Page 1

blik

rør

fagbladet blik og rør NR. 07 2013

Autorisationsregler under pres

03 | Du skal løbe stærkere til lavere løn

05 | Ny-udlærte går glip af opsvinget

06 | 5 kroner

mere i timen

Sejr efter flere års kamp

side 11

08 |

12

Skorstensfejere i dialog med kollegerne

17

Kraftigt fald i antallet af nye uddannelsesaftaler

22

Folkemøde og Bonderøven


Blik- og Rørarbejderforbundet Byggefagenes Arbejdsløshedskasse Immerkær 42 2650 Hvidovre Telefon 3638 3400 www.bf-a.dk

Immerkær 42 2650 Hvidovre Telefon 3638 3638 Telefax 3638 3639 www.blikroer.dk

Kreds Nord-Midtjylland Kreds Sjælland-Bornholm nord-midtjylland@blikroer.dk sjælland-bornholm@blikroer.dk Aalborg Hadsundsvej 184 B 9000 Aalborg Tlf. 3638 3510

Roskilde Grønnegade 14 4000 Roskilde Tlf. 4634 0097

Viborg Lundborgvej 3 8800 Viborg Tlf. 3638 3510

Næstved Åderupvej 12 4700 Næstved Tlf. 5573 5160

Aarhus Sonnesgade 9 Postboks 133 8000 Århus C Tlf. 3638 3510

Bornholm Fabriksvej 1 3700 Rønne Tlf. 5153 3181

Kreds Sydjylland-Fyn sydjylland-fyn@blikroer.dk Kolding Stigårdsvej 1 6000 Kolding Tlf. 3638 3550

Kreds København kbh@blikroer.dk Byggefagenes Hus, Lygten 10 2400 København NV Tlf. 3583 2422

Odense Cikorievej 3 5220 Odense SØ Tlf. 3638 3550

Fagbladet Blik og Rør

Immerkær 42, 2650 Hvidovre Telefon: 36383638 E-mail: fagbladet@blikroer.dk Web: www.blikroer.dk Ansvarshavende chefredaktør: Max Meyer Redaktør: Allan Guldberg (DJ) Annoncesalg: Dansk Mediaforsyning ApS Tlf. 7022 4088, www.dmfnet.dk Design og produktion: KLS Grafisk Hus Oplag kontrolleret af Fagpressens Medie Kontrol til 10.985 i perioden 1. juli 2009 – 30. juni 2010. ISSN 0907-7243. Fagbladet Blik og Rør udkommer 11 gange årligt, og næste gang er det den 4. september. Forsidefoto: Kim Rasmussen

2 | Blik og rør 7-2013

Ændringer af autorisationsloven Regeringens forslag vil betyde, at der fremover alene bliver tale om virksomhedsautorisationer. Hver virksomhed skal have en faglig ansvarlig person. Denne ansvarlige træder i stedet for den personlige autorisation på elområdet og den teknisk ansvarlige på VVS-området. Med hensyn til delautorisationer er organisationerne i installationsbranchen tidligere blevet præsenteret for et forslag, hvor det for eksempel kræver seks ugers kurser at udføre udvalgte boliginstallationer, kabelarbejde og arbejde med solceller.


Ændrede regler vil svække forbrugernes sikkerhed:

pres Autorisationsregler under

Foto: Søren Madsen

Blik- og Rørarbejderforbundet er modstander af regeringens forslag om ændrede autorisationsregler. Forbundet frygter, at det vil gå ud over sikkerheden og forbrugernes tryghed.

En enig installationsbranche står sammen og kæmper for forbrugernes og de beskæftigedes sikkerhed. Blik- og Rørarbejderforbundet og branchens øvrige organisationer frygter, at regeringen med nyt lovforslag indfører de såkaldte delautorisationer. Hvis lovforslaget bliver en realitet, vil det blandt andet give mulighed for, at andre end traditionelle VVS-virksomheder kan få tilladelse til at udføre VVS-arbejde på udvalgte dele af autorisationsområdet. Det kan for eksempel gælde ved etablering af installationer i køkken og bad, så en uddannet multihåndværker kan klare alle dele af opgaven. - Umiddelbart lyder det måske uskyldigt, at for eksempel et køkkenfirma får muligheden for at lave både VVS- og elinstallationer, når de sælger køkkener og bad. Men den type arbejde med gas eller vand kræver faglært arbejdskraft, og det vil medføre større risiko for ulykker og svækkelse af forbrugernes sikkerhed, siger forbundsformand Max Meyer fra Blik- og Rørarbejderforbundet. Han frygter desuden, at opgaver som fremover kun vil kræve et minimum af uddannelse, vil betyde øget brug af udenlandsk arbejdskraft på bekostning af den etablerede installationsbranche. - Det vil åbne en ladeport for udenlandsk arbejdskraft, hvis det efter blot få ugers kursus bliver muligt at udføre installations-

opgaver, som tidligere krævede en fireårig erhvervsuddannelse, siger Max Meyer.

Ønsker konkurrence Baggrunden for regeringens ønsker om at ændre reglerne på autorisationsområdet skal findes i den konkurrencepakke, som regeringen fremlagde sidste år. Her var der opridset 25 forskellige initiativer til at styrke konkurrencen i Danmark. Målet er flere spillere på markedet i håb om mere konkurrence og lavere priser. - Det er et dårligt argument. Timeprisen i installationsbranchen sammenlignet med andre faggrupper er i forvejen lav, så den køber vi ikke. Problemet med regeringens forslag er, at der nu vil blive konkurrence mellem dem, der har en fireårig uddannelse og en autorisation oven på, og så nogen med et kort kursus og som ikke vil have den fornødne tekniske og sikkerhedsmæssige indsigt i helheden, siger Max Meyer om forslaget, som også kan have en negativ effekt for VVS-uddannelsen. - Hvis man spreder autorisationerne ud i småbidder, vil det medføre en devaluering af VVS-uddannelsen. Og så vil det for alvor blive svært at tiltrække kvalificerede unge, som vil bruge deres fremtid i faget. Erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen (F) har over for de faglige organisationer bebudet, at et lovforslag på området vil blive fremlagt inden sommerferien. Blik og rør 7-2013 | 3


LEDER:

Visionsløse visioner fra arbejdsgiverne:

Vision 2022 med forkert facit Med oplægget Vision 2022 har arbejdsgiverne fra Tekniq givet deres bud på branchens fremtidige udfordringer og løsninger på disse. I Blik- og Rørarbejderforbundet er vi lige så interesserede som arbejdsgiverne i at udvikle og modernisere branchen. Og vi er også enige om, at medarbejdernes kompetencer skal øges og at branchens image skal forbedres, så vi også i fremtiden kan tiltrække dygtige unge til VVS-faget. Til gengæld er vi ikke enige i, at det sker ved, at forringe vilkårene for de ansatte. Snarere tværtimod. For mens Vision 2022 er pakket ind i argumenter om bekymringer om branchens fremtidige udfordringer er det bemærkelsesværdigt, at det ifølge oplægget er de ansatte VVS’ere og blikkenslagere, som gennem lavere løn og forringelser af overenskomsterne skal bidrage til branchens udvikling. I forvejen er lønniveauet i branchen ikke attraktiv for mange unge. Se bare på fx betalingen for barns sygedag, barsel, pension, opsigelsesvarsler, tillæg ved overarbejde m.m. og sammenlign dem med vilkårene for ansatte i andre brancher.

Det er bare nogle eksempler på, hvorfor VVS-branchen ikke tiltaler de såkaldte dygtige unge. Det løser det foreløbige facit i Vision 2022 ikke. Sammen med arbejdsgiverne har vi naturligvis nogle udfordringer, som skal løses. I Blik- og Rørarbejderforbundet deltager gerne i dialogen om VVS-branchens fremtid, og vi bidrager gerne med konstruktive forslag til løsninger. Max Meyer Forbundsformand

4 | Blik og rør 7-2013

Foto: Thomas willads.

Det samme gælder arbejdsforholdene, når vi taler om arbejdsmiljøet. VVS-branchen er et hårdt og slidsomt erhverv, hvor antallet af ulykker er højt. Og endelig er uddannelses- og karrieremulighederne i branchen begrænsede. I teorien peger udviklingen godt nok på bedre muligheder for at læse videre, men pt. er der begrænset efterspørgsel på et højere vidensniveau i VVS-virksomhederne.

VVS’erne stærkere mindre i Det er kraftige forringelser af overenskomsten, som skal gøre VVS-branchen mere konkurrencedygtig. Det fremgår af den visionsplan, som arbejdsgiverne i Tekniq har udarbejdet.

Fagbladet Blik og Rør har fået indsigt i oplægget Vision 2022, som arbejdsgiverne i Tekniq ønsker drøftet med overenskomstparterne i Blik- og Rørarbejderforbundet og Dansk Metal. Og lad det være sagt med det samme. Oplægget er skræmmende læsning for landets VVS’ere og blikkenslagere. Ifølge arbejdsgiverne i Tekniq er det nemlig kraftige forringelser af overenskomsterne og et opgør med kollektive lønaftaler, som er vejen frem i bestræbelserne på at øge virksomhedernes produktivitet.

Ensidig fokus på forringelser Visionsoplægget indeholder en række forudsigelser om, hvordan arbejdsgiverne ser VVS-branchen i 2022. Blandt andet peges der på en række udfordringer, som ifølge oplægget skal løses ved at øge produktiviteten med 50 procent, hæve kompetenceniveauet og ændre branchens image for bedre at være i stand til at tiltrække kvalificeret og veluddannet arbejdskraft. For at nå målene om stærkt forbedret produktivitet i 2022 foreslår visionsoplægget en række forringelser af overenskomsterne. Det skal blandt andet ske ved, at alle ikke skal have samme timeløn, samt at der bliver bedre mulighed for at aftale lokale og individuelle vilkår herunder mulighed for at aftale jobløn, det vil sige løn uden øvre arbejdstid. Desuden skal prislisterne moderniseres, så der opnås et “konkurrencedygtigt prisniveau" og hvor akkord ikke er en ret, men en mulighed. Og endelig skal virksomhederne i højere grad tage ledelsesretten tilbage og ikke overlade den til akkordholdere.

Vision eller OK-forhandlinger Arbejdsgiverne i Tekniq ønsker i løbet af efteråret en fælles drøftelse om Vision 2022 med Blik- og Rørarbejderforbundet og overenskomstparterne fra Dansk Metal. Forbundsformand Max


skal løbe og have løn Meyer har allerede tilkendegivet, at forbundet er villige til at indgå i en konstruktiv dialog. Meget tyder dog på, at Vision 2022 mere er et oplæg forud for næste års overenskomstforhandlinger, end det er et egentligt oplæg til fremtidige initiativer i branchen. Det skyldes dels oplæggets ensidige fokus på forringelser af overenskomsten, men også nedenstående udtalelse, som formanden for arbejdsgiverne i Tekniq giver oplægget med på vejen i det seneste nummer af organisationens eget fagblad. - Mange af de detaljerede bestemmelser, vi har i vores overenskomster og akkordbestemmelser, afspejler et fortidens behov – ikke fremtidens. Vi skal fjerne forældede regler og håber, at forbundene har mod og styrke til at tage fat, når vi mødes til overenskomstforhandlingerne i begyndelsen af 2014.

Vision 2022 Arbejdsgiverne i Tekniq foreslår en række konkrete tiltag for at øge produktiviteten med 50 procent frem til år 2022. Reelt er der blot tale om forslag, som har til formål at forringe overenskomsten og reducere virksomhedernes lønomkostninger. Det foreslås blandt andet at: • Branchen går væk fra, at alle skal have samme løn. • B  edre mulighed for afvigelser af overenskomsten og individuelle aftaler. • Taksterne i prislisten skal ned, og retten til opmåling skal bortfalde. • Indskrænkning af akkordholderens ansvar og opgaver. • Der tages et opgør med kollektivismen med henblik på øget brug af individuelle aftaler.

Blik og rør 7-2013 | 5


Ny-udlærte går glip af opsvinget:

Tårnhøj ledighed blandt de yngste svende Mens beskæftigelsen stiger i VVS-branchen, går jobbene uden om de nyudlærte svende. Således er ledigheden blandt de yngste svende nu tre gange højere end gennemsnittet på landsplan. Ledighed for 20-24 årige svende på landsplan i uge 20 – 2013.

Kreds Nord-Midtjylland Kreds Sydjylland-Fyn Kreds Sjælland-Bornholm Kreds København

Alle VVS’ere

16,7 % 23,1 % 20,1 % 24,5 % 21,4 %

6,3 % 6,9 % 8,4 % 9,5 % 7,9 % Foto: Søren Madsen

Landsplan

20-24 år

Det er de yngste og ny-udlærte svende, som har betalt den højeste pris for den langvarige krise i VVS-branchen. Men selv om beskæftigelsen igen er i fremgang, har de 20-24 årige svende på fjerde år fortsat en ledighed på den forkerte side af de 20 procent. Blik- og Rørarbejderforbundets seneste opgørelse af arbejdsløsheden i VVS-faget viser, at ledigheden blandt de 20-24 årige svende er på hele 21,4 procent med udgangen af april. Dermed er ledigheden for denne gruppe stort set uændret siden efteråret 2009, hvor den blev målt til 22,1 procent. Tallene viser dermed, at mange af de VVS’ere, som afsluttede deres uddannelse under finanskrisen, har svært ved at få fodfæste i branchen. - Det er uacceptabelt og også meget trist, at VVS-branchen ikke er bedre til at tage vare på de mange unge svende, som står i en svær situation. Alle ved, at længere periode i ledighed tærer på selvtilliden. Når den først er væk, så søger de andre steder hen og er med stor sandsynlighed tabt for faget, siger forbundsformand Max Meyer.

Tabes på gulvet I de kommende år meldes der om mangel på håndværkere i byggeriet, og allerede nu er der rift om kvalificerede VVS’ere flere steder i landet. I det lys burde ledigheden for de unge svende under 25 år være markant lavere. - Det er jo lige netop de her svende, som branchen kommer til at mangle, når der igen kommer gang i hjulene. Og hvis der ikke gøres en indsats for at holde dem i faget, risikerer vi at tabe en hel generation af dygtige VVS’ere på gulvet. Det er både spild af talent og penge, siger Max Meyer, som frygter at andre kommer og overtager VVS’ernes arbejde, hvis branchen ikke kan skaffe den fornødne arbejdskraft. Siden efteråret 2009 har ledigheden for de unge svende under 25 år ligget på over 20 procent. Dermed er ledigheden for denne aldersgruppe mere end to og en halv gange højere end gennemsnittet for samtlige aldersgrupper af VVS’ere over hele landet. Kun i Kreds Nord-Midtjylland er tendensen i bedring, idet 16,7 procent af de unge svende er ramt af ledighed. Værst ser det ud i København, hvor hver fjerde svend i aldersgruppen står udenfor.

Hvis der ikke gøres en indsats for at holde dem i faget, risikerer vi at tabe en hel generation af dygtige VVS’ere på gulvet. Det er både spild af talent og penge 6 | Blik og rør 7-2013


Solar FASTBOX

BESTIL

NYHED: Nu kan du også bestille Fastbox via Solar Mobile App Udstyr dine montører til en mere effektiv hverdag Med en Smartphone og Solar Fastbox kan du spare tusindvis af kroner hver måned. Scan og bestil det du lige mangler i en Fastbox til levering inden for 1 time – det kan simpelthen ikke betale sig at køre selv!

Så brug tiden på at tjene penge, mens Solar leverer det, du mangler. Tryk på app’en eller ring til Solar på 7652 7000 (Solar 000), og du er i gang med at spare tid og penge. www.solar.dk


Foto: Kim Rasmussen

Efter flere års kamp har Bo Sander Christensen nu rettens ord for, at arbejdsgiveren har ansvaret for den ulykke i 2010, som ødelagde hans håndled og albue.

Mester har ansvaret for at forholdene hos den enkelte kunde er sikkerhedsmæssigt forsvarlige. Det viser en kendelse fra retten i Randers, hvor skorstensfejer Bo Sander Christensen har fået oprejsning efter flere års kamp mod arbejdsgiverens forsikringsselskab.

Sejr Skorstensfejer tilkendt halv million i erstatning efter ulykke:

efter flere års kamp

8 | Blik og rør 7-2013


Jeg fortryder inderligt, at jeg ikke ringede efter en ambulance med det samme. For så havde Arbejdstilsynet været på sagen fra starten, og så havde det været nemmere at få afgjort omstændighederne omkring ulykken. I retten var det jo ord mod ord.”

Det er ikke ufarligt arbejde at være skorstensfejer. Gennem de senere år har Blik- og Rørarbejderforbundet fået medhold i en række alvorlige faldulykker for skorstensfejere. I den seneste sag er det endnu engang slået fast, at arbejdsgiveren har ansvaret for, at arbejdet ude hos kunderne skal udføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Dermed har skorstensfejer Bo Sander Christensen efter flere års kamp nu fået rettens ord for, at han skal have tilkendt en erstatning på 553.000 kroner fra arbejdsgiverens forsikringsselskab. - Jeg har fået en kanon god behandling af fagforeningen. Blik og Rør har kørt sagen, som den skal køres. De har ydet en god indsats, og det kan der ikke sættes en finger på. Det er helt sikkert, siger Bo Sander Christensen.

Manglende sikkerhed Ulykken fandt sted i november 2010, da Bo Sander Christensen skulle rense skorstenen i en ældre ejendom, som han havde været på flere gange tidligere. Her er renselemmen i skorstenen placeret i loftsrummet. I loftsrummet var der hverken gangbro eller lys, og det var derfor nødvendigt at stå på loftsbjælkerne for at rense skorstenen. Under arbejdet gled Bo Sander Christensens ene fod, og han trådte gennem en loftsplade. Han forsøgte hurtigt at trække foden til sig igen, men fik overbalance og faldt baglæns ned gennem opgangshullet og landede på gulvet på første sal. Bo Sander Christensen var alene på ejendommen, og han ringede derfor til sin arbejdsgiver, som hentede ham og kørte ham på skadestuen.

- Jeg fortryder inderligt, at jeg ikke ringede efter en ambulance med det samme. For så havde Arbejdstilsynet været på sagen fra starten, og så havde det været nemmere at få afgjort omstændighederne omkring ulykken. I retten var det jo ord mod ord, forklarer den uheldige skorstensfejer.

Trak sagen i langdrag Ulykken medførte så svære skader på håndled og albue, og 44-årige Bo Sander Christensen har måttet opgive at fortsætte som skorstensfejer. Men allerede inden han fik gipsen af armen, afviste arbejdsgiverens forsikringsselskab at der kunne blive tale om erstatning for svie, smerte og tabt arbejdsfortjeneste. - De påstod at det var min egen skyld, og det ville jeg ikke finde mig i. Man skal behandle folk ordentligt, så jeg kontaktede fagforeningen, og så kørte sagen ellers bare derudaf, forklarer han. Forsikringsselskabet fortsatte dog med at modsætte sig kravet om erstatning. De trak konsekvent sagen i langdrag, og derfor måtte sagen afgøres i retten. Det endte med et sviende nederlag til arbejdsgiverens forsikringsselskab efter knap to og et halvt års kamp. - Hvis jeg ikke har haft min fagforening, min kone og et godt bagland til at hjælpe mig, så havde jeg aldrig klaret den. Så havde jeg givet op for længe siden, siger Bo Sander Christensen, som i øjeblikket er ved at uddanne sig til chauffør og søger en praktikplads til tiltrædelse efter sommerferien. Ved redaktionens afslutning havde det dømte forsikringsselskab endnu ikke afgjort, om de ville anken dommen fra retten i Randers. Blik og rør 7-2013 | 9


VVS’ere og elektrikere

trækker lønnen op Lønnen i installationsbranchen er efter en række magre år igen på vej op. Det viser den seneste udgave af DA’s lønstatistik for første kvartal 2013, og tendensen bekræftes af de foreløbige resultater fra de lokale forhandlinger over hele landet.

For første gang i tre et halvt år kan landets bygningsarbejdere ifølge DA’s lønstatistik glæde sig over en reallønsfremgang. Tallene viser dog, at det er elektrikere, VVS’ere og andre timelønnede inden for bygningsinstallation, som har mest at glæde sig over. Ifølge statistikken fra DA har de ansatte i installationsbranchen fået en lønfremgang på 2,8 procent det seneste år, mens bygningsarbejdere i resten af branchen kun har fået beskedne 0,6 procent mere i løn. At det er de timelønnede i installationsbranchen, som løber med den største gevinst overrasker forbundssekretær Stig Søllested. Til gengæld kan han ud fra resultaterne i de lokalforhandlinger, som er afsluttet og indberettet til forbundet se, at der igen er blevet plads til stigninger i timelønnen. - Efter flere år med beskedne lønstigninger er tendensen nu, at der igen er blevet plads til noget mere i løn. Hovedparten af de aftaler vi har modtaget ligger lønstigningerne mellem to og 10 | Blik og rør 7-2013

tre procent, og det er positivt, siger Stig Søllested.

Lang vej igen Trods en fremgang i lønnen har landets VVS’ere fortsat lidt et markant reallønstab over de senere år. Beregninger fra Blik- og Rørarbejderforbundet viser, at landets VVS’ere i gennemsnit har et reallønstab på 50.000 kroner siden 2008. Men med den lave inflation, som forventes de kommende år, vil selv små lønstigninger på omkring 2,0 procent give en fremgang i reallønnen. Og med en lang række af store offentlige anlægsprojekter og sygehusbyggerier er der grund til optimisme. -Meget tyder på, at det igen går den rigtige vej. Svendene ude i landet har jo et reallønstab, der skal indhentes, og da der allerede nu er områder i landet, hvor der efterspørges kvalificeret arbejdskraft, vil det også have en positiv effekt på lønnen, siger Stig Søllested. Inflationen i 2013 forventes at ende på 1,5 procent.

Eksempler fra lokale lønforhandlinger Af de lokalaftaler som foreløbig er indsendt til forbundet, er der lokalt forhandlet følgende hjem: • Lønstigninger over hele landet på mellem 1,5 procent og 3,2 procent. • Indførsel af fast servicetillæg på 10 kroner på alle timer. • Ekstra pensionstillæg på 1,0 procent samt 0,5 procent ekstra i feriepenge. • Lærlinge bliver omfattet af aftale om skiftende arbejdssted (skurpenge). • Ekstra tillæg ved udkald


Foto: Søren Madsen

Der er igen plads til lønstigninger ved lokalforhandlingerne, og svendene hos Ib Andersen i Hedehusene har øget deres løn med fem kroner mere i timen.

Lokalforhandlinger:

5 kroner mere i timen Også de timelønnede svende hos Ib Andersen i Hedehusene har fået mere i lønningsposen. Ved de netop overståede lokalforhandlinger fik de forhandlet en lønstigning på 5 kroner mere i timen og forbedringer af reglerne om løn under sygdom. Efter flere års træghed i byggeriet vejrer branchen igen morgenluft. De mange store og beskæftigelsesfremmende anlægsprojekter som regeringen står bag, smitter nu også af positivt på lønniveauet i VVS-branchen. Det gælder også de timelønnede svende hos VVS-firmaet Ib Andersen i Hedehusene. De to foregående år har svendene været imødekommende for situation i branchen og udvist løntilbageholdenhed, men i år er der igen blevet plads til en lønstigning. Efter resultatet af lokalforhandlingerne er timelønnen steget med fem kroner, så den samlede timeløn inklusiv personlige tillæg er på 203,15 kroner. Det svarer til en lønforhøjelse på 2,4 procent. Derudover får svendene tillæg for skur og smuds på alle timer. - Jeg var noget skeptisk på forhånd, og havde ikke forventninger om det helt store. Men det endte med et fornuftigt resultat, selv om vi gerne ville have haft noget mere, siger tillidsrepræsentant Michael Petersen.

Bedre regler for løn under sygdom Det er ikke kun lønnen, som er blevet bedre. Lokalaftalen indeholdte i forvejen regler om fuld løn under sygdom, som er bedre af overenskomstens bestemmelser.

Den aftale er nu blevet udvidet yderligere, så ansatte med sundhedsforsikring og mindst et års anciennitet, kan få fuld løn under sygdom i 16 uger. - Det er vi godt tilfredse med. Da jeg vendte tilbage til kollegerne med resultatet var der kun nogle få detaljer, som lige skulle ændres. Det blev det, og alle stemte ja og bakkede op om den nye aftale, siger 46-årige Michael Petersen, der har været tillidsrepræsentant for kollegerne de seneste 10 år.

Gode netværksmøder Forud for opstarten af de årlige lokalforhandlinger indkalder Blik- og Rørarbejderforbundets kredse til netværksmøder for tillidsrepræsentanter, hvor der udveksles erfaringer, gode råd og tips. Michael Petersen deltog i mødet, som Kreds Sjælland-Bornholm afholdte i Roskilde. - Det var rigtig godt. Her snakkede vi om, hvad vi hver især forventede, og så fik man også nogle gode idéer fra de andre tillidsrepræsentanter. Det har jeg haft stor glæde af, siger Michael Petersen, som opfordrer andre tillidsrepræsentanter til at deltage i netværksmøderne og få ny inspiration.

Blik og rør 7-2013 | 11


Er du OK?

Foto: Kim Kiholm

Det er jo misvisende at kalde de her gule foreninger for en fagforening. Det er jo ikke andet end en arbejdsløshedsforsikring, og derfor skal vi have udbredt kendskabet til alle de varer, vi har pü hylderne.

Gennem dialog med kollegerne vil skorstensfejerne Johannes Renneberg og Sammy Andersen styrke opbakningen til det faglige arbejde og medlemskab af fagforeningen.

12 | Blik og rør 7-2013


Skorstensfejere vil styrke det faglige fællesskab:

I dialog

med kollegerne Bestyrelsen for skorstensfejerne i Fyn og Sydjylland vil inddrage kollegerne og give dem ejerskab af deres egen forening. Målet er at øge sammenholdet og styrke det faglige fællesskab.

Skorstensfejerne er noget særligt. Det særlige sorte arbejdstøj og den høje hat har sit helt eget særpræg, og faget har altid nydt godt af et stærkt sammenhold mellem svendene. De senere år har skorstensfejerne i lighed med andre fag oplevet, at nogle kolleger fravælger det faglige fællesskab og opbakningen til medlemskab af den overenskomstbærende fagforening. Den udvikling vil bestyrelsen for de fynske og sydjyske skorstensfejere gøre noget ved. Afdelingens formand og næstformand deltog derfor på et tre-dages kursus, hvor de fik tanket ny inspiration til det faglige virke for kollegerne. - Det var et super godt kursus, hvor vi har fået masser af brugbare redskaber med hjem til brug i vores faglige arbejde, siger Johannes Renneberg, mens Sammy Andersen supplerer. - Det handler om synlighed. Vi vil jo gerne vise kollegerne, at fagforeningen er mere og meget andet end tidspunktet, hvor kontingentopkrævningen dumper ind gennem brevsprækken.

Kortlægger kollegerne På kurset lærte deltagerne om baggrundene for, hvorfor nogle fravælger medlemskabet af fagforeningen og det faglige fællesskab. Omvendt viser erfaringerne også, at dialog om fagforeningens rolle er med til at øge opbakningen til det faglige arbejde. Bestyrelsen i den fynske og sydjyske

skorstensfejerafdeling har i forlængelse af kurset iværksat en handlingsplan, som netop har til formål at styrke dialogen med kollegerne. Det gøres blandt andet ved at kortlægge og indsamle alle relevante oplysninger om kollegerne hos samtlige arbejdsgiverne i hele afdelingens geografiske område. - Udover de opdaterede kontaktoplysninger og e-mailadresser, så ved vi også præcis, hvem der arbejder hvor, hvornår nogle har jubilæum og meget mere. Oplysningerne bruger vi til at kontakte kollegerne mere systematisk, og på den måde holde dialogen i gang, forklarer Johannes Renneberg, der allerede har været i dialog med en række kolleger. - Vi ringer til dem for at høre, hvordan det går. Det handler ikke kun om at finde sager, men ofte kommer de jo i tanke om noget, de gerne lige vil vide noget mere om, når vi alligevel snakker sammen.

Kontakter de uorganiserede Kortlægningen viser også, hvor de kolleger, som ikke er organiseret befinder sig. De vil også blive kontaktet med jævne mellemrum. - Vi arbejder jo i samme branche, så dialogen og den fælles forståelse for fagforeningen er vigtig for overlevelsen af et lille fag som skorstensfejerfaget. De skal forstå værdien af det at være en del af det faglige fællesskab, siger Johannes Renneberg. Ofte er prisen på det faglige kontingent

en af årsagerne til at skorstensfejerne fravælger medlemskab af den overenskomstbærende fagforening og i stedet vælger medlemskab af en gul fagforening. - Det er jo misvisende at kalde de her gule foreninger for en fagforening. Det er jo ikke andet end en arbejdsløshedsforsikring, og derfor skal vi have udbredt kendskabet til alle de varer vi har på hylderne. Kollegerne skal vide, at de får noget for pengene, og det er egentlig formålet med hele vores arbejde, forklarer Sammy Andersen.

Inddrager kollegerne Sammen med de opdaterede kontaktoplysninger ønsker den fynske og sydjyske afdeling også, at lave flere arrangementer for medlemmerne. - Ved at kommunikere på e-mail sparer vi portoen, men vi opnår også den fordel, at vi når hurtigere ud til kollegerne, siger Johannes Renneberg, som sammen med den øvrige bestyrelse blandt andet ønsker aktiviteter med lige dele faglige og sociale elementer. Det skulle gerne medvirke til en større forståelse og opbakning til det faglige arbejde, og som giver kollegerne en større grad af ejerskab af deres egen fagforening. - Det handler om at inddrage kollegerne. De kan være med til at løse nogle opgaver som for eksempel at bringe informationerne videre og bakke op om de arrangementer, som holdes, lyder det fra de to skorstensfejere.

Blik og rør 7-2013 | 13


BESPARELSER OG TILBUD MED DIT LO PLUS KORT TID TIL NÆRVÆR MED FAMILIEN I LALANDIA

9% RABAT

Hygge, aktiviteter og masser af sjov for legebørn i alle aldre. Book årets sommerferie i Lalandia nu og få 9 % rabat.

LO PLUS TANDFORSIKRING

630 kr. PR. ÅR

Undgå bekymringer om dine tandlægeregninger. LO Plus Tandforsikring koster kun 630 kr. pr. år, og dækker langt de fleste af dine udgifter til tandbehandling.

Læs mere på loplus.dk/lalandia

SMALL DANISH HOTELS 9 % RABAT MED 9 % RABAT

KUN

Tandforsikring

Læs mere på loplus.dk/tand

TABLETS FINDER DU HOS OS!

4%

RABAT

iPad Asus Transformer Pad

Samsung Galaxy

Microsoft Surface

Tlf.: 70 15 80 00

Acer Iconia

Find masser af gode tilbud på ferie i Danmark - for to eller for hele familien. Vælg mellem 100 hoteller, kroer og slotte og få 9 % LO Plus rabat.

Google Nexus 7 by Asus

Sony Xperia

Lenco

Vi har alle de førende mærker - i alle farver og alle konfigurationer. Vi har tilbehøret - og personalet, der kan hjælpe og du får 4 % rabat.

Læs mere på smalldanishhotels.dk/loplus

Har du mistet dit medlemskort til Blik & Rør – og dermed også dit LO Plus rabatkort? Bestil et nyt kort på www.loplus.dk/genbestilkort eller kontakt LO Plus kundeservice på 70 10 20 60.

SE FLERE TILBUD PÅ LOPLUS.DK

Kurio 7” Børne Tablet

Læs mere på loplus.dk/computercity


Foto: LO Plus

Liv og glade dage på

Dyrehavsbakken Det fælles medlemsarrangement på Bakken, som Blik- og Rørarbejderforbundet arrangerede i samarbejde med LO Plus var en succes. Mere end 3.000 deltagere fra fire forskellige forbund valgte at tilbringe dagen sammen på verdens ældste forlystelsessted. Weekenden står altid på liv og glade dage på Bakken, men lørdag d. 22. juni, var der ekstra meget gang i den. Dagen igennem var der masser af underholdning til både store og små. Således underholdte Bakkens artister allerede ved indgangen, og da først de kørende forlystelser blev sat i gang, blev stilheden brudt med hvin og hyl.

Pjerrot og cirkus tryllebandt Og humøret steg kun til et endnu højere niveau på lydskalaen, da Pjerrot og Benny Schumann Cirkus underholdte forsamlingen fra Bakkens store friluftscene. Noget som Bakken havde arrangeret helt særligt for medlemmer af LO Plus. - Det var en rigtig godt arrangement. De tilbagemeldinger vi har fået har været positive, og det var også hyggeligt at få hilst på så mange kollegaer i løbet af dagen, fortæller Søren Schytte fra Blik- og Rørarbejderforbundet.

Blik og rør 7-2013 | 15


Med Alkas rejseforsikring kan du og din familie nyde ferien fuldt ud

Kraftigt fald i antallet af nye uddannelsesaftaler:

Fald på

Få 10% i raba t som medlem

Faktisk er Alkas årsrejseforsikring for dig som medlem, 50% billigere i sammenligning med tilsvarende forsikringer hos andre selskaber. Rejseforsikringen inkluderer afbestillingsforsikring, dækker i hele verden og hele året. Rejseforsikringen er en tillægsforsikring til indboforsikringen.

udnyt dine medlemsfordele. ring 70 12 14 16 eller gå ind på alka.dk Foto: Søren Madsen

16 | Blik og rør 7-2013


39 procent alene er på hele 59 procent i årets første tre måneder. Også i Region Midtjylland og Region Syddanmark er der en kraftig tilbagegang på henholdsvis 54 og 55 procent i forhold til samme periode sidste år. I Region Nordjylland er der indgået 37 procent færre uddannelsesaftaler, mens Region Sjælland blot har en tilbagegang på 10 procent. Fordelt på VVS-uddannelsens forskellige specialer er det især uddannelsen som VVS’er, der er hårdest ramt. I årets første tre måneder af 2012 blev der indgået 20 aftaler, mens det er faldet til blot 7 i 2013. Det svarer til et fald på hele 65 procent. For specialet som blikkenslager er faldet på 51 procent, idet tilbagegangen er gået fra 47 til 23 indgåede uddannelsesaftaler i første kvartal. For uddannelsen som VVS- og energispecialist er der i perioden indgået 64 uddannelsesaftaler i 2013 mod 96 året før. Det er et fald på 33 procent. - En del af tilbagegangen skyldes, at tilskuddet til lærlinge bortfaldt fra årsskiftet. Det er dog langt fra hele forklaringen, og i branchen er vi langt fra målet om at mindst 700 lærlinge skal gennemføre uddannelsen hvert eneste år, for at vi kan opretholde den fornødne kvalitet og klare de fremtidige udfordringer i branchen. Der skal gøres noget, og vi opfordrer gerne til, at alle virksomheder i branchen vurderer en ekstra gang, om det ikke vil være en god idé at tage en lærling ind, siger Kim Fusager Balle.

Antallet af nye uddannelsesaftaler skraber bunden. I årets første tre måneder er antallet af indgåede uddannelsesaftaler faldet med 39 procent i forhold til samme periode i 2012.

Det er blevet sværere at finde en læreplads i VVS-branchen. For trods en forventet mangel på kvalificeret arbejdskraft i de kommende år, viser virksomhederne i branchen ikke den fornødne vilje til at få uddannet den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft. Den seneste statistik over indgåede uddannelsesaftaler viser, at antallet af indgåede uddannelsesaftaler sætter ny bundrekord. Således er der blot indgået 105 uddannelsesaftaler i årets første tre måneder, og det er et fald på hele 39 procent i forhold til samme periode sidste år. Og går man længere tilbage i statistikken bliver nedgangen kun forstærket yderligere. Over de seneste otte år har der gennemsnitligt været tegnet 188 uddannelsesaftaler i årets første tre måneder, hvilket svarer til et gennemsnitligt fald på hele 44 procent. - Det er beskæmmende læsning, og tegn på en rigtig kedelig udvikling. Hele branchen står foran et opsving med mange store byggeprojekter, og flere steder i Indgåede uddannelsesaftaler i årets landet er der efterspørgsel på kvalificeret første tre måneder 2005 – 2013 arbejdskraft. Derfor er det ekstra ærgerligt, 300 at virksomhederne ikke er på forkant og tager nogle flere lærlinge, siger forbunds250 sekretær Kim Fusager Balle fra Blik- og Rørarbejderforbundet.

Størst nedgang i hovedstaden Tilbagegangen i antallet af indgåede uddannelsesaftaler er spredt over hele landet. Det kraftigste fald er registreret i Region Hovedstaden, hvor nedgangen

200

150

100

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Blik og rør 7-2013 | 17


Sundhedsrådgivning i PensionDanmark Alle medlemmer i PensionDanmark kan få telefonisk sundhedsrådgivning. Ring på 7010 0806.

Foto: PensionDanmark

• Psykologhjælp – ring døgnet rundt. • Misbrugsrådgivning – ring døgnet rundt. Normalt få man en telefonisk konsultation senest den førstkommende hverdag efter henvendelsen. • Guide til sundhedsvæsenet – ring alle hverdage mellem kl. 8 og 21. Medlemmer, der ikke er i job, kan også bruge sundhedsrådgivningen i PensionDanmark. Det samme gælder pårørende til medlemmer, der får en kritisk sygdom eller dør.

Telefonisk sundhedsrådgivning i PensionDanmark:

Få hjælp hos Pia og hendes kolleger Med telefonisk sundhedsrådgivning i PensionDanmark kan du frit ringe og få hjælp hos en psykolog, en misbrugsrådgiver eller en anden sundhedsfaglig rådgiver, der bl.a. fungerer som guide til det offentlige sundhedsvæsen. En af rådgiverne er sygeplejerske Pia Willers Laursen, og her er meldingen klar: - Du kan ringe om næsten alt. Intet problem er for småt, og intet problem er for stort. Vi sidder klar ved telefonerne, så bare ring. Vi er altid klar til at hjælpe, siger Pia Willers Laursen. Hun er ansat hos Falck Healthcare, der driver PensionDanmarks sundhedsrådgivning, og tager imod opkald fra medlemmerne. Ringer man til Guide til sundhedsvæsenet kan man bl.a. få vejledning om 18 | Blik og rør 7-2013

ventetider, genoptræning, frit sygehusvalg, klageprocedurer og mulighederne for medicintilskud. - PensionDanmarks sundhedsordning giver ikke tilskud til medicin, men man kan tale med sin læge om mulighederne. Når vi taler om medicinforbruget, anbefaler vi måske et ekstra besøg hos lægen, fortæller Pia. Hun anbefaler også medlemmerne at ringe, hvis de har ondt i kroppen på grund af arbejdet.

- Vi spørger ind til medlemmernes skavanker og fortæller dem for eksempel om, hvordan de kan skåne ryggen på jobbet. Og så fortæller vi dem naturligvis også om, hvordan de kan bruge sundhedsordningen til at få forebyggende behandlinger og øvelser, siger Pia.

Psykologhjælp og misbrugsrådgivning Udover Guide til sundhedsvæsenet giver sundhedsrådgivningen også mulighed for at tale med en psykolog om problemer derhjemme eller på jobbet – fx mobning eller stress. Den indeholder også en misbrugsrådgivning, hvor medlemmer kan få råd og vejledning i forhold til misbrug af stoffer, alkohol og medicin.


Information til skorstensfejerne:

uden job

kan nu bruge sundhedsordningen

i PensionDanmark Som noget nyt kan nu også ledige og sygemeldte medlemmer af Blik- og Rørarbejderforbundet med pensionsordning i PensionDanmark få behandlinger og stillet en hurtig diagnose via sundhedsordningen. PensionDanmark har nemlig udvidet sundhedsordningen, så medlemmer, som tidligere har haft adgang til ordningen via arbejdet, nu fortsat kan benytte sig af den, selvom der ikke længere bliver indbetalt til deres pensionsordning i PensionDanmark. F.eks. pga. ledighed eller sygemelding. Sundhedsordningen giver adgang til behandlinger hos en kiropraktor, fysioterapeut, massør og zoneterapeut. Med ordningen er det også muligt at få hjælp til hurtigt at få stillet en diagnose, hvis man er henvist til en speciallæge af egen læge. Medlemmer uden pensionsindbetalinger har adgang til sundhedsordningen ligeså længe, at de har forsikringer i PensionDanmark. Forsikringerne kan forlænges, så de løber i op til 36 måneder, efter pensionsindbetalingerne er stoppet.

Læs mere om din overenskomstsikrede sundhedsordning på www.pension.dk/sundhed

Få styr på dine feriepenge og feriefridage Overgangen til Feriekonto har givet anledning til nogle justeringer af skorstensfejernes opsparing af feriefridage. Blik- og Rørarbejderforbundet og Skorstensfejerlauget er derfor enige om nedenstående retningslinjer.

Foto: Søren Madsen

Medlemmer

I overenskomsten er det aftalt, at arbejdsgiverne indbetaler 15 procent til afholdelse af ferie og feriefridage. Efter overgangen til Feriekonto har det desværre vist sig, at de optjente feriefridage ikke fremgår af den årlige oversigt. Organisationerne har derfor lavet en ny aftale om opsparing af feriepenge og feriefridage, som gælder fra 1. januar 2014. Fra den dato skal arbejdsgiveren indbetale 12,5 procent til Feriekonto, mens de resterende 2,5 procent i ferietillæg bliver stående på en konto hos arbejdsgiveren og udbetales i forbindelse med afholdelse af feriefridage. De opsparede feriefridage og akkumulerede beløb skal fremgå separat på lønsedlen, og vil første gang komme til udbetaling fra den ferieperiode, som gælder fra den 1. maj 2015. Opsparede beløb på feriefridagskontoen, som ikke er udbetalt, kan hæves ved ferieårets udløb. I tilfælde af fratrædelse skal opsparede beløb på feriefridagskontoen udbetales til svenden , således at han hos den nye mester kun har krav på fravær til ikke afholdte feriefridage, ikke på betaling.

Overgangsordning For de feriepenge, som allerede er indbetalt, og som gælder for ferieårene 2013-2014 og 2014-2015, er der lavet aftale om en overgangsordning. I de to ferieperioder vil den samlede optjening på 15 procent fra Feriekonto blive udbetalt i forbindelse med afholdelse af de lovpligtige fem ugers ferie. Dermed vil den enkelte skorstensfejersvend allerede have fået udbetalt optjeningen til afholdelse af de fem feriefridage, som er forhandlet hjem i overenskomsten. Derfor har organisationerne aftalt, at svenden i disse tilfælde kan anmode arbejdsgiveren om et lån. Lånet pr. feriefridag er 0,5 procent af indtjeningen i det forudgående kalenderår, som er henholdsvis 2012 og 2013. Det forfalder til betaling ved førstkommende lønudbetaling efter afholdelse af hovedferie i henhold til ferieåret 2013-2014 og 2014-2015. Lånet kan ligeledes optages af de skorstensfejersvende, som ikke tager fri i forbindelse med afholdelse af feriefridage, og som hellere ønsker de optjente midler til feriefridage udbetalt. Ved indgåelse om aftale om lån mellem arbejdsgiveren og ansatte skal låneaftalen indgås skriftligt. I tilfælde af jobskifte eller fratrædelse har arbejdsgiveren mulighed for at modregne lånet i ansættelsesforholdets sidste lønudbetaling. Blik og rør 7-2013 | 19


Feriegaranti optaget Følgende firmaer er blevet optaget, enten i DS Håndværk & Industri, Tekniq eller Dansk Industri, og er derfor omfattet af feriekortordningen med garanti for feriepenge.

Kreds Nord-Midtjylland Broko Tech ApS Anekilde 6 st., Søften 8382 Hinnerup Cvr.nr. 34901910 01. juni 2013 – Tekniq Helsted VVS ApS Alsikevej 24 8920 Randers NV Cvr.nr. 15719583 – Tekniq 01. januar 2014 – indtil da medlem af DS Kreds Sydjylland-Fyn Møllers VVS & Blik ApS Krofennen 11, Skonager 6800 Varde Cvr.nr. 27529402 1. Janaur 2014 – Tekniq, indttil da medlem af DS Bramming Blik & Ventilation Storegade 62 6740 Bramming Cvr.nr. 29643180 01. juni 2013 – Tekniq Varmeservice Syd ApS Skrænten 22 6340 Kruså Cvr.nr. 34223572 01. januar 2013 – Tekniq Kreds København MD VVS, Martin Dalholm Jørgensen Spættevænget 4 2791 Dragør Cvr.nr. 34328471 01. juni 2013 – Tekniq

20 | Blik og rør 7-2013

LC VVS, v/Lars Christiansen Stavnsbjergvej 18 2650 Hvidovre Cvr.nr. 34823081 01. juni 2013 – Tekniq

Københavns VVS Teknik Ved Amagerbanen 13 2300 København S Cvr.nr. 27526470 30. juni 2013 – Tekniq – Konkurs

Procon VVS APS Ved Amagerbanken 13 2300 Købemnhavn S Cvr.nr. 35226249 01. juni 2013 – Tekniq

Tech-VVS Gentoftegade 94 2820 Gentofte Cvr.nr. 27317391 30. juni 2013 – Tekniq

Feriegaranti ophørt

Kridahl Tag & VVS ApS Hørkær 7-9, bygn 3, gavl 2730 Herlev Cvr.nr. 31600103 30. juni 2013 - Tekniq

I følgende firmaer er feriegarantien ophørt. Medlemmer der har arbejdet i firmaerne skal have udstedt feriekort.

Kreds Nord-Midtjylland Aarhus Blikkenslagerforretning Risvangsvej 30 8530 Hjortshøj Cvr.nr. 21732494 30. juni 2013 – Tekniq – Ophør Termo VVS ApS Industrivej 21 9440 Aabybro Cvr.nr. 14585206 30. juni 2013 – Tekniq - Konkurs Kreds Sjælland – Bornholm Dansk Blik ApS Store Valbyvej 233, Gundsølille 4000 Roskilde Cvr.nr. 31871611 30. juni 2013 – Tekniq HHM Bragesvej 4 3400 Hillerød Cvr.nr. 67294815 30. juni 2013 – Tekniq Kreds København Vangstrup VVS & Ejendomsservice ApS Flæsketorvet 68,1 1711 København V Cvr.nr. 33149689 30. juni 2013 – Tekniq - Solgt

Månedens medlemstilbud fra Vinslottet

Chilensk perle

2008 Reserve Merlot, Casa Tamaya Chile har måske verdens bedste betingelser for at fremstille vin. Den konstante varme, vand, og masser af sol gør sit til at give ideelle betingelser for dyrkning af druer. Casa Tamaya er grundlagt af et dynamisk team, hvis mission er at fremstille innovative vine, hvor hele høstarbejdet foregår ved håndkraft for at sikre at druerne er modne og i perfekt stand. Merlot er en internationalt meget kendt drue. Farven er ret tæt og mørk. Duften er meget imødekommende med bær, moden frugt og et pikant strejf af træ og vanille fra vinens modning på egefade. Nyd den gerne til kalv eller okse. Normalpris pr. flaske kr. 99,00,Særpris til Blik- & Rørarbejderforbundet kr. 79 v/ køb af min. 12 flasker

Sådan gør du Medlemstilbuddene fra Vinslottet bestilles via www.blikroer.dk. Find menupunktet ”Medlemsfordele” og klik på ”Vinslottet”. Bestil de ønskede vine, betal og afhent vinen på dit lokale kredskontor.

Tilbuddene fra Vinslottet gælder ved køb af minimum 6 flasker vin. Ved bestilling skal der angives e-mailadresse og adressen på det kredskontor, hvor vinen ønskes leveret. Du vil modtage en e-mail, når vinen er klar til afhentning. Der skal betales med Dankort. Spørgsmål til din bestilling rettes til Vinslottet på tlf. 43 69 11 62 eller via e-mail på info@vinslottet.nu.


Foto: Blik og Rør

Foto: Blik og Rør

Blik- og Rørarbejderforbundets daglige ledelse var også på gaden for at samle underskrifter til fordel for en forlængelse af dagpengeretten.

Blik og Rør i aktion for bedre vilkår til ledige Forlæng dagpengeretten: Blik- og Rørarbejderforbundet og en lang række fagforbund arbejder fortsat på at overbevise regeringen om, at a-kassereglerne for ledige bør lempes, så det er lettere at optjene retten til dagpenge. Mogens Lykketoft (S), formand for Folketinget fik mandag den 17. juni besøg af HK’s formand Kim Simonsen. Med sig bragte han de 85.536 underskrifter, som fagforbundene de seneste par måneder har indsamlet for at få ændret dagpengereglerne. - Vi håber, at Folketinget efter sommerferien vil følge opfordringen fra de mange underskrivere og bløde dagpengereglerne op, så de matcher situationen med høj ledighed på arbejdsmarkedet, siger Kim

Foto: Blik og Rør

85.000 underskrifter for at forlænge dagpengeretten:

Fagforbundene bag kampagnen Forlæng dagpengeretten indsamlede mere end 85.000 underskrifter. De blev afleveret til Folketingets formand, Mogens Lykketoft (S).

Simonsen, som er godt tilfreds med resultatet af indsamlingen.

kuglepennen frem. Det varmede, siger forbundsformand Max Meyer.

Forbund på gaden

Alvorlig sag

En stor del af underskrifterne blev indsamlet på en fælles aktionsdag over hele landet, hvor forbundets daglige ledelse havde taget opstilling ved Rødovre station. Her var der stor opbakning og lyst til at bakke op om kampagnen og skrive under. - Vi mødte en fantastisk opbakning til kravene om bedre regler for ledige. For selv om folk havde travlt med at komme på arbejde, udviste de solidaritet med de ledige. De skulle bare høre ordet dagpenge, og så vidste de med det samme, hvad det gik ud på. Og så var det bare at række

Selv om regeringen og enhedslisten har lavet en aftale om en mere lempelig indfasning af dagpengereformen, vil mange fortsat komme i problemer. Det er særligt de strammere regler for genoptjeningen af retten til dagpenge, som giver problemer. - Reglerne bør rulles tilbage, så det igen kræver 26 ugers arbejde at genoptjene retten til dagpenge. Vi kan se, at de strammere regler, hvor det kræver dobbelt så meget arbejde, rammer rigtig mange. Og det særligt de ny-udlærte, som kommer i klemme grundet den manglende beskæftigelse. Det er uholdbart, siger Max Meyer. Blik og rør 7-2013 | 21


Foto: Tekniq

VVS-lærling Nicolai M. Heide forklarer Bonderøven om principperne for det falsede zinktag.

Lærlinge promoverede VVS-uddannelsen:

Folkemøde og besøg af Bonderøven Under Folkemødet på Bornholm viste VVSlærlinge håndværket frem. Og blandt de mange interesserede gæster, blev det også til en snak om godt håndværk med Bonderøven fra Danmarks Radio.

22 | Blik og rør 7-2013

Det årlige folkemøde i havnebyen Allinge på Bornholm har udviklet sig til en kæmpe festival med tusindvis af event, hvor folkevalgte politikerne er i direkte dialog med erhvervsliv og interesseorganisationer. Flere håndværksfag var repræsenteret på Folkemødet, og for VVS-uddannelserne var lærlingene Benjamin Madsen fra VVS Bornholm og Nicolai M. Heide fra Frede Nielsen VVS i Glumsø med til at fremvise faget. - Det har været rigtig hyggeligt og sjovt at vise, hvad vi laver i VVS-faget, sagde Benjamin Madsen, mens han i det flotte solskinsvejr var i gang med en gulvvarmeinstallation på demonstrationsstanden.

Lige ved siden af var der opstillet et mindre skur. Her var Nicolai M. Heide i gang med at montere zinktag, og i løbet af de tre dages folkemøde gav det anledning til rigtig mange spørgsmål. - Jeg er overrasket over, hvor lidt folk kender til zink som tagbeklædning. Der har været rigtig mange forbi, som ville vide noget mere om, hvad det er for noget, forklarede den sjællandske blikkenslagerlærling. Han var i gang med sit hovedforløb på skolen i Næstved, da han blev spurgt om han havde lyst til at vise håndværket frem til Folkemødet på Bornholm. Og det har han ikke fortrudt.


Foto: Tekniq

- Jeg har mødt en masse mennesker, og så er det altid sjovt at arbejde med noget, som jeg synes er fedt. Især når de andre hjemme på skolen får lov til at svede, sagde Nicolai M. Heide

Fornemt besøg Mens de to lærlinge var godt i gang med værktøjet, fik de besøg af tv-værten Frank Erichsen. Han er bedre kendt som Bonderøven fra Danmarks Radio, som kiggede interesseret på de to lærlingenes arbejde. Især blikarbejdet og de håndfalsede samlinger tiltrak den tømreruddannede bonderøvs opmærksomhed. - Det er sgu fedt at se, hvordan det kan gøres med noget simpelt værktøj, udbrød Frank Erichsen og samtalen udviklede sig til en længere snak om godt og traditionelt håndværk. Gulvvarmeinstallationen undgik heller ikke Bonderøvens interesse, og det selv om et tilsvarende anlæg nok ikke skal laves hjemme på Kastanjegården. - Han skulle lige se, hvad de der alupexrør var for noget. Det havde han ikke set før, så det måtte jeg lige forklare ham. Det var lidt sjovt, sagde Benjamin Madsen om mødet med den kendte tv-vært, som sætter stor ære i at leve et enkelt liv og klare hverdagens udfordringer efter traditionelle og gamle metoder.

Om Folkemødet Benjamin Madsen lavede en gulvvarmeinstallation i alupex, og det havde Bonderøven ikke set før. (Billeder venligst udlånt af Tekniq)

Folkemødet - Danmarks politikfestival på Bornholm – finder sted hvert år i uge 24 i den nordbornholmske havneby, Allinge. Det primære formål med Folkemødet er at styrke demokratiet og dialogen i Danmark.

Foto: Tekniq

Det sker ved at skabe en ny ramme om møder mellem beslutningstagerne i erhvervslivet, interesseorganisationer og politikere fra Folketinget, EU, kommuner og regioner. Og ved at give borgerne mulighed for at møde beslutningstagerne ansigt til ansigt.

På Folkemødet fremviste VVS-lærlingene Benjamin Madsen fra VVS Bornholm og Nicolai M. Heide fra Frede Nielsen VVS i Glumsø faget på flotteste vis. (Billeder venligst udlånt af Tekniq)

Folkemødet er et non profit-foretagende under Bornholms Regionskommune.

Blik og rør 7-2013 | 23


Afsender: Blik- og Rørarbejderforbundet • Immerkær 42 • 2650 Hvidovre • 3638 3638 • www.blikroer.dk

Det er OK med ekstra ferie

Det er OK at have en overenskomst, for den kan skaffe dig ekstra ferie og meget mere. Det er fagforeningen, der sikrer dig en OK overenskomst.

Blik & Rør - Juli/August 2013  

- Sejr efter flere års kamp - Autorisationsregler under pres - Du skal løbe stærkere til lavere løn - Ny-udlærte går glip af opsvinget - 5 k...

Advertisement