__MAIN_TEXT__

Page 1

ab

antibakterijska akrilna barva

ab

antibakterijska lateks barva

stopnja sijaja:

mat

tehnicˇni list

OPIS

PODRO»JA UPORABE

 ntibakterijska barva z mednarodnim certifikatom v EU akreditiranega laboratorija. A Na osnovi disperzije, brez topil in skoraj brez vonja.  a zaπËito in barvanje sten in stropov v prostorih. ©e posebej je primerna za moËno Z obremenjene prostore, kjer je zahtevana ËistoËa in higiena, kot so na primer bolniπnice, ambulante, laboratoriji, lekarne, farmacevtska in prehrambena industrija, πole, domovi starejπih obËanov, trgovine, hodniki, kopalnice in kuhinje.

PODLAGE

 ementne povrπine, kot so beton, omet, estrih, mavËne povrπine. Prav tako je C namenjena za prebarvanje tapet iz papirja in starih disperzijskih premazov.

LASTNOSTI

 sebuje mikro srebro, ki sproπËa srebrove ione, ki prepreËujejo delovanje V mikroorganizmov, na ljudi pa nimajo vpliva. Kvaliteta ustreza normi DIN EN 13300. Pokrivnost je 1. stopnje pri uporabi 1 l za 7 m2. Odpornost proti mokremu drgnjenju je 3. stopnje, kar odgovarja normi odpornosti proti drgnjenju DIN 53778. Barva se hitro suπi. V strjenem stanju je trdna, paropropustna, dobro polni, je fizioloπko neoporeËna. Visoko pokrivna. Stopnja sijaja: mat.

TEHNI»NI PODATKI PRIPRAVA PODLAGE

Gostota: Najniæja delovna temperatura: Stopnja sijaja: Poraba: Ponoven nanos:

1,4 g/cm3 + 5 °C mat cca 140 ml/m2 za 1 nanos po pribliæno 4 do 6 urah

 poπtevati moramo sploπna navodila za pripravo podlage. Pri kritiËnih podlagah U priporoËamo predhoden preizkus. Podlaga mora biti trdna, suha, brez prostih delcev, cementne skramice, prahu, olja, maπËob in drugih snovi, ki lahko delujejo kot loËilci. »e so betonske povrπine izravnane z izravnalno malto na bazi PCC, moramo potem, ko se le ta strdi povrπino πe enkrat obdelati s peskanjem ali bruπenjem, da odstranimo disperzijo, ki se naredi na povrπini.

Cementne povrπine, opeka, beton, disperzijske barve, ometi iz umetne mase, tapete, stenske obloge iz steklenih vlaken Temeljito oËistimo. Nove omete pustimo da se strdijo 2 do 4 tedne. Pri zelo vpojnih podlagah priporoËamo grundiranje z globinsko impregnacijo AMAL 4060. Odlepljene dele tapet popolnoma odstranimo.

 avËne povrπine prebrusimo, da odstranimo sigasto skorjico in grundiramo z M globinsko impregnacijo AMAL 4060.

 eobstojne stare premaze, lake in barve odstranimo s primernimi sredstvi. N Grundiramo z globinsko impregnacijo AMAL 4060.

 lejne barve, πkrobna lepila in ostanke makulature (odpadni papir) popolnoma K operemo s podlage in grundiramo z globinsko impregnacijo AMAL 4060.

Luknje in razpoke zapolnimo s polnilnim kitom in grundiramo.

NAVODILO ZA UPORABO

 arva je pripravljena za takojπno uporabo. Pred uporabo jo temeljito premeπamo. B RazliËno ali moËno vpojne povrπine, kakor tudi moËno kontrastne povrπine najprej premaæemo z barvo, ki smo jo razredËili z najveË 10 % vode. Drugi, prekrivni premaz eventuelno tudi redËimo vendar z najveË 5 % vode. Barvo nanaπamo s ËopiËem, valjËkom ali razredËeno z brizganjem v 2 nanosih. Po impregniranju moramo z nanosom barve poËakati pribliæno 24 ur pri 20 °C.

TONIRANJE

Lateks barvo lahko obarvamo z barvnimi koncentrati AMAL 2008.


SU©ENJE

 ri + 20 °C in 65 % zraËni vlagi je povrπina suha po 4 do 6 urah, ko æe lahko nanesemo P drugi nanos. Popolnoma suha in trdna je po 3 dneh. Niæje temperature in veËja zraËna vlaga podaljπajo navedene Ëase suπenja.

»I©»ENJE IN ODSTRANJEVANJE

 elovno orodje takoj po uporabi operemo z vodo. Prazno oËiπËeno embalaæo lahko D ponovno uporabimo. TekoËe ostanke odstranimo kot barve na vodni osnovi, trdne ostanke lahko vræemo v smeti. Pogodbene obveznosti ravnanja z embalaæo in odpadno embalaæo smo prenesli na druæbo Interseroh d.o.o., Trzin, πtevilka pogodbe 135738.

SKLADI©»ENJE

 a hladnem, suhem prostoru zaπËiteno pred zmrzovanjem ali pred direktno sonËno N svetlobo. Odprto embalaæo moramo vedno dobro zapreti. Rok trajanja 1 leto.

 sebnost VOC: mejna vrednost za izdelek (kat. A/a): 75 g/l (2007)/30 g/l (2010). V Izdelek vsebuje <1 g/l VOC.

Varnostna opozorila in obvestila Hraniti izven dosega otrok. Pri delu in suπenju poskrbimo za ustrezno prezraËevanje. Ne vdihavati meglice. Ob dotiku z oËmi ali koæo takoj speremo z vodo. Ne izprazniti v kanalizacijo ali zemljo. PAKIRANJE

10 L Barva: bela

OPOMBE

 riporoËila za uporabo, ki jih dajemo v pomoË kupcem oz. izvajalcem, so sestavljena P na osnovi izkuπenj, ustrezno sedanjim spoznanjem. So neobvezna in ne dajejo nikakrπnega pogodbenega razmerja in obveznosti iz kupne pogodbe. PriporoËamo, da prilagodite meπanje in koliËino materiala vsakokratnim razmeram in se v danem sluËaju prepriËate o primernosti z vzorËnim nanaπanjem. Za πkodo povzroËeno zaradi napaËne uporabe izdelka ali zaradi nepravilne uporabe in nekvalitetnega dela, ne prevzemamo odgovornosti.

10 l

66 m2

Artikel: AMAL AB 4062

Prodajalec:

maj 2009

Proizvaja in prodaja:

AMAL d.o.o., Koprska 72A, Ljubljana telefon: 01 200 77 40, faks: 01 200 77 41 www.amal.si v sodelovanju z BIO MEDICO TRENDI


tehnicˇni list

OPIS

PODRO»JA UPORABE

PODLAGE

ab

antibakterijska lateks barva

ab

antibakterijska akrilna barva

stopnja sijaja:

mat

 ntibakterijska lateks barva z mednarodnim certifikatom v EU akreditiranega A laboratorija. Na osnovi disperzije, brez topil in skoraj brez vonja.  a zaπËito in barvanje sten in stropov v prostorih. ©e posebej je primerna za moËno Z obremenjene prostore, kjer je zahtevana ËistoËa in higiena, kot so na primer bolniπnice, ambulante, laboratoriji, lekarne, farmacevtska in prehrambena industrija, πole, domovi starejπih obËanov, trgovine, hodniki, kopalnice in kuhinje in seveda za prostore, kjer se zadræuje veliko ljudi.  ementne povrπine, kot so beton, omet, estrih, mavËne povrπine in trdni PVC. Prav C tako je namenjena za prebarvanje tapet iz papirja in starih disperzijskih premazov.

LASTNOSTI Vsebuje mikro srebro, ki sproπËa srebrove ione, ki prepreËujejo delovanje mikroorganizmov, na ljudi pa nimajo vpliva. Kvaliteta ustreza normi DIN EN 13300. Pokrivnost je 1. stopnje pri uporabi 1 l za 7 m2. Odpornost proti mokremu drgnjenju je 2. stopnje, kar odgovarja normi odpornosti proti drgnjenju DIN 53778. Barva se hitro suπi. V strjenem stanju je trdna, paropropustna, elastiËna, dobro polni, odporna na obrabo, se lahko Ëisti in je fizioloπko neoporeËna. Stopnja sijaja: mat. TEHNI»NI PODATKI PRIPRAVA PODLAGE

ab

antibakterijska lateks barva

Gostota: Najniæja delovna temperatura: Stopnja sijaja: Poraba: Ponoven nanos:

1,5 g/cm3 + 5 °C mat cca 140 ml/m2 za 1 nanos po pribliæno 4 do 6 urah

 poπtevati moramo sploπna navodila za pripravo podlage. Pri kritiËnih podlagah U priporoËamo predhoden preizkus. Podlaga mora biti trdna, suha, brez prostih delcev, cementne skramice, prahu, olja, maπËob in drugih snovi, ki lahko delujejo kot loËilci. »e so betonske povrπine izravnane z izravnalno malto na bazi PCC, moramo potem, ko se le ta strdi povrπino πe enkrat obdelati s peskanjem ali bruπenjem, da odstranimo disperzijo, ki se naredi na povrπini.

Cementne povrπine, opeka, beton, disperzijske barve, ometi iz umetne mase, tapete, stenske obloge iz steklenih vlaken Temeljito oËistimo. Nove omete pustimo, da se strdijo, 2 do 4 tedne. Pri zelo vpojnih podlagah priporoËamo grundiranje z globinsko impregnacijo AMAL 4060. Odlepljene dele tapet popolnoma odstranimo.

 avËne povrπine prebrusimo, da odstranimo sigasto skorjico in grundiramo z M globinsko impregnacijo AMAL 4060.

 eobstojne stare premaze, lake in barve odstranimo s primernimi sredstvi. GrundiN ramo z globinsko impregnacijo AMAL 4060.

 lejne barve, πkrobna lepila in ostanke makulature (odpadni papir) popolnoma K operemo s podlage in grundiramo z globinsko impregnacijo AMAL 4060.

Luknje in razpoke zapolnimo s polnilnim kitom in grundiramo.

NAVODILO ZA UPORABO

 arva je pripravljena za takojπno uporabo. Pred uporabo jo teme­ljito premeπamo. B RazliËno ali moËno vpojne povrπine, kakor tudi moËno kontrastne povrπine najprej premaæemo z barvo, ki smo jo razredËili z najveË 5 do 10 % vode. Drugi, prekrivni premaz eventuelno tudi redËimo vendar z najveË 5 % vode. Barvo nanaπamo s ËopiËem, valjËkom ali razredËeno z brizganjem v 2 nanosih. Po impregniranju moramo z nanosom barve poËakati pribliæno 24 ur pri 20 °C.


TONIRANJE

Lateks barvo lahko obarvamo z barvnimi koncentrati AMAL 2008.

SU©ENJE

Pri + 20 °C in 65 % zraËni vlagi je povrπina suha, po 4 do 6 urah ko æe lahko nanesemo drugi nanos. Popolnoma suha in trdna je po 3 dneh. Niæje temperature in veËja zraËna vlaga podaljπajo navedene Ëase suπenja.

PORABA

140 ml/ 1 m2 za en nanos na gladko povrπino. Na grobih povrπinah je poraba veËja.

»I©»ENJE IN ODSTRANJEVANJE

 elovno orodje takoj po uporabi operemo z vodo. Prazno oËiπËeno embalaæo lahko D ponovno uporabimo. TekoËe ostanke odstranimo kot barve na vodni osnovi, trdne ostanke lahko vræemo v smeti. Pogodbene obveznosti ravnanja z embalaæo in odpadno embalaæo smo prenesli na druæbo Interseroh d.o.o., Trzin, πtevilka pogodbe 135738.

SKLADI©»ENJE

 a hladnem, suhem prostoru zaπËiteno pred zmrzovanjem ali pred direktno sonËno N svetlobo. Odprto embalaæo moramo vedno dobro zapreti. Rok trajanja 1 leto.

 sebnost VOC: mejna vrednost za izdelek (kat. A/a): 75 g/l (2007)/30 g/l (2010). V Izdelek vsebuje <1 g/l VOC.

Varnostna opozorila in obvestila Hraniti izven dosega otrok. Pri delu in suπenju poskrbimo za ustrezno prezraËevanje. Ne vdihavati meglice. Ob dotiku z oËmi ali koæo takoj speremo z vodo. Ne izprazniti v kanalizacijo ali zemljo. PAKIRANJE

10 L Barva: bela

OPOMBE

 riporoËila za uporabo, ki jih dajemo v pomoË kupcem oz. izvajalcem, so sestavljena P na osnovi izkuπenj, ustrezno sedanjim spoznanjem. So neobvezna in ne dajejo nikakrπnega pogodbenega razmerja in obveznosti iz kupne pogodbe. PriporoËamo, da prilagodite meπanje in koliËino materiala vsakokratnim razmeram in se v danem sluËaju prepriËate o primernosti z vzorËnim nanaπanjem. Za πkodo povzroËeno zaradi napaËne uporabe izdelka ali zaradi nepravilne uporabe in nekvalitetnega dela, ne prevzemamo odgovornosti.

10 l

70 m2

Artikel: AMAL AB 2275

Prodajalec:

maj 2009

Proizvaja in prodaja:

AMAL d.o.o., Koprska 72A, Ljubljana telefon: 01 200 77 40, faks: 01 200 77 41 www.amal.si v sodelovanju z BIO MEDICO TRENDI


tehnicˇni list

ab

antibakterijska lateks barva

stopnja sijaja:

svileno sijajna

OPIS

 ntibakterijska lateks barva z mednarodnim certifikatom v EU akreditiranega A laboratorija. Na osnovi disperzije, brez topil in skoraj brez vonja.

PODRO»JA UPORABE

 a zaπËito in barvanje sten in stropov v prostorih. ©e posebej je primerna za moËno Z obremenjene prostore, kjer je zahtevana ËistoËa in higiena, kot so na primer bolniπnice, ambulante, laboratoriji, lekarne, farmacevtska in prehrambena industrija, πole, domovi starejπih obËanov, trgovine, hodniki, kopalnice in kuhinje in seveda za prostore, kjer se zadræuje veliko ljudi.

PODLAGE

 ementne povrπine, kot so beton, omet, estrih, mavËne povrπine in trdni PVC. Prav tako C je namenjena za prebarvanje tapet iz papirja in starih disperzijskih premazov.

LASTNOSTI

Vsebuje mikro srebro, ki sproπËa srebrove ione, ki prepreËujejo funkcio­niranje mikroorganizmov, na ljudi pa nimajo vpliva. Kvaliteta ustreza normi DIN EN 13300. Pokrivnost je 2. stopnje pri uporabi 1 l za 6 m2. Odpornost proti mokremu drgnjenju je 2. stopnje, kar odgovarja normi odpornosti proti drgnjenju DIN 53778. Barva se hitro suπi. V strjenem stanju je trdna, paropropustna, elastiËna, dobro polni, odporna na obrabo, ni obËutljiva na umazanijo, se lahko Ëisti, obstojna proti gospodinjskim Ëistilom in je fizioloπko neoporeËna. Stopnja sijaja: srednji sijaj.

TEHNI»NI PODATKI PRIPRAVA PODLAGE

Gostota: Najniæja delovna temperatura: Stopnja sijaja: Poraba: Ponoven nanos:

1,3 g/cm3 + 5 oC svileno sijajna cca 150 ml/m2 za 1 nanos po pribliæno 4 do 6 urah

 poπtevati moramo sploπna navodila za pripravo podlage. Pri kritiËnih podlagah U priporoËamo predhoden preizkus. Podlaga mora biti trdna, suha, brez prostih delcev, cementne skramice, prahu, olja, maπËob in drugih snovi, ki lahko delujejo kot loËilci. »e so betonske povrπine izravnane z izravnalno malto na bazi PCC, moramo potem, ko se le ta strdi povrπino πe enkrat obdelati s peskanjem ali bruπenjem, da odstranimo disperzijo, ki se naredi na povrπini.

Cementne povrπine, opeka, beton, disperzijske barve, ometi iz umetne mase, tapete, stenske obloge iz steklenih vlaken Temeljito oËistimo. Nove omete pustimo da se strdijo 2 do 4 tedne. Pri zelo vpojnih podlagah priporoËamo grundiranje z globinsko impregnacijo AMAL 4060. Odlepljene dele tapet popolnoma odstranimo.

 avËne povrπine prebrusimo, da odstranimo sigasto skorjico in grundiramo z M globinsko impregnacijo AMAL 4060.

 eobstojne stare premaze, lake in barve odstranimo s primernimi sredstvi. N Grundiramo z globinsko impregnacijo AMAL 4060.

 lejne barve, πkrobna lepila in ostanke makulature (odpadni papir) popolnoma K operemo s podlage in grundiramo z globinsko impregnacijo AMAL 4060.

Luknje in razpoke zapolnimo s polnilnim kitom in grundiramo.

NAVODILO ZA UPORABO

 arva je pripravljena za takojπno uporabo. Pred uporabo jo temeljito premeπamo. B RazliËno ali moËno vpojne povrπine, kakor tudi moËno kontrastne povrπine najprej premaæemo z barvo, ki smo jo razredËili z najveË 5 % vode. Drugi, prekrivni premaz eventuelno tudi redËimo vendar z najveË 5 % vode. Barvo nanaπamo s ËopiËem, valjËkom ali razredËeno z brizganjem v 2 nanosih. Po impregniranju moramo z nanosom barve poËakati pribliæno 24 ur pri 20°C.


TONIRANJE

Lateks barvo lahko obarvamo z barvnimi koncentrati AMAL 2008.

SU©ENJE

 ri + 20 °C in 65 % zraËni vlagi je povrπina suha, po 4 do 6 urah ko æe lahko nanesemo P drugi nanos. Popolnoma suha in trdna je po 3 dneh. Niæje temperature in veËja zraËna vlaga podaljπajo navedene Ëase suπenja.

PORABA

150 ml/ 1 m2 za en nanos na gladko povrπino. Na grobih povrπinah je poraba veËja.

»I©»ENJE IN ODSTRANJEVANJE

 elovno orodje takoj po uporabi operemo z vodo in milom. Prazno oËiπËeno embalaæo D lahko ponovno uporabimo. TekoËe ostanke odstranimo kot barve na vodni osnovi, trdne ostanke lahko vræemo v smeti. Pogodbene obveznosti ravnanja z embalaæo in odpadno embalaæo smo prenesli na druæbo Interseroh d.o.o., Trzin, πtevilka pogodbe 135738.

SKLADI©»ENJE

 a hladnem, suhem prostoru zaπËiteno pred zmrzovanjem ali pred direktno sonËno N svetlobo. Odprto embalaæo moramo vedno ponovno dobro zapreti. Rok trajanja 1 leto.

 sebnost VOC: mejna vrednost za izdelek (kat. A/a): 75 g/l (2007)/30 g/l (2010). V Izdelek vsebuje <1 g/l VOC.

Varnostna opozorila in obvestila Hraniti izven dosega otrok. Pri delu in suπenju poskrbimo za ustrezno prezraËevanje. Ne vdihavati meglice. Ob dotiku z oËmi ali koæo takoj speremo z vodo. Ne izprazniti v kanalizacijo ali zemljo. PAKIRANJE

10 L Barva: bela

OPOMBE

 riporoËila za uporabo, ki jih dajemo v pomoË kupcem oz. izvajalcem, so sestavljena P na osnovi izkuπenj, ustrezno sedanjim spoznanjem. So neobvezna in ne dajejo nikakrπnega pogodbenega razmerja in obveznosti iz kupne pogodbe. PriporoËamo, da prilagodite meπanje in koliËino materiala vsakokratnim razmeram in se v danem sluËaju prepriËate o primernosti z vzorËnim nanaπanjem. Za πkodo povzroËeno zaradi napaËne uporabe izdelka ali zaradi nepravilne uporabe in nekvalitetnega dela, ne prevzemamo odgovornosti.

10 l

70 m2

Artikel: AMAL AB 2245

Prodajalec:

maj 2009

Proizvaja in prodaja:

AMAL d.o.o., Koprska 72A, Ljubljana telefon: 01 200 77 40, faks: 01 200 77 41 www.amal.si v sodelovanju z BIO MEDICO TRENDI

Profile for AMAL d.o.o.

3 tehnicni listi amal ab barve jun 09  

3 tehnicni listi amal ab barve jun 09  

Profile for amal.si
Advertisement