Page 1

BLIK

RØR

FAGBLADET BLIK OG RØR - NR. 03 2012

NY DANSK MESTER I VVS:

TOBIAS

TOG GULDET | 10

GRØNT LYS FOR VVS-OK

| 02

OK 2012:

SUNDHEDSORDNING TIL ALLE VVS'ERE

| 07

ARBEJDSGIVERE SNYDER MED PENSIONEN | 04

08

PAS PÅ FARLIGE STIGER

16

HAR DU DET RIGTIGE SIKKERHEDSNET?

18

JORDVARME PÅ TAGET


Forlig i industrien:

GRØNT LYS FOR VVS-OK

Grafik: KLS Grafisk Hus A/S.

Smalt forlig sikrer arbejdspladser i industrien.

2 | BLIK OG RØR 3-2012

EFTER FORLIGET I INDUSTRIEN er der givet grønt lys for reelle forhandlinger på de øvrige overenskomstområder. Det grønne lys gælder selvfølgelig også for overenskomsten på VVS-området, men ved fagbladets deadline lå der endnu ikke en fast dato for, hvornår forhandlerne fra Blik- og Rørarbejderforbundet og Dansk Metal skal mødes til de første egentlige forhandlinger. Forliget om en ny 2-årig overenskomst mellem Dansk Industri (DI) og CO-Industri gælder for 240.000 ansatte i industrien. CO-Industri er et forhandlingsfællesskab mellem en række forbund, der har ansatte i industrien, og repræsentanterne for disse forbund har i centralledelsen godkendt overenskomsten. Nu skal den sendes til urafstemning blandt medlemmerne, men først når de øvrige områder har forhandlet færdigt. Resultatet bærer tydeligt præg af de

mange mistede arbejdspladser i industrien de seneste år. Det er et smalt forlig, og centralledelsen for CO-Industri lægger i en pressemeddelelse da også først og fremmest vægt på, at man med forliget sikrer arbejdspladser i industrien. - Forliget er med til at skabe tryghed for de ansatte. Overenskomsten sikrer, at der fortsat kan være produktion og udvikling i Danmark, og dermed sikres industriens arbejdspladser også som følge af forliget, siges det i pressemeddelelsen.

Forbedringer De væsentligste forbedringer i industriforliget er i overskrifter: Mere uddannelse, bedre seniorordninger og en ny fleksibilitet i forældreorloven På uddannelsesområdet kan selvvalgt uddannelse spares op, så der reelt kan holdes op til seks ugers selvvalgt uddannelse fremover, ligesom der er skabt


KØREKLAR Efter forliget i industrien er Blik- og Rørarbejderforbundet klar til at forhandle overenskomster hjem til medlemmerne. Udover den store overenskomst på VVS-området med Tekniq, som forhandles sammen med Dansk Metal, er der også en mindre på VVSområdet med DS Håndværk og Industri. Her forhandler Blik- og Rørarbejderforbundet sammen med Dansk Metal og 3F. Derimod er Blik- og Rørarbejderforbundet ene om at forhandle en overenskomst hjem til landets skorstensfejere. Heller ikke her er der ved fagbladets deadline endnu fastsat nogen dato for de første egentlige forhandlinger. Overenskomsten for skorstensfejerne ligger på normallønsområdet, og det betyder, at man her forhandler lønnen centralt ved overenskomstforhandlingerne. Resultatet af overenskomstforhandlingerne vil selvfølgelig blive gennemgået punkt for punkt i fagbladet, men ligeså snart der er nyt fra den front, vil man kunne læse om det på forbundets hjemmeside www. blikroer.dk

HJÆLP PÅ VEJ TIL DE LOKALE FORHANDLINGER

mulighed for, at ansatte på arbejdsfordeling kan uddanne sig og få fuld løn i perioden. For seniorerne er der nu mulighed for - med udgangspunkt i en lokalaftale - at indgå individuelle aftaler om en seniorordning med reduceret arbejdstid. Dermed kan man fra fem år før pensionen få nedsat arbejdstiden. Man kan også vælge at få den løbende pensionsindbetaling udbetalt som et tillæg til lønnen. Og så skulle det blive nemmere at være forælder, da forældreorloven bliver mere fleksibel i den nye overenskomst. I dag skal forældreorloven afholdes i umiddelbar forlængelse af barselsperioden, men det behøver de ikke nødvendigvis fremover. Forældrene kan nemlig vælge at holde orloven i op til to omgange hver inden for 52 uger.

Mindsteløn og lærlinge I Industriens overenskomst – og de andre overenskomster på minimallønsområdet - forhandles der ikke løn. Det sker ved de årlige lokale forhandlinger i virksomhederne. Kun mindstelønnen aftales centralt, og den er hævet med 1,27 procent det første år og 1,26 procent det andet år. Stigningen i minimallønnen smitter af på timelønnen i virksomhederne, men hvis man ikke ved de lokale forhandlinger får hævet lønnen noget mere, så vil industriarbejderne få et fald i deres realløn. For lærlingene er der udsigt til en stigning i lønnen på 2,25 procent i hvert af overenskomstens to år. Desuden er det aftalt, at der iværksættes en kampagne for at skabe flere praktikpladser.

Timeprisen i VVS-branchen er steget mere end dobbelt så meget som timelønnen i VVS-branchen Næsten i alle VVS-virksomheder venter man med at gå i gang med de lokale forhandlinger, ind-til man kender resultatet af overenskomsterne på VVS-området. Derfor venter Blik- og Rørarbejderforbundet også med at sende et blad ud til tillidsmændene og medlemmerne med fakta, gode råd og inspiration til de lokale forhandlinger. Blandt de mange facts er, at den gennemsnitlige timepris i VVS-branchen i november 2011 lå på 412 kr. Det er en stigning på 17 kr. i forhold til det tilsvarende tal i 2009. Det oplyser Tekniq i bladet Dansk VVS. Det er en stigning på 4,3 procent. Timeprisen i VVS-branchen er dermed steget mere dobbelt så meget som svendenes timeløn. Den gennemsnitlige timeløn for svendene i VVS-branchen i november 2011 lå på 178,27 kr. Det er en stigning på 3,12 kroner i forhold til det tilsvarende tal i 2009. Det viser Blik- og Rørarbejderforbundets lønstatistisk for efteråret 2011. Det er en stigning på 1,8 procent. Bladet med fakta, gode råd og inspiration til de lokale forhandlinger sendes ud sammen med fagbladet i april.

BLIK OG RØR 3-2012 | 3


ARBEJDSGIVERE LÅNER ANSATTES PENGE:

Det kan ikke være rigtigt, at medlemmerne ikke kan regne med de lønsedler, de får stukket i hånden. Det er jo tyveri af medlemmernes penge. STI G S Ø L L E STE D, FORBU N DSS E K RETÆR I BL I K- OG RØ RARBE J DE RFORBU N DET.

4 | BLIK OG RØR 3-2012

Foto: Michael Bo Rasmussen, Baghuset.

SNYDER


MED

pensionsindbetalingerne Nogle arbejdsgivere undlader i det skjulte at indbetale medarbejdernes pensionsbidrag, og bruger pengene som gratis kassekredit. SELV OM DET på ens lønseddel fremgår, at der er indbetalt penge til medarbejdernes pensionsordning, så er det ingen garanti for, at pengene i virkeligheden er betalt. Det viser en række sager om manglende pensionsindbetalinger, som Blik- og Rørarbejderforbundet har ført for medlemmerne. Blandt de mange sager, som forbundet behandler i det fagretlige system, viser der sig en ny tendens. Gennem de senere år, er der sket en kraftig stigning i antallet af sager, hvor arbejdsgiverne undlader at indbetale medarbejdernes pensionsbidrag, og det selv om beløbet er fratrukket på lønsedlen. - Det her har udviklet sig til et omfang, som simpelthen bare ikke i orden. Det kan ikke være rigtigt, at medlemmerne ikke kan regne med de lønsedler, de får stukket i hånden. Det er jo tyveri af medlemmernes penge, siger forbundssekretær Stig Søllested, der er pensionsansvarlig i Blik- og Rørarbejderforbundet.

Det hul i systemet udnytter nogle arbejdsgivere med fuldt overlæg. De venter konsekvent med at overføre pensionen til allersidste øjeblik, fordi de ved, at det ingen økonomiske konsekvenser har for dem. - Det er jo de samme arbejdsgivere vi kører de her sager mod igen og igen. De undskylder sig med, at reglerne er indviklede, og at det bare er en forglemmelse. Men sjovt nok, så går der ikke mere end et par måneder, før de igen har glemt reglerne, siger Stig Søllested.

Fatale konsekvenser Manglende pensionsindbetalinger kan få fatale konsekvenser for medlemmerne. For udover mistede penge til alderdommen og manglende adgang til sundhedsordningen, så mister medlemmet også de forsikringer, som er indeholdt i pensionsordningen. Det gælder blandt andet

forsikringerne om førtidspension, dødsfald og kritisk sygdom. I øjeblikket behandler Blik- og Rørarbejderforbundet en sag, hvor en skorstensfejermester gennem flere år undlod at indbetale medarbejdernes pension, selv om beløbet var fratrukket på lønsedlen. Snyderiet blev kun opdaget, fordi et medlem i forbindelse med kritisk sygdom ikke kunne få udbetalt den skattefri godtgørelse på 100.000 kroner. - Hvis tendensen med de manglende indbetalinger fortsætter, så er det desværre ikke sidste gang vi oplever den her type sager. Det er urimeligt udover alle grænser, siger forbundets pensionsansvarlige. Han foreslår derfor, at reglerne ændres, så fagforbundene tidligere i forløbet informeres om de manglende pensionsindbetalinger. - Vi har uden held rejst problemet overfor pensionsselskaberne. Derfor kan vi indtil videre kun opfordre medlemmerne til grundigt at tjekke og sammenholde tallene med lønsedlerne i den pensionsoversigt de modtager en gang om året, lyder det fra Stig Søllested.

FØLG DINE PENSIONSINDBETALINGER

Kun toppen af isbjerget

Alle medlemmer med pensionsordning hos PensionDanmark og Industriens Pension kan

De knap 30 sager om manglende pensionsindbetalinger, som Blik- og Rørarbejderforbundet har ført i 2011, er desværre kun toppen af isbjerget. Mange sager om manglende eller forsinket indbetaling af pension kommer aldrig frem i lyset. Det er nemlig kun i de sager, hvor pensionsselskabet har udsendt gentagne rykkerskrivelser, at fagforbundene orienteres om de manglende indbetalinger. I mellemtiden kan arbejdsgiveren bruge medarbejdernes penge som gratis kassekredit, uden at risikere hverken bod for overtrædelse af overenskomsten eller gebyr ved for sen indbetaling.

løbende følge de månedlige indbetalinger på deres pensionskonto. Det gøres at klikke ind på selskabernes hjemmeside, og efterfølgende logge sig på med NemID. Når du er logget på systemet kan du måned for måned følge med i, hvor meget din arbejdsgiver indbetaler på din konto, ligesom du også tilbydes et væld af andre selvbetjeningsmuligheder i forbindelse med din pension. Udover de digitale muligheder modtager medlemmerne en årlig pensionsoversigt. Oversigten indeholder oplysninger om, hvor meget der er indbetalt på pensionskontoen det seneste år, og hvor god selskabet har været til at forrente dine penge. Det indbetalte beløb, skal stemme overens med de beløb, som fremgår på dine lønsedler. Bemærk, at hvis du har haft flere arbejdsgivere i løbet af året, kan du risikere at have pensionskonto flere steder.

BLIK OG RØR 3-2012 | 5


Byggefagenes Arbejdsløshedskasse Immerkær 42 2650 Hvidovre Telefon 3638 3400 www.bf-a.dk

Immerkær 42 2650 Hvidovre Telefon 3638 3638 Telefax 3638 3639 www.blikroer.dk

Kreds Nord-Midtjylland Kreds Sjælland-Bornholm nord-midtjylland@blikroer.dk sjælland-bornholm@blikroer.dk AALBORG Hadsundsvej 184 B 9000 Aalborg Tlf. 3638 3510

ROSKILDE Grønnegade 14 4000 Roskilde Tlf. 4634 0097

VIBORG Lundborgvej 3 8800 Viborg Tlf. 3638 3510

NÆSTVED Åderupvej 12 4700 Næstved Tlf. 5573 5160

AARHUS Sonnesgade 9 Postboks 133 8000 Århus C Tlf. 3638 3510

BORNHOLM Fabriksvej 1 3700 Rønne Tlf. 5695 1417

Kreds Sydjylland-Fyn sydjylland-fyn@blikroer.dk KOLDING Stigårdsvej 1 6000 Kolding Tlf. 3638 3550

Kreds København kbh@blikroer.dk Byggefagenes Hus, Lygten 10 2400 København NV Tlf. 3583 2422

ODENSE Cikorievej 3 5220 Odense SØ Tlf. 3638 3550

FAGBLADET BLIK OG RØR

Immerkær 42, 2650 Hvidovre Telefon: 36383638 E-mail: fagbladet@blikroer.dk Web: www.blikroer.dk Ansvarshavende chefredaktør: Max Meyer Redaktion: Allan Guldberg (DJ) og Jørgen Steen (DJ) Annoncesalg: Dansk Mediaforsyning ApS Tlf. 7022 4088, www.dmfnet.dk Design og produktion: KLS Grafisk Hus Oplag kontrolleret af Fagpressens Medie Kontrol til 10.985 i perioden 1. juli 2009 – 30. juni 2010. ISSN 0907-7243. Fagbladet Blik og Rør udkommer 11 gange årligt, og næste gang er det den 2. april 2012. Forsidefoto: Søren Madsen

SNYDERI

med stiltiende

ACCEPT

AT NOGLE ARBEJDSGIVERE ikke kan finde ud af at honorere medarbejderne for deres overenskomstmæssige løn, overtidstillæg m.m. er ikke nyt. I de sager finder et medlem som regel rimelig hurtigt ud af, hvis pengene mangler på bankkontoen. Og er den ansatte omfattet af en overenskomst, så kan han få hjælp af sin fagforening til at kradse pengene ind gennem det fagretlige system. Den slags sager løser Blik- og Rørarbejderforbundet hver eneste dag til glæde for medlemmerne. Det forholder sig dog anderledes og noget mere kringlet, hvis arbejdsgiveren snyder sine ansatte for pension. Som det kan læses andet steds her i bladet, så oplever vi i Blikog Rørarbejderforbundet et stigende antal sager om manglende indbetaling af medlemmernes pension. Og det selv om beløbet er fratrukket på lønsedlen. Og hvad værre er, så kan vi på baggrund af sagerne se, at en række arbejdsgivere systematisk snyder ved enten at trække indbetalingerne i langdrag eller simpelthen helt undlade at indbetale pengene på medarbejdernes pensionskonto. Det er ikke bare et brud på overenskomsten, men også helt utilstedeligt. I Blik- og Rørarbejderforbundet ønsker vi derfor, at pensionsselskaberne langt tidligere end i dag, og allerede første dag efter overskridelse af den fastsatte betalingsdato, informerer både medlem og forbund, når der er uregelmæssigheder i indbetalingerne. Her har vi dog kun argumenteret for døve øren. Hverken arbejdsgiverne eller pensionsselskabernes bestyrelser ser nogen som helst grund til at ændre de eksisterende procedurer. Dermed kan de spekulative arbejdsgivere uhindret fortsætte deres snyd med medarbejdernes pensionspenge, og det endda med både pensionsselskabernes og arbejdsgiverorganisationernes accept. I Blik- og Rørarbejderforbundet forstår vi ikke, hvorfor der skal holdes en hånd over de arbejdsgivere, som snyder. Og vi forstår slet ikke, hvorfor hverken pensionsselskaber og arbejdsgiverorganisationer har interesse i at løse problemet. Det kan da kaldes snyderi med stiltiende accept. Max Meyer Forbundsformand

6 | BLIK OG RØR 3-2012

Foto: Thomas Williads.

Blik- og Rørarbejderforbundet


NY OVERENSKOMST MED DS HÅNDVÆRK & INDUSTRI:

Sundhedsordning til

ALLE VVS’ERE BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET HAR sammen med Dansk Metal og 3F indgået en ny toårig overenskomst med DS Håndværk & Industri. Overenskomsten omfatter ca. 2.200 små og mellemstore industri-, maskin-, smede- og VVS-virksomheder. Økonomisk er aftalen på niveau med det forlig, der er indgået på Industriens område. Men helt ekstraordinært er det lykkedes Blik- og Rørarbejderforbundet at forhandle en sundhedsordning på plads, som gælder alle ansatte VVS’ere under overenskomstens dækningsområde. Med forliget bliver langt hovedparten af medlemmerne i Blik- og Rørarbejderforbundet omfattet af en overenskomstsikret sundhedsordning, som giver adgang til gratis og ubegrænset antal behandlinger hos kiropraktor, fysioterapeut, zoneterapeut eller massør. Det er således kun medlemmer, som enten er omfattet af overenskomsten med Dansk Industri eller er offentlige ansatte VVS’ere, som endnu ikke har fået sikret den populære sundhedsordning i deres overenskomst. Hvis forliget mellem overenskomstparterne godkendes, vil medlemmerne være omfattet af en sundhedsordning fra den 1. oktober 2012.

Begrænset lønudvikling I lighed med resultaterne på industriområdet er der også tale om beskedne lønstigninger til ansatte under overenskomsten med Dansk Håndværk & Industri. Mindstelønnen bliver således blot

HOVEDPUNKTERNE I FORLIGET MED DS HÅNDVÆRK & INDUSTRI ER: • Indførelse af en seniorordning (kræver lokalaftale) • Bedre muligheder for efteruddannelse • Mulighed for udvidet arbejdstid • Indførelse af en sundhedsordning på vvs-området • Større fleksibilitet og højere pensionsindbetaling ved barsel • Overenskomstkonto til styrkelse af Den Danske Mode

reguleret med en stigning på 1,35 kroner i år til en timeløn på 107,35 kroner, og igen til næste år med et tilsvarende beløb. For timelønnede VVS’ere indføres der et akkordafsavnstillæg på 10,00 kroner, som skal lægges til mindstelønnen, så den reelt udgør 117,35 kroner i timen. Satser ved forskudt arbejdstid, overarbejde m.v. reguleres med 1,4 procent i år og igen i 2013. Til gengæld er der forhandlet nogle forbedringer, hvad angår uddannelse, seniorordninger og forældreorlov. Fremover kan den selvvalgte uddannelse spares op, så der kan holdes op til seks ugers uddannelse i træk. Derudover kan ansatte i tilfælde af arbejdsfordeling efteruddanne sig til fuld løn. For ældre medarbejdere kan der med udgangspunkt i en indgået lokalaftale på virksomheden, indføres mulighed for ordninger med nedsat arbejdstid i op til fem år før den gældende pensionsalder. Nybagte forældre kan se frem til en mere fleksibel forældreorlov. I modsætning til hidtil, hvor orloven skulle afholdes i forlængelse af barselsperioden, kan den ansatte fremover frit placere den valgte orlov i op til to omgange inden for 52 uger. Endelig er der mellem parterne aftalt en fortsat udbygning af arbejdet med at tiltrække lærlinge og etablere flere lærepladser. Fra 1. oktober bliver ansatte VVS’ere under overenskomsten med DS Håndværk & Industri omfattet af en sundhedsordning. Foto: Magnus Klitten.

Nu får VVS’erne under DS Håndværk & Industri også en sundhedsordning. Det er resultatet af det forlig, som Blik- og Rørarbejderforbundet har indgået ved overenskomstforhandlingerne.


OTTE UD AF TI STIGER DUMPER I TEST:

PA S

FARLIG E

R E IG

ST

Grafik: KLS Grafisk Hus A/S.

Otte ud af ti stiger var farlige og levede ikke op til lovens krav. Det viser en test, som Arbejdstilsynet har fået gennemført.

SOM HÅNDVÆRKER PLEJER MAN at gå ud fra, at en stige er sikker, hvis den bærer mærket DS/EN 131 – en standard, som alle stiger, der sælges i Danmark, skal leve op til. Men nu viser en test, som Arbejdstilsynet har fået gennemført, at det kan man

8 | BLIK OG RØR 3-2012

alligevel ikke stole på, for hele otte ud af ti testede stiger lever alligevel ikke op til kravene. – Testens resultater er rystende læsning. Det chokerer mig, at så stor en andel af stigerne på det danske marked ikke lever op til lovens minimumskrav. Der er virkelig


”Det chokerer mig, at så stor en andel af stigerne på det danske marked ikke lever op til lovens minimumskrav. Der er virkelig behov for en opstramning på området.” SØRE N SC H Y TT E , FO RBU N D SSE K RETÆR I BLI K- O G RØRA RBE J D E RFO RBU N D ET.

behov for en opstramning på området, siger forbundssekretær Søren Schytte fra Blik- og Rørarbejderforbundet.

Brød sammen Efter de lovgivningsmæssige standarder skal en stige kunne klare en belastning på 150 kg. Men under testen brød en af stigerne sammen allerede under det første testpunkt ved 78 kg., så testen af den slet ikke kunne færdiggøres. Sådan en stige er decideret farlig at klatre op på, og den burde aldrig have været i handelen. – Jeg ved ikke, hvor mange VVS’ere og blikkenslagere, der bruger de stiger, der er blevet testet. Men uanset hvad, skal man kunne stole på, at tingene er i orden. Især, hvis de er godkendt efter standarden, siger Søren Schytte.

Tjek din stige Arbejdstilsynet oplyser, at flere fabrikanter efterfølgende har trukket deres stiger

tilbage, mens der er udstedt markedsføringsforbud mod tre stiger fra to øvrige fabrikanter. Det betyder, at disse stiger fremover slet ikke må komme ud i butikkerne. Alligevel er der stor risiko for, at der findes farlige stiger spredt rundt på danske arbejdspladser. Blik- og Rørarbejderforbundet anbefaler derfor, at man ude på arbejdspladserne tjekker, om de stiger, man anvender i det daglige, hører til blandt de dumpede. – Man bør altid tjekke sin stige inden den tages i brug. Er ens stige blandt de problematiske eller er der andre problemer med den, så gælder det bare om at levere den tilbage til arbejdsgiveren og bede om en anden, lyder anbefalingen fra Søren Schytte. AT oplyser, at fald fra stiger i perioden 2005-2010 har kostet fire mennesker livet, mens 783 blev ramt af en alvorlig arbejdsulykke.

FAKTA

I perioden 2005-10 er i alt fire mennesker omkommet som følge af arbejdsulykker ved fald fra stiger, mens i alt 783 mennesker blev ramt af en alvorlig arbejdsulykke ved fald fra stiger. Dermed er stiger den næst hyppigste skadevoldende genstand, der resulterer i en alvorlig arbejdsulykke som følge af fald til lavere niveau. Alle stiger, der sælges i Danmark, skal leve op til standarden DS/EN 131. Otte ud af ti testede stiger levede ikke op til kravene i standarden ved FORCE Technologys test.

STIGER, SOM BESTOD TESTEN: • Teleskopstige 41XT380 fra Bjergmark, fabrikant Jumbo A/S • Teleskopstige CAS 999-0193,2, fabrikant Cas Danmark

STIGER, SOM DUMPEDE TIL TESTEN: • Trappetårnstige 3728, fabrikant Harald Nyborg A/S • Multistige 6090, fabrikant Harald Nyborg A/S • Multistige Stilo fra Jem og Fix, fabrikant Silkeborg Stigefabrik A/S • Dore Multifunktionsstige 5709386576721 fra Bauhaus, fabrikant HP Værktøj A/S • Multistige CAS 999-303 fra Bygma, fabrikant Cas Danmark Aps • Teleskopstige CAS 5704883002889 fra Silvan, fabrikant Cas Danmark ApS • Universalstige 41JH403 fra Bygma, fabrikant Jumbo A/S • Teleskopstige Millarco 58.700 fra C. Nobel, fabrikant Millarco A/S Kilde: Arbejdstilsynet

BLIK OG RØR 3-2012 | 9


DANMARKS DYGTIGSTE LÆRLINGE TIL DM I VVS:

Foto: Søren Madsen.

Tobias

10 | BLIK OG RØR 3-2012


snuppede

guldet

I skarp konkurrence mod tre andre VVS-lærlinge snuppede Tobias Bøndergaard fra L&H Rørbyg i Herning guldet ved DM i VVS.

EFTER FLERE DAGES intense konkurrencer var til sidst de berømte marginaler, der gjorde udfaldet, da Danmarksmesterskabet for VVS-lærlinge blev afgjort. Og efter dommernes skøn af de fire finaledeltageres opgave kunne 19-årige Tobias Bøndergaard lade sig hylde som vinder af DM i VVS 2012. – Det flaskede sig godt for mig, og jeg synes også selv, at det gik rigtig godt. Det har været nogle fantastiske dage og en kæmpe oplevelse at være med, siger den nykårede danske mester. DM i VVS varede over tre lange konkurrencedage, og blev afviklet samtidig med 30 andre fag Håndværk i Odense Congress Center i slutningen af januar. De fire finaledeltagere, som repræsenterede VVSbranchen, havde alle kvalificeret sig ved at vinde de regionale mesterskaber, som har været afholdt over hele landet.

Fysisk og psykisk hårdt Konkurrencen var både fysisk og psykisk hård. Deltagerne var i konkurrence mange timer i træk, og det var noget, der tærede på kræfterne. Samtidig kom flere tusinde tilskuere forbi, og overværede de mange mesterskaber i løbet af de tre konkurrencedage. – Det var hårdt, og vi havde ikke meget tid til opgaven. Men jeg lod mig ikke ➔

Ross McMillan gør klar til gulvvarmen.

BLIK OG RØR 3-2012 | 11


stresse, og jeg gjorde meget ud af, at tjekke og overholde målene, så godt jeg kunne, fortæller Tobias Bøndergaard, om opgaven som både indeholdt en afløbs, vand- og varmeinstallation.

Så flot kan kobberrør bukkes.

Godt forberedt De fire finaledeltagere modtog opgaven en uge inden DM begyndte, og deltagerne havde derfor mulighed for at planlægge, hvordan de ville gribe opgaven an. - Jeg havde studeret målene på tegningerne nøje, og så havde jeg planlagt opgaven fra start til slut. Den plan fulgte jeg under konkurrencen, så jeg hele tiden var klar over, hvor langt jeg var, siger Tobias Bøndergaard. Planen gik rent ind, og han kan nu bryste sig af titlen som Danmarks dygtigste VVSlærling. - Det beviser, at jeg kan finde ud af det, og at jeg går op i det jeg laver. Det er ikke dårligt at have stående på CV’et, og det må kunne åbne nogle døre i fremtiden, siger den glade vinder af DM i VVS 2012.

Peter Flink tjekker om rørene flugter rigtigt.

OPGAVEN

Til DM i VVS havde deltagerne 3 dage til at løse opgaven, der i hovedtræk så sådan ud: • D  er installeres en varmepumpeunit og en varmepumpeblok til rumopvarmning og varmt brugsvand. • D  er installeres afløb fra håndvask og toilet i henhold til de udleverede tegninger. • D  er fremføres varmerør fra varmepumpeblokken til varmepumpeunitten. Fra varmepumpeunitten føres der varmerør frem til blandeanlæg, hvor fra der monteres gulvvarmeslange. • D  er føres koldt brugsvand fra varmepumpeunitten til håndvask og toilet samt varmt brugsvand fra varmeunit til håndvask i henhold til de udleverede tegninger. • H  ele installationen tæthedsprøves med luft 50 kPa i 10 minutter. Gulvvarmen streges op.

12 | BLIK OG RØR 3-2012

Et sidste tjek inden opgaven afleveres.


DE FIRE FINALISTER

De fire vindere af de regionale mesterskaber, som i Odense kæmpede om DM-titlen i VVS er:

REGION NORD- OG MIDTJYLLAND Den nykårede danske mester, Tobias Bøndergaard, er i lære hos L&H-Rørbyg i Herning. Han er 19 år, og han gennemfører skoledelen af sin uddannelse på Herningsholm Erhvervsskole.

REGION HOVEDSTADEN 19-årige Søren Ravnsbæk Jensen er i lære hos Haugaard & Omegnens VVS i Valby, og han gennemfører skoledelen af sin uddannelse på Teknisk Erhvervsskolecenter i Gladsaxe.

REGION SJÆLLAND Peter Flink er 18 år og er i lære hos Henrik Jensen VVS A/S i Korsør, mens skoledelen af uddannelsen gennemførers på EUC Sjælland i Næstved.

REGION MIDTJYLLAND OG SYDDANMARK Ross McMillan gennemfører skoledelen af sin uddannelse på Hansenberg i Kolding. Han er 19 år, og i lære hos Thorvald VVS & energi i Bramming.

Tobias Bøndergaard i fuld koncentration.

BLIK OG RØRUNGDOM SOLGTE BILLETTER For at promovere VVS-uddannelsen var lærlingene fra Blik og RørUngdom også til stede under DM i VVS. Her havde de deres egen stand, hvor folkeskolelever og andre interesserede kunne blive klogere på en uddannelse i VVS-branchen. Gennem alle dagene var standen godt besøgt. Især mange elever fra folkeskolerne ville gerne vide mere om VVSuddannelsen, mens de mange gæster fra landets tekniske skoler ville høre om alle fordelene ved medlemskab i Blik og RørUngdom.

BEDST I ARBEJDSMILJØ Mens en lang række fag dystede om DM i Håndværk, skulle fagene inden for byggeog anlægsområdet også kåre dem, som var bedst i arbejdsmiljø. I løbet af de tre konkurrencedage fulgte arbejdsmiljøkontrollanter deltagernes arbejde, og blandt de fire VVS’ere var det Søren Ravnsbæk Jensen fra Haugaard & Omegnens VVS i Valby, der løb med titlen. - Det havde jeg ikke skænket en tanke under konkurrencerne. Det havde jeg ikke lige regnet med, men det er da en rigtig fed titel at få, siger Søren Ravnsbæk Jensen. Ved DM i arbejdsmiljø blev deltagerne målt på en række punkter, som blandt andet er ergonomi, orden/ryddelighed, brug af værnemidler som sikkerhedssko, åndedrætsværn, høreværn og knæbeskyttere m.m. Alle fire VVS-lærlinge scorede rigtig godt i det samlede billede, men i den samlede bedømmelse scorede Søren Ravnsbæk Jensen højest. - Det ligger naturligt til mig at holde arbejdsområdet rydeligt og have styr på tingene. Så ved jeg altid, hvor tingene er, så jeg ikke skal bruge tid på at rende og lede efter noget, siger den københavnske VVS-lærling.

VVS-lærling Søren Ravnsbæk Jensen blev dansk mester i arbejdsmiljø.


BESPARELSER OG TILBUD MED DIT LO PLUS KORT ER DU PÅ UDKIG EFTER EN NY BÆRBAR PC?

OPLEV TYRKIETS BEDSTE ALL INCLUSIVE HOTELLER 4 % RABAT +2%

HP 13.3” Folio 1000 Superslank - kun 18 mm høj. Intel Core i5. 128 GB SSD. Hurtig start. Op til 9,5 t. batteritid. Se de nye Ultrabooks i ComputerCity.

4,5 % RABAT

Voyage hotellerne indbyder til ferie og afslapning med deres høje kvalitet, store udvalg af faciliteter og aktivitetsmuligheder.

4.648,-

Rejs fra kun kr. Se mere på falklauritsen.dk

Tjek hvordan du får rabatten på loplus.dk/computercity

25 % RABAT EKSTRA PÅ SPORING

10 % RABAT

I marts 2012 giver Euromaster dig YDERLIGERE 25 % på sporing/4-hjuls– udmåling. Og du får stadig 10 % i LO Plus rabat. Euromaster er landsdækkende eksperter i dæk, med 42 professionelle dækcentre over hele Danmark. De har bl.a. følgende dækmærker, dæk Michelin, dæk BFGoodrich, dæk Continental, dæk Dunlop, dæk Goodyear og dæk Tigar, så du vil altid kunne finde et dæk, som passer til dig og din økonomi.

Læs mere og tjek hvordan du får rabatten på loplus.dk/falklauritsen

SERVICE OG REPARATION 8 % RABAT AF ALLE BILMÆRKER... - den klarer AutoMester! • Ny og gammel, stor og lille, privat og erhverv • Du bibeholder bilens fabriksgaranti Rabatten gælder udvalgte AutoMester værksteder. Læs mere på loplus.dk/automester

Læs mere på loplus.dk/euromaster

SE ALLE DE STEDER, HVOR DU FÅR RABAT PÅ LOPLUS.DK


Blik og RørUngdom Årsmøde 2012 FORRYGENDE

FAGLIG

LÆRLINGE MØDES FRA HELE LANDET Der bliver tryk på kedlerne, når landets VVS

klogere på arbejdsmiljø, den nye overens-

og skorstensfejerlærlinge holder årsmøde i

komst, faglige rettigheder og eller andre

Svendborg.

af de problemer, lærlingene typisk møder

Deltagerne på Blik og RørUngdoms års-

i dagligdagen.

møde får nok at se til, når de senere på

I løbet af weekenden kigges der tilba-

måneden samles til en hektisk weekend i

ge på det seneste års aktiviteter i Blik og

Svendborg. Programmet er tæt pakket med

RørUngdom, som også skal have valgt et

masser af faglige og sociale aktiviteter.

nyt landsudvalg. Og endelig skal det også

Årsmødet har i de seneste mange år tiltrukket masser af lærlinge til et hårdt-

FÆLLESSKAB

afgøres, hvem der vinder Blik og RørUngdoms mesterskab i indefodbold.

slående mix af faglig snak, fællesskab,

Igen i år holdes årsmødet på Svendborg

fodbold, fest og farver. Som noget nyt kan

Vandrehjem. Det starter fredag aften den

deltagerne tilmelde sig nogle workshops

9. marts og kører lige til søndag formiddag

i løbet af weekenden, hvor de kan blive

den 11. marts.

En hel weekend med foku s på: • Workshops • Dine faglige rettighed er Tilmeld • Arbejdsmiljø dig i din • Nye kammerater kreds • DM i indefodbold • Fest, farver og for lidt søvn

9. – 11. marts 2012 på Svendborg Vandreh jem Læs mere om årsmødet på www .blikroer.dk

Foto: Søren Madsen.

FORBUNDETS HOVEDKASSERER STOPPER Hovedkasserer Bjørn Fridthjof stopper i Blik- og

BLIK OG RØR

Rørarbejderforbundet.

Forbundets populære sikkerhedspjece er

Efter 24 års virke i fagbevægelsen har Bjørn

blevet opdateret. Således er afsnittene

Fridthjof valgt at stoppe som hovedkasserer, og

om virksomhedernes sikkerhedsorga-

efter gensidig overenskomst forlader han Blik-

nisation ændret, ligesom de nye krav

og Rørarbejderforbundet.

om årlig drøftelse af arbejdsmiljøet og

Efter Bjørn Fridthjofs afgang har forbundets hovedbestyrelse forsøgt at konstituere en ny hovedkasserer. Det er ikke lykkedes, og posten forbliver derfor vakant. Den tidligere hovedkasseres opgaver og ansvarsområder er derfor

Efter gensidig enighed har hovedkasserer Bjørn Fridthjof valgt at forlade Blik- og Rørarbejderforbundet.

NY SIKKERHEDSPJECE FRA

supplerende arbejdsmiljøuddannelse til alle i arbejdsmiljøorganisationen også er medtaget. Endelig er de nyeste krav til passende

blevet fordelt på de øvrige medlemmer af

arbejdstemperatur og særlig vinter-

forbundets daglige ledelse.

beklædning til medarbejderne også

Det økonomiske ansvar i forbundet er overdraget til næstformand Henrik W. Petersen, mens opgaverne i forbindelse med a-kasseområdet varetages af Søren Schytte. Opgaverne inden for skorstensfejerområdet er blevet fordelt således, at Kim Fusager Balle tager sig

medtaget i den opdaterede version af sikkerhedspjecen. Den nye pjece kan afhentes på

af opgaverne inden for uddannelse og overenskomster, mens Stig Søllested

kredskonto-

overtager ansvaret for den fagretlige behandling.

ret. Den kan

55-årige Bjørn Fridthjof er uddannet skorstensfejer, og indtrådte i Blik- og

ligeledes læses

Rørarbejderforbundets ledelse, da skorstensfejerne i 1994 blev optaget i for-

og downloades

bundet. Inden da havde han gennem de foregående seks år været landsfor-

fra forbundets

mand i Skorstensfejernes Fagforbund.

hjemmeside www.blikroer.dk.

BLIK OG RØR 3-2012 | 15


Blikkenslager Mikkel Hornbech har benyttet sig af muligheden for at tilpasse sin pension, så resten af familien er bedre forsikret, hvis han skulle dø før tid.

Foto: Magnus Klitten.

”Min kæreste og jeg har en datter på 2½ år, og én mere er på vej. Og så er det jo, at man begynder at tænke på at sikre hinanden.” MI K K E L H ORN BECH , BL I K K E N S L AGE R H OS BLIKOB VVS A/S.

PENSIONSOVERSIGT 2011:

Har du

det rigtige

SIKKERHEDSNET Omkring den 1. marts modtager medlemmer med pensionsordning i PensionDanmark den årlige oversigt over deres pension. Brug lejligheden til at tjekke, om forsikringerne stadig matcher dine behov.

16 | BLIK OG RØR 3-2012

HAR I RÅD TIL AT BLIVE BOENDE, hvis du bliver førtidspensionist? Og arver din familie nok til, at økonomien kan løbe rundt, hvis du dør? Når du modtager den årlige pensionsoversigt fra PensionDanmark omkring den 1. marts, er det en oplagt anledning til at tjekke, hvordan du og din familie er sikret, hvis uheldet er ude. For selvom forsikringerne ved førtidspension, visse kritiske sygdomme og dødsfald som udgangspunkt passer til de fleste medlemmer, så ændrer mange også behov i løbet af livet, hvilket kan gøre det nødvendigt at tilpasse forsikringerne. Det kan for eksempel være, hvis du bliver gift, skilt, får børn eller køber hus.


MEDLEMSFORDE L TIL LÆRLINGENE

Pensionsoversigten er en god lejlighed til at gå dine forsikringer efter i sømmene.

i Blik og RørUng

Hvor meget voksede din pension? I oversigten kan du desuden se, hvor meget der blev indbetalt til din opsparing i 2011, og hvor god PensionDanmark var til at forrente dine penge. PensionDanmark fik i 2011 et flot investeringsafkast, som betyder, at de 65-årige medlemmer fik forrentet pensionsopsparingen med 11,7 procent før skat, mens medlemmer under 41 år fik en forrentning på 8,2 procent.

Mikkel har sikret sin familie bedre Den årlige pensionsoversigt er en oplagt anledning til at tjekke forsikringerne i pensionsordningen. Det gjorde blikkenslager Mikkel Hornbech. I pensionsordningen i PensionDanmark har du mulighed for at tilpasse dine forsikringer ved førtidspension, kritisk sygdom og død, så de passer til dig og din families behov. Blikkenslager Mikkel Hornbech er en af dem, som har benyttet sig af valgmulighederne. Han har været inde på PensionDanmarks hjemmeside og hævet mindstebeløbet ved dødsfald til 1 mio. kr. Mikkel arbejder hos Blikob VVS A/S i Hellerup og bor sammen med kæresten i en andelslejlighed på Østerbro i København. - Min kæreste og jeg har en datter på 2½ år, og én mere er på vej. Og så er det jo, at man begynder at tænke på at sikre hinanden. Jeg har sat mindstebeløbet ved dødfald op til 1 mio. kroner, og min kæreste har gjort det samme. Det betyder, at vi kan blive boende i vores andelslejlighed, selv om en af os dør før tid, fortæller 29-årige Mikkel Hornbech.

Nemt at ændre forsikringer på nettet PensionDanmarks medlemmer kan ændre forsikringerne via PensionDanmarks hjemmeside på pension.dk/dinegenpension. Det var også her, Mikkel og hans kæreste hævede mindstebeløbet ved dødsfald. - Hjemmesiden giver et godt overblik over pensionsordningen, og det var nemt at ændre beløbet, da jeg loggede ind på min personlige side, siger Mikkel Hornbech.

SÅDAN GØR DU Du kan tilpasse dine forsikringer på PensionDanmarks hjemmeside pension.dk – enten via log-in på Din Egen Pension eller direkte via et elektronisk skema på pension.dk/medlemmer. Her kan du: • Vælge mindstebeløb til dine efterladte. • Bestemme, hvem der får pengene, når du dør. • Vælge beløb ved førtidspension. • Vælge beløb ved kritisk sygdom. Du kan også ringe alle hverdage mellem kl. 8 og 21 på 7012 1330. Læs mere om dine valgmuligheder på pension.dk/medlemmer.

dom

GRATIS A-kasse TIL LÆRLINGE Er du i lære og medlem af Blik og RørUngdom kan du få et gratis medlemskab af a-kassen. Dermed er din økonomi sikret, hvis du ikke har job, når læretiden er forbi eller du uforskyldt får afbrudt din uddannelse. DU KAN GRATIS BLIVE MEDLEM AF A-KASSEN, HVIS DU: •

Er lærling og mellem 18 og 30 år.

Er i lære hos en arbejdsgiver, som betaler dig løn. Skolepraktik betragtes ikke som uddannelse med løn.

Ikke har bijob eller andre indtægter end din lærlingeløn.

KONTAKT DIN KREDS FOR AT FÅ ET GRATIS MEDLEMSKAB AF A-KASSEN.

Som medlem af a-kassen i mindst et år, kan du få dagpenge allerede fra din første dag som ledig. Melder du dig først ind i a-kassen, når din uddannelse er afsluttet, kan du først modtage dagpenge efter en måned.

BLIK OG RØR 3-2012 | 17


KENDTE LØSNINGER BAG NYT ENERGITAG:

JORDVARME PÅ TAGET Et nyt system fra Icopal fungerer som et traditionelt jordvarmeanlæg. Men i stedet for at være gravet ned i jorden henter anlægget varmen fra bygningens tag.

Energitaget fra Icopal kombinerer kendt teknologi. Materialerne er inspireret af materialer fra gulvvarme, men teknologien stammer fra jordvarmeanlæg.

ICOPAL VIL OGSÅ VÆRE MED på bølgen af energirigtige løsninger. Virksomheden har derfor udviklet et produkt, som opsamler energi fra taget til opvarmning. Systemet minder til forveksling om en slags omvendt gulvvarme, hvor de tekniske løsninger er hentet fra et jordvarmeanlæg. Det fungerer ved, at varmen fra taget via en specialudviklet tagpap hentes ned i rørene, som er fyldt med væske. Varmepumpen henter varmen ud af væsken, og varmen bruges til opvarmning i huset og varmt brugsvand - Man kan godt kalde det en slags jordvarme på taget. Det er en simpel og effektiv løsning til nedbringelse af energiforbruget, siger Bjarne Pedersen, der er anvendelsesteknisk chef hos Icopal og idémand til produktet.

Usynlig og effektiv

PRISVINDENE ENERGITAG Selv om Icopals nye energitag er ny på markedet, så har det allerede vundet en række priser. Allerede ved introduktionen i 2010 vandt energitaget DI Byggematerialers pris for Innovativt Samarbejde, og året efter løb

18 | BLIK OG RØR 3-2012

det med titlen som årets produkt hos både DI og Ingeniøren. I marts måned er det nomineret til Byggeriets Energipris, som kåres på messen TUN BYG 2012.

Energitaget fra Icopal monteres på et nyt 7300 kvadratmeter stort pleje- og handicapcenter, som er under opførelse i den midtsjællandske by Haslev. Her har bygherren stillet krav om alternativ energi, og efter en vurdering af flere produkter, har man valgt løsningen fra Icopal. Fordelen ved produktet fra Icopal er, at det ikke er nødvendigt at grave store


FAKTA OM ICOPAL ENERGITAG

Et Energitag er en ny form for vedvarende energi. Ved at lægge et Icopal Energitag, og tilslutte det til en varmepumpe, kan bygningens tagflade udnyttes til opvarmning af bygningen. Icopal Energitag er et alternativ til luft- og jordvarmepumpeanlæg. Et Energitag er også et - specielt - Icopal tagpaptag, med alle de fordele og muligheder det giver. Icopal Energitag har den bedste ydeevne, når det regner og blæser, og taget kan levere varme ved temperaturer ned til -8° C.

Foto: Søren Madsen.

mængder jord op. Derudover er systemet ikke synlig, da det er integreret i selve tagkonstruktionen. - At det ikke kan ses, gør det til et produkt med mange anvendelsesmuligheder. Det kan nemlig både bruges til større byggerier, som her i Haslev, men det er også velegnet til et ganske almindeligt parcelhus, forklarer Bjarne Pedersen om produktet, der leverer varme ved temperaturer helt ned til minus otte grader. Virkningsgraden ligger tæt på et traditionelt jordvarmeanlæg, men er også effektiv ved dårligt vejr. - Regn og blæst indeholder en masse energi, som får temperaturen i rørene til at stige. Det øger effekten og giver dermed et højere varmeudbytte. Faktisk kan der også være fuld gang i energiproduktionen, når der er sne, lyder det begejstret fra produktets ophavsmand.

9

DRÆBTE I BYGGERIET

i 2011 Ni personer har mistet livet ved bygge- og anlægs-arbejdet i Danmark i 2011. Det viser en opgørelse, som BAT-kartellet har foretaget.

5

Fem af de ni dødsulykker er faldulykker fra stor højde. Der er to tilfælde af fald fra stillads eller arbejdsplatform, et fald fra en lift, et fald gennem et gammelt eternittag, mens der i et enkelt tilfælde var der tale om en kvindelig kontoransat, der faldt fire meter, fordi håndværkere ikke havde spærret en dør til et byggepladsområde.

2

I to tilfælde har der været tale om påkørsler. En anlægsarbejder blev dræbt ved motorvejsbyggeri, da han blev påkørt , mens en håndværker blev ramt af en lastbil og slået ihjel, da han var på vej op fra et brøndhul på en byggeplads.

2

Endelig er en elektriker dræbt, da han fik 380 volt strøm igennem sig, mens en mand blev fanget af flammer under arbejde på en lift.

De tynde aluminiumsplader leder varmen hen til de væskefyldte rør, der i modsætning til almindelige pexrør ikke ødelægges af tagpappen.

DØDSULYKKER I BYGGERIET 2011. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

BLIK OG RØR 3-2012 | 19


FERIEGARANTI OPTAGE Følgende firmaer er blevet optaget, enten i DS Håndværk & Industri, Tekniq eller Dansk Industri, og er derfor omfattet af feriekortordningen med garanti for feriepenge.

KREDS NORD-MIDTJYLLAND Mygdal Smedie Tverstedvej 30, Uggerby 9800 Hjørring Cvr.nr. 21172804 01. janaur 2012 (medlem af DS til 01. juli 2012) Madsen VVS Granhøjvej 4, Sparkær 8800 Viborg Cvr.nr. 26172268 01. januar 2012 - Tekniq Industrimontage V/ Jens Øland Industrivej 18 A 9900 Frederikshavn Cvr.nr. 27830501 01. januar 2012 – Tekniq Apro Service ApS Høbjergvej 3 8500 Grenaa Cvr.nr. 33969082 11. januar 2012 – DS BB Service Bøgelundsvej 51 8940 Randers SV Cvr.nr. 29063001 25. januar 2012 – DS KREDS SYDJYLLAND-FYN Styding VVS ApS Tingvejen 30N 6500 Vojens Cvr.nr. 67143817 01. januar 2012 – (medlem af DS indtil 01. januar 2013) Lassen Ventilation ApS Auktionsgade 3 6700 Esbjerg Cvr.nr. 33861036 20. januar 2012 – Dansk Byggeri

20 | BLIK OG RØR 3-2012

KREDS SJÆLLAND - BORNHOLM

Gudbjerg Smedie og VVS Vandmestervej 4 5892 Gudbjerg Sydfyn Cvr.nr. 34008205 20. januar 2012 – DS

Jersie VVS ApS Brændmosevej 6, Karlstrup 2690 Karlstrup Cvr.nr. 26146623 01. februar 2012 - Tekniq

Turnmill Group Denmark Smedebakken 12 8700 Horsens Cvr.nr. 32476686 10. januar 2012 – DS

KREDS KØBENHAVN

John Rasmussen Solvang 6 4990 Sakskøbing Cvr.nr. 35328017 31. december 2011 - Tekniq

A & C Clausen Virumgade 38 2830 Virum Cvr.nr. 30513738 01. januar 2012 - Tekniq

Bülovs Maskinfabrik ApS Søndre Damtoften 2 2680 Solrød Str. Cvr.nr. 29628440 31. januar 2012 – DS

HF Tag og Facade Pileskovvej 17 2635 Ishøj Cvr.nr. 32025110 23. januar 2012 – DS

Tårnborg Smed og VVS Frølundsvej 48 4220 Korsør Cvr.nr. 62837713 30. september 2012

Alo Smeden Jorisvej 21 A 2300 København S Cvr.nr. 27828167 31. januar 2012 - Tekniq

MLS Gruppen ApS Stenhøjvej 1 D 3650 Ølstykke Cvr. nr. 27653472 31. december 2011 - Tekniq

Galsgaard smede Rødebro 7 6950 Ringkøbing Cvr.nr. 33885490 10. januar 2012 – DS Kolding Slibeservice Værkstedsvej 2+5 6000 Kolding Cvr.nr. 33929552 01. januar 2012 - DS KREDS SJÆLLAND-BORNHOLM LBS Entreprice Birkevej 12 4040 Jyllinge Cvr.nr. 3320680 01. januar 2012 - Tekniq Batec Solvarme Danmarksvej 8 4681 Herfølge Cvr.nr. 30204336 05. januar 2012 - DS Stålkon Bødkervænget 11 A, Sæby 4270 Høng Cvr.nr. 13568596 16. januar 2012 – DS Blikket.dk Kjellergårdsvej 5, Ramløse 3200 Helsinge Cvr.nr. 32817297 23. januar 2012 – DS Dose´s VVS ApS Maglemosevej 21 2640 Hedehusene Cvr.nr. 31301165 13. januar 2012 – DS

KØBENHAVN

FERIEGARANTI OPHØRT I følgende firmaer er feriegarantien ophørt. Medlemmer der har arbejdet i firmaerne skal have udstedt feriekort.

Lat Entreprise Fruebjergvej 3 2100 København Ø Cvr.nr. 29842094 31. december 2011 - Tekniq

KREDS NORD-MIDTJYLLAND VVS-installatør Bjarne Jespersen Blistrupvej 6 7800 Skive Cvr.nr. 28106645 30. marts 2012 – Konkurs Tekniq KREDS SYDJYLLAND - FYN Sønderjyllands VVS og Energi Center Mejerivej 1, Løjt Kirkeby 6200 Aabenraa Cvr.nr. 27909531 31. december 2011

Mød os på

FACEBOOK Bliv en del af Blik- og Rørarbejderforbundets netværk på Facebook, og få nyheder og andre nyttige informationer via din egen profil.


Brug dine medlemsfordele

OG FÅ RABAT Et medlemskab af Blik- og Rørarbejderforbundet giver adgang til en række kontante medlemsfordele. Brug dem og få rabat. LO PLUS-KORTET

Snooze. Den mest enkle måde at forkæle sig selv. Alka. Den mest enkle måde at være forsikret.

Medlemspris kun 1.270 kr. (2012)

Som medlem af Blik & Rør kan du få en særlig familie- og indboforsikring til kun 1.270 kr. (2012) om året, uanset hvor du bor, og hvor mange I er. Det bliver ikke mere enkelt og det tager kun 1 minut at bestille Forbunds Familieforsikringen på alka.dk.

Dit medlemskort til Blik- og Rørarbejderforbundet er også et rabatkort til LO Plus. Brug dit LO Plus-kort, når du handler og få fordele og rabatter i mere end 1000 butikker over hele landet. Som medlem kan du også bestille et LO Plus Guldkort, som er et betalingskort, som både kan bruges i Danmark og i udlandet. Så trækkes rabatten automatisk, hver gang du bruger kortet.

FERIE Som medlem i Blik- og Rørarbejderforbundet har du mulighed for at leje billige og attraktive ferieboliger i både Danmark og i udlandet. Du kan enten leje en af forbundets egne ferieboliger eller du kan booke din ferie hos Folkeferie.dk med faste rabatter.

FORSIKRING Blik- og Rørarbejderforbundet har forhandlet en aftale med Alka, som sikrer alle medlemmer en Familie-og indboforsikring med ekstra god dækning til blot 1270 kroner om året. Og vælger du at samle alle dine øvrige forsikringer, som f.eks. bil-, hus-, familie- og ulykkesforsikringen hos Alka, kan du opnå endnu større besparelser.

LÆS MERE OM D INE MEDLEMSFORDE LE PÅ WWW.BLIKROER .DK


Foto: David Brazier.

Alle de store VVS firmaer er lukket ned i Zimbabwe, så Denford Kuzanga må hele tiden klare sig med de jobs, som løbende dukker op.

–Løsarbejde som VVS’er i

ZIMBABWE Denford Kuzanga var 21 år, da han blev blikkenslager. I dag er han 34 år og har haft utallige arbejdspladser. Livet i Zimbabwe er omskifteligt, og man skal hele tiden være klar til at finde nyt arbejde.

AF HE LLE S CHØ L E R K J Æ R , U L A N D SSE K R ETA R I AT ET

22 | BLIK OG RØR 3-2012

- MIT FØRSTE JOB var hos et firma, der hed Macdonald VVS, fortæller Denford. - Jeg havde selv betalt for aftenskolen, hvor jeg lærte faget, mens jeg arbejdede. Jeg var glad for at få certifikat og komme til at arbejde hos Macdonald VVS. Desværre lukkede virksomheden kun et år efter på grund af problemerne i Zimbabwe. Det var i 1998, da den internationale krise ramte Zimbabwe. Denford Kuzanga blev arbejdsløs, og måtte vende tilbage til det landområde, han kom fra. Når man bliver arbejdsløs i Zimbabwe, er der ingen understøttelse eller kontanthjælp at hente.


FAKTA OM ZIMBABWE Zimbabwe havde i juli 2008 verdens højeste inflation på ca. 231 millioner procent. Efter konverteringen til US-dollar-økonomi er billedet vendt og pr. december 2009 havde Zimbabwe for første gang i over ti år en deflation på 0,9 procent. 80 procent af befolkningen i Zimbabwe har ikke fast arbejde. De må klare sig med småjob og køb og salg af alt fra frugt til skrot til

tøj og hjemmelavede kager. Nyttehandlen foregår på markeder som dette uden for hovedstaden Harare Der bor 13 millioner (2002) indbyggere i Zimbabwe fordelt på 391.000 kvadratkilometer. Hovedstaden hedder Harare. Landets statsoverhoved er Præsident Robert Gabriel Mugabe, Zimbabwe African National Union – Peoples Front (ZANU-PF), som har regeret siden 1980.

Denford Kuzanga på besøg hos grossisten i Harara, hvor der trods de anderledes omgivelser, findes et stort udvalg af materialer.

Sammen med familien derhjemme tog Denford småjob for at overleve. - Efter nogle måneder skaffede min søster mig et job som gartner hos en familie, hun var i huset hos. Der arbejdede jeg i et år, men lønnen var virkelig dårlig, så jeg besluttede mig for at prøve at arbejde som VVS mand fra job til job. Det har jeg gjort lige siden. Jeg vil selvfølgelig hellere have et fast arbejde, hvor man også kan optjene pension og have sygesikring, men det er meget svært at finde arbejde i en virksomhed i Zimbabwe. Alle de store VVS firmaer er lukket ned, fortæller Denford Kuzanga.

Voldsom inflation Krisen i Zimbabwe har varet stort set siden 1998. Den toppede i 2008, da inflationen var på over 11 millioner procent. Det lyder helt ufatteligt, og det var det også. Der var ikke brød eller noget andet på hylderne i supermarkederne. Når folk fra landet tog ind med bussen til byen om morgenen, havde de ikke råd til at tage bussen hjem om aftenen, fordi

pengene var blevet så meget mindre værd i løbet af dagen. Nu er den zimbabweanske dollar helt afskaffet. I stedet anvendes amerikanske dollars, og der er igen brød på hylderne. Desværre er situationen stadig usikker, fordi landets præsident Robert Mugabe og hæren klynger sig til magten i landet og ikke står tilbage for at bruge meget voldelige metoder. Der er internationale sanktioner og stor forskel på rig og fattig, selvom Zimbabwe både har guld og diamanter.

Drømmer om noget større Denford Kuzange har i forhold til mange andre klaret sig godt igennem. Han bor

hos en af sine faste kunder i Zimbabwes hovedstad Harare, og han får ind imellem kontraktarbejde i større virksomheder. - Jeg tjener i gennemsnit 600 dollar om måneden (ca. 3.600 kroner). Jeg forsørger mine to børn, som bor hos deres bedstemor, fordi min kone og jeg er skilt. I ferierne kommer børnene og besøger mig. Jeg betaler for mad, tøj, skole osv. Jeg forsørger også min bror, som bor på landet og ikke har arbejde, fortæller Denford Kuzanga. Han drømmer om at lave et firma sammen med andre håndværkere, en elektriker eller en tømrer. - Så kunne vi få større jobs og hjælpe hinanden med at finde arbejde, siger Denford.

Ulandssekretariatet støtter fagbevægelsen i Zimbabwe i kampen for blandt andet at få lavet sociale sikringsordninger for folk som Denford Kuzanga. Zimbabwes forbrugerråd vurderede i januar 2011, at en familie på seks skal bruge minimum 510 dollar om måneden for at kunne betale mad, tøj, sko, husleje, el, vand, sanitet, skoleudgifter, læge og transport. Læs mere om Zimbabwe og ulandssekretariatets arbejde i landet på www.ulandssekretariatet.dk

BLIK OG RØR 3-2012 | 23


hurtige om

beskatning af

arbejdstelefon Multimediebeskatningen er afskaffet fra årsskiftet . I stedet indføres nye regler for beskatning af fri telefon, computer og internet.

1

FRI TELEFON

Fri telefon - forstået som en telefon stillet til rådighed af din arbejdsgiver og som du må bruge privat - beskattes fremover med 2.500 kroner om året. Smartphones, iPhones o. lign regnes som telefoner, uanset at de også kan virke som små håndholdte computere og kan bruges til at gå på internettet med.

2

TELEFONTILLÆG OG PRIVATE UDGIFTER TIL TELEFON

Hvis du modtager telefontillæg fra arbejdsgiveren omfattes dette ikke af reglerne om fri telefon. Telefontilskuddet beskattes derimod som almindelig indkomst fra arbejdsgiveren. Private telefonudgifter kan ikke fratrækkes i det skattepligtige beløb, således som det ellers kunne før indførelsen af multimediebeskatningen.

3

COMPUTER OG INTERNET

Computer stillet til rådighed af arbejdsgiveren bliver som udgangspunkt ikke længere beskattet, selv om du kan tage den med hjem. iPad, tablet computere og PDA’er regnes som computere, uanset om de kan telefonere. Internet stillet til rådighed af arbejdsgiveren beskattes ikke, hvis du har adgang til hovedparten af arbejdsgiverens netværk. Hvis du ikke har adgang til arbejdsgiverens netværk beskattes du efter reglerne for fri telefon.

4

SÅDAN KAN DU UNDGÅ BESKANING AF FRI TELEFON

En arbejdstelefon beskattes ikke, hvis følgende betingelser er opfyldte: • Det skal være nødvendigt for dig at bruge telefonen uden for arbejdsstedet, for at kunne udføre dit arbejde, og • Du og din arbejdsgiver har skriftligt aftalt at telefonen kun må anvendes til arbejde med undtagelse af få private opkald, og • At arbejdsgiveren kontrollerer at du overholder aftalen.

5

FÅ FLERE INFORMATIONER

Læs mere om fri telefon, computer og internet på www.skat.dk eller scan QR-koden med din smartphone.

Arkivfoto: Søren Madsen.

SELVOM MULTIMEDIE SKATTEN forsvandt med den nye regering, er der stadig en række ting du skal være opmærksom på, hvis du får stillet en arbejdstelefon til rådighed. Her er 5 hurtige om den nye type beskatning.

Blik og Rør - Marts 2012  
Blik og Rør - Marts 2012  

Fagbladet Blik & Rør er Blik- og Rørarbejdeforbundets medlemsblad. Bladets primære målgruppe er forbundets medlemmer, som er langt den størs...

Advertisement