Page 1

ZDRAVotnické noViny

Jsm e zd e sp

olu na p pracuje znalo rohloub me ení stí o b kost iologii i

ODbOrné Fórum zDravOtnictví a sOciální péče www.zdravky.cz

ročník 59 • číslo 33 • 1. listopadu 2010 cena 26 Kč • pro předplatitele 19 Kč / 1,25 €

Pregraduální a specializační vzdělávání sester

4

Mzdy ve zdravotnictví trvale rostou

5

Úhrady péče: Výpočet parametrů DRG

6

8 Poradna: Skartace zdravotnické dokumentace

Další informace na stranách 3, 5, 7 tohoto sešitu. CZ-PRO-AMG-020-2010

V Dny prevence Hpv

M. Albright českým dívkám a ženám

Blahopřejeme oceněným lékařům a zdravotníkům U příležitosti státního svátku 28. října udělil prezident republiky prof. Ing. Václav Klaus, CSc., vybraným osobnostem nejvyšší státní vyznamenání. Mezi oceněnými byli také:

Plk. Marie Ljalková-Lastovecká Řád Bílého lva – vojenská skupina, za mimořádné zásluhy o obranu a bezpečnost státu a vynikající bojovou činnost. Plukovnice Marie Ljalková-Lastovecká vstoupila v roce 1942 jako dobrovolnice do československé jednotky v Sovětském svazu. Bojové činnosti se účastnila jako zdravotnice a jako jedna z prvních žen vůbec bojovala jako ostřelovač. V řadách československého armádního sboru prošla boji u Sokolova, účastnila se osvobození Kyjeva a západní Ukrajiny, karpatsko-dukelské operace a dalších bojů. Foto: mediafax

Občanské sdružení HPV College vyhlásilo na první listopadový týden Dny prevence infekcí lidskými papillomaviry (HPV). Ačkoli pohlavně přenosné infekce HPV, které během svého života získá až 70 % populace a většina z nich samovolně ode­ zní, bývají spojovány především s rizikem cervikálního karcinomu, k rozvoji závaž­ ných onemocnění mohou vést i u mužů. Jmenujme alespoň oběma pohlavím spo­ lečné genitální bradavice, papilomy v dý­ chacích cestách či některé karcinomy hla­ vy a krku. V zemích vyspělé Evropy onemocní cervikálním karcinomem 10 žen ze 100 000, v ČR je to dvojnásobek. Přestože je screening plně hrazen zdravotními po­ jišťovnami, pravidelně svého gynekologa navštěvuje jen něco málo přes 50 % čes­ kých žen. K těm zbývajícím se 26. října během své návštěvy Prahy se svým prohlášením u pří­ ležitosti vyhlášení Dnů prevence HPV ob­ rátila Madeleine Albright. Česká rodačka, která svého času vykonávala funkci minis­ tryně zahraničí USA a dnes se vahou své osobnosti zasazuje o zdraví žen světa, mj. uvedla: „Chtěla bych vyzvat české ženy a dívky, aby tuto problematiku braly vážně, preventivní péči o své zdraví pokládaly ve svém životě za významnou prioritu a vy­ užily všechny prostředky včetně scree­ ningu a vakcinace tak, aby předešly co nej­ více HPV onemocněním.“ red

V nejvyšší státní vyznamenání

Ing. Jiří Michal Medaile Za zásluhy – za zásluhy o stát v oblasti hospodářské. Ing. Jiří Michal je vynikající český manažer a podnikatel. Po skončení studií celý život pracoval v podniku Léčiva v různých manažerských funkcích, od roku 1993 byl generálním ředitelem této významné společnosti. Ta se pod jménem Zentiva stala pod jeho vedením významnou evropskou farmaceutickou firmou se závody u nás i v zahraničí.

Prof. Karel Raška, PhD. Medaile Za zásluhy – za zásluhy o stát v oblasti vědy. Profesor Karel Raška je odborníkem v oboru molekulární virologie, imunologie a imunopatologie. V roce 1968 emigroval do USA, kde působí a vědecky pracuje na předních výzkumných pracovištích ve svém oboru.

Prof. MUDr. Milan Šamánek, DrSc.

M. Albright: „Naším cílem je učinit z každého dne Den prevence.“ Foto: zn

Medaile Za zásluhy – za zásluhy o stát v oblasti vědy. Profesor Milan Šamánek je vynikající osobnost dětské kardiologie a kardiochirurgie u nás. Od konce padesátých let se věnuje vrozeným srdečním vadám u dětí. Založil a dlouhá léta vedl Dětské kardiocentrum v pražské Fakultní nemocnici v Motole. red Inzerce

◗ Institut klinické a experimentální medicíny

konkurs se symptomy skandálu Ve skandál s dosud otevřeným koncem se na stránkách sdělovacích prostředků v uplynulých dnech změnil konkurs na přednostu Kliniky transplantační chirurgie (KTCH) pražského Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM), v němž proti sobě stanuli prof. MUDr. Miloš Adamec, CSc., a MUDr. Jiří Froněk, Ph.D. Předmětem mediálních spekulací jsou vznesená obvinění, že MUDr. Froněk, který v letech 2000 až 2004 působil v IKEM a nyní 6 let pracuje jako trans­ plantační chirurg ve Velké Británii, získal titul Ph.D. neoprávněně, respektive že je­ ho disertační práce je plagiátem disertace jiných lékařů. Shrnujeme v bodech peri­ petie této aféry: V Konkurs na šéfa kliniky je legální, prof. Adamec je pověřen jejím vedením již 6 let a definitivní přednosta musí být vy­ brán do 7 let. M. Adamec sdělil Zdravot­ nickým novinám, že oprávněnost výbě­ rového řízení akceptuje.

0111 ZN 33_01.indd 1

V Podle deníku Právo se ale prof. Adamec vyjádřil, že konkurs byl připraven tak, aby prošel Jiří Froněk. Pochybnosti měl prý od samého počátku – v původním zadání byla na funkci přednosty požadována nejméně docentura, což J. Froněk ne­ splňuje. Když na to M. Adamec upozor­ nil, byl prý text inzerátu změněn tak, že o místo se může ucházet odborník s de­ setiletou praxí. Jednání komise, která 19. října ze dvou kandidátů vybírala, mě­ lo být veřejné, ale novináři z něj byli vykázáni. V Podezření z plagiátorství oznámil prof. Adamec před výběrovým řízením.

Byl údajně na tuto skutečnost upozor­ něn lékaři IKEM MUDr. Peterem Balá­ žem, Ph.D., a MUDr. Ivanem Matiou, Ph.D., z jejichž disertace měl J. Froněk opisovat, respektive použít výsledky ex­ perimentu na potkanech, který Matia a Baláž podle svého tvrzení dělali v le­ tech 1998 až 2002 v Košicích. J. Froněk si téma své disertační práce zapsal v ro­ ce 1999 a obhájil ji v roce 2004 v Olo­ mouci. P. Baláž si téma výzkumu zapsal v roce 2001 a práci obhájil v roce 2005 v Košicích. V K odhalení údajně došlo díky tomu, že zástupce přednosty KTCH MUDr. Mar­ tin Oliverius podává disertační práci na téma transplantace střeva na praseti. Při studiu starších prací se podle něj ukázalo, že Froňkova práce je plagiátem práce dvou kolegů z IKEM. dokončení na straně 3 ➥

28.10.2010 22:13:47


Inzerát Pediatrie 2010:Sestava 1

26.10.2010

12:09

Stránka 1

◗ ◗ z domova

ročník 59 n číslo 33 n 1. listopadu 2010

◗ Platforma zdravotních pojištěnců ČR

Varování před nejasnou novelou Ministerstvo zdravotnictví chystá tzv. technickou novelu zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, kde se zásadním způsobem mění několik ustanovení zasahujících jak do povinností lékařů, tak i do práv pojištěnců. Tento fakt byl tématem brífinku Platformy zdravotních pojištěnců ČR, o. s. (PZP ČR), 26. 10. v Praze. „Novela vznikla ve zrychleném režimu, bez veřejně prodiskutovaného věcného záměru. Původním cílem bylo odstranit procesní nedostatky v řízení SÚKL o ceně a úhradě léčiv, systémové změny měly být součástí velké novely plánované až na rok 2012. V aktuálním znění se však objevily ‚přílepky‘ vytvářející prostor pro zvýšení spoluúčasti a zasahující do práv pojištěnců. Jsou doslova převzaty z dřívějších novel předkládaných ještě ministrem Julínkem,“ sdělila Mgr. Michaela Blažková, prezidentka PZP ČR. Novela poprvé dává pacientům možnost legálně si za nadstandardní zdravotní péči připlatit a otevírá možnost zavést standardy a nadstandardy. Nové znění § 13 prakticky ruší zákaz požadovat od pojištěnců příplatky za péči hrazenou. PZP ČR z principu neodmítá možnost připlatit si za nadstandard, předpokladem je však podle ní precizní zákonná definice standardu. „Již ze zákona musí být v zásadě seznatelné, a to i pro laika, co bude mít plně hrazeno a na co si bude muset připlatit. Navrhovaná podmínka úhrady ,pokud je (po-

Česká lékařská společnost JEP • Česká pediatrická společnost ČLS JEP Univerzita Karlova v Praze • Lékařská fakulta v Hradci Králové Česká asociace sester v Hradci Králové Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP a Dětská klinika Fakultní nemocnice v Hradci Králové pořádají:

XII. HRADECKÉ PEDIATRICKÉ D�Y Kongresové centrum Aldis, Hradec Králové, 19.–20. 11. 2010

skytnutí péče) v souladu s účelným vynakládáním zdrojů veřejného zdravotního pojištění´ je však nepřiměřeně vágní, v praxi může při jejím výkladu docházet k výrazným odchylkám, a tedy diskriminaci. V konkrétních případech nelze předvídat, jak by takové ustanovení vyložil soudce v případném právním sporu, právní jistota pojištěnců není tedy chráněna,“ vyjádřil se k problému advokát JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Dotčená ustanovení zasahují též právní jistotu poskytovatelů. Pro lékaře není ze zákona zřejmé, co je ještě péčí hrazenou, má však povinnost o tom zcela přesně poučit pojištěnce a v případě chyby se vystavuje až miliónové pokutě. „Z právního hlediska je naprosto nezbytné, aby bylo zcela jasně specifikováno, na jakou péči pacient právo má a na jakou již nemá, což návrh této novely zákona bohužel neupřesňuje. A když si uvědomíme, že zákon o veřejném pojištění je v podstatě pojistnou smlouvou každého pojištěnce, já osobně bych takto vágní smlouvu nikdy nepodepsal,“ uzavřel JUDr. Dostál. zek

◗ OSZSP ČR

Odborný program bude zahrnovat současné poznatky v prevenci, diagnostice a terapii celé šíře dětských onemocnění.

Mezinárodní srovnání pracovních podmínek

Letošní motto zní: „Co dělat při podezření na...“

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR (OSZSP ČR) zveřejnil výsledky mezinárodního projektu „Dobrá práce ve zdravotnictví prostřednictvím kvality, nastavení podmínek a regulace“, na kterém se podílely odborové organizace z České republiky, Německa, Polska a Rakouska. Během ročního projektu odboráři zkoumali pracovní podmínky v německých, rakouských, polských a českých nemocnicích. Zabývali se také odměňováním zdravotnických pracovníků a situací na evropském trhu práce. „Zaměstnanci ve zdravotnictví ze všech čtyř zemí se shodli na tom, že finanční ohodnocení jejich práce neodpovídá kreditu jednotlivých zdravotnických povolání a nárokům, které jsou na jejich práci kladeny,“ uvedla místopředsedkyně OSZSP ČR Bc. Dagmar Žitníková. Na závěrečné třídenní konferenci (26. až 28. 10. v pražském

Program připravený pro více než 700 účastníků v lékařské a sesterské sekci otevírá v roce 2010 zvláště problematiku screeningu smyslových vad, úrazů zubů a časného zubního kazu, komplexní péče o hospitalizované dítě včetně návaznosti školní výuky a mimoškolních aktivit dětí. Přednáškové bloky jsou zaměřeny na ortopedii, nefrologii, genetiku, neurologii, endokrinologii, diabetologii a osteologii, hematologii a dermatologii. Novinkami jsou ranní a polední setkání s odborníky pro lékaře i sestry a interaktivní kazuistika. Chystáme se zároveň představit Hradec Králové jako místo, kam stojí za to přijet. Přihlášky: www.nucleus.cz

Česká kardiologická společnost

hotelu Duo) přijali zástupci odborů prohlášení „Pražská výzva“, v němž upozorňují Evropskou komisi, že kvalita práce zdravotnických pracovníků závisí na tom, kolik jich bude v nemocnicích pracovat, jaké budou mít vzdělání, sociální zabezpečení a podmínky k práci. „Dospěli jsme k závěru, že je nutné, abychom od bezpečnosti a ochrany zdraví při práci přešli k podpoře zdraví na pracovišti, aby zaměstnavatelé ve spolupráci s odbory aktivně vytvářeli zdravé pracovní prostředí a těmito kroky se podařilo snížit počet pracovních úrazů,“ uvedla Dagmar Žitníková. Odboráři své závěry opírají o studii „Zdravotní péče o zaměstnance (BOZP) v podnicích v meziregionálním srovnání v České republice, Německu, Polsku a Rakousku“, kterou v rámci projektu vytvořili pracovníci Ústavu sociálního lékařství a zdravotní politiky Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. ga

◗ Kaleidoskop V Rehabilitační ústav Hrabyně (Moravskoslezský kraj) pořídil nové přístrojové vybavení za celkem 30 miliónů korun. Většinu nákladů pokryla dotace z evropských fondů, zhruba 4,5 miliónu doplatil ústav z vlastních prostředků. Přístroje získají pracoviště zaměřená na diagnostiku, terapii, rehabilitaci a také lůžková oddělení. Ústav poskytuje komplexní léčebnou rehabilitaci pacientům po úrazech a operacích pohybového ústrojí. Má více než 370 lůžek pro klienty z celé Moravy. V roce 2009 poskytl péči 3340 pacientům. V Český národní registr dárců dřeně obhájil po dvouleté přípravě prestižní akreditační certifikát kvality Světové asociace dárců dřeně (WMDA). Poprvé získal tento certifikát v r. 2005, jeho platnost je na dalších pět let. Registr vznikl v Plzni před 18 lety a na konci září v něm bylo zapsáno 34 950 lidí ochotných darovat kostní dřeň. Prostřednictvím registru bylo provedeno už 775 transplantací, z toho 643 v ČR. V Více než desetina Čechů byla v posledních 12 měsících silně vystavena znečištěnému ovzduší a hluku v okolí bydliště. Vyplývá to z výsledků evropského průzkumu o zdravotním stavu v ČR, který byl zaměřen na životní a pracovní prostředí. Na pracovišti musí každý sedmý zaměstnanec čelit značné časové tísni a také hluku, vibracím a riziku úrazu, uvádí zpráva, která je dostupná na webu Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS). V V Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR v Praze bylo 26. října uvedeno do provozu Centrum pro inovace v oboru nanomateriálů a nanotechnologií, které bylo vybudováno díky dotaci 31,2 miliónu Kč ze strukturálních fondů EU. V Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) uložil pokutu 200 000 korun Krajské zdravotní, a. s., která spravuje pět nemocnic Ústeckého kraje. Podle ÚOHS chybovala v tendru na zdravotnický materiál a diskriminovala uchazeče o zakázku. Rozhodnutí je nepravomocné, Krajská zdravotní se proti němu odvolala. V Česká správa sociálního zabezpečení evidovala od ledna do září 998 073 ukončených dočasných pracovních neschopností. To je o 142 187, tedy o 12,5 procenta méně než ve stejném období loňského roku. Podstatně se také zkrátila doba, po kterou lidé v průměru stůňou. čtk, red, jiz

◗ Stručně

Výzkumné centrum buněčné terapie do 2 let

8. konference

Pracovní skupiny

Ústav experimentální medicíny (ÚEM) Akademie věd ČR hodlá do dvou let vybudovat Výzkumné centrum buněčné terapie a tkáňových náhrad. Projekt s rozpočtem 60 miliónů korun byl vybrán v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost (OPPK), který je financován ze strukturálních fondů EU. Program OPPK je v současnosti jediný program fondů EU v ČR, ze kterého lze financovat investiční výzkumné projekty na území hlavního města Prahy. ÚEM, který řídí prof. MUDr. Eva Syková, DrSc., projektem odpovídá na rostoucí potřebu zavést do klinické medicíny perspektivní terapii využívající kmenové buňky, léky obsahující DNA či léčebné nanotechnologie. Podle prof. Sykové ČR stále naráží na nedostatek kapacit pro bezpečný základní výzkum přípravků moderní terapie a inovativních analytických postupů. Výzkumné centrum bude vybaveno zabezpečenými laboratořemi s průběžně kontrolovanou kvalitou prostředí. čtk

Akutní kardiologie ČKS

Karlovy Var y - Grandhotel Pupp w w w. k a r d i o - c z . c z / a k 2 0 1 0

2. – 4. prosince 2010

Síť WiFi zefektivní práci V brněnském Masarykově onkologickém ústavu by se díky zavedení bezdrátové sítě WiFi měla zefektivnit práce lékařů i sester. Pacienti by zase měli mít lepší kontakt s rodinou. Novinka má mj. snížit riziko chyby – snímky

Pořádá: Pracovní skupina Akutní kardiologie Č eské kardiologické společnosti PS AK ČKS

přípravu projektu a kalkulace možného výdělku. Zástupce konsorcia PMHC Tomáš Hardt odmítl potvrdit, respektive vyvrátit, zda je výše pokuty opravdu jedna miliarda. Výstavba v areálu ÚVN v pražských Střešovicích měla původně stát pouze zhruba 800 miliónů korun, v průběhu let se ale vyšplhala až na současných pět miliard. Projektanti nárůst ceny vysvětlují tím, že oproti původně plánované výstavbě ubytovny sester postaví ještě hotel, konferenční centrum, bazén, parkoviště a novou kapli. čtk

Za nepostavení ubytovny v ÚVN hrozí pokuta

V brněnských fakultních nemocnicích mohou neobjednaní pacienti čekat i pět hodin. Naopak lidé, kteří přijdou s doporučením nebo se dopředu objednali, by vyšetření měli absolvovat do 15 minut. Pravidla tak nastavil nový systém ambulantní péče, který platí od listopadu, a to 24 hodin denně. Dohodly se na něm Fakultní nemocnice Brno a Fakultní nemocnice u svaté Anny. Obě zařízení se tak snaží řešit častou situaci, kdy jsou ambulantní čekárny přeplněné. Přestože ani jedna nemocnice nemá pohotovost, přijdou tam denně za ošetřením desítky lidí, zástupci nemocnic připouštějí, že pacienti mnohdy nemají na výběr. Když např. kolem 14. hodiny pocítí zdravotní potíže, praktický lékař už v ordinaci není a pohotovost ještě není otevřena. Navíc Úrazová nemocnice Brno nemá na pohotovosti všechny odbornosti, takže některé pacienty odešle do nemocnice fakultní. jiz

Jestliže stát odstoupí od projektu výstavby nové ubytovny a dalších objektů v Ústřední vojenské nemocnici (ÚVN) v Praze, hrozí mu až miliardová pokuta. Uvedl to 25. 10. server Aktuálně.cz. Zmínku o postihu při jednostranném odstoupení od projektu obsahuje podle serveru smlouva uzavřená mezi ministerstvem obrany a konsorciem Prague Military Hospital Concession (PMHC) na sklonku vlády premiéra Jana Fischera. Existenci smluvní pokuty Aktuálně.cz potvrdil ministr obrany Alexandr Vondra. Miliardová výše finančního postihu není podle serveru ve smlouvě přímo uvedena, v textu kontraktu je místo ní vzorec, který je kombinací nákladů vynaložených na

Rychlejší ošetření ve FN

www.zdravky.cz | ročník 59, číslo 33, 1. listopadu 2010 | adresa redakce: Klicperova 604/8, 150 00 Praha 5, zdravky.redakce@ambitmedia.cz, tel. 222 352 576, fax 222 352 572 šéfredaktor: Jan Kulhavý, jan.kulhavy@ambitmedia.cz | zástupci šéfredaktora: Mgr. Tomáš Polák, tomas.polak@ambitmedia.cz | Ing. Jana Tlapáková, vedoucí Kongresového listu, jana.tlapakova@ambitmedia.cz | redakce: PhDr. Helena Chvátalová, helena.chvatalova@ambitmedia.cz | Mgr. Jiří Široký, jiri.siroky@ambitmedia.cz | stálí spolupracovníci redakce: Mgr. Kristýna Čilíková | Mgr. Josef Gabriel, josef.gabriel@ambitmedia.cz | PhDr. Jaroslav Houštecký, jaroslav.houstecky@ambitmedia.cz | Ing. Miloslav Netušil, miloslav.netusil@ ambitmedia.cz | Mgr. Martin Tarant, martin.tarant@ambitmedia.cz | grafická úprava: Jindřich Studnička | jazyková redakce: PhDr. Eva Wićazová vydavatel: Ambit Media, a. s. | www.ambitmedia.cz | předseda představenstva: Ondřej Novotný | šéfredaktor zdravotnických titulů: Jan Kulhavý, jan.kulhavy@ambitmedia.cz | marketing: Petr Belica, marketing manager, petr. belica@ambitmedia.cz, tel. 725 826 433 | obchod: Alexandra Manová, group sales manager, alexandra.manova@ambitmedia.cz, tel. 222 352 574, 724 811 983 | Mgr. Dana Stripaiová, key account manager, dana.stripaiova@ambitmedia.cz, tel. 725 778 001 | Markéta Šimoníčková, key account manager, marketa.simonickova@ambitmedia.cz, tel. 734 355 409 | Josef Müller, key account manager, josef.muller@ambitmedia.cz, tel. 725 826 434 | personální inzerce: Petra Štefanová, radkova.inzerce@ambitmedia.cz, tel. 725 778 015 | tisk: AHOMI, s. r. o., U Louže 579, 250 67 Klecany | předplatné ČR: POSTSERVIS, oddělení předplatného, Poděbradská 39, 190 00 Praha 9, fax 284 011 847, predplatne@ambitmedia.cz, infolinka 800 300 302, www.periodik.cz | předplatné SR: Mediaprint Kapa - Pressegrosso, a. s., oddelenie inej formy predaja, Vajnorská 137, 830 00 Bratislava 3, tel. +421 244 458 821, fax +421 244 458 819, predplatne@abompkapa.sk | cena pro předplatitele 19 Kč / 1,25 € (samostatně 26 Kč), roční předplatné: 799 Kč / 52,50 € | registrace: MK ČR E 18649

inzerce

Organizace:

0111 ZN 33_02.indd 2

pacientů z vyšetření i nálezy si budou moci lékaři na speciálních přenosných počítačích vyvolat kdekoli ve dvou hlavních budovách. Budou si je moci prohlížet a konzultovat i na vizitách přímo u pacientova lůžka. Nemocnice na projekt za zhruba 20 miliónů korun dostala téměř sedmnáctimiliónovou dotaci z integrovaného operačního programu EU. Ústav koupil přenosné počítače pro zdravotníky a čipy. Náramky s nimi budou na ruce nosit pacienti. Dostanou také zařízení s tlačítky na přivolání pomoci při nevolnosti. Speciálními čipy budou označeny i přenosné přístroje, což má to zabránit i případným krádežím. red

Uzávěrka tohoto čísla 28. října 2010. Příští číslo vychází 8. listopadu 2010 | Volně neprodejné, určeno odborné zdravotnické veřejnosti. Přetisk a jakékoliv šíření je povoleno pouze se souhlasem vydavatele. Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Redakce neodpovídá za jazykovou správnost inzerátů. | Vychází minimálním distribuovaným nákladem 25 000 výtisků. | Copyright © Ambit Media, a. s., 2010 | Týdeník Zdravotnické noviny je vydáván na základě oprávnění poskytnutého vydavateli Odborovým svazem zdravotnictví a sociální péče České republiky a Ministerstvem zdravotnictví České republiky

28.10.2010 19:21:51


ročník 59 n číslo 33 n 1. listopadu 2010

◗ Plán Alzheimer

Jasně říci, jaká bude alokace zdrojů a jaká bude odpovědnost Vláda České republiky rozhodla ve svém usnesení z 6. října č. 711, že ČR bude mít Plán Alzheimer a pověřila jeho přípravou do poloviny příštího roku čtyři resorty: ministerstvo práce a sociálních věcí, ministerstvo zdravotnictví, ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (zodpovědné za výzkum) a ministerstvo spravedlnosti (legislativní záležitosti). „Tuto iniciativu velmi vítáme a věříme, že český Plán Alzheimer nebude jen další deklarací, kterých už bylo dost,“ řekla na tiskové konferenci 26. října v Praze doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D., předsedkyně České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP a České alzheimerovské společnosti. Vysvětlila, že v závěru roku 2008 byla Evropskému parlamentu předložena a nadpoloviční většinou europoslanců schválena deklarace, ve které je řečeno, že jak na úrovni evropské, tak na úrovni jednotlivých zemí by se problému Alzheimer měla věnovat pozornost – deklarace má v podstatě nyní platnost legislativního podkladu. „První Plán Alzheimer vznikl ve Francii hned v roce 2008, kdy ho v rámci francouzského předsednictví vyhlásil sám prezident Sarkozy. Tomuto plánu bylo velkoryse alokováno 1,6 miliardy eur – z toho 1,2 miliardy na zdravotně-sociální služby na komunitní úrovni, 0,2 miliardy na výzkum, který je u Alzheimerovy choroby dlouhodobě podceněn (je to dvacetina toho, co se dává na výzkum onkologických nebo kardiovaskulárních onemocnění) a 0,2 miliardy na zdravotní péči a péči o rodinné příslušníky. Srovnatelné finanční prostředky však bude v současné době v České republice velmi obtížné hledat,“ řekla Iva Holmerová a dodala: „Jsme rádi, že se vláda přihlásila k vytvoření Plánu Alzheimer. Představujeme si, že v něm bude jasně řečeno, co se má konkrétně udělat, kdo to udělá, jaká bude alokace zdrojů a jaká bude odpovědnost. Bez toho by plán Alzheimer neměl význam.“ Náměstek ministra zdravotnictví pro informatiku RNDr. Jiří Schlanger k tomu dodal, že problematika Alzheimerovy choroby zapadá to jednoho z úkolů programového prohlášení vlády (ze 4. srpna 2010), a tím je prosadit koncepci dlouhodobé zdravotní a sociální péče, připravit ji a realizovat v tomto volebním období. hech

Na tiskové konferenci zleva: doc. Iva Holmerová, zpěvák a moderátor Vladimír Hron, RNDr. Jiří Schlanger a herec Miroslav Etzler. Foto: ZN

◗ ◗ z domova

Zdravotnické noviny

Konkurs se symptomy skandálu ➥ dokončení ze strany 1 V Obě disertační práce posoudil 22. 10. bý­ valý šéf Centra kardiochirurgie a trans­ plantační chirurgie FN u sv. Anny v Brně prof. MUDr. Jan Černý, CSc. Právu údajně sdělil: „Na základě toho, co jsem přečetl, posoudil a porovnal, mohu jednoznačně říct, že jedna z nich je plagiát. Mohu se zcela jednoznačně vyjádřit, že obě práce vyhodnocují stejný experiment na potka­ nech, se stejnou metodikou, se stejnými výsledky. I histologické obrázky jsou stej­ né. Jsou stejné jak cíle, tak závěry. Existují určité nepřímé známky svědčící o tom, že práce obhájená v Košicích – vzhledem na­ příklad k publikacím z té doby v odbor­ ných časopisech – plagiátem není.“ V Naopak předseda České chirurgické spo­ lečnosti ČLS JEP prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc., který v době experimentu šé­ foval v IKEM transplantační klinice, se za­ stává J. Froňka. Podle serveru Novinky.cz údajně sdělil: „Mohu říct, že na tom dělali všichni, já jsem tomu byl velmi rád, slo­ venské kolegy jsem do IKEM vzal a oni už tehdy něco takového plánovali, v IKEM jsme to začali v souvislosti s plánovaným rozvojem transplantace tenkého střeva. Výzkum šel dobře a my jsme se nijak ne­ diferencovali, kdo co udělal.“ V MUDr. Froněk ve vyjádření pro Český rozhlas řekl, že prvotní nápad na výzkum byl jeho. Údajně s ním přišel v r. 1999. Na výzkumu se později podíleli i MUDr. Ba­ láž a MUDr. Matia, kteří pobývali v IKEM v době experimentu na stážích. Výzkum se tak prý odehrával na dvou místech, v Praze a Košicích. „Domluvili jsme se na spolupráci. Vznikl společný projekt v roce 2001, kde já jsem byl spoluřešitelem

◗ Sociální podnikání

s doktory Balážem, Jackani­ nem, Matiou, Rokošným a profesorem Ryskou. Mám e­maily od kolegy Baláže z 21. 8. 2000 a z 23. 9. 2000. Mimo jiné píše, že mají vše připravené na start projektu a čekají jen na moji spolu­ práci,“ říká J. Froněk. V Ve své disertační práci J. Froněk v citačních zdrojích spoluautory doktory Baláže Laboratorní potkani spolu většinou vycházejí báječně. a Matiu uvádí. Jejich spolu­ O lékařích, kteří na nich experimentovali se střevními práci je možné doložit i na ně­ transplantacemi, se to v této chvíli bohužel říci nedá. kolika spolupodepsaných od­ Ilustrační foto: uzi borných článcích o daném té­ matu v mezinárodních časopisech. Ivan pro ČTK vyjádřili šéf IKEM i jeho statutár­ Matia to vysvětluje: „Dělá se to tak, že se ní zástupce MUDr. Michael Želízko, CSc. člověk k té práci připíše. Pamatuji si přesně „Výsledek hlasování konkursu nebyl ředi­ moment, kdy jsme MUDr. Froňkovi na CD telem zatím potvrzen, a to z důvodu, že se naše výsledky a všechna data ukázali a po­ vyskytly zprávy, které ověřujeme a které, rovnali s jeho výsledky.“ pokud by se potvrdily, by mohly změnit do­ V Jiří Froněk oznámil, že se chce proti nař­ savadní doporučení členů výběrové komi­ čení z plagiátorství bránit u soudu. „Byla se. Výběrové řízení tedy dosud nebylo uza­ poškozena má osobní a pracovní čest. Toto vřeno a ani žádný konkrétní termín pro poškození je do určité míry nevratné, takže rozhodnutí v této věci nebyl stanoven,“ sdě­ veškeré dokumenty má k dispozici advo­ lili ve společném prohlášení. kátní kancelář a já budu dál postupovat V Do dění kolem konkursu vstoupila i Čes­ podle jejího doporučení,“ řekl. ká lékařská komora (ČLK). Podle jejího V Ředitel IKEM doc. MUDr. Jan Malý, CSc., prezidenta MUDr. Milana Kubka může být považuje vznesená obvinění za závažná. konkurs prohlášen za neplatný, neboť ředi­ Sdělovacím prostředkům oznámil, že po­ tel IKEM nevyzval ČLK, jak mu ukládá zá­ žádal děkana Lékařské fakulty Univerzity kon, aby vyslala do komise zástupce. Doc. Palackého v Olomouci prof. MUDr. Zdeň­ Malý ale tento argument odmítl s tím, že ka Koláře, CSc., o svolání vědecké rady, kte­ členem komise byl předseda Vědecké rady rá by se znovu vrátila k udělení hodnosti ČLK MUDr. Aleš Herman, Ph.D. „Ph.D.“ MUDr. Jiřímu Froňkovi a celou zá­ V MUDr. Kubek 26. 10. oznámil, že ČLK na ležitost důkladně přešetřila. základě žádosti prof. Adamce prověří obě V Deník Právo s odvoláním na své zdroje disertační práce, o něž se vede spor. Před­ tvrdí, že komise doporučila jako vítěze kon­ pokládá, že posouzení potrvá několik týd­ kursu MUDr. Froňka. K situaci se vzápětí nů. top inzerce

Ochranná značka „Práce postižených“ – součást Národní politiky kvality

Jsm e zd e

ab proč ychom mno poro zu h nen o žen s měli tom í chr oste u, á o navz vznikem něno p porózo ř u d e z různ ory šir lome d n o ých léče ké dost in bnýc u h po pnosti stup 1 ů.

Certifikáty ochranné značky Práce postižených předala 25. října Lenka Kohoutová, poslankyně Parlamentu České republiky a předsedkyně správní rady Nadačního fondu pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (NFOZP) při zahájení semináře na téma Jak na prosperující sociální podnikání, který v prostorách poslanecké sněmovny uspořádaly Poštovní spořitelna, Družstvo invalidů Ergotep a NFOZP.

ze, a Joker, o. s. (Cheb – sociální služby, soci­ álně­terapeutické dílny, vzdělávací programy, volnočasové aktivity), jehož patronem se stala společnost Abbott Laboratories, s. r. o. „Velmi si ochranné známky Práce postižených ceníme a jsme pyšné, že jsme ji získaly,“ řekly Zdravotnickým novinám Ivana Šmerdová, ve­ doucí provozů Joker., o. s., a Jaroslava Buch­ nerová, jeho statutární zástupkyně. „Licenční poplatek by pro nás byl naprosto nedostupný, ale NFOZP nám pomohl najít patrona. V Che­ bu provozujeme chráněné a sociálně­terapeu­ tické dílny. V chráněných dílnách máme za­ městnance, kteří mají řádnou pracovní smlou­ vu a za svou práci pobírají mzdu. Nově jsme otevřeli prádelnu pro veřejnost, ve které vidí­ Lenka Kohoutová představila projekt ochranná značka „Práce postižených“, který je od května Ivana Šmerdová (vpravo) a Jaro- me finanční podporu dílen,“ pochlubila se Iva­ součástí Národní politiky kvality. Vysvětlila, že slava Buchnerová z občanského na Šmerdová. A dodala, že Joker zaměstnává 42 zdravotně znevýhodněných lidí s různými o tuto ochrannou značku se může přihlásit kaž­ sdružení Joker. Foto: ZN druhy a stupni postižení. dý zaměstnavatel, který zaměstnává zdravotně postižené občany a splňuje podmínky dané statutem ochranné značky, tj. prokáže, že na poskytnuté službě, vyrobeném, baleném Nezaměňovat pracovní trh či kompletovaném výrobku se svou prací podílely osoby se zdra­ s terapeutickými dílnami votním postižením (OZP) alespoň 75 procenty (pro více infor­ „Představujeme vám ochrannou značku Práce postižených mací viz www.nfozp.cz, www.pracepostizenych.cz). Po úspěšném a budeme ji představovat stále znovu, než se skutečně ujme. auditu, který provádí Sdružení pro oceňování kvality, zaměstna­ Pevně věřím, že se ujme a že práce OZP bude stále více vidět, vatel uhradí licenční poplatek 30 000 Kč a může po dobu dvou a to na stejné úrovni jako každá jiná,“ řekla Lenka Kohoutová let ochrannou značku užívat. Pokud je pro něj tato částka ne­ a dodala, že sociální podnikání je nejdůležitější cestou k tomu, dostupná, může se zapojit do projektu NFOZP Patronství jak zaměstnávat v rámci chráněného zaměstnávání osoby se ochranné značky, kdy patron – tedy jiná komerční společnost zdravotním postižením. „Je velmi důležité, aby se semináře na – za něj cenu auditu uhradí, a stane se tak patronem ochranné téma sociálního podnikání konaly co nejčastěji – nechci, aby značky u daného zaměstnavatele. byl i nadále pracovní trh zaměňován s chráněnými terapeutic­ kými dílnami,“ řekla poslankyně. Patronství ochranné značky Projekt ochranné značky „Práce postižených“ nemá v zemích Tak se Poštovní spořitelna rozhodla jako patron podpořit Jiřího Evropské unie obdoby. Klade si za cíl upozornit na lidi, kteří Ansorgeho a jeho firmu ANTEX (Rtyně v Podkrkonoší – termo­ i přes zdravotní postižení a ztížené podmínky při uplatňování oblečení), Etincelle, o. s. (Kladno – kavárna a úklidová firma na trhu práce dokážou vykonávat stejně dobrou a konkurence­ plus 2 biofarmy), a firmu Zdeňka Kouta (Jablonec nad Nisou schopnou práci jako lidé zdraví, a vyzdvihnout společnosti, kte­ – reklamní předměty). Dalšími společnostmi, jejichž zástupci ré jsou kvalitními zaměstnavateli OZP. Od června 2010 do ledna na semináři převzali certifikát ochranné značky „Práce posti­ 2011 mohou zaměstnavatelé OZP z území hl. města Prahy po­ žených“, je Karko (Praha 4 – tiskařské služby), které je licence žádat o financování ochranné značky z grantu, který NFOZP hech hrazena z projektu ochranné značky „Práce postižených“ v Pra­ poskytl Magistrát hl. m. Prahy.

0111 ZN 33_03.indd 3

3

Výzkum společnosti Amgen identifikoval RANK ligand jako hlavní mediátor tvorby, funkce a přežívání osteoklastů v kortikální a trabekulární kosti.1 Pokles hladiny estrogenů při menopauze vede ke zvýšeným hladinám RANK ligandu, což spouští nadměrnou aktivitu osteoklastů ve skeletu.3 Inhibicí RANK ligandu3 a tím i aktivity osteoklastů se zabrání nadměrnému úbytku kosti.2 Cílem inhibice RANK ligandu je zlepšení zdraví kosti.3 Amgen a GSK spolupracují na prohloubení znalostí o biologii kosti. Literatura: 1. 2. 3.

Boyle WJ et al. Nature 2003;423:337–342. Ominsky MS et al. J Bone Min Res 2008;23:672–682. Hofbauer LC et al. JAMA 2004;292:490–495. www.amgen.cz CZ-PRO-AMG-012-2010

28.10.2010 20:36:10


◗ ◗ K věci

4 Zdravotnické noviny

ročník 59 n číslo 33 n 1. listopadu 2010

◗ Poznámka

Pregraduální a specializační vzdělávání sester mější, že je potřeba zastavit živelnou akreditaci magis­ terských studijních oborů, které nemají oporu v zákoně. Přitom uplatnění jejich absolventů je výhledově pro­ blematické. Je třeba na magisterské studijní programy stanovit rámcové požadavky, které by byly v souladu s vyhláškou o specializacích.

Vzdělávání zdravotníků je často diskutovaným tématem. V období příprav zákona o vzdělávání nelékařů předpokládala odborná veřejnost větší dělbu práce v multidisciplinárním týmu. V zákoně tak vzniklo mnoho nových profesí, které se po šesti letech účinnosti zákona ukázaly zbytné. Zdravotnický asistent – dosud nepochopená profese Živé diskuse se vedou zejména kolem existence a další­ ho uplatnění zdravotnického asistenta. Tuto profesi je podle mého názoru nutno do budoucna podpořit. Je nutná nejen změna názvu (praktická sestra), rozšíření kompetencí a zlepšení finančního ohodnocení. Pro zá­ jemce o studium bude zdravotnický asistent atraktiv­ nější. I česká populace bude lépe chápat postavení této profese. Zdravotnický asistent by měl získat samostatné kompetence tak, aby mohl samostatně pracovat. Nej­ větší uplatnění zdravotnických asistentů je v budoucnu zejména u pacientů dlouhodobě nemocných. Právě ne­ pochopení role této profese jak laickou, tak i odbornou veřejností stojí za nezájmem o toto povolání. Zdravot­ nická zařízení začínají více zvažovat využití zdravotnic­ kých odborníků a jejich zapojení v týmu a zdá se, že i zdravotnický asistent své místo ve zdravotnictví najde. Zdravotnického asistenta zmiňuji v souvislosti se vše­ obecnou sestrou záměrně. Právě širším uplatněním zdravotnických asistentů se otevírá prostor pro využití odbornosti všeobecných sester. To s sebou nese otázky, jakou roli by vlastně měly všeobecné sestry ve zdravot­ nictví zastávat. Ve zdravotnických zařízeních poskytují

odbornou i specializovanou péči. Mají část kompetencí bez odborného dohledu, část bez odborného dohledu na základě indikace a část pod přímým vedením. Vše­ obecné sestry specialistky jsou více než dosud připrave­ ny se více podílet i na specializované péči. Je to otázka diskuse s lékařskou veřejností.

Specifika přípravy sester

Příprava sester nyní probíhá jak na vyšších, tak na vy­ sokých školách. Má svá specifika, která by jistě lépe po­ Úzká specializace bude řešena psali pedagogové sami. Je otázkou, zda mají být baka­ certifikovanými kursy lářské stupně vzdělání všeobecných sester doménou První diskuse na téma, jak by měli být vzděláváni spe­ univerzit, kde je cialisté v ošetřova­ organizace výuky telství, máme již za Je stále zřejmější, že je potřeba oboru všeobecná sebou. Ošetřovatel­ zastavit živelnou akreditaci sestra nesmírně těž­ ství jako profese magisterských studijních přijalo filozofii, že ká. Základem ošet­ oborů, které nemají oporu v zákoně. řovatelského vzdě­ jen na omezený po­ lání je odpovídající čet specializova­ podíl praktické výuky a kontakt s vyučujícím i pacien­ ných oborů je nutná dvouletá specializace např. v inten­ tem během klinické praxe. Vysoký podíl dovedností je zivní péči, v psychiatrii nebo geriatrii. Specializované pro výchovu sester klíčový. Výuka je realizována v ma­ činnosti, které vyžadují úzkou specializaci, budou ře­ lých skupinách studentů, vedená obvykle odborníky šeny certifikovanými kursy. Motivace pro tuto změnu v ošetřovatelství z praxe. Klinická praxe pro všeobecné je velmi pragmatická. Studium bude přiměřeně dlou­ sestry je ideálně vedena v blocích, s čímž mohou mít hé, a tím i přiměřeně nákladné, přestože bude náročné.

inzerce

Výroční konference Českého zdravotnického fóra

Předpokládané změny v systému financování zdravotnictví 1. prosince od 16 hodin, hotel Andel‘s, Praha-Smíchov Z odborného programu:

Důvody pro změnu financování zdravotnických služeb Další, v pořadí již třetí krize ve financování zdravotnických služeb nás nutí zamyslet se nad jejich možným budoucím financováním. Cílem změny by měl být kvalitní systém poskytování zdravotnických služeb. Dle Shortella, Kaluznyho je kvalitní zdravotní systém charakterizován šesti atributy, které musí splňovat: 1. bezpečnost, 2. efektivita, 3. péče zaměřená na pacienta, 4. včasnost, 5. účinnost, 6. spravedlnost. Důležité je, aby si všichni hlavní hráči na poli poskytování zdravotnických služeb uvědomovali své místo v systému a zvláště pozici pacienta, který systém platí a který by měl v co největší míře rozhodovat o alokaci finančních zdrojů, které do systému vložil. Leonardo da Vinci již v epoše renesance řekl, že „dobrá praxe je založena na dobré teorii“. Myslím, že tento citát je platný doposud. Také si myslím, že je nutné ctít dobrou teorii a z ní při budoucím financování zdravotnických služeb v Čechách vycházet. 1. Při možném budoucím financování poskytování zdravotnických služeb vycházíme z chápání zdravotnictví jako systému. 2. Klademe důraz na vlastnické právo a zodpovědnost a zabýváme se kontrolou manažerské zodpovědnosti. 3. Tím, kdo kontroluje, musí být pacient – a měl by kontrolovat dostatečnou část svých finančních zdrojů vložených do systému, aby se v celém systému mohl uplatnit princip Wilfreda Parreta. 4. Pacient musí být informovaný, aby se rozhodoval racionálně. 5. Aby systém fungoval, je nutné nastavit základní stavové veličiny systému – nabídku, poptávku a konkurenci – tak, aby v systému měly možnost se uplatnit. 6. Musí se změnit role pojišťoven v oblasti solidárního pojištění a musí dojít k uvolnění komerčního pojištění či privátního připojištění. Rovněž pojišťovny musejí být vystaveny působení základních stavových veličin systému, tj. nabídce, poptávce a konkurenci. 7. Také role lékařů se musí změnit a musejí být rovněž zahrnuti do působení základních stavových veličin. Uvedená změna se dotýká všech hlavních hráčů na trhu poskytování zdravotnických služeb a často bude pro hodně zainteresovaných skupin nepříjemná a nová. Tyto skupiny se budou logicky bránit. Je ale třeba důsledně uplatňovat zásady managementu změny. MUDr. Rudolf Střítecký, Institut managementu zdravotnických služeb VŠE v Praze, Fakulta managementu v Jindřichově Hradci Program konference a registrační formulář najdete na adrese www.czf.cz, pro další informace kontaktujte michael.vich@czf.cz.

0111 ZN 33_04.indd 4

některé vysoké školy problém. Právě klinická praxe a její vedení může být tím podstatným, čím se absolventi škol od sebe mohou kvalitativně lišit. Vyučující klinické praxe by i v oblasti ošetřovatelství měli být odměňováni insti­ tucemi, pro které výuku realizují, stejně jako ostatní zdravotníci. Nepochybně to bude mít nejen motivační efekt a zvýšení zájmu o výuku, ale bude to mít dopad i na kvalitu klinické výuky.

„Malá novela“ ČAS

Navíc umožní v případě posunu všeobecné sestry na trhu práce její snadnou rekvalifikaci. Organizace spe­ cializačního studia je poznamenána „dvoukolejným“ vzděláváním sester. Pro absolventy vyšších odborných škol je studium k dispozici na akreditovaných pracoviš­ tích. Pro absolventy bakalářských studijních programů je tato možnost ještě rozšířena o možnost studia ma­ gisterských specializací na vysokých školách. Odborná veřejnost i vysoké školy jsou připraveny pracovat na koncepci magisterského studia sester. Je stále zřej­

Zásadní nedostatky zákona o vzdělávání nelékařů řeší tzv. malá novela České asociace sester (ČAS). Umožňuje vykonávat dílčí činnosti specialistů před získáním spe­ cializované způsobilosti, podobně jako u lékařů. Pone­ chává studium všeobecných sester na vyšších odborných školách. Umožňuje zdravotnickému záchranáři pracovat na lůžkových částech intenzivní péče či ARO. Prodlužuje registrační období z 6 na 10 let. Zjednodušuje celý pro­ ces registrace a jejího prodloužení. Snižuje správní po­ platek za vydání nebo prodloužení registrace z 500 na 100 Kč. Opravuje tiskové a terminologické chyby z mi­ nulé novely. Závěrem je nutné uvést, že dosud dostatečně nevyuží­ váme znalosti a dovednosti vysokoškolsky vzdělaných sester. Bude ještě nějakou dobu trvat, než se naplní zá­ měr autorů vysokoškolského studia sester – tj. 30 % vysokoškolsky vzdělaných sester bakalářek v ošetřova­ telství a 70 % ostatních nelékařů, zejména zdravotnic­ kých asistentů. Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA, prezidentka České asociace sester, ředitelka Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

◗ Veřejné zdravotní pojištění a právo

Co se stane v případě úpadku zdravotní pojišťovny? Zdravotní pojišťovny (ZP) nejsou v oblasti provádění veřejného zdravotního pojištění podnikateli, a to bez ohledu na to, zda se zapisují, nebo nezapisují do obchodního rejstříku. Je to dáno přímo zákonem, který zdravotní pojišťovně výslovně zakazuje podnikat s prostředky plynoucími z veřejného zdravotního pojištění. Také v jiných evropských zemích s obdobným systémem zdravotního pojištění se na zdravotní pojišťovny hledí jako na osoby, kterým je svěřena správa zákonného zdra­ votního pojištění a které při tom vykonávají výlučně so­ ciální úkoly a nezabývají se ekonomickou činností; přitom pouze aplikují právo. Zákonem jsou nuceny poskytovat svým pojištěncům v podstatě stejné dávky (tedy zdra­ votní péči), nezávislé na výši pojistného, a nemají žádnou možnost ovlivnit rozsah těchto dávek. Evropský soudní dvůr proto také dospěl k závěru, že takové osoby nejsou v soutěžním vztahu ani vůči sobě navzájem, ani vůči ji­ ným soukromým institucím při poskytování povinných zákonných dávek v případě léčení nebo léků v rámci své­ ho fungování. Prováděním veřejného zdravotního pojištění na základě zákona a v jeho mezích se ZP podílejí na správě sociálního systému, a naplňují tím účel, pro který byly zřízeny. Jako součást institucionální sítě sociálního systému jsou domi­ nantními garanty nároků občanů na bezplatnou zdravotní péči a pomůcky, zcela v souladu s Listinou základních práv a svobod. K tomu na ně stát prostřednictvím zákonů pře­ nesl některé své funkce i s odpovídajícími kompetencemi a vztáhl na ně své dozorové a regulační funkce.

Vyvážený rozpočet Pojišťovny pracují na základě rozpočtu sestavovaného každoročně tak, aby v zásadě platilo, že co se přijme, to se také vydá. Příjmy ZP jsou především pojistné za její pojištěnce, výdaje jsou především úhrady zdravotní péče, a co se nevydá za zdravotní péči, jsou povinné rezervy a provozní náklady. Příjmy ZP jsou v zásadě přímo závislé na úrovni zaměst­ nanosti a výši mzdy zaměstnanců, neboť z odvodů z mezd pochází největší část peněz ve zdravotním pojištění. Stát sice za„své“ pojištěnce pojistné platí, ovšem v menší výši, byť na druhou stranu v zásadě přesně a včas. Objem ostatních plateb (za osoby bez zdanitelných příjmů či oso­ by samostatně výdělečně činné) je v poměru k předcho­ zím velmi nízký. Výdaje ZP jsou jasné: jsou dány především množstvím péče spotřebované jejich pojištěnci. Je zřejmé, že příjmy z pojistného podléhají výkyvům nezávislým na vůli pojišťovny.

Systém je bez rezerv Pokud v tomto systému pojišťovna chce udržet vyrovnané hospodaření (mnozí se přou o to, co to vlastně znamená), má v zásadě omezené možnosti – protože nemůže zvýšit pojistné, může se pokusit sjednat menší objem péče za stejnou cenu, stejný objem péče za nižší cenu, nebo poz­ ději platit. Může se také zadlužit, ale tak nebo tak, srovnat bilanci může zase jen z pojistného. Problémem je, že systém pracuje ve skutečnosti bez re­ zerv, jaksi průběžně, co vybere, to vydá, takže vyrovnat případný deficit lze jen mimořádnými příjmy, s nimiž není spojeno zvýšení nákupu péče. Systém se tak vyčerpá jen tehdy, budou­li požadavky na peníze ze zdravotního po­ jištění převyšovat možnosti plátců pojistného se na ta­ kové požadavky složit. Pojišťovny mohou k takovému stavu svým dílem přispět, ale pokud alespoň v základních parametrech dodrží stanovená pravidla, byl by takový díl jen nepatrný. Mohou k tomu přispět i poskytovatelé, kteří by vyzývali pojištěnce ke změně pojišťovny, takže původ­ ní pojišťovně by zůstaly výdaje bez příjmů; dříve či později se problém objeví znovu.

Krach pojišťovny Co je tedy doopravdy „krach zdravotní pojišťovny“? Nej­ spíš je to stav, kdy ZP přes existenci systému přerozdělo­ vání pojistného, způsob stanovování výše úhrad zdravot­ ní péče podle zákona o veřejném zdravotním pojištění a vnitřní kontrolní mechanismy vyžadované právními předpisy dospěje k vyčerpání svých rezerv a nadále vy­ dává více peněz, než kolik přijímá. Pokud se zaměstna­ necké pojišťovně nepodaří vyřešit situaci vlastními silami, zbývají jí prakticky dvě možnosti – zrušení bez likvidace nebo zrušení s likvidací.

Zrušení bez likvidace sloučením Bez likvidace se pojišťovna zrušuje sloučením s VZP ČR. Na základě povolení se může sloučit také s jinou zaměst­ naneckou pojišťovnou, nikoliv ale pouze z čistě ekono­ mických důvodů. Při sloučení přechází veškerý majetek, závazky a pohledávky na ZP, s níž se zrušovaná slučuje. V případě většího deficitu může být poskytnuta nástup­ nické ZP návratná finanční výpomoc ze státního rozpočtu,

odpovídající nejvýše převzatým závazkům. Tím se ovšem problém jen posune, neboť i nástupnická pojišťovna musí výpomoc splatit zase jen z pojistného. Lze ale předpoklá­ dat, že čím větší nástupnická pojišťovna, tím snáze„dluž­ níka“ vstřebá i bez pomoci.

Zrušení s likvidací S likvidací se zaměstnanecká pojišťovna zrušuje na vlast­ ní žádost nebo proto, že jí ministerstvo zdravotnictví ode­ jme povolení k provádění veřejného zdravotního pojiš­ tění. Návrh na zápis vstupu pojišťovny do likvidace podává vždy ministerstvo, pojištěnci mohou ZP v likvidaci opustit nejdříve k prvnímu dni měsíce následujícího po vstupu do likvidace a pak vždy k prvnímu dni kalendář­ ního měsíce. Pokud by se likvidace prováděla na žádost ZP, postupoval by likvidátor obvyklým způsobem, tedy s využitím jejích fondů by prováděl především úhrady za poskytnutou zdravotní péči. Pokud by pak zjistil předlužení ZP, vznikla by mu povinnost podat bez zbytečného odkladu insol­ venční návrh.

Zajišťovací fond V souvislosti s insolvencí by zdravotnická zařízení mohla požadovat úhradu poskytnuté zdravotní péče Zajišťova­ cím fondem. Ten byl zřízen zákonem k úhradě zdravotní péče poskytnuté zdravotnickými zařízeními pojištěncům likvidované ZP mj. v případech, kdy pojišťovna má více věřitelů a není schopna po delší dobu plnit své splatné závazky, nebo je­li předlužena. Zajišťovací fond vstupuje do vypořádání závazků ZP v pří­ padě její likvidace rovněž poté, co jí ministerstvo zdra­ votnictví odejme povolení k provádění veřejného zdra­ votního pojištění, pokud ke dni skončení její likvidace nebyly uspokojeny všechny splatné pohledávky zdravot­ nických zařízení.

Úhrada pohledávek Zajišťovací fond poskytne zdravotnickému zařízení úhradu na jeho žádost; právo na úhradu se promlčí uplynutím pěti let ode dne skončení likvidace nebo ode dne zjištění pod­ mínek úpadku. Úhrada se poskytne do limitu 80 % dlužné částky, praktickým lékařům však nejvýše 200 Kč na pojiš­ těnce, ambulantním specialistům 900 Kč, zařízením ústav­ ní péče 1200 Kč a za léky na předpis nejvýše 700 Kč na jednoho pojištěnce. Zajišťovací fond se stává věřitelem pojišťovny v rozsahu, ve kterém mají zdravotnická zařízení vůči němu právo na plnění. JUDr. Karel Hlaváček

28.10.2010 20:36:32


◗ ◗ Ekonomika

ročník 59 n číslo 33 n 1. listopadu 2010

◗ Statistika

Zdravotnické noviny

◗ Trh ve zdravotnictví

Mzdy ve zdravotnictví trvale rostou V loňském roce poprvé za dobu samostatnosti České republiky poklesl hrubý domácí produkt. Hlavní příčinou je přitom globální ekonomická a bankovní krize, která naši republiku stejně jako další evropské země nejtvrději zasáhla právě v roce 2009. Pokles se projevil nejen při poměřování ve stálých cenách (o 4,25 % v cenách roku 2000), ale i v běžných cenách, v kterých pokles činil 1,65 %. Hrubý domácí produkt (HDP) v běžných cenách dosáhl v roce 2009 podle údajů zveřejněných Českým statistickým úřadem do 30. 6. 2010 hodnoty 3 628 080 mil. Kč. produktu. V zemích Evropské unie dosá­ hl tento ukazatel v roce 2008 podle data­ báze Světové zdravotnické organizace Health for All v průměru 9,01 %. S podílem 76,3 % nesou rozhodující část financování zdravotnictví v ČR zdravotní pojišťovny. Státní a územní rozpočty kry­ ly 7,3 % a soukromé výdaje cca 16,4 %. Podíl těchto zdrojů na financování zdra­ votní péče se v posledních letech mění mírně ve prospěch výdajů soukromých.

Příjmy zaostávají za průměrem

2006 42 287 36 560 21 298 22 693 22 433 22 211

2007 43 353 37 308 22 990 23 531 24 168 23 863

2008 45 781 38 989 24 221 24 663 25 227 23 922

2009 48 723 40 942 26 231 26 244 27 023 24 774

* Bez lékařských fakult a zdravotnického školství

Zdroj: ÚZIS ČR

Zdroj: ČSÚ MZ ČR

Kategorie Lékaři a zubní lékaři Farmaceuti Všeobecné sestry a porodní asistentky Ostatní zdravotničtí prac. nelékaři s odbornou způsobilostí Zdravot. prac. nelékaři s odbornou a specializovanou způsobilostí Pedagogičtí pracovníci*

Rok Celkem 1995 7360 1996 8416 1997 9428 1998 9994 1999 10 666 2000 11 390 2001 12 458 2002 13 558 2003 14 458 2004 15 922 2005 16 786 2006 18 254 2007 19 621 2008 21 396 2009 22 840

Lékaři 15 168 17 262 19 733 21 141 22 606 25 288 27 593 30 361 32 546 35 136 37 659 39 962 40 549 43 767 47 266

Farmaceuti 14 013 16 338 18 115 20 279 24 199 22 000 24 246 25 122 28 698 29 350 29 621 32 202 34 108 37 819 39 921

SZP* 7659 8300 9090 9481 10 107 10 885 11 876 12 988 13 802 15 052 15 750 17 023 18 873 20 504 22 371

* Do roku 2003 střední zdravotničtí pracovníci, poté všeobecné sestry, porodní asistentky

index

Průměrná hrubá měsíční mzda zaměst­ nanců v Česku vzrostla v loňském roce o 3,5 % a činila ke konci Vývoj výdajů na zdravotnictví a spotřebitelských cen (2000 = 100) roku 24 242 Kč. Mzdy za­ 350 městnanců ve zdravot­ Soukromé výdaje Výdaje celkem nictví, veterinární a so­ Spotřebitelské ceny Veřejné výdaje ciální činnosti se mezi­ 300 ročně zvýšily o 7,4 % a dosáhly v průměru 250 22 394 Kč. Oproti roku 2000 se průměrná nomi­ 200 nální mzda zaměstnanců zvýšila na 178,1 % a reál­ 150 ná mzda na 140,7 %. Celková průměrná mě­ 100 síční mzda ve zdravot­ 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 nictví s odměňováním Průměrné měsíční mzdy ve zdravotnictví (v Kč)

Průměrné měsíční mzdy ve zdravotnictví (v Kč)

Zdroj: ÚZIS ČR

České zdravotnictví se vyvíjelo v rámci daných ekonomických možností, oproti roku 2008 však přesto zaznamenalo růst 8,4 %. Celkové výdaje, tedy státní rozpo­ čet, rozpočty krajů, měst, obcí a dobro­ volných svazků obcí (dále jen územní rozpočty), systém veřejného zdravotního pojištění a soukromé výdaje celkem při­ tom podle předběžných odhadů dosáhly cca 286 611 mil. korun. Informaci připra­ vil Ústav zdravotnických informací a sta­ tistiky ČR (ÚZIS) v publikaci Zdravot­ nictví jako součást národní ekonomiky 2009. Výdaje na zdravotnictví představovaly cca 7,9 % objemu hrubého domácího

podle platných předpisů o platu (organi­ zační složky státu a příspěvkové zdravot­ nické organizace – právní subjekty s IČO bez ohledu na jejich zřizovatele) v roce 2009 činila 26 750 Kč. Průměrná mzda lékařů a zubních lékařů byla 48 723 Kč měsíčně. Průměrná měsíční mzda vše­ obecných sester a porodních asistentek dosáhla 26 261 Kč. Celková průměrná měsíční mzda za­ městnanců odměňovaných podle plat­ ných předpisů o mzdě (nestátní zdravot­ nická zařízení, jejichž zřizovatelem je fyzická či právnická osoba, a všechna lá­ zeňská zdravotnická zařízení) v roce 2009 činila 22 840 Kč. Průměrná měsíční mzda lékařů a zubních lékařů byla 47 266 Kč. Průměrná měsíční mzda všeobecných sester a porodních asistentek dosáhla 22 371 Kč. hj

Prodej léků v Česku mírně klesl Počet balení léků prodaných do lékáren v České republice se ve třetím čtvrtletí meziročně snížil o 1,9 procenta na 68 miliónů. Ve srovnání s druhým čtvrtletím je to pokles o 6,1 procenta. Informovala o tom společnost IMS Health, která je poskytovatelem informací o vývoji farmaceutického trhu. V cenách výrobců byl objem prodejů 11,7 miliardy korun. Je to o 3,9 procenta méně proti stejnému období loni a pokles o 8,8 procenta ve srovnání s druhým letošním čtvrtletím. Množstevní objem prodejů se meziročně snížil o dvě procenta na 287,3 miliónu balení. Provázel to však meziroční růst finančního objemu prodejů v cenách výrobců o 0,6 procenta na 49,6 miliardy Kč. Údaje vycházejí z dat o prodejích velkodistributorů léků do veřejných a nemocničních lékáren. Nezahrnují přímé dodávky od farmaceutických firem, které mají distribuční oprávnění. čtk

Abbott zaznamenal slibné výsledky Jedna z předních světových farmaceutických firem Abbott Laboratories (ABT) zaznamenala ve třetím kvartálu 40% pokles příjmů na 891 mil. USD (57 centů na akcii) oproti minulému roku (1,48 mld. USD – 95 centů na akcii). Přesto upravený zisk na akcii činí 1,05 USD, a překonal tak odhad analytiků 1,04 USD, uvedl server ipoint.cz. Společnost očekává upravený zisk na akcii za rok 2010 v rozmezí 4,16–4,18 USD. Abbott Laboratories patří mezi TOP 10 největších farmaceutických firem světa. Založena byla již v roce 1888. Hlavní činností společnosti je výroba léků. Výroba potravinových doplňků tvoří zhruba 16 % obratu celého holdingu. Součástí firemních aktivit je rovněž prodej vlastních přístrojů sloužících k diagnostikování určité hladiny „něčeho“: cukru, tuku, alkoholu, drog aj. Některé z nich umějí i určité látky odbourávat. hš

◗ Burzy

Celosvětový Healthcare index polevuje Ve 42. týdnu pokračovala výsledková sezóna, a přesto že reportované výsledky jsou vesměs dobré, trhy reagují jen vlažně. V týdnu se objevily i znepokojující informace, např. průmyslová výroba v USA v září oproti srpnu nečekaně poklesla, či publikovaná „Béžová kniha“ hovoří jen o mírném růstu ekonomiky. Americké indexy mírně rostly, Nasdaq o 0,43 % na hodnotu 2479,39 bodu a Dow Jones o 0,63 % na úroveň 11132,56 bodu. Oproti tomu celosvětový NYSE Healthcare Index poklesl 0,47 % na hodnotu 6485,16 bodu. V týdnu publikovala své výsledky i řada společností zahrnutých v indexu, např. Johnson & Johnson či Novartis. Společnost Johnson & Johnson ve 3. čtvrtletí skončila se ziskem 1,23 mld. USD při tržbách 14,98 mld. USD (konsenzus 1,15 mld. USD a 15,2 mld. USD). Na výsledky reagovaly akcie výraznějším poklesem, ten ale do konce týdne prakticky vyrovnaly. Společnost Novartis prezentovala výsledky ve výši 2,28 mld. CHF při tržbách 12,6 mld. CHF (konsenzus 2,22 mld. CHF, resp. 12,4 mld. CHF), akcie společnosti reagovaly růstem cca o 3 %. Růst v Evropě překonal výsledky amerických indexů, naproti tomu pražská burza poklesla, a to o 0,35 % na hodnotu 1138,1 bodu. Stalo se tak především kvůli dalšímu poklesu akcií společnosti ČEZ. Pražská burza se konečně dočkala nové emise, na hlavní trh vstoupily akcie společnosti Fortuna. Vstup však nebyl nijak oslnivý, při prvém obchodním dnu v pátek si akcie stěží udržely svou emisní hodnotu. Na asijských trzích pokračoval vliv silného jenu, navíc dění v Číně ovlivnila změna úrokových sazeb, takže indexy vesměs klesaly. RNDr. Jaroslav Lizner inzerce

Jsm e zd e

ab proč ychom mno poro zu h nen o žen s měli tom í chr oste u, á o navz vznikem něno p porózo u různ dory šir zlome řed n o ých léče ké dost in bnýc u h po pnosti stup 1 ů.

◗ Profil

Zisk Ferringu stoupl o čtvrtinu Ferring Pharmaceuticals je mezinárodní farmaceutická společnost, která vyrábí léčiva v oborech gastroenterologie, urologie, gynekologie, pediatrie a endokrinologie. Skupina Ferring má pobočky ve více než 45 zemích světa a zaměstnává téměř 4000 pracovníků. V České republice se Ferring opírá o dlouholetou spolupráci s bývalou Československou akademií věd, která pa­ třila v oblasti výzkumu peptidů mezi svě­ tově uznávaná pracoviště. Tyto kontakty se v roce 1993 staly základním kamenem pro vznik české společnosti Ferring­ ­Léčiva. O několik let později, v roce 1997, začala společnost Ferring­Léčiva budovat svůj administrativně výrobní komplex v Jese­ nici u Prahy. S narůstajícím počtem za­ městnanců byla v srpnu roku 2008 česká pobočka rozdělena na dvě samostatné jednotky – výrobní závod Ferring­Léčiva, a. s., a marketingovou organizaci Ferring Pharmaceuticals CZ s. r. o. Generálním ředitelem Ferring­Léčiva je Ing. Pavel Hořínek, Ferring Pharmaceuti­ cals CZ vede Mgr. Vladimír Dřízhal. Podle databáze MagnusWeb agentury ČEKIA Mgr. Vladimír Dřízhal je také je­ diným vlastníkem společnosti s ručením Finanční údaje Ferring Léčiva a. s. (v Kč) Aktiva celkem Tržby Hospodářský výsledek EVA*

0111 ZN 33_05.indd 5

5

2008 533 964 000 383 129 000

2007 721 062 000 682 655 000

21 092 000

18 741 000

-17 174 735

25 816 000

Finanční údaje Ferring Pharmaceuticals CZ (v Kč) Aktiva celkem Tržby Hospodářský výsledek EVA*

2008 232 897 000 349 303 000

2007 36 0

2006 70 0

-683

-156

-28

-4 004 273

N/A

N/A

omezeným smart & vision, která se za­ bývá vyhledáváním a výběrem manage­ mentu firem ve farmaceutickém průmys­ lu a zdravotnictví.

Vlastnická struktura

Jediným vlastníkem výrobní společnosti Ferring­Léčiva je od roku 1999 nizozem­ ský Ferring BV, který také kontroluje 90 % Ferring Pharmaceuticals CZ (zby­ lých 10 % ovládá Ferring Pharmaceuticals B.V.).

korun v roce 2008. Ferring Pharmaceu­ ticals CZ je v posledních třech letech v mírné ztrátě, nicméně společnost po­ prvé vykázala tržby až v roce 2008. V roce 2008, stejně jako v roce 2006, se ukazatel ekonomické přidané hodnoty EVA společnosti Ferring­Léčiva propadl do záporných hodnot, což znamená, že tato výrobní firma nevytvořila přidanou hodnotu pro své vlastníky. Negativní hodnotu ukazatele EVA za rok 2008 vy­ kázala také Ferring Pharmaceuticals CZ. Ratingový model agentury ČEKIA, jehož cílem je odhadnout riziko krachu firmy v následujících dvanácti měsících, spo­ lečnost Ferring­Léčiva i Ferring Pharma­ ceuticals CZ hodnotí v kategorii „dobrý“. Petra Štěpánová, PR Value & Added manažer ČEKIA *Ukazatel EVA (Economic Value Added) vypovídá o tom, zda společnosti vytvářejí ekonomickou přidanou hodnotu pro své vlastníky, nebo zda hodnotu vloženou investorem naopak ničí.

Hospodaření společnosti

Společnosti Ferring­Léčiva v období 2006–2008 klesly tržby o 36,5 % z 603,3 miliónu korun v roce 2006 na 383 miliónů korun v roce 2008. 2006 Pokles tržeb se však neodrazil na 607 298 000 hospodářském výsledku firmy. 603 637 000 Zisk v posledních třech letech 16 994 000 vzrostl o čtvrtinu – ze 17 miliónů -28 847 819 korun v roce 2006 na 21,1 miliónu

K osteoporotickým zlomeninám dochází v celém skeletu2 , což vede k chronické bolesti a omezení fyzických schopností.3,4 Zvláště zlomeniny kyčle jsou spojovány s invaliditou a zvýšením mortality.5 Objev signální dráhy RANK ligandu prohlubuje naše znalosti o osteoporóze.6

Literatura:

Informace poskytla Česká kapitálová in­ formační agentura, a. s. (ČEKIA). Po­ drobnější informace o českých a sloven­ ských firmách, včetně certifikátu ČEKIA Stability Rating, si můžete objednat na www.cekia.cz.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Brown SA et al. Med Clin N Am 2003;87:1039–1063. AACE Osteoporosis Task Force. Endocr Pract 2003;9:544–564. Keene GS et al. BMJ 1993;307:1248–1250. Chrischilles EA et al. Arch Intern Med 1991;151:2026–2032. Cole ZA et al. Curr Rheum Rep 2008;10:92–96. Boyle WJ et al. Nature 2003;423:337–342. www.amgen.cz CZ-PRO-AMG-012-2010

28.10.2010 20:39:39


◗ ◗ AnAlýzA

6 Zdravotnické noviny

ročník 59 n číslo 33 n 1. listopadu 2010

◗ Úhrady zdravotní péče

Výpočet parametrů DRG V českém zdravotnictví již pojem DRG docela zdomácněl. Možná tedy není na škodu se trochu podrobněji podívat, jaký význam pro tento sektor má a co od něj ještě můžeme očekávat.

Výpočet relativních vah

Relativní váha by měla vycházet ze skutečně spotřebovaných nákladů. To je vcelku logická úvaha, ale její naplnění zase tak jednoduché není. Popis produkce, ze které se skládá hospitalizace, je založen na vykázaných výkonech, ošetřovacích dnech a spotřebovaném materiálu. Výkony a ošetřovací dny jsou ohodnoceny v bodech, materiály v korunách. Bodové hodnoty výkonů se přepočítávají na koruny podle tzv. výnosové hodnoty bodu, která je pro každou nemocnici jiná. Problém je v tom, že hodnota bodu je stejná pro všechna oddělení a pracoviště jednoho zdravotnického zařízení. Bodové hodnoty výkonů vycházejí z tzv. kalkulačních listů výkonů, které ale nejsou po dlouhá léta aktualizovány a neodpovídají současným cenám. Dále panují nemalé pochybnosti o správnosti nastavení bodových hodnot vztažených k délce výkonů. Existuje možnost, jak se pokusit stanovit náklady spotřebované na jednotku produk-

0111 ZN 33_06.indd 6

ce (např. hospitalizaci) tak, že na základě podrobných dat nemocnice o spotřebovaných nákladech a poskytnuté zdravotní péči (produkci) vypočítáme skutečné náklady, které byly spotřebovány během jedné hospitalizace. Metoda je velmi podrobně popsána v Kalkulačním manuálu vydávaném Národním referenčním centrem (NRC).

zaci, která nám kazí statistiku, ze souboru odstraníme a budeme charakteristickou hodnotu počítat bez ní. Vše je pak „zalito jižním sluncem“: aritmetický průměr je 10 000 Kč, každý dostane, co utratil, a všichni jsou spokojeni. Tedy až na toho, kdo má černého Petra hospitalizace na 100 000 Kč, ten by skončil se ztrátou 90 000 korun. Proto v systému DRG používáme metodiky, které s extrémními hodnotami umějí pracovat a uhradit je. Říká se jim „přepočet outliers na inlier“ – znamená to, že pro hospitalizace, jejichž náklady jsou extrémní, se přepočte relativní váha tak, aby úhrada vyjádřená relativní vahou odpovídala alespoň částečně nákladům. Ve výše uvedeném příkladu by to znamenalo, že drahá hospitalizace bude mít relativní váhu zvýšenu cca sedminásobně. MateriáloVý outlier S přepočtem relativní váhy u hospitalizací s extrémními náklady je spojen ještě jeden problém. Náklady se skládají z několika nákladových druhů, např. osobních nákladů lékařů a sester, materiálů a léků, nákladů na energie, úklid apod. Náklady hospitalizace zásadně ovlivňují dva faktory: V jak dlouho pacient v nemocnici leží (jak dlouhá je hospitalizace), V jak drahé léky a materiály jsou mu podány. Důvodem, proč hospitalizace stojí sto tisíc korun, může být fakt, že pacient ležel v nemocnici mnohem déle než ostatní nemocní, nebo že mu byl podán velmi drahý lék (např. antibiotika). Až do letošního roku jsme v ČR dokázali metodikou „přepočet outliers na inlier“ řešit jen první případ, tedy to, že důvodem drahé hospitalizace byl delší pobyt v nemocnici. Letos jsme připravili nové metodiky, které dokážou reagovat i na podání velmi drahého léku nebo materiálu. Ilustrační foto: Profimedia

DRG je především systém klasifikační – klasifikuje hospitalizace akutní lůžkové péče do skupin podobných medicínsky a ekonomicky. Zařazení hospitalizace do skupiny znamená její pojmenování a přiřazení obecných vlastností, které by měl člen skupiny mít, nebo se očekává, že je bude mít. Jedním z nejdůležitějších přínosů DRG je, že jsou jednotlivé informace o zdravotní péči zasazeny do kontextu uceleného průběhu hospitalizace. To dává odpověď nejen na otázku, KOLIK prostředků se na léčbu spotřebovalo, ale také PROČ a hlavně s JAKÝM efektem. Další výhodou, v nemocnicích hojně využívanou, je použití DRG ke srovnávání. Důležitá je především zcela jasná srovnávací platforma – DRG skupiny s jasně definovanými pravidly jejich sestavení i zařazení, a parametry, které chceme srovnávat. To jsou atributy DRG skupiny, potažmo atributy jednotlivých hospitalizací. Systém DRG tedy přináší užitečné vlastnosti, které jsou řadu let úspěšně využívány, nicméně je primárně spojován s úhradovými mechanismy. Aplikace DRG do úhradového mechanismu vyžaduje nutnost stanovit, jaké zdroje se spotřebují na poskytnutí zdravotní péče během jedné hospitalizace (lidově řečeno, musíme určit, kolik nás jedna hospitalizace stojí). Pro přiřazení nákladů k produkci se používá řada sofistikovaných metod, jejich popis ale přesahuje rozsah tohoto článku. Náklady přiřazené k jednotlivým hospitalizacím jsou pak statisticky zpracovávány a jsou z nich počítány tzv. relativní váhy. Každá DRG skupina má svou relativní váhu, která určuje, jak je daná skupina z pohledu spotřebovaných zdrojů náročná vůči všem ostatním. Pokud bychom vypočítali průměrnou relativní váhu ze všech hospitalizací v ČR, dostaneme číslo 1. Skupina s relativní vahou 2 je dvojnásobně dražší, má-li váhu 0,5, je o polovinu levnější. Pokud relativní váhu vynásobíme stanovenou finanční částkou (základní sazbou), dostaneme cenu, kterou dostaneme zaplacenou za hospitalizace spadající do určité DRG skupiny. Je to jednoduché, efektivní a hlavně – ve světě to funguje a pomalu to začíná fungovat i u nás.

Problematiku výpočtu relativních vah můžeme rozdělit do dvou kroků: V stanovení charakteristické hodnoty nákladů jedné hospitalizace ve skupině, V ošetření extrémních hodnot (hospitalizace, které do skupiny patří, ale jejich náklady jsou výrazně vyšší nebo nižší, než jsou charakteristické náklady). CharakteristiCká hodnota nákladů Většina DRG skupin má několik tisíc hospitalizací. Dost na to, aby je bylo možné statisticky zpracovat a aby výsledky byly věrohodné. Problém ale je – a to velký –, jak statistické veličiny interpretovat. Pokusíme se to objasnit na následujícím příkladu. Máme skupinu, která obsahuje 11 hospitalizací, deset z nich stojí 10 000 Kč a jedna 100 000 korun. Kolik stojí hospitalizace v této skupině? Většinou 10 000 Kč. Někdy se ale objeví hospitalizace – např. když je pacient komplikovanější –, která stojí 10násobně více. Pokud na tuto skupinu aplikujeme statistiku a určíme aritmetický průměr, zjistíme, že je jeho hodnota 18 182 Kč. Pokud aritmetický průměr prohlásíme za charakteristické náklady skupiny, budeme za každou hospitalizací požadovat 18 182 korun, i když víme, že nás stála jen 10 000 Kč. Důvod je jednoduchý – 18 182 Kč dostaneme i za onu jedenáctou hospitalizaci, která nás stála 100 000 korun. Za každou hospitalizaci ve skupině dostaneme tedy o trochu více, abychom dokázali uhradit ztrátu, která vznikne za poslední hospitalizaci. Tak by to fungovalo, pokud by v každé nemocnici měli na deset levných hospitalizací jednu drahou. To ale v reálné praxi neplatí. Určitě se najdou nemocnice, které budou mít drahých případů více (budou tedy prodělávat), a naopak bude řada nemocnic, které nebudou mít žádnou (budou tedy vydělávat). Jak tuto situaci řešit? Buď se s ní smíříme a s vírou ve velká čísla budeme čekat, „že se to někdy srovná“. Nebo nejdražší hospitali-

Základní saZba Možná největším problémem metodologie DRG je stanovení výše základní sazby. Jak bylo uvedeno výše, charakteristické náklady skupiny se převádějí na relativní váhu, tedy bezrozměrové číslo, které udává, kolikrát je jedna skupina dražší/levnější než druhá. V určitém okamžiku je však potřeba tyto relativní hodnoty převést na peníze, stanovit, kolik stojí jednotka case-mixu. Právě tato hodnota se nazývá základní sazba – číslo, které charakterizuje náklady hospitalizace s relativní vahou rovnou jedné. Zásadním problémem je, že individuální základní sazba každé nemocnice (tedy taková, která by byla nutná, aby nemocnice dostala uhrazeny všechny vynaložené náklady) je odlišná, často výrazně odlišná! Hodnota této sazby kolísá mezi 18 000 až 40 000 korunami, průměrná je pak kolem 27 000 Kč. Dlouhodobým cílem NRC a také základním principem systému DRG je, aby základní sazba byla pouze jedna. Jinými slovy, aby za případ klasifikovaný do stejné DRG skupiny měly všechny nemocnice stejnou úhradu. Tedy, aby za stejnou péči byla stejná úhrada. Je tento postup spravedlivý? Na první pohled ano, ale nemalá zrada je v sousloví „stejná péče“. Prostředky DRG chápou stejnou péči jako péči klasifikovanou do stejné DRG skupiny. Jenže ta ve své definici soustředí několik více či méně „podobných“ diagnóz

V Kultivace a změny české verze systému IR-DRG v. 1.2 pro rok 2011 Hlavním důvodem pro každoroční změny IR-DRG je udržení kroku s vývojem lékařské vědy a se změnami chování zdravotnických zařízení, aby klasifikační systém splňoval svou úlohu nástroje pro roztřídění epizod zdravotní péče podle jejich klinické a ekonomické podobnosti. Vedlejším důvodem pak je skutečnost, že náš systém IR-DRG nebyl koncipován jako ryze česká varianta. I přes to, že doznal od původní verze značných národních změn, stále ještě nalézáme drobné chyby v klasifikaci, které jsme zdědili po předchozích tvůrcích. Přestože nemají téměř žádný statistický dopad na úhradu zdravotní péče, narušují čistotu systému. Strategie Národního referenčního centra nastavila režim změn klasifikace tak, aby v lichém roce probíhaly změny menšího rozsahu a v sudém naopak. Pro rok 2011 jsou tedy naplánovány změny menšího rozsahu. Hlavní změny týkající se klasifikace a grouperu pro rok 2010 jsou následující: V Vedlejší diagnózy budou přejímány pouze z posledního hospitalizačního dokladu. Komentář: O pacientovi hospitalizovaném na více odděleních jednoho zdravotnického zařízení v rámci jednoho hospitalizačního případu je vedeno několik hospitalizačních dokladů 02. Každý pobyt na oddělení je při překladu na jiné uzavřen právě tímto druhem dokladu. Jsou na něm mj. uvedeny hlavní a vedlejší diagnózy, které se vztahují k pobytu na daném oddělení. Dosavadní metodika sestavení případu a vytvoření vstupní věty pro zařazení do DRG pracovala tak, že převzala hlavní diagnózu a všechny vedlejší diagnózy z časově posledního dokladu 02, tedy z propouštějícího pracoviště, ale rovněž všechny diagnózy z předchozích dokladů. Ty zařadila do vedlejších diagnóz vstupní věty grouperu. Důvodem této praxe bylo minimální množství vedlejších diagnóz na posledních dokladech 02 v dobách testování systému DRG v ČR. Po jeho ostrém zavedení do úhradových mechanismů se výrazně zvýšil počet vedlejších diagnóz i na posledních dokladech a tato praxe již nadále není potřebná. Naopak vede k tzv. technickému upcodingu. Proto je od roku 2011 aplikována uvedená změna. Technický upcoding spočívá v tom, že pacient je přijat na oddělení A pro specifické potíže. Zde je vyšetřen a lékař uzavírá výslednou diagnózu jako DG1 a překládá pacienta k chirurgickému zákroku na oddělení B. Zde je provedena operace, která DG1 vyloučí a změní ji na DG2. Při dosavadní praxi byla DG1 považována za vedlejší diagnózu, přestože byla dalšími vyšetřeními vyloučena. V Změny v zařazení některých výkonů. Zařazení nových výkonů mezi kritické výkony. Komentář: Na základě porovnávání se zahraničními systémy DRG, připomínek zdravotnické veřejnosti, statistického a expertního vyhodnocování byla provedena změna v zařazování do DRG skupin u 42 kritických výkonů. Většinou šlo o rozšíření MDC skupin, ve kterých se výkon uplatňuje. Do seznamu kritických výkonů přibylo 63 nových položek, které dosud nebyly systémem DRG považovány za určující pro zařazení do skupiny DRG. Podrobný výčet změn přesahuje prostor určený tomuto sdělení, ale např. korekční výkony rozštěpů byly zařazeny i do MDC 15 NOVOROZENCI, složitá operační artroskopie byla zařazena do DRG ARTROSKOPIE, zatímco rekonstrukční artroskopie zůstává v DRG 0811 s vyšší relativní váhou. Nově byly zohledněny např. výkony pro zavedení stentgraftu nebo lokální trombolýzu. V Aktualizace seznamu ekonomicky závažných výkonů. Rozšíření podrobnosti přílohy B definičního manuálu. Komentář: Jako každý rok byla provedena aktualizace tzv. ekonomicky závažných výkonů, tedy mimořádně nákladných výkonů, které ovlivní zařazení u specifických případů – především u dlouhodobě ventilovaných nebo polytraumatizovaných pacientů do DRG s vyšší relativní váhou. Příloha B definičního manuálu byla po připomínkách ze strany zdravotnických zařízení rozšířena – nyní jsou ke každému kódu výkonu uvedeny všechny skupiny DRG, ve kterých se tento kód může uplatnit. V Zařazení dalších pětimístných diagnóz do klasifikace. Komentář: IR-DRG už od své původní verze z roku 2003 uměla pracovat s pětimístnými kódy diagnóz. Automaticky však vyřazuje takové pětimístné kódy, které klinicky nemohou nastat, i když jsou teoreticky dovoleny klasifikací MKN-10. Např. M54.52 Bolesti dolní části zad považuje IR-DRG za chybnou diagnózu, protože lokalizace uvedená ve čtyřmístném kódu se vylučuje s lokalizací určenou pátou pozicí kódu. Určité kódy jsou však v kategorii sporných, a protože některé pojišťovny vyžadují použití 5. pozice kódu a vůbec čtyřmístný kód nepovolují, přidali jsme do klasifikace DRG zohlednění 5. pozice pro diagnózy M07.2, M23.4 a M47.0. V Vytvoření nové DRG pro zavedení stentu do periferních cév. Komentář: Po vyhodnocení připomínek odborných společností, ověření podkladů evidence-based medicine a statistické analýze ekonomických dat bylo přistoupeno k rozdělení DRG skupiny 0514 JINÉ VASKULÁRNÍ VÝKONY. Jejími nejčastějšími reprezentanty byly epizody s provedením transluminální angioplastiky, trombolýzy nebo zavedením stentu do periferní cévy. Skupina byla nově rozdělena na původní 0514, kde zůstaly trombolýzy a angioplastiky, a novou DRG 0548 ZAVEDENÍ STENTU DO PERIFERNÍHO CÉVNÍHO ŘEČIŠTĚ s významným rozdílem v nákladovosti – a tedy i v relativní váze – obou skupin. V případě, že je pacientovi provedena kombinace uvedených výkonů a je zaveden nejméně jeden stent, zařazuje se do skupiny 0548. MUDr. Petr Čech, Consult Hospital nebo léčebných postupů popsaných výkony. Léčba některých diagnóz zařazených do stejné DRG skupiny může být až řádově nákladnější. Problém nastane, pokud jedna nemocnice z nějakého důvodu léčí systémově nákladnější diagnózu častěji než jiná. Její průměrné náklady na skupinu jsou výrazně vyšší a nemocnice bude zřejmě poškozena. Dalším aspektem ovlivňujícím výši nákladů „stejné“ péče je stav pacientů přicházejících do nemocnice. Je doložitelné, že ve vybraných nemocnicích se soustřeďují komplikovanější nebo potenciálně rizikoví pacienti, jejichž léčba je pochopitelně nákladnější. Rovněž je třeba brát v úvahu medicínskou úroveň poskytované péče, kvalitu používaných materiálů a léčiv, dostupnou infrastrukturu nemocnice, zda např. dokáže efektivně řešit krizové stavy nebo jim předcházet.

V současnosti jsou všechny uvedené problémy „skryté“ do individuální základní sazby, ale jejím sbližováním se postupně začnou vynořovat a nemocnice bolet. Vhodným lékem může být příplatek k základní sazbě, který dokáže diferencovat rozdílné náklady v jedné nemocnici nebo několika nemocnicích pro vybrané DRG skupiny. Je samozřejmě nesmírně obtížné stanovit kritéria pro objektivní diferenciaci základní sazby. Je to ale bezesporu nutná protiváha k mechanismu postupného sbližování individuálních základních sazeb. Na této problematice pracuje již rok ekonomická skupina NRC a je připraveno i několik dalších projektů, které mají ambici se jí dále zabývat. Ing. Pavel Kožený, Ph.D., ředitel Národního referenčního centra Ing. Zdeněk Páv, vedoucí oddělení manažerských informací FN Plzeň

28.10.2010 20:42:19


ročník 59 n číslo 33 n 1. listopadu 2010

◗ ◗ ošetřovatelství

Zdravotnické noviny

7

V VII. kadaňské sesterské dny

Sestra musí umět naslouchat a komunikovat „Královské město“ Kadaň hostilo ve dnech 14.–15. října mezinárodní konferenci VII. kadaňské sesterské dny na téma Bezpečnost a komfort pacienta i zdravotníka v systému poskytování zdravotní péče. Bojíte se HIV infekce?

Ludmila Bendová z AIDS centra Fakultní nemocnice Na Bulovce v Praze konstatovala, že ve světě je 33 miliónů nakažených AIDS, 2,5 miliónu jich ročně zemře a zhruba 2,5 miliónu lidí se nově nakazí. Informovala, že ročně se poraní každý desátý zdravotnický pracovník o ostrý předmět, nejčastěji o kontaminovanou jehlu – nejvíce z nich je ohroženo virovými hepatitidami B a C (HBV a HCV) a HIV infekcí. Riziko nákazy HBV je 30%, HCV 1,8% a HIV 0,3%. Žádný zdravotník v České republice však dosud nebyl virem HIV nakažen při výkonu povolání. V pěti českých nemocnicích bylo provedeno dotazníkové šetření ohledně poranění ostrým předmětem. Je alarmující, že 83 % odpovídajících sester se poranilo při své práci o ostrý předmět, pouze 63 % z nich mělo při práci rukavice (při zavádění žilní kanylace jich mělo rukavice 53 %). L. Bendová zdůraznila důležitost dokumentace pro případné další právní řízení (důležité je přesně popsat mechanismus úrazu, zda byly rukavice, zda byla dodržena pravidla bezpečnosti práce) a shrnula, že se předpokládá, že každý pacient může být HIV pozitivní, takže je třeba zásadně zachovávat opatrnost zvláště při manipulaci s biologickým materiálem.

Naslouchat a komunikovat

Pohled do jednacího sálu konference. Foto: Zn máhat druhým, ať už pacientům, či třeba pozůstalým. Andrea Bratová uvedla příklad Holandska, kde je standardní komunikace s pozůstalými, kteří jsou po měsíci od úmrtí jejich rodinného člena pozváni do nemocnice, kde se s nimi vše znovu probere, odpoví se jim na všechny otázky, což má dvojí efekt – pomáhá to důvěře pacienta a ke snižování počtu stížností. Zároveň má personál zpětnou vazbu a možnost vidět svoji práci ze strany pozůstalých i pacientů, což může být i prevence syndromu vyhoření. Upozornila také, že mezi osoby zasažené mimořádnou událostí patří nejen přímé oběti a pozůstalí, ale i osoby přihlížející, příslušníci širší rodiny a kolegové zasažených osob, kteří zasahují při záchranných a likvidačních pracích, dobrovolníci. „Na jednu oběť se počítá deset obětí zasažených sekundárně,“ řekla Andrea Bratová.

Vrchní sestra z Léčebny tuberkulózy a respiračních nemocí (LTRN) Janov (Plzeňský kraj) Jaroslava Benčíková nastínila náročnost práce sestry s pacienty v izolaci. Léčebna TRN Janov má 40 lůžek, 29 pro pacienty s tuberkulózou (TBC), 11 pro nespecifické případy (podezření na TBC), pobyt v léčbě trvá od dvou do osmi měsíců. Asi 20 % pacientů stabilně tvoří cizinci – v roce 2009 bylo ze 157 pa- Co potřebuje terminálně nemocné dítě a jeho rodina cientů 31 cizinců. Práce v LTRN klade vysoké nároky na ko- Sestry z dětského oddělení Nemocnice Kamunikační schopnosti sester. Potřebují daň Michaela Nosková a Zdeňka Kosová znát nejen jazyky, ale také zvyky, mentalitu za pomoci fotografií podrobně informovaa kulturní tradice svých pacientů. Největší ly o provádění proplachu centrálního žilskupinu pacientů – cizinců tvoří Vietnam- ního katetru u onkologicky nemocného ci, jejichž silná komunita dobře funguje. dítěte. Vrchní sestra Zdeňka Kosová apeVietnamci jsou z 85 % buddhisté, mají silný lovala na periferní nemocnice, aby se prorespekt k autoritám (i k sestře), na nic si plachu centrálního žilního katetru nebály. nestěžují (když Zdůraznila, že pro nemocné se usmívají, znaPokud vám intuice říká, mená to, že vám dítě i jeho rodiže hrozí napadení, věřte nerozumí). Ponu je velkým svému vnitřnímu hlasu, komfortem, hodoví a skromkdyž v období ní jsou prý Monprotože když ho poslechnete, mezi onkologolové, u nichž uvědomíte si nebezpečí, změníte gickou léčbou musí sestra věsvé chování a můžete udělat řadu nemusejí dvadět, že nesmí krát týdně doklepat na dveře, věcí. Intuice vás tak může ochrájíždět na často protože pro nit, aniž si to uvědomíte. Mongoly jsou značně vzdáledveře posvátné. nou kliniku, Dále se v Janově léčí Ukrajinci, kteří prý nýbrž když jim nezbytný proplach katetru sestru neberou jako autoritu, Turci, Pá- provede místní nemocnice. kistánci, Albánci a Indové. Staniční sestra Michaela Nosková se podělila o zkušenost s péčí o terminálně nemocnou dvouapůlroční dívku na dětském Sestra musí umět oddělení v Kadani, která na toto oddělení nejprve pomoci sobě „Sestry musejí umět nejprve pomoci sobě, přišla „plánovaně“ zemřít po sdělení lékařů teprve pak mohou pomáhat druhým,“ na onkologické klinice, že již byly vyčerpázdůraznila PhDr. Andrea Bratová z Uni- ny veškeré možnosti léčby. M. Nosková verzity Konštantína filozofa v Nitře (Slo- popsala, jakým způsobem připravili pro venská republika – SR) ve sdělení Psycho- rodinu nadstandardní pokoj, jak přizpůsologická intervenční péče zdravotnické bili veškeré zákroky a dění potřebám profese s reflexí na stav pacientů, zraně- nemocného dítěte a jeho rodičů. ných a pozůstalých. Následovalo vystoupení primářky dětPhDr. Bratová nastínila, že povolání sestry ského oddělení MUDr. Patricie Kotalíkoklade zvýšené nároky na její psychiku i na vé, která shrnula, co obnáší paliativní pétělesný stav. Přetížení může vyvolat frustra- če, a matky malé pacientky, která uvedla, ci, agresi, napětí na pracovišti, vytrácí se jaký význam pro její dceru a také pro ni schopnost empatie. Sestry by měly syste- a pro její vyrovnání se se smrtí dítěte, měl maticky pracovat se stresem, s relaxačními pobyt v malé nemocnici, který byl prosytechnikami, zkrátka pomáhat samy sobě, cen zájmem a otevřenou, upřímnou koaby mohly empaticky a kvalifikovaně po- munikací ze strany lékařů i sester. Na

0111 ZN 33_07.indd 7

otázku, v čem jí konkrétně pomohla naprosto otevřená komunikace, odpověděla matka Romana Klímová: „Úplně ve všem. Mezi naší rodinou a zdravotníky vzniklo velmi silné pouto právě proto, že se mnou ochotně a otevřeně o všem hovořili. Díky takovéto komunikaci se u mě vytvořila důvěra provázená obrovskou podporou z jejich strany. A tím jsem získala i prostor pro to, abych pochopila, že není jiné cesty – že moje dcera musí odejít, abych ji dokázala ‚pustit‘ a abych se s jejím odchodem dokázala i vyrovnat.“ (Pozn. red.: podrobnosti o péči o terminálně nemocné dítě v malé nemocnici přineseme v některém z dalších čísel ZN). Sdělením Co potřebuje terminálně nemocné dítě a jeho rodiče z hlediska psychologických potřeb navázala PhDr. Helena Chvátalová ze Zdravotnických novin. Nastínila pět základních potřeb podle tzv. Pesso-Boyden terapie (podle švýcarského psychoterapeuta Alberta Pessa a jeho ženy Diany Boyden), a to potřebu místa, péče, podpory, bezpečí a limitu a na případu malé pacientky kadaňského dětského oddělení a její rodiny, kterou osobně dobře zná, ukázala, že toto oddělení naplnilo jejich potřeby vrchovatě.

u svých pacientů setkávají s projevy agre- třetina středního zdravotnického personásivity v důsledku užívání drog a alkoholu, lu stala při výkonu profese obětí nějaké ale i schizofrenie, afektivních poruch, nad- formy násilí. Největší riziko je tam, kde doměrného stresu apod. Přivítali bychom, chází k prvnímu kontaktu zdravotníka kdyby byly rizikové situace a jejich zvládání s pacientem, tedy kromě ZZS v nízkozahrnuty do učebních osnov,“ řekla prim. prahových ambulancích apod. PhDr. Vargová a zdůraznila, že se ZZS často se- Humpl na závěr nabídl určitý soubor otátkává s rizikovými faktory (situace na hra- zek, jejichž kladné odpovědi zvyšují riziko nici mezi živoagrese (napříAgrese byla, je a bude. tem a smrtí), klad Má dotyčkteré mohou Nejen na straně pacienta, ná osoba strach? vyprovokovat Je pod tlakem? ale i v nás samotných. útok. Shrnula Je bezradná? Trpí duševní také určitá praMluvme o ní, učme se, jak s ní vidla, jak zacháchorobou? Nenakládat, jak ošetřit, když se zet s agresorem má kam utéct? staneme součástí takového děje. Jde o mladého (především zachovat si teritomuže?) riální a fyzickou převahu, nenechat si od- „Nepodceňujte intuici,“ vyzval zúčastněné říznout přístupové cesty apod.). sestry na závěr Lukáš Humpl. „Pokud vám Na její sdělení navázal PhDr. Lukáš Humpl, intuice říká, že hrozí napadení, věřte svéklinický psycholog z Územního střediska mu vnitřnímu hlasu, protože když ho pozáchranné služby (ÚSZS) Moravskoslez- slechnete, uvědomíte si nebezpečí, změníského kraje, který v referátu Agresivita ve te své chování a můžete udělat řadu věcí. zdravotnictví řekl, že pro záchranáře ne- Intuice vás tak může ochránit, aniž si to existuje žádný „zázračný recept“, a vyzdvi- uvědomíte.“ Podle L. Humpla je však třeba hl několik zásadních tezí: Mějte na paměti, si také připustit, že agrese je nejen na straže při práci s pacientem narušujete jeho ně pacienta, ale může se vyskytnout i na osobní zónu; kde je nemoc, objevuje se straně zdravotníka. Vyvolávají ji např. nei agrese; zdravotník = hromosvod pro člo- spolupracující pacienti nebo příbuzní, ktevěka v extrémně tíživé situaci. Zdůraznil ří jen kritizují. Profesionální samozřejmě také, že při agresivní reakci pacienta je tře- je nevracet agresivitu zpět. „Agrese byla, ba zůstat klidný, nereagovat autoritářsky, je a bude. Nejen na straně pacienta, ale vyslechnout, co skutečně pacient sděluje, i v nás samotných. Mluvme o ní, učme se, přijmout, že se tak chová, nabídnout mu jak s ní nakládat, jak ošetřit, když se staneřešení. Podle šetření v různých evropských me součástí takového děje,“ vyzval účastzemích je např. britský zdravotník 3–4krát níky konference Lukáš Humpl. hech ohroženější než běžný Brit, ve Švédsku se inzerce

Jsm e zd e

ab proč ychom mno poro zu h nen o žen s měli tom í chr oste u, á o navz vznikem něno p porózo u různ dory šir zlome řed n o ých léče ké dost in bnýc u h po pnosti stup 1 ů.

Rizikové situace zahrnout do učebních osnov

O profesionálních rizicích a bezpečnosti posádky zdravotnické záchranné služby (ZZS) pohovořila primářka ZZS Univerzitní nemocnice Martin (SR) MUDr. Anna Vargová, Ph.D. Upozornila na změnu sociálního klimatu (bezdomovci, alkoholici, drogy, nárůst kriminality), které zvyšuje nároky na pracovníky ZZS. „Jde o práci natolik specifickou, že ne každý ji zvládne – není možná bez entuziasmu, adaptability, fyzické zdatnosti a dobrého zdravotního stavu,“ řekla A. Vargová. Profesionální rizika ZZS jsou uznávána v celé Evropě, ne každá společnost je však akceptuje a kompenzuje. Záchranáři jsou vystaveni nepříznivým klimatickým podmínkám, nadměrné hlučnosti apod. Dopravní kolize jsou u ZZS „na denním pořádku“ – prim. Vargová auditorium informovala, že jen pár hodin před svým vystoupením na konferenci se dozvěděla, že její kolega měl při výjezdu smrtelnou nehodu… Upozornila také, že když havaruje ZZS, další záchrana případu, ke kterému vyjížděla, je samozřejmě opožděná a improvizovaná. „Dotýkají se nás infekce, riziko přenosu AIDS, hepatitidy, meningitidy, tuberkulózy, zaznamenali jsme i tularémii a brucelózu, může dojít k přenosu parazitů, jako jsou svrab, vši, blechy,“ řekla MUDr. Vargová a dodala, že problémem je také agrese a násilí vůči záchranářům. „Až 25 % násilí na pracovišti se týká zdravotnictví, a to v mimořádné míře právě záchranářů. Ti se

K osteoporotickým zlomeninám dochází v celém skeletu2 , což vede k chronické bolesti a omezení fyzických schopností.3,4 Zvláště zlomeniny kyčle jsou spojovány s invaliditou a zvýšením mortality.5 Objev signální dráhy RANK ligandu prohlubuje naše znalosti o osteoporóze.6

Literatura: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Brown SA et al. Med Clin N Am 2003;87:1039–1063. AACE Osteoporosis Task Force. Endocr Pract 2003;9:544–564. Keene GS et al. BMJ 1993;307:1248–1250. Chrischilles EA et al. Arch Intern Med 1991;151:2026–2032. Cole ZA et al. Curr Rheum Rep 2008;10:92–96. Boyle WJ et al. Nature 2003;423:337–342.

28.10.2010 20:44:53


◗ ◗ servis

8 Zdravotnické noviny

ročník 59 n číslo 33 n 1. listopadu 2010

◗ Poradna

◗ Řádková inzerce ◗ ◗ Volná míSta ◗ lékař pro urgentní příjem Praha – Fakultní nemocnice v Motole přijme lékaře/ku pro oddělení urgentního příjmu

dospělých. Požadavky: atestace z interny, chirurgie nebo A-R. Nabízíme: nadstandardní platové ohodnocení, směnný provoz (12hod. směny) umožňující další pracovní a zájmové aktivity, mladý a přátelský kolek-

Skartace zdravotnické dokumentace

tiv, moderně vybavené pracoviště, ubytování pro mimopražské. Kontakt: prim. MUDr. Jiří Zika, odd. urgentního příjmu pro dosp., FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, e-mail: jiri.zika@fnmotol.cz, tel.: 224 436 767, 6713 nebo 605 227 462.

Vyhláška č. 385/2006 Sb., o zdravotnické dokumentaci, platí již od 1. dubna 2007 (včetně změn ve vyhlášce č. 64/2007 Sb.), avšak s jejím správným uplatňováním mohou mít některá zdravotnická zařízení stále problémy.

◗ ortoped

Nejprve je nutno zdůraznit, že všechny lhůty skartace (a to i u dřívější dokumentace) začínají běžet až od 1. ledna 2008! Protože nejkratší skartační lhůta je 5 let, nebude možné skartovat zdravotnickou dokumentaci dříve než 1. ledna 2013. Ale pokud byla dokumentace skartována před datem platnosti vyhlášky, kdy neplatil žádný právní předpis, nebyl to postup protiprávní.

Soukromá ortopedická ordinace v Praze 10 hledá ortopeda na celý i částečný pracovní úvazek i na zástupy za dovolené (i důchodce). Možnost ambulantní operativy. V případě zájmu možné i přenechání praxe. Tel.: 602 391 787.

◗ lékaři různých odborností Medicínské centrum Praha, s. r. o., přijme lékaře na částečný/plný úvazek pro odbornosti: praktický lékař, pediatrie, vnitřní lékařství, kardiologie, gynekologie, neurologie, endokrinologie, oční, ORL, ortopedie, rehabilitace, více na www.mc-praha.cz. Kontaktní osoba: Bc. Markéta Marušková, tel. +420 270 003 566/63, e-mail: info@mc-praha.cz.

Na naše dialyzační střediska v Lounech, ve Slaném, v Kladně, Chrudimi a Chomutově hledáme kolegu/kolegyni na pozici

LÉKAŘ / LÉKAŘKA Nabízíme: • práci ve zkušeném týmu • možnost dalšího vzdělávání • práce s novými technologiemi • zajímavé finanční ohodnocení • další nabídka firemních benefitů

◗ ◗ oStatní ◗ Přenechání gynekologické ambulance Ústí nad Labem – prodám zavedenou gynekologickou ambulanci v Ústí nad Labem. Cena k osobnímu jednání. Pro více informací prosím kontaktujte: p. Žáčkovou, tel.: 775 333 027.

9/29/10 9:23 AM

Objednací kupón Zdravotnických novin Předplatné:

Standardní, roční 799 Kč

Studentské, roční 639 Kč

Skartační lhůty Skartační znak

Další informace o naší společnosti naleznete na www.fresenius.cz, kde máte možnost vyplnit dotazník pro uchazeče o zaměstnání. Pokud Vás náš inzerát zaujal, pošlete svůj životopis na adresu michaela.rydlova@fmc-ag.com.

fresenius_110x100_lekar_new_4C_final.indd 1

Obecné ustanovení o uchovávání zdravotnické dokumentace je ve vyhlášce č. 385/2006 Sb., v paragrafu 6, kde je uvedeno, že se zdravotnická dokumentace vyřazuje ve skartačním řízení, které probíhá dle Skartačního řádu (příloha č. 2 vyhlášky) za použití lhůt daných Skartačním plánem (příloha č. 3 vyhlášky). Skartační lhůta určuje dobu, po kterou je nutné uchovat zdravotnickou dokumentaci u jejího původce pro účely poskytování zdravotní péče. Před jejím uplynutím nesmí být zdravotnická dokumentace zničena, tedy zařazena do skartačního řízení. Nejkratší lhůta je 5 let a začíná běžet 1. ledna následujícího roku po roce, v němž došlo

Požadujeme: • absolvent lékařské fakulty • atestace z interního lékařství případně nefrologie výhodou • člen České lékařské komory • bezúhonnost • výborné komunikační schopnosti

Skartační plán

Balíček 1 + 1, roční* 1220 Kč

FAKTURAČNÍ ÚDAJE (nevyplňujte, jsou-li shodné s odběratelem):

Titul:.............. Jméno a příjmení:................................................

primární zdravotní péče

10 let od změny lékaře primární péče a předání písemné informace v rozsahu potřebném k zajištění návaznosti zdravotní péče o pacienta nově zvolenému lékaři primární péče, nebo 10 let od úmrtí pacienta

2

S

specializovaná ambulantní zdravotní péče a zvláštní ambulantní péče

5 let po posledním vyšetření pacienta, nebo 10 let od úmrtí pacienta, pokud není dále stanoveno jinak

a

V V

c

V

Organizace:..................................................................................

Obor činnosti: .............................................................................. IČ: ........................................... DIČ:.............................................. Adresa: .................................. PSČ a město: ............................... Tel.:....................... E-mail:............................................................ Tel.:....................... E-mail:...........................................................

Způsob úhrady:

složenka

faktura

Lhůta - počet let (v popisu kráceno)

S

3 b

Organizace:.................................................................................. Adresa: .................................. PSČ a město: ...............................

Popis (zkráceno)

1

*speciální nabídka kombinace předplatného Zdravotnických novin a Florence.

ODBĚRATEL:

k rozhodující události – např. návštěvě pacienta, úmrtí. Skartace se provádí jednou ročně ve skartačním řízení, které mohou provádět jen osoby mající ze zákona oprávnění pracovat se zdravotnickou dokumentací. Skartační plán rozděluje dokumentaci do dvou skupin. První, označovaná jako „S“, je primárně určena po uplynutí lhůty ke skartaci. Druhá, označovaná jako „V“, je teprve po uplynutí lhůty posouzena pověřeným zdravotnickým pracovníkem, zda bude skartována, či zda se lhůta ke skartaci prodlouží. Zpracovaný návrh pak posoudí skartační komise a předloží ho provozovateli zdravotnického zařízení, který zašle schválený skartační návrh příslušnému archivu provádějícímu skartační řízení. Při skartaci se musí zdravotnická dokumentace zničit definitivně. Je plně na provozovateli, jak to provede, ale nese plnou odpovědnost za výsledek. Zničením se rozumí znehodnocení takovým způsobem, aby byla znemožněna rekonstrukce a identifikace obsahu zdravotnické dokumentace. Ing. Miloslav Netušil, člen Komory certifikovaných účetních ČR

10 let od vyřazení pacienta z dispenzární péče, nebo 10 let od jeho úmrtí dispenzární péče

100 let od data narození dialyzovaného pacienta, nebo 10 let od jeho úmrtí 100 let od data narození pacienta, který je nosičem infekčního onemocnění, nebo 10 let od jeho úmrtí

4

S

zdravotní péče poskytnutá v souvislosti s léčbou duševních poruch a poruch chování

100 let od data narození pacienta, nebo 10 let od jeho úmrtí

5

S

ústavní péče – hospitalizace

40 let od poslední hospitalizace pacienta ve zdravotnickém zařízení nebo 10 let od úmrtí pacienta

6

S

lázeňská péče

10 let od ukončení lázeňské péče o pacienta a předání informace obsahující veškerá podstatná data o průběhu lázeňské péče

a

S

100 let od data narození pacienta s uznanou nemocí z povolání, nebo 10 let od jeho úmrtí, pokud dále není stanoveno jinak,

b

V

5 let od data uznání ohrožení nemocí z povolání, nebo 5 let od úmrtí osoby ohrožené nemocí z povolání, pokud dále není stanoveno jinak

c

V

5 let od ukončení zaměstnání osoby vykonávající práci zařazenou podle zvláštního právního předpisu do kategorie prvé nebo druhé, nebo 10 let od úmrtí této osoby

7 d

V

Datum: ........................................................................................... Podpis: .........................................................................................

e

V

40 let od ukončení zaměstnání osoby vykonávající rizikovou práci ve smyslu zvláštního právního předpisu, nebo 10 let po úmrtí této osoby

Vyplněním a podpisem tohoto kupónu souhlasím s tím, aby vydavatelství Ambit Media, a.s., shromažďovalo a zpracovávalo ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění osobní údaje uvedené v objednacím kupónu. S úplným poučením o ochraně osobních údajů jsem se seznámil na webových stránkách vydavatele www.ambitmedia.cz. Tyto údaje poskytuji dobrovolně.

f

S

u zaměstnance kategorie A alespoň do dosažení věku 75 let, vždy však po dobu nejméně 30 let po ukončení pracovní činnosti v kategorii A

g

V

30 let od data uznání těžkého pracovního úrazu, 10 let od data uznání ostatních pracovních úrazů

a

S

záznam operátora nebo deník operačního střediska nejméně 10 let od posledního záznamu

b

S

c

S

d

S

a

V

b

V

a

S

b

V

a

S

Postservis, oddělení předplatného, Poděbradská 39, 190 00 Praha 9, faxem na číslo 284 011 847 nebo e-mailem na adresu predplatne@ambitmedia.cz. Předplatné si můžete objednat také na bezplatné infolince České pošty 800 300 302 nebo webových stránkách www.periodik.cz. Vyplněný kupón zašlete poštou na adresu:

Objednací kupón pro podání řádkové inzerce délka inzerátu

8

9

5 řádků

10

15 řádků

Organizace:..................................................................................

Rubrika: Nabídka práce

Adresa: .........................................................................................

Počet opakování (pouze placená inzerce)

Práci hledá

DIČ: ............................................................................................... Telefon: ........................................................................................ E-mail: ..........................................................................................

0111 ZN 33_08.indd 8

ano

ne

10 let od ukončení zaměstnání osoby vykonávající rizikovou práci ve smyslu zvláštního právního předpisu, nebo 10 let po úmrtí této osoby

záznam o výjezdu 10 let od výjezdu zdravotnické záchranné služby záznam o zdravotní péči poskytnuté lékařskou službou první pomoci nejméně 10 let od ošetření pacienta zvukový záznam o výzvě k výjezdu záchranné služby nebo lékařské služby první pomoci 24 měsíců od obdržení výzvy

vyšetření dárce krve a zdravotní péče poskytovaná transfúzní službou patologická anatomie a soudní lékařství

výkony spojené s poskytováním zdravotní péče 5 let po posledním vyšetření pacienta nebo 10 let od úmrtí pacienta, odběr krve pro transfúzní účely podle zvláštního právního předpisu list o prohlídce zemřelého, jestliže není rozhodnuto o pitvě nebo pokud není pitva nařízena, 10 let od úmrtí pitevní protokol včetně listu o prohlídce zemřelého, informace o provedení a výsledku bioptického vyšetření, popřípadě dalšího souvisejícího vyšetření, 150 let grafický nebo audiovizuální záznam nebo jiný obrazový záznam 5 let od ukončení posledního vyšetření pacienta

b

S

informace o průběhu a výsledku vyšetření pacienta zobrazovací metodou 10 let po předání informace lékaři

a

V

nejméně 15 let od ukončení ověřování nových poznatků a předání informace příslušnému lékaři primární péče, jetliže byla nová metoda zavedena do klinické praxe; 10 let od úmrtí pacienta, jestliže ověřovaná metoda nebyla z odborných důvodů do klinické praxe zavedena

b

V

c

V

d

V

12

Různé

ověřování nových poznatků na živém člověku použitím metod dosud nezavedených v klinické praxi, klinické zkoušky zdravotnických prostředků a klinické hodnocení humánních léčiv

nejméně 30 let od ukončení ozařování, jestliže byly při ověřování nových poznatků použity metody, které jsou spojeny s ozářením, včetně metod dosud nezavedených v klinické praxi a těch ozáření, kde není přímý zdravotní přínos pro fyzické osoby podstupující ozáření nejméně 15 let od ukončení klinické zkoušky zdravotnického prostředku a předání informace příslušnému lékaři primární péče; 10 let od úmrtí pacienta, jestliže zdravotnický prostředek nebyl z odborných důvodů zaveden do praxe nejméně 15 let od ukončení klinického hodnocení humánního léčiva a předání informace příslušnému lékaři primární péče; 10 let od úmrtí pacienta, jestliže humánní léčivo nebylo z odborných důvodů zavedeno do praxe

13

V

záznamy spojené s nežádoucími příhodami v souvislosti s použitím zdravotnického prostředku

Personální inzerce je pro soukromé osoby-předplatitele zdarma. Pro ostatní osoby dle ceníku. Cena je uvedena za jedno uveřejnění a nezahrnuje DPH.

14

S

nejméně doba uchování lékařského předpisu stanovená zvláštním právním předpisem upravujícím zacházení s návykovými látkami

Ceník řádkové inzerce: Do 5 řádků: 550 Kč, do 10 řádků: 1 100 Kč, do 15 řádků: 1 600 Kč, do 20 řádků 2 000 Kč, do 30 řádků 2 900 Kč, za každých dalších započatých 10 řádků: 900 Kč.

lékařské předpisy označené modrým pruhem a jejich průpisy

15

V

výsledky laboratorních a dalších pomocných vyšetření

5 let

PSČ a město: ................................................................................ IČ: .................................................................................................

záchranná služba a lékařská služba první pomoci

zobrazovací metody

Vyplňujte čitelně a hůlkovým písmem!

KONTAKTNÍ A FAKTURAČNÍ ÚDAJE:

Jsem předplatitelem Zdravotnických novin:

10 řádků

11

závodní preventivní péče

Vyplněný kupón zašlete poštou na adresu: Ambit Media, a. s., Klicperova 604/8,150 00 Praha 5 nebo na e-mail: radkova.inzerce@ambitmedia.cz

nejméně 15 let od vzniku nežádoucí příhody; v případě nežádoucí příhody spojené s újmou na zdraví nejméně 30 let od vzniku nežádoucí příhody, pokud je tato újma spojena s úmrtím pacienta 10 let od jeho úmrtí

28.10.2010 19:58:54

ZN 33_2010  

Zdravotnické noviny - odborné forum zdravotnictví a sociální péče

Advertisement