Tehnicn list herpelin ab 500

Page 1

ab

tehnicˇni list

500

ab

Antibakterijski kislinoodporni epoksidni kit za lepljenje in fugiranje keramike

ko delovanjeUPORABA • z mednarodnim certifikatom HERPELIN AB 500 se uporablja za lepljenje in fugiranje kislino-odpornih ploπËic

500

na cementne podlage. Vedno se uporablja tedaj, ko se zahteva veËja odpornost na obremenitve, hkrati pa so poveËane zahteve za higieno, kot npr. v industriji alkoholnih in brezalkoholnih pijaË, mesni industriji ali sploπno v prehrambeni industriji. Prav tako se uporablja v kemiËni industriji za zaπËito lovilcev kemikalij, odpadnih vod, v bolniπnicah, v zdraviliπËih, za plavalne bazene in sanitarije, pralnice ter kuhinje.

OPIS

PODROČJA UPORABE: Za Hlepljenje in fugiranje ERPELIN AB 500 je pigmentiran dvokomponenten kislinoodporen kit brez topila na kislinoosnovi odpornih ploščicsmole na s formuliranim aminskim trdilcem na katerem se bakterije ne epoksidne cementne podlage, razmnoæujejo. posebej primerenABza500 večjo HERPELIN je v strjenem stanju fizioloπko neoporeËen, odporen na hidrokside, razredËene kisline, raztopine, mineralna olja in alifatske ogljikovodike. Bakterije se na odpornost na obremenitve, njem ne razmnoæujejo. Vsebuje mikro srebro, ki na povrπino sproπËa srebrove ione, ki npr. v prehrambeni motijo delovanje mikroorganizmov, Ëloveku pa ne πkodujejo. industriji. V kemični Obstojen je na trajne in izmeniËne temperaturne obremenitve v podroËju od –30 do industriji ga uporabljamo +80 °C. Kratkotrajno so moæne 20–30% viπje obremenitve. Dovoljeno je pranje s paro za zaščito lovilcev in curki vreleodpadnih vode. vod, v bolnišnicah, za plavalne bazene in Razmerje komponent A:B (uteæno) 4:1 sanitarije, pralnice ter SpecifiËna teæa (g/cm3) ca. 1,7 kuhinje.

TEHNI»NI PODATKI »as uporabe pri 10°C pri 20°C pri 30°C Minimalna temperatura za predelavo – temp. podlage Pohodnost pri 20°C (h) Dovoljena mehanska obremenitev po (h) Dovoljena maks. Obremenitev po (dnevih) Prostorninski skrËek (%) TlaËna trdnost (N/mm2) Upogibna trdnost (N/mm2) Linearni skrËek (%) E-modul (N/mm2) TermiËno razteznostni koeficient at (–20 °C do +40 °C) 10–6K Oprijemljivost na beton po odleæanju v menjajoËi se temperaturi ODPORNOST NA KEMIKALIJE

LEGENDA + odporen { moæna kratkotrajna obremenitev (2—3 dni) & barva bledi

KISLINE MravljinËna kislina Kromova kislina Ocetna kislina Strojilna kislina Ogljikova kislina MleËna kislina Fosforna kislina Solitrna kislina Solna kislina

do 10% do 10% do 10% do 10% nasiËena do 10% do 10% do 10% do 36%

{ { + & + + + { + + & + &

ca. 90 minut ca. 45 minut ca. 30 minut 8°C

16 24 7 ca. 1 79 40 ca. 0,1 8000 40 zlom betona

Æveplena kislina Vinska kislina Citronska kislina

LUGI Amonijak Apneno mleko Natrijev lug

do 35% do 10% do 10%

+ & + +

koncentriran nasiËeno + do 50% +


TOPILA IN OSTALI KEMIJSKI DERIVATI

LEGENDA + odporen { moæna kratkotrajna obremenitev (2-3 dni) & barva bledi

PRIPRAVA PODLAGE

Aceton Etanol Antracitno olje Formaldehid do 40% Glicerin SeËna snov nasiËena Kurilno olje HidravliËno olje Kerozin Raztopina kuhinjske soli nasiËena

{ { { + & + & + + + + +

Fenol 2% Terpentin Testni bencin Vodikov peroksid 30%

+ & + + + &

OSTALO Pivo Sadni sokovi RdeËe vino

+ + + &

Cementna podlaga mora biti trdna, Ëvrsta, suha, brez ostankov cementnega mleka, prahu in slabo vezanih delov, brez olja, maπËob in drugih neËistoË, katere lahko delujejo kot loËilno sredstvo. »e je potrebno, podlago prej speskamo. PloπËice morajo biti suhe, brez prahu, olja in drugih neËistoË, ki lahko delujejo kot loËilno sredstvo. Opozorilo: »e ploπËice polagamo v cementno malto, mora biti le-ta predhodno popolnoma vezana. Globina reæe mora biti najmanj 5 mm. Stari cement in neËistoËe v podroËju reæ je potrebno temeljito odstraniti, slabo vezane lepljene ploπËice pa ponovno zalepiti.

NAVODILO ZA UPORABO

omponenta A (smola) in komponenta B (trdilec) HERPELINa 500 se dobavlja v toËno K doloËenem razmerju. Obe komponenti sta proizvedeni v pastozni obliki in razliËno pigmentirani. Komponento B moramo dodati komponenti A in temeljito premeπati, najbolje s spiralnim meπalom na vrtalnem stroju z maks. 300 obr./min. Vaæno je, da maso intenzivno premeπamo in trdilec enakomerno porazdelimo po masi. Obvezno je potrebno meπati tudi ob straneh in iz dna navzgor, tako, da se trdilec enakomerno razdeli tudi v navpiËni smeri, vse dokler ni masa popolnoma homogene in enakomerne barve. Temperatura obeh komponent pri meπanju mora biti 15-20 °C. Nikoli ne delamo direktno iz originalne embalaæe! Pred uporabo moramo premeπani komponenti pretresti v novo Ëisto posodo in vse skupaj πe enkrat dobro premeπati.

PORABA MATERIALA

oraba materiala je odvisna od velikosti in debeline keramiËnih ploπËic in od πirine fug. P IzraËun porabe je naslednji: g lobina fuge x πirina fuge (v mm) x dolæina fuge po m2 x specifiËna teæa x 1000 = poraba v kg/m2

»I©»ENJE IN SKLADI©»ENJE

Takoj po uporabi orodje oËistimo z vodo. SkladiπËimo v suhem in hladnem prostoru. Temperatura ne sme pasti pod +10 °C.

PREVIDNOSTNI UKREPI

ri delu moramo uporabljati zaπËitne rokavice in zaπËitno kremo za koæo. Trdilec ne P sme priti v stik s koæo in πe posebej ne v oËi. Madeæe na koæi operemo z vodo in milom, v primeru, da brizgne v oËi, jih moramo takoj sprati z veliko vode in poiskati zdravniπko pomoË.

ODLAGANJE

Prazno embalaæo moramo oddati za to pooblaπËeni instituciji in se lahko po ustreznem ËiπËenju ponovno uporabi. Strjen izdelek lahko odstranimo skupaj z gradbenimi odpadki. Nestrjene, tekoËe posamezne komponente, moramo odstraniti pod πifro odpadne snovi 08 02.

pombe: PriporoËila za uporabo, ki jih dajemo v pomoË kupcem oz. izvajalcem so O sestavljena na osnovi izkuπenj, ustrezno sedanjim spoznanjem. So neobvezna in ne dajejo nikakrπnega pogodbenega razmerja in obveznosti iz kupne pogodbe. PriporoËamo, da prilagodite meπanje in koliËino materiala vsakokratnim razmeram in se v danem primeru prepriËate o primernosti z vzorËnim nanaπanjem.

Prodajalec:

avgust 2009

Proizvaja, svetuje in vgrajuje:

AMAL d.o.o., Koprska 72A, Ljubljana telefon: 01 200 77 40, faks: 01 200 77 41 www.amal.si v sodelovanju z BIO MEDICO TRENDI