str. 3l. ISSN 18O1464X.

Recenzovali: ThDr. Patrik Maturkanič, Ph.D., Vysoká škola sociálně zdravotní, Evropské vzdělávací centrum Praha, s. r. o., odborný asistent. Doc. PhDr. Darina Brukkerová, Ph.D. MPH, vedoucí Katedry sociológie SZU, Bratislava


Inteligentní podlahy

víc se u nich drží špína a nepůsobí příliš esteticky.

Společnost Tarkett je celosvětově uznávaným výrobcem podlahových krytin. Na českém trhu působí již dlouhou řadu let. Tarkett je znám především tím, že při svém vývoji podlahových krytin klade velký důraz na povrchové úpravy mate­ riálů s cílem zjednodušit a hlavně finančně zlevnit údržbu.

Tarkett jako první na světě uvedl na trh vodivý polyuretan

S tímto cílem vyvinul před lety patentované složení polyuretanu, který je aplikován na povrch homogenního PVC. Kolekce s  tímto povrchem mají označení IQ – inteligentní podlahy. Zaručují totiž, že po celou dobu jejich životnosti je není potřeba pastovat ani jinak chemicky ošetřovat. Je to způsobeno nejen polyuretanovým povrchem, ale i  unikátním složením vlastního materiálu. Podlahy IQ totiž obsahují více než 50 % vinylu a to zaručuje, že případně vzniklé škrábance jdou odstranit jednoduchou renovací pomocí rotačního stroje s  červenou poduškou. Při této údržbě se povrch materiálu nejen znovu zacelí, takže vypadá jako nový, ale můžeme si podle počtu otáček stroje určit i novou intenzitu lesku podlahy. Čím více otáček, tím větší lesk. Pak už stačí jen každodenní úklid suchým či mírně navlhčeným mopem (podlaha musí být do 20 vteřin zcela suchá). Periodická údržba rotačním strojem se doporučuje 1-2krát do roka, podle intenzity provozu.

spojeno s nutným částečným odstavením provozu. A to nemluvíme o značně zvýšené spotřebě vody a elektrické energie na údržbu takové podlahy.

Další skvělé vlastnosti Další výhodou homogenního PVC IQ je možnost odstranit z povrchu skvrny od jódu. Jako jediná podlaha na trhu je schopná odolávat jódu a za pomoci čisticího přípravku firmy Johnson & Johnson Spitfire bude stále neposkvrněná. Díky svému vysokému obsahu vinylu jsou podlahy IQ velmi pružné, a  proto je možné vytahovat sokly na zeď i  pod úhlem 90°. Tím lze vyřešit problém s neustále odpadávajícími soklovými lištami, které nejenže často barevně neladí s podlahou, ale na-

praxe

Vše výše uvedené platí i u elektrovodivých podlah, které Tarkett vyrábí i v pásech a nikoliv pouze ve čtvercích. Tarkett jako první na světě uvedl na trh vodivý polyuretan, který je aplikován na povrch homogenního PVC, a tím zaručuje stejné výhody materiálu i na operačních sálech, v laboratořích a v místnostech s elektronickými přístroji. Navíc, od ledna 2011, Tarkett jako jediný výrobce garantuje, že všechny jeho podlahy mají 10krát nižší emise, než připouští evropská norma. Dbá tak i na kvalitní a zdravé ovzduší v místnostech, kde je podlaha instalována, což je zvláště v nemocnicích velmi důležité. Pět kolekcí s označením IQ, z nichž každá má 25–30 barevných odstínů, zajistí, že provozy s touto podlahou budou nejen vysoce funkční, ale i líbivé. A co je nejdůležitější, jsou zdrojem výrazné úspory finančních prostředků, což je v  dnešní době neopomenutelný argument.  PR

INZERCE

Tarkett France SAS tel.: 271 001 603 e-mail: info.prague@tarkett.com www.tarkett.com

Inteligentní náklady Málokdo ví, že celkové náklady na pořízení podlahové krytiny a její následné údržby po celou dobu její životnosti se dají výrazně snížit už na počátku, a  to inteligentní a  správnou volbou. Posuďte sami: Pořizovací náklady na podlahu (materiál včetně pokládky) 8% Náklady na údržbu po celou dobu životnosti 92 %

Homogenní PVC PodlaHy se značkou

iQ

ta nejlePší Volba do zdraVotnICkýCH ProVozů face

ur Res eS to povrch, který se nemusí nikdy pastovat qu speciální elektrovodivé podlahy do operačních sálů skvrny od jodu jsou z podlahy odstranitelné iQ PUR možnost vytažení soklů na zeď nízké náklady na údržbu – o více než 30% nižší než u běžných podlahovin i po 20 letech je podlaha jako nová široká škála barev a barevných kombinací iQ U ni

• • • • • • •

n tio ra

U podlahových krytin společnosti Tarkett s označením IQ se náklady na údržbu redukují o více než 30 %. Každodenní úklid je samozřejmě nutností v každém případě. Periodická údržba je však prováděna pouze hloubkovým čištěním a  následným suchým kartáčováním tak, jak bylo popsáno výše. Odpadá tak náklad na údržbu běžných podlah, což je položka za pastování nebo, chcete-li, voskování podlahy, které stojí podle druhu použitého přípravku od 45 do 60 Kč za m². Při ploše 3 000 m² je to v průměru 155 000 Kč za jedno pastování, které je navíc vždy

TM

FLORENCE 4/2011 31


praxe

Stomické zdravotnické prostředky V posledních dvaceti letech došlo k výraznému rozvoji stomických systémů ve firmách po celém světě. V České republice je k lednu 2011 zaregistrováno osm světových firem.

Bc. Iva Otradovcová stomická sestra, edukační specialistka, Chirurgická klinika 2. LF UK a Ústřední vojenské nemocnice Praha

Je zřejmé, že individuální edukace nemocného se stomií vyžaduje podrobnou informovanost o všech stomických systémech. Stomická sestra pomáhá vybrat vhodný systém tzv. na tělo. Například pro stomika sáček musí plnit svůj účel, být příjemný pro kůži, velikostí a tvarem odpovídat tělesné konstituci. Stomická sestra má znát a  dodržovat Chartu práv stomika, která obsahuje základní doporučení pro zachování kvality života stomika. Uvádí a popisuje speciální potřeby této skupiny tělesně postižených a péči, kterou vyžadují. Mají obdržet informace i péči, která jim umožní vést nezávislý život podle vlastního rozhodnutí, a současně mají participovat na všech důležitých rozhodnutích. Mezinárodní asociace stomiků (International Ostomy Association) deklaruje jako svůj cíl realizaci této charty ve všech zemích světa. Česká republika se zavázala podmínky charty dodržovat.

Ze zkušenosti stomasestry Řadu let pracuji jako stomická sestra a vedu poradnu pro stomiky. Naši poradnu navštěvuje okolo 300 nemocných s kolostomií, ileostomií a urostomií. Několik nemocných má současně kolostomii a urostomii. Třetím rokem vedu internetovou poradnu pro stomiky, kdy dotazů stále přibývá. Často nemocní konstatují, že jim byla pomůcka přidělena zdravotníkem, aniž by se na jejich názor kdokoli ptal, neměli možnost během hospitalizace vyzkoušet více typů pomůcek, nikdo jim neřekl o možnosti volby. Ozývají se, protože jim přidělená pomůcka nevyhovuje (opakovaně podtéká a maceruje peristomální kůži, nevyhovuje tvar podložky, nevyhovuje typ pomůcky). Opakují se dotazy na limity stomických zdravotnických prostředků. Stomici si stěžují na významné krácení limitů – jsou prý moc drahé. Denně odpovídám na dotazy e-mailem, telefonicky i  osobně. Stále opakuji, vysvětluji a hledám, kam nemocného poslat.

Stomie není nemoc

32 FLORENCE 4/2011

Nikdo, kdo není nositel stomie nebo kdo není denně v kontaktu se stomikem, si neumí představit, co obnáší nosit na těle a na břiše 24 hodin den-

ně, 7 dní v týdnu sáček s vlastními exkrementy. Nikdo se nemůže divit trvalému strachu stomika ze zápachu, z podtečení, z nedostatku stomických pomůcek, ale také z kontaktu s neznámými lidmi. Naše společnost je minimálně informována o této skupině nemocných. Ve veřejnosti jsou stomici známi jako ti, co mají vývod bokem. Společnost je v  kontaktu s  nimi zdrženlivá, spíše si od nich udržuje odstup a mnozí se jich štítí. Stomik, stomie nebo kvalita života stomika nejsou mediálně zajímavá témata. Výzkumné mezinárodní studie konstatují, že kvalita života jedince po založení stomie výrazně klesá a nezvyšuje se ani po mnohaletém odstupu od

Charta práv stomika Každý stomik má právo: • na předoperační poradenství, aby si byl plně vědom významu operace a znal základní skutečnosti o životě se stomií; • na dobře provedenou, vhodně umístěnou stomii, s plným a přiměřeným přihlédnutím k pohodlí pacienta; • na kvalitní a profesionální lékařskou a ošetřovatelskou péči i  psychosociální podporu v  předoperačním a  pooperačním období, v nemoci i své komunitě; • na podporu a  informovanost rodiny, známých a přátel, aby lépe chápali podmínky a změny, nutné k dosažení uspokojivé úrovně stomikova života; • na úplnou a  objektivní informaci o  vhodných pomůckách a  výrobcích, které jsou v jeho zemi k dispozici; • na možnost neomezeného výběru dostupných stomických pomůcek; • na informace o organizacích stomiků v jeho vlasti a službách a podpoře, které poskytují; • na ochranu proti jakékoliv formě diskriminace; • na jistotu, že osobní informace týkající se operace vedoucí k vytvoření stomie budou důvěrné, aby bylo zachováno jeho soukromí, že informace o  jeho zdravotním stavu nebude sdělena nikým, kdo ji má právo znát, žádnému subjektu, který je angažován ve výrobě, prodeji nebo distribuci stomických pomůcek ani žádné osobě, která by mohla profitovat přímo nebo nepřímo, dík svému vztahu ke komerčnímu trhu se stomickými pomůckami, bez výslovného svolení stomika.

operace. Stomie není nemoc, ale zakládá se jako důsledek onemocnění (onkologické, nespecifické střevní záněty a jejich komplikace, úrazy a poranění, důsledek jiného vážného onemocnění).

Stomické zdravotnické prostředky Stomické zdravotnické prostředky dělíme na jednodílné, dvoudílné, adhezivní technologii, irigační, pomůcky Vitala, drenážní, sběrné denní a noční, přídržné, čisticí, ochranné, deodorační a ostatní. Jednodílné stomické zdravotnické prostředky Jednodílný stomický systém se skládá z hydrokoloidní podložky, která je pevně spojena se sáčkem. Podložka je hypoalergenní, umí absorbovat vlhkost z  okolí stomie, chrání a  současně hojí poškozenou peristomální kůži. Obsahuje přírodní želatinu, lepicí polymery a další složky, které se v kontaktu s teplou kůží aktivují a zajistí bezpečné přilnutí. Podložka může mít různý tvar, velikost a  tloušťku, podle které je více nebo méně flexibilní. Je plochá, částečně konvexní a zcela konvexní. Podložku můžeme podle typu vystřihovat nůžkami nebo tvarovat prsty na velikost stomie. Sáčky se dodávají v mnoha variantách: průhledné; průhledné s potahem z netkané textilie a průhledovým okénkem; neprůhledné s potahem z netkané textilie; s  filtrem, bez filtru, uzavřené, výpustné, urostomické, drenážní. Uzavřený sáček se musí po naplnění max. do 2/3 vždy odstranit a  vyměnit. Výpustný sáček se vypouští pomocí suchého zipu nebo plastové svorky několikrát za den podle naplnění. Výměna sáčku se provádí jedenkrát denně. Urostomický sáček se vypouští podle naplnění několikrát za den a mění se jedenkrát za 24 hodin. Výpusť urostomického sáčku je doplněná přechodkou na bezpečné připojení sběrného sáčku. Jako drenážní sáčky používáme podle množství a hustoty sekretu sáčky výpustné nebo urostomické. Jednodílný systém je flexibilní, diskrétní, jednoduchý na manipulaci a používá se u všech věkových skupin. Vhodný je zejména v bezprostředním pooperačním období, pr+otože dovoluje bezbolestnou aplika-


ci bez tlaku na břišní stěnu. Pro nemocného je jeho aplikace lépe pochopitelná a nemocný rychleji zvládá praktický nácvik sebepéče. Při edukačním procesu v nemocnici může stomik měnit sáček několikrát denně a tak procvičovat svoji manuální zručnost. Jednodílný systém se snadno odstraňuje z pokožky, ale pokud drží pevně, pomůžeme si při odlepování odstraňovačem ve spreji. Množstevní limity jednodílných pomůcek na 1 měsíc: 60 ks uzavřených sáčků; 30 ks výpustných sáčků; 30 ks urostomických sáčků + 10 ks sběrných sáčků; 30 ks drenážních sáčků.

Dvoudílné stomické zdravotnické prostředky Dvoudílný stomický systém se skládá z hydrokoloidní, flexibilní nebo kombinované podložky s plastovým kroužkem a sáčku stejné velikosti s plastovou přírubou. Při spojení obou částí – podložky a sáčku – musíme slyšet zvukový efekt: zacvaknutí. Podložka obsahuje přírodní želatinu, lepicí polymery a další složky, které se v kontaktu s teplou kůží aktivují a zajistí bezpečné přilnutí. Podložka je hypoalergenní, absorbuje vlhkost z  okolí stomie, chrání a současně hojí peristomální kůži. Podložka dvoudílného systému je silnější, zůstává na těle více dní, lépe odolává narušení exkrementy. Urostomici provádějí výměnu podložky častěji: přibližně po 2–3 dnech, ileostomici po 3–4 dnech a kolostomici si ji nechávají i déle. Není vhodné neúměrně prodlužovat životnost podložky, protože spotřebovaná podložka též poškozuje peristomální kůži. Podložky též mají různý tvar, velikost, tloušťku a některé mají postranní ouška pro přídržný pásek. Podložky můžeme podle typu vystřihovat nůžkami nebo tvarovat prsty na velikost stomie. Jsou ploché, částečně a zcela konvexní. Sáčky se dodávají v mnoha variantách: průhledné, průhledné s potahem z netkané textilie a  průhledovým okénkem, neprůhledné s potahem z netkané textilie, neprůhledné bez textilie, s filtrem, bez fil­tru, s oušky na přídržný pásek, bez oušek, uzavřené, výpustné, urostomické, drenážní. Uzavřený sáček se mění vždy po naplnění, nejčastěji dvakrát denně. Výpustný sáček se během dne vypouští a mění se denně nebo nejdéle po dvou dnech. Urostomický sáček se vypouští průběžně během dne, lze ho přes přechodku napojit na denní nebo noční sběrný sáček a mění se jednou denně. Pozor: agresivní střevní obsah a  moč mohou rozleptat sváry sáč-

ku, pokud si ho stomik ponechá déle, než doporučuje výrobce. Jako drenážní sáčky používáme podle množství a hustoty sekretu sáčky výpustné nebo urostomické. Dvoudílný systém je více rigidní, méně diskrétní, ale déle a lépe drží na poškozené kůži. Velmi výhodný je pro urostomiky a  komplikované ileostomiky. Používáme ho u všech věkových skupin, ale více u  nemocných s  poškozenou peristomální kůží, poruchou jemné motoriky a  nesoběstačných. Dvoudílný systém můžeme zajistit přídržným páskem kolem těla. Při denní edukaci nemocného na dvoudílném systému musíme počítat se zvýšenou spotřebou pomůcek. Množstevní limity dvoudílných pomůcek na 1 měsíc: 10 ks podložek + 60 ks uzavřených sáčků; 10 ks podložek + 30 ks výpustných sáčků; 15 ks podložek + 30 ks urostomických sáčků + + 10ks sběrných sáčků (pouze urostomici); 10 ks podložek+ 30 ks drenážních sáčků.

Stomické zdravotnické prostředky adhezivní technologie Systém adhezivní technologie se skládá ze speciálně složené dvojité pod-

ložky. Základ podložky tvoří standardní hydrokoloid s pojivy a  lepicími polymery. Vrchní část podložky tvoří pevně uchycený nebo flexibilní lem, na který se přilepuje stomický sáček. U každé firmy se sáček s podložkou spojují trochu jinak a je třeba si to předem vyzkoušet. Podložka je pouze plochá, různé velikosti, tvaru a je více flexibilní než u dvoudílného systému. Podložka je hypoalergenní, absorbuje vlhkost z okolí stomie, chrání a současně hojí peristomální kůži. Sáčky se dodávají v mnoha variantách: průhledné, průhledné s potahem z netkané textilie a  průhledovým okénkem, neprůhledné s potahem z netkané textilie, neprůhledné bez textilie, s  fil­ trem, uzavřené, výpustné, urostomické, drenážní. Uzavřený sáček se mění vždy po naplnění, nejčastěji dvakrát denně. Výpustný sáček se během dne vypouští a mění se denně. Urostomický sáček se vypouští průběžně během dne, lze ho přes přechodku napojit na denní nebo noční sběrný sáček a mění se jednou denně. Kontaktní plochu sáčku s  podložkou tvoří lepicí lem, který je v celku nebo dělený.

praxe

INZERCE

FLORENCE 4/2011 33


praxe

Pozor: opakovaně jsem se setkala s nemocnými, kterým byly předepsány pouze sáčky bez podložek a kteří si je nalepovali přímo na peristomální kůži. Lepicí hmota na lemu sáčku není určená pro přímý kontakt s kůží a může ji velmi poškodit, ale pouze pro spojení s plochou podložky. Systém adhezivní technologie je diskrétní a flexibilní jako jednodílný, má některé výhody dvoudílného a je určený pro manuálně zručné, aktivní stomiky. Je třeba dávat pozor při výběru pomůcky, nemocného pečlivě teoreticky i  prakticky edukovat, protože při nesprávném zacházení se může při odstraňování sáčku poškodit i vrchní díl podložky a systém se stává nefunkčním. V naší republice nedošlo k  masovému používání systémů adhezivní technologie mezi nemocnými. Přesto by stomická sestra měla znát firmy, které systémy dodávají, a měla by mít možnost seznámit se s nimi. Množstevní limity pomůcek adhezivní technologie na 1 měsíc: 10 ks podložek + 60 ks uzavřených sáčků; 10 ks podložek + 30 ks výpustných sáčků; 15 ks podložek + 30 ks urostomických sáčků + + 10 ks sběrných sáčků (pouze urostomici); 10 ks podložek + 30 ks drenážních sáčků.

Splachovatelné kolostomické zdravotnické prostředky Splachovatelné stomické systémy používá v České republice minimum kolostomiků, ale ve světě se jejich obliba zvyšuje. Používají je kolostomici v  zemích s  ekologickým chováním. V  naší republice zaregistrovaly firmy jednodílné i  dvoudílné splachovací sáčky. Opticky se splachovací systém neliší od standardního jednodílného a dvoudílného. Rozdíl je při likvidaci použité pomůcky. Standardní pomůcka se likviduje jako komunální odpad. Splachovací systém se po použití rozloží na více komponent. Podložka a  obal sáčku z netkané textilie se ukládá jako komunální odpad a vnitřní sáček s exkrementy se vhazuje do toalety a splachuje se. Mikrobiální prostředí v  odpadu sáček do několika hodin zcela rozloží. Starší stomici se bojí, že by jim sáček mohl ucpat odpad toalety, a ani mladé stomiky splachovací sáčky nezaujaly.

34 FLORENCE 4/2011

Konvexní stomické zdravotnické prostředky Jednodílné a dvoudílné stomické systémy s částečně a plně konvexní podložkou doplnily portfolio pomůcek nedávno. Konvexní systémy jsou velmi potřebnou a  důležitou skupinou pomůcek, protože se používají při ošetřování komplikovaných stomií (retra-

hované stomie, stomie v kožní řase a záhybu, nevhodně umístěná stomie, stomie v  úrovni kůže). Používáním konvexních pomůcek se snižuje spotřeba limitované 60g hydrokoloidní lepicí pasty a různých dalších výplňových materiálů. Částečně i  plně konvexní podložky jsou pevnější a tvrdší, aby dobře vyplnily volný prostor okolo stomie. Všechny jsou po straně doplněné oušky na přídržný pásek. Jednodílné i  dvoudílné konvexní podložky doplňují uzavřené, výpustné i urostomické sáčky všech typů. Irigační stomický set Irigační stomický set se používá u aktivních nemocných, kteří chtějí mít své vyprazdňování kolostomie plánované a  pod kontrolou. Při používání irigace si nemocný sám reguluje intervaly mezi jednotlivými výplachy a kontroluje své vyprazdňování. Pravidelná, ale i  občasná irigace výrazně zvyšuje kvalitu života kolostomika. Irigovat mohou pouze nemocní s kolostomií na sigmatu nebo na transverzu vlevo. O  možnosti irigace u  nemocných s kolostomií založenou na vyšších partiích tlustého střeva rozhoduje konzultace s  operatérem. Než nemocného indikujeme k  provádění  derivační irigace, musí splnit několik podmínek a předpokladů: projevit zájem o metodu, být psychicky, fyzicky a zdravotně způsobilý. Nemocný by měl absolvovat teoretickou edukaci u zkušené stomické sestry, měl by si odnést edukační video nebo CD, které zdarma dodávají do stomických poraden firmy, a měl by se objednat k první praktické edukaci se stomickou sestrou, která mezitím zajistí objednání irigačního setu. Současně upozorní nemocného, že irigační set a  irigační příslušenství (výpustné rukávce, náhradní kónus, náhradní hadici s průtokoměrem) hradí pojišťovny pouze z 75 %. Zbytek z ceny zdravotnického prostředku si nemocný musí doplatit ve zdravotnických potřebách. Je to vůči nim nespravedlivé, protože irigující kolostomici jsou pro zdravotní systém těmi nejlevnějšími a nikdy nevyčerpají plné limity stomických systémů. První praktická edukace by měla proběhnout za asistence zkušené stomické sestry, která posoudí celý proces, vysvětlí nemocnému všechny nejasnosti a  poradí optimální postup při vlastní irigaci. Irigační set obsahuje plastový zásobník vody s  teploměrem, hadici s regulátorem průtoku, zaváděcí konus do stomie a  jednorázové odvodné stomické sáčky s  uzá-

věry (odvodné rukávce). Další irigace provádí nemocný již samostatně, ale nejasnosti by měl vždy konzultovat.

Postup při irigaci Na první irigaci by se měl nemocný dostavit s doprovodem a měl by si donést náhradní spodní prádlo, ručník a  hygienické potřeby. Edukace irigace by se měla provádět ve vhodně vybavené koupelně s  toaletou nebo na toaletě. Stomická sestra nemocnému znova vysvětlí celý postup. Předvede sestavení irigačního setu, vysvětlí ovládání. Do zásobníku napustí vlažnou vodu (37 °C), 15 ml na kilogram váhy (50 kg = = 750 ml, 80 kg = 1 200 ml), propláchne vodou set až k irigačnímu kónusu, aby v hadicích nezůstal vzduch. Na stomii nalepí uzavřený výpustný rukávec a přes horní vstup zavede prst do stomie a dilatuje vstup do ní. Poté do stomie volně zavede irigační kónus a pozvolna 10–15 minut napouští střevo vlažnou vodou. Kónus vyjme ze stomie asi 5 minut po dokončení napouštění. Otevře dolní konec výpustného rukávce a svede ho do WC. Stolice odchází postupně 30–45 minut. Poté si nemocný sejme výpustný rukávec, který je jednorázový, vyhodí ho do odpadků, osprchuje se a nalepí si stomický sáček, protože může ještě odcházet zbytková stolice. Irigační set propláchne vlažnou vodou a nechá ho volně vyschnout. Irigační kónus omyje mýdlem, opláchne a nechá oschnout. Celý set potom uloží na suché místo. Pokud stomik iriguje pravidelně, střevo si na intervaly zvykne a vyprazdňování se stane kontrolované. Tehdy může nemocný začít používat minisáčky, krytky, zátky nebo jen hydrokoloidní roušku. Výhodné je irigovat přibližně ve stejnou dobu, ráno, dopoledne, večer. Jednotlivé intervaly mezi irigacemi jsou individuální a každý si sám musí vysledovat, který mu vyhovuje. Někteří stomici irigují denně a někteří 1krát za 48 nebo 72 hodin. Irigační set se používá též pro aplikaci léčebných látek přes stomii do postiženého tenkého nebo tlustého střeva. Kónus se nechává ve stomii zavedený i po aplikaci látky, slouží jako uzávěr, aby léčivá látka nevytekla předčasně. Léčebnou irigaci provádí zkušená stomická sestra a pouze po indikaci ­lékařem. Ochranné stomické zdravotnické prostředky Ochranné prostředky používáme preventivně, brání poškozování kůže a podporují hojení poškozené peristomální kůže. Ochranné prostředky ma-


jí všechny firmy, liší se složením, agresivitou, množstvím a možnostmi aplikace. Ochranné filmy a  silikony jsou nejčastěji ve formě napuštěných jednorázových roušek, zásobníků s  aplikátorem nebo ve spreji. Po nanesení na kůži se musí nechat zaschnout a teprve potom lepit stomickou pomůcku. Pudry a  ochranné zásypy se dodávají v zásobníku s aplikátorem. Na poškozenou a  vlhkou kůži se nanáší jemným posypem, přes který se lepí stomická pomůcka. Ochranné a hydratační krémy a  tělová mléka jsou v  měkkých plastových zásobnících a  aplikují se preventivně na peristomální kůži, udržují ji vláčnou a  částečně ji vyživují. Ochranná nelepicí pasta se aplikuje po nalepení podložky dvoudílného a  adhezivního systému na volnou poškozenou i nepoškozenou kůži. Pasta obsahuje olejovou bázi, proto se nanáší až po nalepení podložky a  můžeme ji průběžně doplňovat. Lepicí adhezivní pasta s  alkoholem i  bez alkoholu se používá k  vyrovnávání kožních nerovností. Aplikuje se přímo do kožních nerovností nebo k otvoru podložky a je nutné nechat ji trochu zavadnout. Po při-

tlačení se podložka pevně spojí s pastou a podkladem a zabrání podtékání. Stejnou funkci má pasta v  proužcích nebo stomické tvarovatelné kroužky. Nové konvexní pomůcky částečně eliminují a  snižují spotřebu lepicí pasty. Ochranné hydrokoloidní destičky a  roušky se používají individuálně – preventivně, a to na poškozenou ­kůži. S jejich pomocí lze zvětšovat adhezivní plochu pomůcky atd. Nemocný má roční limit na stomické ochranné prostředky 360 g nebo 2 760 Kč. Limit zůstává stejný od roku 1990, kdy byl nastavený. Ochranné prostředky se indikují individuálně podle potřeby nemocného, který je edukován o  jejich funkci a používání. Čisticí stomické zdravotnické prostředky Jsou základem pro pravidelné, šetrné a  hygienické ošetřování, dočišťování peristomální kůže u  všech typů stomií (derivační i výživné). Používají se po základním omytí nebo osprchování stomie vlažnou vodou a  mýdlem. Dočišťují a  odmašťují peristomální kůži. Na peristomální kůži se důrazně nedoporučuje používat čis-

ticí roztoky s obsahem benzínu nebo alkoholu, protože toxicky poškozují kožní buňky. Moderní stomické čisticí roztoky a pěny jsou hypoalergenní, šetrné a přitom velmi účinné. Všechny formy čistidel se nanášejí přímo na kůži a otírají se šetrně netkanou textilií, která kůži mechanicky nepoškozuje a  nedráždí. Čisticí prostředky jsou dodávány v  různých formách – mycí pěna s aplikátorem nebo ve spreji, čisticí a tělové roztoky v lahvích, jednorázové roušky napuštěné čisticím roztokem nebo silikonem, čisticí roztoky a  silikony ve spreji, jednorázové mycí žínky, atd. Na čisticí prostředky má nárok každý stomik v limitu do 500 Kč na měsíc. Limit zůstává stejný od roku 1990, kdy byl nastavený.

praxe

Deodorační stomické zdravotnické prostředky Jsou doplňkovým sortimentem, který částečně eliminuje zápach ze stomického sáčku a uvnitř stomického sáčku nebo deodorizuje místnost, ve které si stomik vyměňuje stomickou pomůcku. Jsou to prostředky, které nejsou bezprostředně potřebné k  ošetřování vlastní stomie a  pouze zkvalitňu-

INZERCE

FlairXtra® představuje průlom technologie výroby sáčků a umožňuje Vám zlikvidovat sáček diskrétně – kdykoliv a kdekoliv!

Sáček Curvex® je vybaven 3D okrajem, který se přirozeně formuje okolo tělesných kontur, kožních záhybů a nerovností. Zajišťuje bezpečné přilnutí okolo vývodu, které zabrání podtékání. Tento jemný, unikátně tvarovaný okraj se přizpůsobí všude a  zabraňuje vzniku otlaků, modřin a defektů.

Hydrokoloidní rozšíření okraje HydroFrame® je 100% hydrokoloid, který je šetrný a příjemný vůči pokožce. Snadno se přizpůsobí tvaru kýly, záhybů, prolapsů a jizev Velmi výrazné zvýšení doby používání sáčku Ideální pro používání u jednodílných i dvoudílných sáčků Může být používán při léčbě hojení ran

Je to rychlé, jednoduché, prosté Po sejmutí vnějšího sáčku odlepíte vnitřní vložku a spláchnete včetně lepící plochy v jakékoliv toaletě, která je schopná pojmout toaletní papír.


praxe

jí prostředí a vylepšují pocity stomika při výměně plného sáčku. Tyto prostředky se používají hodně pocitově, ale nemohou a ani neumí ovlivnit činnost fil­tru u  stomického sáčku. Pouze kvalitní filtr stomického sáčku zajistí, že stomik není cítit. Deodorační prostředky se dodávají v různých formách, např. éterický olej, roztok, deo­ dorant a ­pudr. Aplikují se ze zásobníku s  aplikátorem nebo kapátkem a sprejem.

Stomické zdravotnické prostředky firmy B Braun Jednodílný systém Flexima Uzavřené sáčky jsou k dispozici ve třech velikostech – mini, midi, maxi, kdy se velikost podložky zvětšuje s  kapacitou sáčku. Hydrokoloidní podložka má tvar nepravidelného pěticípého květu. Sáček se dodává průhledný nebo potažený netkanou textilií a má v horním pólu plochý filtr. Sáčky jsou předstřižené na určité velikosti nebo k vystřižení dle velikosti stomie. Výpustné sáčky jsou pouze v jedné velikosti, s filtrem, průhledné i  potažené netkanou textilií, předstřižené i k vystřižení. Mají tzv. flow control vypouštění – kdy po otevření výpustě nedochází hned k odtoku obsahu sáčku, ale musí následovat ještě jeden manévr, aby se sáček kontrolovaně vyprázdnil. Urostomické sáčky jsou pouze průhledné, jedné velikosti s otáčivou výpustí a přechodkou na sběrný sáček. Dvoudílný systém Almarys Twin Systém obsahuje 3 druhy podložek – standardní želatinové, kombinované s želatinovým středem a lemem z mikropóru a konvexní. Vrchní část podložky tvoří rigidní plastová příruba se zámkem, který jistí upnutí sáčku, a  ouška na přídržný pásek. Sáčky se spojují s přírubou podložky, musí zapadnout. Uzavřené a výpustné sáčky mají filtr, jsou průhledné i  neprůhledné a  velikostně se musí shodovat s velikostí podložky. Urostomické sáčky jsou pouze průhledné a dají se napojit na sběrný sáček. Systém doplňují velkoobjemové výpustné sáčky se širokou výpustí, které lze napojit na sběrný výpustný sáček o objemu 2 litrů. Dvoudílný pooperační set Almarys Twin POST-OP Obsahuje speciální sterilní podložky s můstkem pro axiální stomie a sterilní pooperační průhledné sáčky. Systém adhezivní technologie Flexima Key Speciální dvojitá podložka musí velikostně odpovídat sáčku. Sáček se vkládá do vodicího zářezu na dolním pólu podložky, a  tím se přilepí přesně na lepicí plochu podložky. Uzavřené a výpustné sáčky mají filtr, jsou průhledné i neprůhledné a urostomické.

Přídržné stomické zdravotnické prostředky Do této skupiny patří přídržné pásky, kterými lze jistit jednodílné i dvoudílné stomické systémy k tělu. Dodávají je všechny firmy ke svým systémům. Liší se pouze v šířce a délce. Stomik má nárok na 2 kusy přídržného pásku ročně. Specifickým přídržným a podpůrným prostředkem je stomický břišní pás. Dodávají se různě široké a různě pevné. Speciální stomický pás s předstři-

Jednodílný drenážní systém Draina První řada obsahuje sterilní graduované sáčky tří velikostí – mini, medium, large, s urostomickým uzávěrem a  možností napojení na sběrný sáček. Druhá řada obsahuje stejné sterilní sáčky s okénkem, které se dá podle potřeby odklopit a provést výkon uvnitř sáčku. Do sáčků odchází sekret, nemocný není v trvalém vlhku, nezapáchá a množství může průběžně sledovat. Sáčky umožňují kvalitní život pro nemocné s dočasnou nebo trvalou drenáží. Irigační set Iryflex Dodává se kompletní v uzavřeném pouzdře. Obsahuje zásobník na vodu, hadici s regulátorem průtoku, pojistný konus. Výplachové sáčky (irigační rukávce) jsou na jedno použití, lepicí plocha není z hydrokoloidu a je určena pouze ke krátkodobému použití. Set i výplachové sáčky hradí pojišťovna pouze z 75 %. Stomické krytky Irifix a Petite Krytka Petite je určena pro irigující kolostomiky, má minimální savou kapacitu a slouží pouze k zachycení malého množství střevního sekretu. Krytka se mění jako sáček. Intimní krytka Irifix se používá u irigujících kolostomiků a  shora vypadá jako náplast. Spodní část se zasunuje do střeva na krátkou dobu, odvádí pouze plyny.

Stomické zdravotnické prostředky firmy Coloplast Jednodílný systém SenSura, Alterna free a Alterna Plochá a  mírně konvexní oválná podložka systému SenSura je tvořena dvouvrstvým materiálem. Plochá oválná podložka systému Alterna free je hydrokoloidní se spirálovou lepicí plochou. Uzavřené sáčky SenSura a Alterna free mají filtr a jsou k dispozici ve třech velikostech – mini, midi, maxi – a velikost podložky se zvětšuje s kapacitou sáčku. Sáček se dodává průhledný, průhledný potažený netkanou textilií s  průhledovým okénkem a suchým zipem na zmenšení, potažený netkanou textilií. Na vrcholu sáčku je membráno uhlíkový filtr. Sáčky si nemocný vystřihuje. Výpustné sáčky ­SenSura a  Alterna free s filtrem jsou k dispozici ve třech velikostech – mini, midi, maxi – a velikost

ženým otvorem je určený pro specifickou skupinu stomiků. Nepředstřižené břišní pásy si mohou stomici upravit individuálně nebo je neupravovat vůbec. Vždy je výhodou nejdříve si prohlédnout a vyzkoušet více typů pásů a teprve potom si vybraný pás nechat předepsat. Stomik si může nechat předepsat pás 2krát ročně. A nakonec jsou k dispozici ještě zahušťovací stomické zdravotnické prostředky.

podložky se zvětšuje s kapacitou sáčku. Sáček se zavírá pomocí suchého zipu a výpusť sáčku je omyvatelná. Sáček se dodává průhledný, průhledný potažený netkanou textilií s průhledovým okénkem a suchým zipem na zmenšení, potažený netkanou textilií. Na vrcholu sáčku je membráno uhlíkový filtr. Sáčky si nemocný vystřihuje. Urostomické sáčky SenSura jsou v  midi a  maxi velikostech, s plochou i mírně konvexní podložkou, průhledné i  potažené netkanou textilií. Urostomický systém Alterna má maxi, midi s  plochou kulatou podložkou. Sáčky jsou průhledné i  potažené netkanou textilií. Všechny urostomické sáčky mají přechodku na sběrný sáček. Jednodílný systém obsahuje i  dětské stomické pomůcky uzavřené, výpustné a urostomické. Dvoudílný systém SenSura Click, Alterna free a Alterna Systém SenSura Click se skládá z  oválné dvouvrstvé ploché nebo mírně konvexní podložky a  sáčku. Systém Alterna free se skládá z  oválné celoželatinové podložky se spirálovým lepením a sáčku. Systém Alterna se skládá z hydrokoloidní kulaté ploché podložky a  sáčku. Podložky se se sáčky spojují přes přírubové kroužky, které jistí zámeček na přírubě sáčku. Uzavřené, výpustné a urostomické sáčky mají filtr, jsou průhledné nebo potažené netkanou textilií a  velikostně se musí shodovat s velikostí podložky. Urostomické sáčky lze napojit na sběrný sáček. Na všechny systémy lze napojit přídržný pásek. Dvoudílný systém obsahuje i dětské stomické pomůcky uzavřené a urostomické. Systém adhezivní technologie Easiflex Speciální dvojitá kulatá podložka musí velikostí odpovídat sáčku. Sáček se lepí na volnou plochu podložky. Uzavřené a výpustné sáčky mají filtr, jsou průhledné i neprůhledné. Pooperační set Obsahuje sterilní podložku, sáček a sponu. Podložku lze vystřihnout až do velikosti 100 mm. Je určený pouze pro nemocniční péči. Stomické zátky Používají kolostomici po provedené irigaci. Krytka je shora plochá a zdola se zasunuje do stomie. Irigační set Alterna Dodává se kompletní v uzavřeném pouzdře. Obsahuje přítlačnou podložku, zásobník na vodu s  teploměrem, hadici s  regulátorem průtoku, pojistný konus a  odvodné sáčky. Set i odvodné sáčky hradí pojišťovna pouze z 75 %.

Stomické zdravotnické prostředky firmy ConvaTec Jednodílný systém Stomadress a Esteem Systém Stomadress obsahuje dětské jednodílné výpustné a urostomické sáčky, velkoobjemový výpustný sáček do průměru 100 mm a  jednodílnou krytku pro irigující stomiky. Jednodílný systém Esteem má hydrokoloidní elipsovitou podložku. Uzavřené sáčky s filtrem jsou průhledné i potažené netkanou textilií. Výpustné sáčky s filtrem mají uzávěr na dvojitý suchý zip nebo plastovou svorku. Sáčky jsou průhledné nebo potažené netkanou textilií. Urostomické sáčky mají zesílenou podložku, jsou průhledné i neprůhledné a lze je napojit na sběrný sáček. Všechny jednodílné sáčky Esteem jsou ve dvou velikostech – standard a malý. Dvoudílný systém Natura Obsahuje více druhů podložek. Podložka Stomahesive je celoželatinová, plochá a vystřihuje se. Podložka Natura flexibilní se vystřihuje, střed má z hydrokoloidu a okraj z tenké, flexibilní, ale hojivé hmoty. Podložka Natura, plochá a konvexní, tvarovatelná, se nevystřihuje, ale tvaruje suchými palci směrem k přírubovému kroužku. Vytvarovaný otvor tvoří zvýšený lem okolo stomie, který následně těsně přilne a  brání podtečení exkrementů pod podložku. Podložku je nutné uchovávat v  originálním balení, aby nedocházelo k  vysychání tvarovatelné hmoty. Uzavřené, výpustné sáčky s filtrem i bez filtru a urostomické sáčky jsou průhledné, neprůhledné bez potahu z netkané textilie. Uzavřené sáčky jsou ve velikostech mini a standard, výpustné mají dvojitý suchý zip nebo plastovou svorku a jsou ve velikostech standard a extra velký, urostomické sáčky lze napojit na sběrný sáček a jsou ve velikostech standard a malý. Dvoudílný systém doplňuje nízkotlaký adaptér – plastový pružný lem. Adaptér zajišťuje spojení sáčku s podložkou bez tlaku na břišní stěnu. Je velmi vhodný v  bezprostředním pooperačním období a trvale u urostomiků, pokud používají dvoudílný systém. Systém adhezivní technologie Esteem synergy Systém má speciální dvojitou podložku na vystřihování. Je celoželatinová, flexi-


bilní, plochá nebo konvexní. Tvarovatelná podložka má tři velikosti – malá, standard a velká. Uzavřené a výpustné sáčky s filtrem jsou průhledné a potažené netkanou textilií. Systém adhezivní technologie obsahuje i  dětské stomické prostředky s  flexibilní podložkou a  uzavřeným nebo výpustným sáčkem. Sáčky mají potah z netkané textilie s motivem medvídků. Bezsáčkový stomický systém Vitala Je nejnovější zdravotnický prostředek pro systém kontrolovaného vyprazdňování u  kolostomiků s  vývodem založeným na sigmatu, kteří se vyprazdňují formovanou stolicí. Odchod řídké stolice je kontraindikací pro aplikaci Vitaly. Speciální pevná krytka s měkkým středem se nasazuje na podložku dvoudílného systému Natura, se kterým je kompatibilní. Výrobce doporučuje používaní vystřihovací podložky, ale z  vlastní zkušenosti mohu doporučit i použití podložky tvarovatelné. Krytka umožňuje plynulý odchod plynů a brání odchodu formované stolice po dobu až dvanácti hodin. Lze ji začít používat již 8 týdnů po operaci, pokud nemocný splní vstupní podmínky. Konstrukce krytky nepoškozuje a  nedeformuje střevní sliznici stomie. Vitala je dodávána ve dvou velikostech: 45 mm a 57 mm. Zatím může systém indikovat pouze certifikovaný lékař nebo certifikovaná stomická sestra, kteří absolvovali školení firmy ConvaTec a složili závěrečnou zkoušku před mezinárodní komisí a stali se certifikovanými. Vitala konzultanti K  těmto konzultantům je možné odeslat po dohodě jakéhokoliv nemocného. Vstupní konzultace trvá přibližně 1–2 hodiny. Sestra s nemocným vyplní vstupní dotazník, souhlas se vstupem do programu, vysvětlí mu postup používání Vitaly, pustí ukázkové CD s  postupem nasazení systému, odpoví na položené dotazy a provede praktickou edukaci nasazení Vitaly na podložku. Pokud nemocný používal zatím pouze jednodílný systém, provede teoretickou a praktickou edukaci o dvoudílném systému Natura, vybaví nemocného dvoudílným systémem minimálně na 14 dní a ten se ho musí naučit používat. Potom si dohodnou další konzultaci na aplikaci Vitaly. Konzultant by měl nemocného upozornit, že při prvních aplikacích systému může docházet k podtékání stolice pod podložku a může dojít ke zvýšené spotřebě stomických pomůcek. Je potřeba vytrvat nebo znova kontaktovat konzultanta. Je samozřejmé, že systém nebude a nemůže vyhovovat každému, kdo si ho vyzkouší. Takový nemocný se vrátí ke své stávající pomůcce – je to jeho právo volby. Flexi-Seal Flexi-Seal je speciální systém pro dlouhodobé zvládání odchodu řídké až tekuté stolice u  imobilních a  dlouhodobě ležících nemocných. Systém může zůstat zavedený až 29  dní podle přesných instrukcí. Používání systému brání kožním komplikacím, je prevencí dekubitů a  výrazně snižuje spotřebu zdravotnických prostředků. Současně šetří práci všem, kteří ošetřují tuto skupinu v domácím, sociálním a zdravotnickém zařízení. Ošetřující personál musí být k  používání systému proškolený. Pojišťovny systém nehradí.

Stomické zdravotnické prostředky firmy Dansac Jednodílný systém Solo, Dansac Light, Nova 1, Nova Active a NovaLife Systém Solo má hydrokoloidní podložku ve tvaru kosočtverce a oválu. Uzavřené sáčky jsou s fitrem, výpustné bez filtru s uzávěrem na plastovou svorku. Systém Dansac Light a Nova 1 mají kosočtvercovou plochou podložku, uzavřené a výpustné sáčky s filtrem a uzávěrem na suchý zip. Uzavřený sáček Nova Active a NovaLife s filtrem mají oválnou velmi tenkou flexibilní podložku. Systém Active je pouze v jedné velikosti, systém NovaLife má tři velikosti – mini, midi, maxi – a podložka se zvětšuje s velikostí sáčku. Výpustné sáčky Nova 1 jsou ve velikosti standard a maxi. Výpustné sáčky Nova 1 X3 s filtrem mají centrálně konvexní podložku a  uzávěr na suchý zip. Urostomické sáčky mají X3 konvexní podložku, jsou průhledné i  s  netkanou textilií a lze je napojit na sběrný sáček. Všechny sáčky jednodílného systému jsou na vystřihování nebo předstřižené. Sáčky s X3 podložkou potřebují na vystřižení speciální typ nůžek. Systém doplňují Solo Mini Cap krytky pro irigující kolostomiky, které jsou předstřižené. Dvoudílný systém Duo Soft, Nova 2, NovaLife F a NovaLife 2 Ploché podložky Duo Soft mají tvar kosočtverce, jsou hydrokoloidní a potažené textilií. Sáčky jsou uzavřené s filtrem, výpustné s plastovým uzávěrem a urostomické. Podložky Nova 2 jsou oboustranně celoželatinové, ploché, konvexní a X3. Sáčky jsou s filtrem, uzavřené, výpustné standard a maxi na suchý zip. Nova 2 doplňují velké sáčky se širokou urostomickou výpustí, kterou lze odstranit a sáček vypouštět pomocí plastové svorky. Všechny podložky se se sáčky spojují pomocí plovoucího přírubového kroužku, který umožňuje spojení pomůcek bez tlaku na břišní stěnu. Dvoudílný splachovatelný systém Nova Life 2 F Podložka Nova Life F je diskrétní podložka s  filtrem ke dvoudílnému splachovatelnému systému. Uzavřené splachovací sáčky je možné kombinovat se sáčky nesplachovacími. Podložka Nova Life 2 je plochá kruhová podložka v několika velikostech. Sáčky jsou zatím pouze uzavřené s filtrem. Irigační set Dansac Dodává se kompletní v uzavřeném pouzdře. Obsahuje zásobník na vodu, hadici s regulátorem průtoku, pojistný kónus a 2 ks odvodných sáčků na jedno použití. Firma nedodává náhradní odvodné sáčky. Set hradí pojišťovna pouze z 75 %.

B Braun, stomické prostředky

Coloplast, stomické prostředky

ConvaTec, stomické prostředky

Stomické zdravotnické prostředky firmy Eakin Jednodílný systém Pelican Jednodílné uzavřené, výpustné sáčky s filtrem jsou potažené netkanou textilií s  průhledo-

Dansac, stomické prostředky


Eakin, jednodílný, výpustný

vým okénkem a v  základu průhledné nebo neprůhledné. Mají tenkou plochou nebo konvexní podložku z  hydrokoloidu, kulatého tvaru. Uzavřené a  výpustné sáčky na suchý zip jsou ve velikostech maxi, standard a mini. Urostomické sáčky mají plochou nebo konvexní podložku a výpusť lze schovat do krytu z  netkané textilie. Pro irigující kolostomiky je určena krytka Stoma Cap. Dětský systém obsahuje výpustné a urostomické sáčky s barevným potiskem. Jednodílný drenážní systém Eakin Obsahuje průhledné sáčky s  hydrokoloidní podložkou bez filtru, se širokou výpustí na plastovou sponu. Horizontální a  vertikální sběrné sáčky s  extra velkou a  pevnou hydrokoloidní podložkou lze vystřihávat podle potřeby na velký defekt nebo více malých defektů. Dodávají se v  mnoha velikostech – mini, medium, large, extra large a extra large s okénkem. Do sáčků různých velikostí odchází sekret, nemocný není v trvalém vlhku, nezapáchá a  množství může průběžně sledovat. Sáčky lze používat i u velkých dehiscentních ran s masivní sekrecí. Sáčky umožňují kvalitní život pro nemocné v domácím prostředí.

Stomické zdravotnické prostředky firmy For life LIPOELASTIC For Life, stomické prostředky

Welland, stomické prostředky

Jednodílný systém Stomocur a Clinic Systém Stomocur má tři druhy podložek – hydrokoloidní, hydrokoloidní s algiátem a extra tenkou z mikroskinu. Uzavřené a výpustné sáčky s výpustí na suchý zip mají filtr a jsou potažené netkanou textilií s  průhledovým okénkem. Mají standardní a  mini velikost. Urostomický sáček má extra tenkou podložku z mikroskinu a filtr. Systém Clinic má výpustný sáček s extra velkou podložkou. Dvoudílný systém Stomocur Clic Systém Clic má ploché a  konvexní hydrokoloidní podložky. Uzavřené a  výpustné sáčky na suchý zip mají potah z  netkané textilie s průhledovým okénkem a filtr. Urostomické sáčky jsou průhledné a je možné je napojit na sběrný sáček. Systém adhezivní technologie Stomocur Soft Systém Soft obsahuje dvojitou podložku z hydrokoloidu nebo mikroskinu, na kterou se přesně nalepuje sáček. Uzavřený a  výpustný sáček s filtrem jsou potažené netkanou textilií a s průhledovým okénkem.

Stomické zdravotnické prostředky firmy Salts

Jánošíkův pás

Stomické zdravotnické prostředky firmy Salts jsou registrované od ledna 2011, a proto mohu popsat pouze některé, celé portfolio ještě neznám.

Jednodílný systém Podložky systému jsou hydrokoloidní, ploché a konvexní, různých tvarů a  velikostí. Sáčky jsou uzavřené a výpustné na suchý zip, s filtrem, průhledné i potažené netkanou textilií a s průhledovým okénkem. Sáčky jsou v několika velikostech a lepicí plocha se zvětšuje s velikostí sáčku. Urostomické sáčky mají více velikostí, mají rigidní výpusť a lze je napojit na sběrný sáček. Systém adhezivní technologie Salts Hormony Systém má speciální dvojitou podložku na vystřihování. Je plochá, celoželatinová nebo flexibilní. Uzavřené a výpustné sáčky s filtrem jsou průhledné a  potažené netkanou textilií s průhledovým okénkem.

Stomické zdravotnické prostředky firmy Welland Jednodílný systém Flair Active, Flair, Freeform Systém Freeform obsahuje nejzákladnější uzavřené a výpustné sáčky bez filtru s hydrokoloidní plochou podložkou. Výpustné sáčky jsou s plastovou sponou. Sáčky mají velikost standard a velkoobjemový. Systém Flair a Flair Active má hydrokoloidní plochou podložku, sáčky s  filtrem jsou průhledné nebo s  potahem z netkané textilie, uzavřené a výpustné na suchý zip. Urostomické sáčky jsou pouze průhledné a lze je napojit na sběrný sáček. Jednodílný systém Flair Active XTRA splachovací Jednodílný splachovací systém používá minimum kolostomiků. Opticky se splachovací systém neliší od standardního jednodílného. Rozdíl je při likvidaci použité pomůcky, kdy se vnitřní sáček s  exkrementy splachuje do WC mísy, kde se postupně zcela rozloží. Zbytek pomůcky se likviduje jako komunální odpad. Jednodílný systém Curvex a Convex Obsahuje uzavřené a  výpustné sáčky s  filtrem a výpustí na suchý zip s částečně konvexní a zcela konvexní podložkou. Sáčky jsou průhledné, s potahem z netkané textilie, maxi a midi. Uro­ stomické Curvex sáčky jsou průhledné i neprůhledné a lze je napojit na sběrný sáček. Dvoudílný systém Flair Je kombinace dvoudílného systému a adhezivní technologie v  jednom. Obsahuje plochou nebo konvexní hydrokoloidní podložku s  textilním krytím. U  přírubového kroužku podložky je speciální pruh hmoty, na kterém se sáček opakovaně spojuje přilepením s  podložkou. Uzavřené a  výpustné sáčky na suchý zip mají filtr, jsou průhledné i potažené netkanou textilií. Urostomické podložky jsou ploché, celoželatinové a  neprůhledné sáčky lze napojit na sáček sběrný. Stomické destičky Supla Jsou destičky se savým středem a adhezivním okrajem. Jsou určené pro krátkodobé krytí ileostomie, kolostomie a urostomie. Mohou je používat kolostomici po provedení irigace. (iva.otradovcova@uvn.cz)


zpravodaj ČAS

zpravodaj čas Šetření dekubitů na národní úrovni jako podpora pro rozhodování Data, analýzy, informace Kvalita ošetřovatelské péče je na první pohled stěží měřitelná hodnota. Zvednutí a načechrání polštáře může jednomu pacientovi prospět, jinému vadit, někdo si chce povídat, jiný mlčet. Navíc úspěch péče nezávisí jen na sestrách, ale na týmu, výsledku práce různých profesí. Pacienti jsou lidé a nesjeli z jedné výrobní linky. Ale to, že kvalitní ošetřovatelská péče musí být individualizovaná, nás nezbavuje nutnosti kvalitu této péče registrovat, měřit, hodnotit a srovnávat. K hodnocení kvality ošetřovatelské péče vznikají na půdě České asociace sester (ČAS) standardy pro určité oblasti činnosti zdravotníků nelékařů (prevence pádů, nutriční péče, péče o inkontinentní apod.) neboli návody nejosvědčenější praxe v daném oboru. V současné době spolupracuje ČAS také s Národním referenčním centrem (NRC) na projektu sledování dekubitů jako indikátoru kvality ošetřovatel-

ské péče na národní úrovni. Podrobné informace o projektu lze nalézt na webových stránkách této instituce anebo ve Florence č. 3/2011, na str. 3 a 4. Zařízení vstupem do projektu získají nejen metodiku sběru dat o dekubitech, ale i  možnost srovnání kvality péče v  oblasti prevence a  výskytu dekubitů s  jinými zdravotnickými zařízeními v ČR. V  č. 3 jsme také zveřejnili graf NRC znázorňující podíl počtu pacien­ tů s dekubitem z počtu pacientů v riziku, a to za všechny obory za rok 2010. Navážeme a  od tohoto čísla budeme zveřejňovat aktualizované výstupy ze sběru dat účastnických nemocnic.

rozhovor

Ing. Pavel Kožený, Ph.D.,

Bc. Kajetána Ternbachová,

ředitel NRC

NRC

Co v praxi znamená, že jste smluvním partnerem ČAS? P. Kožený: Naším motem jsou tři slova: data, analýzy, informace. NRC se snaží být datovou základnou a  metodickým centrem poskytujícím refe-

INZERCE

Trápí vás dekubity?

DEKUBIT – nejsledovanější ukazatel kvality péče

Máme pro vás... jednoduché efektivní

SORAL & HANZLIK s.r.o. Kettnerova 1940, 155 00 Praha 5 Tel.: +420 251 611 914/915 Fax: +420 251 625 192 E-mail: medical@soralhanzlik.cz www.soralhanzlik.cz

rychlé ekonomické

...ŘEŠENÍ!


zpravodaj ČAS

Aktuální referenční hodnoty za poslední rok do 23. 2. 2011 Všechny obory stupeň rizika

počet pacientů s dekubitem

počet pacientů v riziku

podíl pacientů s dekubitem z počtu pacientů v riziku

žádné

36

834

4,32 %

nízké

50

760

6,58 %

střední

186

1721

10,81 %

vysoké

239

1381

17,31 %

velmi vysoké

129

557

23,16 %

celkem

640

5253

12,18 %

V 2. sloupci tabulky je uveden počet pacientů s dekubitem v jednotlivých stupních rizika vzniku dekubitů. Ve 3. sloupci je uveden počet pacientů v riziku vzniku dekubitů dle jednotlivých stupňů rizika a ve 4. sloupci je procentuálně vyjádřeno, kolik pacientů v jednotlivých stupních rizika mělo dekubit. Poslední řádek udává celkové počty. Hodnocení rizika vzniku dekubitů se provádí podle škály predikce rizika dle Nortonové.

rence na národní úrovni jako podporu pro rozhodování. Na úrovni ministerstva zdravotnictví jde o to, aby monitorovalo úroveň a  kvalitu zdravotnického systému a na úrovni jednotlivých zdravotnických zařízení o  jejich vlastní branchmarking neboli srovnání jejich výkonnosti s nejlepší praxí. Z tohoto důvodu je pro nás spolupráce s profesní organizací zdravotníků nelékařů, ale i dalšími subjekty, které umějí pro nás interpretovat údaje, nesmírně důležitá. My jim zase například dokážeme říci, že na interních odděleních je průměrně cca 11 procent nových dekubitů, a to už je číslo, které se dá použít jak na úrovni nemocnice, tak na úrovni vyššího stupně řízení systému.

Riziko dekubitů je ale na každém oddělení jiné. Jak toto zohledňujete? Je obecně známo, že každé nemocniční oddělení má jinou skladbu pacientů a ti mají jiné riziko vzniku dekubitů. Je obvyklé stratifikovat pacienta podle jeho diagnóty. Naším cílem je připravovat datové zdroje tak, aby to nebyl prostý průměr. Projekt existuje více než rok. Je za tu dobu zjistitelné, jaké ekonomické profity přináší účastnickým zařízením? Zahraniční studie ukazují, že když je dostatečná prevence vzniku dekubitů, jsou úspory v řádu desítek procent. U  nás existují lokální studie jednotlivých zdravotnických zařízení, kte-

ré zhruba tato čísla potvrzují. Do budoucna se chystáme takové šetření provést i na národní úrovni. V  současné době, kdy se hlídá každá investovaná koruna, se sledování dekubitů vyplatí také jako dokladování kvality ošetřovatelské péče. Jaké je optimální prostředí pro prevenci dekubitů – zjistili jste to? K. Ternbachová: Každá sestra dnes ví, co způsobuje dekubity. Ale my bychom chtěli rozšířit sběr informací o hmatatelná data, jako je počet personálu ve službě, zda personál používá polohovací plán, jestli má standard na ošetřování dekubitů, na hygienickou péči, jestli provádí audit standardů. Budeme též sbírat data o  používání technických pomůcek, antidekubitních matrací, polohovacích lůžek apod.

Nabídka ředitele NRC Rád bych nabídl spolupráci čtenářům Florence v tom, že pokud si nejsou jisti, zda dělají pro prevenci a léčbu dekubitů vše, rádi poskytneme srovnání naší metodiky s jejich, a pokud by měli zájem, můžeme nabídnout i zapojení do našeho projektu. Základní údaje najdou na stránkách http://dekubity.nrc.cz/dekubity/  jš

Kvalita v ordinacích praktických lékařů MUDr. Leoš Heger

Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA

Mgr. Alice Strnadová, MBA

40 FLORENCE 4/2011

Sdružení praktických lékařů ČR, Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost, Odborná společnost praktických dětských lékařů a Česká asociace sester uspořádaly společně ve dnech 25. až 26. února 5. kongres primární péče s názvem Možnosti sledování kvality zdravotnické péče v ordinacích praktických lékařů. V úvodu sesterské sekce vystoupili hosté: ministr zdravotnictví Doc. MUDr. Leoš Heger a prezidentka ČAS Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA. Leoš Heger poděkoval sestrám za jejich práci a informoval je, že ministerstvo zdravotnictví jako jeden z hlavní úkolů provede revizi jejich kompetencí, které se budou rozšiřovat tak, jak je to obvyklé v moderních společnostech. Praktiky bude díky tomu možné osvobodit od některých činností, které tím, že je budou vykonávat sestry, uvolní lékařům ruce pro výkon kvalifikovanějších činností. Dostane se jim současně více času na pacienta. Nepů-

jde jen o nějaké kosmetické změny, ale o nápravu celého systému, který je historicky zdeformován. Druhým důležitým úkolem pro ministerstvo je novelizace zákona č. 96/2004 Sb., kterým se „vysokoškolská cesta poněkud oddálila od cesty profesní.“ A to je potřeba napravit. V současné době se čeká na schválení malé novely tohoto zákona v  senátu, což bude první krok k rozpletení klubka problémů, které sestry trápí.

dat schopné sestry, připravené zavádět všechno nové do praxe. Změny půjdou po linii přesunu těžiště ošetřovatelské péče blíže do komunity. D. Jurásková se na spolupráci se všemi, které do ní budou přes Českou asociaci zapojeny, těší.

Dana Jurásková připomněla, že růst kompetencí sester přinese i růst odpovědnosti a  na to se musí všichni připravit. Stejně tak je potřeba stále hle-

Bezpečí pacientů a kvalita péče v primární péči byly tématem přednášky Mgr. Alice Strnadové, MBA, z ČAS. Připomněla v ní význam a velké rezervy preventiv-

Co čeká sestry v ambulancích praktiků s  příchodem pojmů kvalita a bezpečí?

Kvalita a bezpečí je definovaný proces


ních programů – levnějších a efektivnějších, než jsou programy léčebné. Přednášející uvedla nepříznivý stav, kdy u nás v primární péči naprosto schází strategie kvality a  bezpečí, neexistují kupříkladu ani její základní kameny – zdravotnické standardy. Důvod vidí v  nedostatečné motivaci zdravotníků. V  oblasti ošetřovatelské péče by se taková strategie měla týkat komunikace s  pacienty, s  lékařem (komunikace je dnes největší problém z hlediska sester v ambulancích), dokumentace, minimalizace čekacích dob v čekárnách, předcházení pochybení, ošetřovatelských standardů apod. Každé ambulantní zařízení by mělo mít vlastní systém vnitřní kontroly bezpečí a kvality, vybudovaný na základě průzkumu a zmapování všech rizikových faktorů. O  pojmu kvalita hovořila také Ing. Bc. Irena Kouřilová v přednášce Cetrifikát kvality, systém hodnocení. Systémy hodnocení kvality jsou zaměřené na kvalitu poskytované služby. Jde o  dokumentovaný systém řízení kvality a  systém řízení procesů. Nicméně samy standardy a procesy nestačí. Dokumentace spočívá v  průběžné kontrole prováděné v pěti krocích: 1. Řekni, co děláš! 2. Napiš, co říkáš! 3. Dělej, co máš napsáno!

4. Dokaž to! 5. Zlepšuj to!

užití peritoneální dialýzy v domácím prostředí.

V nejbližší budoucnosti čeká sestry v ambulancích standardizace všech ošetřovatelských výkonů, jejich striktní dodržování a důsledné vedení ošetřovatelské dokumentace. Kdo zaspí tyto procesy, bude v nevýhodě. Aktivní zařízení, která splní požadavky na kvalitu, budou mít možnost získat certifikát systému jakosti v oblasti zdravotnictví, který, vedle ostatních profitů pro pacienta, je nezpochybnitelnou konkurenční výhodou.

Větší pozornost ošetřovatelské dokumentaci

Nefrologické sestry kompetence potřebují Nefrologické sestry už posun do komunitní péče hlásí jako realitu. Referovala o tom Bc. Jindra Kracíková, která z  tohoto pohledu udělala krátký exkurs do historie dialyzační léčby. Cílem je dnes udržení vysoké kvality života dialyzovaného pacienta. Kompetence nefrologické sestry jsou obsaženy ve Vyhlášce č. 424/2004 Sb. Do budoucna však bude třeba více propagovat prevenci onemocnění ledvin a více edukovat pacienty – a v tom by mohly nefrologické sestry sehrát nemalou úlohu. Tento výkon se podařilo prosadit do Seznamu výkonů, neboť byl uznán jako nutný mj. k širšímu vy-

Fórum delegátů posunulo ČAS Po čtyřech letech se České asociaci sester (ČAS) opět zrychlil tep. V sobotu 26. března se do Prahy dostavilo 196 delegátek a delegátů oprávněných volit, aby na další čtyři roky zvolili prezidentku, prezidium a revizní komisi a také aby schválili nové stanovy ČAS a volební, jednací, disciplinární a finanční řád. Tyto dokumenty byly od roku 2010 průběžně podrobovány připomínkové činnosti ze strany všech členů ČAS a na Fóru delegátů byly v nové podobě schváleny.

Právník a lékař L. Vondráček z FN v Motole na závěr sesterské sekce upozornil sestry na nejčastější chyby v  zápisech do ošetřovatelské dokumentace. Využil poznatků ze své praxe právníka, který u soudu zastupuje zdravotnické zařízení, má bohaté zkušenosti s tím, jak přísně je možno posuzovat pochybení zdravotníka a jak důležitý je správný zápis v  dokumentaci. Uvedl, že sestry, aniž si to uvědomují, jsou pod přísným pohledem právníků. S růstem jejich kompetencí a potažmo odpovědnosti budou muset ve svém vlastním zájmu věnovat maximální pozornost všem dostupným faktorům ochrany, mezi nimiž na čelním místě stojí právě zdravotnická dokumentace. Stížností na zdravotníky přibývá a ti mají celou řadu právních odpovědností: trestně-právní, občansko-právní, pracovně-právní a další. Přibývá také stížností personálu navzájem, dokonce je zaznamenatelně více stížností na výkon profese pod vlivem omamné látky. Přistupuje se k testování a mnozí si neuvědomují, že například kouření marihuany je prokazatelné i po šesti týdnech.  jš

Výsledky voleb:

zpravodaj ČAS

Ing. Bc. Irena Kouřilová

Bc. Jindra Kracíková

JUDr. MUDr. Lubomír Vondráček

aktuálně

Prezidentka ČAS (2. volební období): Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA (1961), ředitelka VFN, Praha Viceprezidentka: Ing. Bc. Irena Kouřilová (1959), lektorka vzdělávání nelékařských profesí, externí auditorka zavádění managementu kvality do zdravotnictví dle ISO 9000:2000, technický expert školení pro oblast zdravotnictví Prezidium: Veronika di Cara, Nemocnice v České Lípě, multioborová JIP Mgr. Petra Charvátová (1972), rodičovská dovolená Ing. Bc. Irena Kouřilová Marie Koutová (1958), vrchní sestra, Alzheimercentrum, Filipov, o. p. s. Bc. Jindra Kracíková (1952), staniční sestra, Strahov-DSS, VFN, Praha Eva Kvasnicová (1951), VN, Brno Mgr. Tomáš Petr (1977), vrchní sestra, psychiatrické oddělení, ÚVN Praha Bc. Anna Skalická (1951), vedoucí laborantka, Ústav imunologie, FN v Motole, Praha Předsedkyně disciplinární komise: Miloslava Machovcová Předsedkyně revizní komise: Milena Nociarová

Zleva: A. Skalická, I. Kouřilová, P. Charvátová, V. di Cara, D. Jurásková, J. Kracíková, M. Koutová, E. Kvasnicová, T. Petr. Foto: We make media

(Podrobnější životopisy na www.cnna.cz), jš

FLORENCE 4/2011 41


„Nebudeme zanedbávat nelékařské zdravotnické pracovníky“

emorandu

zpravodaj ČAS

V titulku jsme uvedli výrok, který pronesl ministr zdravotnictví po jednání s vedením České asociace sester na briefingu pro novináře. Ti byli seznámeni s obsahem tzv. memoranda, které vzniklo ve spolupráci s ČAS a které bylo 27. února podepsáno ministrem zdravotnictví Leošem Hegerem a prezidentkou ČAS Danou Juráskovou. Po memorandu podepsaném dříve s lékaři v rámci akce Děkujeme, odcházíme se jedná v poslední době o další dokument, který vyjasňuje společné cíle ministerstva zdravotnictví a ostatních zdravotnických nelékařských pracovníků reprezentovaných Českou asociací sester. Stejně jako v případě lékařů chce ministerstvo i  nelékařským zdravotnickým pracovníkům touto cestou garantovat zlepšení podmínek pro výkon profese. Memorandum se zaměřuje zejména na oblasti vzdělávání, posilování kompetencí, reformní a protikorupční kroky ministerstva a rovněž zvyšování platů nelékařských pracovníků.

O čem jednal ministr s prezidiem ČAS? „Hovořili jsme o významu sesterského povolání a problémech, které je potřeba upravit, včetně platů sester“, uvedl ministr. „Dohodli jsme se, že je potřeba posilovat kompetence sester, mluvili o tom, jak se to bude cestou vyhlášek, nařízení apod. provádět a jaký to bude mít vztah k nově diskutovanému zákonu o zdravotnických službách.“

Posilování kompetencí podle společných představ

42 FLORENCE 4/2011

Kompetence zdravotníků nelékařů jsou definovány vyhláškou, která byla v době konání briefingu ve fázi přípravy k podpisu. „Tato vyhláška,“ řekl ministr, „bude navyšovat kompetence jednotlivých profesních kategorií na úroveň, která dnes už v nemocnicích praktikována je a de facto je zlegalizuje.“ Ministr dále hovořil o tom, že je třeba v budoucnu tyto kompetence rozšířit o definice stanovující, s jakou mírou samostatnosti je budou moci pracovníci vykonávat, jak dalece budou moci některá vyšetření či ošetření sami indikovat bez indikací lékařů a jakým způsobem budou tyto kompetence realizovány v Seznamu výkonů. „V souvislosti s přípravou reformy budou významně posíleny kompetence všeobecných sester a ostatních nelékařů (zdravotních laborantů, radiologických asistentů, fyzioterapeutů),

zejména v segmentu primární péče, domácí péče a dlouhodobé péče. Součástí reformy bude také významné posílení domácí ošetřovatelské péče,“ říká ministr zdravotnictví Leoš Heger a dodává: „Cílem je maximální využití dosaženého stupně vzdělání při zachování bezpečí a kvality poskytované zdravotní péče.“

Tarifní třídy Zařazování sester a ostatních nelékařských zdravotnických pracovníků do mzdových tarifních tříd bylo dalším bodem jednání mezi ministerstvem zdravotnictví a ČAS. „Konstatovali jsme,“ řekl ministr, „že existuje celá řada nemocnic, kde jsou pracovníci zařazováni do nižších tříd, které odpovídají zdravotnickým asistentům a neodpovídají sesterským kategoriím. To je chyba. Tyto sestry, mají-li být na místě, kde jsou požadovány, nemohou být zařazovány do tarifních tříd, které jsou níže, než to odpovídá jejich kvalifikaci. Toto nižší zařazení je neopravňuje, aby vykonávaly ty činnosti, pro které jsou jako registrované sestry určeny.“

Otázky platové, výzva ředitelům a hejtmanům

V souvislosti se zvyšováním efektivity zdravotnického systému a v souladu s  reformními kroky plánuje ministerstvo navyšování průměrných platů nelékařů úměrně navyšování platů lékařů. V memorandu upozorňuje ředitele všech přímo řízených nemocnic a Asociaci krajů ČR, aby v zájmu udržení stability dodržovali pravidla pro odměňování nelékařů a jejich zařazování podle náplní činností v odpovídajících platových třídách Katalogu prací. Současně se ministr obrací se žádostí na hejtmany krajů, aby na tato pravidla dohlíželi ve svých nemocnicích. „Plynulý platový nárůst, který jsme slíbili lékařům v rámci akce Děkujeme, odcházíme a ve kterém jsme sestry pro letošní rok odsunuli do pozadí, garantuje ministerstvo zdravotnictví zdravotnickým nelékařským pracovníkům pro rok 2012. Navýšení bude jako

u lékařů vázáno na zdárný průběh reformy zdravotnictví. Jde o to, že zdroje na navýšení musí být nalezeny ve fondu všeobecného zdravotního pojištění a vnitřních zdrojích, které má zdravotnictví k dispozici. Zvýšení státního příspěvku očekávat nemůžeme.“

Význam memoranda pro sestry Prezidentka ČAS Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA vnímá memorandum jako velký posun v účasti sester na reformě zdravotnictví. „Ministr zdravotnictví dodržel slovo, které dal prostřednictvím České asociace sestrám,“ uvedla. „I nelékaři budou mít v podobě podepsaného memoranda svoji formální jistotu. Sestrám nešlo o ultimativní požadavky – chtěly si s ministerstvem vyjasnit ­situaci a říci si, jak dál. Jednou z priorit, na kterých je třeba pracovat už dnes, je posílení kompetencí nelékařských zdravotnických pracovníků. To bude souviset s transformací lůžek a s rozvojem dlouhodobé, ale i domácí péče. Věřím, že memorandum vnese do řad nelékařských pracovníků, a zejména pak sester, větší klid a  jistotu. Jsem velice ráda za tento vstřícný krok ministerstva zdravotnictví a doufám, že jednotlivé body memoranda budou v plné míře naplněny.“

ČAS se stala partnerem na reformách K naplnění cílů reformy zdravotnictví bude ministerstvo spolupracovat se širokou odbornou veřejností, zastoupenou zejména Lékařským odborovým klubem, Českou lékařskou komorou, Českou lékařskou společností Jana Evangelisty Purkyně, Radou poskytovatelů zdravotní péče a také s Českou asociací sester. Připravované změny budou průběžně projednávány se zástupci odborů a pacientských organizací, přičemž první návrh bude připraven do 30. června 2011. Text memoranda v plném znění najdete mj. na www.florence.cz. jš


Při redukci váhy nezapomínejte na vlákninu Je nepochybné, že pro mnohé je udržování váhy velice náročnou řeholí. Takoví lidé, i jen při mírné nekázni přívodu kalorií, přiberou neúměrně mnoho, a bohužel také rychle. Jistý slovutný internista učil, že je třeba si naladit tzv. hladinu sytosti, a tu přejídáním nezvyšovat. Není nic horšího než nervozita a zvučná práce žaludku naprázdno. Hlad a chuť jsou úhlavní nepřátelé diety. Hlad přemůžeme s pomocí vlákniny, chuť s  pomocí pevné vůle. Pro udržení váhy a linie doporučuji svým pacientkám, zejména boubelkám, vlákninové tablety Unilakt, který obsahuje několik velmi důležitých složek. Především je to jablečná vláknina (45  %), která se skládá především z rozpustné vlákniny (pektinu) a částečně z hrubé vlákniny. Význam rozpustné vlákniny spočívá především v příznivém vlivu na metabolismus glukózy a cholesterolu. Nerozpustná vláknina způsobuje tzv.  kartáčový efekt, který spočívá v  čištění střev a jejich úplném vyprazdňování. Tím omezuje riziko tvorby vychlípenin střevní stěny. Oba typy vlákniny hrají úlohu při kontrole tělesné hmotnosti a jejich pomocí se dá systematicky hubnout. Unilakt obsahuje kromě vlákniny ještě další složky, které jsou pro náš organismus nepostradatelné. Je to především řasa Chlorella, která dodává tělu chybějící látky s vitami-

MUDr. Karel V. Šuk, CSc.

ny, posiluje imunitní systém, upravuje střevní vylučování a díky CGF (Chlorella růstový faktor) urychluje obnovu a růst buněk. Obsahuje velké množství přírodního betakarotenu, vitaminu B1, B2, B3, B6, B12, vitaminu C, biotinu, kyseliny listové,

volné chvíle

vitaminu E a řadu minerálů a stopových prvků. Další složkou jsou probiotické bakterie, které vytvářejí nepříznivé prostředí pro růst nežádoucích bakterií, tím zvyšují odolnost proti onemocněním trávicího traktu a upravují střevní mikroflóru poškozenou např. užíváním antibiotik. Skořice zabraňuje nadýmání a zlepšuje krevní oběh. Tabletky je třeba užívat před každým jídlem, a to v množství 10 kusů. Večerní pokrm doporučuji konzumovat nejpozději v 17.30 hodin. Při večerním pocitu hladu je nutné vzít 10 až 15 tablet. Tento způsob skutečně během tří měsíců pomůže zhubnout o 10 až 12 kg. Při pravidelném užívání Unilaktu organismus také snadněji odolává chřipkovým onemocněním a virózám. MUDr. Karel V. Šuk, CSc.  PR

Rodinné balení 600g obsahuje cca 900 tablet a je možné si je objednat v lékárně a na www.hmh.cz Unilakt 150g, 300g a 600g je k dostání pouze v lékárnách a na www.hmh.cz

INZERCE

LEKCE ANGLIČTINY

AT A PEDIATRICIAN’S Doplňte následující slovesa do vět níže: recognizes supervises

offers specializes

monitors diagnoses

sends

1 ................. the health of children from birth to early adulthood 2 ................ the child’s growth and development 3 ................ in diseases and ailments specific to children 4 ................ symptoms of various disorders 5 ................ childhood diseases 6 ................ vaccinations 7 ................ patients with a more serious problem to a specialist A nurse at a pediatrician’s can do the following activities: 1. order a. information for patient records, family histories or other documents 2. give b. laboratory tests 3. collect c. height and weight 4. perform d. basic medical examinations (blood tests, urine samples, blood pressure, heart and lung functioning) 5. measure e. immunizations, vaccinations 6. send out f. reminder cards for annual appointments

A nurse with a smile on her face, endless patience, and a friendly personality can make the experience of a visit to a doctor a lot less scary for kids. SLOVNÍ ZÁSOBA to recognize = poznat, rozpoznat adulthood = dospělost growth = růst development = vývoj, rozvoj ailments = zdravotní potíže various = různý disorders = poruchy serious = vážný, závažný records = záznamy height = výška weight = váha to perform = vykonávat to measure = měřit reminder cards = upomínky annual = každoroční to advise = radit habit = zvyk, návyk abilities = schopnosti

vision = zrak behaviour = chování endless = nekonečný patience = trpělivost personality = osobnost experience = zážitek less scary = méně děsivý Common childhood diseases – běžné dětské nemoci chicken pox = plané neštovice variola = pravé neštovice rubella = zarděnky measles = spalničky mumps = příušnice scarlet fever = spála whooping cough = černý kašel polio = dětská obrna ear infection = zánět v uchu What are the stages of childhood? Jaké jsou vývojové faze růstu dítěte? newborn (baby) = novorozenec infant = kojenec baby = nemluvně toddler = batole preschooler = předškolák pupil = školák adoslescent = dítě v pubertě 1 – supervises, 2 – monitors, 3 – specializes, 4 – recognizes, 5 – diagnoses, 6 – offers, 7 – sends 1-b, 2-e, 3-a, 4-d, 5-c, 6-f

A nurse also advises parents on taking care of their children, explains them the nutritional needs of their children and asks the parents questions about their child’s sleeping and eating habits, abilities, vision and hearing, behaviour.

A pediatrician is a doctor that


Vyhrajte 10 ×

CAFfIT – doplněk stravy proti únavě

Svorka

Silný provaz

Ruská řeka

Po dopravní nehodě přivezli pacientku do nemocnice a když se probrala z bezvědomí, doktor se jí ptá: „Kolik je vám roků?“ „Pětadvacet.“ „Sestro, pište: … (viz tajenku).“

Solmiz. slabika

Mláďata krávy

Škrabka pluhu

Likvidace spisů

Výhra v šachu

Základní číslovka -------------Hudební značka

Pocit blaha

1. část tajenky

Doplněk stravy Caffit, odstraní projevy únavy – ospalost, roztěkanost, nervozitu a sníženou schopnost okamžité reakce. Šustivý zvuk

Díra

Slabika smíchu

Hltavě pít ---------Písmovka

Osobní zájmeno Zánět sliznice ---------Koupací nádoba

Pobídka ---------Citosl. odporu Obvaz. potřeba ---------Peníze ve hře

Přitakání ---------Primáti

Ukazov. zájmeno ---------Metoda

Kontrabas ---------Kovat

Páčidlo

Zn. aut. svíček ---------Panovník Sídlo v Polsku ---------SPZ voz. Ostravy

Dosna ---------Podšívk. tkanina

Anekdota Pravosl. obraz ---------Druh tkaniny

Římská čtyřka

Luční rostlina ---------Biceps Nepohybovat se ---------Hlasitě pít

Sport. zbraň ---------Plísnit

Solmiz. slabika

Tém

Kód Salvadoru ---------Tažná zvířata

Sportovní úbor SPZ voz. okresu Praha západ

Nasávat ---------Značka vysavačů

Dvojice ---------Masa lidí

Průkaz ---------SPZ voz. Tábora

2. část tajenky

Dráha

Doutnák ---------Vánoční ryba

Zbytek lodi ---------Zázrak

Mužské jméno

Ruský souhlas

Mastná tekutina

Zn. miliampéru ---------Moje 3. část tajenky

Rozpouštět (kov)

Trhat

Pomůcka: Aca, Koce, SV

Řešení křížovky zasílejte nejpozději do 18. 4. 2011 pomocí SMS ve tvaru FLO KR4 TEXT TAJENKY JMENO PRIJMENI (např.: FLO KR4 ZISKATE ENERGII NA CELY DEN EVA NOVOTNA) na číslo 900 06 09. Výhru získává prvních 10 luštitelek, které zašlou správné znění tajenky. Výhry jsou zasílány poštou do 30 dnů od uveřejnění výherců v následujícím vydání titulu. Cena jedné SMS je 9 Kč včetně DPH, SMS servis technicky zajišťuje Erika a.s. Znění tajenky z minulého čísla: „Tak dneska z vás mám opravdu radost, pane Nožička.“ „Jak to?“ „No, celá léta, co jste sem chodil, jste simuloval a dneska jste opravdu vážně nemocný.“ Úspěšní luštitelé z minulého čísla: Kristýna Hofmanová, Poděbrady; Tomáš Točík, Poděbrady; Lenka Partschová, Brandýs nad Labem; Šárka Urbancová, Poděbrady; Petr Valenta, Praha-Horní Počernice; Naďa Adamcová, Olomouc; Tomáš Vampola, Havlíčkův Brod; Dagmar Musilová, Košetice; Šárka Zajícová, Frýdek-Místek; Dagmar Krejčíková, Všetaty.

Jak na únavu? Caffit spolehlivě odstraní nežádoucí projevy únavy – ospalost, roztěkanost a nervozitu. Tato kombinace kofeinu, vitamínů a minerálů působí velmi kladně jak na nervovou soustavu a oči, tak na celý organizmus. Je určen pro osoby čelící vysoké psychické zátěži, řidiče, studenty a pro každého kdo únavou trpí. Caffit, příjemně chutnající tablety, jsou velmi povedenou kombinací vitamínů, minerálů, stopových prvků, jednoduchých cukrů, eleutherococcu a malého množství kofeinu. Většina těchto látek totiž našemu tělu v jarním období velmi chybí. Doplněk stravy Caffit je k dostání v lékárnách v balení 20 nebo cenově výhodných 60 tablet a na www.hmh.cz


www.ambitmedia.cz

ZDRAVOTNICKÉ TITULY POD JEDNOU STŘECHOU KONGRESOVÝ LIST Oranžová: CMYK 0-72-100-0 LÉKAŘSKÉ Šedá: CMYK 0-0-0-75 LISTY ZPRAVODAJSKÝ PŘEHLED ODBORNÝCH A VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ

číslo 2r1. února 2010 PŘÍLOHA ZDRAVOTNICKÝCH NOVIN 2/2010

2

3 TAVI – naděje pro inoperabilní pacienty

Epilepsii lze léčit vagovou stimulací

4

4

Závěr ledna patřil onkologům

Z KLINICKÉ MEDICÍNY, PRO LÉKAŘSKÉ PRAXE

Oranžová: PMS 021 Šedá: PMS 7545

On-line fórum zdravotnictví a sociální péče.

www.zdravky.cz

číslo 6r6. dubna 2010 PSYCHOFARMAKOLOGICKÁ KONFERENCE JESENÍK 2010 X52. ČESKOSLOVENSKÁ

Psychiatři pod sněhovou peřinou PŘÍLOHA ZDRAVOTNICKÝCH ZDRAVO A TNICKÝCH NOVIN 9/2010 AVO

ZDRAVOTNICKÉ NOVINY Význam isoflavonoidů v klimakteriu

2

Fenylketonurie: Jak chutná

4

Česká neuropsychofarmakologická společnost (ČNPS) pořádala od 6. do 10. ledna proslulé psychofarmakologické setkání, tentokrát již po dvaapadesáté, čímž se jí daří udržet jednu z nejdelších konferenčních oboru na světě. Letošní odborná akce se konala On-linetradic fórum pod taktovkou nového předsedy ČNPS doc. MUDr. Pavla Mohra, Ph.D., z Psychiatrického centra Praha, který na tomto postu po zdravotnictví 4 Jiřího 4 dvou letech vystřídal profesora Horáčka ze stejného pracoviště. Studie: Lázeňská léčba

Další zajímavosti ze základního a klinického výzkumu pak přineslo 49 posterů.

botu farmakoterapie úzkostných stavů, poruch osobnosti a akutních stavů a na nedělní dopoledne připadla neurobiolo neurobiologie kognitivních dějů. Měřeno účastí, po posluchači se zajímali např. o problematiku prognózy pacienta se schizofrenií, „off la label“ použití antipsychotik druhé genera generace u jiných než psychotických diagnóz, dále o první epizodu schizofrenie z pohledu biologické psychiatrie, léčbu anti antidepresivy či predikci terapeutického účinku v psychofarmakologii. Paralelně probíhaly tematicky volné workshopy pro limitní počet účastníků (za všechny např. Citromovy Lies, Damn Lies and Statis Statistics, Veverova Posttraumatická stresová porucha jako komorbidita schizofrenie či Kritický rozbor dvou článků o psychofarmakologii od tria Volavka, Höschl a Mohr). Každoroční ambicí jesenické konference je představení výsledků dodo mácího preklinického a klinického výzkumu. V sekcích původního klinického výzkumu zaznělo celkem devět sdělení.

Doc. Mohr rovněž při zahájení konference oznámil, že ČNPS finančně podpoří vydání katalogu k legendární Prinzhornově sbírce, jejíž exkluzivní část byla v první polovině loňského roku vystavena v Praze v Domě U Kamenného zvonu. Hans Prinzhorn byl německý psychiatr a historik umění, který před druhou světovou válkou sbíral artefakty z německých psychiatrických léčeben. Na výtvarné projevy psychiatrických pacientů nebylo již nahlíženo pouze jako na diagnostický materiál, ale Prinzhorn významně docenil i jejich umělecké kvality ve smyslu art brut. Tvorba psychicky nemocných společně s uměním tzv. přírodních národů a tvorbou dětí se stala inspiračním zdrojem moderního výtvarného umění. Podněty v ní nalezli němečtí expresionisté (L. Kirchner, O. Schlemer, O. Kokoschka), surrealisté (M. Ernst) a další (J. Dubuffet, P. Picasso). dokončení na straně 3 ²

V tomto vydání Antikoncepce

a sociální péče.

www.zdravky.cz

ní ziv e klu ac í Ex form luvn in o sm ry pr rtne pa P ČR VZ

Zobrazování nitrohrudních orgánů X EMA

ODBORNÁ PŘÍLOHA ZDR AVOTNICK ÝCH NOVIN

Uvedl rovněž, že se výrazně zlepšilo dlou28. února 2011 hodobé přežití pacientů indikovaných www.zdravky.cz k autologní transplantaci krvetvorných buněk. „Nemocný s agresivním lymfomem, který k nám přišel v roce 2000, měl pravděpodobnost pětiletého a delšího přežití asi 40 procent. V současnosti je to dvojnásobek,“ upřesnil prof. Trněný. „Naším cílem by bylo provádět autologních transplantací pochopitelně co nejméně, protože je to poměrně náročný výkon. Přáli bychom si, abychom dokázali pacienty vyléčit rychle, včas a méněŠtěpánem Svačinou, DrSc., MBA • Aortální stenóza | Možnosti medikamentózního Úvod | Rozhovor s prof. MUDr. bolestně. Nicméně ne vždy to jde. Pro ty ovlivnění progrese vady • ACCORD | Kombinace statin a fibrát: brát, či nebrat? • TAVI | Katetrizační implantace nemocné, kterým současná medicína neumožníchlopně vyléčení méně agresivními aortální • ABMP | Je tak snadné pro lékaře jako pro PC? • Bariatrie | Nová naděje pro diabetiky s psychiaprostředky, nabízíme tedy možnosti trickým handicapem • Guidelines | Kombinační léčba u diabetu 2. typu | Komplexní léčba diabetika v ordinaci PL řešení,“ konstatoval prof. Trněný a zdůraznil, že za posledních několik let se výrazně zlepšila také podpůrná péče. „Jestliže před deseti lety byl horní věk pacienta pro alogenní transplantaci, kdy je dárcem příbuzný či jiná vhodná osoba, 40 až 45 let, v současnosti je to 60 až 65 let. U autologní transplantace máme dokonce nemocné kolem 70 let,“ dodal. Upozornil také, že se výrazně snížila úmrtnost – zejména u alogenních transplantací, která se dnes pohybuje kolem deseti procent. jat

2/2011

Diabetologie/Kardiologie

Koláž: Jindřich Studnička

www.zdravky.cz

L

LÉKAŘSKÉ LISTY

Doporučení pozastavittransplantace krvetvorných buněk X 1000. autologní registraci sibutraminu

M. Trněný: Pacientům dnes nabízíme větší komfort

EC

Jde o zdraví, etiku, ale i o precedens

Nechyběl Švabinský ani Prinzhorn

SP

bolestí pohybového Ke cti ČNPS budiž v úvodu řečeno, že sluchači měli také častěji možnost odpo- Odborné bloky a firemní sympozia byla mnohadenní a programově na otázky řečníků prostřednictvím tradičně rozdělena do jednotlivých dnů prodlužuje život nabitou akci vídat aparátu u dětí organizuje s úspěchem zcela samostatně. hlasovacích zařízení a zapojit se do od- podle lékových skupin: ve čtvrtek antiLetošní účast byla poznamenána poča- borného dění. psychotika, v pátek antidepresiva, v sosím, mnoho každoročních delegátů se zaročník 59 r číslo 2 r 1. února 2010 leklo sněhové kalamity, která na oblast cena 26 Kč r pro předplatitele 19 Kč / 1,25 € r www.zdravky.cz XSERIÁL O MODERNÍCH ZOBRAZOVACÍCH METODÁCHJeseníků a Královéhradecka dolehla s plnou silou v závěru konference (celkem se zaregistrovala téměř tisícovka osob, z toho 539 lékařů). Trocha risku se však vyplatila: konferenci navštívily světové špičky neuropsychofarmakologie Leslie Citrome z amerického New Yorku a Stefan Leucht z–německého Mnichova. Plíce představují jednu z hlavních bran styku organismu s vnějším prostředím s tím souvisí i vznik Na letošním Jeseníku přednášející ve vyšmnoha patologických afekcí. S problematikou onemocnění plicníhošíparenchymu se setkává téměř míře než dosud využívali různých 4 5 6 8 SÚKL: Lékárníci Soběstačnost Mobilní Pokroky medicíny každý nemocnice lékař napříč mnoha odbornostmi. audiovizuálních záznamů k dokreslení se znovu mýlí! invalidů roste – pro oběti zemětřesení v první dekádě obsahu svých příspěvků, zejména těch, jsou častým místem výskytu nádonigní a maligní lézí. U ložiskových lézí ní lymfangiopatie plic. Samotné tumory kdo jim dá práci? na Plíce Haiti třetího tisíciletí které se týkaly komunikace lékaře s psyru, u mužů je plicní tumor na prvním dovoluje hodnotit přítomnost kalcifika- plic není nutné sledovat na obrazech chiatrickým pacientem nebo diagnosticmístě v incidenci ze všech nádorových cí, reakci okolního parenchymu či při- HRCT. kého rozhovoru – např. Hynčík, Racková: onemocnění. Diagnostiku tumorů plic růstání k okolním strukturám. S využi- Pro úplnost zobrazovacího algoritmu je Jak (ne)komunikovat s manickým pacitedy nelze podceňovat. tím softwaru na evaluaci ložiskových nutné zmínit se o intervencích prováděentem, Mohr: Funkční schopnosti jako V BEZPEČNOSTNÍ RENTGENY NA LETIŠTÍCH Základem zobrazování patologií plic- lézí (systémů CAD) lze při opakovaném ných na radiodiagnostických pracovišreálné kritérium remise schizofrenie. Po- Tradičním hostitelem psychofarmakologické konference byly i letos Lázně Jeseník. Foto: uzi ního parenchymu a nitrohrudních vyšetření přesněji sledovat vývoj ložiska tích, jako jsou transparietální punkce orgánů je prostý snímek hrudníku v za- – například u plicních metastáz – a hod- a biopsie pod skiaskopickou nebo CT dopřední a případně předozadní projek- notit účinnost léčby, neboť nejpřesněji kontrolou. Ty umožňují nebývalou přesci. Při patologickém nálezu na prostém se hodnotí objem léze, nikoliv samotné nost ve vedení jehly a dovolují provádět snímku byly dříve obvykle pořizovány rozměry. Proto stanovování objemu biopsie i z ložisek výrazně menších než 10 mm. další doplňkové projekce v závislosti drobných ložisek nabývá na významu. na zkoumané patologii (bočný a šikmý CT umožňuje nyní také zachycením Evropská léková agentura (EMA) ukončila Po loňském nezdařeném „vánočním“ atentátu na letadlo na lince snímek, snímek s označením mamil, průtoku kontrastní látky plicními tepna- Ultrasonografie přehodnocení bezpečnosti léčivýchdo přípraveventuálně byla doplňována skiaskopie mi rychle a spolehlivě provést detekci S rozšiřováním ultrasonografie široké z Amsterodamu do Detroitu se na evropský jednací stůl vrací otázků obsahujících sibutramin. Výbor pro huhrudníku). defektů v plicním arteriálním řečišti, klinické praxe došlo k jejímu většímu vyJubilejní kdy je dárcem krvetvorných buněk samotný pacient, provedli lékaři I. inka plošného zavedení bezpečnostních rentgenů, přesněji celo- S rozvojem nových zobrazovacích me- a odhalit tak plicní embolii v hlavních užívání mánní také léčivévtransplantaci, přípravky (CHMP)Ultrazvukodošel k zápneumologii. kliniky 1. LF UK ave Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. První transplantace tohoto typu se tělových skenerů na letištích. Jejich instalaci již ohlásily Nizozem- tod ustoupily doplňkové techniky zcela plicních tepnách až po lalokové a sub- véterní věru, rizika těchto přípravků jsou vyšší vlnyžese ve vzduchu nešíří, zdravé než jejich přínosy a doporučil pozastavení do pozadí a byly již nahrazeny moderní- segmentární větve. Nejnovější modely vzdušné plíci je tedy ultrasonografie té- 1993. zde uskutečnila v prosinci roku sko a Velká Británie. registračního rozhodnutí tyto léčivé přími. Prostý snímek hrudníku má v sou- CT dokonce již umožňují provést virtu- měř nepoužitelná. Tatopro metoda je tedy „Dříve se krvetvorné buňky získávaly objemovou separaci, protože jsou krvetvorné buňky rozmrazí u lůžka paProblémem se bude zabývat i vláda ČR. členská země Evropské unie musí za- časnosti spíše screeningový význam. Při ální ventilačně-perfúzní sken, a tím za- využívána pravky v celé Evropskésolidních unii. Doporučení v případě lézí čiVýtez kostní dřeně pánevní kosti. Tento vý- rychlejší, a dovolují krev pacienta zpra- cienta a jsou mu převedeny zpět formou boru na pozastavení V současné době totiž podle stanoviska ujmout vlastní stanovisko a regulovat po- nejasném nálezu, zejména při podezření znamenat i sukcesivní embolizace, které kutinových kolekcí,rozhodnutí zejménaouregistraci detekcí kon, který pacient musel podstoupit covat několikrát za sebou,“ upřesnil transfúze do krve. Samy se postupně bylo nyní předáno Evropské komisi k přijetí vydaného 6. ledna Státním úřadem pro užívání těchto zařízení v souladu se svý- na ložiskovou lézi, je doplňována ihned nejsou na běžně dostupných CT přístro- velikosti pleurálních výpotků. Umožňuje vrozhodnutí. celkové anestezii, byl pro něj či MUDr. Robert Pytlík z I. interní kliniky usídlují v kostní dřeni a začínají produjadernou bezpečnost (SÚJB) neexistuje mi platnými právními předpisy. výpočetní tomografie. jích dosud vždy zobrazitelné. také sledovat dynamiku onemocnění, případného dárce relativně nepohodlný, 1. LF UK a VFN v Praze. kovat jednotlivé krvinky. S odstupem asi jednotné evropské doporučení, jak poPřehodnocení byloainiciováno na základě dat množství charakter výpotku, Dalším rozšířením metody je virtuální určit navíc byl obvykle spojen s nutností Vysvětlil také, že pokud se krvetvorné dvou týdnů po převodu buněk dochází stupovat při schvalování a používání pří- Pokud skenery, studie SCOUT (Sibutramine výpotkůCardiovascuumožňuje Axiální řez v mediastinálním okně, kontrastní látka podána intravenózně – v pravé plicPočítačová tomografie CT bronchoskopie umožňující intralu- u zeopouzdřených podávání transfúzí,“ připomněl 12. ledna buňky odebírají tímto způsobem, zbydou k úplnému obnovení krvetvorby a norstrojů využívajících ionizujícího záření pak alternativně lar OUTcomes) na zvýšené riziko místoukazujících pro punkci, eventuálně ní tepně je objemný embolus zcela obliterující lumen cévy. Menší embolus je i vlevo na Od svého zavedení do klinické praxe minální zobrazení bronchů až do cca označit na tiskové konferenci prof. MUDr. Marek z uvedených patnácti litrů zpracované malizaci hodnot krevního obrazu.“ pro bezpečnostní kontrolu osob. Každá Již v roce 2008 navrhla Evropská komise v roce 1981 prodělala počítačová tomo- 5. řádu, případně detekci a hodnocení provést závažných, nefatálních kardiovaskulárních intervenci přímo pod sonogra- bifurkaci tepny pro dolní lalok, zde je však embolus obtékaný. Zároveň vlevo dorzálně je Trněný, CSc., přednosta I. interní kliniky krve maximálně tři až čtyři decilitry (EK) zařazení bezpečnostních skenerů grafie (CT) dramatický rozvoj jak hard- stupně stenózy trachey a její zobrazení fickou příhod,kontrolou. jako jsou cévní mozková příhoda nehypoventilace. Snímky: archiv autorů 1. LF UK a VFN v Praze, a dodal: zahuštěného koncentrátu, který obsahuje Dlouhodobé přežití osob do standardního vybavení evrop- warového, tak softwarového vybavení. před operací. infarkt myokardu, ve srovnání Přibozobrazování solidních lézí sibutramije metoda XDATA A FAKTA „V současnosti provádíme odběr hema- v prvé řadě právě krvetvorné buňky. Ty se výrazně prodloužilo ských letišť. Poslanci Evropského parla- V současnosti je CT zlatým standardem, Výhodou helikálního CT je možnost limitovaná nu s placebem. Výbor CHMP zaznamenal, že zatěžuje pacienta radiačním zářením, – dokáže zobrazit pouze paKterou metodu zvolit a kdy? topoetických buněk vyplavených po jsou poté ve speciálním roztoku a trans- Transplantační centrum 1. LF UK a VFN Efektivní dávka ionizujícího záření, mentu poté tlumočili převážně zamítavé zejména pak víceřadé přístroje s mini- přepočítání obrazů v rámci postproce- tologie, použití sibutraminu nebylo u většinystěně, pacikteré dosahují k hrudní Prostý snímek hrudníku (rentgen hrud hrud- výpotek je sonograficky detekován mnopodání růstových faktorů do krve po- fúzním vaku zamrazeny při teplotě teku- v Praze poskytuje péči pacientům z celé kterou kontrolovaná osoba obdrží reakce svých zemí. Výsledkem bylo po- málně 16 řadami detektorů, které umož- singu na tzv. HRCT high resolution CT nebo entů zahrnutých ve studii SCOUT v souladu přímo patologie hrudní stěny. níku) má víceméně screeningový cha cha- hem dříve, než je patrný na prostém mocí separátoru krevních elementů. Pro tého dusíku -196 stupňů Celsia. ČR – asi třetina pochází z Prahy a další informacemi uvedenými v textech doprov neprospěch svého zdraví při jedné zastavení realizace návrhu EK a otevření ňují velmi rychlé zobrazení celého hrud- (tj. rekonstrukce obrazů v jiném algorit- Usmenších dětí lze sonograficky vyšet- rakter. Při nejasném patologickém nále nále- snímku. pacienty či dárce je daná metoda méně Samotná transplantace poté probíhá na třetina ze Středočeského kraje. Ročně se V kontrolované veřejné diskuse k danému tématu. Člen- níku vázejících přípravky, jelikož sibutramin je kontrole, se pohybuje od 0,1 do 10 μSv loňského rokuběhem vyplynulo, že SÚJB bude mu či trupu několika sekund, v tenkých osoby řezechbudou do 1informovámm) pro řovat struktury mediastina přes neosifizu je vhodné namísto dalších, ne vždy Metodu PET/CT je vhodné provádět zatěžující a podstatné je, že k obnově jednolůžkovém pokoji transplantační provede okolo 60 až 70 autologních (v závislosti na použitém principu proské země EU – včetně České republiky tedy při posuzování žádosti brát v úvahu pře- zhodnocení ny o dávce záření, kterou při jedné u pacientů se známým kardiovaskulárním na jedno zadržení dechu pacienta. plicního intersticia a k konpo- kované sternum a žeberní chrupavky při přínosných rentgenových projekcí indi indi- u sledování již objevených tumorózních krvetvorby dochází poté asi o týden dříve, jednotky, délka hospitalizace je asi tři transplantací. devším to, zda rentgenového za- souzení zařování). I ta nejvyšší hodnota přitom – upozornily především na nevyjasněné U trole najeho daném rtg zařízení o ra- parasternálním onemocněním kontraindikován. solidních lézípoužití v plicním parenchymu postižení – obdrží, retikulace, přístupu. kovat CT, při suspekci na tumorózní lézi lézí, zvláště po léčbě či v případě hledání než když jsou buňky separovány z kostní týdny. „Nejprve pacient dostává inten- Jak uvedl prof. Trněný, autologní transpředstavuje pouze: potenciální zdravotní účinky při použí- umožňuje řízení za účelem bezpečnostní diačním HRCT riziku ssekontrolou spojeném Přípravky obsahující sibutramin jsou v ČR reCT detailní zobrazeníkontroly ložiska, nodulace. používá především vždy s intravenózní aplikací kontrastní drobné léze, kterou nelze z klasického CT dřeně.“ zivní chemoterapii, která by za normál- plantace je vhodná zejména pro pacienty vání těchto zařízení, ale také na řadu zá- jeho max. 50 % dávky obdržené při jedosobkontury, bude prostruktury konkrétní podmínky zdů- vea sledování o celkové dávce záření, kterou gistrovány jako Lindaxa, Meridia, Sibutraa způsobu sycení restrikčních, méněmůže ob- Magnetická rezonance látky. Relativní kontraindikací podání jednoznačně určit. Separátory fungují na principu odstře- ních podmínek zničila krvetvorbu. s nádorovým onemocněním lymfatických nom běžném rentgenovém vyšetřevažných otázek z oblasti etiky, ochrany po vodněno. Přitomaplikaci bude brát v úvahu látmj., strukčních jedna osoba při daném způsobu kontminmetoda Sandoz a má Sibutramin-Teva. Lékařipatoloby nechorob. Využití HRCT je Tato MUDr. Zuzana Ryznarová, intravenózní kontrastní při zobrazování kontrastní látky je pouze alergie na jód. divky – krev je pomalu odstředěna a dělí Nicméně podávání vysokých dávek cyto- uzlin – lymfomem (Hodgkinovým i nonzda: ní hrudníku; lidských práv a ochrany osobnosti. Celo- ky, rolyveobdržet v jednom předepisovat lékárníci byse Magnetická rezonance má při diagnosRadiodiagnostické oddělení a umožňuje tak lépe rozlišit mezi be- také sledování změn uroce. karcinomatóz- giíměli plicnadále omezený význam.aUplatňuje se na jednotlivé složky. „Během jednoho statik, které jsou účinnější, nám umožňuje -Hodgkinským), druhou nejčastější diamax. 100 % dávky obdržené od kostělové skenery totiž odhalují při kontrole V použití zařízení bude zaměřeno cíleně Kontrolovaná osoba musí mít také mož- přineměli dále vydávat tyto přípravky. Pacienti, Medicon, a. s., Praha, veldiagnostice patologií hrudní páteře tice patologií plicního parenchymu vel sezení, které trvá tři až čtyři hodiny, právě autologní transplantace předem gnózou je pak mnohočetný myelom. pouze na vybrané (podezřelé) osoby, mického záření během hodiny letu intimní detaily kontrolovaných osob. nost tuto kontrolu odmítnout a podrobit a přilehlých kteří v současnosti berou tyto léky,mediastiby si měli MUDr. Bc. Martin Horák, struktur a orgánů mi omezené využití. U pleurálních efúzí proteče přístrojem dvoj- až trojnásobek odebraných krvetvorných buněk pacien- Indikována je také např. u nemocných v obvyklé cestovní výšce; Tyto přístroje jsou klasifikovány jako tzv. V bude stanoven věkový limit takto kon- se kontrole alternativní metodou – např. nave–vhodném čase domluvit Radiodiagnostické oddělení především srdce a návštěvu hrudní svého aorty je metodou první volby ultrasonografie. objemu krve pacienta – tedy asi 15 litrů. ta,“ objasnil prof. Trněný a dodal: „Po s autoimunitními chorobami, jako je trolovaných osob, osobní prohlídce. Více na straně 4 ² s lékaře, jednoduché zdroje ionizujícího záření max. 100 % dávky z výpustí dobře aby probrali alternativní opatření Nemocnice Na Homolce, Praha využitím metody kontrastní MR Na rozdíl od klasického snímku neModerní přístroje tudíž umožňují velko- skončení chemoterapie se totiž uchované roztroušená skleróza, u nichž selhává a jako takové podléhají regulaci ze strany k redukci tělesné hmotnosti. Pacienti, kteří provozované jaderné elektrárny, angiografie. si přejí ukončit léčbu před návštěvou svého kterou by člověk obdržel, kdyby se SÚJB. Ze společné diskuse s odborníky Čtěte stanoviska odborníků a diskutujte o tématu lékaře, to mohou udělat kdykoliv. celý rok zdržoval těsně za jejím ministerstev zdravotnictví, vnitra a doHybridní pozitronová súkl plotem. pravy, Úřadu pro ochranu osobních údaa výpočetní tomografie na www.zdravky.cz jů a Úřadu pro civilní letectví již v únoru V onkologické problematice se uplatňuje hybridní pozitronová a výpočetní tomografie (PET/CT) při hodnocení solitárních plicních uzlů, při stagingu nonhodgkinských a hodgkinských lymfomů, mezoteliomu, lymfomu a při monitorinUkazatele očekávaného věkového gusložení odpovědi na léčbu. CT plic je zlatým standardem. Vždy je nutné sledovat oblast hrudníku ve dvou diagnos- Přínosem PET/CT jeIndex zobrazení zvýšenéekonomického Průměrný věk stáří tických oknech – plicním a mediastinálním. hoIndex metabolismu glukózy vzatížení patologických Axiální řez v mediastinálním okně (vlevo) – rozsáhlý plicní tumor pravého hilu plicního ložiscích. Tento zachycený metabolismus Kraj 2009* 2035 2066 2009* 2035 2066 2009* 2035 2066 ve věku ekonomické aktivity se prorůstá Již v roce 2014 ve všech krajích ČR početně převáží senioři nad spříznivý, útlakem pravého hlavního bronchu. Tumor do mediastina ke vzestupné aortě je koregistrován do CT obrazů, neboť výHl. m. Praha 41,6 49,2 53,2 130početní 270 tomografie 354 49 75 samotné 116 nejsilnější generace narozené truncus pulmonalis. má oproti Axiální řez v plicním okně, nízký kernel (vlevo) – intersticiální plicní proces. dětmi. O dva roky později pak v celé ČR započne proces přiroze- inacházejí Středočeský 40,0 pravý 46,5 hilus 49,9a dis- 96 pozitronové 194 264 75 výrazně 103 v polovině 70.řez letvminulého století. Podle– je patrný axiální plicním okně (vpravo) hlavně zvětšený Axiální řez v plicním okně, vysoký kernel (vpravo) – tzv. HRCT intersticiální změny jsou emisní 54 tomografii ného úbytku obyvatelstva, kdy počet zemřelých každým rokem Tentýž ČSÚ však veplicního vzájemném poměruna časem krétní reakce parenchymu rozpínající se tumor v pravém ostřejší, jakoby zvýrazněné, lze poznat jemnější změny intersticia. rozlišovací Jihočeský 40,5 hilu.47,1 50,7 103vyšší207 286 schopnost. 55 78 108 převýší počet nově narozených. převáží ekonomicky neaktivní složka Plzeňský 40,8 47,3 50,8 110 212 287 54 77 108 Vyplývá to z Projekce obyvatelstva v kra- vém měřítku překročil poprvé hranici obyvatelstva. Počátek tohoto stavu se Karlovarský 39,8 46,7 50,5 94 200 280 53 77 106 jích a oblastech ČR do roku 2065, kterou 100 v roce 2006, v hlavním městě Praze očekává ve druhé polovině 40. let tohoto Ústecký 39,6 45,8 49,1 88 177 245 53 75 101 19. ledna zveřejnil Český statistický úřad dokonce v roce 1995. Na základě vývoje století, popř. na počátku 50. let 21. století. Liberecký 40,0 46,4 49,7 94 188 257 54 77 106 (ČSÚ). Ve Zlínském kraji přitom již k při- populace přirozeným pohybem (bez Ve druhé polovině páté dekády 21. století Královéhradecký 40,9 47,1 50,4 110 204 272 57 80 110 rozenému úbytku obyvatelstva pravdě- zohlednění vlivu migrace ze zahraničí) se bude převis populace ve věku ekonomicpodobně došlo loni. Potvrdit by to měly bude index stáří ve všech krajích prudce ké neaktivity nejvyšší (hodnota indexu od Pardubický 40,4 46,6 50,1 104 192 267 56 77 109 statistické údaje za rok 2009, jejichž pu- zvyšovat. V roce 2014 je očekávána ve 108 v Ústeckém kraji až po 136 v Praze), Vysočina 40,3 46,6 50,3 104 194 274 57 79 111 blikace se očekává v březnu. všech regionech početní převaha seniorů poté by se bilance měla mírně zlepšit. Jihomoravský 40,8 47,1 50,4 112 206 273 55 78 109 Pokud jde o vývoj úmrtnosti, střední délka nad dětmi, a ta by měla být stále markant- Převaha ekonomicky neaktivní části poOlomoucký 40,5 47,2 51,0 107 208 292 55 78 110 života by se podle ČSÚ měla do roku 2065 nější – ve 30. letech 21. století již bude pulace nad ekonomicky aktivními (zjedZlínský 40,7 47,4 51,3 111 214 304 56 78 112 zvýšit u mužů na 86,5 roku (loni 74,2 ro- dosahovat hodnoty 200 seniorů na 100 nodušeně nad plátci daní, zdravotního ku), u žen na 91 let (loni 80,3 roku). dětí. i sociálního pojištění) však zůstane již trMoravskoslezský 40,2 46,9 50,5 101 201 280 55 79 108 Druhý z indexů – index ekonomického valá a stane se jednou z hlavních překážek Zdroj: ČSÚ * reálné definitivní údaje O čem vypovídají indexy zatížení – porovnává ekonomicky ne- udržitelnosti průběžného financování Pozn.: Index stáří = počet osob ve věku 65 a více let na 100 osob ve věku 0–14 let. Index stáří (počet osob ve věku 65 a více aktivní a aktivní část populace (ve věku důchodů, zdravotní či sociální péče. Index ekonomického zatížení = počet osob ve věku 65 a více let a osob ve věku 0–19 let na 100 osob ve věku 20–64 let jak O Nejvyšší hodnota ve své kategorii, O Nejnižší hodnota ve své kategorii let na 100 dětí do 15 let) v celorepubliko- od 20 do 64 let). Tento poměr je zatím dosud zakázané ovoce? ODBORNÉ FÓRUM ZDRAVOTNICT VÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

Prof. Marek Trněný také prozradil, že za něně kolik měsíců bude ve VFN v Praze otevřena nově zrekonstruovaná transplantační jednotka: „Jsem neobyčejně rád, že dojde k rozšíření kapacity našeho pracoviště, protože požadavky na transplantace rok od roku narůstají.“ Foto: ZN veškerá dostupná léčba. „Potenciál krvetvorných buněk však přesahuje pouze ‚klasickou‘ transplantaci. V současnosti řešíme několik projektů z oblasti buněčné terapie zaměřených na pacienty s kritickou ischemickou chorobou dolních končetin či s infarktem myokardu,“ doplnil prof. Trněný.

www.florence.cz

Lékařům nelze eHealth nařizovat

XČeský statistický úřad

Populace zestárne, ekonomická zátěž stoupne

38 × ročně | 799 Kč

11 × ročně | 550 Kč T H E J O U R N A L O F T H E C Z E C H A N D S LOVA K O N CO LO G I C A L S O C I E T I E S ISSN 1804-7874

Vnitř Lék 2009; 55(12) on-line na www.vnitrnilekarstvi.cz

Vnitřní lékařství

NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE

časopis České internistické společnosti a Slovenskej internistickej spoločnosti

www.csnn.eu

ČASOPIS ČESKÉ NEUROLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP, ČESKÉ NEUROCHIRURGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP, SLOVENSKEJ NEUROLOGICKEJ SPOLOČNOSTI SLS, SLOVENSKEJ NEUROCHIRURGICKEJ SPOLOČNOSTI SLS A ČESKÉ SPOLEČNOSTI DĚTSKÉ NEUROLOGIE ČLS JEP

ročník 55 | prosinec 2009 | číslo 12 Indexed in EMBASE/Excerpta Medica, SCOPUS, MEDLINE/Index Medicus, Bibliographia medica čechoslovaca, Index Copernicus, Chemical Abstracts, INIS Atomindex

12 × ročně | 1320 Kč

MINIMONOGRAFIE

Spondylogenní cervikální myelopatie

Z. Kadaňka

PŘEHLEDNÝ REFERÁT

Thunderclap headache

D. Doležil et al

PŮVODNÍ PRÁCE

Porovnání tíže afázie u demence a cévní mozkové příhody pomocí MASTcz a její vztah k tíži kognitivního deficitu M. Košťálová et al KAZUISTIKA

Komplikovaná herpetická nekrotizující meningoencefalitida s nutností neurochirurgické intervence – kazuistika P. Prášil

Vydává ČLS JEP. ISSN 1210-7859. ISSN pro on-line přístup 1802-4041. Indexováno/excerpováno: Index Copernicus, EMBASE/Excerpta Medica, Bibliographia Medica Čechoslovaca, Scopus

ročník 73 | 106 | 2010 | číslo

3

6 × ročně | 600 Kč

Gastroenterologie a hepatologie

KLINICKÁ ONKOLOGIE

Gastroenterology and Hepatology Časopis České gastroenterologické společnosti, České hepatologické společnosti, Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti a Slovenskej hepatologickej spoločnosti Vydává ČLS JEP. Indexed in SCOPUS, CHEMICAL TITLES, EXCERPTA MEDICA/EMBASE, CHEMICAL ABSTRACTS, INIS Atominedex, Food Science and Technology Abstracts, Bibliographia medica čechoslovaca

Z OBSAHU: Acute mesenteric ischemia Z obsahu:

CMV kolitida po orgánových transplantacích

ABL1, SRC a další nereceptorové tyrozinkinázy jako nové cíle specifické protinádorové léčby

Dynamická scintigrafie jícnu

Změny cílových objemů při použití magnetické rezonance pro plánování radioterapie lůžka prostaty – předběžné výsledky

Jak řešit ztrátu odpovědi na biologika?

Cílená léčba bronchioloalveolárního plicního adenokarcinomu inhibitory tyrozinkinázové aktivity EGFR

Endoskopická léčba iatrogenní perforace tračníku

Vydává ČLS JEP. ISSN 0862-495 X. ISSN 1802-5307 on-line přístup Indexed in MEDLINE/PubMed, EMBASE/Excerpta Medica, SCOPUS, Bibliographia medica čechoslovaca, Index Copernicus

ročník 23 | 2010 | číslo

6 × ročně | 540 Kč

2

2010 / ročník 12

KR_2-10_komplet_2.indd 65

4 × ročně | 300 Kč

metabolický syndrom diabetická nefropatie a doprovodné postižení ledvin poruchy chování ve stáří poruchy spánku dny paměti �

čes ger rev 2009; 7(3–4)

www.urologickelisty.cz

O D B O R N Ý Č A S O P I S Č E S K É G E R O N TO LO G I C K É A G E R I AT R I C K É S P O L E Č N O S T I

www.geriatrickarevue.cz

www.kardiologickarevue.cz

česká geriatrická revue

Věnováno prof. MUDr. Jindřichu Špinarovi, CSc., FESC, k jeho 50. narozeninám

1.

4

číslo únor 2011 ročník 65

6 × ročně | 600 Kč www.praktickagynekologie.cz

ČESKÁ A SLOVENSKÁ

www.klinickaonkologie.cz

www.vnitrnilekarstvi.cz

ISSN 0042-773X ISSN pro on-line přístup 1801-7592

2*10

hormonálně aktivní nádory a předčasná puberta operace transsexualizmu female to male diabetes mellitus a gravidita vliv výživy na výsledky léčby neplodnosti předčasné ovariální selhání u chemoterapie

3.8.2010 10:14:08

4 × ročně | 420 Kč

4 × ročně | 600 Kč

4 × ročně | 400 Kč

Objednávat můžete na webových stránkách www.ambitmedia.cz nebo pomocí e-mailu predplatne�ambitmedia.cz


FLORENCE_FULL_4_2011  

Časopis moderního ošetřovatelství

FLORENCE_FULL_4_2011  

Časopis moderního ošetřovatelství

Advertisement