Etiketti 4/2019

Page 1

Alkon lehti asiakkaille 4 | 2019

Parhaat juhlat! RESEPTIT

VIINI

OLUT

Talvijuhlien suolaiset ja makeat pikkuherkut

Punaviini eilen, tänään ja huomenna

Juomat joulun alku-, pää- ja jälkiruoille


P Ä Ä KI RJ OI T U S

J o ul ui h mi si ä, o n k o h eit ä ?

2

––– 4 /1 9

J O U L U S T A P U H U T T A E S S A m o ni kii r u ht a a ä ki sti s a n o m a a n, e ä ei ol e oll e n k a a n j o ul ui h mi n e n. R u p e si n oi k ei n mi e im ä ä n, e ä mill ai n e n h a n oi k ei n si e n o n j o ul ui h mi n e n, j a mi k ä t a a s j o ul u s s a p ui st a a a. P ä älli m m äi s e n ä mi el e s s ä m o n ell a li e n e v ät h ö s s öt y s, t a v a r a p alj o u s, r a h a n m e n o, p ai k a st a t oi s e e n kii r u ht a mi n e n j a yl e n s y ö mi n e n – t e ki si mi eli v ai n l ä ht e ä k a u a s p oi s. T oi s a alt a j o ul u u n lii y v ät y h d e s s ä ol o, s alli u pi e ni l ai s k o el u h y v ä n ki rj a n p a ri s s a j a e n n e n k ai k k e a kii r ei s e n s y k s y n j äl k e e n u s e a m m at v a p a a p äi v ät. Ai k a i h a n a a! S a m a a n h e n g e n v et o o n t ä yt y y t o d et a i s o kiit o s j a k u n ni oit u s k ai kill e niill e, j ot k a o v at j o ul u n a ki n t öi s s ä j a pit ä v ät k rii i s et p y ö r ät p y ö ri m ä s s ä. T oi s a alt a a ut u ailt a k u ul o st a vi e n pit ki e n p y hi e n k ä ä nt ö p u oli v oi oll a y k si n äi s y y s, k u n y h d e s s ä ol o a k o r o st et a a n. O n n e k si t ä s s ä m el k ei n 2 4/ 7 v al v eill a ol e v a s s a m a a s s a o n y h ä e n e m m ä n a kti vit e e ej a a u ki j o ul u n a ki n. T o d elli si a j o ul ui h mi si ä ki n u s k o n t u nt e v a ni. H e al oi a v at j o ul u n s u u n ni el u n j o k e s ä k el eill ä: mi k ä o n t ä m ä n v u o d e n j o ul u n t e e m a v ä ri j a k o ri st e et, mill ai s et k u k at j a e n n e n k ai kk e a mit ä h y v ä ä r u o k a a j a j u o m a a j o ul u p ö yt ä ä n, p e ri nt ei st ä v ai m o d e r ni a j a e n n e n k ai k k e a e e i s e sti t u ot e u a. Y h ä e n e mm ä n o n n e k si t r e n di t u nt u u ol e v a n ” v ä h ä n, m u a h y v ä ä”. It s e ol e n k u ul u n ut al u s s a m ai ni ui hi n, j ot k a v ai n mi el uit e n l e nt äi si v ät j o ul u n a k a u a s p oi s. M u a li e k ö i k ä t e h n yt t e ht ä v ä n s ä v ai m u ut oi n k a u k o k ai p u u v ai ht u n ut k oti r a k k a u d e k si, k u n j o ul ut u n n el m a o n al k a n ut vi e h ä ä ä. T u r h a a t a v a r a a k a m m o k s u n e d ell e e n j a yl e n m ä ä r äi st ä m ä s s äil y ä nii n i k ä ä n, m u a j o ul u nt u n n el m a a h u o m a a n j o fiili st el e v ä ni: l e p p oi si a a a m uj a, j o ul u k ä v el yj ä m et s ä s s ä, i h a ni a m a k uj a r a u h a s s a v al mi st a e n j a n a u i e n – mi n ull e s e o n j o ul u n t ai k a a. T oi v ot a n j o k ai s ell e j o ul u r a u h a a, oli s e si e n t a k k at ul e n ä ä r e s s ä, t öi s s ä, y k si n t ai y h d e s s ä!

Y H Ä E N E M M Ä N O N N E K SI T R E N DI T U N T U U O L E V A N ” V Ä H Ä N, M U T T A H Y V Ä Ä”.

T e r v ei si n S a ri K a rj al ai n e n Face b o o k f a c e b o o k. c o m/ al k o p al v el e e

I nst a g r a m al k o _ o y

T wi e r t wi e r. c o m/ Al k o _ O y

J u t t u vi n ki t j a p al a u t e j a a n a. k alli o k o s ki @ ot a v a.fi 5 4. v u o si k e rt a J ul k ai sij a Al k o O y A r k a di a n k at u 2 0 0 1 0 0 H el si n ki P o sti o s oit e: P L 9 9, 0 0 1 0 1 H el si n ki P ä ä t oi mi t t aj a S a ri K a rj al ai n e n s a ri. k a rj al ai n e n @ al k o.fi

T oi mi t u s n e u v o s t o : M a ritt a I s o- A h o, S a ri K a rj al ai n e n, L e e n a L aiti n e n, Mi k k o L e hti ni e mi : J a a n a K alli o k o s ki, Lii s a S e p p o T oi mi t u s Ot a v a m e di a O M A et u ni mi. s u k u ni mi @ ot a v a.fi p u h eli n v ai h d e 0 9 1 5 6 6 1 M ai st r a ati n p o rtti 1, 0 0 0 1 5 Ot a v a m e di a

Al k o al k o. fi

al k o. fi/j u o m a- r u o k a

J a a n a K alli o k o s ki j a M a ri n a A hl b e r g Lii s a S e p p o ( A D) P ai n o p ai k k a U P C P ri nt Eti k etti il m e st y y 4 k e rt a a v u o d e s s a S e u r a a v a Eti k etti il m e st y y 6. 2. 2 0 2 0. L e hti o n s a at a v a n a m a k s utt a Al k o n m y y m äl öi st ä. Eti k etti ei v a st a a til a a m att a l ä h et et y n m at e ri a ali n s äil ytt ä mi s e st ä ei k ä p al a utt a mi s e st a. Ai k a k a u sl e hti e n Liit o n j ä s e nl e hti. Eti k eti s s ä k ä yt ett y p a p e ri o n E U- y m p ä ri st ö m e r kitt y. I S S N 0 7 8 0- 5 0 8 X

Ve r k k o k a u p p a al k o. fi


kaudendrinkki

Talven lämmi ävä juoma on ihana jälkiruoka tai herkullinen sellaisenaan esimerkiksi hyvän kirjan kumppanina. Tutustu muihin talvisiin herkkuresepteihin s. 24.

3 ––– 4/19

TALVIJUOMA

Vadelmasuklaajuoma

1 dl ve ä 1 dl maitoa 6 palaa tummaa suklaata 1 tl sokeritonta kaakaojauhe a ripaus kanelia 4 cl vadelmalikööriä Koristeeksi: vispa ua kermaa, paahde uja vaahtokarkkeja, piparkakkua

Mi aa vesi, maito, suklaapalat, kaakaojauhe ja ripaus kanelia ka ilaan. Kuumenna neste jatkuvasti sekoi aen, kunnes suklaa on täysin sulanut. Älä kiehauta. Lisää lasiin 4 cl vadelmalikööriä ja kaada kaakao päälle. Sekoita. Lisää pinnalle löysästi vispa ua kermaa ja paahde uja vaahtokarkkeja sekä piparia. Saat juomasta alkoholi oman, kun korvaat liköörin 2–4 cl vadelmamehutiiviste ä.


t äss ä n u mer oss a 4

6

Al k u p al at

1 2 P ä äj u u T u ott aj at B or d e a u x' st a, Ri oj a st a j a C hil e st ä k ert o v at aj at u k si a a n p u n a vii ni n k ell ar oi n ni st a j a tr e n d ei st ä.

2 0 H e n kil ö T u uli a J är vi n e n p er u sti r u o k ak a s si p al v el u n, j ott a k ai k ki s ai si v at r a vit s e v a a r u o k a a.

24

R e s e ptit J o ul ui s et r a a k a- ai n e et t ai p u v at h el p oi s s a pi k k u s y öt ä vi s s ä u u d e nl ai sii n m a k u y h di st el mii n.

3 4 T al v e n ol u et P eri nt ei s et j a m alt ai s et t al vi ol u et s o pi v at m ai ni o sti j o ul u p ö yt ä ä n.

3 8 L u o o r e s e pti ni P eri n n er u o k a a pr kl, m utt a u u d ell a t wi still ä, t ot e a a Mi k a R a m p a.

––– 4 /1 9

4 0 M at k all a T u n n et k o it ä v alt al ai s et v al k o vii nit ?

43

M a ail m alt a N elj ä t u ott aj a a eri p u olilt a m a ail m a a k ert o o j o ul u p eri nt ei st ä ä n.

12

4 6 O pi vii n ei st ä Jäl kir u o k a vii ni e n l y h yt o p pi m ä är ä.

4 8 M y y m äl ä K u h m o n Al k o p ä ätti k or piv a ell u k s e n s a j a m u utti k e s k u st a a n.

51

K ol u m ni L a s s e P a k ari n e n v ert ail e e, mit e n r u o k a a j a j u o m a a y h di st ell ä ä n S u o m e s s a j a L o nt o o s s a.

20


5

––– 4 /1 9

40

46 Al a-It ä v all a s s a s ij ait s e v a W ei n vi e rt el o n m a a n s u u ri n vii ni al u e.


Ti e sit k ö, e ä R ai k k a u s j a k e p e y s o v at j o pi d e m p ä ä n oll e et a si a k k ait a kii n n o st a vi a

m a k u- ul ott u v u u k si a, j a t ä m ä o n n ä k y n y t e si m er ki k si v al k o-, k u o h u- j a r o s e e vii ni e n m y y ntil u v ui s s a. K e p e y s n ä k y y m y ö s j o ul u n a, j oll oi n m y ö s al k o h olitt o mi e n vii ni e n s u o si o k a s v a a. M y ö s k u o h u vii n ej ä j a s a m p p a nj oit a m y y d ä ä n ar vi olt a yli 2 0 0 pr o s e ntti a e n e m m ä n j o ul u n ai k a a n.

al k u p al at

V AI K U T T AJ A

6

––– 4 /1 9

T E K S TI

M A RI T A K O K K O | K U V A

R O OPE PER M A NT O

V ä h e m m ä st ä s y nt y y e n e m m ä n M artt aliit o n p ä ä si ht e eri M ari a n n e H ei k kil ä l u ott a a o hj e n u or a a n v ä h e m m ä n o n e n e m m ä n. Al k a v a st a j u hl a k a u d e st a j a t ul e vi st a h är k ä vii k oi st a s el vi ä ä h y vill ä mi eli n k o ht u ulli st a m all a j u hl a a s e k ä e n n a k oi m all a ar k e a. H EI K KI L Ä N J O H T A M A M artt aliitt o t u k e e n e u v o nn all a a n k e st ä v ä ä k e hit y st ä j a il m a st o n m u ut o k s e n hilli nt ä ä. ” N y k yi si n ki err ät y s j a v a st u ulli n e n k ul utt a mi n e n o v at j o j al k a ut u n e et k otit al o u k sii n. K ot o a j a l ä h ei silt ä v oi l ö yt y ä m o ni a h y ö d ylli si ä a si oit a, j oit a ei t ar vit s e o st a a u ut e n a. P a n o st u s il m a piirii n j a vi er ai d e n k o ht a ami s e e n o n k ai ki s s a j u hl a v al mi st el ui s s a j a j u hli s s a s e t är k ei n a si a.” Mit e n j o ul u n v al mi st el ut o n ni st u v at k e st ä v ä sti ? J o ul u o n e n n e n k ai k k e a s y d ä nt al v e n t u n n el m a n, ei k ul ut u k s e n j u hl a. P eri nt ei n e n j o ul ur u o k a o n p er äi si n aj alt a, j oll oi n ei oll ut k alliit a r a a k a- ai n eit a j a yrtt ej ä. J u ur e k si st a t e h d yt l a ati k ot o v at m el k o e d ulli si a v almii n a ki n, m utt a it s e t e h d e n s a a m y ö s t u o k s uj a k otii n. Yli j ä ä v ät r u o at o v at u u si m a h d olli s u u s. R o s olli n j a p er u n a- s e k ä l a ntt ul a ati k o n l o p ui st a s y nt y y h er k ulli si a k eitt oj a. L a hj at o v at yl e e n s ä l a p sill e j a n u orill e t är k e ä o s a j o ul u a. L a hj a n ei k uit e n k a a n t ar vit s e oll a u u si, v a a n s e v oi oll a kir p p aril ö yt ö t ai t ut ult a s a at u k ä yt ett y l el u t ai kirj a. T är k e ä ä o n l a hj a, j o n k a s a a a v at a. Mi n k äl ai si n v al mi st el ui n v a st a a n ot at j o ul u n ? J o ul u v al mi st el ui hi n k u ul u u k e v yt et u k ät ei s sii v o u s, k ä y n nit a d v e nti n aj a n j u m al a n p al v el u k si s s a j a kir k k ok o n s ert ei s s a, k a u n ei m m at j o ul ul a ul ut s e k ä a att o at eri a n s u u n nitt el u. Yl e e n s ä mi e h e ni o n pit ä n yt h u ol e n k o k o j o ul u p ö yd ä st ä, j a mi n ä ol e n s a a n ut k att a a j a h u ol e hti a m u ut am a st a l a hj a st a. S a a m m e a n o pilt a i h a n at j o ul u p ö y d ä n l a ati k ot j a j o ul uli m p ut. Mi e s j a p oi k a h a k e v at j o ul u k al at, j a l a p sill e v al mi st et a a n li h a p ulli a. It s e n o u d at a n k a s vi s- k al ar u o k a v ali ot a. Mit e n s u ht a u d ut j u hl a p ö y d ä n j u o mii n ? J u hl aj u o m at k u ul u v at s u o m al ai s e e n j u hl a n vi ett o o n j a r u o k a k ultt u urii n. M ei d ä n p er h e e s s ä ei ol e k ä y-

M A RI A N N E H EI K KI L Ä K oti H el si n ki P er h e k a k si ai k ui st a l a st a j a a vi o mi e s Työ M artt aliit o n p ä ä si ht e eri, M art atl e h d e n p ä ät oi mitt aj a, K a n s al ai s ar e e n a n pj, Si n u n a u h a o y pj, K ul utt aj aliit o n v pj. t ett y al k o h oli a l a st e n oll e s s a pi e ni ä, v a a n ol e m m e s u o si n e et v ett ä, ki v e n n äi s v ett ä, m ait o a j a al k o h olitt o mi a j u o mi a, k ut e n s u o si k ki a m m e, k oti m ai st a al k o h olit o nt a k u o h u vii ni ä. It s e e n j u o al k o h oli a l ai n k a a n.

H arr a st u k s et l u ott a m u st oi m et yrit y st e n, s ä äti öi d e n j a j ärj e st öj e n h allit u k si s s a, v a p a a e ht oi st oi mi nt a, m e nt or oi nti, l u k e mi n e n j a lii k u nt a

Mit e n p al u u si a r k e e n s uj u u j u hl a k a u d e n j äl k e e n ? P er h e e s s ä m m e k ai k ki t e k e v ät o m a n o s a n s a, sill ä k oti ei ol e h ot elli. J u hli e n j äl k e e n o n sii v ott a v a j älj et – t u o t ull e s s a s, vi e m e n n e s s ä s. Mi e h e ni o n u s k o m at o n k o di n h e n ki j a k o k ki. H ä n o n ai n a k a nt a n ut o s u ut e n s a m y ö s j u hli e n j äl kit öi st ä. T oi v o n, ett ä m alli o n siirt y n yt m y ö s t ytt är ell e ni j a p oj all e ni. w w w. m a r t at. fi / m a r tt a k o ul u /j o ul u /il m a st o y st a v alli n e n-j o ul u / w w w. m a r t at. fi / m a r tt a k o ul u / k o di n-j u hl at /


A SI A K A S P A L V E L U

Vii ni p a k k a u st e n u u d et t u ul et Mit ä k e v y e m pi j a ki err ät ett ä v ä m pi vii ni p a k k a u s o n, sit ä pi e n e m pi o n m y ö s y m p äri st ö k u or mit u s. T E K S TI

M A T TI V Ä LI M Ä KI | K U V A

R O OPE PER M A NT O

P A K K A U K S E N O S U U S vii ni n il m a st o v ai k ut u k si st a o n k ol m a n n e s, il m a n ki e r r ät y st ä j o p a yli 4 0 p r os e n i a. O n n e k si e k ol o gi n e n aj a el u o n v a h vi st un ut m y ö s vii ni nt u o aji e n j a m a r k ki n o iji e n p a ri s s a. K u n vii ni ä o n t a r k oit u s s äil y ä ä pit k ä ä n, l a si n e n vii ni p ull o o n p a r a s v ai ht o e ht o. L a si s u oj a a vii ni ä h y vi n, s e n l ä pi ei p ä ä s e h a p p e a, j o k a aj a n k ul u e s s a v a n h e nt ai si sit ä. Vii ni n pit k ä ai k ai s e e n v a r a st oi ntii n s o pii 3 3 0 g r a m m a n l a si p ull o ai v a n y ht ä h y vi n k ui n p a ri kil o a p ai n a v a p ull o. K e v y e m m ä n p ull o n hiil ij al a nj äl ki o n v ai n m e r ki ä v ä sti pi e n e m pi. L a si o n p a r a s m at e ri a ali m y ö s k u o h u vii ni e n p a k k a a mi s e s s a. S a m p p a nj a p ull o n si s äll ä o n k u u d e n il m a k e h ä n p ai n e, mi k ä v a st a a k u o r m a- a ut o n r e n k a a n p ai n ett a. N äi n s u u r e n p ai n e e n k e st ä ä m y ö s k e v y e m pi 8 3 5 g r a m m a n l a si p ull o. P a k k a u s m at e ri a ali it s e s s ä ä n ei h u o n o n n a vii ni n l a at u a. T u o eill e, j oit a ei v a r a st oi d a pit k ä ä n, s o pi v at l a si n li s ä k si m y ö s m u ut p a k k a u s m at e ria alit. E si m e r ki k si m u o vi p ull o o n s äil y v y y d e n ki n k a n n alt a h y v ä v ai ht o e ht o. S e n hiil ij al a nj äl ki o n s el v ä sti pi e n e m pi k ui n l a si p ull o n. Vii ni ä l ö yt y y m y ö s k a rt o n ki si st a p a k k a u k si st a s e k ä al u mii ni si st a vii nit öl k ei st ä, j ot k a o v at p a r a nt a n e et h u o m a av a sti l a at u a a n. E si m e r k ki u u si st a j a i n n o v atii vi st a vii ni p a kk a u k si st a o n li e ä, ki e r r ät et y st ä P E T- m u o vi st a v al mi st e u vii ni p ull o. T äll ai n e n o n j o l a n s e e r a u m a ail m all a. U u d e h k oi hi n k e k si nt öi hi n k u ul u v at m y ö s e si m e r ki k si pi e n et k e rt a- a n n o s vii ni p u s sit, j oit a Al k o s s a o n ki n j o m y y n ni s s ä. T äll ai n e n o n k ät e v ä, j o s h al u a a m ai st a a hi nt a v a a vii ni ä t ai n a utti a v ai n l a silli s e n. T ul o a a n t e k e v ät m y ö s n e st e ä pit ä v ät p u u k uit u p a k k a u k s et. Nii s s ä o n t oi st ai s e k si o n g el m a n a n e st e e n j a h a p e n pit o.

3 L U K U VI N K KI Ä HELPP O A V E G A A NI R U O K A A C h o c o c hili n ar kir u o k a a – 3 0 mi n u uti n v e g a a nir e s e ptit, Eli n a I n n a n e n, K os m os

T U N NETTA J A T E K NII K K A A K ai k ki mit ä ol e n o p pi n ut h y v ä st ä r u o a st a, S a k u T u o mi n e n, Ot a v a

Ol et k o kii n n o st u n ut v e g a a nir e s e pt ei st ä, m utt a aj at ell ut, ett ä k a s vi sr u o a n v al mi st a min e n o n t y öl ä st ä ? Eli n a I n n a s e n kirj a st a l ö y d ät h el p ot j a m a u k k a at ar ki r u o at, j ot k a v al mi st u v at k ä d e n k ä ä nt e e s s ä.

Aj at u k si a r u o a st a j a r a a k a- ai n ei st a. S a k u T u o mi n e n j a k a a r u o k afil o s o fi a a n s a k o hti i nt uitii vi st a k o k k a a mi st a: m a h d olli si m m a n r e s e pti v a p a at a el ä m ä ä, j o s s a m ai st a mi n e n j a m a k uj e n y m m ärt ä mi n e n o n ol e n n ai si nt a.

M A U K K AI T A M A T K A M UI S T O J A A A SI A S T A Bj ör c k & A a si a, T o mi Bj ör c k, C o z y P u bli s hi n g T o mi Bj ör c k o n l a ati n ut A a si a n- m at k oilt a a n s a at uj e n r u o k a el ä m y st e n s ä p o hj alt a j ä n nitt ä vi ä r e s e pt ej ä, j ot k a s o pi v at k o k att a vi k si k oti k eitti ö s s ä. S ai si k o oll a e si m er ki k si r e n d a n g- c urr y a B alilt a t ai m ai st ui si k o t ai w a nil ai n e n b a n g- b a n g- k a n a ?

7

––– 4 /1 9


V A S T U U L LI S U U S

8

L u e li s ä ä: al k o. fi / e etti s e sti

M UI S T A V Ä LI V E SI M Y Ö S PI K K U J O U L U S S A

L u e li s ä ä: al k o. fi / v ali v e si

T U T KI M U K S E N M U K A A N yli 4 2 % s u o m al ai si st a o s alli st u u u r h eil u s e u r at oi mi nt a a n. Y k si h ei st ä o n Tii a, Al k o n v ali k oi m a m e st a ri j a m y yj ä Ul vil a st a. Ul vil a n P e s ä- V ei k oi s s a t al k oil e v a n Tii a n m ol e m m at t y ä r et p el a a v at j u n n uj o u k k u e e s s a. V u o n n a 2 01 8 Tii a n p e r h e v ali ii n v u o d e n Ul vil a n P e s ä- V ei k k oj e n p e si s p e r h e e k si. Tii all e s y k kii sii s t o d elli n e n # s e u r a s y d ä n! < 3 # S e u r a s y d ä n o n Al k o n y ht ei st y ö k u m p p a ni n Ol y m pi a k o mit e a n k a m p a nj a. S e n t a r k oit u k s e n a o n n o st a a e sii n s u o m al ai s e n u r h eil u s e ur at oi mi n n a n y ht ei s ölli s y y ä.

J U S SI E L O

A L K O H O LI J U O M A T K UI V A T T A V A T k e h o a j a n o st a v at v er e n al k o h oli pit ois u utt a. K u n j u o v älill ä v ett ä, t ul e e j u ot u a k o ht u ulli s e m mi n al k o h oli a j a pi d ett y ä h u olt a n e st et a s a p ai n o st a. Al k o m y y k e v y e sti hiili h a p ot ett u a V äli v e si- p ull o v ett ä, m utt a h y v ä ä v ett ä o n k ai k ki j u o m a k el p oi n e n v e si. T ä h ä n m eill ä o n ki n mit ä p ar h ai m m at m a h d olli s u u d et, sill ä m a ail m a n p ar a st a v ett ä virt a a s u or a a n v e sij o h d o st a. K u n m ui st at ott a a v ett ä v älii n, j a k s at pirt e ä m mi n k o k o ill a n j a h u o mi s e n – h y v ät j u hl at, m y ö s pi k k uj o ul ut, k u n t u nt u v at h y v ält ä s e ur a a v a n a ki n p äi v ä n ä.

Al k ol ai n e n #s e u r a s y d ä n

O

Til a a u uti s kirj e: al k o. fi / u uti s kirj e

O L E T K O J O U U TI S KI R J E E N TI L A A J A ?

K

A L K O N N OI N k err a n k u u s s a il m e st y v ä u uti s kirj e a nt a a o s u vi a k a u d e n vi n k k ej ä j a k ert o o eri k oi s eri st ä s e k ä u ut u u k si st a v a st u ulli s u u d e n t är k eit ä u uti si a u n o ht a m att a. U uti s kirj e m ui st utt a a m y ö s u u si m m a n Eti k eti n il m e st y mi s e st ä.

A L K O H A N K KII t u o eit a n oi n 7 0 e ri m a a st a, j a h a n ki nt a k etj u si s ält ä ä yli 6 0 0 j u o m at oimi aj a a. H a n ki nt a k etj ut o v at m o nim ut k ai si a j a -t a h oi si a. L a aj a v e r k o st o l u o m a h d olli s u u k si a o n ni st u misii n, m u a k ät k e e v alit e a v a sti si s äll e e n m y ö s h a a st eit a. M e rki ä vi m m ät i h mi s oi k e u s ri s kit j a t y ö oi k e u k si e n l ai mi nl y ö n nit k o h di st u v at al k ut u ot a nt o o n eli m a at al o ut e e n. Al k o o n sit o ut u n ut k u nni oi a m a a n k ai k ki a v oi m a s s aol e vi a k a n s ai n v äli si ä i h mi s oik e u s sit o u m u k si a. E d ell yt ä m m e m y ö s k ai k ki a t a v a r a nt oi mi aji a m m e n o u d a a m a a n v a st u ullis u u sj ä rj e st ö a mf o ri B S CI: n e e i si ä p e ri a a eit a j a e di st ä m ä ä n p e ri a a ei d e n t ot e ut u mi st a k ä yt ä n n ö s s ä. Al k oi s s a l o k a- j a m a r r a s k u u s s a n ä k y n yt e e i s y y s e d ell ä -t e e m a n o st a a e sii n v a st u ulli s u u st y ö n m y y mi e m m e t u o ei d e n h a n ki nt a k etj u s s a.

A L K O N L A A D U K K AI D E N al k o h olitt o mi e n j u o mi e n v ali k oi m a t ä y d e nt y y u u d ell a al k o h olitt o m all a j a k oti m ai s ell a pi hl aj a n m arj a gl ö gill ä. U ut u u s s o pii nii n j o ul u n gl ö gi k si k ui n t al v e n t oti k si. M a k u o n s o pi v a n m a k e a j a v äri k a u ni s m eri pi h k a n k elt ai n e n: m u k a v a a v ai ht el u a p eri nt ei s e n p u n ai s e n gl ö gi n ri n n all e. Pi hl aj a n m arj a gl ö gi s a a p u u m y y m äl öihi n it s e n äi s y y s p äi v ä k si j a o n o s a Al k o n o mi e n al k o h olitt o mi e n t u ott ei d e n s arj a a.

––– 4 /1 9

E E T TI S Y Y S E DELL Ä

AL

Pi hl aj a nm a rj at gl ö gi s s ä

L u e li s ä ä al k ol ai st e n s e ur at ari n oit a: al k o. fi /s e ur a s y d a n


E RI L AI S U U S O N RI K K A U S

A L K O L AI N E N O S A AJ A

T ur u n St o c k m a n ni n j a k a u p p a h alli n m y y m äl ä n p al v el u m e st ari A n n a- M ari Ki vi m ä ki o n m u k a n a t y ör y h m ä s s ä, j o k a l a atii Al k oll e t a s a- ar v o- j a y h d e n v ert ai s u u s s u u n nit el m a a.

T E K S TI S A N N A H A V U K AI N E N K U V A S U VI E L O

” KII N N O S T UI N O R G A NI S A A TI OI D E N l a ki s ä ät ei s e st ä t a s a- ar v o- j a y h d e n v ert ais u u s s u u n nitt el u st a m ai st eri o pi nt oj e ni ai k an a. T ä n ä v u o n n a v al mi st ui n t a s a- ar v o- j a y h d e n v ert ai s u u s a si a nt u ntij a k si H el si n gi n yli o pi st o st a. O m a i n n o st u k s e ni j a r o h k e ut e ni t artt u a t oi m e e n o n v ar m a sti e d e s a utt a n ut, ett ä ol e n p ä ä s s yt Al k o s s a m u k a a n s u u n nitt el ut y ö h ö n. S u u n nit el m a n t ar k e m pi si s ält ö o n s ä ä d ett y t a s a- ar v o- j a y h d e n v ert ai s u u sl ai ss a. Sii h e n k u ul u u s el vit y k si ä e si m er ki k si n ai st e n j a mi e st e n v äli s e st ä p al k k a u k s e st a, r e kr yt oi n ni st a, h e n kil ö st ör a k e nt e e st a j a s yrji n n ä n e h k äi s y st ä. Ol e n n ai st a o n m ä ärit ell ä k o n kr e etti s et t oi m e n pit e et, j oill a p ar a n n et a a n t a s a- arv o n j a y h d e n v ert ai s u u d e n t ot e ut u mi st a t ul e v ai s u u d e s s a. A v oi n v u or o v ai k ut u s o n p er u s k alli o, j o n k a v ar a a n t a s a- ar v o j a y h d e n v ert ai s u u s or g a ni s a ati o s s a r a k e nt u v at. Al k o s s a o n u p e a y ht ei s h e n ki, i n n o st a v a t y öil m a piiri j a m eill ä ar v o st et a a n t oi n e n t oi si a m m e. S e o n e h d ot o n v a h v u ut e m m e, j o st a t ul e e pit ä ä kii n ni m y ö s t ul e v ai s u u d e s s a. Al k o h al u a a oll a m o d er ni j a m o ni m u ot oin e n t y ö y ht ei s ö, j o s s a j o k ai s ell a o n m a h d olli st a o n ni st u a. Eril ai s u u s j a m o ni p u oli n e n o s a a mi n e n o v at ri k k a u s, j a h e n kil ö st ö n m o ni m u ot oi s u ut e e n p a n o st et a a n j at k o s s a y h ä e n e m m ä n: m eill ä j o k ai n e n t y ö nt e kij ä o n ar v o k a s u nii k ki n a it s e n ä ä n.” A n n a- M ari Ki vi m ä ki t uli al u n p eri n k e s ät öi hi n Al k o n H ali k o n m y y m äl ä ä n k e s äll ä 2 011.

K o hti j o ul u a, kiit o s h a k ij oill e J O U L U S E S O N GI N h ui p p u a si a k a s p al v el u u n t a rvit a a n t ä n ä ki n v u o n n a t ä y d e n n y st ä o s a a vi st a j a a h k e ri st a a p u k ä si st ä. J o ul u n k a u si m y yji e n r e k r yt oi nti o n n yt s a at u m e n e st y k s e k k ä ä sti p ä ät ö k s e e n. H a k e m u k si a t uli r eil u sti yli 1 0 0 0, j a m y y m äl öi hi n y m p ä ri S u o m e n p al k a ii n k a u si m y yji ä t ä n ä v u o nn a yli 3 0 0. O n n e a k ai kill e v alit uill e j a kiit o s k ai kill e u p eill e h a k ij oill e!

K A L E N T E RI

6. 2. Eti k e i 1/ 2 0 2 0 il m e st y y T ut u st u m m e Ri e sli n g-r y p äl e e n si el u n el ä m ä ä n!

9

––– 4 /1 9


A L K O. FI /J U O M A - R U O K A

N Ä M Ä J U T U T L Ö Y D Ä T A L K O. FI S T Ä! K u o h u vii ni d ri n k ki s o pii k u pli v a a n j u hl a a n

J o ul u vii nit ki n k u n j a m ui d e n h e r k k uj e n s e ur a a n

K u o h u vii ni dri n k ki o n m ai ni o j u hl a n al k u m alj a t ai s e ur u st el uj u o m a. R e s e pt eill ä s a a l ei kit ell ä, j a r e n n o s s a til ai s u u d e s s a k u o h u vii ni c o c kt aili n v oi s e k oitt a a p or u k all e k a n n u u n. L u e Al k o n p al v el u- j a t u ot e k o ul utt aj a S a nt eri S a ari s e n vi n kit.

J o ul u o n y k si v u o d e n s u uri m mi st a r u o k aj u hli st a, j a j u hl ar u o at a n s ait s e v at k yl k e e n s ä s oi nt u v a n vii ni n. K at s o mi k ä vii ni s o pii j o ul u p ö yt ä ä n ki n k u n, k al a n, s eit a ni n t ai j äl kir u o a n k u m p p a ni k si.

al k o. fi / k u o h u vii ni d ri n k ki

al k o. fi /j o ul u vii nit

Al k o n v er k k o si v uj e n J u o m a j a r u o k a - o si o s s a o n p alj o n h y ö d ylli si ä j a ki v oj a j utt uj a. T ut u st u o si o n r e s e pt ei hi n, m e n ui hi n, vi n k k ei hi n j a m at k aj utt ui hi n o s oitt e e s s a al k o. fi /j u o m a-r u o k a.

10

––– 4 /1 9

H e r k ulli s et hill ot j a h y yt el öt l a hj a k si t ai j o ul u p ö yt ä ä n

I d e oit a t al v e n k u u mii n j u o mii n

K u u mill a j u o mill a o n o m at kl a s si k k o n s a. Gl ö gi k u ul u u j o ul u n ai k a a n, j a k a a k a o p o hj ai s et j u o m at o v at s u o si o s s a t al vi p a k k a sill a. K a h vi dri n k k ej ä n a utit a a n y m p äri v u o d e n. S e s o n gi n j u o m at v oi p äi vitt ä ä k o k eil e m all a r e s e pt ei s s ä u u si a r a a k a- ai n eit a.

S äil ö nt ä o n h a u s k a a h o m m a a! H y ö d y n n ä m a u st e e k si eril ai si a li k ö ör ej ä t ai k at k er oit a, nii n s a at t u ot o k s e e n pi k a ntti a li s ä m a k u a. P ar h a at hill ot j a h y yt el öt s a at t u or ei st a r a a k a- ai n ei st a, m utt a t al v ell a k ä y v ät p a k a st e m arj at ki n.

al k o. fi /i d e oit a- k u u mii n-j u o mii n

al k o. fi /s ail o nt a

J o ul u p ö yt ä o n k at e u! T ut u st u i h a nii n j o ul u m e n ui hi n: p e ri nt ei s e n, m o d e r ni n j a k a s vi s r u o a n y st ä vill e. al k o. fi / m e n u


K O TI B A A RI

S h a ker

S e k oiti n o n t a r k oit ett u r a s k ai d e n ai n e s o si e n s e k oitt a mi s e e n r a vi st a m all a. Sit ä k ä y t et ä ä n e si m e r ki k si k e r m a n, sii r a p pi e n, m u n a n v al k u ai s e n t ai v ai k k a m a k ei d e n li k ö ö ri e n s e k oitt u mi s e e n.

R A KE N N A K O TI B A A RI L a a d u k k a at c o c kt ailit s y nt y v ät oi k e a nl ai st e n b a arit ar vi k k ei d e n a v ull a.

L u si k k a

L u si k k a a k ä y t et ä ä n m o n e s s a r e s e pti s s ä c o c kt aili n s e k oitt a mi s e e n t a rj oil ul a si s s a, s e k oit u sl a si s s a t ai s h a k e ri n al a o s a s s a.

Mi t t a R e s e pti e n yl ei si m m ät a n n o k s et o v at 2 cl j a 4 cl.

11

––– 4 /1 9

Sii vil ä Sii vil öi j u o m a s h a k e ri st a l a sii n, nii n m u r s k at ut h e d el m ät, j ä ät t ai m u u kii nt e ä ai n e s j ä ä v ät j u o m a st a p oi s.

M u r s k ai n

M u r s k ai m ell a i r r ot at j u o mii n m a k u a h e d el mi st ä, m a rj oi st a j a m ui st a kii nt ei st ä r a a k a- ai n ei st a.

L u e li s ä ä: al k o. fi / b a arit ar vi k k e et


N OJ A T U O LI M A T K A L L A

P u n a vii ni t ä n ä ä n j a h u o m e n n a

K Y P S Y T T Ä MI N E N LI S Ä Ä VI V A H T EI K K U U T T A

12

––– 4 /1 9


K ell arii n s o pi v a n p u n a vii ni n o n olt a v a erit yi s e n l a a d u k a s. I k ä ä nt y e s s ä ä n s e s a a u utt a m o ni ul ott ei s u utt a, j o k a p al kit s e e o d ot u k s e n. T oi s a alt a t ä m ä n h et k e n tr e n d ei s s ä p ai n ott u v at t u or e r ai k k a u s j a h e d el m äi s y y s. K ol m e t u ott aj a a a v a a aj att el u a a n.

T E K S TI L A S S E P A K A RI N E N | K U V A T VII NI TI L A T

13

––– 4/ 1 9

R a n s k a n B or d e a u x o n y k si ar v o st et ui m mi st a vii ni al u ei st a j a t u nn ett u vii n ei st ä, j ot k a k e st ä v ät k ell ar oi nti a.


B O R D E A U X:

Pit k äi k äi si ä p u n a vii n ej ä k ell a r oi ntii n B o r d e a u x, S ai n t- E mili o n

C h ât e a u T e y s si er P arii si

T o ul o u s e

M a dri d

B ar c el o n a

Ri oj a

B O R D E A U X O N y k si a r v o st et ui m mi st a vii ni al u ei st a. S e o n t u n n e u m y ö s siit ä, e ä v ai k k a al u e e n vii nit t ul e v at m y y ntii n n u o ri n a, nii st ä p a r h a at k e st ä v ät k ell a r oi nti a j o p a v u o si k y m m e ni ä. Mit ä vii nilt ä v a a dit a a n, j o a s e s äil y y pit k ä ä n ? ” Vii ni s s ä pit ä ä oll a e n si n n ä ki n k o n s e nt r a ati ot a. Vii ni n vilj el ij ä ei s a a oll a a h n e sii n ä, k ui n k a p alj o n h al u a a s at o a. T oi s e k si t a r vit a a n t a n nii n ej a j a k ol m a n n e k si h a p o k k u u a. N e a nt av at pit k äi k äi s y y ä”, s a n o o J o n a t h a n M al t u s , B o r d e a u x’ n S ai nt- E mili o ni s s a s ij ait s e v a n C h ât e a u T e y s si e ri n o mi st aj a. B ri it a u st ai n e n M alt u s n o u si m ai n e e s e e n 1 9 9 0-l u v ull a y ht e n ä

B o r d e a u x’ n g a r a gi st e s -lii k k e e n j o ht oh a h m oi st a. N ä m ä ” a ut ot alli vii ni nt ek ij ät” o s oi i v at, e ä l a a d u k k ait a – j a e ri äi n k alliit a – vii n ej ä v oi t e h d ä il m a n i s oj a til u k si a j a s at oj e n v u o si e n hi st o ri a a. Vii ni e n t y yli oli t u oll oi n t ä yt el äi n e n j a t a m mi v et oi n e n, m u a si e m mi n i nt o m a k u p o m m ei hi n o n hii p u n ut. ” K y s e oli m u o di st a, j a k ai k ki m u oti s a a v u a a l o p p u n s a, sill ä i h mi st e n m a k u m u u u u”, M alt u s s a n o o n yt. M alt u s t e k e e C h ât e a u T e y s si e ri n til a vii ni n li s ä k si u s eit a a r v o st e uj a p al st a vii n ej ä. T u ot a nt o a o n m y ö s K alif o r ni a s s a N a p a n l a a k s o s s a W o rl d s E n d - ni mi s e s s ä t al o s s a.

B o d e g as L A N

L A A D U K K AI T A VII N E J Ä V OI T E H D Ä I L M A N I S O J A TI L U K SI A J A S A T O J E N V U O SI E N HI S T O RI A A.

14

––– 4 /1 9


L A A T U VII NI N V A L MI S T U S AL K A A T AR H ALL A

J o n at h a n M alt u s i n n o st ui vii ni al a st a i st utt u a a n p äi v älli s k ut s uill a vii ni nt e kij ä n vi er e s s ä.

H ui p p u vii ni e n s at o a r aj oit et a a n v oi m a k k a a sti.

G a r a gi stit o i v at k ä y ö ö n m o d e r ni a vii nit e k nii k k a a, j o k a o n n yt v alt a vi rt a a k ai k ki all a. L a a d u k k a a n, k ell a rii n s o piv a n p u n a vii ni n v al mi st u s o n k uit e n ki n k ä sit y öt ä, j o k a al k a a t a r h all a. M alt u s k e rt o o, e ä h ä n e n p al st a viin ei s s ä ä n vii ni k ö y n n ö st e n s at o a r aj oit et a a n r u n s a a sti vi h r e äll ä p oi mi n n all a, j o s s a r y p äl et e r uj a p oi mit a a n e n n e n nii d e n k y p s y mi st ä. V ai k k a al u e e n s ä ä nn öt s alli v at k a h d e k s a n t e r u a k ö y nn ö st ä k o h d e n, M alt u s j ä ä ä v ai n n elj ä. N äi n nii hi n s a a d a a n r u n s a a sti a r o mi a j a k o n s e nt r a ati ot a. Mit ä k o n s e nt r oit u n e e m pi vii ni o n,

B or d e a u x’ n p u n a vii nit k y p s yt et ä ä n 2 2 5-litr a n b arri q u e-t a m mit y n n yr ei s s ä.

T a m mit y n n yrit v ai k utt a v at v oi m a k k a a sti Ri oj a n p u n a vii ni e n l u o nt e e s e e n.

sit ä e n e m m ä n s e k e st ä ä k y p s yt y st ä, j o k a al k a a t a m mit y n n y r ei s s ä. T e y s si eri n p al st a vii n ej ä k y p s yt et ä ä n n oi n 1 8 k u u k a u a t y n n y r ei s s ä, j oi st a u u si a o n 8 0 p r o s e n i a. T ä m ä o n r ei p p a a sti v äh e m m ä n k ui n g a r a gi st- v u o si n a, j oll oi n p alj o n m a k u a a nt a v a a u u a t a m m e a oli p e r äti 2 0 0 p r o s e n i a, eli vii ni sii r r e ii n k y p s yt y k s e n ai k a n a u u si st a t y n n y r ei st ä t oi sii n. V ai k k a vii ni ä o n k y p s yt e y t y n n yr ei s s ä, s e ei s ui n k a a n ol e vi el ä k y p s ä ä. K u n B o r d e a u x’ n h ui p p u vii nit m y y d ä ä n k ul u ajill e, n e o v at e d ell e e n n u o ri a j a h y öt y v ät k y p s y ä mi s e st ä. M alt u si n m u k a a n h ä n e n p a r h a at p al st a vii ni n s ä h y öt y v ät j o p a 2 0 – 3 0 v u o d e st a, C h ât e a u T e y s si e ri n til a vii ni t a a s 5 –1 0 v u o d e st a, v ai k k a m o n et n a u i v at ki n n e j o n u or e m pi n a. S e, mill oi n l a a d u k a s vii ni o n v al mi s j u ot a v a k si, o n o si n m a k u a si a. ” N u o ri b o r d e a u x o n h e d el m äi st ä m u a k o v a a j a ti u k k a a, j ot e n s e t a r vits e e ai k a a p ull oi s s a. B ritit k y p s y ä v ät pit k ä ä n, m u a r a n s k al ai s et j u o v at vii ni n n u o r e m p a n a. A m e ri k k al ai s et a v a a v at p ull o n vi el ä ki n ai e m mi n”, M alt u s s a n o o. P ull o k y p s yt y k s e n ai k a n a vii ni s a a li s ä ä a r o mi k k u u a j a t a n nii nit p e h m en e v ät. ”I ä n ai stii vii ni st ä, mi k ä o n h y v ä a si a”, M alt u s s u m m a a.

RI O J A:

K ul u ajill e v al mii k si k y p s y t e yj ä vii n ej ä P O H J OI S E S P A N J A N Ri oj a o n B o r d e a u x’ n o h ell a y k si kl a s si si st a p u n a vii ni al u ei st a. Al u ei d e n vii n eill ä o n y ht äl äi s y y k si ä, m u a niit ä m y ö s e r o a a s el k e ä sti ai n a ki n y k si t e k ij ä: Ri oj a s s a vii n ej ä k y p s yt et ä ä n pi d e m p ä ä n t y n n yr ei s s ä j a p ull oi s s a. T y n n y rit a nt a v at k y p s yt y k s e n ai k a n a t a m m e n m a u st ei si a a r o m ej a, j oi d e n m ä ä r ä e r o a a B o r d e a u x’ n j a Ri oj a n p e ri nt ei st ä t y yli ä. Ri oj a s s a t a m mi s u u s o n v oi m a k k a a m p a a. B o d e g a s L A N - vii nit al o n vii ni nt e k ij ä M a ri a B a r u a pit ä ä k y p s yt y st ä h y v ä n ä vii ni n y st ä vi e n k a n n alt a.

15

––– 4/ 1 9


K y p s yt ett ä v ä s s ä p u n avii ni s s ä pit ä ä oll a k o ns e ntr a ati ot a, t a n nii n ej a j a h a p o k k u utt a.

Ri oj a n t u ott aj at t e k e v ät vii ni ä eri t y yl eill ä.

Ti e sit k ö ?

Mit ä k o n s e ntr oit un e e m pi vii ni o n, sit ä e n e m m ä n s e k e st ä ä k y p s yt y st ä. T a m mi k y p s yt y k s e n ai k a n a vii ni n ar o mit m u utt u v at n u or e st a, p u n ai s e st a h e d el m äis y y d e st ä k y p s e m p ä ä n j a t u m m e m p a a n. P er s o o n alli s et vii nit o v at n yt n o u s u s s a, j a vii ni e n h al ut a a n il m e nt ä v ä n al k up er ä ä n s ä j a r y p äl el aji k ett a.

VII NI E N T Y Y LI O N M U U T T U N U T T A M MI V E T OI SI S T A H E D E L M ÄI SII N J A VI V A H T EI K K AI SII N.

16

––– 4 /1 9

M ari a B ar u a o n oll ut B o d e g a s L A Ni n t e k ni n e n j o ht aj a v u o d e st a 2 0 0 7.

” Y k si Ri oj a n vii ni e n i s oi m mi st a e d ui st a o n s e, e ä n e l a s k et a a n m y y ntii n, k u n n e o v at v al miit a j u ot a vi k si”, h ä n s a n o o. K e mi a a j a e n ol o gi a a eli vii niti e d e ä o pi s k ell ut B a r u a t u nt e e t a m mi k y p s yt y k s e n h y vi n, sill ä h ä n o n t e h n yt m y ö s t ut ki m u st a ai h e e st a. B a r u a o n t y ö s k e nn ell yt B o d e g a s L A Nill a v u o d e st a 2 0 0 2 j a k e rt o o, e ä o n si ell ä p ä ä s s yt h y ö d y nt äm ä ä n t ul o k si a a n k ä yt ä n n ö s s ä. Mi k ä t a h a n s a vii ni ei h y ö d y pit k ä st ä t a m mi k y p s yt y k s e st ä. B a r u a k o r o st a aki n, e ä k y p s yt e ä v ä vii ni o n v al mi st et-

t a v a l a a d u k k ai st a r y p äl ei st ä, j oi s s a o n h a p o k k u u a s e k ä r u n s a a sti p ol yf e n ol ej a eli v ä ri ä, t a n nii n ej a j a m a k u ai n eit a, j ot k a t u k e v at k y p s y ä mi st ä. K y p s y ä mi n e n t y n n y r ei s s ä m u u a a vii ni n m a k u a j a r a k e n n e a. ” V a st a v al mi st e u vii ni o n s u ut u nt um alt a a n hi e m a n k o v a a, m u a m u u u u sil k ki s e k si k y p s yt y k s e n ai k a n a. H u o l e hdi m m e vii n ei st ä k ell a ri s s a k ol m e, n elj ä t ai vii si v u o a, j ot e n k u n vii ni p ä ät y y k ul u aj all e, s e o n v al mi s. I h mi s et a r v o s t a v at t ät ä p a n o st u st a”, B a r u a s a n o o. T a m mi k y p s yt y k s e n ai k a n a vii ni n a r o mit m u u u v at n u o r e st a, p u n ai s e st a h e d el m äi s y y d e st ä k y p s e m p ä ä n j a t u mm e m p a a n. Vii ni s a a B a r u a n m u k a a n t y n n y r ei st ä m y ö s li s ä ä r a k e n n e a, hi e n o st u n ei s u u a j a p e h m e y ä.

M O D E R NI RI O J A

Ri oj a o n p e ri nt ei k ä s al u e, j o n k a t u o aj at t e k e v ät vii n ej ä ä n e ri t y yl eill ä. K ä rji st ä e n v oi s a n o a, e ä v a n h a t y yli o n h y vi n t a m mi n e n j a j o p a hi e m a n h a p e u n ut, k u n t a a s m o d e r nit t u o aj at t e k e v ät vii n ej ä, j oi s s a o n e n e m m ä n h e d el m äis y y ä j a vi v a ht ei k k u u a.

” M ei d ä n fil o s o fi a m m e o n, e ä k ai kki al k a a vii ni n vilj el y st ä, j ot e n vii ni s s ä pit ä ä oll a r y p äl ei d e n k a s v u p ai k a n t u nt u a. K y p s yt y k s e s s ä t a m m e n k ä yt ö n pit ä ä oll a k ull e ki n vii nill e r ä ät äl öit y ä rii p p u e n s e n al k u p e r ä st ä, j a s e n pit ä ä k o r o st a a r y p äl ei d e n l u o n n e a, ei p eitt ä ä sit ä. T a s a p ai n o h e d el m äi s y y d e n j a t a m mi s u u d e n v älill ä o n t ä r k e ä ä”, B a r u a p ai n o a a. Ri oj a n al u e e n s ä ä n n öt j a k a v at vii nit e ri k y p s yt y sl u o k kii n, j oill a k ull a ki n o n o m at v a ati m u k s e n s a k y p s yt y s aj all e. C ri a n z a o n n u o ri n vii ni, r e s e r v a v a n h e m pi j a g r a n r e s e r v a k ai ki st a i ä k k äi n. T y n n y ri k y p s yt y k s e n o h ell a k y p s yt y k s e n o n j at k u a v a m y ö s p ull oi s s a. ”J o k ai n e n vii ni s a a t a r vit s e m a ns a k y p s yt y k s e n. M ai st a m m e vii ni n t y n n y r ei st ä k a h d e n k u u k a u d e n v äl ei n j a a r vi oi m m e, mi k ä o n oi k e a ai k a sill e. N o u d at a m m e Ri oj a n l u o kit u st a, m u a t e e m m e m y ö s vii n ej ä il m a n i k ä m e rki nt ä ä”, B a r u a k e rt o o. ”J o k ai s ell a vii nill ä o n t a ri n a n s a j a o mi n ai s pii rt e e n s ä, j ot e n m ei d ä n o n n ä yt e ä v ä nii d e n p e r s o o n alli s u u s.”


C HI L E:

P u n a vii ni e n t r e n dit n ä k y v ät t u ot a n n o s s a

V al p ar ai s o

C o n o S ur

S a nti a g o d e C hil e

L A A J A MI T T AI N E N VII NI E N vilj el y j a vi e nti o v at C hil e s s ä t u o r e a p e r u a, v ai k k a m a all a o n ki n pit k ä vii ni hi st ori a. E si m e r ki k si Al k o o n e n si m m äi n e n c hil el äi n e n vii ni t uli v a st a v u o n n a 1 9 9 0, m u a m a a o n j o e hti n yt k a s v a a S u o m e n s u o sit ui m m a k si vii ni m a k si, j o n k a t u ott e et e d u st a v at t ä m ä n h et ki si ä t r e n d ej ä. N o p e a sti k a s v a v a t u ot a nt o o n t a rk oi a n ut m u ut e n ki n n o p e a a k e hit y st ä. C o n o S u r - vii nit al o n p ä ä vii ni nt e k ij ä M a ti a s Ri o s s a n o o, e ä m a a s s a p a n o st et a a n n yt l a at u u n. ” C hil e o n t u n n e u h y v äl a at ui st e n e d ulli st e n vii ni e n t u o aj a n a, m u a n yt h al u a m m e n ä y ä ä, e ä C hil e s s ä v oid a a n t e h d ä m y ö s hi e n o st u n eit a vii n ej ä.” P u n a vii ni e n t r e n d ei st ä p u h u a e s s a Ri o s n o st a a e n si n Pi n ot N oi r -l aji k k e e n, j o k a o n t al o n t u ot a n n o s s a t ä r k e ä s s ä r o oli s s a. S e e d u st a a t r e n d ei s s ä k a ht aki n s u u nt a u st a: e nti st ä k e v y e m p ä ä t y y-

M ati a s Ri o s p ai n ott a a l u o n n o n m u k ai s u u d e n m er kit y st ä.

li ä s e k ä u u si a viil e ä m pi ä k a s v u p ai k k oj a. ” Pi n ot N oi r s o pii viil e ä m mill e t a rh oill e, j oill a s e t u o a a h e r k ki ä, r ai k k ait a j a h a p o k k ait a vii n ej ä”, Ri o s s a n o o. M o d e r n ej a vii n ej ä t e k e v ä C o n o S u r o n h a k e n ut viil eit ä k a s v u n p ai k k oj a e si m e r ki k si m e r e n l ä h ei s y y d e st ä s e k ä t a r h oilt a, j ot k a s ij ait s e v at k o r k e all a, j o p a yli 1 0 0 0 m et ri s s ä. M y ö s m o n et m u ut t u o aj at y m p ä ri m a ail m a n

C hil el äi si s s ä p u n avii n ei s s ä m ai st u u n yt h e d el m äi n e n j a ai e m p a a k e v y e m pi t y yli. Silti vii n ei s s ä o n vi v a ht ei k k u utt a. 17

––– 4/ 1 9


T R E N DI K Ä S VII L EI D E N T A R H O J E N PI N O T N OI R T U O T T A A H E R K KI Ä, R AI K K AI T A J A H A P O K K AI T A VII N E J Ä. s e u r a a v at p e r ä s s ä, sill ä h e d el m äi n e n j a ai e m p a a k e p e ä m pi t y yli o n yl ei st y m ä ss ä. S a m all a il m a st o n m u ut o s l ä m mi ä ä p e ri nt ei si ä k a s v u p ai k k oj a. ”I h mi s et o v at al k a n e et a r v o st a a t a s a p ai n o a, r ai k a st a h e d el m äi s y y ä j a j u ot a v u u a. E n n e n v all all a oli v at r o b u stit, t a m mi s et j a i s ot vii nit”, Ri o s k u v ail e e.

L U O N T EI K K A A T, AL K UPER Ä Ä J A L U O NT O A K U N NI OI T T A V A T VII NI T

18

––– 4 /1 9

P u n a vii ni e n k e v e nt y mi n e n ei t a r k oit a, e ei k ö nii s s ä v oi si oll a m o ni ul o ei s u utt a. V ai k k a v all all a ol e v a t y yli o n n u o r e n a n a uti a v a, l a a d u k k ai m m at vii nit t e hd ä ä n e d ell e e n nii n, e ä niit ä v oi k y ps y ä ä. M y ö s C o n o S u ri n p a r h ai m mi st o h y öt y y 5 – 7 v u o d e st a p ull oi s s a. P e r s o o n alli s et vii nit o v at yli p ä ät ä ä n n o u s u s s a, j a vii ni e n h al ut a a n il m e nt ä v ä n al k u p e r ä ä n s ä j a r y p äl el aji k e a. C o n o S u r k o k eil e e u u si a t a r h a n p ai k k oj a s e k ä C hil e s s ä vi el ä h a r vi n ai si a l aji kk eit a k ut e n N e b bi ol o a, M o u r v è d r e ä, S a n gi o v e s e ä t ai C a ri g n a ni a. L aji k k eit a m y ö s s e k oit et a a n l u o v a sti – t al oll a o n

L u o n n o n k u n ni oitt a mi n e n, k e st ä v ä k e hit y s j a l u o m u vilj el y o v at n yt i s o tr e n di.

e si m e r ki k si vii ni, j o h o n o n k ä yt e y p e r äti k a h d e k s a a l aji k e a. M ati a s Ri o s s a n o o, e ä i n n o v a ati oid e n j a l a a d u n o h ell a k e st ä v ä k e hit y s o n C o n o S u ri n t oi mi n n a s s a y k si t ä r k ei mmi st ä a r v oi st a. ”I h mi s et v äli ä v ät n yt m a ail m a st a, il m a st o n l ä m p e n e mi n e n o n t o a t ä n ä

p äi v ä n ä. J o s e m m e t oi mi, l a p s e m m e k ä r si v ät siit ä.” L u o n n o n k u n ni oi a mi n e n, k e st ä v ä k e hit y s j a l u o m u vilj el y o v at ki n Ri o si n m u k a a n i s o t r e n di. ”I h mi s et s u o si v at y h ä e n e m m ä n l u o m u a, j ot e n vii nit e olli s u u s o n al k an ut t y ö s k e n n ell ä vi h r e ä sti.” •

Kl assisi a p u n a vii ni e n r y p äl eit ä C ABER NET S A U VI G N O N R y h di k k äit ä, tii viit ä j a ar o mi k k ait a vii n ej ä, j oi st a p ar h a at o v at pit k äi k äi si ä. K ot oi si n B or d e a u x’st a m utt a n y k yi si n s u o sitt u y m p äri vii ni m a ail m a n.

MERL OT T oi n e n B or d e a u x’ n r y p äl e s e k oit u k s e n p ä äl aji k e. Y k si n k ä yt ett y n ä, c a b er n et't a p e h m e ä m pi ä, r u n s a a n h e d el m äi si ä vii n ej ä, j oill a ei ol e ai v a n v a st a a v a a k y p s yt y s k e st ä v y ytt ä. S u o sitt u y m p äri m a ail m a n.

S A N GI O V E S E T o s c a n a n ar v ol aji k e, j ot a vilj ell ä ä n It ali a n o h ell a m y ö s e si m er ki k si Y h d y s v all oi s s a j a Ar g e ntii n a s s a. Vii nit v ai ht el e v at, m utt a p ar h ai m mill a a n n e o v at h a p o k k a a n r y h di k k äit ä, ar o m a atti si a, t ä yt el äi si ä j a k ell arii n s o pi vi a.

PI N O T N OI R B o ur g o g n e n kl a s si k k o, j o k a o n s u o sitt u m y ö s m u u all a viil eill ä k a s v u p ai k oill a. S u ht e elli s e n k e v yit ä m utt a hi e n o st u n e e n m arj ai si a vii n ej ä, j oi st a l a a d u k k ai m m at o v at r u n s ait a j a h y vi n pit k äi k äi si ä.

SYR A H Al k uj a a n R h ô n e n l aji k e, j ot a vilj ell ä ä n m uill a ki n l ä m pi mill ä al u eill a. T u n n et a a n m y ö s ni m ell ä S hir a z. Eritt äi n r u n s ait a j a r y h di k k äit ä vii n ej ä, j oi st a p ar h a at o v at pit k äi k äi si ä.

N E B BI O L O P o hj oi s-It ali a n Pi e m o nt e n ar v ol aji k e, j o n k a vii nit o v at m u u all a s u ht e elli s e n h ar vi n ai si a. S y vi ä, ar o m a atti si a, h a p o k k ait a j a t a n nii ni si a vii n ej ä, j ot k a s u or a st a a n v a ati v at k y p s yt y st ä. P ar h a at vii nit eritt äi n pit k äi k äi si ä.

T E M P R A NI L L O Ri oj a n p ä äl aji k e, j ot a vilj ell ä ä n m y ö s P ort u g ali s s a s e k ä E ur o o p a n ul k o p u ol ell a. Ar o mi k k ait a j a k y p s yt y s k e st ä vi ä vii n ej ä.

Al k o n v ali k oi m a s s a o n n oi n 2 5 0 0 p u n avii ni ä. Nii st ä n oi n 1 0 0 t ul e e E s p a nj a n Ri oj a st a, 1 5 0 R a n s k a n B or d e a u x’ st a j a 2 0 0 C hil e st ä.


VI N K KI

MI L L AI N E N P U N A VII NI L A H J A P A K E T TII N ? L a a d u k a s vii ni o n l a hj a, j o k a k ä y m y ö s h ä n ell e, j oll a o n j o k ai k k e a. S o pi v a n p ull o n v ali nt a a n o n u s e a m pi ki n vi n k ki: O n k o l a hj a n s a aj a al oitt el e v a vii ni-i h mi n e n v ai k o k e n ut h a rr a st aj a ? K e hitt y n e e s e e n m a k u u n s o pi v at r u n s a at, t ä yt el äi s et j a r y h di k k ä ät p u n a vii nit, m utt a k o k e m att o m all e k a n n att a a p oi mi a k e v y e m pi j a p e h m e ä m pi vii ni. Kl a s si k ot pit ä v ät ai n a pi nt a ns a. V alit s e vii ni ar v o al u e elt a, k ut e n R a n s k a n B or d e a u x’st a t ai B o ur g o g n e st a, It ali a n T o s c a n a st a t ai Pi e m o nt e st a t ai E s p a nj a n Ri oj a st a. N äi d e n vii ni e n r u n s a at j a r y h di k k ä ät m a ut s o pi v at h y vi n r u o k a p ö yt ä ä n.

V alit s e vii nit y y p pi, j o st a l a hj a n s a aj a v a r m a sti pit ä ä. P a k ettii n v oi t o ki s uj a utt a a m y ö s hi e m a n ar v o k k a a m m a n v er si o n e si m er ki k si s u o si k ki al u e e n t ai -r y p äl e e n vii ni st ä. S u o sii k o s a aj a e si m er ki k si It ali a n V e n et o n ri p a ss o vii n ej ä ? A n n a t äll öi n l a hj a k si s a m a n al u e e n ar v o st ett u a m ar o n e. A n n a o m a s u o si k ki si. L a hj a s a a oll a a nt aj a n s a n ä k öi n e n, j ot e n v oit v alit a o m a n l e m pi vii ni si j a v ai k k a k ert o a sii h e n liitt y v ä n t ari n a n, mi k si v alit sit j u uri t ä m ä n vii ni n. Al k o n m y yj ät a utt a v at mi el ell ä ä n l u o n n e hti m a a n v alit s e m a a si vii ni ä.

Yll ät ä s a aj a. V alit s e vii ni m a a st a t ai al u e elt a, j o n k a vii nit o v at vi el ä s u ht e elli s e n h ar vi n ai si a. J ä n nitt ävi ä p u n a vii ni el ä m y k si ä v oit v alit a e si m er ki k si G e or gi a st a, Ar m eni a st a, Sl o v e ni a st a, Kr o ati a st a t ai K a n a d a st a. V alit s e vii ni r u o a n m u k a a n. J o s s a aj all a o n l e m pir u o k a, p oi mi vii ni sill e, t ai s uj a ut a l a hj a k a s sii n p ull o n s e ur a k si r e s e pti. Vi n k k ej ä t oi mi vii n r u o a n j a j u o m a n y h di st el mii n s a at Al k o n m y yjilt ä s e k ä o s oitt e e st a al k o. fi / y h di st a-j a- o n ni st u

19

R O OPE PER M A NT O

––– 4/ 1 9


H E N KI L Ö

R A VI T S E V A A A R KI R U O K A A I H A N K AI KI L L E

T u uli a J är vi n e n ei vi el ä v u o si k y m m e n sitt e n vii ht y n yt k eitti ö s s ä. N yt h ä n p u h u u r a vit s e v a n r u o a n m er kit y k s e st ä, k e hitt el e e t y ö k s e e n r e s e pt ej ä s e k ä t oi mitt a a v ä h ä v ar ai sill e p er h eill e k a s vi s pit oi si a j a k o k k a a m a a n i n n o st a vi a r u o k a k a s s ej a. T E K S TI

A 20

––– 4 /1 9

A N U V A L LI N K O S KI | K U V A T

u a a j a s a a d a it s e ki n a p u a – sii n ä o n T u uli a J ä r vi s e n si s k o n s a E mili a J ä r vi s e n k a n s s a p e r u st a m a n y rit y k s e n V e n n e ri n i d e a. V e n n e r j a k a a v ä h ä v a r ai sill e l a p si p e r h eill e r u o k a k a s s ej a, j oi hi n T u uli a k e hi el e e r a vit s e vi a j a h e r k ulli si a k a s vi s r u o k a r e s e pt ej ä. Eli nt a r vi k eti et ei d e n m ai st e ri T u uli a ei k y m m e n e n v u o a si e n o s a n n ut k u vit ell a k a a n k e hi el e v ä n s ä t y ö k s e e n r e s e pt ej ä. H ä n oli kii nn o st u n ut v ai n eli nt a r vi k k ei d e n m y y n ni st ä j a m a r k ki n oi n ni st a – ei k ä l ai a n ut it s e l ai n k a a n r u o k a a. V a st a k u n n u o ri n ai n e n m e ni ai k oi n a a n t öi hi n l u o nt ai st u ot e y rit y k s e e n, h ä n ell e a v a ut ui u u si h y vi n v oi n ni n m a ail m a. T u uli a al k oi li s ät ä k a s vi k si a at e ri oi hi n s a, al oi i gl ut e e ni o m a n r u o k a v ali o n j a h u ol e hti siit ä, e ä s a a rii ä v ä sti k ai k ki a vit a mii n ej a j a r a vi nt eit a. ” E n e r gi at a s o ni n o u si j a v at s a ki p u ni h ä visi v ät. V a st a k u n al oi n s y ö d ä m o ni p u oli s e sti j a h u ol e hti a r a vi nt ei st a, y m m ä r si n, e ä e n oll ut k a a n v oi n ut ai e m mi n k o vi n h y vi n”, T u uli a m ui st el e e.

VI L L E RI N N E

U u d e nl ai s e n r u o k a v ali o n m y öt ä s y yi i n n o st u s l ai a a r u o k a a, k o s k a gl ut e e nit o nt a r u o k a a ei oll ut t u oll oi n j u u ri v al mii n a t a rj oll a. ” Yll ä ä e n h u o m a si n ol e v a ni ai k a h y v ä j a l u o v a k o k ki.”

R A VI N T O A J A S E N I L O S A N O M A A M Y Ö S M UI L L E

T u uli a h al u si k e rt o a o mi st a k o k e m u k si st a a n m uill e ki n j a i n s pi r oi d a m u u a m a a n a r ki r u ok a a n s a e nti st ä r a vit s e v a m m a k si. S y nt yi o m a W ell b e r ri e s- bl o gi. H ä n r y ht yi m y ö s t a rj o a m a a n at e ri a s u u n ni el u p al v el uit a k ul u ajill e j a y rit y k sill e. ” Mit ä t ä n ä ä n s y öt äi sii n o n v a r m a sti y k si u s ei m mi n a r k e n a e sit e yj ä k y s y m y k si ä”, T u uli a t ot e a a. T u uli all a oli h al u t e h d ä m u ut a ki n h y v ä ä. E r ä ä n ä p äi v ä n ä h ä n s ai i d e a n e ril ai s e e n, r a vi nt o ri k k a a s e e n r u o k a k a s si p al v el u u n o s alli st u e s s a a n A p u n a- h y v ä nt e k e v äi s y y sj ä rj e st ö n t oi mi nt a a n, j o s s a t oi mit e ii n v ä h ä v a r ai sill e p e r h eill e r u o k a- a p u a.


21

––– 4 /1 9

V ai k k a T u uli all a o n m o nt a r a ut a a t ul e s s a, h ä n v a k u utt a a r a u h oitt a v a n s a v a p a aai k a n s a. ” L a p si pit ä ä siit ä h u ol e n. K u n t ytt ö pit ä ä h a k e a p äi v ä k o di st a, al k a a v a p a aai k a. Ill all a e n k o n ett a a v a a. ”


T u uli a n vi n kit e nti st ä k a s vi sp ai n ott ei s e m p a a n r uokaa n K a s vi st e n m ä är ä ä r a vi n n o s s a s a a h el p o sti li s ätt y ä h ö y st ä m äll ä at eri oi d e n p eri nt ei si ä li s u k k eit a vi h a n n e k sill a. E si m er ki k si o s a n rii si st ä t ai k vi n o a st a v oi k or v at a m ur u st et ull a k u k k a k a alill a. P a st a n s e k a a n t a a s v oi s e k oitt a a r a a k a a k e s ä k ur pit s a a s ui k al ei n a.

22

––– 4 /1 9

Y h di st el e eril ai si a m a k u m a ail m oj a r o h k e a sti. H a p a n j a m a k e a s o pi v at s a m a a n k attil a a n. E si m er ki k si t o m a atti j a k o o k o s o v at h y v ä y h di st el m ä. S a m oi n t uli n e n j a l e m p e ä t ä y d e nt ä v ät t oi si a a n: h u n aj a p y öri st ä ä c hili ä j a i n ki v ä äri ä.


” K y s e o n e n e m m ä n ki n s ä h k öi s e st ä k o k kik u r s si st a, sill ä V e n n e ri n k ei i ö s s ä - si v u st oll a o n r e s e pti e n li s ä k si t a rj oll a j o k ai s e n r u o k a k a s si n r u o k al aji st a vi d e o. Sii n ä n ä yt et ä ä n k ä d e st ä pit ä e n, mit e n at e ri at v al mi st et a a n.” J u u ri r e s e pti e n j a s ä h k öi s e n k o k ki k u r s si n a v ull a o n t a r k oit u s m o ni p u oli st a a a r ki r u o k a a j a r u o k at o u m u k si a s e k ä h äl v e nt ä ä e n n a k k ol u ul oj a k a s vi s r u o k a a k o ht a a n. S e n t ut u n m a k a r o nil a atik o n s ij a a n v oi ki n l ai a a p äi v älli s e k si li n s si k ei o a. ” T a r k oit u s ei ol e t e h d ä k ai ki st a k a s vi s s y öji ä. It s e ki n ol e n s e k a s y öj ä. S u o m al ai s et k uit e n ki n s y ö v ät p äi v ä s s ä k a s vi k si a s el v ä sti all e s u o sit ell u n 5 0 0 g r a m m a n. K a s vi s r u oill a vi h a n n e st e n o s u u a r u o k a v ali o s s a s a a li s ä y ä h el p o sti”, T u uli a h u om a u a a. V e n n e ri n k y s el yt ut ki m u st e n m u k a a n 9 0 p r os e n i a r u o k a k a s si n s a a n ei st a k e rt oi o p pi n e e n s a u u a j a 7 5 p r o s e n i a oli o a n ut v ä hi nt ä ä n y h d e n r e s e pti n s ä ä n n ölli s e e n k ä y ö ö n.

V e n n eri n li s ä k si T u uli a o n m u k a n a k a h d e s s a m u u s s a yrit y k s e s s ä. H ä n k e hitt el e e r e s e pt ej ä eli nt ar vi k e al a n yrit y k sill e o m all a t oi mi ni m ell ä ä n j a o n li s ä k si m u k a n a v ai k utt aj a m ar k ki n oi n ni n t oi mi st o A s e n n e m e di a s s a.

” S ai n p u h el u n e r ä ä n p e r h e e n äi dilt ä. H ä n kii eli it k u n s e k ai si n t u nt ei n siit ä, e ä t u o m a s s a ni r u o k a k a s si s s a oli k vi n o a a, j o st a p e r h e oli k a u a n h a a v eill ut. It s e s ei s oi n sii n ä o m a s s a k ei i ö s s ä ni s u p e rf o o di e ni k e s k ell ä. Mi eti n, e ä ei n äi n v oi oll a.” P u h el u s y s ä si T u uli a n mi e i m ä ä n k ei n oj a, j oill a m y ö s v ä h ä v a r ai s et p e r h e et v oi si v at s y ö d ä m o nip u oli s e sti. S y nt yi i d e a V e n n e ri st ä. S y y s k u u s s a 2 01 8 i d e a st a t uli t o a j a y ht ei s k u n n alli n e n y rit y s al oi i t oi mi nt a n s a.

K AI KI L L A O N OI K E U S R A VI T S E V A A N R U O K A A N

V e n n e ri n t a v oi e e n a o n vi e d ä r a vit s e v a n a r kir u o a n s a n o m a a k ai k e nl ai sii n p e r h ei sii n t ul ol u o kk a a n k at s o m a a. V ä h ä o s ai sill a ei v äl ä m ä ä ol e v a r a a o st a a r a vit s e m u k s elli s e sti h y v ä ä r u o k a a; t oi s a alt a t a a s e si m e r ki k si m o nill a k e s kit ul oi sill a ei ai n a ol e ai k a a a rj e n k e s k ell ä mi e i ä at e ri oi d e n r a vi nt o si s ält ö ä j a r e s e ptii k k a a. V e n n e ri n l a p si p e r h eill e t oi mi a mi e n r u o k ak a s si e n v a r at s a a d a a n a u ajilt a – y rit y k silt ä t ai t a v alli silt a i h mi silt ä, j ot k a v oi v at o st a a k o k o n ai s e n k a s si n t ai o s a n siit ä. M y ö s k u u k a u si a u a mi n e n o n m a h d olli st a. V a sti n e e k si a u aj at s a a v at k ä y ö ö n s ä s a m at r e s e ptit k ui n a ut e a v at ki n. H e v oi v at m y ö s til at a s a m a n k a s si n it s ell e e n. Y k si r u o k a k a s si si s ält ä ä ai n e k s et j a r e s e ptit 4 2 r a vit s e v a a n k a s vi s a n n o k s e e n. Li s ä k si T u uli a t e k e e j o k ai s e n r u o k al aji n v al mi st u k s e st a vi d e o n.

A R J E L L A O N V Ä LI Ä, EI J U H L A L L A

T u uli a J ä r vi n e n p ai n o a a, e ä j u u ri a r ki r u o all a o n m e r kit y st ä. Ei r a vit s e m u st a h a r v oi n a j u hl a n h et ki n ä t a r vit s e mi e i ä. K u n a r ki si n s y ö t e r v e ellis e sti, o n e n e r gi n e n j a s ai r a u d et ki n s a a a v at p y s y ä l oit o m m all a. T u uli a n p u oli s o j a 4- v u oti a s t yt ä r s a a v at m ai st elt a v a k s e e n T u uli a n r e s e pti k o k eil uj a. M o n e sti l a ut a s ell a o n ai v a n s a m oj a r u o ki a k ui n V e n n e ri n r e s e pti p al v el u s s a. ” M eill ä k ai k ki k o k k a a v at. M y ö s t y ä r ell e ni l ö yt y y u s ei n j o k u s o pi v a t e ht ä v ä k ei i ö s s ä. V e n n e ri n r e s e pt ei s s ä o n ai n a m u k a n a vi n k ki, mit e n l a p s et v oi si o a a m u k a a n r u o a nl ai o o n. I d e a n a o n, e ä t ait o j a i nt o sii rt y v ät m y ö s l a p sill e. K ei ot ait o o n hi e n o l a hj a, j o n k a l a p si v oi vi e d ä si e n ai k a n a a n m u k a a n o m a a n k otii n s a”, T u uli a mi e ii. V e n n e r o n t oi mi a n ut k ai k ki a a n 1 7 0 0 r u o k ak a s si a, j a t oi mi nt a o n v a sti k ä ä n l a aj e nt u n ut p ä äk a u p u n ki s e u d ult a T u r k u u n. A ut et uilt a j a a u ajilt a s a at u p al a ut e o n oll ut h y vi n p o sitii vi st a. A ut e a v at p e r h e et o v at l ö yt y n e et h y v ä nt e k e v äi s y y sj ä rj e st ö H o p e r y: n k a u a. Yrit y k s e s s ä o n T u uli a n li s ä k si m u k a n a m uit a ki n: m u u n m u a s s a s o si a ali p s y k ol o gi j a r a vit s em u st e r a p e u i. T oi st ai s e k si k u k a a n ei ol e vi el ä p y st y n yt n o st a m a a n y rit y k s e st ä p al k k a a. M u k a n a o n m y ö s j ul ki s u u d e st a t u uj a k a s v oj a. M ui d e n m u a s s a t el e vi si o st a t ut ut A n ni H a u t al a j a A r m a n Ali z a d o v at h al u n n e et t u k e a V e n n e ri n t oi mi nt a a. H e o v at e si m e r ki k si m u k a n a k o k kivi d e oill a. ” T a v oi e e n a o n, e ä t oi mi nt a l a aj e n e e k o k o S u o m e e n. T oi v o n, e ä v oi m m e t e h d ä t ät ä j o s k u s k o k o p äi v äi s e sti. Vi si oi s s a o n m y ö s vi e d ä V e n n eri ä m a ail m all e. Mi s s ä ä n e n ol e n ä h n yt v a st a a v a a p al v el u a”, T u uli a s u u n ni el e e. •

23

––– 4 /1 9


R E S E P TI T

R U O K A J A T Y Y LI S U VI R Ü S T E R | K U V A T E L VI RI S T A J U O M A S U O SI T U K S E T A N RI LI N D S T R Ö M | A L K O

ok ai k a j u hl a a n! 24

––– 4 /1 9

Ill a ni st uj ai st e n t arj oilt a vi s s a m ai st u v at i h a n at j u ur e k s et j a j u u st ot, gr a n a atti o m e n a, s u kl a a j a t a at eli s e k ä m arj ali k ö örit. P ar a st a o n s e, ett ä vi er ai d e n s a a p u e s s a k o ki n ei t ar vit s e h u h ki a k eitti ö s s ä pi k k u s y öt ä vi e n k a n s s a.

MENU • M A R O K K O L AI N E N T A P A S L EI P Ä • K A R A M E L LI J U U R E S J U U S T O S A L A A T TI • B LI NI P A N N U K A K K U • T A H M AI N E N T A A T E LI S U K L A A K A K K U • LI K Ö Ö RI M A R M E L A DI T


25

––– 4/19


M a r o k k ol a en tapa e ä A N N OSTA 2 dl 2 r kl 1 dl 1 dl 1 tl 0, 5 tl

m a u st a m at o nt a j o g u r olii vi ölj y ä r ui sj a u h oj a v e h n äj a u h oj a r u o k as o o d a a s u ol a a

ia

T ä yt e: 1, 5 dl 80 g 1

h u m m u st a il m a k ui v a u a ki n k k u a a n n o s sit r u u n a m a ri n oit uj a olii v ej a li e mi n e e n, k s. e rilli n e n o hj e p u oli k a s g r a n a a i o m e n a a 1 r u u k k u villi r u k ol a a 1 tl s u m a k ki a * t ai r o s e e pi p p u ri a

26

––– 4 /1 9

S e k oit a k ul h o s s a j o g u r i j a olii vi ölj y. S e k oit a k ui v at ai n e et k e s k e n ä ä n j a li s ä ä j o g u rti n j o u k k o o n. S e k oit a n o p e a sti t a s ais e k si t ai ki n a k si. K a a d a t ai ki n a l ei vi n p a p eri n p ä äll e u u ni p ellill e j a t a p u el e k e v y e sti j a u h ot et ui n k ä si n p y ö r e ä k si n oi n p a ri n s e nti n p a k s ui s e k si l ei v ä k si. K y p s e n n ä 2 2 5- a st ei s e n u u ni n k e s kit a s oll a 1 0 −1 2 mi n u u i a. T a r ki st a vi el ä k y p s y y s: k u n l ei v ä n p o hj a o n k a u nii n r u s k e a j a n a p a k k a, l ei p ä o n k y p s ä. A n n a j ä ä ht y ä h et ki. L e vit ä l ei v äll e h u m m u st a, il m a k ui v a u a ki n k k u a, sit r u u n a m a ri n oit uj a olii v ej a, g r a n a a i o m e n a n si e m e ni ä j a h u u h d o u a r u k ol a a. Ri p o el e p ä äll e s u m a k ki a t ai r o s e e pi p p u ri a.

E X T E M P O R E VI E R AI L L E J o g u r ii n l ei v o u ri e s k a o n m a ht a v a vi e r a s t a rj o a v a, k o s k a s e v al mi s t u u v a rti s s a j a s e n v oi t ä y ä ä mi eli k u vi t u k s elli s e s ti sill ä, mi t ä j ä ä k a a pi s t a s a u u l ö y t y m ä ä n. M a r o k k ol ai s h e n ki s e s ti t ä y t et y s s ä l ei v ä s s ä m ai s t u v at h u m m u s, g r a n a a i o m e n at, m a ri n oi d ut olii vi t j a il m a k ui v a u ki n k k u.

Si t r u u n a m ar oi d u t olii vi t 1 dl 1 tl p u oli k a s 1 r kl 2 r kl 1 r kl

H u u ht el e olii vit l ä vi k ö s s ä. H u u ht el e sit r u u n a, r a a st a k u o ri j a p u ri st a p u oli kk a a st a m e h u k ul h o o n. S e k oit a sit r u un a m e h u n j o u k k o o n sit r u u n a n r a a st e u k u o ri, ti mj a mi, olii vi ölj y j a h u n aj a. A n n a m a u st u a h u o n e e nl ä m m ö s s ä v ä hi nt ä ä n p u oli t u nti a.

* S u m a k ki o n s u m a k ki p e n s a a n

m a rj oi st a j a u h e u m a u st e, j o k a m ai st u u r ai k k a a n sit r u k si s elt a j a hi e m a n h a p p a m elt a.

PI R T E Ä & H E D E L M ÄI N E N

vi h r ei t ä ki v e ö mi ä olii v ej a r a a s t e u a si t r u u n a n k u o rt a si t r u u n a n p u ri s t e u m e h u hi e n o n n e u a ti mj a mi a olii vi ölj y ä h u n aj a a

J U O M A S U O SI T U S Sil k ki s e n h u m m u k s e n j a s u ol ai s e n h a p o k k ai d e n olii vi e n a r o m ej a sii vi ä ä l a silli n e n r o s e e k u o h u vii ni ä. H e d el m äi n e n r o s e e s a m p p a nj a t ai L oi r e n al u e e n C r é m a nt - k u o h u vii ni o v at m ol e m m at n a p pi v ali nt oj a.


27

––– 4/19


PI R T E Ä & H E D E L M ÄI N E N

J U O M A S U O SI T U S T a rj oil e j u u st o s al a ati n k a n s s a pi rt e ä ä j a h e d el m äi st ä v al k o vii ni ä. Al s a c el ai s ell e pi n ot g ri s - vii nill e t y y pilli n e n p u oli k ui v a h e d el m äi s y y s s oi nt u u u p e a sti k ui v a h e d el mi e n j a p ä h ki n öi d e n m a k u m a ail m a a n.

28

––– 4 /1 9

a r a m ellij u u r e sj u u A N N OSTA 3 3 3 r kl 2 r kl 0, 5 tl 3−4 1 dl 1 dl 300 g

p al st e r n a k k a a p or k ka naa sii r a p pi a ölj y ä s u ol a a vii k u n a a k ui v a uj a p e h m eit ä a p ri k o o s ej a p e k a a ni p ä h ki n öit ä j u u st oj a, e si m. stilt o n t ai m u u h o m ej u u st o, m a n c h e g o, g r u y e r e t ai c h e d d a r, k e r m aj u u st o k e k s ej ä

o v a ti

K u o ri p al st e r n a k at j a p o r k k a n at, l ei k k a a p al oi k si j a l e vit ä u u ni p ellill e l ei vi n p a p e ri n p ä äll e. V al ut a p ä äll e sii r a p pi a j a ölj y ä. Ri p o el e p ä äll e s u ol a a. P a a h d a 2 2 5- a st ei s e s s a u u ni s s a n oi n 2 5 mi n u u i a j u u r e s p al oj e n k o o st a rii p p u e n, k u n n e s n e t u nt u v at k y p silt ä m u a o v at vi el ä nii n n a p a k oit a, e ä p y s yv ät h y vi n h a a r u k a s s a. H u u ht el e vii k u n at j a l ei k k a a l o h k oi k si. S ui k al oi a p ri k o o sit. P a a h d a p e k a a ni p ä h ki n öit ä h et ki k ui v all a k u u m all a p a n n ull a, k u n n e s n e hi e m a n r u s ki st uv at. L ei k k a a j u u st ot s u u p al a n k o k oi si k si p al oi k si. L e vit ä s al a a i v a dill e p a a h d e uj a j u u r e k si a, a p ri k o o si a, vii k u n oit a j a p e k a a ni p ä h ki n öit ä. Li s ä ä j u u st o p al at j a k e k sit. J o s h al u at v a di st a s al a a im ai s e m m a n s y öt ä v ä n, li s ä ä h u u h d o u a r u k ol a a j a v al ut a p ä äll e h y v ä ä olii vi ölj y ä.

VI N K KI: J U U S T O T A R J O TI N A N N O S P A L OI N A Pi s t el e c o c k t ailti k k u u n j u u s t oj a, k a r a m ell ij u ur e k si a j a vii k u n a a t ai l a d o nii t ä pi e n e n k e ksi n p ä äll e. K o k o a v a dill e t a r p e e k si e ri t y y p pi si ä j u u s t oj a: v oi m a k a s t a si ni h o m ej u u s t o a, l e m p e ä ä k e r m aj u u s t o a j a pi t k ä ä n k y p s y t e y ä k o v a a j u u s t o a.


T ä y t et t y bl a n n a ri A N N OSTA 6 dl 1 pl o 3 3 dl 2 dl 1 tl 1 tl 75 g

t ä y s m ait o a ( 3, 3 dl) ol u a ka na n m u naa v e h n äj a u h oj a t a a r ij a u h oj a r u o k as o o d a a s u ol a a s ul at e u a v oit a

T ä yt e: 2 pr k 1 r kl 1 tl 0, 5 tl 3 r kl 300 g 100 g 1 1 p u oli k a s

( à 1 2 0 g) s m et a n a a vii ni eti k k a a s o k e ri a s u ol a a r a a st e u a pi p a rj u u rt a g r a a vil o hi vii p al ei t a m äti ä pi e ni p u n a si p uli pi e ni ni p p u tilli ä vii p al oit u sit r u u n a

H E L P O M M A T B LI NI BI L E E T Ol u e s t a j a t a a r ij a u h oi s t a v al mi s t u u h a p o k a s p a n n a ri t ai ki n a, j o s t a p ai s t et a a n ai d o s ti bli ni e n m a k ui n e n h e r k k u − hi m p u n v ä h ä r a s v ai s e m mi n j a m o nt a k e rt a a v ai v a o m a m mi n k ui n p a n n ull a p ai s t e a e s s a. Bli ni p a n n a ri n p ä äll e l e vi t et ä ä n t u o r e ell a pi p a rj u u r ell a m a u s t e u a s m et a n a a, j o k a t u o m a k u u n s o pi v a s ti t e r ä ä. S e k oit a m ait o , ol ut j a k a n a n m u n at k ul h o s s a. S e k oit a k ui v at ai n e et k e s k e n ä ä n j a li s ä ä j o u k k o o n. A n n a t ai ki n a n t e k e yt y ä h u o n e e nl ä m m ö s s ä 3 0 mi n u u i a. S e k oit a j o u k k o o n s ul at e u v oi. K a a d a t ai ki n a l ei vi n p a p e ri n p ä äll e k o r k e a r e u n ai s ell e u u ni p ellill e. K y p s e n n ä 2 2 5a st ei s e s s a u u ni s s a 2 5 mi n u u i a. A n n a h et ki j ä ä ht y ä j a l ei k k a a a n n o s p al oi k si. S e k oit a s m et a n a a n vii ni eti k k a, s o k e ri j a s u ol a. K u o ri j a r a a st a pi p a rj u u ri j a li s ä ä s m et a n a n j o u k k o o n. L e vit ä s e o st a n o k a r ei n a bli ni p a n n a ri p al oill e. L e vit ä p ä äll e g r a a vil o hi vii p al eit a, m äti ä, p u n a si p uli r e n k ait a j a tilli ä. K o ri st el e sit r u u n a vii p al eill a.

29

––– 4 /1 9

VE H NÄ OL UT

J U O M A S U O SI T U S Bli ni p a n n a ri n a utit a a n k yl m ä n ol utl a silli s e n k a n s s a. S u o d a a m at o n H ef e-t y yli n e n s a k s al ai n e n v e h n ä ol ut k r u u n a a k o k o n ai s u u d e n.


30

––– 4/19


M a r m el a dit ai k ui st e n m a k u u n v al mi s t et a a n i h a ni s t a m a rj ali k ö ö r ei s t ä. P a rit a m u sti k k ali k ö ö ri n m a k u p a ri k si ti mj a mi a, pi hl aj a n m a rj ali k ö ö ri n k a n s s a li m e i ä j a l a k k ali k ö ö ri n k a n s s a v a nilj a a. Li k ö ö ri t j a m a u s t e et ki e h a ut et a a n e n n e n m a r m el a di m a s s a a n li s ä ä mi s t ä, j oll oi n m a u s t a t ul e e i nt e n sii vi s e m pi j a s u u ri o s a al k o h oli s t a h ai ht u u k ei t e ä e s s ä p oi s.

Li k ö ö ri m a r m el a di t KPL M a r m el a dili e mi: 1, 5 l v e ä 6 dl s o k e ri a 2 dl gl u k o o si sii r a p pi a 6 r kl a g a r a g a ri a + pi hl aj a n m a rj ali k ö ö ri-, m u s ti k k ali k ö ö ri- j a l a k k ali k ö ö ri- m a u s t eli e nt ä Pi n n all e: e ri k oi s hi e n o a s o k e ri a V al mi st a e n si n li k ö ö r ei st ä m a u st eli e m et, k s. o hj e et all a, j a j ä ä h d yt ä n e. Mi a a v e si, s o k e ri, gl u k o o si sii r a p pi j a a g a r a g a r k a il a a n. Ki e h a ut a. K eit ä hilj all e e n p o ri st e n n oi n 3 0 mi n u u i a, k u n n e s s e o s o n ki r k a st a. J a a m a r m el a dili e mi t a s a n k ol m e e n k ul h o o n ( n oi n 6 dl li e nt ä/ k ul h o). Li s ä ä k eit e y li k ö ö ri m a u st eli e mi m a r m el a dili e m e n j o u k k o o n k ul h oi hi n, k u ki n o m a a n s a. K a a d a m a r m el a di m a ss at l a a k ei sii n ( 0, 8 5 l) f oli o v u o kii n. A n n a j ä h m e y ä h u o n e e nl ä m m ö s s ä s e u r a av a a n p äi v ä ä n. L ei k k a a m a r m el a dit p al oi k si j a p y öri el e n e s o k e ri s s a. A n n a vi el ä t e k e yt y ä h u o n e e nl ä m m ö s s ä, j o a s o k e ri pi nt a k ui v a ht a a.

31

––– 4 /1 9 M A R J AI S A & R AI K A S

J U O M A S U O SI T U S K oti m ai st e n m a rj oj e n sii vi ä mi e n li k ö ö ri m a k ei st e n k a n s s a m ai st u u l a silli n e n k oti m ai st a, al k o h olit o nt a m a rj a k u o h u vii ni ä.

Li k ö ö ri m a u st eli e m et

Pi hl aj a n m a rj a m a r m el a di t

Mu i k k a -t m a r m el a di t

j a mi -

L a k k a - v a nilj a m a r m el a di t

2 dl pi hl aj a n m a rj ali k ö ö ri ä 1 li m eti n r a a st e u k u o ri

2 dl m u sti k k ali k ö ö ri ä 5 o k s a a t u o r e a ti mj a mi a

2 dl l a k k ali k ö ö ri ä 1 v a nilj at a n g o n si s u s

Mi a a k a il a a n pi hl aj a n m a rj ali k ö ö ri j a h y vi n p e st y n li m eti n r a a st e u k u o ri. K eit ä k e s kil ä mm öll ä 5 mi n u u i a. N o st a k a il a li e d elt ä j a a n n a j ä ä ht y ä k ä d e nl ä m p öi s e k si.

Mi a a k a il a a n m u sti k k ali k ö ö ri j a ti mj a mi n o k s at. K eit ä k e s kil ä m m öll ä 5 mi n u u i a. N o st a k a il a li e d elt ä j a a n n a j ä ä ht y ä k ä d e nl ä m p öi s e k si. P oi st a ti mj a mi n o k s at li k ö ö ri st ä.

Mi a a l a k k ali k ö ö ri k a il a a n. H al k ai s e v a nilj at a n k o j a r a a p ut a j o u kk o o n v a nilj at a n g o n si s u s. Li s ä ä m y ö s r a a p ut e u v a nilj at a n k o. K eit ä k e s kil ä m m öll ä 5 mi n u u i a. N o st a k a il a li e d elt ä j a a n n a j ä ä ht y ä k ä d e nl ä m p öis e k si. P oi st a v a nilj at a n k o li k ö ö ri st ä.


Tah mea t a a t eli s u kl a a k a k k u j a s u ol a k u i A N N OSTA 15 0 g 200 g 1 dl 25 0 g 0, 2 5 tl 4 4 dl 4 dl 1 tl

t u m m a a s u kl a at a v oit a v a h v a a k a h vi a t a at eli p al a s u ol a a m u naa s o k e ri a v e h n äj a u h oj a l ei vi nj a u h e a

S u ol a ki n u s ki: 1 dl k u o h u ker maa 1 dl f a rii ni s o k e ri a 2 r kl v oit a 1 tl s o r mi s u ol a a R a h k a v a a ht o: 2 dl k u o h u ker maa 1 p r k ( 2 5 0 g) m ait o r a h k a a 2 r kl s o k e ri a 1 r kl sit r u u n a n m e h u a 1 tl v a nilj a s o k e ri a K o ri st e e k si: k ult ai si a k o ri st e r a k eit a

32

––– 4 /1 9

H UI K E A S U K L A A K A K K U J u hl a k a u d e n p u h u a vi m m a s s a s u kl a ak a k u s s a m ai st u v at t a at eli, k a h vi, r eil u sti s u ol all a m a u st e u ki n u s ki j a h a p p a m a n k e r m ai n e n r a h k a v a a ht o. K a k k u a p ai st et a a n s e n v e r r a n, e ä s e p y s y y k a s a s s a, m u a si s ält ä s e s a a j ä ä d ä t ai ki n ai s e k si. V oit p ai st a a k a k u n t ä y eit ä v aill e v al mii ksi p a ri a p äi v ä ä ai k ai s e m mi n j a k ä ä r äi st ä t u o r e k el m u n si s äll e, j oll oi n m a ut t a s a a nt u v at. K o ri st el u s s a ei k a n n at a oll a t u r h a n pi k k ut a r k k a − t ä m ä n k a k u n k o h d all a m o r e i s m o r e!

R o u hi t u m m a s u kl a a. S ul at a v oi k a il a s s a. Li s ä ä v oi n j o u k k o o n k a h vi j a t a at eli p al a. L ä m mit ä s e k oit ell e n, k u nn e s t a at eli o n p e h m e n n yt v oi s e o k s e n j o u k k o o n. N o st a k a il a li e d elt ä. S o s e ut a s a u v a s e k oi i m ell a t a s ai s e k si. Li s ä ä s u kl a a r o u h e j a ri p a u s s u ol a a. A n n a s u kl a a n s ul a a r a u h a s s a t a at eli s e o k s e n j o u k k o o n. S e k oit a t a s ai s e k si j a a n n a j ä ä ht y ä. Pi n g ot a i rt o p o hj a v u o a n ( h al k ai s ij a 2 0 c m) p o hj a n j a r e u n oj e n v älii n l ei vi np a p e ri. V oit el e r e u n at k e v y e sti ölj yll ä t ai v oill a. V at k a a k a n a n m u n at j a s o k e ri k e v y e sti v a a h d o k si. S e k oit a j o u k k o o n j ä ä ht y n yt t a at eli s u kl a a s e o s. S e k oit a k ulh o s s a v e h n äj a u h ot j a l ei vi nj a u h e. Li s ä ä j a u h o s e o s t ai ki n a n j o u k k o o n n o p e a sti s e k oi a e n. K a a d a t ai ki n a v u o k a a n. P ai st a 2 0 0- a st ei s e n u u ni n k e s kit a s oll a n oi n 4 5 mi n u u i a, k u n n e s k a k k u hi e m a n i rt oil e e v u o a n r e u n oilt a. K a k k u s a a j ä ä d ä si s ält ä m e h e v ä n k o st e a k si. A n n a j ä ä ht y ä k u n n oll a, mi el ell ä ä n viil e ä s s ä s e u r a a v a a n p äi v ä ä n. V al mi st a s u ol a ki n u s ki. Mi a a k a il a a n k u o h u k e r m a j a f a rii ni s o k e ri. K eit ä hilj all e e n p o ri st e n n oi n 6 mi n u u i a, k u n n e s s e o s o n ki n u s ki m ai st a. S e k oit a j o u k k o o n v oi j a s u ol a kit e et. A n n a j ä ä ht y ä. V at k a a k u o h u k e r m a v a a hd o k si. S e k oit a k ul h o s s a r a h k a, s o k e ri, sit r u u n a n m e h u j a v a nilj a s o k e ri. Li s ä ä k e r m a v a a ht o j a s e k oit a t a s ai s e k si. N o st a k a k k u v u o a st a t a rj oil u v a dill e. N o st el e k a k u n p ä äll e r eil u sti r a h k av a a ht o a, v oit t a rj oill a l o p ut v a a h d o st a e ri k s e e n k a k u n k a n s s a. V al ut a p ä äll e s u ol a ki n u s ki a. K o ri st el e k o ri st e r a k eill a.

ME HEVÄ & HI L L OI N E N

J U O M A S U O SI T U S Yll ät ä vi e r a at t a rj oil e m all a t a at eli s u kl a a k a k u n k a n s s a m a k e a a s h e r r y ä. P e d r o Xi m e n e z -t y yli si st ä s h e r r yi st ä l ö yt y y r o p p a k a u p all a r u n s a u a j a m a k e u a p y ö ri st ä m ä ä n ki n u s ki n s u ol ai si a s ä v yj ä. M y ö s k e v e ä m m ät c r e a m-t y yli n s h e r r yt oi v at oi v alli n e n v ali nt a k a k u n k yl k e e n.


33

––– 4/19


K A U D E N P A NI M O T U O T T E E T

J OULU P ÖY DÄSS Ä M AI S T E L L A A N P E RI N T EI T Ä 34

––– 4 /1 9

J o ul u at eri a n j u hl a v at h er k ut k ai p a a v at ri n n all e e n t u ht ej a j a r y h di k k äit ä m a k uj a. Sii h e n s o pi v at p eri nt ei k k ä ät r ot e v at j a m alt ai s et t al vi ol u et. T E K S TI

S

M A T TI K O S KI N E N | K U V A T I S T O C K, A L K O

u o m al ai n e n j o ul u o n p e ri nt ei d e n k ult a- ai k a a. Hilj e nt y mi n e n p e r h e e n j a s u v u n k e s k e n, r a k k a at j o ul ul a ul ut j a s u k u p ol v elt a t oi s ell e p e ri yt y v ät j o ul up ö y d ä n kl a s si k ot o v at m o nill e s y d ä nt al v e n j u hl a n y di nt ä. V u o si s at ai s et p e ri nt e et o v at k u n ni a s s a m y ö s j o ul u p ö y d ä n ol ut v ali n n oi s s a, s a n o o Al k o n p a ni m ot u o ei d e n t u ot e p ä älli k k ö Ti m o V all o . ” T r e n dit j a u u d et il mi öt kii n n o st a v at, m u a j o ul u n a h al ut a a n u s ei n hilj e nt y ä j a r a u h oi u a. J o ul u o n m o n ell e p e ri nt ei d e n v ä ri ä m ä.” J o ul u n ol ut v ali k oi m a a o n ki n p o h di u k a u d e n r u o ki e n k a u a, ki n k u st a k al oi hi n j a l a ati k oi hi n. Nii d e n y ht e yt e e n s o pi v at h u ol ell a v al mi st et ut p eri nt ei s et ol u y ylit, k ut e n s a k s al ai n e n b o c k, r ot e v a j a t ä yt el äi n e n p o hj a hii v a ol ut. ” L a g e r o n l ä pi at e ri a n t oi mi v a i k ui n e n m o ni ott el ij a”, V all o s a n o o. M a k e a m alt ai s u u s s o pii m o n e e n j o ul u r u o k a a n p a r e m mi n k ui n k ui v a j a v oi m a k k a a n k at k e r a sti h u m al oit u ol ut. N a uti s k el u n t e e m a a n s o pi v at m y ö s m o ni p u oli s et j u u st ot, j oill e m e h e v ä, hii v ai s e n h e d el m äi n e n ol ut o n oi v alli n e n k u m p p a ni. •


AL K UR U O AT J A J O UL U N K A S VI S S E K Ä K A L A R U O A T

V ä rilt ä ä n v a al e at, mi e d o sti h u m al oi d ut j a r ai k k a at j u hl a ol u et s o pi v at j o ul u n k e v y e m pi e n al k u p al oj e n j a k a s vi st e n y ht e yt e e n.

L AGE R

I rl b a c h e r W ei h n a c ht s F e st bi e r S a ks a B aij eril ai s p a ni m o n t al vi n e n j u hl a ol ut.

35

––– 4 /1 9

VE H NÄ OL UT

L AGE R

E RI K OI S U U S

E r di n g e r S c h n e e w ei s s e

Wi e ni n g e r Wi nt e r F e st bi e r

C hi m a y W hit e

S a ks a

S a ks a

B el gi a

S a k s al ai s e n v e h n äol ut p a ni m o n t al vi n e n k a u sit u ot e.

P er h e o mi st ei s e n p a ni m o n t u hti m är z e n.

Tr a p pi sti p a ni m o n r u n s a s j a m a u st ei s e n r ai k a s tri pl e.


KI N K K U

J o ul u p ö y d ä n si n a p pi h u nt ui n e n s a n k a ri k ai p a a ri n n all e e n j u o m a a, j o s s a o n r ot e v u u a j a m a u st ei s u u a – v ai k k a si e n al k o h oli o m a n a. T u m m e m pi j a t u h di m pi m alt ai s u u s t ai a a ki n k u n r a s v ai s u u a il m a n lii alli st a k at k e r o a, j a s a v u ol ut j a p o s s u o v at kl a s si n e n y h di st el m ä.

VA HVA L AGE R

36

––– 4 /1 9

VA HVA L AGE R

T U M MA L AGE R

A yi n g e r Wi nt e r b o c k

M ö n c h s h of B o c k bi e r

S a ks a

S a ks a

Ko ff J o ul u ol ut 6- p a c k

B aij eril ai s e n p a ni m o n p e h m e ä j a t y yli p u h d a s b o c k- ol ut.

P eri nt ei n e n b o c kol ut K ul m b a c hi st a. M alt ai n e n j a t a s ap ai n oi n e n.

L ä hit u ot ett u m alt ai s e n p e h m e ä kl a s si k k o.

ALE

E RI K OI S U U S

S u o mi

A L K O H O LI T O N OL UT

S he p her d Nea me C h ri st m a s Al e

A e c ht S c hl e n k e rl a Ei c h e

Mi k k ell e r D ri n k’i n T he S no w

E n gl a nti

S a ks a

T a ns k a

Brit a n ni a n v a n hi m m a n p a ni m o n h e d el m äin e n j a m a u st ei n e n j o ul u ol ut.

S a v ui st e n ol ui d e n y st ä vill e b a m b er gil ai s e n kl a s si k o n t a mmi s a v ui n e n v er si o.

H e d el m äi n e n j a m a u st ei n e n al k o h olit o n al e.


J U U S T O T J A V Ä LI R U O A T

J u u st ot o v at n o u s s e et s u o m al ai st e n j o ul u p ö y d ä n u u si k si s u o si k ei k si. Vii ni o n t a v alli n e n j u u st oj e n p a ri, m u a m a k e a n m alt ai n e n, h e d el m äi n e n j a k e v y e n m a u st ei n e n ol ut m ai st u u nii n g o u d a n k ui n v al k o h o m ej u u st o n k e r a, p u h u m a a k a a n kl a s si s e st a pi p a r k a k u n j a si ni h o m ej u u st o n y h di st el m ä st ä.

VA HVA L AGE R

VA HVA L AGE R

ALE

VE H NÄ OL UT

L a Tr a p pe B o c k bi e r

A ut e n ri e d e r W ei z e n b o c k

G o u d e n C a r ol u s C h ri st m a s

M u fl o ni D o p p el b o c k

H oll a nti

S a ks a

B el gi a

S u o mi

H e d el m äi n e n j a m alt ai n e n, m a ail m a n ai n o a b o c k-tr a p pi st.

Va hvaj a t ä yt el äi n e n s u o d att a m at o n v e h n ä- b o c k.

B el gi al ai s e n kl a s si k o n l a krit sis e n m a u st ei n e n j a r u n s a s j o ul u ol ut.

K oti m ai s e n pi e np a ni m o n m alt ai n e n j a h e d el m äi n e n b o c k- ol ut.

37

J Ä L KI R U O KI E N S E U R A K SI J A N A U TI S K E L U U N

––– 4 /1 9

At e ri a n k r u u n a a v at j äl ki r u o at v oi v at v ai h d ell a s u kl a a st a k e r m ai s e e n r a h k a a n t ai v ai k k a p a j o ul ut o r u u n, j ot e n m a k u p a r ej a o n m o ni a. Ill a n p ä ä e e k si s o pii r a u h oi u a v ai k k a p a j o ul ul a hj a ki rj a n, k o n v e hti r a si a n j a r u n s a a n, hit a a sti n a uti a v a n ol u e n k e r a.

E RI K OI S U U S

P O RTE R & ST O UT

P O RTE R & ST O UT

ALE

P õ hj al a L e e vi k e S pi c e d Wi nt e r S o ur

P ü h a st e V ai k u s O at m e al Mil k St o ut

P õ hj al a J õ ul u ö ö

N’I c e C ho u ffe

Vi r o

Vi r o

Vi r o

B el gi a

Pi p ar k a k k um a u st ei n e n j a vi v a ht ei k a s h a p a n ol ut.

M a u st ei n e n st o ut, j o k a s a a p e h m e yt e n s ä l a kt o o si st a.

T a m mit y n n yri s s ä k y p s yt ett y, s u kl a all a j a v a nilj all a m a u st ett u vir ol ai n e n pi e np a ni m o- ol ut.

M a u st ei n e n t al vi-ilt oj e n l ä m mitt äj ä B el gi a st a.


L U O T T O R E S E P TI NI

U u a pil k e ä p e ri n n e r u o kii n Mi k a R a m p a o n k o k ki, r u o k a bl o g g a aj a, kirj ailij a j a fr e el a n c er-r u o k at oi mitt aj a, j o n k a mi el e st ä p eri n n er u oi st a v oi m ai ni o sti m u o k at a u u si a m a k u el ä m y k si ä. T E K S TI M A RI N A A H L B E R G | J U O M A S U O SI T U S T AI N A VI L K U N A / A L K O

Mill ai n e n o n r u o k a fil o s o fi a si ? Ar v o st a n ait oj a m a k uj a, j oi d e n p ä ä o s a s s a o v at r a a k a- ai n e et. R a k a st a n k ä ytt ä ä t u or eit a yrtt ej ä, j a n e o v at ki n u s ei n ai n o at m a u st e et s u ol a n j a pi p p uri n li s ä k si. P yri n t e k e m ä ä n j o k a k ert a j ot ai n u utt a r u o k a a. E n v al mi st a s a m a a r u o k a a t oi st a k ert a a, ell ei s e ol e eritt äi n h y v ä ä j a h al u a n t arj ot a sit ä vi er aill e. S u o m e n l u o nt o j a s e n a nti m et o v at mi n ull e r a k k ait a j a e ht y m ät ö n i n s pir a a ti o n l ä h d e. Ol e n k a s v a n ut m a a s e u d ull a,

T OI S E T L U O M U K S E T ME NE V ÄT S U OR A A N Ö M A P PII N NII D E N J Ä N NI T T Ä V Ä N M A U N P U O L E S T A.

38

S AT U N YST R Ö M

––– 4 /1 9

j a j o l a p s e n a o pi n k er ä ä m ä ä n r a a k aai n e et l u o n n o st a. Villi yritit, si e n et j a m arj at k er ä ä n e d ell e e n l a p s u ut e ni t ut ui st a m ai s e mi st a. Mi st ä s ait i n n o st u k s e n p e ri n n e r u o kii n ? Oli p a k err a n v a p a a vii k o nl o p p u j a p u olih u oli m at o n k o m m e ntti ” pit äi si k ö n oi st a o m e n oi st a t e h d ä j ot ai n ?” Pi e n e n p o h di sk el u n j äl k e e n aj at u s o m e n a piir a k a st a oli j o l a u k a n n ut r ui sl ei p ä ä n, s a ari st ol ai sl ei p ä ä n j a m u ut a m a a n m u u h u n r u o k a a n.

S u o m al ai s et p eri n n er u o at o v at ai n a oll e et l ä h ell ä s y d ä nt ä ni. O p ett eli n v al mi st a m a a n niit ä m a h d olli si m m a n al k u p er äi sill ä r e s e pt eill ä, j a y st ä v ä ni A ntti kirj oitti t e k e mi s e ni bl o gii n. J o s s ai n v ai h e e s s a al oi n k o k eill a p eri n n er u oi s s a u u si a m a k u y h di st el mi ä j a k e hit ell ä nii st ä t ä y si n u u d e nl ai si a v er si oit a. Er ä äll ä a ut o m at k all a h eit ett y l et k a ut u s ” p eri n n er u o k a a pr kl!” oli l ä ht öl a u k a u s u u d ell e r u o k a bl o gill e, j o s s a r aj a n a o n oll ut v ai n mi eli k u vit u s.


Mi st ä l ö y d ät i d e at u u sii n r u o kii n j a r e s e pt ei hi n ? Mi n ull a o n li st att u n a s u o m al ai si a p eri n n er u o ki a j a v a kii nt u n eit a kl a s si k k oj a, j ot k a s u o m al ai s et o v at ott a n e et o mi ks e e n. N äi hi n r u o kii n o n h a u s k a k aj ot a. Pi d ä n li st a a mi el e n kii nt oi si st a i d e oi st a, j oi hi n t ör m ä ä n, j a y h di st el e n u utt a j a v a n h a a h a u s k oi k si r u oi k si. T oi s et l u om u k s et m e n e v ät s u or a a n ö- m a p pii n niid e n j ä n nitt ä v ä n m a u n p u ol e st a. T oi si st a s e n sij a a n s y nt y y j o p a kl a s si k k oj a. O n k o si n ull a l e m pi r a a k a- ai n ett a ? P u n aj u uri j a si e n et. P u n aj u urir e s e pt ej ä o n bl o gi s s a ni v alt a v a sti, s a m oi n si e ni. P u n aj u uri t art e t ati n o n s u o si k ki ni, j o k a s o pii h y vi n v ai k k a pi k k uj o ul ui hi n. M y ö s k ur pit s a o n y k si s u o si k ei st a ni. T a v all a a n k ai k ki s u o m al ai s et s y k s yi s et j a s a d o n k orj u u n r a a k a- ai n e et o v at l ä h ell ä s y d ä nt ä ni. Mi k ä o n p a r a s m a k u y h di st el m ä si ? R a p ar p eri-l a krit si p a vl o v a o n eritt äi n t oi mi v a. Kir p s a k k a r a p ar p eri t oi mii h y vi n t ä yt el äi s e n l a krit si k a sti k k e e n k a n s s a. P a r a s m a k u m ui st o si ? M u m mi n t e k e m ät m u uri n p o hj al et ut it s et e h d yll ä m a n si k k a hill oll a o n p ar a s r u o k a m ui st o l a p s u u d e st a. U u si st a m a k uel ä m y k si st ä o n v ai k e a l ö yt ä ä e h d ot o nt a y k k ö st ä. •

MI K A R A M P A

Mi k ä p e ri n n e r u oi s s a vi e h ätt ä ä ? K ai k ki e n r a k a st a m at p eri n n er u o at o v at h y v ä l ä ht ö k o ht a u u sill e m a uill e j a m u od oill e. T ä st ä h y v ä n ä e si m er k ki n ä o v at e si m er ki k si pi k a k a ali k ä är yl e et, j ot k a v al mi st u v at h et k e s s ä m u ffi ni p ellill ä. T oin e n bl o gi ni m e g a s u o si k ki o n p or k k a n ak a k k u- k ä är et ortt u. K ai k ki r a k a st a v at k ä är et ortt uj a j a p or k k a n a k a k k u a, j ot e n t ä st ä t uli s el v ä hitti. S e n sij a a n p eltik arj al a n piir a k k a ai h e utti i s o n k o h u n j a s u ut utti m o n e n l u kij a n. T o si n s e s ai m y ö s p alj o n p o sitii vi st a p al a ut ett a. Ol e n m y ö s k o k eill ut s u s hi a k arj al a n piir a k a n m u o d o s s a.

PI K A K A A LI K Ä Ä R Y L E E T 12 K PL

39

––– 4 /1 9

1 k urtt u- eli s a v oiji n k a ali 4 0 0 g si k a- n a ut aj a u h eli h a a 1 si p uli 1 kanan muna 0, 5 dl rii si ä 2 dl r u o k a k er m a a 1 dl v ett ä 0, 5 tl v al k o pi p p uri a 1 tl m eir a mi a 2 r kl siir a p pi a 1, 5 – 2 tl s u ol a a LI S Ä K SI: 2 5 g v oit a 2 r kl siir a p pi a

V oit el e m u ffi ni v u o k a j a l ait a j o k ai s e e n k ol o o n k urtt u k a ali n l e hti. P al oitt el e l o p p u k a ali k ul h o o n j a li s ä ä m u k a a n j a u h eli h a, hi e n o n n ett u si p uli, k a n a n m u n a, rii si, k er m a j a v e si. M a u st a s e o s v al k o pi p p urill a, m eir a mill a, siir a pill a j a s u ol all a. S e k oit a h y vi n. L u si k oi t ä yt ett ä j o k ai s ell e k a ali nl e h d ell e j a n o st a r e u n at p ä äll e. P eit ä k ä är yl e et f oli oll a j a p ai st a 1 7 5- a st eis e s s a u u ni s s a p elli n p ä äll ä n oi n t u nti. Ot a f oli o p oi s j a v oit el e k a ali k ä är yl e et v oi- siir a p pi s e o k s ell a j a p ai st a vi el ä 3 0 mi n u utti a 2 0 0 a st e e s s a. N a uti p u ol u k oi d e n k er a.

T ä m ä j a m o ni m u u r e s e pti l ö yt y y Mi k a n kirj a st a P eri n n er u o k a a pr kl ( T a m mi) j a h ä n e n s a m a n ni mi s e st ä bl o gi st a a n. J u o m a s u o sit u s: N a uti pi k a k a ali k ä är yl ei d e n k a n s s a t u m m a n m alt ai st a l a g eri a. M y ö s br o w n al e - ol ui d e n m a k e a h e d el m äi s y y s s o pii hi e n o sti siir a pill a sil at uill e k ä är yl eill e. P u n a vii ni n y st ä v ä t arj oil e e r u o k aj u o m a n a m arj ai s a j a r ai k a s - m a k ut y y pi n p u n a vii ni ä B o ur g o g n e st a, j o n k a p u ol u k k ai n e n m a k u m a ail m a o n k ui n t e ht y t äll e y h di st el m äll e.


PI E NI M A T K AJ U T T U

VII NI M A A E U R O OPA N SY DÄ MESS Ä

40

––– 4 /1 9


It ä v alt a t u n n et a a n v u ori st a j a wi e n er s c h nit z eli st ä, m utt a it ä v alt al ai si st a vii n ei st ä ei nii n ti e d et ä k ä ä n. Vii m ei s e n k ol m e n v u o si k y m m e n e n ai k a n a It ä v alt a o n hilj all e e n n o u s s ut y h d e k si m a ail m a n mi el e n kii nt oi si m mi st a vii ni m ai st a, j o k a ei s e ur a a vii nitr e n d ej ä v a a n l u o niit ä.

T E K S TI I L K K A SI R É N | K U V A T A W M B

V

ii ni m a a n a It ä v alt a o n m o n ell e u u si t u a v u u s, v ai k k a si ell ä o n v al mi st e u vii ni ä j o e n n e n a ntii ki n r o o m al ai st e n s a a p u mi st a. P ai k alli s et s a n o v at ki n, e ä vii ni o n it ä v alt al ai sill e k ui n ol ut s a k s al ai sill e: s a u m at o n o s a p ai k alli st a k ul u u ri a. J o p a It ä v all a n p ä ä k a u p u n ki Wi e n ni m ell e e n u s k olli s e n a t u o a a vii ni ä. S e o n ki n m a ail m a n ai n o a p ä ä k a u p u n ki, j o k a o n m y ö s m e n e st y v ä vii ni al u e. It ä v all a n vii nit u ot a nt o o n k e s ki y n yt e ni mm ä k s e e n m a a n it äi s e e n o s a a n, k u n t a a s l ä n n e s s ä m ai s e mi a d o mi n oi v at k o m e at v u o r et.

I T Ä V A L L A N SI J AI N TI O N S E N V A L T TI

K e s k ei n e n m a a nti et e elli n e n s ij ai nti o n y k si It äv all a n vii nit u ot a n n o n i s oi m mi st a v al i k o rt ei st a. M a a h a n vi rt a a viil e ä ä il m a a p o hj oi s e st a j a l e ut o a s e k ä k o st e a a il m a a l ä n n e st ä Atl a nti n v alt a m e r elt ä. Et el ä s s ä s ij ait s e v a V äli m e ri j a i d ä s s ä P a n n o ni a n m a n n e ril m a st o p u h alt a v at m ol e m m at l ä m mi nt ä il m a a It ä v all a n vii nit a r h oill e. L o p p ut ul o k s e n a o v at viil e ät y öl ä m p ötil at j a l ä m mi n, a u ri n k oi n e n k a s v uk a u si, j ot k a y h d e s s ä m a h d olli st a v at r ai k k ai d e n j a a r o m a a i st e n vii ni e n v al mi st a mi s e n. It ä v all a s s a vii ni ä vilj ell ä ä n l ä h e s k o k o m a a s s a, m u a s u u ri n o s a t u ot et a a n k ol m e s s a o s a v alti o s s a: Al a-It ä v all a s s a ( Ni e d e r ö st e r r ei c h), B u r g e nl a n di ss a j a St ei e r m a r ki s s a. N ä m ä o s a v alti ot si s ält ä v ät l u k ui si a vii ni al u eit a, j ot k a v ai ht el e v at k o olt a a n j a t y ylilt ä ä n. Y k si m e r ki ä vi m mi st ä vii ni al u ei st a o n Al aIt ä v all a s s a s ij ait s e v a W ei n vi e rt el, j o n k a vii nit a r h at k a a v at l ä h e s 1 4 0 0 0 h e ht a a ri a. Al u e t u n n et a a n e rit yi s e sti h e n n o n pi p p u ri s e st a G r ü n e r V eltli n e r - r y p äl el aji k k e e st a. W ei n vi e rt el o n m e n e st y n yt v al k o vii ni n v al mi st u k s e s s a nii n h y vi n, e ä k o k o It ä v alt a t u n n et a a n ki n t ä n ä p äi v ä n ä e n si s ij ai s e sti p e r s o o n alli s e st a g r ü n e r v eltli n e r - vii ni st ä. N oi n p u ol et k o k o It ä v all a n G r ü n e r V eltli n e ri st ä o n i st ut e u W ei n vi e rt eli n al u e ell e. M y ö s k a n s ai n v äli s e sti t u n n et ut r y p äl e et m e n e st y v ät It ä v all a s s a, m u a p ai k alli s et e ri k ois u u d et, k ut e n R ot gi p fl e r, N e u b u r g e r j a R ot e r V eltli n e r t e k e v ät It ä v all a st a e rit yi s e n m o ni p u olis e n vii ni m a a n. V al k o vii ni e n o h ell a m y ö s it ä v alt al ai s et p u n a viinit n o st a v at s u o si ot a a n. P u n ai s et r y p äl e et, k ut e n m e h e v ä Z w ei g elt, r y h di k ä s Bl a uf r ä n ki s c h j a h e d elm äi n e n S a n kt L a u r e n, o v at m a k u m a ail m alt a a n e ri äi n p e r s o o n alli si a j a t u o a v at p a r h ai m mill a a n

41

––– 4 /1 9


42

––– 4 /1 9

k o r k e al a at ui si a vii n ej ä, j ot k a ei v ät p el k ä ä k ell a rik y p s yt y st ä. N e u si dl e rj ä r v e n l ä h ei s y y d e s s ä t u ot et a a n m y ö s m a ail m a nl u o k a n m a k eit a j äl ki r u o k a viin ej ä, k ut e n t r o c k e n b e e r e n a u sl e s e a j a ei s w ei ni a.

L U O M U O N N O US USS A

It ä v alt a o n p a n o st a n ut y m p ä ri st ö y st ä v älli s e e n l ä h e st y mi st a p a a n vii ni n vilj el y s s ä. L u o m u vii ni e n j a e k ol o gi s e sti k e st ä v äll ä t a v all a v al mi st e uj e n vii ni e n m ä ä r ä n o u s e e e n n ät y s v a u hti a. T ä n ä p äiv ä n ä It ä v all a n k o k o m a at al o u d e st a j o p a vii d e nn e s o n l u o m ut u ot a nt o a. It ä v all a n vii nit a r h oi st a 1 4 p r o s e n i a vilj ell ä ä n l u o m u n a j a s eit s e m ä n p r o s e n i a o n s e rti fi oit u p ai k alli s ell a k e st ä v ä n k ehit y k s e n s e rti fi k a atill a. M y ö s bi o d y n a a mi s et vii nit j a al k u vii nit o v at n o u s e m a s s a k o v a a v a u hti a t r e ndi st ä v alt a vi rt a a n. V ai k k a l u o m u vilj el y n m ä ä r ä o n k a s v u s s a, t u ot a nt o il m a n h y ö nt ei s m y r k k yj ä k ä y v u o si v u o d elt a h a n k al a m m a k si. L a u h oj e n j a v ä h äl u mi st e n t al vi e n v u o k si t u h ol ai s et s el vi yt y v ät t al v e n yli ai e m p a a h u o m a a v a sti h el p o m mi n. T u o aj at t y ö s k e nt el ev ät vii nit a r h oill a k ö y n n ö k si ä s u oj a a vill a j a v a h vi s-

t a vill a h oi d oill a, k ut e n ri k k a r u o h oilt a s u oj a a vill a p eit e k a s v eill a j a m a a p e r ä n m e k a a ni s ell a h oi d oll a.

M O NI P U O LI SI A R U O K A VII N E J Ä

It ä v alt al ai s et vii nit t u n n et a a n r ai k k a u d e st a a n − m a a o n ki n e d ell ä k ä v ij ä gl o b a ali s s a r ai k k a u st r e n di s s ä, mi k ä p a r h aill a a n v all oi a a h ui p p ur a vi nt ol oi d e n vii nili st oj a N e w Y o r ki st a T o ki o o n. R u n s a a n h a p o k k a at j a l u o nt ei k k a at vii nit o v at r u o k a y st ä v älli si ä. It ä v alt al ai s et vii nit o v at r u o k ap ö yti e n m o ni o el ij oit a j a s o pi v at nii n m o d e r ni n a a si al ai s e n k ui n kl a s si s e n e u r o o p p al ai s e n r u o a n k a v e ri k si. E rit yi s e sti m a a n li p p ul ai v a vii ni ä g r ü n e r v eltli n e ri ä yli st et ä ä n l ä h e s l o p u o m a n m o ni p u oli s e n a r u o k a vii ni n ä. V eltli n e r o n p a r h ai m mill a a n t y yli k k ä ä n t a s a p ai n oi n e n, r u n s a s j a vi e h ä ä v ä n a r o m a a i n e n vii ni h et k e e n k ui n h et k e e n. • A L K O N V A LI K OI M A S S A: Al k o n v ali k oi m a s s a o n t äll ä h et k ell ä n oi n 1 6 0 vii ni ä It ä v all a st a. P u n a vii n ej ä o n n oi n 3 0 j a v al k o vii n ej ä r eil u 9 0, j oi st a yli p u ol et Gr ü n er V eltli n er -r y p äl e e st ä. L u om u vii n ej ä o n n oi n 5 0 j a al k u vii n ej ä t oi st a k y m m e nt ä.

1. Al a-It ä v alt a j a erit yi s e sti W ei n vi ert el t u n n et a a n k ell er g a s s e n- vii nik ell ari k uji st a, j oit a al u e ell a l ö yt y y yli 1 0 0 0. 2. W ei n vi ert eli n t ä htil aji k k e e n Gr ü n er V eltli n eri n ni mi o n s u ht e elli s e n n u ori. Ai e m mi n r y p äl e t u n n ettii n ki n ni m ell ä W ei s sgi p fl er. 3. Pi e ni st ä p al st oi st a k o o st u v at vii nit ar h at o v at t y y pilli n e n n ä k y It ä v all a s s a.


H Y VÄ Ä J O UL U A

J O U L U T E R V EI SI Ä M A AI L M A L T A T E K S TI L A S S E P A K A RI N E N K U V A T I S T O C K, T U O T T A J A T

J o ul u k u ul u u v u o d e n t är k ei m pii n p er h ej u hlii n y m p äri m a ail m a n, nii n m y ö s m o n e n vii ni- j a ol utt u ott aj a n k o di s s a. P y hii n v al mi st a u d ut a a n h u ol ell a, j a p ö yt ä ä n k at et a a n p ai k alli si a h er k k uj a.

43

––– 4 /1 9


P o rt vii ni s u k u vi e j o ul u a k a h d e sti

S

I P A r ai k a st a a p a ni m o y ri äj ä n j o ul u p ö y d ä n

P

44

––– 4 /1 9

a ni m o r a vi nt ol oit s ij a Mi k a T u h k a s e n p e r h e e s s ä j o ul u o n t ä r k e ä ä ai k a a. T u n n el m oi nti alk a a h y vi s s ä aj oi n v u ot ui s ell a m at k all a K e s ki- E u r o o p a n j o ul u m a r k ki n oill e. ” K ai k ki p e r h e e nj ä s e n et l ä ht e v ät m at k all e m u k a a n. M eill ä o n v oi m a k a s j o ul u fiili s, j a v a r si n ki n t y ä r e ni o n k o v a j o ul ui h mi n e n”, T u h k a n e n k e rt o o. T u h k a s et a v a si v at p a ni m o r a vi nt ol a n P o rii n yli 2 0 v u o a si e n. N y k yisi n p e r h e p a n e e ol uit a m y ö s t oi s e s s a p a ni m o s s a, j a m u k a n a t oi mi n n a s s a o v at T u h k a s e n ai k ui s et l a p s et. V a r si n ai n e n j o ul u n vi e o aj oi u u j o ul u p äi v äll e, sill ä p e r h e h al u a a a nt a a a at o n v a p a a k si m uill e t y ö nt e k ij öill e – r a vi nt ol a k u n o n a u ki v u o d e n j o k ais e n a p äi v ä n ä. J o ul u n p y hii n l a s k e u d ut a a n k uit e n ki n j o a a oilt a n a. ” K u n ol e m m e s ul k e n e et r a vi nt ol a n o v et, aj a m m e e n si n h a ut a u s m a all e j a l ait a m m e s e n j äl k e e n t y ä r e n l u o n a ki n k u n u u nii n. Y ö m e n e e ki n k u n v alv oj ai si s s a, j a j o ul u p ö yt ä ä n i st u m m e j o ul u p äi v ä n ä s a u n a n j äl k e e n. R u o k a a n p a n o st et a a n, j a m eit ä o n k o oll a i s o p or u k k a, m el k ei n 2 0 h e n k e ä”, T u h k a n e n k u v ail e e. P a ni m o p e r h e e n j o ul u p ö yt ä ä n k u ul u v at p e ri nt ei s et s u o m al ai s et h e r k ut r o s oll ei n e e n, l a ati k oi n e e n j a ki n k k uin e e n. K r u u n u n a o n T u h k a s e n v ai m o n l ei p o m a m all a sl ei p ä, j o k a o n h al u u a h e r k k u a m y ö s s u v u n j a y st ä vi e n j o ul up ö y di s s ä. E nt ä mit ä p a ni m o y ri äj ä j u o ki nk u n k y yti p oi k a n a ? ” Ol u et o v at i s o s s a o s a s s a r u o k a p ö yd ä s s ä m m e. J o ul u n a n a uti n et e n ki n k at k e r a n h e d el m äi st ä I P A a, j o k a t ai a a r u o a n r a s v ai s u u d e n.”

ää

y mi n gt o ni e n p e r h e o n t u o an ut vii ni ä P o hj oi s- P o rt u g ali s s a D o u r o n j o kil a a k s o n p o rt vii nim aill a j o yli 1 3 0 v u o a. T al o a j o ht a v a D o mi ni c S y mi n g t o n k e rt o o, e ä j o ul u o n t ä r k e ä ä ai k a a p e r h e e n p e ri nt ei d e n v a ali mi s e s s a. P ö yt ä ä n k o k o o nt u u k o k o 3 5- p äi n e n s u k u. ”J o ul u n vi et o s s a o n k y s e e n n e n k ai k k e a l a p si st a. H e o p pi v at p e r h e e n fil o s o fi a a j a p e r h e y ri ä mi s e n i d e a a, j o k a p e ri yt y y s u k u p ol v elt a t oi s ell e”, S y mi n gt o n s a n o o. S y mi n gt o nit o v at al k uj a a n k ot oi si n S k otl a n ni st a, j a m y ö s n y k yi sill ä s u k up ol vill a o n B rit a n ni a n k a n s al ai s u u s. K a h d e n k ul u u ri n p e r h e vi e ä ä ki n j o u l u a k a h d e sti, e ri t a v oill a – p o rt u g alil aisi ai n j o ul u a a o n a s e k ä e n gl a ntil ai st e n p e ri nt ei d e n m u k a a n j o ul u p äi v ä n ä. ” V u o r o el e n v elj e ni k a n s s a, k u m pi m ei st ä i s ä n n öi k u m m a n ki n ill a n. A att o n a s y ö m m e p o rt u g alil ai s e e n t a p a a n

b a c al h a ut a eli s u ol a u a t u r s k a a, j o ul up äi v ä n ä k al k k u n a a”, S y mi n gt o n k e rt o o. D o u r o n al u e ell a o n t e ht y 1 9 9 0l u v ult a l ä hti e n p o rt vii ni e n o h ell a m y ö s mi et oj a p u n a vii n ej ä, j oi d e n t y yli ä S y mi n gt o n k u v a a r u n s a a k si, k y p s ä n h e d el m äi s e k si, m a a nl ä h ei s e k si s e k ä ti et yll ä t a p a a p o rt vii ni m äi s e k si. J o ul u at e ri all e a v at a a n o m a n t u ot a n n o n p ai k alli n e n vii ni, j o k a s a a ri n n all e e n m u u alt a yll ät y k s e n, j o n k a al k u p e r ä ä p e r h e e nj ä s e n et v oi v at a r v u ut ell a. P u n a vii ni o n m y ö s s u ol at u r s k a n p e ri nt ei n e n k u m p p a ni. M ol e m m at j o ul u at e ri at k r u u n a a i ä k ä s vi nt a g e- eli v u o si k e rt a p o rt, j o k a t a rj ot a a n j äl ki r u o a n j a j u u st oj e n k a n s s a. T u ht ej a j äl ki r u o ki a o n p o rt ug alil ai s e e n t a p a a n ai n a k ol m e – al et ri a, r a b a n a d a s j a b ol o r ei – j a m y ö s j u u st ot o v at p ai k alli si a. J o ul u p äi v ä k si p ö yt ä ä n h a n kit a a n m y ö s e n gl a ntil ai st a stilt o nh o m ej u u st o a.


C hil e n j o ul u a j u hlit a a n j o u k oll a

I

P r o s e c c ot u o aj at n a u i v at Tr e vi s o n p e ri n n e h e r k k uj a

S

a b ri n a R o d elli k e h ai s e e, e ä h än e n mi e h e n s ä S e i m o Pi z z ol a t o o n oll ut k a h d e sti vii ni n vilj el y n e d ell ä k ä v ij ä: h ä n al k oi vilj ell ä p e r h e e n t a r h oj a l u o m u m e n et el mi n j o 1 9 8 0-l uv ull a j a k e s ki i til a n t u ot a n n o n k u o h uvii n ei hi n p r o s e c c o b u u mi n k y n n y k s ell ä t ä m ä n v u o si k y m m e n e n al u s s a. ” S e i m o sii rt yi l u o m u u n i h a n o m a n t e r v e yt e n s ä v u o k si. H ä n ei h al u n n ut k ä y ä ä k e mi k a al ej a”, R o d elli k e rt o o. N y k yi si n k e st ä v ä k e hit y s h u o mi oid a a n til a n k o k o t oi mi n n a s s a o m a st a a u ri n k o s ä h k ö st ä ai n a ki e r r ät y s p a p e risii n eti k e ei hi n s a a k k a. Til a s ij ait s e e P o hj oi s-It ali a s s a p r o s e c c o n t u ot a nt o al u e e n s y d ä m e s s ä T r e vi s o n p r o vi n s si s s a, j o k a o n o s a V e n et o n m a a k u nt a a. P e r h e a s u a a v a n h a a vill a a, j o s s a S e i m o Pi z z ol at o v a r ui si s a r u st e n s a k a n s s a. J o ul u p äi v ä n ä t al o n p ö yt ä ä n k o k o o nt u u k o k o l a aj e n n e u p e r h e, n oi n 2 0 h e n k e ä.

” N a uti m m e j o ul ul o u n a all a ai n a T r e vi s oll e t y y pilli si ä r u o ki a”, R o d elli k e rt o o. Al k u u n s y ö d ä ä n v ali k oi m a a ntip a st oj a, j oi s s a o n e si m e r ki k si t u r s k a a p ol e nt a n k a n s s a, m a ri n oit uj a s a r dii n ej a j a p ai k alli si a j u u st oj a. Niit ä s e u r a a li e m e s s ä t a rj o a v a t o rt elli ni- p a st a, j a p ä ä r u o k a n a o n k u k k o a p a a h d e uj e n p e r u n oi d e n s e k ä g rill at u n r a di c c hi os al a ati n k a n s s a. At e ri a n p ä ä ä ä p a n ett o n e- k a k k u m a s c a r p o n e k e r m all a. At e ri a n al k u u n vii nitil alli s et n a utti v at o m a n t al o n p r o s e c c o a, m u a p ä ä r u o all e a v at a a n p ai k alli n e n p u n avii ni. J o ul u r u o at v ai ht el e v at It ali a n e ri o si s s a. S a b ri n a R o d elli n o m at j u u r et o v at et el ä s s ä, mi s s ä j o ul u a vi et et ä ä n j o a a o n a. H ä n vi e ä ä ki n j o ul u a e n si n Mil a n o o n m u u a n e e n l a p s u u d e n p e rh e e n s ä k a n s s a, et el ä n t a p a a n y k si no m a a n m e r e n h e r k k uj a n a u i e n.

t ali al ai s s y nt yi n e n Gi o r gi o Fl e s s a ti k e rt o o yl p e y d ell ä n y k yi s e n k otial u e e n s a, P o hj oi s- C hil e s s ä s ij ait s ev a n El q ui n l a a k s o n ol o s u ht ei st a. ” Ol e m m e a uti o m a a n k e s k ell ä, p ai kk a o n ai v a n h ull u. S a a m m e a u ri n k o a 3 2 0 p äi v ä ä v u o d e s s a, ei k ä t ä äll ä ol e oll e n k a a n s a a st eit a. Ki r k a s il m a o n h o u k ut ell ut l a a k s o o n m y ö s m o ni a o b s e r v at o ri oit a”, Fl e s s ati k u v ail e e. K o k e n ut vii ni nt e k ij ä p e r u sti vii nitil a n El q ui n l a a k s o o n C hil e s s ä v u osi k y m m e ni ä a s u n e e n s u k ul ai s e n s a k a n s s a. H e oli v at El q ui n pi o n e e r ej a, m u a n yt l a a k s o o n o n a s e u n ut m y ö s m uit a vii ni n vilj el ij öit ä. Til all a o n t a r h oj a nii n l ä h ell ä m e rt a k ui n k o r k e all a v u o ri st o s s a ki n. S u ht e elli s e n viil ei s s ä ol o s u ht ei s s a v oi d a a n t u o a a vii n ej ä, j oi hi n Fl e s s ati t a v oi el e e t a s a p ai n o a. ” T e e m m e v a n h a n m a ail m a n t y yli ä u u d e n m a ail m a n r y p äl ei st ä.” E n si m m äi n e n j o ul u C hil e s s ä oli It ali a n Al p eill a k a s v a n e ell e Fl e s s atill e j ä r k yt y s. El q ui s s a v oi m e n n ä j o ul u n a v ai k k a r a n n all e, j a p y hi ä vi et et ä ä n k o k o s u v u n v oi mi n a u ri n g o st a n a u i e n. R u o k a o n t ä r k e ä o s a j o ul u a. Fl e s s ati n m u k a a n i h mi s et r a k a st a v at vi e ä ä ai k a a y h d e s s ä, k o k k aill a j a n a u i a r u oi st a, j ot k a v oi v at oll a y k si n k e rt ai si a C hil e s s ä p ö yt ä ä n k u ul u v at e si m e rki k si e m p a n a d a- p a st e ij at, j ot k a s a a v at t ä y e e k s e e n j u u st o a, li h a a t ai ä y ri äi si ä. J u hli nt a a n k u ul u u m y ö s g rill a a mi n e n, j a ritil äll e p ä ät y y nii n k al a a, li h a a k ui n al u e e n l a a d u k k ait a k a s vi k si a. Vii ni k a s v a a a C hil e s s ä s u o si ot a a n, m u a u s ei n at e ri a n k y yti p oi k a n a o n ol ut. ” C hil e s s ä o n yli 1 0 0 k ä sit y ö p a ni m o a, j ot k a t e k e v ät l a a d u k k ait a ol uit a pil si st ä st o utii n”, vii ni nt e k ij ä il oit s e e.

45

––– 4 /1 9


A SI A N T U N TI J A N A

O PI VII N EI S T Ä

WI L L E H O L O P AI N E N

T äll ä p al st all a p e r e h d y m m e vii ni n j a ol u e n s al oi hi n.

K o ul u aj a, m y yj ä, p al v el u m e st a ri T a m p e r e e n R ati n a n Al k o

J Ä L KI R U O K A VII NI E N KI R J A V A K E R H O J äl kir u o k a vii n ej ä v al mi st et a a n y m p äri m a ail m a n, j a nii d e n t y yli kirj o o n l a aj a. S ul oi s e n m a k e at vii nit kr u u n a a v at at eri a k o k o n ai s u u d e n s e k ä h ur m a a v at l a hj oi n a – p ar h ai m mill a a n n e i k ä ä nt y v ät s e ur a a v a n s u k u p ol v e n m u k a n a. J äl kir u o k a vii n ej ä l ö yt y y m at al a- al k o h oli si st a j a pir s k a ht el e vi st a i nt e n sii vi s e n m a k ei sii n s e k ä v ä k e v öit yi hi n v er si oi hi n. T ä s s ä j ut u s s a o n k or k att u k e s k ei si m m ät t y ylit. T E K S TI

46

––– 4 /1 9

K A L L E N A A T U L A | K U V A R O O P E P E R M A N T O, A L K O / B E N J A MI N I L M O NI

Mi st ä vii ni n m a k e u s t ul e e ? R Y P Ä L EI D E N K Y P S Y E S S Ä nii hi n k e hitt y y s o k eri a. Mit ä k a u e m mi n r y p äl e et k ö y n n ö k si s s ä r oi k k u v at, sit ä e n e m m ä n s y nt y y s o k eri a. P oi mit ut r y p äl e et v oi d a a n m y ö s k ui v at a s o k er ei d e n k o n s e ntr oi mi s e k si. K ä y mi spr o s e s si s s a hii v a k o n v ert oi s o k eri a al k o h oli k si. Sii n ä mi s s ä v ai k k a p a v al k o vii ni v oi d a a n k ä ytt ä ä k ui v a k si, u s ei m pi e n j äl kir u o k a vii ni e n k ä y min e n p y s ä yt et ä ä n, j oll oi n vii n ei hi n j ä ä j ä ä n n ö s s o k eri a.

P S S S T! K at s o l a aj e m pi ti et o p a k etti j äl kir u o k a vii n ei st ä o s oitt e e s s a al k o. fi /j al kir u o k a vii nit

K U P LI V A T J Ä L KI R U O K A VII NI T

K U P LI VI A J Ä L KI R U O K A VII N E J Ä t e h d ä ä n p u oli k ui vi st a ( d e mi- s e c) j a m a k ei st a ( d o u x) s a m p p a nj oi st a s e k ä s a m p p a nj a n v al mi st u k s e st a t ut ull a m e n et el m äll ä v al mi st et ui st a m a k e a h k oi st a k u o h u vii n ei st ä ai n a m at al a- al k o h oli sii n j a h e n n o n pir s k a ht el e vii n fri z z a nt evii n ei hi n. Vii m e k si m ai nitt uj a o v at e si m er ki k si it ali al ai s et m o s c at o d’ a stit j a br a c h ett o d’ a c q uit.

J A L O H O M EI S E T J Ä L KI R U O K A VII NI T

J A L O H O M E ( N O B L E R O T) a nt a a vii n eill e o mi nt a k ei s e n ar o mi m a ail m a n. S e m ui st utt a a k ui v att uj a h e d el mi ä, k ut e n a pri k o o si a j a p er si k k a a, s e k ä m e hil äi s v a h a a j a i n ki v ä äri ä. T y yli k k äit ä j al o h o m ei si a vii n ej ä t u k e e r ei p a s h a p o k k u u s, j o k a t u o i nt e n sii vi s e n m a k eill e vii n eill e nii d e n v a ati m a a r ai k k a utt a. T u n n u st et ui m pi a j al o h o m ei si a vii n ej ä o v at e si m er ki k si R a n s k a n S a ut er n e si n al u e e n S é mill o n- j a S a u vi g n o n Bl a n c -r y p äl ei st ä t e h d yt vii nit s e k ä S a k s a s s a Ri e sli n gi st ä v al mi st et ut, i nt e n sit e etilt ä ä n j a s o k eri pit oi s u u d elt a a n n o u s e v at a u sl e s e-, b e er e n a u sl e s e- ( B A) j a tr o c k e n b e er e n a u sl e s e- ( T B A) - vii nit.


MI T E N J Ä L KI R U O K A VII NI T T A R J OI L L A A N ?

L A SI: P ar a s yl ei sl a si j äl kir u o k avii n eill e o n pi e n e h k ö, t ul pp a a ni m alli n e n j a s u u a u k o st a si s ä ä n p äi n k a p e n e v a. S e a v a a vii ni e n k err o k s elli s et ar o mit pit ä e n h a p o k k u ud e n j a al k o h oli n ai s oi s s a.

T A R J OI L U L Ä M P Ö TI L A: H y v ä n yr k ki s ä ä nt ö o n viil e nt ä ä j äl kir u o k a vii nit i nt e n sit e eti n m u k a a n. K u pli v at n oi n 6 − 8 ° C, j al o h o m ei s et n oi n 1 0 −1 2 ° C j a v ä k e v öi d yt n oi n 1 5 −1 8 ° C.

V Ä K E V ÖI D Y T VII NI T

S ÄI L Y T Y S: A v att u p ull o k a n n att a a s äil ytt ä ä j ä ä k a a pi s s a. J al o h o m ei s et vii nit s äil y v ät vii k o n p ari j a v ä k e v öi d yt k u u k a u d e n ki n. I nt e n sii vi si m m ät m a d eir at s äil y v ät a v att u n a viil e ä s s ä j o p a p ari v u ott a.

M O N E T J Ä L KI R U O K A VII NI T i k ä ä nt y v ät s u ot ui s a sti l u o nt ai st e n pr e s er v atii vi e n, s o k eri n j a h a p o k k u u d e n a n si o st a, j a v ä k e v öi d yi s s ä vii n ei s s ä m y ö s al k o h oli a vitt a a. K ell ar oit a vi a o v at et e n ki n i nt e n sii vi s e n m a k e at m a d eir at, vi nt a g ej a t a w n y- p ort- vii nit, p e dr o xi m é n e z - s h err yt j a j al o h o m ei s et n e kt arit – r u n s a s m a k ui si m m at m a d eir at i k ä ä nt y v ät j o p a m u ut a m a n s at a v u ott a!

K O TI M AI S E T M A R J A J Ä L KI R U O K A VII NI T

K UI N K A V A LI T A J Ä L KI R U O A L L E S O PI V A VII NI ?

K O TI M AI S E T J Ä L KI R U O K A VII NI T er ott u v at r a a k a- ai n eill a a n. S u uri n o s a t u ott ei st a v al mi st et a a n m arj oi st a, m utt a m u k a a n m a ht u v at m y ö s o m e n at j a p ä är y n ät. N y k y ä ä n t u ott ei s s a k ä yt et ä ä n m y ö s h u n aj a a s e k ä m et s ä n yrtt ej ä j a k a s v ej a. V er si oit a l ö yt y y m at al a- al k o h oli si st a vii ni m äi sii n j a k u o h u vii nii n. K oti m ai s et m arj a- j a j äl kir u o k a vii nit k e hitt y v ät, j a p ar h ai m m at p o k k a a v at p al ki nt oj a ul k o m aill a.

ME NETEL M Ä T U N NET A A N m y ös ni m ell ä p a s sit o. R y p äl e et k ui v at a a n vii nitil all a e n n e n al k o h olik ä y mi st ä. K ui v at e s s a r y p äl e et r u si n oit u v at j a s o k erit s e k ä ar o mit k o n s e ntr oit u v at. T u n n et ui n o n m a k e a, ar o m eilt a a n k ar a m elli m ain e n j a p ä h ki n äi n e n s e k ä e k s o ottis e n h e d el m äi n e n It ali a n vi n s a nt o.

K E L L A RII N!

V Ä K E V ÖI T YI HI N VII N EI HI N li s ät ä ä n n e utr a ali a al k o h oli a t ai r y p äl eti sl ett ä. S e n t ar k oit u s o n p y s ä ytt ä ä al k o h oli k ä y mi n e n, k u n s o k eri a o n j älj ell ä h al utt u m ä är ä. T y yli st ä rii p p u e n v ä k e v öit yj e n vii ni e n al k o h oli pit oi s u u s v ai ht el e e n oi n 1 6 − 2 0 % v älill ä j a s o k eri pit oi s u u s o n m a k e a m mill a a n j o p a n oi n 4 0 0 g /l. T u n n et ui m pi a v ä k e v öit yj ä j äl kir u o k a vii n ej ä o v at p ortvii nit j a m a k e at m a d eir at s e k ä s h err yt, j oi st a o n l u k ui si a al at y yl ej ä.

J A

K ui v at ui st a r y p äl ei st ä v al mi st et ut vii nit

H E R K K U H E T K E N VII NI S E U R A L AI S T A v alit e s s a t är k ei nt ä o n, ett ä vii ni o n j äl kir u o k a a m a k e a m p a a. M u ut oi n y h di st ä mi s e s s ä p ät e v ät t ut ut l ai n al ai s u u d et: k e v y ell e k e v ytt ä, ar o mi k k a all e ar o mi k a st a j a nii n e d ell e e n. Li s ä k si p ai k alli s u u d e n p eri a at e t oi mii ai n a: vii ni al u ei d e n j äl kir u o k a vii nit vii ht y v ät k oti k o nt uj e n s a h er k k uj e n s e ur a s s a. Kl a s si si a k a v er u k si a l ö y d ät Al k o n v er k k o si v uilt a. K a n n att a a m y ö s m ui st a a, ett ä j äl kir u o k a vii ni v oi oll a j äl kir u o k a s ell ai s e n a a n.

N o st e e s s a n yt • Al k o s s a k y s y n n ä s s ä n ä k y v ät s e s o n git. S u o m al ai s et n a utti v at j äl kir u o k a vii n ej ä e n n e n m u ut a j u hl a- at eri oill a, k ut e n j o ul u nai k a a n. • J äl kir u o k a vii ni h yll yill ä p ort vii ni o n s u o sit ui n j a s h err yj ä k y s ell ä ä n p alj o n. Mi kr otr e n di n ä k u plii k otim ai st e n m arj a vii ni e n n o u s u. • Vii ni n y st ä v ät h a k e v at Al k o st a k a s v a vi s s a m ä äri n j u o mi a siit ä m a a st a, j o n k a r u o k a a n a utit a a n. E si m er ki k si r a n s k al ai sill e j u u st oill e k y s ell ä ä n r a n s k al ai si a t u ott eit a j a o m e n a str u u d eli n k a n s s a h al ut a a n s a k s al ai st a vii ni ä. • Al k o n v ali k oi m a s s a o n n oi n 2 0 0 eril ai st a j äl kir u o k a vii ni ä u s e a ss a al a k at e g ori a s s a. K oti m ai si a m arj a- j a j äl kir u o k a vii n ej ä n äi st ä o n n oi n p ari k y m m e nt ä.

47

––– 4 /1 9


M Y Y M ÄL Ä

K A M A RI M U SII K KI A J A METS ÄST YSTÄ T E K S TI

KI M M O R A U A T M A A | K U V A T J U U S O W E S T E R L U N D / K U H M O N K A M A RI M U SII K KI, A N U K O V A L AI N E N

48

––– 4 /1 9

S o o H y u n P ar k, vi ul u, j a H y o u n g J o o n J o, s ell o, s oitti v at K u h m o n k a m arim u sii k kij u hli s s a l u o n n o nk a u nii s s a m ai s e mi s s a k e s äll ä 2 01 9.


K u h m o n Al k o p ä ätti k e s äll ä k or pi v a ell u k s e n s a j a p al a si t a k ai si n er ä m a a k a u p u n gi n y di n k e s k u st a a n. S a m all a m y y m äl ä n k o k o tii vi st yi. U u si Al k o o n k o di k a s, j a t u ott e et o v at h el p o sti l ö y d ett ä vi s s ä. A SI A K K A A T O V A T o a n e et u u sit u n m y y m äl ä n h y vi n v a st a a n. E rit yi st ä kiit o st a s at a a k e s k ei s e st ä s ij ai n ni st a K u h m o n t o ri n vi e r e s s ä. M y y m äl ä n s el k e y s j a h y v ä v al ai st u s mi ell y ä v ät s e k ä ait oj a, al k u p e r äi si ä k u h m ol ai si a e ä m at k ail ij oit a. K e s äll ä k a k si vii k k o a k e st ä v ät K u h m o n k a m a ri m u sii k k ij u hl at o v at m y y m äl ä n vil k k ai nt a s e s o n ki ai k a a, j oll oi n a u ki ol o aj at pi d e nt y v ät t u n nill a. S y k s yll ä K u h m o o n e r ä n k ä v ij öi d e n m e k k a, j a sill oi n m y y m äl ä n rii st a viini e n v ali k oi m a l a aj e n e e.

49

––– 4 /1 9

Mi st ä k u h m ol ai s et pit ä v ät, m y yj ä H ei di V äi s ä n e n ? Ol e n t y ö s k e n n ell yt n yt k a k si v u ott a K u h m o s s a m y yj ä n ä j a t ull ut t ut u k si p aik alli st e n a si a k k ai d e n k a n s s a. K u h m ol ai s et pit ä v ät kiir e ett ö m ä st ä, a si a nt u nt e v a st a p al v el u st a, j o n k a l o m a s s a v ai h d et a a n k u ul u mi s et. O s a a si a k k ai st a o n h y vi n l a at uti et oi si a. H e o s a a v at ar v o st a a m y ö s eri k oi s e m pi a vii n ej ä j a til at a t u ott eit a, j oit a m eill ä ei ol e vi el ä h yll y s s ä. O m a a eri k oi s o s a a mi st a ni o v at j u o m a s e k oit u k s et j a dri n kit s e k ä m a k e at vii nit j a li k ö örit. A si a k k ai d e n k a n s s a v ai h d et a a n m y ö s r u o k a vi n k k ej ä, k ut e n e si m er ki k si k er m ali k ö öri k a k k uj e n r e s e pt ej ä.

Mill ai st a K u h m o s s a o n t y ö s k e n n ell ä, m y yj ä S at u K o r ki a k a n g a s ? T ä n ä v u o n n a 5 0 v u ott a t ä ytt ä n yt K u h m o n K a m ari m u sii k ki v alt a a k ai n u ul ai s k a u p u ngi n j o k a h ei n ä k u u s s a k a h d e k si vii k o k si. F e sti v a ali n ä k y y m y ö s m y y m äl ä s s ä, j o s s a k u ul u u m o ni a eri ki eli ä s a m a a n ai k a a n. P al v el e m m e K a m ari m u sii k kij u hli e n ai k a a n k a n s ai n v äli si ä j a p ai k alli si a a si a k k ait a ai n a t u n ni n pi d e m p ä ä n, eli ar ki p äi v äi si n kl o 21 a sti. Pi d e m m ä st ä a u ki ol o aj a st a t ull ut p al a ut e o n oll ut h y vi n m y ö nt ei st ä. K u h m ol ai s et o v at h y vi n v älitt ö mi ä a si a kk ait a, j a s a a n h eilt ä it s e ki n h y vi ä vi n k k ej ä, e si m er ki k si mit e n v oi n h y ö d y nt ä ä s h err y ä v ai k k a si e nir u o kii n.

P al v el u p ä älli k k ö A ntti S al o m a a, al a v ali nt a t ait a a k ul k e a si n ull a s u v u s s a ? K yll ä n äi n o n! I s o m u m m o ni v eli A x el N y st r ö m a u k ai si K aj a a ni n e n si m m äis e n Al k o n m y y m äl ä n v u o n n a 1 9 3 2. It s e t y ö s k e nt el e n p ä ä a si a s s a K aj a a ni n Pri s m a n m y y m äl ä s s ä. K u h m o s s a p yri n k ä y m ä ä n k err a n vii k o s s a. K u h m o n m y y m äl ä n t u ot e v ali k oi m a o n n ot k e a j a m a h d olli st a a a si a k a st oi v e et. K u h m ol ai s et j ätt ä v ät j o s k u s t u ot et oi v eit a mi n ull e K aj a a nii n ki n. Vii m e k si k y s yttii n s w e et st o uti a, j a oti m m e sit ä v ali k oi m a a n. Rii st a n k a n s s a s o pi vill e p u n a vii n eill e o n k y s y nt ä ä s y k s yi si n, k u n ul k o p ai k k a k u nt al ai s et m et s ä mi e h et v alt a av at K u h m o n s al ot.


” N E S O PI V A T H Y VI N M Y Ö S VI E R AI L L E T A R J O T T A V A K SI. ”

S al m e Pii r ai n e n p y ör ä hti K u h m o n m y y m äl ä s s ä s y k s yi s e n p erj a nt ai n ilt a p äi v äll ä. H ä n kiitt el e e m y y m äl ä n h y v ä ä sij ai nti a r u o k a k a u p a n j a t ori n vi er e s s ä, s a m oi n k ui n t ori n p ar k kip ai k k oj a. Piir ai n e n o n h y vi e n vii ni e n y st ä v ä. H ä n l ö yt ä ä h a k e m a n s a j o k o it s e t ai m y yj ä n a v u st u k s ell a. ” T ä äll ä o n h y v ä v ali k oi m a m u u n m u a s s a C hil e n j a A u str ali a n p u n avii n ej ä, j oi st a pi d ä n. K e s äll ä s u o si n m y ö s v al k o vii n ej ä.”

K u h m ol ai n e n Pi r k k o M e ril äi n e n a s u u ki v e n h eit o n p ä ä s s ä m y y m äl ä st ä. ” T ä m ä o n k o di k a s p ai k k a. Sij ai nti k e s k ell ä K u h m o a o n eri n o m ai n e n.” M eril äi s e n s u o si k k ej a o v at vii nit, j a mi el ui si a o v at erit yi s e sti e ur o o pp al ai s et. T äll ä k ert a a h ä n v ali k oi eri ri e sli n g vii ni e n v älill ä.

Tii n a H u ot a ri et sii vii k o nl o p p u vi er ait a v art e n K u h m o n m y y m äl ä st ä p u n aj a v al k o vii n ej ä. ” H arr a st a n s e k ä u u si a ett ä viil eit ä vii ni al u eit a, k ut e n y h d y s v alt al ai si a j a it ä v alt al ai si a vii n ej ä.” V al k o vii n ei st ä m ai st u v at Ri e sli n gr y p äl ei s et vii nit. ” K u h m o n m y y m äl ä n vii ni v ali k oi m at o v at riitt ä v ät, k ä y n h y vi n h ar v oi n m ui s s a Al k o n m y y m äl öi s s ä.”

50

––– 4 /1 9

H e n kil ö k u n n a n vi n kit K u h m o n- k ä v ij öill e

K U H M O T AL O K o ul u k at u 1 M a ail m a nl u o k a n k o n s erttit al o, j o k a o n y m p äri v u oti s e s s a k ä yt ö s s ä. T al o o n u p e a, j a s e n p u ut a h y ö d y nt ä v ä p ä ä s ali o n j o it s e s s ä ä n n ä ht ä v y y s. T al o s s a p al v el e e m y ö s k a h vil a j a r u o k al a ai n a t a p a ht u mi e n ai k a n a.

KI R J A S T O P aj a k k a k at u 2 K a u ni s kirj a st ot al o sij ait s e e P aj a k k a k o s k e n ä är e s s ä. Kirj a st o n l a sis ei ni e n l ä pi v oi s e ur at a, mit e n t ai m e n t ai h arj u s k ä y p er h o o n.

K A E S A N K O TI L EI P O M O J A H E R K K U P U O TI K ai n u u nti e 8 7 N u or e k a s j a t o d ell a s u o sitt u t a p a ami s- j a h er k utt el u p ai k k a p ä ä k a d u n v arr ell a. Si ell ä v oi h er k ut ell a v ai k k a r ö ntt ö sill ä, j o k a o n k ai n u ul ai n e n p u ol u k k ai n e n piir a k k a. R ö ntt ö s ell ä o n E U: n m y ö nt ä m ä ni mi s u oj a.


K O L U M NI

R u o k a a j a j u o m a a, r e n n osti y h dist ell e n R U O A N J A J U O M A N mi etit y st ä y h di st ä mi s e st ä t u nt u u t ull e e n j o k o k o k a n s a n h u vi a. Ai n a ki n o m a s s a t u a v a pii ri s s ä ni y h ä u s e a m p a a n ä y ä ä oi k e a sti kii n n o st a v a n, mit e n vii k o nl o p u n v ä h ä n p a r e m m at at e ri at y h di st y v ät vii nii n t ai ol u e e n. M o n ell a o n o mi a s u o si k ki y h di st el mi ä, m u a ai k a u s ei n k u ul e n m y ö s, e ä j u o m a v ali n n a n t a k a n a o n Al k o n m y yj ä n vi n k ki. O st o s k orii n o n s a a a n ut p ä ät y ä j ot ai n h y vi n ki n u u a j a j ä n ni ä v ä ä. O m a ot o k s e ni o n ti et y sti r aj alli n e n, j ot e n p ä äti n t ät ä k ol u m ni a ki rj oi a e s s a ni s oi a a p a rill e al k ol ai s ell e k a v e rill e. H e k u n o v at aiti op ai k all a a r vi oi m a s s a, mit e n s u o m al ai st e n kii n n o st u s r u o a n j a j u o m a n y h di st ä mi s e e n o n m u u u n ut. L ä n si- U u d ell a m a all a m y yj ä n ä p a ri k y m m e nt ä v u o a p al v ell ut t utt u ni v a h vi sti il mi ö n. Vi el ä h ä n e n u r a n s a al k u ai k oi n a k u ul e m m a rii i, e ä li h all e v alit a a n p u n a vii ni j a k al all e v al k o vii ni, m u a n yt a si a k k aid e n k y s y m y k s et o v at p alj o n t a r k e m pi a. Ti e d o n h al u o n k u ul e m m a li s ä ä nt y n yt et e n ki n vii m ei st e n k y m m en e n v u o d e n ai k a n a. N y k y ä ä n m y ö s pi e n e m milt ä p ai k k a k u n nilt a s a a j ä n ni ä vi ä r a a k a- ai n eit a, j ot e n Al k o n m y yj ät s a a v at v a st at a yll ä ä vii nki n k y s y m y k sii n – e si m e r ki k si mi k ä vii ni k a n n a ai si v alit a k e n g u r u nli h all e ? T oi n e n t u u ni, j o k a k o ul u a a m y yji ä H el si n gi s s ä, oli s a m oill a li nj oill a. H ä n e n ki n m u k a a n s a m u ut o s o n oll ut m e r ki ä v ä, j a mi etit yi st ä r u o a n j a j u o m a n y h di st el mi st ä o n t ull ut h ä n e n s a n o m a n a a n ”t a v alli s e n j a n e ri n” j u u. K o ul u aj at u u il oit si m y ö s siit ä, e ä Al k o n m y yj ät t u nt u v at ol e v a n a si a k k aill e oi k e a sti u s k o u j a l u ot e u a p u. N äi n sii s S u o m e s s a. N y k yi s e s s ä k oti k a u p u n gi s s a ni L o nt o o s s a il mi ö ei t u n n u ol e v a n y ht ä l a aj a. Ot o k s e ni o n ti et y sti s u p p e a t ä äll ä ki n, m u a mi n u st a t u nt u u, e ä b ri it ut ut ei v ät p alj o a m u r e h di r u o a n j a j u o m a n s oi n n u a mi s e st a m u ut a mi a vii nif rii k k ej ä l u k u u n o a m a a. Ai n a ki n k oti k ut s uill a j u o mii n s u ht a u d ut a a n r e n n o sti. T u a v a pii ri s s ä ni o n t y y pilli st ä, e ä l a s ei hi n k a a d et a a n vii ni ä k u n ki n mi elt y m y st e n m u k a a n. J o k u n a u ii l ä pi at e ri a n p r o s e c c o a, t oi s ell a c h a r d o n n a y v al k o vii ni s o pii m ai ni o sti m y ö s m u h e v a n li h ar u o a n k y yti p oj a k si. T a p oi hi n k u ul u u, e ä vi e r a at t u o v at m u k a n a a n k u k k a p u k eti n li s ä k si vii ni p ull o n, j a s o k k o n a o st et ut p ull ot m y ö s p ä ät y v ät p ö yt ä ä n. B ri i e n r e n n o s s a s u ht a ut u mi s e s s a o n p u ol e n s a, ei k ä r u o k aj u om a y h di st el mi ä t ul e e h k ä mi eti y ä k ä ä n, k u n p ö y d ä s s ä k u plii k ol m e s a m a n ai k ai st a k e s k u st el u a. It s ell e ni r u o k a j a j u o m a o v at k uit e n ki n s e n v e r r a n t ä r k e ä mi el e n kii n n o n k o h d e, e ä s u o si n S u o m e s s a yl ei st y n y ä li nj a a. Ei k ä s e n k ä ä n nii n v a k a v a a t a r vit s e oll a.

L A S S E P A K A RI N E N o n i nt o hi m oi n e n h y v ä n r u o a n j a j u o m a n y st ä v ä s e k ä e nti n e n al k ol ai n e n. H ä n a s u u L o nt o o s s a j a t y ö s k e nt el e e v a p a a n a ki rj oi aj a n a.

51

––– 4 /1 9

T A P OI HI N K U U L U U, E T T Ä VI E R A A T T U O V A T M U K A N A A N K U K K A P U K E TI N LI S Ä K SI VII NI P U L L O N, J A S O K K O N A OSTET UT P ULL OT M Y ÖS P Ä ÄT Y V ÄT P Ö Y T Ä Ä N.


G

AL

O H O LI T O N

GI U U T U U S N Y T AL

O SSA