Page 1

ZDRAVOTNICKÉ NOVINY ODBORNÉ FÓRUM ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE www.zdravky.cz

8 594160 390009

Přejeme našim čtenářům klidné prožití dovolených a těšíme se na setkání v prázdninovém čísle 18. července. Redakce ZN

27

ročník 60 • číslo 27–28 • 4. července 2011 cena 26 Kč • pro předplatitele 19 Kč / 1,25 €

V REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ

Kabinet poslal do sněmovny tři zákony

Zákon o zdravotních službách

Odstraňuje dosavadní absenci přesné definice zdravotní péče. Vymezuje subjekty péče, stanoví pravidla pro nakládání s dokumentací, určuje podmínky provozu, ale i registrace zdravotnických zařízení. Stanovuje práva a povinnosti jak zdravotnických pracovníků, tak pacientů, akcentuje i individuální potřeby pacientů. Nově zavádí právo pacienta na svobodnou volbu poskytovatele zdravotních služeb. Norma upravuje oblast správních deliktů včetně sankcí. Za přestupky a správní delikty bude možné uložit pokuty od padesáti tisíc až do jednoho miliónu korun. Práva pacientů a povinnosti poskytovatelů zdravotních služeb se tak stanou mnohem lépe vymahatelnými.

Zákon o specifických zdravotních službách

Dosavadní právní předpisy z důvodu zastaralosti dostatečně neupravují posky-

tování některých druhů zdravotní péče – zákon je v konkrétních případech nově vymezuje a  podrobně definuje jejich právní rámec. Norma reguluje specifické oblasti, jakými jsou například sterilizace, kastrace, asistovaná reprodukce, tzv. psychochirurgické výkony či změna pohlaví u transsexuálů, lidské genetické dědictví a klonování atd. Zabývá se i ochrannou léčbou a posudkovou činností lékařů, tedy sférou, která je nyní rovněž velmi nedostatečně legislativně ošetřena.

Zákon o zdravotnické záchranné službě

Návrh zákona má za cíl jednoznačně stanovit podmínky poskytování této služby a upravit práva a povinnosti záchranářů či poskytovatelů akutní lůžkové péče. Součástí normy jsou i pravidla financování zdravotnické záchranné služby (ZZS). Změny v  této sféře se dotknou především poskytování přednemocniční neodkladné péče výjezdovými skupinami. To bude nyní hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Provozní náklady, které použijí záchranáři na svou činnost

Historicky první shoda na redukci lůžek Jihomoravský kraj začne jako první v ČR rušit akutní lůžka v nemocnicích. Dnes je zde z celkového počtu 8939 lůžkového fondu 6865 lůžek akutních. Po redukci jich 563 ubude, což má přinést úsporu 300 až 400 miliónů korun ročně. Uspořené peníze zůstanou v kraji, zdravotní pojišťovny o ně navýší platby zdravotnickým zařízením.

Vláda České republiky 29. června jednomyslně schválila další část z balíčku reformy zdravotnictví – zákon o zdravotních službách, zákon o specifických zdravotních službách a zákon o zdravotnické záchranné službě. Podle ministra zdravotnictví doc. MUDr. Leoše Hegera, CSc., se jedná o jakýsi kodexový soubor, který určuje pravidla, jakým způsobem mají být služby poskytovány. Podle premiéra RNDr. Petra Nečase by tento reformní balíček měla projednat 12. až 13. 7. sněmovna. Zákony by měly vstoupit v platnost od začátku roku 2012.

◗ Ekonomika

Poskytování přednemocniční neodkladné péče výjezdovými skupinami bude hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Ilustrační foto: archiv ZZS KHK a  provoz svých zařízení, pak půjdou z prostředků jednotlivých krajů. Zákon se také zabývá řešením krizových situací v záchranné službě, resp. zajištěním takových podmínek, aby poskytovatel byl na tyto mimořádné události připraven. Záchranáři mj. dostanou právo vstupovat do cizích objektů a požadovat od občanů pomoc.

Dostupnost ZZS je nově řešena tzv. plánem pokrytí území kraje výjezdovými základnami, který bude vydáván příslušným krajem. Plán by měl být koncipován tak, aby dojezdová doba záchranky nepřesáhla dvacet minut od tísňového volání minimálně v 95 procentech výjezdů. Vzniknout by mělo zhruba 40 nových stanovišť ZZS.  red

Vyplývá to z memoranda, které 30. června podepsali ministr zdravotnictví doc. MUDr. Leoš Heger, CSc., hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Michal Hašek, ředitel VZP ČR MUDr. Pavel Horák, CSc., a prezident Svazu zdravotních pojišťoven ČR Ing. Jaromír Gajdáček. Největší redukce postihne akutní lůžka v nemocni­ cích, jejichž zřizovatelem je sám Jihomoravský kraj – 295, z toho nejvíce v Nemocnici Znojmo (99 lůžek). Ministerstvo zdravotnictví ve svých přímo řízených organizacích na jihu Moravy obětuje 181 lůžek, z toho nejvíce ve FN Brno (110), a ostatní zřizovatelé 87 lůžek. Personál v nemocnicích, kde se budou rušit lůžka, nebude podle memoranda propouštěn, ale má se uplatnit na jiném pracovišti. Některá oddělení bu­ dou mít společná lůžka a přibýt má např. jednoden­ ních hospitalizací. Hejtman M. Hašek při podpisu memoranda ujistil, že se v Jihomoravském kraji nebudou žádné nemocnice rušit, koncepce počítá i s další existencí Úrazové ne­ mocnice Brno. Závěry memoranda budou nyní zapracovány do smluv, které pojišťovny uzavřou se zdravotnickými zařízeními do 31. prosince letošního roku. Ke stejné­ mu datu má být zpracována i druhá etapa koncepce, která se bude věnovat zejména struktuře oborů a od­ borností v jednotlivých zařízeních. jak, čtk

◗ International Health Summit

Britové hodnotí sami sebe lépe než Američané Řada problémů spojených se zdravotnictvím je společná pro celý svět. Je to ­zejména stoupající výskyt chronických onemocnění a v ekonomické oblasti potom zhoršující se bilance zdravotních systémů, jejichž výdaje se stále zvyšují, zatímco příjmy mimo jiné i v důsledku ekonomické recese stagnují. Na nedávném International Health Summit v Praze to řekl Simon Stevens, prezident britské UnitedHealth Group. S uvedenými problémy se přitom potýkají i nejsilnější ekonomiky bez ohledu na systém poskytování zdravotní péče, ať už se jedná o systém americký na jedné straně spektra nebo o britskou Národní zdravotní službu (National Health Service – NHS) na straně druhé.

Američané Obamově reformě nevěří… Americký prezident Barack Obama podepsal 23. března 2010 zákon o reformě zdravotnictví, který v USA zavedl povinnost zdravotního pojištění pro všechny občany. Jeho hlavním záměrem bylo vyřešit situaci, kdy 50 miliónů Američanů nemá zdravotní pojištění. „Ale dnes se polovina Američanů do-

mnívá, že nový zákon už byl zrušen,“ doložil S. Stevens kontroverzní způsob, jakým zákon přijala veřejnost ve Spojených státech. Nejvyšší soud USA nyní řeší otázku, zda je ústavní, aby federální vláda požadovala od každého občana, aby měl povinně zdravotní pojištění a v opačném případě ho mohla pokutovat. „Evropané by si takovou otázku pravděpodobně vůbec nekladli, ale v Americe jde o velice kontroverzní téma. Pravděpodobně není pochyb o tom, že právo požadovat od občanů povinné zdravotní pojištění mají jednotlivé státy unie,“ prohlásil S. Stevens. Reformu podle jeho slov podporují především stoupenci demokratů, zatímco příznivci republikánů jsou proti. Podle oficiálního odhadu Spojené státy vydají 938 miliónů dolarů na rozšíření

programu Medicaid a na dotace, za něž si nepojištění občané koupí soukromé zdravotní pojištění.

…zatímco ve Velké Británii obliba NHS stoupla Ve velké Británii bylo začátkem 80. let minulého století se zdravotnictvím spokojeno 55 procent obyvatel, zatímco koncem 90. let už to bylo pouze 36 procent. Potom však došlo k dramatickému obratu. Spokojenost projevují dvě třetiny populace a 62 % občanů by bylo pro drobné změny v britském zdravotnictví, zásadní změny požaduje 34 procent. V 90. letech byl tento poměr 25 ku 58 procentům. Důvodem jsou rozhodnutí vlády zvýšit příliv finančních prostředků do zdravotnictví, ale zároveň také změnit systém organizace zdravotnictví systémem pobídek, zavést hospodářskou soutěž a svobodnou volbu pro pacienty. Jedním z hlavních problémů, s nimiž se britské zdravotnictví potýkalo, byly dlouhé čekací lhůty. Například v roce 1997 se muselo čekat 18 měsíců na náhradu kyčelního kloubu nebo na operaci šedého zákalu, dnes je maximální čekací lhůta 18 týdnů od doby, kdy lékař pacienta k zákro-

ku doporučí. To mělo přímý dopad na spokojenost veřejnosti se systémem. Těchto změn se podařilo dosáhnout přidáním dalších nemocničních kapacit včetně uzavření smluv se soukromým sektorem, například vznikla soukromá chirurgická centra, která dostala smlouvu od NHS, a také se změnil systém veřejnoprávních nemocnic, které získaly určitou autonomii a staly se samostatnými ekonomickými subjekty. „Zatím je předčasné tyto změny jako celek hodnotit, ale faktem zůstává, že britský občan si na internetu může najít o konkrétních nemocnicích například údaje o úmrtnosti nebo názory jejích zaměstnanců na kvalitu péče, ale také hodnocení pacientů,“ rekapituloval S. Stevens. Pokud však jde o výhledy NHS na příští čtyři roky, nejsou nikterak optimistické – růst finančních prostředků pro zdravotnictví má být prakticky nulový. „Všechno nasvědčuje tomu, že v tomto ohledu existuje konsensus přes celé politické spektrum, ale je nutno připomenout, že za šedesát let své historie NHS nikdy nemohla přežít čtyři roky bez zvýšení rozpočtu,“ řekl S. Stevens.  dokončení na straně 3 ➥


◗ ◗ Z DOMOVA

2 ZDRAVOTNICKÉ NOVINY

◗ Lidé

ROČNÍK 60 n ČÍSLO 27–28 n 4. ČER VENCE 2011

◗ Stručně

V Noví profesoři Prezident republiky prof. Ing. Václav Klaus, CSc., jme­ noval 24. června osmdesát nových univerzitních pro­ fesorů, z toho pro medicínské obory: V prof. MUDr. Milana Horu, Ph.D., a prof. MUDr. Jaro­ slava Lindnera, CSc., (1. LF UK v Praze); V prof. MUDr. Petra Sedláčka, CSc., a prof. MUDr. Pavla Seemana, Ph.D. (2. LF UK v Praze); V prof. MUDr. Ivana Rychlíka, CSc. (3. LF UK); V prof. MUDr. Jiřího Jirku, DrSc., a prof. MUDr. Richarda Rokytu, Ph.D. (LF UK v Plzni); V prof. MUDr. Romana Herziga, Ph.D., prof. MUDr. Pav­ la Horáka, CSc., prof. MUDr. Martina Köchera, Ph.D., prof. MUDr. Radovana Pilku, Ph.D., a prof. MUDr. Jo­ sefa Zadražila, CSc. (LF UP, Olomouc); V prof. MUDr. Vladimíra Vašků, CSc. (LF MU, Brno); V prof. MUDr. Karla Odrážku, Ph.D. (UO, Hradec Králové).

V Ing. Petr Benda Bývalý předseda ČSSD v Ústeckém kraji 29. 6. rezignoval na funkci předsedy a člena představenstva v Krajské zdravotní, a. s. (KZ), pod kterou spadá pět krajských nemocnic. Učinil tak poté, co sociální demokraté zastupitelstvu navrhli jeho od­ volání, jehož důvodem bylo údajně špatné hospoda­ ření KZ. Funkci předsedy představenstva KZ zastával P. Benda od 17. prosince 2008. V představenstvu ho nahradí člen dozorčí rady KZ Mgr. Tomáš Kříž.

V MUDr. Petr Zajíc, MBA Vítěz výběrového řízení ministerstva zdravotnictví nastoupí od 1. srpna do funkce ředitele Fakultní nemocnice Na Bulovce v Praze, v níž vystřídá MUDr. Kateřinu Toběrnou. P. Zajíc vy­ studoval LF Masarykovy univerzity v Brně a je absol­ ventem postgraduálního manažerského studia na John

Moores University v Liverpoolu. Pracoval na kožním od­ dělení Městské nemocnice v Ostravě (MNO) a poté ve Fakultní nemocnici Ostrava. V MNO rovněž působil jako náměstek pro lékařskou péči.

V Ing. Jaroslav Pánik S platností od 1. července byl jmeno­ ván ředitelem Nemocnice s poliklini­ kou v Novém Jičíně, kde dosud půso­ bil jako technický náměstek. Je absolventem Vysoké školy dopravy a spojů v Žilině. V le­ tech 1983 až 1990 pracoval v Městském ústavu národ­ ního zdraví v Ostravě. Od roku 1991 působil ve funkci ředitele Městské záchranné služby Ostrava, p. o. Na po­ stu ředitele novojičínské nemocnice vystřídal MUDr. To­ máše Nykela, který na funkci rezignoval.

V Ing. Josef Pejchl Dočasný ředitel Nemocnice Kyjov, p. o., byl Radou Jihomoravského kraje 29. června potvrzen ve funkci. J. Pejchl, který nahradil v loňském ro­ ce bývalého ředitele Ing. Igora Kalixe, MBA, absolvoval Fakultu strojní VUT v Brně a do roku 1995 pracoval ve firmě ŽĎAS jako vývojář. V letech 1995–2003 působil jako ředitel Polikliniky Žďár nad Sázavou, od ledna 2004 řídil Nemocnici Havlíčkův Brod, p. o. Před nástupem do kyjovské nemocnice byl krajským zmocněncem pro ­rekonstrukci Nemocnice Znojmo, p. o.

V Mgr. Jakub Dvořáček Ve funkci výkonného ředitele Asocia­ ce inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) od 1. července vy­ střídal PharmDr. Radima Petráše. Do čela AIFP přichází z pozice ředitele divize investic agentury CzechInvest. V minulosti pů­ sobil i na manažerských pozicích v organizacích jako Charita Česká republika či Člověk v tísni. red

Homolka obhájila druhou reakreditaci JCI

První centrum chirurgické léčby TBC

Po dobu pěti dnů prověřovali auditoři Joint Commission International (JCI) v pražské Nemocnici Na Homolce 1033 indikátorů obsažených v 331 akreditačních stan­ dardech, které jsou zaměřeny na všechny důležité čin­ nosti zdravotnického zařízení – od bezpečné péče o pa­ cienty až po efektivní řízení nemocnice. Na Homolce nesplnili pouze dva indikátory, 13 splnili částečně, cel­ kově však dostáli všem standardům a získali třetí akre­ ditaci JCI. Ta je platná na tři roky. V celém světě je mimo USA podle tohoto systému akre­ ditováno 326 nemocnic – např. v Rakousku 4, v Dánsku 12 a ve Velké Británii žádná. V ČR má certifikát JCI také ÚVN Praha (3x), ÚHKT v Praze (2x), Masarykův onko­ logický ústav v Brně (1x) a FN Ostrava (1x). Náklady na akreditaci činí 43 000 dolarů, tedy asi 260 000 korun na rok. jat

Nové oddělení hrudní chirurgie, které se jako jediné v ČR specializuje na péči o nemocné s plicní a mimoplicní tu­ berkulózou a plicními mykobakteriózami, bylo 28. červ­ na otevřeno v pražské Fakultní Thomayerově nemocnici s poliklinikou (FTNsP). Oddělení má 3 operační sály, 15 standardních lůžek a 7 lůžek JIP. Je situováno v pavi­ lonu B1, jehož adaptace trvala 8 měsíců a stála 107 mi­ liónů korun.

Čtvrtstoletí transplantací kostní dřeně

Specializované pracoviště FTNsP vede primář MUDr. Vladislav Hytych. Foto: archiv FTNsP

Na specializovaných pracovištích v ČR se každoročně uskuteční cca 500 transplantací kostní dřeně a krvetvor­ ných buněk. Transplantační program byl u nás zahájen v roce 1986, asi o 16 let později než jinde ve světě, a to v Ústavu hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) Vše­ obecné fakultní nemocnice v Praze. V uplynulých 25 le­ tech provedli jeho lékaři celkem 851 transplantací, z to­ ho 751 alogenních (421 od nepříbuzných dárců, 330 od pokrevních příbuzných) a 100 autologních. V celé ČR se transplantační aktivita během posledního čtvrtstoletí dostala na úroveň, která je běžná ve vyspě­ lých západoevropských zemích. Počty se pohybují nad 300/10 mil. obyvatel u autologních transplantací, nad 150/10 mil. u alogenních a nad 400/10 mil. u auto­ logních + alogenních transplantací. red

lizační soutěž vyhrálo konsorcium Prague Military Hos­ pital Consession, v němž má čtvrtinový podíl Metrostav. Smlouvu s ním stvrdil Fischerův úřednický kabinet loni jen několik dní před volbami. Akce byla deklarována jako první projekt PPP (public private partnerships) realizo­ vaný v ČR, a měla proto mít mj. i „testovací význam“. Přesto ji od počátku provázely mediální spekulace o „me­ galomanském“ charakteru stavby i o jejím předražení. Původně se hovořilo o celkových nákladech ve výši 800 miliónů, průběžně ale cifra rostla. Ministr obrany Alexandr Vondra na konci minulého roku rozhodl o se­ škrtání projektu, celkové náklady tak měly klesnout z 2,6 (podle některých zdrojů 2,9) na 1,9 miliardy korun. Navzdory tomu, že je investice zastavena, stát se zřejmě určitému placení nevyhne. Podle iHNed.cz má v této chvíli konsorcium nárok na přibližně 170 miliónů korun, dalších několik desítek miliónů již v minulosti spolykaly právní analýzy a různé expertní posudky. red

Změna ve vedení IKEM? Vytvořením specializovaného pracoviště se mj. význam­ ně snižuje nebezpečí mikroepidemií, ohrožení nemoc­ ných a zdravotnického personálu standardních interních a chirurgických oddělení.  red

V ÚVN Praha hotel nebude Miliardová výstavba v areálu pražské Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN) se zřejmě navždy stala pouhou vizí. Zpravodajský server iHNed.cz 28. června s odvoláním na generálního sekretáře a ředitele sekce správy majetku ministerstva obrany Ing. Jana Vylitu, FCCA, CFE, oznámil, že ministerstvo od projektu, během nějž měl v areálu ÚVN vyrůst tříhvězdičkový hotel pro rodiny válečných ve­ teránů s bazénem a podzemními garážemi, odstoupilo. Záměr odsouhlasila vláda M. Topolánka v r. 2007, rea­

Ministr zdravotnictví doc. MUDr. Leoš Heger, CSc., vyhlásí výběrové řízení na funkci ředitele Institutu klinické a ex­ perimentální medicíny (IKEM) v Praze. „Je potřeba, aby jedno z  největších specializovaných klinických a vědeckovýzkumných pracovišť v ČR neztra­ tilo nic ze svého roky budovaného renomé a nabralo dech pro další rozvoj. Jeho výjimečný statut by neměl být narušen. Z výběrového řízení vzejde ředitel s plným mandátem daným tímto transparentním procesem,“ uvádí tisková informace ministerstva zdravotnictví (MZ) z 29. června. Ve stejný den oznámilo vedení IKEM záměr zadat forenzní audit k hospodaření a nakládání s majet­ kem v období před nástupem současného managemen­ tu, tedy v letech 1997 až 2005. V pátek 1. července současný ředitel IKEM doc. MUDr. Jan Malý, CSc., sdělil novinářům, že se do výběrového řízení hodlá přihlásit. J. Malého kritizovala média za ne­ průhledné hospodaření IKEM a poukazovala i na nepři­ měřené majetkové poměry managementu.  red

Inzerce

První reformní zákony – přínos ekonomice a organizaci českého zdravotnictví Jakožto první část zdravotnické reformy přijala 21. června poslanecká sněmovna vládní návrh novelizovaného znění páteřních zdravotnických zákonů – zákona o veřejném zdravotním pojištění, zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, zákona o Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR a zákona o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách. Jmenované normy jednak upravují procesy, které až dosud neměly podrobně stanovená pravidla, jednak zavádějí nové především se zřetelem na možné finanční úspory, a konečně modifikují podmínky a výši některých plateb. Značná pozornost je věnována lékové politice

Nejdůležitější změny se týkají oblasti lékové politiky, ve které je shledáván značný potenciál úspor v systému veřejného zdravotního pojištění. Zákon zjednodušuje správní řízení, což umožní rychlejší vstup generických léčiv na trh. Při vstupu prvního generického přípravku do skupiny terapeuticky zaměnitelných přípravků dojde ke snížení základní úhrady této skupiny o 32 procent. Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) bude přezkoumávat opodstatněnost úhrad léčivých přípravků používaných k podpůrné a doplňkové léčbě. To může přinést roční

úsporu až 580 miliónů korun ročně. K úspoře přispěje taktéž opatření zrušující úhrady u všech léčiv, jejichž konečná cena v lékárně je do 50 Kč. Přínosem pro pacienta naopak bude změna v regulačním poplatku – místo položky na receptu se nově bude platit 30 Kč na celý recept. Bude umožněno stanovit úhradu léčivého přípravku ve výši návrhu držitele jeho registrace, pokud bude nižší než úhrada, kterou zjistí SÚKL. SÚKL bude zároveň oprávněn revidovat maximální cenu a úhradu léčivého přípravku, jestliže předpokládaná úspora prostředků veřejného zdravotního pojištění přesáhne 30 miliónů korun ročně. Rovněž se nastoluje možnost změnit z moci úřední maximální cenu, pokud překračuje zákonné požadavky. Nově mohou probíhat elektronické aukce na zajištění úspor ze zdravotního pojištění a zabezpečení plně hrazeného přípravku v rámci dané účinné látky. Co se týče drahých inovativních léčiv, bude jim umožněno získat dočasnou úhradu až poté, kdy budou hrazeny minimálně ve 3 zemích EU. Aby se těmto lékům mohla přiznat trvalá úhrada, budou muset předložit hodnocení o úspěšnosti léčby a nákladové efektivitě, které získají po čas dočasné úhrady.

Pojištěnci si budou moci připlácet na nadstandardní péči

Zákon definuje standard a nadstandard zdravotní péče – pojištěnec bude mít právo vybrat si základní nebo ekonomicky náročnější variantu, přičemž bude hradit pouze

rozdíl mezi úhradou z veřejného zdravotního pojištění a cenou poskytnuté péče. Omezí se tak prostor pro šedou ekonomiku.

Fúze zdravotních pojišťoven budou mít přesná pravidla

Zákon podrobně stanoví podmínky pro slučování zdravotních pojišťoven. Prodlužují se lhůty k uložení pokuty za nesplnění oznamovací povinnosti, čímž se zamezí úniku finančních prostředků vybíraných zdravotními pojišťovnami. Stejným záměrem bylo vedeno i prodloužení lhůt pro vymáhání dlužného pojistného.

www.zdravky.cz | ročník 60, číslo 27–28, 4. července 2011 | adresa redakce: Klicperova 604/8, 150 00 Praha 5, zdravky.redakce@ambitmedia.cz, tel. 222 352 576, fax 222 352 572 šéfredaktor: Jan Kulhavý, jan.kulhavy@ambitmedia.cz | zástupci šéfredaktora: Mgr. Tomáš Polák, tomas.polak@ambitmedia.cz | Ing. Jana Tlapáková, vedoucí Kongresového listu, jana.tlapakova@ambitmedia.cz | redakce: PhDr. Helena Chvátalová, helena.chvatalova@ambitmedia.cz | Zbyněk Kysela, zbynek.kysela@ambitmedia.cz | Mgr. Jiří Široký, jiri.siroky@ambitmedia.cz | Mgr. Martin Tarant, martin.tarant@ambitmedia.cz | stálí spolupracovníci redakce: Mgr. Kristýna Čilíková | Mgr. Josef Gabriel, josef.gabriel@ambitmedia.cz | PhDr. Jaroslav Houštecký, jaroslav.houstecky@ambitmedia.cz | grafická úprava: Jindřich Studnička | jazyková redakce: Bohumila Píšová vydavatel: Ambit Media, a. s. | www.ambitmedia.cz | ředitel společnosti: RNDr. Martin Slavík | šéfredaktor zdravotnických titulů: Jan Kulhavý, jan.kulhavy@ambitmedia.cz | marketing: Petr Belica, marketing manager, petr.belica@ambitmedia.cz, tel. 725 826 433 | obchod: Alexandra Manová, group sales manager, alexandra.manova@ambitmedia.cz, tel. 222 352 574, 724 811 983 | Mgr. Dana Stripaiová, key account manager, dana.stripaiova@ambitmedia.cz, tel. 725 778 001 | Markéta Šimoníčková, key account manager, marketa.simonickova@ambitmedia.cz, tel. 734 355 409 | personální inzerce: radkova.inzerce@ambitmedia.cz, tel. 725 778 015 | tisk: AHOMI, s. r. o., U Louže 579, 250 67 Klecany | předplatné ČR: POSTSERVIS, oddělení předplatného, Poděbradská 39, 190 00 Praha 9, fax 284 011 847, predplatne@ambitmedia.cz, infolinka 800 300 302, www.periodik.cz | předplatné SR: Mediaprint Kapa - Pressegrosso, a. s., oddelenie inej formy predaja, Vajnorská 137, 830 00 Bratislava 3, tel. +421 244 458 821, fax +421 244 458 819, predplatne@abompkapa.sk | cena pro předplatitele 19 Kč / 1,25 € (samostatně 26 Kč), roční předplatné: 799 Kč / 52,50 € | registrace: MK ČR E 18649 Uzávěrka tohoto čísla 30. června 2011. Příští číslo vychází 18. července na 2011 | Volně neprodejné, určeno odborné zdravotnické veřejnosti. Přetisk a jakékoliv šíření je povoleno pouze se souhlasem vydavatele. Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Redakce neodpovídá za jazykovou správnost inzerátů. | Vychází minimálním ­distribuovaným nákladem 25 000 výtisků. | Copyright © Ambit Media, a. s., 2011 | Týdeník Zdravotnické noviny je vydáván na základě oprávnění poskytnutého vydavateli Odborovým svazem zdravotnictví a sociální péče České republiky a Ministerstvem zdravotnictví České republiky


ROČNÍK 60 n ČÍSLO 27–28 n 4. ČER VENCE 2011

◗ ◗ EKONOMIKA

Britové hodnotí sami sebe lépe... ➥ dokončení ze strany 1 Růst nákladů versus kvalita péče

Jako extrémní příklad růstu nákladů na zdravotní péči uvedl S. Stevens opět Spojené státy. USA vydaly v loňském roce na zdravotnictví 2,5 biliónu dolarů, přičemž meziroční nárůst je v různých oblastech USA různý – například růst výdajů programu Medicare na osoby starší 65 let se v Miami pohybuje kolem 2,5 %, zatímco v Oregonu je to pět procent. Pokud jde o ekonomické dopady Obamovy reformy, původní prognóza uváděla, že výdaje na zdravotnictví vzrostou až na 5 biliónů dolarů, a poslední odhady z ministerstva zdravotnictví hovoří o 4,6 biliónu dolarů. „Lze tedy tvrdit, že tato reforma spíše zvýrazní problém s náklady na zdravotnictví. Pokud se podíváme na to, jaké jsou hybné síly rozpočtového schodku v USA v  příštích 25 letech, je to především ­oblast výdajů na zdravotnictví s  tím, že důchodové výdaje a sociální zabezpečení nijak zásadně nerostou,“ ilustroval S. Stevens. Pozoruhodné jsou americké zkušenosti s fúzováním nemocnic v 90. letech. „Tam, kde se sousedící nemocnice spojily, došlo ke zvýšení cen až o 40 procent, protože takto zfúzované subjekty mohly daleko tvrději vyjednávat s pojišťovnami. Můžeme říci, že otázka nákladů nebyla ve Spojených státech vyřešena,“ uvedl Simon Stevens. V souvislosti s náklady je důležitá otázka

Když Barack Obama podepisoval zákon o reformě zdravotnictví... Foto: prezentace S. Stevense kvality, i když z hlediska veřejnosti je tento problém méně viditelný. Většina amerických pacientů je přesvědčena, že v místě jejich bydliště nejsou velké kvalitativní rozdíly mezi lékaři, lidé pracující ve zdravotnictví jsou ale převážně opačného názoru. Ve Velké Británii existují regiony, v nichž lékaři udávají poměrně nízkou prevalenci například kardiovaskulárních onemocnění, ale mortalitní data vypovídají o opaku. „Máme relativně silnou infrastrukturu primární péče, ale přesto dochází k obrovským mezerám v kvalitě,“ řekl S. Stevens.

Zásadním prvkem systému je systém pobídek

První možností řešení neuspokojivé kvality zdravotní péče je reforma plateb, tedy

... nemohl tušit, jak bouřlivou odezvu to vyvolá. Foto: prezentace S. Stevense

způsobu, jakým plátci strukturují pobídky pro lékaře a nemocnice, aby se pokusili změnit jejich chování. Jako příklad nevhodné změny v  této oblasti uvedl S. Stevens kontrakt z roku 2006, podle kterého neměli být britští stomatologové honorováni za všechny výkony, které provádějí. Výsledkem bylo omezení komplexní péče a naopak zvýšení počtu extrakcí. Dalším příkladem mohou být pobídky pro lékaře v primární péči zavedené v roce 2004, které praktikům umožnily, aby si vydělali až o 30 % více, pokud zlepší své výsledky v definované oblasti klinických měřítek, týkající se chronické péče. Ve skutečnosti si praktici vydělají nikoliv o 30 procent, ale o 50 % více tím, že dosáhli požadovaných skóre kvality daleko rychleji, než se předpokládalo. Výrazně se jim zvýšily příjmy a toho použili k tomu, aby snížili počet ordinačních hodin. Tito lékaři samozřejmě také daleko více využívali práce sester, aby žádoucích skóre kvality dosahovali. Hodně se diskutuje také o pobídkách pro pacienty. „Obecně bychom mohli říci, že levicově zaměření komentátoři preferují spíše pobídky zaměřené na poskytovatele zdravotní péče, ti napravo spíše na její spotřebitele. Myslím, že nejvhodnější je kombinace obou přístupů. Je také věcí zdravotních pojišťoven, zda zvolí pasivní přístup vybírání a utrácení pojistného, nebo budou koncipovat a podporovat preventivní programy,“ poznamenal S. Stevens. Jako příklad uvedl opět Spojené státy, kde se podíl dospělých obézních za posledních 20 let zvýšil ze 13 na 28 procent, ale podíl nákladů na zdravotní péči o tyto osoby stoupl z osmi na 38 procent. mt

ZDRAVOTNICKÉ NOVINY

3

Summit vyvrcholil Pražskou deklarací Martin De Villiers z jihoafrické společnosti ICON integrující onkologickou péči, Johan Hjertqvist, ředitel Health Consumer Powerhouse sídlícího ve Švédsku, Jamese Rice z The Governance Institute v USA, Ronalda Mooije, reprezentant nizozemského modelu organizace a financování zdravotní péče, Peter Pažitný, ředitel slovenského Health Policy Institute – všechny zmíněné osobnosti se spolu s mnoha dašími účastníky International Health Summit (IHS) podílely na formulaci tzv. Pražské deklarace. Jedná se o výzvu k novému přemýšlení o zdravotních systémech vyspělých zemí a k jejich zásadní modernizaci. Volá zejména po takovém systémovém prostředí, které by podporovalo inovativní přístupy k řešení problémů ve zdravotnictví. Má oslovit všechny významné hráče v sektoru, a to jak ty, kteří změny podporují, tak ty, kteří se jim dosud brání. Může být rovněž chápána jako mapa pro politiky uvažující o zdravotních reformách a mapa pro inovátory ve zdravotnictví, která jim má pomoci dosahovat zamýšlených cílů. V aktuální pracovní verzi se jedná o sadu šesti páteřních prohlášení symbolizujících šest ročníků IHS: 1. Důležitost a naléhavost inovací Nezbytnost podstatných změn zdravotních systémů po celém světě vyvolává stále větší naléhavost inovací a organizace, které jsou schopné přinášet nové věci, jsou stále více důležité. Role inovátorů se stává rozhodující, jelikož žádné podstatné změny nelze dosáhnout bez inovativního myšlení a inovativních činů. 2. Hlas spotřebitele Ačkoliv inovace jako takové jsou nezbytnou podmínkou k dosažení žádoucích změn systému, je třeba mít na paměti, že existují „dobré“ a „špatné“ inovace. Systém potřebuje k jejich rozlišení arbitra, kterým je spotřebitel (uživatel systému zdravotní péče). Proto potřebujeme, aby spotřebitel, pacient a pojištěnec, hrál v systému ústřední roli. 3. Boření překážek Základní povinností politiků je nevytvářet umělé překážky inovacím. Přirozeným prostředím, které podporuje inovace, je prostředí spravedlivé a svobodné soutěže a spolupráce. Integrací zdravotních trhů se zlepší přístup k péči a její kvalita. 4. Inovace zdravotního pojištění V systému zdravotní péče jsou dvě kritické oblasti, na něž se musejí inovace obzvláště zaměřit. Je to zlepšování zdraví a zdravotní péče. Uzlovým bodem, který tyto dvě nejdůležitější oblasti systému spojuje a udržuje v rovnováze, jsou produkty zdravotního pojištění, zdravotní plány. Právě zde systém potřebuje inovace nejvíce, a proto je tak důležité ve zdravotním pojištění usilovat o vytvoření konkurenčního prostředí. A jelikož je moderní zdravotní pojištění založeno na smlouvách s poskytovateli, potřebujeme také trh zdravotní péče. 5. Síla dobrých pravidel soutěže Konkurenční trhy ve zdravotním sektoru jsou poměrně nebezpečným nástrojem, pokud jde o zajištění rovného přístupu a finanční ochrany pro všechny. Aby bylo zajištěno, že tyto trhy vytvoří žádoucí hodnotu pro spotřebitele, potřebujeme komplexní změny systému na všech jeho úrovních, aby trhy mohly fungovat správným způsobem. Vzorem takového bezpečného, tržně orientovaného systému je nizozemský zdravotní systém. 6. Vůdčí osobnosti zdravotní politiky K prosazení žádoucích systémových změn potřebujeme politiky se silnou vizí a schopností získat pro ni podporu. Těmto vůdčím osobnostem můžeme zaručit silnou podporu všech inovátorů ve zdravotním sektoru. Deklarace a její aktualizace budou spravovány občanským sdružením Reforma zdravotnictví-fórum.cz v české a anglické verzi a rozšiřovány v lokálních jazykových verzích také na Slovensku, v Polsku a Maďarsku prostřednictvím mezinárodní asociace CEE Health Policy Network.  red

Inzerce

Lepší vyhlídky

– snížení LDL a KV rizika 1,2,3 Pokles mortality a morbidity 2,3 Dosažení cílových hladin 1,4 Výhodný poměr účinnosti a bezpečnosti 5

10 mg, 20 mg a 40 mg v 30 a 100 tabletovém balení

Zkrácená informace o přípravku: Název: Torvazin® 10 mg, Torvazin® 20 mg, Torvazin® 40 mg. Složení: atorvastatinum 10, 20, 40 mg v jedné tabletě. Indikace: Hypercholesterolemie (primární hypercholesterolemie, heterozygotní familiární hypercholesterolemie, smíšená dyslipidemie) pokud speciální dieta a jiné nefarmakologické možnosti nevedly k dostatečnému účinku. Kombinační léčba s jinými léčivými přípravky snižujícími LDL-cholesterol. Homozygotní familiární hypercholesterolemie pokud nedošlo k uspokojivému výsledku jinými léčebnými metodami na snížení celkového cholesterolu a LDL-cholesterolu. Dávkování: Hypercholesterolemie: počáteční dávka je 10 mg atorvastatinu 1× denně. Úprava dávkování se provádí s odstupem 4 týdnů a déle. Maximální dávka je 80 mg atorvastatinu 1× denně. Denní dávka léku se podává celá najednou. Užívání není závislé na denní době či příjmu potravy. Heterozygotní familiární hypercholesterolemie: úvodní dávka přípravku Torvazin je 10 mg denně. Úpravy dávkování by měly být prováděny po 4 týdnech až do dávky 40 mg atorvastatinu denně. Poté může být dávkování zvýšeno až na maximální dávku 80 mg denně nebo se může kombinovat sekvestrant žlučových kyselin se 40 mg atorvastatinu jednou denně. Homorozygotní familiární hypercholesterolemie: dávkování atorvastatinu 10–80 mg denně spolu s další hypolipidemickou terapií. U pacientů s renální insuficiencí není nutné dávkování nijak zvlášť upravovat. Kontraindikace: Hypersenzitivita na atorvastatin nebo kteroukoli pomocnou látku přípravku. Aktivní onemocnění jater nebo neobjasněné přetrvávající zvýšení sérových transamináz na více než trojnásobek normálních hodnot. U pacientů s myopatií. Těhotenství a kojení. Ženy v reprodukčním věku, které nepoužívají antikoncepci. Zvláštní upozornění: Jaterní testy mají být provedeny před zahájením léčby a pravidelně kontrolovány v průběhu léčby. Pokud přetrvávají více než trojnásobně zvýšené hodnoty transamináz, doporučuje se dávku přípravku Torvazin snížit nebo terapii vysadit. Pacienti, kteří konzumují velké množství alkoholu nebo mají v anamnéze jaterní onemocnění, by měli být léčeni přípravkem Torvazin s opatrností. Atorvastatin může způsobovat myalgie, myositidy a myopatie, které mohou progredovat do rabdomyolýzy. Atorvastatin je třeba předepisovat s opatrností u pacientů s predisponujícími faktory pro rabdomyolýzu. Jsou-li hladiny CK(kreatinkinázy) významně zvýšené (více než pětinásobek horní hranice normálních hodnot), léčba nemá být zahájena. Objeví-li se bolest svalů, křeče nebo slabost, zvláště je-li provázena malátností a horečky je třeba změřit pacientovi hladiny CK. Jsou-li hladiny CK významně zvýšené (více než pětinásobek horní hranice normálních hodnot), léčbu je třeba přerušit. Jsou-li svalové příznaky vážné nebo způsobují každodenní obtíže, je třeba přerušit léčbu, i když hladiny CK jsou nižší než pětinásobek horní hranice normálních hodnot. Riziko rabdomyolýzy je zvýšené při současném podávání atorvastatinu s těmito léky: cyklosporin, erytromycin, klaritromycin, itrakonazol, ketokonazol, nefazodon, niacin, gemfibrozil, jiné fibráty a inhibitory HIV proteázy. Interakce: Riziko myopatie je zvýšené při současném podávání cyklosporinu, fibrátů, makrolidových antibiotik včetně erytromycinu, antimykotik azolového typu nebo derivátů kyseliny nikotinové (niacinu), přičemž se vzácně objevila rabdomyolýza s poruchou funkce ledvin jako následek myoglobinurie. Interakce mohou nastat s inhibitory cytochromu P 450 3A4, dioxinem, perorálními antikoncepčními přípravky, kolestipolem, antacidy, warfarinem. Během léčby atorvastatinem se proto nedoporučuje pít větší množství grapefruitové šťávy. Nežádoucí účinky: zácpa, nadýmání, dyspepsie, bolesti břicha. Časté (≥ 1/100 a < 1/10) bolest hlavy, závratě, parestézie, hypestézie, nevolnost, průjem, vyrážka, pruritus, myalgie, artralgie, únava, bolest na hrudi, bolest zad, periferní otoky, hypersenzitivní reakce, nespavost. Méně časté: myopatie. Vzácné: myozitida, rabdomyolýza. U pacientů léčených atorvastatinem byl pozorován vzestup hladin transamináz v séru; zvýšení sérové CK. Balení: 30; 100 tablet. Podmínky uchovávání: Žádné zvláštní podmínky pro uchovávání. Držitel rozhodnutí o registraci: EGIS Pharmaceuticals PLC., Budapešť, MAĎARSKO. Registrační číslo: 31/059/09-C, 31/060/09-C, 31/061/09-C Datum registrace: 28. 1. 2009. Datum poslední revize textu: 11. 8. 2010. Před předepsáním přípravku se seznamte se souhrnem údajů o přípravku. Výdej je vázán na lékařský předpis. Přípravek je hrazen z veřejného zdravotního pojištění. Literatura: 1. Law MR. Quantifying effect of statins on low density lipoprotein cholesterol, ischaemic heart disease, and stroke: systematic review and meta-analysis. BMJ. 2003 Jun 28; 326(7404): 1423. 2. Grundy S. Implications of Recent Clinical Trials for the National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel III Guidelines. Circulation. 2004; 110: 227–239. 3. Waters DD., Effects of Atorvastatin on Stroke in Patients With Unstable Angina or Non–Q-Wave Myocardial Infarction A Myocardial Ischemia Reduction with Aggressive Cholesterol Lowering (MIRACL) Substudy Circulation. 2002; 106: 1690–1695. 4. Vaverková H. Doporučení pro diagnostiku a léčbu dyslipidemií v dospělosti, vypracované výborem Českéspolečnosti pro aterosklerózu. Vnitřní lékařství 2007; 53(2): 181–197. 5. Newman CB. Safety of atorvastatin derived from analysis of 44 completed trials in 9,416 patients Am J Cardiol. 2003 Sep 15; 92(6): 670–676.

Egis Praha, spol. s r. o. Ovocný trh 1096/8, 110 00 Praha 1 www.egispraha.cz tel.: (420) 227 129 111, fax: (420) 227 129 199


◗ ◗ K VĚCI

4 ZDRAVOTNICKÉ NOVINY

◗ Personální inzerce ◗ ◗ VOLNÁ MÍSTA V Lékař – patolog

Cytologická laboratoř Trutnov s.r.o. přijme lékaře patologa se specializovanou způsobilostí na plný nebo částečný úvazek. Nadstandardní mzdové a pracovní podmínky. Informace na tel. 608 977 919.

V Sestry

Sestry pro Oddělení léčby závislostí přijme Všeobecná fakultní nemocnice v Praze: • staniční sestru na detoxifikační oddělení. Nástup možný v polovině srpna 2011. • sestru na úvazek 1,0 do nepřetržitého provozu na lůžkové oddělení muži. Vítáme chuť vzdělávat se v psychoterapii. Nástup 1. 7. 2011. • všeobecnou sestru na úvazek 1,0 do jednosměnného provozu na Centrum substituční léčby – práce se stabilizovanou klientelou. Nástup možný ihned. Požadujeme organizační schopnosti, flexibilitu, registraci dle Zákona 96/2004, PSS nutné u staniční sestry. Zkušenosti v oboru vítány. CV zasílejte na: hlavata.zdenka@vfn.cz. Informace podá Z. Hlavatá 224 968 209.

◗ Diag Human Požadujeme odbornou a zdravotní způsobilost podle Zákona 96/2004 Sb., trestní bezúhonnost, osvědčení k výkonu povolání bez odborného dohledu, flexibilitu a chuť učit se novému, schopnost pracovat samostatně i v týmu. Nabízíme odbornou a zajímavou práci, podporu odborného růstu a dalšího vzdělávání, možnost ubytování pro mimopražské, příspěvek na stravování. Nástup 1. 7. 2011. Kontakt: O. Krpatová 224 967 851, e-mail: olga.krpatova@vfn.cz. Farmaceutického asistenta pro Ústav nukleární medicíny přijme Všeobecná fakultní nemocnice v Praze. Požadujeme vzdělání v oboru, osvědčení k výkonu zdr. povolání bez odborného dohledu, spolehlivost a samostatnost. Nabízíme práci v malém pracovním kolektivu na nově zbudovaném pracoviště, možnost dalšího vzdělávání. Nástup možný kdykoliv. Kontakt: M. Koudelová 224 965 785, e-mail: koudelova.marcela@vfn.cz.

Pro zasílání své personální inzerce využijte naši e-mailovou adresu:

radkova.inzerce@ambitmedia.cz

FYZIOTERAPEUTA/KU (na plný úvazek) KLÍČOVÉ ČINNOSTI A CÍLE POZICE: • Rehabilitace pohybového aparátu • Rehabilitace po operačních stavech • Diagnostika (komplexní kineziologické vyšetření včetně diagnostiky funkčních poruch ­pohybového systému) • Stanovení krátkodobých i dlouhodobých léčebných plánů • Odborné poradenství v oblasti fyzioterapie • Prodej doplňkového materiálu, léčebných přípravků a pomůcek

PROFIL ÚSPĚŠNÉHO KANDIDÁTA: • VOŠ/VŠ zdravotnického oboru • Praxe a zkušenosti na obdobné pozici podmínkou • Znalost AJ výhodou • Výborné komunikační schopnosti, vstřícný a zodpovědný přístup a loajalita • Dobrá znalost práce na PC – MS Office

NABÍZÍME: • Zajímavou a odpovědnou práci v příjemném pracovním prostředí • Finanční ohodnocení odpovídající Vaší praxi a zkušenostem • Možnost seberealizace a profesního růstu • Zaměstnanecké výhody

NÁSTUP dle dohody.

Zaujala-li Vás tato pozice, zašlete, prosím, Váš strukturovaný životopis s uvedením názvu pozice na níže uvedené kontaktní údaje. Veškeré Vámi zaslané materiály a údaje pokládáme za důvěrné a nebudou bez Vašeho předchozího souhlasu dále šířeny. Kontakt: ORP Centrum, s.r.o., Bc. Ladislava Odkorková, Pod Juliskou 1805/4, 160 00 Praha 6 - Dejvice, GSM: 773 507 907, e-mail: l.odkorkova@orp.cz

KRAJSKÁ NEMOCNICE T. BATI, a. s., ZLÍN přijme spolupracovníka na pracovní pozici

VEDOUCÍ LABORANT

patologicko-anatomického oddělení Pracovní poměr na dobu neurčitou, nástup dle dohody, mzda bude sjednána individuálně. Plné znění inzerátu najdete na www.kntb.cz. Požadavky: ✓ odborná způsobilost (zákon 96/2004 Sb.), ✓ osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu ✓ praxe v oboru alespoň 5 let, ✓ specializační vzdělání (stačí zařazení) v oboru histologie

Oddělení Intervenční Neuroradiologie a Angiologie RDG ústav, Fakultní nemocnice Ostrava Katedra zobrazovacích metod LF Ostravské univerzity Česká asociace sester – Moravskoslezský region Společnost radiologických asistentů České republiky

pořádají

SOUKROMÉ ZUBNÍ CENTRUM OŘECHOVKA KN ZLÍN ZN15-2.indd 1 22.6.11 8:34 přijme vhodnou kandidátku na pozici

VRCHNÍ (HLAVNÍ) SESTRA zubního centra V PROFIL ÚSPĚŠNÉHO KANDIDÁTA: 3 SŠ, VŠ zdravotnického směru 3 Praxe na obdobné pozici výhodou 3 Znalost AJ výhodou (nikoliv podmínkou) 3 Výborné komunikační schopnosti, příjemné a profesionální vystupování, zodpovědnost a loajalita 3 Vysoké pracovní nasazení, schopnost samostatného rozhodování a flexibilita 3 Dobrá znalost práce na PC – MS Office V PRACOVNÍ NÁPLŇ:

HLAVNÍ TÉMATA KONFERENCE > > > > > > >

V NABÍZÍME: 3 Zázemí prestižního zubního centra 3 Finanční ohodnocení odpovídající Vaší praxi a zkušenostem 3 Možnost podílet se na budování a rozšíření centra 3 Možnost seberealizace a profesního růstu 3 Zaměstnanecké výhody (nadstandardní zubní péče) V NÁSTUP v září 2011 nebo dle dohody. Zaujala-li Vás tato pozice, zašlete, prosím, Váš strukturovaný životopis s uvedením názvu pozice na níže uvedené kontaktní údaje. Veškeré Vámi zaslané materiály a údaje pokládáme za důvěrné a nebudou bez Vašeho předchozího souhlasu dále šířeny. Kontakt: Zubní centrum Ořechovka, Bc. Ladislava Odkorková, Na Ořechovce 67, 162 00 Praha 6, GSM: 720 422 046, e-mail: l.odkorkova@seznam.cz

Ořechovka.indd 1

27.6.11 13:51

V minulém vydání ZN jsme se zastavili v roce 1996, kdy stát zcela zbytečně přistoupil na nevýhodnou arbitráž. Seznámili jsme se dvěma ze tří rozhodců – Monikou Pauknerovou, nominovanou firmou Diag Human, a Zdeňkem Ruskem, navrženým státem. Nyní si představíme třetího tehdejšího rozhodce, první rozhodnutí o vině státu i tance kolem přezkumného senátu. Jak se vlastně ocitl v kauze Diag Human advokát a rozhodce Josef Kunášek, je malou záhadou. Mnohem větší záhadou však je, proč z ní dobrovolně vycouval. Podle pravidel rozhodčího řízení ho měli vybrat oba ostatní arbitři. „Já ho nevybírala,“ řekla však externímu redaktorovi České televize Marku Pokornému M. Pauknerová. „Zdál se nám to dobrý nápad. Měl skvělé zkušenosti, protože ­vedl Asociaci proti nekalé soutěži,“ tvrdil mu naopak Z. Rusek. Tato asociace však podle Pokorného existovala pouze na papíře, prakticky nefungovala a J. Kunášek byl jejím jediným představitelem. Nicméně se stal předsedou rozhodčího senátu. Podílel se na vydání dvou nálezů: mezitímního a částečného. A pak náhle v roce 2003 odstoupil… Nikdy nevysvětlil proč. Později se dostal, z jiného důvodu, do hledáčku právě zmíněného redaktora, který natočil J. Kunáška skrytou kamerou. „Z toho sporu mám hnusnej pocit, já jsem odsoudil lidi v tomhle státě, který to budou muset zaplatit. Já jsem došel k závěru, že to bylo zkorumpovaný, a proto jsem šel od toho,“ uvedl J.  Kunášek v tajně pořízené nahrávce. Na dotaz redaktora, co bylo „zkorumpovaný“, odpověděl: ­„Celý to tam něco bylo, tam něco bylo, já jsem to cejtil.“ A kdo byl zkorumpovaný, ptal se dále redaktor a  nabídl vlastní tezi: státní úředníci? „No jistě!“ zněla odpověď. Josef Kunášek údajně Českou televizi i redaktora žaluje. Vytýká jim nepravdivá tvrzení a poškození dobrého jména. Dané výroky ale skutečně pronesl, třebaže patrně v  poněkud nekonformním stavu. Každý si je může pustit na webu ČT. Co a koho měl na mysli?

Už jde o miliardy

Zájemci kontaktujte: Mgr. Monika Dlesková, tel. 577 552 509, e-mail: dleskova@bnzlin.cz

3 Zajištění a organizace chodu ordinace 3 Permanentní asistence vedoucímu lékaři 3 Komplexní servis pro lékaře i klienta 3 Vedení pracovního týmu zdravotního personálu (organizačně, administrativně) 3 Znalost pracovních a administrativních činností 3 Koordinace činností s dalšími ordinacemi 3 Obsluha a pořizování digitálních RTG snímků

Stručné dějiny jedné kauzy (4.)

Co bylo „zkorumpovaný“?

Soukromé lékařské centrum, které se specializuje na diagnostiku a léčbu pohybového aparátu v Praze a rozšiřuje svoje aktivity hledá vhodného kandidáta/ku k rozšíření týmu pozici

Specialistu v oboru neurologie, elektromyografistu pro Neurologickou kliniku přijme Všeobecná fakultní nemocnice v Praze. Požadujeme zájem o práci v nervosvalové poradně. Nabízíme zajímavou práci a perspektivu akademické kariéry. Nástup dohodou. Kontakt: primář MUDr. Petr Mečíř tel.: 224 965 519. CV pošlete na: mecir.petr@vfn.cz. Všeobecnou sestru na Urologickou kliniku přijme Všeobecná fakultní nemocnice v Praze.

CHYBÍ VÁM LIDI?

V Farmaceutický asistent

V Specialista v oboru neurologie

V Všeobecná sestra

ROČNÍK 60 n ČÍSLO 27–28 n 4. ČER VENCE 2011

*** NOVINKY *** • Živý přenos z katetrizačního sálu z Oddělení Intervenční Neuroradiologie a Angiologie - Radiodiagnostického ústavu, FN Ostrava • Endovaskulární léčba venózní insuficience u roztroušené mozkomíšní sklerózy • Iktový program v roce 2011 a mechanická revaskularizace CMP • Prezentace zahraničních účastníků ze Slovenska, Rakouska a Skotska

www.konference.angio.cz

Jsme ale zpátky v roce 1996. Ministr Jan Stráský 18. září podepisuje rozhodčí smlouvu a už za měsíc má na stole žalobu právního zástupce Diag Human. Tím oficiálně začíná rozhodčí řízení. Diag Human prudce navyšuje částku, o kterou bude usilovat. Už nežádá 200 miliónů, ba ani 500 miliónů, ale téměř 2 miliardy korun! Možná už tehdy ministrovi svitlo, že se někde stala chyba. Arbitrážní stroj se však nezadržitelně dal do pohybu. A jeho soukolí neřídil ministr, ale jeho náměstek Aleš Dvouletý a právní zástupce žalobce Jiří Oršula. Žaloba je impozantní, už není založena jenom na dopisu exministra Bojara, ale je chytře rozšířena o množství dalších událostí a skutečností, které ale vlastně předmětem řízení být neměly. Jiří Oršula také v žalobě navrhl rozhodcům rozparcelování sporu, tedy aby rozhodovali postupně: nejprve o vině v mezitímním rozhodčím nálezu, pak aby přiklepli Diag Human alespoň nějaké peníze (přes 200 miliónů korun) v částečném nálezu a teprve pak aby vydali konečný rozhodčí nález. Ten by se týkal „zbytku“, který se dnes vyšplhal na 10 miliard korun. V žalobní odpovědi tento návrh ministerstvo zdravotnictví nijak nekomentuje. Rozhodci v dalších letech postupují přesně podle návrhu Diag Human. Pro pozici státu je toto rozparcelování řízení zdrcující. Do půl roku je rozhodnuto o vině. Arbitři vydávají 19. března 1997 tzv. mezitímní rozhodčí nález. Sice zamítají žalobu na poškození obchodního jména žalobce ve výši 67,5 miliónu korun, ale o tu ani moc nešlo. Podstatné bylo uznání žalobních nároků na náhradu škody a nehmotné za-

dostiučinění, které podle rozhodců „jsou, pokud jde o základ nároků, po právu“. Firma Diag Human dobyla první metu. Dál se už nemělo pochybovat o nároku na finanční zadostiučinění, ale pouze rozhodnout o jeho výši.

Podjatost nad podjatost

Ministerstvo zdravotnictví v souladu s  rozhodčí smlouvou požádalo o  přezkum a za tím účelem byli nominováni další rozhodci. Měli přezkoumat mezitímní nález a pak spis opět vrátit původnímu rozhodčímu senátu. Stát jmenoval Zdeňka Kučeru a Diag Human Otu Karena. Oba rozhodci pak vybrali třetího, jenž se stal zároveň jejich předsedou, Stanislava Plívu. V tomto složení však senát nikdy o ničem nerozhodl. Předseda S. Plíva čelil už před svým jmenováním tlaku ze strany žalující strany (tedy firmy Diag Human), aby funkci nepřijal. Byl to však paradoxně stát, který dopisem náměstka Aleše Dvouletého oficiálně vznesl námitku pro podjatost tohoto rozhodce, a to z úsměvného důvodu – totiž že je učitelem na stejné fakultě jako právní zástupce Diag Human Jiří Oršula. S. Plíva byl přesvědčen, a spolu s ním i jeho kolegové rozhodci, že podjatý není, ale protože mu nedůvěřovala ani jedna ze stran sporu, sám se funkce vzdal. Místo něj se pak předsedkyní stala Jindřiška Munková. Firma Diag Human ale šla dále a podala námitku pro podjatost dalšího rozhodce Z. Kučery, prý proto, že je podřízeným S. Plívy a paktuje se s ministerstvem (kam ovšem přišel na jednání na pozvání A.  Dvouletého). Z.  Kučera obvinění striktně odmítl, cítil se být profesně dotčen a za podjatého se nepovažoval. To už byla ministryní Zuzana Roithová, která se postavila na jeho stranu a námitku podjatosti odmítla. Diag Human jí vyhrožuje tím, že se obrátí na soud a kvůli tomu bude nutné zastavit řízení. Pod tímto tlakem Z. Kučera kapituluje. Obává se, že by mu bylo později dáváno za vinu prodlužování řízení. Nahrazuje ho další rozhodce Bohuslav Pavlík. Firma opět dosáhla svého. Cesta k potvrzení mezitímního nálezu je volná. A přitom pokud by mohl a měl být někdo skutečně obviněn z podjatosti, byl by to Ota Karen. Tohoto představitele mezinárodního družstevního hnutí a neúspěšného kandidáta ČSSD do senátu totiž najdeme ve stejné firmě (Hotel Diplomat Plzeň, a. s.) jako Františka Waldhausera, ředitele firmy Conneco, a. s., předchůdkyně Diag Human, a. s. Ota Karen ale v roce 2007 zemřel. Mezitím stát a­ kceptoval rozhodnutí, na nichž se tento rozhodce podílel. V  příštím pokračování se konečně do­ staneme k působení ministrů Z. Roithové, I. Davida a V. Špidly – čtěte v ZN 18. čer­ vence. Mgr. Tomáš Cikrt, majitel a autor webových stránek ww.anikorunu.cz

ZN 27-28_2011  

Zdravotnické noviny - odborné forum zdravotnictví a sociální péče

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you