Page 1

ZDRAVOTNICKÉ NOVINY

Přílohy tohoto vydání

ODBORNÉ FÓRUM ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE www.zdravky.cz

ročník 60 • číslo 1–2 • 3. ledna 2011 cena 26 Kč • pro předplatitele 19 Kč / 1,25 €

Rok 2010 na stránkách Zdravotnických novin 

str. 3–6

V Doc. MUDr. LEOŠ HEGER, CSc., MINISTR ZDRAVOTNICTVÍ ČR:

Nový rozběh reformy zdravotnictví Zdravotnictví je zvláštní sféra, obzvláště u nás. Nemocniční lékaři, přinejmenším ti mladší a ve středním věku, jsou výrazně nespokojeni a nyní dokonce hrozí odchodem do zahraničí a podávají výpovědi kvůli výši mezd. Zkušení odborníci, vedoucí lékaři nebo ti, kteří působí v privátním sektoru, se ozývají, že nemají dost peněz na kvalitní péči pro své pacienty. A sestry v nemocnicích jsou tak přepracované, že je momentálně není už ani slyšet. Manažeři bojují za vyšší finanční pro­ středky do budov a přístrojů a různí akti­ visté jsou přitom posedlí představou, že nedostatek zdrojů je způsoben korupcí, která údajně investice provází. Jiní zase mluví o marketingových metodách farma­ ceutických firem ovlivňujících lékaře při předepisování léků. K tomu všemu jsou – na rozdíl od téměř všech zdravotníků – někteří politici a významní ekonomové přesvědčeni, že peněz je dost a jediné, co chybí, je radikální reforma, která by zajis­ tila efektivnější alokaci zdrojů. Na zvýšení platů a na další masivní rozvoj zdravotnictví v současnosti nemáme. Po­ hled do jednoduchých statistik kupodivu ukazuje, že to, co v posledních letech chy­ bělo, nebyly finanční zdroje, ale spíše je­ jich vyvážené používání. Přes stále nízký podíl HDP určený pro zdravotnictví se toky peněz naším systémem průběžně výrazně zvyšovaly a v posledních pěti le­ tech vzrostly celkem o 50 procent, resp. od roku 2000 téměř o 100 procent. Část jistě spotřebovala inflace a možná i ko­ rupce, ale většina šla do rozvoje medicí­ ny. Principiální řešení problémů se však neodehrálo a  platy se výrazněji zvýšit nepodařilo. Tento text je jedním z mnoha mých po­ kusů přesvědčit celkem oprávněně ne­ spokojené, ale přes míru slušnosti zradi­

Noviny jsou různé, ty Zdravotnické jenom jedny Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

kalizované zaměstnance, že změny ve zdravotnictví, které se rodí, by si zaslou­ žily přece jen trochu více důvěry a trochu méně vášní. Budou-li následující řádky číst, usoudí možná, že ještě za jeden po­ kus dát naše zdravotnictví do pořádku by to mohlo stát.

Ideální model neexistuje

Chceme-li zasahovat do složitého kom­ plexu českého zdravotnictví, položme si otázku, v jakém rozsahu je třeba jej mě­ nit. Pokud se při hledání odpovědi podí­ váme do zahraničí, zjistíme, že zde fun­ guje mnoho různých modelů. Každý z nich má své výhody i nevýhody a ideální stav nenalezneme. Navíc ani v bohatých zemích finanční zdroje nedostačují úplně na vše, co by medicína chtěla. Technologicky a  odborně patří české zdravotnictví i lékaři k těm lepším na svě­ tě. I tu nejdražší péči zde pacienti obvykle bez problémů dostanou, ať jsou odkud­ koli, chudí či bohatí. Plošná prevence a akutní péče jsou zajištěny dobře, a po­ kud jsou někde nedostatky, je to spíše u  péče dlouhodobé. Přes velký rozvoj v posledních dvaceti letech však paradox­ ně stále existuje velká frustrace zdravot­ níků, kteří jsou zejména v nemocnicích chronicky přepracovaní, finančně nedo­ cenění a dlouhodobě se pohybují na spo­

◗ Slovo úvodem

lečensky nežádoucí hranici nespokoje­ nosti. To se odráží i v pocitech pacientů, kteří by si přáli být více ve středu zájmu svých lékařů.

Ne všechny neefektivity lze odstranit

Systém zdravotnictví je všude z vnitřních a těžko odstranitelných důvodů relativně ekonomicky neefektivní. Musí se budovat celá řada nadbytečných kapacit kvůli ná­ hodným havarijním situacím či hrozbě epidemií. Pracuje s minimalizací rizik, což prodražuje používané výrobky a hy­ gienická pravidla. Klade značné poža­ davky na kvalitu personálu a na systémy omezující pochybení. Existuje zde vysoká míra nejistoty, jak kvůli potřebě rychlého rozhodování v urgentních situacích, tak kvůli obtížnému a drahému ověřování dlouhodobých medicínských výsledků. Konkurence a  zajištění vyššího indivi­

duálního komfortu pacienta péči evi­ dentně zdražují. V každém systému existují i další neefek­ tivity, které ovšem ovlivnit lze. Namátko­ vě jde o přebujelou administrativu, plýt­ vání s léky, nákupy nepotřebné zdravot­ nické techniky nebo duplicity vyšetření u pacientů procházejících bez odpověd­ nosti systémem. Je potřeba přičíst pochy­ bení na úrovni poskytovatelů i politiků, korupční aféry a šedou ekonomiku. Celé zdravotnictví tak získává pověst černé dí­ ry, do které je zbytečné dávat další finan­ ční injekce. Vzniká krize důvěry, jež vede ke zveličování negativních jevů, kterým jsou vystaveni pacienti, a zároveň činí ne­ věrohodnými oprávněné stížnosti zdra­ votníků na zanedbávání jejich potřeb. Ri­ ziko otupení etického náboje ve zdravot­ nictví se přitom bohužel stává velmi aktuálním. dokončení na straně 2 ➥

Zdravotnické noviny vstupují do svého jubilejního šedesátého ročníku. Za tuto nevídanou kontinuitu titul vděčí převším vašemu stálému zájmu. Rád bych vám za něj opravdu upřímně poděkoval – a zároveň vám s radostí oznámil, že vaše přízeň i naše trpělivá práce byly na sklonku minulého roku náležitě odměněny. Vrchní soud v Praze svým rozsudkem učinil po letech sporů tečku za obdobím, kdy byly na trhu dva tituly stejného jména, a spekulovalo se, který z nich je ten „pravý“. I přes mimořádně složitý právní spor jsme však nikdy nepochybovali, že dříve či později pravda o vydávání Zdravotnických novin vyjde najevo – a tak se také stalo. Soud totiž nařídil vydávání těch „druhých“ Zdravotnických novin ukončit. Nezbývá mi tedy, než zopakovat přání, které před dvěma roky na stejném místě napsal tehdejší předseda odborového svazu, dnes náměstek ministra zdravotnictví RNDr. Jiří Schlanger – muž, který se se svou vírou a vytrvalostí zasloužil o znovu­ vydávání původních Zdravotnických novin asi nejvíce: „Přeji čtenářům, aby ve svých novinách nacházeli, co je zajímá a co v nich hledají. Redaktorům pak, aby jim práce byla potěšením.“ Šťastný a úspěšný nový rok 2011! Váš

Jan Kulhavý, šéfredaktor

◗ Děkujeme, odcházíme

Zdravotníci nepotřebují ukrajovat na úkor druhých 3828 – tolik výpovědí lékařů v době uzávěrky tohoto čísla ZN rozeslala advokátní kancelář Elger jejich zaměstnavatelům. Nemuselo přitom jít o číslo konečné. I když se hromadný sběr výpovědí organizovaný Lékařským odborovým klubem – Svazem českých lékařů (LOK-SČL) uzavřel, až do Silvestra mohli své individuální výpovědi podat lékaři, kteří se k výzvě Děkujeme, odcházíme kolektivně nepřipojili. V atmosféře nervózního čekání na to, kolik lékařů bude nakonec deklarovat svou vůli opustit české nemocnice, se k podstatě i možným dopadům kampaně, na jejíž realizaci si LOK-SČL najal služby profesionální PR agentury a zaplatil za ně v řádech miliónů korun, vyslovila řada institucí a osobností.

Ne z ministerstva zdravotnictví Vláda podle ministra zdravotnictví doc. MUDr. Leoše Hegera, CSc., nemůže v nejbližších dvou letech kvůli hospodářské krizi a propadům státního rozpočtu dát do zdravotnictví další peníze. „Představa, že k navýšení platů dojde

0301 ZN 1-2_01.indd 1

v roce 2011, je v současné situaci naprosto nerealizovatelná,“ uvedl v otevřeném dopisu lékařům L. Heger. Lepší finanční ohodnocení lékařů však podle něj bude rychlým výsledkem připravené reformy zdravotnictví. „Když nyní zahájíme reformu a vydržíme do návratu hospodářské konjunktury, nemusí být čekání na zlepšení mezd nijak dlouhé,“ uvedl ministr Heger a slíbil, že do tří let se platy lékařů v nemocnicích zvýší. Zda k tomu dojde, záleží podle něj i na nespokojených lékařích. „Pokud bude Lékařský odborový klub i nadále eskalovat své výhružky a lékaři, zejména z nejrizikovějších oborů, jako je např. anesteziologie, skutečně přestanou pracovat, budou se finanční prostředky muset vložit do systému v havarijním

režimu, stejně jako například do povodněmi postižených krajů,“ napsal L. Heger, a dodal, že tento krok povede k chaosu, který reformní kroky zřetelně zbrzdí.

Ne z Lékařského odborového klubu Předseda LOK-SČL MUDr. Martin Engel odmítl tvrzení, že odbory vyvíjely nátlak na lékaře, kteří se nechtěli k výzvě připojit. „Slibů, že se situace nemocničních lékařů zlepší, v krátké době, pokud vydrží, jsem už za svou kariéru slyšel mnoho. Vždy však zůstalo jen u nich,“ napsal M. Engel v reakci na otevřený dopis ministra Hegera.

Odboráři odmítají také argument celkově špatné hospodářské situace. „LOK-SČL neustále opakuje, že peníze, které žádá na platy lékařů, se nacházejí v systému zdravotnictví, a nenárokuje žádné další příspěvky ze státního rozpočtu. Proto jsou také námitky ministra, že v současné době ekonomické krize lékařům vyhovět nemůže, zcela neadekvátní a zcela účelové,“ uvedl předseda Engel. Pregnantně to vyjádřil prof. MUDr. Jan Žižka, Ph.D., z Radiologické kliniky LF UK a FN Hradec Králové ve svém dopisu adresovaném LOK-SČL VFN v Praze: „Zdravotníci nepotřebují ukrojit větší díl ze společného rozpočtu na úkor druhých, pouze požadují nápravu poměrů tak, aby se peníze ze zdravotnictví neztrácely v netransparentních zakázkách, předražených výběrových řízeních, korupci či řekněme ‚nadstandardně‘ hodnocených aktivitách z peněz zdravotního pojištění. Bohužel stále žijeme v systému, kdy cena jedné lahvičky léčiva může výrazně převýšit cenu práce celého týmu odborníků na operač-

ním sále u několikahodinové operace; v systému, kdy rozdílná zdravotnická zařízení inkasují za stejnou zdravotní péči výrazně rozdílné platby. Ceny léčiv a zdravotnické techniky jsou u nás dlouhodobě nad průměrem vyspělých evropských států. O ceně práce (jak lékařů, tak i ostatního zdravotnického personálu) to však neplatí. A to je potřeba změnit,“ píše prof. Žižka.

Ne od hejtmanů Ministr Heger v minulých týdnech opakovaně hovořil o tom, že část odpovědnosti za platy zdravotníků v nemocnicích nesou jejich zřizovatelé, většinou tedy kraje. „Upozorňuji, že veškerou odpovědnost za systém financování zdravotnictví a řízení vzdělávání lékařů a tudíž za jejich odměňování nese v této republice v prvé řadě ministerstvo zdravotnictví,“ nesouhlasí hejtman kraje Vysočina MUDr. Jiří Běhounek. dokončení na straně 2 ➥

29.12.10 12:55


◗ ◗ Z DOMOVA

2 ZDRAVOTNICKÉ NOVINY

Zdravotníci nepotřebují... ➥ dokončení ze strany 1

◗ DATA A FAKTA

MZ podle něj předkládá návrhy úhradové vyhlášky, která opakovaně krátí platby zdravotních pojišťoven a tím i prostředky, ze kterých jsou lékaři v nemocnicích placeni. Právě na Vysočině, kde svůj odchod ohlásilo 399 lékařů, mohou mít nemocnice velké problémy se zajištěním péče. Mgr. Michal Hašek, předseda Asociace krajů ČR a hejtman Jihomoravského kraje, kde chce odejít 533 lékařů, navrhuje urychlené projednání si­ tuace bezpečnostní radou státu za účasti hejtmanů. „V případě nutnosti je možné vyhlásit stav krizového ohrožení, který se vyhlašuje při hromadných neštěstích nebo přírodních kalamitách. Když je v ohrožení zdraví většího počtu obyvatel, tak to je důvod k vyhlášení kri­ zového stavu. A v krizovém stavu může hejtman nařídit i pracovní povinnost,“ uvedl L. Heger 29. prosince v Hospodářských novinách.

Odkud odcházejí nejvíce

Ne od zdravotních pojišťoven Zdravotní pojišťovny se zase jednoznačně postavily proti spekulacím, že část nespokojených lékařů by po odchodu z nemocnic mohla přejít do ambulantní sítě. „Zaměstnanecké zdravotní pojišťovny necítí potřebu rozšiřovat síť ambulantních zařízení,“ uvádí Bc. Vladi­ mír Kothera, MBA, generální ředitel Zdravotní pojiš­ ťovny METAL-ALIANCE a viceprezident Svazu zdravot­ ních pojišťoven ČR. Ani Všeobecná zdravotní pojišťovna nepočítá pro rok 2011 s navýšením počtu smluv pro ambulantní lékaře. „Síť těchto specialistů je v rámci ČR dostatečná,“ říká za VZP tiskový mluvčí Mgr. Jiří Rod.

Ne od soukromých lékařů K výzvě Děkujeme, odcházíme se vyjádřila i Koalice soukromých lékařů. V prohlášení, které podepsali MUDr. Pavel Chrz, prezident České stomatologické ko­ mory, MUDr. Milan Kudyn, místopředseda Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR, MUDr. Vladimír Dvořák, předseda Sdružení soukromých gynekologů ČR, a MUDr. Václav Šmatlák, předseda Sdružení prak­ tických lékařů ČR, se uvádí: „Nemůžeme se ztotožnit

F N Hradec Králové – 190 lékařů F N Na Bulovce, Praha – 180 lékařů F N U sv. Anny v Brně – 154 lékařů F N Brno – 130 lékařů K N T. Bati, Zlín – 128 lékařů s asymetrickými nároky svých kolegů z lůžkové péče na jednorázové a jednostranné řešení jejich neuspo­ kojivé platové situace na úkor ostatních zdravotnických pracovníků. Také z těchto důvodů je většina lékařů, které zastupujeme, připravena po vyhlášení krizového stavu v resortu poskytnout v únosné míře pacientům zdravotní péči ve svých odbornostech.“

Ne z asociací nemocnic Na otázku ZN, zda nejsou v pokušení využít případného odchodu nespokojených lékařů k racionalizaci nemoc­ niční sítě, odpověděli zástupci tří současných asociací nemocnic negativně. „Pokud někoho napadá toho vy­ užít k zavírání oddělení a celých nemocnic, je to nej­ lepší způsob, jak ohrozit i ty zbývající lékaře a sestry a vehnat i je do stávky. Ministr L. Heger přirovnal mož­ né důsledky protestu k povodni. Ale jen blázen může být v pokušení ještě zapálit, co voda neodnesla,“ říká výkonný ředitel Asociace českých a moravských ­nemocnic Dr. Stanislav Fiala. Podle hejtmana Kraje Vy­ sočina a předsedy Asociace krajských nemocnic MUDr. Jiřího Běhounka nelze provozy nemocnic racionalizo­ vat bez lékařů. Předsedkyně Asociace nemocnic ČR a ředitelka FN ­Plzeň Ing. Jaroslava Kunová uvedla, že její nemocnice zajišťuje 95 % lůžkové péče v kraji a ve speciali­ zovaných oborech i pro Karlovarský kraj. „Vzhledem k situaci je FN trvale přetížená, takže redukce již není možná. Restrukturalizaci akutních lůžek ve prospěch následné péče jsme již v minulých letech provedli,“ říká J. Kunová. red

Když odejdou anesteziologové Masivní nedostupnost anesteziologů – záměrně neříkám odchod, protože nad rámec jejich stále trvajících a nikterak neobvyklých odchodů do zahraničí jich může mimo republiku v krátkém čase nalézt smysluplné a lukrativní uplatnění nanejvýš několik desítek – by zásadně ovlivnila chod zdravotnických zařízení. Situace by to byla nanejvýš vážná: v řadě nemocnic by to znamenalo omezit plánovanou operativu a řešit jen to zcela neodkladné, problém by nastal s nepřetržitým provozem lůžkových resuscitačních oddělení. Je zcela možné, že řada nemocnic by při dlouhodobé nedostupnosti anesteziologů musela reprofilizovat svoji činnost a vzdát se akutní péče. Věřím, že kolegové anesteziologové si ve zjitřené atmosféře zachovají zdravý rozum a zodpovědnost, ale stejně tak věřím, že klíčová role oboru anesteziologie a intenzivní medicína bude v ro­ zumném časovém horizontu v platovém ocenění anesteziologů zohledněna. Prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA, předseda České společnosti anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP

◗ ◗ ZE ZAHRANIČÍ

Část Obamovy reformy označena za neústavní Federální soudce v americkém státě Virginii označil v prosinci část přelomové reformy zdravotnictví prosazené pre­ zidentem USA Barackem Obamou za neústavní. Vadí mu především to, že zákon nutí jednotlivce kupovat si zdravotní pojištění. Jde o první významný neúspěch reformy, jíž chtěl prezident zpřístupnit zdravotní péči miliónům nepojiš­ těných Američanů. Zákon čelí žalobám v několika státech. Soudce Henry Hudson, jehož jmenoval Obamův předchůdce George Bush, vyhověl žalobě státu Virginie. Kongres podle ní přijetím reformy překročil své pravomoci. Podle agentury Reuters může být pro Obamovu vládu útěchou jen to, že soudce neoznačil reformu za neústavní jako celek. Lze očekávat, že vláda se proti rozsudku odvolá. Spor by tak mohl skončit až u Nejvyššího soudu Spojených států. Mluvčí Bílého domu Robert Gibbs uvedl, že vláda s rozsudkem nesouhlasí, a upozornil na to, že jiné soudy reformu podpořily. Reforma je trnem v oku republikánům, kteří byli vždy proti ní. Nedávno výrazně posílili v parlamentních volbách, mimo jiné i díky slibu, že udělají všechno pro zrušení nepopulárního zákona. Obamovi se reformu podařilo po dlouhém a vyčerpávajícím vnitropolitickém boji prosadit loni na jaře. Hlavní části reformy, jako je například zdravotní pojištění, ale vejdou v platnost až za několik let. Prezidentovi se podle průzku­ mů veřejného mínění nepodařilo přesvědčit Američany o její potřebnosti. Lidé v USA spíše slyší na argumenty re­ publikánů, že jde o nepotřebnou a nákladnou změnu. Náklady na reformu činí 940 miliard dolarů během následu­ jících deseti let. čtk

ROČNÍK 60 n ČÍSLO 1–2 n 3. LEDNA 2011

Nový rozběh... ➥ dokončení ze strany 1 Čeká se na desítky opatření Systém má aktuálně velké problémy s nespokojeností nemocničních lékařů, ale přesto musíme postupovat uvážlivě. Některé legislativní změny se totiž dějí tak rychle a často, že se vůbec nestačí zažít. Poskytovatelé ani zdravotní pojišťovny nejsou schopni vytvářet opti­ mální strategie svého chování. Časté změny úhradových pravidel jsou toho dobrým příkladem. Do zdravotního systému je třeba vnést pořádek a budovat pravidla, kte­ rá zde chybějí. Musíme slušně a věrohodně řešit desítky až stovky problémů. To vše vyžaduje prostor pro dlouho­ dobou a trpělivou kultivaci systému. Přesto existují tři klíčové reformní okruhy, kde je třeba změn rychlých a zásadních: V tvorba úhradových standardů, na které má pacient nárok, a otevření možností příplatků za nadstandard, V odpovědná definice správného medicínského postupu (princip lege artis), V transparentní a zodpovědné fungování zdravotních pojišťoven.

První kroky už jsme učinili Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění se nyní nachází ve fázi vypořádání připomínek, po kterém bude odeslána do vlády. Právě zde se promítnou první ze série stabilizačních a reformních kroků, se kterými počítá pro­ gramové prohlášení vlády. Nejdůležitější změny se týkají prvního kroku v oblasti příplatků za nadstandard. Plátci bude umožněno uhradit místo ceny dražšího výkonu pou­ ze cenu medicínsky stejně efektivního, avšak levnějšího výkonu s tím, že pacient bude mít možnost o dražší výkon požádat a rozdíl v ceně doplatit. Tato změna umožní za­ hájení rozsáhlých prací na definování úhradových stan­ dardů pro dané diagnózy a medicínské situace a možnost připlácení na nadstandardní výkony a materiály. Kromě dalšího chceme také upravit proces určování cen a úhrad léčivých přípravků s cílem zrychlit celé řízení a jeho pravidelné revize, které jsou v současnosti admi­ nistrativně mimořádně složité. Proto je Státní úřad pro kontrolu léčiv a Ministerstvo zdravotnictví ČR časově ne­ zvládají a hromadí se správní žaloby firem. Za důležité považuji, že úprava by měla přinést i zrychlení vstupu generických léčiv na náš trh. V rámci regulačních poplatků se zvyšuje platba za ­ošetřovací den v ústavních zdravotnických zařízeních z 60 Kč na 100 Kč. Návrhu na zvýšení poplatků předchá­ zely pečlivé analýzy dopadu na nejnižší příjmové skupi­ ny a důchodce, které prokázaly, že zvýšený poplatek ani pro ně neznamená větší výdaje ve srovnání s výdaji na stravu, teplo apod. mimo zdravotnické zařízení. Naším

cílem je, aby nemocnice nemusely tolik dotovat hote­ lové služby na úkor prostředků, které by měly být určeny na jiné potřebné zdravotnické výdaje.

Zlepšíme vzdělávání lékařů a sester Novela vyhlášky o oborech specializačního vzdělávaní lékařů vychází vstříc mladým lékařům. Nově jsou defi­ novány kmeny vzdělávacích oborů, které byly vyžado­ vány odbornou veřejností. Zavádí též zkrácení povinné všeobecné části společné všem kmenům na půl roku na interně, chirurgii a v oblasti intenzivní medicíny. Ministerstvo bude dále usilovat o redukci povinných stáží na pracovišti vyššího typu na maximálně půl roku. Atestační zkoušky budou organizovat fakulty, ale udě­ lování diplomu a centrální dohled si ponechá ve své gesci stát. Novela zákona č. 96/2004 Sb. by měla prodloužit re­ gistrační obnovy pro nelékařský zdravotnický personál z 6 na 10 let, aby se zabránilo pravděpodobně nezvlád­ nutelné a zbytečně zatěžující obnově registrací v příš­ tím roce. Součástí novely bude i změna role dnes ne­ atraktivního oboru zdravotní asistentka. Povýšení kompetencí do režimu samostatné práce bez dohledu v oblasti základních ošetřovatelských funkcí by mělo výrazně zvýšit uplatnění absolventek tohoto oboru na trhu práce. Rovněž budou sjednocené vzdělávací pro­ gramy pro sanitáře.

Neomezené potřeby, limitované zdroje Zákon o zdravotních službách bude po odborné diskusi předložen do formálního legislativního procesu během prvního kvartálu roku 2011. Klíčovým reformním mo­ mentem bude racionální definice postupu lege artis, tedy povinnost poskytnout péči správně a podle potřeb pacienta. Naše ústava přikazuje poskytovat péči podle nejvyššího dosaženého vědeckého poznání, pokud zákon nestanoví jinak. Bohužel nejen u nás, ale i v plně rozvinutých ze­ mích s vyšším ekonomickým potenciálem narůstá na­ pětí mezi zdroji a rychle rostoucími možnostmi a nákla­ dy medicíny. Financování systému se tak stává těžko udržitelným a narušuje se rovná dostupnost péče. Tento proces se stále urychluje a i v bohatých zemích se proto objevuje potřeba objem péče hrazené ze zdravotního pojištění transparentně a ohleduplně limitovat tak, aby se dostala všem potřebným. Možnosti a způsoby limitů a regulací v závislosti na eko­ nomických možnostech systému se musí objevit v zá­ koně. Vytvoří se tím prostor pro usměrnění poskytova­ telů péče i pro vstup nových technologií do plně

hrazených standardů. Zejména v případech, kdy není jak u léků, tak u přístrojů plně průkazný vysoký medi­ cínský efekt postupu, nebude možné, aby si jednotlivé obory bezmezně vynucovaly finance na rozvoj na úkor jiných potřeb. Zavedení transparentního procesu určo­ vání nárokových standardů péče tak výrazně sníží ner­ vozitu lékařů, na kterých dnes leží největší břímě roz­ hodování o poskytování péče, na kterou nemají zajištěné úhrady.

Co je dále nezbytné Práce na zcela novém zákoně o všeobecném zdravotním pojištění začne po dokončení připomínkového řízení k aktuální novele zmíněné výše. Půjde cestou tvorby úhradových standardů v rámci seznamu zdravotních vý­ konů s bodovými hodnotami. Kvůli zachování konfor­ mity s ústavou bude seznam ze statutu vyhlášky pový­ šen na nový zákon, do kterého se přesune i současná příloha zákona č. 48/1997 se stomatologickými výkony, a vše bude nejspíše pojato zároveň i jako korunový ceník. Budou definitivně upravena pravidla pro určování cen a úhrad léčivých přípravků. Rovněž bude nutno do zá­ kona vložit další parametr k přerozdělení pojistného me­ zi jednotlivými pojišťovnami, protože současná meto­ dika, vycházející jen z věku pojištěnců, není schopna zajistit rovnoměrnou bilanci jak u VZP, tak u zaměstna­ neckých pojišťoven. K zásadním úkolům nového zákona bude patřit řádné nadefinování pravomocí a povinností zdravotních po­ jišťoven. Od doby jejich vzniku se hlavní myšlenky po­ jistného systému nikdy řádně nenaplnily a pojišťovny přijaly roli pouhých pasivních „plateben“. Musíme určit odpovědnost pojišťoven za to, co dosud dělat mohou, ale téměř nic je k tomu nemotivuje. Měly by se chovat jako subjekty, které ovlivňují zdravotní politiku ve pro­ spěch pacientů, rozšiřují smlouvy s poskytovateli péče naprosto transparentně a cílevědomě pečují o vysokou efektivitu systému a o kvalitu péče.

Zázračnou změnu neslibujeme Ministerstvo zdravotnictví i všechny zainteresované sku­ piny čeká dlouhá a náročná práce. Nikdo nemůže čekat, že přijdeme s jednou zázračnou změnou, která naráz a napořád odstraní většinu problémů. Při postupné kul­ tivaci zdravotnictví je zásadní, aby všechny kroky plně uspokojily potřeby pacientů a aby změny byly finančně udržitelné a administrativně co nejméně náročné. Zá­ roveň by měly vyjít vstříc i zdravotníkům, bez jejichž spokojenosti nebude systém nikdy stabilní. Doc. MUDr. Leoš Heger, CSc., ministr zdravotnictví ČR

◗ Pardubický kraj

Spor o kardiocentrum: ředitel nemocnice skončil Valná hromada odvolala 16. prosince Ing. Josefa Šimur­ du z funkce předsedy představenstva a ředitele Pardu­ bické krajské nemocnice, a. s. (PKN). Důvodem odvolání byla ztráta důvěry a špatný výsledek hospodaření Par­ dubické krajské nemocnice. J. Šimurda nemocnici vedl dva roky od září 2008. Oznámila to tisková mluvčí Par­ dubického kraje Magdalena Navrátilová. Valná hromada současně pověřila radní zodpovědnou za zdravotnictví Mgr. Markétu Tauberovou zřízením ko­ mise, která bude posuzovat další řešení kardiovaskulární péče v PKN, s tím, že předloží jmenný seznam na jednání Rady Pardubického kraje do tohoto čtvrtka. Vedení PKN pak musí jednat o dalším zajištění kardiovaskulárního centra buď vlastní cestou, nebo ve spolupráci s externími subjekty. Na dotaz, jaká je nyní situace okolo kardiocentra, pře­ devším zda je dostatečně zajištěna zdravotní péče, radní Pardubického kraje pro zdravotnictví Markéta Tauberová pro ZN uvedla: „Krajská nemocnice poskytuje i nadále kardiovaskulární péči. Firma Artur Koblitz převzala vý­ pověď, od 1. 1. 2011 jí běží tříměsíční výpovědní lhůta. Záměrem kraje je konsolidovat kardiologickou péči pod Pardubickou krajskou nemocnici. Nicméně bude jme­

nována komise, která posoudí do 31. 1. 2011, zda je tato varianta reálná nebo zda bude potřeba spolupráce s ex­ terními subjekty. Každopádně by musel být vztah s tě­ mito subjekty vyvážený a oboustranně výhodný, tak jak to je prezentováno v analýze Deloitte, kterou nechala nemocnice zpracovat.“ Je tedy zjevné, že za odvoláním ředitele není jen ztrátové hospodaření, ale především dlouholeté spory ohledně kardiocentra, když se kraj snaží z nemocnice vypovědět dva soukromé subjekty, které tam kardiologii provozují. „Pan Šimurda především bez pochopitelného důvodu neočekávaně zcela změnil svou vlastní koncepci, o které dlouhodobě přesvědčoval Radu Pardubického kraje, řekl pro Zdravotnické noviny hejtman Pardubického kraje Mgr. Radko Martínek. K hospodaření nemocnice pak uvedl, že řízená ztráta byla naplánována na 29 miliónů korun, podle ředitele Šimurdy ale skončí hospodaření krajského zdravotnického zařízení s dluhem 56 miliónů korun. K problematice „evropských peněz“ pak radní Markéta Tauberová pro Zdravotnické noviny uvedla, že jakmile bude situace vyřešena, bude podána žádost o evropské dotace z integrovaného operačního programu.

Vedením nemocnice byl prozatím pověřen náměstek léčebné péče MUDr. Martin Šácha, který nemocnici po­ vede do jmenování nového ředitele. Konkurz na nového ředitele kraj vypíše v nejbližší době. Odvolaný ředitel Josef Šimurda nechtěl své odvolání ko­ mentovat. „Kraj rozhodl, jak rozhodl, důvody uvedl. Je to v jeho kompetenci,“ reagoval. Těžkou hlavu si z toho ale nedělá, napsal Pardubický deník. Po odvolání ředitele Pardubické krajské nemocnice Jo­ sefa Šimurdy stojí před vedením Pardubického kraje na­ bídka k odkoupení všech pěti krajských nemocnic. Tu učinil Sotirios Zavalianis, předseda představenstva spo­ lečnosti Eurodiagnosis, která v Pardubicích provozuje privátní onkologické centrum Multiscan. „Kraj není scho­ pen radikální změny a potřebné restrukturalizace,“ uve­ dl pro Pardubický deník Zavalianis. hj

www.zdravky.cz | ročník 60, číslo 1–2, 3. ledna 2011| adresa redakce: Klicperova 604/8, 150 00 Praha 5, zdravky.redakce@ambitmedia.cz, tel. 222 352 576, fax 222 352 572 šéfredaktor: Jan Kulhavý, jan.kulhavy@ambitmedia.cz | zástupci šéfredaktora: Mgr. Tomáš Polák, tomas.polak@ambitmedia.cz | Ing. Jana Tlapáková, vedoucí Kongresového listu, jana.tlapakova@ambitmedia.cz | redakce: PhDr. Helena Chvátalová, helena.chvatalova@ambitmedia.cz | PhDr. Jaroslav Houštecký, jaroslav.houstecky@ambitmedia.cz | Zbyněk Kysela, zbynek.kysela@ambitmedia.cz | Mgr. Jiří Široký, jiri.siroky@ambitmedia.cz | Mgr. Martin Tarant, martin.tarant@ambitmedia.cz | stálí spolupracovníci redakce: Mgr. Kristýna Čilíková | Mgr. Josef Gabriel, josef.gabriel@ambitmedia.cz | grafická úprava: Jindřich Studnička | jazyková redakce: Zdenko Pavelka vydavatel: Ambit Media, a. s. | www.ambitmedia.cz | ředitel společnosti: RNDr. Martin Slavík | šéfredaktor zdravotnických titulů: Jan Kulhavý, jan.kulhavy@ambitmedia.cz | marketing: Petr Belica, marketing manager, petr.belica@ambitmedia.cz, tel. 725 826 433 | obchod: Alexandra Manová, group sales manager, alexandra.manova@ambitmedia.cz, tel. 222 352 574, 724 811 983 | Mgr. Dana Stripaiová, key account manager, dana.stripaiova@ambitmedia.cz, tel. 725 778 001 | Markéta Šimoníčková, key account manager, marketa.simonickova@ambitmedia.cz, tel. 734 355 409 | Josef Müller, key account manager, josef.muller@ambitmedia.cz, tel. 725 826 434 | personální inzerce: Petra Štefanová, radkova.inzerce@ambitmedia.cz, tel. 725 778 015 | tisk: AHOMI, s. r. o., U Louže 579, 250 67 Klecany | předplatné ČR: POSTSERVIS, oddělení předplatného, Poděbradská 39, 190 00 Praha 9, fax 284 011 847, predplatne@ambitmedia.cz, infolinka 800 300 302, www.periodik.cz | předplatné SR: Mediaprint Kapa - Pressegrosso, a. s., oddelenie inej formy predaja, Vajnorská 137, 830 00 Bratislava 3, tel. +421 244 458 821, fax +421 244 458 819, predplatne@abompkapa.sk | cena pro předplatitele 19 Kč / 1,25 € (samostatně 26 Kč), roční předplatné: 799 Kč / 52,50 € | registrace: MK ČR E 18649 Uzávěrka tohoto čísla 29. prosince 2010. Příští číslo vychází 17. ledna 2011 | Volně neprodejné, určeno odborné zdravotnické veřejnosti. Přetisk a jakékoliv šíření je povoleno pouze se souhlasem vydavatele. Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Redakce neodpovídá za jazykovou správnost inzerátů. | Vychází minimálním distribuovaným nákladem 25 000 výtisků. | Copyright © Ambit Media, a. s., 2010 | Týdeník Zdravotnické noviny je vydáván na základě oprávnění poskytnutého vydavateli Odborovým svazem zdravotnictví a sociální péče České republiky a Ministerstvem zdravotnictví České republiky

0301 ZN 1-2_02.indd 2

29.12.10 12:57


ROČNÍK 60 n ČÍSLO 1–2 n 3. LEDNA 2011

◗ ◗ ROČENKA

Rok 2010 na stránkách ZN V ZN č. 1 Očkování proti pneumokokům je zdarma Ministryně zdravotnictví Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA, vyzvala 8. ledna pediatry, aby očkovali děti do jednoho roku věku proti pneumokokovým infekcím, že na to doplácet rozhodně nebudou. O tři dny později oznámila Česká lékárnická komora, že očkování dětí proti pneumokokům údajně ze zdravotního pojištění hradit nelze. Ředitel SÚKL PharmDr. Martin Beneš takovou interpretaci odmítá. Celoplošné očkování proti pneumokokům, plně hrazené ze zdravotního pojištění, odsouhlasila na návrh ministerstva zdravotnictví poslanecká sněmovna v říjnu 2009 s platností od 1. ledna 2010. Spokojený pacient = věrný pacient Celková míra spokojenosti a loajality českých pacientů je v oblasti ambulantní péče vyšší než v oblasti péče nemocniční. V obou případech je však výsledek pod evropským průměrem. S rostoucím věkem pacientů klesá celková míra jejich spokojenosti se zdravotní péčí i věrnosti jejím poskytovatelům. Ženy jsou s ambulantní i nemocniční péčí výrazně spokojenější než muži. Vyplývá to z podzimní analýzy společnosti TNS AISA, s. r. o. Nadprůměrně spokojených a věrných pacientů je zhruba polovina (48 % v ambulantní, respektive 47 % v nemocniční péči). Dary jako úplatek, dary jako rituál? Více než čtvrtina lidí (27 %) si podle průzkumu nevládní protikorupční organizace Transparency International, zveřejněného 2. prosince 2009, myslí, že dávání úplatků je v řadě zdravotnických zařízení běžné. Podle 21 % lidí závisí na poskytnutí úplatku chování personálu. Téměř čtvrtina občanů však zároveň nepovažuje úplatek za sponzorský dar. Průzkum ukázal, že tři z deseti Čechů v posledních pěti letech alespoň jednou uplatili lékaře. Čtvrtinu úplatků si vynutili lékaři a zdravotnická zařízení. Ve většině případů šlo o dárky nepatrné hodnoty.

ÚNOR V ZN č. 2 Bezpečnostní rentgeny na letištích Po loňském nezdařeném „vánočním“ atentátu na letadlo na lince z Amsterodamu do Detroitu se na evropský jednací stůl vrací otázka plošného zavedení bezpečnostních rentgenů, přesněji celotělových skenerů na letištích. Jejich instalaci již ohlásily Nizozemsko a Velká Británie. Problémem se bude zabývat i vláda ČR. Každá členská země Evropské unie musí zaujmout vlastní stanovisko a regulovat používání těchto zařízení v souladu se svými platnými právními předpisy. Populace zestárne, ekonomická zátěž stoupne Již v roce 2014 ve všech krajích ČR početně převáží senioři nad dětmi. O dva roky později pak v celé ČR započne proces přirozeného úbytku obyvatelstva, kdy počet zemřelých každým rokem převýší počet nově narozených. Vyplývá to z Projekce obyvatelstva v krajích a oblastech ČR do roku 2065, kterou 19. ledna zveřejnil Český statistický úřad. Ve Zlínském kraji přitom již k přirozenému úbytku obyvatelstva pravděpodobně došlo loni. Vznikne databáze toxických látek Nové pracoviště pro výzkum toxických látek a jejich dopadu na zdraví člověka vznikne v Univerzitním kampusu v Brně-Bohunicích. CETOCOEN je prvním projektem Masarykovy univerzity, který uspěl v evropském operačním programu Věda a výzkum pro inovace v prioritní ose zaměřené na budování regionálních center aplikovaného výzkumu. EU přispěla na stavbu centra 636 milióny korun. Soběstačnost invalidů roste – kdo jim dá práci? Od 1. ledna 2010 začala platit nová pravidla pro přiznávání invalidních důchodů. Nová kritéria pro posouzení pracovní schopnosti vedou ve většině případů k zařazení do nižšího stupně invalidity a časem povedou i ke snížení invalidních důchodů. Podle ideálního scénáře by měl posudkový lékař zjistit, že díky pokroku moderní medicíny je na tom plně invalidní člověk natolik dobře, že může pracovat. Celkově nemá práci přibližně 130 až 200 tisíc zdravotně postižených lidí, kterým hrozí snížení in-

0301 ZN 1-2_3-6.indd 3

validních důchodů, aniž by měla reálnou možnost živit se vlastní prací. V ZN č. 3 Ředitelé pro zachování studia na VOŠ Novela zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, mimo jiné navrhuje zrušit studium oboru diplomovaná všeobecná sestra na vyšších odborných školách. Podle ministerstva zdravotnictví má toto opatření systém vzdělávání zjednodušit, a zvýšit tak počet sester ve zdravotnictví. Výbor pro zdravotnictví poslanecké sněmovny doporučil poslancům pro vládní návrh hlasovat. S tímto ustanovením vyslovily zásadní nesouhlas Unie zaměstnavatelských svazů a Asociace ředitelů zdravotnických škol Čech, Moravy a Slezska. K. Fukuda: „Ano, je to regulérní pandemie“ Dr. Keiji Fukuda, speciální poradce generální ředitelky Světové zdravotnické organizace (WHO) pro pandemickou chřipku, v polovině ledna obhajoval strategii WHO ve vztahu k A(H1N1). „Vyhněme se hře se slovy a buďme upřímní. Toto je skutečně nový chřipkový virus,“ zdůraznil.„Podle nejstřídmějších odhadů víme, že do poloviny ledna jím bylo přímo usmrceno kolem 13 000 lidí. Až budou v budoucnu zpracovány odhady, předvídáme, že tato čísla budou daleko vyšší. Nařčení, že toto není pandemie, je vědecky nesprávné a historicky nepřesné.“

BŘEZEN V ZN č. 4 Kvalita očima pacientů Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo 26. února výsledky dalšího ročníku svého projektu Kvalita očima pacientů. Projekt jako jediný v ČR splňuje kritéria, která na podobné výzkumy kladou mezinárodní zdravotní autority, např. zdravotnická divize OECD. Podle spokojenosti pacientů se ve skupině významně nadstandardní umístily FB Hradec Králové, FN Ostrava, FN Plzeň, FN v Motole (Praha), Masarykův onkologický ústav (Brno), Nemocnice na Homolce (Praha), IKEM (Praha). S regulačními poplatky čekají kraje na výsledky voleb V loňském roce kraje vydaly za regulační poplatky ve zdravotnických zařízeních celkem zhruba 480 miliónů korun. Pro letošek na ně vyčlenily přes 300 miliónů, některé ale jen na první čtvrtinu nebo polovinu roku. Důvodem je očekávání, že vyhraje-li ČSSD květnové sněmovní volby, poplatky zruší. Kraje hradí poplatky většinou od února loňského roku. Ministerstvo vnitra vede s několika kraji kvůli hrazení zdravotnických poplatků správní řízení. Podle úřadu je způsob jejich úhrady nezákonný. Biotechnologické a biomedicínské centrum ve Vestci Mezi základní výzkumné programy centra BioCeV patří funkční genomika, buněčná biologie a virologie, strukturní biologie a proteinové inženýrství, biomateriály a tkáňové inženýrství a vývoj léčebných a diagnostických postupů. „Jeho ambicí je především zaplnit citelnou mezeru v základním i aplikovaném výzkumu v oblasti molekulárních biotechnologií a medicíny. Bez nového zázemí bude Česká republika odsouzena k druhořadé pozici v této slibné oblasti,“ uvedl pro ZN prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc., vědecký koordinátor projektu. V ZN č. 5 ČLK: Impuls do diskuse o paliativní léčbě Představenstvo České lékařské komory 20. února s účinností od 4. března 2010 schválilo dokument Doporučení č. 1/2010 k postupu při rozhodování o změně léčby intenzivní na léčbu paliativní u pacientů v terminálním stavu, kteří nejsou schopni vyjádřit svou vůli. Přestože jde o regulativ s doporučující, nikoli exekutivní působností, vyvolal obsáhlou diskusi. Dokument formuluje principy a rámcová doporučení pro poskytování paliativní péče u dospělých pacientů neschopných o sobě rozhodovat v konečné fázi jejich léčebně neovlivnitelného onemocnění.

Patologové získali cenu za vědecký výzkum Ministryně zdravotnictví Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA, předala 25. února v Praze týmu doc. MUDr. Josefa Zámečníka, Ph.D., Cenu veřejnosti za vědecké výsledky a přínos pro české zdravotnictví. Podle D. Juráskové je potěšující, že vítězem se v očích veřejnosti stala právě práce patologů, kteří bývají jinak často přehlíženi. „Mám radost, že se naše veřejnost zajímá o zdravotnický výzkum. Svědčí o tom téměř jedenáct tisíc hlasů, které jednotlivým výzkumným týmům lidé prostřednictvím internetového hlasování poslali,“ řekla ministryně.

Escitalopram Mylan 10 mg Escitalopram Mylan 20 mg

Obama představil zdravotnickou reformu Americký prezident Barack Obama 3. března v Bílém domě představil definitivní verzi své zdravotní reformy, která by měla zpřístupnit zdravotní péči asi 31 miliónům nepojištěných obyvatel USA. Připustil, že jeho plán bude stát 100 miliard dolarů ročně, značnou část ale prý uhradí úspory, jichž se dosáhne omezením plýtvání v nynějším systému.USA v současnosti na zdravotnictví vydávají téměř dva bilióny dolarů ročně. V ZN č. 6 Bitva o vládní návrh zákona o léčivech Poměrně ostrou polemiku vyvolal vládní návrh novely zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, který byl předložen 75. schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Jak známo, věcnou podstatou této novely je vytvoření legislativního rámce pro fungování systému úložiště dat o vydaných lécích (centrálního úložiště receptů), jehož správcem bude Státní ústav pro kontrolu léčiv. Hlavním tématem argumentace odpůrců vládního návrhu je riziko porušení práva občanů na ochranu jejich citlivých osobních údajů. Odbory proti rušení zdravotních ústavů Ze 14 zdravotních ústavů mají být v nejbližší době jen dva – v Praze a Ostravě. V úterý 9. března to řekl na tiskové konferenci předseda Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR RNDr. Jiří Schlanger. Informaci potvrdil tiskový mluvčí ministerstva zdravotnictví Vlastimil Sršeň. OSZSP vadí, že bez legislativní změny dochází k rušení ústavů, které podle zákona mají sídla v jednotlivých krajích. Kulatý stůl ZN o elektronickém sdílení dat Celkové příjmy systému zdravotního pojištění dosáhly v roce 2009 99,7 % skutečnosti roku 2008, vybralo se tedy asi o 800 miliónů korun méně. Letos se bude deficit systému vzhledem k dalšímu růstu nezaměstnanosti, vyšší míře insolvence podniků i stále rychlejšímu stárnutí populace bezpochyby prohlubovat. O tom, jak tomu mohou pomoci informační a komunikační technologie, respektive elektronické sdílení dat ve zdravotnictví při hledání rezerv v sytému, diskutovali odborníci u kulatého stolu ZN.

…léčba depresivních epizod

Návrat k rovnováze • antidepresivum 3. generace • potahované tablety s půlící rýhou • 30, 90 x 10 mg, 30 x 20 mg • dávkování 1x denně

V ZN č. 7 Jak vidí pacienti psychia­trii a rehabilitaci Kompletní výsledky výzkumu Kvalita očima pacientů, doplněné o hodnocení spokojenosti klientů psychiatrických léčeben a rehabilitačních ústavů, zveřejnilo 19. 3. ministerstvo zdravotnictví. S rehabilitačními ústavy je spokojeno 83 % pacientů. Nejvyšší spokojenost deklarovali pacienti v Kladrubech (87 %). Průměrná hodnota spokojenosti pacientů psychiatrických léčeben je 70,4 % a je o 10 procentních bodů nižší než u nemocnic. Rozdíl je mezi výsledky otevřených a uzavřených oddělení, a to přibližně o deset procentních bodů (74,2 % vs. 64,8 %). Mladí lékaři ustavili občanské sdružení „Občanské sdružení Mladí lékaři je nezávislou profesní iniciativou mladých lékařů, kterým nejsou lhostejné současné nedůstojné podmínky práce ani nynější podoba a systém financování profesního vzdělávání mladých lékařů v ČR.“ Takto se představila nová organizace, která byla oficiálně založena 13. března na ustavujícím shromáždění v Syllabově posluchárně 3. lékařské fakulty UK v Praze. Ministryně zdravotnictví Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA. slíbila mladým lékařům změny v normě upravující přípravu na atestaci.

Zkrácená informace o přípravku Escitalopram Mylan 10 mg / 20 mg, potahované tablety Složení: Jedna tableta obsahuje escitalopramum 10 mg, 20 mg (ve formě escitaloprami oxalas). Indikace: Léčba depresivních epizod. Dávkování a způsob podání: Obvyklá dávka je 10 mg jednou denně. V závislosti na individuální odpovědi pacienta je možno dávku zvýšit na maximálně 20 mg denně. Escitalopram Mylan se užívá v jedné denní dávce společně s jídlem nebo nalačno. Tabletu lze dělit na dvě stejné poloviny. Dávkování u speciálních skupin pacientů viz platné SPC. Kontraindikace: Přecitlivělost na léčivou nebo kteroukoli pomocnou látku. Současná léčba neselektivními ireverzibilními MAO-inhibitory, kombinovaná léčba s reverzibilními MAO-A inhibitory nebo neselektivním MAO-inhibitorem linezolidem. Nežádoucí účinky: Nauzea, snížení nebo zvýšení chuti k jídlu, více viz platné SPC. Zvláštní upozornění a opatření pro použití: Viz platné SPC. Interakce: Riziko vzniku serotoninového syndromu při současné léčbě inhibitory MAO nebo serotogeně působícími léčivy, více viz platné SPC. Zvláštní opatření pro uchovávání: Uchovávejte při teplotě do 25°C v původním obalu. Velikost balení: 10 mg x 30, 90; 20 mg x 30 Držitel rozhodnutí o registraci: Generics [UK] Ltd., Potters Bar, Hertfordshire, Velká Británie. Registrační číslo: 30/627/09-C, 30/629/09-C. Datum revize textu: 13.1. 2010. Výdej přípravku je vázán na lékařský předpis, je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Dříve než přípravek předepíšete, seznamte se prosím s úplným souhrnem údajů o přípravku (SPC). Zdrojem veškerých informací je platné SPC.

* nejnižší úhrada mezi molekulami escitalopramu - číselník VZP 12/2010

Mylan Pharmaceuticals s.r.o. Průběžná 1108/77, 100 00 Praha 10, tel: 274 770 201, fax: 274 772 648 Inzerce

LEDEN

29.12.10 13:00


ROČENKA

4 ZDRAVOTNICKÉ NOVINY

Restrukturalizace ZÚ byla zastavena Ministryně zdravotnictví Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA, na mimořádné schůzi poslanecké sněmovny 18. 3. oznámila, že se rozhodla kvůli politickým tlakům zastavit restrukturalizaci zdravotních ústavů. „Ve chvíli, kdy bude restrukturalizace zastavena a ústavy zůstanou v té podobě, v jaké jsou teď, hrozí, že některé z nich budou mít vážné ekonomické problémy,“ zdůraznila ministryně. Rytířský titul pro MUDr. Huga Engelharta Držitelem čestného titulu Rytíř českého lékařského stavu (Eques ordinis medicorum Bohemicorum), který každoročně uděluje Česká lékařská komora osobnostem, které se zasloužily o rozvoj českého lékařství, humanismu či vykonaly jiný významný občanský čin, se za rok 2009 stal MUDr. Hugo Engelhart. Titul mu byl slavnostně udělen 18. března v Kaiseršteinském paláci v Praze. V ZN č. 8 SÚKL žádá důraznější ochranu před nelegálními léky Státní ústav pro kontrolu léčiv zahájil 22. března informační kampaň „Nebezpečné léky“, zaměřenou proti padělkům a nelegálním léčivým přípravkům. Chce upozornit širokou veřejnost zejména na rizika nakupování léků na internetu, kde je objem padělků odhadován až na 50 procent. Hlavním nástrojem kampaně jsou nové veřejně přístupné webové stránky www. nebezpecneleky.cz, na nichž návštěvníci najdou veškeré informace k tématu nelegálních léčiv. Ombudsman: Řízení o příspěvku nezohledňují stav žadatele Kancelář veřejného ochránce práv – ombudsmana zveřejnila ve středu 17. března tiskovou zprávu ohledně otázek kolem řízení příspěvku na péči. V roce 2007 byla přijata nová právní úprava týkající se příspěvku na péči. Od tohoto roku stížností k ochránci přibývá a zcela jednoznačně mezi nimi převládají stížnosti na průtahy v řízení a na problémy související s posuzováním stupně závislosti na péči. Podle zprávy jsou trvalým problémem rozpory mezi výsledky sociálního šetření a výsledkem posudkového lékaře. Nové kódy pro nelékaře Na přelomu let 2008 a 2009 Česká asociace sester zahájila práce na nových kódech výkonů nelékařů a úpravě stávajících obsažených v Sazebníku výkonů. Za spolupráce zástupců sekcí diabetologické, interní, nefrologické, psychiatrické a nutričních terapeutů vznikly nové kódy výkonů, známé pod názvem Sestra – nositelka výkonů. Nové kódy nelékařů byly zařazeny do vyhlášky MZ ČR č. 472/2010 Sb., o Sazebníku výkonů pro rok 2010.

DUBEN V ZN č. 9 Tendr na národní standardy zrušen Ministryně zdravotnictví Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA, zrušila 24. března zadávací ­řízení na veřejnou zakázku s názvem Generální řešitel projektu tvorby národní sady standardů odborné zdravotní péče – tvorba systému, jeho plnění a související služby, protože byla podána pouze jedna přihláška. Zrušení tendru vyvolalo negativní reakci 1. lékařské fakulty UK v Praze, která do výběrového řízení vstoupila jako představitel řešitelského konsorcia. Změny ve zdravotním pojištění cizinců Devět let se Česko potýkalo v oblasti zdravotního pojištění cizinců s problémy, jako jsou mnohamiliónové pohledávky zdravotnických zařízení vůči fiktivním nebo nebonitním pojišťovnám, nelegální praktiky při prodeji falešného zdravotního pojištění apod. Novela zákona č. 326/1999 Sb., platná od 1. ledna letošního roku, vnesla do systému pořádek. Cizinci jsou od té doby řádně pojištěni. Ani ne dva měsíce po platnosti novely však přišli úředníci ministerstva vnitra s těžko pochopitelným až šokujícím návrhem změny, která vše v podstatě vrací do starých kolejí. Účast občanů s postižením na životě společnosti V Česku se připravuje zákon o rehabilitaci již od roku 1999. Vychází jak z mezinárodně přijatých dokumentů, tak z naší historie, tradice a legislativy (která se postupně mění). Rovněž je třeba připravit legislativní změny, které budou v souladu s doporučeními Evropské unie, WHO a OSN. Celková politika ve prospěch občanů se zdravotním postižením musí být zaměřena na sekundární prevenci, a tedy zabránění následkům onemocnění, úrazů nebo vrozených vad, a terciární prevenci, která

0301 ZN 1-2_3-6.indd 4

usiluje o zmírnění dlouhotrvajících nebo trvalých následků, respektive brání jejich zhoršení. V ZN č. 10 Spor ČR s Diag Human zablokován Kauza Diag Human versus Česká republika je největším obchodním sporem v historii ČR, který sahá až do roku 1992. Do jeho řešení vstoupily další oddalující překážky. V pondělí 29. 3. odvysílala Česká televize pořad, kde uvedla data, která údajně zpochybňují regulérnost arbitráže. Následujícího dne mělo proběhnout zasedání rozhodčího senátu. Rozhodce jmenovaný společností Diag Human, Švýcar Damiano Della Ca, se ale na jednání nedostavil a v dopise se vzdal funkce. Důvodem rezignace se údajně stala reportáž ČT, která v něm prý vyvolala pochybnosti o regulérnosti rozhodčího řízení. Zdravotníci začali více hlásit nežádoucí účinky Státní ústav pro kontrolu léčiv obdržel v březnu od zdravotnických pracovníků 104 hlášení nežádoucích účinků. Z toho 60 hlášení se týkalo léčivých přípravků kromě vakcín, což je dvakrát více než v roce 2009 a 3,7krát více než v roce 2005. Oproti předchozímu roku se zvýšil i počet hlášení souvisejících s podáním vakcín. V ZN č. 11 V Ostravě bude možné studovat medicínu Ostravské univerzitě byla v úterý 13. dubna zatím na čtyři roky schválena akreditace oboru všeobecné lékařství. Centrum Moravskoslezského kraje tak bude po Praze, Plzni, Hradci Králové, Olomouci a Brně šestým místem v ČR, kde bude možné studovat medicínu. Podle rektora Ostravské univerzity prof. RNDr. Jiřího Močkoře, DrSc., usiluje univerzita o možnost vychovávat budoucí lékaře již téměř padesát let. Nová fakulta podle něj přitáhne do Ostravy odborníky z oblasti medicíny, ať už výzkumné pracovníky, zahraniční specialisty či firmy. První studenti budou moci na ostravskou lékařskou fakultu, která vznikne transformací dosavadní Fakulty zdravotnických studií, nastoupit na podzim. Změní se úloha opatrovníků při rozhodování Národní plán integrace osob se zdravotním postižením, který vláda schválila 29. března, počítá s odklonem od koncepce tzv. náhradního rozhodování, kdy za člověka s těžkým postižením rozhoduje opatrovník, ke koncepci „podpůrného“ či„asistovaného rozhodování“. Jeho východiskem je skutečnost, že každá osoba je schopna se rozhodovat sama, bude však potřebovat větší či menší míru podpory. Koncepce už byla zapracována do návrhu nového občanského zákoníku.„Vzhledem k tomu, že projednávání návrhu tohoto zákona bylo prozatím pozastaveno, je vhodné a účelné tuto úpravu převzít do stávajícího občanského zákoníku,“ říkají autoři Národního plánu. 722 miliónů na celoživotní vzdělávání zdravotníků Ministerstvo zdravotnictví ČR získalo z prostředků EU 722 miliónů korun na krytí projektu celoživotního vzdělávání zdravotníků. Projekt je koncipován na období od 1. května 2010 do 30. dubna 2013 a zúčastní se jej 39 tisíc zdravotníků. Na tiskové konferenci 12. dubna v Praze to oznámila ministryně Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA. Ministerstvo zdravotnictví s úspěchem reagovalo na výzvu ministerstva práce a sociálních věcí na rozdělení prostředků v rámci operačního programu EU Lidské zdroje a zaměstnanost. Evropské peníze jsou určeny na podporu celoživotního vzdělávání jak pro lékařské, tak i nelékařské profese. Ministryně vyhlásila bezpečnostní cíle Ministryně zdravotnictví Mgr. Dana Jurásková, Ph.D, MBA, informovala o vyhlášení Resortních bezpečnostních cílů pro rok 2010, které jsou součástí Akčního plánu kvality a bezpečnosti zdravotní péče na období let 2010 až 2012, schváleného vedením resortu v březnu. Ministryně vyhlásila následující bezpečnostní cíle: Bezpečná identifikace pacientů; Bezpečnost při používání rizikových léčiv; Prevence záměny pacienta, výkonu a strany při chirurgických výkonech; Prevence pádů pacientů; Zavedení optimálních postupů hygieny rukou při poskytování zdravotní péče. V ZN č. 12 MZ vydalo Rádce pacienta Nová publikace Rádce pacienta, kterou vydalo ministerstvo zdravotnictví, odpovídá na desítky otázek typu: Jakou dokumentaci dostane pacient při propuštění z nemocnice? Jak dlouho platí opakovací recept? V jakých

případech má pacient právo na zdravotní péči bez přímé úhrady? Rádce pacienta byl vydán ve stotisícovém nákladu a podle náměstkyně ministryně zdravotnictví pro zdravotní péči MUDr. Markéty Hellerové bude v případě přesahující poptávky dotisknut. Distribuce knihy bude probíhat průběžně ve velkých nemocnicích a prostřednictvím praktických lékařů pro dospělé, v termínu od 26. do 30. dubna 2010 rovněž před krajskými nemocnicemi. Pro pacienty je publikace zadarmo, veškeré vydavatelské a distribuční náklady hradí MZ ČR. IKEM s puncem kvality Institut klinické a experimentální medicíny získal jako první pražské lůžkové zdravotnické zařízení mezinárodní certifikát kvality podle normy ISO 9001:2008. Z organizací přímo řízených ministerstvem zdravotnictví je teprve druhou, které se povedlo splnit tuto normu komplexně pro celou nemocnici. Certifikační audit v IKEM provedla nezávislá externí akreditovaná organizace Det Norske Veritas CZ. „Cílem zavedení norem ISO 9001:2008 je nejen udělat si ‚pořádek na svém pracovišti‘, ale především ukázat, že se snažíme plnit očekávání pacientů, požadavky legislativních předpisů i svá vlastní nařízení,“ konstatoval doc. MUDr. Jan Malý, CSc., ředitel IKEM. Hrozí likvidace regionálních nemocnic? „Považujeme za svou povinnost upozornit vládu, parlament, samosprávné orgány krajů a měst a všechny občany na kritickou situaci regionálních nemocnic,“ prohlásil 21. dubna po jednání shromáždění delegátů Asociace českých a moravských nemocnic její předseda MUDr. Eduard Sohlich, MBA. AČMN, která sdružuje 127 nemocnic, z nichž významnou část zřizují kraje, vyzvala k odstoupení ministryni zdravotnictví Mgr. Danu Juráskovou, Ph.D., MBA, a jejího prvního náměstka Bc. Marka Šnajdra. Podle E. Sohlicha nesplnili slib, že za poskytnutou zdravotní péči dostanou nemocnice stejné úhrady jako v loňském roce. Regionálním nemocnicím vadí i to, že pojišťovny s přesunem specializovaných výkonů do center přesouvají i část peněz do fakultních nemocnic. Vidí za tím záměr zlikvidovat regionální nemocnice.

KVĚTEN V ZN č. 13 O peníze jde až v první řadě V úterý 27. dubna proběhlo v Praze jednání mezi Asociací českých a moravských nemocnic a Českou lékařskou komorou. Předseda asociace MUDr. Eduard Sohlich a prezident komory MUDr. Milan Kubek při něm podepsali společné komuniké, v němž požadují nárůst výše zdravotního pojistného, které platí stát za osoby bez vlastních příjmů; změnu platné úhradové vyhlášky MZ, aby nedocházelo k diskriminaci regionálních nemocnic vůči nemocnicím řízeným ministerstvem zdravotnictví; nárůst příjmů nemocnic a vytvoření jednotné právní normy pro odměňování lékařů. Podle AČMN a ČLK je nutná také změna struktury specializačního vzdělávání lékařů a prosazení efektivní regulace cen léků a výše jejich úhrady. Lékaři dostanou část dotace a podepíší pětiletý úvazek V oblasti specializačního vzdělávání dojde k významným změnám. Vyplývá to ze závěrů jednání, kterého se 29. dubna v Praze zúčastnili zástupci vedení ministerstva zdravotnictví, Asociace děkanů lékařských fakult, občanského sdružení Mladí lékaři a prezident České lékařské komory MUDr. Milan Kubek. Rozhodující změnou je, že lékaři v předatestační přípravě budou přímo dostávat část státní dotace. Školený lékař by měl měsíčně obdržet 5000 korun (případné procentuální navýšení této částky se bude odvíjet od výše dotace v daném oboru). Od července přejde organizace vzdělávání ze státu na fakulty. Lékaři na rezidenčních místech se zaváží, že budou ve svém oboru pracovat na území ČR nejméně pět let. Revize lékových úhrad uspoří ročně tři miliardy Podle ředitele Státního ústavu pro kontrolu léčiv PharmDr. Martina Beneše přinesou revize úhrad léků, platné k 1. květnu, roční úsporu zdravotnímu pojištění asi tři miliardy korun. M. Beneš to oznámil na tiskové konferenci 26. dubna v Praze. Revize k 1. dubnu uspořila 2,4 miliardy, k 1. květnu stoupne odhadovaná úspora o dalších 600 miliónů. „Umožní to, aby více pacientů dostalo moderní léky. Spoluúčast by stoupnout neměla, v každé skupině je lék bez doplatku,“ řekl ředitel SÚKL. Léků bez doplatku bude podle slov Martina Beneše zřejmě víc, firmy prý už sdělily, že k 1. dubnu snížily ceny a do úhrad se vejdou.

ROČNÍK 60 n ČÍSLO 1–2 n 3. LEDNA 2011

V ZN č. 14 Politici se shodli na ­nezbytnosti standardů Diskusi na téma zdravotnictví ve volebních programech zorganizovala 5. května obecně prospěšná společnost Koalice pro zdraví. Na čtyři okruhy otázek odpovídali zástupci osmi politických stran. Diskutovali o financování zdravotnictví, vytvoření standardů zdravotní péče a možnosti legálně si zaplatit nadstandard, o počtu zdravotních pojišťoven a opatřeních směřujících ke zvýšení efektivity zdravotní péče. Všichni se shodli, že je nezbytné konečně popsat, co je standard jak v diagnostice, tak v léčbě. Karlovarští lékaři odmítají sloužit přesčasy Téměř 40 lékařů z nemocnice v Karlových Varech, která je součástí Karlovarské krajské nemocnice, odmítá dále sloužit přesčasy. Protestují proti údajnému porušování zákona ze strany zaměstnavatele. „Současný stav může vést i k uzavření některých oddělení,“ oznámil ve středu 5. května ČTK představitel Lékařského odborového klubu v nemocnici MUDr. Peter Igaz. Vypovězení dohod o pracovní činnosti, které sloužení přesčasů upravují, se týká především oddělení interního, dětského, gynekologického, neurologického a rentgenového pracoviště. Výpovědní lhůta podaná lékaři končí 13. května, řekl MUDr. Igaz. LOK ve svém prohlášení uvedl, že v posledních čtyřech letech nebyly platy lékařů v Karlových Varech podstatněji valorizovány. Žádají o navýšení hrubé mzdy na dotčených odděleních nemocnice o 20 % a zvýšení odměny za službu o 10 procent. V ZN č. 15 Změny ve specializačním vzdělávání lékařů Zástupci Ministerstva zdravotnictví ČR, o. s. Mladí lékaři, České lékařské komory, České lékařské společnosti J. E. Purkyně a Asociace děkanů lékařských fakult ČR se na jednání 12. 5. v Praze shodli na některých nových opatřeních týkajících se specializačního vzdělávání lékařů. Struktura této přípravy by měla být revidována s tím cílem, aby její obsáhlejší část mohli frekventanti absolvovat i v nemocnicích nižšího (např. okresního) typu. Další konsenzuální změna nastává v počtu základních oborových kmenů, kterými frekventant prochází v první fázi specializační přípravy – k dosavadním 10 přibývají ORL, oftalmologie, neurologie, dermatovenerologie, urologie a ortopedie. Rozhodovat se bude ještě o přiřazení kmenů neurochirurgie a kardiochirurgie. Půl miliardy na preventivní programy Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo 6. května 2010 již 7. výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí finanční podpory pro grantové projekty v rámci Integrovaného operačního programu. Do zdravotnictví tím vstoupí finanční prostředky ve výši 500 mil. Kč, určené na preventivní programy. Výzva reaguje na nedostatečně zajištěnou oblast preventivní péče v ČR. Deficit v této péči má dopad na zdravotní stav občanů a následnou zátěž důchodového systému a systému zdravotního pojištění, nižší míru zaměstnanosti a vyšší míru sociálního vyloučení. Projekty prevence se týkají nádorových onemocnění, dětských úrazů, zubního kazu u dětí, kardiovaskulárních chorob a diabetu. Měsíčně 70 800 korun, nebo jdeme! „Požadujeme, aby plat začínajícího lékaře byl na úrovni 1,5 násobku průměrné hrubé měsíční mzdy ve státě, což by nyní bylo asi 35 400 korun. Lékař s plnou kvalifikací by pak měl brát za základní pracovní dobu bez přesčasů trojnásobek průměrné mzdy, tedy zhruba 70 800 korun hrubého měsíčně,“ řekl v úterý 11. května deníku Právo MUDr. Martin Engel, předseda Lékařského odborového klubu – Svazu českých lékařů. Odboráři požadují jednotnou normu odměňování pro lékaře a ostatní pracovníky tak, „aby byla garantována srovnatelná odměna za stejnou práci bez ohledu na to, kdo nemocnici provozuje“. Zároveň chtějí zrušit stávající systém postgraduálního vzdělávání lékařů, který prý nevyhovuje, a změnit také úhradovou vyhlášku pro letošní rok. Nová koncepce zdravotně-sociální péče Cílem nové meziresortní pracovní skupiny, která vznikla v rámci ministerstva práce a sociálních věcí, je nová koncepce rozvoje systému zdravotních a sociálních služeb se zaměřením na dlouhodobou péči o seniory a osoby se zdravotním postižením v jejich přirozeném domácím prostředí. Vytvořením pracovní skupiny zareagovalo MPSV na stárnutí populace, nejednotný model dlouho-

dobé péče v ČR, na nárůst výdajů, na různou kvalitu služeb pro seniory a zdravotně postižené lidi a na nedostupnost zejména terénních a specializovaných služeb pro seniory v některých regionech. Podle odhadů by v roce 2020 mělo být v České republice 2,35 miliónu obyvatel starších 65 let. Asi 16 procent z nich bude potřebovat nějaký typ zdravotní a sociální péče. V ZN č. 16 Sněm LOK-SČL V Praze proběhl 18. května XVII. mimořádný sněm Lékařského odborového klubu – Svazu českých lékařů. Podle tiskové zprávy z jednání se delegáti mimo jiné usnesli na odstartování kampaně „děkujeme, odcházíme,“ v jejíž realizaci a podání hromadné výpovědi lékařů vidí jediné smysluplné opatření, které může iniciovat potřebné změny v resortu. Dále sněm potvrdil požadavky LOK-SČL na vytvoření jednotné mzdové normy pro lékaře a ostatní zdravotníky, na zrušení stávajícího systému postgraduálního vzdělávání a jeho nahrazení systémem v gesci České lékařské komory a na zrušení stávající úhradové vyhlášky k 30. 6. 2010 a nahrazení novou, která bude garantovat identické podmínky a objemy úhrad jako v 2. pololetí 2009. Projekt péče o děti s perinatální zátěží Pražská Všeobecná fakultní nemocnice získala loni grant na vybudování Centra komplexní péče pro děti s perinatální zátěží, které bude součástí Kliniky dětského a dorostového lékařství 1. lékařské fakulty UK a VFN v Praze. Projekt je financován jednak z tzv. Norského finančního mechanismu, jednak z rozpočtů Ministerstva zdravotnictví ČR a VFN. Nyní je dokončena první ze tří fází ­projektu. O výsledcích informovali na tiskové konferenci 12. 5. v Praze autorka a řešitelka projektu MUDr. Daniela Marková a prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc. „Děti s perinatální zátěží budeme sledovat až do adolescence a rané dospělosti. Vyžadují péči až dvaceti specializací od pneumologie, neurologie, kardiologie, fyzioterapie, psychiatrie až po například adolescentologii,“ sdělila MUDr. Marková. Stipendia L’Oréal pro ženy ve vědě V prostorách Knihovny Akademie věd ČR byla 13. května v rámci mezinárodního projektu For Women In Science, jehož cílem je podpořit ženy působící na poli vědy a ocenit jejich úsilí, již počtvrté udělena národní stipendia L’Oréal. Odborná porota v čele s prof. RNDr. Helenou Illnerovou, DrSc., každoročně vybírá tři projekty na­ dějných vědkyň do 35 let. Finanční podporu ve výši 200 000 Kč letos z 52 přihlášených získaly RNDr. Marie Kalbáčová, Ph.D., Mgr. Jana Humpolíčková, Ph.D., a doc. Ing. Gabriela Holubová, Ph.D. V ZN č. 17 Zahraniční lékaři v ČR Podle statistiky České lékařské komory působí v ČR 2129 zahraničních lékařů. Jejich počet každý rok stoupá (např. v r. 2006 jich bylo 1617). Podle prezidenta ČLK MUDr. Milana Kubka by se některé kraje – zvláště Zlínský, Moravskoslezský a Olomoucký – bez zahraničních lékařů neobešly. Naproti tomu ČLK odhaduje, že do ciziny každoročně odejde asi 200 českých lékařů, nejčastěji do Německa nebo Velké Británie. Úřady práce nyní nabízejí 700 volných lékařských míst v nemocnicích, z toho čtyři stovky pozic jsou neobsazené déle než rok. Do zahraničí odcházejí i mladí lékaři po promoci, např. loni tak učinilo 64 z celkových 784 nových absolventů lékařských fakult. Novela zákona o zdravotnických prostředcích Senátoři přijali 20. května novelu zákona o zdravotnických prostředcích, která stanovuje přísnější pravidla pro jejich používání. Návrh je implementací směrnice EU do české legislativy. Mezi prostředky, kterých se norma týká, se řadí např. kloubní náhrady, náplasti, kardiostimulátory nebo umělé chlopně. Předpis definuje i nové pomůcky užívané ve zdravotnictví a stanovuje pravidla pro klinické zkoušky. Převádí některé kompetence v oblasti klinických zkoušek z ministerstva zdravotnictví na Státní ústav pro kontrolu léčiv. Ministryně zdravotnictví Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA, senátory upozornila, že ČR měla normu schválit do prosince 2008. Platit měla od 21. března 2010. Mezinárodní klasifikace funkčních schopností Ve dnech 24. a 25. května se uskutečnil na Klinice rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze, která má jako jediná akreditaci EU k postgraduálnímu vzdělávání v oboru rehabilitace, první kurs k používání Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví.

29.12.10 13:00


◗ ◗ ROČENKA

ROČNÍK 60 n ČÍSLO 1–2 n 3. LEDNA 2011

Přednostka kliniky doc. MUDr. Olga Švestková, Ph.D., konstatovala, že v medicíně nestačí v 21. století jen ­prevence, diagnostika a terapie, ale jde také o zajištění optimální kvality života. Vize WHO vychází z toho, že jestliže neměříme zdraví, nemůžeme zlepšit zdravotně-sociální systémy. MKF je klasifikace, kterou můžeme měřit funkční zdraví a disabilitu. Členské státy EU přijaly MKF jako základní filozofii a politiku rehabilitace.

ČERVEN V ZN č. 18 Lékaři v Parlamentu ČR Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky rozhodly o tom, že v nové sněmovně zasedne jedenadvacet lékařů a několik dalších zdravotníků. Zastoupeni jsou ve všech parlamentních politických stranách. Vpravdě zdravotnickým lze nazvat poslanecký klub TOP 09 – bude v něm devět lékařů a další tři lidé „z branže“. Kvalita měřená v ordinacích praktických lékařů Ministerstvo zdravotnictví pořádalo 27. května ve spolupráci se Společností všeobecného lékařství ČLS JEP seminář k projektu „Hodnocení kvality ve zdravotnických zařízeních poskytujících péči v oboru všeobecného praktického lékařství“. Hlavní řešitel projektu doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D., vědecký sekretář SVL ČLS JEP, upozornil, že se dá předpokládat zvyšující se tlak zdravotních pojišťoven i pacientů na kvalitu poskytované péče. „Naší akreditací prošlo dosud 30 praxí a 50 procent z nich standardy splnilo – nevím, zda mám být spokojen, nebo nespokojen,“ řekl na semináři doc. B. Seifert. Dodal, že s některými požadavky se lékaři nikdy nesetkali, takže na ně nebyli připraveni a nepovažovali je za důležité. V ZN č. 19 950 miliónů na odborné znalosti i manažerské dovednosti Dva nové projekty celoživotního vzdělávání zdravotníků, spolufinancované z fondů EU, představilo Ministerstvo zdravotnictví ČR na „startovací“ konferenci 27. května v pražském hotelu ILF. Na projekty se ministerstvu podařilo získat podporu z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost, oblast podpory 1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků. Na vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků je určeno cca 300 miliónů korun, na projekt určený lékařům je vyčleněno dalších 422 miliónů. Finanční prostředky budou vydávány cíleně a adresně, podpora by se měla týkat až 38 000 zdravotnických pracovníků. Organizátorem obou projektů je Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. Kraje přestanou proplácet regulační poplatky Výsledkem jednání hejtmanů o dalším osudu proplácení regulačních poplatků kraji, které se uskutečnilo v pátek 4. června, bylo rozhodnutí o ukončení „refundace“ poplatků do konce měsíce. Postup krajů ale není jednotný. Například hejtman Michal Hašek již krátce po uvedeném jednání ohlásil, že v Jihomoravském kraji teprve chystají analýzu, a až pak se ve věci poplatků rozhodnou. Předsednictvo ČSSD se vzápětí usneslo, že vedení jednotlivých krajů se mají do 21. června rozhodnout, zda přestanou proplácet zdravotnické poplatky ve svých zdravotnických zařízeních, nebo je budou proplácet všem bez ohledu na to, kdo zařízení zřizuje. Podle stanoviska Evropské komise je totiž dosavadní systém hrazení poplatků diskriminační. Podle EK by kraje buď měly proplácet poplatky všem, anebo nikomu, jinak jde o nepovolenou veřejnou podporu. V ZN č. 20 Úspory se musí týkat i poskytovatelů péče Svaz zdravotních pojišťoven ČR vydal 11. června tiskové prohlášení, v němž upozorňuje na nepříznivý vývoj v oblasti veřejného zdravotního pojištění. Tento text mj. uvádí: Zdravotní pojišťovny sdružené v SZP ČR považují situaci za velmi závažnou a upozorňují na nutnost úspor na straně všech účastníků systému veřejného zdravotního pojištění – týká se to nejen zdravotních pojišťoven, ale také poskytovatelů, a to ve všech oblastech, včetně oblasti léčivých přípravků. Pojišťovny upozorňují, že pokud nedojde ke zvýšení příjmů systému veřejného zdravotního pojištění, nelze pro rok 2011 plánovat náklady nad úroveň roku 2008. Jsme přesvědčeni, že i tyto náklady zabezpečí potřebnou zdravotní péči, ale budou vyžadovat úsporná opatření i na straně zdravotnických zařízení.

0301 ZN 1-2_3-6.indd 5

Budou lékaři „hlasovat nohama“? Na tiskové konferenci 15. června v Praze potvrdila svou podporu akci Děkujeme, odcházíme! Česká lékařská komora. Ústy svého prezidenta MUDr. Milana Kubka vyzvala nemocniční lékaře, aby k 31. 12. 2010 podali výpověď, pokud nedostanou přidáno. Podle M. Kubka lékaři tímto „hlasováním nohama“, tedy odcházením do ciziny, politikům sdělí, že už nejsou ochotni čekat na reformy, že požadují ukončení dlouhodobého personálního problému, k jehož vyřešení jsou potřeba tři až čtyři miliardy korun. Podpora iniciativy Děkujeme, odcházíme! ze strany ČLK vyvolala nesouhlasné reakce: Viceprezident Svazu zdravotních pojišťoven ČR Ing. Jaromír Gajdáček, Ph.D., soudí, že ČLK se chová jako odborová organizace. „Není přípustné, aby profesní komora vyzývala k chování, které může ohrozit chod nemocnic a potažmo poskytování zdravotní péče,“ řekl J. Gajdáček. Tisíc transplantací prof. Adamce Přednosta Kliniky transplantační chirurgie pražského Institutu klinické a experimentální medicíny prof. MUDr. Miloš Adamec, CSc., je prvním chirurgem u nás, který má na kontě tisíc orgánových transplantací, a to ledvin, jater a pankreatu. Toto jubileum oslavil spolu se svými učiteli, členy týmu i žáky 15. června v Kongresovém centru IKEM. Svoji první transplantaci (ledviny) provedl v IKEM v roce 1988, zatím poslední, tisící, před třemi týdny – jubilejní pacientka dostala nová játra. V ZN č. 21 Stárnutí populace není hrozba, ale příležitost „Obvyklá politická opatření dnešní doby, úmyslně je nenazývám reformními kroky, jsou spíše pouhými restrikcemi ve smyslu prostého zvyšování daní, centralizace rozhodování a dalších parametrických změn bez dlouhodobého efektu. Je to důsledek absence politické odvahy a odborného zázemí, je za tím i lenost promýšlet nastavení motivací jednotlivých hráčů v systému,“ řekl MUDr. Tomáš Julínek, MBA, senátor a někdejší ministr zdravotnictví ve své úvodní řeči na International Health Summit 2010. Prof. Ivan Rektor byl zvolen členem ANA Prorektor brněnské Masarykovy univerzity, vedoucí Univerzitního centra pro epileptologii a epileptochirurgii na Lékařské fakultě MU a přednosta 1. neurologické kliniky Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc., byl jako první Čech zvolen členem vysoce prestižní Americké neurologické asociace. „Mé zvolení odráží fakt, že se česká neurologie v posledních letech prudce rozvíjí a dosahuje v mnoha aspektech světové úrovně,“ uvedl prof. Rektor.

ČERVENEC V ZN č. 22 Doc. Leoš Heger ministrem zdravotnictví Až hluboko po půlnoci skončila 30. června jednání stran vládní koalice o obsazení ministerských křesel. Resorty zdravotnictví i práce a sociálních věcí připadly TOP 09. Silnou pozici získal designovaný premiér RNDr. Petr Nečas, který bude koordinátorem reforem rozpočtu, daní, zdravotnictví a sociálních věcí včetně důchodů. V křesle ministra zdravotnictví podle koaliční dohody usedne doc. MUDr. Leoš Heger, CSc., rentgenolog, v letech 1993 až 2008 ředitel FN Hradec Králové a držitel titulu Manažer roku 2007. „Vážím si pokory, tolerance a selského rozumu“ Prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc., držitel státního vyznamenání, důstojník francouzské Čestné legie a Rytíř českého lékařského stavu, oslavil 30. června 2010 významné životní jubileum – osmdesáté narozeniny. O této výrazné a významné osobnosti české medicíny a českého zdravotnictví již bylo doma i ve světě zcela oprávněně napsáno mnoho, a tak přejeme pevné zdraví a mnoho úspěchů do dalších let. Změna ve vedení VZP Náměstkem ředitele VZP ČR pro zdravotní péči se 15. června stal MUDr. Jiří Bek (narozen 1945). Ve své odborné praxi se věnoval chirurgii s hlavním zaměřením na úrazovou chirurgii. Působil mimo jiné ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady (1972 až 1989) a v letech 1989 až 1993 byl primářem chirurgického oddělení ­Nemocnice neodkladné péče Záchranné služby Praha. V roce 1994 inicioval vznik České národní zdravotní pojišťovny a od jejího založení působil ve funkci ředitele. V letech 2005 až 2006 byl prezidentem Svazu zdravotních pojišťoven ČR.

V ZN č. 23 L. Heger: Důležitější než poplatky je informatika „Složitost regulačních poplatků působí velkou diskusi o tom, jak celou změnu ošetřit legislativně. Změnu regulačních poplatků za den ošetření v nemocnici by bylo možno změnit v zákoně jako prostou parametrickou změnu. To by se mohlo podařit teoreticky ještě letos. Změny v placení poplatků za recept i v úhradách levných léků vyžadují také změnu zákona, která je však vázána na velmi složitý mechanismus tvorby cen léků. Předmětem diskuse zůstává, zda změny regulačních poplatků rozdělit do dvou částí, nebo si je nechat na jedinou legislativní změnu.“ Odměňovat mzdou, či platem? „Zrušíme nebo upravíme tabulkové platy ve zdravotnictví, mj. proto, aby nebyla blokována výše odměny zdravotníků po dokončení postgraduálního vzdělávání a byla umožněna vyšší motivační mzda.“ Tak zní výňatek z koaliční smlouvy mezi ODS, T0P 09 a VV. V roce 2008 bylo platem odměňováno více než 90 000 zaměstnanců, tj. více než 39 % pracovníků ve zdravotnictví. Jejich počet však každoročně klesá zejména vinou transformace nemocnic z příspěvkových organizací na obchodní společnosti, čímž se mění i způsob odměňování z režimu platu na režim mzdy.

SRPEN V ZN č. 24 SAS: Varujeme před omezením dostupnosti Rada Sdružení ambulantních specialistů ČR, o. s., reaguje na programové prohlášení vlády, konkrétně bod: „Bude zvýšena regulace za návštěvu ambulantního specialisty bez doporučení“. Ambulantní specialisté se obávají, že absence kvalitní, na opravdu odborné úrovni vedené diskuse o takovém kroku může mít za následek nežádoucí snížení dostupnosti zdravotní péče v ČR, nežádoucí nárůst počtu pacientů v čekárnách praktických lékařů, významný nárůst administrativní zátěže všech lékařů, zvláště ale lékařů praktických, i kritické omezení práva pacienta na svobodnou volbu lékaře. eHealth bude stát na VZP a IZIP Informační systémy Všeobecné zdravotní pojišťovny a společnosti IZIP, která provozuje službu elektronických zdravotních knížek, mají být základem řešení pro celé české zdravotnictví. Uvedl to 11. srpna dosavadní předseda Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR RNDr. Jiří Schlanger, který od 1. září nastupuje na ministerstvo zdravotnictví jako náměstek pro informatiku. „Nikdy nebude tolik peněz, abychom mohli něco dělat na zelené louce,“ vysvětlil, proč chce zužitkovat peníze a know-how, jež VZP již do projektů dala.

ZÁŘÍ V ZN č. 25 Půlmiliardová investice do informatiky přinese úspory Jednu z největších letošních zakázek v oblasti informatiky – tendr ministerstva zdravotnictví na vybudování jednotného a efektivního informačního systému – získala firma IBM. Ministerstvo zaplatí této firmě za uvedenou dodávku celkem 563 miliónů korun (bez DPH), přičemž část této sumy, určená na investice, bude hrazena z prostředků Evropské unie. MZ vyhlásilo tendr v roce 2008 a vedle vítězné firmy se jej zúčastnila i společnost Telefónica O2. V ZN č. 26 ČR se zapojila do projektu ECHIM Nové a komparativní zdravotnické informace jsou nezbytné pro zlepšování zdraví obyvatel v Evropě. Pomáhají snižovat rozdíly ve zdraví veřejnosti v jednotlivých zemích a poskytují základ pro konkrétně zaměřené zdravotnické propagační programy, a tím následně přispívají i k prodloužení zdravé délky života. To je ideou projektu nového evropského zdravotnického informačního systému ECHIM (European Community Health Indicators Monitoring), financovaného EU, který se vyvíjel více než deset let. V červnu schválila účast v tomto projektu i ČR.

ZDRAVOTNICKÉ NOVINY

Návrhy na snížení tarifních platů se liší Na zasedání porady ekonomických ministrů 9. září oznámil ministr zdravotnictví Leoš Heger fakt, že se mu podařilo získat příslib premiéra Petra Nečase a ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka, že pro zdravotnictví bude vytvořena zvláštní tabulka, kde dopady desetiprocentního snížení budou rozpuštěny mezi platové třídy a platové stupně tak, aby změny, které mají umožnit flexibilnější odměňování pracovníků, vycházely citlivěji z požadavků odborů a umožnily spravedlivěji odměňovat zdravotnické pracovníky s výraznějším ohledem na vzdělání, pracovní zátěž a výkonnost jednotlivých kategorií zaměstnanců i jejich individuální schopnosti. V ZN č. 27 Od 13. září platí stávková pohotovost Závěry aktivu zástupců odborových organizací, který svolala na 13. září do Prahy výkonná rada Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče v souvislosti s chystanými změnami platů, byly jednomyslně přijaty. Sto dvacet zúčastněných zástupců základních organizací se shodlo na tom, že členové odborů se s připravovanou změnou v odměňování neztotožňují. „Jednotlivé záměry, které jsme dostali v rámci připomínkování z ministerstva práce a sociálních věcí, jsou pro nás naprosto nepřijatelné,“ řekla místopředsedkyně OSZSP Bc. Dagmar Žitníková, která v současnosti svaz vede. Do zdravotnictví šlo loni skoro 287 miliard korun Celkové výdaje na zdravotnictví v roce 2009 činily 286 611 mil. Kč. Vyplývá to z předběžných podkladů zveřejněných Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR. Výdaje přitom představovaly 7,9 % hrubého domácího produktu. Navýšení podílu výdajů na zdravotnictví na celkovém HDP jde však do určité míry na vrub absolutnímu poklesu HDP mezi roky 2008 a 2009, způsobenému probíhající světovou finanční a hypoteční krizí a následným hospodářským poklesem. V ZN č. 28 Sněmovna volila rady VZP ČR V rámci své 5. schůze zvo­lila poslanecká sněmovna 22. září příslušnou část správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. Všemi 168 odevzdanými hlasy bylo schváleno těchto 20 navržených kandidátů: Babák, Běhounek, Býček, Farský, Fassman, Kochan, Koskuba, Kotalíková, Krákora, Marková, Opálka, Patera, Plaček, Roztočil, Rusnok, Skalický, Sojka, Šnajdr, Šťastný, Tluchoř. Následně proběhla volba sněmovnou nominovaných členů dozorčí rady VZP ČR – všemi 168 odevzdanými hlasy byli schváleni: Gregora, Janek, Kantůrek, Maršíček, Mazuchová, Molendová, Novotný, Řihák, Úlehla, Vysloužil. Reforma, nebo kolaps? Současný systém financování sociálních služeb je podle Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, který se věnoval problematice poskytování sociálních služeb senio­ rům a zdravotně postiženým v rámci výzkumného záměru na léta 2004–2010, neefektivní. Česká republika obdobně jako jiné státy EU musí co nejdřív položit základy systému, který v příštích desetiletích zajistí financování sociálních služeb a dlouhodobé péče především pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Podobně jako u důchodové reformy by odklad řešení způsobil v budoucnosti kolaps.

ŘÍJEN V ZN č. 29 Změny v platbách za stomatologickou péči neporuší princip sociální spravedlnosti Pokud by byly zubní výplně vyřazeny z úhrad z veřejného zdravotního pojištění, respektive převedeny do režimu přímých úhrad s určitým sociálním filtrem (např. s výjimkou pro děti a seniory), přineslo by to systému miliardovou roční úsporu. V současnosti hradí zdravotní pojišťovny za tento výkon ročně zhruba 1,5 miliardy korun. Tuto ideu prezentoval 18. září na pražské valné hromadě České stomatologické komory její prezident MUDr. Pavel Chrz. Deficit pojištění potvrzuje nutnost reformy Zdravotní pojišťovny v loňském roce hospodařily s deficitem 6,5 miliardy korun. Závěrečný účet výběru a výdajů

5

zdravotního pojištění, se kterým 29. září seznámila vláda, podle premiéra Petra Nečase ukazuje na nezbytnost reformy zdravotnictví. P. Nečas na tiskové konferenci po jednání kabinetu uvedl, že celkové příjmy zdravotních pojišťoven loni dosáhly zhruba 212 miliard korun, výdaje činily 219 miliard. V porovnání s kladným výsledkem v roce 2008 se hospodaření pojišťoven loni propadlo o 17 miliard korun. V ZN č. 30 Pojišťovny zásadně proti zvyšování úhrad „Svaz zdravotních pojišťoven vstupoval do dohodovacího řízení s jednotnou strategií vůči všem segmentům,“ uvedl viceprezident SZP Bc. Vladimír Kothera, MBA. „Ve výběru pojistného nadále očekáváme stagnaci, nabídli jsme výši úhrad na úrovni roku 2008 s tím, že mecha­ nismus úhrady může být odlišný, např. preference bonifikace za kvalitu namísto paušálního navyšování jednotkových cen všem stejně.“ Stávka nebude, pohotovost trvá Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče dále zůstává ve stávkové pohotovosti. Stávku na 15. října, o které se uvažovalo jako o dalším možném kroku, ale nevyhlašuje. Rozhodla o tom na svém mimořádném jednání 2. a 3. října výkonná rada svazu. Vyplývá to z tiskové zprávy vydané 4. října a podepsané místopředsed­ kyněmi svazu Bc. Dagmar Žitníkovou a Ing. Ivanou Břeňkovou. Nobelova cena R. G. Edwardsovi Nobelův výbor ocenil zásluhy emeritního profesora britské University of Cambridge na vývoji techniky umělého oplodnění. V ZN č. 31 Je robotická chirurgie opravdu za všechny prachy? Česká republika má ke konci třetího čtvrtletí letošního roku 9 instalací robotu da Vinci, tedy 0,85 na milión obyvatel. Jen pro srovnání: Belgie s 10,5 mil. obyvatel jich má 24 (tedy 2,28/milión obyvatel), Švýcarsko se 7,92 mil. obyvatel má 14 instalací (1,77/milión obyvatel) a Švédsko s 9,3 mil. obyvatel má 13 instalací (1,4/milión obyvatel). V již zmiňované Spolkové republice Německo je robotických systémů čtyřnásobně více než v ČR, i když to vzhledem k populaci představuje zatím penetraci „jen“ 0,44 instalace/milión obyvatel. Podíl roboticky asistované, tzv. da Vinci prostatektomie na celkovém počtu chirurgicky léčených pacientů činí v USA 78 % a v EU průměrně 20 % (vedou Norsko se 78 %, Švédsko s 60 % a Nizozemsko s 54 %, na opačném konci tabulky jsou Německo s 11 %, Španělsko s 8 % a Rakousko s 6 %). Krizové situace lze zvládnout posílením sociálního dialogu Dvouletý projekt Prevence násilí na pracovištích je zaměřen především na oblast zdravotnictví a sociálních služeb. Cílem projektu je posilování sociálního dialogu, v jeho rámci bude vyškoleno 60 klíčových osob, které se stanou nositeli a školiteli komunikačních dovedností, a dalších 800 osob, jejichž komunikační kompetence ­povedou k minimalizaci výskytu násilí na pracovištích. Kulatý stůl k projektu se uskutečnil 12. 10. v prostorách senátu. Černý trojúhelník označí léky v režimu sledování Evropský parlament jasnou většinou schválil návrh zákona, který má zajistit komplexnější informace o léčebných přípravcích. Pro vytvoření národních a celoevropských internetových portálů o lécích, které přispějí k širší informovanosti veřejnosti, ale i odborníků, se vyslovilo 559 poslanců. Proti návrhu bylo 7 a zdrželo se 12 přítomných poslanců. V ZN č. 32 L. Heger: „Nestrkejme hlavu do písku!“ Ministr zdravotnictví doc. MUDr. Leoš Heger, CSc., otevřel 19. října mezinárodní veletrh Medical Fair/Rehaprotex 2010. Během úvodního Dne nemocnic, tradičního setkání se zástupci zřizovatelů zdravotnických zařízení, poskytovatelů i plátců zdravotní péče, představil klíčové body chystané reformy českého zdravotnictví. Podle ministra bude v příštích letech nezbytné regulovat vstup nových technologií do českého zdravotnictví – ne snad

29.12.10 13:00


◗ ◗ ROČENKA

6 ZDRAVOTNICKÉ NOVINY

přímou restrikcí v oblasti investic, ale nutností jejich racionálního a efektivního využívání po plánované instalaci. Odkázal také na plánovaný model, v němž by zdravotní pojišťovny hradily výlučně nezbytnou, ekonomicky nejefektivnější péči a pacient by si připlácel za nadstandard. Budeme mít peníze na léčení i na lékaře? „V příštím roce si zdravotnictví sáhne ještě hlouběji do kapsy a vady na jeho kráse už nezakryje sebelepší make-up. Půvab mu nekazí absolutní nedostatek peněz, těch 7,9 procenta HDP utracených ve zdravotnictví odpovídá výkonnosti naší ekonomiky, ale nemoudré hospodaření s nimi a svíravě nejistá budoucnost,“ uvedl 20. října organizátor a moderátor diskusního cyklu Dialogem k reformě MUDr. Pavel Vepřek. Pojišťovny ve ztrátě 5,5 miliardy Tuzemské zdravotní pojišťovny hospodařily v prvním pololetí se ztrátou 5,44 miliardy Kč, meziročně je to zhruba o 1,4 miliardy Kč více. Na příjmech z pojistného, z pokud a penále vybraly 106,09 miliardy, celkové náklady však dosáhly 111,53 miliard.

LISTOPAD V ZN č. 33 Konkurs se symptomy skandálu Ve skandál s dosud otevřeným koncem se na stránkách sdělovacích prostředků změnil konkurs na přednostu Kliniky transplantační chirurgie pražského Institutu klinické a experimentální medicíny, v němž proti sobě stanuli prof. MUDr. Miloš Adamec, CSc., a MUDr. Jiří Froněk, Ph.D. Předmětem mediálních spekulací jsou vznesená obvinění, že MUDr. Froněk získal titul Ph.D. neoprávněně, respektive že jeho disertační práce je plagiátem disertace jiných lékařů. Nejvyšší státní vyznamenání U příležitosti státního svátku 28. října udělil prezident republiky prof. Ing. Václav Klaus, CSc., vybraným osobnostem nejvyšší státní vyznamenání. Mezi oceněnými byli také plk. Marie Ljalková-Lastovecká, zdravotnice československé jednotky v Sovětském svazu, Ing. Jiří Michal, bývalý dlouholetý generální ředitel farmaceutické společnosti Zentiva, prof. Karel Raška, PhD., odborník v oboru molekulární virologie, imunologie a imunopatologie žijící od r. 1968 v USA, a prof. MUDr. Milan Šamánek, DrSc., významná osobnost dětské kardiologie a kardiochirurgie v ČR. Plán Alzheimer Vláda České republiky rozhodla ve svém usnesení č. 711, že ČR bude mít Plán Alzheimer, a pověřila jeho přípravou do poloviny roku 2011 čtyři resorty: minister-

stvo práce a sociálních věcí, ministerstvo zdravotnictví, ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (zodpovědné za výzkum) a ministerstvo spravedlnosti (legislativní záležitosti). V ZN č. 34 Německé kliniky si v Praze léčily personální deficit Jedenatřicet německých a jedna rakouská klinika rozbily své náborářské ležení v sálech pražského Slovanského domu. Akce nesla název Mezinárodní job veletrh lékařství a zdraví a jejím jednoznačným posláním bylo vybrat z českých zdravotníků ty, kteří zaplní personální deficit panující v současnosti v německých nemocnicích. Apel na SÚKL: změňte postoj k HT! Výbory České menopauzální a andropauzální společnosti ČLS JEP a Sekce pro otázky menopauzy České gynekologicko-porodnické společnosti ČLS JEP vydaly prohlášení o nutnosti vyjasnit a rozšířit současné znalosti o hormonální terapii zahájené brzy po menopauze. Každý zdravotník má na starosti 40 lidí Ke konci roku 2009 pracovalo v českém zdravotnictví celkem 246 662 pracovníků. Na 100 000 osob připadá tedy 36,5 lékařů, 6,5 zubních lékařů a 79,6 všeobecných sester a porodních asistentek. Podle údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR působilo v lůžkových zařízeních téměř 62 % všech pracovníků ve zdravotnictví, v samostatných zařízeních ambulantní péče přes 26 procent. V ZN č. 35 Zpráva o důsledcích nedohody v Česku V zákonné lhůtě nebylo ­dosaženo dohody o úhradách ve všech segmentech poskytovatelů zdravotní péče – konkrétně u akutní ­l­ůžkové péče, následné lůžkové péče, praktických lékařů, ambulantní specializované péče (s výjimkou některých odborností), domácí zdravotní péče a fyzioterapie. Ministerstvo zdravotnictví proto poslalo 4. listopadu do připomínkového řízení návrh úhradové vyhlášky pro rok 2011. Jako porovnávací období pro výpočet úhrad použilo rok 2009. „Důvodem je jednak fakt, že výše úhrad za toto období, včetně vyúčtování, je v době přípravy vyhlášky již známa, dále vychází ministerstvo z nulového nastavení výše roku 2009 s tím, že pro rok 2011 je nutno výši úhrad

ROČNÍK 60 n ČÍSLO 1–2 n 3. LEDNA 2011

alespoň částečně snížit. Úsporu lze očekávat ve výši cca 6 mld. Kč,“ píše se v důvodové zprávě. Lékárníci požadují stejné doplatky na léky Delegáti XX. sjezdu České lékárnické komory v Benešově 5. a 6. listopadu vyjádřili nespokojenost se stavem současné cenotvorby léčiv. Opětovně se vyslovili pro systém pevných doplatků v lékárnách. Ty v průzkumu společnosti Factum Invenio z roku 2006 podpořilo 87 % pacientů, v letošním průzkumu společnosti SC & C 88 procent. Podle lékárníků se také musí urychleně vyřešit nevybírání regulačních poplatků v některých lékárnách. Ministerstvo by proto mělo zajistit mechanismus, aby lékárny zákony dodržovaly. Onkologická centra dosud nemají dodatky ke smlouvám na rok 2010 „Onkologové v centrech jsou stavěni před Sofiinu volbu,“ upozornil 11. listopadu širokou veřejnost prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., předseda České onkologické společnosti ČLS JEP. „Buď vhodným pacientům moderní účinnou léčbu nenaordinují, a riskují tak žalobu na sebe i na zdravotnické zařízení, které je zaměstnává, protože pacienty vědomě poškodí. Nebo biologickou léčbu pacientům předepíší a vystaví svého zaměstnavatele riziku zadlužení. Vedení zadlužené nemocnice, ve které se komplexní onkologické centrum nachází, může odpovědného lékaře obvinit za vzniklou finanční situaci, což může v konečném důsledku vést k výpovědi lékaře ze zaměstnání.“ V ZN č. 36 Marasmus zdravotnictví, nebo nebezpečná agresivita? Ostré otevřené dopisy si vyměnily Lékařský odborový klub-Svaz českých lékařů a Ministerstvo zdravotnictví ČR. Dopis MZ signovaný ministrem zdravotnictví doc. MUDr. Leošem Hegerem, CSc., mimo jiné žádá LOK-SČL o „zachování zdravého rozumu a snížení agresivity“ jeho prohlášení. Do bitvy o vyhlášku se zapojili i zubní lékaři Podle prohlášení sněmu České stomatologické komory, který proběhl 13. a 14. 11. v Plzni, předložilo ministerstvo zdravotnictví takový návrh úhradové vyhlášky, který nerespektuje výsledek dohodovacího řízení mezi zdravotními pojišťovnami a poskytovateli stomatologické péče a navíc bezdůvodně zasahuje zejména do její odborné části. MZ v návrhu úhradové vyhlášky na rok 2011 kód 00901 předefinovalo na „Vstupní komplexní vyšetření“ a kód 00902 na „Vyšetření a ošetření registrovaného pojištěnce v rámci preventivní péče“. Takto navržená vyhláška by podle prezidenta ČSK

MUDr. Pavla Chrze vedla k nárůstu objemu úhrad z veřejného zdravotního pojištění, byť záměr MZ byl pravděpodobně zcela opačný. Kuřáci by měli přispět na zdraví ostatních Do českého zdravotnictví jde ve srovnání s vyspělými státy málo peněz, měříme-li je podílem HDP (7,1 % v ČR oproti 8,4 % průměru EU). Máme také velmi ­nízký podíl soukromých výdajů. Logickou cestou je tedy navyšovat spoluúčast pacientů, ale pouze postupně, aby nedošlo k sociálně necitlivému dopadu. V současnosti se v legislativním procesu nachází novela zákona o spotřebních daních, která mimo jiné zvyšuje sazby daně na tabákové výrobky. Mgr. Jan Růžička, ředitel kabinetu ministra zdravotnictví, si klade otázku, zda nevyužít příležitosti a nezačít veřejnou diskusi o sdílení této daně se systémem financování zdravotnictví. V ZN č. 37 Sjezd ČLK překvapil deklarovanou jednotou O křeslo prezidenta České lékařské komory soupeřili dosavadní prezident MUDr. Milan Kubek a prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc. Sjezd ČLK zvolil do prezidentem znovu MUDr. M. Kubka. Sjezd také mimo jiné zhodnotil pracovní podmínky většiny lékařů zaměstnaných v nemocnicích jako neuspokojivé, odmítl plány na snižování tarifních platů lékařů a podpořil požadavky zdravotnických odborů. Odboráři zvolili nové vedení VI. sjezd Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR ve dnech 24.–26. 11. v Hradci Králové zvolil do čela OSZSP na příští volební období Bc. Dagmar Žitníkovou. Místopředsedy se stali Ing. Ivana Břeňková a Mgr. Jaroslav Kucharský. Vyhláška zohlednila připomínky a snížila restrikce Ministr zdravotnictví doc. MUDr. Leoš Heger, CSc., představil 25. 11. v Praze konečnou verzi úhradové vyhlášky na rok 2011. Oproti původnímu návrhu jsou do textu zapracovány připomínky v celkové výši 3,841 miliardy korun, což snižuje restriktivní nastavení z původních 6 na 2,159 miliardy korun. Nejvíce (3,579 miliardy korun) bylo zohledněno v oblasti lůžkové péče.

PROSINEC V ZN č. 38 Na jednotném platovém systému trváme Na VI. sjezdu Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR 24.–26. listopadu v Hradci Králové jednoznačně zaznělo, že OSZSP odmítá zásadní změny

ZN na odborných akcích v roce 2010 Loni jsme vám také přinesli zpravodajství z mnoha tuzemských i zahraničních kongresů a jiných odborných setkání. Nabízíme vám výčet těch nejzajímavějších. LEDEN

V Kongresový list č. 1 • 4. sympozium České společnosti bezkrevní medicíny Krevních transfúzí se stále podává nadbytek • 14. český a slovenský psychiatrický sjezd Řešení somatických chorob u schizofrenie

ÚNOR

V Kongresový list č. 2 • 52. česko-slovenská psychofarmako­logická konference Jeseník 2010 Psychiatři pod sněhovou peřinou • XIII. lázeňský kardiologický den TAVI – naděje i pro inoperabilní pacienty V Kongresový list č. 3 • 52. česko-slovenská psychofarmako­ logická konference Jeseník 2010 Depotní formy zvyšují efektivitu léčby schizofrenie • XV. dny RAPPL Napříč mnoha odbornostmi • PragueONCO 2010 Bez spolupráce to nejde

BŘEZEN

V Kongresový list č. 4 • OPTA 2010 Zaostřeno na stárnoucí zrak • Kongres České společnosti pro léčbu rány Multidisciplinární přístup v každodenní praxi • 6. konference SROBF Klesá prozářenost u nádorů plic V Kongresový list č. 5 • III. celostátní konference Sekce infekčních nemocí v gynekologii a porodnictví Komplexní náhled na péči o těhotné

0301 ZN 1-2_3-6.indd 6

• 4. kongres primární péče První linie kontaktu s pacientem je nejdůležitější V Kongresový list č. 6 • XXXV. angiologické dny Ateroskleróza v centru pozornosti • 4. kongres primární péče Příjmový deficit zdravotního pojištění se prohlubuje • EUROGIN 2010 Vakcinace proti HPV: první data z klinické praxe V Kongresový list č. 7 • eHealth Day 2010 Elektronizaci by měli požadovat sami pacienti • XII. motolské onkologické dny O kolorektálním karcinomu komplexně • INSPO 2010 ICT mění život s postižením • XXXV. angiologické dny Projekt MOET ICHDK: výsledky jsou slibné • XXII. bohnické sexuologické dny Jak žít s pedofilií V Kongresový list č. 8 • International Congress on Epilepsy, Brain and Mind Epilepsie je oknem do funkcí mozku • ICEQ 2010 Pacient kvalitu pozná a ocení • Výroční konference CzechMed 2010 Co zvyšuje náklady na zdravotní péči

DUBEN

V Kongresový list č. 9 • Workshop Společnosti pro porty a permanentní katetry Periferní vstup je ve světě dávnou historií • 9. setkání lékařů ČR a SR v Litomyšli Úspěchy a prohry v léčbě dětského astmatu

• META 2010 Zavedené firmy si podvádět netroufnou • Telemedicína Brno 2010 Teleradiologie je výkon, nikoli služba V Kongresový list č. 10 • XIV. královéhradecké gastroenterologické a hepatologické dny Tradiční platforma výměny zkušeností • MEDSOFT 2010 Pacient – spotřebitel bez pravdivých reklam • Telemedicína Brno 2010 Od lékaře k „popisovači“ snímků? • III. mezioborové setkání diabetologů, psychiatrů a psychologů Hypoglykémie: strašák pro pacienta i rodinu V Kongresový list č. 11 • XV. den profesora Vladimíra Staška Kdysi nevyléčitelná onemocnění se stávají léčitelnými • Mezinárodní kongres ORL 2010 Multidisciplinární diagnostika v neurootologii V Kongresový list č. 12 • 16. Pařízkovy dny Interdisciplinární přístup k léčbě trombocytopenie • PRAGOMEDICA 2010 Čeští vědci pro medicínu 21. století • NON-HANDICAP 2010 Zdravotní postižení nemusí nutně znamenat neschopnost prosadit se • XVII. luhačovické dny Komplexně o terapii respiračních nemocí

KVĚTEN

V Kongresový list č. 13 • 46. diabetologické dny v Luhačovicích Glykovaný hemoglobin se v ČR vyšetřuje málo • XX. workshop intervenční kardiologie

Živé přenosy mají nezastupitelnou edukační roli • XXXIV. brněnské onkologické dny Rekordní zájem účastníků • IV. jarní interaktivní konference SVL ČLS JEP Kvalitativní posun v péči o pacienta • ECE 2010 Ženy dostatečně neznají funkci štítné žlázy

• 46. diabetologické dny v Luhačovicích Čím nižší krevní tlak, tím lépe?

V Kongresový list č. 14 • 16. národní dermatologický kongres Co je nového v léčbě melanomu • 42. konference Sekce gynekologie dětí a dospívajících ČGPS ČLS JEP Prevence začíná již kolem 15. roku věku • 3. kongres I. O. A. Riziko vzniku osteoporózy lze stanovit on-line

ČERVEN

V Kongresový list č. 15 • 3. pražský den robotické chirurgie Možnosti a perspektivy robotu da Vinci • 16. národní dermatologický kongres Psoriáza vyžaduje mezioborovou spolupráci • 46. diabetologické dny v Luhačovicích Prof. T. Pelikánová novou předsedkyní diabetologů • XIX. jarní zasedání Loket 2010 V terapii jaterních metastáz Ca kolorekta máme stále rezervy • I. evropský kongres psychiatrického ošetřovatelství Budování mostů

V Kongresový list č. 19 • 19. světová konference WONCA Praktik není lékařem druhé kategorie • XXI. kongres ČLS JEP Medicína ad personam • IX. český pediatrický kongres Je psychosomatizace v ordinaci dětského praktika častá?

V Kongresový list č. 16 • XVIII. výroční sjezd České kardiologické společnosti Největší z tuzemských kongresů • EuroPRevent 2010 Kardiovaskulární prevence – výzva na celý život • 54. výroční sjezd českých a slovenských revmatologů Po rozdělení republiky je symbióza obou zemí užitečná • XXXVIII. májové hepatologické dny Virová hepatitida C – celosvětový problém

V Kongresový list č. 17 • IX. český pediatrický kongres Umíme léčit rotavirové infekce? • XVII. pražské chirurgické dny Přátelské setkání na vysoké odborné úrovni V Kongresový list č. 18 • 11. kongres European Society of Contraception and Reproductive Health Antikoncepce ve světle nových studií • XVIII. výroční sjezd České kardiologické společnosti Měření srdeční frekvence význam nepochybně má

v odměňování pracovníků ve zdravotnictví a sociálních službách, které schválila Poslanecká sněmovna PČR, a vyzývá vládu a poslaneckou sněmovnu k přehodnocení navržené platové úpravy a k zachování objemu finančních prostředků na platy a mzdy pro rok 2011 minimálně ve výši roku 2010. M. Šnajdr prodlouží Janotův balíček Bc. Marek Šnajdr, někdejší náměstek ministra zdravotnictví, dnes místopředseda zdravotního výboru Poslanecké sněmovny PČR, je předkladatelem poslaneckého návrhu, který by měl prodloužit platnost přechodného snížení cen a úhrad léků o 7 % (součást tzv. Janotova balíčku úsporných opatření) i na rok 2011. Homolka se stala nemocnicí roku V 5. ročníku ankety Nemocnice ČR 2010 o nejlepší zdravotnické zařízení, kterou vyhlásila společnost Health Care Institute, se stala absolutním vítězem Nemocnice Na Homolce, Praha. V dalším pořadí následovaly Nemocnice Strakonice, a.s., Nemocnice Písek, a.s., Fakultní nemocnice Ostrava a Šumperská nemocnice, a.s. V ZN č. 39 Dohoda: Inventura lůžkové péče Premiér RNDr. Petr Nečas jednal 6. 12. se zástupci Asociace krajů ČR, s hejtmany Mgr. Michalem Haškem a MUDr. Jiřím Běhounkem. Výstupem z tohoto setkání bylo do určité míry překvapivé společné stanovisko, že mottem restrukturalizace nemocnic je nutnost šetřit především ve sféře akutní lůžkové péče. L. Heger představil novelu vyhlášky č. 185/2009 Sb. Ministr zdravotnictví MUDr. Leoš Heger, CSc., představil 8. 12. v Praze novelu, která dá nový legislativní rámec specializačnímu vzdělávání lékařů. Do novely vyhlášky č. 185/2009 Sb. byly zapracovány připomínky a návrhy odborné zdravotnické veřejnosti i dosavadní zkušenosti z praxe. Chod nemocnic nebyl ochromen Jednodenní stávka odborů na protest proti snižování platů a škrtům vlády provoz zdravotnických zařízení neohrozila. Podle sdělení Českomoravské konfederace odborových svazů se stávky zúčastnilo asi 148 000 lidí (z celkového počtu 650 000 státních zaměstnanců), z toho 60 000 zdravotníků.

ČERVENEC

V Kongresový list č. 22 • 17. ročník konference farmacie O trhu s léky globálně a v kostce • 11. výroční evropský revmatologický kongres EULAR 2010 Cílem je pacient v remisi V Kongresový list č. 23 • 33. kongres České nefrologické společnosti O potřebě kvalitních registrů • 78th Congress of European Atherosclerosis Society Nová doporučení ohledně lipoproteinu (a)

SRPEN

V Kongresový list č. 24 • 11. evropský revmatologický kongres EULAR 2010 Od ovlivnění symptomů k modifikaci struktury • VIII. sjezd Psychiatrické společnosti ČLS JEP Nová klasifikace duševních poruch na obzoru

ZÁŘÍ

V Kongresový list č. 25 • XVIII. světová konference o AIDS Mezi hosty i dva Billové – Clinton a Gates • Konference ADA O diabetologii od A do Z 

V Kongresový list č. 20 • Mýty, omyly a pravdy v diabetologii Diabetologové a internisté rokovali v Máchově kraji • Celostátní konference ČGPS ČLS JEP a SSG ČR HPV infekce a Ca cervixu v centru pozornosti • XIV. pražské gerontologické dny 2010 Stárnout je normální

V Kongresový list č. 26 XVII. kongres ČSARIM ČLS JEP Zlín usínal a probouzel se pod dohledem anesteziologů • 47th Inner Ear Biology Workshop Jak si naslouchají odborníci na sluch • Kongres ESC 2010 Fibrilace síní – nová doporučení ESC

V Kongresový list č. 21 • VIII. sjezd Psychiatrické společnosti ČLS JEP Duševní poruchy a kvalita péče • Kongres IOF a ESCEO O tiché epidemii • Kongres intenzivní medicíny Obor, který v posledních letech vzkvétá

V Kongresový list č. 27 • XVII. kongres ČSARIM ČLS JEP O potřebě kritického myšlení • XVII. kongres České internistické společnosti ČLS JEP Vnitřní lékařství není v defenzivě • ICT ve zdravotnictví 2010 eHealth si žádá celoplošná řešení

ŘÍJEN

V Kongresový list č. 28 • VI. hradecké vakcinologické dny O 10 procent vyšší proočkovanost by Evropě ušetřila 10 000 obětí chřipky • 56. výroční konference ČUS ČLS JEP Doc. M. Hora: Opusťme trochu své výhradně chirurgické myšlení • XVII. kongres České internistické společnosti ČLS JEP Senzitivní troponin T – příslib do budoucnosti • IASGO Postgraduate Course Nejen mladí chirurgové se učí

LISTOPAD

V Kongresový list č. 29 • Medical Fair Brno 2010 Spojené chirurgické kongresy – koncentrace odborníků, vědy i financí • ESMO 2010 Personalizovaná léčba již není fikcí • Prague Hepatology Meeting 2010 Nadějí jsou léky bránící tvorbě vaziva v játrech V Kongresový list č. 30 • Medical Fair Brno 2010 O zobrazovacích metodách pro lékaře z terénu Stačí českým pacientům devět robotů? • XXVII. konference České společnosti pro léčbu hypertenze Preventivní kardiologie – pokles úmrtí na ICHS • Obezitologie & bariatrie 2010 Investovat do prevence se mnohonásobně vrátí V Kongresový list č. 31 • ASBMR 2010 Nové trendy v osteologii • I. kongres biologické léčby Nejen onkologičtí pacienti potřebují biologika • 3. národní kongres ČSTH ČLS JEP Péče o hemofiliky se centralizuje • Výroční konference SVL ČLS JEP V Karlových Varech bylo letos poněkud méně klidu

PROSINEC

V Kongresový list č. 32 • MEFANET 2010 Virtuální elektronický pacient v reálné výuce • 24. český a slovenský neurologický sjezd Léčba RS – balance prospěchu a rizik

29.12.10 13:00


◗ ◗ SERVIS

ROČNÍK 60 n ČÍSLO 1–2 n 3. LEDNA 2011

◗ Lidé

ZDRAVOTNICKÉ NOVINY

7

◗ Řádková inzerce

V MUDr. Markéta Hellerová

◗ ◗ VOLNÁ MÍSTA V Magistr pro lékárnu, lékaři

NZZ GynCentrum v P9 přijme magistra/u  do lékárny, lékaře/ku se specializací v oboru radiologie a gynekologie. Nástup možný ihned. Kontakt: MUDr. P. Pícha, e-mail: petr.picha@ gyncentrum.cz, příp. p. Müllerová, telelefon: 602 362 698.

čtk, zr

V MUDr. Martin Šácha, Ph.D. Náměstek ředitele pro léčebnou péči Pardubické krajské nemocnice, a. s. (PKN) byl rozhodnutím valné hromady v polovině prosince pověřen řízením nemocnice. Ve funkci ředitele dočasně nahradí odvolaného Ing. Josefa Šimurdu. Martin Šácha je absolventem lékařské fakulty Univerzity Karlovy, má 1. a 2. atestaci z chirurgie. V Pardubické krajské nemocnici pracuje od roku 1994, např. na pozici vedoucího lékaře komplexu chirurgických ambulancí a emergency PKN a vedoucího lékaře centrální JIP Chirurgické kliniky PKN. Náměstkem ředitele pro léčebnou péči je od ledna 2008. Je členem České chirurgické společnosti ČLS JEP, České onkologické společnosti ČLS JEP a České společnosti intenzivní medicíny ČLS JEP. Čtyřiačtyřicetiletý lékař je ženatý, má dvě děti. hj

V MUDr. Josef Drbal Brněnský městský zastupitel byl jmenován ředitelem Nemocnice Milosrdných bratří v Brně. Dvaapadesátiletý onkolog nahradí ve funkci MUDr. Daniela Rychnovského, který neobhájil post ve výběrovém řízení. Josef Drbal na Jihomoravském krajském úřadu současně vede odbor zdravotnictví a také hejtmanovu kancelář. Uvedl, že v obou funkcích skončí. V minulosti působil jako ředitel Masarykova onkologického ústavu. Nemocnici chce zbavit závislosti na provozních dotacích od města a úspory bude hledat na odděleních. V části odborností je podle něj třeba zvýšit efektivitu a produktivitu práce. Josef Drbal vystudoval lékařskou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně (nynější Masarykova univerzita). Má atestaci v oboru vnitřní lékařství a nadstavbovou atestaci z klinické onkologie. čtk, zr

AIFP s novým vedením

V Neurolog

Medicínské centrum Praha vyhlašuje výběrové řízení na pozici dynamický manažer ve zdravotnictví (plný úvazek). Požadujeme: VŠ vzdělání, jazyková vybavenost, samostatnost, komunikativnost, praxe v řízení skupiny lidí, časová flexibilita. Svá CV zasílejte na e-mail: fialova@mc-praha. cz. Kontakt: tel.: 270 003 589, 602 439 705, Mgr. Fialová.

V MUDr. Beata Hauser Generální ředitelka společnosti Ipsen Pharma v ČR byla zvolena novou členkou předsednictva AIFP. Ve farma-

k a ř www.zamestnanivezdravotnictvi.cz l l g l é k á r n í kzzd zdravotní d ravott níí sest sestra t ral é k a

p s yPc

í sestra

nitář

V Alergolog/imunolog

Medicínské centrum Praha přijme na částečný/plný úvazek alergologa/imunologa pro pobočku na Praze 2, Karlovo nám. 7. V případě zájmu o spolupráci zasílejte svá CV na e-mail: info@mc-praha.cz. Kontaktní osoba: Bc. Marušková, tel.: 270 003 563/66.

V Lékaři pro ZZS

Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p. o, Náměstí. 28. října 23, 602 00 Brno, přijme lékaře pro svá pracoviště v Jiho-

kardiochirurg g

yzii o te sanitář fyzioterap

Více neurolog informací získáte manažer na: info@zamestnanivezdravotnictvi.cz

moravském kraji, včetně pracovišť v Brně. Požadujeme: VŠ – absolvent lékařské fakulty, se specializací v oboru urgentní medicína nebo anesteziologie a intenzivní medicína, chirurgie, vnitřní lékařství, všeobecné praktické lékařství, dětské lékařství. Zdravotní způsobilost a trestní bezúhonnost. Uživatelská znalost s PC, znalost AJ nebo NJ výhodou. Charakteristika nabízeného místa: Pracovní poměr na dobu neurčitou, člen výjezdové skupiny ZZS, nepřetržitý nepravidelný pracov-

ní režim, platové zařazení dle Nařízení vlády č. 564/2006 Sb. + příplatky. Nástup možný ihned. Přihlášky s životopisem zašlete na adresu organizace nebo e-mail: konecna.jana@zzsjmk.cz

V Recepční

NZZ GynCentrum přijme recepční pro pracoviště v Praze 9, PO-PÁ, dvousměnný provoz, AJ podmínkou. Zájemkyně mohou kontaktovat p. Folprechta na tel.: 775 167 908.

Objednací kupón Zdravotnických novin Předplatné:

Standardní, roční 799 Kč

Studentské, roční 639 Kč

Balíček 1 + 1, roční* 1220 Kč

*speciální nabídka kombinace předplatného Zdravotnických novin a Florence.

ceutickém průmyslu působí od roku 1993, přes deset let pracovala v české pobočce Wellcome, GlaxoWellcome a GlaxoSmithKline (GSK). Od 2004 působila v Evropské centrále GSK v Bruselu a pracovala i pro italskou pobočku GSK v oblasti Governmental affairs. Od roku 2008 je generální ředitelkou společnosti Ipsen Pharma.

ODBĚRATEL:

FAKTURAČNÍ ÚDAJE (nevyplňujte, jsou-li shodné s odběratelem):

Titul:.............. Jméno a příjmení:................................................

Organizace:..................................................................................

Organizace:...................................................................................

Adresa: .................................. PSČ a město:................................

Obor činnosti:...............................................................................

IČ: ........................................... DIČ:..............................................

Adresa: .................................. PSČ a město:................................

Tel.:....................... E-mail:............................................................

Tel.:....................... E-mail:...........................................................

Způsob úhrady:

složenka

faktura

Postservis, oddělení předplatného, Poděbradská 39, 190 00 Praha 9, predplatne@ambitmedia.cz. Předplatné si můžete objednat také na bezplatné infolince České pošty 800 300 302 nebo webových stránkách www.periodik.cz.

Vyplněný kupón zašlete poštou na adresu:

V PharmDr. Radek Procházka, MBA Country Director Amgen byl zvolen novým členem předsednictva AIFP. Ve ­farmaceutickém průmyslu působí posledních šestnáct let. V letech 2003 až 2006 pracoval jako Sales Director Pfizer Czech a v letech 2006–2009 jako General Manager IMS ­Health Czech & Slovak. Ve společnosti Amgen působí na pozici Country Director od roku 2009. hj

MÁME, A CO VY?

V Dynamický manažer

faxem na číslo 284 011 847 nebo e-mailem na adresu

Generální ředitelka GlaxoSmithKline, spol. s r. o. ČR (GSK), se stala předsedkyní předsednictva AIFP. Vystudovala farmaceutickou fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě. Po čtyřech letech práce v Národním onkologickém ústavu v Bratislavě působí od roku 1992 ve farmaceutickém průmyslu. V roce 1995 byla pověřena vedením pobočky společnosti GlaxoWellcome na Slovensku. Po fúzi společnosti GlaxoWellcome se společností SmithKline Beecham v roce 2001 byla jmenována generální ředitelkou nově vzniklé společnosti GlaxoSmithKline. Od roku 2006 vedla také pobočky v Estonsku a Lotyšsku. V letech 2003–2007 úspěšně působila jako předsedkyně představenstva Slovenské asociace farmaceutických společností. V roce 2007 byla jmenována generální ředitelkou společnosti (GSK) a je též zodpovědná za vedení Onkologické divize společnosti (GSK) pro střední Evropu.

...MY UŽ SVOJI PRÁCI

Klinika komplexní rehabilitace Monada na Praze 4 přijme atestovaného neurologa na částečný úvazek. Nástup možný od 1. 1. 2011. Kontakt: tel.: 272 940 401, 736 750 914, e-mail.: nemeckova@monada.cz.

Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP), která sdružuje 32 farmaceutických firem s vlastním výzkumem a vývojem léků, které působí na českém trhu, na svém plenárním zasedání v závěru roku 2010 zvolilo novými členy předsednictva MUDr. Beatu Hauser ze společnosti Ipsen a PharmDr. Radka Procházku ze společnosti Amgen. Nové představenstvo si za svou předsedkyni zvolilo PharmDr. Moniku Horníkovou ze společnosti GlaxoSmithKline. Prvním místopředsedou zůstává Eric Bossan z Pfizeru a místopředsedou byl zvolen Ing. Luděk Patočka z UCB.

V PharmDr. Monika Horníková

nabídka zaměstnání ve Z D R AVOT N I C T V Í

Bývalá náměstkyně ministra zdravotnictví Markéta Hellerová se stala 17. prosince náměstkyní ředitelky Mgr. Dany Juráskové, Ph.D., MBA, ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze (VFN). Markéta Hellerová byla náměstkyní pro zdravotní péči na ministerstvu zdravotnictví v době, kdy Jurásková ministerstvo vedla. Hellerovou odvolal ministr zdravotnictví doc. MUDr. Leoš Heger, CSc., loni v září, neboť podle něj brzdila reformní kroky v oblasti dalšího vzdělávání lékařů. Na ministerstvu působila od roku 2006, předtím např. pracovala jako vedoucí odboru zdravotnictví Středočeského kraje. Čtyřiatřicetiletá Markéta Hellerová je absolventkou lékařské fakulty UK v Praze. Nyní je starostkou obce Zdiby, kde kandidovala za ODS. Současně pracuje jako dětská lékařka ve FN Motol v Praze.

Datum:........................................................................ Podpis:............................................................................................................ Vyplněním a podpisem tohoto kupónu souhlasím s tím, aby vydavatelství Ambit Media, a.s., shromažďovalo a zpracovávalo ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění osobní údaje uvedené v objednacím kupónu. S úplným poučením o ochraně osobních údajů jsem se seznámil na webových stránkách vydavatele www.ambitmedia.cz. Tyto údaje poskytuji dobrovolně.

Objednací kupón pro podání řádkové inzerce délka inzerátu

5 řádků

◗ Burzy

Healthcare Index přidal tři procenta S výjimkou dálněvýchodního regionu bylo období kolem Vánoc charakterizováno pomalým, ale prakticky stálým růstem kursů akcií. Většinu makroekonomických údajů, hlavně v Americe, lze označit jako mírně pozitivní, a to včetně výhledů pro letošní rok. V Evropě brzdily výraznější růst obavy o osud eura. Americké indexy průběžně posilovaly, technologický Nasdaq na hodnotu 2668,6 bodu a  Dow Jones na úroveň 11573,43 bodu, což představuje celkem solidní 15%, resp. 13% roční růst. Celosvětový NYSE Healthcare Index v  tomto období též rostl, celkem o  2,59 % na hodnotu 6519,18 bodu. Francouzská farmaceutická společnost

0301 ZN 1-2_07.indd 7

sanofi-aventis potvrdila svůj zájem na pře­ vzetí americké biotechnologické společnosti Genzyme, když prodloužila svou nabídku za 18,5 miliardy dolarů do 21. ledna. Akcie společnosti Genzyme posílily takřka o 7 % a obchodují se cca na devadesáti procentech předkrizového maxima. Pražský PX i v tomto období ze sledovaných indexů vzrostl nejvíce, a to o 4,91 % na hodnotu 1223,3 bodu. Akcie nově kótované společnosti Fortuna nejen zastavily svůj pokles, ale vrátily se až k úvodnímu kursu přes 105 Kč za akcii. Akcie ČEZ a O2 v daném období stagnovaly a nic nenasvědčuje jejich brzkému růstu.  RNDr. Jaroslav Lizner

10 řádků

15 řádků

Vyplňujte čitelně a hůlkovým písmem!

KONTAKTNÍ A FAKTURAČNÍ ÚDAJE: Organizace:...................................................................................

Rubrika: Nabídka práce

Adresa:..........................................................................................

Počet opakování (pouze placená inzerce)

Práci hledá

Různé

PSČ a město:................................................................................. IČ:.................................................................................................. DIČ:................................................................................................

Vyplněný kupón zašlete poštou na adresu: Ambit Media, a. s., Klicperova 604/8, 150 00 Praha 5 nebo na e-mail: radkova.inzerce@ambitmedia.cz

Telefon:.........................................................................................

Cena je uvedena za jedno uveřejnění a nezahrnuje DPH.

E-mail:........................................................................................... Jsem předplatitelem Zdravotnických novin:

ano

ne

Ceník řádkové inzerce: Do 5 řádků: 550 Kč, do 10 řádků: 1 100 Kč, do 15 řádků: 1 600 Kč, do 20 řádků 2 000 Kč, do 30 řádků 2 900 Kč, za každých dalších započatých 10 řádků: 900 Kč.

29.12.10 13:01


◗ ◗ K VĚCI

8 ZDRAVOTNICKÉ NOVINY

ROČNÍK 60 n ČÍSLO 1–2 n 3. LEDNA 2011

◗ Kauza IZIP

Nejistota elektronickým projektům ubližuje Předražený a v podstatě nefunkční systém… Tak by se dal shrnout obsah řady novinových článků i televizních a rozhlasových příspěvků, které měly na sklonku loňského roku společné téma: elektronické zdravotní knížky (EZK) a jejich provozovatele, společnost IZIP, a. s. Jak na všechny pochybnosti odpovídá předseda představenstva společnosti MUDr. Pavel Hronek? V Všeobecná zdravotní pojišťovna do systému IZIP investovala podle některých údajů až miliardu korun. Nyní do něj vstupuje i  majetkově – pětiprocentním podílem za dalších 120 000 korun. Média upozorňují, že za to všechno má jen prázdnou skořápku – s minimem zápisů a bez lékařů, kteří by tyto zápisy pořizovali… Říci, že VZP do systému IZIP investovala miliardu korun, je podobné jako říci, že investovala už x miliard do mobilního operátora, od kterého odebírá služby. VZP si u nás objednala službu a za tu platí… Vámi zmiňovaná částka zahrnuje veškeré služby poskytované VZP společností IZIP, a. s. za uplynulých deset let. Po dlouhých analýzách, úpravách smluv a přeskupování služeb s námi VZP v listopadu loňského roku uzavřela novou exkluzivní smlouvu. Za rok jsme zaregistrovali další jeden a půl miliónu klientů. Zájem o tuto službu má podle průzkumu 90 % populace. Zapojilo se dalších 5 000 zdravotnických zařízení, včetně fakultních nemocnic. Zdravotnické informace v EZK, tedy elektronických zdravotních knížkách, lze počítat na desítky miliónů, přičemž měsíčně se zdvojnásobují. V Je těžké posuzovat, zda je záznamů v systému IZIP hodně nebo málo, když nejsou úplné. Ne všichni lékaři zapisují, ne všechny záznamy pacienti lékařům ukazují. K čemu pak taková neúplná databáze je? Co se týká kompletnosti informace v EZK, rád bych zdůraznil, že medicína je komplexní věda postavená na informacích, zkušenosti lékaře, schopnosti vidět a naslouchat. Proto je právem považována za umění… Zdrojem informací je pacient. Je dobře, že je zdrojem subjektivních sdělení, a je špatně, že jeho ústy interpretujeme výsledky objektivních lékařských vyšetření. Naší snahou je, aby

se informace patřící do kategorie objektivních daly okamžitě ověřit, doplnit a společně tak dotvořily obraz vedoucí k diagnóze. Čím více těch informací bude, tím lépe. Na druhé straně jakákoliv, byť jediná, ověřitelná odborná informace je krokem vpřed. Varoval bych před spoléháním na kompletnost informací bez toho, že bych u pacienta odebral anamnézu. Jeden příklad z Anglie: Lékař, který se spolehl jen na informace z elektronické dokumentace, zapříčinil smrt pacientky. A že kompletnosti nedosáhneme uložením povinnosti, nám zřetelně ukazuje český model ePrescripce. V zákonem zřízeném centrálním úložišti není k dnešnímu dni ani jeden elektronický recept. Věřím dobrovolnosti, je to delší a pracnější cesta, ale vede k cíli. V Takové množství citlivých dat na jednom serveru, to musí být silné pokušení třeba pro komerční pojišťovny, velké zaměstnavatele či úvěrové společnosti. Kdyby se k nim dostali, měli by své klienty či zaměstnance doslova v hrsti. Vážně věříte, že se dají stoprocentně ochránit? Jak víte, že jsou na jednom serveru? První pravidlo bezpečnosti říká, že o bezpečnosti se zásadně nemluví. Ale k vaší otázce: Naším nejsilnějším a v podstatě jediným motivem je zavést systém EZK v České republice. Otázku pokušení jsme vyřešili v samém úvodu, už při tvorbě vlastní aplikace. Aby nikdo, a to ani eventuální jiní majitelé, nemohl tomuto lákadlu podlehnout, cestu k datům jsme neoprávněným, což jsou všichni kromě pacientů, zapověděli pomocí poměrně sofistikovaného nástroje. Osobní data pojištěnců jsou uložena odděleně od informací zdravotnických, ta jsou navíc rozeseta po různých serverech. Kouzelným šémem, který informace seřadí do jedné řady a připraví je k využití, je klíč, který má v ruce pacient.

◗ Poznámka

tyto informace do virtuálního prostředí internetu a pacientovi informace zpřístupnit. Všechny nevýhody čipových karet rázem padly. Karty tak mohou převzít roli klíčů k těmto systémům. Že se Evropa stejnou cestou vydává, není nic překvapivého. Překvapivé není ani to, že Evropou rezonuje námi propagovaný dobrovolný princip. Všechny průlomové myšlenky jsou vlastně jednoduché, těžké je změnit myšlení, dlouhodobě zakořeněné zvyky, a prosadit nové myšlenky v  praxi. Prezident Obama se Evropou a zdravotními knížkami nechal inspirovat. Nepředpokládám, že tak učinil pod vlivem zakladatelů IZIP…

Jedinou výjimkou je záchranná služba se svými „speciálními klíči“. Statistická data chceme nabídnout ke zpětnému využití lékařům. Chceme-li odbourat různé, podle mne překonané limity, musíme dát lékaři nástroj k vlastní kontrole. I v tomto případě se data začnou seskupovat teprve až po zadání klíče toho daného konkrétního lékaře. V Nemusíme mluvit jen o úniku elektronických dat. Časopis Týden nedávno uvedl případ agentky komerční pojišťovny, která tipy na nové klienty získávala právě z dat IZIP. Tady prokazatelně k žádnému úniku elektronických dat nedošlo. Nechci tu situaci zlehčovat, ale kontakt na pána, který se v médiích tolik zlobil, lze najít volně na internetu. Nicméně není možné, aby kdokoliv, byť by se jednalo o externího získatele, využíval data k jinému účelu, než pro který byla sbírána. Proto jsme podali trestní oznámení. Doufám, že trest pro pachatele, ať už jeho pohnutky byly jakékoliv, bude přísný. Nejistota elektronickým projektům hodně ubližuje. V Společnost IZIP vykázala v roce 2009 zisk téměř 5 miliónů korun, ale podle výroční zprávy svým devíti zaměstnancům v témže roce na mzdách vyplatila 59 miliónů… Dá se k tomu vůbec něco dodat? Rád bych uvedl, že majoritní část finančních prostředků z uvedené částky – přes dvě třetiny – byla převedena na tzv. podnikové spoření a nebyla vůbec vyplacena. Management takto financuje další rozvoj společnosti, kryje dlouhou dobu splatnosti pohledávek a umožňuje jí zachovat si nezávislost na cizích zdrojích, a tedy nezadlužovat společnost. Ve mzdách vrcholových manažerů společnosti IZIP za rok 2009 bylo zohledněno, že někteří z nich podstoupili podnikatelské riziko a vložili

do projektu své vlastní prostředky. Navíc bych chtěl upozornit, že v delším časovém měřítku nebyly vypláceny žádné manažerské odměny. V Jaká je dnes vlastně majetková a vlastnická struktura společnosti IZIP? A nakolik za svou údajnou evropskou popularitu vděčí lobbingu svých zakladatelů, toho času poslanců Evropského parlamentu? Od dob založení v roce 2000 byla tehdejší společnost IZIP, s. r. o. vždy transparentní a vlastnická struktura všem veřejně dostupná. Vlastníci tehdy udělali dobrovolně to, co je dnes vládou vynucováno. Zneužití této skutečnosti v politickém boji hraničící s obavami o bezpečnost vlastníků vedla ke změně formy společnosti. Tato forma je plně v souladu s českým právním řádem. Přes výrazná omezení, která tato forma vlastnictví s sebou přináší, zůstávají akcio­ náři skryti. Politická a byznysová kultura, natož pak bezpečnostní situace, akcionáře od návratu k otevřenosti spíše odrazuje. VZP jako exkluzivní partner společnosti IZIP, a. s. vlastnickou strukturu zná. A popularita v Evropském parlamentu? Nápad distribuovat zdravotnické informace prostřednictvím pacienta není ničím novým. Kdysi tuto ambici měly čipové karty. Objevná byla „jen“ myšlenka umístit

V Upřímně řečeno, na podobné otázky jste musel odpovídat už mnohokrát. Tak proč se stále vracejí a proč stále velké procento zejména lékařů systému IZIP prostě nevěří? Anebo když už jej používá, veřejně se k tomu raději ani nepřizná… Je to daň za dobrovolnost. Musíme s lékaři hodně mluvit a eliminovat obavu z neznámého. Kritičtí bývají zejména lékaři, kteří mají s EZK nulovou zkušenost. V každé etapě čelíme jiným výzvám. Na začátku našeho projektu jsme na jakési přednáškové šňůře bojovali s nedůvěrou zejména ohledně bezpečnosti internetu. Přesto se se lékaři ve dvouletém testovacím provozu a pak následně po spuštění provozu rutinního příkladně zapojovali. Registrovali jsme tehdy hlavně nemocné. U prvního sta tisíce klientů jsme měli bezmála dvě stě tisíc zápisů a rostlo to velmi dynamicky. Softwarové domy, tehdy ještě v českých rukách, spolupracovaly. Ukázali jsme, že to jde. Trvalo to bohužel jen velmi krátce. Fáze implementace trvala necelý rok. Zastavila nás nucená správa VZP. Pak už následovaly jen špína, lži a dezinformace. To nemohlo nezanechat následky. Nyní znovu bojujeme o důvěru lékařů. Krok za krokem, jde to pomalu. Ti, kteří se zapojili a systém využívají, chtějí zůstat v anonymitě. Bojí se… Jednáme dále s lékaři, hledáme správné motivace, aby systém EZK více využívali. Stojíme tak na novém začátku rozvoje této unikátní služby. jak

◗ Ring volný

Kde jsou ty zdravotnické prostředky, které „ruinují“ systém?

Kam ten svět spěje? V polovině prosince označil federální soudce ve státě Virginia část zdravotní reformy prezidenta Obamy (týkající se povinného zdravotního pojištění) za neústavní. Vypadá to, že se inspiroval nálezem Ústavního soudu ČR z 16. 4. 2010, který pro změnu označil za neústavní část českého zákona o důchodovém pojištění. Co s těmi pojištěními pořád ti soudci mají? Podle mého názoru je to tím, že literu příslušných zákonů berou moc doslova. My, lid ekonomický a ekonomiku praktikující, vnímáme to, co Američan má platit na Obamovu zdravotní politiku a Čech na naši důchodovou politiku, jako svého druhu daň – a to, co Američan (nebo o něj pečující zdravotnictví) dostane od svého státu v případě onemocnění a Čech od svého státu v případě, že se dožije penzijního věku, jako jakousi dávku. Ale soudci to vidí jinak – když se to jmenuje „zákon o pojištění“ (v USA zdravotním, u nás důchodovém), tak se to má jako pojištění také chovat. To znamená, že to, co Američan nebo Čech platí, je pojistné, a to, co dostává zpět v případě pojistné události, je pak pojistné plnění. Ale to musí ze své podstaty fungovat jinak než v případě, že by šlo o placení účelové daně a zpětnou platbu účelové dávky. Zkrátka a dobře, daň, kterou platí občan státu, a dávka, kterou mu eventuelně stát zase na oplátku vyplácí, spolu nemusejí věcně ani kvantitativně souviset. Zato pojistné a pojistné plnění ano. V případě důchodového pojištění spolu mají placené pojistné a následně vyměřený důchod kvantitativně korelovat, v případě zdravotního pojištění musí být jeho sjednání (a výše) věcí volby – a nikoli donucení – svobodného občana. Nechci být falešným prorokem, ale když jsou soudci takovými hnidopichy, kteří v textu zákona najdou slovo pojištění (a také ho tak čtou), nezbude zákonodárcům než jim tuhle hračku sebrat a výraz „pojištění“ nahradit kupř. slovem „zabezpečení“. U nás máme lhůtu 30. 9. 2011, v USA lze ohraničit možnost změny koncem funkčního období prezidenta ­Obamy. Nebo že by to se to zaonačilo jinak? Pojďme se k tomu tak za rok vrátit.  Ing. Ladislav Zelinka, Ph.D., auditor a soudní znalec

Ministr zdravotnictví doc. MUDr. Leoš Heger, CSc., v rozhovoru vysílaném 13. prosince loňského roku kanálem ČT 24 uvedl, že za posledních 10 let se náklady na zdravotnictví zvýšily o 100 procent. Pokud tento nárůst nesměřoval do platů lékařů, tak prý šel na nové technologie.

Kresba: Adéla Janíková

Ach to pojištění!

0301 ZN 1-2_08.indd 8

„Proti tomuto výroku se musí průmysl zdravotnických prostředků důrazně ohradit, protože se nezakládá na pravdě. Nutno opakovat, že na zdravotnické prostředky se vydává v České republice okolo 8 procent všech zdravotnických výdajů. Toto číslo je srovnatelné se zeměmi EU. Z údajů pojišťoven lze zjistit dynamiku nákladů na zdravotnické prostředky předepisované v ambulantní péči. Publikovaná čísla o nárůstu nákladů VZP mezi lety 2001 a 2008 uvádějí, že náklady na ambulantní péči, kde se zdravotnické prostředky předepisují, vzrostly o 58 procent. Nicméně hodnota prostředků ve stejné době předepsaných v této ambulantní péči stoupla pouze o 53 procent,“ upřesňuje MUDr. Miroslav Palát, prezident České asociace dodavatelů zdravotnických prostředků CzechMed, a pokračuje: „Ptáme se, kde jsou ony často skloňované nárůsty spotřeby zdravotnických prostředků, které ‚ruinují‘ české zdravotnictví. V nemocnicích je situace obdobná. Zde se spotřeba zdravotnických prostředků vyjadřuje tzv. SZM – speciálním zdravotnickým materiálem. Zde není systematický přehled k dispozici, ale ve veřejně dostupných zdrojích různých nemocnic nacházíme obdobná čísla.“ MUDr. M. Palát a sdružení CzechMed ve své oficiální reakci upozorňují i na omezení existující v jednotlivých komoditách zdravotnických prostředků, která lékařům

a ostatním zdravotníkům komplikují péči o pacienty. „Jako příklad uveďme omezení jednorázových hydrofilních katetrů, kterými si pacienti s tělesným postižením mohou pohodlně regulovat vyměšování. Pro takového člověka je tento prostředek často limitujícím faktorem, zda vyjede z domova, dostane se do zaměstnání a může normálně pracovat. Z pojišťoven dostáváme argument, že toto je prostředek sociální péče, nikoliv péče zdravotní, proto jej vyřadily ze seznamu plně hrazených zdravotnických prostředků. Nabízí se otázka, zda celé zdravotnictví neslouží sociální péči, když usiluje o to, aby se nemocný mohl vrátit k běžným aktivitám?! Starost o to, že ze zdravotního pojištění se hradí pomůcka, která pacientovi umožní docházet – vozíčkáři spíše dojíždět – do zaměstnání, je zcela lichá. Definice zdraví Světové zdravotnické organizace WHO, na kterou se kdekdo odvolává, zahrnuje jak tělesné, tak duševní ale i společenské ‚fungování‘ člověka. Ale nejde jen o sociální intergraci. Tzv. ‚vozíčkáři‘, jak je lé-

kařům známo, nepociťují potřebu močit, proto tak musí činit plánovaně. Pokud se jim v tom jakkoliv brání – administrativně, spoluúčastí atd. –, pouze se přispívá k jedné z nejčastějších příčin jejich úmrtí, kterým je selhání ledvin,“ uvádí se v prohlášení CzechMed podepsaném jeho prezidentem MUDr. M. Palátem. „Dalším z řady příkladů je omezování vlhkého hojení ran,“ píše se dále v textu. „Mimo jiné lze tímto způsobem‚uzavřít‘ leckdy i chronické rány přetrvávající pod‚klasickými prostředky‘, jako jsou gáza a různé roztoky, mnoho let. Tímto omezením připravujeme pacienty o reálnou možnost vyléčení chronické rány a zároveň vracíme praxi některých oborů v oblasti péče o chronické rány do sedmdesátých let minulého století. V některých případech se chováme zpátečnicky a rozhodnutím o zařazení, či nezařazení zdravotnických prostředků do seznamu prostředků hrazených zdravotními pojišťovnami nepředchází ani podrobná znalost problematiky, ani racionální ekonomická úvaha. Pokud by k jednoduché matematice došlo, výsledek by byl jednoznačný: moderní zdravotnické prostředky jsou z dlouhodobého hlediska pro zdravotnictví ekonomicky efektivní a pacientům současně přinášejí zvýšenou kvalitu života a pravděpodobnost vyléčení.“ CzechMed

29.12.10 13:01

ZN 1-2_2011  
ZN 1-2_2011  

Zdravotnické noviny - odborné forum zdravotnictví a sociální péče

Advertisement