Page 1

FAGBLADET

NR. 5 - 2017 MED PÅ JOB:

FEJER PÅ ET SLOT

TEST

af pe x-sak s

e

ASBEST:

SIG FRA

CHEFEN KUNNE IKKE VÆLTE JAKOB 1


To af livets mysterier 1

Voksne mænd der spiller rollespil

2

Der er stadig medlemmer af Blik og Rør, der ikke sparer op til 40% på indboforsikringen

SÅDAN LØSER DU MYSTERIET Som medlem af Blik- og Rørarbejderforbundet får du Alkas indboforsikring til en særlig lav pris. Faktisk sparer du op til 40% på markedets måske bedste indboforsikring.

7 ud af 10 sparer ved at fly tte indboforsikrin gen til Alka

Sådan gør du: 1: Start med et forsikringstjek på 70 12 14 16 eller læs mere om Alkas Forbunds Indboforsikring på alka.dk/blikogroer. 2: Det var alt. Så snart du har bestilt Alkas Forbunds Indboforsikring, tager vi os af resten.


INDHOLD 06

Ny sag om en tillidsmand En arbejdsgiver må ikke opfordre til, at en tillidsmand bliver væltet. Ny sag sætter en tyk streg under det.

12

08 Sig fra

TEST AF PEX-SAKSE Tre pex-sakse har været på prøve hos VVS´er og blikkenslager Peter Rosenbæk. Det er næsten dødt løb mellem de tre.

Sikkerhedsrepræsentant Per Dehn ville ønske, at alle branchekolleger sagde højt og tydeligt fra og vidste mere om asbest.

16

Beskyt dig mod solen Brug solcreme, sikkerhedshjelm eller kasket og solbriller, og dæk kroppen til og søg skygge. Det er kort og godt de gode råd.

22

En seriøs og god bootcamp Historiens anden bootcamp for lærlinge i Blik- og Rørarbejderbundet var også en succes. 30 lærlinge deltog.

26

En rød pølse og seks kroner på lønnen Læs, hvordan lokalforhandlinger føres på nordjysk manér i firmaet HOLM EL & VVS.

28

Charmeoffensiv over for de unge

18

125 folkeskoleelever mødte VVS- og blikkenslagerfaget til håndværkerdag i Kolding, som en af Blik- og Rørarbejderforbundets tillidsfolk står bag.

32

MED PÅ JOB

Blik & Rør var med de to skorstensfejere Klaus Kristensen og Søren Christensen på en arbejdsdag i rendyrket fynsk idyl.

Nyropsgade 14, 1602 København V Telefon: 36383638 E-mail: fagbladet@blikroer.dk Web: www.blikroer.dk

Ansvarshavende chefredaktør: Max Meyer Redaktion: Allan Guldberg (DJ) og Kir Klysner (DJ) Annoncesalg: Rosendahls Mediaservice, Jette Sterndorff-Jessen

Skorstensfejersiderne Blik & Rør er taget på medlemsmøde om den nye branchevejledning, og der er også nyt om mulighederne for efteruddannelse via den nye uddannelsesfond.

Tlf. 7610 1147, jsj@rosendahls.dk Design og produktion: KLS PurePrint A/S Oplag kontrolleret af Fagpressens Medie Kontrol til 9.506. ISSN 0907-7243.

34

Fagbladet Blik og Rør udkommer 8 gange årligt, Godt nytår fra og næste gang er forbundsformanden 1. september 2017. Forsidefoto: Søren Madsen

3


KORT NYT

50.000

er millionærer på deres pensionsopsparing Antallet af pensionsmillionærer vokser støt, viser en ny undersøgelse fra Blik- og Rørarbejdernes pensionsselskaber. Som medlem i Blik- og Rørarbejderforbundet har man typisk sin pensionsordning i PensionDanmark eller Industriens Pension, og hver måned overføres

MINISTEREN INVITEREDE TIL EN SNAK

penge til medlemmernes pension. Sammen med de årlige investerings-

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen havde den 19. juni 2017 taget turen til Vojens til virksomheden Gram Equipment. Her havde han indbudt ti virksomhedsre-

afkast betyder det, at pensionskon-

præsentanter og ti tillidsrepræsentanter til en snak om fremtiden. På forreste række

toen vokser ganske markant.

sad Blik- og Rørarbejderforbundets lokalformand i Kolding Kim Høj Klavsen, som er

En ny undersøgelse viser, at ca.

tillidsrepræsentant i Bravida og arbejder målrettet på at få flere VVS-lærlinge.

50.000 i dag kan kalde sig pensions-

- Mit indspark til ministeren var, at det er vigtigt at få folkeskoleelever interesserede i

millionærer i et af de to selskaber.

erhvervsuddannelserne. De skal have det ind med hjerteblodet, og det er derfor, jeg

Og antallet af medlemmer med mere

tager rundt sammen med andre håndværkere til 8. klasserne i Kolding og fortæller om

end 1 mio. kroner på pensionskon-

vores fag. Når vi kommer rundt til dem, så bliver de jo interesserede.

toen stiger støt. Om fem år er tallet oppe på 140.000, og om ti år er mere

FÆRRE UNGE DROPPER UD

end 210.000 pensionsmillionærer,

I 2014 var det hver 10.

GRØNNE INVESTERINGER BLIVER VED SNAKKEN

elev i alderen 15-17 år,

Boligejerne – faktisk 63 procent - siger i en ny

som droppede ud ef-

undersøgelse, at de gerne vil investere i hul-

ter tre måneder på en

mursisolering og solceller, men de grønne inve-

erhvervsskole. Men

steringer bliver ved snakken. Det er nemlig kun

det tal er faldet til syv

godt hver tiende boligejer, der enten har eller

procent, viser nye tal

påtænker at få energirenoveret boligen. Det

fra Undervisningsmi-

fremgår af tal fra Dansk Byggeris Energianalyse

nisteriet. Og det er de

2017.

forventer de to pensionsselskaber.

Tjek din pensionsformue i PensionDanmark på pension.dk og i Industriens Pension på industrienspension.dk ved at logge ind med NemID. Se din samlede pensionsformue på pensionsinfo.dk.

helt unge, der har det laveste frafald, mens sket for eleverne over 25 år. Blandt dem er der nu 13 procent, der dropper ud på grundforløbets anden del.

4

Foto: Søren Madsen

det største fald er


FORNEM PRIS TIL INDUSTRIENS PENSION En del medlemmer af Blik- og Rørarbejderforbundet har deres pensionsordning i Industriens Pension, der har modtaget prisen som Årets Arbejdsmarkedspensionsselskab af FinansWatch og Ernst & Young. Pensionsformuerne for medlemmerne

SÅDAN FÅR VI FLERE TIL AT EFTERUDDANNE SIG Mere end hver tredje medarbejder finder det ikke nødvendigt med efteruddan-

63 BYGGEKONKURSER I MAJ

Nye tal fra Danmarks Statistik viser,

af Blik- og Rørarbejderforbundet stiger

nelse. Det er for mange, og derfor har

markant i disse år, og det skyldes både

regeringen i efteråret 2016 nedsat en

anlægsbranchen i maj måned. Det

de løbende indbetalinger og pensions-

ekspertgruppe, som har kigget på, hvor-

ser ud til, at konkursniveauet har

dan vi kan få flere til at efteruddanne sig.

stabiliseret sig på et lavere niveau

selskabernes afkast. Netop mange års høje afkast blev der lagt særlig vægt på ved uddelingen af prisen til Industriens

De anbefaler f.eks. en personlig uddan-

at der var 63 konkurser i bygge- og

end sidste år. Med maj måneds konkurser har der indtil videre været

Pension.

nelseskonto og en portal med overblik

- Jeg er især glad for, at vi på både fem og

og information om kursusudbud samt

det er 25 procent færre end samme

ti års sigt har leveret nogle af branchens

mere målrettede og stærkere offentligt

periode sidste år.

absolut højeste afkast. Det viser, at vi har en meget robust investeringsstrategi, og det er på den lange bane, at vi for alvor

304 konkurser i år i branchen - og

finansierede kurser. Der er i alt 13 nye anbefalinger, som skal indgå i efterårets

skaber værdi for medlemmerne, siger

trepartsforhandlinger om et styrket vok-

Laila Mortensen, administrerende direktør

sen-, efter- og videreuddannelses-

i Industriens Pension.

system. Ekspertgruppen har løbende været i tæt dialog med arbejdsmarkedets parter.

VARMEPUMPER SLÅR PUSTEN UD AF SOLCELLERNE Salget af varmepumper stiger, viser nye tal. Nu er der næsten 122.000 danskere,

FLERE LØNMODTAGERE I JOB I BYGGERIET

som opvarmer boligen med en varme-

Siden 2013 er der kommet 19.300 flere

naturgasfyr. Men samtidig er salget af

pumpe, og man mener, at der vil komme flere til i takt med udfasningen af olie- og mindre solcelleanlæg næsten gået i stå.

lønmodtagere i job i byggeriet.

I 2012 blev den såkaldte "nettobaserede

Alene i marts måned i år steg lønmodtager-

årsafregning" afskaffet for nye solcelle-

beskæftigelsen med 400 personer.

anlæg, så det ikke længere er muligt at opgøre sit elforbrug en gang om året over for

Flere kvinder på vej ind i byggebranchen Antallet af kvinder i byggeog anlægsbranchen er stigende. I 2016 fik 508 kvinder en praktikpladsaftale, og det er 20 procent flere end forrige år. Flest får aftaler som bygningsmaler, mens den sidste tredjedel

MANGE LEDIGE STILLINGER

elselskabet og dermed "gemme" ubrugt solcellestrøm og gratis bruge den i perioder uden sol. Der er omkring 2,6 millioner beboede boliger i Danmark.

Bygge- og anlægsbranchen ligger nu over landsgennemsnit med jobåbninger. Det er især de små bygge- og anlægsvirksomheder, der i øjeblikket har mange ledige stillinger.

tager andre uddannelser.

5


TILLIDSREPRÆSENTANTEN - Jeg bad jo egentlig bare om noget, som vi havde krav på – nemlig sikkerhedskurser og efteruddannelse, men så spidsede det til.

CHEFEN KUNNE IKKE VÆLTE JAKOB 6


Tekst Kir Klysner Foto Søren Madsen

En arbejdsgiver må under ingen omstændigheder opfordre til, at en tillidsrepræsentant bliver væltet. En ny sag mod firmaet Navergruppen A/S er netop blevet afgjort i retten …

E

n arbejdsgiver må ikke blan-

hvis en chef siger til sine folk, at de skal

derforbundet, om at chefen havde ind-

de sig i valget af tillidsre-

vælge en ny tillidsrepræsentant. Det kan

kaldt til mødet.

præsentant, ej heller opfor-

være svært at bevise, men i denne nye

dre til, at han bliver væltet

sag har dommeren lyttet til de mange

dre andre tillidsfolk til at få tingene ned

af kollegerne, som det skete

vidneudsagn fra tillidsrepræsentantens

på skrift.

Jakob Bjørnkjær Carlsen vil klart opfor-

for et år siden i firmaet Navergruppen A/S

kolleger, siger advokatfuldmægtig i LO

- Det var en fejl, at vi aldrig lavede refe-

– det tidligere Dansk Kobbersalg ApS - i

Dennis Schnell-Lauritzen, som har ført

rater. Det bør man gøre af alle møderne –

Hillerød.

sagen i samarbejde med Blik- og Rørar-

ikke kun dem, hvor der er en konflikt, siger

bejderforbundet.

Jakob Bjørnkjær Carlsen.

Jakob Bjørnkjær Carlsen havde haft tillidsrepræsentantsposten i firmaet i

-En chef kan komme med indsigelser

Advokatfuldmægtig i LO Dennis Sch-

over et år og havde gentagne gange bedt

indenfor 14 dage efter valget af en ny

nell-Lauritzen opfordrer til det samme –

chefen om, at han og kollegerne kunne

tillidsrepræsentant, hvis han f.eks. mener,

også gerne med den løbende dialog.

komme på de lovpligtige kurser og den efteruddannelse, som de har ret til ifølge overenskomsten. - Vores chef blev ved med at udskyde det. Jeg prøvede at få tingene igennem ved at snakke med ham flere gange. Men der var hele tiden noget i vejen. Da jeg sendte en mail for at have noget på skrift om vores ret til efteruddannelse, spidsede det til, fortæller Jakob Bjørnkjær Carlsen, som er uddannet VVS-montør og blikkenslager.

Det er over den røde streg

- Hvis man aftaler noget, så skriv det ned ved f.eks. at sende en mail med teksten ”jeg bekræfter hermed” eller ”som

DA JEG SENDTE EN MAIL FOR AT HAVE NOGET PÅ SKRIFT OM VORES RET TIL EFTERUDDANNELSE, SPIDSEDE DET TIL.

Det førte til en sag i Arbejdsretten, hvor tre af Jakob Bjørnkjærs kolleger vidnede, at chefen efter at have modtaget den

sagt på mødet”.

Set i bakspejlet Jakob Bjørnkjær Carlsen har sagt op hos Navergruppen. Det samme har fem andre kolleger. Deriblandt Lasse Christiansen, som også vidnede i retten. -Det er rart, at det blev afsluttet, og vi fik sat et punktum i sagen, siger Lasse Christiansen, som havde været i Navergruppen i 10 år. - Jeg synes, det var rigtig ærgerligt, at det kom så langt. Vi ville jo hellere have haft efteruddannelse, men det var

mail fra Jakob Bjørnkjær Carlsen i juni

at valget af tillidsrepræsentant ikke er

meget svært at komme igennem med

2016 indkaldte alle medarbejdere til møde

foregået korrekt, men når den periode er

det. I retten mødte jeg jo min gamle

dagen efter for at få Jakob Bjørnkjær

gået, så må chefen hverken tryne eller

chef, og det var altså en smule grænse-

Carlsen afsat som tillidsrepræsentant.

undergrave tillidsrepræsentanten, siger

overskridende. Men vi ville have retfær-

Men kollegerne bakkede Jakob Bjørnkjær

Dennis Schnell Lauritzen. Han mener, at

dighed. Set i bakspejlet burde jeg have

Carlsen op, og chefen måtte gå fra mødet

der kan være flere lignende sager, som

sagt fra før, men det er svært, når man

med uforrettet sag.

bare ikke har nået hans bord.

står i situationen, siger Jakob Bjørnkjær

- Hvis en arbejdsgiver blander sig på den her måde, så er det over den røde

Få det ned på skrift

streg, som er rundt om tillidsrepræsen-

Som bevis indgik udover vidneudsagne-

tanter. Dommen fastslår, at det er en

ne også en mail, som Jakob Bjørnkjær

såkaldt ”organisationsfjendtlig handling”,

Carlsen havde sendt til Blik- og Rørarbej-

Carlsen, som nu er en glad medarbejder Holst Kristiansen VVS ApS sammen med Lasse Christiansen. Direktøren for Navergruppen A/S skal betale en bod på 40.000 kroner.

7


[ FOKUS ] PÅ ASBEST

Man skal turde sige ”vi stopper lige her” Per Dehn er som sikkerhedsrepræsentant ved at lære asbest at kende på den hårde måde. For to år siden vidste han ingenting om asbest – det gør han nu, og han er ikke bange for at sige: Vi stopper lige her.

J

eg vidste heller ikke noget om asbest, siger en 100 procent ærlig Per Dehn, som er uddannet rørsmed i 1999. For halvandet år siden blev han sikkerhedsrepræsentant i firmaet Wicotech Kirkebjerg i København, og så begyndte han at læse op på lektien. - Jeg har brugt mange aftener på at læse op på as-

best – ligesom jeg har læst op på sådan noget som blyholdig maling og PCB. Per Dehn læner sig stadig op ad de mere erfarne kolleger, hvis han kommer i tvivl om noget i forhold til asbest, men procedurerne er han ikke den mindste smule i tvivl om. - Man skal straks stoppe arbejdet og forlade rummet, hvis man mener, at have set noget, som kan være asbest. Derefter skal man kontakte sit firma og sin sikkerhedsrepræsentant. Så skal man tage tøjet af og lægge det i en pose og tage et bad. Det skal ikke være

8


Tekst Kir Klysner Foto Søren Madsen

FEM PROBLEMER, SOM PER DEHN PEGER PÅ 1. Der mangler viden om asbest. Per Dehn foreslår, at man laver et kursus om asbest for VVS´ere og blikkenslagere. 2. Sikkerhedsrepræsentanten bliver ikke informeret om, hvor mange prøver, der er taget, og hvor disse prøver er taget fra. 3. Der bliver ikke fjernet asbest alle de steder, hvor VVS´erne skal arbejde. VVS-firmaet bør

DER LIGGER 40 INDBERETNINGER PÅ KOLLEGER FRA WICOTECH KIRKEBJERG, SOM HAR VÆRET UDSAT FOR ASBEST, SOM HAN KENDER TIL.

tages med på råd. 4. Hvis der findes asbest, så skal håndværkere fra andre firmaer også informeres. Det gælder også boligselskabernes egne håndværkere, som ofte bliver glemt. 5. Beboerne informeres heller ikke om asbest og fortsætter måske med at bruge de rum – typisk kældre, som egentlig er lukket ned, ligesom de har ting opbevaret dernede.

get. Men du skal blive ved, for måske er det asbest fjerde gang. Du må ikke tænke, at det er en udgift for firmaet. Jo, det er dyrt at fjerne asbest, men det er vores liv, som står på spil. Det er dig selv, dine venner og kolleger, som ligger og skal pille i det. - Jeg ville ønske, at alle vidste, hvad det var og turde sige fra overfor deres firma. Man skal turde sige, "vi stopper lige her".

Vi får ikke noget at vide

DET HER SKAL DU GØRE, HVIS DU OPDAGER ASBEST

Per Dehn oplever, at det halter flere steder. Lige nu står han med en sag, hvor en arbejdsplads er lukket ned, da der menes at være asbest i de rum, hvor hans kolleger var begyndt at arbejde. Per Dehn mener,

derhjemme, og man skal ikke gå ind i bilen, siger Per Dehn. Der ligger 40 indberetninger på kolle-

1. Stop arbejdet, forlad rummet.

at der er taget for få prøver, før arbejdet

2. Ring til dit firma og til din sik-

gik igang, men tit og ofte har han slet ikke

kerhedsrepræsentant. 3. Tag dit tøj af, og put det i en

adgang til de informationer. - Jeg undrer mig over, at der ikke sendes

ger fra Wicotech Kirkebjerg, som har væ-

pose. Skyl dig under en bruser,

en oversigt til mit firma, så vi kan se, hvor

ret udsat for asbest, som han kender til.

og tag rent tøj på. Lad være

mange prøver der er taget og hvor. Jeg har

med at sætte dig ind i din bil,

set eksempler på, at der er taget én prøve i

for så skal bilen også rengøres.

et hjørne, men der er måske fem sammen-

Firmaet tager asbest meget alvorligt,

Og du må ikke tage hjem, før

hængende rum, når vi kommer ud på opga-

oplever Per Dehn. Hans råd går ud til den

du har været i bad og har taget

ven. Der er altså langt fra styr på det.

Forbudt at spille superhelt

enkelte VVS´er.

rent tøj på.

Per Dehns bekymring rækker også ud-

- Det her er så slemt, at det ikke kan

4. Dit firma skal lave en protokol

hjælpe noget, at man tænker, "jeg skal

om, at du har været udsat for

har han stoppet et andet VVS-firma i at

bare lige". Det kan godt være, du er usik-

asbest, og den skal de gemme i

arbejde på det sted, som ellers var lukket

ker og måske tre gange siger, at det er

40 år.

af. Han undrer sig desuden over, at beboe-

asbest, hvor det viser sig ikke at være no-

over hans egne rækker. I den aktuelle sag

re sjældent får besked om fund af asbest.

9


[ FOKUS ] PÅ ASBEST TEST

T S E B S A T S E B S A T S E B S A NYE TILTAG FOR AT UNDGÅ ASBEST Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen har nedsat en ny arbejdsgruppe, som skal afdække, hvad man kan gøre for at undgå, at VVS´ere, blikkenslagere og andre håndværkere bliver udsat for asbest. Blik- og Rørarbejderforbundets faglige sekretær deltager i det arbejde. Se hvilke initiativer, som han foreslår.

D

der skal kigge på asbest. Arbejdsgruppen

stændig entreprise, så vi ikke risikerer,

har holdt første møde i maj 2017, og skal

at bygherrerne tænker, at det er noget,

mødes tre gange mere inden udgangen

som de kan spare penge på. Hvis der så er

af året. I arbejdsgruppen sidder repræ-

nogen, som ikke overholder lovgivningen,

sentanter fra Arbejdstilsynet og organi-

så skal der være større konsekvenser over

sationer i byggeriet. Også faglig sekretær

for disse. Det er i øvrigt meget vigtigt, at

i Blik- og Rørarbejderforbundet Søren

de offentlige bygherrer er gode forbille-

Schytte er repræsenteret som formand

der, når det kommer til håndteringen af

for arbejdsmiljøudvalget i BAT, som står

asbest, siger Søren Schytte.

for Bygge- Anlægs- og Trækartellet.

Der skal flere ændringer til

Tre brancher er særligt ramt VVS´ere, elektrikere og tag-læggere er de

- Jeg foreslår, at man opretter en task-

tre faggrupper, som har flest registrerede

force i Arbejdstilsynet, som skal sikre,

kræftsygdomme grundet asbest. De nye

at der bliver foretaget de nødvendige

tiltag skal også række ind i de private hjem.

forundersøgelser, og som også skal

- Når det er hr. og fru Jensen, som er

kontrollere, at asbesten bliver fjernet,

bygherrer, så har de også pligt til at sikre,

når der har været en positiv prøve. Jeg

at håndværkerne ikke bliver udsat for as-

foreslår desuden, at arbejdet med at

best, men vi kan altså ikke forvente, at de

afdække om der er er asbest og med at

ved noget om asbest. Det skal der også

fjerne det, skal udbydes som en selv-

tages hånd om.

er er altså flere personer, der hvert år dør efter at have været udsat for asbest end der er folk, der dør i trafikken. Asbest skal

> SÅ LÆNGE HAR DET VÆRET FORBUDT Asbest blev forbudt i Danmark i 1980, men allerede i 1964 kom det frem på en inter-

tages langt mere alvorligt, siger Søren

national konference i New York, at asbest kan fremkalde den kroniske lungesygdom

Schytte, som er forbundssekretær i Blik-

asbestose, lungekræft og lungehindekræft. I 1972 slog verdenssundhedsorganisati-

og Rørarbejderforbundet. Det anslås, at

onen WHO fast, at asbest er kræftfremkaldende. Asbest er i dag forbudt i det meste

300 danskere hvert år dør pga. kræft, på

af Europa, Nordamerika og Australien, men produktionen øges fortsat i andre lande

grund af arbejdet med asbest.

som f.eks. Indien. Antallet af kræfttilfælde i Danmark og andre lande, hvor der blev

Efter vedvarende pres fra fagbevægelsen har beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen samlet en arbejdsgruppe,

10

indført et forbud i 1980´erne, forventes at stige til omkring 2025. Kilde: Fagbladet 3F


Tekst Kir Klysner Foto Søren Wesseltoft

DANIEL MØDTE DRONNINGEN OG FIK MEDALJE Daniel Smerlov blev udlært som blikkenslager og VVS´er for et år siden – og nu har han fået både diplom, medalje og et håndtryk af H.M. Dronningen, fordi han er god til sit håndværk. Skolen TEC Gladsaxe havde indstillet Daniel Smerlov til ”Det Massmanske Legat”, som gives til ”særligt dygtige nyuddannede håndværkssvende”, og i maj 2017 fik han det overrakt på Rådhuset i København. - Det er jeg stolt over, og det er jo også godt at have på cv´et, siger 21-årige Daniel Smerlov, som arbejder for Kenneth Lindblad VVS.

Det havde han aldrig troet Det er 150 år siden Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn startede med at uddele medaljer for de bedste svendeprøver. Siden 1927 har Kongehuset deltaget i overrækkelsen i København. Også mange andre steder i landet uddeles lignende priser. - Det var en sjov oplevelse, og jeg havde aldrig troet, at jeg skulle prøve noget lignende. Men jeg var skuffet over de rådhuspandekager, som alle havde snakket om, siger Daniel Smerlov. Sammen med medaljen fulgte et rejselegat på 15.000 kroner.

TAG AFVANDINGSSYSTEM I ALUMINIUM

PREFA HELHETSSYSTEM

ELEGANT

DESIGN

PREFA

KVADRAT

RÖR

TAK & FASAD

Inserat_Entwässerung_194x130mm_DK.indd 1

BREDT

FARVE SORTIMENT

WWW.PREFA.COM

20.06.2017 09:17:39


TEST

TÆT LØB MELLEM TRE PEX-SAKSE >

Peter Rosenbæk har testet pex-sakse for Blik & Rør. Han deler rundhåndet ud af karaktererne efter at have haft tre sakse på prøve. De hiver alle fem-taller hjem i forskellige kategorier, men de har også alle sammen noget, der trækker ned.

12

T ADE R L B FAG & RØ K BLI TESTERKSE -SA PEX


Tekst Kir Klysner Foto Nils Lund Pedersen

D

er er både godt og skidt at sige om de tre pex-sakse, som Peter Rosenbæk har testet for Blik & Rør. De tre sakse får næsten samme slutkarakterer.

Den saks, som scorer lavest samlet set, er faktisk Peter Rosenbæks favorit. Det er fordi, der er fire forskellige testkategorier. For Peter Rosenbæk, som blev udlært VVS´er og

Ridgid-saksen taber bare point, fordi den er for stor. - Når jeg har klippet, så åbner den sig så langt op, at jeg har svært ved at få ordentligt fat igen. Til gengæld kan den klippe større rør, siger Peter Rosenbæk. Ridgid-saksen har en rød hætte på, som Peter Ro-

blikkenslager i 2010, så er det skæreevnen, som er det allervig-

senbæk startede med at montere, da han fik saksen

tigste, når han vælger en saks.

leveret til testen, men han har stadig ikke regnet ud,

Den bedste saks

hvad den skal bruges til. Det står hen i det uvisse.

Pex-saksen fra Ridgid får fem point i klippeevne. Det er det maxi-

Saksene har forskellige fordele

male antal point, som kan opnås, mens konkurrenterne fra Ro-

Håndteringen er bedst – altså til en fem´er - med

thenberger og Roller´s Picco får fire point i samme kategori.

saksen fra Rothenberger.

- Saksen fra Ridgid er den bedste af dem alle. Skæret er bedst, og den klipper simpelthen bedre end de andre, siger Peter Rosenbæk.

- Der kan jeg nøjes med at bruge den ene hånd hele

>

tiden. På den måde er den bedre end de andre.

13


TEST

Peter Rosenbæk er på værkstedet hos Bravida, hvor han er ansat. Lige nu er det klippe-værksted, som i bedste julestue-stil.

Når det kommer til greb, så er det saksen Roller´s Picco, som hiver et fem-tal hjem. -Den ligger godt i hånden. Men den er måske lidt hård i det. Peter Rosenbæk tjekker ikke langtidsholdbarhed i denne test, men han kommer med en bemærkning om udskiftning af skær. - Det kræver en skruetrækker at skifte skæret på Rothenbergeren, men på Rol-

Peter Rosenbæk tester pex-sakse på en opgave, hvor der skal laves nye toiletter i et bilfirma i Odense.

DET SKAL VÆRE KVALITET. DET SKAL IKKE VÆRE NOGET DALLER. DET ER VIGTIGT AT SKÆRET HOLDER LÆNGE, OG AT FJEDERMEKANISMEN ER GOD, SÅ DEN IKKE SPRINGER OP OG NED

ler´s Picco er det ekstremt nemt.

Mangler ekstraudstyr Alle tre sakse i testen mangler noget ekstraudstyr, som den pex-saks, Peter Rosenbæk bruger til daglig, har. Han bruger en saks fra Altech, hvor der i modsatte

gange pex-saksen er i brug ved

ende af skæret er knive til at skære isole-

etableringen af for eksempel et nyt

ringsrør over.

toiletrum, som han arbejder med

- For os, der har været i faget i 100 år,

lige nu. Men det er stadig vig-

er det okay, hvis den funktion ikke er der,

tigt at have en god pex-saks,

for så bruger vi bare saksen, men for en

hvis du spørger Peter Rosenbæk.

lærling, så kan det være smart, så han hurtigt kan afisolere røret.

Vælg en god kvalitet Det kan tælles på to hænder, hvor mange

14

- Det skal være kvalitet. Det skal ikke være noget daller. Det er vigtigt at skæret holder længe, og at fjedermekanismen er god, så den ikke springer op og ned.

Saksen fra Ridgid er simpelthen for stor til Peter Rosenbæks hånd, men det er stadig hans favorit blandt de tre.


s point Der give er værst, 1 og 5. 1 mellem r tilladt st. Det e 5 er bed kterer alve kara at give h . mpel 3,5 for ekse

ROTHENBERGER ROCUT 32 TC

RIDGID PLASTRØRSAKS PC 1375/3 - 35 MM

Pris kr. 299,00 + moms

Pris kr. 585,00 + moms

ROLLER’S PICCO P 26 Pris kr. 349,00 + moms

Klippeevne Håndtering Greb Udskiftning af skær Samlet karakter

4,5

4

4,5

”Lukkefunktionen er god.”

”Den har det bedste skær.”

"Den ligger godt i hånden."

> SÅDAN HAR VI TESTET Testpersonen har haft de tre pex-sakse med på arbejde en dag og testet dem igen hjemme i værkstedet. Han kendte ikke

priserne på forhånd. Pex-saksene er udvalgt af redaktionen i samarbejde med Brødrene A&O Johansen i Helsingør.

Saksen fra Rothenberg får en fem´er i håndtering.- Man kan hele tiden nøjes med at bruge den ene hånd.

15


TIPS & TRICKS

DET ER SOMMER –

BESKYT DIG MOD SOLEN Det er ikke kun strandløver, der skal smøre sig ind i solcreme. Det skal du også, når du går på arbejde om sommeren. Her er din tjekliste …

16


Tekst Kir Klysner Foto Tekst Ulrik KirJantzen Klysner

› FAKTA

1

Du er aldrig fredet

DÆK så meget af kroppen som muligt

Når du bliver brun, så er det

med tøj f.eks. med en langærmet trøje af bomuld.

hudens forsøg på at beskytte sig mod skadelige effekter af solen. Så du er altså ikke fredet, selvom du har fået en god kulør efter mange timers udendørs arbejde. Tværtimod, så er det ekstremt vigtigt at beskytte sig, hvis du

2

arbejder meget udenfor.

BRUG sikkerhedshjelm eller ka-

3

sket, og når det er muligt også solbriller, da solen også kan give skader på øjnene. Selvom du har hjelm eller kasket på, så skal du stadig bruge solcreme i ansigtet.

Tjek dagens uv-indeks Det er når uv-indekset er tre eller mere, at du skal beskytte dig mod solen. I Danmark er det typisk i tidsrummet mellem kl. 12.00 og 15.00 fra april til september, når der er skyfrit eller kun få skyer på himlen. Følg med på dmi.dk, eller hent den nye

BRUG solcreme på de dele

app ”uv-indeks”.

af kroppen, som ikke er dækket af tøj – og brug nok af det. Under de danske himmelstrøg kan du ”nøjes” med faktor 15. Husk også at smøre dig i nakken, da den bliver meget udsat for sol. Du skal også bruge solcreme, selvom der er skyer, hvis du er udenfor i mange timer.

4

Mange ignorerer de gode råd En undersøgelse fra Analyse Danmark fra 2016 viser, at 38

HVIS det er muligt,

procent, som opholder sig mere

så flyt dit arbejde til skyggen mellem 12.00 og 15.00. Der er solens uv-stråling stærkest, og det er strålingen, som kan give dig f.eks. hudkræft.

end tre timer udenfor om ugen, sjældent eller aldrig bruger solbeskyttelse i forbindelse med deres arbejder f.eks. på en byggeplads. Forekomsten af kræft er særlig stor hos folk, der har opholdt sig meget udenfor bl.a. på grund af arbejde. Det gælder for både almindelig hudkræft og modermærkekræft.

HVIS du bliver rød, så skal du holde dig fra solen til rødmen forsvinder, du skal drikke rigeligt med vand, og du skal jævnligt smøre huden med fugtighedscreme. Hvis huden er så forbrændt, at den er helt mørkerød, så skal du søge læge.

Kilde: Analyse Danmark og dagensbyggeri.dk

5 Kilde: Kræftens Bekæmpelse, www.cancer.dk

17


MED PÅ JOB

EN ARBEJDSDAG MED EKSTRA STIL OVER DET Det er næsten som et eventyr, men for skorstensfejerne hos Skorstensfejermester Michelsen på Fyn, så er det bare hverdag. De fejer nemlig på Holckenhavn Slot fem til seks gange årligt. Med 30 års erfaring på stedet har Klaus Kristensen fuldstændigt styr på slottes plantegning,men det ER et stort sted.

18


Tekst Kir Klysner Foto Hung Tien Vu

Klaus og Søren er ikke brødre, selvom de har samme efternavn Kristensen. De er selv første generation skorstensfejere.

D

ér under de høje lofter og mellem de hvide duge går to skorstensfejere. De har netop fejet en pejs i riddersalen. Der er stil over det, men de to skorstensfejere tager

opgaven med ophøjet ro. - Vi gør jo det samme, som vi gør hver eneste dag. Vi renser pejse og brændeovne, og vi renser indefra oppe på loftet. Og her er det jo meget nemt at komme til, fordi der er god plads. Kunsten på Holckenhavn er at vide, hvor du skal hen, for det er jo et stort sted, hvor der er mange trapper, siger skorstensfejer Klaus Christensen, som nu kender slottet rigtig godt efter at have haft opgaven i 30 år. Han har været skorstensfejer i snart 40 år.

Slottets hemmeligheder Han er ansat i firmaet Skorstenfejermester Michelsen i Nyborg på Fyn sammen med kollegaen Søren Christensen. De to fejer i et område på Østfyn, hvor slotte og herregårde ligger tæt. Søren Christensen plejer at google lidt om de steder, som han kommer til som skorstensfejer. Holckenhavn har tilhørt flere adelige, og i dag ejes det i 14. generation af slægten Holck og bliver brugt til fester, bryllupper og konferencer. Stedet har sine hemmeligheder, men de

> HOLCKENHAVN SLOT

er i tryg forvaring hos fejerne. Der er ikke spøgelser, så vidt Klaus og Søren ved. Det

Holckenhavn er bygget i 1579. Det hed

er andre af de herregårde og slotte, som

dengang Ulfeldtsholm. Siden 1672 har

de fejer på, kendt for.

det været i familien Holcks eje. Det er Christina og Dennis Hou Holck, som nu driver stedet i 14. generation af

Undgår at svine Der er eventyr over stedet, og tankerne

Holck-slægten.

ledes let hen på ”Hyrdinden og Skorstens-

Holckenhavn råder over 5000 kvadrat-

fejeren”, men der er ikke noget ”Svine-

meter bebygget areal, som rummer bl.a.

drengen” over det. Skorstensfejerne er

128 værelser til overnattende gæster og

nemlig meget opmærksomme på ikke at

et kapel, hvor mange brudepar hvert år

svine til.

bliver gift.

Tidligere dryssede det ned i riddersalen,

I riddersalen er der plads til 200 gæster.

når skorstensfejerne gik på loftet, men nu

Der er 100 til 150 arrangementer på

er der efterisoleret og lagt gulv, så det er

Holckenhavn hvert år f.eks. fester, bryl-

nemt for dem at komme til – uden at svine.

lupper og konferencer. Skorstensfejerne

- Man skal ikke kunne se, vi har været

kommer på de stille dage.

>

her. Det er vi meget opmærksomme på,

>

siger deres mester Lars Michelsen.

19


MED PÅ JOB

Tyske turister vil meget gerne have fat i skorstensfejernes knapper. Søren Christensen har givet én væk engang.

To mand på opgaven i dag. -Så har du en til at holde lyset for dig, siger Søren Christensen.

Traditionerne skal vi passe på

ud og køber noget nyt. Jeg synes, vi skal

Skorstensfejermester Michelsen er nået

huske historien, siger Klaus Kristensen.

til syvende generation. Det er Lars Michelsen og hans datter Anne Michelsen,

De passer godt på slottet

som har firmaet sammen. Selv er Klaus og

Klaus og Søren er hovedpersonerne i

Søren førstegenerations skorstensfejere,

denne fortælling. Også når de møder

men også de insisterer på, at traditioner-

tyske turister, kommer de pludselig i cen-

ne skal holdes i hævd.

trum.

- Jeg synes, det er vigtigt at holde fast

- De tyske turister vil hen og røre ved

i de gamle traditioner også i vores uni-

os, for det giver held. De spørger også,

form. I mange andre fag går man jo bare

om de må få en af vores knapper med

20


Tekst Kir Klysner Foto Hung Tien Vu

> SÅDAN OPVARMES SLOTTET Slottet varmes op med et halmfyr, som blev installeret i 2003. Det skal renses seks gange årligt. Halmfyret kører året rundt og er slottets hovedkilde til opvarmning. De mange brændeovne og pejse bruges tit og ofte, men de er mest til hygge.

Halmfyret skal renses seks gange hvert år. Slottets ejere har sat et hejseværk på den store låge ind til halmfyret af hensyn til arbejdsmiljøet.

Søren fejer en af de brændeovne på Holckenhavn, som ikke er ældgammel. Den er skiftet ud med en nyere model, som passer godt ind på slottet, mener skorstensfejerne.

hjem. Jeg har givet en af mine knapper væk, siger Søren Christensen, som har 16 års erfaring i faget. Søren kender ligesom Klaus slottet rigtig godt, selvom han ikke fejer på Holckenhavn til daglig. Han er brandmand ved siden af sit job som skorstensfejer, og i 2006 var der ild i klokketårnet efter en fejl i elinstallationerne. Søren var med til at slukke branden og sikre, at der ikke skete de store ødelæggelser. Det er to skorstensfejere, som vil gøre, hvad de kan for at passe godt på slottet. Og historien vil gentage sig, for de fejer fem til seks gange om året på slottet. To gange hvert år er de hele vejen rundt på slottet til alle brændeovne og pejse, som er i brug. Alle seks gange skal halmfyret Klaus og Søren har netop fejet i riddersalen. De er meget opmærksomme på ikke at sætte sorte spor efter sig.

renses, så tiden kommer snart til et besøg igen.

21


BOOTCAMP

Der blev arbejdet med blik i en af de fire workshops ved Jørgen Trier fra Rheinzink.

BOOTCAMP VAR EN SUCCES MÅLT I SERIØSITET

30 lærlinge var samlet på Bootcamp på Bootcamp for at lære mere om blikarbejde og energioptimering. De ser seriøse ud, og det var de også.

22


Tekst Kir Klysner Foto Nils Rosenvold

B

ootcamp”. Det lyder som en

10 minutter om rengøringen

tur i militæret. Men det var

Men ingen af kursuslederne skulle bruge tid

ikke nødvendigt med kæft,

på at få de unge til at stå ret, heller ikke da

trit og retning, da Blik & Rø-

bootcampen var slut efter tre dage.

rUngdom for andet år i træk

- De skulle selv gøre deres værelser rene.

> HVAD FIK DU MED DIG HJEM? - Jeg lærte f.eks. om varmevekslere og gulvvarmestyring. Det er fedt, at vi kan

afholdt Bootcamp for lærlinge i samarbej-

Det tog ti minutter, så var det bare i orden,

hjælpe med at skabe en grønnere jord

de med Kreds Sydjylland-Fyn.

fortæller Jørgen Jakobsen, som er helt

og sørge for, at folk sparer penge på var-

overbevist om at succesen skal gentages

me. Jeg tog med til bootcamp´en for at

næste år.

specialisere mig i mit fag, og det er fedt

- Det var en fornøjelse at lave bootcamp. De er meget motiverede de unge mennesker, fortæller næstformand i

at få et netværk af VVS´ere

Kreds Sydjylland-Fyn Jørgen Jakobsen.

med sig hjem også.

Konceptet blev afprøvet for første gang sidste år. Alle lærlinge i hele landet ind-

Martin A. Troelsen,

bydes, og det koster gratis for lærlinge

førsteårs lærling

at deltage, når de er medlem af Blik- og

hos Jens Kristian-

Rørarbejderforbundet.

sen VVS.

Det er jo fremtiden I alt deltog 30 lærlinge i bootcampen i år. Den blev afholdt i Kolding den 9. til 11. juni 2017. Der var fire workshops - en om blikarbejde og tre workshops om energioptimering.

∆ Som noget nyt i år var der rundvisning på den lokale virksomhed Coryhex. Det handlede om bl.a. installation af varmeveksler.

- Energioptimering - det er jo det fremtiden bringer, og vi vælger forskellige leverandører til at komme og vise nye produkter frem og undervise, fortæller Jørgen Jakobsen. Også undervisere fra Hansenberg og forskellige kursusudbydere står for undervisningen i de forskellige workshops.

√ De unge fik fik set nye produkter fra Danfoss.

> HVAD FIK DU MED DIG HJEM? - Min interesse ligger helt sikker i fjernvarme. Det er fedt at arbejde med. Vi var ude og besøge virksomheden Coryhex, og det fik jeg en hel masse ud af. Det har bare været en fed oplevelse. Der har været en hyggelig stemning hele weekenden. Vigge Lynge Sander Larsen, andenårs lærling hos Henning Sørensen VVS og el

23


GODT ARBEJDE

EN NY OG BEDRE KOPI

INDSEN D BILLED DINE E VIND P R OG RÆMIE FRA BL R IK OG R ØR

Det gamle håndværk kom i brug på en opgave i København.

Det er jo et gammel håndværk, der kommer i brug. Men der er jo forskel på, hvordan de gjorde dengang, og hvordan vi gør det nu. Faktisk er jeg imponeret over det, de kunne dengang. De havde jo ikke de samme værktøjer, som vi har nu.

“ > HVEM

> HVAD

Flere blikkenslagere fra Rø-

Genner Blik har lavet et nyt otte-kantet kobbertårn med spir.

dekro-firmaet Genner Blik

Det nye tårn skulle være 100 procent identisk med det gamle. Det krav stillede Køben-

har gået på denne opgave.

havns Kommune. To mand brugte de en uge på at skille tårnet ad og nummerere alle pladerne. Derefter tog de alle delene med hjem til firmaet i Rødekro, så de kunne gå i gang med at forberede opgaven. Forberedelserne tog også en uge, og det har taget fire uger at montere det nye tårn. Faktisk er det lykkedes dem at kopiere det gamle tårn og samtidig gøre det mere vand-

24

tæt. På det gamle tårn kunne slagregn trænge ind. Det kan det ikke på det nye. Og selve toppen af tårnet er også lavet, så det ventilerer bedre.


Tekst Kir Klysner Foto Privat

> VIS HÅNDVÆRKET FREM Lad os sammen hylde det gode, flotte og veludførte håndværk, som Blik og Rørs medlemmer udfører hver eneste dag. I fagbladet viser vi gerne VVS’ernes og skorstensfejernes flotte arbejde frem, hver gang bladet udkommer.

Det gælder naturligvis også dit veludførte arbejde. Tag derfor gerne nogle billeder af det arbejde, som du gerne vil vise frem for dine kolleger i branchen.

Send dem til fagbladet@blikroer.dk og du deltager automatisk i konkurrencen om en flot præmiepakke fra Blik og Rør. Det er godt arbejde.

Det er en opgave, man må tage oppe fra og ned. Og man er nødt til at planlægge så meget som muligt, mens man demonterer sådan et tårn. Vi har måtte prøve os lidt frem. Og så er det i øvrigt også hårdt fysisk arbejde f.eks. så er alt falset i hånden.

> HVOR

> BONUSINFO

På Gl. Kongevej 105 på Frederiksberg C i København. Det

Normalt sætter man et årstal på, som viser, hvornår kob-

er en stor hjørnebygning, som huser både en andelsbolig-

ber-tårnet er lavet, men Genner Blik har ikke fundet nogle

forening og erhverv i stueetagen.

beviser, mens de har skilt det hele ad. Men nu har Genner

Bygningen er fra 1909, og det gamle tårn er sandsynligvis

Blik sat en kobber-plade ind under den nye beklædning

fra dengang bygningen blev opført.

med årstal og firmanavn for eftertiden.

25


LOKALFORHANDLINGER

CARSTEN KØRER LOKALFORHANDLINGERNE PÅ NORDJYSK MANÉR Lokalforhandlingerne hos Holm EL & VVS endte ud med seks kroner på lønnen, hvilket tillidsrepræsentant Carsten Olesen er godt tilfreds med. Læs, hvordan forhandlingerne forløb hos firmaet i Nordjylland.

D

er er god stemning, røde

hans kolleger har ligesom ham selv lang

pølser med brød, og alle

anciennitet hos Holm EL & VVS.

kollegerne er samlet i firmaet Holm EL & VVS til

Alle søger folk

lokalforhandlinger. Men

Carsten Olesen har været tillidsrepræ-

parterne samles også omkring bordet for

sentant siden 2006. Hans tillidsrepræ-

at snakke gode argumenter og ønsker til

sentant-stil er den positive og realisti-

lønnen og andre vilkår.

ske.

Så bliver vi smidt ud

tone. Det handler om, at komme med

- Alle i firmaet samles til fyraften. Vi

gode argumenter for vores ønsker. Lige

taler om, hvad vi gerne vil, og jeg op-

nu er det gode tider. Alle søger folk. Vi

fordrer mine kolleger til at komme med

kan i princippet gå over til naboen og få

ønsker - også til andet end lønnen - og

job. Vores direktør ved, at han skal være

gode argumenter for vores ønsker. Jo

god ved folk for at holde på dem. Det

flere argumenter, desto bedre. Derefter

kan man gøre på mange måder - og det

går jeg og tillidsrepræsentanten for

handler ikke kun om penge.

elektrikerne ind til mødet med direktøren og fortæller, hvad vi forlanger. - Efter en første snak bliver vi smidt

1. Du skal drøfte med dine kolleger, hvilke krav og ønsker I har til forhandlingerne. Det er tillidsrepræsentanten, der indkalder til et møde. Spørg ham, hvis I ikke allerede har afholdt det. 2. Skriv argumenterne ned for jeres krav og ønsker. Skriv, hvad I har gjort særligt godt i virksomheden. Det kan være ros fra kunder, måske har I taget nye produkter og arbejdsmetoder til jer, eller I har måske ydet en ekstraordinær indsats for at løse en eller flere opgaver.Tillidsrepræsentanten kan bruge det i forhandlingerne!

- Jeg forsøger at bevare den gode

- Vi medarbejdere ved også godt, at

3. Vær ambitiøse med jeres udspil. Hvis I ikke lander på det, som I først spiller ud med, så skal I stadig kunne lande på et resultat, som I er tilfredse med. 4. Brug tallene fra lønstatistikken, lønnen fra andre virksomheder i lokalområdet og nøgletal fra virksomhedens økonomi til at blive skarpere på jeres udspil til forhandlingerne.

der kommer dårlige tider igen, så derfor vælger vi også at være realistiske i vores

ud. Vi giver så en tilbagemelding til vo-

krav til lønnen. Vi startede med at bede

res kolleger, og så går vi ind til direktø-

om 10 kroner mere i løn i år, men vi endte

ren igen. Sådan fortsætter det, indtil vi

på seks kroner. Og det var præcis det,

har forhandlet den nye aftale på plads,

som vi tænkte, vi ville lande på. Jeg hø-

siger Carsten Olesen, som startede i

rer også fra andre firmaer, at de har gjort

lære i firmaet i 1980. Også mange af

det godt i år.

26

5

GODE RÅD TIL LOKALFORHANDLINGERNE:

5. Brug folderen ”Din guide til forhandling – mere i løn og bedre vilkår i 2017”, som du finder på www.blikroer.dk. Her kan du se, hvad I kan forhandle om udover løn, og hvilke tal I kan inddrage i jeres snak f.eks. tal for lav ledighed og stigende priser.


Tekst Kir Klysner Foto Lars Horn Tekst Kir Klysner Foto Lars Horn

JEG FORSØGER AT BEVARE DEN GODE TONE. DET HANDLER OM AT KOMME MED GODE ARGUMENTER FOR VORES ØNSKER. LIGE NU ER DET GODE TIDER. ALLE SØGER FOLK. VI KAN I PRINCIPPET GÅ OVER TIL NABOEN OG FÅ JOB

“ >

27


HÅNDVÆRKERDAG

SÅDAN CHARMER MAN DE UNGE DE TO LÆRLINGE PÅ STANDEN: Hvorfor har I selv valgt VVS- faget?

Oskar Vinther, lærling hos VVS-Søberg Jeg kendte ikke til VVS-faget, og jeg var faktisk startet på grundforløbet for at blive smed, da min lærer introducerede det for mig. Og det er ekstremt spændende med de løsninger, som man arbejder med i det her fag.

Casper Gregersen, lærling hos Bravida Jeg har to brødre og en far, som er i faget. Da jeg var mindre var jeg med dem på arbejde, og der fik jeg interessen for det. Jeg synes, det er fedt, for man kan arbejde i 10 timer i streg uden at opdage det.

28

Et nyt tiltag i Kolding skal få flere unge til at vælge håndværkeruddannelserne. 160 folkeskolelever var inviteret til håndværkerdag og mødte VVS- og blikkenslagerfaget i en charmeoffensiv på 15 minutter.


Tekst Kir Klysner Foto Nils Rosenvold

- Er I klar? I bedste koncert-stil bliver byens 8. klassere varmet op til håndværkerdag. Det er Ole Skovgaard og Malene Andersen fra Ungdommens Uddannelsesvejledning i Kolding, der står på den lille scene midt i en af hallerne i Bygma den 23. maj 2017. De arbejder på at overbevise de unge om at tage en håndværkeruddannelse. Også formand for Kolding-afdelingen i Blik- og Rørarbejderforbundet Kim Høj Klavsen har hjulpet dem ved at besøge skolerne sammen med andre håndværkere. Han er også idemanden bag håndværkerdagen sammen med uddannelsesudvalget i Kolding. - Vi mangler lærlinge, så vi vil gerne ud og møde de unge, siger Kim Høj Klavsen, der er tillidsrepræsentant hos Bravida. - Det er sådan en dag som i dag, der rykker noget hos de unge, mener Ole Skovgaard.

Masser af krudt og en vandkanon - Er håndværkerne klar? Ole Skovgaard fløjter seks runder i gang, hvor de unge skal besøge VVS-standen og de syv andre håndværk, der er repræsenteret. De har 15 minutter hvert sted. - Nu er I kommet til de rigtige håndværkere, siger Lars Jørgensen, som er faglærer på VVS-uddannelsen på Hansenberg. Han arbejder sammen med to lærlinge om at charmere de unge på VVS-standen. De unge kan lave en blyantskjuler i rør, et hjerte i kobber og en tagrende i zink, så de har masser af krudt. Faktisk har de også en vandkanon med, men den når de slet ikke at bruge, for de unge kaster sig over de mange muligheder og tør godt spørge om noget.

Tre piger i praktik Mikrofonen er tændt igen efter to timer, som er fløjet afsted. Så er der rejsegilde og til det serveres der pølser, brød og sodavand til alle. Meldingen er, at mindst tre piger har meldt sig til praktik som VVS´er. -Tak for i dag. I har fået gode anmeldelser, siger Marlene Andersen fra Ungdommens Uddannelsesvejledning, da VVS-standen er ved at blive pakket ned.

”Jeg vil være skuespiller og måske blikkenslager” Vennerne Frederik Valdemar Ranløv og Alexander Solgaard Nielsen er fuldt koncentrerede om at lave deres livs første tagrende. De går på Kolding Realskole. - Det er sjovt at se, hvor meget håndværkerne går op i det og høre deres historier om, hvorfor de er blevet det, som de er, siger Alexander Solgaard Nielsen - Jeg vil gerne være professionel cykelrytter eller fysioterapeut, fortsætter han. Men det er måske ikke sidste gang hans makker Frederik Valdemar Ranløv laver en tagrende. - Jeg vil gerne være skuespiller, men Søren Malling er jo uddannet blikkenslager. Når han er gået den vej, så kan jeg jo også.

29


IND & UD FERIEGARANTI OPTAGET

Kreds Sydjylland-Fyn

Følgende firmaer er blevet optaget, enten i Arbejdsgiverne, Tekniq eller Dansk Industri, og er derfor omfattet af feriekortordningen med garanti for feriepenge.

Bravida Danmark A/S Lollandsgade 4 6400 Sønderborg Cvr.nr. 14769005 P.nr.: 1022064114 01. april 2017 - Tekniq

Kreds Nord-Midtjylland

VVS-Snaptun Snaptunvej 55 7130 Juelsminde Cvr.nr. 21791202 01. september 2017 – Tekniq

Aalborg Smeden v/Jimmy Larsen Egetoft Loftbrovej 15 9400 Nørresundby Cvr.nr. 35327185 29. maj 2017 - Arbejdsgiverne

Kreds Sjælland-Bornholm

Multistål Aps v/ Thomas Olesen Ejstrupvej 44 8990 Fårup Cvr.nr. 37794082 23. maj 2017 – Arbejdsgiverne

JT Energi Søkrogvej 37 3200 Helsinge Cvr.nr. 38571397 24. maj 2017 - Arbejdsgiverne

Tonnys VVS A/S (Filial) Tarmvej 3 9200 Aalborg Ø Cvr.nr. 31515033 P.nr. 1022464732 01. maj 2017 – Tekniq

MST Service Teknik ApS v/ Mikael Sørensen Tinggaard Svalehøjvej 26 3650 Ølstykke Cvr.nr. 35678743 4. maj 2017 – Arbejdsgiverne

Tonnys VVS A/S (Filial) Vesterløkken 4 st 8230 Åbyhøj Cvr.nr. 31515033 P.nr. 1022480037 01. juni 2017 – Tekniq

JP Stål og Rør v/ Jakob Petersen Tjørnedevej 127 4340 Tølløse Cvr.nr. 35370501 24. maj 2017 – Arbejdsgiverne

TD VVS og EnergiSpecialist Hemmersvej 47 7800 Skive Cvr.nr. 34233659 01. maj 2017 – Tekniq

Stenløse VVS og Gasservice ApS Drosselvej 12 3660 Stenløse Cvr.nr. 38570285 01. maj 2017 – Tekniq

Jysk Blik og VVS ApS Gl. Hobrovej 34 C 8920 Randers NV Cvr.nr. 38565788 01. april 2017 – Tekniq

LBS VVS Entreprise Niels Olsens Vej 3 3650 Ølstykke Cvr.nr. 33120680 31. marts 2017 – Tekniq

DK-Gasteknik Hamborgvej 19 8740 Brædstrup Cvr.nr. 27270255 1. juni 2017 - Tekniq

Vifica VVS ApS Mosevej 4 4600 Køge Cvr.nr. 37748676 01. maj 2017 - Tekniq

30

Dansk Blik og Rørteknik Tværvej 17 2640 Hedehusene Cvr.nr. 37856711 01. juli 2017 - Tekniq

Kreds - København Tecon VVS ApS Fabriksparken 16 2600 Glostrup Cvr.nr. 37978469 01. juni 2017 - Tekniq

FERIEGARANTI OPHØRT I følgende firmaer er feriegarantien ophørt. Medlemmer der har arbejdet i firmaerne skal have udstedt feriekort.

Kreds Sydjylland-Fyn Søren Larsen VVS Borggårdsparken 39 7080 Børkop Cvr.nr. 52757711 30. april 2017 - Arbejdsgiverne Stege Smede- og Maskinværksted v/ Sonja Andersen Kobbelvej 44 4780 Stege Cvr.nr. 36131012 30. april 2017 – Arbejdsgiverne Sydventilation Kliplev Kliplev Nygade 7, 1. tv 6200 Aabenraa Cr.nr. 34470707 31. december 2017

Kreds Sjælland-Bornholm Kreds Nord-Midtjylland RS Industri A/S v/ Jan Schmidt Rudolfgårdsvej 19 8260 Viby J Cvr.nr. 32767362 24. maj 2017 - Arbejdsgiverne M. Smedegaards Stålmontage ApS Grønsundsvej 359 4871 Horbelev Cvr.nr. 20683538 04. maj 2017 – Arbejdsgiverne konkurs Bjarne Dalsgaard Pedersen Sejling Hedevej 6 8600 Silkeborg Cvr.nr. 17852108 27. april 2017 – Arbejdsgiverne Thorvald Amstrup A/S Odgaardsvej 2 7800 Skive Cvr.nr. 10990645 30. juni 2017 – Tekniq konkurs Vorup Blik og VVS APS Vorup Boulevard 3 8940 Randers Cvr.nr. 35818022 31. marts 2017 – Tekniq - Konkurs

Suså VVS v/ Ib Jørgensen Præsteengen 4, Næsby 4171 Glumsø Cvr.nr. 32678378 31. maj 2017 - Arbejdsgiverne Springstrup VVS Fiskerbakken 6 3250 Gilleleje Cvr.nr. 30570596 30. juni 2017 Solgt til Duemose A/S – cvr.nr. 26705445 LBS VVS Entreprise Niels Olsens Vej 3 3650 Ølstykke Cvr.nr. 33120680 31. marts 2017 - Tekniq Dansk Blik og Rørteknik Tværvej 17 2640 Hedehusene 30. juni 2017 Tekniq

Kreds København Bregnerød af 29. oktober 2015 Bellahøjvej 125 st. 2720 Vanløse Cvr.nr. 28888031 30. juni 2017 – Tekniq - Konkurs


HVEM ER HVEM Blik- og Rørarbejderforbundet

Kreds Nord - Midtjylland

Nyropsgade 14 1602 København V Telefon: 36383638 fagbladet@blikroer.dk www.blikroer.dk

Hadsundsvej 184 B 9000 Aalborg Tlf. 36 38 35 10 E-mail: nord-midtjylland@blikroer.dk

Forbundets daglige ledelse

Aalborg

Forbundsformand: Max Meyer Mobil: 51 51 13 88 mam@blikroer.dk

Åbningstider: A-kassen: Mandag til onsdag 10.00 - 12.00. Torsdag 10.00 - 12.00 og 13.00 - 17.00. Fredag lukket.

Næstformand: Henrik W. Petersen Mobil: 51 53 31 49 hwp@blikroer.dk

Kredsformand: Thomas Christensen Mobil: 23 48 34 68 thc@blikroer.dk

Forbundssekretær: Stig Søllested Mobil: 51 51 13 69 sts@blikroer.dk

Faglig konsulent: Thomas Kiel Mobil: 20 70 50 72 tki@blikroer.dk

Forbundssekretær: Søren Steen Schytte Mobil: 51 53 31 43 sos@blikroer.dk

Faglig medarbejder/ opmåler: Gert Zacho Andersen Mobil: 23 48 34 67 gza@blikroer.dk

Forbundssekretær: Kim Fusager Balle Mobil: 51 53 31 46 kfb@blikroer.dk Kommunikationschef: Allan Guldberg Mobil: 51 53 31 42 agn@blikroer.dk

Fagligt sekretariat Ledende sekretær: Charlotte B. Lindberg Direkte: 36 38 36 16 cbl@blikroer.dk Journalist: Kir Klysner Mobil: 31 13 73 77 Direkte: 36 38 36 15 kir@blikroer.dk Socialrådgiver: Jan Erik Dam Direkte: 36 38 36 22 jed@blikroer.dk Sekretær/sagsbehandler: Maj-Britt Nielsen Tlf. 36 38 36 28 mbn@blikroer.dk Sekretær/sagsbehandler: Tina L. Andersen Tlf. 36 38 36 26 tla@blikroer.dk IT-medarbejder: Michael C. Lyngesen Tlf. 36 38 36 53 mcl@blikroer.dk

A-kasse sagsbehandler: Jette Østergaard Tlf. 36 38 35 10 joe@blikroer.dk

Viborg

Lundborgvej 3 8800 Viborg Tlf. 36 38 35 10 Åbningstider: Mandag til onsdag kl. 10.00 - 13.00 Faglig medarbejder: Bjarne B. Kristensen Mobil: 20 20 71 98 bbk@blikroer.dk Kredskasserer/A-kasse: Leo Nielsen Mobil: 20 20 71 97 lnl@blikroer.dk

Aarhus

Rymarken 4 8210 Aarhus V Tlf. 36 38 35 10 Åbningstider: Mandag og torsdag 10.00 - 12.00 og kl. 14.00 - 16.30 Faglig medarbejder: Hans Hovmand-Olsen Mobil: 23 32 91 20 hho@blikroer.dk Opmåler: Jan Henriksen Mobil: 21 70 30 38 jgh@blikroer.dk

Kreds Sydjylland - Fyn Middelfart

Valmuevej 2 5500 Middelfart Tlf. 36 38 35 50 E-mail: sydjylland-fyn@blikroer.dk Kontortid: Mandag-torsdag 8.00 - 16.00 Fredag 8.00 - 13.00. Formand: Niels Braaby Mobil: 51 53 31 55 nib@blikroer.dk Næstformand: Jørgen Jakobsen Mobil: 51 53 31 51 joj@blikroer.dk Faglig konsulent/ A-kasse: Carsten Espersen Mobil: 51 53 31 56 cae@blikroer.dk Faglig konsulent/ opmåler: Mette Jørgensen Mobil: 51 53 31 97 mej@blikroer.dk Faglig konsulent/ opmåler: Jim Lorentzen Mobil: 51 53 31 57 jil@blikroer.dk Regnskabsmedarbejder: Helle Terkelsen Tlf. 36 38 35 59 het@blikroer.dk A-kasse sagsbehandler: Mie Haycock Mathiasen Tlf. 36 38 35 58 mhm@blikroer.dk

Kreds Sjælland - Bornholm

Kreds København

Roskilde

Byggefagenes Hus Lygten 10 2400 København NV Tlf. 35 83 24 22 E-mail: kbh@blikroer.dk

Grønnegade 14 4000 Roskilde. Tlf. 46 34 00 97 E-mail: sjaelland-bornholm@blikroer.dk Åbningstider: Mandag - onsdag kl. 8 - 16 Torsdag kl. 8 - 17 Fredag kl. 8 - 12 Kredsformand: Ole Wiil-Andersen Mobil: 51 53 31 82 owa@blikroer.dk Faglig medarbejder/ opmåler: Rasmus D. Andersen Mobil: 51 53 31 88 rda@blikroer.dk Faglig medarbejder/ opmåler: Henrik Baltzer Mobil: 51 53 31 84 hba@blikroer.dk Faglig medarbejder/ opmåler: Esben Malling Platz Mobil: 26 66 09 07 Faglig medarbejder: René H. Larsen Mobil: 51 53 31 85 rhl@blikroer.dk A-kasse sagsbehandler: Lene Hansen leh@blikroer.dk

Næstved

Åderupvej 12 4700 Næstved Tlf. 46 34 00 97 Åbningstider: Mandag - onsdag kl. 8 - 16 Torsdag kl. 8 - 17 Fredag kl. 8 - 12 Næstformand/ økonomiansvarlig: Michael Skaarup Mobil: 51 53 31 83 mcs@blikroer.dk

Bornholm

Fabriksvej 1 3700 Rønne Tlf. 46 34 00 97 Faglig medarbejder: Sebastian D. Hansen Mobil: 51 53 31 81 sgh@blikroer.dk

København

Faglig afdeling: Mandag, tirsdag og Onsdag kl. 8.00 - 16.00 Torsdag kl. 8.00 - 17.00 Fredag kl. 8.00 -14.00 A-kasse: Tlf. 35 31 01 00 Mandag kl. 9.00 - 11.30 Tirsdag kl. 9.00 - 11.30 og 15.00 - 16.30 Onsdag lukket Torsdag kl. 9.00 - 11.30 og 15.00 - 16.30 Fredag kl. 9.00 - 11.30 Formand: Bjarne Galsgaard Petersen Mobil: 26 88 20 72 bgp@blikroer.dk Faglig sekretær: Henrik Juul Rasmussen Mobil: 26 88 20 78 hjr@blikroer.dk Faglig sekretær: Allan Leegaard Mobil: 26 88 20 70 alp@blikroer.dk Faglig sekretær: Bjørn Due Mobil: 26 88 20 75 bjd@blikroer.dk Opmåler: Karsten Pedersen Mobil: 26 88 20 79 kap@blikroer.dk Opmåler: Henrik Roos Mobil: 26 88 20 73 her@blikroer.dk Faglig organisator/ opmåler: Jørgen Hansen Mobil: 26 88 20 71 joh@blikroer.dk Regnskabsleder: Sussie Salmonsen ssa@blikroer.dk Sekretær: Marianne Petersen mrp@blikroer.dk

31


FEJERNES SIDE

SKORSTENSFEJERNE VIL VIDE MERE OM SIKKERHED skorstensfejerne, at kunderne er blevet

stedeværende til at dele gode erfaringer

Sådan har forbundssekre-

nemmere at tale med. Jeg har ikke tal på,

med værktøj og udstyr, som kan forbedre

tær Søren Schytte kunne

hvor mange tagtrin, der er blevet sat op

arbejdsmiljøet.

sige til alle syv informa-

de seneste år, men det er mange, sagde

tionsmøder om den nye

Søren Schytte på mødet i Roskilde den 19.

skorstensfejere på www.blikroer.dk/

juni 2017. Han opfordrede samtidig de til-

arbejdsmiljoe-skorstensfejere

branchevejledning for skorstensfejere, som Blik- og Rørarbejderforbundet har inviteret til sammen med Skorstensfejerlauget. Over 200 svende og mestre har deltaget i møderne. Det er lig med hver tredje i branchen, som har deltaget. Rekorden blev sat i Roskilde, hvor over 70 var mødt op. - Der er kommet mere fokus på arbejdsmiljø, og vi skal fortsætte den gode

Find den nye branchevejledning for

- JEG ER TAGET MED TIL MØDET FOR AT FÅ MERE VIDEN OM SIKKERHED. JEG TÆNKER MERE PÅ SIKKERHED NU, HVOR JEG ER BLEVET FAR.

udvikling. Der er kommet større fokus på at feje indefra, når det er muligt, stigerne er blevet bedre, og vi hører entydigt fra

32

HAFTHOR GUDMUNDSSON, lærling, Skorstensfejeren i Herlev-Ballerup-Værløse.

T

ak for det flotte fremmøde.


Tekst Kir Klysner Foto Søren Madsen og Ulrik Jantzen

SKORSTENSFEJERE KAN NU SØGE NY FOND OM UDDANNELSE Den 1. juni 2017 åbnede Skorstensfejernes Kompetencefond for ansøgninger. Nu kan du som skorstensfejer søge om tilskud til uddannelse f.eks. for at tage fag på grundskole eller gymnasialt niveau, enkeltfag på akademiuddannelser eller trailerkørekort.

N

u er det muligt for skorstensfejere at søge tilskud til uddannelse igennem Skorstensfejernes Kom-

petencefond. Som skorstensfejer kan du f.eks. søge om tilskud til at opgradere fag til grundskole eller gymnasialt niveau ved f.eks. at tage dansk, matematik, fysik og kemi på niveauerne G til A eller tage enkeltfag på akademiuddannelserne ”Energiteknolog” og ”BedreBolig-rådgiver & Energikonsulent”. Der er også støttemuligheder for skorstensfejere, der ønsker at tage trailerkørekort.

Svar inden for 14 dage Der kan ansøges om tilskud til løn, kursusgebyr og transport. Fonden behandler ansøgningerne inden for 14 dage efter modtagelsen. Du kan læs mere på evu.dk/skorstensfejernes-kompetencefond.

SAGEN ER SLUT: SKORSTENSFEJERMESTER SKAL BETALE BØDE PÅ 25.000 KRONER I 2014 lod en skorstensfejermester i

kroner. Bødesummen er blevet nedsat fra

på taget, og det understreger denne dom,

Vordingborg flere gange en medarbej-

50.000 kroner, som landsretten tildelte

siger forbundssekretær i Blik- og Rørar-

der stå på en tagryg uden at være sikret

skorstensfejeren. Men skyldsspørgsmålet

bejderforbundet Søren Schytte, som også

mod et fald. Sagen blev først ført i først

er der ingen tvivl om.

er formand for arbejdsmiljøudvalget i den

retten i Nykøbing Falster og dernæst i

- Bødens størrelse er ganske uvæsent-

landsretten. I slutningen af maj 2017 slog

lig. Stadfæstelsen af dommen, som skete

højesteret så fast, at skorstensfejer Arne

i landsretten, viser, at der altid skal sikres

Pedersen skal betale en bøde på 25.000

mod nedskridning, når skorstensfejere går

faglige samarbejdsorganisation ByggeAnlægs- og Trækartellet (BAT).

33


FORMANDEN HAR ORDET

Foto Søren Madsen

SYSTEMET FOR EFTERUDDANNELSE SKAL STYRKES Arbejdsmarkedet er i konstant udvikling, og det kræver et vedvarende behov for nye kompetencer. Det gælder også for VVS-branchen, hvor bygningernes in-

I Blik- og Rørarbejderforbundet ønsker vi en stærkere og mere sammenhængende voksen-, efter- og videreuddannelse for alle. Det er helt afgørende for såvel lønmodtagere som virk-

stallationer hele tiden bliver mere komplekse. Sammen med

somheder på fremtidens arbejdsmarked. Og både politikere,

vores samarbejdspartnere i Dansk El-Forbund og Tekniq har

arbejdsgivere og vi lønmodtagere har et stort samfundsansvar

vi fået udarbejdet en rapport, som kigger nærmere på de tek-

for at sikre, at alle har de kvalifikationer, der skal til.

nologiske konsekvenser for installationsbranchen frem mod år 2025. I de kommende år vil det manuelle arbejde fylde mindre. Samtidig forventes det, at brugen af blandt andet ny teknologi og grøn omstilling vil

En ekspertgruppe har allerede præsenteret en række anbefalinger, som skal indgå i forhandlingerne. Blandt andet foreslås en personlig uddannelseskonto, en portal med overblik og information om kursusudbud samt mere målrettede og stærkere offentligt finansierede kurser.

medføre en produktivitetsforbedring,

Alt sammen spændende tanker, som vi i Blik- og

og det vil betyde en stigning i be-

Rørarbejderforbundet ser som oplagte emner i

skæftigelsen.

drøftelsen af en ambitiøs reform, der kan løfte

Det stiller krav til medarbejdernes

hele det samlede VEU-system.

faglige kompetencer, og den udfor-

For mens lønmodtagerne har brug for ud-

dring løses bedst gennem et velfun-

dannelse af høj kvalitet, som sikrer dem job

gerende efteruddannelsessystem.

i fremtiden, er arbejdsgiverne afhængige af

Desværre fungerer det nuværen-

kompetent arbejdskraft.

de system ikke helt efter hensigten.

Og sammen har vi slet ikke råd til at lade

Det er for eksempel et paradoks, at

være med at investere i viden. Det er det, vi

mere end hver tredje lønmodtager

skal leve af i fremtiden, og det, der skal sikre

ikke finder det nødvendigt med efter-

vores fælles velfærdssamfund.

uddannelse. Det er en udfordring og en af grundene til, at hele området for voksen-, efterog videreuddannelse er temaet for efterårets trepartsforhandlinger mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter.

34

Max Meyer Forbundsformand


To af livets mysterier 1

Voksne mænd der spiller rollespil

2

Der er stadig medlemmer af Blik og Rør, der ikke sparer op til 40% på indboforsikringen

SÅDAN LØSER DU MYSTERIET Som medlem af Blik- og Rørarbejderforbundet får du Alkas indboforsikring til en særlig lav pris. Faktisk sparer du op til 40% på markedets måske bedste indboforsikring.

7 ud af 10 sparer ved at fly tte indboforsikrin gen til Alka

Sådan gør du: 1: Start med et forsikringstjek på 70 12 14 16 eller læs mere om Alkas Forbunds Indboforsikring på alka.dk/blikogroer. 2: Det var alt. Så snart du har bestilt Alkas Forbunds Indboforsikring, tager vi os af resten.


NY MEDLEMSFORDEL:

NYD BY OG STRAND I

BARCELONA Som medlem af Blik- og Rørarbejderforbundet har du nu mulighed for at leje en feriebolig i den spanske ferieby. Lejligheden ligger i gåafstand fra den ufærdige kirke La Sagrada Familia, og her er mange gode muligheder for indkøb og gode spisesteder.

Lejligheden er indrettet i spansk stil med egen gårdhave. Der er 6 sovepladser, TV, wifi og Netflix.

BO F E R I O K D IN B L IK E B O L I G PÅ R OE R . B OO D K IN G K /

Blik & Rør - nr. 5, 2017  

Chefen kunne ikke vælte Jakob - Asbest: Sig fra - Med på job på et slot - Test af pex-sakse

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you