__MAIN_TEXT__

Page 1

ab

tehnicˇni list

114

Antibakterijski epoksi zaπËitni premaz, ki emulgira z vodo

UPORABA

 ERPELIN AB 114 je 2-komponentni epoksi zaπËitni premaz za zaπËito s cementom H vezanih podlag, z magnezitom ali anhidritom narejenih podlag. Dobro prepuπËa paro zato je namenjen za povrπine, ki so poloæene na zemljo. HERPELIN AB 114 je odliËen za na vlaæne podlage. Uporablja se kot zaπËitni premaz za tla in stene, kjer so poveËane zahteve po ËistoËi in higieni, kot na primer bolniπnice, operacijske dvorane, farmacevtska skladiπËa, delovne hale v proizvodnji zdravil, proizvodnja hrane in pijaËe, kot na primer mlekarne, pekarne, klavnice, tovarne pijaË. HERPELIN AB 114 je uporaben tudi kot premaz za stene v πolah, vrtcih, domovih starejπih obËanov in trgovinah, kuhinjah in podobno, povsod, kjer æelimo prepreËiti razmnoæevanje bakterij in razrast plesni. OPIS

 ERPELIN AB 114 je pigmentirani dvokomponentni epoksidni sistem na osnovi H epoksidne smole z modificiranim aminskim trdilcem. Lahko se redËi z vodo. Ne vsebuje organskih topil, nima vonja pri predelavi, ni gorljiv, je praktiËno nepropusten za ogljikov dioksid. Zato dobro πËiti æelezo-betonske povrπine.V trdnem stanju tvori HERPELIN AB 114 svileno sijajno povrπino, z odliËno paropropustnostjo. Vsebuje mikro srebro, ki na povrπino sproπËa srebrove ione, ki motijo delovanje mikroorganizmov, Ëloveku pa ne πkodujejo.

TEHNI»NI PODATKI Meπalno razmerje v uteænih delih Najniæja temperatura strjevanja »as strjevanja pri 10 °C pri 20 °C pri 30°C Ponovni nanos Popolnoma trd Gostota pri 23 °C Viskoznost DIN 53.214 Izgled PRIPRAVA PODLAGE

5:1 5 °C 60 minut 40 minut 30 minut 12 do 24 ur 7 dni 1,4 g/cm3 MPas 1.400 Svileno sijajni

 ementne podlage morajo biti suhe, trdne, brez prahu in drobnih delcev, olja, C maπËob in drugih neËistoË, ki lahko delujejo kot loËilci. Odstraniti je potrebno betonsko skramico. »e je potrebno, moramo podlago predhodno obdelati z vodnim, granulatnim ali peπËenim peskanjem ali z rezkanjem, bruπenjem ali plamenskim obæigom. Podlaga mora biti zabetonirana v ravnosti po DIN 18202 tË. 3/3. Temperatura 15-20 °C.

NAVODILO ZA UPORABO Meπanje: Komponento A temeljito premeπamo, vanjo dodamo komponento B in nato s poËasno vrteËim se meπalcem intenzivno premeπamo. Pripravimo samo toliko materiala, kolikor ga lahko porabimo v Ëasu preden se le ta strdi. Nikoli ne delamo direktno v originalni embalaæi! Pred uporabo moramo premeπani komponenti preliti v novo Ëisto posodo in vse skupaj πe enkrat dobro premeπati.

 poraba: HERPELIN AB 114 nanesemo na pripravljeno podlago s ËopiËem,valjËkom ali U brizganjem.


PRIMERI UPORABE

poraba

1. ZaπËitni premaz na cementni omet, salonit ali na gladke betonske povrπine Grundiranje Temeljni premaz Pokrivni premaz

HERPELIN AB 114 + 15% vode HERPELIN AB 114 HERPELIN AB 114

0,2 kg/m2 0,2 kg/m2 0,2 kg/m2

HERPELIN AB 114 + 15% vode HERPELIN AB 114 + kremenËev pesek

0,2 kg/m2 0,6 kg/m2

HERPELIN AB 114

0,2 kg/m2

2. ZaπËitni premaz na beton Grundiranje Nanos izravnalne mase z gladilko za zapolnitev neravnin pripravljene s HERPELIN AB 114 in suhim kremenËevim peskom granulacije 0,1-0,3 mm, v razmerju 1:0,5 ali 1:1 Pokrivni premaz

FIZIOLO©KO DELOVANJE

HERPELIN AB 114 je v strjenem stanju fizioloπko neoporeËen.

»I©»ENJE IN SKLADI©»ENJE

 akoj po uporabi orodje oËistimo z vodo. V suhem in hladnem prostoru. Temperatura T ne sme pasti pod +10°C.

ODSTRANJEVANJE

 razno embalaæo moramo oddati za to pooblaπËeni instituciji in se lahko po P ustreznem ËiπËenju ponovno uporabi. Strjen izdelek lahko odstranimo skupaj z gradbenimi odpadki. Nestrjene, tekoËe posamezne komponente, moramo odstraniti pod πifro odpadne snovi 08 02 99.

PREVIDNOSTNI UKREPI

 ri delu moramo uporabljati zaπËitno obleko, oËala, zaπËitne rokavice in zaπËitno P kremo za koæo. Trdilec ne sme priti v stik s koæo in πe posebej ne v oËi. Madeæe na koæi opremo z vodo in milom, Ëe pa sluËajno brizgne v oËi, jih moramo takoj sprati z veliko vode in poiskati zdravniπko pomoË. Glej varnostni list!

 pombe: PriporoËila za uporabo, ki jih dajemo v pomoË kupcem oz. izvajalcem so O sestavljena na osnovi izkuπenj, ustrezno sedanjim spoznanjem. So neobvezna in ne dajejo nikakrπnega pogodbenega razmerja in obveznosti iz kupne pogodbe. PriporoËamo, da prilagodite meπanje in koliËino materiala vsakokratnim razmeram in se v danem sluËaju prepriËate o primernosti z vzorËnim nanaπanjem.

Prodajalec:

maj 2009

Proizvaja, svetuje in vgrajuje:

AMAL d.o.o., Koprska 72A, Ljubljana telefon: 01 200 77 40, faks: 01 200 77 41 www.amal.si v sodelovanju z BIO MEDICO TRENDI


ab

tehnicˇni list

2000

Antibakterijska epoksi samorazlivna talna obloga za beton

UPORABA

 ntibakterijski samorazlivni epoksi premaz HERPELIN AB 2000 je namenjen predvsem A za cementno vezane podlage, ki so kemiËno in mehansko moËno obremenjene in kjer so poveËane zahteve po ËistoËi in higieni, kot na primer bolniπnice, operacijske dvorane, farmacevtska skladiπËa, delovne hale v proizvodnji zdravil, proizvodnja hrane in pijaËe, jedrske elektrarne ipd. S HERPELINOM AB 2000 lahko izdelamo tudi nedrsljive povrπine za proizvodnjo, kjer je veliko vode kot na primer mlekarne, pekarne, klavnice, tovarne pijaË. HERPELIN AB 2000 je zelo uporaben tudi kot dekorativni ali gladek premaz za tla v πolah, vrtcih, domovih starejπih obËanov in trgovinah. V strjenem stanju je HERPELIN AB 2000 izredno trden, elastiËen in odporen na obrabo. Premaz je dobro obstojen proti lugom, razredËenim kislinam, slanim raztopinam, mineralnim oljem in alifatskim ogljikovodikom. OPIS

 ERPELIN AB 2000 je pigmentiran dvokomponentni sistem na osnovi epoksidne H smole z modificiranim aminskim trdilcem, na katerem se bakterije ne razmnoæujejo. Vsebuje mikro srebro, ki na povrπino sproπËa srebrove ione, ki motijo delovanje mikroorganizmov, Ëloveku pa ne πkodujejo. Ne vsebuje topil.

TEHNI»NI PODATKI Meπalno razmerje v uteænih delih Najniæja temperatura strjevanja »as strjevanja pri 10 °C pri 23 °C pri 30°C Ponovni nanos pri 30 °C Popolnoma trd TlaËna trdnost Natezna trdnost Gostota Viskoznost DIN 6 mm Upogibno-natezna trdnost Raztezanje pri trganju Trdnost Shore D PRIPRAVA PODLAGE

4:1 > 10 °C 100 minut 40 minut 20 minut 8 do 24 ur 7 dni 45 N/mm2 15 N/mm2 1,48 g/cm3 100 sekund 35 N/mm2 pribl. 8 % 80

 odlaga mora biti Ëista, suha in Ëvrsta, in brez drugih neËistoË, P ki lahko delujejo kot loËilci. »e je potrebno, moramo podlago predhodno obdelati z vodnim, granulatnim ali peπËenim peskanjem ali z rezkanjem, bruπenjem ali plamenskim obæigom. Podlaga mora biti zabetonirana v ravnosti po DIN 18202 tË. 3/3. Maksimalna dovoljena vlaga v podlagi je 4% (doloËeno s CM-aparatom). Temperatura 15-20 °C. Maksimalna zraËna vlaænost 85%.

NAVODILO ZA UPORABO Meπanje: Komponento A (smola) temeljito premeπamo, vanjo dodamo komponento B (trdilec) in nato s poËasno vrteËim se meπalcem intenzivno premeπamo. Pripravimo samo toliko materiala, kolikor ga lahko porabimo v Ëasu preden se le ta strdi. Nikoli ne delamo direktno v originalni embalaæi! Pred uporabo moramo premeπani komponenti preliti v novo Ëisto posodo in vse skupaj πe enkrat dobro premeπati.

 poraba: HERPELIN AB 2000 nanesemo na pripravljeno podlago s ËopiËem, valjËkom U ali gladilko. Za boljπe odzraËevanje priporoËamo naknadno uporabo igliËastega valjËka.


PRIMERI UPORABE

1. Gladka samorazlivna obloga debeline do 1,5 mm

poraba

HERPELIN 1000 kot osnovni impregnacijski premaz HERPELIN AB 2000 kot konËni nanos

0,3 kg/m2 2,0 kg/m2

2. Obloga debeline do 5 mm

HERPELIN 1000 kot osnovni impregnacijski premaz HERPELIN AB 2000 z vmeπanim kremenËevim peskom granulacije 0,1-0,3 v razmerju 1 : 0,8, kot konËni nanos

0,3 kg/m2 5-6 kg/m2

3. Nedrsljiva obloga (Odgovarja doloËilom BIA)

HERPELIN 1000 kot osnovni impregnacijski premaz HERPELIN 2000 z vmeπanim kremenËevim peskom granulacije 0,1-0,3 v razmerju 1 : 0,8, kot konËni premaz na πe moker premaz posujemo kremenËev pesek granulacije 0,2-0,5 mm ali 0,7-1,2 mm krovni nanos s HERPELINOM AB 2000

0,3 kg/m2 1,5-2 kg/m2

3-4 kg/m2 0,6-1,0 kg/m2

»as med dvema premazoma znaπa najmanj 8 ur in najveË 24 ur.

FIZIOLO©KO DELOVANJE

HERPELIN AB 2000 je v strjenem stanju fizioloπko neoporeËen.

»I©»ENJE IN SKLADI©»ENJE

 akoj po uporabi orodje oËistimo z razredËilom HERPELIN 7000. V suhem in hladnem T prostoru. Temperatura ne sme pasti pod +5 °C.

ODSTRANJEVANJE

 trjene ostanke lahko odvræemo kot odpadni gradbeni material. TekoËe ostanke S odstranimo po predpisih pod πifro 55905.

PREVIDNOSTNI UKREPI

 ri delu moramo uporabljati zaπËitno obleko, obutev, oËala, zaπËitne rokavice in P zaπËitno kremo za koæo. Trdilec ne sme priti v stik s koæo in πe posebej ne v oËi. Madeæe na koæi opremo z vodo in milom, Ëe pa sluËajno brizgne v oËi, jih moramo takoj sprati z veliko vode in poiskati zdravniπko pomoË. Glej varnostni list!

 pombe: PriporoËila za uporabo, ki jih dajemo v pomoË kupcem oz. izvajalcem so O sestavljena na osnovi izkuπenj, ustrezno sedanjim spoznanjem. So neobvezna in ne dajejo nikakrπnega pogodbenega razmerja in obveznosti iz kupne pogodbe. PriporoËamo, da prilagodite meπanje in koliËino materiala vsakokratnim razmeram in se v danem sluËaju prepriËate o primernosti z vzorËnim nanaπanjem.

Prodajalec:

maj 2009

Proizvaja, svetuje in vgrajuje:

AMAL d.o.o., Koprska 72A, Ljubljana telefon: 01 200 77 40, faks: 01 200 77 41 www.amal.si v sodelovanju z BIO MEDICO TRENDI

Profile for AMAL d.o.o.

Tehnicni listi herpelin 114 in 2000 ab jun 09  

Tehnicni listi herpelin 114 in 2000 ab jun 09  

Profile for amal.si
Advertisement